Маш. інструктор лок. брПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:
Інститут інноваційних Головне управління кадрової та
технологій і змісту освіти соціальної політики Укрзалізниці
Міністерства освіти
і науки України __________________Г.П.Бабілюк

______________ Є.М.Судаков «____» _______________ 2010 р.

«____» ______________ 2010 р.


ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО:
Головне управління локомотивного Головне управління безпеки руху
господарства Укрзалізниці та екології Укрзалізниці

_______________ С.В.Пилипенко ________________ П.В.Рагулін

«____» _____________ 2010 р. «____» _____________ 2010 р.


ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО:
Головне управління приміських Головне управління охорони
пасажирських перевезень Укрзалізниці і організації праці Укрзалізниці

________________ І.В.Мариненко ________________Н.С.Соколовська

«____» _____________ 2010 р. «____» _____________ 2010 р.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
І ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
підготовки робітників


Професія: Машиніст-інструктор локомотивних бригад
Код: 8311.1Київ-2010
Загальні положення

Типовий навчальний план і типові навчальні програми підготовки робітників з професії 8311.1 «Машиніст-інструктор локомотивних бригад» розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту" (103/98 -вр) і є обов'язковими для виконання усіма галузевими професійно-технічними навчальними закладами, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за цією професією.
Навчально-програмний документ містить:
освітньо-кваліфікаційну характеристику машиніста-інструктора локомотивних бригад;
типовий навчальний план підготовки машиніста-інструктора локомотивних бригад;
типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;
перелік кваліфікаційних (пробних) робіт
перелік основних обов'язкових засобів навчання;
список рекомендованої літератури.
Навчальні програми розраховані на підготовку машиністів-інструкторів локомотивних бригад з числа осіб, які мають стаж роботи за професіями машиністів електровозів, тепловозів, паровозів, електропоїздів, дизель-поїздів – не менше 5 років та успішно пройшли на виробництві попереднє тестування на знання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства транспорту та зв’язку, що регламентують діяльність залізничного транспорту.
Тривалість професійної підготовки складає 272 години.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», Краматорськ, 2005), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.п. 7, 8, вип.1, Розд.2, Краматорськ, 2005.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальному закладі та безпосередньо на виробництві.
Професійно-технічні навчальні заклади мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 % у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 % навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.
Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження слухачів до 40 годин.
Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими для машиніста-інструктора локомотивних бригад.
До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Курсове професійно-технічне навчання машиністів-інструкторів локомотивних бригад завершується проведенням державної кваліфікаційної атестації шляхом складання комплексного іспиту з предметів:
1 Соціально-психологічні аспекти управління
2 Андрагогічні принципи навчання
3 ПТЕ та інструкції
4 Організація роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад
5 Охорона праці
Критерії кваліфікаційної атестації визначаються 5-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання слухачем не менше трьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії «Машиніст-інструктор локомотивних бригад» та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, форма якого затверджена наказом Укрзалізниці від 02.01.2002 № 1-Ц «Про затвердження Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України».

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

Професія 8311.1 Машиніст-інструктор локомотивних бригад
1 Завдання та обов’язки. Організовує та контролює роботу колони локомотивних бригад. Здійснює контроль за виконанням працівниками локомотивних бригад своїх професійних обов’язків. Проводить інструктаж локомотивних бригад з питань експлуатації і обслуговування локомотивів (МВРС), раціональних режимів водіння поїздів і маневрової роботи, забезпечення безпеки руху, дотримання графіків руху поїздів. Здійснює контрольні поїздки з локомотивними бригадами. Забезпечує дотримання локомотивними бригадами встановленого режиму праці та відпочинку, норм з охорони праці; дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, правил з безпеки руху, пожежної безпеки, виробничої санітарії. Проводить навчання з працівниками локомотивних бригад з вивчення будови локомотивів (МВРС), що обслуговуються. Організовує в колоні локомотивних бригад роботу з підготовки і підвищення кваліфікації, запобігання порушень безпеки руху. Бере участь у розслідуванні транспортних подій в поїзній і маневровій роботі, що допущені з вини працівників локомотивних бригад, порушень трудової і технологічної дисципліни, графіка руху, режимів водіння поїздів і керування автогальмами. Організовує і бере участь у проведенні комісійного огляду тягового рухомого складу, контролює якість його підготовки, дає оцінку технічному стану локомотивів (МВРС) щодо їх готовності до роботи. Забезпечує впровадження передових методів праці, підвищення технічного рівня знань працівників локомотивних бригад.
Повинен знати: будову локомотивів; їх обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків; причини несправностей у роботі механізмів локомотива (МВРС), способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар локомотива (МВРС); правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, чинні інструкції, накази; Закон України «Про залізничний транспорт», державні та галузеві нормативні документи з питань професійно-технічної підготовки; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.
2 Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста електровоза, тепловоза, паровоза, електропоїзда, дизель-поїзда – не менше 5 років.

3 Загальнопрофесійні вимоги.
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та безпеку руху, охорону навколишнього природного середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології;
знати і додержуватися нормативних актів виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів та проходити своєчасно перевірку знань з охорони праці та безпеки руху.
4 Сфера професійного використання випускника:
Залізничний транспорт: експлуатація локомотивів (МВРС).
5 Специфічні вимоги:
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 25 років
Стать: чоловіча
Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Професія: 8311.1 Машиніст-інструктор локомотивних бригад
Загальний фонд навчального часу: 272 год.п/п

Навчальні предмети
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Загально-професійна підготовка
20
6

1.1
Основи галузевої економіки і підприємництва
4


1.2
Основи правових знань
4


1.3
Інформаційні технології
12
6

2
Професійно-теоретична підготовка
162
8

2.1
Соціально-психологічні аспекти управління
14
2

2.2
Андрагогічні принципи навчання
36


2.3
Організація роботи машиніста-інструктора
локомотивних бригад
24
2

2.4
Автогальма та розшифрування швидкостемірних стрічок
12
2

2.5
ПТЕ та інструкції
12


2.6
Організація експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту локомотивів (МВРС)
12


2.7
Конструктивні зміни у вузлах та механізмах
локомотивів (МВРС)
12


2.8
Ефективне та раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів
10


2.9
Охорона праці
30
2

3
Професійно-практична підготовка
76


3.1
Виробниче навчання
36


3.2
Виробнича практика
40


4
Консультації
6


5
Державна кваліфікаційна атестація
8


6
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)
266
14Перелік кабінетів для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст-інструктор локомотивних бригад»

1 Економіки та права
2 Охорони праці
3 Інформаційних технологій
4 ПТЕ та інструкцій
5 Будови та ремонту локомотивів (МВРС)
6 Управління та технічного обслуговування локомотивів (МВРС)
7 Автогальм


1 ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Типова навчальна програма
з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Основні поняття галузевої економіки та підприємництва
1


2
Основні моделі сучасної економіки
1


3
Функціонування залізничного транспорту в
ринкових умовах
1


4
Стратегія розвитку залізничного транспорту України до 2020 року
1Всього годин:
4Тема 1 Основні поняття галузевої економіки та підприємництва
Основні економічні терміни та поняття.
Економіка та її місце в суспільному житті. Поняття “Національна економіка”. Суб’єкти національної економіки та їх інтереси.
Закони галузевої економіки і підприємництва. Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція – найважливіша властивість ринку.
Інфляція, причини та наслідки.
Тема 2 Основні моделі сучасної економіки
Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиставлення. Ринкова економіка та економіка змішаного типу. Соціальна ринкова економіка.
Тема 3 Функціонування залізничного транспорту в ринкових умовах
Виникнення нових економічних зв’язків між країнами, регіонами, окремими підприємствами. Поява нових вантажопотоків, пов’язаних з експортом і імпортом товарів. Ринок послуг залізничного транспорту – гарант забезпечення економічних зв’язків і високої якості обслуговування народного господарства і населення України.
Тема 4 Стратегія розвитку залізничного транспорту України до 2020 року
Пріоритети розвитку залізничної галузі на довгострокову перспективу. Шляхи підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості залізничного транспорту. Поліпшення безпеки руху та екологічних показників діяльності залізничної галузі

Типова навчальна програма
з предмета «Основи правових знань»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Поняття та ознаки правової держави
1


2
Конституційні основи України
1


3
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях народного господарства
1


4
Основні трудові права та обов’язки працівників
1Всього годин:
4
Тема 1 Поняття та ознаки правової держави

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.
Принципи права, його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
Тема 2 Конституційні основи України
Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.
Тема 3 Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях народного господарства
Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях народного господарства: промисловості, транспорту, залізничного транспорту.
Тема 4. Основні трудові права та обов’язки працівників
Трудовий договір. Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Система управління на основі комп’ютерних технологій
1


2
Технологія використання комп’ютерів
1


3
Бази даних
2
1

4
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробничого процесу на локомотивах
2
1

5
Методика проведення комп’ютерного тестування локомотивних бригад
6
4


Всього годин:
12
6


Тема 1 Система управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні схеми.
Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків по виду вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних. Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.
Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.
Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктів управління.
Пристрої перетворення інформації.
Тема 2 Технологія використання комп’ютерів
Призначення і основні функції інформаційних даних комп’ютерів. Формати даних (числа, формули, текст). Ділова графіка (діаграми різних видів).
Тема 3 База даних
Система управління базою даних. Форма представлення бази даних (таблиця, картотека). Види і засоби організації запитів.
Практична робота 1 (1 год.):
Введення і редагування записів. Сортування та пошук записів. Змінення структури бази даних.
Тема 4 Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробничого процесу на локомотивах
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням локомотива. Роль людського фактору в автоматизованому виробництві. Охорона праці під час роботи на автоматизованому обладнанні. Перспективи розвитку інформаційної техніки на локомотивах.

Практична робота 2 (1 год.):
Введення і редагування інформаційних даних. Отримання інформаційних даних, їх аналіз та використання.
Тема 5 Методика проведення комп’ютерного тестування локомотивних бригад
Тестова програма незалежного оцінювання знань слухачів.
Склад тестової програми «Tester Operator». Введення паролів та даних слухачів. Програма «Tester client». Введення коду, запуск тесту «Чорні кулі». Оброблення даних та виведення результатів.
Практична робота 3 (4 год.):
Установка програми тестування під Windows 98 та Windows XР. Введення паролів та кодів. Запуск програми «Tester Operator» , введення паролів, введення ідентифікаційних кодів, прізвищ та посад членів бригад. Вибір груп та професій для тестування. Отримання коду для проходження тесту. Запуск програми «Tester client». Введення коду для запуску тесту. Початок тестування «Чорні кулі», початок основного тесту. Оброблення даних в програмі «Tester Operator»: по групах, по прізвищах, виведення результатів на зовнішні носії інформації, передача даних через мережу Інтернет.

2 ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА
Типова навчальна програма
з предмета «Соціально-психологічні аспекти управління»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Складові організаційної культури
2


2
Структура ділового іміджу
2


3
Найважливіші правила службової поведінки
2


4
Конфліктологія і управління конфліктами
8
2


Всього годин:
14
2


Тема 1 Складові організаційної культури
Культура влади, культура ролі, культура задачі, культура особистості.
Соціально-психологічні аспекти впливу на організаційну культуру: психологія особистості, психологія колективу, психологія влади.
Канали сприйняття навколишньої дійсності. Індикатор особистості.
Соціально-психологічні фактори впливу на роботу команди.
Тема 2 Структура ділового іміджу
Поняття «діловий (службовий) етикет». Формування іміджу. Етикет привітання, знайомства, звертання.
Тема 3 Найважливіші правила службової поведінки
Ставлення керівника до підлеглих. Ставлення підлеглого до керівника. Стосунки з колегами. Етикет телефонної розмови. Правила «мобільного» етикету.
Тема 4 Конфліктологія і управління конфліктами
Основні поняття конфліктології. Динаміка конфлікту. Діагностика конфлікту.
Правила конструктивної поведінки у конфлікті. Дії з управління конфліктом. Стилі поведінки у конфлікті. Дії керівника при розв’язанні конфлікту у колективі. Засоби попередження конфліктів. Правила критики.
Практична робота (2 год.):
З’ясування особливостей стилю власної поведінки у конфліктах. Обробка та інтерпретація результатів.
(Інструкція: Перед Вами ряд тверджень, які допоможуть визначити деякі особливості Вашої поведінки у конфліктах. З двох варіантів відповідей – «А» або «Б» – оберіть один, який більшою мірою відповідає Вашим поглядам, Вашій думці про себе. Відповідати слід швидко.
1
А
– Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за
вирішення спірного питання.


Б
– Я звертаю увагу співрозмовника на те, в чому ми згідні, а не на
розбіжності у поглядах.

2
А
– Я прагну знайти компромісне рішення спірного питання.


Б
– Я намагаюся врахувати і власні інтереси, і інтереси іншого.

3
А
– Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого.


Б
– Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти з ним добрі стосунки.

4
А
– Я прагну знайти компромісне рішення спірного питання.


Б
– Іноді я жертвую власними інтересами заради інтересів іншого.

5
А
Залагоджуючи спірну ситуацію, я намагаюся знайти підтримку в
іншого.


Б
– Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.

6
А
– Я прагну уникнути неприємностей для себе.


Б
– Я намагаюся досягти свого.

7
А
Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб з
часом вирішити його остаточно.


Б
– Я вважаю можливим у чомусь поступитись, щоб досягти іншого.

8
А
– Зазвичай я наполегливо намагаюся досягти свого.


Б
В першу чергу намагаюся ясно визначити, в чому порушені інтереси
як мої, так і партнера.

9
А
Думаю, що не завжди потрібно хвилюватися через суперечності, що
виникають.


Б
– Я прикладаю максимум зусиль, щоб досягти свого.

10
А
– Я твердо намагаюся досягти свого.


Б
– Я намагаюся знайти компромісне рішення.

11
А
Насамперед я намагаюся ясно визначити, в чому порушені інтереси
сторін і сформулювати для себе питання.


Б
– Я намагаюся заспокоїти опонента і зберегти з ним добрі стосунки.

12
А
Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати
суперечки.


Б
Я даю можливість опоненту в чомусь залишитися при своїй думці,
якщо він також іде мені назустріч.

13
А
– Я пропоную знайти «середнє» рішення спірного питання.


Б
– Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.

14
А
– Я повідомляю опоненту свою точку зору й питаю про його погляди.


Б
– Я намагаюся показати опоненту логіку й переваги моїх поглядів.

15
А
– Я намагаюся заспокоїти опонента і зберегти з ним добрі стосунки.


Б
– Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості.

16
А
– Я намагаюся не зачепити почуттів опонента.


Б
– Я прагну переконати опонента в перевагах моєї позиції.

17
А
– Зазвичай я наполегливо намагаюся досягти свого.


Б
– Я намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвої напруженості.

18
А
Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти
на своєму.


Б
– Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо
він також іде мені назустріч.

19
А
Насамперед я намагаюся ясно визначити в чому порушені інтереси
сторін і сформулювати для себе питання.


Б
Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб з
часом вирішити його остаточно.

20
А
– Я намагаюся відразу подолати наші суперечності.


Б
Я намагаюся знайти найкраще поєднання користі й втрат для обох
сторін.

21
А
– Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань інших.


Б
Я завжди схиляюсь до прямого обговорення проблем і їх спільного
вирішення.

22
А
Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю
позицією й точкою зору іншої людини.


Б
– Я відстоюю свої позиції й свої інтереси.

23
А
Як правило, я заспокоєний тим, щоб задовольнити бажання кожного з
нас.


Б
Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за
вирішення спірного питання.

24
А
Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, я намагаюся піти
назустріч його бажанням.


Б
– Я намагаюся переконати опонента прийти до компромісу.

25
А
– Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів.


Б
– Ведучи переговори, я намагаюсь бути уважним до бажань опонента.

26
А
Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю
позицією й точкою зору іншої людини.


Б
Я майже завжди заспокоєний тим, щоб задовольнити бажання іншої
людини і свої.

27
А
Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати
суперечки.


Б
Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти
на своєму.

28
А
– Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого.


Б
Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку в опонента.


29
А
Я намагаюсь знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю
позицією й точкою зору іншої людини.


Б
Думаю, що не завжди треба хвилюватися через суперечності, що
виникають.

30
А
– Я намагаюся не зачіпати почуттів іншого.


Б
Я завжди займаю таку позицію у спірному питанні, щоб ми разом з
б іншою зацікавленою людиною могли знайти компромісне рішення.


Обробка та інтерпретація результатів. Внесіть отримані результати в таблицю, яка наведена нижче, порівняйте їх з «ключем» у таблиці.


Суперництво
Співробітництво
Компроміс
Ухиляння
Пристосування

1А
Б

2

Б
А3
АБ

4


А

Б

5

А

Б


6
Б


А


7


Б
А


8
А
Б
9
Б


А


10
А

Б11

А


Б

12


Б
А


13
Б

А14
Б
А
15Б
А

16
БА

17
А


Б


18


Б

А

19

А

Б


20

А

Б


21

Б


А

22
Б

А23

Б
А24


Б

А

25
АБ

26

Б
А27А
Б

28
А
Б
29


А
Б


30

Б


А


Кількість відповідей «А» або «Б» дає уявлення про співвідношення суперництва, пристосування, компромісу, ухиляння та співробітництва як стилів поведінки людини у конфліктах).

Типова навчальна програма
з предмета «Андрагогічні принципи навчання»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Нормативно-правова база професійно-технічного навчання (державна та галузева)
4


2
Загальна та професійна педагогіка. Особливості навчання дорослих
8


3
Організація професійного навчання на виробництві
4


4
Професійно-практична підготовка
4


5
Професійно-теоретична підготовка
4


6
Планування навчальної роботи та підготовка до занять з виробничого навчання
2


7
Планування навчальної роботи та підготовка до занять з теоретичного навчання
2


8
Контроль професійних знань та умінь
4


9
Кваліфікаційна атестація
2


10
Фактори впливу на якість навчання
2Всього годин:
36Тема 1 Нормативно-правова база професійно-технічного навчання (державна та галузева)
Закон України «Про професійно-технічну освіту». Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (наказ Мінпраці, МОН від 26.03.2001 № 127/151). Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (наказ Мінпраці, МОН від 27.12.2006 № 500/861).
Положення про професійне навчання робітників на підприємствах залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 02.01.2002 № 1-Ц). Правила проведення іспитів на присвоєння професії і кваліфікації робітників залізничного транспорту (наказ Укрзалізниці від 02.04.2002 № 160-Ц). Методичні рекомендації з організації підвищення кваліфікації робітничих кадрів підприємств залізничного транспорту (наказ Укрзалізниці від 25.07.2007 № 380-Ц). Порядок оволодіння професіями помічників машиністів тягового рухомого складу випускниками вищих навчальних закладів залізничного транспорту І-ІV рівнів акредитації за спеціальностями, пов’язаними з експлуатацією та ремонтом тягового рухомого складу (наказ Укрзалізниці від 21.12.2007 № 611-Ц), Правила організації та проведення професійно-практичної підготовки слухачів технічних шкіл (наказ Укрзалізниці від 20.10.2003 № 267-Ц). Інші державні та галузеві нормативні документи з питань професійно-технічного навчання.
Тема 2 Загальна та професійна педагогіка. Особливості навчання дорослих
Предмет і завдання загальної та професійної педагогіки. Закономірності та принципи професійного навчання. Особливості навчання дорослих. Андрагогічні принципи навчання. Мотивація особистості при проходженні професійного навчання.
Тема 3 Організація професійного навчання на виробництві
Види і форми професійного навчання на виробництві. Зміст навчання, державні стандарти професійно-технічної освіти, вимоги до розробки робочих навчальних планів і програм. Навчальний предмет та міжпредметні зв’язки. Основні вимоги щодо вибору підручників та навчальних посібників
Тема 4 Професійно-практична підготовка
Типи занять. Структурні елементи занять. Системи і методи професійно-практичної підготовки. Засоби навчання. Інструктаж як основна форма виробничого навчання. Самостійна робота слухача.
Тема 5 Професійно-теоретична підготовка
Типи занять. Структурні елементи занять. Системи і методи професійно-теоретичної підготовки. Засоби навчання. Особливості проведення консультацій з професійно-теоретичного навчання. Самостійна робота слухача.
Тема 6 Планування навчальної роботи та підготовка до занять з виробничого навчання
Особливості планування навчальної роботи з урахуванням специфіки професій. Методика підготовки уроків виробничого навчання. Визначення мети та змісту навчання. Вибір форм, методів, засобів навчання. Документація з планування та обліку навчального процесу. Комплексне методичне забезпечення навчального процесу.
Тема 7 Планування навчальної роботи та підготовка до занять з теоретичного навчання
Особливості планування навчальної роботи з урахуванням специфіки професій. Методика підготовки уроків та консультацій з теоретичного навчання. Визначення мети та змісту навчання. Вибір форм, методів, засобів навчання. Документація з планування та обліку навчального процесу. Комплексне методичне забезпечення навчального процесу.
Тема 8 Контроль професійних знань та умінь
Основні види контролю професійних знань, умінь. Завдання кожного виду контролю. Форми контролю. Критерії оцінювання знань слухачів. Облік навчальної роботи.
Тема 9 Кваліфікаційна атестація
Підготовка та проведення кваліфікаційних (пробних) робіт. Кваліфікаційна атестація слухачів.
Тема 10 Фактори впливу на якість навчання
Основні фактори, що впливають на якість навчання. Шляхи та способи оптимізації навчального процесу.
Типова навчальна програма
з предмета «Організація роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад»


п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Основні обов’язки, права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад
4


2
Організація і планування роботи
4
2

3
Методи проведення інструктажів локомотивних бригад
4


4
Організація і проведення технічного навчання, навчання першозимників, шкіл передових прийомів та методів праці
6


5
Проведення розслідувань транспортних подій
4


6
Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад
2Всього годин:
24
2


Тема 1 Основні обов’язки, права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад
Кваліфікаційна характеристика машиніста-інструктора локомотивних бригад. Інструкція машиніста-інструктора локомотивних бригад.
Тема 2 Організація і планування роботи
Організація і планування роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад. Облік та аналіз-звіт про виконану роботу. Нормативні документи щодо організації та обліку роботи.
Практична робота (2 год.):
Планування роботи та складання аналізу-звіту.
Тема 3 Методи проведення інструктажів локомотивних бригад
Методи, форми, прийоми та засоби проведення інструктажів локомотивних бригад. Вибір методів проведення інструктажів локомотивних бригад.
Тема 4 Організація і проведення технічного навчання, навчання першозимників, шкіл передових прийомів та методів праці
Положення про технічне навчання працівників залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 10.09.2002 № 454-Ц). Пам’ятка по роботі з першозимниками на підприємствах залізничного транспорту України (наказ Укрзалізниці від 17.08.2005 № 391-ЦЗ). Вимоги до складання тематичних навчальних програм та узагальнення передового досвіду. Ведення навчально-облікової документації.
Тема 5 Проведення розслідувань транспортних подій
Нормативні посилання щодо організації розслідувань транспортних подій (Наказ Мінтрансу від 16.10.2003 №801 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок службових розслідувань транспортних подій на залізницях України»). Перелік документів, що підлягають перевірці і аналізу при розслідуванні транспортних подій.
Тема 6 Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад
Ознайомлення з досвідом роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.

Типова навчальна програма
з предмета «Автогальма та розшифрування записів параметрів руху»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Класифікація та принцип дії гальм
2


2
Прилади гальмування і авторежими
1


3
Електропневматичні гальма
1


4
Прилади екстреного гальмування
1


5
Гальмівні важільні передачі
1


6

Автостопи, вимірювачі швидкості і автоматична локомотивна сигналізація, електронні прилади безпеки. Розшифрування записів параметрів руху
4
2

7

Керування, технічне обслуговування і випробування гальмівного обладнання локомотивів і моторвагонних поїздів
2Всього годин:
12
2


Тема 1 Класифікація та принцип дії гальм
Типи і системи гальмування, що застосовуються на рухомому складі: ручні, пневматичні, електропневматичні і магнітнорейкові.
Принцип дії пневматичних і електропневматичних гальм.
Принципові схеми електропневматичних гальм пасажирських поїздів з локомотивною тягою і моторвагонного рухомого складу.
Гальмівна і відпускна хвиля.
Основні вимоги ПТЕ до гальм рухомого складу.
Тема 2 Прилади гальмування і авторежими
Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу.
Призначення, будова, дія, порівняльна характеристика повітро- розподільників. Призначення, будова і дія реле тиску. Призначення, будова і принцип дії авторежимів. Призначення і класифікація гальмівних циліндрів. Норми виходу штоку поршня гальмівних циліндрів.
Призначення, конструкція і об’єм запасних та робочих резервуарів.
Вимоги охорони праці при обслуговуванні гальмівних приладів.
Тема 3 Електропневматичні гальма
Обладнання, типи і принцип дії електропневматичних гальм. Схема розташування і призначення приладів ЕПГ на моторних і причіпних вагонах.
Контролер крана машиніста, блок управління.
Електропневматичні гальма пасажирських поїздів з локомотивною тягою, електропоїздів, дизель-поїздів, моторвагонних поїздів
Охорона праці при обслуговуванні електропневматичних гальм.
Тема 4 Прилади екстреного гальмування
Призначення, будова та дія приладів екстреного гальмування. Розміщення приладів екстреного гальмування у колах ЕПТ, їх взаємодія в режимі екстреного гальмування.
Тема 5 Гальмівні важільні передачі
Призначення і класифікація важільних передач. Обладнання і принцип дії.
Конструкція основних частин важільних передач.
Передаточне число і коефіцієнт корисної дії важільної передачі.
Типові важільні передачі на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, регулятори ходу поршня гальмівного циліндра, принцип дії і будова.
Конструкція, будова, матеріали гальмівних колодок, правила їх підвішування.
Обслуговування гальмівних важільних передач локомотивів і моторвагонного рухомого складу.
Тема 6 Автостопи, вимірювачі швидкості і автоматична локомотивна сигналізація, електронні прилади безпеки. Розшифрування записів параметрів руху
Призначення, будова і принцип дії автоматичної локомотивної сигналізації. Додаткові прилади безпеки.
Електропневматичний клапан ЕПК-150. Призначення, будова і дія.
Локомотивний вимірювач швидкості.
Технічне обслуговування вимірювача швидкості.
Параметри запису на стрічці вимірювання швидкості.
Розшифрування швидкостемірних стрічок.
Контроль управління гальмами за стрічкою швидкостеміра.
Практична робота (2 год.):
Розшифрування стрічок вимірювання швидкості і параметрів запису локомотивної сигналізації.
Тема 7 Керування, технічне обслуговування і випробування гальмівного обладнання локомотивів і моторвагонних поїздів
Загальні обов’язки локомотивної бригади при перевірці гальм на шляху прямування.
Керування гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні і відпуску гальм.
Дії машиніста при підозрі на порушення цілісності гальмівної магістралі, відмови дії автогальм, застосування екстреного гальмування з локомотива або вагона поїзда.
Керування гальмами при веденні вантажного поїзда ломаним профілем колії.
Керування автогальмами пасажирських поїздів. Керування електричними гальмами.
Керування автогальмами при веденні поїзда до станції забороненими сигналами світлофорів.
Керування гальмами при слідуванні з поїздом подвійною або багаторазовою тягою.
Особливості керування автогальмами вантажних поїздів підвищеної ваги та довжини.
Керування гальмами при вимушеній зупинці поїзда на перегоні. Обов’язки локомотивної бригади перед виїздом з депо.
Технічне обслуговування гальм. Охорона праці при технічному обслуговуванні гальмівного обладнання.
Обов’язки локомотивної бригади при прийомі та здаванні локомотива на шляху прямування у зимовий період. Підготовка гальмівного обладнання та приладів автогальм для роботи в зимових умовах. Заходи локомотивної бригади щодо попередження замерзання повітропроводів та приладів автогальм.
Випробування гальмівного обладнання, перевірка гальм в поїздах.
Складання довідки про гальма.
Порядок перевірки дії автогальм на шляху прямування.
Безпека руху та охорона праці при керуванні гальмами локомотивів та МВРС.

Типова навчальна програма
з предмета «ПТЕ та інструкції»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Нормативні документи з безпеки руху поїздів, що діють на залізницях України
2


2
Правила технічної експлуатації залізниць України
2


3
Інструкція з сигналізації на залізницях України
2


4
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
2


5
Дії працівників залізничного транспорту в аварійних та нестандартних ситуаціях
4Всього годин:
12Тема 1 Нормативні документи з безпеки руху поїздів, що діють на залізницях України
Наказ Укрзалізниці від 09.03.2010 № 164-Ц «Про заходи щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізничному транспорті».
Наказ Мінтрансзвязку від 16.10.2003 № 800 «Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України».
Наказ Мінтрансзвязку від 16.10.2003 № 801 «Інструкція про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України».
Наказ Укрзалізниці від 23.10.2003 № 269-Ц «Інструктивні вказівки про порядок обліку і звітності транспортних подій на залізницях».
Наказ Укрзалізниці від 17.03.2003 № 69-Ц «Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда» (ЦВ-ЦШ-0053)
Наказ Укрзалізниці від 25.12.2002 № 661-Ц «Регламент дій працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях» (ЦД0048).
Наказ Укрзалізниці від 03.02.2003 № 32-Ц «Інструкція про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу» (ЦТ0057).
Наказ Укрзалізниці від 22.11.2004 № 877 «Регламент основних переговорів машиніста та його помічника при виконанні поїзної та маневрової роботи» (ЦТ-0107).
Наказ Укрзалізниці від 23.12.2002 № 655-Ц «Методичні вказівки з службового розслідування випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і автошляхах» та інші.
Тема 2 Правила технічної експлуатації залізниць України
Вимоги наказу МТЗУ № 499 від 14.06.2007 щодо обсягу знань ПТЕ локомотивними бригадами.
Тема 3 Інструкція з сигналізації на залізницях України
Інструкція з сигналізації на залізницях України (у повному обсязі).
Тема 4 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
Вимоги наказу МТЗУ № 499 від 14.06.2007 щодо обсягу знань Інструкції локомотивними бригадами.
Тема 5 Дії працівників залізничного транспорту в аварійних та нестандартних ситуаціях
Методичні вказівки щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації та зв’язку на залізницях України (наказ Укрзалізниці від 20.12.2004 № 992-ЦЗ та чинні накази залізниць з цих питань).

Типова навчальна програма
з предмета «Конструктивні зміни у вузлах та механізмах локомотивів (МВРС)»


п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Модернізація та конструктивні зміни в силових установках локомотивів та МВРС
2


2
Модернізація та конструктивні зміни в механічному обладнанні локомотивів та МВРС
2


3
Модернізація та конструктивні зміни
в автогальмівному обладнанні локомотивів та МВРС
2


4
Модернізація та конструктивні зміни в приладах контролю та безпеки руху локомотивів та МВРС
2


5
Модернізація та конструктивні зміни в електричних схемах локомотивів та МВРС
2


6
Тяговий рухомий склад нового покоління
2Всього годин:
12Тема 1 Модернізація та конструктивні зміни в силових установках локомотивів та МВРС
Модернізація та конструктивні зміни в дизелях, генераторах, тягових двигунах, електричних апаратах, електричних машинах, електричних трансформаторах.
Тема 2 Модернізація та конструктивні зміни в механічному обладнанні локомотивів та МВРС
Модернізація та конструктивні зміни в рамах візків, колісних парах, буксових вузлах, ресорному підвішуванні, тягових передачах, автозчепних пристроях, кузовах, опорах, вентиляційній системі.
Тема 3 Модернізація та конструктивні зміни в автогальмівному обладнанні локомотивів та МВРС
Модернізація та конструктивні зміни в приладах живлення гальм стисненим повітрям, приладах управління гальмами, приладах гальмування і авторежимів, електропневматичних гальмах.
Тема 4 Модернізація та конструктивні зміни в приладах контролю та безпеки руху локомотивів та МВРС
Модернізація та конструктивні зміни в приладах екстреного гальмування, автостопах, вимірювачах швидкості, автоматичній локомотивній сигналізації, приладах контролю пильності машиніста та радіозв’язку, приладах реєстрації швидкості руху.
Тема 5 Модернізація та конструктивні зміни в електричних схемах локомотивів та МВРС
Зміни в електричних схемах локомотивів та МВРС. Застосування в електричних схемах локомотивів та МВРС сучасних електричних приладів.
Тема 6 Тяговий рухомий склад нового покоління
Тяговий рухомий склад нового покоління: серії та експлуатаційні характеристики.

Типова навчальна програма
з предмета «Ефективне та раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів»


п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Основні чинники впливу на споживання енергоресурсів рухомим складом
2


2
Оптимальні режими ведення поїзда в залежності від профілю маршруту
2


3
Вплив технічного стану локомотива на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів
4


4
Основи нормування та розрахунку витрат енергоресурсів на тягу поїздів
2Всього годин:
10Тема 1 Основні чинники впливу на споживання енергоресурсів рухомим складом
Вплив метеорологічних умов, складу, типу рухомого складу, стану колії та інших чинників на споживання паливних та енергетичних ресурсів (ПЕР). Поняття економічності. Профіль маршруту.
Тема 2 Оптимальні режими ведення поїзда в залежності від профілю маршруту
Оптимальні режими ведення поїзда в залежності від профілю маршруту. Організаційні питання підготовки маршруту для прямування поїздів.
Складання режимних карт ведення поїздів в залежності від місцевих умов.
Тема 3 Вплив технічного стану локомотива на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.
Вплив механічних зносів та несвоєчасної заміни мастил на опір руху поїздів. Залежність витрат енергоресурсів від технічного стану рухомого складу. Залежність витрат енергоресурсів від технічного стану електрообладнання.
Тема 4 Основи нормування та розрахунку витрат енергоресурсів на тягу поїздів
Основи нормування та розрахунку витрат енергоресурсів на тягу поїздів Порядок розрахунку норми витрат ПЕР за поїздку. Стимулювання локомотивних бригад за економне використання ПЕР.
Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»п/п

Тема
Кількість годинвсього
з них на
практичні роботи

1
Правові ті організаційні основи охорони праці
4


2
Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
10


3
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист
4


4
Основи електробезпеки
4


5
Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медичні огляди
4


6
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
4
2


Всього годин:
30
2


Тема 1 Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст, порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно правових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Система безперервного навчання з питанб охорони праці посадових осіб та інших працівників. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці (періодичність проведення навчання і перевірки знань машиністів-інструкторів та працівників локомотивних бригад, види інструктажів та ведення документації з питань охорони праці).
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2 Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями залізничного транспорту.
Вимоги безпеки праці при експлуатації локомотивів (МВРС). Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу локомотивних бригад (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці працівників локомотивних бригад. Пристосування їх до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці працівників локомотивних бригад (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.
Вимоги нормативних актів про охорону щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж на об’єктах залізничного транспорту, зокрема на рухомому складі: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі речовини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об`єктів, пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об`єктах залізничного транспорту.
Організація пожежної охорони на об`єктах залізничного транспорту.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, зокрема на залізничному транспорті, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4 Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична, атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал землі. Електрична напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5 Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці локомотивних бригад.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення, штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників локомотивних бригад.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року, працівників локомотивних бригад.
Тема 6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги на шляху прямування. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.
Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (утраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Способи реанімації. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Практична робота (2 год.):
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
3 ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Типова навчальна програма
професійно-практичної підготовки

Професія: 8311.1 Машиніст-інструктор локомотивних бригад


п/п
Тема
Кількість
годин

І Виробниче навчання

1
Складання перспективних та поточних планів роботи
2

2
Розробка графіка навчального процесу. Підготовка розкладу занять та графіка консультацій
6

3
Складання тематичних навчальних програм та узагальнення передового досвіду. Заповнення навчально-облікової документації
10

4
Проведення інструктажів працівників локомотивних бригад
6

5
Проведення занять за традиційними формами
6

6
Проведення занять за інноваційними формами
6


Всього годин:
36


ІІ Виробнича практика


1
Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки
2

2
Самостійне виконання робіт машиніста-інструктора локомотивних бригад
38


Кваліфікаційна пробна роботаВсього годин:
40


Разом:
76


І Виробниче навчання
Тема 1 Складання перспективних та поточних планів роботи
Складання планів роботи машиністів-інструкторів локомотивних бригад.
Тема 2 Розробка графіка навчального процесу. Підготовка розкладу занять та графіка консультацій
Розробка графіка навчального процесу. Підготовка розкладу занять та графіка консультацій для проведення на виробництві професійного, технічного навчання, навчання першозимників, шкіл передових прийомів та методів праці.
Тема 3 Складання тематичних навчальних програм та узагальнення передового досвіду. Заповнення навчально-облікової документації
Складання тематичних навчальних програм для проведення технічного навчання і навчання першозимників. Складання конспектів лекцій. Узагальнення передового досвіду для проведення шкіл передових прийомів та методів праці.
Заповнення навчально-облікової документації щодо різних видів навчання на виробництві.
Тема 4 Проведення інструктажів працівників локомотивних бригад
Проведення різних видів інструктажів працівників локомотивних бригад.
Тема 5 Проведення занять за традиційними формами
Підготовка та проведення уроку, лекції, семінарського заняття, консультації, заліку тощо.
Тема 6 Проведення занять за інноваційними формами
Підготовка та проведення занять у формі змагань та ігор (ділові ігри, вікторини, конкурси, естафети), занять, побудованих на імітації діяльності підприємства тощо.

ІІ Виробнича практика
Тема 1 Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки
Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.
Тема 2 Самостійне виконання робіт машиніста-інструктора локомотивних бригад
Проведення інструктажів локомотивних бригад з питань експлуатації і обслуговування локомотивів (МВРС), раціональних режимів водіння поїздів і маневрової роботи, забезпечення безпеки руху, дотримання графіків руху поїздів.
Здійснення контрольних поїздок з локомотивними бригадами.
Проведення навчання з працівниками локомотивних бригад з вивчення будови локомотивів (МВРС), що обслуговуються.
Прийняття участі у проведенні комісійного огляду тягового рухомого складу, контролі якості його підготовки, визначення оцінки технічного стану локомотивів (МВРС) щодо їх готовності до роботи.
Кваліфікаційна пробна робота


Орієнтовний перелік питань щодо кваліфікаційної атестації
при підготовці робітників за професією
«Машиніст-інструктор локомотивних бригад»


Предмет «Соціально-психологічні аспекти управління»

1
Організаційна культура та її складові.

2
Соціально-психологічні аспекти впливу на організаційну культуру.

3
Еволюційна та культурологічна точки зору на природу людини.

4
Канали сприйняття навколишньої дійсності.

5
Критерії визначення типу (темпераменту) особистості.

6
Соціально-психологічні фактори впливу на роботу команди.

7
Структура поняття «діловий (службовий) етикет».

8
Формування іміджу.

9
Етикет привітання.

10
Етикет знайомства.

11
Етикет звертання.

12
Правила службової поведінки: ставлення керівника до підлеглих.

13
Правила службової поведінки: ставлення підлеглого до керівника

14
Стосунки з колегами.

15
Етикет телефонної розмови.

16
Правила «мобільного» етикету.

17
Наука конфліктологія та її основні поняття.

18
Динаміка конфлікту.

19
Діагностика конфлікту.

20
Правила конструктивної поведінки у конфлікті.

21
Дії з управління конфліктом.

22
Стилі поведінки у конфлікті.

23
Дії керівника при розв’язанні конфлікту у колективі.

24
Засоби попередження конфліктів.

25
Правила критики.


Предмет «Андрагогічні принципи навчання »

1
Державна нормативно-правова база професійно-технічної освіти.

2
Галузева нормативно-правова база професійно-технічного навчання.

3
Предмет і завдання загальної та професійної педагогіки.

4
Закономірності та принципи професійного навчання.

5
Особливості навчання дорослих.

6
Андрагогічні принципи навчання.

7
Мотивація особистості при проходженні професійного навчання.

8
Види і форми професійного навчання на виробництві.

9
Державні стандарти професійно-технічної освіти.

10
Вимоги до розробки навчальних планів та програм.

11
Навчальний предмет та між предметні зв’язки.

12
Основні вимоги щодо вибору підручників та навчальних посібників.

13
Професійно-практична підготовка: типи та структурні елементи занять.

14
Системи і методи професійно-практичної підготовки. Засоби навчання.

15
Професійно-теоретична підготовка: типи та структурні елементи занять.

16
Системи і методи професійно-теоретичної підготовки. Засоби навчання.

17
Особливості проведення консультацій з професійно-теоретичного навчання.

18
Методика підготовки занять виробничого навчання, визначення мети та змісту, вибір форм і засобів.

19
Комплексне методичне забезпечення професійно-практичної підготовки робітників.

20
Методика підготовки занять теоретичного навчання, визначення мети та змісту, вибір форм і засобів.

21
Комплексне методичне забезпечення теоретичної підготовки робітників.

22
Документація з планування та обліку навчально-виробничого процесу.

23
Основні види контролю професійних знань та умінь, форми контролю, критерії оцінювання.

24
Підготовка та проведення кваліфікаційних (пробних) робіт.

25
Кваліфікаційна атестація.

26
Основні фактори, що впливають на якість навчання.

27
Шляхи та способи оптимізації навчального процесу.Предмет «ПТЕ та інструкції»

1
Інструкція з сигналізації на залізницях України(у повному обсязі)

1.1
Призначення сигналів. Видимі сигнали.

1.2
Призначення сигналів. Звукові сигнали.

1.3
Розподіл світлофорів за призначенням.

1.4
Позначення світлофорів.

1.5
Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення).

1.6
Сигнали, що подаються вхідними світлофорами.

1.7
Сигнали, що подаються вихідними світлофорами.

1.8
Сигнали, що подаються маршрутними світлофорами.

1.9
Сигнали, що подаються прохідними світлофорами.

1.10
Сигнали, що подаються світлофорами прикриття і загороджувальними.

1.11
Сигнали, що подаються попереджувальними і повторювальними світлофорами.

1.12
Сигнали, що подаються локомотивними світлофорами.

1.13
Запрошувальний і умовно-дозволяючий сигнали світлофора.

1.14
Постійні сигнали.

1.15
Тимчасові сигнали.

1.16
Огородження місць перешкод для руху поїздів.

1.17
Огородження місць проведення робіт на перегонах.

1.18
Огородження місць перешкод для руху поїздів.

1.19
Огородження місць проведення робіт на станціях

1.20
Огородження рухомого складу на станційних коліях.

1.21
Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні.

1.22
Вимоги, що ставляться ручними сигналами.

1.23
Ручні сигнали, що подаються при випробуванні автогальм.

1.24
Ручні сигнали, що подаються черговим по станції (в усіх передбачених Інструкцією випадках).

1.25
Ручні сигнали, що подаються сигналістами, черговими стрілочних постів, обхідниками залізничних колій і штучних споруд та черговими по переїзду (в усіх передбачених Інструкцією випадках).

1.26
Маршрутні і стрілочні покажчики.

1.27
Покажчики колійного загородження, гідравлічних колодок, перегріву букс.

1.28
Покажчики межі блок-ділянок і «опустити струмоприймач».

1.29
Постійні сигнальні знаки.

1.30
Тимчасові сигнальні знаки.

1.31
Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи.

1.32
Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць.

1.33
Звукові сигнали (сигнал, його значення, хто подає).

1.34
Сповіщальний сигнал.

1.35
Сигнал пильності.

1.36
Сигнали тривоги.

1.37
Спеціальні покажчики.

2
Правила технічної експлуатації залізниць України (у обсязі, визначеному Положенням про порядок та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України)

2.1
Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту.

2.2
Вимоги до утримання споруд, пристроїв, механізмів, обладнання залізниць та відповідальність за їх стан.

2.3
Норми відстаней між осями колій.

2.4
Вимоги до плану та профілю колії

2.5
Розміри ширини колій та розміщення рейкових ниток

2.6
Марки хрестовин стрілочних переводів.

2.7
Несправності, з якими забороняється експлуатація стрілочних переводів та глухих пересічень.

2.8
Категорії переїздів. Переїзди регульовані і нерегульовані, вимоги щодо їх облаштування та встановлення попереджувальних знаків.

2.9
Встановлення колійних та сигнальних знаків.

2.10
Вимоги щодо розміщення і технічного оснащення споруд і пристроїв локомотивного господарства.

2.11
Вимоги щодо обладнання та освітлення сортувальних гірок, сортувальних пасажирських, дільничних і вантажних станцій.

2.12
Основні сигнальні кольори, що забезпечують рух поїздів та застосовуються при маневровій роботі, їх функції.

2.13
Вимоги до показань світлофорів.

2.14
Вимоги до встановлення попереджувальних світлофорів.

2.15
Випадки, при яких дозволяється розміщувати світлофори з лівого боку в напрямку руху.

2.16
Вимоги до встановлення вхідних світлофорів.

2.17
Вимоги до встановлення вихідних світлофорів.

2.18
Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокування

2.19
Електрична централізація стрілок та сигналів

2.20
Автоматична локомотивна сигналізація та автостопи

2.21
Пристрої автоматичного виявлення перегрітих букс та пристрої колійного загородження

2.22
Види зв’язку на залізничному транспорті, застосування та вимоги.


Норми рівня напруги на струмоприймачі електрорухомого складу при змінному та постійному струмі, захист пристроїв електропостачання від струмів короткого замикання, перенапружень та перенавантажень.

2.23
Вимоги щодо розташування опор контактної мережі.

2.24
Порядок огородження переносними сигналами місць виконання робіт.

2.25
Загальні вимоги до рухомого складу та спеціального рухомого складу, що заново будується.

2.26
Розпізнавальні знаки і написи на рухомому складі.

2.27
Обладнання локомотивів, моторвагонного та самохідного рухомого складу пристроями безпеки.

2.28
Вимоги до колісних пар рухомого складу залізниць України

2.29
Вимоги до автоматичних, ручних і електропневматичних гальм рухомого складу.

2.30
Вимоги до автозчіпних пристроїв.

2.31
Технічне обслуговування і ремонт локомотивів, моторвагонного та спеціального самохідного рухомого складу.

2.32
Несправності, з якими забороняється випускати в експлуатацію локомотиви, моторвагонний та спеціальний самохідний рухомий склад.

2.33
Технічне обслуговування та ремонт вагонів.

2.34
Графік руху поїздів, вимоги до нього.

2.35
Призначення та відміна поїздів.

2.36
Нумерація, індексація та розподіл поїздів за черговістю.

2.37
Роздільні пункти.

2.38
Технічно-розпорядчий акт станції.

2.39
Нормальне положення стрілок, умови переведення стрілок в інше положення.

2.40
Порядок технічного обслуговування та контролю за роботою стрілочних постів.

2.41
Переведення стрілок перед прийманням і відправленням поїздів та під час маневрових переміщень.

2.42
Порядок здійснення маневрів (дозвіл, керівництво, дії локомотивних бригад).

2.43
Допустимі швидкості здійснення маневрів.

2.44
Виконання маневрів на сортувальних гірках.

2.45
Особливості проведення маневрів при наявності вагонів з небезпечними вантажами.

2.46
Обов’язки локомотивних бригад у разі виконання маневрів.

2.47
Вимоги щодо формування поїздів.

2.48
Повне випробування гальмового обладнання у поїздах.

2.49
Скорочене випробування гальмового обладнання у проїздах.

2.50
Спорядження та обслуговування поїздів.

2.51
Постановка локомотивів у поїзди.

2.52
Вимоги щодо приймання поїздів.

2.53
Вимоги щодо відправлення поїздів.

2.54
Засоби сигналізації та зв’язку в умовах руху поїздів за автоматичного блокування.

2.55
Засоби сигналізації та зв’язку в умовах руху поїздів за напівавтоматичного блокування.

2.56
Допустимі швидкості руху поїздів.

2.57
Умови видачі письмових попереджень.

2.58
Порядок дій машиніста після причеплення локомотива до складу поїзда або спеціального самохідного рухомого складу до господарчого поїзда.

2.59
Порядок дій машиніста та помічника машиніста під час ведення поїзда.

2.60
Порядок дії машиніста за вимушеної зупинки поїзда на перегоні.

3
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

3.1
Рух поїздів за автоматичного блокування.

3.2
Приймання і відправлення поїздів при автоматичному блокуванні.

3.3
Порядок дій при несправностях автоблокування.

3.4
Порядок руху поїздів при автоматичній локомотивній сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв’язку.

3.5
Приймання та відправлення поїздів на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією.

3.6
Порядок дій при несправності пристроїв диспетчерської централізації.

3.7
Приймання та відправлення поїздів при напівавтоматичному блокуванні.

3.8
Порядок руху поїздів на перегонах, що мають колійні пости (блок-пости) при напівавтоматичному блокуванні.

3.9
Рух поїздів при несправності напівавтоматичного блокування.

3.10
Рух поїздів при електрожезловій системі.

3.11
Відправлення та приймання поїздів при електрожезловій системі.

3.12
Рух поїздів при наявності примикань на перегоні при електрожезловій системі.

3.13
Рух поїздів при телефонних засобах зв’язку.

3.14
Рух поїздів по неправильній колії при телефонних засобах зв’язку.

3.15
Порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку на одноколійних перегонах.

3.16
Порядок руху поїздів при перевірці дії всіх засобів сигналізації та зв’язку на двоколійних перегонах.

3.17
Рух відбудовних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, пожежних поїздів та допоміжних локомотивів.

3.18
Обов’язки машиніста при роз’єднанні (розриві) поїзда на перегоні.

3.19
Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні.

3.20
Повернення поїзда з перегону на станцію відправлення.

3.21
Рух господарських поїздів, спеціального самохідного рухомого складу при проведенні робіт на залізничних коліях та спорудах.

3.22
Приймання та відправлення поїздів.

3.23
Приймання поїздів на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора.

3.24
Маневрова робота на станціях, загальні положення.

3.25
Керівництво маневровою роботою, обов’язки працівників при проведенні маневрів.

3.26
Закріплення вагонів на станційних коліях.

3.27
Швидкість під час маневрів.

3.28
Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях.

3.29
Маневри на головних і приймально-відправних коліях, та у районах станцій, що не обслуговуються черговими стрілочних постів.

3.30
Порядок видачі попереджень.

3.31
Порядок приймання, відправлення поїздів і проведенням маневрів за умов порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ на станціях.

3.32
Рух поїздів з розмежуванням часом.

3.33
Порядок застосування семафорів.

3.34
Небезпечні вантажі.

3.35
Поділ небезпечних вантажів на класи.

3.36
Порядок проведення маневрової роботи формування та пропускання поїздів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), загальні положення.

3.37
Формування поїздів з вагонами завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали).

3.38
Прямування поїздів з небезпечними вантажами класу 1 ( вибухові матеріали).

3.39
Порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом.

3.40
Порядок постановки у поїзди вагонів з вантажами, що вимагають особливої обережності, та спеціального рухомого складу.

3.41
Порядок руху спеціального самохідного рухомого складу.

3.42
Порядок руху знімних рухомих одиниць (дрезин).

3.43
Мінімальні норми прикриття в поїздах і під час виконання маневрів з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали).

3.44
Форми ведення переговорів наказів, які використовує черговий по станції при прийманні, відправленні і пропусканні поїздів.

3.45
Форми наказів, які використовує поїзний диспетчер при прийманні, відправленні і пропусканні поїздів.

3.46
Форми ведення переговорів через поїзний радіозв’язок.

3.47
Регламент переговорів через радіозв’язок при виконанні операцій з закріпленням рухомого складу на станційних коліях.

3.48
Заходи щодо забезпечення шунтової чутливості рейкових кіл.

3.49
Регламент ведення переговорів при виконанні маневрової роботи з використанням радіозв’язку і двостороннього паркового зв’язку.

3.50
Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті України.


Предмет «Організація роботи машиніста-інструктора
локомотивних бригад»

1
Кваліфікаційна характеристика машиніста-інструктора локомотивних бригад.

2
Основні положення Інструкції машиніста-інструктора локомотивних бригад.

3
Основні обов’язки машиніста-інструктора локомотивних бригад.

4
Права і відповідальність машиніста-інструктора локомотивних бригад.

5
Організація і планування роботи машиніста-інструктора локомотивних бригад.

6
Облік та аналіз-звіт про виконану роботу.

7
Вибір методів і форм проведення інструктажів локомотивних бригад.

8
Прийоми та засоби проведення інструктажів локомотивних бригад.

9
Організація проведення технічного навчання.

10
Порядок проведення технічного навчання.

11
Зміст технічного навчання.

12
Вимоги до складання тематичних навчальних програм технічного навчання.

13
Навчально-виробнича база та фінансування технічного навчання.

14
Відповідальність і контроль за організацією технічного навчання.

15
Навчально-облікова документація з технічного навчання.

16
Звітність з технічного навчання.

17
Організація навчання першозимників.

18
Вимоги до складання тематичних програм для навчання першозимників.

19
Ведення навчально-облікової документації щодо навчання першозимників.

20
Узагальнення передового досвіду та проведення шкіл передових прийомів та методів праці.

21
Ведення навчально-облікової документації щодо проведення шкіл передових прийомів та методів праці.

22
Нормативні посилання щодо організації розслідувань транспортних подій.

23
Організація службового розслідування.

24
Методичні вказівки щодо розслідування причин сходу рухомого складу з рейок

25
Досвід роботи кращих машиністів-інструкторів локомотивних бригад.


Предмет «Охорона праці»

1
Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці.

2
Колективний договір, його укладання та виконання.

3
Охорона праці жінок і неповнолітніх.

4
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

5
Державний нагляд за охороною праці та громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

6
Навчання з питань охорони праці.

7
Види інструктажів та ведення документації з питань охорони праці.

8
Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

9
Виробничий травматизм і профзахворювання.

10
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

11
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

12
Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві.

13
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі.

14
Вимоги безпеки праці при експлуатації локомотивів (МВРС).

15
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі.

16
Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

17
Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов.

18
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях.

19
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

20
Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.

21
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

22
Вогнегасильні речовини та матеріали.

23
Особливості гасіння пожежі на об’єктах залізничного транспорту.

24
Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми.

25
Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою.

26
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

27
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

28
Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

29
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.

30
Фізіологія праці. Чергування праці та відпочину.

31
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях.

32
Види освітлення. Правила експлуатації освітлення.

33
Санітарно-побутове забезпечення працівників.

34
Медичні огляди.

35
Основні принципи надання першої допомоги.

36
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

37
Надання першої допомоги при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

38
Надання першої допомоги при знепритомнінні, шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

39
Ознаки отруєння і надання першої допомоги потерпілому.

40
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

41
Способи реанімації, штучне дихання, непрямий масаж серця.


Література
1 Законодавство України про охорону праці. І- ІУ т. Збірник нормативних
документів, Держкомнагляд, К.: Основа, 1995
2 Ткачук К.Н., Основи охорони праці, К.: Основа, 2003
3 Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В., Основи охорони праці,
Київ-2001
Катренко Л.А., Пістун І.П., Охорона праці в галузі освіти, Суми 2001
Лапін В.М., Основи охорони праці, Львів ЛБІ НБУ 2004
6 Канаев С.Ф., Охрана труда в вопросах и ответах, Луганский ЭТЦ 2004
7 Быстров В.П., Охрана труда, Симферополь 2004
8 Гажаман В.І., Електробезпека на виробництві, Київ 2002
9 Охорона праці, Запитання та відповіді, Редакція журналу «Охорона праці»,
Київ 2003
10 Кобець О.В. та ін., Основи охорони праці на залізничному транспорті, К.:
Дельта, 2008
11 Інструкція з забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та
моторвагонному рухомому складі, ЦТ-0067, К.: Транспорт України, 2003
12 Штефан П.Т., Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на
електрифікованих лініях, К.: Основа, 2000
13 Правила технічної експлуатації залізниць України, Київ: Транспорт України,
2003
14 Інструкція з сигналізації на залізницях України, ЦШ-0001, Київ: Транспорт
України, 2008
15 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізни-цях України, ЦД-0058,
Київ: Транспорт України, 2005
16 Збірник нормативних документів для локомотивних бригад, ЦТ-0106, Київ:
Транспорт України, 2004
17 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних
робіт, ЦП-0067, Київ: Транспорт України, 2001
18 Правила перевезень небезпечних вантажів, Київ: Транспорт України, 2005;
2009
19 Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України,
ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, Київ: Транспорт України, 2002
20 Афонин Г.С. и др., Устройство, эксплуатация тормозного оборудования
подвижного состава, М.: Академия, 2008
21 Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною
сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності
машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШЕОТ-0027, Київ: Транспорт
України, 2000
22 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування
гальмівного устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу,
ЦТ-0058, Київ: Транспорт України, 2003
23 Венцевич Л.Е., Локомотивные скоростемеры и расшифровка
скоростемерных и диаграммных лент, М.: УМК МПС России, 2002
24 Інструкція з ремонту локомотивних швидкостемірів, ЦТ-0073, Київ:
Транспорт України, 2004
25 Михальченко Г.С., Теория и конструкция локомотивов, М.: Маршрут, 2006
26 Панченков С.И., Электрические аппараты и схемы тягового подвижного
состава железных дорог, М.: Маршрут, 2002
27 Бервинов В.И., Доронин Е.Ю., Локомотивные устройства безопасности, М.:
Маршрут, 2005
28 Киселев И.Г., Буянов А.Б., Нагнетатели и тепловые двигатели на
железнодорожном транспорте, М.: Маршрут, 2006
29 Стрекопытов В.В. и др., Электрические передачи локомотивов, М.:
Маршрут, 2003
30 Інструкція про порядок дій локомотивних бригад і працівників дистанції
електропостачання при пошкодженнях струмоприймачів, контактної
мережі та комісійному їх розгляді. ЦТ-ЦЕ-0077, Київ: Транспорт України,
2003
31 Інструкція машиніста – інструктора локомотивних бригад, ЦТ-0105, Київ:
Транспорт України, 2004????!!!
32 Інструкція щодо попередження обривів автозчепних пристроїв рухомого
складу залізниць України, К:2007
33 Комплект документів на типовий технологічний процес проведення
вхідного контролю деталей та вузлів рухомого складу, К:2007
Комплексна програма оновлення рухомого складу України, К:2009
Теслик А.Г., Бобров В.В., Комов Ю.В., Морозов В.А., Локомотивным
бригадам магистрального железнодорожного транспорта, Украина 2009
Заболотный Н.Г., Устройство и ремонт тепловозов. Управление и
техническое обслуживание тепловозов. М. «Маршрут», 2007
Добровольская Э.М. Устройство и ремонт электропоездов,
М. ИКЦ «Академкнига», 2005
38 Гут В.А., Преобразовательные устройства электропоездов переменного
тока, М. «Маршрут», 2006
39 Сухоносов В.Л., Пособие машинисту по устранению неисправностей
тепловозов 2ТЭ10М, 2М62У, ЧМЭ3, М. «Маршрут», 2006
40 Куприенко О.Г., Тепловозы. Назначение и устройство, М. «Маршрут», 2006
42 Грищенко А.В., Козаченко Е.В., Новые электрические машины
локомотивов, М. «Маршрут», 2008
43 Иньков Ю.М., Фельдман Ю.И., Электроподвижной состав с электрическим
Торможением, М. «Маршрут», 2008
44 Потанин А.А., Куприн В.В., Электрическая схема электровоза переменного
тока ВЛ80с и ее обслуживание, М. «Маршрут», 2005
45 Потанин А.А., Управление и техническое обслуживание электропоездов
переменного тока, М. «Маршрут», 2008
46 Николаев А.Ю., Сесявин Н.В., Устройство и работа электровоза ВЛ80с,
М. «Маршрут», 2006
47 Асадченко В.Р., Автоматические тормоза подвижного состава, М.
«Маршрут», 2006
48 Берлинов В.И., Доронин Е.Ю., Локомотивные устройства безопасности,
М. «Маршрут», 2005
49 Венцевич Л.Е., Локомотивные устройства обеспечения безопасности
движения поездов и расшифровка информационных данных их работы, М.
ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2007
50 Ветров Ю.Н., Конструкция тепловозов и дизель-поездов, М. «Маршрут»,
2008
51 Грищенко А.В., Устройство и ремонт электровозов и электропоездов,
М. «Маршрут», 2008
52 Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з
безпеки руху та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту,
К.:2007
53 Правила ремонту електричних машин електропоїздів і електровозів, К.:2003
54 Норми витрат масел і мастил на експлуатацію і ремонт локомотивів і
Електропоїздів, К.:2004
55 Зміни до правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій, К.: 2009
56 Правила капітальних ремонтів електровозів серії ЧС4, К.:2005
57 Правила капітальних ремонтів електровозів серій ЧС7 та ЧС8, К.:2006
58 Правила капітальних ремонтів електровозів серії ЧС2, К.:2006
59 Правила капітальних ремонтів електровозів серій ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, К.:2006
60 Правила капітальних ремонтів електровозів серій ВЛ80в, ВЛ82м, К.:2006
61 Класифікація несправностей автозчепного пристрою вагона, К:2007
62 Сокол Н.Ф., Классический сход с рельсов подвижного состава, К: Феникс,
2006
63 Сокол Н.Ф., Крушения железнодорожных поездов, К: Феникс, 2009
64 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту колісних пар спеціального
рухомого складу, К:2007
65 Інструкція з ревізії й ремонту роликопідшипникових букс, К:2007
66 Зміни до правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій, К.:2009
67 Інструкція з технічного обслуговування електровозів і тепловозів в
експлуатації, К.:2003
68 Правила капітальних ремонтів тепловозів серії ТЕП 70, К.:2006
69 Правила капітальних ремонтів КР1, КР2 тепловозів серій ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,
ЧМЕ3Е, К.:2006
70 Правила капітальних ремонтів КР1, КР2 тепловозів серій М62, 2М62, М62У
К.:2006
71 Правила капітальних ремонтів КР1, КР2 тепловозів серії 2ТЕ116, К.:2006
72 Правила ремонту електричних машин тепловозів, К.:2003
73 Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозів
2ТЕ116, К.:2002
74 Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозівЧМЕ3,
ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, К.:2002
75 Правила капітальних ремонтів КР1,КР2 дизель-поїздів серії ДР1 В/1, К.:2006
76 Правила капітальних ремонтів КР1, КР2 дизель-поїздів Д1, К.:2005
77 Положення про електро- та дизельпоїзди підвищеного комфорту, К:2009
78 Технічне обслуговування, ремонт, випробування кранів машиністів №222,
222М, 328, 394, 395 і кранів допоміжного гальма локомотивів №254, К.:2004
79 Коментарі та роз’яснення щодо застосування ПТЕ, К:2005
80 Правила капітальних ремонтів КР1,КР2 електропоїздів і електросекцій
ЕР1,ЕР2 в/1, ЕР9 в/1, К.:2005
81 Глушков С.В., Сурядний А.С., Персональний комп’ютер, Х.: Фоліо.2003
82 Малярчук С.Н., Основи інформатики, Х.: Веста, Ранок, 2007
83 Гуржій А.М., Інформатика та інформаційні технології, Х.: СМІТ, 2003
84 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
85 Закон України "Про освіту" від 23.05. 91 N 1060-XII
86 Європейське залізничне законодавство, 1-4 т., К.:2006
87 Закон України "Про професійно-технічну освіту" 12.12.2000 № 582
88 Положення про професійне навчання робітників на підприємствах
залізничного транспорту України (наказ УЗ від 02.01.02 №1-Ц);
89 Закон України „ Про залізничний транспорт” 04.07.96 за №273/96
90 Якса Н.В., Основи педагогічних знань, К.: Знання, 2007
91 Кондратова Л.В. та ін., Педагогіка в запитаннях і відповідях, К.: Знання,
2006
92 Кузмінський А.І, Омеляненко В.Л., Педагогіка у запитаннях і відповідях, К.:
Знання, 2006
93 Омеляненко В.Л та ін., Педагогіка. Завдання і ситуації, К.: Знання, 2006
94 Пермяков О.А., Морозов В.В., Педагогіка, К.: Знання, 2006
95 Кузмінський А.І, Омеляненко В.Л., Педагогіка: Хрестоматія, К.: Знання,
2006
Пашукова Т.І. та ін., Практикум із загальної психології, К.: Знання, 2006
97 Русинка І.І., Психологія, К.: Знання, 2007
98 Перепелюк А.В., Эйтутис Г.Д., Основы психологии делового общения на
транспорте, Днепр.: Континент, 1997
99 Змійов С.І., Основи андрагогіки
100 Кузьмінський А.І., Теорія і методика професійної освіти, К., 2003
101 Громкова М.Т., Андрагогика: теория и практика образования взрослых, М.,
200513PAGE 15


13PAGE 142915
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 1458469
    Размер файла: 607 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий