Цивільний процес РАБ. ПРОГР УКР-2011


Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту України
Донецький національний
університет
Економіко-правовий
факультет
Кафедра цивільного права та процесу
Робоча програма
з курсу «Цивільний процес»
(для студентів спеціальності «Правознавство»
денної форми навчання)
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри цивільного права та процесу
протокол №10 від 15 червня 2011р.


Донецьк 2011


ББК
Робоча програма за курсом «Цивільний процес» (для студентів спеціальності «Правознавство» денної форми навчання) / Уклад. М.В. Амельченко, Д.В. Дрейзіна, Д.О. Лісова. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 91с.
Робоча програма містить тематичний план і зміст курсу по темах модулів, методику оцінювання знать студентів, завдання для виконання самостійної роботи, тематику курсових і дипломних робіт, нормативні акти і літературу за курсом, контрольні питання до заліку й іспиту.


Укладачі: М.В. Амельченко, доцент
Д.В. Дрейзіна, ст.. викладач
Д.О. Лісова, асистентВід. за випуск: О.С. Янкова, зав. кафедрою, к.ю.н.

© Амельченко М.В., Дрейзіна Д.В., Лісова Д.О., 2011
© Донецький національний університет, 2011ЗМІСТ

Вступ 4
Тематичний план дисципліни 5
Зміст програми за темами 11
План практичних занять і завдання до них 18
Організація самостійної роботи студента 58
Критерії оцінки самостійної роботи студентів 77
Організація поточного, модульного, підсумкового
контролю знать 78
Критерії оцінювання знань 79
Тематика курсових робіт 84
Тематика дипломних робіт 85
Контрольні питання до заліку 86
Контрольні питання до іспиту 88
ВСТУП
1.Опис
Зміст курсу «Цивільний процес» розкривається в наступних 28 темах у чотирьох модулях.
Модуль 1. Загальні положення цивільного процесу та правового статусу учасників процесу
Цивільне процесуальне право і цивільний процес;
Принципи цивільного процесуального права;
Цивільні процесуальні правовідносини;
Сторони в цивільному процесі;
Треті особи в цивільному процесі;
Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб;
Представництво в суді;
Процесуальні строки.
Модуль 2 . Загальні положення цивільного процесу
Судові витрати;
Доказування і докази в цивільному процесі;
Заходи процесуального примусу;
Цивільна юрисдикція;
Підсудність цивільних справ;
Позов і його елементи.
Модуль 3. Види проваджень, стадії і їх характеристика
Відкриття провадження у справі;
Провадження у справі до судового розгляду;
Судовий розгляд;
Заочний розгляд справи;
Наказне провадження;
Окреме провадження;
Відновлення втраченого судового провадження;
Провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб.
Модуль 4. Судові рішення, їх перегляд і виконання
Судове рішення;
Апеляційне провадження;
Касаційне провадження;
Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’язку з ново виявленими обставинами;
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів;
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень та рішень інших органів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС" ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


Найменування тем
Кількість годин

п/п

Лекції
практичні
СРС

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ

1
Цивільне процесуальне право і цивільний процес
2
2
2

2
Принципи цивільного процесуального права
2
2
2

3
Цивільні процесуальні правовідносини
2
2
2

4
Сторонни в цивільному процесі
4
4
4

5
Треті особи в цивільному процесі
2
2
2

6
Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
2
2
2

7
Представництво в суді
3
3
4

8
Процесуальні строки
1
1
1

МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

9
Судові витрати
2
4
2

10
Доказування і докази в цивільному процесі
8
6
4

11
Заходи процесуального примусу
1
1
1

12
Цивільна юрисдикція
1
1
1

13
Підсудність цивільних справ
2
2
2

14
Позов і його елементи
4
4
4

ЗАГАЛОМ за 1 семестр
36
36
33

МОДУЛЬ 3. ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ, СТАДІЇ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

15
Відкриття провадження у справі
2
1
1

16
Провадження у справі до судового розгляду
2
1
2

17
Судовий розгляд
4
4
4

18
Заочний розгляд справи
2
1
2

19
Наказне провадження
2
1
2

20
Окреме провадження
4
2
4

21
Відновлення втраченого судового провадження
1
-
1

22
Провадження у цивільних справах за участью іноземних осіб
1
-
3

МОДУЛЬ 4. СУДОВІ РІШЕННЯ, ЇХ ПЕРЕГЛЯД І ВИКОНАННЯ

23
Судове рішення
4
2
4

24
Апеляційне провадження
4
2
4

25
Касаційне провадження
4
2
2

26
Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами
2
-
2

27
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
1
-
1

28
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень та рішень інших органів
1
-
2

ЗАГАЛОМ за 2 семестр
34
16
34


ЗАГАЛОМ:
70
52
67
2. Рівень дисципліни «Цивільний процес»

На початку вивчення дисципліни «Цивільний процес» студенти повинні володіти знаннями з теорії держави та права, цивільного права, сімейного права, трудового права, житлового права, вміти здійснювати обґрунтований аналіз юридичних норм, тлумачити правові норми, аргументувати правові рішення за конкретними юридичними справами. При підготовці до занять з цивільного процесу студенти можуть використовувати до всіх тем курсу Цивільно-процесуальний кодекс.

При вивченні всіх тем рекомендується використовувати навчальну литературу, яка вказана у Робочій программі дисципліни «Цивільний процес», Навчально методичних матеріалах з курсу «Цивільний процес» для студентів спеціальності «Правознавство»:
Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N930. - Ст.141 (зі змінами та доповненнями).
Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 6ерезня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N~ 40. - Ст.492 (3i змінами та доповненнями).
Про судоустрій i статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 року // Офіційний вісник України. - 2010. - N955. - Ст.1900 (зі змінами та доповненнями).
Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 року. - Відомості Верховної Ради України. - 2006. - N915. - Ст.128 (зі змінами та доповненнями).
Про прокуратуру: Закон України від 5.02.1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793 (зі змінами та доповненнями).
Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1993 року // Відомості Верховні Ради України .- 1993. - № 9. - Ст. 62 (зі змінами та доповненнями).
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 року // Голос України. - 1994. - 24 квітня (зі змінами та доповненнями).
Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 6ерезня 1998 року // Голос України. - 1998. - 21 квітня.
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N924. - Ст.207 (3i змінами та доповненнями).
Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01 1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1993. - N913 (зі змінами та доповненнями).
Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 Т. / За заг. ред. В.Ф. Бойка. - К.: А.С.К., 2000. - Т.1. - 328 с.
Амельченко М.В. Гражданский процесс: Учеб. посо6ие. - Донецк: Вебер, 2008. - 320 с.
Васильев С.В. Гражданский процесс: Учеб. пособие. - Изд. 2-е. - Харьков: Одиссей, 2007. - 511с.
Васильев С.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. - Х.: ТОВ « Одісей», 2008. - 480с.
Гражданский процесс: Учебник для Вузов / Е.А. Борисова, С.А.Иванова, Е.В.Кудрявцева и др., под ред. М.К.Треушникова. - 2- е изд., перера6. и доп. - М.: Городец, 2007. - 783 с.
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право: Навч. посіб. для вузів. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 325 с.
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основые институты / Т.В.Сахнова. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 696С.
Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2007. - 281 с.
3ейкан Я.П. 3ахист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ, 2008. - 488с.
Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. - 624с.
Чорнооченко С. І. Цивільний процес Украіни: Навч. посіб. для студ. вузів / М-во Внутр. Справ України. - 2-ге вид., переробл. i допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 472с.
Цивільний процес: Навч. Посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О.Стефанчук та ін.; 3а заг. ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005. - 293с.
Цивільне процесуальне право України: Навч. Посібник / 3а заг. ред. С.С.Бичковоі. - К.: Атіка, 2006. - 348с.
Фурса С.Я., Щербак С.В., Евтушенко О.І. Цивільний процес України: Про6леми i перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 с.
гражданский процесс: Уче6ник / Под ред. проф.. Комарова В.В. - Х.: ООО « Одиссей», 2001. - 704с.
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 208с.
Застосування судами цивільного i цивільного процесуального законодавства / 3а заг. ред П.І. Шевчука. - К.: Ін Юре, 2002. - 416 с.
Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные про6лемы. - СПб.: Издательский Дом С.-Петеб. гос. ун-та, Издательство юрид. факультета С.-Петеб. гос. ун-та, 2005. - 672с.
Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (Складання судових процесуальних документів).- Харків: Х-в юридичний, 2005. - 640с.
Васильев С.В. Энциклопедия гражданского процесса. - Х.: Харьков юридический, 2009. - 816с.
Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за заг. ред. С.Я.Фурси]. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. - 848с.
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч.посібник / О.О. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 360с.
Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 1 Под ред М.К. Треушникова. - М.: Издательский Дом «Городец», 2010. - 816с.
Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. - 944с.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посі6ник / 3а заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. - 1088с.
Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С Бичковді. - К.: Атіака, 2009. - 760с.

Ресурси Інтернет

Сайт Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сайт державного комітета у справах сім’ї та молоді
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сайт Верховного Суду України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сайт Міністерства іноземних справ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Українсько-європейський консультаційний центр з питань законодавства
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Інститут порівняльного права
http://www.comparativelaw.kiev.ua

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок при вивченні цивільного процесуального законодавства, судової практики і вирішенні практичних задач у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах; вміння використовувати процесуальні засоби захисту порушених прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави.
Завдання: вивчення теорії цивільного процесуального права; вивчення джерел цивільного процесуального права та практики їх застосування; набуття вмінь використовувати цивільно-процесуальні нормативні акти, аналізувати практичні ситуації, приймати й обґрунтовувати рішення, проводити окремі процесуальні дії, складати процесуальні документи.

3. Навчальна дисципліна «Цивільних процес» є обов’язковою дисципліною.

4. Викладацький склад.
До викладання дисципліни «Цивільний процес» залучені:
1) Амельченко Марія Василівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. юрид. наук, доцент;
2) Алексєєва Юлія Сергіївна - старший викладач кафедри цивільного права та процесу;
4) Дрейзіна Дар’я Володимирівна – старший викладач кафедри цивільного права та процесу;
5) Лісова Дар’я Олександрівна – асистент кафедри цивільного права та процесу;
6) Правдиченко Аліна Анатоліївна - асистент кафедри цивільного права та процесу.

5. Методика викладання, форми та методи навчання
При викладенні дисципліни «Цивільний процес» застосовується методика проблемного навчання, евристичне навчання, модульно-рейтингова система навчання. Навчання за курсом «Цивільний процес» відбувається у формах лекцій, практичних занять, дискусій з проблемних питань цивільного процесу, застосовуються інтерактивні методи викладання дисципліни: мозкові атаки, рольові ігри, кейс-метод, метод візуалізації, сенкан тощо.
6.Мова викладання – українська, російська.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»
ЗА ТЕМАМИ

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ

Тема 1. Цивільне процесуальне право та цивільний процес
Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Значення цивільного процесуального права.
Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, кримінально-процесуальним, господарсько-процесуальним правом, іншими галузями права.
Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні норми, їх структура, дія в часі та у просторі.
Поняття цивільного процесу, його задачі. Види цивільного судочинства та стадії цивільного процесу.
Сутність, основні риси цивільної процесуальної форми.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Система принципів цивільного процесуального права.
Класифікація принципів цивільного процесуального права. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права.
Загальноправові принципи та їх реалізація в цивільному процесі.
Міжгалузеві, галузеві принципи та принципи інституту судового розгляду.

Тема 3. Цивільні процесуальні відносини
Поняття цивільних процесуальних правовідносин та їх особливості. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність.
Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Особи, які приймають участь по справі, інші учасники цивільного процесу як суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
Об'єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Тема 4. Сторони у цивільному процесі
Поняття сторін у цивільному процесі. Їх ознаки. Процесуальні права та обов'язки сторін.
Процесуальна співучасть. Види співучасті. Процесуальні права й обов'язки співучасників.
Поняття належної й неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони.
Процесуальне правонаступництво (поняття та підстави виникнення). Порядок вступу в процес правонаступника та його правове положення Відмінності правонаступництва від заміни неналежної сторони.

Тема 5. Треті особи у цивільному процесі
Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види.
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Підстави та процесуальний порядок вступу їх у справу. Процесуальні права й обов'язки третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги. Відмінність третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги, від співпозивачів.
Треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Підстави та процесуальний порядок залучення до участі у справі або вступу їх в справу. Процесуальні права й обов'язки третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог. Їх відмінності від співпозивачів і співвідповідачів.

Тема 6. Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Задачі участі прокурора в цивільному процесі.
Підстави й форми участі прокурора у всіх стадіях цивільного процесу.
Процесуальне положення прокурора. Його права та обов'язки.
Підстави й форми участі в цивільному процесі органів державної влади й органів місцевого самоврядування. Їх процесуальні права та обов'язки.
Особливості участі в цивільному процесі органів опіки та піклування, податкових органів, органів соціального захисту населення, житлових органів. Відмінність органів державної влади й органів місцевого самоврядування, від інших осіб, які беруть участь у справі (прокурора, представників, третіх осіб) та інших учасників процесу (експертів, спеціалістів).

Тема 7. Представництво в суді
Поняття і значення судового представництва. Види представництва в суді.
Повноваження представника в суді (обсяг прав, оформлення).
Процесуально-правове положення представника в суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному провадженні, у провадженні по перегляду судового рішень Верховним Судом України та у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Тема 8. Процесуальні строки
Поняття процесуальних строків, їх види. Значення процесуальних строків.
Порядок числення процесуальних строків. Продовження і відновлення пропущеного процесуального строку.


МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тема 9. Судові витрати
Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Судовий збір: поняття, види, порядок сплати, звільнення від сплати.
Витрати, пов'язані з розглядом справи, їх види. Розподіл судових витрат між сторонами.

Тема 10. Докази та доказування
Поняття та мета судового доказування. Елементи судового доказування. Поняття судових доказів та їх класифікація. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. Розподіл між сторонами обов'язків по доказуванню.
Належність та допустимість доказів.
Види засобів доказування та їх характеристика. Пояснення сторін і третіх осіб. Показання свідків, процесуальний порядок допиту свідків, права й обов'язки свідків. Письмові докази, поняття, класифікація, порядок дослідження й оцінки. Речові докази, поняття, порядок дослідження, огляд на місці. Поняття і види експертизи, порядок призначення експертизи. Висновок експерта, його зміст. Процесуальні права й обов'язки експерта.
Судові доручення щодо збирання доказів. Процесуальний порядок оформлення і виконання судового доручення.
Забезпечення доказів. Підстави до забезпечення доказів.

Тема 11. Заходи процесуального примусу
Поняття, підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

Тема 12. Цивільна юрисдикція
Поняття цивільної юрисдикції, її види. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів в порядку позовного, наказного та окремого провадження.
Розмежування компетенції судів загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судів.
Компетенція третейських судів по розгляду цивільних справ.

Тема 13. Підсудність цивільних справ
Поняття підсудності цивільних справ, відмінність від цивільної юрисдикції.
Родова підсудність.
Територіальна підсудність, її види. Підсудність справ на вибір позивача. Виключна підсудність. Підсудність кількох вимог, пов’язанно між собою. Порядок передачі справи з одного суду до іншого.
Наслідки порушення правил підсудності.

Тема 14. Позов і його елементи
Поняття й сутність позовного провадження. Поняття позову, його елементів. Види позовів.
Заперечення відповідача проти позову. Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічного позову, порядок його пред'явлення.
Об'єднання і роз'єднання позовних вимог.
Зміни в позовному спорі.
Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову. Процесуальні питання, пов'язані з забезпеченням позову.


МОДУЛЬ 3. ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ, СТАДІЇ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тема 15. Відкриття провадження у справі
Право на позов. Передумови права на пред'явлення позову й умови реалізації права на пред'явлення позову.
Позовна заява як процесуальна форма позову, її зміст. Порядок пред'явлення позову.
Прийняття позовної заяви. Підстави відмови у відкритті проваджння у справі. Правові наслідки повернення позовної заяви, залишення її без руху, відмови у відкритті проваджння у справі.
Процесуальне оформлення відкриття проваджння у справі.

Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду
Мета і значення провадження у справі до судового розгляду.
Попереднє судове засідання: процесуальний порядок, дії судді у попередньому судовому засіданні, їх процесуальне оформлення.
Судові виклики і повідомлення.

Тема 17. Судовий розгляд
Значення стадії судового розгляду. Частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Наслідки неявки до суду осіб, які викликані у судове засідання. Відводи суддів та інших учасників процесу.
Розгляд справи по суті. Дослідження доказів. Судові дебати. Прийняття та проголошення судового рішення.
Тимчасове зупинення судового розгляду: відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі.
Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду. Відмінності закриття провадження у справі від залишення заяви без розгляду.
Фіксування цивільного процесу.

Тема 18. Заочний розгляд справи
Умови і порядок проведення заочного розгляду справи.
Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення. Порядок і строк подання подачі заяви про перегляд заочного рішення.
Форма і зміст заочного рішення. Законна сила заочного рішення.
Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування й оскарження заочного рішення.

Тема 19. Наказне провадження
Поняття, сутність і значення судового наказу. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ. Форма і зміст судового наказу.
Порядок видачі та скасування судового наказу. Законна сила судового наказу.

Тема 20. Окреме провадженя
Поняття і сутність окремого провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства. Ознаки окремого провадження.
Порядок розгляду справ окремого провадження. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною і відновлення цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, про усиновлення.
Встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Визнання спадщини відумерлою.
Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.
Розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Тема 21. Відновлення втраченого судового провадження
Порядок відновлення втраченого судового провадження. Підсудність та зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження. Наслідки недотримання вимог до змісту заяви.
Підстави відмовлення у відкритті провадження у справі чи залишення заяви без розгляду. Порядок розгляду і вирішення справи про відновлення втраченого судового провадження.

Тема 22. Провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб
Цивільні процесуальні права та обов’язки іноземних громадян і осіб без громадянства.
Підсудність судам України цивільних справ у спорах за участю іноземних осіб.
Позови до іноземних держав. Виконання судових доручень іноземних судів.
Судові доручення судів у справах за участю іноземних осіб.


МОДУЛЬ 4. СУДОВІ РІШЕННЯ, ЇХ ПЕРЕГЛЯД І ВИКОНАННЯ

Тема 23. Судові рішення
Поняття, значення і види судових рішень.
Зміст судових рішень. Відмінність рішення суду від ухвали.
Вимоги, які пред’являються до рішення суду. Усунення недоліків рішення суду. Законна сила рішення суду. Негайне виконання рішення суду.
Поняття та види ухвал суду першої інстанції. Законна сила ухвали суду. Окремі ухвали суду. Їх зміст і значення.

Тема 24. Апеляційне провадження
Загальна характеристика апеляційного провадження.
Право апеляційного оскарження і порядок його здійснення. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги.
Підготовка розгляду справи в апеляційній інстанції. Порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції.

Тема 25. Касаційне провадження
Сутність і значення перегляду рішень суду, ухвал у касаційному порядку. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги.
Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Попередній розгляд справи.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Підстави для скасування судових рішень у касаційному порядку.

Тема 26 Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами
Підстави, строк і порядок подання заяв про перегляд судових рішень. Вимоги до заяви. Порядок розгляду справ. Повноваження Верховного Суду України.
Підстави перегляду і строки подання заяви про перегляд у зв’язку з новивиявленими обставинами. Форма і зміст заяви. Порядок розгляду заяви про перегляд рішення.

Тема 27. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
Сутність і значення провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Строк, форма і зміст скарги.
Процесуальний порядок розгляду справи про оскарження рішень третейських судів.

Тема 28. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень та рішень інших органів
Характеристика місця виконавчого провадження в системі цивільного процесуального права.
Порядок видачі виконавчого листа або судового наказу та їх дубліката.
Порядок поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
Термін і порядок відстрочки і розстрочки виконання, зміни чи способу і порядоку виконання рішення.
Судовий контроль за виконанням судових рішень.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДО НИХ
МОДУЛЬ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ
Тема 1. Цивільне процесуальне право та цивільний процес

1. Поняття цивільного процесуального права як галузі права.
2. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.
3. Джерела цивільного процесуального права.
4. Суть і значення цивільної процесуальної форми.
5. Види цивільного судочинства і стадії цивільного процесу.
Практичні завдання

Завдання 1. Скласти схему взаємодії цивільного процесуального права з іншими галузями права України.
Завдання 2. Проаналізувати архівні матеріали цивільних справ та виявити застосування різних джерел цивільного процесуального права при розгляді цивільних справ, визначити вид цивільного судочинства по кожній справі.


Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.
2. Класифікація принципів цивільного процесуального права.
3. Загальноправові принципи та їх реалізація в цивільному процесі.
4. Міжгалузеві, галузеві принципи і принципи інституту судового розгляду.

Практичні завдання

Завдання 1. Леонов звернувся до суду з позовом про відновлення його на роботі, де вказав, що документи, якими він може довести незаконність його звільнення по скороченню чисельності штату, йому на руки не видають, і заявив клопотання, щоб суд їх запросив у відділі кадрів. Суддя відмовив йому в клопотанні, пояснив це тим, що суд не збирає докази по цивільних справах.
Проаналізуйте дії судді. Які принципи цивільного процессу були ним порушені? Розкрийте зміст цих принципів, посилаючись на закон.
Завдання 2. Суд розглядав у судовому засіданні справу про розподіл спільно нажитого майна між колишнім подружжям. Позивач просив суддю перенести судове засідання на іншу дату для того, щоб укласти договір з адвокатом, який буде представляти його інтереси в ході розгляду справи. Відповідачка заперечувала проти відкладення слухання справи на інший день, пояснив, що в неї немає коштів для наймання адвоката. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін. Суддя відмовив позивачу в задоволенні його клопотання про відкладення слухання справи, мотивуючи це тим, що перенос слухання справи порушить принцип рівноправності сторін, і процес буде несправедливим по відношенню до відповідачки.
Висловіть своє судження щодо дії принципів рівності і рівноправності сторін. Чи правильні дії суду?
Завдання 3. У суді Київського району м.Донецьку слухалася цивільна справа за позовом водія Маркеляна до АТП №1145 про поновлення на роботі.
У судовому засіданні позивач заявив клопотання про відкладення справи та переклад з української на вірменську мову наказу і доповідних записок начальника колони, які стали підставою для видання наказу про звільнення. Маркелян пояснив, що проживає у селі, в якому більшість людей у побуті спілкується вірменською мовою, він краще розуміє зміст документів рідною мовою ніж українською.
Представник автобази заперечив проти клопотання позивача, мотивуючи тим, що його задоволення тільки перешкодить правильному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілкуються українською мовою. Суд видалився для ухвалення рішення.
З огляду на норми ЦПК, визначте зміст якого принципу варто розкрити при вирішенні приведеної правової ситуації. Дайте правову оцінку діям суду, позивача в даному випадку.
Завдання 4. Вкажіть, за якими категоріями цивільних справ Цивільний процесуальний кодекс України передбачає колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції.
Завдання 5. Вкажіть кількісний склад суду при розгляді цивільних справ в апеляційному та касаційному провадженні. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на закон.
Завдання 6. Проаналізуйте ст. 129 Конституції України. Вкажіть принципи цивільного процесу. Знайдіть їх закріплення в ЦПК України.


Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості.
Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

Практичні завдання

Завдання 1. Неповнолітній Кулькін у віці 15 років звернувся до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав свого батька П. Кулькіна.
Чи може суд відмовити неповнолітньому в прийнятті позовної заяви. Відповідь обґрунтуйте посиланням на відповідну норму закону.
Завдання 2. Гришин, який був визнаний у судовому порядку недієздатним рішенням суду від 10.03.08р., звернувся до суду з позовною заявою про розподіл спадкового майна.
Чи може суд відмовити в прийнятті позовної заяви і за якими підставами?
Завдання 3. Семенов видав своїй другій дружині Семеновій розписку в тім, що він при оформленні заповіту на приналежне йому майно не згадає в ньому дітей від свого першого шлюбу. Через рік після цього Семенов умер. У його заповіті, засвідченому нотаріальною конторою, передбачалося, що все належне йому майно він заповідає в рівних частках дітям від першого шлюбу – 20-літній дочці і 16-літньому сину. Семенова звернулася до суду з позовом про визнання цього заповіту недійсним до дочки й сина померлого, посилаючись на те, що при його укладанні спадкодавець порушив угоду, що відбулася між заповідачем і Семеновою, яка закріплена виданою ним розпискою.
Дайте визначення змісту правоздатності громадян. Чи має юридичну силу угода між спадкодавцем і його другою дружиною? Укажіть, хто буде виступати на стороні відповідача.
Завдання 4. Тамберидзе довгий час перебував у фактичних шлюбних відносинах з Агєєвою, у них народилася дитина. У зв'язку з тим, що Тамберидзе залишив родину і не надає кошти на зміст дитини Агєєва звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів. Так як відповідач не володів мовою, на якому велося судочинство, а знайти перекладача не вдалося, Агєєва, частково володіючи грузинською мовою, погодилася на пропозицію суду переводити для відповідача зміст процесуальних дій. Відповідач не заперечував проти цього. Суд розглянув справу та прийняв рішення про задоволення позову.
Вкажіть, яке процесуальне положення займає Тамберидзе й Агєєва. Чи може Агєєва здійснювати функції перекладача? Поясніть, у чому відмінність осіб, що беруть участь у справі, від інших учасників процесу?
Завдання 5. Проаналізував архівні матеріали цивільних справ, виявити цивільну процесуальну правоздатність і дієздатність сторін і наявність документів, що підтверджують повноваження їх представників.

Тема 4. Сторони у цивільному процесі

1. Поняття сторін. Їх процесуальні права та обов'язки.
2. Процесуальна співучасть.
3. Заміна неналежного відповідача.
4. Процесуальне правонаступництво.

Практичні завдання

Завдання 1. Ляхов звернувся до суду з позовом до Ганенко про про повернення боргу, але в залі судового засідання він від позову відмовився. Чи мав позивач право відмовитися від заявленого позову? Що повинен зробити суддя в даному випадку? Відповідь мотивуйте посиланням на закон.
Завдання 2. Григоренко зернувся до сина з позовом про сплату аліментів на його утримання як непрацездатний. Готуючи справу до розгляду, суд виявив, що в Григоренко є ще повнолітня дочка від першого шлюбу. На утримання дочки Григоренко сплачував аліменти.
Чи можна дочку залучити у процес по даній справі? У якості кого? Чи буде в даному випадку процесуальна співучасть? Назвіть види процесуальної співучасті і приведіть приклади обов'язкової співучасті відповідачів.
Завдання 3. Підлітки Смирнов (13 років), Петров (15 років) і Юрченко (18 років) пасли табун коней, що належить ФГ "Світанок". Тракторист Ілюхін, який їхав на мотоциклі по шосе, зіштовхнувся з конем із табуна, який переходив дорогу, потерпів аварію, оскільки втратив керування й одержав сильні ушкодження. Ілюхін пред'явив позов про відшкодування збитків до Смирнова, Петрова і Юрченко, посилаючись на те, що вони винні у тому, що кінь відбився від табуну.
У судовому засіданні було встановлено, що мотоцикл належав ТОВ "Лукомор'я". Ілюхін, будучи працівником ТОВ "Лукомор'я", мав доступ до гаражу, узяв його без дозволу. Крім того, було встановлено, що Смирнов замінював у цей день свого батька, який працював пастухом у ФГ "Світанок".
Дайте поняття належної й неналежної сторони. Визначте коло осіб, що беруть участь у справі?
Завдання 4. Морозова звернулася до суду з позовом до Базова про захист авторського права, посилаючись на те, що відповідач, будучи редактором газети, надрукував її статтю, змінив при цьому без її згоди назву статті, а також виключив частину тексту. Визначте вид позову, з яким звернулася Морозова. Хто є належним відповідачем у справі? Вкажіть порядок його вступу в процес по справі.
Завдання 5. Михайлова звернулася з позовом про виселення її колишнього чоловіка в зв'язку з неможливістю сумісного проживання. У судовому засіданні позивачка померла від інсульту. За клопотанням представника позивачки суд виніс ухвалу про її заміну правонаступником - повнолітнім сином Михайлової, який проживав разом із батьками.
Чи законна ця ухвала суду? Хто може бути процесуальним правонаступником? У чому різниця вступу в процес правонаступника і заміни неналежної сторони?
Завдання 6. Під час слухання справи за позовом дочки Романенко О. до своєї матері Романенко Г. про розподіл спадкоємного майна відповідачка померла від інфаркту міокарду.
Яку процесуальну дію повинен зробити суддя в цьому випадку? Чи може дочка померлої виступати в якості правонаступника відповідачки?
Завдання 7. Робота з архівними матеріалами цивільних справ:
1) ознайомтеся з матеріалами справи. Визначите, чи приймали участь у справі належні сторони;
2) вкажіть, які загальні і спеціальні права були реалізовані сторонами в ході розгляду справи.

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі

1. Поняття третіх осіб та їх види.
2. Права та обов’язки третіх осіб.
3. Відмінність третіх осіб від співучасників.

Практичні завдання

Завдання 1. Овчаренко, керуючи автомобілем, який належав його батьку на праві власності, розбив біля бордюру дороги мотоцикл Козлова. Після чого Козлов звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків в зв'язку з ремонтом мотоцикла.
Визначте коло осіб, які беруть участь у процесі по даній справі. Вкажіть їх правове положення: а) син мав доручення на керування автомобілем; б) син без доручення батька керував автомобілем.
Завдання 2. Через місяць після покупки мобільного телефону до Мусіна був пред'явлений позов Терьохіним з вимогою про повернення телефону. У позовній заяві він послався на те, що саме даний мобільний телефон був викрадений у нього, про що він у свій час заявив в органи внутрішніх справ, однак викрадача знайдено не було. При зверненні до оператора зв'язку телефон був запеленгований і працівники міліції визначили його місцезнаходження у відповідача. При підготовці справи до судового розгляду суддя викликала Мусіна, у бесіді з яким з'ясувалося, що він придбав телефон у магазині як такий, що був у вживанні, а власником магазина є Вєтров. Ця обставина дала підстави судді залучити в процес Вєтрова як відповідача.
Обґрунтуйте правильність дій судді. Визначите процесуальне положення всіх осіб, які беруть участь у справі.
Завдання 3. Наведіть приклади вступу в цивільну справу третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору. У чому різниця між ними і співвідповідачами?
Завдання 4. Петренко звернувся до заводу будівельних матеріалів з позовом про поновлення на роботі в зв'язку з незаконним переведенням на іншу роботу.
Кого суд може залучити як третю особу на стороні відповідача, яка мета її участі в процесі? Назвіть її права та обов'язки?


Тема 6. Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

1. Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі.
2. Права й обов'язки прокурора в цивільному процесі.
3. Форми участі в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
4. Права й обов'язки органів державної влади і місцевого самоврядування, як осіб, що беруть участь у цивільній справі.

Практичні завдання

Завдання 1. Куйбишевський суд м. Донецька задовольнив позов Матюхіної про поновлення її на роботі і виплаті заробітної плати за час вимушеного прогулу. Відповідачем у справі Матюхіної було державне підприємство. Питання про відшкодування збитків державному підприємству в зв'язку з виплатою коштів за час вимушеного прогулу в суді не розглядався.
Які міри може почати прокурор для захисту майнових інтересів даного підприємства? Відповідь мотивуйте посиланням на закон.
Завдання 2. Прокурор Калінінського району м. Донецька звернувся до суду з позовом до Орлової М.Н. в інтересах Орлова Т.Г. про визнання їх шлюбу недійсним. У судовому засіданні прокурор відмовився від заявленого позову. Суд зупинив провадження по справі. Орлов Т.Г. наполягав на слуханні справи.
Чи має прокурор право відмовитися від позову? Які наслідки цієї відмови в даному випадку? Відповідь мотивуйте посиланням на закон.
Завдання 3. Прокурор Київського району м. Донецька звернувся з позовом в інтересах Юдиної про відшкодування збитків в зв'язку зі смертю годувальника до АТП № 2131. Юдина в судовому засіданні від позову відмовилася.
Яке процесуальне положення прокурора в даному процесі? Чи може суд припинити провадження по справі в даному випадку?
Завдання 4. Новіков А.М. знаходився в зареєстрованому шлюбі з Новіковою Л.Б., яка вмерла після народження дитини. Дитину забрала до себе бабуся - мати померлої Новікової Л.Б. Батько дитини звернувся до бабусі з позовом про відібрання дитини.
Який орган повинен брати участь у процесі по даній справі? У чому полягає його роль у процесі?
Завдання 5. Коваленко звернулася до суду із заявою про визнання її чоловіка обмежено дієздатним у зв'язку зі зловживанням алкогольних напоїв. Представник якого органа повинен брати участь у даному процесі? У чому полягає його роль у цьому процесі? Які процесуальні права і обов'язки він має?


Тема 7. Представництво в суді

Поняття судового представництва.
Підстави і види судового представництва.
Повноваження представника в суді і їх оформлення.
Процесуально-правове положення представника в суді першої інстанції, в апеляційному і касаційному провадженні.

Практичні завдання

Завдання 1. Вкажіть, до якого виду судового представництва відноситься участь у процесі в якості представника:
а) матері неповнолітнього В., який заподіяв матеріальну шкоду сусіду;
б) опікуна недієздатного душевнохворого Т. у справі про розподіл спадкового майна;
в) адвоката позивача в справі про визнання права власності на будинок;
г) юрисконсульта підприємства в справі про поновлення на роботі звільненого Дашкова Т.О.
Завдання 2. Мешканці Сомов, Торшина, Дмитренко звернулися з позовом до Павлова про його виселення в зв'язку з неможливістю спільного проживання. Чи можуть Сомов і Торшина доручити Дмитренко вести справу від їх імені? Чи може тоді Дмитренко користуватися всіма правами сторони в процесі?
Завдання 3. Тарасова Г. подала позов до Тарасова К. про стягнення аліментів на неповнолітнього сина. Суд установив, що Тарасова Г. не досягла 18 років та закрив провадження по справі і визнав необхідним призначити їй піклувальника для ведення справи.
Визначте процесуальне положення Тарасової Г. Чи правильно рішення суду?
Завдання 4. 16-літній Шилов і 13-літній Інін розвели багаття поруч із дачею Распутіна, від якого зайнялася огорожа та господарські будівлі на дачній ділянці. За договором страхування страхова компанія відшкодувала потерпілому вартість знищеного й пошкодженого майна в розмірі 7 тис.грн. і звернулася до суду з позовом про стягнення цієї суми і судових витрат із заподіювачів шкоди Шилова та Ініна.
Укажіть, хто буде брати участь на стороні позивача та відповідача.
Завдання 5. Завод іграшок подав позов до громадянина М. про стягнення 2500 грн. за заподіяний матеріальний збиток. У судове засідання з'явився директор заводу. Оскільки директор не мав доручення на ведення справи, суд не допустив його до участі в процесі і слухання справи відклав. Наступного разу директор надав доручення на ведення справи за підписом свого заступника. Суд не допустив його до участі в справі й у цей раз та вказав в ухвалі, що заступник директора не вправі уповноважувати свого керівника на ведення справи.
Оцініть правильність дій суду? Хто представляє інтереси юридичної особи в суді? Як оформляються його повноваження? Чи має місце в цьому випадку процесуальне представництво?
Завдання 6. Лебедєва А. звернулася до суду з позовом про позбавлення батьківства Лебедєва К. у відношенні його малолітнього сина, що є її братом. У позовній заяві вона відзначила, що після смерті матері вони з братом проживають разом, вона піклується про нього, займається його вихованням і, оскільки вона працює, брат знаходиться цілком на її утриманні, а батько матеріальної допомоги їм не надає.
Суд відмовив Лебедєвій А. у відкритті провалдення по справі на тій підставі, що вона не призначена опікуном свого малолітнього брата, тому не має права безпосередньо звертатися до суду за захистом його прав, а повинна звернутися в органи опіки і піклування.
Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника в цивільному судочинстві?
Завдання 7. Агєєв зайняв своєму сусіду Котову 800 грн. У зв'язку з тим, що Котов не сплатив борг вчасно, Агєєв звернувся до суду з позовом про стягнення суми боргу. Ведення справи він доручив адвокату, оформив доручення такого змісту: "Я, Агєєв І.І., доручаю адвокату Маслову А.П. ведення в суді справи про стягнення з Котова С.М. 800 грн". У судовому засіданні відповідач заявив, що борг він цілком сплатив, у підтвердження чого подав розписку, видану Агєєвим. На цій підставі представник позивача адвокат Маслов А.П. відмовився від позову. Суд виніс ухвалу про прийняття відмови від позову і закриття провадження по справі.
До якого виду представництва відносяться відносини між Агєєвим і Масловим? Визначте обсяг повноважень адвоката в процесі. Чи законні дії суду?
Завдання 8. У юридичну консультацію звернулася Заварченко Т.Ю. з проханням скласти позовну заяву про захист честі та гідності і спростувати публікацію автора Литвинової "Нажива насамперед " у газеті "Вечірній Донецьк". Крім того вона просила адвоката представляти її інтереси в суді. Адвокат, до якого звернулася Заварченко, читав цю публікацію, тому що її автором була сестра адвоката.
Чи може в даному випадку адвокат представляти інтереси позивачки, чи підлягає адвокат відводу? Мотивуйте свої судження посиланням на закон.

Тема 8. Процесуальні строки

Поняття і значення процесуальних строків. Їх види.
Числення процесуальних строків.
Продовження і відновлення пропущеного процесуального строку.

Практичні завдання

Завдання 1. При роботі з архівними матеріалами цивільних справ установити види процесуальних строків по кожній справі.
Завдання 2. У суд надійшла заява від М. про розірвання договору оренди гаража і стягнення боргу по орендній платі. У зв'язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст.119 ЦПК України, суд виніс ухвалу про залишення заяви без руху і надав строк для виправлення недоліків. Позивач вчасно недоліки не виправив і звернувся до суду із заявою про відновлення строку.
Як має поступити суд в даному випадку? У яких випадках можливі відновлення та продовження строків?
Завдання 3. У зв'язку з перебуванням відповідача в тривалому службовому відрядженні суд за власною ініціативою зупинив провадження по справі. Після повернення через 3 роки провадження по справі було відновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в задоволенні позову, посилаючись на те, що строк позовної давності пройшов. Чи може дана обставина служити підставою для відмови у позові? За якими правилами здійснюється призупинення і числення процесуальних строків?
Завдання 4. Знайдіть у ЦПК України норми, якими встановлюються процесуальні строки тривалістю:
- 3 дні;
- 7 днів;
- 5 днів;
- 10 днів;
- 15 днів;
- 1 місяць;
- 2 місяці;
- 1 рік.
Вкажіть строки, обумовлені подією, яка повинна неминуче наступити?МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тема 9. Судові витрати

1. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі
2. Судовий збір: поняття, види, порядок сплати, звільнення від сплати.
3. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи, їх види.
4. Розподіл судових витрат між сторонами.

Практичні завдання

Завдання 1. Зорін звернувся з позовом про повернення комп'ютера з чужого незаконного володіння, який було оцінено в 3100 гр. Визначите ціну позову і розмір судового збору. Яким буде розмір судового збору з апеляційної скарги, якщо він програє справу і звернеться до апеляційного суду?
Завдання 2. Павленко Т.Д. у судовому засіданні відмовився від позову до Карасева про повернення боргу в розмірі 1700гр. Але Павленко Т.Д. вимагав, щоб відповідач повернув йому суму сплаченого судового збору. Чи підлягає його вимога задоволенню? В якому розмірі буде оплачений судовий збір?
Завдання 3. Сліпченко звернувся з позовом до Крутової про відшкодування шкоди в зв'язку з транспортною аварією в розмірі 5600 грн. Визначите розмір судового збору. Як буде розподілятися сума судового збору, якщо суд задовольнить позов частково - на 4800 гр.?
Завдання 4. Визначте розмір судового збору при подачі позовної заяви по справі:
а) про встановлення факту родинних відносин;
б) про розірвання шлюбу повторно.
Завдання 5. Лінєв заповів кошти у виді грошового внеску в сумі 20 тис. грн. школі, у якій він раніше працював учителем. Після смерті Лінєва його син звернувся з позовом до школи про визнання заповіту недійсним. При подачі позовної заяви він сплатив судовий збір - 1 неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, вважаючи, що пред’явлені вимоги носять немайновий характер. Суд виніс ухвалу про повернення позовної заяви, тому що неправильно був сплачений судовий збір.
Чи правомірні дії суду? Вкажіть, у якому розмірі має бути сплачено судовий збір.

Тема 10. Доказування і докази в цивільному процесі

Поняття, цілі та етапи судового доказування.
Предмет доказування.
Розподіл обов'язків по доказуванню між сторонами.
Поняття судових доказів і класифікація.
Види засобів доказування та їх характеристика.
Оцінка доказів.
Забезпечення доказів.
Судові доручення.

Практичні завдання

Завдання 1. Університет звернувся з позовом до бібліотекаря Пронину про стягнення 700 грн. - вартості книг, яких бракує у бібліотеці університету. У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недолік книг на зазначену суму трапився не за його провини, а тому що не були створені умови для їх збереження. Бібліотека, якою він завідував, знаходилася в коридорі, шафи з книгами погано закривалися, приходячи на роботу, нерідко бачив шафи відкритими, про що двічі повідомляв ректору. На цій підставі відповідач просила відмовити позивачу в позові. Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 700 грн.
Які факти повинна доводити кожна сторона по цій справі? Дайте поняття поясненню сторін і зізнання як засобу доказування?
Завдання 2. Лещенко подала позов до Власової про виселення її з квартири через неможливість спільного проживання. Позивачка відзначила, що відповідачка систематично ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх пояснень Лещенко просила викликати свідків Нілову і Баранову, сусідок по квартирі, і подала характеристику з місця роботи, у якій відзначалося, що позивачка є сумлінним працівником.
Відповідачка Власова подала до суду медичну довідку про те, що вона хвора гіпертонією, а також довідку з місця роботи, що вона виконує виробничий план, але створює в колективі конфліктні ситуації.
Які факти повинна довести кожна сторона? Чи є в даному випадку доказові факти і чи може суд ними скористатися? Які засоби доказування можуть бути використані по цій справі?
Завдання 3. Коваленко пред’явив позов проти Смирнова про стягнення боргу в сумі 2500 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молота, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладанні договору позики і підписалися в розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї дружини Смирнової оплатив борг, але розписку в позивача не зажадав.
Вирішите питання про належність та допустимість доказів по даній справі.
Завдання 4. Желєзнова звернулася до суду з позовом до своєї племінниці Оленьової про стягнення 2 тис. грн., пояснив, що вона позичила гроші відповідачці для придбання телевізора, але розписки не взяла, покладаючись на родинні відносини. Тільки після її скарги до органів внутрішніх справ, племінниця у своєму письмовому поясненні визнала борг, з якого повернула тільки 500 грн. У судовому засіданні відповідачка позов не визнала і пояснила, що грошей у борг не брала. На підставі цього суд прийняв рішення про відмову в задоволенні позову. На думку суду, договір позики не був укладений і письмових доказів укладення договору немає.
Оціните правильність рішення суду. Дайте поняття письмових доказів.
Завдання 5. У судовій практиці поширені позови про встановлення батьківства, в яких позивачка посилається на особисте визнання відповідачем батьківства. Які письмові докази може прилучити до позовної заяви позивачка в цих випадках? Які докази визнаються письмовими? Охарактеризуйте їх класифікацію.
Завдання 6. Ленінським районним судом м. Донецька розглядалася справа за позовом Самолова до Зайцева про стягнення 10000 грн. за договором позики. У судовому засіданні Зайцев позову не визнав і пояснив суду, що між ним і позивачем договір позики ніколи не укладався і грошей від позивача він не одержував.
У підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, у якому просив заслухати в судовому засіданні таємно зроблений ним аудиозапис, зі змісту якого можна зробити висновок про наявність договору позики і те, що Зайцев визнавав наявність боргу. Відповідач і його представник проти задоволення клопотання заперечували. Розглянувши клопотання і заперечення відповідача та його представника, суд відмовив у задоволенні клопотання.
Чи правильні дії суду? Розкрийте порядок використання в процесі доказування аудио-, відеозапису
Завдання 7. Позивач Д. звернувся з позовом про розділ житлової площі. Відповідач - ЖЕУ надав у суд висновок майстра ЖЕУ про технічну неможливість розподілу спірної кімнати. У справі була заява позивача про призначення експертизи. Суд визнав висновок майстра ЖЕУ висновком експерт
Які порушення закону допущені судом? Коли й у якому порядку призначається експертиза при розгляді цивільних справ?
Завдання 8. Жукова звернулася з позовом до Володіної про повернення грошового боргу в розмірі 1500 гр. До заяви вона приклала боргову розписку, складену від імені відповідачки. Відповідачка заперечувала проти позову, заявляючи, що боргову записку не писала. Вона вимагала призначення почеркознавчої експертизи. Складіть ухвалу суду про призначення почеркознавчої експертизи по даній справі.
Завдання 9. Заявник Мальцев по справі про встановлення факту родинних відносин з Арифовою звернувся до суду із клопотанням допитати свідка Голікову до судового засідання в зв'язку з тим, що до розгляду справи в суді вона буде знаходитися на оперативному лікуванні в лікарні. У підтвердження цього він додав до заяви направлення поліклініки № 3 м.Донецька у хірургічне відділення міськлікарні № 16 м.Донецька. Складіть ухвалу суду про забезпечення доказу по даній справі.
Завдання 10. Складіть судове доручення судді Калінінського суду м. Донецька до Кировского суду м. Донецька про допит свідка - інваліда першої групи Арбузова М.Т. у справі про встановлення факту реєстрації шлюбу Орленко Т.В. з Орленко Л.Д., який по свідченням заявника був свідком при реєстрації шлюбу в м. Кіровабаді, де в 1985 році, за словами заявника, відбулася реєстрація шлюбу.
Завдання 11. Пред'являючи позов про розподіл майна до Кравченка, Петров просив суд негайно допитати свідка Косенко, що знаходиться в лікарні у важкому стані, розшукати грошовий внесок відповідачки в Промінвестбанку м. Донецька, накласти арешт на кореспонденцію, яка надходить на ім'я відповідачки, тому що вона одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати можливості виграти процес.
Як повинен діяти суддя? Висловіть підстави, способи і порядок забезпечення доказів?

Тема 11. Заходи процесуального примусу

Поняття, підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
Види заходів процесуального примусу. Їх правова характеристика.

Практичні завдання

Завдання 1. Присутній в залі судового засідання Ушенко, де слухалася справа за позовом Радова до Зоріна вголос висловлював образи на адресу позивачки. Які заходи впливу до нього може застосувати суддя?
Завдання 2. За позовом М. до В. у судове засідання були викликані свідки Мальцева, Пашутін і Валєєва. В залі судового засідання були присутні эксперт К., близькі та родичі позивача. Під час судового засідання між Пашутіним і присутнім Г. відбулася сварка, у результаті якої вони подралися.
Вкажіть, які обов'язки покладені на присутніх у судовому засіданні. Яку відповідальність можна покласти на цих осіб за порушення порядку. Чи можуть застосовуватися до них заходи процесуального примусу і які?
Завдання 3. У відповідності зі ст.137 ЦПК України суд направив запит про надання платіжних відомостей за 2004 рік у підприємства "Промінь", тому що вони є доказами по справі про стягнення заборгованості по заробітній платі працівнику Н. Однак у встановлений термін зазначені документи не були представлені до суду. Поясніть, яким чином ці докази можуть бути отримані судом для дослідження. Яку відповідальність будуть нести винні в ненаданні доказів особи.
Завдання 4. У справі про стягнення боргу в якості свідків були викликані Колесніков, Мальцева, Вірютін. У судове засідання з'явився тільки Колесніков. А у відношенні Мальцевої відповідач пояснив, що в неї маленька дитина і вона не змогла прийти. Стосовно Вірютіна відомостей про причину неявки не було, однак відомо, що в цей період він знаходився на іспитах у технікумі.
Вкажіть, яким чином можна здійснити привід свідків, які не з'явилися. В якому порядку оформляється привід?
Завдання 5. У справі про стягнення аліментів у судовому засіданні відповідач Петров після слів позивачки про те, що він не допомагає утримувати дитину, вилаявся на її адресу, встав і демонстративно вийшов. На наступні судові засідання він не з'являвся, про причини неявки не повідомляв суд, хоча повістки йому були вручені вчасно.
Які процесуальні наслідки неявки відповідача? Чи можна здійснити його привід?
Завдання 6. У справі про визнання батьківства відповідач К. ухиляється від явки до суду. У судовому засіданні суд виніс ухвалу про проведення судово-генетичної експертизи. Ухвала була направлена відповідачу, однак для її проведення він не з'явився.
Укажіть, які міри може почати суд для одержання необхідного доказу - висновку експерта? Чи можна використовувати в цьому випадку захід процесуального примусу?

Тема 12. Цивільна юрисдикція

Поняття цивільної юрисдикції, її види.
Компетенція судів по розгляду цивільних справ.
Розмежування компетенції судів загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судів.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначте юрисдикцію наступних справ:
а) за позовом механічного заводу до металургійного заводу про несвоєчасне постачання продукції;
б) за позовом Лобова Р.Ю. до Лобової Т.Д. про розірвання шлюбу;
в) за позовом інженера Трусова С.Б. до верстатобудівного заводу про поновлення на роботі;
г) за заявою Тритенко Р.М. про встановлення факту реєстрації шлюбу;
д) за скаргою Волохова М.Г. на відмову нотаріуса засвідчити заповіт;
е)за скаргою Петренко З.М. на відмову паспортиста ЖЕУ зареєструвати в її квартирі непрацездатного батька.
Завдання 2. Визначте юрисдикцію наступних справ:
1) спір з приводу земельної ділянки між двома односільчанами;
2) скарга на неправильність запису в актах цивільного стану;
3) позов про розірвання шлюбу та розподіл спільного майна подружжя, що мають неповнолітню дитину;
4) позов про розірвання шлюбу та розподіл спільного майна подружжя, що не мають дітей;
5) спір з приводу неналежного виконання обов'язків за договором постачання між ТОВ і ЗАТ;
6) спір про встановлення фактів наявності родинних відносин між К. і М. для одержання спадщини;
7) спір з приводу поширення помилкової інформації між редакцією газети "Відомості" і фірмою "Будинок";
8) спір з приводу поширення відомостей, що ганьблять, між громадянином А. і редакцією газети "Відомості".
Завдання 3. Катер Маріупольського пароплавства в Азовському морі перевернув шлюпки, що належать рибальській організації і човен громадянина М., внаслідок чого улов і рибальське спорядження були знищені. Організація і громадянин М. вирішили пред'явити позови про відшкодування шкоди.
Який суд вправі їх розглянути, чи можуть вони виступати співпозивачами по такій справі?
Завдання 4. Фермерське господарство подало позов проти групи громадян про відшкодування шкоди від псування посівів пшениці при випасі тварин, що належать цим громадянам. Суддя відмовив у відкритті провадження по справі, роз'яснив при цьому, що такі вимоги розглядаються сільською Радою. Фермерське господарство звернулося за консультацією в юридичну фірму.
Яку відповідь повинна дати юридична фірма?
Завдання 5. Суддя Кіровського районного суду м. Донецька був відсторонений від виконання своїх обов'язків у зв'язку з досягненням пенсійного віку. Він звернувся з позовом про поновлення на роботі його в якості судді. Визначите, з огляду на правила цивільної юрисдикції, який орган буде розглядати справу за позовом судді.
Тема 13. Підсудність цивільних справ

Поняття підсудності цивільних справ, відмінність від цивільної юрисдикції.
Види підсудності цивільних справ.
Порядок передачі справи з одного суду до іншого.

Практичні завдання

Завдання 1. Після смерті Ахметової, яка проживала в Харкові, залишився будинок, що знаходиться у Дружківці Донецької області. Спадкоємцями померлої є її діти: син, який проживає в Кіровському районі м. Донецька і дочка, що проживає в Петровському районі м. Донецька.
В який суд може звернутися з позовом дочка померлої Ахметової до свого брата з вимогами про розподіл зазначеного будинку?
Завдання 2. Ільїна Л.Ю. звернулася з позовом про розірвання шлюбу до Ільїна Р.Ф., який був зареєстрований у своєї матері в Київському районі м. Донецька і фактично 2 місяці проживав там після сварки з дружиною. У позовній заяві було зазначено, що позивачка від цього шлюбу має п'ятилітню дочку, яка проживає з нею. Позов був пред'явлений до суду Кіровського району м.Донецька за місцем проживання позивачки. Але позовна заява була повернута за мотивами непідсудності. Проаналізуйте дії судді Кіровського райсуду в зв'язку з поверненням позовної заяви. Вкажіть, який суд має розглядати цю справу.
Завдання 3. Свєтіна звернулася до Київського районного суду м. Донецька з позовом про встановлення батьківства і стягнення аліментів з громадянина М. Суддя передав позовну заяву до міського суду м.Дружковки за місцем проживання відповідача для розгляду справи, посилаючись на те, що позов поданий з порушенням правил про підсудність.
Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлений для цієї категорії справ?
Завдання 4. Кострова, яка мешкає в м.Донецьку, звернулася до Київського районного суду з позовом про встановлення батьківства і стягнення аліментів з Жукова, що живе в м.Запорожжя. Київський районний суд направив справу на розгляд у Дніпровський районний суд м.Запорожжя, посилаючись на те, що позивачка в засіданні заявила клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Дніпровський районний суд відмовив у прийнятті цієї справи у провадження, мотивуючи відмову тим, що більш доцільно розглянути справу в Київському районному суді м. Донецька, і направив його до Верховного Суду України для вирішення питання про місце розгляду справи.
Які помилки допущені судами? Роз'ясніть порядок передачі справи з одного суду до іншого.
Завдання 5. Смирнова продала свій будинок, що знаходиться в м. Торезе Донецької області, і виїхала до батьків у м.Донецьк на постійне проживання. При розрахунку за будинок Бірюков не доплатив Смирновій певної частини вартості будинку і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши з родиною будинок, Бірюков виїхав у довгострокове відрядження у м.Сімферополь. По закінченні терміну погашення боргу Смирнова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Бірюкова суми боргу.
У який суд може звернутися Смирнова з цим позовом? Визначте вид підсудності. Чи зміниться підсудність справи, якщо позивачка пред'явить позов про визнання договору купівлі-продажу будинку недійсним?
Завдання 6. Прилуцький, мешканець м.Львова, під час перебування у відрядженні в м.Донецьку в дорожньо-транспортній події був травмований автомобілем, що належить заводу з виробництва вин "Сонячна долина" м.Судак АР Крим.
Прилуцький звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з позовом про відшкодування шкоди до заводу. Суддя відмовив у відкритті провадження, так як справа непідсудна даному суду і порадив позивачу звернутися до суду за місцем знаходження адміністрації заводу з виробництва вин.
Чи правильні дії суду? У який суд може звернутися позивач? Визначте підсудність цієї категорії справ.


Тема 14. Позов і його елементи.

Поняття позову і його елементи.
Види позовів.
Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.
Об'єднання та роз'єднання позовів.
Зміни в позовному спорі.
Забезпечення позову.

Практичні завдання

Завдання 1. Морозова звернулася до суду з позовом до Базова про захист авторського права, посилаючись на те, що відповідач, будучи редактором газети, надрукував її статтю, змінив при цьому без її згоди назву статті, а також виключив частину тексту. Визначте вид позову, з яким звернулася Морозова. Хто є належним відповідачем у справі?
Завдання 2. Малиніна подала позов до Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, спільно господарювали, піклувалися один за одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не виявляє ніякої допомоги. Визначте предмет і підставу позову. До якого виду відноситися цей позов?
Завдання 3. У травні 2008р. Петрова звернулася до суду з позовом проти Титова про захист честі, гідності та ділової репутації і відшкодування моральної шкоди. Позивачка відзначала, що 20 березня 2008р. у газеті було надруковано статтю Титова, в якій автор стверджував, що поїздка Петровой у Данію в 2008р. мала особистий характер, хоча була оформлена як службова і фінансувалася за рахунок державних коштів. Автор статті також указував, що Петрова привласнила путівку Міжнародного дитячого центра "Артек" для свого сина.
Посилаючись на те, що ці відомості не відповідають дійсності, мають наклепницький характер, ображають її честь, гідність, а також ганьблять її як представника державної влади, позивачка просила суд задовольнити її вимоги і відшкодувати моральну шкоду.
Вкажіть вид позову; що є предметом позову і підставою в цьому випадку?
Завдання 4. Батуріна пред'явила позов до колишнього зятя Соколова та дочки Батуріної про стягнення 5000 грн., відзначивши, що вона продала автомобіль, який належав відповідачам, та виручену суму повернула ім. Позивачка просила задовольнити її вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі зажадали в покупця автомобіль, а вона тепер зобов'язана повернути покупцю отриману від нього суму.
При розгляді справи Соколов подав зустрічний позов до колишньої дружини про розподіл спільного майна і просив розглянути його разом із первісним позовом. Суд прийняв зустрічний позов і розглянув справу.
Чи були дотримані умови прийняття зустрічного позову?
Завдання 5. Сергєєва подала позов до Сергєєва про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про відібрання дитини і розподіл спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, посилаючись на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов’язані.
Чи правильно діяв суд?
Завдання 6. Лисенко Д. звернулася до свого колишнього чоловіка Лисенко Ю. з позовом про зміну договору житлового найму і відкриття окремого рахунка на її ім'я. Вкажіть порядок подачі зустрічного позову.
Складіть зустрічний позов від імені Лисенко Ю. про визнання Лисенко Д., втратившим право на житлову площу, тому що після розірвання шлюбу з ним вона фактично вісім місяців проживає у своїх батьків.
Завдання 7. У районний суд надійшло 11 позовних заяв від мешканців с. Сосновка Авдєєвського району про стягнення з ТОВ "Спецбуд" єдиноразової допомоги у визначеній договором сумі. Договір був укладений у 2007 році. Через декілька днів у цей же суд надійшло 11 позовних заяв від ТОВ "Спецбуд", де відповідачами були зазначені ті ж самі жителі с.Сосновка, про стягнення з них авансу виданих підйомних сум, у зв'язку з тим, що вони достроково залишили будівництво, на яке у відповідності з договором були прийняті різноробами.
Підготуйте пропозиції для судді, яких висновків надійти в даному випадку, мотивуйте відповідь посиланням на закон.
Завдання 8. Бригада будівельників (без створення юридичної особи) за договором підряду здійснювала ремонт покрівлі будинку, що належить АТ і будівництво складських приміщень. Обов'язки бригадою були виконані вчасно, однак АТ оплатило тільки ремонт покрівлі. Зав.директора, який укладав договір підряду, звільнений, а в бухгалтерії АТ пояснюють, що будівництво складських приміщень кошторисом не було передбачено. Бригадир звернувся з позовом до суду, у позовній заяві просив забезпечити позов шляхом накладення арешту на рахунок АТ у банку.
Чи підлягає задоволенню клопотання бригадира? Вкажіть, при яких умовах може бути проведене забезпечення позову, чи може змінюватися спосіб забезпечення позову?


МОДУЛЬ 3. ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ, СТАДІЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тема 15. Відкриття провадження у справі

Поняття права на позов.
Передумови права на пред'явлення позову й умови реалізації права на пред'явлення позову.
Форма і зміст позовної заяви, порядок пред'явлення.
Прийняття позовної заяви.
Відкриття провадження по цивільній справі: правові наслідки, процесуальне оформлення.

Практичні завдання

Завдання 1. Сімнадцятилітня Громова звернулася до суду з позовом до Мартова про встановлення батьківства, але суддя відмовив їй у відкритті провадження у справі, тому що вона не досягла повноліття. Чи законні дії судді? Що повинний був зробити суд?
Завдання 2. Зотова звернулася до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, але квитанцію про сплату судового збору до позовної заяви не приклала. Як повинний діяти суд у цьому випадку?
Завдання 3. Група громадян, які є членами клуба "Зелена Планета", і власники дачних ділянок у сел. Садовий звернулися в районний суд з позовом до коксохімзаводу з вимогою припинити дії, пов'язані зі спуском шкідливих хімічних відходів у ріку Кальчик. У заяві було зазначено, дії заводу наносять шкоду навколишньому природному середовищу, розташованим поблизу ріки дачним ділянкам.
Суддя відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, що пред'явлення групових позовів не передбачено законодавством, дачні ділянки знаходяться на території іншого району, тому діяльність заводу не можна вважати порушенням прав дачників. Чи володіють зазначені суб'єкти правом на судовий захист? Назвіть передумови й умови реалізації права на пред'явлення позову.
Завдання 4. Соснов П.О. звернувся до суду з позовом до ДМЗ про поновлення на роботі, вважаючи незаконним звільнення в зв'язку зі скороченням чисельності штату бухгалтерії, тому що він має на утриманні двох неповнолітніх дітей і більший стаж роботи в посаді бухгалтера, ніж інші працівники бухгалтерії. Складіть позовну заяву від імені Соснова П. О.
Завдання 5. Вкажіть, хто може звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав? Визначте правовий статус іншого з батьків у процесі, якщо розглядається питання про позбавлення батьківських прав одного з батьків. Складіть позовну заяву від імені прокурора Куйбишевського району м.Донецька про позбавлення батьківських прав Лоцманова Г.В. у відношенні семирічного сина Павла в зв'язку зі зловживанням батьківськими правами.
Завдання 6. 15.01.2008р. Озеров пред'явив у суд позов до Мусіна про стягнення боргу, вказавши в позовній заяві, що відповідач 15.01.2005 року зайняв у нього 3 тис.грн. на рік і дотепер не повернув. Суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що строк позовної давності пропущений позивачем.
Чи правомірні дії суду?


Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду

Ціль, задачі і значення провадження у справі до судового розгляду.
Попереднє судове засідання: процесуальний порядок, дії судді в попередньому судовому засіданні, їх процесуальне оформлення.
Судові виклики і повідомлення.

Практичні завдання

Завдання 1. Турчин Т.Б. звернувся з позовом до матері своєї померлої дружини про відібрання його сина. П'ятилітній син Турчина після смерті матері перебував на вихованні бабусі два роки. Суддя відкрив провадження по цивільній справі. Вкажіть, які процесуальні дії повинен здійснити суддя в ході попереднього судового засідання.
Завдання 2. Заварзін В.О. звернувся в суд з позовом про відновлення його на роботі в АТП № 2314 водієм, звідкіля він був звільнений за появу на роботі в нетверезому стані. Заварзін В.О. вважає звільнення незаконним. Суддя відкрив провадження у цивільній справі. Вкажіть, які процесуальні дії повинен здійснити суддя в ході попереднього судового засідання.
Завдання З. Романенко М.Г. звернулася з позовом до колишнього чоловіка Романенко Р.С. про визнання його втратившим право на житлову площу, посилаючись на те, що він більше шести місяців не проживає разом з нею в квартирі, квартиронаймачем якої вона є і де він зареєстрований. Суддя відкрив провадження у справі і провів попереднє судове засідання. Складіть ухвалу про призначення справи до слухання.
Завдання 4. Інженер з експлуатації залізничної станції Данченко був звільнений з роботи в зв'язку зі скороченням чисельності штатів. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся в суд з позовом про поновлення на роботі. У позові Данченко вказав, що скорочення штатів не було, штатний розклад не змінився, крім того, на його утриманні знаходяться матір похилого року і двоє малолітніх дітей.
Як повинен діяти суддя в стадії підготовки справи до судового розгляду? Вкажіть, які процесуальні дії повинен здійснити суддя в ході попереднього судового засідання.
Завдання 5. Неповнолітня Климова подала позов до Лугового про встановлення батьківства і стягнення аліментів на дочку. Луговий за рішенням суду сплачує аліменти на сина Сергія від першого шлюбу. При підготовці справи до судового розгляду суд залучив до участі в справі мати Сергія, батьків неповнолітньої Климової, призначив судово-медичну експертизу.
Чи правильні дії суду, які суддя здійснив в ході попереднього судового засідання.
Завдання 6. Рішенням суду гр-ну Ю. було відмовлено в позові до Р. про виселення. На це рішення Ю. подав апеляційну скаргу, в якій він посилався на те, що справа була розглянута в його відсутності, тому що повістку йому не вручали і про час розгляду справи йому не повідомляли.
На цій підставі апеляційна інстанція скасувала рішення місцевого суду і направила справу на новий розгляд. При новому розгляді справи суддя неодноразово відсилала Ю. повістки поштою, але він у судове засідання не з’являвся.
Роз'ясніть, яким чином відбуваються судові виклики і повідомлення? Як має діяти суддя в зазначеній ситуації?


Тема 17. Судовий розгляд цивільних справ

Поняття і значення стадії судового розгляду.
Частини судового засідання.
Тимчасове зупинення судового розгляду.
Закінчення справи без постанови судового рішення. Відмінність закритя провадження в справі від залишення заяви без розгляду.
Фіксування цивільного процесу

Практичні завдання

Завдання 1. При розгляді цивільної справи за позовом учбово-виробничого підприємства до Горина О.Ю. про відшкодування збитків, заподіяних позивачем від пошкодження обчислювальної техніки в неробочий час, відповідач умер від серцевого приступу.
Визначте дії суду в цьому випадку, посилаючись на закон.
Завдання 2. Домовласник Антонов звернувся з позовом про виселення зі свого дома наймача Хвостова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не платить за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв'язку з неврученням відповідачу судової повістки; другий - через неявку відповідача, якого вчасно інформували про явку до суду; третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий - у зв'язку з задоволенням клопотання відповідача про відвід судді; п'ятий - у зв'язку з прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які були використані на капітальний ремонт будинку.
Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?
Завдання З. У справі про розподіл майна між подружжям Чумаковими відповідач Чумаков направив заяву до суду із проханням про закриття провадження у справі в зв'язку з тим, що він за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій колонії. Суд заяву задовольнив і провадження по справі закрив.
Чи правильно діяв суд?
Завдання 4. Савенко А.Л. звернувся з позовом до Буряковської Г.П. про визнання за ним права власності на половину житлового будинку і виділення його частини в натурі, посилаючись на те, що він, перебуваючи у фактичних шлюбних відносинах з відповідачкою, разом з нею будував на відведеній їй земельній ділянці цей будинок. Вартість будинку 10200 грн. При розгляді справи в суді Буряковська не заперечувала проти того, що Савенко разом із нею брав участь у будівництві будинку, однак вона вважає, що оскільки позивач з родиною має власний будинок у м. Маріуполі, він не має прав на цей будинок.
Складіть мови адвокатів Савенко і Буряковської у судових дебатах.
Завдання 5. Шумський позичив у Рудина 2000 грн. на 6 місяців, але у встановлений термін він гроші не повернув. Рудин звернувся з позовом до суду про стягнення з Шумського 2000 грн. Справа була призначена до слухання на 12 липня 2008р. Рано вранці 12 липня Шумський приніс Рудину зазначену суму грошей, тому в залі судового засідання Рудин відмовився від позову. Чи може суд прийняти відмову Рудина від позову і тим самим закрити провадження у справі? Вкажіть, у якому порядку здійснюється відмова від позову.
Завдання 6. Мироненко Ю. звернулася з позовом проти колишнього чоловіка Мироненка А. про розділ спільного майна. Майно складалося з машини, гаража і предметів домашнього побуту, побутової техніки, придбаних у період шлюбу. З позивачкою проживає неповнолітній син Іван. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду, мотивуючи тим, що сторони 19 квітня та 7 травня 2008 р. не з'явилися до суду без поважних причин та про причини неявки суду не повідомили. Суд дійшов до висновку про неможливість розгляду справи по тим матеріалам, що маються у справі, через відсутність сторони.
В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала можливості прийти до суду через хворобу, а її адвокат у суді був присутній. Щодо неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи іншому судді, і вона виходила з того, що з цих підстав справа буде відкладена.
Дайте оцінку діям суду.
Завдання 7. Свідок Гаєвой В.М. у справі про встановлення батьківства двічі без поважних причин не з’являвся у зал судового засідання. Якими повинні бути дії судді стосовно цього свідка в даному випадку?
Завдання 8. Суд Київського району м. Донецька слухав справу про поновлення на роботі інженера Кротова С.Т. Оскільки справа слухалася в другій половині дня, то не встигли провести судові дебати і справа була відкладена на 9 годину ранку наступного дня. Кротов, повертаючись із суду додому, потрапив у транспортну аварію. У лікарні він помер, про що його дружина повідомила судді наступного дня. Вкажіть, які процесуальні дії повинен здійснити суддя?
Завдання 9. Комаров був збитий автомашиною, що належить автотранспортному підприємству (АТП), і став інвалідом 2 групи. Вантажник Івлєв, будучи працівником АТП, у день події в нетверезому стані самовільно вигнав вантажну машину з території АТП і зробив наїзд на Комарова. У відношенні Івлєва була порушена кримінальна справа за фактом викрадення машини та наїзду. У судовому розгляді з'ясувалося, що Івлєва допустили до роботи в нетверезому стані, шофер залишив машину у дворі без догляду, із ключем у замку запалювання, і при виїзді машини з території підприємства Івлєв не був затриманий охороною, хоча прав водія не мав і знаходився в нетверезому стані. Комаров пред'явив позов до суду про відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю, і моральної шкоди.
Визначте коло осіб у даній справі і порядок їх виступу у дебатах.
Завдання 10. Після закінчення судового засідання гр-н В. звернувся до судді з проханням про внесення виправлень у журнал судового засідання в зв'язку з тим, що секретар судового засідання неправильно записав до протоколу його показання в якості свідка. Суддя дав розпорядження секретарю внести відповідні виправлення.
Оціните правильність дій судді? Хто має право заявити клопотання про внесення змін у журнал? Який порядок розгляду зауважень із приводу ведення журналу?

Тема 18. Заочний розгляд справи

Умови проведення заочного розгляду справи.
Форма та зміст заочного рішення.
Порядок перегляду заочного рішення.
Відміна та оскарження заочного рішення.

Практичні завдання

Завдання 1. Чернова пред’явила позов до Чернова про розірвання шлюбу. Судове засідання було призначено на 16 квітня 2008 р. 15 квітня 2008р. у суд надійшла заява від Чернова, в якій він указав, що в суд не з'явиться і з позовом не згодний. У судовому засіданні позивачка заявила клопотання про винесення заочного рішення і подала докази в підтвердження своїх вимог.
Вкажіть, як повинен діяти суд.
Завдання 2. Корольова подала позов проти Соколова про примусовий обмін. Відповідач у суд не з'явився, хоча був належним чином сповіщений. Суд відклав розгляд справи на 20 травня 2008р. У зазначений час Соколов знову в суд не з'явився, тому що знаходився в лікарні. Позивачка заявила клопотання про винесення заочного рішення, тому що відповідач повторно відсутній у суді, однак проти позову не заперечує і ніяких доказів не пред'являє. Позивачка ж, навпаки, представила необхідні докази.
Чи може задовольнити суд таке клопотання?
Завдання 3. Відповідач, проти якого було винесено заочне рішення, звернувся до суду із заявою про скасування цього рішення. Він заявив, що не знав про можливість розгляду спору в його відсутності, а якби знав про таке право, обов'язково б з'явився на засідання суду.
Чи варто задовольнити таку заяву про перегляд заочного рішення?
Завдання 4. Лобов, проти якого було винесено заочне рішення за позовом Мітіна про стягнення боргу, через п'ять днів після одержання копії цього рішення, звернувся до суду першої інстанції з заявою про перегляд заочного рішення, направивши одночасно у вищестоящий суд апеляційну скаргу на це рішення.
Проаналізуйте сформовану ситуацію.
Завдання 5. Руденко пред’явив позов до Ковальова про відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною подією. Ковальов у судове засідання в призначений судом час не з'явився, хоча був повідомлений. Справа була відкладена і призначена на 5 квітня 2008р. Однак відповідач знову не з'явився, а від одержання повістки ухилився.
Позивач заявив клопотання про розгляд справи в спрощеному порядку і винесенні заочного рішення. У процесі розгляду справи позивач змінила суму відшкодування шкоди. Суд задовольнив клопотання.
Дайте оцінку правомірность дій судді в даній ситуації.

Тема 19. Наказне провадження

1. Поняття і характерні риси наказового провадження.
2. Сутність і значення судового наказу.
3. Підстави для видачі судового наказу.
4. Форма і зміст судового наказу.
5. Порядок видачі і скасування судового наказу.

Практичні завдання

Завдання 1. У суд була заявлена вимога про видачу судового наказу на стягнення боргу з відповідача, місце проживання якого невідомо.
Суд відмовив у прийомі такої заяви, вказавши в ухвалі, що внаслідок неможливості повідомлення боржника про прийняття заяви, справа повинна розглядатися в позовному провадженні.
Заявник оскаржив дану ухвалу. Апеляційний суд скасував вказану ухвалу як невідповідну закону.
Як вирішити справу?
Завдання 2. Боржник після закінчення 15-денного строку після видачі судового наказу подав заяву до суду про його скасування, зазначивши, що він був хворий і тому не мав можливості вчасно заявити свої заперечення проти вимоги заявника.
При розгляді судом заяви боржника з'ясувалося, що вимога, на підставі якої був виданий наказ на стягнення з нього 2000 грн., вже виконана.
Вкажіть, як вирішити справу. Які строки передбачені наказовим провадженням?
Завдання 3. Яковлев подав до суду заяву про видачу судового наказу на стягнення 1500 грн. за договором позики з Зайцева. Суддя відмовив у видачі судового наказу, зазначивши, що строк виплати за наданим Яковлевим документом ще не наступив.
Яковлев зажадав повернення суми судового збору, сплаченого ним при подачі до суду заяви. Суддя пояснив, що внесений судовий збір стягувачу не повертається, а зараховується в суму судового збору, встановлену за позовну заяву у випадку пред'явлення ним позову. Яковлев наполягав на своій вимозі, обґрунтувавши це тим, що найближчим часом подавати позов він не збирається.
Як повинен діяти суддя в даній ситуації? Чи можливе повернення судового збору по справах наказового провадження?
Завдання 4. У заяві про видачу судового наказу на витребування в боржника автомобіля "Волга" вказувалося, що заявник згодний, щоб замість необхідного автомобіля йому було виплачено боржником 50000 грн.
Суддя залишив заяву про видачу судового наказу без руху, вказавши в ухвалі, що заява про видачу судового наказу має істотні недоліки: у ньому зазначена грошова сума, нееквівалентна вартості витребуваємого майна, і крім того, вона підписана представником заявника.
Визначте правомірність дій судді. Які вимоги пред'являються до форми і змісту заяви про видачу судового наказу?

Тема 20. Окреме провадження

Поняття окремого судочинства. Його відмінність від інших видів цивільного судочинства.
Характерні ознаки окремого провадження.
Справи, розглянуті судом у порядку окремого провадження.

Практичні завдання

Завдання 1. Хто може звернутися з заявою про визнання громадянина обмежено дієздатним? Визначте коло осіб, які повинні брати участь у цих справах. Складіть заяву від імені Галкіної про обмеження в дієздатності її чоловіка Галкіна.
Завдання 2. Анісімова К.Л. звернулася до суду із заявою про визнання її чоловіка Анісімова П.П. безвісно відсутнім у зв'язку з тим, що він більше року як пішов вранці на роботу і додому не повернувся. Його розшук міліцією позитивних результатів не дав. Укажіть предмет доказування по даній справі, які документи Анісімова К.Л. повинна додати до заяви? Вкажіть які процесуальні дії здійснює суд при явці особи, визнаної безвісно відсутньою.
Завдання 3. Складіть заяву в суд про встановлення факту сімейних відносин заявника Митько з Прониною, яку він вважає своєю рідною сестрою. Ціль позову - одержання спадщини.
Завдання 4. Назвіть різницю між предметом доказування в справі про встановлення факту перебування на утриманні для одержання пенсії у випадку втрати годувальника й у справі про встановлення факту перебування на утриманні для одержання спадщини.
Завдання 5. Литвиненко звернувся до судц із заявою про усиновлення неповнолітнього сина своєї дружини від її першого шлюбу. До заяви він додав копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про шлюб з матір'ю дитини, довідку з місця проживання про склад родини. Чи можливо відкрити провадження у справі про усиновлення в цьому випадку?
Завдання 6. У свідоцтві про народження Никитенко датою народження зазначено 29 лютого замість 20 лютого. Мати Никитенко знаючи, що дитина народилася в рік, коли не було 29 лютого, після одержання дочкою паспорта звернулася з заявою до сільради, де відбувалася реєстрація народження, із проханням про внесення виправлень у запис. Оскільки протягом двох місяців ніякої відповіді не було, Никитенко звернулася до суду із заявою про виправлення неправильності в актовому записі. Яке рішення може прийняти суд у даному випадку, підготуйте мотивувальну частину рішення.
Завдання 7. Федоренко А. звернулася до суду із заявою про визнання її чоловіка Федоренко Б. обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично зловживає спиртними напоями і не приносить додому заробітної плати, виносить з будинку речі і пропиває їх. На утриманні позивачки знаходяться двоє неповнолітніх дітей і непрацездатна мати. У судовому засіданні інспектор відділу соціального захисту, залучений як представник органа опіки і піклування, зробив висновок: "Заяву Федоренко потрібно задовольнити, тому що заробітна плата дружини невелика, у родини двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину у тяжке матеріальне становище". Федоренко Б. у судове засідання не з'явився, проте повістку в суд одержав. Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним. Згодом представник Федоренко оскаржив рішення суду.
Оцінити дії суду

Тема 21. Відновлення втраченого судового провадження

Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження та його зміст.
Наслідки недотримання вимог до змісту заяви.
Підстави відмови у відкритті провадження у справі чи залишення заяви без розгляду.
Порядок розгляду і вирішення справи.

Практичні завдання

Завдання 1. Титаренко Н. звернулася до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження у справі про стягнення з Ковальової С. 5000 грн. на її користь.
Суддя відмовив у відкритті провадження у справі в зв'язку з тим, що недотримані вимоги до змісту заяви.
Дайте правову оцінку діям судді. Укажіть, які вимоги пред'являються до змісту заяви про відновлення втраченого судового провадження. У яких випадках суд відмовляє у відкритті провадження в справі?
Завдання 2. Суд ухвалою припинив розгляд заяви Семенова І. про відновлення втраченого судового провадження, мотивуючи тим, що мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана з захистом його прав і інтересів.
Оціните правомірність дій суду. Як вирішити дану ситуацію з огляду на норми закону?
Завдання 3. Романова Л. звернулася до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження з метою відновлення строку для виконання рішення, оскільки строк на пред’явлення виконавчого листа минув.
Чи має значення строк збереження судового провадження для вирішення заяви про його відновлення в цьому випадку? Як вирішити дану ситуацію.
Завдання 4. Суд при розгляді справи за заявою Матвієнко Р. про відновлення втраченого судового провадження не допитав в якості свідка державного виконавця, який виконував судове рішення, у зв'язку з чим була подана апеляційна скарга.
Обґрунтуйте правомірність дій суду і заявника з урахуванням норм закону.

Тема 22. Провадження у цивільних справах за участю іноземих осіб

Цивільне процесуальне положення іноземних осіб.
Підсудність судам України цивільних справ по спорах за участю іноземних осіб.
Позови до іноземних держав і міжнародних організацій. Виконання судових доручень іноземних держав.
Судові доручення в іноземні суди.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначте підсудність наступних категорій справ:
А) за позовом громадянина України до громадянина Білорусії про визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного на території України;
Б) за позовом громадянина Італії до громадянина України про визнання права власності на нерухоме майно, що знаходиться на території України;
В) за позовом громадянина України до іншого громадянина, який постійно проживає у Франції, при цьому останнім відомим місцем проживання відповідача в Україні була м.Одеса, і відповідач має нерухоме майно у м.Парижі.
Завдання 2. Громадянин Греції, який працює в порту м. Маріуполя, був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни. Вважаючи звільнення незаконним, він звернувся до компетентного суду м. Маріуполя з позовом про поновлення на роботі. Після відкриття провадження у справі в суді він довідався, що суддя у провадженні якого знаходиться справа, раніше працював юрисконсультом у порту м.Маріуполя.
Підтвердіть чи спростуйте право громадянина Греції заявляти відвід українському судді.
Завдання 3. Громадянка РФ, що проживає в м. Ростову-на-Дону, пред'явила позов громадянину України, що проживає в м. Донецьку, про встановлення батьківства у відношенні сина, 1993 року народження.
Суд якої держави компетентний слухати дану справу? Обґрунтуйте відповідь юридично.

МОДУЛЬ 4. СУДОВІ РІШЕННЯ, ЇХ ПЕРЕГЛЯД І ВИКОНАННЯ

Тема 23. Судові рішення

Поняття, значення і види судових рішень.
Зміст судового рішення.
Вимоги, які ставляться до рішення суду. Усунення недоліків рішення суду.
Законна сила рішення суду.
Негайне виконання рішення суду.
Поняття і види ухвал суду першої інстанції.

Практичні завдання

Завдання 1. Любімов С.М. їхав машиною зі швидкістю 40 км на годину. Котов П.Т. переходив трамвайну колію перед трамваєм і потрапив під автомашину Любімова С.М. Через каліцтво Котов П.Т., частково втратив працездатність і звернувся з позовом до власника машини про відшкодування нанесеної йому матеріальної і моральної шкоди (розмір шкоди визначте самостійно). У ході судового засідання свідки показали, що Любімов С.М., побачивши Котова П.Т., намагався загальмувати, але уникнути наїзду не зміг через те, що Котов П.Т., перебігши колію перед трамваєм, раптово з’явився дуже близько від машини.
Складіть судове рішення по даній справі.
Завдання 2. Борисенко Ю.Д. купив у Сомова Я.Г. дачу за 3600 грн. При цьому 3000 грн. заплатив у момент підписання договору, а залишок - 600 грн. пообіцяв у відповідності із договором заплатити через місяць. Своє зобов'язання він не виконав, і продавець звернувся до суду з позовом про повернення боргу.
Складіть судове рішення по даній справі.
Завдання 3. Мухтарова К.Л. була звільнена з роботи у зв'язку зі скороченням чисельності штату. Своє звільнення вона вважала незаконним, тому що мала маленьку дочку, на яку одержувала аліменти від колишнього чоловіка, і в її родині немає інших осіб із самостійним заробітком. Вона звернулася з позовом у суд Ленінського району м.Донецька про поновлення на роботі в трамвайно-тролейбусне управління, де працювала диспетчером.
Складіть судове рішення по даній справі.
Завдання 4. Челобова Т.С. звернулася до суду із заявою про визнання її батька недієздатним у зв'язку з душевною хворобою. Було відкрите провадження у цивільній справі.
Складіть ухвалу про призначення судово-психіатричної експертизи по справі.
Завдання 5. Харченко Б.Н. звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу і розподіл спільного майна з Харченко С.М. У перелік спільного майна були включені весільні подарунки: килим - вартістю 550 грн., телевізор - 1450 грн., пральна машина - 1850 грн., магнітофон - вартістю 500 грн.
Складіть ухвалу суду про забезпечення позову по даній справі.
Завдання 6. Черненко Л.Н. пред’явив позов проти Черненко Г.М. про розірвання шлюбу і розподіл спільного майна (коло майна визначте самостійно). У позовній заяві вказувалося, що подружжя має неповнолітнього сина Андрія, 30 червня 2000 року народження, який за згодою батьків буде проживати з матір'ю. Складіть резолютивну частину судового рішення по цій справі.
Завдання 7. За позовом заводу до гр-на В. про виселення з відомчої квартири суд у своєму рішенні ухвалив: "Виселити В. зі спірної житлової площі після того, як йому та його родині буде надане інше приміщення, придатне для проживання".
Чи правильно сформульовані висновки суду? Які вимоги пред'являються до резолютивної частини судового рішення?
Завдання 8. Внаслідок наїзду автомашини, що належала АТП, гр-ну К. було нанесене каліцтво і майнова шкода. К. звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди у зв'язку із втратою працездатності, і майнового збитку в розмірі 700 грн. від ушкодження пальто, костюма і взуття. Суд, розглянувши в засіданні усі вимоги, ухвалив рішення, в якому вказав: "Позов гр-на К. задовольнити, стягнути 700 грн. з АТП на користь гр-на К."
Які помилки допустив суд у судовому рішенні і як їх можна виправити?

Тема 24. Апеляційне провадження

1. Право апеляційного оскарження.
2. Строк і порядок апеляційного оскарження.
3. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).
4. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції.
5. Повноваження суду апеляційної інстанції.
6. Підстави для скасування рішення суду.

Практические задания

Завдання 1. На рішення суду Кіровського району м. Донецька за позовом Кіровського райвиконкому м.Донецька до Шугова П.Б. про виселення помічник прокурора Кіровського району подав апеляційну скаргу. Суддя відмовив у прийнятті цієї скарги, посилаючись на те, що вона повинна бути підписана прокурором Кіровського району. Потім помічник прокурора подав свою апеляційну скаргу безпосередньо в Донецький апеляційний суд. Скарга була прийнята і справа була призначена до слухання в суді апеляційної інстанції.
Проаналізуйте дії судді суду Кіровського району м.Донецька, апеляційного суду і помічник прокурора Кіровського району м.Донецька на предмет їх законності. Свої розуміння мотивуйте посиланням на чинне законодавство України.
Завдання 2. У травні 2006 р. гр-н К. зі співпозивачами пред'явили позов проти ПП "Будинок" про відновлення порушеного авторського права і відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову.
В апеляційній скарзі співпозивачі просили скасувати рішення суду першої інстанції і затвердити нове рішення, посилаючись на те, що суд не застосував потрібний закон.
Суд першої інстанції відправив апеляційну скаргу разом зі справою до апеляційного суду. Заступник голови Апеляційного суду Донецької області виніс ухвалу про повернення апеляційної скарги в суд першої інстанції, тому що в ній не зазначені точне найменування відповідача, не цілком зазначене місце проживання позивачів, не вказаний закон, що підлягав застосуванню.
Дайте оцінку правильность дій заступника голови апеляційного суду?
Завдання З. Владимиров К. звернувся з позовом до свого брата Владимирову О. про розподіл успадкованого будинку і виділення його частини в натурі до суду Куйбишевського району м.Донецька за місцем проживання брата. Будинок, який брат одержав у спадщину, знаходився в Петровському районі м.Донецька. Суддя своєю ухвалою відмовив Владимирову К. у прийнятті позовної заяви за непідсудностю даної справи.
Чи може Владимиров К. оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку? Свої розуміння мотивуйте посиланням на закон.
Завдання 4. Рішенням районного суду з Калиниченко було стягнено на користь Торгового будинку за нестачу товарів 3000 грн. В апеляційній скарзі відповідачка просила знизити розмір стягненої з неї суми до 1000 грн., посилаючись на своє важке матеріальне становище - вона має трьох дітей, одержує невелику заробітну плату.
Висловіть свої судження щодо даної ситуації.
Визначте розмір ставки судового збору з апеляційної скарги по даній справі?
Завдання 5. Мартова звернулася до районного суду із заявою про відновлення апеляційного строку на оскарження рішення суду. При цьому вона послалася на те, що через 5 днів після винесення рішення вона занедужала і була госпіталізована, у зв'язку з чим не могла вчасно скласти і подати до суду скаргу. Суддя відмовив у прийомі і розгляді заяви, вказавши на те, що заява повинна бути розглянута судом апеляційної інстанції.
Назвіть, яким судом і в якому порядку вирішується питання про відновлення строку на апеляційне оскарження?
Завдання 6. Рішенням районного суду у позові Ярошенко і Беленко про стягнення з Павлова 300 грн. за ремонт квартири було відмовлено. Позивачі оскаржили рішення в апеляційному порядку. Надалі в апеляційний суд надійшла від Ярошенко заява про відмову від апеляційної скарги, а Беленко подала заяву про відмову від позову.
Як повинен діяти суд апеляційної інстанції в даному випадку?
Завдання 7. Суд Ворошиловского району ухвалив рішення, яким відмовив Сергєєву в позові до підприємства про поновлення на роботі. Сергєєв подав на це рішення апеляційну скаргу. Через день він з'явився до суду і вимагав повернути йому скаргу, заявив при цьому, що він від неї відмовляється. Суддя повернув Сергєєву апеляційну скаргу. Але через два тижні Сергєєв знову звернувся до суду із проханням прийняти його скаргу, вказавши, що вважає за необхідне оскаржити рішення.
Суддя відмовив у прийнятті скарги. Дайте правову оцінку діям судді. Вкажіть порядок розгляду питань про прийняття відмови від апеляційної скарги.
Завдання 8. Суд задовольнив позов гр-ки М. до гр-на Л. про розірвання шлюбу. У рішенні суду зазначено, що причиною розпаду родини є постійне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та скандали, неповажне відношення до дружини. Л. звернувся до адвоката з проханням роз'яснити, чи має він право оскаржити це рішення. Він пояснив, що не заперечує проти рішення суду про розірвання шлюбу, але вважає неправильними мотиви, якими керувався суд, задовольняючи позов. Крім того, у справі немає ніяких доказів, що підтверджують зловживання відповідачем спиртними напоями і негативне поводження в родині.
Роз'ясніть, чи має право на апеляційне оскарження відповідач. Яке рішення може прийняти апеляційна інстанція?


Тема 25. Касаційне провадження

Право касаційного оскарження.
Строк і порядок касаційного оскарження.
Форма і зміст касаційної скарги.
Порядок розгляду цивільних справ судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.

Практичні завдання

Завдання 1. Смирнов П.А., якого звільнили за прогул без поважних причин, звернувся до суду Київського району м. Донецька з позовом про поновлення на роботі. Суд Київського району м. Донецька йому в позові відмовив. Апеляційний суд відхилив скаргу на рішення суду першої інстанції і залишив судове рішення без зміни. Касаційний суд скасував рішення суду Київського району м.Донецька і ухвалу апеляційного суду й постановив вважати Смирнова П.А. звільненим за станом здоров'я. Свою постанову він мотивував наданими позивачем до касаційного суду додатковими матеріалами, які свідчили про те, що Смирнов П.А. перебуває на обліку в психіатричному диспансері.
Дайте правову оцінку постанові касаційного суду по цій справі. Які повноваження має суд касаційної інстанції?
Завдання 2. Прокурор Кіровського району м.Донецька звернувся з позовом до суду Кіровського району м.Донецька про визнання недійсним ордера на вселення Мальцевої Н.О. у квартиру, яку займала до смерті її мати. У позовній заяві було зазначено, що ордер Мальцевій Н.О. був виданий у результаті неправомірних дій посадової особи Кіровського райвиконкому. Суд позов задовольнив. Судом апеляційної інстанції по скарзі Мальцевої Н.О. це рішення було скасовано і справу направлено на новий розгляд. Касаційний суд скасував ухвалу апеляційного суду і залишив без змін судове рішення першої інстанції. Дайте правову оцінку діям касаційної інстанції. Охарактеризуйте строк і порядок подачі касаційної скарги.
Завдання 3. Семенова звернулася до суду Калінінського району м.Донецька з позовом до підприємства про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника. Підприємство в судовому засіданні заявило, що нещасний випадок відбувся з вини працівника. Суд Семеновій в позові відмовив. Скарга, з якою звернулася позивачка до апеляційного суду, була відхилена. Суд касаційної інстанції постановив ухвалу про скасування судового рішення з направленням справи на новий розгляд, оскільки справа розглянута за відсутностю третьої особи, не сповіщеної про час і місце судового засідання.
Чи були підстави для повернення справи на новий розгляд? Які повноваження суду касаційної інстанції?
Завдання 4. Рішенням районного суду від 5 січня 2008р. позов Бойко М. до Бойко С. про розірвання шлюбу задоволено, шлюб розірвано. В апеляційному порядку справа не розглядалася.
Бойко С. у касаційній скарзі вказала, що вважає рішення суду неправильним, оскільки: по-перше, висновок суду про те, що подальше спільне життя подружжя неможливе, не підтверджений ніякими доказами; по-друге, суд не застосував ніяких заходів для примирення подружжя.
Чи є підстави для касаційного оскарження? Назвіть підстави касаційного оскарження судових рішень.
Завдання 5. Суд Ворошиловського району м.Донецька своїм рішенням задовольнив позов наймача житлового приміщення про перепланування квартири. Апеляційний суд це рішення скасував, і справа передав на новий розгляд, запропонувавши дослідити ряд обставин. Касаційний суд визнав, що необхідності в додатковій перевірці цих обставин немає, оскільки вони були з'ясовані судом першої інстанції, і передав на новий апеляційний розгляд.
Визначте правомірність дій апеляційного та касаційного суду. Чи малися підстави для повернення справи на новий апеляційний розгляд?


Тема 26. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами

Сутність перегляду у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
Процесуальний порядок перегляду рішень, ухвал, що вступили в законну силу, за нововиявленими обставинами.
Процесуальний порядок перегляду рішень, ухвал у зв'язку з винятковими обставинами.


Практичні завдання

Завдання 1. Рішенням районного суду позов про стягнення аліментів в інтересах Божко на сина Валерія з Колесникова був задоволений. Через деякий час суд визнав недійсним запис про батьківство у свідоцтві про народження Валерія. Тому прокурор звернувся до суду з позовом про звільнення Колесникова від сплати аліментів. Суддя відмовив у прийнятті позову, посилаючись на те, що прокурору необхідно було звернутися з заявою про перегляд рішення у зв'язку із нововиявленими обставинами, однак він позбавився цього права, оскільки з дня винесення рішення пройшло більше трьох місяців.
Зробіть висновок щодо правильності рішення суду.
Завдання 2. Після смерті Арбузова між його синами і дочками виникла спір про право на спадщину. За позовом синів районний суд визнав за кожним з дітей право на четверту частину спадщини. Після набранням рішення чинності старша дочка Петрова одержала з нотаріальної контори повідомлення про те, що за заповітом батька вона є єдиною спадкоємицею. Тому рішення суду було переглянуто в зв'язку із нововиявленими обставинами. Чи були підстави для перегляду рішення?
Завдання 3. Авдюкова звернулася до суду із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами справи про розподіл спільно нажитого майна з її колишнім чоловіком. У заяві було зазначено, що зі складу цього майна був виключений карбюратор до автомобіля «Жигулі» в зв'язку з його відсутністю в натурі. Пізніше цю запчастину Авдюкова знайшла в подвалі гаражу.
Які обставини треба вважати нововиявленими обставинами? У який суд можна звернутися з такою ухвалою? Складіть ухвалу суду по цій справі.
Завдання 4. Гр-н С., використовуючи нетверезий стан гр-на І., 27 травня 2008р. примусив останнього підписати договір, відповідно до якого І. начебто одержав від С. у борг 5000 грн. терміном до двох місяців. По закінченні зазначеного терміну С. звернувся до суду з позовом до І. про стягнення 5000 грн. У судовому засіданні відповідач заявив про те, що грошей від С. не одержував і не пам'ятає, як підписував договір, але суд позов задовольнив у повному обсязі. Рішення суду набуло чинності. І. звернувся в слідчі органи з заявою про здійснення С. шахрайства. С. був засуджений, вирок набув законної сили.
Чи може І. змінити рішення по цивільній справі про стягнення мнимого боргу? Роз'ясните, яким образом він може це зробити.
Завдання 5. Петренко звернулася до суду із заявою про перегляд у зв'язку із нововиявленими обставинами рішення суду про розподіл спільно нажитого майна в період шлюбу з Васильєвим. В обґрунтуванні заяви вона посилалася на те, що зазначеним рішенням зі складу цього майна був виключений запасний двигун до автомобіля "Волга" через його відсутність у натурі. Згодом цей двигун був виявлений у гаражі відповідача. Петренко вважала, що половина вартості двигуна повинна бути стягнена з Васильєва на її користь і в зв'язку з цим звернулася до суду із заявою.
Ухвалою районного суду рішення суду було скасовано в зв'язку ізими обставинами і цією же ухвалою за Петренко визнавалося право власності на половину двигуна.
Укажіть, чи були підстави для перегляду в цьому випадку? Який суд вправі переглядати рішення чи ухвали в зв'язку із нововиявленими обставинами? Чи допущені судом помилки при розгляді заяви Петренко?
Завдання 6. Вкажіть, які обставини вважаються винятковими, і в якому порядку може бути подана скарга про перегляд рішення у зв'язку з винятковими обставинами.


Тема 27. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
1.Сутність і значення провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.
2. Строк, форма і зміст скарги.
3.Процесуальний порядок розгляду справи про оскарження рішень третейських судів.

Контрольні питання

На підставі чого відкривається провадження у справах про оскарження рішень третейськмх судів?
В яких випадках може бути оскаржено рішення третейского суду?
На підставі чого суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті проваждення у справі?
Який порядок оскарження рішення третейського суду?
Що може бути зазначено в ухвалі суду у справах про оскарження рішення третейского суду?


Тема 28. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень та рішень інших органів

Загальна характеристика виконавчого провадження в системі цивільного процесуального права.
Порядок видачі виконавчого листа та його дубліката.
Порядок відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
Строк та порядок відстрочки чи розстрочки виконання, зміни способу і порядок виконання рішення.

Практичні завдання

Завдання 1. У справі Свиридової до Свиридова про стягнення аліментів на утримання дитини був виданий виконавчий лист. Свиридова пред'явила в суд заяву і вимагала видати два виконавчі листи, тому що боржник працює й одержує пенсію.
Чи обґрунтовані вимоги Свиридової і чи підлягає задоволенню її заява?
Завдання 2. Державний виконавець прибув у 22 годині за місцем проживання боржника Григор'єва з метою проведення опису майна і накладення на нього арешту. Державний виконавець, незважаючи на заперечення членів родини боржника, увійшов у квартиру з понятими і представником ЖЕКу й описав меблевий гарнітур, телевізор, фортепіано й інші речі на загальну суму 4700 грн.
Чи правильні дії державного виконавця? Опишіть порядок примусового проникнення виконавця до житла.
Завдання 3. На підставі рішення третейського суду про стягнення з Нікітіна 1000 грн. на користь Ісаєва секретарем канцелярії місцевого суду виданий виконавчий лист, який був пред'явлений до виконання.
Оціните правомірність дій працівника суду. Назвіть порядок видачі виконавчих листів.
Завдання 4. Стягувач Носов звернувся до органу державної виконавчої служби за місцем проживання боржника з заявою і рішенням суду про вилучення в боржника і передачі йому телевізора, зазначеного в рішенні. Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження на тій підставі, що рішення суду не є виконавчим документом.
Як віришити дану ситуацію? Чи є рішення суду виконавчим документом, яке підлягає виконанню державною виконавчою службою?
Завдання 5. У справі Сидорової Л.К. до Сидорова Т.Г. про стягнення аліментів на утримання дитини був виданий виконавчий лист, який підписав секретар суду.
Укажіть, чи має даний виконавчий документ юридичну чинність. Які вимоги пред'являються до виконавчого листа?
Завдання 6. Зотова звернулася в державну виконавчу службу з заявою про видачу копії виконавчого документа. У своїй заяві вона вказала, що виконавчий лист був загублений разом із паспортом та іншими документами, про що Зотова повідомила органи внутрішніх справ у той же день.
Чи підлягає задоволенню заява Зотової? Визначте порядок видачі дубліката виконавчого листа.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання до Модулю 1.

1. Складіть таблицю "Принципи правосуддя у цивільних справах", вказавши в ній коротку характеристику кожного принципу та норми Конституції України і ЦПК України, які закріплюють їх.
2. Складіть таблицю «Порівняльний аналіз процесуального статусу експерта та спеціаліста».
3. Складіть таблицю "Схожість та відмінності заміни неналежної сторони від вступу в процес правонаступника".
4. Проаналізуйте приведену нижче фабулу справи, яку студент повинен вибрати відповідно до порядкового номера в екзаменаційній відомості, виявіть процесуальну правоздатність і дієздатність суб'єктів процесу, вказавши, які документи повинні надати учасники процесу та їх представники для підтвердження свого статусу.
5. Складіть порівняльну таблицю «Процесуальний статус прокурора та представника у цивільному процессі»
Строк виконання: до 25-30 жовтня.
Завдання до Модулю 2.
Складіть таблицю «Види процесуальних строків» з вказівкою на критерії класифікації та статті ЦПК.
За кожним студентом закріплюється фабула справи відповідно до порядкового номера в списку. Вивчивши запропоновану правову ситуацію, студент має відповісти на наступні питання і підготувати наступні документи:
визначити, як розподіляються обов’язки по доказуванню у даній справі;
вказати дії суду при оцінці доказів, що використовуються;
подгтувати проект заяви (клопотання) про забезпечення доказів.
Строк виконання до 20-25 грудня.

Завдання до Модулю 3, 4.
Студент за фабулою справи має відповісти на теоретичне запитання і підготувати проекти п'яти процесуальних документів. При підготовці документів за необхідністю доповнювати самостійно фабули справи необхідними елементами - найменування суду, адреси сторін, розмір збитку і т.п.
Строк виконання до 15-20 травня.


ФАБУЛИ СПРАВ

Фабула 1. Домовласник Антонов звернувся з позовом про виселення зі свого дома наймача Хвостова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не платить за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв'язку з неврученням відповідачу судової повістки; другий - через неявку відповідача, якого вчасно інформували про явку до суду; третій - унаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий - у зв'язку з задоволенням клопотання відповідача про відвід судді; п'ятий - у зв'язку з прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які були використані на капітальний ремонт будинку.
Протягом розгляду справи відповідачем було заявлене клопотання про проведення експертизи для визначення вартості поліпшень, зроблених ним у будинку після капремонту. У висновку експерта надавався висновок про вартість витрат на капремонт. Проведення капремонту підтверджувалося показаннями свідків Рогова, що змінював у будинку опалення, договором із НП «Трест» про виконання послуг по перекриттю крівлі, чеками на закупівлю будівельних матеріалів, показаннями сусідів про те, що Хвостов самостійно робив роботи з фарбуванню вікон, обклеюванню шпалери й ін. дрібні роботи.
У ході судового розгляду представники сторін мали намір укласти мирову угоду, проект якї подавали судді. Однак згоди між позивачем і відповідачем не було досягнуто.
Судовий розгляд завершився ухваленням рішення.
1. Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? Мотивуйте відповідь посиланням на цивільне процесуальне законодавство.
2. Підготуйте проекти документів:
Зустрічний позов
Ухвалу суду про відкладення розгляду справі
Ухвалу суду про призначення технічної експертизи
Мирову угоду
Рішення по суті спору.

Фабула 2. У жовтні 2004 р. Колеснікова О. звернулася до суду з позовом проти Колеснікової І., Петренко Т. та Ленінського міського виконавчого комітету про визнання недійсними свідотства про право власності на житлове приміщення та договору купівлі-продажу квартири. Позивачка відзначала, що її дочка Колеснікова І. та громадянка Петренко Т. у її відсутність і без її відома і згоди на підставі фіктивних документів виписали її зі спірної квартири. Начальник і паспортистка 25 листопада 2003 р. оформили документи про виписку. Як стала наймачем, дочка одразу ж приватизувала цю квартиру, 30 листопада 2003 р. одержала на неї свідотство про право власності та 1 грудня того ж року продала її Петренко Т. за 20 тис. грн., скориставшись фіктивними документами. Посилаючись на те, що відповідачі незаконно позбавили її прав наймача житлового приміщення. Колеснікова О. просила задовольнити її позовні вимоги. Відповідачки Петренко Т. і Колеснікова І. не були присутніми у судовому засіданні. Справа кілька разів відкладалася.
Місцевим судом провадження в справі було припинено до розшуку відповідача відповідно до п.4 ч.1 ст.202 ЦПК України.
В апеляційній скарзі позивачка просила про скасування зазначеної ухвали, посилаючись на те, що висновок суду про неможливість розгляду її вимог під час відсутності відповідача не є правильним. На її думку, у справі досить матеріалів, що дозволяють розглянути справу по суті, а також вона не заперечує проти постановлення заочного рішення.
1. Укажіть, які дії може здійснити суд апеляційної інстанції?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про відкладення розгляду справи
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі
Ухвалу суду апеляційної інстанції
Заочне рішення.

Фабула 3. Мироненко Ю. звернулася з позовом проти колишнього чоловіка Мироненка А. про розділ спільного майна. Майно складалося з машини, гаража і предметів домашнього побуту, побутової техніки, придбаних у період шлюбу. З позивачкою проживає неповнолітній син Іван. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду, мотивуючи тим, що сторони 19 квітня та 7 травня 2007 р. не з'явилися до суду без поважних причин та про причини неявки суду не повідомили. Суд дійшов до висновку про неможливість розгляду справи по тим матеріалам, що маються у справі, через відсутність сторони.
В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала можливості прийти до суду через хворобу, а її адвокат у суді був присутній. Щодо неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи іншому судді, і вона виходила з того, що з цих підстав справа буде відкладена.
1. Дайте оцінку діям суду.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про відкладення розгляду справи
Ухвалу суду про залишення заяви без розгляду
Клопотання про відвід судді
Апеляційну скаргу.

Фабула 4. Внаслідок наїзду автомашини, що належала АТП 1124, Кисенко Л. заподіяно фізичне ушкодження та майнову шкоду. Кисенко Л. звернувся в суд з позовом про відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з втратою працездатності, витрат на лікування і збитків від ушкодження одягу, сумки і речей. Бути присутнім самостійно в засіданні внаслідок травм позивач не міг і заявив клопотання про допус у процес його представника.
Суд, розглянувши в засіданні всі вимоги, ухвалив рішення, але в резолютивній частині вказав про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок ушкодження одягу, про інші вимоги нічого не було сказано.
1. Які помилки допустив суд у судовому рішенні і як їх можна виправити? Які дії почати, якщо суд відмовив у виправленні помилок.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про допуск у процес представника
Заяву про ухвалення додаткового рішення
Рішення суду
Апеляційну скаргу на ухвалу суду про відмовлення у винесенні додаткового рішення.

Фабула 5. До місцевого суду звернувся Краснов з позовною заявою, у якій просив суд відновити його на роботі в посаді слюсаря по ремонту побутових холодильників Сервісного центра "Норд" і стягнути на його користь заробітну плату за один місяць і дванадцять днів, оскільки наказом директора Сервісного центра він був звільнений за відгул незаконно. Його середня місячна заробітна плата - 820 грн. У підтвердження своїх вимог позивач послався на те, що прогулу не робив, а з 1 жовтня по 10 жовтня 2005 р. знаходився в службовому відрядженні, що підтверджується посвідченням про відрядження і проїзними документами. Крім того, питання про його звільнення не було погоджено з профспілковим комітетом. Представник відповідача - адвокат - не заперечував проти доводів Краснова і просив вирішити справу на підставі доказів і вимог законодавства про працю. Директор Сервісного центра пояснив, що позивач звільнений на законних підставах, тому що до підписання наказу про звільнення він не подав в адміністрацію документи, що свідчили про те, що прогулу не було.
У ході судового розгляду позивач загинув, на його утриманні залишилася непрацездатна мати.
1. Які дії має розпочати суд.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про закриття провадження у справі
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі
Судове рішення, якби позивач залишився живий
Судове рішення, якби позивач загинув.

Фабула 6. 22 вересня 2005 р. адвокат - представник Мішиної звернувся до місцевого районного суду м. Донецька з позовом проти Мішина про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на неповнолітню дочку Олену. Позов мотивований тим, що Мішин у грудні 2004 р. залишив родину і не надає ніякої матеріальної допомоги. У позовній заяві позивачка вказала, що Мішин П.В., 1972 р. народження, живе за адресою: м. Донецьк, вул. Блюхера, 18, кв. 20, працює токарем на ДМЗ. Відповідач у судове засідання не з’явився, хоча повістки йому були вручені.
1.Укажіть дії суду, якщо до позовної заяви не були докладені документи, котрі засвідчують повноваження представника. Який процесуальний документ має бути винесений, підготуйте його проект. Чи може в даному випадку бути ухвалене заочне рішення, за яких умов.
2.Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду
Ухвалу суду про відкладення розгляду справи
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі, якщо місце перебування відповідача невідоме
Судове рішення.

Фабула 7. Соколова Р. звернулася до місцевого районного суду м. Донецька з позовною заявою про виселення через неможливість спільного проживання, до чоловіка Соколова К. Свої вимоги вона обґрунтовувала тим, що відповідач, що живе разом з нею в кв. 24 по вул. Воровського, буд.4, часто зловживає спиртними напоями, повертається додому вночі, скандалить у присутності дітей. Своєю поведінкою він не дає можливості спокійно жити ні своїй родині, ні сусідам. У нетверезому стані він залишив відкритим газовий кран на громадській кухні, унаслідок чого дочка сусідки Бірюкової потрапила в лікарню з отруєнням. Дільничний інспектор міліції неодноразово Соколова попереджав про неприпустимість такого поводження.
Позивачка додала копію ордера, довідку про регістрацію, довідку про захворювання Бірюкової і просила викликати в суд свідків Смолина і Бірюкову, а також дільничного інспектора Галкіна.
Згодом Бірюкова, що проживає в тій же квартирі приєдналася до позову Соколової і суддя допустив її до участі у справі як третю особу без самостійних вимог.
1.У якому випадку можлива участь у процесі третіх осіб, який порядок їх вступу в процес.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про відкриття провадження у справі
Ухвалу про залучення в процес третьої особи
Ухвалу суду про призначення справи до розгляду
Рішення суду.

Фабула 8. Федоренко А. звернулася до суду із заявою про визнання її чоловіка Федоренко Б. обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично зловживає спиртними напоями і не приносить додому заробітної плати, виносить з будинку речі і пропиває їх. На утриманні позивачки знаходяться двоє неповнолітніх дітей і непрацездатна мати. У судовому засіданні інспектор відділу соціального захисту, залучений як представник органа опіки і піклування, зробив висновок: "Заяву Федоренко потрібно задовольнити, тому що заробітна плата дружини невелика, у родини двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину у тяжке матеріальне становище". Федоренко Б. у судове засідання не з'явився, проте повістку в суд одержав. Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним. Згодом представник Федоренко оскаржив рішення суду.
1. Оцінити дії суду
2. Підготуйте проекти документів:
Заяву про визнання обмежено дієздатним
Ухвалу суду про залучення в процес представника органа опіки і піклування
Ухвалу суду про призначення експертизи
Судове рішення
Апеляційну скаргу.

Фабула 9. Антонюк звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що в липні 2003р. умерла її рідна сестра Шершеньова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтвах про народження Шершеньової й Антонюк різні записи про прізвища і по батькові, заявниця не може одержати в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину. У судовому засіданні було встановлено, що на майно, що залишилося після смерті Шершеньової, видане свідоцтво про право на спадщину державі. Незважаючи на це, суд заяву задовольнив і прийняв рішення у справі. Виконком місцевої ради за місцем відкриття спадщини подав апеляційну скаргу до суду.
1. Оцінити правомірність дій суду. Які помилки були допущені при розгляді справи. Укажіть, як має діяти суд, який процесуальний документ має прийняти?
2. Підготуйте проекти документів:
Заяву про установлення факту родинних відносин
Ухвалу суду за питанням № 1
Рішення суду
Апеляційну скаргу
Позовну заяву про заперечування права на спадщину.

Фабула 10. Гордєєва звернулася до суду із заявою про встановлення факту її перебування на утриманні Гордєєва. Заявниця вказала, що з Гордєєвим, який вмер 2 жовтня 2003 р., вона з 1980 р. була одружена, після припинення спільного проживання без розірвання шлюбу з 1999 р. і до самої смерті він надавав їй матеріальну допомогу щомісяця. Установити цей факт їй необхідно для оформлення пенсії.
У судовому засіданні було встановлено, що з такою же заявою звернулася в суд Румянцева. Вона обґрунтувала свої вимоги тим, що з 1999 р. знаходилася з Гордєєвим у фактичних шлюбних відносинах і останні роки була на його повному утриманні. Встановлення цього факту їй необхідно для одержання спадщини.
Суд залишив заяву Гордєєвої без розгляду, посилаючись на те, що встановлення факту перебування на утриманні заявниці необхідно не тільки для оформлення пенсії, а й для одержання спадщини. Між нею і Румянцевої виник спір. Питання про перебування на утриманні має вирішуватися в порядку позовного, а не окремого провадження.
Румянцева подала позовну заяву до Гордєєвої про визнання права на спадщину. У ході судового розгляду встановлено, що після смерті спадкодавець залишив майно: будинок, машину і кошти на рахунку в банку. У Румянцевої на утриманні залишилася дитина, батьком якого записаний Гордєєв.
1. Оцінити законність дій суду.
2. Підготуйте проекти документів:
Заяву про встановлення юридичного факту
Ухвалу про залишення заяви без руху
Позовну заяву про визнання права на спадщину.
Ухвалу про відкриття провадження у справі
Рішення за позовними вимогами

Фабула 11. Власова подала позов до Якименко про стягнення аліментів. Позивачка відзначила, що з 1998 по 2004 р. вона знаходилася з відповідачем у фактичних шлюбних відносинах і 10 червня 2005 р. родила сина. Після народження дитини відповідач зобов'язався надавати кошти на її утримання, але робить це нерегулярно й у меншому обсязі, ніж має можливість. Вона є інвалідом, отже, сама утримувати дитину не в змозі. Позивачка в обґрунтування позову як у своїй заяві, так і в поясненнях у ході судового засідання відзначила, що відповідач, почавши жити в 1998 р. у її квартирі, вів з нею сумісне господарство, дитину відразу після її народження взяв на своє виховання і утримання, але останнім часом надає матеріальну допомогу нерегулярно.
У підтвердження цих фактів вона представила суду листування, яке велося з відповідачем у 1998 р., довідку з ЖЭО № 3 р. Донецьк про те, що відповідач проживав на її житловій площі з 1998 р. по 2004 р., довідки про заробітну плату її та відповідача, і просила викликати в судове засідання і допитати як свідків Смирнова, Погорєлову, Житнік. Свідки показали, що сторони проживали однією родиною, відповідач приносив продукти і гроші позивачці, а також передавав гроші через свого товариша і пересилав поштою.
Рішенням суду від 25 листопада 2004 р. у позові Власовій відмовлено. Відмовляючи в позові, суд посилався на те, що позивачка не надала докази в підтвердження того, що відповідач нерегулярно надавав їй матеріальну допомогу на утримання дитини і що він за своїм матеріальним становищем може її утримувати.
1. Чи є обгрунтованими доводи суду? Укажіть, які факти є предметом доказування у даній справі.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву про стягнення аліментів
Ухвалу про відкриття провадження у справі
Клопотання про виклик свідків
Рішення суду
Апеляційну скаргу.

Фабула 12. Котенюк звернулася до суду із заявою про встановлення неправильності запису року її народження у свідоцтві про народження. Заявниця вказала, що у відновленому в 1949 р. свідоцтві рік її народження зазначений 1945 р., тоді як дійсно вона народилася в 1940 р. Органи РАГСА відмовилися виправити зазначену помилку, тому що Котенюк просить суд встановити неправильність запису про народження, оскільки це перешкоджає їй звернутися в органи Пенсійного фонду для призначення пенсії як непрацездатної за віком.
Ухвалою судді їй відмовлено у відкритті провадження на підставі п.6 ст. 235 ЦПК України.
1. Оцінити правомірність дій суду.
2. Підготуйте проекти документів:
Заява про встановлення неправильності запису
Ухвалу суду про відмовлення у відкритті провадження
Апеляційну скаргу на ухвалу суду
Ухвалу суду про призначення судово-медичної експертизи (визначення віку особи)
Рішення суду про встановлення факту.

Фабула 13. Татарникова працювала старшим касиром ТОВ "Стройинвест". Наказом директора ТОВ "Стройинвест" вона була звільнена з 27 серпня 2005 року в зв'язку зі скороченням чисельності штату. Вважаючи себе незаконно звільненою, вона звернулася до суду з позовною заявою про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу в розмірі 1200 грн. та стягнення морального шкоди 5000 грн. У заяві вона пояснила, що фактичного скорочення не було, після її звільнення на роботу був прийнятий інший працівник, крім того, вона має вищу освіту і більший досвід роботи у порівнянні з іншими працівниками бухгалтерії. У попередньому судовому засіданні позивачка пояснила, що як докази має наказ про звільнення, трудову книжку, диплом інституту, довідку про доходи, довідку про склад родини. Наказ про проведення скорочення чисельності штатів їй не видають, і тому вона просить суд витребувати докази. Представник відповідача не представив цей документ у суд. Судом був направлений запит, який залишився без відповіді.
У результаті розгляду справи позовні вимоги були задоволені.
1. Укажіть, які дії може почати суд по витребуванню доказів і їх підстав?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про витребування доказів
Ухвалу суду по питанню № 1
Рішення
Апеляційну скаргу

Фабула 14. У жовтні 2005 р. Черкашин А. звернувся в суд з позовом до Савченка Н. і Лаврового С. про стягнення суми боргу, відзначаючи, що в 2004 р.. за договором позики передав Лаврової гроші, що у свою чергу перевела свій борг на Савченко Н. з його згоди як кредитора, про що були складені розписки. Оскільки Савченко Н. повернув йому лише суму в розмірі 9200 діл. США, у забезпечення виконання зобов'язання він уклав договір поруки з Лавровою С. У зв'язку з тим, що відповідачі борг у сумі 33 800 дол. США не оплатили, Черкашин А. просив задовольнити позов.
Заперечуючи проти позову, Савченко Н. і Лаврова С. звернулися до суду із зустрічним позовом про визнання недійсними угод про переведення боргу і поруки, відзначаючи, що розписки були складені ними в результаті погроз Черкашина А. Рішенням місцевого суду від 03.10.2005 р. позов Черкашина А. був частково задоволений, із Савченко А. і Лаврової С. на користь Черкашина А. було стягнено 180 154 грн. солідарно, у задоволенні позову в частині відшкодування моральної шкоди було відмовлено.
Зустрічний позов Савченко Н. і Лаврової С. залишений без задоволення.
В апеляційній скарзі відповідачі Савченко А. і Лаврова С. вказували, що докази були досліджені не в повному обсязі, суд залишив без уваги те, що договір позики був безгрошовим.
1. Вкажіть предмет доказування по даній справі. Чи є підстави для скасування судового рішення?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Зустрічну позовну заяву
Рішення суду
Апеляційну скаргу
Ухвалу суду апеляційної інстанції.

Фабула 15. У грудні 2005 р. Петренко подав позов до Синицького про стягнення 700 грн. на відшкодування витрат на лікування і тимчасову непрацездатність. У заяві він відзначив, що в результаті побоїв, що заподіяв йому відповідач за хуліганськими мотивами, він не працював 30 робочих днів. Рішенням районного суду м. Донецька позов було задоволено. 8 січня 2006 р. Синицький звернувся до прокурора району зі скаргою, у якій відзначив, що, задовольняючи позовні вимоги Петренко, суд виходив з факту наявності кримінальної справи, однак постанову про його порушення скасовано, провадження у кримінальній справі закрито.
1. Чи допущені порушення судом? Яке рішення має прийняти прокурор? Вкажіть, які факти мають преюдиціальне значення?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про значення справи до слухання
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі
Рішення суду
Апеляційну скаргу.

Фабула 16. Підлітки Смирнов, 13 років, Петров, 15 років і Юрченко, 18 років, пасли табун коней, що належать ФГ "Світанок". Тракторист Ілюхін, що їхав на мотоциклі по шосе, зіштовхнувся з конем із табуна, що переходив дорогу, потерпів аварію, оскільки втратив керування й одержав сильні ушкодження. Ілюхін пред'явив позов про відшкодування збитків до Смирнова, Петрову і Юрченко, посилаючись на те, що вони винні у тому, що кінь відбився від табуну.
У судовому засіданні було встановлено, що мотоцикл належав ТОВ "Лукомор'я". Ілюхін, будучи працівником ТОВ "Лукомор'я", мав доступ до гаража, узяв його без дозволу. Крім того, було встановлено, що Смирнов замінював у цей день свого батька, що працював пастухом у ФГ "Світанок". (При рішенні задачі виходити з того, що Ілюхін є належним позивачем і заявляє позов про відшкодування збитку здоров'ю).
Адміністрація ТОВ "Лукомор'я", довідавшись про відкриття провадження у справі, прийняла рішення про вступ у процес у даній справі для відшкодування збитків, заподіяних майну ТОВ "Лукомор'я".
1. Дайте поняття належної і неналежної сторони. Визначите коло осіб, що беруть участь у справі?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про заміну неналежної сторони
Позовну заяву третьої особи
Ухвалу суду про вступ у процес третьої особи
Рішення суду

Фабула 17. Любімов С. Ю. їхав машиною зі швидкістю 40 км у годину. Котов П. Т. переходив трамвайну колію перед трамваєм і потрапив під автомашину Любімова С. Ю. Через каліцтво Котов П.Т., частково втратив працездатність і звернувся з позовом до власника машини про відшкодування нанесеної йому матеріальної і моральної шкоди (розмір шкоди визначте самостійно). У ході судового засідання свідки показали, що Любімов С. Ю., побачивши Котова П. Т., намагався загальмувати, але уникнути наїзду не зміг через те, що Котов П. Т., перебігши колію перед трамваєм, раптово з’явився дуже близько від машини. Відповідач заявив клопотання про призначення технічної експертизи з метою встановлення факту неможливості уникнути зіткнення. Суд відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що цей факт не має потреби у встановленні. Згодом позов був задоволений у повному обсязі. Відповідач подав апеляційну скаргу.
1. Вкажіть, які факти входять у предмет доведення. Чи є підстави для скасування рішення?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про призначення експертизи
Ухвалу суду про відмовлення у призначенні експертизи
Рішення суду
Апеляційну скаргу.

Фабула 18. Позивач Дмитров звернувся з позовом про розділ житлової площі, тому що з дружиною вони розведені, вона не оплачує витрати на комунальні послуги. Відповідач - ЖЭУ надав у суд висновок майстра ЖЭУ про технічну неможливість розділу спірної кімнати. У справі була заява позивача про призначення експертизи. Суд визнав висновок майстра ЖЭУ висновком експерта і вирішив справу на підставі наявних доказів. У задоволенні позову було відмовлено. Позивач подав апеляційну скаргу.
1. Які порушення закону допущені судом? Коли й у якому порядку призначається експертиза при розгляді цивільних справ?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про призначення експертизи
Ухвалу суду про відмовлення у призначенні експертизи
Рішення суду
Апеляційну скаргу.

Фабула 19. У районний суд надійшло 11 позовних заяв від жителів с. Сосновка Авдєєвського району про стягнення з ТОВ "Спецсбуд" єдиноразової допомоги у визначеної договором сумі. Договір був укладений у 2005 році. Через декулька днів у цей же суд надійшло 11 позовних заяв від ТОВ "Спецбуд", де відповідачами були зазначені ті ж жителі с.Сосновка, про стягнення з них авансу виданих підйомних сум, у зв'язку з тим, що вони достроково залишили будівництво, на яке у відповідності з договором були прийняті різноробами. У результаті розгляду справи суд задовольнив позовні вимоги ТОВ "Спецбуд" про стягнення сум авансу.
1. Підготуйте пропозиції для судді, якого висновку надійти в даному випадку, мотивуйте посиланням на закон.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву від імені різноробів
Позовну заяву від імені ТОВ "Спецбуд"
Ухвалу суду про об'єднання в одне провадження справ
Ухвалу суду про призначення справи до слухання
Рішення суду.

Фабула 20. Через місяць після покупки мобільного телефону до Мусіна був пред'явлений позов Терьохіна з вимогою про повернення телефону. У позовній заяві він посилався на те, що саме даний мобільний телефон було викрадено у нього, про що він у свій час заявив в органи внутрішніх справ, однак викрадача знайдено не було. При звертанні до оператора зв'язку телефон був запеленгований і працівники міліції визначили його місцезнаходження у відповідача. При підготовці справи до судового розгляду суддя викликала Мусіна, у бесіді з яким з'ясувалося, що він придбав телефон у магазині як той, шо був у вживанні, а власником магазина є Вєтров. Ця обставина дала підстави судді залучити до процесу Вєтрова як відповідача. Позивач не погоджувався із заміною Мусіна, тому що вважав, що саме він викрав телефон. У відношенні Мусіна була порушена кримінальна справа.
До рішення у кримінальній справі судом провадження по цивільній справі було припинено.
1. Обґрунтуйте правильність дій судді. Визначте процесуальне положення всіх осіб, що беруть участь у справі.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про заміну неналежного відповідача
Ухвалу суду про призначення справи до слухання
Ухвалу суду про призупинення провадження у справі
Рішення суду.

Фабула 21. У суд надійшла заява від Матросова про розірвання договору оренди гаража і стягнення боргу по орендній платі до Уткіна. У зв'язку з тим, що позовна заява не була оплачена судовим збором, суд виніс ухвалу про залишення заяви без руху і надав термін для виправлення недоліків. Позивач вчасно недоліки не виправив і звернувся до суду із заявою про відновлення пропущеного терміну. Суд продовжив термін на виправлення недоліків і відкрив провадження у справі.
У ході судового розгляду було встановлено, що орендар Уткін за свій рахунок зробив ремонт покрівлі гаража, вентиляції і поставив стелажі, що не можуть бути демонтовані. Він подав зустрічну позовну заяву про відшкодування витрат на ремонт. Суд запропонував сторонам укласти мирову угода за вимогами про стягнення боргу і відшкодуванню витрат на ремонт.
1. Вкажіть умови укладення мирової угоди і її правові наслідки? Що має зробити суд у даному випадку?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Зустрічну позовну заяву
Ухвалу суду про залишення заяви без руху
Мирову угоду
Ухвалу суду про затвердження мирової угоди.

Фабула 22. Прокурор Київського району м. Донецька звернувся з позовом в інтересах Юдиної про відшкодування шкоди в зв'язку зі смертю годувальника до АТП № 2131. Юдина знаходилася на утриманні загиблого сина, була непрацездатною внаслідок інвалідності, самостійно пересуватися не могла. Представником у процесі вона просила допустити родичку.
У ході судового розгляду поштою надійшла заява від позивачки, що вона відмовляється від позову, тому що підприємство самостійне призначило їй пенсію.
1. Яке процесуальне положення прокурора в даному процесі? У якому порядку здійснюється відмови позивача від позову, чи може суд закрити провадження у справі?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву від імені прокурора в інтересах Юдиної
Клопотання про допуск у процес представника
Ухвалу суду про прийняття відмови від позову
Ухвалу про закриття провадження у справі
Рішення

Фабула 23. Лебедєва А. звернулася до суду з позовом про позбавлення батьківства Лебедєва К. у відношенні його малолітнього сина, що є її братом. У позовній заяві вона відзначила, що після смерті матері вони з братом проживають разом, вона піклується про нього, займається його вихованням і, оскільки вона працює, брат знаходиться цілком на її утриманні, а батько матеріальної допомого їм не надає.
Суд відмовив Лебедєвої А. у відкритті провадження у справі на тій підставі, що вона не призначена опікуном свого малолітнього брата, тому не має права безпосередньо звертатися до суду за захистом його прав, а повинна звернутися в органи опіки та піклування.
1. Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника в цивільному судочинстві?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про допуск у процес представника органа опіки та піклування
Ухвалу суду про відмову у відкритті провадження
Ухвалу про повернення позовної заяви
Рішення

Фабула 24. Ленінським районним судом м. Донецька розглядалася справа за позовом Самолова до Зайцева про стягнення 10000 грн. за договором позики. У судовому засіданні Зайцев позову не визнав і пояснив суду, що між ним і позивачем договір позики ніколи не підписувався і грошей від позивача він не одержував.
У підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, у якому просив заслухати в судовому засіданні таємно зроблений ним аудиозапис, зі змісту якого можна зробити висновок про наявність договору позики і те, що Зайцев визнавав наявність боргу. Відповідач і його представник виступали проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання і заперечення відповідача і його представника, суд відмовив у задоволенні клопотання. Згодом суд виніс рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Позивач оскаржив рішення, мотивуючи тим, що суд не дослідив усі обставини і не прийняв до уваги доказ позивача.
1. Чи правильні дії суду? Розкрийте порядок використання в процесі доказування аудио-, відеозапису.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про дослідження доказу
Ухвалу суду про відмову в задоволенні клопотання
Рішення
Апеляційну скаргу.

Фабула 25. Комаров був збитий автомашиною, що належить автотранспортному підприємству (АТП), і став інвалідом 2 групи. Вантажник Івлєв, будучи працівником АТП у день події в нетверезому стані самовільно вигнав вантажну машину з території АТП і зробив наїзд на Комарова. У відношенні Івлєва була порушена кримінальна справа за фактом викрадення машини та наїзду. У судовому розгляді з'ясувалося, що Івлєва допустили до роботи в нетверезому стані, шофер залишив машину у дворі без догляду, із ключем у замку запалювання, і при виїзді машини з території підприємства Івлєв не був затриманий охороною, хоча прав водія не мав і знаходився в нетверезому стані. Комаров пред'явив позов до суду про відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю, і моральної шкоди до АТП.
У ході розгляду справи суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальній справі. Згодом суд виніс рішення про стягнення всієї суми збитку з АТП. Підприємство оскаржило рішення.
1. Встановіть, хто є належним відповідачем. Визначте коло осіб у даній справі і порядок їх виступу у спорах.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про залучення в процес належного відповідача
Ухвалу суду про зупинення проваждення у справі
Рішення
Апеляційну скаргу.

Фабула 26. Внаслідок наїзду автомашини, що належала ТОВ "Ліктрави", юридична адреса: м.Львів, вул.Радзієвського, б.5, Проніну було заподіяно фізичне ушкодження і майнова шкода. Пронін звернувся до районного суду м.Донецька з позовом про відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з втратою працездатності, витрат на лікування і матеріальний збиток від ушкодження речей. Бути присутнім самостійно в засіданні внаслідок травм позивач не міг і заявив клопотання про допуск у процес його представника.
Суд, розглянувши позовну заяву, відправив його за підсудністю до районного суду м.Львова. Позивач заперечував проти цього й подав апеляційну скаргу.
Справа була розглянута районним судом м.Львова й було ухвалено рішення про стягнення витрат на лікування, щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди в задоволенні відмовлено.
1. Які помилки допустив суд і як їх можна виправити? Визначите правила підсудності в даному випадку.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Клопотання про допуск у процес представника
Ухвала суду про передачу справи до іншого суду
Апеляційну скаргу на ухвалу суду
Рішення суду.

Фабула 27. До місцевого суду звернувся Краснов з позовною заявою, у якій просив суд відновити його на роботі в посаді слюсаря по ремонту побутових холодильників Сервісного центра "Норд" і стягнути на його користь заробітну плату за один місяць і дванадцять днів, оскільки наказом директора Сервісного центра він був звільнений за відгул незаконно. Його середня місячна заробітна плата - 820 грн. У підтвердження своїх вимог позивач послався на те, що прогулу не робив, а з 1 жовтня по 10 жовтня 2005 р. знаходився в службовому відрядженні, що підтверджується посвідченням про відрядження і проїзними документами. Крім того, питання про його звільнення не було погоджено з профспілковим комітетом. Представник відповідача - адвокат - не заперечував проти доводів Краснова і просив вирішити справу на підставі доказів і вимог законодавства про працю. Директор Сервісного центра пояснив, що позивач звільнений на законних підставах, тому що до підписання наказу про звільнення він не подав в адміністрацію документи, що свідчили про те, що прогулу не було.
У ході судового розгляду позивач загинув, на його утриманні залишилася непрацездатна мати.
1. Які дії має розпочати суд.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про закриття провадження у справі
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі
Судове рішення, якби позивач залишився живий
Судове рішення, якби позивач загинув.

Фабула 28. У жовтні 2004 р. Колеснікова О. звернулася до суду з позовом проти Колеснікової І., Петренко Т. та Ленінського міського виконавчого комітету про визнання недійсними свідотства про право власності на житлове приміщення та договору купівлі-продажу квартири. Позивачка відзначала, що її дочка Колеснікова І. та громадянка Петренко Т. у її відсутність і без її відома і згоди на підставі фіктивних документів виписали її зі спірної квартири. Начальник і паспортистка 25 листопада 2003 р. оформили документи про виписку. Як стала наймачем, дочка одразу ж приватизувала цю квартиру, 30 листопада 2003 р. одержала на неї свідотство про право власності та 1 грудня того ж року продала її Петренко Т. за 20 тис. грн., скориставшись фіктивними документами. Посилаючись на те, що відповідачі незаконно позбавили її прав наймача житлового приміщення. Колеснікова О. просила задовольнити її позовні вимоги. Відповідачки Петренко Т. і Колеснікова І. не були присутніми у судовому засіданні. Справа кілька разів відкладалася.
Місцевим судом провадження в справі було припинено до розшуку відповідача відповідно до п.4 ч.1 ст.202 ЦПК України.
В апеляційній скарзі позивачка просила про скасування зазначеної ухвали, посилаючись на те, що висновок суду про неможливість розгляду її вимог під час відсутності відповідача не є правильним. На її думку, у справі досить матеріалів, що дозволяють розглянути справу по суті, а також вона не заперечує проти постановлення заочного рішення.
1. Укажіть, які дії може здійснити суд апеляційної інстанції?
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про відкладення розгляду справи
Ухвалу суду про зупинення провадження у справі
Ухвалу суду апеляційної інстанції
Заочне рішення.

Фабула 29. Домовласник Антонов звернувся з позовом про виселення зі свого дома наймача Хвостова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не платить за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у зв'язку з неврученням відповідачу судової повістки; другий - через неявку відповідача, якого вчасно інформували про явку до суду; третій - унаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий - у зв'язку з задоволенням клопотання відповідача про відвід судді; п'ятий - у зв'язку з прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які були використані на капітальний ремонт будинку.
Протягом розгляду справи відповідачем було заявлене клопотання про проведення експертизи для визначення вартості поліпшень, зроблених ним у будинку після капремонту. У висновку експерта надавався висновок про вартість витрат на капремонт. Проведення капремонту підтверджувалося показаннями свідків Рогова, що змінював у будинку опалення, договором із НП «Трест» про виконання послуг по перекриттю крівлі, чеками на закупівлю будівельних матеріалів, показаннями сусідів про те, що Хвостов самостійно робив роботи з фарбуванню вікон, обклеюванню шпалери й ін. дрібні роботи.
У ході судового розгляду представники сторін мали намір укласти мирову угоду, проект якї подавали судді. Однак згоди між позивачем і відповідачем не було досягнуто.
Судовий розгляд завершився ухваленням рішення.
1. Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? Мотивуйте відповідь посиланням на цивільне процесуальне законодавство.
2. Підготуйте проекти документів:
Зустрічний позов
Ухвалу суду про відкладення розгляду справі
Ухвалу суду про призначення технічної експертизи
Мирову угоду
Рішення по суті спору.

Фабула 30. Мироненко Ю. звернулася з позовом проти колишнього чоловіка Мироненка А. про розділ спільного майна. Майно складалося з машини, гаража і предметів домашнього побуту, побутової техніки, придбаних у період шлюбу. З позивачкою проживає неповнолітній син Іван. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду, мотивуючи тим, що сторони 19 квітня та 7 травня 2007 р. не з'явилися до суду без поважних причин та про причини неявки суду не повідомили. Суд дійшов до висновку про неможливість розгляду справи по тим матеріалам, що маються у справі, через відсутність сторони.
В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала можливості прийти до суду через хворобу, а її адвокат у суді був присутній. Щодо неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи іншому судді, і вона виходила з того, що з цих підстав справа буде відкладена.
1. Дайте оцінку діям суду.
2. Підготуйте проекти документів:
Позовну заяву
Ухвалу суду про відкладення розгляду справи
Ухвалу суду про залишення заяви без розгляду
Клопотання про відвід судді
Апеляційну скаргу.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНІИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

Відповідаючи на питання самостійної роботи, студент повинен показати теоретичні знання цивільного процесу і практики застосування норм цивільного процесуального права, уміння правильно кваліфікувати фактичні обставини справи з юридичного боку, давати оцінку діям суду і учасникам процесу з погляду законодательств.
Максимальної оцінки (див. шкалу оцінювання) заслуговує робота, виконана у встановлені терміни, якщо студент дав повну і правильну відповідь на всі поставлені питання завдання, грамотно виклав матеріал і зробив обґрунтовані висновки, оформив роботу належним чином.
За порушення термінів виконання самостійної роботи, неакуратне, неправильне оформлення або незначні помилки, що не вплинули на результат (висновок) за завданням, знімається 2 бали за завдання по модулю.
За грубе порушення термінів надання роботи (більше 15 днів), помилки у відповідях, неповне виконання завдань – знімається 5 балів за завдання по модулю.

ШКАЛА ОЦІНКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Модуль 1.
Завдання для самостійної роботи по Модулю 1 оцінюються в 10 балів.
Завдання 1 оцінюється в 3 бали.
Завдання 2 оцінюється в 3 бали.
Завдання 3 оцінюється в 4 бали.

Модуль 2.
Завдання для самостійної роботи по Модулю 2 оцінюються в 10 балів.

Модуль 3,4.
Завдання для самостійної роботи по Модулю 3,4 оцінюються в 20 балів.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Система оцінювання знань по дисципліні "Цивільний процес" за 100-бальною шкалою для здачі заліку
Поточний контроль (max 100 балів)

Загальна кількість балів (пункт 5 + пункт 10)

Заліковий модуль 1
Сума балів за заліковий модуль 1
Заліковий модуль 2
Сума балів за заліковий модуль 2


Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії
Індивідуальна робота
Самостійна робота
Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії
Індивідуальна робота
Самостійна робота
Залікова модульна робота 21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15
+
10
25
50
20
+
10
20
50
100


2. Система оцінювання знань по дисципліні "Цивільний процес" за 100-бальною шкалою для здачі іспиту

Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю
Підсумковий контроль (max 50 балів)
Кількість балів за результатами підсумкового контролю
Загальна кількість балів (пункт 11 + пункт 14)

Заліковий модуль 1
зачліковий модуль 1
Заліковий
модуль 2
Сума балів за заліковий
Модуль 2

Індивідуальна творча задача
ЭкзаменОрганізаційно-навчальна робота студентів в аудиторії
Індивідуальна робота
Самостійна робота
Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії
Індивідуальна робота
Самостійна робота
Залікова модульна робота 21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
+
0
5
25
10
+
10
5
25

0
50
50
100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Поточний контроль оцінюється максимально в 100 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.
Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:
організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;
залікова модульна робота 1.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 50 балів, з яких
за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 15 балів максимально;
за залікову модульну роботу 1 – 25 балів максимально.
Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:
організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;
самостійна робота;
залікова модульна робота 2.
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 50 балів, з яких
за організаційно-навчальну роботу – 20 балів максимально;
за самостійну роботу – 10 балів максимально;
за залікову модульну роботу 2 – 20 балів максимально.
Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням наступних критеріїв:
- участь в семінарських заняттях (виступи (відповіді) максимально 1-4 бали, доповнення - 0,5 – 1 бали, доповіді - 1 бал, реферати – 1-2 бали);
- відвідування лекційних занять – при відсутності пропущених занять – максимально 2 бали за семестр (1 бал – модуль 1, 1 бал – модуль 2).
Студенти, які набрали за поточний і підсумковий модульний контроль (за два модулі) менше 50 балів, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. При цьому:
1) студенти, які одержали підсумково від 30 до 49 балів, мають право складати залік у формі контролю знань за модулями;
Повторне складання заліку з кожної дисципліни дозволяється двічі:перший раз викладачу, другий – комісії.
Оцінка складається як сумарна кількість балів, одержана за складання заліку у формі контролю знань за модулями та різні види діяльності студента з дисципліни.
Студент отримує залік, якщо він набрав не менше 50 балів.
Якщо студент не пересклав залік двічі, він має право повторно вивчити дисципліну на контрактній основі.
2) студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 29 балів мають право написати заяву на повторне вивчення дисципліни на контрактній основі.

Оцинювання знань студентів на екзамені:
Оцінка «відмінно» (45-50 балів) виставляється студенту, що показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу, показав вміння застосовувати норми процесуального законодавства, робити правильні висновки, аргументувати свою точку зору.

Оцінка «добре» (44-36 балів) виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «задовільно» (35-25 балів) виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на іспиті, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білету. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

Оцінка «незадовільно» (0-24) виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».
Екзаменаційний білет містить чотири завдання, які оцінюються по 10 баллів.

Оцінювання знань студентів за заліковими модулями та іспитом: оцінка виставляется за сумою балів, отриманих на залікових модулях та на екзамені.
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється студенту, який отримав на екзамені оцінку відмінно та виконав усі види робіт на належному рівні, отримав

Оцінка «добре» (70-79; 80-89 балів) виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «задовільно» (50-59; 60-69 балів) виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на іспиті, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білету. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

Оцінка «незадовільно» (0-29; 30-49 балів) виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Якщо студент набирає 30-49 балів, то йому виставляється оцінка незадовільно з можливістю повторного складання, якщо студент набирає 0-29 балів, то йому виставляється оцінка незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

Зразки типових завдань поточного, модульного контролю.
Поточний, модульний контроль також може бути проведено за тестами, які розміщені в комп’ютерній базі факультету.
Зразок типового завдання модульного контролю.
Варіант 1.
Охарактеризуйте задачі участі прокурора в процесі, його процесуальний статус.
Поняття судового доведення і його етапи.
Визначте ціну позову й розмір судового збору, що підлягає сплаті, при подачі позовної заяви про розподіл спільного майна подружжя Н., вартість якого становить 4 800 грн.
4. Практичне завдання. М. Леонов звернувся в суд з позовом про відновлення його на роботі, де вказав, що документи, якими він може довести незаконність його звільнення по скороченню чисельності штату, йому на руки не видають, і заявив клопотання, щоб суд їх запросив у відділі кадрів. Суддя відмовив йому в клопотанні, пояснивши, що суд не збирає доказу по цивільних справах.
Проаналізуйте дії судді. Які принципи цивільного процесу їм порушені? Розкрийте втримування цих принципів, посилаючись на закон.

Зразки типових завдань поточного контролю.

Поточний контроль проводиться за тестами, які розміщені в комп’ютерній базі економіко-правового факультету.
Приклади тестів:
Цивільний процес - це
а)урегульована законом діяльність суду загальної юрисдикції з розгляду цивільної справи;
б)урегульована законом діяльність суду з розгляду економічних спорів;
в)урегульована законом діяльність у суді сторін з розгляду цивільно-правового спору;
г)урегульована нормами цивільно-процесуального права діяльність суду й учасників судочинства;
д)урегульована законом діяльність державних виконавців.

Яка із зазначених частин судочинства є його стадією?
а)окреме провадження;
б)апеляційне провадження;
в)провадження за участю іноземного елемента;
г)провадження по справах, що виникає з адміністративних правопорушень;

Який вид цивільного судочинства вважається головним, визначальним?
а)провадження по справах, що виникає з адміністративно - правових відносин;
б)окреме провадження;
в)позовне провадження;
г)провадження в третейському суді.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Право на звернення до суду за судовим захистом.
Розподіл між сторонами обов'язку по доказуванню.
Належність доказів та допустимість засобів доказування у цивільному процесі.
Реалізація конституційних принципів правосуддя у цивільному судочинстві.
Встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Процесуально-правовий статус свідка в цивільному процесі.
Процесуально-правовий статус експерта в цивільному процесі.
Процесуально-правовий статус спеціаліста у цивільному процесі.
Сторони у цивільному процесі.
Участь адвоката у цивільному процесі як договірного представника.
Позов та його елементи
Порядок підготовки справ до судового розгляду.
Порядок розгляду справ у суді першої інстанції.
Особливості призначення експертизи у цивільних справах.
Особливості розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації.
Особливості розгляду трудових спорів.
Справи, які виникають з брачно-сімейних відносин.
Особливості розгляду справ про захист права власності.
Справи про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'я працівнику при виконанні ним трудових обов'язків.
Особливості розгляду справ окремого провадження.
Представництво у цивільному процесі
Оскарження судових рішень, які не набрали законної сили.
Провадження у суді апеляційної інстанції.
Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з винятковими обставинами.
Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з ново виявленими обставинами.

тематика дипломнИх РОБІТ

Представництво у цивільному судочинстві.
Процесуально-правовий статус експерта у цивільному процесі.
Позов у цивільному процесі.
Правове положення сторін у цивільному процесі.
Особливості розгляду справ про захист права власності.
Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні ним трудових обов'язків.
Особливість перегляду судових рішень, які не набрали законної сили.
Участь адвоката у цивільному процесі у суді першої інстанції.
Доказування та докази в окремих категоріях справ.
Форми участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Представницька функція прокурора у цивільному процесі.
Письмові докази.
Особливості призначення експертизи у цивільних справах.
Суб’єкти доказування у цивільному процесі.
Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.
Розподіл між сторонами обов’язків по доказуванню.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод.
Цивільна процесуальна форма.
Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, елементи, їх загальна характеристики.
Конституційні принципи цивільного судочинства.
Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права та їх характеристика.
Принцип змагальності
Принцип диспозитивності.
Принцип об’єктивної істини.
9. Принцип безпосередності.
Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі.
Права та обов’язки сторін
Процесуальна співучасть у цивільному процесі.
Заміна неналежної сторони належною.
Процесуальне правонаступництво.
Треті особи у цивільному процесі: поняття, ознаки, види.
Права та обов’язки третіх осіб.
Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі. Його процесуальні права та обов’язки
Підстави та форми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Їх процесуальні права та обов’язки.
Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.
Представництво у суді: поняття, види, їх загальна характеристика
Законне представництво.
Договірне представництво.
Повноваження представника у суді (об’єм та оформлення)
Процесуально-правове положення представника у суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному провадженні.
Поняття судових рас ходів та їх види.
Судовий збір. Розмір судового збору, порядок його сплати та звільнення від сплати.
Засоби процесуального примусу. Їх характеристика.
Поняття процесуальних строків та їх види.
Поняття судового доказування.
Предмет доказування у цивільних справах.
Факти, які не підлягають доказуванню.
Поняття доказу у цивільній справі.
Класифікація доказів.
Поняття та види засобів доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, які допитані в якості свідків, як засіб доказування у цивільних справах.
Показання свідка як засіб доказування у цивільних справах. Порядок допиту свідків.
Письмові докази: поняття та їх класифікація.
Дослідження та оцінка письмових доказів. Повернення оригіналів письмових доказів
Речові докази: поняття, порядок дослідження й оцінки.
Зберігання та повернення речових доказів.
Порядок призначення експертизи у цивільних справах.
Висновок експерта як засіб доказування.
Належність та допустимість доказів.
Забезпечення доказів: способи, порядок.
Витребування доказів.
Судові доручення щодо збирання доказів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод.
Цивільна процесуальна форма.
Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, елементи, їх загальна характеристики.
Конституційні принципи цивільного судочинства.
Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права та їх характеристика.
Принцип змагальності
Принцип диспозитивності.
Принцип об’єктивної істини.
Принцип безпосередності.
Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі.
Права та обов’язки сторін
Процесуальна співучасть у цивільному процесі.
Заміна неналежної сторони належною.
Процесуальне правонаступництво.
Треті особи у цивільному процесі: поняття, ознаки, види.
Права та обов’язки третіх осіб.
Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі. Його процесуальні права та обов’язки
Підстави та форми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Їх процесуальні права та обов’язки.
Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.
Представництво у суді: поняття, види, їх загальна характеристика
Законне представництво.
Договірне представництво.
Повноваження представника у суді (об’єм та оформлення)
Процесуально-правове положення представника у суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному провадженні.
Поняття судових рас ходів та їх види.
Судовий збір. Розмір судового збору, порядок його сплати та звільнення від сплати.
Засоби процесуального примусу. Їх характеристика.
Поняття процесуальних строків та їх види.
Поняття судового доказування.
Предмет доказування у цивільних справах.
Факти, які не підлягають доказуванню.
Поняття доказу у цивільній справі.
Класифікація доказів.
Поняття та види засобів доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, які допитані в якості свідків, як засіб доказування у цивільних справах.
Показання свідка як засіб доказування у цивільних справах. Порядок допиту свідків.
Письмові докази: поняття та їх класифікація.
Дослідження та оцінка письмових доказів. Повернення оригіналів письмових доказів
Речові докази: поняття, порядок дослідження й оцінки.
Зберігання та повернення речових доказів.
Порядок призначення експертизи у цивільних справах.
Висновок експерта як засіб доказування.
Належність та допустимість доказів.
Забезпечення доказів: способи, порядок.
Витребування доказів.
Судові доручення щодо збирання доказів.
Цивільна юрисдикція: поняття та види.
Поняття та види підсудності цивільних справ
Територіальна підсудність, її види.
Позовне провадження: загальна характеристика.
Позов і його елементи.
Види позовів і їх характеристика.
Передумови права на пред'явлення позову.
Умови реалізації права на пред'явлення позову.
Форма і зміст позовної заяви.
Зустрічний позов.
Заперечення відповідача проти позову.
Відкриття провадження у справі: підстава та порядок.
Підстави відмови у відкритті провадження у справі.
Залишення заяви без руху
Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову.
Підготовка справи до судового розгляду.
Процесуальні питання, які вирішуються судом у попередньому судовому засіданні.
Судовий розгляд як стадія цивільного судочинства. Строки розгляду справ.
Частини судового засідання та їх характеристика.
Наслідки неявки осіб, викликаних у судове засідання.
Підстави для відводу судді й інших учасників процесу.
Судові дебати: поняття, послідовність виступів.
69. Фіксування цивільного процесу.
70. Відкладення розгляду справи.
71. Обов'язкове зупинення провадження у справі.
72. Факультативне зупинення провадження у справі.
73. Підстави та наслідки закриття провадження у справі.
74. Залишення заяви без розгляду.
75. Вимоги, які ставляться до судового рішення.
76. Форма і зміст судового рішення.
77. Законна сила судового рішення.
78. Ухвала суду 1-ї інстанції.
79. Заочний розгляд справи.
80. Наказне провадження. Його особливість і відмінність від інших видів провадження.
81. Поняття і загальна характеристика окремого провадження.
82. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною.
83. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Відновлення втраченого судового провадження.
Право апеляційного оскарження.
Строк і порядок апеляційного оскарження судових рішень.
Форма і зміст апеляційної скарги.
Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Право касаційного оскарження.
Строк і порядок касаційного оскарження.
Форма і зміст касаційної скарги.
Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами.
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
Провадження у справах за участю іноземних осіб.


Навчальне видання

Робоча програма за курсом «Цивільний процес» (для студентів спеціальності «Правознавство» денної форми навчання) / уклад. М.В. Амельченко, Д.В. Дрейзіна, Д.О. Лісова. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 91с.

Марія Василівна Амельченко
Дар’я Володимирівна Дрейзіна
Дар’я Олександрівна Лісова
____________________________________________________________
Підписано до друку ______2011 р. Формат 60Ч84 1/16. Папір офсет. Друк офсетная. Умов.-друк. арк.____. Наклад 100 екз.
Замовлення №_____.
Донецький національний унивірситет
Економіко-правовий факультет
83055, м. Донецьк, вул.. Ватутіна, 1а.

 Імена та прізвища тут і далі в завданнях вигадані, всі збіги вважати випадковими.

13PAGE 15


13PAGE 143715
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 96497
    Размер файла: 592 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий