Прогр.навч.практ.ІІ курс 2012(БЕ)

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Львівський інститут економіки і туризму


“Затверджую” “Погоджено”
Проректор з НМВР Зав. практикою
_________ Захарчин Р.М. ________Сеник Л.Я.
“____”________ 2012р. “____”________ 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної практики
для студентів ІІ-го курсу
денної форми навчання

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
напрям 6.030509 “Облік і аудит”Розглянуто і схвалено на засіданні
кафедри обліку і фінансів
Протокол № __ від ___ _____ 2012 р
Зав. кафедри____ д.е.н., проф. Костирко І.Г.


м. ЛьвівУкладачі:
Старший викладач Лосик О.Г.
Старший викладач Мелех Г.М.Робоча програма
навчальної практики
для студентів
денної форми навчання
Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Напрям 6.030509 «Облік і аудит»1. ВСТУП
Організація практичної підготовки студентів регламентується Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р № 93.
Навчальна практика є першим видом практичної підготовки бакалаврів з бухгалтерського обліку. Програма навчальної практики розроблена для студентів ІІ курсу денної форми навчання» напряму 6.030509 «Облік і аудит»
Навчальна практика проходить у ІУ семестрі протягом 2 тижнів.
Навчальна практика з бухгалтерського обліку проводиться на базі кабінету бухгалтерського обліку ЛІЕТ.
Навчальна практика з бухгалтерського обліку дає практичні навики і підґрунтя, з якого починається оволодіння методики ведення бухгалтерського обліку, допомагає засвоїти базові поняття про інформаційну систему підприємства, основні принципи реєстрації фактів господарської діяльності, розкриває можливість практичного застосування методики ведення бухгалтерського обліку та його елементів (бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис, оцінка, калькуляція, документація , інвентаризація , звітність).
Навчальна практика закріплює основні питання теорії бухгалтерського обліку, входить до комплексу фундаментальних дисциплін, що формують базові економічні знання майбутніх спеціалістів з економіки, обліку і аудиту, менеджменту, маркетингу.
Значна увага, яка приділяється навчальній практиці, направлена на застування елементів бухгалтерського обліку у вирішенні практичних завдання діяльності підприємства.

Обов'язки студента практиканта.

до початку практики одержати від керівника практики від ЛІЕТ ввідний інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони праці, техніки безпеки, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
нести відповідальність за виконувану роботу;
своєчасно скласти звіт з навчальної практики у письмовій формі.

Керівництво практикою здійснює викладач-керівник практики від інституту який:

організовує практичне навчання студентів, здійснює методичне керівництво та контролю якість відпрацьованих програмних завдань;
надає необхідні документи (робочі програми, календарний план тощо);
проводить інструктаж з техніки безпеки та охорони праці та забезпечує їх дотримання;
приділяє значну увагу питанням привиття студентам фахових навичок, вмінь практичної роботи, підвищення рівня професійної культури;
здійснення контролю за своєчасним виконанням завдань практики;
аналізує й оцінює результати виконання практичних завдань.

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики з бухгалтерського обліку є здобуття студентами практичних навичок з методики і технології ведення бухгалтерського обліку.
Завданням навчальної практики з бухгалтерського обліку є оволодіння практичними навичками ведення бухгалтерського обліку: предметом та методом бухгалтерського обліку; відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку шляхом застосування методу подвійного запису.
Місце практики з бухгалтерського обліку у навчальному процесі.
Навчальна практика з бухгалтерського обліку входить до навчального процесу, яка формує і закріплює базові економічні знання спеціалістів економічного напрямку.
Після закінчення практики студент повинен знати:
-основні положення Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІУ.
-структуру і зміст П(С)БО:
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ М-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ М-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Наказ М-ва фінансів України від 31.03.99р. №87.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ М-ва фінансів України від 18.10.99р. № 242.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ М-ва фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Наказ М-ва фінансів України від 08.10.99 р. № 237.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Наказ М-ва фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ М-ва фінансів України від 31.12.99 р. № 318.
-сутність бухгалтерського обліку та його значення в управлінні підприємств;
-особливості організації та ведення бухгалтерського обліку в підприємствах ресторанного, готельного та туристичного бізнесу;
-предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення:
-документацію та інвентаризацію;
-оцінку і калькуляцію;
-рахунки і подвійний запис;
-бухгалтерський баланс і звітність;
-важливі моменти методології та організації бухгалтерського обліку основних процесів господарської діяльності ресторанного, готельного та туристичного бізнесу;
Студент повинен вміти:
-працювати з нормативно – правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку;
-застосовувати основні принципи та методи бухгалтерського обліку в практичній діяльності:
складати первинні і зведені документи;
відображати дані в регістрах бухгалтерського обліку ;
проводити інвентаризацію товаро-матеріальних та грошових цінностей;
визначати результати інвентаризації і відображати їх в бухгалтерському обліку;
складати основні форми фінансової звітності.
Проходження студентами навчальної практики з бухгалтерського обліку дає можливість поглибити та закріпити знання теоретичних основ бухгалтерського обліку та застосувати їх при вирішенні практичних завдань.
3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
3.1 тематичний план проходження практики

№ п.п
Назва тем
Кількістьгодин
балівПід керівництвом викладача
Самос
тійно


1
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
2
1
2

2
Предмет і метод бухгалтерського обліку
2
1
4

3
Оцінка об’єктів обліку
2
1
4

4
Майно і статутний капітал господарюючих об’єктів
2
2
4

5
Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
4
3
10

6
Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис
4
2
10

7
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку та структура Плану рахунків
4
2
10

8
Документування господарських фактів в обліку
2
1
4

9
Облік процесів господарювання
6
3
12

10
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
4
2
10

11
Бухгалтерська звітність підприємств
4
2
10


Оформлення звітів


5


Захист звітів
4

15


Разом
40
20
100


Форма контролю - залік.

3.2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Загальне поняття про облік. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. Бухгалтерський облік як наука. Види обліку. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Предмет і метод бухгалтерського обліку. Об’єкти і суб’єкти обліку. Метод бухгалтерського обліку. Поняття та сутність. Елементи методу бухгалтерського обліку. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. Джерела утворення об’єкту обліку. Господарські процеси та господарські процеси.

Тема 3. Оцінка об’єктів обліку.
Вимірники в бухгалтерському обліку. Основи оцінки. Види оцінок. Оцінка необоротних активів. Оцінка оборотних активів. Оцінка дебіторської заборгованості.

Тема 4. Майно і статутний капітал господарюючих об’єктів.
Класифікація майна підприємства за складом і функціональною роллю. Класифікація майна підприємства за джерелами утворення та цільовим призначенням. Господарські операції і факти в обліку. Внесення засновницького капіталу.

Тема 5. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.
Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. Структура балансу. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Значення та функції балансу. Класифікація балансу.

Тема 6. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.
Бухгалтерські рахунки, їх призначення. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. Подвійне відображення операцій на рахунку, його сутність та контрольне значення. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. Класифікація рахунків відносно до балансу.

Тема 7. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку та структура плану рахунків.
Основи класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за структурою та призначенням. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку. Калькуляційні рахунки. Результативні рахунки. Транзитні рахунки.

Тема 8. Документування господарських фактів в обліку.
Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів. Документування фактів в умовах комп’ютеризації обліку. Класифікація документів. Бухгалтерська обробка документів.

Тема 9. Облік процесів господарювання.
Облік процесу придбання засобів виробництва. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції. Облік процесу реалізації. Облік формування та розподілу результатів господарювання. Необоротні та оборотні активи. Облік процесу придбання необоротних активів. Облік процесу придбання оборотних активів.

Тема 10. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку. Принципи та методика проведення інвентаризації. Відображення інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. Види інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації. Визначення результатів інвентаризації. Порядок та техніка записів в обліку регістрів.

Тема 11. Бухгалтерська звітність підприємств.
Бухгалтерська звітність, сутність та призначення, вимоги до складання. Складання звітності. Виправлення звітних даних. Класифікація звітності. Аналіз звітності.

3.3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (3 год.).
1.1.Практичні завдання (2 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді).

1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві покладається на головного бухгалтера або його заступника.
а) так б) ні

2. Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і обирає форму ведення бухгалтерського обліку.
а) так б) ні

3. Організаційно-правова форма не впливає на формування облікової політики підприємства.
а) так б) ні

4. Підприємство повинно постійно (з року в рік) застосовувати обрану
облікову політику.
а) так б) ні

5. Специфіка галузі, в якій працює підприємство, визначає побудову робочого плану рахунків.
а) так б) ні

6.Облікова політика підприємства оформлюється внутрішніми розпорядженнями керівника підприємства.
а) так б) ні

7. Розробку Наказу про облікову політику може здійснювати аудиторська фірма.
а) так б) ні

8. Ведення позабалансових рахунків є обов'язковим для всіх підприємств.
а) так б) ні

9. Підприємство не може самостійно розробляти форми облікових регістрів.
а) так б) ні

10. Продуктивність праці обліковців значною мірою залежить від обраної форми обліку.
а) так б) ні
11. Наказ про облікову політику підприємства набирає юридичної сили з:
а) моменту підписання його власником (керівником) підприємства;
б) дня реєстрації підприємства;
в) 1-го числа відповідного звітного періоду.

12. До факторів, які впливають на вибір облікової політик підприємства, відносять:
а) місцезнаходження підприємства;
б) форму власності;
в) кількість власників.

13. Відповідальність за розробку облікової політики покладається на.
а) власника підприємства;
б) головного бухгалтера підприємства;
в) внутрішнього аудитора підприємства.

14. В розділі "Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку" . Наказу про облікову політику зазначаються:
а) методи нарахування амортизації;
б) форми ведення бухгалтерського обліку;
в) правила документообігу.

15. Облікова політика підприємства може змінюватись, якщо:
а) здійснюються операції, які не відбувалися раніше;
б) змінюються статутні умови;
в) змінюється обслуговуючий банк.

16. Технологічний рівень облікової політики передбачає:
а) організацію системи внутрішнього контролю;
б) вибір способу ведення обліку;
в) порядок формування статутного капіталу.

17. Робочий план рахунків підприємства:
а) складається на основі типового плану рахунків;
б) не містить позабалансових рахунків;
в) складається з рахунків, якими користується бухгалтер протягом одного робочого дня.

18. Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку:
а) в хронологічній послідовності;
б) в кінці звітного періоду;
в) на вимогу контролюючих органів.

19. Принцип поділу синтетичного обліку на хронологічний та систематичний застосовується в:
а) меморіально-ордерній формі обліку;
б) журнально-ордерній формі обліку;
в) спрощеній формі обліку.

20. Спрощена форма обліку може використовуватись:
а) будь-якими підприємствами;
б) тільки підприємствами, які надають послуги;
в) підприємствами з невеликим обсягом господарських операцій.

1.2. Самостійна робота (1 год.).
Теоретичний курс
1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
2. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку в підприємствах ресторанного, готельного та туристичного бізнесу;
3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку (3 год.).
2.1 Практичне завдання (2 год.).

Завдання 1.
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у готельно-туристичній сфері станом на 1 квітня 20__ р.
необхідно:
а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства;
б) визначити розмір власного капіталу;
в) визначити суму зобов'язань підприємства.:

Активи та джерела
Сума
грн.

1. Основні засоби
52800

2. Знос основних засобів
12400

3. Нерозподілений прибуток
5500

4. Товари
15000

5. Каса в національній валюті
400

6. Заборгованість по податках до бюджету
1550

7. Поточний рахунок в національній валюті
16600

8. Статутний капітал
50000

9. Заборгованість покупців за відвантажені товари
11000

10. Заборгованість персоналу по оплаті праці
6000

11. Заборгованість органам соціального страхування
2700

12. Резерв сумнівних боргів
300

13. Заборгованість постачальникам за отримані товари
3100

14. Короткострокові кредити банків
24450

15. Поточний рахунок в іноземній валюті
10200

*Групування оформити таблицею:
Активи
Сума грн.
Джерела утворення активів
Сума грн.
Завдання 2.
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері за станом на 1 вересня 200_ р., необхідно:
а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства;
б) визначити розмір власного капіталу.
Активи та джерела
Сума
грн.

1. Основні засоби
98400

2. Нематеріальні активи
3000

3. Знос нематеріальних активів
520

4. Знос основних засобів
35000

5. Неоплачений капітал
15000

6. Тара й тарні матеріали
1000

7. Статусний капітал
97000

8. Сировина і матеріали
31200

9. Незавершене виробництво
1600

10. Готова продукція
20400

11. Товари
16250

12. Нерозподілений прибуток
3500

13. Каса в національній валюті
300

14. Заборгованість постачальникам
25480

15. Заборгованість покупців
7350

16. Поточний рахунок в національній валюті
29000

17. Короткострокові кредити банку
62000


*Групування оформити таблицею:
Активи
Сума грн.
Джерела утворення активів
Сума грн.

Завдання 3.
За даними про активи та джерела їх утворення на. підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері харчування на 1 вересня 200_ - р.необхідно:
а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства
б ) визначити розмір власного капіталу;
с) визначити суму зобов'язань підприємства.

Активи та джерела
Сума
грн.

1. Основні засоби
84500

2. Знос основних засобів
26200

3. Матеріали
34400

4. Паливо
8600

5. Заборгованість до Пенсійного фонду
1700

6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці
4200

7. Заборгованість підзвітних осіб
200

8. Заборгованість інших дебіторів
400

9. Заборгованість іншим кредиторам
10620

10. Залишок незавершеного виробництва
2800

11. Залишок готової продукції (товарів)
35500

12. Заборгованість покупців
17100

13. Нерозподілений прибуток
3000

14. Статутний капітал
95000

15. Каса в національній валюті
520

16. Поточні рахунки в національній валюті
26400

17. Заборгованість постачальникам
36800

18. Заборгованість до бюджету по податках
1900

19. Короткострокові кредити банку
36000

20. Неоплачений капітал
5000


*Групування оформити таблицею:
Активи
Сума грн.
Джерела утворення активів
Сума грн.


2.2.Самостійна робота (1год.).
Теоретичний курс.
Господарські процеси
Господарські операції.
Порядок оцінки активів
Економічна сутність вартісного виміру і його значення.


Тема 3. Оцінка об’єктів обліку (3 год.).
3.1. Практичні завдання (2 год.).

Вирішити тестові завдання. (підкреслити відповіді)

1. Вимірник в бухгалтерському обліку - це одиниця виміру об'єктів обліку.
а) так б) ні

2. На практиці кількісним обліком називається облік у грошових одиницях виміру.
а) так б) ні

3. Оцінка є одним з елементів методу бухгалтерського обліку.
а) так б) ні

4. Процес переведення натурального вимірника в грошовий називається таксуванням.
а) так б) ні

5. Економічні оцінки покликані вирішувати задачі конкретного спостереження, для кожного з яких вони розраховуються заново і тому носять, як правило, калькуляційний характер.
а) так б) ні

6. Статистичні оцінки - це множина так званих облікових оцінок, які вводить підприємство, згідно з принципом цілісності.
а) так б) ні

7. Під єдністю оцінки розуміється її однаковість і незмінність протягом тривалого часу на підприємстві.
а) так б) ні

8. Метою оцінки є формулювання основного завдання, яке слід вирішити в результаті оцінки.
а) так б) ні

9. Оцінка не передбачає класифікацію (групування) об'єктів бухгалтерського спостереження за вартісними критеріями.
а) так б) ні

10. Вибір процедури визначення оцінки залежить від цілей, які переслідує адміністратор, і передбачає як об'єктивні, так і суб'єктивні причини.
а) так б) ні

11. Питання вибору методики оцінки підлягають вирішенню на основі професійного судження бухгалтера, його компетентності.
а) так б) ні

12. Експертна оцінка - майбутня вартість придбання активу підприємством. а) так б) ні
13. Вимірники в бухгалтерському обліку поділяються на:
а)натуральні, кількісні, трудові; б)кількісні, вартісні, грошові;
в)грошові, натуральні, трудові; г)трудові, натуральні, якісні.

14. Функція оцінки - це:
а) сфера використання практичних результатів проведеної оцінки;
б) сфера використання фактичних результатів проведеної оцінки;
в) сфера використання теоретичних результатів проведеної оцінки;
г) всі відповіді правильні.

15. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності застосовується:
а) кількісний вимірник;
б) натуральний вимірник;
в) грошовий вимірник;
г) трудовий вимірник;
д) якісний вимірник.

16. Переоцінка в бухгалтерському обліку буває:
а) об'єктивна і суб'єктивна;
б) індивідуальна і агрегатна;
в) уцінка і дооцінка;
г) номінальна і фіксована.

17. Операції, зафіксовані в документах, отримують грошове вираження за допомогою:
а) оцінки і документування;
б) оцінки та інвентаризації;
в) оцінки і подвійного запису;
г) оцінки і калькуляції.

18. Оцінка - це:
а) процес усвідомлення позитивної чи негативної значимості будь-яких господарських явищ, результатів праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних вчинків, здобутків господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб'єкта;
б) представлення розмірів господарських засобів, їх джерел і результатів господарських процесів в грошовому вимірнику;
в) спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських засобів та процесів;
г) всі відповіді правильні.

19. Натуральні вимірники призначені для:
а) визначення кількості витраченої праці; ,
б)одержання відомостей про господарські засоби і процеси в їх натуральному вираженні;
в)узагальненого відображення засобів підприємства, джерел утворення, процесів і результатів діяльності;
г) всі відповіді правильні.

20. Під єдністю оцінки розуміється:
а) об'єктивна відповідність грошового виразу об'єктів обліку їх фактичній величині;
б) її однаковість і незмінність протягом тривалого часу на підприємствах всіх форм власності;
в) формулювання основного завдання, яке слід вирішити в результаті оцінки.

21. Бухгалтерський облік оперує даними, які обов'язково мають:
а) натуральний вираз;
б) грошовий вираз;
в) натуральний та грошовий вираз.

22. Основні вимоги, що висуваються до оцінки це: а) порівнянність, обачливість, надійність;
б) цілеспрямованість, доречність, порівнянність;
в) доречність, нейтральність, своєчасність;
г) адекватність, єдність, цілеспрямованість.

23. - це одиниця виміру об'єктів обліку.

24. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності застосовується___________ .

25. - вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.

26. - спосіб вираження об'єктів бухгалтерського обліку в
узагальнюючому грошовому вимірнику, який представляє собою один із елементів бухгалтерського обліку.

27. Під______оцінки розуміється об'єктивна відповідність грошового
виразу об'єктів обліку їх фактичній величині, це відображення в грошовому вимірнику дійсної величини грошових засобів.

28. Під оцінки розуміється її однаковість і незмінність
протягом тривалого часу на підприємствах всіх формах власності.

29. - формулювання основного завдання, яке слід
вирішити в результаті оцінки.

30. _____________ представляє собою процедуру присвоєння
об'єктам бухгалтерського обліку певних грошових величин, отриманих таким чином, щоб їх можна було використати як агреговано, так і окремо, в залежності від певної ситуації.


31.Процедура оцінки, тобто переведення натурального вимірника в грошовий, називається ___________.

32.Всі операції, зафіксовані в документах, отримують грошовий вираз за допомогою і ____.

Завдання1.
Туристичною фірмою «Пілігрим» було придбано обладнання. Вартість обладнання складає 24000 грн.(без ПДВ) витрати на доставку та монтаж склали 10 % від вартості обладнання.
Необхідно розрахувати первісну вартість обладнання та оформити бухгалтерську проводку.

Завдання 2.
На початок звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості покупців складає - 52000 грн. Сумнівна дебіторська заборгованість складає
12500 грн. на яку підприємством був створений резерв сумнівних боргів.
Необхідно визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості. Вказати рядки балансу, де відображаються ці дані.

Завдання 3.
Статутний капітал підприємства ТзОВ «Львів» згідно установчих документів складає - 50000 грн. На момент реєстрації підприємства внески засновників становили - 27000 грн. Необхідно визначити обсяг неоплаченого капіталу, а також власний капітал, який повинен бути відображений в балансі підприємства. Вказати рядки балансу, де відображаються ці дані.

Завдання 4.
Підприємством "Р.К.К." було придбано обладнання. Вартість обладнання складає 36 000 грн.(в т.ч. ПДВ 6000 грн.). Витрати на доставку та монтаж склали 2 400 грн. ( в т.ч. ПДВ 400 грн.).
Необхідно розрахувати первісну вартість обладнання та відобразити дані операції в бухгалтерському обліку.

3.2.Самостійна робота (1 год.).
Теоретичний курс (1 год.).
1.Види оцінок активів готельних, туристичних та ресторанних підприємствах (фірмах).

Тема 4. Майно і статутний капітал (4 год.).
4.1.Практичні завдання ( 2 год.)
Вирішити тестові завдання (відповіді підкреслити або вставити необхідні слова)

1. Постачальник - це фізична або юридична особа, що відвантажила матеріальні цінності.
а) так б) ні

2. Принцип: "Підприємство, створене одного разу, буде існувати вічно", називається принципом автономності.
а) так б) ні

3. За майновою належністю основні засоби поділяються на власні та орендовані.
а) так б) ні

4. Незавершені капітальні вкладення - це вкладення коштів у незакінчені будівництвом об'єкти.
а) так б) ні

5. Виробничі запаси, кошти і розрахунки не відносяться до поточних активів підприємства.
а) так б) ні

6. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість, яку не погашено у встановлений строк, але забезпечено відповідними гарантіями.
а) так б) ні

7. Комплектуючі вироби належать до предметів праці.
а) так б) ні

8. Заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, є зобов'язанням.
а) так б) ні

9. Цільове фінансування підлягає поверненню.
а) так б) ні

10. Валюта балансу є підсумком по балансу.
а) так б) ні

11. Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі відображаються за первісною вартістю за мінусом зносу - це:
а) будівлі та споруди;
б) запаси;
в) правильної відповіді не запропоновано.

12. Зовнішні джерела ресурсів підприємства відносяться до:
а) активів;
б) статутного капіталу;
в) зобов'язань.

13. Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби - це:
а) позика банку;
б) дивіденди;
в) капітальні вкладення.

14. Перераховані засоби: споруди, обладнання, каса, поточний рахунок, готова продукція, матеріали - відносяться до:
а) фінансових вкладень;
б) активів підприємства;
в) оборотних засобів.

15. Надходження у вигляді внеску активів, що відносяться до основних засобів оформлюються:
а) карткою складського обліку матеріалів;
б) актом приймання-передачі основних засобів;
в) накладною-вимогою на відпуск матеріалів.

16.Суцільною й безперервною за часом відображення господарських операцій в документах є:
а) інвентаризація;
б) реєстрація;
в) документування.

17. Як впливає пермутація на валюту балансу:
а) валюта балансу збільшується;
б) валюта балансу зменшується;
в) змін у валюті балансу не відбувається.

18. До невідчутних активів відносяться:
а) основні засоби і витрати майбутніх періодів;
б) нематеріальні активи і МШП;
в) витрати майбутніх періодів, нематеріальні активи і дебіторська заборгованість.

19.Засоби праці + предмети праці =
а) основні засоби;
б) засоби виробництва;
в) виробничий процес.

20. Загальна сума активів за вирахуванням короткострокової кредиторської заборгованості складає:
а) чисту вартість активів;
б) зобов'язання;
в) залучений капітал.

21. Майно підприємства - це сукупність матеріальних (приміщення, споруди, сировина тощо), _______ (патенти, авторські права тощо) та грошових цінностей, а також_______ відносин даного підприємства з іншими підприємствами.

22. Основні засоби підприємства є сукупністю матеріальних цінностей, що тривалий час приймають участь в процесі виробництва, не змінюють своєї ______ форми і переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється підприємством, частинами у вигляді нарахування______ .

23.Під _______ _______ необхідно розуміти факт господарського життя, що підтверджує або змінює структуру активів чи пасивів підприємства.

24. Внески (інвестиції) підприємства на строк не більше одного року в цінні папери інших підприємств, процентні облігації державних та місцевих позик, а також надані іншим підприємствам позики на строк не більше одного року, називаються_______ _______ _______.

25. Цінний папір, що засвідчує безумовне зобов'язання векселедавця сплатити до настання строку вказану в ньому суму векселедержателю (власнику векселя), називається________ .

26. Спосіб узагальнення та групування майна підприємства і джерел його утворення на певну дату в грошовій оцінці, називається________ ________ .

27.______ ______підприємства включають виробничі запаси, а
також грошові кошти і розрахунки з дебіторами.

28. виступає первинною одиницею бухгалтерського
спостереження лише у тому випадку, коли вона призводить до зміни характеристики засобів підприємства та джерел їх утворення, зміни і припинення господарсько-правових відносин.

29.Заклади та організації, а також окремі особи, які заборгували перед підприємством є________.

30.Частина власного капіталу підприємства, що утворюється за рахунок відрахувань з прибутку для покриття витрат і платежів, збитків, відшкодування втрат від несприятливої кон'юнктури, що склалася, виплати дивідендів по привілейованих акціях (коли не вистачає прибутку), називається_____ _____.

Завдання 1.
Статутний капітал туристичної фірми «Пілігрим» (згідно установчих документів) становить 500 тис. грн. На момент реєстрації підприємства внески засновників становили 270 тис. грн. Необхідно визначити обсяг неоплаченого капіталу, а також власний капітал, який повинен бути відображений в балансі підприємства.

4.2. Самостійна робота (2 год.)
Теоретичний курс.
1.Порядок формування власного капіталу в ТзОВ, АТ системи туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.Тема 5. Бухгалтерський баланс, як елемент методу бухгалтерського обліку (7 год.).
5.1.Практичні завдання (4 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді)

1.Елементами балансу є активи, орендоване майно та власний капітал.
а) так б) ні

2.Формула Майно = Власний капітал + Залучений капітал називається балансовою.
а) так б) ні

3.До джерел господарських засобів відносяться власний капітал та зобов'язання.
а) так б) ні

4.Ліва сторона балансу називається пасивною стороною, а права - активною.
а) так б) ні

5.Завдання балансу - дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела у грошовому та натуральному виражені.
а) так б) ні

6.З точки зору впливу на суму чистого капіталу операції поділяються на економічні та статистичні.
а) так б) ні

7.Кожна господарська операція, яка знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку, впливає на зміну однієї статті балансу.
а) так б) ні

8.Найрізноманітніші операції можуть змінювати баланс лише в двох напрямах (два типи змін).
а) так б) ні

9. При проведенні будь-яких операцій рівність суми активів і суми капіталу та зобов'язань зберігається.
а) так б) ні

10. Чотири типи господарських операцій були введені у 1721 р. вченим Б.Ф. Барремом.
а) так б) ні

11. Величина активів підприємства завжди:
а) більше суми його зобов'язань і власного капіталу;
б) дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу;
в)менше суми зобов'язань і власного капіталу.
12. Баланс поділяється на дві частини:
а) ліворуч показано актив, праворуч - зобов'язання;
б) ліворуч показано капітал, праворуч - зобов'язання;
в) ліворуч показано актив, праворуч - права і заборгованість

13. Ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих, подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод в майбутньому, називається:
а) власним капіталом;
б) активами;
в) зобов'язаннями.

14. В активі знаходять своє відображення:
а) непогашена кредиторська заборгованість;
б) виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;
в) позики та товари.

15. Призначення пасиву:
а) визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства;
б) показати предметний склад майна;
в) дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела.

16. Власний капітал і зобов'язання називають також:
а) господарськими засобами;
б) джерелами господарських засобів;
в) активами.

17.Особливість бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані переносяться з:
а)бухгалтерських рахунків, причому документальне підтвердження не обов'язкове;
б)бухгалтерських рахунків і підтверджені документально;
в)з інших форм звітності.

18. Загальний підсумок балансу називається:
а) валютою балансу;
б) балансовою формулою;
в) статтю балансу

19 У якому пункті є правильний запис:
а) Чисте майно = Майно + Зобов'язання;
б) Майно = Власний капітал - Залучений капітал;
в) Власний капітал = Актив - Зобов'язання.

20. Головним, критерієм відображення певних цінностей в активі балансу, згідно з національною обліковою теорією, є:
а) те, що підприємство контролює вигоди, отримані від цього майна та приймає ризики, пов'язані з активом;
б) наказ керівника підприємства;
в) право власності на них з можливістю одержувати економічні вигоди від їх використання в майбутньому.

21. Головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, є:
а) те, що підприємство контролює вигоди, отримані від цього майна та приймає ризики, пов'язані з активом;
б) наказ керівника підприємства;
в) право власності на них з можливістю одержувати економічні вигоди від їх використання в майбутньому.

22.Право власності на засоби підприємства знаходить своє відображення:
а) в активі балансу;
б) в пасиві балансу;
в) не відображається в балансі.

23. Вибрати пункт в якому відображені тільки активні статті:
а) необоротні активи, доходи майбутніх періодів, запаси;
б) основні засоби, грошові кошти, нерозподілений прибуток;
в)витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість.

24. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:
а) статутний капітал; прибуток; інвестиції;
б) позика; кредиторська заборгованість;
в) витрати майбутніх періодів; цільове фінансування.

25. З нижче названих операцій обрати пермутацію:
а) придбано матеріали в кредит;
б) власник вносить додаткові гроші в банк;
в) отримано гроші з рахунку в касу.

26. Модифікація - це операція, що викликає зміни:
а) в активі і пасиві балансу;
б) в активі балансу;
в) в пасиві балансу.

27.3 нижченаведених операцій оберіть модифікацію:
а) внесено в касу залишок невикористаних підзвітних сум;
б) погашено з поточного рахунку кредиторську заборгованість;
в) внесено кошти з каси на поточний рахунок.


28. Чотири типи господарських операцій вперше описав:
а) І.Ф. Шер;
б) Б.Ф. Баррем;
в) Л. Пачолі.

29.Зобов'язання на підприємстві називаються _______ капіталом, а
чисте майно -______капіталом.

30.В балансі відображаються активи, зобов'язання і власний капітал підприємства, які пов'язані між собою наступною формулою:____________. Це рівняння відоме як________ ________, оскільки обидві його складові є двома частинами, які завжди повинні бути рівними одна одній, тобто балансуватися. Це перший відомий світовій обліковій практиці принцип бухгалтерського обліку.

31. _______ представляє засоби підприємства у вигляді конкретних
елементів господарського обороту: готівки, товарних цінностей, обладнання та прав вимоги до інших підприємств.

32.Позики банку відображаються в балансі за двома статтями: _____і______, інші позикові кошти об'єднують в статті .

33.Сукупність власних засобів у балансі може не розбиватися на складові частини, тобто за власниками, а об'єднуватися в одну статтю_________.

34.Завдання ________ - дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела в єдиній грошовій оцінці на певний момент. Така інформація необхідна для прийняття управлінських рішень. Це пояснюється тим, що________ є моделлю, за допомогою якої, в інтересах користувачів подається інформація про фінансовий стан підприємства на певний момент часу.

35. Під впливом господарських операцій баланс систематично підлягає
змінам: - внутрішнім, що не впливають на його валюту.
носять однобічний характер: в результаті факту господарського
життя здійснюється перерозподіл або у складі активів (лівий бік балансового рівняння), а джерела не приймають участі або зміни мають місце у складі пасивів (правий бік балансового рівняння), тоді як активи в операції участі не беруть.

36.Під впливом господарських операцій баланс систематично підлягає змінам:_______, що змінюють загальну суму балансу._______викликають
одночасну зміну як у складі активів, так і у складі джерел їх формування (капітал та пасиви):_______балансу або збільшується, або зменшується.

37. Об'єктами змін у бухгалтерському обліку є _______ _______ .
Вони є фактами господарського життя, які впливають на ________
підприємства та на ______ в ______зокрема.

Завдання 1.
На початок звітного періоду валюта балансу складає - 120400 грн. Визначити валюту балансу на кінець звітного періоду за умови, що на підприємстві відбулися наступні господарські операції:
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за товари - 7000грн.
Оприбутковано товари від постачальника-5500 грн.
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку -21000 грн.
Зараховано на поточний рахунок від покупців в погашення дебіторської заборгованості за відвантаженні раніше товари - 6300 грн.
Нарахована заробітна плата робітникам виробництва - 8200 грн.
Перераховано з поточного рахунку у часткове погашення кредиту -5000 грн.
Зараховано на поточний рахунок від постачальників в погашення дебіторської заборгованості за недоотриманні товари - ?

Завдання 2.
На початок звітного періоду валюта балансу складає 68700 грн. Визначити валюту балансу на кінець звітного періоду за умови, що на підприємстві відбулися наступні господарські операції:
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку -
30000 грн.
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за сировину та
матеріали - 21000 грн.
Оприбутковано від постачальників сировина та матеріали - 22000 грн.
Перераховано з поточного рахунку в погашення кредиторської
заборгованості перед постачальниками, яка виникла по операціям 2 та 3-?
Відпущено у виробництво сировина та матеріали -18000 грн.
Отримано з поточного рахунку у касу для виплати заробітної плати -
5000 грн.
Видана з каси заробітна плата - 5000 грн.


Завдання 3.
На початок звітного періоду валюта балансу складає - 220500 грн. Визначити валюту балансу на кінець звітного періоду за умови, що на підприємстві відбулися наступні господарські операції:
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за товари - 24000 грн.
Оприбутковано товари від постачальника - 28000 грн.
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку -35000 грн.
Зараховано на поточний рахунок від покупців в погашення дебіторської
заборгованості за відвантаженні раніше товари - 6500 грн.

Нарахована заробітна плата робітникам виробництва - 23000 грн.
Перераховано з поточного рахунку у часткове погашення кредиту-20000 грн.
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за товари - ? *

5.2.Самостійна робота (3 год.).
Теоретичний курс.
1. Значення та функції балансу.
2. Класифікація балансів.

Тема 6 . Рахунки бухгалтерського обліку. Та подвійний запис (6 год.).
6.1.Практичні завдання (4 год.).

Вирішити тестові завдання (Підкреслити відповіді)

1.На рахунках на підставі первинних документів накопичуються та систематизуються поточні дані лише за однорідними господарськими операціями.
а) так б) ні

2.Права сторона рахунку називається "дебетом", а ліва - "кредитом".
а) так б) ні

3.Зробити запис в лівій частині рахунку означає дебетувати рахунок, а в правій - кредитувати його.
а) так б) ні

4.Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху джерел господарських засобів.
а) так б) ні

5.Розрізняють два види рахунків: дебетові та кредитові.
а) так б) ні

6. Сума записів господарських операцій по дебету або по кредиту рахунку за певний період без початкового сальдо називається оборотом.
а) так б) ні

7. Рахунки без явно вираженого сальдо називаються тимчасовими (транзитними).
а) так б) ні

8. За кількістю кореспондуючих рахунків проводки поділяються на прості та умовні.
а) так б) ні

9. Кожна господарська операція впливає на дві статті Звіту про фінансові результати.
а) так б) ні

10. Сума змін по дебету рахунку називається дебетовим оборотом.
а) так б) ні

11. Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утворення відображається:
а) в балансі;
б) на відповідних рахунках;
в) на рахунках і в балансі.


12. Ліва сторона рахунку носить назву:
а) видаток;
б) кредит;
в) дебет.

13. Кожен рахунок обов'язково повинен мати:
а) назву;
б) залишок на початок періоду, перенесений з балансу;
в) записи по дебету і кредиту.

14.Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний період називається:
а) сальдо;
б) залишок;
в) оборот.

15. Зробити записи в правій частині рахунку означає:
а) дебетувати його;
б) кредитувати його;
в) відкрити його.

16. Спосіб групування., класифікації, відображення та порівняння інформації з метою отримання узагальнюючих показників про господарську і фінансову діяльність підприємства називається:
а)аналіз балансу;
б)рахунок бухгалтерського обліку;
в)подвійний запис.

17. Рахунок - це елемент обліку:
а) лише бухгалтерської науки;
б) всіх економічних наук;
в) жодної науки.

18. Рахунки по відношенню до балансу поділяються на:
а) балансові та позабалансові;
б) активні та пасивні;
в) зовнішні та внутрішні.

19. Активні і пасивні рахунки відрізняються:
а) економічним змістом та будовою;
б) зовнішньою формою;
в) тільки будовою.

20. Активні рахунки - це рахунки, призначені для:
а) обліку капіталу;
б) обліку зобов'язань перед кредиторами;
в) обліку майна.

21. Пасивні рахунки призначені для обліку:
а) майна;
б) джерел утворення майна;
в) дебіторської заборгованості.

22. Дебетовий оборот по активному рахунку відображає:
а) зменшення господарських засобів;
б) збільшення зобов'язань;
в) збільшення господарських засобів.

23. Кредитовий оборот по пасивному рахунку відображає:
а) збільшення майна;
б) збільшення капіталу або зобов'язань;
в) зменшення капіталу.

24. Збільшення зобов'язань записується:
а) в дебет пасивного рахунку;
б) в кредит активного рахунку;
в) в кредит пасивного рахунку.

25. Зменшення вартості майна записується:
а) в кредит активного рахунку;
б) в дебет активного рахунку;
в) в дебет пасивного рахунку.

26. Рахунки, призначені для руху грошових коштів:
а) пасивні;
б) активні;
в) позабалансові.

27. Рахунок, призначений для обліку прибутку:
а) активний;
б) пасивний;
в) позабалансовий.

28.Реєстрація господарських операцій на рахунках проводиться на підставі:
а) рішення керівника;
б) рішення бухгалтера;
в) первинних документів.

29. Подвійний запис означає, що одна і таж сума записується:
а) в дебет одного рахунку і в кредит іншого;
б) в дебет або кредит одного рахунку двічі;
в) в активі та пасиві балансу.


30. Контирування - це:
а) проставлення кореспондуючих рахунків на бухгалтерських документах;
б) позначення рахунку, що дебетується;
в) визначення суми господарської операції.

31. Умовні проводки використовуються:
а) лише в учбових цілях;
б) для перенесення та уточнення показників без здійснення господарської операції;
в) для відображення стану та руху засобів.

32. Складні проводки передбачають:
а) дебетування і кредитування декількох рахунків;
б) дебетування і кредитування рахунків декілька разів на різні суми;
в) дебетування одного і кредитування декількох рахунків.

33. Сторнувальні проводки використовуються для:
а) анулювання помилкових записів;
б) додаткового запису;
в) заввищення вартісної оцінки та приховування порушень

34. Збільшення однієї частини майна обумовлене:
а) збільшенням іншої частини майна;
б) зменшення іншої частини майна;
в) зменшення зобов'язань.

35. Кількість записів по дебету для будь-якої трансакції:
а) дорівнює кількості записів по кредиту;
б) необмежена;
в) не може бути більшою кількості записів по кредиту.

36. Відображення господарських операцій у послідовності їх здійснення характерне для:
а) систематичного запису;
б) синхроністичного запису;
в) хронологічного запису.

37. Хронологічний та систематичний записи здійснюються:
а) тільки окремо;
б) тільки разом;
в) як окремо, так і разом.

38. Оборот по дебету рахунку дорівнює:
а) обороту по кредиту цього ж рахунку;
б) обороту по кредиту кореспондуючого рахунку;
в) сумі всіх операцій, відображених по дебету рахунку.

39. "Сальдо" і "залишок" - поняття ідентичні:
а) для всіх рахунків;
б) для рахунків матеріальних цінностей;
в) для активних рахунків.

40.Серед наведених бухгалтерських проводок обрати складну: а) Дт-661 Кт-641;
б) Дт-203 Кт -631;
в) Дт-661 Кт- 652, 653,641.

41.Серед наведених бухгалтерських проводок обрати умовну: а) Дт-23 Кт- 201;
б) Дт-791 Кт- 902;
в) Дт-631 Кт -311.

42. Сальдо кінцеве по пасивному рахунку визначається за формулою
а) Ск = КО - ДО - Сп;
б) Ск = КО + Сп - ДО;
в) Ск = ДО + Сп - КО.

43.Рахунки закриваються і кінцеве сальдо по них виводиться: а) щодня;
б) в кінці звітного періоду;
в) при ліквідації підприємства.

44. Кінцеве сальдо минулого звітного періоду повинне дорівнювати:
а) початковому сальдо поточного звітного періоду;
б)кінцевому сальдо поточного звітного періоду;
в)початковому сальдо минулого звітного періоду.

45. Рахунки без явно вираженого сальдо називаються ________ .

46.Перелік бухгалтерських рахунків, що відкриваються суб'єктами господарювання протягом звітного періоду називається ________.

Записуючи залишки від минулого періоду на бухгалтерських рахунках,
необхідно враховувати їх будову, тобто залишки в _______ рахунках
записувати по дебету, а в ________ - по кредиту.

48.Сума всіх дебетових залишків ________ рахунків показує наявність _______підприємства і дорівнює підсумку ________балансу.

49. Сума всіх кредитових залишків рахунків характеризує загальний
розмір______ ______, і дорівнює підсумку ________ балансу.

50. Реєстрація господарських операцій на _________ проводиться тільки на підставі_________ _________.

51. Під_______рахунків розуміють форму вираження взаємозв'язку між
двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них господарських операцій способом ________ ________.

52.Для визначення кінцевого сальдо в активному рахунку необхідно виконати дії: Сальдо початкове + оборот по _- оборот по ________ .

53.На підприємстві відкриваються стільки рахунків, скільки існує ________ ________.

54.Рахунки пов’язані з __________,показують зміни, які відбуваються зі статтями активу і пасиву.

Завдання 1.
На підставі балансу (табл.1) на 31 березня 20_ р. і журналу реєстрації господарських операцій за вересень (табл.2)
відкрити рахунки,
відобразити господарські операції методом подвійного запису;
розрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків;
визначити сальдо кінцеве.
Таблиця 1

БалансТзОВ «Львыв» на 31 березня 20_ року

Актив

Пасив

Статті
Сума
Статті
Сума

Основні засоби
Знос основних засобів
Нематеріальні активи
Сировина та матеріали
МШП
Виробництво
Готова продукція
Дебіторська заборгованість
Розрахунки з покупцями
Поточні рахунки банку
Каса
Заборгованість підзвітних
осіб
1600
-150
200
450
110
170
206
310
550
2012
62

90
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Резервний капітал Короткострокові кредити банку
Розрахунки з вітчизняними постачальниками Заборгованість до бюджету по податках
Заборгованість у Пенсійний фонд
Розрахунки по оплаті праці
Розрахунки з різними кредиторами
4360
150
200

125

180

156

49

310
80

БАЛАНС
5610
БАЛАНС
5610


Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій за квітень 20_р.
№ п/п
Найменування господарської операції
Сума
Д-т
К-т
Тип

1
Оплачено заробітну плату з каси працівникам підприємства
20
2
Нарохвано заробітну плату працівникам виробництва
2000
3
Отримано рошові кошти з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати
1000
4
Виплачено заробітну плату
1000
5
Отримано матеріали від постачальника
1500
6
Оплачено постпчальникам з розрахункового рахунка
400
7
Повернуто грошові кошти в касу від підзвітних осіб
90

5) На підставі залишків по рахунках на кінець звітного періоду скласти баланс на 30 квітня 20_ року та оборотну відомість по синтетичним рахункам (табл. 3 )


Таблиця 3
Оборотна відомість
Назва рахунку

Залишок на початок звітного періоду
Обороти за звітний період
Залишок на початок звітного періоду


Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

1
2
3
4
5
6
7

...Всього
Завдання 2.
Станом на З1березня готельне підприємство "М.К.Т." мало такий баланс:


АКТИВ
Сума
(тис. грн.)
ПАСИВ
Сума
(тис. грн.)

Основні засоби: залишкова вартість
первинна вартість
знос

19900 30100 10200
Статутний капітал
Неоплачений капітал Нерозподілений прибуток
30000 (5000) 2500

Виробничі запаси : матеріали
10700
Короткострокові кредити банків
27000

Незавершене виробництво
3900
Кредиторська заборгованість постачальникам
32300

Готова продукція
15700
Поточні зобов язання:
з бюджетом
зі страхування
з оплати праці

2800
2308
6500

Каса
204
Інші поточни зобов язання
396

Поточний рахунок
25500

Дебіторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна
вартість
первинна вартість
резерв сумнівних
боргів


22900
25000
2100БАЛАНС
98804
БАЛАНС
98804


а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку.

За звітний період (квітень) на підприємстві "М.К.Т." відбулися наступні господарські операції:

Зміст господарських операцій


сума
Проводка


грн
Дт
Кт

1. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед постачальниками
157002. Відпущено на виробництво продукції
матеріали . .
85003. Зараховано на поточний рахунок від покупців в погашення дебіторської заборгованості
170004. Отримані матеріали від постачальників
83005. Одержані в касу грошові кошти з поточного рахунку
65006. Видано з каси заробітну-плату за вересень
64007. Перераховано з поточного рахунку у часткове погашення кредиту
100008. Перераховано з поточного рахунку постачальникам за матеріали
40009. Зарахований на поточний рахунок аванс від покупців
800010. Нарахована заробітна плата робітникам виробництва
750011 Нарахован знос по основним засобам на витрати виробництва
120012. Зараховано на поточний рахунок від учасників в погашення дебіторської заборгованості по внескам в статутний капітал
300013. Перераховано з поточного рахунку в погашення кредиторської заборгованості перед бюджетом
140014. Відпущено на виробництво продукції матеріали
7000Всього :

б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця;
в) скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам;
г) відобразити зміни у балансі підприємства "М.К.Т."

6.2.Самостійна робота (2 год.).
Теоретичний курс.
Синтетичні рахунки.
Аналітичні рахунки.
Взаємозв'язок аналітичних та синтетичних рахунків.
Складання оборотних відомостей за аналітичними рахунками.
Класифікація рахунків відносно до балансу.

Тема 7.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку та структура Плану рахунків ( 6 год.).
7.1. Практичні завдання (4 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді)
1.Класифікація, рахунків бухгалтерського обліку здійснюється з метою:
а)відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних;
б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;
в) поділу рахунків на балансові та позабалансові.

2. Відповідно до балансу рахунки класифікуються на:
а) аналітичні та синтетичні;
б) активні та пасивні;
в) постійні та тимчасові.

3.Яке методологічне питання лежить в основі класифікації за економічним змістом:
а) що обліковується на самому рахунку;
б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку;
в) як довго обліковується об'єкт на рахунку.

4.Поділ рахунків на синтетичні і аналітичні відбувається залежно від:
а) економічного призначення рахунків;
б) відношення до балансу;
в) деталізації інформації, що на них обліковується.

5.Рахунки за економічним змістом поділяються на:
а) регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів;
б)рахунки засобів; джерел утворення засобів; рахунки, призначені для обліку господарських процесів та їх результатів;
в) рахунки засобів, джерел утворення засобів, операційні.

6.Рахунки за структурою поділяються на:
а) основні, операційні, звітно-розподільчі, фінансово-результатні;
б) основні, регулюючі, калькуляційні;
в) основні, регулюючі, операційні, транзитні, позабалансові.

7.Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за структурою та призначенням:
а) що обліковується на самому рахунку;
б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку;
в) як довго обліковується об'єкт спостереження на рахунку.

8.Регулюючі рахунки призначені для:
а) обліку джерел утворення засобів;
б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках;
в) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках.

9.Звітно-розподільчі рахунки використовуються для:
а) обліку процесу заготівлі;
б) уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних рахунках;
в) розподілу витрат по звітних періодах.

10. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає у:
а) необхідності складання особливих документів;
б) простому записі;
в) подвійному записі.

11. Позабалансові рахунки використовуються для обліку:
а) майна, яке фактично не належить підприємству;
б) непрямих витрат підприємства;
в) майна підприємства.

12. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються:
а) самостійно;
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком;
в)залежно від об'єкту, що обліковується на рахунку, або самостійно, або разом з регулюючим рахунком.

13. Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на:
а) ресурсні та операційні;
б) доповнюючі та контрарні;
в) інвентарні, грошові, розрахункові та фондові.

14.Для обліку витрат, що вимагають перерозподілу, призначені рахунки:
а) розподільчі;
б) калькуляційні;
в) контрарні.

15.Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами, називають:
а) позабалансовими;
б) транзитними;
в) операційними.

16. Діючий План рахунків складається з:
а) 10 класів;
б) 9 класів;
в) 11 класів.

17. План рахунків бухгалтерського обліку поділений на:
а) 2 розділи;
б) 3 розділи;
в) 4 розділи.

18.План рахунків в Україні побудований, наступним способом:
а) лінійним;
б) ієрархічним;
в) децимальним.

19.Чи дозволено українським підприємствам вводити свої субрахунки до рахунків першого порядку:
а) так;
б) ні;
в) у деяких випадках.

20. По відношенню до інших рахунків рахунки можна поділити на:
а) постійні і тимчасові;
б) синтетичні та аналітичні;
в) матеріальні, персональні, номінальні.

21.Загальна класифікація бухгалтерських рахунків полягає у їх поділі на:
а) матеріальні, фінансово-розподільчі, номінальні (регулюючі);
б) капіталізовані і некапіталізовані;
в) калькуляційні, результатні, додаткові.

22. Позабалансові рахунки:
а) майнові, операційно-контрольні, умовних прав та зобов'язань;
б) постійні, умовних прав та зобов'язань, транзитні;
в) майнові, транзитні (безсальдові), операційно-контрольні.

23. Майже в усіх працях з теорії бухгалтерського обліку наводяться дві
класифікації рахунків: одна за _____рахунків, інша – за _____та_____. Перша побудована за_______ ______, а друга – за______ ______рахунків.

24.В першій класифікації рахунки згруповані за критерієм _______ в _______
________, а в другій - ______ ______ ______ ______.

25.______рахунку свідчить про зміст дебету та кредиту, характер операцій, які на них відображаються, залишку (сальдо) на рахунку та його відображення в _____. Також _____ визначає їх структуру, тобто порядок побудови для відображення записів по дебету та кредиту.
______ рахунки характеризують склад та структуру засобів господарства, джерела формування, їх наявність та рух. На підставі основних рахунків складають баланс будь-якого підприємства.
______рахунки призначені для обліку наявності і руху матеріальних цінностей, що належать підприємству.
______рахунки призначені для обліку грошових коштів підприємства.
_____ _____ _____ _____ відображають стан відносин між підприємством та іншими учасниками господарського процесу (постачальниками, покупцями, бюджетом, банками, працівниками).
розрахункові рахунки служать для обліку дебіторської заборгованості.
розрахункові рахунки призначені для обліку кредиторської заборгованості.

26.Єдиний ____забезпечує однаковість номенклатури рахунків, визначає порядок _____ _____результатних рахунків та встановлює тісний взаємозв'язок бухгалтерської звітності з поточним обліком.

27. Структура будь-якої практичної бухгалтерії (розподіл обов'язків між обліковцями) задається не рахунками, а _____ _____; не План рахунків агрегує_____ _____, а _____ _____ виводяться із структури Плану рахунків.

28. Кожний рахунок в Плані рахунків може бути охарактеризований за двома підставами: ______, що вимірюється числом рівнів, на які розпадається (аналітично розподіляється) рахунок першого порядку; - число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати
(як по дебету, так і по кредиту), при його змістовній інтерпретації.

29. в Україні є переліком рахунків і схем реєстрації
та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку і є обов'язковим для всіх підприємств.

30. Рахунки першої групи класів, які пов'язані з активом та пасивом
балансу, називаються рахунками, а рахунки другої групи -
рахунками.

Завдання 1.
Необхідно дати класифікацію рахунків: 301,311,40,631,92,661,501,702- за структурою і призначенням.
Завдання 2.
За звітній період чистий прибуток від основної діяльності підприємства складає 70000 грн. в тому числі дохід від реалізації товарів 48000 грн, дохід від реалізації послуг -22000 грн. При цьому підприємство, використовуючи рахунки класу 9, понесло витрати, а саме:
- собівартість реалізації товарів-34000 грн;
- собівартість реалізації послуг-15000 грн:
- адміністративні витрати-6000 грн;
- витрати на збут-7500 грн;
Необхідно закрити рахунки обліку доходів і витрат, визначити кінцевий фінансовий результат.

7.2. Самостійна робота (2 год).
Теоретичний курс
Калькуляційні рахунки.
Результатні рахунки.
Транзитні рахунки.

Завдання 1.
Навести приклади рахунків згідно класифікації за ознаками:
1) за ступенем деталізації інформації;
2) з точки зору обігу;
3)по відношенню до інших рахунків.

Завдання 2.
Навести приклади рахунків згідно класифікації за ознаками:
по відношенню до балансу; 2) по змісту.

Тема 8.Документування господарських фактів в обліку (3год.).
Практичні завдання (2 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді)

1. В банківських документах виправлення не допускаються.
а) так б) ні

2.Для заповнення первинних документів може використовуватись простий олівець.
а) так б) ні

3.В бухгалтерських документах скорочення використовуються лише якщо вони є загальноприйнятими та зрозумілими.
а) так б) ні

4.Виправдовуючими називають документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції, тобто містять дані про її виконання.
а) так б) ні

5.За способом викладення інформації документи поділяються на внутрішні та зовнішні.
а) так б) ні

6.Право першого підпису, як правило, належить головному бухгалтеру або його заступнику.
а) так б) ні

7.Будь-який документ, підписаний керівником чи уповноваженою особою є розпорядчим.
а) так б) ні

8. Виправдовуючі документи не можуть бути підставою для облікового запису.
а) так б) ні

9.Кількість і зміст реквізитів в різних документах однакові.
а) так б) ні

10.Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням самостійно виготовлених бланків, які повинні містити реквізити типових форм.
а) так б) ні

11.Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносяться до змінних:
а) найменування підприємства;
б) номер поточного рахунку підприємства;
в) порядковий номер документа.

12. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:
а) стандартизацією;
б) уніфікацією;
в) контируванням.

13. Під бухгалтерським документом розуміють:
а)письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її здійснення;
б)належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку;
в) обидві відповіді правильні.

14. За призначенням документи поділяються на:
а) первинні і зведені;
б) розпорядчі і виконавчі;
в) внутрішні і зовнішні.

15. Документообіг - це:
а) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;
в) правильної відповіді не запропоновано.

16. До первинних документів відносяться:
а)документи, які складаються на момент здійснення господарської операції;
б)документи, що складаються на самому підприємстві по здійснених операціях;
в) документи з низьким рівнем стандартизації.

17. Які з перерахованих документів відносяться до виправдовуючих:
а) ПКО, ВКО;
б) статут підприємства, договір на поставку сировини;
в) обидві відповіді правильні.

18. Коли повинні складатися первинні документи:
а) на момент проведення господарської операції;
б) перед закінченням звітного періоду;
в) перед перевіркою контролюючих органів.

19. Під контируванням документів розуміють:
а) зазначення кореспондуючих рахунків;
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів;
в) цей термін до бухгалтерського обліку не відноситься.

20. За місцем складання документи бувають:
а) міжгалузеві та спеціалізовані;
б) внутрішні та зовнішні;
в) службові та особові.

Завдання 1. Скласти проект наказу підприємства про облікову політику на 200_ рік.
При цьому слід звернути увагу на такі складові облікової політики:
форма бухгалтерського обліку;
робочий план рахунків бухгалтерського обліку, які використовуються
на підприємстві;
методи нарахування амортизації основних засобів;
методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
порядок затвердження строків використання нематеріальних активів і
норм їх зносу (амортизації);
порядок створення резервів;
порядок розподілу прибутків і створення фондів економічного
стимулювання та соціального призначення за рахунок прибутку;
порядок дооцінки та уцінки товарно-матеріальних цінностей,
незавершеного виробництва;
методи оцінки виробничих запасів тощо.

Завдання 1. Виписати прибуткові та видаткові касові ордери по операціях каси ТОВ "Заграва".

Завдання 2. Скласти та опрацювати звіт касира.
Операції каси за 10 квітня 200_ року:
- Залишок готівки в касі на початок дня - 10 грн.
- Оприбутковано готівку в касу від АБ "Приватбанк" - 850 гри.
- Видано Осипенку М.П. на господарські потреби - 750 грн. Операції каси за 20 квітня 200_ року:
- Залишок готівки в касі на початок дня - 15 грн.
- Оприбутковано готівку в касу від АБ "Приватбанк" - 350 грн.
- Видано Костенку Л.Г. на службове відрядження - 350 грн. Операції каси за 23 квітня 200_ року:
- Залишок готівки в касі на початок дня 15 грн.
- Оприбутковано від Костенка Л.Г залишок невикористаних підзвітних сум згідно авансового звіту № 2 - визначити.

Завдання 3. Заповнити авансовий звіт.

Наказ
18.04.200_р. № 12-в

Про відрядження

1. З метою проведення огляду об'єктів, відрядити Костенка Л.Г. в м. Трускавець (ТзОВ "Аморанта") з 21.04.200_ р. терміном на 1 день.
2. Бухгалтеру підприємства провести нарахування та оплату відрядних.
Директор ТОВ "Заграва" Кондратюк Т.А.

Завдання 2.
В бухгалтерії підприємства була складена проводка по видачі в підзвіт: Д-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами" та К-т 301 "Каса в національній валюті " на суму 550 грн. Пізніше було виявлено, що необхідно було видати суму не в підзвіт, а як депоновану заробітну плату менеджеру ресторану.
Необхідно виправити помилку та вірно відобразити в бухгалтерському обліку.

Завдання 3.
Отримано готівку в касу з поточного рахунку банку - 4000 грн. З каси видано на заробітну плату - 3500 грн., на відрядження - 500 грн.
Необхідно відобразити в обліку рух коштів по касі надходження готівки та їх видачу. Скласти прибуткові і видаткові касові ордери по цих господарських операціях.

8.2.Самостійна робота (1 год.).
Теоретичний курс
1. Класифікація документів.
2. Бухгалтерська обробка документів.
3. Класифікація облікових регістрів.
4. Класифікація регістрів за видом облікових записів.
5. Порядок та техніка записів в облікові регістри.

Тема 9. Облік процесів господарювання. (9 год.).
9.1.Практичні завдання (6 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді)
1.Господарська діяльність промислового підприємства складається з процесів виробництва продукції та торгівлі.
а) так б) ні
2.Підприємство самостійно вирішує яким методом оцінки запасів при їх вибутті йому користуватись.
а) так б) ні
3.Облік придбання виробничих запасів не можна вести безпосередньо на рахунках виробничих запасів.
а) так б) ні
4.Грошовий вираз вартості продукції, товарів і послуг називається калькулюванням.
а) так б) ні
5.Загальновиробничі витрати розподіляються та списуються на основне виробництво.
а) так б) ні
6.Аналітичний облік на рахунку 23 «Виробництво» ведеться в розрізі калькуляційних статей.
а) так б) ні
7.Оборот по дебету рахунку 26 «Готова продукція» означає надходження на склад готової продукції.
а) так б) ні
8.Аналітичний облік реалізації продукції ведеться за конкретними напрямками та видами продукції.
а) так б) ні
9.Акцизний збір - це прямий податок , що стягується при здійсненні експортних операцій.
а) так б) ні
10.Податок на додану вартість є прямим податком.
а) так б) ні

11. Процес постачання - це сукупність операцій з:
а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;
б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва;
в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.

12. Активи, призначені для використання протягом, терміну більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) називають:
а) необоротними;
б) оборотними;
в) цінними паперами.

13. Нематеріальні активи включають:
а) цінні папери інших підприємств, МШП, бланки первинних документів;
б) права користування майном, програмні продукти для ЕОМ, гудвіл;
в) технічну документацію, правила експлуатації обладнання.

14. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів:
а) витрати на транспортування, навантаження і розвантаження;
б)суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
в)суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги, пов'язані з придбанням запасів.

15. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:
а)запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на початок звітного місяця і вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;
б)запаси використовуються у послідовності, що є. протилежною їх надходженню на підприємство;
в)запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство.

16. До первісної вартості запасів включаються:
а) суми ввізного мита;
б) витрати на збут;
в) відсотки за користування позиками.

17. За способом перенесення вартості на продукцію витрати класифікуються на:
а) умовно-змінні, умовно-постійні;
б) прямі, непрямі;
в) поточні, одноразові.

18. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:
а) адміністративні;
б) загальновиробничі;
в) прямі виробничі витрати.

19. Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку:
а) 26 "Готова продукція";
б) 23 "Виробництво";
в) 901 "Собівартість реалізованої готової продукції".

20. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:
а) постійними;
б) непрямими;
в) прямими.

21. Калькуляція - це:
а) групування витрат за статтями;
б)обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;
в) групування витрат виробництва за елементами.

22.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на:
а) умовно-змінні, умовно-постійні;
б) прямі, непрямі;
в) витрати виробництва, цеху, служби.

23. Облік витрат допоміжних виробництв ведеться на рахунку:
а) 23 "Виробництво";
б) 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"';
в) 25 "Напівфабрикати".

24. Готова продукція обліковується на підприємствах у розрізі:
а) місць зберігання;
б) видів продукції;
в) обидві відповіді правильні.

25. Готова продукція - це:
а) вся виготовлена продукція;
б)продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає стандартам, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;
в) продукція, яка здана на склад.

26. Залежно від сфери виникнення витрати поділяються на:
а) поточні, витрати майбутніх періодів;
б) прямі, непрямі;
в) виробничі, позавиробничі.

27.В кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 "Доходи від реалізації" закривається.:
а)шляхом списання його кредитового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати";
б)шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати";
в) шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати", а кредитового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати";
г) не закривається.

28.Яка проводка відповідає операції: "Списана фактична собівартість реалізованої продукції":
а) Д-т 79 К-т 90;
б) Д-т 90 К-т 26;
в) Д-т 90 К-т 79.

29. Рахунок 70 "Доходи від реалізації" відображається:
а) в розділі 3 активу балансу;
б) в розділі 1 пасиву балансу;
в) в балансі не відображається.

30. На рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображають:
а) по дебету і кредиту - купівельну вартість проданої продукції;
б)по дебету - собівартість реалізованої продукції, по кредиту - продажну вартість продукції;
в)по дебету - суму непрямих податків (A3, ПДВ), по кредиту - продажну вартість продукції.

31.Ціна прилавків без урахування ПДВ становить 400 грн. Ціна з ПДВ буде становити (ставка ПДВ - 20 %):
а) 480 грн.;
б) 466 грн. 67 коп.;
в) 488 грн.

32.Ціна десяти дискет з ПДВ становить 180 грн. Визначити суму ПДВ:
а) 20 грн.;
б) 30 грн.;
в) 36 грн.

33. Якою бухгалтерською проводкою відображається продаж продукції за готівку:
а) Д-т 31 К-т 70;
б) Д-т 30 К-т 70;
в) Д-т 31 К-т 30.

34. Процес___________ - це сукупність операцій по забезпеченню
підприємства предметами та засобами праці, необхідними для здійснення
господарської діяльності. В процесі_________відбувається заготівля всього необхідного для процесу________ : основних засобів, нематеріальних активів,__________, до складу яких включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, виробничі запаси та ін.

35. Активи підприємства, що надходять в процесі придбання і використовуються у подальшій діяльності підприємства, поділяють на_______ і .
називають активи, призначені для використання терміном більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік). До них відносять_________ _______,_______ _______, довгострокові фінансові та капітальні інвестиції тощо.

36. Оборотні активи - активи, призначені для реалізації або споживання в
процесі діяльності підприємства протягом _______________.
До оборотних активів відносять виробничі запаси,_________ _________ _______ ___________,товари тощо.

37. Процес__________ є одним з основних процесів господарської діяльності та представляє собою сукупність операцій по виготовленню продукції. В процесі__________ використовуються природні ресурси,
сировина, матеріали, паливо, енергія, ________ _______, основні засоби,
здійснюються інші витрати.

38. Національні стандарти обліку трактують _________ як зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

39. Витрати________ - вираження в грошовій формі поточних витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво продукції. Ці поточні витрати обліковуються та плануються як_____ _____ .

40. Собівартість продукції - виражені в _______ _______ поточні
витрати підприємства на виробництво та збут товарів, робіт і послуг.

41. Розрізняють_________ собівартість (яка відображає поточні витрати лише на виробництво продукції) та ________собівартість продукції (яка включає разом із виробничою собівартістю та поточними витратами підприємства витрати на збут). Перелік поточних витрат, що входять до собівартості регулюється нормативними актами, які відображають галузеву специфіку діяльності виробничих підприємств.

42. ________ - це процес продажу готової продукції, товарів або виконаних робіт і наданих послуг. її підставою є укладання договору (замовлення) з покупцями, в яких визначається асортимент; терміни відвантаження; ______та_______продукції, яку постачають; умови постачання; ціна; форма розрахунків.

43. Ціну, по якій підприємство реалізує продукцію (роботи, послуги) називають_________ ________ _________. Для більшості продукції (товарів, робіт, послуг) є вільними і встановлюються на підставі договорів між підприємствами.

44. При продажу готової продукції підприємство отримує_______та несе
відповідні витрати. _________ від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це сума грошових коштів, які надійшли на рахунок в банку або в касу підприємства за вироблену і доставлену замовникам (покупцям) продукцію, виконані для них роботи або надані послуги. Розмір________ залежить від обсягу реалізованої продукції, її асортименту, якості, гатунку і рівня цін, своєчасність його відображення визначається встановленим ______ _______. ________ ___________вважається дата відвантаження, передачі продукції та подання в банк платіжних документів або дата зарахування на поточний рахунок платежу від покупця.

Завдання 1.
За господарськими операціями, які здійснювалися в ТзОВ «Альфа» у 200... р скласти бухгалтерські проведення, заповнити облікові регістри (схематичні рахунки) і скласти оборотно-сальдову відомість.
Журнал господарських операцій за 200.. р. ТзОВ „Альфа"

Лі з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.

Дебет
Кредит1
2


5

1
Здійснено передоплату ТзОВ „Техніка" за обладнання


24000

2
Відображено податковий кредит по ПДВ


4000

3
Оприбутковано комплект обладнання від ТзОВ „Техніка"


20000

4
Відображено податковий кредит по ПДВ


4000

5
Відображено взаємозалік заборгованостей


24000

6
Відображено заборгованість АТП-105 за транспортування комплекту обладнання


300

7
Відображено податковий кредит по ПДВ


60

оо і
Погашено заборгованість перед АТП-105


360

9
Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу ксерокс


1000

10
Введено в експлуатацію об'єкти основних засобів


21300

11
Внесено учасниками грошові кошти в оплату заборгованості за внесками до статутного капіталу


5000

12
Прийнято МШП як внесок до статутного капіталу


100

13
Перераховано грошові кошти підприємству відкритому акціонерному товариству за акції


30000

14
Отримано акції (виписку з реєстру)


30000

15
Отримано послуги пов'язані з придбанням акцій


500

16
Відображено податковий кредит по ПДВ


100

17
Сплачено грошові кошти за послуги, пов'язані з придбанням акцій


600

18
Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення


200

19
Перераховано плату за торговий патент на наступний місяць


320

20
Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами


100000

21
Відображено податковий кредит по ПДВ


20000

22
Нараховано торгову націнку підприємства


40000

23
"Оприбутковано виручку від реалізації товарів


180000

24
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ


30000

25
В касу банк) здано виручку від реалізації товарів


180000

26
Списано продажну вартість реалізованих товарів


180000

27
Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів методом „сторно"


50400

28
Нараховано заробітну плату продавцям


3000

29 ;
Нараховано заробітну плату адміністрації


2000

ЗО
Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати продавцям

33,2% на пенсійне страхування


996


1.5% на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності


45


1,3% страхування на випадок безробіття


39


1,02% страхування від нещасних випадків


30,6

31

Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати адміністрації

33,2% на пенсійне страхування


6641,5% на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності


ЗО


1,3% страхування на випадок безробіття


26


1,02% страхування від нещасних випадків


20,4

32
Утримано із нарахованої заробітної плати:

податок з доходів фізичних осіб


855


на пенсійне страхування


90


на соціальне страхування


50


страхування на випадок безробіття


25

33 \
Відображено витрати на рекламу


900

34
Перераховано заборгованість за рекламу


900

35
Перераховано визнані економічні санкції


100

36
Перераховано заборгованість постачальникам


19000

37 ;
Перераховано заборгованість різним кредиторам за отримані послуги


7000

38
Перераховано заборгованість перед бюджетом, в тому числі податок на прибуток (2553.5 грн.)


14491,3

39
Перераховано заборгованість перед фондами соціального страхування


2461,2

40
3 поточного рахунку підприємства надійшло в касу для виплати зарплати за попередній місяць та на господарські потреби


5000

41
3 каси підприємства виплачено заробітну плату працівникам


4765

42
Нараховано заборгованість за отримані комунальні послуги, послуги зв'язку, охорони


3000

43
Відображено податковий кредит по ПДВ


600

44 і
3 каси підприємства виплачено аванси на відрядження


235

45
Нараховано інші обов'язкові платежі


2000

46
Списані витрати на відрядження працівників зі збуту


135

47
Нараховано амортизацію торговельного обладнання


2900

48
Нараховано амортизацію офісного обладнання


2700

49
Нараховано амортизацію нематеріальних активів


1000

50
Нараховано резерв на виплату відпусток персоналу пов'язаного зі збутом


600

51
Отримано короткостроковий кредит


20000

52
Відображено дохід від реалізації запасів


600

53
Відображено податкове зобов'язання по ПДВ


100

54
Списано собівартість реалізованих запасів


400

55
Відображено доходи, одержані від участі в капіталі


10000

56
Відображено дохід від реалізації необоротних активів


12000

57
Відображено податкове зобов'язання по ПДВ


2000

58
Списано собівартість реалізованих необоротних активів


7000

59
Списано нараховану суму зносу


2000

60
Нараховано відсотки за користуванням кредитом


4000

61
Сплачено відсотки за користуванням кредитом


4000 ;

62
Відображення доходу від зміни курсових різниць на останній день звітного періоду


1100


Списано на фінансові результати:

дохід від реалізації товарів


150000


собівартість реалізованих товарів


129600 \


адміністративні витрати


11640.4


витрати на збут


8645.6


визнані штрафи, пені, неустойки


100

63
собівартість реалізованих виробничих запасів


400


дохід від реалізації інших оборотних активів


500


дохід від операційної курсової різниці


1100


дохід від участі в капіталі


10000


дохід від реалізації необоротних активів


10000


фінансові витрати


4000


собівартість реалізованих необоротних активів


7000

64
Нараховано податок на прибуток підприємства


2553,5

65
Списано на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток


2553,5

66
Скориговано нарахований податок на прибуток на величину торгового патенту


320

67
Визначено кінцевий фінансовий результат


7660,5

68
Нараховано дивіденди власникам підприємства


500

69
Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства


500

70
Списано прибуток використаний у звітному періоді


1000

На основі господарських операцій заповнюємо облікові реєстри і складаємо оборотно-сальдову відомість

Самостійна робота (3 год.).
Теоретичний курс
1.Види діяльності підприємств.
2.Облік процесу реалізації.

Тема 10. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку (6 год.).
10.1.Практичні завдання (4 год.).

Вирішити тестові завдання (підкреслити відповіді)

1. Головою комісії з проведення інвентаризації є:
а) голова адміністрації;
б) незацікавлена особа;
в) бухгалтер.

2. Під інвентаризацією майна розуміється спосіб:
а) визначення фактичної наявності матеріальних цінностей;
б) звірення фактичної наявності майна з даними обліку;
в) визначення фактичної наявності майна і звірення його з даними обліку.

3. В процесі інвентаризації складається:
а) порівнювальна відомість,
б) акт;
в) інвентаризаційний опис.

4. Результати інвентаризації оформляються:
а) інвентаризаційним описом;
б) наказом;
в) порівнювальною відомістю.

5. Надлишки підлягають:
а) списанню;
б) оприбуткуванню.

6. Нестачею майна є:
а) фактична наявність цінностей менше, ніж за даними обліку;
б) фактична наявність цінностей більше, ніж за даними обліку.

7. Терміни проведення інвентаризації на підприємстві встановлюються:
а)нормативними актами;
б)керівником підприємства.

Завдання 1.
В ТзОВ «Львів» було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі ресторану. В результаті виявлено нестачу запасів на суму 720 грн. Інвентаризаційною комісією встановлено: результатом нестачі запасів є недотримання умов зберігання. Тому нестачу віднести: 570 грн. - за рахунок матеріально-відповідальної особи Петренко А.О., решту списати як природний убуток.
Необхідно: відобразити результати інвентаризації, якщо відомо, що Петренко А.О. прибутковим касовим ордером № 3 від 5 грудня 2009 року внесено 570 грн.
Завдання 2.
В касі туристичної компанії ПП «Пілігрим було проведено інвентаризацію грошових цінностей; виявлено недостачу готівкових коштів в сумі 100 грн. Інвентаризаційною комісією встановлено, що винною є матеріально - відповідальна особа касир тур фірми .
Недостачу було погашено протягом звітного періоду наступним чином:
-70 грн. внесено в касу готівкою, а 30 грн. утримано із заробітної плати.
Необхідно відобразити в обліку господарські операції.

10.2.Самостійна робота (2 год.)
Теоретичний курс
1.Методика проведення інвентаризації.
2.Відображення результатів інвентаризації в обліку.

Тема 11. Бухгалтерська звітність підприємств (6 год.)
11.1.Практичні завдання (4 год.)

Вирішити тестові завдання.

1. Основні елементи фінансових звітів:
а) Активи, зобов'язання, власний капітал;
б) Доходи, витрати;
в) Власний капітал;
г) Активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

2. До складу якісних характеристик фінансових звітів не входить:
а) Зрозумілість;
б) Зіставність;
в) Доречність,
г) Облікова політика.

3. Стаття " Резерв сумнівних боргів " у звітності підприємства на кінець періоду зросла, а загальна сума дебіторської заборгованості зменшилась. Внаслідок цього:
а) Зменшилась балансова вартість дебіторської заборгованості;
б) Збільшився власний капітал підприємства;
в) Збільшилась балансова вартість оборотних активів,
г) Вартість чистої дебіторської заборгованості не змінилась.

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття відповідних рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.
а) так б) ні
5. Звітність - це система узагальнюючих і взаємопов'язаних показників стану та використання основних та оборотних засобів, про джерела їх формування, фінансові результати, напрямки використання прибутку тощо.
а) так б) ні
6. Подія після дати балансу - це подія, яка відбувається після дати балансу і дати затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух засобів підприємства.
а) так б) ні

7. Попередній (провізорний) баланс, окрім залишків засобів та джерел утворення майна на початок та кінець періоду, містить дані про їх рух (дебетові та кредитові обороги) за звітний період.
а) так б) ні

8. Елементами фінансових звітів є: активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.
а) так 6) ні

9. Інформація, наведена у Звіті про фінансові результати ґрунтується лише на даних синтетичного обліку і вважається достовірною, якщо вона не містить помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення користувачів звітності.
а) так б) ні

10. Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
а) так б) ні

11. Вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів.
а) так б) ні

12. Принцип автономності підприємства, згідно з яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, у зв'язку з чим особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства.
а) так б) ні

13. Самостійний баланс мають всі підприємства, які є юридичними та фізичними особами.
а) так б) ні

14. До поточних активів підприємства відносяться:
а) паливо, бібліотечні фонди, валютна готівка в касі підприємства;
б) сировина і матеріали, капітальні інвестиції, готова продукція;
в) купівельні напівфабрикати, товари, тварини на відгодівлі.

15. Матеріальними активами підприємства є:
а) МШП, інвентарна тара, робоча і продуктивна худоба;
б) будинки та споруди, гудвіл, малоцінні необоротні матеріальні активи;
в) інструменти, ліцензія, готова продукція.

16. Джерелами утворення власних засобів є:
а) прибуток, заборгованість перед власниками по внесках до статутного капіталу, цільове фінансування;
б) статутний капітал, заборгованість перед працівниками з оплати праці резервний капітал;
в) пайовий капітал, неоплачений капітал, зобов'язання з фінансової оренди, доходи майбутніх періодів.

17. В складі нематеріальних активів обліковуються:
а) акції акціонерних товариств, процентні облігації державних і місцевих позик, права та знаки для товарів і послуг;
б) торгові марки і товарні знаки, нові технології і технічні рішення;
в)гудвіл, права користування майном, капітальні витрати на поліпшення земель.

18.До джерел утворення господарських засобів підприємства відносяться:
а) власний капітал, зобов'язання, поточні фінансові інвестиції;
б) резервний капітал, заборгованість іноземних покупців, доходи майбутніх періодів;
в) власний капітал, цільове фінансування, довгострокові та поточні зобов'язання.

19. До зобов'язань підприємства належать:
а) кредити банків, заборгованість підзвітних осіб, заборгованість перед працівниками з оплати праці;
б) заборгованість перед бюджетом, векселі одержані, заборгованість задовгостроковими зобов'язаннями;
в) кредиторська заборгованість, векселі видані, зобов'язання з фінансової оренди.

20. Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися такі методи оцінки, які б запобігали:
а) завищенню оцінки активів та доходів підприємства і заниженню оцінки зобов'язань та витрат;
б) завищенню активів та витрат підприємства, заниженню зобов'язань ідоходів;
в) завищенню зобов'язань і витрат підприємства, заниженню активів і доходів.

21. Рахунки, що надають узагальнені дані в грошовій оцінці з економічно однорідних груп засобів, джерел їх утворення і господарських операцій, називаються:
а) синтетичними;
б) аналітичними;
в) балансовими.

22. Загальна сума залишків по рахунках на кінець звітного періоду оборотній відомості повинна дорівнювати:
а) загальній сумі по Журналу реєстрації господарських операцій;
б) підсумку оборотно-сальдової відомості;
в) загальній сумі залишків по рахунках на початок звітного періоду.

23. Рахунки, призначені для обліку сум, на які необхідно зменшити або збільшити залишок по основному рахунку, з метою його уточнення, називаються:
а) регулюючими;
б) контрактивними;
в) операційними.

24. До первинних документів відносяться:
а) документи, які складаються на підприємстві по здійснених операціях;
б) документи, які складаються на момент здійснення господарської операції або одразу після її здійснення;
в) документи з низьким рівнем стандартизації.

25.Якщо в бухгалтерській проводці була зазначена сума менша, ніж потрібно, і така помилка виявлена в наступному звітному періоді після її допущення, то доцільно використовувати наступний спосіб виправлення помилок:
а) метод "червоного сторно";
б) метод коректури;
в) метод додаткового запису.

26. Сутність принципу автономності полягає в наступному:
а) облік майна та зобов'язань підприємства і його власників здійснюється в сукупності;
б) рахунки підприємства в банку існують відокремлено від рахунків власника;
в) майно і зобов'язання підприємства обліковуються окремо від майна і зобов'язань власника цього підприємства та інших підприємств.

27. Міжнародні стандарти фінансової звітності носять характер:
а) директивний;
б) рекомендований;
в) нормативний.

28. Принцип періодичності полягає в тому, що:
а) фінансова звітність складається щоквартально;
б) підприємство має можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
в) фінансова звітність складається щорічно.

29. В якому варіанті відповіді активи розташовані за зменшенням ліквідності:
а) готівка, поточні фінансові інвестиції, запаси, нематеріальні активи, основні засоби, безнадійна дебіторська заборгованість;
б)поточні фінансові інвестиції, готівка, безнадійна дебіторська заборгованість, запаси, нематеріальні активи, основні засоби;
в) готівка, безнадійна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, запаси, основні засоби, нематеріальні активи.

30. Кредиторська заборгованість виникає у підприємства, якщо:
а) момент виникнення заборгованості передує моменту її погашення підприємством;
б) момент виникнення боргу співпадає з моментом його погашення;
в) момент погашення заборгованості підприємством передує моменту її виникнення.

31. За місцем складання бухгалтерські документи класифікуються наступним чином:
а) первинні і зведені;
б) внутрішні, зовнішні, службові;
в) розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані.

32. Звичайна діяльність підприємства включає:
а) операційну, іншу, надзвичайну;
б) операційну, фінансову, інвестиційну;
в) операційну, основну, іншу.

33. Вимога зіставленості бухгалтерської звітності полягає в наступному:
а) дотримання постійності в змісті та формах звітності;
б)період, за який підприємство повинно складати фінансову звітність, складає один рік;
в)включення до бухгалтерської звітності даних про всі господарські операції, здійснених як підприємством в цілому, так і його філіями, представництвами та підрозділами, в тому числі виділеними на окремі баланси.

34. Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприємства, показують:
а) звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство;
б) розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства;
в) власний варіант відповіді.

35. Натуральні показники обсягів виробництва використовують:
а) при аналізі обсягів виробництва по окремих видах однорідної продукції;
б) для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва продукції;
в) власний варіант відповіді.

36. Джерелом інформації для складання балансу є:
а) бухгалтерські рахунки;
б) регістри обліку;
в) економічні показники роботи підприємства.

37. Який з типів змін в балансі викликає збільшення валюти балансу:
а) перший тип А+Х1=П+Х1;
б) другий тип А-Х2=П-Х2;
в) третій тип А+ХЗ-ХЗ=П.

38. За обсягом інформації баланси поділяються на:
а) вступні, поточні, ліквідаційні, розподільчі, об'єднувальні;
б) одиничні і вільні;
в) інвентарні, книжні і генеральні.

39. Баланс-брутто - це:
а) баланс, що включає в себе регулюючі статті;
б) баланс, з якого виключені регулюючі рахунки.

40. ______ - це рівень точності інформації, яка потрапляє до фінансової звітності.

41. Принцип _____ ______ полягає в тому, що фінансова звітність повинна включати всю інформацію про фактичні і потенційні результати операцій підприємства.

42.______ _______ ______ - це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

43.Метою складання ______ _______ ______ є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

44._____ _____- проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

45. _______ ______ _______ є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

46. В кінці кожного року проводиться _______ ________- розподіл за
рішенням власника фінансового результату за статтями балансу.

47. ______ _______ ______- це процес, за допомогою якого оцінюється минулий і поточний фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

48. ______ _______- це стан майна підприємства, що гарантує йому
платоспроможність.

49. ______ _______ - спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату у формі звітної таблиці, складеної бухгалтером для внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та інвестиційних рішень.


Завдання 1
За матеріалами оборотньо сальдової відомості (див. завдання 1, тема 9 «Облік процесів господарювання») скласти :
1.Баланс (форма № 1)
2.Звіт про фінансові результати (форма № 2)

11.2. Самостійна робота (2 год.)
Теоретичний курс.
Класифікація звітності.
Складання звітності.
Виправлення звітних даних.
Аналіз звітності.

4.ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Завдання з навчальної практики з бухгалтерського обліку виконуються студентами самостійно, при цьому використовується список нормативно – правових актів та спеціальної літератури, лекційній матеріал, а також навички у вирішені практичних завдань, отримані студентами на аудиторних заняттях з дисципліни ” Бухгалтерський облік ”.
Обов’язковою формою контролю знань для студентів стаціонарної форми навчання є виконання звіту з навчальної практики, який має бути оформлений у рукописному або друкованому варіанті на аркушах формату А-4(у компютерному варіанті - шрифт 14, тест виконання кожного завдання повинен відповідати змісту практичних завдань наведених в розділі 3.3 робочої програми навчальної практики. Зразок титульної сторінки звіту наданий в Додатку 1.
Захист звіту з навчальної практики проводиться комісією, яка призначається навчальною частиною інституту.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ З ПРАКТИКИ

Підсумком навчальної практики є здача диференційованого заліку за кредитно-модульною системою.
Відповідно до робочої програми дисципліни «Навчальна практика» оцінюється 100 балів.
За результатами проходження навчальної практики студенту виставляється кількість балів ECTS та оцінка за українською шкалою.
Результати практичної підготовки оформляються у зведеній відомості стандартної форми.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які повністю виконали завдання з програми навчальної практики, представили щоденник-звіт згідно з встановленою формою.
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, надається право проходження практики повторно. Студент, який востаннє отримав незадовільну оцінку по практиці в комісії, відраховується з навчального закладу. Щоденники - звіти з практики протягом року зберігаються на випусковій кафедрі.

Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою
За шкалою ESTS
Оцінка за п’ятибальною шкалою
За шкалою ЛІЕТ
Залікова оцінка
Характеристика оцінки
Екзамен
Залік


A
5
90-100
Відмінно

Зараховано
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B
4,5
80-89

Добре

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

C
4
70-79


Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D
3,5
60-69

Задовільно

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E
3
50-59


Достатньо (задовільно) – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX
-
35-49

Незадовільно
Не зараховано
Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F
-
1-34


Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота6.ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Бухгалтерський облік як наука.
2. Види господарського обліку.
3. Вимоги до обліку.
4. Вимірники, що застосовуються в обліку.
5. Предмет бухгалтерського обліку.
6. Господарські засоби і джерела їх формування.
7. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.
8. Метод бухгалтерського обліку.
9. Бухгалтерський баланс, його зміст та значення.
10. Структура балансу.
11. Структура і зміст активу балансу.
12. Структура і зміст пасиву балансу.
13. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.
14. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.
15. Кореспонденція рахунків і поняття про бухгалтерські проводки.
16. Подвійний запис, його суть і значення.
17. Хронологічний і систематичний облік.
18. Синтетичні і аналітичні рахунки.
19. Рахунки аналітичного обліку і їх особливості.
20. Оборотні відомості по аналітичним рахункам, їх види і порядок складання.
21. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.
22. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.
23. Основні показники господарської діяльності.
24. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція.
25. Облік процесу постачання.
26. Облік процесу виробництва.
27. Облік процесу реалізації.
28. Облік фінансових результатів і використання прибутку.
29. Основи класифікації рахунків та їх призначення.
30. Класифікація рахунків за економічним змістом.
31. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
32. Рахунки основні.
33. Регулюючі рахунки.
34. Операційні рахунки.
35. Фінансово – результатні рахунки.
36. Забалансові рахунки.
37. План рахунків бухгалтерського обліку.
38. Документація та її призначення.
39. Вимоги до змісту й оформлення документів.
40. Класифікація документів.
41. Порядок перевірки й опрацювання документів.
42. Документообіг і його організація.
43. Організація зберігання документів.
44. Інвентаризація, її призначення і види.
45. Порядок проведення і оформлення інвентаризації.
46. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх обліку.
47. Облікові регістри, їх види.
48. Форми облікових регістрів.
49. Техніка облікової реєстрації.
50. Форми бухгалтерського обліку.
51. Помилки у бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.
52. Значення звітності та вимоги до неї.
53. Види звітності основний їх зміст.
54. Порядок складання, подання і затвердження звітності.
55. Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку.
56. План організації бухгалтерського обліку.
57. Основи управління бухгалтерським обліком.
58. Поняття про калькуляцію та її роль в бухгалтерському обліку.
59. Обчислювальна техніка та ї роль в розвитку форм бухгалтерського обліку.
60. Розвиток форм бухгалтерського обліку в Україні.
61. Суть господарського обліку і його значення в умовах ринку.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999р.,№ 996-XIV.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерством фінансів України від 30 листопада 1999 р.,№291.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», », затверджене Наказом Міністерства фінансів України березня від 21 червня 1999 р. № 397.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 « Запаси» затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р. № 290.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 « Основні засоби», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.
Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена Наказом Міністерства фінансів України, № 291 від 30.11.1999р.
Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку – К.: 2000.
Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: 36 вправ: Навч. Посібник./ Інститут змісту , Житомир, 2003 - 589 с.
Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Конспект лекцій. ЖІГУ – Житомир, ч. 2,2002 - 535 с.
Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.05106. «Облік і аудит». / Вид. 2 – е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ. 2004 – 640 с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський баланс, облік, оподаткування і звітність.- Київ : «Алерта», 2008р.- 926 с.
Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник /За ред. Р.М. Хом’яка, В.І.Лемішовського- Львів. Бухгалтерський центр «Ажур» , 2008р.-1112с.
Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчальний практичний посібник /під. ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, Тов «Баланс- Клуб» ,2001-524 с.
Лищенко О.В.Бух. фін. облік. навч. посібник. -Київ: Видавництво «Центр учбової літератури» ,2003-524 с.
Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України :Навчальний посібник,-К.:Кондор,2003-614 с.
Грабова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / під. ред. М.В.Кужельного / 5-те вид., доп.і перероб.-К.: АСК,2004-223с.(Економіка, Фінанси. Право).
Лищенко О.В.Теорія бухгалтерського обліку.: Навч. посібник.-Київ: В-во «Центр навчальної літератури» , 2003-215 с.
Балченко З.А. «Бух. облік у готельному господарстві України»: Навч. посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП) ,-К.:КУТЕП,2006.-232 с.
Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.040106. «Облік і аудит» / За ред. проф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2001 – 288 с.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.:КНЕУ. 2001 – 334 с.
Король С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві: Навчальний посібник – К.:Київ. Нац. тер. – економічний університет, 2005. - 254 с.
Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2010. – 480 с.


ДОДАТОК 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ТУРИЗМУКафедра обліку і фінансів


ЗВІТ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Виконав (ла)
Студент (ка) II курсу, групи
Перевірив керівник практики


Львів 20- р.


13PAGE 15


13PAGE 14115
Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 1364007
    Размер файла: 608 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий