ХИМИЯ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Құрметті

жас түлек 2018!

Болашақ грант иегері болғыңыз келсе


Уақытыңызды тиімді қолданып.Бар күш қуатыңызды
тиімді
дайындыққа арнаңыз.

Ал сізге ол үшін жақында жарық көрген


AB3 порталының 2 бөлім кітапшалары көмектеседі!


Көп оқушылар мен ұстаздардың өтініші бойынша кітапшаның 2
бөлімі жа
рық көрді


Қысқаша

мәлімет

Барлық 12 пәннен дайындық кітапшалары

Барлық сабақтың соңында жауаптары берілген

Кітапшаның сұрақтары Ұлттық Тестілеу р
талығынан алынған

Кітапшадағы сұрақтардың ҰБТ/КТА келу ықтималдығы 75%

Дайындалуға өте ыңғайлы-

Сыныппен алған жағдайда жеңілдіктер!

-

Тек қана

осы парақшада ғана сатылады


-

Кітапша ішіндегі сұрақтар өте сапалы жасалған , және Жаңа
форматқа сай
П ДДЕЛКАЛА ДАН САҚ Б ЛЫҢЫЗДА !

К ПИЯДАН САҚ Б ЛЫҢЫЗ!

(суретпен жауаптары анық емес)


Қазақстанның

барлық аймақтарына жеткіземіз


Заказ

беру

үшін

:
Менеджер

: 87084039487

What
sapp
желісі

арқылы

жазыңыз
!ХИМИЯ


Нұ
сқау:

Сізге берілген
бес
жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға
арналғ
ан тапсырмалар беріледі. Т
аңдаған жауапты жауап парағындағы
сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіл
еу қажет.

1.

Қосылу

реакциясы

A) AgNO
3

+
NaCl
=
AgCl
+
NaN
O
3


D)

LiOH
+
HC
l

=
LiCl
+ Н
2
O

B)
2
F
е(ОН)з

2
O
3

+ ЗН
2
O


E)

NH
3

+ H
2
O = NH
4
OH

C)

ЗН
2

+ Сг
2
O
3

2Сг + ЗН
2
O

2.

Қос
ылу реакциясы

A)

4HNO
3

=

4
NO
2

+ 2Н
2
О +

О
2


D)

CaCO
3

+ CO
2

+
H
2
O

= Ca(HC0
3
)

B)

CuO
+

2
HCl
= CuCl
2
+ H
2
O

E)

H
2

+

CuO
՜

H
2
O +
Си

C)

Fe

+
CuSO
4

=
FeSO
4

+
Сu

3.

Қосылу

реакциясы

A)

Zn

+

CuCl
2

՜

ZnCl
2

+

Cu


D
) Zn + Cl
2

՜

ZnC
l
2

B)

CaO

+

HCl
՜

C
aC
l
2

+

H
2
0

E)

Ba + HC1

՜

BaCl
2

+
H
2

C)

Zn(
O
H)
2

+

CuC
l
2

՜

Cu(OH)
2

+

ZnCl
2

4.

Тотықтырғыш қабілеті жоға
ры
атомның қ
ұрылысы

A)
...4d
1
0
5s
2
5p
3


C)

...
5d
l0
6s
2
6p
3

E)

...3s
2
3p
3

B)
...3d
10
4s
2
4p
3


D) ...2s
2
2p
3

5.

VII

А топша
элемент
і

A) бром B) рений

C)

борий

D
)

марганец

E)

технеций

6.

Өте

жұмсақ
металл

A)

Os

B)

Р
t
C)

W

D)

Na

E)

Cr

7.

Күрделі
эфир
түзілу
реакциясы

A)

бутан
қышқ
ылы
мен хлор


D
)
пентанол
-
1 мен натрий

B) глицин мен бутанол
-
2

E)
сірке қышқылы
жә
не калий карбонаты

C) бензой
қышқылы

мен калий

8.

Дис
ахарид

A)
дезоксирибоза

C)

рибоза

E)

лактоза

B)

глюкоза


D)

гликоген

9.

Крахмалды
тұ
рмыстық
жағ
дайда ...
көмегімен сапалық анықтауға
болады

A)
йод
ерітіндісімен


D)

ас содасының

ерітіндісімен

B)

сірке
суы
ерітіндісімен


E)

ас
тұ
зы ерітіндісімен

C)

қант

еріт
індісімен

10.

СаСО
3

+ НС
l
՜

՛

+ Н
2
O
үрдісінің

сипаты

A)

айырылу жә
не
гомоген
ді


D)
қосылу

жә
не
гомогенді

B)
қосылу

жә
не
гете
рогенді


E) алмасу және
гетерогенді

C)
ыдырау жә
не
гомогенді

11.

Нейтрон сандары 14
-
ке тең

A)
кремний, алюминий

C)

фосфор, оттек


E)

магний, калий

B)

кальций, барий


D
)

бор, хлор12.

Өршіткі

қатысында
бертоллс
тұзының ьтдырауы

A) 2КС
l
3

2КС
l

+
3
O
2D
)

С1
2

+ 2КОН + Н
2

2КС
l

+ 2Н
2
O

B)

С
l
2

+ Са(ОН)
2

СаОС
l
2

+ Н
2
O

E)


l
2

+ 6КОН КС
lO
3

+
5КС
l

+

2
O

C)

С
l
2

+ 2КОН КС
lO

+ КС
l

+ Н
2
O

13.

Макромо
лекулаларының пішіні тармақты құ
рылымды
болып
келетін
полимер

A) фенолформальдегид

C) полиэтилен

E)

крахмал

B) резеңке


D)
жүн

14.

Этиламиннің жану реакциясындағы коэффициенттер
саны

A)
47

B)

41

C)

49

D)

45

E)

43

15.

НСlO
4
-
ң құ
рамындағы хлордың массалық үлесі (%)

A)
35,3 B)

15,3 C)

33,5 D) 31,5 Е)
30,3

16.

Термохимиялық тең
деуіне


l +
3S
՞

Al
2
S
3

+

509 кДж сәйкес 81 г
алюминий
және 128 г күкірт әрекеттескендегі бөлінген жылудың

мөлшері

A)

778,7 кДж

C)

670,7 кДж

E)

678,7 кДж

B)

608,7 кДж


D)

339,35 кДж


17.

Альдегидті анықтау ә
дісі

A)
КОН
-
пен

D)

NаОН
-
пен

B)

күміс нитратымен E)

күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісі

C)

спиртпен

18.

Калий
пермангана
тын
ыдыратқанда 6,72 л (қ.ж) отт
ек бөлінді. Ыдыраған

калий
перманганатының массасы

A)

93,7 г

B) 94,8
г
C) 97,4 г

D)
89,2 г

E) 77,6 г

19.

58,5
г алюминий
карбиді сумен әрекеттескенде түзілетін
метанның

шығымы
теориямен салыстырғанда 80% болса, метанның массасы

A)

14,9 г

B)

13,2г

C)

26,4 г

D) 15,6
Г

Е)

31,2 г

20.
1 моль
күкірт
(IV)
оксиді тотығуы үшін қажетті ауаның (қ.ж) көлемі (20%
отт
ек)

A)
44,80 л

B)

89,60 л

C)

28,00 л

D)

56,00 л

E)

22,40 л

Нұсқау:

Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағ
ы берілген
nәнг
e
сәйкес
орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы
белгілеу қ
ажет.

Бір немесе бірнеше дұрыс
жауабы бар тест
тапсырмаларында дұрыс
жауаптар
саны
үш
еуден аспайды.

21.

Н
3
Р
О
4

диссоциациялану кезіндегі әр сатыдағы ионның

атауы

A)
ги
дрофосфат ион


Е) три
гидрофосфат

B)

фосфор
қышқылы


F)

ортофосфор
қы
шқылы

C)

фосфат ион


G)

калий фосфаты

D)
дигидрофосфат ион

H)

ф
осфат

22.

Суте
к
тотықтырғыш қасиет корсетіп, әрекеттесе
тін зат(тар)

A
)

Na

C)

H
2
О


E)

Н
+


G)

Fe
О

B)

О
2


D)

CuO

F)

Са

H)

К

23.

Калий
тұздарының қолданылуы

A)
полимерлер алуда

E)

сабын алуда

B)

тыңайтқыш өнеркәсібінде

F
)
ас
содас
ын
алудаC)

тамак өнеркә
сібінде


G)

тотықт
ырғыш

D)

сіріңке жасауда

H)

мұнай өнімдерін тазарт
уда


24.
Полимер
қасиет
(тер)і

A)
е
ріткіштерде жақсы ериді

E)

қолдануға

ауыр тиімсіз

B)

температураға ә
ртүрлі әсері бар


F)

қолдануға

жеңіл, әсем

C)

температураға
ә
сер
етпейді


G)

барлығ
ы дерлік қатты

D)
жылуды нашар өткізедіH)

жылуөткізгіштігі жоғ
ары

25.

Ниримидиннің оттекті туындысы(лары)

A)
пиридин


C)

тимин


E)

гуанин


G)

пурин

B)
урацил


D)
пиррол


F)

цитозин

Н
) аде
нин

26.

Қысқарған

ион
дық теңдеуі
3Ag
+

+
՜

Ag
3
P
О
4

՝

болатын зат(тар)
жұбы

A)
мыс
(II)
сульфаты мен
күміс
нитраты

B)

күкіртті қышқыл
мен
күміс
нитраты

C)

фосфор
қыш
қылы

мен
күміс
нитраты

D)

күкірт қышқылы
мен
күміс
нитраты

E)

натрий фосфаты
мен

күміс
нитраты

F)

күкірт қышқылы
мен
күміс
нитраты

G
)

натрий нитраты мен
күміс
нитраты

Н
) аммоний фосфаты мен
күміс
нитраты

27.

Көмірқышқыл
газын
лабораториялық және өнеркә
сіпте
алу

әдістері

A)
СаСОз

+ 2
НС
l

=
СаС
l
2

+

H
2
O

+
C
O
2
՛

B)

С
+

О
2

=
CO
2
՛

C)

2СО + О
2


O
2
՛

D
) 2
NaH
C
O
3


Na
2
C
O
3

+
Н
2
O

+
С
O
2
՛

E)

СН
4

+ 2
O
2


2
O

+ С
O
2
՛

F
)

СО + С
u
О С
u

+ СО
2
՛

G)

CaCO
3

СаО

+
C
O
2
՛

H
)
H
2
CO
3

=
H
2
O

+
CO
2
՛


28.

Бір
-
біріне
изомер
күрделі
эфир(лер)

A)

С
3
Н
7
СОО


СН
3

ж
ә
не СН
3
СОО


С
3
Н
7

B)

СН
3
СОН жә
не СН
3
СООС
2
Н
5

C)

CH
3
COONa

жә
не СН
3
СООС
2
Н
5

D
)

С
4
Н
9
СООС
2
Н
5

жә
не С
2
Н
5
СООС
4
Н
9

E)

СН
3
СООС
2
Н
5

жә
не СН
3
СООН

F
)

СН
3
СООС
2
Н
5

жә
не СН
3
СООН

G
)

СН
3
СООС
2
Н
5

жә
не С
2
Н
5
СООСН
3

H)

С
2
Н
5
СООС
2
Н
5

жә
не СН
3
СООС
2
Н
5

29.

60%
-
і
FеS
2
-

ден тұратын п
ириттегі
темірдің массалық үлесі

A)
56 %


C)

30 %

E)

63 %


G)

32 %

B)

28 %


D)

38 %

F)

43 %


Н)
65 %

30.

Құ
рамында 51,2%
су
болатын
магний сульфаты
кристаллогидратындағы
судың

моліA)
8

C)

3

E)

7


G)

9

B)

4


D)

5


Ғ
)
10

H)

6

ХИМИЯДАН
СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Приложенные файлы

  • pdf 8514371
    Размер файла: 597 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий