IstSvitLit_Mitina

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
КАФЕДРА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу Харків – 2008
УДК 82(091)
ББК 83.3(0)р30-2
I-90
Друкується за рішенням ради факультету культурології
(протокол № ____ від __ _______ 2008р.)
Рекомендовано кафедрою мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства
(протокол № 6 від 20.12.2007р.)
Рецензенти:
В.М. Пивоваров, канд. філологіч. наук, доцент кафедри філософії і політології Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого
Н.І. Варич, канд. філологіч. наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Укладачі:
Л.С. Мітіна, к.ф.н., доц.
О.М. Білик, к.п.н., доц.
I-90
Історія світової літератури: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів І курсу напряму "музейна справа та охорона пам'яток історії та культури" / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: Л.С. Мітіна, О.М. Білик. – Х., 2008. – 83с.

Навчальний курс "Історія світової літератури" починає історико-літературну освіту студентів і містить стислий огляд історії світової літератури від зародження до сучасності, є своєрідним дайджестом лекцій, присвячених зазначеній тематиці. Зміст курсу розкриває такі поняття, як літературний процес, етапи розвитку світової літератури, художньо-творчі методи, знайомить з національною специфікою літератур світу, а також розвиває вміння осмислено підходити до літературно-критичного аналізу художніх текстів.
Для студентів, аспірантів та викладачів напряму "музейна справа та охорона пам'яток історії та культури". Буде корисною для тих, хто цікавиться історією літератури, проблемами сучасної літератури, спеціалізується в галузі компаративістики, прагне знайомства з видатними іменами світової літератури.
УДК 82(091)
ББК 83.3(0)р30-2

© Харківська державна академія культури, 2008р.
© Мітіна Л.С., Білик О.М., 2008р.
Програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури" І. Опис предмета навчальної дисципліни
Предмет: історія світової літератури
Курс: Підготовка бакалаврів
Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6

Залікових модулів: 3 (тестування, реферат)

Змістовних модулів: 3
Загальна кількість годин: 96
Тижневих годин: 3
Шифр та назва галузі знань 0201. Культура

Шифр та напрям підготовки бакалаврів:
6.020103
Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

Фундаментальна
Рік підготовки: 1
Семестр: 1, 2.
Лекції (теоретична підготовка): 58 год.
Семінари: 38 год.
Самостійна робота: 120 год.
Вид контролю: І семестр –іспит, ІІ семестр – іспит

ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни
"Історія світової літератури " – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень літературознавчої думки надає світоглядну і теоретичну підготовку з історії світової літератури у бакалаврів напряму "музейна справа та охорона пам'яток історії та культури".
Мета навчальної дисципліни: дати загальне поняття про літературний процес, внутрішні і зовнішні фактори його розвитку; ознайомити студентів з основними етапами розвитку світової літератури, головними художньо-творчими методами в історії світової літератури, сучасним станом світової літератури.
Завдання навчальної дисципліни:
формування у студентів цілісної системи фактологічних знань з історії світової літератури;
формування навичок історико-літературного мислення;
формування навичок художнього аналізу тексту будь-якої епохи розвитку світової літератури.
ІІІ. Вимоги до знань, умінь та навичок
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
об'єкт, предмет, структуру історії світової літератури як науки;
основні концепції розвитку історії світової літератури;
основні етапи розвиту світової літератури;
поняття літературного процесу, складові літературного процесу;
творчість класиків світової літератури;
творчість сучасних письменників.
Уміти:
вільно орієнтуватися в шляхах розвитку світової літератури від давнини до сучасності;
самостійно і творчо аналізувати, зіставляти і порівнювати історико-літературні явища і факти;
застосовувати принципи системного підходу до аналізу літературних творів;
точно виявляти художні смисли літературного твору;
логічно й аргументовано викладати свої думки в усній та письмовій формі;
виявляти національну специфіку головних методів світової літератури;
осмислювати літературні процеси і події, розуміти їх суть та виділяти причинно-наслідкові зв'язки;
провадити самостійний науковий пошук;
розрізняти поняття "літературно-художній твір як факт власної творчої біографії автора" і "літературно-художній твір як літературний факт епохи".
Мати навички:
фахового та об'єктивного аналізу змін літературних епох, методів у історії світової літератури;
художнього осмислення аксіологічних структур авторських універсумів;
обґрунтування національної специфіки будь-якої літератури в рамках курсу;
визначення основних параметрів світоглядних та естетичних координат світового літературного процесу.
ІV. Зміст і структура дисципліни
Навчальна дисципліна складається з 3-х модулів, які містять 9 тем, зв'язаних між собою змістовими складовими.
1 МОДУЛЬ містить 3 теми: Поняття літературного процесу. Етапи розвитку світової літератури. Художньо-творчі методи світової літератури; Література Давнього Сходу; Література Античності.
2 МОДУЛЬ містить 3 теми: Література Середніх віків; Література Відродження; Література доби Просвітництва.
3 МОДУЛЬ містить 3 теми: Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби; Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби; Сучасний літературний процес.
Підсумковий контроль з освоєння знань здійснюється у формі іспитів. Передбачено рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, якості виконання завдань самостійної роботи студентів, тестування.
V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
(денне відділення)
№ п / п
Назва розділів, тем
Усього годин
Лекцій
Сем.
Сам. Роб.
Форми контр.

1
2
3
4
5
6
7

Заліковий модуль 1. Змістовний модуль 1

1
Поняття літературного процесу. Етапи розвитку світової літератури. Художньо-творчі методи світової літератури
4
4
2
Література Давнього Сходу
18
8

10
реферат

3
Література Античності
18
8

10
тест

Заліковий модуль 2. Змістовний модуль 2

4
Література Середніх віків
18
6

12
реферат

5
Література Відродження
30
4
6
20
реферат

6
Література доби Просвітництва
22
4
4
14
тест, іспит

Заліковий модуль 3. Змістовний модуль 3

7
Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби
40
10
10
20
реферат,завдання

8
Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби
46
10
16
20
завдання,тест

9
Сучасний літературний процес
20
4
2
14
тест


Усього
216
58
38
120
іспит

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
(заочне відділення)
№ п/п
Назва розділів, тем
Усього годин
Лекцій
Сем.
Сам. роб.
Форми контр.

1
Поняття літературного процесу. Етапи розвитку світової літератури. Художньо-творчі методи світової літератури
4
4
2
Література Давнього Сходу
2
2
3
Література Античності
1
1
4
Література Середніх віків
1
1
5
Література Відродження
1
1
6
Література доби Просвітництва
1
1


залік

7
Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби
6
4
28
Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби
6
4
2

контр. робота

9
Сучасний літературний процес
2
2

Усього
24
20
4

іспит


VІ. ЗМІСТ КУРСУ
Заліковий модуль 1.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Поняття літературного процесу. Етапи розвитку світової літератури. Художньо-творчі методи світової літератури.
ЛІТЕРАТУРНИЙ МЕТОД


ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС


ВПЛИВ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ


СТАН ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИЛІТЕРАТУРНА ТЕЧІЯ


ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ І ВЗАЄМОВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУР
ЛІТЕРАТУРНА ШКОЛА

ЧИТАЧ

Етапи розвитку світової літератури від давнини до сучасності: література Давнього Сходу, література Античності, література Середніх віків, література Відродження, література ХVІІ-ХVІІІ ст., література ХІХ ст., література ХХ ст., література початку ХХІ ст. Між орієнтом і окцидентом. Художньо-творчі методи: наївний тотемізм, міфологічний реалізм античності, символізм середньовіччя, реалізм Відродження, бароко, класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм.
Тема 2. Література Давнього Сходу.
Наївний тотемізм як метод давньої літератури.
Література Стародавнього Єгипту. Бажання смертного набути безсмертя як головна ідея всієї літератури. Література Старого царства: "Тексти пірамід". Три основні прийоми художнього оформлення текстів: алітерація, паралелізм, повтор. Тексти автобіографічних написів. Тексти дидактичних написів. "Повчання Птахотепа". Аксіологічні структури дидактичних та автобіографічних написів. Література Середнього царства. Тексти оповідань. "Розповідь Сінухе" і "Рассказ потерпевшего кораблекрушение" (рос.) як мемуарна література. Тексти похвали. Цикли "Похвала життю" та "Похвала смерті". Цикл текстів "пісні арфіста". Головні ідеї. Тексти жалоб. "Суперечка розчарованого зі своєю душею" як парадигма добра і зла в розумінні давнього єгиптянина. Література Нового царства: тексти казок. "Казка про двох братів". Ремінісценції казки у світовій літературі. Любовна лірика. Любовні універсуми чоловіка і жінки.
Самостійна робота: Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у світовій літературі.
Література Месопотамії. Шумерські сказання про Гільгамеша. Поняття епосу. Акадське епічне полотно "Про діяння Гільгамеша". Парадигма смерті-безсмертя в поемі.
Самостійна робота: Епос про Гільгамеша в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Література Давньої Індії. Головні ідеї та художні образи упанішад. "Дхамапада" як шедевр класики індійської літератури. Афористичність і філософська глибина художнього змісту. Епоси Давньої Індії. "Махабґарата". "Рамаяна". Ідея вищого знання.
Самостійна робота: Епоси Давньої Індії в сучасних виданнях та сучасних прочитаннях.
Література Давнього Китаю. Лао-цзи. "Даодецзин". Кун-цзи. "Лунь Юй". Послідовники ідей і художніх образів учителя Лао і учителя Куна. Жанр фу як головний у філософській прозі і поезії. Книги "Шу-цзин" і "Ши-цзин".
Самостійна робота: Стародавній Китай в сучасних прочитаннях.
Література Давнього Ірану. "Авеста" як найдавніша іранська літературна пам'ятка та як священна книга зороастризму (парсизму). Гати Заратуштри. Роль вимовленого Слова та пророча місія Поета. Моральна тріада "Мисль – Слово – Діло" у гатах і яштах.
Давньоєврейська література. Поетика біблійної прози. Ідея монотеїзму. Союз бога і людини щодо змісту тексту. Лапідарність, лаконізм, прийом прихованої передачі емоцій щодо форми твору. Книга Іова. Сюжет, головні ідеї і образи. Книга Еклезіаста. Сюжет і головні ідеї. Апокаліпсис. Зміст, головні ідеї і художні образи.
Самостійна робота: Біблійні ремінісценції у світовій літературі.
Тема 3. Література Античності.
Міфологічний реалізм як метод доби. Міфологія Давньої Греції. Міфологія Давнього Риму. Гекатонхейри – титани – олімпійці.
Самостійна робота: Міфологія античного світу у різних перекладах і дослідженнях.
Гомер і Вергілій як епіки античності.
Гомер. Гомерівське питання. Зміст "Іліади". Зміст "Одіссеї". Законодавство Гомера в галузі змісту і форми художнього твору. Головні концепції гомерівського епосу у світовому літературознавстві. Війна та мирне життя у Гомера. Боги і люди у Гомера. Світ, створений Гомером. Аксіологічні структури.
Публій Вергілій Марон. "Буколіки" – перша велика поема Вергілія. "Георгіки" як гімн землі і людині, працюючій на ній. Епос Давнього Риму – "Енеїда". Зміст поеми. Вергілій – учень і послідовник Гомера. Ідея пророцтва у поемі.
Самостійна робота: "Енеїда" Вергілія та "Енеїда" Котляревського.
Лірика античності. Загальна характеристика.
Лірика Давньої Греції. Логаеди Сапфо. Гедоністична поезія Анакреонта. Епінікії Піндара. Ямби Архілоха. Елегії Фіогніда. Філософська епіграма Платона.
Лірика Давнього Рима. Світ поезії Катула. Парадигма "ззовні-зсередини" в зображенні почуття любові. Елегії Тібула і Проперція. Світ поезії Овідія. "Наука поезії" Горація та ідея "exegi monumentum" у світовій літературі. Епіграми Марциала як енциклопедія Давнього Риму.
Антична трагедія. Загальна характеристика. Трагедія Давньої Греції. Поетика трагедій Есхіла, Софокла, Еврипіда. Від трагедії роду у Есхіла до трагедії індивіда у Софокла і Еврипіда. Герої протагоністи – девтерагоністи – тритагоністи. Інтелектуалізація (за Ф. Ніцше) жанру трагедії у Еврипіда. Есхіл. Трилогія про Прометея, трилогія "Орестея". Софокл. "Антігона", "Едіп-цар". Еврипід. "Медея". Зміст трагедій та художні смисли.
Самостійна робота: Нове прочитання античних трагедій драматургією ХХ сторіччя.
Антична комедія. Загальна характеристика. Поетика комедій Арістофана. Гуманістична основа арістофанівського гумору. Ідея здорового глузду як ідея людяності і добра. Вміння поета знаходити комічне у будь-якому матеріалі. Невичерпна винахідливість і геніальна сміливість по відношенню до Гомера ("Оси") та Сократа ("Хмари"). Дух пародії без ніяких табу. Від Менандра (Давня Греція) через Плавта і Теренція (Давній Рим) до європейської комедії характерів і положень у Шекспіра і Мольєра, у Гольдоні, Гоцци і Бомарше. Розробка античною комедією складних відношень "хазяїн – слуга".
Самостійна робота: Гуманістичні ідеї комедій Давньої Греції та Давнього Риму.
Античний роман. Загальна характеристика. Жорстка заданість сюжету. Розрізнення романів для низового читача та читача обізнаного. Міфологічні екскурси як одна з головних структур побудови.
Роман Давньої Греції. Ахілл Татій. "Левкіппа та Клітофонт". Лонг. "Дафніс і Хлоя". Зміст та художні смисли.
Роман Давнього Риму. Апулей. "Метаморфози, або Золотий осел" як один з перших бестіаріїв у світовій літературі. Філософські ідеї роману. Вишуканий стиль тексту. Поєднання мови аристократів та мови простого люду. Роман мандрів Люція-віслюка як кишенькова енциклопедія Давнього Риму. Вплив роману на подальший розвиток світової літератури.
Заліковий модуль 2.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 4. Література Середніх віків.
Загальна характеристика літератури Середніх віків. Символізм середньовіччя як головний метод доби. Вплив трьох факторів (фольклор, античність, християнство) на розвиток середньовічних літератур. Ідея періодизації. Література раннього, зрілого та пізнього середньовіччя.
Кельтський епос. Героїчні саги з головним героєм Кухуліном. Фантастичні саги з головними героями Фінном та Оссіаном. Вплив саг на розвиток лицарських романів про короля Артура та романів нещасливого кохання Трістана і Ізольди. "Пісні Оссіана" Джеймса Макферсона (ХVІІІ ст.) як талановита містифікація кельтських саг.
Героїчний епос германських народів. Загальна характеристика. Цілісність героїв епічних сказань щодо змісту, тонічний алітераційний вірш з великою кількістю кеннінгів щодо форми. Важкість перекладу на мови з вільним наголосом.
Англосаксонський епос "Беовульф". Зміст поеми. Християнський мотив як головний в концептуальному осмисленні епосу.
Епос скандинавських народів. "Старша Едда" як збірка міфологічних та героїчних пісень. Загальність долі богів та людей. Гномічні пісні як катехізис скандинавського середньовіччя. Героїчні пісні про Сігурда та Гудрун. Родова свідомість героїв. Мотив помсти.
Самостійна робота: Міф про створення світу у літературах різних народів.
Німецький епос. "Пісня про Нібелунґів". Основа епосу – боротьба за казковий скарб. Християнський мотив золота як джерела нещастя людини. Загальність сюжету і героїв скандинавського та німецького епічних полотен. Різність їх змістовного трактування. Ідея соціальної свідомості героїв. Мотив помсти у німецькому сказанні.
Французький героїчний епос. "Пісня про Роланда". Історична основа. Роланд – герой, заданий народною уявою.
Іспанський героїчний епос. "Пісня про мого Сіда". Історико-легендарний образ Сіда. Мудра людяність в зображенні ворога. Відсутність релігійного фанатизму, ненависті до іновірців. Тема сім'ї, її місце у епосі.
Героїчний епос Давньої Русі. Билини. Поетика. Умовно-історичний світ. Епічний час. Поняття билинного речитативу. Величавість, монументальність, з одного боку, та простота і природність – з іншого. Билини про старших та молодших богатирів. Київський та Новгородський цикли.
Література Давньої Русі. Монументальність та велич цілого, анонімність, протиставлення тимчасового та вічного, світу великого та малого, додержання літературного етикету як головні риси. "Повесть временных лет", "Слово о полку Игореве", "Моление Даниила Заточника", "Повесть о Петре и Февронии Муромских", "Повесть о Дракуле", "Повесть о Шемяке", "Повесть о горе-злочастии" (рос.). Зміст. Основні художні ідеї.
Самостійна робота: Література Давньої Русі в літературних обробках ХІХ – ХХ ст.
Лірика Середньовіччя. Поезія арабського світу та поезія мовою фарсі як створення особливої картини філософського Сходу. Рубаї Омара Хайяма. Рубаї та газелі Сааді. Суфійська лірика Ібн аль Арабі та Румі.
Західноєвропейська поезія. Французька лірика трубадурів. Німецький міннезанг. Поезія вагантів.
Лицарський роман. Франція: Кретьєн де Труа "Івейн, або лицар з левом". Германія: Вольфрам фон Ешенбах "Парцифаль". Ідея Святого Граалю як головний символ Середньовіччя. Міфологічна тотожність любові і смерті в лицарському романі "Тристан та Ізольда".
Самостійна робота: Ремінісценції лицарського роману в літературі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Література Відродження.
Реалізм Відродження як основний метод літератури.
Італія. Данте Аліґ'єрі. "Божественна комедія". Композиція. Будова світу в уявленні автора. Кола Аду, Чистилища, Раю. Символізм поеми. Мудрість розуму та мудрість серця як головні ідеї поеми. Джованні Боккаччо. "Декамерон". Композиція. Світ, яким він є, та світ, яким він повинен бути. "Декамерон" Боккаччо та збірка новел "Кентерберійські оповідання" Чосера. "Декамерон" Боккаччо та "Пир во время чумы" Пушкіна.
Семінарське заняття: Література італійського Відродження.
Германія. Себастьян Брант. "Корабель дурнів" як сатирико-дидактичний твір. Афористичність тексту. Алегорії Бранта у романі-притчі американської письменниці ХХ ст. К. Е. Портер "Корабель дурнів".
Нідерланди. Еразм з Роттердаму. "Похвала глупості" як книга-парадокс.
Семінарське заняття: Рефлективність німецького та голландського Відродження.
Франція. Франсуа Рабле. "Гаргантюа і Пантагрюель" як іронічна енциклопедія світу. Утопічна ідея Телеми. Гуманістичні ідеали книги. Карнавальний сміх Рабле.
Іспанія. Мігель де Сервантес. "Дон Кіхот". Лицарський роман навиворіт. Дон Кіхот та Санчо Панса як учитель та учень в один час. Мудрість небесна та мудрість земна. Ідея сакрального безумства. Ідеї Сервантеса у Пушкіна ("Рыцарь бедный") та Достоєвського ("Ідіот"). Карнавальний сміх роману.
Самостійна робота: Карнавальна сміхова культура Рабле та Сервантеса.
Англія. Вільям Шекспір. Хроніки. Трагедії. Комедії. П'єси. Сонети. Картини людських пристрастей, страждань та сподівань. Відкритість любій людській турботі. Сміх у Шекспіра. Реформаторство в жанрах трагедії та комедії. Можливість наповнити схеми, створені Шекспіром, різноманітним змістом. Шекспір в російських та українських перекладах.
Семінарське заняття: Творчість Шекспіра як вершина доби Відродження.
Тема 6. Література доби Просвітництва.
Бароко. Картина світу, що створена в рамках методу.
Італія. Торкватто Тассо. "Звільнений Єрусалим". Перемога релігійно-християнського начала над почуттєво-язичницьким. Всепоглинаюча сила любові.
Іспанія. П'єр Кальдерон. "Життя є сон". Мотив сну та яви. Тема "весь світ – театр" в освоєнні добою бароко. Міф про печеру Платона як головна структура поеми. Шлях пізнання ілюзорності буття.
Англія. Джон Мільтон. "Загублений рай". Тема гріха та вигнання людини з Раю. Протистояння бога і сатани. Урочистість стилю.
Германія. Ганс Гриммельсгаузен. "Симплициссимус". Роман як історія помилок і пошуків людської особистості. Тридцятилітня війна як історичний фон. Ідея "постійності мінливості". Складність світу, неможливість його зрозуміння для простака з простаків.
Русь Московська. Росія. Сильвестр. "Домострой". Дидактика збірки. Симеон Полоцький. Віршовані зводи "Вертоград багатобарвний". "Глас народу". "Світ є книга". Багатоликість, мінливість, складність світу. Неможливість розуміння його простою людиною.
Самостійна робота: Концепція світу і людини, створена літературою бароко.
Класицизм. Картина світу, що створена в рамках методу.
Театр французького класицизму. Жанр трагедії. П'єр Корнель. "Сід". Жан Расін. "Федра". Своєрідність змісту та форми. Жанр комедії. Мольєр. "Дон Жуан, або кам'яний гість". "Мізантроп". "Тартюф". "Міщанин у дворянстві". Зміст. Сміх Мольєра.
Російський класицизм. Ранній класицизм. Оди М. Ломоносова, епістоли О. Сумарокова, досліди В. Тредіаковського як спроба створити нову літературну мову. Зрілий класицизм. Д. Фонвізін. "Недоук". Сміх комедії. Г. Державін. Оди. "На смерть князя Мещерського". "Феліца". "Бог". "Водоспад". Реформа жанру. Пізній класицизм. Байки І. Крилова. Комедія Д. Грибоєдова "Горе від розуму". Жанр мандрів-проповіді у О. Радищева ("Подорож з Петербурга до Москви"). Ода "Вільність".
З історії літератури Сходу XVII ст. Басьо. Жанр хоку. Принцип карумії (легкості). Пошук поетичної правди.
Реалізм Просвітництва. Опанування світу в рамках методу.
Англія. Д. Дефо. "Пригоди Робінзона Крузо". Д. Свіфт. "Мандри Гулівера".
Франція. Вольтер. "Кандид". Д. Дідро. "Монахиня". "Племінник Рамо". "Сон д'Аламбера". "Лист до сліпих в повчання видючим".
Семінарське заняття: Ідеї Просвітництва у філософській прозі Вольтера та Дідро.
Германія. Ґете. "Фауст". Просвітницька концепція особистості та світу. Художній зміст прологів поеми. Тема учителя та учня.
Семінарське заняття: Драматична поема Ґете "Фауст" – квінтесенція доби Просвітництва.
Сентименталізм. "Сентиментальні мандри" Лоренса Стерна (Англія). "Страждання юного Вертера" Ґете (Германія), "Бідна Ліза" М. Карамзіна (Росія). Світ і людина в концепції методу. Культ чулості і вразливості.
Заліковий модуль 3.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.
Тема 7. Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби.
Романтизм.
Англійський романтизм. Дж. Ґ. Байрон. "Манфред". "Мазепа". "Каїн". Концепція героя у гарольдовому плащі – байронічного героя. "Мазепа" в контексті з поемами Рилєєва "Войнаровський" і Пушкіна "Полтава".
Німецький романтизм. Е. Т. А. Гофман. "Золотий горщик". "Еліксири диявола". "Нічні оповідання". "Крихітка Цахес". Фантазери і філістери. Мотив двійника, нічного боку душі людини у створеній гофманіаді.
Російський романтизм. О. Пушкін. "Бахчисарайський фонтан". "Цигани". Парадигма різних культур. Бунт проти обмежень свобод людини. М. Лермонтов. "Мцирі". "Демон". Ідея байронічного героя, героя однієї пристрасті. Мотив самітності, марності пошуків людини, тотожності життя та смерті. Демонічна природа бентежного відношення до світу та моральна неможливість згоди з його неповноцінністю.
Самостійна робота: Демонічна тема у світовій літературі.
Семінарське заняття: Романтичний герой Байрона, Гофмана, Пушкіна, Лермонтова.
Французький романтизм. В. Гюго – провідник і теоретик романтизму. "Собор Паризької богоматері", "Знедолені" як твори, сповнені ідеями французької революції та вільної фантазії художника. Категорія красоти в опануванні Гюго.
Американський романтизм. Е. А. По. "Вбивство на вулиці Морґ", "Тайна Марі Роже", "Викрадений лист". Трилогія про сищика Дюпена як розповідь про розгадування таємниці злочину. "Ліґея", "Морелла", "Падіння дому Ашерів", "Маска червоної смерті", "Серце-викривач". Романтично-дивні герої. Категорія красоти в поетиці По. Символічна лірика. "Ворон".
Самостійна робота: Геніальний сищик та його друг-оповідач в художніх структурах Е. По, А. Конан-Дойля, А. Крісті.
Семінарське заняття: Романтичний герой В. Гюго та Е. По.
Реалізм. Перша половина ХІХ ст. Опанування методом світу і людини.
Російський реалізм. О. Пушкін. "Євгеній Онєгін". "Маленькі трагедії". "Повісті Бєлкіна". Від романтизму до реалізму. "Євгеній Онєгін" як широка панорама російського життя. Енциклопедичне охоплення дійсності. Унікальність композиції. Принцип оповідної симетрії. Паралелізм "природа – людина". "Онєгінська" строфа. Характер російської молодої людини, волелюбно настроєної і в той же час нудьгуючої і зневіреної. Тетяна як "милий ідеал". М. Лермонтов. "Герой нашого часу". Спроба зрозуміти своє покоління. Психологічні мотивування, поетика точок зору та подолання одномірності системи персонажів. Концептуальна паралель Печорін – Онєгін. Ідея "зайвої людини". Печорін як "тип страждальця російського свідомого життя" (за Достоєвським). М. Гоголь. Повісті "Ніс", "Шинель". Зб. пов. "Миргород" та "Арабески". Комедія "Ревізор". Поема "Мертві душі". Поетика магічного реалізму Гоголя. Іван Іванович та Іван Никифорович, колежський асесор Ковальов та Акакій Акакієвич Башмачкін, Пульхерія Іванівна та Афанасій Іванович Товстогуби, Іван Федорович Шпонька, Хлестаков та Чичиков як галерея людських типів. Єдність комічного і трагічного в поетиці письменника. Епічний зміст мандрів усією Росією – Україною. Мертві та живі душі Гоголя. "Тарас Бульба" як живий літопис історико-національного колориту.
Французький реалізм. О. де Бальзак. "Людська комедія" – 97-томний цикл романів. Архітектоніка та всеосяжний характер. Єдність створеного світу. Автор як історик і секретар сучасного йому суспільства. Матеріальна деталь (вигляд, жест, костюм, вчинок) як семіотична ідея. "Гобсек". "Євгенія Гранде". "Батько Горіо". Історія молодих людей в пошуках свого місця. Філософія золотої монети. Стендаль. "Червоне і чорне". Майстерний аналіз людських пристрастей на широкому суспільно-побутовому тлі. Поразка і перемога Жюльєна Сореля. Світ вигаданих і дійсних цінностей. Ґ. Флобер. "Пані Боварі". Роман як історія почуттів. "Боваризм" як індивідуальна і соціальна хвороба. Аптекар Оме як уособлення вульгарності (рос. – пошлости) життя.
Англійський реалізм. В. Теккерей – сатирик вікторіанської доби. "Ярмарок марнославства" як "роман без героя".
Семінарське заняття: Реалізм першої половини ХІХ ст. Герой і героїня в пошуках себе і свого місця.
Реалізм. Друга половина ХІХ ст. Опанування методом світу і людини.
Англійський реалізм. Ч. Діккенс. "Посмертні записки Піквікського клубу". "Пригоди Олівера Твіста". "Девід Копперфільд". "Великі сподівання". "Важкі часи". Поєднання суспільної критики з ліризмом, сентименталізмом і гумором. Реалістична проза Діккенса як пряме протиборство добра і зла. Органічна щирість, дар співчуття та чуйності – аксіологічні структури світу, створеного письменником.
Російський реалізм. І. Тургенєв. Реалістичні соціально-побутові романи "Дворянське гніздо", "Батьки і діти", "Дим", "Напередодні". Притаманний письменнику особливий тип героя – дворянина-інтелігента. Право на особистість та усвідомлення обов'язку перед суспільством. Ліризм прози. "Ася" як історія одного кохання. "Розумова і моральна фізіологія" (за автором) доби. Ф. Достоєвський як майстер реалістичної психологічної прози, насиченої філософською проблематикою. Романи "Злочин і кара", "Ідіот", "Біси", "Брати Карамазови". Між богом і теорією. Мотив страждання та провини в поетиці художника. Ідея відновлення загиблої людини. Пошуки естетичного ідеалу. М. Лєсков. "Леді Макбет Мценського повіту". "Тупійний художник". Наявність існування в російському житті справжніх трагедій, драматичних конфліктів. "Відчуження автора", "тиха уїдливість" як основні риси реалістичного стилю письменника. "Зачарований мандрівник". "Затаврований ангел". "Однодум". "Несмертельний голован". "Лівша". Ідея морально чистої людини. Соковита народна мова творів. О. Островський – творець національного російського театру. "Темне царство" "Грози". "Страсті по Катерині" як історія виклику страху і стражданню. Л. Толстой. Письменник та філософ. Майстер реалістичної психологічної прози. Роман-епопея "Війна і мир", психологічний – "Анна Кареніна", соціально-філософський – "Воскресіння". Пізній Толстой. "Крейцерова соната". "Отець Сергій". "Смерть Івана Ілліча". "Глибина задуму і красота виконання" (за Чеховим). Душевна боротьба героя як напружений спір, внутрішнє питання та внутрішня відповідь. Екзистенціальність. Ідея просвітлення як головна структура поетики.
Французький реалізм. Від реалізму до натуралізму. Ґі де Мопассан. "Життя". "Милий друг". Соціально-критичний пафос романів. Ясність і чіткість стилю. Проза Мопассана як виклик Танатосу. Е. Золя. Серія романів "Руґон-Маккари" – епічний образ епохи, художня ілюстрація фізіологічних та соціальних законів. Від "Кар'єри Руґонів" до "Доктора Паскаля". Символи "доби безумності і ганьби" (за автором).
Семінарське заняття: Реалізм другої половини ХІХ ст. Герой і героїня в пошуках себе і свого місця.
Європейська поезія ХІХ ст. Ф. Шіллєр. Д. Байрон. В. Блейк. С. Кольрідж. Д. Кітс. В. Вордсворт. П. Шеллі. Р. Сауті. Й. Ґете. Г. Гейне. А. Міцкевич. Е. По. Ш. Петефі, Ш. Бодлєр.
Російська поезія ХІХ ст. В. Жуковський. П. Вяземський. А. Дельвіг. Д. Вєнєвітінов. К. Батюшков. О. Пушкін. К. Рилєєв. Є. Баратинський. М. Лермонтов. Ф. Тютчев. М. Некрасов. О. Толстой. А. Майков. О. Апухтін. Я. Полонський. А. Фет.
Самостійна робота: Поезія ХІХ ст. Ліричне опанування світу.
Тема 8. Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби.
Література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Модернізм. Опанування методом світу і людини. Вплив філософії А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, О. Шпенглера, А. Берґсона, психоаналізу З. Фрейда на розвиток світової літератури.
Французька поезія. Імпресіоністські пошуки С. Малларме. Символістська ідея "поезії таїни" П. Верлена, "поезії пророцтва" А. Рембо. Поетичний авангард Ґ. Аполлінера. Інтелектуальність лірики П. Валері. Сюрреалістичні поезії Л. Арагона.
Австрійська поезія. Г. Гофмансталь. Поезія асоціацій. Космос Р. М. Рільке. Відгук філософії зодчества Рільке в поезії Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої, О. Мандельштама.
Іспанська поезія. Оновлення традиційних форм Г. Лоркою.
Бельгійська поезія. Символізм Е. Верхарна.
Англійська поезія. Філософські медитації Т. С. Еліота.
Російська поезія. Модерністський пошук нових змістів і форм С. Надсоном, Д. Мережковським, В. Брюсовим, А. Бєлим, О. Блоком, В. Івановим, М. Волошиним, М. Кузьміним, І. Аннінським, Ф. Сологубом, З. Гіпіус, С. Чорним, Д. Хармсом, М. Гумільовим, М. Клюєвим, В. Хлєбніковим, В. Ходасєвічем, В. Маяковським, С. Єсеніним, Б. Пастернаком, М. Цвєтаєвою, О. Мандельштамом, А. Ахматовою.
Самостійна робота: Поезія кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ліричне опанування світу.
Модерністська драма.
Норвегія. Символістична драма Г. Ібсена "Ляльковий дім". Аналітизм п'єси. Внутрішня динаміка. Мотив звільнення людини.
Германія. Ґ. Гауптман. Символістична драма "Перед сходом сонця". Час від сходу та заходу світила як довгий шлях країни. Темрява майбутнього.
Росія. А. Чехов. "Чайка". "Вишневий сад". Символіка. "Нова мова" драматургії. Поліфонічна організація всієї структури драматичної дії.
Англія. Б. Шоу. "Дім, де розбиваються серця" як "фантазія в російському стилі на англійські теми" (за автором). Драма-парадокс. Драма-дискусія. Символіка п'єси.
Бельгія. Театр М. Метерлінка. "Сліпці". Символіка. Жага любові і страх смерті як провідні структури п'єси.
Семінарське заняття: Європейська драма кінця ХІХ – початку ХХ ст.
На межі двох епох. Нові тенденції художньої прози. Від реалізму до модернізму.
Росія. А. Чехов як представник психологічного реалізму. "Філософія життя" в оповіданнях "У різдвяну ніч", "Хористка", "Володя великий, Володя маленький", "Студент", "Чорний монах", "Палата номер шість", "В ярузі". Г. Успенський. Нарис "Випрямила". Публіцистичність стилю, категорія красоти в естетиці письменника. Л. Андрєєв. "Життя Василія Фивєйського". "Іуда Іскаріот". "Безодня". Тяжіння до притчі. Алегоричність прози. О. Купрін. "Безумство". "Олеся". "Гамбринус". "Лістригони". "Гранатовий браслет". "Брегет". Аксіологічні структури в естетиці письменника. В. Короленко як майстер малої літературної форми. Оповідання "Сон Макара", "Ліс шумить", "Ріка грає", "Соколинець", "Парадокс". Імпресіонізм прози. І. Бунін. Оповідання "Легке дихання", "Брати", "Пан з Сан-Франциско", "Мітіне кохання". Філософія любові і смерті. М. Горький. Романтична естетика ранніх творів. Вплив ніцшеанства. Оповідання "Челкаш", "Старуха Ізергіль", збірка "Весінні мелодії".
Франція. Р. Ролан. Романи "Жан Крістоф", "Кола Брюньйон", "Зачарована душа". Ромен Ролан як Лев Толстой Франції (за М. Горьким).
Германія. Т. Манн. Новели "Тоніо Крегер", "Тристан", "Смерть у Венеції". Трансформація ідей Ніцше і Шопенгауера.
Англія. О. Уайльд. Афористичні казки "Рибак і його душа", "Соловей і роза". Красота в естетиці письменника. Д. Ґолсуорсі. "Сага про Форсайтів". Епічний образ життя англійського міщанства та аристократії. Вірність принципам реалізму. "Сага про Форсайтів" поруч з сімейними хроніками того ж часу: Т. Манн "Буденброки" (Германія), М. дю Ґар "Родина Тібо" (Франція), М. Горький "Життя Кліма Самгіна" (Росія). Г. К. Честертон. "Людина, яка була четвергом". Метафоричність роману. Ідея звільнення від інерції буденного мислення. Категорія красоти в естетиці письменника. Д. Лоренс. Психологічно-побутовий роман "Коханець леді Чаттерлей".
США. Д. Лондон. Збірки оповідань "Син вовка", "Діти морозу", "Любов до життя". Повість "Поклик предків". Роман "Мартін Іден". Боротьба людини-одинака із суспільним ладом, долею, силами природи.
Семінарське заняття: Концепція світу і людини в літературі зламу століть.
Модерністська проза.
Англія. О. Уайльд як прихильного крайнього естетизму, майстер парадоксу. Символічний роман "Портрет Доріана Грея". В. Вулф. Символіко-психологічні романи "Місіс Делловей", "До маяка". Особлива техніка внутрішнього монологу. Роман "Орландо" як екстравагантна містифікація. Д. Джойс. "Улісс". Новаторська проза. Параболічно-філософська мова. "Потік свідомості". Роман як "біблія модернізму". Роман як "одіссея" Леопольда Блума, сучасного Улісса, і як трагіко-комічний епос сучасного людського життя.
Франція. М. Пруст. Цикл романів "У пошуках втраченого часу". Поєднання витонченого психологічного аналізу та спостереження за життям епохи з естетично-філософськими роздумами. Імпресіоністський принцип "враження – критерій істини".
Австрія. Ф. Кафка. Герметичні романи-параболи "Процес", "Замок". Сюрреалістичність та екзистенційність прози. Самотність людини у байдужому світі. Алогізм, абсурдність того, що відбувається з героями. Новела "Перетворення". Мотиви відчуження від сім'ї та загибелі через службу. Р. Музіль. Збірки новел "З'єднання", "Три жінки". Роман "Людина без властивостей". Поєднання філософського аналізу, гротеску та іронії.
Норвегія. К. Гамсун. "Голод". "Пан". "Благословення землі". Ідея містичних зв'язків людини з природою.
Швеція. А. Стріндберг як предтеча експресіонізму. Збірки оповідань "Шлюби", "Утопії у дійсності".
Росія. Ф. Сологуб. Неоміфологізм "Дрібного біса".
Японія. А. Рюноске. Новели "Расьомон", "У хащі", "Осінь", "Холод". Загадковість, непередбаченість людської свідомості, трагічні колізії добра у світі соціального зла. Роман "Життя ідіота". Самотність людини, її безсилля перед часом і історією.
Семінарське заняття: Концепція світу і людини в модерністській прозі.
1925 – 1950 рр.
Германія. Виникнення традиції "інтелектуальної прози". Новий тип роману. Філософська спрямованість романів Т. Манна "Чарівна гора", "Йосиф і його брати", "Доктор Фаустус". "Магічний театр" архетипів "Степового вовка", "Гри в бісер" Г. Гессе. Ментальність політичного фанатизму та аполітизм "йоги" "Сліпучої пітьми" А. Кестлера. Поява нової літературної течії "загубленого покоління". Події першої світової війни та її трагічні наслідки в романах Е. М. Ремарка "На західному фронті без змін", "Тріумфальна арка", "Чорний обеліск". Ремарківська інтерпретація вічних питань любові, дружби, відданості, життя і смерті. Б. Брехт як автор теорії епічного театру, що підкреслює характер сценічних подій ("ефект сторонності" в акторській грі, пісні, що коментують дії). Драми "Тригрошова опера", "Матінка Кураж та її діти".
Росія. Невичерпна біблєїстика прози А. Платонова. Оповідання "Фро", "Ріка Потудань", романи "Чевенгур", "Ювенільне море", "Котлован". Органічне поєднання пафосу і іронії. Сюрреалізм стилю. Міфологеми автора. О. Толстой. "Петро І" як спроба створення нової міфології російської історії. Роман в контексті творів О. Пушкіна ("Мідний вершник"), Д. Мережковського ("Антихрист") і А. Бєлого ("Петербург"). Роман-трилогія "Ходіння по муках". Доля російської інтелігенції під час жовтневої революції. М. Булгаков. Події громадянської війни в Україні у романі "Біла гвардія". Символічний образ Міста. Реальність історична та реальність культурна. "Собаче серце" як завершення циклу сатиричних повістей 20-х років ("Дияволіада", "Рокові яйця"). Сатирична метафоричність, тотожність вторгнення в біологічну природу людини і в соціальні процеси суспільства. Тяжіння до жанру антиутопії (Є. Замятін "Ми", Г. Уеллс "Острів доктора Моро", О. Хакслі "О, дивовижний новий світ", Дж. Оруелл "Колгосп тварин"). Від євангелієвських мотивів "Собачого серця" до головних ідей і образної структури "Майстера і Маргарити". "Рокові питання" російської інтелігенції в романі. "Московська" і "єршалаїмська" фабули. Ідея вічного пошуку істини. Воланд Булгакова як жива діалектика буття. Сатиричне опанування подій часу. О. Аверченко, М. Зощенко, Д. Хармс, В. Маяковський, І. Ільф і Є. Петров. Епічне опанування подій часу. М. Горький. "Життя Кліма Самгіна" як художнє зображення колективної свідомості людини ХХ ст. М. Шолохов. "Тихий Дон". Трагедія донського козацтва у роки революції та громадянської війни. Проблема "людина і історія". "Лютий реалізм" (за П. Палієвським). Поетичний космос Шолохова. Б. Пільняк. Романи "Голий рік", "Повість незагашеного місяця" як нова "орнаментальна" проза. Ліро-епічна історіософія Росії. Конфлікт тоталітарної системи і індивідуальної людської долі, що потрапила в орбіту системи. І. Шмельов. Повісті "Літо господнє", "Богомілля" як духовні сповіді. Контекст з повістями Б. Зайцева "Подорож Гліба", "Валаам". Життя як осмислений священний обряд. Розчуленість героя як аксіологічна структура письменника. Роман "Сонце мертвих". Глибина і епічна масштабність. Почуття трагізму. Гнівний викривальний пафос. Апокаліптичні мотиви. Контекст з "Записками з мертвого дому" Достоєвського та "Проклятими днями" Буніна. А. Веселий ("Росія, кров'ю вмита") та О. Ремізов ("Слово про погибель руської землі") в контексті з прозою Шмельова і Пільняка.
Франція. Екзистенційна проза А. Камю. Романи "Чужий", "Чума". Багатоплановість тексту. "Чужий" як язичницьке євангеліє. Захист загальнолюдських цінностей у "Чумі". Міфологема абсурду. Притчеобразність стилю. Екзистенційна проза Ж. П. Сартра. Роман "Нудота". Свобода як сутність індивідуальної екзистенції. Ідея абсурдності реальності. Екзистенційна проза С. де Бовуар. Збірка есе "Друга стать". Питання "що таке бути жінкою" в світі абсурду. Е. Йонеско як засновник "театру абсурду". Гра слів, гротескність, нонсенс "Голомозої співачки", "Носорогів". Ідея оносороження світу.
США. Т. Драйзер – засновник натуралізму в американській літературі. Трилогія "Фінансист" – "Титан" – "Стоїк" як літературна пам'ятка ХХ ст. Трагедія людини "безнадійно середньої", "ніякої" – раба своєї почуттєвості та раба суспільних ілюзій в "Американській трагедії". Ф. С. Фіцджеральд. Відчай "втраченого покоління" в романах "Великий Гетсбі", "Ніч лагідна". Трансформація національного міфу "американська мрія" в "американську трагедію". Гетсбі та його літературний попередник Мартін Іден Д. Лондона. Е. Хемінгуей. Трагічність людської долі та утвердження гуманістичних цінностей індивідуального героїзму. Романи "Прощавай, зброє", "По кому дзвонить дзвін", "Старий і море". В. Фолкнер. Трагедія американського Півдня в романах "Шум і лють", "Авессалом, Авессалом!". Художній зміст Йокнапатофи. Т. Уальдер. Історичні фантазії "Міст короля Людовика Святого", "Мартовські іди". Вічні цінності і драми людського буття. Вплив філософії Ж. П. Сартра. Свобода як відповідальність. Спроба Д. Р. Дос Пассоса бути архитектоніком історії. Трилогія "США". Поєднання документальної і художньої прози. "Трамвай "Бажання" Т. Уільямса. Екзистенційні та фрейдистські ідеї. Г. Міллер. "Тропік Рака". "Тропік Козерога". Анархічний бунт проти усталених звичаїв і сучасної культури. Вплив творчості Міллера на покоління бітників.
Англія. Скептичні роздуми про майбуття сучасної цивілізації у антиутопіях Г. Уеллса ("Машина часу", "Острів доктора Моро"), О. Хакслі ("О, дивовижний новий світ"), Дж. Оруела ("1984", "Колгосп тварин"). "Контрапункт" О. Хакслі як роман ідей і як енциклопедія моральних пошуків ХХ ст. Продовження постмодерністами 70 – 80-х рр. ХХ ст. композиційних розробок Хакслі. "Втрачене покоління" в романах Р. Олдінгтона "Смерть героя", "Всі люди – вороги".
Чехія. К. Чапек. Драма "Мати" як сатиричне звинувачення мілітаризму.
Семінарське заняття: Жанр антиутопії у світовій літературі ХХ ст.
Семінарське заняття: Перша світова та громадянські війни у літературному опануванні.
Друга половина ХХ ст.
Постмодернізм. Опанування методом світу і людини. Вплив філософії Р. Барта, Ж. Дерріда, Ж. Делеза на розвиток літератури.
Франція. "Література і зло" Ж. Батая, "Простір літератури" М. Бланшо. Вплив на теорію і практику структуралізму і постструктуралізму, естетику "нового роману". А. Роб-Гріє. Романи "Ревнощі", "В лабіринті", "Проект революції в Нью-Йорку", "Топологія міста-привиду", "Джинн", "Анжеліка". Від "предметності" до текстів гри. Використання архетипів масової культури, підсвідомості. Н. Саррот. Романи "Золоті плоди", "Ви чуєте їх", "Ти себе не любиш". Зображення світу через відбиття його в підсвідомості. С. Беккет – ірландець за походженням, що писав англійською та жив і друкувався у Франції. Драми "Очікуючи Годо", "Стільці", "Кінець гри", "Катастрофа". Песимізм і надія "театру абсурду". Переклик "з театром очікування" Метерлинка. Творчість Б. Віана – перший вияв нонконформістського "молодіжного бунту" 50 – 70 рр. Патетика і пародія, "чорний" гумор романів "Осінь у Пекіні", "Червона трава" та п'єс "Сніданок генералів", "Будівники імперії". Р. Мерль. Антифашистський роман "Смерть – моє ремесло", антиколоніальний – "Острів", нонконформістський – "За склом", утопістський – "Мальвіль", роман-попередження – "Мадрапур". Філософське осмислення буття. А. Лану. Трилогія "Безумна Грета". Приреченість сучасного світу. М. Юрсенар. Історичні стилізації "Спогади Андріана", "Філософський камінь". Цикл "Східні новели". Філософізм і гостросюжетність прози. Е. Базен. Трилогія "Сім'я Резо". Цикл "сімейних романів" "В ім'я сина", "Подружнє життя". Філософський роман "Щасливці з острову "Відчаю". Іронічний психологізм прози. М. Дрюон. Цикл історичних романів "Прокляті королі".
Англія. Ґ. Ґрін. Романи "Почесний консул", "Суть справи". Спроба проникнення в парадокси і трагічні колізії сучасності. Використання детективної фабули. В. Ґолдінг. "Володар мух" як антиутопія і як філософська притча. Роман-алегорія "Шпиль". Тема гріха та перемоги творчого генія. Собор як метафора подвійності буття. Далеке єгипетське минуле в повісті-притчі "Бог-скорпіон". Людина ХХ ст. в романі-притчі "Вільне падіння". П. Вудхауз. "Псміт – журналіст". Звільнення від стереотипів. Англійський гумор І. Во. Романи "Мерзенна плоть", "Чорна біда". Повісті "Незабутня", "Нова Європа Скотт-Кінга". Синтез сатири і лірики. М. Спарк. Морально-психологічні романи "Memento mori", "Міс Джин Броуді у розквіті літ". Е. Берджес. "Механічний апельсин". Чорний гумор, гротеск. Ідея виховання в романі. А. Мердок. Екзистенційний неспокій "Скромної троянди" та "Чорного принца". Т. Стоппард. "Розенкранц і Гільденстерн мертві". Шекспірівські ремінісценції. Дж. Фаулз. Психологічно-філософські романи "Колекціонер", "Жінка французького лейтенанта", "Вежа з чорного дерева", "Черв'як", "Волхв", "Мантиса". Майстерність пародійної стилізації. Інтертекстуальна заданість. Можливість інтерпретації в категоріях філософії екзистенціалізму. Гра з читачем. Багатошарові численні літературні, філософські історичні алюзії та паралелі. Ідея гри в Бога в романі "Волхв". Проблема становлення і самопізнання особистості як магістральна для всієї творчості письменника.
Італія. А. Моравіа, І. Кальвіно, Л. Малєрба у збірці філософських алегорій "Історії з передісторії". У. Еко. "Ім'я троянди". "Маятник Фуко". "Острів напередодні". "Баудоліно". Історико-детективна , філософсько-етична, іронічна проза. Багатозначність і історична мінливість ключових понять людського досвіду. Тонка значеннєва гра. Еклектика. Руйнування звичних літературних схем. Ідея лабіринту – різоми, детективу, у якому мало що з'ясовується. Реконструкція подій минулого з позицій сучасної філософії і культури.
Швейцарія. М. Фріш. Романи "Homo Faber", "Назвуся Ґантенбайном". Зіткнення моральних цінностей з прагматизмом та технократією. Людина в пошуках себе. Мотив відплати, покарання за зрадництва дрібні і серйозні. Проблема самоідентифікації особистості в сучасному світі. Ф. Дюрренмат. Трагікомедія "Візит літньої дами". Соціально-песимістичні концепції всесвітньої історії в драмах "Фізики", "Співучасник", "Ахберлоо". "Світ-лабіринт" в п'єсах "Двійник", "Портрет планети". Реквієм за нерозумним людством.
Швеція. П. Ф. Лагерквіст. Антифашистські повісті "Кат", "Карло". Людина в пошуках себе в романі "Пілігрим".
Фінляндія. М. Ларні. Збірки "Про це у голос не говорять", "Сократ у Гельсінкі і інші оповідання". Сатира на сучасний світ.
Польща. С. Лем. "Соляріс". "Едем". "Катар". Аналіз біологічних та соціальних наслідків розвитку науки та цивілізації. Саркастичні притчі "Зоряні щоденники Іона Тихого", "Кіберіада", "Пілот Піркс". С. Мрожек. Збірки оповідань "Слон", "Дощ", "Два листа". П'єси "Емігранти", "Портрет", "Стриптиз", "Танго", "Любов в Криму". Абсурдізм і пародійність. Висміювання історико-культурних міфів, стереотипів демагогічного мислення. Спотворений світ і особистість у полоні стереотипів. Контекст з п'єсами Горького ("На дні") і Беккета ("Очікуючи Годо").
Германія. Л. Фейхтванґер. Історичний роман "Гойя". Торжество розуму, таланту в боротьбі з бездуховністю. Г. Белль. "Більярд о пів на десяту". Трагічна доля Германії першої половини ХХ ст. Непереборене минуле, провина всіх і кожного у скоєному нацизмом. Кати і жертви. Роман-стан, роман-настрій "Очами клоуна". Пошук альтернативи цінностям батьків. Наскрізний настрій доби "розсердженої молоді" у Белля і Селінджера ("Ловець у житах"). Ґ. Ґрас. "Бляшаний барабан". Гротескна історія карлика Оскара Мацерата як пережита самим автором історія його країни. В. Кеппен. Соціально-психологічний роман "Смерть у Римі". Майстерність використання внутрішніх монологів. З. Ленц. Романи "Урок німецької", "Краєзнавчий музей". Духовне протистояння війні, фашизму, неонацизму. Пошук ідеального героя.
Росія. В. Некрасов. "В окопах Сталінграду" як етапний твір про Велику Вітчизняну війну і як початок традиції "лейтенантської прози". Свобода від казенного оптимізму. Тема моральної відповідальності. "Чесний погляд на війну" (за В. Биковим). В. Биков. "Сотніков". "Дожити до світанку". "Знак біди". Моральні аспекти поведінки людини в воєнні часи. Г. Бакланов. "Мертві сорому не ймуть". "Липень 41 року". "Навіки – дев'ятнадцятирічні". Правдиве зображення жахів війни і судьб її рядових учасників ("окопна правда"). Ю. Бондарєв. "Батальйони просять вогню". "Гарячий сніг". Власна гідність людини у складних воєнних ситуаціях. Б. Васильєв. "А зорі тут тихі". "В списках не значився". Трагізм і героїка війни. К. Симонов. Вірш "Жди мене, і я повернусь". Інтонації молитви і присяги одночасно як ключ універсалізму і автентичності. Трилогія "Живі і мертві". Цикл повістей "З записок Лопатіна". Спроба розповісти не тільки про самовідданість людини, але й про трагізм воєнних поразок, людську слабкість. В. Гроссман. Дилогія "Життя і судьба". Сталінградська епопея з точки зору універсальних всеобіймаючих категорій людського буття. Ф. Абрамов. Трилогія "Прясліни" як гостроконфліктна проза колоритної мови. Діла і долі людини північного села під час війни і післявоєнні роки. В. Астафьєв. "Цар-риба". "Останній уклін". "Печальний детектив". Протистояння кореневих устоїв національного буття моральному розладу. Жорстокий діагноз соціального стану сучасного суспільства. В. Распутін. "Останній строк". "Живи і пам'ятай". "Прощання з Матерою". Кризові ситуації, трагічні долі на тлі минаючої селянської Русі. Символіка патріархальної цілісності світу. В. Шукшин. Збірки оповідань "Сільські жителі", "Там, у далині", "Характери". Правдиві картини життя. Типи "диваків-чудиків". Драматизм конфліктів в поєднанні з гумором і ліризмом. Ф. Іскандер. Цикл новел "Сандро з Чегему". Міфологія Чегема. Яркі та колоритні людські типи. Своєрідний гумор. Іронічна парабола "Кролики й удави". О. Вампілов. Гостроконфліктні морально-психологічні драми "Старший син", "Качина охота". А. Бітов. Збірка оповідань "Аптекарський острів", "Дні людини", "Недільний день". Внутрішній світ інтелігента 60 – 80 рр. Майстерність аналітичної прози. Роман "Пушкінський дім". Спадкоємність та несхожість доль різних поколінь російської інтелігенції у драматичному конфлікті російської історії. Рефлексії оповідача і рефлексії героїв. Рух часу крізь людську долю. Пушкін як осереддя життєвої сили, вищий прояв реальності.
"Повернута Росія". Г. Газданов. "Вечір у Клер" як спогади про Росію і як подорож без зупинок. Складність асоціативних рядів. Контекст з прозою Пруста і літературою "потоку свідомості". Оповідання "Бістро". Мотив самотності людини в сучасному світі. В. Набоков. "Захист Лужина". "Запрошення на страту". "Дар". "Лоліта". "Камера Обскура". "Ада". Художні трансформації автора. Принцип змістовної амбівалентності, інтертекстуальна гра, лінгвістична еквілібристика, фарс і гротеск стилю письменника. Оповідання "Пан Пільграм". Мотив самотності людини в сучасному світі. Б. Пастернак. "Доктор Живаго". Доля російської інтелігенції до і після революції. Осмислення історії людства у світі християнських ідеалів. В. Шаламов. "Колимські оповідання" – табірна проза з автобіографічними сюжетами. Тема Ґулаґу. Ірраціональний світ Колими. Підкреслена документальність і близькість до екзистенційної прози ("екзистенція небуття"). О. Солженіцин. "Один день Івана Денисовича". "Раковий корпус". "В крузі першому". Цикл "Архіпелаг Ґулаґ". Досвід художнього дослідження позбавлення прав людини та її знищення тоталітарною державою. Контекст з прозою Г. Владимова ("Вірний Руслан") та С. Довлатова ("Зона"). С. Довлатов. Повість "Ремесло". Цикли новел "Компроміс", "Валіза". Театр масок. Голос здорового глузду. Автор і його ліричний двійник. Ю. Домбровський. Романи "Хранитель стародавностей", "Факультет непотрібних речей". Типи поведінки людей у критичних ситуаціях. Мотив незламності людини, її духовного сходження. В. Войнович. "Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна". Сатиричне висміювання тоталітаризму у цілому і літератури соцреалізму зокрема. Контекст з казкою "Як один мужик двох генералів прокормив" Салтикова-Щедріна і романом Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка". В. Єрофеєв. Сатирично-гротескна повість "Москва – Пєтушки". Соціально-побутові та політичні реалії. Традиції сюрреалізму і літературної буфонади. Кризовий стан світу, неможливість соціальної адаптації героїв.
Російська поезія. А. Ахматова. М. Цвєтаєва. А. Тарковський. О. Твардовський. Є. Євтушенко. О. Вознесенський. Б. Окуджава. Д. Самойлов. Б. Ахмадуліна. Р. Рождественський. В. Висоцький. Й. Бродський.
Семінарське заняття: Російська поезія другої половини ХХ ст. Ліричне опанування світу.
США. Д. Стейнбек. "Грона гніву" як епопея про американський народ. "На схід від раю". Притча про боротьбу добра і зла в людській натурі. К. Портер. Філософсько-алегоричний роман "Корабель дурнів". Етичні корні фашизму. Д. Селінджер. "Ловець у житах". Хвороба як знак конфліктності героя з середовищем, метафора його відчуження від суспільства (в контектсі з романом К. Кізі "Над гніздом зозулі"). Символіка назви твору, вплив естетики дзен-буддизму на творчість. Д. Керуак як лідер "бітників" ("розбитого покоління"). Романи "На дорозі", "Бродяги Джарми". Концепції контркультури і дзен-буддизму. У. Берроуз як один із лідерів руху "бітників", творець специфічної техніки колажу. Галюцинаторні образи розпаду світу в романах "Голий сніданок", "Міста червоних ночей", "Кіт в середині". Д. Апдайк. Трилогія: "Кролику, біжи", "Кролик повертається", "Кролик розбагатів". Криза гуманістичних цінностей в житті американського середнього класу. Міфологічний роман "Кентавр". Безсмертя добра і трагедійності його судьб. Роман "Версія Роджера" як "спроба наукового доказу буття божого". С. Беллоу. Романи "Планета містера Сомлера", "Дар Гумбольдта". Збірка "Ловкачі і другі оповідання". Усвідомлення антагонізмів сучасної цивілізації. "Вічні" теми життя, смерті і спокути. У. Стайрон. Роман "Підпали свій дім". Екзистенційні мотиви. Роман "Софі робить вибір". Соціально-психологічна анатомія злочинів і страждань в Освенцимі. Т. Капоте. "Сніданок у Тіфані". Самотність романтичної душі у світі діловитості і жорстокості. Роман "З холодним серцем" як документальна проза про звичайну злочинність. І. Шоу. Роман про другу світову війну "Молоді леви". Дилогія "Багатий, бідняк", "Жебрак, злодій". Романи "Вечір в Візантії", "Спогад втрати". Поєднання гостросоціальної проблематики з темою моральних шукань особистості. К. Воннегут. Гротескно-фантастичні романи-притчі "Утопія 14", "Механічне піаніно", "Колиска для кішки", "Бойня №5", "Галапагос". Парадокси НТР, розвінчання концепції технократії і сцієнтизму. Ідея морального виродження людини, можливих соціальних катаклізмів. Е. Л. Доктороу. Панорамне зображення Америки кінця ХІХ – початку ХХ ст. в романах "Регтайм", "Гагаче озеро", "Всесвітня виставка". Оплата прогресу ціною людяності. Д. Гарднер. "Світ восени". Тема "контркультури" в романі. Т. Моррісон. Романи "Піснь Соломона", "Кохана". Проблеми національного та індивідуального визначення. Жінка у сучасному світі. Р. Бредбері. Роман "Древо подяки". Антиутопія "451є за Фаренґейтом". Збірка оповідань "Вино з кульбаб". Поєднання наукової фантастики та казки з елементами соціально-психологічного дослідження впливу НТП на культуру і людство загалом. А. Азімов. Цикл науково-фантастичних романів "Фундамент". Крах галактичної імперії і народження нового світу. Роман "Самі боги". Збірка "Я – робот". Тема зла від раціоналізму без моральності. Соціальна фантастика К. Саймака (романи "Вибір", "Заповідник гоблінів", оповідання "Смерть у домі") та С. Кінга (романи "Сіяючий", "Мізері", "Зелена миля").
Новий латиноамериканський роман. Естетика "магічного реалізму" (за А. Карпентьєром). Головна тема – пошук національної самобутності. Прагнення до культурної самоідентифікації, вибір свого істинного шляху.
Бразилія. Ж. Амаду. Громадське звучання романів "Країна карнавалу", "Безкраї землі", "Повернення блудної дочки".
Гватемала. М. А. Астуріас. Магічний реалізм романів "Сеньйор президент", "Ураган". Поєднання елементів індіанського фольклору з реалістичним зображенням політичних і суспільних явищ.
Куба. А. Карпеньєр. "Загублені сліди", "Вік просвітництва", "Весна священна". Проблема "людина і історія".
Аргентина. Х. Кортасар. "Гра в класики", "Книга про Мануеля". Збірки оповідань "Історії про хронотопів і фамів", "Восьмигранник". Мовні і літературні експерименти. Заперечення бінарного принципу західноєвропейської антропології, відторгнення готових моделей особистості. Між розумом та грою. Спроба подолання кордонів жанру. Х. Л. Борхес. Збірки оповідань "Вимисли", "Алеф", "Всесвітня історія безчестя". Метафоричний пошук смислу та смислів, кордонів людського розуміння, трансформацій і інтерпретацій.
Мексика. К. Фуентес. "Смерть Артеміо Круса", "Terra Nostra" як діалоги минулого, сучасного і майбутнього ("він" – "я" – "ти"). Строга внутрішня логіка психологічного аналізу. Поєднання літературного експерименту з глибоким аналізом соціальних проблем.
Перу. М. Варґас Льоса. "Зелений будинок". "Тітка Хуліо і писака". "Цуцик". Тема насильства. Пристрасть до натуралістичних деталей. Просторово-часовий устрій новаторських форм. Багатозначність метафори.
Колумбія. Ґ. Ґарсія Маркес як найвище досягнення магічного реалізму. "Сто років самотності". "Осінь патріарха". "Полковникові ніхто не пише". "Кохання в часи холери". "Спогади моїх сумних подруг". Реалізм і фантастика. Філософсько-притчевий характер оповіді. Архетипічний образ диктатора. Міфологізм. Роман "Сто років самотності" як сміхова енциклопедія.
Японія. Я. Кавабата. Повість "Тисячокрилий журавель". Роман "Стогін гори". Інтерес до старовини. Психологізм, ліризм прози. Стильова естетика дзен. К. Ое. "Спізніла молодь". "Обійняли мене води до душі моєї". "Гри сучасників". Змішання тимчасових шарів. Парадокс. Гострота моральних метань. Страх перед ядерним апокаліпсисом. Моральна відповідальність за іншу людину та за долю людства. Екзистенційність прози. Ю. Місіма. Роман "Золотий храм". Оповідання "Патріотизм". Драми "Мій друг Гітлер", "Дружина маркіза де Сада". К. Абе. Романи "Жінка у пісках", "Чуже обличчя", "Людина-коробка", "Ковчег "Сакура". Трагічна самотність людини в сучасному світі. Гротеск і фантастика. Контекст з Кафкою ("Процес", "Замок").
Тема 9. Сучасний літературний процес.
Тенденції розвитку. Постмодернізм як ведучий метод. Сучасна література – свідоцтво формування універсальної синтезуючої мови. Сучасний роман – аналог сучасному знаттю. Розважальність як один із принципів сучасної прози. Футурологічні, історико-філософські, пригодницько-інтелектуальні напрями. Лінійні і нелінійні істини пара- (тривіальної) літератури. Пожвавлення художнього матеріалу, наукова і "ненаукова" строгість, неохайна мовна метафорика як риси масової літератури.
Франція. М. Уельбек. "Елементарні частки". "Платформа". "В очікуванні острова". Історії любові і смерті. Ф. Бегбеде. "1,499 ". Блискучий світ європейського гламуру. Герой-блазень у світі реклами. А. Гавальда. Романи "36 кіло надії", "Я її кохав / я його кохала", "Просто разом". Ніжний Уельбек сучасної прози. П. Брюкнер. "Викрадачі красоти". Красота як вища несправедливість. Есе "Вічна ейфорія". Ідея примусового щастя. Контекст з "Колекціонером" Фаулза.
Англія. Й. Пірс. Арт-детективи "Загадка Рафаеля", "Комітет Тіциана", "Рука Джотто". Злочини у світі мистецтва. Історичні романи-розслідування "Перст указуючий", "Сон Сципіона". Феномен інтелектуального детективу. Г. Нормінтон. Роман "Корабель дурнів". Багаторівневість, багатоплановість. Контекст з "Кентерберійськими оповіданнями" Чосера. Й. Бенкс. Романи "Осина фабрика", "Кроки по склу". Народження "нового британського" роману. Три плани дії: романтичний, параноїдальний, фантастичний.
Германія. П. Зюскінд. Психолог, містифікатор, оповідач. Повість "Контрабас". Тип розчарованого індивідуума у запрограмованому на успіх суспільстві. Повісті "Голубка", "Історія пана Зомера". Збірка оповідань "Три історії і одне спостереження". Роман "Парфуми". Багатогранність творів. Можливість широкого філософського підґрунтя.
Австрія. Е. Єлінек. "Піаністка". Роман про спрагу болю, конфлікт тіла і зору, реальності і мистецтва.
Іспанія. А. Перес-Реверте. Романи "Клуб Дюма", "Севільське причастя", "Фламандська дошка". Повісті "Тінь орла", "Вчитель фехтування". Історія і сучасність, релігія і наука, література і мистецтво як ключові центри прози. Інтелектуальна творчість і моральна відповідальність за її результати.
Росія. Т. Толстая. Збірки оповідань "День", "Ніч", "Ізюм". Душевна смута сучасної людини, її розлад з дійсністю, утрата моральних орієнтирів. Спостережливість і вишуканість стилю. "Босхосіада" роману "Кись". Л. Петрушевська. Збірки "Пісні східних слов'ян", "По дорозі бога Ероса". Самотність сучасної людини в марноті повсякденності. Л. Улицька. Повісті "Сонечка", "Наскрізна лінія". Збірки оповідань "Дівчата", "Бідні родичі", "Перший і останній". Роман "Медея та її діти". Любов і чутка увага до своїх героїв. Тонкий психологізм. Талант оповідача. В. Пелевін. Романи "Generation П", "ДПП (NN)", "Шолом Мінотавра", "Ампір В". "Турбореалізм" прози. Художнє дослідження трансформацій сучасного мислення. В. Єрофеєв. Збірки оповідань "Лабіринт Один", "Лабіринт Два". Подорож у самі таємничі глибини внутрішнього світу сучасної людини. Енергія творення і руйнування. Шлях віри, розпачі і знання. Є. Попов. Романи "Душа патріота", "Справжня історія зелених музикантів". Веселий постмодернізм автора. Літературна свідомість гіпертексту. Всесвітня література як казка без кінця. Ю. Мамлеєв. Романи "Чорне дзеркало", "Блукаючий час", "Світ і регіт". Постмодерністський жах як всепроникаюча субстанція. Досвід контакту з трансцендентним. Е. Лімонов. "Книга води". Вода як об'єднуюча структура всього людства. Саша Соколов. Повісті "Школа для дурнів", "Між собакою та вовком". Ліричний постмодернізм автора. Б. Акунін. Серія повістей "Пригоди Ераста Фандоріна". Інтриги російської історії у детективному обрамленні. Стилізації під Шекспіра ("Гамлет. Версія"), Достоєвського ("Ф.М."), Чехова ("Чайка"). Є. Гришковець. П'єси "Як я з'їв собаку", "Одночасно", "Дредноути", "Планета", "Зима". Невимушеність, ліризм і іронія. Тонка спостережливість автора. П. Крусанов. Романи "Укус ангела", "Американська дірка", оповідання "Безсмертник". Історія. Культура. Сучасність.
Чехія. М. Кундера. Романи "Нестерпна легкість буття", "Безсмертя", "Жарт". Повісті "Неспішність", "Автентичність". Неблагополуччя духовної і політичної ситуації в сучасному світі. Іронічна критика тоталітарних режимів. Інтелектуальність прози. Гра з читачем.
Сербія. М. Павіч. "Нелінійна проза". Історико-пародійні романи "Хазарський словник", "Пейзаж, намальований чаєм", "Остання любов в Царгограді", "Зоряна мантія", "Внутрішня сторона вітру". Збірка "Ловці снів". Параісторичність. Естетизація старовинного побуту. Майстерність використання міфологічних сюжетів, християнських і язичницьких легенд. Г. Петрович. Постмодерністські роман "Атлас, укладений небом". Збірка "Острів і оповідання його околиць".
Швеція. П. Корнель. Роман "Путі до раю. Коментар до загубленого рукопису". "Нелінійне письмо" інтерактивної літератури.
Норвегія. Н. Фробеніус. Роман "Каталог Латура, або лакей маркіза де Сада". Історія і людина. Контекст з "Парфумами" Зюскінда. Е. Лу. Роман "Наївно. Супер" як філософська притча і як роман-виховання. Іронічна стриманість. Удавана простота.
Туреччина. О. Памук. Роман "Чорна книга". Історія і сучасність.
Індія. С. Рушді. Роман ""Останній подих Мавра". Історія і сучасність.
США. Ч. Паланік. Творець "альтернативної" прози, сучасний Уільям Берроуз. Романи "Ядуха", "Колискова", "Бійцівський клуб". Озлобленість і безпорадність сучасного покоління, втрата останніх ілюзій. Експериментальні композиція і мова творів. У. Гібсон – засновник стилю "кібер-панк". Роман "Віртуальний світ". Фабула трилеру. Футуристичний антураж. Д. Кейз. "Код буття". "Перший вершник". "Восьмий день". "Синдром". Біблійні ремінісценції. Історія і детектив. Контекст з "Кодом да Вінчі" Д. Брауна. Д. Сол. Роман "Манхетенський мисливський клуб". Полювання на людей. Полювання на мисливців. Ф. Рот. "Людське клеймо". Сучасна людина в пошуках себе. Зрада як головний концепт роману. Д. Донліві. "Дама, що любила чисті туалети". Мотив самотності сучасної людини в сучасному світі. М. Канінгем. "Часи". Герой-автор, герой-читач, герой-людина як об'єкти уваги автора.
Канада. Д. Коупленд. Роман "Generation Ікс". Пролог епохи інтернет-буму. Перевернута свідомість західної молоді.
Бразилія. П. Коельо. Романи-притчі "Алхімік", "Вероніка вирішує вмерти", "П'ята гора", "Диявол і сеньйорита Прим". Концепти мрія і дійсність, світ і тьма, "страх і мужність, перемога і поразка. Людина перед обличчям любові, смерті і власті.
Японія. Х. Муракамі. Романи "Охота на овець", "Денс, денс, денс", "Норвезький ліс". Збірка оповідань "Примари Лексингтону". Світ людяного і надприродного. Картини божевільних буднів великого мегаполісу. Поєднання напруженої фабули і ліричної сповіді. Голос автора у тексті.
Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури ХХІ ст.
Лауреати міжнародного та російського Букера ХХІ ст.
Лауреати премії "Національний бестселер" ХХІ ст.
VІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів
Заліковий модуль 1.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Поняття літературного процесу. Етапи розвитку світової літератури. Художньо-творчі методи світової літератури.
Тема 2. Література Давнього Сходу.
Самостійна робота студентів: Література Давнього Сходу в перекладах та адаптаціях – 10 год.
Мета: ознайомити з різними перекладами, переказами і адаптаціями літератур Давнього Сходу, визначити аксіологічні структури давніх текстів, побачити різноманітність сучасних прочитань давніх літератур.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у світовій літературі.
Епос про Гільгамеша в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Епоси Давньої Індії в сучасних виданнях та сучасних прочитаннях.
Стародавній Китай в сучасних прочитаннях.
Біблійні ремінісценції у світовій літературі.
Література: [5, 12, 20, 43, 52, 56, 57, 90, 104, 107, 108, 120, 145, 172, 192, 193, 204, 216, 221, 223].
Тема 3. Література Античності.
Самостійна робота студентів: Антична література в різних перекладах і адаптаціях – 10 год.
Мета: визначити значущість літератури Античності, її вплив на подальший розвиток всіх європейських літератур, зрозуміти вищий гуманізм змісту та досконалість форми літератури Античності.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Міфологія античного світу у різних перекладах і дослідженнях.
"Енеїда" Вергілія та "Енеїда" Котляревського.
Нове прочитання античних трагедій драматургією ХХ сторіччя.
Гуманістичні ідеї комедій Давньої Греції та Давнього Риму.
Література: [3, 4, 19, 20, 58, 104, 129, 145, 208, 217, 219].
Заліковий модуль 2.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема 4. Література Середніх віків.
Самостійна робота студентів: Література Середніх віків в різних перекладах і адаптаціях – 12 год.
Мета: визначити самобутність літератур середньовіччя, наявність їх ремінісценцій в літературі ХІХ – ХХІ ст.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Міф про створення світу у літературах різних народів.
Література Давньої Русі в літературних обробках ХІХ – ХХІ ст.
Ремінісценції лицарського роману в літературі ХІХ – ХХІ ст.
Література: [1, 6, 14, 17, 18, 20, 62, 104, 126, 128, 143, 144, 145, 146, 170, 171, 183, 219].
Тема 5. Література Відродження.
Семінарське заняття: Література італійського Відродження – 2 год.
Мета: усвідомити своєрідність літератури італійського Відродження.
Питання:
Данте Аліґ'єрі. "Божественна комедія". Композиція. Будова світу в уявленні автора. Мудрість розуму та мудрість серця як головні ідеї поеми.
Джованні Боккаччо. "Декамерон". Світ, яким він є, та світ, яким він повинен бути.
Література: [1, 14, 20, 28, 62, 83, 104, 142, 143, 162, 213, 218].
Самостійна робота студентів: "Декамерон" Боккаччо та збірка новел "Кентерберійські оповідання" Чосера. "Декамерон" Боккаччо та "Пир во время чумы" Пушкіна – 8 год.
Мета: визначити спільне і відмінне художнього світу Боккаччо і Чосера, ремінісценції Боккаччо в "маленькій" трагедії Пушкіна.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
"Декамерон" Боккаччо та збірка новел "Кентерберійські оповідання" Чосера.
"Декамерон" Боккаччо та "Пир во время чумы" Пушкіна.
Література: [1, 14, 20, 28, 54, 60, 62, 104, 142, 143, 162, 168, 200, 207, 213, 218].
Семінарське заняття: Рефлективність німецького та голландського Відродження – 2 год.
Мета: усвідомити своєрідність літератури німецького та голландського Відродження.
Питання:
Себастьян Брант. "Корабель дурнів" як сатирико-дидактичний твір. Афористичність тексту.
Еразм з Роттердаму. "Похвала глупості" як книга-парадокс.
Література: [1, 14, 20, 28, 104, 139, 162, 171].
Самостійна робота студентів: Карнавальна сміхова культура Рабле та Сервантеса – 12 год.
Мета: зрозуміти концепт "карнавальний сміх" на матеріали прози Рабле і Сервантеса.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Франсуа Рабле. "Гаргантюа і Пантагрюель" як іронічна енциклопедія світу.
Мігель де Сервантес. "Дон Кіхот". Лицарський роман навиворіт. Ідея сакрального безумства.
Література: [1, 14, 20, 28, 47, 104, 144, 146, 162, 166, 186, 188].
Семінарське заняття: Творчість Шекспіра як вершина доби Відродження – 2 год.
Мета: усвідомити універсалізм творчості Шекспіра.
Питання:
Хроніки. Трагедії. Комедії. П'єси. Сонети. Картини людських пристрастей, страждань та сподівань.
Реформаторство в жанрах трагедії та комедії.
Шекспір в російських та українських перекладах.
Література: [1, 14, 20, 30, 35, 40, 74, 104, 149, 161, 162, 163, 220].
Тема 6. Література доби Просвітництва.
Самостійна робота студентів: Література бароко – 14 год.
Мета: визначити своєрідність погляду на людину і світ у літературі бароко.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
П'єр Кальдерон. "Життя є сон" – шлях пізнання ілюзорності буття.
Ганс Гриммельсгаузен. "Симплициссимус". Складність світу, неможливість його зрозуміння для простака з простаків.
Література: [8, 20, 22, 27, 29, 30, 104, 171].
Семінарське заняття: Ідеї Просвітництва у філософській прозі Вольтера та Дідро – 2 год.
Мета: усвідомити головні ідеї доби на матеріалі прози Вольтера і Дідро.
Питання:
Вольтер. "Кандид". Художній зміст мандрів героя.
Концепт "свобода" в роздумах про людину в одному з наступних творів Д. Дідро: "Монахиня", "Племінник Рамо", "Сон д'Аламбера", "Лист про сліпих в повчання видючим".
Література: [20, 22, 23, 27, 32, 33, 85, 104, 121, 150, 219].
Семінарське заняття: Драматична поема Ґете "Фауст" – квінтесенція доби Просвітництва – 2 год.
Мета: визначити головні ідеї доби в художньому усвідомленні Ґете.
Питання:
Художній зміст прологів поеми.
Тема учителя та учня.
Просвітницька концепція особистості та світу.
Література: [20, 22, 23, 24, 39, 104, 119].
Заліковий модуль 3.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.
Тема 7. Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби.
Самостійна робота студентів: Демонічна тема у світовій літературі – 6 год.
Мета: усвідомити художню своєрідність бунтівного відношення до світу в літературах різних епох і методів.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Сатана Мільтона ("Загублений рай").
Мефістофель Ґете ("Фауст").
Демон Лермонтова ("Демон") і Люцифер Байрона ("Каїн").
Воланд Булгакова ("Майстер і Маргарита").
Література: [20, 22, 23, 24, 27, 39, 50, 70, 77, 94, 104, 105, 119, 124, 135, 137, 190, 200, 203, 214, 225].
Семінарське заняття: Романтичний герой Байрона, Гофмана, Пушкіна, Лермонтова – 2 год.
Мета: з'ясувати самобутність романтичного героя і світу у різних авторів.
Питання:
Дж. Ґ. Байрон. "Манфред". "Мазепа". "Каїн". Концепція байронічного героя.
Мотив двійника, нічного боку душі людини в одному із творів Е. Т. А. Гофмана: "Золотий горщик", "Еліксири диявола", "Нічні оповідання", "Крихітка Цахес".
О. Пушкін. "Бахчисарайський фонтан". "Цигани". Парадигма різних культур.
М. Лермонтов. "Мцирі". "Демон". Демонічна природа бентежного відношення до світу та моральна неможливість згоди з його неповноцінністю.
Література: [13, 20, 24, 50, 51, 54, 60, 94, 104, 105, 131, 135, 137, 149, 200, 203, 207, 210].
Самостійна робота студентів: Геніальний сищик та його друг-оповідач в художніх структурах Е. По, А. Конан-Дойля, А. Крісті – 8 год.
Мета: зрозуміти загальне і відмінне художньої розповіді про таємниці злочину різними митцями.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Огюст Дюпен і оповідач-хронікер ("Я") у Е. По.
Еркюль Пуаро і капітан Гастінгс у Агати Крісті.
Шерлок Холмс і доктор Ватсон у Конан-Дойля.
Література: [13, 16, 20, 24, 104, 117, 149, 199, 202].
Семінарське заняття: Романтичний герой В. Гюго та Е. По – 2 год.
Мета: з'ясувати самобутність романтичного героя і світу у різних авторів.
Питання:
"Собор Паризької богоматері. Категорія красоти в опануванні Гюго.
Категорія красоти в поетиці По на матеріалі одного з оповідань: "Ліґея", "Морелла", "Падіння дому Ашерів", "Маска червоної смерті", "Серце-викривач".
Література: [13, 20, 24, 89, 104, 117, 199, 219].
Семінарське заняття: Реалізм першої половини ХІХ ст. Герой і героїня в пошуках себе і свого місця – 2 год.
Мета: зрозуміти потенційні можливості реалізму першої половини ХІХ ст. в дослідженні людини.
Питання:
О. Пушкін. "Євгеній Онєгін". Характер російської молодої людини, волелюбно настроєної і в той же час нудьгуючої і зневіреної. Тетяна як "милий ідеал".
М. Лермонтов. "Герой нашого часу". Печорін як "тип страждальця російського свідомого життя" (за Достоєвським).
Мертві та живі душі Гоголя на матеріалі одного з творів: "Ніс", "Шинель", "Миргород", "Арабески", "Ревізор", "Мертві душі".
Історія молодих людей в пошуках свого місця на прикладі одного з творів О. де Бальзака: "Гобсек", "Євгенія Гранде", "Батько Горіо".
Стендаль. "Червоне і чорне". Поразка і перемога Жюльєна Сореля.
Ґ. Флобер. "Пані Боварі". Роман як історія почуттів.
Література: [13, 20, 24, 48, 54, 60, 80, 95, 101, 104, 130, 131, 136, 138, 148, 150, 152, 159, 168, 174, 175, 176, 200, 201, 203, 219].
Семінарське заняття: Реалізм другої половини ХІХ ст. Герой і героїня в пошуках себе і свого місця – 2 год.
Мета: зрозуміти потенційні можливості реалізму другої половини ХІХ ст. в дослідженні людини.
Питання:
І. Тургенєв. "Ася" як історія одного кохання.
Ф. Достоєвський. Між богом і теорією. Ідея відновлення загиблої людини в одному з творів: "Злочин і кара", "Ідіот", "Біси", "Брати Карамазови".
М. Лєсков. Ідея морально чистої людини в одному з творів: "Леді Макбет Мценського повіту", "Тупійний художник", "Зачарований мандрівник", "Затаврований ангел", "Однодум", "Несмертельний голован", "Лівша".
Л. Толстой. Душевна боротьба героя як напружений спір, внутрішнє питання та внутрішня відповідь в одному з творів: "Крейцерова соната", "Отець Сергій", "Смерть Івана Ілліча".
Ґі де Мопассан. "Милий друг". Історія Жоржа Дю Руа.
Е. Золя. Герої "Кар'єри Руґонів".
Література: [13, 20, 24, 63, 66, 75, 79, 82, 91, 99, 104, 114, 115, 125, 133, 140, 150, 152, 154, 167, 169, 179, 184, 185, 189, 201, 209, 212].
Самостійна робота студентів: Поезія ХІХ ст. Ліричне опанування світу – 6 год.
Мета: зрозуміти специфіку ліричного сприйняття людини.
Завдання:
Підготувати реферат, обравши одну з наступних тем:
Європейська поезія ХІХ ст.
Російська поезія ХІХ ст.
Література: [13, 20, 24, 41, 50, 51, 54, 60, 65, 77, 80, 84, 89, 94, 104, 105, 119, 131, 135, 137, 160, 168, 194, 200, 201, 207, 211, 215].
Тема 8. Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби.
Самостійна робота студентів: Поезія кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ліричне опанування світу – 10 год.
Мета: зрозуміти зміст модерністських пошуків поетів та оригінальність кожного з них.
Завдання:
Дати аналіз змісту і форми запропонованих текстів.
Література: [7, 9, 10, 11, 16, 20, 23, 41, 44, 55, 76, 77, 81, 88, 92, 104, 112, 113, 141, 153, 181, 182, 201, 222].
Семінарське заняття: Європейська драма кінця ХІХ – початку ХХ ст. – 2 год.
Мета: з'ясувати зміну сюжетно-композиційних форм модерністською драми, її "нову мову".
Питання:
Аналітизм п'єси Г. Ібсена "Ляльковий дім".
Символізм драми Ґ. Гауптмана "Перед сходом сонця"
"Вишневий сад" А. Чехова і "Дім, де розбиваються серця" Б. Шоу. Поліфонічна організація всієї структури драматичної дії.
М. Метерлінк. "Сліпці". Символіка.
Література: [2, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 31, 49, 104, 106, 127, 150, 157, 164, 173, 189, 195, 205].
Семінарське заняття: Концепція світу і людини в літературі зламу століть – 2 год.
Мета: побачити картину світу, створену авторами зламу століть (на матеріалі одного з творів кожного автора):
А. Чехов ("У різдвяну ніч", "Хористка", "Володя великий, Володя маленький", "Студент", "Чорний монах", "Палата номер шість", "В ярузі");
Г. Успенський ("Випрямила");
Л. Андрєєв ("Життя Василія Фивєйського", "Іуда Іскаріот", "Безодня");
О. Купрін ("Безумство", "Олеся", "Гамбринус", "Лістригони", "Гранатовий браслет", "Брегет");
В. Короленко ("Сон Макара", "Ліс шумить", "Ріка грає", "Соколинець", "Парадокс");
І. Бунін ("Легке дихання", "Брати", "Пан з Сан-Франциско", "Мітіне кохання");
М. Горький ("Челкаш", "Старуха Ізергіль", "Весінні мелодії");
Т. Манн ("Смерть у Венеції");
О. Уайльд ("Рибак і його душа", "Соловей і роза");
Г. К. Честертон ("Людина, яка була четвергом");
Д. Лондон ("Син вовка", "Діти морозу", "Любов до життя", "Поклик предків", "Мартін Іден").
Питання:
Світ Аполлонового вогню.
Хаотичний світ.
Література: [2, 7, 9, 10, 16, 20, 42, 45, 46, 71, 72, 86, 99, 102, 104, 116, 122, 127, 189, 195, 205, 206].
Семінарське заняття: Концепція світу і людини в модерністській прозі – 2 год.
Мета: зрозуміти своєрідність картини світу, що створена модерністською прозою.
Питання:
О. Уайльд. Символічний роман "Портрет Доріана Грея".
В. Вулф. Символіко-психологічний роман "До маяка".
Ф. Кафка. Сюрреалістичність та екзистенційність прози на матеріалі одного з творів: "Процес", "Замок", "Перетворення".
А. Рюноске. Трагічні колізії добра у світі соціального зла на матеріалі однієї з новел: "Расьомон", "У хащі", "Осінь", "Холод".
Література: [2, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 67, 73, 93, 97, 98, 104, 110, 118, 149, 177, 205].
Семінарське заняття: Жанр антиутопії у світовій літературі ХХ ст. – 2 год.
Мета: зрозуміти різноманітність художніх застережень антиутопічних творів.
Питання:
Скептичні роздуми про майбуття сучасної цивілізації у антиутопіях Г. Уеллса ("Машина часу", "Острів доктора Моро"), О. Хакслі ("О, дивовижний новий світ"), Дж. Оруела ("1984", "Колгосп тварин").
М. Булгаков. "Собаче серце". Сатирична метафоричність, тотожність вторгнення в біологічну природу людини і в соціальні процеси суспільства.
Література: [2, 9, 10, 15, 20, 22, 76, 93, 109, 111, 124, 132, 149, 182, 190, 214].
Семінарське заняття: Перша світова та громадянські війни у літературному опануванні – 4 год.
Мета: осмислити художнє зображення трагедії війн і людини війни.
Питання:
Події першої світової війни та її трагічні наслідки в романах Е. М. Ремарка ("На західному фронті без змін", "Тріумфальна арка", "Чорний обеліск"), Е. Хемінгуея ("Прощавай, зброє") і Р. Олдінгтона ("Смерть героя").
М. Булгаков. Події громадянської війни в Україні у романі "Біла гвардія".
М. Шолохов. "Тихий Дон". "Донські оповідання". Трагедія донського козацтва у роки революції та громадянської війни.
І. Шмельов. Роман "Сонце мертвих". Апокаліптичні мотиви.
Б. Пастернак. "Доктор Живаго". Доля російської інтелігенції до і після революції.
Література: [2, 9, 10, 15, 20, 44, 53, 64, 70, 76, 99, 112, 124, 147, 149, 182, 187, 190, 191, 198, 214, 224].
Семінарське заняття: Друга світова війна у літературному опануванні – 4 год.
Мета: зрозуміти екзистенцію війни, подану різними авторами.
Питання:
Р. Мерль. Антифашистський роман "Смерть – моє ремесло".
Трагізм і героїка в зображенні війни російською прозою (В. Биков. "Дожити до світанку". В. Гроссман. "Життя і судьба").
Трагічна доля Германії першої половини ХХ ст. у Г. Белля ("Більярд о пів на десяту"), Ґ. Ґраса ("Бляшаний барабан"), З. Ленца ("Урок німецької").
І. Шоу. Роман про другу світову війну "Молоді леви".
Війна – втілення абсурду буття в романі К. Воннегута "Бойня № 5".
Література: [2, 9, 10, 15, 20, 22, 23, 25, 36, 59, 86, 87, 93, 111, 178, 180, 182, 208, 217, 219].
Самостійна робота студентів: Російська поезія другої половини ХХ ст. Ліричне опанування світу – 10 год.
Мета: зрозуміти головну парадигму лірики: "Бог і людина".
Завдання:
Дати літературно-критичний аналіз запропонованого тексту.
Література: [15, 26, 44, 50, 76, 91, 103, 147, 182, 201].
Семінарське заняття: Мотив самотності у літературі ХХ ст. – 2 год.
Мета: ознайомити з художнім опануванням однієї з головних проблем ХХ ст.: відчуження від себе і суспільства.
Питання:
А. Камю. Роман "Чужий" як язичницьке євангеліє.
Г. Газданов. Оповідання "Бістро". Мотив самотності людини в сучасному світі.
Д. Селінджер. "Ловець у житах". Хвороба як знак конфліктності героя з середовищем.
Т. Капоте. "Сніданок у Тіфані". Самотність романтичної душі у світі діловитості і жорстокості.
Ґ. Ґарсія Маркес ."Сто років самотності". Філософсько-притчевий характер оповіді.
К. Абе. Трагічна самотність людини в сучасному світі на матеріалі одного з творів: "Жінка у пісках", "Чуже обличчя", "Людина-коробка", "Ковчег "Сакура".
Література: [2, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 25, 69, 73, 100, 118, 123, 147, 177, 182, 190, 208, 217, 219].
Тема 9. Сучасний літературний процес.
Самостійна робота студентів: Постмодерністське опанування світу – 14 год.
Мета: ознайомити з головними рисами постмодерністської літератури.
Завдання:
Дати літературно-критичний аналіз запропонованого тексту.
Література: [2, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 208, 219].
Семінарське заняття: – Проблема самоідентифікації особистості в сучасному світі – 2 год.
Мета: ознайомити з художнім опануванням сучасною літературою однієї з основних філософських проблем – пошуку свого "я".
Питання:
У. Еко. "Баудоліно". Багатозначність і історична мінливість ключових понять людського досвіду.
С. Мрожек. Оповідання "Страждання неприкаяної душі". Світ і особистість у полоні стереотипів.
П. Брюкнер. "Викрадачі красоти". Герої в пошуках вищих цінностей.
Ф. Бегбеде. "1,499". Герой-блазень у світі реклами.
Е. Лу. "Наївно. Супер" як філософська притча і як роман-виховання.
Література: [2, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 208, 219].
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття, робота в інтернеті, самостійна робота, складання схем та порівняльних таблиць.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за реферат, оцінки за відповіді на семінарських заняттях, підсумковий письмовий тест.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Шкала оцінювання:
90-100 балів – відмінно (А);
75-89 балів – добре (BC);
60-74 бали – задовільно (DE);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складення (FX);
1-34 бали – незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).
Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни
Модуль 1 (поточне тестування)
Модуль 2 (поточне тестування)
П/к
Сума

Змістовний модуль 1
Тест
Змістовний модуль 2
Тест
20
100

30
10
30
10Т1
Т2
Т3

Т4
Т5
Т6
10
10
10

10
10
10
Модуль 3 (поточне тестування)
П/к
Сума

Змістовний модуль 3-1
Тест
Змістовний модуль 3-2
Тест
20
100

30
10
30
10Т7-1
Т7-2
Т8-1

Т8-2
Т9-1
Т9-2
10
10
10

10
10
10
Шкала нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:
підсумковий контроль – 20 балів;
рубіжне тестування – 10 балів;
реферат – 5 балів;
доповідь на семінарському занятті – 5 балів;
звіт про самостійну роботу – 5 балів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД), ілюстративні матеріали.
VІІІ. СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
I. Підручники і посібники
Алексеев, М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение [Текст] / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Макульский и др. М. : Высш. шк. : Академия, 2000. 462 с.
Андреев, Л.Г. Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова. М. : Высш. шк. : Академия, 2004. 559 с.
Анпеткова–Шарова, Г.Г. Античная литература [Текст] / Г.Г. Анпеткова–Шарова. СПб. : СпбГУ ; М. : Академия, 2004. 479 с.
Антична література [Текст] / Під ред. В.М. Миронової. К. : Либідь, 2005. 488 с.
Білецький, А. Міфи Далекого Сходу [Текст] / А. Білецький. К. : Вид–во Соломії Павличко "Основи", 2004. 218 с.
Гудзий, Н.К. История древнерусской литературы [Текст] / Н.К. Гудзий. М. : МГУ, 2002. 592 с.
Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. Литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии [Текст] / Л.В. Дудова, Н.П. Михальская, В.П. Трыков . М. : Флинта : Наука, 2004. 237 с.
Ерофеева, Н.Е. Зарубежная литература. XVII век [Текст] / Н.Е. Ерофеева. М. : Дрофа, 2004. 187 с.
Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Под ред. В.М. Толмачева. М. : Академия, 2003. 632 с.
Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Сост. и общ. ред.: Н.П. Михальская, Л.В. Дудова. М. : Флинта : Наука, 2003. 416 с.
Затонский, Д.В. Модернизм и постмодернизм [Текст] / Д.В. Затонский. М. : Эпицентр ; Х. : Фолио, 2000. 256 с.
Изучение литератур Востока [Текст] : Россия. ХХ век. М. : МГУ, 2002. 558 с.
История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Под ред. Н.А. Соловьевой. М. : Высш. шк. : Академия, 2000. 558 с.
Ісаєнко, К.П. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження [Текст] / К.П. Ісаєнко. Ніжин : НДПУ, 2006. 41 с.
Кормилов, С.И. История русской литературы ХХ века [Текст] / С.И. Кормилов. М. : МГУ, 1998. 480 с.
Кубарева, Н.П. Зарубежная литература последней трети XIX – начала ХХ века [Текст] / Н.П. Кубарева. М. : Моск. лицей, 2004. 342 с.
Либан, Н.И. Лекции по истории русской литературы [Текст] : От Древней Руси до первой трети XIX века / Н.И. Либан. М. : МГУ, 2005. 462 с.
Література західноєвропейського середньовіччя [Текст] / за ред. Н.О. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2005. 450 с.
Лосев, А.Ф. Античная литература [Текст] / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо–Годи. М. : МГУ, 2005. 543 с.
Луков, В.А. История зарубежной литературы от истоков до наших дней [Текст] / В.А. Луков. М. : Академия, 2003. 511 с.
Мілованова, В.В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / В.В. Мілованова. Суми : СумДПУ, 2005. 142 с.
Нарцызова, О.А. История зарубежной литературы [Текст] / О.А. Нарцызова. Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 219 с.
Павличко, С.Д. Зарубіжна література [Текст] : Дослідження та критичні статті / С.Д. Павличко. К. : Вид–во Соломії Павличко "Основи", 2001. 559 с.
Проскурин, Б.М. История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Б.М. Проскурнин, Р.Ф. Яшенькина. М. : Флинта : Наука, 2004. 413 с.
Семейкина, Н.Н. Зарубежная литература второй половины ХХ века [Текст] / Н.Н. Семейкина. Х. : ХГАК, 2006. 95 с.
Скоропанова, И.С. Русская постмодернисткая литература [Текст] / И.С. Скоропанова. М. : Флинта : Наука, 2001. 608 с.
Черноземова, Е.Н. История зарубежной литературы XVII–XVIII века [Текст] / Е.Н. Черноземова, В.Н. Ганин, В.А. Луков. М. : Флинта : Наука, 2004. 304 с.
Шайтанов, И.П. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения [Текст] : В 2 тт. / И.П. Шайтанов. М. : Владос : ИМПЭ, 2001.
Т. 1. 207 с.
Т. 2. 223 с.
II. Додаткова література
Iberica. Кальдерон и мировая культура [Текст]. Л. : Наука, 1986. 269 с.
XVII век в мировом литературном развитии [Текст]. М. : Наука, 1969. 499 с.
Адмони, В.Г. Генрик Ибсен [Текст] : Очерк творчества / В.Г. Адмони. Л. : Художеств. лит., 1989. 270 с.
Акимова, А.А. Вольтер [Текст] / А.А. Акимова. М. : Молод. гвардия, 1970 . 448 с.
Акимова, А.А. Дидро [Текст] / А.А. Акимова. М. : Молод. гвардия, 1963. 480 с.
Анастасьев, Н.А. Владелец Йокнапатофы (Уильям Фолкнер) [Текст] / Н.А. Анастасьев. М. : Книга, 1991. 416 с.
Английская комедия XVII – XVIII веков. Антология [Текст]. М. : Высш. шк., 1989 . 816 с.
Английская литература 1945 – 1980 [Текст] / Под ред. А.П. Саруханян. М. : Наука, 1987. 511 с.
Андреев, Л.Г. Жан–Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век [Текст] / Л.Г. Андреев. М. : Гелеос, 2004. 416 с.
Андреев, Л.Г. Марсель Пруст [Текст] / Л.Г. Андреев. М. : Высш. шк., 1968 . 95 с.
Аникст, А.А. Гете и Фауст [Текст] / А.А. Аникст. М. : Книга, 1983. 272 с.
Аникст, А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет" [Текст] : Литературный комментарий / А.А. Аникст. М. : Просвещение, 1986. 124 с.
Анненский, И.Ф. Книги отражений [Текст] / И.Ф. Анненский. М. : Наука, 1979 . 679 с.
Апт, С.К. Над страницами Томаса Манна [Текст] / С.К. Апт. М. : Сов. писатель, 1980. 392 с.
Афанасьева, В.К. Гильгамеш и Энкиду [Текст] : Эпические образы в искусстве / В.К. Афанасьева. М. : Наука, 1979. 308 с.
Баевский, В.С. Пастернак [Текст] : В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В.С. Баевский. М. : МГУ, 1997. 112 с.
Баранов, В.И. Горький без грима. Тайна смерти [Текст] : Роман – исследование / В.И. Баранов. М. : Аграф, 2001. 464 с.
Баранов, В.И. М. Горький [Текст] : Творческие искания и судьба / В.И. Баранов. Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1990. 365 с.
Бахтин, М.М. Творчество Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса [Текст] / М.М. Бахтин. М. : Художеств. лит., 1990. 527 с.
Белый, А. Мастерство Гоголя. Исследование [Текст] / А. Белый. М. : МАЛП, 1996 . 324 с.
Бердников, Г.П. Чехов – драматург [Текст] : Традиции и новаторство в драматургии А.П. Чехова / Г.П. Бердников. М. : Искусство, 1981. 356 с.
Берковский, Н.Я. О русской литературе [Текст] : Сб. ст. / Н.Я. Берковский. Л. : Художеств. лит., 1985. 383 с.
Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии [Текст] / Н.Я. Берковский. Л. : Художеств. лит., 1973. 567 с.
Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы [Текст] / Е.Э. Бертельс . М. : Восточн. лит., 1960. 384 с.
Бирюков, Ф.Г. Художественные открытия Михаила Шолохова [Текст] / Ф.Г. Бирюков. М. : Современник, 1980. 368 с.
Благой, Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826 – 1830) [Текст] / Д.Д. Благой. М. : Сов. писатель, 1967. 724 с.
Богомолов, Н.А. Михаил Кузмин [Текст] : Статьи и материалы / Н.А. Богомолов. М. : НЛО, 2001. 368 с
Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи [Текст] / М. Бойс. СПб. : Центр "Петербургское Востоковедение", 1994. 288 с.
Большой путеводитель по Библии [Текст] / Пер. с нем. М. : Республика, 1993 . 479 с.
Боннар, А. Греческая цивилизация [Текст] : В 3 тт. / А. Боннар. М. : Искусство, 1992. Т. 1. 269 с. Т. 2. 334 с. Т. 3. 398 с.
Бочаров, А.Г. Василий Гроссман [Текст] : Жизнь. Творчество. Судьба / А.Г. Бочаров . М. : Сов. писатель, 1989. 384 с.
Бочаров, С.Г. Поэтика Пушкина. Очерки [Текст] / С.Г. Бочаров. М. : Наука, 1974 . 206 с.
Бояджиев, Г.Н. Мольер [Текст] : Исторические пути формирования жанра высокой комедии / Г.Н. Бояджиев. М. : Искусство, 1967. 555 с.
Бранка, В. Боккаччо средневековый [Текст] / В. Бранка. М. : Радуга, 1983 . 400 с.
Буданова, Н.Ф. Достоевский и Тургенев [Текст] : Творческий диалог / Н.Ф. Буданова . Л. : Наука, 1987. 196 с.
Бурмистренко, С. Сорок семь дней из жизни города [Текст] / С. Бурмистренко, Т. Рогозовская. // Collegium : Междунар. науч.-художеств. журнал. К., 1995. № 1, 2. С. 124–143.
Бухштаб, Б.Я. Фет и другие [Текст] / Б.Я. Бухштаб. СПб. : Акад. проект, 2000 . 555 с.
Бялый, Г.А. Тургенев и русский реализм [Текст] / Г.А. Бялый. М. – Л. : Сов. писатель, 1962. 247 с.
Вальтер, Б. Франц Кафка [Текст] / Б. Вальтер. М. : Ad Marginem, 2000. 318 с.
Васильев, В.В. Андрей Платонов [Текст] : Очерк жизни и творчества / В.В. Васильев . М. : Современник, 1990. 287 с.
Великовский, С.И. Грани "несчастного сознания" [Текст] : А. Камю / С.И. Великовский. М. : Искусство, 1973. 239 с.
Виленский, Ю.Г. Доктор Булгаков [Текст] / Ю.Г. Виленский. К. : Здоровье, 1991 . 254 с.
Волков, А.А. Проза Ивана Бунина [Текст] / А.А. Волков. М. : Моск. рабочий, 1969 . 260 с.
Волков, А.А. Творчество А.И. Куприна [Текст] / А.А. Волков. М. : Художеств. лит., 1981. 360 с.
Воронина, И.Н. Классический японский роман [Текст] / И.Н. Воронина. М. : Наука, 1981. 294 с.
Выготский, Л.С. Трагедия о Гамлете, принце датском [Текст] / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Психология искусства. СПб. : Азбука, 2003. С. 223–264.
Галаган, Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно – этические искания [Текст] / Г.Я. Галаган. Л. : Наука, 1981. 173 с.
Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы [Текст] : Очерки русской литературы ХХ века / Б.М. Гаспаров. М. : Наука : Вост. лит., 1994. 304 с.
Гиппиус, В.В. От Пушкина до Блока [Текст] / В.В. Гиппиус. М. – Л. : Наука, 1966 . 346 с.
Горбунов, А.Н. Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда [Текст] / А.Н. Горбунов. М. : Наука, 1974. 152 с.
Гудзий, Н.К. Лев Толстой [Текст] : Критико - биогр. очерк / Н.К. Гудзий. М. : Художеств. лит., 1960. 215 с.
Гуковский, Г.А. Реализм Гоголя [Текст] / Г.А. Гуковский. М. – Л. : Гослитиздат, 1959 . 531 с.
Давидсон, А. Муза странствий Николая Гумилева [Текст] / А. Давидсон. М. : Наука, 1992. 319 с.
Данилин, Ю.И. Жизнь и творчество Мопассана [Текст] / Ю.И. Данилин. М. : Художеств. лит., 1968. 256 с.
Дантовские чтения [Текст]. М. : Наука, 1996. 240 с.
Дейч, А.И. Судьбы поэтов [Текст] : Гельдерлин. Клейст. Гейне / А.И. Дейч. М. : Художеств. лит., 1987. 547 с.
Длугач, Т.Б. Дени Дидро [Текст] / Т.Б. Длугач. М. : Мысль, 1986. 190 с.
Днепров, В.Д. Идеи времени и формы времени [Текст] / В.Д. Днепров. Л. : Сов. писатель, 1980. 600 с.
Днепров, В.Д. Литература и нравственный опыт человека [Текст] / В.Д. Днепров. Л. : Сов. писатель, 1970. 424 с.
Долгополов, Л.К. Александр Блок [Текст] : Личность и творчество / Л.К. Долгополов. Л. : Наука, 1980. 176 с.
Евнина, Е.М. Виктор Гюго [Текст] / Е.М. Евнина. М. : Наука, 1976. 215 с.
Елизаренкова, Т.Я. Ригведа – великое начало индийской литературы и культуры [Текст] / Т.Я. Елизаренкова //Ригведа. Мандалы І–ІV. М. : Наука, 1989. 758 с.
Есаулов, И.А. Категория соборности в русской литературе [Текст] / И.А. Есаулов. Петрозаводск : Изд–во Петрозавод. ун–та, 1995. 288 с.
Жаккар, Ж.–Ф. Даниил Хармс и концепции авангарда [Текст] / Ж.–Ф. Жаккар ; пер. с фр. СПб. : Академический проект, 1995. 471 с.
Жантиева, Д.Г. Английский роман ХХ века [Текст] / Д.Г. Жантиева. М. : Наука, 1965. 346 с.
Жирмунский, В.М. Байрон и Пушкин [Текст] / В.М. Жирмунский. Л. : Наука, 1978 . 423 с.
Жолковский, А.К. Семиотика "Тамани" [Текст] / А.К. Жолковский // Блуждающие сны и другие работы. М. : Наука : Вост. лит., 1994. С. 276–282.
Западов, А.В. Поэты ХVІІІ века [Текст] : М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин : Лит. очерки / А.В. Западов. М. : МГУ, 1979. 312 с.
Затонский, Д.В. Австрийская литература в ХХ столетии [Текст] / Д.В. Затонский. М. : Художеств. лит., 1985. 444 с.
Затонский, Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма [Текст] / Д.В. Затонский. М. : Высш. шк., 1972. 135 с.
Зверев, А.М. Дворец на острие иглы [Текст] / А.М. Зверев. М. : Сов. писатель, 1989. 407 с.
Земсков, В.Б. Габриэль Гарсиа Маркес [Текст] / В.Б. Земсков. М. : Художеств. лит., 1986. 224 с.
Иващенко, А.Ф. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции [Текст] / А.Ф. Иващенко. М. : АН СССР, 1955. 487 с.
Иезуитова, Л.А. Творчество Л. Андреева [Текст] / Л.А. Иезуитова. Л. : ЛГУ, 1976. 240 с.
Ильин, И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия [Текст] / И.П. Ильин . М. : Интрада, 1998. 255 с.
История всемирной литературы [Текст] : В 9 тт. / ИМЛ АН СССР. М. : Наука. Т. 1. 1983. 584 с. Т. 2. 1984. 672 с. Т. 3. 1985. 816 с. Т. 4. 1987. 687 с. Т. 5. 1988. 784 с. Т. 6. 1989. 880 с. Т. 7. 1991. 832 с. Т. 8. 1994. 848 с.
История романтизма в русской литературе. 1825 – 1840 [Текст]. М. : Наука, 1979 . 328 с.
История русской драматургии, вторая часть ХІХ – начало ХХ века (до 1917г.) [Текст] / Под ред. Л.М. Лотмана. Л. : Наука, 1987. 660 с.
ІІ Всероссийская конференция "Китайская философия и современная цивилизация" (Москва, 22–24 мая 1996 г.) [Текст] / Информационные материалы. Сер. : Идейно – теоретические тенденции в современном Китае : национальные традиции и поиски путей модернизма. М. : ИДВ РАН, 1996. Вып. 1. 258 с.
ІІІ Всероссийская конференция "Китайская философия и современная цивилизация" (Москва, 27–28 мая 1997 г.) [Текст] / Информационные материалы. Сер. : Идейно – теоретические тенденции в современном Китае : национальные традиции и поиски путей модернизма. М. : ИДВ РАН, 1997. Вып. 2. 298 с.
Кагарлицкий, Ю.И. Вглядываясь в будущее [Текст] : Книга о Герберте Уэллсе / Ю.И. Кагарлицкий. М. : Книга, 1989. 348 с.
Карельский, А.В. Лекция о творчестве Франца Кафки [Текст] / А.В. Карельский // Иностр. лит. 1995. № 8. С. 241–248.
Карельский, А.В. От героя к человеку [Текст] : Два века западноевропейской литературы / А.В. Карельский. М. : Сов. писатель. 1990. 400 с.
Карпов, А.С. Лекции по курсу "История русской литературы 20 века" (О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цветаева) [Текст] / А.С. Карпов. М. : РУДН, 1994. 64 с.
Карпов, А.С. Поэмы Сергея Есенина [Текст] / А.С. Карпов. М. : Высш. шк., 1989. 111 с.
Карякин, Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века [Текст] / Ю.Ф. Карякин. М. : Сов. писатель, 1990. 656 с.
Касаткина, Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально – ценностных ориентаций [Текст] / Т.А. Касаткина. М. : Наследие, 1996 336 с.
Катаев, В.Б. Проза Чехова [Текст] : проблемы интерпретации / В.Б.  Катаев. М. : МГУ, 1979. 326 с.
Ковалев, Ю.В. Эдгар Алан По [Текст] / Ю.В. Ковалев. Л. : Художеств. лит., 1984. 296 с.
Конрад, Н.И. Очерки японской литературы [Текст] : Статьи и исследования / Н.И. Конрад. М. : Художеств. лит., 1973. 462 с.
Конради, К.О. Гете [Текст] : Жизнь и творчество : В 2 тт. / К.О. Конради. М. : Радуга, 1987. Т. 1. 591 с. Т. 2. 646 с.
Крамер, С.Н. История начинается в Шумере [Текст] / С.Н. Крамер. М. : Наука, 1965. 256 с.
Кузнецов, В.Н. Вольтер [Текст] / В.Н. Кузнецов. М. : Мысль, 1978. 223 с.
Кулешов, Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна, 1883 – 1907 [Текст] / Ф.И. Кулешов. Минск : БГУ, 1983. 351 с.
Кутейщикова, В.Н. Новый латиноамериканский роман, 50 – 70-е годы [Текст]: Литературно – критические очерки / В.Н. Кутейщикова, Л.С. Осповат. М. : Сов. писатель, 1983. 424 с.
Лакшин, В.Я. Булгакиада [Текст] : Сб. очерков. Письма / В.Я. Лакшин. К. : Рад. Україна, 1991. 63 с.
Литература – Реальность – Литература [Текст] // Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 тт. Т. 3. Л. : Художеств. лит., 1987. 520 с.
Литература и культура Древней Руси [Текст] : Словарь – справочник / Под ред. В.В. Кускова. М. : Высш. шк., 1994. 336 с.
Литературные произведения в движении эпох [Текст] / Под ред. Н.В. Осьмакова . М. : Наука, 1979. 288 c.
Лихачев, Д.С. Смех в Древней Руси [Текст] / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. Л. : Наука, 1984. 295 с.
Лосев, А.Ф. Гомер [Текст] / А.Ф. Лосев. М. : Художеств. лит., 1996. 399 с.
Лотман, Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" [Текст] : Комментарий / Ю.М. Лотман. СПб. : Искусство, 1995. 847 с.
Лотман, Ю.Н. В школе поэтического слова [Текст] : Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю.Н. Лотман. М. : Просвещение, 1988. 348 с.
Любимова, А.Ф, Проблематика и поэтика романов Герберта Уэллса [Текст] / А.Ф. Любимова. Иркутск : Изд–во Иркутск. ун–та, 1990. 103 с.
Маймин, Е.А. Лев Толстой [Текст] : Путь писателя / Е.А. Маймин. М. : Наука, 1984. 192 с.
Малевич, О.М. Карел Чапек. Критико – биографический очерк [Текст] / О.М. Малевич. М. : Художеств. лит., 1989. 302 с.
Манн, Ю.В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. М. : Аспект–Пресс, 1995. 384 с.
Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя [Текст] / Ю.В. Манн. М. : Coda, 1996. 472 с.
Манн, Ю.В. Поэтика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. М. : Наука, 1976. 371 с.
Мануйлов, В.А. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" [Текст] / В.А. Мануйлов // Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. СПб. : Академич. проект, 1996. С. 5–47.
Маркиш, С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама [Текст] / С.П. Маркиш. М. : Художеств. лит., 1971. 223 с.
Маркович, В.М. Человек в романах Тургенева [Текст] / В.М. Маркович. Л. : ЛГУ, 1975. 152 с.
Марченко, А.М. Поэтический мир Есенина [Текст] / А.М. Марченко. М. : Сов. писатель, 1972. 312 с.
Мелетинский, Е.М. Историческая поэтика новеллы [Текст] / Е.М. Мелетинский . М. : Наука, 1990. 200 с.
Мелетинский, Е.М. Словарь средневековой культуры [Текст] / Е.М. Мелетинский. М. : РОС–ПЭН, 2003. 631 с.
Менендес Пидаль, Р. К вопросу о творческой разработке "Дон Кихота" [Текст] / Р. Менендес Пидаль // Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература Средних веков и эпохи Возрождения. М. : Иностр. лит., 1961 . С. 583–621.
Мифы народов мира [Текст] : Энциклопедия : В 2 тт. М. : Сов. энциклопедия. Т. 1. 1991. 671 с. Т. 2. 1992. 719 с.
Михайлов, А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе [Текст] / А.Д. Михайлов. М. : КомКнига, 2006 . 352 с.
Михайлов, О.Н. Литература Русского Зарубежья [Текст] / О.Н. Михайлов. М. : Просвещение, 1995. 432 с.
Михайлова Н.И. "Собранье пестрых глав..." [Текст] : О романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Н.И. Михайлова. М. : Имидж, 1994. 191 с.
Михальская, Н.П. История английской литературы [Текст] / Н.П. Михальская. М. : Академия, 1998. 510 с.
Моруа, А. Литературные портреты [Текст] / Моруа А. // Моруа А. Собр. соч. : В 6 тт. М. : Пресса, 1992. Т. 6. С. 179–311.
Мотылева, Т.Л. Ромен Роллан [Текст] / Т.Л. Мотылева. М. : Мол. гвардия, 1969 . 380 с.
Мочульский, К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский [Текст] / К.В. Мочульский. М. : Республика, 1995. 607 с.
Наумов, Е.И. Сергей Есенин. Жизнь и творчество [Текст] / Е.И. Наумов. М. – Л. : Просвещение, 1965. 280 с.
Недзвецкий, В.А. Русский социально – универсальный роман ХІХ века [Текст] : становление и жанровая эволюция / В.А. Недзвецкий. М. : АО "Диалог МГУ", 1997. 262 с.
Нива, Ж. Солженицын [Текст] / Ж. Нива ; пер. с фр. М. : Художеств. лит., 1992 . 192 с.
Николюкин, А.Н. Человек выстоит [Текст] : Реализм Фолкнера / А.Н. Николюкин . М. : Художеств. лит., 1988. 300 с.
Образцова, А.Г. Бернард Шоу и русская художественная культура на рубеже XIX – XX веков [Текст] / А.Г. Образцова. М. : Наука, 1992. 239 с.
Павлова, Н.С. Типология немецкого романа, 1900 – 1945 [Текст] / Н.С. Павлова . М. : Наука, 1982. 277 с.
Петрунина, Н.Н. Проза Пушкина [Текст] : Пути эволюции / Н.Н. Петрунина. Л. : Наука, 1987. 335 с.
Пигарев, К.В. Жизнь и творчество Тютчева [Текст] / К.В. Пигарев. М. : Изд-во АН СССР, 1962. 376 с.
Пинский, Л.Е. Комедии Шекспира [Текст] / Л.Е. Пинский // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М. : Сов. писатель, 1989. С. 49–125.
Пинский, Л.Е. Реализм эпохи Возрождения [Текст] / Л.Е. Пинский. М. : Гослитиздат, 1961. 336 с.
Пинский, Л.Е. Шекспир [Текст] : Основные начала драматургии / Л.Е. Пинский . М. : Художеств. лит., 1971. 606 с.
Пирсон, Х. Бернард Шоу [Текст] / Х. Пирсон. М. : Искусство, 1972. 450 с.
Пирсон, Х. Диккенс [Текст] / Х. Пирсон. М. : Терра : Книжный клуб, 2001 . 496 с.
Пискунова, С.И. Истоки и смысл смеха Сервантеса [Текст] / С.И. Пискунова // Вопросы литературы, 1995. Вып. II. С. 143–169.
Поддубная, Р.Н. Двойничество и самозванство [Текст] / Р.Н. Поддубная // Достоевский : Материалы и исследования / РАН , Ин–т рус. лит. (Пушкинский дом) . СПб., 1994. Т. 11. С. 28–40.
Поддубная, Р.Н. О творчестве Пушкина 1830-х годов [Текст] / Р.Н. Поддубная. Х. : Основа, 1999. 180 с.
Поддубная, Р.Н. Пятикнижие Достоевского как гипертекст [Текст] / Р.Н. Поддубная // Вісн. Харк. нац. ун–ту. 2001. № 520 : Філологія. Вип. 33 . С. 297–304.
Пропп, В.Я. Русский героический эпос [Текст] / В.Я. Пропп. М. : Лабиринт, 2006. 624 с.
Пуришев, Б.И. Очерки немецкой литературы XV – XVII веков [Текст] / Б.И. Пуришев. М. : Гослитиздат, 1955. 392 с.
Рак, И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана [Текст] / И.В. Рак. СПб. – М. : “Журнал "Нева" : "Летний Сад”, 1998. 560 с.
Ревякин, А.И. "Вишневый сад" А.П.Чехова [Текст] / А.И. Ревякин. М. : Учпедгиз, 1960. 256 с.
Реизов, Б.Г. Бальзак [Текст] / Б.Г. Реизов. Л. : ЛГУ, 1960. 330 с.
Реизов, Б.Г. Стендаль [Текст] : Художественное творчество / Б.Г. Реизов. Л. : Художеств. лит., 1978. 407 с.
Реизов, Б.Г. Творчество Флобера [Текст] / Б.Г. Реизов. М. : Гослитиздат, 1955 . 524 с.
Рехо, К. Современный японский роман [Текст] / К. Рехо. М. : Наука, 1977 . 304 с.
Рожновский, С.В. Генрих Белль [Текст] / С.В. Рожновский. М. : Высш. шк., 1965. 101 с.
Розанов, В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского [Текст] / В.В. Розанов // Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития: Литературно – эстетические работы разных лет. М. : Искусство, 1990. С. 37–186.
Рудницкий, М.Л. История литературы ФРГ [Текст] / М.Л. Рудницкий. М. : Наука, 1980. 326 с.
Русская литература серебряного века [Текст] / Под ред. В.В. Агеносова. М. : Про–Пресс, 2000. 352 с.
Русская литература ХХ века [Текст] : Исследования американских ученых. СПб. : Петро–РИФ, 1993. 575 с.
Рыбаков, Б.А. Древняя Русь [Текст] : Сказания. Былины. Летописи / Б.А. Рыбаков. М. : Изд–во АН ССР, 1963. 361 с.
Сараскина, Л.И. "Бесы" [Текст] : Роман – предупреждение / Л.И. Сараскина. М. : Сов. писатель, 1990. 216 с.
Сараскина, Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов [Текст] / Л.И. Сараскина. М. : Согласие, 1996. 462 с.
Светланова, О.А. "Дон Кихот" Сервантеса [Текст] : Проблемы поэтики / О.А. Светланова. СПб. : СПбГУ, 1996. 106 с.
Семанов, С.Н. В мире Тихого Дона [Текст] / С.Н. Семанов. М. : Современник, 1987. 253 с.
Сервантес и всемирная литература [Текст] : Сб. статей. М. : Наука, 1969 . 302 с.
Скафтымов, А.П. Нравственные искания русских писателей [Текст] / А.П. Скафтымов. М. : Художеств. лит., 1972. 543 с.
Скороспелова, Е.Б. Русская проза ХХ века от А. Белого ("Петербург") до Б. Пастернака ("Доктор Живаго") [Текст] / Е.Б. Скороспелова. М. : ТЕИС, 2003 . 358 с.
Смирнов, И.П. Роман тайн "Доктор Живаго" [Текст] / И.П. Смирнов. М. : НЛО, 1996. 208 с.
Соколов, С.Н. Зороастризм [Текст] / С.Н. Соколов // Авеста в русских переводах (1861–1996) / Под ред. И.В. Рака. СПб. : Журнал "Нева" : РХГИ, 1997. С. 7–21.
Соколов, С.Н. Краткая история литературы Ирана, Афганистана, Турции [Текст] / С.Н. Соколов. Л. : ЛГУ, 1971. 119 с.
Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. М. : Современник, 1990. 421 с.
Сухих, И.Н. Проблемы поэтики Чехова [Текст] / И.Н. Сухих. СПб: СПбГУ, 2007. 492 с.
Театр абсурда [Текст] : Сб. статей и публикаций / Под ред. Т. Б. Проскурниковой . СПб. : Дмитрий Буланин, 2005г. 216 с.
Тимофеев, В.Г. Литературные конвенции в творческом методе Джона Фаулза [Текст] : "Подруга французского лейтенанта" / В.Г. Тимофеев // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1988. Тр. по романо – герман. филологии. Вып. 792 . С. 126–135.
Тимченко, Я. Белая гвардия Михаила Булгакова [Текст] / Я. Тинченко. К. – Львов : Оболонь, 1997. 252 с.
Тодоров, Ц. Межі Едгара По [Текст] / Ц. Тодоров // Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. К. : Вид. дім Київо–Могилян. Акад., 2006. С. 94–107.
Томашевский, Б.В. Пушкин [Текст] : Работы разных лет / Б.В. Томашевский. М. : Книга, 1990. 596 с.
Топоров, В.Н. Петербургский текст русской литературы [Текст] / В.Н. Топоров . М. : Искусство, 2006. 616 с.
Тугушева, М.П. Под знаком четырех [Текст] : О судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи / М.П. Тугушева. М. : Книга, 1991. 286 с.
Удодов, Б.Т. М.Ю. Лермонтов [Текст] : Художественная индивидуальность и творческие процессы / Б.Т. Удодов. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1973 . 702 с.
Уоллис Бадж, Е. Путешествие души в царство мертвых [Текст] / Е. Уоллис Бадж . М. : Изд-во Царева, 2000. 448 с.
Урнов, М.В. На рубеже веков [Текст] / М.В. Урнов. М. : Наука, 1970. 432 с.
Федоров, А.А. Томас Манн. Время шедевров [Текст] / А.А. Федоров. М. : МГУ, 1981. 335 с.
Фомичев, С.А. Поэзия Пушкина [Текст] : Творческая эволюция / С.А. Фомичев. Л. : Наука, 1986. 304 с.
Французская литература 1945 – 1990 [Текст]. М. : Наследие, 1995. 928 с.
Фридлендер, Г.М. Реализм Достоевского [Текст] / Г.М. Фридлендер. М. – Л. : Наука, 1964. 404 с.
Фридман, Н.В. Романтизм в творчестве Пушкина [Текст] / Н.В. Фридман. М. : Просвещение, 1980. 192 с.
Фризман, Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова [Текст] / Л.Г. Фризман. М. : Наука, 1973. 167 с.
Фудель, С.И. Наследство Достоевского [Текст] / С.И. Фудель. М. : Русский путь, 1998. 288 с.
Хлодовский, Р.И. Декамерон [Текст] : Поэтика и стиль / Р.И. Хлодовский. М. : Наука, 1982. 329 с.
Чудакова, М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова [Текст] / М.О. Чудакова. М. : Книга, 1988. 672 с.
Чуковский, К.И. Мастерство Некрасова [Текст] / К.И. Чуковский. М. : Художеств. лит., 1971. 712 с.
Шифман, П.Ш. Ветхий завет и его мир [Текст] / П.Ш. Шифман. М. : Политиздат, 1987. 238 с.
Шкунаева, И.Д. Современная французская литература [Текст] / И.Д. Шкунаева. М. : МГИМО, 1961. 336 с.
Штейн, А.Л. "Декамерон" Боккаччо – книга о любви [Текст] / А.Л. Штейн. М. : Художеств. лит., 1993. 254 с.
Штейн, А.Л. История французской литературы [Текст] / А.Л. Штейн, М.Н. Черневич. М. : Гаудеамус, 1995. 344 с.
Элиот, Т.С. Гамлет и его проблемы [Текст] / Т.С. Элиот // Элиот Т.С. Назначение поэзии. К. : Air Land ; М. : Совершенство, 1997. С. 151–156.
Эпос о Гильгамеше (О все видавшем) [Текст] / Пер. с аккадского И.М. Дьяконова. СПб. : Наука, 2006. 216 с.
Юшин, П.Ф. Сергей Есенин [Текст] : Идейно-творческая эволюция / П.Ф. Юшин . М. : МГУ, 1969. 479 с.
Я открою тебе сокровенное слово [Текст] : Литература Вавилонии и Ассирии / Сост. В.К. Афанасьева, И.М. Дьяконова ; пер. с аккадского. М. : Художеств. лит., 1981. 351 с.
Яблоков, Е.А. Роман Михаила Булгакова "Белая гвардия" [Текст] / Е.А. Яблоков . М. : Языки русской культуры, 1997. 192 с.
Яновская, Л. Треугольник Воланда [Текст] : К истории романа "Мастер и Маргарита" / Л. Яновская. К. : Либідь, 1992. 188 с.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Авангардизм – безапеляційне заперечення традиції, афішування епатажу.
Авантюрний роман – твір з гострим динамічним сюжетом, з пригодницькими ризикованими ситуаціями.
Алегорія – спосіб двопланового художнього зображення.
Алітерація – стилістичний прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних задля підвищення виразності тексту.
Анакреонтична поезія – жанр лірики, в якому панує життєрадісне світосприйняття, перейняте мотивами земного щастя, гедонізму, любові.
Антироман ("новий роман") – жанровий різновид французького модерного роману 40-70 років ХХ ст., якому властиві прийоми безгеройності і безфабульної розповіді, нагромадження самоцінних речей, фетишизації предметів, внутрішньої діалогічної стихії підсвідомого.
Антиутопія ("роман-попередження") – зображення у художній літературі небезпечних наслідків, пов'язаних з експериментуванням над людством задля його "поліпшення".
Античність – сукупність історичних і культурних надбань давніх греків і римлян, яка склала фундамент європейських літератур.
Архетип – прообраз, первісний образ, ідея.
Байронізм – тираноборство, волелюбність, бунтарство, демонізм, абсолютизоване заперечення недосконалої дійсності.
Бароко – художній метод літератури XVII-XVIII ст. з надзвичайно складною художньою системою, котрій властиві мінливість, поліфонічність, складна метафоріка.
Бестіарій – літературний твір, де звірі-персонажі постають втіленням людських рис.
Бестселер – книга, що видається великим тиражем.
Бульварна література – псевдохудожні літературні твори про злочинців, любовні пригоди, розраховані на низький читацький смак.
Відчуження – філософський термін для характеристики позиції особи щодо суспільства, в якому вона почувається зайвою, самітності.
Вічні образи –літературні образи, які за глибиною художнього узагальнення виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять у собі невичерпні можливості філософського осмислення буття.
Вічні теми – літературні теми загальнолюдського значення, перейняті пошуками смислу життя та першосутності, ролі особистості в контексті всесвіту.
Гомериди – спадкоємці Гомера.
Деконструкція – теоретична концепція, що базується на виявленні в художніх творах опорних понять і шару метафор, котрі вказують на несамтожність тексту, на перегук його з іншими.
Єдність змісту і форми – твердження аксіоматичного характеру, яке характеризує структуру, цілісність завершеного твору і водночас виступає принципом його аналізу, критерієм естетичної оцінки.
Інтерпретація – дослідницька діяльність, пов'язана з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору.
Інтертекстуальність – межтекстові співвідношення літературних творів.
Інтрига – спосіб організації подій у художньому творі.
Класицизм – художній метод європейської літератури XVII-XVIII ст., котрому властиві строга нормативність, ієрархія жанрів, закон "трьох єдностей" (дії, часу й місця), ясна і чиста мова.
Колізія – гостра суперечність, джерело конфлікту та форма його реалізації у літературному творі.
Компаративістика – порівняльне вивчення національних літератур, процесів їх взаємозв'язку.
Куртуазна література – лицарська література європейського середньовіччя з мотивами культу дами.
Лапідарність – виняткова стислість і чіткість стилю, економне використання художніх засобів.
Лейтмотив – головна тема чи ідея, що пронизує твір або творчість автора.
Література – сукупність творів певного народу, епохи, людства; мистецтво слова, що відображає дійсність в художніх образах, створює нову художню реальність за законами краси.
Література "потоку свідомості" – література, в якій відтворюється безпосередній плин духовного життя людини як калейдоскоп відчуттів, уявлень, переживань, роздумів, вражень.
Літературна доба (епоха) – фрагмент історико-літературного процесу, окреслений певними вирішальними моментами в історії літератури.
Літературний процес – перебування та рух літератури в історії.
Магічний реалізм – реалізм, в якому органічно поєднуються елементи реального та фантастичного, побутового та міфологічного, дійсного та уявного, таємничого.
Міфологія – сукупність функціональних міфів в обробці певної культури.
Мова художньої літератури (поетична мова) – мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності.
Модернізм – загальна назва літературних тенденцій неміметичного ґатунку на межі ХІХ-ХХ ст., що виникли як заперечення реалізму і яким притаманні творча інтуїція, втаємничення у трансцендентну сутність буття, загадкові аспекти "філософії життя", сприйняття поезії як вищого знання.
Натуралізм – крайній прояв реалізму, що характеризується фактографічним зображенням дійсності, трактуванням детермінованості людського характеру біологічними, спадковими чинниками та соціально-матеріальним середовищем.
Національна специфіка літератури – органічна якість художньої літератури певного народу, відмінна від якостей інших літератур.
Орієнт - окцидент – парадигма, що визначає різність світосприйняття літератур Сходу і Заходу.
Орієнталістика (сходознавство) – наука, що займається комплексним вивченням історії, мов, літератури, мистецтва, філософії Сходу.
Оцінка літературного твору – встановлення, фіксація, усвідомлення художньої цінності літературного твору.
Парабола – повчальне інакомовлення, близька до притчі жанрова різновидність, в якій за стислою розповіддю про певну подію приховується кілька інших планів змісту.
Поетика – цілісна система творчих засобів.
Постмодернізм – загальна назва окреслених останніми десятиліттями тенденцій у літературі, що виникли після модернізму, яким властиві перетрушування "багажу" культури, переоцінювання традицій попередніх методів, гра культурними кодами, еклектика, елітарність і егалітарність одночасно.
Реалізм – головний метод літератури ХІХ ст., якому властиві художнє відтворення життя у формах самого життя, типізація дійсності.
Реалізм Відродження – метод доби Відродження (XIV-XVI ст.), котрому властиві універсальний антропоцентризм, ясність естетичного мислення, простота та конкретність.
Ремінісценція – відчутний у літературному творі відгомін іншого літературного твору.
Романтизм – художній метод літератури початку ХІХ ст., якому властиві апологія особистості, неприйняття буденності, звеличення "життя духу".
Сентименталізм – художній метод європейської літератури другої половини XVIII – першого десятиліття ХІХ ст., що розвивався як утвердження чуйності, ірраціональної стихії на противагу жорстким нормативам класицизму та властивому добі просвітництва культу абсолютизованого розуму.
Символізм – одна із стильових течій модернізму, в якій за допомогою символу відображаються таємниці буття і свідомості.
Стиль – сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника.
Театр абсурду – умовна назва художніх творів, що змальовують життя у вигляді хаотичного нагромадження випадковостей, підкресленого алогізму, ірраціоналізму, гротеску, буфонади.
Художньо-літературний метод – зумовлений закономірностями раціональний спосіб осягнення та перетворення дійсності засобами мистецтва слова.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
І семестр
Поняття літературного процесу. Складові літературного процесу.
Етапи розвитку світової літератури.
Поняття творчого методу. Художні методи в історії світової літератури. Загальна характеристика.
"Наївний тотемізм" як метод світової літератури.
Парадигма "орієнт – окцидент" як одна з концепцій розвитку світової літератури.
Література Давнього Сходу. Загальна характеристика.
Література Давнього Єгипту. Загальна характеристика.
Література Давнього Єгипту. Давнє Царство. Головні тексти. Поетика.
Література Давнього Єгипту. Середнє Царство. Головні тексти. Поетика.
Література Давнього Єгипту. Нове Царство. Головні тексти. Поетика.
Поняття епосу. Епоси народів світу.
Література Месопотамії. Загальна характеристика.
Шумерські сказання про Гільгамеша.
Акадське епічне полотно "Про діяння Гільгамеша".
Література Давньої Індії. Загальна характеристика.
Головні ідеї і художні образи упанішад.
"Дхаммапада" як шедевр класики індійської літератури. Афористичність і філософська глибина художнього змісту.
Епоси Давньої Індії. "Махабґарата". Загальна характеристика.
Епоси Давньої Індії. "Рамаяна". Загальна характеристика.
Література Стародавнього Китаю. Загальна характеристика.
Лао-цзи. "Даодедзин". Загальна характеристика.
Кун-цзи. "Лунь юй". Загальна характеристика.
Література Стародавнього Китаю. Поетика жанру фу.
Поетика біблійної прози.
Книга Іова. Сюжет. Головні ідеї і образи. Ремінісценції у світовій літературі.
Книга Еклезіасту. Композиція. Головні ідеї.
Міфологічний реалізм Античності як метод світової літератури.
Символізм Середньовіччя як метод світової літератури.
Реалізм Відродження як метод світової літератури.
Література доби Відродження. Данте Аліг'єрі.
Література доби Відродження. Джованні Боккаччо.
Література доби Відродження. Еразм Роттердамський.
Література доби Відродження. Себастьян Брант.
Література доби Відродження. Франсуа Рабле. Мішель Монтень.
Література доби Відродження. Мігель Сервантес. Лопе де Вега.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Загальна характеристика творчості.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Жанр трагедії. Загальна характеристика.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Ромео і Джульєтта.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Гамлет.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Отелло.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Король Лір.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Макбет.
Література доби Відродження. Вільям Шекспір. Жанр комедії. Загальна характеристика.
Бароко як метод світової літератури.
Класицизм як метод світової літератури.
Реалізм Просвітництва як метод світової літератури.
Сентименталізм як метод світової літератури.
Романтизм як метод світової літератури.
Реалізм як метод світової літератури.
Модернізм як метод світової літератури.
Постмодернізм як метод світової літератури.
Вільні питання
Міф про створення світу в літературах різних народів.
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів в біблійній прозі.
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у трагедії Еврипіда "Іполит".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у трагедії Жана Расіна "Федра".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у романі Томаса Манна "Йосип та його брати".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у драматичній поемі Марини Цвєтаєвої "Федра".
Епос про Гільгамеша в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Індійський епос "Махабґарата" в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Індійський епос "Рамаяна" в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Сучасне прочитання індійського епосу харківськими письменниками Г.Л. Олді (тетралогія "Чорний Баламут").
Стародавній Китай в поезії Й. Бродського ("Листи династії Мінь").
Ідеї "дао" в прозі сучасного японського письменника Х. Муракамі ("Полювання на овець").
Ідеї "дао" в прозі класика японської літератури ХХ ст. Кобо Абе ("Жінка у пісках").
Ідея бога в драматичній поемі Гете "Фауст".
Ідея бога у розумінні Ф. Достоєвського ("Брати Карамазови", ч. ІІ, кн. 5. Pro i Contra, гл. 4. Бунт, гл. 5. Великий інквізитор).
Біблійні ремінісценції в оповіданні Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот".
Біблійні ремінісценції в повісті М. Лєскова "Леді Макбет Мценського повіту".
Біблійні ремінісценції в романі М. Булгакова "Майстер та Маргарита".
Біблійні ремінісценції у класика грецької літератури ХХ ст. Н. Казандзакіса "Остання спокуса Христа".
Біблійні ремінісценції в романі Ю. Домбровського "Факультет непотрібних речей".
Біблійні ремінісценції в романі лауреата Нобелевської премії португальського письменника Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса".
Біблійний мотив безсмертя в новелі класика літератури ХХ ст. аргентинського письменника Х.Л. Борхеса "Безсмертний".
Біблійний мотив безсмертя в новелі сучасного російського письменника П. Крусанова "Безсмертник".
Ремінісценції поеми С. Бранта в романі американської письменниці ХХ ст. К. Портер "Корабель дурнів".
Шекспірівські ремінісценції в драмі сучасного англійського письменника Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн".
Ідеї Боккаччо ("Декамерон") в "Пире во время чумы" Пушкіна.
ІІ семестр
Міфологія Античності. Загальна характеристика.
Гекатонхейри – титани – олімпійці як герої міфології Давньої Греції.
Епос Античності. Загальна характеристика.
Гомер. Гомерівське питання.
Гомер. Іліада. Загальна характеристика.
Гомер. Одіссея. Загальна характеристика.
Вергілій. Загальна характеристика творчості.
Вергілій як епік Давнього Риму.
Лірика античності. Загальна характеристика.
Лірика Давньої Греції. Загальна характеристика.
Логаеди Сапфо.
Ямби Архілоха.
Гедоністична поезія Анакреонта.
Епінікії Піндара.
Елегії Фіогніда.
Філософічність епіграм Платона.
Лірика Давнього Риму. Загальна характеристика.
Світ поезії Катула.
Світ поезії Овідія.
Ідея "exegi monumentum" Горація у світовій поезії.
Епіграми Марциала.
Антична трагедія. Загальна характеристика.
Поетика трагедій Есхіла.
Поетика трагедій Софокла.
Поетика трагедій Еврипіда.
Античний роман. Загальна характеристика.
Роман Давньої Греції.
Роман Давнього Риму.
Література Середньовіччя. Загальна характеристика.
Героїчний епос раннього Середньовіччя.
Героїчний епос зрілого Середньовіччя.
Лірика Середньовіччя. Загальна характеристика.
Лірика менестрелів.
Лірика мінезингерів.
Лірика вагантів.
Реалізм Просвітництва як метод світової літератури.
Література Французького Просвітництва. Загальна характеристика.
Література доби Просвітництва. Вольтер. "Кандід". Загальна характеристика.
Література доби Просвітництва. Дідро. "Монахиня". ("Племінник Рамо", "Сон д'Аламбера"). Загальна характеристика.
Література доби Просвітництва. Гете. "Фауст". Загальна характеристика.
Гете. "Фауст". Просвітницька концепція особистості та світу.
Гете. "Фауст". Художній зміст прологів до поеми.
Гете. "Фауст". Тема учителя та учня.
Сентименталізм як метод світової літератури.
Романтизм як метод світової літератури.
Англійський романтизм. Байрон. Загальна характеристика.
Англійський романтизм. Байрон. "Манфред".
Англійський романтизм. Байрон. "Мазепа".
Англійський романтизм. Байрон. "Каїн",
Німецький романтизм. Гофман. Загальна характеристика.
Німецький романтизм. Гофман. "Золотий горщик".
Німецький романтизм. Гофман. "Крихітка Цахес" ("Еліксири Сатани").
Німецький романтизм. Гофман. "Пісочна людина".
Французький романтизм. Гюго. "Собор Паризької богоматері". Загальна характеристика.
Категорія красоти в художньому освоєнні Гюго ("Собор Паризької богоматері").
Романтичні поеми Пушкіна. Поетика.
Пушкін. "Бахчисарайський фонтан".
Пушкін. "Цигани".
Романтичні поеми Лермонтова. Загальна характеристика.
Лермонтов. "Мцирі".
Лермонтов. "Демон".
Американський романтизм. Едгар По. Загальна характеристика.
Едгар По. "Вбивство на вулиці Морг".
Едгар По. "Морелла".
Едгар По. "Лігейя".
Едгар По. "Падіння дому Ашерів".
Едгар По. "Маска червоної смерті".
Едгар По. "Колодязь та маятник".
Едгар По. "Золотий жук".
Едгар По. "Серце – викривач".
Категорія красоти в поетиці романтизму Едгара По.
Категорія красоти в художньому опануванні Віктора Гюго та Едгара По.
Реалізм як метод світової літератури.
Пошук героєм свого шляху в реалістичній прозі першої половини XIX ст.
Герой і героїня в реалістичній прозі першої половини XIX ст.
Пошук героєм свого шляху в реалістичній прозі другої половини XIX ст.
Герой і героїня в реалістичній прозі другої половини XIX ст.
Художня концепція світу й людини в літературі XIX - XX ст.
Модернізм як метод світової літератури.
Мотив самотності у світовій літературі XX - XXI ст.
Європейська драма кінця XIX - початку XX ст.
Категорія краси в літературі XIX - XXI ст.
Біблійні ремінісценції у світовій літературі XIX - XXI ст.
Тема "Людина та війна" у світовій літературі XX - XXI ст.
Жанр антиутопії у світовій літературі XX - XXI ст.
Постмодернізм як метод світової літератури.
Головні тенденції розвитку сучасної літератури.
Вільні питання
Міфологія Давньої Греції у різних перекладах.
Іліада Гомера у різних перекладах.
Одіссея Гомера у різних перекладах.
Війна та мирне життя у Гомера.
Світ, створений Гомером. Аксіологічні структури.
Боги і люди в зображенні Гомера.
Гомерівські ремінісценції в поезії М. Гумільова ("Воїн Агамемнона", "Сучасність").
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії американського драматурга Ю.О'Ніла "Траур к лицу Электре".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії французького письменника ХХ ст. Ж.П. Сартра "Мухи".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії німецького письменника ХХ ст. Г. Гауптмана "Атриди".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії сучасного американського драматурга Дж. Річардсона "Блудний син".
"Антігона" Софокла і "Антігона" Жана Кокто та Жана Ануя.
"Медея" Еврипіда та "Медея" сучасної німецької письменниці Крісти Вольф.
Фауст Гете в перекладах Б. Пастернака, М. Холодковського та М. Лукаша (перший монолог Фауста).
Ревність як стан розуму та душі в художньому освоєнні Шекспіра і Лермонтова ("Отелло" – "Маскарад").
ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Питання до заліку
Поняття літературного процесу.
Поняття творчого методу. Художні методи в історії світової літератури.
Література Давнього Сходу. Загальна характеристика.
Література Давнього Єгипту.
Поняття епосу. Епос про Гільгамеша.
Література Давньої Індії.
Індійський епос. "Махабґарата". "Рамаяна".
Література Давнього Китаю.
Поетика біблійної прози.
Література Античності. Загальна характеристика.
Гомер. Гомерівське питання. "Іліада". "Одіссея".
Вергілій. "Енеїда".
Лірика Давньої Греції.
Лірика Давнього Риму.
Формування жанру трагедії в Давній Греції.
Поетика давньогрецького роману.
Апулей. "Золотий осел".
Література Середніх століть. Загальна характеристика.
Героїчний епос раннього Середньовіччя.
Героїчний епос зрілого Середньовіччя.
Билинний епос Київської Русі.
Поетика літератури Давньої Русі.
Література епохи Відродження. С. Брант. Е. Роттердамський.
Література епохи Відродження. Данте. Боккаччо.
Література епохи Відродження. Сервантес. Лопе де Вега.
Література епохи Відродження. Шекспір.
Бароко й класицизм. Література XVII - XVIII ст.
Російське бароко. Російський класицизм.
Ґете. Фауст. Просвітницька концепція особистості та світу.
Французьке Просвітництво. Вольтер. "Кандід".
Французьке Просвітництво. Дідро. "Племінник Рамо" ("Монахиня". "Сон д'Аламбера". "Лист про сліпих в повчання видючим").
Сентименталізм як метод у світовій літературі кінця XVIII - початку XIX ст.
Питання до іспиту
Романтизм як метод у світовій літературі кінця XVIII - початку XIX ст.
Англійський романтизм. Байрон.
Німецький романтизм. Гофман.
Французький романтизм. Гюго.
Американський романтизм. Э. По.
Романтичні поеми Пушкіна.
Романтичні поеми Лермонтова.
Реалізм як метод у світовій літературі.
Пошук героєм свого шляху в реалістичній прозі першої половини XIX ст.
Герой і героїня в реалістичній прозі першої половини XIX ст.
Пошук героєм свого шляху в реалістичній прозі другої половини XIX ст.
Герой і героїня в реалістичній прозі другої половини XIX ст.
Художня концепція світу й людини в літературі XIX - XX ст.
Модернізм - постмодернізм як провідні методи літератури XX - XXI ст.
Мотив самотності у світовій літературі XX - XXI ст.
Європейська драма кінця XIX - початку XX ст.
Категорія краси в літературі XIX - XXI ст.
Біблійні ремінісценції у світовій літературі XIX - XXI ст.
Тема "Людина та війна" у світовій літературі XX - XXI ст.
Жанр антиутопії у світовій літературі XX - XXI ст.
Головні тенденції розвитку сучасної літератури.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (заочне відділення)
Міф про створення світу в літературах різних народів.
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів в біблійній прозі.
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у трагедії Еврипіда "Іполит".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у трагедії Жана Расіна "Федра".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у романі Томаса Манна "Йосип та його брати".
Ремінісценції єгипетської казки про двох братів у драматичній поемі Марини Цвєтаєвої "Федра".
Епос про Гільгамеша в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Індійський епос "Махабґарата" в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Індійський епос "Рамаяна" в різних перекладах, переказах та адаптаціях.
Сучасне прочитання індійського епосу харківськими письменниками Г.Л. Олді (тетралогія "Чорний Баламут").
Стародавній Китай в поезії Й. Бродського ("Листи династії Мінь").
Ідеї "дао" в прозі сучасного японського письменника Х. Муракамі ("Полювання на овець").
Ідеї "дао" в прозі класика японської літератури ХХ ст. Кобо Абе ("Жінка у пісках").
Ідея бога в драматичній поемі Гете "Фауст".
Ідея бога у розумінні Ф. Достоєвського ("Брати Карамазови", ч. ІІ, кн. 5. Pro i Contra, гл. 4. Бунт, гл. 5. Великий інквізитор).
Біблійні ремінісценції в оповіданні Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот".
Біблійні ремінісценції в повісті М. Лєскова "Леді Макбет Мценського повіту".
Біблійні ремінісценції в романі М. Булгакова "Майстер та Маргарита".
Біблійні ремінісценції у класика грецької літератури ХХ ст. Н. Казандзакіса "Остання спокуса Христа".
Біблійні ремінісценції в романі Ю. Домбровського "Факультет непотрібних речей".
Біблійні ремінісценції в романі лауреата Нобелевської премії португальського письменника Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса".
Біблійний мотив безсмертя в новелі класика літератури ХХ ст. аргентинського письменника Х.Л. Борхеса "Безсмертний".
Біблійний мотив безсмертя в новелі сучасного російського письменника П. Крусанова "Безсмертник".
Ремінісценції поеми С. Бранта в романі американської письменниці ХХ ст. К. Портер "Корабель дурнів".
Шекспірівські ремінісценції в драмі сучасного англійського письменника Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн".
Ідеї Боккаччо ("Декамерон") в "Пире во время чумы" Пушкіна.
Міфологія Давньої Греції у різних перекладах.
Іліада Гомера у різних перекладах.
Одіссея Гомера у різних перекладах.
Війна та мирне життя у Гомера.
Світ, створений Гомером. Аксіологічні структури.
Боги і люди в зображенні Гомера.
Гомерівські ремінісценції в поезії М. Гумільова ("Воїн Агамемнона", "Сучасність").
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії американського драматурга Ю.О'Ніла "Траур к лицу Электре".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії французького письменника ХХ ст. Ж.П. Сартра "Мухи".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії німецького письменника ХХ ст. Г. Гауптмана "Атриди".
Ідеї "Орестеї" Есхіла в трагедії сучасного американського драматурга Дж. Річардсона "Блудний син".
"Антігона" Софокла і "Антігона" Жана Кокто та Жана Ануя.
"Медея" Еврипіда та "Медея" сучасної німецької письменниці Крісти Вольф.
Фауст Гете в перекладах Б. Пастернака, М. Холодковського та М. Лукаша (перший монолог Фауста).
Ревність як стан розуму та душі в художньому освоєнні Шекспіра і Лермонтова ("Отелло" – "Маскарад").

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ
МОДУЛЬ 1
Варіант І
I. Визначте хибне тлумачення предмету "Історія світової літератури". Поясніть свій вибір.
Історія світової літератури вивчає типи мислення – науковий, філософічний, художній.
Історія світової літератури вивчає закономірності розвитку мови художньої літератури, особливості віршування.
Історія світової літератури (від грецьк.
·
·
·
·
·
·
· – розповідь про минуле) займається дослідженням художньої літератури в історичному аспекті від її походження й до наших днів.
Історія світової літератури вивчає особливості написання літер у різні періоди розвитку мови того чи іншого народу, почерки, своєрідність паперу кожної доби.
Історія світової літератури займається вивченням, обліком і систематизацією друкованих творів художньої літератури.
II. У запропонованому переліку художніх методів світової літератури знайдіть "помилково забуті" та дайте їх тлумачення: наївний тотемізм, міфологічний реалізм античності, символізм середньовіччя, реалізм Відродження, класицизм, просвітницький реалізм, романтизм, реалізм, постмодернізм.
III. Спробуйте "розгадати" символи вірша лауреата Нобелівської премії (1990) мексиканського поета Октавіо Паса "Братство" (пер. Павла Грушко).
Я – человек, я – миг,
А полночь беспредельна,
Но, глядя ввысь, я вижу,
Что звезды что-то пишут,
И смутно понимаю,
Что я – такой же текст.
И где-то кто-то хочет
Меня расшифровать.
Варіант ІІ
I. Закінчіть визначення: літературний процес – це

II. Який з етапів розвитку світової літератури "помилково забутий". Дайте його загальну характеристику.
Література Давнього Сходу, література Античності, література Відродження, література XVII – XVIII ст., література XIX ст., література XX – XXI ст.
III. Спробуйте "розгадати" текст лауреата Нобелівської премії (1948) англійського поета Томаса Стерна Еліота (пер. О. Сергєєва).
Чтобы познать то, чего вы не знаете,
Вам нужно идти по дороге невежества,
Чтобы достичь того, чего у вас нет,
Вам нужно идти по пути отречения.
Чтобы стать не тем, кем вы были,
Вам нужно идти по пути, на котором вас нет.
И в вашем неведенье - ваше знание,
И в вашем могуществе - ваша немощь,
И в ваше доме вас нет никогда.
Варіант ІІІ
I. Заповніть клітинки невизначених складників літературного процесу. Дайте їх тлумачення.ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС


ВПЛИВ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
СТАН ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ


ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ І ВЗАЄМОВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУР
II. Відновіть хронологічну послідовність народження художніх методів світової літератури: реалізм, постмодернізм, сентименталізм, модернізм, класицизм, романтизм, барокко.
III. Дайте своє тлумачення уривку з роману англійської письменниці Вірджинії Вулф "На маяк" (пер. О. Суріц).
Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, - его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел – уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, - жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо – а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до Р - это уже кое-что. П он достиг. Тут он окопался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р... Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. "Значит, Р..." Он подобрался, напрягся.
Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды - выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, - пришли к нему на выручку. Значит, Р... да, так что же такое Р?
Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, - он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р...
Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе - снова пришли к нему на выручку.
Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь - не хочешь - древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны - неустанные, сверх упорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой - одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы - гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем - завяз на П. Ну, так вперед - к Р.
Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег, и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра - такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.

МОДУЛЬ 2
Варіант I
Поясніть парадигму "орієнт – окцидент" як одну з концепцій розвитку світової літератури.
Яка з літератур Давнього Сходу могла створити наступні строки:
"Я беспомощен, все выпадает из рук,
Потому что нет сердца на месте обычном.
Приходи ко мне, Пта, и в Мемфис отнеси.
Неотрывно дозволь мне глядеть на тебя" (пер. В. Потапової).
Головна тема літератури Давнього Єгипту:
прославлення розуму;
бажання слави;
прославлення фізичної сили;
бажання смертного стати безсмертним.
Поясніть терміни "аксіологічна цінністність", "аксіологічні структури". З якими текстами літератури Давнього Єгипту пов'язані ці поняття?
Серед жанрів світової літератури підкресліть народжені літературою Давнього Єгипту: епос, драма, жалоба, автобіографічний напис, поема, похвала, епіграма, трагедія, любовна лірика, казка, елегія.
Знайдіть у тексті літератури Месопотамії художні прийоми, відкриті літературою Давнього Єгипту:
Плач Иштар по погибшему возлюбленному Думузи
Господь судьбы больше не живет,
Господь судьбы больше не живет,
Супруг мой больше не живет,
Господь земных недр больше не живет,
Владыка земной силы больше не живет
Знайдіть і прокоментуйте загальне та відмінне сюжетів про Гільгамеша в шумерських сказаннях і в акадському епосі.
За О. Анікстом "Ромео та Джульєтта" – трагедія любові. Дайте концептуальне визначення інших творів Шекспіра:
"Гамлет" –
"Отелло" –
"Король Лір" –
"Макбет" –
О. Анікст реформу Шекспіра в галузі форми твору називає "віддзеркаленням". Поясніть та наведіть приклади.
Звісно, що С. Брант дає 111 різновидів дурнів. Назвіть за бажанням 5. Дайте коментар автора цих 5 різновидів.
Еразм з Роттердаму пише про Морію, називає її Стульцією. Поясніть. Назвіть його головний твір.
Боккаччо в "Декамероні" зображує світ:
таким, яким він є;
навиворіт;
якім він повинен бути.
Наведіть 1 – 2 приклади.
"Божественна комедія" Данте розрізнює 9 кіл Аду. Впишіть недостаючи:


черевоугодники;
скнари і марнотратники:
гнівні;
єретики:


обманщики тих, що довірилися їм.
У Данте в "Божественній комедії":
Вергілій – символ
Беатріче – символ
Закінчить наведені визначення.
Звісно, що головна ідея літератури Давньої Індії – ідея "шляху знання". Впишіть недостаючі етапи:Панчатантра
Давньоіндійський епос:
Калевала;
Махабґарата;
Манас;
Рамаяна:
Беовульф.
Потрібне підкресліть.
Література Давньої Індії – це література знецінювання:
життя;
смерті.
Підкресліть потрібне та поясніть.
Структура фу, улюбленого жанру китайської літератури:
теза;
розвиток тези;


Впишіть потрібне.
За наведеним текстом китайський письменник Люй (? – 237 р. до р.х.) – послідовник:
Лао-цзи;
Кун-цзи.
Підкресліть потрібне.
Река Вэй разлилась, и в ней утонул один чжэнський богач. Некто выловил его труп. Родные богача просили продать им его тело, но тот потребовал очень много золота. Тогда они обратились к мудрецу Дэн Си. Дэн Си сказал: "Не тревожьтесь! Кому еще, кроме Вас, он продаст его?". Завладевший телом тоже беспокоился и обратился, в свой черед, к Дэн Си. Дэн Си сказал: "Не тревожься! Где еще, кроме тебя, они его купят".
(Пер. В. Мікушевича).
Риси, що складають поетику біблійної прози:
емоційність;
лапідарність;
потік свідомості;
лаконізм;
відсутність наявного конфлікту;
прийом прихованої передачі емоцій.
Підкресліть потрібне.
Як ви розумієте художні ідеї, народжені біблійною прозою:
турбота про Бога;
зусилля людини піднятися на рівень намірів Бога;
союз Бога і людини.
Прокоментуйте.
Кому з героїв біблійної прози належать слова:
Наг вышел я из родимых недр и наг возвращусь назад. Господь дал, Господь взял. Благословенно имя Господне. (Пер. С. Авєрінцева).
Варіант IІ
Поясніть поняття: орієнталістика, орієнтальний, орієнталіст, орієнтальні мотиви, окцидентальна Європа.
Яка з літератур Давнього Сходу могла створити наступні строки:
Плач Исиды по Осирису
Небо смешалось с землей. Тень легла на землю.
Сердце мое горит от злой разлуки.
Сердце мое горит, потому что стеною отгородился ты от меня (пер. А.Ахматової).
Література Давнього Єгипту вперше використала наступні прийоми поетичного красномовства. Потрібне підкресліть:
протеза;
епентеза;
алітерація;
гаплологія;
паралелізм;
акомодація;
повтор.
Поясніть структуру текстів повчань Птахотепа:
Искусство не знает предела.
Разве может художник достигнуть вершин мастерства? (пер. В Потапової).
Перед вами одна з складових "ліричної парадигматики". Створіть протилежну. Дайте назву кожній.
?
?


Експресивність
Емоційність
Напруженість
Схвильованість
гострота почуття
виразність
"синтаксис блискавки"

Дайте тлумачення понять "епос", "епічний герой".
Відомо, що п'ять шумерських сказань дають можливість концептуального прочитання. Якого?
"Гільгамеш і Ага" –
"Гільгамеш і гора безсмертних" –
"Гільгамеш і Небесний бик" –
"Гільгамеш, Енкіду і підземний світ" –
"Гільгамеш у підземному світі" –
О. Анікст називає Шекспіра реформатором трагедії та вважає головним:
звернення до епічного зображення;
відсутність наявного конфлікту;
введення комічних епізодів, реплік, ремарок.
Підкресліть потрібне.
Світове літературознавство називає Шекспіра вершиною доби Ренесансу. Як ви це розумієте?
Куди пливе корабель, створений С. Брантом? Хто на ньому?
Роман Еразма з Роттердаму – книга-парадокс. Дайте своє розуміння. Наведіть приклади.
"Декамерон" Боккаччо прославляє такі риси людини:
розум;
кмітливість;
спритність;
дотепність;
щирість;
чесність;
вірність;
лукавство.
Потрібне підкресліть. Наведіть 1-2 приклади.
"Чистилище" "Божественної комедії" Данте має 7 кіл, що відповідають 7 смертним гріхам в уявленні культури Середньовіччя:недоріки;
скнари та марнотратники;
черевоугодники;
любостратні.
Впишіть ті, яких не вистачає.
Данте "Божественною комедією" доводить, що до істини не має
Закінчить фразу.
Головні ідеї літератури Давньої Індії:
теодицея;

сансара;


дхарма;


Впишіть ті, яких не вистачає.
Підкресліть героїв епосів Давньої Індії: Роланд, Дхрітараштра, Хігелак, Кухулін, Арджуна, Дурйодхан, Юдтхіштхіра, Брюнгільда, Драупаді, Крішна, Сігурд, Гудрун, Рама, Сід, Бґарата.
Література Давнього Китаю – це література знецінювання:
життя;
смерті.
Література Давнього Китаю дає дев'ятирічну класифікацію особистості. Скажімо, раби – ну бей, народ – мінь жень, добрі люди – шань жень, мудреці – сянь жень. Хто такі дао жень та жень жень?
Дайте своє тлумачення фу китайського автора епохи Тан Ду Фу:
Дивлюся в небо. Безліч птахів проплива,
І неодмінно парами – великі та малі
А людські справи не всякчас щасливі –
Плекаймо на побачення надію!
(Пер. Ярослави Шекери).
Біблійна проза несе ідею:
монотеїзму;
політеїзму.
Підкресліть потрібне та поясніть.
Яґве, Ієгова, Елоіхім – це імена
Закінчіть фразу.
Кому з героїв біблійної прози належать слова:
Да сгинет день, в который рожден я, и ночь, что сказала "зачат муж!" День тот – да будет он тьма, Бог с высот да не взыщет его, да не сияет ему свет!
(Пер. С. Авєрінцева).
МОДУЛЬ 3
Варіант I
Аполлон, Посейдон, Бріарей, Кронос, Океан. Хто вони?
гекатонхейри;
титани;
олімпійці.
Поясніть наступний вираз: "Гомера ми звемо законодавцем в галузі змісту та форми художнього твору".
Перша велика поема _____________ – "Буколіки". Вона розповідає про

Паллант – герой:
Гомера;
Вергілія;
В'яси.
"Страшусь дары приносящих данайцев" (Вергілій. "Енеїда". Пер. С. Шервинського). Ці слова належать:
Креусі;
Латіну;
Енею.
Підкресліть риси, притаманні літературі доби Просвітництва:
довіра почуттям;
довіра органам слуху;
довіра органам зору;
довіра розуму;
довіра вільному вибору людини.
У Вольтера в романі "Кандід" борються дві філософії: "великого оптимізму" та "великого песимізму". Хто їх представляє: Кунігунда, Кокамбо, турок, анабаптіст, Панглос, Мартін, барон Тундер-тен-Тронк, Пакета?
За ствердженням О. Левіної, "все наказания героев романа "Кандид" "ниже пояса". Як ця думка пов'язана з головними ідеями доби Просвітництва?
Героїня роману Дідро "Монахиня" Сюзанна Симоне – натура:
розсудлива;
авантюрна;
прагматична;
злопам'ятна;
користолюбна;
щира;
сильної волі.
Потрібне підкресліть. Доведіть епізодами.
Розкрийте загадку цифр, якщо відомо, що вони пов'язані з "Племінником Рамо":
1762 –
1772 – 1779 –
1804 –
1821 –
1823 –
1877 –
"Сон Д'Аламбера" Дідро розповідає про здатність розрізняти "безперервність і просту суміжність", тотожність і розходження, про устрій людського організму і всесвіт, про бджіл і гроно винограду, про кокон і метелика, про питання ясні і темні, про "я" і "ми", про форму і її мінливість, про слона і комашку, про умовність нашого сприйняття, про жінку і чоловіка, про передбачення майбутнього, про зубний біль, про сон і пильнування. Потрібне підкресліть.
Чому поема, назва якої "Фауст", не завершується сценами з Фаустом, а має інший фінал?
Яви минущого
Нам ніби сняться;
То – символ сущого,
Де сни здійсняться,
Де все урочеє
Діє й живе;
Вічно жіночеє
Нас туди зве.
(пер. М. Лукаша)
Все быстротечно –
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь – в достиженье.
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.
(пер. Б. Пастернака)

Визначте аксіологічну міру поезії в роздумах Горація, Ломоносова, Державіна, Пушкіна та Брюсова у запропонованому завданні.
Варіант ІI
Зевс, Арес, Котт, Мнемосіна, Рея. Хто вони?
гекатонхейри;
титаніди;
олімпійці.
Яка з концепцій гомерівського епосу в наступному переліку "забута"? Прокоментуйте одну з них:

любові;
долі.
Друга велика поема _______________ - "Георгіки". Вона розповідає про:

Патрокл – герой:
Вергілія;
Гомера;
Вальміки.
Афродіта (Венера), Альба-Лонга, Асканій (Юл), Юлій Цезар, Октавіан Август, Великий Рим. Як з цими героями Вергілієвої "Енеїди" пов'язана головна ідея поеми – ідея пророцтва?
Вольтер в романі "Кандід" доводить: нужно возделывать наш сад, а мешают этому три зла(пер. Ф. Сологуба). Пригадайте ситуацію, коли це сказано, закінчить фразу і поясніть.
За ствердженням О. Михайлова, "Кандід" – "очень личная книга". Що має на увазі літературознавець?
Підкресліть причину, за якою Кандід з друзями не залишається в Ельдорадо:
замало багатства;
нема Кунігунди;
не їх система цінностей.
В теософії монахині – "господні наречені". Чи відповідає цьому роман Дідро "Монахиня"?
Підкресліть пороки і чесноти, притаманні племіннику Рамо з повісті Дідро: шахрай, доброзичливий, марнотратник життя, бравада недоліками, людина рідкого музичного дарування, артистичний, багатослівний, суперечливий, людина яскравого характеру, категоричний, колоритний, цинічний, щирий, свідомо бажає бути мерзотником.
Підкресліть виразника авторських думок в оповіданні Дідро "Сон Д'Аламбера":
доктор Борде;
мадемуазель Леспінас;
Вольтер;
Гомер;
Д'Аламбер.
Дайте своє розуміння поетичним рядкам Гете:
Познай себя. – Просил бы разъяснений!
Извольте: надо быть и вместе с тем – не быть!
Да, этот афоризм создал бесспорно гений:
Так коротко, а может с толку сбить.
Визначте час слави, пам'яті для поета за роздумами Горація, Ломоносова, Державіна, Пушкіна та Брюсова у запропонованому завданні.
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Програма та навчально-методичні матеріали до курсу
МІТІНА Любов Сергіївна
БІЛИК Олена Миколаївна
Друкується в авторській редакції
Комп'ютерний набір
Комп'ютерна верстка
План 2008
Підписано до друку ##.##.2007р. Формат 60х64/16
Гарнітура "Times". Папір для мн. ап. Друк різограф.
Ум. друк. арк. #.##. Обл.-вид. арк. #.##. Тираж ###. Зам. № ##.
ХДАК, 61003, Харків-3, Бурсацький узвіз, 4
Надруковано в лаб. множ. техніки ХДАК

13PAGE 14115


13PAGE 1414315
L Заголовок 1H Заголовок 2RR Заголовок 3V Заголовок 4Z Заголовок 515X Верхний колонтитулB Номер страницыB
·BНижний колонтитулD Основной текст

Приложенные файлы

  • doc 415971
    Размер файла: 610 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий