Методичка Допплер pre-final


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кафедра телебачення і радіомовлення
РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВИТЯГАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ.

МЕТОДИ
ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТУМетодичний посібник до лабораторної роботи №
9

Одеса
201
2

Лабораторная работа №
9

РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВИТЯГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

МЕТОДИ
ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТУ

Мета

р
о
бот
и
:
Вивчення
принцип
ів

вимірювання
радіальної швидкості об

єктів

р
а-
діолокаційного
спостереження
, що базу
ю
ться на ефекті Доп
п
лера
,

характеристик систем
вимірювання радіальної швидкості, базованих на безперервному випромінюванні, та си
с-
тем вимірювання радіальної

швидкості з ЧМ
.

КЛЮЧЕВ
І

ПОЛОЖЕН
Н
Я

1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

До

основних п
а
р
аметрів, що інформують про

знаходження об’єкту в просторі окрі
м
відстані, координат відносять швидкість.
Сферою застосування систем вимірювання шв
и-
дкості є вирішення таких завдань, що необхідно вирішувати в
радіоелектронних

системах,
як

безпілотне та пілотне керування літаючими апаратами,
вимірюванн
я

швидкості руху
автомобіля патрульними службами доріг, підчас автоматичного супроводженн
я та нав
е-
денн
я

ракетоносія
, тощо
.

Існують різні
принципи

визначення швидкості
переміщення
об’єкту,
але найрозповсюдженішим
и

є
системи,

що базується на ефекті Допплера.

Допплерівські вимірювачі використовуються для вирішення різноманітних задач в
багатьох галузях
виробництва, транспорту, медицини, наукових досліджень, а також у
військовій справі.

-

Бортові вимірювачі:Доп
п
лерівські вимірювачі швидкості і зносу для визначення вектора швидкості
літака, вертольота

чи іншого літального апарату;Суд
ові доп
п
лерівські
вимір
ювачі

(
радіолокаці
йні

і гідроакустичні
);Бортові вимірювачі локомотивів радіолокації і лазерні;Допплерівські вимірювачі в космонавтиці;

-

Технологічні вимірювачі:Вимірювачі швидкості переміщення твердих тіл лазерні;Вимірювачі швидкості потоку рідких
або сипких середовищ ультразвукові і л
а-
зерні;

-

Медичні вимірювачі:Допплерівський вимірник швидкості кровотоку ультразвуковий;УЗІ
-

Допплер томографи

-

Вимірювачі для контролю транспортних потоків:Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів;

-

Гідро/ме
тео вимірювачі:Лазерні допплерівські вимірювачі в метеорологічних дослідженнях;Гідроакустичні допплерівські вимірювачі в гідрології, океанології;

-

Системи охоронної сигналізації:Допплерівські системи сигналізації для відкритих просторів.

Прилади
, що побу
довані на
ефекті

Допплера
,

мають свої тактичні характеристики.
Так, пристрої радіомониторингу, що використовують для вимірювання швидкості ефект
Допплеру
,

мають

насту
пні тактичні
характеристики
:

-

м
ісце установки;

-

с
клад вимірюваних координат;

-

з
она область
огляду або робоча зона системи, задану сектором огляду пошуку по
вимірюваних параметрах об'єкту;

-

точність вимірювання координат;

-

роздільна здатність;

-

пропускна спроможність;

-

завадостійкість;

-

масогабаритні характеристики;

Зоною огляду

називають область простору, в якій система надійно виконує функції, ві
д-
повідні її призначенню. Так, для РЛС виявлення зоною огляду являється область простору, в
якій об'єкти із заданими характеристиками віддзеркалення виявляються з
необхідною

вірогідністю
.

При роботі із зоною огляду задаються наступні параметри:

.

Час огляду

пошуку заданого сектора або швидкість огляду;
ч
асом огляду

пошуку н
а-
зивають час, необхідний для одноразового огляду заданої зони дії системи. Вибір часу огляду
пов'язаний з маневреністю спостережуваних або керованих об'єктів, об'ємом простори огляду,
рівнем сигналу і
завад
, а також рядом тактичних і технічних характеристик

системи.

Точність
вимірювання

координат
.

Точність системи характеризується погрішностями
при
вимірюванні

координат і параметрів руху об'єкту. Причинами погрішностей є недоскон
а-
лість вживаного методу
вимірювання

і апаратури, вплив зовнішніх умов і радіо
зав
ад
, суб'єкт
и-
вні якості оператора, якщо процеси отримання і реалізації інформації не автоматизовані. В
и-
моги до точності системи залежать від її призначення. Невиправдане завищення вимог до то
ч-
ності призводить до ускладнення системи, зниження її економічност
і, а іноді і надійності фу
н-
кціонування.

Вимір параметрів сигнал завжди супроводжується помилками:

-

с
истематичними з'являються при
вимірюванні

параметрів по приладах;

-

в
ипадковими з'являються від чинників, що не підлягають обліку. Тому ці помилки
підкоряют
ьс
я нормальному закону розподілу
.

Роздільна здатність


-

це здатність системи окремо спостерігати дв
а

близ
ь-
ко розташован
их

об’єкти
, при цьому передбачається, що координати у цих
об’єктів

однакові,
за винятком координати по якій визначається роздільна здатність.
Системи вимірювання шв
и-
дкості характеризують
роздільн
ою

здатніст
ю

за швидкістю.

Роздільна здатність за швидкі
с-
тю

оцінюється мінімальною різницею швидкостей двох
об’єктів
, що не роз
різнюються по к
о-
ординатам, при якій їх
відбиті
сигнали ще фіксуються окремо.

Пропускна спроможність

характеризується числом об'єктів, що обслуговуються сист
е-
мою одночасно або в одиницю часу. Пропускна спроможність залежить від принципу дії си
с-
теми і ряду ї
ї тактичних і технічних параметрів і, зокрема, робочої зони, точності і роздільної
здатності.

Завадозахищеність РЛС

-

здатність надійного виконання заданих функцій в умовах дії
неумисних і організованих
завад
. Завадозахищеність

визначається скритністю роботи системи
і її завадостійкою.

Під
скритністю

системи розуміють показник, що характеризує трудність виявлення її
роботи і
вимірювання

основних параметрів випромінюваного радіосигналу, а отже, і створення
спеціально організовани
х прицільних
завад
. Скритність забезпечується застосуванням гос
т-
ронаправленого випромінювання, використанням шумопод
і
бн
ого
сигналів з низьким рівнем
потужності, зміною основних параметрів сигналу в часі.

Кількісною оцінкою
завадостійкої

РЛС являється від
ношення сигналу
/
шум на вході
приймача, при якому похибка
вимірювання

заданого параметра не перевершує допустимої з
необхідною вірогідністю. Необхідна завадостійка досягається раціональним вибором параме
т-
рів радіосигналу системи, а також характеристик
антен
и

і пристроїв
приймання

та

обробки
сигнал
ів
.

Надійність

-

властивість об'єкту зберігати в часі у встановлених межах значення парам
е-
трів, що характеризують здатність виконання необхідних функцій в заданих режимах і умовах
застосування, зберігання і транспортування.

Залежно від причин, що викликають відмови в роботі системи, розрізняють наступні рі
з-
новиди надійності :

-

апаратурну, пов'я
зану із станом апаратури;

-

програмну, обумовлену станом програм обчислювальних пристроїв, використов
у-
ваних в системі;

-

функціональну, тобто надійність виконання окремих функцій, що покладаються на
систему, і, зокрема, витягання і обробки інформації. У цьому сенсі завадозахищеність також
може бути віднесена до функціональної надійності радіосистеми.

Масогобаритні характерис
тики

-

задається об'єм ом та маса апаратури;

2

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ З ЗАСТОСУВАННЯМ
ЕФЕКТУ ДОППЛЕРУ

Розглянемо принцип вимірювання швидкості з застосуванням ефекту Допплеру.
Е
фект Доп
п
лера полягає в зміні частоти прийнятих коливань при відносному русі
при
й-
мача та передавача цей ефе
к
т був відкритий авст
р
ійським фізиком Хрістіаном Допплером
в 1842.

Зміна ча
сто
ти

тим більша, чим більша швидкість приймача відносно передавача
чи навпаки пе
редавача відносно приймача. Такий ефект має місце, якщо передавач і
приймач нерухо
м
і відносно один одного і знаходяться на рухомому
об’єкті, а коливання
приймаються після відбивання від нерухомої по
верхні. Т
акож справедливий випадок коли
передавач та приймач є стаціонарними нерухомими, а
відбиті
коливання на вході при
й-
мача надходять
від рухомого об’єкту.

Радіальну та кутову швидкість можна знайти визначивши швидкість зміни відстані до
об’єкта та кута в прос
торі. Частіш за все використовують більш спрощену та точнішу метод
и-
ку


безпосереднє вимірювання допплерівського приросту частоти, що викликано рухом
об’єкту
. Якщо об’єкт радіолокаційного спостереження наближається до РЛС чи віддаляється
від неї, то відби
тий сигнал появляється раніше чи пізніше, ніж при нерухому об’єкту радіол
о-
каційного спостереження. За рахунок цього зсув фаз прийнятої хвилі має інше значення, а це
рівнозначно приросту частоти радіосигналу. Вимірявши отриманий допплерівський приріст
час
тоти, можна визначити радіальну швидкість об’єкту радіолокаційного спостереження.

На рисун
к
у

1
проілюстровано ефект Допплера
Рисунок
1

-

Зміна довжини хвилі зондуючо
г
о
сигналу відносно напрямку руху
об’єкта ефект Допплера


Радар

РадарЗондуючий сигнал

Відбитий

сигнал

Зондуючий сигнал
виду:(1)

розповсюджується в ефірі та відбивається від поверхонь з густиною набагато більшою

напр
и-
клад, залізо
)
за густину
середовища розповсюдження

наприклад, повітря
)
.

А
налітичний вираз, що описує прийнятий сигнал:


(2)

дечас затримки відбитого сигналу,поточна відстань до
об’єкту,відстань до
об’єкту

в момент початку відліку при

;зміна фази хвилі
при відбивання від об’єкту.

Два розглянут
і

коливан
ня

є когерентними. Різниця фаз переданого та прийнятого кол
и-
вань рівна
.

Якщо фаз
у


вважають постійною, що справедливо при повільних флуктуаціях
об’єкту
, то різниця фаз

виявиться детермінованою функцією часу:


(3)

та
складання двох вказаних коливань дозволить виділити допплерівську частоту

і визначити радіальну складову швидкості
об’єкта
.

Зміщення
F
частоти відбитого сигналу відносно зондуючого сигналу

відбувається
внаслідок ефекту Доп
п
лера при відносному русі відбиваючого об'єкту відносно джерела в
и-
промінювання
чи взаємному русі,

дозволяє визначити радіальну швидкість цього

руху по н
а-
ступній формулі:

,

(
4
)

де

-

довжина хвилі випромінюваного сигналу.

Насправді, початкова фаза випадкова

-

стрибок

початкової фазі при відбитті завжди нев
і-
домий. Крім того,
при зміні відстані до
об’єкта

всього на половину довжини хвилі фаза напр
у-
ги допплерівської частоти

зміниться на

.

Існує декілька варіантів реалізації вимірювачів швидкості переміщення
об’єкту радіол
о-
каційного спостереження, базованих на ефекті Допплеру, серед яких можливо виділити такі:

-

метод вимірювання швидкості з безперервним випромінюванням;

-

метод вимірювання швидкості з ЧМ зондуючого сигналу;

-

імпульсний метод вимірювання швидкості.

3

МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
ОБ

ЄКТУ
З БЕЗПЕРЕРВНИМ

ВИПРОМІНЮВАННЯМ

За цього методу д
ля отримання радіальної швидкості
об’єкт
а
радіолокаційного сп
о-
стереження

використовують передавач, в якому в якості зондуючого сигналу виступає бе
з-
перервне
немодульоване
гармонічн
е

коливан
ня

з частотою
,

та приймач
,

на вхід якого
приходить гармонічне коливання з частотою
,
причому
знак між частотами зал
е-
ж
ить від напряму руху
об’єкта

відносно передавача
. В разі наближення до РЛС
об’єкту

ча
с-
тота буде збільшуватись, відповідно знак буде
,

і навпаки при відда
ленні. З
але
ж-
ність зміни ча
с
тоти від напрямку зображено на рисунк
у

1 вище
.

Структурна схема вимірювача швидкості з безперервним немодульованим колива
н-
ням зондувального сигналу надано на рисунку 2.


Рисунок
2

-

Структурна схема вимірювача швидкості

Якщо відстань до
об’єкта


змінюється відносно
зафіксованого значення

з
шви
д-
кістю

, то частота відбитого сигна
лу отримує приріст, прямо пропор
ційний
рад
і-
аль
н
ій швидкості
.

Нехай в передавачі
формується
та випромінюється

не
модул
ь
оване

коливання

з частотою

довжина хвилі
)
.

П
ри розповсюдженні
електромагнітної

хвилі на одиницю довжини фаза хвилі запізнюється на
кут


(
коефіцієнт

фази. Звідси
випливає, що при нерухом
ому

об’єкті

(
)
зсув

фаз відбитої та прямої хвилі
дорівнює

, а в випадку наближення
об’єкту

до
передавача
РЛС з радіальною
швидкістю

,
коли відстань

зменшується

з
а час

від

до
, фазовий зсув між перед
аним


та прийнятим

сигналами
отримає приріст
.

Взявши похідну по часу
t

від фазового
кута

, отримаємо приріст
кутової

частоти
зондуючого
сигналу

відносно її початкового значення
:


(5
)

Цей зсув частоти

називається допплерівським

зсувом частоти та

знаходиться в звук
о-
вому діапазоні.

Останнє можна зобразити в вигляді часових діаграм, які зображені на
рисун
к
у

3
.

На цьому рисункугенератор
тактових імпульсів що також називають мітк
а-
ми, що надходять від еталонного генератора.

Для визначення частоти Допплера
необхідно знайти різницеву частоту між частотою
переданих та прийнятих коливань. Саме для цього використовують генератор міток, вихід
якого з’єднаний з входом лічильника імпульсів під час тривалості півперіоду вимірювальн
о-
го сигналу.

Після того як на вхід
лічильника потрапило

імпульсів лічильник підраховує їх
кількість і на виході отримується число, що дорівнює кількості імпульсів. Знаючи кількість
імпульсів та період слідування одного імпульсу еталонного генератору визначають пер
іод за
наступною формулою
. Визначивши періоди переданого та прийнятого колива
н-
ня визначають період Допплерівських коливань шляхом віднімання тривалості
від

та
відповідаючу їх частоту Допплеру
.
Далі
використовуючи 4
знаходять швидкість
об’єкта
.

Примітка
.
Частота слідування міток задається такою щоб максимально зменшити п
о-
хибку вимірювань похибку дискретності. Це можливо забезпечити, якщо задавати період
слідування міток значним. В той самий час це знизить швидкодію РЛС за рахунок неспр
о-
можності лічильників підрахувати кількість імпульсів за досить короткий проміжок ча
су.


Рисунок
3

-

Часові діаграми напруг
допплерівського
вимірювача ш
видкості

з безперервним випромінюванням

Приклад.

Нехай задано

частот
у

випромін
ю
вально
г
о
к
оливання

Гц й
об’єктом
радіолокаційного спостереження

є літак, який має радіальну швидкість

км/год

=

556 м/с.
Звідси

доп
п
лерівський з
сув

частоти
дорівнює


Гц

4

ЧАСТОТ
НИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

При частотному методі вимірювання швидкості випромінюють зондуючий сигнал, з
а-
кон змінення частоти якого відповідає лінійному
симетричному закону. Таким чином, зо
н-
дуючий сигнал формують за допомогою частотного модулятора.

Часова діаграма
змінення
частоти Ч
М

прийнятого
сигналу

, відбитого від нерухом
о-
го

об’єкту
,
зміщена по вісі часу на час

,
відносно діаграми частоти
випромінюваного
зондуючого сигналу

, що зображено на рисунк
у
4
.


Рисунок
4

-

Часові діаграми, що ілюструють вимірювання відстані та швидкості
частотним методом з використанням
ефекту

Допплера


Якщо
об’єкт

має радіальну швидкість
, то частота відбитого сигналу

отримує д
о-
пплерівський зсув

який відкладений паралельно осі
.

Результуюча частота

биття

,
що дорівнює

різниці
, виявляється в одну ча
с-
тину періоду модуляції

менше, а в іншу частину періоду частоти биття більша
за
.

Таким чином, на часовій діаграмі можливо спостерігати дві частоти биття див. рис
у-
нок 3, що дорівнюють:


Ці співвідношення дозволяють за допомогою фільтрів та двох лічильників розділити
частоти

та

, а потім розрахувати
дальність до
об’єкту

згідно

та її радіальну шви
д-
кість згідно
. При цьому справедливі такі співвідношення:


Враховуючи те, що об’єкт

може рухатись в рі
з
них напрямах

(
див. рисунок 4
)

відносно
передавача
РЛС
,

виникає проблема з ви
значенням швидкості, так як вона буде
різною при
різних напрямах.


Рисунок
5

-

Ілюстрація можливих напрямів руху
об’єктаВ

першому випадку
,

коли напрям руху
об’єкту
і напрям випромін
юва
ння зондуючого
сигналу взаємно перпендикулярні
,

частота Допплера буде
дорівнювати

0

Гц.

В

другому випадку
,

коли обидві вісі співпадають і

об’єкт
рухається до РЛС
,

частота
Допплера буде максимальною
.

В

третьому випадку
кут між
ося
ми рівний θ
,

частота Допплера визначається за насту
п-
ною формулою
.

Отже можна зробити висновок, що для випадків коли
об’єкта

не рухається на зустріч
чи від РЛС потрібно одночасно вимірювати і кут між віссю
антени РЛС та напрямом руху
об’єкта
. Дане зауваження відноситься до недоліків до яких відносять складність забезпече
н-
ня роздільної здатності, так як складно визначити який здвиг частоти відповідає як
ому

об’єкту
.

До переваг
вимірювачів з безперервним випромінюванням слід віднести високу т
о-
чність одночасного вимірювання радіальної швидкості та відстані до
об’єкта
. Перше до
сяг
а-
ється можливістю досить довгого часу спостереження безперервна передача зондуючого
сигналу .

З інших недолікі
в

вслід виділити наступні:

-

Якщо застосовується прийомно
-
передавальна антена, виникають труднощі з
розв’язкою

тракту. Тому, як правило, використовують розділені антені для передачі та прий
о-
му. Для антени наземних радіолокаторів з високим
коефіціє
н
том

підсилення можна отримати
розв’язку

порядку

80 дБ та більше.

-

Швидкість обзору допплерівських радіохвиль обмежена. Для селекції сигналів
об’єкта
, що рухається
, і не
рухомо
го

об’єкта

їх спектри не повинні перекриватись

(
рисунок
6
)
;


Рисунок
9Пояснення впливу обзору на якість селекції по швидкості.
Випадок коли
спектри

сигналу,
відбитого від рухомо
го

а
та нерухомо
го

б
об’єкт
ів

розр
і
зняються
системою та випадок коли спектри сигналів від рухомо
го

в
та не рухомо
го

(
г
)
об’єкт
ів

не
розрізняються та сприймаються як відсутність руху

-

Із зближенням
об’єкта

значних

розмірів з радіолокатором
його

кутові розміри безп
е-
рервно збільшуються. Так як направлення на відповідні точки і відносні радіальні швидкості
відрізняються між собою, спостеріг
ається
←ий

спектр допплерівських частот. Створення би
т-
тя частоти між складовими такого спектру приводить до флуктуацій відбитого сигналу і отр
и-
мало назву вторинного ефекту Допплера.

Безперервне випромінювання не модульованих коливань може
використовуватись і в с
и-
стемах з активною відповіддю, конкретно для вимірювання радіальної швидкості.


ДОМАШНЄ

ЗАВДАННЯ

1
.

Знайти доп
п
лерівське зміщення частоти сигналів, відбитих від людини, що рух
а-
ється в напрямі РЛС, якщо
її
швидкість лежить в межах від

2 до 5 км/год, а довжина хвилі
РЛС рівна 3

см. Які вимоги повинні бути висунуті до стабільності високочастотного генер
а-
тору РЛС, якщо допустимій
відхил

від частоти не більше 20

%
від
вимірюваного допплері
в-
ського зміщення?

2
.

Робоча хвиля наземної РЛС виявлення літаків
дорівнює

10

см. Допплерівський
зсув частоти відбитих сигналів
дорівнює
5 кГц.
Як можна характеризувати

швидкість поль
о-
ту виявленого літака?

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

1.

Поясніть принцип вимірювання швидкості об’єкту при бе
зперервному випром
і-
нюванні носійного коливання.

2.

Яким чином здійснюється вимірювання швидкості в системах з частотною мод
у-
ляцією носійного коливання?

3.

Як відобразиться наявність допплерівського частотного здвигу відбитого сигналу
на значення різницевог
о значення частоти в частотному радіолокаційному дальномірі при
симетричному пилкоподібному законі зміни частоти випромінювання? Прийняти, що об’єкт

рухається в напрямі від РЛС.

2.

Як при наявності невідомого допплерівського зсуву частоти відбитого сигналу

в
частотній РЛС з симетричним законом модуляції забезпечити точне вимірювання і відстані
до цілі і швидкості?

3.

Що називають вторинними допплерівськими частотами?

4.

Які переваги та недоліки вимірювачів швидкості з безперервним

випромінюванням?

5.

Які
вимоги повинні виконуватись при вимірюванні швидкості об’єкту використ
о-
вуючи метод з частотною модуляцією носійного коливання?

6.

Приведіть сферу застосування ефекту Допплера.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

При виконанні лабораторного завдання на лабораторному макет
і слід вибрати номер
варіанта, що відповідає номеру бригади та номеру групи.

1.

Дослідження методу
вимірювання швидкості з безперервним

випромінюванням
.

1.1

Дослідження принципів
вимірювання швидкості в радіоелектронних системах з
безперервним випромінюванням
. У відповідності до
часу затримки відбитого
від об’єкту р
а-
діолокаційного спостереження

зондуючого сигналу на вході приймача,

частоти Допплера

та
напрямку руху об’єкту

відносно РЛС від чи до РЛС
, задан
их

індивідуальним варіантом лаб
о-
раторного завдання, в
изначити параметри зондуючого сигналу
вимірювача швидкості

частота
і відповідна довжина хвилі, необхідна потужність сигналу.
Занести в протокол часові діагр
а-
ми
, що ілюструють роботу схеми вимірювання швидкості.

1.2

Оцінити залежність похибки визначення
швидкості

від частоти еталонних і
м-
пульсів вимірювача і від відношення сигнал/шум в каналі. Визначити частоту еталонних і
м-
пульсів лічильника, що забезпечує необхідну точність визначення дальності.

2.

Дослідження методу
вимірювання швидкості з
частотною модуляц
ією

зондуючого сигналу
.

2.1

Дослідження принципів
функціонування
радіоелектронних систем вимірювання
швидкості з ЧМ
. У відповідності до значень
до
часу затримки відбитого
від об’єкту радіолок
а-
ційного спостереження

зондуючого сигналу на вході приймача,

частоти Допплера
, напрямку
руху об’єкту відносно РЛС від чи до РЛС та напрямку переміщення об’єкту пеленгу
, зад
а-
н
их

індивідуальним варіантом лабораторного завдання, визначити параметри зондуючого си
г-
налу
вимірювача швидкості
.
Занести в протокол часові

діаграми
, що ілюструють роботу сх
е-
ми вимірювання швидкості.

2.2

Дослідження роздільної здатності по
швидкості

базової реалізації методу вим
і-
рювання
швидкості з ЧМ зон
д
уючого сигналу
. Встановити на лабораторному макеті кіл
ь-
кість об’єктів, що відповідає дво
м, та визначити параметри зондуючого сигналу для одно
з-
начного вимірювання
швидкості

до максимально віддаленого об’єкта. За результатами вик
о-
нання зробити висновки щодо роздільної здатності.Додаток Б

Таблиця 1 Варіанти індивідуальних завдань згідно
номера студент в журналі

Варіант

F
0
, Гц

Допплерівський зсув частоти,
Гц

Напрям руху відносно
РЛС

1

9,00E+05

3,00E+02

від

2

1,20E+05

2,00E+02

до

3

1,80E+04

2,00E+02

від

4

2,00E+05

6,30E+02

до

5

3,00E+05

9,10E+02

від

6

1,10E+04

1,50E+02

до

7

1,40E+05

1,00E+02

від

8

2,20E+05

3,00E+02

до

9

3,30E+04

1,90E+02

від

10

6,00E+05

5,50E+02

до

11

4,50E+05

3,00E+02

від

12

8,50E+04

1,30E+02

до

13

9,70E+04

2,00E+02

від

14

5,80E+05

3,30E+02

до

15

2,50E+05

5,00E+02

від

16

4,20E+04

2,00E+02

до

17

8,60E+05

2,40E+02

від

18

1,60E+05

1,80E+02

до

19

8,10E+05

1,30E+02

від

20

5,00E+05

1,50E+02

до

21

1,00E+05

4,00E+02

від

22

6,00E+05

4,30E+02

до

23

4,00E+05

7,00E+02

від

24

3,00E+04

9,00E+02

до

25

2,00E+05

8,90E+02

від

26

5,50E+04

6,90E+02

до

27

1,10E+04

8,00E+02

від

28

1,50E+05

3,10E+02

до

29

6,00E+04

1,20E+02

від


Додаток

Б

Таблиця

1 В
аріанти індивідуальних завдань згідно номера студент

в журналі

Варіант

F
0
, Гц

Час

Допплерівський
Напрямок перем
і-
Напрям руху
затримки,
t
з

зсув частоти
, Гц

щення об’єкту п
е-
ленг,
град

відносно
РЛС, град.

1

9,00
E
+08

1
E
-
06

3,00
E
+03

20

від

2

1,20
E
+09

3
E
-
07

2,00
E
+03

55

до

3

1,80Е08

1
E
-
05

2,00Е01

60

від

4

2,00
Е
+09

5E
-
06

6,30
Е
+03

40

до

5

3,00
Е
+07

3E
-
06

9,10E+01

30

від

6

1,10E+09

6E
-
06

1,50E+02

25

до

7

1,40E+08

7E
-
06

2,90E+01

61

від

8

2,20E+09

8E
-
06

3,00E+03

88

до

9

3,30E+08

2E
-
06

1,90E+02

80

від

10

6,00E+08

3E
-
06

5,50E+02

70

до

11

4,50E+09

6E
-
06

3,00E+03

50

від

12

8,50E+08

1E
-
06

1,30E+03

60

до

13

9,70E+08

9E
-
06

2,00E+02

10

від

14

5,00E+08

5E
-
07

3,30E+01

35

до

15

2,50E+08

3E
-
07

5,00E+02

65

від

16

4,20E+08

1E
-
05

2,00E+02

45

до

17

8,60E+08

1E
-
06

2,40E+02

85

від

18

1,60E+09

3E
-
06

1,80E+02

95

до

19

8,10E+08

6E
-
07

1,30E+03

75

від

20

5,00E+07

7E
-
07

1,50E+02

25

до

21

1,00E+08

8E
-
06

4,00E+01

15

від

22

6,00E+08

2E
-
06

4,30E+02

35

до

23

4,00E+09

3E
-
06

7,00E+01

55

від

24

3,00E+08

6E
-
06

9,00E+02

20

до

25

2,00E+09

1E
-
06

8,90E+02

30

від

26

5,50E+09

9E
-
06

6,90E+03

60

до

27

1,10E+09

3E
-
06

8,00E+02

40

від

28

1,50E+08

2E
-
06

3,10E+01

65

до

29

6,00E+08

4E
-
06

1,20E+02

90

відПриложенные файлы

  • pdf 1194024
    Размер файла: 597 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий