програма конкурсу 2017


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


II

ТУР

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

і
з групи спеціальностей


«Машинознавство»
Програма

підсумкової науково
-
практичної конференції

(м. Суми,
2
8

3
0

березня 201
7

року
)


Суми


Сумський державний університет

201
7

2


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
і
з групи
спеціальностей
«Машинознавство»
проводиться з метою підтримки
обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого

зростання,
активізації науково
-
дослідної роботи, згуртування і творчого піднесення
студентів технічних
ВНЗ

України.


Оргкомітет сподівається, що підсумкова науково
-
технічна
конференція сприятиме співпраці молодих учених
-
машинобудівників і
розвитку перспек
тивних зв‱язків творчої студентської молоді.


Підсумкова науково
-
практична конференція проходитиме

2
8

3
0

березня 201
7

року

у Сумському державному університеті.

3


СКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ КОНК
УРСНОЇ КОМІСІЇ


Голова
Чорноус

Анатолій Миколайович
,

д
-
р

ф
із
.
-
м
ат
.

н
аук
, проф.
, проректор з наукової роботи


Заступник
голови
Гусак Олександр Григорович
,

к
анд
.

т
ехн
.

н
аук
,

доц.,

декан

факультету

технічних

систем

та
енергоефективних технологій


Члени
галузевої
конкурсної
комісії:

Дядюра Костянтин Олександрович
,

д
-
р

т
ехн
.

н
аук,

проф
.,

зав.

кафедри

прикладного
матеріалознавства

та

техно
логії конструкційних матеріалів

Залога Віллям Олександрович
,

д
-
р

техн.

наук,

проф.,

зав.

кафедри

технології
машинобудув
ання,

верстатів та інструментів

Марцинковський Володимир Альбінович
,

д
-
р

техн.

наук,

проф.,

проф. кафедри

загальної

механіки і
динаміки машин

Котенко Олександр Іванович
,

канд.

техн.

наук,

доц.,

доцент

кафедр
и

прикладної


гідроаеромеханіки

Ванєєв Сергій Михайло
вич
,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
, доц., зав. кафедри

технічної теплофізики

Погребняк Олександр

Дмитрович,

д
-
р.

фіз.
-
мат.

наук,

проф.,

зав.

кафедри
наноелектроніки

Дегула Андрій

Іванович,

канд.

техн.

наук
,

доц
ент

кафедри

прикладного


матеріалознавства

та

технології конструкційних матеріалів

Говорун Тетяна Павлівна,

канд.

техн.

наук
,

доц.,

доцент

кафедри

прикладного


матеріалознавства

та

технології конструкційних матеріалів

Тарельник В
‱ячеслав

Борисович
,

д
-
р

тех
н.

наук,

проф.,

зав.

кафедри

технічного

сервісу

С
умського
національного аграрного університету


Кашицький Віталій Павлович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,

доц., доцент кафедри матеріалознавства та
пластичного формування конструкцій машинобудування
Луцького національног
о технічного університету

Соболь

Олег Валентинович,


д
-
р
.

фіз.
-
м
ат
.

н
аук
, проф., зав. кафедри матеріалознавства

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Корнієнко
Анатолій Олександрович

канд.

техн.

наук
,

доц.,

доцент кафе
дри
машинознавства
Аерокосмічного інституту національного авіаційного
університету


4


Глушкова Д
іана
Борисівна
,


д
-
р

техн.

наук
, проф.,
зав.

кафедри технолог
ії металів та
матеріалознавства
Харківського національного автомобільно
-
дорожнього університету


Крив
оручко Дмитро

Володимирович,

д
-
р

техн.

наук
,

доц.
,

доцент

кафедри

технологі
ї

машинобудув
ання,

верстатів та інструментів

Євтухов Віталій

Геннадійович,

канд.

техн.

наук
,

доц.
,

доцент

кафедри

технології машинобудув
ання,

верстатів та інструментів

Євтухов Артем

Віталійович,

канд.

техн.

наук
,

доц.,

доцент

кафедри

технології машинобудування
,

верстатів та інструментів

Анісімов
Володимир Миколайович,

д
-
р

техн.

наук
, проф., професор кафедри
машинобудування та
інженерної механіки
ДНВЗ «Український державний хіміко
-
тех
нологічний університет»

Штефан
Євгеній Васильович,

д
-
р

техн.

наук
, проф.,
зав.

кафедри машинобудування,
стандартизації та сертифікації
Н
аціонального університету
харчових технологій

Литвиненко
Олександр Анатолійович

д
-
р

техн.

наук
, проф.,
професор кафедри
машинобудування,
стандартизації та сертифікації
Н
аціонального університету
харчових технологій

Літовченко П
етро

І
ванович


канд.

техн.

наук
,
доц.,

професор кафедри
інженерної
механіки
Національної академії Національної гвардії України

Симоновський Віталій
І
ович,

д
-
р

т
ехн
.

н
аук
, проф.
, професор кафедри
загальної механіки і
динаміки машин

Карінцев Іван
Борисович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,

проф.
,

зав.

кафедри

оп
ору

матеріалів

і
машинознавства

Загоруль
ко Андрій
Васильович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
, доц.
,
зав. кафедри
загальної механіки і
динаміки машин

Дзюба
Анатолій Петрович
,

д
-
р

т
ехн
.

н
аук
, проф., зав. кафедри обчислювальної
механіки і
міцно
сті конструкцій

Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара

Ковальов Ігор
Олександрович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,

проф.
,

зав.

кафедри

прикладної
гідроаер
омеханіки

Кулініч Сергій
Павлович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,

доц.
,

доцент

кафедри

прикладної
гі
дроаеромеханіки

5


Склабінський Всеволод Іванович,

д
-
р

т
ехн
.

н
аук
, проф., зав. кафедри процесів та обладнання
хімічних і нафтопереробних виробництв

Неня Віктор Григорович,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,
доц., доцент кафедри
комп'ютерних

наук

Андренко
Павло Миколайович
,

д
-
р

т
ехн
.

н
аук
,

проф.,

професор

кафедри


гідропневмоавтоматики

та

гідроприводу

Національного

технічного

університету

«Х
арківський політехнічний інститут
»

Бадах
Валері
й

Миколайович
,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
, доц., доцент кафедри «Гідрогазові системи»
Національного
авіаційного університету

Арсеньєв

В
ячесл
ав Михайлович,

канд.

техн.

наук
,

проф.,

професор

кафедри

технічної теплофізики

Бондаренко Герман Андрійович,

канд.

техн.

наук
,

проф.,

професор

кафедри

технічної теплофізики

Калінкевич
Микола Васильович,

канд.

техн.

наук
,

доц
.,

професор

кафедри

технічної теплофізики

Мілованов
Валерій Іванович
,

д
-
р

техн.

наук
,

проф.
,

зав.

кафедри

компресорів

та

пневмоагрегатів

Одеської

н
аціональної

академії

х
арчових

технологій


Хмельнюк
Михайло Георгійович,

д
-
р

техн.

наук
,

проф.,

зав.

кафедри

холодильних
ус
тановок

і

кондиціювання

повітря

Одеської

н
аціональної
академії харчових технологій

Коновалов
Дмитро Вікторович
,

к
анд
.

т
ехн
.

наук
,

доц.,

зав
.

кафедри

теплоте
хніки
Херсонської

філії

Національного

університету
кораблебудування імені адм
ірала Макарова

Бондар
Олександр В'ячеславович


к
анд
.

фіз.
-
мат
.

наук,

доц.,

до
кторант кафедри

наноелектроніки


Гончаров
Олександр Андрійович


д
-
р.

фіз.
-
мат.

наук, проф.,
професор кафедри моделювання
складних систем

Братушка Сергій Миколайович


канд.

фіз.
-
мат.

наук, доц.,
доцент кафедри економічної
кібернетики

Радченко Микола Іванович

д
-
р

техн.

наук
,

проф.,

зав.

кафедри

кондиціювання

та
рефрижерації Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
6


СекретарМар
ченко
Станіслав Вікто
рович
,

канд.

техн.

наук
,

доц
.,

доцент

кафедри

прикладного
матеріалознавства
та
техно
логії конструкційних матеріалів
Адреса

оргкомітету:
Сумський державний університет, кафедра прикладного
матеріалознавства
та

технології конструкційних матеріалів,

ву
л.
Римського
-
Корсакова, 2, м. Суми,
4
0007
.


Контакти:

тел. (0542) 64
-
09
-
49;

e
-
mail:
info
@pmtkm.sumdu.edu.ua7


НАПРЯМИ

ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО
-
ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇСекція 1


матеріалознавство
.

Секція 2


те
хнологія машинобудування
.

Секція 3


динаміка та міцність машин
.

Секція 4


прикладне машинознавство
.

Секція
5к
омпресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати
.

Секція
6модифікація поверхні.Робочі мови конференціїукраїнська,
російська.
РЕГЛАМЕНТ


Презентація………………………………………….10 хв.

Дискусія………………………………………………5 хв.


ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ


ЗАЇЗД
учасників конференції:

2
8

березня
та

29

березня 201
7

р.


РЕЄСТРАЦІЯ
учасників відб
удеться

2
8

березня 201
7

р.

з
9
00

до 1
7
00та
29

берез
ня 201
7

р.
з

9
00

09
45

у фойє
I

поверху Центрального корпусу
Сумського державного університету за адресою
:

м. Суми, вул. Римського
-
Корсакова, 2.


Проїзд від автовокзалу
тролейбусами № 1

та2
або
маршрутни
м

таксі
№ 56 до зупинки «М‱ясокомбінат
».

Проїзд від

залізн
ичного вокзалу тролейбусом № 12 або маршрутним
таксі № 61

до зупинки «
М‱ясокомбінат»
.


Житло учасникам конференції надається у день заїзду.

Оплата харчування
, проживання

та проїзд до м.

Сум

і у зворотному
напрямку


за рахунок учасників конференції.


8


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2
8

березня 201
7

р
оку


Час
проведення

Захід

Місце проведення (збору)

9
00

1
7
00

Реєстрація
учасників

і
з
подальшим
поселенням

1. Секція «Матеріалознавство»:
фойє
I

поверху Центрального
корпусу
.

2
. Секція «Динаміка та міцність
маш
ин
»

(
ауд.
Н

117
).


3
.
Секц
ія «Прикладне
машинознавство»
(
ауд. ЛБ

110
)
.

4.
Секц
ія «
Т
ехнологія
машинобудування
»

(
ауд. Л
А

214
).

5. Секція «Компресорні,
холодильні машини, установки,
станції та пневмоагрегати
»


(
ауд. ЛБ

20
5
).

6. Секція «Модифікація поверхні»
:

фойє
I

поверху Центрального
корпусу
.

15
00

1
7
45

Екскурсія
університет
ом
,
поїздка

до
лазерного

тир
у

(
"Кадетськ
ий

корпус"

ім.

І.Г.

Харитоненко)

Ф
ойє

I

поверху Центрального
корпусу

(корпус Ц)


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

29

березня 201
7
р.


Час
проведення

За
хід

Місце проведення (збору)

8
30

9
00

Сніданок
у

їдальні
СумДУ

Їдальня СумДУ

9
00

9
45

Реєстрація учасників

Фой
є

I

поверху Центрального
корпусу (корпус Ц)

10
00

10
30

Урочисте відкриття.
Вітальне слово
проректора, декана

А
уд. Ц

219 (корпус Ц)

11
00

12
00

Роб
ота в секціях

1.
Секція «Матеріалознавство»

(
ауд. Ц

219
).

2. Секція «Динаміка та міцність
машин»

(
ауд. Н

112
).

9


Час
проведення

За
хід

Місце проведення (збору)

3.
Сек
ція «Прикладне
машинознавство» (
ауд.
ЛБ

11
0
).

4.
Секція «
Технологія
машинобудування
»

(
ауд.
БІЦ

307
).

5. Секція «Компресорні,
холодильні маш
ини, установки,
станції та пневмоагрегати
»

(
ауд.
ЛБ

205
).

6. Секція «Модифікація поверхні»
(
ауд.
ЕТ

2
16
).

12
00

12
30

Кава
-
брейк

1.

1.
Секція «Матеріалознавство»


(
ауд.

Ц

21
7
).

2. Секц
ія «Динаміка та міцність
машин»

(
ауд.

Н

11
7
).

3.
Секці
я «Прикладне
машинозна
вство» (
ауд.
ЛБ

11
1
).

4.
Секція «
Технологія
машинобудування
»
(
ауд.
БІЦ

307
).

5. Секція «Компресорні,
холодильні машини, установки,
станції та пневмоагрегати»


(
ауд. ЛБ

201а
).

6. Секція «Модифікація поверхні»
(
ауд.
ЕТ

218
).

12
30

14
00

Робота в секціях

1.
Се
кція «Матеріалознавство»

(
ауд. Ц

219
).

2. Секц
ія «Динаміка та міцність
машин»

(
ауд. Н

112
).

3.
Секція «Прикладне
машинознавство»
(

ауд.
ЛБ

11
0
).

4.
Секція «
Технологія
машинобудування
»

(
ауд.
ауд. БІЦ

307
).

5. Секція «Компресорні,
холодильні машини, устано
вки,
станції та пневмоагрегати»

(
ауд.
ЛБ

205
).

6. Секція «Модифікація поверхні»
(
ауд. ЕТ

216
).

14
15

14
45

Обід

Їдальня СумДУ

15
00

1
7
45

Екскурсія на
підприємство

Стоянка СумДУ перед Головним
корпусом (корпус Г)

10


Час
проведення

За
хід

Місце проведення (збору)

АТ «Технологія»,

екскурсія
м.
Су
ми

18
00

2
1
00

Дружня в
ечеря
/
інтеграційна вечірка

Їдальня СумДУ


ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

3
0

березня

201
7

р.


Час
проведення

Захід

Місце проведення (збору)

9
30


10
00

Сніданок
у

їдальні
СумДУ

Їдальня СумДУ

10
00


1
2
00

Продовження
засідання секцій

1.
Секція «Мат
еріалознавство»

(
ауд. Ц

219
).

2. Секція «Динаміка та міцність
машин»
(
ауд. Н

112
).

3.
Секція «Прикладне
машинознавство»
(
ауд.
ЛБ

110
).

4.
Секція «
Технологія
машинобудування
»

(
ауд.
ауд. БІЦ

307
).

5. Секція «Компресорні,
холодильні машини, установки,
станц
ії та пневмоагрегати»
(

ауд.
ЛБ

205
).

6. Секція «Модифікація поверхні»
(
ауд.
ЕТ

2
28
).

12
00


14
00

Заключне п
ленарне
засідання галузевої
конкурсної комісії

та

н
агородження
переможців

ауд. Ц

219 (корпус Ц)

14
00


1
5
00

Обід

Їдальня СумДУ


11


РЕЦЕНЗІЯ
-
ВИСНОВОК

до студентської наукової роботи за тем
ою_________________________
___
_______

_____________________________
________________________________
___
_______

Навчальний заклад _________________
___________________________
___
_______

Автор(и) _________________________
_
___________________________
__
________

Керівник(и)

________________________
__________________________
____


Критерії оцінювання роботи

Варіанти відповідей

Оцінка
рецензента

1

2

3

Визначення актуальності та
перспективності

На низькому рівні
.

На достатньому

рівні
.

На високому рівні

0 1

2 3

4 5

Наукова новизна

Традиційні і відомі рішення
.

Нові

розробки,

що

не
належать авторам
.

Нові розробки, що належать
авторам

0 1


2 3


4 5

Оцін
ювання

методів, теорій, методик
,
засобів, підходів до виконання роботи

Традиційні
.

Удосконалені раніше відомі
.

Розвин
ені

раніше


не відомі

0 1

2 3

4 5

Відповідність результатів потребам науки і
практики

Відповідає

чинним

положенням
.

Краща за існуючі положення
.

Має перспективу за межами
України


0 1

2 3


4 5

Перспективи впровадження

(
наявність акт
а

впровадження
)

Недостатньо обґрунтовані
.

Задовільн
о

обґрунтовані
.

Добре обґрунтовані

0 1

2 3

4 5

так

ніНаявні
сть
та

рівень оприлюднення

(опубліковані матеріали: тези, стаття,
монографія, навч. посібник, патент)

Відсутній
.

Задовільний
.

Добрий

0 1

2 3

4 5

вид

кількість

Рівень опрацювання наукової та практичної
літерат
ури і самостійності виконання

Недостатній
.

Задовільний
.

Добрий

0

2

4

Якість викладання матеріалу роботи

(логічність, структурованість,
грамотність тощо)

Недостатня
.

Задовільна
.

Добра

0

2

3

Рівень використання комп‱ютерних
технологій

Недостатній
.

Задовіл
ьний
.

Добрий

0

1

2

Оформлення наукової роботи

Задовільний
.

Добрий
.

Зразковий

0

2

3

Разом


12


Засідання секції

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

берез
ня)

10
00

1
2
00

(
3
0

берез
ня)

Головад
-
р

техн.

наук
, професор

Дядюра К.

О.


1.

Дослідження структур
и та властивостей комплексних боридних
покриттів на інструментальних сталях
.

Охріменко

В. О.

Науковий

керівник
:

Г
апонова О
.

П.
,
к
анд
.

техн
.

н
аук
, доц
.
,

Сумський державний університет
.


2.

Розробка та дослідження базальтофторопластових композитів
триботехнічно
го призначення
.

Мартинов А. І., Перерва В. І.

Наукові керівники
:

Говорун Т.

П., к
анд
.

фіз.
-
м
ат
.

н
аук
, доц.
;

Берладір Х.

В.,
м
ол
.

н
аук
.

с
півроб
.
,

Сумський державний університет
.


3.

Підвищення якості поверхневих шарів деталей цементацією
методом електроерозійного легування
.


Артамонов Є. О.

Науковий керівник


Тарельник В. Б.,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Сумський національний аграрний університет
.


4.

Підвищення довговічності поршневих кілець
.

Мусієнко В
.

С
.
,

Вінніков Є. С.


Науковий керівник


Глушкова

Д
. Б.,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Харківський національний автомобільно
-
дорожній університет
.


5.

Захисні властивості комплексних дифузійних покриттів за участю
хрому та алюмінію
.

Сорока О. В., Феденк
о К. О.

Наукові

керівник
и
:

Лоскутова Т
.

В
.,
к
анд
.

техн
.

н
аук
, доц.
;


Хижняк В. Г.,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
;

Погребова І. С., канд. хім. наук, проф.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

і
мені Ігор
я Сікорського
»
.


6.

Формування зносостійкості евтектичних покриттів
.

Пищенко Ю
.

В
.,
Богач Я
.

В
.

Науковий керівник


Корнієнко А
.

О
.
,

к
анд
.

техн
.

н
аук
, доц.
,

Національний авіаційний університет
.


13


7.

Дослідження впливу розмірів зерна на міцність легованих
конденса
тів міді
.

Доля

А.

І., Шевченко А. М.

Науковий керівник


Зубков А. І.
,
к
анд
.

фіз.
-
м
ат
.

н
аук
, доц.
,

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний
інститут».


8.

Дослідження умов корозійного руйнування обладнання харчової
промисловості
.

Домбровс
ька М
.

О
.

Науковий керівник


Гулай О. І.
,
д
-
р
.

пед
.

наук
,
проф
.
,

Луцький національний технічний університет
.


9.

Дослідження можливості використання білих чавунів в
деформованому стані для деталей гусеничних машин
.

Петруша А
.

А.

Науковий керівник


Миронова

Т
.

М
.,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Національна металургійна академія України
.


10.

Призначення

раціонального технологічного процесу виготовлення
та вибір ефективної марки сталі для литва бокової рами візку
вантажного вагону
.

Дзюбіна А.

В
.

Науков
ий

керівник


Узлов
К. І.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Національна металургійна академія України
.


14


Засідання секції

«
ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ
»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

березня
)

10
00

12
00

(
3
0

березня
)

Головад
-
р

техн.

наук
, професор

Залога В.

О.


1.

Розробка 4
-
х координатоного го
ніометра для юстирування оптики
транспортних засобів
.

Басов Б
.

С.

Наукові

керівник
и
:

Криворучко Д
.

В
.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
;К
оротун М. М.
,
канд.

техн.

наук
,

доц.
,

Сумський державний університет
.


2.

Структурно
-
функціональне моделювання процесу проек
тування
верстатних пристроїв
.

Кармаза А. І.

Наукові

керівник
и:

Іванов В.

О.,
канд.

техн.

наук
, доц.
;Ващенко С. М.,
канд.

техн.

наук
, доц.
,

Сумський державний університет
.


3.

Дослідження зношування деталей обладнання та використання
комп‱ютерних
технологій проектування для їх виготовлення
.

Синільник О.

А
.

Науковий керівник


Литвиненко О
.

А
.
,
д
-
р

техн.

наук, проф.,

Національний університет харчових технологій
.4.

Визначення похибки закріплення шляхом моделювання
деформації оброблюваної деталі
.

Дерк
ач А
.

В
.

Науковий керівник


Кіяновський М
.

В
.
,

д
-
р

техн.

наук, проф.,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
.5.

Технологічні основи зубофрезерування загартованих зубчастих
коліс черв

ячними твердосплавними модульними і дисковими фрезами
.

Синиця Ю. О
.

Науковий керівникКлочко О
.

О
.,
д
-
р

техн.

наук, проф.,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».


6.

Дослідження теплових процесів при свердлуванні з внутрішнім
підводом мастильно
-
охолоджувальної рідини
.

Кононенко

О
.

С
.

Наук
овий керівник


Анісімов В.

В.,
канд.

техн.

наук
,

асистент
,

Український державний хіміко
-
технологічний університет
.


15


7.

Розробка способу шліфування за кінематичною схемою
формоутворення з мимобіжними осями деталі обертання та
циліндричного шліфувального і дос
лідження його напружено
-
деформованого стану
.

Т
анцура

Т
.

О.

Науковий керівник


Коробочка О
.

М
.
,

д
-
р

техн.

наук, проф.,

Дніпровський державний технічний університет
.8.

Проектування раціональних посадок з натягом на основі
аналітичної моделі області їх існув
ання
.

Ковбаска Б
.

В
.
,

Верхорубов Д
.

О
.

Науков
і

керівник
и:

Нечипоренко В
. М.,
канд.

техн.

наук
,

проф.;


Літовченко П. І.
,

канд.

техн.

наук
,

проф.
,

Національна академія національної гвардії України
.9.

Дослідження і розробка технології різанням з нагрівом
і
пластичним деформуванням деталей машин
.

Маляран А
.

В
.

Науков
ий

керівникМарченко Д
.

Д
.,
канд.

техн.

наук
,

доц.,

Миколаївський національний аграрний університет
.10.

Аналіз силового навантаження тонких прорізних фрез з дрібним
зубом.

Карплюк Р
.

В
.

Науков
і

керівник
и:

Полонський Л
.

Г
.,
д
-
р

техн.

наук, проф.
;


Балицька Н
.

О
.,

канд.

техн.

наук
,

доц.,

Житомирський державний технологічний університет
.16


Засідання секції

«
ДИНАМІКА ТА МІЦНІСТЬ МАШИН
»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

березня
)

10
00

1
2
00

(
3
0

березня
)

Головад
-
р
техн. наук
,
професор

Марцинковський В.

А
.


1.

Дослідження впливу тріщин на міцність корпусу відцентрового
компресора
.

Тимченко

Д. В.

На
укові

керівник
и:
Гудков С
.

М
.
,
канд.

техн.

наук
, доц.
;

Дейнека А
.

В
.
,
канд.

техн.

наук
,
ст.

викл
.,

Сумський державний університет
.


2.

Комп‱ютерний аналіз статичних та динамічних характеристик
лабіринтних та демпферних ущільнень роторів компресорі
в
.

Масалітін

І. О.

Науковий керівник


Загорулько

А. В.
,
канд.

техн.

наук
, доц.
,

Сумський державний університет
.


3.

Геометричний синтез і кінетостатичний аналіз зрівноваженого
дезаксіального кривошипно
-
повзунного механізму закривання воріт для
прорізів велик
ий площі
.

Асєєв

В
.

Д
.

Науковий керівник


Погребняк Р
.

П
.
,
канд.

техн.

наук
, доц.
,

Національна металургійна академія України
.


4.

Чисельне моделювання інерційного віброгрохота
.

Зажерило

М
.

О.

Науковий керівник


Пригода О
.

П
.
,
зав. лаб.
,

Миколаївський націона
льний університет імені В.О. Сухомлинського
.


5.

Дослідження надійності та витривалості конструкції хоботу
підлогової мульдозавалювальної машини мартенівського цеху
.

Шевченко

М.

М
.

Науковий керівник


Таратута К
.

В
.
,
канд.

техн.

наук
, доц.
,

Запорізька державн
а інженерна академія
.


6.

Геометрично нелінійні коливання консольної пологої оболонки
.

Малишев С. Є.

Науковий керівник


Аврамов К
.

В
.
,
д
-
р
.

техн.

наук
,
проф
.
,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
.17


7.

Дослідження напружено
-
де
формованого стану зварних швів вітро
-
енергетичних установок
.

Шеманська

Н. В., Головін А. М.

Наукові

керівник
и:

Ткачук

М. А.
,
д
-
р

техн.

наук
,
проф
.
;


Гречка І
.

П
., канд. техн. наук, доц.,

Національний технічний університет «Харківський політехнічн
ий інститут»
.


8.

Розробка конструкції і дослідження роботи інерційного конвеєра
.

Козачук

Р. І.

Наукові

керівник
и:

Серілко Л
.

С
.
,
канд. техн. наук, доц.;


Серілко
Д.

Л., канд. техн. наук, асистент,

Національний університет водного господарства та при
родокористування
.


18


Засідання секції

«
ПРИКЛАДНЕ МАШИНОЗНАВСТВО
»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

березня
)

10
00

1
2
00

(
3
0

березня
)

Головак
анд
.

т
ехн
.

наук
, доцент

Котенко О.

І.


1.

Дослідження потоку рідини в робочому колесі відцентрового
насоса низької швидкохідност
і
.

Рибальченко І
.

С
.

Науковий керівник


Матвієнко О
.

А
.
,
канд.

техн.

наук
,

ст. викл.,

Сумський державний університет
.


2.

Вплив геометричних параметрів спірального відводу
відцентрового насоса двостороннього входу на радіальну силу
.

Ігнатьєва П
.

І
.

Науковий
керівник


Лугова С
.

О
.
,
канд.

техн.

наук
,
асистент
,

Сумський державний університет
.


3.

Розрахунок вітрових турбін коливального типу
.

Медвідь А.

М
.

Науковий керівник


Л
иповий

В.

М.
,
канд.

техн.

наук
,
асистент,

Сумський державний університет
.


4.

Поверхнева пла
стична деформація як метод підвищення
довговічності валів і осей
.

Горошко В. О.

Науковий керівник


Костіна

Л. Л.
,
канд.

техн.

наук
, доц
.
,

Харківський національний автомобільно
-
дорожній університет
.


5.

Порівняльний аналіз схем важільних механізмів двоцилінд
рових
двигунів внутрішнього згорання
.

Аванян Г
. А.

Науковий керівник


Ніколаєнко В
.

А
.
,
ст. викл.
,

Національний транспортний університет
.


6.

Гідравлічний опір радіальних каналів обертового циліндру
ротаційного фільтру
.

Ходченко Ф. С.

Науковий керівник


Моч
алін Є
.

В
.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Національний авіаційний університет
.

19


7.

Оцінка енергетичної ефективності використання вихрової труби
для охолодження нагрітих поверхонь
.

Коноваленко В. О.

Науковий керівник


Мочалін Є
.

В
.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Націона
льний авіаційний університет
.


8.

Дослідження міцності гідропередач важких транспортних засобів
на етапі проектних досліджень
.

Борисенко С
.

В
.,
Неділько К
.

Д
.

Науковий
керівникГречка І
.

П
.
,
канд.

техн.

наук
,
доц
.
,Національний технічний університет «Харк
івський політехнічний інститут»
.


9.

Дослідження характеристик двигунів бензиномоторних пилок та
розробка випробувального динамометричного стенда
.

Шульган А
.

В
.

Науковий керівник


Вржещ М
.

В
.
,
канд.

техн.

наук
,
доц
.
,

Луцький національний технічний університ
ет
.


10.

Визначення оптимальних параметрів трубчатого стрічкового
конвеєра по економічному показнику


собівартості транспортування
тонни вантажу
.

Козловський О
.

В
.,
Нестеренко О
.

О
.

Науков
і

керівник
и:

Єфременко В
.

В
.
,
канд.

наук

держ. упр.
,
доц
.
;


Га
врюков О
.

В
.,
канд.

техн.

наук
,
доц
.
,

Донбаська національна академія будівництва і архітектури
.


11.

Оптимізація габаритів і маси двох
-

та триступеневих редукторів
.

Стасишин О
. І.

Науковий керівник


Комаров С
.

М
.,
канд.

техн.

наук
,
доц
.
,

Українська академія д
рукарства
.


12.

Удосконалення конструкції планетарного гідромотора шляхом
модернізації його розподільної системи
.

Цифра Ю. Ю.

Науковий керівник


Волошина А. А.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.
,

Таврійський державний агротехнологічний університет
.


13.

Покращення вихідних х
арактеристик планетарного гідромотора
шляхом моделювання роботи його витискувальної системи
.

Круглов В
.

С
.

Науковий керівник


Панченко А
.

І
.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.,

Таврійський державний агротехнологічний університет.20


14.

Оптимізаційний параметричний синтез

багато важільних плоских
виконавчих механізмів.

Кодісов А
.

В
.

Науковий керівник


Якушенко О
.

В
.
,
д
-
р

техн.

наук
, проф.,

Запорізький національний технічний університет.


15.

Моделювання системи керування гідроприводу фронтального
навантажувача на базі гальмів
ного клапана.

Поліщук

О
.
В
.

Науковий керівник


Козлов Л
.

Г
.
,
д
-
р

техн.

наук
,
доц
.,

Вінницький національний технічний університет.


16.

Дослідження трибологічних характеристик гідравлічних мастил з
використанням наночастинок вуглецю
.

Агафонов

Д
.
В
.

Науковий ке
рівник


Суранов

О
.
В
.,
канд.

техн.

наук
,
доц.,

Український державний університет залізничного транспорту
.


21


Засідання секції

«
КОМПРЕСОРНІ, ХОЛОДИЛ
ЬНІ МАШИНИ, УСТАНОВК
И, СТАНЦІЇ
ТА ПНЕВМОАГРЕГАТИ
»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

березня)

10
00

1
2
00

(
3
0

березня)

Го
ловаканд. техн. наук, доцент

Ванєєв С.

М.


1.

Розрахунок газодинамічних характерис
тик відцентрового
компресора по
елементним методом
.

Павл
енко
А
.

П
.

Науковий керівник


Калінкевич М.

В.,
канд.

техн
.

наук
, проф.
,

Сумський державний університет
.


2.

Моделювання
робочого процесу повітроохолоджувача
контактного типу на капілярно
-
пористих
поверхнях
.

Шулумей

А
.

В
.

Науковий керівник


Арсеньєв

В
.

М.
,
канд.

техн.

наук
,
проф
.
,

Сумський державний університет
.


3.

Проблема розробки
вітчизняного

вуглекислотного

компресора

на
базі повітряного
.

Паскаль

О
.
А
.

Науковий керівник


Міловано
в

В
.
І
.,
д
-
р

техн.

наук
, проф
.
,

Одеська національна академія харчових технологій
.


4.

Підвищення енергоефективності, екологічної безпеки та
надійності каскадної

холодильної
установки повторного зрідж
ення
супутних нафтових газів
.

Бедросов

В
.

О
.

Наукови
й керівник
и:
Хмельнюк М. Г.,
д
-
р

техн.

наук
, проф
.
;

Яковлева О. Ю.,
канд.

техн.

наук
, ст
арш
. викл.
,

Одеська національна академія харчових технологій
.


5.

Т
рансформація скидної теплоти суднової енергетичної установки
абсорбційно
-
ежекторною холодильною машиною
.

Стародубець С. І.
, Литвин С. С.

Науковий керівник


Радченко
А
.
М
.,
канд.

техн.

наук
,
доц
.
,

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Мака
рова
.


6.

Підвищення ефективності термопресорних систем шляхом
розпилення води, перегрітої відносно температури насичення.

К
ерімова

К
. А.,
Котік Х. А.

Науковий керівник


Ко
лабава

Г
.
О
.,
викл.
,

Херсонська філія

н
аціональн
ого

університет
у

кораблебудування

ім.

адмірала Макарова
.

22


Засідання секції

«МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХН
І»

11
00

12
00
; 12
30

14
00

(
29

березня)

10
00

1
2
00

(3
0

березня)

Головад
-
р
.

фіз.
-
мат.

наук
,

професор

Погребняк

О
.

Д
.


1.

Вплив іонної імплантації
Au
-

на структуру та властивості

аморфно подібних

покритт
ів системи
AlN
-
TiB
2
-
TiSi
2
.

Біловол

К
.

О
.

Науковий керівник


Погребняк

О
.

Д
.
,
д
-
р
.

фіз.
-
м
ат
.

наук
,
проф
.,

Сумський державний університет
.


2.

Вплив параметрів магнетронного розпилення на структуру плівок
диборидів танталу
.

Буранич

В
.
В
.

Науковий керівник


Го
нчаров

О
.
А
.,
д
-
р
.

фіз.
-
м
ат
.

наук
, доц., проф.,

Сумський державний університет
.


3.

Модифікація аморфного покриття
AlN
-
TiB
2
-
TiSi
2

за допомогою
високотемпературного відпалу
.

Смирно
ва
К
.

В
.

Науковий керівник


Погребняк

О
.

Д.
,
д
-
р
.

фіз.
-
м
ат
.

наук
, проф.,

Сумськ
ий державний університет
.


4.

Підвищення

довговічності осей системи

підвіски трактора.

Козинченко

Д.

О.
, Носенко А. М.

Науковий керівник


Дощечкіна

І.

В.
,
канд.

техн.

наук
,
доц
.,

Харківський національний автомобільно
-
дорожній

університет
.


5.

Вплив зовнішнього
електростатичного поля на змочувальну
властивість осьової оливи
.

Васянович

Р
.
С
.

Науковий керівник


Коновалов

П
.
Є
.,
канд.

техн.

наук
,
доц.,

Український державний університет залізничного транспорту
.


6.

Дослідж
ення можливостей плазмового загартування для
пі
двищення ресурсу великомодульних зубчастих
зачеплень
.

Шевік
о
ва
Д
.

С
.

Науковий керівник


Нечаєв

В
.

П
.
,
канд.

техн.

наук
,
доц.,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
.

23


Для нотаток
24Формат 60х
84
/16. Ум. друк. арк. 1,1
6
. Обл.
-
вид. арк.
1,25
. Тираж 1
85

пр. Зам
.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет
,

вул. Римського
-
Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб‱єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2
007.Приложенные файлы

  • pdf 1257879
    Размер файла: 598 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий