Тести М_кро 500(ЕКЗАМЕН2010р)

АГРАРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИМІКРОЕКОНОМІКА


500 ТЕСТІВ
Підготувала ас. С. С. Крижановська2009


Предмет і методи мікроекономіки
?
1. Що вивчає мікроекономіка:
- поведінку економіки в цілому;
+ поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах;
- поведінку споживачів на ринках товарів і послуг;
- поведінку фірм на ринках товарів і ресурсів.
?
2. Що досліджує мікроекономіка:
+ поведінку окремих економічних суб'єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів;
- поведінку виробників, котрі приймають рішення щодо виробництва в умовах обмеженості ресурсів;
- поведінку споживачів, котрі приймають рішення щодо покупок в умовах обмеженості доходу;
- прийняття державою рішень щодо виробництва благ в умовах обмеженості ресурсів.
?
3. Що вивчає мікроекономіка:
- сукупний рівень виробництва країни, рівень зайнятості та безробіття;
+ досліджує поведінку споживачів і фірм у різних ринкових структурах;
- вивчає поведінку окремих секторів економіки;
- вивчає поведінку індивідуальних економічних суб'єктів у відкритій економіці.
?
4. Що визначає ринковий механізм:
- ціни товарів;
- ціни послуг;
- ціни економічних ресурсів;
+ будь-які ціни.
?
5. Яка з наступних проблем є мікроекономічною?
- взаємозв'язок інфляції та безробіття;
+ взаємозв'язок ціни та обсягу попиту на товар;
- взаємозв'язок доходу та заощаджень;
- взаємозв'язок процентної ставки та попиту на гроші.
?
6. Яка з наступних проблем є мікроекономічною?
- вплив грошового пропонування на інфляцію;
- вплив урядових видатків на рівень зайнятості;
- вплив дефіциту товарів на заощадження;
+ вплив зміни ціни нафти на виробництво автомобілів.
?
7. Що не вивчає мікроекономіка:
- ефективне використання ресурсів;
+ необмежені виробничі ресурси;
- максимальне задоволення потреб;
- рідкісність благ.
?
8. Які мікроекономічні субєкти є головними:
- підприємства та банки;
- наймані робітники та підприємці;
+ споживач і фірма;
- ринки товарів і ресурсів.
?
9. Які ресурси вважаються економічними?:
- є обмеженими;
- мають цінність;
- купуються і продаються;
+ всі відповіді правильні.
?
10. Чим зумовлена основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою:
- посиленням втручання держави в економіку та процесом глобалізації;
- погіршенням екологічної ситуації та існуванням монополій;
- наявністю практично у всіх країнах світу безробіття та інфляції;
+ безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення.
?
11. Чим зумовлена проблема вибору, з якою стикаються економічні суб'єкти:
- всі люди прагнуть якнайкраще задовольнити свої потреби;
- всі люди мають різні смаки та уподобання;
+ потреби людей безмежні, а ресурси обмежені;
- всі люди прагнуть вищого рівня добробуту.
?
12. Якими є ресурси, якщо потреби необмежені ?:
- ефективні;
- економічні;
+ рідкісні;
- необмежені.
?
13. Яка риса є характерною для економічних ресурсів?:
- безкоштовні;
+ рідкісні;
- різноманітні;
- необмежені.
?
14. Яка з властивостей не характерна для економічних ресурсів?
- обмеженість;
- різноманітність;
+ безмежність;
- корисність.
?
15. Яка проблема виникає внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб:
+ проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень;
- проблема координації дій всіх учасників ринку;
- проблема справедливого розподілу доходів;
- проблема грошової оцінки ресурсів.
?
16. Що означає економічне поняття "обмеженість ресурсів":
- відсутність у країни певних природних ресурсів;
+ неможливість задоволення всіх людських потреб;
- стан ресурсів у період економічного спаду;
- високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.
?
17. Що означає проблема обмеженості ресурсів:
- деякі товари можна купити тільки за дуже високими цінами;
- слаборозвинені країни мають дефіцит певних товарів; для розвинених країн цієї проблеми не існує;
+ економічні ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити
усі людські потреби;
- у будь-якій економіці трапляються спади, під час яких виникає нестача певних благ.
?
18. Що означає проблема обмеженості ресурсів:
- чим менше певного ресурсу, тим він більш обмежений;
+ ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб;
- бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
- у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
?
19. Як можна вирішити проблему обмеженості ресурсів:
- за умов жорсткої економії всіх ресурсів;
- за умов жорсткого обмеження потреб всіх суб'єктів економіки;
- лише у майбутньому, коли рівень розвитку науки і техніки дозволить суттєво збільшити виробництво товарів;
+ неможливо вирішити за жодних умов.
?
20. . Як можна вирішити проблему обмеженості ресурсів:
- усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;
- будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;
- країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;
+ не може бути вирішена за жодних умов.
?
21. Як можна виробити більшу кількість будь-якого продукту, коли всі ресурси вже задіяни?:
- можуть виробити тільки приватні підприємці;
+ можна виробити тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших товарів;
- може виробити тільки державний сектор економіки;
- не можна виробити взагалі.
?
22. Що ілюструє крива виробничих можливостей:
- попит і пропонування;
- обмеженість виробничих ресурсів, ефективний вибір, альтернативна вартість;
- найкращий спосіб задоволення потреб за наявних ресурсів;
+ правильні відповіді б) і в).
?
23. Чим вимірюється альтернативна вартість:
- індексом споживчих цін;
- ціною товару, що купується;
+ кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага;
- кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару.
?
24. Що не відноситься до розкриття сутності альтернативних витрат:
+ альтернативні витрати мають лише ті люди, уявлення яких про економіку не співпадають з реальними економічними процесами;
- вибір на користь одного блага за умов обмежених ресурсів означає відмову від деякого іншого блага;
- відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;
- ціною вибору є цінність товару чи послуги, від яких відмовились.
?
25 Яка модель не є мікроекономічною?:
- модель підприємства;
+ модель інфляціі;
- модель споживача;
- модель ринкової рівноваги.
?
Яким чином можна показати рівень доходу споживача на графіку?:
- за допомогою будь-якої точки на кривій байдужості;
+ за допомогою будь-якої точки на лініі бюджетних обмежень;
- за допомогою кривої загальної корисності товару;
- за допомогою кривої граничної корисності товару.
?
27. Як виражається графічно збільшення доходу споживача?:
- зміною нахилу бюджетної лінії;
- паралельним зсувом бюджетної лінії ліворуч;
+ паралельним зсувом бюджетної лінії праворуч;
- зростанням нахилу бюджетної лінії.

?
28. Що змінюється, якщо рухатися вздовж кривої виробничих можливостей?:
- ціни товарів, що виробляються;
- потреби споживачів;
+ альтернативні витрати виробництва;
- прибутки виробників.
?
29. Що намагається максимізувати споживач?:
- різницю між загальною і граничною корисністю;
+загальну корисність;
- середню корисність;
- граничну корисність.
?
30. Як пов’язані альтернативні витрати з рухом вздовж опуклої межі виробничих можливостей зверху до низу:
- альтернативні витрати зменшуються;
+ альтернативні витрати зростають;
- альтернативні витрати не змінюються;
- рух по кривій не пов'язаний з альтернативними витратами.
?
31. Як характеризує товар його висока альтернативна вартість:
- товар є дефіцитним;
+ має високу ціну;
- має низьку ціну;
- погано продається.
?
32. Що є основним методом мікроекономічного аналізу?:
- порівняльний аналіз;
- синтез;
- наукова абстакція;
+ моделювання.
?
33. Що означає принцип раціональності поведіики:
- кожний економічний суб'єкт ощадливо витрачає гроші;
+ кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду;
- кожний суб'єкт повинен діяти згідно існуючих правил, які відображають оптимальний варіант вибору;
- всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах.
?
34. В якому з варіантів відповідей типи ринкових структур перераховані послідовно - від найбільш до найменш конкурентного ринку?
- досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція, монополія;
- монополія, досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція;
+ досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія;
- монополістична конкуренція, олігополія, досконала конкуренція, монополія.
?
35.Які ринки відносяться до недосконало конкурентних:
- на яких покупці чи продавці у своїх рішеннях враховують власну здатність впливати на ринкову ціну;
- монополії, олігополії та монополістичної конкуренції;
- монополії та олігополії;
+ правильні відповіді а) і б).
?
36. Які з ринкових структур відносяться до ідеальних?
+ досконала конкуренція та монополія;
- монополія та олігополія;
- досконала конкуренція та монополістична конкуренція;
- монополістична конкуренція та олігополія.
?
37. Які з ринкових структур відносяться до реальних?
- досконала конкуренція та монополія;
- монополія та олігополія;
- досконала конкуренція та монополістична конкуренція;
+ монополістична конкуренція та олігополія.
?
38. Які методи належать до специфічних мікроекономічних?:
- спостереження та статистичний аналіз;
+ граничний аналіз та економічне моделювання;
- економічне моделювання та експеримент;
- відбір фактів та наукове абстрагування.
?
39.Що передбачає економічне моделювання:
+ що дослідники застосовують припущення, які спрощують ситуацію;
- намагаються врахувати всю наявну інформацію;
- повинні використовувати математичні методи;
- намагаються дублювати реальний світ.
?
40. Яка економічна ціль, якщо суспільство прагне мінімізувати витрати
І максимізувати віддачу від обмежених ресурсів?:
- досягнення повної зайнятості;
- підтримання економічного росту;
+ економічна ефективність;
- економічна безпека.
?
41. Що описує закон попиту:
- обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту;
- пряму залежність між ціною та обсягом попиту;
+ обернену залежність між ціною та обсягом попиту;
- пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту.
?
42. Що характеризує дію закону попиту, при зростанні ціни:
- попит скорочується;
- попит зростає;
+ обсяг попиту скорочується;
- обсяг попиту зростає.
?
43. Що характеризує дію закону попиту?
+ зі зростанням ціни кави обсяг покупок буде скорочуватись;
- зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу більш дорогим сортам кави;
- зі зниженням ціни кави знизяться и обсяги її споживання;
- споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку пропонує ринок.
?
44. Як впливає на попит зростання ціни товару?:
- попит на нього, як правило, зменшується;
- крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч;
+ крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч;
- обсяг попиту, як правило, збільшується.
?
45. Як графічно відображаються зміни у попиті, викликані неціновими факторами:
+ зрушиться крива попиту;
- крива попиту не зміститься;
- зміниться обсяг попиту на товар, але крива попиту не зміститься;
- зміниться обсяг попиту на товар і крива попиту зміститься.
?
46. Що показують точки на кривій ринкового попиту:
+ обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;
- сукупний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;
- видатки споживачів за кожної можливої ціни;
- виторг продавців за кожної можливої ціни.
?
47. Які фактори не чинять впливу на ринковий попит:
- число покупців на ринку;
+ ціни ресурсів;
- доходи споживачів;
- ціни товарів-замінників.
?
48. На який товар зростає попит при зниженні ціни:
- даний товар;
- товар-замінник;
+ товар-доповнювач;
- нейтральний товар.
?
49. Чим викликано скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч?:
+ скороченням доходів споживачів;
- очікуванням підвищення ціни товару;
- скороченням пропонування товару;
- підвищенням цін товарів-замінників.
?
50. Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попиту на тенісні м'ячі?
- дуже гарна погода;
- зниження ціни на тенісні ракетки;
- збільшення числа бажаючих грати в теніс;
+зростання ціни на тенісні м'ячі.
?
51. Як зміщує криву попиту на шини, підвищення ціни на бензин:
- ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками;
+ ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;
- праворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;
- праворуч, оскільки підвищення ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів.
?
52. Як зміщує криву попиту на автомобілі, зниження ціни на бензин?:
- криву попиту на автомобілі ліворуч;
+ криву попиту на автомобілі праворуч;
- криву пропонування автомобілів ліворуч;
- криву пропонування автомобілів праворуч.
?
53. Який фактор впливатиме на ціну свинини не так, як інші?
- зросла ціна яловичини;
- зросло число любителів свинини;
- різко зросли ціни на корми для худоби;
+ лікарі не рекомендують вживати багато свинини.
?
54. Яка з подій не змістить кривої нопиту на кольорові олівці?
- збільшення числа дітей, які займаються в художніх студіях;
+ підвищення ціни на кольорові олівці;
- значне зниження цін на акварельні фарби;
- підвищення середньої заробітної плати.
?
55. Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на пральний порошок праворуч?
- зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;
- зменшення доходів споживачів;
- зниження цін товарів-замінників;
+ широка реклама прального порошку.
?
56. В чому проявляється перевага цінового механізму?:
- в наданні особистої свободи всім агентам ринку;
+ в ефективному розподілі ресурсів;
- в стабільному розвитку економіки;
- всі відповіді вірні.
?
57. Що може викликати зміщення кривої попиту ліворуч?:
- зниження ціни товару-комплементу;
- товар стане більш модним;
- зростання доходів споживачів;
+ зниження ціни товару-субституту.
?
58. Як змінюється попит на нормальний товар?:
- зростає зі зростанням ціни товару-замінника;
- зменшується зі зростанням доходів споживачів;
+ зростає зі зростанням доходів споживачів;
- скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.
?
59. Як змінюється попит на нижчий товар?:
- зростає зі зростанням ціни товару-замінника;
+ зменшується зі зростанням доходів споживачів;
- зростає зі зростанням доходів споживачів;
- скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.
?
60. Як змінюється попит на нейтральний товар?:
- не змінюється зі зміною ціни товару-замінника;
- зменшується зі зростанням доходів споживачів;
- зростає зі зростанням доходів споживачів;
+ не змінюється зі зміною доходів споживачів.
?
61. Які фактори характеризують товари-субститути ?:
+ підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;
- підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;
- попит зростає зі зростанням доходів споживачів;
- підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.
62. До яких товарів відносяться сир і макарони, якщо з підвищенням доходів споживачі почали купувати більше сиру, але менше макаронів:
- сир і макарони є товарами-доповнювачами;
- макарони нормальним товаром, а сир - нижчим товаром;
+ сир нормальним товаром, а макарони - нижчим товаром;
- правильні відповіді а) і в).
?
63. Як зміниться попит на товари-субститути при підвищенні ціни одного з них?:
- зростання обсягу попиту на інший;
+ зростання попиту на інший;
- скорочення попиту на інший;
- скорочення обсягу попиту на інший.
?
64. Які фактори характеризують товари-комплементи?:
- підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;
+ підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;
- попит зростає зі зростанням доходів споживачів;
- підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.
?
65. Які фактори характеризують незалежні товари?:
- підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;
- підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;
+ підвищення ціни одного не впливає на попит на інший;
- попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.
?
66. На які товари скорочується попит при зростанні доходів споживачів?:
- товари першої необхідності;
- нормальні товари;
+ нижчі товари;
- предмети розкоші.
?
67. Які фактори не впливають на ринкове пропонування?:
- ціни ресурсів;
- число фірм;
+ доходи споживачів;
- зміни технологїї виробництва.
?
68. Які зміни викликає удосконалення технологіі виробництва товару?:
- криву попиту на нього переміщується праворуч;
- криву попиту на нього переміщується ліворуч;
+ переміщує криву його пропонування праворуч;
- переміщує криву пропонування ліворуч.
?
69. Як зміститься крива пропонування товару, при зниженні цін ресурсів, що застосовуються у його виробництві?:
- зміститься вгору і ліворуч;
+ зміститься вниз і праворуч;
- залишиться незмінною;
- пропонування товару не заложить від цін ресурсів.
?
70. Які фактори не призведуть до змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої їх пропонування?:
- вдосконалення технології виробництва телевізорів;
- зменшення кількості виробників телевізорів;
+ зниження цін телевізорів;
- підвищення цін комплектуючих виробів.
?
71. Які фактории призведуть до зміщення кривої пропонування борошна праворуч?:
- підвищення ціни борошна;
- зменшення числа виробників борошна;
+ зниження ціни пшениці;
- зростання доходів споживачів.
?
72. Який з чинників не викликає зміщення кривої пропонування учнівських зошитів?
- скорочення постачання деревини;
- впровадження нової технології виробництва целюлози;
+підвищення ціни на учнівські зошити;
- запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.
?
73. До яких змін призведе удосконалення технології виробництва товару?:
+ зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;
- підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;
- зменшення пропонування даного товару і появи його дефіциту;
- зміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропонування праворуч.
?
74. Які фактории призведуть до зміщення кривої пропонування товару?:
- скорочення попиту на нього;
- зростання доходів споживачів;
- зниження ціни товару;
+ надання субсидії виробникам.
?
75. Яка з подій вплине на пропонування товару не так, як три інших?
- зменшення числа фірм - виробників товару;
- підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва товару;
+ удосконалення технології виробництва товару;
- запровадження спеціального податку на виробників товару.
?
76. За яких умов ринок товару знаходиться у стані рівноваги?:
- обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування;
- на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;
- за певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо продажу;
+ всі відповіді правильні.
?
77. . За яких умов ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги?:
- попит дорівнює пропонуванню;
- ціна дорівнює сумі витрат і прибутку;
- здійснюється державне регулювання цін;
+ обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування.
?
78.Які фактори впливають на встановлення ринкових цін?:
- ціни більше залежать від змін пропонування, ніж від змін попиту;
- ціни більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропонування;
+ встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропонування;
- змінюються обернено пропорційно величині пропонування.
?
79. Які фактори призводять до підвищення рівноважної ціни товару?:
+ збільшення попиту на товар;
- зменшення попиту на товар;
- збільшення пропонування товару;
- одночасне і однакове збільшення попиту і пропонування.
?
80. До яких змін на ринку призводить встановлення ринкової ціни нижчої від рівноважної?:
+ виникає дефіцит товару;
- з'являється надлишок товару;
- знижується ціна ресурсів;
- у галузь увійдуть нові фірми.
?
81. До яких змін на ринку призведе встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний?:
+ появу стійкого надлишку товару;
- зменшення пропонування;
- появу дефіциту товару;
- збільшення попиту.
?
82. Яке явище характеризує ситуація, коли обсяг попиту перевищує обсяг пропонування?:
- дію закону спадної віддачі;
- надлишку;
+дефіциту;
- дію закону зростання альтернативних витрат.
?
83. Які фактори призведуть до зростання рівноважної ринкової ціни олії?:
- уряд надасть виробникам олії субсидію;
- уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну;
+ домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму;
- зросте число виробників олії.
?
84. Як вплине на рівноважну ціну ситуація на ринку певного товару, коли одночасно зростуть попит і пропонування?:
- рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть;
- рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться;
- рівноважна ціна зросте, але вплив на рівноважну кількість невизначений;
+рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну невизначений.
?
85. Які фактори могли призвести до зростання ціна яловичини одночасно зі зростанням обсягу її продажу?:
- доходи споживачів скоротилися внаслідок підвищення прибуткового податку;
+ підвищилася ціна свинини;
- ціни кормів для худоби знизилися;
- заробітна плата зайнятих у тваринництві зросла.
?
86. Які фактори могли призвести до зниження ціни вугілля і одночасно зменшення його продажу?:
+ зниження ціни на нафту;
- значне підвищення заробітної плати шахтарів;
- надання урядових субсидій вугільній галузі;
- встановлення ефективнішого устаткування для видобутку вугілля.
?
87. Як вплине на ринкову рівновагу скорочення пропонування товару і зростання попиту на нього?:
- рівноважна ціна обов'язково зростає. а рівноважний обсяг продажу
зменшується;
+ рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім;
- рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може або збільшуватися, або зменшуватися;
- рівноважний обсяг продажу обов'язково зменшується, а рівноважна ціна зростає.
?
88. До яких змін призведе встановлення податку з одішиці товару на виробників:
- крива попиту зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зростуть;
+ крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
- крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте;
- крива попиту зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.
?
89. До яких змін призведе встановлення відсоткового податку на виробників:
- крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зростуть;
+ крива пропонування зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
- крива пропонування зміститься праворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте;
- крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.
?
90. До яких змін призведе встановлення податку на виробників:
+ ціна попиту перевищуватиме ціну пропонування на величину податку;
- рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;
- рівноважна ціна зменшиться, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;
- ціна пропонування перевищуватиме ціну попиту на величину податку.
?
91. Як вплине на рівноважну ціну встановлення податку на виробників:
- рівноважна ціна зростає на більшу величину, ніж величина податку;
+ рівноважна ціна зростає на меншу величину, ніж величина податку;
- рівноважна ціна зростає на величину податку;
- рівноважна ціна не змінюється.
?
92. До яких змін призводить надання субсидій виробникам:
- дозволяє збільшити пропонування;
- переміщує криву пропонування праворуч на величину субсидії по вертикалі;
- призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продукції;
+ всі відповіді правильні.
?
93. До зміни яких факторів вимірює чутливість обсягу попиту цінова еластичність попиту на товар?:
- цін інших товарів;
- уподобань і смаків споживачів;
+ ціни даного товару;
- доходів споживачів.
?
94. Яким є попит на товар, якщо ціна на нього знизилась на 5%, а обсяг продажу зріс на 4% ?:
- еластичним;
+ нееластичним;
- абсолютно еластичним;
- абсолютно нееластичним.
?
95. Яким є попит на товар, якщо ціна товару зросла на 1%, що призвело до скорочення обсягу попиту на 1% ?:
- еластичним;
- нееластичним;
+ одиничної еластичності;
- абсолютно нееластичним.
?
96. Який фактор характеризує нееластичний за ціною попит на товар:
- покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;
+ коефіцієнт цінової еластичності менше 1;
- сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;
- сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна знижується.
?
97. Від яких факторів залежить цінова еластичність попиту на товар:
- показує на скільки відсотків зменшиться обсяг попиту, якщо ціна знизиться на 1 %;
- завжди від'ємна для нижчих товарів;
+ залежить від наявності у товару замінників, його важливості для споживача, частки у споживчих видатках, фактора часу;
- дозволяє підвищувати ціни і збільшувати виторг, якщо попит на даний товар еластичний.
?
98. За яких умов значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають?:
- будь-якої зміни ціни на лінійній кривій попиту;
- еластичного і не співпадають у випадку нееластичного попиту;
+ абсолютно нееластичного попиту;
- співпадіння неможливе за жодних умов.
?
99. За яких умов попит на молоко менш еластичний за ціною, ніж попит на кефір:
- якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;
- ніколи;
- дуже рідко;
+ найчастіше.
?
100. У якого з наведених товарів еластичність попиту за ціною виша?
- сіль;
- чорний хліб;
- сірники;
+ чорний хліб "Дарницький".
?
101. Для якого з товарів еластичність попиту за ціною найвища?
- зубна паста;
- зошити;
+ дискета з грою;
- взуття.
?
102. Яке з тверджень є неправильним по відношенню до еластичності попиту за ціною?:
- еластичність тим більша, чим більше замінників мае товар;
+ еластичність тим більша, чим більш дефіцитним є товар;
- еластичність тим більша, чим більшу частку він займає у видатках споживача;
- еластичність тим більша, чим менш насущною є потреба споживачів у цьому товарі.
?
103. Який фактор характеризує лінійну криву попиту:
- є висхідною з постійним кутом нахилу;
+ має два відрізки, що розмежовуються точкою одиничної еластичності: верхній - еластичного попиту, нижній - нееластичного;
- в усіх точках мае одиничну еластичність попиту за ціною;
- в усіх точках мае постійну еластичність попиту за ціною.
?
104. Який фактор характеризує цінову еластичиість попиту за лінійної кривої поиту?:
- буде вищою зі зростанням обсягу попиту;
+ буде вищою зі зростанням ціни;
- буде постійною вздовж всієї кривої;
- для нормальних товарів буде вищою порівняно з нижчими.
?
105. Що характеризує графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту?:
- пряма лінія з від'ємним нахилом;
- пряма горизонтальна лінія;
- U-подібна крива;
+ вертикальна лінія.
?
106. Що характеризує попит на товар, якщо будь-яка кількість його може бути продана за однією і тією ж ціною?:
- попит є абсолютно нееластичним;
- попит є еластичним;
+ попит є абсолютно еластичним;
- попит є нееластичним.
?
107. Для якого з товарів слід очікувати вищого показника цінової еластичності попиту у короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим:
- бензин;
- квитки в кіно;
+ холодильники;
- для жодного з товарів.
?
108. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною:
+ зменшиться;
- збільшиться;
- не зміниться;
- зміни виторгу не пов'язані з еластичністю попиту.
?
109. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною ?
+ зменшиться;
- не зміниться;
- збільшиться;
- зміни виторгу не пов'язані з еластичністю попиту.
?
110. Якою є еластичність попиту на товар, якщо ціна відеокасет знизиться, видатки споживачів на них і виторг продавців також знизяться?:
+ попит є нееластичним;
- попит є еластичним;
- відеокасети є нижчим товаром;
- відеокасети є нормальним товаром.
?
111. До яких змін призведе підвищення ціни товарів А і Б, якщо перший мае багато замінників, а другий становить значку частку в доходах споживачів?:
- збільшення виторгу від продажу обох товарів;
+ зменшення виторгу від продажу обох товарів;
- збільшення виторгу від продажу А та зменшення від продажу Б;
- зменшення виторгу від продажу А та збільшення від продажу Б.
?
112. До яких змін призведе зростання цін на міжнародні авіаквитки, якщо цінова еластичність попиту на міжнародні повітряні подорожі дорівнює - 3.
- збільшення щорічних видатків на міжнародні подорожі;
+ зменшення щорічних видатків на міжнародні подорожі;
- відсутності будь-яких змін у видатках;
- зростання попиту на міжнародні подорожі.
?
113. Яким є попит на продукти харчування для студента, якщо при зростанні ціни на продукти харчування на 2%, він скоротив їх купівлю на 1% ?:
+ нееластичний, а його видатки збільшуються;
- еластичний, а його видатки скорочуються;
- має одиничну еластичність, а його видатки не змінюються;
- нееластичний, а його видатки скорочуються.
?
114. Як зміниться сукупний виторг фермера, якщо він зібрав цього року більший врожай, а попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний за ціною?:
- зросте, оскільки зростуть обсяги продажу;
- зросте. оскільки зростуть ціни;
- залишиться незмінним, оскільки зростання сукупного виторгу від збільшення обсягу продажу зрівноважиться його зменшенням від зниження ціни;
+ скоротиться, оскільки втрати сукупного виторгу від зниження ціни будуть більшими, ніж його приріст від збільшення обсягу продажу.
?
115. Що показує перехресна еластичність попиту?:
+ відсоткову зміну обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару;
- відсоткову зміну обсягу попиту на товар при зміні на 1% доходу споживачів;
- відсоткову зміну обсягу попиту на товар при 1%-ій зміні його ціни;
- відсоткову зміну обсягу попиту на один товар при зміні на 1% обсягу попиту на інший товар.
?
116. Як зміниться попит на рис та гречку при зростанні ціни рису на 1%, якщо перехресна еластичність попиту між рисом та гречкою становить 1,4 ?:
- попит на рис зменшиться на 1,4%;
- попит на рис збільшиться на 1,4%;
- попит на гречку зменшиться на 1,4%;
+ попит на гречку збільшиться на 1,4%.
?
117. Якими є товари, якщо перехресна еластичність попиту с від'ємною?:
- нормальними товарами;
- нижчими товарами;
- товарами-субститутами;
+ товарами-комплементами.
?
118. Що означає ситуація, коли еластичність попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3 ?:
- ці товари взаемозалежні;
- якшо ціна на товар В підвищиться на 1%, то попит на товар А скоротиться на 3%;
- товар А є товаром-комплементом В;
+ всі відповіді правильні.
?
119. . Що означає ситуація, коли зі зниженням ціни одного товару на 2% обсяг попиту на взаємопов'язаний з ним товар зменшився на 3% ?:
- коефіцієнт еластичності попиту за доходом перевищує 1;
- коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;
+ коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;
- коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від'ємним.
?
120. Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним?
- картопля;
- яловичина;
- бензин;
+ подорож за кордон.
?
121. Як зміниться попит на ювелірні вироби, якщо еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5 :
- на 1%;
- на 5%;
- на 10%;
+ на 25%.
?
122. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідиості:
- менше 0;
+ більше 0, але менше 1;
- більше 1;
- дорівнює 1.
?
123. Який товар можна віднести до категорії "нижчих"?:
- якщо цінова еластичність попиту на нього дорівнюс 1,5.
- якщо перехресна еластичність попиту на нього дорівнює -0,5.
+ якщо еластичність попиту за доходом для нього дорівнює-0,5.
- якщо еластичність попиту за доходом для нього дорівнює 1,5.
?
124. Яким є товар, якщо коефіцієнт еластичності попиту на нього за доходом дорівнюе 1,75 ?:
- нижчим товаром з еластичним попитом за доходом;
+ нормальним товаром з еластичним попитом за доходом;
- нижчим товаром з нееластичним попитом за доходом;
- нормальним товаром з нееластичним попитом за доходом.
?
125. Які зміни вимірюють показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом?:
- процентну зміну обсягу попиту вздовж кривої попиту на товар;
+ процентне зміщення кривої попиту під впливом відповідного нецінового чинника;
- проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні його ціни на 1%;
- проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні доходу на 1%.
?
126. Який показник еластичності має кожна точка лінійної кривої пропонування, що виходить з початку координат:
+ має одиничну еластичність;
- має показник цінової еластичності пропонування більший за 1;
- має показник цінової еластичності пропонування менший за 1;
- має змінний показник цінової еластичності пропонування.
?
127. Які фактори впливають на цінову еластичність пропонування?:
- наявність товарів-замінників;
+ період часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни;
- того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкоші;
- того, чи відноситься даний товар до предметів тривалого користування або поточного споживання.
?
128. Що означає нееластичне пропонування ?:
+ підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропонування менш як на 1%;
- підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропонування більш як на 1%;
- підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропонування на 1%;
- жодна з відповідей не є правильною.
?
129. Яким є пропонування товару, якщо воно представлено вертикальною лінією ?:
- абсолютно еластичним;
+ абсолютно нееластичним;
- пропонуванням з одиничною еластичністю;
- нееластичним.
?
130. Як зміниться рівноважна ціна, якщо пропонування товару зменшиться, а попит на товар є абсолютно еластичним за ціною ?:
- зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
+ не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться;
- зросте, а рівноважний обсяг не зміниться;
- ціна і рівноважний обсяг не зміняться.
?
131. Як зміниться рівноважна ціна, якщо пропонування товару абсолютно нееластичне за ціною. а попит на нього зросте ?:
- знизиться, а рівноважна кількість товару зросте;
- знизиться, зменшиться и рівноважна кількість товару;
- зросте, а рівноважна кількість зменшиться;
+ зросте, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.
?
132. Від чого залежать величини дефіцитів і надлишків, що виникають внаслідок державного втручання в ринкове ціноутвореиня ?:
- не залежать від еластичності попиту та пропонування;
+ прямо залежать від еластичності попиту та пропонування;
- є обернено залежними від еластичності попиту та пропонування;
- визначаються тільки еластичністю попиту.
?
133. За яких умов зростатимуть надходження до державного бюджету від встановлення акцизного податку ?:
+ попит на товар нееластичний;
- попит на товар еластичний;
- попит абсолютно еластичний;
- попит мае одиничну еластичність.
?
134. Від яких факторів залежить розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями ?:
- законодавчого визначення платника податку;
+ відносної еластичності попиту та пропонування;
- цінової еластичності попиту та пропонування;
- перехресної еластичності попиту та пропонування.


?
135. Що є метою споживача ?:
- максимізація граничної корисності;
+ максимізація сукупної корисності;
- максимізація середньої корисності;
- максимізація різниці між сукупною і граничною корисністю.
?
136. Що означає раціональність поведіики споживача ?:
- споживач прагне мінімізувати видатки на товари;
- споживач піклується не власним, а суспільним добробутом;
+ споживач прагне максимізувати корисність за наявних обмежень;
- споживач прагне максимізувати кількість товарів у кошику.
?
137. Що означає поняття «корисність» ?:
- кількість благ, які здатні задовольнити потреби споживача;
- мінімальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага;
+ задоволення, яке отримує людина від споживання благ;
- максимальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага.
?
138. Що характеризує корисність блага ?:
- є суб'єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання
благ;
- є різною для різних споживачів;
- є різною для одного и того ж споживача залежно від інтенсивності потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;
+ всі відповіді правильні.
?
139. Чим характеризується кардиналістська модель поведінки споживача ?:
- не потребує визначення середньої величини корисності;
- не потребує порівняння корисності різних благ;
- не вимагає незалежності корисностей різних благ однієї від іншої;
+ передбачає можливість визначення кількісної величини корисності.
?
140. Що означає сукупна корисність ?:
+ це загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
- це мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
- це середня величина задоволення від споживання певного набору благ;
- це додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.
?
141. Як змінюється сукупна корисність ?:
- зменшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;
- збільшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;
+ збільшується зі зростанням споживання спадним темпом;
- зменшується зі зростанням споживання спадним темпом.
?
142. Чим характеризується сукупна корисність ?:
- максимізується, коли гранична корисність набуває нульового значення;
- збільшується зі зростанням споживання блага;
- є сумою задоволення від споживання певної кількості благ;
+ всі відповіді правильні.
?
143. Що означає гранична корисність ?:
- це загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
- це мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
- це середня величина задоволення від споживання певного набору благ;
+ це додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.
?
144. Що означає гранична корисність ?:
- це додаткова корисність від споживання додаткової одиниці блага;
- це зміна сукупної корисності набору товарів при зміні кількості певного блага на одиницю;
- це приріст сукупної корисності;
+ всі відповіді правильні.
?
145. При яких змінах граничної корисності сукупна корисність зростає ?:
- коли гранична корисність зменшується;
- коли гранична корисність збільшується;
+ коли гранична корисність збільшується або зменшується, але є додатною величиною;
- коли гранична корисність збільшується повільно.
?
146. Який зв'язок існує між кривими сукупної та граничної корисності ?:
- крива сукупної корисності досягає максимального значения в точці,яка відповідає нульовому значению граничної корисності;
- кут нахилу кривої сукупної корисності показує величину граничної корисності;
- за від'ємних значень граничної корисності крива сукупної корисності
відхиляється донизу, стає спадною;
+ всі відповіді правильні.
?
147. Який з наведених нижче перєліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
- 20, 15, 10,5;
- 20, 10, 10, 10;
- 20, 30, 40, 50;
+ 20, 28, 34, 38.
?
148. Який з наведених нижче перєліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:
- 200, 150, 150, 150;
- 200, 230, 250, 260;
- 200, 300, 400, 500;
+ 200, 150,90,40.
?
149. Що ілюструє ситуація, коли, п'яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше ?:
- дії закону попиту;
+ дії закону спадної граничної корисності;
- наявності надлишку товару;
- наявності дефіциту товару.
?
150. Що пояснює поведінку споживача, який готовий купити третій кілограм цукерок тільки за умови, що продавець знизить ціну ?:
+ закон спадної граничної корисності;
- закон пропонування;
- ефект доходу;
- ефект заміни.
?
151.Що твердить закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена)?:
- відношення граничних корисностей благ до ї'хніх цін повинні бути рівні;
- сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ;
+ величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значения в точці повного насичення потреби;
- зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується.
?
152. .Що твердить закон зростаючої сукупноі корисності ?:
- зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зростає;
- зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується;
- з нарощуваниям споживання будь-якого блага величина задоволення від кожної додаткової його одиниці зменшується;
+ з нарощуванням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає.
?
153. Чим відрізняється ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача від кардиналістського:
- передбачає можливість кількісного визначення величини корисності;
+ не вимагає вимірювання величини корисності;
- не враховує суб'єктивної оцінки споживачем корисності благ;
- не враховує бюджетних обмежень споживача.
?
154.В чому полягає припущення щодо траизитивності благ, якщо споживач вважає набір К привабливішим за М, а набір М привабливішим за набір Н:
+ віддасть перевагу набору К перед набором Н;
- віддасть перевагу набору Н перед набором К;
- буде байдужим у виборі між цими наборами;
- не може зробити вибору без інформації про рівень його доходу.
?
155. Що характеризує поверхні байдужості:
- це множина еквівалентних з точки зору споживача наборів благ;
- відображають уподобання споживача;
- для двопродуктових кошиків можуть бути зображені набором кривих байдужості;
+ всі відповіді правильні.
?
156. Що характеризує криві байдужості ?:
- це криві однакової кількості двох благ;
+ це криві однакового рівня корисності наборів двох благ;
- це криві однакового рівня доходу споживача;
- це криві однакових цін двох товарів.
?
157.Які властивості мають криві байдужості ?:
- вони ніколи не перетинаються;
- для абсолютної більшості благ є спадними;
- криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності;
+ всі відповіді правильні.
?
158. Що характеризує карту байдужості ?:
- це сукупність кривих, кожна з яких представляє різний рівень доходу споживача;
+ це сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень;
- це сукупність кривих однакового рівня доходу споживача, кожна з яких представляє деякий інший рівень доходу;
- це сукупність кривих сукупної та граничної корисності.
?
159. Чим визначаються форма і нахил кривої байдужості ?:
- доходом і уподобаннями споживачів;
- тільки цінами товарів;
+ тільки уподобаннями споживача;
- уподобаннями споживача, цінами товарів та доходом споживача.
?
160. Від чого залежать форма і нахил кривих байдужості ?:
+ від ступеня замінності благ у споживанні;
- від співвідношення цін товарів;
- від уподобань споживача, його доходу та співвідношення цін товарів;
- всі відповіді правильні.
?
161. Що визначає гранична норма заміни одного товару іншим:
- визначає, від скількох одиниць одного товару споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого без зміни рівня сукупної корисності;
- вимірює пропорції заміни одного товару іншим;
- показує абсолютну величину кута нахилу кривої байдужості в точці на кривій;
+ всі відповіді правильні.
?
162. Що показує гранична норма заміни товару У товаром X :
- міру зростання граничної корисності зі збільшенням споживання товарів X і У на одиницю;
+ кількість товару У, від якої споживач готовий відмовитись заради одержання додаткової одиниці товару X без зміни рівня сукупної корисності;
- додаткова кількість товару X, яку споживач може придбати за умови зростання доходу та незмінної кількості товару У;
- міру зростання сукупної корисності зі збільшенням споживання товарів X і У.
?
163. Як змінюється типова спадна крива байдужості у міру просування донизу вздовж даної кривої:
- вона стає пологішою, випрямляється;
- значения граничної норми заміни благ спадають;
- готовність споживача до заміни блага X благом У зменшується;
+ всі відповіді правильні.
?
164. Як на графіку відображаються два блага, якщо вони є абсолютними доповнювачами, наприклад, взуття на праву та ліву ногу:
- гранична норма заміни є спадною;
+ криві байдужості мають вигляд прямого куга;
- криві байдужості мають вигляд прямих ліній;
- криві байдужості є висхідними.
?
165. Як на графіку відображаються два блага, якщо вони є абсолютними замінниками?:
- гранична норма заміни є сталою;
- криві байдужості мають вигляд прямого куга;
- криві байдужості мають вигляд прямих ліній;
+ правильні відповіді а) і в).
?
166. Що відбувається у ситуаціі, коли у випадку двопродуктового кошика споживач абсолютно байдужий до одного з благ:
- його криві байдужості будуть прямими лініями;
- сукупна корисність ринкового кошика визначатиметься корисністю іншого блага;
- благо, до якого споживач байдужий, виступає як нейтральне;
+ всі відповіді правильні.
?
167. Що відбувається у ситуаціі, коли у випадку двопродуктового кошика одне з благ є антиблагом:
- криві байдужості споживача є висхідними;
- гранична норма заміни є позитивною;
- криві байдужості є прямим лініями;
+ правильні відповіді а) і б).
?
168. Що утворює бюджетне обмеження споживача?:
- тільки доход споживача;
- тільки ціни товарів;
+ доход споживача і ціни товарів;
- доход споживача, ціни товарів та їх корисності.
?
169. Що визначає модель можливого:
- є моделлю бюджетного обмеження;
- визначає множину наборів товарів, доступних споживачу;
- визначає сукупні видатки споживача за певного рівня доходу та даних цін товарів;
+ всі відповіді правильні.
?
170. Що характеризує бюджетну лінію ?:
- лінія рівної корисності;
- лінія рівних видатків споживача;
- лінія наборів двох товарів, доступних споживачу за певної величини грошового доходу;
+ правильні відповіді б) і в).
?
171. Що показує бюджетна лінія:
- показує межу між можливим і неможливим;
- показує компроміс, на який повинен піти споживач у виборі між двома благами;
- визначає множину комбінацій двох благ, видатки на які в сумі не перевищують доходу споживача;
+ всі відповіді правильні.
?
172. Чим характеризуються точки перетину бюджетної лінії з осями координат?:
- перебуваючи в цих точках, споживач не витрачає цілком свого доходу;
+ перебуваючи в цих точках, споживач витрачає весь доход лише на один з двох товарів;
- перебуваючи в цих точках, споживач взагалі не витрачає доходу;
- їх положения не залежить від цін товарів.
?
173. Що характеризує бюджетну лінію ?:
- має від'ємний нахил;
- зміщується паралельно до попередньої зі зміною доходу споживача;
- змінює кут нахилу зі зміною ціни одного з товарів;
+ всі відповіді правильні.
?
174. Чим визначається нахил бюджетної лінїі ?:
- кількістю споживаних благ;
- співвідношенням граничних корисностей благ;
+ співвідношенням цін товарів;
- співвідношенням цін товарів та доходу споживача.
?
175. Чим визначаються пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній лінїі ?:
- кутовим коефіцієнтом нахилу бюджетної лінії;
- відносною ціною товару;
- співвідношенням цін товарів;
+ всі відповіді правильні.
?
176. Яка ситуація не змінить положения бюджетної лінїї :
- ціни двох товарів знизяться, а доход у тій же пропорції зросте;
- ціна товару X знизиться у стільки разів, в скільки ціна товару У зросте
за незмінного доходу;
+ ціни і доход зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції;
- ціна товару X зросте на стільки ж, на скільки знизиться ціна товару У за незмінного доходу.
?
177. Що не відповідає характеристиці бюджетної лінії ?:
- точки на бюджетній лінії визначають множину можливого вибору споживчих кошиків;
- точки бюджетної лінії показують, від якої кількості одного товару готовий відмовитись споживач заради придбання додаткової одиниці іншого;
+ точки на бюджетній лінії визначають множину сиоживчих кошиків,
бажаних для споживача;
- точки на бюджетній лінії визначають множину комбінацій двох товарів, видатки на які не перевищують в сумі доходу споживача.
?
178.Що характеризує бюджетні лінії:
- завжди є прямими лініями;
+ можуть бути як прямими, так і ламаними лініями;
- завжди є ламаними лініями;
- за жодних умов не можуть бути ламаними.
?
179. Що характеризує бюджетні лінії:
- звичайно є прямими;
- можуть бути ламаними, якщо кількість споживання одного з благ є фіксованою;
- можуть бути ламаними, якщо ціна одного з благ змінюється залежно від його кількості, що купуеться;
+ всі відповіді правильні.
?
180. Що передбачає оптимальний споживчий вибір ?:
- суміщення мети та обмежень споживача;
- суміщення моделі бажаного та моделі можливого;
- вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості найвищого рівня корисності і мав спільні точки з множиною досяжних наборів;
+ всі відповіді правильні.
?
181. У чому полягає правило максимізації корисності:
- споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що гранична корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ;
- корисність максимізується вибором такого кошика в границях бюджетного обмеження, для якого відношення граничиих корисностей останніх одиниць кожного виду благ до їхніх цін однакове для всіх благ;
- споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що сукупна корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ;
+ правильні відповіді а) і б).
?
182. Коли споживчий вибір є оптимальним ?:
+ в межах бюджетного обмеження споживач обирає такий набір товарів, для якого відношення граничних корисностей благ дорівнює відношенню їхніх цін;
- споживач задовольняє всі свої потреби;
- споживач максимізує граничну корисність в межах свого бюджету;
- споживач купує товари в межах свого бюджету за найнижчими цінами.
?
183. Яким є співвідношення між граиичними корисностями різних благ оптимального споживчого кошика:
+ є однаковим для всіх споживачів;
- є різним для різних споживачів;
- може бути як однаковим, так і різним для різних споживачів;
- інформація є недостатньою для відповіді.
?
184. Як ціни вимірюють граничні корисності благ:
- однаково для всіх споживачів;
+ індивідуально для кожного зі споживачів;
- ціни не мають відношення до оцінки граничних корисностей благ;
- інформація є недостатньою для відповіді.
?
185. Що визначає другий закон Госсена:
- описує рівновагу споживача;
- твердить, що для максимального задоволення потреб в умовах обмеженості благ необхідно припинити споживання всіх благ у точках, де інтенсивність задоволення від споживання кожного блага стає однаковою;
- визначає, що споживач цілеспрямовано змінює структуру споживання, послідовно рухаючись до оптимального стану, за якого змінювати структуру споживання невигідно;
+ всі відповіді правильні.
?
186. Що повинен купити споживач, який прагне максимізувати корисність від споживання груш та яблук, якщо їх ціна однакова і становить 2 грн. за кілограм:
- купувати однакову кількість груш і яблук, доки ціна на них однакова;
- купити таку кількість груш і яблук, для якої гранична норма заміни дорівнювала б 1;
- купити таку кількість груш і яблук, видатки на які дорівнювали б доходу споживача;
+ вірні відповіді б) і в).
?
187. Якій точці відповідає рівновага споживача на карті байдужості ?:
- це будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;
- це будь-яка точка на бюджетній лінії;
- це будь-яка точка у просторі, обмеженому бюджетною лінією;
+ це точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості.
?
188. Яка ситуація характеризує перебування споживача у стані рівноваги ?:
- він максимізує граничну корисність;
- обирає комбінацію товарів, якій графічно відповідає точка дотику лінії бюджету і кривої байдужості;
- бюджет витрачений повністю і зважені за цінами граничні корисності двох товарів рівні;
+ правильні відповіді б) і в).
?
189. Що повинен зробити споживач, щоб опинитися у стані рівноваги ?:
- бути впевненим, що ціни купованих ним товарів пропорційні сукупній корисності;
- не купувати недоброякісних товарів;
+ розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого товару, надавала йому однакову граничну корисність;
- бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей.
?
190. Що показує гранична норма заміни в узагальненій моделі споживчого вибору:
+ показує готовність споживача відмовитись від певної кількості грошей заради придбання додаткової одиниці блага;
- визначає, від скількох одиниць одного блага споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого;
- вимірює пропорції заміни одного товару іншим;
- всі відповіді правильні.
?
191. До яких змін призведе зростання доходу споживача за інших рівних умов:
+ бюджетна лінія зміщується паралельно до початкової праворуч;
- точка рівноваги переміщується на вищу криву байдужості;
- зростає індивідуальний попит на абсолютну більшість благ;
- всі відповіді правильні.
?
192. Які точки сполучає крива "доход - споживання"?:
- сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
+ сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля;
- сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
- сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.
?
193. Що показує крива "доход - споживання":
- сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з благ;
- показує співвідношення між доходом споживача і кількістю товару, що купується, за інших рівних умов;
- сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані з різними рівнями доходу;
+ правильні відповіді б) і в).
?
194. Якою є крива "доход - споживання"на графіку:
- є висхідною для нормальних благ;
- має від'ємний нахил для нижчих благ;
- є вертикальною для нейтральних благ;
+ всі відповіді правильні.
?
195. Що характеризують криві Енгеля ?:
+ залежність обсягу споживання товару від доходу споживача;
- залежність обсягу споживання товару від його ціни;
- залежність корисності блага від обсягу його споживання;
- залежність видатків споживача від ціни товару.
?
196. За яких умов крива Енгеля є монотонно висхідною:
- частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу залишається незмінною;
+ товар є нормальним благом;
- частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу зменшується;
- благо є нейтральним відносно зміни доходу.
?
197. До яких змін призведе зниження ціни одного з благ за інших рівних умов:
- бюджетна лінія переміщується паралельно до початкової ліворуч;
- точка рівноваги переміщується на нижчу криву байдужості;
+ зростає обсяг індивідуального попиту на нього;
- всі відповіді правильні.
?
198. . Які точки сполучає крива "ціна-споживання"?:
+ сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
- сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля;
- сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
- сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.
?
199. У чому полягає ефект заміни ?:
+ зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;
- зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;
- здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що и інший товар;
- можливості покупця заміщувати споживання одного товару іншим, більш якісним.
?
200. Чим спричинена зміна обсягу попиту на товар, коли має місце ефект заміни ?:
- зміною загального рівня цін всіх товарів;
- зміною уподобань споживача;
- зміною реального доходу, зумовленою зміною ціни одного з товарів;
+ зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.
?
201. Що відображає ефект заміни ?:
+ зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни;
- зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни номінального доходу споживача;
- зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни реального доходу споживача;
- зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни цін товарів – замінників та доповнювачів.
?
202. У чому полягає ефект заміни у моделі Хікса ?:
+ зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінного рівня корисності;
- зі зміною відносних цін оптимальний вибір споживача не змінюється;
- зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;
- зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.
?
203. У чому полягає ефект доходу ?:
- зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмін-
ного реального доходу споживача;
+ зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних
відносних цін товарів;
- здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що и інший товар;
- можливості покупця заміщувати споживання одного товару іншим більш якісним.
?
204. Що є характерним для ефекту доходу ?:
- зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу за незмінності відносних цін;
- зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості;
- граничний приріст попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності відносних цін товарів;
+ всі відповіді правильні.
?
205. Що є характерним для ефекту доходу ?:
- зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;
- зміна обсягу попиту, спричинена зміною номінального доходу споживача за незмінних відносних цін товарів;
+ граничний приріст обсягу попиту за зміни реального доходу в умова незмінності відносних цін товарів;
- зміна обсягу попиту, спричинена зміною цін товарів.
?
206. Яка ситуація характеризує дію ефекту доходу ?:
- якщо доходи споживачів скорочуються, то їх попит на дане благо знижується;
+ зниження ціни одного блага дозволяє споживачу купувати більше даного блага, не скорочуючи попиту на інші;
- обсяг купівлі деяких товарів скорочується зі зростанням доходів споживачів;
- в усіх перерахованих випадках.
?
207. Який ефект викликає зниження ціни на нормальне благо ?:
- ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше , а ефект заміни - менше;
+ в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага;
- в результаті дії ефекту доходу обсяг попиту зменшується, а ефекту заміни - збільшується;
- і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання блага.
?
208. Який ефект викликає підвищення ціни нижчого блага:
+ ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни - менше;
- в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага;
- ефект доходу спонукатиме споживача купувати його менше, а ефект заміни - більше;
- і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання блага.
?
209. . Який ефект викликає зниження ціни нижчого блага:
- ефект заміни спонукатиме споживача збільшити обсяг попиту на нього, а ефект доходу - зменшити;
- ефект заміни перевищує ефект доходу;
- загальний ефект полягає у збільшенні обсягу попиту на нього;
+ всі відповіді правильні.
?
210. Що характеризує товар Гіффена ?:
- це нижчий товар зі значною питомою вагою у бюджеті споживача;
- товар, для якого не виконується закон нопиту, і крива попиту є висхідною;
- товар, для якого ефект доходу перевищує ефект заміни;
+ всі відповіді правильні.
?
211. Що з наведеного нижче характеризує товар Гіффена:
- зі зниженням ціни даного блага обсяг попиту на нього зростає;
- зі зростанням ціни даного блага обсяг попиту на нього скорочується;
+ зі зниженням ціни даного блага обсяг попиту на нього скорочується;
- зміна ціни даного блага не впливає на обсяг попиту на нього.
?
212. Що відображає крива індивідуального попиту:
- зміну рівня корисності споживача;
- в кожній точці представляє оптимум споживача для певного рівня корисності;
- зменшення граничної норми заміни благ в міру зниження ціни одного з них;
+ всі відповіді правильні.
?
213. Як утворюється крива ринкового попиту ?:
+ отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за кожної з можливих цін;
- отримується шляхом додавання цін за кожного з можливих обсягів індивідуального попиту;
- співпадає з кривою попиту споживача, чий попит є максимальним для даного ринку;
- утворюється як середнє арифметичне індивідуальних попитів.
?
214. Що характеризує надлишок споживача:
- це різниця між максимальною сумою, яку споживач був готовий заплатити за кількість товару, на яку він пред'являє попит, і фактично заплаченою сумою;
- вимірює сукупну вигоду споживача від придбання товару на конкурентному ринку; є показником його добробуту;
- відповідає площі фігури, обмеженої кривою попиту, лінією ринкової ціни та віссю ординат;
+ всі відповіді правильні.
215. Що виражає взаємозв'язок між всіма можливими поєднаннями факторів виробництва та обсягом випуску продукщї ?:
- крива виробничих можливостей;
- крива пропонування;
- крива сукупних витрат;
+ виробнича функція.
?
216 Що показує виробнича функція ?:
- витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;
- найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;
+ максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;
- мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.
?
217. Що характеризує короткостроковий період ?:
- всі ресурси фіксовані;
+ обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;
- всі ресурси є змінними;
- кількість ресурсів неможливо змінити.
?
218. Що характерно для короткострокового періоду:
- виробничі потужності залишаються незмінними;
- виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей;
- обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;
+ всі відповіді правильні.
?
219. Що характеризує довгостроковий період функціонування фірми ?:
- найтриваліший цикл роботи підприємства;
- максимально можливий період функціонування фірми в даній галузі;
+ час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;
- часовий інтервал, протягом якого фірма може отримувати економічний прибуток.
?
220. Що характерно для довгострокового періоду з точки зору галузі ?:
- період, за який фірми можуть одержати максимальний прибуток;
+ період, достатній для того, щоб діючі фірми могли залишити галузь, а нові - увійти в галузь;
- період, в якому фірми одержують тільки нормальний прибуток, незалежно від структури ринку;
- період, протягом якого кількість діючих фірм в галузі залишається сталою.
?
221. Який спосіб виробництва є технологічно ефективним ?:
- максимізує прибуток фірми;
+ максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;
- мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;
- мінімізує збитки фірми.
?
222. Який спосіб виробництва є економічно ефективним ?:
+ мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат в процесі виробництва заданого обсягу продукції;
- дозволяє максимізувати економічний прибуток;
- приваблює нові фірми до входження в галузь;
- дозволяє досяіти найвищої продуктивності праці.
?
223. Що включають економічні витрати ?:
- сукупні видатки підприємця, пов'язані з виробництвом продукції;
- фактичну суму оплачених ресурсів;
+ витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі власники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх використання;
- альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірм.
?
224. Чому дорівнюють економічні витрати:
- дорівнюють сукупному виторгу за мінусом неявних витрат;
- включають явні витрати, але не включають неявних;
- дорівнюють сукупному виторгу за мінусом явних і неявних витрат;
+ дорівнюють сумі явних і неявних витрат.
?
225. Що включають неявні витрати ?:
- витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;
+ альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми;
- бухгалтерські витрати;
- витрати, які не приймаються до уваги при визначенні обсягів виробництва.
?
226. Що включають безповоротні витрати ?:
+ витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;
- додаткові витрати фірми, пов'язані зі зміною ринкової кон'юнктури;
- додаткові витрати фірми, пов'язані зі зростанням цін ресурсів;
- витрати, які приймаються до уваги при визначенні обсягу виробництва.
?
227. Як утворюється бухгалтерский прибуток ? :
+ як різниця між сукупним виторгом і зовнішніми витратами;
- як різниця між сукупним виторгом і внутрішніми нитратами;
- як різниця між сукупним виторгом і економічними витратами;
- як різниця між сукупним виторгом і неявними витратами.
?
228. Як утворюється економічний прибуток ? :
- як різниця між сукупним виторгом і зовнішніми витратами;
- як різниця між сукупним виторгом і внутрішніми витратами;
+ як різниця між сукупним виторгом і економічними витратами;
- як різниця між сукупним виторгом і неявними витратами.
?
229. Яке визначення найбільш відповідає економічному прибутку:
- це мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності;
- це прибуток, який отримує типова фірма галузі;
- це прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;
+ це прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат.
?
230. Чим відрізняється економічний прибуток від бухгалтерського прибутку?:
- більший від бухгалтерского прибутку.
+ менший від бухгалтерского прибутку.
- дорівнює бухгалтерскому прибутку
- може бути більшим або меншим від бухгалтерського прибутку.
?
231. На яку величину економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський:
- суму амортизації;
+ суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми;
- суму постійних витрат фірми;
- на суму змінних витрат фірми.
?
232. Яке визначення характеризує нормальний прибуток ?:
- прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат;
- прибуток, який отримує типова фірма галузі;
- прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;
+ мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності.
?
233. Яке з наступних тверджень є правильним?
- бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормальному прибутку;
- економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам;
+ бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;
- економічний прибуток мінус неявні витрати дорівнює бухгалтерському прибутку.
?
234. Що є метою виробника:
- максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах;
+ максимізація економічного прибутку;
- максимізація мінімального прибутку;
- максимізація бухгалтерського прибутку.
?
235. Визначте характеристику короткострокової виробиичої функції:
+ сукупний продукт змінного фактора досягає максимуму, коли середній продукт скорочується, а граничний спадає до нуля;
- сукупний продукт змінного фактора зменшується, коли зменшуються і середній, і граничний продукти;
- сукупний продукт змінного фактора зростає, коли граничний продукт зростає, а середній - скорочується;
- сукупний продукт змінного фактора зменшується, коли середній продукт зростає, а граничний спадає.
?
236. Коли сукупний продукт змінного фактора виробництва набуває максимального значения ?:
+ граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю;
- середня продуктивність змінного фактора є найвищою;
- граничний продукт змінного фактора перевищує середній продукт;
- граничний продукт змінного фактора зростає.
?
237. Коли середній продукт змінного фактора набуває максимального значения?:
- сукупний продукт змінного фактора є максимальним;
- граничний продукт змінного фактора є максимальним;
- граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю;
+ він дорівнює його граничному продукту.
?
238. Що виражає граничний продукт змінного фактора ?:
- відношення сукупного обсягу випуску продукції до затрат змінного фактора;
+ це додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного фактора;
- кількість продукції, виробленої на одиницю затрат змінного фактора;
- відношення продуктивності праці до обсягу випуску.
?
239. У чому полягає суть закону спадної віддачі ?:
- з часом продуктивність землі спадає;
- всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадания ї'х продуктавності;
+ скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів;
- граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску.
?
240. Що означає дія закону спадної віддачі ?:
- використовується все більше і більше виробничих ресурсів;
+ відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших факторів;
- використовується все менше і менше виробничих ресурсів;
- відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні всіх факторів виробництва.
?
241. Як змінюються витрати зі збільшенням обсягу випуску фірми ?:
+ сукупні витрати спочатку зростають повільно, а згодом - спостерігається їх стрімке зростання;
- сукупні змінні витрати спочатку стрімко зростають, а згодом їх зростання уповільнюється;
- середні змінні витрати спочатку зростають, а згодом знижуються;
- середні постійні витрати зростають з моменту дії закону спадної віддачі.
?
242. Чому дорівнюють сукупні витрати ?:
- VС - FС;
+ FС +VС;
- FС + VС + МС;
- (FС +VС) :Q
?
243. Чому дорівнюють сукупні витрати фірми для будь-якого обсягу випуску :
+ середнім сукупним витратам, помноженим на обсяг випуску;
- середнім сукупним витратам за мінусом середніх змінних витрат;
- середнім змінним витратам, помноженим на обсяг випуску;
- середнім постійним витратам плюс середні змінні витрати.
?
244. Яке визначення характеризує граничні витрати ?:
- приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;
- приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;
- додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту;
+ всі відповіді правильні.
?
245. Чому дорівнюють граничні витрати ?:
- середнім сукупним витратам, помноженим на обсяг випуску;
- приросту постійних витрат внаслідок збільшення обсягу випуску на одиницю;
+ приросту змінних витрат в результаті збільшення обсягу випуску на одиницю;
- приросту середніх постійних витрат в результаті збільшення обсягу випуску на одиницю.
?
246. Яке визначення характеризує постійні витрати фірми ?:
- витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання;
+ витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє;
- неявні витрати виробництва;
- витрати на придбання сировини за фіксованими цінами.
?
247. Як знайти величину постійних витрат фірми ?:
- від середніх сукупних витрат відняти середні змінні витрати;
+ від сукупних витрат відняти змінні витрати;
- від сукупних витрат відняти змінні і поділити на обсяг випуску;
- від середніх сукупних витрат відняти граничні витрати.
?
248. Як знайти величину змінних витрат фірми ?:
- від середніх сукупних витрат відняти середні постійні витрати;
- від сукупних витрат відняти постійні витрати і поділити на обсяг випуску;
+ від середніх сукупних витрат відняти середні постійні і помножити на обсяг випуску;
- від середніх сукупних витрат відняти граничні витрати.
?
249. Який фактор збільшує постійні витрати фірми?
- підвищення заробітної плати робітників;
- підвищення цін на сировину та паливо;
- підвищення залізничних тарифів;
+ підвищення заробітної плати управлінського персоналу.
?
250. Який фактор збільшує змінні витрати фірми?
- підвищення орендної плати;
- підвищення процентної ставки на банківські кредити;
+ підвищення заробітної плати робітників;
- підвищення заробітної плати управлінського персоналу.
?
251. Що характерно для зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді:
- коли сукупні витрати зростають, то зростають середні сукупні і середні змінні витрати, а граничні спадають;
- коли сукупні витрати зростають, то середні сукупні витрати скорочуються, а граничні витрати дорівнюють нулю;
+ коли сукупні витрати зростають, то середні сукупні та граничні витрати можуть зменшуватись і зростати залежно від обсягу випуску;
- коли сукупні витрати зростають, зростають всі види середніх витрат.
?
252 Коли середні сукупні витрати матимуть мінімальне значения ?:
- коли середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;
+ коли граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам;
- коли граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;
- коли середні постійні витрати інтенсивно знижуються.
?
253. Як визначити середні постійні витрати фірми ?:
- як різницю між АТС і АVС;
- як постійні витрати, поділені на обсяг випуску;
- як різницю між сукупними і змінними витратами, поділену на обсяг випуску;
+ всі відповіді правильні.
?
254. Коли середні змінні витрати є мінімальними ?:
- коли вони дорівнюють постійним витратам виробництва;
+ коли вони дорівнюють граничним витратам виробництва;
- коли вони дорівнюють середнім сукупним витратам;
- коли вони дорівнюють середнім постійним витратам.
?
255. Що відбувається, якщо середні змінні витрати зменшуються ?:
- скорочення граничних витрат;
- скорочення постійних витрат;
+ перевищення середніми змінними витратами граничних витрат;
- збільшення граничних витрат.
?
256. Що означає ситуація, коли граничні витрати фірми є мінімальними ?:
- середній продукт змінного фактора є максимальним;
- сукупний продукт змінного фактора є максимальним;
+ граничний продукт змінного фактора є максимальним;
- середній продукт перевищує граничний продукт.
?
257. Що означає ситуація, коли середні змінні витрати фірми є мінімальними:
- середній продукт змінного фактора є максимальним;
- середній продукт дорівнює граничному продукту;
- середні змінні витрати дорівнюють граничним витратам;
+ всі відповіді правильні.
?
258. Що виражає зв'язок між граничними і середніми сукупними витратами ?:
- зміна МС не впливає на динаміку АТС;
- якщо АТС перевищують МС, то МС зростають;
- якщо МС знижуються, то АТС можуть як зростати, так і знижуватись;
+ якщо МС менші за АТС, то АТС повинні знижуватись.
?
259. Що означає ситуація, коли граничні витрати фірми перевищують її середні змінні витрати ?:
- продуктивність праці зменшується;
- сукупний продукт змінного фактора зростає;
- фірма відчуває дію закону спадної віддачі;
+ всі відповіді правильні.
?
260. Чому дорівнюють середні змінні витрати фірми, якщо сукупні витрати виробництва 5 одиниць продукції становлять 1000 грн., а постійні витрати - 200 грн. ?:
- 800 грн.;
+160 грн.;
- 200 грн.;
- 40 грн.
?
261. Що характеризує довгостроковий період?:
- не існує поділу витрат на постійні і змінні;
- всі витрати є сталими;
- всі витрати є змінними;
+ правильні відповіді а) і в).
?
262. У чому полягає відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами ?::
+ у короткостроковому періоді частина ресурсів і витрат постійні, у довгостроковому всі ресурси і витрати змінні;
- у довгостроковому періоді зниження середніх витрат виробництва відбувається як за рахунок постійних, так і змінних факторів, у короткостроковому - лише змінних;
- у короткостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу діють різноспрямовано, у довгостроковому - односпрямовано;
- правильні відповіді а) і б).
?
263. Що характеризує ізокванта :
- різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;
- обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;
+ різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску;
- всі відповіді правильні.
?
264. Що ілюструє ізокванта ?:
- весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількості праці;
- весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількості капіталу;
+ всі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробництво одного и того самого обсягу продукції;
- всі можливі комбінації праці та капіталу, які мінімізують витрати.
?
265. Як буде зміщуватись ізокванта зі зростанням обсягу виробництва?:
- праворуч вниз;
- ліворуч вниз;
+ праворуч вгору;
- ліворуч вгору.
?
266. Як можна описати виробничу функцію ?:
- рівняннями: Q=F(L) або Q=F(K,L);
- кривою сукупного продукту змінного фактора;
- ізоквантою;
+ всі відповіді правильні.
?
267. Що характеризує ізокосту ?;
+ це лінія незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;
- це лінія незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;
- це лінія однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;
- всі відповіді неправильні.
?
268. Що представляє будь-яка точка ізокости або ізокванти ?:
- сукупні витрати виробництва певного обсягу продукції;
+ комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів;
- максимальний обсяг випуску продукції;
- обсяг випуску продукції у грошовому виразі.
?
269. Де графічно відбувається заміна одного фактора виробництва іншим ?:
+ при русі вздовж ізокванти та ізокости;
- при русі лише вздовж ізокости;
- тільки у випадку спадної продуктивності фактора виробництва;
- при русі вздовж траєкторії розвитку фірми.
?
270. Якій точці на графіку відповідає рівновага фірми за технологією і витратами ?:
- точці перетину ізокванти та ізокости;
+ точці дотику ізокванти та ізокости;
- точці дотику двох найближчих ізоквант;
- точці перетину ізокванти з осями координат.
?
271. У якій точці дотику фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат ?:
- ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
+ ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
- ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;
- ізокванти та найвищої з можливих ізокост.
?
272. У якій точці дотику фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції ?:
- ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
- ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
+ ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;
- ізокванти та найвищої з можливих ізокост.
?
273. При якому співвідношенні фірма мінімізує витрати, якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношения їх граничних продуктивностей дорівнює 2:1 ?:
+ співвідношення їх цін повинно становити 2:1;
- співвідношення їх цін повинно становити 1:2;
- дві одиниці праці повинні поєднуватися з одиницею капіталу;
- однозначне визначення неможливе.
?
274. Коли має місце зростаючий ефект масштабу ?:
+ темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів;
- темп зростання обсягів виробництва дорівнює темпу зростання обсягів залучених ресурсів;
- темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;
- темп зростання обсягів виробництва не пов'язаний зі зростанням обсягів залучених ресурсів.
?
275. Яка економічна подія відбувається, якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%. ?:
- діє закон спадної віддачі;
- спостерігається постійний ефект масштабу;
+ спостерігається спадний ефект масштабу;
- спостерігається зростаючий ефект масштабу.
?
276. Який ефект маємісце, якщо фірма збільшує обсяги використання праці з 500 до 725 одиниць, внаслідок чого виробництво продукції зростає з 600 до 1100 шт. ?:
+ зростаючий ефект масштабу;
- спадний ефект масштабу;
- постійний ефект масштабу;
- змінний ефект масштабу.
?
277. Які зміни відбуваються у довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва:
- витрати виробництва на одиницю продукції зростають;
- витрати виробництва на одиницю продукції скорочуються;
- витрати виробництва на одиницю продукції не змінюються;
+ динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу.
?
278. Що характеризує довгострокові граничні витрати ?:
+ приріст сукупних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;
- приріст середніх змінних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;
- приріст постійних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю;
- приріст серєдніх сукупних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю.
?
279. Яка крива виявляє вплив спадної граничної продуктивності ?:
- АFC
- LАС;
+ АТС;
- LМС.
?
280. Чим супроводжується ефект масштабу ?:
- зниженням середніх витрат у випадку спадної віддачі;
- зниженням середніх витрат у випадку економії на масштабі і збільшенням середніх витрат у випадку втрат на масштабі;
- зростанням обсягів випуску тими ж темпами, що и витрати всіх виробничих ресурсів у випадку постійної віддачі;
+ правильні відповіді б) і в).
?
281. Як зміняться сукупні витрати фірми, якщо фірма збільшить обсяг випуску у 2 рази, а виробнича функція іі виявляє економію на масштабах ?:
- зростуть у 2 рази;
+ зростуть менш, ніж у 2 рази;
- зростуть більш, ніж у 2 рази;
- знизяться.
?
282. Що ілюструє траєкторія розвитку фірми:
+ комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді;
- залежність обсягів виробництва від цін праці і капіталу у довгостроковому періоді;
- наявність спадного ефекту масштабу;
- наявність зростаючого ефекту масштабу.
?
283. Чим характеризується мінімальний ефективний розмір підприємства ?:
+ найменшим обсягом виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої
довгострокові середні витрати;
- найменшим обсягом виробництва, за якого фірма може бути беззбитковою;
- найбільшим з досяжних обсягів виробництва за постійного рівня витрат;
- найкращим розміром підприємства, який дозволяє максимізувати прибуток.
?
284. Що означає крива довгострокових середніх витрат для галузі, яка має значний відрізок постійної віддачі від масштабу ?:
- технологія виробництва виключає як економію, так і втрати на масштабі;
- галузь перетвориться на природну монополію;
+ в галузі будуть однаково життєздатними як малі, так і великі фірми;
- галузь буде складатися зі значного числа дрібних фірм.

?
285. Яким є попит на продукцію конкурентної фірми ?:
+ абсолютно еластичним;
- абсолютно нееластичним;
- еластичним;
- нееластичним.
?
286. Якою є крива попиту на продукцію конкурентної фірми:
- є прямою горизонтальною лінією на рівні ринкової ціни;
- співпадає з кривою граничного виторгу;
- співпадає з кривою середнього виторгу;
+ всі відповіді правильні.
?
287. З якою кривою співпадає крива попиту на продукцію конкурентноі фірми?:
- кривою сукупного та граничного виторгу
+ кривою граничного та середнього виторгу;
- кривою сукупного та середнього виторгу;
- кривою граничних витрат.
?
288. Як змінюється граничний виторг конкурентної фірми зі зростанням обсягу продажу:
- зростає;
- зменшується;
+ не змінюється;
- зменшується швидше за ціну.
?
289. Що відбувається, якщо граничний виторг фірми за всіх рівнів випуску дорівнює ринковій ціні ?:
- фірма максимізує прибуток;
- попит на продукцію фірми є абсолютно еластичним;
- фірма працює в умовах досконалої конкуренції;
+ правильні відповіді б) і в).
?
290. За яких умов конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію ?:
- якщо вона отримує економічний прибуток;
- якщо вона отримує тільки нормальний прибуток;
- якщо вона отримує збитки, які не перевищують величини постійних витрат;
+ всі відповіді правильні.
?
291. Яку кількість продукціі повинна виробляти конкурентна фірма, приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва ?:
- для якоі середні сукупні витрати мінімальні;
- для якоі середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
+ для якоі граничний виторг дорівнює граничним витратам;
- для якоі сукупний виторг є максимальним.
?
292 За яких умов будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції?:
- якщо її граничний виторг дорівнює ціні;
- якщо її граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
+ якщо її граничний прибуток дорівнює нулю;
- якщо її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.
?
293. При якому обсязі продукціі конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки ?:
- для якого ціна дорівнює середнім сукупним витратам;
+ для якого ціна дорівнює граничним витратам;
- для якого граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;
- для якого граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.
?
294. За яких умов конкурентна фірма досягає точки беззбитковості ?:
- якщо ціна дорівнює мінімуму її середніх сукупних витрат;
- якщо сукупні витрати дорівнюють сукупному виторгу;
- якщо граничний виторг дорівнює граничним витратам;
+ якщо правильні відповіді а) і б).
?
295. За яких умов фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні витрати?:
- підвищить ціну на свою продукцію;
- скоротить обсяг виробництва;
+ збільшить обсяг виробництва;
- знизить ціну на свою продукцію.
?
296. За яких умов конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи оптимальний обсяг продукції?:
+ якщо ціна дорівнює граничним витратам;
- якщо ціна перевищує середні сукупні витрати;
- якщо ціна перевищує середні змінні витрати;
- якщо ціна дорівнює нормальному прибутку.
?
297. За яких умов конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді:
- шляхом закриття, якщо ціна менша за середні змінні витрати;
- виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує середні сукупні витрати;
- виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує середні змінні витрати;
+ правильні відповіді а) і в).
?
298. Що необхідно робити конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток ?:
- підвищити ціну на свою продукцію;
- збільшити виробництво і намагатися отримати більший економічний прибуток;
- залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування ресурсам фірми;
+ діяти так, як і раніше, нічого не змінювати.
?
299. Що отримує конкурентна фірма, для якої Р = mіпАТС:
- збитки, оскільки функціонує у точці закриття;
- нормальний прибуток, оскільки ціна перевищує AVС;
+ нормальний прибуток, оскільки ціна покриває АTС;
- збитки, оскільки ціна не покриває АFС.
?
300. Що отримує конкурентна фірма, якщо іі граничні витрати перевищують середні сукупні витрати за оптимального обсягу виробництва?:
+ максимізує економічний прибуток;
- мінімізує збитки шляхом виробництва;
- мінімізує збитки шляхом закриття;
- отримує лише нормальний прибуток.
?
301. Що повинна робити фірма, якщо ціна на конкурентному ринку є недостатньою для покриття середніх сукупних витрат ?:
- негайно зупинити виробництво;
- змінити технологію виробництва;
- продовжувати виробництво, доки ціна покриває всі постійні витрати;
+ продовжувати виробництво на рівні, де Р=МС, якщо покриваються середні змінні витрати.
?
302. За яких умов конкурентна фірма мае більше шансів залишатися на ринку і продовжувати працювати в умовах збитковості:
+ чим більшою є частка постійних витрат у її сукупних витратах;
- чим більшою є частка змінних витрат у її сукупних витратах;
- чим вищими є її граничні витрати порівняно з ціною товару;
- чим більшою є частка середніх змінних витрат у її середніх сукупних витратах.
?
303. Чому дорівнює сума збитків конкурентної фірми, що припиняє виробництво у короткостроковому періоді:
- змінним витратам;
- нулю;
+ постійним витратам;
- сукупним витратам.
?
304. За яких умов у короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво ?:
+ якщо збитки перевищують величину постійних витрат фірми;
- якщо збитки перевищують величину змінних витрат фірми;
- якщо збитки перевищують величину сукупних витрат фірми;
- якщо фірма не отримує економічного прибутку.
?
305. За яких умов у короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво ?:
- якщо її граничний виторг перевищує середні змінні витрати, але менший за середні сукупні витрати;
+ якщо її граничний виторг менший за середні змінні витрати;
- якщо вона не отримує економічного прибутку;
- якщо її збитки менші за величину постійних витрат.
?
306. За яких умов у короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво ?:
- якщо ціна продукції є нижчою за мінімальні середні витрати;
- якщо її нормальний прибуток нижчий за середньогалузевий;
- якщо її сукупний виторг не покриває сукупних витрат;
+ якщо її сукупний виторг не покриває змінних витрат.
?
307. Що характеризує короткострокову криву ринкового пропонування конкурентної галузі:
- вона визначає обсяг виробництва галузі;
- утворюється шляхом додавання обсягів пропонування всіх фірм за кожної можливої ціни;
- будується за умови незмінного числа фірм в галузі;
+ всі відповіді правильні.
?
308. Що характеризує виробничий надлишок фірми:
- є різницею між сукупним виторгом і змінними витратами;
- вимірює вигоду виробника від продажу продукції на конкурентному ринку; є показником його добробуту;
- графічно відповідає площі фігури, обмеженої кривою граничних витрат, лінією ринкової ціни та віссю ординат;
+ всі відповіді правильні.
?
309. Як буде діяти конкурентна фірма у довгостроковому періоді ?:
- залишить галузь, якщо Р+ залишить галузь, якщо P- увійде в галузь, якщо Р- увійде в галузь, якщо Р>LМС.
?
310. Як буде діяти конкурентна фірма у довгостроковому періоді ?:
- максимізуватиме прибуток, обираючи обсяг виробництва, для якого Р=LМС= mіп LАС;
- мінімізуватиме збитки, обираючи обсяг виробництва, для якого Р=LМС;
+ увійде в галузь, якщо Р>LАС;
- залишить галузь, якщо Р>LАС.
?
311.Що є характерним для фірм на досконало конкурентному ринку:
- у довгостроковому періоді неминуче вони стають збитковими внаслідок надто жорсткої конкуренції;
- у довгостроковому періоді вони завжди отримують економічний прибуток за наявності стабільного споживчого попиту;
+ у короткостроковому періоді вони можуть отримувати як економічні прибутки, так і збитки, але у довгостроковому вони отримують лише нормальний прибуток;
- у довгостроковому періоді вони можуть отримати економічний прибуток, короткостроковий період є для цього недостатнім.
?
312. Що є характерним для фірм у довгостроковому періоді внаслідок одержання конкурентними фірмами економічного прибутку:
- фірми почнуть скорочувати обсяги виробництва;
- фірми залишатимуть галузь;
- число фірм в галузі не зміниться;
+ нові фірми будуть входити в галузь.
?
313. У чому полягає парадокс прибутку ?:
+ можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі є причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок входження в галузь нових фірм;
- можливість отримувати тільки нормальний прибуток у конкурентній галузі у довгостроковому періоді є причиною виходу фірм з галузі;
- тільки великі фірми можуть одержувати економічний прибуток і в короткостроковому, і в довгостроковому періоді;
- жодна з фірм не може одержувати економічного прибутку без розширення масштабів виробництва.
?
314. Що є характерним для фірм у довгостроковому періоді, якщо граничний виторг типової фірми конкурентної галузі перевищує середні витрати виробництва ?:
- число фірм у галузі скоротиться;
+ число фірм у галузі зросте;
- число фірм у галузі залишиться незмінним;
- можливі будь-які зміни.
?
315. За яких умов у довгостроковому періоді нові фірми увійдуть в конкурентну галузь ?:
+ ціна перевищує довгострокові середні витрати типової фірми галузі;
- ціна перевищує середні змінні витрати типової фірми галузі;
- ціна забезпечує одержання нормального прибутку;
- ціна дозволяє мінімізувати збитки.
?
316. За яких умов у довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі?:
+ ціна нижча за довгострокові середні витрати;
- ціна нижча за середні змінні витрати;
- економічний прибуток відсутній;
- ціна перевищує довгострокові середні витрати.
?
317 .Що характеризує економічну ренту?:
- це різниця між сумою, яку фірми готові заплатити за рідкісний виробничий ресурс, та мінімальною сумою, необхідною для придбання ресурсу;
- у короткостроковому періоді разом з економічним прибутком є складовою виробничого надлишку фірми;
- у довгостроковому періоді дорівнює виробничому надлишку;
+ всі відповіді правильні.
?
318. З якою кривою співпадає довгострокова крива пропонування конкурентної фірми ?::
- довгострокових середніх витрат праворуч від кривої довгострокових граничних витрат;
- довгострокових середніх витрат ліворуч від кривої довгострокових граничних витрат;
+ довгострокових граничних витрат вище кривої довгострокових середніх витрат;
- довгострокових граничних витрат вище кривої середніх змінних витрат.
?
319. Що характеризує довгострокову криву ринкового пропонування конкурентної галузі?:
- залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропонування;
- будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за кожного значения ціни;
- для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою;
+ всі відповіді правильні.
?
320. Як виглядає довгострокова крива галузевого пропонування: на графіку ?:
- є висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат;
- є спадною для галузі зі спадним рівним витрат;
- є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат;
+ всі відповіді правильні.
?
321. На якому рівнв встановлюється ціна рівноваги довгострокового періоду у конкурентній галузі ?:
+мінімуму АТС;
- мінімуму МС;
- мінімуму АVС;
- мінімуму АFС.
?
322. Чим характеризується стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми?:
- Р=АС= mіп МС
- Р=МС = АVС;
+ Р = mіп АС = МС;
- Р = АТС =АVС.
?
323. Чому вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим ?:
- більшість реальних ринків - це ринки досконалої конкуренції;
- усі ринки в країнах з розвиненою ринковою економікою є ринками досконалої конкуренції;
+ ринок досконалої конкуренції це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів
- виявляє границі державного втручання в економіку.

?
324. Коли умови досконалої конкуренції не виконуються ?:
+ якщо крива попиту на продукцію фірми є спадною;
- якщо крива сукупного виторгу є лінійною висхідною;
- якщо криві середніх і граничних витрат мають U-подібну форму;
- якщо середній виторг фірми дорівнює граничному виторгу за всіх рівнів випуску.
?
325. Що характеризує ситуація, коли за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми перевищує ії граничний виторг?:
- фірма є недосконалим конкурентом;
- граничний виторг дорівнює ціні продукцїї;
- граничний виторг менший за ціну;
+ правильні відповіді а) і в).
?
326. Що є характерним для умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії:
- крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;
- граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;
+ крива сукупного виторгу є нелінійною;
- крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.
?
327. Що характеризує галузь з недосконалою конкуренцією?:
- у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримують лише нормальний прибуток;
+ у довгостроковому періоді нові фірми не можуть увійти в галузь;
- граничний виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні;
- середній виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні.
?
328. Яка економічна ситуація не призводить до утворення монополій ?:
- дія ефекту масштабу;
- наявність у фірми патентів, ліцензій, авторських прав;
+ виробництво та збут товару, який мае багато близьких субститутів;
- контроль над стратегічними ресурсами, необхідними для виробництва.
?
329. Чому дорівнює граничний виторг за умов монополїї для кожного обсягу випуску крім першої одиниці:
- ціні;
+ менший за ціну;
- більший за ціну;
- дорівнює ціні.
?
330. Що відбувається, коли граничний виторг монополії дорівнює нулю?:
- економічний прибуток є максимальним;
- сукупний виторг монополії є максимальним;
- цінова еластичність попиту на продукцію монополії дорівнює 1;
+ правильні відповіді б) і в).
?
331. Для якого обсягу продукції монополія максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки ?:
- якщо ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат;
- якщо граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
+ якщо граничний виторг дорівнює граничним витратам;
- якщо граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам.
?
332. Що відбувається, коли монополіст обирає комбінацію обсягу випуску і ціни, яка відповідає нееластичному відрізку кривої попиту?:
- монополіст може збільшити сукупний виторг, знизивши ціну;
+ монополіст отримує прибуток менший, ніж максимально можливий;
- граничний виторг монополіста мае додатне значения;
- граничний виторг монополіста вищий за ціну.
?
333. Чому монополіст ніколи не вироблятиме обсяг продукції, для якого Еd < 1 ?:
- тому, що Р > МС;
- тому, що МR > 0;
+ тому, що МС > МR;
- тому, що Р < АТС.
?
334. До якого рівня монополіст, який прагне максимізувати прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію?:
+ доки граничний виторг перевищує граничні витрати;
- доки знижуються граничні витрати;
- доки знижуються середні сукупні витрати;
- доки знижується попит на його продукцію.
?
335. Що характеризує криву пропонування монополії:
- співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму АVС;
- співпадає з відрізком довгострокової кривої граничних витрат вище мінімуму LАС;
- співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму АТС;
+ відсутня, монополія не має кривої пропонування.
?
336. Що є характерним для фірми-монополіста:
- ніколи не зазнає збитків, оскільки мае ринкову владу;
- може виробляти будь-який обсяг продукції і продавати її за будь-якою ціною;
- встановлює на свою продукцію найвищу ціну з можливих;
+ з врахуванням кривої ринкового попиту визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію прибутку.
?
337. Чим відрізняється монополія від конкурентної фірми ?:
- ніколи не зазнає збитків, оскільки може встановлювати будь-яку вигідну йому ціну;
- при визначенні ціни та обсягу випуску не враховує кривої ринкового попиту;
+ може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію;
г) може максимізувати прибуток, виробляючи за правилом МR=МС.
?
338. Чим відрізняється монополія від конкурентної фірми у довгостроковому періоді ?:
- не може змінити розміри свого підприємства;
- не може вийти з галузі;
- не зацікавлена у зміні розмірів підприємства;
+ захищена від конкуренції нових фірм, що прагнуть увійти в галузь.
?
339. Яка умова не справджується для фірми-монополіста ?:
- фірма максимізує економічний прибуток, якщо МR=МС;
+ у довгостроковому періоді рівновага фірми встановлюється на рівні Р=miпАС=МС;
- у довгостроковому періоді фірма виробляє, якщо Р>АС;
- у короткостроковому періоді фірма мінімізує збитки, якщо для оптимального обсягу випуску АТС >Р>АVС.
?
340. Яку ціну призначає монополія ?:
+ вищу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну еластичності попиту;
- нижчу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну еластичності попиту;
- вищу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластичності попиту;
- нижчу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластичності попиту.
?
341. Вимірником чого є перевищення ціною граничних витрат монополіста для оптимального обсягу випуску ?:
- величини виробничого надлишку фірми;
- еластичності попиту на продукцію монополії;
+ ринкової влади монополіста;
- величини економічного прибутку фірми.
?
342. За яких умов ринкова влада монополіста буде більшою:
- чим більш еластичним є попит на продукцію монополії;
+ чим менш еластичним є попит на продукцію монополії;
- ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту;
- чим більш еластичним є його пропонування.
?
343. У чому полягають суспільні втрати від монопольної влади ?:
- монополіст виробляє менший обсяг продукції, ніж виробляла б конкурентна галузь;
- монополіст встановлює вищу ціну на товар порівняно з конкурентним ринком;
- монополія захоплює і перетворює на монопольний прибуток частину надлишку споживача;
+ всі відповіді правильні.
?
344. У чому полягає негативний вплив монополізації виробництва ?:
- завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;
- монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;
- монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;
+ всі відповіді правильні.
?
345.До яких наслідків призводить посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни ?:
+ встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва;
- зменшення тиску державного регулювання;
- загострення конкуренції;
- ефективний розподіл і використання ресурсів.
?
346. Що є характерним для монопсонії ?:
- продукція однорідна, вхідні бар'єри на ринок відсутні, на ринку діють два продавця і багато покупців;
- на ринку багато покупців і продавців, вхідні бар'єри відсутні, продукція диференційована;
+ на ринку багато продавців і лише один покупець;
- на ринку багато покупців і лише один продавець.
?
347. Що характеризує фірму-монопсоніста ?:
- визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації вигоди МВ=МЕ;
- за кривою ринкового пропонування обирає комбінацію ціни та обсягу, що максимізує його вигоду;
- встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару
для покупця;
+ всі відповіді правильні.
?
348. Чим відрізняються діі монопсоніста від конкурентного покупця:
- може купувати будь-який обсяг продукції за будь-якою ціною;
+ купує товару менше і за нижчою ціною;
- купує товару більше і за вищою ціною;
- купує товару більше і за нижчою ціною.
?
349. За яких умов ринкова влада монопсоніста буде більшою:
- чим більш еластичним є його попит;
- чим менш еластичним є його попит;
- ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту і пропонування;
+ чим менш еластичним є ринкове пропонування.
?
350. Прикладом чого може слугувати міський метрополітен ?:
- монополії;
- олігополи;
+ природної монополії;
- монопсонїї.
?
351. Чим відрізняється природна монополія від простої монополії ?:
- тим, що є ринковою структурою, яка забезпечує мінімізацію витрат;
- має економію від масштабу на всіх обсягах випуску;
- не породжує безповоротних втрат і є вигідною для суспільства;
+ всі відповіді правильні.
?
352. Чому природні монополії існують переважно у галузі комунального гос-подарства:
- тому, що система комунального господарства отримує фінансову підтримку від держави;
- тому, що комунальні послуги надають тільки дуже великі фірми;
+ тому, що існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне для суспільства;
- тому, що регулювання ї'х діяльності з боку держави досить нескладне.
?
353 Коли існує природна монополія ?:
- якщо фірма є власником всіх ресурсів, що застосовуються у виробництві даного продукту;
+ якщо зі збільшенням обсягу випуску фірма має економію на масштабі;
- якщо фірма має виробничу функцію з постійною віддачею від масштабу;
- якщо фірма обслуговує групу покупців з усталеними уподобаннями щодо продукції фірми.
?
354. Що спостерігається у галузі, якщо крива довгострокових середніх витрат у точці перетину з кривою попиту на продукцію галузі є спадною ?:
- у галузь спрямована надлишкова кількість ресурсів;
- у галузі спостерігається досконала конкуренція;
- у галузі спостерігається монополістична конкуренція;
+ галузь є природною монополією.
?
355. Що характеризує цінову дискримінацію ?:
- підвищення ціни на товар вищої якості;
+ продаж одного и того самого товару різним покупцям за різними цінами;
- встановлення різних цін на різні товари, що випускае фірма;
- підвищення фірмою цін на модні або престижні товари.
?
356 Що є основною метою цінової дискримінації ?:
- збільшення обсягу виробництва і продажу фірми;
- підвищення цін на продукцію;
+ захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток;
- диференціація продукції.
?
357 Що передбачає абсолютна цінова дискримінація ?:
- зниження ціни до рівня конкурентної;
- зменшення обсягу продажу продукції;
+ встановлення резервної ціни для кожного покупця;
- зниження рівня витрат фірми.
?
358 Якими є параметри суспільного добробуту, якщо фірма-монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію ?:
+ виграш споживачів дорівнює нулю, суспільні втрати порівняно з ринком досконалої конкуренції дорівнюють нулю;
- виграш споживачів дорівнює ї'х виграшу за умов досконалої конкуренції, суспільні втрати дорівнюють нулю;
- прибуток фірми дорівнює нулю, суспільний виграш дорівнює нулю;
- суспільні втрати від монопольної влади дорівнюють нулю, прибуток фірми дорівнює нулю.
?
359 В якому випадку мае місце цінова дискримінація?
+ продавець на ринку продав апельсини респектабельному молодику по 6 грн. за кг, а скромно одягненій бабусі по 3 грн. за кг;
- пшеничний хліб коштує дорожче, ніж житній;
- індійський чай продається за більш високою ціною, ніж грузинський;
- продавець на ринку продає апельсини по 5 грн. за кг, а яблука - по 3 грн. за кг.
?
360. Яка фірма може захопити весь споживчий надлишок ?:
- яка монополізує ринок;
+ яка здійснює досконалу цінову дискримінацію;
- яка максимізує сукупний економічний прибуток;
- яка максимізує сукупний виторг.
?
361. Яку цінову дискримінацію практикує фірма, якщо адвокатська контора не встановлює фіксованих цін на свої послуги, а адвокат сам вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта ?:
+ цінову дискримінацію першого ступеня;
- цінову дискримінацію другого ступеня;
- цінову дискримінацію третьего ступеня;
- стратегію двокомпонентного тарифу.
?
362 Прикладом чого є ситуація, коли відвідування виставки у вихідні дні коштуе дорожче, ніж у будні ?:
- цінової дискримінації першого ступеня;
- цінової дискримінації другого ступеня;
+ ціноутворення в пікові періоди;
- двокомпонентного тарифу.
?
363. Прикладом чого є ситуація, коли міжміські телефонні компанії призначають иижчі розцінки за хвилину розмови вночі та у вихідні дні ?:
- цінової дискримінації третьего ступени;
- двокомпонентного тарифу;
+ ціноутворення в пікові періоди;
- правильні відповіді а) і в).
?
364. У чому полягає особливість ринку комп'ютерних програм ?:
+ у тому, що резервна ціна покупця залежить від обсягу ринкового попиту;
- у тому, що обсяг ринкового попиту залежить від резервної ціни кожного покупця;
- у тому, що обсяг пропонування за даної ціни залежить від витрат на одиницю продукції;
- у тому, що обсяг пропонування за даної ціни залежить від резервної ціни кожного покупця.
?
365. Що забезпечує монополія, яка виробляє оптимальний обсяг продукції і максимізуе економічний прибуток:
- виробничу ефективність, але не забезпечує ефективності розподілу ресурсів;
- ефективність розподілу ресурсів, але не забезпечує виробничої ефективності;
- як виробничу ефективність, так і ефективність розподілу ресурсів;
+ не забезпечує ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів.

?
366. До якої ринкової структури належить галузь, що складається з 50 виробників диференційованої продукції, ринкова частка кожного з яких не перевищує 3%, ?:
- до досконалої конкуренції;
+ до монополістичної конкуренції;
- до олігополії;
- до монополії.
?
367. У чому полягає основна характеристика монополістичної конкуренції ?:
- фірми не можуть вільно входити в галузь і виходити з неї;
- на ринку діє незначне число фірм;
+ фірми випускають диференційовану продукцію;
- фірми не мають ніякого контролю над цінами.
?
368. Що характеризує монополістичну конкуренцію?:
- диференціація продукції та високі бар'єри до вступу в галузь;
- абсолютно еластичний попит на продукцію фірми та контроль над цінами;
+ значне число невеликих фірм та диференціація продукції;
- вільний вступ в галузь та незначне число фірм в галузі.
?
369. Який ринок відноситься до монополістичної конкуренції ?:
+ губної помади;
- алюмінію;
- пшениці;
- електроенергії.
?
370. Який за еластичністю попит на продукцію фірми викликає виникнення монополістичної конкуренції ?:
- більш еластичний, ніж за умов монополії;
- менш еластичний, ніж за умов досконалої конкуренції;
- абсолютно еластичний;
+ правильні відповіді а) і б).
?
371. ВІд чого залежить еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента ?:
- числа конкуруючих фірм в галузі;
- результативності рекламної діяльності;
- ступеня диференціації продукції;
+ всі відповіді правильні.
?
372. Що є спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції ?:
- виробництво однорідної продукції;
- нецінова конкуренція;
+ відсутність бар'єрів для вступу в галузь нових конкурентів;
- нижча еластичність попиту на продукцію фірми, ніж за умов чистої монополії.
?
373. За яких умов фірми на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль над цінами ?:
- наявність значного числа фірм - конкурентів;
- відносно вільний вступ фірм в галузь і вихід з неї;
- відносно малу ринкову частку окремої фірми;
+ всі відповіді правильні.
?
374. Чим характеризується модель монополістичної конкуренції ?:
- тим, що крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;
- тим, що граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;
+ тим, що крива попиту на продукцію фірми є спадною;
- тим, що крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.
?
375. При якому обсязі продукціі монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує збитки ?:
- якщо граничний виторг дорівнює ціні;
+ якщо граничний виторг дорівнює граничним витратам;
- якщо граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;
- якщо граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.
376. Чим відрізняється монополістичний конкурент від конкурентної фірми?:
- визначає оптимальний обсяг випуску за правилом МR=МС;
+ визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку;
- у довгостроковому періоді отримує лише нормальний прибуток;
- у короткостроковому періоді припинить виробництво, якщо TR < VС.
?
377. Чим відрізняється монополістичний конкурент від монополії ?:
+ виробляє диференційовану продукцію;
- визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку;
- стикається зі спадною кривою попиту на продукцію;
- не має ринкової влади
?
378. За яких умов монополістичний конкурент буде збільшувати обсяг випуску і знижувати ціну на свою продукцію ?:
- якщо знижуються середні витрати;
- якщо збільшуються витрати на рекламу;
+ якщо граничний виторг перевищує граничні витрати;
- якщо зростає попит на його продукцію.
?
379. За яких умов ринкова влада монополістичного конкурента буде більшою:
- чим більш еластичним є попит на продукцію фірми;
+ чим менш еластичним є попит на продукцію фірми;
- ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту;
- чим більш еластичним є пропонування.
?
380. Яким є граничний виторг за умов монополістичної конкуренції для всіх обсягів випуску, крім першої одиниці 7:
- перевищує ціну;
- дорвнює ціні;
+ нижчий за ціну;
- неможливо визначити.
?
381 Що характеризує можливості монополістичного конкурента у короткостроковому періоді ?:
- може максимізувати прибуток;
- може мінімізувати збитки шляхом виробництва;
- може мінімізувати збитки шляхом закриття;
+ всі відповіді правильні.
?
382. Що означає довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції ?:
- ціна встановлюється на рівні мінімуму довгострокових середніх витрат;
+ фірми не отримують економічного прибутку;
- ціна дорівнює граничним витратам;
- усі виробничі потужності задіяні.
?
383. Що означає довгострокова рівновага монополістичного конкурента за оптимального обсягу випуску:
- ціна перевищує граничні витрати;
- ціна перевищує мінімальні середні витрати;
- фірма є беззбитковою;
+ всі відповіді правильні.
?
384. Що є характерним для стану довгострокової рівноваги монополістичного конкурента:
- він забезпечує виробничу ефективність і ефективність розподілу ресурсів;
- він не досягає виробничої ефективності, але забезпечує ефективність розподілу ресурсів;
- він не досягає ефективності розподілу ресурсів, але забезпечує виробничу ефективність;
+ він не досягає ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів.
?
385. Що є нетиповим для діяльності станцій заправки пальним, які є прикладом монополістично конкурентної галузі ?:
- додатний економічний прибуток у короткостроковому періоді;
- нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді;
+ ціни, що дорівнюють граничним витратам;
- прагнення збільшити прибуток за рахунок диференціації за місцерозташуванням.
?
386. Що є характерним для стану довгострокової рівноваги монополістичного конкурента:
- не досягає ефективності розподілу ресурсів;
- виробляє менший обсяг продукції і встановлює вищі, ніж конкурентні ціни;
- не досягає виробничої ефективності;
+ всі відповіді правильні.
?
387. Який спосіб боротьби з конкурентами є: найбільш поширеним на ринку монополістичної конкуренції ?:
- зміна обсягів пропонувания з метою впливу на ринкову ціну;
- нечесна конкуренція;
+ нецінова конкуренція;
- цінова конкуренція.
?
388. Що ілюструє той факт, що монополістичні конкуренти часто витрачають значні кошти на рекламу своєї продукції, тоді як ціни на продукцію залишаються здебільшого на рівні цін конкурентів ?:
- цінову конкуренцію;
- нечесну конкуренцію;
- диференціацію продукції;
+ нецінову конкуренцію.
?
389. Чим компенсується відсутність виробничої ефективності та ефективності розподілу ресурсів в умовах монополістичної конкуренції ?:
+ розширенням можливостей споживчого вибору;
- більшими, ніж конкурентні, обсягами продажу;
- нижчими, ніж конкурентні, цінами на продукцію монополістичного конкурента;
- всі відповіді правильні.
?
390. Що є характерним для олігополіі ?:
- значне число конкуруючих фірм - виробників однорідної продукції;
- значне число конкуруючих виробників диференційованої продукції;
+ незначне число конкуруючих фірм - виробників однорідної або диференційованої продукції;
- незначне число конкуруючих виробників диференційованої продукції.
?
391. Що відрізняє олігополію ?:
+ значні перешкоди до вступу в галузь;
- диференційована продукція;
- значне число невеликих фірм на ринку;
- однорідна продукція.
?
392. Яка з наведених ознак характерна тільки для олігополії:
- диференційована продукція;
+ всезагальна взаємозалежність фірм;
- наявність бар'єрів до вступу в галузь;
- нецінова конкуренція.
?
393. Чим ускладнений аналіз олігополії порівняно з аналізом інших ринкових структур?:
- тим, що число фірм в галузі настільки значне, що поведінку ринку точно передбачити неможливо;
- тим, що граничний виторг і граничні витрати фірм на олігополістичному ринку не впливають на визначення оптимального обсягу випуску та ціни;
- тим, що рішення фірм не завжди спрямовані на максимізацію економічного прибутку;
+ тим, що всезагальна взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реакцію конкурентів посилюють фактор невизначеності.
?
394. У яких ринкових структурах продукт може бути диференційованим?
- у досконалій конкуренції, монополістичній конкуренції та олігополії;
+ у монополістичній конкуренції та олігополії;
- у досконалій конкуренції та олігополії;
- у чистій монополії та олігополії.
?
395. До якої ринкової структури належить компанія "АВС", яка знизила на 10% ціни на свою продукцію, після чого решта фірм галузі зробили те сааме ?:
- до досконалої конкуренціі;
- до монополістичної конкуренціі;
+ до олігополіі;
- до монополіі.
?
396. Яким є сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно:
- дорівнює монопольному обсягу виробництва;
- менший за монопольний обсяг виробництва;
- більший за конкурентний обсяг виробництва;
+ перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва.
?
397. Що визначає функція реакції у моделі Курно :
+ обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;
- ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
- обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
- ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.
?
398. Що визначає функція реакції у моделі Бертрана :
- обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;
+ ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
- обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
- ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.
?
399. Чим відрізняється модель Бертрана від моделі дуополії Курно ?:
- обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток;
- крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
- кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною;
+ всі відповіді правильні.
?
400. Що характеризує фірму, яка очікує, що при зниженні або підвищенні нею ціни всі інші учасники ринку зроблять те сааме ?:
- стикається з жорсткою конкуренцією;
- стикається з ламаною кривою попиту;
+ є ціновим лідером на олігополістичному ринку;
- є учасником картелю.
?
401. Що є характерним для моделі „домінуючої фірми" (квазімонополії):
+ домінуюча фірма визначае обсяг випуску і ціну за правилом МR = МС, а решта фірм визначають ціну за принципом „граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми";
- домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС - Р, а інші фірми визначають ціну за правилом МR. = МС;
- домінуюча фірма встановлює ціну тільки для себе, інші фірми можуть ігнорувати її и встановлювати ціну самостійно, кожна для себе;
- домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС > Р, а інші фірми за правилом МR = МС.
?
402. За яких умов картель буде діяти успішніше ?:
- якщо попит на продукцію картелю є менш еластичним;
- якщо виробничі витрати фірм, що входять до картелю, приблизно однакові;
- якщо фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції;
+ всі відповіді правильні.
?
403. За яких умов учасник картелю може збільшити свій прибуток у короткостроковому періоді ?:
+ якщо збільшить обсяг випуску продукції понад встановлену квоту;
- якщо буде продавати свою продукцію за нижчими цінами;
- якщо встановить вищу ціну, ніж решта учасників картелю;
- якщо буде повністю дотримуватись умов картельної угоди.
?
404. Що є характерним для довгострокового періоду ?:
- фірми, які працюють в умовах досконалої конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;
- фірми, які працюють в умовах монополістичної конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;
- олігополісти та монополісти, як правило, отримують економічний прибуток;
+ всі відповіді правильні.
?
405. Що означає похідний характер попиту на ресурс ?:
+ що попит фірми на ресурс залежить від попиту на готову продукцію фірми;
- що попит фірми на ресурс залежить від ціни ресурсу;
- що попит фірми на ресурс залежить від граничної продуктивності ресурсу;
- що попит фірми на ресурс залежить від граничних видатків на нього.
?
406. Що характеризує граничну доходність фактора виробництва ?:
- грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;
- зміна сукупного виторгу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;
- реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироблений додатковою одиницею фактора, залученою у виробництво;
+ всі відповіді правильні.
?
407. Що характеризує граничні видатки фірми на ресурс ?:
+ додаткові видатки на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу;
- додаткові видатки, пов'язані з продажем додаткової одиниці продукту;
- різниця між сукупними і середніми видатками фірми на ресурс;
- сума середніх і сукупних видатків фірми на ресурс.
?
408. Що є характерним для граничних видатків фірми на конкурентному ринку ресурсів:
- перевищують середні видатки і дорівнюють ціні ресурсу;
+ є постійними і дорівнюють середнім видаткам та ціні ресурсу;
- є вимірником чистої вигоди фірми від залучення ресурсу;
- залежать від ціни готової продукції.
?
409. Що належить до нецінових детермінант попиту на ресурс ?:
- попит на готову продукцію;
- продуктивність ресурсу;
- зміна ціни інших ресурсів;
+ всі відповіді правильні.
?
410 Від чого залежить обсяг попиту на ресурс ?:
- від ціни продукту, який виробляється за допомогою цього ресурсу;
- від ціни даного ресурсу;
- від граничної продуктивності ресурсу;
+ всі відповіді правильні.
?
411. Якою є крива попиту на ресурс конкурентноі фірми ?:
- кривою граничної доходності ресурсу;
- кривою граничних видатків на ресурс;
- кривою цінності граничного продукту;
+ правильні відповіді а) і в).
?
412. За яких умов крива попиту на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу:
- лише для фірми, що функціонує на досконало конкурентному ринку готової продукції;
- лише для фірми, що функціонує на недосконало конкурентному ринку готової продукції;
+ для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує;
- ці криві не співпадають для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує.
?
413. Яким є граничний продукт, якщо фірма продає свою продукцію на недосконало конкурентному ринку ?:
- граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати за однією і тією ж ціною;
+ граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за все нижчої ціни;
- граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за більш високої ціни;
- її середній продукт буде меншим за граничний продукт для будь-якої кількості залученого ресурсу.
?
414. Яким є попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми - монополіста ?:
+ більш еластичним;
- менш еластичним;
- абсолютно нееластичним;
- абсолютно еластичним.
?
415. Як зміниться попит на працю конкурентної фірми, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів, якщо ціна на готову продукцію у короткостроковому періоді зросте ?:
+ збільшить попит на працю;
- зменшить попит на працю;
- не змінить попиту на працю;
- можливі будь-які з перерахованих змін.
?
416. Що призводить до зрушення кривої попиту на ресурс ?:
- зростання частки видатків на ресурс в сукупних видатках фірми;
- підвищення еластичності попиту на готову продукцію фірми;
+ підвищення продуктивності ресурсу;
-зниження коефіцієнта граничної продуктивності ресурсу.
?
417. За яких умов цінова еластичність попиту на ресурс буде вищою ?:
- чим вищою є можливість заміни цього ресурсу іншим у процесі виробництва;
- чим вищою є еластичність попиту на готову продукцію фірми;
- чим більшою є частка видатків на ресурси у сукупних витратах фірми;
+ всі відповіді правильні.
?
418.Яке використання ресурсу буде прибутковим?:
+ використання ресурсу буде прибутковим, якщо гранична доходність ресурсу дорівнює граничним видаткам на нього;
- використання ресурсу буде прибутковим, якщо ціни всіх залучених ресурсів рівні;
- використання ресурсів буде прибутковим, якщо фірма купує їх на конкурентному ринку;
- використання ресурсів буде прибутковим до точки, де МR = МС.
?
419. Як зміниться попит зі зростанням ціни капіталу, якщо праця і капітал є ресурсами - замінниками, а ефект обсягу випуску переважає ефект заміни?:
- попит фірми на працю зросте;
+ попит фірми на працю скоротиться;
- попит фірми на працю не зміниться,
- можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.
?
420. Як зміниться попит зі зниженням ціни капіталу, якщо праця і капітал є ресурсами - замінниками, а ефект заміни перевищує ефект обсягу випуску?:
- попит фірми на працю зросте;
+ попит фірми на працю скоротиться;
- попит фірми на працю не зміниться,
- можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.
?
421. Як зміниться попит у разі підвищення ціни капіталу, якщо праця і капітал є ресурсами – взаємодоповнювачами?:
- попит фірми на працю зросте;
+ попит фірми на працю скоротиться;
- попит фірми на працю не зміниться,
- можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.
?
.422 Як має діяти фірма, яка прагне мінімізувати видатки на ресурси для виробництва заданого обсягу випуску?:
- купувати ресурси, доки граничні продуктивності кожного з ресурсів не зрівняються між собою;
- купувати ресурси, доки видатки на придбання кожної додаткової одиниці всіх залучених ресурсів не зрівняються між собою;
- купувати ресурси, доки додаткові обсяги випуску продукції, що виробляється кожним з ресурсів, зрівняються;
+ купувати ресурси, доки співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін стане однаковим для всіх видів ресурсів.
?
423. За яких умов фірма мінімізує видатки на ресурси?:
+ якщо співвідношення між граничними продуктивностями та цінами всіх ресурсів однакові;
- якщо граничні продуктивності всіх ресурсів однакові;
- якщо граничні продуктивності всіх ресурсів дорівнюють їх цінам;
- якщо ціни всіх залучених ресурсів однакові.
?
424. Доки конкурентна фірма, яка прагне максимізувати прибуток, буде наймати додаткових робітників?:
- доки гранична доходність праці менша за ставку заробітної плати;
- доки гранична доходність праці знижується;
- доки гранична доходність праці зростає;
+ доки гранична доходність праці перевищує ставку заробітної плати.
?
425. Як діє конкурентна фірма, коли досягає рівня виробництва, за якого гранична доходність кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу?:
- мінімізує витрати виробництва, але не обов'язково при цьому максимізує прибуток;
- максимізує прибуток, але не обов'язково мінімізує витрати;
+ максимізує прибуток за мінімальних витрат;
- може або максимізувати прибуток, або мінімізувати витрати.
?
426. Як діє фірма, коли досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток?:
- максимізує сукупний виторг;
+ мінімізує витрати;
- мінімізує сукупний виторг;
- максимізує витрати.
?
427. Яким є довгостроковий попит фірми на ресурс порівняно з короткостроковим?:
+ більш еластичним;
- менш еластичним;
- абсолютно нееластичним;
- абсолютно еластичним.
?
428. Що визначає рівень ставки заробітної плати?:
- є основним фактором тривалості робочого часу працівника;
- відображає вартість втрачених можливостей для працівиика;
- визначає вибір працівника між працею та дозвіллям;
+ всі відповіді правильні.
?
429. Яким є пропонування праці для фірми - покупця на конкурентному ринку праці?:
- абсолютно еластичним;
- горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати;
- співпадає з кривими середніх та граничних видатків фірми на працю;
+ всі відповіді правильні.
?
430. Якою є крива ринкового пропонування на конкурентному ринку праці?:
+ висхідною з додатним нахилом, оскільки з підвищенням ставки зарплати ефект заміни дозвілля працею звичайно переважає ефект доходу;
- висхідною з додатним нахилом, оскільки ефект доходу з підвищенням ставки зарплати звичайно переважає ефект заміни дозвілля працею;
- висхідною з від'ємним нахилом, оскільки ефект заміни з підвищенням
ставки зарплати звичайно переважає ефект доходу;
- горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати.
?
431. Чим характеризується стан рівноваги на конкурентному ринку праці?:
+ зарплата робітників дорівнює цінності граничного продукту праці;
- рівноважна ставка зарплати дорівнює граничній продуктивності останнього з найнятих робітників;
- рівноважний обсяг праці визначає рівність граничної продуктивності та ставки заробітної плати;
- всі відповіді правильні.
?
432.У чому полягає вигода фірми від найму робітників на конкурентному ринку праці?:
- це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіх найнятих робітників, крім останнього;
- утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найнятих робітників за мінусом видатків на заробітну плату;
- утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком;
+ всі відповіді правильні.
?
433. Як буде діяти на конкурентному ринку праці фірма-монополіст на ринку готової продукції за однакової ставки заробітної плати?:
- наймати більше робітників, ніж конкурентна фірма;
+ наймати менше робітників, ніж конкурентна фірма;
- наймати однакову з конкурентною фірмою кількість робітників;
- може наймати як більшу, так і меншу кількість робітників.
?
434. Що означає ситуація, коли фірма-монополіст на ринку готової продукції досягає стану рівноваги на конкурентному ринку праці?:
- гранична доходність праці дорівнює граничним видаткам фірми на неї;
- гранична доходність праці менша, ніж цінність граничного продукту;
- має місце неефективне використання ресурсу;
+ всі відповіді правильні.
?
435. Чим характеризується монопсонічний ринок праці?:
- крива граничних видатків фірми на працю проходить нижче кривої пропонування;
- крива пропонування праці співпадає з кривою граничних видатків на працю;
+ крива граничних видатків фірми на працю проходить вище кривої пропонування;
- можливі всі перераховані випадки.
?
436. Як змінюються граничні видатки фірми у стані рівноваги на монопсонічному ринку праці?:
+ перевищують ставку зарплати;
- дорівнюють ставці зарплати;
- менші за ставку зарплати;
- можливі будь-які співвідношення.
?
437.Яку ставку заробітної плати буде платити фірма-монопсоніст порівняно з конкурентним ринком на ринку праці за інших рівних умов:
- вищу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;
- меншу ставку заробітної плати і наймати більше робітників;
+ меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;
- меншу ставку заробітної плати і наймати ту саму кількість робітників.
?
438. Якими будуть ставки заробітної плати, якщо фірма є монопсоністом на ринку прац?:
- будуть перевищувати граничні видатки найму додаткової одиниці праці;
+ будуть меншими, ніж граничні видатки найму додаткової одиниці праці;
- будуть рівними граничним видаткам найму додаткової одиниці праці;
- будуть меншими за граничні видатки найму додаткової одиниці праці, але нищими, ніж гранична доходність одиниці праці.
?
439. Що характеризує профспілку на ринку праці?:
- вона є монополістом;
- вона може максимізувати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівні конкурентної;
- вона може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості;
+ всі відповіді правильні.
?
440. Що є оптимальним способом підвищення заробітної плати членів профспілки монополіста на ринку праці?:
+ сприяння підвищенню попиту на працю;
- загроза страйку;
- обмеження пропонування праці;
- обмеження імміграції.
?
441.До чого може призвести встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка перевищує рівень рівноважної?:
- до збільшення числа зайнятих як на конкурентному, так і на монопсонічному ринку праці;
- до скорочення числа зайнятих як на конкурентному, так і на монопсонічному ринку праці;
+ до скорочення числа зайнятих на конкурентному ринку праці та збільшення їх числа на монопсонічному ринку праці;
- до скорочення числа зайнятих на ринку монопосонії та збільшення їх числа на конкурентному ринку праці.
?
442. Чим є людський капітал?:
- є мірою втіленої в людині здатності приносите доход протягом життя;
- включає природні здібності людини і набуті завдяки освіті та професійному навчанню;
- створюється завдяки інвестиціям в освіту, охорону здоров'я, забезпечення мобільності робочої сили;
+ всі відповіді правильні.
?
443. Що купують і продають на ринку фінансового капиталу?:
- фізичний капітал;
+ грошові кредитні ресурси та цінні папери;
- капітальні послуги;
- всі відповіді правильні.
?
444.Хто є основними суб'єктами пропонування позичкових коштів на ринку фінансового капіталу?:
- фірми;
+ домогосподарства;
- банки;
- інвестори.
?
445. Що є ціною позичкового капіталу?:
+ процент;
- дивіденд;
- рента;
- норма очікуваного прибутку.
?
446. Нащо орієнтуються фірми при прийнятті інвестиційних рішень?:
- на номінальну процентну ставку;
+ на реальну процентну ставку;
- на номінальну процентну ставку за мінусом реальної;
- на реальну процентну ставку за мінусом номінальної.
?
447. Яке значення має реальна процентна ставка:
- визначає інвестиційні рішення фірм;
- вимірює альтернативну вартість інвестицій;
- обчислюється як номінальна процентна ставка за мінусом очікуваного темпу інфляції;
+ всі відповіді правильні.
?
448.Яким буду обсяг інвестицій за даного попиту на інвестиції?:
- не залежить від рівня процентної ставки;
- може або збільшуватись, або зменшуватись з підвищенням процентної ставки;
+ буде скорочуватись з підвищенням процентної ставки;
- буде збільшуватись з підвищенням процентної ставки.
?
449. До чого призведе знижеиня процентної ставки?:
- до зростання попиту на позичкові кошти;
+ до зростання обсягу попиту на позичкові кошти;
- до зростання пропонування позичкових коштів;
- до зростання обсягу пропонування позичкових коштів.
?
450. Що характеризує ринкову процентну ставку ?:
- визначається внаслідок взаємодії між попитом на позичкові кошти та їх пропонуванням;
- є рівноважною ціною позичкових коштів;
- відповідає рівності граничного продукту капіталу в грошовому виразі та граничних видатків на капітал;
+ всі відповіді правильні.
?
451. Яким є пропонування позичкових коштів на ринку фінансового капіталу для окремої фірми?:
- нееластичним;
- еластичним;
+ абсолютно еластичним;
- абсолютно нееластичним.
?
452. Якою є еластичність для пропонування землі?:
- для різних ділянок характеризується різною еластичністю;
- характеризується одиничною еластичністю;
- абсолютно еластичне;
+ абсолютно нееластичне;
?
453. За яких умов земельна рента буде зростати?:
- знизиться ціна землі;
+ зросте попит на землю;
- скоротиться попит на землю;
- зросте пропонування землі.
?
454. У чому полягає головна перевага конкурентної ринкової системи?:
- у тому, що вона забезпечує рівномірний розподіл доходів;
+у тому, що вона забезпечує ефективний розподіл ресурсів економіки;
- у тому, що вона забезпечує стабільність цін;
- у тому, що вона забезпечує максимальний економічний прибуток виробникам.
?
455 Як діє функція суспільного добробуту?:
- агрегує індивідуальні уподобання щодо певних суспільних станів у суспільні уподобання;
- ранжирує індивідуальні розподіли залежно від індивідуальних уподобань;
- є деякою функцією від індивідуальних функцій корисності;
+ всі відповіді правильні.
?
456.Що означає рівновага в моделі суспільного добробуту?:
- те, що межа можливих корисностей є дотичною до найвищої з досяжних суспільних кривих байдужості;
- те, що забезпечується максимальний рівень добробуту всіх учасників розподілу;
- те, що забезпечується Парето-оптимальний стан економіки;
+ всі відповіді правильні.
?
457. Що означає конкурентна рівновага на ринку певного товару?:
- те, що ціна товару одночасно дорівнює граничній цінності продукту для споживачів та граничним витратам його виробництва;
- те, що максимізуються величини надлишків споживачів та виробників;
- те, що забезпечується Парето-ефективний розподіл ресурсів;
+ всі відповіді правильні.
?
458.До яких наслідків призводить встановлення державою ціни нижчої за рівноважну?:
- до збільшення надлишку споживачів, зменшення надлишку виробників, відсутності чистих суспільних втрат;
- до зменшення надлишку споживачів, зміни і можливого збільшення надлишку виробників, виникнення чистих суспільних втрат;
- до збільшення надлишків і споживачів, і виробників;
+ до зменшення надлишку виробників і безповоротних втрат суспільного добробуту.
?
459.Що характеризує недосконалу конкуренцію?:
- сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за вищої ціни, ніж конкурентна;
+ гранична цінність товару для покупців перевищує граничні витрати його виробництва;
- досягається Парето-ефективний розподіл ресурсів;
- сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за нижчих обсягів випуску, ніж конкурентні.
?
460. Який вплив буде мати зростання попиту на картоплю з точки зору аналізу часткової рівноваги?:
- вплив буде на всі ринки, де картопля є виробничим ресурсом;
- вплив буде на всі ринки, де картопля є товаром-замінником;
+ вплив буде тільки на ринок картоплі;
- вплив буде на всі ринки, де картопля є товаром - комплементом.
?
461. Що враховує аналіз загальної рівноваги?:
- дозволяє одночасно відстежувати зміни цін на всіх взаємопов'язаних ринках;
- враховує наявність ефекту зворотного зв'язку;
- враховує взаемозв'язок ринків товарів і ринків ресурсів;
+ всі відповіді правильні.
?
462.Аналізом чого є дослідження загальної рівноваги?:
- рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках;
- рівноваги окремого споживача;
- рівноваги окремої фірми;
+ стану економіки, за якого одночасно забезпечується рівновага попиту та пропонування на всіх ринках товарів і ресурсів.
?
463. Чим характеризується стан загальної рівноваги?:
- забезпечується рівновага на ринках всіх товарів і ресурсів;
- не існує тенденції до зміни попиту чи пропонування;
- встановлюється рівновага всіх фірм та споживачів;
+ всі відповіді правильні.
?
464.Який вплив чинитиме підвищення ціни чаю на ринках кави та кавоварок?:
+ ціни на каву та кавоварки зростуть;
- ціни на каву та кавоварки знизяться;
- ціни на каву зростуть, а на кавоварки знизяться;
- ціни на каву знизяться, а на кавоварки зростуть.
?
465. Як зміняться рівноважні ціни внаслідок зростання доходів населения та впровадження більш продуктивних технологій на багатьох ринках?:
- рівноважні ціни знизяться, а рівноважні обсяги продукції зростуть;
- рівноважні ціни та рівноважні обсяги продукції зростуть;
- рівноважні ціни зростуть, а рівноважні обсяги продукції зменшаться;
+ рівноважні ціни можуть змінитися чи не змінитися, а рівноважні обсяги продукції обов'язково зростуть;
?
466. На яких ринках виникає зміна параметрів рівноваги, що викликана зміною пропонування деякого ресурсу?:
- даного ресурсу та ресурсів - замінників і доповнювачів;
- товарів, у виробництві яких використовується даний ресурс;
- товарів-замінників та доповнювачів тих, ціни яких змінилися внаслідок зміни ціни даного ресурсу;
+ всі відповіді правильні.
?
467. Що є необхідною умовою загальної економічної рівноваги для економіки досконалої конкуренції?:
- необмеженість всіх ресурсів;
- державне регулювання економіки;
+ підтримання умов рівноваги між попитом та пропонуванням на ринках всіх продуктів і ресурсів;
- максимізація корисності для всіх споживачів.
?
468. Як вирішуються проблеми що, як і для кого виробляти у конкурентній ринковій економіці?:
- комітетом з планування економічного розвитку;
- рішеннями виборців;
+ ціновим механізмом;
- урядом.
?
469. Яку перевагу має конкурентний ринковий механізм?:
- забезпечення високого рівня життя;
+ ефективний розподіл ресурсів;
- справедливий розподіл доходів;
- стабільність цін на вільних ринках.
?
470. Яким чином можуть бути вироблені додаткові товари споживчого призначення, якщо ресурси економіки розподілені ефективно?:
- не можуть бути вироблені взагалі;
- можуть бути вироблені, якщо в цьому є потреба;
+ можуть бути вироблені тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших товарів;
- можуть бути вироблені тільки у державному секторі.
?
471. Що є свідченням того, що ресурси економіки розподілені ефективно?:
- можна збільшити виробництво усіх видів товарів та послуг;
- можна збільшити виробництво деяких товарів та послуг без зменшення виробництва всіх інших;
+ збільшення виробництва будь-якого товару можливе лише за рахунок зменшення виробництва хоча б одного іншого;
- всі відповіді правильні.
?
472. Коли державне втручання у функціонування ринкової економіки є обгрунтованим?:
- для прийняття урядом країни програми, спрямованої на посилення регулювання економіки;
- для посилення вимог профспілок щодо підвищення доходів зайнятих;
+ при існуванні численних сфер неспроможності ринку;
- не є обґрунтованим за жодних умов.
?
473. Чим суспільні блага відрізняються від приватних?:
- колективним характером споживання;
- неконкурентністю;
- неможливістю виключення зі споживання;
+ всі відповіді правильні.
?
474. Що може слугувати прикладом суспільного блага?:
+ національна оборона;
- філармонія;
- вища освіта;
- курси англійської мови.
?
475. Що не можна віднести до суспільних благ?:
+ електроенергію;
- маяки;
- протиповіневі захисні споруди;
- міліцію.
?
476. Чому виробництво суспільних благ забезпечується державою?:
+ оскільки властивості суспільних благ унеможливлюють їх гарантоване виробництво приватними фірмами;
- оскільки вигоди від їх виробництва перевищують витрати виробництва;
- оскільки воно супроводжується значними негативними зовнішніми ефектами;
- оскільки на них існує високий споживчий попит, який не здатні задовольнити приватні фірми.
?
477. Чому виробництво суспільних благ відносять до сфер неспроможності ринку?:
- на ринках цих товарів ціна може відхилятися від рівноважної;
+ потреби споживачів у цих благах не набувають форми ринкового попиту;
- виробники суспільних благ отримують субсидії від держави;
- суспільні блага є економічними благами.
?
478. Коли обсяг виробництва суспільних благ є оптимальним?:
- якщо гранична доходність ресурсу, що застосовується у виробництві суспільного блага дорівнює граничним видаткам суспільства, пов'язаним з залученням цього ресурсу;
- якщо граничний виторг суспільства дорівнює граничним витратам виробництва;
- якщо гранична вигода громадян дорівнює граничним витратам суспільства на його виробництво;
+ всі відповіді правильні.
?
479. Що потрібно для оптимізації обсягу виробництва суспільних благ, якщо сукупна гранична готовність громадян платити за суспільне благо перевищує граничні витрати його виробництва?:
+ збільшити обсяг виробництва суспільного блага;
- зменшити обсяг виробництва суспільного блага;
- не змінювати обсягу виробництва суспільного блага;
- знизити граничні витрати виробництва суспільного блага.
?
480. Коли виникає проблема безбілетників?:
- виникає, коли кондуктору складно зібрати плату за проїзд у переповненому громадському транспорті;
+ це пов'язане з тим, що люди не бажають добровільно оплачувати програму, що мае властивості суспільного блага;
- виникає, коли товари, виробництво яких фінансується державою, безоплатно дістаються людям, які мають можливість за них заплатити;
- це пов'язане зі значними витратами, які супроводжують надання суспільних благ.
?
481. Що характеризує зовнішні ефекти?:
- це будь-який вплив виробничої діяльності одного господарюючого суб'єкта на діяльність іншого;
- це цілеспрямований вплив діяльності одного економічного суб'єкта на інших;
+ це будь-який вплив діяльності одного економічного суб'єкта на інших, який не регулюється ринковими механізмами;
- це будь-який вплив природних явищ на господарську діяльність суб'єктів.
?
482. Коли має місце зовнішній ефект?:
- нові товари виробляють з відходів виробництва;
- наслідки виробництва або споживання не були передбачені;
+ виробник не відшкодовує завданої третім особам шкоди і не отримує винагороди за корисні ефекти, що супроводжують його виробництво;
- виробництво чи споживання товару безпосередньо не впливають на третіх осіб, які не беруть участі у купівлі-продажу цього товару.
?
483. Які з цих ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?
+ хімічний комбінат здійснює викиди розчинників, які потрапляють у ґрунтові води;
- ви насаджуєте гарну клумбу на подвір'ї будинку;
- популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі і ціна на них зростає;
- правильні відповіді а) та в).
?
484. Яка з наведених ситуацій може слугувати прикладом негативного зовнішнього ефекту?
- реклама алкогольних напоїв призводить до збільшення попиту на них;
- популярні бойовики спричиняють зростання попиту на послуги тренерів з дзю-до;
+ збільшення споживання алкогольних напоїв призводить до збільшення числа потерпілих від автомобільних аварій;
- всі відповіді правильні
?
485. Чим характеризується забруднення довкілля?:
- є не економічною, а виключно екологічною проблемою;
- слід коригувати за допомогою субсидій фірмам-забруднювачам;
- є прикладом приватних виробничих витрат;
+ є прикладом негативного зовнішнього ефекту.
?
486. Що може слугувати прикладом позитивного зовнішнього ефекту?:
- купівля фермером трактора за зниженою ціною;
- зниження урядом ставки оподаткування прибутку фірм;
+ збільшення урожаю, одержаного фермером, за рахунок меліоративної системи, встановленої його сусідом;
- надання урядом субсидій виробникам сільськогосподарської продукції.
?
487. Які наслідки для суспільства мають позитивні зовнішні ефекти?:
- вдосконалення загальнодержавної системи статистичного обліку та інформації;
- розширення фундаментальних наукових досліджень;
- скорочення державних витрат на утримання органів правопорядку;
+ правильні відповіді а) і б).
?
488. Коли виникає негативний зовнішній ефект?:
+ коли міська влада дає дозвіл на відкриття повітряних коридорів для пасажирських літаків над житловими масивами;
- коли ви з задоволенням готуєтесь до іспиту з "Мікроекономіки" під гучний реп, що лунає з кімнати сусіда;
- коли реклама тютюнових виробів призводить до збільшення попиту на них і поширення шкідливої звички;
- правильні відповіді а) і в).
?
489. У якій з наведених ситуацій виникає позитивний зовнішній ефект?
- професор університету отримав пільгову санаторну путівку;
+ всім викладачам та студентам університету зроблені щеплення проти грипу;
- в університетській їдальні студенти мають можливість харчуватися за зниженими цінами;
- всі відповіді правильні.
?
490. Уякому випадку має місце позитивний зовнішній ефект?:
+ виробництва спортивних товарів;
- зниження витрат фірми на виробництво спорттоварів при збільшенні обсягу їх випуску;
- виробництва і продажу будь-якого товару на досконало конкурентному ринку;
- зниження цін спорттоварів у разі продажу їх на досконало конкурентному ринку.
?
491.Що вироблятимуть приватні фірми, якшо виробництво певного товару супроводжується негативними зовнішніми ефектами?:
- надто мало цього товару за надто низькою ціною;
- надто багато цього товару за надто високою ціною;
+ надто багато цього товару за надто низькою ціною;
- надто мало цього товару за надто низькою ціною.
?
492. До яких змін у діяльності приватних фірм призводять позитивні зовнішні ефекти?:
- виробляють товар у надмірній кількості і призначають низькі ціни;
- виробляють товар у надмірній кількості і призначають необґрунтовано високі ціни;
+ виробляють товар у недостатній кількості і призначають високі ціни;
- не виробляють взагалі.
?
493. Що не належить до методів корекції зовнішніх ефектів?:
- оподаткування;
- субсидування;
- встановлення прав власності;
+ ринкове ціноутворення.
?
494. Що найкраще характеризує позицію економістів шодо контролю за забрудненням довкілля?:
- всі форми забруднення довкілля слід усунути;
- программи уряду, спрямовані на зменшення забруднення мають нульову альтернативну вартість;
+ забруднення треба знизити до рівня, за якого граничні суспільні витрати на контроль за забрудненням дорівнюють граничним суспільним вигодам від нього;
- контроль за забрудненням повинен грунтуватися на порівнянні суспільних сукупних, а не граничних вигод і витрат.
?
495. Які наслідки буде мати ситуація, коли виробництво певної продукції супроводжується значними зовнішніми вигодами і внаслідок державного коригування ринкової ситуації вони будуть враховані?:
- приватні фірми почнуть виходити з галузі;
+ кількість виробленої продукції зросте;
- кількість виробленої продукції скоротиться;
- ціна продукції знизиться.
?
496. Що впливає на кінцевий результат переговорів двох приватних власників шодо компенсації шкідливого впливу виробничої діяльності одного на діяльність іншого?:
- рівень витрат виробництва учасників переговорів;
- рівень технологій виробництва учасників переговорів;
+ точність оцінки втрат і вигод кожного з учасників;
- всі відповіді правильні.
?
497. Як ви будете діяти, керуючись положеннями теорії прав власності, коли ваш сусід заважає вам відпочивати, влаштовуючи гучні музичні вечірки?:
- перед сном заткнете вуха ватою, щоб нічого не чути;
- спробуєте розібратися з сусідом з позиції сили;
- звернетесь зі скаргою до дільничного міліціонера;
+ запропонуєте допомогу у придбанні аудіокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час.
?
498. Що характеризує трансакційні витрати?:
- додаткові витрати фірм, пов'язані з реалізацією виробленої продукції;
- додаткові витрати держави, пов'язані з регулюванням економічної діяльності ринкових суб'єктів;
+ додаткові витрати фірм, пов'язані зі встановленням прав власності та заходами, спрямованими на зменшення втрат від зовнішніх ефектів;
- альтернативні витрати помилкового вибору фірм чи держави.
?
499. Прикладом чого є прийняття урядом антимонопольного законодавства ?:
- державного забезпечення виробництва суспільних благ;
+ забезпечення правової основи функціонування ринкової системи;
- державного невтручання у функціонування ринкового механізму;
- коригування зовнішніх ефектів, спричинених монополіями.
?
500. Які подіі можуть викликати неспроможність державної влади ?::
- нераціональної поведінки економічних суб'єктів;
+ лобіювання політичних рішень;
- неефективного розподілу ресурсів суспільства за умов монополізації виробництва;
- існування галузей зі зростаючими витратами виробництва.

13PAGE 15


13PAGE 148115
15

Приложенные файлы

  • doc 262389
    Размер файла: 593 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий