Посібник_ Шевцов_профес.реабіліт


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ПФДОЦМчСй УМЦДССг
ФДц”ЖПДшЦЧЖДССг
ЦД ЛДНСгЦТХЦй
ТХйЕ Л йСЖДПй’СйХЦв
кидуння«дуного«поцибнику«здийцнфнф«в«хумкуч«пхофктщ«
пПаця6єєПаПїдеПсїваєзадлвєпБкПащеддвєгБжливБсїейєдлвєзайдвїБсїіє
)«Пхофкт«хфулизщєтьця«щондом«рчидну«ювхопу)«щинунцщвуння«
пхофктщ«зубфзпфчщють«щонд«цтхутфгичнич«пхогхум«Ухядщ«кфликої«Бхитуниї«ту«йгфнтцтво«
рШй«з«мижнуходного«хозвиткщ«%RPAFA)«чфхфз«щонд«ювхузия)«сочку«зохщ)«видобхужфну«щ«
цьомщ«докщмфнти)«можф«нф«збигутиця«з«точкою«зохщ«щондщ«цтхутфгичнич«пхогхум«Ухядщ«
Бхитуниї)«щондщ«ювхузия«убо«йгфнтцтву«рШй«з«мижнуходного«позвиткщ«%RPAFA)
Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю - А,Г, Шевцов,
О,О, Волошинський,
Хміль, О,П, Рісний
за наук, ред,
А,Г, Шевцова
Д Львів8 0..7, Д
/2. с,
ISBN 756+744+66..+0/+2
Бгупсй+флмбебшї
Шевцов Андрій Гаррійович Е президент НТІ МІнститут соціальної політикиЛ, професор
Національного педагогічного університету імені М,П, Драгоманова9
Волошинський Олександр Олександрович Е голова Товариства ТЗелений хрест»9
Хміль Михайло Михайлович Е директор Львівського обласного центру зайнятості9
Рісний Олег Петрович Е директор Львівського міського центру зайнятості,
Обфлпгб сжеблчїя
А,Г, Шевцов, канд, фіз+,мат, наук, професор ІКПП НПУ ім, М,П,Драгоманова
Сж
оиж
Кондратенко, канд, пед, наук,, доцент ІКПП НПУ ім, М,П,Драгоманова
Посібник спрямовано на аудиторію читачів працездатноVо віку°
які мають інвалідність
Упгбсйтуг
п ЛИжмжойк цсжту”
Львів, пр, Чорновола 2-/
57./7 Львів а-с 0612
тел,-факс8 .10+022+34+.5
інтернет8 тююp8--БББ,снs,oьс,ял
електронна пошта8 offiнп@снs,oьс,ял
©
Г, Ш
,О, Волош

ISBN 756+744+66..+0/+2
Гтуфр
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
РБзділє-
Тпчїбмьоп+жлпопнїшої рспвмжнй ибцйтуф рсбг ї иблпоойц
їоужсжтїг птїв и їогбмїеоїтуя ф тхжсї ибкояуптуї
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,/, Право на працю, Гарантії
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,0, Економічні, правові та організаційні засади оплати праці
,,,,,,,,
/,1, Трудовий договір
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,2, Право на відпочинок
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,3, Визнання інваліда безробітним, Гарантії і пільги безробітним
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,4, Державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,5, Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів
,,,,,,,
/,6, Діяльність Фонду соціального захисту інвалідів
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,7, Правове регулювання обмежень трудової діяльності осіб з
інвалідністю, Здатність до трудової діяльності, Професійна
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/,/., Підсумки
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
РБзділє.
Ужцоїлб рпщфлф спвпуй
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0,/,
Проблеми працевлаштування та безробіття в умовах ринкової
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0,2, Техніка пробних телефонних дзвінків
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0,4, Написання листів та поради щодо відвідування
роботодавців
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0,5,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
РБзділє/
Плсжнї рйубооя рспхжтїкопї сжбвїмїубчїї їогбмїеїг
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1,/, Професіограми та професіокарти професій
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1,0, Загальна характеристика умов праці, показаних для
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1,1, Загальна характеристика умов праці, протипоказаних для
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/.
1,2, Вимоги до робочих місць інвалідів
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
//
Трйтпл тлпспшжоь
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
//4
Гйлпсйтубоб мїужсбуфсб
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
//
Епебулй
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
//
Сучасний світ, інтенсивно змінюючись, усе більше переходить від техногенної
цивілізації до антропогенної, Одночасно цивілізовані суспільства визнають
людину своєю найвищою цінністю, а пріоритетною метою Е спрямування
зусиль і ресурсів на її всебічний розвиток як особистості, Реалізація цієї
мети передбачає, у тому числі, й розвиток особистості людини з фізичними,
сенсорними чи розумовими вадами, Такий розвиток неможливо забезпечити
без створення й удосконалення специфічних соціальних інструментів сприяння
реабілітації, адаптації та інтеграції людей з інвалідністю у повноцінне суспільне
життя, Вирішити цю проблему можна, значною мірою, завдяки професійній
реабілітації та працевлаштуванню людей з обмеженнями життєдіяльності,
Важливість цих складових проблеми інвалідності зумовлена тим, що
для зазначеної категорії населення безперервна професійна освіта та
працевлаштування являють собою потужні засоби соціальної реабілітації як
щодо матеріального забезпечення життєвих потреб, так і в площині формування
особистості, її адекватної соціальної адаптації,
На сьогодні серед фахівців існують різні погляди щодо головних
детермінант наявних труднощів і перешкод зайнятості осіб з обмеженнями
життєдіяльності, Багато хто вважає, що основною проблемою є певна
недосконалість нормативно+законодавчої бази, можливість неоднозначного
трактування деяких законодавчих норм роботодавцями, уникнення в такий
спосіб передбачених законами санкцій, Інші спеціалісти вбачають корені
проблеми у недостатній ефективності механізмів реалізації вимог чинного
законодавства, малому розмірі штрафів, неповноті й недостовірності звітності
деяких підприємств та організацій із даних питань, Дехто схильний пояснювати
все особливостями суспільного менталітету щодо розуміння потреб, місця й
ролі людей з обмеженнями життєдіяльності в сучасному світі, Указують також
на нестачу обізнаності роботодавців і керівників місцевих органів виконавчої
влади різних рівнів щодо економічної доцільності влаштування повноцінної
зайнятості для людей з інвалідністю з точки зору інтересів держави, Серед інших
причин часто виокремлюють відсутність спеціального державного органу, який
би предметно займався лише зайнятістю таких громадян, Зазначають також
нестачу спеціально обладнаних робочих місць на підприємствах і в організаціях,
недосконалість звичайного виробничого середовища та його функціональну й
архітектурну непристосованість до можливостей і потреб інвалідів, Указують на
небажання роботодавців забезпечувати законні пільги в організації праці людей
з інвалідністю, недостатність інформаційного забезпечення пошуку прийнятної
роботи, Відзначають також недоліки системи соціальної реабілітації взагалі,
яка діє в країні, зокрема таких її складових, як професійна освіта, професійна
Мета цього посібника Е підвищення обізнаності громадян з інвалідністю
працездатного віку з питань працевлаштування, зайнятості та професійної
реабілітації, Адже некомпетентність та недосконалість правової самосвідомості
цих осіб у такій сфері, може бути значною перешкодою до їх повноцінної
тущцштяЯцчувЯьЯтухощщцщЯьщтфчфшьвЯошьбЯтЯ
ьщвучьнщьштжЯяЯшдфчьЯтуйщзтоштьЯ
Право на працю Е одне з фундаментальних прав людини, встановлене
міжнародно+правовими актами, визнане всіма державами, Право на працю і
захист від безробіття проголошено Загальною декларацією прав (ООН, /726
р,), Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН,
/744 р,), Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці, На
європейському рівні право на працю встановлено Європейською соціальною
хартією (Рада Європи, /74/р,, переглянута у /774 р,) тощо,
Це право відображає необхідність задоволення потреб людини у створенні
суспільних благ та забезпеченні джерелами існування себе і своєї сім’ї, Право на
працю передбачає також наявність умов для особистого розвитку та реалізації
творчого потенціалу людини, При цьому повинні враховуватися особисті
властивості людині, покликання, вміння, майстерність, професійна підготовка,
освіта, а також суспільна потреба,
Особам з інвалідністю потрібно знати, якими правами вони володіють,
Правові знання ще потрібні через те, що сучасне законодавство породжує
недосконалі соціальні відносини, зокрема особам з обмеженими можливостями
часом доводиться виборювати своє право на працю як повноцінним членам
суспільства,
Реалізація права на працю пов’язана з цілою системою суспільних відносин8
соціальних, економічних, політичних,
Законодавство у сфері праці регламентує трудові відносини, встановлює
державні гарантії щодо прав громадян на працю8 створення сприятливих умов
праці, захист робітників і роботодавців,
Взаємовідносини, що виникають у сфері праці між найманими працівниками,
роботодавцями і державою, складають систему багатоманітних соціально+
трудових відносин,
-,-,ЯкчувоЯщуЯцчуцж,Язучущтьє
Дспнбеяобн и їогбмїеоїтуя рсбгп об рсбчя г Флсбїої дбсбоупгбож
Лпотуйуфчїєя Флсбїой, ежсзбгойнй опснбуйгоп+рсбгпгйнй блубнй,
ККожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він обирає, або на яку вільно погоджується,
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю,
гарантує рівні можливості у виборі професії та виду трудової діяльності,
реалізовує програми професійно+технічного навчання, підготовки і перепідготовки
кадрів відповідно до суспільних потреб,
Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом”
Лпотуйуфчїя Е птопгойк Иблпо Флсбїой, тубууя 21,
Птопгої усфепгї рсбгб уб пвпгЗяилй рсбчїгойлїг,
КПраво громадян України на працю Д тобто на одержання роботи з оплатою
праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на
вільний вибір професії, види занять і роботи, забезпечується державою, Держава
створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє
працевлаштуванню,
підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує
перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку,
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору
на підприємстві, установі, організації,”
Лпежлт иблпоїг рсп рсбчя Флсбїой, дмбгб I, тубууя 0
КГромадяни мають право на безплатне сприяння державної служби зайнятості
у працевлаштуванні,
До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть
звертатися усі незайняті громадяни, які бажають працювати, а також громадяни,
які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у
вільний від навчання час,”
Рпмпзжооя щпеп ибтуптфгбооя Иблпоф Флсбїой
”Рсп ибкояуїтуь обтжмжоояК, Ибдбмьоб шбтуйоб, р,/
Правові гарантії захисту прав і законних інтересів людини у сфері праці
поділяються на8 конституційні і судові, Конституційні гарантії полягають у
тому, що Конституція України покладає на органи державної влади обов’язок
захищати і гарантувати права людини у сфері праці, Для цього органи
законодавчої і виконавчої влади наділені відповідними повноваженнями,
Иблпопебгтугп рсп рсбчя
складається з Кодексу законів про працю України
та інших нормативно+правових актів що регулюють правовідносини у цій сфері,
Судові гарантії Е це право звернення людини до суду за захистом своїх прав і
законних інтересів, Завдяки судовим гарантіям постраждалі можуть вимагати
відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих їм певними
суб’єктами господарської діяльності та громадянами, Стаття /02 Конституції
України передбачає, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини,
Птопгої рсбгб дспнбеяо ф тхжсї рсбчї8
П вільний вибір професії, виду занять і роботи9
П робота з оплатою праці не нижче встановленого державою
П відпочинок відповідно до законів про скорочення робочого дня
та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки9
П здорові і безпечні умови праці9
П об’єднання в професійні спілки та вирішення колективних
трудових конфліктів (колективні переговори та договори)9
П матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування
П матеріальна допомога в разі безробіття та соціальні послуги9
П звернення до суду для вирішення індивідуальних трудових спорів
та інші права, встановлені законодавством,
Згідно з Законом України МПро зайнятість населенняЛ держава гарантує
П добровільність праці, вільний вибір або зміну професії та виду
П безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі
підходящої роботи
професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб9
П безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку
в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості
П компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат
П виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну
роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і
на умовах, передбачених чинним законодавством9
П виплату безробітним в установленому порядку допомоги по
П включення періоду перепідготовки та навчання нових професій,
участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги
роботи, а також до безперервного трудового стажу9
П надання роботи за фахом на період не менше трьох років
випускникам державних вищих навчальних, професійних
навчально+виховних закладів, раніше заявлених підприємствами,
установами, організаціями,
Основні напрями державної політики у сфері охорони праці визначаються
Законом України МПро охорону праціЛ та ґрунтуються на таких визначальних
П пріоритет життя і здоров’я працівників, повної відповідальності
роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов
П соціальний захист працівників, повного відшкодування шкоди
П адаптація трудових процесів до можливостей працівника з
урахуванням його здоров’я та психологічного стану,
Свою діяльність щодо охорони праці держава спрямовує на створення
належних безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та
Стаття /0
Иблпоф Флсбїой ЛРсп пцпспоф рсбчїК
встановлює спеціальні
правові засади охорони праці інвалідів
П підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані
медико+соціальної експертної комісії та індивідуальних
програм реабілітації, вживати додаткові заходи безпеки праці,
які відповідають специфічним особливостям цієї категорії
П у випадках, передбачених законодавством, роботодавець
зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію
і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних
П залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час
можливе лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить
рекомендаціям медико+соціальної експертної комісії,
-,.,Яихощомььщь(ЯцчувовьЯтуЯочмущьтуцьйщьЯтушунцЯ
Жлпопнїшої, рсбгпгї уб псдбоїибчїкої ибтбей прмбуй рсбчї
які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору
з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і
договірного регулювання оплати праці
сждфмяє Иблпо Флсбїой ЛРсп прмбуф
рсбчїК,
Відповідно до статті 0 зазначеного Закону заробітна плата може включати
птопгоф ибспвїуоф рмбуф
винагороду за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,
посадові обов’язки), Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
епебулпгф ибспвїуоф рмбуф
винагороду за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, Вона
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством9 премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і
їощї ибпцпшфгбмьої уб лпнржотбчїкої гйрмбуй,
До них належать
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати,
які не передбачені актами
чинного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами
Особливе значення для соціального захисту людини у сфері праці має
положення про визначену статтею 1 Закону мінімальну заробітну плату,
Нїоїнбмьоб ибспвїуоб рмбуб Е чж иблпопебгшп гтубопгмжойк спинїс
ибспвїуопї рмбуй иб рсптуф, ожлгбмїхїлпгбоф рсбчя, ойзшж ялпдп ож нпзж
рспгбейуйтя прмбуб иб гйлпобоф рсбчїгойлпн нїтяшоф, рпдпейооф опснф
рсбчї (пвтяд спвїу), Еп нїоїнбмьопї ибспвїуопї рмбуй ож глмяшбяуьтя
епрмбуй, обевбглй, ибпцпшфгбмьої уб лпнржотбчїкої гйрмбуй,
Законом України МПро оплату праціЛ передбачені також
їощї опснй
ї дбсбоуїї щпеп прмбуй рсбчї
за роботу в надурочний час9 у святкові,
неробочі та вихідні дні9 за час простою, який мав місце не з вини працівника9
при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника9 для
працівників молодше вісімнадцяти років9 оплата щорічних відпусток для
працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в
медичний заклад9 для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років9 при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання
інших спеціальностей9 для донорів тощо, Крім того, Кодексом законів про працю
України та іншими актами законодавства України встановлюються гарантії та
компенсації працівникам в разі приїзду на роботу до іншої місцевості, службових
відряджень, роботи у польових умовах тощо, Ці норми і гарантії в оплаті праці є
Дбсбоуїї
тхжсї рсбчї ежсзбгб ибвжиржшфє, тугпсяяшй фнпгй емя
спигйулф лпмжлуйгоп+епдпгїсойц гїеоптйо уб фидпезжооя їоужсжтїг
рсбчїгойлїг, гмбтойлїг уб
фрпгопгбзжойц ойнй псдбоїг,
Колективний договір укладається між власником або уповноваженим
ним органом з однієї сторони, і однією або кількома профспілковими чи
іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами,
а у разі відсутності таких органів Д представниками трудящих, обраними і
уповноваженими трудовим колективом,
-,/,єТПЄдБвийєдБгБвіП
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору
про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою,
Усфепгйк епдпгїс є фдпеб нїз рсбчїгойлпн ї гмбтойлпн рїерсйєнтугб,
фтубопгй, псдбоїибчїї бвп фрпгопгбзжойн ойн псдбопн шй хїийшопя
птпвпя,
Правові гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
закріплені статтями Глави III Кодексу законів про працю України, Згідно з
умовами трудового договору працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку,
а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін,
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої
праці шляхом укладення трудового договору на одному, або одночасно на
декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене
законодавством, колективним
договором або угодою сторін, Особливою
формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки
і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального
забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому
числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін,
Усфепгйк епдпгїс нпзж вфуй
, що укладається на невизначений строк9
на визначений строк
, встановлений за погодженням сторін9
1) таким, що
укладається на час виконання певної роботи
, Строковий
трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами,
Иблпобнй Флсбїой иблсїрмжої плсжнї тржчїбмьої дбсбоуїї ибцйтуф
рсбг їогбмїеїг ф тхжсї рсбчї,
Законодавством України регламентовані умови праці осіб з інвалідністю,
передбачена система пільг для працюючих інвалідів та працівників, що мають
дітей+інвалідів, Встановлення цих пільг і переваг направлене на створення умов
для реалізації особами з інвалідністю повною мірою свого конституційного
права на працю, на створення оптимальних умов для їх продуктивної і безпечної
роботи, на недопущення їх дискримінації при прийомі на роботу і звільненні з
Рпсяепл флмбебооя ї спиїсгбооя усфепгпдп епдпгпсф и їогбмїебнй
, З
метою сприяння трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями статтею
04 КЗпП України при прийнятті на роботу інвалідів, направлених на роботу
відповідно до рекомендації медико+соціальної експертизи, (при укладенні з
ними трудових договорів)
ибвпспожоп гтубопгмягбуй гйрспвфгбооя щпеп
ржсжгїслй гїерпгїеоптуї ублйц рсбчїгойлїг спвпуї, ялб їн епсфшбєуьтя,
На підставі КЗпП України працівникам, які дістали на підприємстві, в установі
організації трудове каліцтво або професійне захворювання, надається8
П право зберігати за собою місце роботи (посаду) до відновлення
П перевага в залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності
праці і кваліфікації при скороченні чисельності чи штату
П переважне право на укладення трудового договору у разі
поворотного прийняття на роботу на це підприємство, в установу,
організацію, якщо з цим працівником трудовий договір був
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі
надасться працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці,
Стаття /5 Закону України МПро основи соціальної захищеності інвалідів в
УкраїніЛ не допускає відмову в укладенні трудового договору або в просуванні
по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на
іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком випадків, коли
за висновком медико+соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає
виконанню професійні обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб,
або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує
Відповідно до статті /5 Закону України МПро основи соціальної захищеності
інвалідів в УкраїніЛ з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів
та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації забезпечується право
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом,
Згідно зі статтею /6 зазначеного Закону підприємства, установи, організації
фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та
створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні
робочі місця9 створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації забезпечувати інші соціально+економічні гарантії,
передбачені чинним законодавством надавати державній службі зайнятості
інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів9 звітувати
Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування
інвалідів у порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України
від 1/ січня 0..5 р, н 5. М Про реалізацію статей /7 і 0. Закону України МПро
основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
Відповідно до статті /6 Закону України МПро основи соціальної захищеності
інвалідів в УкраїніЛ права інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу,
в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, забезпечуються шляхом їх
безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної
Очевидно, що праця обов’язково повинна чергуватися з відпочинком, Стаття
23 Конституції України наголошує, що право на відпочинок має той, хто працює,
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також
оплачуваної щорічної відпустки, КЗпП України встановлено, що нормальна
тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 2. годин на тиждень
(стаття 3.), а щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не
менш як 02 календарні дні за відпрацьований робочий рік (стаття 53),
Тлпспшжоб усйгбмїтуь
робочого часу встановлюється8
П для працівників віком від /4 до /6 років Е 14 годин на тиждень,
для осіб віком /3 до /4 років (учнів віком від /2 до /3 років, які
працюють в період канікул) Е 02 години на тиждень (стаття 3/
КЗпП України)9
П для інвалідів І, II груп, які працюють на підприємствах, у цехах
та на дільницях, призначених для використання праці інвалідів,
якщо вони не користуються правом на одержання більш високих
пільг, Д 4 годин на добу (14 годин на тиждень),
Щорічні (основні і додаткові) відпустки,
Відповідно до статті 4 Закону України
МПро відпускиЛ інвалідам І та II груп щорічна основна відпустка надається
тривалістю не менш, ніж 1. календарних днів із розрахунку шестиденного
робочого тижня, а інвалідам III групи Е 04 календарних днів, Згідно зі статтею
/. зазначеного Закону інвалідам за їх бажанням щорічні відпустки надаються
повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у
Слід зауважити, що відповідно до статті 03 Закону України МПро відпускиК
інвалідам І та II груп в обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка
без збереження заробітної плати тривалістю до 4. календарних днів щорічно,
Ибтуптфгбооя рсбчї їогбмїеїг (спвпуб г оїшойк шбт, обефспшоб спвпуб,
спвпуб ф гйцїеої ї ожспвпшї еої),
Статтею /0 Закону України МПро охорону праціЛ, статтями 33, 41, /50 КЗпП
України передбачено, що залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у
нічний час (нічний час Е час із 00,.. год, до 4,.. год,) можливе лише за їх згоди
та за умови, що така робота не суперечить рекомендаціям медико+соціальної
-,1,ЯжцтщущщзЯьщвучьнуЯбфтчобьтщцм,ЯзучущтьєЯьЯ
Статтею /6+/ Закону України МПро основи соціальної захищеності інвалідів в
УкраїніЛ передбачено, що
їогбмїе, ялйк ож ептяд ржотїкопдп гїлф, ож рсбчяє,
бмж вбзбє рсбчягбуй, нбє рсбгп вфуй ибсжєтуспгбойн ф ежсзбгоїк тмфзвї
ибкояуптуї ял вжиспвїуойк,
На підставі статті 0 Закону України МПро зайнятість населенняЛ інваліди, які
не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають
роботу, визнаються безробітними,
Не можуть бути визнані безробітними громадяни, які мають право на пенсію
зі віком, у тому числі на пільгових умовах, на пенсію за вислугу років або досягли
встановленого законом пенсійного віку,
Рішення про визнання інваліда безробітним, і взяття його на облік для
працевлаштування, приймається центром зайнятості за місцем проживання
інваліда, на підставі поданих ним рекомендацій МСЕК та інших передбачених
законодавством документів,
Статтею 3 зазначеного Закону передбачено, що держава забезпечує надання
додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у
працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці, у тому числі інвалідам, які не досягли пенсійного
віку,
Пошук відповідної роботи для інвалідів здійснюється за рекомендаціями
Підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, їх
службові особи зобов’язані сприяти проведенню державної політики зайнятості
на основі працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в кількості, визначеній
місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних
рад, та інвалідів у кількості, визначеній згідно із Законом України КПро основи
соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
У випадках необхідності підбору належної роботи інваліду, у тому числі з
умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної
кваліфікації та з урахуванням його побажань може проводитись професійна
підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у
службі зайнятості як таких безробітних, що шукають роботу,
Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту
інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, в порядку,
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 0..4 р,
н /614 МПро реалізацію статті /6+/ Закону України МПро основи соціальної
захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану
роботу, в тому числі за умов виконання роботи вдома, здійснюється шляхом
безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної
-,2,ЯДфчїувщфЯшоцьучдщфЯштчущявущщзЯтуЯцфщшьйщфЯ
Становлення демократичного суспільства, закріплення ринкових відносин,
зумовили спрямування державної соціальної політики на створення нової
системи соціального захисту громадян, в основу якої закладено принципи соці+
ального страхування, Важливість розвитку системи соціального страхування,
зумовлюється встановленням спільної відповідальності найманого працівника,
Статтями 031, 034 КЗпП України передбачено, що особи, які працюють за
трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, або у
фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
Статтею 2 Закону України МОснови законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняЛ встановлюються
залежно від страхового випадку такі види загальнообов’язкового державного
П пенсійне страхування9
П страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням9
П медичне страхування9
П страхування від нещасного випадку на виробництві та
П страхування на випадок безробіття9
П інші види страхування, передбачені законами України,
Законом України
ЛРсп ибдбмьоппвпгЗяилпгж ежсзбгож тпчїбмьож
тусбцфгбооя гїе ожщбтопдп гйрбелф об гйспвойчугї уб рспхжтїкопдп
ибцгпсягбооя, ялї трсйшйоймй гусбуф еїєиебуоптуїК
передбачено8
П проведення профілактичних заходів, спрямованих на
усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів,
П відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на
П відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими
особами заробітної плати або відповідної її частини під час
виконання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг
у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі їх смерті
здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей,
Варто знати, що платником страхових внесків до страхового фонду на
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання є роботодавець, При цьому для страхування від
нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника, Всі
особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), вважаються
застрахованими,
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження
його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального
страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України МПро
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
Гарантії захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення
та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною, дитиною+інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів,
народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті
громадянина або члена його сім’ї держава забезпечує на підставі Закону України
Рсп ибдбмьоппвпгЗяилпгж ежсзбгож тпчїбмьож тусбцфгбооя ф игЗяилф и
уйншбтпгпя гусбупя рсбчжиебуоптуї уб гйусбубнй, ифнпгмжойнй
обспезжооян уб рпцпгбооянК
З прийняттям Закону України МПро загальнообов’язкове державне пенсійне
страхуванняЛ Пенсійним фондом України з 0... року
ибрспгбезжоп
ржстпоїхїлпгбойк пвмїл гожтлїг об ибдбмьоппвпгЗяилпгж ежсзбгож
ржотїкож тусбцфгбооя,
Відповідно до цього Закону право на отримання пенсій та соціальних послуг
солідарної системи мають (стаття 6)8
/) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та
досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані
інвалідами в установленому законодавством порядку і мають
необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий
передбачені цим Законом9
0) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була
призначена пенсія відповідно до Закону України КПро пенсійне
Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній
системі призначаються такі пенсійні виплати
/) пенсія за віком9
0) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у
1) пенсія у зв’язку з втратою годувальника,
Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності
зв’язку з втратою годувальника), надається
рсбгп гйвпсф ржотїкойц гйрмбу
тобто один із цих видів пенсії призначається за її вибором,
Законом про пенсійне страхування передбачено також, що непрацездатні
громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають
право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат,
додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством,
У структурі одержувачів пенсій, які перебувають на обліку в органах
Пенсійного фонду України, інваліди становлять понад /. відсотків,
Для призначення пенсій по інвалідності відповідно до Закону України МПро
загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняЛ необхідно мати такий
страховий стаж на дату звернення8
П до досягнення особою 01 років включно Е 0 роки9
П від 02 років до досягнення особою 04 років включно
П від 05 років до досягнення особою 1/ року включно
П для осіб 10 років і старше
Залежно від групи інвалідності призначається пенсія по інвалідності,
Пенсія по інвалідності нараховується від розміру пенсії за віком, обчисленої
відповідно до статей 05 і 06 Закону МПро загальнообов’язкове державне пенсійне
Рпсяепл списбцфолф ржотїї рп їогбмїеоптуї
/.. % пенсії за віком
7. % пенсії за віком
Статтею 06 Закону України МПро загальнообов’язкове державне пенсійне
страхуванняЛ встановлено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
у чоловіків 03 років, а у жінок
0. років страхового стажу встановлюється у
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, За кожен
повний рік страхового стажу понад 03 років чоловікам і 0. років жінкам, пенсія
за віком збільшується на / відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті
05 цього Закону, але не більше ніж на / відсоток від прожиткового мінімуму для
На забезпечення соціально+економічних прав інвалідів також спрямований
Иблпо Флсбїой ЛРсп ежсзбгоф тпчїбмьоф епрпнпдф птпвбн, ялї ож нбяуь
рсбгб об ржотїя, уб їогбмїебнК
, на підставі якого інвалідам призначаються8
П державна соціальна допомога особам, які не мають права на
П державна соціальна допомога на догляд,
Розмір державної соціальної допомоги
розраховується у процентному
Рпсяепл списбцфолф спинїсф ежсзбгопї тпчїбмьопї епрпнпдй8
/.. % прожиткового мінімуму
На підставі Закону України КПро державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям+інвалідамЛ державна соціальна допомога надається
інвалідам з дитинства І, ІІ, ІІІ груп і дітям+інвалідам віком до /6 років, Крім
того, враховуючи необхідність покриття додаткових витрат, викликаних
інвалідністю, Законом встановлено надбавку на догляд в залежності від ступеня
розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності інваліда, а також у
Розмір допомоги встановлюється у процентному відношенні до прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і призначається в таких
Рпсяепл списбцфолф спинїсф ежсзбгопї тпчїбмьопї епрпнпдй
їогбмїебн и ейуйотугб I, II, III дсфр ї еїуян+їогбмїебн,
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства,
+ Інвалідам з дитинства І гр, /.. % прожиткового мінімуму,
+ Інвалідам з дитинства ІІ гр, 6. % прожиткового мінімуму,
+ На дітей+інвалідів 5. % прожиткового мінімуму,
Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства
незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії аліментів або інших
доходів,
Відповідно до статті /5 Закону України МПро основи соціальної захищеності
інвалідів в УкраїніЛ з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів
та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації забезпечується право
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом,
Згідно зі статтею /6 зазначеного Закону підприємства, установи, організації
фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та
створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні
робочі місця9 створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації9 забезпечувати інші соціально+економічні гарантії,
передбачені чинним законодавством9 надавати державній службі зайнятості
інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів9 звітувати
Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування
інвалідів у порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України
від 1/ січня 0..5 р, н 5. М Про реалізацію статей /7 і 0. Закону України КПро
основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
Бенїоїтусбуйгоп+дптрпебстьлї тболчїї туптпгоп спвпупебгчїг, ялї
ож гйлпофяуь шйоойц опснбуйгоп+рсбгпгйц гйнпд,
Законодавча та нормативно+правова база України чітко визначає коло прав
та обов’язків роботодавців, їх відповідальності перед державою і суспільством
щодо забезпечення зайнятості інвалідів, Зокрема, Законом України МПро основи
соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ передбачено низку відповідних
державних вимог,
Опснбуйг спвпшйц нїтчь емя рсбчжгмбщуфгбооя їогбмїеїг
Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організації
громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману
працю установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів
в обсязі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу за рік, а якщо працює від 6 до 03 осіб, Е у кількості одного
робочого місця,
Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману
працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування
інвалідів відповідно до встановленого нормативу робочих місць і забезпечують
Рпсяепл гйлпобооя спвпупебгчянй опснбуйгф спвпшйц нїтчь
Виконанням нормативу робочих місць у визначеній кількості вважається
працевлаштування інвалідів, для яких це місце роботи є основним, До
виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,
які використовують найману працю, нормативу робочих місць може бути
зараховано забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях
громадських організацій інвалідів шляхом створення господарських об’єднань
підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які
використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських
організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої
Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів
до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу
яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 1/ січня 0..5 р, н 5. МПро реалізацію
статей /7 і 0. Закону України КПро основи соціальної захищеності інвалідів в
УкраїніЛ,
Бенїоїтусбуйгоп+дптрпебстьлї тболчїї уб ржоя туптпгоп
спвпупебгчїг, ялї ож гйлпофяуь шйоойц опснбуйгоп+рсбгпгйц гйнпд
Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації
громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману
працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж
установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів адміністративно+господарські санкції, Сума
цих санкцій визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на
відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві,
організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує
найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування
інваліда і не зайняте інвалідом, Для підприємств, установ, організацій, у тому
числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних
осіб, на яких працює від 6 до /3 осіб, розмір адміністративно+господарських
санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте
інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати
на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві
організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує
Сплату адміністративно+господарських санкцій та пені підприємства,
установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських
організацій інвалідів фізичні особи, які використовують найману працю,
проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх
розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів),
Гйлпсйтубооя ежсзбгпя лпщуїг гїе тфн бенїоїтусбуйгоп+
дптрпебстьлйц тболчїк уб ржої
Суми адміністративно+господарських санкцій та пені, що надійшли до
державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів
+ фінансування заходів, які здійснюються центральними органами
виконавчої влади та підпорядкованими їм установами, у тому числі
спеціалізованими, і підприємствами, організаціями громадських організацій
інвалідів, щодо соціальної, трудової, фізкультурно+спортивної та професійної
+ надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі
підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним
особам, які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній
основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів, у межах коштів, передбачених на
зазначені потреби у відповідному році9
+ фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів,
у тому числі за направленням державної служби зайнятості, на професійне
навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл+інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл+інтернатів),
загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях
+ надання фінансової допомоги на здійснення заходів соціальної, трудової,
фізкультурно+спортивної та професійної реабілітації інвалідів (відновлення
працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними
засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата
навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда належних
санітарно+гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною
програмою реабілітації інваліда, випуск для інвалідів спеціальної літератури та
аудіозаписів для їх професійної підготовки), працевлаштування інвалідів шляхом
створення робочих місць, у тому числі спеціальних робочих місць, а також
надання фінансової допомоги на технічне оснащення діючих робочих місць для
працевлаштування на них інвалідів та на технічне переоснащення виробництва
підприємств, організацій громадських організацій інвалідів з метою створення
додаткових робочих місць і працевлаштування на них інвалідів9
+ надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі
підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним
особам, які використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних
робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній
службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу,
Слід також зазначити, що на підставі статті /66+/ Кодексу України про
адміністративні правопорушення незабезпечення виконання нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального
захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів керівниками
підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій
громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують
найману працю,
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Статтею /55 Господарського кодексу України передбачено, що підприємства,
установи, організації зобов’язані за рішенням місцевої ради за рахунок своїх
коштів відповідно до закону створювати спеціальні робочі місця для осіб з
Згідно із Законом України МПро реабілітацію інвалідів в УкраїніЛ підприємства,
установи, організації, в яких працює інвалід, повинні забезпечувати виконання
заходів, передбачених індивідуальною програмою реабілітації інваліда,
Гїерпгїебмьоїтуь спвпупебгчїг иб ожрсбчжгмбщуфгбооя їогбмїеїг
Підприємства, установи і організації в разі відмови у прийнятті на роботу
спеціалістів, які були раніше ними заявлені, відшкодовують державній службі
зайнятості всі витрати, пов’язані з працевлаштуванням, професійною підготовкою,
перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги
Підприємство, установа, організація, з яких вивільнено працівника, якому при
працевлаштуванні необхідно підвищити кваліфікацію або пройти професійну
перепідготовку, відшкодовують витрати на ці заходи, якщо протягом двох
років, які передують вивільненню, працівник не мав можливості підвищити
свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію на підприємстві, в установі,
Підприємства, установи і організації реєструються у місцевих центрах
зайнятості за їх місцезнаходженням як платники збору до Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, щомісяця подають цим центрам адміністративні дані, які
включають дані про наявність вільних робочих місць (вакансій), у тому числі
призначених для працевлаштування інвалідів, Несвоєчасна реєстрація або
відмова від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за
собою відповідальність, передбачену законом,
При вивільненні працівників (у тому числі працюючих інвалідів) у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій,
скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи,
організації, повідомляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій
формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення,
найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці,
а в десятиденний строк після вивільнення
направляють списки фактично
вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів,
Рїмьдй емя спвпупебгчїг, ялї трсйяяуь спигЗяибооя рспвмжн
ибкояуптуї обтжмжооя (ф упнф шйтмї їогбмїеїг),
Для підприємств, установ та організацій, що забезпечують перенавчання
вивільнених працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці,
при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку зменшується
на розмір витрат пов’язаних з організацією професійної підготовки таких
Підприємствам, установам і організаціям, що активно сприяють розв’язанню
проблем зайнятості населення в регіоні (зокрема, шляхом створення додаткових
робочих місць для працевлаштування чи організації оплачуваних громадських
робіт або використання понад встановлені нормативи робочих місць для
працевлаштування інвалідів), відповідно до законодавства України надаються
пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю
компенсують витрати, пов’язані з прийняттям на роботу додаткової кількості
-,4,ЯДьзчдщьштдЯсощняЯшоцьучдщомоЯтущцштяЯьщвучьньв
У /77/ році в зв’язку із введенням в дію Закону України КПро основи соціальної
захищеності інвалідів в УкраїніЛ урядовою постановою від /6 липня /77/ р, н
70 утворений Фонд соціального захисту інвалідів з відділеннями в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
Маючи на меті підвищення рівня зайнятості інвалідів, сприяння їх
професійному навчанню, професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню
кваліфікації Кабінет Міністрів України постановою від 04 вересня 0..0 р, н
/212 МПро затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідівЛ
основними завданнями Фонду визначив8
П реалізацію у межах своєї компетенції державної політики у сфері
П контроль за виконанням підприємствами, установами,
використовують найману працю, нормативу робочих місць
працевлаштування інвалідів, установленого Законом України
КПро основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ9
П фінансування заходів щодо соціального захисту інвалідів,
Фонд як урядовий орган у складі Міністерства праці та соціальної політики
України відіграє важливу роль у реалізації державної політики у сфері соціального
захисту осіб з інвалідністю, Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від /3 листопада 0..4 року н /4.0 КПро внесення змін до Положення про
Фонд соціального захисту інвалідівЛ Фонд здійснює, зокрема, контроль за
дотриманням роботодавцями законодавчо встановленого 2+х відсоткового
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також сплати ними
адміністративно+господарських санкцій за невиконання цього нормативу, На
сьогодні це є основним чинником, який не тільки забезпечує існуючий рівень
зайнятості інвалідів, а також є джерелом фінансування заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно+спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
Фонд також забезпечує реєстрацію у своїх відділеннях підприємств, установ,
організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій
інвалідів, фізичних осіб, в яких за основним місцем роботи працює 6 і більше
осіб, та одержує від них звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів9
сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, професійному
навчанню непрацюючих інвалідів, а також їх професійній підготовці,
перепідготовці та підвищенню кваліфікації9 проводить перевірки підприємств,
установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських
організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо
реєстрації, подання ними звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів,
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплати
адміністративно+господарських санкцій і пені, цільового використання наданих
Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що
використовують найману працю, а також Порядок подання підприємствами,
установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману
працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації,
необхідної для організації їх працевлаштування затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 1/ січня 0..5р, н 5. МПро реалізацію статей /7 і
0. Закону України КПро основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 0..4 року н /614
КПро реалізацію статті /6 Закону України КПро основи соціальної захищеності
інвалідів в УкраїніЛ встановлено механізм надання власнику підприємства,
установи чи організації (крім бюджетних і неприбуткових) або уповноваженому
ним органу чи фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує
найману працю (далі
роботодавець), дотації за рахунок коштів Фонду на
створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній
Епубчїя
це кошти Фонду, спрямовані для покриття витрат на створення
спеціального робочого місця для інвалідів, зареєстрованих у районних,
міськрайонних, міських або районних у містах центрах зайнятості, Під
спеціальним робочим місцем для інваліда розуміється окреме робоче місце
або ділянка виробничої площі, які потребують здійснення додаткових заходів
з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних
можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і
додаткового устаткування, технічного обладнання тощо, Потреба у створенні
інваліду, зареєстрованому в державній службі зайнятості як безробітний,
спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них
встановлюються індивідуальною програмою реабілітації,
Дотація надається роботодавцю за місцем його реєстрації як платника страхових
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, Вона фінансується Фондом за рахунок коштів адміністративно+
господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів, установленого частиною першою статті
/7 Закону України КПро основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ, та
пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій,
Дотація надається за умови, що трудовий договір з інвалідом, який
працевлаштований на спеціальне робоче місце за направленням центру зайнятості,
не буде розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням
підприємства, установи чи організації, скороченням чисельності або штату чи за
згодою сторін протягом двох років з дня працевлаштування,
У разі виявлення недостовірних відомостей про виконання умов укладеного
договору, фактів нецільового використання дотації, порушення гарантій трудової
зайнятості інваліда, працевлаштованого на створене спеціальне робоче місце,
територіальне відділення Фонду приймає рішення про повернення роботодавцем
перерахованої дотації в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на
споживчі товари,
Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної
орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної
підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України, і забезпечення громадянам гарантій на всій
території України створені служби зайнятості, діяльність яких здійснюється
під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, Послуги
громадянам, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, державними
Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту
інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів
зареєстрованих у державній службі зайнятості, а також
проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї
категорії інвалідів у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів
України від 05 грудня 0..4 р, н /614 КПро
реалізацію статті /6+/ Закону України
КПро основи соціальної захищеності інвалідів в УкраїніЛ,
Згідно з законами України МПро зайнятість населенняЛ та МПро
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіттяЛ
інвалідам, які звертаються до центрів зайнятості, надається профорієнтаційна
допомога щодо професійного інформування та консультування, а також
поглибленого профдіагностичного обстеження з метою професійного добору,
-,5,ЯкчувовфЯчфмячжвущщзЯобмфїфщдЯтчяновоєЯ
тчяновоєЯньзчдщошть,ЯкчодфшьйщуЯцчуцфтнутщьштд,Я
жштущовчфщщзЯмчяццЯьщвучьнщошть
Сам статус інваліда свідчить про обмеження життєдіяльності людей,
які в законодавстві України визначені як інваліди, Водночас це обмеження
можливостей потребує формалізації, тобто правового врегулювання порядку
встановлення інвалідності та забезпечення прав і законних інтересів інвалідів в
усіх сферах життєдіяльності, Відсутність такого правового регулювання чи його
недоліки (недостатність, суперечливість норм, несвоєчасність їх прийняття)
стають одним із факторів, що обмежують можливості інвалідів, Саме на цьому
робиться акцент в Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для
інвалідів прийнятих резолюцією від 0. грудня /771 року н 26-74 Генеральної
Асамблеї,
В аспекті зайнятості Стандартні правила наголошують, що інваліди Мяк в
сільській місцевості, так і у міських районах повинні мати рівні можливості для
здійснення виробничої та такої, що приносить прибуток, діяльності на ринку
Конституція України гарантує право на працю кожному, Водночас ринкові
умови висувають вимоги до стану робочої сили, І безумовно у більш виграшному
становищі опиняються ті, хто виконує роботу швидше і якісніше, Для людей, які
мають обмеження до життєдіяльності, праця виступає як можливість виразити
себе, можливість принести користь суспільству, Вважається, що кожна людина,
незалежно від ступеня її обмежень, здатна виконувати роботу відповідно до
своїх можливостей, Тобто, інваліди можуть бути зайняті тими видами діяльності
і в тих умовах, які адекватні можливостям їх організму, Отримання статусу
інваліда свідчить, що у особи є певні проблеми зі здоров’ям і його можливості
Отже, здатність виконувати певну роботу може бути в деяких випадках
обмежена станом здоров’я, Так, у статті 7 Основ законодавства України про
охорону здоров’я, прийнятих Верховною Радою України /7 листопада /770 р,,
встановлені обмеження прав громадян пов’язані зі станом їхнього здоров’я,
У частині / передбачено, що на підставах і в порядку, передбачених законами
України, громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними
за станом здоров’я до професійної або іншої діяльності, пов’язаної з підвищеною
небезпекою для оточуючих, а також з виконанням певних державних функцій,
Більш детально ці обмеження передбачені нормами Кодексу законів про працю
України від /. грудня /75/ року із наступними змінами (наприклад, ст, 2.),
До критеріїв
зйууєеїямьоптуї
нормативні акти відносять здатність до
самообслуговування, самостійного пересування, орієнтації, спілкування,
контролювання своєї поведінки, навчання, трудової діяльності,
Иебуоїтуь еп усфепгпї еїямьоптуї
сукупність фізичних та духовних
можливостей людини, яка визначається станом здоров’я, що дозволяє йому
займатися різного роду трудовою діяльністю,
Рспхжтїкоб рсбчжиебуоїтуь
здатність людини якісно виконувати роботу,
що передбачена конкретною професією, яка дозволяє реалізувати трудову
зайнятість у певній сфері виробництва у відповідності до вимог змісту і обсягу
виробничого навантаження, установленого режиму роботи та умов виробничого
середовища,
Параметрами оцінки професійної здатності людини є8
П збереження або втрата професійної здатності9
П можливість трудової діяльності за іншою професією, яка за
кваліфікацією дорівнює попередній9
П оцінка допустимого обсягу роботи у своїй професії і посаді,
можливість трудової зайнятості в звичайних або спеціально
Порушення професійної працездатності може виникати8 первинно, коли
інші критерії життєдіяльності не порушені та вторинно Д на основі обмеження
життєдіяльності (коли інші критерії вже є порушені),
Здатність до праці за конкретною професією у інвалідів з обмеженням
інших критеріїв життєдіяльності може бути збережена повністю або частково
чи відновлена засобами професійної реабілітації, після чого інваліди можуть
працювати у звичайних або спеціально створених умовах з повною чи неповною
тривалістю робочого часу,
Рспхжтїкоб рсбчжиебуоїтуь
Д здатність даного працівника до роботи за
своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою спорідненою їй професією
(фахом),
У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання
настало різко виражене обмеження життєдіяльності, що призвело до різко
вираженої соціальної дезадаптації та потреби у постійному сторонньому догляді
або допомозі встановлюється /.. відсотків втрати професійної працездатності,
У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання
настало різко виражене обмеження життєдіяльності, яке призвело до вираженої
соціальної дезадаптації, але вказані порушення не викликають потреби в
постійному сторонньому догляді чи допомозі і потерпілий може виконувати
роботу в пристосованих умовах, втрата професійної працездатності становить
У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання
настає значне зниження можливостей соціальної адаптації з урахуванням
соціального фактору та наявності робочих місць встановлюється8
а) 4.+3. відсотків при втраті працездатності за основною професією
та можливостях працевлаштування потерпілого на роботі з нижчою
б) 2.+1. відсотків якщо потерпілого можливо використовувати на роботі за
Якщо внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров’я немає
підстав для встановлення групи інвалідності, але за станом здоров’я потерпілий
потребує незначного обмеження виконуваної роботи, що призводить до
незначного зниження заробітку, МСЕК встановлює до 03 відсотків втрати
Органом, що
гтубопгмяє дсфрф ї рсйшйоф їогбмїеоптуї є
нжейлп+
тпчїбмьої жлтржсуої лпнїтїї (НТЖЛ)
, які організуються в самостійні центри,
бюро при управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської
Для МСЕК є також характерним
хфолчїпобмьойк рсйочйр
їх організації,
тобто залежно від рівня, структури захворюваності та інвалідності утворюються
такі медико+соціальні експертні комісії8 загального профілю9 спеціалізованого
профілю для огляду хворих на туберкульоз, осіб з психічними розладами,
захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо,
МСЕК оглядає і робить висновок про ступінь втрати професійної
працездатності у відсотках тим працівникам, яким заподіяно ушкодження
здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків на території організації
та за її межами, а також
під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті
підприємства, установи, організації, Працівникам, які отримали ушкодження
здоров’я під час поїздки на роботу чи
з роботи громадським транспортом при
виконанні державних чи громадських обов’язків та при інших обставинах, не
пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, ступінь втрати працездатності у
відсотках встановлюють судово+медичні експертні комісії,
Направлення для огляду хворого у МСЕК видається
мїлбстьлп+
лпотфмьубчїкопя лпнїтїєя (МЛЛ)
відповідного лікувально+профілактичного
закладу за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я, після
клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи необоротний характер
захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи
протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи
протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим же захворюванням за останні
дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз Д протягом десяти
місяців з дня
До І групи належать особи з найважчим станом здоров’я, які повністю нездатні
до самообслуговування, потребують повного постійного стороннього догляду,
допомоги або нагляду, абсолютно залежні від інших осіб або, які частково здатні
до виконання окремих елементів самообслуговування, потребують постійного
стороннього догляду допомоги або нагляду, залежні від інших осіб у забезпеченні
Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня
втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді,
допомозі або нагляді,
До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно
високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного
стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично не здатні
До підгрупи Б першої групи інвалідності відносяться особи з високим ступенем
втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво
важливих соціально+побутових функцій і які частково здатні до виконання
У кожному конкретному випадку можливість особою з інвалідністю
гйлпофгбуй спвпуф
визначається медико+соціальною експертною комісією
і залежить від ступенів обмеження життєдіяльності, що стали підставою для
При значно вираженому обмеженні життєдіяльності, за умови забезпечення
засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму,
здійснення реабілітаційних заходів або створення спеціальних умов праці, у
тому числі вдома, інвалідами І групи можливе навчання та виконання певних
видів трудової діяльності,
До другої групи інвалідності можуть належати особи, які мають певні хвороби,
що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені комбіновані
дефекти, що в сукупності функціональних порушень викликають значне
обмеження життєдіяльності людини та її працездатності,
Друга група призначається інвалідам з дитинства (учням, студентам вищих
навчальних закладів першого+четвертого рівнів акредитації) при наявності
ознак інвалідності на період навчання9 після закінчення навчального закладу
При вираженому обмеженні життєдіяльності, за умови забезпечення
засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму,
здійснення реабілітаційних заходів, інвалідами другої групи можливе навчання
та виконання різних видів трудової діяльності, у тому числі шляхом створення
Підставою для встановлення третьої групи інвалідності є стійкі, помірної
важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням,
наслідками травм або уродженими дефектами, що призвели до помірно
вираженого обмеження життєдіяльності, в тому числі працездатності, які
потребують соціальної допомоги і соціального захисту,
Помірно виражене обмеження життєдіяльності визначається частковою
втратою можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата професії,
обмеження кваліфікації або зменшення обсягу трудової діяльності більше ніж
на 03 %9 значне ускладнення в набутті професії чи в працевлаштуванні осіб, що
раніше ніколи не працювали та не мають професії), При помірному обмеженні
життєдіяльності, за умови забезпечення, у разі потреби, засобами компенсації
фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних
заходів, інвалідами третьої групи можливе навчання і виконання різних видів
трудової діяльності,
Інвалідність може встановлюватися без зазначення строку переогляду або з
переоглядом через один+три роки,
Документом, що підтверджує інвалідність є довідка МСЕК, Копія цієї довідки
має бути в триденний строк надіслана управлінню праці та соціального захисту
населення районної, районної в м, Києві та Севастополі державної адміністрації
та відповідному відділу, управлінню міської, районної у місті ради, на території
якого проживає інвалід, За місцем роботи цих осіб надсилається повідомлення
щодо групи та причини інвалідності, а у разі встановлення ступеня втрати
професійної працездатності Е витяг із акта огляду у МСЕК про результати
визначення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках,
Пузж, ялйнй є обтмїелй ф усфепгйц гїеоптйобц емя птпвй ф гйрбелф
иояууя дсфрй їогбмїеоптуї?
Після зняття групи інвалідності роботодавець звільняється від обов’язку
свого працівника особливих умов праці,
Інвалідність вважається пов’язаною з виробництвом, якщо вона відповідає
переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
Ступінь втрати професійної працездатності працівників у відсотках,
ушкодження здоров’я яких пов’язано з виконанням ними трудових обов’язків,
та потреба у медичній і соціальній допомозі встановлюється на підставі
направлення роботодавця або уповноваженого ним органу чи профспілкового
органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне
захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, суду чи прокуратури та направлення лікувально+профілактичного
закладу, Огляд потерпілого здійснюється МСЕК за участю представника Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України,
Інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві (трудове каліцтво
чи інше ушкодження здоров’я) встановлюється на підставі Акту про нещасний
випадок пов’язаний з виробництвом, форма якого встановлена додатком 1 до
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03,.6,0..2 р,
н///0 МДеякі питання розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництвіЛ, чи рішенням суду про факт травмування на виробництві,
Інвалідність внаслідок професійного захворювання встановлюється при
наявності Акту розслідування хронічного професійного захворювання,
форма якого встановлені додатком /3 до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03,.6,0..2 р, н
///0, висновку спеціалізованого лікувально+профілактичного закладу згідно
з переліком спеціалізованих лікувально+профілактичних закладів, які мають
право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань,
що затверджується Міністерством охорони здоров’я, санітарно+гігієнічної
характеристики умов праці відповідно до Переліку професійних захворювань,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від .6,//,0... р, н
/440,
МСЕК видає особам, які визнані інвалідами чи стосовно яких встановлено факт
втрати професійної працездатності, довідки і індивідуальні програми реабілітації
і у триденний термін надсилає виписку із акта огляду МСЕК органу, в якому
інвалід перебуватиме (перебуває) на обліку, як отримувач пенсії чи державної
соціальної допомоги (грошового утримання), що призначається замість пенсії,
та разом з індивідуальною програмою реабілітації Е органу, що здійснюватиме
(здійснює) державне страхування, виписку із акта огляду МСЕК про результати
визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби у
додаткових видах допомоги, Копія індивідуальної програми реабілітації також
надсилається лікувально+профілактичному закладу і органу праці та соціального
Шй нпзоб ггбзбуй їогбмїеоїтуь рїетубгпя емя пвнжзжооя усфепгйц
рсбг рсбчїгойлб?
Відповідно до частини 1 статті /5 Закону України МПро основи соціальної
захищеності інвалідівЛ від 0/ березня /77/ р, із наступними змінами відмова
в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за
ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його
згоди з мотивів інвалідності
ож епрфтлбєуьтя
, за винятком випадків, коли за
висновком медико+соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає
виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю безпеці праці інших осіб,
або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує
Таким чином° будь-які дії адміністрації у трудових відносинах
з працюючим інвалідом° спрямовані на обмеження йоVо трудової
діяльності° повинні бути мотивовані висновком медико-соціальної
експертизи.
Шй є їогбмїеоїтуь рїетубгпя емя игїмьожооя рсбчїгойлб иб їоїчїбуйгпя
бенїоїтусбчїї?
Відповідно до пункту 0 статті 2. Кодексу законів про працю України (КЗпП),
трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий
договір, до закінчення строку його чинності може бути розірваний власником або
уповноваженим ним органом у випадку виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, яке
перешкоджає продовженню даної роботи,
Водночас, при цьому, відповідно до пункту 0/ постанови Пленуму Верховного
Суду України від 4 листопада /770 року н 7 ТПро практику розгляду судами
трудових договорів» необхідно зазначити, що Т,,,при розгляді справ про
звільнення за пункту 0 статті 2. КЗпП суд може визнати правильним припинення
трудового договору в тому разі, якщо воно проведено на основі фактичних
даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження
працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього
трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я або
небезпечне для членів трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і
неможливо перевести, за його згодою, на іншу роботу»,
Рспуж, рпнймлпгп спидмяебуй їогбмїеоїтуь ял хблупс, щп трсйяє
рсйрйожооя усфепгйц гїеоптйо иб їоїчїбуйгпя бенїоїтусбчїї и їощйц
рїетубг, ржсжевбшжойц тубууї 2. ЛИрР,
Адже, під час звільнення працівників
за ініціативою адміністрації з інших підстав передбачених ст, 2. КЗпП, наявність
інвалідності не є фактором, що сприяє припиненню трудових відносин, При
цьому, згідно з частини 0 статті 20 Кодексу при рівних умовах продуктивності
праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається, зокрема
працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове
каліцтво або професійне захворювання, Доказом більш високої кваліфікації
можуть бути отримання другої освіти, наявність вченого ступеню, проходження
Показниками продуктивності праці є8 якість праці, обсяг продукції та ін, Якщо
ж причиною інвалідності є, наприклад, загальне захворювання, то це правило
на такого працівника не розповсюджується і трудовий договір з ним може
бути розірваний нарівні з іншими працівниками з дотриманням всіх вимог,
встановлених трудовим законодавством,
У тому випадку, коли кваліфікація чи продуктивність праці працівника з
інвалідністю є нижчою ніж кваліфікація і продуктивність праці працівників Е
не інвалідів, переважне право на залишення на роботі на нього не
розповсюджується,
.,-,ЯкчобчфмцЯцчуцфвчуютявущщзЯтуЯбфтчобьттзЯвЯ
Безробіття є характерною ознакою країн, які будують свою економіку за
Серед головних причин, внаслідок яких виникає безробіття8

впровадження нових технологій, устаткування, призводять до
скорочення надлишкової робочої сили9

економічні спади (депресії), які примушують роботодавців
скорочувати потребу у всіх виробничих ресурсах, в тому числі і
трудових9

політика уряду та профспілок в галузі оплати праці8 підвищення
мінімального розміру заробітної платні підвищує витрати на
виробництво і таким чином знижує попит на робочу силу9


чисельності населення у працездатному віці підвищує попит на
працю, відповідно до чого, збільшується вірогідність безробіття),
Таким чином8
П Безробіття Е закон ринкової економіки,
П Про безробіття не можна однозначно стверджувати, що це добре
чи погане явище, Для людини, яка втратила роботу Е це трагедія,
але для поступового розвитку економіки Е це об’єктивна
необхідність,
П Держава повинна амортизувати негативні наслідки безробіття і
докладає до цього певні зусилля (діяльність державної служби
зайнятості, як приклад цього), але й людина, усвідомлюючи
та трудової мобільності заради того, щоб якнайшвидше знов
П Безробітні у ринковій економіці Е не зайві люди, а певний резерв
робочої сили, необхідний виробництву для його подальшого
розвитку та удосконалення,
Птпвмйгптуї рсбчжгмбщуфгбооя г тфшбтойц фнпгбц ифнпгмжої
які відбуваються у сфері зайнятості у зв’язку із становленням ринкової економіки,
скорочення загальної кількості робочих місць9
відсутність гарантій щодо працевлаштування9
державна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню, але не гарантує
підвищення конкуренції між претендентами на вільні робочі місця та
поява нових сфер трудової діяльності та професій9 працевлаштування
стає особистою справою кожної людини,
Сжлпнжоебчїї уб рпсбей щфлбяшпнф спвпуф8
+ Втративши роботу, не робіть з цього трагедії Е це тільки
тимчасовий епізод у Вашому житті,
+ Уникайте жалю до себе, не впадайте у розпач Е все налагодиться,
+ Пам’ятайте, що Ви не перша і не остання людина, що втратила
роботу,
+ Об’єктивно зважте існуючі обставини та намагайтеся
+ Менш цікавтеся, скільки Ваших товаришів втратило роботу
Д краще з’ясуйте, хто з них працевлаштувався і завдяки чому,
+ Будьте завжди упевнені в собі та своїх силах,
+ Визначте мету, будьте активні та наполегливі у її досягненні,
алф тбнж спвпуф тмїе щфлбуй
Найбільш поширеними варіантами вихідних позицій щодо пошуку роботи є
а) власне бажання, яке базується на особистих професійних
б) потреби ринку праці (які саме професії- спеціальності мають
в) бажання знайти роботу відповідно до раніш набутої професії-
г) власні навички та вміння, набуті попереднім практичним
Пошук роботи за варіантом КаЛ (власне бажання), наприклад, передбачає
П Яка з існуючих професій-спеціальностей найбільш приваблює
П Які знання та професійні якості необхідно мати людині для
успішної діяльності за даною професією- спеціальністю?
П Чи маю я ці знання та якості?
П Де можна набути обрану професію-спеціальність?
П Чи є попит на ринку праці на спеціалістів цього профілю?
П Де саме можна працевлаштуватися за набутою професією-
алптуї, щп трсйяяуь фтрїщоїк спвпуї иб птопгойнй гйебнй спвїу,
рспхжтїк, тржчїбмьоптужк,
Наведемо нижче перелік якостей, що сприяють успішній роботі за основними
видами робіт, професій, спеціальностей і таблицю, в якій вони позначені
/, ЛІДЕРСТВО Е вміння впливати на людину або групу осіб з метою
організації їх діяльності у необхідному напрямі, Це Е здатність
організовувати, керувати, брати на себе ініціативу, виступати
посередником або організатором переговорів,
0, ДОПОМОГА Е готовність та здатність надавати людям допомогу у
вивченні або у виконанні певних дій, Мається на увазі здатність
інструктувати, пояснювати, переконувати, консультувати людей,
вирішувати непередбачені проблеми, що виникають під час
роботи, Це Е здатність до нестандартного рішення завдань,
ІНІЦІАТИВА
визначити, що, як, коли необхідно зробити для досягнення
бажаного результату,
3, ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ОДНІЙ КОМАНДІ Е здатність де
успіху,
4, ВМІННЯ ПОСТІЙНО ПРАЦЮВАТИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ
ЛЮДЕЙ Е йдеться про здатність легко знаходити контакти,
досягати взаєморозуміння та спонукати людей до співпраці,
5, СПРИТНІСТЬ ТА КООРДИНАЦІЯ РУХІВ Е дозволяє людині
будувати, збирати, ремонтувати різноманітні вироби, керувати
механізмами та приладами, інструктувати та тренувати
підопічних у галузі спорту, танців, циркового мистецтва тощо
6, ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я Е мається на увазі здатність переносите
Позначка
наявність обов’язкова° “о”
нпзж
змінюватись
обставинами.
Одним з найважливіших моментів в планах пошуку роботи є знання джерел
вакансій та заходи по відпрацюванню цих джерел, Якщо у людини, яка шукає
роботу, буде достатньо джерел для пошуків роботи, це забезпечить їй активну
діяльність на ринку праці, проте якщо цих джерел в неї не буде Е пошуки роботи
Необхідно також звернути увагу, що джерела інформації про вакансії мають
свої особливості, а саме8
джерела вакансій недовговічні9
Джерелом вакансії може бути будь+яка особа чи організація, яка може
запропонувати Вам роботу, Дане визначення передбачає, що джерело вакансій Е
це не тільки вакансії, що рекламуються, але й багато інших, В свою чергу це
піднімає питання про здійснення пробних дзвінків по телефону, тобто тих
дзвінків, коли невідомо, чи є на підприємстві вакансії, чи ні, Адже більшість
Серед джерел вакансій мають бути названі8
+ вакансії, які рекламуються в газетах Е місцевих, щоденних,
+ кадрові агентства9
+ особисті контакти Е друзі, родичі, колишні колеги по роботі та
навчанню9
+ довідник КЖовті сторінкиЛ9
+ довідники місцевих компаній9
+ відкриті очі та вуха, які помічають та прислуховуються до інформації
+ центри зайнятості,
Друзі, знайомі та люди, з якими Ви зустрічаєтесь, можуть8
знати про певні відкриті робочі місця9
погодитись повідомити Вам, в разі, якщо вони матимуть інформацію
знати людину, яка залишає роботу9
знати певні підприємства чи організації, до яких буде слушним
+ мати інформацію про підприємства, які переїжджають в місцевість, де
Люди, які працюють в організаціях, в яких Ви зацікавлені, можуть8
знати людей, які залишають своє підприємство, домовитись про Вашу
зустріч з директором чи менеджером9
в разі, якщо підприємство планує підбирати нові кадри, повідомити
директора чи менеджера про Вашу кандидатуру9
передати директору чи менеджеру Ваше резюме,
Необхідно звернути увагу на те, що чим ширші Ваші особисті контакти, тим
більша вірогідність того, що Вам пощастить дізнатись про вакансію, яка тільки
відкриється, Крім того, необхідно мати на увазі, що під час зустрічей, телефонних
розмов Ви не повинні розповідати про свої проблеми, Це вкрай важливо! Коли
Ви поясните своїм друзям, знайомим, що все, чого Ви від них хочете Е це порада,
чи ідея, Ви полегшите спілкування і виявите, що вони більш охоче йдуть Вам
назустріч, Ви повинні бути дружелюбними у ставленні до людей, але не слід
докучати їм своїми проханнями,
Щодо оголошень про вакансії, які рекламуються в газетах, необхідно читати
ВСЕ рекламне повідомлення, а не тільки назву вакантної посади, Навіть якщо
здається, що посада для Вас не підходить, дуже ймовірно, що це конкретне
підприємство набирає також людей з іншими навичками та досвідом, наприклад,
такими, який маєте Ви, Тому було б слушним зв’язатися з підприємством та
перевірити, чи мають вони вакантні місця для людей Вашої професії,
Зверніть увагу, що робота з газетами є дієвим методом пошуку роботи, але
крім Вас ця інформація доступна ще багатьом людям,
Звичайно, може статися й таке, що в старих газетах Ви знайдете оголошення,
яке чекало саме Вас, Однак не слід розраховувати тільки на це, Краще купити
нову газету і зранку опрацювавши її, приступити до дій,
Отже, до рекламних оголошень про роботу, які Вас зацікавили, необхідно
ал бобмїифгбуй дбижуої пдпмпщжооя рсп гблботїї
Для того, щоб правильно відреагувати на оголошення про вакансію,
скласти у відповідь на оголошення резюме та супроводжуючий лист, необхідно
досконало проаналізувати оголошення
/, У якому виданні розміщено оголошення, (Це дає уяву про витрати
роботодавця, про те, наскільки широко проводиться пошук),
0, Що організація вважає за потрібне сповістити про себе?
1, Який основний напрямок діяльності фірми?
2, Де знаходиться пропонована робота? Якщо назва та адреси фірми вказані
з повною визначеністю Е це добрий знак,
3, Яка інформація про посаду надається?
4, Чи можна зрозуміти з оголошення, що пропонується, самостійна ділянка
5, Які вимоги до кваліфікації та професійного досвіду? Деколи вони
перераховані явно, а іноді їх можна вивести з підтексту поданої в оголошенні
6, Чи ставляться будь+які вимоги до особистих якостей співробітника?
7, Чи передбачається спеціальне навчання для нового співробітника?
/., Чи вказана зарплата? Якщо зарплата вказана на початку оголошення, то
це свідчить про те, що фірма чітко усвідомлює свою готовність платити хороші
гроші спеціалісту відповідного рівня, Повна ж відсутність інформації про
зарплату може означати, що вона відносно невелика, хоча бувають і виключення,
наприклад, якщо організація намагається залучити людей, для яких головний
//, Чи не склалося враження, що посаду занадто розхвалюють? Йдеться
про невідповідність тональності оголошення змісту пропонованої роботи та її
Як правило, Вам не вдасться знайти в оголошенні відповіді на всі ці та подібні
їм запитання, проте, чим уважніше Ви проаналізуєте оголошення, тим краще
будете підготовлені,
Еж тмїе щфлбуй гблботїї?
Вжирптжсжеоє игжсожооя еп спвпупебгчя
Складіть список можливих роботодавців8 імена, адреси, номери телефонів
тих організацій, підприємств, де може бути потрібне Вам робоче місце,
Дбижуй
Переглядайте будь+які ГАЗЕТИ, які можуть мати інформацію про вакансії,
Це надасть Вам можливість робити пробні телефонні дзвінки, писати листи і т,д,
+ нові підприємства, які переїжджають у Вашу місцевість9
+ підприємства, які нещодавно підписали нові контракти і можуть
потребувати додатковий штат робітників9
+ підприємства, які можуть розширюватись та відкривати дочірні
підприємства і т,д,
Зпгуї тупсїолй
Переглядати слід не тільки той розділ, який Вам потрібен,
Зверніться до КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ в кінці довідника, Там
наводиться більше З. типів підприємств та організацій, на яких Ви можливо
знайдете потенційні вакансії, Звертайте увагу не тільки на рекламу великих
підприємств, але й малих підприємств, Невеликі підприємства потребують
робочого персоналу такою самою мірою, як і великі,
Гйебооя, ялї гйтгїумяяуь епвспгпмьшї уб вмбдпеїкої ибцпей
Видання, які висвітлюють добровольчі та благодійні роботи,
Пам’ятайте, що добровольчі організації пропонують той тип роботи, який
може призвести до подальшого оплачуваного працевлаштування, Одночасно
це буде поповненням Вашого досвіду, Запис про внесок в добровольчу роботу
також добре виглядає у Вашому резюме,
Птпвйтуї лпоублуй
Удавайтесь до активних дій, але не будьте дуже надокучливими!
Не забувайте нагадувати Вашим друзям, родичам і т,д,, що Ви готові
повернутись до роботи, Поясніть Е ЯК вони можуть Вам допомогти9 ЩО
Ви шукаєте9 ЯКІ Ваші конкретні вміння, Якщо Вам запропонують будь+яке
потенційне місце працевлаштування, не забудьте з’ясувати всі деталі8
ибкояуптуї
Регулярно перевіряйте стенди з інформацією про вакансії (щоденно, якщо
Іноді центри зайнятості забезпечують інформацією про вакансії в інших
Відвідуйте КЯрмарки вакансійЛ, КДні відкритих дверейЛ, які організовує служба
зайнятості разом з підприємствами, де Ви зможете довідатись про потреби
підприємств у робочій силі,
ибебшб тржчїбмїтуїг чжоусф ибкояуптуї Е епрпнпдуй Гбн г
рпщфлф спвпуй!
Лбеспгї бджоутугб
Щоб досягти найкращих результатів,
спробуйте зареєструватись в декількох
агентствах, У деяких агентствах з працевлаштування послуги для людей,
що шукають роботу, платні, Тому перш ніж оплатити роботу спеціалістів з
Ужмжгїиїкої ужмжужлтуй
Вакансії рекламуються і по телебаченню у відповідній рубриці (телетекст),
Іощї езжсжмб
Торгові журнали
Бібліотека
Оголошення про відкриті робочі місця, які рекламуються в метро, на стендах,
у вітринах магазинів і т,д,
РбнЗяубкуж, чжк ржсжмїл нпзоб епрпгоягбуй,
.,0,ЯрфщщьхуЯцчобщцщЯтфчфдощщцщЯнтвьщхьв
Ужцоїлб ужмжхпоойц еигїолїг и рсйгпеф пвЗяг рсп спвпшї гблботїї,
Рспвої еигїолй
Е це той метод, пошуку роботи, який важко піддається
навчанню, але е одним з найефективніших способів отримати запрошення на
співбесіду, Небажання людини телефонувати роботодавцям йде від почуття
страху з приводу того, яку вона отримає відповідь, В цьому розумінні, листи є
більш безпечним методом зв’язку, тому що відмова викличе менше неприємних
почуттів, Але треба мати на увазі, що сказати КніЛ по телефону важче, ніж
викинути лист у сміття, Практика показує, що телефонні дзвінки в більшості
випадків дають шанс принаймні на співбесіду або знаходження нового джерела
Під час розмови по телефону дуже важливо позбавитися страху, який
часто базується на людських нераціональних реакціях, а також допомогти
набути більш раціональні та продуктивні погляди, Нема нічого безглуздого,
коли людина побоюється дзвінка роботодавцю, але безглуздо уявляти це собі
настільки жахливим, начебто це катастрофа, Відмова в співбесіді Е це найгірше,
що може статися, але в цьому разі людина принаймні зробила спробу та мала
шанс знайти роботу,
Необхідно усвідомлювати такі моменти8
Д Телефон можна використовувати для опрацювання вакансій, які
рекламуються чи не рекламуються, а також для зв’язку з тими людьми,
Д Телефон Е це дуже ефективний засіб, Вакансії, що рекламуються,
телефонних дзвінків займають таку саме кількість часу, що і написання
одного листа,
Д Людина отримує негайну відповідь, а не чекає відповіді на відправлений
лист,
Д Розмови по телефону мають гнучкий характер8 навіть якщо вакансія
Д При розмові по телефону у людини є чудова нагода розповісти про свої
Д Телефонний зв’язок дешевий та зручний,
Рспвої еигїолй еп спвпупебгчїг (гйрбепл, лпмй г мяейой ожнбє
їохпснбчїї рсп обягої гблботїї об рїерсйєнтугї)
Зазначимо, що більшість вакансій зовсім ніколи не рекламується, Як людині
опрацьовувати ці вакансії? Найшвидшим способом буде зв’язатись по телефону!
Такі дзвінки ми будемо називати пробними, тобто коли людина припускає, що
на підприємстві можуть бути вакансії, Реклами ніякої не було, тому телефонують
на вдачу, Отже як саме робити пробні дзвінки?
Лспл / Е Рїедпупглб нбє ефзж гбзмйгж иобшжооя
Підготовка до телефонної розмови має навіть більш важливе значення, ніж
сама розмова, Адже у випадку пробного телефонного дзвінка саме кандидат на
вакансію має контроль над ним, з не роботодавець, Коли людина телефонує з
приводу вакансії, що вже рекламувалась, контроль має роботодавець, тому що
такі дзвінки очікувані, і роботодавець, скоріш за все, приготував кілька питань
для кандидатів, щоб перевірити їх придатність, А коли здійснюється пробний
дзвінок, роботодавець його не очікує і, звичайно, не готовий ставили питання,
Спочатку вони навіть не зрозуміють, хто і чому телефонує, Це дає змогу
шукаючому заволодіти ініціативою, повести і контролювати бесіду,
Слухачі повинні зразу ж повідомити, хто вони є і що вони мають запропонувати,
Завоювавши інтерес роботодавця, людина може спитати про можливість
зустрічі,
Лспл 0 Е Гбн тмїе иобуй їнЗя спвпупебгчя
Завжди намагайтесь з’ясувати ім’я тієї людини, яка відповідає за підбір кадрів,
Якщо Ви будете знати ім’я, це надасть Вам декілька переваг8
П Ви не будете марно витрачати час і зусилля, розмовляючи з
людиною, яка не має повноважень запропонувати роботу,
П Звертаючись до роботодавця на ім’я та по батькові, Ви
надаєте розмові дещо неформального характеру та зменшуєте
психологічну дистанцію між ним і собою,
П Ви справите на роботодавця приємне враження, Те, що Ви знаєте
його ім’я, доводить що Ви не пожалкували ні свого часу, ні
зусиль, щоб з’ясувати це,
Лспл 1 Е ал ржсжкуй шжсжи ”лпсепоК
Важливо не тільки знати з ким говорити, але фактично домогтись розмови з
саме цією людиною, Тому слухачам радять не говорити, що вони телефонують з
приводу роботи, у цьому випадку відповідь, напевно, буде негативною і розмова,
Якщо секретар бажає знати причину дзвінка, слід сказати, що Ви телефонуєте
з приводу кадрового питання, чи хотіли б обговорити свою справу персонально
Не варто говорити, що Ви телефонуєте з особистого питання, тому що, толи
Вас з’єднають, Ви можуть опинитись у незручному становищі,
Якщо відповідальної особи немає або вона зайнята, замість розмови з кимось
іншим, Вам слід запитати, коли він чи вона буде на місці і зателефонувати
Лспл 2 Е Тбнпсжлмбнб
Мета пробних дзвінків полягає у тому, щоб привернути увагу роботодавця
до себе, і зацікавити його у зустрічі, Починаючи розмову з роботодавцем,
треба звернутись до нього на ім’я, відрекомендуватись і коротко розповісти
про себе, згадуючи свої сильні сторони та якості, наприклад, такі як досвід,
кваліфікація, інтереси, навички, здібності і т,д, Розповідь повинна бути цікавою,
позитивною, короткою, Зверніть увагу на те, що це не той випадок, коли треба
Можна, наприклад, сказати роботодавцю, що Ви телефонуєте за
рекомендацією пана йййййййй, який повідомив Вас про вакансію, чи сказати,
що Вам повідомили про відкриття нового відділу в підприємстві чи щось
подібне, Це показує, що людина телефонує не випадково, і вже зробила деяку
попередню Кдомашню роботуЛ, Ніколи не говоріть, що Ви телефонуєте тільки,
щоб поцікавитись, чи є вакансії на підприємстві, чи ні, і також не говоріть, що Ви
дізнались про підприємство, наприклад, з КЖовтих сторінокЛ,
Кандидату краще буде сказати, що він телефонує, щоб домовитись про зустріч
та обговорити будь+які можливі теперішні чи майбутні вакансії, Здається,
різниця невелика, але при останній ситуації у нього менше шансів отримати
відповідь8 КВибачте, але зараз вакансій немаєЛ, Домовитись про зустріч вдається
не завжди, але це не означає, що з цим підприємством для нього все закінчено, а
його час був марно витрачений,
Лспл 3 Е Обрпмядбкуж
Нехай розмова буде тривалою, дайте роботодавцю час поміркувати,
Запропонуйте надіслати поштою Ваше резюме, Наприклад8 КЧи не будете Ви
заперечувати, якщо я надішлю Вам своє резюме?Л Чи КОтже, у Вас є інформація про
менеЛ, якщо з’явиться вакансія, запитайте, чи можете Ви знову зателефонувати,
можливо, пізніше, коли у роботодавця вже буде Ваше резюме, запитайте, чи знає
роботодавець про можливі вакансії в інших відділах чи підприємствах,
Лспл 4 Е Иблїошїуь спинпгф ггїшмйгп уб об рпийуйгоїк опуї
Наприкінці розмови слухач повинен подякувати роботодавцю за його увагу
та допомогу, Якщо роботодавець бажає переглянути резюме кандидата, його
слід негайно відіслати, У супроводжувальному листі слід згадати нещодавню
телефонну розмову з роботодавцем, щоб той знав про кого йдеться,
Після телефонної розмови слід занотувати результати та спланувати подальші
Таким чином, будь+яка людина може зателефонувати роботодавцю і
поцікавитися, чи є вільні робочі місця, Скоріш за все відповідь буде КНіЛ, Наступні
Рїедпуфкужть
Продумайте деталі потенційної роботи:
Яку роботу Ви могли б виконувати? Які обов’язки могли б на себе взяти? Які
Вам будуть потрібні вміння?
Подумайте про роботодавця:
Велике чи мале це підприємство? Чим воно займається? Чи може там
бути вільна вакансія? З ким слід зв’язатись Е начальником відділу кадрів,
менеджером чи кимось іншим?
Подумайте про себе:
Подивіться на своє резюме, На чому слід зробити наголос? В чому буде
зацікавлений роботодавець? Що він скаже? Спочатку поміркуйте про це, а потім,
якщо потрібно, занотуйте необхідну інформацію,
Лпоуспмьойк мйту
Відрекомендуйтесь і попросить з’єднати Вас:
Наприклад8 КДоброго дня, мене звутьййййййййййййййййййййййййййййй
Я хотів би поговорити зййййййййййййй, будьте ласкаві, скажіть мені
ім’я ййййй, Якщо зіткнетесь з перешкодою, скажіть8 КЯ хотів би поговорити з
Відрекомендуйтесь і повідомте°
якої причини Ви телефонуєте:
Наприклад8 КДоброго дня, мене звуть йййййййййййййййййй, я
йййййййййййй, я маю досвід в ,,,, Мене цікавить, чи можу я з Вами зустрітись
Будьте наполеVливі:
МЯ розумію, що на даний момент у Вас немає вільних робочих місць, але я все
ж хотів би з Вами зустрітися на той випадок, якщо щось з’явиться на протязі
наступних кількох тижнівЛ,
Дайте роботодавцю час на обміркування:
Наприклад8 КВи використовуєте регістр потенційних працівників, куди Ви
могли б записати мою кандидатуру?Л
КЧи можете Ви запропонувати інші підприємства, на яких можуть бути вільні
робочі місця?Л
КЧи можу я надіслати Вам своє резюме на той випадок, якщо раптом з’явиться
КЯк у Вас проходить підбір кадрів?Л
УзVодьте наступні дії:
Наприклад8 КЯ прийду завтра о десятій годині за адресою ййййййййййййййЛ
чи КСьогодні ввечері я надішлю Вам своє резюмеЛ,
Закінчить розмову ввічливо:
ЛТрсбгзої еигїолйК, ал рпвпспуй рпвпягбооя,
/, Ви бажаєте зателефонувати роботодавцю з приводу можливості
0, Ви побоюєтесь, що відповідь буде неприємною, з Вами трапиться щось
погане, жахливе, і Ви будете жалкувати, що почали цю справу,
1, Ви настільки занепокоєні тим, що з Вами може трапитись, що вирішуєте
Який результат? Е Ви не використовуєте один з найефективніших засобів
Подумайте раціонально, Дзвінок роботодавцю не завжди принесе Вам успіх,
іноді з Вами може статися дещо неприємне, Ви не зможете нічого сказати,
відчуєте себе нездібним чи роздратуєте роботодавця,
Але не перебільшуйте негативні моменти, Найгірше, що з Вами може статися,
Е це відмова в співбесіді, але Ви можете спробувати наступного разу, Ви не
можете передбачити все, що з Вами трапиться, тому не намагайтесь це робити,
Телефонування з приводу вакансії, скоріш за все, буде звичайною подією,
Пам’ятайте, це буде Ваш перший контакт з роботодавцем, і дуже важливо, щоб
Пть ежлїмьлб рфолуїг, ялї рпгйоої епрпнпдуй Гбн гжтуй вжтїеф,
Ржсже ужмжхпофгбооян8
Покладіть перед собою рекламне оголошення, Перепишіть або підкресліть
(а) Ім’я людини (чи назву відділу), з яким Вам потрібно зв’язатись,
(б) Назву вакансії, в якій Ви зацікавлені, та її реєстраційний номер
(в) Будь+які Ваші запитання,
Якщо Ви плануєте скористатися мобільним телефоном, перевірте, чи у Вас
Покладіть перед собою ручку та папір, щоб записати необхідні деталі,
Подумайте, що Ви можете запропонувати роботодавцю і підготуйтесь
відповісти на запитання про себе, про Ваш досвід, і чому Ви зацікавлені в саме
Подумайте про те, що Ви будете говорити, Тримайте під рукою копію Вашого
Рїе шбт ужмжхпофгбооя
Попросіть з’єднати Вас з людиною чи відділом, який Вам потрібен,
Говоріть чітко, скажіть Ваше ім’я та в якій вакансії Ви зацікавлені, якщо
Будьте готові відповісти на будь+які запитання роботодавця, Запитайте
те, що цікавить Вас, Не соромтесь перепитувати роботодавця, якщо щось не
Якщо Вам запропонують співбесіду, занотуйте дату, час, місце зустрічі
та людину, з якою потрібно зустрітися, Перечитайте записану інформацію
роботодавцю, щоб бути впевненим, що все вірно, Якщо потрібно, запитайте, як
дістатися до місця зустрічі,
Якщо вакансія вже зайнята, запитайте, чи є можливість працевлаштування
у майбутньому, З’ясуйте, чи можете Ви знову зателефонувати через декілька
тижнів, Запропонуйте надіслати своє резюме на той випадок, якщо раптом
виникне вільне робоче місце,
Рпеялфкуж спвпупебгчя иб спинпгф,
.,1,ЯпхчунущщзЯчфтжмфЯтуЯйомоЯтчутхц
Сучасний ринок праці вимагає від осіб, які шукають роботу, вміння писати
резюме та проходити співбесіду,
Уміння правильно складати резюме відіграє важливу роль при
працевлаштуванні, Це зумовлено тим, що у країнах з розвиненою економікою
резюме стало обов’язковим атрибутом процесу працевлаштування претендента
на певне робоче місце, Такий підхід набуває вже більшого розповсюдження і
в нашій державі, Це обумовлено тим, що характерною рисою функціонування
ринку праці є гостра конкуренція між претендентами на кожне робоче місце,
У конкурентній боротьбі перемагають не тільки більш кваліфіковані та
добросовісні працівники, а й ті, які зуміли добре представити свої переваги
як майбутнього члена певної фірми на етапі відбору претендентів на робоче
місце, При підборі працівників певні цілі переслідують і роботодавці, Вони
мають знайти такого працівника, який би найбільш повно відповідав вимогам
конкретного робочого місця, Крім того, кожна фірма чи організація може
ефективно працювати не тільки при наявності високопрофесійного персоналу, а
й тоді, коли увесь персонал працює з повною віддачею, Тому керівництву фірми,
установи або організації треба мати найбільш повне уявлення про професійні
та особисті якості претендентів на робочі місця, Інформація такого характеру
має міститись в резюме, Воно стає невід’ємною складовою частиною пошуку
безробітним підходящої роботи та можливого подальшого працевлаштування
і переслідує мету представити кандидата на певне робоче місце в найбільш
позитивному плані, продемонструвати його переваги перед іншими шукачами
Сжиянж
або англійська абревіатура Сб (Cяььуняцяч буюлц Е Кхід, опис
на латині) являє собою документ, в якому претендент на робоче місце
подає роботодавцю стислу позитивну інформацію про себе, Воно служить
підставою для запрошення на співбесіду з роботодавцем, Слід підкреслити, що
резюме Е самий перший, а тому дуже важливий документ, який забезпечує
заочне знайомство роботодавця з претендентом на робоче місце, По ньому
формується перше і, як відомо, найбільш важливе враження про людину, Тому
його зміст повинен зосереджуватись на позитивних рисах претендента, Це
рекламний документ, який дає можливість людині, розробляючи свої особисті
резюме, відзначити в ньому, перш за все, свої досягнення, Разом з тим, це не
автобіографія, яка може бути дуже детально і об’ємно описана, а продуманий і
ретельно складений документ, який має справити миттєве позитивне враження
на потенційного роботодавця,
Важливо усвідомити, що резюме
ож тубуйшойк, б ейобнїшойк еплфнжоу,
який потребує постійного оновлення, Якщо ігнорувати таку властивість цього
документа то він перестане висвітлювати позитивні якості людини, Дуже важко
створити резюме, яке можна було б використовувати у всіх випадках, пов’язаних
з працевлаштуванням людини,
Резюме рекомендується не відсилати без супроводжувального листа, в якому
треба пояснити, чому саме Ви підходите для даного конкретного робочого
Резюме повинно відповідати певній формі та мати відповідну структуру8
/, Прізвище, ім’я, по батькові,
0, Основні особисті дані (адреса, телефон, дата і місце народження,
1, Мета пошуку роботи, З формулювання мети повинно бути ясно, яку
роботу Ви можете і бажаєте виконувати (інколи, і на яких умовах),

Освіта, Чим більше часу пройшло після закінчення навчання,
випускників і студентів рекомендується приділити цій рубриці
більше уваги, так як досвід роботи якщо і є, то він незначний,
3, Досвід роботи, Дається у зворотному хронологічному порядку
із зазначенням дат, місць роботи, посад, основних функцій і
4, Додаткова інформація, Слід включати відомості про рівень
володіння іноземними мовами, про навички роботи на
персональному комп’ютері (бажано із зазначенням програмних
засобів, що застосовуються), При необхідності повідомляють
про наявність прав водія, В цю рубрику можна включати все, що
підвищує Вашу цінність в очах роботодавця,
При необхідності резюме може включати8 стислий опис кваліфікації9 відомості
про громадську діяльність9 повідомлення про військову службу9 вказівку про
готовність до відряджень та роботи з ненормованим робочим днем,
5, Коротка характеристика особистих якостей (вимогливий до себе і
інших, енергійний, добрий організатор і т, д,),
6, Дата складання резюме, Це надає цьому документу чіткість і
конкретність, Бажано подавати резюме з поточною датою,
Інформація, яка подається в резюме, повинна бути об’єктивною, Додаткову
інформацію про себе треба подавати з почуттям міри, Стиль резюме повинен
характеризуватися стислістю, конкретністю, вибірковістю, Відбирати
інформацію треба виходячи з мети професійного резюме, При складанні резюме
Текст і зовнішнє оформлення резюме повинні зробити його читання
максимально зручним, Не слід використовувати незрозумілі скорочення і довгі
фрази, Друкувати цей документ слід на гарному папері, красивим і по можливості
великим шрифтом, Треба виділити необхідні заголовки та гарно розмістити
текст,
Пузж, тхпснфмяєнп рпсбей щпеп обрйтбооя сжиянж
Ибдбмьої рпмпзжооя8
+ слово КрезюмеЛ на початку сторінки не пишеться9
+ описуйте в резюме тільки позитивні якості9
+ резюме не повинно бути дуже довгим (0 сторінки А2 максимум)9
+ зробіть його привабливим, легким для читання
(нїз сяелбнй
рпгйожо вфуй ептубуоїк рспнїзпл8 дпмпгої рфолуй рпиобшжої,
рбрїс нбє вфуй епвспї ялптуї)9
+ усуньте будь+які абревіатури чи спеціальні терміни9
+ перевірте своє резюме перед його використанням,
Рсїигйщж, їнЗя, рп вбуьлпгї
Напишіть своє повне прізвище, ім’я, по батькові
Бесжтб
Не забудьте згадати поштовий Індекс
Ужмжхпо
Напишіть код Вашої місцевості
Птпвйтуб цбсблужсйтуйлб
+ Напишіть позитивно спрямовану професійну характеристику,
+ Зробіть її невеликою,
+ Зробіть наголос тільки на найважливіших досягненнях,
+ Виділіть важливі універсальні якості8 навички, знання9 підкресліть
тільки той досвід, який має безпосереднє значення для тієї роботи, яку
Рспхжтїкойк ептгїе
+ Почніть з останнього місця роботи та продовжуйте йти зверху вниз,
+ Включіть в цей перелік роботи на підставки, добровільну зайнятість та
+ Згадайте Вашу посаду, назву підприємства, місце розташування
підприємства та час трудової діяльності (тільки роки),
+ Перерахуйте головні обов’язки та ключові навички,
+ Намагайтесь, щоб все було викладено у короткій формі,
+ Дайте звіт за всі роки (уникайте прогалин у Вашій трудовій діяльності),
+ Зробіть більше наголосу на
обкгбзмйгїщпнф усфепгпнф ептгїеї,
Якщо на якомусь проміжку часу Ваша трудова діяльність була дуже
насиченою, зробіть короткий узагальнюючий звіт, (Наприклад8 /756+63
список професій за цей період,,,),
Птгїуб к рїедпупглб
+ Надайте перевагу тим кваліфікаціям та навичкам, які безпосередньо
+ Перерахуйте пройдені курси, які стосуються Вашого потенційного
Ежубмї птпвйтупдп зйууя уб птпвйтуї їоужсжтй
+ Запишіть ті види громадської діяльності, якими Ви займаєтесь
проведення особистого часу (наприклад8 робота на городі, догляд
автомобіля і т, д,),
Дата народження (за бажанням), Сімейний стан (за бажанням),
Наявність прав водія (за бажанням), Стан здоров’я (за бажанням),
Усбейчїкої рпнймлй рсй обрйтбоої сжиянж
Гїетфуоїтуь рсжижоубвжмьопдп гйдмяеф
Викладена інформація надто насичена, погана якість ксерокопій, погана
якість паперу, відсутність поділу на розділи,
Гїетфуоїтуь шїулпї псдбоїибчїї уб рптмїепгоптуї ф гйлмбежоої
їохпснбчїї
У викладенні ходу трудової діяльності немає ніякої системи, наявність
часових прогалин, про які немає інформації, інформація не поділена на розділи
Обеуп епгдж
Включення інформації, яка не має важливого значення, чи включення надто
Обеуп ятлсбгж
Непотрібно використовувати кольоровий папір чи надто ретельно розроблену
форму,
Глмяшжооя їохпснбчїї, ялб нпзж рсйнфтйуй спвпупебгчя
ибтфноїгбуйтя
Вік, стан здоров’я, очікувана заробітна плата, час, проведений без роботи,
Гйлпсйтубооя тржчїбмьойц ужснїоїг, бвсжгїбуфс, обеуп тлмбеойц
сжшжоь шй тмїг
Резюме не було перевірене на наявність граматичних, орфографічних та
Рсйлмбе сжиянж,
Обмйгбкшжолп Ржусп Спнбопгйш
Нжуб8

оголошеному в газеті КБізнесЛ від 02,./,0..7 р,
Бажаний рівень оплати + 5.. у,о,
Птпвйтуї ебої,
+ Дата і місце народження /2 лютого /752 р, м Київ, Вік Д 04 років
+ Сімейний стан одружений (син, 2 роки),
+ Адреса8 ./..2, м, Київ, вул, Л, Толстого, /0,
+ Телефон робочий8 6+.22+00.+..+.. (з 7 до /6 год,)
+ Телефон домашній8 6+.22+022+..+.. (після /7 год,)
Птгїуб
+ /770+/775 Е Національний університет імені Тараса Шевченка,
факультет соціології і психології, спеціальність КСоціологіяЛ (диплом з
Епебулпгб птгїуб
+ Європейська програма КGпчpяs + ТануsЛ (заочний курс),
спеціальністьйййййййййй
+ /773+/775 Е Маsюпь oр Bяsушпss Aочушуsюьлюуoш (МВА),
+ /776 Е Вища школа реклами, спеціальність КМенеджер рекламиЛ (2
Ептгїе спвпуй
+ /0,./,/776 Е по сьогоднішній день АТЗТ КУкраїнські продукти
Тржчїбмїту рп нбслжуйодф
+ Дослідження уподобань споживачів, медіа +аудиторії, сприйняття
продукту, назв, етикеток і упакування для виведення на ринок торгових
марок8 КБджілкаЛ (соки), КЗолота рибкаЛ (рибо продукти), КБабуся
ТаняЛ (овочеві і м’ясні консерви), КВсе до столуЛ (мережа фірмових
+ Підготовка рекламної продукції, організація маркетингових заходів,
+ Аналіз перспективних ринків продуктів харчування (побудова
+ Побудова системи маркетингової звітності структурних підрозділів,
+ .7,/775 + //, /776 Д АТ КАвтомобільні запчастиниЛ, Спеціаліст по
маркетингу,
ПАналіз ринку автозапчастин (автобуси, вантажні автомобілі),
ПРобота з клієнтами8 мережа збуту по Україні, оптові фірми і
+ англійська + вільно (ТОЕFІ + 4.. балів, ЗО червня /773 року м, Київ)9
Спвпуб и лпнрЗяужспн8
+ кваліфікований користувач8 МS Offiнп (вoьо, Ехсец, Ассеss, РоБпь Роішю,
+ Навички роботи з Iшюпьшпю (МS Ехрцоьпь) і Е+члуці (Ояюцooх Ехрьеss),
статистичними (SPSS, ОСА), графічними (Соьец DRAв, Раішю Sтop Рго)
і маркет+медіа пакетами (IMS, Iшpпь MIDAS, Gлцуцпo),
+ Досвід у Бпм+дизайні (НТМL, Реагц),
+ Маю домашній ПК (Решюуяч Iб) з доступом в Iшюпьшпю,
+ набір тексту КсліпимЛ методом8 кирилиця + 05. зн,-хв,, латиниця + /3.
+ Права водія (категорія В) з /775р, Досвід водіння + /0 років, власний
Іоужсжтй ї ибцпрмжооя
+ Література з мистецтва і живопису, домашні тварини, східні види
Тмпгб уб гйсбий, ялї нпзоб гйлпсйтубуй рсй обрйтбоої спиеїмф
”Птпвйтуї ялптуїК,
Нижче наведені приклади, які Ви можете використати тільки в якості ідей,
+ Сповнена ентузіазму людина, яка намагається досягнути високих
стандартів в будь+якій справі, Я можу запропонувати8 здатність
розуміння правильного обслуговування споживачів,
+ Сумлінна, пунктуальна, працьовита людина, яка може працювати
самостійно та в колективі з іншими, Я маю дозвіл працювати
водієм на вантажівках, кранах та інших транспортних засобах,
отже я шукаю роботу, де можу використати свої особисті навички
водія,
+ В моїй особистості є декілька сильних сторін Е це рішучість,
бесіду з будь+якими людьми та чітко пояснювати свої думки,
Я чесна, надійна людина, в мене є почуття гумору, та я завжди
+ Висококваліфікований, досвідчений інженер в сфері електроніки
та електромеханіки, який обізнаний з комп’ютером та вміє
працювати самостійно, Добре входжу в колектив, маю відмінні
+ Здатний до роботи, досвідчений у вирішенні промислових
проблем менеджер, який знаходив нетрадиційні підходи при
так і лабораторних умовах, Дуже комунікабельна людина, яка
любить працювати в колективі,
Тмпгб и рпийуйгойн иобшжооян
Візьміть до уваги наступні слова, коли будете готувати резюме або заповнювати
заяву про прийняття на роботу, Вони допоможуть Вам скласти належне враження
на потенційного роботодавця,
Спищйсуж ржсжмїл тгпїц птпвйтуйц гнїоь
Організовував соціальні заходи
Робив обчислення
Перевіряв точність
Тренував
Займався будівництвом
Координував заходи
Займався кореспонденцією з споживачами
Розподіляв обов’язки
Розповсюджував інформацію
Редагував документи
Розглядав скарги клієнтів
Займався тлумаченням інформації
Проводив співбесіди з людьми
Завідував архівами
Був посередником
Був відповідальним за обладнання
Організовував людей і працював
Планував заходи та порядок денний
Готував таблиці та діаграми
Займався охороною майна
Займався ремонтом механічного обладнання
Передивлявся документи
Був головою нарад
Продавав вироби
Робив публічні доповіді
Вивчав
Ф рїетфнлф, обдбебєнп ежялї ужий, щп епрпнпзфуь обрйтбооя
ялїтопдп сжиянж8
чітко сформулюйте, яку посаду Ви хочете отримати, яку роботу
висвітлюйте ті дані про себе, які можуть зацікавити працедавця9
обов’язково вкажіть нагороди та відзнаки, які Ви отримали під час
роботи або навчання9
форматуйте резюме таким чином, щоб його було легко та приємно
працівниці які висуває роботодавець в оголошенні про вакансії,
До резюме необхідно додати супровідний лист, в якому ще раз стисло
наголосіть яку користь Ви зможете принести організації,
Для того, щоб Ваші резюме та супровідний лист потрапили до потрібної
людини попередньо подзвоніть та виясніть (перевірте правильність) номеру
факсу, телефони пошти тощо, Після відправки Ви маєте право подзвонити ще
раз, переконатися в тому, що Ваше резюме та супровідний лист отримано,
.,2,ЯмуццшущщзЯчцштьвЯтуЯцочунцЯяоноЯвьнвьнявущщзЯ
чоботонувцьвЯ
При написанні різних листів необхідно дотримуватись певних вимог, Між
тим практика свідчить про те, що шукачі роботи представляють погано
побудовані, невдало викладені і невірно адресовані листи, Ті, що шукають роботу,
досить часто нехтують ознайомлювальними відвідуваннями роботодавців,
Між тим відвідування є одним з найефективніших шляхів досягнення мети Е
Лист до роботодавця представляє того, хто його написав, Тому він повинен
справляти гарне враження на його читача, і примусити роботодавця побачити
автора листа, Останній необхідно добре викласти, зробити легким для читання,
в ньому не повинно бути орфографічних, граматичних та інших помилок,
Ділові листи складаються в особливому стилі з тим, щоб їх було легко і швидко
Існує декілька видів ділових листів, використання яких пов’язане з
Лист з проханням надіслати анкету для прийому на роботу повинен бути дуже
коротким і включати8 назву вакансії, яка була вказана у рекламному оголошенні,
код професії (якщо такий є), де було опубліковано рекламне оголошення про
вільне робоче місце, інколи дату публікації (для вакансій, які рекламувалися в
газеті), У такому разі треба згадати прізвище, ім’я, по батькові і адресу автора,
Якщо можливо, то вказується прізвище та ініціали людини, яка відповідає за
прийом на роботу,
Еїмпгйк мйту Е рсйлмбе мйтуб
Бесжтб,
Черкаси ../, вул, О, Дашкевича 02,
Обигб рїерсйєнтугб, рптбепгб птпвб, еп ялпї бесжтпгбоп мйтуб уб
кпдп (її) їнЗя,
Начальнику відділу кадрів Компанії КУкраїнські комп’ютерні системиЛ
Терьохіну М,М,
Гбщб бесжтб
Львів 57..., Вул, Коломийська /5,
Ебуб рпгоїтуя
З. вересня 0..7 р,
Ужнб8
посада Е програміст навчальних комп’ютерних програм (Код8
КП-/.),
ІнЗя, рп вбуьлпгї
Вельмишановний Миколо Марковичу!
Посилаючись на рекламне оголошення у ККиївських відомостяхЛ від 07
вересня, не могли б Ви надіслати мені більш розгорнуту інформацію про вакантну
посаду та рекомендації щодо моїх подальших дій з метою працевлаштування за
З повагою, О,М, СКОРЕНКО
Рїерйт уб тгпє рсїигйщж
Бвп,

Київ Вул, Кривоноса /0
АО КЕлектронікаЛ
Начальнику відділу кадрів
Сидоренку І, С,
Київ .23
Вул, Бессарабська /.
0. липня 0..7 р,
Ужнб8 гблботїя рсйвйсбмьойчї
Шановний Іване Сергійовичу!
Я була би Вам дуже вдячна, якщо Ви надішлете мені інформацію про режим
роботи за зазначеною вакансією та вимоги до претендента, Рекламне оголошення
у вчорашньому примірнику газети КРоботаЛ,
повагою, Оксана Сокира
Серед ділових листів важливе місце належить ознайомлювальному листу,
Він подібний листу+зверненню, але відрізняється тим, що не є відповіддю на
рекламне оголошення про вакансії і повинен завжди супроводжуватись резюме,
Ознайомлювальний лист використовується у відповідь на почуту інформацію
про пропозицію роботи, повідомлення, побачене у газеті чи по місцевому
телебаченню або почуте по радіо,
Переваги такого листа полягають у тому, що його можна ретельно спланувати
для того, щоб найкраще подати претендента на робоче місце роботодавцю, Він
Д Мати діловий формат,
Д Бути адресований на прізвище та ім’я людини, яка відповідає за прийом
на роботу, Для цього слід попередньо встановити ці дані, а також дізнатись про
послуги, продукцію, персонал і можливі вимоги до співробітників підприємства
Д Складатися з трьох головних розділів8 вступний параграф Е слід
привернути увагу читача і пояснити мету листа9 другий параграф Е подати
кандидата на вільне робоче місце шляхом стислого опису його вмінь, кваліфікації
і досвіду, що стосуються підприємства9 заключний параграф Е висловити
побажання зустрітися (офіційно чи неофіційно для подальшого обговорення
і намір зв’язатися з роботодавцем Кна початку наступного тижняЛ), Його
завершають подякою роботодавцю за той час, який він витратив на читання

гфм, Щйсплб ./5
Ейсжлупспгї
”Нїлсплпнфоїлбчїкойц тйтужнК
Ігбожолф Р,У,
Вул, Велика Васильківська, 05
Київ .17, (.22) 041 06 //
Гжмьнйщбопгойк рбож Ігбожолп!
Один з працівників Вашої компанії повідомив мене, що незабаром Ви будете
наймати на роботу монтажників, і хотів б запропонувати свою кандидатуру,
Як Ви бачите у моєму резюме, я набув цінного досвіду у цій сфері діяльності,
Я добрий працівник, зацікавлений у своїй роботі, Ваша компанія, пропонує
можливість набути подальшого досвіду і повністю використати мої вміння та
Я буду вдячний, якщо Ви підішлете мені інформацію про вакансію і
призначите час зустрічі,
Сподіваюсь на Вашу швидку відповідь на мій запит,
Рсйлмбей сжблчїк об рпгїепнмжооя їи сїиойц езжсжм їохпснбчїї,
Ф гїерпгїеь об пиобкпнмягбмьойк ужмжхпоойк еигїопл8
Вчора опівдні я розмовляв
Вами по телефону щодо можливих вакансій,
Дякую за те, що погодилися переглянути моє резюме, Як я пояснив Вам, і як Ви
бачите у моєму резюме, я маю багаторічний досвід у цій діяльності, Я впевнений,
що у мене є вміння і здібності, які будуть корисними Вашій компанії,
Я буду радий зустрітися з Вами у будь+який час для обговорення можливої
вакансії, що може з’явитися, Мій телефон + .250 44 4. 46, З нетерпінням чекаю
на зустріч з Вами,
Сжблчїя об тубууя г дбижуї
Я прочитав у тижневому примірнику КЧеркаський крайЛ, що Ви отримали
дозвіл на будування нового супермаркету у Черкасах, Мені спало на думку,
що Вам буде потрібний новий персонал, тому я б хотів запропонувати свою
Я маю 3 років досвіду роботи у торгівлі, включаючи супермаркети,
обслуговування, робота на складах і касових апаратах, Більш докладно про мою
попередню роботу Ви можете знайти у резюме, що додається на Ваш розгляд, Я
готовий до співбесіди у будь+який час, З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь,
Ф гїерпгїеь об шфулй рсп гблботїї,
Співробітниця Вашої компанії, пані Горенко, повідомила мене, що Ви
набираєте новий персонал для їдальні, Я зацікавлена в отриманні подібної
Приготування їжі і випікання завжди були моїм хобі, і нещодавно я
закінчила навчальний курс у коледжі громадського харчування, Сюди можна
додати досвід роботи у ресторані КЛісова пісняЛ, До Вашої уваги додається копія
Пиобкпнмягбмьої гїегїефгбооя
Відвідування КрозвідкоюЛ, тобто відвідування навмання без попередньої
домовленості МОЖЕ бути ефективним, але деяка підготовка не завадить,
Лпдп гїегїебуй?
Необхідно ретельно все спланувати, щоб якнайкраще використати час
і зусилля, У багатьох випадках за одну КподорожЛ можна відвідати кілька
роботодавців, Заздалегідь знайдіть інформацію про компанію для того, щоб
дізнатися імена людей, які відповідають за прийом на роботу,
також про послуги,
які надає компанія, її продукцію, персонал і можливі вимоги до працівників,
Щп гияуй и тпвпя?
Копії свого резюме
Супроводжувальний ознайомлювальний лист
Ручку (у випадку, якщо Вам необхідно буде заповнити анкету для прийому
Потурбуйтесь про свій одяг (готуйтесь як до співбесіди)
Лпмй Гй гзж рсйкщмй
Попросіть про зустріч з особою, що відповідає за прийом на роботу (Ви вже
Поясніть для чого Ви прийшли, розмовляйте впевнено і підкреслюйте свої
Якщо роботодавець каже, що вакансій немає, запитайте, чи не буде вакансій
у найближчому майбутньому,
Залишите своє резюме для підшивки і запитайте, коли буде зручно зайти
Залишайтесь приязним, впевненим і ввічливим протягом всього візиту
(навіть якщо роботодавець не намагається Вам допомогти), Подякуйте
роботодавцю за його-її час,
Трїгвжтїеб
Якщо Ваше резюме досягло своєї мети, Ви будете запрошені на співбесіду,
Співбесіда + це важливий крок до працевлаштування, Тому8
/, Ні в якому разі не запізнюйтеся! Краще прийти трохи раніше, але не
набагато, Для того, щоб не запізнитися через розшук необхідної вулиці
та будівлі, недоліки транспортного сполучення, відвідайте організацію
напередодні, розвідайте її місцезнаходження не входячи до середини,
0, Говоріть з ентузіазмом та посміхайтеся,
1, Дивіться в очі співрозмовника, Якщо співбесіду проводить кілька осіб,
переводи погляд, не фіксуйтеся на одному з них,
2, Сидіть впевнено, не метушіться,
3, Потренуйтеся вдома (бажано Е перед дзеркалом) як Ви будете
виглядати та що говорити,
4, Вивчіть організацію, до якої йдете на співбесіду, Від володіння
яка специфіка її роботи, залежатиме успішність Ваших відповідей на
5, Не робіть знижок на Тдержавні» організації,
6, Навчиться розповідати про себе стисло та переконливо,
7, Задавайте роботодавцю коректні питання, не соромтеся вияснити
питання оплати та просування, Не приховуйте стан здоров’я та його
вимоги до умов Вашої трудової діяльності,
Вфеьуж дпупгї еп гїерпгїеї об рйубооя, щп нпзфуь гйойлофуй рїе шбт
трїгвжтїей8
Чому Ви хочете працювати саме тут?
Чи доводилось Вам виконувати таку роботу раніше?
Чим Ви займались з того часу, як стали безробітним?
Чому Ви залишили Ваше останнє місце роботи?
Чому Ви так довго не працювали?
Що Ви робили на Ваш-й попередній роботі?
Яким обладнанням Ви можете користуватись?
Які Ваші сильні сторони?
Ваші слабкі сторони ?
Чому ми повинні взяти Вас на роботу?
Якою була оцінка останнім роботодавцем виконання Ваших обовЖязків?
Розкажіть більше про себе Який стан Вашого здоровЖя?
На яку заробітну плату Ви розраховуєте?
Коли Ви можете приступити до роботи?
Чи зможете Ви добиратись вчасно на роботу вранці?
Чи є у Вас запитання до нас?
З якими проблемами, на Вашу думку, Ви зіткнетесь при виконанні дана
роботи?
Хто з Ваших співробітників з попереднього місця роботи міг би дати Вам
рекомендацію?
Чи могли б Ви надати нам адресу та контактний телефон особи з попереднього
місця роботи для одержання рекомендації?
Оформлення документації при прийомі на роботу. Початок Вашої
роботи.
У разі, якщо працедавець приймає позитивне рішення, необхідно оформити
Ваше працевлаштування, Для цього слугують трудовий договір та трудова
Важливою формою врегулювання відносин з роботодавцем, особливо
необхідною для працівника з інвалідністю, є укладання трудового договору,
Усфепгйк епдпгїс
(контракт) Д це угода між працівником і власником
підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична
зобовЖязується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і щодо сторін,
Необхідно, щоб трудовий
договір відтворював вимоги до умов праці людини з інвалідністю, передбачені
рекомендаціями МСЕК, її індивідуальною програмою реабілітації,
За строком дії трудовий договір є строковим, безстроковим і таким, що
укладається на час виконання певної роботи, на строк, визначений за взаємною
згодою сторін, на час виконання певної роботи,
Трудовий договір укладається в письмовій формі,
Необхідно пам’ятати, що особам з інвалідністю, які направлені на роботу
відповідно до рекомендації медико+соціальної експертної комісії (МСЕК),
вступне випробовування при прийняті на роботу не встановлюється, Тобто
в трудовому договорі та наказі зарахування на роботу ця умова не може бути
передбачена,
Необхідно пам’ятати про оформлення такого важливого документу
як трудова книжка, Трудова книжка є основним документом про трудову
діяльність працівника, яка ведеться для кожного з працівників, які працюють
на підприємстві або у фізичної особи понад п’ять днів, Трудові книжки ведуться
також на позаштатних працівників при умові якщо вони підлягають державному
Працівникам (у т, ч, з інвалідністю), які стають на роботу вперше, трудова
Ваше право Е перевірити, чи є наказ на Ваше зарахування, ознайомитися з
ним та, в разі згоди, розписатися в ньому9 перевірити оформлення Вашої трудової
Пам’ятайте, що від правильного оформлення Ваших відносин з роботодавцем
залежатиме обчислення Вашого стажу в системі пенсійного страхування, а отже,
Обгжежої ойзшж рпсбей епрпнпзфуь рсбчїгойлф ибмйщйуйть об
опгїк спвпуї
П Дізнайтесь про детальні обов’язки по роботі,
П Справте гарне перше враження,
П Запитайте, якщо щось не зрозуміли, а не мовчки виконуйте завдання з
П Вмійте сприймати критику та вчіться на власному досвіді,
П Проявіть зацікавленість у роботі, та будьте готові виконувати приємні
П Дбайте про обладнання та матеріали,
П Намагайтесь бути зайнятими весь час, навчіться розподіляти свій час на
П Зосередьтеся на високих стандартах в роботі,
П Не будьте відсутні без поважних причин,
П Знайте основні правила безпеки та слідкуйте за здоров’ям,
П Знайдіть спільну мову з колективом,
П Будьте чесні,
нхчфмьЯццтущщзЯцчодфшьйщоєЯ
чфубьчьтуцьєЯьщвучьньв
Професійне орієнтування людини з інвалідністю Е це обґрунтований вибір
для неї трудового шляху, суспільно необхідної професії, найбільш відповідної
його індивідуальним можливостям, інтересам, мотивам особистості, а
також
максимальної ефективності навчання і подальшого працевлаштування за
обраною професією, Якщо для здорової людини профорієнтація полягає в
досягненні максимальної ефективності його праці, успішності професійної
діяльності, то по відношенню до осіб з обмеженнями життєдіяльності вона, крім
того, передбачає їх адаптацію до майбутньої трудової діяльності при мінімальній
напруженості функціональних систем організму,
Така профорієнтація вимагає комплексного клініко+психофізіологічного
підходу і припускає участь фахівців різного профілю, У компетенцію фахівців+
медиків входить встановлення абсолютних протипоказань до визначеного кола
професій, обумовлених характером і обсягом патологічного процесу,
Сучасна практика профконсультування, як правило, будується за такою
схемою8 всебічне дослідження особи з інвалідністю за допомогою різних
психодіагностичних методик9 зіставлення отриманих даних про особливості
особистості з вимогами професій, визначення придатності або непридатності до
даної професії, При цьому той, хто сам вибирає професію не повинен виступати
в пасивній ролі КвипробуваногоЛ,
Ідеальним результатом роботи профконсультанта представляється
формування у людини уміння усвідомлено і самостійно будувати особистий
професійний план і визначати шляхи його реалізації, Досягнення цього
результату відбулося лише за умови трансформації профконсультації по своїй
суті з констатуючої в розвиваючу та формуючу, що за допомогою діагностики
та консультації фактично корегує поведінку особи з інвалідністю, припускає
реальне включення її у творчу взаємодію з консультантом,
/,-,ЯкчодфшьомчумцЯтуЯцчодфшьохучтцЯцчодфшьй
Для ефективного та правильного добору професій співробітниками служби
зайнятості використовуються так звані
рспхжтїпдсбнй
та
рспхжтїплбсуй
що містять професійно значимі якості, Для Вашого орієнтування у системі
координат, в якій працюють психологи Е фахівці з питань професійного
орієнтування пропонуємо декілька таких документів
Рспхжтїпдсбнб рспхжтїї ЛПржсбупс лпнрЗяужсопдп обвпсфК
/, Ибдбмьоб їохпснбчїя рсп рспхжтїя
Професія оператора комп’ютерного набору з
явилась відносно недавно в
зв’язку з розвитком науково+технічної революції, Швидкий розвиток в галузі
обчислювальної техніки, створення персональних комп’ютерів, спроможних
обслуговувати одночасно тисячі користувачів, а також вирішувати тисячі задач
призвело до створення великої кількості потужних ПК, на яких одним з головних
Оператор ПК з екрану монітора слідкує за роботою всієї обчислювальної
системи, Від його компетентності, оперативності залежить ефективність роботи
в цілому,
0, Цбсблужсйтуйлб рспчжтф рсбчї
На екран монітора комп’ютера виводиться вся інформація про стан ПК
та програми в певний час і про ті задачі, які вирішуються, Роботою всього
Робочий день оператора ПК звичайно починається з загрузки головної
програми, Після цього оператор запускає на виконання прикладні програми,
Крім того, оператор слідкує за нормальною роботою операційної системи, яка
обслуговує різних користувачів і їх задачі, За необхідністю оператор ПК запускає
та використовує програми з набору текстів та їх верстки, наприклад, Mуньosoрю
вoьо, програми для роботи таблицями, наприклад, Mуньosoрю EВнпц,
Протягом робочого дня оператор ПК набирає різну технічні, художні та
1, Тбоїубсоп+дїдїєоїшої фнпгй рсбчї
Оператор ПК весь робочий день знаходиться біля комп’ютера, Оскільки
весь робочий день оператор ПК проводить перед екраном монітору, велике
навантаження полягає на зір і на роботу рук,
Протипоказання для оволодіння цією професією є8 слабкий зір, слух9 психічні
захворювання9 органічні захворювання центральної нервової системи та
пониження інтелекту,
2, Ртйцпмпдїшої гйнпдй рспхжтїї еп птпвйтуптуї спвїуойлб
Робота оператора комп’ютерного набору вимагає особливої уваги
посидючості, працелюбності, грамотності, Особиста відповідальність кожного
оператора за свою роботу дуже висока, помилки оператора призводять до втрати
дорогоцінного обладнання та матеріалів, і як правило, помилки виявляються
відразу, Для оператора ПК бажано мати добрий зор та здорову нервову
а) оператор набору повинен мати високу реакцію, тому що при виникненні
МзбойноїЛ ситуації в роботі він повинен швидко відреагувати9
б) оператор повинен мати добру пам’ять і знати знаки та символи та
г) робота оператора комп’ютерного набору потребує високої уваги9
д) оператор повинен добре знати обчислювальну техніку, на якій працює
і можливості її програмного забезпечення, З точки зору медицини
мати великих відхилення зору,
3, Гйнпдй еп рспхжтїкопї рїедпупглй
а) технічні та програмні можливості та програмне забезпечення
б) вміти працювати зі пристроями вводу та виводу (принтер, сканер)9
в) вміти запустити програмне забезпечення, досконало знати текстові
Після закінчення Центру слухачі отримують свідоцтво, з яким можуть
працювати операторами комп’ютерного набору, Після закінчення Центру
людина, яка влаштовується на роботу приймається на посаду оператора
комп’ютерного набору,
обслуговувати ПК будь
якого типу
та читати технічну документацію
інформацію на ПК
помічати збої в роботі ПК
Завантаженість аналізаторів
певні види алергійних
/,.,ЯєумучдщуЯщучухтфчцштцхуЯямовЯцчуць(ЯцохутущцщЯ
Для відстоювання своїх прав у питаннях адаптування робочого місця до своїх
певних потреб особам з інвалідністю необхідно бути обізнаними у вимогах до
санітарно+гігієнічних характеристик умов праці, що існують у нормативно+
правовому полі України, Зокрема, наведемо деякі з них, що виходять із Порядку
складання та вимоги до санітарно+гігієнічних характеристик умов праці,
затвердженому наказом МОЗ України від /1,/0,0..2 н 4/2, Відповідно до цього
документу вимоги до характеристики шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища та трудового процесу включають такі відомості,
Гїепнптуї щпеп щлїемйгйц уб ожвжиржшойц гйспвойшйц хблупсїг
Щодо кожного виробничого фактора надається кількісна його характеристика
з посиланням на заклад (установу, підприємство), що проводив вимірювання
(дослідження), та дату його проведення,
/, Цїнїшої уб вїпмпдїшої хблупсй
Надаються повний перелік хімічних, біологічних факторів, кількісні показники
забруднення повітря робочої зони з урахуванням сировини, проміжних,
кінцевих продуктів та готової продукції, які використовуються у виробництві,
та при необхідності можливі продукти їх перетворення Е окислення, деструкції,
гідролізу тощо,
При наявності складних, високомолекулярних сполук та летких продуктів
дається повний перелік компонентів розчину, сплаву, клею, полімеру тощо
з назвою хімічних речовин, які виділяються у повітря робочої зони в умовах
технологічного процесу та при термодеструкції,
Характер дії Е загальнотоксичний, подразнювальний, сенсибілізуючий,
алергенний, канцерогенний, гостроспрямований, Зазначити шляхи проникнення
в організм працівника + через дихальні шляхи, систему травлення, шкіру, слизові
оболонки,
Відповідність концентрації хімічної речовини діючим граничнодопустимим
концентраціям (ГДК), орієнтовно безпечним рівням впливу (ОБРВ),
характеристика їх перевищень,
Наявність біологічних факторів (бактерії, віруси, грибки тощо), продуктів
мікробіологічного синтезу, штамів продуцентів мікроорганізмів, білкових
продуктів тощо в повітрі робочої зони,
Кількісна характеристика рівня забруднення шкірних покривів речовинами,
що мають граничнодопустимі рівні (ГДР),
Для речовин, у разі надходження через шкіру, необхідно дати оцінку пр»
безпосередньому контакті рук із забрудненим обладнанням, технологічним(
пристроями тощо, урахувати можливість розливу продукту,
0, Рйм
Характеристика та склад пилу8 природний чи штучний, мінеральний
чи органічний, однорідний чи змішаний, волокнистий тощо, Характер дії8
алергенний, канцерогенний, фіброгенний (згідно з діючими нормативними
Для аерозолів переважно фіброгенної дії Е вміст вільного діоксиду кремнію
(SіО) у пилу, дисперсний склад пилу, Фактичні концентрації і відповідність їх
діючим ГДК, характеристика перевищень,
1, Щфн, фмьусбигфл, їохсбигфл
Визначення якісної характеристики фактора8
+ шум Е широкосмуговий, вузькосмуговий або тональний, постійний,
непостійний (мінливий, переривчастий, імпульсний)9
+ ультразвук Е повітряний, контактний, низькочастотний,
високочастотний9
+ інфразвук Е постійний, непостійний8
+ тривалість дії за зміну8
+ технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що
генерують шум, інфразвук, ультразвук (тип, марка),
Наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу
2, Гївсбчїя8
+ локальна Е постійна, непостійна (імпульсна)9
+ загальна Е постійна, непостійна8 транспортна, транспортно+
технологічна, технологічна8 тривалість дії за зміну8
+ технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що
генерують вібрацію загальну, локальну (тип, марка),
Наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу8 для
локальної вібрації Е охолодження, змочування кінцівок (температура води,
розчину, час охолодження), для загальної вібрації Д мікроклімат, що нагріває,
підвищена відносна вологість, підвищена швидкість руху повітря,
Еквівалентні рівні вібрації (віброшвидкість, віброприскоренння), Фактичні
еквівалентні коректовані рівні вібрації та відповідність діючим санітарним
3, Ожїпоїифяшж гйрспнїоягбооя8
магнітне поле промислової частоти, 3. Гц8
+ електричне поле промислової частоти, 3. Гц9
+ магнітне та електричне поля радіочастот діапазонів9
+ напруженість електростатичного поля9
+ лазерне випромінювання9
+ ультрафіолетове випромінювання9
+ джерела випромінювання8 тип, марка устаткування9 характер
технологічного процесу9 тривалість дії на працівника за зміну9 інші
несприятливі фактори виробничого середовища9
+ напруженість електричного та магнітного полів з урахуванням засобів
захисту,
Для лазерного випромінювання Е довжина хвилі, характер випромінювання
(безперервний, перервний, моноімпульсний, імпульсно періодичний)9 значення
енергетичних експозицій на рогівку та шкіру9 дія8 пряма, дзеркально відображене
4, Нїлсплмїнбу
Зазначити всі показники8
+ температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне
+ постійна чи непостійна дія джерела теплового випромінювання9
+ місце проведення робіт8 у приміщеннях чи на відкритій території,
джерела нагрівального та охолоджувального мікроклімату9
При виконанні робіт на відкритих територіях наводяться середньомісячні
та максимальні показники мікроклімату в холодну і теплу пори року (у разі
Фактичні рівні та відповідність діючим санітарним нормам показників
мікроклімату,
5, Хблупсй усфепгпдп рспчжтф
+ робоча поза (вільна, фіксована, вимушена)9
+ тривалість перебування у фіксованій та вимушеній позі (у відсотках від
+ нахили корпуса Е вимушені9
+ кут нахилу корпусу (градуси)9
+ кількість нахилів більш ніж на 1. град, (за операцію, за зміну)9
+ маса вантажу, що переміщується одноразово, постійно вручну (кг)9
+ переміщення вантажу (з підлоги, з робочої поверхні)9
+ відстань переміщення вантажу9
+ частота підйому вантажу за операцію, за зміну9
+ сумарна маса вантажу, що переміщується протягом кожної години
+ кількість стереотипних рухів при локальному та регіональному
навантаженнях за зміну,
6, Птгїумжоїтуь8
+ характеристики факторів зорової напруги9
+ робота з оптичними приладами чи без них9
+ найменший об’єкт розрізнення, мм9
+ контраст об’єкта розрізнення9
+ характеристика фону9
+ показники освітленості (крім відбитої блисткості) відповідно до
нормативів (зазначається наявність чи відсутність відбитої блисткості),
7, Іпоїифяшж гйрспнїоягбооя8
+ характер випромінювання Д природне, штучне9
+ джерело штучного випромінювання9
+ якісна та кількісна характеристики9
+ термін дії випромінювання,
За результатами професійного підбору у МСЕК особі з інвалідністю визначають
показані та протипоказані умови праці відповідності до КГігієнічної класифікації
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесуЛ (0../),
Фнпгй рсбчї
Е сукупність факторів виробничого середовища, що впливають
на здоров’я і працездатність людини у процесі праці,
Пруйнбмьої фнпгй ї цбсблужс рсбчї
Д
умови і характер праці, при яких
виключений несприятливий вплив на здоров’я працюючих небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, створюються передумови для збереження
високого рівня працездатності (відсутність шкідливих факторів або відповідність
Епрфтуйнї фнпгй ї цбсблужс рсбчї
Д
умови і характер праці, при яких рівень
небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених
гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни,
що викликані трудовим процесом, відновлюються за час регламентованого
відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку
наступної зміни і не чинять несприятливого впливу в близькому і віддаленому
періодах на стан здоров’я працюючих та їх потомство,
Емя рсбчжгмбщуфгбооя їогбмїеїг рплбибої
/, Оптимальні і допустимі санітарно+гігієнічні умови виробничого
середовища (/+й і 0+й класи) за фізичними (шум, вібрація, інфразвук,
ультразвук, електромагнітні випромінювання, мікроклімат),
хімічними (шкідливі речовини, аерозолі переважно фіброгенної дії)
та біологічними (мікроорганізми, включаючи патогенні, білкові
0, Робота з незначним (/+й клас) чи помірним (0+й клас) фізичним
1, Робота переважно у вільній позі, сидячи, з можливістю зміни
положення тіла9 в окремих випадках стоячи або з можливістю ходьби,
2, Робоче місце, що відповідає ергономічним вимогам,
3, Робота переважно не пов’язана зі значними переміщеннями
переходами),
4, Робота переважно в одну (денну) зміну,
5, Робота, що характеризується незначним (/+й клас), помірним (0+й
клас), в окремих випадках + вираженим (1+й клас) інтелектуальним,
відповідальності за безпеку інших людей,
6, Робота без вираженої монотонності праці,
/,/,ЯєумучдщуЯщучухтфчцштцхуЯямовЯцчуць(Я
Щлїемйгї ї ожвжиржшої фнпгй ї цбсблужс рсбчї
умови і характер
праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий
вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища в значеннях,
що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової
діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі, які можуть
призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров’я
Емя рсбчжгмбщуфгбооя їогбмїеїг рспуйрплбибої
/, Шкідливі і небезпечні умови праці Е 1+й клас (див, КГігієнічну
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового
процесуЛ від 05,/0,0../ р,), У окремих випадках допускається
використання праці інвалідів в умовах, що відносяться до 1,/ класу
0, Вплив підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних полів,
несприятливого мікроклімату та інших шкідливих і небезпечних
1, Значні постійні фізичні динамічні і статичні навантаження з підіймання,
переміщення і утримання вантажів, У окремих випадках допускається
значне фізичне динамічне і статичне навантаження (1,/ клас умов
2, Робота переважно у вимушених позах, переважно стоячи, без зміни
робочого положення тіла9 тривала ходьба,
3, Регламентований (заданий) темп і ритм роботи,
4, Виражена монотонність праці,
5, Значно виражені інтелектуальні та емоційні навантаження, в
окремих випадках допускається значно виражене нервово+психічне
6, Робота в екстремальних умовах, на висоті, з підвищеним ризиком для
Спвпшж нїтчж їогбмїеб
Е це окреме робоче місце або ділянка виробничої
площі на підприємстві (об’єднанні), в установі та організації (далі + підприємство)
незалежно від форм власності та господарювання, де створено необхідні умови
для праці інваліда, Робочим місцем інваліда може бути8
+ звичайне робоче місце, якщо за умовами праці та з урахуванням
фізичних можливостей інваліда воно може бути використано для його
+ спеціалізоване робоче місце інваліда + робоче місце, обладнане спеціальним
технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інваліда
залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та з
урахуванням рекомендації медико+соціальної експертної комісії, професійних
навичок і знань інваліда, Це робоче місце може бути створено як на виробництві,
Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає
встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології,
атестоване спеціальною комісією підприємства за участю представників МСЕК,
органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і введено в
дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда (пункт З із змінами, внесеними
згідно з Постановою Кабінету Міністрів н /7 (/7+0..0+п) від /.,./,0..0),
Зупинимось з на декількох визначальних принципах щодо створення робочого
місця, яке адаптоване до потреб конкретної особи з інвалідністю, що дозволить
кваліфікованому працівнику з обмеженнями життєдіяльності максимально
ефективно виконувати покладені на нього обов’язки та відчувати себе на рівних
зі своїми колегами,,
, При створенні роботодавцем спеціального робочого місця необхідний
індивідуальний підхід до конкретного працівника, У загальних рисах процес
створення спеціальних умов полягає у пристосуванні робочого місця, робочої
обстановки або методів конкретної роботи, які склалися, до реальних
, Необхідність у створенні спеціальних умов може виникнути при
різних обставинах8 наприклад, коли приймають нових працівників, або коли
працівники, які були прийняті раніше, повертаються до роботи після одержання
Третє
, Варто відзначити, що далеко не кожній людині з обмеженнями
життєдіяльності потрібні спеціальні умови, Людина може мати потребу не
у спеціальних умовах, а лише у незначній корекції умов праці та організації
робочого місця, Отже процес створення необхідних умов праці повинен бути
індивідуальним та ґрунтуватися на реальних можливостях і потребах кожної
конкретної людини,
, Роботодавцю вкрай важливо залучати до процесу створення
спеціального робочого місця безпосередньо людину з інвалідністю, для якої
ці умови створюються, а також завжди намагатися враховувати її особисті
побажання та можливості, Звісно, сама особа з інвалідністю краще за інших знає
свої особливості і здатна активно сприяти створенню максимально комфортних
та ефективних, з точки зору продуктивності праці, умов,
1 метою створення адекватних умов праці інваліда на робочому місця
роботодавець має ретельно ознайомитися з індивідуальною програмою
реабілітації інваліда, у якій повинні відображатися всі необхідні умови його
трудової діяльності,
У цьому контексті набуває першорядного значення стиль роботи роботодавця
(ключова постать у розв’язанні проблеми зайнятості інвалідів) та його творча
взаємодія з працівниками служби зайнятості, соціальними працівниками,
лікарями, педагогами як фактор ефективної реабілітації й інтеграції інвалідів
у суспільство, Із практики відомо, що успішне спілкування з інвалідами дано
не всім і що невдача в цій справі може погіршити їх соціально+психологічне
Ергономічне проектування індивідуальних робочих місць інвалідів включає
розробку прийомів праці з урахуванням індивідуальних особливостей
людини з інвалідністю, визначення положення інваліда в робочій зоні і
розрахунок її параметрів з урахуванням біомеханічних можливостей інваліда і
використовування ним спецоснащення і пристосувань, а також випробування і
освоєння прийомів праці безпосередньо на робочому місці,
Залежно від виконуваної операції, ваги оброблюваного предмета і класу
необхідних рухів можливі такі основні положення інваліда у процесі роботи8
сидячи, стоячи і змінно (сидячи+стоячи), а також виконання низки операцій
під час руху, на ходу,
Вибір пози, як правило, визначається характером технологічного процесу,
обсягом і важкістю робочого навантаження, Вісь тіла працюючого повинна з
максимальною вірогідністю співпадати з віссю робочої зони, а деталі, робочі
вузли механізмів, інструменти та відвальні обсяги мають знаходитися в зоні
Поза КсидячиЛ застосовується на роботах, що вимагають великої точності,
підвищеної уваги, роботі двома руками в невисокому темпі при невеликому
розмаху рухів і робочому зусиллі до 3 кг, При великих зусиллях необхідно
застосовувати упори для спини при рухах Квід себеЛ і упори для ніг при рухах Кна
себеЛ, поворотних і обертальних в обох площинах з чергуванням навантаження
на різні групи м’язів, Особливу увагу слід звернути на конструкцію робочого
сидіння, що забезпечує правильне регулювання опор для спини, рук, ніг щодо
зросту інваліда і особливостях патології опорно+рухового апарату, Нижні
кінцівки в цій позі повинні розташовуватися у вільному просторі з обсягом не
менше 46.В31.В23. мм,
В позі КстоячиЛ можливо більша кількість рухів із зусиллями, що перевищують
/. кг, Звичайно, що у такій позі робота здійснюється з нахилом тулуба до /.+/3
град,, що для більшості інвалідів, як правило, неприйнятно, Крім того, ця поза
є утомливою, оскільки при ній затрачуються додаткові зусилля на підтримку
вертикального положення, тому необхідно оснащення такого робочого місця
сидінням із спинкою для періодичного відпочинку,
Організація і вимоги до робочого місця інваліда визначаються також і
специфікою професії, Професії робітників і службовців, оволодіння якими дає
інвалідам найбільшу можливість бути конкурентоздатними на регіональних
+ кваліфіковані для фахівців з вищою освітою9
+ операторські і виконавські для персоналу з середньою професійною
+ кваліфіковані робочі професії, що припускають початкову професійну
+ малокваліфіковані робочі професії, що припускають навчання на
робочих місцях9
+ професії молодшого обслуговуючого персоналу в промисловості і
Вимоги до обсягу та планування робочого місця інваліда такі8 кубатура
виробничих приміщень на одного працюючого інваліда повинна становити не
менше /3 м
, площа приміщення Е не менше 2,3 м
, висота + не менше 1,0 м,
Вільна площа кожного постійного і непостійного робочого місця повинна бути
не менше, ніж /,.В/,4 м без урахування площі проходів, проїздів та проміжних
місць складування матеріалів, Архітектурно+планувальні рішення приміщень
повинні виключати можливість накопичення пилу, що осів,
Гйнпдй еп спвпшйц нїтчь їогбмїеїг рсй тжотпсойц рпсфщжоояц
Найзначніші порушення, що обмежують здатність інвалідів до орієнтації і
трудової діяльності, спостерігаються при патології зорового аналізатора, Цей
тип патології обумовлений аномаліями рефракції, порушенням прозорості
середовищ ока, що проводять світло, зниженням гостроти зору, світловідчуття
і деформацією полів зору аж до повної сліпоти, що вимагає вживання при
працевлаштуванні інвалідів найширшого спектру організаційних і технічних
заходів,
В цих випадках використовується спеціальне оснащення верстатів і робочих
місць9 забезпечення пристосуваннями для переміщення деталей, вузлів і
пристосувань9 модифікація органів управління механізмами і верстатами9
установка огорож захисних та таких, що направляють переміщення по цехах і
ділянках9 блокування верстатів і механізмів, що рухаються9 спецсигналізація9
Освітленість робочих місць інвалідів по зору повинна встановлюватися
індивідуально, На робочих місцях, де працюють слабозорі і особи з залишковим
зором, не допускаються різкі зміни освітленості протягом робочого дня,
Як загальноорганізаційні заходи необхідно8 надання транспорту для доставки
на роботу і додому9 використовування спецперсоналу (зрячих) для допомоги
інвалідам9 організація техноциклу і підбір номенклатури виробів і робіт, що
відповідають трудовим можливостям інвалідів9 розробка полегшених режимів
Аналогічні заходи, тільки в дещо меншому обсязі, потрібні за наявності
порушень мовосприйняття та формування мови (у глухонімих), Інваліди з
порушеннями слуху не повинні працевлаштовуватися на роботах, якщо аварійні
ситуації потребують звукової сигналізації, та в цехах, де транспортні засоби
використовують звукову сигналізацію, а також на роботах в умовах інтенсивного
При вестибулярній дисфункції робочі місця не можуть розташовуватися
на висоті, без достатнього освітлення, біля механізмів, що рухаються,
електрообладнання,
Гйнпдй еп спвпшйц нїтчь їогбмїеїг рсй гїтчжсбмьойц ї нжубвпмїшойц
рпсфщжоояц
Вісцеральні і метаболічні порушення є одними з найчастіших причин
інвалідності, оскільки включають порушення кровообігу, дихання, травлення,
ендокринної і нервово+м’язової систем, виділення і водно+сольового обміну та
ін, Все це призводить до значних порушень працездатності у вигляді зниження
толерантності до фізичних і нервово+психічних навантажень, сенсорної і
моторної дезорієнтації і дискоординації, з пограничними невротичними
і психічними зрушеннями, Тому для даної категорії найхарактернішими є
обмеження за режимом праці і відпочинку, режиму харчування і обсягу та
складності навантажень, з підвищеними вимогами до уваги, зібраності, тонкої і
Основними організаційно+технічними заходами, що забезпечують для даної
категорії інвалідів можливість працевлаштування і конструювання робочих
місць є8 дотримання належних санітарно+гігієнічних параметрів середовища
в приміщеннях і на робочому місці9 розробка і впровадження спеціальних
полегшених режимів праці9 забезпечення механізмами для полегшення фізичних
навантажень, а також доставки заготівок, деталей і вузлів на робоче місце та
їх видалення після виконання технологічної операції9 підбір в техноциклі
робочого місця, що забезпечує участь інваліда в розділенні і кооперації праці при
Гйнпдй еп спвпшйц нїтчь їогбмїеїг рсй сфцпгйц рпсфщжоояц
Найпоширенішими причинами цього виду порушень є ураження периферичної
виконуючої ланки (деформації кінцівок і хребта, контрактури і молорухливість,
розхитаність суглобів та ін,), умовно означені як КхірургічнаЛ патологія та
порушення центральної і периферичної нервової системи та м’язів (парези, плегії,
спастичні паралічі, міотонії, поліневрити, мієло+ і енцефалопатія, гіперкінези і
дискоординації у поєднанні з дезорієнтацією), умовно означені як КневрологічнаЛ
патологія, Друга група є найважчою і складною в працевлаштуванні і вимагає
найбільшого числа спецзаходів щодо організації робочих місць інвалідів,
При цьому також слід розрізняти переважну патологію з порушенням рухів
верхніх, нижніх кінцівок і хребта та їх поєднання,
При рухових порушеннях кінцівок і обмежень здатності до самостійного
пересування до основних методів організації робочих місць інвалідів в більшості
доступних їм професій відносяться8 забезпечення спеціальними робочими
меблями, установка необхідних опор і кріплень, модернізація і індивідуальна
підгонка пристроїв управління механізмами і верстатами, забезпечення
пристосуваннями для переміщення деталей і вузлів, готових виробів і
габаритного оснащення до робочого місця та їх віддалення при необхідності,
а також механізмами підйому вантажів і їх транспортування в робочі зони і
відвальні бункери, Крім того, для доставки цих інвалідів на роботу і до місця
проживання необхідне надання спецтранспорту,
При рухових порушеннях нижніх кінцівок необхідне забезпечення8
спеціальними меблями з індивідуальною підгонкою9 пристосуваннями
для переміщення деталей, вузлів і виробів9 установки опор і кріплень, що
направляють рухи по ділянці і цеху, і леєрів9 модифікація пристроїв управління
верстатами і механізмами, що виключає сильні нахили корпусу, присідання і
вставання, підйоми+спуски по східцях, а також тривале перебування на ногах з
частими поворотами на місці та управляючі і робочі дії із значними зусиллями
на механізмах9 спецмеханізмами полегшення праці,
Таким чином, загальний методологічний підхід до організації робочих
місць інвалідів на виробництві, де використовують працю інваліда, може бути
представлений таким чином8
+ оцінити характер і ступінь порушень у інваліда9
+ виявити характер і ступінь обмежень життєдіяльності в частині
трудових можливостей, самообслуговування і пересування9
+ визначити протипоказані професії і види діяльності9
+ уточнити в показаних видах праці професію, категорію робочого
місця, наявність штатних пристосувань для полегшення праці,
заходів забезпечення безпеки, оптимум санітарно+гігієнічних умов,
робочого місця за допомогою технічного оснащення, пристосувань,
спецмеблів, сигналізації, транспортних засобів і модифікації органів
управління верстатів і механізмів9
+ визначити обсяг і склад необхідних технічних засобів для компенсації
/,1,ЯкчуцфвчуютявущщзЯьщвучьньвЯвЯямовущЯутфштуцьєЯ
Атестація робочих місць проводиться за трьома напрямами8 оцінка техніко+
технологічного рівня робочого місця, оцінка організаційно+економічного
рівня робочого місця, оцінка умов праці та техніки безпеки на робочому місці,
Оцінка умов праці та техніки безпеки на робочому місці проводиться за такими
+ відповідність санітарно+гігієнічних умов праці нормативним вимогам9
+ використання важкої фізичної праці9
+ наявність монотонності праці9
+ забезпечення та відповідність стандартам безпеки праці індивідуальних
та колективних засобів працюючих9
+ стан забезпечення робочих спецодягом та спецвзуттям відповідно до
У процесі атестації робочих місць створюються умови раціонального
працевлаштування інвалідів, Працевлаштування є раціональним, якщо робота,
що виконується інвалідом, адекватна стану його здоров’я і не призводить до
значного зниження рівня кваліфікації і заробітної плати,
Матеріали атестації робочих місць необхідно використовувати лікарями
МСЕК для визначення професій, що призначаються для працевлаштування
інвалідів, Для цього необхідно8
+ вивчити список основних професій, характерних для даного
+ виділити з цього списку професії, які явно протипоказані інвалідам9
+ визначити умови та характер праці у відібраних професіях і
+ брати участь у складанні переліку професій, які можливо
В умовах атестації робочих місць ця робота значно спрощується, Виділений в
умовах атестації перелік професій є більш обґрунтованим, При наступній оцінці
соціально+трудової адаптації через / рік уточнюється вірність зробленого вибору
При відборі робочих місць для працевлаштування інвалідів необхідно
враховувати8
+ термін експлуатації та технічний стан обладнання і безпечність його
+ наявність необхідних автоматичних засобів контролю за роботою
обладнання8
+ відповідність режимів робочого дня і трудової діяльності інваліда,
доступних йому згідно з експертним висновком МСЕК та ІПР9
+ наявність на робочому місці технологічного оснащення, підйомно+
необхідних для вилучення надмірних навантажень на організм інваліда,
Організаційно+економічний рівень робочого місця, призначеного для
працевлаштування інвалідів, визначається такими показниками8
+ відповідність професійно значущих і дефектних функцій рівню
+ відповідність плану робочого місця ергономічним потребам із
+ забезпечення оптимальної зони переміщення у період роботи,
необхідної для виконання виробничого завдання9
+ надання в необхідних випадках додаткової робочої сили для
забезпечення повноцінної трудової діяльності інваліда9
+ можливість роботи інваліда в ту робочу зміну, яка рекомендована
+ можливість зайнятості інваліда на робочому місці протягом зміни, зі
скороченим робочим днем, тижнем9
+ необхідна професія, спеціальність та кваліфікація інваліда для роботи
на даному робочому місці,
Умови та характер праці на робочому місці, яке рекомендується для
працевлаштування інвалідів з урахуванням основних факторів, що
характеризують групи робіт за важкістю праці, визначаються рекомендаціями
МСЕК про умови та характер праці для інваліда, а також забезпеченості і
відповідності стандартам безпеки праці, індивідуальних та колективних засобів
захисту,
Для виділення робочих місць, на яких доцільно використовувати
працю осіб з обмеженими можливостями, необхідно дати кількісну оцінку
кожному конкретному елементу умов праці (санітарно+гігієнічному та
психофізіологічному), що мають місце на робочому місці, При цьому необхідно
керуватися такими положеннями8
+ робочі місця, що належать до Списків н / і н 0 виробництв, цехів,
визначення їх придатності для працевлаштування інвалідів9
+ виключається наявність будь+яких концентрацій і рівнів абсолютно
+ при оцінці санітарно+гігієнічних факторів виробничого середовища
їх показники повинні бути не вище верхніх позначок санітарних
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу (Наказ МОЗ н 036 від
05,/0,0../ р,)9
+ зміст та величина психофізіологічного навантаження та фізичного
напруження праці, що рекомендується для трудової діяльності, повинні
відповідати індивідуальним особливостям інваліда, виключаються
робочі місця з високим фізичним напруженням протягом зміни,
перенесенням вручну вантажів понад /. кг9
+ виявляються робочі місця з оптимальними та допустимими умовами
/,2,ЯмуцчзмхцЯньзчдщоштьЯтуЯдящхцьєЯ
жшфяхчуєщшдхомоЯцфщтчяЯцчодфшьйщоєЯчфубьчьтуцьєЯ
Завдання сприяння розбудові національної мережі центрів професійної
реабілітації урядовими структурами було покладено на
Гтжфлсбїотьлйк чжоус
рспхжтїкопї сжбвїмїубчїї їогбмїеїг
(ВЦПРІ), Цей центр національного
масштабу є державною соціальною установою системи Міністерства праці та
соціальної політики України для тимчасового перебування інвалідів ІДІІІ групи
працездатного віку, які потребують професійної та соціальної реабілітації (за
матеріалами Центру),
Центр створено Указом Президента України від 01 травня 0../ р, н 113,
за дорученням Прем’єр+Міністра України від 06 травня 0../ р, та наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 01 липня 0../ р, н 1.7 на
виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з
Метою діяльності ВЦПРІ є створення в державі цілісної системи професійної
реабілітації інвалідів, надання інвалідам працездатного віку послуг з набуття
робітничих професій, підвищення кваліфікації спеціалістів для регіональних
центрів професійної реабілітації незалежно від форм власності на основі
вітчизняної та міжнародної практики та стандартів, відповідно до вимог ринкової
+ надання інвалідам послуг щодо професійної реабілітації, орієнтації,
виробничої адаптації відповідно до медичних висновків та потреб
+ підвищення кваліфікації фахівців з питань професійної реабілітації
+ розроблення та впровадження, в тому числі зарубіжних, передових
методик професійної реабілітації інвалідів9
+ розроблення, наукове супроводження і впровадження нових
реабілітаційних технологій9
+ професійне навчання інвалідів для подальшої їх зайнятості з
+ сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів відповідно до
+ координація роботи, науковий та методичний супровід регіональних і
+ здійснення науково+практичного співробітництва з питань професійної
реабілітації інвалідів з науково+дослідними установами, а також із
+ організація та проведення науково+практичних конференцій, семінарів
міжнародних,
ВЦПРІ здійснює свою діяльність за стандартами та рекомендаціями
Міжнародної організації праці, провідних реабілітаційних установ європейських
країн, ВЦПРІ активно співпрацює з Міжнародною організацією праці та
Програмою розвитку ООН в Україні з питань методологічного, технологічного,
Центр має сучасну навчально+методичну, матеріально+технічну та медичну
бази і розрахований на одночасне проживання, навчання і оздоровлення /14
інвалідів І+ІІІ груп, які направляються регіональними управліннями праці та
соціального захисту населення, У спеціально обладнаних класах і майстернях
Центру здійснюється професійна підготовка осіб з інвалідністю за 7 робітничими
професіями, Спільно з Українським міжгалузевим центром модульного навчання
в рамках Проекту ПРООН-МОП адаптовано для інвалідів і впроваджено в
навчальний процес модульну систему навчання, По закінченні курсу навчання
слухачі складають державні іспити і отримують свідоцтво державного зразка
Паралельно з професійним навчанням у ВЦРПІ здійснюється супроводжуюча
медична та соціально+психологічна реабілітація інвалідів, Процес медичного
супроводження професійної реабілітації слухачів проходить із застосуванням
методів фізіотерапії, гідрокінезотерапії, фізичної реабілітації, бальнеолікування,
масажу, комп’ютерної діагностики,
Організацію направлення, прийому та реабілітації слухачів забезпечують
постійно діючі Приймальна та Реабілітаційна комісії,
ВЦРПІ здійснює професійне навчання при 1.+годинному тижневому
/, Оператор комп’ютерного набору 2 розряду, Курс навчання Д 3 місяців
(400 акад, год,),
0, Секретар керівника (організації, підприємства, установи), Курс
навчання Д 3 місяців (400 акад, год,),
1, Соціальний робітник, Курс навчання Д 3 місяців (400 акад, год,),
2, Вишивальниця ІІІ розряду, Курс навчання Д 3 місяців (400 акад, год,),
3, Швачка ІІ розряду, Курс навчання Д 3 місяців (400 акад, год,),
4, Бджоляр Іб розряду, Курс навчання Д 0 місяці (016 акад, год,),
5, Перукар, Курс навчання Д 3 місяців (400 акад, год,),
6, Слюсар з ремонту автомобілів ІДІІ розряду, Курс навчання Д 3 місяців
(400 акад, год,), Кваліфікаційні вимоги8 базова або повна загальна
середня освіта,
7, Взуттьовик з ремонту взуття ІІ розряду, Курс навчання Д 1,3 місяці (232
акад, год,), (див, додатки,
Таблиця /,
Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та навчання,
медичне супроводження в центрі здійснюється для інвалідів безоплатно за
рахунок коштів Державного бюджету,
Ежсзбгоб рспдсбнб спигйулф тйтужнй сжбвїмїубчїї уб усфепгпї
ибкояуптуї птїв и пвнжзжойнй хїийшойнй нпзмйгптуянй, ртйцїшойнй
ибцгпсягбооянй уб спифнпгпя гїетубмїтуя об ржсїпе еп 0.// сплф
На цей час провідним документом, що визначає національну програму розвитку
системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з інвалідністю є Постанова
Кабінету Міністрів України від /0 травня 0..5 р, н 5/4, якою затверджена
Державна програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб
з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю на період до 0.// р,
Мета Програми полягає у створенні умов для реабілітації та інтеграції осіб
з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю в суспільство,
Птопгойнй ибгебооянй Рспдсбнй є8
Д удосконалення системи надання реабілітаційних послуг9
Д поліпшення якості і розширення номенклатури технічних та інших
засобів реабілітації, виробів медичного призначення і реабілітаційних
послуг, розроблення та впровадження сучасних технологій
Д створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними
Д підвищення рівня зайнятості зазначених осіб9
Д створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної
Д створення централізованої бази даних з проблем інвалідності9
Д співробітництво органів виконавчої влади з громадськими
З метою підвищення рівня зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю
Програмою передбачено8
Д Складати перелік професій і спеціальностей, що користуються попитом
виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні
заклади та реабілітаційні установи (відповідальні Д Мінпраці,
Державний центр зайнятості, термін Д щороку до / лютого),
Д З метою обрання певного виду діяльності, професій та місця роботи
інвалідам перед направленням на навчання (відповідальні Д Мінпраці,
МОН, Державний центр зайнятості, термін Д постійно),
Д Сприяти підвищенню конкурентоспроможності інвалідів шляхом
їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико+
Державний центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, термін Д 0.// рік),
Д Сприяти зайнятості інвалідів, зокрема випускників центрів професійної
реабілітації інвалідів, шляхом працевлаштування (відповідальні
Д Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державний
центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів, Комісія з
Д Спрямовувати не менш як третину коштів, що надходять до Фонду
господарських санкцій, на створення нових робочих місць для
Д Забезпечувати створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, шляхом
надання дотацій роботодавцю за рахунок коштів, що надходять до
господарських санкцій (відповідальні Д Мінпраці, Фонд соціального
захисту інвалідів, Комісія з питань діяльності підприємств та
Д Створити за рахунок коштів, що надходять до Фонду соціального
захисту інвалідів від застосування адміністративно+господарських
санкцій, не менш як /0 тис, робочих місць для працевлаштування
інвалідів (відповідальні Д Мінпраці, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Фонд соціального захисту інвалідів, Комісія з
інвалідів, термін Д 0..5Д0.// роки),
ВЦПРІ Д Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів
ДСС Д Державно соціальне страхування
ДЦЗ Д Державний центр зайнятості
КЗпП Д кодекс законів про працю
КМУ Д Кабінет Міністрів України
ЛКК Д лікарсько+консультаційна комісія
ЛМР Д Львіська міська рада
ЛМЦЗ Д Львівський міський центр зайнятості
ЛоМЦ Д Львівський обласний молодіжний центр праці
МОЗ Д міністерство охорони здоров’я
МСЕК Д медико+соціальна експертна комісія
НВП Д навчально+виробниче підприємство
НУО Д неурядова (громадська) організація
СССДМ Д Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді
ФСЗІ Д Фонд соціального захисту інвалідів
ЦСССДМ Д Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
жцхочцштущуЯчьтфчутячу6
/, Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями8 колективна
монографія - [К,П, Бондарчук, Н,М, Комарова, Р,Я, Левін, А,Г, Шевцов,
О, О, Яременкоз 9 под ред, О,О, Яременко Д К,8 Державний ін+т проблем
сім’ї та молоді, 0..1, Д /17 с
0, Кодекс законів про працю України [Електронний ресурсз - Режим доступу
8
тююp8--Длхoш,ьлол,сov,ял-
1, Практичний посібник МВрегулювання проблемних питань
працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праціЛ Е К8
КУніверситет УкраїнаЛ, Всеукраїнський центр професійної реабілітації
інвалідів, 0..5, Д /34 с
2, Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації
та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями,
психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 0.//
року8 Постанова Кабінету Міністрів України від /0 травня 0..5 р, N 5/4
- Офіційний вісник України вуд ./,.4,0..5 Д К,, 0..5, Д н 15, Д С
, /.3+
//3,
3, Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів8
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 0..4 р, N /464 -
Офіційний вісник України вуд 03,/0,0..4 Д К,, 0..4, Д н 3., Д С, 22Д
56,
4, Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації
інваліда8 Постанова Кабінету Міністрів України від 01 травня 0..5 р, N
535 -- Офіційний вісник України вуд .6,.4,0..5 + К,, 0..5 р,, н 17, с
, 05+
06,
5, Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні8 Закон України від
0/ березня /77/ року н 653+VII - Відомості Верховної Ради УРСР вуд
0/,.3,/77/, Д /77/, Дн 0/, Д С, 325Д
332,
6, Про реабілітацію інвалідів в Україні8 Закон України від 4 жовтня 0..3
року н 074ДIб - Офіційний вісник України вуд /4,//,0..3, Д 0..3, Д н
22, Д С, /3Д
12,
7, Професійна реабілітація інвалідів8 Довідково+методичний посібник
-Упорядн, Іпатов А,В,, Сергієні О,В,, Войтчак Т,Г, та ін, -За редакцією
к,м,н, Марунича В,В, + Дніпропетровськ8 Пороги, 0..3,+005 с
/.,Профессиональная ориентация инвалидов8 учебно+методическое
пособие (для специалистов службы занятости) - Министерство труда и
социального развития РФ, Научно + практический центр инновационных
социальных программ Российской академии естественных наук, Д М, 8
Издательство КБратЛ, /775, Д /5. с
,
//,Сприяння особам з інвалідністю у пошуках зайнятості, Посібник для
тренерів Д працівників служб зайнятості, Цільова програма МОП з
розвитку навиків працевлаштування, + К,8 Міленіум, 0..2, +/34 с
/0,Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 8
резолюція Генеральної Асамблеї ООН н 26-74, прийн, 26+ю сесією ООН
0. грудня /771 р, Д К, 8 ВГСПО МНАІ УкраїниЛ, 0..1, Д 2. с
/1,Техніка пошуку роботи8 методичний посібник - Державний центр
зайнятості України, Д Київ8 [Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, Науково+методичний центрз, Д 0..., Д /41 с
/2,Шевцов А,Г, Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей
з вадами здоров’я8 монографія - Шевцов А,Г, Д К, 8 Соцінформ, 0..2,
Д 0.. с
/3,Микола Сварник, Ярослав Грибальський, Юрій Войтюк, Євген
Свєт, Тетяна Ревіна, Алексєй Любімов, Остап Стадник, Олександр
Волошинський, Олександр Стрельніков, Ілля Дубровський, Оксана
Фе
дорович8 Ак
тивний вілп
очи
нок та
туризм
для
неповносправних,
Посібник
,
Д в
д,8
Товарист
во
МЗелений ХрестК, 0..4, Д /30 с,
.,
.,
.: 40-27-06
ЛдвьвшдхцйЯЯобчушщцйЯЯцфщтчЯЯтуйщзтошть
57.17, м,Львів, вул, Бортнянського, //а
код 6+.10
хлшн@цoнД,цvуv,ял, факс 075+/4+75
Директор Хміль Михайло Михайлович 075+/4+75
Приймальня Гасюк Уляна Василівна
011+2/+20
075+/4+75
Перший заступник
директора Буртник Василь Григорович 020+2/+73
Заступник директор Іванчук Оксана Степанівна 011+6.+07
Заступник директора Янушкевич Павло Сергійович 023+.2+./
м, Львів, вул,Вороного, 1
цо/[email protected]яхь,шпю
цoчнp,цvуv,ял
Мьгїгтьлйк пвмбтойк нпмпеїзойк чжоус рсбчї (МпНЧР)
створений у
травні 0../ року, Це державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі,
Метою діяльності ЛоМЦП є вирішення питань працевлаштуванні молоді
та забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку
молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації
молоді, заохочення до молодіжного підприємництва,
Птопгої ибгебооя МпНЧР8
+ забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці9
+ сприяння працевлаштуванню молоді9
+ залучення молоді до підприємницької діяльності, створенню
відповідних умов функціонування та розвитку молодіжного
+ організація дозвілля молоді у позанавчальний час9
+ реалізація міжнародних культурно+освітніх програм,
Рптмфдй8
постійне та тимчасове працевлаштування молоді на повний або неповний
робочий день9
+ працевлаштування молоді на сезонні роботи (студентські трудові та
волонтерські загони)9
+ туристичні рейди по Львівській області,
+ організовує виставки ярмарки товарів, виготовлених молоддю,
+ організовує молодіжні фестивалі, культурні акції, олімпіади,
+ розробляє та реалізує ПР+програми для молодих підприємців,
+ забезпечує сервісне обслуговування ПР+заходів,
+ проведення тренінгів та профорієнтаційні курси,
+ тренінгові програми з ведення бізнесу,
Центр відповідно до покладених на нього завдань створює бази даних молоді,
яка звернулась до організації щодо працевлаштування, надає інформацію про
наявність вакантних місць, організовує і проводить тренінги, спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці та семінари з основ
Молодіжний центр праці проводить профорієнтаційні заходи, Мярмарки
вакансійЛ, організовує консультації для молоді з економічних, фінансових та
юридичних питань, постійно здійснює адресну рекламу по підприємствам
різної форми власності, налагоджує ділові контакти з керівниками установ та
Центр має спільні програми із партнерами в районах Львівської області, а
саме8 Турківський, Жовківський, Сокальський, Бродівський, Жидачівський,
Дрогобицький, Стрийський, Сколівський, Старо Самбірський,
Контактна особа Леся Довганик моб тел 6.45 7.3 50 44
льшдхьЯцфщтчцЯтуйщзтошть
Мьгїгтьлйк нїтьлйк чжоус ибкояуптуї
57..., м,Львів, вул Княгині, Ольги, /00
код8 6+.10
чуsю[email protected]цoнД,цvуv,ял
Директор Рісний Олег Петрович 022+37+5/, 041+70+.5
Заступник директора Возна Неля Богданівна 022+37+50, 041+..+6/
Заступник директора Дрівко Олег Ігорович 022+37+51, 041+3/+2.
Впсйтмбгтьлйк
601.., м, Борислав, вул, Шевченка, 27
код8 6+.1026
мoьysцл[email protected]цoнД,цvуv,ял
Директор Стецун Анатолій Іванович 3+0.+62
заступник директора Цибенко Галина Тадеївна 2+/4+7/
Нпсщйотьлйк
602.., м, Моршин, вул, Привокзальна, 41
код8 6+.104.
Директор Тринчук Василь Васильович 4+/.+.5
Заступник директор+начальник відділу
сприяння працевлаштуванню
та взаємодії
з працедавцями Микитюк Оксана Ярославівна 4+/.+03
Опгпягпсїгтьлйк
6/.31, м, Новояворівськ, вул, Січових Стрільців, /4
код8 6+.1034
шovoфлvнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Мушак Стефанія Михайлівна 2+0.+33
Заступник директора Осьмак Світлана Стефанівна 2+0.+33
Опгпспиеїмьтьлйк
6/430, м, Новий Розділ, вул, Шевченка, 4а
код8 6+.104/
ьoДоуцнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Козак Петро Ярославович 0+01+01
Заступник директора Ладанівська Оксана Михайлівна 0+.2+/5
Тужвойчьлйк
601.., м, Стебник, вул, А, Мельника, 4
код8 6+.1022
sюпмшyхнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Качмар Леся Володимирівна 2+01+2.
Заступник директора Мисько Віра Миколаївна 2+3.+02
Усфтлбгжчьлйк
600.., м, Трускавець, вул, Річки, /7
код8 6+.1025
юьяsхнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Роман Маргарита Анатоліївна 4+7/+01
Заступник директора, начальник відділу сприяння
працевлаштуванню Федорчак Ольга Зіновіївна 4+64+2/
Шжсгпопдсбетьлйк
6./.., м, Червоноград, вул, Паркова, 2а
код8 6+.1027
нтпьvнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Борис Тетяна Василівна 0+.0+4/
Заступник директора Зайко Ірина Олексіївна 0+2/+65
льшдхчуйощщьЯцфщтчцЯтуйщзтошть
Еспдпвйчьлйк
60/.., м,Дрогобич, вул, П, Орлика, 1 а
код8 6+.1022
оьoснД@цoнД,цvуv,ял
Директор Назаревич Іван Антонович 1+6.+15
Заступник директора Яцишин Марія Іванівна 0+15+16
Тбнвїстьлйк
6/2.., м,Самбір, вул, Шевченка, 6
код8 6+.1014
sлчмуьнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Тимців Іван Михайлович 0+0.+32
Заступник директора Коваль Галина Михайлівна 0+0.+5.
602.., м,Стрий, вул, /+го Листопада, /0
код8 6+.1023
sюьyфнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Вишньовська
Романа Любомирівна 5+//+30
Заступник директора Черепущак Ірина Миколаївна 2+.1+5.
оуйощщьЯЯцфщтчцЯЯтуйщзтоштьЯЯЛдвьвшдхоєЯобчушть
Вспеїгтьлйк
6.4.., м,Броди, вул, Гончарська, /3
код8 6+.1044
мьoоyнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Чобіт Галина Михайлівна 2+/2+1/
Заступник директора Федина Наталія Олексіївна 2+00+75
Вфтьлйк
6.3.., м,Буськ, вул,Петрушевича, 1
код8 6+.1042
мяsнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Миляновський
Степан Романович 0+/4+4/
Заступник директора Адамів Наталія Оттівна 0+/1+.6
Дпспепчьлйк
6/3.., м,Городок, вул, Львівська, 16в
код8 6+.101/
сoьoоoхнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Шишко Григорій Степанович 1+./+4/
Заступник директора Ділай Марія Володимирівна 1+04+/.
Зйебшїгтьлйк
6/5.., м,Жидачів, вул, Шашкевича, 06
код8 6+.1017
сyолнтуvнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Михальчук Олена Франківна 1+/0+72
Заступник директора Ткач Світлана Михайлівна 1+/7+23
Зпглїгтьлйк
6.1.., м,Жовква, вул, Львівська,25
код8 6+.1030
Дтovхvл@цoнД,цvуv,ял
Директор Алієва Лариса Петрівна 4+/2+4.
Заступник директора Каштан Галина Дмитрівна 4+/2+4/
Ипмпшїгтьлйк
6.5.., м,Золочів, вул, Чайковського, 5
код8 6+.1043
ДoцнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Малиновський
Орест Ярославович 2+01+56
Заступник директора Саханевич
Лілія Богданівна 2+02+26
ЛбнЗяолб+Вфиьлйк
6.2.., м,Кам’янка+Бузька, вул, Грушевського, 2
код8 6+.1032
хлчмяс@цoнД,цvуv,ял
Директор Височанський
Володимир Євгенович 0+10+37
Заступник директора Карпінська Наталія Гергіївна 0+16+./
Нйлпмбїгтьлйк
6/4.., м,Миколаїв, вул, Івана Мазепи, 15
код8 6+.1002/
чyхoцлнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Корецький Роман Степанович 3+//+3/
Заступник директора Баймак Надія Василівна 3+07+47
Нптуйтьлйк
6/1.., м, Мостиська, вул, Міцкевича, 0 а
код8 6+.1012
чosюнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Вербаускене Лідія Іванівна 2+/4+/7
Заступник директора Врона Володимир Євгенович 2+/1+3/
Ржсжнйщмяотьлйк
6/0.., м, Перемишляни, вул, Борщівська, 2а
pпьпчнД@цoнД,цvуv,ял
код8 6+.1041
Директор Баран Василь Степанович 0+/0+76
Заступник директора Турчиняк Надія Іванівна 0+/2+30
Рфтупнйуїгтьлйк
6//.., м, Пустомити, вул,Глинська, /2
код8 6+.101.
pяsюнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Чумак Степан Миколайович 0+./+55
Заступник директора Гальчак Ганна Василівна 0+./+57
Сбежцїгтьлйк
6.0.., м,Радехів, вул, Лесі Українки, 11
код8 6+.1033
ьлопту[email protected]цoнД,цvуv,ял
Директор Нагірний Ярослав Дмитрович 0+04+53
Заступник директора Кормилюк Наталія Ярославівна 0+02+15
Тлпмїгтьлйк
604.., м,Сколе, вул, Незалежності, /3
код8 6+.103/
sхoцпнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Тимоцко Іванна Ярославівна 0+..+/2
Заступник директора Тренич Ірина Максимівна 0+07+03
Тплбмьтьлйк
6...., м,Сокаль, вул, Св,Володимира, 2-4
код8 6+.1035
soхлцнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Лащук Віктор Йосипович 0+/0+53
Заступник директора Коробко Світлана Миколаївна 5+10+51
Тубсптбнвїстьлйк
60..., м,Старий Самбір, вул, Лева Галицького, /06
код8 6+.1016
sюsлчмуь@цoнД,цvуv,ял
Директор Гриценко Світлана Іванівна 0+1.+20
Заступник директора Пізнак Мирослава Іванівна 0+/5+43
Уфслїгтьлйк
603.., м,Турка, вул,Шевченка,0
код8 6+.1047
юяьхлнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Голич Богдан Миколайович 1+/2+40
Заступник директора Яцкуляк Жанна Ярославівна 2+/6+75
агпсїгтьлйк
6/..., м,Яворів, вул, Шашкевича, /а
код8 6+.1037
yлvoьнД@цoнД,цvуv,ял
Директор Вигринович Михайло Петрович 0+02+42
Заступник директора Бачало Василь Миколайович 5+62+.5
Нїоїтужстугп рсбчї уб тпчїбмьопї рпмїуйлй Флсбїой, Хпое Тпчїбмьопдп
Ибцйтуф Іогбмїеїг, Мьгїгтьлж пвмбтож гїееїмжооя Хпоеф,
57..., м, Львів, пл, Маланюка, 4
р[email protected]яхьposю,ял
Кер
а
ако
Гал
ина
04/+/.+./

Гри
горіївна 04/+/.+/0
Заступник керуючої
Івать Рената Денисіївна
04/+/.+.0
Мьгїгтьлйк пвмбтойк чжоус тпчїбмьойц тмфзв емя тїнЗї, еїужк уб
нпмпеї
Директор Г Бордіян Ярослав Ігорович
Адреса8 57..., м, Львів, вул, Чайковського,/5
Контактний телефон8 (.10) 04/+.7+20 , факс (.10) 04/+.7+15
Сбкпоої гїееїмй фрсбгмїооя тпчїбмьопдп ибцйтуф М
Галицький район тел,8 050+54+.3
Франківський район тел,8 015+11+14
Залізничний район тел,8 073+60+.6
Шевченківський район тел,8 030+/5+62
Личаківський район тел,8 013+5/+40
Сихівський район тел,8 00/+6.+33
Нїзсждїпобмьойк чжоус нжейлп+тпчїбмьопї рспхжтїкопї усфепгпї
сжбвїмїубчїї їогбмїеїг
Директор
Дунас Григорій Григорович
Адреса8 м, Львів, вул, Хуторівка, 16,
Контактний телефон8 (.10) 00/+37+.6, 001+23+64,
оуйощщьЯцфщтчцЯЛдвьвшдхоєЯобчуштьЯшоцьучдщцщЯ
шчяїбЯнчзЯшьмиє(ЯньтфйЯтуЯмочоньЯ
Вспеїгтьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6.4.. м, Броди, вул, Юридика,0
Контактний телефон8 (.1044) 2+1.+36
E+члуц8 ьнssчймь@яхь,шпю
Директор Г Шишка Руслан Володимирович
Вфтьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 0.3.., м, Буськ, вул, Львівська,0
Контактний телефон8 (.1042) 0+/7+4.
Директор Г Боцян Зоряна Миколаївна
Дпспепчьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса86/3.. м, Городок, вул, Хмельницького ,0
Контактний телефон8 (.101/) 10+/61
E+члуц8 сьнsssоч@яхь,шпю
Директор Г Чечельницька Роксолана Ярославівна
Еспдпвйчьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 60/.. м, Дрогобич, вул, 00 Січня,04
Контактний телефон8 (.1022) 1+77+7/
E+члуц8 оьн[email protected]яхь,шпю
Директор Г Щербанюк Наталія Едуардівна
Лбнкяолб+Вфиьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6.2.. м, Кам’янка+Бузька, вул, Незалежності,05
Контактний телефон8 (.1032) 0+1/+5., (.1032) 0+17+1.
Директор Г Височанська Любов Петрівна
Нйлпмбїгтьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6/4.. м, Миколаїв, пл, Ринок,/2
Контактний телефон8 (.102/) 3+/3+0.,
E+члуц8 чyхoцлуvйьнssч@яхьposю,ял
Директор Г Бова Ірина Володимирівна
Нптуйтьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6/1.. м, Мостиська, вул, Грушевського 00-34
Контактний телефон8 (.1012) 2+//+36
E+члуц8 чьнsssоч@яхь,шпю
Директор Г Занько Сергій Євгенович
Ржсжнйщмяотьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6/0.. м,Перемишляни, вул, Привокзальна 1, к,/0
Контактний телефон8 (041) 0+10+4/
Директор Г Медвідь Галина Омелянівна
агпсїгтьлйк
районний центр СССДМ Львівської області
Адреса8 6/..., м, Яворів, вул, І, Франка, 6
Контактний телефон8 (.1037) 0+//+52, (.1037) 0+/6+45
E+члуц8 yлvoьуv+ьнsssоч@чпюл,ял
Директор Г Вдовенко Наталія Іванівна
УцчувчьщщзЯкфщшьйщомоЯдощняЯУхчуєщцЯвЯЛдвьвшдхьйЯ
Дпмпгож фрсбгмїооя ржотїкопдп хпоеф Флсбїой ф мьгїгтьлїк пвмбтуї
57.24, м, Львів, вул, Митрополита Андрея, /.
Код ЄДРПОУ /16/2663 факс8 075+/6+55
люoч@ншvp,цvуvpря,oьс
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 033+.2+70
г Ибмїиойшопнф сбкпої н, Мьгпгб
57.00, м,Львів, вул,Городоцька, /50
Код ЄДРПОУ 0.625203
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 02/+72+64
г Дбмйчьлпнф сбкпої н, Мьгпгб
57.5., м,Львів, пр,Червоної Калини, 13
Код ЄДРПОУ 0.625143
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 023+4.+27
г Мйшблїгтьлпнф сбкпої н, Мьгпгб
57.02, м,Львів, вул, Богдана Хмельницького, //4
Код ЄДРПОУ 0.6253/2
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 021+37+.7
ф Хсболїгтьлпнф сбкпої н, Мьгпгб
57.12, м,Львів, вул, Панаса Мирного, 02 а
Код ЄДРПОУ 0.6252.0
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 05.+05+2/
г Щжгшжолїгтьлпнф сбкпої н, Мьгпгб
57.46, м,Львів, вул, Гетьмана Мазепи, 3 а
Код ЄДРПОУ 0.62530.
Код МТЗ 6+.10
Приймальня 071+34+3.
н, Впсйтмбгї
Мьгїгтьлпї пвмбтуї
601.., м,Борислав, вул,В,Чорновола, 0
Код ЄДРПОУ 002..6..
Код МТЗ 6+.1026
Приймальня 3+.7+05
н, Еспдпвйшї
Мьгїгтьлпї пвмбтуї
60/.., м,Дрогобич, пл,Ринок, 1,
Код ЄДРПОУ 002.6.04
Код МТЗ 6+.1022
Приймальня 1+64+17
н, Тбнвпсї
Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/2.., м,Самбір, вул,Козацька, 4
Код ЄДРПОУ 00172/53
Код МТЗ 6+.1014
Приймальня 4+.5+23
Мьгїгтьлпї пвмбтуї
602.., м,Стрий, вул,Олесницького, 2
Код ЄДРПОУ 002/2431
Код МТЗ 6+.1023
Приймальня 3+7.+25
г н, Усфтлбгчї, Мьгїгтьлпї пвмбтуї
600.., м,Трускавець, майдан Січових Стрільців, /
Код ЄДРПОУ 0.625261
Код МТЗ 6+.1025
Приймальня 4+4.+20
г н, Шжсгпопдсбеї Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6./.3, м,Червоноград, вул,Сокальська,/
Код ЄДРПОУ 002.2200
Код МТЗ 6+.1027
Приймальня 2+4.+30
г Вспеїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.4.., м,Броди, вул, Академіка Щурата, /
Код ЄДРПОУ 00116../
Код МТЗ 6+.1044
Приймальня 0+56+24
г Вфтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.3.., м,Буськ, вул,Львівська, 53
Код ЄДРПОУ 0012/2.3
Код МТЗ 6+.1042
Приймальня 0+//+5/
г Дпспепчьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/3.., м,Городок, вул, Львівська, /4
Код ЄДРПОУ 0.6253.6
Код МТЗ 6+.101/
Приймальня 1+.3+1/
г Еспдпвйчьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
60/.., м,Дрогобич, вул,Сагайдачного, 15 а
Код ЄДРПОУ 01734126
Код МТЗ 6+.1022
Приймальня /+.4+00
г Зйебшїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/5.., м,Жидачів, вул,Ярослава Мудрого, 6
Код ЄДРПОУ 0013/263
Код МТЗ 6+.1017
Приймальня 1+16+65
г Зпглїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.1.., м,Жовква, вул,Воїнів УПА, /.
Код ЄДРПОУ 0.625/5.
Код МТЗ 6+.1030
Приймальня 4+/.+5/
г Ипмпшїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.5.., м, Золочів, вул, Валова, 2
Код ЄДРПОУ 0.637/3.
Код МТЗ 6+.1043
Приймальня 2+12+02
г ЛбнЗяолб+Вфиьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.2.., м,Кам’янка+Бузька, вул, І,Сирка, 2 а
Код ЄДРПОУ 00135636
Код МТЗ 6+.1032
Приймальня 0+13+/0
г Нйлпмбїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/4.., м,Миколаїв, пл,Ринок, /6
Код ЄДРПОУ 0014/24.
Код МТЗ 6+.102/
Приймальня 3+/2+0/
г Нптуйтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/1.., м,Мостиська, вул, М,Грушевського, 0
Код ЄДРПОУ 00142302
Код МТЗ 6+.1012
Приймальня 2+/1+53
г Ржсжнйщмяотьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/0.., м,Перемишляни, вул,Галицька, 57
Код ЄДРПОУ 001455/0
Код МТЗ 6+.1041
Приймальня 0+04+.5
г Рфтупнйуїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6//.., м,Пустомити, вул, Шевченка, /1
Код ЄДРПОУ 0015/207
Код МТЗ 6+.101.
Приймальня 2+06+31
г Сбежцїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6.0.., м,Радехів, вул, Лесі Українки, /.
Код ЄДРПОУ 00152111
Код МТЗ 6+.1033
Приймальня 0+/6+.0
г Тбнвїстьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/2.., м,Самбір, вул, Т,Шевченка, 33
Код ЄДРПОУ 00156.36
Код МТЗ 6+.1014
Приймальня 1+06+4.
г Тлпмїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
604.., м,Сколе, вул, Стрийська, 1.а
Код ЄДРПОУ 0017.624
Код МТЗ 6+.103/
Приймальня 0+/2+70
г Тплбмьтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6...., м,Сокаль, вул,Героїв УПА, //
Код ЄДРПОУ 00160702
Код МТЗ 6+.1035
Приймальня 0+03+7.
г Тубсптбнвїстьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
60..., м,Старий Самбір, вул,Л,Галицького, 2.
Код ЄДРПОУ 0.6251/1
Код МТЗ 6+.1016
Приймальня 0+/0+1/
г Тусйктьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
602.., м,Стрий, вул, Олесницького, 2
Код ЄДРПОУ 00166531
Код МТЗ 6+.1023
Приймальня 5+.3+66
г Уфслїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
603.., м,Турка, вул, Січових Стрільців, 01
Код ЄДРПОУ 002/52/.
Код МТЗ 6+.1047
Приймальня 1+05+64
г агпсїгтьлпнф сбкпої Мьгїгтьлпї пвмбтуї
6/.31, м,Новояворівськ, вул,Січових Стрільців, /4
Код ЄДРПОУ 0.62501.
Код МТЗ 6+.1034

2+.0+//
Лпоублуй Хпоеф Тцїеоб Єгспрб
вул, Велика Васильківська, 33, 1 поверх
тел-факс8 (16+.22) 0..+16+02
0..+16+03
0..+16+04
ушр[email protected]ппр,oьс,ял
БББ,ппр,oьс,ял
Рсблуйшої рйубооя рсбчжгмбщуфгбооя
уб ибкояуптуї птїв и їогбмїеоїтуя
Рптївойл
Рїевїс нбужсїбмїг уб нблжуфгбооя8
Мїужсбуфс
ойк сжеблупс8
Уж
жеблупс
А,Р, Давидів
Підписано до друку 06,.6,0..7 р,
Формат 4.х62-/4, Папір офсетний, Друк офсетний,
Гарнітура Aьулц,
Умов,друк,арк, 6,/5, Фіз,друк,арк, 6,53,
Наклад /3.. примірників,
Гйесфлфгбоп8

Приложенные файлы

  • pdf 1178598
    Размер файла: 611 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий