Практикум — УЗ — 2017+

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРАКТИКУМ
до самостійної роботи студентів
з дисципліни «Управління витратами»
для студентів ІV курсу всіх форм навчання
спеціальності "Економіка підприємства"
Одеса ОНЕУ 2017
Практикум і завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами» для студентів ІV курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Укл. Ю.А. Єгупов. – Одеса: ОНЕУ, 2017 р. – 30 с.

З М І С Т1. Практичні завдання

3

2. Індивідуальні завдання (до самостійної роботи студентів)
15


2.1. Індивідуальне завдання № 1 «Планування динаміки собівартості продукції»

15


2.2. Індивідуальні завдання № 2 «Калькуляція повної собівартості продукції»

20

2.3. Індивідуальні завдання № 3 «Калькуляція собівартості продукції методом «Дірект-кост»

21

2.4. Індивідуальні завдання № 4 «Оцінка досягнення цільових показників діяльності підприємства»

27


4. Господарська ситуація «Після пожежі»


28

Література
29
1. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1.
Витрати ВАТ «Київгума» у звітному році відображені в таблиці 1. Таблиця 1.
Вихідні дані для розрахунків

Найменування витрат
Сума, тис. грн.
Найменування витрат
Сума, тис. грн.

наднормативні виробничі витрати
179
витрати від участі в капіталі
84

витрати на збут
5781
інші прямі витрати
3782

розподілені постійні загальновиробничі витрати

3108
прямі матеріальні витрати
142716

інші неопераційні витрати
273
змінні загальновиробничі витрати
2073

інші операційні витрати
1374
фінансові витрати
881

адміністративні витрати
4063
нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

234

прямі витрати на оплату праці
10364
Необхідно розрахувати: а) виробничу собівартість продукції; б) собівартість реалізованої продукції; в) операційні витрати; 4) витрати звичайної діяльності підприємства в звітному році.

Задача 2.
Рівень витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції в розрізі калькуляційних статей становить:
вартість сировини і матеріалів 12634 тис. грн.
загальновиробничі витрати 862 тис. грн.
поворотні відходи (віднімаються) 73 тис. грн.
витрати на підготовку і освоєння виробництва нової продукції 341 тис. грн.
вартість палива на технологічні цілі 129 тис. грн.
витрати на збут 267 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи від основної і додаткової заробітної платні виробничих робочих 695 тис. грн.
вартість енергії на технологічні цілі 247 тис. грн.
витрати на зміст і експлуатацію устаткування 2142 тис. грн.
основна і додаткова заробітна платня виробничих робочих 1963 тис. грн.
адміністративні витрати 548 тис. грн.
вартість купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів 5937 тис. грн.
Необхідно розрахувати рівень технологічної, виробничої, заводської і повної собівартості товарної продукції підприємства.
Задача 3.
Протягом звітного року підприємство придбало матеріалів на суму 582610 грн. На основі вихідних даних табл. 2 і 3 визначити: 1) собівартість виробленої продукції; 2) собівартість реалізованої продукції.
Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунків

Види запасів
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

Матеріали
148362
98106

Незавершене виробництво
223675
274361

Готова продукція
364781
223547


Таблиця 3
Вихідні дані для розрахунків

Статті витрат
Величина витрат, тис. грн.

Прямі витрати на матеріали
?

Прямі витрати на оплату праці
366943

Виробничі непрямі витрати
298557


Задача 4.
Розрахувати собівартість валової продукції, повної собівартості товарної і реалізованої продукції.
Вихідні дані для розрахунків

Витрати на виробництво
10873 тис. грн.

Витрати на роботи і послуги, що не включаються у валову продукцію
191 тис. грн.


Зміна залишків витрат майбутніх періодів
- 164 тис. грн.

Зміна залишків резервів майбутніх платежів
+ 236 тис. грн.

Зміна собівартості залишків незавершеного виробництва
- 439 тис. грн.

Адміністративні витрати
678 тис. грн.

Витрати на збут
523 тис. грн.

Зміна собівартості залишків нереалізованої продукції
- 419 тис. грн.


Задача 5.
Закрійний та швейний цеха трикотажного комбінату знаходяться в одній будівлі, загальною площею 28.000 м2 . Загальна площа приміщень закрійного цеху складає 10.000 м2, швейного цеху – 18.000 м2. Витрати на утримання і обслуговування будівлі складають 1.984.200 грн. у рік.
Необхідно розподілити витрати на утримання і обслуговування будівлі між двома цехами.

Задача 6.
Два механічних цеха машинобудівного заводу обслуговуються одним козловим краном. Час роботи крана по обслуговуванню механічного цеху №1 складає 532 годин у рік, цехи №2 – 1465 годин. Витрати на утримання і обслуговування крана складають 368.120 грн. в рік
Необхідно розподілити витрати на утримання і обслуговування крана між двома цехами.

Задача 7.
Молокозавод має два підрозділу основного виробництва і два підрозділу допоміжного виробництва. Квартальні витрати підрозділів основного виробництва (без урахування витрат допоміжних підрозділів в кошторисах основних підрозділів) складають:
для основних виробничих підрозділів:
652.700 грн. (для П1) і 274.100 грн. (для П2);
для допоміжних підрозділів:
54.600 грн. (для Д1) і 42.300 грн. (для Д2);
Частка послуг, наданих кожним допоміжним підрозділом, представлена в таблиці 4.
Таблиця 4
Структура послуг допоміжних підрозділів
у розрізі підрозділів-споживачів (%)


Поставщики
послуг
Споживачі послуг


Основні виробничі підрозділи
Підрозділи допоміжного виробництва


П1
П2
Д1
Д2

Д1
42
38
-
20

Д2
65
25
10
-


Необхідно розподілити витрати допоміжних підрозділів, використовуючи два методи: а) метод прямого розподілу; б) метод поетапного розподілу.

Задача 8.
На основі даних таблиці 5 необхідно здійснити факторний аналіз: 1) відхилення фактичного рівня витрат на 1 грн. товарної продукції від запланованого; 2) динаміки даного показника в звітному році в порівнянні з попереднім роком. За результатами аналізу необхідно визначити абсолютний і відносний вплив на відхилення і динаміку аналізованого показника зміни: а) номенклатури і обсягів продукції; б) питомих змінних витрат на одиницю продукції; в) загальної суми постійних витрат; г) оптових цін підприємства на вироблену продукцію.


Таблица 5
Исходные данные для анализа отклонения (динамики) фактических затрат
на 1 грн. ТП в отчетном году от запланированного уровня (уровня предыдущего года)

Прод-я
Постоянные затраты,
грн.
Переменные затраты
на единицу продукции, грн.
Объемы выпуска продукции, шт.
Отпускная цена единицы продукции, грн.


Базисный
год
Отчетный год
Базисный год
Отчетный год
Базисный год
Отчетный год
Базисный год
Отчетный годплан
факт

план
факт

план
факт

план
факт

А
х
х
х
64,7
66,8
69,8
11 360
11 890
11 920
120
125
127

В
х
х
х
96,1
88,2
92,6
910
985
1040
304
315
322

Всего
410 360
462 860
498 140
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 9.
В базисному році обсяг товарної продукції підприємства в діючих оптових цінах склав 8652 тис. грн. по собівартості - 6584 тис. грн. Темп зростання товарної продукції в плановому році складе 107,6 %. Зниження собівартості продукції в планованому році за рахунок впливу основних техніко-економічних чинників складе 644,2 тис. грн. Збільшення обсягу товарної продукції за рахунок зміни цін в планованому році складе 477,8 тис. грн. Збільшення собівартості товарної продукції за рахунок зміни цін на окремі види сировини, матеріалів, комплектуючих виробів складе 241,3 тис. грн.
Визначити планову зміну рівня витрат на 1 грн. товарної продукції в планованому році (в %), у тому числі за рахунок: а) впливи техніко-економічних чинників; б) зміни цін на матеріальні і готову продукцію.

Задача 10.
На основі даних таблиці необхідно визначити відносну економію витрат за рахунок структурних змін у виробництві.

Таблиця 6
Вихідні дані для розрахунків


Найменування продукції
Собівартість
од. продукції базисному році, грн.
Ціна од.
продукції у
базисному році, грн.

Обсяги виробництва продукції
у натуральному виразі, шт.

А
423
457
140
92

Б
142
173
225
135

В
694
916
418
592


Задача 11.
На механічному заводі обсяг товарної продукції звітного року в діючих оптових цінах підприємства склав 24687 тис. грн., собівартість товарної продукції – 21571 тис. грн. В плановому році обсяг товарної продукції в цінах базисного року збільшиться на 6,5 %. Сума амортизаційних відрахувань в базисному році 1687 тис. грн., в плановому – 1752 тис. грн.
Визначити: 1) відносну економію витрат на амортизаційних відрахуваннях; 2) зниження витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок поліпшення використання основних фондів підприємства.

Задача 12.
У базисному році обсяг товарної продукції ВАТ «Стальканат» збільшився на 8,3 % і склав 86472 тис. грн. Собівартість товарної продукції базисного року – 78324 тис. грн., зокрема 24715 тис. грн. складають умовно-постійні витрати. Темп приросту останніх в базисному році – 3,9 %. Запланований темп зростання обсягу товарної продукції в плановому році – 6,3 %.
Визначити: 1) відносну економію на умовно-постійних витратах за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції; 2) зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок даного чинника (у %).

Задача 13.
Обсяг товарної продукції верстатобудівельного заводу в базисному році складає: у оптових діючих цінах – 19697,3 тис. грн., за собівартістю – 17327,6 тис. грн. Темп зростання обсягу товарної продукції в плановому році – 107,4 %. З метою зниження собівартості продукції в плановому році передбачається впровадити заходи щодо заміни алюмінієвого литва на сталеве при виготовленні деталей № 7 і 12 таблиця 7.
Таблиця 7
Вихідні дані для розрахунків

Показники
Одиниці виміру
До
впровад-ження
Після впровад-
ження

1. Норма витрат алюмінієвого литва на виготовлення деталі:
№7
№12

кг
-“-

3,9
11,3

-
-

2. Ціна 1 кг алюмінієвого литва
грн.
15,41
-

3. Норма витрат сталевого литва на виготовлення. деталі:
№7
№12

кг
кг

-
-

4,6
13,2

4. Ціна 1 кг сталевого литва
грн.
-
10,6

5. Програма виробництва деталей в планів. року
№7
№12

шт.
-“-

8260
6520

9370
7930

Визначити: 1) річну економію витрат за рахунок заміни матеріалів; 2) зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок даного заходу (у %).

Задача 14.
Обсяг товарної продукції верстатобудівельного заводу в базисному році складає: у оптових діючих цінах – 6357 тис. грн., за собівартістю – 4975 тис. грн. Темп зростання обсягу товарної продукції в плановому році – 106,9 %. З метою зниження собівартості продукції в плановому році передбачається впровадити заходи щодо зниження норм витрат чавунного литва при виготовленні деталей № 16 і № 19 до верстатів 2А576 таблиця 8.

Таблиця 8
Вихідні дані для розрахунків

Показники
Одиниця виміру
До
впровадження
Після
впровадження

1. Норма витрат чавунного литва на виготов. деталі:
№16
№19

кг
кг

17,3
11,7

15,1
8,4

2. Ціна 1 кг чавунного литва
грн
7,6
7,6

3 Програма виробництва деталей в планів. року
№16
№19

шт.
-“-

1132
1873

1280
2362


Визначити: 1) річну економію витрат за рахунок зниження норм витрат матеріалів; 2) зниження рівня витрат на 1грн. товарної продукції за рахунок даного заходу (у %).

Задача 15.
Первинна вартість агрегату складає 40368 грн., ліквідаційна вартість 4032 грн. Період корисної експлуатації агрегату 6 років, протягом якого планується провести 14000 одиниць продукції, у тому числі: в 1-у році 2500 од., в 2-м 3500 од., в 3 –6 -м по 2000 од.
Необхідно визначити: 1) вартість агрегату, що амортизується; 2) суму нарахованої амортизації за 2 роки експлуатації агрегату при використовуванні методу прямолінійного списання і виробничого методів.

Задача 16.
Первинна вартість фрезерного верстата 54120 грн. Термін служб (період корисної експлуатації) верстата складає 8 років, по закінченню яких він може бути проданий за 2200 грн.
Необхідно визначити: 1) вартість верстата, що амортизується; 2) суму нарахованої амортизації за 2 роки експлуатації верстата при використанні методу прямолінійного списання і кумулятивного методу (суми цифр літ).
Задача 17.
Первинна вартість агрегату складає 24360 грн., ліквідаційна вартість 1500 грн. Період корисної експлуатації агрегату 4 року. Необхідно визначити: 1) вартість агрегату, що амортизується; 2) суму нарахованої амортизації за 2 роки експлуатації агрегату при використанні методу прямолінійного списання і методу зниження залишку.

Задача 18.
Первинна вартість фрезерного верстата 4037 грн. Термін служб (період корисної експлуатації) верстата складає 7 років, по закінченню яких він може бути проданий за 1800 грн.
Необхідн
о визначити: 1) вартість верстата, що амортизується; 2) суму нарахованої амортизації за 2 роки експлуатації верстата при використанні методу прямолінійного списання і методу подвійного зниження залишку.

Задача 19.
Підприємство випускає 3 види продукції: А, Б, В. Річна сума витрат на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО) складає 156210 грн.
На основі даних таблиці 9 необхідно визначити питому величину ВУЕО на одиницю продукції, використовуючи як базу розподілу: а) кількість верстато-годин обробки продукції; б) основну заробітну платню виробничих робочих. Проаналізувати отримані результати.

Таблиця 9
Вихідні дані для розрахунків
Найменування показника
Найменування продукції


«А»
«Б»
«В»

Кількість верстато-годин обробки одиниці продукції, верстато-годин

14,2

16,8

19,4

Технологічна трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин

29,3

26,7

23,6

Середня годинна тарифна ставка, грн.
7,96
8,12
8,67

Річний обсяг виробництва продукції, одиниць
95
128
216


Задача 20.
Підприємство випускає широкий асортимент деревообробного устаткування, зокрема верстати для виготовлення паркетної дошки «А», «Б» і «В». Річна сума загальновиробничих витрат підприємства (ЗВВ) складає 924613 грн., фонд основної заробітної платні виробничих робочих (ОЗПВР) – 1157452 грн., річна сума витрат на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО) – 1356820 грн.
На основі даних таблиці 10 необхідно визначити питому величину ЗВВ на одиницю продукції, використовуючи як базу розподілу: а) ОЗПВР; би) ОЗПВР і ВУЕО. Проаналізувати отримані результати.
Таблиця 10
Вихідні дані для розрахунків
Найменування показника
Найменування продукції


«А»
«Б»
«В»

Технологічна трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин
24,8
12,6
16,5

Середня годинна тарифна ставка, грн.
9,25
8,92
8,34

Питома величина ВУЕО на одиницю продукції, грн.
189,6
220,8
167,3


Задача 21.
1. Прямі витрати на одиницю продукції «А» за планом 2.387 грн.
2. Загальна сума прямих витрат на виробництво 8.987.553 грн.
3. Технологічна трудомісткість одиниці продукції 28,4 нормо/годин
4. Середня годинна тарифна ставка виробничих робочих 9,87 грн.
5. Плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО) 1.847.521 тис. грн.
6. Плановий фонд основної заробітної платні виробничих робочих
987.562 тис. грн.
7. Плановий кошторис загальновиробничих витрат (ЗВВ) 698.587 тис. грн.
Визначити планову виробничу собівартість одиниці продукції «А в умовах багатономенклатурного виробництва, використовуючи як базу розподілу ЗВВ: а) основну заробітну платню виробничих робочих (ОЗПВР); б) прями витрати; в) ОЗПВР і ВУЕО.

Задача 22.
1) Прямі витрати, що відносяться на собівартість одиниці продукції А, складають за планом 2562 грн., у тому числі основна заробітна платня виробничих робітників 387 грн. 2) Плановий фонд основної заробітної платні виробничих робітників підприємства (ОЗПВР) 3324 тис. грн. 3) Вихідні дані для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО) надані в таблиці 11. Плановий кошторис загальновиробничих витрат (ЗВВ) 1087 тис. грн.

Таблиця 11
Вихідні дані для розрахунків

Групи
обладнання
Плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання, тис. грн.
Плановане річне завантаження обладнання (тис. верстато-годин)
Нормативні витрати часу роботи обладнання на од. продукції «А»
(верстато -годин)

1
2321
1032
22,3

2
4527
1421
11,8

3
1745
324
17,5

Всього
8593
2777
х

Визначити: 1) кошторисну ставку ВУЕО на одиницю продукції «А»; 2) планову виробничу собівартість одиниці продукції «А» в умовах багатономенклатурного виробництва, використовуючи 2 методи розподілу ЗВВ: а) пропорційно основній заробітній платні виробничих робочих (ОЗПВР); б) ОЗПВР і ВУЕО.

Задача 23.
1. Планова виробнича собівартість одиниці продукції «А» 384 грн.
2. Плановий обсяг виробництва продукції «А» 5.340 шт.
3. Планова виробнича собівартість товарної продукції підприємства 8.634 тис. грн.
4. Адміністративні витрати по плановому кошторису 713 тис. грн.
5. Постійні витрати на збут по плановому кошторису 562 тис. грн., у тому числі планові витрати на рекламу продукції «А» 182 тис. грн.
6. Змінні витрати на збут (упаковку) одиниці продукції «А» 8 грн.
7. Планова ціна одиниці продукції «А» 643 грн.
Необхідно: 1) скласти планову калькуляцію собівартості одиниці продукції «А» за повними витратами в умовах багатономенклатурного виробництва; 2) розрахувати плановий рівень рентабельності продукції і рентабельність продажів продукції «А».

Задача 24.
Планова ціна одиниці продукції «А» 986 грн., продукції «Б» – 2040 грн. Проектні обсяги виробництва продукції «А» 540 шт., продукції «Б» – 1020 шт. Планована сума постійних витрат підприємства складе 367 тис. грн. в рік.
В таблиці 12 представлений плановий рівень змінних витрат на одиницю продукції.
Таблиця 12
Вихідні дані для розрахунків

Статті витрат
Плановий рівень витрат на одиницю продукції, грн.


Продукція «А»
Продукція «Б»

1. Сировина і матеріали
152
862

2. Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби

367

415

3. Паливо і енергія на технологічні цілі
32
68

4. Заробітна платня виробничих робітників

67

139

5. Інші змінні виробничі витрати
49
73

6. Змінні невиробничі витрати(на збут)
7
11


Необхідно: 1) скласти планову калькуляцію собівартості одиниці продукції за неповними витратами (методом «Директ-кост»); 2) розрахувати питомий маржинальний прибуток і планований рівень рентабельності продажів окремих видів продукції; 3) зробити висновки щодо доцільності включення у виробничий план підприємства вказаних видів продукції; 4) визначити планований фінансовий результат підприємства від реалізації продукції; 5) розрахувати плановий рівень рентабельності товарної продукції.

Задача 25.
Підприємство випускає два види продукції. У таблиці представлений плановий рівень змінних витрат на одиницю продукції.

Таблиця 13
Вихідні дані для розрахунків
Статті витрат
Плановий рівень витрат на одиницю продукції, грн.


Продукція «А»
Продукція «Б»

1. Сировина і матеріали
87
62

2. Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби

62

173

3. Паливо і енергія на технологічні цілі
6
9

4. Заробітна платня виробничих робітників
54
31

5. Інші змінні виробничі витрати
17
10

6. Змінні невиробничі витрати(на збут)
4
6


Планова ціна одиниці продукції «А» 445 грн., продукції «Б» – 570 грн. Планові обсяги виробництва продукції «А» 325 шт., продукції «Б» – 270 шт. Планована сума постійних витрат підприємства складе 85360 грн. в рік.
Необхідно: 1) скласти планову калькуляцію собівартості одиниці продукції за неповними витратами (методом «Дірект-кост»); 2) розрахувати повну собівартість одиниці продукції, використовуючи два методи розподілу постійних витрат: а) пропорційно змінним витратам; б) на основі коефіцієнта беззбитковостї; 3) визначити рентабельність одиниці продукції.

Задача 26.
На підприємстві ВАТ «Електромаш» випуск кухонних комбайнів здійснюється в предметно-спеціалізованому цеху, що є «центром прибутку» – самостійним суб'єктом ринку. Плановий випуск кухонних комбайнів, що обґрунтований ринковим попитом і виробничими ресурсами підприємства, складає 22.380 штук в рік. Величина постійних витрат центру прибутку 2.406.827 грн. в рік; ціна одиниці продукції 527 грн.; питомі змінні витрати на одиницю продукції 233 грн.; цільовий чистий прибуток 3.400.000 грн. в рік. Ставка податку на прибуток 25 %.
На основі вихідних даних необхідно визначити: 1) обсяг беззбитковості виробництва; 2) обсяг виробництва продукції, що забезпечує отримання цільового чистого прибутку у вказаному розмірі; 3) необхідне скорочення річної суми постійних витрат центру відповідальності, що забезпечує отримання цільового чистого прибутку; 4) необхідне зниження питомої величини змінних витрат на одиницю продукції, що забезпечує отримання цільового чистого прибутку.


Задача 27.
На підприємстві ВАТ «Електромаш» випуск електричних пилососів здійснюється в предметно-спеціалізованому цеху, що є «центром прибутку» - самостійним суб'єктом ринку. Плановий випуск пилососів, що обґрунтований ринковим попитом і виробничими ресурсами підприємства, складає 38.974 штук у рік. Величина постійних витрат центру прибутку 3.326.200 грн. в рік; ціна одиниці продукції 610 грн.; питомі змінні витрати на одиницю продукції 396 грн.; цільовий чистий прибуток 5.100.000 грн. в рік. Ставка податку на прибуток 25 %.
На основі вихідних даних необхідно визначити: 1) обсяг беззбитковості виробництва; 2) коефіцієнт і резерв надійності операційної діяльності центру відповідальності у плановому році; 3) обсяг виробництва, що забезпечує надійність операційної діяльності центру відповідальності на рівні «достатньо надійний» (К’н = 3,5); 4) необхідне скорочення річної суми постійних витрат центру відповідальності, що забезпечує заданий рівень надійності його операційної діяльності; 5) необхідне зниження питомої величини змінних витрат на одиницю продукції, що забезпечує заданий рівень надійності операційної діяльності центру відповідальності.


Задача № 28
На основі представлених в таблиці даних для кожного варіанту структури поточних витрат підприємства необхідно визначити: 1) коефіцієнт операційного левериджу; 2) ефект операційного левериджу (двома методами). Проаналізувати отримані результати і зробити висновки. Таблиця 14
Показники

Варіанти структури поточних витрат


1
2

Загальна величина поточних витрат підприємства в базисному році, тис. грн.
657175
657175

у тому числі:змінні витрати на річний випуск продукції, тис. грн.
436520
510326

постійні витрати, тис. грн.
220655
146849

Обсяг реалізованої продукції підприємства в базисному році, тис. грн.
814897
814897

Запланований темп зростання обсягу реалізованої продукції підприємства, %
107,3
107,32. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
2.1. Індивідуальне завдання № 1
«Планування динаміки собівартості продукції»

Визначити рівень витрат на 1 грн. ТП у базисному та плановому році, розрахувати вплив техніко-економічних факторів на зміну собівартості продукції в плановому році на підставі даних таблиці 16.

Таблиця 16
Вихідні дані для розрахунків

Варіант

Найменування продукції
Собівартість
од. продукції базисного року, грн.
Обсяг випуску
продукції, грн.
Ціна одиниці продукції, грн.
базисний рік
базисний
рік
плановий
рік


1
2
3
4
5
6


1
А
Б
В
10200
14600
18700
205
377
420
326
395
359
12800
16750
260
·80


2
А
Б
В
9200
13600
14700
210
344
388
280
377
397
12800
16750
16080


3
А
Б
В
10100
18100
15500
205
350
463
226
395
385
12800
21750
22080


4
А
Б
В
10300
14400
17600
215
329
349
226
375
358
12800
16750
23080


5
А
Б
В
10600
14600
14200
225
372
388
276
390
395
12800
18750
16080


6
А
Б
В
10400
14700
13600
245
309
302
276
373
375
12800
16750
16080


7
А
Б
В
10800
14400
16900
215
305
345
256
345
365
12800
18750
19080


8
А
Б
В
12200
11400
17900
245
329
307
276
375
355
14800
16950
25080


9
А
Б
В
11900
15600
15800
204
311
307
226
355
335
12800
21750
16980


10
А
Б
В
10700
16600
14200
212
311
307
236
375
335
12800
17750
16080Продовження табл. 16
1
2
3
4
5
6


11
А
Б
В
10300
14700
16600
245
303
317
266
315
385
12800
19750
18080


12
А
Б
В
10400
14700
15800
222
373
336
286
399
375
15800
19750
18347


13
А
Б
В
11600
14600
14900
215
349
307
266
395
385
14800
17750
22080


14
А
Б
В
10300
17600
11900
211
345
349
266
375
395
16800
19750
13080


15
А
Б
В
10800
15700
14900
205
319
327
256
375
365
11300
17712
19080


16
А
Б
В
10700
14600
15900
215
359
377
256
395
395
17230
15750
19024


17
А
Б
В
20470
18742
22418
442
217
528
448
282
545
26420
21775
23621


18
А
Б
В
22746
12530
17882
332
517
257
410
529
286
29547
14223
19249


19
А
Б
В
16982
11278
27552
187
361
293
199
358
344
18227
17634
33552


20
А
Б
В
32745
24162
17853
232
525
441
274
533
428
36227
29450
24594


Таблиця 17
Вихідні дані для розрахунків

Варіант
Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.
Питома вага постійних витрат у собівартості ТП базисного року, %
Темп приросту ТП в базисному році, %
Темп приросту постійних витрат у базисному році, %

1
1600
1780
33
1,1
1,5

2
1720
1890
38
1,5
1,7

3
1560
1600
42
2,3
1,8

4
1478
1550
36
2,5
2,6

5
1690
7670
37
3,1
2,2

6
1685
1780
44
9,5
2,4

7
1250
1380
41
4,7
2,6

8
1560
1610
45
4,5
2,8

9
1890
1922
37
5
3,3

Продовження табл. 17
10
1920
2070
38
5,5
3,2

11
1500
1650
31
6
3,3

12
1620
1700
32
6,5
3,1

13
1500
1660
41
7
2,9

14
1778
1850
33
7,5
2,7

15
1600
1870
36
8
2,5

16
1850
2070
40
8,5
2,3

17
2174
2265
34
4,1
1,4

18
3042
3157
42
5,3
2,2

19
4362
4423
44
6,1
2,7

20
5328
5423
45
5,6
1,9


*Коефіцієнт, що враховує величину амортизаційних відрахувань, що відносяться до собівартості продукції в базисному році, складає 1.

2. Пропонується заміна сталевого лиття на латунне при виготовленні деталей № 14.
Таблиця 18
Вихідні дані для розрахунків

Варіант
Норма витрат на виготовлення деталі, кг
Ціна, грн./кг
Запланований випуск деталей за період з початку впровадження заходу до кінця планового року, од.


сталевого лиття
латунного лиття
сталевого лиття
латунного лиття


1
16,0
12,0
20,0
24,0
1000

2
12,4
9,3
21,0
25,2
1100

3
16,8
12,6
23,0
27,6
1200

4
17,9
13,4
22,0
26,4
1150

5
21,7
16,3
23,5
28,2
1120

6
14,2
10,7
23,0
27,6
1130

7
17,2
12,9
21,0
25,2
1100

8
19,8
14,9
21,0
25,2
1110

9
13,8
10,4
19,5
23,4
1320

10
22,1
16,6
20,5
24,6
1120

11
20,5
15,4
21,0
25,2
1510

12
15,7
11,8
23,5
28,2
1450

13
18,1
13,6
27,5
33,0
1360

14
19,3
14,5
21,0
25,2
1550

15
20,2
15,2
22,0
26,4
1620

16
22,4
16,8
20,5
24,6
1145

17
21,8
16,4
26,0
31,2
1245

18
26,2
19,7
24,5
29,4
1136

19
27,3
20,5
21,5
25,8
1754

20
24,1
18,1
10,5
12,6
1365


3. Пропонується впровадити заходи зі зниження норм витрат чавунного лиття при виробництві деталей № 17 .

Таблиця 19
Вихідні дані для розрахунків
Варіант
Норма витрат чавунного лиття
на виробництво деталі, кг

Ціна чавунного лиття, грн./кг
Запланований випуск деталей за період з початку впровадження заходу до кінця планового року, од.


до впровадження
заходу
після впровадження
заходу1
18,5
16,0
7,0
1000

2
18,8
16,5
7,2
1100

3
17,0
14,6
7,5
900

4
18,0
14,0
8,0
920

5
17,5
15,3
8,1
885

6
17,9
14,6
7,6
810

7
17,6
14,3
8,2
800

8
18,3
13,1
8,6
750

9
18,5
13,5
7,3
1120

10
17,9
16,0
7,5
1150

11
18,9
16,1
7,4
1100

12
17,6
15,3
6,5
890

13
18,5
14,7
6,9
880

14
19,1
14,6
7,6
850

15
19,0
14,8
7,7
780

16
18,6
15,0
8,0
900

17
22,3
19,4
9,2
950

18
21,7
18,4
10,9
980

19
25,8
23,1
11,6
1040

20
24,5
22,2
13,7
910


4. Передбачається знизити трудомісткість виробництва одиниці продукції.

Таблиця 20
Вихідні дані для розрахунків

Варіант
Трудомісткість виробництва одиниці продукції,
нормо-годин
Річна
програма
виробництва деталей, од.


до впровадження заходу
після впровадження заходу


1
12,0
10,0
1000

2
12,3
9,6
1200

3
12,5
9,5
900

4
13,0
9,0
950

5
13,2
9,8
1120

6
13,6
9,5
1150

7
13,0
9,7
1600

8
13,4
10,1
1400

9
14,0
10,5
1280

10
12,5
10,0
1330

11
12,2
10,2
1400

12
12,6
9,8
1470


Продовження табл. 20

13
12,8
10,0
1560

14
13,4
10,6
1500

15
13,6
10,4
1260

16
13,4
11,0
1360

17
14,2
12,4
1420

18
15,7
13,3
1060

19
16,5
11,8
1675

20
17,6
12,4
1510


Середньочасова тарифна ставка робітника до і після впровадження заходу однакова й становить 18,5 грн.; середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників – 30%.

5. Передбачається передати виробництво виливків на інші підприємства.

Таблиця 21
Вихідні дані для розрахунків

Варіант
Виробнича собівартість 1-ї виливки, грн.
Покупна ціна
1-ї виливки, грн.
Витрати на транспортування 1-ї виливки, грн./од.
Кількість виливків, що купуються, од.1
50
44
3,0
800

2
55
45
2,0
850

3
51
41
2,5
880

4
56
40
2,6
820

5
52
43
3,3
890

6
53
39
3,5
950

7
54
36
4,0
900

8
51
39
3,1
910

9
55
44
3,6
915

10
53
45
3,2
920

11
58
47
4,1
1000

12
59
40
4,5
850

13
54
46
4,0
1060

14
57
44
4,3
1100

15
58
45
5,0
800

16
51
48
2,2
870

17
53
47
2,9
920

18
55
49
3,1
990

19
58
51
4,2
1040

20
61
53
3,8
4090


6. У березні передбачається визволити певну кількість робітників, що працюють на умовах погодинної оплати.

Таблиця 22
Вихідні дані для розрахунків

Варіант
Кількість робітників, що
визволяється, осіб
Середньомісячна заробітна
платня 1-го робітника, що працює на умовах погодинної оплати, грн.

1
10
2910

2
12
4120

3
9
3080

4
10
3450

5
16
2980

6
11
3340

7
12
2960

8
13
4030

9
18
3810

10
10
2920

11
14
3360

12
15
2760

13
10
2970

14
12
2090

15
16
4630

16
20
2840

17
18
3510

18
14
2980

19
22
2460

20
19
3120


Збільшення собівартості товарної продукції в планованому році за рахунок зміни цін на окремі види сировини, матеріалів, комплектуючих виробів складе 541,3 тис. грн.
Збільшення обсягу товарної продукції за рахунок зміни цін в планованому році складе 727,8 тис. грн.

2.2. Індивідуальне завдання № 2
«Калькуляція повної собівартості продукції»

Підприємство випускає три види продукції: «А», «Б» і «В». На основі вихідних даних таблиці 23-28 необхідно:
1) розрахувати технологічну, виробничу, заводську і повну собівартість одиниці продукції і всього обсягу товарної продукції підприємства в плановому році (розрахунки слід виконати для двох методів розподілу витратам на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО): а) пропорційно витратам на основну заробітну плату виробничих робітників (ОЗППР); б) пропорційно нормативної машиноємності одиниці продукції й вартості 1 машино-години роботи устаткування. Загальновиробничі витрати розподіляти пропорційно ОЗППР і ВУЕО, адміністративні – пропорційно виробничої собівартості продукції, непрямі витрати на збут – пропорційно сумі виробничої собівартості продукції і прямих витрати на збут.
2) проаналізувати структуру повної собівартості товарної продукції в розрізі калькуляційних статей;
3) розрахувати рентабельність окремих видів продукції (для двох варіантів розподілу ЗВВ).

2.3. Індивідуальне завдання № 3
«Калькуляція собівартості продукції методом «Директ-кост»

Підприємство випускає три види продукції: «А», «Б» і «В». На основі вихідних даних таблиці 23-28 необхідно на основі класичної агрегованої моделі «Директ-кост»:
1) визначити склад змінних та умовно-постійних витрат підприємства;
2) розрахувати питомі змінні витрати на одиницю продукції та загальну суму умовно-постійних витрат підприємства;
3) розрахувати планову рентабельність продажів окремих видів продукції по маржинальному прибутку і провести аналіз доцільності їх включення у виробничий план підприємства (зробити відповідні висновки);
4) визначити фінансовий результат від реалізації продукції;
5) розрахувати повну собівартість і рентабельність окремих видів продукції, використовуючи дві бази розподілу постійних витрат: а) змінні витрати; б) маржинальний прибуток.
Таблиця 23
Планові обсяги виробництва продукції і оптові ціни
Варіант
 
Річні обсяги виробництва продукції, шт.
Оптова ціна (без ПДВ), грн.


А
Б
В
А
Б
В

1
258
325
414
4371
6732
5700

2
260
330
416
4725
6737
6149

3
262
335
418
4680
6629
6003

4
264
340
420
5406
6652
6133

5
266
345
422
4898
7384
6374

6
268
350
424
5388
7553
7011

7
270
355
426
5685
7973
6513

8
272
360
428
6497
7372
6855

9
274
365
430
5019
6093
6623

10
276
370
432
5233
6367
6814

11
278
375
434
5793
6936
7500

12
280
380
436
6220
8097
7961

13
282
385
438
5861
7025
7094

14
284
390
440
5341
7253
7346

15
286
395
442
4949
7178
7605

16
288
400
444
4550
7138
7365

17
290
405
446
5240
6915
7763

18
292
410
448
5365
7588
8406

19
294
415
450
5370
7954
7780

20
296
420
452
5497
6964
7688


Таблиця 24

Прямі матеріальні витрати на виробництво і збут одиниці продукції, грн.

Варіант
Сировина і матеріали
Комплектуючі вироби
Паливо і енергія на технологічні цілі
Пакувальні матеріали

 
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

1
954
780
426
1247
973
573
27
31
18
36
41
52

2
953
779
427
1246
974
574
26
30
17
37
42
53

3
952
778
428
1245
975
575
25
29
16
38
43
54

4
951
777
429
1244
976
576
24
28
15
39
44
55

5
950
776
430
1243
977
577
23
27
14
40
45
56

6
949
775
431
1242
978
578
22
26
13
41
46
57

7
948
774
432
1241
979
579
21
25
12
42
47
58

8
947
773
433
1240
980
580
20
24
11
43
48
59

9
946
772
434
1239
981
581
19
23
10
44
49
62

10
945
771
435
1238
982
582
18
22
9
45
50
63

11
944
770
436
1237
983
583
22
27
10
46
51
64

12
943
769
437
1236
984
584
24
20
11
47
52
65

13
942
768
438
1235
985
585
25
19
12
48
53
66

14
941
767
439
1234
972
586
26
18
13
49
54
67

15
940
766
440
1233
971
587
27
17
14
50
55
48

16
939
765
425
1232
970
588
28
21
15
51
56
47

17
938
764
424
1231
969
589
29
22
16
52
57
46

18
937
763
423
1230
968
590
30
23
17
53
58
45

19
936
762
422
1229
967
591
31
24
18
54
59
44

20
935
761
421
1228
966
592
32
25
19
55
60
43
Таблиця 25
Технологічна працемісткість одиниці продукції, тарифні ставки і коефіцієнти

 Вар-т
 
Виріб "А"
Виріб "Б"
Виріб "В"
Годинна
тар. ст.
І р, грн.
Тариф. коеф-ти за розрядами
Фонд
ДЗПВР
в % до фонду
ОЗПВР


всього
н-годин
в т.ч. за розрядами
всього
н-годин
в т.ч. за розрядами
всього
н-годин
в т.ч. за розрядами

 
III
 
IV
 
V
 
VI
IV
V
VI

III
IV
V

IV
V
VI1
36
14
6
16
71
34
11
26
46
21
9
16
5,84
1,42
1,61
1,83
2,04
36

2
39
15
7
17
66
33
12
21
51
22
10
19
5,92
1,43
1,62
1,84
2,05
32

3
37
16
8
13
64
32
13
19
48
23
11
14
5,98
1,44
1,63
1,85
2,06
30

4
44
17
9
18
55
31
14
10
45
24
12
9
6,22
1,45
1,64
1,86
2,07
28

5
39
18
10
11
77
30
15
32
50
25
13
12
6,14
1,46
1,65
1,87
2,08
26

6
43
19
11
13
74
29
16
29
59
26
14
19
6,12
1,47
1,66
1,88
2,09
25

7
51
20
12
19
84
28
17
39
52
27
15
10
6,58
1,48
1,67
1,89
2,1
30

8
62
21
13
28
66
27
18
21
54
28
17
9
5,96
1,49
1,68
1,9
2,11
42

9
50
22
14
14
53
26
19
8
58
29
18
11
6,39
1,5
1,69
1,91
2,12
41

10
44
23
15
6
49
25
17
7
55
30
19
6
6,57
1,39
1,6
1,82
2,03
35

11
49
24
16
9
54
24
16
14
63
31
20
12
5,89
1,38
1,59
1,83
2,02
38

12
46
25
14
7
68
23
30
15
61
32
21
8
5,73
1,37
1,58
1,81
2,01
40

13
59
26
13
20
66
22
31
13
64
33
22
9
6,04
1,36
1,57
1,8
1,99
29

14
42
13
6
23
70
21
32
17
67
34
23
10
5,91
1,35
1,56
1,79
1,98
34

15
36
12
7
17
68
20
33
15
70
35
24
11
6,12
1,34
1,55
1,78
1,97
42

16
34
11
8
15
75
19
30
26
73
36
25
12
6,47
1,33
1,54
1,77
1,96
38

17
36
10
9
17
56
18
29
9
70
37
20
13
5,82
1,32
1,53
1,76
1,95
45

18
29
9
14
6
58
17
28
13
69
36
19
14
6,08
1,31
1,52
1,75
1,94
47

19
34
8
11
15
71
16
25
30
65
32
18
15
6,15
1,43
1,59
1,8
1,98
33

20
51
7
18
26
66
15
24
27
74
31
17
26
6,43
1,44
1,6
1,81
2,06
35


Таблиця 26

Машиноємність одиниці продукції
(верстато-години)

Варіант 
Токарна обробка
Свердлильна обробка
Фрезерна обробка
Шліфувальна обробка


А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

1
7
16
12
4
9
10
13
21
10
3
5
4

2
12
8
10
7
17
14
11
9
19
2
21
5

3
8
14
9
5
10
17
12
19
11
7
15
7

4
15
9
12
11
21
15
9
15
4
5
11
6

5
10
21
11
8
15
9
11
12
17
6
18
8

6
9
19
13
9
17
11
13
21
12
5
10
13

7
16
18
7
13
22
16
11
14
8
7
22
11

8
12
14
11
21
19
18
12
15
7
8
14
8

9
9
10
9
19
11
17
11
9
18
7
12
10

10
10
12
8
12
13
19
9
11
17
6
7
7

11
11
13
17
15
12
11
12
16
19
5
9
11

12
14
8
15
9
14
10
7
13
24
11
18
7

13
10
13
11
16
8
22
11
20
13
9
17
9

14
9
20
10
14
17
20
9
13
11
5
13
11

15
7
18
22
9
13
9
11
10
18
6
20
15

16
11
19
12
8
23
18
6
15
11
3
12
20

17
6
9
19
4
17
25
13
5
9
4
17
10

18
4
12
20
6
10
15
7
12
11
5
10
14

19
7
23
12
10
14
9
6
13
17
8
16
19

20
10
15
24
9
12
17
12
9
12
10
19
14
Таблиця 27

Планові кошториси ВУЕО і планове завантаження технологічного обладнання

Варіант
ВУЕО за групами обладнання, грн.
Річне завантаження обладнання,
верстато-година
Середня енергетична потуж-ть одиниці
обладнання, кВт

 
Токарні
Свердлильні
Фрезерні
Шліфувальні
Токарні
Свердлильні
Фрезерні
Шліфувальні
Токарні
Свердлильні
Фрезерні
Шліфувальні

1
123332
65586
199034
27169
11974
8097
14319
4055
2,7
4,6
4,2
2,2

2
108128
110008
190903
61945
9920
13254
13734
9530
2,8
4,5
4,1
2,3

3
98096
89422
189034
64581
10548
11766
14107
9785
2,9
4,2
4,0
2,4

4
136278
140558
136424
47754
12060
16344
9156
7580
2,2
3,8
3,5
2,6

5
154198
87698
223568
68210
14547
11101
14240
11182
2,3
3,5
4,1
2,5

6
134081
96392
219724
62112
14574
13026
15922
10352
2,4
3,3
3,8
2,2

7
128705
119698
142985
84877
13692
18136
11348
14386
2,8
3,9
4,2
3,3

8
136626
145843
156244
60648
13012
20256
11660
10640
2,2
4,4
3,3
2,6

9
106850
140514
174084
72066
9986
16531
14039
10598
2,6
4,2
3,8
2,7

10
98035
124108
202911
39985
10656
16330
13898
7270
2,5
3,3
3,9
2,1

11
146986
110241
265488
61050
15311
13444
17582
9539
2,6
4,5
3,4
2,0

12
145800
104920
239623
85615
13500
12200
17364
12972
2,8
3,3
4,1
2,3

13
142866
132656
234243
88570
12643
17228
16496
13025
3,1
3,8
4,2
2,8

14
165267
143604
208182
66847
14756
19406
12466
11330
2,4
3,9
4,4
2,1

15
205312
94665
227285
108848
18836
11687
15052
16246
3,3
3,1
3,9
2,7

16
143254
122825
169001
78538
16096
19496
12612
14544
3,2
3,9
4,1
2,5

17
131661
149721
140269
78782
13859
19195
9809
12505
3,8
4,2
2,9
2,6

18
161014
110634
162920
84007
15048
12572
11892
11832
2,7
4,5
3,3
2,1

19
192134
93440
226578
103498
17003
12800
14809
17542
3,6
4,0
2,8
2,0

20
193037
101561
162001
94974
20108
15388
12756
17268
3,5
4,3
3,1
2,4

*вартість 1 кВт-години визначається самостійно, з урахуванням діючих тарифів на споживання електроенергії

Таблиця 28
Накладні витрати

 Вар-т
 
Витрати на підготовку
і освоєння
виробництва
продукції "В", грн.
Кошторис
загально-виробничих
витрат, грн.
Кошторис
адміністра-тивних витрат, грн.
Витрати на оплату робіт по упаковці і
навантаженню в розрахунку на од-цю продукції, грн.
Витрати на
утримання і експлуатацію
складу готової
продукції, грн.
Витрати на просування
продукції, грн.всього
 
в т.ч. на рекламу
продукції "В"

"А"
"Б"
"В"
1
14076
580000
495000
12,3
9,4
15,2
110500
85100
15200

2
11648
590000
405000
12,5
9,2
15,9
115200
86200
14300

3
26334
500000
410000
12,7
9,6
14,8
115800
86300
12500

4
23100
510000
425000
12,9
9,8
14,3
116240
86400
11600

5
39668
520000
430000
12,0
10,5
15,2
117520
82310
20310

6
19080
530000
435000
11,9
8,4
14,8
117960
79652
18400

7
17466
540000
440000
11,8
9,5
16,1
123600
63984
19300

8
13696
550000
445000
11,7
9,7
15,2
119320
65234
20720

9
21930
560000
450000
11,5
10,3
14,9
123480
78510
14650

10
27216
570000
455000
11,3
10,1
14,4
124680
63980
12380

11
21266
580000
460000
13,9
8,5
15,3
132050
85610
11530

12
29212
590000
465000
14,2
8,4
16,7
136250
63980
18420

13
22776
600000
470000
11,4
9,8
13,8
126340
85720
11460

14
20680
610000
475000
12,3
7,5
14,9
118760
69420
12360

15
16796
620000
480000
13,4
9,4
16,5
136500
62365
17500

16
20868
630000
485000
11,5
8,5
17,3
135400
78410
14530

17
14718
640000
490000
11,9
8,2
16,2
136540
76810
16850

18
24192
650000
495000
12,4
10,1
15,9
128640
81240
13640

19
28350
660000
505000
12,9
8,9
14,8
136750
88120
16540

20
17176
670000
520000
12,7
9,6
15,3
116320
67820
135402.4. Індивідуальне завдання № 4
«Оцінка досягнення цільових показників діяльності підприємства»

На основі вихідних даних і результатів виконання індивідуальних завдань № 2-3 необхідно здійснити оцінку досягнення цільових показників діяльності підприємства в умовах багатономенклатурного виробництва, а саме:
1) розрахувати питомі змінні витрати на одиницю продукції та загальну суму умовно-постійних витрат підприємства;
2) здійснити розподіл умовно-постійних витрат між окремими видами продукції, використовуючи дві бази розподілу: а) змінні витрати; б) маржинальний прибуток;
3) для кожного варіанту розподілу постійних витрат розрахувати:
а) обсяг беззбитковості виробництва;
б) обсяг виробництва продукції, що забезпечує отримання цільового чистого прибутку*, зробити відповідні висновки;
в) необхідне скорочення річної суми постійних витрат для забезпечення отримання цільового чистого прибутку;
г) необхідне зниження питомої величини змінних витрат на одиницю продукції для забезпечення отримання цільового чистого прибутку;
д) коефіцієнт і резерв надійності операційної діяльності підприємства у плановому році;
е) обсяг виробництва, що забезпечує надійність операційної діяльності підприємства на заданому рівні**, зробити відповідні висновки;
ж) необхідне скорочення річної суми постійних витрат підприємства, що забезпечує заданий рівень надійності його операційної діяльності;
з) необхідне зниження питомої величини змінних витрат на одиницю продукції, що забезпечує заданий рівень надійності операційної діяльності підприємства;
и) за результатами розрахунків зробити відповідні висновки.

* цільової чистий прибуток підприємства розраховується кожним студентом самостійно за умовами, що його величина перевищує заплановану суму на 10%.
** цільової коефіцієнт надійності операційної діяльності підприємства визначається кожним студентом самостійно, виходячи з того, що рівень надійності повинен перевищувати розрахований на одну позицію у шкалі надійності бізнесу (див. таблицю 8.1 з опорного конспекту).3. ГОСПОДАРСЬКА СИТУАЦІЯ «ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ»

Сергій Стороженко, необережний працівник ТОВ «Респект», в кінці року на передодні новорічних свят залишив недопалок біля паливних матеріалів. В результаті пожежі були зруйновані виробничі будівлі й приміщення офісу. Для складання страхового вимоги компанія повинна визначити собівартість запасів.
Бухгалтеру Лідії Петрової і керівнику виробництва Володимиру Шевченко вдалося зберегти лише незначну частину облікової інформації.
«От лихо, – сказала Лідія, – «і найгірше те, що у нас немає записів, необхідних для визначення суми страхової вимоги».
«Знаєте, – відповів Володимир, – я був на підприємстві, коли сталася пожежа, і встиг захопити лише цю відомість, з якої видно, що сукупні прямі витрати на оплату праці в цьому році склали 360.000 грн. і ми придбали сировини на суму 580.000 грн. Але, боюся, це мало нам допоможе, адже від інших записів залишився лише попіл ».
«Так, інформація мізерна, – зауважила Лідія. – «Я якраз працювала зі звітом про прибутки, коли сталася пожежа. Я машинально схопила перше сторінку, з якої випливає, що продажі за цей рік рівні 2.400.000 грн., а валовий прибуток становить 40% від продажів. До того ж я бачу, що собівартість готової продукції (з урахуванням її залишку на початок року) становила 1.620.000 грн.».
«Можливо, все не так вже й погано, – сказав Володимир. – «З моєї відомості видно, що сукупні основні витрати складають 820.000 грн., а виробничі накладні витрати рівні 70% конверсійних витрат. Нам не вистачає лише інформації про залишки запасів на початок року».
«Та ви подивіться сюди, – вигукнула Лідія. – «Це копія нашого звіту за минулий рік. У ньому містяться дані про наших запасах на початок поточного року: сировина – 36.000 грн., незавершене виробництво – 130.000 грн., готова продукція – 90.000 грн.».
«Чудово, – зрадів Володимир, – Ходімо працювати».
Необхідно: визначити суму запасів сировини, суму незавершеного виробництва і готової продукції на дату пожежі, тобто на кінець року.
ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с.
Господарський кодекс України № 436 – ІV від 16.01.2003 Звід Кодексів Законів України. К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 800 с.
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VІ: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Податковий кодекс України від 2.12.10 № 2756-VІ: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг), утвержденные приказом Госкомитета промышленной политики Украины от 02.02.2001 г. № 47: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Григор Н.М., Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Байдаченко Т.Г., Тарасова А.І., Чернопащенко М.С. – К.: ДП ДІКТЕД, 2007. – 305 с.
Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на результативні показники прибутку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) / Григор Н.М., Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Байдаченко Т.Г., Тарасова А.І., Чернопащенко М.С. – К.: ДП ДІКТЕД, 2007. – 140 с.
Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. – 6-те вид., доп. – Х.: Фактор, 2000. – 208 с.
Ананькина Е. А., Данилочкина Н. Г. Управление затратами. – М.: РИОР, ИВАКО Аналитик, 1998. 64 с.
Бутинець Ф. Ф. та інш. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
Голов С. Ф. Управленческий учет: Учебник. – К.: Либра, 2004. – 576 с.
Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприемства. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
Котляров С. А. Управление затратами. – СПб.: Питер, 2001. – 60 с.
Невешкина Е.В. Управление затратами и ценообразование: применение в условиях кризиса. Практ. пособие. – М.: Издательство «Омега –л», 2010. – 134 с.
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002, 336 с.
Уайлман Э. Сокращение затрат / Эндрю Уайлман; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес-Букс, 2009. – 198 с.
Управління витратами. Навч. посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
Управление затратами на предприятии: Учеб. / Под ред. Г. А. Краюхина. – СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 276 с.
Фанделъ Г. Теорія виробництва i витрат: Пер. з нім. К.: Таксон, 300. – 521 с.
Хорнгрен И. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий ;аспект: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
М. Шим Д. К, Сигел Д. Т. Методы управления стоимостью и анализа затрат: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 344 с.

13PAGE 15


13PAGE 142715

Приложенные файлы

  • doc 8327838
    Размер файла: 602 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий