Презентация Microsoft PowerPoint


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО Тема 1.Загальна характеристика правових систем.Романо-германська правова система сформована під впливом закономірностей розвитку певного суспільства сукупність усіх його правових явищ, які перебувають у стійких зв’язках між собою та з іншими соціальними явищами.Сукупність різних правових систем, об”єднаних за спільними ознаками ПРАВОВА СИСТЕМА Структура правової системи Право Правовідносини Права і обов”язки Юридична практика Правова культура і правосвідомість Правова поведінка Юридична парктика це певна сукупність правових систем, об'єднаних спільністю історичного формування, структури права, його джерел, провідних галузей та інститутів, правозастосування, правосвідомості, понятійно-категоріального апарату юридичної науки. ПРАВОВА СІМ”Я Класифікація А. Ейсмана Романська Німецька Англо-саксонська Ісламська Слов”янська Основа- історіярозвитку Класифікація Р. Давіда Романо-германська Англо-саксонська Соціалі-стична Основа:Юридична техніка;юридичні, та економічні принципи Класифікація К. Цвайгерта Романська Германська Скандинавська Соціалістичного права Загального права Права країн Далекого Сходу Ісламського права Індуського права Правовий стиль:Історія походження і розвитку;Панівна доктрина юридичне мислення;правові інститути;правові джерела;ідеологічні фактори. Типиправових систем Романо-германська(континентального,цивільного права) Англо-американська(прецедентного,загального права) Змішана Релігійно-традиційна Романська(Франція, Бальгія,Португалія,Іспанія) Германська(Німеччина,Австрія,Швейцарія) Англія, Пн. Ірландія,США, Канада,Австралія) Північно-європейські Латино-американ-ські Релігійно-общинний Далеко-східно традиційний Звичаєво-общинний Правова система України Повернення до романо-германського типу Самобутної слов”янської правової системи Концепція окремих шляхів для центрально-європейських, прибалтійських та слов'янських країн колишнього СРСР період звичаєвого права (V—XI ст). - створюються передумови для формування єдиної системи континентальногоформування романо-германської правової сім'ї (XII—XVIII ст.). - суспільство знову усвідомило необхідність права, почало розуміти, що тільки право може забезпечити порядок і безпеку. періодом законодавчого права. (від XIX століття — до нинішніх часів) - перетворили закон із другорядного на основне джерело романо-германського права. . Етапи розвитку романо-германської системи Рецепція римського права. Діяльність європейських університетів. Вплив канонічного права. Створення міського права. Створення торговельного права. Обставини, що суттєво вплинули на формування романо-германського права у XII—XV століттях Органічний зв'язок з римським правом. Утворення романо-германського права на основі вивчення римського права в італійських, французьких німецьких університетах Яскраво виражена доктринальність і концептуальність. Абстрактний характер норм права. Домінуюча роль закону в системі джерел права. Яскраво виражений кодифікований характер. Поділ на публічне і приватне право. Відносно самостійне існування цивільного і комерційного (торговельного) права. ОсобливостіРомано-германської правової сім”ї Джерела романо-германської правової системи Нормативно-правові акти Правові звичаї Міжнародні договори Загальні принципи права Правова доктрина Судова практика (правовий прецедент) є результатом правотворчої діяльності органів законодавчої і виконавчої влад;містять норми права — розраховані на багаторазове застосування правила загального характеру;мають загальнообов'язковий характер, забезпечуються й охороняються державою;існують завжди тільки в письмовій формі.Закони і підзаконні НПАДелеговане законодавство Нормативно-правові акти це положення (правила) об'єктивного права, які можуть втілюватися, а можуть і не втілюватися в законодавстві, але обов'язково застосовуються в судовій практиці і мають досить загальний характер. Риси:Існування принципів як у самому законі, так і поза законом. Їх формулювання і визнання судовою владою. Панування загальних принципів над позитивним правом. Загальний характер. Владний характер, суворість і обов'язковість їх застосування. Загальні принципи доктрина створює тезаурус (словник) правових понять, якими користується законодавець;законодавці звертаються до доктрини при підготовці й обговоренні проектів законів та інших нормативних актів;законодавець часто лише виражає ті тенденції, що установилися в доктрині, і сприймає підготовлені нею пропозиції. ДОКТРИНА звичаї, що виступають на додаток до закону (secundum legem). звичаї, що діють замість закону (praeter legem). звичаї, що діють всупереч закону (adversus legem). ЗВИЧАЇ Тема 2 Англо-американська, релігійно-традиційна правові системи Етапи розвитку англійського права англійське право до норманського завоювання (до 1066р.), або англосаксонський період формування системи загального права завдяки діяльності королівських суддів (1066р. —друга половина XIVcm.)реформування архаїчного загального права і перехід до сучасного права (друга половина XIVcm. — середина XIX cm.) подальший розвиток системи загального права, набуття нею сучасних рис (середина XIXcm. — нинішні часи) Положення загального права судді не створюють право, а лише декларують або відкривають його. право — це звичай, що є виразником певних цінностей народу. розумність — це життя права. прийняття судового рішення, в якому міститься положення, що раніше не декларувалось суддями, не змінює правової системи. Співвідношення загального права і права справедливості це різновиди англійського прецедентного права, які продовжують залишатися різними мегагалузями англійського права;право справедливості не входить у загальне право; право справедливості не існує як самостійна правова система. загальне право ґрунтується на звичаєвих правилах і вимогах, а в основі права справедливості лежать суб'єктивні уявлення про належне у праві та про справедливість. загальне право продовжує багато в чому суворо дотримуватися юридичної форми, Закон в Англії — акт, прийнятий в установленому порядку в однаковій редакції обома палатами парламенту і санкціонований (підписаний) монархом.1) закони, створені законодавчою владою (парламентом);2) правила, встановлені виконавчою владою (королевою та її міністрами);3) система прецедентних норм (прецедентне право), що виникають під час вирішення справ судами.Всі закони Великої Британії мають рівну юридичну чинність, підлягають єдиному порядку прийняття, зміни та скасування. Відсутні підзаконні нормативно-правові акти, існує делегована законотворчість Формування правової системи США етап колоніального права (1607—1776). становлення правової системи США як самостійної (після здобуття незалежності - до 1860 року). Після громадянської війни (1861 — 1865) продовжується розвиток правової системи США. Особливості американського права в колоніальний період Більш спрощена і швидка судова процедура в колоніях Створення норм, обумовлених потребами життя нової країни. Внесення змін до змісту деяких норм англійського права, виходячи зі специфіки життя американських колоній. Більша сприйнятливість до оновлення та розвитку Включення до американського права норм, оформлених під впливом релігійних поглядів поселенців Поява значних розбіжностей у правовому регулюванні в кожному зі штатів Сучасна правова система США Існування та розвиток американського права на двох рівнях (штатів і федерації). Провідне становище федеральної Конституції Велика питома вага і більше значення законодавства у правовій системі США. Наявність значної кількості кодексів,. Суворе дотримання принципу поділу влади. Судовий контроль за конституційністю законів. Більш вільна дія правила прецеденту (доктрини stare decisis). Досить часте використання в юридичній літературі США понять «приватне право» й «публічне право». Своєрідність юридичної термінології. Особлива роль суду присяжних Характерні риси релігійних правових систем Нерозривний зв'язок з релігією. Розгляд права як результату божественного відкриття, а не як наслідку раціональної діяльності особистості і держави. Персональний характер дії права. Визнання соціальної цінності права. Невизнання принципу формальної рівності прав людини. Джерела мусульманського права Коран Суна Іджма збірник зафіксованих у формі переказів (хадисів) висловів і вчинків пророка Мухаммеда, що вважаються зразком, якого мають дотримуватися мусульмани. одностайні думки найбільш авторитетних ісламських правознавців з питань, не врегульованих у прямій формі в Корані та суні. священна книга мусульман, запис дарованого Аллахом відкриття, переданого через Пророка Мухаммеда в 610—632 роках. Кійас тлумачить Коран і суну— судження за аналогією. Індуське правоІндія та інші країни Південно-Східної Азії (Пакистан, Бірма, Сінгапур, Малайзія) сукупність релігійних, моральних і правових норм, яка склалася на основі релігії індуїзму і підтримана державою.Особливості:сформувалося у Стародавній Індії під помітним впливом міфологічних і релігійних уявлень, поєднаних в індуїзмі;Персональний характер;тісно пов'язане з традиційними індуськими соціальними інститутами — общиною, варно-кастовою структурою;не є чітко сформульованою теологічною доктриною і не вимагає від своїх прихильників вірності одному віровченню;Вплив мусульманського та англійського загального права Джерела індуського права Смрити Дхарма-сутри Дхарма-шастри перші книги з питань права, в яких роз'ясняються правила поведінки членів різних каст стосовно богів, царя, жерців, предків, родичів, сусідів, тварин. великі зводи правил, складені відомими вченими різних брахманистських шкіл, і санкціоновані державою. стислі виречення про магічні і релігійні обряди, які супроводжують важливі життєві події Веди священні книги в яких містяться божественні для індусів приписи. Загальна характеристика правових систем звичаєво-общинного типу Провідним джерелом права є звичай. Негативне ставлення до законодавства. Ігнорування державних структур в процесі реалізації норм права. Слабкий розвиток юридичної інфраструктури. Особливості звичаєвого права звичай більшістю населення як регулятор суспільних відносин, особливо за межами міст. звичай діє в межах общини, відображає схильність людини до спільності, прагнення забезпечити єдність, згуртованість соціальної групи (триби, роду, села).є поєднанням моральних, релігійних і правових норм;звичай не є єдиним для всіх общин. норми-звичаї не диференційовані на права й обов'язки;акцент у них зроблено на обов'язки, скоріше моральні, ніж юридичні;суб'єктивні права поглинуті правом общини.

Приложенные файлы

  • ppt 889060
    Размер файла: 610 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий