ТЕСТ Химия-ИАиС-450вопр


$$$ 1
Негіздік тaзды к™рсетіSіз.
A) Fe2(SO4)3
B) Fe(HSO4)3
C) FeOHSO4
D) Fe(OH)3
E) H2SO4.

$$$ 2
Jай тaзды натрийдіS гидрофосфаты деп атайды?
А)Na3PO4
B)Na3PO3
С)NaH2PO4
D)Na2HPO4
Е)Na2HPO3

$$$ 3
Jайсы тaз кальцийдіS гидроксонитраты деп аталады?
А) CaOHNO3
B CaOHNO2
С) Ca(OH)2
D) Ca(NO3)2
Е) Ca(NO2)2

$$$ 4
JышKылдыK оксидті к™рсетіSіз.
A) CuO
B) ZnO
C) Al2O3
D) Fe2O3
E) Cl2O7.

$$$ 5
JышKылдыK тaзды к™рсетiSiз.
A) Ca(HCO3)2
B) Ca CO3
С) (CaOH)2CO3
D) Ca(OH)2
Е) H2CO3.

$$$ 6
К_кіртті KышKылдыS формуласы
A) HF
B)HCl
C)H2SO3
D)H2SO4
E)H2S

$$$ 7
1 2 3 4
N2 ( NH3 ( NH4Cl ( NH3 ( N2
Jайсы реакцияда температураны арттыру Kажет.
А)1,2,3;
В)1,2,4;
С)1,3,4;
Д)2,3, 4;
Е)1,2,4.

$$$ 8
Fe(HSO3)3 тaзыныS атын атаSыз.
А) темiр (III) сульфаты
B) темiр (II) сульфаты
С) темiр (III) гидросульфаты
D) темiр (III) гидросульфиты
Е) темiр (III) гидросульфидi.

$$$ 9
Fe2O3 Kайсы затпен ‰рекеттеседi?
А) NaOH
B) Fe2(SO4)3
С) H2SO4
D CaO
Е) H2O.

$$$ 10
Jай оксид суда ерiгенде негіз т_зедi?
А)Cl2O7
B)BaO
С)N2O3
D)CO2
Е)SO3.

$$$ 11
Jай оксид суда еріп KышKыл т_зедi?
А) N2O5
B) Na2O
С) K2O
D) CaO
Е) Fe2O3.

$$$ 12
H2SO4 Kайсы затпен ‰рекеттеседi?
A) CO2
B) CuO
С) CaSO4
D) HNO3
Е) Mn2O7

$$$ 13
CaCO3 (K) ( CaO(K) + CO2 (г) реакциясыныS тепе-теSдік константасыныS ™рнегін табыSыз:
А) K (pCO2;
В) K (pCO2pCaO ;
С) K (pCO2 / pCaO ;
Д) K (pCO2pCaO/pCaCO3;
Е) K ( pCaCO3/pCO2pCaO

$$$ 14
Jайсы реакция н‰тижесiнде KышKыл тaз т_зiледi?
А) Na2O+H2O(
B) H2SO4+NaOH(
С) HCl+KOH(
D) CaOHCl+HCl(
Е) NaHSO4+NaOH (

$$$ 15
Jайсы тaз негiздiк тaз болып саналады?
А) NaHS
В) BaSO4
С) KCl
D) NaNO3
Е) FeOHCl2

$$$ 16
Jайсы Kатарда тек амфотерлi гидроксидтер жазылCан?
А) Mn(OH)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2
В) Be(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)3
С) Co(OH)3, Fe(OH)3, Al(OH)3
D) KOH, NH4OH, LiOH
Е) NaOH, AgOH, AuOH

$$$ 17
Jай теSдеу негiздiк тaздыS т_зiлуiне с‰йкес келедi?
А) KOH+H2SO4(
В) Zn(OH)2+HNO3(
С) NH4OH+H2S(
D) NaOH+HCN(
Е) LiOH+H3PO4(

$$$ 18
Jайсы теSдеу KышKыл тaз т_зiлуiне с‰йкес келедi?
А) KOH+HNO3(
В) HCl+Fe(OH)3(
С) NaOH+H2SO3(
D) Cr(OH)3+CH3COOH(
Е) Ca(OH)2+HCl(

$$$ 19
MgCO3(K) ( MgO(K) + CO2 (г) реакциясыныS тепе-теSдік константасыныS ™рнегін жазыSыз:
А) K (pCO2pMgO/pMgCO3;
В) K (pCO2pMgO ;
С) K (pCO2 / pMgO ;
Д) K( pCO2;
Е) K ( pMgCO3/pCO2pMgO

$$$ 20
NaOH-пен ‰рекеттесетiн затты к™рсетiSiз?
А) K2SO4
В) KOH
С) Ba(OH)2
D) KNO3
Е) HCl

$$$ 21
Негiздiк тaз алынатын теSдеуді табыSыз.
А) Al(OH)3+HCl(
В) NaOH+HCN(
С) KOH+HNO3(
D) NH4OH+H2SO4(
Е) KOH+H2S(


$$$ 22
Натрий гидроксидi ‰рекеттесетiн затты к™рсетiSiз.
А) K2O
В) CaO
С) SO3
D) BaO
Е) Fe2O3

$$$ 23
Негiздiк тaз т_зiлетiн теSдеудi к™рсетiSiз.
А) HCl+NH4OH(
В) CuSO4+KOH(
С) AlCl3+NaOH(
D) AgNO3+NaCl(
Е) Na2CO3+HNO3(

$$$ 24
Берилий гидроксидi т_зiлетiн теSдеу Kайсысы?
А) BeCl2+AgNO3(
В) BeO+H2SO4(
С) BeSO4+BaCl2(
D) Be(NO3)2+Ca(OH)2(
Е) BeCO3+HCl(

$$$ 25
Jай теSдеу реакция жылдамдыCыныS температураCа т‰уелділігін сипаттайды:
А) ((Т2) ( ((Т1) . ( ;
В) ((Т2) ( ((Т1
С) ((Т2) ( ((Т1) / ((Т2-Т1)/ 10;
D) ((Т2) ( ((Т1) . ( (Т2-Т1)/ 10;
Е) ((Т2) ( ((Т1) . ((Т2+Т1)/ 10

$$$ 26
Мырыш гидроксидi т_зiлетiн реакцияны к™рсетiSiз.
А) Zn(NO3)2+Na2S(
В) ZnCl2+KOH(
С) ZnI2+(NH4)2S(
D) Zn(OH)2+NaOH(
Е) ZnO+HCl(

$$$ 27
Хлор KышKылыныS формуласын к™рсетiSiз.
А) HCl
В) HClO
С) HClO2
D) HClO3
Е) HClO4

$$$ 28
ТaздардыS Kайсысы KышKылдыK тaзCа жатады?
А) K2SO4
В) BaCl2
С) NaHCO3
D) Al(SO4)3
Е) MgOHCl

$$$ 29
ОксидтердiS негiздiк Kасиетi Kай Kатарда артады?
А) CaO(SrO(BaO
В) CaO(CrO(CuO
С) As2O3(BiO3(Sb2O3
D) Cs2O(BaO(CdO
Е) MnO(MnO3(Mn2O7

$$$ 30
JышKылдыK тaз т_зілетiн реакция теSдеуiн к™рсетiSiз.
А) Al(OH)3+HNO3(
В) NaOH+H2S(
С) NaOH+HCl(
D) KOH+HNO3(
Е) NaOH+HCN(

$$$ 31
Температураны 300С арттырCанда реакция жылдамдыCы 64 есе артатын болса, онда
температуралыK коэффициент неге теS?
А)2;
В) 4;
С) 6;
D) 8;
Е) 5

$$$ 32
Jай Kатарда тек амфотерлi гидроксидтер жазылCан?
А) Mn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3
В) Co(OH)3, Fe(OH)3, Cr(OH)3
С) NaOH, NH4OH, KOH
D) Be(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3
Е) Ca(OH)2, Fe(OH)2, Mg(OH)2

$$$ 33
Jай оксид сумен ‰рекеттескенде KышKыл т_зiледi?
А) Co2O3
В) FeO
С) MnO
D) K2O
Е) SO2

$$$ 34
Jай оксид суда ерiп гидроксид т_зiледi?
А) SiO2
В) MoO3
С) Na2O
D) Cl2O3
Е) P2O5

$$$ 35
Берiлген тaздардыS Kайсысы калийдiS дигидрофосфаты деп аталады?
А) KH2PO4
В) K2HPO4
С) K3PO4
D) KH2PO3
Е) KPO3

$$$ 36
(MnOH)2SO3 тaзы Kалай аталады?
А) марганец гидросульфиті
В) марганец гидроксосульфиті
С) марганец сульфиті
D) марганец сульфаты
Е) марганец гидроксиді

$$$ 37
ТотыCу д‰режесi “+1” хлор оксидiне с‰йкес келетiн KышKылды к™рсетiSiз.
А) HCl
В) HClO
С) HClO2
D) HClO3
Е) HClO4

$$$ 38
^ш валенттi марганец оксидiне с‰йкес келетiн графикалыK формуланы к™рсетiSiз.
А)Mn=O

В)Е)

С) O=Mn=O


D)

$$$ 39
Jай Kатарда оксидтердiS негiздiк Kасиетi артады?
А) CaO(SrO(BaO
В) CaO(CrO(CuO
С) Al2O3(Bi2O3(Sb2O3
D) MnO(MnO3(Mn2O7
Е) K2O(Na2O(Li2O

$$$ 40
Берiлген реакциялар iшiнен нейтралдау (бейтараптану) реакциясын к™рсетiSiз.
А) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O
В) Ca(HCO3)2(CaO+CO2+H2O
С) Cu(OH)2+2HNO3 (Cu(NO3)2+2H2O
D) 2KOH+H2SO4(K2SO4+2H2O
Е) 2H2+O2=2H2O

$$$ 41
Jай теSдеу кальций гидрокарбонатыныS KышKылдыK тaзыныныS реакциясы болып табылады?
А) Ca(OH)2+HNO3(
В) CaO+H2O(
С) CaCO3+HCl(
D) CaCO3+CO2+H2O(
Е) Ca(HCO3)2(

$$$ 42
44,5 г AlCl3 –гі хлор атомыныS саны неге теS?
А) 1,0. 1023;
В)6,02 . 1023;
С) 12,04 . 1021;
D) 0,602 . 1023;
Е) 6,02 . 1020

$$$ 43
Реакцияны толыKтырып, KорCасынныS амфотерлiгiн д‰лелдеSiз.
Pb(OH)2+2KOH=+2H2O
А) H2PbO2
В) K2PbO2
С) PbO
D) PbO2
Е) H2PbO3

$$$ 44
Реакцияны толыKтырып, хром гидроксидiнiS амфотерлiгiн д‰лелдеSiз.
Сr(OH)3+KOH=
А) K3(Cr(OH)6(
В) HCrO2
С) K2Cr2O7
D) K2CrO4
Е) H2CrO4

$$$ 45
Электролит ерiтiндiлерде электр тобын Kандай б™лшектер тасымалдайды?
А) су молекулалары
B) ерiген зат молекулалары
С) иондар
D) электрондар
Е) атомдар

$$$ 46
Электролит Kосылысты к™рсетiSiз.
А) Au
B) CaO
С) H2O
D) NaCl
Е) O2

$$$ 47
Jайсы зат электролит емес?
А) CuCl2
B) CaCO3
С) H2SO4
D) NaOH
Е) Al2(SO4)3

$$$ 48
ЕS к_штi электролитті табыSыз.
А) KOH (=95%
B) HCl (=92%
С) H2SO4 (=60%
D) CH3COOH (=1,4%
Е) H2CO3 (=0,17%

$$$ 49
ЕS ‰лсiз KышKылды атаSыз.
А) HNO2 Kд=4*10-4
B) CH3COOH Kд=1,86*10-5
С) H2SO3 Kд=5*10-6
D) H2S Kд=1,2*10-10
Е) H2SiO3 Kд=2*10-12

$$$ 50
К™рсетiлген суда жаKсы еритiн негiздердердiS Kайсысы ‰лсiз электролит?
А) KOH (=95%
B) NaOH (=93%
С) NH4OH (=1,35%
D) Ca(OH)2 (=78%
Е) Ba(OH)2 (=77%

$$$ 51
Jайсы электролит сатылап диссоциацияланады?
А) NaCl
B) KOH
С) H2SO4
D) KNO3
Е) Al2(SO4)3

$$$ 52
Fe2(SO4)3 тaзыныS диссоциациясы н‰тижесiнде барлыCы Kанша ион т_зiледi?
А) 1
B) 2
С) 3
D) 4
Е) 5

$$$ 53
Jайсы электролиттiS диссоциациясы кезiнде хлорид ионы Cl- т_зiледi?
А) NaClO
B) NaClO2
С) NaClO3
D) NaClO4
Е) NaCl

$$$ 54
Еру кестесін пайдаланып реакцияныS иондыK теSдеуiн жазCанда Kайсы KосылыстыS молекула т_рiнде жазылатынын аныKтаSыз.
А) Fe2(SO4)3
B) HNO3
С) NaOH
D) AgCl
Е) CaCl2

$$$ 55
Бiрдей жаCдайдаCы KышKылдардыS Kайсысында ионыныS Н+ концентрациясы еS аз болады?
А) HF Kд=6,8*10-4
B) CH3COOH Kд=1,86*10-5
С) H2SO3 Kд=5*10-6
D) H3PO4 Kд=2,2*10-8
Е) H2CO3 Kд=5,6*10-11

$$$ 56
ТaздыS гидролиздену реакциясын к™рсетiSiз.
А) Na2O+H2O(
B) N2O3+H2O(
С) MgCl2+H2O(
D) NaOH+H2SO4(
Е) CaCO3+HNO3 (

$$$ 57
Jайсы тaз гидролизденедi?
А) Cu(NO3)2
B) NaCl
С) KNO3
D) CaCO3
Е) AgCl

$$$ 58
Jайсы тaз гидролизденбейдi?
А) NH4Cl
B) Mg(NO3)2
С) KCl
D) K2SO3
Е) CH3COONa

$$$ 59
FeCl3 тaзыныS гидролизi неше сатыда ж_редi?
А) 1
B) 2
С) 3
D) 4
Е) 5

$$$ 60
Jайсы тaз гидролизденгенде реакцияныS ортасы KышKылдыK болады (рН(7)?
А)AlCl3
B) Na2CO3
С) K2SO3
D) CH3COONa
Е) K2S

$$$ 61
JысKартылCан иондыK теSдеу Al3+ + 6H+( Al3++3H2 Kайсы реакцияCа с‰йкес келедi?
А)Al+NaOH(
B) Al+HCl(
С) Al(OH)3+HNO3(
D) Al2O3+H2SO4(
Е) Al+CuSO4 (

$$$ 62
Сутегi ионыныS концентрациясы (Н+(=1*10-4 болCанда ерiтiндiнiS рН-ы KаншаCа теS болады (рН=-lg(H+( ) ?
А) 4
B) 5
С) 6
D) 7
Е) 10

$$$ 63
МассалыK _лесi 20 % ((,%) 100 г натрий хлоридi ерiтiндiсiн дайындау _шiн Kанша грамм натрий хлоридiн ™лшеп алу керек?
А) 1
B) 10
С) 20
D) 40
Е) 80

$$$ 64
0,5 л 1Н Na2SO4 ерiтiндiсiн дайындау _шiн Kанша грамм Na2SO4 ™лшеп алу керек?
А) 142
B) 71
С) 35,5
D) 20
Е) 10
$$$ 65
1 литр ерiтiндiде 98 г H2SO4 болса (MH2SO4=98 г/моль) осы ерiтiндiнiS молярлыK концентрациясы Kандай?
А) 0,1М
B) 0,5М
С) 1М
D) 0,2М
Е) 2М

$$$ 66
100 мл ерiтiндiде 3,4 г AgNO3 ерiтiлген. ЕрiтiндiнiS нормалдыCы Kандай?
M(AgNO3 )=170 г/моль).
А) 0,2
B) 0,02
С) 2
D) 1
Е) 0,5

$$$ 67
ЕрiтiндiнiS эквиваленттiк концентрациясын аныKтаSыз, егер 100 мл ерiтiндiде 6,3 г HNO3 болса. М(HNO3) = 63 г/моль).
А) 0,5
B) 1,0
С) 2,0
D) 0,1
Е) 0,2

$$$ 68
80 г электролит емес зат 2 кг суда (Н2О) ерiтiлген. Бaл заттыS молярлыK массасы 80 г/моль. KH2O=1,860. ЕрiтiндiнiS Kату температурасын аныKтаSыз ((t).
А) 0
B) -1,860
С) +1,860
D) -0,930
Е) -3,720

$$$ 69
0,01М HNO3 ерiтiндiсiнiS рОН м‰нiн есептеSiз.
А) 10
B) 12
С) 8
D) 2
Е) 6
$$$ 70
0,01М КОН ерiтiндiсiнiS рН м‰нiн есептеSiз.
А) 2
B 6
С) 8
D) 10
Е) 12

$$$ 71
Ерiтiндi сiлтiлiк орта болатын тaзды к™рсетiSiз (рН(7).
А) K2SO4
B) K2CO3
С) MgSO4
D) CuCl2
Е) NaNO3

$$$ 72
Ерiтiндiде рОН=3 болCанда, сутегi ионы концентрациясы неге теS?
А) 10-3
B) 10-5
С) 10-7
D) 10-9
Е) 10-11

$$$ 73
Гидролизге aшырамайтын тaзды к™рсетiSiз.
А) KNO3
B) K2S
С) MgSO4
D) AlCl3
Е) Na2CO3

$$$ 74
Jай тaз гидролизiнде негiздiк тaз т_зедi?
А) CsCl
B) Ba(NO3)2
С) FeCl3
D) K2S
Е) Na2CO3

$$$ 75
0,25М NaOH ерiтiндiсiнiS титрiн аныKтаныз.
А) 0,01
B) 0,02
С) 0,03
D) 0,5
Е) 1,0

$$$ 76
€лсiз электролиттi к™рсетiSiз.
А) HNO3
B) NaOH
С) Al(OH)3
D) Na2SO4
Е) KCl

$$$ 77
Jай электролит екi сатыда диссоциаланады?
А) K2SO4
B) H2CO3
С) Na2CO3
D) CH3COOH
Е) HClO4

$$$ 78
Na3PO4 толыK диссоциаланCанда т_зiлетiн ион саны:
А) 2
B) 3
С) 4
D) 6
Е) 5

$$$ 79
Берiлген заттардыS Kайсысы гидролизiнде KышKыл тaз т_зiледi?
А) KNO3
B) CuSO4
С) NiCl2
D) K2S
Е) Na2SO4

$$$ 80
Jaрамында 50 г тaзбен 200 г суы бар ерiтiндiдегi тaздыS массалыK aлесiн (%) есептеSiз.
А) 50
B)2 0
С) 10
D) 80
Е) 40

$$$ 81
Jай электролит диссоциацияланCанда тек ОН- ионы т_зiледi?
А) H2O
B) Zn(OH)2
С) NaOH
D) Fe(OH)3
Е) CH3COOH

$$$ 82
Мыс хлориді ерітіндісінэлектролиздегенде катодтыS массасы 10 г артты. Анодта Kандай газ, Kанша к™лемде б™лінді?
А)3,53 л сутегі;
В) 3,53 л хлор;
С) 3,53 л оттегі;
Д) 7,06 л хлор;
Е) 7,06 оттегі

$$$ 83
К™лемдерi бiрдей 0,04М HCl мен 0,03М NaOH ‰рекеттескенде алынCан ерiтiндiнiS рН-ын есептеSiз.
А) 4
B) 3
С) 2
D) 10
Е) 14

$$$ 84
20 %-тiк ерiтiндi дайындау _шiн 400 г суда NaNO3-тiS Kандай м™лшерiн ерiту керек?
А) 50г
B) 400г
С) 200г
D) 80г
Е) 150г

$$$ 85
Jайсы тaз ерiтiндiсi гидролизденгенде сiлтiлiк орта болады? рН>7.
А) CuSO4+HOH(
В) MgCl2+HOH(
С) KNO3+HOH(
D) CH3COONa+HOH(
Е) Na2SO4+HOH(

$$$ 86
100 мл ерiтiндiде 49 г H2SO4 бар болса, осы ерiтiндiнiS нормалдыCы Kандай?
А)10
В) 5
С) 1
D) 0,5
Е) 20

$$$ 87
Jайсы тaздыS ерiтiндiсi _ш сатыда ж_редi?
А) CrCl3
В) ( NH4)SO4
С) NaCN
D) K2S
Е) Zn(NO3)2

$$$ 88
Jайсы тaз ерiтiндiсi гидролизденгенде KышKыл орта болады? (рН<7).
А) Na2CO3
В) K2SO4
С) CuCl2
D) NaCl
Е) FeS

$$$ 89
ЕрiтіндiнiS рОН-ы 3-ке теS болса, сутегi иондары концентрациясы неге теS?
А) 10-3
В) 10-5
С) 10-7
D) 10-9
Е) 10-11

$$$ 90
Jaрамында 3,46 г мочевина, 100 мл суы бар ерiтiндiнiS Kайнау температурасын аныKтаSыз. СудыS эбулиоскопиялыK константасы 0,520 (M(N 3O H4) =60 г/моль).
А) 100,8
В)1 00,3
С)1 03,0
D) 100,5
Е) 97,0

$$$ 91
100 мл ерiтiндiде 3,4 г AgNO3 болса, осы ерiтiндiнiS нормалдыCы Kандай?
M(AgNO3) =170 г/моль
А) 0,2
В) 0,02
С) 2
D) 1
Е) 20

$$$ 92
Тaздар бiрлесе гидролизденгенде Kандай газ т_зiледi?
AgCl+Na2CO3+HOH(
А) Cl2
В) H2
С) CO
D) O2
Е) CO2

$$$ 93
Jайсы тaз ерiтiндiсiнде рН м‰нi жоCары болады?
А)K2CO3
В)Al(NO3)3
С)FeCl3
D)Cu(CH3COO)2
Е)ZnSO4

$$$ 94
30 г бейэлектролит (электролит емес) 500 г суда ерiтiлген. КН2О=1,860С. Ерiтiндi –1,860С-та Kатады. Ерiтiлген заттыS молекулалыK массасын аныKтаSыз (г/моль).
А) 30
В) 60
С) 90
D) 50
Е) 40

$$$ 95
Jайсы тaз ерiтiндiсi гидролизденгенде сiлтiлiк орта болады? рН>7.
А) CuSO4+HOH(
В) MgCl2+HOH(
С) KNO3+HOH(
D) CH3COONa+HOH(
Е) Na2SO4+HOH(

$$$ 96
К™лемi 11,2 л: азоттыS массасы неге теS (K.ж.)?
А) 28 г
В) 280 г
С) 14 г
D) 140 г
Е) 30 г

$$$ 97
ОттегiнiS ж‰не сутегiнiS эквивалентiнiS молярлыK к™лемiн аныKтаSыз (K.ж.)?
А) 11,2 л О2 ж‰не 22,4 л Н2
В) 11,2 л О2 ж‰не 11,2 л Н2
С) 5,6 л О2 ж‰не 11,2 л Н2
D) 22,4 л О2 ж‰не 5,6 л Н2
Е) 11,2 л О2 ж‰не 5,6 л Н2

$$$ 98
Jай тaз _шiн гидролиз негiздiк тaз т_зiлу арKылы ж_редi?
А) ZnCl2
В) KCN
С) NaNO2
D) NH4Cl
Е) Li2S

$$$ 99
Гидроксид ионыныS концентрациясы рОН=10-4 болса, ерiтiндiнiS рН-ы Kандай?
А) 4
В) 5
С) 8
D) 10
Е)12

$$$ 100
Егер (Н+( концентрациясы 10-3 болса, хлорлы сутегi KышKылыныS ерiтiндiсiнiS рН нешеге теS?
А) 1
В) 2
С) 10
D) 6
Е) 3

$$$ 101
Массасы 120 г ерiтiндiде 24 г калий гидроксидi бар болса, осы ерiтiндiнiS массалыK _лесi Kандай ((, %)?
А)24
В)12
С)20
D)40
Е)60

$$$ 102
160 г суда 40 г тaз ерiтiлген. Ерiтiндiдегi заттыS массалыK _лесi Kандай ((, %)?
А)5
В)10
С)15
D)25
Е)20

$$$ 103
250 мл ерiтiндiдегi 10,5 г натрий фторидiнiS нормалдыK концентрациясы неге теS? MNaF=42 г/моль.
А)2
В)3
С)1
D)4
Е)16

$$$ 104
К_штi электролиттi к™рсетiSiз?
А)H2CO3
В)H3PO4
С)NaNO3
D)Cu(OH)2
Е)H2S

$$$ 105
400 г 50 % H2SO4 ерiтiндiсiнен (массасы бойынша) буландырып 100 г суды б™лiп алдыK. JалCан ерiтiндiдегi H2SO4 массалыK _лесi (%) неге теS?
А)44,5
В)66,7
С)50,4
D)45,4
Е)30,8

$$$ 106
500 мл 0,25Н Na2CO3 ерiтiндiсiнде Kанша Na2CO3 (г) ерiтiлген?
А)66,3
В)6,63
С)48,4
D)4,75
Е)60,2

$$$ 107
Ерiтiндiде сутегi ионы концентрациясы 1*10-3 моль/л. ЕрiтiндiнiS рН-неге теS?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 108
180С температурада Mg(OH)2 –магний гидроксидiнiS суда ерiгiштiгi 1,7*10-4 моль/л. Осы температурадаCы Mg(OH)2-ерiгiштiк к™бейтiндiсiн аныKта (молл/л).
А)1,96*10-11
В)1,15*10-10
С)2,06*10-9
D)3,01*10-8
Е)1,83*10-7

$$$ 109
250 г суCа 54 г глюкоза (C6H12O6) ерiтiлген. Осы ерiтiндi Kандай температурада (0С) кристалданады?
А)-2,15
В)-2,23
С)-2,45
D)-2,60
Е)-2,75

$$$ 110
1 литр Kaрамында 49 г H2SO4 бар. Осы ерiтiндiнiS нормальдыK концентрациясы неге теS? Mr(H2SO4)=98 г/моль.
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 111
Массасы 125 ерiтiндiде 25 г натрий гидроксидi (NaOH) Бар. Осы заттыS ерiтiндiдегi массалыK _лесi неге теS ((, %)?
А)25
В)24
С)23
D)21
Е)20

$$$ 112
рН=6-Cа теS ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге теS (молл/л)?
А) 10-5
В) 10-6
С) 10-7
D) 10-8
Е) 10-9

$$$ 113
рОН=5-ке теS ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге теS (моль/л)?
А) 10-5
В) 10-6
С) 10-7
D) 10-8
Е) 10-9

$$$ 114
250 мл сулы ерiтiндiде 10,5 г натрий фторидi ерiтiлген. (Мr(NaF)=42). ЕрiтiндiнiS нормальдыK концентрациясын аныKтаSыз.
А)1
В)1/4
С)1/16
D) 4
Е)16

$$$ 115
Келтiрiлген ерiтiндiнiS Kайсысында рН –м‰нi 7-ден жоCары?
А)Al(NO3)3
В)FeCl3
С)Zn(CH3COO)2
D)Na2CO3
Е)MgSO4

$$$ 116
Jайсы зат ерiтiндiсiнде к_мiс ионы (Ag+) к™п м™лшерде, егер ол заттардыS ерiгiштiк к™бейтiндiсi белгiлi болса?
А)AgBr 7,7*10-13
В)AgCl 1,7*10-10
С)Ag2CO3 5,7*10-12
D)AgCN 1,0*10-21
Е)Ag2S2O3 1,0*10-28

$$$ 117
МассалыK _лесi 10% 120 г ерiтiндi дайындау _шiн ас тaзы (NaCl) ерiтiндiсiнiS Kандай м™лшерi (г) Kажет?
А)5
В)10
С)12
D)24
Е)48

$$$ 118
250С температурада 0,5М глюкоза (С6Н12О6) ерiтiндiсiнiS осмос Kысымы неге теS?
А) 1,02
В) 1,24
С) 1,35
D) 1,42
Е) 1,65

$$$ 119
1 л ерiтiндiде 6,3 г HNO3 (М.м.=63 г/моль) ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiS молярлыK концентрациясын аныKтаSыз.
А) 1
В) 0,1
С) 0,2
D) 2
Е) 3$$$ 120
Массасы 5,0 г затты 200 г суда ерiту н‰тижесiнде электр тогын ™ткiзбейтiн ж‰не кристалдану температурасы –1,450С-теS ерiтiндi алынады. Ерiген заттыS молекулалыK массасын (г/моль) аныєта.
А) 20
В) 24
С) 30
D) 32
Е) 38

$$$ 121
ТыCыздыCы 1,310 г/мл 9,28М ерiтiндiдегi натрий гидроксидiнiS массалыK _лесiн ((, %) аныKта.
А) 28,3
В) 30,2
С) 32,6
D) 40,4
Е) 60

$$$ 122
Ерiген зат м™лшерiнiS ерiткiш массасына Kатынасы:
А) нормальдыK концентрация
В) молярлыK концентрация
С) моляльдыK концентрация
D) мольдiк _лес
Е) титр

$$$ 123
Ерiген зат эквивалент саныныS ерiтiндi к™лемiне Kатынасы:
А) массалыK _лес
В) нормальдыK концентрация
С) мольдiк _лес
D) титр
Е) моляльдыK концентрация

$$$ 124
ЕрiтiндiнiS рН бiр м‰нге ™суi _шiн ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясын Kалай ™згерту Kажет?
А) 10 есе арттыру
В) 2 есе арттыру
С) 1 моль/л-ге ™сiру
D)10 есе т™мендету
Е) 1 моль/л-ге т™мендету

$$$ 125
Jайсы электролит ерiтiндiсiнде хлорид ион бар?
А) NaClO
В) NaCl
С) NaClO3
D) NaClO2
Е) NaClO4

$$$ 126
Jайсы электролит диссоциацияланCанда гидроксокатион т_зiледi?
А) CuSO4
В) NaHCO3
С) Al(NO)3
D) CuOHCl
Е) NaH2PO4

$$$ 127
Jайсы электролит диссоциацияланCанда гидроанион т_зiледi?
А) AlOHCl2
В) Na2SO4
С) NH4OH
D) (CuOH)2SO4
Е) Na2HPO4

$$$ 128
Электролит емес затты к™рсетiSiз.
А) H2SO4
В) KNO3
С) C6H6
D) CuCl2
Е) C2H5OH

$$$ 129
Концентрациясы бiрдей KышKыл ерiтiндiлерiнiS Kайсысы электр тогын жаKсы ™ткiзедi?
А) H2S
В) CH3COOH
С) HNO3
D) HCN
Е) H2CO3

$$$ 130
1 мл 40%-тiк ерiтiндiде 0,45 г ерiген зат бар. ЕрiтiндiнiS тыCыздыCын табыSыз.
А) 0,85 г/мл
В) 1,05 г/мл
С) 0,65 г/мл
D) 1,25 г/мл
Е) 0,45 г/мл

$$$ 131
МоляльдыK концентрациясы (M HNO3=63 г/мл, С HNO3=0,5М) теS 400 мл ерiтiндiде Kанша грамм азот KышKылы (HNO3) бар?
А) 63 г
В) 31,5 г
С) 12,6
D) 1,26 г
Е) 0,126 г

$$$ 132
Концентрациясы С(13EMBED Equation.31415H2SO4)=0.25H 0,5 л к_кiрт KышKылында (H2SO4) Kанша грамм к_кiрт KышKылы бар? MH2SO4=98 г/моль.
А) 6,125
В) 12,25
С) 4,9
D) 9,8
Е) 49

$$$ 133
200 г Н2О да 40 г Kантты С12Н22О11 ерiткенде Kант ерiтiндiсiнiS Kайнау температурасы Kанша градусKа ™седi? (МС12H22O11=342 г/моль). ЕН2О=0,520.
А) 0,30С
В) 0,60С
С) 0,90С
D) 1,20С
Е) 1,50С

$$$ 134
100 г Н2О да 10 г глицеринді С3Н8О3 ерiткенде глицерин ерiтiндiсiнiS Kату температурасы Kанша градусKа т™мендейдi? (МС3Н8O3=92 г/моль). КН2О=1,860С.
А) 1,010С
В) 2,020С
С) 4,040С
D) 100С
Е) 9,20С

$$$ 135
Гидролиздену реакциясын к™сетiSiз.
А) CO2+H2O(
В) CaO+H2O(
С) Na+H2O(
D) Zn(NO3)+H2O(
Е) NaOH+H2SO4(

$$$ 136
Jайсы т_з гидролизденбейдi?
А) K2CO3
В) NH4Cl
С) Na2SO4
D) (NH4)2S
Е) FeCl3

$$$ 137
Jайсы тaз ерiтiндiсiнiS гидролизi кездiнде реакция ортасы сiлтiлiк болады, яCни рН>7.
А) NaCN
В) NH4Cl
С) FeCl3
D) NH4CH3COO
Е) CuBr2

$$$ 138
Jайсы т_з ерiтiндiсiнiS гидролизiнде реакция ортасы нейтралды рН=7 болады?
А) NaHCO3
В) NH4CN
С) Cu(NO3)2
D) K2S
Е) AlCl3

$$$ 139
Екi т_здыS бiрiгiп гидролизденуi кезiнде Kандай газ б™лiнедi AlCl3+(NH4)2S+HOH(?
А) Cl2
В) H2
С) H2S
D) O2
Е) СO2

$$ $ 140
рН=5 кезiндегi ОН- ионыныS концентрациясын табыSыз.
А) 10-14
В) 10-9
С) 10-5
D) 9
Е) 5

$$$ 141
ОН- ионыныS концентрациясы С(ОН-)=10-4 болCанда Н+ катионыныS концентрациясы Kандай болады? Н2О ныS иондыK к™бейтiндiсi 1.0*10-14.
А) 10-14
В) 10-10
С) 10-4
D) 10
Е) 4

$$$ 142
рН=7 болса рОН м‰нi Kандай?
А) 1
В) 2
С) 3
D) 5
Е) 7

$$$ 143
рОН=3 болса рН м‰нi Kандай?
А) 3
В) 5
С) 7
D) 9
Е) 11

$$$ 144
Реакция ортасы нейтральды болCанда сутегi катионыныS концентрациясы Kандай болады?
А) 1
В) 3
С) 5
D) 7
Е) 9

$$$ 145
Jайсы зат KaрамындаCы кѕкiрттiS тотыCу д‰режесi нольге теS?
А) H2S
B) SO
С) S
D) SO2
Е) SO3

$$$ 146
ХлордыS тотыCу д‰режесi -1-ге теS Kосылысын к™рсетiSiз.
А)HCl
B)HClO
С)HClO2
D)HClO3
Е)HClO4

$$$ 147
МарганецтiS тотыCу д‰режесi +6-Cа теS Kосылысын к™рсетiSiз.
А) MnCl2
B) MnO2
С) K2MnO4
D) KMnO4
Е) Mn(OH)2

$$$ 148
ТотыCу д‰режесi тaраKты элементтi к™рсетiSiз.
А) Fe
B) Al
С) C
D) Mn
Е) Cl

$$$ 149
Jайсы реакция тотыCу-тотыKсыздану реакциясына жатады?
А)NaOH+H2SO4(
B)Na2O+H2O(
С)Zn+HCl(
D)Na2CO3+CaCl2 (
Е)K2SO3+H2O(

$$$ 150
Берiлген тотыCу-тотыKсыздану реакциясы н‰тижесiнде Kандай элементтер тотыCу д‰режелерiн ™згертедi?
Na2SO4+SiO2+C( Na2SiO3+CO2+SO2
А)Na ж‰не S
B)C ж‰не S
С)Si ж‰не C
D)S ж‰не C
Е)S ж‰не O

$$$ 151
JышKылдыK ортада ж_ретiн тотыCу-тотыKсыздану реакциясын к™рсетiSiз.
А)Ca+H2O(
B)Mg+H2SO4(
С)Cl2+H2O(
D)FeCl3+SnCl2(
Е)KClO3 (

$$$ 152
Сiлтiлiк ортада ж_ретiн тотыCу-тотыKсыздану реакциясын к™рсетiSiз.
А)Zn+HCl(
B)Na+H2O(
С)Mg+CuSO4(
D)Cl2+NaOH(
Е)SO2+O2(SO3

$$$ 153
ТотыCу (электрон берiп жiберу) процесiн к™рсетiSiз.
А)S+4(S+6
B)S+4(S0
С)S+6(S0
D)S+6( S-2
Е)S0(S-2

$$$ 154
ТотыKсыздану (электрон Kосып алу) процесiн к™рсетiSiз.
А)2Сl-(Cl20
B)Cl+3(Cl+5
С)Cl+3(Cl+7
D)Cl+5(Cl+7
Е)Cl+1(Cl-

$$$ 155
Jайсы KосылыстаCы селен (Se) тек тотыKсыздандырCыш Kасиетiн к™рсетедi?
А)Se
B)H2Se
С)Na2SeO3
D)Na2SeO4
Е)H2SeO4

$$$ 156
Jайсы KосылыстаCы к_кiрт ‰рi тотыKсыздандырCыш ‰рi тотыKтырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)K2S
B)H2S
С)Na2SO3
D)H2SO4
Е)MgSO4

$$$ 157
ЭлектрондыK баланс ‰дiсiмен тотыCу-тотыKсыздану реакциясын теSестiрiп тотыKсыздандыр-CыштыS моль санын табыSыз: H2S+Cl2+H2O(H2SO4+HCl
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 158
ЭлектрондыK баланс ‰дiсiмен тотыCу-тотыKсыздану реакциясын теSестiрiп тотыKтырCыштыS моль санын аныKтаSыз: KMnO4+Zn+H2O=KOH+MnO2+Zn(OH)2
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 159
H2S+H2SO3(S+H2O тотыCу – тотыKсыздану реакциясын теSестiрiп т_зiлген к_кiрттiS моль санын аныKтаSыз.
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 160
Jай зат тек тотыKтырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)MnO
B)MnO2
С)K2MnO4
D)MnO3
Е)KMnO4

$$$ 161
Jайсы зат тек тотыKсыздандырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)S
B)H2SO3
С)H2S
D)H2SO4
Е)Na2SO3


$$$ 162
ТотыCу д‰режесi “+4” болатын ионы бар Kосылысты к™рсетiSiз.
А)Zn(OH)2
B)HClO3
С)KNO2
D)Na2SO3
Е)PbS

$$$ 163
Берiлген схемадан, тотыCу процесiн к™рсетiSiз.
А)NO2-(NO3-
B)SO42-(SO32-
С)Cl2(2Cl-
D)MnO4-( MnO2
Е)Cu2+(Cu0

$$$ 164
Берiлген схемадан тотыKсыздану процесiн к™рсетiSiз.
А)SO32-( SO2-
B)S2-(S0
С)MnO4-(MnO2
D)NH3(NO3-
Е)Cr0(Cr3-

$$$ 165
Берiлген реакциядаCы тотыKсыздандырCыш эквивалентi неге теS?
K2Cr2O7+SnCl2+H2SO4(Sn(SO4)2+CrCl3+K2SO4 (M(K2Cr2O7)=294г/моль; M(SnCl2)=190 г/моль).
А)294/2
B)294/6
С)294/3
D)190/2
Е)190/4

$$$ 166
Реакция теSдеуiн аяKтап, тотыKтырCыш алдындаCы коэффициентiн аныKтаSыз: KIO3+Na2SO3+H2SO4(
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 167
АзоттыS т™менгi ж‰не жоCарCы тотыCу д‰режесi неге теS?
А)-3; +5
B)-3; +3
С)0; +5
D)+2; +4
Е)+1; +5

$$$ 168
ClO3- ионы Cl- -на тотыKсызданCанда Kатысатын Н+ моль саны неге теS?
А)2
B)3
С)5
D)8
Е)6


$$$ 169
ТотыKсыздану процесiн к™рсетiSiз.
А)Pb2+ (Pb4+
B)Mn2+(MnO4-
С)O22-(O20
D)O2(O22-
Е)SO32-(SO42-

$$$ 170
ОрталыK ионыныS тотыCу д‰режесi “+6” болатын Kосылысты к™рсетiSiз.
А)HNO3
B)KMnO4
С)K2Cr2O7
D)H2S
Е)H2O2

$$$ 171
Na2O2+CO2(Na2CO3+O2 реакцияныS Kай типiне жатады:
А)молекулааралыK
B)iшкi молекулалыK
С)тотыCу-тотыKсыздануCа жатпайды
D)диспорпорциалану
Е)алмасу реакциясы

$$$ 172
ТотыKтырCышты к™рсетiSiз:
А)KMnO4
B)H2S
С)Mn
D)H2SO3
Е)O22-

$$$ 173
Mg0+HNO3(Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O реакция теSдеуiн аяKтап, тотыKсыздандырCыш алдындаCы коэффициентiн аныKтаSыз:
А)2
B)4
С)8
D)10
Е)12

$$$ 174
ТотыKсыздану процесiн к™рсетiSiз.
А)Mn+2(MnO4-
В)NO3-(NO
С)S-2(SO4-2
D)Fe+2(Fe+3
Е)2Cr+3(Cr2O72-

$$$ 175
ТотыCу процесiн к™рсетiSiз.
А)H3AsO3(H3AsO4
В)As2O5(As2O3
С)As2O3(AsH3
D)H3AsO4(As2O5
Е)As2O3(HАsO2

$$$ 176
ТотыKсыздану процесiн к™рсетiSiз.
А) MnO4-(MnO2
В)2O-2(O2
С)Fe(Fe+3
D)2Br-(Br20
Е)NO2-(NO3-

$$$ 177
ТотыCу процесiн к™рсетiSiз.
А)Na3PO4(H3PO4
В)H3PO4(AlPO4
С)P2O3(H3PO4
D)H3PO4(P2O5
Е)H3PO4(HPO3

$$$ 178
KMnO4+H2S+H2SO4(MnSO4+K2SO4+S(+H2O. Осы реакциядаCы тотыKтырCыштыS моль санын табыSыз.
А)2
В)4
С)5
D)6
Е)8

$$$ 179
KMnO4+NaNO2+H2SO4(MnSO4+NaNO3+K2SO4+H2O тотыCу-тотыKсыздану реакциясына Kатысатын электрондар санын аныKтаSыз.
А)2
В)10
С)5
D)3
Е)6

$$$ 180
KMnO4+NaNO2+КОН(К2MnO4+NaNO3+H2O тотыCу-тотыKсыздану ряакциясындаCы тотыKтырCыштыS моль санын табыSыз.
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 181
ТотыKсыздану процесiнiS схемасын к™рсетiSiз.
А)Zn(Zn+2
В)Mn+2(MnO4-
С)PbO2(Pb+2
D)As-3(AsO4-3
Е)NO2-(NO3-

$$$ 182
NaBr+NaBrO3+H2SO4(Br2+Na2SO4+H2O тотыCу-тотыKсыздану реакциясындаCы тотыKтырCыштыS моль санын аныKтаSыз.
А)2
В)4
С)1
D)3
Е)5

$$$ 183
NaCrO2+PbO2+2NaOH(Na2PbO2+NaCrO4+2H2O тотыCу-тотыKсыздану реакция-сындаCы тотыKтырCыштыS моль санын аныKтаSыз.
А)3
В)2
С)4
D)5
Е)1

$$$ 184
JорCасынныS Kайсы Kосылысы тек тотыKтырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)Pb3O4
В)PbO2
С)Pb2O3
D)PbO
Е)Pb(NO3)2

$$$ 185
ХлордыS Kайсы Kосылысы тек тотыKтырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)KCl
В)NaClO
С)HClO4
D)Ca(ClO3)2
Е)KClO2

$$$ 186
К_кiрттiS Kайсы Kосылысы тек тотыKсыздандырCыш Kасиет к™рсетедi?
А)H2SO4
В)Na2SO3
С)H2S
D)SO2
Е)Na2S2O3

$$$ 187
Jай металдыS пластинкасы CuSO4 ерiтiндiсiнде тез еридi?
А)Sn
B)Co
С)Ni
D)Fe
Е)Pb

$$$ 188
Мырышты-к_мiстi гальваникалыK элементтiS стандартты Э.J.К. есептеSiз: Е0Zn2+/Zn=-0,76B. E0Ag+/Ag=+0,80B.
А)+1,56
B)-1,56
С)+0,04
D)-0,04
Е)0

$$$ 189
JорCасын пластинкасы массасы Kайсы тaз ерiтiндiсiмен ‰рекеттескенде азаяды?
А)MnSO4
B)CuSO4
С)ZnSO4
D)FeCl2
Е)CdSO4

$$$ 190
Mg(NO3)2 тaзы ерiтiндiсi электролизiнде анодта б™лiнетiн затты к™рсетiSiз.
А)Mg
B)H2
С)O2
D)NO
Е)NO2

$$$ 191
Егер катодта 5,6 л (K.ж.) к™лем сутегi б™лiнсе, натрий суллфаты ерiтiндiсi электролизiнде катод маSында т_зiлетiн NaOH массасын аныKтаSыз.
А)2
B)4
С)10
D)20
Е)40

$$$ 192
Jай электродтыS стандартты потенциалы н™лге теS деп алынады?
А)мысты
B)сутектi
С)оттектi
D)каломельдi
Е)алтынды

$$$ 193
0,01М ZnSO4 тaзы ерiтiндiсiндегi мырыштыS электрод потенциалын есептеSiз: E0Zn2+/Zn = - 0,76B.
А)+0,10
B)-0,10
С)-0,82
D)+0,82
Е)0

$$$ 194
AuCl3 ж‰не KCl ерiтiндiсiнiS Kоспасын электролиздегенде, электродта Kандай заттар б™лiнедi?
А) K ж‰не Au
B)K ж‰не Cl2
С)Au ж‰не O2
D)Au ж‰не Cl2
Е)H2 ж‰не Cl2

$$$ 195
ГаллваникалыK элементтiS (Zn0/Zn2+//Mg2+/Mg0) электр KозCаушы к_шi неге теS, егер E0Zn/Zn2+=-0,76B, E0Mg/Mg2+=-2,37B?
А)+2,43
B)+1,61
С)+1,405
D)+1,81
Е)+2,41

$$$ 196
Фарадей заSы бойынша электролиз кезiнде зат массасы Kандай формуламен аныKталынады?
А) m=I*(
B)13EMBED Equation.31415
С)13EMBED Equation.31415
D) m=(*V
Е)13EMBED Equation.31415
$$$ 197
AuCl3 ерiтiндiсiн 30 минут бойы электролиздегенде катодта 0,5 г Au б™лiну _шiн Kажеттi ток к_шiн аныKтаSыз.
А)0,1А
B)0,2А
С)0,4А
D)0,6А
Е)1,0А

$$$ 198
AgNO3 ерiтiндiсiн электролиздегенде анод маSында Kайсы зат концентрленедi?
А)Ag
B)HNO3
С)Ag2O
D)O2
Е)NO2

$$$ 199
0,01М CuSO4 ерiтiндiсiндегi мыстыS электродтыK потенциалын (В) аныKтаSыз: E0Cu2+/Cu=+0.34B.
А)+0,04
B)+0,40
С)+0,28
D)-0,40
Е)-0,28

$$$ 200
Бiрге болCанда Kайсы металл катионы бiрiншi болып тотыKсызданады?
А)Na+
B)Mg2+
С)Zn2+
D)Cd2+
Е)Cu2+

$$$ 201
FeCl3 ерiтiндiсi арKылы 2 минут бойы 1,5 А ток к_шiн жiбергенде катодта темiрдiS Kандай м™лшерi б™лiнедi?
А)0,01 г
B)0,02 г
С)0,03 г
D)0,04 г
Е)0,05 г

$$$ 202
Мырыш ионы концентрациясы 0,01 моль/л-ге теS ерiтiндiге батырылCан мырыштыS электродтыK потенциалы (Е, В) неге теS?
А)-0,82
В)+0,70
С)-0,76
D)-0,79
Е)-0,73


$$$ 203
Ag/AgNO3 (0,001M)//AgNO3 (0,1M)/Ag галлBаникалыK элементтiS ЭJК (B) есепте, егер E0Ag/Ag+=+0,80В теS болса.
А)0,64
В)0,82
С)0,12
D)0,25
Е)0,40

$$$ 204
Ток к_шi 2,5 А электролит ерiтiндiсi арKылы 30 мин аралыCында ™ткенде, ерiтiндiден 2,77 г метал б™лiнедi. Металл экBиBалентiнiS молярлыK массасы неге теS?
А)45,4
В)59,4
С)60,2
D)65,4
Е)70,8

$$$ 205
2 моль су м™лшерiн 2А ток к_шiмен ыдыратуCа Kанша уаKыт (саC-м™лшерiмен) Kажет?
А)53,6
В)60,2
С)65,4
D)70,2
Е)80,4

$$$ 206
Гидролизі KышKыл орта (рН<7) к™рсететін тaзды к™рсет:
А)K2S
В)Na2SO4
С)MgCl2
D)Na2CO3
Е)KCl

$$$ 207
Гидролизі сiлтiлiк орта (рН>7) к™рсететін тaзды к™рсет:
А)NaCl
В)Na2S
С)ZnSO4
D)FeCl3
Е)BaCl2

$$$ 208
Келтiрiлген тaздардыS Kайсысы гидролизге aшырамайды?
А)K2CO3
В)NiSO4
С)AlCl3
D)LiCl
Е)Fe(NO3)3

$$$ 209
Магний пластинкасы Kайсы тaз ерiтiндiсiнде тез еридi?
А)MnCl2
В)Ni(NO3)2
С)Ag2SO4
D)FeCl2
Е)CuSO4


$$$ 210
Jайсы тaз гидролизi _ш сатыда ж_редi?
А)NiCl2
В)AlCl3
С)KCN
D)Na2S
Е)Mg(NO3)2

$$$ 211
Келтiрiлген металл катиондарыныS Kайсысы бiрiншi болып катодта тотыKсызданады?
А)K+
В)Mg2+
С)Zn2+
D)Cu2+
Е)Cd2+

$$$ 212
Келтiрiлген галльаникалыK элементтiS Kайсысында ЭJК м‰нi (стандартты жаCдайда) жоCары болады?
А)Zn0/Zn2+//Pb2+/Pb0
В)Zn0/Zn2+//Ag+/Ag0
С)Zn0/Zn2+//Ca2+/Ca0
D)Zn0/Zn2+//Ni2+/Ni0
Е)Zn0/Zn2+//Cu2+/Cu0

$$$ 213
MgCl2 ерiтiндiсiн электролиздегенде катодта б™лiнетiн зат:
А)Mg
В)Cl
С)H
D)O2
Е)H2

$$$ 214
CuCl2 ерiтiндiсiн электролиздегенде катодта б™лiнетiн зат:
А)Cu
В)Н2
С)О2
D)Н
Е)Н2О

$$$ 215
Су Kaрамынан сутектi ыCыстыра алатын металл:
А)Mg
В)Cu
С)Ag
D)Pt
Е)Au

$$$ 216
Jай тaзды суда ерiткенде сiлтiлiк ортаны к™рсетедi?
А)NaCl
В)KNO3
С)K2SO4
D)K2S
Е)Al(NO3)3

$$$ 217
Газ к™лемiн Kалыпты жаCдайCа келтiруде Kолданылатын формуланы табыSыз.
А)13EMBED Equation.31415
В)13EMBED Equation.31415
С)13EMBED Equation.31415
D)13EMBED Equation.31415
Е)13EMBED Equation.31415

$$$ 218
0,5 моль сутегiнiS (K.ж.) к™лемiн аныKтаSыз.
А)5,6
В)11,2
С)22,4
D)44,8
Е)89,6

$$$ 219
Эквиваленттер заSын к™рсететiн формуланы табыSыз.
А)Э=Е*F
В)13EMBED Equation.31415
С)13EMBED Equation.31415
D)m=Э*Q/F
Е)13EMBED Equation.31415
$$$ 220
11,2 л к™мiртегi (IV) оксидiнiS Kалыпты жаCдайдаCы м™лшерi нешеге теS?
А)1
В)0,5
С)10
D)0,1
Е)0,05

$$$ 221
МолярлыK к™лемдi есептеуде Kолданылатын формуланы к™рсетiSiз.
А)m=(*M
В)13EMBED Equation.31415
С)N=(*NA
D)V=(*Vm
Е)13EMBED Equation.31415
$$$ 222
2 моль хлордыS (Cl2) Kалыпты жаCдайдаCы к™лемi Kандай?
А)5,6
В)11,2
С)22,4
D)44,8
Е)89,6

$$$ 223
Массасы 2,8 г темiр KышKылдан 0,1 г сутегiн ыCыстырып шыCарады. МеталдыS экBиBалентiнiS молярлыK массасы неге теS?
А)56
В)28
С)14
D)7
Е)21

$$$ 224
5,6 л азот оксидiнiS (NO) K.ж. м™лшерiн (() табыSыз?
А)1 моль
В)0,5 моль
С)0,25 моль
D)2 моль
Е)3 моль

$$$ 225
Ауа бойынша газдыS салыстырмалы тыCыздыCы 1,5 болса, осы газдыS молярлыK массасын табыSыз. Мауа=29 г/моль.
A)0,44
B)4,4
C)44
D)440
E)29

$$$ 226
Jайсы формула к™мегiмен молярлыK к™лемдi есептеуге болады?
А)13EMBED Equation.31415
В)13EMBED Equation.31415
С) 13EMBED Equation.31415
D)V=(Vm
Е) 13EMBED Equation.31415
$$$ 227
МассалыK _лесi 25% 200 г натрий нитраты ерiтiндiсiн дайындау _шiн неше грамм натрий нитратын (NaNO3) алу керек?
А)50 г
В)25 г
С)20 г
D)40 г
Е)80 г

$$$ 228
Гомогендi реакция _шiн :2NO(г)+O2(г)=2NO2(г)13EMBED Equation.31415‰сер етушi массалар заSыныS Kайсы ™рнегi дaрыс?
А)V=K*2CNO*CO2
В)V=2K*C2NO*CNO
С)V=K*C2NO*CO2
D)V=K*C2NO+CO2
Е)V=K*CNO2

$$$ 229
Гетерогендi реакция _шiн S(к)+O2(г)=SO2(г) ‰сер етушi массалар заSыныS Kайсы ™рнегi дaрыс?
А)V=K*C(S)*C(O2)
В)V=K*C(O2)
С)V=K*C(S)+C(O2)
D)V=K*C(SO2)
Е)V=K*C(S)*C(O2)*C(SO2)

$$$ 230
Берiлген реакция бойынша: Н3РО4+Са(ОН)2=СаНРО4+2Н2О фосфор KышKылыныS эквивалентiнiS молярлыK массасын табыSыз:
А)49
В)98
С)196
D)32,7
Е)16,3

$$$ 231
ГаздыS ауа бойынша салыстырмалы тыCыздыCы 2,21. Осы газдыS молекулалыK массасын табыSыз.
А)49
В)29
С)36
D)64
Е)56

$$$ 232
СИ-ж_йесiнде зат м™лшерiнiS ™лшем бiрлiгi ретiнде не алынады?
А)грамм
В)г/моль
С)моль
D)литр
Е)л/моль

$$$ 233
Jайсысы дaрыс: “1 моль зат Kaрамында”:
А)6,02*1023 молекула
В) 6,02*1023 структуралыK бiрлiк
С) 6,02*1023 иондар
D) 6,02*1023 электрондар
Е) 6,02*1023 атомдар

$$$ 234
ЗаттыS эквивалентiнiS молярлыK массасыныS ™лшем бiрлiгi Kандай?
А)г/моль
В)моль
С)грамм
D)литр
Е)см3

$$$ 235
Кальций гидроксидiнiS молярлыK массасыныS м‰нiн к™рсетiSiз M(Ca(OH)2).
А)74 г
В)0,74 г
С)74г/моль
D)7,4 г
Е)740 г

$$$ 236
АзоттыS Kандай к™лемiнде (K.ж.) 6,02*1024 атом болады?
А)22,4 л
В)2,24 л
С)224 л
D)0,224 л
Е)10 л

$$$ 237
2 моль темiр сульфидiнiS (FeS) массасын к™рсетiSiз.
А)88 г
В)176 г
С)8,8 г
D)100 г
Е)17,6 г

$$$ 238
К_кiрт оксидiнiS (SO3) сутегi бойынша салыстырмалы тыCыздыCын к™рсетiSiз.
А)80
В)40
С)0,40
D)4,0
Е)8,0

$$$ 239
Массасы 1,7 кг аммиак (NH3) K.ж. Kандай к™лем алады?
А)2,24 м3
В) 22,4 м3
С) 224 м3
D)2,24 л
Е)22,40 л

$$$ 240
СутегiнiS ж‰не оттегiнiS (K.ж.) молярлыK к™лемiнiS м‰нiн к™рсетiSiз.
А)11,2 л/моль ж‰не 5,6 л/моль
В) 11,2 л/моль ж‰не 11,2 л/моль
С) 11,2 л/моль ж‰не 22,4 л/моль
D) 22,4 л/моль ж‰не 22,4 л/моль
Е) 22,4 л/моль ж‰не 11,2 л/моль

$$$ 241
ГаздыS к™лемiн Kалыпты жаCдайCа келтiретiн формуланы к™рсетiSiз.
А)Мх=Дх/Н2*МН2
В)13EMBED Equation.31415
С)росм=СRT
D)13EMBED Equation.31415
Е)m=(M

$$$ 242
56 г азоттыS (N2) K.ж. моль санын к™рсетiSiз.
А)1,0
В)2,0
С)2,5
D)3,0
Е)3,5
$$$ 243
Массасы 2,8 г темiр KышKылдан 0,1 г сутегiн ыCыстырады. Осы металдыS эквивалентiнiS молярлыK массасы (г/моль) теS болады.
А)56
В)14
С)28
D)7
Е)21

$$$ 244
Х-затыныS молекуласыныS абсолюттiк массасы 7,3*10-23 грамCа теS. Осы заттыS с
·алыстырмалы молекулалыK массасы Kандай?
А)0,44
В)4,40
С)44,0
D)440
Е)80

$$$ 245
Jайсысында K.ж. молекула саны к™п болады?
А)10 г N2
В)10 г O2
С)10 г NH3
D)10 г CO2
Е)10 г SO3

$$$ 246
РеакциядаCы Н3PО4+Са(ОН)2=СаНPО4+2Н2О ортофосфор KышKылыныS эквивалентiнiS молярлыK массасын к™рсетiSiз.
А)98
В)9,8
С)102.5
D)4,9
Е)490

$$$ 247
Jалыпты жаCдайдаCы Kысымды к™рсетiSiз:
А)1,5 атм
B)101325 Па
С) 850 мм сынап баCанасы бойынша.
D) 301,200 кПа
Е) 0,76 атм

$$$ 248
Авогадро тaраKтысын к™рсетiSiз:
А)22,4 л/моль
B)6,02*1023моль-1
С)6,02*10-23моль-1
D)8,314 Дж/моль*К
Е)273К

$$$ 249
Универсал газ тaраKтысын к™рсетiSiз:
А) 8,314 Дж/моль*К
B) 8,00 Дж/моль*К
С) 6,02*1023моль-1
D)22,4*10-3м3
Е)00С

$$$ 250
Jалыпты жаCдайдаCы газдыS молярлыK к™лемiн к™рсетiSiз:
А)22,4 моль
B)22,4 л/моль
С)22,4 г
D)22,4 г/моль
Е)22,4 л

$$$ 251
H2SO4-к_кiрт KышKылыныS молярлыK массасы Kандай?
А)Mr(H2SO4)=98
B)M(H2SO4)=98 г/моль
С)mH2SO4=98 г
D)M(13EMBED Equation.31415H2SO4)=49 г/моль
Е)((H2SO4)=98 моль

$$$ 252
CH3COONa натрий ацетатыныS молярлыK массасы Kандай?
А)Mr(NaCH3COO)=82
B) M(NaCH3COO)=82 г/моль
С) M(NaCH3COO)=82 г
D) m(NaCH3COO)=82 г
Е) M(NaCH3COO)=41 г/моль

$$$ 253
Ca(OH)2 – каллций гидроксидiнiS эквиваленттiк массасыныS м‰нiн к™рсетiSiз:
А) Mr(Ca(OH)2)=74
B) M(Ca(OH)2)=74 г/моль
С) m(Ca(OH)2)=74 г
D) M(13EMBED Equation.31415Са(ОН)2 )=37 г/моль
Е) ((Са(ОН)2)=74 моль

$$$ 254
Jай заттыS эквивалентi еS азы?
А)H3PO4
B)CaCl2
С)O2
D)HCl
Е)KOH

$$$ 255
Jайсы заттыS эквивалентi еS к™бi?
А)H2SO4
B)AlCl3
С)P2O5
D)Na2SO4
Е)Fe(OH)3

$$$ 256
Jайсы жаCдайда Н2-нiS молекула саны к™п?
А)11,2 г Н2
B) 44,8 л Н2
С) 2 г Н2
D) 22,4 л Н2
Е) 5,6 л Н2

$$$ 257
0,5 моль к_кiрт KышKылыныS массасы (г) Kандай? M(H2SO4)=98 г/моль
А)98 г
B)49 г
С)9,8 г
D)4,9 г
Е) 490 г

$$$ 258
34 г аммиак (NH3) Kалыпты жаCдайда Kандай к™лем (л) алады?
А)44,8 л
B)22,4 л
С)448 л
D)22,4 мл
Е)2,24 л

$$$ 259
Эквивалент заSын ™рнектейтiн теSдеуді к™рсетiSiз.
А)13EMBED Equation.31415
В)Д=13EMBED Equation.31415
С)13EMBED Equation.31415
D)13EMBED Equation.31415
Е)m=(M(x)

$$$ 260
Бойль-Мариотт мен Гей-Люссак заSыныS ™рнегiн к™рсетiSiз.
А)13EMBED Equation.31415
В)13EMBED Equation.31415
С)m=(M
D)13EMBED Equation.31415
Е) Д=13EMBED Equation.31415

$$$ 261
ГаздыS сутегiмен салыстырылып алынCан тыCыздыCы 22. 1 л осы газдыS Kалыпты жаCдайдаCы массасын табыSыз.
А)0,196
B)1,96
С)2
D)44
Е)3,92

$$$ 262
5 л газдыS Kалыпты жаCдайдаCы массасы 7,15 г. Осы газдыS азотпен салыстырCандаCы тыCыздыCын табыSыз.
А)1,14
B)2,28
С)28
D)7,15
Е)32

$$$ 263
Реакция жылдамдыCыныS температуралыK коэффициентi неге теS, егер температураны 400С-ге жоCарылатKанда реакция жылдамдыCы 81 есе артса?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 264
Jайтымды реакцияныS Kайсысында, Kысымды жоCарылатKанда тепе-теSдiк тура реакция баCытына ыCысады?
А)H2+I2(2HI
В)CO+H2(CO+H2O
С)N2+O2(2NO
D)N2+3H2(2NH3
Е)2HBr(H2+Br2

$$$ 265
Берiлген реакцияныS 2NO(г)+O2(г)=2NO2(г) -жылдамдыCы Kалай ™згередi, егер к™лемдi 3 есеге азайтса?
А) 6 есе т™мендейдi
В) 20 есе артады
С)™згермейдi
D) 27 есе артады
Е) 2 есе т™мендейдi

$$$ 266
Температураны 200С-тен 750С-ке арттырCанда реакция жылдамдыCы Kанша есе артады, егер реакцияныS температуралыK коэффициентi 2,8-ге теS болса?
А)100
В)156
С)205
D)287
Е)304

$$$ 267
Берiлген реакцияныS N2(г)+3Н2(г) (2NН3(г) жылдамдыCы Kалай ™згередi, егер ж_йедегi Kысымды 3 есе арттырса?
А)3
В)27
С)81
D)105
Е)120


$$$ 268
А2(г)+В2(г)(2АВ(г) –реакцияныS тепе-теSдiгi Kай баCытKа ыCысады, егер бiр уаKытта Kысымды 2 есе, температураны 100С-ке арттырса? Тура реакцияныS температуралыK коэффициентi 2-ге, керi реакцияныS 3-ке теS.
А)солCа Kарай
В)оSCа Kарай
С)озгермейдi
D)оSCа, егер темп. коэфф. 2-ге теS болса
Е) оSCа, егер темп. коэфф. 3-ке теS болса

$$$ 269
Реакция жылдамдыCы константасы м‰нi Kай шамаCа т‰уелдi?
А)температураCа
В)‰рекеттесушi заттар табиCатына
С)ж_йедегi KысымCа
D)‰рекеттесушi заттар концентрациясына
Е)Kысым мен температураCа

$$$ 270
2А+В(А2В –реакция жылдамдыCы Kалай ™згередi, егер А–заты концентрациясын 2 есе арттырып, ал B заты концентрациясын 2 есе азайтса?
А) 2 ™се ™седi
В) 4 есе ™седi
С) 8 есе ™седi
D)™згермейдi
Е) 16 есе ™седi

$$$ 271
2А2(г)+В2(г)=2А2В(г)-реакциядаCы А-заты концентрациясын 4 есе т™мендету н‰тижесiнде тура ж‰не керi реакция жылдамдыCы ™згермеуi _шiн B2 заты концентрациясын неше есе арттыру Kажет?
А) 4 есе
В) 16 есе
С) 32 есе
D) 64 есе
Е) 2 есе

$$$ 272
Келтiрiлген реакция N2+3Н2(2NН3 жылдамдыCыныS математикалыK теSдеун жазыSыз.
А)V=k1*N2
В)V=k1*C(N2)*C 3 (H2)
С)V=k1*C3 (H2)
D)V=k1*C2 (NH3)
Е)V=k1*C(N2)+C3(H2)

$$$ 273
ХимиялыK реакция жылдамдыCыныS катализатор Kатысуымен артуына _лесiн тигiзетiн шама:
А)активтену энергиясыныS артуы
В)реакция жылуыныS ™суi
С)молекулалардыS соKтыCысу жиiлiгiнiS артуы
D)активтену энергиясыныS т™мендеуi
Е)реакция жылуыныS т™мендеуi

$$$ 274
€рекеттесушi заттар концентрациясын арттырCанда реакция жылдамдыCы:
А)т™мендейдi
В)артады
С)™згермейдi
D)бастапKыда артып, сонан соS т™мендейдi
Е)бастапKыда т™мендейдi, сонан соS артады

$$$ 275
2NO+O2(2NO2+Q-реакция тепе-теSдiгi солCа Kарай Kай жаCдайда ыCысады?
А) О2 концентрациясын арттырCанда
В)температураны к™тергенде
С) NO2 концентрациясын арттырCанда
D)Kысымды к™тергенде
Е) NO2 концентрациясын т™мендеткенде

$$$ 276
Вант-Гофф ережесiне с‰йкес, температураны ‰рбiр 100С-ке к™тергенде реакция жылдамдыCы:
А)™згермейдi
В) 2-4 есе ™седi
С)т™мендейдi
D) 10-20 есе артады
Е) 5-10 есе т™мендейдi

$$$ 277
Келтiрiлген реакциялардан гомогендi реакцияны к™рсет:
А) С(K)+О2(г)=СО2(г)
В) 4Al(K)+3О2(г)=2Al2О3(K)
С) CaСO3(K) (CaО(K)+СО2(г)
D) N2(г)+3Н2(г) (2NН3(г)
Е) KClO3(K) (KCl(K)+О2(г)

$$$ 278
4HCl(г)+O2(г)(2H2O(г)+2Cl2(г) реакциясыныS жылдамдыCы HCl концентрациясын 2 есе ™сiргенде Kанша есе ™седi?
А)2
B)4
С)8
D)16
Е)32

$$$ 279
3H2(г)+N2(г)(2NH3(г) реакциясыныS жылдамдыCы сутегi концентрациясын 2 есе ™сiргенде Kанша есе ™седi?
А)2
B)4
С)6
D)8
Е)12

$$$ 280
ГаздыK фазада ж_рiп жатKан реакцияныS температурасын 320 дан 340К ™сiргенде реакция жылдамдыCы Kанша есе ™седi? (=3.
А)8
B)10
С)6
D)3
Е)9

$$$ 281
2NO(г)+O2(г)(2NO2(г) ж_йесiндегi Kысымды 4 есе ™сiрсе реакция жылдамдыCы Kанша есе ™седi?
А)3
B)2
С)4
D)16
Е)64

$$$ 282
2SO2(г)+O2(г)(2SO3(г) ж_йесiнiS Kысысымын 2 есе азайтKанда реакция жылдамдыCы Kалай ™згередi?
А)8 есе ™седi
B)16 есе ™седi
С)4 есе кемидi
D)8 есе кемидi
Е)2 есе ™седi

$$$ 283
Температураны 500 ден 1000К ™сiргендегi реакцияныS активациялыK энергиясын есептеп табыSыз. ЖылдамдыK константасы 105 есе ™седi.
А)95,5 кДж/моль
B)191 кДж/моль
С)225 кДж/моль
D)67 кДж/моль
Е)131 кДж/моль

$$$ 284
Температураны 300С ™сiргенде реакция жылдамдыCы Kанша есе ™седi? ТемпературалыK коэффициент (=2.
А)8
B)4
С)32
D)16
Е)10

$$$ 285
Реакция жылдамдыCын 81 есе азайту _шiн температураны Kанша градусKа т™мендету керек, егер (=3 болса?
А)400
B)300
С)200
D)100
Е)90

$$$ 286
4NН3(г)+5NO2(г)=4NO(г)+6H2O(Бу) ж_йесiнiS Kысымын 2 есе ™сiрсе реакция жылдамдыCы Kанша есе ™седi?
А)16
B)32
С)4
D)160
Е)512

$$$ 287
ТемпературалыK коэффициентi (=3 теS реакцияныS температурасын 400 тан 600С ™сiрсе реакция жылдамдыCы Kалай ™згередi?
А)27 есе кемидi
B)9 есе ™седi
С)9 есе кемидi
D)27 есе ™седi
Е)3 есе ™седi

$$$ 288
Тепе-теSдiк константасы Ктепе-теSдiк=13EMBED Equation.31415 теS реакцияныS схемасын к™рсетiSiз.
А)А+B(С+2Д
B)2А+3B(2С+Д
С)А+3B(С+2Д
D)3А+B(2С+Д
Е)3А+2B(3С+Д

$$$ 289
Fe3O4(Kатты)+4CO(г) ( 3Fe(Kатты)+4CO2 (г) тепе-теSдiкте тaрCан реакция Kысымын ™сiрсе тепе-теSдiк Kалай Kарай ыCысады?
А)солCа
B)ыCыспайды
С)оSCа
D)СО2 т_зiлетiн жаKKа Kарай
Е)Fe3O4 т_зiлетiн жаKKа Kарай

$$$ 290
С(Kатты)+2N2O(г) ( CO2 (г) +2N2(г)+Q ж_йесiндегi тепе-теSдiктi солCа ыCыстыру _шiн:
А) CO2 концентрациясын азайтады
B)Kысымды ™сiредi
С) Kысымды т™мендетедi
D)температураны т™мендетедi
Е) N2O концентрациясын ™сiредi

$$$ 291
3H2(г)+N2(г) ( 2NH3(г) ж_йесiндегi тепе-теSдiктi оSCа, яCни аммиак т_зiлу жаCына ыCыстыру _шiн:
А)Kысымды ™сiредi
B)Kысымды т™мендетедi
С)аммиак концентрациясын ™сiредi
D)температураны т™мендетедi
Е)газдар к™лемiн aлCайтады.

$$$ 292
2CO(г) +O2 (г) ( 2CO(г)+Q ж_йесiндегi тепе-теSдiктi солCа, яCни бастапKы заттар жаCына ыCыстыру _шiн:
А)CO концентрациясын ™сiредi
B)O2 концентрациясын ™сiредi
С)CO2 концентрациясын кемiтедi
D)температураны ™сiредi
Е)Kысымды ™сiредi

$$$ 293
ЭлектрондыK формуласы 4s24p3 элемент Kай топта орналасKан?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 294
Келтiрiлген электрондыK формулалардыS Kайсысы алюминий атомына (13EMBED Equation.31415) с‰йкес келедi?
А)2s22p3
В)3s23p1
С)3s23p2
D)2s22p4
Е)3s23p3

$$$ 295
СыртKы электрон Kабаты 3s23p4-с‰йкес келетiн атом Kандай терiс таSбадаCы тотыCу д‰режесiн к™рсетуi м_мкiн?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 296
“f”-электрон бaлты деSгейiндегi орбиталь санын к™рсет:
А)2
В)4
С)6
D)7
Е)10

$$$ 297
ЭлектрондыK формуласы s2p3-с‰йкес фосфор атомыныS Kалыпты жаCдайдаCы валенттiлiгiн к™рсет.
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 298
Магний (13EMBED Equation.31415) атомындаCы нейтрон саны:
А)6
В)10
С)12
D)18
Е)24

$$$ 299
S2- -ионына с‰йкес келетiн электрондыK формула:
А)3s23p6
В)3s23p5
С)3s23p4
D)3s23p3
Е)3s23p2

$$$ 300
Ереже бойынша, атомдарда 4р-деSгейiнен кейiн Kай деSгейшеге электрондар толтырылады?
А)4d
В)4f
С)5p
D)5s
Е)5d

$$$ 301
Бас кBант саны м‰нi n=4-ке теS атомда жалпы Kанша электрон болуы м_мкiн?
А)8
В)18
С)2
D)24
Е)32

$$$ 302
Келтiрiлген атомдыK орбиталдардыS


физикалыK маCынасы Kандай?

А)iшкi Kабатында еркiн KозCалыстаCы электрон бaлты орналасKан электрон тыCыздыCыныS беткi Kабаты
В)iшкi Kабатында белгiлi бiр электрон бaлты тыCыздыCыныS беткi Kабаты
С)электронныS айналымды KозCалысы
D)iшкi Kабатында электрон бaлты орналасKан ортаныS беткi Kабаты
Е)жaпсыз электрондар KозCалысы

$$$ 303
Келтiрiлген элементтер Kатарында: Li, Be, B, C, N, F, Ne –иондану потенциалдар м‰нi Kалай ™згередi?
А)артады
В)т™мендейдi
С)бiрKалыпсыз ™згередi, бiраK артуCа м_мкiншiлiгi бар
D)™згермейдi
Е)артуCа м_мкiншiлiгi жоK ж‰не бiрKалыпсыз ™згередi

$$$ 304
H2O – H2S – H2Se – H2Te - Kатарда байланыс тaраKтылыCы Kалай ™згередi?
А)артады
В)т™мендейдi
С)™згермейдi
D)бастапKыда т™мендеп, сонан соS артады
Е)бастапKыда артып, сонан соS т™мендейдi

$$$ 305
NH4+ ионы т_зiлуi кезiнде Kайсы атом немесе ионныS электрон жaбы донор Kызметiн атKарады?
А) NO2-
В) H
С) N
D) H2+
Е)H+

$$$ 306
200 г суда 5,4 г зат ерiтiлген ж‰не ерiтiндiнi айнау температурасы 100,0780С. Ерiген затты молекулалы массасын есепте iз. Суды эбуллиоскопиялы константасы 0,520
А) 160;
В) 200;
С) 260;
D) 180;
Е) 320.

$$$ 307
N2-молекуласында Kанша (-байланысы бар?
А) (-байланысы жоK
В) бiр (-, бiр (-байланысы
С) екi (-байланысы
D) барлыCы да (-байланысы
Е) барлыCы да (-байланысы

$$$ 308
BF3 молекуласындаCы орбитальдардыS гибридтену к_йi:
А) sp
В) sp2
С) sp3
D) sp3d
Е) sp3d2

$$$ 309
Сутектiк байланыс:
А) атомдар арасында
В) атомдар мен иондар арасында
С) электрондар аралыK
D)электртерiстiлiгi жоCары элемент пен сутек арасында
Е) иондар аралыK

$$$ 310
Таза тек s- ж‰не p-бaлттарыныS бірлесуi н‰тижесiнде т_зiлген байланысы бар молекула:
А) N2
В) O2
С) HCl
D) H2O
Е)H2

$$$ 311
Байланыс аралыCы 1200 болатын молекула:
А)H2S
В)CaCl2
С)PH3
D)AlCl3
Е)O2

$$$ 312
Электрон жaбы арKылы т_зiлетiн байланыс:
А)коваленттiк
В)иондыK
С)металдыK
D)молекулааралыK
Е)сутектiк

$$$ 313
HCl молекуласындаCы химиялыK байланыс т_рiн к™рсетініз:
А)донорлы-акцепторлы
В)коваленттiк, полюстi
С)иондыK
D)коваленттiк, полюссiз
Е)сутектiк

$$$ 314
Келтiрiлген молекулалардыS Kайсысында орбитальдардыS гибридтенуi орын алады?
А)SiH4
В)H2Se
С)NH3
D)NaCl
Е)PH3

$$$ 315
КеSiстiкте электрон бaлтыныS пiшiнiн к™рсететiн квант саны Kалай аталады:
А) бас квант саны
В) спиндiк
С) магниттiк
D) орбитальдiк
Е) нейтрондыK


$$$ 316
ЭлементтiS массалыK саны нені к™рсетедi?:
А) протон массасын
В) электрон массасын
С) нейтрон массасын
D) нейтрон мен протон массасын
Е) протон мен электрон массасын

$$$ 317
Алтын атомы ядросында неше нейтрон болады 13EMBED Equation.31415?
А)79
В)197
С)276
D)118
Е)100

$$$ 318
ХлордыS еS жоCарCы тотыCу д‰режесiн к™рсетiSiз.
А)-1
В)+1
С)-7
D)+7
Е)+5

$$$ 319
Азот атомыныS Kанша дара электроны бар?
А)1
В)3
С)2
D)0
Е)4

$$$ 320
Кремний (14Si) атомыныS максималлды-KозCан к_йiнде, таK электрондар саны:
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 321
Хром (24Cr) атомында, Kалыпты жаCдайда неше таK электрон болады?
А)1
В)2
С)4
D)6
Е)7

$$$ 322
Егер элементтiS электрондыK формуласы 4d25s2 мен аяKталса, Kай периодта ж‰не топта орналасады:
А)5 ж‰не 4
В)5 ж‰не 2
С)4 ж‰не 2
D)4 ж‰не 5
Е)4 ж‰не 4

$$$ 323
S2- ионына Kандай электрондыK формула с‰йкес келедi?
А)2s23p2
В)3s23p3
С)3s23p3
D)3s23p6
Е)3d24s2

$$$ 324
Гибридтi бaлт Kандай пiшiн алады?

А)


В)

С)
D)
Е)


$$$ 325
€рекеттесушi атомдардыS ядросын Kосатын сызыKтыS бойымен атомдыK орбитальдардыS Kабысуынан т_зiлетiн коваленттiк байланысты Kалай аталады?
А)(-байланыс
В)(- байланыс
С)(- байланыс
D)коваленттiк полюссiз
Е)коваленттiк полюстi

$$$ 326
BCl3-молекуласында орбитальдардыS гибридтiк т_рi Kандай?
А)sp
В)sp2
С)sp3
D)sp3d1
Е)sp3d2

$$$ 327
АВ2-типi молекулалардыS Kайсысы сызыKтыK формада болады?
А)CaCl2
В)H2Te
С)H2Se
D)SnI2
Е)H2O

$$$ 328
К™рсетiлген электрондыK бaлттардыS KабаттасуыныS Kайсысы (-байланыс т_зiлуге с‰йкес келедi?

А)


В)


С)
D)

Е)

$$$ 329
Jайсы молекулада электрондыK бaлттардыS Kабаттасуы 1200 бaрышпен болады?
А)H2O
В)NH3
С)BF3
D)CH4
Е)MgI2

$$$ 330
ЭлектрондыK формулалары т™менде к™рсетiлген Kайсы элемент 7 топта орналасады?
А)3s23p2
B)3s2p4
С)5s24d2
D)4s23d104p3
Е)6s24f145d106p5

$$$ 331
Jайсы иондардыS сыртKы электрондыK KабаттарыныS Kaрылысы aKсас?
А)Ag+ - Cd2+
B)Cd2+ - Ba2+
С)K+ - Cu2+
D)S2- - O2-
Е)C+4 –Si+4

$$$ 332
Bаленттiк электрондар формуласы s23p5 болатын элементтiS min ж‰не max тотыCу д‰режелерiн к™рсетiSiз.
А)(-2)-(+6)
B)(-1)-(+7)
С)(-2)-(+4)
D)(-1)-(+6)
Е)(-3)-(+4)

$$$ 333
ЭлементтiS химиялыK Kасиетi неге байланысты?
А)тобыныS ретi
B)периодыныS ретi
С)атомдыK массасы
D)ядро заряды
Е)нейтрондар саны

$$$ 334
ЭлектрондыK формуласы 5s24d105p3 пен аяKталатын Kайсы элемент?
А)13EMBED Equation.31415Sn
B)13EMBED Equation.31415Sb
С)13EMBED Equation.31415Te
D)13EMBED Equation.31415As
Е)13EMBED Equation.31415Bi

$$$ 335
4 энергетикалыK деSгейде Kанша деSгейше бар?
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 336
13EMBED Equation.31415Sb сурьманыS еS кіші ж‰не еS _лкен тотыCу д‰режесiн к™рсетiSiз.
А)(-3)-(+4)
B)(-3)-(+5)
С)(-1)-(+2)
D)(-2)-(+4)
Е)(-3)-(+3)

$$$ 337
ЭлектрондыK формуласы 4s23d104p5 пен аяKталатын элементтi к™рсетiSiз.
А)Cl
B)Mn
С)Br
D)Fe
Е)I

$$$ 338
ХлордыS 17Cl 3s23p5 (максималды) еS жоCары тотыCу д‰режесiн к™рсетiSiз.
А)-1
B)+1
С)+3
D)+5
Е)+7

$$$ 339
Алтын атомындаCы (13EMBED Equation.31415Au) протон мен нейтрон сандарыныS Kосындысын к™рсетiSiз.
А)79
B)118
С)197
D)276
Е)100

$$$ 340
К_кiрт ионындаCы S2- электрондар санын к™рсетiSiз. К_кiрт атомы (13EMBED Equation.31415S).
А)16
B)32
С)14
D)18
Е)34

$$$ 341
Хром катионындаCы Сr3+ электрондар санын к™рсетiSiз. Хром атомы (13EMBED Equation.31415Сr).
А)24
B)21
С)52
D)49
Е)28

$$$ 342
Jандай иондар жaбыныS электрондыK формулалары бiрдей?
А)O-2 – F-
B)O-2 – S-2
С)N-3 – P-3
D)Ca+2 – Zn2+
Е)Al+3 – Sc+3

$$$ 343
ТемiрдiS (13EMBED Equation.31415Fe) еS жоCарCы тотыCу д‰режесi Kандай?
А)+1
B)+2
С)+3
D)+4
Е)+6

$$$ 344
Лантаноидтар Kандай тотыCу д‰режелерiн к™рсетедi?
А)0-(+2)
B) 0-(+2)(+3)
С) 0-(+3)
D) 0-(+1)
Е)(+2) (+3)

$$$ 345
Jайсы KосылыстаCы байланыс полюссiз?
А)NaCl
B)HI
С)AlCl3
D)PH3
Е)H2

$$$ 346
Jайсы Kосылыста байланыстыS бiр Cана т_рi кездеседi?
А)H2O
B)BeCl2
С)CH4
D)BI3
Е)CCl4

$$$ 347
Jайсы Kосылыста молекула пiшiнi бaрыш т‰рiздi?
А)NH3
B)H2S
С)BI3
D)CH4
Е)Cl2

$$$ 348
N2 + 3H2 ( 2NH3 реакциясында тепе-те дік орнаандаы заттар концентрация-лары: [N2] = 0,03 моль/л, [H2] = 0,10 моль/л, [NH3] = 0,4 моль/л. Тепе-те дік константасын есепте із.
A) 5333;
B) 1000;
C) 250;
D) 570;
E) 3100.

$$$ 349
Пiшiнi тетраэдр SiH4 молекуласында гибридтелудiS Kандай т_рi ж_редi?
А) sр
B) sр2
С) sр3
D) sр3d
Е) sр3d2

$$$ 350
Азот молекуласында Kанша (- байланыс бар?
А)1
B)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 351
МолекулаларыныS дипольдыK моменттерi т™мендегiдей заттардыS KайсысыныS полюстiгi жоCары?
А)HCl=1,3 Д
B) HBr=0,78 Д
С) HI=0,38 Д
D) H2O=1,84 Д
Е) C2H5OH=1,70 Д

$$$ 352
Jайсы молекуладаCы байланыс екi баCытта (( ж‰не ()?
А)Cl2
B)H2S
С)H2O
D)NH3
Е)N2

$$$ 353
2SO2 + O2 ( 2SO3 системасында заттарды тепе-те дiк к_йдегi концентрациялар: [SO2] = 0,04 моль/л, [O2] = 0,06 моль/л, [SO3] = 0,02 моль/л. Тепе-те дік констан-тасын есепте із.
A) 5,28;
B) 4,17;
C) 40,8;
D) 12,4;
E) 10,8.

$$$ 354
Жылу эффектiсiнiS ((Нх.р.) ™лшем бiрлiгiн к™рсетiSiз.
А)Дж
В)Дж/моль
С)кал/моль
D)кг
Е)м3

$$$ 355
ЭнтропияныS (S0298) стандартты м‰нiнiS ™лшем бiрлiгiн к™рсетiSiз.
А)кДж/моль
В)ккал
С)Дж(моль/К
D)кДж/моль*К
Е)ккал/моль

$$$ 356
Берiлген заттардыS Kайсысы _шiн стандартты т_зiлу энтальпиясы н™лге теS?
А)HF
В)N2
С)NH3
D)NaF
Е)CaCl2

$$$ 357
РеакцияныS тура баCытта ™здiгiнен ж_руi термодинамикалыK параметрдiS Kандай м‰ндерiнде м_мкiн?
А) (G=0
В)(G>0
С)(H-T(S=0
D)(G<0
Е)(H>0

$$$ 358
Екiншi топ элементтерi оксидiнiS Kайсысы реакцияCа т_скiш-активтi?
А)CaO (H0т_з, 298=-635,5 кДж/моль
В)SrO (H0 т_з, 298=-583,0 кДж/моль
С)ZnO (H0 т_з. 298=-348,0 кДж/моль
D)CdO (H0 т_з .298=-256,0 кДж/моль
Е)MgO (H0 т_з .298=-601,8 кДж/моль

$$$ 359
КарбонаттардыS стандартты т_зiлу жылуыныS м‰нiне Kарап еS тaраKтысын к™рсетiSiз.
А)BeCO3 (H0 т_з, 298=-981.5 кДж/моль
В)MgCO3 (H0 т_з, 298=-1096.9 кДж/моль
С)CaCO3 (H0 т_з, 298=-1207 кДж/моль
D)SrCO3 (H0 т_з, 298=-1218.7 кДж/моль
Е)BaCO3 (H0 т_з, 298=-1214.1 кДж/моль

$$$ 360
Берiлген реакциялардыS Kайсысы энтропияныS яCни ретсiздiк д‰режесiнiS ™суiмен ж_редi?
А)N2(г)+3H2(г)(2NH3(г)
В)2О3(г)(3О2(г)
С)2NH3(г)(N2(г)+3H2(г)
D)TiO2(т)+2C(т)=Ti(т)+2CO(г)
Е)H2(г)+Cl2(г)=2HCl(г)

$$$ 361
Егер (Н0х.р.=722 кДж, (S0298=361 Дж/моль*К болса,
ТiO2+2С=Ti+2CO процесiнiS тепе-теSдiктегi температурасын 13EMBED Equation.31415 теSдеуiмен есептеSiз.
А)2000
В)1900
С)298
Д)2000
Е)298

$$$ 362
Реакция тура баCытта ж_ргендегі
NiO+H2(Ni+H2O
изобаралыK-изотермиялыK потенциалдыS ™згеруiн есептеSіз. ЗаттардыS т_зілу жылулары т™мендегідей:
(G0т_з, 298, NiO H2 Ni H2O

кДж/моль -212 0 0 -229
А)-17
В)+17
С)-441
D)+441
Е)-298

$$$ 363
5,6 г к_кiрт темiрмен KосылCанда 17,59 кДж жылу б™лiнген. Мына реакция бойынша: Fe+S=FeS темiр сульфидiнiS т_зiлу жылуын есептеSiз,
А)5.6 кДж/моль
В)56 кДж/моль
С)17,59 кДж/моль
D)175,9 кДж/моль
Е)100,0 кДж/моль

$$$ 364
NO2(г)(N2O(г) реакциясыныS температура 298К кезiндегi стандартты жылу эффектiсiн табыSыз, егер (H0298 N2O(г)=+9,4 кДж/моль, (H0 298 NO2(г) =+33,9 кДж/моль болса.
А)-75,24
B)-58,4
С)-96,02
D)-171,26
Е)+77,2

$$$ 365
Jайсы реакция (S (ретсiздiк) энтропиясыныS ™суiмен ж_редi?
А)CaO(к)+H2O(с_йыK)=Са(ОН)2(к)
B)4Fe(K)+3O2 (г)=2Fe2О3(к)
С)Al2O3(к)+SO3(г)=Al2(SO4)3(к)
D)N2O(г)(2NO2(г)
Е)NH3(г)+HCl(г)=NH4Cl

$$$ 366
Jайсы процессте теSсiздiк бар, (S0298>0?
А)H2O(с)(H2O(к)
В) H2O(к)(H2O(с)
С)N2(г)+3H2(г)(2NH3(г)
D)2H2(г)+O2(г)(2H2O(г)
Е) CaO(г)+CO2(г)=CaCO3(K)

$$$ 367
Т™мендегi берiлгендердi пайдаланып графиттiS алмазCа ™ту реакциясыныS энтальпиясын (кДж/моль) табыSыз:
С(графит)+О2=СО2 (Н0= -390,32 кДж/моль;
С(алмаз)+О2=СО2 (Н0= -392,24 кДж/моль.
А)+782,56
В)+1,92
С)-48,92
D)-1,92
Е) –782,56

$$$ 368
NH3(г)+HCl(г)=NH4Cl(к) реакциясы (G0298NH3=-16,48 кДж/моль,
(G0298HCl(г)=-95,3 кДж/моль, (G0298NH4Сl=-203,22 кДж/моль болCанда стандартты жаCдайда ™з бетiнше ж_ре ала ма?
А)+91,44; ж_рмейдi
В)-91,44; ж_редi
С)-186,42; ж_редi
D)-91,44; ж_рмейдi
Е)+186,42; ж_рмейдi

$$$ 369
2РН3(г)+4О2(г)=р2О5(г)+3Н2О(с) реакция теSдеуiн пайдаланып фосфиннiS ((Н0298 РН3, кДж/моль) т_зiлуiнiS стандартты жылуын табыSыз егер (Нх.р.=-2360 кДж;
(Н0298 Р2О5(г)=-1492 кДж/моль;
(Н0298 Н2О(с)=-285,8 кДж/моль болса.
А)-21,2
В)-10,6
С)-5,3
D)+5,3
Е)30,6

$$$ 370
Fe2O3(к)+3CO(г)=2Fe(к)+3CO2(г) реакциясы бойынша темiр (III) оксидiнiS т_зiлуiнiS стандартты энтальпиясын табыSыз:
(Нх.р.=-28,42 кДж;
(Н0298 СО(г)=-110,4 кДж/моль;
(Н0298 СО2(г) =-393,1 кДж/моль.
А)-819,7
В)-154,3
С)-531,9
D)+819,7
Е)-376,3

$$$ 371
СаО(к)+СО2(г)=СаСО3(к) реакциясы бойынша стандартты жаCдайда кальций карбонатын алуCа бола ма?
(G0298 СаО=-604,2 кДж/моль;
(G0298 СО2=-394,64 кДж/моль;
(G0298 СаСО3=-1128,75кДж/моль.
А)-129,91; болады
В)+129,91; болмайды
С)-998,64; болмайды
D)+998,6; болады
Е)-1711,59 кДж/моль; болады.

$$$ 372
Т™мендегi термохимиялыK реакциясы бойынша темiр (II) нiS сутегiмен тотыKсыздану реакциясыныS жылу эффектiсiн табыSыз: FeO(к)+CO(г)=Fe(к)+CO2(г) ; (H1=-13,18 кДж
CO(г)+1/2О2(г)= CO2(г) ; (H2=-283,0 кДж
H2(г)+1/2О2(г)= H2О(г) ; (H3=-241,83 кДж
А)-27,99
В)+27,99
С)-180,12
D)+209,84
Е) –209,84

$$$ 373
298 К-де PbO2-нi цинкпен PbO(к)+2Zn(к)(Pb(к)+2ZnO(к) реакциясы бойынша тотыKсыздандыруCа бола ма?
А)99,2; болмайды
В)-99,2; болады
С)-537,2; болады
D)+537,2; болмайды
Е)-66,3; болады.

$$$ 374
М_мкiн болатын реакцияны к™рсет.
А)Сu+HCl(
В)Ag+H2O(
С)Au+K2SO4(
D)Cu+AgNO3(
Е)Al+BaCl2(

$$$ 375
Jай орынбасу реакциясы ж_редi?
А)Mg+KCl(
В)Fe+K2SO4(
С)Cu+AuCl3(
D)Ag+ZnCl2(
Е)Sn+Al(NO3)3(

$$$ 376
ГальваникалыK элементтегi электродтыK потенциалдар: (ок-ля=+0,54 В, (в-ля= -0,73 В. Ж_йенiS ЭJК есепте.
А)1,27 В
В)-1,27 В
С)-0,54 В
D)+0,73 В
Е)0,19 В

$$$ 377
Jайсы металл судан сутегiн ыCыстырып шыCарады?
А)Cu
В)Ca
С)Ag
D)Au
Е)Pt

$$$ 378
JалайыныS дихлоридiне (SnCl2) батырылCан мырыш пластинкасы, 0,2 г кемiдi. Jанша грамм Kалайы б™лiндi? АSn=118 г/моль, АZn=65,4 г/моль.
А)36 г
В)18 г
С)9 г
D)4,5 г
Е)3,6 г

$$$ 379
Мыс сульфатына батырылCан темiр пластинкада 1,5 г мыс б™лiндi. Темiр пластинканыS Kанша грамы ерiдi? АFe=55,84 г/моль, АCu=63,54 г/моль.
А)1,32 г
В)2,64 г
С)3,96 г
D)7,2 г
Е)10 г

$$$ 380
Никель пластинка анод Kызметiн атKаратын гальваникалыK элементтiS схемасын к™рсет.
А)Ca/Ca2+//Ni2+/Ni0
В)Al/Al3+//Ni2+/Ni0
С)Ni0/Ni2+//Pb2+/Pb0
D)Fe0/Fe2+//Ni2+/Ni0
Е)Mg0/Mg2+//Ni2+/Ni0

$$$ 381
Jайсы жаCдайда гальваникалыK элементтiS ЭJК еS аз шамаCа теS?
А) Mg0/Mg2+//Zn2+/Zn0; E0Mg/Mg2+=-2,34 B; E0Zn/Zn2+=-0,76
В) Mg0/Mg2+//Al3+/Al0 ; E0Al/Al3+=+1,67 B
С) Mg0/Mg2+//Mn2+/Mn0; E0Mn/Mn2+=-1,05 B
D) Mg0/Mg2+//Fe2+/Fe0 ; E0Fe/Fe2+=-0,44 B
Е) Mg0/Mg2+//Co2+/Co0 ; E0Co/Co2+=-0,28 B

$$$ 382
ТaздыS сулы ерiтiндiлерiнде Kайсы металл бiрiншi болып тотыKсызданады?
А) Fe0 / Fe2+ Е0= -0,44 В
В) Zn0/ Zn2+ Е0= -0,76 В
С)Сr / Cr3+ Е0= -0,71 В
D)Pd2+/Pd0 Е0= +0,83 В
Е)Au3+/Au0 Е0= +1.42 В

$$$ 383
Электролиз кезiнде Kайсы тaздыS ерiтiндiсi анодта О2 б™ледi?
А)CuCl2
В)NaI
С)K2SO4
D)KCl
Е)NaBr

$$$ 384
2,5 А токты Kалайы хлоридiнен SnCl2 30 мин ™ткiзгенде 2,77 г Kалайы б™лiндi. JалайыныS эквивалентiн тап.
А)29,7
В)59,4
С)118,6
D)11,86
Е)5,94

$$$ 385
AgNO3 тaзыныS ерiтiндiсiнен 1,5 А токты 1 мин бойы жiбергенде катодта б™лiнетiн к_мiстiS массасы Kандай?
А)0,5 г
В)0,4 г
С)0,3 г
D) 0,2 г
Е)0,1 г

$$$ 386
Натрий сульфатыныS ерiтiндiсiн электролиздегенде катод пен анодта Kандай заттар б™лiнедi?
А)Na, O2
В)H2, SO2
С)Na, SO3
D)H2, O2
Е)Na, SO4

$$$ 387
КоррозияCа aшырамайтын металл?
А)Na
В)Fe
С)Mg
D)Mn
Е)Au

$$$ 388
JорCасын мен магний пластинкасы, ™здерiнiS с‰йкес тaздарыныS ерiтiндiлерiне батырылып, егер (Pb2+(=(Mg2+(=0,01 моль/л. E0Mg2+/Mg=-2,36 B; E0Pb2+/Pb=-0,13 B болса, онда осы гальваникалыK элементтiS ЭJК Kандай болады?
А)+2,23 В
В)-2,23 В
С)-2,66 В
D)+2,66 В
Е)+2,10 В

$$$ 389
Магний мен мыс пластинкалары, ™здерiнiS с‰йкес тaздарыныS ерiтiндiлерiне батырылып, егер (Mg2+(=(Cu2+(=0,01 моль/л. E0Mg2+/Mg=-2,34 B; E0Cu2+/Cu=+0,34 B болса, онда осы гальваникалыK элементтiS ЭJК Kандай болады?
А)+2,68 В
В)-2,0 В
С)+2,0 В
D)-2,68 В
Е)3,0 В

$$$ 390
Zn/Zn2+ (0,01 моль/л) // Cd2+ (0,01 моль/л)/Cd гальваникалыK элементiнiS E0Cd2+/Cd=-0,43 B; E0Zn2+/Zn=-0,76 B болса, онда ЭJК неге теS?
А)-0,33 В
В)0,33 В
С)-1,19 В
D)1,19 В
Е)0,76 В


$$$ 391
Zn/Zn2+ (0,01 моль/л) // Ag+ (0,01 моль/л)/Ag гальваникалыK элементiнiS E0Zn2+/Zn=-0,76 В; E0Ag+/Ag=+0,80 B болса, онда ЭJК неге теS?
А)1,50 В
В)-1,50 В
С)0,04 В
D)-0,04 В
Е)0,80 В

$$$ 392
Jалыпты жаCдайда Kай гальваникалыK элементте катодта сутегi тотыKсызданады?
А)Zn/Zn2+//Pb2+/Pb
В)Zn/Zn2+//Cu2+/Cu
С)Zn/HCl/Cu
D)Zn/Zn2+/Ag+/Ag
Е)Zn/Zn2+//Ni2+/Ni

$$$ 393
CuSO4 ерiтiндiсiн электролиздегенде электродтарда (катод ж‰не анодта) Kандай заттар б™лiнедi:
А)Cu ж‰не SO2
В)Cu ж‰не O2
С)H2 ж‰не SO2
D)H2 ж‰не O2
Е)Cu ж‰не H2

$$$ 394
Cu(NO3)2 ерiтiндiсiн электролиздегенде электродтарда (катод ж‰не анодта) Kандай заттар б™лiнедi:
А) H2 ж‰не NO2
В)Cu ж‰не O2
С) Cu ж‰не NO2
D) H2 ж‰не O2
Е) H2 ж‰не Cu

$$$ 395
NaNO3 ерiтiндiсiн электролиздегенде катод пен анодта б™лiнетiн заттар:
А) Na ж‰не O2
В) Na ж‰не NO2
С) H2 ж‰не NO2
D) H2 ж‰не O2
Е) NO2 ж‰не O2

$$$ 396
Jандай тaздыS сулы ерiтiндiсiн электролиздегенде катодта тек металл б™лiнедi?
А)SnCl2
В)KCl
С)Hg(NO3)2
D)Ba(CH3COO)2
Е)FeSO4

$$$ 397
NaNO3 ж‰не K2SO4 тaздары ерiтiндiлерiнiS Kоспаларын электролиздегенде электродта б™лiнетiн заттарды к™рсетiSдер.
А) Na ж‰не O2
В) K ж‰не SO2
С) H2 ж‰не N2O5
D) H2 ж‰не O2
Е) K ж‰не O2


$$$ 398
Цинк сульфаты ерiтiндiсiнен 1 саC. 26,8 А ток жiбергенде, цинк бойынша ток шыCымы 50 %. Болса, онда катодта б™лiнген мырыштыS массасы Kандай?
А)32,69 г
В)68,38 г
С)16,34 г
D)18,5 г
Е)26,8 г

$$$ 399
1 саC бойы AlCl3 балKымасынан 13,4 А. ток жiбергенде б™лiнетiн алюминийдiS массасы:
А)4,5 г
В)9 г
С)27 г
D)13,5 г
Е)8 г

$$$ 400
15 минут 5 А. токты к_мiс нитраты ерiтiндiсiнен ™ткiзгенде 5,04 г к_мiс б™лiндi. Ток шыCымы Kандай? А)85%
В)15%
С)100%
D)60%
Е)35%

$$$ 401
AgNO3 ерiтiндiсiнен массасы 108 г к_мiстi 6 мин. iшiнде б™лiп алу _шiн кандай ток к_шiн жaмсау керек?
А)268 А
В)26,8 А
С)53,4 А
D)40 А
Е)345 А

$$$ 402
Электролиз кезiнде 1 саC. бойы катодта массой 5,62 г кадмий б™лiндi, ал ток 5,36 А. кадмийдiS ток бойынша шыCымы Kандай?
А) 100%
В)30%
С) 40%
D)50%
Е)70%

$$$ 403
Jай металл к_кiрт KышKылында еридi?
А)Cr
В)Al
С)Fe
D)Zn
Е)Au

$$$ 404
ГальваникалыK элементтiS Э.J.К.-S ™лшем бiрлiгi?
А)кулон
В)градус Кельвин
С)калория
D)вольт
Е)ампер


$$$ 405
Jай металл судан сутегiн ыCыстырып шыCарады?
А)калий
В)мыс
С)к_мiс
D)алтын
Е)платина

$$$ 406
Jандай орынбасу реакциясы ж_редi?
А)Zn+AlCl3(
В)Ni+Cu(NO3)2(
С)Ag+Pb(NO3)2(
D)Fe+ZnCl2(
Е)Cu+MgCl2(

$$$ 407
ГальваникалыK элементте Kай металдар жaбында никель анод болады?
А)Ni ж‰не Fe
В)Ni ж‰не Zn
С)Ni ж‰не Cu
D)Ni ж‰не Al
Е)Ni ж‰не Cr

$$$ 408
Jай элементтiS металдыK Kасиетi к_штi?
А)Na (0=-2,71 B
В)Al (0=-1,67 B
С)Zn (0=-0,76 B
D)Sn (0=-0,14 B
Е)Cu (0=+0,34 B

$$$ 409
Калий хлоридi ерiтiндiсiн электролиздегенде катодта б™лiнетiн заттар?
А)K, O2
В)H2, Cl2
С)H2, O2
D)K, Cl2
Е)K, H2

$$$ 410
Jандай металл ™зiнiS тaздарыныS сулы ерiтiндiсiнде бiрiншi болып тотыKсызданады?
А)Zn0/Zn+2 -0,76 B
В)Pb0/Pb+2 -0,13 B
С)Fe0/Fe+2 -0,44 B
D)Cu0/Cu+2 +0,34 B
Е)Ag0/Ag+1 +0,80 B

$$$ 411
ОН--гидроксид-иондарыныS тотыCу н‰тижесiнде анодта Kандай газ б™лiнедi?
А)О2
В)Н2
С)О2-
D)ОН-
Е)Н2О

$$$ 412
Jайсы металдыS бетiнде KорCаCыш оксидтiк пленка т_зiледi?
А)K
В)Ca
С)Al
D)Fe
Е)Na

$$$ 413
Zn/Zn+2 (0=-0,76 B мен сутектiк электрод (0=0,00 жартылай элементтен тaратын гальваникалыK элементтiS Э.J.К. неге теS?
А)0
В)+0,76
С)-0,76
D)+2
Е)-2

$$$ 414
NaCl балKымасыныS электролизi кезiнде катодта Kандай процесс ж_редi? Егер I=10 A, (=1саC, F=96500 Кл. болса, онда катодта т_зiлетiн заттыS массасы:
А)8,58
В)13,243
С)0,373
D)26,48
Е)0,85

$$$ 415
Кальций хлоридінде электр тогын Kай б™лшектер тасиды?
А)су молекуласы
В)электрондар
С)атомдар
D)иондар
Е)протондар

$$$ 416
HCl ерітіндісі диссоциацияланCанда Kанша ион т_зіледі?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 417
Al2(SO4)3 диссоциацияланCанда Kанша катион т_зіледі?
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)5

$$$ 418
Электролит бола алатын затты к™рсет.
А)Cu
В)CuO
С)O2
D)CuSO4
Е)NO

$$$ 419
Электролит емес затты к™рсет.
А)ZnCl2
В)Na2SO4
С)CrCl3
D)MnO
Е)Cu(NO3)2

$$$ 420
Н+ ионыныS концентрациясын еS аз беретін KышKылды к™рсет:
А)HClO Kд=2,95*10-8
В)HClO2 Kд=1*10-2
С)HClO3 Kд=1*10+3
D)HClO4 Kд=1*10+8
Е)HCl Kд=1*10+8,9

$$$ 421
К_шті электролитті к™рсет.
А)HNO3 (=94 %
В)NaOH (=93 %
С)NaCl (=90 %
D)NH4OH (=1,35 %
Е)H2CO3 (=0,17 %
$$$ 422
Jайсы электролит сатылап диссоциацияланады?
А)KCN
В)H2SO4
С)NaOH
D)KNO3
Е)HCl

$$$ 423
Jайсы электролитте хлорид-ионы Cl- бар?
А)NaClO
В)NaCl
С)NaClO3
D)NaClO4
Е)NaClO2

$$$ 424
Jайсы KышKыл иондыK-молекулалыK теSдеуде молекулы т_рінде жазылады?
А)HNO3
В)H2SO4
С)H2S
D)HCl
Е)HClO4

$$$ 425
Jайсы реакция ерімейтін Kосылыс т_зе ж_реді?
А)Ni(OH)2+HNO3(
В)CaCO3+HCl(
С)Zn(OH)2+NaOH(
D)FeCl3+NaOH(
Е)H2SO4+KOH(

$$$ 426
Jай реакцияныS KысKаша иондыK теSдеуі Н++ОН-=Н2О Kола алады?
А)CH3COOH+Ca(OH)2(
В)H2CO3+KOH(
С)HNO3+NaOH(
D)H2SO4+Cu(OH)2(
Е)HCl+NH4OH(

$$$ 427
Jай реакция газ т_зеді?
А)CaCO3+HCl(
В)Na2SiO3+HCl(
С)Na2SO4+BaCl2(
D)NH4Cl+AgNO3(
Е)H2CO3+Ca(OH)2(

$$$ 428
Берілген ЕК арKылы Kайсы ерітіндіде к_міс ионы к™п екенін аныKта.
А)AgBr 7,7*10-13
В)AgCl 1,7*10-10
С)Ag2CO3 5,7*10-12
D)AgCN 1,0*10-21
Е)Ag2S2O3 1,0*10-28

$$$ 429
ТaздардыS гидролиздену реакциясын к™рсетіSіз.
А)MgO+H2O(
В)SO2+H2O(
С)Zn(NO3)2+H2O(
D)BaCO3+HCl(
Е)NaOH+H2SO4(

$$$ 430
Гидролизге aшырамайтын тaзды к™рсетіSіз.
А)NaCN
В)K2CO3
С)NH4Cl
Д)(NH4)2SO4
Е)KCl

$$$ 431
Кальций оксидін к™рсет.
А)ZnO
В)K2SO4
С)CaO
D)HClO4
Е)Mg(OH)2
$$$ 432
Негіздік оксидті к™рсет.
А)Cr2O3
В)BaO
С)SO2
D)Mn2O7
Е)SiO2

$$$ 433
Негіз т_зетін оксид?
А)СO2
В)Na2O
С)P2O5
D)SO3
Е)Cl2O7

$$$ 434
JышKылдыK оксидті к™рсет.
А)Cr2O3
В)K2O
С)Fe2O3
D)CO2
Е)PbO2

$$$ 435
Амфотерлік оксидті к™рсет.
А)CaO
В)SiO2
С)Al2O3
D)B2O3
Е)SO2

$$$ 436
Jай Kосылыста к_кіртттіS массалыK _лесі еS аз?
А) K2SO3;
В) K2SO4 ;
С) K2S2O7 ;
D) K2S ;
Е) K2S2O4

$$$ 437
0,25 моль молекулалыK хлордаCы хлордыS атомдыK саны:
А) 1,62.1023;
В)3,01. 1023;
С)6,02.1023;
D)1,51. 1023;
Е) 3,84. 1023;

$$$ 438
Jай Kатарда солдан оSCа Kарай электртерістік ™седі?
А)фтор-азот-оттегі;
В)оттегі-азот-фтор;
С) азот-оттегі-фтор;
D) оттегі-фтор-азот;
Е)азот-фтор-оттегі

$$$ 439
Al2O3 (MgO(K2O Kатарында оксидтердіS негіздік Kасиеттері артады:
А)азаяды;
В)™седі;
С)™згермейді;
D)алCашKыда ™седі,соSынан азаяды;
Е) аз ™згереді

$$$ 440
ВН3 молекуласыныS валенттік бaрышы 1200. Гибридтену т_рін атаSыз.
А)sp3;
В) sp;
С) sp2;
D) s2 p;
Е) s3p2

$$$ 441
Молекулаішілік сутектік байланысы бар KосылыстыS формуласын к™рсетіSдер:
А)H2O;
В)NH3;
С)CH2(OH)- CH(OH)- CH2(OH);
D)HF;
Е)HCl

$$$ 442
Sn2+ ионыныS электрондыK формуласын к™рсет:
А)4d105s25p0;
В) 4d95s25p0;
С) 4d75s25p0;
D) 4d105s05p0;
Е) 4d65s25p0

$$$ 443
H2(г) + I2(к) ( 2HI(г) реакциясыныSтепе-теSдік константасыныS ™рнегін к™рсет:
А)Kp ( p2HI/pH;
В) Kp (p2HI/pH2;
С) Kp (pHI/pH2;
D) Kp (p2H2/pHI;
Е) Kp (p2HI/pH2 pI

$$$ 444
јайнау температурасы 100,1040С болатын ерiтiндi алу _шiн 23 г глицериндi (С3Н8О3) суды анша грамында ерiту керек? Суды эбуллиоскопиялы константасы 0,520.
А) 1250 г;
В) 1000 г;
С) 1300 г;
D) 1500 г;
Е) 1550 г.

$$$ 445
H2(г) + CI2(г) ( 2HCI(г) реакцияны тепе-те дік константасын жазы ыз.
А) 13EMBED Equation.31415;
В) 13EMBED Equation.31415;
С) 13EMBED Equation.31415;
D) 13EMBED Equation.31415;
Е) 13EMBED Equation.31415.

$$$ 446
SO2 + 0,5O2 ( SO3; 13EMBED Equation.31415 кДж/моль, реакциясы бойынша SO3- шыымын арттыру _шін андай параметрлерді алай ™згерту керек?
А) О2 - концентрациясын азайту, ал жалпы ысымды кеміту керек;
В) температураны арттыру, ал SO2- концентрациясын кеміту керек;
С) SO2- концентрациясын ж‰не жалпы ысымды кеміту керек;
D) О2 мен SO2- концентрацияларын ж‰не жалпы ысымды арттыру, ал температураны т™мендету керек;
Е) температураны арттыру, ал ысымды т™мендету керек.
$$$ 447
Н2(г) + CI2(г) = 2HCI(г) реакциясыны тепе-те дiк константалары (КР мен КС) ™зара андай байланыста болады?
А) КР = Кс RT;
В) KP = KC(RT)2;
С) KP = KC;
D) KP = KC/(RT);
Е) KP = KC/(RT)2.

$$$ 448
Т™менде келтірілген реакцияларды айсысында Кр =Кс(RT те дiгi орындалады?
А) 2H2 + CO = СH3OН(с) ;
B) NH4CI( ) = NH3(г) + HCI(г);
С) 2СО2 = 2СО + О2 ;
D) 2SO2 + O2 = 2SO3;
Е) C6H6(c ) + 3H2 = C6H12(c ).

$$$ 449
С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2 реакциясы _шiн (Н пен (U- арасындаы байланыс алай жа-зылады?
А) (H = (U + RT;
В) (H = (U + 3RT;
С) (H = (U + 5RT;
D) (H = (U + 6RT;
Е) (H = (U + 8RT.

$$$ 450
Т™менде келтірілген реакцияларды айсысында Кр=Кс те дiгi орындалады?
А) H2 + O2 = H2O(г) ;
B) 2Н2 + СО = СH3OН(г) ;
C) NH4CI( ) = NH3 + HCI;
D) 2NO2 = 2NO +O2;
Е) H2 + CI2 = 2HCI(г).

13PAGE 149715


13PAGE 146715Mn-O-Mn
(( ((
O O

O
//
O=Mn
\\
O

s жёне р

Сфералыє


СимметриялыK гантель

СимметриялыK емес гантель

тјрт жапыраєты

јте кѕрделi пiшiн

х

х

хRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 125373
    Размер файла: 613 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий