1900_Методичка


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання
дипломних проектів освітньо
кваліфікаційного
рівня
акалавр
для студентів ф
акультету механіки та
енергетики
напряму підготовки 6.10010
"Процеси,
машини і обладнання АПВ"
Дубляни
Рекомендовано до друку методичною
радою Львівського національного
аграрного університ
ту
Протокол №
____
від
______________
Укладачі:
в.о. професора
В.Є.
Чухрай
доцент Я.В. Семен
доцент
Д.В.
Кузенко
Рецензент
Відповідальний за випуск:
доцент Ковалишин С.Й.
Видається в авторській редакції
Львівський
національний
аграрний університет, 2
ЗМІСТ

стор.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА І ЗАДАЧІ
ДИПЛОМН
ГО ПРОЕКТУВАННЯ.........................................

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО ПРО
ЕКТУВАННЯ.......
2.1. Вибір теми дипломного проекту, подання відповідної
заяви та затвердження завдання на проектування....................
2.2. Вивчення об'єкта проектування, опрацювання джерел
інформації ..........................................
⸮⸮⸀⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ ††††††††††† 
2.3. Виконання дипломного проекту згідно з календарним
планом ..........................................................................................
2.4. Захист дипломного проек
ту ................................................
СТРУКТУРА
ДИПЛОМН
ПРОЕКТ
⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱⸠
Вимоги до змісту пояснювальної записки
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸀⸮
㌮ㄮㄮ 
Титульний аркуш
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸀
⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸀
3.1.2. Завдання на дипломний проект
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸀
3.1.3. Реферат
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
㌀⸱
.4. Зміст
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱
.5. Вступ
⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱
.6. Характеристика господарства (об’єкта проектування)
㌀⸱
.7. Технологічний розділ
⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸀
㌀⸱
.8. Конструкторський розділ
⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱
.9. Охорона праці
⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
㌀⸱
.10. Охор
она довкілля
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱
.11. Економічне обґрунтування проектних рішень
⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮
㌀⸱
⸀ㄲ⸀
Загальні висновки
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮
㌀⸱
.13. Список
літературних джерел
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮
㌀⸱
.14. Додатки
⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸀
㌀⸱
.15. Додаткові розділи (не обов’язкові до виконання)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕН
НЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ..
4.1. Основні вимоги до оформлення пояснювальної записки..
4.2. Основні вимоги до оформлення графічної частини
ломного проекту.....................................................................
4.3. Позначення док
ументів........................................................
ДОДАТКИ....................................................................................

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
, МЕТА І ЗАДАЧІ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Дипломне проектування є закл
ючним етапом в навчанні студента і ставить
своєю метою систематизацію, закріплення і поглиблення
теоретичних знань
студента, розвиток навиків розрахунку, конструювання і виконання графічних
робіт вміння самостійно вирішувати складні технологічні і інженерн
і питання. На
одне із перших
місць ставиться рішення питань,
пов'язаних
з енергозбереженням,
освоєнням моловідхідних і безвідхідних технологій, механізацією і
автоматизацією виробничих процесів на основі принципово нових технологічних
систем, техніки остан
ніх поколінь, нових видів енергії і матеріалів.
Дипломний проект
самостійна творча, кваліфікаційна робота студента, на основі
якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) оцінює рівень знань студента,
отриманих в процесі навчання, і вирішує питання про прис
воєння йому
освітньо
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" з напряму підготовки 6.10010
"Процеси,
машини і обладнання АПВ".
Тому проект повинен характеризувати ступінь засвоєння
студентом курсів і
дисциплін за весь період навчання, здібність виконувати техніч
ні та економічні
розрахунки і графічні роботи, застосовувати передові досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного виробництва і вміння користуватися сучасними
методами досліджень.
ід час
робот
над дипломним проектом студент повинен показати не
тільки здібність до проектування, а
ле й
вміння аналізувати можливі варіанти
рішень в розрізі їх технічної і економічної доцільності з використанням сучасних
комп'ютерних
технологій, здатність відстоювати власну точку зору, переконливо і
послідовно вирішув
ати питання впровадження запропонованих проектних рішень
у виробництво.
ипломне проектування спрямоване на виявлення у випускника уміння
аналізувати рівень
складових
технічних (ТС) і технологічних (ТхС) систем, а
також рівень їх використання в конкретн
ому підприємстві АПК;
аналізувати та систематизувати інформацію, що стосується теми проекту;
виявляти та формулювати інженерні задачі удоскона
лення механізованих
процесів і технічних засобів;
обґрунтовувати
шляхи удосконалення
елементів
ТС і ТхС , а
також проектні
рішення;
розробляти робочі креслення та конструкторську документацію;
вирішувати проектні завдання у комплексі з підвищенням рівня охорони праці
та екологічності ТхС;
давати техніко
економічне
обґрунтування
проекту;
розробляти пропозиції
до впровадження окремих проектних рішень у
виробництво.
До дипломного проекту ставляться такі основні вимоги
спрямованість на вирішення актуальних завдань удосконалення
операцій
механізованих технологічних процесів АПК;
відповідність його реальним умовам
виробництва;
чіткість та логічність викладення матеріалу;
лаконічність формулювань;
переконливість аргументації та доказовість висновків;
узагальнення результатів та
обґрунтованість
практич
них рекомендацій
виробництву.
Відповідно до освітньо
кваліфікацій
ного рівня об’єктами проектування для
бакалавра є елементи технологічних та технічних систем, які визначаються
тематикою дипломного проектування. Для тем, спрямованих на підвищення
ефективності
виконання технологічних процесів під час
вирощування
сільськог
осподарських культур, об’єктами проектування можуть бути
окремі
операції
, пристрої і вузли машин чи окремі машини.
Для тематик, присвячених вирішенню проблем вдосконалення організації і
технології технічного сервісу МТП, об’єктами проектування можуть бути
окремі
підрозділи ремонтно
обслуговуючої бази, технологічні операції ремонту та
відновлення
деталей,
пристрої
установки
, технологічне обладнання
для
технічного обслуговування і ремонту
деталей,
вузлів та агрегатів машин.
Як правило, дипломні проекти
повин
ні виконуватись
на замовлення
виробничої, проектної, або наукової організації; ма
певний рівень новизни,
нос
ити
оригінальний креативний або інноваційний характер
У відповідності до
цього складовими елементами дипломного проектування
формування дека
натом портфелю замовлень виробництва на тематику
реального дипломного проектування;
формування випусковими кафедрами відповідних баз даних із досліджуваних
проблем та розробка тематичних планів дипломного проектування;
закріплення студентів
, починаючи
з 2…3 курсів,
за випусковими кафедрами для
проведення науково
дослідної роботи
(НДРС), апробація отриманих ними
результатів на студентських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових
робіт.
Окремою групою дипломників можуть виконуватись
комплексні дип
ломні
проекти
. Вони виконуються в тому випадку, коли обсяг технологічних та
конструкторських розробок виходять за встановлений обсяг одного дипломного
проекту. Комплексний дипломний проект може бути виконаний
за одним із
наступних напрямків
по одній с
кладній машині (комбайну), коли здійснюється її глибока
модернізація, або нова розробка;
по комплексу взаємопов’язаних технологічних
операцій
сільськогосподарських
машин при модернізації деяких з них, або технологічних
прийомів
їх технічного обслугову
вання чи ремонту;
міжкафедральний комплексний дипломний проект, який розробляється
для окремого господарства, в якому модернізуються машини або технологічні
процеси різних галузей
виробництва ( наприклад: ремонт, експлуатація машин, їх
використання в
рослинництві та наступні процеси машин в кормоприготуванні,
роздачі кормів т
ін.).
Під час
виконанн
комплексн
ого
дипломн
ого
проект
кожному дипломнику
видається окреме завдання з конкретизацією тих пита
нь, які повинні бути
розроблені. Кожний дипломний пр
оект, який виконується як складова частина
комплексного дипломного проекту, повинен мати пояснювальну записку та листи
графічної частини, які за обсягом та структурою відповідають вимогам до
окремих дипломних проектів. Листи графічної частини та пояснюваль
ної записки
повинні бути взаємоув
язані
комплексн
тем
та відповідати їй.
Захист комплексного дипломного проекту проводиться одночасно на
одному засіданні ДЕК.
Дипломний проект виконується українською мовою. У
ньому
не повинно
бути переписаного текст
у з літературних джерел за винятком ключових положень
і формулювань з відповідними посиланнями на джерела інформації.
За прийнят
в дипломному проекті
рішен
достовірність усіх виконаних
розрахунків відповідає
виконавець
дипломного проекту.
2. ОСНОВН
І ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
2.1.
Вибір теми дипломного проекту, подання відповідної заяви та
затвер
дження завдання на проектування
Тематика дипломного проектування освітньо
кваліфікаційного рівня
"Бакалавр" спрямована на вирішення питань підвищення е
фективності операцій
технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур, утримання
та догляду сільськогосподарських тварин
первинної переробки продукції
рослинництва і тваринництва,
проектування і розробки
технічної експлуатації,
обслуговува
ння і ремонту як окремих вузлів, так і машин в цілому, які
забезпечують механізоване виконання даних операцій.
Тема повинна також висвітлювати і назву машини, вузла, механізму,
пристосування
, завдяки розробки чи удосконаленн
яких планується підвищити
ефек
тивність досліджуваних об'єктів проектування.
Перелік
тем
за певними напрямками дипломного проектування
розробляються і затверджуються відповідними випусковими кафедрами
факультету на своїх засіданнях
рієнтовний перелік типових тем представлений в
одат
ку
Студенти, згідно попереднього
вибору та
розподілу деканатом за
кафедрами, знайомляться з тематикою дипломного проектування і вибирають
одну з них, або пропонують свою шляхом подання відповідної заяви (
одаток
на кафедру, попередньо узгодивши її
з передбачуваним керівником дипломного
проекту. Після розгляду теми завідувач своїм підписом візує подану заяву
виносить для розгляду на засідання кафедри. Витяг з протоколу засідання
кафедри про затвердження тем дипломних проектів і їх керівників
, а так
ож
передбачуваних місць проходження переддипломних практик
подається
в деканат
для підготовки відповідн
проект
наказ
. Після затвердження теми на
засіданні кафедри дипломник разом з керівником
дипломного проекту
розробляють завдання на дипломне проект
ування та узгоджують його із
завідувачем кафедри
(форма завдання Додаток
Вибір і затвердження тем дипломних проектів
, розробка і узгодження
завдання
проводиться
не пізніше як за два тижні до завершення
передостаннього семестру навчання
див. Додаток
2.2.
Вивчення об'єкта проектування, опрацювання джерел інформації
Вивчення об'єктів проектування
(перелік приведений в попередньому
розділі даних методичних рекомендацій) здійснюється на переддипломній
практиці
як правило
господарствах і
підприємст
вах
, на базі яких виконується
дипломний проект, або наукові та адміністративні установи
, які можуть надати
інформацію про стан та тенденції розвитку основних галузей
сільськогосподарського виробництва і його матеріально
технічного забезпечення.
Після прох
одження переддипломної практики студенти
шляхом
обґрунтуванням конкретних пропозицій
мають
можлив
ість
змін в формулюванні
теми дипломного проекту та завдання на його виконання. Звіти
про виконання
переддипломної практики
з відповідними висновками та пропоз
иціями здаються
на кафедру для розгляду і остаточного формулювання тем дипломних проектів
Переддипломна практика проводиться в перший тиждень останнього
семестру навчання. Звіт по переддипломній практиці за змістом
повинен
відповіда
першому розділу дипл
омного проекту
ому
під час
його підготов
необхідно також опрацювати відповідні інформаційні джерела, сформулювати
вимоги до розроблюваного об'єкта та обґрунтувати основні задачі проектування.
Після захисту звіту
переддипломн
практи
студент скла
дає
календарний план виконання дипломного проекту та узгоджує його з керівником.
2.3.
Виконання дипломного проекту згідно з календарним
планом
Згідно з навчальним планом підготовки фахівців дипломне проектування
розпочинається не пізніше як за два місяці
до початку роботи ДЕК.
Організацію і контроль за процесом підготовки дипломних проектів здійснює
завідувач кафедри. Безпосереднє керівництво виконанням дипломного проекту
здійснюється керівником
, який:
складає і видає студенту завдання
(Додаток
на викон
ання дипломного
проекту, затверджене завідувачем кафедри із зазначеним терміном закінчення.
надає студенту допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь
період із зазначенням черговості
строків виконання окремих етапів;
рекомендує студенту нео
бхідну наукову та навчальну літературу,
довідкові
матеріали
та
технічні засоби
, типові проекти відповідно до теми
дипломного проекту;
систематично консультує студента;
контролює виконання дипломного проекту.
Кафедра забезпечує студента до початку виконання
дипломного проекту
необхідною методичною літературою.
Консультантами з окремих розділів дипломного проекту можуть
призначатися викладачі інших кафедр. Вони надають допомогу студенту в роботі
над відповідним розділом, перевіряють якість його виконання і ст
авлять на
титульному аркуші свій підпис.
2.4.
Захист дипломного проекту
За
один
тиж
до початку роботи ДЕК
студент здає на кафедру
завершений і прошитий, з підписами керівника та консультантів і відгуком
керівника проекту дипломний проект для розгляду
і допуску до захисту на
засіданні ДЕК.
Якщо проект виконувався на замовлення виробництва, то
додається документ (Додаток Д).
Після розгляду дипломних проектів
шляхом
попереднього захисту
на засіданні кафедри готується висновок кафедри про
їх
готовність і
не пізніше ніж за
п'ять днів до початку роботи ДЕК
затверджені
завідувачем кафедри дипломні проекти представляються в деканат.
ісля п
редставлен
дипломн
проект
в деканат
і проводиться їх
експертиза на відповідність формулювання теми згідно наказу сту
денту видається
направлення на зовнішнє рецензування
(форма рецензії Додаток
і готується
графік захистів дипломних проектів на засіданні ДЕК.
Отримавши в деканаті направлення, студент зобов'язаний до початку
роботи ДЕК отримати рецензію на дипломний про
ект у рецензента, який
визначений деканатом.
Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту дипломних
проектів деканатом факультету подаються такі документи:
наказ ректора про затвердження складу ДЕК;
наказ ректора про затвердження тем дипломних
проектів;
список студентів, допущених до захисту дипломних проектів;
зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані
ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик,
державних екзаменів;
подання голові ДЕ
К щодо захисту дипломного проекту (форма
№ Н
9.03
) з
висновком керівника проекту й кафедри, на якій виконувався дипломний
проект
(Додаток Ж);
рецензія на дипломний проект спеціаліста відповідної кваліфікації
лист замовлення (Д
одаток
Студентом
випускн
иком на захист подаються: пояснювальна записка
проекту
та
графічний матеріал
(креслення)
а
наявності та необхідності
ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали експериментів
тощо),
а також
макети, моделі, натурні зразки.
Захист
дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної
екзаменаційної комісії.
На захист дипломного проекту студент готує доповідь
. В
она може мати
довільну форму і за часом не повинна перевищувати 1
хв. Після доповіді
студенту задають питання ч
лени ДЕК і
особи,
присутні на захисті.
Хід захисту фіксується в протоколі ДЕК.
Його р
езультати визначаються
оцінками
відмінно
"добре"
задовільно
" за національною шкалою,
відповідність якої кредитно
модульній системі відображено в табл. 2
Таблиця 2
.1.
Шкала оцінювання студентів за кредитно
модульною системою
За шкалою ECTS
За національною шкалою
Сума балів
відмінно
㄰ 
добре
задовільно
FX
незадовільно з можливістю
повто
ного складання
Оцінка я
кості виконання та захисту дипломних робіт студентів
здійснюється на основі сумарної оцінки за критеріями наведеними в табл. 2.2.
Студент отримує відмінну оцінку (90
100 балів "А") за умови бездоганного
виконання дипломного проекту, наявності елементів нов
изни, практичного
значення. Доповідь логічна і стисла, проголошена вільно із знанням справи,
відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні та
стислі.
Таблиця 2.2.
Оцінювання дипломних проектів Державною екзаменаційною комісією
п.п.
Критерії оцінки
Кількість
балів
Актуальність, новизна отриманих результатів
Методологія виконання проекту, повнота і точність
розв'язання завдань
Ступінь і якість виконання завдань, дотримування вимог до
оформлення технічної документ
ації, ілюстративність графічної
частини
IjZdlbqgZ�pggklv�hljbfZgbo�j_amevlZl\��fh`eb\klv�€o�
\ijh\Z^`_ggy�m�\bjh[gbpl\h
Mfggy�klbkeh��ihke^h\gh�c�qldh�\bkeh\ex\Zlb�kmlgklv��
j_amevlZlb�jh[hlb��a^Zlgklv�Zj]mf_glh\Zgh�aZobsZlb�k\h€�
ijhiha
bp€��^mfdm��ih]ey^b��aZ]Zevgbc�j\_gv�i^]hlh\db�
klm^_glZ
JZahf
100
Добру оцінку (74
89 балів "В" і "С") студент отримує коли тема проекту
розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: у деяких
розділах поверхнево зроблений ана
ліз літературних джерел; елементи новизни
чітко не представлені; у відповідях на запитання трапляються окремі неточності.
Задовільну оцінку (60
73 балів "
" і "Е") студент отримує коли тема
проекту в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного
характеру,
зміст розрахункової частини має багато елементів описовості, застосовуються
старі методики, немає посилань на використання програмного забезпечення
розрахунків, отримані результати обчислень тільки частково обгрунтовують
доцільність прийняття к
онструктивних рішень, під час доповіді та відповіді на
запитання студент мало користувався графічною частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ДЕК про оцінку знань студента, виявлених п
ід час
захист
дипломного проекту, та видання йому дипл
ма державного
зразка про освіту
(кваліфікацію) приймається державною ком
сією на закритому засіданні
відкритим голосуванням звичайною більшістю г
лосів членів комісії, котрі брали
участь у засіданні.
Студент, який п
ід час
захист
дипломного проекту отримав незадовільн
оцінку, відраховується з навчального закладу і йому видається академічна
довідка. У випадках, коли захист дипломного проекту визначається
незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист
той самий проект з доопрацюванням, чи він
зобов’язаний опрацювати нову тему,
визначену кафедрою.
Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до повторного
захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення вищого
навчального закладу. Студентам, які не захищали дипломний
проект з поважної
(документально підтвердженої) причини, ректором вищого навчального закладу
може бути продовжено строк навчання до наступного терміну роботи державної
комісії із захисту дипломних проектів, але не більше, як на один рік.
3.
СТРУКТУРА ДИПЛ
ОМНИХ ПРОЕКТІВ
Дипломний проект складається з
пояснювальної записки
та
графічної
частини
структура яких представлена в табл. 3.1.
До пояснювальної
частини
може бути включений розділ за результатами
наукових досліджень, який поміщується або перед техноло
гічним, або перед
конструкторським розділом в залежності від напряму проведених дипломником
досліджень, які були апробовані на студентських наукових конференціях,
конкурсах наукових робіт тощо.
У випадку, коли дипломником в процесі виконання проекту розро
блена
оригінальна розрахункова програма, то вона може бути включена підрозділом
відповідного розділу, або окремим розділом.
Графічна частина
містить:
схеми технологічних процесів (структурну, функціональну);
конструкторські креслення об’єкта розробки, окре
мих його частин, деталей;
таблиці (графіки) з показниками використання та економічної ефективності
впровадження
розробки.
Таблиця 3.1
Структура і обсяг пояснювальної
записки та графічної частини
дипломного
проекту
Найменування складових дипломного
проекту
Кількість аркушів
ПЗ, стор.
Граф. част.,
арк. форм.А1
Титульний аркуш.
Завдання на дипломний проект.
Реферат.
Зміст дипломного проекту.
Вступ.
1.
Характеристика господарства (об’єкта
проектування).
2. Розробка елементів технологічного
процесу
3. Розроб
ка конструкції машини (вузла)
4.
Охорона праці.
5.
Охорона довкілля.
6.
Економічне обґрунтування проектних
рішень.
Висновки і пропозиції
Список
використаних
джерел.
Додатки.
12…18
15…20
15…20
4…6
4…6
4…6
1…2
Не регл.
0…1
1…2
…4
Всього
㘀ゅ㠰
㘀蔀㜀
. Вимоги до змісту пояснювальної записки
.1. Титульний аркуш
Титульний аркуш є першим аркушем дипломного проекту. Виконують його
згідно з
аказ
№ 384
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від
29 берез
ня 2012 року
на аркуші формату А4.
Титульний аркуш містить: назву міністерства, до сфери управління якого
належить навчальний заклад; назву начального закладу, факультету,
освітньо
кваліфікаційний рівень
; тему дипломного проекту;
напрям підготовки
; прізвищ
а і
писи виконавц
я, керівника, рецензента
; рік виконання диплом
ного проекту
(форма титульного аркуша наведена в Додатку
.2. Завдання на дипломний проект
авдання
є в
ихідним документом на виконання проекту.
Воно
складається
керівником дипломног
о проекту відповідно до обраної теми, затверджується
завідувачем кафедри і видається студенту перед його від’їздом на переддипл
мну
практику.
У завданні вказуються: назва вищого закладу освіти і факультету; шифр і
назва спеціальності; назва кафедри; тема
дипломного проекту; номер наказу
ктора про затвердження теми і його дата; термін здачі студентом завершеного
дипломного проекту на кафедру; вихідні дані до дипломного проекту; зміст
яснювальної записки (перелік питань, що розробляються); перелік графіч
них
матеріалів
; календарний план виконання розділів
Підписують завдання керівник
дипломного проекту, консультанти і студент
випускник. Затверджує завдання
завідувач кафедри
(форма та приклад оформлення завдання наведені в Додатку
В).
Допускається друкува
ти завдання з двох боків аркуша формату А4.
.3. Реферат
Реферат
це короткий виклад cуті дипломного проекту з основними
сновками.
Реферат має містити:
УДК;
відомості про обсяг дипломного проекту
(кількість аркушів креслення, сторінок пояснювальної
записки, розділів, та
лиць,
додатків);
текст реферату
Текст реферату відображає подану в проекті інформацію у такій
послід
вності:
тема, предмет (об’єкт) дослідження чи розробки, характер та мета
роб
ти;
використані методи (розрахунковий, експериментальни
й тощо);
основні
конструктивні, технологічні й техніко
експлуатаційні характеристики та
пока
ники;
результати роботи, їх новизна та економічна ефективність;
рекомендації щодо використання результатів проекту.
Матеріал у рефераті викладається стисло і чітко
. Слід використовувати
вирази, які застосовують у наукових і технічних документах, стандартизовану
термінологію, уникати незвичних термінів і символів.
Реферат дипломного
проекту виконується обсягом не більше як 500
знаків.
ін
повинен
вміщува
тись
на одній
сторінці формату А4
(приклад складання реферату наведено в Дода
ку
.4. Зміст
Зміст розташовують безпосередньо
перед основною частиною
пояснювальної записки
. До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви
всіх розділів
підрозділів
пояс
нювальної записки
(назви
пунктів і підпунктів
як
правило не виносяться),
висновки та
пропозиції
, назви додатків, список
використан
джерел
і номери сторінок, на яких вони
роз
міщені
. Вступ, висновки
та
пропозиції
, список використан
джерел
в змісті, як і
в текстовій частині
проекту, не нумеруються.
одаток
.5. Вступ
У вступі до пояснювальної записки даються загальні задачі
агропромислового комплексу, актуальність теми дипломного проекту в
розв'язанні цих задач, ступінь новизни. У вступі також дета
лізуються основні
задачі дипломного проектування і дається суть розділів проекту
разки вступу
поміщені в
одатку
.6. Характеристика господарства (об’єкта проектування)
Організаційно
економічна характеристика об'єкта досліджень включає
коротк
ан
аліз
організаційних і природно
економічних умов виробництва,
розташування господарства щодо районного і обласного центрів, місць збуту
продукції, пунктів надходження вантажів (залізнична станція, наявність шляхів
сполучення), організаційну структуру підпри
ємства, забезпеченість землею
структуру посівних площ, урожайність та собівартість виробництва основних
видів продукції
Аналізують забезпеченість трудовими ресурсами, структуру земельних
угідь. На основі приведених даних роблять висновок про сприятливіст
ь ґрунтово
кліматичних та економічних умов для виробничого процесу. Показують об'єм
валової та товарної продукції, продуктивність праці та рентабельність
виробництва.
Для наочності змін цих показників у динаміці необхідно наводити дані за
останні три роки.
Визначають напрямок розвитку сільгосппідприємства.
Під час
розроб
проектів
для
фермерських господарств в даному розділі
основна увага приділяється аналізу існуючих фермерських господарств, або
аналізу базових господарств з близькими характеристиками
профіл
ем
проекту з
орієнтацією на передовий рівень в
регіоні.
В дипломних проектах, присвячених питанням вдосконалення технічного
сервісу машин, доцільно надавати характеристику ремонтно
обслуговуючої бази,
або наявного МТП регіону для об’єктивного обґр
унтування річної програми
сервісних підрозділів.
Матеріал аналізу господарської діяльності в пояснювальній записці
рекомендується давати в такій послідовності (із врахуванням теми проекту):
загальні відомості про господарство:
природно
кліматичні умови;
казники
результатів
господар
ювання
в рослинництві
(тваринництві)
економічні показники в кожній галузі і по господарству в цілому,
підсумовуючі висновки господарської діяльності в динаміці по роках, з
виділенням прибутковості (збитковості)
галузя
ми
госп
одарювання і в цілому
по господарству, а також рівня рентабельності.
В даному розділі
(окремим підрозділом)
проводиться аналіз технологічних
операцій
гро
зоотехнічн
вимог
засобів механізації, які застосовуються в
господарстві,
та наводиться їх порі
вняльний аналіз
з передовими досягненнями
згідно
літературни
джерел
, на основі чого приводиться
обґрунтування теми
та
задач проектування
.7. Технологічний розділ
Технологічний розділ пояснювальної записки повинен
мати чітку назву, що
відображає су
ть проблеми, яка вирішується,
включати
необхідні
розрахунки
обґрунтуванн
та розроб
технологічної операції
під час
вирощуванн
сільськогосподарської культури,
технологічн
прийомів
технічного
обслуговування
ремонту машин, або їх окремих деталей, ву
злів та агрегатів
Під
час
розроб
технологічних схем виконання
розроблюваного
процесу можливі
декілька варіантів технічних рішень, із яких необхідно виділити один,
оптимальний для конкретних умов проекту. При пошуках оптимального рішення
доцільно викорис
товувати ЕОМ.
В розділі повинно бути доказано переваги прийня
ого рішення, яке
дозволяє отримати позитивний ефект в підвищенні продуктивності праці,
збільшенні виробництва продукції, покращенню якісних показників і
ефективності в цілому.
Структура розділу
визначається завданням на проектування
одат
.8. Конструкторський розділ
Назва даного розділу повинна відображати суть розробки або модернізації
конструкції конкретної машини, агрегату, вузла, стенда, робочого органа (у
відповідності з темою пр
оекту).
Об'єктом конструкторської розробки можуть бути
різноманітні сільсько
господарські машини, знаряддя, трактори, обладнання
тваринницьких ферм, пристрої
покращенн
обслуговування і ремонту МТП,
експлуатаційні прилади
контролю якості виконання поль
ових робіт і режимів
роботи агрегатів,
діагностуванн
технічного стану машин і т.п.
Особливо
актуальним
розробка машин і механізмів
енергозбереженн
безвідходно
виробництв
забезпеченн
прогресивних технологічних операцій,
екологічн
безпе
перероб
сільськогосподарської продукції.
Розділ
конструкторськ
розроб
в пояснювальній записці викладається в
такій послідовності:
огляд літературних та патентних джерел інформації;
обґрунтування вибору конструкції;
вимоги, які пред'являються до ро
зробки;
опис
будови та роботи конструкції;
розрахунк
кінематичн
их,
гідравлічн
енергетичних та інших параметрів робочих органів, що вдосконалюються,
а також
розрахунки
міцн
сті
окремих елементів та деталей, які забезпечують
роботоздатність вузлів, прист
роїв і машин в цілому;
правила використання (або
інструкція
експлуатації машини);
техніко
економічні показники машини.
.9. Охорона праці
Розділ «Охорона праці»
є складовою частиною проекту, тому його
структура і зміст визначається
його
темою
. Наприк
лад, якщо темою проекту
передбачена розробка механізованого процесу виконання технологічної операції
на вирощуванні с
ільськогосподарської
культури, технічного сервісу машин в
конкретному господарстві
, проект підрозділу галузі тваринництва
то розділ
"Охоро
на праці" повинен мати розробки, які забезпечують високу технічну
культуру, нормативні санітарні вимоги і повну безпеку праці
під час
впровадженн
у виробництво спроектовано
механізовано
операції
, прийомів
експлуатації і технічного обслуговування машин.
У випадку, якщо в проекті розробляється конструкція машини, знаряддя,
приладу, обладнання, дипломник повинен забезпечити безпеку запропонованої
конструкції
з урахуванням всіх можливих режимів роботи і варіантів
використання в умовах виробництва, виконавши
при цьому необхідні
технологічні, конструктивні та інші розрахунки.
Вимоги до змісту розділу більш детально розкриваються в завданні на його
розробку, яке видається кафедрою управління проектами та безпеки
життєдіяльності
Ця кафедра повинна забезпечити ди
пломника
відповідними
методичними розробками
з охорони праці
.10. Охорона довкілля
Розділ
"Охорона довкілля" присвячується
екологічній оцінці
запропонованих проектних технологічних та конструкторських рішень
і є
сут
екологічною експертизою про
ек
Тому необхідно провести
комплексн
оцін
всіх можливих екологічних і соціально
економічних наслідків реалізації
проекту та його функціонування,
запропонувати
рішен
, направлен
на
запобігання їх негативного впливу на нав
колишнє середовище і вирішен
ня
поставлених задач з найменшою затратою ресурсів з мінімальними шкідливими
наслідками.
В процесі екологічної експертизи повинні перевірятись і оцінюватись
проектні матеріали на відповідність основ
земельного
Кодексу України
, водного,
ліс
ого та інших за
конодавств, закону
охорони атмосферного повітря,
інших
правових актів про охорону природи та раціональне використання природних
ресурсів.
Вимоги до змісту розділу більш детально розкриваються в завданні на його
розробку, яке видається кафедрою
екології.
Ця кафедра повинна забезпечити
дипломника відповідними методичними розробками з охорони довкілля.
.11. Економічне обґрунтування проектних рішень
Розділ
економічно
обґрунтуванн
проекту повинен містити необ
хідні
розрахунки техніко
економічних показ
ників, які підтверджують еко
номічну
ефективність виконаної розробки порівнян
відповідни
існуючих
показник
базово
го
господарств
. При цьому враховується, що основними критеріями
економічної доцільності проекту і запропонованої конструкторської розро
бки
являються: продуктивність праці, зниження со
бівартості продукції
експлуатаційних витрат, річний економічний ефект.
Розділ
економічно
обґрунтуванн
повинен містити розрахунки
економічної ефективності
впровадження технологічних і конструктивних
рішень
проекту
ід час
економічн
оцін
можуть
визнача
тися
об'єм робіт (продукції) і
необхідність в засобах механізації, обладнанні та спорудах;
основні та додаткові
капітальні вкладення, необхідні для реалізації проекту і конструкторської
розробки
трати праці на весь об'єм виробництва і на одиницю продукції (площі,
роботи)
економія праці, ступінь росту її продуктивності
отреба в технічних і
технологічних матеріалах
та
економія, отримана в результаті їх зниження;
ступінь зниження собівартості про
дукції
термін окупності додаткових
капітальних вкладень
річний економічний ефект від впровадження проект
них
рішень
кремі методики визначення економічної ефективності для типових задач
проектування представлені в
одатк
.12.
исновки
пропо
зиції
В цьому розділі даються конкретні висновки
аналізу господарської
діяльності і виявлені недоліки, відображається суть виконаних робіт в
технологічній і конструкторській частині,
охорон
праці
екологічн
експертиз
, оцінка отриманих результатів
, техніко
економічна ефективність
розробки, рекомендації
застосуванн
результатів проектування.
Об'єм розділу не повинен перевищувати двох сторінок
разки виконання
розділу на
ні в
одатку
.13.
Список
використаних
джерел
Список літератури
електронні адреси сайтів та інші джерела інформації,
використан
в процесі
дипломного проектування, формую
ться в послідовності
посилань в тексті пояснювальної записки
, або за алфавітним принципом.
Кількість джерел повинна бути не менша 15
…20.
На кожне пр
иведене джерело
повинно бути посилання в тексті записки. Вимоги до оформлення списку
детально викладені в розділі
4 даних методичних рекомендацій
(Додаток
.14. Додатки
До додатків пояснювальної записки відносяться: специфікації складаль
них
креслен
ь, експлікації планів, тексти комп'ютерних програм, результати
розрахунків на ЕОМ, інші розрахунки, винесені за межі пояснювальної за
писки
ксерокопії наукових публікацій, дипломів, отриманих на
автором
конкурсах та
олімпіадах за період навчання
тем
проекту
, копії патентів, що лягли в основу
розробки конструкції машини
Обсяг додатків не враховується в запланований
даними методичними
рекомендаціями о
бсяг пояснювальної записки.
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
.15. Додаткові розділи
(не обов’язкові до виконання)
Результати наукових
досліджень
Даний розділ дипломного проекту
виконується студентами на підставі результатів науково
дослідної роботи, в якій
вони при
мали участь на протязі навчання або на етапі дипломного проектування.
Назва розділу повинна відображати предмет досліджен
ня. Результати НДРС
правило, до
повідаються на науково
технічних конференціях, семінарах і можуть
бути опубліковані у вигляді науков
стат
ей
. Оформлення результатів НДРС
являється важливим етапом самостійної роботи студентів. В розділі
ояснювальної з
аписки за результатами НДРС повинні знайти відображення
основні етапи наукових досліджень. Рекомендована структура розділу
наступна
1. Мета і задачі досліджень, де приводиться обґрунтування доцільності даного
наукового дослідження.
2. Теоретичні передумов
, де
, використовуючи відомі положення теорії, студент
пропонує рішення поставлених перед ним задач.
3. Методика експериментальних досліджень.
4. Результати досліджень, де приводяться отримані результати у вигляді таблиць,
графіків та їх аналізу, а також з
агальні висновки і конкретні рекомендації щодо
використання аналітичних та графічних залежностей в
практиці
виробництва.
Розробка спеціальної програми
Розділ
розроб
спеціальної програми
вводиться в пояснювальну записку тільки у випадку, коли студент
дипломник
розробив в процесі дипломного проектування нову оригінальну програму
розрахунку або досліджень (
обґрунтування
оптимізації параметрів
машин
тощо
стосовно теми проекту) для ЕОМ класу ІВМ РС, яка має більш широке прикладне
застосування. Назва роз
ділу повинна відображати суть і призначення програми.
В розділі формулюється задача по створенню програмного продукту,
дається структурна або формульно
логічна схема програми (алгоритм
розрахунків), приводиться технічний опис програми і правила користуванн
програмою. В розділі також приводяться області можливого застосування
розробленої програми
ї особливості.
Результати розрахунків і текст програми
даються в додатках до поясню
вальної записки.
4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Основні в
имоги до оформлення пояснювальної записки
Згідно з
державн
стандарт
ДСТУ 3008
ояснювальну записку
дипломно
проекту
друкують
з використанням друкуючих пристроїв ЕОМ
на
одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм)
аркуш
ах
виконуют
ь рамку на відстані: 5 мм від краю аркуша зверху, знизу та справа; 20 мм
на підшивку
зліва. У нижній частині аркуш має основний
пис форми 2
(перша
сторінка Змісту)
або 2а
(подальші сторінки текстової частини записки)
(відповідно до міждержавного станда
рту ГОСТ 2.104
68) (див. додатк
, К
і Л
икористовується шрифт текстового редакт
ра
Word
, стиль
Times
New
Roman

розмір 14
міжрядкови
інтервал
1,5
Під час написання тексту слід дотримуватись відстаней:
від рамки до границі тексту потрібно залишат
и: з початку рядка
не менше 5
мм, в кінці рядка
не менше 3 мм;
від верхнього і нижнього рядка тексту до рамки
не менше 10 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким, кол
чорн
середньої жирності.
Щільність тексту пояснювальної записки повинна бути одна
ковою.
Вписувати в текст пояснювальної записки іншомовні слова, формули,
умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорно
кольору, при
цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності
основного тексту.
Друкарські помилки,
описки і графічні неточності, які виявилися в пр
цесі
написання пояснювальної записки, можна виправляти підчищенням або
зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками
виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом.
Допуск
ється наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.
Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату
А4 (мають бути розрізними), їх включають до загальної нумерації сторінок
яснювальної записки і розмішують, як правило,
в додатках.
Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розділи,
підрозділ
, пункти та підпункти.
Заголовки структурних
частин пояснювальної записки “ЗМІСТ”,
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ
”, “ВИСНОВКИ
ТА ПРО
ОЗИЦІЇ
”, “СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖ
РЕЛ”, “ДОДАТ
КИ” друкують великими літерами
симетрично до тексту. Заг
ловки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абз
цного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Якщо заголовок склад
ється з дво
або більше речень, їх розділяють кра
пкою.
Заголовки пунктів др
кують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу
В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом
винна дорівнювати 3
4 інтервали
Кожну структурну частину дипломно
го проекту
треба починати з нової
сторінки.
До
основного
обсягу дипломно
проекту
не входять додатки,
писок
використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають пло
сторі
ки. Але всі сторінки зазначених елем
ентів дипломно
проекту
підлягають
мерації на загальних засадах.
Нумерацію сторінок, розд
ілі
в, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць,
формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою
дипл
мно
проекту
є титульний аркуш
(Додаток Ж)
, я
кий включають до
загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять,
на н
ступних сторінках номер проставляють у правому
нижньому
куті
рамки
без
крапки в кінці.
Так
структурні частини дипломно
проекту
, як зміст, вступ, виснов
ки,
список використаних джерел не мають порядкового номера
Звертаємо увагу на
те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурі частин
дипломно
проекту
, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не
можна друкувати: “1. ВСТУП
” або “4. ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
”.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
скл
дається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад:
"1.2." (д
ругий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок
розділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту склад
ється
з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку.
Вкінці номера повинна стояти
крапка, наприклад:
2.3.2.” (другий пункт третього
підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пу
кту. Пункт
може не мати
заголовка.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як
пункти.
Ілюстрації (фотографії,
креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці
нео
хідно подавати в дипломно
му
проекті
після тексту
де вони згадані вперше,
або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих
сторінках дипломно
проекту
, включають до загальної нумерац
ії сторінок.
Таблицю, м
люнок або креслення, розміри якого більше формату А4,
враховують
як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або
у д
датках.
Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах
розділу
, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу
і номера
ілюс
рації,
між якими ставиться крапка.
Наприклад:
Рис. 2.2
(другий рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її
назва і пояснювальні підписи ро
зміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в
дипломно
му
проекті
подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними
правилами.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у дода
ках)
в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним
заголовком таблиці
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен
складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться
крапка, наприклад: “Таблиця 2.2” (друга таблиця другого розділу).
Якщо в дипломно
му
проекті
одна таблиця, її нумерують за загальними
правилами.
При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Табл
ця” і
номер її вказують один раз справа над першого частиною таблиці, над і
шими
частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вк
азують номер таблиці,
наприклад: "Продовження табл. 2.2".
Формули в дипломно
му
проекті
(якщо їх більше одної) нумерують у м
жах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового ном
ра
формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери фо
рмул пишуть біля
правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках,
напр
клад: (3.2.) друга формула третього розділу).
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко
орфографічних правил.
Найбільш
, а також довгі і громізд
кі формули, котрі мають у складі знаки
суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках.
Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька
ротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в
одному
рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають
сам
стійного значення, вписують всередині рядків тексту.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати
безпосередньо під формулою в т
й послідовності, в якій
вони дані
формулі.
чення
кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками
, а
ище і
нижче
них
потрібно з
алишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не
вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або п
сля
знаків плюс (+), мінус (
), множення (
) і ділення (:).
Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках
ля
правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не
вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний
нижче формули
, рядок
Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо
формула знаходиться у
рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з
правою боку напроти основного рядка формули. Номер формули
дробу подають
на рівні основної горизонтальної риски формули.
Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не
докремлені т
екстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за
формулою до її номера.
Список використання джерел
елемент бібліографічного апарату, котрий
містить бібліографічні описи використан
джерел і розміщується після
висн
вків.
Джерела можна розміщу
вати одним із таких способів:
у порядку появи
посилень у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при
написанні
дипломних проектів
в алфавітному порядку прізвищ перших авт
рів
або заголовків
у хронологічному порядку.
Відомості п
ро джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно
до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Зокр
ма,
потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із
ДСТУ ГОСТ 7.1:
2006 “Cистема стандартів з інформації, бібліот
ечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
скл
дання”
(приклад оформлення літературних джерел наведений в Додатку О).
Додатки оформлюють як продовження дипломно
проекту
на наступних її
сторінках аб
о у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку
появи
посилань у тексті дисертації.
Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломно
проекту
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен
мати заголовок, на
друкований угорі малими літерами з першої великої
симе
рично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими
літерами з першої великої друкується слово “Додато
__” і велика літера, що
значає додаток.
Додатки слід позначати послідовно ве
ликими літерами української абе
ки,
за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, Щ
Ь, наприклад:
одаток
одаток Б і т.д.
4.2. Основні вимоги до виконання графічної чистини дипломного
про
кту
До графічних документів д
пломних проектів рекомендується відноси
ти
креслення загальних видів, складальних одиниць, деталей; схематичне
зображення технологічних процесів; електричні, кінематичні, гідравлічні,
пневмат
чні або комбіновані схеми; графічні методи вираження різних технічних
пар
метрів, графічне зображення їх
змін тощо.
Графічні матеріали викону
ться на креслярському папері формату А1
(594
841 мм). За необхідності допускається використовувати інші формати: А0
(841
1189 мм), А2 (420
594 мм), А3 (297
420 мм), А4 (210
297 мм), А5 (148
210 мм), а також додаткові
похідні формати, які створюються
збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їх розм
рам.
Позначення необхідного формату складається з позначення основного
формату і кратності збільшення, наприклад: А0
2; А4
8 та ін.
Аркуші графічної
частини виконують олівцем
, або на комп’ютері з
використанням графічних редакторів "Компас", "Автокад" тощо.
Назви таблиць
рисунків, схем, що виконуються на аркушах графічної частини дипломного
про
кту
повинні бути короткими і змістовними.
Кожний аркуш г
рафічної частини повинен мати основний напис
розміщ
ений
у правому нижньому куті аркуша
переважно вздовж довгої сторони.
Усі креслення виконують у масштабі. Розрізняють
масштаби зменшення
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100;
1:200; 1:400; 1:500;
1:800; 1:1000,
масштаби збільшення
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1;
100:1.
ід час
проектуванн
генеральних планів великих об’єктів допускається
застосовувати масштаби 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.
У пояснювальній записці дипломного проекту повинні бути посилання на
всі аркуші графічного матеріалу, наприклад:
... див. аркуш 5 графічної част
Детальні вимоги до оформлення графічного матеріалу викладені в
"Стукалець І.Г. Правила оформлення графіч
ної частини дипломного проекту:
Методичні рекомендації для виконання дипломного проекту студентами, які
навчаються за напрямами підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва», 6.05.0503 «Машинобудування», 6.100101
«Енергет
ика та електротехнічні системи в АПК», 6.070106 «Автомобільний
транспорт» /І.Г. Стукалець. Львів: ЛНАУ, 2014
60с."
Під час захисту дипломного проекту можуть бути додатково використані
інформаційні матеріали: таблиці, графіки, діаграми, схеми, фотографії,
ілюс
ративні матеріа
ли на електронних носіях
, макети та експериментальні
натурні елементи розроблюваних машин
тощо.
4.3. Позначення документів
Кожний конструкторський документ повинен мати назву та позначення, яке
складається із груп символів
, розділени
х між собою крапкою.
Для
дипло
проектів рекомендується така структура позначень:
ХХ.ХХ.ХХ
хх.ХХ.ХХ.
ХХХ.ХХ
Перша група
перші
два
знаки коду позначають код
виду документа
дипломний проект,
дипломна робота,
курсовий проект,
курсова
робота).
Друга група
два знаки позначають код кафедри (Додаток П), на якій
виконується д
пломний проект.
Третя група
номер наказу ректора про закріплення тем дипломних
ектів
Четверт
група
порядковий номер прізвища студента в наказі про
твердження теми його дипломного проекту
П'ята група
два, два та три знаки, розділені крапкою, використовуються
для позначення порядкових номерів конструктивних елементів на складальних
кресленнях машин, вузлів та агрегатів, що розробляються в рамках д
ипломного
проекту.
Шоста група
шифр документа, що входить до складу дипломного
проекту
ерелік шифрів наведено у
одатку
Р)
Якщо у роботі є декілька
докум
нтів за однаковим шифром, то після шифру через пропуск ставлять номер
потрібного документа. Кресл
ення деталей та специфікацій позначаються без
фрів.
Приклади позначень
пояснювальна записка
дипломного проекту (проставляється на
обкл
динці і титульному аркуші)
01. 36. 393/к
с. 28. 00. 00. 000. ПЗ
де
дипломний проект;
36
кафедра сільськог
осподарських машин;
393/к
номер наказу ректора про закріплення тем дипломних проектів
порядковий номер
прізвища студента в наказі про
затвердження теми його
ломного проекту; ПЗ
пояснювальна записка
технологічна схема
(проставляється в о
сновному написі):
01. 36. 393/к
с. 28. 00. 00 000.
де
01. 36. 393
с. 28. 00.
00.
000.
знач
ення ті ж, що і у першому прикладі; ТХ
технологічна схема;
креслення загального виду машини
(складальне креслення вузла):
01. 36. 393/к
с. 28. 00. 00.
000. ВЗ
де
01. 36. 393
с. 28. 00.
00.
000.
знач
ення ті ж, що і в першому прикладі;
креслення загального виду,
креслення вузла
(складальне креслення вузла)
01. 36. 393/к
с. 28. 02. 00. 000. СК
де
01. 36. 393
с. 28.
знач
ення ті ж, що і
в першому прикладі;
номер
вузла на кресленні загального виду; СК
складальне креслення;
креслення складальної одиниці
(складальне креслення)
01. 36. 393/к
с. 28. 02. 05. 000. СК
де
01. 36. 393
с. 28. 0
знач
ення ті ж, що
на складальному к
ресленні вузла
;
номер складальної одиниці на кресленні вузла;
креслення деталі:
01. 36. 393/к
с. 28. 02. 05. 011
01. 36. 393
с. 28.
02. 05
позначення ті ж, що на кресленні складальної
одиниці, до якого входить дана деталь; 011
номер дан
ої деталі на кресленні
складальної одиниці.
Д О Д А Т К И
Додаток А
Примірна тематика дипломних проектів
Кафедра машинобудування
1. Підвищення ефективності (
технологічної операції
подрібнення мяса
технологічному процес
виготовлення
(назва продукції
ковбас
в умовах
виробництва
(назва підприємства)
з модернізацією
конструкції
(назва машини,
пристрою
мясорубки
2. Проект механізованої дільниці з
(назва операції
відновлення дробарки СМД
для умов виробництва
азва підприємства)
з розробкою конструкції
(назва
машини, обладнання
пристрою для наплавлення молотків
3. Проект дільниці з ремонту (назва вузла
приводів редуктора №__
) з
детальною розробкою технологічного процесу
(назва процесу
механічної
обробки
корпуса
та вдосконалення
(назва технологічного обладнання
кондуктора
Кафедра УПБВ
1.
Проект покращення умов праці у виробничому підрозділі (ремонтній
майстерні, машинному дворі, пунті ТО, нафтовому господарстві, пункті
первинної обробки с.
г. продукці
ї тощо) господарства із розробкою
(удосконаленням) машини (обладнання, пристрою, системи вентиляції тощо)
2. Проект покращення умов праці під час виробництва с.
г. продукції
(рослинницької, тваринницької тощо) в умовах господарства із розробкою
(удосконаленням) машини (обладнання, пристрою тощо).
3. Проект операційної системи виконання робіт (
обробітку грунту
, сівби,
догляду за посівами, збирання, транспортних, заготівлі с
г. продукції, первинної
обробки с
г. продукції тощо)
в умовах господарства (підприємства) із розробкою
пристосування (удосконалення вузла, робочих органів машин тощо).
Кафедра сільськогоспод
арських машин
1. Підвищення ефективності
(технологічної операції)
в умовах господарства
(підприємства)
шляхом
розробк
пристосування (удосконалення вузла, робочих
органів
машин
тощо)
Кафедра експлуатації та ТС машин
1. Технологічне оснащення робочо
го місця ремонту (назва об’єкту ремонту)
з розробкою (назва технологічного оснащення, пристрою, інструменту)
2. Компонування складу машинно
тракторних агрегатів для (назва
технологічної операції) з вдосконаленням конструкції (назва вузла, що
вдосконалюєтьс
я)
Ремонт тракторних плугів з розробкою технологічного оснащення для
відновлення лемешів.
4. Ремонт ґрунтообробної техніки з розробкою обладнання для розбирання
різьбових з’єднань.
5. Технологічне оснащення робочого місця ремонту передніх осей
автомобіл
ів марки ГАЗ з розробкою пристрою для розбирання пресових з’єднань.
6. Технологічне оснащення робочого місця технічного обслуговування ТО
тракторів МТЗ
80 з розробкою пристрою для визначення технічного стану
передньої осі.
7. Загальне компонування робочо
го місця розбирання двигунів Д
65 з
розробкою пристрою для їх орієнтування в просторі.
8 Ремонт коробок передач тракторів МТЗ
80 з розробкою пристрою для
дефектування картера.
9. Технологічне оснащення робочого місця механізованого наплавлення
деталей з ро
зробкою обладнання для наплавлення товщини ремонтного матеріалу
відповідно до величини спрацювання.
10 Ремонт ґрунтообробної техніки з розробкою пристрою для правлення
елементів рам.
11. Розробка операційної технології хімічного захисту озимої пшениці
обпр
искувачем ОП
2000
2 з удосконаленням конструкції штанги.
12. Обґрунтування складу машинно
тракторного агрегату для садіння
картоплі з вдосконаленням конструкції механізму подачі бульб.
13. Компонування машинно
тракторних агрегатів для заготівлі сіна з
розр
обкою пристрою для захисту різального апарату косарки КС
2,1
14. Поліпшення використання машинно
тракторних агрегатів під час
(назва
операції)
(назва господарства підприємства)
з удосконаленням
робочого органу
(вузла, агрегату. машини)
, або
розробкою к
онстру
ктивної схеми (машини,
знаряддя).
15. Поліпшення організації технічного сервісу комплексу машин для
вирощування і збирання
(назва культури)
(назва господарства)
удосконаленням робочого органу
(вузла, агрегату обладнання технічного сервісу)
або р
озробкою конструктивної схеми
(обладнання технічного сервісу)
Кафедра
автоматизації тваринництва, якості та стандартизації
1. Механізація лінії приготування кормів (назва тваринницького
підприємства, адміністративного району, області ) з удосконаленням (м
ашини,
тех
логічного обладнання, вузла).
2. Механізація технологічного процесу роздавання кормів (назва
тваринницького підприємства, адміністративного району, області ) з
удосконаленням (машини, технологічного обладнання, вузла).
3. Механізація кормоце
ху (назва тваринницького підприємства,
адміністративного району, області ) з удосконаленням (машини, тех
логічного
обладнання, вузла).
4. Механізація технологічного процесу машинного доїння корів (назва
тваринницького підприємства, адміністративного р
айону, області ) з
удосконаленням (машини, технологічного обладнання, вузла).
5. Механізація технологічного процесу первинного обробітку молока (назва
тваринницького підприємства, адміністративного району, області ) з
удосконаленням (машини, технологічно
го обладнання, вузла).
6. Механізація технологічного процесу видалення та утилізації екскрементів
(назва тваринницького підприємства, адміністративного району, області ) з
удосконаленням (машини, технологічного обладнання, вузла).
7. Механізація технолог
ічного процесу напування тварин (назва
тваринницького підприємства, адміністративного району, області ) з
удосконаленням (машини, тех
логічного обладнання, вузла).
8. Механізація забезпечення оптимального мікроклімату в тваринницькому
приміщенні (назв
а тваринницького підприємства, адміністративного району,
області ) з удосконаленням (машини, тех
логічного обладнання, вузла).
9. Механізація технологічного процесу стрижки овець (назва
тваринницького підприємства, адміністративного району, області )
удосконаленням (машини, технологічного обладнання, вузла).
10. Механізація виробничих процесів у птахівництві (назва тваринницького
підприємства, адміністративного району, області ) з удосконаленням (машини,
технологічного обладнання, вузла).
Кафедра
ракторів та автомобілів
1.
Підвищення ефективності виконання
(технологічної операції)
на
вирощуванні сільськогосподарських культур в
(господарстві)
шляхом
розроб
лення вузла (
пристосування
мобільних енергетичних засобів.
2. Підвищення ефективності
використання трактора
(марка)
(господарстві)
шляхом вдосконалення конструкції
окремих складових частин і механізмів).
3. Підвищення ефективності використання автомобіля
(марка)
(господарстві)
шляхом вдосконалення конструкції
окремих складових частин
і
механізмів).
4. Раціональне використання паливо
мастильних матеріалів в господарстві
шляхом розробки (удосконалення) конструкції засобів для їх зберігання (видачі,
заправлення).
5. Заміна нафтових палив альтернативними видами в
(господарстві)
шляхом р
озробки
конструкції технічних
засобів для їх виготовлення


Додаток Б
Форма заяви на затвердження теми дипломного проекту

Зав. кафедри _______________
开彟开彟开彟开彟开彟开彟彟开彟开开
††††††††††††††††† †††††† 
сту
дента групи_____________
__________________________
__________________________

З А Я В А
Прошу
закріпит
мен
на Вашій кафедрі
на
дипломн
проект
ування
затвердити
тему
дипломного проекту
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________
_____________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
під керівництвом___________________________________________________
_____________________
_________________________________________________
______________________________________________________________
Дипломник __________________________________________

(підпис, дата)
Керівник дипломно
проекту
________________________________


(підпис, дата)
Завідувач кафедри _______
_________________________________

(підпис, дата)
Додаток В
Форма № Н
9.01
завдання на дипломний проект
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Львівський національний аграрний універс
тет
( повне найменування вищого навчального закладу )
акультет ___
механіки та ен
ргет

Кафедра _
сільськогосподарських машин
________
Освітньо
кваліфікаційний рівень_
"Бакалавр"
прям підгото
ки_
6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропроми
лового
виробництва».

ЗАТВЕРДЖУЮЗавідувач кафедридоц.
О.М. Крупич
___________
“____” _______
_20___року
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту ______________________________________________________
___
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
керівник проекту __________________________________
________
____
( прізвище, ім’я, по батькові
, науковий сту
пінь, вчене звання
затверджені наказом Львівського НАУ “___”___
_________
_20__
__
року №__
___
2. Строк подання студентом проекту ____________________________________
3. Вихідні дані до проекту _____________________________________________
_____________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________
________
4. Зміст розрахунково
пояснювальної записки (п
релік питань, які потрібно
розроб
ти)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________
________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
__________________________________________________
_____________
5. Перелік графічного матеріалу (
з точним зазначенням обов’язкових креслень
______________________________________________________________________
_____________________________________________
_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
_____________________
_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
. Консультанти розділів проекту
Розділ
Прізвище,
ініціали
пос
ада
консультанта
Підпис, дата
авдання видав
авдання
прийняв
7. Дата видачі завдання_________
_____________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
з/п
Назва етапів дипломного проекту
Строк
виконання
етапів проекту
Примітка
Студент _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник проекту _____________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Примітка:
Формат бланка А4 (210
297 мм),
друкується на одному аркуші з
двох сторін.
Додаток
Зразок листа
замовлення на дипломне проектування
†††††† ††††††† 

Декану
факультету
механіки та енергетики Львівського
національного аграрного університету

КОВАЛИШИНУ С.Й.
Правління ТОВ ім. Л. Українки Долинського району Івано
Франківської
області просить доручити дипломнику Березану П.М. розробку дипломного
проекту на тему "Підвищення ефективності збирання кукурудзи на зерно в умовах
ТОВ ім. Л. Українки Долинського район
у Івано
Франківської області з
удосконаленням стеблової камери кукурудзозбирального комбайна".
Питання і задачі, передбачені для розробки в дипломному проекті, є
актуальними і погоджені із спеціалістами господарства, а результати їх розробки
в подальшому
будуть використані для вдосконалення конструкції
кукурудзозбиральних комбайнів ККП
3 та використання їх на збиранні урожаю
кукурудзи.
Голова правління
(підпис)
(прізвище та ініціали)
)


Додаток Е
Форма
рецензії
на дипломний проект
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломний проект студента
Львівського національного аграрного університету
(прізвище, ім’я, по батькові)
на тему:

1. Перелік позитивних сторін роботи, оцінка якості та практичне значення:
2. Основні недоліки роботи:
3. Відгук про роботу в цілому:Робота заслуговує

оцінки
П.І.Б., місце роботи і посада рецензента


(дата, підпис)
Додаток Ж
Форма
подання голові ДЕК
Львівський національний аграрний університет
ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
Направляється студент
_______________________________________________________
(прізвище та ініціали)
до захисту дипломного проекту (роботи)
за напрямом підготовки
__________________________________________________________

ифр і назва напряму підготовки)
спеціальністю
____________________________________________________________________


(шифр і назва спеціальності)
на тему
:_________________________________________________________________________


(назва теми)
Дипломний проект (робота) і рецензії додаються.
Декан факультету(підпис)
Довідка про успішність
___________________________________________ за період навчання

(прізвище та ініціали студента)
на факультеті механіки та енергетики з 20_
___ року до 20_____ року повністю
виконав навчальний план за напрямом підготовки (спеціальністю) з таким
розподілом оцінок за:
національною шкалою:
відмінно _______%, добре _______%, задовільно ______%;
шкалою
ECTS
: А _____%; В _____%; С _____%;
_____%
; Е ____%.
Методист факультету

(підпис) (прізвище та ініціали)
Форма № Н
Висновок керівника дипломного проекту (роботи)
Студент (ка)___________
___________________________________
_____
____

Керівник проекту (роботи) ______
_____
_____________


(підпис)
“____”_______________________
20 _____ року
Висновок кафедри про дипломний проект (роботу)
Дипломни
й проект (робота) розглянуто (а).
Студент (ка)________________________________________
(прізвище та ініціали)
допускається до захисту даного (ї) проекту (роботи) в Державній екзаменаційній
коміс
Завідувач кафедри

(назва)

(підпис) (прізви
ще та ініціали)

“______”___________________
20___ року
Примітка: Формат бланка А5
(210
㄀㐸
мм),
друкується на одному аркуші з двох
сторін.
Додаток З
Зразок титульного аркуша дипломного проекту
МІНІСТЕР
СТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ
НИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРС
ИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ Т
А ЕНЕРГЕТИКИ
КАФЕДРА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИ
Х МАШИН
Допускається до захисту
“____”______________201
Зав. кафедри _____
_________
доцент, к.т.н.
О.М. Крупич
Д И П Л О М Н И Й П Р О Е К Т
Розрахунково
пояснювальна записка
студента
(підпис)
(прізвище
, ім’я, по
батькові
на тему:
на присвоєння освітньо
кваліфікаційного рівня “Бакалавр
” за напрямом 6.100102
«Процеси, машини та обладнання агропроми
лового
виробництва».
Керівник дипломного проекту
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Консультанти:


____
(підпис)
(ініціали та пр
звище)
______
(підпис)
(ініціали та прізвище)


______
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Дубляни 201
Додаток И
Приклади оформлення реферату дипломного
проекту
Приклад 1
УДК 631.3.
635.21
Підвищення ефективності очищення насіння льону
довгунцю в ум
вах
фермерського господарства «Надія» Стрийського району Львівської о
ласті з
удосконаленням машини СОМ
300
. Тисовський Р.І.
Дипломний проект.
Кафедра
сільськогосподарських машин.
Дубляни, Льві
ський НАУ, 2013.
с. текст. част., 8 рис., 6 табл., 25 джерел, 6 арк. графіч. част. форм
ту А1.
Проаналізовано особливості й показники виробничої діяльності
госп
дарства та стан виробництва окремих видів проду
кції й механізації
рання й первинної переробки льону
довгунцю.
Запроектована операційна технологія очищення насіння льону на
пот
ково
технологічній лінії з використанням удосконаленої насіннєочисної
шини, розроблена операційна схема технології виробни
цтва льону.
Удосконалено конструкцію насіннєочисної машини, що забезпечує
підвищення продуктивності і якості виконання технологічного процесу.
Розроблено питання охорони праці з розрахунком освітлення і
зазе
лення приміщення цеху для очищення насіння льон
у. Приведені заходи з
охорони довкілля.
Виконана економічна оцінка
використання модернізованої
насіннєочи
ної машини СОМ
300
. Як пок
зали розрахунки річний
економічний ефект
становить 3601,03 грн; при цьому зменшуються на
одиницю напрацювання з
трати праці
на 25,0%; прямі затрати
на 11,19%
01.36
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Розробив
Тисовський Р.І
Підвищення ефективності очищення
насіння льону
довгунцю в ум
вах
фермерського господарства «Надія»
Стрийсько
го району Львівської
ласті з удосконаленням машини
СОМ
El�
:jdmr
:jdmr\
I_j_\j�
K_f_g�Y��
EG:M
гр. М
Н. контр
Гошко З.О.
Затв.
Крупич О.М.
Продовження Додатку И
Приклад 2
УДК 631: 629
Технологічне оснащення роб
очого місця ремонту муфти зчеплення
автомобілів ГАЗ в умовах ВАТ “
гроремонт” м. Львів з розробкою пристрою
для контролю ведених дисків. Колотун І. В.
Дипломний проект. Кафедра
експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича
Дубляни,
Львівський НАУ, 2013р.
66 с. текст. част., 7 рис., 10 табл., 22 джерела, 6 арк.
графіч. част. формату А1.
Проведено коротку характеристику структури і штатів ВАТ
гроремонт”,
подано перелік будівель, площі приміщень будівлі
автомайстерні
гаражу, характер
истику наявного парку автомобілів. Зроблено
підбір і компонування обладнання для проектованого робочого місця ремонту
муфт зчеплення автомобілів марки ГАЗ.
Обґрунтовано техніко
економічні параметри
робочого місця ремонту
муфти зчеплення автомобілів ГАЗ
. З
апропоновано технологію знімання,
розбирання, дефектування, складання, контролю і встановлення на автомобіль
муфт зчеплення автомобілів ГАЗ
53.
Розроблено пристрій для контролю технічного стану демпферних пружин
веденого диска муфти зчеплення без його розб
ирання.
Розглянуто основні питання охорони праці та довкілля.
Проведено розрахунок річного економічного ефекту від використання
пристрою
для контролю ведених дисків
, який при виконанні розрахункової
програми робіт становитиме 1 тис. грн.
01.3
.101
/к.
с.1
.00.00.000 ПЗ
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Розробив
Колотун І.В
Технологічне оснащення робочого місця
ремонту муфти зчеплення автомобілів
ГАЗ в умовах ВАТ “
гроремонт”

f��Ev\\�a�jhajh[dhx�ijbkljhx�^ey�
dhgljhex�\_^_gbo�^bkd
Літ.
Аркуш
Аркушів
Перевір.
Чухрай В.Є
ЛНАУ
гр. М
Н. контр
Шолудько П.В
Затв.
Дідух В.Ф
Додаток К
Приклад виконання змісту дипломного проекту
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..6
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБ’ЄКТУ ПР
ОЕКТУВАННЯ
…………………..…….8
1.1. Загальні відомості
про господарство
....………………….……………..8
1.2. Природно
кліматичні ум
ви…………..………………….……………..9
1.3. Землекористування і структура посівних площ………………………10
1.4. Аналіз результатів господарської діяльно
ті……………………..
…..12
1.5. Стан механізації технологічного процесу обробітку
грунту під цукрові буряки.......................................................................16
Висновки…………………………………………………………….…..17
2.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ
ОПЕРАЦІЇ ОБРОБІТКУ Г
РУНТУ
ПІД ЦУ
КРОВІ БУРЯКИ
...............................................................................18
2.1. Способи механізованого обробітку грунту під цукрові буряки..........18
2.2. Агробіологічні особливості та агротехнічні вим
ги………………….20
2.3. Організація і те
хнологія виконання опер
ції………………………….23
2.4. Розрахунок технологічної операції …………..………………..............24
2.5. Технологічна наладка агрег
ту…….………..........................................34
Висновки…………………………………………………………………35
РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ
КОМБІ
НОВАНОГО АГРЕГАТУ
…………36
3.1. Існуючі конструкції комбінованих ґрунтообробних агрег
тів …......36
3.2. Обґрунтування конструктивної розро
ки ………………….…………..41
3.3. Розрахунок запропонованого удосконалення …………………………42
3.3.1. Розрахунок геометричних параметр
ів диска......................................42
3.3.2. Розрахунок технологічних параметрів дисків....................................44
3.3.3. Визначення параметрів котка..............................................................46
3.3.4. Розрахунок гв
интової стяжки………………………………………..48
Висновки……………………………………………………………………48
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
Продовження Додатка К
4. ОХОРОНА ПРАЦІ……………...………………………………………......49
4.1. Окреслення чинників можливих травм та аварій під час
обробітку грунту під цукрові бур
ки …….………………..
…….......49
4.2.
Розроблення моделі травмонебезпечних та аварійних ситуацій
ситуацій під час використання комбінованого агрегату для
обробітку гру
ту …………………………………………………….....51
4.3.
Обгрунтування інженерно
технічних рекомендацій стосовно
безпечного перебігу обро
бітку грунту…………………..………………..52
4.3.1.
Розрахунок стійкості роботи МТА…………………………................52
4.3.2. Техніка безпеки при роботі на МТА для

обробітку грунту...................................................................................53
сновки…………………………………………………………………54
5. ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДО
ВИЩА
………….……………..55
5.1. Екологічний стан господарс
ва…………………….…..…………….55
5.2. Охорона і раціональне використання землі………….…...................56
5.3. Охорона і раціональне використання води
……………..…...............58
5.4. Охорона атмосферного повітря……………………….…..................60
5.5. Збереження і використання нафтопродуктів……..….……...............61
5.6. Охорона тваринного світу……………………………........................61
5.7. Заходи направле
ні на зменшення негативного впливу засобів
механ
зації на навколишнє середовище…………………………….62
Висновки…………………………………………………………………63
6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИ
ВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
РОЗРОБЛЕНОЇ КОНСТРУК
ЦІЇ КОМБІНОВАНОГО АГ
РЕГАТУ………..64
исновки……………………………………………………
…………….…68
ВИСНОВКИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ
………………………………………………..69
СОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
……………………………...………..71
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
одаток
Зразок виконання основних написів відповідно до
міждержавного стандарту ГОСТ 2.104
Рис
.1 Основний напис
ГОСТ 2.104
(форма 1)
Рис
.2 Основний напис
ГОСТ 2.104
68 (форма 2)
Рис
.3 Основний напис по ГОСТ 2.104
68 (форма 2а)
Додаток
Приклад написання вступу до дипломного проекту
ВСТУП
Сільськогосподарським підприємствам з кожним роком стає все ва
жче
утримувати та ремонтувати техніку. Це зумовлено тим, що мережа ремонтних і
обслуговуючих підприємств перестала функціонувати. Заводи
виробники
сільськогосподарських машин не розвивають своєї фірмової системи
технічного обслуговування і ремонту.
Реор
ганізація господарств аграрного комплексу, а саме їх подрібнення,
привела до того, що більшість новоутворених господарств зовсім не мають
ремонтної бази. В свою чергу утворилося багато індивідуальних фермерських
господарств, які мають у своїй власності тра
ктори, автомобілі та різноманітні
сільськогосподарські машини.
Якщо автомобілі і машини мають порівняно великий ресурс, то
сільськогосподарські машини, а зокрема ґрунтообробні потрібно ремонтувати
декілька раз за сезон. Так як для ремонту робочих органів
ґрунтообробних
машин крім загально відомих універсальних верстатів і слюсарних
інструментів потрібно мати ковальське, пресове, зварювальне, загострювально
шліфувальне та інше спеціальне технологічне обладнання, то стає актуальним
питання створення спеціалі
зованих міжгосподарських дільниць з ремонту
ґрунтообробної техніки. Основну частку ґрунтообробних машин, робочі
органи яких інтенсивно спрацьовуються складають плуги, лущильники,
культиватори, дискові та зубові борони.
Під час ремонту ґрунтообробних машин
40
80% трудомісткості
становлять операції розбирання і складання Так як робочі органи
ґрунтообробних машин і інші елементи конструкцій працюють в умовах
великих навантажень, постійно забруднюються ґрунтом, органічними та
мінеральними добривами, залишкам
и рослинності, піддаються корозії то під
час їх розбирання виникають значні труднощі. Зокрема це стосується
розбирання різьбових з'єднань, які через відсутність спеціального
технологічного обладнання і технологій часто пошкоджуються і руйнуються.
На підста
ві викладеного темою даного проекту визначено: “Ремонт
ґрунтообробної техніки в умовах Тз
В “Кавське” Стрийського району
Львівської області з розробкою обладнання для розбирання важко розбірних
різьбових з’єднань”.
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00
.000 ПЗ


Додаток
Приклад економічного обґрунтування проектних рішень
6.
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧН
ОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАПРО
ВАДЖЕННЯ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБКАТ
УВАННЯ ТЯГОВИХ
МОСТІВ АВТОМОБІЛІВ Г
АЗ
Досвід роботи ремонтних підприємств та результ
атів проведених наукових
досліджень стверджують, що використання в експлуатації не обкатаних тягових
мостів після їх ремонту знижує їх загальний ресурс на 15
35%, а в окремих
випадках приводить до руйнування деталей протягом перших п’яти тисяч
кілометрів
пробігу. Через появу шуму і порушення температурного режиму на
перших десятках кілометрів пробігу до 40 % тягових мостів підлягають
повторному розбиранню та регулюванню. Крім того в більшості випадків
приходиться замінювати пошкоджені деталі. Запровадженн
я у виробництво
розробленого в даному дипломному проекті обладнання для обкатування на
холостому ходу тягових мостів автомобілів можна буде своєчасно виявити і
усунути можливі несправності і отримати економічний ефект за рахунок
зменшення витрат на запасні
частини, витрат на додаткові ремонтні роботи, та
уникнення втрат від простою автомобілів.
Розрахунковий економічний ефект від запровадження обладнання для
обкатування тягових мостів визначаємо за формулою [15]:


= В
, грн. ,

(6.1)
де
вартісна оцінка результатів, отриманих за розрахунковий період, грн;
вартісна оцінка витрат, що пов’язані з використанням обладнання за
розрахунковий період, грн;
При розрахунках
береться до уваги строк служби устаткування t, а вартісну
оцінку результатів, які будуть отримані за весь строк його використання,
визначаємо за формулою [15]:

;грн.

(6.2)
вартісна оцінка результатів в t
тому році розрахункового періоду, грн;
початковий рік розрахункового періоду;
кінцевий рік розрахункового періоду;
коефіцієнт зведення до розрахункового року.
Варті
сну оцінка результатів в
тому році визначаємо за формулою [15]:


= Ц
* П
,грн.

(6.3)
де,
економія коштів на одному обкатуванні тягового моста автомобіля, грн;
загальна кількість обкатаних в даному році тягових мостів автомобілів з
використанням розробленого обладнання.
Коефіцієнт зведення до розрахункового року визначаємо за формулою [15]:= (1+
t
†††††††††††††††††  
⠀㘮㐩
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
норматив зведення різночасових витрат і отримання результатів, що
чисельно прирівнюються до нормативу ефективності номінальних вкладень,
= 0,1;
розрахунковий рік;
рік, з
атрати якого зводяться до розрахункового року.
Для визначення економічного ефекту користуємося наступною
методикою. Під час розрахунків приймаємо до уваги, що всі автомобілі будуть
обслуговуватися з використанням обладнання для діагностування ходової
част
ини. Загальну кількість обслуговуваних протягом року автомобілів
визначаємо за формулою [15]:


, шт., (6.5)
де
загальна трудомісткість ремо
нту тягових мостів для міжгосподарської
дільниці,
= 1361 люд. год;

трудомісткість ремонту одного тягового моста з врахуванням часу на
обкатування,
= 21,4 люд. год.

= 1361 / 21,4 =
64 шт.
В подальших розрахунках будемо приймати до уваги, що кількість
ремонтованих і обкатаних тягових мостів буде зростати щорічно на 5%, за
рахунок збільшення чисельності автомобілів та зони обслуговування
міжгосподарською дільницею [15].
Для того, щоб
визначити економію коштів за рахунок обкатування одного
тягового моста впродовж терміну служби обладнання скористаємося наступною
формулою [15,19]:

оп
) *
, грн,


(6.
де
економія коштів за рахунок зменшення витрати запасних частин
внаслідок проведення обкатування тягових мостів, грн.;
економія коштів за рахунок зменшення трудомісткості повторних
ремонтних робіт внаслідок проведення обкатування тя
гових мостів,
грн.;
зменшення збитків від простою автомобіля в повторному ремонті
внаслідок проведення обкатування тягових мостів, грн.;

= (80+ 120 +90 ) *1 = 290 грн
Підставивши
отримані значення у формулу (6.3) визначаємо вартісну оцінку
результатів для першого розрахункового року
2008
290* 64 = 18560 грн
Аналогічно визначаємо для решти років і результати розрахунків заносимо
в таблицю 6.1
Вартісну оцінку витрат визначаємо за
формулою [


, грн.


(6.7)
де
величина витрат в t
тому році, грн.
Для першого розрахункового року вартісну оцінку витрат визначаємо з
вираз
у [15,19]:


2002
+ З
+ З
+ З
+ З
+ З
+ З
грн.
(6.8)
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
вартість виготовлення
конструкторської та технічної
документації,
140 грн.;
вартість матеріалів на комплект обладнання,
160 грн.;
вартість комплектуючих,
= 540 грн.;
вартість виготовлення деталей,
= 190 грн.;
вартість складальних, монтажних та налагоджувальних і
випробувальних робіт,
= 110 грн.;
витрати на організацію і підготовку виробництва
з використанням
розробленого обладнання,
= 80 грн.
експлуатаційні витрати включаючи вартість електроенергії, які
визначаємо з виразу [15]:


* (
+ З
+ З
) , грн., ( 6
.9)
де
оплата праці та нарахування на зарплату за обкатування одного моста,
грн.;
вартість електроенергії, грн.;
втрати від продовження циклу ремонту за рахунок виконання операцій
обкатування, грн.= 64 ( 3,40 + 0,60 + 15, 60) = 1254,4 грн
Значення показників З
прийняті на підставі експертних оцінок
спеціалістів господарства і працівників кафедри експлуатації та технічного
сервісу машин Л
АУ.


= 140 +
160 + 540+ 190 + 110 + 80 + 1254,4 = 2475грн.
Для решти років вартісну оцінку витрат визначаємо за формулою:


= (З
+ З
, грн.


(6.10)
амортизаційні відрахування, що визначаються з
виразу:

* С
, грн.


(6.11)
частка початкової вартості обладнання, необхідна для підтримання його
роботоздатності,
= 0,15 ;
початкова вартість обладнан
ня, грн .

ам
= 0,15*1220= 183 грн.

= ( 183 + 1318)*0,9091 = 1365 грн.
Аналогічно проводимо розрахунки для решти років і результати заносимо
в таблицю
6.1.
Скориставшись формулою (6.1) визначаємо економічний ефект для першого
розрахункового року :

18560
1365 = 17195 грн
Строк окупності запропонованого обладнання визначаємо за формулою
[15]:

вик
, років,

(6.12)
де
вик.
термін використання обладнання, приймаємо
вик
= 8 років.
= 9664* 8 / 94339 = 0,82 року
Отже, строк окупності обладнання для обкат
ування на холостому ходу
тягових мостів автомобілів трохи менший десяти місяців.
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
Додаток
Приклад
оформлення
ВИСНОВКІВ
ТА ПРОПОЗИЦІЙ
по дипломному проекту
Приклад1
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦ
1) Аналіз показників виробничо
господарської діяльності СГТО
В "Кавсько"
Стрийського району Львівської області, технології вирощування та збирання
зернових в господарстві, а також огляд сучасного стану комбайнового збирання
зернових культур показали, що підвищення ефективності виробництва зерна в
умовах господарства
має важливу роль в покращенні економічного стану і в цій
галузі одним з головних резервів є впровадження прогресивної технології
збирання зернових та зменшення втрат зерна під час збиранні.
2) Запропоновані організаційні заходи покращення технологічного п
роцесу
збирання зернових, які забезпечують безперервність технологічного процесу
збирання зерна та незернової частини, оптимальний підбір збиральних агрегатів
та збирально
транспортних комплексів на основі номограм
дають можливість
значно скоротити строк
и збирання, втрати врожаю, витрати трудових та
матеріальних ресурсів, затрати праці скорочуються на 16% а витрати
матеріальних ресурсів зменшуються на 21%.
3) Враховуючи виробничу ситуацію, яка склалася в сільському
господарстві, а також склад комбайнового
парку в господарстві, є доцільним
впровадження запропонованої конструкції пристрою попереднього обмолоту
хлібної маси зернозбирального комбайну СК
5 “Нива”. Пристрій дозволяє
підвищити рівномірність завантаження молотильного апарату комбайну,
довговічніст
ь похилого транспортера, скоротити витрати часу на його повторне
регулювання. Застосування запропонованої конструкції дає можливість
зменшити втрати врожаю за рахунок підвищення якості обмолоту в середньому
на 2…6%.
4) Економічне обґрунтування запропонова
них проектних технологічних і
технічних рішень, а також заходів з охорони праці показали в цілому, що їх
впровадження в умовах СГТОВ "Кавсько" доцільне, а річний економічний
ефект становитиме 47,7 тис. грн.
Приклад 2
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦ
1) Вивчення с
тану питання технічного обслуговування та ремонту
автомобілів в умовах аграрного виробництва Самбірського району показало, що
в більшості господарств відсутня потрібна матеріально
технічна база і штати
працівників для своєчасного і якісного ремонту автомоб
ілів.Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
2) Аналіз чисельності і пробігу автомобілів господарств Самбірського
району та розрахунок очікуваних обсягів ремонтних та обслуговуючих робіт
свідчать про доцільність організації міжгосподарської дільниці технічного
обслуговування вантажних
автомобілів, яка буде мати виробниче та соціальне
значення.
3) Відсутність сучасної дієвої фірмової системи обслуговування вантажних
автомобілів та неможливість придбати господарствами потрібне діагностичне
обладнання для обслуговування наявних марок і мод
елей, так як таке не
випускається серійно, підтверджують актуальність конструктивної розробки
проекту.
апропоноване обладнання сприятиме покращанню екологічної
ситуації за рахунок зменшення інтенсивності спрацювання шин і питомої
витрати пального за рахун
ок своєчасного виявлення і усунення несправностей
ходової частини під час діагностування і обслуговування.
4) За умови охоплення послугами дільниці визначеної частки
автомобільного парку району, чисельність робітників на постах поточного
ремонту, технічног
о обслуговування ТО
2, діагностування та усунення відмов
повинна становити 15 чоловік при коефіцієнті їх завантаження
= 0,99, що
частково дасть змогу вирішити питання працевлаштування для колишніх
фахівців господарства.
5) Запропоноване обладнання для ді
агностування технічного стану ходової
частини автомобілів є універсальним, досить простої у виготовленні і
використанні конструкції, може бути виготовлене в умовах механічної
майстерні господарства та використане для діагностування автомобілів всіх
наявних
моделей, а після його запровадження, дасть змогу отримати
економічний ефект понад 647 тис. грн.
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
01.3
.101/к.
с.12.00.00.000 ПЗ
Додаток
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
Характерис
тика
Приклад
оформлення
Книги
Один
автор
1. Босняк М.
Г. Вантажні автомобільні пер
евезення: навч. посіб.
Босняк.
Видавничий дім "Слово",
㐰㠠
Два
автори
Головчук
А.Ф
. Мобільні енергетичні засоби:
навч. посіб. Кн. 1. Автотракторні
двигуни та електрообладнання
А.Ф
. Головчук,
Лихвенко
.:
Грамота
Три
автори
1. Білявський Г.
О. Основи екології: підручник / Г.
Білявський, Р.
Фурдуй,
Костіков.
ге вид., доповн.
: Либідь, 2005.
Чотири
автори
Основи теорії транспортних процесів і систем
Дмитриченко
М. Ф.
Яцківський
Ширяєва
Доканіхін
. З.
.:
Видавничий дім "Слово",
2009.
Технічна експлуатація та надійність автомобілів
Є. Ю. Форнальчик
Оліскевич
Мастикаш
Пельо
.]; за заг.
ред
Форнальчика
Львів
Афіша,
㈰〴⸠
ять
більше
авторів
Теоретичні основи розрахунку конструкції автомобіля: навч. посіб.
Кисликов
Ф., Лущик В.
В., Микула О.
Я. та ін
.] ; за заг.
ред
Кисликова
Львів :
Апріорі
Створення
комфор
тних умов праці водія вантажних автомобілів
навч
метод.
посіб
ля працівників
соц
служб
для
сім
дітей
молоді
Т. В. Бондар
Карпенко
Дикова
Фаворська
.].
.:
Укр
соц
дослідж
., 2005.
115
Серія
Формування
ергон
омічних властивостей автомобіля
⸀Ⱐ
⸠ㄳ⤀⸀
автора
Історія
розвитку автомобілебудування
авт
. т
ексту
Клос
崀⸠
⸠㨀 
Грані
Грані
світу
Стан та перспективи розвитку Красилівського автомобільного заводу
реклама
упорядкув
пер
прим
Шевчук
崀⸠
⸠㨀 
Грамота
Ⱐ㈰〷⸠
Багатотомний
документ
исиленко Б
Краткий автомобильный справочник
Том 2 Грузовые автомобили
Кисиленко
⸠㨀 
Автополис
Плюс, ИПЦ "Финпол"
㘀㜲
Матер
іали
конференцій
їздів
Оцінка
обґрунтування
продовження
ресурсу
елементів
конструкцій
праці
конф
черв
.,
Київ
. 2 /
відп
Трощенко
. :
України
пробл
міцності
Ⰰ′〰〮 
Препринти
Шиляе
Расчеты
конструкционных материалов для изготовления елементов
трансмисии
Шиляев
Воеводин
. :
ХФТИ
, 2006.
Препринт
Укра
Нац
науч
центр
Харьк
физ
техн
ин
ХФТИ
㐩⸀
Депоновані
наукові
праці
JZamfh\kdbc
F_lh^bdZ�hij_^_e_gby�hilbfZevgh]h�ljZgkihjlgh]h�fZjrjmlZ
Разумов
кий
Андреев
., 2002.
210
Деп
в ИНИОН
Рос
акад
наук
ㄳ㤀㠷㘮
Словники
㄀⸀
Аграрна механіка та енергетика
: російсько
український
словн
ик науково
технічної
термінології / [
авт
уклад
. Гайдучок, О.В. Дерпак].
Львів:
ЛДНУ
, 2007.
Атласи
1. Модельний ряд автомобілів
Дроздов
Дзяк
Козлов
Маковецький
ге вид
розшир
доповн
Запоріжжя
роги
, 2012.
Законодавчі
та
нормативні
документи
?dkiemZlZpy
ihjy^hd
l_jfgb
i_j_\jdb
l_ogqgh]h�klZgm�\ZglZ`gbo�Z\lhfh[e\
KHM
39.501:2007.
Офіц
вид
. :
ГРІФРЕ
транспорту
України
Нормативний
доку
мент
Мінтрансу
України
Інструкція
Стандарти
Графічні
символи
використовують
на
устаткуванні
Покажчик
та огляд
䥓伀
㜰〰㨀㈀〰㐬 
䥄吀
⤠㨀 
ДСТУ
ISO
7000:2004.
Чинний
від
01].
. :
�_j`kih`b\klZg^Zjl
MdjZ€gb
, 2006.
GZp
hgZevgbc�klZg^Zjl
MdjZ€gb
DZlZeh]b
1.
F_`]hkm^Zjkl\_ggu_
klZg^Zjlu
dZlZeh]
. / [
khkl
Dh\Ze_\Z
IZ\exdh\Z
. ;
ред
Иванов
.].
Львов
НТЦ
Леонорм
стандарт
", 2006
264
Продукція Львівського автобусного заводу
каталог
дові
дник
авт.
упоряд
Зобків
⹝⸀ 
Львів
Новий
час
Продовження Д
одатку
Бібліографіч
покажчики
Куц
Бібліографічний
покажчик
анотації
кандидатських
дисертацій
захищених
ціалізованій
вченій
раді
Львівськ
ого
національного аграрного
університету у
році
/ О.
Куц
, О.
Вацеба
Львів
Укр
технології
, 2007.
Систематизований
покажчик
матеріалів
досліджень техніко
експлуатаційних
показників автомобілів
Віснику
бібліотеки ім. Вернацького
2010
роки
уклад
Кирись
Потлань
].
Львів
Львів.
держ
внутр
справ
Серія
Бібліографічні
довідники
вип
⸀′⤀⸀
Дисертації
Петров
Обгрунтування параметрів двигуна з безшатунним механізмом
дис
канди
дата
технічних
наук
㨀‰ㄮ〳⸰㈀  
Петров
Петро
Петрович
⸬′〰㔀⸠
Автореферат
и
дисертацій
Новосад
Технологічне
забезпечення
виготовлення
гальмівних колодок
автореф
дис
на
здобуття
наук.
ступеня
канд.
техн
наук
/ І.
Новосад
ернопіль
Авторські
доцтва
⸠㄰ 㜹㜰 
СССР
МКИ
ㄵ⼀〰⸠
Устройство
для
захвата
неориентированных
лей
типа
валов
Ваулин
Кемайкин
).
3360585/25
08 ;
заявл
⸠㈳⸀ㄱ⸸ㄻ 
опубл
⸠㌰⸰㌮㠀㌬ 
Бюл
Пате
нти
Пат
⸠㈱㠷㠸㠀 
Российская
Федерация
МПК
ㄯ㌸Ⱐ
 㐠
ㄳ⼀〰⸀ 
Приемопередающее
устройство
Чугаева
.;
заявитель
и патентообладатель
Воронеж.
науч
исслед
ин
связи
2000131736/09;
заявл
. 18.12.00;
опубл
Бюл
㈳

⸩⸀
Частина
,
періодичного
продо
ваного
дання
Бай Г
Вплив виробничої діяльності автомобільного транспорту на атмосферне
повітря
/ Г. Бай //
дентська молодь і науковий прогрес в АПК :
іжнар. студент
наук. форум, 24
25 вер. 2008 р. : тези до
п.
Львів, 2008.
С. 3.
Гранчак
Інформаційно
аналітичні
методи оцінки параметрів автомобілів
Тетяна
Гранчак
Валерій
Горовий
Бібліотечний вісник
Черевко Г.
Методи визначення економічної ефективності транспортн
их процесів
Черевко, Г.
Земляна, О.
Сосницька
Вісник Львівського державного
аграрного університету : з
млевпорядкування і земельний кадастр
С.

Оцінка впливу на грунт автомобільних шин
Снітинський, Д.
узенк
кобенчук
та ін.
//
Екологічні, економічні та технологічні аспекти викори
тання
земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.
практ. форуму, 19
21 вер. 2007 р.
Львів, 2007.
253
Валова
. Застосування двох потокових муфт у автоматични
х трансмісіях
автомобілів /
Валова
пер
англ
Середи
Банки
банківські
системи
⸠㈬ 
Електронні
ресурси
1. Головчук
А.Ф
Автомобільний транспорт
Електронний ресурс
崠㨀 
навч
посіб
для
студ
вузів
-
IV
рівні
акредитації
А.Ф
. Головчук,
Кононенко
Чуєв
/ 700
Умань
: Уманський національний університет садівництва, 2011.
Бібліотека
студента
медика
).
електрон.
опт
диск
ROM
) ; 12
Систем.
вимоги
Pentium
; 32
RAM
Windows
95, 98, 2000,
Word
Назва
контейнера
Реєстр транспортних організацій та види послуг
Електронний ресурс
] :
даними
Всеукр
перепису
населення
. /
Держ
ком
статистики
України
ред
Осауленко
. :
вид
фодиск
", 2004.
електрон.
опт
диск
ROM
) :
Систем.
вимоги
Pentium
266; 32
RAM
ROM
Windows
98/2000/


Назва
титул.
екрану
Стан і перспективи розвитку автомобільного транспорту в Україні
підсумки
F`gZj
конф
„Крим
2003") [
Електронний
ресурс
] /
Костенко
Чекмарьов
Бровкін
Павлуша
//
Бібліотечний
ник.
2003.
4.
43.
Режим
доступу
`mjg
http
://
gov
art
icles
/2003/03
klinko
htm
Додаток
Позначення кафедр
факультету
механіки та енергетики
Кафедра
Код
Фізики
та інженерної механіки
Управління проектами та безпеки виробництва в АПК
Енергетики
Електротехнічних систем
Тракторів і а
втомобілів
Сільськогосподарських машин
Машинобудування
Автоматизації тваринництва, якості і стандартизації
Експлуатації
та ТС машин
Додаток
Шифри документів, що входять до складу дипломного проекту
Назва документа
Шифр
окумента
Відомість дипломного проекту
Габаритне креслення
Графік
Креслення загального вигляду
Монтажне креслення
Пояснювальна записка
Ремонтне креслення
Розрахунок
РР
Складальне креслення
Схема технологічна
Схема електрична
Схема кінематична
Схема гідравлічна
Схема пневматична
Таблиця
Техніко
економічні показники
Технологічна карта
Операційна карта
Креслення генерального плану
Креслення плану приміщень
Архітектурно
будівельне кресленняПідписано до друку 14.0
.2014 р. Формат 60×84/16.
Ум. друк. арк.
4. Обл.
вид. арк. 3
Папір офс. Друк офс. Тираж 100 прим. Зам. ________ .
Видавничий центр Львівського націон
ального аграрного університету
80381, Львівська обл., Жовківський р
н, м.
Дубляни, вул. Студентська, 2
Свідоцтво ДК №1380 від 3.06.2003 р.

Приложенные файлы

  • pdf 1115720
    Размер файла: 600 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий