Хагакурэ. Сокрытое в листве


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Цунэтомо Ямамото
а ауэ


ЦуунэттооомЯау м тнАц тиаиЯаяСияядтеА ужИзз
Ть ЧьШсДьОэ ычлчДШ-+ь,ьц чДчЧЧ/ ыьбэ-ччэчДшсДТ/ :з
«?»А Э-И-И:И-Н

Аннотация
Цунэ нт омЯа м Анцэа Амим яо Сдеээаж
Изону зн омЯзАмС ми эмта мн уАц эцж
яэнн о у яАм н н зомэ цэнжТ АцьмЯцэнАзЧднж
я цуцэнц н я оцуэц эзЧ Шнтэс омЯзАмц Цунэтомо Ямамото
а ауэ
Из ни и ео

/С омЯзАмж уШцэ яАцШуц оць чнс зс +м-
ЯзАмСТ эц ата мц оЯэцэнжТ ч оц Яа эцбАцШн-
цсэа эЯзТ цон эмшн уэн ояАонс: «ч чцЯ
яунээаж оЯао зн +мЯзАмС?»Т ншс эцЯэьнц
 цС бцт яАЯцуцэнС А оц яЯзТ ч эни тм-
Амэцц эц ь н оцбС и цз эм минц яАоа Э
о нуццсо зц ЯТ ч Чун тмба мЧ зн
НцбАцШцэнц ямоэ

 

 яоньТ ч зс +мЯзАмС э оЯцАс
ч онзмцнн «нн-нн» бцт ицбмэнж абнАмж
оЯцАс Э эцАзуэ Дояэнос АцшнЯон н уцж-
о зж си Ямузшэац яАм уа мЧ оцбС Амо-
озШуцэнСЯн ЯТ ч зЯцАцсТ эц уоньэз ццнТ
тэмчмц зЯцАцс обмчсцж оЯцАсЧ +уцмс яАм-
нсэаж абА онзмцнн «нн:нн» яАминчцоин
эц тЯШэ
чоц Яа ШцмцЯ ШнсТ н яэЯз эцзун нцсэТ ч
имШуаж яамцоС эмжн яАм умэнцТ чба эц зЯн-
Амс Н цон чц ци эц уонь ццн н яАуШмцШнсТ э яАС Сц Ямузшнц Цэ яозямц эцу-
ожэ ;он Шц э эц уонь ццн н зЯцАТ э уцж-
о нцсэ <мэмнтЯ н обмчсС оЯцАс Н эЯ эц
энчць яоауэь мимС оЯцАс цос зс +мЯзАмС
;он имШуц зА н имШуаж цчцА а бзуцшс ь нс
оцбС и оЯцАн н оЯШцшс Шнс миТ о э ц ц
с:ч
зЯцАТ а омэцшс унээаЯ омЯзАмцЯ ьум
оС С Шнтэс бзуц бцтзяАцчэжТ н а яАцзояццшс
эм о цЯ яяАндц

 

/Ашнж озьм э Т и бцть Ачэ яучн-
эСцоС о цЯз ьояунэз =Шэ оимтмсТ ч э 
нуцмсэаж озьм
;он а яС ноС эм о ц омАнээЯ омЯзАмжоиЯ
АузТ уомчэ ншс ьзби тмузЯмсоС эму цА-
эосЧ яАцуимЯТ яАцтАцс ц н АмтзЯ н оццц я-
о Снс оцбС озШцэнЧ тСнэз =Шэ очнмс зум-
чцжТ цон аТ и Яз ШцТ эмуццэ ЯзуАосЧ н ммэ-
мЯнТ н зЯццшс яАм нсэ ояст мсоС нЯн Н
умШц Т и эн и чцЯз эц яАньуцэ н эцзиЧШТ Я-
Шц омс эмуцШэаЯ озьжТ цон э нояэцэ Ацшн-
Яон аяэСс Ч о ць тСнэм Цуэми ьАш
ццэм чц цизТ цон ць уонэо м ьАмэнчн мЧоС
си ЯзуАосЧ н ммэмЯн
 

 мАмицАз Чун уцСоС эм ц Т и эмуццэ
баоАаЯ АмтзЯЯТ н эм ц Т и яАцШуцТ чцЯ яАнэСс
АцшцэнцТ уШцэ зцунэнсоС н оц бузЯмс =цШуз
цЯТ иминЯ ба мАмицАЯ эн бмум чц ци н ими-
а ба эн бан ць уонэо м н эцуоминТ э яА-
С н цнизЧ ЯзуАосТ цон бзуц бцттм цэ яАц-
умэ чцаАцЯ тмя цуСЯ омЯзАмц ьояунэм Нмбэон-
Ям
>


 

?Чун ямьмЧТ чТ АмтЯашСС эму оШэаЯн уц-
мЯнТ эн Яьз АмтбАмсоС о энЯн ЦуэмиТ иьум
эн тмузЯа мЧоС эму чцЯ-энбзусТ з эн яС СЧ-
оС Шэац Яаон Цэн эц Яьз яАнэСс яАм нсэц
АцшцэнцТ яЯз ч о н АмоозШуцэнС Ази у-
о зЧоС оАцЯцэнцЯ и нчэж аьуц
ЦимтмсоС ьзяа Яаоцж н тАмонс оцбц
яунээц бцтнчэоэц Яашцэнц эццьи Н цо-
нТ АмооЯмАн мС яАоТ а эц узЯмцшс эцЯТ м о-
>
лцаАц тмя цун омЯзАмц ьояунэм НмбэонЯм яАн уСоС иэцц
тмиЧчнцсэь Амтуцм «/мьмизАэ» «Амтуэаж цчцАэнж Амть А»оАцучн мцшс энЯмэнц эм чцаАц тмя цуС ом-
ЯзАмц ьояунэм НмбэонЯмТ ц Яэцэнц имШцоС
яу омс нЯ зчшнЯ озШуцэнСЯ

 

оисиз Яа чмо ямьмцЯоС эм обо цээзЧ
яАэнцмцсэосТ Яа цьи омэ нЯоС иАаоЧ-
бн аЯнТ эц яАнозшн мцЯоС и ьоз АмтзЯмТ н -
ьум обанС яАнэнЯмЧ умци эц зчшнж бА ?Ч-
ун нуСТ эмоиси ьАмэнчцэа н эцуожэа эмшн
зоАцЯцэнС
эЯзТ цон АмоозШуцэнС цбц Азуэ бас
бцояАноАмоэаЯТ оцузц бАмнсоС тм о цЯ и
бцц яаэЯз чц циз Э чц ци оцузц зн
ж ЯцАцТ иАж э ояобцэ ум мс яАоац н
ноиАцээнц о цаТ эц Ази уо зСос яАн эЯ нчэа-
Ян нэцАцомЯн ;ь озШуцэнС бзуз имтмсоС иАзШм-
ЧднЯ о оцЯ эц бцояч цээаЯн РмтзЯ миь чц-
цим ЯШэ зяубнс уцАц з о ЯэьнЯн иАэСЯн Д
 Шц АцЯС Яа чмо оАцчмцЯ ЧуцжТ зЯо цээац
ояобэон иАа эмяЯнэмЧ иэззЧ тцЯЧ
ямиз
 

=а нтзчмцЯ яАцумэнС ЧуС яАшьТ чба у-
цАнсоС н ЯзуАон н эц бас иАаоЧбн аЯн
Оьум Яа имта мцЯоС о н яАноАмонжТ оцуз-
цЯ эмом цэнСЯ уАц эн н о цзцЯоС о уАзтсСЯнТ
эмшн уцм нуз АшТ м эцзумчн ЯнэзЧ эмо Го-
яунэ Омцзоньэ зчноС ЯзуАон з ьояунэм Нмоньэ
Цб эЯ зяЯнэмцоС «
;<ььЧббТьб=м
миШц ба унэ омЯзАмжТ иАаж тС оцбц оз-
ьмЯн о н Ямушн бАмсц Цэн ояА Шумн ць
имШуаж АмтТ иьум э яАм СоС яА нэцнЧ ОмЯн-
ьмм нн Эу Г АСТ ч э о цдмоС о энЯн я
нчэаЯ н бдцо цээаЯ уцмЯТ н яэЯз цЯз оц-
ьум оязо мм зумчм

 

+мьмАм ОЧЯм ба цунэузшцэ о о нЯ тСнэЯ
н озШн цЯз миТ о э ць обо цээц ц зШц
зЯцА мин ЧуцжТ ими эТ унэ нт аоСчн
ЦуэмШуа ьояунэ +мие яА ун мШэзЧ оАц-
чз яЯцосц =нутзьмэТ н ОЧЯм ба яАнимтмэ о-
цАшнс оэяязиз ч э АцЯС Цомиц эм АцсцЯэмШц яАньАуэь уЯм ьояунэм миз Нзж бам
чмжэмС иЯэмм ОЧЯм оэС эз иЯэмз нТ обАм
эцж оц эндн Амжэм +мьмТ зоАн изисэц яАцу-
ом цэнцТ зяАм СС уэж изиж обо цээАзчэ
+бАм шнцоС янн н изнн уцэс н эчс эмяАц
,Я ьояунэм миз Нзж эм уноС АСуЯ о яЯц-
осцЯ ьояунэм +миеТ н яэЯз шзЯэц обАндц
ат м яцАця яЯцосц Змц мС яАцуом ц-
энцТ ОЧЯм узЯм си о цЯ тСнэц н ба ноя-
эцэ АцшнЯон о цАшнс оэяязиз
2


 

Иас озьж тэмчмц эц ч нэцТ ими имта мс
яууцАШиз о цЯз ьояунэзТ цАСС цЯз оц о н чм-
СэнС н АцимСос нчэж аьуа ;он муц-
энн умжЯе цос у м нн Ан мин чц цимТ э бцт-
ямоэон
;он яоЯАцс эм ЯнАТ иАЯ оц нуц о -
нЯ чцАцуЯТ Яа з нунЯ Яэьн ЧуцжТ иАац иАм-
нос у цАнцТ уц нчнэз яАцумээонТ ЯзуАон
н Шнтэцээь яам Н он си ьояунэз зж-
н ом из нн яоцнсоС зцунэцэннТ ими оАмтз
2
ЦбоСцсо мТ цШмднц оэ ц эь яАцумэнСТ эцнт цоэа
АцуямьмцоСТ ч ОЧЯм яамоС тмЯцон оцуа яАцозяцэнС о ц-
ь тСнэмШц эмжузоС озьнТ иАац цАэзоС эць н бз-
уз ноимс АмояШцэнС э ь я цнцС Цб эЯ
эцяАнСэ умШц ояЯнэмс
?Чун аоиь н энтиь яШцэнСТ зЯзуАцээац
тэмэнСЯн н яаЯТ чмо ячнмЧ оцбС яАцумээа-
Ян озьмЯнТ э иьум эзШэ умс Шнтэс тм о ць
ьояунэмТ з эн эмчнэмЧ АСонос ицэин Э я-
оауэ Яз ба мцТ ч нэж бцояцтэаж чц-
ци омэ ноС эцоАм эцээаЯ нэЯТ иьум Ацим-
цоС о цж Шнтэн н оцЯ оцузц ц о ць
тСнэм ч АцЯцэм оЯцАн =нцзоньэ ба миж чц-
 ци ба ьум цунэо цээаЯ яАцумээаЯ озьж
ьояунэм ,Азьнц шн я ЯнЯ оямЯ нуцТ ими
аоиЯцАэац н иАаоэац яАну Аэац цАэзнос
 о ць тСнэмТ он си оЯцАн оЯцШнс цЯз
ьмтм
Г АСТ ч уС озьн эшцэнС о тСнэЯ
ьм эц яАцумээос /С яАцумээос ЯШц я-
эмчмз имтмсоС цбц эцуозяэжТ уцжо нцсэ-
он эм з цбС яцАцу ьмтмЯн ;он а уэмШуа Ац-
шншс у цАнсоС цжТ Шц омЯц Яьэ цэнц а ом-
эцшс бцтзяАцчэаЯ озьж

 

чаоимта мс ЧуСЯ о н ЯэцэнС н нояАм Сс ншнбин чцэс мШэ ч эЯ яАС СцоС ооАмум-
энцТ иАц бсшц оць яЯьмц яАом оз-
ШцэнС ЦуэмиТ уцмс э чцэс Азуэ чаС Сс -
Ашнц н я нц оАэа чц цим цьи н аоимта-
мс эн о ц Яэцэнц Шц цьи лмдц оць Ч-
ун ямьмЧТ ч уцмЧ уАзьнЯ убАТ иьум ь АС
нЯ эцнццяАнСэац цдн ;он яоц эь и н тмЯц-
чмэнСЯ эоСоС бцт уШэь яэнЯмэнСТ эн Чун
узЯмЧТ ч энчцЯ эц Яьз яЯчс Э эцяАм нс-
эц Яэцэнц ,цмс ми оц Ам э ч эмом Сс
чц цимТ зяАцимС ць омбзЯнн Ан эЯ а тм-
бншсоС си ЯТ чба бцьчнс оцбц узшз
АцШуц чцЯ аАмтнс чц циз о ц ЯэцэнцТ яуз-
Ямж ЯТ ооСэнн н э ць яАнэСс ,С эь
эмчмц эзШэ ябнШц ожнос о энЯ н збцунсоСТ
ч э у цАСц цбц Г АС яАцуЯцм Т иАац
уАьн уС эцьТ яуаоин мж эмуцШмднц аоимта м-
энС н уцмж оцТ чба цбС яАм нсэ яэСн ч тм-
нонЯон боСцсо бузЯмжТ ими зчшц э
оуцмс о яЯдсЧ яносЯм нн АцЯС яАдмэнС
 мн Ашнц имчцо м чц цим н ноястзж Ч-
бж яАцуьТ чба яууцАШмс ць чтЯШэТ цбц
оцузц Амооимтмс о н эцуомим Т эц зяЯнэмС
ць омбац оАэа э миТ чба э омЯ тмузЯмоС
 эн тмбсоС ЯТ чба э язчн ж о цТ
ими язчмц уз Т и нтэа мц ШмШуаТ н ьум ц эмом цэнц яЯШц цЯз нояАм нс шнбин
Э чцэс Азуэ ;он эцуоми чц цим ян-
АмцоС эм ЯэьцэЧЧ яАн ачизТ оиАцц оць о м-
умс о энЯ цбц эц зумооС тэмЧ б эЯ я оцбц
Иас иА цээаЯ о оцЯн о нЯн тэмиЯаЯнТ зим-
та мс уАзьнЯ эм н шнбин н оцьум яЯэнс ЯТ
чба бас яцтэаЯ о цЯз тСнэз  ч тэм-
чн яАС Сс ооАмумэнц озьн Н цон а яАо
тмицжЯн чц цимТ ими а ЯШцшс ШнумсТ ч э
омэц эь зчшц?

 

Зц мс яАнозо нн уАзьн Чуцж яАнтэми я-
ь эм ;он эцШнумээ а ячз о м Шцм-
энц тц эзсТ э дздцэнц яАциАмноСТ цон яА ц-
он муэсЧ я бз оэнтз цА ;он э эц яЯ-
ьмцТ бнШн оцбц ьзбаТ эц иАа мС АмТ нн яАо
тмиАжоС Азиж нн Азим ЯТ чба эни эц нуцТ
ч а уцмцшс Шц эоноС н и чн мэнЧ лн мС
яАн ЧуС Т а ЯШцшс яимтмсоС ьзяаЯ ;ос миШц
уАзьнц цднТ иАац АцбзЧ энЯмэнС н яАминин
 

Нци яАцумьмц бас Ацб мцсэаЯ и ЧуСЯТ
э С о энЯ эц оьмоцэ Дт цоэТ ч Аабм эц бзуц
Шнс мЯТ ьуц цос си чномС ум Н цон -
ум яиАам АСоиж н уАзьнЯн АмоцэнСЯнТ Аабм бзуц
яАСмсоС яу энЯн н Амт цуцоС нтбннн +зьн
Шц бзуз Шнс ояижэццТ цон эциАац оАэа
н Шнтэн бзуз ом цэа бцт энЯмэнС Цчцэс мШэ
яэнЯмс эТ иьум ццэн мцшс я цуцэнц Чуцж

 

ЦуэмШуаТ иьум ьояунэ =нцзоньэ ба цдц Ямс-
чниЯТ о Сдцээни Омжэ цц цЯз чнмс оз ч-
 нт иэньн ьум ьояунэ =нцзоньэ ят м уАзьн
уццж н озь н оимтм нЯ:
 ШмзжомТ яАнжунц н озшмжц Азуэ чн-
мсТ иьум эни эц оашн
+ Сдцээни ба Аэз н оимтм обАм шнЯоС:
 ч яАнЯцАТ ими эзШэ уцмс оцЯ
 

ОмШуц зА оцузц яиэнсоС ьояунэз н А-
унцСЯТ м тмцЯ бШцо мЯ-яиА нцСЯ н бзу-
умЯ-тмозяэнимЯТ иАац бмьоиээа и ьояунэз
;он а бзуцшс оцьум ум мс цЯз яцА цэо Т н
Аунцн тАмузЧоСТ м бШцо м н бзууа эцоз-
оС и эЯз о яэнЯмэнцЯ чнэ узЯмц си о -
цЯ тСнэц ;он а тАмоншс оцбц АцшнЯосТ а
оцьум бзуцшс аяэСс Ч о ць я цнцС н
эц озяншс эцц эн эм шмь
Ицц ьТ Шцэднэм уШэм бас чэ ми Шц яАц-
умэм о цЯз ЯзШзТ ими э о цЯз ьояунэз

 

 о мЯ уэь чц цимТ эцоиси ц эмтму
=мцзьзЯм Оемэ Амооимтм мизЧ ноАнЧ:
«ч яАминиц Яцунцнэа нт цоэ Амтуццэнц ц-
имАо эм нэс н СэТ о цо нн о ЯзШоинЯ н
ШцэоинЯ эмчммЯн Жцэднэа нчмЧоС ЯзШчнэ
миШц язсоЯ Н яоцуэнц яСсуцоС ц язсо
ЯзШчнэ ом минЯ ШцТ ими язсо Шцэднэ ЗмЯцн
эТ С яАнЯцэн уэ Шцэоиц ьмтэц цимАо яАнцчцэнн ЯзШчнэ н бэмАзШнТ ч э яЯьмц Оьум
Шц С яяАб м яАнЯцэнс ЯзШоиц цимАо уС
ШцэднэТ С эц тмЯцн ззчшцэнС ьум С яэСТ ч
уз ЯзШчнэ омбц мц Цэн омн яубэа Шцэдн-
эмЯТ н яАнбнтноС иэцц ЯнАм оисиз уС ЯцэС
эЯ эц ЯШц бас энимин оЯэцэнжТ С Амэн э
мжэц»
;он цяцАс яоЯАцс эм ЯзШчнэ эмшць АцЯц-
энТ ЯШэ нуцсТ ч ц Т чцж язсо я Ш эм Шцэ-
оинжТ ом чцэс ЯэьТ ьум ими эмоСдн ЯзШчнэ
ячн эц омос эЯз эмшн уэн ЯШэ ябц-
унс Яэьн Т ячн эц яАнмьмС уС эь зоннж Т
ч ншс эцЯэьнц ооСэнн зЯц Азбнс ь-
зТ цдц Амт уимта мцТ ч оЯцос ЯзШчнэ яшм
эм збас ;он ь Анс ￿
бь>ЧОбс? эШ
Яа Шн цЯ 
АцЯцэмТ иьум ЯзШчнэа омн чцэс инЯн я-
ноиц яАм умэнж +Аи нн яСсуцоС ц эмтмуТ и-
ьум очнмосТ ч ЯзШчнэмЯ яу омс нояамэнС эм-
яубнц ￿
Шьэьсб?
эн оауннос яимта мс бцуАм
бцт шАмЯ н яэЯз о ь эосЧ яАима мн н 
Ант мэнц ЯзШчнэ нЯцс уц о иА сЧ ч эмшн
уэн э очнмцоС эцяАм нсэаЯ эЯз оц уцм
АцшмЧоС о яЯдсЧ уэн си Амть А Т н имШ-
уаж эА н нтбцШмс АмбаТ иАмС Ацбзц яАн-
ШцэнС зоннж =эц ба цосТ чба Яуац
Чун яэнЯмн э
 

+ Сдцээни мээээ Чбн я АСс: «+Ацун Ч-
уцж ми Ям яАо ццээа Т яЯз ч о Сдцээнин
зчм си „эц-зЯц“ =цШуз цЯ „эц-зЯ“ э зЯ чн-
оаж н бцтаоизоэаж»
3
 Э нэцАцоэ
Гояунэ +мэээАн ь Ан: «ч яАцуцм уэь
у м эц Яцом нЧтнСЯТ м цос си зс» ;он
э миТ зс цунэ Н эц чц цимТ иАаж Яь
ба Соэ яэСс э оэос уоньмцоС ншс яоц
Яэьн ц эможчн ь Азум

 

=а уШэа бас чцэс яАнтэмцсэаЯн тм яоцу-
эЧЧ оАиз он АцэнС «Оьум оцАуцц ояАмшн м-
ц»
4
 чтЯШэТ и эцж оцузц эонсоС ми ШцТ ими
и ￿
РШшсГсм
Нц озчмжэ Амэсшц эм бам эм зом з
Яэьн 
3
=зэээ нн Язонэ («эц-Яаос» нн «эц-зЯ») бзуунтЯц ми эмта м-
Ч ооСэнц отэмэнСТ иАЯ Яашцэнц нб бдц озо зцТ
нб яАнозо зцТ э эц Яцшмц ьзбиЯз отцАцмэнЧ
4
Зуцос ЦзээЯ цннАзц он Ацэнц нт «Гоээ мим оЧ»:,АзьнЯ-
а ЯШцшс оимтмсТл э оз нН иьум оцАуцц ояАмшн мцТОми а
цЯз цншс?ч эмшц АцЯС ЧунТ иАа эмта мЧ зЯэаЯнТ б-
Ямэа мЧ уАзьн Т яАниАа мСос яимтэж ЯзуАосЧ
 эж яАнчнэц эн зШц эцбАмт мээа иАцосСэ;
НцбАмт мээаж чц ци цуц оцбС иАа ;он
ьзби тмьСэзс оцАуццТ я АСС яА оцбС эз
оАиз он АцэнСТ эцЯ эц омэцоС ямжэа
Яцо Э Ашцц нояамэнц +цузц ь нс оцбС
и ЯзТ чба о чцосЧ ауцАШн мс минц нояамэнС

 

+ ьээ тэмчмц «нЧтнС»Т нн «яАн нуцэнц»
ч Дэунн чц цимТ иАаж яимта мц <изоаТ эмта-
мЧ ьээутЧцзонТ нн «ЯмоцА отум мс нЧтнн»
чоц эЯ ЯнАц оць ншс изисэц яАцуом ц-
энц ч ч тэмчн о ьээ

 

ИАсоС о эцояАм цун осЧ н омн мс яАм -
з эццьи Ицц ьТ цон а бзуцшс омАмсоС оц-
ьум бас яАм цуэаЯ н бзуцшс яАнмьмс уС эь
зоннСТ а о цАшншс Яэь шнби зс э эцч
бцц т ашцээцТ чцЯ яАм цуэос JбцунсоС
эЯ чцэс АзуэТ э э цос аошмС ЯзуАос ;о-н оЯАцс эм оц о эж чин тАцэнСТ цдн эмяу-
бнц яАм цуэон яимШзоС у сэ ЯцинЯн ;он
чц ци эц яэнЯмц эь омЯТ яэСс э эцстС -
бдц Цуэми цос тЯШэос омс эм зсТ умШц
цон а эц яэнЯмцшс эь Э ЯШэ оуцмсТ о-
цзСос о уАзьнЯн ,мШц Т и эц яонь знТ нун
уАзьн о оАэа Э эмяЯнэмц яь Аиз ньА-
и ь: «Т и нун о оАэаТ оЯАн оцЯсЧ
ьмтмЯн» ДтАцчцэнц: «=аос тм ЯаосЧ Яа отэм-
цЯ эмшн обо цээац шнбин» миШц о уноС и -
ЯзТ ч аочмжшнж зс бАцмЧТ яАнозшн мСос и
ЯэцэнЧ уАзьн Чуцж Оэньн н яАцумэнС омАнэа зчм
эмо имтз Амцнэмсэа нтЯашцэнж н яэнЯм-
энЧ ЯзуАон уАц эн 

 

=моцА Яцчм яАциээа ц оимтм оцузЧдцц:
«ч Шнтэн чц цим цос эмяа яонШцэнС зчцэнС
Нм яцА Я эмяц чц ци зчноСТ э э эн и чцЯз эц
яАн унТ н яэЯз э очнмц оцбС н уАзьн эцяа-
эаЯн миж чц ци бцояцтцэ Нм АЯ эмяц э
миШц бцояцтцэТ э э отэмц о ц эцо цАшцэ-
о н нун эцо цАшцэо уАзьн Нм АцсцЯ эм-
яц э ьАуноС о нЯн ояобэоСЯнТ АмузцоС я-
мц уАзьн Чуцж н оШмцц эцуомим о нуАзтцж миж чц ци зШц ЯШц бас яцтцэ Нм
аошцЯ Шц эмяц чц ци аьСунТ миТ о э энчц-
ь эц тэмц»
Э бднц эмяа Н цос миШц цдц унэ эмяТ и-
Ааж мШэцц оц омсэа Нм эж омунн чц-
ци яоньмц бцоиэцчэос о цАшцэо мэнС эм
зн н эниьум эц очнмцТ ч яАнба Цэ чэ тэм-
ц о н эцуомин н эниьум эц узЯмцТ ч яАцзояц
Цэ ншцэ ьАуонТ н бмьумАС о цЯз оЯнАцэнЧ я-
оньмц зс у иэцм Г АСТ ЯмоцА ьЧ уэмШуа
тмЯцн: « эц тэмЧТ ими ябцШумс уАзьн ; С тэмЧТ
ими ябцШумс оцбС»
чоЧ о Ч Шнтэс яАнцШэ зчнос ОмШуаж уцэс ом-
э нос бцц ноизоэаЯТ чцЯ а ба тм уцэс у эьТ
м эм оцузЧднж уцэс бцц ноизоэаЯТ чцЯ оцьуэС
+ цАшцэо мэнц эц нЯцц иэцм

 

+Ацун о ни Т ноСдн эм оцэц з ьояунэм Нм-
оньэТ ба о ни о о мЯн: «О мШэаЯ уцмЯ оц-
узц эонсоС цьи» J нуц э о ниТ ЯмоцА
Дэж убм н: «О эцоздцо цээаЯ уцмЯ оцузц
эонсоС оцАсцтэ» +Ацун уц чц цим мШэаЯн
ЯШэ эмт мс эц бцц уэь нн у з Д ЯШ-
э яэСсТ цон АмтЯашСс эн цчцэнц уэСРцчс нуц ЯТ чба тмАмэцц бузЯмс о н уцмТ
м тмцЯ цьи ояАм нсоС о энЯнТ иьум яАн ун Ац-
ЯС ДЯцс уц о обанцЯ АзуэТ цон а у э-
ь эц бузЯм цьТ яЯз ч а эниьум эц ЯШцшс
бас з цАцэ ЯТ ч убсцшсоС зояц м ;он Шц
бузЯмс оц тмАмэццТ а бзуцшс Ази уо мс-
оС яАнэцняЯ: «О мШэаЯ уцмЯ оцузц эонсоС
цьи»

 

Цунэ чц ци яА ц эцоиси ц эм озШбц
ЦомицТ м тмцЯ цАэзоС уЯж Оьум э яС ноС
о цж яА нэцннТ оц обАмносТ чба яоЯАцс
эм эцьТ э оиАц эмчмн эмоЯц мсоС эму энЯТ я-
Яз ч э ь Ан эм унмциц яА нэцнн ОмЯньмм
ЦоЧум оцузцТ ч цон чц ци ,ьц АцЯС яА-
ц Эу нн яА нэцнн ОмЯньммТ э уШцэ зуц-
нс обц энЯмэнц ЯзТ чбаТ цАэз шнос у-
ЯжТ ь Анс эм АуэЯ эмАцчнн
Оьум чц ци эм уноС умн уЯмТ яэц
цоцо цээТ ч э яАн аимц и чзШнЯ АмунцнСЯ
Н очнмс яоц эь бачмн о цж яА нэцнн уц-
Ац цэоинЯн яш н ьзяТ Ам э ими н яЯашСс 
ЯТ чба яАнэСс чзШнц Амунцнн н имтмсоС 
о н Нц энчць я ь ЯТ ч бачмн АуэжяА нэцнн эцнтаоимээа н эцэцьмээа уАмШмэнц
чзШнЯ АмунцнСЯ э я Ао 
Цунэ чц ци оимтм о Сдцээниз +Чэьмиз:
 Амунцнн +циа ?о ж +зАа я н цЯТ ч
эцж яАнэС тмязьн мс Чуцж
 ДЯцээ бмьумАС тмязьн мэнЧТ  цн +Чэ-
ьмизТ э н цос +цим ?о ж +зАа ;он ба
цц Амунцнн бан уАзьнЯнТ э бам ба зШц имимС-
уАзьмС оцим
ч яАнЯцА ьзбиЯаоцээь озШуцэнС

 

ч АцЯС обАмэнСТ эм иАЯ уэь чц цим
ау ньмн эм цо цээзЧ уШэосТ ба Ацшц-
эТ ч э чц ци эц уонэ тмэСс ос аоинж
яо яЯзТ ч иьум- АцЯС ясСэж янАзшин э
зоАн уцбш Цуэми и- тАмтн:
 ;он Яа имШцЯоС оц ц Т и уэмШуа оз-
яноСТ Яа оиАцц оць эц эмжуцЯ эзШэь чц ц-
им Т и о цАшн шнбиз си унэ АмтТ бзуц
бцц оЯАнццэ н яАнэцнянмцэТ яЯзТ ч э
Амоимн мцоС очнмЧТ ч э чц ци уШцэ тм-
эСс уШэос
 ча тм эць Азчмццос? ояАонн обАм шнцоС
 ,мТ АзчмЧосТ  цн аозям шнж чцЯз а тм эць Азчмццос? ояАонн уАзьнц
 АзчмЧос тм эць яЯзТ ч э чц ци унэ
Амт шнбоС Т и эниьум уц шнбмоСТ ямоцэ
оц эь чц цим нтбАмн эм уШэос

 

Оьум яАцозяэнимЯ аэонн яАнь АТ Нмимэ
ОмутзЯм оцьум уцм эмимтмэнц эц минЯ оАьнЯТ
ими яАцуямьмос эмчмц Эм ЯзуАос бам у-
озяэм си цЯз ьум яАнь А Яьн аэонс
эцоиси чц циТ э цон ба эц ОмутзЯмТ эни нт
эн эц яАС н ба ЯноцАунС эж яАнчнэц Ому-
тзЯм эмта мЧ ￿
ЗьЧэчДШШ-лШ2чД,чШ
н ￿
ЗьЧэчДШШ
цльцГьэ ,Оэ цч>м

 

Цуэь чц цим яАноаунн тм Т ч э эц -
Яон ЗмчмозЧ Яцос тмиЧчмцоС ЯТ чба яА-
о А мсоС и Амьз н бас тмАзбцээаЯ Э эц я-
оауэ ;он Шц а узЯмцшсТ ч уШцэ эмчмц тм-
цАшнс о н уцмТ м яЯ ЯонсТ АцЯС ,С Яцон
эниьум эц эмомэц РмтЯашСС ЯТ оиси Ч-
уцж цос з ць АмьмТ а си цАСцшс АцЯСТ ниэцц иэц боСцсо м аэзуС цбС имтмс-
оС Яцон
зос умШц з ць Амьм аоСчм чц циТ зояц бз-
уц оязо мс цбцТ цон аозяншс яАн эн Т
нояэн шнос АцшнЯон оиАзшнс н оц у уэ-
ь ,цжо зС минЯ бАмтЯТ а Яэьь убсцшсоС
ЦбАмдмСос и ноАнн эчэь эмямуцэнС Рцэнэ
ьояунэм АомэТ Яа нунЯТ чТ о н оАэаТ ба-
 шнбиж эц о цАшнс оэяязиз +ээьмизутнТ я-
Яз ч яоц збнжо м н ьояунэм яАш онш-
иЯ Яэь АцЯцэнТ яАцШуц чцЯ эн Яонн ;он
ба ьояунэ ОнАм зЯцА тм э АцЯС о цж оЯцАсЧТ
нЯ ба ба чцЯ яШмцс оисиз Чун нт яА-
нэцнн ОмЯньмм ЯзуАццТ эн уцжо зЧ бцт яАЯцу-
цэнСТ С н яозяин Шц ба мЧ эцоЯАнцс-
эаЯнТ чцЯ о нуццсо ц АцтэС Нмьмомин
K

чоц э нЯцц омЯц эцяоАцуо цээц эшцэнц
и зн +мЯзАмС Оьум яАн ун АцЯСТ АмтЯашСс
эциьум Д цон а эц зояц бузЯмс оц тмАмэццТ
оиАцц оць а ятАншс оцбС лцэнц иэнь н озшм-
энц бцоцу уАзьн Чуцж эзШэ си уС ьТ чба
K
Рцчс нуц б нэцнуцэцТ иАЯ яАнэСн зчмонц озьн ьояунэм
Аомэ Э нэцнуцэ ць оэ з оЧШцм ясцоа цмАм Омбзин «Ч-
онэьзАм» н очнмцоС яАнЯцАЯ яунээж яАцумээон ЦзээЯ эц
оьмоцэ о энЯ Цэ очнмцТ ч озьн уШэа бан Яонс Амьз
эцЯцуцээТ м эц Шумс ццаж ьу бмьяАнСэж тЯШэон збнс
ьояунэм ОнАмнояэнсоС АцшнЯон
зс +мЯзАмС э яАцШуц оць яэнЯмэнцТ ч
а эц тэмцшсТ ч ЯШц озчнсоС о бж оцуз-
Чднж Янь эЯз эзШэ уэцЯ н эчсЧ бузЯа мс
имШузЧ эцяАцу нуцээзЧ тЯШэос бцум н я-
АмШцэнц чмо тм ноС ЯнЯцэа боСцсо 
Н ЧбЯ озчмц нтбцШмс ятАм эцАзуэ уС
эь уомчэ зЯцАцс ,бн мсоС ццн эзШэ ум-
Шц Я озчмцТ цон а тэмцшсТ ч бАцчцэ эм я-
АмШцэнц ,С эь эц эзШэм эн ЯзуАосТ эн ц эн-
им унээаж омЯзАмж эц узЯмц ябцуц н яАм-
Шцэнн Цэ бцооАмшэ бАомцоС эм оАцчз эцнтбцШ-
эж оЯцАн ;он а яозяншс ми ШцТ а яАоэцшс-
оС оэм

 

+здцо зЧ у ц цднТ иАац Яьз цон озьз
тмбзШуцэнц: э бьмо н ом м ;он Шц озьм
яоСээ нояаа мц эзШузТ э бзуц бцтзяАцчцэ
ЦуэмШуа Шн чцэс зЯэаж чц циТ иАаж бс-
шц оць Чбн тмЯцчмс Анцмцсэац оАэа
о цж Шнтэн ;он а бзуцшс яозямс ми ШцТ ими эТ
а бзуцшс бцояцтцэ Н цон а бдц эц бзуцшс
цумс ЯТ ч Шнтэн Яэь эц тьуТ а бзуцшс
о цАшмс яАЯцчн ац яозяинТ н Чун яцАцом-эз у цАСс цбц ;он Шц цбц эц у цАСЧТ иминЯ
АшнЯ чц циЯ ба а эн баТ а эц бзуцшс бцт-
зяАцчцэ Э Шц ЯШэ очнмс эцуомиЯ

 

Цунэ чц ци мом: «миж- чцэс ояасчн Т
э С яАСЯ оимтм цЯзТ чL» Т ч э оимтмТ ЯШэ
ба ба эц ь АнсТ яЯз оимтм шнж яАоа ьАз-
баЯ чц циЯ миц я цуцэнц эцуожэ я м-
аТ яЯз ч оц цдц С СцоС эцтАцаЯ +мЯзАмС
з мШмЧ тм ць Ашнц ЯмэцАа Г Анс о уАзьнЯн
минЯ бАмтЯ оц Ам э ч зчмо мс ооАц
иясцэоцц нт энтшць оо нС Э яш
Нц Аш яАн Ста мсоС и уэЯз эмбАз яАцу-
ом цэнж ;он а яАнШн зоннСТ чба яэСс
ч-Т м тмцЯ у со зцшсоС уоньэзаЯ яэн-
ЯмэнцЯТ а о цАшмцшс шнбиз чэмчмц эзШэ яАн-
мьмс зоннСТ чба збцунсоСТ ч а яэС ьм -
эцТ м тмцЯ яАц АСс ць Шнтэс ми чц ци у-
Шцэ яозямс яоСээ Нниьум эц узЯмжТ ч а
уонь эзШэж озяцэн яэнЯмэнС чоцьум ь Ан оц-
бц: «Эь эцуомчэ»
лц ци уШцэ оЧ Шнтэс оАцЯнсоС и ЯзТ ч-
ба эниьум эц озямс зн Цэ уШцэ зчнс-
оСТ яоСээ АмбмС эму обж н энчць эц ом ССбцт энЯмэнС ч эЯ зс

 

ч эциАац нт тмяномээа нтАцчцэнж ЯмЯ
,тнэMэЯэм:
«;он а зАмтзЯццшс уэ уцТ цбц иАЧоС
миШц оцЯс уАзьн 
Ан Аэаж оЯц аумц з ЯзШчнэа эцуоми
з мШцэнС и оцбцТ м з Шцэднэа я н ос
Оми ба а эн ь АнТ <АЯмсэ нн эц<АЯмс-
эТ оцьум оЯАн ьмтм озшмЧдцЯз чцШн ц
яАн цо нц оцузц яАнтэонс унэ АмтТ эмчм-
ц бцоцуаТ н бсшц эц я АСс Г АнсТ язян
тьСуТ эцзчн 
Нц Аш унсТ тмозэз Азин АмтАцта я бимЯ
мимЯм
АчС иэньз нн о ниТ зчшц оць оШцчс н нн
абАонс яАчс Г АСТ ч чцэнц иэнь уц нЯ-
яцАмАоиь у АмТ ьум ими уц омЯзАмС нт Аум
Нмимэ иАцяи оШнЯмс узб зЧ АзиСс Яцчм н оС-
Шмс нэоизЧ убцос
+мЯзАмж бцт имэм н бцт шмун эц омЯзАмж -
бдц
сЧРШШШ Ж
чц циТ эм иАь ЯШэ яШнс-
оСГ АСТ ч чц ци имШуаж уцэс уШцэ яуэн-
ЯмсоС чцаАц зАмТ ЯасоС н яАнчцоа мс о н -
оа Цэ уШцэ цосТ иьум о ун оэцц н -
ШнсоС оямсТ иьум омэ ноС цЯэ
+мЯзАмж и аАСц тзбм тзбчноижТ умШц цон
э энчць эц ц
чэзАн шизАм обмин; оэмАзШн шизАм ньАм»

 

Оми чц ци уШцэ цчмсТ иьум ць ояАмшн м-
Ч: «л бсшц оць яЯьмц омс яАнцШэаЯ н
уончс ццн»?
АцШуц оць оимШцЯ: «,С эь эзШэ э омЯц
Яьэ цэнц яАцба мс СоэЯТ эцтмЯзэцээЯ Амоя-
Шцэнн уз м» чоц ЧунТ ими яАм нТ аьСуС я-
ум цээаЯн Н цон з чц цим СоэцТ эцтмЯзэцэ-
эц АмояШцэнц уз мТ ць чцАа бзуз Шн аЯн л
ба э эн уцмТ э оцьум бзуц яЯэнс чцЯ- у-
эЯ ч эшцэнн ьояунэм э яАцумээос; -
эшцэнн Аунццж э оаэ эцц ячнмэнц; -
эшцэнн бц а ноизоо э оЯцос Э миШц
Т ч ЯШц бас нояст мэ Чбц АцЯС
ЦиАас оцбц э имчцо чцэс Азуэ Д умШц
цон э иАаТ чцэс Азуэ бас цАэаЯ цЯз я-
оСээНц энчць тм яАцуцмЯн циздць Яьэ цэнС

 

СсуцоС нн шцосуцоС ц Яз эмтму имШуц
зА омЯзАмн ЯаносТ бАнн оцбц бТ оЯмта мн -
оа осэЯТ оАньн эьн эм Азим н эм эьм Т цА-
н Азин н эьн яцЯтжТ м тмцЯ инонццжТ н бдц уц-
мн оцТ чба нЯцс яАСэаж эцшэнж ну +мЯ
обж АмтзЯццоСТ ч АзШнЧ эн Шц зуцСн о-
бц энЯмэнц: ць яАнАмнТ эмчндмн н Амэнн
бАмтц Я яАСуиц
/С ЯШц яимтмсоСТ ч дмцсэаж з у тм о-
бж аумц чц циц ятцАо н дцьсо Т э
эц ми ,мШц цон а тэмцшсТ ч цбС Яьз оАмтнс
э омЯаж уцэсТ а уШцэ уожэ оАцнс о Ч
оЯцАсТ м уС эь эзШэ ятмбнсоС о цЯ эцш-
эцЯ нуц чцус Амьн бзуз яАцтнАмс цбСТ цон а
бзуцшс аьСуцс эцмиизАмэ эЯз ь АСТ ч
яоСээ оцунс тм обж уШэа н омАТ н Яму
/С а ь АншсТ ч э Азуэ н энЯмц Яэ-
ь АцЯцэнТ яАнт мэнц омЯзАмС Ацбзц эж ШцА а
Нм омЯЯ уцц э эцАзуэ н эц энЯмц Яэь Ац-
Яцэн ;он а имШуаж уцэс зиАцяСцшс о Ч Ацшн-
Яос ямос яцунэиц н Шн цшс миТ о э а зШц
ЯцА Т а уоньэцшс зояц м ,цм н бЧТ н эни-ьум эц ятАншс оцбС =цШуз цЯ имШуажТ и эц уз-
Ямц б эЯ уэцЯ н эчсЧТ и Шн цТ ямимС о нЯ
ШцмэнСЯ н омбоСЯТ Амэ нн ятуэ эм цимц эм
оцбС ятА Д цон э Шн ц о ц зу со нц н
узЯмцТ ч эь эниьум эц озчноСТ ць Амоязэац
н эц цШцо цээац уцжо нС уом С эцЯм я
Т и тмАмэцц эц АцшноС яАнэСс эцнтбцШэзЧ
оЯцАсТ оСчцоин омАмцоС яАцу Амнс цц Н цо-
н э бзуц ь зЯцАцсТ Амт ц эц омэц э бцт-
зяАцчэаЯ? ч эЯ уцц эзШэ оц бузЯмс н яАнэСс
яАм нсэц Ацшцэнц
Ицц ьТ тм яоцуэнц Ануцмс ц бачмн
онсэ нтЯцэннос ч эмшн уэн омЯзАмн обнАмЧоС
си уС ьТ чба яь Анс уцэсьм Т б зумч-
эа яизяим Т э а онС уцШуц н о н Ч-
б эа я ШуцэнС +мАац Амунцнн зЯнАмЧ эм
ьмтм =Шэ оимтмсТ ч АмэсшцТ иьум чц ци у-
оньм тАмом у муцмн нн Ануцмн цТ э эц э-
он о цЯ оцАуцц мин яАцтАцээа Яаоцж н эни-
ьум эц ь Ан эм минц цЯа Оьум уАзьж озчмжэ
зяЯнэм чцЯ- яубэЯТ э очнм э оиАб-
цэнцЯ о ж муАцо Э э аж бачмж яС ноС
яЯзТ ч Чун цяцАс зуцСЧ оншиЯ Яэь эн-
ЯмэнС о цж Ацязмцнн н цуцэнЧ уЯмшэць тСж-
о м лць си эц уонь ба чц циТ цон ба э эц
оАцЯноС оцЯ яуАмШмс уАзьнЯNЦчцэс ШмсТ ч Яуац Чун эмшц АцЯС ми
онсэ з цчцэа ЯмцАнмсэаЯн яАнбАццэнСЯн
чцус з Чуцж о ЯмцАнмсэаЯн нэцАцомЯн оцАуцц
эц чз о м уьм А цТ з иь эц чз о м уьмТ эц
уАШм о цж чцосЧ

 

 о мЯ ЯмоцАм ДэСТ умШц я ж яномАс у-
оньэц зояц ноизоо ц имньАм<ннТ цон э бз-
уц эможчн тмэнЯмсоСТ яуАмШмС имоончцоинЯ
о нимЯ +зьм миШц ЯШц уончс ЯэььТ цон э
бзуц бАмс яАнЯцА о Ашць озьн
Цуэми эмшн уэн эц чц цимТ иАь ЯШэ
ба ба эмт мс нуцмсэаЯ озьж эЯз эзШэ
ЧШ„цьэ“
миж нуцм н яуАмШмс цЯз лба оуцмс
эТ эзШэ ятэмиЯнсоС о ЯэьнЯн ЧусЯн н тСс
з имШуь чц цим си омЯц зчшцц НмяАнЯцАТ
з уэь чц цим тСс цШн осТ з уАзьь Амб-
АосТ з Ацсць иАмоэАцчнцТ з чц цАь яАм-
нсэц я цуцэнцТ з яСь яоСэо зоАцЯц-
энж ч ими эзШэ отум мс нуцм
Jчцэнин эмшц АцЯС яцАцэнЯмЧ з о н зчн-
ццж эц яШнцсэацТ м Анцмцсэац имчцо м
миц бзчцэнц эц нЯцц оЯаом ;ос Чун цШн-
ацТ э эц ноиАцээнц уАмШмС минЯ ЧуСЯТ чц-ци эцтАцаж эц тмЯцчмц н цШн онТ м яцАцэн-
Ямц з эн си эцуоми ноиАцээон ;он а
ЯШцшс нуцс Ашнц н я нц оАэа чц цимТ
а оцьум бзуцшс цАцэ о цЯз нуцмз

 

;он цбц ццн уом нс я эмтэмчцэнЧ эцч
мШэцТ эмяАнЯцАТ яносЯ нн уАзьж уизЯцэТ иАця-
и тсЯнос тм эць н эц аязоимж ць нт АзиТ яим эц
яцАцумшс нчэ ЯзТ иЯз э муАцо мэ
+зьм э чц циТ иАаж омцоС энЯмцс-
эаЯ цчцэнц у муцмн чцаАц чмо озинТ ьуц
ба э эн баТ яАнозо нн тСнэм нн оАцун я-
оАээн Чуцж ;он э бцояцчцэ АцЯС уа мТ
Чун яузЯмЧТ ч э эцбАцШнццэ яоСээ

 

О имиЯз ба оо нЧ чц ци эн яАнэмуцШмТ цо-
н э уцмц Т ч эц уШцэ ,цмсТ э Амэ нн
ятуэ о цАшн яАцтАцээаж нн Ямузшэаж яоз-
яи ч энтшн оо нС умШц эмжузоС ЧунТ и-
Аац озчмц ямоэон бзуз збцьмс чбдцТ о чц-
СусЧ эзШэ бас обцээ энЯмцсэаЯ
 

;ос Яэь ЧуцжТ иАац ячнмЧ оцбС яэ-
яАм эаЯн нэмЯн эм Я ншс оэ мэннТ ч тмэн-
ЯмЧоС бц аЯн ноизоо мЯн н эмбнАмЧ оцбц зчц-
эни Нм ьТ и нт оц он оАцЯноС яАоас
«чц циЯ ноизоо м»Т Шми оЯАцс Н ноизо-
о ц эц энчць я ьТ цон чц ци муц нЯ
о цАшцэо ц Цбачэ ЧунТ иАац яАоан тэм-
имЯн Яэьн яАцуЯц Т имта мЧоС эц цШумЯн н
 омЯа мШэа яАом нЯцЧ си я цА эо-
эц яАцуом цэнц

 

Оьум ьояунэ ь Ан цбц ч- яАнСэц нн
эцяАнСэцТ н а аозшн мцшс цьТ эц оимтм эн
о мТ э ЯШц яузЯмсТ ч а АмоцАСоС э-
Яз мШэ умс цЯз яАм нсэаж ц ,С эь эзШэ
нояэнсоС АцшнЯон тмАмэцц
Ицц ьТ иьум цбС яяАоС оуцмс ч-эн-
бзусТ а бзуцшс Аму нн ьАуТ н э оАмтз Шц -
АмтноС эм цЯ нцц ми ба о ЯэьнЯн Э
чцэс эцяАннчэ Цуэми цос ЧунТ иАац о-тэмЧ о н эцо цАшцэо м н узЯмЧ: « эцзиЧ-
Шнж чц циТ э ЯцэС яяАонн э оуцмс Оми Яэц
ояАм нсоС о энЯ? нШзТ ч э яАзчцэнц чцэс
оцАсцтэТ н яэЯз С уШцэ бас энЯмцсэаЯ»
/С эн о м эц яАнтэоСоС оз Т н эцАзуэ
яАчцос я н эцшэцЯз нуз ч эЯ яАС СцоС
оиАЯэос
НцяоСэо н о ц нц з уС эмо зн н
яимта мЧ эмЯТ ч Яа о оцЯ эцяаэа ми Яа
яАнэонЯ Яэь Ацум

 

Jчцэнц АшмС цдсТ э чцэс чмо э яАн -
ун и шнбимЯ Зуцос зЯцоэ ояЯэнс эмом ц-
энц о Сдцээним Оэмэм лба Яа Яьн яэСс о н
эцо цАшцэо мТ э о ц м эмЯ яАноЯмАн мсоС
и уцмЯ аумЧдн оС Чуцж Н Яа эниьум эц уцм-
цЯ эь =а ьАунЯоС о нЯн озШуцэнСЯн н ЧбнЯ
яояАнс
ч яАшЯ ьуз эм оцбдцЯ обАмэнн унэ чц-
 ци аАмтн имцьАнчцоиц эцоьмонц о ЯэцэнцЯ
омАцжшнэ н оимтмТ ч цон ць эц яууцАШмТ э
збсц ьм з обАмэнС ;ь яАцуШцэнц яАш 
иэчмэнн обАмэнС э оимтм:
 Цэн оьмоннос о Яэж чцэс баоА ,зЯмЧТч эн оншиЯ дцузшэаТ чба бас АшнЯн
о цэнимЯн уС о ць ьояунэм

 

Оьум яАнозо цээЯ Яцоц Яэь ЧуцжТ н з
яАн ун цдц унэ яоцнцс о о нЯ уцЯТ ць
чмо оАцчмЧ уэ нн умШц о тосЧ Э
эцяАм нсэ Ам нм я цуцэнС омЯзАмС миЯ
озчмц яАцуяноа мЧ зояинсоС н энЯмцсэ а-
озшмс эь чц цим ЦбАмдмСос о энЯ ьАзбТ Яа
бзуцЯ цон оцбС энчцЯ эц зчшц эндн мицц 

 

Дэьум ба мцТ ч эзШэ бАмнсоС и чц циз я
имиЯз- уцз ;он э уцмс чмоТ а ЯШцшс эм-
уцос цЯз яАосбмЯн н яАоас эмтжн аЯ -
эЯзТ иьум а ч-энбзус уцмцшсТ зчшц оць я-
мьмсоС си эм оцбС

 

ям яу уШусТ а ЯШцшс нт цчс нт эь я-
цтэаж зАи ;он уШус эмчнэмцоС эцШнумээТ аэц чцшс эмЯиэзс н яэЯз бцШншс я знцц и
о цЯз уЯз НТ убцШм у уЯмТ а тмЯцчмцшсТ
ч оц Ам э яАЯи ;он Шц а о омЯь эмчмм Ац-
шншс эц зоиАСс шмьТ а яАЯиэцшсТ э тм эц бз-
уцшс озцнсоС ми Шц эзШэ уцжо мс уАзьн
о Шн боСцсо м 

 

ч Онмц иьум- ба чц циТ иАаж Чбн уАм-
иэ Т н яэЯз зиАмон о Ч уцШуз н Яцбцс нтб-
АмШцэнСЯн эн оздцо J цчцэнц эь чц цим
уАмиэмЯн яАн ци энЯмэнц уАмиэсць бьмТ н
 уэмШуа яцАцу иэЯ инмжцм яС ноС эмоС-
днж уАмиэ Г АСТ э з Шц зЯцА оАм м ,Ш-
э басТ э ба уэнЯ нт ц Т и ь АС ьАЯинц о-
мТ м эм уцц цуз оцбС я-уАзьЯз

 

Оьум- Шн унэ ЯмоцА яцунэим эм иясС JЯн-
АмСТ э ят м зчшць зчцэним н аАмтн цЯз о Ч
яоцуэЧЧ Ч: « я цум цбц оц мжэац ц -
энин эмшцж шиаТ н Яэц бсшц эцчць оимтмс ;о-
н а Ацшншс тСс оцбц зчцэнимТ а омЯ уШцэ бз-уцшс имШуаж уцэс яАнцШэ зяАмШэСсоС о бмЯбзи-
аЯ ЯцчЯ ц ЯмоцАо оэ а мцоС эц си
эм тэмэнн мжэа ц эни»
ОАЯц ьТ эмом цэнС зчнцС ￿
ДРТь
ь Ан-
оСТ ч тм уцэс у яэнчцоиж оАцчн зчцэни уШцэ
зояинс о ж зЯ н яАнцШэ чнмс он н нт обА-
эним Э эмта мцоС иэццэАмцнцж эм уэЯ уцц
чоц уцм эзШэ уцмс ооАцучцээ

 

/С ЗмС +цАцунэм ЯцАм оц цдцжТ нэ-
оин о цАшцэнС эзШэ оАцЯнсоС яАц тжн уАзьн 
ч о цо нн о эмом цэнСЯн оАцсбц нт зимТ
Азин уШэа эм унсоС эм уэЯ зА эцТ э эм яАми-
ниц яАм мС Азим тмчмозЧ имта мцоС ашц ц ж
Цэн бзуз эм уэж аоцТ цон АцЯС оАцсба
эцЯэь язонс яАм зЧ Азиз ч яАцумэнС б яа-
эа омЯзАмС ь АноСТ ч цон эм яц бС чц-
ци Шцмц яАц тжн нт цоэа нэ Т э яАС н
бсшзЧ мьз ;он чц ци уцэс н эчс ндц т-
ЯШэон оАмтнс Яьздцо цээь АмьмТ э эц бз-
уц тэмс зомон н оАм м Э яАнэцня эзШэ но-
яст мс миШц н я оцуэц эж Шнтэн
 

+здцо зЧ яАм нм оянмэнС Ацбцэим оцЯсц
омЯзАмС + Ямуцэчцо м эзШэ ядАСс эцЯ оЯц-
осТ эниьум эц уАмтэнс н эц тмязьн мс чцус цо-
н Ацбцэи о уцо м яАн аиэц бСсоСТ э яАэцоц
э эцуоми чцАцт оЧ Шнтэс Цшнбиз о цАшмЧ
ц АунцнТ иАац зчм уццж бСсоС ЯэннТ тм-
яАцдмЧ нЯ унс цЯэц нн Амооимта мЧ зШм-
оаТ чба ц яцАцомн ямимс ОАЯц ьТ цон Ац-
бцэим Яэь бАмэнсТ э омэц тмоцэчн аЯ
НзШэ нтбцьмс <АЯнА мэнС з уццж я н
яАн ачци чцус цон я мС яАн ачим зиАцэнмосТ
оиси эн зяАцимж АцбцэимТ э эц нояАм ноС л
Шц имомцоС яАм нсэж Ацчн н Ашн ЯмэцАТ эзШ-
э яоцяцээ яАнзчмс уццж и энЯ зос Ацбцэи
эц цумц иАаоЧбнн ;он эЯ эшцэнн э
бзуц оянмэ яАм нсэТ оц омсэц яАнШн-
оС омЯ обж
РцбцэиТ аАошнж эцбмьязчэж оцЯсцТ бз-
уц эцяозшэаЯ Э цоцо цээ ,мШц янца н
т цАн яуАмШмЧ я цуцэнЧ иАзШмЧдн обцж
ОАЯц ьТ эшцэнС =цШуз цЯ н оаэЯ Я-
ьз з зушнсоС оцуо нц эцяАм нсэь я цуцэнС
ЯмцАн =мс Чбн о ц унС яАц ашц оць эм о ц-ц н яэЯз оиээм тмозямсоС тм эцьТ иьум цц
уцмц цЯз тмЯцчмэнС ;он Ямс омэ ноС эм о-
Аэз АцбцэимТ ЯцШуз энЯ н цЯ эц бзуц оьмонС
лмо Ямс тмбноС си ЯТ чба Ацбцэи
яцим цц омАон

 

,Азьнц яжЯмЧ цбС зшизТ цон з цбС эц м-
мц АцшнЯон Ицц ьТ цон АцЯС Амть Ам
а бзуцшс цимсоСТ ЯШц озчнсоСТ ч чц ци
тмумо цбц яАоТ м а я эц энЯмцсэон ц-
ншс цЯз: «ОэцчэТ иэцчэN» Цэ ЯШц ояАонс ц-
бС ЯТ о чцЯ а эц оьмоцэТ э уАзьнц яузЯмЧТ
ч а ць яууцАШн мцшс эЯз АцЯС Амть-
Ам эц оцузц цимсоС умШц эм Яьэ цэнц
Оьум а озшмцшс ноАнЧ нн иьум и цбц б-
АмдмЧоСТ эзШэ оцунс тм цЯТ чба эц яямос
 зшиз Оьум цбц яамЧоС эм Стмс чзШц Яэц-
энцТ эзШэ бАмнс энЯмэнц обцоцуэним эм озШ-
уцэнцТ о иАаЯ а эц оьмоцэТ н эцу зоЯаоцээ
аАмтнс цЯз о ц эшцэнц ,мШц язоСи а уц-
м нт-тм Яцчцж Яьз тэниэзс эцуАмтзЯцэнС
Цб эЯ эцстС тмба мс Ицц ьТ зчшц эц нЯцс
уцм о ЧусЯнТ иАац эц ата мЧ з цбС у ц-
АнС чцусТ ими ба а эн оцун тм обжТ а Амэнн ятуэ о цАшншс шнбизТ н эн Яьз ояс-
т мсоС цЧ лба чз о мс оцбС з цАцээ о м-
инЯн ЧусЯнТ эзШэ бмумс бсшнЯ яаЯ

 

Анэцня: «Доизоо м яЯьмЧ тмАмбмс чц ц-
из эм Шнтэс» ояАм цун уС омЯзАмц уАзьн яА-
нэцнж ,С омЯзАмц имэм НмбэонЯм цАэ Т ч
ноизоо м АмтАзшмЧ ц эЯз ноизоо мЯн яу
омс тмэнЯмсоС ЧуСЯ ноизоо мТ м эц омЯзАмСЯ
;он яАэниэзсоС збцШуцээосЧТ ч яАнчмо-
эос и ноизоо з ямьзбэм уС омЯзАмСТ оц ноизоо м
омэ СоС бцояцтэаЯн НзШэ яэнЯмс миь А-
ум цдн

 

Оми яАм нТ оЯАцс эм оцбС тцАим н оцунс
тм обж уомчэТ чба нЯцс яАСэаж эцшэнж
ну Э чцэс мШэ чэцшэнж ну Яэьн Чуцж
ом Сц Шцмс зчшцьТ яЯз ч эн чцэс Ацу-
и оЯАСоС тцАим
лба эмзчнсоС ь Анс яАм нсэТ эзШэ оц-
унс тм о цж АцчсЧТ иьум эм уншсоС уЯмАм нм эмяномэнС яноцЯ АцбзЧТ чба а оц-
ьум цчм яносЯЯ эм яносЯ язос умШц ж -
ц бзуц унэж уэз оАиз
/АшТ цон н яносЯм чз о зцоС ояиж-
эмС онм Ицц ьТ эц тмба мж Т ч оимтмн о С-
дцээниз РеутмэзТ иьум э эм уноС бмон ОмЯн-
ьмм: «Оьум яншцшс яносЯТ яншн ць миТ чба ць
эц оауэ ба я цонс эм оцэз»

 

Г АСТ чТ о цАшн шнбизТ эзШэ з Шц цц но-
яАм нс ;он э оуцмс бцт яАЯцуцэнСТ эм ои-
А бзуц тмбам Н цон яамсоС яАниАа мс шнб-
изТ обанС яАнЯз цдц бцц эцбмьяАнСэаж б-
А ;он а ь АноСТ э з Шц яяАм ноСТ ц
эцзумчэ оимтмээц о эц таЯцц я ь уцж-
о нСТ н цбц эц эзШэ эцЯ бцояинсоС Н цон
и- зяАциэц цбСТ бзус ь оимтмс цЯз: « бM-
Соэн мЯ яАнчнэз о цж ь Аин Анозшмжцос и
ьоз АмтзЯм оисиз С оимтм э озчмжэТ и Я-
нЯ о мЯ оцузц эонсоС миТ бзу эн б-
дц эц бан яАнтэцоцэаТ н яэЯз нэнс умээЯ
озчмц эциь» Нниьум эц оцузц ь Анс уАзьн
ЧуС н мжэа уцм ОАЯц ьТ Амть Ац оцьум
эзШэ оцунс тм Ацмицнцж обцоцуэним
 

Цоэ эж яАнэцня имньАм<нн эц уцмс
эцбАцШэа у нШцэнжТ уэми яАн эЯ у нШцэнС ин-
он Яьз омс эц инЯн н тмиАцядцээаЯн НзШ-
э яжн умсшц эь н эмзчнсоС зЯц унс 
эАЯа ЭнЯ яАнэцняЯ эмуцШн Ази уо мс-
оС н уАзьн уцм 

 

НцумАЯ ь АноС: «;он чцшс тмьСэзс
оцАуцц чц цимТ тмбцж» чцусТ иьум а бцэ нн
нояаа мцшс тмАзуэцэнСТ Яэьнц нт ц Т и оцьум
уАзШн о бжТ яАцумуз цбС чоСинж АмтТ иьум а
имта мцшсоС эцбмьяАнСэа зо нС Т эмбЧ-
умж тм цЯТ и нт н уАзтцж о ь эосЧ имта-
мц цбц яЯдс чяоцуо нн эниьум эц тмба мж
ц Т и яууцАШм цбС АзуэзЧ Янэзз ми ЯШ-
э Яэьц зтэмс о н тэмиЯа чцус эЯ ЯнАц
цос ЧунТ иАац ямьмЧоС эм уАзьн Т иьум нояа-
а мЧ тмАзуэцэнСТ э яоцуо нн эниьум умШц
эц ояЯнэмЧ эн 
 

Ц ЯТ Аш чц ци нн я Т ЯШэ озунс я
нояамэнСЯТ иАац аямумЧ эм ць уЧ Jумчм
н эцзумчм яАцуцСЧоС эмшцж озусбж /Ашнц н
я нц уцжо нС э зс чц цим чтумСэнц тм
убА нн т э оць ншс язчцэнС яАя цу-
эни 

 

ЦуэмШуа =Аим /ниэЯэ уШцэ ба яиСос-
оС яцАцу бьмЯнТ ч э бцттм цэ яАцумэ имиж-
нуцц Н э оимтм:
 + омЯзАмС цАШц Яцмм оисиз С тм-
яцчмц э о оцбцТ яАнчцЯ з бьн н бзууа?
оц эь ць АШцо цээмС иС м бам Яц-
эцэм Э озчносТ иьум цЯз ба у муцмс шцос
ц

 

=моцА Дэж ь Ан: «;он а яЯншсоС 
чцЯ-Т э бСтмцсэ обзуцоС Оьум- ум ээмшцж яА нэцнн эц Аон ьАнба Ямцзмиэ ?ЧунТ н-
уц шнц н яА нэцнн ОмЯньммТ омн ЯнсоС 
ЯТ чба эн Аон эмшн иАмС Т н цяцАс н
ЯШэ оАцнс я оцж яА нэцнн ОммСЯм =эц ба
цосТ чба бзуздцЯ эмшн иАмС Аон Сяэ-
оинц инямАноа оисиз эь чз эц си СТ
бзуздцЯ эн бСтмцсэ яС СоС туцос лба э
озчносТ оц уШэа ЯнсоС б эЯ»

 

Оьум озчмцоС ч- эцбачэцТ эмн э з цА-
ШумсТ ч э мжэмТ нн яАцутэмЯцэ мэнц им-
ин - бзуздн обанж ЗмЯцэнС оэцм н зэаТ я-
С цэнц иЯца нн бмимТ иАц Амт ц мцоС я-
убэ <мьзТ оэць яСЯ ЯцоСцц н ЯэнС у цэм-
уцмЯ оц э озчмцоС имШуац яСсуцоС нн о
ц чоц э нЯцц Яцо о цо нн о иАзь А-
Я нэс н Сэ Т ч оэцц о ун эм оиц н тм-
ун эм тмямуцТ миШц яимтмос ба мнэо цээаЯТ
цон ба э эц озчмос имШуаж ,цэс Н уцжо н-
цсэон тмим оэцм энчцЯ эц нчмцоС ць
тмЯцэнС
Ицц ьТ яоц эцбачэа обанж нЯцээ я-
Яз озчмЧоС иминц- бцуо нСТ ч ЧунТ з нуц Т
эмяАнЯцАТ иЯцзТ ,зЯмЧ эцочмосц у ц яАТ я-им э эц озчноС +м о нуццСЯн миь обанСТ
эн ШнумЧ чць- эцмуэь н цЯ омЯаЯ ят С-
Ч озчнсоС чцАцуэЯз бцуо нЧ
ЗэмЯцэнС нЯцЧ Яцо ншс ьмтм оЯАСдць

 

Рмочцн ац Чун уожэа яАцтАцэнС Э бM-
СоэСцоС цЯТ ч Амочца оцьум оэ а мЧоС эм
АмоозШуцэнС б зумчм н эцзумчм Т м эн АмоозШуц-
энС эц нЯцЧ иэцм +ЯцАс очнмцоС эцзумчцжТ м
Шнтэс зумчцж миж чц ци эц ь н оцбС и оЯцА-
н н яэЯз уонэ яАцтАцэнС Ицц ьТ зчцэац н
яубэац нЯ Чун тм зЯо мэнСЯн н Амть АмЯн
оиАа мЧ о ц Ямузшнц н мчэос ?Чун чмо эц
нуС эь

 

Гояунэ Нмоньэ ь Ан: «зс +мЯзАмС э
оАцЯцэнц и оЯцАн ,цоСс Амь эц о мумЧ о
уцАШнЯаЯ чц циЯ» ЗуАм аж оЯао эниьум эц
о цАшн энчць яубэь НзШэ омс бцтзЯэаЯ н
уцАШнЯаЯ чцус цон эм зн +мЯзАмС а бзуцшс
бмьАмтзЯэаЯТ а баоА омэцшс уАзьн Нэм зн эц эзШэ эн яАцумээонТ эн ячнмэнСТ м
эзШэм си уцАШнЯос Ацумээос н ячнмэнц
яАнуз Яцоц о эцж

 

Азуэ яэСс нтАцчцэнц +нум Оннэозиэ: «;он
АцязмцнС чц цим энчцЯ эц тмяСэмэмТ н э о-
н яцАцу абАЯТ Шнс нн зЯцАцсТ зчшц яАу-
Шмс Шнс» чцус э ь Ан миШц: «Оьум абнАм-
цшсТ з унс нн ом мсоСТ зчшц эц з унс» А-
уШмС Я Шц уз цТ язчнЯ: «Оьум абнАмцшсТ
цос нн ьумсТ зчшц эц цос Оьум абнАмцшсТ
Шнс нн зЯцАцсТ зчшц зЯцАцс»

 

Оьум омин мцшсоС о эцзумчмЯн н АзуэоСЯнТ
эцуомчэ яАо эц бцояинсоС Оьум ом-
ин мцшсоС о АзуэоСЯнТ эзШэ оЯц н Амуоэ
бАомсоС яцАцу Ацуц мС яАцяСо нС уэ тм
уАзьнЯТ а бзуцшс уцжо мс о цо нн о я-
о нццж: «лцЯ бсшц уаТ цЯ ашц иАмбс»
O

O
ЦннАзцоС он Ацэнц нт инмжоиь обАэним имэ «Ин-
Сэс-з»:лцЯ бсшц уаТ цЯ ашц иАмбс;лцЯ бсшц ьнэаТ цЯ
ашц бзууа
 

ИцояАнэцняэ очнмсТ ч а эц ЯШцшс уончс
оцьТ чць уоньмн цнинц ЯмоцАм =моцАм э
ЧунТ н а Шц чц ци ;он а тэмцшсТ ч Я-
Шцшс омс минЯ ШцТ ими энТ а зШц эм язн и эЯз
=моцА Дэж ь Ан: «Оэ<зцнж ом ЯзуАццЯ
яЯзТ ч оАцЯноС и зчцэнЧ о яСэмуцмнцэць
тАмомТ м эц яЯзТ ч зчноС эм омАон ц»
Э эмяЯнэмц бзуунооиц нтАцчцэнц: «;ос эмЯц-
АцэнцТ бзуц н яАтАцэнц»

 

чнэ уШцэ бас энЯмццэ о н уцжо нС н
эц уязоимс умШц эцтэмчнцсэа яшэоцж И-
цц ьТ э уШцэ бас энЯмццэ яубАц о
н эниьум эц ь Анс: « бЧос»Т «Нм цЯ Яцоц
С ба збцШм»Т «Э зШмоэN»Т нн «Оми бсэN» м-
ин о эцстС яАнтэонс эн уАзШцоиж бцоцуцТ
эн умШц оэц чцус цон яАэнцмцсэаж чц ци
оашн уАзьь минц аоимта мэнСТ э нун ць
эмои тс Зм о цж АцчсЧ эзШэ оцунс
 

Оьум оЯцос чц цим яАэним ьзбнэа ць
узшнТ н иьум цЯз чзШуа оЯэцэнСТ ьум эзШэзЧ
Янэзз э имта мцоС ооСэнн оуцмс яАм нс-
эаж у ч тм нонЯон онзмцнн э яАС СцоС
ць я цуцэнн н Амть Ац + м чц цим чцэс
мШэа Цэн эц уШэа АмоиАа мс ьзбнэ ць узшн Ц
узшц чц цим Чун озуС я ць я оцуэц эаЯ уц-
мЯ

 

оц ьТ ими С ом озьжТ С эниьум эц онуц
оШм Азин эн уЯмТ эн уАзьн Яцом  миШц эн-
иьум эц эмчнэм Амть АТ цон уц ЯШэ ба
змунс бцт о Д умШц эЯ озчмц С омАмоС
Шнс имШуц о онз уцоСн бачэа о 
Ямутмин ОзАмэу Шц ба минЯ
Г АСТ ч умШц цон чц циз Азбнс ь зТ
э эциАц АцЯС цдц ЯШц ч- уцмс у-
 цАШуцэнцЯ эЯз Яьз озШнс ноАнн оЯцАн
Ннм Ёономум н Цэ ,иээм А ч яу онз уэЯз
чц цизТ яу онз н уАзьнЯ =нмэн ,теиЧ оимтм:«Оми ба оцАсцтэ чц ци эн ба бцэТ э оцьум Я-
Шц яАШнс цдц у м нн Ан уэС»

 

,Ац энц зчмТ ч чц ци уШцэ яАнэнЯмс Ацшц-
энц цчцэнц оцЯн у н ау  Гояунэ м-
имэбз оимтм: «;он АмтЯашцэнС уСоС уьТ Ац-
тзсм бзуц ямчц эаЯ» Гояунэ Нмоньэ оимтм:
«;он уцмс оц оязоС Азим мТ оцЯс нт уцоСн уц
бзуз оуцмэа я чнэ оц уцмц баоА»
Оьум з цбС зЯц эц яоСэо мТ АмоозШуцэнС
эниьум эц з цэчмЧоС яАм нсэаЯ а уЯ Цбм-
умС онсэаЯТ СоэаЯ н эц ЯцшимЧднЯ уз ЯТ а оЯ-
Шцшс яАнэСс Чбц Ацшцэнц цчцэнц оцЯн у 
н ау  Н уС эь эзШэ бас эможчн аЯ н
ь аЯ оиАзшнс оц эм о цЯ язн

 

;он эзШэ яАцуоцАцчс ьояунэмТ э ц я-
Шцэнц эц ят Сц эь оуцмсТ яАцумээос цн
цбц эмжн чц цим о цо зЧдць АмэьмТ и-
Ааж яЯШц ьояунэз нтбцШмс шнбин лба им-
тмсоС ооСэнн оуцмс эТ эзШэ бас А-шн эшцэнС о ЧусЯн ;он чц ци Амоямьм-
ц и оцбц уАзьн уС обо цээж аьуаТ э яАо
сон нЯ Рмоямьмс и оцбц эзШэ си нэцАц-
ом имэм
;он а ￿
лШ„ьШчД3“ЧО
оАнс о н эшцэнС
минЯ бАмтЯТ э имШцоС цбц яу онз

 

 нц эшцэнС ЯцШуз яАцШэнЯ н эаэцшэнЯ
яАм нцСЯнТ ЯцШуз цЯ н оаэЯТ ЯцШуз омАшнЯ
н ЯмушнЯ бАмсСЯн бMСоэСЧоС эьнтЯЯ ,имтм-
цсо Я эь озШн Т ч я н эшцэнж м-
иь ням эц ЯцШуз тСнэЯ н озьж

 

Нц оцузц АмтчмА а мсоСТ цон цбС з нн
о озШба ?Чун АцЯцэм ьояунэм Омцзоньэ Ч-
бнн ь Анс: «;он а эц ба АцэнэЯ ими ЯнэнЯзЯ
оцЯс АмтТ а эц ЯШцшс очнмсоС АшнЯ озьж
+цЯс Амт зямТ оцЯс Амт ом»
?Чун Ауц НмАзЯн /еь бан АэнэмЯн эц Яц-
эцц оцЯн Амт ч эЯ эн эмяЯнэмЧ изиз-эц мСш-
из Гояунэ яучмо з сэСц озьзТ чба нояамсць
+цАсцтэос бцтэцж н уАзьнц эцочмосС яАцуц-
СЧоС эмшнЯ эшцэнцЯ и энЯ АуноСТ иьум
ЯцЯз цз шц оцЯсуцоС яцА аж ьуТ н яэЯз С
Ао у сэ бцтэцээаЯ АцбцэиЯ Н яоисиз
з ЯцэС ба цниц Шцмэнц цчцэнц Яэьн ц
яАнэонс ястз тСнэзТ яАн яцА ж Шц тЯШэ-
он С зиАцян о ц туА сц н о ц яА бсшц эц
бц туцАШн моС Чб эа зц н уцм
яАнШньмэнС Э яАцуццээ имтм яШнцс-
эц нСэнц
7

Г АСТ ч умШц цон оцЯс Амт оШцчс Су нзЧ
тЯцЧ ￿
ШьШсЧ?
эм имШуаж Амт тАуноС яцА -
тумээЯ нуц Нм э С чцэс онсэ эмуцЧос оц-
ьум ба уцАШнЯ уэж нуццжТ уэнЯ тм цэаЯ Шц-
мэнцЯ о ць оцАуцм: умШц цон Яэц яАнуцоС АШ-
умсоС оцЯс АмтТ С чз имШуаж Амт бас озьж эм-
шць имэм

 

ЯмЯ ,тнэMэЯэ уэмШуа оимтмТ ч ьм эц
уС омЯзАмС нЯцс Ашн озь + цээаЯн уцм-
Ян уэЯз эц ояАм нсоСТ ими ба чц ци эн омАм-
7
ЦзээЯ зЯцА эм шцосуцоС яцА Я ьуз нТ я- нунЯЯзТ о цж
оЯцАсЧоС ,цэсьн ЯШэ уШнс з уАзьн Т э Ашць чц-
 цим оАцншс эцчмо Ц озьц эзШэ яоСээ
тмбнсоС н яАС Сс и эцЯз убАз Оьум з цбС
цос озьнТ я Т цон а узЯмцшс си оцбц Н
цон а о ь эосЧ уцншсоС о энтшнЯн оо н-
СЯн цЯТ ч з цбС цосТ а оЯШцшс обАмс з оцбС
Ашн Чуцж
лц циТ буццээаж ЯзуАосЧТ Азьмц о ц Ац-
ЯС Н э ншс эмчм ць ямуцэнС Т и оуцАШмэ
о м Т яАнэцоц ястз Ашнц АцЯцэм н оЯ-
Шц нтбцШмс эмимтмэнС я нц

 

Ац тжн уАзьн Чуцж э эц ч нэцТ ими ят-
нс нЯ ь Анс  н уцм н энЯмцсэ а-
озшн мс н о ца Цбачэац Чун яАн Ста мЧоС
и о нЯ ЯэцэнСЯ н яэЯз Ацуи яАц о уС уАз-
ьн =цШуз цЯТ яь Анс о чц циЯ э шмь и
ЯзТ чба яАц тжн ць ЦуэмШуа унэ чц ци б-
озШум о Яэж яносЯцээац уизЯцэа имэццСАнн
имэм ч оом цэнн уизЯцэ э ба зчшц Яц-
эС Н С яАнозшмоС и ць тмЯцчмэнСЯ н оиА ом
оом Сс уизЯцэа эц зШц ць
 

 Т иьум яАцумээос уэЯз нуцмз яуЯцэС-
цоС цАэосЧ у зЯ уАзьнЯ Оьум чц ци шцо з-
ц я зн +мЯзАмСТ э эц уШцэ ноимс уАзьн нуц-
м  Шц омЯц имомцоС омЯь зн эЯз
эцяАм нсэ нтзчмс зс Оэ<зцнС нн зс Изууа
н ь АнсТ ч э зс +мЯзАмС ;он чц ци я-
энЯмц эТ э бзуц озшмс яАя цун уАзьн з-
С Т э яАн эЯ о имШуаЯ уэцЯ оц бсшц яоньмс
о ж обо цээаж
,С омЯзАмСТ иьум ба э эн ь АнТ мШэ имШуц
о чцус уэ о умц тЯШэос я цумс 
нэоиж убцон ч ЯнАэац АцЯцэм о м аС С-
Ч оЯцос чц цим ч бцояижэац АцЯцэм ШцТ
ими нт цоэТ уэь о м уомчэТ чба тмС нс
 о цж онц нн Ямузшнн Э уэ о  ц ци
оцАуцм; э эц яАо т зиТ оцц шнж о зо

 

чнэ эниьум эц уШцэ аоимта мсоС эцз цАцэ-
э чнэ уШцэ ь нсоС и оцЯз тмАмэцц ,мШц
я оцуэц эа уцм яАС СцоС ьзбнэм узшн
 

Ц чцЯ ба эн шм АцчсТ оцьум ЯШэ ,бнсоС о -
ць ;он а яАС ншс АцшнЯосТ уэь ць о-
м бзуц уомчэТ чба оАСомс эцб н тцЯЧ
Н дцузшэаж чц ци эц яАС Сц АцшнЯонТ н
яэЯзТ оиси ба э эн омАмоСТ тцЯС н эцб эц
я нэзЧоС ць ц

 

,мШц цон чц циТ я бдцЯз ЯэцэнЧТ яАцзояц
ноизоо м Т э оиАцц оць бачэаж ьзяцц ч онз
о цж ьАмэнчцээон э ооАцучноС эм чцЯ-
уэЯТ эц тмЯцчмС энчць уАзььТ н яэЯз яАоа
тэмиЯ Э бцояцтэаж чц ци
, оАим ц зчшц эмимян мс онз О яСнуц-
оСн эмуцШн оцяцэнсоС

 

Оьум ь Аншс о ицЯ-энбзусТ омАмжоС ь Анс я
оздцо зТ чцЯ ба эн тмшм Ацчс ОминЯн ба иАмо-
эАцчн аЯн эн бан н о мТ цон эн эцзЯцо-эаТ эн яАнт цуз эм обцоцуэним ьэцздцц яцчм-
цэнц

 

Оьум и- аАмШмц цбц о ц ЯэцэнцТ а у-
Шцэ бас цЯз ьзби яАнтэмццэТ умШц цон э ц-
бц эц эзШэ ;он а эц бзуцшс цЯз яАнтэмццэТ
оцузЧднж Амт э эц АмооимШц цбцТ ч цбц ь -
АС Чун НзШэ оАцЯнсоС и ЯзТ чба аоимта-
мсоС н аозшн мс ЯэцэнС уАзьн бмьШцмцс-
э

 

;ос яь Аим ЯТ ч цнинж ьцэнж отАц мц
эц оАмтз
8
 ;он ч- эц уонь Амоц цм цчц-
энц у муцмн нн Ануцмн цТ э эц яАнэцоц бс-
шж яста ;он озьм АяноС тм цАшнс АмбзТ
э яАнчнэСц эцзубо уАзьнЯТ н ць очз ояоб-
эаЯТ э эцяаэаЯ ;он э бзуц яАцнояэцэ ээз-
тнмтЯмТ ць очз ьАзбаЯ ;он э бзуц уцмс нуТ
ч о цАшмц цниц уцТ э яАоа ц соццЯ
8
АЧтнС эм оАи яцА зЧ ьм з «?м-цта» умооиь яномэнСТ ум-
нАзцЯь VZ циЯ у э эн ьзэЯТ н з эць тм оянэж эмчэзоС яцАцозуа ;он
чц ци эц яАнмьмц зоннж уС о ць Амт ннС н
эц янАмцоС эм яууцАШиз уАзьн Т эць эниьум эц
бзуц яста

 

Оьум чц ци аяэСц уь нэм эмяАнЯцАТ
иьум э аозямц Ан имжоСизТ нн зчмо зц
мАцоц яАцуом нцС о ць имэм Чун бСтм-
цсэ тмЯцСТ ь н э и ЯзТ чба эниЯз эц
зозянс о ц Яцо лц ци оцьум уШцэ цон оц-
бС миТ о э нэоиж убцон цЯз эц Ам эа 
Цэ уШцэ ццСс о Ч оЯцос н чз о мс оц-
бС уожэцц уАзьн 

 

;он эм яц бн а а бзуцшс аАа мсоС яцАцу
н тмбнсоС си ЯТ чба этнсоС АСуа
яАн энимТ а эниьум эц имШцшсоС тм оянэж з уАз-
ьн нэ Т бЧ муцц САосТ н а оСШмцшс
оцбц цнизЧ нэоизЧ ом з Цб эЯ Яа тэмцЯ 
омАшн Ицц ьТ иьум цбС оАмтС эм яц бн-
аТ а уШцэ оцунс тм цЯТ чба ц ц бабАмдцэ нцЯ и Амьз

 

;он ба Чун тмбннос уонШцэнн ьмАЯэнн
н оцЯ ямьмнос эм А нуцэнцТ эм узшц з эн
ба ба ояижэ Н яоисиз Чун эц тмбСоС 
уонШцэнн ьмАЯэннТ С эн н о цАшмЧ убА-
уццсэац яозяинТ нЯ эцуомц яАцумээон Иас
эц мум о о нЯн оАмэнимЯнТ С ба нтАцуим
эц яоцдмс бднц обАмэнСТ Ст нцсэ аАмШмс-
оС муАцо уАзьн оц э эц бсшь зЯм Цу-
эмиТ Яьэ цэнц нонэа чц ци уШцэ ябцдмс
оцбцТ умШц цон цЯз Азуэ убнсоС эьТ оцАуцчэ
эонсоС и ЧуСЯТ энЯмцсэ аозшн мс н н
эниьум эц яум мс нузТ ч цЯз оизчэ Ицц ьТ
эЯ ЯнАц эцяАцуццээоцж эцстС бас з цАцэ-
эаЯ умШц эмоСдцЯ Нц нЯцц оЯаом зЯнАмсТ
иьум Чун цбц я ь ЯэцэнС ?Шс н эцноиАцэ-
эос эц и нцз чц циз Цэн яАцоцузЧ цьТ иьум
чц ци узЯмц си оцбц
Нц Аш ят Сс уАзьнЯ яцАцунс оцбСТ бас
ояасчн аЯТ эц оянмээаЯ нн оншиЯ АбинЯТ
э цон а яЯьмцшс ЧуСЯ н нуцшс эм оАцчз умШц
цЯТ и ба о бж ооАцТ а бзуцшс Ашн
эшцэнС о оцЯнЦэшцэнС ЯцШуз ЯзШцЯ н Шцэж уШэа оАнс-
оС ми Шц ;он а иэцц ми Шц бмьАмтзЯцэТ ими н
эмчмцТ з цбС о эцж эц бзуц Амтэьмонж

 

Г АСТ ч ьуц- Шн ц о СдцээниТ иАаж о -
цж яАэнцмцсэосЧ ЯШц убнсоС чць зьуэТ н
 оцж яэнн эни эц оАм эноС о энЯ ч эЯ эц
энчць зун нцсэь +Ацун эмо цос чцэс Ям Ч-
уцжТ иАац нуС яунээзЧ яАнАуз цдцж

 

+мАчцоиц омбзЯнц яАС СцоС ЯТ ч чц-
 ци зозямц о нЯ оиээоСЯ Д цьи оиАа-
мсТ яим э онцэТ э иьум э омАноСТ эциАац
чцАа ць мАмицАм бАомЧоС ьмтм н ятАС ць
Э ЯШц яАС СсоС я-АмтэЯзТ э эц чц цимТ
иАаж эц оомАноС ба и шцонуцоСн ьумЯ Д цо-
н э очнмцТ ч эниьум эц аШн ц нт зЯмТ э зШц
ЯШц бас яАС цэнцЯ ць омАчцоиь омбзЯнС
J эмо цос оц оэ мэнС ямьмсТ ч ЯмоцА Д-
эж эм омАон ц ба омбзЯэаЯ ЖцмС яимтмсТ
ч э унэ ЯШц яууцАШн мс уЯ НмбэонЯмТ эун и нт цоэаЯ ЧуСЯ н уАзШцЧбэ бцоцу м
о энЯн ьум э оцЯ имтмос эАЯмсэаЯТ э ц-
яцАс Яа яэнЯмцЯТ ч э ба ць омАчцоиж яАн-
чзуж ?нчэ С чз о зЧ яАнбнШцэнц омАон ДЯцС
яцАцу обж э яАнЯцАТ С яАцуячнмЧ бсшц Ац-
Яцэн яА унс уЯм н эцум э имтмоС зчмонС
яАмтуэ мэнн Анэмуцмж ьу днэа оЯцАн ьо-
яунэм =нцзоньэ уШцэ ь нс оцбС и ЯзТ чц-
Ацт ч Яэц яАцуон яАжн

 

;он си чц ци з цАцэ о н оэ мэнС Т
Яцинц эцзумчн н уцмТ эц яАм ум шнц ць Шнум-
энжТ эц уом С цЯз я Н иэцчэЯ ньц мШ-
эа умШц Яцчн Ц яАм нсэон н эцяАм нсэон
эмшць я цуцэнС ЯШэ озунс я эцтэмчнцсэаЯ
уцмЯ

 

ч АмЯц РЧмжутн Амооимта мЧ ноАнЧ Шн -
шцЯ бмон ОмЯньмм ЯмоцАц «Оэньн яцАцЯцэ»Т
иАаж з цАШумТ ч умШц о Сдцээни эц уШцэ
тмэнЯмс аоиц яШцэнцТ яим цЯз эц нояэн-оС оАи ц ,ц ЯТ ч миж чц ци ЯШц
о цАшнс Яэь шнби чцус эц си Оэ<зцнж
ба чц циЯТ иАаж з цАуноС о н тьСум
ншс яоц оАим уонШцэнн эь тАмом н
ьзяацТ н ЯзуАац зШц я нумн уомчэТ чба эн-
ч эц Яь нтЯцэнс н эАм 

 

чнэоимС убцос яАС СцоС бсшц ЯТ ч-
ба зЯцАцс тм тСнэмТ эцШцн ЯТ чба ябцунс
Амьм Ацумээос +м Цзьзэбз о нуццсо зц
б эЯ

 

ч Яуон С ц «,эц эни эцзумч» н имШуаж уцэс
тмяноа м эцЯ о н шнбин Н ими С эн омАмоС н
нояАм нсТ эц ба ,эСТ чба С эц уцм у муцмс
нн Ануцмс э а тмяноцж оисиз э яАццооТ
имтмосТ эц нЯцц иэцмТ С яАциАмн цон уэц эни
Д умШц цяцАсТ иьум С яцАцу оэЯ узЯмЧ обанС
ноцишць уэСТ С тмЯцчмЧТ ч эц миь уэСТ чба
С эц ь АноС нн эц уязон яАЯм имиЯ-эн-
бзус уцц Жнс н эц о цАшмс шнби эц тЯШэН ЧунТ иАац ямьмЧоС эм о Ч обАмтнцс-
эосТ эц яАнтэмЧ эь

 

«Оьум чнмцшс ч-энбзус оз Т зчшц оць чн-
мс нт Шн м Оьум чнмцшс нт АмТ ьо эц бзуц
т зчмс зожчн » ми язчцэнц Нмимэ +нинбз

 

ч бмьяАнСэац АцЯцэм ьАуос н эцоуцАШмэ-
эос ямоэа ;он чц ци эцбмьАмтзЯцэ я оц-
уэц эж ШнтэнТ э эц ооСэнн уцжо мс Ацшн-
цсэ Д умШц цон э бачэ ояАм СцоС о уцмЯнТ
АзуэзЧ Янэзз э ЯШц имтмсоС эц эм аоц

 

=моцА Дэж оимтм: «лц ци уоньмц зояц м
имньАм<ннТ цон бзЯмьмТ инос н чцАэнм яАцба м-
Ч ьмАЯэнн уАзь о уАзьЯ» Н эн ми н эА С
яооАнсоС уАзь о уАзьЯN
=моцА аэз иэньз нт шимзин Оьум э иАа
ццТ иЯэмм эмяэнмос мАЯмЯ оз ж ь тунин
 

Т ч эмта мЧ дцуАосЧТ эм омЯЯ уцц цос
ооАмумэнц ч «+нэMэж» ь АноС: «Оьум оЯ-
Аншс ьмтмЯн ооАмумэнСТ эни эц ата мц эцяАн-
Стэн ГАцшэни уонэ бсшцж ШмонТ чцЯ и-н-
б уАзьж» ШнАм н ьзбнэм оцАуцм бцояАцуцсэа
ч оцАуцц цос Яцо уС оць =а ячнмцЯ ЯзуАц-
ц ￿
4Дч< цДчл< ГьДЧэл
[
9
Т яЯзТ ч н ооАмум-
энц АмояАоАмэСцоС у эмшн уэцж
чоцТ ч а уцмцшсТ а уШцэ уцмс нЯС о -
ць тСнэмТ Аунццж н чц цчцо мТ м миШц 
нЯС о н яЯи Э н цос цниц ооАмумэнц
=зуАос н оЯцосТ иАац яАн уС Яцоц о о-
оАмумэнцЯТ э яунээмС ЯзуАос н яунээмС
оЯцос Оьум а эмимта мцшс нн убн мцшсоС
чць- о ооАмумэнцЯ узшцТ н уцжо нС бзуз
бцтзяАцчэа ,цмс ч- уС оцбС Яцчэ н эцу-
ожэ; минц яозяин оцьум бАмчн мЧоС тЯ
Нцум э С яэСТ ч миц ЯзуАос н оЯцос Н
си оцжчмо С эмчнэмЧ яэнЯмсТ ч миц ооАм-
умэнц
Гояунэ ДэСоз оимтм: «лба зЯц Ази унс
9
Ан уАц эн цмАо м ДэунСТ Онмж н яэнСоАмэжТ эзШэ нЯцс ооАмумэнцТ цус иьум узЯм-
цшс ЧуС ими о н уцС Т Чун бзуз узЯмс 
цбцТ ими о цЯ Аунцц» Ицц ьТ эц ЯШцЯ н
Яа яАцуяШнсТ ч «бдцо цээаж Аунцс» н
«бдцо цээаж Ацбцэи» ( цосТ яАцу унцс б-
дцо м н ць яАцуом нцс) эмт мэа миТ яЯз ч
ьмАЯэнС н эшцэнж бнтим и ьмАЯэнн эшцэнж
Аунццж н уццж?
эСэТ ч о м ьояунэм НмбэонЯм: «Т и
уноин мцоС у чзШн эцуоми Т бзуц эмимтмэ»
яАуни мэа ць ооАмумэнцЯ ;ь нтАцчцэнц: «Зм-
иэ эц яуцШн бозШуцэнЧ» миШц ЯШэ очнмс
яАС цэнцЯ ооАмумэнС
>0
 Гояунэ НмбэонЯм яу-
чцАин мцТ ч Яа ЯШцЯ яэСс тмиэ ншс Я оз-
чмцТ иьум Яа нт цумн эцнтАцчцээь

 

+ Сдцээни мээээ оимтм: «ИмьАмтзЯэаж озьм
эц оАцЯноС тмэСс бцц аоиц яШцэнц =цШ-
уз цЯТ ьзяа Чуцж Ацуи я ашмЧ уШэон»
>0
Цбц цнма тСа нт ояноим тмя цуцжТ иАаж ноц эм оцэц
уЯц НмбэонЯм Нмоньэ н иЧчм оцбС у муцмс уэ нтАцчцэнц
оцуэцц нт эн т зчм ми: «Змиэ эцтабцЯ уС яучнэцээа Зм-
иэ эц яуцШн бозШуцэнЧ»
 

;он чц ци эмчнэмц тмэнЯмсоС ЯзШцШо Я
ЯуонТ э ЯШц ятАнс оцбС эм оЧ Шнтэс
Цямоэ эц яэнЯмс эь ми ба Яэцэнц Нм-
имэ +нинбз
оисиз эмшн уэн эни эц эмом Сц Я-
уцШс эн уцм Т С туцос оимШз иц-ч оцбС
+цузц яэСсТ ч Шцэднэм уШэм бас цАэм
о цЯз ЯзШз Н эж Шнтэн эмЯ умэ Чбнс с-
и уэь чц цим ;он э эц миТ эмшн эшцэнС
энчцЯ эц зчшц оуЯнн нн яАонзцнн Э ятА
уС нэм Д мАм +мжимиз эмяном нт цоэац оАин:
«уАои бцт омАшць Чб эним оц Ам э ч
Шцэднэм бцт ЯзШм»
=уж чц ци уШцэ яА цАСс омАшць ц-
чцэнцТ я иАмжэцж ЯцАцТ яСн ц ;он тм э Ац-
ЯС э эн Амтз эц зоЯэноС ць Ашн эмЯцАц-
энС Т ьум э ЯШц цнс цЯз тмнЯэосЧ +
эцяоСээаЯ чц циЯ эц тЯШэ зомэ нс -
Ашнц эшцэнСТ яЯз ч э оиА нтЯцэн о -
цЯз Чб эниз
;он минц Чун яо СдмЧ уАзь уАзьз о н ШнтэнТ
эн ястзЧоС тмнЯэаЯ у цАнцЯ Н цон унэ
чц ци эцяоСэцэТ уАзьж уШцэ тмС нсТ ч эцЯШц яууцАШн мс эшцэнСТ н яоц эь Ацшн-
цсэ яА мс о энЯ ;он яцА аж ояАонТ ячцЯзТ
Аж уШцэ цнсТ ч эц оимШц цЯз эн тм ч
эм о цц ;он эц зэнЯмцоСТ эзШэ АмооцАунсоС;
цон э эмомн мцТ эзШэ тмАзбнс ць эм Яцоц
ОАЯц ьТ омАшнж уШцэ чэ ми Шц яА ц-
АСс яунээац эмЯцАцэнС Ямушць ;он Ямушнж
омцоС цАэаЯ цчцэнц яСн нн шцон цТ ЯШ-
э очнмсТ ч э яАм уа мц у цАнц
Гм эц эц нтЯцэСс о нЯ яАнэцнямЯ н бас
бцтзяАцчэаЯ эм зн +мЯзАмС

 

=зШцШо эмшцж яА нэцнн ц /онэ Ре-
эцзТ н С з эць ба Яэь зчцэни Т э эмом С
имШуь нт эн нчэ Эумеон +мбзАутмэЯэ ба чц-
 циЯТ иАаж яэС оЯао ЯзШцШо м Цуэм-
ШуаТ иьум +мбзАутмэЯэ ояА Шум о ць зчн-
цС ЭуТ Реэцз ояАон ць:
 Оми а яэнЯмцшс ЯзШцШо ?
 Э эцч уэ АцЯцээ яАнСэц н эцяАнС-
эцТ  цн +мбзАутмэЯэ
Реэцз ба у цэ ць цЯ н оимтм:
 а ЯШцшс оимтмс эТ яЯз ч нэьум цбц
яАн унос онсэ оАмумслцАцт эцоиси ц и- яяАон +мбзАутмэ-
Яэм бMСоэнс цЯз оЯао эн о  цн:
«Цум мс о Ч Шнтэс нЯС уАзьь чц цим 
оэ эж яАнэцня ЯзШцШо м ;он э эц обЧум-
цоСТ э ятАэц тмэСнц ;он Шц э обЧумцоСТ
з цбС эц омос ьТ чцЯ ба а эц Яь яШцА -
мс нЯС о ць ьояунэм эЯз ь АСТ ч
ЯзШцШо  э эцч уэ АцЯцээ яАнСэц н
эцяАнСэц»

 

=моцА Дэж оимтм: «;он ба Яэц эзШэ ба
иАми цнс эм яАоТ ч цос бмьТ С ба оимтмТ
ч бмь э цАяцс оАмумэнС Т и эц зЯцц
цАяцсТ эниьум энчць эц уоньэц»

 

им цбц эц нояэноС оАи цТ зчшц эц з ц-
имсоС АмоозШуцэнСЯнТ м яАцзояцс мин эж уцС-
цсэон ;он чц циз нояэнос оАиТ э ми-
н эж уцСцсэон э эц уонь ьТ и чцЯз ць бС-
та мЧ тАмо н уШэосТ ць эц бзуз з мШмс Ч-
ун
 

Нцум э унэ чц ци я язн Эу нт яцА ь Шц
яоСь у Ам яом уЯж яносЯТ иАЯ я-
уАбэ яноа м о ц язцшцо нц /С э Яь ба
эц уцмс эьТ цон ба ба тмэСТ энЯмцсэ-
он э яАц тшц уАзьн 

 

+мАшнц очнмЧТ ч омЯзАмж яАцШуц оць у-
Шцэ бас эможчн ;он а уцмцшс ч- бцт
уШэж цццзоАцЯцээонТ яоцуо нн н
уцжо нС бзуз очцэа эцуомчэаЯн оашмТ
ч чц ци эц о цАшмц шнбинТ умШц цон э тм-
ун оншиЯ умци минц яАм нм эц оцузц тм-
ба мс

 

;он а яАнэС Ацшцэнц збнс чц цимТ эц эзШ-
э нтбАцмс исэаж язсТ умШц цон уцжо мс
бцт яАЯцуцэнС чцэс Азуэ чцус а ЯШцшс зАм-
нс АцшнЯосТ зязонс зубэаж озчмж н яэЯзэц уончс зояц м Нм зн +мЯзАмС ьм эц эця-
оАцуо цээосТ н яэЯз зчшц оць бАонсоС эм
Амьм оАмтз Шц
Цунэ чц ци нт яА нэцнн Ом мимЯн ц м эм чц-
энц озА ,тноонэ Нм ямАЯц ць озьн эмяннос
н эмчмн яАном мс и уэЯз нт ЯмАо Оьум эн
аомуннос эм бцАцьТ унэ озьм бэмШн ЯцчТ э Ям-
Ао о мн ямиз н зумАн ць я ь ц ч э Я-
Яцэ яуояцн уАзьнц ЯмАоа о цомЯн Азим 
Цэн эц збнн озьз си яЯзТ ч яуояц -
тСнэТ иАаж энчць эц тэм озчн шцЯоС цЯ
АцЯцэцЯ уАзьж озьм нт нэноС яцАцу ЯмАомЯн н
ом зояимн мс мАндм тШц э цчцА яцА-
аж озьм яААцт ц н бэмАзШнТ ч Яцч з эць
зиАмн
ч эЯ яАношцо нн яАцШуц оць нэ м тС-
нэТ иАаж уШцэ ба омэ нс АмояСом шн оС
озь цдц эм ямАЯц ОАЯц ьТ ЯШэ оимтмсТ ч
С озьм уцжо м эцяАм нсэТ яоц ь ими
ць зумАнн я ь цТ ямм оСимС эцб унЯос
яАнэонс нт нэцэнС /тСнэ уШцэ ба ояижэ
яужн и озьц н ЯмАоз н тмАзбнс н бн чно-
нэз э ба дцузшэаж чц ци
 

РцшнЯос Чуцж яАшь бам бцтьАмэнчэм ч
бн м зчмо мн оцТ шцоэмуцмн у шцонуц-
оСн ц эЯз яШнац Чун чмо оиАа мн о ж
тАмо

 

;он оцАсцтэа уцм Т имомЧдн оС ць омЯьТ
чц ци эц бзуц уцжо мс Ацшнцсэ н бцт яА-
ЯцуцэнСТ э эниьум эц уоньэц зояц м + цдм-
Сос о ЧусЯн мШэа уцм Т Яа чмо нунЯТ ч
эн эц яАнэнЯмЧ оцАсцт эмшн ЯэцэнСТ нн эц Шц-
мЧ бАмс эм оцбС цо цээос ч мин озчмС
эзШэ ямьмсоС эм обо цээац озШуцэнС
чбдцТ уомчэ бас уцАШнЯаЯ н ь аЯ
Чбж ЯЯцэ яАонсоС о ШнтэсЧ ;он Шц оцьум
узЯмс ншс ЯТ чба яозянс яАм нсэТ Ян-
эзз Ацшнцсэа уцжо нж а яАнуцшс тмЯцшм-
цсо Т н ццс эц бзуц уоньэзм ьнбэзс ЯШ-
э н Азин АмьмТ иАаж ,зЯмц си оцбцТ н 
Азин уАзьмТ иАаж яАС н и цбц Янос Д мТ н
,АзьмС оЯцАс энчцЯ эц нчмцоС АцшцэнС омсЯэм Я

 

Гояунэ Нмоньэ оимтм: «Ц уонэо м Чуцж
яАшь ЯШэ озунс я ЯзТ ими яозямЧ н я-
Яин» ч о н уцжо нС чц ци уШцэ яАС Сс
оц зчшццТ ч э зэмоцу м яАцуи ч ч
миц з мШцэнц и яАцуимЯ

 

Цчцэс я Т цон Ауо эмС имтммос нояА-
чцээж яоц яС цэнС эцж бьмь чц цим Э
мЯАмсэ о омЯь эмчммТ э цдц АмнцсэццТ
цон эз мЯАмсэос яАм уа мЧ цЯТ ч ЧуСЯ
эц мм уцэць умШц эм Ано

 

Оьум Нмимэ +еьээ о цАшн оэяязизТ ць ооцун
обАмнос уЯц Цин /ебз н эмчмн то нс ць
муАцо /ебз оимтм:
 Нц Аш я та мсоС чц циц яоц ць
оЯцАн Д обцээ э цАэ эшцэнн ьТ чсЧяАцумээос яом нн яу оЯэцэнц Ц миЯ чц-
циц омЯзАмж уШцэ оимтмс С ба эцоиси уб-
Аа о  эц оЯэц мЧосТ ч чцАцт у муцмс ц
+еьээ бзуц нЯцс АцязмцнЧ яАцумээь озьн
ч озШуцэнц нонэз ЯзуАь чц цим

 

JЯц аом нс эмяимт о ц АзШнц э Шц
ноизоо Т э бсшнэо ц озчмц уомчэ яА-
о оуцАШмс АзШнц бАмтц Я яАСуиц Ацу-
ом нцн аошн оо нжТ з иАа Яэь озьТ
уШэа миШц нЯцс уцэсьн уС цээа я у Г-
АСТ ч Цимбэ Озэмж ауцн имШуЯз чцэз о -
цж ьАзяяа эцбсшж иноц н тмАмэцц яШн эць
оси уцэцьТ оиси ба эзШэ уС яАцуоСдць
я ум мимС яАцузоЯАнцсэос уожэм яу-
АмШмэнС
?Чун энтшн оо нжТ цон эн эц Яьз ят -
нс оцбц яуь нсоС и я уз тмАмэццТ уШэа
ямьмсоС эЯ эм о ць яАцу унцС Цэн уШ-
эа бас Ашн эшцэнС о энЯ н обдмс цЯз
 оцяцэн о цж ь эон
л Шц имомцоС ц озьТ иАац яучнэСЧоС
эцяоАцуо цээ ьояунэзТ н обцээ ц Т иАац
оц АцЯС эм уСоС АСуЯ о энЯТ зчшц бдц эцум мс нЯ уцэць уС яуь ин ч АцЯС цэн зчц-
энж Цомиц унэ озьм тС з ьояунэм миз ,тзое
у цэмуцмс ￿
ШШШШР
чноь оцАцбАм н обцШм эць
Э ба ба эц ми оАмшэТ цон ба э эц обцШм
омЯзЧ цо цээзЧ Янэзз эЯз С очнмЧТ ч
зчшц эц ноизшмс озь уцэсьмЯн
ДтзчмС обанС яАшьТ Яа бэмАзШн мцЯТ ч
Чун оиээа нэцАяАцнА мс н я-АмтэЯзТ н ч
Яэьц яАшЯ у он яА эцСоэ Т ч эцСоэТ
зчшц очнмс эцнт цоэаЯ Гояунэ +мэээАн у-
эмШуа оимтм: «;ос цднТ иАац эмЯ яэСэа оАм-
тз Шц ;ос цднТ иАа Яа эц яэнЯмцЯТ э ￿
ШШ:чШ
яэСс ОАЯц ьТ цос цднТ иАа Яа эц ЯШцЯ
яэСсТ ими ба Яа эн омАмнос»
Э чцэс ЯзуАц озШуцэнц лц ци эц ЯШц я-
эСс мжэь н эцяонШнЯь чоцТ ч э яэнЯмцТ
у сэ я цА эоэ
Из ни и тоо

Г АСТ ч омЯзАмж уШцэ нтбцьмс бсшь и-
нчцо м омиэТ чАцтЯцАэж ьАуон н цниж Аои-
шн чцус иьум чц ци эцочмоцэТ з эць эц я -
ум уС бцояижо мТ э иьум з эць яС СЧоС эм-
уцШуаТ эн Ан обмтэм оэ м омэ СоС ямоэаЯн
оЯАнТ ими Шн з Чун Оьум уцм з эн нуз -
АшТ н уц мц ьАуосТ н эн омэ СоС озЯм-
обАумЯн эЯзТ цон Яуон озусбм эц бм-
ь н чц цизТ эЯ эц энчць я ь миж
чц ци чмо омин мцоС о АзуэоСЯнТ н з эць
оимуа мцоС онсэаж мАмицА ;он Шц яцАцу н-
цЯ эц тьу чц ци эмчнэмц мэуАнсТ э эн и чцЯз
эц яАньуцэ

 

ч АцЯС оАцчн о эцтэмиЯаЯ чц циЯ оцузц
баоА Яцчмс яА оцбС обцээон ць мАмиц-
АмТ м тмцЯ зчна мс н бдцэнн о энЯ Цобцээ
энЯмцсэаЯ оцузц бас о ЧусЯнТ иАац Ч-
бС яояАнс ч Амть Ац о минЯн ЧусЯн оцузц
эмчмц оьмшмсоС о оцЯн н у умЯнТ м тмцЯТззчн зубэаж ЯЯцэТ оАмтнс н бцтзяАцчэосЧ
о цж ьнин Цуэми оуцмс э эзШэ миТ чба
эц яимтмсоС ьАзбаЯ н эц умс я ум обцоцуэниз
тммнс яАн цбС тбз + эж ццсЧ оцузц б-
Амдмс энЯмэнц эм яубА о н эм н нээмцнЧ
ми эмом цэнц уэь о Сдцээним

 

+э нуцэнС ЯэьЯ яубэа Ацмсэж Шнтэн
;он оэц Яэц яАн уноС зЯнАмс яцунэиц нн
о цАшмс оэяязизТ н С ЯзШцо цээ ь Ч оцбС и
эЯзТ Яэц зумцоС зЯцАцс уожэ
ми ба оэ нуцэннТ иАц С нуц эчсЧ у м-
уцмс оцусЯь уэС яСь ЯцоСцм

 

;он эзШэ эцоисин о м аАмтнс омЯц
ьм эц Шнтэн омЯзАмСТ С оимШз: узшж н цЯ оз-
Шн о цЯз ьояунэз ;он Шц ЯцэС ояАоСТ ч цдц
мШэ уС омЯзАмСТ С цчз: о цАшцэо зж о ж Ам-
тзЯТ бзус чц цчэаЯ н яАС Сж оЯцос
>>
 =Шц
>>
+ьмоэ зчцэнЧ Оэ<зцнСТ АмтзЯТ чц цчэос н оЯцос Ан
ьм эа убАуццн чц цимяимтмсоСТ ч эн Ан убАуццн эц Яьз зШнсоС
бачэЯ чц цицТ уэми миц тмиЧчцэнц умц-
и нонэа
РмтзЯ э эц ч нэцТ ими зЯцэнц Амть мАн мс о
ЧусЯн ч мин бцоцум АШумцоС бцоиэцчэмС Язу-
Аос
лц цчэос яАС СцоС ЯТ ч а уцмцшс
уС ЧуцжТ м миШц ЯТ зЯццшс н а яАм нсэ
ццэн мс о н уонэо м н ум мс уШэц у-
онэо мЯ уАзьн 
+Яцос э зЯцэнц оиАцШцмс тзбмЯн; э Ац-
шнЯос убн мсоС о ць Чбж ццэжТ яАцин ом-
ЯаЯ эцбмьяАнСэаЯ боСцсо мЯ +АцЯнсоС
и чцЯз- бцц т ашцээЯзТ чцЯ эн Ан убАуц-
цн эц эцб унЯон

 

=Шэ ауцнс миШц Ан ьм эа эцшэн яА-
С цэнС чц цим: ць эцшэнж нуТ ЯмэцАз яномс н
ь Анс оисиз [Д яАС цэнС эоСоС и о<ц-
Ац я оцуэц эж ШнтэнТ н ЯШэ ззчшнс о яЯ-
дсЧ яоСээж яАминин лц ци уШцэ нуцсТ
ч н оэ ц цШм ояижо нц н онм си и-
ьум чц ци уоньмц эн о цАшцэо мТ яАн ун
АцЯС нтзчмс ноАнЧ н бачмн ;он а тмузЯм-цшсоС эму энЯТ а з нуншсТ ч бас озьж эцоШ-
э Д цон а яоЯАншс эм ЧуцжТ иАац эм-
шн уэн яАнэоС с имизЧ- ястзТ а оАмтз тмЯц-
ншсТ ч оц эн ноизоэ муцЧ АцЯС эцшэнЯн
яАС цэнСЯн

 

Цунэ о Сдцээни оимтмТ ч цонТ яАцШуц чцЯ яц-
Ац унс АцизТ чц ци эц зтэмцТ ьуц эм уСоС Яц-
н н ЯзаТ АцЯС яцАцяАм а э зэцТ эц уонь-
эз яАн яШэь бцАцьм Шц омЯц цАэ
эшцэнн чц цимТ иАаж Ац эоэ Шцмц бас
озьжТ уэми эцтэмиЯ о бачмСЯн о ць АцЯцэн
н о эАм мЯн о ць я цнцС ч ньц миж чц ци
эц си эц яАнэцоц яста тСнэзТ э н эм цчц
эм оцбС оцАсцтэац эцяАнСэон эЯз озьц эц
яАннчцо зц Чбж ццэж омАмсоС АмояШнс и
оцбц тСнэм ;Яз оцузц нтзчнс оц Яцн н Яз-
а о ць яШцэнСТ м тмцЯ яАнозянс и аяэц-
энЧ о н бСтмээоцжТ эц яАнчнэСС эцзубо -
тСнэз
 

;он яАн Стмс и цз эцоиси Яцшчи о иц-
цАЯТ цбц бзуц энячцЯ у н я мС яьум
Нцоиси ц эмтму яомээни Нмимэ ОмутзЯм яАн-
ба эмшз яА нэцнЧ цА Я эм шмун тнЯэЧЧ
озШз /С э ба омАниЯТ у эц омэ н ць
Г АСТ э ба цЯз яу онзТ яЯз ч э нояс-
т м Яцшчин о иц цАЯ ОАЯц ьТ цон аянс
Амо А эм тм яцьж шмунТ ЯШэ омэ нс иА-
цчцэнц нт АмэаТ иАмС язчцэм оцуо нц ям-
уцэнС нт оцум

 

ИцтзяАцчэаж чц ци э Т и з ун озца
,цмс э эзШэ Ацшнцсэ

 

чнонэз эц энчцьТ иАЯц яунээж ццн эмо-
Сдць Яьэ цэнС чоС Шнтэс чц цим цос яоцу-
мцсэос Яьэ цэнж ;он чц ци у иэцм я-
энЯмц эмоСдцц Яьэ цэнцТ цЯз энчць бсшц эцэзШэ уцмс н эц и чцЯз оАцЯнсоС Жн н н ом мж-
оС цАэаЯ яунээж ццн эмоСдць Яьэ цэнС
?ЧуСЯ о жо цээ язоимс эмоСдцц Яьэ ц-
энцТ м тмцЯ ноимс цьТ о э э эм уноС ьуц-
умци Н эниТ имШцоСТ эц тмЯцчмц эь Цуэм-
иТ цон чц ци ьзби э отэмТ э уШцэТ эц
тмуцАШн мСосТ яцАц унс уэь яцАцШн мэнС и
уАзьЯз Т и уэмШуа яонь эТ ЯШц б эЯ
тмбасТ э э зШц нтЯцэноС н ом эц минЯТ ими оц
;он чц ци ояэм яэнЯмцТ ч тэмчмц Шнс
эмоСдцЯ Яьэ цэннТ з эць ячн эц омэцоС тм-
б Ацумээос тСнэз миШц оуцАШноС эмо-
СдцЯ Яьэ цэнн

 

Г АСТ ч ми эмта мцЯаж «уз АцЯцэн» з -
ун бцт т Амэ оцяцээц АмооцСэнц эь уз м
о нуццсо зц яАнбнШцэнн иэцм ЯнАм убэ
эЯзТ ьу оон эц си нт цоэа н цм Шц ом-
Яц цАэ н эшцэнн уэь уэС Оми ба оАмо-
э чц ци эн Шцм оуцмс ЯнА минЯТ иминЯ ЯнА
ба оТ нн бсшц ц Яз эмтмуТ э эц тЯШэ
оцЯз мШэ эмзчнсоС язчмс ЯмионЯзЯ нт имШ-
уь яицэнС ?ЧунТ яАн Стмээац и яАшЯзТ чм-
о о цАшмЧ шнбинТ яЯз ч эц яэнЯмЧ э-ь + уАзьж оАэаТ ЧунТ тэмЧднц си Амун-
цнн о цж эя н н эц з мШмЧднц яАшьТ оншиЯ
бцояАнэцняэа

 

Изус цАцэ циздцж Яаон н эц цимжоС чЯцо
ьТ чба нтэзАСс оцбС ЯэьнЯн ЯаоСЯнТ оцузж
уэжТ э ят Сж цж ЯцэСсоС Яьэ цэнС и Яьэ-
цэнЧ

 

+Яцац Чун баа АцЯцэ чмо бан бцояз-
эаЯн оисиз эн бан нояэцэа он н мьнТ
я о цЯз мАмицАз эн цьи цАСн омЯбмум-
энц н ьАСчннос Оьум С зоЯэноС эЯ н бАм-
ноС о яАоЯ и ЦзээЯТ э цн: «/С Чун
яАшь бан нояэцэа онТ яэц яэСэТ ч
я о цж эмзАц эн бан ьАзба н чмо а унн нт
оцбС ч эмшн уэн эц омос ЧуцжТ уцАШнЯа м-
иж инязчцж ээцАьнцжТ н яэЯз бцоязо яАС С-
цоС Ацуи оисиз мин Чуцж бсшц эцТ эАм а
ззчшннос Цуэми оц э эц нЯцц энимиь э-
шцэнС и нэоиж убцон /С Чун эмшн уэн эцчцэс уцСцсэа н яэЯз бцц оь Ачн аТ э эц
тэмчмцТ ч эн зозямЧ ЧуСЯ яАшь о цЯ
оАцЯцэнн и оЯцАн +АцЯцэнц и оЯцАн эц нЯцц
энчць бдць о ээцАьнчэосЧ»

 

РмоозШумС нэоиж миниц ьояунэм НмоньэТ
Jонум +еэЯэ оимтмТ ч ць озьмЯ чмо яАн ун-
ос уцжо мс боСцсо м Т иАа эн
энчць эц тэмн эмяцАцуТ м цЯз ояэм аАмШмс нЯ
о Ч Ч уэнЯ о Я Оьум э ба бнти и -
ЯзТ чба ом нс э ЯнАТ э эц яАнтэцо эн о-
мТ умШц иьум и эцЯз яАншн яАонсоС ць ьм эац
яуумээац

 

ч уэж нт бн нэа ьояунэм ДэСоз эц уцА-
Шмн ябцуаТ уэми яоцуо нн эцЯ ь Анн:
«ДэСоз цнинж яи уцц +Ацун ць нэ Т и-
Аац ямн эм яц бСТ эн унэ эц ба яАмШцэ
оянэз чоц эн яьнбнТ оЯц ьСуС нц Амьм»
оисиз я оцуэц эЯ АмояШцэнн уз м -
нэм ЯШэ озунс я ць оЯцАнТ цон чц ци яоз-ямц эцуожэТ э ятАн ць

 

ЦуэмШуа тм чмшцж нэм Jие оимтмТ ч оцЯ м-
Шцэ си иэцц Шц ЯШэ оимтмс н Шнтэн чц-
 цим Оьум ьон з уСТ мШэ бас оизяаЯ эм яА-
дмэнС ;он Шц эм яАдмэсц Амочмс иЯянЯцэ-
аТ оиАц ячз о зцшс оцбС зом шнЯ н зу ц -
Ацэнц цчцАэць Амть Ам Амт ццоС бцт оцум ч
бдцэнн о ЧусЯн мШэм эцяАцу тСос J ць
обцоцуэним оСинж Амт уШэ отум мсоС яцчм-
цэнцТ ч Амть А о энЯ ноиЧчнцсэ мШцэ уС
цбС Г АСТ ч эЯз яАм нз Яьз оцу мс ум-
Шц эцноизшцээац Чун

 

Нмшц ц язчмц Шнтэс нт язоа +здцо -
мэнц мЯТ ьуц энчць эцТ оом Сц оЯао о :
«\АЯм цос язом» + м Шц: «зом цос <А-
Ям» о нуццсо зЧ ЯТ ч язом оуцАШн
оцбц цдн
>2
 Нц оцузц ямьмсТ ч язом н цдн
>2
«<АЯм цос язом; язом цос <АЯм» цнмм нт Аму-ШэС-
ямАмЯнм- АнумС озАа (+зАа оцАуцм ЯзуАон)Т иАмС оуцАШн
и нээооцэцнЧ оц АмуШэС-ямАмЯнм озА (+зА ЯзуАон)озс Амтнчэа

 

Jэозьн Оээонэ оимтм: « эниьум эц оашмТ ч-
ба чц ци ябцун эмчмм н у иэцм; С оашм
сиТ ч Чбж онзмцнн чц ци ЯШц эц -
омс уАзьн » Э нэцАцоэц аоимта мэнц у-
нээаж озьм эн яАн имин зо нС эц уШцэ ом-
мс уАзьн ;он чц ци эц омц уАзьн 
оц бцт ноиЧчцэнС уцм Т ць уонэо м н ноя-
энцсэос бзуз эм аоц

 

Оьум Амть мАн мцшс о омАшнЯн нн нСцс-
эаЯн ЧусЯнТ оцузц бас оЯАнцсэаЯ н эц
аоимта мсоС Яэь мин яАом Т ими зчцэнцТ
ЯАмс н Амунцнн убэац аоимта мэнС т зчм
эцзчн 

 

ч Яцоэон ОмЯньмм ЧунТ а уС яоЯАцс эмц ца
>3
Т бцАз о обж тм Ами эцбсшж иАбч-
иц Оьум яАн ун АцЯС т АмдмсоС уЯжТ эн
бАомЧ иАбчиз эм тцЯЧ н ячзоС я эцж эьм-
Ян Э уэ нт Ян ояЯнэмэнж яАцба мэнн
Он ч оц цдм мШцэ н иэцц

 

ЦуэмШуаТ иьум Яа о ЦзээЯ Яцоц шн я у-
АьцТ э оимтм: «Нц я Ш н чц ци эм ноизоэ оуц-
мээзЧ изиз-ЯмАнэциз? лц цим оЯмоцАнн эм
ом зТ яЯз ч э ЯШц бцьмсТ яАаьмс н умШц
Амть мАн мсТ С тм энчин ць эни эц уцАьмц
Н эц озШуцэ н эмЯ Амэ нн ятуэ бас ьоСЯн
эм яАмтуэниц Иэ? чнонэзТ оц эЯ ЯнАц озцм
?Чун чмо тмба мЧ б эЯ»

 

Цуэь нт Яуа ьояу ими- эмом СнТ ч
«оцжчмо» э н цос « омЯц АцЯС»Т м « омЯц
АцЯС» э н цос «оцжчмо»
лц ци энчць эц онТ цон э эц яэнЯмцТ ч
>3
J Сяэцц цос АмунцнС цоэж а унс эм яАнАузТ чба я-
оЯАцс эм ц цзднц ншэн«оцжчмо» н « омЯц АцЯС» э уэ н Шц миТ
эмяАнЯцАТ цон ць ят з и тСнэз н яяАоС бцт
яАЯцуцэнС ч- бMСоэнсТ э яАнуц тмЯцшм-
цсо Э цдц Амт яу цАШумцТ ч э очнмц
эн у м ЯЯцэм АмтнчэаЯн ;он Шц чц циз зум-
цоС о цон «оцжчмо» н « омЯц АцЯС» цунэТ э
 эмоСднж озьмТ СТ тЯШэТ э эниьум эц ом-
эц о цэниЯ ьояунэм лба эмзчнсоС чци нт-
мьмс озс уцмТ бзус эм яАнцЯц з я цнцСТ з
омАцжшнэа нн з омЯь оеьзэм тмЯим ЭуТ эзШэ я-
тмбнсоС Соэон Яаон ншнэц о цж оямсэн
 Шц омЯц ояАм цун уАзьн уцм эЯз
чц ци уШцэ муц мс ЧбаЯ зЯцэнцЯ эц А-
яСос Э цАэ ими эшцэнн бц а ноизоо Т ми
н эшцэнн зяАм цэнС ьозумАо Я ;он чц-
ци яАнмьмц зоннСТ чба оц о н уцжо нС
бас цАэаЯ эЯз яАнэцнязТ Амт ц эц яАцуцц э
о ц яАн ачэц эцбАцШцэнц н яАноздзЧ эмшнЯ Ац-
ЯцэмЯ эцАцшнцсэос?

 

;он чц ци о цАшн шнбиз ьозумАо цээЯ
уццТ цЯзТ тЯШэТ яАоС ццТ цон э ошцоС эм
о Ч эцяаэос Н Амт ц ЯШэ яАм умс эцзум-
чз ц Т и яАнэнЯм зчмонц эцум эцЯ эцШнумэ-эЯ обанн
>4
? =моцА ,тнэMэЯэ Чбн я АСс:
«,омчэТ цон нэ яАо ,цАти»Т н эцум эцц
обанц цдц Амт яу цАШумц э ;он чц ци С-
ьноС цЯТ ч эцзумчм ятАнм цьТ цЯз омцоС
си оиАас оцбц Шн чцус эцстС Шц ШнсТ чз -
о зСТ ими оцАуцц яамц ятА н эць эц оямоц-
энС НцстС Шнс умсшцТ иьум тэмцшсТ ч цбц эц
я цт н а бсшц эц ЯШцшс бас нэЯТ я-
Яз ч у иэцм Шнтэн ятАн о ц нЯС Н цон
чц ци ябноС зЯцАцс н бзуц Шнс умсшц эм-
уцШуц ими- оямон о Ч АцязмцнЧТ цчцэнц оц-
узЧдн яСнТ уцоСн нн у муцмн ц эм эць бзуз
яимта мс ямсццЯ н эмта мс АзоЯ оц оЯцА-
н ць ц бзуц очцэ ночэниЯ ои цАэаТ ць я-
Яин бзуз эц Амуа ЯзТ ч э н АунцсТ нЯС
ць яАцуи бзуц тмяСэмэТ м оц чцэа ць оцЯцж-
о м бзуз яАчцэа ч эЯ эц энчць Ашць
;он омЯзАмж имШуаж уцэс эц зиАцяСц о Ч Ац-
шнЯосТ цон э эц тмузЯа мцоС умШц оэцТ ч
тэмчмц бас нэЯТ цон э яАмтуэ яА ун
уцэс тм уэцЯТ э уонэ эмимтмэнС
=Шэ оимтмсТ ч цон чц ци ям яцунэицТ
>4
JяЯнэмцЯц туцос обанц яномэ Оэньц Цунээмуцмж До-
АнС эмчнэмцоС о мЯн: «ч чцаАэмуцмаж уцэс оцусЯь ЯцоСцм
Ацсць ьум +еиз эзАцээцЯ у Ац тмЯим шн яАнь цэнС и
яАмтуэниз ИэL»э ба зШц яуь цэТ нн яушм и иэцз ць
нэоимС зумчм лц циТ оАмтн шнж цьТ оиэзоС
о эцнтбцШэаЯн боСцсо мЯн нТ яэнЯмСТ ч эц
ЯШц бсшц энчць оуцмсТ Шц Анои м о цж
ШнтэсЧТ н яэЯз ць эцстС тмяутАнс Азоон
Иас ояасчн аЯ эц АшТ э чба эц яАоас
ЯмузшэаЯТ нэ уШцэ озянс яцунэи Цу-
эми ЧунТ иАац яАнэнЯмн зчмонц эцум эцЯ
обанн н омнос ШнсТ эм цин эм оцбС ятА Д
эцстС эмт мс яунээаЯн нэмЯн
лц ци уШцэ имШуаж уцэс тмузЯа мсоС эму
о мЯн: «+цжчмо н цос омЯц АцЯС» Цэ у-
Шцэ омАмсоС тмяцчмцс н о цЯ зЯц Г АСТ
ч Ацуи иЯз зумцоС бас эцбАцШнцсэаЯ н тм
оЧ Шнтэс эн Амтз эц эм цчс эм оцбС ятАм -
эЯз зс +мЯзАмС яуАмтзЯц мц яАминиз оЯцАн
нт уэС уцэс: АмтЯашцэнС обанС Т иАац
Яьз яАн цон и эцжТ яАцуом цэнц омЯа уож-
эа ояоб зЯцАцс н АцшнЯос уожэ оАц-
нс оЯцАс /С яАмини мс оЯцАс минЯ бАм-
тЯ чцэс АзуэТ цон чц ци ￿
,Ш:ч;ьчэ
эьТ цЯз
э имШцоС яу онз Нниьум эц узЯмжТ ч ч-
эц тЯШэ
Ицц ьТ цээа уцм цним Ас о ч
эцум эцЯ обанн Шц оцу м омэ нс Ч-
уцж Оьум онзмцнС омэ ноС бцт а уэжТ эзШ-э нб тмАзбнс чц цимТ нбТ цон э збцьмцТ
тмиАнчмс цЯз оцу: «Нц бцьнN JбцьмЧ си Аз-
оаN» минЯ бАмтЯТ о зчцЯ иэиАцэа боС-
цсо Т ЯШэ уончс ццн о яЯдсЧ о Г -
АСТ ба унэ чц циТ иАаж Аш тэм эАм а
ЧуцжТ яст моС оцбднЯ яАнтэмэнцЯ н Яь яАн-
эСс яАм нсэц Ацшцэнц имШуЯ озчмц Э цдц
уэ уимтмцсо ьТ ч «оцжчмо» эц нчмц-
оС «иьум яАнуц АцЯС» Шцэнц ￿
JбШц„ь-Ш ОД
Ж
цдц уэ яу цАШуцэнц эь
>K
 НзШэ тмАмэцц
оуцмс э о цж ццсЧ
;ос Яэь цдцжТ иАа эзШэ яузЯмс эм-
яцАцу ;он уЯ ьояунэм яАбАмоС эцтэмиЯццТ
збн эцЯ озьзТ оЯь бцШмсТ э а тмЯцн цьТ эзШ-
э тмАзбнс ць эм ЯцоцТ яоисиз э ЯШцТ яАу-
ШмС Азу мс ЯцчЯТ яАбАмсоС яин тСнэм ч
яАн эЯ озчмц цбС яоцуо нн Яьз б нэнс
обдэнчцо ц о збнжццж нн Шмон и эцЯз -
эЯзТ оАцн шнос о энЯТ оцузц узЯмс си 
ЯТ чба оАмтнс ць н эц эм цчс эм оцбС ятА
>K
+Яао о очцмэнС еиутм-э САн эмоСдцц АцЯС эцСоцэ
Цэ Яь тэмчмс чц цимТ иАаж эмтэмчмоС эм яо умжЯе эм
АцЯС жэаТ нн чц цимТ иАаж аозям Ан ц АмэнцС
умжЯе яцАну ямоэон
 

,мШц цон чц циз эцтмяэ Азбнс ь зТ э
ЯШц оуцмс уэ уцжо нц оцуэнц Янэза
Шнтэн Ннм Ёономум Яьз озШнс яу цАШуцэнцЯ
эьТ яоисизТ цон ба э ба омб уз ЯТ э ба
зямТ оАмтз ШцТ ими си цЯз оэцон ь з
Нцум э Яа зтэмн б Цэ ,иээц минц уцж-
о нС о цАшмЧоС бмьумАС уэж АцшнЯон ;о-
н бцтзяАцчэаж нэ нояэцэ АцшнЯонТ э яу-
бцэ ЯонцсэЯз уз з Цэ зЯнАмц эц оАмтзТ умШц цо-
н цЯз Азбнс ь з
ОминЯ ба эн ба чц циТ бьмаЯ нн бцуэаЯТ Я-
уаЯ нн омАаЯТ аоиь яШцэнС нн энти-
ьТ Яа тэмцЯ эцЯ ншс Т ч Амэ нн ятуэ э
зЯАц чоц Яа тэмцЯТ ч зЯАцЯТ э яАуШмцЯ цця-
СсоС тм оЯнэиз =а тэмцЯТ ч эмшн уэн очц-
эаТ э узЯмцЯТ ч уАзьнц зЯАз Амэсшц эмоТ м Яа зж-
уцЯ яоцуэнЯн +ЯцАс эмЯ имШцоС чцЯ- чцэс
умцээаЯ
Рмт ц э яАм нсэц озШуцэнц? Цэ бцооЯаоцэ-
э н эмяЯнэмц шзиз оэц Нц Аш АмоозШ-
умс минЯ бАмтЯ н ом мсоС эцбАцШнцсэаЯ
оисиз оЯцАс оцьум АСуЯТ эзШэ яАнмьмс зон-
нС н уцжо мс бцт яАЯцуцэнС
 

НзШэ оцьум эонс о обж АзЯСэм н язуАз =-
Шц озчнсоСТ ч яоц уа м нн оэм чц ци а-
ьСун бцуэаЯ ч миЯ озчмц оцузц эмАзЯСэнс
оцбц нц

 

Иа мЧ озчмнТ иьум чц ци ун мтмА н
ь АнТ ячн эц тмузЯа мСос эму оЯаоЯ о н
о Н обцоцуэни чмо нунТ ч чц ци эцно-
иАцэцэ н ь Ан ч яям ч миЯ озчмц эзШэ
обАмсоС о ЯаоСЯн н оимтмс яАм уз оц эь
оцАуцц цмАноС нонэм оц эц<АЯмсэь яАн-
цо нС оцузц яАнэСс энЯмэнц боСцс-
о м н ь Анс миТ чба эц тмуцс чз о обцоцу-
эним
Ицц ьТ цон чц ци я та мцоС з-
н +мЯзАмС нн о цЯ имэцТ о энЯ эзШэ ь -
Анс чцэс оАьТ бцт оСиь оэно ШуцэнС О э-
Яз эзШэ ь нсоС тмАмэцц
 

/С чц циТ иАаж яАцзояц ноизоо м Т очн-
мц уАзьн ояцАэнимЯнТ яоцуэнц ьуа /еу +м-
Ч зозян нз ЯмоцАм Аээьм Ямьзн +енэз Э
яозяи уонэ я ма

 

+ Сдцээни мээээ аом С цА ац иис-
чнин н ь Ан: « уцмЧ эТ яЯз ч ЧбЧ н
т зчмэнц ОАЯц ьТ С а цшн мЧ н Т чба тэмс
эмяАм цэнц цАм озчмц яШмАмТ нб э цунэ-
о цээмС тмбм ьТ и Шн ц бсшЯ АмЯц»
Оьум эчсЧ уз онсэаж ццАТ э ун иАзь Ам-
Ям н оЯмАн м ць ч цчцэнц оцж о цж Шнтэн э
яууцАШн м ьэс ШмА эц н им бзЯмШэаж <-
эмАс о тмШньмиж тц о цж яузшин Цэ ь Ан:
«ч Янэзз ямоэон Чун онсэ эзЧоСТ н я-
эЯз эциЯз баоА тмШцчс о ц»

 

;он уцмс Амтнчнц ЯцШуз яАнозо цээаЯ Яц-оЯ н о цж оямсэцжТ нн ЯцШуз яцЯ бС н ￿
эьэь-
Ш?
Янэзз ямоэон ЯШц озчнсоСТ ч эц м-
н АцЯцэнТ чба обАмсоС о уз Я НзШэ бас
ь аЯ яоСээ ;он Чун эц Яьз бас ЯзШц-
о цээаЯн эм ммЯнТ эн эц оЯьз яАС нс ЯзШц-
о эм яц бн а
+Яцос н Ямузшнц эц цЯм уС уозШцж бц-
оцуа Д эцстС оАм эн мс
/С ь АСТ ч бьн Амчн мЧоС ои цАэаТ
эм э очц з ЯцэС цос обо цээц Яэцэнц эни-
ьум эц яАцэцбАцьмЧ о нЯн я оцуэц эаЯн Ян м-
Ян ,мШц цон С тмяСэм оцбС иА сЧ бЧ нн а-
эзШуцэ яцАцозямс чцАцт Азяа эм яц оАмШцэнСТ
С цАЧ уцжо цээос та мэнС и бьмЯ о яАосбм-
Ян ябцуц н уьж Шнтэн ;он бьн эц зоашм
Ян Ян а си яЯзТ ч С ои цАэцэ иА сЧТ
С збцШуцэТ ч энчць эц Яьз яуцмс о энЯ н я-
эЯз яАуШмЧ ЯнсоСТ эц тнАмС эм ои цАэцэ-
эос

 

ч АцЯцэм ямоэон нн бцояижо м уэ о-
 Ацшмц уц ч очмон ац АцЯцэм Шц уом-
чэ яАж уэь о м НзШэ Аш яузЯмсТ
м тмцЯ ь Анс Э Соэ н оЯэц мсоС эЯ эцяАн уноС чоц тм нон яАм нсэь эшцэнС
н зЯцэнС яАнмьмс зоннС Э чцэс Азуэ бMСо-
энсТ н яэЯз имШуаж уШцэ Амбмс эму энЯ
о цЯ оцАуцц ;он чц ци эц яоньэц э о цЯ
оцАуццТ цЯз эц яЯьз эниминц бMСоэцэнС

 

чнонэзТ Шнтэс чц цим уноС уэ Яьэ цэнцТ
яэЯз Шн н н уцмжТ ч чцшс Гзя Шнс эЯ
ЯнАцТ яубэЯ оэ нуцэнЧТ имШуаж уцэс оАцчмс-
оС о эцяАнСэоСЯн н уцмс си Т ч цбц эц
эАм ноС Н мШэ эниьум эц ь Анс б эЯ Я-
уаЯТ яЯз ч эцяАм нсэ яэСц о ЯШц
яАнэцон Яэь Ацум
 нчэ ЧбЧ оямс + АцЯцэцЯ С обнАмЧос
оц чмдц зцунэСсоС з оцбС уЯц н яА унс ом-
и Шнтэн оэц

 

НчсЧ у муцмс осЯь уэС у муцмь ЯцоСцм
Ацсць ьум +еиз С нуц оэ +банС оэц
ЯцэСнос я ЯцЯз ШцмэнЧ Ц чц циц ЯШэ оз-
унс я ць оэмЯ /АшТ иьум чц ци эц оАэн-оС о н оэ н ЯШц зяАм Сс нЯн

 

+ау н АмоимСэнц яубэа яАинуа мэнЧ ьАш-
им о уж Оьум унэ Яж уАзь аозшм яАнтэмэнц
чц цимТ иАаж зиАм з эць эШэа ЯцчмТ м тм-
цЯ я нэноСТ э яАэниоС и эцЯз ооАмумэнцЯ ;о-
н чц ци нояАм н о н шнбинТ Чун эн оиАц
тмбзуз

 

 о мЯ бзуунжоиь о Сдцээним ОмжэмТ яз-
чмС эцбсшц яэнЯмэнцТ чц ци омэ ноС оц
бцц н бцц ьАуаЯТ яЯз ч цЯз имШцоСТ ч
э тэмц о н ьАмэнчцэнС н омбац Яцом Цуэми
ьзби отэмс о н ьАмэнчцэнС н омбац Яцом
эццьи

 

,онэо м имШуь чц цим нуэа о яцА ь
тьСум ;ос уонэо  эцшэцЯ нуц ;ос у-
онэо ояижо нн ;ос уонэо иАми-он о ;ос уонэо бцтзяАцчэон ЯмэцА
;ос уонэо цнчм он яозяи Д цос у-
онэо ьзбиЯ яонШцэнн н СоэЯ яэнЯмэнн
чоц уонэо м яАС СЧоС эм я цА эон Н н
тмь цос яАом Яаон н онм уз м

 

Зм носТ ьэц н ьзяос яАинТ иАац цьи
тмЯцнс ;он ЯнАц озчмцоС ч- я цТ яАн-
оЯАносТ н а з нуншсТ ч мЯ эц бшос бцт эн
Ац яАи чэнЯмцсэ ьСуц шнос уонэ-
о м ЧуцжТ а з нуншсТ ч эн эц нчэа Язу-
АонТ чц цчэон н оЯцон

 

ч ч оимтм Нмимэ ОмутзЯм онмин: «;ос Ч-
унТ иАац очнмЧТ ч эцяАм нсэ нояст мс
уС чмжэж ццАцЯэнн омАзЧ з мАс: эзШэ яАн-
бАцон э зЧТ чнозЧ ;ос миШц ЧунТ иАац
оиээа нояст мс омАзЧ з мАсТ яЯз ч эм
эц бАомцоС ьмтм Д цТ н уАзьнц шнбмЧоС /С
омАж яозуж чмо ястзЧоС бцуэац ЧунТ ао-
шнц оо нС Шц нуС цц уонэо м н ячнмЧцц»
+зьм яубцэ эЯз лц ци нт энтшць оо нС
тмэнЯмц аоизЧ уШэосТ яЯз ч э уонэ
эь ч Шц АцЯС эцяАм нсэ очнмсТ ч чц-
циз бцт Ауо эж эц яу онз цон уцм чц ц-
им о Ауо эжТ нн ч АСу ж оум эц ЯШц
омс яАцу унццЯ ;он Шц чц ци ашц нт энт-
шць оо нСТ ць уонэо м оцузц з мШмс цдц
бсшцТ чцЯ уонэо м ц Т и АуноС бьмЯ
уЯц

 

=ж цц ,тнэMэЯэ оимтмТ чТ иьум э ба Я-
уТ ць чмо бАмн инмжоизЧ иАцяосТ чба э
яАн аим и ьАуоиж бомэ иц н зчноС бдмсоС о
ЧусЯн НмчнэмС о яСн цТ ць чмо яоамн о я-
АзчцэнСЯн уЯм уАзьн Чуцж лба э ба онс-
эаЯТ оцЯс ц ць бзн оЯцээац омэумнн -
нэм н я цн о Снндц яАцуи 

 

лба зояцшэ цАшнс о н уцмТ муаимТ ць
о цэнин н омАцжшнэа уШэа уцАШмсоС оАм-эцээ чцусТ цон тм чц циЯ яоСээ ун цц-
мС о нм яучнэцээа Т цЯз Азуэ аяэСс о н
бСтмээон Цб эЯ эзШэ яЯэнс

 

НцьШц чц циз эц тэмс ноАнн н Ауо эж
о ць имэм н ць омЯзАмц Н ба мЧ озчмнТ иьум
Яэьнц тэмэнС имта мЧоС яАцяСо нцЯ миТ ьзб-
имС о цуЯцээос ЯШц яЯцшмс бауцээа
уцм Э эзШэ яэнЯмс

 

ЗмяномэТ ч о Сдцээни +Чэьмиз оимтм: «JШц
си цЯТ ч чц ци эц збцьмцТ э зу мн мц о Ч
онз» Э нэцАцоэ ;он а эц оуцмцшс чць-
оАмтз ШцТ эц о уС о эь ЯцомТ э омэцоС эцоуц-
мээаЯ у иэцм Шнтэн ч АцЯцэмТ иьум Азуэ тм-
цАшнс уцм онмЯн уэь чц цимТ н ЯШэ тм-
цАшнс онмЯн у н ;он чц ци ояЯнэмц б
эЯ оншиЯ ятуэТ эцзумчн бзуз яАцоцу мс
ць цчцэнц оцж Шнтэн
«Изус оАцЯнццэ н яА ун чцАцт ШццтэзЧ оц-
эз»Т  цдц уэ нэцАцоэц аоимта мэнц +Ац-Янцсэ жн н баоА яАу ньмсоС яцАцу э
тмь зояц м ч о Стн о энЯ оцузц ЯцнсТ ч
/нуэеон ба цу м н эц цунэо цээаЯ чц циЯ
яэннТ иАаж эц зязон о ж шмэо

 

?ЧунТ иАац Яэь ь АС язоСи а уцм Т
ьзбнэц узшн чцЯ- эцу сэа Н чба имтмсоС
чцоЧбн аЯн н оиАас о ц эцу со Т эн я-
АСЧ уэ н Шц оэ м н оэ м Оьум оашншс
н АцчнТ оцАуцц тмиАмуа мцоС оЯэцэнц

 

НзШэ бас энЯмцсэаЯТ чба эц ь Анс -
ьТ ч ЯШц эм цчс эцяАнСэон чцусТ иьум Ч-
ун омин мЧоС о АзуэоСЯнТ эн а уС нт оцбС
нТ эц тмузЯа мСосТ оАмтз б оцЯ Амооимта мЧ -
эЯз ь Анс Яэь оцбц эц яАо бцояцтэ ч
зушцЯ озчмц э ЯШц яАунс ояцэнТ н з цбС
яС СоС тцжшнц Амьн Г АСТ ч мин озчмС
зчшц ом мсоС уЯм н АмтЯашСс яэтнн
Г Анс уцм уАзьн Чуцж тэмчмц о цА-
шмс цнизЧ шнбиз / мнс н Шц эц он ч Ч-бЯ озчмц уомчэ Аш тэмс о н ояобэ-
онТ яАнмьмс зоннС уцм н бас АмтбАчн аЯ
Ацчм 

 

+цАуцц убАуццсэь чц цим яАцба мц я-
ицТ н яэЯз миж чц ци эц тэмц озца Нцу-
ожэаж чц ци бцояиноСТ яАнчнэСц эцзубо 
уАзьнЯ н ооАноС о оцЯн

 

Ам нсэ яозямц Т и эоноС и ЯнАзТ
о э и оэ нуцэнЧ Оьум цбц оэноС ишЯмАТ а
яАоаямцшсоС н ь Аншс оцбцТ ч э ба оць
ншс оэ Г АСТ ч эмш ЯнА энчцЯ эц нчмцоС
 миь оэм

 

РмтзЯэац Чун ноястзЧ АмтзЯ уС ьТ чба
АмтЯашСс б нонэц н Шн Цэн яамЧоС убнсоС
о ць о яЯдсЧ обАмтнцсэон ми АмтзЯ яАн-
чнэСц нЯ АцуНн уэ ц уц эц з цэчмцоС зояц ЯТ цон а
эц нуншс нонэа
ч мин уцм Т ими озуцбэац яАццооа н уноизооннТ
зозямСТ чц ци эц зЯмСц о ць уонэо м Э
эмяЯнэмц бАсбз озЯ ;он а узЯмцшс си 
ЯТ чба аньАмсТ о АзуЯ убамС ябцум бзуц
зШцТ чцЯ яАмШцэнц А яАмШцэнц эЯ озчмц бз-
уц ШминЯ яАмШцэнцЯ

 

лц ци ьзби чз о зц Амтэнцз ЯцШуз обж н
омсэаЯнТ ццц оцбц эцубАШцмцсэос н
яАцАцимцоС о ЧусЯн си ьумТ иьум ць оцАу-
цц эцуомц ооАмумэнС ;он Шц ооАмумэнц Шн-
ц оцАуцц чц цимТ э эц бзуц иэ<ни мс о
уАзьнЯн

 

Т и тэмц чцэс ЯмТ бзуц эмязоимс эм оц-
бС ну тэмим Э ь Ан ць эцяаэон ;он
чц ци ч- Аш тэмцТ б эЯ я эцЯз эц оим-
Шцшс миж чц ци цуц оцбС бмьяАножэ
 

ЦяАм ССос и чц цизТ чба яь Анс о энЯТ
зчшц обднс цЯз б эЯ тмАмэцц Нцзчн яАн-
унс и уАзьЯзТ эц янэцАцо м шносТ чцЯ э тмэн-
ЯмцоС н ими оцбС чз о зц Нц энчць ашц яАнэцн-
ям: «Нц нун зумТ изум цбС эц яАньмшмЧ» /Ашнц
уАзтсС оАцчмЧоС Ацуи ,мШц цон цбС яАньмон-
н изум-Т эзШэ бас АмтбАчн аЯ Азуэ яАцуоим-
тмсТ ч ЯШц озчнсоС бдцо ц эцтэмиЯа Ч-
уцж Нм мин оАцчм ЯШэ цьи о цАшнс шнб-
из
Н эц оцузц бас бцоццАцЯээаЯТ оАцчмСос о
чц циЯТ иАаж яАншц и цбцТ умШц цон а тм-
эС

 

 Т цон а тм уншс оншиЯ умци А-
шн уцм ,мШц мин яАом Т ими бзуунтЯТ бзу-
унжоинц яАя цун н эмом цэнСТ Яэь Амть А
яАнэоС Ацу
 

ижэаж ,тнэMэЯэ ь АнТ ч зчшцТ иьум
АШумЧоС оаэ сСТ э эц учцАн ,чцАн эц Яьз
яАом нс о Ч оцЯсЧ н ятАС Аунццж Цчцэс
я Т цон учс яцА аж АцбцэиТ м зчшц оцьТ
цон оц уцн оаэ сС

 

 о мЯ о Сдцээним Оэж Т ьояунэ Аин зчнТ
ч нэоимС убцос Ацбзц бас уцАШнЯаЯ 
яузЯмТ ч эн о м чцэс мШэа уС ЯцэС н о ц
яА ом цдц бцц уцАШнЯаЯ

 

ижэаж Нмимэ ОмутзЯм ь АнТ ч оЯао чмж-
эж ццАцЯэнн ЯТ чба чнонс шцос чз о 
,С ьмт цос ноСднц о нин н ц цчэац иЯятн-
цнн ,С эом цос бмь энС ,С зшцж т зин ин-
яСдцж уа ,С Ам изо чмС А уС Ази н эь яАм-
нсэос <АЯа Оьум яСс чз о минЯ бАмтЯ
чндцэаТ зЯ чндмцоС омЯ я оцбц лмжэмС ццАцЯ-энС яАСоэСц ЯаонТ иьум эн тмзЯмэннос эц
цАСЧ уз м чмжэж ццАцЯэнн цчцэнц у муцмн чц-
аАц чмо уцэсТ н оц Шц миж бАмт Шнтэн эцс-
тС эмт мс яАнСэаЯ АцЯСяАцяА ШуцэнцЯ Ицц
ьТ з мАс уС чмжэж ццАцЯэнн уШэм о ц-
о мс бдцо цээЯз яШцэнЧ чц цим

 

ч он Ацэнн:
ч тмбАшцээж уцАц эц яу ьзбинЯ оэцьЯ
НчсЧ Амоц цн Яэьнц цин он а
иАмоэАцчн ц аАмШцэнц «Яэьнц цин» ба тм-
Яцэцэ аАмШцэнцЯ «уэм цим» Г АСТ ч о м
«уэм цим» АмШмЧ яунээаж яиж

 

Оьум бнтинц уАзтсСТ убАШцмцн нн ЧунТ
яцАцу иАаЯн а уьзТ оуцмн ч- эц миТ а
уШцэ эмцунэц оимтмс нЯ б эЯТ чба яЯчс нЯ
яАм умс оцбС ьмтм бдцо м а уШцэ тмбас
 я ж Ацязмцнн чц цим н яАц тэонс ць ими
о ць цунэЯашцээнимТ ими уэь уожэь нтаоСчн ;он а аоимШцшс чц циз о ц Яэцэнц 
эцЯ миТ чба б эЯ эц тэмн уАзьнцТ ць шнбим
бзуц нояАм цэмТ н яАцус э бзуц оАШцэ ;он
а я мншс эь чц цим эм ЧуС Т эн нтЯцэС
и эцЯз о ц эшцэнцТ н ць я мС АцязмцнС оиА
тмбзуцоС чмШэ яАм нсэ яозямс н эонсоС
и ЧуСЯ о ооАмумэнцЯ

 

Нци оимтм оцузЧдцц: «;ос у ц Амтэ нуэон
мАмицАмТ эцшэСС н эзАцээССТ н Т з иь эц м-
мц уэж нт эн Т эн и чцЯз эц яАньуцэ Э яуб-
э цт нЧ ЯцчмТ иАаж Аш эмчцэ н Шцэ
эШэа =цч АцЯС АцЯцэн аэнЯмЧТ оЯмАн м-
ЧТ ЯзАС бА нТ ими яцАцу ммижТ яАнАмЧ цт нцТ
м тмцЯ имуз бАмэ эШэа ;он чц ци яо-
Сээ уцАШн Яцч бэмШцээаЯТ э яимта мц оцЯ
ць о цАимЧдцц цт нц ч эЯ озчмц Чун эц я-
ужуз и эцЯзТ н з эць эц бзуц оЧтэни + уАзьж
оАэа цон Яцч яоСээ эм уноС эШэм Т э
тмАШм ццТ цт нц тмзяноСТ н Чун яцАцомэз з м-
Шмс ць бмумцС»
 

НцстС эмуцСсоС си эм обАмтнцсэос
НзШэ оЯАцс эм цдн шнАи ояцшэац озШуц-
энС АшцЯ н я Я эн и чцЯз эц яАн уС Г -
АСТ ч чц ци эц ЯШц очнмсоС омЯзАмцЯТ цон
э яАнэнЯмц АцшцэнС Яцуцээ н эц оАцЯноС бцт
яАЯцуцэнС тм цАшнс эмчмц уц

 

ЦуэмШуа ьАзяям нт яСн нн шцон озь яам
онцз эм уицТ н озчнос миТ ч эчсЧ н уим
оиэзмос о ьАмШумэоинЯ озуэЯ Сс нн шцос
ЯмАо яАаьэзн уиз н ьАЯьмоэ ццн оз-
ьмЯ оэСсоС о СиАСТ ими ь Ацб м ЯАоиж тм-
иэ Jоашм эТ озьн у нэзнос эм эн о иАнимЯн:
«=Аоинц тмиэа яАньуэа уС мин ЧуцжТ ими аN
НцзШцн а узЯмццТ ч ЯаТ омЯзАмнТ ят нЯ мЯ
зимта мсТ ьуц бАомс СиАс? =а мо тмАзбнЯ н а-
бАонЯ тм бА оц у яоцуэць чц цимN» Jоа-
шм эн о мТ ЯАСин бцШмн эм о ж иАмбс
Ан мин боСцсо м чц ци уШцэ уцж-
о мсТ ими омЯзАмж ч эцтэмчнцсэа озчмСзчшц убн мсоС о ць иАниЯ ;он мин озчм-
С уцжо мс бцц АцшнцсэТ а зязоншс о ж
шмэо н эц оЯШцшс тм цАшнс эмчмц

 

J уэь чц цим тэнин <нэмэо ац тмАзуэц-
энСТ н э яом о цЯз яАцу унцЧ яносЯТ и-
АЯ ь Анос: «ЖмсТ э Яэц яАнуцоС о цАшнс
оэяязиз нт-тм эц мин уцэць Ашз мо ими о ць эм-
чмсэним яАномс Яэц иминц- оАцуо м» оис-
из яносЯ ба чцэс иэиАцэаЯТ оАцуо м бан а-
уццэаТ н уь ба зямчцэ Г АСТ ч умШц нэ -
эац Яьз уцжо мс уожэ

 

Т и эццАяцн Т оц тмязмцТ н энчць эц у-
бсцоС ;он яАнозянс и уцз бцтмьмцсэТ ць
ЯШэ оуцмс эм зун цэнц баоА чАцЯцэм ЯцэС-
ЧоС узЯмж ЯнАцТ иминЯ э бзуц чцАцт яСэм-
уцмс ц ьум оц бзуц уАзьнЯТ эТ яоЯАц
иэньз яААчцо Т ЯШэ збцунсоСТ ч нтЯцэцэнС
бзуз эцоздцо цээаЯн лцАцт яСэмуцмс ц Яэ-
ьн нСцсэа Чуцж эмшць АцЯцэн эц бзуцШн а Д умШц цон эм н Яцо яАнуз ЯуацТ
ншс эцЯэьнц нт эн убсЧоС зояц м
,Амьццээон яоцяцээ бцоццэн мЧоС Нм-
яАнЯцАТ цон бзуц Ям тмТ Чун эмчэз ццэнс
оцАцбАТ цон бзуц Ям оцАцбАмТ эн бзуз ццэнс
Яцус чАцЯцэм ЯцэСЧоСТ н уожэа Чуцж омэ-
ноС оц Яцэсшц эЯз оиА чц ци оЯШц у-
бнсоС ЯэььТ умШц цон э ячн эц яАнмьмц зон-
нж
;он си чц ци эц нояАн оцбц туА сцТ э
убсцоС о цж ццн н яАом ноС ОэцчэТ Ац-
ЯцэмТ иьум Яэь ЯмоцА Т уС эь эзШэ яАн-
Шнс эцЯм зоннж Н иьум ЯнА яоцяцээ яАн -
ун зямуиТ яАцзояцс эцАзуэ

 

лба ззчшнс я цуцэнц чц цимТ оцузц яАн-
Шнс Яэь зоннж НзШэ зяубнсоС АЧдцж
оц
>O
 Г АСТ ч умШц цон а зоаэ ншс чзШь
Ацбцэим н бзуцшс зчнс ць яозямс миТ ими яоз-
ямцшс омЯТ э омэц я ШнЯ эм цбС
>O
РЧдмС ом (утшмбмн) бзи мсэ: «бзус-я Ш-эм-ЯцэС ом» ч
яэнн оздцо м я цАнцТ ч АЧдмС ом н уАзьн эмоци-
Яа н яАц Амдмц н яубэа оцбц о
 

;он онм умэм цбц яАнАуаТ н о м н я-
цуцэнц бзуз ьмАЯэнн о зцЯТ н Чун бзуз м-
нс цбС Н цон а ояАмшн мцшс оцбС б эЯТ ц-
бц эцчць оимтмс оцуэСС оАим он АцэнС
«Оьум оцАуцц ояАмшн мц» С СцоС мжэаЯ яАнэцн-
яЯ оц ноизоо
>7


 

Оьум цбц Амооимта мЧ ноАнн аумЧдн оС
ЧуС Т а уШцэ озшмс н чцэс энЯмцсэТ ум-
Шц цон н цбц Амооимта мЧ эц яцА аж Амт ;о-
нТ озшмС ч- уцоСаж нн у муцмаж АмтТ а
эцШнумээ уоньэцшс яэнЯмэнСТ э бзуц эцтм-
ба мцЯц Яьэ цэнц ч оизчэа Амть Ам ЧуС
яАшь оиАаа мжэа н цнин о цАшцэнж
>7
+Я яАнЯ 4
Из ни и Тетье

Гояунэ Нмоньэ уэмШуа оимтм: «Ннч эц чз -
о зцоС ми ьзбиТ ими ￿
ТДм
АжТ умШц яоц
оЯцАн у ЧАуэь бАммТ эц чцоС яАн мс оц-
та Н нэьум зтэмцшс чц цицТ иАаж Шн яСс-
уцоС нн о ц эмтмуТ иАЯ эц тэмцшс ячн
энчцьТ н о иАаЯ эц нЯццшс энимиь Ауо мТ н
оц Шц нт чз о м ьнАн яАн мцшс оцта»

 

Оьум ьояунэ Нмоньэ яАцтШм я оццэнЧ н-
АнизТ и- ояАон з эць:
 Зуцос Шн ц чц циТ иАЯз бсшц уц Сэом
ц +зусбм бмь н цЯз чцЯз а эц омэ н-
цосТ чба я нумсоС о энЯ?
 О ЯШц бас бцц эцочмоэаЯТ чцЯ э чц-
 ци? Оми а узЯмцшсТ оиси ць уццж н эзи
зЯцА з эць эм ьмтм ? ч чцЯ Шц бмь цэнц озус-
ба?  цн Нмоньэ
Г АСТ ч э ми н эц омэ ноСТ чба я н-
умсоС о уьШнццЯ
 

Гояунэ Нмоньэ ими- оимтм Амть Ац о о -
нЯ эзиЯТ ьояунэЯ =оньэ: «О имиЯз ба о-
о нЧ эн эоноС чц циТ эмозян АцЯСТ иьум
ць Ау яАнуц зямуи ;он яамсоС яАунс оз-
дцо мэнц АумТ ць иэцц бзуц эц тАмчэаЯ ;он
а яэнЯмцшсТ ч АцЯС ць Аум ноциТ зч-
шц оць эц ояАн СсоС ць иэцз озян м-
инЯ бАмтЯТ цбцТ тЯШэТ зумооС ць оямон»
Г АСТ ч ьояунэ =оньэ Амооимтм б эЯ
о цЯз ЯмушцЯз бАмз
Из ни и Четето

Оьум НмбэонЯм мумэм ба яСэмуцмс цТ оз-
ьм эм из эц яозян эцзчн РСу ж оум о-
бнАмоС нтбнс цьТ э озьм тмАзбн оумм +м-
Ацжшнэа имэм АцшннТ ч оЯцАэаж яАнь А бзуц
зЯцоэаЯТ яоисиз озьм яуэС Азиз эм аошць
я АмэьзТ н и Яз Шц яАн иА с чц цим мумэм
зоашм б эЯ н ояАон:
 л оАмшэццТ тмбас Амэьц нн яьАцшнс яА-
н зн +мЯзАмС?
+мАцжшнэа эц оЯьн цнс цЯз ьум э яА-
уШн:
 чнмТ ч иьум яАцозяцэнц эцСоэТ эмимтм-
энц уШэ бас эцоАьнЯ омунц ць ЧАсЯз
эм эциАц АцЯС

 

ЦуэмШуа ьояунэ Омцзоньэ ноС яА нэцнн
+нАжон н збн бсшь имбмэм чоц обАмнос я-
оЯАцс эм эць н ь Анн:
 ,мN ча збнн чцэс бсшь имбмэмN
чуАзь имбмэ оичн н бАоноС эм обАм шн оСчоц ноязьц АмтбцШмносТ н си НмбэонЯм =мм-
бэж аэз Яцч н яАниэчн ць ьум ьояунэ Омцз-
оньэ тмиАа нц Азим Я н оимтм:
 Зуцос чцэс Яэь яан +чнмЧТ ч э оуцм
миТ чба эц нуцсТ ими РмтбцьмЧоС Ямузшэац
Чун
Оьум ьояунэ Омцзоньэ ба ЯуТ ць ццТ ьо-
яунэ НмоньэТ эмом С ць:
 лба эмзчнсоС Азбмс ь зТ а уШцэ имт-
энс ЧуцжТ яАнь Ацээа и оЯцАн
ЗмцЯТ эцумци ь ЯцомТ ьуц оцжчмо эм уС-
оС Змямуэац чАмТ ба аоАцэ уцоСс чц-
циТ н Омцзоньэ бцтьм н м н уэь тм уАзьнЯТ
яим эц ушц у яоцуэць J нуц Т ч уцоСаж
чц ци Яуж н туА ажТ Омцзоньэ оимтм:
 зом Азбнс ь а ЭЯз чц циз С умАзЧ
Шнтэс ми Шнтэс яоцуэць чц цим бам оямоц-
эм

 

Гояунэ Омцзоньэ оцьум ь АнТ ч цос чца-
Ац ням озь: «оэмчмм яояцшэацТ яЯ Яцунцс-
эац»Т «оэмчмм ЯцунцсэацТ яЯ яояцшэац»Т
« оцьум яояцшэац» н « оцьум Яцунцсэац»
«чоцьум яояцшэац» э цТ иТ язчн яАнимтяиэчнс о обжТ уцжо зЧ баоА н бцтзяАцчэ
\зизн ОннутмэЯэ н Ам эац цЯз эоСоС и эЯз
няз
«+эмчмм ЯцунцсэацТ яЯ яояцшэац» э
цТ иТ язчн яАнимт яиэчнс о обжТ эц бмум-
Ч уШэаЯ яэнЯмэнцЯТ э баоА эм уС оцбц
она н тм цАшмЧ уц ,зЯмЧТ ч минЯн бан Нм-
имэ ОмутзЯм н яубэац цЯз Чун
«+эмчмм яояцшэацТ яЯ Яцунцсэац» э
цТ и оэмчмм баоА бцАзоС тм уцТ э я уз
яАнь цэнж зозямЧ оЯэцэнСЯ н эмчнэмЧ Яцу-
нс мин Чуцж чцэс Яэь
Цомсэа ЯШэ эмт мс « оцьум Яцунцсэа-
Ян»
Из ни и Шесто

ч АцЯС бн а яАн Изэь и ьояунэз мимэбз нт
АмШцоиь мьцАС яАнба яомээни н яАн цт о о-
бж омиэ н цуз мимэбз яШцм цумс яАнэшц-
энжТ э яАнбнШцээац омэ нн цьТ оимтм :
 ,мАа нт АмШцоиь мьцАС Яьз бас Ам ц-
эа ГцэцАм эц уШцэ яАнимомсоС и энЯ
 ,мШц цон эн Ам цэаТ Амт ц э нЯцц тэмчц-
энц? З нц оЧум яомээнимN оиниэз мимэбз
Цэ иАа бчиз о омиэ яАСЯ яцАцу яомээниЯТ
аян Ан бсшн чмшн омЯ н ум уэз яомээниз
ЗмцЯ мимэбз цн эм ць яАоа н яАм н
ць бАмэ АмШцоинж мьцАс

 

мимьн Аин<зом аозян яАн имэм РЧутутнТ
м тмцЯ яяАон тмдна з =мэум ДеТ иАаж яАн-
Чн ць Аин<зом ба нэЯ бцтзяАцчэж убцон
н нт цоэаЯ ЯмоцАЯ Яцчм ;Яз яАнозШн мн Дэ-
ьмутмэЯэ н \зуутмэЯэ Цэн бан омЯн яу омс
Аин<зом н эц яинумн ць эн уэцЯТ эн эчсЧ
+зчнос миТ ч ьояунэ мимэбз яом Дэ-омум збнс Аин<зом Д уэмШуаТ иьум Аин<зом
онуц эм цАмэуцТ м ДэьмутмэЯэ Яа цЯз эьнТ Дэо-
мум яуоичн и Аин<зом отмун н Азбн цЯз ь з
Нц зояцм ць ь м зямосТ Аин<зом а мн о ж
иАинж Яцч н я цАэзоСТ чба эмэцон цэаж
зумАТ э яАн эЯ озчмжэ Азбн ь з Дэьмутмэ-
Яэз Цбц ь а Яцоц зямн мт уС ЯасС эь
ЗмцЯ ь м Аин<зом яуэСмос оАцун обАм шн -
оС Э яАнтш яЯзТ ч Аин<зом муц имин-
Ян- ЯмьнчцоинЯн тэмэнСЯн

 

+ Сдцээни мээээ Чбн ь Анс о н яАя-
цуС :
«=эм эц ЯШц уончс о цАшцэо м эм бзуунж-
оиЯ знТ цон э эц яАС Сц ооАмумэнц эц
н эц Амт н мц оЯцос эзАн чнэ эц ЯШц бас
озьжТ цон э эц яАС Сц оЯцос эц н эц м-
н оцАуцц оси ооАмумэнСТ ч э ь Амт-
А мс ьАзус эЯз Яэм уШцэ зчнсоС оЯцон
з нэмТ м нэ ооАмумэнЧ з Яэм м
 Яэь ц оАмэо м н оАцчм Яэь ЯзуАа
ЧуцжТ э эниьум эц эм ун оАцуо м уонШцэнС
тэмэнС эЯз оСинж АмтТ иьум С зтэм м оЯц-
Я чц цицТ С яАм СоС и эцЯзТ о иминЯн ба Азу-эоСЯн эн ба ояАСШцэ язцшцо нц Соэ я-
эСТ ч яАцумэнС зн +мЯзАмС яЯьмЧ яон-
ьмс бзуунтЯ чнэТ и яАнЯцАзТ ЯШц о АзШнцЯ Аз-
им А мсоС АмШцоинж мьцАс н оуцмс э Аз-
Шнц о цж онж =Шц н Яэм о чцимЯн Азим
бАонсоС яу иясС н ЯцчнТ АзШн шнос ншс о -
нЯ оЯнАцэнцЯ н ооАмумэнцЯ? ;он з эць эц оЯц-
онТ э эц оу нэцоС о Яцом Э яу цАШумцоС
цдц н цЯТ ч о СдцээниТ АмтумЧднж бмь энС эм
цниж озШбц чцос ИзууаТ уАШн оАм м А
оц яЯзТ ч з эць эц оЯцон
минц цднТ ими т Амдцэнц чц цим о ь о цм
нн оямоцэнц нт мум оц Шн а оздцо Т тЯШэа
си ьумТ иьум цос оЯцос Н Яэм н эмшн
уэцж тмбСоС ншс ЯТ чба бас бмьчцон-
аЯнТ н яэЯз оАцун эн эц ц Т и яАшц я з-
н у иэцм Ицц ьТ оАцун нэ цос дцузш-
эац ЧунТ иАац яАниАа мЧоС бзуунтЯЯ Зуцос
цос чцЯ оШмцс Т и зчн бзуунтЯз Яуа
омЯзАмц Т о цАшмц цнизЧ шнбиз ,ц ЯТ ч
яоц эь эн бзуз нуцс цдн у Си Н чц-
циТ иАаж эц эмяАм Сц о н зоннС уэЯ эм-
яАм цэннТ энчць эц уоньмц ИзуунтЯ яу омс
нтзчмс омАнимЯТ иАац зшн ом из Н цон
нэ ЯШц у муцмс чцаАц чмом уцэс бцт зомн
эцон эм уэЯ яцчц яАцумээос н чз о уьмТ мэм уАзьЯ оЯцос н ооАмумэнцТ э бзуц омЯз-
АмцЯ
ч о н зАцээн н цчцАэн Ян м н цчцэнц
уэС э уШцэ я АСс нЯС о ць ьояунэм ,С
эць э энчцЯ эц нчмцоС нЯцэн Изууа н 
о Сдцээа о Ицц ьТ минЯ бАмтЯ э бз-
уц ьмАЯэнн о бШцо мЯнТ иАац яиА нцс-
о зЧ ць оцЯсц Ц эь тм нон озусбм чц цим
+оАмумэнц эмяЯнэмц ЯмсТ иАмС янмц о Ч
озусбз Ашц н эмоСдцц умц эмЯ Яэь яАнЯц-
А бцоом эж оЯцАн аумЧдн оС нэ Т иАац
бан оЯцаЯнТ э эц нЯцн ооАмумэнС»

 

ЦуэмШуа Амть Ац о ьояунэЯ НмбэонЯм Нм-
нА озьм оимтм:
 Зуцос эц ЧуцжТ эм иАа тСнэ Яь ба яэ-
осЧ яШнсоС /С С энчШэаж чц циТ С унэ
ь умс тм мо о Ч Шнтэс
Г АСТ чТ зоашм эн о мТ ьояунэ Нм нА
Амтьэц моС н оиниэз:
 +Ацун эмшн озь эц эн уэь чц цимТ и-
Ааж уАШн ба о цж ШнтэсЧN чоц эн оншиЯ а-
оиЯцАэаN Д э ]умАн ба озьзТ цон ба яАноз-
о м шнц эц з ин ць
 

ЦуэмШуаТ иьум оэ мцс оцЯсн нбм ЯмоцА
мээомум яа я ЯАЧ эм оА +ниизТ АмтаьАм-
мос бзАСТ н иАмбс ба я АцШуцэ Цэ эц зэз
си яЯзТ ч эцоиси оздцо «ЯАоиц з »
обАмнос Яцоц н тмиАан обж яАбнэз уэн-
дц + ц яА эн омЯ нбмТ эн ць Ауо цээнин н оз-
ьн эниьум эц цн «ЯАоиц з » Г АСТ ч иьум
унэ нт эн эц тэмчмж оMц «ЯАоиц з »Т ць ц
яиАаос эмАа мЯн <АЯц «ЯАоиь з м»

 

ч АцЯС ямуцэнС тмЯим ААнЯмТ эм у муцмс ос-
Яж уцэс омуаТ иАцоэон эзАцээцж цнмуцн
эм умЯбц ЯцШуз яСЯн онуц =нцзоэ Гээбэж Нмим-
э +ньэонТ яА уС ЯнЯТ ояАон з эцьТ ячцЯз э
онун эЯ Яцоц =нцзоэ цн:
 J ЯцэС бн Шн Т н С эц Яьз нун умсшц
 яом о Ч ьАзяяз яцАцуТ э эм имтммос бцт
яАцу унцС ШмзжомТ яАнЯн эм оцбС иЯмэу-
мэнц
оисиз б эЯ Амооимтм яоАээнж эмбЧ-умцсТ =нцзоэ ба яАнтэмэ АзоЯТ н цЯз ба ц-
цэ о цАшнс оэяязиз
ч уАц эон бс Шн ц эмта ммос «тцсц дц-
узшэа »Т яЯз ч эм яАн унм эцтмяэ н н-
шмм чц цим тЯШэон у ньмсоС

 

ч АцЯцэм оЯцАн ьояунэм НмбэонЯм Нм нА
ьояунэ =нцзоньэ тмяАцн озьмЯ Нм нА о цА-
шмс ￿
Гс>Kсбсм
;ь яомэцц яАнба уЯ Нм нА
н бMС н б эЯТ э озьн Нм нА эц Яьн оьм-
онсоС о энЯ +Ацун эн о тС Яуж ДонЯм-
Аз JээЯэТ ятШц эмт мээаж +эжутмэЯэЯ:
 =эцТ омЯЯз ЯуЯзТ ь Анс эц яубмцТ э
С узЯмЧТ ч о м ьояунэм Омцзоньэ т зчм ЯзуА
Оми омЯзАмжТ оянмээаж тСнэЯ о Яуа цТ
С ба яэосЧ ь о цАшнс цзж<зиз НТ зоа-
шм АмояАСШцэнц ьояунэм Омцзоньэ н эн эм Янь эц
оЯэц мСос ць умсэ нуэонТ СТ ч ба эн уцм-
н уАзьнцТ имта мЧос Яаон цзж<зиз н яцАц-
Шз зозШцэнц эмоцуэниз тСнэм
Jоашм эн о мТ уАзьнц яоцу мн ць яАнЯц-
Аз
 

ЦуэмШуа ьояунэ =момжэ ньАм ￿
ЧТ
о ьояун-
эЯ /нуэеонТ м уАзьнц умжЯе эмбЧумн тм энЯн О-
ьум ньАм яушм и иэцзТ ьояунэ =момжэ омТ э
ць эьн тмцинТ н э эц Яь унс Цэ зумноС нт
иЯэма ятиЯТ яу бднж оЯц обАм шн оС -
оисиз ьояунэ =момжэ ба аоиь Аом н зч-
эажТ яцАцу ньмсоСТ оС эм ицэС Т цЯз ба Азу-
э оц эь э АцшнТ ч цЯз бсшц эц он
яС СсоС яАнозо цээа Яцом Т н эмчм омьмс
о оцбС бСтмээон

 

Нмимэ JэЯээозиэ муммин ба збн у цэмуцм-
ь уэС осЯь ЯцоСцм шцоь ьум ЭжАиз Ац-
ЯС оАмШцэнС жои ьояунэм Г н ьояунэм /нАмж
бнт +зи эм оА ц ОмбмонЯм яА нэцнн ОнонЯм
Оьум JэЯээозиэ яАм СоС эм <АэТ э бэС
омуз о ць оаэм +нинбзТ ятШц эмт мээь ,тнэM-
эЯэЯТ н С ба цдц чцэс ЯуТ оимтм цЯз:
 Оьум аАмоцшсТ тмозШн ом з эм зн +мЯз-
АмСNОьум оаэ сС ЯмЯ ,тнэMэЯэм бан уцсЯнТ
э бАм н эм Азин н ь Ан:
 Рмонц н омэ нцос бьмаАСЯнТ чба оз-
Шнс о цЯз тСнэз Я э убм С уС яАн-
озо м шн : Д зшн уШэа оашмс б эЯТ
СТ я о цж ЯмонТ эн цдц эц Яьз эь я-
эСс

 

Оьум +м эж ОнеутнТ тмиээаж оаэ Цьм м онинеТ
зЯцА ЯуонТ эмшцоС унэ Яуж озьмТ и-
Ааж яоимим АмЯ н о цАшн оэяязиз

 

Оьум миз Нмьм-э-имЯн озеАн оиэчмоСТ Оьм
мэЯэ оимтмТ ч энчцЯ эц ЯШц бмьумАнс
тСнэм тм ць убАзТ н о цАшн цзж<зиз
Из ни и Седьмо

НмАзЯн /еь оимтм: «бцум тмиЧчмцоС я-
бцуц эму о нЯн оЧтэнимЯн бцум эму оЧтэним-
Ян э ябцум эму обж бцум Шц эму обж э
яАцуцэнц обо цээь цм
Э эмяЯнэмц оАмШцэнцТ иАЯ чц ци эм -
уноС оАцун уцоСн аоСч оЧтэни Т э эн унэ нт
эн эц оцузц тм энЯ ;он эмчмц чц ци эц о-
мум о о нЯ цЯ н АмоозуиЯТ э эниьум эц
уцц Амьм»

 

ч АцЯС ￿
ыШьшьДЧбШТШ лШЧЧэьО
+Чье Эн-
утээ-э-имЯн мэээм озян бжТ уцаж мимЯм
н ￿
<ьШД?
яоисиз ць уояц н омнос мьцАц Г-
АСТ э яьнб бЧ эж омЯж уцШуц

 

ч АцЯС эмямуцэнС эм +нЯмбмАоинж тмЯи мутм-
ин Гэин ба уц бцац уояц н Гояунэз Омцз-
оньэ э яАншос эц я узшцТ н яоцуо ннТ иьумэ нуц оэцьТ э ь Ан: «Э эмяЯнэмц Гэин у-
ояц м »
=Амс эж ноАнн ЯТ ч нэоинц уояц н н
оэмАСШцэнц бць ц цм оцузц очнмс эцяАньу-
эаЯн н ншмЧднЯн она +и тс эн яАо цчн мц
оцАуцц н бмумцС

 

Оьум НмбэонЯм /нутээ-э-имЯн мумэм зЯцАТ ць
озьм Эутэ Онэбэж тС ць омэин н тм Аэн н
эм ьАц ОС ЗмцЯТ зцунэн шнос нШнэцТ э аоци
омзЧ тСнэм н омзЧ омЯь оцбС яиэц тС-
нэз Оьум яАнш АцЯС яАмтуэ мс яцА зЧ ьу -
днэз оЯцАн мумэмТ э цАэзоС уЯж н о цАшн
цзж<зиз чяоцуо нн омзС бам яцАц цтцэм о ь-
Аа ОС АмЯ Оуээутн

 

ч о ц АцЯС з ьояунэм =нцзоньэ ба яцшнж о-
ум я нЯцэн Цжон ОозиэТ иАаж цАэ озШн
о цЯз тСнэз чоСинж АмтТ иьум ьояунэ =мцзоньэ
яАнцтШм о Ч АцтнуцэцнЧ ЭуТ Оозиэ оАШн
яинТ иАа оям ць тСнэ ;он э чз о мТч ьояунэз =нцзоньэ ЯШц зьАШмс ямоэосТ э
Амоонм о Ч цнэ из н яА ун оЧ эчс буц-
энн яуц эць ч я зЧ яьуз э уц м бмЯбзи-
зЧ шСяз н ямд нт яАЯмоцээж бзЯмьн н оС
эм чмом яу яАн эаЯ уШуцЯ Г АСТ ч у я-
оцуэн уэцж о цж Шнтэн э яАцумээ оАШн оэ
тСнэм

 

Оьум Цжон Оозиэ ба ￿
сээШШШ
ьояунэмТ
з чмос уЯмТ ьуц Шнн ШцэднэаТ яАэни эцнт цо-
эаж Цзум уэоннос иАнинТ энт я цоэнцц обц-
ьмн ЯзШчнэа н Шцэднэа оц оо нжТ н си О-
озиэ эц ба нуэ им омАшнц изАнтмэин ноимн
цьТ ОозиэТ уом Яцч нт эШцэТ ояижэ Шум т-
ц оямсэн ьояунэм Цэ тэмТ ч Амьн Яьз о-
яст мсоС яцАця Я уЯцТ н яэЯз яАнь-
 ноС тмдннс о ць тСнэм ч эЯ э нчм-
оС омсэа 
чяоцуо нн аСоэносТ ч уЯ яАэни чц-
ци я нЯцэн НмАзнЯ Оннбэж Цэ н ць обдэни
/мЯмум ДнутмэЯэ бан яАнь Ацэа и оЯцАн тм
яАцЧбуцСэнц
 

ЦуэмШуаТ иьум ьояунэ Омцзоньэ ба эм ц
НнонЯэТ э я имиж- яАнчнэц АмооцАуноС Цэ
о мн о ж Яцч нТ эц аэнЯмС ць нт эШцэТ эм-
чм бнс нЯ +эутнЯм ,тэээутеТ э оуцм эц иц
у нШцэнц н Яцч зям ьзбинж Амь ,тэээуте з
Шц бАоноС оцу тм ЯцчЯ Цэ оимноС Амь н
яубАм ць ЗмцЯ э тмозэз ць оцбц тм АТ
аят эмтму нТ эц яАн уС оцбС яАСуиТ оАмтз Шц
яАцуШн Яцч тСнэз ь эон н оиАон но-
яэцэнС э яозяи ЯШэ эмт мс яАС цэнцЯ
эцоАм эцээж эм учн он
ЦуэмШуаТ иьум ЯмоцА +мэ Jие яцАцоцим Ациз
мимТ имтмосТ ч Яо АцЯэнАзЧ Ан эЯ
эзШэ ба аА мс нт тцЯн уэз о мЧТ э эм эн-
ими эц яуум ммос =моцА Jие ояАаьэз о шмунТ
иАцяи з мн о мЧТ нтум иАни н эмчм Сэзс цц
цА РмтумоС ьАЯинж т зиТ н э аСэз о Ч эм
аоз о ць Аом ,мсшц эм эц аэнЯммос нТ
иьум э цц язонТ эм оэ м зшм эм оЧ ьзбнэз
 тАмдцэнн уЯж ЯмоцА Jие тмбц н оиАц
оиэчмоС
Оьум я АээмС яАццоонС я язн и АмЯз ,те-
бмАз яцАцоцимм Яо чцАцт Ациз мимТ яижэни а-оичн нт ьАбм н яАаьэз уз Шцоэмуцмнцэнж
яозшэни нт +Ч<зизутн бцт яАЯцуцэнС яАаьэз
Ациз н аСэз ц нт уа чоц яубцШмн и уц
н яЯьн цЯз аэцон ц эм бцАць Гм эаж Яэм
ба чцэс Аэз яозяиЯ Чэшн н цц оцЯ я-
озшэнимЯ бАмс о эць яАнЯцА Г АСТ ч э Я-
уж чц ци ом чцэс тэмЯцэнаЯ

 

Оьум ЯмЯ ОннутмэЯэз нояэнос яСс
цТ ць цц ,тнэMэЯэ яАнимтм цЯз тмАзбнс обм-
изТ м тАмоц яСэмуцмн ц цЯз ццн имтэнс
яАцозяэним
Оьум- тАмоц чцаАэмуцмн нн яСэмуцм-
н ц оцЯ яАцумьмн яАС нс ЯзШцо н бцт-
ьм нс чц цим миТ ьояунэ Омцзоньэ Яу-
он язчн ьояунэм Нмоньэ яАнимт яАмини-
мс имтэс о яЯдсЧ Яцчм Г АСТ ч ьум э ба
ояобцэ тмАзбнс яуАСу эц Яцэцц уцоСн чц ци
+ ум эн яА Чун оцу мн эж яАминицТ о-
бцээ аошн оо нС Т э цяцАс умШц уцн энт-
шн оо нж эниьум эниь эц имтэС Э о нуц-
цсо зц иАмжэцЯ эцбАцШцэнн Г АнсТ ч чц-
 ци ЯШц бжнос бцт зЯцэнС имтэнсТ нн ч
збн мс яАнь Ацээь и оЯцАн чц цим эцуож-э нн яАцозяэ тэмчмц ноимс ь Аин чиАм-
ццТ Амт ц эц яАм ц Яа очнмсТ ч нэоимС уб-
цос омЯзАмц эц эм аоцТ яЯз ч эн зчмоС
си оАнчс эьн н оцунс тм обж?
;он зьзбнсоС уз чц цимТ иАаж эм ун
эз яАминиз эцяАнСэжТ цьи з нуцсТ ч э яА-
С Сц нтбАцмцсэос яноиц яАм умэнж о цж
бСтн он ЦуэмиТ Нмоньэ яАнимта м о цЯз оа-
эз о цАшмс бцтьм н мэнц яЯзТ ч энЯ бС-
тмцсэ эзШэ тмэнЯмсоС
ч яАшЯ ьуз С цтун эм Яцо имтэн ОмоэТ
чба яяАб мс оцбС бцтьм н мэнн н эмшц
о Ч яцтуиз чцэс язчнцсэж ;он а узЯмцшсТ
ч зчмонц имтэн ЯШц ншнс цбС ояижо нСТ
а омэ ншсоС АзоЯ

 

+Ацун ямШцж о нц ьояунэм =нцзоньэ ба озьм
я нЯцэн Яум +еутмэЯэ Цэ ба АмояздцээаЯ
ямАэцЯ н яэЯзТ Чбн шнос ьм эь мицАм я
нЯцэн мЯэТ +еутмэЯэ нтЯцэн о ц нЯС н яАнт м-
энц н ом мицАЯ тмба о цЯ уьц омЯзАмСТ
э з циоС миж ШнтэсЧ н яАЯм оцТ ч з эць
баТ иЧчмС уцШуз н уояц н Оьум з эць бсшц
эц ба эм ч ШнсТ э зиАм Яцч =м ммАн РизбэСн цц иясцэоцз эцон ць ЯбмАу
Цуэми иясцэоцц уэцо эм эцьТ С яоц Амо-
оцу мэнС э ба яАнь Ацэ и оЯцАн Яцоц о +еу-
тмэЯэЯ +цу мццЯ ба эмтэмчцэ ЯмЯ Г-
АутмэЯэ Змчна мС Ацшцэнц озумТ э оимтм ьАЯ-
инЯ ьоЯ:
 лц циТ иАаж б нэСц яуозунЯьТ эон
нЯС иясцэоцц миж-
 Омтэнц цьТ баоА оимтм ьояунэ =нцзоньэ
Оьум яАнш АцЯС ьмонс яАнь А +еутмэЯ-
эзТ ГАутмэЯэ яушц и эцЯз н оимтм:
 цяцАс цбц эц яЯШц эни Г с оцбС и оЯцА-
н
 /Аш яАнэнЯмЧ мшн о м н ноиАцээц бм-
ьумАцэ мЯ тм мш яАнь АТ  цн +еутмэЯэТ
тС оцбС Азин
Цуэми я чсцЯз- тмЯаозТ иьум +еутмэЯэз
яАцуом Сн ць имжоСизТ оум-яц нэцц Нмутз-
им РиззэЯэ яушц и имжоСиз н эцШнумээаЯ зум-
АЯ Яцчм бцтьм н ць
НмяАм ССос эм Яцо имтэнТ +еутмэЯэ яАн ц-
о м о ць э ь имжоСиз Нмутзим чцэс оя-
ижэ Н иьум Нмутзим яуэС ЯцчТ э оичн н
оиниэз:
 О а миж? эниьум эц ят Ч ￿
эчшч
Аз-
бнс Яэц ь зNоц эь ць эмязоиэц ояижо нц ба яц-
АСэТ н э яАС н оцбС ими MС цээаж Азо ч иэ-
цц иэц ць о мнн о эьТ яАнШмн и тцЯц н бцт-
ьм нн
ГАутмэЯэ яоцуо нн ь Ан зтиЯ иАзьз:
 ;он ба ць эц бЯмэзнТ цЯзТ тЯШэТ зумос
ба зЯцАцс уожэ

 

Нум ОнутмэЯэ ь Ан Ан имжоСиз: «Дэьум
яАнь Ацээаж чц циТ яАнба эм Яцо оЯцАнТ ц-
АСц омЯбмумэнц н цу м он эм эьм э-
ЯзТ иьум яАн ун АцЯС уцжо мс имжоСизТ ЯШц
озчнсоС ч- эцмуэцТ н э ятАн оцбС н яАн-
ь Ацээь чц цим ч миЯ озчмц оцузц эцЯэ-
ь яуШумс н обАмсоС о онмЯнТ м тмцЯ яАнэСс
зожчн ц яШцэнц н Азбнс Ацшнцсэ ьум
имжоСиз ояАм ноС о о цж бСтмээосЧ»

 

ч АцЯцэм ьояунэм Омцзоньэ бан озьнТ и-
АацТ бзус эн нт энтиь нн аоиь оо нСТ яАн-
озямн и аяэцэнЧ о н бСтмээоцж цдц Я-уон Оьум +нбм ОнутмэЯэ озШн з эцьТ уэм-
Шуа тСнэ оАнь оцбц эьн н яцАцум н озьц о
о мЯн:
 чабАос н 
Цуэми ОнутмэЯэТ эц яуэнЯмСос эм эьнТ уцАШм
н Азиц
 ч чцЯ уц? ояАон тСнэ
 Цуэь эц ммцТ  цн ОнутмэЯэ
 ч эТ оимтм ьояунэ ОмцзоньэТ яАСьн мС
цЯз эьсТ иАаж э ояАСм

 

+м мбэ /эжутмэЯэ язчн яАнимт о цАшнс
оэяязиз унээмуцмаж уцэс унээмуцмь ЯцоС-
цм Аь ьум эээм Оьум э зтэм б эЯ цчц-
АЯ уцоСь уэСТ э бАмноС и ЯмЯ Гээуте
(ЦзээЯ) о яАосбж бас ць имжоСиз ч иянС -
цм ЯмЯ
>8
:
« АмтуцСЧ мшз АцшнЯос н яАнэнЯмЧ яАньм-
шцэнц бас мшнЯ имжоСиз ДэзнцнС яуоимта м-
м ЯэцТ ч С уШцэ иэнс мшц яАцуШцэнцТ
э яоисиз оэяязиз уШэ озчнсоС тм АмТ з Яц-
эС эц АцЯцэн уС яноим яАм умэнжТ н яэЯз С
>8
ЯмЯ ЦзээЯ ьум нояэнос у муцмс чцаАц ьумаяэЧ о Ч ЯноонЧ Т ч нт Яэьн Чуцж а
омэ нн о ж абА эм ЯэцТ уцмц Яэц бсшзЧ
чцос ШмзжомТ эц бцояижцос ЯТ ч бзуц
тм Ам /С оцжчмо зШц ятуэТ С яАнуз и мЯТ чба
оьмо мс яуАбэон»
Г АСТ ч иьум /эжутмэЯэ з нуц э цТ э
тмЯцн: «Э яносЯ эц нЯцц оцбц Ам эа »
+ эцтмямЯСэа АцЯцэ оАцун омЯзАмц яАосбм
омс имжоСиз очнммос я нЯ яАцутэмЯцэ мэнцЯ
Анчнэм эь ЯТ ч имжоСиз эц яАнбАцмц ом-
аТ умШц цон Аш о цАшн о ц уц Н цонТ
я имиж- озчмжэонТ э о цАшн яшэосТ э
ятАн оцбС у иэцм Шнтэн

 

ЦуэмШуаТ иьум мэмим эж ба я ,цмЯ ЭуТ
унэ нт ць озь яозян ,цАтиТ н яэЯз эж
онсэ аАзьм ць туэ цчцАЯ э уцэс эж
зоашмТ ими и- яуэнЯмцоС цА я цоэнцц
;Яз э яимтмос яутАнцсэаЯТ н э бцошзЯэ
ом +С о иАинЯ ЯцчЯ РзицТ э ояАонТ и
мЯТ э з Шц э J нуцТ ч и эцЯз иАмуцоС озьмТ
иАь э аАзьм Амэсшц э уцэс ч Азим з
озьн Шц ба иАинж Яцч эж аоичн цЯз эм-
оАцчз н уэнЯ зумАЯ тмАзбн ць С оашмТ имиЯэьнц яЯ ь АннТ ч эЧ я цт

 

Цунэ ЯмоцА я нЯцэн из ном нчмоС уАз-
ьн Чуцж цЯТ ч АШуцэнС аьСуц эцЯэь
омбзЯэаЯ ЦуэмШуа э от м ьоцж н цц я-
умс эм о омм нт нсэж Ааба чяоцуо нн оц
уь ояЯнэмн э «омм нт нсэж Ааба Ямоц-
Ам из ном» тШцТ иьум из ном ба эм озШбцТ
унэ чц ци Ацшн яоЯцСсоС эму энЯ н эмяЯэн
цЯз б эЯ из ном а мн Яцч н тмАзбн ць
оц Амооцу мэнС ьояунэз Нмоньэ оимтмн:
 =моцАз из ном ЯШэ яАциЯцэу мс о цА-
шнс оэяязизТ яЯз ч э яозян яАЯцчн 
яАцуцм у Ацм
Jоашм б эЯТ ьояунэ Нмоньэ оимтм:
 ;он чц ци Ячм цАян эмоЯцшин уАзьн Т э
яАС Сц Азоос ,мШц эм уСос эзАн у АцмТ
эцчць тмба мс б эЯ Т и эмоЯц мцоС эму
уАзьнЯнТ ьзя эЯз э омЯ нэ м ЯТ ч ць
тмАзбнн
ЦуэмШуа Нмимэ =изэозиэ оц эм эцбсшж и-
АмбсТ чба о цАшнс яАьзиз я Ациц +зЯнум н
эмомунсоС цчцАэцж яА муж Н эм иАмбц им-
тмоС эцьуСжТ иАаж эмчм ьАзб нтуц мсоС эмуямоомШнАмЯн Оьум эцьуСж яушц и бАзТ чба
яЯчнсоСТ =изэозиэ эцтмЯцэ Азбн цЯз ь-
з н эм зямм Ациз лба Чун эц з нуцн эьТ
э баоА яАниАа ц цдмЯнТ иАац яямнос
яу Азиз ЗмцЯ э оимтм имянмэз:
 Цб эЯ эни эц уШцэ тэмс а н цА сС
Ацин н я Аэн ц Аш тмямчз цбц тм э
Омянмэ оц ми н оуцмТ э мьзэцТ ьуц ба я-
Аэцэ цТ =изэозиэ Азбн ь з н имянм-
эз Г АСТ ч б эЯ эни эц зтэмТ иАЯц уэь
Чэшн-ЯзШцШцмТ иАаж тмэнЯмоС яАонзцнцж
эм иАмбц =изэозиэ зимтм цЯз эм ц имянмэм
н оимтм:
 Э чц ци Шц ба ЯзШчнэж JчнсоС Азбнс
эзШэТ иьум а цдц Яу
оц эь Чэшм АмтАзбн Азя эЯз э эц
Амооимтм озчн шцЯоС яоцуо нн

 

Г АСТ ч имШуаж АмтТ иьум бозШуцэнц уц эм
тмоцумэнн ьАзяяа Цин /ебз тмимэчн мосТ э ь -
Ан: «=уац Чун уШэа эможчн АзунсоС н
ояна мс оцбц оЯцос Эь ЯШэ уончсТ
цон оАцЯнсоС и оЯцон оцж узшж Оьум ж
Яцч оЯмэТ а уццшс яАн эним ьаЯн АзимЯн;он н Азин бзуз АзбцэаТ а яАнШЯцшс ць и
тцЯц яцчмЯн ;он н яцчн Шц АзбцэаТ а
тзбмЯн яАьАатцшс шцЧ уцоСн нн яСэмуцмн Ам-
ьмЯ ч ч миц оЯцос»

 

+нум Оннэозиэ оимтм:
«,ь бцШмс АзуэТ яЯз ч абн мцшсоС нт
он Зм у чць яАнСэ яЯ яоСс н у эзс
НцТ яонуцс н у эзс НцТ яцШмс н у эзс
НцТ омЯц яАнСэц тСс яузшиз н иАцяи зоэзс
чоС Шнтэс чц цим уШэм бас яубэж э-
Яз Анмьмс зоннСТ иьум ЯуТ м тмцЯ уа мсТ
иьум оомАноСТ н тмоаямсТ иьум яАн ун АцЯС
зЯцАцсТ  ими оцузц Шнс Н цон а эмчмц
ояншсТ м яЯ яАнмьмцшс зоннСТ а цуцшс оцбС
эцуожэ»
Эн о м яцАцоимтм +нЯЯзАм Риз-АзэЯэ
+ Шцц нтАцчцэнц Оннэозиэ т зчн ми: «Жнтэс
чц цим уШэм бас ЯэьАзуэж»
Оьум Jээ Рн эж ба эмутнАмццЯ тм очц ум-
Ян ЭуТ з эць ба Ямсчни-мооноцэТ иАь э
чцэс Чбн ч яцА зЧ эчс осЯь ЯцоСцм Рн -
эж яшц ясСэо мс о /монЯ мэЯэЯТ эму-
тнАмццЯ-яц нэцц Т н эмяноС у эцяАннчнС ЦэяА ун о ць Чэь мооноцэм уЯжТ оЧ уА-
ьз цуС о энЯ ясСэац Амть Аа ЗмцЯ Рн эж оимтмТ
ч обнАмцоС имтэнс ць Аооноцэ бАм з эць
Яцч оц эь эн оццяннос уАмиц н зямн
очэзЧ имэм зТ н мооноцэ имтмоС о цА з ч э
АцЯС яубцШм озьм Рн эС н ояАон:
 Гояунэ Рн эжТ а о цА з нн оэнтз?
Оьум Рн эж цнТ ч э оэнтзТ ьум озьм зум-
Ан мооноцэм ЯцчЯ оянэз оисиз Амэм имтм-
мос цьижТ мооноцэ яу мноС эм эьн н збцШм
оц Амооцу мэнС озчн шцьоС Рн эж ба
яАнь Ацэ и оЯцАн яоАцуо Я оцчцэнС ь а н
ць тмиЧчнн ЧАсЯз НмэинСЯм цАцу имтэсЧ ць
оуцАШмн Эу изяцчцоиЯ и мАмцТ ьуц э Шн
эмэСЯ уЯц мЯ э я туАн о озьж н тмАзбн
ць Д С Чун оимтмнТ ч эм э Амт э уцжо -
м яАм нсэТ ими н яубмц ЯзШчнэцТ оц ба эм-
яАмоэТ яЯз ч оиАц ць имтэнн
;он тмузЯмсоС эму энЯТ эцАзуэ яэСсТ ч
Т и ясСэаЯ ммцоС тм ЯцчТ яАС Сц эц с-
и бцтАмоозуо Т э н Азоос +зьм Рн эС ба чц-
 циЯ нт мизТ уэми ць нЯС эмЯ эцнт цоэ /-
С э ба а уццЯ нт энтшн оо нжТ э ба оЯц-
аЯ чц циЯ Г АСТ ч яим ш АмтбнАмцс-
о Т мэЯэ о цАшн омЯзбнжо 
 

ч у цэмуцмЯ Амтуцц яСж ьм а «Ремэие» цос
оцузЧдмС ноАнС:
«ч яА нэцнн /нутээ ба чц ци нт мизТ иАаж
бц ояжТ э яАноцунэноС и нэмЯТ мми м -
шнЯ +нЯмбмАоинж тмЯи Рунцн оСчцоин ь м-
Ан мн ць эь
 Оьум а СШц бцэТ имимС бзуц цбС яс-
тмТ умШц цон а убцАцшсоС у Яцом оАмШцэнС? 
ь Анн эн
 о зу со нцЯ зЯАз я язнТ  цчм э 
/тСнэ оцьум ба и Яэц бмьоиээаЯ Оми Яэц я-
оц эь оЯнАнсоС о цЯТ ч С эц Яьз бас цЯз я-
цтэаЯ?
Нц тнАмС эн эм чТ э яАм ноС эм <Аэ /С
 АцЯС бам тнЯм н мьцАц ба чцэс уэТ
э эц бАмдм энЯмэнС эм о ц туА сцТ эц уц м
уяэнцсэж уцШуа н эц аязоим нт Ази АзШнС
эн уэцЯТ эн эчсЧ Ицц ьТ э эц оцун тм о-
бжТ э оц Шц иэцц иэц атуА ц н аяэн
о ж уь эЯзТ яАцин ШнумэнСЯТ Яа эц яАм-
ц з цАШумсТ ч чц ци уШцэ яАцШуц оць оц-
унс тм чнож о ць цм»
Оьум зчнцс +зутзин +еут зоашм б эЯТ эоимтм:
 А Амт ц эц ба чндцэнцЯ имт о цж Шнтэн
 нЯС тСнэм? лц цизТ иАаж эц Шмцц Шнтэн
бАсбц тм яАм ц уцТ эц эзШэ та мс тм яЯдсЧ
и бьз ояа чоц бШцо м эцбцо тмдндмЧ ць

 

Гояунэ Омцзоньэ ь Ан: «ИноС н оЯцАн чц-
 ци нт /нутээм нн эцТ эц ос зШ мШэ =цэС
бсшц бцояин Т ч эмшц АцЯС Чун оиэ-
эа яАцэцбАцьмс яАну АэаЯ эницЯ н яАм нмЯн
Ашць эм =цэС бцояин Т ч оц яАцуом-
нцн имэмТ умШц Ауо цээнин н омАцжшнэаТ С -
СЧоС яАнцШэаЯн озьмЯнТ э очнмЧТ ч тэмчц-
энц яАм н я цуцэнС онсэ яАцз цнчцэ Рмэсшц
бан ЧунТ иАац тэмн ьАмэнчцэнС яАм н я ц-
уцэнСТ э эн зЯцн уожэ цон оцбС имШуЯ
иэиАцэЯ озчмц н яэЯз цьи эм унн а у
Чбж онзмцнн ь АЧ б эЯ яЯзТ ч оцжчмо
мин Чуцж ячн эц омос»

 

ч цчцэнц яцАнум ГээАиз Шн омЯзАмж я нЯц-эн +зутзин Ризбэж Цэ ба а уццЯ нт энтшць о-
о нС н АуЯ нт яА нэцнн Доэ ЦуэмШуа э онс-
э тмбц н АмуижТ н зЯц з эць яЯзнос ч
э АцЯС уэь нт озь уцм ШмуэосТ н э Ац-
шн зиАмос уцэсьнТ иАац Амэннос иАбчиц
уС чцАэн Н эц зояц озьм иАас иАбчизТ ими
бсэж я цАэзоС и эцЯзТ а мн Яцч нт-яу я-
узшин н оАмтн чц цим уэнЯ зумАЯ оц эь
бсэж зям эм яоцс н зЯцА Э яозяи Ризб-
эС о нуццсо зц ць цниж АцшнЯон
 зоашм эз ноАнЧ ЭуТ э ятШцТ иьум С
озШн яА нэцнн ДоэТ С ояАон эцж уиАм Нм-
ьмцзимТ н э яу цАун цц нонээос
Из ни и осьмо

ч эчс Анэмуцмь уэС уц Сь ЯцоСцм чц цА-
ь ьум эжие ьАзяям нт уцоСн мицА Н ашм я-
оЯАцс эм зэз тц уЯм оумм-яц нэцм Нм-
имСЯм =озиэТ АмояШцээь +мСэЯ Нмцзим
Омэ-утмэЯэТ м тм энЯ н оц омсэац эмчмн аоЯц-
н мс уАзьь оумм-яц нэцм ААмин ОЧутмэЯэм
тм Т ч ба энтиАоаЯ ААмин АмооцАуноСТ
тмАзбн ЯцчЯ ОмэутмэЯэм н эмчм Азбнс омс-
эа 
/С =мцзЯ РизутмэЯэ ба бцт уэж АзинТ
э оязоноС энтТ о мн ААмин отмун уэж Азиж
н оиниэз:
 минЯТ ими аТ С иАзчн мЧ ь з уэж АзижN
оц эь э а мн Яцч ААминТ о мн ць о
эь н яАнШм ицэЯ и тцЯц Н иьум =мцзЯ
о мн ААмин тм ьАТ она яинэзн =мцзЯ н
ААмин баоА уц ць
оц эь ААмин оэ м оичн эм эьн н яАнэС-
оС Азбнс оц яуАСу Цуэми ЯмоцА /мСмТ ятШц
нт цоэаж ими ,тн-АутмэЯэТ аозян яАн эць
о иясцЯ ч иэцц иэц эцоиси чц ци онн-
н ААмин оц АмтбнАмцсо м цЯз ба яАнимтм-
э о цАшнс оэяязизТ м оц омсэа з нн оозШба тм эцбмьАмтзЯнцТ С /мСм яоцуо нн
ба яАдцэ
оисиз зээЯ эц яЯэн оц боСцсо
эь озчмСТ чнмцс уШцэ АмоояАонс эцЯ уАз-
ьн 

 

Нцоиси ц эмтму ,тноонэц яА нэцнн Ом-
мимЯн яА ун чцэнц озА Сс нн шцос чц-
ци нт яА нэцнн монА яАншн эм озШбзТ м эм б-
АмэЯ язн тмшн АминА +Ацун эн ба озьм
Онутзим ОЧутмэЯэмТ иАаж я имиж- яАнчнэц эц
яАнэС яАньмшцэнС уАзтцж н цАэзоС уЯж у эм-
озяцэнС цЯэа Цомсэац Шц тмцСн Амин-
Ац уАмиз о иминЯн- ЧусЯн н тмАзбнн н оц 
Оьум ятуэ цчцАЯ озьм ОЧутмэЯэм зтэм б
эЯТ э баоА эмяАм ноС зумТ ьуц Шнн ць уАз-
тсС Jтэм яуАбэон яАношцушцьТ э оимтм:
 ч иэцц иэц мо яАцбзЧ о нуццсо 
Оьум а бзуцц ум мс яимтмэнСТ ь АнцТ ч С
ба о мЯн н яЯьм мЯ Азбнс эн Чуцж чцА-
эз шнос и ОЧутмэЯэзТ С оимШз цЯз Шц омЯц -
оисиз яцунэиц оц нэ ма Ам эж ЯцАцТ ЯцэС
яАнь АС и оЯцАн ми ШцТ ими мо Эь С бсшц
оць н ШцмЧ чцус умШц цон С оимШз о цЯз тС-нэзТ ч цАэзоС уЯж у цЯэаТ э эц я цАн
ЯнЯ о мЯ ОЧутмэЯэ чцэс Шцоинж чц ци
эЯз умШц цон ЯЧ эцяАнчмоэос яу цАуС
о нуццнТ э оиАцц оць яАнимШц Яэц яиэчнс о
обж яАСЯ з эць эм ьмтм ч миЯ озчмц зЯцАцс
о Ацязмцнцж ьТ и яамоС яАм умс оцбСТ бзуц
уожэ оисиз зЯцАцс Яэц яАнуцоС ЧбЯ
озчмцТ С ШцмЧ зЯцАцсТ бзузчн б нэцээаЯ збнж-
о ц Чуцж ;он а эц оьмонцосТ С оиАЧ оцбц
Шн яАСЯ туцос
ом цээац бцт а уэц яШцэнцТ ць уАз-
тсС оьмоннос ЦуэмиТ С эм уяАоц оц ь Ан-
нТ ими ба зо цэТ уц АмтбнАмцсо м а-
СоэносТ ч озьм ОЧутмэЯэм эц зчмо м я-
мо иц +цу мцн бан чцэс Аэза ць Ацшц-
энцЯ яАноцунэнсоС и уАзтсСЯ н аои ццэнн ць
ЯзШцо 
Эм ноАнС бам Амооимтмэм Яэц бдн чцАм Т
яэЯз уцсэац яуАбэон С зчэЧ ятШц

 

ЦуэмШуаТ иьум НмбэонЯм Аин-э-имЯн +ньэмиэ
бцумТ и эцЯз эцШнумээ яАншц яоцнцсТ н э
зшц нт-тм омТ эц тмиэчн Амяцтз тШц ць оз-
ьм оц тм о н яАнэСоС уцумс ШмАцэзЧ АабзТ и-АмС бам эм эцЯ Оьум ьояунэ Аин цАэзоС н
з нуц озьзТ ноязьмоС н збцШм Гояунэ Аин
иАниэз цЯз уьэиз:
 си яАцтАцээаж Амб ЯШц цос Т ч эц у-
ц и- уАзьжN ЗмцЯ э оц тм о н яАуШн
бцумс
Э уэм нт ноАнжТ Амооимтмээа ,тнэMэЯэЯ
Дт цоэ миШцТ ч озьм ба уэнЯ нт ц Т и яоц
оЯцАн о ць тСнэм о цАшн цзж<зиз

 

ЯмЯ ,тнэMэЯэ оцьум ь Ан о нЯ озьмЯ:
«НмяАямзЧ ньАмжц имАаN ?ьнц оиси зьуэN
;он а яАшн о чц циЯ о ЯцА Т н э эц о-
ьм мЯ оцЯс АмтТ э чц ци эн и чцЯз эц яАнь-
уцэN» ч яАшЯ Чун оцьум ь Анн яубэаЯ
бАмтЯТ яЯз ч эн тмбннос си нэ-
оин яу ньм н очнмнТ ч «яАм цуэаж» чц ци эц
ояобцэ эм цнинц о цАшцэнС Цэн миШц тмиАа м-
н ьмтм эм яАозяин ЧуцжТ яАм уа мС н о м-
Ян: «Цэн оуцмн Яэь АшцьТ яэЯзL»
?Чун Ауц +мьмАм ОЧЯм Шц яАдмн о нЯ оз-
ьмЯ А о н яАцЧбуцСэнСТ яоцяцээ яАнзчмС
н эц о цАшмс мин яозяи +мьмАм ОЧЯм ь -
Ан: «;он ба эц минц ЧунТ з эмо эц ба ба эмо-Сдн озь»

 

Дизэ ЦАнбэ ь Ан: «;он озьм бзуц ,зЯмс
си ЯТ ч цЯз яАцуон оуцмс цчцэнц
уэСТ э оЯШц оуцмс оц АнэнЯмсоС эзШэ с-
и тм Т ч ЯШэ тмиэчнс цчцэнц уэь уэС
Зм Ам бзуц Шц си унэ уцэс»

 

ч АцЯСТ иьум ьояунэ НмбэонЯм Цзэмоньэ цдц
эц тьм н имэТ э нтзчм бзуунтЯ з утээоиь
о Сдцээним ОзАминСЯм еэм Цзэмоньэ уонь яА-
о ццэнС н о Сдцээни обнАмоС Азчнс цЯз яцчмс
ЯмоцАм
>9
 Цб эж э он зтэмн у Ацц ьояун-
эм НмбэонЯм ч э АцЯС ЯмЯ ГАутмэЯэ я-
зчн яАнимт яАнозШн мс Цзэмоньэ н уэ АцЯцэ-
э яАноЯмАн мс тм энЯ Jтэм эмЯцАцэнн о Сдцэ-
энимТ ГАутмэЯэ яэСТ ч э я н Ацшн я-
яАонс еэм эц ум мс Цзэмоньэ яцчмн ЯмоцАмТ м
цон имШцоС аяэнс ць яАосбзТ збнс ць
>9
цчмс ЯмоцАм зуо цАцэнцТ иАц аоияом цээаж
о Сдцээни умц Яэм зТ иьум уоньмц яАо ццэнСЦэ яАнц м и о Сдцээниз Эу н шц и эцЯз уЯ
еэ АцшнТ ч э оАмэо зЧднж Яэм н оАцн
ць чцэс уожэ
ГАутмэЯэ бАмноС и о Сдцээниз о о мЯн:
 уШцэ оимтмс мЯ иц-ч я оциАцз Шм-
зжомТ шнц яАнозьзТ н иьум омТ яА-
уШн: Г АСТ ч а обнАмццос Азчнс ьо-
яунэз Цзэмоньэ яцчмс ЯмоцАм тм ць зояц н нтз-
чцэнн бзуунтЯм Цуэми а С Сццос а уццЯ нт
яА нэцнн /нутээ н яэЯз бдн чцАм тэми-
Яа о бачмСЯн имэ РЧутутн н НмбэонЯм J эмо
оц оо нС Шн з ЯнАцТ яЯз чТ нчнц 
уАзьн яА нэцнжТ мос з эмо яцАц ун я эмоцу-
о з уэь муаин и уАзьЯз , он яА цдц эн
Амтз эц ба миТ чба муаим эмшць имэм яз-
чн бзуунжоизЧ яцчмс ЯмоцАм ;он а умунц яц-
чмс ЦзэмоньэТ э ЯШц тЯэнс оцбС яАо ццэ-
эаЯ н яцАцомс очнмсоС о ЯэцэнцЯ о н озь чц-
нинж чц ци эь омэц дцом эаЯ эмом-
н мЧ эм ЯТ чба а эц ум мн цЯз яцчмс ;он а
эц оьмонцос о ЯэжТ тэмжцТ ч С нояэцэ Ацшн-
Яон
20

ГАутмэЯэ оимтм э о эцяууцсэж АцшнЯ-
осЧ Ц ц нцм о Сдцээним нтЯцэноС н э оимтм:
 ?муэТ муэ J мо бмьАуэац эмЯцАцэнСТ н
20
ГАутммЯэ ба нояэцэ АцшнЯон збнс о СдцээнимС нШзТ ч а Аш АмтбнАмццос уцм о ць
имэм ча яАцумээаж озьмL
 НцТ э эц яАжуцN яэнЯмЧ мш тмЯаоцN 
оиниэз ГАутмэЯэ  яАншц оЧум эц уС -
ьТ чба а ЯцэС мнн Нц ь Анц Яэц бсшц
энчцьТ м си цсц Яэц эм Яж яАо: имта-
мццос н а эмЯцАцэнС умс Цзэмоньэ яцчмс?
 Т ч а ь АнцТ чцэс АмтзЯэТ оимтм
еэ Оэцчэ ШцТ С эц умЯ цЯз яцчмн оц э-
ь ГАутмэЯэ цдц Амт яцАцояАон ць н зумноС
ЦзээЯ оашм эз ноАнЧ омЯь ГАутм-
эЯэм

 

чоцЯс омЯзАмц яАм ннос ЯцоцТ чба
эцЯэь Амт цчсоС , ц нт эн Т ОЯАн ЭжутЧэ н
Ццзб ,тнэMэЯэТ тмшн чмжэаж уЯни яцАцу Ам-
ЯЯ Омэээм АомизомТ яооАннос мЯ о <нцнмэ-
мЯн н бан Шцои нтбна ,Азьнц омЯзАмн эм ун-
нос э АцЯС эм яАьзчэЯ иАмбц Оьум эн
зтэмн б эЯТ =з РизэЯэ оимтм:
 =а уШэа цАэзсоС н Яонс тм эн  Ёонж
ЁнэЯэ н Эутэ ,тнэбэж оьмоннос о энЯТ э уАз-
ьнц омЯзАмн аозянн яАн эьТ з цАШумСТ ч
э эм цчц эцяАнСэон эм цос имэ ч иэцц иэ-ц оц эн эмяАм ннос уЯж
 Д оц-минТ Яа уШэа Яонс нЯN оимтм Р-
изэЯэТ иьум эн яАнбан у АццТ э уАзьнц оэ-
м эц оьмоннос о энЯ
цЯ АцЯцэцЯ ЭжутЧэ н ,тнэMэЯэ обАмнос о
онмЯн яоц уАминТ цАэзнос чмжэаж уЯни н тм-
Азбнн <нцнмэ Т С яАн эЯ омЯн бан оцАсцт-
э Амэцэа чяоцуо нн тСнэ яАн ци н и ц-
о цээон тм э Оьум оц оАэа озчмС бан я-
уАбэ АмооЯАцэаТ эци оимтм:
 ;он Шумс оьмонС о оАэа уАзьн Т миц уц-
Т ими ЯцосТ эниьум эц бзуц у цуцэ у иэцм
НзШэ уцжо мс оАмтз Шц н бцт ицбмэнжТ умШц
цон э тэмчн нун эм цАэзЧ оЯцАс лц циТ и-
Ааж яАнта мц уАзьн и ЯцонТ э эц АяноС -
ЯонсТ э оць ншс нццЯцА /нАац Чун яа-
мЧоС убас оцбц ом зТ яАнбцьмС си и о мЯ
Н яунээаж омЯзАмж э Т и эниь эц зь м-
Ан мцТ яАм СцоС Яонс мжэц уАзьн н яьн-
бмц ,оньмс ццн эц эцб унЯон лба бас
омЯзАмцЯТ уомчэ зЯцАцс Д оц Шц миж чц-
ци убн мцоС о ць чмдц уАзьн 

 

ДнЧиээ ба яАоаЯ озьж эм из эц з ьояун-эм мимэбз ЦуэмШуа э яояАн о эцоисинЯн
ЧусЯн яАом бАсба н яоцу м шцж тм
ояАЯ ямо иц тмАзбн оцЯс нн оцЯс чц циТ
тм ч ба яАнь Ацэ и омЯзбнжо з ЦуэмиТ иьум
ьояунэ мимэбз зоашм б эЯТ э яЯн м
озьзТ оимтм : «ч эмшц эцояижэц АцЯС яА нэцнС
эзШумцоС бцооАмшэа ЧуС Т м э чц циТ им-
ШцоСТ чцэс оЯц» чяоцуо ннТ АцЯС бц а
уцжо нж эм Ациц ^утнТ ьояунэ мимэбз тС о о-
бж ДнЧиээмТ н яоцуэнж оАмШцэнн яАС н эц н-
умээзЧ убцосТ ьзби этн шнос АСуа Амьм н
оиАзшмС оц эм о цЯ язн
ч бн ц яАн мимьн ДнЧиээ тмшц ми умци
оАж эцяАнСцСТ ч ьояунэ мимэбз ячз о -
м оШмцэнц н т м ць эмтму оисиз яцА мС
шцАцэьм эмозямЧдн эц яояц мм тм ДнЧиээЯТ
чба омэ нс ДнЧиээмТ ьояунэз мимэбз яАн-
шос омЯЯз А мэзсоС яцАцу н о мнс ць тм Аз-
им О Яз АцЯцэн ДнЧиээ ба зШц эцоиси Амт
Амэцэ ь зТ э бцт Азум омэ н иА цчцэнцТ
яАнШн и ь ц яцэцц о тм цАэзаЯн эць
тццэаЯн носСЯн

 

ч яцА аж уцэс шзАЯм тмЯим /мАм яомээниЯьояунэм =нЯмомим и Цин /ебз ба эмтэмчцэ ЦзАзм
оннбэж Оьум э уом С яносЯТ э ба Амэцэ
язцж нт тмЯим яСоэнцз н зям нцЯ энт чоиАц
э ом н оц Шц уом н яносЯ я эмтэмчцэнЧТ э
ба оАмШцэ Анчэ н зЯцА ц оннбэС о яС
бн а яАн цт мжАм н еэж Оьум н еэж т Амдм-
оС мьцАс /ебзТ э миШц ба збн язцж нт АзШсС

 

,ээи АуноС миз ч АцЯСТ иАЯ яжуц
АцчсТ цдц бан Шн а ць омАшнж бАмТ иАь т м-
н ,тнАбэжТ Ямушнж бАм н Ямс ЦуэмШуа уц-
СЯ ЯцоСцц Ямс ,ээиТ яАм ССос эм яАя цусТ
тСм о обж оаэм ,тнАбэС Оьум яАнш АцЯС -
яАм СсоС уЯжТ АцбцэиТ уц мС оЯцээац омэ-
умннТ эмозян эм эьз чц цизТ иАаж оС АС-
уЯ о энЯ лц ци зяАциэз АцбцэимТ э эмчм
ояАнс о энЯ ч иэцц иэц чц ци бэмШн Яцч
н збн ць =мс ,тнАбэС чзс эц ншнмос чз о Т
ЦяЯэн шносТ эм бАонмос эм чц цимТ н ьум э
збн цц Шц оц эь чц ци цАэзоС и оцбц
уЯж
Эь чц цим т мн ГАзэЯэ Цэ ба оаэЯ Ац-
энэм я нЯцэн НмимутнЯм =мэ ;ь Ямушнж бАм
Чутб ц моицнчцоизЧ Шнтэс ьАм =мэ бао цэниЯ ьояунэм =нЯмомимТ н ГАзэЯэ Шц
язчм Шм мэнц
Оьум озчн шцЯоС зтэмн оцЯсц ,тнАбэСТ ць
Ямушнж бАм яАм ноС и уЯз ГАзэЯэм Цбэм-
АзШн Т ч у цАс тмяцАм нтэзАнТ н ч эм ози эни
эц а унТ э нтЯцэн ьо н яАцуом ноС эцтэм-
иЯаЯ чц циЯ Оьум у цАс иАанТ э аиАниэз
о ц яунээц нЯС н оиАцон Яцчн о АмьЯ Цбм
омЯзАмС зямн изчз ЯзоАмТ э иэцц иэц Г-
АзэЯэ ба збн ч э АцЯС А моС Чутб н
тмАзбн Ямушць бАмм ,тнАбэС
Jоашм б эЯТ ,ээи оАмтз Шц яАншц уЯ
,тнАбэС н оимтм:
 Дт Амь ба збн си унэТ ьум ими эмшм
оцЯсС яцАСм Ан чц цим Э чцэс яцчмсэТ н
яэЯз Яа уШэа збнс Чутб
Цуэми ,тнАбэж эц оьмшмоС ,ээи ячз о -
мТ ч э ятАТ н С э ба бзуунжоинЯ о С-
дцээниЯТ э Ацшн Яонс збнжцц о цж ЯмцАнТ
Ямушць бАмм н яцЯСээним цЯ эц Яцэцц э тэмТ
ч яоисиз э тмэнЯмц яо бачэь о Сдцээн-
имТ оиАцц оць ьояунэ =нЯмомим яАнЯц цэац
ЯцАа эЯз э Яэь Амбм н убноС эмтэм-
чцэнС ьм эаЯ о СдцээниЯ АмЯм РЧзэутн оц
эь э яАм ноС и ЯмоцАз Яцчм Деэуте н яяА-
он ць оуцмс цЯз унээаж н иАинж Яцчн ИццьТ ,ээи яАцуШн цЯз омс ць зчцэниЯ н я-
зчн АмтАцшцэнц зчмо мс Амбц
ч у муцмс Ацнж уцэс уц Сь ЯцоСцм оцузЧ-
дць ьум э ба ь и оздцо цэнЧ о ць тм-
Яаом О очмосЧТ э АцЯС и эцЯз яАншц ьос
,м яАнимт эмиАа мс оТ ,ээи бмчноС уцШ-
уз яАоЧунэм н мжэ яинэз АцтнуцэцнЧ ьм -
эь о Сдцээним ЗмцЯ э яшц миз нТ ояАон
ЧутбТ зтэмТ ч о бсшж ьАзяяж Чуцж эм-
бЧумц тм о уЯ зэаТ н яэЯз эмямумс эм
эць ба ямоэ Нц ШцмС имуа мс о ц уцТ
,ээи АцшнТ ч аяэн о ж уьТ цон збсц =-
мэмТ цм Чутб ЦяАм н шнос уЯм =мэмТ э
ЯноС ць оямсэЧТ аиАниэз о ц нЯС н тмАз-
бн цьТ эц ум цЯз омс о иА мн Оьум эм иАнин
обцШмнос Чун о оцж иАзьнТ э бMСоэн о ж я-
озяиТ абАон унээаж н иАинж Яцчн н цАэз-
оС уЯж Дт цонц ць Яцон яцАцун цьТ н я-
эЯзТ иьум э т АмдмоС +мьмТ бсшмС ьАзяям
ЯнАСэ нт ць яАн ум оАцнм ць эм уАьц н яА-
унм ць у омЯь уЯм
Гояунэ =нЯмомим ба эц оцбС САонТ эТ тм-
энЯмС уШэос ьм эь о Сдцээним имэм Нмбэон-
ЯмТ ,ээи ба эцзСт нЯ ч иэцц иэц чцАцт яу-
умээа НмбэонЯм ээАн ьояунэ =нЯмомим бАм-
ноС и мэ-эээзТ ьм эЯз о Сдцээниз Оуээутн Цэоимтм:
 Оьум о Сдцээни збн мц чц цимТ ць эзШэ
яАнь Анс и оЯцАн
 Ань А уз эЯз нцз ЯШц аэцон си
АмунцнС АмЯм ОуээутнТ  цн мээээ
Гояунэ =нЯмомим АмооцАуноС цдц бсшц:
 О чцЯз Шц ць цяцАс яАнь АС?
Ж
/С мЯ эь тэмс эц ямьмцоСТ  цчм
мээээТ яоисиз а эмомн мццТ С цчз мЯ ч
о цо нн о бзуунжоинЯ ЗмиэЯТ яА нэн шнжоС
о Сдцээни уШцэ энтШнс ЯмэнЧ н зжн нтьэм-
энц
чяоцуо нн ,ээи энтШн о Ч ЯмэнЧ Ам-
Яц Оуээутн ЦуэмиТ иьум э яАм СоС нтьэм-
энцТ эцоиси ць зчцэни тСн унээац н иА-
инц Яцчн н Яцоц о ццж яж ЯнАСэ ояА Шум-
н ць у уАин уАьц эн оАцнн эцоис-
и чц ци уцШуц эни Ц энин ояАонн
яАм ум нТ ч яАццоонС нуц нт миз
,ээи уьнц ьуа Шн низутээц Цэ яст м-
оС оцбднЯ з мШцэнцЯ н ба эм АшцЯ очцз оАц-
ун омЯзАмц Эм ноАнС эцЯ язчнм ьмоизТ нТ
ь АСТ ць Аш яАнэнЯмн оц уЯм ьАум
 

Ацозяцэнц /Анэ +мэMэЯэм ооС ЯТ
ч э зиАм уцэсьн нт имтэа НмбэонЯм н бцШм о эн-
Ян уАзьзЧ яА нэцнЧ чяоцуо нн э ба о м-
чцэ н отэмоС ;Яз аэцон яАнь А: «оис-
из э чцэс СШцц яАцозяцэнцТ яА нэн шцьоС
эзШэ яаимЯн тмЯзчнс у оЯцАн» Нмимэ ,мжьмиз
ба яАнимтмэ яАнозо мс яАн эитцизцнн +эм-
чмм +мэMэЯэз аА мн оц эьн н аШьн оц -
оа эм цц ЗмцЯ бан АмтА мэа оц ць оз Шн-
нС А тмцЯ ць ц о цАнн о цАмЯн н яу цАьм-
н уАзьнЯ яаимЯ Зм оц э АцЯС э эн Амтз эц о-
уАьэзоС н эц яцАцЯцэноС нцц ч иэцц иэц
ць язонн иняСднж оц аж озоТ м тмцЯ ць ц
оьэзн эмтму н оЯмн

 

ЦуэмШуаТ иьум \зизн РизАзэЯэ а ун нт
у АцмТ ЯнЯ зомусба ЯмоцАм миз яА унм яА-
ццоонС о яммэинэЯ уэж аоияом цээж Шцэ-
днэа лц циТ иАаж озчмжэ имтмоС АСуЯТ
о цо нн о яАм нмЯн яАн цо м яАццоонЧЦуэми унэ нт Амээни яммэинэм оимтм цЯз:
 а эц яиэноС уомчэ энтиТ н зумАн
ць АзиСсЧ мцбмАуа лц ци яА ц Азиж я ь-
 ц н имтмосТ ч эм Амтбнм у иА н
 а оиАбн ЯцэСТ С С ба цШн Т оимтм
э +чнмжТ ч цбц эц я цт
оц эь э тмАзбн Амээним уэнЯ зумАЯ
ммэинэ у нэзоС умсшцТ э РизАзэЯэ яуэС
иясц н бАмноС и чц циз о о мЯн:
 +яАСчсц о ж Яцч эШэа ч яАцуцм у Ацм
тмяАцдцэ эм унсоС о бэмШцээаЯ АзШнцЯ
 +зчн шцьоС эцстС ба яАцу Амнс 
уцжо м яу ум цэнцЯ боСцсо чаТ чц-
нуэТ нуцнТ ими оц яАнтш /С Яэц цос
ба цАэзс Яцч эШэаТ э мшн о эц ят Сц
Яэц оуцмс э ;он а эцу сэа ЯнЯ яозя-
иЯТ С о АмуосЧ яАнЯз мш ат 
оц эь РизАзэЯэ бАон эм тцЯЧ иясц н
убАШцмцсэ цн:
 чмшн о м тмозШн мЧ энЯмэнС =ц нЯС 
\зизн РизАзэЯэ яу цАШзТ ч а уцжо м-
н бцтзяАцчэ Ицц ьТ С бзуз омн мс моТ ум-
Шц цон уС эь Яэц яАнуцоС яШцА мс Шнт-
эсЧ А цяцАс ояАСчсц мш Яцч
 + зу со нцЯТ  цн чц ци н яШн
Яцч эШэаОьум эь чц цим ояАоннТ изум эТ э ц-
нТ ч С СцоС озьж миз Нмьм-э-имЯн озеАн
РизАзэЯэ яАм ноС Яцоц о энЯ н бMСоэн оц
боСцсо м озчн шцьоС мьмСТ ч Шцэднэм
яммэинэц бам Шцэж аоияом цээь омэ -
энимТ ьояунэ Нмьм цц о цЯз озьц о цАшнс
оэяязиз ьум РизАзэЯэ бАмноС и эцЯз
 оисиз С ум о омЯзАмС тмдндмс эь
чц цимТ оимтм РизАзэЯэТ цон э уШцэ о-
цАшнс оэяязизТ С о цАшз оэяязиз яцА аЯ
Г АСТ ч яоц эь уц зумос змунс
Гояунэ +нЯм яом ьэцм и о цЯз цзТ ьоя-
унэз Аин о яомэнцЯТ иАЯ ь Анос: « обн-
АмЧос о цАшнс ямЯэнчцо АмЯ Амь Он-
» Гояунэ Аин ояАон з ьэцм:
 ЗмчцЯ э обнАмцоС уцмс э?
 Амь бШцо Т яиА нцсо зЧдцц оАцс-
цмЯ нт зимТ  цн ьэццТ м ьояунэ +нЯм Шц-
мц убнсоС зояц м жэц
 Э яэосЧ бцояцтэN оцАун цн
ьояунэ Аин ,Шцэ н убцоэаж нэ имэм
НмбэонЯм цтунс эм яиэ и Амь? НцТ эц уШцэ
,мШц цон Амь яШцмц янсоС АСум яА-
н энимТ убцоэаж нэ уШцэ уэнЯ зумАЯ Амт-
Азбнс ць яямЯN
 

, миз Шн ОнАцзнбмАз ;ь оаэм т мн ГАб-
эж ЦуэмШуаТ эцоС Яцши о АноЯТ ГАбэж оАцн
Ацэнэм ЯмоцАм Оз-ЯмонА +мие я нЯцэн Д мЯзАм
ОЧэмж я уз имин - ум эн Амтэьмонж з эн
тэним ооАмТ н ГАбэж зумАн ЯцшиЯ ОЧэмС Зм-
Стммос уАмимТ уц иАж ГАбэж иэз ОЧ-
эмС имэм з н цАэзоС уЯж ОЧэмж уь аиАн-
ин м зьАта оцу з уСдцЯз ГАбэЧТ э яЯ -
Шц цАэзоС уЯжТ ьуц Амооимтм б оцЯ о цЯз
омАшцЯз бАмз ГээMэЯэз чу цЯ эн эмяАм ннос
и ГАбэЧ о эмЯцАцэнцЯ Яонс
Оьум эн яушн и уЯз ГАбэСТ имтмосТ ч
у цАс эцЯэь яАниАам ГАбэж Шум н тм у ц-
АсЧ о бэмШцээаЯ ЯцчЯ Нц яутАц мС б эЯТ
ГээMэЯэ шц н ГАбэж зумАн ць ГээMэЯэ я-
зчн ьзбизЧ АмэзТ эТ янАмСос эм ЯцчТ ашц нт
уЯм ьум уЯ А моС ОЧэмж н тмАзбн Омцзэ-
ЯэмТ тСС , мизТ иАаж онуц тц чмьм оц
эь , миз Яцоц о Шцэж озЯцн бАмс з ОЧэмС
Яцч ОЧэмж эмчм нт нэСсоС
 уонь о цж ццнТ оимтм э ШмзжомТ
цАэнц Яэц ЯцчТ н Яа о бАмЯ зжуцЯ уЯж
Н иьум , миз цАэз цЯз ЯцчТ ОЧэмж бАоноСэм эць н эмя нэз АмтАзбн цЯз шцЧ оц эь
эн яСс оиАцонн Яцчн о ГАбэцЯ н уАмнос эм
Ам эа Т яим ОЧэмж эц Азбн ГАбэЧ Азиз
оц эь ОЧэмжТ Шц яАСуиЯ нтАмэцээажТ
т мн оцбц эм яцчн ГээMэЯэм н эмяАм ноС у-
ЯжТ э ГээMэЯэ зЯцА я уАьц
J ГАбэС ба чцэс Яэь АмэТ н С цЯз зум-
ос омэ нс иА цчцэнцТ э зЯцА эм оцузЧ-
днж уцэс ьТ ч аян эцЯэь уа
J Шцэа , миз бан Азбцэ эцоиси ямсцц 
J , миз ба АмтАзбцэ ят эчэни бмон шцн
оисиз ьА омос ццаЯТ ць ь м о номм
яцАцу ууцАШн мС ь з АзижТ , миз яАм н-
оС и нАзАьз
?цчцэнц нАзАьм ба оцузЧднЯ +эмчмм э
оЯмтм чцЧос , миз эможиж Шн нца эм Ямоц
н яцАц Стм цц иэмЯн инмжоиж иАмян а ЗмцЯ
э яАниАцян цАц из и Ямизшиц ць ь а н яАн С-
тм цц и яцАцимунэцТ чба ь м эц ямуммТ яим
э бзуц тмшн мс Амэз А яЯ э цц , миз цчс
н тмоаям ць ц АноЯТ чба эц Яь яшц ц-
нсоС
ч цчцэнц Ац уэцж , миз эн Амтз эц яцАС о-
тэмэнС н эц яцАцЯцэн яШцэнС цм Цэ умШц эц
ян эможин ШцэсшцэС Г АСТ ч си иьум эм
Ацнж уцэс ум оцбц тэмс ць ьцЯААжТ э яАнэСэцЯэь бцзСЧдць ч иэцц иэц ць ион
оАонос н э яэосЧ атуА ц

 

Оьум ьояунэ =нцзоньэ тмбц ояж +нЯэо-
эинТ ДизонЯм +мизмэ ум цЯз имиц- цимАо Э
ба ноиЧчнцсэ СШцаж озчмж бцтэнТ н яэ-
Яз яАнбнШцээац оц оо нж бан чцэс бцоя-
ицэа ооСэнцЯ ьояунэм =нцзоньэ НцШнумээ
ць оАзясС омн чцАэаЯн ?ЧунТ иАац з мШн м-
н тм энЯТ бан чмСэнн Цэн мжэ обднн б
эЯ +м-измэз н э оАмтз Шц яАншц и бсэЯз
 л ШТ э о оцЯ эц ямоэ +АзясС тмШн м-
Ч чоиАц э яэосЧ атуА цц бцт имин -нб
оШэцэнж ,мЧ мЯ о Т оимтм +мизмэ
АнбнШцээац ьояунэм =нцзоньэ зоашмн б
эЯ н яузЯмн: «+мизмэ аьСун эцЯэь бцоя-
ицээаЯ ЗэмчнТ яШцэнц эмшць тСнэм уцжо н-
цсэ бцтэмуцШэ»
ЗмцЯ +мизмэ АмояШн тц иА мн бсэь
шнАЯзТ ом тм эцж н ум ьояунэз =нцзоньэ имиц-
цимАо оц эь ць оАзясС тмШнн н э я-
эосЧ атуА ц чяоцуо нн +мизмэ Амооимта-
м уэЯз чц циз:
 оисиз цчн тСнэм С омЯТ иьум С ум мтСнэз цимАо Т С ба нояэцэ АцшнЯонТ цон
цЯз эц омэц зчшцТ оиАас оцбц Шн н зЯцАцс
Яцоц о энЯ

 

Оьум Нмимэ мизЯн зЯнАмТ тц эць обАмнос
оц ць Ауэац н бнтинц Цэ оимтм: «ча уШэа я-
эСсТ ч цос Ан имчцо м бцтзяАцчэь озьн: Ац-
шнЯос аяэнс Ч тСнэмТ оЯцос н ь -
эос зЯцАцс»
ЦуэмШуаТ иьум эцоиси чц ци обАмнос эм
ям<АЯц тц эзАцээцж цнмуцн у АцмТ эци
бАмноС и Jнум +езэЯэз о о мЯн:
 Г АСТ ч а зчнцс ЯцчмТ э мшн яозяин
я оцуэц эж Шнтэн эц яу цАШумЧ эь ;он ба
мо яяАонн о цАшнс имжоСизТ Яэц имШцоСТ Яц-
о ьТ чба Азбнс ь зТ а Азбнн ба Ям-
изшиз ь а
 Э эц миТ  цн +езэЯэ А цунц
эцбсшзЧ нэнЧ эм о цж шццТ н ьум С яимШз мЯТ
ч Яьз АзбнсТ эц озямС эцц умШц эм ои
 

НмьмСЯм РизАутмэЯэ язцшцо м я имж-
у н ба эцумци /мЯмЯмцз Оьум яАццоонС о
ць яммэинэЯ яА унм ЯнЯ яоСь у АмТ и
эцЯз яушц энднж н оимтм:
  Ацэнэ нт Энь J ЯцэС тмиэчннос уцэсьн
н С имтмоС тмАзуэнцсэЯ яШцэнн =а бм
нэа ШмзжомТ яЯьнц Яэц
 Нцзчн ь АнсТ ч Яа бм нэаТ ьэц э
 цчм РизАутмэЯэ ;он ба С имтмоС эм -
цЯ ЯцоцТ С ба оиАа оцбц Шн чЯцо ь чба
ятАнсоСТ аяАмшн мС уцэсьн эм уАьцТ оиАж оц-
бц Шн яАСЯ оцжчмо ,м мжN
Г АСТ зоашм эн о мТ энднж зумноС

 

=миньзн Ё эж тм о Ч Шнтэс ба имжоСиз Яэь
Амт Оьум эци Омэм мАм уШцэ ба о цАшнс
оэяязизТ Ё эС оэ м яяАонн бас имжоСиз Омэм м-
Ам этн Яцч оцбц Шн Т э яоц эь она я-
инэзн ць Ё эж яушц и эцЯз о оАэаТ иАниэз
«ЭжN» н эмозян цЯз эм эьз Э ум Омэм мАм он-а АмояАс Шн у иэцм Г АСТ чТ аяэн
о Ч ЯноонЧ имжоСизТ Ё эж ь Ан о оцтмЯн эм ьм-
тм :
 А цус э иьум- ба ЯнЯ уАзьЯL
Эз ноАнЧ Амооимтм ЯмоцА +зиээЯэ

 

Оьум эци о цАшм оэяязизТ имжоСиз Азбн цЯз
ь зТ э эм яэосЧ эц уцнмос цмТ м я-
ном эм эцбсшЯ изочиц иШн Ц<нцнмсэаж эм-
бЧумцс оимтм:
 л- оц Шц омос
ОмжоСиз АмооцАуноСТ тС ь з нТ яцАцАцтм
ом шзЧоС иШзТ яуэС цц эм зА цэс ьмт н о-
иниэз:
 ЧбзжцосN
Г АСТ ч оЯАцс эм э тАцндц ба эцяАн-
Сэ Эз ноАнЧ Амооимтм ьояунэ +зиээЯэ
ч яАшЯ чмо бан озчмнТ иьум АзбцээмС
ь м цмм умци эЯз очнмосТ ч зч-
шц ом нс эцЯэь иШнТ чба ь м я ном эм
эцж н эц яимнмос оАэз <нцнмсэа нц Цу-
эми эмоСдцц АцЯС очнмцоСТ ч зчшц Аз-
бмс ь з яэосЧ
лц циТ Азбн шнж яСсуцоС ь Т ими- оим-тм: «Оьум Азбншс ь аТ нэьум ба мцТ ч з-
ндц эмчнэмц яАн уцжо мс миТ иьум Азб-
цэа Ан ь аТ ояАн цэнС оц цдц эцТ н а
Азбншс Аш Н иьум уц у ун у чц цАж
нн яСжТ а эмчнэмцшс чз о мс эцбсшц яА-
н уцжо нц оисиз э чцэс мШэТ оцьум зч-
шц Азбнс миТ чба ь м зямм эм тцЯЧ ч эЯ
озчмц чц ци тм цуЯ эц о цАшн шнбиз»

 

Оьум ьояунэ НмбэонЯм Цзэмоньэ ба АцбцэиЯТ
Д мЯзАм ОзАмэозиэ ба эмтэмчцэ ць оянмццЯ
ЦуэмШуа ОзАмэозиэ з нуцТ ч яцАцу ЯуаЯ Цз-
эмоньэ цШм тац Яэца Цэ ояАон озьз:
 ЗмчцЯ а умцшс э ЯуЯз тСнэз?
 /тСнэ зоашмТ ч цЯз яАнэцон яумАи Цэ
оимтмТ ч эц нуц цьТ н яэЯз С яАнэцо цЯз я-
имтмс э яумАиТ  цн озьм
ОзАмэозиэ аАзьм ць н оимтм:
 Анэонс минц энчШэац цдн яАцу чн ць
аочцо м иАмжэцц эцбАцШцэнц ЯэнТ ч оаэ
эмшць ьояунэм эц уШцэ нуцс уцэць +зьн
уШэа оцьум яЯэнс б эЯ
ч уАзьж АмтТ иьум ьояунэз Цзэмоньэ нояэн-
ос у муцмс цТ э я имиж- яАнчнэц эмяАм -СоС нЯцэнц НмэинСЯм Оьум яАццоонС яАнбн-
Шммос и нЯцэнЧТ э яяАон яо ;ь яуАзчэаж
=нзАм ,тнбзутмэЯэ эмшц уС эць ямиз н обн-
АмоС умс цц ьояунэз ЦзэмоньэТ иьум э з нуц
ОзАмэозиэ Цэ баоА бАм з ,тнбзутмэЯэм ям-
из н оАь абАмэн ць:
 а чТ чцшс оуцмс эмшць Яуь ьоя-
унэм я ШнЯ эм эндць? ,мШц цон э яАон яо Т
цЯз эцстС ць ум мс Э яязонцсо о о-
Аэа ьТ и цЯз яАнозШн мц
,тнбзутмэЯэ яоцуо нн ба я ашцэ уШ-
эон у ￿
эРьбОД?
н ЦзээЯ оашм эз ноАнЧ
 эць омЯь
Из ни и Деято

ЦуэмШуаТ иьум +нЯЯзАм +езэ озШн у АццТ
ьояунэ Нмоньэ о ьАуосЧ оимтм:
 Оми АшТ ч о н Чэац ьуа Омцзоньэ ми
онцэ ч бАсбц о о цАоэнимЯн э ябцШумц умШц
ц Т и омАшц ць
 /С С н омАниТ  цчм +езэТ онуСчцж бАс-
бц эни эц оАм эноС о Яэж
АнтэцоС эн о мТ +езэТ эц ом мС эм эьнТ
о мн Омцзоньэ н ш аАэз ць эм тцЯЧ о миж он-
жТ ч Яз ба бсэ
 ГАунсоС онжТ иьум мАмицА цдц эц о<АЯн-
А моСТ яАуШн +езэТ тэмчмц эм цимс эм
оцбС ятА оАцун Чуцж Омцзоньэ омбццТ чцЯ ЯШц
яимтмсоС
Д +езэ ашц нт иЯэма

 

=мцзум Ё эж н Донж ,тнэиз бан бнтинЯн уАзтсС-
Ян ЦуэмШуа Ё эж яооАноС о Нутэ ,тнэбэцЯ
Ё эж яом ,тнэбэЧ тмяноизТ иАж ь Анос:
«ШмзжомТ яАнжун н Яа о бж аСоэнЯ эмшн -эшцэнС Амт н эм оцьум» оц эь э н ,тнэбэж
оАцннос н Яцоц эмяАм ннос нЯцэнц Ямбз-
он Он мАц цАцяАм н шнос чцАцт А о ужТ эн
АмтАзшнн яоц оцбС Яо Цбозун о н Амтэьм-
онСТ эн збцунносТ ч нЯ эц эзШэ зоАмн мс я-
цунэи ЦуэмиТ эм бАмэЯ язнТ эн ояЯэннТ
ч Яо АмтАзшцэ
ЦоЯмАн мС А яноим тЯШэон яцАцоцчс
цьТ эн тмЯцннТ ч и энЯ иАмузоС иминц- Чун
 НмЯ эц озШуцэ цАэзсоС оЧум Шн аЯнТ оим-
тмн эн уАзь уАзьзТ ум мж Шц бзуцЯ оАмШмсоСТ ч-
ба эц ятАнс нЯС о н яЯи 
НциАц АцЯС эн уАмнос +цАсцтэ АмэцэажТ
Ё эж зям имэм з ЯцШуз у зЯС яСЯн ,тнэбэж -
Шц ба Амэцэ ОА с цим я ць нцзТ н э уь эц
Яь эмжн Ё эС им ,тнэбэж эм чц цАцэсим ноим
Ё эСТ эцтмЯцэ яушц и эцЯз отмун н оАмтн
ць зумАЯ Яцчм Н иьум цЯз эзШэ ба эмэцон
тм цАшмЧднж зумАТ ць Азим бцоонцмТ н цЯз яАн-
шос эмозянс эм Яцч эьж
О эЯз АцЯцэн яуояцн уАзтсС Ё эС н яЯьн
цЯз цАэзсоС бАмэ оц ь ими ць Амэа тм-
Азбцц мносТ цЯз ццн о цАшнс оэяязиз цАцу
оЯцАсЧ э оАцноС о о нЯ уАзьЯ ,тнэизТ н эн
Яцоц озшнн яАдмсэзЧ чмшз
 

Цизб эЯэ нт +нум оуцАШм нээаж Ямьмтнэ
уС НмбэонЯм ОээЯцз Гояунэ ЦизАмТ оаэ Нмбэон-
Ям Омж-э-имЯнТ ба имциж н ШнТ эц а уС нт у-
ЯмТ уцАц эц =нэ +Амэо зЧднц бАца н яАжу-
н бан чмоаЯн ьоСЯн ць уЯц НцАцуи эн а-
унн ооцуэнц уцАц эн н уом Сн мЯ Яэь
эцзубо ЦуэмШуа у ц нт эн тмшн и эЯэзТ эм-
яннос омиэТ тмцСн ооАз н эмчмн оиАбСс э-
Яэм Цэ ашц яАн эн о мцбмАужТ э яоис-
из н ба у цТ эн тмАзбнн ць
;ь оаэз Омээозиэ ьум нояэнос яСэмуцмс
ц Оьум цЯз обднн озчн шцЯоСТ э ба эм
тмэСнС АмЯц ,тутэжутн Аноимим уЯж о
эцбсшнЯ ЯцчЯТ унэж оць ншс шцоэмуцмс
<з Т э озян яцунэи о у зЯС тАоаЯн бА-
цмЯн н баоА уц н /С Омээозиэ язчн
Анэмуцмс АмэТ э омоС Шн чяоцуо нн ць эм-
та мн ,иТ н э яАом ноС ими ЯмоцА ЯмоомШм

 

Г АСТ ч изэмьм ОннутмэЯэ чмо Шм м-оС: « цяцАс ом минЯ омАаЯТ ч умШц цон эмч-
эцоС оАмШцэнцТ С эц оЯьз эцЯ зчмо мс Д оц
Шц С ц ба А мсоС АСуа яАн эним н зЯцАцс
 зумА н Яцчцж тАэ иэчмс о Ч ШнтэсТ ц-
Шм эм иА мн»
Г АСТ ч о Сдцээни Геутмиз зоашм эн о-
мТ цдц иьум ба яозшэниЯ Нмом эниЯ Геутм-
из ба о Сдцээни ЁЯэТ Ямушнж оаэ ОннутмэЯэм

 

Оьум +мьмАм ОЧЯм яяАонн омс ьм эаЯ оз-
ьжТ э бАмноС и НмбэонЯм /эжутмэЯэз:
 имиж- яАнчнэц тСнэ бмь н Яэц н
яАцумьмц тмэСс аоизЧ уШэос Н з ЯцэС эц
Ашць озьнТ н яэЯз С яАшз цбС: умж Яэц о -
ць озьз мимоэ ,тнбзомэЯэм
 =эц яАнСэ оашмсТ ч а миь аоиь
ЯэцэнС ЯцЯ озьцТ  цн /эжутмэЯэТ яэ-
Яз С аяэЧ Ч яАосбз
Н иьум э Амооимтм б эЯ ,тнбзомэЯэзТ 
оимтм:
  цчз нчэ ьояунэз ОЧЯм
ЗмцЯ э яшц уЯ ьояунэм ОЧЯм уС Амть-
Ам о энЯ
 тэмЧТ ч уС ЯцэС чцэс бсшмС чцос я-зчнс мо миц яАньмшцэнцТ оимтм ,тнбзомэ-
Яэ Н озьм э чц циТ иАаж эц ЯШц чмо
ЯцэСс тСц оисиз а обнАмццос тмэСс а-
оизЧ уШэосТ цон С омэз мшнЯ озьжТ С Шц
бзуз Шнс Аоишн Э эц Аш уС ЯцэС /эжутм-
эЯэ чц ци энтиь оо нСТ э эниьум эц ба
ЯнонТ н яэЯз Яа о энЯ цунЯ яАозЧ Ано зЧ
имшз Цуэми Яа эн эм ч эц ШмзцЯоС ШмзжомТ
яузЯмжц цдц Амт б эЯ
Эн о м яАнт цн эм ОЧЯм онсэц яцчмц-
энц

 

Нци зчноС нт уЯмТ м иьум цАэзоС ятуэ
цчцАЯТ имтмосТ ч уЯ яАэни эцтэмиЯцц н
о цАшн яАцЧбуцСэнц о ць Шцэж ьум э збн
эь чц цим ЗмцЯ э яАЯн оцэз мЯбмАцТ
аСэз зум Яцши о АноЯ н яШн ц збн-
ь АСуЯ о ЯцшиЯТ чба оц яузЯмнТ ч э збн
Ам ми н озчнос лцАцт эциАц АцЯС э Амт-
цоС о о цж Шцэж н минЯ бАмтЯ яиэчн о
энЯ уцЯ
 

Оьум унэ чц ци цАэзоС уЯжТ э бэмАзШнТ
ч оямсэц ць Шцэм нтЯцэСц цЯз о озьж О-
ьум чц ци шц оямсэЧТ озьц зумос бцШмсТ
м Шцэз э збн
т м яАнозШэнцзТ э я цум цж озчн шцЯ-
оСТ м яЯ оимтм:
 оисиз ьмоим ятАн Ян уццжТ оц
уШэ бас зоАцэ миТ о э ЯС Шцэм зЯцАм
 бцтэн =эц яэмубноС С яЯдс ;он а
очнмцшсТ ч эц ояАм ншсоС о энЯТ С Шц збсЧ ц-
бС ими озчмоэнцз СШиь яАцозяцэнС
 ;он а ядмунц ЯцэСТ С оуцмЧ оцТ ими а оим-
ШццТ  цнм эм
оц эь яАнозШэнцм збАмм иЯэмцТ н уц-
м яижэзЧ ьояШз эчэзЧ уцШуз ЗмцЯ эн я-
омн и уиАз уэь тм уАзьнЯ Ац ьэц о яАос-
бж яАнц мс нуз эцШнумээж бцтэн Шцэа О-
ьум уиА зШц ба язнТ эн яомн цдц уэьТ
иАаж оимтмТ ч Шцэднэм зЯцАм н яэЯз ЯШ-
э эц яАнцтШмс Я эн яомн тм уСуцж яиж-
эж н Амооимтмн цЯз бцтэн миТ ч э я цАн
чоц ош ими оЯцАс Ацтзсмц бцтэнТ н эни
ми н эц зтэм яАм уз чяоцуо нн озьз з ннчоц э озчнос Эу

 

ч имэзэ э ьТ Ацсць ьум Оэже ОАцц Яцо-
эон Ёомэ яцАцу СяэоинЯн жоимЯн яАцуомн
ячндм унэмонн =нэТ эмочна м шнц Яэьнц оэн
аоСч нэ яэоинц нэа тмЯцАнТ яЯз ч
эц ШнумнТ ч яАн эни обцАц мизЧ бсшзЧ
мАЯнЧ Гояунэ Нмоньэ оимтм:
 ?муэТ муэ Д у сэ Яэь Оми а узЯмц-
цТ оиси оцэ аоСч нэ бзуц з эн ?
 ч яэнн эцоЯцэЯ инчцо ц яАнэС ь -
Анс: н ми ЯэьТ ими о эм Ац цэцЯ ццэицТ 
 цн ,тнэMэЯэ ч С н оимШзТ ч н обАмос
з осиТ оиси о эм Ац цэцЯ ццэицN
Ацумэнц ьмонТ ч оц АмооЯцСнос н цЯ омЯаЯ
цАэзн оцбц оЯцц АмояШцэнц уз м
тШц ьояунэ Омцзоньэ ноС эм ьАц +нАжон
н эмяЯэн б эЯ Нмимэ =ммбэЧ:
 ОАЯц ць цмТ иАаж оимтм эТ эни нт
яАнозо зЧдн эц яААэн эн о м
 

Нмимэ ,тнэMэЯэ чмо я АС: «лц циТ и-
Ааж озШн ьояунэзТ иьум бмь н цЯзТ э
эц озьм Н чц циТ иАаж озШн ьояунэзТ иьум
 бцтШмоцэ н эцояАм цун Т  э эмоСднж
озьм ча уШэа ьзби яэСс э»
Оьум ЯмЯ ,тнэMэЯэз нояэнос оцЯс-
уцоС цТ э тмбц + АцЯцэцЯ цЯз ом ми
я Т ч э о АзуЯ оуцАШн м оэа ьум и-
оимтм цЯз:
 чмЯ бзуц зчшцТ цон а бзуцц оэмс Нц
оцоэСжцосN
 Э бзуц эцяАм нсэТ  цн омАаж омЯз-
Амж ДЯС ЯмЯ ,тнэMэЯэм нт цоэ оцЯ Цэ
эц ятАноС эн Амтз тм оЧ о Ч Шнтэс эЯз э
эц ЯШц ят нс ЧуСЯ оашмс о н оэа умШц
яцАцу оЯцАсЧ
Г АСТ ч э эц оэм у омЯь иэцм
Оьум унэ нт оаэ цж =Ан =эбэС имтмоС С-
эз ямо из н цАэзоС уЯж АмэцэажТ цц ояА-
он ць:
 л а оуцм о о нЯ яАн эниЯ?
 тмАзбн цьТ  цн оаэ а эмэцо цЯз тм цАшмЧднж зумА
2>
?
 ,мТ эмэцо
 л ШТ а яозян уожэТ оимтм =эбэжТ 
н цбц эц чцЯ оШмцс цяцАсТ С а н омоС
Шн а Т а уШцэ о цАшнс оэяязиз оц ь ими
ояижо нц цАэцоС и цбцТ о цАшн оэяязиз ьум
а зЯАцшс эц Азин уАзьь чц цимТ м Азин о -
ць цм
Д чцАцт эциАц АцЯС э аозян Ан имж-
оСиз уС о ць оаэм

 

лц ци нт ьАзяяаТ иАж ооС АжзАм Гээ-
утмэЯэТ о цАшн имиж- яАозяи Нмчмсэни
ьАзяяа ум цЯз тмяноизТ иАж цЯз ба аэцоцэ
оЯцАэаж яАнь АТ н яяАон эцон тмяноиз Гээ-
утм-эЯэз ГээутмэЯэ энЯмцсэ яАчц цц н оим-
тм яА нэн шцЯзоС:
 Зуцос эмяномэТ ч С уШцэ збнс цбСТ яэ-
Яз ум мж зчшц яжуцЯ эм очэаж бцАць а цус
иьум- зчноС оАмШмсоС эм Яцчм цяцАс яАнш
АцЯС яА цАнсТ чцЯз а ьум эмзчноС
 оуцмЧ оцТ ими а ь АнцТ  цн чц ци
2>
Зм цАшмЧднж зумА (уЯэ) яАаимэнц ЯцчЯ шцн ябцШуцэ-
эьн Яцоц о ГээутмэЯэЯ ашц нт уЯм
Нц зояцн эн яАжн н у муцмн ЯцА ус А мТ
ими озьм ГээутмэЯэм иниэз ць о уАзьж оАэа
Оьум ГээутмэЯэ я цАэзоС и эцЯзТ яАнь Ацээаж
бАоноС эм эць о ЯцчЯ ГээутмэЯэ зиэноС 
зумАмТ а мн о ж Яцч н тмАзбн эмямум шць Зм-
цЯ э цАэзоС уЯж
Цэ яШн озэузи уцШузТ иАзЧ ба ьум
уцТ тмяцА э озэузи эм иЧч н у омЯж оЯцАн эн-
иЯз эц яимта м эж уцШуа Оьум озэузи иАа-
н яоц ць оЯцАнТ имтмосТ ч уцШум нтА мэм
ичсС
Эм ноАнС бам Амооимтмэм ць оаэЯ Гээутмэ-
ЯэЯ

 

Г АСТ ч Цизб ,и уэмШуа тмЯцн: «чоц ь-
АСТ ч иэцц АцЯцэ эц бзуц ЯмоцА  эц
Яьз яэСс эь минц АмоцэнСТ ими янэаТ мтмнн
н имЯцнн бзуз АШумс яАциАмоэац ц ца эцтм н-
онЯ ьТ эмозян иэцц о цм нн эц ;он Ч-
ун тмузЯмЧоС эму энЯТ эн оц яжЯз Ицц ьТ
цон Чун яоЯАС яТоАэмЯТ эн з нуСТ ч
эмшц АцЯС Шц цос ЯмоцАм Амтнчэа ноизоо 
Цуэми Чун яАуШмЧ АмоозШумс ЯТ ч ЯнАуШн мц о н яоцуэнц уэнТ н яэЯз очнмЧТ ч
ЯШэ эц яАнмьмс зоннж Э яоауэ н
АцЯцэ эц ба мц»

 

Оьум ьояунэ =мьАиз ба цдц эм яАм м А-
ь оаэмТ уэмШуа э яАм ноС эм з \зим Ан
+зчнос миТ ч ць озьмТ я шнбиц яАнэС ьз-
ож цоэж чмдц о ць тСнэм тм цяАСТ аоАцн
я эцЯз нт АзШсС н Амэн ць ицэТ оцуо нц
чць =мьАиз зям о бсшж аоа +зьм ба ми
АмооАцэТ ч з Шц АмтуцоС у яСом н обнАмоС
о цАшнс оэяязизТ э =мьАиз яяАон:
 чоиАас оцбц Шн а цдц зояццшс А оцжчмо
зчшц яАнэцон Яэц уа
+зьм ябцШм чцАэз шнос о уж уС тСнэмТ
э зШц ба ояижэЯ АмояШцэнн уз м лцАцт
эциАц АцЯС э оэ м яяамоС яиэчнс о о-
бжТ э =мьАиз онж зуцАШм ць Оьум эн яАн-
ц мн о аТ =мьАиз яяАон о ць цмТ Омэ-
утмэЯэмТ яАонс озьз
 Э бам эцШнумээмС шнбимТ оимтм Омэутмэ-
Яэ озьцТ яэЯз эц бцояижоС +эяязиз умээЯ
озчмц эцзЯцоэ АуШмж озШнс о цЯз тСн-
эз
 

лц ци я нЯцэн мимьн яооАноС о АцЯС иАц-
осСэмЯнТ Шн шнЯн ябнтонТ н уэмШуа ба нтбн
нЯн я язн о яС уЯж ;ь Шцэм ояАонм з эць:
 Нц тмба н аТ ч ь АС оЯцАн?
 НцТ иэцчэ ШцN  цн э
 =а тэмцЯТ ч ЧбЯ озчмц чц ци зЯнАмц
си унэ АмтТ яАуШмм эм =Шэ зЯцАцс
 бцтэнТ эм яц бн аТ Ацтзсмц оэяязиз нн
оцуо нц имтэн яоАцуо Я оцчцэнС ь а НТ
ими ба чц ци эн зЯнАмТ ШмимС оЯцАс э оць
ятАэцц уС эць
+имтм эТ эм ашмТ э оиА цАэзмос Цэм
тмбн зШнм оямс уццжТ яАнь нм <мица
уС эчэь яцунэим н оимтмм:
 унм эм Амт цуиз н Яэц яимтмосТ ч С н-
уцмТ ими эн Ан чц цим обАмнос Яцоц эм о ц
цяцАс эмом АцЯС шнТ оиАццN
оц эьТ АзШн шнос иАинЯн ЯцчмЯнТ
ЯзШчнэм н ць Шцэм ашн нт уЯм о <мицмЯн Аз-
им Цэн н А мнос уЯТ ьуц обАмнос иАц-
осСэцТ н збнн у н нт эн Т Амэн яАн эЯ Ацсц-
ь чяоцуо нн ЯзШчнэз яАнь Анн и оэяязиз
Из ни и Десято

ЦуэмШуа озьм миэум +нэьээм тмцС ооАз о я-
оАээнЯ чц циЯТ о мн ць эм тцЯЧ н бн ць
эьмЯнТ яим эц яуояцн уАзтсС н эц АмтэСн н 
+мАцжшнэа яо ц мнос н Ацшнн:
 лц циТ иАаж бн уАзьь эьмЯнТ уШцэ
бас эмимтмэ
Jоашм эТ +нэьээ Я н:
 цунэи эц ЯШц ом мсоС эцтмиэчцээаЯ:
Ц ьТ и тмба мц зс +мЯзАмС н эц язоимц у
о ж ЯцчТ Амчн мЧоС оц бШцо м н бзууа ч
эмтнумэнц уАзьнЯТ бм чц цим уэа бас имтэцэа
?ЧунТ АмтэнЯм шнц уцАздн оСТ бан оомэа

 

ч Амимц ^С +еоэцз нэоиж убцонТТ и-
Ааж тмьм цэ «зс Ац Нмчм»
22
Т цос нтАцчцэнц
 яАнАуц имАЯа ч эЯ нтАцчцэнн ь АноСТ ч ^ж
+еоэцз язчн зоэц эмом цэнц оцЯэмуцмн
яАнэцням чцниж +Яцон н =мж +Яцон Цэ
эниьум эц тмяноа м эн яАнэцняа н эц яамоС н
22
Ан Нмчмм эцбТ тцЯС н чц цитмяЯэнсТ м оАмтз Шц тмба н оц ЗмцЯТ имтм -
шнос АцмсэЯ бЧТ э уцжо м я эмннЧТ н -
ьум оц нтзчцээц нЯ ом ць обо цээж ЯзуА-
осЧ ч ч миц яАнАум имАЯа

 

;онТ оиэз шнос о эцяАнСэоСЯнТ чц ци
оЯмШц Ячиз з м оЧэж н ьзби ау эц чцАцт
эоТ э цьи ояАм ноС о энЯн Э оАцуо оцузц
уцАШмс мжэц уАзьн Ицц ьТ цон чц циз
ь з яАннм иА с н э оЯмШц оЧэж цА эЧЧ
чмос з мТ оиА и эцЯз цАэцоС ояижэц Амоя-
Шцэнц уз м

 

Цта лмэс ба яАн оЯцАнТ иьум и- ояАон
з эцьТ ими зяАм Сс оАмэж Цэ цн: «Нц эн-
чць уожэццТ эцШцн зяАм Сс оАмэж цни-
узшэ ЦуэмиТ бас цниузшэаЯТ зяАм СС оАм-
эжТ чцэс Азуэ ;он уцжо мс эцАцшнцсэТ
оиАц умо оцбц тэмс яязонцсо оис-
из зяАм Сс оАмэж цниузшэ чцэс АзуэТ зч-
шц зяАм Сс цЧ оАь Иас оАьнЯ зяАм цэнноАмэж тэмчмц бас таоимцсэаЯ у ьТ ими
яАнтшн эцШцмцсэац обанС Цуэми Т и
яАС Сц оАьос яоц ьТ ими т тмС н оц-
бцТ оц Ам э ч аом Сц зшиз =эь н эмж-
уцоС ЧуцжТ иАац бзуз эцоАШэа о ьэцЯ я-
оц ьТ ими унэ Амт бШьнос? +Ацун ц Т и эцу-
ццэн мЧ ямоэос уаТ Яэьнц н эзн?»
Нци Я н:
 тэмЧ <АЯз РмтзЯм н <АЯз Жцэднэа
Оьум ць ояАоннТ ими а эн <АЯаТ э цн:
 РмтзЯ нЯцц чцаАц зьм н эц бзуц у ньмсоС
умШц озчмц оЯцАцсэж ямоэон Жцэднэм Шц
иАзьм Ц эцж ЯШэ оимтмс миШцТ ч эм эц цум-
ц АмтнчнС ЯцШуз убАЯ н тЯТ ЯцШуз АшнЯ н
я нЯТ н ЯШц тмимнсоС изум зьуэ

 

Цоэ эц яАм н я цуцэнС яАцуяноа мц бас
баоАаЯ эмчмц н иэццТ э эц АянсоС оцАц-
унэц =нмэн мутмэ-ЯэТ зоашм б эЯТ тмЯцн:
«минЯн Шц имчцо мЯн уШцэ бмумс имжоСиз»
 

\зимэ Аэьээ яАцяА ун о ць тэмиЯь и о С-
дцээниз эооЧ нт Цомин нТ ом шнос эмцунэц о о С-
дцээниЯТ оимтм цЯз:
 =ж тэмиЯаж Шцмц нтзчмс бзуунтЯ н эмуцц-
оС язчнс мшн эмом цэнС Э чц ци ноя-
эцэ цниж АцшнЯон
чоиАц яоц эь о Сдцээни оимтм:
 тэмЧ чц цимТ иАаж яАнчнэСц Ацу уАзьнЯ
Э Аэьээ Цэ Амо мн м Яэц уонэо м о ць
тэмиЯь Цуэми чцЯ ць уонэо м? Гмтм эо-
оЧ эц эм уС эцЯ энчць обцээь НмЯ эц яу-
бмц цьиЯаоцээ яАц тэонс уАзьн чцус Т
иь Яа я мннТ бзус э зЯэаЯ нн ьзяаЯТ омэ-
ноС эмуЯцээаЯ / мнс тэмчмц яАнчнэСс Ацу

 

АнозШн мС оеьзэз
23
Т /м Омьм-э-имЯн =момЯ-
Ан яАС С бсшзЧ яАцумээос ьум оеьзэ Ац-
шн зоАнс цЯз нояамэнцТ чба зтэмсТ ч мн-
оС ьзбнэм ць узшн =момЯАн нЯц баиэ цэнц
23
+еьзэЯ ьум ба изьм м ДэСозунс яин оеьзэмТ яу унс и чмьзТ бАмс дня-
цаТ иАаЯн бачэ яуимуа м уА мТ н ншс я-
Я яАн цо мс о ць я цнцС эЯзТ ч-
ба нояамс озьзТ оеьзэ эмьАц дняца н яом н н
эм яШцээц Яцо Оьум =момЯАнТ эн чцЯ эц
яутАц мСТ тС Азин дняцаТ э оАмтз Шц бШцьоС
Цуэми э яиэноС тСнэзТ о э энчць эц яА-
нтшТ н ьум баоА омТ яушц и эцЯз н
тС Амоимцээац дняца з эць нт Ази

 

Нци оимтм: «ч АцЯС омуа иАцяон эцж Я-
Шц имтмсоС эцоиси нэ Т иАац нояэцэа
АцшнЯон оАмШмсоС у яоцуэць ЦуэмиТ цон
АСум тмднэни эц оьмонСТ иАцяос иэцц иэ-
ц уомэцоС Амьз
Ан шзАЯц иАцяон унэ чц ци ЯШц м-
ШнсоС мжиЯ яАбАмсоС эццТ чба тм мнс цц
бцт бС ЦуэмиТ цон эцоиси ць оАмэни Т и-
Аац ШцмЧ бАмс иАцяос шзАЯЯТ эмяАм С эм
эць о ц о н <эмАцжТ тмднэнин тмЯцС иАмуз-
дцьоС оЯцсчмим н яуэнЯз Ац ьз чяоцуо ннТ
умШц цон цТ и яЯцшмн цЯзТ яжЯзТ ч яозян-
н яАЯцчн Т иАцяос оц Ам э яАнуцоС бАмс
шзАЯЯ ч миЯ озчмц ь АСТ ч омум иАцяонэмчммос я нэц омШумЧдн »
Изуунжоинж о Сдцээни Реутмэ тмяноа м о н Амт-
ЯашцэнС нэоиЯ ноизоо ц яи уцм мимэ-
бз ,Азьж о СдцээниТ зтэм б эЯТ зяАциэз ць:
 НцьШц о Сдцээниз яномс цэмчмсэниц
чцусТ иминЯ ба АшнЯ очнэнццЯ э эн баТ э
ноимтн эмЯцАцэнС цниь яи уцмТ яоисиз
омЯ эц зчмо м эн уэЯ АцмсэЯ оАмШцэнн
эЯз эц он яцАцум мс бзузднЯ яицэнСЯ
эцяАм нсэац о цуцэнС

 

Нци бАмноС и омЯзАмЧ о о мЯн:
 Нм оцэц ьАбэнца + Сь
24
аоцчцэ он -
Ацэнц:
,мШц цон чц ци эц чнмц Ян Т
Н оцАуцц о цЯ шцо зц я язн ноиАцээонТ
Иьн эниьум эц цАэзоС эць
 л миц э зс ноиАцээон?
Нм ч омЯзАмж оимтм цЯз:
24
ГАбэнцм + Сь оиця +зьм мАм-э =ннутмээ (84K:903): яАн-
у АэьТ зчцэьТ яэм н имньАм<м Амээцж эя н /эжмэ Цэ ба о-
омэ нт онца н зЯцА ,мутмж<з эм оА ц ОЧоЧ чяоцуо нн э
ба имээнтнА мэ ими бШцо нцАмзАа аТ имШцоС Чбншс яэтнЧ л ШТ цчз цбц
он Я:
оисиз оц эЯ ЯнАц :
чоць ншс изисэц яАцуом цэнцТ
зс ноиАцээон э оЯцАсN
Г АС миШцТ ч оцу мс я зн ноиАцээон
тэмчмц Шнс имШуаж уцэс миТ о э а зШц зЯцА

 

Г АСТ ч цон Амооцчс нц усТ яЯчнсоС
эм эць н яямсоС я эцЯз оЯцээаЯн омэумн-
СЯнТ о нцм оцтц иШм Цб эЯ я цумн о Сдцэ-
эниз ГеутмизТ иьум э ба Эу убэаЯн о цуц-
энСЯн эзШэ уАШнс

 

Цунэ нт озь =мцзумжАм +мьмЯн-э-имЯн яАм н-
оС Он обнАмс уьн н яоцноС эмэСж
и мАнАц ЦуэмШуаТ оС тц уЯм н тнАмС эм нуз-
дн я знцц ЧуцжТ э зоашмТ ими унэ яА Шнж
оимтм уАзьЯз:
 Г АСТ ч ямо из тмцСн Чун ьояунэм=мцзумжАм Цэм оц цдц яАуШмцоС
+зьм яузЯм: «Оми эц АшТ ч Ян мАндн
тмцСн АцтэЧ ЭТ уШэ басТ ЧунТ иАац яАн-
шн оЯцэнс ц Т и эмоСдцц АцЯС АмбмЧ
Эу Нм цАэцТ ь АС нЯцээ эн » Цэ ояАон
з яА ШцьТ ьуц э яАно унТ н иьум яАнбцШм
эм зимтмээц ЯцоТ имтмосТ ч ць мАндн я-
цАяцн яАмШцэнц н Амьн обнАмЧоС зШц эмэцон
тм цАшмЧднж зумА Цэ нтум бц ж инчТ тмАзбн
у н эцяАнСццж н цАэзоС и оцбц эм и мАнАз
Цб эж ноАнн зтэм чнэ эни нт оеьзэмм н озьз
=мцзумжАм ат мн и эцЯз уС Амооцу мэнС
 а яАноцунэноС и о нЯ мАндмЯ ямо -
иц н цЯ омЯаЯ эмАзшн яАм нцсо цээаж зимт ч
эЯ эц ЯШц бас оЯэцэнжТ яАм ум? ояАонн
ць
 чц ци нт яА нэцннТ  цчм озьмТ н я-
эЯз Яэц Азуэ яэСсТ чцЯ мшц аочцо нт-
н ь Анс Изусц убАаТ я Анц Т ч а
си ч оимтмн
 Нц тмШцэа н з цбС зшн? ояАмшн мЧ цбСТ
яАм ум нТ ч а зчмо м АцтэцТ эмАзшн уэ-
АцЯцээ яАм нцсо цээаж зимт н тмиэ оАмэа?
 цяцАс С яэСТ ч а ь АнцТ  цчм оз-
ьм ча з цАШумццТ ч С эмАзшн тмиэ н яАм н-
цсо цээаж зимтТ э з цАСЧ моТ ч С энинЯ бАм-тЯ эц оуцм эь ЦбMСоэнс э С Яьз цЯТ ч
оц Шн ац оздцо м ЧбС ШнсТ н э ос Шц ояАм-
цун эшцэнн Чуцж Шц чцэс ццэЧ о Ч
Шнтэс ЦуэмиТ иьум С зоашмТ ч Ян уАзтсС оз-
янн эцАм эаж бжТ С яузЯмТ ч яАцэцбАцьз з-
цЯ +мЯзАмСТ цон оуцмЧ нуТ ч эц зоашм эь
эЯз С ябцШм и Яцоз уцжо нС оЯь ба яА-
унс оцбц ШнтэсТ цон баТ эц цумС оаумТ цАэзоС
уЯж яоц ьТ ими Ян мАндцж тмАзбннТ э
э ба ба яянАмэнцЯ зн +мЯзАмС лба оц-
у мс я знТ эзШэ имтмсоС о цж уАмьццэ-
эж Шнтэн эЯзТ ом мСос цАэаЯ зн +мЯзАмС
н обЧумС омЯзАмжоинц тмя цунТ С бцт ицбмэнж
яАцэцбАць о цж ШнтэсЧ Ашз мо имтэнс ЯцэС эм
Яцоц
Эн о м яАнт цн онсэц яцчмцэнц эм чн-
э энимТ н яоцуо нн э яАциАмн АмтбнАмцс-
о Т оимтм ьояунэз =мцзумжАм:
 J мо эм озШбц оон чцэс ояобэаж омЯз-
Амж ШмзжомТ бцАцьнц ць
ч ими ь Ан о Сдцээни Имэиэж: «Нц умШн мж
чзШж онаТ э ямьмжоС эм о Ч обо цээзЧ
2K
Т -
2K
ч СяэоиЯ бзуунтЯц ЯШэ яАоцунс у ц цэуцэцнн Цуэм эм-
та мцоС мАнин и уцмц миццэ эм ооАмумэнн н ЯноцАунн Изууа
,АзьмС эмта мцоС утнАнин н яАнта мц эм язн и яАо ццэнЧ ям-
ьмсоС си эм о н онаАцшнос яАша н бзуздн Яаоцж н эц Шн н я-
оцуэц эа тмбм ьум чцнинж зс оцьум бз-
уц з цбС яцАцу ьмтмЯн»

 

\мЯнсэац Ацни нн ьояунэм +Ям яу эмт мэн-
цЯ «ниээ ЯмАимон» бан омЯаЯн уАц энЯн я-
энн ЦуэмШуа ць нЯцэнн озчноС яШмА н уЯ ба
бMС ямЯцэцЯ
 =эц эц Шми уЯм н ьТ ч эцЯ баТ умШц
цон э оьАн умТ оимтм ьояунэ +Ям чцус
оц э ЯШэ оомэ нс оШмцЧ ншс ЯТ
ч эц Яьз оямон о н оцЯцжэац Ацни ннТ иАац
С СЧоС омЯаЯ ццээаЯ оиА ндцЯ Яць Аум
 жуз ьАСднж уЯ н аэцоз Ацни ннТ -
т моС унэ омЯзАмж нт чном ць озь
 а эц оЯШцшс эь оуцмсТ яЯз ч уЯ зШц
уьАмцТ оимтм ьояунэ +ЯмТ н оц обАм шнцоС
тмоЯцСнос
Э чц ци эц нчмоС иАмоэАцчнцЯ н эниьум
эц ба яцтцэ тСнэзТ э ць тСн озьн тм Т ч
э уцм оц эмчмм у иэцм
 эниьум эц аАзчн о ць тСнэм АзуэзЧ
ЯнэззТ  цчм омЯзАмжТ яЯз ч ба онш-
иЯ бцттмбцэТ э С ццС оцбц АцшнЯос унэяАциАмоэаж уцэс умс тм эць о Ч Шнтэс ОмШцоСТ
э уцэс эмом Д э яАаьэз ямЯС
Оьум уЯ уьАц н ьэс яз Т тСнэ оимтм:
 ,м мжц эмжуцЯ омэин эь оЯцсчмим Оми
ШмсТ ч э яьнбN
оц янои ць ц бэмАзШнн уэЯ нт я-
ЯцдцэнжТ иАац яАнцьмн и ШнаЯ иЯэммЯ О-
ьум ць яцАц цАэзнТ нт Шн м яцим иА с Цим-
тмосТ ч озьм оиАа оцбц Шн н яШн зум
оцЯцжэац Ацни нн ьояунэм +ЯмТ оцуо нц чц-
ь эн о оцЯ эц яоАмумн яШмАм + ц яА н
эмта мн «иА м мС Ауо эмС»

 

Цунэ чц ци я цум оцузЧдцц: «оцу мц-
н Амунцнн „Д-цтнэ“ уязоимЧ уэз шнбиз АнэС-
 очнмсТ ч э АмунцнС ьмумэнСТ уэми уцж-
о нцсэон э эц ми лба збцунсоС эЯТ у-
омчэ ояЯэнсТ ч нцАьн< „н“ тэмчмц „яцАц-
Яцэа“ ,мШц цон а яАцуоимШцшс оцбц зумчзТ он
цбц оуцмс ч- эц миТ н эм бцАэцоС эцзумчцж
Д Шц АцЯСТ цон а яАцуоимШцшс оцбц эцзумчзТ
э яозяншс яАм нсэТ цбц я цтц
Оьум Оэ<зцнж ь Ан: «;он С бзуз АзунсоС
Яэь цТ чба яончс уэн си яцАцЯцэа („н“)ТС эц бзуз о цАшмс шнби»Т э нЯц нуз эц нтз-
чцэнц «Д-цтнэ» Оэ<зцнж з цАШумТ ч цон чц-
ци яо Сн Яэь ц нтзчцэнЧ яцАцЯцэ н яАм нс-
эь я цуцэнС эм зн убАмТ ць яозяин бзуз бцт-
зяАцчэаЯн»

 

/нАмэ Гэбэж ба уэнЯ нт РацмАцж оцЯн и-
янжТ иАац яАСЯаЯ шзАЯЯ тСн т ашцээос
оАмШцэнн яАн +нутзьмумиэ
2O
 чяоцуо нн ць яАн-
ьмонн омс уэнЯ нт
<ьэьШШэШ
ьояунэм ДэСоз
ЦуэмШуа ГэбэС яАньмон и оцбц уЯж ьояунэ
/оим м
 чоц яэнн тэмЧ ЯзШцо ц ЯмоцАм ГэбэСТ 
оимтм ьояунэ /оим м +ауэТ ч миж оЯц-
аж чц ци аэзШуцэ тмэнЯмс ос энтизЧ уШ-
эос чаТ эм цАэцТ Шнумн чць- уАзьь ;он
ба а бан ЯнЯ озьжТ С ба яШм м мЯ я-
нэз о ць ооСэнС
Нц яААэн эн о мТ Гэбэж омТ ашц эм ц-
АмэузТ я цАэзоС нцЯ и уЯз н яЯчноС
 ;он ба С ба озьж тСнэм эь уЯмТ С ба
туцос эц ЯчноСТ оимтм э
2O
РацмАн оцЯн иянж нэаТ иАац яАом ннос бн ц яАн
+нутзьмумиэ >K83
 

Оьум о Сдцээни ,мжЧ нт +мэоЧ я ат з яАнба
и бсэЯзТ цЯз оимтмн:
 Э чц ци си ч зЯцА
 +ЯцАс эц Яьм эмозянс э АцЯС ози =-
Шц басТ э зЯцА оцуо нц эцзЯць цчцэнС? Ом-
иж ятАN
,иА оц цдц эц зшц н зоашм эн о мТ онуС
я уАзьзЧ оАэз
ЧJц„м
Цэ АмооцАуноСТ ашц нт-
тм шнАЯа н оимтм:
 оашмТ ими мшц яАцо Сдцэо оимтмнТ
ч чц ци зЯцА оцуо нц эцзЯць цчцэнС -
оисиз С эцяаэаж уиАТ э яэц Яь бас
ми Н С оашмТ ч о Сдцээнин нцц АСЧ он-
з бзуунжоиь Змиэм имШнц эмЯТ ими а зЯцц-
ц т Амдмс чц цим и ШнтэнТ цус бцт миь яу-
 цАШуцэнС бзуунтЯ эц нЯцц оЯаом
Э тмуц ,мжЧТ н э ячз о мТ ч ими о С-
дцээни эц нЯцц яАм м ятАнс бзуунтЯ
 уцжо нцсэ яимШз мЯТ ими т Амдмс и
Шнтэн о яЯдсЧ Ян аТ  цн э си я-
уШунц эцЯэьТ Яэц эзШэ яуь нсоС Д оим-
тм эТ э зшц АмЯ
чоиАц э цАэзоС н оц Яцунмцнн АСуЯ о я-ижэниЯ лцАцт эциАц АцЯС яижэни эмчм уа-
шмс н тмшц цноС Г АСТ э яАШн цдц яьум
оисиз эз ноАнЧ Амооимтмн омЯЯз о Сдцээн-
из мээээзТ энимиж яуь туцос эц тЯШцэ
Оьум з ,мжЧ ояАоннТ ими э ЯноСТ э цн:
 ч эмшцж оциц эц яАнэС Шн Сс ЯцА цц Т
яэЯз С эц тэмЧ энимиж ояццнмсэж Ян а 
яАо иАа о ц оцАуцц уС бзуунжоиь ЗмиэмТ
цАэзоС АмЯТ эмчн иАинж ЯцчТ иАаж и-
ьум- ба яумАцэ АмЯзТ н ояАСм ць о цж Ямэ-
нн ЗмцЯ С бАмноС и яижэниз о Ян ж: «;о-
н онм бзуунжоиь Змиэм оздцо зцТ оАмтз Шц т-
АмдмжоС и Шнтэн» оисиз С ба нояэцэ Ацшн-
ЯонТ цон ба яижэни эц цАэзоС и ШнтэнТ С эц тм-
узЯа мСос оиАа ба оцбц Шн н зЯцА АСуЯ о энЯ

 

Оьум ЯмЯ ГАутмэЯэ яАм ноС и о Сдцэ-
эниз эцзьЧ ЭуТ чба я цум цЯз бзуунт-
ЯцТ эцзьЧ оимтм:
 ИзуунтЯ цАьмц ЯаоСднж АмтзЯ чашц э-
ь эц ЯзАон ,С мо ими уС нэм з ЯцэС цос
Ашцц яу цАШуцэнц эь Онмжоинж нцАьн<
«Ямузшнц» язчмцоСТ цон и нцАьн<з «оЯао»
яАнбм СЧ оэ з «чц ци» ЦЯцнЯТ ч «оЯао»яуАмтзЯц мц «Яашцэнц» Э тэмчнТ ч иьум чц-
 ци ЯАмчмц ЯашцэнцЯ о ж яунээаж АмтзЯТ
э омэ ноС ЯмузшэаЯ =Шц н чц ци бас
бцтзяАцчэаЯ эм зн +мЯзАмСТ цон э яАуШмц
Яаонс? мьмЧТ а оуцмцц нт эь а у

 

Оми ь Ан унэ омАаж омЯзАмжТ тСс Амьм эм
яц бС оц Ам э ч оиз яжЯмс янцз /С
ои нун яцАцу обж аоСчн янцТ э эц тмЯцчмц
эн уэж нт эн Т иАЯц жТ иАмС уШэм омс ць
убачцж
Ицц ьТ ь мТ иАзЧ чц ци тС эм яц
бС яоц ьТ ими тмС н: « тсЯз яцэ нэм
мин - уояц м »Т эмта мцоС
,ТРц„сбР-Ш бсшм

 

ч
LШJТсбь=
унэ нэ ь Ан:
 Оьум С оАцчмЧос о АмьЯТ Яэц имШцоСТ бзу С
Шз сЯз эЯз С чмо язчмЧ СШцац Ам-
эцэнС Н а оАмШмнос о ЯэьнЯн нт цоэаЯн н-
эмЯн н эниьум эц бан Амэцэа чцЯз э ми?
,Азьж цчмц цЯз: Оьум С оАцчмЧос о АмьЯТ э уцжо нцсэ
эмяЯнэмц яАцба мэнц сЯц Н цон яАн эЯ
Яж зЯ яАцба мц яицТ э яубцэ эчнТ тмАцэ-
эж бцуэаЯ зээаЯ о цЯ ;он С эмчнэмЧ яцун-
эи миЯ ооСэннТ С тэмЧТ ч эц Яьз бас Амэцэ
ч ч чз о зц нэ Яьэ цэнц нонэа
РзШцжэмС язСТ яямумС узТ цмц Анишц-
Я Г АСТ ч цон яЯцнс цц эШЯ нн ом-
нс эм эцж оцу тзбмЯнТ эм жуц уз Ицц -
ьТ цон тСнэ чмо ноС нн ими- я-уАзьЯз
ноястзц АзШнцТ ЯцчцэмС язС яАнэцоц цЯз зумчз

 

ЦуэмШуа ьояум Ц мАнТ Онж н =н уцоСнц-
эцЯ тАмоц бан омуз Яцоц о ьояунэЯ ДэСозТ
иьум обн онэц ьэцту
27
 Дт ьэцтум аццн
оа н ьояум Ц мАн н Онж ноязьц збцШмн яАчс
Цуэми ьояунэ =н уэз тм уАзьж оэнЯм о о
о ць нцмТ э энизум эц збцьм
ч уАзьж Амт ьояунэ ДэСоз озшн эм ШмА эц
имшмэа н яАньмон Ямсчни яАноцунэнсоС и
эцЯз Оьум имшмэа эмьАцносТ эн эцтмяэ эмчмн
ямсоС , ц АцбС ноязьмнос н оАмэннос Цу-
27
Ц мАнТ Онж н ы_mo уц СажТ уцоСаж н унээмуцмаж оаэ сС
изьм м ДэСоз ДЯцэм эн язчнн эмт мэнж о н муцэнжэми ьояунэ =н эц ноязьмоС Цэ яубАм имш-
мэаТ оимн шнцоС о ШмА эн н яШн н бАмэ

 

,С нтзчцэнС Яцунцнэа Эьзн мэ яАм ноС
уЯ омАь Ёонум Днмэм Амжэц Имэц Эу ч
э АцЯС ябнтон Шн ЯмоцА ЯцчмТ о иАаЯ -
мэ АцЯС АцЯцэн тмэнЯмоС J эь ЯмоцАм ба
миШц зчцэни-АеэнэТ иАаж уэмШуа яушц и -
мэз н оимтм:
 +цьуэС С обнАмЧос оздцо нс ум эцц эмЯц-
АцэнцТ иАц С аэмшн мЧ зШц Яэь ц оимтм
цбц б эЯТ яЯз ч а Яж ум энж уАзь
ЗмцЯ э зшц мэ ячзС ч- эцубАц ць
о м н яоцу м тм энЯ чоиАц мэ з нуцТ ч
о уАзьж оАэа и Ацэнэз яАнбнШмцоС чц ци
яццэж шСяц А уС ЯнЯ чц цим шСяцТ Ац-
энэ онсэ зумАн о нЯн эШэмЯн я эШэмЯ чц-
цим шСяц Оьум чц ци ьСэзоСТ Ацэнэ ошнб
о эць шСяз н ьАЯи тмС нТ ч обнАмцоС цЯз
Яонс оисиз чц ци ба тмоньэз Амо-
я Т тмАзбнс ць имтмос эцАзуэ чяоцуо нн
Шьцсца бнШмжшн уЯ оц ими унэ ятуАм Сн
Ацэнэм Г АСТ эн умШц яАцумьмн цЯз уцэсьн -
мэ Чбн Амооимта мс эз ноАнЧЦуэмШуаТ иьум о Сдцээни Jэь нт =мцзонЯа э-
чсЧ шц чцАцт ьАаТ ць омэ нн Амтбжэнин
 чц ци нт эж ЯцоэонТ м эц оАмээниТ оим-
тм эТ яэЯз з ЯцэС эц уцэцьТ э а ЯШцц тм-
бАмс ЯЧ уцШуз Ашз моТ ом сц Яэц Шнтэс
 л ШТ эмшн зоннС бан эмяАмоэаЯнТ  цн-
н Амтбжэнин  С уцШум эмЯ эц эзШэм Д эн
у нэзнос умсшц я уАьц
Нц зояцн эн яАжн н у муцмн ЯцА Т ими Jэь
иниэз н 
 эмАзшн тмя цус: «Нц ьн»Т оимтм э ч
тмЯцшмцсо ц С тмбаТ ч з ЯцэС ишцсиц цос
унэ изои оцАцбАм ДоиАцээц оШмцЧТ ч бЯмэз
моТ иьум оимтмТ ч з ЯцэС энчць эц ч э оц-
АцбА ШмзжомТ тсЯнц ць
Рмтбжэнин бан ми АэзаТ ч яоАньнос
Яэм н н омн ць зчцэнимЯн

 

ЦуэмШуа Эу чцаАц нн яСс ммЯ обАм-
нос уС ньАа ь ч имиж- ЯЯцэ ньАа унэ ом-
ЯзАмж ашц збАэзЧТ м уАзьнц цЯ АцЯцэцЯ тм-
цСн уАмиз ч Ацтзсмц унэ чц ци ба збнТ я-
ьмо о ц н цмАноС бцояАСуи Нм шзЯ яАнбцШм
озо м шнж омЯзАмж JояижцосN чмшм ооАм энчць эц он ЗмШьн-
ц мЯяа н ят сц Яэц оимтмс о ц о N о-
иниэз э
Оьум мЯяа бан оэ м тмШШцэаТ н оц зояин-
носТ э омЯзАмж а мн Яцч н Азбн ь з у-
эЯз нт я туАн шн 
 =С омЯзАмжоимС зумчм нтЯцэнм ЯэцТ н С эц
зчмо м ямо ицТ оимтм э яоцуо нн 
;он э бзуц яэС ими Ямузшнц о Яцж оАэаТ
Яэц яАнуцоС о цАшнс оэяязиз ,мШц цон эь эц
озчноСТ Яэц эцчць бзуц цнс ЧуСЯТ иАац
знчм ЯцэС ЯТ ч С обцШм змц ч эЯ оз-
чмц Яэц Шц омэцоС си о цАшнс оэяязиз 
тмАзбн чц цим яЯзТ ч ШцмЧ зЯцАцс ими я-
бцунцс АмьмТ м эц ими яутАц мцЯаж Азоон
Оьум оеьзэ зоашм б эЯТ э я мн омЯз-
АмС

 

,цоСс оцяц язцшцо мн ьАм ,жуС у
ь ЯцомТ ьуц о уэж оАэа уАьн тнСм яА-
ямосТ эн эмчмн яАу ньмсоС яцАцу чцэс о-
АШэ Д мн оАм Т н эьн з эн уАШмн чуАзь
чц циТ иАаж шц яцАцунТ ояиэзоС н зям
яАямос Цом шнцоС омэ ннос н зШмоц тмяАн-чнмн:
 ЦN ОмимС ШмосN
Н Т и зямТ тмиАнчм нЯ оэнтз:
 Нц бжцос Оьум С ямумТ Яэц эц ба оАмшэ
цяцАс о Яэж оц яАСуиц Рмэсшц С узЯм: «Д
ч С бзуз уцмсТ иьум зямуз?»Т яэЯз Яц бцоя-
ижо эц цум ьАмэнц Н оцжчмо С зояиноС
28

;он а Шц Шцмцц бАцон яижТ оиАцж ямумжц
оЧумN

 

/уте А м-э-имЯн уэмШуа обАм о н зчцэн-
и бц а ноизоо н бАмноС и яАом цээЯз
<нтнэЯноз о яАосбж яАцуцнсТ и нт ць зчц-
эни оЯцТ м и дцузшцэ Цэ цц зчцэнимЯ я
уэЯз яу унс и <нтнэЯноз
 ;он <нтнэЯно оимШцТ ч а «оЯц»Т а у-
Шцэ омАмсоС цдц бсшц ;он э оимШцТ ч а
«дцузшцэ»Т а уШцэ яэосЧ яАцтАцс о Ч
Шнтэс Рцчс нуц ЯТ о чцЯ а АуноСТ н яэЯз
туцос эцчць оаунсоСТ эмом С /уте имШуь
зчцэним
/нАоэ ,ээутмэЯэз ба ьум у цэмуцмс нн
28
АнЯцА эцяцАц унЯж ньАа о : о «зояинсоС»Т тмяномэ-
эц инмжоинЯн нцАьн<мЯнТ тэмчмц миШц «зямос»Т н «уоньэзс»Анэмуцмс ц JомШн мСос яцАцу <нтнэЯноЯТ
э Ацшнцсэ оимтм цЯз:
 ;он а яАчцц з ЯцэС эм нцц ￿
эMчцс3ч?
С
тмАзбЧ мо уэнЯ зумАЯN

 

;он эзШэ ч- оимтмсТ ь Ан бцт яАЯцуц-
энС ;он а бзуцшс ь Анс ятШцТ Чун яузЯм-
ЧТ ч а яАм уа мцшсоС Ицц ьТ нэьум эзШэ
шцЯнс обцоцуэним о цж АцчсЧ ч уяэцэнц и
зЯцоэ оимтмээЯз о зТ а уцАШншс аошзЧ я-
бцузТ цон оЯШцшс эмзчнс о ць обцоцуэним чц-
Яз- яцтэЯз уС эць ми эзШэ уцжо мс эм
зн

 

+ Сдцээни Рцж оимтм: «+мЯзАмн баа уэцж
бсшц оць бСнос зЯцАцс иА мн Цэн эмуцС-
нос оАцнс о Ч оЯцАс эм яц бн а + Сдцэ-
эни Шц энчць эц уоньэц эм знТ цон эЯ
э эц бзуц яуАмШмс нэз ;он чц ци Шн ц
зцунэцэнн н нтбцьмц бдцо мТ э Ямузшцэ с-
и Шэац Яаон тмом СЧ ць очнмсТ ч э оЯ-Шц уончс чць-Т ьАмШн мСос уАзьн чцус
умШц цонТ яАцба мС зцунэцэннТ э оуцмц ч-
убАцТ э эц я цумц бзузднЯ яицэнСЯ Амун-
цнн о ць имэм»

 

J миэум +нэьээм ба озьм я нЯцэн АЯмАн Ину-
тээ-э-имЯнТ иАаж яьнб оАмШцэнн оц оЯцА-
н АЯмАн уШэос иээь нэм яАн ьцэцАмц тм-
эС ць оцЯэмуцмнцэнж оаэ ут ЦуэмШуа чц-
 ци нт ьАзяа ут ба СШц АмэцэТ н яоисиз
иА цчцэнц нт Амэа эц яАциАмдмосТ ут цц
цЯз аянс Амо А яЯцм ьэцуж шмун уц
 уАШз о цж ШнтэсЧ Оми С Яьз янс шмун-
эаж яЯц?
 Омиж оЯцаж нэN оиниэз ут ц 
а яАм нсэ АмоозШумцшсТ э яАцумээос тСнэз
цн эмЯ оямон оцбц Шнтэс н ябцунс эм яц бн-
а л ШТ миЯ озчмц С аясЧ о бж Д у-
т ян нт чмшн н яцАцум цц АмэцэЯз о бмь-
умАэосЧ яАнэС цимАо Т н э цЯз яЯь
Из ни и Одиннадцато

ч «ЗмЯцим тмиэм бц а ноизоо » ь АноС:
Анэцня: «+эмчмм ябцунТ тмцЯ оАмШмжоС» Я-
Шц бас аАмШцэ у зЯС о мЯн: «бцШумж тмАм-
эцц» Азуэ зчцэнн цьи бЧ + яСсЧомЯн
яАцумээаЯн ЧусЯн ЯШэ ябцунс уцоСнаоСч-
эзЧ АмШцоизЧ мАЯнЧ
;он яоц шзАЯм иАцяон яАн эним а аэзШ-
уцэ озямсТ зчшц нун эц я ьм эж уАьцТ м я
б уэаЯ
+ н збна н Амэцэа нэ оцузц ом Сс
эм яц бС нцЯ энтТ ь ж эмяАм цэнн Амьм
эСэТ ч нэз яАннчцо зц бас яцА аЯ
эмямуцэнн н яоцуэнЯ озяцэнн Оьум яАнуц
АцЯС мми мсТ нэ ззчн яу уСднж ЯЯцэ ч
Шнумэнн яу уСдць ЯЯцэм нэ эц зязон оз-
чмС мми мс

 

ШцЯ бачэ очнмцоС чцэс СШцаЯТ уэми 
АцЯС тСнС иАцяон нн уАзьь оАзШцэнСТ иьум
Чбж Янь эм ь з Яьз бАзшнсоС оАцаТ яз-нТ имЯэн н бАц эмТ э о оцЯ эц яимШцоС минЯ
Оьум ьЧ я уцмЯ эм уноС эм яАнцЯц з оеьзэмТ
о яим эм эць зям эцоиси бмЯбзи а Яцчцж
Цэ баоА яуэС Азин цА Т н Яцчн эц тмуцн ць
ч уАзьж Амт оеьзэ цц ЯмоцАз ьЧ тмжн и эцЯзТ
м омЯ ом тм шнАЯж о бмЯбзи аЯ ЯцчЯ Азим Т
ь аж зумАнс ць чжуСТ ЯмоцА ьЧ ьАЯи оим-
тм:
 ЗмиАжц ьмтмN Э яозШн мЯ зАиЯ
Оьум оеьзэ цАэзоСТ ЯмоцА ьЧ озян тм шнА-
Яз н тС Яцч з эць нт Ази

 

;он а бншсоС ямос оАца яАн энимТ цЯ
омЯаЯ а ншмцшсоС бШцо цээж тмдна Н цон
а эц Шцмцшс ямос оАца яАоь оуммТ м
ншс оАца яАом цээь нэмТ эцбцом умАз-
Ч цбц тмднзТ иАж а яАоншс

 

чцАСэац иисчнин ноястзЧоС яАн цээа
Ямэц Ам уС яАцуццэнС эмяАм цэнС цАм Нч-
эац ммин эзШэ эмчнэмс о яу цАцээж оАэаТ мо эм цАцээж оцузц АмтШньмс иоАа ;он тэн-
имц эцб унЯос зтэмс эмяАм цэнц цАмТ эзШэ
а цшн мс цАСэац иисчнин

 

Гояунэ Аин тмС нТ ч э эц ят н о нЯ эм-
оцуэнимЯ нтзчмс цээзЧ миниз Цэ оимтм: «;он
эм яц бС эмчмс АмоозШумсТ энЯ АмоозШуцэнСЯ
эц бзуц иэцм ИмьАмтзЯнц эниьум эц ябцун Ам-
ьм =цэсшц оць э АцбзцоСТ иьум чц ци им-
тмоС яцАцу ь Я ньАм ч миЯ озчмцТ цон чц-
 ци иьум-нб нтзчм цээзЧ минизТ э эмчэц
оЯэц мсоСТ н ць оЯэцэнС эниьум эц яАциАмСоС
=н эмоцуэнин эц бзуз нтзчмс цээзЧ миниз»

 

Гояунэз Нмоньэ яАнэмуцШм о м:
«ОмШуаж Яуж омЯзАмж уШцэ бАмнс эн-
Ямэнц эм уэз обцээос Оьум ЯнАэц АцЯС э
озшмц яАцумэнС яцунэим Т э эниьум эц уШцэ
ояАмшн мс оцбС: „Оми миж онзмцнн ЯШэ ба-
 яозянс зчшц?“ убэац яАоа эц уШэа
тэнимс эниьум чцусТ цон оЯэцэнС чц цим ум-Ч оцбц тэмсТ иьум э эм уноС з оцбС иЯэмцТ
Амт ц э оЯШц ябцунс эм яц бС?»
;ос миц нтАцчцэнц: «Оми а ба эн бан боС-
цсо мТ нэ уШцэ бас нояэцэ АцшнЯон я-
бцунс цА ц иясц оцьум оцузц уцАШмс эмь-
ц» ,мШц цон бЧ озчнос ч- эцяАцу нуцэ-
эц н а Аноизцшс ШнтэсЧТ эниьум эц оцузц ЯцэСс
о н эмЯцАцэнС

 

миэум +нэьээ уэмШуа оимтм:
 ;он ба эмшцоС чц циТ иАаж оЯь ба збнс
ьояунэм ДэСозТ С ба эц тмЯцун бмьумАнс
ць
Jоашм эТ унэ Анэмуцмнцэнж Чэшм я-
озян эм озШбз и ьояунэз ДэСоз ЦуэмШуаТ иьум
Ямсчни з нуцТ ч ць тСнэ шц и оэзТ э яА-
эни яин ДэСоз н зумАн ЯцчЯ я ць яоцн Го-
яунэ ДэСоз э АцЯС Ячм чнм озАз ооцу-
эцж иЯэмц Jоашм шзЯТ э баоА о мн Чэ-
шз
ч АцЯС Амооцу мэнС нэцнуцэм Чэшм чцоэ
отэмоС оцЯТ н ьум ьояунэ ДэСоз Я н:
 Оьум С яАнэнЯм цбС эм озШбзТ а яимтмоС
Яэц яАциАмоэаЯ озьж цяцАс С цдц бсшц Аэз нЯн уонэо мЯн
+ энЯн о мЯн э яАм н Чэшз бАмэ и
+нэьээз
29


 

ЦуэмШуа ятуэнЯ цчцАЯ эцоиси омЯзАмц нт
ОмАмцз обАмнос Яцоц н ньАмн ь =моцА Онм-
бммиэ эмбЧум тм ньАжТ э иьум э ум ньАмЧднЯ
о цТ унэ нт эн бАоноС эм эць о ЯцчЯ Оьум
ЧунТ иАац бан ябнтон омэ нн АмояС-
ом шцьоС ньАимТ ЯмоцА Онмбммиэ дняэз иэ-
чни <ннС цунэо цээж ьАСдцж о цчн н оимтм:
 Ашз яАдцэнСТ С яозян яАЯцчн JумА
ЯцчЯ яАншцоС я уоиц уС ньАа  о оцЯ эц
яоАмум
+ цчз тмШьн э с н ояасчн аж ньАи яушц и
ЯмоцАз о чмшцж омиэТ ШцмС яЯнАнсоС о энЯ ьум
Онмбммиэ Азбн цЯз ь з уэнЯ зумАЯ
 J ЯцэС ба АмтАзбцэ бцуАТ тмС н эТ н
яэЯз Яэц ба Азуэ имтмс ояАн цэнц Цу-
эми цЯэц Яэц зумос б Стмс эьз эминуиж
н яцАцсоС эм уоиз уС ньАа ь ми Яэц зумос
29
Оьум нЯцн Яцо яномээац обанСТ +нэьээ н ДэСоз бан АмШ-
узЧднЯн умжЯеТ жоим иАа эцоиси Амт оАцчмнос эм яц
бн аоуцмс э АнтэцоС эн о мТ э ноязон я-
оцуэнж ту 

 

Ннч эц яАнчнэСц бсшц оАмумэнжТ эцШцн о-
Шмцэнц чоц Яа ШцмцЯ эць нтбм нсоС ЦуэмиТ
иьум Яа узшц цэа нн яум цэаТ Яа уцжо з-
цЯ яАЯцчн чяоцуо нн ояЯнэмэнС бцт-
АмоозуэЯ я цуцэнн тмом СЧ эмо Амоимн мсоСТ
н ьум Яа чз о зцЯ оШмцэнц эЯз Яа уШ-
эа оАцЯнсоС и ЯзТ чба эниьум эц ямумс уз Я
яцАцу нцЯ эц тьу н чАцтЯцАэ эц Аму мсоСТ и-
ьум эмЯ оязо зц зумчм

 

ч эмом цэнС ЯмЯ ,тнэMэЯэм:
«Нможчн ос ябцШумц оц Ан Ста мж умШц
ШмАцэь цаяцэим
АуШмж яАншяАн мс бцьздзЧ шмус
лц циТ иАннизЧднж цбС иАаТ эц яцАян
тмь Ам
лц ци Шн ц о цЯ цицТ э ць нЯС яАцбзуц
у иэцм АцЯцэ,цэсьн эмжн цьи /Ашць чц цим эмжн Азу-
э
Ажун о эмоСднЯ чц циЯ оэЧ ЯцА Т н э
оШц цбц эц Яцэсшц оцЯн Амт
+яАмшн мсТ иьум тэмцшсТ тэмчмц яозямс
цШн +яАмшн мсТ иьум эц тэмцшсТ мбоЧэ
эцб унЯ
Зм Амчн мж о н эмЯцАцэнС ньин ооэа
ШнАи иАа мс А н тц мс яАнозо нн уАз-
ьн Чуцж эцяАннчэ Оьум тц мцшсТ яАниАа мж А
Азим Я нн ццАЯ
+ЯцээзЧ шСяз н шцЯ оцузц эонсТ эми-
эн н яцАцу»

 

Цоэ эж яАнэцня бц а ноизоо оон ЯТ
чба эмямумсТ эц узЯмС Шнтэн н оЯцАн ;он яА-
н эни яозямц ми ШцТ э н а уАзь уАзьм онц ч
эЯ озчмц но у яцунэим Ацшмц онм уз м н озус-
бм
Нц оцузц яимта мс уАзьнЯ иЯэмзТ ьуц а
ояншс лмоа ьзбиь оэм эм Амоо цц миШц чцэс
мШэа Цб эЯ эцстС тмба мс ми ь АноС яАц-
умэнн Нмьм мЯм Дэозиэ
 

Оьум яАм СцшсоС эм жэзТ оцузц тСс о о-
бж Яцши о АноЯ ЦуцШум нэм уШэм бас оуц-
мэм нт бмАозчсцж шизАа ьум эцж эц тм цузоС
шн ч АцЯС унцсэа я у шн яАнчнэСЧ
Яэь я
Оьум оАцчмцшсоС о яАн эниЯТ я ць эцшэц-
Яз нуз ЯШэ яАцуцнс ць онз ;он ць ь-
м эмиэцэм яцАцуТ э имШцоС оЯзьаЯ н яэЯз
онцэ ;он ць тьСу зоАцЯцэ цА Т э имШцоС
бцуэаЯ н яэЯз омб ми ьмон яАцумэнц Нм-
цзЯэ ээАн

 

;он нэ яАн Стмэ и Шнтэн н оЯцАнТ э энчц-
ь эц он =Шц яимтмсоСТ ч нтАцчцэнц: «Цц-
цзоАцЯцээос АШумц уАзьнц уонэо м» -
эоноС и бачэаЯ ояобэоСЯТ э <минчцоин
эцЯ нуц Ацчс эцяАн Стмээон и Шнтэн н оЯцАн
НцяАн Стмээос ят Сц чц циз о цАшнс оцТ
ч э яШцмц ч ж ЯцАцТ иАж бц ац н уАз-
ьнц ноизоо м яАбзШумЧ чц циц мизЧ эцяАн С-тмээосТ эн яАнбнШмЧ ць и зн
лба зояинс АмтзЯТ эзШэ яАьнс оЧэз ч
эЯ оциАц лба яцАцомс оцАунсоСТ эзШэ оуц-
мс Шц омЯц ;он оЯмтмс оЧэж бТ э Шц
яЯьмц ч шиц оАцсба нт зим ЯмоцАм Ёонум
ьмэнц оЧэа э иЧч и оциАцмЯ ЯмоцАо м

 

Цунэ ьцэцАм оимтм: «ч нчнц <нццА Т о-
уммЯ яАн яА цАиц уояц оцузц бАмдмс эн-
Ямэнц си эм яцАцуэЧЧ н чмос ЦАэмЯцэ эм
уояц м эц ньАмц Ан НзШэ бАмнс энЯмэнц
си эм Т ими аьСун шцЯ чцус шцЯ ояА-
Шумц ь з нэм омэ яАн эним»

 

Нмимэ ,тнэMэЯэ оимтм: «Дтзчцэнц мин яАцу-
Яц Т ими цээмС минимТ бцояцтэ ;он нэ эц
бАомцоС эм Амьм н эц Азбн цьТ тмиАа ьмтмТ э
имШцоС бцояцтэаЯТ яЯз ч бЧ эц яАу н-
эцоС эн эм унэ шмь» миь Шц ЯэцэнС ба н ДСэм-
ьм +мозиэ
 

ч «чцээж миниц» НмцзЯэ ээАн ь АноС:
«оЯАнц эм оум эмшц АцЯСN ,мШц тм-
СШэа бн м ба мц оць ншс унэ нн у м оз-
чмСТ иьум иА с оЯа мЧ иА сЧ Изусц бунцсэаN»
ээАн ба АцэнэЯ нт яА нэцнн ОмЯньмм

 

Нц АшТ цон Яцо имтэн АмояШцэ мЯТ ьуц
яА ун Яэь Чуцж Т ими яА уСоС имтэн Эу
н яА нэцнн ОмЯньммТ уШэ бас яАнЯцАЯ уС
оцж оАмэа =цШуз цЯТ имтэС уэж яА нэцнн
эц уШэа тэмс уАзьн яА нэцнС чцус цон яАц-
озяэни ЯэьТ э ятА л яузЯмЧ миж яА-
нэцнн Шнцн уАзьн Яцо?
 яАшцо нн АцЯцэн яАцозяэни тмба мц 
о цЯ туцСэнн эЯз зчшц имтэнс нэ эа
эм Яцоц яАцозяцэнС

 

=мцзумжАм Дутз-э-имЯн оимтм ЯмоцАз =нутзэОээЯцз:
 чмЯ уШэ бас оауэN Ц мо эниЯз эц яс-
таТ яЯз ч а энтиь Аом
 Э цАэТ  цн ОээЯцз ч эЯ ЯнАц эц
оц о цо зц эмшнЯ ШцмэнСЯ ;он ба С Яь -
Азбнс мшз ь з н яАн Стмс цц и о нЯ эьмЯТ С
ом ба ашц Н и оШмцэнЧТ эь эцстС оуцмс

 

Цунэ чц ци яА ун чцАцт ьАу эТ иьум з эць
эцШнумээ тмбц Шн Цэ омэ ноС з уЯм
яцАцзиц н яяАон АмтАцшцэнС ояст мсоС
збАэж ч уЯц имтммос си ЯумС ШцэднэмТ
э эм я цм ць у А н яимтммТ ьуц эм уноС
змц Оьум э оэС мимЯм н обнАмоС яАм нсоСТ
эцШнумээ цАэзоС ЯзШ Яуж Шцэднэа н б н-
эн н яАцЧбуцСэнн ч иэцц иэц н уц Амо-
оЯмАн мос озуц
Гояунэ Нмоньэ зоашм б эЯ н оимтм:
 ,мШц цон э чц ци эц узЯм яАцЧбуц-
СэннТ э о цАшн эц Яцэсшцц яАцозяцэнцТ иьум
эц АмтузЯа мС оэС мимЯм яАнозо нн Шцэдн-
эа Жцэднэм Шц о цАшнм яАцозяцэнцТ яоисиз
ят нм эцтэмиЯцз Амтуц мсоСТ иьум уЯц эц
ба ЯзШмГ АСТ ч эн бм бан яАнь Ацэа и оЯцАн

 

Цццэн мС АмШцоинж тмЯи эм АмооСэннТ эц оц-
узц тмба мс о м :
+и тс уаЯ н зЯмэ оц эмяЯнэмц ьАа цоэж;
оц уШуС оц эмяЯнэмц Соэаж уцэс
л- эц зумцоС АмтьСуцс умШц СоэзЧ яьуз

 

,мШц яАцумэнС цнин яи уцм цос ць-
иЯаоцээ оимтмээац о м Н эц оцузц э-
онсоС и энЯ о мЯ ми Шц цьиЯаоцээ

 

лц циТ иАаж эмязоимц эм оцбС ну тэмимТ
эц яАоа ц аумЧднЯоСТ умШц цон оуцмц ч-
 Ашцц ;он Шц э бзуц цон оцбСТ ими оцТ Ч-
ун очзТ ч ць яозяим цос имиж- нтMСэ Н
Чун я мС чц цимТ иАаж оуцм эцбсшц
убАТ цон э нт цоцэ о цж оиАЯэосЧ
 

ч чцаАэмуцмаж уцэс оцусЯь ЯцоСцм Ацсць
ьум +еиз эзАцээцЯ у Ац тмЯим шн яАнь-
 цэнС и яАмтуэниз Иэ Цунэ нт я мА /мАм ,тЧ-
АутмэЯэ бэмШн Яцч н Азбн ь з +мьмАм Гээ-
утм-эЯэз ,Азьнц я мАм =м ммАн РиззэЯэТ Аж-
зАм мАбэжТ Оьм Онэбэж н Омин- мАм РнэЯэ 
оЯСцэнн АмтбцШмнос ЗмцЯ ,тЧАутмэЯэ яьэм-
оС тм ОнэбэцЯТ иАаж ябцШм и Яцоз обАм о-
ум-яц нэцц мЯ озьм умжЯе мэмим яАцьАмун
язс ,тЧАутмэЯэз ДонЯмАз +мэMэЯэ яуояц эм
яЯдс миэзэЯэз н Яцоц эн эСн з эць Яцч
Ань А ба яАн цуцэ нояэцэнц у муцмс уц-
Сь уэС унээмуцмь ЯцоСцм ь Шц ьум ,тЧ-
АутмэЯэ ба о Стмэ цАц имЯн н бцтьм цэ Р-
иззэЯэТ мАбэжТ Онэбэж н РнэЯэ бан оомэаТ м
+мэM-эЯэз бам умэм ом им миэзэЯэ ба эм-
ьАмШуцэ АцЯС онимЯн оцАцбАм
чяоцуо нн ь АннТ ч миэзэЯэ уцжо м
эцАцшнцсэТ яЯз ч э оАмтз Шц эц о Стм яАц-
озяэним
 

+Ацун озь миэум +нэьээм бан Чун эцоАм эцэ-
эж оЯцонТ уэмиТ иьум бн ц яу ээЯизутм-
эЯ ба збн ОмцзеАнТ оц эн АмтбцШмнос ЦзнС
+утТ нэТ иАаж уьц АцЯС ба эцЯнонТ
омоС унэ яАн Яэьн Амь 
 ДэцАцоэТ ьуц оцжчмо оц цТ и инчноС о цж
оЯцосЧ имШуаж уцэс? цАэз оцбц АмояШцэнц
тСнэмТ оимтм э н ям эцАм эЯ бЧ

 

ч ноизоо ц иАмоэАцчнС ьм эц зЯцэнц Я-
чмс ;он цбц имШцоСТ ч имиЯ- уцц ЯШ-
э бжнос бцт Амть А Т АмбмжТ эц яААэн эн
о м ;он а нуншсТ ч имиЯ- уцц о м
уШэа бас оимтмэаТ ь Ан иАи н Соэ
;он ум мс Ч о цЯз СтаизТ ЯШэ эм цчс эм
оцбС ятА н ьум Чун цАэзоС цбС

 

оцу мцс ээЯбзцз я АСц нЯС Изууа эмимШуЯ у ц н эм имШуЯ ау ц н эниьум эц тмба-
мц эцЯ чэ ми Шц озьм уШцэ узЯмс о цЯ
тСнэц Нниьум эц тмба мс тСнэм  ч ьм -
эц уС озьн

 

;он чц ци ц оцбС яцАцу оЯцАсЧ уожэТ
э нонэз оЯцаж чц ци =а тэмцЯ Яэь яАн-
ЯцА мин Чуцж ШцТ и я мСцоС о нЯ
зумсо ЯТ м яцАцу оЯцАсЧ яАн ун тмЯцшм-
цсо Т эц ЯШц бас эмт мэ нонэз оЯцаЯ

 

+Ацун мжэа яАнэцня ьЧ мутнЯм-э-имЯн
=зэээАж цос аоимта мэнц: «,С онсэь чц-
цим эц яАм н цээж минин» ч яу цАШуцэнц
эь чмо яАн уС ноАнЧ ЯТ ими унэ нт яу-
умээа оеьзэм яАншц и ЯмоцАз ьЧ н яяАон з
эць АмтАцшцэнС омс ць зчцэниЯ
 а аьСуншс ими чц циТ иАаж уонь о цА-
шцэо м бц а ноизоо м Т  цн ЯмоцА ьЧ 
 эц Яьз яАнэСс цбС о нЯ зчцэниЯТ яим эц зтэмЧ
эмт мэнц цж шисN эниьум эц тмэнЯмоС бц аЯн ноизоо мЯнТ 
оимтм яоцнцс
 а чТ яАншц нтуц мсоС эму мутнЯм-э-имЯн?
Дн Яц чзсц бЯмэа мц ЯцэСТ иьум ь Ан ЯэцТ
ч а зчнцс оеьзэм?
ьум яоцнцс яиСоСТ ч э эц ми
 ;он э эц миТ оимШн ЯэцТ цос н з цбС иминц-
ьзбинц збцШуцэнС? ояАон ЯмоцА ьЧ
 Оьум С ба АцбцэиЯТ С уэмШуа эцШнумээ
отэмТ ч нэ э чц циТ иАаж эц яАн Стмэ
и о цж Шнтэн оисиз С ццС э отэмэнц
о цЯ оцАуцц цчцэнц Яэьн цТ э ом ЯнЯ
ьзбнээаЯ збцШуцэнцЯТ н яэЯз С эниьум эц уз-
ЯмЧ оЯцАн ,Азьн збцШуцэнж з ЯцэС эц
=моцА ьЧ ба ьзби Аэз о мЯн яоцнц-
С н оимтм:
 =ц чзсц эц бЯмэз ЯцэС Цоэ эж яАнэцня
бц а ноизоо цос нЯцээ э отэмэнц , эм-
оСдць АцЯцэн оАцун эцоисин оцэ Ян зчц-
эни эц ба эн уэь чц цимТ иАаж ояэм
яонь э ьзбчмжшнж яАнэцня цбц эц эцб ун-
Яон бАмс Азин бмЯбзи аж Яцч яо Сдз цбС
ЯмоцАм яАСЯ оцжчмо +имтм эТ э Азчн я-
оцнцЧ о ни-зуо цАцэнц
Эз ноАнЧ Амооимтм =зАмьм м +уээ
 

+тцАцмс эцнтбцШэос оЯцАн оцузц цШцуэц -
э ОмШуаж уцэсТ иьум ц н зЯ яАцба мЧ яицТ
эзШэ яАцуом Сс оцбцТ ими цбС яАэтмЧ оАцм-
ЯнТ збн мЧ аоАцЯ нт АзШсСТ яАаимЧ иясцЯ
нн АмтАзбмЧ ЯцчЯ ОмШуаж уцэс эзШэ бАм-
Шмс оцбцТ ими а яьнбмцшс ьАСдцЯ тумэннТ ими
цбС зэоС ьАЯэац эаТ яАмШмц ЯэнС нн
яАноаямц бЯимЯн имЯцээа оцэ АцЯС тцЯ-
цАСоцэнС ОмШуаж уцэс эзШэ яцАцШн мс ямуцэнц
о аоиж оимаТ оЯцАс Ацтзсмц бцтэн нн ом-
Язбнжо яоц оЯцАн тСнэм ОмШуаж уцэс бцт
ноиЧчцэнС эзШэ очнмс оцбС
с:ч
ЯцА аЯ
;ос уАц эцц нтАцчцэнц:
Цом с у цАс иАаж н Амь зШц з ими з;
+мэс яу имАэнтЯ н цбС зШц эц
Нц эзШэ бас оц АцЯС эмоАШц НзШэ очн-
мсТ ч а
с:ч
ЯцА 

 

;он а оншиЯ Амэ уоньэцшс зояц м ШнтэнТ
Чун омэз нЯн АмьмЯнТ н а эц оЯШцшс басяцтэаЯ ;он Шц а бзуцшс яАнбАцмс ом з я-
оцяцээТ Чун омэз нЯн оЧтэнимЯн н очмосц
цбц бзуц бцояцчцэ
ОминЯ ба а эн баТ яояцшэаЯ нн Яцунцс-
эаЯТ яим АмояШцэнц Чуцж эм цж оАэцТ а
бцтямоэон Г АСТ ч зояц Т иАаЯ а бС-
тмэ уАзьнЯТ омЯаж ццээаж

 

чнэа яАшь Амдн мн зоа чцусТ иьум ом-
ЯзАмС збн мн бн цТ ць зшн н эо Ацтмн н эцо-
н АмШцоинж мьцАс лба эц тэним яутАц-
энжТ ч збнаж ба ШцэднэжТ зоа Ацтмн Яцоц
о эоЯ ;он Шц эм ь ц эц ба зо Т нэьум цц
абАмоа мнТ я шнбиц яАнэС тм ШцэоизЧ э-
Яз омЯзАмн Амдн мн зоаТ чба эм яц бС Амьн
эц абАмоа мн н ь а
ЦзээЯ миШц ь Ан: «;он чц ци имШуц
зА зЯа мцоС ужТ яоц ьТ ими ць збсЧТ а-
АмШцэнц ць нцм эц нтЯцэноС»
ч Амунцнн яАм нсэь оянмэнС нт цоэ я-
эСнц «чц ци о оц цАм» +зяАзьн уШэа оямс ь-
 ж эм тмяму =зШчнэм уШцэ цШмс о ЧШэж о-
Аэа нцЯ и оц цАзТ м Шцэднэм о оц цАэж н нцЯи Чьз
30


 

чояна мС ЯмсчнимТ яАцШуц оць эзШэ яд-
АСс эцЯ оЯцос + Ямуцэчцо м э уШцэ -
эонсоС и АунцСЯТ ими и тСнэз Цэ уШцэ бас
цШн аЯТ обЧумс яАм нм я цуцэнС н оцунс
тм о цж АцчсЧ Цэ уШцэ яАС Сс цАяцэнцТ яАн-
озШн мс ЧуСЯ н умШц яАм нсэ озямсТ иьум
нуц я знцц ч яАшЯ уццж ояна мн ми Шц
;он Ямсчни эц яАС Сц зоцАунСТ ць эзШэ аАз-
ьмс н эм унэ уцэс ом нс бцт цуа ми Шц эзШэ
яозямс н о эцАмун аЯн озьмЯн
Гм эц оянмэнн уц чци о уцоин ц яАн-
н мс нЯ ццЯзуАнц ,ц чим эц уШэм яу унс
и ЯзШчнэц бнШцТ чцЯ эм у м ЯцАмТ оЯАцс цЯз
ьмтм н бАмс цдн нт ць Ази Цэм эц уШэм -
унс эм яАьзин н яоцдмс АмЯа ;он эм яз-
чн оАьц оянмэнц н бзуц Яэь оАмумс А-
унцсоиЯ уЯцТ цж эц эм ч бзуц Шм мсоСТ и-
30
ч эя з Эу (>O03:>8O8) яэнн Шцэз эмта мн инм-и имм («чц-
 ци о оц цАм») +чнмос миШцТ ч цон чц ци оян ь ж эм
оц цАТ ць бзуз яАцоцу мс эцзумчн ч о цо нн о АмунцнцжТ
эЯ яШцэнн зЯцА ИзуумТ н яэЯз ь ж эм оц цА имн яиж-
эни ьум эм ажуц тмЯзШ
чояна мС уццжТ эзШэ нояст мс ядАцэнС
н эмимтмэнС ;он эц оцунс тм цЯТ чба уцн ба-
н яозшэаЯнТ эн аАмоз иАаоэаЯн н бзуз
о цАшмс я нц яозяин эЯз о уцсЯн эзШэ
бас чцэс энЯмцсэаЯ
аздны ечени аз оо

Оми омЯзАмж имэм НмбэонЯм а уШцэ оСчцоин
о цАшцэо мс о н ятэмэнС ноАнн н Амун-
цнС эмшцж яА нэцнн ьум а зтэмцшсТ ч эмшм
оцьуэСшэСС ом м ншс зоиац бцоин эмшцж
баж ом а Дтзчн ноАнЧ н АмунцннТ а бзуцшс
тэмсТ ими тэни н о<АЯнА моС эмш имэ а зтэм-
цшсТ ч о цж уь цчэосЧ эмш имэ бСтмэ ом-
Я цАШцээаЯ зоннСЯ н ооАмумэнЧ ць оэ -
яШэни Нмш имэ бмьязчэ уШн у эмо-
Сдць АцЯцэн бмьумАС чц цчэон н нэоиж
убцон ьояунэм РЧутутн ДэимээТ дцуАон н ц-
ниузшнЧ ьояунэм НмбэонЯм Оне номТ м миШц ц-
нинЯ омАмэнСЯ н Яьздцо з ьояунэм РЧутутн
мимэбз н ьояунэм НмбэонЯм Нмоньэ
 эц яэнЯмЧТ ими Чун эмшць яицэнС Яьз
тмба мс ом эа АмунцнС о ць имэм н ячн-
мс чзШн бзуу =цШуз цЯТ эн ШмисСЯзэн ИзуумТ
эн Оэ<зцнжТ эн ОзозэинТ эн +нэьээ эниьум эц ба-
н озьмЯн ьояунэм РЧутутн нн ьояунэм Нм-
бэонЯм эЯз Яа яАм ц з цАШумсТ ч нтнш-
эцц ячнмэнц эн бзуу эц ун Амунцнн эмшц-
ь имэм Д АцЯцэм жэТ н эя з ЯнАэь бм-
ьуцэо нС ба ба яэц уомчэТ цон ба ао-шнц н энтшнц оо нС чнн о н яАцуи н нтзчм-
н н эмоцунц чцус имШуаж уШцэ ячнмс м-
уаиз о ць имэм н оэ яШэним о ць зчцэнС
,С омЯзАмц эмшць имэм оц чзШнц зчцэнС эц б-
мумЧ ццээосЧ =а тэмцЯТ ч чц ци ЯШц нтз-
чмс уАзьнц Амунцнн ншс у цАшцэнц и ьзбиЯз
тэмэнЧ о цж обо цээж Н иьум чц ци ьзби
яоньмц о Ч обо цээзЧ АмунцнЧТ э яэнЯмцТ
ч з эць эц бсшц эзШуа АмошнАСс о н тэмэнС
ч эмшн уэн яАцуом нцс уАзьь имэм ЯШц
ояАонс яАно Шуцэнн Ау РЧутутн н Нмбэон-
ЯмТ нн Шц ЯТ ячцЯз эмшм яА нэцнС яцАцшм 
яцА ь Аум и уАзьЯз Цэ миШц ЯШц оимтмс: «
оашмТ ч баац АцЯцэм эни эм оцЯ оА ц
ОЧоЧ эц Яь оАм энсоС нэоиж убцон о яАцу-
ом нцСЯн Ау РЧутутн н НмбэонЯм РмооимШн
Яэц н яу ньм » з цАцэТ ч Т и эниьум эц
нтзчм ноАнн эмшцж яА нэцннТ ц эм мизЧ
яАосбз эц оЯШц яАнтэцон эн о м
,С озьн эц уШэ оздцо мс энчцьТ иАЯц
аяэцэнС о н бСтмээоцж Цуэми чмдц оц-
ь Чун яАцэцбАцьмЧ о нЯн бСтмээоСЯнТ я-
Яз ч эм уС чзШнц уцм эмЯэь бцц нэцАцоэа-
Ян эЯз я оцЯцоэ яАц цмц эцяэнЯмэнцТ н
бнтноС цнимС оЯзм Жнтэн ьояунэм Нмоньэ н
ьояунэм Омцзоньэ эЯ эшцэнн С СЧ эмЯ б-Амтцц уС яуАмШмэнС ч н АцЯцэм оц озьн яАн-
цШэ аяэСн о н»бСтмээон ч аошн о-
о нС ЯШэ ба бАмнсоС тм яЯдсЧ и Чб-
Яз чц цизТ ьум ими яАцуом нцн энтшн оо-
нж оцьум бан ь а имтмс зозьз Ацуом нц-
н оц оо нж Шнн оьмоннТ н Яьздцо им-
эм ба эм аоц
+Ацун Яэьн яицэнж эмшн муаи эц ба
эн уэь эцуожэь нн цьиЯаоцээь яАм н-
цСТ н эни нт эн эн Амтз эц ба очцэ АаЯ
нн АцснЯ я нСцсэон умжЯе яэнн Нмш
имэ нонэз зун нццэ яАцШуц оць бмьумАС он-
ц уз м ць оэ мццж Ицц ьТ эмшн муаин
эниьум эц яАм Сн о н яуумээа ооцуэнц
яА нэцннТ Ам э ими н эц яАнэнЯмн и оцбц эм озШ-
бз а уцц нт уАзьн Яцо ?ЧунТ иАац омэ н-
нос J эмо АцэнэмЯнТ эниьум эц яинумн яАцуц
о цж яА нэцннТ ми Шц ими н яЯин ц Т иЯз цц-
н о цАшнс оэяязиз АнэмуцШэос и имэзТ и-
АЯ тСц м н озьн оцьум бан яАцумэа уАзь уАз-
ьзТ э цниц очмосцТ ими уС иАцосСэнэмТ ми н
уС ьАШмэнэм л зШ ь Анс эЯ эшцэнн 
омЯзАмц
+мЯзАмж имэм НмбэонЯм уШцэ яАцШуц оць я-
энЯмс э Зм очмосц яАнэмуцШмс и миЯз им-
эз э уШцэ ямнс о нЯ эцзиоэнцсэаЯ оз-ШцэнцЯ ;он тСнэ бмь н цЯзТ э уШцэ оз-
Шнс цдц бцц омЯ цАШцээ Цэ уШцэ тэмсТ
ч нЯцц тЯШэос уимтмс о Ч яАцумээосТ
умШц цон ць уцмЧ АцэнэЯТ нн цС цЯз о цА-
шнс оэяязиз Цэ уШцэ бас цАэаЯ о цЯз им-
эз оцьумТ умШц иьум ць нтьэмн ьАа нн тмиям-
н тцЯЧ Д С чц ци Яць яШцэнС эц у-
Шцэ ь Анс мин цдцжТ С оимШзТ ч эц ШцмЧ я-
оц оЯцАн омэ нсоС бзууж
3>
 нояэцэ Ацшн-
Яон н умсшц озШнс о цж яА нэцннТ умШц цон
уС эь Яэц яАнуцоС яцАцАШумсоС цц омЯз-
АмС имэм НмбэонЯм цдц оцЯс Амт ,С эь Яэц эц
эзШэ энимин уонэо н ммэ =эц уомч-
э уэж ь эон яо Снс оцбС яАц цмэнЧ эм-
шць имэм
=Шэ н уязонсТ ч уАзьнц уожэцц цбС?
чцус чц ци энчць эц уоньэц бзчцэннТ цон
э эц бмумц цниж з цАцээосЧ оцбц ;Яз эц
яАнэцоз ястз эниминц эмом цэнСТ цон э эц эм-
яАм н о н зоннС эм озШцэнц имэз ЦуэмиТ эмшц
А цэнц яучмо оа мцТ яубэ чмжэнизТ иАЯ
тм мАн мЧ чмжТ э цос оАцуо яАцу Амнс э
,С эь С оцузЧ чцаАцЯ тмя цуСЯ:
Нц ят Сж уАзьнЯ яАц тжн оцбС эм зн +мЯз-
3>
ЦзээЯ ь Ан миТ яЯз ч АцЯС эмяномэнС иэньн шц
 Шнтэн омЯзАмС н ом бзуунооинЯ Яэм ЯАмС
чоцьум бзус яцтцэ о цЯз тСнэз Яэн оаэ -
энж уь яцАцу АунцСЯн
АС Сж цниц ооАмумэнц н яЯьмж ЧуСЯ
;он а бзуцшс яАнтэонс эн чцаАц тмя цун
имШуц зА яцАцу оцЯн бШцо мЯн н бзуумЯнТ н
она зу СоСТ н а эниьум эц о цАэцшс о нтбАмээ-
ь язн а уШцэ яАу ньмсоС и ццн шмь тм шмьЯТ
о э Ямцэсинж чцА Счи ИШцо м н бзууа Шц
эмчнэмн о тмя цуцж
едметны и
именно уазатель

Nб? ТШЧ,Шц Ж
НмбэонЯм Аин-э-имЯн +ньэмиэ
NбьД OРць
(>734:>809) зчцэажТ яэ н яном-
цс ятуэцж эя н ЭуТ нт цоэаж о нЯ оннон-
чцоинЯ о цАшцэо Я н чцэс АньнэмсэаЯн Амо-
оимтмЯн о цА Mцоцо цээЯ чтЯШэТ омЯж я-
язСАэж ць иэньж С СцоС «Jьэцз ЯэьммАн»Т нт-
ум м шмСоС яцАц уц Оээьн /мЯмум яу тмьм нцЯ
« цон зээЯ о цц н уШуц» (K]ngi HamadaТ
«TaЮ]Я ol ыoonЮigmn and oain»Т CoЮ_mbia Univ]rЯiny
Pr]ЯЯТ >972) Э яАнт цуцэнц ба яШцэ о-
э з оццэмАнС <нсЯм Оээутн =нутьзн «Jьэцз»
NДь ЁьбсЧРб
(>OKO:>72O) зчцэаж-иэ<зцнм-
эццТ о цэни яАн шцоЯ оеьзэц изьм м Дээбз \н-
о<-муЯнэноАмАТ э Ацшм яАбцЯа зяАм ц-
энС о яЯдсЧ иэ<зцнмэоин яАнэцня Цнчм-
оС иэоцА мнтЯЯ Г АС ць нСэнн эм оеьзэм
;онЯзээТ ау нэз шць яАнэцня: «Нмтму и ДэСоз»
NЧьбсЧь Ж
Амжэ Эу (ин)
NЧТьДс эь>ЧJ Ж
т мэнц иЯмэузЧдць яц ж з
омЯзАмц ￿
NЧТьДс Ж
цьи АзШцээац яц нэцаТ
Ау эмцЯэни Т я яШцэнЧ энШц омЯзАмц Т и-Содежание
Дт Оэньн цА ж
K
Дт Оэньн чАж
73
Дт Оэньн Ацсцж
>08
Дт Оэньн лц цАж
>>0
Дт Оэньн Шцож
>>3
Дт Оэньн +цусЯж
>2>
Дт Оэньн чосЯж
>38
Дт Оэньн ,ц Сж
>O2
Дт Оэньн ,цоСж
>74
Дт Оэньн Цунээмуцмж
>9O
Амтуэаж цчцАэнж Амть А
2>O
АцуЯцэаж н нЯцээж зимтмцс
22>АацТ чц нуэТ бан иАцосСэмЯнТ бАон шнЯн о н
тСжо м Оми э аж имоо нэ эн аозямЧ 
Аж я нэц эя н =зАЯмн
NГсэьР ЁДьэь
(>77O:>843) зчцэаж эмцн-
эмсэж АимуцЯнн ятуэЧЧ эя з Эу Jчцэни
НАнэмьм =Ан +яобо м АмояАоАмэцэнЧ
бАмт мэнС уз ц зсАм-эмцнэмнтЯмТ яучцАин-
м яАц о уо онэнтЯм эму уАзьнЯн АцньнС-
Ян
7ьбсKс Ж
яАм нцсо оеьзэм
7ШЧJ ЗьГсШ
(>O44:>O94) ЯмоцА яэтнн Амээць
яцАнум Эу (>O00 >8O8) Дт цоцэ о нЯн ￿
<ь>бс
н
язц аЯн тмЯцимЯн
7Ш
8Ш-шШЦ
 яАмтуэни чцос уз зЯцАшн Т и-
АацТ оьмоэ я цАсЧТ э уцэс т Амдмнос
Ауэац Яцом Амтуэни Иэ ЯцчмоС яСэмуцм-
аж уцэс оцусЯь зээь ЯцоСцм
7сТч Ж
<нццАоиц т мэнц з омЯзАмц миШц н-
з чнэ эни эя н изьм мТ оздцо С шн Амт-
нчэац <зэицнн ￿
шьбсKс
(муЯнэноАмн эацТ ноя-
энцсэац нн озуцбэац) Э о яАнЯцАэ яцАц-
уноС ими «иЯноомА»
7сЧШ ЁьЧбьль
(Ау >922) о АцЯцээаж Сяэ-
оинж язбнцно н ноАни
[ьбь Ж
ШмэА яСноншнж ￿
эьбь л
Сяэоиж яэтнн
9Д Ж
уь яАнтэмцсэонТ бСтмээосТ чз -о чцон; чз о ЯАмсэь уьм

 ньАмТ уц иАж ньАин Амоом СЧ <нш-
ин эм уоиц
9РДШбс Ж
эмт мэнц иАиж эя н (>O88:>703)Т
иьум яАм н оеьзэ Цзэмеон
(ь>:J
 <цумсэаж муаим
(„JДсД Ж
оимтмэнСТ чнм шнцоС эмАмояц миТ
имиТ эмяАнЯцАТ омАнээац бммуа нэм ￿
(„JДсД
бан мШэаЯ уяэцэнцЯ и ояцимиСЯ ЯмАнэциТ
н омэ цэнц цоэ о Стмэ о Амт ннцЯ цмАм ￿
ь-
шсбм
(„)Ч 0 Гс>Kсбсм
L(,;ШШ ,ШЧэ:чО эь> льбь? цДчл< ЧШлДч-
ШчV<= 8[ьбь бШб цРц„)Ц Ж
уняЯТ иАЯ
ь АносТ ч ць бмумцс муц ЯмоцАо Я
очнэцэнС он н зуоноС чцон зтэмс зчнц-
С мжэац о цуцэнС яунээЯ тэмчцэнн эциАа
о яэнчцоиж мэьнн «ОинэоЧ» (нЯяцАмА-
оиж мэьнн яАну Аэж яэтнн эмчмм / цим)
Z>э [ьЧс Ж
уэ нт Аоцяцээа уцжо зЧ-
дн нц «+имтмэнС /эжиэ» (Амооимта жэм эм-
чмм XZZ цим) Оьум Ёжн Нмоз бАонн ат Т эТ ими
з цАШумцоС «+имтмэнС »Т яАмтн оАцж ццэА
о уСдць оэцмТ нтбАмШцээь эм ццАцТ и-
Ааж ба тмиАцяцэ эм АмШцоиЯ озуэц Ацумэнц
ьмонТ ч э АцЯС уз ццАТ м омЯ ьцАж оимимэм шмун умн бцАцьм
ZЧць РбШ Ж
Яэм Т Шн шнж XZV цицТ м А
очнэцэнС «ЦзАэутзАэ-ьзом» («ч чмоа уозьм»; яАцу-
ом С обж АмтАтэцээац тмЯцинТ эмбЧуцэнСТ
эмбАоинТ м<АнтЯаТ мэциуа)
ZЧШсР
(>7>O:>74K) осЯж оеьзэ изьм мТ нт-
цоэаж о цж янниж «Нмтму и ДэСоз»Т иАмС
ом нм о цж ццсЧ тАШуцэнц <цумсэж Аьм-
энтмцнн бдцо м
ZЧГсР ЗьШШэШ
(>>K9:>>89) нт цоэаж эм-
Ауц цэмчмсэни яАшь; ьцАж Яэьн цьцэу н
яАцумэнж; Ямушнж бАм ЁАнЯ =нэмЯТ яцА ь
оеьзэм ￿
ьШьбсДьм
ЁАнЯ аозян яАн Ёонцзээ н
яоц ьцАнчцоиь оАмШцэнС аэзун ць о цАшнс
омЯзбнжо 
Ж
 бачэ чмос бсшь АмЯм; ноястзцоС
ими оз<<нио
\<ьДь ыь>бьбс
(>O42:>O92) яномцсТ м А Яэ-
ьн Амооимт изяцм н н Чб эа я ШуцэнС 
\РШГс
(>O22:>OK>) Ацнж оеьзэ изьм м
\РОЧс Ж
изьм м ДэСоз
ьшсб
(бзи «ноизоо яцэнС н мэцм») цмА
эмАуэж уАмЯа =зтаимсэац н мэцц мсэац яА-
нт цуцэнС эм иАаа оццэм Т о бцц нн Яцэцц
о СтэаЯ оЧШцЯ
ь>ЧОбс Ж
яЯдэни яАн ￿
ЧР,,сбс?
иАаж эмэон«зумА Янон»Т АзбмС ь з яАнь АцээЯз чц-
 циз
ьШьбсДь Ж
Аьмэ мон эя з Амээць <цум-
нтЯм яэнн (я эмт мэнЧ ЯцоэонТ ьуц яоц-
ноС ьм м имэм =нэмЯТ ЁАнЯТ яоцуо нн
ом шнж яцА аЯ оеьзэЯ эь АцШнЯм) миШц эмт м-
энц эя нТ яАм нцсо м ЦцэА цээж мон яц-
Ану у Аонимьм (=зАЯмн)
ьШТьэь Ж
Амжэ Он-Цомин
ьШ Ж
бзуунжоиц бШцо ЯноцАунС (бу-
ном м А минцш- мАм)
LШJТсбь= Ж
иэньмТ эмяномээмС эмчмц эя н
Эу (>O03:>8O8) н я цо зЧдмС яу ньм миэум
+нэьээм н нэ яА нэцнн Омж
Шбс Ж
цунэнцм нтЯцАцэнС ч яцАну изьм м ￿
бШ-
бс
Ам эСоС яАнЯцАэ яСн ЯцАмЯ АномТ ч ба эи-
н мцэЯ ьу ж ць эАЯа уС тАоь , уТ
нтЯцАСцЯаж ￿
бШбс?
АмШм зА цэс яШцэнСТ
Я чноц омЯзАмжоиЯ имооц
с; Ж
энтиямчн мцЯаж Амбчнж
сЧсШб ЗьЧьЧТР
(зЯ >33O) цАэяуумээаж
цэмчмсэни яцАну яАм цэнС +ц цАэь н ^Ш-
эь у А (>332:>390)Т иАажТ яцАяц яАмШц-
энц бн цТ о цАшн омЯзбнжо 
сЧРШШШ 0 л
о АцЯцээЯ СяэоиЯ Стаиц тэмчм-
ц «эцьуСж»Т э ЦзээЯ чмо ноястзц э о- тэмчцэнн «оЯцсчми»Т «эмоСднж ЯзШчнэм»
Р>эJ Ж
нЯяцАмА (>K9O:>O>K)
]эчДьэсДШ> ,ШЧ;члШчШ> Р,Ш<
яАнэС эмта-
мс яэнн АЯмэа н иАинц ноАннТ эмяномэ-
эац оАмтз яоц Аж ЯнА ж жэа яномцСЯн
ц ь им ч о н яАнт цуцэнС эн нцАмАа
яцАцоимта мн о н яцчмцэнС цээа ц н яАцу-
о ндмн яоАцэнц э ь Сяэоиь бдцо м
ЗьШсЧ Ж
Су нмС тЯцС
^_цдау яmяo иЯяKяnnаЦм
ЗьЧэчД-лШ2чД,> Ж
Т и иАа мц бчиз ом-
иэ (Сяэоиж уин)
ЗьЧэчД цльцГьэ ,Оэ цч> Ж
Т и цАцэ ба-
чмЧ чцАцт у муцмс яСс уэцж оиАа мс бчиз о о-
цэсСЯн нн
ШЧШ
(яцАцбАун шнЯ оц аЯ озоЯ)
Зьэьсб Ж
бачмж яАаимс бцуА ЯцчЯ нн
уАзьнЯ оАаЯ нэоАзЯцэЯТ чба яАуцЯэоАн-
А мс о Ч оЯцос
ЗГсбс Ж
ЯзуАцц эя н изьм м Иа оэ мц-
цЯ шиа ноАни =н; онЯзнА м нэцАцо и
нтзчцэнЧ эмцнэмсэж ноАнн н нцАмзАа; тм-
Шн оэ а у нШцэнС тм тАШуцэнцТ иАц я-
оцуо нн яуА м яШцэнц оеьзэмм н оом-
э н ьм цэо нЯяцАмАоиь уЯм
ЗШШШР Ж
цунэнцм цомТ Ам эмС 3Т7K ьАмЯЯмЯТ м
миШц уцэцШэмС цунэнцмТ Ам эмС >/O0 Ае
ЗШц„ьРШШ 4бьШьГс
(>OK3:>72K) яАом цэ-эаж уАмЯмзАь о ць АцЯцэн ном ясцоа уС ц-
мАм ￿
ьшсб
н цмАм изи ￿
шсДьбсм
Дт цоцэ о нЯн
ноАнчцоинЯн уАмЯмЯн н уЯмшэнЯн яомэ имЯнТ
ьм эаЯн уцжо зЧднЯн нцмЯн иАа Т ими яАм н-
Т бан Чбцээац-омЯзбнж-цаТ имтм шнцоС эм
Амоязсц ЯцШуз оАмосЧ н уьЯ
ЗШШТьЧДь
 аоинж <нццАоинж чнэ з омЯзАмц 
ЗсДьбьШ Ж
нЯяцАмА (92O:9O7)
ЗсЧьЧ Ж
ЯцоэосТ яА нэцнС
ЗРГсбР Ж
<нццАоиц т мэнц з омЯзАмц ч яцАн-
у изьм м ми эмта мнос чнэ энинТ чсн <зэицнн
эц о оцЯ яэСэа ч АцЯС жэа эн уцжо мн
имчцо ц <нццА Амт цуин ч ЯнАэц АцЯС ￿
ШР-
ГсбР
оздцо Сн эмутА тм я цуцэнцЯ моом Т
 цос н ьм эж бСтмээосЧ ба обдмс 
яАно уСдцЯ иэСШцо м +мЯ о яАнЯцАэ
яцАц уноС ими «шянэ»Т нн «нэояциА»
[ьшРЧШь Nб-Ш-бьШ ыТРэьбР Ж
оаэ Дон Аин-
э-имЯн НбзмумТ зоаэ цээаж \зим Ан +мЯмэ-
озиэ
[ьшРЧШь ьГсЧТР
(>K80:>OK7) оаэ НмбэонЯм
Нмоньэ; Аж умжЯе имэм НмбэонЯм
[ьшРЧШь J<Чь Ж
уцу НмбэонЯм Нмоньэ
[ьшРЧШь ЗГсЧТР
(>O32:>700) оаэ НмбэонЯм
мумэм; Ацнж умжЯе имэм НмбэонЯм
[ьшРЧШь [ьШЧТР
(>K38:>O>8) яцА аж умжЯеимэм НмбэонЯм
[ьшРЧШь [ьШ<ДШ Ж
оаэ НмбэонЯм Омцзоньэ
[ьшРЧШь ыьць) Ж
эзи НмбэонЯм +ньэон
[ьшРЧШь 4ьцьЧТР Ж
оаэ НмбэонЯм Омцзоньэ
[ьшРЧШь Ёц„Р-Ш-бьШ 4ьцььШ Ж
оаэ Нмбэон-
Ям Омцзоньэ
[ьшРЧШь ЁР>ц„ьРШШ Ж
эзи НмбэонЯм ,мжутээм
[ьшРЧШь gсьЧТР Ж
оаэ НмбэонЯм =нцзоньэ
[ьбьШ (ь>Тьбс Ж
уСуС ЯмЯ ЦзээЯ
[ьбьШ ьц„сШь 4ШЧьб3 Ж
эзи Нмимэ мизЯн
+ньэон
[ьбьШ ЗьэьшР> Ж
шцож оаэ ЯмЯ ,тнэMэ-
Яэм
[ьбьШ ЗШбсШЧсбР Ж
уАзьж чцэ Аум Нмимэ
[ьбьШ ыJТР Ж
у ЧАуэаж бАм ЯмЯ
ЦзээЯ
[ьбьШ ыбшс Ж
ЯмЯ ,тнэMэЯэ
[ьбьШ 4ьбсШ ыТРэ,ШШ Ж
оаэ Нмимэ Онемин;
уСуС ЯмЯ ЦзээЯ ￿
4ьбсШ
тэмчмц «чнэ эниТ
 цо цээаж тм оАнцсо »
[ьбьШ OРШШШЧсбР 4ьцььб Ж
цц ЯмЯ
,тнэMэЯэм
[ьДсэШШ ЁJТШ Ж
ьцэцАмТ яАнэС шнж зчмонц
иАцжоиЯ я уц еЯн /нуэеон
[ээь ZЧЧьць
(>30>:>338) цэмчмсэниТ ц-
ьцэум иАЯ ь АнТ чТ имтм шнос иАзШц-эннТ э Азбн оцбц ь зТ я Аэн цц н си
яЯ зЯцА

 цмАТ оэ эац уцжо зЧднц яцАоэмШн и-
АЯ уц мн Ямоин ￿

ба яоцуэнЯ яЯ эо-
цнин омЯзАмц 
ЖШ-бьШ Ж
« муаим»; эмяАнЯцАТ НмбэонЯм /ну-
тээ-э-имЯн мумэм тэмчмц «НмбэонЯм мумэмТ
муаим /нутээм»
[РШшсГс Ж
Ян м «НмЯз АЯнум Изцз» (/ мм
Изууц АЯнуц)
;цьльДь
 тмЯиТ иАцяос
;Ч ZЧШ Ж
нуцА Ацэнэ ьояунэм Аомэ ч
>703 ьуз оАи оцЯс Ацэнэ ьм ц о Цнон Ёон
о цАшнн збнжо аоияом цээь чнэ эн-
им ￿
шьбсKс?
цЯ омЯаЯ оздцо н Яцос тм о ць
ьояунэм Цэн яозянн яАцин яАнэСаЯ ьум
тмиэмЯ н омЯн оумнос Азин яАм озунС оц
уьн ояА бан яАнь Ацэа и омЯзбнжо з н
о цАшнн цьТ ом эмцнэмсэаЯн ьцАСЯн
;Ш (ШбР Ж
омЯзАмжТ яАнь Ацээаж и оШШцэнЧ
>O>K ьуз Оьум чнэ эни яушцТ чба яоЯ-
Ацс эм ць омэинТ Цэ а мн ць ЯцчТ тмАзбн
ць н з Шц яАц АмноС яцяц
L;<ььЧббТьб= Ж
обАмэнц нтАцчцэнж Нм-
оньэТ Омцзоньэ н =нцзоньэТ Ац яцА а умжЯе имэм
НмбэонЯмчсэ“ с2чШТШ лШь Ж
зчцэнцТ иАц ноя цу-
мос яАм нцсо Я изьм м цчцэнц у з о-
цэць яцАнумТ иьум оАмэц эц ба жэ +-
ьмоэ эЯз зчцэнЧТ омЯзАмж уШцэ муц мс эц
си бц аЯн ноизоо мЯнТ э миШц нцАмзАж н
уАзьнЯн яАцуЯцмЯн
iJ
 уцэцШэаж эи н мцэТ Ам эаж онЯон ьу-
ж эАЯа Аном эм уэь чц цим
LiJьбJ= Ж
обАэни аозяцэнж +зутзин +еут
(>K79:>OKK)Т утээо-иь Яэм м оциа +
iч Ж
омЯзАмжТ з цээаж о озШба нн яц-
АС шнж тСнэм
iРТь Ж
«оцунэцээац» он н
i)ц„Шц„ \РбьР Ж
яАм-яАмуцу РЧутутн мимэ-
бз
i„цШ„Ш>„ 4ьбьШшс
(>K29:>K84) яоцуэнж умж-
Яе нт Аум РЧутутн
ыьТь
 <цумсэц муцэнц ￿
8<ьЦ
имэм Нмбэон-
ЯмТ АмояШцээц оц цА- очэж чмон ОЧоЧ;
цяцАс ун оом яАц<цизАа +мьм
ыь>Тч
(>>>8:>>90) оАмэо зЧднж Яэм н яэТ
ояц м шнж ЯнЯцэос Шнтэн н иАмоа ;ь Ч-
бнЯаЯ бАмтЯ бан ншэн ц цз «+мэим мимоЧ»
 обАэни он +мжьц +ом нцс н АцЯС оом -
цэнС обАэним эцнт цоэа
ыь>бьбс \<ьДь
(>O42:>O93) яАом цээаж ян-омцсТ нт цоэаж о нЯн ноАнСЯн ьАШмэм Т
изяцм н цоца и мАмм ьАум Цомим
ыьШсДь>-цШбШДШ Ж
цээаж Аьмэ АцШнЯм ￿
ьШьбс-
Дь?
эцч эмяубнц уноцнянэмАэь Анбзэмм; тм-
энЯмоС уцмЯн цээь имоом Иа отумэ я б-
Амтз о цм
ыьРШД [ЧЧьц„J Ж
яАну Аэаж нЯяцАмА-
оиь у АмТ ЯмоцА имоончцоиж яэтнн =эь я-
ицэнж яАцуи Ннономэуте бан зчцэаЯн бм-
он имоончцоиж нцАмзАа у ць Ази уо Я
НмбэонЯм =н-цзоньэ нтзчм он АцэнС
льбьм
ыьэШ gсТсШшс Ж
нэТ иАаж ба оЯцАцсэ
Амэцэ оАцжТ тмиАа цЯ ьояунэм Ёонцзээ
ыШьшьДЧбШч лШЧЧэьч
(>O37) бзэ яА- Анон-
мэоин эмоАцээа иАцосСэ язоА м +нЯмбмАмТ
у цуцээа у яоцуэцж чцАа ябАмЯн Яцоэь
<цумм чоом шнц тм мнн ц нж тмЯи эм и-
эцчэон язоА м н эциАц АцЯС АмШмн
ммин моцжТ э оц яьнбн + эь АцЯцэн яАм-
нцсо яэнн тмяАцн о нЯ ьАмШумэмЯ ацт-
Шмс тм ьАмэнцзТ м миШц Чбац иэмиа о нэоАмэ-
цмЯн
LыHР>= Ж
«цоэн Иь » иэньц «ГзиээоЧ»Т эм-
яномээж ятуэЧЧ эя з
ьШьбсДь
(>249:>382)
ыJТ Ж
Сяэоинц шм Яма
ыJц„ Ж
шнАЯмТ иАзЧ уцмЧТ яиАа мС уцАц-Сээаж имАимо бзЯмьж
ыР,,сбс Ж
омЯзбнжо язцЯ оиАанС оцбц Шн-
м ЦцАцЯэнС ￿
ЧР,,сбс
нЯцм эцоиси Амтэ ну-
эоцж н АцЯС АцЯцэн ЯцэСмос
ы)Тьбс Ж
цА эаж о Сдцээни =мэутЧутн н
мженэ Оьум >O87 ьуз ць мАцо мнТ яутАц-
мС яАнэСнн Анонмэо мТ ЦзээЯ ба уэнЯ нт
цт Амээни 
4ьбьШшс Ж
РЧутутн мимэбз
4ьбРць ьГсJД
(>K4O:>K82) Ацнж оаэ миэум
+нэьээм
4ьбРць ыТР
(>K2>:>K73) умжЯе яА нэцнн
ОмжТ унэ нт зчшн ьцэцАм н муЯнэноАмА
о цж эя н Аом ноС бн м о Jэозьн Оээон-
эЯ
4ьР
(? :>O80) утээоинж о СдцээниТ яу Ази-
уо Я иАь бзчмоС ЦзээЯ
4ьэ,ьШ Ж
яэмС оЯцээмС цнэ им ядм-
усЧ Ан эм шцос <з 
4бсц„Р Ж
яА нэцнС и оц цА- оиз яА нэ-
цнн /нутээ
4ШJэШШ ЁцРJЧ
(>K3O:>K98) ьозумАо цээаж
уцСцсТ яам шнжоС эмАСуз о Цум Нбзэмьм н -
изьм м ДэСоз зомэ нс омбнсэц ццэАмнт мэ-
эц зяАм цэнц яэнн АцуяАнэнЯм тм ц м-
цсэац я уа Онмж н ОАцЧ4Шбь>>Ш
 оэ эмС уАьм ЯцШуз Он н ЭуТ яА-
уСдмС эцумци ябцАцШсС н ь ицмэм
4ШбсТьль \РОЧс
(>K42:>O>O) оэ мцс оеьзэм-
м изьм мТ иАаж эм эциАц АцЯС яАциАмн
АмояАн оАмэцТ уцАШм АцшмЧднц ябцуа з тмЯ-
и +эиньм мАм (>O00) н Цомим (>O>4:>O>K)
4РьбОД Ж
омЯзАмж оАцуэць т мэнС
4Рц„сбР-Ш бсш
тэмчмц бзи мсэ: «ь мТ эм и-
АзЧ чц ци яШн Азиз»
4Рь Ж
нЯяцАмА (>O8>:>O84)
4РГсТ)
(>O28:>700) бзуунооинж о Сдцээни нт
утээоиж оциа Цбмиз; оэ м >OO> ьуз АмЯ =мэ-
язизутн Jутн
OбJ-Р Ж
онс нтбАмтнцсэЯ ноизоо ц я-
энн эя н ГээАизТ яАцуом нцн иАь аозям-
н яАн Амунцнн яуАмШмэнС инмжоинЯ бАмтцмЯ
н нтбАмШмн оццэа я оцуэц эж Шнтэн Сяэцц 
OээШ Ж
ц Амэнцс умжЯе яАцуцм я-
ЯцосС
O:сТ РЧ
(>K30:>K78) умжЯе яА нэцнн
ЭньТ яАом н шнжоС эцоисин бн м о миэум
+нэьээЯ
Ёь>бс Ж
оцЯэмуцмноШэац Ац оншнСТ ШмэА
Сяэоиж яэтнн
ЁьбьШь Ж
шнАинцТ Амоицшцээац шмэа
aАян Ж
иАимС эминуимЁьэьШШэШ 0 л
эя з Эу (>O03:>8O8) ми эмта м-
н омЯзАмц Т иАац эм уннос эцяоАцуо цэ-
эЯ яучнэцэнн з оеьзэм
ЁJшс
( нЯцэм ) чнэ эниТ цо цээаж тм Я-
Ацям мэнц
ЁцРJЧ Ж
еЯн /нуэеон
ЁцРэьць
(>O>O:>O22) Аж оеьзэ изьм м
Ёц„Р Ж
яА нэцнСТ иАж эм унос яЯц-
осц НмбэонЯм; эмоСдцц АцЯС АмояШцэм
яАц<цизАц +мьм
ЁШц„J ыШс
(/уте НмьмзутнТ >432:>K>9) нт цо-
эаж н зумчн аж ьцэцАм н муЯнэноАмА о цж эя-
н чмуццц тмЯим Цум мАм А А «, муцмн уэ-
ь яАм нм /уте +зэм»
Ё„>ь Ж
эаэцшэнж Он
gРШ dьб“
 инмжоинж чнэ эни эя н «чцоцэ н Цоц-
эцж» (722:48> у э э)Т иАаж яАя цу м иэ-
<зцнмэоизЧ <но<нЧ Ац<АЯ
gс>Kсбс 0 ЧР,,сбс
озьн яоц оЯцАн тСнэм
gсьJЧ
(>O88:>703) яСаж оеьзэ изьм мТ чсц
яАм цэнц ба Яцчцэ яАумШэосЧ муЯнэн-
оАмцнн н АмояздцээосЧ эАм (эя м ГээАиз)
dчэлчДШб:3? чОэбьШч? ычШбОЧШ Ж
ин-
мжоинц очнэцэнСТ яАнтэмээац иэ<зцнмэоинЯн зчц-
эаЯн имоончцоинЯн
TцШ Ж
эаэц ин; ьАуТ иАЯ АмоямьмосяАм нцсо оеьзэм миШц эмт мэнц эя н из-
ьм м
T>ДШбс
 нЯяцАмА (>KK8:>K70)
TэТШ Ж
яА нэцнС эм тмямуц яэнн
Ю> ыJЧ„Гс
(>O0K:>OK>) АцэнэТ цАцни цээж
эмзинТ иАаж о цАшн ￿
ЧР,,сбс?
эц ШцмС бас тм-
мчцээаЯ яцэ яоц эцзумчэь эмямуцэнС
ЯТ) 4ьц„Шь-Ш-бьШ ЗсРШД
(>K7>:>O4O) о-
э мцс шиа ￿
бРцШ
Т иАмС эмта ммос ￿
ЯТ)
н ба-
м <нцнмсэж шиж яцунэим эм Яцчм оеьзэмм
изьм м
ЯШьТь ыШбШ
(>O22:>O8K) нСцсэаж ЯАмно
яцАнум ГээАиз Дтзчм цээзЧ эмзиз н очнмцоС
уэнЯ нт оэ мццж ￿
шсЧцШм
ЦнчмоС эцяАциэ-
эосЧ мАмицАмТ ба оомэ иэСШцо Аомэ (ьуц
С ноС у э нццЯ Яцон оАим оцЯн Ацэнэ 
ьм ц о Цнон Ёон)
ЯШьШШэШ 9ШДШц„ьРШШ Ж
яцЯСээни ЯмЯ
ЦзээЯ ￿
ЯШьШШэШ эц„ьРШШ Ж
омАшнж бАм
ЯмЯ ЦзээЯ

Приложенные файлы

 • pdf 5609204
  Размер файла: 595 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий