Давня українська літ-ра. Демченко С.А

31 МІНІСТЕРСТВО ОСВІ ТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет українс ької філології кафедра українсь кої та світової літератур Проректор з науково – педагогічної роботи КДПУ ___________ (В.П. Лисечко) „___” 20 10 р. Програм а навчальної дисципліни „Давня українська лі тература” ( за вимогами кредитно - модульної системи) Для студентів 1 курсу факультету української філології шифр галузі вЂ“ гуманітарні науки;напрям підготовки – філологія(українська мова та література) - 6.020303 Кривий Ріг – 2011 р. УДК 821.161.2 – 2.09. ББК Давня українська література. Програма навчальної дисципліни – Криворізький державн ий педагогічний університет, 2010. – 27 с. Розробни ки: Демченко Світлана Анатоліївна, кандидат фі лологічних наук, доцент кафедри української та світової літератур КДПУ . Рецензенти: Семененк о Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українсь кої та світової літератур Криворізького державного педагогічного уні верситету, Сафонов Юр ій Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української т а іноземних мов Криворізького економічного інституту державного вищог о навчального закладу Затверджено на засіданні кафедри української та світової літератур КД ПУ протокол № 1 від 30 серпня 2010 р. вченою радою Криворізького державного педагогічного університету протокол № від 2011 р. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Курс: 1 підготовка(ба калаврів ) Напрям, спеціальніст ь, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисцип ліни Кількість кредитів, відповідн их ECTS: 2 Шифр та на йменування ґалузі знань : 0203 – гуманітарні науки обов’ язкова Модулів: к-ть модулів :3 Напрям підготовки: 6. 6.020303 – філологія. Українська мова та література Рік підготовки: 1 Семестр: 1 Лекції (теоретична підготовка): 2 0 год. Змістових модулів: 3 Освітньо - кваліфікаційний рівень (бакалав р). Семінари: 34 год. Самостійна робота: год. Загальна кількість годин: І ндивідуальна робота: написання рефератів Тижневих годин: 4 Вид контролю: екзамен ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Давня українська література охоплює величезний час овий період – від давнини до ХІХ ст. За кілька століть своєї історії вона пережила перехід від синкретичного письменства до новочасного типу ху дожньої словесної творчості. Основні етапи цих змін і мають опанувати ст уденти 1-го курсу при докладному вивченні літературних пам’ яток давньо го періоду. В основу програми „Історія української літератури та критик и. Давній період” покладено періодизацію, розроблену Д. Чижевським. Курс да вньої української літератури студенти засвоюють на лекціях, практични х заняттях, під час самостійної роботи над текстами та критичними матері алами, навчальними посібниками, додатковою літературою тощо, причому пи тома вага по опануванню матеріалу припадає на практичні заняття та на са мостійну роботу. При вивченні курсу студенти повинні навчитися читати й перекладати тек сти, писані старослов’ янською, давньоруською і старою книжною українс ькою мовами, переказувати зміст пам’ яток давнього періоду, формувати і практично закріплювати навички аналізу творів різних жанрів, робити те матичні огляди літератури окремого періоду, вдосконалювати навички на писання тематичних рефератів і підготовки коротких наукових доповідей -повідомлень, закріпити навички роботи з бібліографією. Вивчення пам’ яток української літератури давнього періоду передбача ється за хронологічним принципом. До того ж, згідно з новими державними с тандартами, „використовуючи знання з історії України, ґрунтуючись на на уковій періодизації історії української літератури, початку її станов лення, залучаючи літературознавчі праці (монографії, статті, словники, д овідники) уміти з’ ясовувати тенденції та шляхи розвитку українського письменства Х вЂ“ Х V ІІІ ст., ідейно-тематичну специфіку давньої прози та зразків віршування і драматургії, суспільно-виховну функцію літератур и того часу з метою формування в учнів розуміння значущості літератури у взаємодії різних видів мистецтва” (Державний стандарт освіти України для спеціальностей „Українська мова, література та практична психолог ія”). Це дає можливість зосередити увагу на своєрідності розвитку літератур них жанрів, стилів, визначити місце того чи іншого письменника й окремог о літературного твору в літературному процесі відповідної доби. Поглибле не вивчення окремих текстів обумовлене перш за все альтернативними про грамами з української літератури для середніх навчальних закладів, рек омендованими Міністерством освіти і науки України, Інститутом літерат ури ім. Т.Г.Шевченка, Академією педнаук Укра їни, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Націо нальним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова. В ивченн я курсу давньої української літератури рекомендуєть ся пов’ язувати з такими дисциплінами, як історія України, вступ до літе ратурознавства, українознавство, фольклористика, історія слов’ янсько ї мови тощо, котрі сприяють успішному сприйняттю й засвоєнню історико-лі тературних понять. Мета курсу – дати студентам нау кове знання фактів і явищ давньої літератури, розкрити внутрішні законо мірності й особливості образного пізнання світу нашими предками, спрям овувати студентів на подальше використання здобутих знань при виклада нні історії української літератури в се редніх загальноосвітніх закладах України. Для кр ащої орієнтації студента в програмі подаються теми й завдання практичн ого курсу, методичні рекомендації по підготовці до практичних занять та до самостійної роботи, список художніх творів, список творів для самості йного вивчення та вивчення напам’ ять, списки творів для аналізу та огля дового вивчення, рекомендації по роботі з підручниками, посібниками, пит ання до іспиту та колоквіумів, теми рефератів та доповідей. Структур а залікового кредиту курсу Тема Кількість годин, відведених на: Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійну роб оту Індивідуальну роботу 1 2 3 4 5 Змістовий модуль 1, 2.ПФ.Е.77.3Р.О. 075 (01 – 02) Тема 1: Перекладна літератур а Києворуського періоду. 4 4 Тема 2: Розвиток оригінально ї літератури Києворуського періоду. Літописання „Слово про Ігорів похі д” як пам’ ятка оригінальної літератури XII ст. 4 14 6 Змі стовий модуль 2. 2.ПФ.Е. 76.3Р.О. 076 (01 – 07) Тема 3. 1: Другий південнослов’ янський вплив. 3. 2. Виникнення особливості іншомовного українського віршування. 3. 3. Українська полемічна література та її стильові особистості. 3. 4. Українська барокова поезія. Творчість Т. Величковського та К. Зиновієв а. 3. 5. Розвиток проповідницької та історіографічної прози. Козацьке літопи сання. 3. 6. Українська шкільна драма. Розвиток жанру інтермедії 3. 7. Творчість Г. Сковороди 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 6 2 8 Змі стовий модуль III . 2.ПФ.Е.77.3Р.О. 077 (01 – 05) Тема 1: 4.1. Літописання Києвору ського періоду. 4. 2. Козацьке літописання. 4. 3. Проповідницька проза 4. 4. Українська полемічна література 4. 5. Українська барокова література 2 2 10 2 6 2 6 2 12 МЕТО ДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЛЕКЦІ ЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ При підг отовці до лекційних занять уважно перечитайте конспекти попередніх ле кцій, відзначте головні положення. Підсумуйте значимість даного матері алу в контексті літературного процесу. Уважно перечитайте список рекомендованої літератури, зробіть відповід ні нотатки, виписки тези, конспекти запропонованих праць. Опрацюйте питання, винесені викладачем-лектором на самостійну роботу. ПРАК ТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Готуючи сь до практичних занять, уважно перечитайте план і завдання та список ре комендованої літератури до теми. Ознайомтеся із викладом відповідного матеріалу в підручниках, посібниках, періодичних фахових виданнях. Уважно перечитайте літературознавчі праці, зробіть відповідні записи, помітки, плани, тези, конспекти. Прочитайте усі художні тексти, підготуйтеся до літературознавчого ана лізу (цілісного, по образного, проблемного тощо). Підготуйтеся до усної відповіді із зазначених питань, посилаючись на те ксти художніх творів. У разі необхідності повторюйте матеріали з курсу „Теорія літератури” т а інших дисциплін. МЕТО ДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1. Перш ні ж почати працювати над питаннями, винесеними на самостійне опрацювання, уважно перечитайте матеріали лекцій, перегляньте список рекомендовано ї літератури, чітко сформулюйте проблему, яку маєте розв’ язати. 2. Складіть чіткий план того, що робитимете і в якій послідовності, заведіт ь окремий зошит, у якому здійснюватимете необхідні записи та помітки. 3. Сформуйте список необхідних джерел і позначте, що з дібраного матеріал у слід прочитати, а що законспектувати. 4. Уважно перечитайте контрольні питання, запро поновані до курсу, визначте, які з них збіга ються, або близькі до тих, які винесені на самостійне опрацювання. 5. Аналіз передбачених для вивчення творів пропонується робити за такою схемою: - передумови написання твору; - композиція; - система образів; - тема і тематика; - проблема і проблематика; - ідейне спрямування. Для по обра зного аналізу рекомендується така схема (і з обов’ язковим цитуванням першоджерела): - портретна характеристика (якщо є); - провідні форми діяльності персонажа і на що вони орієнтовані; - які засоби вжито для створення об’ єктивного чи суб’ єктивного зображ ення персонажа. ФОРМ И КОНТРОЛЮ ЗА САМОС ТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ: - зрізов і контрольні, - тестування; - бесіда; - тематична атестація; - написання й захист реферату; - індивідуальна підготовка повідомлень студентами за завданням виклад ача; - написання творчих робіт. МЕТО ДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ Ї ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПО ПІДГО ТОВЦІ ДО ЗАЛІКУ ЧИ ЕКЗАМЕНУ Найважл ивішою запорукою успішного складання екзамену чи заліку з відповідної дисципліни є систематична аудиторна та самостійна підготовка до практ ичних занять та передбачених цією навчальною програмою блоків різноти пних завдань. Одна з дієвих форм заохочення студентів – виставлення зал іку чи екзаменаційної оцінки за наслідками аудиторної та самостійної р оботи. Студенти мають уважно опрацьовувати рекомендовану методичну й художню літературу, робити відповідні записи й нотатки, залучати до роботи мате ріали періодичних видань (фахових часописів тощо), максимально ефективн о використовувати час, відведений для консультацій СПИС ОК ТВОРІВ ДЛЯ ЧИТА ННЯ, АНАЛІЗУ, ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ ЯТЬ 1. Велесов а книга. 2. Повість минулих літ. 3. Київський літопис. 4. Галицько - Волинський літопис. 5. Повча ння Володимира Мономаха. 6. Біблія. 7. Митрополит Іларіон. Слово про Закон і Благодать. 8. Слово о полку Ігоревім. 9. Києво - Печерський патерик. 10. Данило Корсунський. Пере гринація, чи шлях до Єрусалиму. 11. Герасим Смотрицький. Твір за вибором. 12. Христофор Філа л ет. Твір за вибором. 13. Іван Вишенський. Извещение краткое о латинской прелести . Послание к єпископам. Писание до всех, живущих в земле Лядской. Облич ен ие диявола - мирод ержца. 14. Світська поезія на вибір. 15. І.Величковськи й. Поезії. 16. Л.Баранович. Поезії. 17. І.Га лятовський. Наука, ч и спосіб зл оження казання. 18. А.Радивиловський. Твори на вибір. 19. М.Андрелла. Твори на вибір. 20. А.Римш а. Календар римський новий. 21. Літопис Самовидця. 22. Царство натури людської . 23. Ходіння Богородиці по муках. 24. Бунт Люципера і ангелів. 25. Слово про збуре ння пекла. 26. Драма про Олексія, чоловіка Божого. 27. Інте рмедії на вибір. 28. Кирило Турі вський. Притча про людську душу й тіло. 29. Ф.Прокопович. Поезії. Волод имир. 30. В.Барський. Мандри. 3 1 . Травест ійна поезія. 32 . Бур лескна поезія. 33 . Г.Кониський. Воскрес іння мертвих. 34. Повість про Варлалама і Йоасафа.. 35. С.Величко. Літопис. 36 . Г.Гр аб ’ янка. Літопи с. 37 . Історія русів. 38 . С.Дівович. Розмо ва Великоросії з Малоросією. 39 . М.Довгалевський. К оміческоє дєйствіє. 40.Моління данила Заточника . 41 . Сковорода Г. Байки. Трактати „Наркіс. Розмова про те: п ізнай себе”, „Алфавіт, чи буквар світу”, параболи „Вдячний Еродій”, „Убог ий Жайворонок”, поезія. 42 . Мазепа І. Поезії. 43. Вертеп. 16. Милість Божа. 44 . Л.Го рка. Йосиф патріарха. 45 . М.Козачинський. Трагедія про к ороля Уроша V . 46. Турчиновський І. Автобіографія.47. Дрогобич Ю. П рогностична оцінка поточного... НАПАМ’ ЯТЬ : Сковорода Г. Пісн я 10- та, байка на вибір. О дна на вибір травестійна поезія, одна бурлескна. 2 уривки зі „Слова про п охід князя Ігоря”, на вибір по одній поезії І.Величковського й К.Зиновієв а, уривок з Біблії напам’ ять на вибір. КУРС „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДАВНЬОГ О ПЕРІОДУ” 1 КУРС. 1 СЕМЕСТР. МОДУЛЬ 1. 2 ПФ.Е.75.3Р.0.075. 1. Тем и лекцій 1 . Предмет і завданн я курсу „Іс торія української літератури. Давній період”. Проблема наукової період изації літературного процесу України від давнини до сучасності. – 2год. 2. Перекладна літе ратура Києворуського періоду. Біблія – пам’ ятка світової літератури. - 2 год. 3. Оригінальна літ ература Києворуського періоду. Традиція літописання. - 2 год. 4. „Слово о полку І горевім” – найвагоміша пам’ ятка літератури Київської Русі. - 2год. 5. Українська держ ава, культура, мистецтво, освіта, література Х V ІІІ ст. - 2 години. 6. Провідні тенден ції розвитку української літератури, освіти, науки, книгодрукування XIV – XVI ст. – 2 год. 7.Полемічна література XIV – XVI ст. Творчість Івана Виш енського. – 2 год. 8.Драматургія XIV – XVII І ст. – 2 год. 9 . Життя і творчіс ть Г. Сковороди - 2 г одини. 10. Основні зд обутки і втрати українства у Х V ІІІ ст. - 2 години. П ЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЄВОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ (2 ПФ.Е . 75. 3Р. 0.75.01) КО РОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА V І ст. н.е. – перше велике об’ єднання українських п лемен під проводом дулібського князя. V ІІ – V ІІІ ст. – початок де ржавного життя України (за М.Грушевським). 866 р. – Аскольд і Дір вчинили напад на Царгород. На час їх правління припад ає місіонерська діяльність Кирила й Мефодія (перший південнослов’ янс ький вплив). 848 р. – Кирило переклав Євангеліє на слов’ янську мову 987 р. – прийняття християн ства Руссю (є версія, що перше духовенство прибуло не з Візантії, а з Болга рії). Першими вчителями й церковними провідниками були болгари (м. Охріда , де існував незалежний від Візантії патріархат). 1054 р. – Вселенський собор 1054 року та розкол єдиної християнської церкви на католицьку та православну. З аняття № 1. ПЕРЕКЛА ДНА ЛІТЕРАТУРА КИЄВОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ 1. Проблема пе ріодизації історії української літератури (концепції С. Єфремова, І.Франка, Д. Чижев ського, М.Возняка, М.Грушевського та інших). 2. Перший південнослов’ ян ський вплив. Ранні осередки християнства на теренах Київської Русі. Шлях и поширення християнства на Русі. 3. Засвоєння давньоруським и книжниками традицій давньої болгарської (старослов’ янської) літера тури. 4. Розвиток перекладної лі тературної діяльності. Жанри перекладної літератури. 5. Окремі тези опису та анал ізу книг у „Ізборниках” Святослава 1073 та 1076 років. 6. Змістові особливості „П овісті про Варла а ма і Йоасафа”. І.Франко як дослідник цієї пам’ ятки. Літе ратура: 1. Єфремов С.О. І сторія українського письменства. – К., 1995. 2. Грицай М.С. та ін. Давня укр аїнська література. – К., Вища школа, 1989. 3. Пелеш енко Ю. Українська література пізнього середньовіччя. – К., 2004. 4. Полонська-Ва силенко Н. Історія України. В 2 т. – Т.1. -К,:Либідь,1992. З аняття № 2. БІБЛІЯ вЂ“ КНИГА МІФО-ІСТОРИЧНА, САКРАЛЬНО-СИМВОЛІЧНА, ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНА 1. Головні етапи фо рмування християнства як релігії. Взаємоз в’ язок ідей та культури античності з християнством. Ідеї Сходу та Заход у в християнстві. 2. Християнство – культур а , що спирається на писану традицію. 3. Біблія – ідейна, жанрова та сюжетна основа богослужбових та віронавчальних книг християнської книжності. 4. Біблія як пам’ ятка світової літератури. Канонічні й апокрифічні тексти. Біблія на Русі. Особливості знайомства, перекладу, і засвоєння старозавітних та новозавітних частин Св. Письма. 4. Особливост і змісту Старого й Нового Заповітів. Роль біблійної символічної образно сті у розвитку літературної традиції. 5. Остромирове Євангеліє (1056 – 10 57 ) – перший східнослов’ янський переклад Євангелія. Літерат ура: 1. Головащенко. Біблієзнавство. Вступний курс. - К.: Либідь, 2001. 2. Білецький О.І. Перек ладна література візантійсько- болгарського походження // Зібр. пр.: У 5 т. – К., 1965. – Т.1. 3. Маланюк Є. Нариси історії нашої культури. – К., 1992. Завданн я: 1 . Проаналізувати за вказ аною схем ою одне з пророцтв та одне з Євангелій канонічної Біблії. 2. Ознайомитися зі змістом „Діянь Апостолів”, дати характеристику цієї с кладової частини Біблії. 3. Вивчити напам’ ять уривок за вибором. 4. Написати реферат на тему „Змістові особливості апокрифів „Ходіння Бог ородиці по муках” та „Бунт Люципера і ангелів”. 2. РОЗВИТОК ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КИЄВОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ (2 ПФ. Е. 75.3Р.0.075.02) КОРОТ КА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 1051 р. з нак азу Ярослава Мудрого єпископи наст ановили мит рополитом „Іларіона русина” (автора „Слов а про Закон і Благодать”, виголошеного в Десятинній церкві). За часів Ярослава чернець Антоній приніс ідеал аскези, пос приявши утворенню Печерського монастиря поряд із селом Берестовим. Згодом монастирі стали осе редками культури. У цей же період було укладено перший літописний звід і почали розвивати ся письменство, оригінальна та перекладна література. З’ явилися також цілі роди, династії інтелектуальної еліти (наприклад, н ащадки воєводи Свенельда). За часів Ярослава також було укладено першу збірку законів „Руська прав да”. Серед найвагоміших архітектурних споруд цьо г о часу – церкви Св. Софії, Св. Георгія та Іри ни, палаци митрополита, княжі палати. 1185 р. – Новгород-Сі верський князь Ігор з братами пішов на половців і на ріці Каялі зазнав по разки та був полонений. Х ст. – поява перших коротких записів про різні події. ХІ ст. – з’ явилися перші літописні зведення. 1037 – 1039 рр. – перше літописне зведення. 1060 – 1073 р р. – друге літописне зведення, в порядковане ченцем Києво-Печерського монастиря Никоном Великим (автор вніс до змісту легенди, оповідання, антигрецьку т енденцію). 1093 – 1095 рр. – третє літописне зведення („Начальний (Початковий) літопис”) 1113 р. – четверте зведення літопису („Повість минулих літ”) , упорядковане Нестором. 1116 р. Володимир Мономах наказав ігуменові Видубицького монастиря Сильвестр ові відредагувати його , а той поставив на н ьому своє ім’ я. 1201 – 1292 рр. – Галицько- Волинський літопис. З аняття № 3. ДОХР ИСТИЯНСЬКА ТВОРЧІСТЬ 1. Язичницька культура Київської Русі. 2. Зорієнтованість давньор уської культури на усну традицію. 3. Дискусії навколо пробле ми докириличної, дохристиянської писемності. 4. Пам’ ятки дохристиянськ ого періоду, автентичність яких не доведена („Велесова книга”, Літопис Аскольда за верс ією М.Брайчевського). 5. Язич ницькі вірування предків українців та їхн і сліди у „Велесовій книзі”. Проблема ав тентич ності „Велесової книги” ( погляд и Б.Яценка, Г. Грабовича, О. Мишанича, Г.Клочека, В. Шаяна та інших). 6. Особливості образної си стеми „Велесової книги”, багатство тематики, проблематики та ідейного с прямування цієї пам’ ятки. Літе ратура: 1. Велесова кни га: Легенди. Міти. Думи. – Індоєвропа. – 1994. 2. Грицай М.С. та ін. Давня укр аїнська література. – К.Вища школа, 1989. 3. Пелешенко Ю. Українська л ітература пізнього середньовіччя. – К., 2004. 4. Клочек Г. Світ „Велесової книги”. – Кіровоград:Степова Еллада, 2001. 5. Пол о нська - Василенко Н. Історія України: В 2т. - К.: Либідь,1992. 6. Головащенко. Біблієзнав ство. Вступний курс. – К.:Л ибідь,2001. Завданн я: 1. Ознайомитися зі змістом „Велесової книг и”, обґрунтувати й довести на прикладі цитат антихристиянську позицію а втора цієї пам’ ятки. 2. Охарактеризув ати пантеон язичницьких богів, а також перших давньоруських князів Аскол ьда, Діра, Кия, Щека, Хорива. З аняття № 4. ЛІТОПИС АННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 1. Традиція літ описання у слов’ янських народів (Літопис попа Дук лянина). Формування та розвиток оригінальної лі тератури Ки ївської Русі. Ідейно- тематич на та жанрова зорієнтованість на християнсько - візантійську літературу. 2. „Повість минулих літ” – одна з найдавніших оригінальних пам’ яток давньої української літерат ури. Проблема авторства, редакції, джерела. 3. Часо ві й просторові масштаби „ Повісті минулих літ”. Синкретичний характер змісту твору. Тексти угод Русі з Візантією (912, 945), зафіксовані у „По вісті минулих літ” як зразки ділового мовлення дохристиянської доби.Об рази князів (княгині Ольги, Володимира - хрестителя, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха ). Дуалізм осо би Мономаха – християнина і язичника. 4. Дидактична сп рямованість „Повчання”. 5. Проблема іде алу керівника князівства на сторінках літопису. 6. Функції міфів, легенд, пер еказів у художній тканині твору. Літерат ура 1. Повість минул их літ . – К.: Весел ка, 1989. – 223 С. 2. Історія світової культу ри. Культурні регіони. – К.: Либідь,1997. 3. Грицай М.С. та і н. Давня українська література. – К.: Вища школа, 1989. 4. Чижевський Д. Історія укр аїнської літератури. – Тернопіль :1994. 5. Єфремов С.О. Історія украї нського письменства. – Феміна , 1995. Завданн я: 1. С класти й занотувати у зошитах цитатні характеристик и князів Володимира, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, княгині Ольг и. 2.Визначити світове значення „Повісті минулих літ”. 3. Порівняти зміст легенд про Кия, Щека і Хорива з „Повісті минулих літ” та з „Велесової книги”, знайти спільні й відмінні риси. 4 . Законспектувати статтю О.Мишанича про „Повість минулих літ” (ж. „Дніпро”,1991. № 10) . З аняття № 5. ЛІТОПИС АННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. КИЇВСЬКИЙ ТА ГАЛИЦЬКО - ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИСИ 1. Київський лі топис як продовження „Повісті минулих літ”: особливості змісту й форми. 2. Образи князів Святослав а й Ігоря. Літописна основа походу князя Ігоря Святосла вича проти половців (1185 р.) 3. Історичні умови виникне ння „ Галиц ько - Волинського літопису”. Редакції й джерела. 4. Образ Данила Галицького та його нащадків на сторінках Галицько - Волинського літопису. 5. Мова і художні особливос ті пам’ ятки. Тематика, проблематика, ідейний зміст твору. Літерат ура 1. „Літопис русь кий”. 2. Грицай М.С. та ін. Давня українська література . – К.: Вища школа, 1989. 3. Чижевський Д. Історія української літератури . – Тернопіль,1994. 4. Єфремов С.О. І сторія українського письменства . – К.: Феміна , 1995. 5. Полонська -Василенко Н . Історія Україн и .- К.:Либідь,1992. 6. Грушевський М. Історія ук раїнської літератури. – Т. 1,2,3. - К.: Либідь, 1993. Завданн я: 1. Виписати з книги Н. Полонської - Василенко „Історія україн ської літератури” історичні відомості про Галицько - Волинське князівство. 2. За схемою аналізу образу (див. передмову ) скласти й занотувати в з ошити цитатну характеристику Данила Гали цького. 3. Визначити художні особливості Галицько - Волинського літопису, звернувши увагу на авто рську оцінку зображуваного. З аняття № 6 . „СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” – НАЙВІДОМІША ПАМ’ ЯТ КА ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 1. Літописна о снова „Слова о полку Ігоревім”. Проблема автен тичності твору ( погляди О.Мишанича, Д.Лихач ова, Е.Кінана , Б. Яценка та інших). 2. Проб лема авторства „Слова” ( версія Б.Яценка).Св ітський характер твору. 3. Синкретизм язичницьких і християнських елементів у „Слові”, роль описів природи у художній ткан ині тексту. 4. Композиційні особливост і „Слова”. Розгалуженість системи образів (обр ази Русі, людей, ” поля”). 5. Провідні конфлікти, тема тика, проблематика, ідейне багатство пам’ ятки. Проблема жанрової прина лежності. Літера тура 1. Грицай М.С. та і н. Давня українська література. – К.: Вища школа, 1989. 2. Єфремов С.О. Історія украї нського письменства.- К. Феміна, 1995. 3. Мишанич О.Нова ревізія автент ичності „Слова о полку Ігоревім”// Медієвістика. Зб. наукових статей. Випу ск третій. - 2002 р. Завданн я: 1. Дове діть на основі прикладів з тексту „Слова о полку Ігоре вім” зв’ язок цієї пам’ ятки з усною народною творчістю. 2. Складіть і запишіть в зошитах повну цитатну характеристику князя Ігор я, спираючись на схему, наведену в додатку. 3. Вивчіть напам’ ять 2 уривки зі „Слова о полку Ігоревім”. З аняття № 7. МИТР ОПОЛИТ ІЛАРІОН. „СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ” 1. Україна-Русь в ХІ ст. Формування осередків книжності на Русі . Перший руський митрополит Іларіон: життя і творчий спадок. 2. Композиційна своєрідніс ть „ Слова про Зак он і Благодать”, розгалуженість системи образів. 3. Біблійні ремінісценції та їхня функція в художній тканині твору. 4. Тематика, проблематика й ідейне багатство „Слова про Закон і Благодать”. Літер атура 1. Полонська - В асиленко Н . Історія України. - К.: Либідь, 1992 2. Златоструй. Древняя Русь ХІ – Х ІІІ вв. - М.: Молодая гвардия,1990. 3. Горський В., Вдовина О., Завгоро дній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри. - К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. Завдання: 1. Знай діть і запишіть у зошити приклади біблійних цитат у „Слові про Закон і Бл агодать” Митрополита Іларіона . 2.Поясн іть, який, на думку Іларіона, і снує зв’ язок між Старим і Новим Заповітами. 3. Яким и рисами наділяє Володимира-Святителя митрополит Іларіон у „Слові про З акон і Благодать”? З аняття № 8. КИЄВО-ПЕ ЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ВИТВІР КНИЖНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ 1. Листування Симон а й Полікарпа ( к . 20-х рр. ХІІІ ст.) як сюжетно-композиційна основа твору. 2. Патерикові новели, їхні п ерсонажі, місце творів у структурі послань. 3. Образ святості в естетич ній свідомості давньоруського книжника. Засоби вираження дидактичного змісту новел. 4. Твор ча обробка сюжетів Києво- Печерського пате рика В. Шевчуком ( роман „На полі сми ренному”). Літерату ра: 1. Грицай М. С. та ін. Давня українська література . – К .:Вища школа, 1989. 2. Чижевський Д. Іст орія української літератури . – Тернопіль,1994. 3. Єфремов С.О. Історія укра їнського письменства. – К.: Феміна, 1995. 4. Ісіченко Ю.А. Києво - Печерський патерик у літературному процесі кінця Х V І – початку Х V ІІІ ст. на Укр аїні. – К., 1990. Завдання : 1. Доведіть патріотичну спрямованість Симонового „Сказання про побудову Печерськ ої церкви”. 2. Знайдіть твори Н естора у складі Києво- Печерського патерика, визнач те їхні особливості. КОНТРОЛ ЬНА РОБОТА І варіант: 1.Перший пі вденнослов’ янський вплив. Поширення перекладної літератури. 2.Змістові особливості Галицько - Волинського літопису. Образ Данила Галицького. ІІ в аріант: 1.Оригін альна література Київської Русі. Пам’ ятки дохристиянського періоду, а втентичність яких не доведена („Велесова книга”, Літопис Аскольда за версією М.Брай чевського). 2. „Повість минулих літ” – одна з найдавніших оригінал ьних пам’ яток давньої української літератури. Проблема авторства, ред акції, джерела. З аняття № 9-10 . ПАЛОМНИ ЦЬКА ТА ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА 1. Паломницт во як феномен середньовічної культури. 2. .”Хо діння” Ігумена Даниїла (поч. 12 ст.).Історичні умови подорожі героя та їхнє відображення у творі. Відомості про Русь, Ві зантію, Палестину доби хрестових походів. Образ оповідача у творі. 3. Міжконфесійна полеміка в Києворуській культурі. Братські та міщанські громадські рухи. Острозьке бр атство як осередок православного люду. Берестейська унія 1596 року як чинник розвитку полем ічних писань. Творчість православних письменників після Берестейської унії як вагомий чинник історико-літературного процесу.Х арактеристика творчого доробку Христофора Філал ет а, Мелетія Смотрицько го, Захарії Копистенського та анонімних ав торів. 4. Короткі біографічні відомості про Івана Вишенськог о .Афон у його житті, Істрія подорожі в Україну. Утопічна ідея чистоти перв існого християнства . Послання – головний жанр т ворчості полеміста . Специфіка автобіографізму у творах письменника. 5 .Символічне узаг альнення та історична конкретика в образах єпископів та мирян у „Послан ні до єпископів”, „Писанні до всіх, спільно в Лядській землі живущих”, „По сланні до Домнікії” та інших трактатах. 6 .Трансформація Б іблійних притч та образів у трактаті „Викриття диявола -світодержця” . Роль сатири та іронії у твор ах. Поєднання традицій та новаторства у полемічних трактатах. Літерат ура: 1. Груш евський М. С. Історія української літератури. – К.; 2003.- Т. 1-5. 2.Чижевськ ий Д. Історія української літератури. – К.:2003. 3. Гриц ай М.С. та ін. Давня українська література. – К.: Вища школа,1989. Завдання: 1. Ознайомтеся з трактатом Герасима Смотрицького „Клю ч царства небесного”, визнач те провідні засади протистояння православного й катол ицького духовенства стосовно обрядовості та календарного літочисленн я. 2. Розкрийте жанрове розмаїття творчості Мелетія Смотрицького. 3. Підготуйте пові домлення про діяльність львівського та київського братств. 4 . Знайдіть у тексті послання „Викриття диявола світод ержця” біблійні притчі, визначте їхню функцію. 5. Ознайомтес я зі з містом поеми І. Франка „Іван Вишенський”, визначте провідні ідеї автора поеми та його громадську позицію. З аняття № 1 1 . ПРОВІДН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В Х V – Х V ІІ СТОЛІТТЯХ 1. Другий південнослов’ янський вплив. Оновлення стилю письма („плєтєніє словес”). Поширення нових пам’ я ток релігійної літератури. 2. Ренесанс в украї нській культурі .Особистісне, індивідуальне начало як основа світогляду та творчості . Увага до етнічного самовираження, інтерес до історії , етнографічних особливостей. 3. Латиномовна укр аїнська література. Перша друкована книга українського автора „Прогно стична оцінка поточного 1483 року” Юрія Дрогобича (1483). 4. Латиномовна поезія. Творчість Павла Русина з Кр осна . Перекладачі та дослідники латиномовної української поезії. 5. Провідні тенден ції розвитку української поезії Х V -Х V ІІ ст. ( курйозної та зо рової, історичної, ліричної, бурлескно-травестійної). Літерат ура: 1. Пелешенко Ю.В. Українська література пізнього середн ьовіччя. – К., 2004. 2.Чижевський Д. Істор ія української літератури. – К., 2003. 3.Європейське Відродження та українська та українська література ХІ V -Х V ІІІ с т.(відп. р ед. О.В. Мишанич). – К.:1993. Завдання: 1. Підготувати повідом лення про реформаційні рухи в Європі у Х V І-Х V ІІ ст. та їхній впл и в на суспільно-культурне життя України. 2.Виписати зі словників визначення „бурлеск”, „травестія”, на вести приклади до цих визначень , спираючись на бурлескно-травестійну українську пое зію Х V ІІ ст. 3.Підготувати реферат на тему „Творчість мандрованих дяків”. З аняття № 1 2 . ЗАРОДЖЕ ННЯ ТА СТА НОВЛЕННЯ ЖАНРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 1. Обрядове ді йство, народна драма як першоджерело книжної драматургії. 2. Драматургія братських ш кіл та освітніх товариств, її жанрові різновиди. 3. Етапи становлення драма тургії: декламації, діалоги, драма-містерія, шкільна драма, інтермедії. Ви токи шкільної драми. 4. Вертеп як специфічний си нтез народної та книжної культури. 5. Змістові особливості др а ми „Слово про збурення пекла” ( др. пол. Х V ІІ ст.) Типізація персонажів (Ад, Лю ципер , Христос , Соломон). Літерат ура: 1. Чижевський Д. Історія української літератури. – К.,2003. 2. Грицай М.С. та ін. Давня укр аїнська література. – К.: Вища школа,1989. 3. Козлов А.В. Українська дожовтн ева драматургія. Еволюція жанрів. - К.: Вища школа,1991. 4. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. - К.:Оберіг,1993. Завданн я: 1. Ознайомитися з і змістом монографії Козлова А.В. „Українська д ожовтнева драматургія. Еволюція жанрів” , з робити короткі нотатки про народні театралізовані ігри. 2. .Визначити композиційні особливості драми „Слово про збурення пекла”. 3. .Виписати з літературозн авчих довідників та словни ків термі ни „шкільна драма”, „м іракль”, „ др ама-мораліте”, інтермедія, вертеп. 4. .Ознайомитися зі змістом драми „Олексій , ч оловік Божий”, з’ ясувати своєрідність зв’ язку цієї п’ єси з агіограф ічною та народною традицією. МОДУЛЬ 3 2. ПФ. Е. 76. 3Р. 0. 076 2. ПФ. Е. 76. 3Р. 0. 077 КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 1708 р. - повст ання гетьмана І. Мазепи. Спалення Петром І Батурина разом з його мешканця ми. 1710 - написано П. Орликом першу українську Конституцію. 1721 - вийшла заборона російського Синоду видавати книжки українською мово ю. 1775 - скасовано Запорізьку Січ. 1783 - повне покріпачення України. З аняття № 1 3 . УКРАЇНСЬКЕ Б АРОКО Х V ІІІ СТ. ТВОР ЧІСТЬ Ф. ПРОКОПОВИЧА 1. Історія появи тер міна „бароко”. Бароко як культурна доба, літературний напрям і художній стиль. 2. Теоретико-літературні студ ії в Україні. Спадкоємність бароко з Античністю, Середньовіччям та Рене сансом. 3. Життєвий і творчий шлях Ф.Пр окоповича, його поетика (1705 р.) та риторика (1706р.) та їхній вплив на художню пра ктику. 4. Структура сюжету драми „Вол одимир” Ф.Прокоповича, його літописна основа, оригінальність інтерпрет ації історії хрещення Русі. 5. Роль символів та алегорій, в изначальне місце поетики бароко в п’ єсі. Література: 1. Чижевський Д. Істо рія української літератури. - Тернопіль: 1994.- С.239-246. 2. Грицай М.С. та ін. Давня українс ька література .- К.: Вища школа,1989. - 414 с. 3. Єфремов С.О. Історія українськ ого письменства .- Феміна,1995.-688 с. 4. Українська література доби б ароко (методичні матеріали для студентів).-Донецьк,2001.-48с. 5. Історія української літерат ури Х V ІІІ ст .- К.: Наук. ду мка,1987. Завдан ня 1. Законспектув ати з підручника з теорії літератури О.Галича та ін. відомості про україн ське та європейське бароко. 2. Проаналізувати і записати в зошити на вибір поезію Ф.Прокоповича за та кою схемою: композиція твору, особливості системи образів, тематика, про блематика, ідейне спрямування. 3. Скласти таблицю - цитатну характеристику персонажів п’ єси Ф.Прокопов ича „Володимир”(в зошитах). З аняття № 14. МОРАЛІТЕ Г. КОНИСЬКОГО „ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ”, АНОНІМНА Д РАМА „МИЛІСТЬ БОЖА” 1. Життєвий і творчий шлях Георгія Кониського. Особливості змісту драми-мораліте „Во скресіння мертвих”. 2. Алегоризм та символіка драми. Параболічний зв’ язок змісту п’ єси з Біблією. Визн ачальна роль контрасту при створенні образів Гіпомена (Гнобителя) й Діок тита (Гнобленого).В.Шевчук про „Воскресіння мертвих”. 3. Історія дослідження п’ єси „Милість Божа”, її перші публікації. 4. Особливості сюжету драми „Милість Божа”, своєрідність системи образів . Література: 1.ГрицайМ.С. ,Микитась В.Л. та ін. Давня українська література. - К.: Вища школа, 1989.- 414 с. 2.Українська література Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка, 1987. 3. Шевчук В. Муза Роксоланська. - К.:Либідь,2004. Завдан ня 1. Законспектув ати статтю В.Шевчука „Світоч української духовності” з журналу „Слово і час”(1992р., № 12, с. 18-20). 2. Ознайомитися з матеріалами по творчості Мануїла Козачинського та Лавр ентія Горки (за підручником М.Грицая та ін. „Давня українська література ”). 3. За схемою з „Азбуки літературознавства” А.В.Козлова проаналізувати об раз Богдана Хмельницького з п’ єси „Милість Божа”. З аняття № 15 . „КОЗАЦЬКІ ЛІ ТОПИСИ” – САМОБУТНЄ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 1. Політичні ідеали Самовидця. Суб’ єктивність оцінки подій, своєрідність трактування діяльності Богдана Хмельницько го та його наступників. 2. „Действія презрільної брані Богдана Хмельницького, гетьмана запорозь кого, з поляки” (1710) Григорія Граб’ янки – своєрідний маніфест козацьког о автономізму. 3. Функція етногенетичного міфу в ретроспективній частині літопису. Арха їзація стилю як художній прийом Граб’ янки. Місце батальних сцен, детале й військового побуту, гумористично-сатиричних моментів. Засоби поетиза ції образу Богдана Хмельницького. Образ автора. 4.”Літопис” С. Величка. Джерела твору. Використання літературних містифі кацій. Принципи творення образів історичних осіб – Богдана Хмельницьк ого, Івана Мазепи, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Сірка та ін. 5. Український менталітет в осмисленні Величка. Літопис як безпрецедент на спроба осмислення політичної ситуації Х VII – XVIII ст. Література: 1. Грицай М.С. та ін. Давня українська література. - К.: 1989. 2. Луценко Ю.Григорій Граб’ янка і його літопис // Літопис гадяцького полко вника Григорія Граб’ янки. - К.,1992. 3. Шевчук В. Самійло Величко та його літопис // Величко С. Літопис. - К.,1991. 4. Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. - Донецьк, 1996. Завдання 1. З’ ясуйте пр облему авторства „Літопису” Самовидця. 2. Поясніть як саме козацькі літописи розкривають поняття „Україна”, „ук раїнський народ”. 3. Складіть цитатну характеристику Богдана Хмельницького за „Літописом ” Самійла Величка, спираючись на вказані схеми характеристики персонаж ів. 4. Знайдіть відповідь на питання : джерелом яких творів Тараса Шевченка ст ав „Літопис” Величка 5. Законспектуйте передмову В. Шевчука до 1-го тому „Літопису” С. Величка. З аняття № 16 . ТВОРЧІСТЬ Г.С .СКОВОРОДИ вЂ“ НАЙВИЩЕ ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII ст. 1. Життєвий і тв орчий шлях Г.С. Сковороди. Феномен гуманізму і просвітництва.. „Байки харк івські”. Обставини творення збірки. Характеристика поглядів автора на ж анр байки і притчі. Новаторство в жанрі байки. 3.Світська поезія Г.Сковороди. Провідні мотиви. Поєднання „книжної” мудр ості й фольклору, латиномовні й україномовні поезії Г.Сковороди. 4. Образ Бога у трактатах Г. Сковороди. Образи – символи на означення його суті. Вчення про видиму невидиму натуру ( „Книжечка, що називається Silenus Alciviadis , тобто Ікона Алківіадська”). 5. Вчення про три світи. Особлива значимість світу символів. Традиція кіль карівневого прочитання Біблії („Книжечка про читання Святого письма, на звана Жінка Лотова”, „Діалог. Назва його – потоп зміїний”). 6.Суть практичної філософії Г. Сковороди. Пошук людського щастя через піз нання самого себе і віднайдення „сродної праці”(„Розмова , названа Алфав іт, або Буквар миру”, ”Наркіс. Розмова про те:пізнай самого себе ”). Трансформація єгипетсько го й античного міфів про Нарциса.Роль притч у текстах філософських тракт атів. Д. Чижевський та Л. Ушкалов про Сковороду. Література: 1. Ерн В. Життя й особа Григорія Сковороди // Березіль. – 1992.- № 11-12. 2.Драч І.Ф. та ін. Григорій Сковорода.- 3. Барабаш Ю. Григорий Сковорода и традиции мандров // Вопрос ы литературы.- 4. Стадн і ченко В. Наш перший розу м . - 5. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Ск овороду. – Х.,2001.- 222 с. 6. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода.- К.:Орій,1992. – 472 с. Завдання : 1.Проаналізува ти основні тематичні групи байок Г.Сковороди: а) байки, присвячені темі „с родної праці” (Змія і Буфон”, „Бджола і Шершень”, „Оселка і Ніж”); б) байки на тему справжньої цінності людини („Ворона і Чиж”, „Голова і Тулуб”); в) байк и, присвячені темі згубного „сластолюбія”, „славолюбія”(„Чиж і Щиглик”, „Щука і Рак”). 2. Письмово проаналізувати за вказаною схемою одну байку на вибір, вивчит и її напам’ ять. 3.Письмово проаналізувати на вибір одну світську поезію. 4. Законспектуквати статті В. Стадніченка ”Наш перший розум” та В.Ерна „Жи ття й особа Григорія Сковороди”. 5. Законспектуват и статтю Р. Піча „ Сковородинівський міф про Наркиса в світі романтичної концепції міфотворчості” (див. список рекомендованої літератури). 6.Навести приклади використання Г. Сковородою притч у названих вище трак татах, пояснити їх функцію в текстах. 7.Наведіть приклади барокового мислення Г. Сковороди Заняття № 17. ДІАЛОГИ вЂ“ ПАРАБОЛИ „ВДЯЧНИЙ ЕРОДІЙ”, „УБОГИЙ ЖАЙВОРОНОК” 1.Передмови – посвяти як складова парабол „Вдя чний Еродій”, „Убогий Жайворонок”. Барокова антитеза як засіб вираження ”паралельної дійсності” в координатах параболи. 2. Типізовані персонажі , їхня характеристика. Позиція автора у текстах. 3. Прагнення до естетично - філософського синтезу, поєднання книжної й нар одної мудрості як ознаки бароко. Ускладнення структури парабол констру кціями „ притча у параболі”. 4. Г. Сковорода як художній образ укра їнської літератури ХІХ вЂ“ ХХ ст. (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Тичина, В. Стус, Б.Олійник та інш і). 5.Тестування по творчості Г.Сковороди. Література: 1.Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.- 472 с. 2. Піч Р. 3. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Ск овороду. – Х.,2001.- 222 с. 4. Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. – Х., 2003. - 432 с. 5. Демченко С. Ідеї родинного виховання в параболах „Вдячний Еродій”, „Убо гий Жайворонок”// Рідна школа. - 2005.- №11. 6. Мишанич О.В. Григорій Сковорода і усна народна творчість. – К., 1976. – 151 с. Завдання 1. Визначте, кому та з якої нагоди були присвячені тексти парабол „Вдячний Еродій”, „Убогий Жа йворонок”. 2. Наведіть приклади використа ння Г. Сковородою прислів’ їв та приказок у параболах. 3. Наведіть приклади „вкраплен ня” у сюжет парабол Г. Сковороди притч, афоризмів. 4. Назвіть приклади творів укра їнських письменників про Г. Сковороду. РОЗПОДІ Л БАЛІВ,ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ Під рахунок рейтингових балів здійснюється на підставі виконання усіх вид ів робіт (аудиторних, самостійних тощо). Контроль успіш ності студентів За національною шкалою (Залік) За національною шкалою (екзамен) За шкалою ECTS кількість балів Відмінно А 90- 100 З А Р А Х О В А Н О Добре В С 80 - 89 70 - 79 Задовільно Д Е 60 – 69 50 - 59 Не зараховано Незадовільно FX F 25 - 49 1-24 Додаткові балі: 1. Відвідування лекції без пр опусків – 5% 2. Активність у підготовці до семінарськ их занять – 10 % - за умови відсутн ості пропусків. 3. Виконання поточних контрольних робіт – 10% 4. Індивідуальна (самостійна) робота – 1 5% 5. Фінальний іспит – 25% . САМ ОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ Завдання 1.Заповніть словник літературоз навчих термінів 1. Біблія 2. Апокри ф 3. Септуагінта 4 . Вульгата 5. Скрипторій 6. Бурлеск 7. Травестія 8. Драма – мо раліте 9. Міракль 10. Інтермедія, інт ерлюдія 11 .Козацьке літоп исання 12. Історична драм а 13 .Сатира 14 .Гумор 15 .Навчальний діа лог Завдання 2.Дайте короткі відповіді на наведені нижче питання 1.Склад і структура Старого Заповіту 2. Перекладна література Києворуського періоду 3. Жанри оригінальної літератури Київської Рус і 4. Дискусії навколо автентичності „Велесової к ниги” 5.Літописання Київської Русі 6 . Легенд и у структурі „Повісті минул их літ” 7 . „Слово про Закон і Благодать” Митрополита Іларіона 8. Проблеми наукової періодизації історії української літ ератури 9 . Літописна основа „Слова о полку Ігоревім” 1 0.Дискусія навколо автентич ності „Слова о полку Ігоревім” 11 . Перши й вітчизняни й митрополит ча сів Київської Русі 12.Віршовані експерименти І. Величковського 13.Письменники – полемісти України А. Римша, М. См отрицький, З. Копистянський, Іван Вишенський та їхні твори 14.. П’ єса „Драма про Олексія чоловіка Божого” 15.Творчість В . Григоровича - Барського 16.Творчість „мандрованих дяків” як вияв „низового бароко”. 17 .М. Козачинський та його тво рчість 18 . „Історії Русів” як літературна пам’ ятка. Завданн я 3.Підготувати розгорнуті конспекти заданих тем за вказаним планом ТВОРЧІС ТЬ КИРИЛА ТУРІВСЬКОГΠ– ВИЩИЙ ЗДОБУТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ОРАТОРСЬКОЇ ПРОЗИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 1. Короткі біогр афічні відомості про Кирила Тур і вського. 2. Проложна основа „Притчі про людську душ у, і про тіло...” Кирила Турі вського. Політичний підтекст твору. 3. Алегорично - символічні інтерпретації біблійних сюжетів у творі. Багатство художніх засобів. 4. „Мозаїчний” стиль орган ізації тексту. Відверта християнська моралізація. 5. Вплив творів Кирила Тур і вського на пода льший розвиток літератури східних слов’ ян. Літерат ура: 1. Грицай М.С. та ін. Давня ук раїнська література. – К .:Вища школа, 1989. 2. Чижевський Д. Історія української літератури . – Тернопіль,1994. 3. Єфремов С.О. Істо рія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. 4. Полянська - Васи ленко Н . Історія У країни. - К.: Либідь, 1992. 5. Грушевський М. І сторія української літератури. – Т. 1,2,3. – К. : Либідь, 1993. 6. Златоструй. Древняя Русь ХІ- ХІІІ веков. - М.: Молодая гвард ия,1990. Завданн я: 1. Знайдіть ліричні елементи у „Притчі про л юдську ду шу й тіло” Кирила Турі вського і на їх основі складіть характеристику автор а твору. 2.З яким біблійними притчами відчутний параболічний зв’ язок у тексті „П ритчі про людську душу й тіло” Кирила Турі вського? Доведіть свою думку. АГІОГРА ФІЧНЕ ПИСЬМЕНСТВО ТА ПАЛОМНИЦЬКА ЛІТЕРАТУРА 1. Патріотичні імпульси розвитку оригінальної агіографії доби Середньовіччя. Основні типи героїв. 2. Княжі житія. „Сказання пр о Бориса та Гліба”, використання в ньому традицій мученицьких житій. 3. Агіографічне письменство XIV - XVI ст. Літерат ура: 1.Грицай М .С. та ін. Давня українська література . – К .:Вища школа, 1989. 2.Чижевський Д. Історія української літератури . – Тернопіль,1994. 3.Єфремов С.О. І сторія українського письменства . – К.: Феміна, 1995. 4. Полонська – Василенко Н . Іс торія України. – К.: Либідь, 1992 5.Грушевський М. Історія української літератури. – Т. 1,2, 3.- К. : Либідь, 1993. Завданн я: 1. Озна йомитися зі змістом „Сказання про Бориса та Гліба”, визначити відвертий християнський дидактизм. 2. Порівняйте життєписи Володимира Хрестителя у „Повіс ті минулих літ” та у „Слові про Закон і Благодать „Митрополита Іларіона . „ІСТОРІЯ РУС ІВ” – ОДНА З ОСТАННІХ ПАМ’ ЯТОК КОЗАЦЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ 1.Підсумок розвитку барокової історіографії, ф ормування міфу про козаччину на сторінках пам’ ятки. Проблема авторств а. 2.Структура сюжету. Політичний ідеал автора , нове у концепції історії. 3. „Історія Русів” як етнологічний твір. Патріотична тенденційність твору. Т. Шевченко пр о пам’ ятку. Література: 1. Шевчук В. Муза Рокс оланська. – - К.:Либідь,2004. 2. Соболь В. „Ця книга – щоб ми стрепенулись...”// Дивослово. – 2002. - № 6.- С. 31 – 42. 3. Шевчук В. Козацька держава. – К.,1995.- 392 с. Завдання 1. Законспектувати статтю В. Шевчука до видання „Історії Русів” 1991 р. 2. Доведіть, що монологи персона жів залежать від авторських поглядів на минуле. 3. Доведіть на прикладах, що мова пам’ ятки патетично піднесена. САТИРИЧН О вЂ“ ГУМОРИСТИЧНІ ПРОЗОВІ ТА ВІРШОВАНІ ТВОРИ 1. Сатиричні діалог и „Плач київських монахів”, С. Дівович „Разговор Великоросії з Малоросіє ю”, „Доказательство Хама Даніеля Кукси потомственного”,” Сатири на слоб ожан”. Гострота й актуальність порушених проблем. 2. Національний колорит оповід ання „Про Марка Пекельного”, антиклерикальна спрямованість опові дання „Отець Негребецький”. Література: 1. Возняк М. Історія української літератури. – Л., 1994.- Т.2.- С. 257- 361. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства .- Феміна,1995.-688 с. 3.Українська література доби бароко (методичні матеріали для студентів ).- Донецьк,2001.-48с. 4.Історія української літератури Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка,1987. Завдання 1.Повторити про йдений матеріал по творчості Г. Сковороди. 2.Поясніть на прикладах названих вище діалогів використання засобів сат ири. Наведіть приклади , зацитувавши тексти. 3.Проаналізуйте письмово у зошитах за вказаною схемою образ Марка Пекел ьного. ПОЕЗІЯ І НДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 1. Жанрова різн оманітність анонімних і авторських ліричних віршованих творів. Високе, середнє та низове бароко у ліриці. Особливості використання античної та фольклорної образності. 2.Поезії про недолю людини та про любовні переживання, любовну тугу. Почат ки українського романтизму. Етикетна, гумористична, сороміцька любовна поезія. С. Климовський та його пісня „Їхав козак за Дунай”. 3.Образ „сироти” та „злих ( чужих) людей у поезії як прояв драматичних почу ттів ліричних героїв. Художні засоби передачі драматичних почуттів лір ичних героїв. 4. Специфік а образу жінки у поезії. Соціальні та релігійні мотиви у змалюванні обра зів жінок. Література: 1. Возняк М. Історія української літератури. – Л., 1994.- Т.2.- С. 257- 361. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства .- Феміна,1995.-688 с. 3.Українська література доби бароко (методичні матеріали для студентів).- Донецьк,2001.- 48с. 4.Історія української літератури Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка,1987. ГРОМАДСЬ КО-ПОЛІТИЧНА ПОЕЗІЯ Х V ІІІ ст. 1.Суспільно-політичні, військові події, що зумовили темати ку віршів. Історичні факти та їх художнє узагальнення у поезії. Особливо сті змалювання історичних подій. 2.Синтез фольклорної та книжної традицій. Поетична інтерпретація історі ї козацтва у творах Семена Дівовича „Разговор Великороссии с Малоросси ей”(1762), Іоанна „Героїчні стихи о славних воєнних дійствіях військ запоро зьких”(1764). 3. О. Бачинський - Яскольд” Чигирин” зразок козацького панегірика гетьман у Івану Самойловичу. Ремінісценції з античної міфології, історії Русі та України. Образно - символічна система. Література: 1. Возняк М. Історія української літератури. – Л., 1994.- Т.2.- С. 257- 361. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства .- Феміна,1995.- 688 с. 3.Українська література доби бароко (методичні матеріали для студентів ).- Донецьк,2001.-48с. 4.Історія української літератури Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка,1987. Завдання 1. Виписати зі словн ика літературознавчих термінів відомості про терміни „ремінісценція” , „панегірик”, „ інтерпретація”, „образ”, „символ”. 2. Проаналізувати за вказаною с хемою твір Семена Дівовича „Разговор Великороссии с Малороссией”. 3. Скласти пис ьмову характеристику гетьмана І.Самойловича за поезією ”Чигирин” О. Бач инського – Яскольда. ДРАМАТУР ГІЯ Х V ІІІ СТ.: ПРОВІДН І ЖАНРИ 1 .Жанрово – тематична система шкільної драматургії Х V ІІІ ст . Питання взаємовпливу народної та книжної культури у розвитку драматургії цього періоду. 2.Містерія як типовий драматичний жанр. Різдвяна і пасхальна містерія. Ан онімна п’ єса „Торжество єстества чоловічеського”. 3.Митрофан Довгалевський. „Коміческоє действіє”(1736). Алегоричність персон ажів. 4. Інтермедії М. Довгалевського та Г. Кониського. Роль української драмат ургії Х V ІІІ ст. у стано вленні українського театру ХІХ ст. Література: 1. Возняк М. Істо рія української літератури. – Л., 1994.- Т.2.- С. 257- 361. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства .- Феміна,1995.-688 с. 3.Українська література доби бароко (методичні матеріали для студентів ).- Донецьк,2001.-48с. 4.Історія української літератури Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка,1987. 5. Соболь В. Подорож у давньоукраїнську драму // Урок української. – 2004. - №1. – С. 39 – 42. Завдання 1.Виписати зі с ловника літературознавчих термінів відомості про терміни міракль, дра ма – мораліте, шкільна драма, алегорія, містерія. 2.На вибір проаналізувати за вказаною схемою одну з інтермедій до п’ єс М .Довгалевського та Г. Кониського. ПАЛОМНИЦ ЬКА ЛІТЕРАТУРА 1. Продовження традицій „перигрінаційної” літератури у Х V ІІІ ст. ”Мандри” Василя Григоровича – Барськог о – нова версія жанру „хожденій”. 2. Пізнання нового, самоосвіта як мета автора. Елементи раціоналізму, беле тризація стилю, прагнення відтворити психологічний стан людини. 3.Автобіограічна основа сюжету. Моралізаторські тенденції у творі. Худож ня майстерність автора у змалюванні свого шляху. Композиційна автономн ість описів, увага до деталей. Література: 1. Возняк М. Історія української літератури. – Л., 1994.- Т.2.- С. 257- 361. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства .- Феміна,1995.-688 с. 3.Українська література доби бароко (методичні матеріали для студентів ).- Донецьк,2001.-48с. 4. Історія української літератури Х V ІІІ ст. - К.: Наук. думка,1987. 5.Білоус П. Творчість В. Григоровича - Барського. – К., 1985. – 245 с. Завдання 1. Виписати з літера турознавчого словника визначення терміна „белетристика”. 2. Наведіть приклади описів пам ’ яток християнської культури. КОН ТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 1. Проблема пер іодизації історії української літератури ( концепції С. Єфремова, І.Франка, Д. Чижевського, М.Возняка, М.Гру шевського та інших). 2. Перший південнослов’ ян ський вплив. Ранні осередки християнства на теренах Київської Русі. Шлях и поширення християнства на Русі. 3. Засвоєння давньоруським и книжниками традицій давньої болгарської ( старослов’ янської) літератури. 4. Розвиток перекладної лі тературної діяльності. Жанри перекладної літератури. 5. Окремі тези опису та анал ізу книг у „Ізборниках” Святослава 1073 та 1076 років. 6. Змістові особливості „П овісті про Варла а ма і Йоасафа”. І.Франко як дослідник цієї пам’ ятки. 7. Голо вні етапи формування християнства як релі гії. Взаємозв’ язок ідей та культури античності з християнством. Ідеї Сх оду та Заходу в християнстві. 8. Хрис тиянство – культура , що спирається на пис ану традицію. 9. Біблія – ідейна, жанрова та сюжетна основа богослужбових та віронавчальних книг християнської книжності. 10. Біблія як пам’ ятка світ ової літератури. Канонічні й апокрифічні тексти. Біблія на Русі. Особлив ості знайомства, пере кладу, і засвоєння старозавітних та новозавітних частин Св. Письма. 11. Особливості змісту Стар ого й Нового Заповітів. Роль біблійної символічної образності у розвитк у літературної традиції. 12. Остромирове Євангеліє (1056 – 10 57 ) – пе рший східнослов’ янський переклад Євангелія . 13. Язичницька культура Київської Русі. 14. Зорієнтованість давньо руської культури на усну традицію. 15. Дискусії навколо пробле ми докириличної, дохристиянської писемності. 16. Пам’ ятки дохристиянсь кого періоду, автентичність яких не доведена („Велесова книга”, Літопис Аскольда за верс ією М.Брайчевського). 17. Язичницькі вірув ання предків українців та їхні сліди у „Ве лесовій книзі”. П роблема ав тентичності „Велесової книги” (погл яди Б. Яценка, Г. Грабовича, О. Мишанича, Г.Клочека, В. Шаяна та інших). 18. Особливості образної си стеми „Велесової книги”, багатство тематики, проблематики та ідейного с прямування цієї пам’ ятки. 19. Традиція літописання у с лов’ янських народів (Літопис попа Дуклянина). Формування та розвиток оригінальної літе ратури Київської Русі. Ідейно– тематична та жанрова зоріє нтованість на християнсько- візантійську літературу. 20. „Повість минулих літ” – одна з найдавніших оригінальних пам’ яток давньої української літерат ури. Проблема авторства, редакції, джерела. 21. Часові й просторові масш таби ”Повісті минулих літ”. Синкретичний характер змісту твору. Тексти у год Русі з Візантією (912, 945), зафіксовані у „Повісті минулих літ” як зразки ді лового мовлення дохристиянської доби. 22. Образи князів (княгині Ольги, Володимира-хрестит еля, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха). Проблема ідеалу керівника князівства на сторінках літопису. 23. Функції міфів, легенд, переказів у художній тканині т вору. 24. Київський літопис як продовження „Повісті мину лих літ”: особливості змісту й форми. 25. Образи князів Святослава й Ігоря. Літописна основа походу князя Ігоря Святославич а проти половців (1185 р.). 26. Історичні умови виникне ння „Галицько - Во линського літопису”. Редакції й джерела. 27. Образ Данила Галицького та його нащадків на сторінках Галицько - Волинського літопису. 28. Мова й художні особливості пам’ ятки. Тематика, проблематика, ідейний зміст твору. 29. Ора торсько- проповідницька проза ХІ – ХІІ ст. Провідні жанри. 30. Фор ми вираження психологічного стану автора, місце автобіографічних елементів у структурі твору. 31. Дуалізм особи Мономаха – християнина і язичника. 32. Дидактична спрямованіс ть „Повчання”. 33 .Короткі біографічні відомості про Кирила Турівського. 34.Проложна основа „Притчі про людську душу, і про тіло...” Кирила Турівсько го. Політичний підтекст твору. 35.Алегорично-символічні інтерпретації біблійних сюжетів у творі. Багатс тво художніх засобів. 36.„Мозаїчний” стиль організації тексту. Відверта християнська мораліза ція. 37.Вплив творів Кирила Турівського на пода льший розвиток літератури східних слов’ ян 38. Літописна основ а „Слова о полку Ігоревім”. Проблема автентичн ості твору ( погляди О.Мишанича, Д.Лихачова, Е.Кінана , Б. Яценка та інших). 39.Проблема авторства „Слова” ( версія Б.Яценка).Світський характер твору. 40. Синкретизм язич ницьких і християнських елементів у „Слові”, роль описів природи у худож ній тканині тексту. 41. Композиційні ос обливості „Слова”. Розгалуженість системи образів (образи Русі, людей, ” поля”). 42. Провідні конфлікти, тематика, проблематика, ідейне б агатство пам’ ятки. Проблема жанрової приналежності. 43. Україна-Русь в Х І ст. Формування осередків книжності на Ру сі. Перший руський митрополит Іларіон: життя і творчий спадок. 44. Композиційна св оєрідність „ Слов а про Закон і Благодать”, розгалуженість системи образів. 45. Біблійні реміні сценції та їхня функція в художній тканині твору. 46. Тематика, пробле матика й ідейне багатство „Слова про Закон і Благодать”. 47. Патріотичні імпульси розвитку оригінальної агіографії доби Середньовіччя. Основні типи гер оїв. 48. Княжі житія. „Ск азання про Бориса та Гліба”, використання в ньому традицій мученицьких житій. 49.Агіографічн е письменство XIV - XVI ст. 50. Листування Симона й Поліка рпа ( к . 20-х рр. ХІІІ с т.) як сюжетно-композиційна основа твору. 51. Патерикові нове ли, їхні персонажі, місце творів у структурі послань. 52. Образ святості в естетичній свідомості давньоруського книжника. Засоби вираження дида ктичного змісту новел. 53.Творча обробка сюжетів Києво- Печерського патерика В. Шевчуком ( роман „На полі смиренному”). 54. Паломництв о як феномен середньовічної культури. 55.”Ходіння” Ігумена Даниїла (поч. 12 ст.).Істор ичні умови подорожі героя та їхнє відображення у творі. Відомості про Ру сь, Візантію, Палестину доби хрестових походів. Образ оповідача у творі. 56. Міжконфесійна полеміка в Києворуській к ультурі. Братськ і та міщанські громадські рухи. Острозьке братство як осередок правосла вного люду. 57. Берестейська унія 1596 року як чинник розвит ку полемічних писань. Творчість православних письменників після Берес тейської унії як вагомий чинник історико-літературного процесу. 58. Х арактеристика творчого доробку Христофора Філал ет а, Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського та анонімних авторів. 59. Короткі біографічні відом ості про Івана Вишенського .Афон у його житті, Істрія подорожі в Україну. У топічна ідея чистоти первісного християнства. 60 . Послання – головний жа нр творчості полеміста. Специфіка автобіографізму у творах письменник а. 61.Символічне узагальнення та історична конкретика в образах єпископів та мирян у „Посланні до єпископів”, „Писанні до всіх, спільно в Лядській з емлі живущих”, „Посланні до Домнікії” та інших трактатах. 62.Трансформація Біблійних притч та образів у трактаті „Викриття диявол а-світодержця”. 63. Роль сатири та іронії у творах. Поєднання традицій та новаторства у пол емічних трактатах. 64. Другий пів деннослов’ янський вплив. Оновлення стилю письма („плєтєніє словес”). Поширення нових пам’ я ток релігійної літератури. 65. Ренесанс в українській культурі .Особис тісне, індивідуальне начало як основа світогл яду та творчості . Увага до етнічного самовираження, інтерес до історії, етнографічних особливостей. 66. Латиномовна українська література. Перша друкована книга українського автора „Прогностична оцінка поточного 1483 року” Юрія Дрогобича (1483). 67 . Латиномовна пое зія. Творчість Павла Русина з Кр осна . Перекладачі та дослідники латиномовної українсько ї поезії. 68 . Провідні тенденції розвит ку української поезії Х V -Х V ІІ ст. ( курйозної та зо рової, історичної, ліричної, бурлескно-травестійної). 69. Обрядове д ійство, народна драма як першоджерело книжної драматургії. 70. Драматургія братських шкіл та освітніх товариств, її жанрові різновиди. 71. Етапи становлен ня драматургії: декламації, діалоги, драма-містерія, шкільна драма, інтер медії. Витоки шкільної драми. 72. Вертеп як специф ічний синтез народної та книжної культури. 73. Змістові особли вості дра ми „Слово про збурення пекла” ( др. пол. Х V ІІ ст.) Типізація персонажів (Ад, Лю ципер , Христос , Соломон). 74. Історія появи т ерміна „бароко”. Бароко як культурна доба, літературний напрям і художні й стиль. 75. Теоретико-л ітературні студії в Україні. Спадкоємність бароко з Античністю, Середнь овіччям та Ренесансом. 76. Життєвий і творчий шлях Ф.Прокоповича, його поетика (1705 р.) та риторика (1706р .) та їхній вплив на художню практику. 77. Структура сюжету драми „Володимир” Ф.Прокоповича, його літописна осн ова, оригінальність інтерпретації історії хрещення Русі.Роль символів та алегорій, визначальне місце поетики бароко в п’ єсі. 78. Життєвий і творчий шлях Георгія Кониського. Особливості змісту драми-мораліте „В оскресіння мертвих”. 79.Алегориз м та символіка драми. Параболічний зв’ язок змісту п’ єси з Біблією. Виз начальна роль контрасту при створенні образів Гіпомена (Гнобителя) й Діо ктита (Гнобленого).В.Шевчук про „Воскресіння мертвих”. 80. Історія дослідження п’ єси „Милість Божа”, її перші публікації. 81.Особливо сті сюжету драми „Милість Божа”, своєрідність системи образів. 82 .„ Козацькі літописи” вЂ“ самобутнє явище української культ ури 83.Політичні ідеали Самовидця. Суб’ єктивність оцінки подій, своєрідніс ть трактування діяльності Богдана Хмельницького та його наступників. 84.„Действія презрільної брані Богдана Хмельницького, гетьмана запороз ького, з поляки” (1710) Григорія Грабянки – своєрідний маніфест козацького автономізму. 85.Функція етногенетичного міфу в ретроспективній частині літопису. Арх аїзація стилю як художній прийом Грабянки. Місце батальних сцен, деталей військового побуту, гумористично-сатиричних моментів. Засоби поетизац ії образу Богдана Хмельницького. Образ автора. 86.”Літопис” С. Величка. Джерела твору. Використання літературних містиф ікацій. Принципи творення образів історичних осіб – Богдана Хмельниць кого, Івана Мазепи, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Сірка та ін. 87. Український менталітет в осмисленні Величка. Літопис як безпрецеден тна спроба осмислення політичної ситуації Х VII – XVIII ст. 88. „Історія Русів” – одна з останніх пам’ яток козацького літописання . Підсум ок розвитку барокової історіографії, формування міфу про козаччину на с торінках пам’ ятки. Проблема авторства. 89. Стр уктура сюжету. Політичний ідеал автора , нове у концепції історії. 90. „Історія Русів” як етнологічний твір. Патріотична тенденційність тво ру. Т. Шевченко про пам’ ятку. 91.Життєвий і творчий шлях Г.С. Сковороди. Феномен гуманізму і просвітницт ва. 92. „Байки харківські”. Обставини творення збірки. Характеристика погляд ів автора на жанр байки і притчі. Новаторство в жанрі байки. 93.Світська поезія Г.Сковороди. Провідні мотиви. Поєднання „книжної” муд рості й фольклору, латиномовні й україномовні поезії Г.Сковороди. 94. Образ Бога у трактатах Г. Сковороди. Образи – символи на означення йог о суті. Вчення про видиму невидиму натуру ( „Книжечка, що називається Silenus Alciviadis , тобто Ікона Алківіадська”). 95.Вчення про три світи. Особлива значимість світу символів. Традиція кіл ькарівневого прочитання Біблії („Книжечка про читання Святого письма, н азвана Жінка Лотова”, „Діалог. Назва його – потоп зміїний”). 96. Суть практичної філософії Г. Сковороди. Пошук людського щастя через пі знання самого себе і віднайдення „сродної праці”(„Розмова , названа Алфа віт, або Буквар миру”, ”Наркіс. Розмова про те: пізнай самого себе ”). Трансформація єгипетсько го й античного міфів про Нарциса. 97. Роль притч у текстах філософських трактатів. Д. Чижевський та Л. Ушкало в про Сковороду. 98.Передмови – посвяти як складова парабол „Вд ячний Еродій”, „Убогий Жайворонок”. Барокова антитеза як засіб вираженн я ”паралельної дійсності” в координатах параболи. 99. Типізовані персонажі, ї хня характеристика. Позиція автора у текстах. 100. Прагнення до естетично - філософського синтезу, поєднання книжної й на родної мудрості як ознаки бароко. Ускладнення структури парабол констр укціями „ притча у параболі”. 101. Г. Сковорода як художній образ ук раїнської літератури ХІХ вЂ“ ХХ ст.ст. (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Тичина, В. Стус, Б.Олійник та інші). 102.Сатиричні діалоги „Плач київських монахів”, С. Дівович „Разговор Великоросії з Малоросією”, „Доказательство Хама Да ніеля Кукси потомственного”,” Сатири на слобожан”. Гострота й актуальні сть порушених проблем. 103. На ціональний колорит оповідання „Про Марка Пекельного”, антиклерика льна спрямованість оповідання „Отець Негребецький”. 104.Жанрова різноманітність анонімних і авторс ьких ліричних віршованих творів. Високе, середнє та низове бароко у ліри ці. Особливості використання античної та фольклорної образності. 105. Поезії про недолю людини та про любовні переживання, любовну тугу. Початки українського романтизму. Етикетна, гумористична, сороміцька любовна поезія. С. Климовський та його пісня „Їхав козак за Дунай”. 106.Образ „сироти” та „злих ( чужих) людей у поезії як прояв драматичних поч уттів ліричних героїв. Художні засоби передачі драматичних почуттів лі ричних героїв. 107. Специфіка образу жінки у поезії. Соціальні та релігійні мотиви у змалю ванні образів жінок. 108. Суспільно - п олітичні, військові події, що зумовили тематику віршів. Історичні факти та їх художнє узагальнення у поезії. Особливості змалювання історичних подій. 109. Синтез фольклорної та книжн ої традицій. Поетична інтерпретація історії козацтва у творах Семена Ді вовича „Разговор Великороссии с Малороссией”(1762), Іоанна „Героїчні стихи о славних воєнних дійствіях військ запорозьких”(1764). 110. О. Бачинський - Яскольд”Чиги рин” зразок козацького панегірика гетьману Івану Самойловичу. Ремініс ценції з античної міфології, історії Русі та України. Образно - символічн а система. 111.Жанрово – тематична система шкільної драма тургії ХУІІІ ст . Пита ння взаємовпливу народної та книжної культури у розвитку драматургії ц ього періоду. 112. Мі стерія як типовий драматичний жанр. Різдвяна і пасхальна містерія. Аноні мна п’ єса „Торжество єстества чоловічеського”. 113. Митрофан Довгалевський. „Коміческоє действ іє”(1736). Алегоричність персонажів. 114. Ін термедії М. Довгалевського та Г. Кониського. Роль української драматург ії Х V ІІІ ст. у становле нні українського театру ХІХ ст. 115.Продовження традицій „перигрінаційної” літ ератури у Х V ІІІ ст. ”Ма ндри” Василя Григоровича – Барського – нова версія жанру „хожденій”. 116.Пізнання нового, самоосвіта як мета автора. Елементи раціоналізму, бел етризація стилю, прагнення відтворити психологічний стан людини. 117.Автобіограічна основа сюжету. Моралізаторські тенденції у творі. Худ ожня майстерність автора у змалюванні свого шляху. Композиційна автоно мність описів, увага до деталей. 118.Давня література як складова цілісного та безперервного процесу розв итку української літератури. 119. Вироблення системи літературних жанрів. Специфіка взаємодії з фольк лором. Бароко в українській літературі. 120. Роль книжн ої української літератури у суспільно - політичному та культурно – релі гійному житті народу. Поступова секуляризація літератури. 121.Ідеї, теми, жа нрові форми, стилі та течії, що знайшли своє продовження у літературі нов ого часу. 122.І. Турчиновський. Автобіографія. 123.М. Козачинс ький. Трагедія про короля Уроша V . 124. Л. Горка. Йосиф патріарха. ТЕМИ РЕФ ЕРАТІВ 1. Пантеон язичницьких богів українців. 2. Перший південно слов’ янський вплив. 3. Співавтори „Пов істі минулих літ”. 4. Другий південно слов’ янський вплив. 5. Бібліотека Ярослава Мудрого. 6. Геннадієва Біблія. 7. Українські латиномовні поети ХІ V - Х V І ст. 8. Автори козацьких літописів. 9. Українські драматурги Х V ІІІ ст. 10. Громадська діяльність Костянтина Острозьког о. 11 . Українське”низове бароко” . 12. Ф. Прокопович як автор риторик і поетик . 13. Основні етапи діяльності Києво – Могилянськ ої академії. 14. Українське літе ратутне бароко XVIII ст . 1 5.Життя і діяльність Мелетія Смотрицького. 16.Видатні випускники Києво – Могилянської академії. 17. Освіта України XVII ст. 18.Секуляризація української літератури XVIII ст. 19.Провідні теми української драматургії XVIII ст. 20.Теорія кордоцентризму Г. Сковороди. 21.Українська історична драматургія XVIII ст. 22.Українські сатирично – гумористичні твори XVII - XVIII ст. 23. Образ Г. Сковоро ди в українській літературі ХХ ст. 24. Поетичний латиномовний спадок Г. Сковороди. 25. Творчий спадок Л. Горки й М. Козачинського. РЕКО МЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА основна 1. Аполлонова л ютня: київські поети Х V ІІ- Х V ІІІ ст. – К.: Молодь, 1982. 2. Барабаш Ю. Сковорода и традиции мандров // Вопрос ы литературы. – 1988. – №3. 3. Біло ус П. Література Київської Русі: постколоніальне прочитання // Українськ а мова та література. – 2003. -№ 45. 4. Библейская э нциклопедия. – М.: Тера, 19 91. . . 5. Величко С. Літопис. – К., 1991. 6. Воро пай О.Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.:Оберіг,1993. 7. Гавдьо А.. Оригінальна літерат ура княжої Русі – України. Літописи як історико – художні твори монуме нтального стилю. „Літопис Руський” // Українська мова та література. – 2005. - № 18. 8. Ганіч Н.Історична постать гет ьмана Мазепи в європейських літературах // Зарубіжна література. – 2003. - № 45. 9. Год Б. Виховання у братських школах України та європейська педагогіка Х VI – Х VI І ст. // Рідна школа. - 2005.- №1. 10. Головащенко С.Біблієзнавств о. Вступний курс. - К.:Либідь,2001. 11. Горський В., Вдовина О., Завгоро дній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри.- К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. 12. Грицай М.С. та ін. Давня українська література. – К .: Вища школа, 1989 . 13. Древнерусск ая притча . – М.: Сов. Россия, 1991. 14. Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди // Березіль. – 1992. – №11-12. 15. Златоструй: Древняя Русь Х– Х ІІІ веков. – М. : М олодая гвардия , 1990. 16. Іст орія світової культури. Культурні регіони .- К.: Либідь , 1992. 17. Ісіченко Ю. А. Києво-Печерськи й патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII cт. на Україні. – К.: Наукова думка, 1990 / 18. Коз лов А.В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція жанрів .- К.: Вища школ а,1991. 19. Клочек Г. Світ „Велесової кни ги”. - Кіровоград : ”Степова Еллада”, 2001. 20. Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського. – К.: Наукова думка, 198 3 . 21. Лім борський І. погранична літературна ситуація як факт художньої свідомос ті// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та к олегіумах. – 2005. - №3. ( 2004. - № 4). 22. Матвієнко А. Пересопницьке Єв ангеліє - видатна пам’ ятка українського Відродження Х V І c т. // Дивослово. - 2004. - № 5 (567). - травень. 23. Мишанич О. Повість врем’ яних літ // Дніпро. - 1991. - № 10. 24. Мишанич О.Нова ревізія автент ичності „Слова о полку Ігоревім”// Медієвістика. Зб. наукових статей. Випу ск третій. - 2002 р. 25. Пелешенко Ю. Українська література пізнього середнь овіччя. – Історія світової культури. Культурн і регіони .- К.: Либідь , 1992. 26. Пер рсонажи славянской мифологии. – К.: Фирма „Корсар ” , 1993.- 224 с. 27. Пінчук С. Благословенний „Сл овом” // Київ. - 2002.- №8. 28. Піч Р. Сковородинівський міф про Наркиса в світі романтичної концепції міфотворчості // Сучасність . - 1993. - № 10. 29. Ребіндер Б. Велесова книга: Жи ття та релігія слов’ ян. - К.: мале підприємство „Фотовідеосервіс”, 1993.- 80 с. 30. Сивокінь Г. Аксіологічна сутн ість і теоретичний зміст „європейськості” в українській літературі еп охи бароко // Дивослово. – 2005. - №4. 31. Сліпушко О.Нариси з історії у країнської літератури доби Київської Русі // Українська мова та літерату ра. – 2003. - № 31 – 32. 32. Соболь В. Подорож у давньоукр аїнську драму // Урок української. – 2004. - № 1. 33. Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письменства. – Донецьк, Східний видавничий дім, 2003. – 156 с. 34. Соболь В. Пам’ ятна книга Дми тра Туптала. – Варшава, 2004. – 215 с. 35. Соя Б. Велична пам’ ятка слов ’ янської культури „Слово про похід Ігорів” // Дивослово. – 2004. - №7. 36. Українська л ітература доби бароко (методичні матеріали для студентів). – Донецьк, 2001. 37. Чижевський Д. Історія укр аїнського письменства. – К.: Феміна, 1995 . 38. Шев ченко Л. Явище латиномовної поезії в історії української літератури (Х VI – Х VI ІІ ст.) // Дивослово. – 2004. - №5. 39. Шевчук В. Світоч української духовності // Слово і час. – 1992. – №12. 40. Шев чук В. Муза Роксоланська. - К.:Либідь,2004. 41. Шевчук В. Явище пообразності в літературі українського бароко // Українська мова та література. – 2004. - № 31- 32. 42. Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня се стра Либідь: ”Повість врем’ яних літ” // Урок української. – 2004. - №2. 43. Яременко В. До цілющих літопи сних джерел („Повість врем’ яних літ”) // Українська література в загальн оосвітній школі. – 2002. -№4. Додатко ва 1. Історія сві тової культури. Культурні регіони. – К.: Либідь, 1997. 2. Царук О.В. Українська мова серед інших слов’ янських: етнологічні та гра матичні параметри. – Дн-ськ: Наука і освіта, 1998. 3. Історія західних і південних слов’ ян (З найдавніших часів до ХХ ст.): Кур с лекцій. – К.: Либідь, 2001. 4. Андреев А.А. История болгарской литературы. – М.: Высшая школа, 1997. 5. Грушевський М. Історія козаччини. 6. Чижевський Д. Українське літературне бароко. 7. Січинський В. Чужинці про Україну // Вітчизна. – 1990. – № 12. 8. Програма з українознавства для ІвЂ“ ХІІ класів середньої загальноосвіт ньої школи. – К.: Міленіум, 2004. – 180 с. 9. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х кн. / Упоряд. В.Крисаченко. – К ., 1996. 10. Усатенко Т. Філософія родинності – основа української національної ш коли // Освіта. – 1994. – 22 серпня. 11. Усатенко Т. Мова в просторі українознавс тва // Дивослово – 1995.– № 2. 12. Кононенко П. Українознавство: Підручник. – К.: Либідь, 1994. 13. Домбровський С., Скульський Р., Стельмахович М., Ступарик Б., Хрущ В. Україно знавство в національній школі. – Івано-Франківськ, 1995. 14. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя укра їнського народу. – К., 1991. 15. Кузнецова Р.И. История чешской литературы. – М.: Изд-во М оск. ун-та, 1987. – С. 52-96. 16. Полонська - Васил енко Н. Історія У к раї ни : В 2-х т. – К.: Либідь, 1992. 17. Європейське Відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1993. 18. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти т. 9 кн. – К.: Либідь, 1991 – 1997. 19. Акуленко В.І. Злочин проти пам’ яті (Про нищення культурних цінностей н а Україні (1927-1941 рр.). – К.: Знання України, 1991. – 48 с. 20. Субтельний О. Україна;історія. - К.: 1991.

Приложенные файлы

  • rtf 4214984
    Размер файла: 605 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий