Цивільне право 3 курс

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Київ 2011Укладач:
Бірюков В.І. - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наукНавчально-методичні матеріали з дисципліни «Цивільне право» (особлива частина) перезатверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол №5 від 15.12.2011 р.
ЗМІСТ


 Аннотація ..................................................................................................
1. Пояснювальна записка ...........................................................................
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни ................................................
1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни .............................................
1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця ...............................................................................................................
1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни .............
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ..................
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ...............................
2. Зміст навчальної дисципліни ................................................................
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ...............................................
2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .............
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ..................................

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави передбачає формування ефективного, дієвого механізму захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
“Цивільне правою Особлива частина” – одна з базових дисциплін, предметом вивчення нормативного матеріалу, що врегульовує приватні правовідносини, а також практики у вказаній сфері. Запропоновані теми навчальної дисципліни відображають теоретичні проблеми науки цивільного права, основні положення зобов’язального права і практики його застосування.
В основі проблематики навчальної дисципліни – Конституція України, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, інші акти цивільного законодавства України, керівні постанови Пленуму Верховного Суду України. Враховані також новітні досягнення вітчизняної науки, даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, вивчення яких має стати міцним підґрунтям опанування студентами навчальної дисципліни.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права і положень чинного цивільного законодавства України. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.
Практичною реалізацією головних завдань курсу є комплекс навчально-методичних заходів, які забезпечують всебічне вивчення студентами дисципліни. Лекції – теоретична основа курсу. Найважливіші положення і проблеми зобов’язального права висвітлюються в лекціях.
Засвоєнню теоретичного курсу, поглибленню знань служать семінарські заняття, до яких студенти готуються відповідно визначеній тематиці, використовуючи рекомендовані джерела та літературу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і юридичної практики, розвиткові культури мовлення, формування навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань, але й для формування високого рівня знань на підставі обґрунтованих суджень та висновків. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної та наукової літератури. При цьому необхідним елементом самостійної роботи студентів при підготовці до семінарів є конспектування навчальної та наукової літератури. При відповіді на семінарах допускається користування конспектом, оформленим під час вивчення рекомендованої літератури і джерел.
Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття вказаних тем та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обґрунтовані висновки.
Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування, “бліц” - опитування тощо.
На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, здійснення самостійного аналізу певних цивільних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки до семінарів та самостійної роботи. При вирішенні задач на практичному занятті студентам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, іншими актами цивільного законодавства постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити статтю, пункт, частину.

Мета викладання навчальної дисципліни
Основна мета викладання дисципліни “Цивільне право. Особлива частина” це підготовка майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад зобов’язального права. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- ознайомлення з основними положеннями зобов’язального права і його окремими інститутами;
- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки зобов’язального права;
- аналіз та узагальнення судової практики в сфері права зобов’язань;
- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем зобов’язального права;

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця юридичного профілю в галузі приватного права.

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення курсу “Цивільне право. Особлива частина” студент повинен:
знати:
положення українського законодавства у сфері зобов’язального права;
існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства
основні доктринальні положення цивільного права;
вміти:
самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;
самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;
самостійно проводити прівняльно-правовий аналіз;
самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.


1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів.

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Курс “Цивільне право. Особлива частина” базується на основі раніше отриманих знань, одержаних в курсах цивільного права (загальна частина), теорії права, при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та „спеціаліст”. Курс “Цивільне право. Особлива частина” безпосередньо пов’язаний з дисциплінами „Цивільне право (загальна частина)”, „Господарське право”, „Право інтелектуальної власності” та іншими дисциплінами у сфері приватного права і направлений на вивчення проблематики зобов’язального права. Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права.

Тематичний план

ІІ семестр

№ теми
Назва теми
Всього
Всього годин з викладачем
Лекції
Семінарсі заняття
Практичні заняття
Інд.робота
Сам. робота
МК

Змістовний модуль 1.

1.
Загальні положення про послуги. Транспортні зобов’язання.
14
8
2
2
2

6


2.
Договори зберігання, страхування та їх види.
18
8
2
2
2

6


3.
Доручення. Комісія.
Управління майном.
18
8
2
2
2

2


4.
Індивідуальна робота з модулю 1
2
-25.
Модульний контроль з модулю 1
2
-

2

Всього по змістовному модулю 1:
54
24
6
6
12
2
14
2

Змістовний модуль 2.

6.
Договір позики. Кредитний договір.
12
2

2


6


7.
Договори банківського вкладу та банківського рахунку. Факторинг.
10
2


2

6


8.
Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію.
14
6
2
2
4

6


9.
Поняття та особливі види зобов’язань за спільною діяльністю
20
4
2
-
4

4


10.
Індивідуальна робота з модулю 2
2
-211.
Модульний контроль з модулю 2
2
-

2

Всього по змістовному модулю 2:
60
14
4
4
6
2
22
2

Змістовний модуль 3.

12.
Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди.
26
6
2
2
2

6


13
Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
30
8
4
2
6

6


14.
Індивідуальна робота з модулю 3
2
-215.


Модульний контроль з модулю 3
2
2

2

Всього по змістовному модулю 3:
50
16
6
4
8
2
12
2

Форма контролюіспит

Всього:
108
54
16
14
24
6
48
6
Змістовий модуль 1.

Терміни та поняття до змістового модулю 1: послуга, транспортні зобов’язання, транспортні послуги, вантаж, багаж, пасажир, перевезення, транспортне експедирування, страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач, форми страхування, галузі страхування, договір страхування, страховий випадок, страховий ризик, страховий платіж, страховий тариф, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза, суброгація, фідуція, бенефіціарій, доручення, довіритель, повірений, передоручення, договір комісії, комітент, комісіонер, комівояжер, інституційний позов, ціна речі, комісійна винагорода, делькредере, траст, управління майном, управління майновими правами, єдиний майновий комплекс як об’єкт управління.


Література: [1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 73, 74, 76, 85, 105, 119, 144, 145, 146]

Лекція 1: „Загальні положення про послуги. Транспортні зобов’язання” – 2 години
Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору про надання послуг. Предмет договору. Поняття та види послуг. Види договору про падання послуг. Сторони договору. Строк договору. Плата за договором про надання послуг. Права та обов'язки сторін. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Поняття та види транспортних зобов'язань. Поняття та особливості транспортних послуг. Значення та види транспорту. Загальні положення про перевезення. Види перевезень. Поняття та правова природа договору перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та багажу. Договір чартеру (фрахтування). Перевезення транспортом загального користування. Провізна плата. Права та обов'язки сторін за договором перевезення. Відповідальність сторін за договором перевезення. Особливості правовою регулювання морських перевезень (загальні положення; види морських перевезень; види чартерів; загальна і часткова аварія). Поняття та загальна характеристика договору транспортного експедирування.

Семінарське заняття 1: „Загальні положення про послуги. Транспортні зобов’язання” – 2 години

ПЛАН
Загальні положення про договори з надання послуг. Характеристика та відповідальність. Види договорів.
Предмет, сторони, форма та суттєві умови договору перевезення.
Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти.
Договір фрахтування (чартер).
Порядок виставлення вимог, які випливають з договору перевезення вантажів (подання претензії, позову).
Транспортне експедирування. Поняття, характеристика, права та обов’язки сторін, відповідальність.


Запитання до самоконтролю:
Яким чином можна визначити правову категорія „послуга”? Чи є різниця в термінах послуга та операція (наприклад фінансова послуга та фінансова операція)?
Як називають сторони в договорі про надання послуги?
В чому полягає особливість договору про безоплатне надання послуг?
Які існують види транспортних перевезень?
Якими актами здійснюється регулювання транспортних перевезень?
Які організаційні передумови потрібні для договорів перевезення вантажів?
Що розуміється під договором фрахту (чартер)?
Як характеризується договір перевезення багажу?
В чому полягають права та обов’язки сторін за договором перевезення пасажирів?
Який порядок пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення?
Які риси притаманні транспортному експедируванню?

Практичне заняття 1 -2 години

Завдання № 1
Відповідно до укладеного договору про надання послуг, викладач університету Іванова зобов’язалась підготувати Тетяну Денисову до складання вступних іспитів до юридичного інституту з основ правознавства. Зі свого боку Денисова зобов’язалась відвідувати зайняття тричі на тиждень та сплачувати за них навіть у випадку їх пропущення без поважної причини. Послуга викладача повинна була сплачуватися після кожного проведеного заняття. Через місяць Денисова відмовилась від трьохразового відвідування викладача на тиждень, та запропонувала зменшити їх кількість до одного разу на тиждень. Іванова в принципі не заперечувала, але наполягала, що навіть при цій зміні вона повинна сплачувати їй за два пропущених заняття, тобто кожне зайняття Денисова повинна була сплачувати у потрійному розмірі.
Чи вправі Денисова порушувати умови договору щодо трьохразового відвідування занять викладача на тиждень, а не один раз, як вона того бажає?
Чи правомірна вимога Іванової щодо оплати одного заняття в потрійному розмірі?
Чи має право Іванова відмовитися від виконання договору у зв’язку з неможливістю його виконання через вину Денисової? І яким чином повинна бути сплачена її послуга в такому випадку?

Завдання № 2
Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика подала позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоказаною.
При цьому панчішна фабрика вказала, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, для того, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло за причин, що вказані у Статуті.
Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?

Завдання № 3
Підприємство-вантажоодержувач звернулося до господарського суду із позовом про стягнення з залізниці збитків від недостачі 20 ящиків консервів на загальну суму 1300 грн., що виникла при транспортуванні вантажу. При розгляді справи було встановлено, що представник станції призначення відмовився складати комерційний акт про недостачу вантажу, про що комісія у складі посадових осіб вантажоодержувача 13 листопада 2005 р. склала акт, який був зареєстрований 20 листопада 2005 р. Того ж дня вантажоодержувач надіслав начальнику Управління Південно-3ахідної залізниці скаргу на відмову станції скласти комерційний акт з приводу недостачі вантажу. Господарський суд відмовив позивачу у задоволенні позовних вимог, зазначивши у рішенні, що позивач припустився порушення вимог параграфу Правил перевезення вантажів, оскільки вантаж перевірявся 13 листопада 2005 р., а скаргу було подано лише 20 листопада 2005 р., через що приймальний акт від 13 листопада 2005 р. не може бути достатнім доказом вини перевізника в недостачі вантажу.
Дайте аргументовану оцінку рішенню суду.

Завдання № 4
Між КСП “Прогрес” і Управлінням залізниці було укладено договір на перевезення 40 т. помідорів свіжого врожаю овочепереробному заводу.Подано 2 вагони, які були повністю завантажені. На станції призначення при прийнятті вантажу було виявлено повну непридатність помідорів для переробки. В акті експертизи, проведеної на вимогу одержувача, зазначено, що помідори забруднено залишками і випарами міндобрив. Тому продукція не може бути використана через загрозу отруєння і підлягає знищенню.
Встановлено, що міндобрива були одержані агрофірмою “Весна”. Після вивантаження вагони зразу ж були подані під завантаження КСП “Прогрес”. КСП звернулося до залізниці з вимогою про відшкодування збитків.
Дайте правову оцінку ситуації. Кому належить право вимагати відшкодування збитків? Хто є суб’єктом відповідальності за збитки завдані КСП?

Завдання № 5
За договором залізничного перевезення, укладеного між лікеро-горілчаним заводом і Управлінням залізниці в 5 вагонах перевозили лікеро-горілчані вироби на суму 725 тис. грн. Вантаж перевозився у супроводі провідника відправника і за його пломбами.
При прийнятті вантажу представник одержувача - оптової бази - виявив бій і нестачу на загальну суму 78 тис. В комерційному акті було зазначено, що через неправильне завантаження стався бій вантажу на суму 17 тис., а також виявлено недостача вантажу на суму 61 тис. грн. На вимогу провідника вантажу і представника одержувача в акті зафіксовано, що в 2-х вагонах виявлено пролом покрівлі.
Одержувач пред’явив вимогу про відшкодування завданих збитків (за договором поставки укладеним між ним та лікеро-горілчаним заводом проведена передоплата) до лікеро-горілчаного заводу і до перевізника солідарно. Зі свого боку, лікеро-горілчаний завод висунув до управління залізниці вимогу щодо відшкодування упущеної вигоди, оскільки зрив поставки призвів до відмови одержувача підписати довгостроковий договір поставки продукції заводу, що планувалось зробити після поставки цієї пробної партії товару.
Вирішіть спір. Проаналізуйте підстави звільнення залізничного перевізника від відповідальності.

Завдання № 6
Студенти їхали на гірськолижну базу автобусом Львів - Славськ. При посадці в автобус з дозволу водія вони помістили у багажне відділення автобуса 3 пари гірських лиж і 3 спортивні сумки. Прибувши у Славськ, студенти не виявили 2 сумок і заявили претензію водію про пропажу гірськолижного спорядження. З їхніх слів спорядження знаходилося у цих 2-х сумках, в 3-ій сумці були продукти харчування. Водій відмовився зафіксувати факт пропажі, оскільки вміст сумок був йому невідомий.
Студенти звернулися з позовом до АТП - 1314 про відшкодування вартості спорядження (3 пари гірськолижних чобіт, 3 спортивних костюми та інші речі) на загальну суму 2500 грн. та 1000 грн. моральної шкоди.
Вирішіть спір.

Завдання № 7
Компанії відповідно до договору перевезення був відправлений вантаж – полотнина. Перевезення відбувалось у прямому змішаному залізнично-автомобільному сполучені. До станції Знаменка вантаж перевозився по залізничному шляху за пломбами вантажовідправника. При передачі вантажу на автомобільний транспорт на станції Знаменка автоколона вимагала укладення з нею окремого договору, оскільки була встановлена нестача вантажу проти тієї ваги, яка була зазначена в перевізних документах. Представники залізничної дороги заявили, що не мають повноважень на укладення такого договору, оскільки самі виступають в якості перевізника. Щодо нестачі, то вони запропонували скласти комерційний акт. Автоколона тоді запропонувала викликати представника вантажовідправника та укласти з ним договір перевезення автомобільним транспортом. Втім останній відмовився це зробити, вказавши на те, що договір перевезення укладений з залізницею.
Хто правий в цій ситуації?

Самостійна робота 1 - 10 годин

Теми для самостійного вивчення:
Тема 1.: Транспортна система України: сучасний стан та тенденції трансформації.
Тема 2.: Правові форми опосередкування відносин щодо надання транспортних послуг.

Лекція 2: „Договори зберігання, страхування та їх види” – 2 години
Поняття договору зберігання та його види. Форма договору зберігання. Предмет та строк договору зберігання. Сторони у договорі зберігання, їх права та обов'язки. Відповідальність зберігача за втрату, нестачу чи пошкодження речі.
Поняття товарного складу. Договір складського зберігання. Основні права та обов'язки сторін за договором складського зберігання. Складські документи. Права утримувачів складського та заставного свідоцтва.
Спеціальні види зберігання. Зберігання речей у ломбарді. Зберігання цінностей у банку. Зберігання речей у камерах схову транспортних організацій. Зберігання речей у гардеробах організацій. Зберігання речей у готелях. Секвестр.
Поняття страхування. Сторони у страхуванні. Об'єкти страхування. Види страхування. Поняття страхового ризику і страхового випадку. Страхова сума, страхова оцінка і страхове відшкодування. Страховий платіж і страховий тариф.
Поняття договору страхування. Форма та істотні умови договору страхування. Перестрахування. Основні права та обов'язки страховика і страхувальника. Порядок виплати страхових сум страхового відшкодування та підстави для відмови у виплаті. Припинення договору страхування.

Семінарське заняття 2: „Договори зберігання, страхування та їх види” – 2 години

ПЛАН
Поняття та загальна характеристика договору зберігання, його різновиди
Зберігання на товарному складі.
Інші види зберігання.
Договір страхування: поняття, юридична характеристика та елементи.
Права та обов’язки сторін за договором страхування.

Запитання до самоконтролю:
В якій формі укладається договір зберігання?
Які права та обов’язки сторін за договором зберігання?
Які особливості має кожен з спеціальних видів договір зберігання?
В чому полягає відмінність правових категорій „охорона” та „зберігання”?
Підстави припинення зобов’язання зі страхування. Визнання договору страхування недійсним.
Порядок укладення та форма договору страхування.
Яка різниця існує у правових статусах звичайного та професійного зберігачів?
В яких організаційно-правових формах може бути створений страховик?
В чому полягає різниця між добровільним та обов’язковим страхуванням?
Хто може брати участь в договорі страхування?
Чи передбачені законодавством обов’язкові реквізити договору страхування?
Яке співвідношення між Правилами страхування та договором страхування?

Практичне заняття 2 – 2 годин

Завдання № 1
Желдакова стверджувала, що, коли вона прийшла на роботу до інституту, 10 березня 2008 р., вона здала своє пальто в гардероб і, як часто робила, не взяла номерок. Коли вона прийшла отримувати пальто, виявилось, що його немає в гардеробі. Оскільки інститут відмовив їй у виплаті вартості вкраденого пальта, вона звернулась в суд з позовом до інституту.
Представник інституту в суді пояснив, що інститут не повинен відшкодовувати позивачу шкоду, оскільки вона не може предявити номерок, який свідчить про здачу пальта в гардероб. Желдакова наполягала на своїй вимозі і стверджувала, що співробітники можуть підтвердити здачу пальта на зберігання в гардероб інституту.
Яка форма встановлена для правочинів зберігання речей в гардеробах організацій? Чи є правомірною вимога Желдакової?

Завдання № 2
За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ „Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів. У зв’язку з аварією в енергосистемі складські приміщення були відключені від електроенергії. Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТзОВ „Світанок” не змогло оперативно вивезти свій товар і розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина майна була зіпсована і ТзОВ „Світанок” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків.
Чи підлягає задоволення вимога ТзОВ „Світанок”? Хто повинен відповідати за збитки завдані ТзОВ „Світанок”?

Завдання № 3
За договором складського зберігання на елеваторі ВАТ „Агрофірма” зберігала зерно. Строк зберігання був визначений „до початку посівної”. Коли ВАТ „Агрофірма” звернулося з вимогою про видачу зерна, то виявилося, що на елеваторі немає відповідної кількості зазначеного у договорі сорту пшениці та жита. Представникам ВАТ „Агрофірма” запропонували приїхати пізніше, оскільки очікувалося поновлення запасів зерна з резерву.
Які особливості зберігання речей, визначених родовими ознаками? Чи матиме ВАТ „Агрофірма” право на відшкодування неодержаних доходів, якщо посівну не буде проведено вчасно?

Завдання № 4
Борисов звернувся з позовом до управління Одеської залізниці про відшкодування шкоди у розмірі 600 грн. В обґрунтування позову він вказав, що поклав в автоматичну камеру зберігання свої речі та виконав всі передбачені інструкцією дії. Через три дні, вдень від’їзду, Борисов прийшов за речами, але в камері зберігання вже знаходились чужі речі. Борисов звернувся з заявою про відшкодування шкоди до адміністрації вокзалу, однак йому було відмовлено у задоволені його вимог.
Чи підлягають задоволенню вимоги Борисова?

Завдання № 5
На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Норд”, що належав., посуд та інше побутове майно. Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей. Вони звернулися з претензією до коменданта гуртожитку.
Які особливості зберігання майна в готелях і гуртожитках? Чи виникли в даній ситуації правовідносини з договору зберігання? Вирішіть спір.

Завдання № 6
СИТУАЦІЯ 1. У зв’язку з систематичною затримкою абонентами постійної автостоянки оплати за послуги правління споживчого товариства прийняло рішення блокувати колеса автомобілів тих власників, які затримали оплату більше як по 20 днів.

СИТУАЦІЯ 2. Директор гаражного кооперативу розпорядився припинити подачу електроенергії у гаражі членів кооперативу, які мають заборгованість по оплаті охорони гаражів.

Дайте правову оцінку приведених ситуацій. Чи правомірні дії охоронця?

Завдання № 7
Акціонерне товариство "Хлібороб" закупило у радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю у радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому знаходилася насінна картопля, у тому числі і закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, та картопля стала непридатною для посадки.
На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?

Завдання № 1
Громадянин Галкін, уклав договір майнового страхування з СК “Оранта”, за яким застрахував свій будинок та прилеглі будівлі на 50 000 грн. з домовленістю про встановлення умовної франшизи у розмірі 10%.
Його родич Бараш, який знаходився на відпочинку в будинку Галкіна, заїжджаючи у ворота своїм автомобілем, випадково зачепив стійку воріт, внаслідок чого вони впали та зруйнували дерев’яний сарай. Завдана матеріальна шкода була оцінена у сумі 450 грн.
Галкін звернувся до страхової компанії з вимогою про відшкодування завданої шкоди у розмірі 450 грн.
Чи буде задоволено вимогу Галкіна?
Що таке інститут суброгації в договорах страхування?

Завдання № 2
Гришин застрахував життя і здоров’я свого сина Віктора. 21 січня 2009 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Віктор загинув, Гришин отримав значні тілесні ушкодження. По факту ДТП була порушена кримінальна справа, вироком суду у скоєнні ДТП встановлена вина Гришина. Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування.
Дайте правовий аналіз ситуації. Чи матиме страховик право на суброгацію за умови виплати страхового відшкодування?

Завдання № 3
Назаренко звернувся з позовом до суду, вимагаючи сплати йому з боку страхової компанії страхового відшкодування у розмірі 84 тис. грн. з урахуванням інфляції та неустойки в розмірі 2 % від вказаної суми за несвоєчасність сплати такого відшкодування. Назаренко посилався на те, що між ним та страховою компанією був укладений договір страхування, за яким він застрахував свою дачу та господарські будівлі від будь-яких випадків. На протязі дії цього договору дача згоріла. Втім страхова компанія відмовилась відшкодовувати збитки, оскільки на її думку Назаренко надав недостовірні відомості про об’єкти страхування. Так, з’ясувалось, що баня, яка була зокрема вказана в договорі, взагалі не існувала, а вартість дачі та госпбудівель, на думку, компанії була завищеною.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 4
Мати Паленка застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Андрія 16 жовтня 2006 р. строком на один рік. Через три місяці, 16 січня 2007 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.
Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через наступні обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме - 29 січня 2007 р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому пересувався як пасажир під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, що спричинена здоров’ю пасажира, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.
Що таке страхування на користь третьої особи? В чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.

Завдання № 5
Приватний стоматолог уклав із акціонерною страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за шкоду заподіяну при виконанні своїх обов’язків на суму 1000 грн.
Пацієнт Кіріяк звернувся до суду з вимогою про стягнення із стоматолога 500 грн. відшкодування за неякісну санацію і 1000 грн. моральної шкоди. Рішенням суду зі стоматолога було стягнуто 380 грн. відшкодування і 450 грн. моральної шкоди. Стоматолог звернувся до страховика про виплату страхового відшкодування.
Чи може бути об’єктом страхування майнова відповідальність за шкоду, заподіяну особою при виконанні своїх службових, трудових чи договірних обов’язків? Чи підлягає виплаті і в якому розмірі страхове відшкодування в даній ситуації?

Завдання № 6
Пасажир Лобов придбав проїзний квиток на поїзд Львів-Луганськ. Проходячи до перону через касовий зал, де проводилися часткові ремонтні роботи, пасажир Лобов зазнав тілесних ушкоджень внаслідок падіння фрагменту ліпки стелі. Машиною швидкої допомоги Лобов був доставлений у лікарню і госпіталізований. Витрати на лікування за 14 днів становили 580 грн.
Проаналізуйте Правила обов’язкового страхування пасажирів на транспорті. Кому слід пред’явити вимогу про відшкодування шкоди: залізниці чи компанії? Дайте письмове юридичне обґрунтування виплати (невиплати) суми відшкодування як юрисконсульт.

Завдання № 7
За договором майнового страхування укладеним між Романовим і СК “Магнус” було застраховано приватний житловий будинок на суму 28 тис. грн. при страховій оцінці 36 тис.грн.
Внаслідок пожежі від удару блискавки будинок було істотно ушкоджено. Сума збитків, підтверджена аварійним сертифікатом, складала 16 тис. грн.
Визначте розмір страхового відшкодування, на яке має право Романов.

Завдання № 1
За вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.
З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 тис. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2003 року було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2002 року вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис. грн терміном на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна та виплатою страхового внеску готівкою страховому агенту після огляду майна.
Після винесення вироку Вірченко звернулася в страхову компанію з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду з засуджених стягнуто 12 тис. грн на користь Вірченко.
Чи відноситься вкрадене майно до об'єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?

Завдання № 2
Зберігання одежі працівників підприємства здійснювалось в гардеробі без належної охорони. Входячи до підприємства, працівники знімали свою верхню одежу, а потім показуючи перепустку охороні, проходили до будинку. Одного разу Петров не зміг знайти своє пальто, а тому звернувся до адміністрації щодо відшкодування збитків. Остання відмовилась від цього.
Чи має право адміністрація розташовувати гардероб своїх працівників в місці без охорони? Чи правомірні вимоги Петрова? Яке рішення повинен прийняти суд, якщо Петров звернеться до суду?

Завдання № 3
Громадянин С. застрахував у САК “Дністер” цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну належним йому транспортним засобом на суму 1500 грн. 13 березня 2004 року перебуваючи за кермом, С. скоїв наїзд на пішохода Д. і травмував його. На підставі ст.1187 ЦК України Д. пред’явив позов до гр. С. про відшкодування 500 грн. збитків (витрати на лікування та догляд, вартість пошкодженого одягу) і 1000 грн. моральної шкоди. Рішенням суду з С. в користь Д. присуджено 500 грн. відшкодування збитків і 850 грн. моральної шкоди. С. звернувся до САК “Дністер” про виплату страхового відшкодування.
Дайте правовий аналіз ситуації.

Завдання № 4
Громадянка Леонова здала свою шубу в гардероб театру і отримала жетон. Після перегляду вистави за пред’явленим жетоном їй видали чуже пальто. Леонова впізнала свою шубу під іншим номером і її покази підтверджували чоловік та подруга. Працівник гардеробу відмовилася видати шубу.
Які правовідносини виникли між театром і Леоновою? У якій формі укладається договір зберігання? Чи допускаються покази свідків щодо речей, зданих на тимчасове зберігання?

Завдання № 5
За накопиченим договором особистого страхування Страхова компанія „Люкс” взяла на себе зобов’язання виплатити Кольцовій 100 тис. грн. після досягнення нею 55-літнього віку або спадкоємцям у разі її смерті.. З іншого боку, Кольцова повинна була сплачувати свої внески протягом 9 років, однак після 2 років дії договору, Кольцова раптово загинула через автокатастрофу. Дочка загиблою звернулась до страхової компанією з вимогою сплатити їй як спадкоємниці 100 тис. грн. Страхова компанія „Люкс” відмовилась це зробити, посилаючись на те, що Кольцова не виконала відповідно до договору всі свої зобов’язання, оскільки повинна була вносити свої внески не 2 роки, а протягом 9 років, а тому запропонувала дочки як спадкоємцю продовжити вносити необхідні внески ще 7 років, після чого їй і будуть виплачені всі передбачені договором кошти.
Дайте правову оцінку ситуації. Вирішить спір.

Завдання № 6
Громадянин Н. залишив автомобіль “Форд” на платній автостоянці. Черговий автостоянки зробив відмітку про автомобіль в журналі реєстрації. Повернувшись зранку за машиною, Н. виявив, що колеса зняті, з машини викрадено магнітофон і залишені ним особисті речі (шапка, рукавиці) на загальну суму 1220 грн. Н. заявив претензію директору автостоянки. Останній відмовився відшкодувати збитки, оскільки автостоянка лише надає місце для користування і тому не несе відповідальності за збереження майна.
Як вирішити спір між сторонами?

Завдання № 7
Громадянка Маркова звернулася в поліклініку на прийом до терапевта. Перед входом у кабінет стояв вішак для верхнього одягу. Роздягнувшись, Маркова попросила приглянути за пальто жінку з черги на прийом і зайшла у кабінет. Вийшовши з кабінету Марова не знайшла свого пальто. Вона звернулася до адміністрації поліклініки із заявою про пропажу пальто. Їй пояснили, що поліклініка не несе відповідальності за речі, залишені без догляду на коридорі.
Чи можна розцінювати наявність вішака у коридорі перед кабінетом лікаря як публічну пропозицію до укладення договору зберігання верхнього одягу? Чи виникли правовідносини із зберігання у даній ситуації? Чи зміниться вирішення цієї ситуації, якщо в поліклініці відсутній гардероб і на дверях кожного кабінету є спеціальне оголошення „Вхід у верхньому одязі заборонено!”?

Самостійна робота 2 – 8 годин
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Договір професійного зберігання, його особливості.
Тема 2. Суть страхування та його правове регулювання. Основні страхові поняття.
Тема 3. Особливості договорів майнового, особистого страхування та страхування відповідальності.


Лекція 3: „Доручення. Комісія. Управління майном” – 2 години

Поняття договору доручення. Відміна договору доручення від суміжних договорів. Сторони у договорі доручення. Права та обов'язки сторін. Припинення договору. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення. Поняття договору комісії. Відміна договору комісії від суміжних договорів. Субкомісія. Сторони у договорі комісії. Права та обов'язки сторін. Відповідальність комісіонера. Припинення договору комісії. Особливості окремих видів договору комісії. Поняття довірчого управління майном. Договір управління майном та його форма. Об'єкт довірчого управління. Сторони у договорі, їх права та обов'язки, Здійснення довірчого управління майном. Строк договору. Відповідальність управителя. Припинення договору управління майном.

Семінарське заняття 3: „Доручення. Комісія. Управління майном” – 2 год.

ПЛАН
Поняття, предмет та загальна характеристика договору доручення.
Поняття, предмет та правові ознаки договору комісії.
Порівняльна характеристика договору комісії і доручення.
Загальна характеристика та предмет договору управління майном.

Запитання до самоконтролю:
В чому полягають характерні риси фідуціарних відносин?
Що є предметом договору доручення?
Які особливості властиві договору доручення?
Що є підставами для припинення договору доручення та які наслідки такого припинення?
Які вимоги висуває чинне законодавство до повіреного стосовно виконання договору доручення?
В чому відмінності між договором комісії та дорученням?
Які наслідки буде мати недотримання з боку комісіонера вказівок комітента?
Як співвідносяться між собою договори комісії та субкомісії?
В цьому полягають особливості консигнаційних договорів від звичайного договору комісії?
Чи є взаємозв’язок між відносинами представництва та комісією?
Що може бути предметом договору управління майном?
В чому договір управління майном відрізняється від договорів доручення та комісії?
Які вимоги висуває законодавство щодо форми договору управління майном?
Хто може бути установником управління, управителем та бенефіціарієм?
Перерахуйте особливі риси агентського договору?

Практичне заняття – 2 годин

Завдання № 1
Між Петровим та Горішиним було укладено договір доручення, згідно з яким Горішина було уповноважено придбати автомобіль. Отсанній придбав автомобіль і заявив вимогу до Петрова оплатити надані послуги. Петров відмовився оплатити надані послуги, мотивуючи це тим, що у договорі доручення про плату не згадувалося. Горішин натомість відмовився передавати автомобіль і сказав, що сам буде користуватися ним, поки йому не заплатять за виконану роботу. Петров звернувся до суду з вимогою про відібрання автомобіля.
Вирішіть спір.

Завдання № 2
Товариство „АРТ” за договором доручення надало Махметову довіреність на продаж автомобілю. За цим договором компанія поклала на контрагента обов’язок продати свій автомобіль за 100 тис. грн., а взамін зобов’язалось оплатити Махметову надані послуги. Через тиждень після проведення загальних зборів товариства в компанії „АРТ” було змінено керівництво, яке, вважаючи укладену раніше угоду недоцільною, надіслала Махметову листа щодо дострокового розірвання договору та скасування виданої довіреності. Махметов, який вже знайшов покупця на автомобіль, вирішив все ж таки укласти договір купівлі-продажу автомобіля з покупцем Івановим, щоб не втратити своє право на отримання оплати за надані послуги. Після того як автомобіль був проданий, Махметов прийшов до товариства, щоб повернути виручені за автомобіль гроші. Керівництво компанії відмовилось від грошей і наполягала на поверненні автомобіля у свою власність для чого звернулось з відповідним позовом до суду, вимагаючи від Іванова повернення придбаного майна у зв’язку з неправомірними діями Махметова. Останній у свою чергу стверджував, що ніяких листів про розірвання договору та скасування виданої довіреності не отримував і наполягав на оплаті за наданих ним послуг.
Проаналізуйте ситуацію, що склалася та вирішить спір.

Завдання № 3
Носков доручив Волкову продати будинок, видавши довіреність. Сторони домовилися, що будинок необхідно продати за ціною найбільш вигідною., але у жодному разі ця ціна не може бути меншою ніж 80 тис. грн. Волков продав будинок за 60 тис. грн. і отримані кошти передав Носкову. Останній заявив вимогу Волкова про відшкодування збитків у сумі 20 тис. грн., мотивуючи це тим, що Волков порушив умови договору доручення, продавши будинок за заниженою ціною. Волков відмовився виконати вимогу, заявивши, що він відступив від змісту договору доручення, бо цього вимагали інтереси довірителя: покупців не було впродовж багатьох тижнів; потім з’явився покупець, який погоджувався лише на ціну 60 тис. грн. Носков звернувся до суду.
Вирішіть спір.

Завдання № 4
За договором доручення, укладеним між Котовим та адвокатською фірмою, адвокат представляв інтереси Котова в суді по справі про відшкодування шкоди, завданої при виконанні трудових обов’язків. Рішення суду першої інстанції, яким Котову було відмовлено в задоволенні позовних вимог переглядалося в апеляційному порядку і не було скасовано.
Вважаючи, що адвокат непрофесійно захищав інтереси Котова, останній пред’явив до нього вимогу про повернення сум за надання юридичної допомоги та компенсацію моральної шкоди.
Вирішіть спір. Чи є оплатним договір доручення в даній ситуації? Яка форма договору доручення?

Завдання № 5
За нотаріально посвідченим договором доручення комерційний представник Степанов зобов’язався придбати партію олії для підприємця Голенева. Першу партію поставок Стапанов відправив 24 серпня 2009 року, однак потім у зв’язку із серйозним ускладненням здоров’я був покладений у лікарню. Для того, щоб не зірвати виконання договору доручення, Степанов передовірив виконання договору своєму знайомому Івченко, повідомивши йому по телефону про необхідність придбання другої партії олії і зобов’язавшись потім компенсувати останньому його витрати після одужання. Івченко придбав необхідну кількість олії, але за ціною вищою, ніж була обумовлена договором доручення, через що Голенев відмовився прийняти товар.
Проаналізуйте описану ситуацію. Які правові наслідки мають дії сторін у кожному випадку?

Завдання № 6
Юрисконсульту компанії “Мрія” видана довіреність на ведення справ в судах. На пропозицію судді юрисконсульт як представник компанії уклав мирову угоду з громадянином Харламовим. За умовами мирової угоди компанія частково відмовлялося від стягнення з Харламова завданої шкоди на суму 500 грн.
Дізнавшись про умови мирової угоди, з якою керівництво компанії не погоджувалося, його директор видав наказ про стягнення з юрисконсульта 500 грн.
Проаналізуйте ситуацію. Ознайомтеся із змістом Глави 12 Цивільного процесуального кодексу України. Яке співвідношення довіреності та договору доручення? Який вид представництва має місце в даній ситуації?

Завдання № 7
У нотаріальну контору м. Києва звернувся Короленко з проханням засвідчити передоручення на підставі довіреності, яку він вже мав на автомобіль ВАЗ-2109. Нотаріус, перевіривши довіреність, відповів, що Короленко може зробити передоручення, так як в його довіреності є таке право, але залишити це право у довіреності виданої в порядку передоручення, він не має права.
Короленко звернувся до адвоката. Ваша консультація, як адвоката.

Самостійна робота 3 – 10 годин
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Практика використання довірчих договірних інститутів в Україні.
Тема 2. Співвідношення інституту представництва (комерційного представництва) з договорами доручення, комісії та агентського договору.

Індивідуальна робота 4 – 2 години
Завдання:

Підготуйте повідомлення щодо наявної в Україні судової практики розв’язання спорів, що випливають у наслідок укладення фідуціарних договорів.

Модульний контроль 5 – 2 години

Змістовий модуль 2. КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Терміни та поняття до змістового модулю 3: кредитний договір, депозит, поточний рахунок, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, чеки, акредитиви, вексель, платіжна вимога, інкасове доручення, черговість платежів, банківська позичка (споживчий кредит), звернення на вклади, позика, процент, винагорода, національна валюта, іноземна валюта, поняття “безвалютності”, позикові операції банків, факторинг, літературні письмові твори белетричного, наукового, технічного або практичного характеру; музичні твори з текстом і без тексту; переклади, фотографія, адаптація, оригінальність, фонограма, авторські права, суміжні права, авторство, співавторство, ліцензійні договори, псевдонім, право на публічний показ, право на імпорт, право на відтворення (виконання), право на переклад, “вільне використання”, право автора на відкриття, корисна модель, винахід, патент, заявка на винахід, комерційна концесія, спільна діяльність, вклади товаришів, спільні справи, просте товариство, спільні витрати та збитки, розподіл прибутку, виділ частки, спільне майно

Література: [1, 2, 3, 14, 24, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 66, 67, 85, 88, 105, 112, 119, 144, 145, 146, 147].

Семінарське заняття 6: „Договір позики. Кредитний договір” – 2 год.

ПЛАН
Договір позики сторони і загальна характеристика.
Порядок укладення та форма договору позики.
Зміст договору позики.
Кредитний договір: загальна характеристика та сторони.
Виконання кредитного договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору.

Запитання до самоконтролю:
Які способи та форми розрахунків ви знаєте?
В чому різниця між договором позики та договором позички?
На яких принципах будуються кредитні правовідносини?
Які права та обов’язки покладаються на сторони за договором позики та кредитним договором?
В чому полягає відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань?

Самостійна робота 6 – 10 години
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Види рахунків за законодавством України.
Тема 2. Класифікація кредитних договорів та способи забезпечення їх виконання.

Самостійна робота 7 – 6 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Банківський вклад та рахунок. Факторінг

Тема 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
Тема 3. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Лекція 8: “Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію” - 4 години

Поняття ліцензійного договору. Сторони в ліцензійному договорі. Види ліцензійних договорів. Істотні умови ліцензійного договору. Форма договору. Строк договору. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва. Договори про створення і використання результатів інтелектуальної діяльності. Відповідальність за порушення ліцензійного договору. Поняття договору франчайзингу. Форма та реєстрація договору франчайзингу. Субфранчайзинг. Сторони договору франчайзингу, їх права та обов'язки. Обмеження прав* сторін за договором франчайзингу. Зміна договору франчайзингу. Припинення договору франчайзингу. Збереження договором франчайзингу чинності при зміні сторін.

Практичне заняття 8: “Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію” - 2 години

ПЛАН
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Правове регулювання.
Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів; повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія.
Сторони авторського договору та його істотні умови. Форма договору.
Поняття та законодавче регулювання договору комерційної концесії. Принципи концесійної діяльності.
Суб’єктний склад договору. Порядок проведення концесійного конкурсу. Об’єкти, що можуть надаватися у концесію.
Зміст договору. Ризики сторін за договором.
Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за комерційним концесійним договором.
Підстави припинення концесійного комерційного договору.

Запитання до самоконтролю:
В чому специфіка предмету договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?
Види ліцензій.
Які відмінності існують між ліцензійним договором та авторським?
Які правові вимоги містить законодавство України щодо форми договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?
Що може бути предметом договору франчайзингу?
Яке співвідношення комерційної концесії з комерційною субконцесією?
Підстави припинення договору комерційної концесії?
Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії?

Практичне заняття 8 – 2 години

Завдання № 1
Іванов, що є автором книги “Архітектура ХХ сторіччя”, уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою “Будкнига” (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у договорі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.
Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою “Москнига” (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсюджуватись у Росії.
Підприємство “Будкнига” відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами їх генерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові “Будкнига” спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги. Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.
Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим і фірмою “Будкнига”? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?

Завдання № 2
Згідно з умовами видавничого договору, укладеного між професором соціології Волков та видавництвом „Видавничий дім” автор зобов’язувався передати рукопис книги з актуальних проблем соціології до 1 вересня 2004 року, а видавництво зобов’язувалося видати книгу до 15 листопада 2004 р. з виплатою обумовленого авторського гонорару. До узгодженої дати книга не була видана і на неодноразові звернення автора представники видавництва повідомляли, що книга буде видана згодом, оскільки видавництво отримало великі за обсягом роботи державного замовлення. Автор 25 січня уклав видавничий договір з іншим видавництвом, і через 2 місяці книга вийшла з друку. Видавництво „Видавничий дім” звернулося до суду про стягнення з Волкова збитків, понесених видавництвом на видання книги.
Дайте правову оцінку ситуації.

Завдання № 3
ВАТ „Істомін” мав патент на виготовлення вагонеток для перевення сталі зварним методом. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою “Общемаш” на строк три роки.
За п’ять місяців до цього ВАТ „Істомін” уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкту інтелектуальної власності із фірмою “Вагонремонт” строком на один рік.
Оскільки фірма “Общемаш” отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між “Істоміним” і фірмою “Вагонремонт”. В претензії було вказано, що в іншому випадку фірма “Общемаш” буде звертатись до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ „Істомін” і фірмою “Вагонремонт” в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.
Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми “Общемаш”?

Практичне заняття № 2
Завдання № 4
Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”. Коментар було надруковано у видавництві „Р”. Один із співавторів, який виконав 45% робіт у складі колективу співавторів самостійну монографію, в якій два розділи за змістом є ідентичними із змістом коментаря. Інші співавтори звернулися до суду про відшкодування завданих збитків і суми упущеної вигоди, оскільки видання монографії відбулося без їх згоди, і факт видання монографії суттєво вплинув на обсяги реалізації коментаря. З аналогічним позовом звернулося і видавництво.
Проаналізуйте ситуацію та вирішить спір. Які права співавторів на твір, створений у співавторстві?Які є види співавторства?

Завдання № 5
В приватній бесіді зі своїм другом письменником Попов розповів Іванову історію, яку за його задумом він хотів покласти в основу написання його нової книги. Через півроку на книжковому ринку міста з’явилася книга Іванова, зміст якої дуже нагадував ту історію, що раніше розповідав Іванову Попов. В зв’язку з цим Попов звернувся до суду з вимогою захистити його авторські права, які на його думку порушив Іванов, використавши історію Попова при написанні своєї книги.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 6
Петров у своєї монографії багато разів цитував невелику за форматом, але широко відому наукову статтю Кравченка. Ознайомившись з монографією Петрова, Кравченко прийшов до висновку, що його стаття в повному обсязі через цитування її складових частин присутня в роботі Петрова. Через те він звернувся до суду з вимогою виплатити йому за це винагороду.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 7
Старший науковий співробітник НДІ Осокін за роки роботи в інституті розробив та видав 15 методичних розробок з проблематики НДІ. Всі вони були видані і автор отримав винагороду.
30 січня 2006 р. громадянин Осокін помер. Протягом 2007 р. НДІ перевидав частину його розробок (5 робіт). Вдова Осокіна звернулася до суду з вимогою про відшкодування їй збитків, завданих як спадкоємиці померлого чоловіка, оскільки видання здійснювалося без її згоди. Представники НДІ відмовилися від компенсації їй будь-якої суми, посилаючись на те, що всі роботи є службовими і права на них належать НДІ.
Що таке службовий твір? Які права автора, його спадкоємців на службовий твір? Чи підлягають задоволення вимоги померлого автора?

Завдання № 8
Хромов., правоволоділець зареєстрованого товарного знаку з 2005 р., видав у 2007 році ліцензію на його використання ВАТ „Перспектива”, яке займалося пошиттям дитячого одягу. Через деякий час представники ВАТ виявили, що під таким же товарним знаком свій товар випускає на ринок й інша фірма „ТРК””. ВАТ „перспектива” звернулося до фірми „ТРК” з вимогою про відшкодування збитків, завданих неправомірним використанням товарного знаку. Як з’ясувалося, фірма „ТРК” користувалось цим товарним знаком ще з 2004 року, крім того цей бренд використовувався фірмою не лише при пошитті дитячого одягу, але й при випуску інших категорій товару.
Як слід вирішити спір? Які права авторів товарних знаків? Які види ліцензії можуть видавитися на користування товарними знаками? Які можливі варіанти вирішення спору в даній ситуації?

Самостійна робота 8 – 6 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Законодавство України в сфері промислової власності.
Тема 2. Авторське право України.

Лекція 9: “Поняття та особливі види зобов’язань за спільною діяльністю” – 2 години

Поняття договору про спільну діяльність. Форма та умови договору про спільну діяльність.
Договір простого товариства. Вклади учасників та їх спільне майно. Ведення спільних справ учасників. Права, обов'язки та відповідальність учасників. Припинення договору простого товариства.


Запитання до самоконтролю:
Поняття і ознаки договору про спільну діяльність. Учасники. Мета договору.
Вклади товаришів та їх правовий режим.
Спільне майно товаришів та його правове регулювання.
Ведення спільних справ товаришів.
Розподіл між товаришами прибутків, видатків і збитків.
Відповідальність товаришів.
Припинення договору товариства.
Види простих товариств.
Засновницький (установчий) договір про створення юридичної особи.
Які правові ознаки договору про спільну діяльність?
В яких організаційно-правових формах може здійснюватися спільна діяльність за законодавством України?
Які два основних види зобов’язань про здійснення спільної діяльності існують?
В цьому різниця між засновницьким договором та договором про спільну діяльність?
За яким принципом відбувається розподіл прибутків, видатків та збитків між товаришами?
Що таке негласне товариство?

Практичне заняття № 1 – 2 години

Завдання № 1
Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою та СП „Нива”договір простого товариства, за яким у сільгосппідприємства “Нива” взяли на відгодування 200 телят, з умовою забезпечити їх загальну вагу до 1 жовтня поточного року не менше 500 центнерів, а СП “Нива” зобов’язалось надавати фермерам необхідні корми і надати для випасу пасовище з багаторічними травами. Отриманий прибуток планувалось розподілити : 50 відсотків СП, а інше – фермерам.
В результаті посушливого літа трава вигоріла і запланованої ваги телят не вдалося досягти. Крім того, за рішенням товаришів вони придбали висівки та додавали в корм телятам.
В період виконання договору Осока поламав ногу і на протязі двох місяців не приймав участі у спільних справах фермерів. Замість нього телят випасав його малолітній син. Прибуток від продажу вирощеної товаришами великої рогатої худоби склав 180 тис. грн. З них СП “Нива” передало 80 тис. грн. фермерам, інші залишило у себе з причини, що домовлена вага не була досягнута. Фермери заявили вимогу про рівний поділ виторгу. В обґрунтування свого позову вони посилались на те, що надане пасовище не відповідало встановленим вимогам (трава вигоріла) і з-за спекотного літа телята просто не могли набрати такої ваги. Крім того, вони додатково витратились на придбання висівок та меляси. На їх думку, прибуток повинен ділитися відповідно до умов договору.
Крім того, СП “Нива” реалізувало не всіх телят, а частину з них залишило для забезпечення відтворення та збільшення свого продуктивного стада.
Одночасно спір виник між товаришами. Мун, який організовував всю справу взяв собі 40 тис. грн., Рябому віддав 25 тис. грн., а Осоці – інші 15 тис. грн. Останній вважав такий поділ несправедливим, оскільки він зламав ногу під час випасу телят (виробнича травма), і до того ж, його заміняв його син та члени сім’ї.
Як необхідно вирішити спір?

Завдання № 2
В 2005 р. Семенець отримала в садовому товаристві “Хуторок” земельну ділянку площею 0,12 га і звернулася до свого брата з проханням про допомогу в освоєнні цієї ділянки. Вони уклали між собою договір про спільну діяльність експлуатації ділянки та будівництва садового будинку, за яким всі витрати на будівництво: рекультивацію землі, придбання посадкового матеріалу, виплаті членський та цільових внесків - ділили порівну.
Протягом кількох років домовленість виконувалась, і між братом та сестрою не виникало спорів. Проте в 2007 р. вони посварились, і брат заборонив сестрі користуватися ділянкою. Брат в обґрунтування своєї правоти доводив, що після того, як сестра отримала ділянку, вона її передала брату, і той сам як інвалід-пенсіонер в сезон постійно проживав там, освоював земельну ділянку - висадив сад, збудував садовий будинок, на земельній ділянці вирощував овочі, якими забезпечував і свої потреби, і потреби сім’ї сестри.
Семенець звернулась з позовом в суд про заборону користування братом земельною ділянкою, а брат із зустрічним позовом про стягнення з неї 90 відсотків вартості будинку, та інших будівель й насаджень, оскільки він сам здебільше фінансував його будівництво та звів його своєю власною працею.
Вирішіть ситуацію, що виникла. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 3
Головченко уклав з ВАТ «Будівельною організацією «Надія» та з ТОВ «Технобудпроект» договір про спільну діяльність. Відповідно до договору про спільну діяльність Головченко повинен внести як внесок 50% вартості будівництва, що склало 500 000 грн., ВАТ «Будівельна організація «Надія» зобов'язалося внести як внесок 35%, що становило 350 000 грн., а ТОВ «Технобудпроект» зобов'язалось внести як внесок 15%, що становило 150 000 грн. Водночас, договором простого товариства було передбачено, що ВАТ «Будівельна організація «Надія» є, за взаємною згодою сторін договору, замовником і генеральним підрядником будівництва будинку. Договором простого товариства було передбачено, що ВАТ «Будівельна організація «Надія» відповідно до договору здійснює ведення справ простого товариства та представляє інтереси учасників простого товариства перед третіми особами.
Сторони домовились, що Головченко, мав право отримати у власність 1 поверх жилого будинку, який будується та всі нежилі приміщення першого поверху, ВАТ «Будівельна організація «Надія» другий поверх жилого будинку, одну квартиру третього поверху, ТОВ «Технобудпроект» третій поверх жилого будинку.
Виконуючи свої зобов'язання за договором, Головченко вніс як внесок у спільну діяльність 400 000 грн. ВАТ «Будівельна організація «Надія», використовуючи грошові кошти, внесені у якості вкладу Головченко, замовило розробку проектно-кошторисної документацій у ТОВ «Технобудпроект». Отримавши грошові кошти від ВАТ «Будівельна організація «Надія», ТОВ «Технобудпроект» розробило проектну документацію. ВАТ «Будівельна організація «Надія» розробило робочу будівельну документацію, розпочало будівельні роботи на будівельному майданчику (земельній ділянці), який не було внесено як вклад у спільну діяльність.
Будинок повинен був бути введений у експлуатацію до 15 грудня 2005 року. Однак до 15 грудня 2005 року було зведено лише перший поверх будинку. Головченко відповідно до положень ст. 1136 ЦК України здійснив письмовий запит щодо ведення спільних справ, у якому поставив питання про зволікання у будівництві. У даному запиті Головченко звинуватив ВАТ «Будівельна організація «Надія» та ТОВ «Технобудпроект» у невиконанні ними своїх обов'язків щодо внесення у спільну діяльність грошових коштів. Водночас, як повідомив Головченко, у зв'язку з очевидністю підстав вважати, що ВАТ «Будівельна організація «Надія» та ТОВ «Технобудпроект» не виконають свого обов'язку щодо внесення грошових вкладів у спільну діяльність, зупинив виконання свого обов'язку щодо внесення залишку грошових коштів у спільну діяльність у розмірі 100 000 грн.
У свою чергу, ВАТ «Будівельна організація «Надія» повідомила, що вона як внесок зі свого боку зарахувала вартість будівельних робіт, які становлять 100 000 грн., вартість будівельного майданчика, який становить 150 000 грн. ТОВ «Технобудпроект» повідомило, що воно як внесок зі свого боку зарахувало вартість проектно-кошторисної документації, яку воно розробило.
Головченко подав позов про визнання права вимоги до простого товариства у складі Головченко, ВАТ «Будівельна організація «Надія», ТОВ «Технобудпроект» щодо передачі йому у власність першого поверху об'єкту будівництва.
Вирішіть спір. Чи правомірні дії ВАТ «Будівельна організація «Надія» щодо зарахування у якості вкладу замість грошових коштів вартості будівельних робіт та вартості будівельного майданчика? Чи правомірні дії ТОВ «Технобудпроект» щодо зарахування як внеску вартості проектно-кошторисної документації замість грошових коштів?

Практичне заняття № 2 – 2 год.

Завдання № 4
Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно-розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен збудувати його “під ключ”, а ВАТ надало для забудови земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію і повинно було повністю фінансувати будівництво.
Проектно-кошторисна вартість будівництва склала 2 млн. грн, з яких 500 тис. грн ВАТ перерахувало кооперативу через 10 днів після підписання договору. Оскільки в договорі було передбачено, що розпорядником коштів на будівництво є кооператив, то до початку будівництва та узгодження всіх пов’язаних з цим питань, він дозволив банку надати їх у тимчасовий кредит.
Через два місяці ВАТ звернулось до кооперативу з вимогою про надання звіту про хід будівництва та витрачання коштів. Кооператив заявив, що надана ділянка не придатна для будівництва комплексу (досить близько пливуни та поверхневі води, є ознаки зсуву ґрунту) і тому до отримання додаткових висновків він до будівництва комплексу не приступав, а через місяць взагалі повернув отримані гроші та запропонував розірвати договір.
Прибутки від експлуатації комплексу за договором повинні були ділитися порівну.
ВАТ не заперечувало проти розірвання договору, але вимагало винагороди за користування його коштами.
Як слід вирішити спір?

Завдання № 5
ТОВ «Крок», власник трансформаторної установки, уклало з ТОВ «Гарт», власником земельної ділянки, на якій розміщена прийнята в експлуатацію транспортна установка, договір простого товариства. Предметом договору була діяльність щодо спільної експлуатації трансформаторної установки. До моменту укладення договору простого товариства ТОВ «Крок» сплачувало ТОВ «Гарт» орендні платежі за оренду земельної ділянки, на якій розміщена трансформаторна установка, а ТОВ «Гарт» сплачувало ТОВ «Крок» орендні платежі за оренду трансформаторної установки з метою підключення до мережі струму. Внаслідок виникнення потреби у ТОВ «Крок» задовольнити струмом виробничі потужності у більшому об'ємі з'явилася необхідність використовувати трансформатор без підключення до нього ТОВ «Гарт». Іншими словами, у випадку підключення до трансформатора ТОВ «Гарт» власник трансформатора не міг забезпечити струмом виробничі потужності підприємства.
ТОВ «Крок» звернулося до ТОВ «Гарт» з пропозицією розірвати договір простого товариства і висловило пропозицію на адресу ТОВ «Гарт» побудувати та ввести в експлуатацію власний трансформатор. ТОВ «Гарт» відмовилося від розірвання договору простого товариства.
ТОВ «Крок» у односторонньому порядку відключило ТОВ «Гарт» від трансформатора і знеструмило ТОВ «Гарт». Водночас ТОВ «Крок» подало позов про визнання договору простого товариства неукладеним внаслідок відсутності спільної мети договору. У свою чергу ТОВ «Гарт» подало зустрічний позов з вимогою про сплату йому орендних платежів за користування земельною ділянкою за час дії договору простого товариства та вимогу про відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої відключенням підприємства від струму.
Чи підлягають позовні вимоги ТОВ «Крок» задоволенню? Чи обґрунтовані вимоги ТОВ «Гарт»?

Завдання № 6
За договором між міською радою м. Києва та концерном “Макдональдс” передбачався інвестиційний проект, за яким міськрада надавала земельні ділянки для будівництва закладів швидкого харчування, а друга сторона вкладала певні кошти в будівництво самих пунктів та об’єктів сільськогосподарського призначення на території Харківського району для вирощування необхідної екологічно чистою продукції.
Крім того, ряду торгівельних підприємств Києва на конкурсних засадах повинно бути надано право торгівлі асортиментом ексклюзивних товарів, що випускаються підприємствами концерну “Макдональдс”.
Внаслідок того, що через протести громадськості довелося відмовитись від побудови пункту швидкого харчування на площі Свободи, концерн скасував у договорі про спільну діяльність пункт про надання права торгівлі під своєю торговою маркою.
Два київських торгових підприємства, що виграли таке право на конкурсі й затратили кошти на переобладнання своїх магазинів та зміну в них інтер’єру, звернулись до міськради та концерну “Макдональдс” з позовом про надання їм такого права.
Як слід вирішити справу?

Самостійна робота 9 – 14 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Практика вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність.
Тема 2. Негласне товариство як різновид спільної діяльності в практичній сфері зарубіжних країн.
Тема 3. Законодавча база регулювання спільної діяльності в Україні.

Індивідуальна робота 10 – 2 години
Завдання:

1. Складіть таблицю змін, що відбулись в законодавстві України в сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності після прийняття нового Цивільного кодексу України.

Модульний контроль 11 – 2 години

Змістовий модуль 3. недоговірні ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Терміни та поняття до змістовного модулю 4: публічна обіцянка, квазидоговір, договірна та недоговірна відповідальність, винагорода, конкурс, відшкодування шкоди, моральна шкода, джерело підвищеної небезпеки, недолік товарів та робіт, кондикційні зобов’язання, потерпіла особа, деліктвент.

Література: [1, 2, 3, 25, 36, 64, 65, 68, 69, 75, 80, 85, 87, 88, 102, 105, 114, 119, 134, 144, 145, 146, 147]

Лекція 12: “Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 2 години

Поняття та зміст зобов'язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Публічне обіцяння нагороди через конкурс. Скасування або зміна умов конкурсу. Використання премійованих витворів творчості, які представлені на конкурс. Поняття ведення чужих справ 5ез доручення. Відшкодування витрат, завданих при веденні чужих справ без доручення. Надання звіту про ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди, та їх відміна від договірних зобов'язань. Загальні підстави відповідальності за завдання майнової шкоди. Поняття шкоди. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою. Вина. Поняття та підстави відповідальності за завдання моральної шкоди. Розмір та порядок відшкодування моральної шкоди.

Семінарське заняття 12: “Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 2 години

ПЛАН
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Загальні положення про відшкодування шкоди, співвідношення зі збитками.
Правові умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди.
Відшкодування моральної шкоди.

Запитання до самоконтролю:
В чому полягають ознаки та система недоговірних зобов’язань?
Яка правова природа конкурсу як підстави виникнення недоговірного зобов’язання?
В чому шкода відрізняється від збитків?
Які умови притягнення до відповідальності за заподіяння шкоди і які підстави від її звільнення?
Що таке моральна шкода і за якими критеріями вона може визначатися на практиці?

Практичне заняття 12 – 2 години

Завдання № 1
Губенко, проходячи біля кар’єру, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова Губенка подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих сказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак, в результаті того, що вчителька його разом з товаришем вигнала із занять, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася трагічна подія.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Вкажіть умови та порядок відшкодування шкоди, завданої особі, яка рятувала життя фізичної особи.

Завдання № 2
Осінньою повінню стало підмивати беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Звягінцев вжив заходи для укріплення відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і берег, що прилягав до земельної ділянки і будинку Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу пропорційно розділити між ними понесені Звягінцевим витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним угоди. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на надання йому житла.
Які особливості зобов’язань, що виникають і могли б виникнути в наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?

Завдання № 3
У ніч на 25 вересня 2004 року було затоплено підсобне приміщення магазину, внаслідок чого пошкоджено 205 пачок дитячої суміші по 2 гривні за пачку, що складало 2460 гривень. На ремонт затопленого приміщення було витрачено 2500 гривень. Як вияснилось, наймач Соколова, яка проживає над приміщенням магазину, залишила відкритим водопровідний кран, що послужило причиною аварії. Соколова вважає, що вона не затоплювала магазин, оскільки вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком.
Дайте правову оцінку ситуації. Вирішить спір.

Завдання № 4
Андреєв вчасно заповнив і опустив у спеціальну скриньку квиток “Спортлото”. На цей квиток випав виграш. Зональне управління “Спортлото” відмовило Андрєєву у виплаті виграшу з посиланням на несвоєчасність здачі квитка на пошту, внаслідок чого він не міг бути врахований при підрахунку розміру виграшів. При розслідуванні цього випадку було встановлено, що затримка передачі квитків управління “Спортлото” відбулася через недбалість працівників поштового відділення. За рішенням суду сума виграшу була стягнена на користь Андрєєва.
Зональне управління “Спортлото” пред’явило позов про відшкодування зазначеної суми з органів зв’язку. При розгляді справи в суді виникло питання про те, чи була завдана шкода управлінню “Спортлото”.
Як розв’язати даний спір?

Завдання № 5
У перукарні з гардероба викрадена ондатрова шапка Григоренка. Замість неї залишена стара шапка зі штучного хутра. Григоренко пред’явив до ТзОВ, яке обслуговувало гардероб, позов про відшкодування вартості шапки і компенсацію моральної шкоди. ТзОВ, заперечуючи проти позову, посилалося на те, що в день зникнення шапки гардеробниця занедужала і не було ким замінити її. Григоренко не повинен був залишати дорогу шапку в гардеробі. У тому, що трапилось, він винуватий сам, і тому в позові йому слід відмовити, а як компенсацію він може взяти собі залишену в гардеробі стару шапку.
Як повинна бути вирішена справа?

Завдання № 6
По необережності 13-річного Ігора виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, в тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігора про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.
Чи правильно вирішена справа?

Завдання № 7
До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег з проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису одного із шкільних торжеств. Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. Однак шкільне товариство затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері і тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена.
Проаналізуйте ситуацію.

Самостійна робота 12 – 20 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Зробіть аналіз судової практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням майнової шкоди.
Тема 2. Законодавчі випадки обмеження розміру відшкодування моральної шкоди.
Тема 3. Ознаки публічної обіцянки.

Лекція 13: “ Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави” – 4 години

Шкода, завдана у стані необхідної оборони. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, завдану її працівником. Відповідальність за шкоду, завдану державними органами місцевого самоврядування. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.
Відповідальність за шкоду, завдану малолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома неповнолітніми. Відповідальність батьків, яких позбавлено батьківських прав, за шкоду, яку вони завдали неповнолітнім. Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, що не здатна розуміти значення своїх дій.
Особливості відшкодування шкоди, якої завданої джерелом підвищеної небезпеки. Власник джерела підвищеної небезпеки.
Право регресу до винної особи. Врахування вини потерпілого і майнового становища особи, яка завдала шкоду. Підстави та відповідальність за шкоду, завдану через недоліки товарів, робіт, послуг. Суб'єкти та строки відшкодування. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю фізичної особи під час виконання договірних зобов'язань та особі, яка працює за наймом. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього. Відшкодування шкоди, спричиненої смертю особи.
Поняття та загальні положення про зобов'язання, що виникають із безпідставного збагачення. Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав. Майно, що не підлягає поверненню.

Семінарське заняття 13: “ Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави” – 2 години

ПЛАН
Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки:
Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.
Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Запитання до самоконтролю:
Які є способи визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, чи фізичної особи-підприємця?
Яке коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди завданої смертю потерпілого?
Які підстави та порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди?
В чому є особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами?
Які особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину ви знаєте
Що таке „джерело підвищеної небезпеки”?
В чому є особливості відповідальності володільця джерела підвищеної небезпеки?
Які види недоліків товарів (робіт, послуг) ви знаєте?
Які ознаки є у регресного зобов’язання?
Яке безпідставне набуте майно не підлягає поверненню?

Практичне заняття

Заняття № 1- 2 год.

Завдання № 1
Подружжя Титових пред’явили позов до Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що Марченко, керуючи належною йому машиною “Жигулі”, в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил руху, що призвело до зіткнення з автомашиною "Москвич", яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна - відповідачка в справі. Винними діями водія “Жигулів” позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту машини "Москвич" і втраченого заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових 1313 грн. в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченко, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, а також на одержані нею зарплату і премію, нараховану Марченко, але не витребувану з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку і на страхові виплати, стягнувши половину вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.
Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?

Завдання № 2
У грудні 2003 року Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання “Електроприлад” і Костенко про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім куховаром дитсадка ВО “Електроприлад”. 11 березня 2001 року по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенко, який за цей злочин був засуджений. У зв’язку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ-ї групи, а з 2002 року – ІІ-ї групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2002 року, вона втратила 70 % професійної працездатності.
Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО “Електроприлад” та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 1723 грн. та 100 грн. щомісяця.
Яке рішення має винести суд? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання № 3
Учень 6-го класу Петро Сидір приніс до школи належний його батькові швейцарський золотий годинник, який він показував на уроці іншим учням. Учителька під час уроку відібрала годинник у Петра і поклала до шухляди свого столу. Після уроку клас поїхав на екскурсію, і Петро забув забрати годинник у вчительки. На наступний день до школи прийшов батько Петра і зажадав повернути годинник. Учителька пояснила, що годинник вона поклала в шухляду столу і забула про нього, а ранком, коли прийшла до школи, не знайшла його там.
Батько Петра пред’явив позов про відшкодування вартості годинника до районного відділу освіти і до вчительки, що відібрала годинник у сина на уроці.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 4
Тихон подав позов проти Жовтневої залізниці про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, яке він одержав через те, що під час руху швидкого поїзда кинутий кимсь камінь потрапив у вікно і розбив скло, уламки якого зашкодили Тихону обидва ока. Залізниця вважає, що позов задоволенню не підлягає, тому що шкода завдана дією непереборної сили. Адвокат Тихона заявив, що дії тих, хто кидає камені в потяги, що проїжджають, не можна розцінювати як непереборну силу, а за простий випадок залізниця, як власник джерела підвищеної небезпеки, повинна нести відповідальність.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 5
Об 11 годині вечора автомобіль Кінаша “Мерседес” потрапив колесом у яму, що виникла при ремонті траси. В результаті автомобіль на швидкості розвернувся, виїхав на тротуар і врізався в ліхтарний стовп.
Кінаш одержав важкі тілесні ушкодження, а його автомобіль був сильно пошкоджений. Кінаш подав позов про відшкодування заподіяної йому шкоди (вартість ремонту «Мерседеса», витрати на лікування і послуги юриста, який не мав адвокатського свідоцтва) і компенсації моральної шкоди до дорожньо-монтажного управління (ДМУ), яке проводило в день аварії ремонтні роботи на ділянці події. Було встановлено, що ремонтована ділянка дороги була без огорожі і застережного знака.
У відповідь на позов Кінаша ДМУ заявило, що: а) огорожі були відсутні з вини робітників ДМУ Степаненко і Кротіва, а ремонтні роботи велися без жодних порушень; б) витрати на ремонт автомобіля повинні визначатися з урахуванням фактичних витрат, а Кінаш вказав вартість ремонту на момент пред’явлення позову; в) пошкодження, заподіяні здоров’ю Кінаша, не повинні братися до уваги, оскільки після лікування і санаторію здоров’я позивача відновилося; г) витрати на юриста Кінашу не потрібні, оскільки він сам юрист за освітою; д) про відшкодування моральної шкоди не може бути і мови, оскільки була завдана шкода фізична.
Як суд оцінить доводи відповідача і яке рішення ухвалить?
Чи нестимуть цивільно-правову відповідальність працівники ДМУ Степаненко і Кротів?
Які ціни беруться до уваги при розрахунку розміру шкоди (збитків)?
Як здійснюється грошова оцінка шкоди, завданої здоров’ю?
Що розуміють під моральною шкодою?

Заняття № 2 – 2 год.

Завдання № 6
Загірна купила в магазині пральну машину. Через три дні, під час першого прання, машина перестала працювати. Загірна зажадала у директора магазину обміняти пральну машину на аналогічну придатну машину. Оскільки її прохання не задовольнили, Загірна доручила незалежній експертній організації перевірити причину несправності, а потім звернулася до суду з позовом до магазину і зажадала надання їй нової пральної машини, стягнення витрат на експертизу, компенсацію моральної шкоди. Експертизою було встановлено, що дефект машини не пов’язаний з експлуатацією і носить прихований виробничий характер.
Відповідач, заперечуючи проти позову, вказав, що: а) у позивачки відсутній товарний чек, який би підтверджував факт купівлі машини в конкретному магазині; б) виробничий дефект підтверджує вину виробника, отже, і відповідати повинен виробник; в) експертиза проведена на користь покупця, а значить, він несе витрати, що виникли.
Які можуть бути використані докази для підтвердження факту придбання пральної машини в конкретному магазині?
Чи може Загірна, у разі задоволення позову, розраховувати на надання їй будь-якої нової пральної машини або пральної машини певної моделі?
Спростуйте або потвердіть доводи відповідача.
Чи підлягає позов Загірної задоволенню?

Завдання № 7
Перед від’їздом до тривалого закордонного відрядження Бондаренко уклав з охоронною агенцією договір про охорону своєї квартири. Повернувшись через три роки з відрядження, Бондаренко побачив, що з квартири зникли всі цінні речі. В ході розслідування крадіжки знайти злодія і викрадене майно не вдалося.
Бондаренко, у якого в результаті стресової ситуації виник інфаркт і наступила часткова втрата зору, звернувся до суду з позовом до охоронного агентства про стягнення збитків у розмірі вартості викраденого майна, а також про відшкодування спричиненої крадіжкою моральної шкоди. Агенція задовольнити вимоги відмовилося, спираючись на те, що в ході розслідування по кримінальній справі була встановлена непричетність працівників агенції до крадіжки.
Дайте правовий аналіз ситуації.


Завдання № 8
Головний інженер заводу Фоменко і завідуючий гаражем Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. В суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, робітника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.
Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 9
Товариство «Побутсервіс» за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.
При огляді радіатора було встановлено, що розрив виникнув внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявленим при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.
Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, заподіяну Мазуру?

Завдання № 10
Перебуваючи за кермом маршрутного таксі, яке належало АТП-4511, водій Рюмін вчинив наїзд на пішохода Колобкова. Розслідуванням дорожньо-транспортного випадку було встановлено: Колобков., будучи в стані сильного алкогольного сп’яніння, хотів перейти вулицю, але, побачивши маршрутне таксі, що наближалося, зупинився на обочині. Не втримавшись на кучугурі снігу, що тягнулася вздовж дороги, Колобков. потрапив під колеса таксі. Від зіткнення було розбито лобове скло. Осколком було поранено око пасажирки маршрутного таксі. Колобков одержав перелом ребер, ключиці, струс мозку. Перебував на стаціонарному лікуванні.
Визначте суб’єктів відповідальності, порядок і обсяг відшкодування.

Заняття № 3 – 2 год

Завдання № 11
На 120 км. траси Львів-Рівне в нічний час зіткнулися два автомобілі: “Волга” 21-47, що належала громадянину Носкову, управління якою здійснював за довіреністю його син, та “Жигулі” 33-13, що належали громадянину Мальцеву.
Проведеними розслідуваннями встановлено: в результаті зіткнення автомобіль “Волга” зазнав незначних пошкоджень (розбито лобове скло, пом’ято капот, деформовано ліві двері – всього на суму 1600 грн.). автомобіль “Жигулі” повністю зімнуто та пошкоджена передня частина (вартість пошкодження приблизно 4000 грн.). В результаті аварії пасажирка “Жигулі” Орлова зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була визнана інвалідом ІІ групи: їй була призначена пенсія із середньомісячного заробітку 550 грн. в розмірі 370 грн. 50 к.
Водії обох автомобілів серйозних ушкоджень не зазнали, але обидва перебували на амбулаторному лікуванні.
Розслідуванням встановлено, що водій “Волги” рухався з перевищеною швидкістю смугою зустрічного руху. Зіткнення сталося на повороті. Водій “Жигулі” не зміг вчасно зреагувати, оскільки експертизою виявлено незначний вміст алкоголю в крові 12-годинної давності.
Визначте суб’єктів зобов’язання по відшкодуванню шкоди, підстави і розміри відшкодування.

Заняття № 2

Завдання № 12
Будівельна організація направила бригаду будівельників на територію торговельної бази для ремонту складського приміщення за договором підряду. Під час ремонтних робіт один з будівельників був травмований внаслідок обвалу балки перекриття.
Висновком МСЕК встановлено 80% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 680 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 336 грн. Будівельна організація відмовилася відшкодовувати завдану шкоду, оскільки шкода сталася не з її вини.
Хто повинен відшкодувати завдану шкоду? Чи правомірна позиція будівельної організації? Вирішіть спір.

Завдання № 13
При виконанні службових обов’язків, рятуванні життя дитини, що опинилася у воді на колишньому кар’єрі, дільничний інспектор Ляшенко отримав травму. Внаслідок отриманої травми працівник міліції був визнаний інвалідом і йому була призначена пенсія з інвалідності. У зв’язку з інвалідністю він був звільнений з ОВС як такий, що не придатний для подальшого проходження служби. Йому була в установленому порядку призначена, але не виплачена матеріальна компенсація різниці між отриманим на момент звільнення грошовим утриманням та призначеною пенсією. Вважаючи це недостатнім, Ляшенко подав позов у суд про відшкодування УВС заподіяного збитку у вигляді втраченого ним грошового утримання. Крім того, він також вимагав компенсації морального збитку внаслідок вимушеного звільнення та безробіття.
Які правовідносини виникли в даному разі і якими нормами права вони регулюються? Чи є підстави для задоволення вимог Ляшенко?

Завдання № 14
Громадянка Н. проходила парком. Собака (породи бультер’єр), що належала громадянину М., напала на Н., порвавши на ній пальто та покусавши руки. Пальто ремонту не підлягало, а від одержаних укусів Н. проходила курс лікування. М. відмовився відшкодовувати шкоду (в т.ч. моральну на суму 1000 грн.).
Собака була на повідку, несподівано вирвалася з рук господаря, вдержати її ні командою, ні силою не вдалося. Н. наполягала на відшкодуванні незалежно від вини господаря, оскільки такі собаки є джерелом підвищеної небезпеки, їх розведення в деяких країнах взагалі заборонено.
Вирішіть спір. Визначте підстави, умови та обсяги відповідальності. Що таке джерело підвищеної небезпеки?

Самостійна робота 13 – 20 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Практика вирішення спорів, пов’язаних з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
Тема 2. Особливості відносин щодо відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки. Перелік джерел підвищеної небезпеки.
Тема 3. Складіть проект рішення суду по одній із задач, наданих у практичному занятті.

Індивідуальна робота 14 – 2 години
Завдання:

1. Складіть таблицю новел ЦК України для врегулювання питань щодо відшкодування завданої шкоди.
Модульний контроль 15 – 2 години

Питання до іспиту:
Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права.
Система зобов’язального права.
Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання.
Відмінність зобов’язальних та речових правовідносин.
Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні.
Множинність осіб в зобов’язанні.
Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання.
Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань.
Поняття виконання зобов’язання.
Принципи виконання зобов’язання.
Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання.
Виконання обов’язку боржника іншою особою.
Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні.
Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання.
Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання.
Виконання грошового зобов’язання.
Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Особливості забезпечувальних зобов’язань. Види способів забезпечення виконання зобов’язань.
Неустойка, її види та форми. Функції неустойки.
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу.
Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.
Гарантія. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. Основні риси гарантії за ЦК України.
Застава та її види. Предмет застави. Форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Наступна застава (перезастава).
Звернення стягнення на заставлене майно. Особливості застави майнових прав. Особливості застави цінних паперів.
Притримання. Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.
Поняття цивільно-правової відповідальності. Співвідношення понять “відповідальність” та “санкція”.
Функції цивільно-правової відповідальності.
Форми цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність.
Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивільно-правової відповідальності.
Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань.
Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності.
Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Співвідношення збитків та неустойки.
Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.
Способи припинення зобов’язання, що залежать від волі сторін.
Способи припинення зобов’язання, що не залежать від волі сторін.
Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Договір як правочин та як правовідносини.
Функції цивільно-правового договору.
Види цивільно-правових договорів. Поіменовані та непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. Попередній договір.
Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний договір. Договір на користь третьої особи.
Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. Поняття та значення істотних умов договору. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами України. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.
Стадії укладення цивільно-правового договору. Поняття та основні ознаки пропозиції укласти договір (оферти). Поняття та основні ознаки акцепту.
Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору.
Підстави для зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.
Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Види договору купівлі-продажу.
Сторони договору купівлі-продажу. Предмет договору. Форма договору. Ціна договору.
Кількість товару. Якість товару. Асортимент товару. Комплектність товару.
Договір роздрібної купівлі-продажу.
Договір поставки: поняття та загальна характеристика.
Поняття та ознаки договору дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування.
Сторони договору дарування. Права та обов’язки сторін за договором дарування. Обов’язок обдарованого на користь третьої особи.
Договір пожертви.
Поняття договору ренти.
Сторони за договором ренти. Форми і зміст договору ренти. Строк договору ренти. Предмет договору ренти. Форма і розмір ренти.
Підстави та наслідки розірвання договору ренти за ініціативою одержувача або платника ренти.
Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).
Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду).
Особливості припинення договору довічного утримання (догляду). Способи забезпечення виконання договору.
Поняття та ознаки договору найму (оренди). Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). Строк договору найма (оренди). Ціна договору найму (оренди). Форма договору.
Права та обов’язки наймодавця (орендодавця) за договором найму (оренди). Права та обов’язки наймача (орендаря) за договором найму (оренди).
Договір прокату.
Договір лізингу.
Договір оренди державного та комунального майна.
Договір найму (оренди) земельної ділянки.
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Договір найму (оренди) транспортного засобу.
Поняття та особливості договору найму (оренди) житла. Права та обов’язки наймача та осіб, які постійно проживають з ним.
Зміна договору найму жилого приміщення. Припинення договору найму жилого приміщення. Виселення.
Поняття та загальна характеристика договору позички (безоплатного користування майном). Відмінність позички від найму (оренди).
Сторони договору позички. Об’єкт договору позички. Строк договору позички. Форма договору позички. Права та обов’язки сторін за договором позички.
Припинення договору позички. Розірвання договору позички. Правові наслідки припинення договору позички.
Поняття ознаки та значення договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів з надання послуг.
Сторони договору підряду. Права та обов’язки сторін. Множинність осіб в договорі підряду та залучення для виконання договору третіх осіб.
Зміст договору підряду. Ризик у підрядних відносинах. Відповідальність за договором підряду.
Договір побутового підряду.
Договір будівельного підряду.
Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.
Загальні положення про договори з надання послуг. Характеристика та відповідальність. Види договорів.
Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти залізничним транспортом.
Транспортне експедирування. Поняття, характеристика, права та обов’язки сторін, відповідальність.
Договір зберігання. Відмінність зберігання від охорони.
Зберігання на товарному складі. Зберігання майна у ломбарді.
Особливості зберігання майна в готелях, гуртожитках, гардеробах. Секвестр.
Договір страхування: поняття, юридична характеристика та елементи.
Договір доручення.
Ведення чужих справ без доручення.
Договір комісії.
Договір управління майном.
Договір позики. Відмінність позики від позички.
Кредитний договір: загальна характеристика та сторони.
Факторинг.
Сторони та зміст ліцензійного договору. Види ліцензій.
Договір комерційної концесії
Поняття і ознаки договору про спільну діяльність. Відмінність між засновницьким договором та договором про спільну діяльність.
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Загальні положення про відшкодування шкоди, співвідношення зі збитками.
Відшкодування моральної шкоди.
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки:
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду:
Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

Теми курсових робіт для студентів 3-го курсу
Солідарна відповідальність у цивільному праві.
Набуття права власності.
Припинення права власності.
Право власності на земельну ділянку.
Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності
Негаторний позов як спосіб захисту права власності
Довірча власність.
Сервітути та їх види.
Емфітевзис як вид речового права
Суперфіцій як вид речового права
Зобов’язально-правові способи захисту права власності.
Спадкування за законом
Спадкування за заповітом.
Спадковий договір.
Обов’язкова частка у спадщині.
Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.
Негідні спадкоємці.
Предмет та метод цивільного права.
Справедливість, добросовісність та розумність як загальні засади цивільного права.
Майно як об’єкт цивільних правовідносин.
Відповідальність у цивільному праві.
Особливості вини як підстави цивільної відповідальності.
Особисте життя як об’єкт цивільно-правової охорони.
Відповідальність за шкоду завдану незаконними діями. Рішеннями чи бездіяльністю правоохоронних органів.
Відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Відшкодування шкоди завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди.
Обмеження дієздатності фізичної особи.
Оголошення особи померлою.
Визнання фізичної особи недієздатною
Визнання особи безвісно відсутньою.
Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування життя фізичної особи.
Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом.
Принципи сучасного цивільного права
Цивільне право як приватне право
Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб
Способи захисту цивільних прав
Особливості набуття права власності на нерухоме майно
Самозахист в цивільному праві
Індивідуалізація юридичних осіб
Підприємство як об’єкт цивільних прав.
Правовий статус непідприємницьких товариств
Зловживання суб’єктивними цивільними правами
Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки
Інститут добровільного представництва в цивільному праві
Способи захисту права власності у цивільному праві
Набувальна давність у цивільному праві
Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичної особи
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне існування фізичної особи в Україні
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
Охорона прав на торговельну марку
Право на комерційну таємницю
Право людини на життя: проблеми цивільно-правового регулювання
Правова охорона промислових зразків в Україні
Поняття і правове регулювання цивільного обороту акцій.
Поняття та зміст комерційного представництва
Підприємницькі товариства як юридичні особи приватного права
Інститут безвісної відсутності особи в цивільному праві
Поняття та класифікація речей як об’єктів цивільного права.
Поняття та види цінних паперів як об’єктів цивільного права
Результати творчої діяльності як об’єкти цивільного права
Поняття та види представництва
Інформація як об’єкт цивільного права
Поняття, ознаки, класифікація правочинів
Поняття та види строків у цивільному праві.
Способи захисту цивільних прав: поняття та види.
Поняття і правова характерисика речового права
Поняття і характеристика спільної часткової власності
Поняття і характеристика спільної сумісної власності
Особливості правового становища держави як суб’єкта цивільного права
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності
Договір поруки
Договір застави майнових прав 
Цивільно-правовий договір та способи його укладання 
Уступка вимоги і перевід боргу за цивільним законодавством України 
Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів
Особливості зміни, пролонгації та припинення цивільно-правового договору 
Порівняльно-правовий аналіз договору в цивільному, трудовому та адміністративному праві 
Змішані договори в цивільному праві України 
Публічний договір: поняття, особливості та види 
Грошові зобов’язання учасників цивільно-правових відносин 
Правове регулювання договорів купівлі-продажу, які укладаються на фондовій біржі 
Поняття та види тлумачення цивільно-правових договорів 
Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань
Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі.
Договір гарантії
Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації.
Банківські правочини: цивільно-правові аспекти.
Цивільно-правова характеристика договорів про надання правових послуг.
Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Договір повітряного чартеру. 
Поняття та види фінансових послуг у цивільному праві України 
Укладення та виконання договору поставки продукції для державних потреб
Цивільно-правове регулювання договорів на поставку нафти 
Цивільно-правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції 
Цивільно-правове регулювання агентських відносин в Україні 
Інвестиційні договори на будівництво житла: цивільно-правовий аспект 
Цивільно-правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні 
Договір на створення та розповсюдження реклами 
Договори з цінними паперами
Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування 
Договір перестрахування в цивільному праві України 
Поняття та особливості договорів у сфері реалізації майнових прав на музичний твір 
Поняття, юридична природа та зміст договору комерційної концесії
Концесійні договори: досвід зарубіжного правового регулювання 
Договір оренди державного та комунального майна 
Договір оренди транспортних засобів 
Поняття та особливості договору прокату
 Поняття та особливості договору фінансового лізингу.
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
Договір ренти 
Цивільно-правові договори в митній справі України 
43.Цивільно-правове регулювання алеаторних договорів 
Засновницький (установчий) договір 
Договір управління майном 
Договір на проведення аудиту 
Договір про надання медичних послуг.
Договір про надання інформаційних послуг 
Спеціальні види зберігання за цивільним законодавством України 
Спадковий договір
Поняття, особливості та види позадоговірних зобов’язань 
Деліктні зобов’язання та їх види в законодавстві України 
Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту суб’єктивних прав в Україні 
Джерела (форми) регулювання відносин у сфері захисту прав споживачів 
Основні права та обов’язки споживачів робіт та послуг 
Гарантії захисту прав споживачів 
Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів) як суб’єкти зобов’язальних відносин 
Порука у цивільному праві: теорія та практика 
Види іпотеки 
Класифікація договорів купівлі-продажу.
Характеристика та класифікація договорів про передачу майна у власність 
Укладання договорів через мережу Інтернет. 
Договір поставки. 
Договір художнього замовлення. 
Договір про створення аудіовізуального твору. 
Авторський договір про видання твору своїм коштом.
Договір транспортного експедирування.
Договір про перевезення пасажира та багажу.
 Договір про перевезення вантажу.
Договір на користь третьої особи 
Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань.

Рекомендована література:

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.
Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 47 (21.11.95). – ст. 349.
Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – ст. 573.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.
Закон України від 7 лютого 1991 р. «Про власність» (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – ст. 249.
Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10 (10.03.92). – ст. 139.
Закон України від 22 грудня 1995 року  «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3 (16.01.96). – ст. 9.
Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 20 (19.05.2000). – ст. 148.
Закон України від  10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30 (28.07.92). – ст. 416.
Закону України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 10 (05.03.2004). – ст. 102.
Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – 15 (09.04.2004). – ст. 231.
Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 24. - ст.128.
Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. – 18. – ст. 78.
Закон України “Про транспорт” від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 51. – ст. 446.
Закон України „Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України,, 1996. – № 40. – ст. 183.
Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 29. – ст. 139.
Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 52. – ст.562.
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 22. – ст.105.
Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 51. – ст.548.
Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст. 377.
Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – ст. 103.
Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.
Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” вiд 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 1. – ст. 1.
Закон України від 12 січня 2006 року «Про житловий фонд соціального призначення» // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 19-20 (19.05.2006). – ст. 159.
Закон України від 1 грудня 1998 року «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 2-3 (21.01.99). – ст. 20.
Закон України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 31 (06.08.99). – ст. 246.
Закон України від 19 грудня 1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 46 (14.11.95). – ст. 345.
Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 27 (07.07.2000). – ст. 212.
Закон України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери і фондовий ринок» // Голос України. – 2006. – № 69.
Закон України від 19 червня 1992 р. «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.
Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – ст.642.
Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – ст. 313.
Закон України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – ст. 383.
Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції Закону від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 7 (17.02.2006). – ст. 84.
Закону України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – ст. 207.
Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – ст. 30.
Закону України “Про авторське право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – ст. 1450.
Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст. 251.
Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 37 (15.09.2000).– ст. 307.
Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993р. № 3688-XII (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст. 34.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 (15.02.94), ст. 34
Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 48 (01.12.92). – ст. 650.
Закон України від 25 червня 1993 р. “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. – ст. 345.
Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – ст. 95.
Постанова КМ України від 19 квітня 1999 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» // Офіційний вісник України, 1999. – № 16 (07.05.99). – ст. 648.
Постанова КМ України від 6 квітня 1998 р. № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України” // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р. – № 14. – С. 150.
Постанова КМ України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» // Офіційний вісник України, 1998. – № 36 (24.09.98).- ст. 1327.
Постанова КМ України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» // Офіційний вісник України, 1998.– № 34 (10.09.98) – ст. 1280.
Постанова КМ України від 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про затвердження положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення» // Офіційний вісник України, 2004, № 38 (08.10.2004), ст. 2500.
Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України, 2004, № 10 (26.03.2004), ст. 639
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Затв. Наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40.
Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8.
Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. з наступним змінами та доповненнями.
Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9. // Все про бухгалтерський облік. – 10 травня 1999р. - № 43.
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – ст. 2707.
Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16 грудня 1999 року № 46 «Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2000 р. за № 25/4246.
Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 14 грудня 1994 р. № 4  «Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями»
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27 серпня 2000 року № 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)»
Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 р. № 2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - № 1.
Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996р. / Постанови Пленуму Верховного Суду України. – 2000. – Т.1. – С.112.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком, 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” від 14 грудня 1993 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” від 28 квітня 1995 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” від 1 квітня 1994 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: ІВА, 1997.
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1941.
Агарков М. Предмет и система советского гражданского права // Советское государство и право. – 1940. - № 8-9. – С. 52-72.
Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. – Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. – Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права. – 396 с.
Ансон В. Договорное право. М., 1984.
Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей. Москва : Юрид.лит. 1984.
Базылев Б.Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.
Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М. : Статут, 1997.
Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М., Статут, 2000.
Брагинский Н.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.: Статут – 1999. – 254с.
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.- М., 1963.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юрид лит-ра, 1976. - 216 с.
Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования.- Томск, 1987.
Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: - Київ, Юрінком – 2002
Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. – М.: Спарк, 1999.
Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. - М.: Юргиз, 1950.
Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) / Под общей ред. Е. О. Харитонова. – Х.: ООО “Одиссей”, 1999. – 848 с.
Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1993.
Гражданское право: учебник./ Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масляева.- М., 1997.
Гражданское право. Учебник. под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1-3. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. - 632 с.
Гражданское право: учебник./ Под ред. Е.А.Суханова.- М., 1998.- Т.1, 2.
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут»., 2000. (Классика российской цивилистики).
Дзера О.В. Загальні положення про правочин в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003 . - № 7.
Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003 . - № 10.
Ем В.С. Договор ренты // Законодательство.- М., 1999
Зобов’язальне право/ за ред.О.Дзери.-К.: Юрінком Інтер.-1998.
Золотарь В.А., Дятлов П.П. Советское жилищное право – Киев: Либидь –1990.
Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории “хозяйственного права”. – М.: “Статут”, 2000. С. 422 – 423.
Иоффе О.С. Обязательственное право, М.: Госюриздат, 1975. – 880 с.
Иоффе О. С. Советское гражданское право. – Ч.1-3 – Л. : Издательство Ленинградского университета,1958-1965.
Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 21-64.
Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М.: Наука - 1980. – 256с.
Кабалкин А.Ю. Договор бытового проката. // Российская юстиция. – 1998. - №8. – С.16-18.
Калмыков Ю.Х. Некоторые вопросы учения о гражданском правонарушении / Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998
Канзафарова І.С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу. Автореферат дис. ... кандидата юр. Наук. – К., 1999 р.
Кодифікація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А.Довгерта. – К., 2000.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп. / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. С. 480 – 508.
Корецкий В. И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 128 с.
Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство: Авторефканд.юрид.наук. 12.00.03, КГУ, К.: 1985, 27с.
Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.
Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.
Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 160с.
Ласк Г. Гражданское право США. М., 1961.
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.Статут: 1999.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.189-200.
Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юридическая литература, 1970. - 315 с.
Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. –М., 1968.
Маслов В.Ф. Право на жилище – Харьков: издательство про Харьковском университете 1986.
Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. І-П, М.,1997.
Морандьер Л.Ж.. Гражданское право Франции. -М., 1961.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід.ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
Нерсесянц В.С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. – 1989. - №10.
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат – 1950. – 416с.
Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.
Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. – Дис...к.ю.н. – К., 2002.
Победоносцев К. Курс гражданского права. – СПб: Сунодальная типография, 1896. – Ч. I-III.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,1998.
Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2001.
Рясенцев В. Форма сделок и последствия ее несоблюдения // Сов. юстиция.- 1974.- № 21.
Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994. – 96 с.
Садиков О. Имущественные санкции и исковая давность //Сов.юстиция.- 1973.- №7.
Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.
Синицкая М.Е. Защита интересов граждан по договору бытового подряда М., 1973, 48с.
Советское гражданское право/ Учебник под ред. Маслова В.Т., Пушкина А.А. в 2-х частях, Ч. 1. –К.: «Вища школа», 1977. – 477 с.
Тархов В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права. - Саратов, 1987.
Теория государства и права. Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА
· М – НОРМА, 1997. – 570 с.
Теория государства и права / Под ред. К. А. Мокичева. – М.: Юридическая литература, 1971. – 632 с.
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.
Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. – 87 с.
Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973.
Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.
Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право.Цивилистика: Учеб.пособие.-К.:АСК., 2001.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.
Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 856 с.
Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 року, прийнятий Верховною Радою в першому читанні 5 червня 1997 року // Українське право. – 1999. - № 1.- С. 31-612.
Шершеневич. Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М. - 1981.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215
Рисунок 1 Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 230440
    Размер файла: 613 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий