tsiv_pravo_osobliva_3-k_1_sem_YuF_onovlena_201

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


кафедра цивільно-правових дисциплін
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВА» (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)
для студентів навчально-наукового інституту права та психології
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»
на І семестр 2012-2013 н. р.


Київ-2012


Укладач:
Бірюков В.І. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.
Можаровська Н.О. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Цивільне право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» на І семестр 2012-2013 н. р. перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № 8 від 31.08.2012 р.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави передбачає формування ефективного, дієвого механізму захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
“Цивільне правою Особлива частина” – одна з базових дисциплін, предметом вивчення нормативного матеріалу, що врегульовує приватні правовідносини, а також практики у вказаній сфері. Запропоновані теми навчальної дисципліни відображають теоретичні проблеми науки цивільного права, основні положення зобов’язального права і практики його застосування.
В основі проблематики навчальної дисципліни – Конституція України, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, інші акти цивільного законодавства України, керівні постанови Пленуму Верховного Суду України. Враховані також новітні досягнення вітчизняної науки, даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, вивчення яких має стати міцним підгрунтям опанування студентами навчальної дисципліни.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права і положень чинного цивільного законодавства України. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.
Практичною реалізацією головних завдань курсу є комплекс навчально-методичних заходів, які забезпечують всебічне вивчення студентами дисципліни. Лекції – теоретична основа курсу. Найважливіші положення і проблеми зобов’язального права висвітлюються в лекціях.
Засвоєнню теоретичного курсу, поглибленню знань служать семінарські заняття, до яких студенти готуються відповідно визначеній тематиці, використовуючи рекомендовані джерела та літературу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і юридичної практики, розвиткові культури мовлення, формування навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань, але й для формування високого рівня знань на підставі обґрунтованих суджень та висновків. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної та наукової літератури. При цьому необхідним елементом самостійної роботи студентів при підготовці до семінарів є конспектування навчальної та наукової літератури. При відповіді на семінарах допускається користування конспектом, оформленим під час вивчення рекомендованої літератури і джерел.
Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття вказаних тем та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обґрунтовані висновки.
Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування, “бліц” - опитування тощо.
На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, здійснення самостійного аналізу певних цивільних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки до семінарів та самостійної роботи. При вирішенні задач на практичному занятті студентам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, іншими актами цивільного законодавства постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити статтю, пункт, частину.

Мета викладання навчальної дисципліни
Основна мета викладання дисципліни “Цивільне право. Особлива частина” це підготовка майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.
Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад зобов’язального права. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- ознайомлення з основними положеннями зобов’язального права і його окремими інститутами;
- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки зобов’язального права;
- аналіз та узагальнення судової практики в сфері права зобов’язань;
- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем зобов’язального права;

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця юридичного профілю в галузі приватного права.

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення курсу “Цивільне право. Особлива частина” студент повинен:
знати:
положення українського законодавства у сфері зобов’язального права;
існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства
основні доктринальні положення цивільного права;
вміти:
самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;
самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;
самостійно проводити прівняльно-правовий аналіз;
самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів.

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Курс “Цивільне право. Особлива частина” базується на основі раніше отриманих знань, одержаних в курсах цивільного права (загальна частина), теорії права, при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та „спеціаліст”. Курс “Цивільне право. Особлива частина” безпосередньо пов’язаний з дисциплінами „Цивільне право (загальна частина)”, „Господарське право”, „Право інтелектуальної власності” та іншими дисциплінами у сфері приватного права і направлений на вивчення проблематики зобов’язального права. Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права.

Тематичний план
І семестр

№ з/п
Назва теми
Всього
Л/З
С/З
П/З
І/Р
С/Р
МК

Змістовний модуль І. Загальні положення про зобов’язання

1.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика зобов’язань, підстави виникнення та припинення
8
2
2


4


2.
Тема 2. Виконання та забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань
12
2
2
4

4


3.
Тема 3. Поняття, види та умови договору
10

2

2

6
4.
Тема 4. Порядок укладення, зміна та розірвання договору
14
2
2
2+
2
6
+

Всього по змістовному модулю 1:
46
8
8
6
2
20


Змістовний модуль ІІ. Договір купівлі-продажу та його види

1.
Тема 5. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка
10
2
2
2

4


2.
Тема 6. Контрактація сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Міна (бартер)
8

2


6


3.
Тема 7. Права споживачів та їх судовий захист
8
2

2

4


4.
Тема 8. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)
14
2
2
4+
2
6
+

Всього по змістовному модулю 2:
40
6
6
8
2
20


Змістовний модуль ІІІ. Система договорів найму

1.
Тема 9. Поняття та характерні ознаки договору найму (оренди). Види договору найму
12
2
2
2

6


2.
Тема 10. Поняття та загальна характеристика договору підряду. Види договору підряду
12
2
2
2+
2
4
+

Всього по змістовному модулю 3:
24
4
4
4
2
10


Форма контролю


залік

Всього:
108
18
18
18
6
48
Змістовний модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Терміни та поняття до змістовного модулю 1: кредитор, боржник, суброгація, цесія, відступлення права вимоги, переведення боргу, валюта зобов’язання, абсолютне цивільно-правове відношення, відносне цивільно-правове відношення, суб’єкт зобов’язання, об’єкт зобов’язання, зміст зобов’язання, альтернативне зобов’язання, факультативне зобов’язання, дольове зобов’язання, солідарне зобов’язання, субсидіарне зобов’язання, добросовісність, розумність, справедливість, регрес, зустрічне виконання зобов’язання, неустойка, штраф, пеня, акцесорний характер зобов’язання, застава, заставодержатель, заставодавець, іпотека, заклад, нерухоме майно, порука, гарантія, завдаток, при тримання, новація, відступне, прощення боргу, однорідні вимоги, зустрічні вимоги, зарахування вимог, прострочення боржника, прострочення кредитора, презумпція вини, субсидіарна відповідальність, індекс інфляції, збитки, моральна шкода, випадок, непереборна сила, договір, предмет договору, зміст договору, істотні умови, договір, предмет договору, зміст договору, оферта, акцепт, істотні умови, установчий договір, попередній договір, основний договір, змішаний договір, договір односторонній та двосторонній, поіменовані і непоіменовані договори, реальні та консенсуальні договори, оплатні і безоплатні договори.; істотні, звичайні та випадкові умови договору; типові умови договору, публічний договір, договір приєднання, пролонгація, договір на користь третьої особи; укладення, зміна і розірвання договору; форма договору, строк договору.

Література: [21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77, 78, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 106, 107, 119, 120, 121]

Лекція 1: „Поняття та загальна характеристика зобов’язань, підстави виникнення та припинення” – 2 години
Поняття зобов'язання. Засади, на яких має ґрунтуватись зобов'язання. Елементи зобов'язання. Суб'єкти зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні. Заміна кредитора у зобов'язанні. Заміна боржника у зобов'язанні. Підстави виникнення зобов'язань. Система зобов'язань. Загальна характеристика підстав припинення зобов'язання. Припинення зобов'язання виконанням. Припинення зобов'язання переданням відступного. Припинення зобов'язання зарахуванням. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін. Припинення зобов'язання прощенням боргу. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Семінарське заняття 1: „Поняття та загальна характеристика зобов’язань, підстави виникнення та припинення” – 2 години.

ПЛАН
Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права.
Поняття зобов'язання. Відмінності зобов'язальних та речових правовідносин.
Елементи зобов'язального правовідношення.
Підстави виникнення зобов'язань,
Поняття припинення зобов'язань.
Способи припинення зобов'язань (загальна характеристика).
Особливості припинення зобов'язання зарахуванням.
Особливості припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Запитання до самоконтролю:
Які основні риси цивільно-правового зобов’язання?
Які відмінності між зобов’язальними правовідносинами та правовідносинами власності та особистими немайновими правовідносинами?
Яка відмінність між матеріальним та юридичним об’єктом зобов’язання?
Що таке цесія?
Яка відмінність між суброгацією і регресом?
Які є класифікації способів припинення зобов’язань?
В яких випадках недопустимо зарахування зустрічних вимог?

Самостійна робота 1: „Поняття та загальна характеристика зобов’язань, підстави виникнення та припинення” - 4 години.

Теми для самостійного вивчення:
Тема 1.: Порівняльно-правовий аналіз підстав виникнення зобов’язань за ЦК 2003 р. та ЦК УРСР 1963 р. – 2 години.
Тема 2.: „Новели ЦК 2003 р. стосовно інституту припинення зобов’язання у порівнянні з ЦК 1963 р”. – 2 години.

Лекція 2: „Виконання та забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань” – 2 години.

Поняття та принципи виконання зобов'язань. Загальні умови виконання зобов'язань. Поняття належного виконання зобов'язання. Суб’єкти виконання зобов'язання. Особливості виконання зобов'язань з множиною осіб. Місце виконання зобов'язання. Строк (термін) виконання зобов'язання. Предмет виконання зобов'язання. Спосіб виконання зобов'язання. Особливості виконання грошових зобов'язань. Підтвердження виконання зобов'язань. Поняття, загальна характеристика та види способів забезпечення виконання зобов'язань. Поняття, предмет, форми та види неустойки. Поняття та правова природа поруки. Договір поруки. Гарантія. Завдаток, Поняття, правова природа, предмет та підстави виникнення застави. Види застав. Іпотека. Загальна характеристика договору застави. Наступна застава. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Припинення права застави. Притримання. Загальна характеристика правових наслідків порушення зобов'язання. Поняття та характерні ознаки цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Склад цивільного правопорушення. Форми вини у цивільному праві. Змішана вина. Поняття та види санкцій у цивільному праві. Міри захисту і міри відповідальності у цивільному праві (проблема співвідношення). Відшкодування шкоди (збитків) як загальна форма цивільно-правової відповідальності. Спеціальні форми цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Семінарське заняття 2: „Виконання та забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань” – 2 години.

ПЛАН
Поняття та принципи виконання зобов’язання.
Суб’єкти виконання зобов’язання. Множинність осіб у зобов’язанні.
Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання.
Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань.
Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.
Неустойка, її види та форми.
Порука та її характерні ознаки.
Гарантія: поняття, особливості та відмінність від поруки.
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відмінність завдатку від авансу.
Поняття та види застави. Правове регулювання.
Право притримання. Відмінність притримання від застави.

Запитання до самоконтролю:

В чому різниця між частковим, солідарним та субсидіарним обов’язком?
В яких випадках сторона правомірно може за власним бажанням зупинити виконання взятого на себе обов’язку?
Які правові наслідки виконання обов’язку боржника третьою особою?
Яка правова роль місця виконання зобов’язання?
Що являє собою акцесорний характер забезпечувального зобов’язання?
Яке співвідношення понять „неустойка”, „штраф”, „пеня”?
Що таке залікова, штрафна, виключна, альтернативна неустойка?
Що таке „принцип старшинства” в заставному праві?
Яке співвідношення понять «відповідальність» і «санкція»?
Які функції цивільно-правової відповідальності?
Яке співвідношення збитків і неустойки?
Що включається у збитки?
Які обставини можуть змінити відповідальність боржника?
Що таке вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання?Практичне заняття 2: „Виконання та забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань” – 4 години.

Практичне заняття № 1

Завдання № 1
Петров надав Євсеєву довіреність на придбання мотоциклу. Євсеєв захворів та не міг особисто виконати прохання Петрова. Він видав в порядку передоручення довіреність Волкову. Ця довіреність була посвідчена заступником головного лікаря з господарської частини лікарні, в якій знаходився Євсеєв. Ніяких відомостей про свої дії Євсеєв Петрову не надавав. Волков придбав мотоцикл для Петрова, але за ціною, що перевищувала встановлену в довіреності. Крім того, з’ясувалось, що мотоцикл належав Котову, від якого Волков мав довіреність на продаж. Петров відмовився прийняти придбаний для нього мотоцикл. Тоді Волков звернувся до суду з вимогою зобов’язати Петрова прийняти мотоцикл та відшкодувати витрати, що пов’язані з доставкою.
Проаналізуйте правомірність дій учасників. Які правовідносини виникли між Петровим, Волковим та Євсеєвим? Чи є Котов учасником цих правовідносин? Які правовідносини є договірними? Між ким були встановлені договірні правовідносини?

Завдання № 2
За рішенням обласної державної адміністрації земельна ділянка, яка належала на праві власності Кучеренку підлягає вилученню для державних потреб. Кучеренку та його родині у якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Кучеренко з цим рішенням не погодився, наполягав на зведенні житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Адміністрація стверджувала, що не має можливості побудувати новий дім, оскільки у неї нема будматеріалів та коштів, а також тому, що у цій місцевості вільних земельних ділянок нема. Якщо ж Кучеренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго- та водопостачання, а потім знесений. Кучеренко звернувся до суду.
Чи породжує рішення облдержадміністрації обов’язок для Кучеренка та його родини? Проаналізуйте правомірність вимог сторін одна до одної. Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 3
Баженов, Солодов і неповнолітній Шабан були засуджені за здійснення ряду крадіжок майна громадян. Розглянувши позов потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної крадіями, районний суд виніс рішення про стягнення всієї суми з Баженова, оскільки за матеріалами кримінальної справи він спроможний його забезпечити. Баженов таке рішення оскаржив і просив притягнути до відшкодування шкоди своїх співучасників.
В ухвалі колегії по цивільних справах обласного суду зверталась увага на те, що в інтересах потерпілих доцільно притягти до відшкодування шкоди всіх співучасників. Проти такої позиції заперечувала мати Шабана, яка виховувала сина одна і якого Баженов заставив брати участь у злочинах. Крім цього, вона просила врахувати і те, що в її сина є батько, який вихованням сина не займався, аліментів не платив, але матеріально добре забезпечений,
Які підстави і характер цивільних правовідносин, що виникли в описаній ситуації? Зробіть аналіз зобов'язальних відносин. Хто і в якій мірі повинен відшкодувати заподіяну крадіями шкоду?

Завдання № 4
Раков уклав з Щербиною договір підряду на виконання робіт по ремонту і фарбуванню автомобіля марки “Фіат”, що належав йому на праві власності. Але у зв'язку з хворобою Щербина не зміг виконати свої зобов'язання особисто і тому попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Раков. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Щербина подав до суду позов з вказаними вимогами.
Яке рішення прийме суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладення виконання зобов'язання на третю особу.

Завдання № 5
За договором позики Кирилов передав Ткачуку 1500 грн. зі строком повернення до 1-го вересня 2006 року. На момент виникнення зобов'язання сторони проживали у м. Києві. На початку жовтня 2006 року Кирилов виїхав на постійне місце проживання в м. Курськ, про що письмово повідомив Ткачука. В листі Кирилов також просив Ткачука повернути йому борг в російських рублях за новим місцем проживання, на що Ткачук відповів відмовою. Він запропонував Кирилову з'явитися за одержанням боргу особисто в м. Київ, оскільки договір між ними був укладений саме там.
Допоможіть сторонам з'ясувати стосунки між собою. Які правила відносно місця виконання зобов’язання містить цивільне законодавство України?

Завдання № 6
15 грудня Мальцев здав до телевізійного ательє телевізор і вніс аванс за ремонт. Строк отримання телевізора з ремонту у виданій Мальцеву квитанції був визначений 20 грудня. Ательє відремонтувало телевізор в обумовлений строк. 22 грудня Мальцев відправився отримати телевізор, але по дорозі впав і зламав ногу. 17 січня після виходу з лікарні Мальцев прийшов в ательє за телевізором, але йому повідомили, що в ніч на 2 січня в сусідньому з ательє жилому будинку з вини одного з жителів трапилася пожежа, яка переметнулася на ательє; і значна частина майна, що знаходилося в ательє, згоріла, в тому числі й телевізор Мальцева. Мальцев відмовився віл відшкодування йому вартості телевізора і отримання грошей, які були ним внесені авансом, вимагаючи надати йому інший справний телевізор.
Чи правомірні вимоги Мальцева?

Завдання № 7
Громадянин Васильков мав у власності мотоцикл „Ява”. По дорозі додому, на перехресті вулиць Кірова та Гагаріна, порушивши правила дорожнього руху, на пішохідному переході він збив велосипедиста Сухова.
В результаті дорожньої пригоди велосипедист одержав тяжкі ушкодження та перелом правої руки. Крім того, велосипед був пошкоджений і непридатний до подальшого використання. Сухов був доставлений у лікарню, де пролежав 10 днів, а потім місяць не в змозі був виконувати трудові обов'язки, оскільки був непрацездатний. Сухов подав позов до суду про відшкодування шкоди за розбитий велосипед, а також затрат на відновлення здоров'я (посилене харчування, побічний догляд, придбання ліків ). Суд позов задовольнив. Відповідач оскаржив рішення суду.
Чи правильно вирішив спір суд? Які підстави для виникнення зобов’язання передбачає закон? Які збитки належить стягнути з відповідача?

Завдання № 8
Маресов звернувся до суду про стягнення неустойки в сумі 3730 грн. і збитків у розмірі 5460 грн. з будівельно-ремонтної фірми «Спецремонтстрой». У позовній заяві він зазначив, що 14 вересня 2006 року він уклав із відповідачем договір підряду на ремонт квартири, згідно з яким термін закінчення робіт був визначений 30 грудня 2006 р. Але до зазначеного терміну ремонт не був закінчений, а частина робіт взагалі була зроблена не якісно. Суд задовольнив позов частково і стягнув з відповідача тільки неустойку. У стягненні збитків позивачу було відмовлено на тій підставі, що це не було передбачено умовами договору. Маресов не погодився з таким рішенням суду й оскаржив його в касаційному порядку. На його думку, суд повинен був стягнути з відповідача як неустойку, так і збитки.
Яке рішення повинен прийняти суд касаційної інстанції? Які види неустойки передбачені чинним законодавством ?

Практичне заняття № 2

Завдання № 1
Фермер Герасименко уклав кредитний договір з банком „Монетарний”, за яким банк надавав фермеру кредит на півтора роки в сумі 150 000 грн. для придбання комбайну та трактору.
Забезпеченням виконання зобов'язання по поверненню кредиту стала застава майна Герасименка, серед якого були: житловий будинок з господарськими будівлями, автомобіль „Газель” та овочесховище. На момент настання строку повернення кредиту Герасименко його не повернув. Банк намагався реалізувати заставлене майно, щоб задовольнити свої вимоги, але адвокат Герасименко заявив, що звернути стягнення на майно неможливо, так як Герасименко з сім'єю постійно проживають у будинку, автомобіль „Газель” є необхідним родині Герасименка, тому що громадянського транспорту поблизу немає, а без овочесховища зіпсується весь зібраний врожай. Крім того, стягнути з Герасименка це майно не можна на підставі того, що у договорі застави було зазначено, що реалізація майна проводиться за рішенням третейського суду, а це не передбачено законом „Про заставу”.
Чи правий адвокат ? Яке рішення треба прийняти по справі?

Завдання № 2
15 травня 2007 року науково-виробничий кооператив звернувся до заводу точного обладнання з проханням поставити йому в цьому місяці 50 трансформаторів, вказавши свій банківський рахунок. В листі, підписаному одним з юрисконсультів кооперативу, гарантувалася своєчасна оплата за поставку. 25 травня 2007 року завод відвантажив обладнання до кооперативу, втім на претензію заводу щодо оплати кооператив не відповів. Завод звернувся до господарського суду щодо стягнення заборгованості за отриману кооперативом продукції. Кооператив відмовився погодитися з вимогами позивача, оскільки вважав, що договір між кооперативом та заводом укладений не був, а лист вони розглядали лише як пропозицію щодо укладення такого договору. Крім того, представники кооперативи погодились віддати продукцію заводу назад.
Як слід вирішити цей спір? Чи був укладений договір між сторонами?

Завдання № 3
Іванов прочитав у рекламі місцевої газети про продаж Марковим комплекту крил для автомобіля ВАЗ - 2107. Оглянувши крила та інші запасні частини, він погодився їх купити і дав завдаток. Але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати їх сплати тиждень. Через кілька днів Іванов захворів, про що сповістив Маркова, і попросив його почекати ще 14 днів. Однак у зв'язку з загостренням хвороби це також зробити не міг. Не дочекавшись покупця, Марков, якому терміново потрібні були гроші, продав комплект крил Костюку, а одержаний завдаток телеграфним поштовим переказом надіслав Іванову і в ньому повідомив про відмову від угоди. Не одержавши переказ Іванов приїхав за покупкою.
Чи виникло зобов'язання між Івановим і Марковим? Який порядок і особливості укладання договорів? Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 4
Остапчук, збираючись їхати в довгострокове службове відрядження до однієї з країн Центральної Африки, 20 вересня 2005 року за півціни продав всі свої зимові речі Сокольському. Але через складні політичні умови в тій країні, куди мав поїхати Остапчук. відрядження було відмінено 4 листопада 2005 року.
Зважаючи на те, що поновити свій гардероб усіма необхідними зимовими речами до початку зими Остапчук був матеріально неспроможний, він звернувся до суду з позовом про визнання угоди купівлі-продажу речей між ним та Сокольським недійсною, як укладеної внаслідок помилки. Сокольський заперечував проти позову, пояснивши, що такі обставини не можуть впливати на дійсність угоди. Крім того, як пояснив Сокольський, частину речей він вже подарував своєму батькові.
Яке рішення має прийняти суд? Розберіть доводи сторін.

Завдання № 5
Левшенков та Ананьєв, який мав дачу на праві власності у селі Красне, 20 травня усно домовились, що Ананьєв передасть у найм Левшенкову кімнату та веранду на період з 25 травня по 30 червня, а Левшенков зобов’язується сплатити відповідну плату за найм. При цьому Ананьєв отримав від Левшенкова 200 грн. як задаток. Отримання цієї суми було оформлено розпискою. Цей правочин був здійснений в присутності свідків – Євсеєва та Янкова, які також мали намір відпочивати влітку в цьому населеному пункті.
Відповідно до досягнутої домовленості Левшенков замовив вантажне таксі та приїхав з родичами в село Красне. Втім, як з’ясувалось, його кімната та веранда вже були зайняті членами родини Петрова, який запропонував Ананьєву вдвічі вищу ціну за найм. Левшенков був вимушений повернутися знову у місто.
Наступного дня Левшенков став вимагати, щоб Ананьєв повернув йому 200 грн. та відшкодував всі його витрати на вантажне таксі. Ананьєв відмовився виконувати ці вимоги та заявив, що оскільки договір між ними не був оформлений відповідним чином, цей правочин є недійсним, а таксі не підлягає оплаті, оскільки Левшенков має свій власний автомобіль і міг приїхати в село на ньому. Левшенков звернувся з позовом до суду.
Яке рішення, на ваш погляд, повинен прийняти суд?

Завдання № 6
Фірма “Граніт” уклала договір з АТ “Світ кави” щодо зберігання у своїх складських приміщеннях для прибуваючої із-за кордону кави, яку АТ “Світ кави” реалізовувало в Україні. Різке подорожчання високосортної кави призвело до зниження об'ємів продажу, збільшення термінів зберігання кави на складі та утворення заборгованості за послуги зберігання.
Коли представник орендаря (АТ “Світ кави”) прибув для отримання чергової партії кави, орендодавець відмовив йому в цьому, заявивши, що не видасть жодній коробки кави до погашення заборгованості по орендних платежах. Орендар заперечував цьому і направив орендодавцеві лист, указав в ньому, що вартість кави, що знаходиться на складі, в сотні разів перевищує суму заборгованості по орендній платі приміщень, і що своїми неправомірними діями орендодавець завдає орендарю значно більші збитки порівняно з розміром наявної заборгованості.
Керівництво фірми „Граніт” звернулося за консультацією до юридичної фірми щодо правомірності своїх дій. Останні вважали дії орендодавця неправомірними і рекомендували залишити у себе лише той розмір кави, який відповідає розміру заборгованості орендаря. Втім, розуміючи, що цей крок не змусить орендаря повністю погасити заборгованість, керівництво фірми „Граніт” вирішило все ж таки не видавати продукцію орендаря взагалі до сплати всієї заборгованості.
АТ “Світ кави” звернулося з позовом до суду щодо неправомірності дій орендодавця.
Дайте правовий аналіз ситуації. Вирішить спір.

Завдання № 7
Петров, Бузов та Нікітін підписали договір на будівництво підсобних приміщень для Оленіна. Останній за договором сплатив аванс у розмірі 3000 грн. Гроші отримав Петров, однак розписка про отримання коштів була підписана усіма трьома учасниками договору. Протягом місяця вказані особи до роботи так і не приступили. Тоді Оленін подав до суду на Петрова позовну заяву з вимогою або розпочати будівельні роботи або повернути суму авансу у подвійному розмірі. Петров не погоджувався з позовними вимогами, вказуючи на те, що гроші отримувалися будівельниками у рівних частинах і він не повинен відповідати за Бузова та Нікітіна, які зараз перебувають на строковій військовій службі. Отож, він може повернути лише 1000 грн.
Чи правомірні вимоги та доводи сторін? Як вирішити спір?

Самостійна робота 2 - 4 години
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Дослідити в чому полягає дуалізм правової природи інституту застави – 2 години.
Тема 2. Чим можна пояснити відмінність правового зв’язку гарантії з забезпечувальним правовідношенням, порівняно з іншими способами забезпечення виконання зобов’язання? – 1 година.
Тема 3. Дослідіть питання поняття та форм цивільно-правової відповідальності, її види та підстави виникнення – 1година.

Лекція 3: „Поняття, види та умови договору” – 2 години.

Договір. Предмет договору. Зміст договору. Оферта, акцепт. Істотні умови договору. Установчий договір. Попередній договір. Основний договір. Змішаний договір. Договір односторонній та двосторонній. Поіменовані і непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. Оплатні і безоплатні договори. Істотні умови договору. Звичайні умови договору. Випадкові умови договору. Типові умови договору. Публічний договір. Договір приєднання. Пролонгація. Договір на користь третьої особи.

Семінарське заняття 3: „Поняття, види та умови договору” – 2 години.

ПЛАН
Поняття договору в цивільному праві.
Функції та види договору в цивільному праві.
Зміст і тлумачення договору.

Запитання до самоконтролю:

В чому різниця договору як правочину та як правовідношення?
Які функції цивільно-правового договору?
Яка відмінність між попереднім договором і договором про наміри?
Поіменовані і непоіменовані договори.
Реальні та консенсуальні договори.
Односторонні та двосторонні договори.
Оплатні і безоплатні договори.
Істотні, звичайні та випадкові умови договору.

Самостійна робота 3 - 6 години
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Договір як правочин та як правовідношення – 2 години.
Тема 2. Функції та значення цивільно-правового договору – 2 години.
Тема 4. Відмінність правової природи попереднього договору та договору про наміри – 2 години.

Лекція 4: „Порядок укладання, зміна та розірвання договору” – 2 години.
Укладення договору. Істотні умови договору. Стадії укладення договору. Оферта. Акцепт. Публічна оферта. Місце укладання договору. Час укладання договору. Державна реєстрація договору. Нотаріальне посвідчення договору.
Зміна договору. Розірвання договору. Істотне порушення договору. Істотної зміни обставин. Розірвання або змінення договору за рішенням суду.

Семінарське заняття 4: „Порядок укладання, зміна та розірвання договору” – 2 години.


ПЛАН
Поняття укладання договору.
Стадії укладання договору.
Істотні умови договору.
Місце і час укладання договору. Момент укладення договору.
Підстави зміни та розірвання договору.
Зміна та розірвання договору за рішенням суду.


Запитання до самоконтролю:

1. Які стадії укладення цивільно-правового договору?
2. Поняття та основні ознаки оферти.
3. Поняття та основні ознаки акцепту.
4. Форма договору.
5. Момент укладення договору.
6. Місце укладення договору.
7. Що таке істотне порушення договору?
8. Зміна яких обставини буде вважаються істотною для зміни або розірвання договору?
9. Випадки розірвання або змінення договору за рішенням суду.


Практичне заняття 4: „Порядок укладання, зміна та розірвання договору” – 2 години.


Завдання № 1
Самойленко дізнався з телевізійної реклами про продаж зі знижками побутових товарів фірми „Дім”. Оскільки акція розпродажу закінчувалась в цей день, Самойленко через Інтернет знайшов юридичну адресу компанії та приїхав на фірму для закупівлі акційного товару. Виробник, незважаючи на те, що товар на складі був, відмовив у продажі, запропонувавши купляти продукцію безпосередньо у мережі магазинів-збиту його продукції. Не встигнув це зробити в цей день, Самойленко наступного дня подав до суду позовну заяву, вважаючи, що виробник відмовив неправомірно, адже він акцептував публічну оферту, що містилася у рекламі.
Як слід вирішити спір?

Завдання № 2
Восени, коли повінню стало підмивати берег річки і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Зв'ягінцев вжив заходи для укріплення берега відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об'єднання. Одночасно він укріпив і берег, що примикав до земельної ділянки і будинку Курінного, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу пропорційно розділити між ними понесені Зв'ягінцевим витрати по укріпленню берега Курінний відповів, що на такі витрати він не уповноважував Зв'ягікцева і не укладав з ним угоди. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як прописаний в ньому, мав би право на надання йому житла.
Які б консультації ви б надали сторонам? Які особливості зобов'язань, що виникли і могли б виникнути в описаній ситуації?

Завдання № 3
Мале підприємство “БАРК”, торгово-виробнича фірма ”Ірина” і польська компанія “Лех” підписали протокол-намір про створення спільного виробничо-комерційного підприємства по випуску і реалізації в 2005 році товарів народного споживання, відповідно до якого кожна із сторін до червня 2004 року повинна була організаційно підготувати і оформити необхідні документи для підписання установчого договору, провести взаємну аудиторську перевірку, розробити пакет пропозицій по насиченню регіонального ринку ТНС і провести вивчення цього ринку з тим, щоб в кінці червня заснувати і організаційно оформити в м. Харкові спільне підприємство. До призначеного терміну «Ірина» і “Лех” виконали всі зобов'язання, але не змогли підписати установчу угоду і статут внаслідок неготовності “БАРКа”, який пізніше взагалі відмовився бути співзасновником СП. У зв'язку з цим були затрачені додаткові кошти на пошук виробничих площ.
Відповідно до угоди “Ірина” і “Лех” звернулися з претензією до “БАРКа” про стягнення неустойки і відшкодування понесених витрат. Оскільки відповідь на претензію вчасно не надійшла, сторони звернулися з позовом в господарського суд. Суддя у прийнятті позову відмовив.
Чи правильно поступив суддя? Які підстави виникнення зобов'язань? Вирішите спір.

Завдання № 4
На прохання свого приятеля Пискарьова Заславський погодився перевезти на приналежному йому легковому автомобілі куплений Пискаревим кольоровий телевізор. Під час перевезення Заславський не справився з керуванням і автомобіль перевернувся. Водій і пасажир не постраждали, а телевізор, який знаходився у багажнику, виявився цілком розбитим.
Пискарьов зажадав від Заславського відшкодувати вартість телевізора, який став непридатним для використання. Заславський заперечував проти цього, оскільки, на його думку, він хотів зробити Пискарьову лише товариську послуги. Який би то не було, договір вони не укладали, грошей за перевезення телевізора він не одержував, а тому ніяких зобов'язань між ними не виникло. До того ж, у результаті аварії поніс збитки не тільки Пискарьов, але і він, Заславський, оскільки на ремонт автомобіля йому доведеться затратити суму, значно більшу, ніж вартість телевізора.
Хто правий у цьому спорі? Чи виникнуло в даному випадку цивільно-правове зобов'язання?

Завдання № 5
Федоров після смерті батька отримав у спадщину його бібліотеку. При розмові зі своїм знайомим Дем’яновим він повідомив про намір продати бібліотеку. Дем’янов відразу же запропонував купити цю бібліотеку. Сторони погодили між стобою ціну, а Федоров наполіг на тому, щоб договір був укладений нотаріально. Отримавши згоду Дем’янова, сторони підписали договір, обумовивши, що через два дні вони підуть до нотаріальної контори для посвідчення цього договору. Наступного дня Дем’янов з’явився до Федорова, щоб передати гроші, однак останній заявив що передумав продавати бібліотеку, а сам договір не можна вважати укладеним через відсутність нотаріального посвідчення. Дем’янов звернувся до суду, вважаючи дії Федорова неправомірними.
Дайте правовий аналіз ситуації. Як суд повинен вирішити спір?

Завдання № 6
Хромов за рішенням суду повинен був щомісячно сплачувати Копалю гроші за заподіяння йому каліцтва. Замість цього він запропонував передати Ковалю автомобіль ЗАЗ-960, на що той погодився.
Цей правочин вони оформили у вигляді договору дарування і нотаріально засвідчили його. Через чотири роки автомобіль зіпсувався, і Коваль запропонував Хромову забрати його та почати щомісячно виплачувати гроші.
Хромов відмовився, посилаючись на те, що Коваль односторонньо не може змінювати умови договору. Коваль, звернувся з позовом до суду.
Яке рішення повинен винести суд? Проаналізуйте дії сторін. Чи має в цій ситуації значення строк позовної давності?

Завдання № 7
Пащенко після побаченого в телепрограмі “Пріор” оголошення про продаж котла для парового опалення подзвонив за вказаним телефонним номером і домовився про купівлю товару за оголошеною вартістю.
Коли вечором наступного дня Пащенко на спеціально найнятій машині приїхав за вказаною йому раніше адресою, то власник котла Ігнатенко відповів, що котел він уже продав, оскільки йому запропонували більш вигідні умови. Дізнавшись, що покупець – місцевий житель Котов, Пащенко подав проти нього позов про повернення котла. Одержавши відмову, він звернувся з позовом до програми “Пріор” і Ігнатенко про відшкодування йому понесених матеріальних витрат і моральної шкоди.
Представник телекомпанії відповів, що за зміст і достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець, а Ігнатенко сказав, що такі договори укладаються лише в письмовій формі, а його згода продати Пащенко котел юридичного значення не мала.
Зробіть правовий аналіз описаної ситуації. Який порядок укладання договорів?

Самостійна робота 4: „Порядок укладання, зміна та розірвання договору” – 6 годин.
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Порядок зміни та розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин – 4 години;
Тема 2. Наслідки зміни та розірвання договору у зв'язку з істотним його порушенням – 2 години.

Індивідуальна робота: – 2 години
Завдання:
1. Складіть проекти договорів приєднання, одностороннього та взаємного договору, попереднього договору та протокол про наміри.

Змістовний модуль ІІ. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ЙОГО ВИДИ

Терміни та поняття до змістовного модулю 2: продавець, покупець, кількість товару, якість товару, асортимент товару, комплектність товару, ризик випадкового знищення, гарантійний строк, строк придатності, споживач, захист прав споживачів, належна якість, істотний недолік, права споживача у випадку придбання речей неналежної якості, продукція технічного призначення, товари народного споживання, розстрочення платежу, відстрочення платежу, оплатний договір, двосторонній договір, консенсуальний договір, оптова, роздрібна торгівля, поставка, форвардна угода, ф’ючерсна угода, товарна біржа, фондова біржа, конкурсний продаж, примусовий продаж, істотні умови, предмет, ціна, форма договору, майно, ціноутворення; момент виникнення права власності у покупця, публічна пропозиція укласти договір, дарунок, пожертва, рухома річ, нерухома річ, відмова від подарунку ,одержувач ренти, платник ренти, оплатність та безоплатність договору ренти, рентний капітал, рентні платежі, довічна рента, реальний договір, консенсуальний договір, довічне утримання (догляд), відчужувач, набувач майна; матеріальне забезпечення в натурі, надання житла відчужувачеві, догляд за відчужувачем.

Література: [6, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 44, 51, 72, 88, 94, 121]

Лекція 5: „Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка” – 2 години
Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Суттєві умови договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Умови щодо комплектності, кількості, асортименту, комплектності та якості товару. Гарантійний строк та строк придатності товару. Ціна та оплата товару. Форма договору. Реєстрація прав власності на нерухоме майно. Права та обов'язки сторін договору. Момент виконання обов'язку продавця передати товар. Перехід права власності на товар до покупця. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Правові наслідки передання товару неналежної якості. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару. Види договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка.

Семінарське заняття 5: „Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка” – 2 години.

ПЛАН
Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу.
Сторони та зміст договору купівлі-продажу.
Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження проданого майна.
Поняття та основні характеристики договору роздрібної купівлі-продажу.
Продаж товарів за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів.
Договір з умовою доставки товару покупцеві.
Поняття та види договорів поставки товарів.
Сторони, форма та зміст договору поставки.

Запитання до самоконтролю:
Що є предметом договору купівлі-продажу?
Як визначається ціна предмета договору купівлі-продажу і яка її правова роль?
Від яких факторів залежить форма договору купівлі-продажу?
В яких випадках і де відбувається реєстрація договору купівлі-продажу?
Які права та обов’язки продавця?
Які права та обов’язки покупця?
В який момент, в якому обсязі і в якій валюті здійснюється оплата придбаного товару?
Як обчислюється гарантійний строк і строк придатності?
Як обчислюється строк виявлення недоліків проданого товару?
Що є предметом роздрібної купівлі-продажу?
Які права має покупець в договорі роздрібної купівлі-продажу?
Які права має покупець при придбанні товару належної якості?
Яка різниця між договором поставки і договором купівлі-продажу?

Практичне заняття 5: „Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка” – 2 години.

Завдання 1.
В жовтні 2010 р. Литвиненко придбала в магазині пральну машину. В лютому 2011 р. машина вийшла з ладу і Литвиненко звернулася до магазину з проханням повернути машину. В магазині відмовили задовольнити це прохання, мотивуючи тим, що машина вийшла з ладу протягом гарантійного терміну і вона може звернутися в майстерню гарантійного ремонту.
Литвиненко відхилила пропозицію магазину і звернулася до юридичної консультації з проханням підготувати позовну заяву до суду,
Як вирішить адвокат проблему Литвиненко ?

Завдання 2.
Одеське виробниче об'єднання "Електронмаш" звернулося з позовом до ЗАТ "Соляріс-Дніпро" про стягнення боргу на сумму 353 000 гривень, який не сплачений у відповідності до договору купівлі-продажу.
В результаті перевірки матеріалів встановлено: позивач передав із свойого складу перевізнику - АТП №1701 М.Одеса товар.Останній вивантажив товар в склад покупця і оформив відповідні перевізні документи. Але, покупець, перевіривши через 15 днів товар, відмовився сплатити за нього встановлену ціну, оскільки продані йому електричні двигуни в основному були непрацюючими. Позивач пояснив, що продав якісний товар; непрацюючими двигуни могли стати в результаті потрапляння води під час перевезення або на складі у покупця.
Яке рішення повинен прийняти суд ? Обгрунтуйте його. Складіть текст договору купівлі-продажу відповідно до умов задачі,

Завдання 3.
Згідно з оголошенням у газеті «РІО» громадянин Марущак звернувся до громадянина Романова, щоб купити у нього кухонний гарнітур. Оглянувши товар і погодивши ціну, сторони домовилися, що Марущак приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток Марущак залишив 500 гривень. З'явившись через два дні за меблями, Марущак виявив, що Романов продав їх іншій особі за більш вигідною ціною. Марущак зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт та ін.), повернення завдатку 500 грн. і компенсацію за моральну шкоду.
Питання до задачі:
Вирішить спір.
З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?

Завдання 4.
Громадяни Гаврилов і Борчук уклали договір купівлі-продажу житлового будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Борчуком Гаврилов поселився в будинку разом із сім'єю. Через деякий час дружина Борчука заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.
Проаналізуйте ситуацію.
Вирішить спір.
Самостійна робота 5 – 4 години
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Особливості купівлі-продажу транспортних засобів – 2 години.
Тема 2. Особливості купівлі-продажу земельної ділянки. Договір найму-продажу – 2 години.


Семінарське заняття 6: “Контрактація сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Міна (бартер)” – 2 години.

ПЛАН
Поняття договору на постачання сільськогосподарської продукції.
Сторони договору контрактації. Порядок укладення, зміст та предмет договору.
Поняття та значення договору на постачання енергоресурсів. Сторони та зміст договору.
Відповідальність сторін за порушення режиму постачання та споживання енергоресурсів.
Поняття та види договору міни.
Сторони, зміст та форма договору міни.
Відповідальність сторін за договором міни.

Запитання до самоконтролю:
Які особливості договору контрактації?
В чому полягають відмінності договору постачання сільськогосподарської продукції від договору поставки та договору купівлі-продажу?
Які права та обов’язки мають сторони за договором постачання енергоресурсів?
Як переходить право власності в договорі міни?
Які обмеження та заборони щодо застосування бартерних операцій в сучасних умовах передбачає чинне законодавство України?


Лекція 7: “Права споживачів та їх судовий захист” - 2 години.

Історичні аспекти становлення споживацького права в Україні. Загальна характеристика джерел споживацького права України. Основні поняття споживацького права. Цивільно-правові відносини, на які розповсюджують свою дію норми споживацького права. Права споживачів. Судовий захист прав споживачів. Відшкодування шкоди, завданої житію, здоров'ю чи майну споживача.

Практичне заняття 7: “Права споживачів та їх судовий захист” – 2 години

Завдання № 1
Приватний підприємець Михайло Миронов зобов’язався передати Петровій 2 жіночих костюма різних фасонів, розміру і кольору, не обумовивши при цьому якості товару. Петрова попередньо сплатила вартість костюмів. Михайло Миронов передав останній всю партію товару. В процесі використання костюмів з’ясувалось, що тканина, з якої вони виготовлені, низької якості, що зшиті вони слабкими нитками, стрічка нерівна, і довжина спідниць не відповідає моді. Петрова повідомила про це Михайлу Миронову. Останній відповів, що якість костюмів не була обумовлена в договорі і що костюми придатні для використання у відповідності з їх призначенням.
Чи відповідає обставинам справи оцінка недоліків костюмів Михайлом Мироновим у відповіді на претензію Петрової?
Які варіанти вимог Петрова може пред’явити Миронову після отримання костюмів низької якості, яка не була конкретизована в договорі?
Протягом якого строку Петрова може пред’явити претензію Миронову про неналежну якість костюмів?

Завдання № 2
Дізнавшись з газети „РІО” про те, що магазин „Світло” проводить розпродаж люстр зі знижкою 15 %, Лідія Іванівна відвідала цей магазин і придбала там кристальну люстру з 5 порцеляновими свічками і 30 кристальними підвісками. Роботу люстри продавець продемонстрував на зразку, що був виставлений в магазині. В той же день при установці люстри в квартирі Лідія Іванівна виявила 2 дефекти: електроенергія не поступала до двох свічок, одна кристальна підвіска була пошкоджена. На другий день Лідія Іванівна вимагала від продавця замінити люстру на аналогічну, оскільки не може користуватися нею за призначенням. Останній відмовився, оскільки Лідія Іванівна не змогла довести, що придбала люстру в цьому магазині.

Як повинна Лідія Іванівна підтвердити факт придбання нею люстри в магазині „Світло”? Протягом якого часу з дня покупки люстри Лідія Іванівна може пред’явити вимогу до магазину „Світло” про її заміну? Протягом якого часу від дня пред’явлення вимоги про заміну дефектної люстри на якісну повинна бути проведена заміна?

Завдання № 3
12 березня 2006 року Раїса Розова придбала в магазині „Електротехніка” побутовий повітряочищувач. Через 5 днів він зламався. 19 березня 2006 р. Розова привезла несправний прилад в магазин. В цей день ціна на всі типи повітряочищувачів знизились на 15 %.
Що може вимагати Раїса Розова від магазина „Електротехніка” при пред’явленні йому несправного повітряочищувача? В який строк магазин зобов’язаний замінити повітряочищувач на новий? Яку неустойку повинен сплатити магазин у випадку порушення строку заміни повітряочищувача? Як буде обчислюватись гарантійний строк при заміні повітряочищувача? Як буде обчислюватись ціна дефектного повітряочищувача, якщо в момент його заміни вартість знизилась на 15 %?

Завдання № 4
10 березня 2006 р. Власова придбала в магазині „Електроніка” телевізор „Sony”. Вдома вона з’ясувала з інструкції по експлуатації телевізора про те, що він повинен бути встановлений так, щоб відстань від екрана до глядача була не менше 2-3 метрів. Площа кімнати не дозволяла виконати цю вимогу. 15 березня 2006 р. привезла телевізор в магазин з метою обміняти його на телевізор з меншим екраном і побачила, що ціни на телевізори підвищились на 15 %.
В яких випадках можна обміняти свій телевізор належної якості на інший такий самий, але іншої марки? Протягом якого часу Власова має право на обмін телевізора належної якості? Якими правами може скористатися Власова у випадку, якщо телевізор необхідної марки відсутній? Чи зобов’язана Власова сплатити різницю у вартості телевізора, придбаного перший раз, і обраного нового телевізора?

Завдання № 5
Годун 20 вересня купив у магазині «Денді-ЛТД» спортивний костюм і кросівки, які в присутності продавця він оглянув і приміряв. Вдома він разом з жінкою оглянув куплені речі, однак цього разу колір і фасон спортивного костюма йому не сподобався. Спортивний костюм він не одягав, тому що вирішив віднести його в магазин і обміняти, але цього довгий час не робив, бо знаходився в тривалому відрядженні. 25 листопада, збираючись до спортивного залу, він помітив, що кросівки мають серйозні недоліки: вони погано проклеєні та ще й відрізняються частково один від одного кольором вставних деталей. Наступного дня Годун зайшов до магазину і звернувся з вимогою обміняти спортивний костюм і повернути йому вартість кросівок. Адміністрація магазину в цьому йому відмовила через те, що спортивний костюм є якісно зробленим і що покупець 20 вересня наполегливо просив дати йому костюм такого кольору і фасону. Через те, що кросівки були ним ношені, дефекти вказаного товару були помічені не одразу, він втратив право вимагати заміни вказаної речі. Крім цього, адміністрація вказала на те, що магазин є приватним, і дія правил купівлі-продажу в державних торгових закладах на них не розповсюджується, а на видному місці висить табличка «Куплений товар не обмінюється».
Чи може Годун обміняти спортивний костюм через те, що йому не сподобався колір і фасон? Які права має покупець у випадку продажу товару з недоліками? Наскільки обґрунтованими є заперечення магазину «Денді-ЛТД»? Напишіть рішення суду по цій справі.

Завдання № 6
Меблева фабрика „Оріон” за договором купівлі-продажу зобов’язалась передати меблевому салону „Меблі-люкс”, якій належав підприємцю Дроздову, комплект кухонних меблів із 10 предметів. Приймаючи товар, Дроздов виявив, що у комплекті меблів був відсутній одна навісна шафа, а в кухонному столі полиця.
Яка умова договору порушена? Які права виникли у підприємця у зв’язку з порушенням? Які права виникнуть у Дроздова у разі якщо меблева фабрика не виконає у розумний строк вимоги підприємця?

Самостійна робота 7 – 4 години
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Стандартизація та сертифікація, як основна форма закріплення вимог щодо якості продукції – 2 години.
Тема 2. Гармонізація національного законодавства України з чинними міжнародними стандартами – 2 години.

Лекція 8: “Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)” – 2 години.

Поняття та загальна характеристика договору дарування. Предмет договору дарування. Сторони договору дарування. Форма договору дарування. Прийняття дарунка. Обов'язки дарувальника. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Обов'язок обдарованого на користь третьої особи. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Пожертва. Поняття та загальна характеристика договору реній. Сторони договору ренти. Форма договору ренти. Передання майна під виплату ренти. Забезпечення виплати ренти. Форма, розмір і строк виплати ренти. Права та обов'язки сторін. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплачу ренти. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду). Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду).

Семінарське заняття 8: “Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)” – 2 години.

ПЛАН
Поняття та ознаки договору дарування.
Сторони та зміст договору дарування.
Договір пожертви.
Поняття, форма та сторони договору ренти.
Зміст договору ренти.
Форма, розмір та строк виплати ренти.
Підстави та наслідки розірвання договору ренти.
Поняття, форма та сторони договору довічного утримання.
Зміст договору довічного утримання.
Особливості припинення договору довічного утримання.

Запитання до самоконтролю:

Що є предметом договору дарування?
Який строк позовної давності для пред’явлення вимоги про розірвання договору дарування?
В чому різниця між договором дарування та пожертвою?
Чи може дарувальник обтяжити обдарованого певними діями на свою користь?
Які суб’єкти цивільного права можуть виступати в якості сторін договору дарування?
Чи є нормативно встановлені обмеження вартості подарунку, які можуть дарити або приймати недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи?
Чи можуть бути предметом дарування особисті немайнові блага?
В яких випадках дарувальник може розірвати договір дарування?
Чи відповідає обдарований за збитки, що виникли у дарувальника у випадку відмови від прийняття подарунку і в якому обсязі?
Які умови є істотними для договору ренти?
Яка різниця між договором ренти і договором купівлі-продажу?
Яка різниця між договором безстрокової ренти і договором довічного утримання?
Які правові наслідки недотримання вимоги про нотаріальне посвідчення договору ренти?
В чому різниця між платною і безоплатною рентою?
Ч. 2 ст. 735 ЦК «Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти». Які правові наслідки вчинення угоди без згоди одержувача ренти?
Як забезпечується виплата ренти?
До якого виду договорів відноситься договір довічного утримання?
Чи переходять обов’язок набувача за договором довічного утримання до його спадкоємців?

Практичне заняття 8: “Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)” – 4 години

Практичне заняття № 1

Завдання № 1
Леонтій Лобов в письмовій формі уклад договір дарування зі своїм братом, відповідно до якого останній ставав власником 1-кімнатної квартири. Пізніше обдарований в усній формі відмовився від дарунку і не взяв ключі від квартири. Вночі засмітилась фонова труба, і вся рідина, що зливалась з верхніх поверхів, через унітаз розлилась по всій квартирі. Паркет зіпсувався. Крім того були пошкоджені квартири, що знаходились нижче. Леонтій Лобов подав позовну заяву до брата, в якій вимагав від нього відшкодування матеріальних збитків, що були спричинені відмовою від прийняття дару і поселитися в цій квартирі.
Чи вважається договір дарування розірваним?
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 2
Грищенко уклав договір дарування з своїм племінником, за яким у власність останнього передавалась дача з земельною ділянкою. Після укладення договору банк, на відсотки з вкладу в який жив дарувальник, збанкрутив. Грищенко залишився без засобів до існування і відмовлявся від виконання договору дарування, мотивуючи це тим, що повинен продати дачу і поліпшити своє матеріальне становище.
Чи буде договір розірваний в наведеній ситуації?
Які дії слід вчинити Грищенко для розірвання договору дарування?

Завдання № 3
Підприємець Сілкін пожертвував онкологічному центру автомобіль для виїзду до хворих на виклик, що і було записано в договорі. Однак співробітники центру стали використовувати автомобіль для приватних подорожей. Сілкін незабаром загинув в автокатастрофі, а син, дізнавшись, що центр не виконує умов договору, укладеного батьком, подав позов до суду з вимогою розірвати договір пожертви і повернути йому автомобіль онкологічним центром.
Чи має право син вимагати повернення майна?
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 4
Звягінцева подарувала своїй племінниці срібну брошку із дорогоцінного каміння, а також пообіцяла подарувати інші коштовності у день її весілля. У відповідь племінниця подарувала своїй тітці літню сукню та білі босоніжки.
Чи можна вважати ці відносини між родичами відносинами дарування? Чи була усна обіцянка Звягінцевої про подарунок на весілля укладенням договору дарування на майбутнє?

Завдання № 5
Погодін подарував свою старину гітару онуку. Через певний час дід дізнався, що онук користується гітарою неохайно – кидає її куди попало, на зауваження не реагує, а одного разу навіть спробував вдарити нею свого знайомого по голові. Бачачи таке ставлення до родинної реліквії, Погодін звернувся до суду щодо розірвання договору і повернення гітари.
Чи правомірні вимоги Погодіна? Яке рішення повинен прийняти суд? Чи може Погодін відмінити договір дарування без звернення до суду?

Завдання № 6
Колісниченко купила светр на товарному ринку, який там же одягла на себе. Увечері вона побачила у себе почервоніння шкіри на руках та шиї. Вважаючи, що це алергічна реакція на вовну, вона вирішила подарувати свій светр подрузі Лебедєвої на день народження. Подруга носила кілька днів светр, не звертаючи увагу на почервоніння шкіри та сверблячку. Із поліклініки, куди вона звернулась, її відправили у інфекційну лікарню з діагнозом: короста. Після вилікування, Лебедєва подала позов до суду щодо відшкодування всіх витрат на лікування та завданої моральної шкоди. Колісниченко вину не визнала, вважаючи, що подруга сама винувата, що носила светр не звертаючи увагу на почервоніння.
Проаналізуйте правомірність дій сторін договору дарування. Чи обґрунтовані вимоги позивача та заперечення відповідача по справі? Яке рішення повинен прийняти суд? Чи змінилася б ситуація, у разі якщо б лікування було б безоплатним?

Практичне заняття № 2

Завдання № 1
За договором ренти Олена Резнік, мешканець селища Гай, передала своєму сусіду Леоніду Лихову за плату у власність земельну ділянку, а останній зобов’язався виплачувати їй ренту безстроково.
Договором передбачалась виплата ренти в грошовій формі, а після збору врожаю – овочами на суму, відповідно до грошової суми ренти. Сторони погодились, що періодичність виплати ренти повинна бути встановлена у відповідності з ЦК.
Через 5 років після укладення договору ренти Резнік загинула по дорозі у гості до своєї дочки Людмили Лавандової. Остання стала спадкоємцем померлої. Лихов не став сплачувати Лавандовій ренту, посилаючись на те, що він укладав договір з Резнік і грошей їй сплатив достатньо, щоб відшкодувати вартість земельної ділянки. Лавандова з цими доводами не погодилась і звернулась до суду з вимогою до Лихова про сплату грошової ренти за три роки і відсотків, виходячи з облікової ставки НБУ на день подачі позовної заяви.
Який строк виплати ренти? Чи перейшли права отримувача ренти до спадкоємця – Людмилі Лавандовій? Чи правомірні позовні вимоги Лавандової до Лихової? Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 2
Сідоров за договором безстрокової ренти передав підприємцю Волкову безоплатно у власність 100 тис. грн. При цьому останній зобов’язався сплачувати Сідорову щомісяця ренту у вигляді грошової суми. В договорі також передбачалось, що Волков повинен був застрахувати на користь Сідорова ризик невиконання або неналежне виконання ним свого обов’язку.
Через два роки після укладення договору Волков почав затримувати виплату ренти, а потім прострочив її більше ніж на рік. Крім цього, з’ясувалося, що Волков не поновив страхування ризику невиконання або неналежне виконання перед Сідоровим своїх обов’язків.
Сідоров звернувся до адвоката за консультацією щодо можливості захисту своїх прав.
Дайте правову консультацію щодо описаної ситуації. Які вимоги можна пред’явити у судовому порядку для захисту прав Сідорова? Яка відповідальність може бути покладена на Волкова через прострочення ним виплати ренти? Коли можливо збільшити розмір рентних платежів?

Завдання № 3
Одінцова уклала з Павлом договір щодо передання йому у ренту нежитлового приміщення під офіс через три місяця після укладення самого договору. В обмін на це Павлов зобов’язувався сплачувати визначені у договорі майбутні рентні платежі після безоплатної передачі самого приміщення. Втім, після спливу трьохмісячного строку, Одінцова відмовилась передавати приміщення, посилаючись на тяжкий матеріальний стан, для покращення якого вона мала намір продати приміщення іншій особі. Павлов звернувся до суду.
Проаналізуйте ситуацію. Які варіанти вирішення цієї задачі існують?

Завдання № 4
Оксана Пугачова, 65 років, за договором довічного утримання передала безоплатно належну їй 3-кімнатну квартиру у власність Глеба Колобкова. Згідно з договором Пугачова повинна була проживати в ізольованій кімнаті і забезпечуватись харчуванням, одягом і доглядом у випадку її захворювання. Прийнявши квартиру Колобков без погодження з Пугачовою здав в оренду 2 кімнати студента з Африки за високу плату. Через 5 років квартира набула захаращеного вигляду, стала такою, що потребує капітального ремонту. Пугачова вимагала від Колобкова проведення ремонту, але він відмовився. Тоді Пугачова подала позов до суду з вимогою сплатити ринкову вартість квартири у зв’язку з неналежним використанням квартири і неналежним доглядом за нею.
Як повинна визначатись сума ренти, якщо вона не вказана в договорі, чи підлягає вона індексації? Чи правомірні дії Колобкова при укладенні договору оренди? Чи правомірні позовні вимоги Пугачової до Колобкова про сплату ринкової вартості квартири у зв’язку з неналежним використанням квартири і неналежним доглядом за нею? Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 5
За договором довічного утримання одержувач ренти Степанія Стародубцева, мешканець м. Київ, передала безоплатно належну їй 2-кімнатну квартиру у власність Кирилу Курочкіну, який зобов’язався забезпечувати відчужувача утриманням.
В договорі була визначена вартість всього обсягу утримання в грошовій сумі, яка складала 2 мінімальні розміри заробітної плати в місяць. Крім того, договір передбачав сплату ритуальних послуг. Після укладення договору Стародубцева переїхала до свого будинку в сільській місцевості, а Кирило Курочкін сплачував їй утримання згідно умов договору. Через 3 роки Курочкін обміняв 2-кімнатну квартиру Стародубцевої на 3-кімнатну квартиру без її згоди. Дізнавшись про обмін, Стародубцева в судовому порядку вимагала від Курочкіна сплати ринкової вартості квартири. Кирило подав до суду зустрічний позов з вимогою про компенсацію витрат, що були ним понесені у зв’язку з утриманням Стародубцевої.
В яких випадках Кирило Курочкін повинен сплачувати вартість ритуальних послуг? При яких умовах Курочкін мав право провести обмін 2-кімнатної квартири Старобудцової на 3-кімнатну? Чи правомірні вимоги Стародубцевої до Курочкіна, викладені в позовній заяві? Чи правомірні вимоги Курочкіна до Стародубцової, викладені в зустрічній позовній заяві? Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання № 6

82-річна Колосова передала Мелехову за договором безстрокової ренти за плату свій будинок та земельну ділянку. Останній зобов’язався сплачувати їй та її 64-річній доньки ренту у рівних частках у грошовій формі.
Через два роки Колосова померла, а через рік в наслідок нещасного випадку померла і її донька.
З якою періодичністю Мелехов повинен був сплачувати рентні платежі? Як Мелехов повинен був розпорядитися часткою Колосової після її смерті? Чи припиняється зобов’язання ренти після смерті Колосової, у разі якщо у неї з’являться спадкоємці? Що є підставою для припинення рентних правовідносин?

Самостійна робота 8 – 4 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Обов’язок обдарованого на користь третьої особи – 2 години.
Тема 2. Особливості укладення договору довічного утримання щодо майна, що є у спільній сумісній власності – 2 години.

Змістовний модуль ІІІ. СИСТЕМА ДОГОВОРІВ НАЙМУ

Терміни та поняття до змістовного модулю 3: найм, піднайм, наймач, наймодавець, титульний володілець, неспоживна річ, індивідуально-визначена річ, пролонгація договору, конклюдентні дії, поточний ремонт, капітальний ремонт, цільове використання, віддільні поліпшення, невіддільні від майна поліпшення, тимчасові мешканці, лізинг, прокат, підрядник, генеральний підрядник, субпідрядник, замовник, кошторис, притримування, регресний позов, сприяння замовника, істотний недолік, здача і приймання виконаної роботи, ризик випадкової загибелі матеріалів, непридатність матеріалів, явні недоліки, приховані недоліки, відступи від умов договору, істотні відступи від договору, загибель предмета підряду, відмова замовника від договору, прострочка в прийнятті виконаної роботи, істотний недолік, новобудова, капітальний ремонт, підрядний контракт у будівництві, будівельний майданчик, об’єкт будівництва, проектні роботи, пошукові роботи, вихідні дані, завдання на проектування.

Література: [2, 5, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,37, 39, 40, 42, 43, 51, 52, 57, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 76, 82, 85, 88, 91, 94, 121, 122].

Лекція 9: “Поняття та характерні ознаки договору найму (оренди). Види договору найму” – 2 години.

Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору найму (оренди). Суттєві умови договору найму (оренди). Предмет договору. Строк договору. Плата за користування майном (орендна плата). Сторони договору. Права та обов'язки сторін договору. Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Наслідки поліпшення та погіршення речі, переданої у найм. Ремонт речі, переданої у найм. Підстави розірвання договору найму на вимогу наймодавця та на вимогу наймача. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм. Припинення договору найму. Види договору найму. Договір прокату. Найм (оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. Найм (оренда) транспортного засобу. Загальна характеристика договору лізингу. Предмет договору лізингу. Лізинговий платіж. Особливості оренди державного та комунального майна. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла. Предмет договору. Сторони договору. Строк договору найму житла. Права та обов'язки сторін договору. Плата за користування житлом. Ремонт житла, переданого у найм. Договір піднайму житла. Тимчасові мешканні. Розірвання договору найму житла. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору.

Семінарське заняття 9: “Поняття та характерні ознаки договору найму (оренди). Види договору найму” – 2 години.

ПЛАН
Поняття та ознаки договору найму (оренди).
Права та обов’язки наймодавця і наймача.
Припинення договору найму.
Особливості оренди державного та комунального майна.
Поняття та ознаки договір прокату.
Договір найму земельної ділянки.
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Договір найму (оренди) транспортного засобу.
Договір лізингу.
Договір найму житла.
Характерні риси договору позички.

Запитання до самоконтролю:
Що може бути предметом договору найму?
Яка форма договору найму?
Хто повинен проводити ремонт майна, переданого в найм?
В яких випадках наймач має право вимагати а) зменшення орендної плати, б) розірвання договору, в) відшкодування витрат на поліпшення речі, переданої у найм?
Які правила користування найманим майном?
Які правові наслідки проведення наймачем поліпшень речі, переданої у найм?
В яких випадках договір найму може бути розірваний достроково?
Як в законодавстві вирішується питання про право наймача на укладення договору на новий строк після завершення строку найму?
В чому особливість суб’єктивного складу правовідносин в договорі прокату?
Що може бути предметом договору прокату?
Чи має право наймач за договором прокату переважне право на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем?
Яка форма договору найму транспортного засобу?
Яка з сторін несе витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу при його наймі?
Яка правова доля земельної ділянки при здачі будівлі, що на ній знаходиться, у найм?
В яких випадках договір найму будівлі підлягає державній реєстрації?
В чому різниця між прямим і непрямим лізингом?
Хто несе ризик випадкового знищення предмета договору лізингу?
Поняття та види житлового фонду.
Особливості виселення громадян з житлового будинку?
Які підстави для розірвання договору найму житла?
Яка мета договору комерційного найму?
Які особливості судового та адміністративного порядку виселення з соціального житлового фонду?
Що є підставою для збереження житла за тимчасово відсутнім громадянином?
Який порядок вселення громадян в житлове приміщення в якості постійно проживаючих з наймачем?
Який порядок укладення договору найму житла на новий строк?

Практичне заняття 9: “Поняття та характерні ознаки договору найму (оренди). Види договору найму” – 2 години.

Завдання № 1
Товариство „Дормашсервіс” уклало з ВАТ „Регіональні телефонні мережі” договір найму землерийної машини терміном на один рік. Через 5 місяців машина вийшла з ладу і виникла необхідність у капітальному ремонті.
ВАТ зробило ремонт, а крім того обладнало машину новим пристроєм. Протягом останніх 4-х місяців ВАТ не платило плати за користування машиною, вважаючи, що витрати на ремонт і вартість нового технологічного пристрою мають бути зараховані в таку плату.
Товариство „Дормашсервіс” з цим не погодилось, пояснивши, що ремонт і поліпшення машини наймач провів без його згоди.
Як вирішити спір?

Завдання № 2
Власником приватного підприємства на підставі виданого ним розпорядження була надана 2-кімнатна квартира менеджеру Сисоєвій у новозбудованому 8-квартирному будинку. Після заселення квартири вона звернулась до паспортного столу із заявою про реєстрацію. У прописці було відмовлено на тій підставі, що реєстрація в наданій квартирі повинна здійснюватися на підставі виданого райвиконкомом ордера, а оскільки такий відсутній, то в ній було відмовлено.
Юрисконсульт, до якого звернулась Сисоєва, порадив їй жити в квартирі без реєстрації і пояснив, що користуватись нею вона може лише на час роботи, а в разі звільнення може бути виселена.
Проаналізуйте наведену ситуацію і зробіть висновок.

Завдання № 3
Васьков передав Петрову, який будував будинок за сплатним договором позички, оформленим усно бетономішалку на невизначений строк з щомісячною сплатою фіксованої суми. Оскільки сам Васьков будинок вже побудував бетономішалка йому вже була непотрібна і він продав її Сидорову повідомивши, що зараз вона у Петрова, але якщо йому потрібно, то він може її забрати. Петров, дізнавшись про це, подав позов до суду бо вважав, що він як користувач має переважне право купівлі. Крім того, він зажадав, щоб платежі за використання бетономішалки були зменшені, оскільки при її використанні зіпсувався підшипник і він замінив його за власні кошти. Сидоров одразу після купівлі з'явився до Петрова і зажадав передачі бетономішалки.
Чи мав право Васьков продати річ, яка знаходилася в користуванні Петрова без попередження останнього? Чи має Петров право переважної купівлі речі взятої ним в позичку? Хто повинен нести витрати по заміні підшипника? Чи має право Сидоров негайно вимагати повернення речі?

Завдання № 4
Горський взяв напрокат піаніно строком на один рік, уклавши відповідну угоду з ательє прокату. У зв'язку з виїздом у 3-місячне відрядження, Горський передав піаніно в тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він платитиме вартість прокату за той час, поки піаніно буде знаходитися в його квартирі. Хмельов поставив піаніно біля батареї центрального опалення і незабаром в інструменті з'явились дві тріщини. Після закінчення строку угоди Горський повернув піаніно в ательє прокату. Проте після огляду інструмента ательє прийняти його відмовилось і запропонувало Горському відремонтувати інструмент за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те. що винуватцем псування піаніно є Хмельов.
Чи мав право Горський передати піаніно Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов платив вартість прокату піаніно замість Горського і яким чином? За чий рахунок треба відремонтувати піаніно'1 Чи має право Горський потім вимагати компенсації збитків від Хмельова?

Завдання № 5
Акціонерне товариство „Яна” орендувало у заводу «НЦТ» комп'ютери й автомобілі. За умовами договору орендар повинен був 27 березня 2007 року доставити комп'ютери і автомобілі орендодавцю за місцем його знаходження, однак не зробив це. У зв’язку з цим, орендодавець направив у відрядження за місцем знаходження орендаря (за 100 км) своїх робітників і транспорт для прийому майна. яке знаходилось у орендаря, та доставки його орендодавцю. Зразу після отримання майна завод подав позов до АТ „Яна” про стягнення 20 тис. грн., включивши в суму позову вартість капітального ремонту автомобілів і комп'ютерів, вартість мастильних матеріалів і пального, вартість комп'ютерних програм, кошти, що були витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам-завантажникам, орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ „Яна” після закінчення строку угоди. Відповідач позову не визнав.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні позовні вимоги?

Завдання № 6
Алікперов уклав з фірмою договір прокату на використання телевізору протягом 6 місяців та сплатив всю суму договору відразу. Через три місяця Алікперов був звільнений з роботи, а тому для вирішення своїх матеріальних проблем вирішив достроково розірвати договір прокату і повернути собі гроші сплачені за користування телевізором. Наймодавець відмовився повертати гроші, оскільки договір був укладений саме на 6 місяців, а загальні положення цивільного законодавства не дозволяють одностороннього розірвання договору без згоди іншої сторони.
Дайте правову оцінку правомірності дій сторін.

Завдання № 7
Мазур по переводу з Куп'янського РВ МВС перейшов в УВС м. Харкова, де був взятий на квартирний облік у жовтні 2006 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік у Куп'янську (грудень 2004). він подав скаргу на ім'я голови районної Ради. При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив 3-кімнатну квартиру в м. Куп'янську сім'ї своєї старшої дочки і в Харкові проживає за договором найму в приватизованій 2-кімнатній квартирі свого одинокого батька. На підставі встановленого виконком констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні.
Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.
Яке рішення необхідно випести по скарзі? Які підстави для взяття па квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?

Самостійна робота 9 – 6 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Особливі ознаки різновидів договору лізингу – 2 годин.
Тема 2. Складіть письмово таблицю, яка б містила спільні та відмінні елементи лізингу з такими договорами як оренда державного та комунального майна, купівля-продаж, поставка – 2 години.
Тема 3. Порівняльно-правовий аналіз законодавств Росії та України щодо системи договорів найму – 2 години.

Лекція 10: “Поняття та загальна характеристика договору підряду. Види договору підряду” – 2 години.
Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору підряду. Сторони договору. Предмет договору. Ціна договору. Порядок оплати роботи. Поняття та види кошторису. Строки виконання робіт. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника. Гарантія якості роботи. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи. Види договору підряду. Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду. Проектно-кошторисна документація та її правове значення. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта. Передання та прийняття робіт. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. Поняття та загальна характеристика договору підряду на проектні та пошукові роботи. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Семінарське заняття 10: “Поняття та загальна характеристика договору підряду. Види договору підряду” – 2 години.

ПЛАН
Поняття, ознаки та значення договору підряду.
Сторони, зміст та форма договору підряду.
Основні права та обов’язки сторін.
Відповідальність за договором підряду.
Види договору підряду (загальна характеристика).
Договір побутового підряду.
Договір будівельного підряду.
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

Запитання до самоконтролю:
Що є предметом договору підряду?
Яка з сторін несе ризик випадкового знищення матеріалів?
Яка відповідальність генерального підрядника перед замовником за неналежне виконання обов’язків субпідрядником?
В чому різниця між договором підряду і договором купівлі-продажу, договором про надання послуг і трудовим договором?
Як встановлюється строк і ціна договору підряду?
Яка позовна давність застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи?
В яких випадках ціна договору підряду може змінюватись? Які є види кошторису?
Що треба розуміти під інформаційним обов’язком підрядника перед замовником?
Що є предметом договору побутового підряду?
В чому особливість суб’єктивного складу правовідносин у договорі побутового підряду у порівнянні з договором підряду?
Як визначається ціна договору побутового підряду?
Які гарантії прав замовника в договорі побутового підряду передбачені ЦК?
Які нормативно-правові акти крім ЦК здійснюють регулювання суспільних відносин по договору побутового підряду?
Які особливості передання та прийняття робіт за договором будівельного підряду?
Як розподіляється ризик між сторонами при виконанні договору будівельного підряду?
Хто зобов’язаний забезпечити будівництво матеріалами та устаткуванням?
Хто може бути підрядником за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт?
Що таке вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт?

Практичне заняття 10: “Поняття та загальна характеристика договору підряду. Види договору підряду” – 2 години.

Завдання № 1
При виконанні підрядником робіт по будуванню житлового будинку при прокладанні фундаменту була пошкоджена міська каналізаційна мережа та вузловий колодязь міського вузла зв'язку „Телеком”. Аварія виникла через розходження між проектними даними, які містяться в отриманих від замовника документах і фактичним розміщенням каналізаційної мережі та вузлового колодязя „Телеком”. Підрядник припинив всі роботи, усунув наслідки аварії та пред'явив замовнику вимоги про оплату виконаних ним робіт, оскільки сам об'єкт будівництва було законсервовано до з'ясування нових умов будівництва.
Замовник відмовився від оплати пославшись на те, що аварія викликана від дій самого підрядника, і взагалі підрядник повинен був вивчати будівельну ділянку та повідомити про можливість деяких перешкод до початку будівництва. В цьому випадку замовник міг би звернутися до міськвиконкому з клопотанням про заміну виділеної для побудови будинку земельної ділянки.
Проаналізуйте правомірність дій та вимог сторін договору. Яким чином повинен діяти підрядник при виявленні неврахованих проектом робіт, що потребують додаткових витрат? Якщо б внаслідок аварії був знищений і сам об'єкт будівництва, то хто б поніс ризик випадкової загибелі речі?

Завдання № 2
Петров замовив будівельному кооперативу будівництво двохповерхового дачного будинку. Матеріал для будівництва був наданий кооперативом. Строк здачі був встановлений на 1 травня. 28 квітня будинок був готовий, про що підрядник повідомив замовника. 30 квітня Петров прийняв другий поверх, що було оформлено відповідним актом. Прийняти весь будиночок він не встиг, не вистачило часу. В зв'язку зі святами повне прийняття було заплановано на 3 травня. 2 травня сталося гроза і внаслідок попадання блискавки в будинок він повністю згорів.
Хто в даній ситуації несе ризик випадкової загибелі речі? Чи вплине на ситуацію те що замовник прийняв другий поверх? Через скільки днів після закінчення робіт і повідомлення про це замовника він повинен прийняти об'єкт? Які наслідки ухилення замовника від прийняття об'єкт?

Завдання № 3
Член садівничого товариства Кобзар уклав з робітниками будівельної організації Серьогіним, Телегіним, Кучеренком письмовий договір, який вони назвали трудовою угодою. У відповідності з договором робітники зобов'язувалися у вільний від основної роботи час збудувати на садовій ділянці Кобзаря будинок з його матеріалів. Оскільки Кобзар не зміг до обумовленого строку дістати матеріали і передати їх робітникам, то вони почали споруджувати будинок на місяць пізніше, ніж було узгоджено. Будинок споруджувався у відповідності з узгодженим проектом. До 23 червня будівництво будинку було в цілому завершено, залишилося виконати лише незначні малярні роботи. Вночі з 23 на 24 червня була гроза і від удару блискавки будівля згоріла. Робітники вимагали від Кобзаря оплатити вартість робот, посилаючись на те, що укладений договір був трудовим. Кобзар відмовився оплатити вартість робот у зв'язку з тим, що вони ним не прийняті.
Який договір був укладений між робітниками та Кобзарем? Чи обґрунтовані вимоги робітників та заперечення Кобзаря? Як вирішити спір? Невиконання якого обов'язку однією із сторін призвело до збитків, хоча зазвичай їх не відшкодовує жодна із сторін?

Завдання № 4
Незадовго до закриття майстерні два лікаря місцевої лікарні зайшли та здали на ремонт свої годинники імпортного виробництва. Годинники були прийняті без їх оформлення, без видачі лікарям квитанцій, особа, що приймала пообіцяла видати їх ранком, бо в неї скінчилися бланки. Тієї ж ночі майстерня була погромлена і годинник Васіна пропав, а годинник Сокуренко був пошкоджений, внаслідок чого вартість ремонту зросла в 5 разів. Васін звернувся з вимогою про повернення йому нового годинника тієї ж марки, а Сокуренко - про ремонт на раніше узгоджених умовах. Власник майстерні в задовольнянні їх вимог відмовив і заявив, що претензію про повернення годинника необхідно пред'являти зловмисникам (якщо вони будуть знайдені), а ремонтувати пошкоджений годинник за свій рахунок він не буде.
Як повинна бути оформлена угода і які наслідки недотримання форми? Як необхідно вирішити справу?

Завдання № 5
По договору між генеральним підрядником та субпідрядною організацією остання в червні 2008 року повинна була виконати електромонтажні роботи. Однак внаслідок відсутності електроарматури роботи фактично були початі лише 6 вересня 2008 року, внаслідок чого на 3 місяці був порушений узгоджений графік виконання робіт на об'єкті, а інша субпідрядна організація не змогла вчасно почати упоряджувальні роботи і понесла збитки. На підставі цього вона подала претензію до генпідрядника про сплату неустойки за зрив узгоджених строків, а до іншого субпідрядника про відшкодування збитків (виплату простоїв).
Як необхідно вирішити справу ?

Завдання № 6
Замовник - дирекція підприємства „Світанок” - подала позов до будівельно-монтажного управління про стягнення штрафу за завдання побудованого об'єкту з недоліками, неустойки за прострочення здачі на 90 днів та про відшкодування збитків у зв'язку з простоєм працівників підприємства та устаткування. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт –168 млн. грн.
Підрядник зазначив, що затримка будівництва викликана несвоєчасним зданням фундаменту будови субпідрядником - будівельною компанією „Фортеця”, до якої слід звертатися з вимогою про стягнення неустойки. Підрядник також зазначив, що сума штрафу за недоробки не відповідає за розміром обсягу недоробок.
В судовому засіданні господарського суду замовник зазначив, що недоробки було усунено за тиждень після встановленого терміну.
Як слід обчислювати суму штрафу? Як вирішити спір?

Завдання № 7
Гнатенко уклав договір з Ремтрестом на капітальний ремонт своєї трикімнатної квартири. Вартість роботи та матеріалів тресту була визначена загальною сумою 1880 гривен. Відповідно до умов договору ремонт повинен був початися 5 вересня і закінчитися 11 вересня. При укладенні договору Гнатенко заплатив 900 гривен, а 6 вересня до нього зателефонували з Ремтресту та попросили згоди на перенесення початку робіт на 9 вересня, тому що трест не має можливості виділити робітників, вони зайняті на інших об'єктах. Гнатенко відмовився від цієї пропозиції, оскільки він взяв на роботі відпустку за свій рахунок та чекає ремонтників. Роботи були розпочаті лише 8 вересня та закінчені 15 вересня. По закінченні роботи Гнатенко сплатив ще 400 гривен, а решту оплатити відмовився, вважаючи це понесеними збитками (неотримання зарплати) внаслідок порушення трестом умов договору. Окрім цього, частину робіт він виконав сам. Ремтрест звернувся з позовом до суду про стягнення з Гнатенко неоплаченої ним суми.
Чи підлягає позов Ремтресту задоволенню?

Самостійна робота 10 – 4 годин
Теми для самостійного вивчення:
Тема 1. Зробіть письмове порівняння норм чинного Цивільного кодексу України (глави 61), які встановлюють відповідальність за порушення договору підряду, з Правилами побутового обслуговування населення – 2 години.
Тема 2. Проаналізуйте норми законодавства про захист прав споживачів, які можуть бути застосовані до відносин побутового замовлення – 2 години.

Індивідуальна робота 10 – 2 години
Завдання:
1. Визначте предмет виконання договірного зобов’язання, яке виникає з договору підряду. Оформіть свою відповідь письмово.

Питання до заліку:
Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права.
Система зобов’язального права.
Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання.
Відмінність зобов’язальних та речових правовідносин.
Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні.
Множинність осіб в зобов’язанні.
Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання.
Види цивільно-правових зобов’язань.
Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань.
Поняття виконання зобов’язання.
Принцип реального виконання та принцип належного виконання зобов’язання.
Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи.
Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання.
Виконання обов’язку боржника іншою особою.
Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні.
Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання.
Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання.
Виконання грошового зобов’язання.
Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Особливості забезпечувальних зобов’язань. Види способів забезпечення виконання зобов’язань.
Неустойка, її види та форми. Функції неустойки.
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу.
Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.
Гарантія. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. Основні риси гарантії за ЦК України.
Застава та її види. Предмет застави. Форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Наступна застава (перезастава).
Звернення стягнення на заставлене майно. Особливості застави майнових прав. Особливості застави цінних паперів.
Притримання. Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе.
Поняття цивільно-правової відповідальності. Співвідношення понять “відповідальність” та “санкція”.
Функції цивільно-правової відповідальності.
Форми цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність.
Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивільно-правової відповідальності.
Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань.
Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності.
Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Співвідношення збитків та неустойки.
Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.
Способи припинення зобов’язання, що залежать від волі сторін.
Способи припинення зобов’язання, що не залежать від волі сторін.
Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Договір як правочин та як правовідносини.
Принцип свободи договору.
Функції цивільно-правового договору.
Види цивільно-правових договорів. Поіменовані та непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. Попередній договір.
Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний договір. Договір на користь третьої особи.
Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. Поняття та значення істотних умов договору. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами України. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.
Стадії укладення цивільно-правового договору. Поняття та основні ознаки пропозиції укласти договір (оферти). Поняття та основні ознаки акцепту.
Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору.
Підстави для зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.
Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Види договору купівлі-продажу.
Сторони договору купівлі-продажу. Предмет договору. Форма договору. Ціна договору.
Кількість товару. Якість товару. Асортимент товару. Комплектність товару.
Договір роздрібної купівлі-продажу.
Договір поставки: поняття та загальна характеристика.
Поняття та ознаки договору дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування.
Сторони договору дарування. Права та обов’язки сторін за договором дарування. Обов’язок обдарованого на користь третьої особи.
Договір пожертви.
Поняття договору ренти.
Сторони за договором ренти. Форми і зміст договору ренти. Строк договору ренти. Предмет договору ренти. Форма і розмір ренти.
Підстави та наслідки розірвання договору ренти за ініціативою одержувача або платника ренти.
Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).
Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Предмет договору довічного утримання (догляду). Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду).
Особливості припинення договору довічного утримання (догляду). Способи забезпечення виконання договору.
Поняття та ознаки договору найму (оренди). Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). Строк договору найма (оренди). Ціна договору найму (оренди). Форма договору.
Права та обов’язки наймодавця (орендодавця) за договором найму (оренди). Права та обов’язки наймача (орендаря) за договором найму (оренди).
Договір прокату.
Договір лізингу.
Договір оренди державного та комунального майна.
Договір найму (оренди) земельної ділянки.
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Договір найму (оренди) транспортного засобу.
Поняття та особливості договору найму (оренди) житла. Права та обов’язки наймача та осіб, які постійно проживають з ним.
Зміна договору найму жилого приміщення. Припинення договору найму жилого приміщення. Виселення.
Поняття та загальна характеристика договору позички (безоплатного користування майном). Відмінність позички від найму (оренди).
Сторони договору позички. Об’єкт договору позички. Строк договору позички. Форма договору позички. Права та обов’язки сторін за договором позички.
Припинення договору позички. Розірвання договору позички. Правові наслідки припинення договору позички.
Поняття ознаки та значення договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів з надання послуг.
Сторони договору підряду. Права та обов’язки сторін. Множинність осіб в договорі підряду та залучення для виконання договору третіх осіб.
Зміст договору підряду. Ризик у підрядних відносинах. Відповідальність за договором підряду.
Договір побутового підряду.
Договір будівельного підряду.
Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.

Рекомендована література:

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.
Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 47 (21.11.95). – ст. 349.
Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – ст. 573.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.
Закон України від 7 лютого 1991 р. «Про власність» (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – ст. 249.
Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10 (10.03.92). – ст. 139.
Закон України від 22 грудня 1995 року  «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3 (16.01.96). – ст. 9.
Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 20 (19.05.2000). – ст. 148.
Закон України від  10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30 (28.07.92). – ст. 416.
Закону України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 10 (05.03.2004). – ст. 102.
Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – 15 (09.04.2004). – ст. 231.
Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 24. - ст.128.
Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. – 18. – ст. 78.
Закон України “Про транспорт” від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 51. – ст. 446.
Закон України „Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України,, 1996. – № 40. – ст. 183.
Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 29. – ст. 139.
Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 52. – ст.562.
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 22. – ст.105.
Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 51. – ст.548.
Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст. 377.
Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – ст. 103.
Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.
Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” вiд 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 1. – ст. 1.
Закон України від 12 січня 2006 року «Про житловий фонд соціального призначення» // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 19-20 (19.05.2006). – ст. 159.
Закон України від 1 грудня 1998 року «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 2-3 (21.01.99). – ст. 20.
Закон України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 31 (06.08.99). – ст. 246.
Закон України від 19 грудня 1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 46 (14.11.95). – ст. 345.
Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 27 (07.07.2000). – ст. 212.
Закон України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери і фондовий ринок» // Голос України. – 2006. – № 69.
Закон України від 19 червня 1992 р. «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.
Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – ст.642.
Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – ст. 313.
Закон України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – ст. 383.
Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції Закону від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 7 (17.02.2006). – ст. 84.
Закону України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – ст. 207.
Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – ст. 30.
Закону України “Про авторське право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – ст. 1450.
Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст. 251.
Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 37 (15.09.2000).– ст. 307.
Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993р. № 3688-XII (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст. 34.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 (15.02.94), ст. 34
Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 48 (01.12.92). – ст. 650.
Закон України від 25 червня 1993 р. “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. – ст. 345.
Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – ст. 95.
Постанова КМ України від 19 квітня 1999 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» // Офіційний вісник України, 1999. – № 16 (07.05.99). – ст. 648.
Постанова КМ України від 6 квітня 1998 р. № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України” // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р. – № 14. – С. 150.
Постанова КМ України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» // Офіційний вісник України, 1998. – № 36 (24.09.98).- ст. 1327.
Постанова КМ України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» // Офіційний вісник України, 1998.– № 34 (10.09.98) – ст. 1280.
Постанова КМ України від 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про затвердження положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення» // Офіційний вісник України, 2004, № 38 (08.10.2004), ст. 2500.
Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України, 2004, № 10 (26.03.2004), ст. 639
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Затв. Наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40.
Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8.
Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. з наступним змінами та доповненнями.
Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9. // Все про бухгалтерський облік. – 10 травня 1999р. - № 43.
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – ст. 2707.
Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16 грудня 1999 року № 46 «Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2000 р. за № 25/4246.
Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 14 грудня 1994 р. № 4  «Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями»
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27 серпня 2000 року № 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)»
Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 р. № 2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - № 1.
Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996р. / Постанови Пленуму Верховного Суду України. – 2000. – Т.1. – С.112.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком, 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” від 14 грудня 1993 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” від 28 квітня 1995 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” від 1 квітня 1994 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: ІВА, 1997.
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1941.
Агарков М. Предмет и система советского гражданского права // Советское государство и право. – 1940. - № 8-9. – С. 52-72.
Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. – Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. – Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права. – 396 с.
Ансон В. Договорное право. М., 1984.
Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей. Москва : Юрид.лит. 1984.
Базылев Б.Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.
Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М. : Статут, 1997.
Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М., Статут, 2000.
Брагинский Н.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.: Статут – 1999. – 254с.
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.- М., 1963.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юрид лит-ра, 1976. - 216 с.
Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования.- Томск, 1987.
Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: - Київ, Юрінком – 2002
Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. – М.: Спарк, 1999.
Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. - М.: Юргиз, 1950.
Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) / Под общей ред. Е. О. Харитонова. – Х.: ООО “Одиссей”, 1999. – 848 с.
Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1993.
Гражданское право: учебник./ Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масляева.- М., 1997.
Гражданское право. Учебник. под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1-3. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. - 632 с.
Гражданское право: учебник./ Под ред. Е.А.Суханова.- М., 1998.- Т.1, 2.
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут»., 2000. (Классика российской цивилистики).
Дзера О.В. Загальні положення про правочин в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003 . - № 7.
Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003 . - № 10.
Ем В.С. Договор ренты // Законодательство.- М., 1999
Зобов’язальне право/ за ред.О.Дзери.-К.: Юрінком Інтер.-1998.
Золотарь В.А., Дятлов П.П. Советское жилищное право – Киев: Либидь –1990.
Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории “хозяйственного права”. – М.: “Статут”, 2000. С. 422 – 423.
Иоффе О.С. Обязательственное право, М.: Госюриздат, 1975. – 880 с.
Иоффе О. С. Советское гражданское право. – Ч.1-3 – Л. : Издательство Ленинградского университета,1958-1965.
Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 21-64.
Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М.: Наука - 1980. – 256с.
Кабалкин А.Ю. Договор бытового проката. // Российская юстиция. – 1998. - №8. – С.16-18.
Калмыков Ю.Х. Некоторые вопросы учения о гражданском правонарушении / Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998
Канзафарова І.С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу. Автореферат дис. ... кандидата юр. Наук. – К., 1999 р.
Кодифікація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А.Довгерта. – К., 2000.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп. / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. С. 480 – 508.
Корецкий В. И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 128 с.
Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство: Авторефканд.юрид.наук. 12.00.03, КГУ, К.: 1985, 27с.
Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.
Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.
Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 160с.
Ласк Г. Гражданское право США. М., 1961.
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.Статут: 1999.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.189-200.
Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юридическая литература, 1970. - 315 с.
Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. –М., 1968.
Маслов В.Ф. Право на жилище – Харьков: издательство про Харьковском университете 1986.
Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. І-П, М.,1997.
Морандьер Л.Ж.. Гражданское право Франции. -М., 1961.
Нечипоренко О.І. Деякі питання визначення підстав вважати договір неукладеним // Збірник тез доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (10 червня 2011 року).
· Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, Видавн. центр «Вектор», 2011.
· С.181
· 183.
Нечипоренко О.І. До питання про визнання неукладеним виконаного договору //Оптимізація цивільного та цивільно-процесуального законодавства України: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 22 верес. 2011 р.).
· К.: Нац.акад. внутр. справ, 2011.
· С. 114-117.
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат – 1950. – 416с.
Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.
Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. – Дис...к.ю.н. – К., 2002.
Победоносцев К. Курс гражданского права. – СПб: Сунодальная типография, 1896. – Ч. I-III.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,1998.
Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2001.
Рясенцев В. Форма сделок и последствия ее несоблюдения // Сов. юстиция.- 1974.- № 21.
Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994. – 96 с.
Садиков О. Имущественные санкции и исковая давность //Сов.юстиция.- 1973.- №7.
Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.
Синицкая М.Е. Защита интересов граждан по договору бытового подряда М., 1973, 48с.
Советское гражданское право/ Учебник под ред. Маслова В.Т., Пушкина А.А. в 2-х частях, Ч. 1. –К.: «Вища школа», 1977. – 477 с.
Тархов В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права. - Саратов, 1987.
Теория государства и права. Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА
· М – НОРМА, 1997. – 570 с.
Теория государства и права / Под ред. К. А. Мокичева. – М.: Юридическая литература, 1971. – 632 с.
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.
Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. – 87 с.
Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973.
Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.
Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право.Цивилистика: Учеб.пособие.-К.:АСК., 2001.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.
Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 856 с.
Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 року, прийнятий Верховною Радою в першому читанні 5 червня 1997 року // Українське право. – 1999. - № 1.- С. 31-612.
Шершеневич. Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М. - 1981.

13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 230176
    Размер файла: 604 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий