1.7 стом ба?ылау ??ралдар


МАМАНДЫҒЫ: Стоматология
КАФЕДРА:биологиялық химия
ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН, ДАҒДЫЛАРЫН ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУІШ ҚҰРАЛДАРЫ
КУРС: 2
ПӘН: БИОЛОГИЯЛЫҚ ХИМИЯ
ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: кафедраның профессор-оқытушылар құрамы
2015 ж.
Кафедра мәжілісінде талқыланды
Хаттама №1 тамыз 2015 ж.

«Бекітілді»
Кафедра меңгерушісі, профессор ____________________________ Шарипов К.О.

ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР БАЗАСЫ
Биологиялық химия пәнінен «Стоматология» мамандығының 2 курс студенттеріне арналған емтиханның тесттік тапсырмалар базасы
2015-2016 оқу жылы
*Белоктар. Жай және күрделі белоктар *1*24*2*
#1
*!Белок молекуласының құрамына қандай амин қышқылы кіреді?
*β-гистидин
*ε-глутамин
*ϵ-метионин
*γ-пролин
*α-аланин
#2
*!Белок құрамындағы азоттың пайыздық мөлшерi қанша?
*12–14%*15–17%*18–20%*21–23%*24–26%#3
*!Қандай амин қышқылдары белоктарға негiздiк қасиет береді?
*циклдi амин қышқылдары
*оксиамин қышқылдары
*моноаминодикарбон қышқылдары
*диаминомонокарбон қышқылдары
*моноаминомонокарбон қышқылдары
#4
*!Қандай амин қышқылдары белоктарға қышқылдық қасиет береді?
*моноаминодикарбон қышқылдары
*моноаминомонокарбон қышқылдары
*диаминомонокарбон қышқылдар
*трикарбон қышқылдары
*диаминодикарбон қышқылдары
#5
*!Пептидтiк байланысқа қайсысы жатады?
*
*
*
*
*
#6
*!Белоктың бірiншiлiк құрылымы дегеніміз?
*полипептидтiк тiзбектiң спиральдану сипаты
*бірнеше полипептидтік тізбектің жиынтығы
*белок пен простетикалық топтың байланысуы
*бір полипептидтік тізбекте амин қышқылдарының орналасу реті
* бір полинуклеотидтік тізбекте нуклеотидтердің орналасу реті
#7
*!Белоктың екiншiлiк құрылымы дегеніміз?
*амин қышқылдарының бiр-бiрiмен байланысу тәсiлi
*полипептидтiк тiзбектiң спиральдану сипаты
*белок пен простетикалық топтың байланысуы
*бірнеше полипептидтік тізбектің жиынтығы
*белок молекуласының пiшiнi
#8
*!Белоктың үшiншiлiк құрылымы дегеніміз?
*полипептидтiк тiзбектiң спиральдің кеңістіктік құрылымы
*полипептидтік тізбектің спиральданған конфигурациясы
*тізбекте амин қышқылдарының бiр-бiрiмен байланысу тәсiлi
*бірнеше полипептидтік тізбектің жиынтығы
* полинуклеотидтік тізбектің спиральданған конфигурациясы
#9
*!Склеропротеиндер қандай қызмет атқарады?
*реттеуші
*тасымалдау
*тіректік
*каталитикалық
*тыныс алу
#10
*!Тұздалу – төмендегі затты қосқанда белоктың ерітіндіден тұнбаға түсуі
*ауыр металл тұздары
*сұйытылған қышқылдар
*сұйытылған сілтілер
*бейтарап тұздар
*алколоидты реактивтер
#11
*!Хромопротеиндердiң простетикалық тобының құрамында қандай зат болады?
*алмастырылмайтын амин қышқылы
*фосфор қышқылы
*боялған зат
*глюкозаның туындысы
*минералды зат
#12
*!Гемоглобин молекуласының құрамына не кiредi?
*бiр гем және бiр полипептидтiк тiзбек
*екi гем және бiр полипептидтiк тiзбек
*төрт гем және төрт полипептидтiк тiзбек
*бiр гем және екi полипептидтiк тiзбек
*екi гем және екi полипептидтiк тiзбек
#13
*!Төменде берілгендердің қайсысы гемоглобин гемінің рационалды аталуына сәйкес келеді?
*1, 3,5,8-тетраметил, 2,4-дивинил, 6,7-дипропионқышқылының порфині
*1, 3,5,8-тетраметил, 2,4-диэтил, 6,7- дипропионқышқылының порфині
*1, 2,5,8-тетраметил, 3,4-дивинил, 6,7-дипропионқышқылының темір порфині
*1, 3,4,8-тетраметил, 2,5-дивинил, 6,7-дипропионқышқылының темір порфині
*1, 3,5,8-тетраметил, 2,4-дивинил, 6,7-дипропионқышқылының темір порфині
#14
*!Гликопротеиндердiң простетикалық тобының химиялық табиғаты қандай?
*фосфаттар
*гемдер
*көмірсулар
*липидтер
*амин қышқылдары
#15
*!Нағыз гликопротеиндердiң белоктық бөлігі мен простетикалық тобының арақатынасы қандай?
*жай белок - 50% және простетикалық топ -50%
*жай белок - 80% және простетикалық топ- 20%
*жай белок - 20% және простетикалық топ - 80%
*жай белок - 60% және простетикалық топ -40%
*жай белок - 10% және простетикалық топ - 90%
#16
*!Нағыз гликопротеиндердің простетикалық тобы
*нуклеин қышқылдары
*гликозамингликандар
*жүйесіз көмірсулар
*әртүрлі гемдер
*В тобы витаминдерінің туындылары
#17
*!Протеогликандарға жатуы мүмкін белок
*муциндер
*гиалуропротеин
*церулоплазмин
*транскортин
*иммуноглобулиндер
#18
*!Протеогликандардың простетикалық тобы аталады
*фосфор және күкірт қышқылдарының қалдықтары
*сиал және нейрамин қышқылдары
*гликозамингликандар
*глюкурон қышқылы
*аминоқанттар
#19
*!Гиалурон қышқылы кезектесе орналасқан мына жұптардан тұрады
*глюкурон қышқылы және ацетилглюкозамин
*глюкурон қышқылы және ацетилгалактозаминсульфат
*глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
*глюкоза және нейрамин қышқылы
*сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
#20
*!Хондроитин күкірт қышқылы кезектесе орналасқан мына жұптардан тұрады
*глюкурон қышқылы және ацетилглюкозамин
*глюкурон қышқылы және ацетилгалактозаминсульфат
*глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
*глюкоза және нейрамин қышқылы
*сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
#21
*!Гепарин молекуласы кезектесе орналасқан мына жұптардан тұрады
*глюкурон қышқылы және ацетилглюкозамин
*глюкурон қышқылы және ацетилгалактозаминсульфат
*глюкуронилсульфат және ацетилглюкозаминсульфат
*глюкоза және нейрамин қышқылы
*сиал қышқылы және ацетилгалактозамин
#22
*!Нуклеопротеиндердің простетикалық тобы не болып табылады?
*нуклеотидтер
*нуклеозидтер
*динуклеотидтер
*бейтарап көмірсулар
*нуклеин қышқылдары
#23
*!РНҚ- ның бiрiншi реттiк құрылымының ерекшелiгiн не анықтайды?
*ДНҚ-ның екi тiзбегi
*ДНҚ-ның бiр тiзбегi
*ДНҚ-полимераза ферментi
*ДНҚ-ның үшiншi реттiк құрылымы
*ДНҚ-ның структуралық генi
#24
*!Қандай нуклеин қышқылының құрамында антикодон болады?
*ДНҚ
*м-РНҚ
*т-РНҚ
*р-РНҚ
*пре-р-РНҚ
*Белоктар. Жай және күрделі белоктар *2*24*2*
#25
*!Лизилтирозиларгинин трипептидiнiң изоэлектрлiк нүктесi (ИЭН) қандай pH мәніне сәйкес келеді?
*7,0
*9,5
*5,5
*4,0
*6,8
#26
*!Мына аминқышқылы қай топқа жатады?

*полярсыз
*полярлы, алмастырылмайтын
*полярлы, бірақ зарядсыз
*теріс зарядталған
*оң зарядталған
#27
*!Глутатионның 2 молекуласы тотыққанда қандай байланыс түзіледі?
*сутекті
*ионды
*гидрофобты
*дисульфидті
*фосфодиэфирлі
#28
*!Денатурация дегеніміз не?
*белоктың барлық құрылымының жаңаруы
*белоктағы барлық байланыстың үзiлуi
*белоктың бiрiншiлiк құрылымының бұзылуы
*белоктың бiрiншiлiктен басқа барлық құрылымдарының бұзылуы
*белоктың бiрiншiлiк құрылымы мен зарядының бұзылуы
#29
*!Құнды белоктарға жатады
*құрамында барлық алмастырылатын амин қышқылдары бар белок
*құрамында ең болмағанда бір алмастырылатын амин қышқылы жоқ белок
*құрамында ең болмағанда бір алмастырылмайтын амин қышқылы жоқ белок
*құрамында барлық алмастырылатын амин қышқылдары жоқ белок
*құрамында барлық алмастырылмайтын амин қышқылдары бар белок
#30
*!Белок ерiтiндiсiне мочевинаны қосқанда белок тұнбаға түстi. Мочевинаны диализ әдiсiмен бөлiп алғанда, белок өзiнiң бастапқы қалпына келдi.
Бұл қалай аталады?
*денатурация
*ренатурация
*гидролиз
*сұйылту
*ерiту
#31
*!Белоктың екiншiлiк құрылымы – полипептидтiк тiзбектердiң альфа-спираль немесе бета -құрылым түзуi.
Қандай байланыс қатысады?
*сутектiк
*пептидтiк
*дисульфидтiк
*ангидридтiк
*координациялық
#32
*!Альбумин белогының изоэлектрлiк нүктесi (ИЭН) рН = 4,8.
pH -ң қандай мәнiнде бұл белок тұнбаға жеңiлiрек түсуі мүмкін?
*3,7
*4,8
*7,0
*8,0
*12,0
#33
*!Температураны жоғарылатқанда белок молекуласында сақталатын байланыс
*гидрофобты
*сутектiк
*иондық
*дисульфидтiк
*пептидтiк
#34
*!Белоктың формуласы pH -ң қандай мәнiнде ол электронейтралды болуы мүмкін?

*4,7
*7,0
*9,0
*10,2
*12,4
#35
*!Зарядының мөлшерiне және молекулалық массасына қарай альбуминдердi глобулиндерден бөлу әдiсi қалай аталады?
*электрофорез
*экстракция
*қышқылдық-сiлтiлiк
*комплексонометрия
*сүзгiлеу
#36
*!Құнсыз белоктарға жатады
*құрамында барлық алмастырылатын амин қышқылдары бар белок
*құрамында ең болмағанда бір алмастырылатын амин қышқылы жоқ белок
*құрамында ең болмағанда бір алмастырылмайтын амин қышқылы жоқ белок
*құрамында барлық алмастырылатын амин қышқылдары жоқ белок
*құрамында окси амин қышқылдары болмайтын белок
#37
*!Коллагендердің амин қышқылдық құрамы мына қышқыл қалдықтарының басым мөлшерде болуымен сипатталады
*цистеиннің, глициннің, аланиннің
*циклді амин қышқылдарының
*глициннің, пролиннің, оксипролиннің
*лизиннің, оксилизиннің, оксипролиннің
*сериннің, пролиннің, тирозиннің
#38
*!Гексапептидте қанша пептидтік байланыс болуы мүмкін?
*екі
*үш
*төрт
*бес
*алты
#39
*!Эластиндердің біріншілік құрылымы мына қышқыл қалдықтарының басым мөлшерде болуымен сипатталады
*имин қышқылдарының
*глициннің, пролиннің, лизиннің
*циклді амин қышқылдарының
*сериннің, аланиннің, глициннің
*күкірті бар амин қышқылдарының
#40
*!Төменде берілген амин қышқылдарының қайсысы метилдеу үдерістеріне қатысады?
*аланин
*валин
*треонин
*метионин
*изолейцин
#41
*!Хондроитинсульфаттың қандай құрамдас бөлігі сүйек және шеміршек тіндерінің минералдануына қатысады?
*күкірт қышқылы
*галактозамин
*ацетилглюкозамин
*ацетилгалактозамин
*нейрамин қышқылы
#42
*!Комлементарлық дегенiмiз негiздердiң бiрiн-бiрi толықтыру қасиетi.
Осы қасиет азотты негiздердiң қай жұптарына тән?
*Г және Т; А және Ц
*А және Г; Ц және Т
*Г және Ц; А және У
*А және Т; Г және Ц
*А және Ц; Т және Г
#43
*!Кодон болып табылады
*қатар тұрған екі нуклеотид
*қатар тұрған үш нуклеотид
*қатар тұрған екі нуклеозидтрифосфат
*қатар тұрған үш нуклеозиддифосфат
*қатар тұрған үш нуклеозидтрифосфат
#44
*!Белок биосинтезіндегі т-РНҚ ролі қандай?
*ақпаратты цитоплазмадан ядроға тасымалдау
*амин қышқылын рибосомадан цитоплазмаға тасымалдау
*ақпаратты ДНҚдан м-РНҚға тасымалдау
*нуклеотидті тану және оны матрицаға тасымалдау
*амин қышқылын тану және оны рибосомаға тасымалдау
#45
*!Т-РНҚ өзінің амин қышқылын тану үшін не қажет?
*м-РНҚ кодонымен байланысатын телімі
*т-РНҚның акцепторлық телімі
*аминоацил-т-РНК-синтетаза
*т-РНҚның минорлы негіздерінің болуы
*амин қышқылы мен т-РНҚның кеңістік сәйкестігі
#46
*!Синтезделетін белок молекуласындағы амин қышқылдарының реті туралы ақпарат қай нуклеин қышқылында болады?
*т-РНҚ
*р-РНҚ
*м-РНҚ
*ДНҚ
*и-РНҚ
#47
*!Биологияның негізгі постулатына сәйкес генетикалық ақпарат қай бағытта оқылады?
*ДНҚ → РНҚ → белок
*РНҚ → ДНҚ → белок
*ДНҚ → белок→ РНҚ
*белок→ РНҚ → ДНҚ
*белок→ ДНҚ → РНҚ
#48
*!Үш пробиркада түрлі белоктардың ерітінділері бар екені белгілі.
Белоктың гликопротеин екенін дәлелдеу үшін қандай реакция жасау қажет?
*бензидин сынамасы
*Биурет реакциясы
*күміс сынамасы
*Молиш реакциясы
*молибден реактиві
*Белоктар. Жай және күрделі белоктар 4*12*1*
#49
*!ДИПЕПТИДТІҢ ЖАЛПЫ ФОРМУЛАСЫ.

ОСЫ БЕЛОКТЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ
*глицин
*аспартат
*аланин
*серин
*лизин
*аргинин
*тирозин
#50
*!АЛМАСТЫРЫЛМАЙТЫН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАДЫ
*треонин
*глицин
*валин
*метионин
*аланин
*лизин
*серин
*аланин
#51
*!БЕЛОК ЕРІТІНДІЛЕРІНІҢ КОЛЛОИДТЫ ҚАСИЕТТЕРІН ДӘЛЕЛДЕЙТІН БЕЛГІЛЕР
*баяу диффузия
*жүйенің гомогендігі
*дисперсті фазаның болуы
*гель түзуі
*ерітінділері тұрақсыз
*электрофорезде жылжығыштығы
#52
*!БЕЛОКТАРДЫҢ ЕРIТIНДIДЕГI ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
*белок молекуласының көлемінің үлкен болуы
*функционалды топтарының болуы
*гидрофобты топтарының болуы
*гидратты қабатының болуы
*зарядының болуы
*электрофорезде жылжығыштығы
#53
*!ҚҰНДЫ БЕЛОКТАР
*желатин
*шаштағы белок
*жұмыртқа белогы
*сүт казеиногені
*ихтуллин (балық уылдырығындағы)
*жібек фиброині
*эластин
*коллаген
#54
*!АМИДТЕРДІ ЖЕҢІЛ ТҮЗЕТІН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ
*тирозин
*аспартат
*аргинин
*глутамат
*серин
*аланин
#55
*!МОНОАМИНОМОНОКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАТЫН АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ
*аспартат
*аланин
*глутамат
*аргинин
*лизин
*валин
#56
*!ТЫНЫС АЛУ БЕЛОКТАРЫ
*гемоглобин
*гистондар
*альбуминдер
*миоглобин
*эластиндер
*муцин
#57
*!МИОГЛОБИН ҚАБІЛЕТТІ
*оттекті қорға жинау
*оттекті митохондрияға тасымалдауға қатысады
*көмірқышқыл газын тасымалдауға қатысады
*фотосинтезге қатысады
*оттектің жасушаға тасымалдануына қатысады
*қорғаныштық қызмет атқарады
#58
*!ОРГАНИЗМДЕГІ НАҒЫЗ ГЛИКОПРОТЕИНДЕР
*гормондардың рецепторлары
*май қышқылдарының тасымалдануына қатысады
*қан тобын анықтайды
*қорғаныштық қызмет атқарады
*энергия көзі болып табылады
*судың таралуы мен диффузиясына қатысады
*полианиондар болып табылады
*митозды күшейтеді
*қабынуға қарсы әсер көрсетеді
#59
*!НАҒЫЗ ГЛИКОПРОТЕИНДЕРГЕ ЖАТАДЫ
*шырыш белоктары
*қан тобын анықтайтын белоктар
*гипофиздің алдыңғы бөлімінің гормондары (ФСГ, ЛГ, ТТГ)
*тасымалдаушы белоктар: транскортин, гаптоглобин
*гиалуропротеин
*хондромукоид
*магнийпорфириндер
*шаш белоктары
*жұмыртқа белогы
*сүт казеиногені
#60
*!ДНҚ-НЫҢ ЕКІНШІ РЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫН ТҰРАҚТАНДЫРАТЫН БАЙЛАНЫСТАР
*дисульфидтік
*сутектік
*ван-дер Ваальс күштері
*фосфодиэфирлік
*иондық
*гликозидтік
*пептидная
*гидрофобное взаимодействие
*Ферменттер. Энергия алмасуы *1*28*2*
#61
*!Химиялық табиғаты бойынша ферменттер не болып табылады?
*арнайы көмірсулар
*арнайы белоктар
*арнайы емес белоктар
*бейорганикалық катализаторлар
*арнайы емес амин қышқылдар
#62
*!Ферменттердiң әсер ету механизмiнің негізінде не жатыр?
*активтену энергиясын төмендету
*активтену энергиясын жоғарылату
*кинетикалық энергияны төмендету
*кинетикалық энергияны жоғарылату
*потенциалды энергияны жоғарылату
#63
*!Екікомпонентті ферменттің молекуласы қалай аталады?
*изофермент
*апофермент
*кофермент
*холофермент
*профермент
#64
*!«Катал» дегеніміз не?
*ферменттiң қуаттылығын анықтайтын бiрлiк
*Михаэлис-Ментеннiң константасы
*ферменттiң концентрациясын анықтайтын бiрлiк
*ингибитордың концентрациясын анықтайтын бiрлiк
*молярлық экстинкция коэффициентi
#65
*!Профермент дегеніміз не?
*IV құрылымы бар ферменттер
*аллостериялық орталығы жоқ ферменттер
*ферменттiң активтi алғы заты
*ферменттiң активсiз түрi
*ферменттердiң молекулалық формасының бiрi
#66
*!Бәсекелес емес ингибирленуде қандай комплекс түзіледі?
*фермент-субстрат
*фермент-ингибитор
*фермент-субстрат-ингибитор
*фермент-реакция өнiмi
*субстрат-ингибитор
#67
*!Ферменттердiң халықаралық жiктелуiнің негізінде не жатыр?
*ферментттiң структурасы
*ферменттiң белсендiлiгi
*катализдейтiн реакция түрi
*субстраттың структурасы
*органдық арнайылығы
#68
*!Қай қосылыс пепсиногеннің пепсинге айналуы үшін активатор болып табылады?
*энтерокиназа
*өт қышқылдарының тұздары
*тұз қышқылы
*трипсин
*химотрипсин
#69
*!Ферменттердің әсерiн тежейтiн химиялық заттар қалай аталады?
*aктиваторлар
*модификаторлар
*стабилизаторлар
*ингибиторлар
*корепрессорлар
#70
*!НSКоА құрамына қандай витамин кіреді ?
*тиамин
*пантотен қышқылы
*ретинол
*викасол
*аскорбин қышқылы
#71
*!Қандай ферменттер біркомпонентті болып табылады?
*ацилтрансферазалар
*аминотрансферазалар
*фосфотрансферазалар
*метилтрансферазалар
*дегидрогеназалар
#72
*!Тыныс алу ферменттерi қай класс ферменттеріне жатады?
*трансферазалар
*гидролазалар
*лигазалар
*оксидоредуктазалар
*изомеразалар
#73
*!Ферроцитохром b тотыққанда
*убихинонға электрондарды береді
*пиридин ферментіне электронды береді
*феррицитохром с1- ге электрондарды береді
*ферроцитохром а3- ке электрондарды береді
*молекулалық оттекке электрондарды береді
#74
*!Феррицитохром с1 электрондарды алып, тотықсызданады
*флавин ферменттен
*ферроцитохрома b-дан
*феррицитохром а – дан
*феррицитохром а3- тен
* феррицитохром с – дан
#75
*!Ферроцитохром с электрондарды беріп, тотығады
*феррицитохром а –ға
*пиридин ферментке
*феррицитохром с1 – ге
*ферроцитохром а3- ке
*молекулалық оттекке
#76
*!Ферроцитохром а3 электрондарды беріп, тотығады
*феррицитохром а –ға
*пиридин ферментке
*феррицитохром с1– ге
*феррицитохром а3-ке
*молекулалық оттекке
#77
*!Үшкарбон қышқылдарының цикліне метаболизмнің қай өнімі түседі?
*лактат
*пируват
*ацетилКоА
*глюкоза
*ацетоацетат
#78
*!Лимон қышқылының циклі өтетін органелла қалай аталады?
*лизосома
*рибосома
*ядро
*микросома
*митохондрия
#79
*!Ацетил-КоА қымыздық сірке қышқылымен конденсацияланғанда не түзіледі?
*алма қышқылы
*лимон қышқылы
*фумар қышқылы
*цис-аконит қышқылы
*альфа-кетоглутар қышқылы
#80
*!Қандай қышқыл үшкарбон қышқылдарының циклінде тотығудан декарбоксилденуге түседі?

*фумар қышқылы
*цис-аконит қышқылы
*алма қышқылы
*лимон қышқылы
*альфа-кетоглутар қышқылы
#81
*!Төмендегі ферменттердің қайсысы янтар қышқылын тотықтырады?
*малатдегидрогеназа
*изоцитратдегидрогеназа
*цитратсинтетаза
*пируватдегидрогеназа
*сукцинатдегидрогеназа
#82
*!Берілген қышқылдардың қайсысы үшкарбон қышқылдарының катализаторы болып табылады?
*оксалоацетат
*малат
*сукцинат
*изоцитрат
*цитрат
#83
*!Малатдегидрогеназа келесі қышқылды тотықтырады?
*янтар қышқылы
*лимон қышқылы
*альфа-кетоглутар қышқылы
*сүт қышқылы
*алма қышқылы
#84
*!Биологиялық тотығу тізбегі қайда орналасқан?
*митохондрияның мембранааралық кеңістігінде
*митохондрияның ішкі мембранасында
*митохондрияның матриксінде
*эндоплазмалық ретикулумде
*митохондрияның сыртқы мембранасында
#85
*!Тотығудан фосфорлану дегеніміз не?
*АТФ ыдырауы
*АТФ синтезі
*БТ тізбегінде электрондардың тасымалдануы
*субстраттардың фосфорлануы
*фосфорланған субстраттардың тотығуы
#86
*!Тыныс алуды бақылау бұл – электрондарды митохондриялық тасымалдау жылдамдығының мына қосылыстың мөлшері арқылы реттелуі
*ГТФ
*ГДФ
*АДФ
*АМФ
*цАМФ
#87
*!Биологиялық тотығу тізбегінде ферменттер орналасқан
*молекулалық массасының жоғарылауы бойынша
*молекулалық массасының жоғарылауы бойынша
*тотығу-тотықсыздану потенциалының кему ретімен
*тотығу-тотықсыздану потенциалының өсу ретімен
*электрондарды цитохромдардан пиридин ферменттеріне тасымалдау
#88
*!БТ тізбегінің соңында оттек молекуласының иондануы үшін қанша электрон қажет?
*2
*3
*4
*6
*12
*Ферменттер. Энергия алмасуы. *2*28*2*
#89
*!Бiр ғана субстратқа әсер етiп, бiр ғана реакцияны катализдейтін, бiрақ бір-бірінен физика-химиялық қасиеттерi арқылы ерекшеленетін ферменттер қалай аталады?
*проферменттер
*изоферменттер
*апоферменттер
*холоферменттер
*коферменттер
#90
*!Ферменттердің абсолютті субстраттық арнайылығы – бұл
*ферменттiң тек бiр субстратқа ғана әсер етуi
*ферменттiң екi немесе одан да көп субстратқа әсер етуi
*ферменттiң әр түрлi байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуi
*ферменттiң байланыс түрi бiрдей бiр топ субстраттарға әсер етуi
*ферменттiң кеңiстiк құрылысы әр түрлi субстраттар тобына әсер етуi
#91
*!Ферменттердің салыстырмалы субстраттық арнайылығы – бұл
*ферменттiң тек бiр субстратқа ғана әсер етуi
*ферменттiң екi немесе одан да көп субстратқа әсер етуi
*ферменттiң әр түрлi байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуi
*ферменттiң байланыс түрi бiрдей бiр топ субстраттарға әсер етуi
*ферменттiң кеңiстiк құрылысы әр түрлi субстраттар тобына әсер етуi
#92
*!Ферменттің активті орталығының катализдік аймағы қамтамасыз етедi
*әсер ету арнайылығын
*субстраттық арнайылығын
*реакция өнiмдерiмен әрекеттесуiн
*аллостерикалық орталығының түзiлуiн
*реакцияның қайтымдылығын
#93
*!Ферменттің активті орталығының субстраттық аймағы қамтамасыз етедi
*әсер ету арнайылығын
*субстраттық арнайылығын
*реакция өнiмдерiмен әрекеттесуiн
*аллостерикалық орталығының түзiлуiн
*реакцияның қайтымдылығын
#94
*!0°С-дан төмен температурада ферменттiң активтiлiгi күрт төмендейдi. Бұл құбылыстың себебі
*фермент гидролизi жүредi
*ферменттiң қайтымды денатурациясы жүредi
*ферменттiң қайтымсыз денатурациясы жүредi
*фермент молекуласының бiрiншiлiк құрылымы өзгередi
*субстрат молекусының жылулық қозғалысының жылдамдығы төмендейдi
#95
*!Температуралық оптимум – бұл температура
*қайтымсыз инактивация байқалатын
*фермент минимальды активтiлiкке ие болатын
*фермент максимальды активтiлiкке ие болатын
*қайтымды инактивация байқалатын
*фермент активсіз болатын
#96
*!Ас қорыту сөлдерінің ферменттері қай класс ферменттеріне жатады?
*гидролазалар
*оксидоредуктазалар
*трансферазалар
*лиазалар
*изомеразалар
#97
*!Трипсин ұйқы безiнде активтi емес күйiнде түзiледi.
Төмендегi заттардың қайсысы трипсиногеннiң активаторы болып табылады?
*магний иондары
*өт қышқылдарының тұздары
*энтеропептидаза
*тұз қышқылы
*химотрипсин
#98
*!Малон қышқылы – сукцинатдегидрогеназаның бәсекелес ингибиторы, өйткені оның құрылымдық сәйкестiгi бiрдей
*субстратпен
*ферментпен
*ферменттiң активтi орталығының катализдiк бөлiгiмен
*коферментпен
*ферменттiң аллостерикалық орталығымен
#99
*!«Химчистка» бірлестігінің жұмысшыларын тексеру кезiнде бiр жұмысшының қанында қалыпты мөлшермен салыстырғанда АЛТ активтiлiгi- 7 есе, ал АСТ активтiлiгi - 2 есе артқаны анықталды.
Қандағы ферменттер деңгейiнiң өзгеруінің себептерi қандай?
*гепатит
*жүрек ақауы
*стенокардия
*өкпе инфарктiсi
*бүйрек-тас ауруы
#100
*!Амин қышқылдарының декарбоксилазары әсерiнен қандай заттар түзіледі?
*амин қышқылдарының азотсыз қалдықтары
*биогендi аминдер
*амидтер
*альдегидтер
*пуриндер
#101
*!ҮКЦ жасушаның белгілі бір органелласында өтеді.
Осы үрдіс өтетін органелла қалай аталады?
*ядро
*лизосома
*рибосома
*микросома
*митохондрия
#102
*!Энергия алмасудың 1-сатысында түзілетін АСҚ-ның алғы заты ПЖҚ болып табылады.
Оның ацетил-KoA-ға айналуы қандай реакция нәтижесінде жүреді?
*гидратация
*гидрлену
*тотықсыздану
*тотығудан дезаминдену
*тотығудан декарбоксилдену
#103
*!Энергия алмасудың 1 сатысында түзіл ацетил-КоА 2- сатыда толық жанады.
Осы үдеріс қалай аталады?
*орнитин циклі
*декарбоксилдену
*үшкарбон қышқылдарының циклі
*субстраттан фосфорлану
*тотығудан фосфорлану
#104
*!Биологиялық тотығуға қатысатын ферменттер тыныс алу комплексіне біріккен.
Комплекске қандай ферменттер кіреді?
*ФП→КоQ
*цитохром с→ цитохром а
*цитохром в →цитохром с1*цитохром а →цитохром b
*цитохром с→цитохром а3#105
*!Берілген реакциялардың ішінде қайсысы ҮКЦ- дегі АТФ түзілетін реакцияға жатады?
*тотығудан фосфорлану
*ГТФ -тің АДФ-пен қайта фосфорлануы
*ГТФ-тің ЦДФ- пен қайта фосфорлануы
*фосфаттың АТФ-тің УДФ-пен қайта фосфорлануы
*алма қышқылының тотығуы
#106
*!Кребс циклі биологиялық тотығу үшін субстрат көзі болып табылады, өйткені мұнда түзіледі
*алмастырылатын амин қышқылы
*тотықсызданған дегидрогеназалар
*пентозалар
*тотыққан дегидрогеназалар
*су мен көмір қышқыл газы
#107
*!Кребс циклі оттексіз жағдайда өткенімен, аэробты үрдіс болып саналады.
Себебі тотықсызданған дегидрогеназалар
*цикл оттек қатысуында өтеді
*биологиялық тотығу тізбегінде тотығуы қажет
*биологиялық тотығу тізбегінде тотықсыздануы қажет
*тотығудан декарбоксилденуі қажет
*тотығудан дезаминденуі қажет
#108
*!Төменде көрсетілген реакциялардың қайсысы үшкарбон қышқылдарының қорытынды теңдеуі болып табылады?
*Ацетил-КоА2 CO2 3HAДH2 ФПН2 АТФ
*Ацетил-КоА CO2 3НАД ФПН2АТФ
*Ацетил-КоА CO2 HAДH2 2ФПН2 ГТФ
*Ацетил-КоА CO2 2 HAДH22 ФПН2 АТФ
*Ацетил-КоА CO2 4 HAДH22 ФПН2АТФ
#109
*!Биологиялық тотығу тізбегінде сутек пен электрондар тасымалданады.
Осы үрдісте электрондарды тасымалдау үшін қандай ферменттер қолданылады?
*каталазалар
*убихинон
*цитохромдар
*пиридин ферменттері
*флавин ферменттері
#110
*!Биологиялық тотығу – бұл тотығу-тотықсыздану реакцияларының тізбегі, олардың нәтижесінде эндогенді су мен энергия түзіледі.
Тіндік тыныс алу нәтижесінде тағы қандай өнімдер түзіледі?
*көмірқышқыл газы
*аммиак
*лактат
*тотыққан дегидрогеназалар
*тотықсызданған дегидрогеназалар
#111
*!Биологиялық тотығу тізбегінде убихинонның тотығуы кезінде түзілген екі сутек протоны ары қарай жұмсалады
*субстратты тотықсыздандыруға
*пиридинферменттерін тотықсыздандыруға
*цитохромдарды тотықсыздандыруға
*эндогенді су түзілуіне
*убихинонды тотықсыздандыруға
#112
*!Егер биологиялық тотығу мына ферменттен басталса, Р/О коэффициенті қалыпты жағдайда 3 тең болады
*пиридин ферменттерінен
*флавин ферменттерінен
*убихиноннан
*цитохром в
*цитохром а
#113
*!Ажыратқыштар АТФ түзілуін төмендетіп, жылу бөлінуін жоғарылатады, өйткені
*митохондрияға метаболиттердің түсуі бұзылады
*заттардың сіңірілу жылдамдығы төмендейді
*аденозинтрифосфаттың жиналуына септік етеді
*аденозинтрифосфаттың ыдырауын арттырады
*биологиялық тотығу мен тотығудан фосфорланудың қабысуын бұзады
#114
*!Тотығудан фосфорлану нәтижесінде 2 молекула АТФ түзілді, биологиялық тотығу тізбегі тотықсызданған пиридин ферменттерінің тотығуынан басталды. Р/О коэффициентінің төмендеуінің анағұрлым мүмкін болатын себебі қандай?
*ТТФ артық болуы
*субстрат артық болуы
*субстрат жетіспеушілігі
*ажыратқыштардың қатысуы
*эндогенді судың түзілуі
#115
*!Кейбір заттар биологиялық тотығу мен тотығудан фосфорлануды ажыратады. Мысалы 2,4- динитрофенол, едәуір күтілетін нәтиже қандай?
*АТФ түзілуі төмендейді
*АТФ түзілуі артады
*АДФ синтезі жылдамдайды
*УТФ мөлшері төмендейді
*ТТФ түзілуі артады
#116
*!60 жастағы ер кісі тәбетінің артқанына қарамастан, салмағы азайғанына, әлсіздікке, тамыр соғысының жиілеуіне шағымданады. Тексеру нәтижесінде қалқанша безінің гиперфункциясы анықталды.
Пациенттің әлсіздігінің едәуір ықтимал себебі қандай?
*БТ мен ТФ ажырауы
*субстраттың жетіспеушілігі
*АТФ синтезінің артуы
*АДФ мөлшерінің төмендеуі
*тотығу–тотықсыздану реакцияларының жылдамдығының тежелуі
*Ферменттер. Энергия алмасуы. *4*14*1*
#117
*!ФЕРМЕНТ АКТИВТIЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
*ферменттiң молекулалық массасы
*субстрат концентрациясы
*алмастырылмайтын амин қышқылдарының болуы
*бірнеше суббірліктің болуы
*орта рН-ы
*амин қышқылдарының диссоциация дәрежесі
#118
*!ГЛИКОЗИДАЗАЛАР КЕЗДЕСЕДІ
*сілекейде
*асқазан сөлінде
*ұйқы безі сөлінде
*өкпеде
*зәрде
*ликворда
#119
*!НАУҚАСТЫҢ ҚАНЫ МЕН ЗӘРІНДЕ АМИЛАЗАНЫҢ АКТИВТІЛІГІ АРТҚАНЫ АНЫҚТАЛДЫ. БҰЛ ОРГАННЫҢ ПАТОЛОГИЯСЫ
*ұйқы безі
*тоқ ішек
*жұлын
*бүйрек
*сілекей бездері
*өкпе
#120
*!НАУҚАСТА МИОКАРД ИНФАРКТЫСЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ БАЙҚАЛДЫ. БҰЛ ЖАҒДАЙДА ОНЫҢ ҚАНЫНДА АКТИВТІЛІГІ АРТАТЫН ФЕРМЕНТТЕР
*креатинкиназа
*қышқылды фосфатаза
*пируваткиназа
*қан сарысуы амилазасы
*аспартатаминотрансфераза
*ацилтрансфераза
#121
*!ДЕГИДРОГЕНАЗАЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕ ТӘН ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ
*оттекті қосып алу
*электрондарды бөліп шығару
*сутекті қосып алу
*сутекті бөліп шығару
*электрондарды қосып алу
*оттекті бөліп шығару
#122
*!ДЕГИДРОГЕНАЗАЛАРҒА ЖАТАТЫН ФЕРМЕНТТЕР
*пиридиндік
*пероксидаза
*гидроксилазалар
*флавиндік
*каталаза
*фосфолипазалар
#123
*!БАРЛЫҚ ЦИТОХРОМДАР – БҰЛ
*біркомпонентті ферменттер
*құрамында гем бар ферменттер
*ҮҚЦ қатысады
*электрондарды тасымалдайды
*БТ тізбегінің басында орналасады
*сутекті тасымалдайды
#124
*!ПИРУВАТТЫҢ ТОТЫҒУДАН ДЕКАРБОКСИЛДЕНУ РЕАКЦИЯСЫНА ҚАТЫСАТЫН КОФЕРМЕНТТЕР
*пиридоксальфосфат
*тиаминдифосфат
*HSKoA
*ТГФҚ
*НАД
*KoQ
*цитохромдар гемі
*ФАД
#125
*!ҮШКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ЦИКЛІ – БҰЛ
*АТФ көп мөлшерде түзілетін үдеріс
*тотыққан дегидрогеназалардың көзі
*тотықсызданған дегидрогеназалардың көзі
*цитоплазмада өтетін үдеріс
*АСҚ толық жанады
*алмастырылатын амин қышқылдарының көзі
#126
*!ҮШКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ ЦИКЛІНІҢ АРАЛЫҚ ӨНІМДЕРІ
*сүт қышқылы
*изолимон қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*янтар қышқылы
*малон қышқылы
*алма қышқылы
*глицерофосфат
*мевалонат
#127
*!ПИРИДИН ФЕРМЕНТТЕРІ ҮШКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ЦИКЛІНДЕ МЫНА ҚЫШҚЫЛДАРДЫ ТОТЫҚТЫРАДЫ
*янтар қышқылын
*малон қышқылын
*сүт қышқылын
*алма қышқылын
*пирожүзім қышқылын
*альфа-кетоглyтар қышқылы
*лимон қышқылын
*изолимон қышқылын
*сірке қышқылын
#128
*!ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫНЫҢ САТЫЛАРЫ
*Кребс циклі
*аланин циклі
*биологиялық тотығу
*тотығудан фосфорлану
*күрделі заттардың арнайы жолдармен ыдырауы
*пируваттың тотығудан декарбоксилденуі
*гликолиз
*пентозофосфатты цикл
*трансаминдену
*Кори циклі
#129
*!ҚАЛЫПТЫ ЖАҒДАЙДА Р/О КОЭФФИЦИЕНТІ ТЕҢ
*2
*1
*3
*4
*5
*6
#130
*!ТОТЫҒУДАН ФОСФОРЛАНУ КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ 1-ГЕ ДЕЙІН ТӨМЕНДЕУІНІҢ ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ
*БТ тізбегі ПФ басталды
*ажыратқыштар әсері
*митохондрияның ісінуі
*тіндік тыныс алу ФП басталды
*БТ тізбегінің басында цитохром а орналасқан
*биологиялық тотығу цитохром в басталды
*Витаминдер. Көмірсулар алмасуы *1*26*2*
#131
*!Өмiрге өте маңызды, организмге өте аз мөлшерде керек, төмен молекулалы органикалық зат. Осы анықтама төменде берiлген заттар тобының қайсысына сәйкес келуі мүмкін?
*белок
*липид
*көмiрсу
*гормон
*витамин
#132
*!В тобы витаминдерiнiң заттар алмасуындағы ролi қандай?
*қорғаныштық
*қоректiк
*тасымалдау
*коферменттiк
*энергиялық
#133
*!Никотинамид өзiнiң биологиялық белсендiлiгiн көрсету үшiн қандай коферменттiң құрамына енгiзiлуi керек?
*ФАД
*ТГФҚ
*НАДФ
*ФМН
*НSКоА
#134
*!Организмге тигiзетiн биологиялық әсерiне қарай кобаламин қалай аталады?
*ксерофтальмияға қарсы
*капилляр берiктiгiн нығайтатын
*рахитке қарсы
*пеллаграға қарсы
*анемияға қарсы
#135
*!Аскорбин қышқылының авитаминозына байланысты ауру қалай аталады?
*ксерофтальмия
*рахит
*бери-бери
*цинга
*дерматит
#136
*!Аскорбин қышқылының оптимальды тәулiктiк мөлшерi қанша?
*50-100 мг
*0,025 – 0,05 мг
*1,0-2,0 мг
*10-15 мг
*0,2 - 0,4 мг
#137
*!Көру үдерісiне қандай витамин қатысады?
*С витаминi
*В12 витаминi
*В2 витаминi
*А витаминi
*Е витаминi
#138
*!Адам организмiндегi кальций мен фосфор алмасуын реттеуге қандай витамин қатысады?
*В1 витаминi
*А витаминi
*Е витаминi
*В2 витаминi
*Д витаминi
#139
*!Мешел ауруына қарсы әсер ететін қандай витамин?
*Е витаминi
*К витаминi
*В2 витаминi
*Д витаминi
*В12 витаминi
#140
*!Ағзаның қай жерінде гликоген көп мөлшерде жиналады?
*эритроциттерде
*өкпеде
*мида
*бүйректе
*бауырда
#141
*!Көмірсулардың ең маңызды қызметі
*энергетикалық
*антигендік
*каталитикалық
*тасымалдау
*пластикалық
#142
*!Көмірсулардың қорытылуына қатысатын ферменттер қандай класқа жатады?
*оксидоредуктазалар
*трансферазалар
*гидролазалар
*лиазалар
*изомеразалар
#143
*!Сахарозаның гидролизінде қандай моносахаридтер түзіледі?
*глюкоза мен глюкоза
*галактоза мен фруктоза
*галактоза мен глюкоза
*глюкоза мен фруктоза
*глюкоза мен манноза
#144
*!Моносахаридтердің сіңірілу жылдамдығын қандай ретпен орналастыруға болады?
*галактоза>глюкоза>фруктоза>пентоза
*пентоза> галактоза>глюкоза>фруктоза
*фруктоза>пентоза> галактоза>глюкоза
*галактоза>пентоза >фруктоза> глюкоза
*галактоза>фруктоза>пентоза>глюкоза
#145
*!Глюкоза келесі жолмен сіңіріледі
*жай диффузия
*жеңілдетілген диффузия
*екіншілік-активті тасымалдау
*біріншілік-активті тасымалдау
*пиноцитоз
#146
*!Ересек адамның қанындағы глюкозаның қалыпты мөлшері (ммоль/л)
*2,5-3,0
*1,2-2,0
*3,4-6,1
*6,5-8,6
*9,0-19,0
#147
*!Қандағы глюкоза мөлшерінің нормадан төмен болуы қалай аталады
*гипогликемия
*гипергликемия
*глюкозурия
*кетонурия
*гиперинсулинемия
#148
*!Қандағы глюкоза мөлшерінің нормадан жоғары болуы қалай аталады
*гипогликемия
*гипергликемия
*глюкозурия
*кетонурия
*гиперинсулинемия
#149
*!Төменде берілген заттардың қайсысы анаэробты гликолиздің соңғы өнімі болып табылады?
*янтар қышқылы
*сүт қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*май қышқылы
*лимон қышқылы
#150
*!Глюкозаның қандай туындысы залалсыздандыруға қатысады?
*глюкар қышқылы
*глюкурон қышқылы
*глюкон қышқылы
*глюкозамин
*сорбит
#151
*!Бауырдың глюкостатикалық қызметі-бұл
*глюкозаның май қышқылдарынан түзілуі
*қандағы аминқышқылдарының қалыпты деңгейін ұстап тұру
*қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұру
*белок синтезі
*гликопротеиндердің синтезі
#152
*!Гликогенолиз үдерісінде жүреді
*галактозаның ыдырауы
*гликогеннің ыдырауы
*глюкозаның синтезі
*гликогеннің синтезі
*глюкозаның ыдырауы
#153
*!Ұзақ уақыт ашыққан кезде қандағы глюкозаның мөлшерi төмендейдi. Осы уақытта бауырда қандай үдерiс күшейедi?
*гидролиз
*глюконеогенез
*гликогеногенез
*липолиз
*липогенез
#154
*!Кори циклі қандай маңызды функция атқарады?
*мочевинаның түзілуін қамтамасыз етеді
*лактаттан глюкозаның түзілуін қамтамасыз етеді
*гликогеннен глюкозаның түзілуін қамтамасыз етеді
*глюкозадан аминқышқылдарының түзілуін қамтамасыз етеді
*глюкозадан майлардың түзілуін қамтамасыз етеді
#155
*!Қандағы глюкоза мөлшері қанша болғанда глюкозурия байқалады?
*3,3 мМ/л
*5,5 мМ/л
*9,8 мМ/л
*4,0 мМ/л
*6,0 мМ/л
#156
*!Пируват аэробты жағдайда қандай реакцияға ұшырайды?
*лактатқа тотығады
*глюкозаға айналады
*лактатқа тотықсызданады
*оксалоацетатқа айналады
*ацетил-КоАға айналады
*Витаминдер. Көмірсулар алмасуы *2*26*2*
#157
*!В1,В2 және В6 витаминдері – белгілі бір ферменттердің коферменттері. коферменттік қызметін атқару үшін олар алдымен қандай реакцияға түсуі қажет?
*декарбоксилдену
*дегидрлену
*тотықсыздану
*фосфорлану
*дезаминдену
#158
*!Гипоацидтi гастритпен ауыратын пациенттің қанында гемоглобин деңгейiнiң төмендеуi, қанының құрамында жетiлмеген эритроциттер анықталды. Егер темiрi бар препараттармен емдеу нәтиже бермесе, онда дәрiгер пациентке қандай витамин тағайындауы қажет?
*тиамин
*кобаламин
*ретинол
*рибофлавин
*кальциферол
#159
*!Науқас әлсiздiкке, тез шаршайтынына, қызыл иегi қанайтынына шағымданады, осы пациентте қан тамырларының өткiзгiштiгiнiң артуы, петехиялар байқалады. Пациентті емдеу үшiн қандай витамин ұсынған жөн?

*РР#160
*!Қандай витамин адам терiсiнде алдымен активтi емес түрде түзiліп, содан кейiн бауыр мен бүйректе активтi алмасу формаларына айналады?
*Д3 витаминi
*С витаминi
*A витаминi
*Е витаминi
*К витаминi
#161
*!Қандай витамин кiлегейлi қабаттың мүйiзденуiнiң алдын ала отырып, құрамында мыс элементі бар ферменттiң белсендiлiгiнiң белгiлi бiр деңгейде болуын қамтамасыз етеді?
*рутин
*ретинол
*пиридоксин
*нафтохинон
*биотин
#162
*!Тiндерде глюкозаның аэробты ыдырауы, үш карбон қышқылдарының циклi тежелген. бұл реакцияларға қандай витамин қатысады?
*А витаминi
*Е витаминi
*Д3 витаминi
*В1 витаминi
*В2 витаминi
#163
*!Пациентте шашының түсуi, тiлi мен ернiнiң кiлегейлi қабатының қабынуы, бойы өсуiнiң тежелуi байқалады. Қай витамин жетiспеушiлiгi?
*В12 витаминi
*В2 витаминi
*РР витаминi
*Н витаминi
*А витаминi
#164
*!Сәбидiң бас сүйегi ерте сүйектенген, ақыл-ойы дамымаған, асқа тәбетi жоқ, салмағы азайған, полиурия, бұлшық еттiк сiресiп қалу (ригидтiк) байқалады. Организмнiң витаминмен жабдықталу деңгейiне байланысты осы күй қалай аталады?
*А витаминiнiң гипервитаминозы
*Д витаминiнiң гипервитаминозы
*С витаминiнiң гиповитаминозы
*Е витаминiнiң гиповитаминозы
*В1 витаминiнiң гипервитаминозы
#165
*!Науқас әлсiздiкке, көз жасының бөлiнуi тежелгенiне және сiлекей бөлiнуiнiң, кешқұрым көру қабiлетiнiң бұзылғанына шағымданады. Қай витамин тағаммен жеткiлiксiз түскен?
*С витаминi
*В1 витаминi
*А витаминi
*К витаминi
*Н витаминi
#166
*!Науқаста әлсiздiк, қызыл иегiнiң қанауы, капиллярлардың жарылуы байқалады. Ол негiзiнен термиялық өңдеуден өткен тағамды пайдаланады. Қай витамин жетiспеушiлiгі?
*А витаминi
*К витаминi
*Д3 витаминi
*В2витаминi
*С витаминi
#167
*!Науқас ашуланшақтыққа, ұйқысының нашар екеніне, диареяға, беті мен қолының терілерінің симметриялы түрде жарақаттанғанына, галлюцинацияға шағымданады. Науқастың жағдайын қалыпқа келтіру үшін қандай витамин қолданылады?
*рибофлавин
*никотинамид
*аскорбин қышқылы
*тиамин
*биотин
#168
*!Мұрны жиi қанайтын және терiсi мен бұлшық еттерiне қан құйылу байқалатын науқасқа дәрiгер қандай тағамдар жеуді ұсынады?
*ұннан жасалған тағам
*жануар майы
*қызыл түстi көкөнiстер
*өнген дәндi дақылдар
*капуста мен шпинат
#169
*!Туберкулезбен ауыратын науқас ұйқысының нашар екенiне, ашуланшақтыққа, тырыспа байқалатынына шағымданады. науқас организмінде қандай витаминнің жетiспеушiлiгi байқалады?
*С витаминi
*В12 витаминi
*А витаминi
*В6 витаминi
*Е витаминi
#170
*!Нәрестенiң орталық жүйке жүйесiнiң қозғыштығы артуына байланысты тырыспа, іш кебуi, анемия байқалады. глутаматтың декарбоксилдену реакциясы бұзылған. Глутаматдекарбоксилаза ферментiнiң құрамына төмендегi коферменттердің қайсысы кіреді?
*флавинмононуклеотид
*тетрагидрофоль қышқылы
*никотинамидадениндинуклеотид
*тиаминдифосфат
*пиридоксальфосфат
#171
*!Науқастың асқазанынының бір бөлігін алып тастағаннан кейін оның есте сақтау қабілеті нашарлады, селқостық байқалды, гемоглобин мөлшері төмендеді. Науқасты емдеу үшін қандай витамин тағайындау керек?
*Д витамині
*РР витамині
*А витамині
*К витамині
*В12 витамині
#172
*!Жүктi әйелде түсiк тастау қаупi байқалды, бұған дейiнгi жүктiлiк кезiнде ұрықтың жетiлуiнiң бұзылуы байқалған. Әйелдi кешендi түрде емдеу үшiн қандай препарат немесе витамин ұсыну керек?
*викасол
*ретиноацетат
*аскорутин
*тиаминхлорид
*токоферол
#173
*!Науқас антибиотик қабылдаған соң мұрны қанайтынын, кесiлген жерiнен қан көпке дейiн тоқтамайтынын байқады, терiсi мен бұлшық етiнде қан құйылулар байқалады. Осындай бұзылыстар кезiнде дәрiгер қандай препарат ұсыну керек?

*убихинон
*викасол
*холин
*карнитин
*F витаминi
#174
*!Науқас сульфаниламидтi препараттармен емделген соң әлсiздiкке, басының ауыратынына, конъюктивитке, iшi жиi өтетiнiне (диарея) шағымданады. Науқастың қанына жасалған анализ нәтижесi қанда жетiлмеген iрi қан жасушаларының пайда болғанын, эритроциттер мөлшерiнiң азайғанын көрсеттi, ал зәрiнiң құрамында форминглутамин қышқылы анықталды.
Дәрiгер қандай витамин ұсынуы тиiс?
*рибофлавин
*тиамин
*фолацин
*биотин
*никотинамид
#175
*!Iшiмдiктi көп пайдаланатын, құрамында көмiрсуы көп, витаминi аз құнарсыз аспен тамақтанатын науқас жүрек тұсының, балтыр бұлшық етiнiң ауыратынына, саусақтарының жансыздануына шағымданады. Қанның биохимиялық анализi кетоқышқылдары мен лактат мөлшерiнiң көбеюi есебiнен ацидоздың дамығанын көрсеттi.
Бұл қандай авитаминоз деп болжауға болады?
*дерматит
*ксерофтальмия
*пеллагра
*бери-бери
*рахит
#176
*!Заттар алмасуының сатылары қандай ретпен жүреді?
*сіңірілу, бөліну, қорытылу, аралық алмасу
*қорытылу, сіңірілу, аралық алмасу, бөліну
*қорытылу, бөліну, сіңірілу, аралық алмасу
*бөліну, қорытылу, сіңірілу, аралық алмасу
*сіңірілу, қорытылу, аралық алмасу, бөліну
#177
*!Ауыр дене еңбегімен айналысқаннан кейін бұлшық етте ауырсыну байқалады. Қанда ацидоз байқалады. Қанда қандай заттың деңгейі жоғарылаған?
*галактозаның
*глюкозаның
*лактаттың
*гликогеннің
*фруктозаның
#178
*!Ұзақ уақыт ашыққан кезде қандағы глюкозаның мөлшерi төмендейдi. Осы уақытта бауырда қандай үдерiс күшейедi?
*гидролиз
*глюконеогенез
*гликогеногенез
*липолиз
*липогенез
#179
*!Суретте қандай үдеріс көрсетілген?

*липолиз
*Кребс циклі
*Кори циклі
*биологиялық тотығу
*тотығудан фосфорлану
#180
*!Берілген реакция нәтижесінде не түзіледі?

*ГТФ
*АДФ
*ГДФ
*АТФ
*УТФ
#181
*!Науқаста iш қатуы байқалады. Iшек жұмысын жақсарту үшiн ол қандай көмiрсу жеуi керек?
*клетчатка
*лактоза
*сахароза
*глюкоза
*фруктоза
#182
*!Науқас инсулиннiң артық мөлшерiн енгiзу салдарынан есiнен танып қалған. Төмендегi берiлген заттардың қайсысын науқастың тамырына енгiзу керек?
*альбумин
*эритропоэтин
*Д витаминi
*глюкоза
*кальцитонин
*Витаминдер. Көмірсулар алмасуы *4*13*1*
#183
*!СУДА ЕРИТIН ВИТАМИНДЕРГЕ ЖАТАДЫ*тиамин
*нафтохинон
*рутин
*рибофлавин
*токоферол
*кобаламин
*кальциферол
*ретинол
*убихинон
*кальцитриол
#184
*!«В» ТОБЫНЫҢ ВИТАМИНДЕРI ЖЕТКIЛIКТI МӨЛШЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН ТАҒАМ ӨНIМДЕРI
*қарабидай наны
*ашыған сүт
*сары май
*ақ нан
*ашытқы
*цитрустар
#185
*!МАЙДА ЖӘНЕ МАЙЛАРДЫҢ ЕРІТКІШТЕРІНДЕ ЕРИТІН ВИТАМИНДЕРГЕ ЖАТАДЫ
*биотин
*холекальциферол
*тиамин
*токоферол
*филлохинон
*фолацин
*рутин
*рибофлавин
#186
*!В1 ВИТАМИНIНIҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРI ОНЫҢ КОФЕРМЕНТТIК ҚЫЗМЕТIНЕ НЕГIЗДЕЛГЕН. КОФЕРМЕНТIНІҢ ҚҰРАМЫНА ОСЫ ВИТАМИН КIРЕТІН ФЕРМЕНТ
*пируватдекарбоксилаза
*трансаминаза
*транскетолаза
*пероксидаза
*цитохром а
*ЛДГ
#187
*!В2 АВИТАМИНОЗЫН ОРГАНИЗМДЕГI КОФЕРМЕНТТIҢ СИНТЕЗIНIҢ БҰЗЫЛУЫМЕН ТҮСIНДIРУГЕ БОЛАДЫ?
*НАД
*ФМН
*ТГФҚ
*НSКоА
*ФАД
*НАДФ
#188
*!МАЙДА ЕРИТІН ВИТАМИНДЕР
*витамин А
*витамин К
*витамин РР
*витамин Е
*витамин С
*витамин В1*витамин H
*витамин Р
#189
*!ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ ҮДЕРІСIНЕ ҚАТЫСАТЫН ВИТАМИНДЕР
*кобаламин
*фолацин
*рибофлавин
*никотинамид
*тиамин
*рутин
#190
*!МОНОСАХАРИДТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*лактоза
*глюкоза
*сахароза
*мальтоза
*рибоза
*гликоген
#191
*!ДИСАХАРИДТЕРГЕ ЖАТАТЫН КӨМІРСУЛАР
*гликоген
*лактоза
*мальтоза
*дезоксирибоза
*галактоза
*рибоза
*сахароза
*глюкоза
#192
*!СУБСТРАТТАН ФОСФОРЛАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ
*креатинкиназды
*пируваткиназды
*фосфофруктокиназдық
*фосфоглицераткиназды
*гексокиназды
*альдолазды
#193
*!ГЛИКОЗИДАЗАЛАР ТОБЫНЫҢ ФЕРМЕНТТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*липаза
*сахараза
*изомераза
*мальтаза
*аминотрансфераза
*лактаза
*карбоксипептидаза
*фосфолипаза
*энтерокиназа
#194
*!ГЛИКОЛИЗДIҢ ҚАЙТЫМСЫЗ РЕАКЦИЯЛАРЫ
*глюкозаның глюкозо-6-фосфатқа айналуы
*глюкозо-6-фосфаттың фруктозо-6-фосфатқа айналуы
*диоксиацетонфосфаттың фосфоглицерин альдегидiне айналуы
*фосфоенолпируваттың пируватқа айналуы
*пируваттың лактатқа айналуы
*1,3-дифосфоглицераттан 3-фосфоглицератқа айналуы
#195
*!ГЛИКОЛИЗ РЕАКЦИЯЛАРЫНА ҚАТЫСАТЫН ФЕРМЕНТТЕР
*эстераза
*альдолаза
*тиолаза
*глицеральдегидфосфатдегидрогеназа
*гексокиназа
*малатдегидрогеназа
*цитратсинтетаза
*аконитаза
*Липидтер алмасуы*1*20*2*
#196
*!Төмендегi қандай липидтер ағзада негiзгi энергия көзi болып табылады?
*гликолипидтер
*лизофосфолипидтер
*триацилглицериндер
*холестериндер
*фосфолипидтер
#197
*!Төменде көрсетiлген заттың қайсысы фосфолипидтерге жатады?
*лецитин
*диацилглицерин
*1,3-дифосфоглицерат
*холестерин
*тристеарин
#198
*!Триацилглицериндердің қорытылуына ұйқы безінің ферменті қатысады
*трипсин
*холестеролэстераза
*фосфолипаза А2
*липаза
*карбоксипептидаза
#199
*!Хиломикрондардың құрамында көп мөлшерде болады
*β-моноацилглицериндер
*триацилглицериндер
*холестерин
*фосфолипидтер
*бос май қышқылдары
#200
*!Қандай фермент хиломикрондардың қан тамырiшiлiк липолизiн жүргiзедi?
*липопротеинлипаза
*бауырлық липаза
*панкреатидтiк липаза
*ішек липазасы
*лингвальды липаза
#201
*!ТТЛП/ЖТЛП коэффициенті қалыпты жағдайда нешеге тең?
*1
*2
*3
*4
*5
#202
*!Көп қанықпаған май қышқылдары қандай маңызды функцияларды атқарады?
*мембрананың қатты күйiн қамтамасыз етедi
*холестериннiң ерiгiштiгiн арттырады
олардан стероидты гормондар синтезделедi
*белоктардың ерiгiштiгiн арттырады
*белоктарды тасымалдауға қатысады
#203
*!Қандай ферменттер асқазан-iшек жолдарында липидтердiң қорытылуына қатысады?
*эстеразалар
*гликозидазалар
*экзопептиддазалар
*эндопептидазалар
*декарбоксилазалар
#204
*!Қандай заттар панкреатидтiк липазаның белсендiргiштерi болып табылады?
*энтерокиназа, тұз қышқылы
*колипаза, өт қышқылдары
*май қышқылы,таурин
*аминқышқылы, магний ионы
*хлор ионы, холецистокинин
#205
*!Липидтердің сіңірілуінің себебі не болуы мүмкін?
*липопротеинлипазаның жоқ болуы
*өттің ішекке жеткіліксіз түсуі
*суда еритін витаминдердің авитаминозы
*асқазан сөлінің жеткіліксіздігі
*майда еритін витаминдердің гипервитаминозы
#206
*!Төменде келтірілген үдерістердің қайсысы жоғары май қышқылдарының негзгі тотығу жолы болып табылады?
*микросомальды тотығу
*альфа-тотығу
*бета-тотығу
*омега-тотығу
*тотығудан декарбоксилдену
#207
*!Жасушаның қандай органелласында бос май қышқылдарының тотығуы жүредi?
*лизосома
*митохондрия
*ядро
*рибосома
*пероксисома
#208
*!Қандай ағза көбінесе бос май қышқылдарының энергиясын пайдаланады?
*ми
*бауыр
*эритроциттер
*бұлшық ет
*асқазан
#209
*!Бос май қышқылдарының β - тотығуының бір айналымында қанша НАДН2 мен ФАДН2 түзіледі?
*бір
*екі
*үш
*төрт
*бес
# 210
*!Пальмитин қышқылы тотыққан кезде қанша активті сірке қышқылы түзіледі?
*7
*6
*8
*9
*10
#211
*!Пальмитин қышқылы тотыққан кезде қанша тотықсызданған НАДН2 түзіледі?
*7
*8
*9
*10
*12
#212
*!Қандай зат қанда бос май қышқылдарын тасымалдайды?
*α-глобулин
*альбумин
*β-глобулин
*γ-глобулин
*фибриноген
#213
*!Қандай зат активті май қышқылын (Ацил-КоА) цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды?
*цитрат
*карнитин
*лецитин
*глутамин
*малат
#214
*!Кетон денелерінің синтезі үшін бастапқы зат қайсысы болып табылады?
*глутарил-КоА
*малонил-КоА
*ацетил-КоА
*пропионил-КоА
*гидроксиметилглутарил-КоА
#215
*!Кетон денелерінің басты маңызы
*бета-тотығуының өнімі
*өт қышқылдарының көзі
*глюконеогенез субстраты
*энергия көзі
*липонеогенез субстраты
*Липидтер алмасуы*2*20*2*
#216
*!Липидтердiң тасымалдану түрлерiнiң қайсысы атерогендi болып табылады? (ТТЛП – тығыздығы төмен липопротеиндер; ТОЛП – тығыздығы орташа липопротеиндер; ТЖЛП – тығыздығы жоғары липопротеиндер)
*ТТЛП
*ТЖЛП
*хиломикрондар
*ТОЛП
*мицеллалар
#217
*!Липидтердiң тасымалдану түрлерiнiң қайсысы антиатерогендi болып табылады? (ТТЛП – тығыздығы төмен липопротеиндер; ТОЛП – тығыздығы орташа липопротеиндер; ТЖЛП – тығыздығы жоғары липопротеиндер)
*ТТЛП
*ТӨТЛП
*хиломикрондар
*ТЖЛП
*ТОЛП
#218
*!Қан сарысуының α-липопротеиндерiнiң биологиялық ролi қандай?
*холестериндi тiндерден бауырға тасымалдайды
*холестериннiң тiндерге түсуiн қамтамасыз етедi
*холестериндi бауырдан тiндерге тасымалдайды
*хиломикрондарды тiндерден бауырға тасымалдайды
*холестериннiң бауырда түзiлуiн қамтамасыз етедi
#219
*!β-липопротеиндердiң биологиялық рөлi қандай?
*холестериндi тiндерден бауырға тасымалдайды
*холестериннiң тiндерге түсуiн қамтамасыз етедi
*холестериндi бауырдан тiндерге тасымалдайды
*хиломикрондарды тiндерден бауырға тасымалдайды
*холестериннiң мида түзiлуiн қамтамасыз етедi
#220
*!Фосфолипидтердiң липотропты әсерi немен қамтамасыз етiледi?
*бауырды май басудан қорғайды
*бүйректi май басудан қорғайды
*липолиз үдерiсiн арттырады
*липонеогенез үдерiсiн арттырады
*липидтердiң фекалиймен шығуына қатысады
#221
*!Ағза үшiн холестериннiң маңызы қандай?
*стероидты гормондардың алғы заты болып табылады
*пептидтi гормондардың алғы заты болып табылады
*майлардың эмульсиялануына қатысады
*эндогенді судың көзі
*организм үшін энергия көзі
#222
*!Жедел панкреатит кезiнде, сонымен қатар ұйқы безi зақымданғанда тағамдардың қорытылу жылдамдығы төмендейдi.
Мұндай жағдайда қандай бұзылысты күтуге болады?
*нәжiсте қорытылмаған триглицеридтердiң пайда болуы
*зәрде қорытылмаған моноглицеридтердiң болуы
*нәжiсте қорытылмаған амин қышқылдарының болуы
*зәрде қорытылмаған дисахаридтердiң болуы
*нәжiсте қорытылмаған моносахаридтердiң болуы
#223
*!Науқаста атеросклероз диагностикасы үшiн қанда жалпы холестерин, ТТЛП-дағы холестерин, ТЖЛП-дағы холестерин анықталды.
Диагнозды нақтылау үшiн қанда анықтау керек
*ТТЛП/ТЖЛП коэффициентiн
*холестерин/триглицерид коэффициентiн
*пируват/лактат қатынасын
*тирозин/валин қатынасын
*хиломикрон/төмен тығыздықты липопротеин қатынасын
#224
*!Липидтер алмасуында өттiң iшекке жеткiлiксiз түсуiнен қандай бұзылыстар байқалады?
*iшекте липидтердiң қорытылуы мен сiңiрiлуiнiң бұзылуы
*линоль мен линолен қышқылдарының жетiспеуi
*майда еритiн витаминдердiң гипервитаминозы
*алмастырылмайтын амин қышқылдарының жетiспеуi
*өттiң фосфолипидтермен қанығуы
#225
*!Берiлген жағдайдың қайсысында фосфатид қышқылы фосфолипидтердiң синтезiне пайдаланылады?
*азоты бар заттардың болмауында
*фосфор қышқылының болуында
*азоты бар заттардың жеткiлiктi болуында
*глюкозаның болмауында
*этанолдың болмауында
#226
*!Берiлген жағдайдың қайсысында фосфатид қышқылы триглицеридтердiң синтезiне пайдаланылады?
*азоты бар заттардың жеткiлiксiз болуында
*липотропты заттардың болуында
*азоты бар заттардың жеткiлiктi болуында
*глюкозаның болмауында
*этанолдың болмауында
#227
*!Бауырын май басқан және гипертриглицеридемия байқалған ауруға холин және метионинмен байытылған рационды ұсынады.
Холин мен метиониннiң пайдалану механизмi қандай?
*лецитин синтезiне жұмсалады
*триглицеридтер синтезiне барады
*холестерин синтезiне жұмсалады
*полиендi май қышқылдарының синтезiне барады
*липолиздi арттырады
#228
*!β-кетоацил-КоА НS Ко А→Ацил- Ко ААцетил-КоА.
Мына реакция қалай аталады?
*гидратация
*тотығу
*гидролиз
*тиолазды
*конденсация
#229
*!Стеатореяның себебi не болуы мүмкiн?
*өт пигментттерiнiң жетiспеуi
*өттiң ішекке түсуінің бұзылуы
*билирубиннiң артуы
*пепсиннiң ингибирленуi
*амилазаның жетiспеуi
#230
*!Ұзақ уақыт майлы тағам пайдаланбай, бiрақ жеткiлiктi мөлшерде көмiрсулар мен белоктарды пайдаланған адамда дерматит, жарасының жазылуының нашарлауы, көзiнiң көруiнiң және жыныс функциясының төмендеуi байқалаған. Балық майы бар диетаны ұсынғаннан кейiн аурудың симптомы жойылды.
Төменде берiлген себептердiң қайсысы липидтер алмасуының бұзылысына әкеледi?
*пальмитин қышқылының жетiспеуi
*олеин қышқылының жетiспеуi
*линоль қышқылының жетiспеуi
*Д витаминiнiң жеткiлiксiз түсуi
*төмен калориялы диетада
#231
*!Науқаста бауырдың майлы дистрофиясы және гиперхолестеролемия байқалады. Осындай жағдайда қандай диета ұсынуға болады?
*құрамында метионинi бар тағамдар
*құрамында глюкозасы бар тағамдар
*құрамында лактозасы бар тағамдар
*құрамында қаныққан май қышқылдары бар тағамдар
*құрамында сахарозасы бар тағамдар
#232
*!Мына формула қай затқа сәйкес келеді?

*холестерин
*кефалин
*таурохоль қышқылы
*гликодезоксихоль қышқылы
*тауродезоксихоль қышқылы
#233
*!Пациент қанында кетон денелерінің мөлшері артқан.
Қандай физиологиялық жағдайда кетонемия байқалады?
*ұзақ уақыт бұлшық ет жұмысында
*көмірсулы тағамды көп пайдаланғанда
*тағамда майлар болмағанда
*қантты диабетте
*тағамда майлар көп болғанда
#234
*!Атеросклероз профилактикасы үшін өсімдік талшықтарына бай, холестерині аз тағамдарды пайдалану ұсынылады.
Атеросклероз профилактикасы үшін дәрігер тағы да қандай кеңестер бергені жөн?
*физикалық жүктеме
*физикалық жүктемені шектеу
*сүт тағамдарын тұтынуды көбейту
*омега-3 май қышқылдары бар тағамдарды шектеу
*көмірсуларды қолдануды жоғарылату
#235
*!Өттас ауруында өт мицелласының құрамында мөлшері артады
*фосфолипид
*триацилглицерин
*өт қышқылдары
*холестерин
*белок
*Липидтер алмасуы *4*10*1*
#236
*!ХОЛЕСТЕРОЛДАН ТҮЗIЛЕДI
*адреналин
*эстрадиол
*К витаминi
*тестостерон
*Д3 витаминi
*өт қышқылдары
*тироксин
*холин
*А витаминi
*амин қышқылдары
#237
*!АЛМАСТЫРЫЛМАЙТЫН МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*линоль
*стеарин
*линолен
*арахидон
*пальмитин
*бета-гидроксимай
*ацетоацетат
*липой
#238
*!ІШЕК ҚУЫСЫНДА ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫНДА МЫНА ҮДЕРІСТЕР ЖҮРЕДІ
*липолиз
*липонеогенез
*майлардың эмульсиялануы
*хиломикрондардың синтезі
*мицелланың түзілуі
*липопротеиндер синтезі
*холестерин синтезі
*креатин синтезі
#239
*!ІШЕК ҚАБЫРҒАСЫНДА ЖҮРЕДІ
*липопротеиндер синтезі
*холестерин синтезі
*креатин синтезі
*липогенез
*мицелла синтезі
*мицелланың ыдырауы
*хиломикрондардың ыдырауы
*хиломикрондардың түзілуі
#240
*!БАУЫРДЫ МАЙ БАСУЫНА КЕДЕРГІ КЕЛТІРЕТІН ТӨМЕН МОЛЕКУЛАЛЫ АЗОТТЫ ҚОСЫЛЫСТАР
*холин
*мелатонин
*глицин
*метионин
*биотин
*аланин
#241
*!ФОСФАТИД ҚЫШҚЫЛЫ БІРҚАТАР ЗАТТАРДЫҢ АЛҒЫЗАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*стероидты гормон
*витамин Д3
*фосфолипидтер
*май қышқылы
*триацилглицерин
*амин қышқылдары
#242
*!МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ β–ТОТЫҒУЫ ҮШІН ҚАЖЕТ ВИТАМИНДЕР
*В2*В9*В6*РР


#243
*!КЕТОН ДЕНЕЛЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*β- гидроксимай қышқылы
*ацетил-КоА
*ацетон
*β-кетоацил-КоА
*ацетосірке қышқылы
*ацетацетил-КоА
*мевалон қышқылы
*лактат
#244
*!ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫНЫҢ СОҢҒЫ ӨНІМДЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*су
*ацетон
*лактат
*ацетоацетил-КоА
*көмір қышқыл газы
*малонды диальдегид
*несеп қышқылы
*мочевина
#245
*!ҚАНДА КЕТОН ДЕНЕЛЕРІНІҢ АРТУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
*аштық
*артық тамақтану
*гиподинамия
*кетонурия
*Е гипервитаминозы
*қантты диабет
*Белоктар алмасуы *1*14*2*
#246
*!Дені сау ересек адамның 1 кг дене массасына сәйкес тәуліктік белок мөлшері бар.
Осы қалыпты шаманың қайсысы ең дұрысы?
*0,3- 0,4г
*5,0- 6,0г
*0,7- 0,8г
*9,0-10,0г
*11,0-12,0г
#247
*!Оң азотты баланс нені білдіреді?
*тағам белоктары азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азоттан аз болуы
*тағам белоктары азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азоттан көп болуы
*тағам белоктары азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азотқа тең болуы
*жасушада синтезделген белоктың мөлшерi тағаммен түскен белоктан көп болуы
*жасушада синтезделген белоктың мөлшерi тағаммен түскен белоктан аз болуы
#248
*!Асқазан сөлiнiң pH мәні қанша?
*3,0- 5,0
*1,5- 2,0
*8,8- 9,0
*7,37-7,44
*5,5- 6,8
#249
*!Трансаминдену реакциясында функционалды топтың молекула аралық тасымалдануы жүреді
*тиотоп
*амин тобы
*ацетил тобы
*этил тобы
*фосфор қышқылы
#250
*!Ағзада алмастырылатын амин қышқылдарының түзілу жолдарының бірі қайта аминдену болып табылады.
Осы реакция үшін қандай қышқылды пайдалану ең дұрысы?
*сүт қышқылы
*янтар қышқылы
*лимон қышқылы
*фумар қышқылы
*пирожүзім қышқылы
#251
*!Амин қышқылдарының дезаминденуінің қай түрі негізгі болып табылады?
*негіздік
*тотыға
*гидролитикалық
*тотықсыздана
*молекулаішілік
#252
*!Аммиак – жасушалық у, ол ағзаның бірқатар тіндері үшін улы болып табылады.
Төмендегі тіндердің ішінен қайсысы оның әсеріне анағұрлым сезімтал?
*сүйек
*жүйке
*бұлшық ет
*эпителий
*май тіні
#253
*!Аспарагин және глутамин түзе аммиакты залалсыздандыру үшін қандай реакция қатысады?
*амин қышқылдарының декарбоксилденуі
*кето қышқылдарының декарбоксилденуі
*қайта аминдену
*амидтену
*дезаминдену
#254
*!Аммонийгенез үрдісінің нәтижесінде қандай өнім түзіледі?
*амид
*аммиак
*мочевина
*биогенді амин
*аммониий тұздары
#255
*!Жануар организмінде тек глутамин қышқылы тотыға дезаминденуге ұшырайды, себебі глютаматдегидрогеназа
* біркомпонентті фермент
*басқа амин қышқылдарын тотықтырады
*салыстырмалы арнайылыққа ие
*физиологиялық pH мәнінде активті
*физиологиялық pH мәнінде активсіз
#256
*!Бүйрек қызметiнiң жетiспеушiлiгi кезiнде төмендегі қан плазмасының көрсеткiштерiнің ішінен қайсысы мiндеттi түрде анықталады?
*креатин
*глюкоза
*мочевина
*несеп қышқылы
*жалпы билирубин
#257
*!Тікелей емес билирубиннің залалсыздануына қандай фермент қатысады?
*сульфотрансфераза
*ацилтрансфераза
*АТФ-транслоказа
*УДФ-глюкуронилтрансфераза
*ГДФ-глюкуронилтрансфераза
#258
*!Бауырда тiкелей емес билирубиндi конъюгация реакциясы арқылы залалсыздануына қатысатын қандай қышқыл?
*күкірт қышқылы
*фосфор қышқылы
*глюкурон қышқылы
*пирожүзім қышқылы
*глютамин қышқылы
#259
*!Қан сарысуындағы билирубиннiң қалыпты мөлшерi?
*8-20 мкмоль/л
*0,5-1,2 мг/100 мл
*8-20 мг/100 мл
*0,5-1,2 мкмоль/л
*0,5-1,2 ммоль/л
*Белоктар алмасуы *2*14*2*
#260
*!Қалыпты асқазан сөлiнiң бейорганикалық құрамдас бөліктерінің үлесіне 0,1% тиесілі. Қалыпты асқазан сөлiнiң құрамындағы заттардың ішінде қайсысы ең маңыздысы?
*күкiрт қышқылы
*тұз қышқылы
*аммоний сульфаты
*сутек пероксиді
*көміртек қос тотығы
#261
*!Қалыпты асқазан сөлiне белгілі физика-химиялық қасиеттер тән.
Төменде берілген қасиеттерінің ішінде қайсысы анағұрлым ақпараттық болып табылады?
*сарғыштау түс
*жоғары тұтқырлық
*иіссіз болуы
*жағымсыз иіс
*күшті қышқылдық иіс
#262
*!Асқазан сөлін зерттеу нәтижесі мынадай: жалпы қышқылдық 0-ге тең, бос HCl анықталмаған. Пепсин мен гастриксин жоқ.
Төменде берілген қандай күй?
*ахилия
*ахлоргидрия
*гипохлоремия
*гипохлоргидрия
*гиперхлоргидрия
#263
*!Емхананың гастро-энтерология бөліміндегі пациенттің асқазан сөліндегі жалпы қышқылдылық төмендеген, тұз қышқылы анықталмаған.
Төмендегі патологиялық күйлердің қайсысы пациентті тексеру нәтижелеріне едәуір сәйкес келеді?
*ахилия
*гипохлоремия
*ахлоргидрия
*гипохлоргидрия
*гиперхлоргидрия
#264
*!30 жасар науқастың асқазанында және он екi елi iшегiнде ойық жара бар. Асқазан сөлiн зерттеу жалпы қышқылдық және бос HCl жоғарылағанын көрсеттi.
Осы жағдайға қай термин дұрыс сәйкес келеді?
*ахилия
*ахлоргидрия
*гиперхлоремия
*гипохлоргидрия
*гиперхлоргидрия
#265
*!Жас жігіттің асқазан сөлiн зерттеу нәтижесiнде жалпы қышқылдық 25 ТБ, ал бос HCl қышқылдығы- 5 ТБ тең екенiн көрсеттi.
Осы патологиялық күйді қай анықтама едәуір дұрыс көрсетеді
*ахилия
*ахлоргидрия
*гиперхлоремия
*гипохлоргидрия
*гиперхлоргидрия
#266
*!Науқасқа зонд жұтқызғанда асқазан сөлінің түсі сары болды. Тұз қышқылының болмауынан пилорустың қызметi бұзылғаны байқалды.
Қандай патологиялық бөлігінің болуы асқазан сөлі түсінің өзгеруіне басты себеп болды?
*қан
*өт
*лактат
*глюкоза
*ұшқыш майлар
#267
*!Асқазан сөлінің түсі жасылдау.
Төменде аталғандардың қайсысы асқазан сөлі түсінің өзгеруіне басты себеп болды?
*өттiң болуы
*қанның болуы
*лактаттың жиналуы
*глюкозаның болуы
*ұшкыш майлардың болмауы
#268
*!Науқасқа зонд жұтқызғанда асқазан сөлінің түсі «кофе қоюының» түсіндей болды.
Қандай патологиялық бөлігінің болуы ықтимал?
*өт
*қан
*лактат
*глюкоза
*индикан
#269
*!50 жасар науқас әйел емханада асқазан жарасы деген күдікпен тексеруден өтуде.
Қандай профермент асқазанда активтенуі ықтимал?
*пепсиноген
*проэластаза
*трипсиноген
*химотрипсиноген
*прокарбоксипептидаза
#270
*!Ересек адамға қан құйған кезде сарғыштану пайда болды. Қандағы бауыр сынамалары қалыпты. Зәрдің және нәжістің түсi өзгермеген.
Науқаста сарғыштанудың қай түрi болуы мүмкiн?

*бауырлық
*обтурациялық
*механикалық
*гемолитикалық
*физиологиялық
#271
*!Науқастың қан плазмасындағы жалпы билирубин мөлшері 100 мкмоль/л, нәжiсi түссiзденген, зәрiнiң түсi қоңыр. Аланилтрансаминазаның белсендiлiгi жоғарылаған.
Осы сарғыштанудың қай түрiн білдіреді?
*механикалық
*гемолитикалық
*паренхималық
*физиологиялық
*обтурациялық
#272
*!Науқастың қан плазмасындағы жалпы билирубин мөлшері 60 мкмоль/л, нәжiсiнiң түсi қоңыр, зәрiнiң түсi өзгермеген.
Сарғыштанудың қай түрi болуы мүмкiн?
*механикалық
*гемолитикалық
*паренхималық
*физиологиялық
*обтурациялық
#273
*!Диагностикалық маңызы жоғары трансаминазаларға қандай ферменттер жатады?
*глутаматдекарбоксилаза, орнитинкарбамоилтрансфераза
*аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза
*γ-глутамилтрансфераза, глицинамидинотрансфераза
*фенилаланин-4-монооксигеназа, тирозиназа
*аргининосукцинатсинтетаза, аргиназа
*Белоктар алмасуы *4*7*1*
#274
*!АСҚАЗАН СӨЛІНІҢ ҚАЛЫПТЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ
*пепсин
*амилаза
*муциндер
*тұз қышқылы
*өт қышқылы
*гастромукопротеин
*мукополисахаридтер
*лактат
*ұшқыш май қышқылдары
*қан
*өт
#275
*!АСҚАЗАН СӨЛІНДЕГІ ТҰЗ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ РОЛІ
*сахаразаны активтендіреді
*катепсиндерді стимулдейді
*пепсиногенді активтендіреді
*бактерицидтік әсері бар
*тағам белоктарын ыдыратады
*көмірсулардың ісінуіне қатысады
#276
*!АСҚАЗАН СӨЛІНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ
гастромукопротеин
*гастриксин
*пепсин
*қан
*өт
*белок
*лактат
*ұшқыш май қышқылдары
*муциндер
*тұз қышқылы
#277
*!АСҚАЗАН СӨЛІНІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ
*жалпы қышқылдық – 20-40 ТБ
*жалпы қышқылдық – 40-60 ТБ
*бос HCl – 40-60 TБ
*бос HCl – 8-12 TБ
*бос HCl – 20-40 TБ
*байланысқан тұз қышқылы – 16-26 ТЕ
#278
*!ОРГАНИЗМДЕГІ АММОНИЙГЕНЕЗДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ МӘНІ
*суды байланыстырады
*аммиакты залалсыздандырады
*қышқыл катиондарды сақтайды
*биогенді аминдер түзеді
*гемоглобин деңгейін төмендетеді
*қышқыл өнімдерді бейтараптайды
*сілтілік өнімдерді бейтараптайды
#279
*!АММИАКТЫ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
*амидтену
*аммонийгенез
*дезамидтену
*қайта аминдену
*декарбоксилдену
*тотықсыздана аминдену
*метилдену
*тотығудан декарбоксилдену
#280
*!ӨТ ПИГМЕНТТЕРІ
*уробилин
*биливердин
*вердоглобин
*мезобилиноген
*тікелей билирубин
* тікелей емес билирубин
*Гормондар *1*24*2*
#281
*!Гипофиздің тропты гормондарының түзілуін стимулдейтін гипоталамустың гормондарының жалпы аталуы
*статиндер
*глюкокортикостероидтар
*минералокортикостероидтар
*рилизинг-факторлар
*соматомединдер
#282
*!Гипофиздің тропты гормондарының түзілуін тежейтін гипоталамустың гормондарының жалпы аталуы
*рилизинг-факторлар
*соматомединдер
*простагландиндер
*циклді нуклеотидтер
*статиндер
#283
*!Гипофиздің алдыңғы бөлігінің гормондары өз әсерін келесі заттар түзілу арқылы көрсетеді
*белоктар
*тіндегі метаболиттер
*гипоталамус гормондары
*гипофиздің артқы бөлігінің гормондары
*шеткі эндокриндік бездерінің гормондары
#284
*!ц-АМФ мына ферментті активтейді
*фосфодиэстеразаны
*протеинфосфатазаны
*протеинкиназа А-ны
*протеинкиназа G-ны
*протеинкиназа С-ны
#285
*!Фосфолипаза С фосфатидилинозитолдифосфаттың гидролизін тездетеді
*ТАГ және инозитолтрифосфатқа дейін
*МАГ және инозитолтрифосфатқа дейін
*Глицерин және инозитолтрифосфатқа дейін
*ДАГ және инозитолтрифосфатқа дейін
*ДАГ және инозитолға дейін
#286
*!Бірінші механизм бойынша әсер ететін гормондарының рецепторлары табиғаты жағынан
*фосфопротеиндер
*липопротеиндер
*хромопротеиндер
*гликопротеиндер
*металлопротеиндер
#287
*!Қандай заттар глюкагонның әсер етуіндегі жасушаішілік делдалдар болады?
*ИТФ
*цГМФ
*ДАГ
*цАМФ
*кальций
#288
*!Қалқанша маңы безінде қандай гормон түзіледі?
*тироксин
*паратгормон
*кальцитонин
*альдостерон
*вазопрессин
#289
*!Глюкокортикостероидтар қайда түзіледі?
*бүйрек үсті безінің милы қабаты
*бүйрек үсті безінің қыртысының шоғырлы аймағы
*бүйрек үсті безінің қыртысының торлы аймағы
*бүйрек үсті безінің қыртысының шумақты аймағы
*ұйқы безінің Лангерганс аралшықтарының Д - жасушалары
#290
*!Инсулин рецепторының катализдік бөлігі не?
*аденилатциклаза
*гуанилатциклаза
*треонинкиназа
*тирозинкиназа
*серинкиназа
#291
*!Стероидты гормондарды тасымалдайтын белок
*трансферрин
*транскортин
*гаптоглобин
*церулоплазмин
*С-реактивті белок
#292
*!Эпифиздің гормоны
*пролактин
*мелатонин
*меланостатин
*меланотропин
*меланолиберин
#293
*!Ересек адамдарда соматотропты гормонның гиперпродукциясы аталады
*кретинизм
*гигантизм
*акромегалия
*базедов ауруы
*микседема
#294
*!Балаларда соматотропты гормонның гипопродукциясы
*кретинизм
*гигантизм
*акромегалия
*ергежейлік
*микседема
#295
*!Вазопрессиннің екінші аталуы
*глюкокортикостероид
*минералокортикостероид
*антидиуретикалық гормон
*натрийуретикалық пептид
*окситоцин
#296
*!Қайсы гормон негізгі минералокортикостероидқа жатады?
*кортизол
*альдостерон
*кальцитриол
*кальцитонин
*дезоксикортикостерон
#297
*!Альдостерон қайда түзіледі?
*бүйрек үсті безінің милы қабаты
*бүйрек үсті безінің қыртысының шоғырлы аймағы
*бүйрек үсті безінің қыртысының шумақты аймағы
*бүйрек үсті безінің қыртысының торлы аймағы
*гипофиздің алдыңғы бөлігінде
#298
*!Қандай гормон эстрогендердің негізгі өкілі болып табылады?
*эстрон
*эстриол
*эстрадиол
*пролактин
*прогестерон
#299
*!Қандай гормон жүктілік гормоны болып табылады?
*эстрон
*окситоцин
*эстрадиол
*прогестерон
*пролактин
#300
*!Қандай гормон адамдағы негізгі андроген болып табылады?
*эстрон
*андростерон
*прогестерон
*тестостерон
*дегидроэпиандростерон
#301
*!Минералокортикостероидтар әсерінен болуы мүмкін
*гипонатриемия мен гиперкалиемия
*гипокальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гипокалиемия
*гиперкальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гиперкалиемия
#302
*!Паратгормон әсерінен болуы мүмкін
*гипонатриемия мен гиперкалиемия
*гипокальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гипокалиемия
*гиперкальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гиперкалиемия
#303
*!Кальцитонин әсерінен болуы мүмкін
*гипонатриемия мен гиперкалиемия
*гипокальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гипокалиемия
*гиперкальциемия мен гипофосфатемия
*гипернатриемия мен гиперкалиемия
#304
*!Соматомедин С химиялық құрылысы бойынша ұқсайды
*инсулинге
*глюкагонға
*проинсулинге
*соматотропинге
*соматолиберинге
*Гормондар *2*24*2*
#305
*!Науқаста гиперкальциемия байқалады.
Қандай гормонның жетіспеушілігі болуы мүмкін?
*тироксин
*альдостерон
*паратгормон
*кальцитонин
*кальцитриол
#306
*!Трийодтиронин оксидоредуктазалардың мөлшерін жоғарылатады.
Бұл гормонның әсер ету механизмі қандай?
*үшінші
*екінші
*бірінші (цАМФ)
*бірінші (Са2 арқылы)
*бірінші (цГМФ)
#307
*!Сүйек тінінде паратгормонның әсерінен цитрат жиналады. Ол сүйектен кальцийдің шығуына әкеледі.
Қандай үдеріс паратгормонның әсерінен тежеледі?
*гликолиз
*гликогенолиз
*глюконеогенез
*Кребс циклі
*пентозофосфатты цикл
#308
*!Қалқанша маңы бездерін алып тастағанда байқалады
*қандағы кальций деңгейінің артуы
*қандағы кальций деңгейінің төмендеуі
*қандағы калий мөлшерінің төмендеуі
*қандағы калий мөлшерінің артуы
*қанның осмостық қысымының артуы
#309
*!Тиреотоксикозда дене температурасы жоғарылайды.
Қандай үдерістің биологиялық тотығу мен қабысуы бұзылады?
*гликолиздің
*тіндік тыныс алудың
*пентозофосфатты циклдің
*үш карбон қышқылдар циклінің
*тотығудан фосфорланудың
#310
*!Науқаста сынған қолы жазылмайды.
Сынықтың жазылуын тездету үшін қандай гормонды ұсынуға болады?
*кортизол
*тироксин
*альдостерон
*кальцитонин
*паратгормон
#311
*!Әйел адам (51 жастағы) несеп жолдарының шаншуының екі ұстамасынан кейін ауруханаға түсіп қаралған кезде: рентгенограммасында кальцийленген конкременттер (тастар) көрінеді, қан плазмасында Са 2,95 мМ/л, фосфаттар-0,70 мМ/л.
Қандай жағдайдың клиникалық көріністері деп болжауға болады?
*гипотиреоз
*гипертиреоз
*гипопаратиреоз
*гиперпаратиреоз
*бүйрек үсті безінің қыртысының гипофункциясы
#312
*!Норадреналиннің негізгі физиологиялық әсері қандай?
*артериялық қысымды төмендетеді
*гипогликемияны тудырады
*артериялық қысымды арттырады
*катаболикалық үдерістерді азайтады
*диурезді жоғарылатады
#313
*!Ұйқы безінің қандай гормоны тіндерде анаболикалық үдерістерді күшейтеді?
*панкреатидтік полипептид
*соматостатин
*адреналин
*инсулин
*глюкагон
#314
*!Инсулиннің жетіспеушілігінде қандай ауру дамиды?
*қантсыз диабет
*стероидты диабет
*қантты диабет
*галактоземия
*микседема
#315
*!Глюкагон, I-ші механизм цАМФ арқылы әсер етіп, гликогенсинтетазаның фосфорлануына ықпал етеді және оны активті емес формаға ауыстырады.
Глюкагон әсерінен бауырда қандай үдеріс тежеледі?
*гликогеногенез
*белок синтезі
*гликогенолиз
*глюконеогенез
*БМҚ β-тотығуы
#316
*!Контринсулярлық гормондар катаболикалық үдерістерді күшейтеді: липолизді (май тінінде), кетон денелерінің синтезін, белоктардың ыдырауын.
Бұл қандай ауруда байқалады?
*микседема
*гипотиреоз
*кретинизм
*қантты диабет
*қантсыз диабет
#317
*!Төмендегі гормондардың қайсысы қабынуға және аллергияға қарсы әсер көрсетеді?
*катехоламиндер
*инсулин
*жыныс гормондары
*глюкокортикостероидтар
*минералокортикостероидтар
#318
*!Қандай гормонның жетіспеуінен қантсыз диабет дамиды?
*альдостерон
*инсулин
*кортизол
*вазопрессин
*натрийуретикалық пептид
#319
*!Қан плазмасында су балансын, осмостық қысымды сонымен қатар қан тамырларының тегіс бұлшық еттерінің жиырылуын реттеуші гормон
*АКТГ
*гастрин
*окситоцин
*адреналин
*вазопрессин
#320
*!Балаларда аденогипофиздің ісігінде гигантизм дамиды.
Осы жағдайды қандай гормон туғызады?
*пролактин
*окситоцин
*фоллитропин
*соматотропин
*кортикотропин
#321
*!Белгілі рецептормен байланысатын зат қалай аталады?
*лиганд
*субстрат
*эффектор
*активатор
*ингибитор
#322
*!Қантты диабеттің бірінші түрінің себебі
*инсулин синтезінің бұзылуы
*инсулиннің көп түзілуі
*кортикостероидтардың көп түзілуі
*инсулин рецепторларының сезімталдығының бұзылуы
*инсулин рецепторларының сезімталдығының жоғарылауы
#323
*!Қантты диабеттің екінші түрінің себебі
*инсулин синтезінің бұзылуы
*инсулиннің көп түзілуі
*кортикостероидтардың көп түзілуі
*инсулин рецепторларының сезімталдығының бұзылуы
*инсулин рецепторларының сезімталдығының жоғарылауы
#324
*!Босанғанда жатырдың жиырылуын және сүттің секрециясын стимулдейді
*пролактин
*окситоцин
*эстрадиол
*вазопрессин
*прогестерон
#325
*!Окситоцин секрецияланады
*жатырдан
*гипоталамустан
*гипофиздің артқы бөлігінен
*гипофиздің ортаңғы бөлігінен
*гипофиздің алдыңғы бөлігінен
#326
*!Инсулинтәуелді глут-4 глюкозаның келесі жасушаларға түсуін қамтамасыз етеді
*бұлшық еттер мен адипоциттерге
*нейрондар мен адипоциттерге
*энтероциттер мен бұлшық еттерге
*нейрондар мен эритроциттерге
*адипоциттер мен эритроциттерге
#327
*!Соматотроптық гормон шеміршек пен сүйек тіндерінің өсуіне келесі заттар арқылы әсер етеді
*лейкотриендер
*соматостатиндер
*соматолибериндер
*простагландиндер
*соматомедин С
#328
*!Глюкокортикостероидтар күшейтеді
*инсулиннің ингибирленуін
*бауырдағы соматомедин С синтезін
*амин қышқылдарының декарбоксилденуін
*норадреналиннің адреналинге метилденуін
*тироксиннің трийодтиронинге айналуын
*Гормондар*4*12*1*
#329
*!ГОРМОНДАР ХИМИЯЛЫҚ ТАБИҒАТЫ БОЙЫНША БОЛАДЫ
*күрделі липидтер
*нуклеопротеиндер
*жай белоктар
*күрделі белоктар
*көмірсулардың туындылары
*холестериннің туындылары
*амин қышқылдарының туындылары
*фосфолипидтердің туындылыры
*кето қышқылдарының туындылары
*магнийпорфириндер
#330
*!БІРІНШІЛІК МЕХАНИЗМ БОЙЫНША ӘСЕР ЕТЕТІН ГОРМОНДАР ФЕРМЕНТТЕРДІҢ АКТИВТІЛІГІН ӨЗГЕРТЕДІ КЕЛЕСІ ҮДЕРІС АРҚЫЛЫ
*фермент молекуласын модификациялау
*фермент концентрациясын арттыру
*субстрат концентрациясын арттыру
*мембрана өткізгіштігін арттыру
*ферменттерді фосфорлау
*фермент концентрациясын азайту
#331
*!ЕКІНШІЛІК МЕХАНИЗМ БОЙЫНША ӘСЕР ЕТЕТІН ГОРМОНДАР КЕЛЕСІ ҮДЕРІС АРҚЫЛЫ ФЕРМЕНТТЕРДІҢ АКТИВТІЛІГІН ӨЗГЕРТЕДІ
*фермент молекуласын модификациялау
*фермент концентрациясын арттыру
*субстрат концентрациясын арттыру
*мембрана өткізгіштігін арттыру
*ферменттер синтезін арттыру
*фермент концентрациясын азайту
#332
*!ҮШІНШІЛІК МЕХАНИЗМ БОЙЫНША ӘСЕР ЕТЕТІН ГОРМОНДАР КЕЛЕСІ ҮДЕРІС АРҚЫЛЫ ФЕРМЕНТТЕРДІҢ АКТИВТІЛІГІН ӨЗГЕРТЕДІ
*субстрат концентрациясын азайту
*фермент молекуласын модификациалау
*фермент концентрациясын арттыру
*субстрат концентрациясын арттыру
*мембрана өткізгіштігін арттыру
*ферменттердің синтезін арттыру
*фермент концентрациясын төмендету
*мембрана өткізгіштігін төмендету
#333
*!БІРІНШІЛІК МЕХАНИЗМ БОЙЫНША ӘСЕР ЕТЕТІН ГОРМОНДАР
*тиреоидты
*катехоламиндер
*холестеринің туындылары
*барлық белоктық-пептидтік гормондар
*инсулиннен басқа белокты-пептидті гормондар
*стероидты
#334
*!ХОЛЕСТЕРИННІҢ ТУЫНДЫЛАРЫ БОЛАТЫН ГОРМОНДАР
*адреналин
*инсулин
*кортизол
*тестостерон
*кальцитонин
*паратгормон
#335
*!ГЛИКОПРОТЕИНДЕРГЕ ЖАТАТЫН ГОРМОНДАР
*соматотропты
*тиреотропты
*лактотропты
*адренокортикотропты
*фолликулстимулдеуші
*меланоцитстимулдеуші
#336
*!АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ГОРМОНДАР
*инсулин
*адреналин
*окситоцин
*тироксин
*вазопрессин
тестостерон
#337
*!ПАРАТГОРМОННЫҢ МИНЕРАЛ АЛМАСУЫНА ӘСЕРІ
*сүйектен кальций мобилизациясына
*бүйректе фосфаттар экскрециясын тежейді
*сүйектен кальций мобилизациясын тежейді
*бүйректе кальций реабсорбциясын арттырады
*ащы ішекте кальций мен фосфаттардың сіңірілуін стимулдейді
*ащы ішекте кальций мен фосфаттардың сіңірілуін тежейді
*қандағы глюкоза деңгейін арттырады
ащы ішекте калий мен натрийдің сіңірілуін тежейді
#338
*!ИНСУЛИННІҢ РЕЦЕПТОРЛАРЫ БОЛМАЙДЫ
*нейрондарда
*миоциттерде
*эритроциттерде
*энтероциттерде
*адипоциттерде
*гепатоциттерде
#339
*!ИНСУЛИН ӘСЕРІНЕН КҮШЕЙЕДІ
*жасушалардың бөлінуі
*гликогенолиз
*белоктардың ыдырауы
*белоктардың синтезі
*липидтердің ыдырауы
*глюкозаның жасушаларға түсуі
*нуклеопротеиндердің ыдырауы
*липидтердің пероксидті тотығуы
#340
*!ПЕПТИДТІК ГОРМОНДАР
адреналин
*тироксин
*инсулин
*глюкагон
*кальцитонин
*паратгормон
*вазопрессин
*соматотропин
*Қан, зәр биохимиясы*1*20*2*
#341
*!Ересек адамның қан плазмасының белок мөлшері
10-20 г/л
30-50 г/л
55-59 г/л
90-100 г/л
60-80 г/л
#342
*!Қанның онкотикалық қысымын қамтамасыз ететін белок
*альбумин
*глобулин
*гаптоглобин
*церулоплазмин
*иммуноглобулин
#343
*!Дені сау адамның қанындағы альбуминдердің мөлшері қанша?
60-80г/л
5-10г/л
20-30г/л
15-25г/л
35-45г/л
#344
*!Қан сарысуындағы альфа1-глобулиндердің мөлшері қанша?
*0-5%
*6-10%*11-15%*16-20%*21-25%#345
*!Қан сарысуындағы альфа2-глобулиндердің мөлшері қанша?
*0-4%*5-10%
*11-15%*16-20%*21-25%#346
*!Қан сарысуындағы бета-глобулиндердің мөлшері қанша?
*0-5%*6-9%*10-15%
*16-20%*21-25%#347
*!Қан сарысуындағы гамма-глобулиндердің мөлшері қанша?
*0-5%*6-10%*11-14%*15-20%
*21-25%#348
*!Қалыпты жағдайда қан сарысуындағы альбуминдердің мөлшері қанша?
*10-20%*21-30%*31-40%*41-49%*50-60%
#349
*!Дені сау адам қанындағы фибриноген концентрациясы қанша болуы тиіс?
*3-5г/л
*7-8г/л
*1-2,8г/л
*8,5-10,5г/л
*11-12г/л
#350
*!Қан плазмасының қалдық азоты – бұл
*белоктар азоты
*белок-ферменттер азоты
*креатин мен креатинин азоты
*белоктар алмасуының аралық және соңғы өнімдерінің азоты
*аспарагин мен глутамин азоты
#351
*!Қанның қалыпты pH көрсеткіші
*7,50-7,74
*5,36-5,44
*6,36-6,44
*8,36-8,44
*7,37-7,44
#352
*!Дені сау адамның қан плазмасындағы натрийдің қалыпты мөлшері
*4-10 ммоль/л
*135-155 ммоль/л
*165-175 ммоль/л
*115-125 мкмоль/л
*185-205 моль/л
#353
*!Дені сау адамның қан плазмасындағы калийдің қалыпты мөлшері
*3,5-4,7 ммоль/л
*2,6-3,4 мкмоль/л
*6,6-7,8 ммоль/л
*8,0-9,8 ммоль/л
*5,0-5,6 ммоль/л
#354
*!Дені сау адамның қан плазмасындағы кальцийдің қалыпты мөлшері
*2,95-3,95 ммоль/л
*3,25-3,75ммоль/л
*1,25-1,75ммоль/л
*2,25-2,75 ммоль/л
1,85-2,00 ммоль/л
#355
*!Дені сау адамның қан плазмасындағы жалпы фосфордың қалыпты мөлшері
*1,0-2,0 ммоль/л
*3,0-5,0 ммоль/л
*6,0-8,0 ммоль/л
*9,0-11,0 ммоль/л
*12,0-13,0 ммоль/л
#356
*!Дені сау адамның қан плазмасындағы хлоридтердің қалыпты мөлшері
*83-90 ммоль/л
*97- 115 ммоль/л
*118-125 ммоль/л
*150-168 ммоль/л
*200-212 ммоль/л
#357
*!Бүйректің қандай қызметі зәр түзілуімен және оны концентрлеп, сұйылтумен байланысты?
*эндокриндік
*экскреторлық
*антитоксикалық
*реттеуші
*метаболиттік
#358
*!Дені сау ересек адамның зәрінің pH мәні нешеге тең?
*1,5-2,0
*10,0-11,0
*8,0-9,0
*5,0-7,0
*2,5-4,0
#359
*!Дені сау ересек адам тәулігіне белгілі мөлшерде зәр бөліп шығарады.
Тәуліктік зәр мөлшерінің қанша болуы едәуір ықтимал?
*1,5-2,0 л
*2,5-3,0 л
*3,5-4,0 л
*0,3-1,0 л
*4,2-5,0 л
#360
*!Қалыпты жағдайда зәрдің меншікті салмағы тең
*1,008- 1,015
*1,010- 1,025
*1,015- 1,030
*1,020- 1,035
*1,025- 1,045
*Қан, зәр биохимиясы*2*20*2*
#361
*!Науқаста көлемді қан кетуден кейін айналымдағы қанның мөлшері азайып анемия байқалды.
Қанның мөлшерін толтыру үшін қандай белок тағайындау керек?
*альбумин
*гистон
*протамин
*глобулин
*кинин
#362
*!Науқаста жедел қабынудың белгілері байқалды.
Қанда қандай белок жоғарылайды?
*тромбин
*альбумин
*гистон
*антитромбин
*С реактивті белок
#363
*!Науқастың оң жақ қабырғасының асты ауырады, тамақтың қорытылуы бұзылған, сарғыштану байқалады.
Қанда қандай фермент жоғарылайды?
*амилаза
*аланинаминотрансфераза
*креатинкиназа
*трансаминидаза
*қышқыл фосфатаза
#364
*!Абсолютті гипопротеинемия болуы мүмкін
*қанның сұйық бөлігінің артуында
*γ-глобулиндер мөлшері жоғарылағанда
*ауыр түрдегі жұқпалы ауруларда
*бүйрек пен бауыр ауруларында
*жүрек ауруында
#365
*!Салыстырмалы гиперпротеинемия болуы мүмкін
*γ-глобулиндер мөлшері жоғарылағанда
*С-реактивті белок деңгейі артқанда
*альбуминдер мөлшері артқанда
*қан қоюланғанда
*α-және β-глобулиндер мөлшері жоғарылағанда
#366
*!Ретенционды ренальды гиперазотемия байқалуы мүмкін?
*бауыр ауруларында
*қантты диабетте
*бүйрек ауруларында
*бүйректегі қан ағысының жылдамдығы бұзылғанда
*тоқтаусыз құсқанда
#367
*!Бүйрек қаннан организм үшін керексіз және зиянды заттарды – белоктар алмасуының соңғы өнімдерін, тұздарды, дәрілерді улы заттарды жоюға қабілетті.
Осы функция қалай аталады?
*экскреторлық
*эндокриндік
*антитоксикалық
*реттеуші
*метаболиттік
#368
*!Бүйрек иондар мен судың қалыпты мөлшерде болуын қышқыл-негіздік күйді, осмостық қысымды, артериялық қысымды тұрақты сақтауға қатысады.
Осы функция қалай аталады?
*антитоксикалық
*түтікшелі реабсорбция
*реттеуші-гомеостатикалық
*концентрациялық
*метаболиттік
#369
*!Төмендегі заттардың қайсысы вазоконстрикцияны тудырады, сонымен қатар бүйректің жинақтаушы жасушаларының су үшін өткізгіштігін реттейді?
*адреналин
*тироксин
*инсулин
*вазопрессин
*окситоцин
#370
*!Жүрек қызметі бұзылыстарында, жедел нефритте күндізгі және түнгі диурез арақатынасы бұзылады.
Осы жағдай қалай аталады?
*полиурия
*олигурия
*гематурия
*глюкозурия
*никтурия
#371
*!Бүйректің ауыр түрдегі зақымдануы кезінде концентрациялау қызметі бұзылады, зәрдің меншікті салмағы тәулік ішінде өзгермейді.
Осы жағдай қалай аталады?
*изостенурия
*гипостенурия
*гематурия
*глюкозурия
*гиперстенурия
#372
*!Дені сау адам зәрінің төменде келтірілген физика-химиялық қасиеттерінің қайсысы стеркобилин, урохром, уроэритрин, урозеин болуымен сипатталады?
*тығыздығы
*иісі
*түсі
*мөлдірлігі
*мөлшері
#373
*!Белоктар алмасуының соңғы өнімі болып табылатын зат қалыпты жағдайда тәулігіне 25-30 г бөлінеді.
Осы зат қайсысы?
*креатин
*ацетон
*индикан
*мочевина
*креатинин
#374
*!Науқаста протеинурия, тәулігіне бөлінетін мочеивна мөлшері 15г құрайды. қандағы қалдық азот мөлшері 43 ммоль/л.
Қандай органның зақымдануы едәуір ықтимал?
*өкпе
*бүйрек
*жүрек
*бұлшық ет
*бауыр
#375
*!Бүйрек пен зәр шығару жолдарының травмасы кезінде, ісік ыдырағанда, бүйректас ауруында, гломерулонефритте гематурия байқалады.
Төмендегі заттардың ішінен қай заттың зәрде болуы ықтимал?
*билирубин
*ацетон
*өт
*белок
*қан
#376
*!Бүйрек аурулары кезінде төмендегі заттардың қайсысы зәрде анықталады?
*билирубин
*глюкоза
*креатинин
*белок
*креатин
#377
*!Бүйректе түзілетін қандай зат эритроциттердің түзілуіне әсер етеді?
*эритропоэтин
*лейкопоэтин
*гликоциамин
*эритробластин
*ренин
#378
*!Қандай витаминнің активті алмасу формасы бүйректе түзіледі?
*Д3
#379
*!Науқаста протеинурия, тәулігіне бөлінетін мочевина мөлшері 15г құрайды. Қандағы қалдық азот мөлшері 43 ммоль/л.
Қандай орган зақымданған?
*өкпе
*бүйрек
*жүрек
*бұлшық ет
*бауыр
#380
*!Атеросклерозда гиперлипидемияның қай типі болуы ықтимал?
*гиперхиломикронемия
*дис- β-липопротеинемия
*гипер-β-липопротеинемия
*гипер-пре- β-липопротеинемия
*гипер-пре-β-липопротеинемия және гиперхиломикронемия
*Қан, зәр биохимиясы *4*10*1*
#381
*!НАУҚАСТЫҢ ЖАУЫРЫН ТҰСЫ ҚАТТЫ АУЫРАТЫНЫ СОНША, АУРУ ҚОЛЫНА БЕРIЛЕДI, ДЕМIКПЕ БАЙҚАЛАДЫ. ҚАНДА ФЕРМЕНТТЕР ЖОҒАРЫЛАЙДЫ
*аспартатаминотрансфераза
* креатинкиназа
*амилаза
*қышқыл фосфатаза
*лейцинаминопептидаза
*ацилтрансфераза
#382
*!НАУҚАСТА ҚАБЫНУДЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ ТҮРГЕ АЙНАЛУЫ, БУЫНДАРЫНЫҢ АУРУЫ БАЙҚАЛАДЫ. ҚАНДА ФРАКЦИЯСЫ ЖОҒАРЫЛАЙДЫ
*гамма-глобулиндердің
*альфа-1-глобулиндердің
*альбуминдердің
*бета-глобулиндердің
*альфа-2-глобулиндердің
*криоглобулиндердің
#383
*!ҚАН САРЫСУЫНЫҢ ИНДИКАТОРЛЫ ФЕРМЕНТТЕРІ
*плазмин
*креатинкиназа
*лактатдегидрогеназа
*сукцинатдегидрогеназа
*лейцинаминопептидаза
*аланинаминотрансфераза
*пируватдегидрогенеза
*трипсин
#384
*!ҚАН ПЛАЗМАСЫ БЕЛОКТАРЫ МӨЛШЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ АТАЛАДЫ
*гиперазотемия
*гипопротеинемия
*полипротеинемия
*гиперпротеинемия
*диспротеинемия
*гипер- β -липопротеинемия
*гипогликемия
*гипербилирубинемия
#385
*!ҚАН ПЛАЗМАСЫНЫҢ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІНІҢ РОЛІ
*қорғаныштық функция атқарады
*осмостық қысымды қамтамасыз етеді
*онкотикалық қысымды қамтамасыз етеді
*систоликалық қысымды қамтамасыз етеді
*буферлік жүйелерді түзуге қатысады
*тасымалдау функциясын атқарады
*минерализацияға қатысады
*экскреторлық қызмет атқарады
#386
*!ҚАННЫҢ БУФЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРІН ТАҢДАҢЫЗ
*белоктық
*ацетаттық
*хлоридтік
*бикарбонатты
*сульфатты
*ангидридтік
#387
*!ИНСУЛИННІҢ ЖЕТІСПЕУІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АНТОГОНИСТЕРІ АРТЫҚ МӨЛШЕРДЕ БОЛҒАНДА ЗӘРДЕ АНЫҚТАЛАДЫ
*билирубин
*глюкоза
*гемоглобин
*белок
*креатин
*кетон денелері
#388
*!БҮЙРЕК АУРУЛАРЫ КЕЗІНДЕ БАЙҚАЛАДЫ
*протеинурия
*креатинурия
*кетонурия
*ісіну
*сүйек тінінің артық түзілуі
*кальций мен фосфаттардың реабсорбциясы
#389
*!ЗӘРДІҢ ҚАЛЫПТЫ КОМПОНЕНТТЕРІ
*белок
*глюкоза
*мочевина
*креатинин
*уробилин
*амин қышқылы
*көмірқышқыл газы
*кетоқышқылдар
#390
*! ЗӘРДІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІ
*белок
*кетон денелері
*несеп қышқылы
*билирубин
*мочевина
*креатинин
*амин қышқылы
*гиппур қышқылы
*Микроэлементтер. Сілекей, сүйек және тіс тіндерінің биохимиясы *1*24*2*
#391
*!Кобальт витаминнің құрамына кіреді
*В2
*В6*Вс*В12*H#392
*!Мыс құрамына кіреді
*глутатионпероксидазаның
*цитохромоксидазаның
*цитохром ℘450
*метгемоглобинредуктазаның
*сукцинатдегидрогеназаның
#393
*!Шартты-улы микроэлементтер
*аз мөлшерде улы
*көп мөлшерде қажет
*аз мөлшерде қажет
*организмге улы әсер көрсетеді
*қан плазмасындағы мөлшері мМ/л арқылы өлшенеді
#394
*!Шылым шегетін кісілердің сілекейінде мына заттардың мөлшері жоғары
*кальцийдің
*фосфаттардың
*лактаттың
*роданидтердің
*гидрокарбонаттардың
#395
*!Ауыз қуысында көмірсулардың гидролизіне ферменттер қатысады
*гамма-амилаза
*мальтаза
*бактерия протеиназалары
*бактерия фосфатазалары
*бактерия гликозидазалары
#396
*!Сілекейдің негізгі буферлік жүйесі
*белокты
*нитратты
*фосфатты
*бикарбонатты
*гемоглобиндік
#397
*!Аралас сілекейдің pH-ның төмендеуі әкеледі
*кариеске тұрақтылыққа
*флюороз дамуына
*эмальдың минерализациясына
*эмальдың деминерализациясына
*«қорғасын жиегі» түзілуіне
#398
*!Сілекейдің сілтіленуінде
*тіс тасы түзіледі
*дигидрофосфат иондары түзіледі
*мицелланың тұрақтылығы артады
*нашар еритін Ca3PO42 түзіледі
*PO43-иондардың мөлшері артады
#399
*!Сілекейдің антимикробты белоктары
*муциндер
*гистатиндер
*трансферрин
*карбоангидраза
*пролинге бай қышқыл белоктар

#400
*!Тек коллагенде кездеседі
*валин
*лизин
*пролин
*гидроксилизин
*гидрокситриптофан
#401
*!Коллагендік фибриллалардың құрылымдық бірлігі
*бір полипептидтік α-тізбек
*тропоколлаген
*коллаген талшығы
*проколлаген
*тропоэластин
#402
*!Минерализация үдерісі тежеледі
*пиридоксинмен
*ортофосфатпен
*бикарбонатпен
*пирофосфатпен
*пирофосфатазамен
#403
*!Сүйек резорбциясына ықпал етеді
*тиамин
*ретинол
*кортизол
*аскорбат
*токоферол
#404
*!Гидроксиапатиттер
*Ca10(PO4 )6 F2
*Ca10(PO4 )6 F2 (OH)2*Ca9 Sr(PO4 )6 F2 (OH)2*Ca9 Mg(PO4 )6 F2 (OH)2*Ca9 Mg(PO4 )6(OH)2#405
*!Гидроксиапатиттердің өсуі аталады
*эпимеризация
*нуклеация
*элонгация
*эпитаксис
*процессинг
#406
*!Эмальдің негізгі апатиті
*Ca10(PO4 )6 F2
*Ca10(PO4 )6 (OH)2*Ca9 Sr(PO4 )6 (OH)2*Ca9 Mg(PO4 )6 F2 (OH)2*Ca9 Mg(PO4 )6(OH)2#407
*!Тіс эмалінің арнайы белогы
*коллагендер
*альбуминдер
*энамелиндер
*глобулиндер
*энкефалин
#408
*!Тіс дентинінің органикалық заттарына жатады
*казеиноген
*альбуминдер
*энамелиндер
*амелогениндер
*фосфосиалопротеиндер
#409
*!Тіс цементінің химиялық құрамында
*17-20 % су
*68-70 % су
*68-70 % органикалық заттар
*68-70 % бейорганикалық заттар
*10-15 % органикалық заттар
#410
*!Жетілген эмальдегі судың мөлшері
*1% дейін
*3,8% дейін
*4,8% дейін
*13% дейін
*7% дейін
#411
*!Эмальдің арнайы белоктары - энамелиндер және амелогениндер
*қышқылдық, гидроксилденген
*сілтілі, гликозилденген
*сілтілі, гидроксилденген
*қышқылды, гликозилденген
*қышқылды, сульфатталған
#412
*!Сүйекпен салыстырғанда дентинде көп
*кальций
*фосфаттар
*магний
*натрий
*калий
#413
*!Қызыл иек сұйықтығындағы жалпы белок мөлшері
*60-80 г/л
*20-35 г/л
*61-68 г/л
*35-45 г/л
*3-5 г/л
#414
*!Ауыз қуысына қызыл иек сұйықтығы тәулігіне мына мөлшерде түседі
*1-2 мл
*0,3-0,5 мл
*10-12 мл
*0,5-2,5 мл
*0,7-3,4 мл
*Микроэлементтер. Сілекей, сүйек және тіс тіндерінің биохимиясы *2*24*2*
#415
*!Фтор жетіспеушілігінде қандай ауру дамиды?
*флюороз
*панкреатит
*гепатит
*цирроз
*кариес
#416
*!Сүйек тінінің ізбестенуіне төмендегі микроэлементтердің қайсысы қатысады?
*темір
*кремний
*алюминий
*стронций
*бериллий
#417
*!Науқаста шашының депигментациясы, кератинденудің бұзылуы, дәнекер тінінің зақымдануы, нейродегенеративті өзгерістер байқалады.
Бұл ағзада келесі элементтің жетіспеушілігімен байланысты
*мырыш
*темір
*селен
*хром
*мыс
#418
*!Кремний – нуклеин қышқылдарының міндетті компоненті.
Ол мына атомдарды алмастырады
*темір
*кальций
*фосфор
*фтор
*күкірт
#419
*!Сүйекте фтор тұздары
*коллаген мөлшерін арттырады
*коллаген мөлшерін төмендетеді
*гидроксиапатиттердің ерігіштігін төмендетеді
*гидроксиапатиттердің ерігіштігін арттырады
*гликозамингликандардың мөлшерін арттырады
#420
*!Йод жетіспеушілігі қандай ауруды тудырады?
*мешел
*флюороз
*эндемиялық зоб
*аутоиммунды тиреоидит
*«қара аяқтар» ауруы
#421
*!Мырыштың депосы – эритроциттер, өйткені мырыш мына ферменттің құрамына кіреді
*альдолазаның
*каталазаның
*карбоангидразаның
*глутатионпероксидазаның
*супероксиддисмутазаның
#422
*!Мырыш жетіспеушілігі кезінде сүйек тініндегі сілтілі фосфатазаның активтілігі тежеледі. Сондықтан мына үдеріс бұзылады
*минерализация
*деминерализация
*коллагеннің ыдырауы
*фосфолипидтердің синтезі
*кальциферолдың түзілуі
#423
*!Марганец – гликозамингликандардың синтезіне қатысатын трансферазалардың активаторы, сондықтан ол қатысады
*липогенез
*остеогенез
*кетогенез
*гликогеногенез
*мочевина синтезі
#424
*!Магний арқылы активтенетін көптеген ферменттер сонымен қатар марганецпен де активтенеді.
Марганец әсерінен қандай ферменттер активтенуі мүмкін?
*фосфатазалар
*цитохромдар
*гликозидазалар
*метилтрансферазалар
*кетоқышқылдарының декарбоксилазалары
#425
*!Хром инсулин әсерінен глюкозаның жасушаға түсуін күшейтеді.
Хром жетіспеушілігі келесі аурудың дамуында тәуекелділік факторы болып табылады
*стероидты диабет
*қантты диабет
*қантсыз диабет
*микседема
*акромегалия
#426
*!Мыс гемоглобин синтезіне қатысады. Сондықтан оның жетіспеушілігі кезінде дамиды
*подагра
*анемия
*мешел
*цинга
*микседема
#427
*!Ванадий бауырда және май тінінде жиналып, липидтер алмасуында маңызды роль атқарады. Ол синтезін басады
*гемнің
*мочевинаның
*билирубиннің
*холестериннің
*гликозамингликандардың
#428
*!Бүйрек ауруларында сілекейде мөлшері артады
*креатиннің*мочевинаның
*глюкозаның
*амин қышқылдарының
*гиппур қышқылының
#429
*!Сілекейдің қышқылдануы кезінде мицелла құрамындағы HPO42- иондары протондарды байланыстырады да, H2PO4- иондары түзіледі, сондықтан
*мицелланың тұрақтылығы артады
*мицелланың теріс заряды артады
*H2PO4- иондары эмальдың реминерализациясына қатысады
*H2PO4- иондары эмальдың реминерализациясына қатыспайды
*мицелланың теріс заряды өзгермейді
#430
*!Коллаген құрамындағы пролин мен лизиннің гидроксилдену реакцияларына қатысады
*тиамин
*ниацин
*аскорбин қышқылы
*пантотен қышқылы
*фоль қышқылы
#431
*!Сүйек тіні түзілгенде белоктар, ферменттер, кальций иондары жасушааралық матрикске түседі
*фибробластардан
*макрофагтардан
*остеобластардан
*остеокластардан
*мастоциттерден
#432
*!Сүйектің резорбциясы кезінде қан мен зәрде келесі заттардың мөлшері жоғарылайды
*гидроксил-радикалдардың
*гидроксипролиннің
*гидрокситриптофаннің
*гидроксиапатиттердің
*гидроксилазалардың
#433
*!Карбонатапатиттің Ca10(PO4 )5 CO3(OH)2 жинақталуы дамуына әкеледі
*мешелдің
*кариестің
*флюороздың
*ергежейліліктің
*акромегалияның
#434
*!Дентиннің коллаген емес белоктары аспарагин қышқылына және фосфосеринге бай қышқыл фосфопротеиндер болып табылады, олар ... байланыстыруға қатысады
*фосфаттарды
*натрийді
*сульфаттарды
*кальцийді
*фторды
#435
*!Тіс ұлпасының төмендегі жасушалары иммуноглобулиндерді синтездейді
*фибробласттар
*гистиоциттер
*плазматикалық жасушалар
*семіз жасушалар
*одонтобласттар
#436
*!Ca2 және Mg2 иондары қызыл иек сұйықтығында қалыптасуына қатысады
*тіс қағының
*тіс тасының
*кариестің
*флюороздың
*аморфты кальций фосфатының
#437
*!Пародонт тіндеріндегі деструктивті-қабыну өзгерістерінде қызыл иек сұйықтығында протеолитикалық ферменттердің – матриксті металлопротеиназалардың активтігі жоғарылайды
*эластазаның, трипсиннің
*коллагеназаның, сілтілі фосфатазаның
*эластазаның, лизоцимнің
*эластазаның, коллагеназаның
*химотрипсиннің, коллагеназаның
#438
*!Қызыл иек сұйықтығында мына ферменттердің активтілігі анықталады
*ҮҚЦ және биологиялық тотығудың
*гликолиз және пентозофосфатты циклдің
*гликолиз және ҮҚЦ-нің
*пентозофосфатты циклдің және мочевина циклінің
*пируватдегидрогеназды мультиферменттік комплекстің
*Микроэлементтер. Сілекей, сүйек және тіс тіндерінің биохимиясы *4*12*1*
#439
*!ЭССЕНЦИАЛЬДЫ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*темір
*мырыш
*мыс
*натрий
*сынап
*калий
#440
*!ЙОД ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ
*тирозиннің
*тироксиннің
*инсулиннің
*окситоциннің
*кальцитониннің
*трийодтирониннің
#441
*!ШАРТТЫ-УЛЫ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕР
*йод
*фтор
*никель
*темір
*фосфор
*кремний
*натрий
*бром
#442
*!КРЕМНИЙ – КОЛЛАГЕННІҢ МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТІ, ОНЫҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ КЕЗІНДЕ БАЙҚАЛАДЫ
*сүйек тінінде патологиялық өзгерістер
*сүйек тінінің қалыпты дамуы
*атеросклероз дамуының жылдамдауы
*атеросклероз дамуының баяулауы
*ТЖЛП көп түзілуі
*ТТЛП аз түзілуі
#443
*!СІЛЕКЕЙДІҢ ҚОРҒАНЫШ БЕЛОКТАРЫ
*пероксидаза
*гастромукопротеид
*муциндер
*каталаза
*лизоцим
*амилаза
*лактоферрин
*трансферрин
*иммуноглобулиндер
*пепсин
#444
*!СІЛЕКЕЙ МИЦЕЛЛАСЫ ТҰРАДЫ
*сұйық фазадан
*дисперсті фазадан
*диффузды қабаттан
*еритін ядродан
*ерімейтін ядродан
*гидрофильді қабаттан
*адсорбциялық қабаттан
*коллоидты ерітіндіден
*гидратты қабықтан
#445
*!ОСТЕОБЛАСТАРДА ГЛЮКОЗА МЫНА ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ СИНТЕЗІ ҮШІН ЖҰМСАЛАДЫ
*АТФ
*коллаген
*гликоген
*амин қышқылдары
*ферменттер
*гликозамингликандар
*эластин
*УТФ
#446
*!КОЛЛАГЕН ҚҰРАМЫНДА КӨП БОЛАДЫ
*валин
*пролин
*аланин
*глицин
*лизин
*гидроксипролин
*гидрокситриптофан
*серин
#447
*!ЦИНГА КЕЗІНДЕ БАЙҚАЛАДЫ
*полиневриттер
*қызыл иектің қанауы
*пернициозды анемия
*ауқымды кариес
*бассүйектің ерте сүйектенуі
*атеросклероз дамуының жылдамдауы
#448
*!КОЛЛАГЕН ЕМЕС БЕЛОКТАР СҮЙЕК ТІНІНІҢ ЖАСУШААРАЛЫҚ МАТРИКСІНДЕ БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ
*магний
*кальций
*сульфаттар
*фосфат
*хлорид
*бикарбонаттар
#449
*!МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЯДРОЛАРЫНЫҢ ТҮЗІЛУІНЕ ҚАТЫСАДЫ
*Gla- белки
*GLUT-белки
*коллаген
*остеонектин
*кальмодулин
*кальцийтриол
*ретинол
*эластин
#450
*!СҮЙЕКТІҢ ӨСУІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ
*тиамин
*ретинол
*кортизол
*аскорбат
*адреналин
*филлохинон
*кальцитонин
*паратгормон
*жыныс гормондары
*тиреоидты гормондар
*никотинамид
*глюкагон

БИОХИМИЯДАН ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАРДЫ (ЕМТИХАННЫҢ ІІ САТЫСЫ) ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН
ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ЖАҒДАЯТТАРДЫҢ ТІЗІМІ
№1 билет
Кейбір сырқаттану кезінде науқастың ауруға қарсы тұруының салдарынан оның дене қызуы көтеріледі. Дегенмен дене қызуының көтерілуі ағза белоктары үшін ауыр соққы болып табылады. Не себепті дене қызуы +400С-тан жоғары көтерілсе, белок қызметі бұзылып, адам өміріне қауіп төнетінін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Белоктардың құрылымы және олардың құрылымын нативті конформацияда ұстап тұратын байланыстары.
Температура жоғарылағанда белоктардың қызметі мен құрылымы қалай өзгереді?
Ферменттер үшін оңтайлы температура дегеніміз не? Қайтымды және қайтымсыз инактивация.
№2 билет
Мидағы пептидтер нейропептидтер болып табылады. Нейропептидтердің алдыңғы екі өкілі энкефалиндер деп аталады, олар 1975 жылы жануарлар миынан бөлініп алынған. Бұл пептидтер ауруды тыныштандыратын қасиетіне орай дәрілік құралдар ретінде пайдаланылады. Берілген пентапептидті сипаттаңыз.

Шешу алгоритмі:
Тир-Гли-Гли-Фен-Мет метионин-энкефалиннің құрылымдық формуласын жазыңыз және пептидтің «N» және «С» шетін айқындаңыз.
Бейтарап ортада пептидтің қосынды зарядын және оның электрофорезде жылжу бағытын анықтаңыз.
Бұл пептидпен қандай түсті реакциялар оң болады?
№3 билет
Қазіргі кезде биохимиялық зертханаларда адам ағзасынының биологиялық сұйықтықтарындағы ферменттерінің активтілігін анықтау үшін автоматты биохимиялық анализаторлар қолданылады. Лактатдегидрогеназаның (ЛДГ) активтілігін анықтау үшін қажетті реактивтерді дұрыс таңдауға лаборантқа көмектесіңіз.
Шешу алгоритмі:
ЛДГ катализдейтін реакцияны жазыңыз.
Субстратты, коферментті, негізін қалаушы витаминді, ферменттің кездесетін жерін көрсетіңіз.
Ферментативті реакция жылдамдығын қандай параметрлер бойынша бағалауға болатындығын түсіндіріңіз.
№4 билет
Адам гомойотермді (температурасы тұрақты деңгейде) тірі ағзалар қатарына жатады. Медицинада кейбір жағдайларда емдік әсерде экстремалды температура қолданылады. Жекеше алатын болсақ, мәселен, ұзаққа созылатын ота кезінде, әсіресе миға және жүрекке ота жасағанда гипотермиялық жағдай қолданылады. Гипертермиялық жағдайлар тіндерді коагуляциялау мақсатында қолданылады. Аталған жағдайлардың қаншалықты дұрыстығын түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Көптеген ферменттер үшін оптималды температураны және ферментативті реакция жылдамдығының температураға тәуелділік графигін сызып көрсетіңіз.
Ұзаққа созылатын ота кезінде гипотермиялық жағдайдың қажеттігін түсіндіріңіз.
Тіндерді термиялық коагуляциялау әдісі неге негізделгендігін суреттеңіз.
№ 5 билет
Белок ерітіндісімен сапалық реакциялар жасағанда анықталды: молибден реактивімен реакция – оң, күміс сынамасы – оң.
Шешу алгоритмі:
Осы ерітіндідегі белок белоктардың қай класына жатады?
Осы сапалық реакциялар қандай заттарды ашу үшін қолданылады?
Қандай реакциялар арқылы белок құрамында көмірсулар бар екенін анықтауға болады?
Билет № 6
Белок гидролизатына сапалық реакция жасағанда анықталды: Фелинг реакциясы – оң, молибден реактивімен реакция – теріс, күміс сынамасы – теріс.
Шешу алгоритмі:
Осы ерітіндідегі белок белоктардың қай класына жатады?
Осы сапалық реакциялар қандай заттарды ашу үшін қолданылады?
Тағы қандай реакцияның көмегімен оның құрамында көмірсулар бар екенін анықтауға болады?
№ 7 билет
Екі пробирканың ішінде күрделі белок ерітіндісі бар: бірінші пробиркада күміс сынамасы - оң, молибден реактивімен реакция – оң, Фелинг реакциясы – оң болды. Екінші пробиркада: күміс сынамасы мен Фелинг реакциясы – теріс, молибден реактивімен реакция – оң болды.
Шешу алгоритмі:
Зерттелген белок ерітінділері күрделі белоктардың қай класына жататынын анықтаңыз.
Осы сапалық реакциялар қандай заттарды ашу үшін қолданылады?
Қандай сапалық реакциялар арқылы белок құрамында көмірсулар бар екенін дәлелдеуге болады?
№8 билет
Клиникаға сүтпен тамақтандырғаннан кейін диареямен ауыратын нәресте келіп түсті. Диагноз қою үшін лактозаға толеранттығын тексеру үшін тест жүргізді. Науқасқа ашқарынға суда еріген 50 г лактоза берді. 30, 60 және 90 минут өткеннен кейін қаннан глюкоза концентрациясын анықтады. Нәтижелер қандағы глюкоза мөлшерінің өзгермегендігін көрсетті. Алынған нәтижелердің мүмкін болатын себептерін атап айтыңыз және дәлелдеңіз.
Шешу алгоритмі:
Лактозаның ішекте қорытылу реакциясының сызбанұсқасын жазып, ферментін көрсетіңіз.
Қандағы глюкоза мөлшері неге өзгермеді, түсіндіріңіз.
Осы науқаста сүт тағамдарын көтере алмаушылық бұдан кейін де жалғасады ма? Жауабыңызды негіздеңіз.
№9 билет
35 жастағы әйел ауруханаға ауыз қуысының шырышты қабатының қабыну үдерістеріне, бұлшық ет әлсіздігіне, конъюнктивитке шағым айта келді. Науқас әйел ұзақ уақыт бойы өзінің рационынан бауыр, сүт, қарабидай, ашытқы тәрізді тағамдарды алып тастап, бір текті тамақтанған. Дәрігер В2 витаминінің гиповитаминозын анықтады. Байқалған симптомдардың себептерін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Құрамына В2 витамині кіретін коферменттерді атаңыз және олардың құрылысын сызбанұсқа түрінде көрсетіңіз.
Коферменттерінің құрамында В2 витамині бар ферменттерді атаңыз.
Аталған ферменттер қандай реакцияларды жылдамдататынын атаңыз.
№10 билет
Науқас көзінің шырышты қабатының және зәр шығару жолдарының жиі қабынуға ұшырайтындығына, сонымен қатар қараңғыда көзінің көруі нашарлағанын айтып шағымданды. Тексеру барысында көздің қасаң қабығының қабынуы мен құрғақтығы, склерасында гиперкератоз, яғни ақ шел баса бастағандығы айқындалды. Бұл күйі қалай аталады? Бұл белгілердің механизмдері қандай?
Шешу алгоритмі:
1) Берілген жағдайға қажетті витаминнің химиялық табиғатын, биологиялық әсерін сипаттаңыз және әріптік белгісін көрсетіңіз
2) Бұл витаминнің провитамині қалай аталады, витамин мен оның провитамині қандай тағамдарда кездеседі?
3) Витаминнің биологиялық әсерін сипаттаңыз.
№11 билет
Туберкулезге қарсы препараттармен (тубазид, фтивазид) ұзақ уақыт емделгеннен соң науқаста ашуланшақтық, кейде тырыспа, дерматит, стоматит пайда болды. Қанға биохимиялық талдау жасағанда гипохромды анемия, гипераминоацидемия белгілері, сонымен қатар зәрінде оксалаттың және аминқышқылдарының, әсіресе гомоцистеин мен цистатионның көбейгендігі байқалды. Берілген белгілердің, ауытқулардың механизмін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Берілген жағдайға қажетті витаминнің химиялық табиғатын, биологиялық әсерін сипаттаңыз, әріптік белгісін көрсетіңіз.
Бұл витаминнің витамерлерін атаңыз.
Құрамында аталған витамин бар ферментер катализдейтін реакцияларға мысалдар келтіріңіз.
Билет №12
Химчистка» бірлестігінің жұмысшыларын тексергенде бір әйел қызметкерде қандағы АЛТ-ның мөлшері 5,7 есе, ал АСТ-ның 1,5 есе артқаны анықталған.
Шешу алгоритмі:
Осы науқас әйелге болжамменалдын ала қандай диагноз қоюға болады?
Науқаста зәр мен нәжіс түсі қалай өзгереді?
Қандай қосымша зерттеулер тағайындау керек және оларда қандай мүмкін болатын ауытқуларды күтуге болады?
№13 билет
Пируват түзілетін глюкозаның катаболизмі аэробты да, анаэробты да жағдайда жүреді. Аэробты және анаэробты жағдайда глюкоза екі молекула пируватқа ыдырағанда неше АТФ молекуласы түзіледі?
Шешу алгоритмі:
Гликолиз сызбанұсқасын, АТФ-ты пайдаланылатын және оның синтезін қажет ететін реакцияны көрсетіңіз.
Гликолиздің тотығу реакциясын формула пайдалана отырып, жазыңыз.
Аэробты да, анаэробты да жағдайда НАДН2-нің пайдалану реакциясын сипаттаңыз.
№14 билет
Негізгі тағамы жүгері болып келетін Оңтүстік Америка тұрғындары көп жағдайда жүйке жүйесінің зақымдануы (деменция), ас қорыту жүйесінің зақымдануы (диарея) және терінің ашық жерлерінің симметриялы түрде зақымдануы (дерматит) тәрізді белгілер көрсететін аурулармен жиі ауырады. Аталған белгілердің механизмін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Берілген жағдайға қажетті витаминнің химиялық табиғатын, биологиялық әсерін сипаттаңыз, әріптік белгісін көрсетіңіз.
Бұл витаминнің антивитаминін атаңыз; қандай тағамдардың құрамында болатынын және механизмін түсіндіріңіз.
Бұл витамин ағзада қандай аминқышқылдарынан түзілетінін атаңыз.
№15 билет
Инсоляция (Күн сәулесі аз түсетін) төмен болып келетін Солтүстік аймақта тұратын сәбиге мешел ауруының алдын алу үшін балық майы берілген. Дәрігер тексеру кезінде бас сүйегінің ерте қатаюын, сүйектердің ұзына бойы өсуінің баяулауы нәтижесінде қаңқа сүйегінің қисаюын байқады. Анасы сәбиде іш қату барлығына, тағамға тәбетінің нашарлағанына және салмақ жоғалтқанына шағымданды. Сәбидегі бұл өзгерістердің себептерін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Сәбиде қандай алмасу үдерісі бұзылған? Витамин қалай аталады?
Теріде витаминнің түзілу сызбанұсқасын және оның бауыр мен бүйректегі метаболизмін көрсетіңіз.
Берілген витаминнің әсер ету механизмін және ішек қабырғасындағы метаболиттік алмасу түрлерін көрсетіңіз.
№ 16 билет
Ұзақ уақыт бойы алкогольді мөлшерден тыс ішуінің нәтижесінде бауыр циррозына ұшыраған науқас көмірсуы басым диетаға отырған және жүрек тұсының ауыратындығына, саусақтарының ұшы жансызданатындығына, балтыр бұлшық етінің ауыратындығына, есте сақтау қабілетінің нашарлағандығына шағымданды. Қан талдауы пируват пен лактаттың концентрациясының жоғарылауынан туындаған ацидозды көрсетті.
Шешу алгоритмі:
Науқаста алмасудың қандай түрі бұзылған? Витамин қалай аталады?
Берілген жағдайда пируват пен лактаттың түзілу реакциясын жазыңыз. Ферменттерді, коферменттерді және олардың құрамына кіретін витаминдерді атаңыз.
Аэробты жағдайда пируваттың өзгеріске ұшырау реакциясын, ол реакцияның жүру жолын, реакцияны катализдейтін ферменттерді, олардың коферменттерін және құрамына кіретін витаминдерді жазыңыз.
№17 билет
Спринтер мен стайер 100 м және 10 км арақашықтықта өзара жарысып жатыр. Спринтер жүз метрлікті бітірді, ал стайер оныншы километрді жүгіріп жатыр. Бұл жүгірушілердің бұлшық ет жұмысын энергиямен қамтамасыз етуінің айырмашылығын көрсет.
Шешу алгоритмі:
Стайердің бұлшық ет жұмысының энергия көзі болып табылатын глюкоза катаболизмінің сызбанұсқасын көрсетіңіз.
Дегидрлеу реакциясына қатысатын субстраттарды жазып, БТ (биологиялық тотығу) тізбегінде сутегінің бір субстраттан оттегіне дейінгі жолын көрсетіңіз.
Спринтер мен стайердің глюкозаның арнайы катаболизм жолының энергетикалық эффектісінің және соңғы өнімінің құрамының, үдеріс барысындағы айырмашылықтарын көрсетіңіз.
№18 билет
Емханаға екі студент қан құрамындағы қантты тексеруге келді. Анализ нәтижелері дайын болғанда, 1-ші студентте қандағы глюкоза мөлшері 5,6 мМ/л, ал 2-ші студенттің қандағы глюкоза мөлшері 7 мМ/л екені анықталды. Алынған нәтижелерді талқылау кезінде, 2-ші студенттің таңертең тексеруге дейін жарты сағат бұрын тәтті шай ішкені анықталды. Алынған анализдерге қорытынды жасаңыз.
Шешу алгоритмі:
Неліктен биохимиялық зертханада глюкозаның мөлшерін анықтау,қатаң түрде аш қарында жүргізіледі?
Глюкозаның қандағы қалыпты мөлшері және тамақтанғаннан кейінгі жоғарылаған мөлшері қандай болады?
Тамақтанғаннан кейін глюкоза мөлшерінің жоғарылауынан бауырда қандай үдеріс жылдамдайды?
№19 билет
Цинганың клиникалық көріністері – тері астында және шырышты қабықтың астында қанның жинақталуы, қызыл иектің қанауы, тістің түсуі, анемия. Бұл ауру қай витаминнің жетіспеушілігінен пайда болады және қандай үдерістің бұзылуына әкеледі?
Шешу алгоритмі:
Осы витаминді атап, оның формуласын жазыңыз.
Бұл витаминнің қандай белоктың синтезіне қатысатынын еске түсіріңіз, осы белоктың құрылысын сипаттаңыз.
Осы витамин қатысатын реакцияны жазыңыз, оның функциясын түсіндіріңіз, ферментті атап; осы реакцияның жүруі үшін қандай заттың керек екенін көрсетіңіз.
№20 билет
Майлар энергиясыйымды молекулалар болып табылады. Майлардың құрамына қарап осыны түсіндіріңіз. Трипальмитиннің бір молекуласы тотыққан кездегі АТФ санын санаңыз.
Шешу алгоритмі:
Осы қосылыстың гидролиз реакциясын жазыңыз.
Пальмитин қышқылының бір молекуласы тотыққан кездегі АТФ санын санаңыз.
Глицериннің тотығу реакцияларын жазыңыз және және осы үдеріс кезінде түзілетін АТФ санын санаңыз. Трипальмитиннің бір молекуласы тотыққан кездегі толық АТФ санын санаңыз.
№21 билет
Инсоляция (Күн сәулесі аз түсетін) төмен болып келетін Солтүстік аймақта тұратын сәбиге мешел ауруының алдын алу үшін балық майы берілген. Дәрігер тексеру кезінде бас сүйегінің ерте қатаюын, сүйектердің ұзына бойы өсуінің баяулауы нәтижесінде қаңқа сүйегінің қисаюын байқады. Анасы сәбиде іш қату барлығына, тағамға тәбетінің нашарлағанына және салмақ жоғалтқанына шағымданды.
Шешу алгоритмі:
Сәбидегі бұл өзгерістердің себептерін түсіндіріңіз.
Сәбиде қандай алмасу бұзылған?
Берілген витаминнің тәуліктік мөлшері қанша?
№22 билет
Науқастың асқазан сөлінде лактат пен өт пигменттерінің мөлшері жоғары. Бұл жағдайда асқазанның қандай аурулары байқалатынын көрсетіңіз.
Шешу алгоритмі:
Лактат түзілетін үдерісті атаңыз, лактат неліктен асқазанда жиналады және оның бар екенін қандай сапалық реакция арқылы анықтауға болады?
Асқазан сөліндегі тұз қышқылының ролін, қышқылдық түрлері мен қалыпты мөлшерін көрсетіңіз.
Неліктен асқазанда өт пигменттері пайда болады, оларға сапалық реакция?
№23 билет
Ұзақ уақыт бойы алкогольді мөлшерден тыс ішуінің нәтижесінде бауыр циррозына ұшыраған науқас көмірсуы басым диетаға отырған және жүрек тұсының ауыратындығына, саусақтарының ұшы жансызданатындығына, балтыр бұлшық етінің ауыратындығына, есте сақтау қабілетінің нашарлағандығына шағымданды. Қан талдауы пируват пен лактаттың концентрациясының жоғарылауынан туындаған ацидозды көрсетті.
Шешу алгоритмі:
Осы науқасқа қандай витамин (химиялық, биологиялық аты, әріптік белгіленуі) ұсыну керек, оның профилактикалық дозасы қандай?
Бұл витамин қандай тағамдардың құрамында жеткілікті мөлшерде болады?
Бұл витамин қандай ферменттің құрамына кіреді және науқаста осы витамин жетіспеушілігіне байланысты қандай үдерістер бұзылған?
№24 билет
Дәрігердің қабылдауындағы пациент көбіне пісірілген тағамдарды жейді, оның рационында көкөністер мен жеміс-жидектер жоқтың қасы. Науқас әлсірей беретіндігін, қызыл иегінің қанайтындығын, тістерінің босап кеткендігін, буындарының қақсайтындығын, есте сақтау қабілетінің нашарлағандығын, жиі суық тиіп ауыратындығын айтып шағымданды. Дәрігер тексеру барысында көптеген петехиялар, терісінің бозарғанын байқады. Қан талдауы гипохромды анемияны көрсетті.
Шешу алгоритмі:
Осы науқасқа қандай витамин (химиялық, биологиялық аты, әріптік белгіленуі) ұсыну керек, оның профилактикалық дозасы қандай?
Бұл витамин қандай тағамдардың құрамында жеткілікті мөлшерде болады?
Бұл витамин қандай ферменттің құрамына кіреді және науқаста осы витамин жетіспеушілігіне байланысты қандай үдерістер бұзылған?
№25 билет
Созылмалы гастритпен және ащы ішектің шырышты қабатының зақымдануымен ауыратын науқастың қанына анализ жасағанда эритроциттер, лейкоциттер, гемоглобин мөлшерінің төмендегені, жетілмеген ірі жасушалар-мегалобласттар бар екендігі анықталды.
Шешу алгоритмі:
Осы науқасқа қандай витамин (химиялық, биологиялық аты, әріптік белгіленуі) ұсыну керек, оның профилактикалық дозасы қандай?
Бұл витамин қандай тағамдардың құрамында жеткілікті мөлшерде болады?
Бұл витамин қандай ферменттің құрамына кіреді және науқаста осы витамин жетіспеушілігіне байланысты қандай үдерістер бұзылған?
№26 билет
Науқастың асқазанының Касл факторы түзілетін бөлігін операциялық жолмен алып тастағаннан кейін, оның орталықжәне шеткі жүйке жүйесінде бұзылыстар: есте сақтау қабілетінің төмендеуі, солғындық, парез (шала салдану)байқалды.
Шешу алгоритмі
Осы науқасқа қандай витамин (химиялық, биологиялық аты, әріптік белгіленуі) ұсыну керек, оның профилактикалық дозасы қандай?
Бұл витамин қандай тағамдардың құрамында жеткілікті мөлшерде болады?
Бұл витамин қандай ферменттің құрамына кіреді және науқаста осы витамин жетіспеушілігіне байланысты қандай үдерістер бұзылған?
№27 билет
Антибиотиктермен ұзақ уақыт емделген соң пациентте мұрынның жиі қанауы, бір жерін сәл кесіп алса да, қан көп кетуі, көздің тор қабығына қан құйылуы тәрізді белгілер байқалды. Аскорутинді қабылдау оң нәтиже бермеді. Берілген белгілердің механизмін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
Осы науқасқа қандай витамин (витаминнің химиялық табиғаты мен биологиялық әсері бойынша және әріптік аталуы) ұсыну керек, оның профилактикалық дозасы қандай?
Бұл витамин қандай тағамдардың құрамында жеткілікті мөлшерде болады?
Почему заболевание печени может привести к развитию подобных симптомов?
№28 билет
Науқаста гипергликемия, глюкозурия, ацетонемия, ацетонурия байқалады.
Шешу алгоритмі
Науқаста қандай ауру деп болжауға болады?
Гипергликемия, глюкозурия, ацетонурия, ацетонемия немен байланысты?
Қандағы глюкозаның қалыпты мөлшері қанша және науқасқа қандай гормон тағайындау керек?
№29 билет
Ферменттің рН оптимумы 6,9-7,0. Осы ферменттің субстраты йодпен түсті сапалық реакция беретін табиғи полимер болып табылады. Ферменттің субстратқа әсер ету нәтижесінде, Люголь реактивімен оң реакция беретін аралық өнімдер түзіледі.
Шешу алгоритмі
Ферментті атаңыз.
Ол қай класқа және қай топқа жатады?
Субстрат және реакция өнімдері қалай аталады?
№30 билет
Науқаста қантты диабет. Инсулин жетіспеушілігі кезінде глюкозаның қаннан тіндерге тасымалдануы бұзылады.
Шешу алгоритмі
Көмірсулар алмасуындағы бұзылыстар неліктен липидтер алмасуы бұзылыстарына әкелетінін түсіндіріңіз.
Бұл жағдайда қанның биохимиялық көрсеткіштері қалай өзгереді?
Бұл жағдайда зәрдің көрсеткіштері қалай өзгереді?
№31 билет
Құрамында көп мөлшерде сахароза мен мальтоза бар кока-кола, фанта, сыра сусындарын көп ішу кариес дамуына ықпал ететіні белгілі. Осы сусындарды қолданудағы кариес пайда болуының себептерін түсіндіріңіз.
Шешу алгоритмі:
1) Қалыпты жағдайдағы сілекейдің рН-ы қанша?
2) Осы сусындардағы сахароза мен мальтоза рН-тың өзгеруін қалай тудыратынын түсіндіріңіз.
3) Сілекейдің рН-ы төмендегенде эмальдің гидроксиаппатиттерінде жүретін орын басу реакцияларын жазыңыз.
№32 билет
Науқас тамақтанғаннан кейін кекіру және эпигастрий аймағының ауырсынуына шағымданады. Асқазан сөліндегі сүт қышқылына сапалық реакция оң болып шықты.
Шешу алгоритмі:
Асқазан сөлінің қандай қосымша көрсеткіштері диагноз қоюда дәрігерге көмектеседі?
Науқаста асқазан сөлінің қандай физика-химиялық қасиеттерінің өзгерістері байқалуы мүмкін?
Науқаста сүт қышқылының бірден жоғарылауы немен байланысты?
№33 билет
Науқас асқазан тұсында ауырлықты, іш өтуін байқайды. Асқазан сөлінің анализі күкіртсутек иісі және бос тұз қышқылының мүлдем жоқ екенін байқады.
Шешу алгоритмі:
Бұл күй қалай аталады және ол асқазанның қандай ауруында байқалады?
Бұл жағдайда асқазан сөлінің қандай патологиялық құрам бөліктері анықталады?
Асқазан сөлінің бір сынамасында қышқылдықтың қандай түрлерін анықтауға болады?
№34 билет
Асқазан сөлінің 5 мл титрлегенде бос тұз қышқылын бейтараптауға 2,5 мл 0,1 н NaOH жұмсалды, В көлемі 3 мл болды, ал барлық қышқыл түзуші заттарды бейтараптауға 4,5 мл жұмсалды.
Шешу алгоритмі:
Жалпы қышқылдықты, бос және байланысқан қышқылдықты есептеңіз.
Алынған нәтижелерді қалыптымен салыстырыңыз.
Осы сынамада асқазан сөлінің қандай патологиялық құрам бөліктері анықталады?
№35 билет
Аурухананың қабылдау бөліміне “жедел жәрдеммен” ес-түссіз талып қалған науқас келіп түсті. Науқастың дем алысы ауыр, демінен жемісті ацетон иісі сезіледі.
Шешу алгоритмі:
Науқасқа диагноз қойып, жәрдем ету үшін қандай биохимиялық анализдерді жедел түрде өткізу керек?
Зертханалық көрсеткіштер нәтижесі алынғанға дейін, науқаста қандай ауру деп болжауға болады?
Неліктен науқас дем алған кезде, оның демінен ацетон иісі шығады?
№36 билет
Бүйрегі ауыратын науқас балансты диета ұстағанына қарамастан, оның сүйектері қарқынды түрде деминерализацияланғаны анықталған, науқаста бүйректік остеодистрофия – мешел тәрізді ауру дамыды. Оның бүйрегінің зақымдануы неліктен деминерализацияға әкелді?
Шешу алгоритмі:
Диагнозды нақтылау және терапияны коррекциялау үшін науқастың қаны мен зәрінен қандай көрсеткіштер анықталуы тиіс?
Науқастың қанынан қандай гормондарды анықтауға кеңес бересіз?
Осы гормондар қайсы эндокринді бездерде түзіледі, олардың маңызы.
№ 37 билет
Науқас оң жақ қабырғасының асты ауыратынына, ауырсыну сезіміне, жүрегі айнитынына шағымданады. Оны тексеріп қарағанда тері мен кілегейлі қабаттары сарғайғаны анықталды. Нәжісі ақшыл, зәрі қоңыр (сыра тәрізді)
Шешу алгоритмі:
Диагнозды нақтылау үшін науқастың қанына қандай биохимиялық көрсеткіштерді анықтау қажет?
Науқастың нәжісі түссізденуінің және зәрінің қоңырланғанын немен байланыстыруға болады?
Бауыр зақымданғанын нақтылау үшін қандай арнайы ферменттерді анықтау керек?
№38 билет
Түбір каналының энзимотерапиясын ұзарту үшін жедел және созылмалы периодонтитте құрамында трипсин, химотрипсин, лизоцим бар профезим және иммозимаз препараттарын қолданады. Бұл препараттарды осы ауруларда қолдануын негіздеңіз.
Шешу алгоритмі:
1) Ферменттің субстратқа әсерін схемамен көрсетіңіз, олардың топ,топшасын атап, реакцияның соңғы өнімінің өгерістерін сипаттаңыз.
2) Бұл дәрілер түбір каналында 1-2 тәулік қана болатынын түсіндіріңіз.
3) Неге осы препараттармен бірге сульфаниламидті қолдану ұсынылатынын, бірақ спиртті қолдану шектелгенін түсіндіріңіз.
№ 39 билет
Соңғы жылдары стоматологияда жаңа ауру «сағыз ауруы» пайда болды. Сағызды дұрыс пайдаланбағандықтан, сілекей бездерінде аторофия байқалады. Осы ауруда сілекей секрециясы қалай өзгереді?
Шешу алгоритмі:
1) Сілекейдің негізгі қызметтерін атаңыз.
2) Сілекей секрециясы тістің эмаліне және ауыз қуысының кілегей қабатына қалай әсер ететінін көрсетіңіз.
3) Сілекей құрамы қалай өзгеретінін түсіндіріңіз
№ 40 билет
Қызыл иек сұйықтығында түрлі арақатынаста қан плазмасының, қызыл иек тінінің жасушааралық сұйықтығының элементтері, периодонттың, лейкоциттердің, микроорганизмдердің және олардың метаболиттері болады.
Шешу алгоритмі:
Қызыл иек сұйықтығының минералдық құрамын көрсетіңіз.
Қызыл иек сұйықтығының құрамына қандай белок кіреді?
Қызыл иек сұйықтығында қандай ферменттер анықталады?
Мемлекеттік тілде дайындаған: доцент м.а. Д.Ш.Жетпісбай

Приложенные файлы

  • docx 1468764
    Размер файла: 594 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий