Теорія та практика правозастосування

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра загальноправових дисциплін ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
О.В.Ведмідський
_____________2017


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ


спеціальність 081 Право
для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету,
що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти


Дніпро – 2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та практика правозастосування» для здобувачів вищої освіти студентів 1 курсу юридичного факультету, спеціальність 081 Право / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 78 с.

РОЗРОБНИК:
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор


Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування 21 серпня 2017 року, протокол № 1

Рекомендовано Науково-методичною радою університету
«___» ____________ 2017 р., протокол №____
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету ДДУВС

_________________________ (Л.Р. Наливайко)
(підпис) (ініціали та прізвище)
«___» ____________ 2017 року
© Наливайко Л.Р., 2017 рік
© ДДУВС, 2017 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна
форма навчання

Кількість кредитів 5.0
Галузь знань
0304 – «Право»
Вибіркова


-


Модулів – 2
Спеціальність
081 Право
Рік підготовки – 1 рік 6 місяців

Змістових модулів – 2Загальна кількість годин – 150

Семестр – осіннійЛекції – 20 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1
самостійної / індивідуальної роботи студента (слухача) – 1
Рівень вищої освіти
другий (магістерський)
Семінарські
заняття – 14 год.Самостійна робота – 50 год.Індивідуальна
робота – 50 год.Форми підсумкового контролю: екзаменПримітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: надання здобувачам вищої освіти систематизованого матеріалу в сфері застосування норм права. Метою розгляду дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу щодо поняття та вимог до застосування норм права; юридичної та фактичної кваліфікації справи у процесі застосування норм права; дії норми права у часі, просторі та за колом осіб; поняття і способів тлумачення норм права; юридичних презумпцій та фікцій; подолання колізій між нормами права; поняття прогалин у законодавстві і шляхи їх подолання тощо.
навчальна – ознайомлення студентів зі специфікою правильного застосування норм права; розгляд студентами поняття правозастосовного акту, особливостей набуття та втрати чинності нормативно-правового акта, способів тлумачення норм права тощо.
розвиваюча – формування у студентів таких рис, як самостійність, творчий підхід, креативність при розгляді студентами проблем і завдань, що надаються під час вивчення дисципліни «Теорія і практика правозастосування».
виховна – формування у студентів таких рис, як організованість, дисциплінованість під час виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань.
Завдання: спрямовується на ознайомлення студентів зі специфікою «Теорії і практики правозастосування» як науки та навчальної дисципліни; розкриття специфіки колізій між нормами права, розгляд способів тлумачення, юридичних презумпцій, прогалин у законодавстві тощо.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
на понятійному рівні:
– поняття, ознаки і стадії застосування норм права;
– поняття і види тлумачення норм права;
– способи тлумачення норм права (мовний, логічний, системний, історичний, телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення);
– поняття і види колізій норм права;
– поняття і види прогалин у законодавстві України;
– визначення аналогії закону, аналогії права тощо.
на фундаментальному рівні:
– особливості дисципліни, її основні поняття;
– вимоги до правильного застосування норм права;
– способи подолання прогалин у законодавстві України тощо.
на практично-творчому рівні:
– готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу;
– складати схеми з будь-якої теми курсу “Теорія і практика правозастосування”.
вміти:
на репродуктивному рівні:
– працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин.
на алгоритмічному рівні:
– формувати власну точку зору щодо успішного вдосконалення чинного законодавства.
на евристичному рівні:
– на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти
на творчому рівні:
– формувати наукові пошуки, досліджувати проблемні аспекти, які виникають навколо чинного законодавства.3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ – ОСОБЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Реалізація правових норм: теоретико-правова характеристика. Форми реалізації норм права: класифікація, види та їх характеристика. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації: поняття, ознаки. Суб'єкти застосування норм права. Підстави застосування норм права. Форми правозастосовної діяльності.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Засвоєння цієї теми є важливою складовою процесу формування майбутнього фахівця юриста, що обумовлено її базовим, фундаментальним та основоположним характером в структурі курсу «Теорія правозастосування». Застосування норм права є особливою формою реалізації норм права. Право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли його норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб, яким вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Реалізація норм права завершує процес правового регулювання суспільних відносин, уособлюючи тим самим його певний результат. Відповідно існує потреба в оволодінні нею студентами вищих навчальних закладів.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має вивчення поняття, ознак та видів застосування норм права.
Ключові слова: поняття застосування норм права, ознаки застосування норм права, поняття реалізації правових норм, індивідуальна реалізація правових норм, колективна реалізація правових норм, ординарні (звичайні) форми реалізації правових норм, форми реалізації правових норм, стадії застосування норм права, поняття правозастосовчого акту, ознаки правозастосовного акту, поняття правозастосовчих помилок, вимога обґрунтованості, вимога законності, вимога доцільності, прогалина в законодавстві, аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія).
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
В результаті розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати специфіку теорії правозастосування як науки та навчальної дисципліни, поняття та ознаки застосування норм права. Студентам необхідно вміти визначати поняття, виділяти специфічні ознаки та види реалізації правових норм; вказувати основні правозастосовчі помилки та прогалини в законодавстві.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. 2008. № 93.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 12. С. 16 Ст. 762.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2014. № 20.  Ст. 619.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 12. Ст. 165.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 49. Ст. 299.
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, № 43, № 44-45. Ст. 529.
Спеціалізована література:
Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів. Світовий досвід : Програма сприяння Парламенту України / Л. Д. Антощук. К. : Заповіт. 2007. 98 с.
Бачернихина М. В. Техника установления фактических обстоятельств юридического дела: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачернихина Мария Викторовна. Владимир, 2011. 173 с.
Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України: дис. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна. К., 2011. 228 с.
Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування: методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. 2010. № 2. С. 83-90.
Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бобрешов Євген Геннадійович.  О., 2010. 251 с.
Віхров О. П. Актуальні питання захисту прав людини в контексті правозастосування / О. П. Віхров // Бюлетень Міністерства юстиції України.  2012. № 10. С. 99-101.
Гильмутдинова М. И. Теоретические основы эффективного правоприменения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / М. И. Гильмутдинова. Казань, 2012. 21 с.
Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Гнатюк Мар’яна Дмитрівна.  К., 2007.  211 с.
Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : монографія / В. В. Головченко, О. В. Головченко. Чернігів : Лозовий В. М., 2012. 327 с.
Голубченко С. М. Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи / С. М. Глубоченко // Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 58. С. 51-57.
Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / П. А. Гук. М., 2012. 49 с.
Добренька Н. В. Основні концептуальні підходи до праворозуміння / Н. В. Добренька // Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 3 (22).  С. 21-26.
Дума В. В. Організаційне (оперативно-виконавче, правовиконавче) правозастосування / В. В. Дума // Право і суспільство. 2009. № 1.  С. 36-40.
Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / К. Костовська // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 6. С. 3-6.
Кравець М. О. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування / М. О. Кравець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 110-115.
Левченков О. І. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на ефективність регулювання суспільних відносин / О. І. Крупчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 2. С. 83-91.
Мамай Е. А. Эффективность правоприменительных процедур: (теория, практика, техника) : монография / Е. А. Мамай ; под науч. ред. В. А. Толстика. М. : Юрлитинформ, 2012. 221 с.
Манько Д. Г. Легалізація в аспекті правозастосування / Д. Г. Манько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2011. № 1.  С. 11-14.
Манько Д. Г. Щодо широкого розуміння категорії застосування права / Д. Г. Манько // Публічне право. 2011. № 1. С. 130-135.
Мартьянова Т. С. Ціннісні спекти правозастосовної діяльності / Т. С. Мартьянова // Митна справа. 2012. № 4 (82). С. 26-31.
Матат Ю. До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві / Ю. Матат // Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 87-91.
Осауленко О. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів / О. Осауленко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2010. Вип. 49. С. 16-21.
Осауленко О. І. Термінологія правозастосовних актів / О. І. Осауленко // Право України. 2006. № 4. С. 92-94.
Паламарчук В. М. Правоприменение в правовом государстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / В. М. Паламарчук.  М., 2011. 24 с.
Перепелюк А. Механізм правозастосування: структура та принципи організації / А. Перепелюк // Вісник Академії правових наук України. 2012. № 3. С. 274-282.
Подорожна Т. Динаміка законодавчих дефініцій у процесі правозастосування: теоретичні аспекти / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право.  2013. № 2. С. 3-6.
Сердюк І. А. Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять / І. А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 129-135.
Старостюк А. В. Застосування норм права : навч. посібник / А. В. Старостюк.  Ірпінь : [б. в.], 2007. 137 с.
Тихомиров Ю. А. Правоприменение: теория и практика : монография / Н. Т. Вишневская и др. ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М. : Формула права, 2008. 431 с.
Шадринова Л. А. Технология установления ошибочной правоприменительной деятельности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / Л. А. Шадринова. Н. Новгород, 2012. 28 с.
Юхимюк О. М. Співвідношення понять «правозастосування» та «застосування норм права» / О. М. Юхимюк // Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 53-56.
ТЕМА 2. СТАДІЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО ПРОЦЕСУ

Правозастосовний процес: поняття, сутність, ознаки. Простий та складний порядок застосування норм права: загальна характеристика. Основні стадії застосування норм права: встановлення фактичних обставин справи як стадія правозастосовного процесу: основні положення; вибір та аналіз правової норми як основна стадія правозастосовного процесу: загальна характеристика; прийняття уповноваженим суб’єктом рішення по справі як завершальна стадія правозастосовного процесу: основні положення. Вимоги до правильного застосування норм права: види та їх сутність. Правозастосовні помилки: поняття, ознаки, види. Правопорушення та правова помилка: спрямованість свідомості, мотив та форма вини.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Засвоєння цієї теми є важливою складовою процесу формування майбутнього фахівця юриста, що обумовлено її базовим, фундаментальним та основоположним характером в структурі курсу «Теорія правозастосування». Застосування норм права є особливою формою реалізації норм права. Право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли його норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб, яким вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Реалізація норм права завершує процес правового регулювання суспільних відносин, уособлюючи тим самим його певний результат. Відповідно існує потреба в оволодінні нею студентами вищих навчальних закладів.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має вивчення поняття, ознак та видів застосування норм права.
Ключові слова: поняття застосування норм права, ознаки застосування норм права, поняття реалізації правових норм, індивідуальна реалізація правових норм, колективна реалізація правових норм, ординарні (звичайні) форми реалізації правових норм, форми реалізації правових норм, стадії застосування норм права, поняття правозастосовчого акту, ознаки правозастосовного акту, поняття правозастосовчих помилок, вимога обґрунтованості, вимога законності, вимога доцільності, прогалина в законодавстві, аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія).
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
В результаті розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати специфіку теорії правозастосування як науки та навчальної дисципліни, поняття та ознаки застосування норм права. Студентам необхідно вміти визначати поняття, виділяти специфічні ознаки та види реалізації правових норм; вказувати основні правозастосовчі помилки та прогалини в законодавстві.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст.135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2012.  № 10-11. Ст. 73.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 12. Ст. 792.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2014. № 20. Ст. 619.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1997.  № 24. Ст. 170.
Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. 1997.  № 38. Ст. 249.
Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 33. Ст. 175.
Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 3. Ст. 17.
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, № 43, № 44-45. Ст. 529.

Спеціалізована література:
Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. К. : Київський університет, 2012.  543 с.
Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Р. В. Бараннік. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : КНТ, 2011. 352 с.
Бобрешов Є. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бобрешов Євген Геннадійович.  О., 2010. 251 с.
Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України / О. Бориславська // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 6. С. 48-57.
Васецький В. Ю. Історичні передумови виникнення правової ідеології в Стародавньому світі та в період Середньовіччя / В. Ю. Васецький // БюллетеньМіністерства юстиції України. 2015. №2. С. 55-61.
Галущенко Г. В. Вплив уніфікації міжнародного приватного права на застосування іноземного права / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №1. С. 130-136.
Галущенко Г. В. Залучення експертів щодо встановлення змісту іноземного права на прикладі різних країн світу / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 87-92.
Гарбуз Т. Правові засади адміністративно-правової охорони об’єктів промислової власності / Т. Гарбуз // Підприємництво, господарство і право.  2015. № 11. С.25-28.
Георгієвський Ю. В. Актуальні питання правового регулювання розподілу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади / Ю. В. Георгієвський // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №11. С.63-70.
Головатий С. Верховенство права : [монографія] : в 3 кн. / С. Головатий. кн. 3 : Український досвід. К. : Фенікс, 2006. 1747 с.
Гринюк Р. До питання про доцільність визнання презумпції конституційності нормативно-правових актів у контексті забезпечення верховенства Конституції України / Р. Гринюк,О.Багрій // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 92-102.
Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 3. С. 97-115.
Гультай М. Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його трансформація після здобуття Україною незалежності / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. 2015. №5. С. 59-77.
Задорожня Г. В. Правосуб’єктність глави держави: конституційно-правовий аспект / Г. В. Задорожня // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015.  № 7 С.49-57.
Залізнюк В. В. Роль та значення політичної партії у процесі висування кандидатів / В. В. Залізнюк// Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015.  №11. С. 47-53.
Іванченко О. П. Систематизація законодавства: особливості сучасного етапу розвитку / О. П. Іванченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015.  №11. С. 39-46.
Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах / Ю. Ірха // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 5. С. 78-87.
Клименко О. М. Вплив конституційної юрисдикції на розвиток статусу адвоката в Україні / О. М. Клименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №2. С. 62-68.
Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу / В. Колісник // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 103-108.
Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011.  1128 с.
Коробка В. Значення правового світогляду для правотворчості, а також правореалізації – основних стадій механізму правового регулювання / В. М. Коробка // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 78-81.
Костюк Н. Особливості стадій правозастосування / Н. Костюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2009. Вип. 44.  С. 70-76.
Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України / В. Кравчук // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 109-112.
Кудрявцева О. М. Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 42-50.
Кушнір І. В. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 7 С.58-64.
Лемак В. Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 113-117.
Львова О. Л. Відповідальність держави та її органів перед особою (через призму європейського досвіду) / О. Л. Львова // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 93-100.
Майданевич А. Юридичний зміст порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності: поняття й основні ознаки / А. Майданевич // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 11. С. 29-32.
Макарова З. С. Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління / З. С. Макарова // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №1. С. 67-72.
Малишев Б. Застосування норм права (теорія і практика) : навч. посібник / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк ; за заг. ред. Б. В. Малишева.  К. : РЕФЕРАТ. 2010. 260 с.
Мамай Е. Эффективность правоприменительных процедур: (теория, практика, техника) : монография / Е. А. Мамай ; под науч. ред. В. А. Толстика. М. : Юрлитинформ, 2012. 221 с.
Манько Д. Легалізація в аспекті правозастосування / Д. Г. Манько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2011. № 1.  С. 11-14.
Марина И. Средства повышения эффективности применения норм права: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01 / Марина Ирина Николаевна.  М., 2009.  163 с.
Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права / О. Марцеляк// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 118-121.
Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах / М. Мяловицька// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 127-129.
Наливайко Л. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства / Л. Наливайко, О. Чепік-Трегубенко // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 44-47.
Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації України : навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С. Дніпров. К. : Хай-Тек Прес, 2014. 331 с.
Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. К. : Хай-Тек Пресс, 2013. 408 с.
Нашинець-Наумова А. Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 11. С. 21-24
Николина К. Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності / К. В. Николина // Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 67-72.
Онищук І. І. Правовий моніторинг: методи соціологічного дослідження / І. І. Онищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 9. С. 33-40.
Оніщенко Н. Конституційний процес: до питання про термінологічну визначеність і сутність спрямованості / Н. Оніщенко// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 130-135.
Оніщенко Н. М. Громадське та правове виховання: взаємозв’язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві / Н. М. Оніщук, О. Г. Юхта // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 34-41.
Оніщенко Н. М. Уніфікація як спосіб співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права / Н. М. Оніщенко // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 6 С.48-54.
Оніщенко Н. Формування громадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник / Н. Оніщенко // Вісник Конституційного Суду України. 2015. №5. – С.88-96.
Органи державної влади України : монографія / за ред. В. Ф. Погорілка. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 592 с.
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посібник / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. К. : Знання, 2006. 215 с.
Паламарчук В. Правоприменение в правовом государстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / В. М. Паламарчук.  М., 2011. 24 с.
Подорожна Т. Динаміка законодавчих дефініцій у процесі правозастосування: теоретичні аспекти / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право.  2013. № 2. С. 3-6.
Полонка І. Норма права як основа його нормативності / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 8. С. 128-131.
Предместніков О. Г. Особливості розуміння сутності органів юстиції України та складу їх системи / О. Г. Предместніков // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №11. С.71-77.
Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу / Х. Приходько // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 2. С. 43-54.
Протасов В. Теория юридической процедуры : учеб. пособие / В. Н. Протасов.  М. : РПА Минюста России, 2013. 94 с.
Рабінович С. Принцип рівності прав людиниу практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України. 2015. №5. С. 97-111.
Різник С. Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності / С. Різник // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 6. С. 58-66.
Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку / М. Савчин// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 136-141.
Самсін І. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя / І. Л. Самсін // Публічне право.  2011.  № 3. С. 239-244.
Совгиря О. Конституційно–процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування / О. Совгиря// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 142-146.
Солдатова А. Правореализация в социальной сфере : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / А. В. Солдатова. Казань, 2012. 26 с.
Сомиков К. Правовой выбор и реализация права : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / К. А. Сомиков. Н. Новгород, 2011. 28 с.
Тиха А. П. Актуальні питання законодавчого регулювання нормотворчої діяльності в Україні на сучасному етапі / А. П. Тиха // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 7 С.43-48.
Утченко К. Ю. Актуальні зміни до Основного Закону України: в контексті децентралізації влади / К. Ю. Утченко // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 8. С. 72-80.
Федоренко В. Л. Конституційні засади територіальної організації публічної влади в Австрії: історія та сучасність / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 1. С. 73-85.
Фукс Н. Правові питання побудови Національної бюджетної системи в сучасних умовах / Н. Фукс // Підприємництво, господарство і право. 2015.  № 11. С. 33-37.
Чернеженко О. М. Територіальний устрій та регіональне управління Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / О. М. Чернеженко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3.  С. 101-111.
Члевик О. Особливості свободи як принципу конституційного ладу / О. Члевик // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 2. С. 55-65.

Тема 3. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА

Акти застосування норм права: поняття та ознаки. Критерії класифікації та види актів застосування норм права. Вимоги до правозастосовних актів: загальна характеристика. Структура правозастовоного акту: характеристика елементів. Юридична мова окремих видів правозастосовних актів.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Вивчення та дослідження актуальних проблем з теми спрямовано на підготовку на високому професійному рівні фахівців у галузі права, оскільки, у межах теми, передбачається актуалізація на проблемних питаннях правозастосовчої діяльності на практиці, що сприятиме підвищенню рівня знань студентів із зазначеної теми та більш ефективному застосуванню цих знань на практиці після закінчення вищого навчального закладу.
Відповідно існує потреба в оволодінні нею студентами вищих навчальних закладів.
Ключові слова: правозастосовчий акт (акт застосування норм права), функції акту застосування норм права, види актів застосування норм права, ознаки правозастосовчого акту, основний правозастосовчий акт, додатковий правозастосовчий акт, письмовий акт застосування норм права, конклюдентний акт застосування норм права, усний акт застосування норм права, колегіальний акт застосування норм права, одноособовий акт застосування норм права, правовстановлюючий акт застосування норм права, правоконстатуючий акт застосування норм права, правоприпиняючий акт застосування норм права, правозмінюючий акт застосування норм права, правоскасовуючий акт застосування норм права, дозвільний акт застосування норм права, зобов’язуючий акт застосування норм права, заборонний акт застосування норм права, суб’єкти прийняття правозастосовчого акту, юридична форма акту застосування норм права, форма зовнішнього вираження актів застосування норм права, галузева належність актів застосування норм права, структура акту застосування норм права.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
В результаті вивчення теми студенти повинні знати особливості актів застосування норм права.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд поняття акту застосування норм права, ознак акту застосування норм права, класифікацію актів застосування норм права, структуру акту застосування норм права, види актів застосування норм права: за формою зовнішнього вираження, за способом прийняття, за суб'єктами прийняття, за юридичною формою, за функціями у правовому регулюванні, за галузевою належністю, за юридичними наслідками, за значенням у юридичному процесі співвідношення правозастосовчого акту і нормативно-правового акту тощо.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 12. С. 16 Ст. 762.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2014. № 20. Ст. 619.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996.  № 49. Ст. 272.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 49. Ст. 299.
Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 33. Ст. 175.
Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002.  № 40. Ст. 290.
Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 3. Ст. 17.

Спеціалізована література:
Баранов В. М. Преамбула нормативного правового акта (доктрина, практика, техника) : монография / В. М. Баранов. М. : Юрлитинформ, 2014. 247 с.
Берназюк Я. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів Президента України / Я. Берназюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 7. С. 32-37.
Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування: методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. 2010. № 2. С. 83-90.
Бриль К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів : монографія / К. І. Бриль ; за ред. А. М. Подоляки. К. : Леся, 2012. 191 с.
Василюк С. Правотворча правозастосовча діяльність: їх діалектична єдність / С. Василюк // Право України. 1996. № 6. С. 48-51.
Дашковська О. В. Судовий прецедент і судова практика / О. В. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1 (64). С. 34-41.
Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 656 с.
Зубенко А. В. Особливості поняття, структури, змісту та форми інтерпретаційних актів / А. В. Зубенко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2011. Вип. 51. С. 94-99.
Зубенко А. В. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / А. В. Зубенко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2009. Вип. 45. С. 82-86.
Ісмайлов К. Ю. Правова природа постанов і роз’яснень Пленуму Верховного Суду України як джерел права / К. Ю. Ісмайлов // Наше право. 2011. № 1. С. 5-12.
Кирилюк Д. Чи визначається в Україні судовий прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. 2006. № 4. С. 7-8.
Ковальова С. Акти правового регулювання розвитку племінної справи в Україні / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 28-30.
Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні / Р. Кондратьєв // Право України. 2010. № 5. С. 85-89.
Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / К. Костовська // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 6. С. 3-6.
Кузьмін Р. Ефективність правозастосування та підхід до її забезпечення (теоретичні аспекти) / Р. Кузьмін, О. Юлдашев // Вісник Академії прокуратури України. 2007. № 3. С. 11-17.
Лагус І. Правові акти в теорії права та практиці вітчизняного законодавства: деякі проблеми / І. Лагус // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 11. С. 14-17.
Легка О. В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів / О. В. Легка // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 101-106.
Мандрікова К. О. Розумність у системі принципів застосування норм права / К. О. Мандрікова // Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права / О. Марцеляк// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 118-121.
Мірошниченко А. М. Чи потрібний Закон України «Про нормативно-правові акти?» / А. М. Мірошниченко, Ю. Ю. Попов // Форум права. 2009. № 1.  С. 362-372.
Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) / О. Мурашин // Право України. 1999. № 8. С. 20-23.
Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності / С. Ніколаєнко // Інтелектуальна власність. 2007. № 2. С. 4-14.
Нікольська О. В. Акти застосування норм Конституції України / О. В. Нікольська // Правничий часопис Донецького університету. 2011. № 1 (25). С. 244-248.
Осауленко О. І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів / О. І. Осауленко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2010. Вип. 49. С. 23-27.
Осетинський А. Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у національних судових системах країн ЄС / А. Осетинський // Право України. 2007. № 5. С. 7-14.
Перепелюк А. М. Природа правозастосування як елемента правової системи / А. М. Перепелюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2011. Вип. 53. С. 55-60.
Петришина М. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М. Петришина // Вісник Академії правових наук України. 2012. № 1. С. 66-76.
Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. 2003. № 4. С. 92-99.
Подорожна Т. Динаміка законодавчих дефініцій у процесі правозастосування: теоретичні аспекти / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право.  2013. № 2. С. 3-6.
Пытикова Т. А. Приказ: правоприменительнийилинормативный акт? / Т. А. Пытикова, С. В. Бошно // Юрист. 2005. № 10. С. 10-13.
Рогач О. Я. Проблема суддівського розсуду у сучасній практиці правозастосування / О. Я. Рогач // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 3. С. 88-96.
Скрипнюк О. Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. 2012. № 3-4. С. 404-410.
Сливка С. С. Застосування норма права як особлива форма його реалізації / С. С. Сливка // Життя і право. 2004. № 4.
Старостюк А. В. Застосування норм права : навч. посібник / А. В. Старостюк.  Ірпінь : [б. в.], 2007. 137 с.
Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 52. С. 27-32.
Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. 2012. № 11-12. С. 279-286.
Тихомиров Ю. А. Правоприменение: теория и практика : монография / Н. Т. Вишневская и др. ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М. : Формула права, 2008. 431 с.
Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України. 2011. № 10. С. 107-117.
Тодика Ю. М. Конституція України – Основний Закон держави і суспільства : навч. посібник / Ю. М. Тодика. Х. : Факт, 2001. 328 с.
Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права / О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. 2008. № 2.  С. 244-252.
Федорів О. Судовий прецедент у праві України: доцільність запровадження та варіативність наслідків / О. Федорів // Юридичний журнал. 2012. № 6(120). С. 57-60.
Хоменко В. О. Принципи процедури прийняття адміністративних актів органами місцевого самоврядування / В. О. Хоменко // Право і суспільство.  2015. № 5 (2). С. 126-130.
Чабан В. Адміністративний нормативно–правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика / В. Чабан // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 6. С. 52-57.
Чижик Г. Переваги та недоліки судового правотворення, або чому я проти легітимації судового прецеденту в Україні / Г. Чижик // Юридичний журнал.  2012. № 6 (120). С. 61-64.
Шкаровський Д. Судовий прецедент в українському праві: проблемні питання запровадження / Д. Шкаровський // Юридичний журнал. 2012. № 6 (120). С. 65-67.
Шмарьова Т. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті конвенційних стандартів / Т. Шмарьова // Юридичний журнал. 2009.  № 10. С. 32-41.
Юхимюк О. М. Співвідношення понять «правозастосування» та «застосування норм права» / О. М. Юхимюк // Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 53-56.

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми
рішення суду про ліквідацію юридичної особи;
рішення суду про оголошення фізичної особи померлою;
ухвала суду про відкриття провадження у справі;
ухвала суду про залишення позовної заяви без руху;
ухвала суду про повернення позовної заяви;
протокол про адміністративне правопорушення;
постанова прокурора про відкриття дисциплінарного провадження.


Тема 4. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В ЧАСІ, ПРОСТОРІ, ЗА КОЛОМ ОСІБ

Дія нормативно-правових актів в часі: поняття та загальна характеристика. Показники, що характеризують дію нормативно-правових актів в часі (набуття чинності; втрата чинності; напрям дії норми права в часі). Способи набуття чинності законами: види та їх основні положення. Дія нормативно-правових актів в просторі: поняття та загальна характеристика. Територіальний та екстериторіальний принципи дії нормативно-правових актів в просторі: основні положення. Дія нормативно-правових актів за колом осіб: загальні засади. Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які перебувають на території держави; обмеження щодо дії нормативно-правових актів на окремі категорії осіб; правила визначення осіб, на яких поширює свою дію нормативно-правовий акт.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця юриста, оскільки спрямовано на підготовку правознавців та фахівців в галузі права стосовно дії нормативно-правових актів в часі, просторі та за колом осіб.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд співвідношення понять «офіційне орпилюднення» та «офіційне опублікування», розкриття способів набуття чинності законами тощо.
Ключові слова: дія нормативно-правового акту в часі, дія нормативно-правового акту в просторі, дія нормативно-правового акту за колом осіб, офіційне оприлюднення, офіційне опублікування, ординарний спосіб набуття чинності законами, екстраординарний спосіб набуття чинності законом.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні теоретичні та процесуальні засади дії нормативно-правового акту в часі, просторі та за колом осіб.
В результаті вивчення теми студенти повинні вміти розкривати особливості дії нормативно-правових актів в часі, просторі та за колом осіб, охарактеризовувати способи набуття чинності законами тощо.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. 2014. № 19. Ст. 583).
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. 2008. № 93.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996.  № 49. Ст. 272.
Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2011.  № 38. Ст. 385.
Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року // (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36.  Ст. 81.
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 року // Офіційний вісник України. 1997. № 24. Ст. 11.
Про поширення чинності Указів Президента України : Указ Президента України від 14 лютого 1996 року // Урядовий кур’єр. 1997. № 142.

Спеціалізована література:
Абрамович Р. Принцип незворотності дії закону в часi у судовiй практиці судiв загальної юрисдикції / Р. Абрамович // Публічне право.  2012. № 3 (7). С. 375-382.
Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади / І. Бичков // Вісник Академії правових наук України. 2012. № 1. С. 242-249.
Борбунюк О. О. Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів / О. О. Борбунюк // Форум права. 2013. № 3. С. 46-52.
Будько З. М. Момент набуття чинності та введення в дію нормативно-правового акта в контексті забезпечення реалiзацiї права на знання особою своїх прав та обов’язків / З. М. Будько // Вiсник Запорiзького національного унiверситету. 2011. № 1. С. 60-65.
Виговський О. І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014.  № 10. С. 167-175.
Вовк Т. В. Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США / Т. В. Вовк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 9. С. 173-181.
Гарник Л. Л. Види зупинення дії нормативно-правових актів / Л. Л. Гарник // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. 2009. № 4. С. 21-28.
Гетманцев О. Дія в часі нормативно-правових актів, що застосовуються судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах / О. Гетманцев, М. Гетманцев // Юридична Україна. 2010. № 6. С. 67-73.
Гетьман Є. А. Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади іноземних держав / Є. А. Гетьман // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 4. С. 15-18.
Гетьман Є. А. Ознаки нормативно-правового та підзаконного нормативно-правового акта та їх співвідношення / Є. А. Гетьман // Митна справа. 2013.  № 6 (22). С. 390-395.
Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовими актами / Є. А. Гетьман // Форум права. 2013. № 3. С. 106-113.
Гетьман Є. Кодекс як особливий вид закону / Є. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1. С. 42-50.
Гетьман Є. Підзаконній нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види / Є. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 92-100.
Джоусе-Иванина М. Нормативно-правовой акт в системе источников российского права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Джоусе-Иванина Мария. М., 2010. 182 с.
Догадайло Е. Ю. Время и право: теоретико-правовое исследование : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / Е. Ю. Догадайло.  М., 2013. 54 с.
Єзеров А. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства / А. Єзаров // Право України. 2013. № 1-2. С. 275-283.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний та порівняльно-правовий аспекти / Ю. Заплотинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 57. С. 36-42.
Зинков Е. Г. Пространство в праве / Е. Г. Зинков. Краснодар : Кубанькино, 2011. 99 с.
Игнатьева О. В. Временной фактор в праве: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Игнатьева Ольга Валерьевна. М., 2010. 158 с.
Кармадонов К. С. Официальное опубликование нормативно-правовых актов как стадия правотворческого процесса: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармадонов Константин Сергеевич. М., 2007. 178 с.
Кондрашов Ю. А. Фактор времени в юридической деятельности : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / Ю. А. Кондрашов.  Саратов, 2012. 26 с.
Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права / Ю. Корейба // Підприємництво, господарство і право. 2013. № 9.  С. 48-52.
Косович В. Якість нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. Косович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. № 55. С. 20-27.
Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції України / І. Куненко // Підприємство, господарство і право. 2014. № 2.  С. 90-93.
Куценко І. В. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І. В. Куценко. К., 2013. 16 c.
Лагус I. Про деякi проблемнi питання набрання чинностi правовими актами органiв та посадових осiб місцевого самоврядування / І. Лагус // Науковi записки Iнституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 3 (12). С. 38-41.
Легiн Л. М. Правове врегулювання нормотворчого та законодавчого процесiв / Л. М. Легiн // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. 2009. № 21 С. 34-44.
Любарець А. Ю. Підзаконні акти в адміністративній реформі / А. Ю. Любарець // Наше право. 2013. № 12. С. 77-80.
Мазан Л. М. Дiя законiв та iнших нормативно-правових актiв у часi в Стародавнiй Римськiй державi / Л. М. Мазан // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2011. Вип. 52. С. 65-71.
Мазан Л. М. Поняття «дiя нормативно-правових актiв у часi» в контекстi сучасного праворозумiння / Л. М. Мазан // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2011. Вип. 53. С. 70-76.
Мазурік К. Юридична природа закону як джерела права / К. Мазурік // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 7. С. 103-109.
Мішина Н. В. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики / Н. В. Мішина // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 9. С. 187.
Нестерович В. Ф. Петенційна форма впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів у США / В. Ф. Нестерович // Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. №  3. С. 96-102.
Оніщенко Н. М. До питання про авторитет діючого законодавства (теоретичні засади, практичні передумові, перспективі зміцнення) / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 1. С. 27-32.
Пелих Н. А. Конституція України в умовах сьогодення / Н. А. Пелих // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 1. С. 51-56.
Петришина М. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М. Петришина // Вісник Академії правових наук України. 2012. № 1. С. 66-76.
Пуданс-Шушлебіна К. До питання оскарження правових актів Верховної Ради України в порядку адміністративного судочинства / К. Пуданс-Шушлебіна // Часопис Київського університету права. 2012. № 3.  С. 164-168.
Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» / О. В. Пушняк // Форум права. 2012. № 2. С. 580-592.
Радченко О. І. Теоретико-правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України / О. І. Радченко // Юрист України.  2011. № 1 (14). С. 24-32.
Разумова Ю. А. Место норм международного права в правовой системе Российского Федерации / Ю. А. Разумова // Международное право и международные организации. 2013. № 2. С. 246-250.
Риндюк В. І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види / В. І. Риндюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2012. Вип. 57. С. 3-9.
Семчик В. Науко-правова експертиза як форма доктринального тлумачення законодавства / В. Семчик, О. Поліводовський // Право України. 2013. № 5.C. 409-415.
Скрипнюк О. Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. 2012. № 3-4. С. 404-410.
Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. 2012. № 11-12. С. 279-286.
Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефанюк // Право України.  2003. № 7. С. 3-9.
Сырых Е. В. Общие критерии качества закона: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сырых Елена Владимировна. М., 2001. 221 с.
Темлюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання / М. Темлюк // Право України. 2012. № 8. С. 132-138.
Темлюк М. Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі питання теорії / М. Теплюк // Юридична Україна. 2013. № 12. С. 32-41.
Теплюк М. Дія права i дія закону в сучасному аспектi праворозумiння / М. Теплюк // Право України. 2010. № 4. С. 182-190.
Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Право України. 2010. № 6.  С. 26-33.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права / В. Форманюк // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2013. № 1. С. 63-68.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шевчук І. М. Правова природа інтерпретаційних актів Конституційного суду України / І. М. Шевчук // Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4 (ІI). С. 62-66.
Шулiма А. О. Чиннiсть та дiя закону: розмежування понять / А. О. Шулiма // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2011. Вип. 51. С. 64-74.
Ясіновська А. Кодекси матеріального права: деякі теоретичні аспекти / А. Ясіновська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. 2014.  Вип. 59. С. 43-49.

Тема 5. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Тлумачення норм права: поняття, ознаки. Значення тлумачення в правотворчій та правозастосовній діяльності. Способи тлумачення норм права. Офіційне та неофіційне тлумачення: види та загальна характеристика. Суб'єкти тлумачення норм права. Види тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. Правотлумачні (інтерпретаційно-правові) акти: поняття та види.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця юриста, оскільки спрямовано на підготовку правознавців та фахівців в галузі права стосовно питань способів, процесу та результатів тлумачення норм права на високому професійному рівні, ефективне та цілеспрямоване використання і застосування набутих знань у практичній діяльності юриста.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд поняття та видів тлумачення, способів тлумачення, питання межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України тощо.
Ключові слова: тлумачення норм права, інтерпретація, мета тлумачення, функції тлумачення норм права, об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, суб’єкт тлумачення, з’ясування змісту норм права, роз’яснення змісту, прогалина у праві, «буква закону», «дух закону», види тлумачення норм права, офіційне тлумачення, легальне тлумачення, акт тлумачення норм права, неофіційне тлумачення, доктринальне (наукове) тлумачення, професійне (компетентне) тлумачення, побутове тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, буквальне тлумачення, поширювальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, способи тлумачення норм права, мовний спосіб тлумачення, спеціально-юридичний спосіб тлумачення, логічний спосіб тлумачення, систематичний спосіб тлумачення, історико-політичний спосіб тлумачення, функціональний спосіб тлумачення, телеологічний спосіб тлумачення.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати поняття та види тлумачення.
В результаті вивчення теми студенти повинні вміти розкривати ознаки тлумачення, їх характеристику, охарактеризовувати способи тлумачення тощо.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21. Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49.  Ст. 272.
Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 1997. № 20. С. 87.

Спеціалізована література:
Андрійко О. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві / О. Ф. Андрійко, В. П. Нагребельний // Альманах права. 2012. №3. С. 78-82.
Антошкіна В. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики : навч. посібник / В. К. Антошкіна, О. А. Мурзіна ; за заг. ред. С. В. Пєтков. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 252 с.
Артемова С. Правовая природа и место актов официального нормативного толкования конституций (уставов) субъектов Российской Федерации / С. Артемова // Государственная власть и местное самоуправление. 2012.  № 2. С. 37-39.
Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. 2010.  № 6. С. 45-53.
Болонин С. Правотолкование и правовое регулирование: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Болонин Сергей Юрьевич. Казань, 2010. 201 с.
Бондарь Н. Конституционный Суд России – генератор «живого» (судебного) конституционализма / Н. Бондарь // Право України. 2010. № 6. С. 75-86.
Брагьова А. Право толкования: конституционные суды и Конвенция о защите прав человека и основных свобод [на примере Венгрии] / А. Брагьова ; пер. с англ. И. Чернышевой // Сравнительное конституционное обозрение. 2011.  № 2. С. 83-96.
Васюк А. История возникновения и развития юридической герменевтики в России: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Васюк Анастасия Владимировна.  М., 2011. 215 с.
Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Академії правових наук України. 2010. № 2.  С. 61-69.
Веретельник Л. Тлумачення цивільно-правового договору / Л. К. Веретельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 1. – С. 279-289.
Волощук О. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України.  2012.  № 4. С. 65-71.
Гаврилова Ю. Толкование права по объему: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гаврилова Юлия Александровна. Волгоград, 2008. 210 с.
Гермашев А. Юридическая герменевтика как теория о способах изложения воли в юридическом тексте и способах ее толкования: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гермашев Алексей Николаевич. М., 2010. 196 с.
Гиршович М. Толкование международных договоров Апелляционным органом Всемирной торговой организации / М. Г. Гиршович // Реформы и право. 2013. № 1. С. 53-69.
Глухов Е. Законность, справедливость и целесообразность толкования законодательства военно-судебными органами / Е. А. Глухов // Право в Вооруженных Силах. 2011. № 9. С. 63-88.
Голубева Л. Толкование права в законотворческом процессе / Л. А. Голубева // Журнал правовых и экономических исследований. 2013.  № 2. С. 44-47.
Гончаров В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність / В. Гончаров // Право України. 2010.  № 1. С. 142-147.
Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології / В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. 2010. № 1. С. 257-264.
Грималюк П. Види делегованої правотворчості / П. Грималюк // Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 55-57.
Гришина М. Оснований для ограничительного толкования правил нет / М. Гришина // Журнал о выборах. 2011. № 2. С. 31-35.
Денькович О. Об’єкт та предмет тлумачення Конституційним судом України у кримінальному праві / О. Денькович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 52. С. 309-318.
Долголенко Т. Аксиологический и формально-юридический смысл толкования права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Долголенко Татьяна Николаевна. Казань, 2012. 150 с.
Дудаш Т. Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх правотлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна) / Т. Дудаш // Право України. 2010. № 4. С. 199-205.
Евсеев А. Судебные ошибки в деятельности Конституционного Суда Украины: к постановке проблемы / А. Евсеев // Підприємництво, господарство і право. 2010. № 8. С. 3-6.
Елфимова Е. Некоторые проблемы толкования законодательства о службе в органах внутренних дел / Е. В. Елфимова // Правоохранительные органы: теория и практика. 2012. № 1. С. 4-7.
Євграфова Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці / Є. Євграфова // Вісник національної Академії правових наук України.  2013. № 2 (73). С. 52-62.
Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення / Є. Євграфова // Вісник Академії правових наук України.  2010.  № 2. С. 40-51.
Єзеров А. Сутність та межі конституційного тлумачення / А. А. Єзеров // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2011.  № 9. С. 98-102.
Єзеров А. Тлумачення Конституції України: способи, межі, зміст / А. А. Єзеров // Часопис Київського університету права. 2011. № 3.  С. 95-99.
Заєць А. Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи / А. Г. Заєць // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2007. Вип. 37. С. 66-71.
Зубенко А. Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права / А. В. Зубенко // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2012. № 4. С. 395-398.
Илюшина М. Системное толкование и проблемы горизонтальной иерархии норм права / М. Н. Илюшина // Современное право. 2012. № 3. С. 15-20.
Ісмайлов К. Правова природа постанов і роз'яснень Пленуму Верховного Суду України як джерел права / К. Ю. Ісмайлов // Наше право. 2011. № 1. С. 5-12.
Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації / В. Кампо, І. Нікітіна // Право України. 2012. № 9. С. 310-315.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Проблеми єдності термінологічного наукового інструментарію при означенні способів тлумачення норм права / О. В. Капліна // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2012. Вип. 63. С. 26-34.
Капліна О. Принципи правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України.  2008. № 2. С. 200-211.
Капліна О. Телеологічне (цільове) тлумачення норм кримінально-процесуального права / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України.  2011. № 4. С. 170-182.
Каращук К. Деякі аспекти тлумачення норм права / К. Каращук // Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. № 4. С. 118-123.
Київець О. Тлумачення міжнародних договорів / О. В. Київець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2011. № 2. С. 124-128.
Кириченко О. Казуальне тлумачення норм права: аксіологічний аспект / О. М. Кириченко // Альманах права. 2012. № 3 С. 195-198.
Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні / В. Коваль // Юридична Україна. 2011. № 9. С. 4-7.
Колоколов Я. Аутентическое толкование норм права: поиск новых парадигм / Я. Н. Колоколов. М. : Юрлитинформ, 2010. 372 с.
Колоколов Я. Отечественный парламент лишен права на аутентическое толкование своих законов / Я. Н. Колоколов // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. С. 20-24.
Коломоєць Т. Актуальні проблеми тлумачення адміністративного законодавства та шляхи їх вирішення як складові вітчизняного нормотворчого процесу / Т. Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. 2011. № 6. С. 3-6.
Коломоєць Т. Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. 200 с.
Коломоєць Т. Тлумачення як невід'ємна складова процесу підготовки досконалого адміністративного законодавства у аспекті співвідношення із суміжними поняттями / Т. Коломоєць // Вісник прокуратури. 2010.  № 9.  С. 110-115.
Корейба І. Офіційне тлумачення як повноваження Конституційного Суду України / І. В. Корейба // Право і безпека. 2009. № 5. С. 14-20.
Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України.  2012. № 9. С. 274-280.
Крижановський А. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан та перспективи / А. Крижановський // Право України. 2013. № 9. С. 229-242.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Структура актів тлумачення норм права / Н. Я. Лепіш // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2013. № 2. С. 307-313.
Лютов Н. Толкование международных договоров и международный обычай в международном трудовом праве / Н. Л. Лютов // Цивилис. 2013.  № 2. С. 21-30.
Малента В. Вимоги до неофіційного тлумачення норм права / В. С. Малента // Наше право. 2010. № 3. С. 5-9.
Малента В. Історичні аспекти становлення тлумачення норм права / В. С. Малента // Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 1 (17). С. 18-21.
Малента В. Неофіційне тлумачення норм права: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малента Володимир Степанович. К., 2010. 246 с.
Малярчук Т. Точність мови закону як запорука правильного розуміння, тлумачення і виконання кримінально-процесуальних приписів / Т. В. Малярчук // Наше право. 2012. № 1 (ч. 2). С. 103-107.
Манасян А. Особенности толкования законов при осуществлении конституционного правосудия / А. А. Манасян // Евразийский юридический журнал. 2012. № 12. С. 104-106.
Мачульська М. Характерні ознаки правової доктрини / М. Мачульська // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 4.  С. 102-105.
Москалюк О. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій / О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України.  2012. № 2. С. 37-43.
Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посібник / В. Г. Ротань та ін. ; відп. ред. В. Г. Ротань. Х. : Право, 2013. 751 с.
Ордина О. К вопросу о месте общепризнанных норм и принципов международного права в правовой системе России / О. Н. Ордина // Современное право. 2013. № 9. С. 9-11.
Осипян Б. Критерии правомерного толкования, конкретизации и единообразного исполнения юридических законов и правоположений / Б. А. Осипян // Современное право. 2013. № 5. С. 150-158.
Палешник С. Інтерпретаційні акти в судовій практиці / С. Палешник // Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 4. С. 261-268.
Прийма С. Пропорційність як принцип тлумачення права / С. Прийма // Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 4. С. 42-48.
Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки / В. Тихий // Право України. 2012. № 1-2. С. 97-110.
Тищук Т. Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України / Т. І. Тищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 1. С. 132-137.

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми
акт тлумачення положень ст. 1 Конституції України за допомогою телеологічного способу тлумачення.
акт тлумачення положень ст. 627 Цивільного кодексу України за допомогою спеціально-юридичного способу тлумачення.
акт тлумачення положень ст. 2 Кримінального кодексу України за допомогою логічного способу тлумачення.
акт тлумачення норми права (на вибір студента) за допомогою мовного способу тлумачення.

Тема 6. КОЛІЗІЇ НОРМ ПРАВА

Поняття та види колізій норм права. Причини виникнення колізій норм права. Колізії норм права рівної юридичної сили. Способи зменшення колізійності законодавства. Подолання змістовних колізій норм права шляхом застосування принципу «спеціальної норми». Особливості подолання темпоральних колізій норм права в продовжуваних правовідносинах. Співвідношення принципів подолання колізій норм права.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Недосконалість, у тому числі й суперечливість законодавства, негативно позначається на роботі всіх гілок влади, значно ускладнює вирішення завдань, що стоять перед ними, суттєво знижує здатність законодавства ефективно регулювати суспільні відносини, послаблює режим законності, негативно впливає на рівень правопорядку в країні, заважає реалізації прав і свобод людини та громадянина. Тому цілком природним є прагнення держави створити систему інститутів і методів, здатних забезпечити попередження, подолання й усунення колізій у законодавстві. Відповідно існує потреба в оволодінні цієї теми студентами вищих навчальних закладів.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд поняття та видів колізій права, вивчення механізму подолання колізій права тощо. Також важливим є розгляд аспектів подолання колізій норм кодексів та законів.
Ключові слова: поняття колізій норм права, види колізій норм права, механізм подолання колізій норм права, ієрархічні колізії норм права, темпоральні колізії норм права, змістовні колізії норм права, просторові колізії норм права, явні колізії норм права, приховані колізії норм права, прості колізії норм права, складні колізії норм права, негативні (шкідливі) колізії, позитивні (доброякісні) колізії, подолання ієрархічних колізій норм права, подолання темпоральних колізій норм права, подолання змістовних колізій норм права.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати поняття колізій норм права, критерії класифікації та види колізій права.
В результаті вивчення теми студенти повинні вміти розкривати ознаки колізій, їх характеристику, вміти класифікувати колізії норм права, знати механізм подолання колізій норм права тощо.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст.135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 47. Ст. 3123.
Щодо практики застосування норм права у випадку колізії : Лист Міністерства юстиції України від 26 грудня 2008 року // Все про бухгалтерський облік. 2009. № 23. Ст. 41.

Спеціалізована література:
Аленина И. В. Коллизии в трудовом праве: дис. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аленина Ирина Викторовна. Томск, 2003. 219 c.
Бойко В. Загальнотеоретичний аналіз співвідношення понять «колізія правових норм» та «конкуренція правових норм» / В. Бойко // Соціологія права. 2011. № 1. С. 27-30.
Бурукей А. В. Проблемы разграничения понятий «юридическа яколлизия» и «юридический конфликт» / А. В. Бурукей // ВестникАкадемии права и управления. 2012. № 27. С. 183-185.
Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве / Н. А. Власенко. Иркутск : Иркут. ун-т, 1984. 99 с.
Гаско А. В. Разрешение коллизий правових актов в процес се правотворчества / А. В. Гаско // Человек: преступление и наказание. 2010.  № 3. С. 34-37.
Гончаров Р. А. Механизм разрешения юридических коллизий: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гончаров Роман Александрович. Тамбов, 2006. 247 с.
Єрьоменко В. В. Колізії між законами України про працю / В. В. Єрьоменко // Проблеми законності. 2010. № 108. С. 74-83.
Іванченко О. М. Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія / О. М. Іванченко // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2009.  Вип. 50. С. 425-433.
Капліна О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання / О. В. Капліна // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Хмельницького університету управління та права. 2007. № 1. С. 200-207.
Киц А. Закон и права – коллизияинтересов / А. Киц // Юрист. 2006.  № 6.  С.58-64
Кміть В. М. Правові колізії у податковому законодавстві України та шляхи їх усунення / В. М. Кміть // Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2010. № 1 (48). С. 209-215.
Коваль В. М. Колізії між нормами господарського права та нормами цивільного права / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства.  2010. № 1. С. 103-111.
Коцан Ю. Я. Правові колізії та механізм їх розв’язання: теоретико-правові аспекти : монографія / Ю. Я. Коцан. Л. : ЛьвДУВС, 2011. 247 с.
Коцан Ю. Я. Причини виникнення правових колізій / Ю. Я. Коцан // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2010. № 3. С. 12-18.
Криволапчук В. О. Юридичні колізії в законодавстві як елемент правового розвитку держави / В. О. Криволапчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 6. С. 9-16.
Лонерт Н. Р. Конкуренция и коллизия норм права: тождествоилиразличие / Н. Р. Лонерт // Вопросыгуманитарных наук. 2007. № 1.  С. 167-169.
Майстренко Е. И. Правоваяколлизиякак причина правового конфликта / Е. И. Майстренко // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 3. С. 322-324.
Майстренко О. В. Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві України: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Майстренко Олександр Віталійович. К., 2008. 209 с.
Мережко О. Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. 2009. № 5. C. 34-36.
Мірошниченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій / А. Мірошніченко // Право України. 2008. № 5. С. 24-28.
Москалюк В. М. Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика / В. М. Москалюк, О. В. Москалюк // Адвокат.  2010. № 4 (115). C. 17-22.
Москалюк О. В. Використання принципів права при подоланні темпоральних колізій / О. В. Москалюк // Адвокат. 2012. № 1. С. 20-24.
Москалюк О. В. Застосування правил пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій / О. В. Москалюк // Адвокат. 2011. №11. С. 25-29.
Москалюк О. В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк Олександр Володимирович. К., 2011. 225 с.
Москалюк О. В. Міжгалузеві колізії та шляхи їх подолання / О. В. Москалюк // Вісник Вищої Ради юстиції. 2012. № 2. С. 99-107.
Москалюк О. В. Особливості застосування принципів права при подолані змістовних колізій / О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 2. С. 37-42.
Москалюк О. В. Особливості подолання темпоральних колізій шляхом застосування принципу «більш пізнього акта» / О. В. Москалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2010. Вип. 82. С. 79-82.
Москалюк О. В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили : монографія / О. В. Москалюк. К. : Дакор, 2013. 213 с.
Москалюк О. В. Поняття колізійної норми: співвідношення підходів / О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 4  С. 232-240.
Москалюк О. В. Поняття та ознаки юридичної колізії / О. В. Москалюк // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2010. Вип. 50. С. 83-88.
Москалюк О. В. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду / О. В. Москалюк // Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 24-27.
Москалюк О. В. Співвідношення змістовного та темпорального принципів подолання колізій норм права: традиційний та новітні підходи / О. В. Москалюк // Часопис Київського університету права. 2010. № 4.  С. 65-70.
Москалюк О. В. Співвідношення колізійних норм і колізійних принципів при подоланні колізій між нормами рівної юридичної сили / О. В. Москалюк // Вісник Вищої Ради Юстиції. 2011. № 4 (9). С. 106-116.
Опотяк С. З. «Роль тлумачення правових норм в удосконаленні законодавства України» / С. З. Опотяк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 1 (1). С. 46-52.
Петров А. А. Иерархическиеколлизии в праве: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петров АлександрАлександрович. Красноярск, 2009.  204 с.
Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Погребняк Станіслав Петрович. Х., 2001. 201 с.
Пономаренко І. С. Динаміка підходів до розуміння колізій у конституційному праві: аналітична і синтетична школи / І. С. Пономаренко // Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 326-330.
Портнов А. В. Види колізій у законодавстві України / А. В. Портнов, О. В. Москалюк // Юрист України. 2012. № 1-2 (18-19). С. 5-12.
Портнов А. Правова природа колізійних принципів / А. Портнов, О. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 10. С. 25-31.
Пугачов О. М. Поняття, види та способи усунення колізій в конституційному праві / О. М. Пугачов // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 7. С. 38-47.
Синица И. В. Коллизии в российском праве: на примере норм гражданского и налогового права: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / СиницаИнгаВладимировна. М., 2007. 169 с.
Спасів Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. № 6. 2012. С. 32-37.
Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України. 2011. № 10. С. 107-117.

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми
Проект Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Іванова І. І. щодо офіційного тлумачення (стаття на вибір студента);
Проект Рішення Конституційного Суду України[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

ТЕМА 7. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Поняття прогалин у законодавстві України. Правотворча помилка. Види прогалин у законодавстві України. Способи подолання прогалин: поняття, види та їх загальна характеристика. Аналогія закону. Аналогія права. Способи усунення прогалин у законодавстві. Субсидіарне застосування норм права. «Кваліфіковане мовчання» законодавця: поняття, характеристика.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Недосконалість, у тому числі й суперечливість законодавства, негативно позначається на роботі всіх гілок влади, значно ускладнює вирішення завдань, що стоять перед ними, суттєво знижує здатність законодавства ефективно регулювати суспільні відносини, послаблює режим законності, негативно впливає на рівень правопорядку в країні, заважає реалізації прав і свобод людини та громадянина. Тому цілком природним є прагнення держави створити систему інститутів і методів, здатних забезпечити попередження, подолання й усунення колізій у законодавстві. Відповідно існує потреба в оволодінні цієї теми студентами вищих навчальних закладів.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд поняття та видів колізій права, вивчення механізму подолання колізій права тощо. Також важливим є розгляд аспектів подолання колізій норм кодексів та законів.
Ключові слова: поняття колізій норм права, види колізій норм права, механізм подолання колізій норм права, ієрархічні колізії норм права, темпоральні колізії норм права, змістовні колізії норм права, просторові колізії норм права, явні колізії норм права, приховані колізії норм права, прості колізії норм права, складні колізії норм права, негативні (шкідливі) колізії, позитивні (доброякісні) колізії, подолання ієрархічних колізій норм права, подолання темпоральних колізій норм права, подолання змістовних колізій норм права.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати поняття прогалин норм права, критерії класифікації та види прогалин права.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст.135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» : Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України.  2004. № 20-21. Ст. 291
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 12. С. 16 Ст. 762.
Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 року // Офіційний вісник України. 2012. № 92.
Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4.  Ст. 43.
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2014. № 20. Ст. 619.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 33. Ст. 175.
Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002.  № 40. Ст. 290.
Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 3. Ст. 17.
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, № 43, № 44-45. Ст. 529.

Спеціалізована література:
Абрамович Р. Принцип незворотності дії закону в часi у судовiй практиці судiв загальної юрисдикції / Р. Абрамович // Публічне право. 2012. № 3 (7). С. 375-382.
Антошкіна В. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики : навч. посібник / В. К. Антошкіна, О. А. Мурзіна ; заг. ред. С. В. Пєткова. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 252 с.
Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. К. : Київський університет, 2012.  543 с.
Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Р. В. Бараннік. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : КНТ, 2011. 352 с.
Бережанський Г. І. Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект / Г. І. Бережанський // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 7С.36-42.
Білас Ю. Вітчизняне правозастосування: методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. 2010. № 2. С. 83-90.
Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України / О. Бориславська // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 6. С. 48-57.
Васецький В. Ю. Історичні передумови виникнення правової ідеології в Стародавньому світі та в період Середньовіччя / В. Ю. Васецький // БюллетеньМіністерства юстиції України. 2015. № 2. С. 55-61.
Волк И. В. Право, время и пространство: теоретический аспект: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волк Ирина Владимировна. М., 2004. 198 c.
Галущенко Г. В. Вплив уніфікації міжнародного приватного права на застосування іноземного права / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 1. С. 130-136.
Галущенко Г. В. Залучення експертів щодо встановлення змісту іноземного права на прикладі різних країн світу / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 87-92.
Гарбуз Т. Правові засади адміністративно-правової охорони об’єктів промислової власності / Т. Гарбуз // Підприємництво, господарство і право.  2015. № 11. С. 25-28.
Георгієвський Ю. В. Актуальні питання правового регулювання розподілу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади / Ю. В. Георгієвський // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №11. С.63-70.
Головатий С. Верховенство права : [монографія] : в 3 кн. / С. Головатий. кн. 3 : Український досвід. К. : Фенікс, 2006. 1747 с.
Головін А. Окремі питання, пов’язані з запровадженням інституту конституційної скарги у вітчизняному законодавстві / А. Головін // Право України. 2013. № 1-2. С. 244-268.
Гринюк Р. До питання про доцільність визнання презумпції конституційності нормативно-правових актів у контексті забезпечення верховенства Конституції України / Р. Гринюк,О.Багрій // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 92-102.
Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація : монографія / Р. Ф. Гринюк. К. : Ін Юре, 2004. 386 с.
Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 3. С. 97-115.
Гультай М. Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його трансформація після здобуття Україною незалежності / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 5. С. 59-77.
Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк, А. А. Коваленко, Є. В. Перегуда, О. М. Стойко та ін. ; за ред. І. О. Кресіної. К. : Логос, 2007. 314 с.
Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : монографія / За ред. Ю. С. Шемшученка. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 656 с.
Дупай Я. Доступність законодавства – передумова правової поінформоанності суспільства / Я. М. Дупай // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2013. Вип. 62. С. 38-44.
Єзеров А. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства / А. Єзаров // Право України. 2013. № 1-2. С. 275-283.
Задорожня Г. В. Правосуб’єктність глави держави: конституційно-правовий аспект / Г. В. Задорожня // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015.  № 7 С.49-57.
Залізнюк В. В. Роль та значення політичної партії у процесі висування кандидатів / В. В. Залізнюк// Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015.  №11. С. 47-53.
Зуй В. Проблемні питання щодо оскарження нормативно-правових актів / В. Зуй // Вісник Запорізького національного університету. 2009. № 1. С. 105-109.
Іванченко О. П. Систематизація законодавства: особливості сучасного етапу розвитку / О. П. Іванченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015.  № 11. С. 39-46.
Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах / Ю. Ірха // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 5. С. 78-87.
Калашник О. Види прогалин у цивільному процесуальному праві // О. М. Калашник // Форум права. 2013. № 2. С. 196-204.
Калашник О. Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види / О. М. Калашник // Юрист України. 2013. № 1 (22). С. 36-42.
Клименко О. М. Вплив конституційної юрисдикції на розвиток статусу адвоката в Україні / О. М. Клименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 2. С. 62-68.
Клім С. Класифікаційна характеристика прогалин у цивільному праві України / С. Клім // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2012. № 4. С. 106-111.
Коваленко В. Концептуальні засади модернізації правоохоронної діяльності та вдосконалення системи органів охорони правопорядку в Україні / В. Коваленко // Право України. 2013. № 3-4. С. 356-364.
Коваленко Т. Види прогалин у земельному праві України / Т. Коваленко // Юридичні науки. 2011. № 87. С. 25-29.
Коголовский И. Презумпции в частном праве : монографія / И. Р. Коголовский. Абакан : Бригантина, 2011. 108 с.
Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу / В. Колісник // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 103-108.
Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посібник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. К. : Юрінком Інтер, 2003. 366 с.
Колотова О. Відмежування прогалин у праві від суміжних правових явищ / О. Колотова // Часопис Київського університету права. 2009.  № 3. С. 55-59.
Колотова О. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2008. Вип. 39.  С. 72-74.
Колотова О. Прогалини у праві, та шляхи їх подолання / О. В. Колотова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2012. Вип. 42. С. 13-14.
Кондратьєв Р. Локальні норми і прогалини в праві / Р. Кондратьєв // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2013. № 5.  С. 17-21.
Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні / Р. Кондратьєв // Право України. 2010. № 5. С. 85-89.
Коновейчук Х. Конституційно-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері благодійної діяльності в Україні / Х. Б. Коновейчук // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2013. Вип. 62. С. 159-164.
Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011.  1128 с.
Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб «оздоровлення» механізму право припинення / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 11. С. 6-9.
Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України / В. Кравчук // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 109-112.
Кройтор В. Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві / В. Кройт, Ю. Матат // Право і безпека. 2010. № 2. С. 183-184.
Кудрявцева О. М. Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 42-50.
Майданевич А. Юридичний зміст порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності: поняття й основні ознаки / А. Майданевич // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 11. С. 29-32.
Макарова З. С. Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління / З. С. Макарова // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 1. С. 67-72.
Марина И. Средства повышения эффективности применения норм права: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Марина Ирина Николаевна.  М., 2009.  163 с.
Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права / О. Марцеляк// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 118-121.
Матат Ю. До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві / Ю. Матат // Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 87-91.
Мішина Н. Проблеми доктринального супроводження розвитку конституційної юстиції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 122-126.
Моткова О. Право на життя у рішенняхКонституційного Суду України та Європейського суду з прав людини / О. Моткова // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 1. С. 49-59.
Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах / М. Мяловицька// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 127-129.
Наливайко Л. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства / Л. Наливайко, О. Чепік-Трегубенко // Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 44-47.
Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації України : навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С. Дніпров. К. : Хай-Тек Прес, 2014. 331 с.
Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. К. : Хай-Тек Пресс, 2013. 408 с.
Онищук І. І. Правовий моніторинг: методи соціологічного дослідження / І. І. Онищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 9. С. 33-40.
Оніщенко Н. Конституційний процес: до питання про термінологічну визначеність і сутність спрямованості / Н. Оніщенко// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 130-135.
Оніщенко Н. М. Громадське та правове виховання: взаємозв’язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві / Н. М. Оніщук, О. Г. Юхта // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 3. С. 34-41.
Оніщенко Н. М. Уніфікація як спосіб співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права / Н. М. Оніщенко // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 6 С. 48-54.
Параниця С. П. Суть нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади / С. П. Параниця // Бюлетень міністерства юстиції України.  2015. № 8. С. 65-71.
Предместніков О. Г. Особливості розуміння сутності органів юстиції України та складу їх системи / О. Г. Предместніков // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. №11. С.71-77.
Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу / Х. Приходько // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 2. С. 43-54.
Рабінович С. Принцип рівності прав людиниу практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 5. С. 97-111.
Різник С. Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності / С. Різник // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 6. С. 58-66.
Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку / М. Савчин// Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 136-141.
Селіванов А. Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтеграційного напряму конституціоналізації / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 3. С. 116-119.
Сінкявічюс В. Конституція: від основного закону до вищого права / В. Сінкявічюс // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 6. С. 74-80.
Сіренко В. Судова система України потребує докорінного радикального реформування / В. Сіренко // Право України. 2012. № 8. С. 60-67.
Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної та конвенційної юрисдикції / В. Скомороха // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 1. С. 40-48.
Сліденко І. Релятивність базисних категорій сучасного конституційного права (конституційний лад) / І. Сліденко // Вісник Конституційного Суду України.  2015. № 2. С. 33-42.
Совгиря О. Конституційно–процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування / О. Совгиря // Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 142-146.
Тиха А. П. Актуальні питання законодавчого регулювання нормотворчої діяльності в Україні на сучасному етапі / А. П. Тиха // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. № 7 С.43-48.
Утченко К. Ю. Актуальні зміни до Основного Закону України: в контексті децентралізації влади / К. Ю. Утченко // Бюлетень міністерства юстиції України. 2015. №8. С. 72-80.
Федоренко В. Л. Конституційні засади територіальної організації публічної влади в Австрії: історія та сучасність / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 1. С. 73-85.

Тема 8. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА

Поняття та особливості юридичної техніки. Предмет, метод юридичної техніки. Система юридичної техніки. Загальна характеристика прийомів та правил юридичної техніки.
Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста
Вивчення цієї теми спрямовано на отримання знань на високому, професійному рівні стосовно зазначеної теми, аналіз та використання різних методів і способів юридичної техніки. Метою вивчення даної теми є отримання необхідних галузевих знань та навичок, вміння використовувати на практиці власні знання, визначати за їх наявності помилки та долати їх.
Відповідно існує потреба в оволодінні цієї теми студентами вищих навчальних закладів.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд поняття та систему юридичної техніки, вивчення правотворчих помилок. Також важливим є розгляд подолання правотворчих помилок тощо.
Ключові слова: юридична техніка, правова діяльність, компетентні органи, правовий акт, правотворчість, правозастосовна діяльність, техніко-юридичні прийоми, індивідуальні акти, судовий акт, договір, підзаконний акт, правозастосовний акт, верховенство закону, суб’єкти правотворчості, спеціальні правові засоби, юридична термінологія, юридичні конструкції, форма нормативного акта, прийоми і правила викладу змісту нормативно-правового акту, юридичний стиль мовлення, абстрактний стиль, казуїстичний стиль, правотворча помилка.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми
Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати поняття, предмет, метод, систему юридичної техніки; доцільність юридичної техніки в правозастосовній діяльності; особливості правової діяльності тощо.
В результаті вивчення теми студенти повинні вміти користуватися понятійно-категоріальним апаратом з теми; викладати та аналізувати юридичні норми у тексті нормативно-правового акту; визначати правотворчі помилки; здійснювати науковий пошук нових форм і методів подолання правотворчих помилок; творчо застосовувати нормативно-правові акти тощо.
Перелік нормативних актів України до вивчення теми
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. 2014. № 19. Ст. 583).
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984.  № 51.  Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст.135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 12. С. 16 Ст. 762.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2014. № 20. Ст. 619.
Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України.  2014. № 47 Ст. 2051.
Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379.
Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.
Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 118.
Про прокуратуру України : Закон України від 14 жовтня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12.
Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 33. Ст. 175.
Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2002.  № 40. Ст. 290.
Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 3. Ст. 17.
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, № 43, № 44-45. Ст. 529.

Спеціалізована література:
Александров А. С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права / А. С. Александров // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].  2007. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С. 32-35.
Биля І. О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01 / Биля Ірина Олександрівна. Х., 2003. 201 с.
Вишновецька С. В. Юридична техніка як складова методології науки трудового права / С. В. Вишновецька // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].  2011. Вип. 57. С. 144-151.
Волинець В. Юридична техніка законотворення в Україні: загальні проблеми / В. Волинець // Юридична Україна. 2012. № 11. С. 4-12.
Гетьман Є. А. Кодифікаційна техніка як різновид нормотворчої техніки / Є. А. Гетьман // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2009.  № 17. С. 130-142.
Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники: дис. д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Давыдова Марина Леонидовна. Волгоград, 2010. 408 с.
Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження : монографія / Ж. О. Дзейко. К. : Київський університет, 2007.  360 с.
Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дзюбенко Олена Леонідівна. К., 2010. 265 с.
Илясов А. Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология: теоретико-правовой анализ: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Илясов Андрей Николаевич. Саратов, 2008. 175 с.
Каратеев П. Ю. Законодательная техника: некоторые теоретические вопросы / П. Ю. Каратеев // Правоведение. 2004. № 6. С. 137-144.
Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. М. : Эксмо, 2007. 512 с.
Клочко М. Джерела походження та способи творення юридичної термінології / М. Клочко // Форум права. 2013. № 10. С. 36-37.
Коваль А. А. Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм / А. А. Коваль // Право і безпека. 2010. № 5 (37). С. 179-185.
Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В. М. Косович. Л. : Тріада-плюс, 2010. 211 с.
Костовська К. М. Юридична техніка актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Костовська Катерина Миколаївна. Л., 2011. 204 с.
Костовська К. М. Юридична техніка та її співвідношення з правозастосовними помилками в діяльності / К. М. Костовська // Митна справа. 2012. № 2. С. 341-356.
Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / К. Костовська // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 6.  С. 3-6.
Костовська К. Особливості юридичної техніки письмових актів правозастосування в діяльності ОВС / К. Костовська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. № 4. С. 25-31.
Костовська К. М. Юридична техніка та її співвідношення з правозастосовними помилками в діяльності ОВС / К. М. Костовська // Митна справа. 2012. № 2 (80). С. 339-343.
Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції України / І. Куненко // Підприємство, господарство і право. 2014. № 2.  С. 90-93.
Кутиркін А. А. Поняття й складові частини законотворчої техніки в Україні та країнах європейського союзу / А. А. Кутиркін // Вісник Донецького університету економіки та права. 2009. № 1. С. 196-200.
Легка О. В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів / О. В. Легка // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2012. № 1. С. 101-107.
Максимова Е. В. Юридическая техника как средство повышения эффективности нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Максимова Екатерина Владимировна. Уфа, 2009. 202 с.
Манько Д. В. Юридична техніка й технології : навч.-метод. посібник / Д. В. Манько. Херсон : Олді-плюс, 2013. 202 с.
Манько Д. Г. Щодо визначення поняття юридичної техніки та технології / Д. Г. Манько // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.  К., 2010. Вип. 50. С. 100-104.
Миняшева Г. И. Юридическая технология подготовки правоприменительных актов : монография / Г. И. Миняшева. Уфа : Уфимский юридический ин-т МВД РФ, 2012. 115 с.
Миронов А. Н. Юридическая техника нормативно правовых актов / А. Н. Миронов // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 2009.  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. С. 101-104.
Онищук І. І. Вплив техніки юридичного письма на якість юридичних конструкцій та конструювання / І. І. Онищук // Митна справа. 2011.  № 5 (77), ч. 2. С. 95-100.
Онищук І. І. Законодавчий стиль як засіб техніки юридичного письма та його вплив на технологію комунікації / І. І. Онищук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 4. С. 44-53.
Пильгун Н. В. Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні / Н. В. Пильгун, А. С. Смітюх // Форум права. 2012. № 2. С. 76-78.
Подорожна Т. С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : монографія / Т. С. Подорожна. Л. : ПАІС, 2009. 195 c.
Поліщук Г. Б. Місце та значення юридичної техніки в процесі кодифікації законодавства / Г. Б. Поліщук // Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 70-73.
Поліщук Г. Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів / Г. Б. Поліщук // Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 98-101.
Преподобный К. А. Техника изменения юридических актов: общеправовой аспект: дис. канд.. юрид. наук : 12.00.01 / Преподобный Кирилл Александрович. Н. Новгород, 2011. 230 с.
Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пригара Леся Іванівна. К., 2008. 200 с.
Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : монографія / відп. ред. В. Ф. Погорілко. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; А.С.К., 2003. 652 с.
Радаева С. В. Юридическая техника как условие повышения эффективности правосудия : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / С. В. Радаева. Саратов, 2011. 27 с.
Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія / відп. ред. О. І. Ющик. К. : Юридична думка, 2012. 272 с.
Рубайло Э. А. Юридическая техника локальных актов: понятие и виды : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / Э. А. Рубайло. М., 2013. 24 с.
Руденко І. В. Законодавча техніка як елемент ефективної законотворчості / І. В. Руденко // Митна справа. 2013. № 1 (85), ч. 2, кн. 1. С. 459-466.
Савченко Л. В. Юридическая техника в правотворчестве субъекта Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Савченко Лариса Васильевна.  М., 2004. 175 c.
Тенетко А. А. Юридическая техника правоприменительных актов: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тенетко Алексей Алексеевич. Екатеринбург, 1999. 200 c.
Тихомиров Ю. А. Правоприменение: теория и практика : монография / Н. Т. Вишневская и др. ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М. : Формула права, 2008. 431 с.
Токарська А. С. До питання про культуру розуміння юридичного тексту / А. С. Токарська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 1. С. 139-146.
Ул’яновська О. В. Науковий підхід у доктрині права щодо розмежування правової фікції та правового символу / О. В. Ульяновська // Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 2 (22). С. 23-27.
Чернова Е. С. Институт экспертизы как средство совершенствования юридической техники в правотворчестве ЦИК РФ: теоретический и историко-правовой анализ: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чернова Екатерина Сергеевна. Краснодар, 2011. 180 с.
Чигидин Б. В. Юридическая техника российского законодательства: дис.  канд. юрид. наук : 12.00.01, 12.00.02 / Б. В. Чигидин. М., 2002.  189 c.
Чухвичев Д. В. Законодательная техника / Д. В. Чухвичев. М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2006. 239 с.
Шутак І. Д. Юридична техніка : навч. посібник / І. Д. Шутак, І. І. Онищук.  Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. 495 с.
Шутак І. Юридична техніка конструювання норми права / І. Шутак, І. Онищук // Вісник національної академії прокуратури України. 2013.  № 2. С. 39-44.
Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми
Проект нормативно-правового акту, використовуючи прийоми і правила юридичної техніки (юридична термінологія; юридичні конструкції; форма нормативного акта, прийоми і правила викладу його змісту).


5. Теми семінарських занять

Тема 1. Правозастосування – особлива форма реалізації права
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2год.
План

Реалізація правових норм: теоретико-правова характеристика.
Форми реалізації норм права: класифікація, види та їх характеристика.
Застосування норм права як специфічна форма його реалізації: поняття, ознаки
Суб'єкти застосування норм права
Підстави застосування норм права
Форми правозастосовної діяльності.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: застосування норм права, ознаки застосування норм права, поняття реалізації правових норм, індивідуальна реалізація правових норм, колективна реалізація правових норм, ординарні (звичайні) форми реалізації правових норм, форми реалізації правових норм, стадії застосування норм права, поняття правозастосовного акта, ознаки правозастосовного акта, структура правозастосовного акта, акти документи, акти дії, регулятивні акти, охоронні акти, поняття правозастосовних помилок, логічна структура акта, велика посилка, мала посилка, вимога обґрунтованості, вимога законності, вимога доцільності, прогалина в законодавстві, аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія), стадія застосування норм права.
Рекомендована література до теми 1: [1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7].


ТЕМА 2. СТАДІЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО ПРОЦЕСУ
Семінарське заняття – 2 год.
План
Правозастосовний процес: поняття, сутність, ознаки. Простий та складний порядок застосування норм права: загальна характеристика.
Основні стадії застосування норм права:
встановлення фактичних обставин справи як стадія правозастосовного процесу: основні положення;
вибір та аналіз правової норми як основна стадія правозастосовного процесу: загальна характеристика;
прийняття уповноваженим суб’єктом рішення по справі як завершальна стадія правозастосовного процесу: основні положення.
Вимоги до правильного застосування норм права: види та їх сутність.
Правозастосовні помилки: поняття, ознаки, види.
Правопорушення та правова помилка: спрямованість свідомості, мотив та форма вини.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правозастосовний процес, застосування права, простий порядок застосування норм права, складний порядок застосування норм права, стадії застосування норм права, встановлення фактичних обставин справи, вибір та аналіз правової норми, дії з пошуку юридичної норми, прийняття уповноваженим суб’єктом рішення по справі, велика посилка, мала посилка, юридичний силогізм, правова кваліфікація, тягар доказування, вимоги до правильного застосування норм права, законність правозастосовної діяльності, доцільність правозастосовної діяльності, обґрунтованість правозастосовної діяльності, правозастосовні помилки.

Рекомендована література до теми 1: [1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7].

Тема 3. Акти застосування норм права
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
План

Акти застосування норм права: поняття та ознаки.
Критерії класифікації та види актів застосування норм права.
Вимоги до правозастосовних актів: загальна характеристика.
Структура правозастовоного акту: характеристика елементів
Юридична мова окремих видів правозастосовних актів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правозастосовний акт (акт застосування норм права), функції акту застосування норм права, види актів застосування норм права, ознаки правозастосовного акту, основний правозастосовний акт, додатковий правозастосовний акт, письмовий акт застосування норм права, конклюдентний акт застосування норм права, усний акт застосування норм права, колегіальний акт застосування норм права, одноособовий акт застосування норм права, правовстановлюючий акт застосування норм права, правоконстатуючий акт застосування норм права, правоприпиняючий акт застосування норм права, правозмінюючий акт застосування норм права, правоскасовуючий акт застосування норм права, дозвільний акт застосування норм права, зобов’язуючий акт застосування норм права, заборонний акт застосування норм права, суб’єкти прийняття правозастосовного акту, юридична форма акту застосування норм права, форма зовнішнього вираження актів застосування норм права, галузева належність актів застосування норм права, структура акту застосування норм права, силогізм, велика посилка, мала посилка, судовий прецедент, квазіпрецедент.
Рекомендована література до теми 2: [1.1, 1.3.4, 1.3.5, 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 5.17].

Тема 4. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В ЧАСІ, ПРОСТОРІ, ЗА КОЛОМ ОСІБ
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.

План

Дія нормативно-правових актів в часі: поняття та загальна характеристика.
Показники, що характеризують дію нормативно-правових актів в часі (набуття чинності; втрата чинності; напрям дії норми права в часі).
Способи набуття чинності законами: види та їх основні положення.
Дія нормативно-правових актів в просторі: поняття та загальна характеристика.
Територіальний та екстериторіальний принципи дії нормативно-правових актів в просторі: основні положення.
Дія нормативно-правових актів за колом осіб: загальні засади.
Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які перебувають на території держави; обмеження щодо дії нормативно-правових актів на окремі категорії осіб; правила визначення осіб, на яких поширює свою дію нормативно-правовий акт.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: дія права, дія нормативно-правових актів, темпоральні характеристики дії нормативно-правових актів, дія нормативно-правових актів у часі, набуття чинності нормативно-правовими актами, момент набуття нормативним актом чинності, пряме скасування нормативного акта, фактичне скасування нормативного акта, офіційне оприлюднення нормативно-правового акта, офіційне опублікування нормативно-правового акта, офіційні друковані видання, Офіційний вісник України, Голос України, Відомості Верховної Ради України, Урядовий кур’єр, ординарний (конституційний) спосіб набуття чинності законами, екстраординарний спосіб набуття чинності законами, втрата чинності нормативно-правових актів, формальна відміна (пряме скасування) нормативно-правового акта, фактична відміна нормативно-правового акта, судова відміна нормативно-правового акта, призупинення дії нормативно-правового акта, втрата чинності нормативно-правового акта, напрями дії нормативно-правового акта в часі, зворотна дія (ретроактивна форма) нормативно-правових актів в часі, проста зворотна дія нормативно-правового акта в часі, абсолютна зворотна дія в часі нормативно-правових актів, відносна зворотна дія нормативно-правових актів в часі, ревізійна зворотна дія нормативно-правового акта в часі, негайна дія нормативно-правових актів в часі, ультраактивна форма дії нормативно-правових актів в часі, перспективна дія нових нормативно-правових актів, переживаюча дія скасованих нормативно-правових актів у часі, дія нормативно-правових актів у просторі, територіальний принцип дії нормативно-правових актів в просторі, екстериторіальний принципи дії нормативно-правових актів в просторі, дія нормативно-правових актів за колом осіб, депутатська недоторканість, президентський імунітет, суддівський імунітет, дипломатичний імунітет, консульський імунітет.
Рекомендована література до теми 3: [1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 5.16].


Тема 5. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Практичне заняття – 2 год.
План

Тлумачення норм права: поняття, ознаки. Значення тлумачення в правотворчій та правозастосовній діяльності.
Способи тлумачення норм права.
Офіційне та неофіційне тлумачення: види та загальна характеристика.
Суб'єкти тлумачення норм права
Види тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.
Правотлумачні (інтерпретаційно-правові) акти: поняття та види.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: тлумачення норм права, з’ясування, роз’яснення, тлумачення актів індивідуального правового регулювання тлумачення актів загального правового регулювання, офіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, аутентичне тлумачення, легальне тлумачення, відомче тлумачення, неофіційне тлумачення, доктринальне тлумачення, систематизоване тлумачення, несистематизоване, компетентне тлумачення, буденне тлумачення, тлумачення за обсягом, буквальне тлумачення, розширювальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, граматичний спосіб тлумачення, логічний спосіб тлумачення, логічні перетворення, виведення норм із норм, висновки «a fartiori», висновки із понять, висновки за аналогією, висновки від протилежного, системний спосіб тлумачення, історико-політичний спосіб тлумачення, телеологічне тлумачення, спеціально-юридичне тлумачення, герменевтичне тлумачення, пізнавальна функція тлумачення, конкретизуючи функція тлумачення, регламентуюча функція тлумачення, правозабезпечувальна функція тлумачення, сигналізаційна функція тлумачення, інтерпретаційно-правові акти, акти казуального тлумачення, тлумачення норм права за обсягом, адекватне тлумачення.
Рекомендована література до теми 4: [1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 5.16].

Тема 6. КОЛІЗІЇ НОРМ ПРАВА
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.

План

Поняття та види колізій норм права.
Причини виникнення колізій норм права.
Колізії норм права рівної юридичної сили.
Способи зменшення колізійності законодавства.
Подолання змістовних колізій норм права шляхом застосування принципу «спеціальної норми».
Особливості подолання темпоральних колізій норм права в продовжуваних правовідносинах.
Співвідношення принципів подолання колізій норм права.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєння: колізія норм права, види колізій норм права, механізм подолання колізій норм права, ієрархічні колізії норм права, темпоральні колізії норм права, змістовні колізії норм права, просторові колізії норм права, явні колізії норм права, приховані колізії норм права, прості колізії норм права, складні колізії норм права, негативні (шкідливі) колізії норм права, позитивні (доброякісні) колізії норм права, подолання ієрархічних колізій норм права, подолання темпоральних колізій норм права, подолання змістовних колізій норм права, принципи подолання колізій норм права.

Рекомендована література до теми 5: [1.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16, 1.5.17, 1.5.18, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.21, 1.5.22, 1.5.23, 1.5.24, 1.5.25, 1.5.26, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.18].

ТЕМА 7. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.
План
Поняття прогалин у законодавстві України. Правотворча помилка.
Види прогалин у законодавстві України.
Способи подолання прогалин: поняття, види та їх загальна характеристика. Аналогія закону. Аналогія права.
Способи усунення прогалин у законодавстві.
Субсидіарне застосування норм права.
«Кваліфіковане мовчання» законодавця: поняття, характеристика.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєння: прогалини в законодавстві, прогалини у праві, прогалини у законі, об’єктивні причини прогалин, суб’єктивні причини прогалин, «кваліфіковане мовчання», колізії норм права, оціночні поняття, правотворча помилка, первісні прогалини, законодавчі прогалини, технічні прогалини, дійсні прогалини, уявні прогалини, помилка в праві, подальші прогалини, повні прогалини, часткові прогалини, правовий вакуум, аналогія закону, аналогія права, інститут аналогії права, субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія), внутрішньогалузева аналогія, сфера застосування аналогії закону, усунення прогалин у праві, заповнення прогалин у праві, «темнота» правових норм.
Рекомендована література до теми 5: [1.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16, 1.5.17, 1.5.18, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.21, 1.5.22, 1.5.23, 1.5.24, 1.5.25, 1.5.26, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.18].

Тема 8. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
Семінарське заняття – 2 год.
План

1. Поняття та особливості юридичної техніки.
2. Предмет, метод юридичної техніки.
3. Система юридичної техніки.
4. Загальна характеристика прийомів та правил юридичної техніки.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична техніка, правова діяльність, компетентні органи, правовий акт, правотворчість, правозастосовна діяльність, техніко-юридичні прийоми, індивідуальні акти, судовий акт, договір, підзаконний акт, правозастосовний акт, верховенство закону, суб’єкти правотворчості, спеціальні правові засоби, юридична термінологія, юридичні конструкції, форма нормативного акта, прийоми і правила викладу змісту нормативно-правового акта, юридичний стиль мовлення, абстрактний стиль, казуїстичний стиль, правотворча помилка, юридичний вид правотворчих посилок, логічний вид правотворчих помилок, граматичний вид правотворчих помилок, законодавча техніка, юридична фікція.
Рекомендована література до теми 6: [1.1, 1.3.4, 1.3.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 5.3, 5.10].


Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Правозастосування – особлива форма реалізації права
скласти схеми:
Структура процесу застосування права.
Елементи правозастосовної діяльності.
Методологія дослідження правозастосування.
Рекомендована література до теми 1: [1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7].

ТЕМА 2. Стадії правозастосовчого процесу
скласти схеми:
Ознаки правозастосовного процесу.
Стадії правозастосовного процесу.
Види правозастосовної помилки.

Тема 3. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА
скласти схеми:
Критерії класифікації та види актів застосування норм права.
Співвідношення актів тлумачення норм права з правозастосовними та нормативно-правовими актами.
Форми зовнішнього вираження актів застосування норм права.
Суб’єкти прийняття актів застосування норм права..
Рекомендована література до теми 2: [1.1, 1.3.4, 1.3.5, 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 5.17].

Тема 4. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В ЧАСІ, ПРОСТОРІ, ЗА КОЛОМ ОСІБ
скласти схеми:
Способи набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні.
Часові межі існування правових норм.
Принципи дії нормативно-правових актів в просторі.
Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які перебувають на території держави.
Правила визначення осіб, на яких поширює свою дію нормативно-правовий акт.
Дія рішень Конституційного Суду України в часі.
Рекомендована література до теми 3: [1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 5.16].


Тема 5. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
скласти схеми:
Види тлумачення.
Способи тлумачення.
Функції тлумачення та їх характеристика.
Класифікація інтерпретаційно-правових актів.
Рекомендована література до теми 4: [1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 5.16].

Тема 6. КОЛІЗІЇ НОРМ ПРАВА
скласти схеми:
Види колізій норм права.
Поняття та ознаки юридичної колізії.
Причини виникнення колізій норм права.
Механізм подолання колізій норм права.
Класифікація колізій норм права.
Колізії норм права рівної юридичної сили.
Види колізій норм права рівної юридичної сили.
Поняття, види усунення колізій норм права.
Рекомендована література до теми 5: [1.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16, 1.5.17, 1.5.18, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.21, 1.5.22, 1.5.23, 1.5.24, 1.5.25, 1.5.26, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.18].

Тема 7. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
скласти схеми:
Причини прогалин в законодавстві України.
Відмежування прогалин у законодавстві від схожих правових явищ.
Класифікація прогалин в законодавстві України.
Рекомендована література до теми 5: [1.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.14, 1.5.15, 1.5.16, 1.5.17, 1.5.18, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.21, 1.5.22, 1.5.23, 1.5.24, 1.5.25, 1.5.26, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.18].

Тема 8. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
скласти схеми:
Прийоми та правила юридичної техніки.
Методи юридичної техніки.
Система юридичної техніки.
Види юридичних помилок.
Структура законодавчої дефініції.
Рекомендована література до теми 6: [1.1, 1.3.4, 1.3.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 5.3, 5.10].
7. Індивідуальні завдання

ТЕМА 1. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ – ОСОБЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
підготувати наукову доповідь:
Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти.
Дотримання як форма безпосередньої реалізації норм права.
Розумність у системі принципів застосування норм права.

Тема 2. Стадії правозастосовчого процесу
підготувати наукову доповідь
Стадії правозастосовного процесу: поняття та види.
Вимоги до правильного застосування норм права: види та їх сутність.
Прийняття уповноваженим суб’єктом рішення по справі як завершальна стадія правозастосовного процесу: проблемні аспекти.
Правозастосовні помилки у вітчизняному законодавстві: шляхи подолання.

Тема 3. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
підготувати наукову доповідь:
Характеристика актів застосування норм права.
Акти застосування норм Конституції України.
Місце правозастосовних актів у системі правових актів.
Особливості мови розпорядчих актів (на прикладі актів вищих органів виконавчої влади).
Удосконалення юридичної мови в Україні в контексті міжнародного досвіду.
Особливості поняття, структури, змісту та форми інтерпретаційних актів.
Співвідношення актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами.

Тема 4. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В ЧАСІ, ПРОСТОРІ, ЗА КОЛОМ ОСІБ
підготувати наукову доповідь:
Напрям дії нормативно-правових актів України у часі: теоретичні та практичні аспекти, необхідність вдосконалення.
Втрата чинності та зупинення дії нормативно-правових актів: теоретико-прикладні аспекти.
Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві.
Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України: шляхи подолання.
Відновлення дії попередньої редакції норм законів у діяльності Конституційного Суду України.
Принцип незворотності дії закону в часi у судовiй практиці судiв загальної юрисдикції.

Тема 5. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
підготувати наукову доповідь:
Поняття і необхідність тлумачення права.
Тлумачення норм права: наукове та практичне значення.
Офіційне і неофіційне тлумачення: загальна характеристика.
Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України: теоретичний аспект.
Акти офіційного тлумачення норм права: загальні положення.
Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення.
Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект.
Історичні аспекти становлення тлумачення норм права: загальна характеристика.
Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів.

Тема 6. КОЛІЗІЇ НОРМ ПРАВА
підготувати наукову доповідь:
Правові колізії та способи їх подолання.
Співвідношення категорій «колізія норм права», «прогалина у законодавстві» та «конкуренція правових норм».
Поняття та ознаки юридичної колізії.
Види колізій в законодавстві України.
Юридичні колізії в законодавстві як елемент правового розвитку держави.
Співвідношення колізійних норм і колізійних принципів.
Способи вирішення колізій норм права рівної юридичної сили.
Вирішення колізій правових актів в процесі правотворчості.
Норми міжнародного та національного права: колізії та взаємодія.

ТЕМА 7. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
підготувати наукову доповідь
Прогалини в законодавстві як чинник, що знижує ефективність правозастосовної діяльності.
Субсидіарне застосування норм права у матеріальних галузях права.
Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві.
Логічні засади встановлення та подолання прогалин у законодавстві.
Висновок за аналогією як спосіб подолання прогалин у законодавстві.
Діяльність суду щодо подолання прогалин у законодавстві.
Механізм подолання прогалин у законодавстві, що регламентує правозастосовну діяльність ОВС.

Тема 8. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
підготувати наукову доповідь:
Особливості юридичної мови.
Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки.
Нормотворча техніка: поняття, елементи, види.
Юридична техніка: загальні проблеми.
Юридична техніка міжнародного права.
Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки.
Юридична техніка та її співвідношення з правозастосовними помилками в діяльності органів державної влади.

8. Методи навчання
– Бесіда;
– Лекція;
– Семінарське заняття;
– Колоквіум;
– Діалог;
– Опитування;
– Метод роботи з книгою;
– Ілюстрація;
– Робота над джерелами;
– Диспут;
– Самостійна робота;
– Тестування.

9. Методи контролю
– Опитування;
– Самостійна робота;
– Тестування;
– Семінарське заняття тощо.
11. Розподіл балів, які отримують студенти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру
Модуль (М)
ЕКЗАМЕН (Е)

Поточний контроль
(ПК)
Модульний контроль
(МК)


Аудиторна робота
Самостійна робота
Індивідуальна робота
·30

·15

·15
·60

·40


Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК
·100


Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е
·100

·40


12. Критерії оцінювання
12.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи
студентів на семінарських та практичних заняттях
БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

5
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики

4
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0
Відсутність на занятті


12.2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної дисципліни, оцінюється за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, які виносяться на самостійну, перевіряється під час консультацій. Бали за самостійну роботу виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні модульного контролю.

12.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів

Індивідуальна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної дисципліни, оцінюються за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, які виносяться на індивідуальну роботу, перевіряється під час консультацій. Бали за індивідуальну роботу виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні модульного контролю.
За додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» (підготовка конкурсної роботи, публікація статті, тез доповідей на конференціях, круглих столах, наукових семінарах, участь в олімпіадах, вікторинах тощо; творчі та спортивні здобутки) нараховуються заохочувальні бали. При нарахуванні заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну роботу не перевищує максимально допустиму (15 балів).

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсової роботи, практики
для заліку

90-100
А
Відмінно


зараховано

83-89
В
добре


75-82
С68-74
D
задовільно


60-67
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

Теорія і практика правозастосування як навчальна дисципліна: поняття, завдання, функції.
Теорія і практика правозастосування як перспективний напрям наукових досліджень.
Форми реалізації норм права: види та їх зміст.
Застосування норм права як специфічна форма його реалізації.
Поняття та ознаки застосування норм права.
Форми правозастосовчої діяльності: види та їх загальна характеристика.
Оперативно-виконавча діяльність як самостійна форма правозастосовчої діяльності.
Правоохоронна діяльність: поняття, суб’єкти, юридичний зміст.
Правосуддя як самостійна форма правозастосовчої діяльності: основні положення.
Функції правозастосовчої діяльності: поняття, види та їх характеристика.
Структура правозастосування: елементи та їх характеристика.
Суб’єкти правозастосвочої діяльності: види та їх загальна характеристика.
Стадії застосування нормативних приписів: види та їх загальна характеристика.
Встановлення фактичних обставин справи як самостійна стадія застосування нормативних приписів: основні положення.
Вибір і аналіз правової норми як самостійна стадія застосування нормативних приписів: загальні засади.
Прийняття рішення у справі як самостійна стадія застосування нормативних приписів: основні положення.
Юридичний силогізм: поняття, структура, характеристика елементів.
Вимоги до правильного застосування нормативних приписів: види та їх характеристика.
Поняття та ознаки акту застосування права.
Структура правозастосовчого акту: елементи та їх характеристика.
Класифікація правозастосовчих актів: критерії та види.
Співвідношення акту застосування норм права та нормативно-правового акту.
Форми зовнішнього виразу правозастосовчого акту: види та їх сутність.
Загальна характеристика юридичної форми правозастосовчого акту.
Суб’єкти прийняття правозастосовчих актів: види та загальні засади їх правового статусу.
Випадки необхідності застосування норм права з боку державних органів або посадових осіб.
Набуття та втрата чинності нормативно-правового акта.
Напрями дії нормативно-правового акта в часі.
Дія нормативно-правового акту в просторі та за колом осіб.
Прогалини в законодавстві: поняття та сутність.
Засоби заповнення та усунення прогалин в законодавстві.
Причини прогалин в законодавстві: види та їх характеристика.
Правотворча діяльність як єдиний засіб заповнення прогалин в законодавстві.
Оперативні засоби заповнення прогалин в законодавстві: види та їх загальна характеристика.
Аналогія закону як оперативний засіб заповнення прогалин в законодавстві.
Аналогія права: поняття та сутність.
Субсидіарне застосування права (міжгалузева аналогія): поняття та юридичний зміст.
Поняття та особливості юридичної техніки.
Предмет, метод юридичної техніки.
Система юридичної техніки.
Загальна характеристика прийомів та правил юридичної техніки.
Основні теоретичні підходи до визначення юридичної техніки.
Поняття, принципи та сфера застосування юридичної техніки.
Юридичні колізії: поняття, сутність.
Способи розв’язання правових колізій.
Види юридичних колізій та їх характеристика.
Способи зменшення колізійності законодавства.
Тлумачення норм права: поняття, сутність та ознаки.
Класифікація тлумачення норм права: критерії та види.
Офіційне тлумачення: поняття, види та їх загальна характеристика.
Неофіційне тлумачення: загальні положення.
Діяльність Конституційного Суду України з тлумачення Конституції та законів України.
Способи тлумачення Конституції та законів.
Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України.

Тестові завдання

1. За способом прийняття актів застосування норм права поділяють на:
а) письмові, усні, конклюдентні;
б) колегіальні та одноособові;
в) укази, постанови, розпорядження;
г) регулятивні та охоронні;
д) кримінально-правові, адміністративно-правові, цивільно-правові і т.д.

2. Застосування норм права – це:
а) форма реалізації зобов'язуючих юридичних норм, яка полягає в активній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними незалежно від їхнього власного бажання;
б) форма реалізації уповноважуючих правових норм, яка полягає в активній чи пасивній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними за їхнім власним бажанням;
в) форма реалізації забороняючих юридичних норм, яка полягає у пасивній поведінці суб'єктів, утриманні від заборонених діянь;
г) державно-владна, організаційна діяльність компетентних органів держави й посадових осіб із реалізації правових норм стосовно до конкретних життєвих випадків через винесення індивідуально-конкретних правових наказів;
д)інтерпретація змісту правової норми для інших осіб, тобто тлумачення, виражене назовні вербально або документально-доступно для іншихосіб.

3. За функціями у правовому регулюванні (або функціями права)акти застосування норм права поділяють на:
а) колегіальні та одноособові;
б) регулятивні та охоронні;
в) основні та допоміжні акти;
г)правовстановлюючі,правоконстатуючі,правоприпиняючі,правозмінючі,правоскасовуючі;
д) письмові, усні, конклюдентні.

4. До кримінально-правових актів застосування норм права можна віднести:
а) свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
б) Кримінальний кодекс України;
в) протокол про адміністративне правопорушення;
г) обвинувальний вирок суду в конкретній кримінальній справі;
д) науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.

5. Який із перелічених правових актів не є актом застосування норм права:
а) ухвала суду про залишення позовної заяви без руху;
б) свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
в) протокол про адміністративне правопорушення;
г) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;
д) наказ про звільнення Остапенка Н.Г.

6. Аналогія права це:
а) випадок, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але воно не передбачене конкретним законом, правовою нормою ;
б) вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і змісту законодавства;
в) вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки;
г) закон, який регулює подібні відносини і який може бути застосований за аналогією;
д) вирішення справи, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але воно не передбачене конкретним законом, правовою нормою.

7. Актом офіційного тлумачення норм права є:
а) постанова Кабінету міністрів України;
б) припис прокурора;
в) постанова про відкриття виконавчого провадження;
г) постанова Пленуму Верховного суду України;
д) цивільно-правовий договір.

8.Казуальне офіційне тлумачення пов’язане з:
а) актом тлумачення;
б) конкретним випадком;
в) правилом поведінки;
г) конкретною поведінкою;
д) змістом норми права.

9. Колізії, що виникають внаслідок часткового збігу обсягів їх регулювання, обумовленого специфікою суспільних відносин це:
а) змістовні колізії;
б) просторові;
в) прості;
г) негативні;
д) темпоральні.

10.Система засобів, правил і прийомів підготовки компетентними органами юридичних актів – це:
а) юридична техніка;
б) правовий припис;
в) правове регулювання;
г) правова термінологія;
д) аналіз правоохоронної діяльності.

14. Інформаційне та методичне забезпечення.
Рекомендована література


1. Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 ; Офіційний вісник України. 2010. №72/1 Спеціальний випуск. С. 15. Ст. 2598.
1.2. акти міжнародного права:
1.2.1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. 2008. № 93.
1.2.2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. 1998 р. № 13.
1.3. закони:
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 446
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 року // Відомості Верховної Ради України. 2012 р. № 10-11. Ст. 73
Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2010. № 79.
1.4. підзаконні акти:
Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. 2006. № 47.
Про поширення чинності Указів Президента України : Указ Президента України від 14 лютого 1996 року № 128 та від 13 травня 1996 року № 341 // Урядовий кур’єр. 1997. № 142.
Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний Вісник України. 1999. № 50.
Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України : Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. 1997. № 69.
постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):
1.5.1. Висновок Конституційного Суду України від 4 липня 2001 року у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статті 81 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. 2001. № 4.
Рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури щодо офіційного тлумачення, положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України “Про статус народного депутата України” // Право України. 2000. № 6. С. 123.
Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних закладах України // Право України. 2000. № 1. С. 140.
Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // Юридический вестник. 2000. № 1. С. 27.
Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень ст. ст. 6, 81 Кримінального кодексу України і ст. 58 Конституції України // Право України. 2000. № 6. С. 122.
Рішення Конституційного Суду України від 28 березня 2001 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Вісник Конституційного Суду України. 2001. № 1.
Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Право України. 2000. № 3. С. 125.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV // Офіційний вісник України від 1 жовтня 2010 року. 2010. № 72/1. Спеціальний випуск. С. 7. Ст. 2597.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин 2 і 3 ст. 84 та частин 2 і 4 ст. 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від 07.07.1998 р. № 11-рп/98.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) від 28.03.2001 р. № 2-рп/2001.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 93 Конституції України, ч. 1 ст. 35 Закону України “Про бюджетну систему України” (справа про зміни до закону про бюджет) від 17.05.2001 р. № 5-рп/2001.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) від 11.03.2003 р. № 6-рп/2003.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ч. 4 ст. 94 Конституції України від 09.10.2007 р. 7-рп/2007. 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абз. 13 п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 53, ч. 2 ст. 54 Бюджетного кодексу України в аспекті положень ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 96, п. 6 ст. 116 Конституції України (справа про право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України) від 13.01.2009 р. № 1-рп/2009.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 14. 07. 2009 р. № 18-рп/2009.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень ч. 2 ст. 90, п. 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) від 19.05.2004 р. № 11-рп/2004
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 2, 3, 4 ст. 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) від 01.04.2008 р. № 4-рп/2008
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 4 ст. 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень п. 6 ч. 2, ч. 6 ст. 81, ч. 6 ст. 83 Конституції України, ч. 4 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) від 25.06.2008 р. № 12-рп/2008
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин 6, 7, 9 ст. 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17.09.2008 р. № 16-рп/2008
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному зв’язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України від 28.04.2009 р. № 8-рп/2009
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України від 26. 11. 2009 р. № 30-рп/2009
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 06. 04. 2010 р. № 11-рп/2010.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 27.03.2000 р. № 3-рп/2000
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008.

2. Підручники:

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
Крестовська Н. М. Теорія держави і права: Елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. Харків : Одіссей, 2007. 432 с.
Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посібник / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк; за заг. ред. Б. В. Малишева. К. : РЕФЕРАТ, 2010. 260с.
Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. 2-е вид. допов. Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. 304 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. 2-ге вид., доп. і перероб. К. : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2010. 520 с.
Энциклопедический юридический словарь / [Додонов В. Н. и др.]. 2-е. изд. М. : ИНФРА-М, 1999. 367, [1] с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1 : А-Г. 672 с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. Т. 2 : Д-Й. 744 с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3 : К-М. 792 с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 4 : Н-П. 720 с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 5 : П-С. 736 с.
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 6 : Т-Я. 768 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

Горун О. В. Теорія держави та права: навчальний посібник / О. В. Горун, Н. В. Камінська, О. В. Фатхутдінова. К. : КНТ, 2011. 216 с.
Гусарєв С.Д. Теорія права і держави: Навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. К. : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. 270 с.
Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс: навч. посібник / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. К. : Центр учбової літератури, 2010. 264 с.
Коталейчук С. П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С. П. Коталейчук. К. : КНТ, 2009. 320 с.
Ромашова Р. А. Теорія держави і права: навчальний посібник / За ред. : Р. А. Ромашова, Н. М. Пархоменко ; За ред. : Р. А. Ромашова, Н. М. Пархоменко. К. : КНТ, 2007. 216 с.
Тимченко С. М. Теорія держави і права: практикум: навчальний посібник для вузів / С. М. Тимченко, Л. Г. Удовик. К. : Центр учбової літератури, 2008. 248 с.
Тодика Ю. М. Конституція України Основний Закон держави і суспільства : навч. посіб. / Ю. М. Тодика. Х. : Факт, 2001. 328 с.

4. Монографії та інші наукові видання:

Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів. Світовий досвід : Програма сприяння Парламенту України / Л. Д. Антощук. К. : Заповіт, 2007. 98 с.
Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 656 с.
Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : монографія / відп. ред. В. Ф. Погорілко. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України : А.С.К., 2003. 652 с.
Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика : монографія / Ю. М. Тодика. К. : Факт, 2001. 328 с.

5. Інші джерела:

Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування: методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. 2010. № 2. С. 83-90.
Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні/ Р. Кондратьєв // Право України : республіканський юридичний журнал. 2010. № 5. С. 85-89.
Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / К. Костовська // Підприємництво, господарство, право. 2012. № 6. С. 3-6.
Кузьмін Р. Ефективність правозастосування та підхід до її забезпечення (теоретичні аспекти) / Р. Кузьмін, О. Юлдашев // Вісник Академії прокуратури України. 2007. № 3. С. 11-17.
Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності / С. Ніколаєнко // Інтелектуальна власність. 2007. № 2. С. 4-14.
Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права / О. Уварова // Вісник академії правових наук України. 2008. № 2. С. 244-252.
Шмарьова Т. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті конвенційних стандартів / Т. Шмарьова // Юридичний журнал. 2009. № 10. С. 32-41.
Скакун О. Ф. Конституційний Суд як учасник правотворчої (законотворчої) діяльності в Україні / О. Ф. Скакун // Юридична Україна. 2003. №1. С. 27.
Стецик Н. Судові правотворчі акти : загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського ун-ту. 2011. – вип. 52. С. 27-32.
Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості/ Н. Стецик // Часопис Академії адвокатури України. 2011. № 10. С. 1-6.
Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів в системі нормативних актів/ О. І. Осауленко // Держава і право. 2009. вип. 49. С. 23-27.
Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів / О. І. Осауленко // Держава і право. 2010. №49. С.23-27.
Осетинський А. Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у національних судових системах країн ЄС / А. Осетинський // Право України. 2007. № 5. С. 7-14.
Перепелюк А. М. Природа правозастосування як елемента правової системи / А. М. Перепелюк // Держава і право. 2011. № 3(53). С. 55-60.
Рогач О. Я. Проблема суддівського розсуду у сучасній практиці правозастосування / О. Я. Рогач // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 3. С. 88-96.
Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норма права / І. А. Сердюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2010. №3.
Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. № 52. С. 27-32.
Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України. 2011. № 10. С. 107-117.

6. Інтернет-ресурси:

6.1 http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України;
http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України;
http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України;
http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень України";
http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів державних органів на сайті Верховної Ради України;
http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України;
http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції України;
http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду України;
http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої комісії.13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 1443751
    Размер файла: 591 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий