Саволнома?ои тест? барои курси 1-ум 2016-2017. НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ?У?У?

Тест аз фанни Назарияи давлат ва у у


1. Мавзи омзиши илм чист?
А) Масъала о, онуният о, раванд ои марбут ба пайдоишу инкишофи падида ои мухталифи аёти омеа.
В) Тарзу усул ои та и и илмї.
С) Дониш ои илмї, ки дар со а ои муайяни та и и илмї ба даст меоянд.
D) Масъала о ва усул ои илмї, ки хоси илм оянд.
E) Масъла ои марбут ба аёти маънавї-фар ангї, ки дар илм омхта мешаванд.
2. Мавзи омзиши назарияи давлат ва у у ро чї ташкил меди ад?
A) јонуният ои умумї ва хусусии пайдоишу инкишофи давлат ва у у дар кишвар ои ало ида.
B) јонуният ои умумии пайдоишу инкишофи давлат ва у у .
C) јонуният ои пайдоишу инкишофи давлат ва у у дар мар ила ои удогонаи таърихї.
D) Масоили умуминазариявии давлат ва у у .
E) јонуният ои умумии пайдоиш, инкишоф ва амали давлат ва у у ва падида ои бо он о ало аманд.
3. Назарияи давлат ва у у чист?
A) Илми со авии у у шиносї, ки аз ма ми дониш ои илман асоснокгаштаи назариявї-методологї оид ба давлат ва уку иборат аст.
B) Ма ми дониш ои илман асоснокгаштаи назариявї-методологии марбут ба во еияти давлативу у у ї ва падида ои бо он ало аманд.
C) Ма ми дониш ои илмии хусусї ро еъ ба во еияти давлативу у у ї.
D) Илми махсуси амалии у у шиносї, ки аз ма ми дониш ои илман асоснокгаштаи назариявї-методологї оид ба давлат ва уку иборат аст. E) Ма ми дониш ои илман асоснокгаштаи назариявї-методологии марбут ба во еияти давлативу у у ї.
4. Назарияи давлат ва у у ба кадом аз гур ои илм о мансуб аст?
A) Илм ои амъиятшиносї, гуманитарї ва техникие, ки хулоса ои он о дар назарияи давлат ва уку истифода мешаванд (масалан, техникаи у у ї).
B) Илм ои гуманитарї, гумантирї-техникї, и тисодї, гуманитарї-табиатшиносї, у у шиносї.
C) Илм ои гуманитарї, амаъиятшиносї, у у шиносї.
D) Илм ои амъиятшиносї, гуманитарї, техникї, техникї- у у ї.
E) Илм ои гумантирї, табиатшиносї, у у шиносї.
5. Объекти назарияи давлат ва уку ро муайян намоед.
A) јонуният ои умумии пайдоиш, инкишоф ва амали давлат ва у у .
B) Во еияти давлативу у у ї, аз умла давлат ва у у ва падида ои бо он о ало аманд ва ало аманд набуда.
C) Масъала ое, ки дар назарияи давлат ва у у омхта мешаванд.
D) Он падида ое, ки ба он о назарияи давлат ва у у таъсир мерасонад.
E) Во еияти давлативу у у ї, аз умла, давлат ва у у ва падида ои бо он о ало аманд.
6. Усули омзиши илм чист?
A) Тарзу восита ои танзими у у ї.
B) Тарзу восита о ва принсип ои илмии дарку та лили во еият.
C) Принсип ои дарку та лили во еият.
D) Тарзу восита ои махсуси у у ии дарки во еият.
E) Усул ои диспозитивї ва императивии танзими муносибат ои амъиятї.
7. Усул ои омзиши назарияи давлат ва уку чистанд?
A) јонуният ои умумии пайдоиш ва инкишофи во еияти давлативу у у ї.
B) јонуният ои умумии пайдоиш, инкишоф ва амали во еияти давлативу у у ї.
C) Тарзу восита о ва принсип ои илмии дарку та лили во еияти давлативу уку ї ва падида ои дигари ало аманд бо он.
D) Тарзу восита ои танзими у у ї, ки дар назарияи давлат ва хуку муайян мешаванд.
E) Тарзу восита ои таъсиррасонї ба шууру амали инсон.
8. Усул ои омзиши назарияи давлат ва у у кадом оянд?
A) Усул ои умумифалсафї, хусусї ва махсуси илмї.
B) Усул ои манти ї, сотсиологї, фалсафї, му оисавї ва дигари техникї.
C) Усул ои манти ї-забонї, функсионалї, таркибї, таърихї, фар ангї.
D) Усул ои мушаххаси таърихї, му оисавї, та лил, синтез, мушо ида.
E) Усул ои диалектикї ва материалистї.
9. Дар назаряи давлат ва у у кадом категория ои диалектика истифода мешаванд?
A) Ми дор ва мазмун, сифат ва ми дор, шакл ва мо ият, сабаб ва нати а.
B) Мазмун ва шакл, микдор ва нати а, сабаб ва одиса, мазмун ва шакл.
C) Пайдоиш ва инкишоф, ми дор ва сифат, шакл ва мазмун, мо ият ва одиса, сабаб ва нати а, зиддият ва муборизаи зид о.
D) Ми дор ва сифат, шакл ва мазмун, рбино ва зербино, инкишоф ва та аввул, мо ият ва одиса, сабаб ва нати а.
E) Ми дор ва сифат, шакл ва мазмун, мо ият ва одиса, сабаб ва нати а.
10. Принсип ои илмии омзиши во еияти давлативу у у иро муайян намоед.
A) Таърихият, таърихият ва манти ият, илмият ва айният, омзиши айримафкуравї.
B) Таърихият, таърихият ва манти ият, сабаб ва нати а, шакл ва мазмун, илмият ва айният, омзиши айримафкуравї.
C) Таърихият, таърихият ва манти ият, илмият ва айният, омзиши мафкуравї.
D) Таърихият, манти ият, илмият, айният, касбият, онуният, адолат, баробарї.
E) Таърихият, таърихият ва манти ият, илмият ва айният, илмият ва субъективият.
11. Дар назарияи давлат ва у у кадом аз усул ои зерини манти ї истифода мешаванд?
A) Мушо ида, му оиса, тасниф, тафсир, та лил ва синтез, таърифи уку ї, нусхасозї, асоснокнамої, тасди ва инкор.
B) Мушо идаи сотсиологї, му оиса, тасниф, та лил ва синтез, таъриф, нусхасозї, асоснокнамої, тасди ва инкор, пурсиши телефонї, та сими анкета.
C) Мушо ида, му оиса, тасниф, та лил ва синтез, таъриф, нусхасозї, асоснокнамої, тасди ва инкор.
D) Мушо ида, му оиса, тасниф, та лил ва синтез, таъриф, нусхасозї, асоснокнамої, тасди ва инкор, амъи маълумоти оморї, пурсиши а олї. E) Мушо ида, му оисаи у у ї, тасниф, та лил ва синтез, таъриф, нусхасозии у укї, асоснокнамої, тасди ва инкор.
12. Усул ои махсуси (хусусии) назарияи давлат ва уку ро муайян намоед.
A) Манти ї-забонї, мушо ида, та лил ва синтез, оморї, фалсафї, сотсиологї- у укї, низомї-таркибї, му оисавї- у у ї, шаклї-ху у ї.
B) Манти ї-забонї, сотсиологї- у у ї, низомї-таркибї, му оисавї- у у ї, шаклї-ху у ї, материалистї.
C) Манти ї-забонї, сотсиологї- у укї, низомї-таркибї, му оисавї- у у ї, шаклї-ху у ї, диалектикї.
D) Манти ї-забонї, сотсиологї- у укї, низомї-таркибї, му оисавї- у у ї, шаклї-ху у ї.
E) Манти ї-забонї, сотсиологї- у укї, низомї-таркибї, му оисавї- у у ї, шаклї-ху у ї, таърихї, оморї, манти ї.
13. Мо ияти усули омзиши шаклї- у у иро муайян намоед.
A) Омзиши шакл о, вазифа о, навъ ои давлат ва у у .
B) Омзиши давлат ва у у дар робита бо пайдоишу инкишофи он о.
C) Омзиши шакл о, сохт ва мураттабсозии маводи меъёрї, тафсири у у , истифодаи техникаи у у шиносї.
D) Омзиши у у бо назардошти маълумоти сотсиологї, оморї ва диг. E) Омузиши шакл ои ифодаи у у .
14. Мо ияти усули омзиши низомї-таркибї дар чист?
A) Омзиши сохти таркибии падида ои давлативу уку ї чун унсури низом ои мураккаб.
B) Омзиши таркиби дохилии меъёри у у ва сохти муносибат ои у у ї.
C) Омзиши падида ои давлативу у у ї бо назардошти нати аи та лил ои сотсиологї.
D) Омзиши у у дар робита бо му оисаи у у ї.
E) Омзиши пайдоиш, навъ о, вазифа о, шакл ои давлат.
15. Вазифа о ва мундари аи усули му оисавї- у у иро муайян намоед.
A) Интихоби объект ои му оиса; гузаронидани та лил ои сотсиологї, нати агирї.
B) Итихоби объект ои му оиса; омзиши объект ои му оиса; му оисаи нати а ои осилшуда; муайян намудани хусусиятхои умумї ва фар кунандаи объект ои му оиса.
C) Интихоби объект ои та лили сотсиологї; пурсиши а олї, нати агирї.
D) Интихоби объект ои омзиш; амъи маълумоти сотсиологї; та лили у ат ои сотсиологї; эксперименти у у ї.
E) Инихоби объекти омзиш; муайян намудни он чун унсури низоми мураккаб; муайян намудани сохти таркибии объекти та лил ва муносибати он бо унсур ои мураккаб.
16. Истифодаи усули сотсиологї кадом давра оро фаро мегирад?
A) Интихоби объекти омзиш; муайян намудани он чун унсури низоми мураккаб; муайян намудани сохти таркибии объекти та лил ва муносибати он бо унсур ои мураккаб.
B) Омодагии тад и и сотсиологї; амъи маълумоти сотсиологї; та лили маълумоти сотсиологї; эксперименти у у ї; та лилу истифодаи нати а ои осилшуда.
C) Омзиши сохти таркибии падида ои давлативу у у ї чун унсури низом ои мураккаб.
D) Интихоби объект ои му оиса; омзиши объект ои му оиса; му оисаи нати а ои осилшуда; муайян намудани хусусиятхои умумї ва фар кунандаи объект ои му оиса.
E) Омзиши шакл о, сохт ва мураттабсозии маводи меъёрї, тафсири у у , истифодаи техникаи у у шиносї.
17. Низоми илм ои у у шиносиро муайян намоед.
A) Илм ои умуминазариявї, фалсафї, со авї, байнисо авї, махсуси амалї.
B) Илм ои назариявї-таърихї, со авї, байналмилалї, минта авї.
C) Илм ои назариявї, таърихї, антропологї ва со авї.
D) Илм ои назариявї, таърихї, сиёсї ва дигари амъиятї.
E) Илм ои умуминазариявї, таърихї, со авї, байнисо авї, махсуси амалї.
18. Мав еи назарияи давлат ва у у ро дар низоми илм ои у у шиносї муайян намоед.
A) Илми со авии у у ист, ки асос ои назариявї ва методологии во еияти давлативу у у иро меомзад.
B) Илми умуминазариявист, ки онуният ои умумии во еияти давлативу у у иро меомзад; илми заминавї ва пешбаранда; заминаи методологии амаи илм ои у у шиносист; муайянсозандаи тамоил ои пешрафти во еияти давлативу у у ист.
C) Илми махсуси амалист, ки асос ои назариявї ва методологии во еияти давлативу у у иро меомзад.
D) Илми назариявист, ки давлат ва у у и миллї ва байналмилалиро меомзад
. E) Илми методологист, ки усул ои та и и илмиро муайян мекунад.
19. Назарияи давлат ва уку бо кадом аз илм ои амъиятшиносї ало аманд аст?
A) Фалсафа, сотсиология, сиёсатшиносї, назарияи и тисодї, этика, психология, илм ои техникї.
B) Фалсафа, сотсиология, сиёсатшиносї, назарияи и тисодї, этика, психология.
C) Илм ои со авї, байнисо авї ва махсуси амалии у у шиносї.
D) Фалсафа, сотсиология, сиёсатшиносї, назарияи и тисодї, этика, психология, илм ои табиатшиносї.
E) Илм ои у у и байналмилалии умумї ва хусусї.
20. Функсия ои (вазифа ои) назарияи давлат ва у у кадом оянд?
A) И тисодї, сиёсї, и тимої, фар ангї-маънавї.
B) Асосї, доимї, мува атї, дохилї, байналмилалї.
C) Маърифатї, и тимої-амалї, а онбинї, методологї, пешгии илмї.
D) Таърихї, назариявї, методологї, сиёсї, байналмилалї.
E) Назариявї, амалї, танзимї, мураттабсозї.
21. Сохти назарияи давлат ва у у ро муайян намоед.
A) Назарияи пайдоиши давлат, назарияи давлат, назарияи у у ии давлат.
B) Назария ои омеа, давлат, фалсафаи у у , у у шиносии сотсиологї, у у шиносии позитивї.
C) Назарияи давлат, назарияи низоми сиёсї, назарияи омеаи ша рвандї.
D) Назарияи умумии давлат ва назарияи умумии у у .
E) Назария ои патриархалї, шартномавї, органикї, марксистї ва диг.
22. Сохти назарияи умумии у у ро муайян намоед.
A) Пайдоиши давлат, маф уми давлат, навъ ои давлат, функсия ои давлат, шакл ои давлат.
B) Маф ум, функсия о, шакл ои у у , муносибат ои у у ї, амалисозї ва татби и у у .
C) Таърихи давлат ва у у , фалсафаи у у , у у шиносии сотсиологї, у у шиносии позитивї, у у шиносии му оисавї, низошиносии у у ї, манти и у у ї.
D) Назария ои хусусии марбут ба у у и позитивї.
E) Фалсафаи у у , у у шиносии сотсиологї, у у шиносии позитивї, у у шиносии му оисавї, низошиносии у у ї, манти и у у ї.
23. Хусусият ои хо агии истеъмолиро (азхудкунандаро) муайян намоед.
A) Шакли аёти хо агидории тодавлатї; истеъмоли изои табиї.
B) Шакли аёти хо агидории тодавлатї ва давлатї; шикор, мо идорї ва м.и.
C) Шакли аёти хо агидории тодавлатї; истеъмоли изои табиї; амали нахустин меъёр ои онун.
D) Шакли аёти хо агидории тодавлатї ва нахустдавлат о; истеъмоли изои табиї; о ангудозї, унармандї ва м.и.
E) Шакли аёти хо агидории тодавлатї; истеъмоли изои табиї; исте соли неъмат ои моддї.
24. Хусусият ои и тисоди исте солкунандаро муайян намоед.
A) Шакли аёти хо агидории тодавлатї ва нахустдавлат о; истеъмоли изои табиї; о ангудозї, унармандї ва м.и.
B) Шакли аёти хо агидории тодавлатї; истеъмоли изои табиї.
C) Шакли аёти хо агидории тодавлатї; истеъмоли изои табиї; исте соли неъмат ои моддї.
D) Шакли аёти хо агидории тодавлатї ва давлатї; шикор, мо идорї ва м.и.
E) Шакл ои нави фаъолияти хо агидорї ( унармандї, о ангудозї ва м.и.), исте соли неъмат ои моддї ва м.и.
25 Гузариши одамон аз и тисоди истеъмолї ба и тисоди исте солкунанда дар заминаи чї ба ву ъ пайвастааст?
A) Моликияти хусусї ва пайдоиши синф о.
B) Нобаробарии амъиятї, моликияти хусусї ва пайдоиши синф о.
C) Моликияти хусусї, пайдоиши синф о ва муборизаи синфї.
D) Ин илоби «неолитї».
E) №удошавии таба а ои зироатпарварон, унармандон, савдогарон, моликияти хусусї ва пайдоиши синф о.
26. Ин илоби неолитї ба чї оварда мерасонад?
A) Пайдоиши амъият ои нахустини зироатпарвар, ташаккули нахустдавлат ои зироатпарвар.
B) Исте соли неъмат ои моддї, афзоиши суръати исте солот.
C) Пайдоиши нахустин давлат ои уломдорї.
D) Ташаккули и тисоди исте солкунанда, ташаккули давлат ои уломдорї.
E) Ташаккули давлат ои тарзи исте соли осиё, уломдорї, феодалї.
27. №омеаи авлодї чист?
A) Итти оди хурди одамон, ки бо амдигар ало аи хешу таборї доранд.
B) №омеае, ки дар нати аи ин илоби «неолитї» ташаккул ёфтааст.
C) №омеаи тодавлатї ва давлатї, ки аз авлод о иборат аст.
D) №омеае, ки дар дохили он сохтор ои окимияти давлатї амал мекунанд.
E) Заминаи и тимоии омеаи тодавлатї, ки асоси онро ало а ои оилавї ташкил медоданд.
28. єокимияти и тимоии тодавлатиро кадом сохтор о амалї менамуданд?
A) Пешвоёни амоаи оилавии авлодї, пешвоёни арбї, шрои к ансолон, шрои абила о, нахустин сохтор ои окимияти давлатї.
B) Пешвоёни амоаи оилавии авлодї, пешвоёни арбї, шрои к ансолон, нахустин сохтор ои ташаккулёфтаи давлатї.
C) Пешвоёни амоаи оилавии авлодї, пешвоёни арбї, шрои к ансолон.
D) Пешвоёни амоаи оилавии авлодї, пешвоёни арбї, шрои к ансолон, итти одия ои амъиятї.
E) Пешвоёни амоаи оилавии авлодї, пешвоёни арбї, шрои к ансолон, ма омоти сиёсї.
29. И тисоди (хо агии) истеъмолии тодавлатї дар нати аи кадом омил о р ба таназзул ни одааст?
A) Нобаробарии а олї, пайдоиши моликияти хусусї.
B) №анг ои байни абила о, забти удуди бегона.
C) Пайдоиши моликияти хусусї, синф о ва муборизаи синфї.
D) Б рони экологї дар сайёра, ивазшавии и лим, нобуд гаштани изои табиї.
E) Омил ои и тисодї, сиёсї, и тимої, фар ангї.
30. Дар пайдоиши нахустин давлат о кадом омил о на ши алкунанда бозидаанд?
A) Омил ои синфї, тазодї, зроварї.
B) Омил ои экологї, и тисодї, демографї, синфї.
C) Омил ои экологї, урофї, и тисодї, демографї.
D) Омил ои моликиятидории хусусї, та сими молу мулкии а олї.
E) Омил ои объективї, субъективї, психологї, байналмилалї.
31. Нахустин давлат о дар удуди кадом омеа ташаккул ёфтаанд?
A) Дар удуди омеаи уломдорї.
B) Дар удуди нахустин амоа ои зироатпарвар.
C) Дар удуди омеаи феодалї.
D) Дар удуди омеаи авлодї.
E) Дар удуди омеаи синфї.
32. Нахустин давлат о дар кадом шакл ташаккул ёфтаанд?
A) Дар шакли ша р-давлат о.
B) Дар шакли давлат ои феодалї
C) Дар шакли давлат ои тарзи исте соли осиё.
D) Чун воситаи зроварии синфї.
E) Дар шакли давлат ои уломдорї.
33. јонуният ои пайдоиши давлатро муайян намоед.
A) Та симоти нобаробари байни а олї; пайдоиши моликияти хусусї ва синф о.
B) Гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї; пайдоиши нобаробари давлат о; таъсири омил ои урофї, экологї, демографї.
C) Пайдоиши моликияти хусусї; пайдоиши синф о; муборизаи синфї.
D) №удошавии зироатпарварон, унармандон, савдогарон, со ибмулкон ва бенавоён.
E) Таназули омеаи авлодї; анг ои байни абила о; истифодаи зроварии дохилї ва беруна.
34. Сабаб ои пайдоиши давлатро муайян намоед.
A) Пайдоиши моликияти хусусї ва синф о.
B) Пайдоиши моликияти хусусї, синф ои дорои моликият ва мазлумон.
C) Гузариш ба и тисоди исте солї, зиёдшавии шумораи а олї, зроварии як гур и а олї нисбати гур и дигар.
D) Б рони экологї, моликияти хусусї, муборизаи синфї, забти удуди бегона.
E) Б рони экологї, зарурати исте соли неъмат ои моддї, идоракунии омеа, ташаккули идоракунандагон, та сими удудї ва дигари а олї, алли ба с ои у у ї.
35. Рафти ташаккули давлатро муайян намоед.
A) Пайдиши нахустин давлат ои уломдорї; ташаккули давлат ои тарзи исте соли осиё; ташаккули давлат ои феодалї.
B) Пайдоиши нахустин давлат о дар іарб; пайдоиши давлат ои тарзи исте соли осиё дар Шар .
C) Пайдоиши нахустин давлат ои уломдорї; ташаккули давлат ои феодалї;
D) Пайдоиши давлат ои нахустини зироатпарвар; ташаккули давлат ои дуввумин; ташаккули давлат ои саввумин.
E) Пайдоиши давлат ои уломдорї, феодалї, тарзи исте соли осиё.
36. Хусусият ои пайдоиши давлат ои Шар ро муайян намоед.
A) Истифодаи уломї; тарзи исте соли уломдорї; моликиятдории хусусї.
B) Истифодаи зроварии синфї; забти удуд ои бегона.
C) Идораи авлоду абила о; истифодаи ме нати уломон; зроварии сиёсї бар уломон.
D) Ифодаи манфиат ои уломдорон; окимиятдории уломдорон.
E) И лими мусоид; омеаи зироатпарвар; ша р-давлати зироатпарвар; амоаи де от; алли вазифа ои ободонї.
37. Хусусият ои давлат ои тарзи исте соли осиёро муайян намоед.
A) Такя ба амоати де от; зироатпарварон; моликиятдории давлатї ва амъиятї ба замин ва об, идоракунии синфї.
B) Нуфузи моликиятдории хусусї ба замин ва об; уломон; зроварии синфї.
C) Такя ба амоати де от; зироатпарварон чун увваи исте солкунанда; моликиятдории давлатї ва амъиятї ба замин ва об.
D) Нуфузи заминдории хусусї; та сими а олї ба уломону уломдорон.
E) Сохтмони иншоот ои обёрї; уломон чун увваи асосии исте солкунанда.
38. Ро ои пайдоиши окимияти давлатї кадом оянд?
A) Ма бурсозї ва боваркунонї.
B) Ихтиёрї ва зроварї.
C) Табиї ва сунъї.
D) Демократї, олигархї, табиї, охлократї.
E) Ашрофї (аристократї) ва плутократї (сарватмандї).

39. Пайдоишу та аввули давлат о чї тавр сурат гирифтаст?
A) Ша р-давлат о - давлат ои тарзи ите соли осиё - давлат ои уломдорї (дар кулли минта а о) - давлат ои феодалї (дар кулли минта а о).
B) Давлат ои адимаи шар ї – давлат ои юнонї – давлат ои римї – давлат ои асри миёна.
C) Ша р-давлат о - давлат ои тарзи ите соли осиё - давлат ои уломдорї (дар минта а ои удогона) - давлат ои феодалї (бештар дар Аврупо).
D) Давлат ои уломдорї – феодалї – буржуазї – сотсиалистї.
E) Давлат ои шар ї ва арбї.
40. Давлат аз сохти омеаи тодавлатї бо кадом хусусият ояш фар мекунад?
A) Чун ташкилоти удудии одамон.
B) Чун ташкилоти нави сиёсї, таркибї ва удудии одамон.
C) Чун итти оди одамон.
D) Чун ташкилоти окимияти и тимої.
E) Чун ифодагари манфиати одамон.
41. Аломат ои давлат ои нав ташаккулёфтаро муайян намоед.
A) єудуд, ша рвандї, дастго и амъиятии идора, низоми давлатии андозу молия.
B) єудуд, мансубияти хунии авлодии одамон, низоми андозу молия.
C) єудуд, дастго и махсуси идора, низоми давлатии андозу молия, сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї
. D) єудуд, дастго и махсуси идора, низоми давлатии андозу молия, низоми ягонаи на лиёту иттилоот.
E) єудуд, дастго и махсуси идора, низоми давлатии андозу молия, у у .
42. Аломат ои дар рафти пешрафти давлат пайдошударо муайян намоед.
A) Дастго и махсуси идора, забони ягонаи муошират; низоми у у у озоди ои фард; низоми ягонаи на лиёт, иттилоот, и тисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї.
B) єудуд, забони ягонаи муошират; низоми у у у озоди ои фард; низоми ягонаи на лиёт, иттилоот, и тисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї.
C) Андоз аз а олї, забони ягонаи муошират; низоми у у у озоди ои фард; низоми ягонаи на лиёт, иттилоот, и тисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї.
D) єу у , забони ягонаи муошират; низоми у у у озоди ои фард; низоми ягонаи на лиёт, иттилоот, и тисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї.
E) Забони ягонаи муошират; низоми у у у озоди ои фард; низоми ягонаи на лиёт, иттилоот, и тисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хори ї.
43. Аломат ои фар кунандаи давлатро аз окимияти тодавлатї муайян намоед.
A) єокимияти сиёсї; мансубияти авлодї; ташкили удудии а олї; андоз аз а олї.
B) єокимияти сиёсї; шрои авлодї; ташкили удудии а олї; андоз аз а олї.
C) єокимияти и тимоии айрисиёсї; ташкили удудии а олї; андоз аз а олї.
D) єокимияти сиёсї; ташкили удудии а олї; андоз аз а олї.
E) єокимияти пешво; ташкили удудии авлод; андоз аз а олї.
44. Аломат ои фар кунандаи давлатро аз ташкилот ои сиёсии омеа муайян намоед.
A) Со ибихтиёрї ва э оди у у .
B) Со ибихтиёрї, истифодаи чора ои таъсиротї, э оди у у .
C) Со ибихтиёрї, иштирок дар аёти сиёсї, э оди у у .
D) Со ибихтиёрї, андоз, э оди меъёр ои и тимої.
E) Со ибихтиёрї, андоз ва э оди у у .
45. јоида ои рафтори омеаи тодавлатї кадом о буданд?
A) Меъёр ои динї, у у ї, ахло ї, одатї.
B) Меъёр ои динї, ахло ї, одатї.
C) Меъёр ои динї, ахло ї, корпоративї, одатї.
D) Меъёр ои динї, сиёсї, ахло ї, одатї.
E) Меъёр ои динї, ахло ї, одатї, онун о.
46. Хусусият ои оида ои рафтори омеаи тодавлатиро муайян намоед.
A) Шакли ифодаи мифологї; ягонагї (мононорма о); ма сули омеа; набудани ма оми махсуси э од.
B) Шакли ифодаи расмї-давлатї; ягонагї (мононорма о); ма сули омеа; набудани ма оми махсуси э од.
C) Шакли ифодаи мифологї; ягонагї (мононорма о); ма сули омеа; ма оми махсуси сиёсии э оди он о.
D) Шакли ифодаи мифологї; ягонагї (мононорма о); ма сули ма омоти у у э одкунї.
E) Муайянияти шаклї; низомнокї; кафолати давлатї.
47. Мо ияти назарияи патриархалии пайдоиши давлатро муайян намоед.
А) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, ма сули э оди одамон.
B) Давлат чун нати аи анг ои байни оила о.
C) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
D) Давлат чун нати аи моликияти хусусї, итти оди оила о, синф о.
E) Давлат чун нати аи созиши байни оила о ва одамон.
48. Мо ияти назарияи шартномавии пайдоиши давлатро муайян намоед.
A) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
B) Давлат чун нати аи та аввули органикї.
C) Давлат чун нати аи шартномаи байни одамон дар рафти анг о ва забти удуди бегона.
D) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, нати аи шартнома дар давраи гузариш аз олати табиї ба аёти давлатї.
E) Давлат чун нати аи шартнома, моликияти хусусї, муборизаи синфї.
49. Давра ои та аввули омеа тиб и назаряи шартномавї кадом оянд?
A) єолати табиї ва омеаи ша рвандї.
B) №омеаи авлодї, омеаи абилавї, омеаи синфї.
C) Давраи мифологї ва давраи фар ангї.
D) №омеаи тосинфї ва омеаи синфї.
E) №омеаи ша рвандї ва олати табиї.
50. Мо ияти назарияи органикии пайдоиши давлатро муайян намоед.
A) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
B) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, нати аи шартнома дар давраи гузариш аз олати табиї ба аёти давлатї.
C) Давлат чун организми биологї, нати аи амали онун ои биологї, та сим ва махсусгардї.
D) Давлат чун организми биологї, нати аи амали онун ои биологї, пайдиши синф о.
E) Давлат чун организми биологї, нати аи амали онун ои биологї, пайдиши моликияти хусусї ва синф о.
51. Мо ияти назарияи зроварии пайдоиши давлатро муайян намоед.
A) Давлат чун организми биологї, нати аи амали онун ои биологї, та сим ва махсусгардї.
B) Давлат нати аи зроварї, забти абила о, итти оди оила о ва шартнома.
C) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, нати аи шартнома дар давраи гузариш аз олати табиї ба аёти давлатї.
D) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
E) Давлат нати аи зроварї, забти абила о, удуди бегона.
52. Мо ияти назарияи ирригатсионии пайдоиши давлатро муайян намоед.
А) Давлат нати аи зроварї, забти абила о, удуди бегона.
B) Давлат чун организми биологї, нати аи амали онун ои биологї, та сим ва махсусгардї.
C) Зарурати таърихї, исте солї, обёрикунї, сохтмони иншоот ои обёрї, фаъолияти ирригатсионї.
D) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, нати аи шартнома дар давраи гузариш аз олати табиї ба аёти давлатї.
E) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
53. Мо ияти назарияи марксистии пайдоиши давлатро муайян намоед.
А) Давлат чун нати аи та аввули табиии омеа, як ояшавии оила о ва амоаи де от.
B) Та симоти амъиятии ме нат, моликияти хусусї, синф о, муборизаи синфї.
C) Та симоти амъиятии ме нат, моликияти хусусї ва давлатї, синф о, муборизаи синфї.
D) Та симоти амъиятии ме нат, моликияти хусусї, синф о, муборизаи синфї, бастани шартнома.
E) Та симоти амъиятии ме нат, моликияти хусусї, синф о, муборизаи синфї, обёрикунї.
54. Мо ияти назарияи б ронии пайдоиши давлатро муайян намоед.
А) Ин илоби неолитї, гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, омил ои и тисодї, экологї, демографї.
B) Ин илоби неолитї, гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, омил ои и тисодї, экологї, синфї, тазодї, демографї.
C) Ин илоби неолитї, гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, омил ои и тисодї, биологї, экологї, демографї.
D) Ин илоби неолитї, гузариш аз и тисоди исте солї ба истеъмолї, омил ои и тисодї, экологї, демографї.
E) Ин илоби неолитї, гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, омил ои и тисодї, экологї, зроварї, демографї.
55. єу у тиб и назарияи б ронї дар кадом мар илаи инкишофи омеа пайдо шудааст?
А) Дар давраи таназзули авлод о ва пайдоиши синф о.
B) Дар мар илаи гузариш аз хо агии истеъмолї ба и тисоди исте солкунанда.
C) Дар омеаи уломдорї.
D) Дар омеаи феодалї (барои кишвар ое, ки якбора ба феодализм адам ни одаанд).
E) Дар шароити моликиятдории хусусї ва муборизаи синфї.
56. Ро ои пайдоишу ташаккули у у ро муайян намоед.
А) Э оди меъёр ои дохили авлодї, ташаккули мономеъёр о.
B) Табдили одат о ба одат ои у у ї, у у э одкунии давлатї, у у э одкунии судї.
C) Ташаккули меъёр ои динї, ахло ї, одатї.
D) Табдили одат о ба одат ои у у ї.
E) Э оди онун о аз ониби ма омоти давлатї.
57. јонуният ои пайдоишу инкишофи у у ро муайян намоед.
А) Гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, зарурати таъмини укмронии синфї.
B) Зарурати ташкили ма омоти давлатї.
C) Гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, зарурати таъмини укмронии моликиятдории хусусї.
D) Зарурати абули онун о.
E) Гузариш аз и тисоди истеъмолї ба исте солї, зарурати танзими меъёри ме нату истеъмол ва муносибат ои амъиятї.

58. Яке аз нахустин тарзи ифодаи у у и нав ташаккулёфта кадом буд?
А) Кодекс о.
B) јонун о.
C) Та вим ои кишоварзї.
D) Санад ои меъёрии нахустшо он.
E) Амсоли судї.
59. Мар ила ои пайдоишу ташаккули у у ро муайян намоед.
А) Та симоти ме нат, моликияти хусусї, муборизаи синфї, э оди онун.
B) јоида ои кишоварзї, та вим ои кишоварзї, ифодаи расмии одат о, у у э одкунии давлатї, меъёрэ одкунии судї, онунэ одкунї, кодификатсия.
C) Пайдоиши давлат, таъсиси ма омоти у у э одкунї, парламент.
D) Меъёрэ одкунии пешвоёни абила о, шрои абила о, шрои к ансолон.
E) Та вим ои кишоварзї, та вим ои саноатї, э оди одат ои у у ї.

60. Зарурати у у ро кадом омил о муайян мекунанд?
А) Танзими муносибат ои амъиятї; ифзи инсон, омеа, давлат; шакли тафаккури инсонї; таъмини сул и и тимої; тарбияи одамон.
B) Танзими муносибат ои амъиятї; ифзи синфи моликиятдор; шакли тафаккури инсонї; таъмини сул и и тимої; тарбияи одамон.
C) Танзими муносибат ои амъиятї; ифзи инсон, омеа, давлат; шакли тафаккури мифологї; таъмини сул и и тимої; тарбияи одамон.
D) Танзими муносибат ои амъиятї; ифзи сармоя; шакли тафаккури инсонї; таъмини зроварии синфї; тарбияи одамон.
E) Танзими муносибат ои амъиятї; таъмини укмронии синфї; ифзи синфи оким; шакли тафаккури инсонї; таъмини сул и и тимої; тарбияи одамон.

61. Мо ияти назарияи фитрии пайдоиши у у ро муайян намоед.
А) єу у чун нати аи онунэ одкунї, эътирофи у у и фитрї.
B) єу у чун нати аи та аввули давлат, эътирофи у у и фитрї.
C) єу у чун нати аи та аввули табиии омеа, эътирофи у у и фитрї.
D) єу у чун нати аи моликиятдории хусусї ва муборизаи синфї, эътирофи у у и фитрї.
E) єу у чун нати аи фаъолияти парламент, эътирофи у у и фитрї.

62. Мо ияти назарияи динии пайдоиши у у ро муайян намоед.
А) єу у чун нати аи шуури мифологї, амали онун ои ило ї ва окимиятї.
B) єу у чун нати аи иродаи Худо, амали онун ои ило ї ва давлат.
C) єу у чун нати аи иродаи Худо, амали онун ои ило ї ва онунгузорї.
D) єу у чун нати аи амали онун ои ило ї, онунгузорї ва амсоли судї.
E) єу у чун нати аи иродаи Худо, амали онун ои ило ї.

63. Хулосаи мактаби таърихии у у ро оид ба пайдоиши у у муайян намоед.
А) єу у чун нати аи та аввули давлат, эътирофи у у и фитрї.
B) єу у чун нати аи инкишофи табиии одат о, р ияи миллї, шуури хал .
C) єу у чун нати аи онунэ одкунї, эътирофи у у и фитрї.
D) єу у чун нати аи моликиятдории хусусї ва муборизаи синфї, эътирофи у у и фитрї.
E) єу у чун нати аи р ияи миллї, шуури хал , фаъолияти у у э одкунї ва кодификатсия.

64. Мо ияти назарияи марксистии пайдоши у у ро муайян намоед.
A) єу у чун нати аи та аввули давлат, эътирофи у у и фитрї.
B) єу у чун нати аи та аввули табиии омеа, у у э одкунї ва кодификатсия.
C) єу у чун нати аи моликиятдории хусусї ва муборизаи синфї, эътирофи у у и фитрї.
D) Ху у чун нати аи та сими амъиятии ме нат, моликияти хусусї, синф о ва муборизаи синфї.
E) єу у чун нати аи шуури хал , у укэ одкунї ва онунэ одкунии давлат, фаъолияти амсолии судї.

65. Ну та ои назари ба ам мухолифи дарки у у ро муайян намоед.
A) Назарияи фитрї- у у ї ва назарияи шартномаи амъиятї.
B) №а онбинии у у ї ва фалсафї- у у ї.
C) Назарияи фитрї- у у ї, фалсафї, либертарї.
D) №а онбинии у у ї ва нигилизми у у ї.
E) Назарияи материалистї ва диалектикї.

66. јисм ои таркибии а онбинии у у иро муайян намоед.
A) Назарияи фитрї- у у ї, назарияи шартномаи амъиятї, назарияи органикї, назарияи синфї.
B) Назарияи фитрї- у у ї, назарияи шартномаи амъиятї ва назарияи нигилистї.
C) Назарияи фитрї- у у ї ва назарияи шартномаи амъиятї.
D) Назарияи фитрї- у у ї ва назарияи нигилистї.
E) №а онбинии у у ї ва нигилизми у у ї.

67. №а онбинии у у ї чист?
A) Намуди мафкураи амъиятї, тамоили афкори у у ї, аракати ин илобї, тарзи та лили нигилистии у у ї.
B) Намуди мафкураи синфї, тамоили афкори у у ї, аракати ин илобї, тарзи та лили у у ї.
C) Намуди мафкураи амъиятї, тамоили афкори у у ї, аракати ин илобї, тарзи та лили у у ї.
D) Намуди мафкураи амъиятї, тамоили афкори у у ї, аракати ин илобї, тарзи та лили синфии у у .
E) Намуди мафкураи амъиятї, тамоили афкори у у ї, аракати ин илоби сотсиалистї, тарзи та лили у у ї.

68. іоя ои асосии а онбинии у у ї кадом оянд?
A) Бартарии онунгузории давлат, нуфуз ва волоияти онун о. B) Мо ияти синфии у у , нуфузи онунгузории давлат. C) Ало амандии давлат ва у у , нуфузи онун о ва онунгузории давлат. D) Тафовути у у и фитрї ва позитивї, тафовути у у ва онун. E) Тафовути у у и фитрї, позитивї ва сотсиологї.

69. Мо ияти нигилизми у у иро муайян намоед.
A) Паст намудани а амият, на ш ва арзиши у у ; инкори у у .
B) Паст намудани а амият, на ш ва арзиши у у и омеаи адим.
C) Эътирофи а амият, на ш ва арзиши у у .
D) Эътирофи ало амандии давлат ва у у .
E) Паст намудан ё инкори у у и истисморгар.

70. Шакл ои нигилизми у у ї кадом оянд?
A) Сотсиологї, позитивї, фалсафї.
B) Та аввулї, ормонї, таърихї.
C) Нигилизми фаъол ва айрифаъол.
D) Та аввулї ва ин илобї.
E) Давлатї, сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї.

71. Мо ияти у у шиносии позитивиро муайян намоед.
A) Эътирофи у у и фитрї ва позитивї, ягонагї ва тафовути у у ва онун.
B) Эътирофи у у и фитрї, волоияти онун.
C) Ягонагии фа миши фитрї, позитивї ва сотсиологии у у .
D) Эътирофи у у и дохилидавлатї, ягонагии у у ва онун, инкори у у и фитрї, усули позитивии та лили давлату у у .
E) Тафовут ва ягонагии у у ва онун, у у и «китобї» ва « у у и во еї».

72. Намуд ои позитивизмро муайян намоед.
A) Позитивизми у у ї, айри у у ї ва сотсиологї.
B) Позитивизми у у ї, фалсафї, меъёрї, фитрї ва сотсиологї.
C) Позитивизми у у ї, фитрї ва сотсиологї.
D) Позитивизми у у ї ва позитивизми сотсиологї.
E) Позитивизми у у ї, фалсафї, меъёрї, фитрї, материалистї, сотсиологї.

73. Мо ияти позитивизми у у ї дар чист?
A) Эътирофи равобити у у бо падида ои дигари аёти омеа.
B) Эътирофи у у чун падидаи сотсиологї, фалсафї ва фитрї.
C) Эътирофи у у чун ма сули омеа, давлат ва итти одия о.
D) Эътирофи гуногунии у у , у у и «китобї» ва во еї.
E) Эътирофи у у чун ма сули давлат, низоми меъёр о, падидаи мухтор.

74. Мо ияти позитивизми сотсиологї дар чист?
A) Эътирофи у у чун падидаи сотсиологї, фалсафї ва фитрї.
B) Эътирофи ало аи у у бо падида ои аёти омеа, та лил ои психологї ва органикї.
C) Эътирофи у у чун ма сули давлат, низоми меъёр о, падидаи мухтор.
D) Эътирофи гуногунии у у , у у и «китобї» ва во еї.
E) Эътирофи у ук чун падидаи мухтор, та лили «софи» у у .

75. Ба назарияи «софи» у у (Г. Келзен) ршанї андозед.
A) Та лили сотсиологии у у , эътирофи равобити у у бо дигар падида ои аётї.
B) Та лили фитрї- у у ии у у , эътирофи фа миши фалсафии у у .
C) Та лил ои позитивї ва фитрї- у у ии у у .
D) Та лил ои мафкуравї ва сотсиологии у у , низоми сезинаи сарчашма ои у у .
E) Та лил ои айри мафкуравї ва айри сотсиологии у у , низоми сезинаи сарчашма ои у у .

76. Мо ияти назарияи ма дуди меъёрї дар чист?
A) Фа миши айри мафкуравї ва айри сотсиологии у у , низоми сезинаи сарчашма ои у у .
B) Фа миши фитрї- у у ии у у , эътирофи фа миши фалсафии у у .
C) Фа миши ма дуди меъёрї, идеологї ва синфии у у .
D) Фа миши позитивї ва фитрї- у у ии у у .
E) Фа миши сотсиологии у у , эътирофи равобити у у бо дигар падида ои аётї.

77. Назарияи ма дуди меъёрї дар кадом кишвар васеъ истифода шудааст?
A) Давлати шравї.
B) Аврупо.
C) ИМA
D) Англия.
E) Рими јадим.

78. Назарияи ма дуди меъёрї ба истифодаи кадом усули та лил асос меёбад?
A) Усули фалсафї.
B) Усули шаклї-меъёрї (догмавї).
C) Усули айри избї.
D) Усули органикї.
E) Усули айри мафкуравї.

79. Мо ияти фалсафаи у у дар чист?
A) Фа миши ма дуди меъёрї, идеологї ва синфии у у .
B) Фа миши сотсиологии у у , эътирофи равобити у у бо дигар падида ои аётї.
C) Тафовути у у ва онун, та лили арзишї, эътирофи у у и фитрї.
D) Та лил ои мафкуравї ва сотсиологии у у , низоми сезинаи сарчашма ои у у .
E) Инкори тафовути у у ва онун, та лили легалї, эътирофи у у и фитрї.

80.јисм ои таркибии у у шиносии сотсиологиро муайян намоед.
A) Мактаби у у и озод, мактаби таърихии у у , назарияи гуногунии у у .
B) Мактаби у у и озод, назарияи гуногунии у у .
C) Мактаби у у и озод, назария ои позитивї ва гуногунии у у .
D) Мактаби у у и озод, назария ои органикї ва гуногунии у у .
E) Мактаби у у и озод, назария ои меъёрї ва гуногунии у у .

81.іоя ои асосии у у шиносии сотсиологї кадом оянд?
A) єу у и «китобї» ва у у и айри во еї, у у и судї, у у и итти од о.
B) єу у и «китобї» ва у у и во еї, у у и позитивї.
C) єу у и «китобї» ва у у и во еї, у у и судї, у у и позитивї.
D) єу у и онунгузорї ва у у и во еї, у у и судї, у у и итти од о.
E) єу у и «китобї» ва у у и во еї, у у и судї, у у и итти од о.

82. Намояндагони у у шиносии сотсиологиро муайян намоед.
A) Эрлих, Паунд, Левеллин.
B) Эрлих, Паунд, Келзен.
C) Келзен, Каутский, Бентам.
D) Эрлих, Паунд, Левеллин, Плеханов.
E) Эрлих, Паунд, Левеллин, Маркс.

83. Андешаи « у у и китоби ва во еї» мутаалли ба кадом назария аст?
A) Назария ои у у шиносии позитивї.
B) Назария ои у у шиносии сотсиологї.
C) Назария ои фитрї- у у ї.
D) Назарияи марксистї.
E) Назария ои психологии у у .

84. єу у шиносии позитивї чист?
A) Тамоиле, ки ба фа миши меъёрии у у , ало аи у у бо давлат, усули шаклї-меъёрї асос меёбад.
B) Тамоиле, ки у у ро дар робита бо падида ои аёти омеа меомзад.
C) Тамоиле, ки ба фа миши фитрии у у такя мекунад.
D) Тамоиле, ки ба фа миш ои меъёрї, психологї, фитрї, фалсафии у у асос меёбад.
E) Тамоиле, ки ба усул ои шаклї-меъёрї, сотсиологї, фитрї такя дорад.

85. Фалсафаи у у чист?
A) Назарияе, ки у у ро дар робита бо давлат меомзад.
B) №узъи фалсафаи табиат, ки у у ро меомзад.
C) Тамоиле, ки та лили арзишии у у ро дар робита бо а онбинии фалсафї ан ом меди ад.
D) Тамоили афкор, ки та лили сотсиологии у у ро пеш мегирад
. E) №узъи та лили позитивии у у .

86. єу у шиносии сотсиологї чист?
A) Назария ои позитивї, ки аз усул ои сотсиологї истифода мебаранд.
B) Тамоиле, ки бо омзиши у у и во еї дар робита бо падида ои аётї сару кор дорад.
C) Ма ми назария ои марбут ба фа миши фалсафии у у .
D) Назарияи фитрї- у у ї, ки у у и во еиро меомзад.
E) Тамоиле, ки бо омзиши онунгузорї дар робита бо усули шаклї-меъёрї сару кор дорад.

87. Фа миши позитвии у у ро муайян намоед.
A) Низоми му аррароти меъёрии давлат. B) Низоми муносибат ои у у ии во еї. C) Низоми му аррароти меъёрї ва фитрї. D) Низоми кулли меъёр ои и тимоии омеа E) Низоми меъёр ои у у ї, фардї ва тафсирї.

88. Фа миши фалсафии у у ро муайян намоед.
A) Меъёри адолат ва озодии инсон.
B) Низоми му аррароти меъёрии давлат, адолат ва озодї.
C) Низоми муносибат ои у у ии во еї.
D) Низоми му аррароти меъёрии давлат.
E) Низоми кулли меъёр ои и тимоии омеа.

89. Фа миши сотсиологии у у ро муайян намоед.
A) Низоми му аррароти меъёрии давлат, адолат ва озодї.
B) Низоми му аррароти меъёрии давлат.
C) Низоми муносибат ои во еии у у ї.
D) Меъёри адолат ва озодии инсон.
E) Низоми му аррароти меъёрї ва фитрї.

90. Фа миши меъёрии у у хоси кадом аз назария ост?
A) Назарияи фитрї- у у ї.
B) Назарияи позитивї, алалхусус назарияи ма дуди меъёрї.
C) Назария ои психологии у у .
D) Назария ои сотсиологї.
E) Назария ои позитивї, фалсафї ва сотсиологї.

91. Хусусият ои назарияи ма дуди меъёриро муайян намоед.
A) Фа миши меъёрии у у дар робита бо давлат, идеология ва синф о.
B) Фа миши меъёрии у у дар робита бо усул ои шаклї ва сотсиологї.
C) Фа миши сотсиологии у у , эътирофи равобити у у бо дигар падида ои аётї.
D) Фа миши фитрї- у у ии у у , эътирофи фа миши фалсафии у у .
E) Фа миши сотсиологї, фитрї ва позитивии у у .

92. Назария ои таркибии уку шиносии позитивиро муайян намоед.
A) Назария ои у у шиносони римї, у у шиносони асри миёна, давраи ин илоб ои буржуазї ва муосир.
B) Позитивизми у у ии асри XIX, назарияи «софи» у у (Г. Келзен), назарияи ма дуди меъёрї, позитивизми нави муосир.
C) Назария ои либералї, органикї, психологї, меъёрї, мактаби таърихии у у , назарияи Г. Келзен.
D) Позитивизми у у ии асри XIX, позитивизми сотсиологї, назарияи «софи» у у (Г. Келзен), назарияи ма дуди меъёрї, назарияи психологї, позитивизми нави муосир.
E) Назария ои юнониёни адим, уку шиносони римї, позитивизми у у ии асри XIX, назарияи «софи» у у (Г. Келзен), назарияи ма дуди меъёрї, позитивизми нави муосир.

93. єу у и позитивї чист?
A) Меъёр ои у у ї ва и тимої, ки аз тарафи давлат му аррар шудааст.
B) Му аррароти и тимої, ки таърихан дар рафти инкишофи омеаи инсонї ташаккул ёфта, аз тарафи давлат пешбинї мешавад.
C) јонунгузории дохилидавлатї (миллї) ва санад ои у у ии байналмилалї.
D) Му аррароти меъёрии ма омоти давлат ва сохтор ои омеаи ша рвандї, ки дар кишвари ало ида амал мекунанд.
E) Му аррароти меъёрї, ки дар шакл ои мухталифи у у и позитвї (одат ои у у ї, амсоли судї, шартнома ои меъёрї ва диг.) ифода ёфтаанд.

94. єу у и фитрї чист?
A) Низоми меъёр ои и тимої, ки новобаста аз иродаи давлат э оду амал мекунанд.
B) Ма ми у у у озоди ои инсон ва ша рванд.
C) єу у у озоди ои инсон ва ша рванд, кулли талаботи фитрї- у укї.
D) єу у е, ки дар шакли у у у озоди ои инсон ва ша рванд, кулли талаботи фитрї- у укї, му аррароти меъёрї, нишондоди фардї амал
мекунад.
E) єу у у озоди ои фитрии инсон, кулли талаботи фитрї-ху у ї.

95. Ганс Келзен асосгузори кадом назарияи у у мебошад?
A) Назарияи «софи» у у .
B) Назарияи сотсиологии у у .
C) Назарияи фитрї- у у ї.
D) Мактаби озоди у у .
E) Назарияи аврупоии материалистии у у .

96. К. Маркс ва Ф. Энгелс намояндагони кадом назарияи у у мебошанд?
A) Назарияи гуногунии у у .
B) єу у шиносии сотсиологї.
C) Назарияи позитивии у у .
D) Назарияи фитрї- у у ї.
E) Мактаби у у и озод.

97. єу у шиносони шравї дар инкишофи кадом назария са мгузоранд?
A) Назарияи гуногунии у у .
B) Назарияи сотсиологї ва психологии у у .
C) Назарияи фитрї- у у ї.
D) Назарияи ма дуди меъёрї.
E) Назарияи антропологии у у .

98. Истило и « у у » ба кадом маъно о фа мида мешавад?
A) Ба маънои умумии тимої ва у у ї.
B) Ба маънои умумии тимої, фалсафї, психологї, у у ї, сиёсї.
C) Ба маънои позитивї, фитрї, сотсиологї, фалсафї, и тисодї.
D) Ба маънои фалсафї, фар ангї, и тимої, сиёсї.
E) Ба маънои у у ї, ахло ї, одатї, анъанавї, сиёсатшиносї.

99. єу у ба маънои умумии тимої чист?
A) Озодии амали инсон аз ниго и ахло , одат о, оида ои корпоративї, талаботи омеа. B) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамудаи давлат. C) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамуда ва кафолат додаи давлат. D) Озодии амали инсон аз ниго и онун.
E) Низоми меъёр ои у у ї.

100. єу у ба маънои бевосита у у ї чист?
A) Озодии амали инсон аз ниго и му аррароти меъёрии у у .
B) Озодии амали инсон аз ниго и талаботи омеа.
C) Озодии амали инсон аз ниго и ахло .
D) Озодии амали инсон аз ниго и оида ои корпоративї.
E) Озодии амали инсон аз ниго и одат о.

101. єу у ба маънои умумии тимої дар кадом шакл ой дорад?
A) єу у и позитивї.
B) Низоми меъёр ои у у ї.
C) єу у и маънавї, у у и аъзои изби сиёсї ва м.и.
D) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамуда ва кафолат додаи давлат.
E) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамудаи давлат.

102. Ху у ба маънои бевосита у укї (юридикї) дар кадом шакл ой дорад?
A) єу у и маънавї. B) єу у и ахло ї. C) Ху у и айнї (объективї). D) єу у и корпоративї. E) єу у и итти од ои одамон.

103. єу у и айнї (объективї) чист?
A) Имкони амали у у ии шахс.
B) Ма ми му аррароти у у ї.
C) Низоми кулли меъёр ои и тимоии омеа.
D) Низоми у у ои шахсї, сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї.
E) Низоми у у ои шахсони во еї ва у у ї.

104. єу у и зе нї (субъективї) чист?
A) Ма ми меъёр ои у у ии му аррарнамудаи давлат.
B) Имкони амали уку ии шахс.
C) Низоми кулли меъёр ои и тимоии омеа.
D) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамуда ва кафолат додаи давлат.
E) Низоми муносибат ои во еии у у ї.

105. Навъ ои дар таърих маълуми фа миши у у кадом оянд?
A) Легалї ва позитивї.
B) єу у ї (фитрї, либертарї) ва легалї.
C) Сотсиологї ва фитрї.
D) Позитивї ва меъёрї.
E) Фалсафї ва фитрї.

106. Навъ ои фа миши бевосита у у ии (юридикии) у у кадом оянд?
A) Позитивї ва меъёрї.
B) Легалї ва позитивї.
C) Фитрї- у у ї ва либертарї- у у ї.
D) Позитивї, меъёрї ва мафкуравї.
E) Позитивї ва синфї.

107. єу у аз ну таи назари либертарї чист?
A) Низоми кулли меъёр ои и тимоии омеа
B) Низоми муносибат ои во еии у у ї.
C) Ма ми меъёр ои у у ии му аррарнамудаи давлат.
D) Низоми меъёр ои у у ии му аррарнамуда ва кафолат додаи давлат.
E) Шакли меъёрии баробарї, озодї ва адолат.

108. Сарчашма ои у у и фитриро муайян намоед.
A) Манфиат ои омеа ва давлат.
B) Иродаи давлат, иродаи ша рвандон, иродаи онунгузор.
C) Иродаи ма омоти онунгузор, и роия ва судї.
D) Иродаи шахсони во еї ва у у ї.
E) Табиати Худо, табиати инсон, табиати «чиз» ва диг.

109. Намуд ои позитивизм кадом оянд?
A) Мактаби у у и озод, назарияи во еанигорон.
B) Легизми амъият ои адим, назария ои этатистї (давлатпарастї), позитивизми та лилї (аналитикї) ва меъёрї.
C) Назария ои фитрї- у у ї ва либертарї.
D) Мактаби таърихии у у , назарияи гуногунии у у .
E) Назария ои фалсафї ва сотсиологии у у .

110. єу у чист?
A) Низоми кулли меъёр ои и тимої, ки таърихан ташаккул ёфта, аз тарафи давлат эътирофу му аррар гаштаанд.
B) Низоми му аррароти у у ии фардї, ки вобаста ба олат ои мушаххаси аётї мушаххас шудаанд.
C) Низоми му аррароти меъёрї ва фардї, ки дар шакл ои мухталиф ифода меёбанд.
D) Низоми му аррароти меъёрї, ки ифодакунандаи андозаи адолат ва озодї буда, аз ониби субъектони уку эътирофу му аррар гаштаанд.
E) Низоми меъёр ои у у ї ва дигари и тимої, ки муносибат ои амъиятиро танзим мекунанд.

111. Аз назарияи тафовути у у ва онун ки о пуштибонї мекунанд?
A) Намояндагони назария ои позитивї.
B) №онибдорони назария ои фитрї- у у ї ва либертарї.
C) Намояндагони назария ои легистї.
D) №онибдорони назарияи ма дуди меъёрї.
E) Намояндагони назария ои легистї ва ма дуди меъёрї.

112. Хулосаи асосии назарияи тафовути у у ва онун кадом аст?
A) Тафовути у у и фитрї ва позитивї ( онунгузорї).
B) Фа миши позитивии у у .
C) Эътирофи ягонагии у у ва онун.
D) Фа миши легистии у у .
E) Фа миши ма дуди меъёрии у у .

113. Назарияи « у у ва онун» дар ку о ва кай ташаккул ёфтааст?
A) Дар Рими јадим.
B) Дар асри миёна.
C) Дар Аврупои давраи ин илоб ои буржуазї.
D) Дар Юнони јадим.
E) Дар замони муосир.

114. Шакл ои ву уди у у и фитриро муайян намоед.
A) Конститутсия ва онун о.
B) Санад ои меъёрии у у ї, одат ои у у ї, амсоли судї.
C) єу у у озоди ои фитрї, талаботи фитрї- у у ї, шуури у у ї.
D) Санад ои у у ии дохилидавлатї ва байналмилалї.
E) єу ат ои байналмилалии у у ои инсон.

115. Шакл ои ву уди у у и позитивиро муайян намоед.
A) Санад ои меъёрии у у ї.
B) Санад ои меъёрии у у ї ва одат ои у у ї.
C) Санад ои меъёрии у у ї, одат ои у у ї, амсоли судї, шартнома ои меъёрї, принсип ои у у , назарияи илмї- у у ї.
D) Санад ои меъёрии у у ї, одат ои у у ї, амсоли судї, шартнома ои меъёрї.
E) Санад ои меъёрии у у ї, одат ои у у ї ва амсоли судї.


116. Нишона ои у у чистанд?
A) іоя ои асосии у у .
B) Хислат ои сифатии у у , ки онро аз дигар падида ои омеа фар мекунанд.
C) Шакл ои ифодаи у у .
D) Асос ои умумии у у , ки мо ияти онро муайян мекунанд.
E) Шакл ои амалисозии у у .

117. Нишона ои умумии у у ро муайян намоед.
A) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, ма сули давлат.
B) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, со ибихтиёрї.
C) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, удуд.
D) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, ифзи давлатї.
E) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї.

118. Нишона ои махсуси у у ро муайян намоед.
A) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї.
B) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, со ибихтиёрї.
C) Ифодаи расмии ирода, муайянияти шаклї, низомнокї, динамизм, ифзи давлатї.
D) Адолат, озодї, нишондоди у у ї, таъсиррасонї ба тафаккур, шакл ои ифода, шакли шуури амъиятї, удуд.
E) Ифодаи расмии ирода ва низомнокї.

119. Муайянияти шаклии у ук чист?
A) Ифодаи шаклии у у , ифодаи манти ии меъёр ои у у .
B) Инкишофёбии у у .
C) Кафолати давлатии у у .
D) Мувофи ати меъёр ои у у .
E) Ифодаи расмии ирода

120. Низомнокии у у чист?
A) Мутоби ат, мувофи ат, вобастагии манти ї, силсилабандии меъёр ои у у .
B) Инкишофёбии у у .
C) Кафолати давлатии у у .
D) Ифодаи расмии ирода.
E) Ифодаи шаклии у у , ифодаи манти ии меъёр ои у у .

121. єифзи давлатии у у чист?
A) Мутоби от, мувофи ат, вобастагии манти ї, силсилабандии меъёр ои у у .
B) Кафолати давлатии у у , пешбинии чора ои таъмини истифода, риоя ва и рои у у .
C) Ифодаи расмии ирода, муайянияти шаклї, низомнокї, динамизм, ифзи давлатї.
D) Ифодаи шаклии у у , ифодаи манти ии меъёр ои у у .
E) Ифодаи расмии ирода.

122. Принсип ои уку чистанд?
A) Талаботи фитрї- у у ї.
B) іоя о ва асос ои пешбарандаи у у , ки аз баробарї, адолату озодї бармеоянд ва мо ияти у у ро ифода мекунанд.
C) Асос ои фаъолияти давлат, омеа ва одамон.
D) іоя ои у у , ки аз тарафи давлат му аррар мешаванд.
E) іоя о ва асос ои ташаккули кулли низоми танзими меъёрии и тимої.

123. Инсондстї чун принсипи у у чї маънї дорад?
A) Баробарии ша рвандон назди онун.
B) Масъулияти тарафайни давлат ва шахс.
C) Амалишавии демократии у у .
D) Амалисозии у у ва танзими у у ї дар заминаи ме рубонї, э тироми адри инсонї.
E) Риояи ани и онун о аз ониби субъектони у у .

124. Принсипи баробарии ашхос назди онун чї маънї дорад?
A) Баробарии ама назди онун бидуни мансубияти миллї, нажодї, инсї ва м.и.
B) Баробарии ашхоси мансабдор назди онун.
C) Баробарии одамон назди онун вобата ба вазъи у у ї.
D) Баробарии шахсони у у ї назди онун.
E) Баробарии одамон дар со аи амали меъёр ои и тимої.

125. Принсипи масъулияти тарафайни давлат ва шахс чї маънї дорад?
A) И рои вазифа ои давлат назди шахс.
B) Равобити дутарафаи давлат ва шахс зимни амалї намудани у у у вазифа ои тарафайн.
C) И рои вазифа ои шахс назди давлат.
D) И рои вазифа ои давлат назди шахс ва амалї намудани у у ои шахс назди давлат.
E) И рои вазифа ои шахс назди давлат ва амалї намудани у у ои давлат назди шахс.

126. Принсипи демократии у у чї маъно дорад?
A) Ташаккули демократии у у .
B) Ташаккул ва амалишавии демократии у у .
C) Амалишавии демократии у у .
D) Ошкорбаёнї дар онунэ одкунї.
E) Интишори расмии онун о.

127. Принсипи баробарии миллї дар у у чї маънї дорад?
A) Баробар у у ии ша рвандон. B) Баробарии ама новобаста аз мансубияти милливу нажодї ва инсї. C) Баробарии миллии ама назди кулли меъёр ои и тимоии омеа. D) Баробарии ама назди онун новобаста аз мансубияти миллї. E) єу у и хал ба худмуайянсозии миллї.

128. Принсипи онуният чї маънї дорад?
A) Риояи Конститутсия аз ониби давлат, ма омоти он, шахсони мансабдор, ша рвандон ва итти одия ои он о.
B) Риояи санад ои меъёрї- у у ии зери онунї аз ониби давлат, ма омоти он, шахсони мансабдор, ша рвандон ва итти одия ои он о.
C) Риояи санад ои у у ии байналмилалї аз ониби давлат, ма омоти он, шахсони мансабдор, ша рвандон ва итти одия ои он о.
D) Риояву и рои ани и Конститутсия ва онун о аз ониби ша рвандон ва итти одия ои он о.
E) Риояву и рои ани и Конститутсия ва онун о аз ониби давлат, ма омоти он, шахсони мансабдор, ша рвандон ва итти одия ои он о.

129. Функсия ои принсип ои у у ро муайян намоед.
A) Маърифатї, тарбиявї, пешгуї.
B) Танзими у у ии муносибат ои амъиятї ва заминаи алли ба с ои у у ї.
C) Танзимї, тарбиявї, маърифатї, фар ангї.
D) єифзи манфиат ои давлат ва ма омоти он.
E) єифзи манфиат ои ша рвандон ва итти одия ои он о.

130. Намуд ои ма бурсозии давлатиро муайян намоед.
A) Ого созї, пешгирсозии у у ї ва авобгарии уку ї.
B) Пешгирсозии у у ї ва авобгарии уку ї.
C) №авобгарии иної, маъмурї, интизомї, гражданї.
D) Ого созї, пешгирсозии у у ї, у у бар арорсозї, авобгарии уку ї.
E) Пешгирсозии у у ї ва авобгарии иної, маъмурї, интизомї, гражданї.

131. Чора ои ого созии у у ї кадом оянд?
A) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї.
B) Чора ои ого созии одиса ои дорои хатари у у ї.
C) Чора ои пешгирсозии у у ї.
D) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї ва одиса ои дорои хатари у у ї.
E) Чора ои авобгарии у у ї.

132. Чора ои пешгирсозии у у ї кадом оянд?
A) Чора ои авобгарии у у ї.
B) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї ва одиса ои дорои хатари у у ї.
C) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї.
D) Чора ои ого созии одиса ои дорои хатари у у ї.
E) Чора ои у у ии мурофиавии пешгирсозии у у вайронкунї.

133. Чора ои у у бар арорсозї кадом оянд?
A) Чора ои у у ии мурофиавии пешгирсозии у у вайронкунї.
B) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї ва одиса ои дорои хатари у у ї.
C) Чора ои авобгарии у у ї.
D) Чора ои бар арор намудани у у ои поймолшуда.
E) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї.

134. Чора ои авобгарии у у ї кадом оянд?
A) Чора ои бар арор намудани у у ои поймолшуда.
B) Чора ои уку ии мурофиавии пешгирсозии у у вайронкунї.
C) Чора ои татби шаванда барои у у вайронкунї.
D) Чора ои ого созии кирдор ои зидди у у ї ва одиса ои дорои хатари у у ї.
E) Чора ои авобгарии иної.

135. єу у и инсон чист?
A) Имкони амали у у ии ар ша рванд бидуни мансубияти миллї, нажодї, инсї ва м.и.
B) Имкони амали у у ии ар фард дар робита бо мансубияти ша рвандї.
C) Имкони амали у у ии ар фард дар робита бо исти омат дар аламрави давлати муайян.
D) Имкони амали у у ии дар онун пешбинишуда.
E) Имкони амали у у ии ар фарди омеа бидуни мансубияти ша рвандї, миллї, нажодї, инсї ва м.и.

136. Озодии инсон чист?
A) Шакли меъёрии мухторияти фард.
B) Шакли айримеъёрии мухторияти шахс.
C) Мухторияи бо онун ма дуд нагаштаи шахс.
D) Имкони амали у у ии ар фарди омеа бидуни мансубияти ша рвандї, миллї, нажодї, инсї ва м.и.
E) Шакли нома дуди мухторияти шахс.

137. єу у и ша рванд чист?
A) Имкони амали у у ии ар фарди омеа бидуни мансубияти ша рвандї.
B) Имкони амали у у ии фард вобаста ба мансубияти ша рвандї.
C) Имкони амали у у ии ар фарди омеа бидуни мансубияти ша рвандї, миллї, нажодї, инсї ва м.и.
D) Шакли меъёрии мухторияти фард.
E) Имкони амали у у ии шахс, ки аз талаботи фитрї- у у ї бармеояд.

138. єу у ои фитрии инсон чистанд?
A) єу у ои тавлидї ва удонашавандаи инсон.
B) єу у ои инсон, ки бо онун му аррар мешаванд.
C) єу у ои инсон, ки давлат му аррар мекунад.
D) єу у ои фард, ки аз мансубияти ша рвандї вобастаанд.
E) єу у ои фард, ки дар аламрави ар давлат му аррар мешаванд.

139. єу у ои позитивии (дохилидавлатии) фард чистанд?
A) єу у ои ар фарди омеа, ки бо санад ои у у ии байналмилалї пешбинї мешаванд.
B) єу у ои шахсони у у ї ва во еї.
C) єу у ои фард, ки бо онун ои миллии ар давлат пешбинї мешаванд.
D) єу у ои инсон, ки аз талаботи фитрї- у у ї бармеоянд.
E) єу у ои тавлидї ва удонашавандаи инсон.

140. Таснифи уку у озоди ои инсон ва ша рвандро муайян намоед.
A) єу у у озоди ои шахсї, ша рвандї, беша рвандї, и тимої, сиёсї.
B) єу у у озоди ои шахсї, сиёсї, и тимої, и тисодї, фар ангї.
C) єу у у озоди ои шахсони во еї ва шахсони у у ї.
D) єу у у озоди ои во еї, сиёсї, и тимої, и тисодї, фар ангї.
E) єу у у озоди ои ша рвандон, ша рвандони хори ї ва ашхоси беша рванд.

141. Вазъи у у ии шахс чист?
A) єолати и тимоии шахс, ки бо меъёр ои и тимої муайян мешавад.
B) єолати у у ии шахс, ки бо у у у озоди о муайян мешавад.
C) єолати у у ии шахс, ки бо вазифа ояш муайян мешавад.
D) єолати у у ии шахс, ки бо санад ои у у ии байналмилалї муайян мешавад.
E) єолати у у ии фард, ки бо у у у озоди о ва вазифа о муайян мешавад.

142. Вазъи и тимоии шахс чист?
A) Вазъи во еии шахс, ки бо онун муайян мешавад.
B) Вазъи у у ии шахс, ки бо санад ои у у ии байналмилалї муайян мешавад.
C) Вазъи во еии шахс дар омеа.
D) Вазъи у у ии фард, ки бо у у у озоди о ва вазифа о муайян мешавад.
E) Вазъи у у ии шахс дар омеа.

143. Намуд ои вазъи у у ии шахсро муайян намоед.
A) Вазъи у у ии байналмилалї ва конститутсионї.
B) Вазъи у у ии со авї- у у ї ва махсуси у у ї.
C) Вазъи у у ии и тимої ва у у ї.
D) Вазъи у у ии байналмилалї, конститутсионї, со авї- у у ї, махсуси у у ї, фардї.
E) Вазъи у у ии ахло ї, динї ва у у ї.

144. Намуд ои вазъи у у ии инсонро муайян намоед.
A) Вазъи у у ии шахсони во еї ва у у ї.
B) Вазъи у у ии ахло ї, динї ва у у ї.
C) Вазъи у у ии и тимої ва у у ї.
D) Вазъи у у ии ша рвандон ва шахсони беша рвандї.
E) Вазъи у у ии ша рвандон, ша рвандони хори ї, шахсони беша рвандї ва душа рвандї.

145. Таносуби у у ва и тисод дар кадом назария о баррасї мешавад?
A) Назария ои патриархалї, либералї, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистї.
B) Назария ои органикї, либералї, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистї.
C) Назария ои шартномавї, либералї, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистї.
D) Назария ои либералї, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистї.
E) Назария ои ирригатсионї, либералї, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистї.

146. Таносуби у у ва и тисодро тиб и назария ои либералї муайян намоед.
A) Озодии дахолати давлат ба и тисод, фаъолияти и тисодии ашхос.
B) Ро барии давлатї ба и тисод, риво и моликиятдории давлатї.
C) Вусъати у у ои сиёсї ва и тисодии шахс.
D) Ма дудияти дахолати давлат ба и тисод, озодии фаъолияти и тисодї.
E) Танзими давлатї-маъмурии и тисод.

147. Таносуби у у ва и тисодро тиб и назарияи «давлати хайри умум» муайян намоед.
A) Ма дудияти дахолати давлат ба и тисод, озодии фаъолияти и тисодї.
B) Танзими у у ї тиб и назарияи «давлати посбони шабона».
C) Нуфузи моликиятдорї ва и тисоди давлатї.
D) Нуфузи танзими маъмурї-фармоишї.
E) Танзими у у ї дар шароити фаъолияти васеи и тимоиву и тисодии давлат.

148. Таносуби у у ва и тисодро тиб и назарияи сотсиалистї муайян намоед.
A) Ма дудияти дахолати давлат ба и тисод, озодии фаъолияти и тисодї.
B) Танзими у у ии маъмурї-фармоишї, дахолати беандозаи давлат ба и тисод.
C) Танзими у у ии сохибкории хусусї.
D) Танзими у у ии моликиятдории хусусї.
E) Танзими у у ии бештар тавсиявї ва диспозитивии и тисод.

149. На ши у у ро дар танзими муносибат ои бозор муайян намоед.
A) Истифодаи восита ои танзими императивї ва маъмурї, танзими фаъолияти озоди и тисодї, гуногуншаклии моликият.
B) Истифодаи восита ои танзими тавсиявї ва авасмандї, танзими маъмурї-фармоишї, гуногуншаклии моликият.
C) Истифодаи восита ои танзими тавсиявї ва авасмандї, танзими фаъолияти озоди и тисодї, гуногуншаклии моликият.
D) Танзими у у ии маъмурї-фармоишї, дахолати беандозаи давлат ба и тисод.
E) Танзими у у ии императивї дар заминаи моликиятдории давлатї.

150. Меъёри и тимої чист?
A) Му аррароти меъёрии давлат.
B) јоидаи рафтори одамон дар омеаи инсонї.
C) Нишондоди у у ии му аррарнамудаи давлат.
D) јоидаи рафтори одамон, ки дар онун о пешбинї мешавад.
E) јоидаи рафтори одамон, ки Конститутсия эълон мекунад.

151. Меъёри техникї чист?
A) Му аррароти меъёрии давлат.
B) јоидаи рафтори одамон дар омеаи инсонї.
C) Му аррароти танзимкунандаи муносибати байни одамон, инчунин бо табиат, техника, восита ои техникї.
D) Му аррароти танзимкунандаи муносибати инсон бо давлат, табиат, техника, восита ои техникї.
E) Му аррароти танзимкунандаи муносибати инсон бо табиат, техника, восита ои техникї.

152. Меъёри техникї- у у ї чист?
A) Му аррароти танзимкунандаи муносибати инсон бо табиат, техника, восита ои техникї.
B) јоидаи рафтори одамон дар омеаи инсонї.
C) Му аррароти техникї, ки дар санад ои меъёрии у у ї ифода гаштаанд.
D) Му аррароти техникї, ки дар санад ои меъёрии у у ї ифода нагаштаанд.
E) Му аррароти меъёрї, ки дар санад ои меъёрии у у ї ифода гаштаанд.

153. Низоми меъёр ои и тимоиро муайян намоед.
A) Меъёр ои ахло ї, одатї, фалсафї, анъанавї, динї, оилавї, эстетикї, сиёсї, корпоративї, у у ї.
B) Меъёр ои ахло ї, одатї, анъанавї, динї, оилавї, сотсиологї, эстетикї, сиёсї, корпоративї, у у ї.
C) Меъёр ои ахло ї, одатї, анъанавї, динї, оилавї, эстетикї, сиёсї, корпоративї, кооперативї, судї, у у ї.
D) Меъёр ои ахло ї, одатї, анъанавї, динї, оилавї, эстетикї, сиёсї, корпоративї, у у ї.
E) Меъёр ои ахло ї, арзишї, одатї, анъанавї, динї, оилавї, эстетикї, сиёсї, корпоративї, у у ї.

154. Асос ои таснифи меъёр ои и тимоиро муайян намоед.
A) Кафолати давлатї, шакли расмии ифода, чора ои ма бурсозии давлатї.
B) Муста илият, сохибихтиёрї, амали удудї, таъминоти молиявї.
C) Муайянияти шаклї, низомнокї, шакл ои расмии ифода.
D) Шакл ои расмии ифодаи хаттї, кафолати давлатї, низомнокї.
E) Мавзи танзим, шакл ои пайдоиш, со аи амал, равиши и тимої, восита ои таъмин, омил ои маънавї.

155. Меъёри ахло ї чист?
A) јоидаи рафтори му аррарнамудаи давлат.
B) јоидаи рафтор, ки шакл ои расмии ифода дорад.
C) јоидаи рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунад.
D) јоидаи рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунад ва дар шакл ои расмї ифода гаштааст. E) јоидаи рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунад ва бо чора ои давлатї таъмин аст.

156. Меъёри эстетикї чист?
A) јоидаи рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунад.
B) јоидаи рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунад.
C) јоидаи рафтори му аррарнамудаи давлат.
D) јоидаи рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунад ва шакли расмии ифода дорад.
E) јоидаи рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунад ва кафолати давлатї дорад.

157. Одат о чистанд?
A) јоида ои рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунанд.
B) јоида ои рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунанд.
C) јоида ои рафтор, ки бино ба истифодаи мунтазам риоя мешаванд.
D) јоида ои рафтори му аррарнамудаи давлат.
E) јоида ои рафтор, ки бино ба истифодаи мунтазам риоя мешаванд ва кафолати давлатї доранд.

158. Анъана о чистанд?
A) Намуди одат о, ки бино ба ид о, маросим ва одиса ои дигари аётї хислати намунавї пайдо мекунанд. B) јоида ои рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунанд. C) јоида ои рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунанд. D) Намуди одат о, ки бино ба ид о, маросим ва одиса ои дигари аётї хислати намунавї пайдо мекунанд ва шакл ои расмии ифода доранд. E) јоида ои рафтори му аррарнамудаи давлат.

159. Меъёр ои корпоративї чистанд?
A) јоида ои рафтор, ки бино ба истифодаи мунтазам риоя мешаванд.
B) јоида ои рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунанд.
C) јоида ои рафтор, ки дар у ат ои изб о ва дигар итти одия ои амъиятї ифода гаштаанд.
D) јоида ои рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунанд.
E) јоида ои рафтор, ки дар у ат ои изб о ва дигар итти одия ои амъиятї ифода гаштаанд ва кафолати давлатї доранд.

160. Меъёр ои сиёсї чистанд?
A) јоида ои рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар аёти омеа ифода мекунанд.
B) јоида ои рафтор, ки дар аёти сиёсї, фаъолияти ташкилот ои сиёсї чун одату анъана ои сиёсї риоя мешаванд.
C) јоида ои рафтори одамон, ки муносибати он оро бо назардошти талабу арзиш ои ахло ї танзим мекунанд.
D) јоида ои рафтор, ки дар аёти сиёсї, фаъолияти ташкилот ои сиёсї чун одату анъана ои сиёсї риоя мешаванд ва шакл ои ифодаи у у ї доранд.
E) јоида ои рафтор, ки дар аёти сиёсї, фаъолияти ташкилот ои сиёсї чун одату анъана ои сиёсї риоя мешаванд ва кафолати давлатї доранд.

161. Меъёр ои динї чистанд?
A) јоида ои рафтор, ки дар аёти сиёсї, фаъолияти ташкилот ои сиёсї, чун одату анъана ои сиёсї риоя мешаванд.
B) јоида ои рафтор, ки дар у ат ои изб о ва дигар итти одия ои амъиятї ифода гаштаанд.
C) јоида ои рафтори одамон, ки дар китоб ои му аддаси динї ифода гаштаанд.
D) јоида ои рафтори одамон, ки дар китоб ои му аддаси динї ифода гаштаанд ва тан о дар давлат ои динї амал мекунанд.
E) јоида ои рафтори одамон, ки давлат ои динї му аррар мекунанд.

162. Меъёр ои оилавї чистанд?
A) јоидаи рафтори одамон, ки дар Кодекси оила ифода гаштаанд.
B) јоидаи рафтори одамон, ки амарза байни аъзои оила риоя мешаванд ва шакл ои ифодаи расмї доранд.
C) јоидаи рафтори одамон, ки амарза байни аъзои оила риоя мешаванд.
D) јоидаи рафтори одамон, ки амарза байни аъзои оила риоя мешаванд ва дар Кодекси оила ифода гаштаанд.
E) јоидаи рафтори одамон, ки амарза байни аъзои оила риоя мешаванд ва кафолати давлатї доранд.

163. Ягонагии у у ва ахло дар чї ифода меёбад?
A) Шакл ои мухталифи ифода доранд.
B) Восита ои танзими у у ї мебошанд, адаф ои умумї доранд.
C) Восита ои гуногуни таъмин доранд.
D) Бо фаъолияти у у э одкунии давлат ало а доранд.
E) Шакл ои ифодаи хаттии расмї доранд.

164. Тафовути у у ва ахло дар чї ифода меёбад?
A) Восита ои танзими у у ї мебошанд, адаф ои умумї доранд.
B) Намуд ои меъёр ои и тимої мебошанд.
C) Ба ри танзими аёти омеа хизмат мекунанд.
D) Амали одамонро танзим мекунанд.
E) Вобаста ба субъекти э од, шакл ои ифода, таъминоти и роиш.

165. єамкории у у ва ахло дар чї ифода меёбад?
A) Бо фаъолияти у у э одкунии давлат ало а доранд.
B) Шакл ои ифодаи хаттии расмї доранд.
C) єамкорї зимни талабот, адаф о, вазифа ои умумї.
D) Восита ои мухталифи танзим мебошанд.
E) Бо чора ои мухталифи риоя таъминанд.

166. Мухолифати у у ва ахло дар чї ифода меёбад?
A) єамкорї зимни талабот, адаф о, вазифа ои умумї.
B) Ба оди ии мухталиф ба рафтори инсон, ифодаи манфиат ои мухталиф, эътирофи гуногуни амал ои инсонї.
C) Восита ои танзими у у ї мебошанд, адаф ои умумї доранд.
D) Ба оди ии умумї ба рафтори инсон, ифодаи манфиат ои умумї, эътирофи ягонаи амал ои инсонї.
E) Восита ои танзими у у ї мебошанд, адаф ои умумї доранд.

167. Низоми у у ї чист?
A) Ма ми меъёр ои у у ии му аррарнамудаи давлат.
B) Ма ми со а о ва институт ои у у ї.
C) Ма ми меъёр о, со а о ва институт ои у у ї.
D) Ма ми санад ои меъёрии у у ї.
E) Ма ми падида ои у у ї, ки дар хусуси пешрафти у у ии кишвари удогона далолат мекунанд.

168. Маф уми «низоми у у ї» бо кадом маф ум о равобити зич дорад?
A) Низоми у у ва низоми меъёр ои и тимої.
B) Низоми у у ва оилаи у у ї.
C) Низоми у у , низоми сиёсї, низоми и тисодї, низоми ахло ї.
D) Низоми у у , низоми сиёсї, и тисодї, иттилоотї ва оилаи у у ї.
E) Низоми меъёр ои у у , низоми со а о ва институт ои у у ї.

169. Кадоме аз ин маф ум о дар пайдар амї ифода гаштаанд?
A) Оилаи у у ї, низоми у у ї, низоми у у .
B) Низоми у у ї, низоми у у , оилаи у у .
C) Низоми у у , низоми у у ї, оилаи у у ї.
D) Низоми у у ї, оилаи у у ї, низоми онунгузорї.
E) Меъёр ои у у , оилаи у у ї, институти у у ї, низоми у у ї, со аи у у .

170. Кадоме аз ин маф ум о хислати бештар миллї (дохилидавлатї) дорад?
A) Низоми у у , низоми у у ї, оилаи у у ї.
B) Низоми у у , низоми онунгузорї, низоми у у ї, оилаи у у ї.
C) Низоми меъёр ои у у , низоми у у , низоми онунгузорї, низоми у у ї, оилаи у у ї.
D) Низоми у у , низоми онунгузорї, низоми у у ї.
E) Низоми меъёр ои у у , низоми у у , низоми онунгузорї, низоми у у ї, низоми илм ои у у шиносї, оилаи у у ї.

171. Унсур ои низоми у у иро муайян намоед.
A) єу у , онунгузорї, субъектони фардиву коллективї, унсур ои амалї- у у ї, ни ої- у у ї, психологї-маънавї, илмї- у у ї, ахло .
B) єу у , онунгузорї, изб о, субъектони фардиву коллективї, унсур ои амалї- у у ї, ни ої- у у ї, психологї-маънавї, илмї- у у ї.
C) єу у , онунгузорї, субъектони фардиву коллективї, унсур ои амалї- у у ї, ни ої- у у ї, психологї-маънавї, илмї- у у ї.
D) єу у , онунгузорї, иттифо ои касаба, субъектони фардиву коллективї, унсур ои амалї- у у ї, ни ої- у у ї, психологї-маънавї, илмї- у у ї.
E) єу у , онунгузорї, итти одия ои амъиятї, субъектони фардиву коллективї, унсур ои амалї- у у ї, ни ої- у у ї, психологї-маънавї, илмї- у у ї.

172. Унсури марказии низоми у у иро муайян намоед.
A) єу у .
B) Давлат.
C) јонунгузорї.
D) Илми у у шиносї.
E) Шуури у у ї.

173. Маф уми у у ї чист?
A) Шакли умумигаштаи маф ум ои у у ї. B) Ну та ои муайянсозанда ва асос ои пешбарандаи у у . C) Шакли умумигаштаи таълимоти илмї. D) Шакли тафаккур, ки нишона ои му ими падида ои у у иро ифода мекунад. E) Таърифи падида ои у у ї.

174. Категорияи у у ї чист?
A) Шакли тафаккур, ки нишона ои му ими падида ои давлативу у у иро ифода мекунад. B) Ну та ои муайянсозанда ва асос ои пешбарандаи у у . C) Таърифи падида ои у у ї. D) Шакли умумигаштаи маф ум ои у у ї. E) Шакли умумигаштаи таълимоти илмї.

175. Маф уми «давлат – ташкилоти сиёсї» чї маънї дорад?
A) Давлат аз дастго и махсуси идоракунї иборат аст.
B) Давлат субъект ва амалисозандаи окимияти сиёсї мебошад.
C) Давлат дар удуди муайян амал мекунад.
D) Давлат ташкилоти со ибихтиёр мебошад.
E) Давлат - итти оди одамон мебошад.

176. Маф уми «давлат – ташкилоти таркибї» чї маънї дорад?
A) Давлат дар удуди муайян амал мекунад.
B) Давлат субъект ва амалисозандаи окимияти сиёсї мебошад.
C) Давлат ташкилоти со ибихтиёр мебошад.
D) Давлат - итти оди одамон мебошад.
D) Давлат аз дастго и махсуси (ма омоти давлатии) амалисозии окимияти давлатї иборат аст.

177. Маф уми «давлат – ташкилоти удудї» чї маънї дорад?
A) Давлат субъект ва амалисозандаи окимияти сиёсї мебошад.
B) Ташкили удудии окимияти давлатї, мансубияти ша рвандии одамон, сарват ои удудии давлат.
C) Давлат ташкилоти со ибихтиёр мебошад. D) Давлат аз дастго и махсуси (ма омоти давлатии) амалисозии окимияти давлатї иборат аст.
E) Давлат - итти оди одамон мебошад.

178. Давлат чун ташкилоти удудї ба кадом маънї истифода мешавад?
A) Ба маънои урофї (кишвар, Ватан, мамлакат).
B) Ба маънои сиёсї (субъекти окимияти сиёсї).
C) Ба маънои со ибихтиёрї (ташкилоти со ибихтиёр).
D) Ба маънои таркибї (иборат аз дастго и давлатї).
E) Ба маънои удудї (дорои удуд) ва сиёсї.

179. Давлат чист?
A) Ташкилоти со ибихтиёри сиёсї, таркибї ва удудии окимияти сиёсї, ки вазифаи идораи омеаро ба ри бе будии аёти одамон ва рушди омеа ба сомон мерасонад.
B) Ташкилоти сиёсии омеа, ки дар хаёти сиёсї ширкат меварзад.
C) Итти оди одамон, ки дар заминаи аъзогии он о ташкил мешавад.
D) Ташкилоти таърихан ташаккулёфтаи омеа, ки бо пешрафти омеа такмил меёбад.
E) Ташкилоти сиёсї, ки бо иштироки одамон таъсис мешавад.

180. Намояндагони ну таи назари арзишии (мусбии) давлат ки оянд?
A) Арасту, Сисерон, Августин, Аквинат, Низомулмулк ва диг.
B) Арасту, Сисерон, анархистон, Монтескйе, Низомулмулк ва диг.
C) Арасту, Сисерон, Ф. Нитсше, Монтескйе, Низомулмулк ва диг.
D) Арасту, Сисерон, М. Штирнер, Монтескйе, Низомулмулк ва диг.
E) Арасту, Сисерон, Аквинат, Монтескйе, Низомулмулк ва диг.

181. Намояндагони ну таи назари биологии давлат ки оянд?
A) Сисерон, Г. Спенсер ва онибдорони дигари назарияи органикї.
B) К. Маркс, Г. Спенсер ва онибдорони дигари назарияи органикї.
C) И. Кант, Г. Спенсер ва онибдорони дигари назарияи органикї.
D) Каутилия, Г. Спенсер ва онибдорони дигари назарияи органикї.
E) Ф. Энгелс, Г. Спенсер ва онибдорони дигари назарияи органикї.


182. Назарияи у у ии давлат дар шакли кадом назария ташаккул ёфтааст?
A) Назарияи позитивии давлат.
B) Назарияи лебаралии давлат.
C) Назарияи либертарии давлат.
D) Назарияи органикии давлат.
E) Назарияи марксистии давлат.

183. Назарияи у у ии давлат дар таркиби кадом равия ташаккул ёфтааст?
A) Равияи фитрї- у у ї.
B) Фалсафаи у у .
C) єу у шиносии сотсиологї (Эрлих, Левеллин ва диг.).
D) Позитивизми у у ї (Д. Остин, К. Бергбом, П. Лабанд ва диг.).
E) Позитивизми сотсиологї (Г. Спенсер ва диг.).

184. Назарияи легалї давлатро дар робита бо чї меомзад?
A) єу у ои фитрї.
B) јонунгузорї.
C) Амали во еии давлат
. D) єу у .
E) Арзиш ои фалсафї.

185. Позитивизми у у ї давлатро бо кадом усул меомзад?
A) Шаклї- у у ї.
B) Фалсафї.
C) Фитрї- у у ї.
D) Сотсиологї.
E) Либертарї.

186. Андешаи «се унсури давлат» дар кадом назария истифода мешавад?
A) Назарияи шартномавии давлат.
B) Назарияи органикии давлат.
C) Назарияи фалсафї, фитрї- у у ї, либералї
D) Назарияи легалии давлат.
E) Назарияи фитрї- у у ї.

187. Назарияи имрзаи у у ии давлат мо иятан чист?
A) Назарияи легалї мебошад.
B) Назарияи позитивї мебошад.
C) Назарияи айри легалї мебошад.
D) Назарияи органикї мебошад.
E) Назарияи марксистї мебошад.

188. Давлат аз ниго и назарияи у у ии давлат чист?
A) Ташкилоти у у ии окимияти сиёсии омма.
B) Ма ми ма омоти удратї
. C) Ташкилоти ма бурсозии давлатї.
D) Ташкилоти окимиятии окимон.
E) Ташкилоти окимияти синфї.

189. Асоси назарияи у у ии давлатро чї ташкил меди ад?
A) єукмронии синфї.
B) Тафовути у у ва онун.
C) Волоияти онун новобаста аз мазмуни у у ияш.
D) јонунгузорї новобаста аз мазмуну мо ияташ.
E) Ягонагии у у ва онун.

190. Назарияи у у ии давлат кадом аломат ои давлатро эътироф мекунад?
A) єокимияти сиёсї, со ибихтиёрї, андозситонї.
B) єокимияти сиёсї, со ибихтиёрї, андозситонї, э оди у у .
C) єокимияти сиёсї, со ибихтиёрї, ма бурсозї, андозситонї, у у .
D) Дастго и махсуси окимиятї, андоз аз а олї, ма бурсозии давлатї.
E) Хал , удуди миллии урофї, адди у у ии окимияти давлатї.

191. Давлати конститутсионии демократї чист?
A) Давлате, ки ма дудсозии у у ияш тавассути Конститутсия таъмин аст.
B) Давлате, ки дар он Конститутсия асос ои сохтори конститутсиониро муайян мекунад.
C) Давлате, ки дар он Конститутсия низоми ма омоти давлатиро муайян мекунад.
D) Давлате, ки дар он Конститутсия абул мешавад.
E) Давлате, ки дар он Конститутсия та зияи окимиятро эътироф мекунад.

192. Кадом аз таъриф ои зерин мансуб ба маф уми у у ии давлат аст?
A) Давлат – ташкилоти сиёсии окимияти давлатї. B) Давлат – ташкилоти ама гуна окимият. C) Давлат – ташкилоти укмронии синфї.
D) Давлат – шакли у у ии ташкилу фаъолияти окимияти сиёсии омма. E) Давлат – шакли легалии ташкилу фаъолияти окимияти сиёсии синфї.

193. Дастго и давлат чист?
A) Ма ми ма омоти давлатї, ки ба ри амалї намудани функсия ои давлат ташкилу фаъолият дорад.
B) Дастго и махсуси идоракунии давлатї, ки ба ри идораи со а ои мухталифи аёти омеа таъсис гаштааст.
C) Ма ми ма омоти давлатї, шахсони мансабдори ма омоти давлат, корхонаву муассиса о, раисни ма омоти худидора.
D) Ма омоти махсуси окимиятї, ки бо ма сади истифодаи ма бурсозии давлатї таъсис шудаанд.
E) Ма ми ма омоти давлатї, ки ба ри идораи омеа ва равобити хори ї таъсис шудаанд.

194. Аломат ои дасго и давлатиро муайян намоед.
A) Дастго и окимияти и тимої; дастго и идоракунии и тимої; и рои вазифа ои идора. B) Ма ми ма омоти давлатї, итти одия ои сиёсї, амъиятї, муассиса о. C) Со ибихтиёрї, мухторият, муста илият, низоми айри мартаботї. D) Дастго и окимияти давлатї; дастго и идоракунии сиёсї; низоми мартаботї; и рои вазифа ои созандагиву ма бурсозї.
E) Ма ми ма омоти идораи давлатї; и рои вазифа ои идоракунии давлатї.

195. Хусусият ои дастго и давлати у у бунёдро муайян намоед.
A) Дахолат ба омеаи ша рвандї; волоияти у у ; арзиши инсон; на ши иловагии ма бурсозии давлатї.
B) Идоракунии сиёсии омеаи ша рвандї; волоияти у у ; арзиши инсон; на ши иловагии ма бурсозии давлатї.
C) Фаъолият бидуни омеаи ша рвандї; волоияти у у ; арзиши инсон; на ши иловагии ма бурсозии давлатї.
D) Фаъолият зери назорати омеаи ша рвандї; волоияти онун; тобеияти манфиат ои инсон; на ши асосии ма бурсозии давлатї.
E) Фаъолият зери назорати омеаи ша рвандї; волоияти у у ; арзиши инсон; на ши иловагии ма бурсозии давлатї.

196. Намуд ои асос ои ташкилу фаъолияти дастго и давлатиро муайян намоед.
A) Умуми у у ї; ташкилї- у у ї; таъмини у у ї; удратї ва ма бурсозї.
B) Умуми у у ї; ташкилї- у у ї; таъмини у у ї.
C) Умуми у у ї; ташкилї- у у ї; таъмини у у ї; маъмурї-фармоишї.
D) Умуми у у ї; ташкилї- у у ї; таъмини у у ї; авторитарї.
E) Умуми у у ї; ташкилї- у у ї; таъмини у у ї; тоталитарї.

197. Асос ои умуми у у ии ташкилу фаъолияти дастго и давлатиро муайян намоед.
A) Волоияти онуни айри у у ї; онуният; онунияти конститутсионї ва адолати судии конститутсионї.
B) Волоияти у у ва онуни у у ї; онунияти у укї; онуният; адолати судї.
C) Волоияти онун; онуният; адолати судї; назорати прокурорї.
D) Та зияи окимият; тарбияи кадр о; таъминоти техникї.
E) Волоияти у у ва онуни у у ї; онунияти у у ї; онунияти конститутсионї ва адолати судии конститутсионї.

198. Кафолат ои таъмини фаъолияти дастго и давлатиро муайян намоед.
A) Усул ои идораи ма бурї; окимиятдории авторитарї; усул ои тоталитарї. B) Чора ои авобгарии у у ї; шакл ои уку ии истифодаи чора ои ма бурсозї; муассиса ои таъмини у у ї; во ид ои махсуси удратї. C) јувва ои мусалла ; сохтор ои удратї; ма бурсозии давлатии беинти о. D) Ма бурсозии давлатии бидуни у у ; ро барии маъмурї-фармоишї. E) Дахолат ба аёти омеа; со ибихтиёрї; идораи маъмурї-фармоишї.

199. Унсур ои таркибии дастго и давлатиро муайян намоед.
A) Ма омоти давлатї, шахсони мансабдор, кормандони техникї.
B) Ма омоти давлатї ва шахсони мансабдор.
C) Ма омоти давлатї, шахсони мансабдор, кормандони техникї, ша рвандон.
D) Ма омоти давлатї, шахсони мансабдор, муассиса ои ти оратї.
E) Ма омоти давлатї, шахсони мансабдор, ташкилот ои сиёсї ва амъиятї.

200. Ма оми давлатї чист?
A) Коллективи шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатї, коркунони иттилоотї ва техникии дохили ма оми давлатї.
B) Унсури таркибии дастго и давлатї, ки дорои ваколат ои окимиятї буда, функсия ои удогонаи давлатро амалї мекунад.
C) Сохтор ои удратї, ки бо ма сади и рои вазифа ои муайяни давлатї ташкил мешаванд.
D) Ташкилоти окимиятї, ки дар заминаи худидора ташкил мешавад.
E) Ма оми итти одия ои ша рвандон, ки бо иштироки ша рвандон таъсис мешавад.


201. Хислат ои ма оми давлатиро муайян намоед.
A) Таъсис тиб и онун; ваколат ои окимиятї; шаклу намуд ои махсуси фаъолият; сохти дохилї; низоми муташаккилона.
B) Таъсис тиб и онун; ваколат ои окимиятї; шаклу намуд ои махсуси фаъолият; сохти дохилї; низоми номуташаккилона
. C) Таъсис тиб и онун; ваколат ои амъиятї; шаклу намуд ои махсуси фаъолият; сохти дохилї; низоми номуташаккилона.
D) Таъсис бо иштироки ша рвандон; ваколат ои айри окимиятї; шаклу намуд ои махсуси фаъолият; сохти дохилї; низоми муташаккилона.
E) Таъсиси онунї; андоз аз аъзоён; ширкат дар аёти сиёсї.

202. Таркиби механизми давлатро муайян намоед.
A) Ма омоти давлатї ва шахсони мансабдор.
B) Ма омоти давлатї, муассиса ои давлатї, сохтор ои удратї, во ид ои низомї, увва ои мусалла .
C) Ма омоти давлатї, муассиса ои давлативу ти оратї, сохтор ои удратї, во ид ои низомї, увва ои мусалла .
D) Ма омоти давлатї, муассиса ои давлатї, итти одия ои амъиятї, сохтор ои удратї, во ид ои низомї, увва ои мусалла .
E) Ма омоти давлатї, муассиса ои давлатї, сохтор ои удратї, во ид ои низомї, увва ои мусалла , ша рвандон.

203. Намуд ои таснифи ма омоти давлатиро муайян намоед.
A) Конститутсионї; вобаста ба со аи фаъолият, сало ият, тарзи ташкил, андозаи сало ият, тарзи фаъолият, та зияи окимият, со ибихиёрї.
B) Конститутсионї; вобаста ба со аи фаъолият, сало ият, тарзи ташкил, андозаи сало ият, тарзи фаъолият, та зияи окимият.
C) Конститутсионї; вобаста ба со аи фаъолият, сало ият, тарзи ташкил, андозаи сало ият, тарзи фаъолият, та зияи окимият, андозситонї.
D) Конститутсионї; вобаста ба со аи фаъолият, сало ият, тарзи ташкил, андозаи сало ият, тарзи фаъолият, та зияи окимият, муносибат бо одамон.
E) Конститутсионї; вобаста ба со аи фаъолият, сало ият, тарзи ташкил, тарзи фаъолият, та зияи окимият, ро барї ба омеаи ша рвандї.

204. Таснифи конститутсионии ма омоти давлатии То икистон чї гуна аст?
A) Ма лиси Олї, Президент, єукумат, ма омоти окимияти ма аллї ва минта авї, суд, прокуратура.
B) Ма лиси Олї, Президент, єукумат, ма омоти окимияти ма аллї.
C) Ма лиси Олї, Президент, ма омоти окимияти ма аллї, суд, прокуратура.
D) Ма лиси Олї, єукумат, ма омоти окимияти ма аллї, суд, прокуратура.
E) Ма лиси Олї, Президент, єукумат, ма омоти окимияти ма аллї, суд, прокуратура.

205. Таснифи ма омоти давлатї вобаста ба удуди фаъолият чї гуна аст?
A) Ма лиси Олї, Президент, єукумат, ма омоти окимияти ма аллї, суд, прокуратура.
B) Ма лиси Олї, Президент, єукумат.
C) Ма омоти давлатии олї ва ма аллї.
D) Ма омоти окимияти ма аллї, суд, прокуратура.
E) Ма омоти окимияти онунгузор, и роия ва судї.

206. Таснифи ма омоти давлатї тиб и тарзи ташкил чї гуна аст?
A) Ма омоти давлатии олї ва ма аллї.
D) Ма омоти марказї ва ма аллї.
C) Ма омоти олї ва марказї.
D) Ма омоти дохилї ва равобити хори ї.
E) Ма омоти интихобшаванда, ташкилшаванда, таъсисшаванда.

207. Ма омоти давлатї аз ри тарзи амал кадом намуд о доранд?
A) јонунгузор, и роия ва судї.
B) Олї ва ма аллї.
C) Коллегиалї ва яккасардорї.
D) Марказї ва со авї.
E) Марказї, со авї, минта авї.

208. Таснифи ма омоти давлатї тиб и та зияи окимият чї гуна аст?
A) Ма омоти коллегиалї ва яккасардорї.
B) Ма омоти давлатии олї ва ма аллї.
C) Ма омоти онунгузор, и роия, судї, ма аллї.
D) Ма омоти онунгузор, и роия ва судї.
E) Ма омоти онунгузор, и роия, судї, ифзи у у .

209. Навъи таърихии давлат чист?
A) Тарзи ташкилу фаъолияти окимияти давлатї.
B) Ма ми аломат ое, ки хоси давлат ои як мар илаи таърихї мебошанд.
C) Ма ми аломат ои хоси давлат, ки мутаалли ба навъ ои муайяни тамаддунанд.
D) Ма ми аломат ои умумие, ки ба давлат ои як мар илаи таърихї ва ё мутаалли ба тамаддун ои удогона хосанд.
E) Давлат ое, ки дорои аломат ои умумии и тисодї ва идеологиянд.

210. Замина ои навъбандии форматсионии давлатро муайян намоед.
A) Та сими омеа ба синф о, моликияти хусусї, та симоти ме нат, муборизаи синфї, навъи тамаддун.
B) Сохти синфии омеа, навъи идеология, омил ои фар ангї.
C) Тафовути зирбино ва рбинои омеа, навъ ои тарзи исте солот, сохти синфии омеа.
D) Омил ои урофї, маънавї-фар ангї, таркиби а олї, низоми у у ї.
E) Синф о, гур о ва таба а ои а олї.

211. Навъ ои таърихии давлат тиб и назарияи форматсионии марксистї кадом оянд?
A) іуломдорї, феодалї, буржуазї, коммунистї.
B) Тарзи исте соли осиё, уломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.
C) іуломдории шар ї ва арбї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.
D) Шар ї ва арбї.
E) іуломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.

212. Дар назарияи форматсионии шравї кадом навъи таърихии давлат сарфи назар мешавад?
A) Давлат ои тарзи исте соли осиё.
B) Давлати шар ии уломдорї.
C) Давлат ои адима.
D) Давлат ои адимаи шар ї.
E) Давлати уломдорї.

213. Намояндагони назарияи форматсионии марксистї ки оянд?
A) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, му а и они шравї.
B) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, Тоинби, му а и они шравї.
C) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, Тоинби, М. Вебер.
D) К. Маркс, Тоинби, М. Вебер ва диг.
E) Арасту, К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, му а и они шравї.

214. Намуд ои назарияи форматсионї кадом оянд?
A) Назария ои форматсияи и тисодї ва материалистї.
B) Назария ои форматсияи и тисодї ва идеологї.
C) Назария ои форматсияи и тисодї ва маънавї.
D) Назария ои форматсионї ва тамаддунї.
E) Назария ои форматсионї, тамаддунї, либералї.

215. Навъ ои давлат тиб и назарияи форматсионии маънавї кадом оянд?
A) Давлат ои уломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.
B) Шо игари ои шар ї, юнонї, римї, олмонї.
C) Давлат ои тарзи исте соли осиё, уломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.
D) Шо игарї ва ум урї. E) Шо игарии шар ї ва арбї.

216. Замина ои навъбандии тамаддунии давлат оро муайян намоед.
A) Мансубият ба навъи муайяни тамаддун, таркиби и тимоии а олї.
B) Мансубият ба навъи муайяни тамаддун, омил ои маънавї-фар ангии омеа.
C) Тарзи исте солот, навъи и тисод, муносибатхои и тисодї, маънавиёт ва фар анги омеа.
D) Омил ои тамаддунї, и тисодї, синфї, моликиятдорї.
E) Озодии инсон, сат и таъмини у у ои инсон, арзиш ва адри инсонї.

217. Намояндагони назарияи тамаддунии давлат ки оянд?
A) A. Тоинби, М. Вебер, О. Шпенглер ва диг.
B) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, му а и они шравї.
C) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, A. Тоинби, М. Вебер.
D) К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин, A. Тоинби.
E) Арасту, К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин.

218. Замина ои навъбандии давлат тиб и назарияи либертарї кадом оянд?
A) Мансубият ба навъи муайяни тамаддун, омил ои маънавї-фар ангии омеа.
B) Озодии инсон, давра ои пешрафти озодї, субъективияти инсонї.
C) Тафовути зирбино ва рбинои омеа, навъ ои тарзи исте солот, сохти синфии омеа.
D) Омил ои урофї, маънавї-фар ангї, таркиби а олї, низоми у у ї.
E) Омил ои синфї, моликиятдорї, и тисодї, фар ангї.

219. Навъ ои давлат тиб и назарияи либертарї кадом оянд?
A) Шар ї, юнонї, римї, олмонї.
B) іуломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.
C) јавмї, абилавї, фардї, у у ї.
D) Шар ї ва арбї.
E) Тарзи исте соли осиё, уломдорї, феодалї, буржуазї, сотсиалистї.

220. Дар илми имрза навъбандии давлат тиб и кадом назария сурат мегирад?
A) Назарияи форматсионии марксистї.
B) Назарияи форматсионии шравї.
C) Назария ои форматсионї, тамаддунї ва либертарї.
D) Тан о назарияи тамаддунї.
E) Назарияи либертарї.

221. Вазифа ои давлат чистанд?
A) Самт ои асосии фаъолияти давлат.
B) Самт ои сиёсати дохилї ва хори ии давлат.
C) єадаф ои фаъолияти давлатї.
D) Масъала ои алталаби ма оми давлатї.
E) Масъала ову проблема ои алталаби дар пеш истодаи давлат

222. Функсияи давлат чист?
A) Вазифа ое, ки назди давлат меистанд.
B) Самт ои сиёсати дохилї ва хори ии давлат.
C) Самт ои фаъолияти ма омоти давлат оиди и рои вазифа ои хеш.
D) Самт ои фаъолияти давлат оиди таъмини волоияти Конститутсия ва онун о.
E) Самт ои асосии фаъолияти давлат оиди и рои вазифа ои дар пеш истодаи давлат.

223. Функсия ои давлат дар робита бо мо ияташон чї гуна мешаванд?
A) Дохилї ва хори ї.
B) Доимї ва мува атї.
C) Синфї ва умумии тимої.
D) Асосї ва айри асосї.
E) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.

224. Мо ияти функсияи синфии давлат дар чист?
A) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, пешбарии адаф ои синфї.
B) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, алли вазифа ои созандагї.
C) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, адаф ои умумии тимої.
D) Пахши му обилияти синфї, и рои вазифа ои и тимоиву и тисодї ва фар ангї.
E) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, таъмини нека волии одамон.

225. Мо ияти функсияи умумии тимоии давлат дар чист?
A) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, алли вазифа ои созандагї.
B) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, пешбарии адаф ои синфї.
C) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, адаф ои умумии тимої.
D) єалли вазифа ои созандагиву бунёдкорї, таъмини нека волии одамон.
E) Пахши му обилияти синфї, и рои вазифа ои и тимоиву и тисодї ва фар ангї.

226. Дар а они имрза кадом функсия ои нави давлат амалї мешаванд?
A) Пахши му обилияти синфї, и рои вазифа ои и тимоиву и тисодї ва фар ангї.
B) Глобалї, экологї, демографї, синфї, иттилоотї, кмаки молиявию гуманитарї.
C) Глобалї, экологї, демографї, иттилоотї, кмаки молиявию гуманитарї.
D) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, адаф ои умумии тимої.
E) Пахши му обилияти синфї, зроварии синфї, пешбарии адаф ои синфї.

227. Намуд ои таснифи функсия ои давлатро муайян намоед.
A) Синфї ва умумии тимої; доимї ва мува атї; асосї ва айри асосї; дохилї ва хори ї; и тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї; у у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.
B) Синфї ва зроварї; доимї ва абадї; асосї ва айри асосї; дохилї ва хори ї; и тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї; у у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.
C) Синфї ва умумии тимої; доимї ва мува атї; асосї ва айри асосї; дохилї ва миллї; и тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї; у у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.
D) Синфї ва умумии тимої; доимї ва мува атї; асосї ва айри асосї; дохилї ва хори ї; и тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї; у у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї, конститутсионї.
E) Синфї ва умумии тимої; доимї ва мува атї; асосї ва айри асосї; байналмилалї ва хори ї; и тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї; у у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.

228. Функсия ои давлат дар робита бо мо ияти давлат кадом намуд о доранд?
A) Синфї ва умумии тимої.
B) Асосї ва айри асосї.
C) Доимї ва мува атї.
D) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.
E) єу у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.

229. Функсия ои давлат дар робита бо мар ила о кадом намуд о доранд?
A) Асосї ва айри асосї.
B) Доимї ва мува атї.
C) Синфї ва умумии тимої.
D) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.
E) єу у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.

230. Функсия ои давлат дар робита бо а амиятнокї кадом намуд о доранд?
A) Асосї ва айри асосї.
B) Доимї ва мува атї.
C) Синфї ва умумии тимої.
D) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.
E) єу у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.

231. Функсия ои давлат дар робита бо самт ои сиёсї кадом намуд о доранд?
A) Доимї ва мува атї.
B) Асосї ва айри асосї.
C) Синфї ва умумии тимої.
D) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.
E) Дохилї ва хори ї.

232. Функсия ои умумии тимоии давлат кадом намуд о доранд?
A) Доимї ва мува атї.
B) Асосї ва айри асосї.
C) И тисодї, и тимої, фар ангї, экологї, демографї, ифзи у у ї.
D) Синфї ва умумии тимої. E) єу у э одкунї, у у и рокунї, у у ифзкунї.

233. Шакл ои амалисозии функсия ои давлатро муайян намоед.
A) єу у э одкунї, онунэ одкунї, амалисозии у у , татби и уку .
B) єу у э одкунї, и рои у у , идоракунї, у у таъминсозї, назоратї ва тафтишї.
C) Идоракунии давлатї, назорати молиявї, тафтиши судї, тафтиши конститутсионї.
D) Фаъолияти онунгузорї, прокурорї, тафтишотї, судї. E) єу у ї, техникї, и тимої.

234. Усул ои амалисозии функсия ои давлатро муайян намоед.
A) єавасмандгардонї, тарбиявї, маблагузории бу авї, арзди ии имтиёзнок, шартномавї, сармоягузорї, ма бурсозии у у ї.
B) Ма бурсозї ва боваркунонї.
C) Назоратї, тафтишї, супоришди ї, амрди ї, императивї, диспозитивї, у у татби кунї.
D) Амрди ї, бана шагирї, супоришди ї, иттилоотї, технологї, иёс.
E) јонунэ одкунї, тарбиявї, татби и азо, избї, амъиятї, хори ї.

235. Шакли давлат чист?
A) Тарзи ташкили марказї ва удудии окимияти давлатї, тарзу усул ои амалисозии окимияти давлатї.
B) Навъи ташкили ма омоти давлатї дар удуди далват.
C) Тарзу усул ои амалисозии окимияти давлатї.
D) Тарзи ташкили удудии окимияти давлатї.
E) Тарзи ташкили ма омоти онунгузор, и роия ва судї.

236. Мазмуни маф уми «шакли давлатро» муайян намоед.
A) Ташкили марказї ва ма аллии окимияти давлатї.
B) Ташкили удудї ва марзии окимияти давлатї.
C) Мансубияти окимият ба субъекти муайян; ташкили марказии окимияти давлатї.
D) Тарз ои амалисозии окимият; восита ои амалисозии окимият.
E) Мансубияти окимият ба субъекти муайян; ташкили удудии окимият; тарзи амалисозии окимият.

237. Маф уми «шакли давлат» аз кадом унсур о иборат аст?
A) Шакли идораи шо ї, шакли идораи ум урї.
B) Шакли давлатдории ягона ва федеративї.
C) Шакли идоракунї, шакли сохти давлатї, режими сиёсї.
D) Шакли давлатдории авторитарї ва тоталитарї.
E) Шакли идораи президентї ва парлумонї.

238. Шакли идоракунии давлат чист?
A) Тарзи ташкили удудии окимияти давлатї.
B) Ташкили амалисозии окимияти давлатї.
C) Ташкили ма омоти марказї, ма аллї ва худидора.
D) Ташкили удудии ма омоти онунгузор, и роия ва судї.
E) Тарзи ташкили марказии окимияти олии давлатї.

239. Намуд ои шакли идоракунии давлатро муайян намоед.
A) Давлати ягона ва давлати федеративї.
B) Идоракунии авторитарї ва тоталитарї.
C) Авторитарї, демократї, тоталитарї, либералї.
D) Идоракунии и тисодї, сиёсї, и тимої, фар ангї.
E) Монархия ва ум урї.
240. Монархия чист?
A) Мансубияти окимияти давлатї ба ма оми худидора.
B) Мансубияти LNZ\ђ’”¬®
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Д14 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·сокимияти олии давлатї ба хал .
C) Мансубияти окимияти олии давлатї ба ма омоти интихобї.
D) Мансубияти окимияти олии давлатї ба окими яккасардор.
E) Идораи давлат бо иштироки ша рвандон.

241. Намуд ои монархияро муайян намоед.
A) Монархияи мутла , таба авї-намояндагї, дуалистї, конститутсионї, исломї.
B) Монархияи мутла , таба авї-намояндагї, дуалистї, конститутсионї, ум уриявї.
C) Монархияи президентї, парлумонї, омехта, мутла , намояндагї.
D) Монархияи парлумонї, конститутсионї, доимї, мува атї.
E) Монархияи аврупої, шар ї, африкої, осиёї.

242. Монархия дар кадом кишвар о ой дорад?
A) Оман, јатар, Британияи Кабир, Япония, Малайзия, Фаронса ва диг.
B) Оман, јатар, Британияи Кабир, Япония, Малайзия, Бразилиа ва диг.
C) Оман, јатар, Британияи Кабир, Япония, Малайзия, Мексика ва диг.
D) Оман, јатар, Британияи Кабир, Япония, Малайзия, Шветсия ва диг.
E) Оман, јатар, Британияи Кабир, Малайзия, єиндустон ва диг.

243. Монархияи мутла чист?
A) Меросї будани окимияти монарх.
B) Мансубияти ваколат ои асосии окимиятї ба монарх.
C) Амали ма омоти намояндагии назди монарх.
D) Истифодаи усул ои авторитарии давлатдорї.
E) Истифодаи усул ои либералии давлатдорї.

244. Монархияи таба авї-намояндагї чист?
A) Ташкили ма омоти намояндагї дар хори и кишвар.
B) Намояндагии монарх дар созмон ои байналмилалї.
C) Намояндагии изб ои сиёсї назди монарх.
D) єокимиятдории монарх дар робита бо ма омоти намояндагї.
E) Намояндагии монарх дар СММ.

245. Монархияи конститутсионї (парлумонї) чист?
A) єокимиятдории монарх дар асоси Конститутсия.
B) Ма дудкунии окимияти монарх бо ма оми намояндагї ва зимни та зияи окимият.
C) јабули Конститутсияи навишташуда дар монархия.
D) Пешбинии таъсиси монархия дар Конститутсия.
E) Интихобї будани монарх тиб и Конститутсия.

246. Монархияи парлумонї дар кадом кишвар о ой дорад?
A) Япония, Малайзия, Таиланд, Британияи Кабир, Канада, Испания, Австралия ва диг.
B) Япония, Малайзия, Таиланд, јатар, Британияи Кабир, Канада, Испания, Австралия ва диг.
C) Япония, Малайзия, Таиланд, Британияи Кабир, Канада, Испания, Австралия, ИМА ва диг.
D) Япония, Малайзия, Таиланд, Британияи Кабир, Канада, Испания, Австралия, Зимбабве ва диг.
E) Япония, Малайзия, Таиланд, Британияи Кабир, Канада, Испания, Австралия, Мексика ва диг.
247. Монархияи дуалистї чист?
A) Шакли идораи монархї зимни ду окимиятї. B) Шакли идораи монархї зимни меросии окимият. C) Шакли идораи монархї зимни интихобии монарх. D) Шакли идораи демократї. E) Шакли идораи монархї дар асоси та сими окимият байни монарх ва окимияти онунгузор, монарх ва окимияти и роия.

248. Шо игарии исломї чист?
A) Шакли идора зимни волоияти арзиш ои ислом, мансубияти ваколат ои му им ба шо (султон, амир ва диг.).
B) Шакли идора зимни интихобї будани ма омоти олии давлатї.
C) Шакли идора зимни интихоботи шо .
D) Шакли идора зимни интихоботи парлумон.
E) Шакли идора зимни волоияти ислом.

249. Шо игари ои исломиро номбар кунед.
A) Арабистони Саудї, Оман, јувайт, Ба райн, АМА, Эрон ва диг.
B) Арабистони Саудї, Оман, јувайт, Ба райн, Аморат ои Мутта идаи Араб ва диг.
C) Арабистони Саудї, Оман, јувайт, Ба райн, АМА, Покистон ва диг.
D) Арабистони Саудї, Оман, јувайт, Ба райн, АМА, Афонистон ва диг.
E) Арабистони Саудї, Оман, јувайт, Ба райн, АМА, Ливия ва диг.


250. №ум урї чист?
A) Мансубияти окимияти давлатї ба ма оми онунгузор.
B) Мансубияти окимияти давлатї ба ма омоти и роия.
C) Шакли идора дар заминаи мансубияти окимият ба ма омоти интихобии намояндагї ва та зияи окимият.
D) Шакли идора дар асоси муста илияти окимияти судї.
E) Шакли идораи демократї.

251. Намуд ои ум уриро муайян намоед.
A) №ум урии президентї, парлумонї, омехта, исломї.
B) №ум урии парлумонї, президентї, федеролї, ягона, конфедеративї.
C) №ум урии намояндагї, парлумонї, конститутсионї, президентї, олигархї.
D) №ум урии президентї, шо ї, парлумонї, машваратї.
E) №ум ури ои аристократї, демократї, королї, олигархї, либералї.

252. №ум урии президентї чист?
A) Шакли идора зимни интихоботи Президент ва парлумон, сарварии Президент, таъсиси укумат бо иштироки Президент ва парлумон.
B) Шакли идора зимни интихоби избии парлумон, сарварии сарвазир.
C) Шакли идора зимни ташкили укумат аз исоби изби олиб.
D) Шакли идораи демократї.
E) Шакли идора зимни ма дудияти ваколат ои Президент.

253. №ум ури ои президентиро номбар кунед.
A) ИМА, Бразилиа, Мексика, Зимбабве, То икистон, Россия ва диг.
B) ИМА, Бразилиа, Мексика, Олмон, То икистон, Россия ва диг.
C) ИМА, Бразилиа, Мексика, Зимбабве, То икистон, Англия ва диг.
D) ИМА, Бразилиа, Мексика, Италия, То икистон, Россия ва диг.
E) ИМА, Бразилиа, Мексика, єиндустон, То икистон, Россия ва диг.

254. №ухурии парлумонї чист?
A) Шакли идора зимни интихоботи Президент ва парлумон, сарварии Президент, таъсиси укумат бо иштироки Президент ва парлумон.
B) Шакли идора зимни интихоби Президент бо иштироки изб о.
C) Шакли идора зимни интихоб ва сарварии Президент.
D) Шакли идораи демократї.
E) Шакли идора зимни интихоби избии парлумон, сарварии во еии сардори укумат, ма дудияти ваколат ои Президент.

255. №ум ури ои парлумониро номбар кунед.
A) Болгария. Венгрия, єиндустон, Италия, Олмон ва диг.
B) Болгария. Венгрия, єиндустон, Италия, Олмон, Бразилиа ва диг.
C) Болгария. Венгрия, єиндустон, Италия, Олмон, Мексика ва диг.
D) Болгария. Венгрия, єиндустон, Италия, Олмон, ИМА ва диг.
E) Болгария. Венгрия, єиндустон, Италия, Олмон, Зимбабве ва диг.

256. №ум урии омехта чист?
A) Омехта гаштани унсур ои идораи монархї ва ум урї.
B) Интихоби парлумон аз исоби изб ои сиёсї.
C) Та сими ваколат ои окимиятї байни Президент ва парлумон.
D) Интихобї будани Президент ва парлумон. E) Омехтагии окимияти онунгузор, и роия ва судї.

257. №ум ури ои омехтаро номбар кунед.
A) Фаронса, Финляндия, Россия, Украина, Бразилиа ва диг.
B) Фаронса, Финляндия, Россия, Украина, ИМА ва диг.
C) Фаронса, Финляндия, Россия, Украина ва диг.
D) Фаронса, Финляндия, Россия, Украина, Мексика ва диг.
E) Фаронса, Финляндия, Россия, Украина, То икистон ва диг.

258. №ум урии исломї чист?
A) Шакли идора зимни волоияти ислом.
B) Шакли идора зимни меросї будани окимияти сарвари давлат.
C) Шакли идора, ки ба волоияти ислом, интихоботи ма омоти марказии окимият асос меёбад.
D) Шакли идора зимни интихоботи окимияти ма аллї.
E) Шакли идора зимни окимияти мутла и окими давлат.

259. №ум урии исломї дар кадом кишвар о ой дорад?
A) Эрон, Покистон, Афонистон, Миср, Иро , Яман ва диг.
B) Эрон, Покистон, Афонистон, Миср, Иро , Яман, Оман ва диг.
C) Эрон, Покистон, Афонистон, Миср, Иро , Арабистони Саудї ва диг.
D) Эрон, Покистон, Афонистон, Миср, Иро , Иордания ва диг.
E) Эрон, Покистон, Афонистон, Миср, Иро , Яман, јатар ва диг.

260. Шакли сохти давлатї чист?
A) Тарзи ташкили удудии окимияти давлатї.
B) Тарзи ташкили марказии окимияти давлатї.
C) Тарзи ташкили ма омоти намояндагии окимияти давлатї.
D) Тарзи ташкили ма омоти худидора.
E) Тарз ои амалисозии окимияти давлатї.

261. Шакли сохти давлатї кадом намуд о дорад?
A) Давлати ягона, давлати федеративї, итти оди давлат о. B) Давлати ягона ва давлати федеративї. C) Давлати ягона ва давлати конфедеративї. D) Давлати федеративї ва давлати конфедеративї. E) Монархия ва ум урї.

262. Давлати ягона (унитарї) чист?
A) Давлати иттифо ї.
B) Итти оди давлат о.
C) Давлати ягонаи марказонидашуда бидуни ташкилаи давлатї будани во ид ои марзиву маъмурияш.
D) Субъекти итти од ои давлатї.
E) Давлати иборат аз ташкила ои муста или давлатї.

263. Давлат ои ягонаро номбар кунед.
A) Фаронса, Япония, Шветсия, Исландия, ИМА, То икистон ва диг.
B) Фаронса, Япония, Шветсия, Россия, Белгия, То икистон ва диг.
C) Фаронса, Япония, єиндустон, Исландия, Белгия, То икистон ва диг.
D) Фаронса, Япония, Шветсия, Исландия, Белгия, То икистон ва диг.
E) Фаронса, Олмон, Шветсия, Исландия, Белгия, То икистон ва диг.

264. Давлати федеративї чист?
A) Итти оди байни давлатї.
B) Итти од ои байналхал ии минта авї.
C) Итти од ои байналхал ї- у у ї.
D) Итти од ои минта авии давлат о.
E) Давлати мураккаби иттифо ї, ки аъзоёнаш давлат о ё ташкила ои давлатиянд.

265. Давлат ои федеративиро номбур кунед.
A) ИМА, Россия, єиндустон, Покистон, Олмон, Мексика ва диг.
B) ИМА, Россия, єиндустон, Япония, Олмон, Мексика ва диг.
C) ИМА, Россия, Шветсия, Покистон, Олмон, Мексика ва диг. D) ИМА, Россия, єиндустон, Покистон, Олмон, Белгия ва диг. E) ИМА, Россия, єиндустон, Покистон, Фаронса, Мексика ва диг.

266. Конфедератсия чист?
A) Итти оди давлат ои со ибихтиёр ба ри адаф ои муайян, иттифо и байналхал ї- у у ї.
B) Итти оди давлат о дар дохили давлати ало ида.
C) Итти оди сохтор ои мухталифи молиявию бонкї.
D) Итти оди во ид ои марзиву маъмурии дохили давлат.
E) Итти оди сохтор ои и тисодиву молиявии а он.

267. Режими давлатї (сиёсї) чист?
A) Тарзи ташкили окимияти олии давлатї.
B) Тарзи ташкили удудии окимияти давлатї.
C) Тарзу усул ои амалї намудани окимияти давлатї.
D) Тарзи амалї намудани самт ои сиёсати дохилї ва хори ии давлат.
E) Тарзи таъмини ягонагї ва та зияи окимияти давлатї.

268. Намуд ои режим ои давлатии а они муосирро муайян намоед.
A) Авторитарї, истибдодї, тоталитарї, демократї, либералї-демократї.
B) Авторитарї, тоталитарї, органикї, демократї, либералї-демократї.
C) Авторитарї, тоталитарї, демократї, либералї-демократї.
D) Авторитарї, тоталитарї, синфї, демократї, либералї-демократї.
E) Авторитарї, тоталитарї, патриархалї, демократї, либералї.

269. Кадом аз режим ои зерин хислати демократї дорад?
A) Таъмини арзиши олии инсон, интихоботи озод, фаъолияти изб ои сиёсии и озатгашта, ягона идеологияи укмрон.
B) Эълони у у у озоди ои фард, низоми сиёсии як избї, манъи изб ои дигар.
C) Озодї ва дахлнопазирии инсон, гуногунии сиёсї ва мафкуравї, фаъолияти озоди и тисодї, моликиятдории хусусї, интихобот ва раъйпурсї, мувозинати манфиат ои шахс, омеа ва давлат, ташаккули омеаи ша рвандї.
D) Озодї ва дахлнопазирии инсон, гуногунии мафкуравї, манъи бисёр избї, моликиятдории хусусї, интихобот ва раъйпурсї, бартарии манфиат ои давлатї нисбат ба хусусї.
E) Танзими давлатии муносибат ои амъиятї, дахолати нома дуди давлат ба кулли со а ои аёти омеа, сиёсати и тимоии давлат, на ши алкунандаи давлат дар танзими муносибат ои и тисодї, ташаккули омеаи ша рвандї.

270. Хислат ои режими авторитариро муайян намоед.
A) Гуногунии сиёсиву мафкуравї, интихобот ва раъйпурсї, озодии инсон. B) Дахолати нома дуди давлат ба аёти омеа, низоми як избї. C) Озодии фаъолияти и тисодї, низоми бисёр избї, арзиши инсон. D) Усул ои маъмурї- арбї, нуфузи элитаи сиёсї, изби ро барикунанда, ма омоти удратї, ма дудияти у у ои инсон. E) Волоияти онун, онунияти конститутсионї, онунияти у у ї.

271. Хислат ои режими либералиро муайян намоед.
A) Ма дудияти дахолати давлат ба и тисод, озодии фаъолияти и тисодї, со ибкории хусусї, омеаи ша рвандї.
B) Усул ои маъмурї- арбї, нуфузи элитаи сиёсї, изби ро барикунанда, ма омоти удратї, ма дудияти у у ои инсон.
C) Дахолати нома дуди давлат ба аёти омеа, низоми як избї.
D) Ма дудкунии у у ои инсон, манъи бисёр избї, элитаи укмрон.
E) Манъи фаъолияти озоди и тисодї, усул ои ро барии фармоишї.

272. Хислат ои режими тоталитариро муайян намоед.
A) Ма дудияти дахолати давлат ба и тисод, озодии фаъолияти и тисодї, со ибкории хусусї, омеаи ша рвандї.
B) Дахолати нома дуди давлат ба аёти омеа, низоми як избї, укмронии изби ягона.
C) Арзиши инсон, интихобот ва раъйпурсї, фаъолияти озоди и тисодї.
D) Гуногунии сиёсї ва мафкуравї, фаъолияти озоди и тисодї, моликиятдории хусусї, интихобот ва раъйпурсї, омеаи ша рвандї.
E) Низоми бисёр избї, фаъолияти озоди итти одия ои амъиятї.

273. Давлати у у бунёд чист?
A) Давлате, ки ба гуногунии мафкуравию сиёсї асос меёбад.
B) Давлате, ки ба гуногуншаклии моликият асос меёбад.
C) Давлате, ки ба фаъолияти парлумонї асос меёбад.
D) Сат и баланди пешрафти давлатдорї, ки ба волоияти у у ва онуни у у ї асос меёбад.
E) Давлате, ки ба моликиятдории хусусї асос меёбад.

274. Аломат ои давлати уку бунёдро муайян намоед.
A) Волоияти у у ва онуни у у ї, таъмини у у у озоди ои инсон ва ша рванд, та зияи окимият, тафтиши судии конститутсионї.
B) Со ибихтиёрї, низоми у у и миллї, удуд, дастго и идоракунї.
C) Интихобот ва раъйпурсї, низоми бисёр избї, со ибкории хусусї.
D) Сохибихтиёрї, удуди ягона, низоми андоз, э оди онун.
E) Асъори миллї, суруди милї, парчам ва нишони миллї.

275. єокимияти давлатї чист?
A) Воситаи зери тобеият ниго доштани одамон.
B) Воситаи амалї намудани азму ирода зимни истифода аз восита ои мухталифи таъсири и тимої.
C) Воситаи таъсири иродавии со ибмулкон ба зердастон.
D) Намуди окимияти и тимої, ки дорои нишонаи со ибихтиёрї буда, ба ри идораи омеа, давлат ва одамон амалї мешавад.
E) єокимияти и тимої, ки дар дохили ити од ои мухталифи одамон амалї мешавад.

276. Унсур ои давлати у у бунёдро муайян намоед
А) Ша рвандон, ма омоти давлатї, итти одия ои амъиятї.
В) Унсур ои у у ї, фардї- у у ї, ташкилї- у у ї.
С) Унсур ои уку ї, фитрї, фардї, коллективї, ташкилї.
D) Давлат, шахсони во еї ва шахсони у у ї.
Е) Унсур ои сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї.

277. Унсур ои окимияти давлатиро муайян намоед.
A) Психологї, номуташаккилона, моддї, у у ї
B) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї.
C) Идеологї, маънавї, тарбиявї, бошуурона
D) Психологї, муташаккилона, моддї, айри у у ї
E) Психологї, муташаккилона, моддї, у у ї.

278. Таркиби муносибат ои окимиятро муайян намоед.
A) Субъект; тарафи субъективї; объект; тарафи объективї.
B) Омил ои психологї, муташаккилона, моддї, у у ї.
C) Субъекти окимият; объекти окимият; мазмун.
D) Давлат, ма омоти давлатї, шахсони мансабдор, ша рвандон.
E) Давлат, ма омоти давлатї, шахсони мансабдор.

279. Талаботи авобги окимияти давлатиро муайян намоед.
A) јонунї будани окимият ва шакли расмї доштани он.
B) Шакли расмї доштани окимият.
C) јонунї будани окимият.
D) Ягонагии субъект ва объекти окимият.
E) №удоии субъект ва объекти окимият.

280. Давлати и тимої чист?
A) Давлате, ки ба волоияти у у асос меёбад.
B) Давлате, ки ба гуногунии мафкуравию сиёсї асос меёбад.
C) Давлате, ки ба озодии фаъолияти и тисодї асос меёбад.
D) Давлате, ки ба ри таъмини шароити арзандаи зиндагї ва инкишофи озодонаи ар фард фаъолият дорад.
E) Давлате, ки ба муносибат ои бозор такя мекунад.

281. Таносуби окимияти давлатї ва окимияти и тимоиро муайян намоед
А) єокимияти давлатї як намуди окимияти и тимоист.
В) єокимияти и тимої як намуди окимияти давлатист.
С) єокимияти давлатї заминаи окимияти и тимоист.
D) єокимияти и тимої заминаи окимияти давлатист.
Е) єокимияти давлатї ва и тимої ягон таносуб надоранд.

282. Хусусият ои окимияти давлатї кадом оянд?
А) Мазмуни сиёсї; дастго и махсуси окимиятї; ма бурсозии давлатї; расмикунонии у у ї.
В) Мазмуни и тимої, у у бунёдї, демократї, дунявї, ягона.
С) Робита бо давлат, сиёсат, омеа, у у , онунгузорї.
D) Мазмуни инсонї; дастго и окимиятї; ма бурсозї; расмикунонии у у ї ва и тимої.
Е) Ало амандї бо давлат; ма бурсозии давлатї; диктатураи синфї; зроварї.

283. Та зияи окимияти давлатї нишонаи кадом давлат аст?
А) Давлати и тимої.
В) Давлати у у бунёд.
С) Давлати пешрафтаи а они имрза.
D) Тан о ум ури ои президентї ва парлумонї.
Е) Давлати абар удрат.


284. Та зияи окимияти давлатї чист?
А) Ташкили се намуди муста или окимияти давлатї.
В) Ташкили шоха ои муста или окимияти давлатї бидуни худнига дорї ва мута обилият.
С) Та сими техникии ваколат о байни ма омоти онунгузор, и роия ва судї.
D) Та сими ваколат ои окимиятї байни ма омоти давлатї.
Е) Ташкили шоха ои муста или окимияти давлатї зимни худнига дорї ва мута обилият.

285. єокимияти давлатї дар кадом давлат хислати у у ї мегирад?
А) Давлати и тимої.
В) Давлати демократї.
С) Давлати у у бунёд.
D) Давлати абар удрат.
Е) Давлати пешрафта.

286. №омеаи ша рвандї чист?
A) №омеаи сиёсї, ки дар робита бо иштирок ва фаъолияти давлат ташкил мешавад.
B) Итти оди изб ои сиёсї, ки дар аёти сиёсї иштирок мекунанд.
C) Итти оди одамон, ки ба давлат мансубияти ша рвандї доранд.
D) №омеаи у у ї, озод, худташкилшаванда ва худидорашаванда, ки аъзоёнаш озодона манфиат ои хусусии хешро амалї мекунанд.
E) Итти оди ша рвандони давлат, ки дар аёти сиёсї ширкат доранд.

287. Назарияи «давлати и тимої» кай ташаккул ёфтааст?
А) Дар шароити эълони у у ои и тимої, и тисодї ва фар ангии инсон.
В) Дар замони аср ои миёна, дар Аврупо.
С) Дар давраи ин илоб ои буржуазии Голландия, Англия, Фаронса.
D) Дар шароити ташаккули андешаи давлати у у бунёд.
Е) Дар Юнон ва Рими адим.

288. Мухолифони андешаи «давлати и тимої» онро ба кадом давлат шабо ат меди анд?
А) Давлати капиталистї.
В) Давлати феодалї.
С) Давлати буржуазї.
D) Давлати демократї.
Е) Давлати сотсиалистї.

289. Дар адабиёти илмї давлати и тимоиро бо таъмини кадом у у ои инсон ало аманд мекунанд?
А) єу у ои насли якум.
В) єу у ои насли дуввум.
С) єу у ои насли сеюм.
D) єу у ои фитрии инсон.
Е) єу у ои коллективї.

290. Унсур ои омеаи ша рвандиро номбар кунед.
A) Давлат, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
B) Давлат, ма омоти давлатї, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
C) Ма омоти окимияти онунгузор, и роия, судї, изб ои сиёсї.
D) Ма омоти давлатї, созмон ои байналмилалї, ша рвандони давлат.
E) Унсур ои сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї-маънавї, иттилоотї, худфаъолиятї.

291. Меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтори и тимої, ки муносибат ои одамонро танзим мекунад.
B) јоидаи рафтори му аррарнамудаи ма омоти давлатї, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
C) Нишондоди у у ї, ки дар рафти татби и у у му аррар мешавад.
D) Нишондоди у у ї, ки дар шакли санад ои меъёрї ва у у татби созї му аррар мешавад.
E) Му аррароти меъёрї, ки аз ониби субъектони ваколатдори у у э одкунї ба ри танзими муносибат ои амъиятї абул мешавад.

292. Нишона ои меъёри укукро муайян кунед.
A) №авобги талаботи фитрї- у у ї ва байналмилалї; шакл ои махсуси ифода; муайянияти манти ї, низомнокї ва кафолати давлатї.
B) Мо ияти и тимої, танзими ама гуна амали одамон.
C) Хислати и тимої ва техникї; танзими муносибати инсон бо табиат.
D) Ифода дар санад ои меъёрї, у у татби созї ва тафсирї.
E) јабул дар ма омоти давлатї, изб ои сиёсї, итти одия ои амъиятї.

293. Таносуби омеа ва омеаи ша рвандиро муайян намоед.
А) №омеаи ша рвандї як мар илаи ало ида дар инкишофи омеаи инсонї мебошад.
В) №омеаи ша рвандї ва омеаи инсонї дар як ва т ташаккул меёбанд.
С) №омеаи ша рвандї ифодакунандаи омеаи инсонї дар ама мар ила ои таърихиист.
D) Маф уми омеаи ша рвандї аз маф уми омеаи инсонї васеътар аст.
Е) Маф ум ои омеаи ша рвандї ва омеаи инсонї яканд.

294. Ба таносуби давлат ва омеаи ша рвандї ршанї андозед.
А) Давлат унсури узъии омеаи ша рвандї мебошад. В) Давлат аз болои омеаи ша рвандї назорати доимї мебарад.
С) Давлат муста илияту инкишофи озодонаи омеаи ша рвандиро бидуни дахолати маъмурї таъмин мекунад.
D) Давлат ва омеаи ша рвандї дар як ва т пайдо мешаванд ва зимни равобити амдигарї инкишоф меёбанд.
Е) Давлат ва омеаи ша рвандї бе амдигар арзи ву уд дошта наметавонанд.

295. Кадоме аз тасниф ои зерини меъёр ои у у дуруст аст?
A) Вобаста ба мазмун – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мавзи танзим – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
B) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
C) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба мазмун императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба усули танзим – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
D) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда, и озатди анда, тавсиявї, авасмандї, вазифадоркунанда.
E) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, байнисо авї, байналмилалї, вобаста ба усули танзим – моддї ва мурофиавї, императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.

296. Сохти меъёри у у чист?
A) Унсур ои дохилии меъёри уку , ки мазмуни манти ии онро муайян мекунанд.
B) Унсур ое, ки мазмуни дохилї ва шаклии меъёри у у ро ифода мекунанд.
C) Ма ми унсур ои дохилии меъёри у у , тарз о ва восита ои танзими уку ї.
D) Унсур ои манти ии меъёри у у , модда ои санад ои меъёрї.
E) Унсур ои иродавї, психологї, манти ї, зо ирии меъёри у у .

297. Гипотезаи меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтори дар меъёри у у ифодагашта.
B) Шарт ои амалї намудани меъёри у у .
C) Чора ои авобгарии у у ии пешбинї намудаи меъёри у у .
D) Шарт ои омодасозї, абул, амалисозї, тафсири меъёри у у .
E) єу у у дадори ои субъектони у у .

298. Диспозитсия меъёри у у чист?
A) Шарту шароит ои татби и меъёр, ки дар он муайян шуданд.
B) јоида ои ифодаи меъёри у у дар моддаи санади меъёрии у у ї.
C) Чора ои авобгарии у у ии пешбинї намудаи меъёри у у .
D) Шарт ои омодасозї, абул, амалисозї, тафсири меъёри у у .
E) јоидаи рафтор, у у у дадори ои дар меъёр пешбинишуда

299. Санксияи меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтор, у у у дадори ои дар меъёр пешбинишуда.
B) Вазифа ое, ки тиб и меъёр ба зиммаи шахс гузошта мешаванд.
C) јисми меъёри у у , ки о ибат ои номусоиди халалдор намудани меъёрро пешбинї мекунад.
D) Шарт ои амалї намудани меъёри у у .
E) єу у ои иштирокчии муносибати у у ї, ки дар исми меъёри у у пешбинї мешаванд.

300. Кадоме аз тасниф ои намуд ои гипотезаи меъёри у у дуруст аст?
A) Гипотеза ои оддї, мураккаб, алтернативї.
B) Гипотеза ои аримавї, сазоди анда, пешгирсозанда.
C) Гипотеза ои мукаммал, аволакунанда, алтернативї.
D) Гипотеза ои мутла и муайяншуда ва нисбии муайяншуда.
E) Гипотеза ои оддї, мураккаб, алтернативї, мутла ва нисбї.

301. Кадоме аз тасниф ои намуд ои диспозитсияи меъёри у у дуруст аст?
A) Диспозитсия ои оддї, мураккаб, алтернативї, мутла , нисбї.
B) Диспозитсия ои оддї, мураккаб, алтернативї, сазоди анда, авасмандкунанда.
C) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, со авї, байнисоа авї, махсус, байналмилалї.
D) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, аволакунанда, алтернативї.
E) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, аволакунанда.

302. Кадоме аз тасниф ои намуд ои санксияи меъёри у у дуруст аст?
A) Санксия ои аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда, иної- уку ї, маъмурї- у у ї, интизомї- у у ї, гражданї- у у ї, мутла и муайяншуда, нисбии муайяншуда.
B) Санкси ои оддї, мукаммал, аволакунанда.
C)Санкси ои мураккаб, алтернативї, аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда.
D) Санксия ои оддї, мураккаб, алтернативї, аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда.
E) Санксия ои оддї, мураккаб, алтернативї.

303. Функсияи у у чист?
A) Шакл ои асосии амалисозии у у .
B) Самт ои асосии танзим ва таъсиррасонии у у ї ба ри таъмини устувориву муташакилї дар аёти омеа
C) Самт ои асосии ифзи уку ба ри таъмини устувориву муташакилї дар аёти одамон.
D) Самт ои асосии таъсиррасонии и тимої ба ри устувориву муташакилї дар аёти омеа
E) Самт ои асосии татби и уку бо иштироки субъектони мухталифи у у .

304.Тарз ои ифодаи меъёри у у ро дар моддаи онун муайян намоед.
А) Ифодаи нопурраи меъёр дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар якчанд моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун ои гуногун.
В) Ифодаи пурраи меъёр дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар як моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун.
С) Ифодаи амешагии нопурраи меъёри у у дар модда ои онун.
D) Ифодаи амешагии пурраи меъёри у у бо ама унсур ояш дар модда ои онун.
Е) Ифодаи пурраи меъёр дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар як моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун; ифодаи як меъёр дар якчанд онун о.


305. Функсия ои у у ро муайян намоед.
A) Дохилї ва хори ї, и тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.
B) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї, иттилоотї, экологї, мудофиавї, равобити хори ї.
C) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї, мува атї ва доимї.
D) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї, асосї ва айри асосї.
E) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.

306. Шакл ои амалисозии функсия ои у у ро муайян намоед.
A) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї, тафсирї, татби ї
. B) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї, дохилї ва хори ї.
C) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї.
D) Э оди у у , и рои у у , ифзи у у .
E) Танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.

307. Танзими у у ї чист?
A) Самт ои фаъолияти сохтор ои махсуси давлатї ва одамон ба ри танзими муносибат ои амъиятї.
B) Таъсирасонии ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї бо ёрии восита ои у у ї ва айри у у ии и тимої (иттилоот).
C) Самт ои танзим ва таъсиррасонии у у ї.
D) Таъсирасонї, амалисозї, татби ва тафсири ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї.
E) Таъсирасонии ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї ба рафтори одамон ва муносибат ои амъиятї бо ёрии восита ои у у ї.

308. Тарз ои танзими у у иро муайян намоед.
A) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, императивї, диспозитивї.
B) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, иттилоотї, арзишї.
C) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, умуми оизї, и озатгашта.
D) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, пешгирсозї.
E) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї.

309. Механизми танзими у у ї чист?
A) Низоми иборат аз давлат, ма омоти он, ша рвандон.
B) Ма ми меъёр ои у у ба ри танзими муносибат ои амъиятї.
C) Ма ми восита ои у у ии танзими у у ї.
D) Ма ми восита ои давлатї, сиёсї ва у у ии таъсиррасонї.
E) Ма ми онун о ва санад ои дигари меъёрии у у .

310. Хусусият ои танзими у у иро муайян намоед.
А) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
В) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии айри муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
С) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, айри меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
D) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, айри арзишї; тавассути восита ои у у ї.
E) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї ва айри у у ї.

311. Мавзи танзими у у ї чист?
А) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї арор нагирифтаанд.
В) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї ва и тимої арор гирифтаанд.
С) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї ва айри у у ї арор гирифтаанд.
D) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї арор гирифтаанд.
Е) Муносибат ои амъиятї, ки мавриди танзими и тимої арор гирифтаанд.

312. Усул ои танзими у у ї кадом оянд?
А) Ваколатдоркунанда ва манъкунанда.
В) Танзими марказонидашуда ва айримарказонидашуда.
С) Назоратї ва тафтишї.
D) Ваколатдоркунанда ва вазифадоркунанда.
Е) Танзимї, арзишї, назоратї.

313. Навъ ои танзими у у ї кадом оянд?
А) Танзими марказонидашуда ва айримарказонидашуда. В) Танзими диспозитивї ва императивї. С) Танзими умуми оизї ва танзими и озатгашта. D) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї ва манънамої. Е) Танзими умуми оизї ва танзими манъгашта.

314. Унсур ои механизми танзими у у иро муайян намоед.
А) Меъёри у у , меъёр ои и тимої, факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о. В) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о, у у вайронкунї. С) Меъёри у у , меъёр ои техникї, факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о. D) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о, санад ои тафсири у у . Е) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о.

315. Мухолифони андешаи «давлати и тимої» онро ба кадом давлат шабо ат меди анд?
А) Давлати капиталистї.
В) Давлати феодалї.
С) Давлати буржуазї.
D) Давлати сотсиалистї.
Е) Давлати демократї.

316. Дар адабиёти илмї давлати и тимоиро бо таъмини кадом у у ои инсон ало аманд мекунанд?
А) єу у ои насли якум.
В) єу у ои насли дуввум.
С) єу у ои насли сеюм.
D) єу у ои фитрии инсон.
Е) єу у ои коллективї.

317. Унсур ои омеаи ша рвандиро номбар кунед.
A) Давлат, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
B) Давлат, ма омоти давлатї, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
C) Унсур ои сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї-маънавї, иттилоотї, худфаъолиятї.
D) Ма омоти давлатї, созмон ои байналмилалї, ша рвандони давлат.
E) Ма омоти окимияти онунгузор, и роия, судї, изб ои сиёсї.

318. Меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтори и тимої, ки муносибат ои одамонро танзим мекунад.
B) јоидаи рафтори му аррарнамудаи ма омоти давлатї, итти одия ои амъиятї, изб ои сиёсї.
C) Нишондоди у у ї, ки дар рафти татби и у у му аррар мешавад.
D) Нишондоди у у ї, ки дар шакли санад ои меъёрї ва у у татби созї му аррар мешавад.
E) Му аррароти меъёрї, ки аз ониби субъектони ваколатдори у у э одкунї ба ри танзими муносибат ои амъиятї абул мешавад.

319. Нишона ои меъёри укукро муайян кунед.
A) Мо ияти и тимої, танзими ама гуна амали одамон.
B) №авобги талаботи фитрї- у у ї ва байналмилалї; шакл ои махсуси ифода; муайянияти манти ї, низомнокї ва кафолати давлатї.
C) Хислати и тимої ва техникї; танзими муносибати инсон бо табиат.
D) Ифода дар санад ои меъёрї, у у татби созї ва тафсирї.
E) јабул дар ма омоти давлатї, изб ои сиёсї, итти одия ои амъиятї.

320. Таносуби омеа ва омеаи ша рвандиро муайян намоед.
А) №омеаи ша рвандї ва омеаи инсонї дар як ва т ташаккул меёбанд.
В) №омеаи ша рвандї як мар илаи ало ида дар инкишофи омеаи инсонї мебошад.
С) №омеаи ша рвандї ифодакунандаи омеаи инсонї дар ама мар ила ои таърихиист.
D) Маф уми омеаи ша рвандї аз маф уми омеаи инсонї васеътар аст.
Е) Маф ум ои омеаи ша рвандї ва омеаи инсонї яканд.

321. Ба таносуби давлат ва омеаи ша рвандї ршанї андозед.
А) Давлат унсури узъии омеаи ша рвандї мебошад.
В) Давлат аз болои омеаи ша рвандї назорати доимї мебарад.
С) Давлат ва омеаи ша рвандї бе амдигар арзи ву уд дошта наметавонанд.
D) Давлат ва омеаи ша рвандї дар як ва т пайдо мешаванд ва зимни равобити амдигарї инкишоф меёбанд.
Е) Давлат муста илияту инкишофи озодонаи омеаи ша рвандиро бидуни дахолати маъмурї таъмин мекунад.

322. Кадоме аз тасниф ои зерини меъёр ои у у дуруст аст?
A) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
B) Вобаста ба мазмун – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мавзи танзим – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
C) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба мазмун императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба усули танзим – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.
D) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, моддї ва мурофиавї, вобаста ба усули танзим – императивї, диспозитивї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда, и озатди анда, тавсиявї, авасмандї, вазифадоркунанда.
E) Вобаста ба мавзи танзим – со авї, байнисо авї, байналмилалї, вобаста ба усули танзим – моддї ва мурофиавї, императивї, диспозитивї, тавсиявї, авасмандї, вобаста ба мазмун – ваколатсоз, манъкунанда ва вазифадоркунанда.

323. Сохти меъёри у у чист?
A) Ма ми унсур ои дохилии меъёри у у , тарз о ва восита ои танзими уку ї.
B) Унсур ое, ки мазмуни дохилї ва шаклии меъёри у у ро ифода мекунанд.
C) Унсур ои дохилии меъёри уку , ки мазмуни манти ии онро муайян мекунанд.
D) Унсур ои манти ии меъёри у у , модда ои санад ои меъёрї.
E) Унсур ои иродавї, психологї, манти ї, зо ирии меъёри у у .

324. Гипотезаи меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтори дар меъёри у у ифодагашта.
B) Шарт ои омодасозї, абул, амалисозї, тафсири меъёри у у .
C) Чора ои авобгарии у у ии пешбинї намудаи меъёри у у .
D) Шарт ои амалї намудани меъёри у у .
E) єу у у дадори ои субъектони у у .

325. Диспозитсия меъёри у у чист?
A) Шарту шароит ои татби и меъёр, ки дар он муайян шуданд.
B) јоидаи рафтор, у у у дадори ои дар меъёр пешбинишуда
C) Чора ои авобгарии у у ии пешбинї намудаи меъёри у у .
D) Шарт ои омодасозї, абул, амалисозї, тафсири меъёри у у .
E) јоида ои ифодаи меъёри у у дар моддаи санади меъёрии у у ї.

326. Санксияи меъёри у у чист?
A) јоидаи рафтор, у у у дадори ои дар меъёр пешбинишуда.
B) Вазифа ое, ки тиб и меъёр ба зиммаи шахс гузошта мешаванд.
C) єу у ои иштирокчии муносибати у у ї, ки дар исми меъёри у у пешбинї мешаванд.
D) Шарт ои амалї намудани меъёри у у .
E) јисми меъёри у у , ки о ибат ои номусоиди халалдор намудани меъёрро пешбинї мекунад.

327. Кадоме аз тасниф ои намуд ои гипотезаи меъёри у у дуруст аст?
A) Гипотеза ои мукаммал, аволакунанда, алтернативї.
B) Гипотеза ои аримавї, сазоди анда, пешгирсозанда.
C) Гипотеза ои оддї, мураккаб, алтернативї.
D) Гипотеза ои мутла и муайяншуда ва нисбии муайяншуда.
E) Гипотеза ои оддї, мураккаб, алтернативї, мутла ва нисбї.

328. Кадоме аз тасниф ои намуд ои диспозитсияи меъёри у у дуруст аст?
A) Диспозитсия ои оддї, мураккаб, алтернативї, мутла , нисбї.
B) Диспозитсия ои оддї, мураккаб, алтернативї, сазоди анда, авасмандкунанда.
C) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, со авї, байнисоа авї, махсус, байналмилалї.
D) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, аволакунанда.
E) Диспозитсия ои оддї, мукаммал, аволакунанда, алтернативї.

329. Кадоме аз тасниф ои намуд ои санксияи меъёри у у дуруст аст?
A) Санксия ои оддї, мураккаб, алтернативї.
B) Санкси ои оддї, мукаммал, аволакунанда.
C)Санкси ои мураккаб, алтернативї, аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда.
D) Санксия ои оддї, мураккаб, алтернативї, аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда.
E)Санксия ои аримавї (сазоди анда), пешгирсозанда, у у бар ароркунанда, иної- уку ї, маъмурї- у у ї, интизомї- у у ї, гражданї- у у ї, мутла и муайяншуда, нисбии муайяншуда.

330. Функсияи у у чист?
A) Шакл ои асосии амалисозии у у .
B) Самт ои асосии ифзи уку ба ри таъмини устувориву муташакилї дар аёти одамон.
C) Самт ои асосии танзим ва таъсиррасонии у у ї ба ри таъмини устувориву муташакилї дар аёти омеа
D) Самт ои асосии таъсиррасонии и тимої ба ри устувориву муташакилї дар аёти омеа
E) Самт ои асосии татби и уку бо иштироки субъектони мухталифи у у .

331.Тарз ои ифодаи меъёри у у ро дар моддаи онун муайян намоед.
А) Ифодаи нопурраи меъёр дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар якчанд моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун ои гуногун. В) Ифодаи амешагии пурраи меъёри у у бо ама унсур ояш дар модда ои онун.
С) Ифодаи амешагии нопурраи меъёри у у дар модда ои онун.
D) Ифодаи пурраи меъёр дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар як моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун.
Е) Ифодаи пурраи меър дар моддаи онун; ифодаи якчанд меъёр дар як моддаи онун; ифодаи як меъёр дар якчанд модда ои онун; ифодаи як меъёр дар якчанд онун о.


332. Функсия ои у у ро муайян намоед.
A) Дохилї ва хори ї, и тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.
B) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.
C) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї, мува атї ва доимї.
D) И тисодї, и тимої, тарбиявї, экологї, махсуси у у ї, танзими динамикї, танзими статикї, ифзї, асосї ва айри асосї.
E) И тисодї, и тимої, сиёсї, фар ангї, иттилоотї, экологї, мудофиавї, равобити хори ї.

333. Шакл ои амалисозии функсия ои у у ро муайян намоед.
A) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї.
B) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї, дохилї ва хори ї.
C) Танзимї, иттилотї (ахборотї), арзишї, тафсирї, татби ї.
D) Э оди у у , и рои у у , ифзи у у .
E) Танзими динамикї, танзими статикї, ифзї.

334. Танзими у у ї чист?
A) Таъсирасонии ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї ба рафтори одамон ва муносибат ои амъиятї бо ёрии восита ои у у ї.
B) Таъсирасонии ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї бо ёрии восита ои у у ї ва айри у у ии и тимої (иттилоот).
C) Самт ои танзим ва таъсиррасонии у у ї.
D) Таъсирасонї, амалисозї, татби ва тафсири ма саднок, муташаккилона ва меъёриву арзишї.
E) Самт ои фаъолияти сохтор ои махсуси давлатї ва одамон ба ри танзими муносибат ои амъиятї.

335. Тарз ои танзими у у иро муайян намоед.
A) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, императивї, диспозитивї.
B) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї.
C) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, умуми оизї, и озатгашта.
D) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, пешгирсозї.
E) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манъкунї, иттилоотї, арзишї.

336. Механизми танзими у у ї чист?
A) Ма ми восита ои у у ии танзими у у ї.
B) Ма ми меъёр ои у у ба ри танзими муносибат ои амъиятї.
C) Низоми иборат аз давлат, ма омоти он, ша рвандон.
D) Ма ми восита ои давлатї, сиёсї ва у у ии таъсиррасонї.
E) Ма ми онун о ва санад ои дигари меъёрии у у .

337. Хусусият ои танзими у у иро муайян намоед.
А) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, айри арзишї; тавассути восита ои у у ї.
В) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии айри муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
С) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, айри меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
D) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї.
E) Намуди танзими и тимої; таъсиррасонии муташаккилона, меъёрї, ма саднок, арзишї; тавассути восита ои у у ї ва айри у у ї.

338. Мавзи танзими у у ї чист?
А) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї арор гирифтаанд.
В) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї ва и тимої арор гирифтаанд.
С) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї ва айри у у ї арор гирифтаанд.
D) Со а ои аёти омеа, ки мавриди танзими у у ї арор нагирифтаанд.
Е) Муносибат ои амъиятї, ки мавриди танзими и тимої арор гирифтаанд.

339. Усул ои танзими у у ї кадом оянд?
А) Ваколатдоркунанда ва манъкунанда.
В) Ваколатдоркунанда ва вазифадоркунанда.
С) Назоратї ва тафтишї.
D) Танзими марказонидашуда ва айримарказонидашуда.
Е) Танзимї, арзишї, назоратї.

340. Навъ ои танзими у у ї кадом оянд?
А) Танзими умуми оизї ва танзими и озатгашта.
В) Танзими диспозитивї ва императивї.
С) Танзими марказонидашуда ва айримарказонидашуда.
D) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї ва манънамої.
Е) Танзими умуми оизї ва танзими манъгашта.
341. Унсур ои механизми танзими у у иро муайян намоед.
А) Меъёри у у , меъёр ои и тимої, факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о.
В) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о.
С) Меъёри у у , меъёр ои техникї, факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о.
D) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о, санад ои тафсири у у . Е) Меъёри у у , факт ои у у ї, санад ои татби и у у , муносибати у у ї, санад ои амалисозии у у у дадори о, у у вайронкунї.

342. Низоми у у чист?
A) Ма ми восита ои у у ї, ки аз сат и инкишофи у у далолат мекунанд.
B) Сохти дохилии уку , ки дар мутта идгардонї ва ойгишавии муттасили маводи меъёрї ифода меёбад.
C) Сохти дохилї ва зо ирии уку , ки дар мутта идгардонї ва ойгишавии муттасили маводи меъёрї ифода меёбад.
D) Сохти дохилии уку , ки дар мутта идгардонї ва ойгишавии муттасили маводи меъёрї ва фардї ифода меёбад.
E) Ма ми меъёр о, со а о, институт ои у у , санад ои фардї ва тафсирии у у .

343. Унсур ои низоми у у ро муайян намоед.
А) єу у , онунгузорї, муносибат ои у у ї, илми у у ї, шуури у у ї.
В) Меъёри у у , онунгузорї, со а ои у у .
С) Меъёри у у , институти у у ї, со аи у у .
D) Меъёри у у , институти у у ї, со аи у у ва со аи онунгузорї.
Е) Меъёри у у , институти у у ї, со аи у у , санад ои меъёрии у у ї.

344. Ма ак ои таснифи унсур ои низоми у у кадом оянд?
А) Меъёри у у , институти у у ї, со аи у у .
В) Восита ои танзими у у ї.
С) Навъ ои танзими у у ї.
Д. Мавзи танзими у у ї ва усули танзими у у ї.
Е) Ваколатдоркунї, вазифадоркунї, манънамої.

345. Усули танзими у у ї чист?
А) Тарзу восита ои танзими и тимої.
В) Тарзу восита ои танзими у у ї ва и тимої.
С) Тарзу восита ои танзими у у ї.
D) Тарзу восита ои таъсиррасонии у у ї, арзишї, иттилоотї.
Е) Ро ои таъсиррасонии у у ї.

346. Со а ои у у и То икистонро муайян намоед.
А) єу у и конститутсионї, маъмурї, гражданї, оилавї, ме натї, молиявї, со ибкорї, андоз, гумрукї, экологї, иної, мурофиаи иної, мурофиаи гражданї, назорати прокурорї, и рои азои иної.
В) єу у и конститутсионї, маъмурї, гражданї, оилавї, ме натї, молиявї, со ибкорї, андоз, гумрукї, экологї, иної, мурофиаи иної, мурофиаи гражданї, и рои азои иної, криминология.
С) єу у и конститутсионї, маъмурї, гражданї, оилавї, ме натї, молиявї, со ибкорї, андоз, гумрукї, экологї, иної, мурофиаи иної, мурофиаи гражданї, и рои азои иної, криминалистика.
D) єу у и конститутсионї, маъмурї, гражданї, оилавї, ме натї, молиявї, со ибкорї, андоз, гумрукї, экологї, иної, мурофиаи иної, мурофиаи гражданї, и рои азои иної.
Е) Назарияи давлат ва у у , у у и конститутсионї, маъмурї, гражданї, оилавї, ме натї, молиявї, со ибкорї, андоз, гумрукї, экологї, иної, мурофиаи иної, мурофиаи гражданї, и рои азои иної.

347. Аввалин таснифи у у и омма ва у у и хусусї дар ку о пешкаш шудааст?
А) Дар ИМА.
В) Фаронса.
С) Аврупои давраи ин илоб ои буржуазї.
D) Юнони адим.
Е) Рими адим.

348. Таснифи у у и омма ва у у и хусусиро кї аввалин шуда пешкаш намуааст?
А) Модестин.
В) Павел.
С) Сисерон.
D) Улпиан.
Е) Гай.

349. Таснифи у у и омма ва у у и хусусї дар кадом кишвар о асосист?
А) Кишвар ои шомили у у и англисї.
В) Кишвар ои шомили оилаи у у и єиндустон.
С) Кишвар ои шомили у у и романиву олмонї.
D) Кишвар ои шомили у у и исломї.
Е) Кишвар ои шомили у у и Африкої.

350. Низоми онунгузорї чист?
А) Ма ми онун о, санад ои меъёрии зери онунї, санад ои татби и у у .
В) Ма ми онун о ва санад ои меъёрии зери онунї, санад ои тафсири у у .
С) Ма ми со а о ва институт ои у у ї.
D) Ма ми онун о ва санад ои меъёрии зери онунї.
Е) Ма ми санад ои меъёрии у у ї, санад ои мураттабсозии онунгузорї, санад ои татби и у у .

351. Сохти низоми онунгузориро муайян намоед.
А) Со авї ва байнисо авї.
В) Уфу ї ва амудї.
С) Со авї, комплексї, байнисо авї.
D) Со авї, уфу ї ва амудї.
Е) Уфу ї, амудї, байналмилалї.

352. Мувофи ати байни со а ои у у ва со а ои онунгузорї чї гуна аст?
А) Пурра мувофи ат мекунанд.
В) Дар давра ои ало ида мувофи ат мекунанд.
С)Бо ам ягон робита надоранд.
D) єамеша мувофи ат намекунанд.
Е)єамеша мувофи ат мекунанд.

353. Робитаи низоми у у ва низоми фан ои илмии у у шиносї чї гуна аст?
А) Низоми у у ва низоми илм ои у у ї ягон робита надоранд.
В) Низоми у у ва низоми илм ои у у ї новобаста аз амдигар амал мекунанд.
С) Низоми у у муайянсозандаи низоми илм ои у у ист.
D) Низоми илм ои у у шиносї муайянсозандаи низоми у у аст.
Е) Низоми у у муайянсозандаи низоми илм ои у у ї нест.

354. Муносибати у у ї чист?
A) Муносибат ое, ки бо меъёр ои и тимої танзим мешаванд.
B) Вобастагии у у ии байни субъектони у у , ки дорои у у ои субъективї ва дадори ои у у ианд.
C) Муносибат ои амъиятие, ки байни одамон ой доранд.
D) Муносибат ои амъиятї, ки дар рафти тафсири у у пайдо мешаванд.
E) Муносибатхои амъиятї, ки дар рафти амалї намудани окимияти давлатї пайдо мешаванд.

355. Хусусият ои муносибат ои у у иро муайян намоед.
А) Робита бо муносибат ои амъиятї; асоси у у ии пайдоиш; мазмуни иродавї; имояи давлатї.
В) Робита бо муносибат ои амъиятї; асоси у у ии пайдоиш; мазмуни айрииродавї; имояи давлатї.
С) Робита бо муносибат ои амъиятї; асоси у у ии пайдоиш; мазмуни иродавї ва айрииродавї; имояи давлатї.
D) Робита бо муносибат ои амъиятї; асоси у у ї ва и тимоии пайдоиш; мазмуни иродавї; имояи давлатї.
Е) Робита бо муносибат ои амъиятї; асоси у у ии пайдоиш; мазмуни иродавї; имояи давлатї ва амъиятї.

356. Таносуби муносибат ои у у ї ва муносибат ои амъиятиро муайян намоед.
А) Бо муносибат ои амъиятї робита надоранд.
В) Як намуди муносибат ои амъиятї мебошанд.
С) Як намуди муносибат ои амъиятї мебошанд, ки мавриди танзими и тимої арор гирифтаанд.
D) Як намуди муносибат ои амъиятї мебошанд, ки мавриди танзими и тимої ва у у ї арор гирифтаанд.
Е) Як намуди муносибат ои амъиятї мебошанд, ки мавриди танзими у у ї арор гирифтаанд.

357. Намуд ои муносибат ои у у ї дар робита бо субъект о кадом оянд?
А) Нисбї ва мутла .
В) Танзимї ва ифзи у у ї.
С) Моддї ва мурофиавї.
D) Со авї ва байнисо авї.
Е) Дохилидавлатї ва байналмилалї.

358. Намуд ои муносибат ои у у ї дар робита бо со а ои у у кадом оянд?
А) Нисбї ва мутла .
В) Танзимї ва ифзи у у ї.
С) Моддї ва мурофиавї.
D) Конститутсионї, маъмурї, гражданї ва .
Е) Дохилидавлатї ва байналмилалї.

359. Намуд ои муносибат ои у у ї дар робита бо функсия ои у у кадом оянд?
А) Нисбї ва мутла .
В) Танзимї ва ифзи у у ї.
С) Моддї ва мурофиавї.
D) Со авї ва байнисо авї.
Е) Дохилидавлатї ва байналмилалї.

360. Намуд ои муносибат ои у у ї дар робита бо меъёр ои моддиву мурофиавї кадом оянд?
А) Моддї ва мурофиавї, нисбї ва мутла .
В) Моддї, мурофиавї, танзимї ва ифзи у у ї.
С) Моддї ва мурофиавї.
D) Моддї ва мурофиавї, со авї ва байнисо авї.
Е) Дохилидавлатї ва байналмилалї.

361. Унсур ои таркибии муносибат ои у у иро муайян намоед.
А) Давлат, шахсони во еї ва у у ї.
В) єу у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
С) Шахсони во еї ва у у ї.
D) Субъекти муносибати у у ї , тарафи субъективї, объекти муносибати у у ї, тарафи объективї.
Е) Субъекти муносибати у у ї , мазмуни муносибати у у ї, объекти муносибати у у ї.

362. Мазмуни муносибати у у иро чї ташкил меди ад?
A) єу у ои иштирокчиёни муносибати у у ї, ваколат ои ма омоти давлатї, сало ияти шахсони мансабдор.
B) єу у ои шахсони во еї ва у у ї, асос ои пайдоиш, тайир ва атъи он о.
C) єу ук ои субъективї ва дадори ои у у ии иштирокчиёни мунсибати у у ї.
D) Субъектони у у , у у ои субъективї ва дадори ои у у ии он о.
E) Субъект ва объекти муносибати у у ї, факт ои у у ї.

363. єу у и субъективї чист?
А) Андозаи амали атмии иштирокчии муносибати у у ї.
В) Андозаи амали имконпазири иштирокчии муносибати амъиятї.
С) Андозаи амали имконпазири айри у у ии иштирокчии муносибати у у ї.
D) Андозаи амали имконпазири у у ии иштирокчии муносибати у у ї.
Е) Андозаи амали имконнопазири иштирокчии муносибати у у ї.

364. ѕ дадории у у ї чист?
А) Андозаи амали имконпазири у у ии иштирокчии муносибати у у ї.
В) Андозаи амали атмии у у ии иштирокчии муносибати амъиятї.
С) Андозаи амали атмии айри у у ии иштирокчии муносибати у у ї.
D) Амали атмии беандозаи иштирокчии муносибати у у ї.
Е) Андозаи амали атмии у у ии иштирокчии муносибати у у ї.

365. єу у и субъективї аз чи о иборат аст?
А) єу у и истифодаи у у у озоди ои конститутсионї.
В) єу у и иштирок дар интихоботу раъйпурсї.
С) єу у ои шахсони во еї.
D) єу у ои шахсони у у ї.
Е) єу у ба амали у у ї, у у и талабкунї, у у и муро иат, иддао.

366. Шакл ои и рои вазифа ои ( дадори ои) у у ї кадом оянд?
А) Тан о фаъолона.
В) Фаъолона ва айри фаъолона.
С) Арзишї, иттилоотї, танзимї.
D) И тимої, и тисодї, сиёсї, фар ангї.
Е) Яктарафа ва дутарафа.

367. Ки о иштирокчии муносибати у у ї шуда метавонанд?
A) єамаи одамон, ташкилот о, ма омоти давлатї.
B) Тан о давлат, ма омоти давлатї, шахсони мансабдор.
C) Тан о ша рвандон, хори иён, ашхоси беша рвандї.
D) Давлат, шахсони во еї, шахсони у у ї.
E) Давлат, амаи ташкилот о ва одамон, ташкилот ои байналхал ї, гур ои мухталифи а олї.

368. Намуд ои иштирокчиёни муносибат ои у у иро муайян намоед.
А) Иштирокчиёни фардї ва коллективї.
В) Шахсони во еї.
С) Иштирокчиёни фардї, коллективї, давлат.
D) Иштирокчиёни фардї, коллективї, давлат ва во ид ои марзиву маъмурии он.
Е) Шахсони у у ї.

369. јобилияти у у дорї чист?
А) јобилияти доштани у у ои субъективї.
В) јобилияти доштани дадори ои у у ї.
С) јобилияти доштани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
D) јобилияти амалї намудани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
Е) јобилияти надоштани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.

370. јобилитяи амали у у ї чист?
А) јобилияти бо амал ои хеш амалї намудани у у ои субъективї.
В) јобилияти бо амал ои хеш амалї намудани дадори ои у у ї.
С) јобилияти бо амал ои хеш амалї накардани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
D) јобилияти доштани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
Е) јобилияти бо амал ои хеш амалї намудани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.

371. Иштирокияти у у ї чист?
А) јобилияти доштани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
В) јобилияти бо амал ои хеш амалї намудани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
С) јобилияти субъекти у у (муносибати у у ї) будан.
D) јобилияти субъекти муносибати амъиятї будан.
Е) јобилияти субъекти у у (муносибати у у ї) набудан.

372. јобилияти деликтї чист?
А) јобилияти субъекти у у (муносибати у у ї) будан.
В) јобилияти авобгй будани шахс барои амал ои худ.
С) јобилияти бо амал ои хеш амалї намудани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
D) јобилияти доштани у у ои субъективї ва дадори ои у у ї.
Е) јобилияти авобгй будани шахс барои амал ои худ ва дигарон.

373. Намуд ои иштирокияти у у ї кадом оянд?
А) Со авї ва байнисо авї.
В) Конститутсионї, маъмурї, гражданї ва .
С) Умумї ва махсус.
D) Дохилидавлатї ва байналмилалї.
Е) Фардї ва коллективї.


374. Объекти муносибати у у ї чист?
A) єамаи неъмат ои моддї ва маънавии омеа.
B) Неъмат ои моддї ва маънавї, ки вобата ба он о муносибати у у ї пайдо шудааст, ё нисбати он о равона гаштааст.
C) Асос ои пайдоиш, тайир ва атъи муносибат ои у у ї.
D) Неъмат ои моддї ва маънавї, ки бидуни он о муносибат ои амъиятї пайдо шудаанд.
E) Неъмат ои моддї, ки муносибат ои амъиятї ба он о равона гаштаанд.

375. Намуд ои объект ои муносибат ои у у иро муайян намоед.
А) Амали иштирокчиёни муносибати у у ї ва натои и он.
В) Неъмат ои маънавї, шахсии айри молумулкї, амали иштирокчиёни муносибати у у ї ва натои и он.
С) Неъмат ои моддї, амали иштирокчиёни муносибати у у ї ва натои и он.
D) Неъмат ои моддиву маънавї, шахсии айри молумулкї, амали иштирокчиёни муносибати у у ї ва натои и он.
Е) Неъмат ои моддиву маънавї, шахсии айри молумулкї, амали иштирокчиёни муносибати амъиятї ва натои и он.

376. Факти у у ї чист?
A) єолат ои аётї, ки бо он о меъёр ои у у пайдоиш, тайир ва атъи муносибат ои у у иро вобаста мекунанд.
B) єолат ои аётї, ки бо он о меъёр ои у у пайдоиш, тайир ва атъи муносибат ои у у иро вобаста намекунанд.
C) єолат ои аётї, ки бо он о у у пайдо мешавад.
D) єолат ои аётї, ки тиб и меъёр ои и тимої асоси пайдоиш, тайир ва атъи муносибат ои амъиятї мебошанд.
E) єолат ои аётї, ки бо он о меъёр ои и тимої пайдоиш, тайир ва атъи муносибат ои амъиятиро вобаста мекунанд.

377. Намуд ои факт ои у у ї дар робита бо о ибат ои у у ї кадом оянд?
А) єодиса ва амал.
В) Яктарафа ва дутарафа.
С) Яктарафа, дутарафа ва бисёртарафа.
D) Бо о ибати у у ї ва бидуни о ибати у у ї.
Е) єу у пайдокунанда, у у тайирди анда, у у атъкунанда.

378. Намуд ои факт ои у у ї дар робита бо аломати иродавї кадом оянд?
А) єодиса ва амал.
В) Яктарафа ва дутарафа.
С) Яктарафа, дутарафа ва бисёртарафа.
D) Бо о ибати у у ї ва бидуни о ибати у у ї.
Е) єу у пайдокунанда, у у тайирди анда, у у атъкунанда.

379. Амал чун факти у у ї кадом намуд о дорад?
А) Амали яктарафа ва дутарафа.
В) Амали у у ї ва зидди у у ї.
С) Амали у у ї ва и тимої.
D) Амали у у ї, ахло ї, одатї, динї.
Е) Амали тан о у у ї.

380. Таркиби во еї чист?
А) Таркиби во еии муносибати у у ї.
В) Ма ми якчанд факт ои у у ї.
С) Таркиби во еии у у вайронкунї.
D) Таркиби во еии дастго и давлат.
Е) Ма ми на кам аз се факти у у ї.

381. Намуд ои таркиби во еї кадом оянд?
А) Со авї ва байнисо авї.
В) Дохилидавлатї ва байналмилалї.
С) Конститутсионї, маъмурї, гражданї ва .
D) Яктарафа, дутарафа ва бисёртарафа.
Е) єу у пайдокунанда, у у тайирди анда, у у атъкунанда.

382. Сарчашмаи (шакли) у у чист?
A) Манбаъ ои таърихї, и тимої, сиёсии пайдоишу ифодаи у у .
B) Замина ои и тимої ва талаботи аёти омеа, ки дар робита бо он о у у пайдо мешавад.
C) Шакл ои расмии ифодаи у у и амалкунанда.
D) Шакл ои расмии ифодаи онун о ва санад ои дигари меъёрии у у ї.
E) Шакл ои ифодаи расмии меъёр ои у у ї ва дигари и тимої.

383. Намуд ои сарчашма ои у у ро муайян намоед.
A) Конститутсия, онун о, фармон ои Президент, арор ои укумат, санад ои ма омоти ма аллии окимияти давлатї.
B) Конститутсия, онун о, фармон ои Президент, арор ои укумат, санад ои ма омоти ма аллии окимияти давлатї, амсоли судї.
C) Санад ои меъёрии уку ї, одат ои у у ї, амсоли судї, шартнома ои меъёрї, назарияи илмї- у у ї, принсип ои у у , сарчашма ои динї.
D) Санад ои меъёрии уку ї ва фардї, одат о, амсоли судї, шартнома ои меъёрї, назарияи илмї- у у ї, принсип ои у у .
E) Санад ои меъёрии уку ї, санад ои фардї, амсоли судї, шартнома ои меъёрї ва фардї, назарияи илмї- у у ї, принсип ои у у .

384. Давлат амаи сарчашма ои у у ро му аррар карда метавонад?
А) Метавонад.
В) Наметавонад.
С) Дар омеаи адим метавонист.
D) Дар арсаи байналмилалї метавонад.
Е) Дар минта аи Шар метавонад.

385. Одати у у ї чист?
А) Одат ое, ки таърихан ташаккул ёфтаанд.
В) Одат ое, ки давлат расман и озаи он оро додааст ва ё он оро муста кам намудааст.
С) Одат ое, ки бидуни давлат амал мекунанд. D) Одат ое, ки дар илми у у ї омхта мешаванд.
Е) Одат ое, ки дар сарчашма ои у у ии таърихї ифода гаштаанд.

386. Анъанаи муомилоти корї чист?
А) јоида ои рафтори пешбинї нашуда, ки сарфи назар аз сабти у атї дар со аи фаъолияти со ибкорї пайдо шуда, васеъ истифода мешаванд. В) јоида ои рафтори пешбинї шуда, ки сарфи назар аз сабти у атї дар со аи фаъолияти со ибкорї пайдо шуда, васеъ истифода мешаванд.
С) јоида ои рафтори пешбинї нашуда, ки зимни сабти у атї дар со аи фаъолияти со ибкорї пайдо шуда, васеъ истифода мешаванд.
D) јоида ои рафтори пешбинї нашуда, ки сарфи назар аз сабти у атї дар амаи со а ои фаъолият пайдо шуда, васеъ истифода мешаванд.
Е) јоида ои рафтори пешбинї нашуда, ки сарфи назар аз сабти у атї дар со аи фаъолияти со ибкорї пайдо шуда, васеъ истифода намешаванд.

387. Амсоли судї чист?
А) јарори амаи ма омоти судї, ки чун намуна ангоми алли кор ои шабе истифода мешавад.
В) јарори ма омоти болоии судї, ки чун намуна ангоми алли амаи кор о истифода мешавад.
С) јарори ма омоти болоии судї, ки чун намуна ангоми алли кор ои шабе истифода мешавад.
D) јарори ма омоти болоии судї, ки чун намуна ангоми алли кор ои шабе истифода намешавад.
Е) јарори ма омоти поёнии судї, ки чун намуна ангоми алли кор ои шабе истифода мешавад.

388. Назарияи илмї- у у ї оло сарчашмаи у у эътироф мешавад?
А) Тан о дар у у и романиву олмонї эътироф мешавад.
В) Дар омеаи адим эътироф мешуд, вале оло не.
С) Дар Рими адим эътироф мешуду халос.
D) Немешавад. Е) Мешавад.

389. Принсип ои у у сарчашмаи кадом у у мебошанд?
А) Тан о у у и дохилидавлатї.
В) Тан о у у и дохилидавлатї ва байналмилалї.
С) Тан о у у и англисї.
D) Тан о у у и романиву олмонї.
Е) Тан о у у и байналмилалї.

390. Шартномаи меъёрї чун сарчашмаи у у чист?
А) єамаи шартнома ои гражданї.
В) Шартномаи байни шахсони во еї ва у у ї, ки у у у дадори ои тарафайнро му аррар мекунад.
С) Созишнома ое, ки меъёри у у му аррар мекунанд.
D) Созишнома ое, ки меъёр ои и тимої му арар мекунанд.
Е) Шартнома ои гражданї, ме натї ва дигари му арраркунандаи у у у дадори о.

391. єу у э одкунї чист?
A) Фаъолияти ма омоти давлат ва итти одия ои амъиятї дар бахши абули оида ои рафтор.
B) Фаъолияти ма омоти давлатї, изб ои сиёсї дар бахши абули оида ои рафтор.
C) Фаъолияти субъектони ваколатдор дар бахши абули санад ои татби и у у .
D) Фаъолияти субъектони ваколатдори у у э одкунанда дар бахши эътироф, абул, тайир ва атъи му аррароти меъёрї.
E) Фаъолияти амаи ма омоти давлатї дар бахши абул, тайир ва атъи санад ои у у ї.

392. Намуд ои у у э одкуниро муайян намоед.
A) єу у э одкунии ма омоти онунгузор, и роия, судї, итти одия ои амъиятї.
B) єу у э одкунї ва онунэ одкунї, у у э одкунии ма омоти давлат, ашхоси мансабдор ва хал .
C) єу у э одкунї ва онунэ одкунї, у у э одкунии ма омоти давлат, ашхоси мансабдор, хал , изб о, созмон ои байналмилалї.
D) єу у э одкунї ва онунэ одкунї, у у э одкунии ма омоти давлат ва сохтор ои омеаи ша рвандї.
E) єу у э одкунї ва онунэ одкунї, у у э одкунии ма омоти давлат, ашхоси мансабдор, ша рвандон ва итти одия ои он о.

393. Санади меъёрии у у ї чист?
A) јарор ои расмии меъёрї ва фардии ма омоти ваколатдори давлат, ки нишондоди у у ї му аррар мекунанд.
B) Санади у у э одкунї, ки аз ониби субъектони босало ият абул шуда, меъёр ои у у ро му аррар, тайир ва атъ мекунад.
C) Санади у у ї, ки аз ониби ма омоти татби и у у абул мешавад.
D) Санади у укї, ки бо ма сади тафсири у у абул мешавад.
E) Санад ои у у ї, ки меъёр ои у у ва нишондоди фардии у у ї му аррар мекунанд.

394. Намуд ои санад ои меъёрии у у иро муайян намоед.
A) Санад ои меъёрии умумидавлатї ва ма аллї, санад ои амали амагонї ва амали дохилї, санад ои дохилидавлатї ва байналмилалї.
B) јонун о ва санад ои меъёрии зери онунї, санад ои меъёрии умумидавлатї, ма аллї ва локалї, санад ои амали амагонї ва амали дохилї, санад ои раъйпурсї.
C) јонун о ва санад ои меъёрии зери онунї, санад ои меъёрии умумидавлатї, ма аллї ва локалї, санад ои у у ии фардї, санад ои амали амагонї ва амали дохилї, санад ои раъйпурсї.
D) јонун о ва санад ои меъёрии зери онунї, санад ои меъёрии умумидавлатї, ма аллї ва локалї, санад ои амали амагонї ва амали дохилї, санад ои расмии тафсирї, санад ои раъйпурсї.
E) јонун о ва санад ои меъёрии зери онунї, санад ои меъёрии умумидавлатї, ма аллї ва локалї, санад ои амали амагонї ва амали дохилї, санад ои ма омоти татби и уку , санад ои раъйпурсї.

395. јонун чист?
A) Санади субъектони у у э одкунї, ки мутоби и Конститутсия ва онун о абул шуда, му имтарин муносибат ои амъиятиро танзим мекунад. B) Санади расмии ма оми онунгузор, ки меъёр ои у у ва дигар нишондоди уку ии фардиро му аррар мекунад.
C) Санади расмии ма оми онунгузор, ки дар рафти абули меъёр ои уку , татби ва тафсири он о абул мешавад.
D) Санади ма оми онунгузор ва ё хал , ки эътибори олии уку ї дошта, му имтарин муносибат ои амъиятиро танзим мекунад.
E) Санади ма оми онунгузор, ки дар бахши татби и у у абул мешавад.

396. Намуд ои онунро муайян намоед.
A) Конститутсия, онун о ва кодекс о.
B) Конститутсия ва онун ои конститутсионї.
C) Конститутсия ва онун ои оддї.
D) Конститутсия, онун ои конститутсионї ва оддї; онун ои умумї ва махсус, со авї ва байнисо авї, раъйпурсї.
E) Конститутсия, онун ои конститутсионї ва оддї; онун ои умумї ва махсус, табиї ва амъиятї, со авї ва байнисо авї, раъйпурсї.


397. Конститутсия чист?
А) јонуни асосии давлат, ки асос ои сохтори конститутсионї, у у у озоди ои инсонро муайян мекунад.
В) јонуни асосии давлат, ки у у у озоди ои инсон, ташкилу фаъолияти ма омоти давлатиро муайян мекунад.
С) јонуни асосии давлат, ки ташкилу фаъолияти ма омоти давлатиро муайян мекунад.
D) јонуни асосии давлат, ки асос ои сохтори конститутсионї, у у у озоди ои инсон, ташкилу фаъолияти ма омоти давлатиро муайян мекунад.
Е) јонуни асосии давлат, ки дар раъйпурсї абул мешавад.

398. јонуни конститутсионї чист? 
А) јонуне, ки мутоби ба Конститутсия мебошад. В) јонуне, ки бо аксари овоз ои вакилони хал абул мешавад.
С) јонуне, ки доир ба масъала ои му ими давлатї абул мешавад. D) јонуне, ки абулаш дар Конститутсия пешбинї мешавад. Е) јонуне, ки абулаш дар Конститутсия пешбинї намешавад.

399. јонуни оддї чист?
А) јонуне, ки абулаш дар Конститутсия пешбинї мешавад.
В) јонуне, ки мутоби ба Конститутсия ва онуни конститутсионї буда, доир ба масъала ои орї абул мешавад.
С) јонуне, ки вазъи у у ии ма омоти давлатиро муайян мекунад.
D) јонуне, ки мутоби ба Конститутсия ва онуни конститутсионї набуда, доир ба масъала ои орї абул мешавад.
Е) јонуне, ки мутоби ба Конститутсия ва онуни конститутсионї буда, дар олат ои пешбинї намудаи Конститутсия абул мешавад.

400. Амали санади меъёрии у у ї дар ва т (замон) чист?
А) Амали санади меъёрии у у ї дар удуди муайян.
В) Амали санади меъёрии у у ї аз ла заи пайдо намудани эътибори у у ї то атъаш.
С) Амали санади меъёрии у у ї нисбат ба ашхоc.
D) Амали санади меъёрии у у ї дар давра ои ало идаи таърихї. Е) Амали санади меъёрии у у ї дар кишвар ои мухталиф.

401. Амали санади меъёрии у у ї дар фазо (макон) чист?
А) Амали санади меъёрии у у ї аз ла заи пайдо намудани эътибори у у ї то атъаш.
В) Амали санади меъёрии у у ї дар удуди давлат ва во ид ои марзии он.
С) Амали санади меъёрии у у ї дар удуди хушкї, авої, обї, авопаймо о, кишти о, намояндаги ои дипломатї.
D) Амали санади меъёрии у у ї дар удуди кишвар ои хори ї.
Е) Амали санади у у ии байналмилалї дар удуди давлат о.

402. Амали санади меъёрии у у ї нисбат ба ашхос чист?
А) Амали санади меъёрии у у ї дар удуди хушкї, авої, обї, авопаймо о, кишти о, намояндаги ои дипломатї.
В) Амали санади меъёрии у у ї аз ла заи пайдо намудани эътибори у у ї то атъаш.
С) Амали санади меъёрии у у ї ба ша рвадони давлат.
D) Амали санади меъёрии у у ї ба доира ои муайяни одамон.
Е) Амали санади меъёрии у у ї ба ша рвадони хори ї.

403. Кодекс чист?
A) Санади мураттабгаштаи инкорпоратсионї, ки со аи муносибат ои амъиятиро танзим мекунад.
B) јонуни мураттабгаштаи кодификатсионї, ки со аи муносибат ои амъиятиро танзим мекунад.
C) јонуни мураттабгаштаи кодификатсионї, ки аз ониби Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон абул шуда, со аи муносибат ои амъиятиро танзим мекунад.
D) јонуни мураттабгаштаи кодификатсионї, ки бо на камтар аз се ду иссаи овоз ои вакилони хал абул шуда, со аи муносибат ои амъиятиро танзим мекунад.
E) јонуни ягона ва дорои сат и баланди муайянияти манти ї, ки бидуни онибдории Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон абул шуда, со аи муносибат ои амъиятиро пурра, аматарафа ва низомнок танзим мекунад.

404. Зина ои онунэ одкуниро муайян намоед.
A) Му окима ва абули онун дар Ма лиси намояндагони Ма лиси Олии То икистон, онибдории онун дар Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон, имзои онун аз ониби Президенти То икистон, интишори расмии онун.
B) Ташаббуси онунгузорї, онибдории онун дар Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон, имзои онун аз ониби Президенти То икистон, интишори расмии онун.
C) Ташаббуси онунгузорї, му окима ва абули онун дар Ма лиси намояндагони Ма лиси Олии То икистон, имзои онун аз ониби Президенти То икистон, интишори расмии онун.
D) Ташаббуси онунгузорї, му окима ва абули онун дар Ма лиси намояндагони Ма лиси Олии То икистон, онибдории онун дар Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон.
E) Ташаббуси онунгузорї, му окима ва абули онун дар Ма лиси намояндагони Ма лиси Олии То икистон, онибдории онун дар Ма лиси миллии Ма лиси Олии То икистон, имзои онун аз ониби Президенти То икистон, интишори расмии онун.

405. Санади меъёрии зери онунї чист?
A) Санади фардии у у ї, ки мутоби и онун о ва ба ри и роиши он о абул мешавад.
B) Санади ма омоти татби и у у , ки мутоби и онун о ва ба ри и роиши он о абул мешавад.
C) Санади меъёрии у у ї, ки мутоби и санад ои у у ии байналмилалї абул мешавад.
D) Санади меъёрии у у ї, ки мутоби и онун о ва ба ри и роиши он о абул мешавад.
E) јонун ое, ки мутоби и Конститутсия ва ба ри и роиши он о абул мешаванд.

406. Низоми санад ои меъёрии зери онунии То икистонро муайян намоед.
A) Конститутсия, онун о, санад ои байналмилалї, фармон ои Президент, арор ои укумат, санад ои ма омоти ма аллї ва судї.
B) Фармон ои меъёрии Президент, арор ои укумат, санад ои ма омоти ма аллии окимияти давлатї, санад ои меъёрии локалї, санад ои ма омоти худидора.
C) Конститутсия, онун о, фармон ои меъёрї ва фардии Президент, арор ои укумат, санад ои меъёриву фардии ма омоти ма аллии окимияти давлатї, санад ои меъёрии локалї.
D) јонун о, фармон ои Президент, арор ои укумат, санад ои ма омоти ма аллии окимияти давлатї, санад ои меъёрии локалї, санад ои ма омоти худидора.
E) Конститутсия, фармон ои Президент, арор ои укумат, санад ои меъёрї ва фардии ма омоти ма аллии окимияти давлатї ва худидора.

407. Мураттабсозии санад ои меъёрии у у ї чист?
A) јабули санад ои меъёрии у у ї дар пайдар амї ва мутоби ат.
B) Фаъолияти давлатї дар бахши амоварии санад ои меъёрии у у ї.
C) Ба як низоми муайяну муташаккил ва ягонаву мутта идона ворид намудани санад ои меъёрии у у ї ва фардї.
D) Ба як низоми муайяну муташаккил ва ягонаву мутта идона ворид намудани санад ои меъёрии у у ї.
E) Ба як низоми муайяну муташаккил ва ягонаву мутта идона ворид намудани санад ои меъёрии у у ї, фардї ва тафсирї.

408. Кодификатсия чист?
A) Намуди у у э одкунї, ки дар нати аи он санади меъёрии у у ї абул мешавад.
B) Намуди муратабсозии санад ои меъёрии у у ї бидуни тайири мазуни дохилии он о.
C) Намуди у у э одкунї ва мураттабсозї, ки дар нати аи он санади нави кодификатсионї абул мешавад.
D) Намуди мураттабсозї, ки дар нати аи он ма ми онун о абул мешавад.
E) Намуди у у э одкунї ва мураттабсозї, ки дар нати аи он санад ои нави кидофикатсионї ва фардї абул мешаванд.

409. Инкорпоратсия чист?
A) Намуди мураттабсозї, ки дар нати аи он санад ои кодификатсионї абул мешаванд.
B) Мураттабсозии санад ои меъёрии у у ї, фардї ва тафсирї.
C) Фаъолияти махсус дар бахши аблул, тайир ва атъи санад ои меъёрии уку ї.
D) Намуди мураттабсозї, ки дар нати аи он санад ои меъёрии у у ї бо тайири мазмуни дохилиашон мураттаб мегарданд.
E) Намуди мураттабсозї, ки дар нати аи он санад ои меъёрии у у ї бе тайири мазмуни дохилиашон мураттаб мегарданд.


410. Мутта идгардонии санад ои меъёрии у у ї чист?
А) Мутта ид намудани санад ои меъёрии у у ї бидуни тайири мазмунашон.
В) Мутта ид намудани санад ои меъёрии у у ї дар оли тайири мазмунашон.
С) Мутта ид намудани санад ои меъёрии у у ї вобаста ба эътибори у у иашон.
D) Мутта ид намудани якчанд санад ои меъёрии у у ии бахшида ба як масъала дар як санади умумї, ки дар нати а эътиборашонро гум намекунанд.
Е) Мутта ид намудани якчанд санад ои меъёрии у у ии бахшида ба як масъала дар як санади умумї, ки дар нати а эътиборашонро гум мекунанд.

411. Техникаи у у ї чист?
A) Восита ои техникии дар у у э одкунї истифода шаванда.
B) јоида ои истифодаи восита ои иттилоотї дар у у э одкунї.
C) Ма ми воситаву оида ои та ия, шаклбахшї, интишор ва мураттабсозии санад ои меъёрии у у ї.
D) Истифодаи хулоса ои илм ои техникї дар рафти та ия, шаклбахшї, интишор ва мураттабсозии санад ои меъёрии у у ї.
E) Дониш ои техникї, ки дар амалияи тафтишотї, судї ва м.и. истифода мешаванд.

412. Техникаи у у ї кадом санад оро фаро мегирад?
А) Санад ои меъёрии у у ї ва санад ои фардии у у ї. В) Тан о санад ои меъёрии у у ї.
С) Тан о санад ои фардии у у ї. D) Конститутсия ва онун о. Е) Конститутсия, онун ои конститутсионї ва онун ои оддї.

413. Техникаи у у ї аз кадом унсур о иборат аст?
А) јоида ои та ияи лои аи онун о, абул ва нашри он о.
В) Истило оти у у ї, таркиб ои у у ї, оида ои ифодаи мазмуни санад о. С) јоида ои та ияи лои аи онун ва му окимаи он дар парламент.
D) јоида ои истифодаи дурусти истило оти у у ї.
Е) Техникаи у у э одкунї, техникаи онунэ одкунї, техникаи мураттабсозї.

414. Намуд ои истило оти у у ї кадом оянд?
А) Умумї истифодашаванда; махсуси у у ї; махсуси айри у у ї.
В) Умумї истифодашаванда ва махсуси у у ї.
С) Адабї, бадеї, гуфтугї.
D) Сиёсї, и тисодї, и тимої, фар ангї.
Е) Истило оти онун о ва истило оти санад ои меъёрии зери онунї.

415. Тарз ои ифодаи меъёри у у дар санад ои меъёрии у у ї кадом оянд?
А) Бевосита ва бавосита.
В) Содда ва мураккаб.
С) Императивї ва диспозитивї.
D) Абстрактї ва казуалї.
Е) Забонї ва манти ї.

416. Амалисозии у у чист?
A) Фаъолияти субъектони у у дар бахши абул ва татби и онун о ва санад ои дигари меъёрии у у ї.
B) Фаъолияти субъектони у у дар бахши абул, татби ва тафсири онун о ва санад ои дигари меъёрии уку ї.
C) Фаъолияти субъектони у у оид ба амалї намудани му аррароти у у ї дар аёти во еї.
D) Фаъолияти ма омоти давлатї оиди татби и во еии му аррароти у у .
E) Фаъолияти субъектони у у оид ба истифодаи онун о ва санад ои дигари меъёрии уку ї.

417. Шакл ои амалисозии у у ро муайян намоед.
A) Ваколатсозї, и озатди ї, дадорсозї.
B) Истифода, риоя, и ро ва татби и уку , амалисозии фардї ва коллективї, амалисозї бидуни муносибат ои у у ї ва вобаста ба муносибат ои у у ї.
C) Истифода, и ро ва татби и у у , амалисозии фардї ва коллективї, амалисозї бидуни муносибат ои у у ї ва вобаста ба муносибат ои уку ї.
D) Истифода, риоя, и ро, татби ва тафсири у у .
E) Истифода, риоя, и ро, татби ва тафсири уку , амалисозии фардї ва коллективї.

418. Татби и у у чист?
A) Фаъолияти ма омоту шахсони мансабдори ваколатдор оид ба амалї намудани у у .
B) Фаъолияти ма омоту шахсони мансабдори ваколатдор ва ша рвандон оид ба амалї намудани у у .
C) Фаъолияти ма омоту шахсони мансабдори ваколатдор, ша рвандон давлат, ша рвандони хори ї ва ашхоси беша рвандї оид ба амалї намудани у у .
D) Фаъолияти ма омоту шахсони мансабдори ваколатдор дар бахши абули санад ои меъёрии у у ї.
E) Фаъолияти ма омоту шахсони мансабдори ваколатдор, ша рвандон ва итти одия ои он о оид ба амалї намудани у у .

419. Зина ои татби и у у ро муайян намоед.
A) Ташаббуси у у татби созї; та лили олат ои во еии кор, му аррар намудани асос ои у у ии кор; абули санади татби и у у .
B) Та лили олат ои во еии кор; му аррар намудани асос ои у у ии кор; омодасозии лои аи санади татби и у у ; пешкаши лои а ба ма оми дахлдор; абули санади татби и у у .
C) Та лили олат ои во еии кор; му аррар намудани асос ои у у ии кор; абули санади татби и у у .
D) Та лили олат ои во еии кор; му аррар намудани асос ои у у ии кор; абули санади меъёрии у у .
E) Та лили олат ои во еии кор; му аррар намудани асос ои у у ии кор; абули санади тафсири у у .

420. Санади татби и у у чист?
A) Санади субъекти у у э одкунї, ки меъёр ои у у му аррар мекунад.
B) Санади тафсирии субъектони у у , ки ну та ои у у ї му аррар мекунад.
C) Санади расмии субъектони татби и у у , ки дар иртибот бо олат ои мушаххаси аёт, бо ма сади ани намудани у у у дадори о ё татби и чора ои авобгарии у у ї абул мешавад.
D) Санади расмии субъектони татби и у у , ки бидуни олат ои мушаххаси аёт, му аррар намудани у у у дадори о ё чора ои авобгарии у у ї абул мешавад.
E) Санади расмии субъектони татби и у у , ки дар иртибот бо олат ои мушаххаси аёт, бо ма сади ани намудани у у у дадори о ё татби и чора ои авобгарии у у ї абул намешавад.

421. Нишона ои санади татби и у у ро муайян намоед.
А) јабул аз ониби субъектони босало ият; шакли расмї; хислати меъёрї; и роиши атмї.
В) јабул аз ониби субъектони босало ият; шакли расмї; пешбинии меъёр ои у у ; и роиши атмї.
С) јабул аз ониби субъектони босало ият; шакли расмї; хислати фардиву мушаххас; и роиши атмї.
D) јабул аз ониби ма оми онунгузор; шакли расмї; хислати фардиву мушаххас; и роиши атмї.
Е) јабул аз ониби амаи субъектони у у ; шакли расмї; хислати фардиву мушаххас; и роиши атмї.

422. Санад ои татби и у у авобги кадом талабот оянд?
А) Асоснокї; онунї будан; мувофи и ма сад будан.
В) Асоснокї; онунї будан; мувофи и ма сад будан; пешбинии меъёри у у .
С) Асоснокї; онунї будан; мувофи и ма сад будан; па ншавї ба олат ои бардавоми нома дуд.
D) Асоснокї; онунї будан; мувофи и ма сад будан; абул зимни ташаббуси онунгузорї.
Е) Асоснокї; онунї будан; мувофи и ма сад будан; хислати фардї надоштан.

423. Санад ои татби и у у дар робита бо тарзи абулашон кадом намуд о доранд?
А) Танзимсозанда ва ифзкунанда. В) Императивї ва диспозитивї.
С) Меъёрї ва фардї.
D) Абстрактї ва казуалї.
Е) Даста амъї ва фардї (тан о).

424. Санад ои татби и у у дар робита бо мушаххасгардонии унсур ои меъёри у у кадом намуд о доранд?
А) Танзимсозанда ва ифзкунанда.
В) Императивї ва диспозитивї.
С) Меъёрї ва фардї.
D) Абстрактї ва казуалї.
Е) Даста амъї ва фардї (тан о).

425. јиёси онун чист?
A) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси принсип ои у у ва меъёри шабе и онун.
B) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси меъёри онун.
C) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси меъёр ои онун ва маънии онунгузорї.
D) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси меъёри шабе и онун.
E) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси онун о, санад ои меъёрии у у ї, санад ои фардї.

426. Ро ои бартарафсозии ну сон о дар онунгузорї кадом оянд?
А) Вориди тайиру илова о ба онунгузорї; иёси онун; иёси у у ; тафсири у у .
В) Вориди тайиру илова о ба онунгузорї; иёси онун; иёси у у .
С) Вориди тайиру илова о ба онунгузорї; иёси онун; иёси у у ; танзими у у ї.
D) Вориди тайиру илова о ба онунгузорї; иёси онун; иёси у у ; татби и у у .
Е) Вориди тайиру илова о ба онунгузорї; иёси онун; иёси у у ; амалисозии уку .

427. јиёси онун чист?
А) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси маънии умумии онунгузорї.
В) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси принсип ои у у .
С) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун.
D) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун ва принсип ои уку .
Е) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун ва маънии умумии онунгузорї.

428. јиёси у у чист?
А) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси нукта ои (присип ои) асосї ва маънии умумии у у ( онунгузорї).
В) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун.
С) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун ва принсип ои уку .
D) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун ва маънии умумии онунгузорї.
Е) єалли кори мушаххаси у у ї дар асоси меъёри шабе и онун, нукта ои (присип ои) асосї ва маънии умумии у у ( онунгузорї).

429. Шарт ои истифодаи иёси онун кадом оянд?
А) Набудани меъёри онун; набудани меъёри дигари шабе и онун.
В) Набудани меъёри онун; набудани созиши тараф о.
С) Набудани меъёри онун; ву уди меъёри дигари шабе и онун.
D) Набудани меъёри онун; ой надоштани анъана ои муомилоти корї.
Е) Набудани меъёри онун; ой надоштани зарурати алли кори у у ї.

430. Шарт ои истифодаи иёси у у кадом оянд?
А) Набудани меъёри онун; ву уди меъёри дигари шабе и онун.
В) Набудани меъёри онун; набудани меъёри шабе и онун; набудани созиши тараф о; набудани анъана ои муомилоти корї.
С) Набудани меъёри онун; набудани меъёри шабе и онун.
D) Набудани меъёри онун; набудани меъёри шабе и онун; набудани созиши тараф о.
Е) Набудани меъёри онун; набудани меъёри шабе и онун; набудани анъана ои муомилоти корї.

431. Со аи истифодаи иёси онун ва иёси у у ро муайян намоед.
А) Дар амаи со а ои у у истифода мешавад, агар авобги манифиати одамон бошад.
В) Дар амаи со а ои у у истифода мешавад, агар инро зарурати алли кори мушаххаси у у ї талаб кунад.
С) Дар амаи со а ои у у и омма истифода мешавад.
D) Дар амаи со а ои у у истифода мешавад.
Е) Дар амаи со а ои у у истифода намешавад.

432. јиёси у у чист?
A) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси му аррароти меъёрии у у .
B) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси му аррароти меъёрї ва фардии у у .
C) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси меъёр ои шабе и онун ва маънии у у .
D) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси меъёри шабе и у у и дохилидавлатї ва байналмилалї.
E) єалли кори мушаххаси во еї дар асоси ну та ои асосї ва маънии у у .

433. Тафсири у у чист?
A) Фаъолияти тан о ма омоти ваколадори давлат оиди ршансозии маънии онун.
B) Равшан намудани мазмуни онун, меъёр ои у у .
C) Фаъолияти тан о расмии окимиятї оиди ршансозии маънии онун.
D) Шар и маънии меъёр ои и тимоии амалкунандаи омеа.
E) Фаъолияте, ки тан о дар олат ои пешбинї намудаи онун сурат мегирад.

434. Тарз ои тафсири у у ро муайян намоед.
A) Расмї ва айри расмї.
B) Аслї, васеъ ва ма дуд.
C) Грамматикї, манти ї, махсуси у у ї, низомнок, таърихї-и тимої.
D) Грамматикї, манти ї, махсуси у у ї, меъёрї, легалї, низомнок, таърихї-и тимої.
E) Грамматикї, манти ї, махсуси у у ї, низомнок, казуалї, аутентикї, таърихї-и тимої.

435. Тафсир аз ри а м кадом намуд о дорад?
A) Аслї, во еї, ма дуд ва васеъ.
B) Аслї, васеъ, ма дуд, грамматикї, манти ї, махсуси у у ї, низомнок, таърихї-и тимої.
C) Аслї, васеъ ва ма дуд.
D) Аслї, расмї ва айрирасмї.
E) Аслї, аутентикї, легалї, казуалї.

436. Намуд ои тафсири у у ро муайян намоед.
A) Меъёрї, аутентикї, легалї, казуалї, судї, грамматикї, доктриналї, касбї-амалї, му аррарї.
B) Меъёрї, аутентикї, легалї, казуалї, судї, доктриналї, касбї-амалї, му аррарї.
C) Меъёрї, аутентикї, легалї, казуалї, судї, манти ї, доктриналї, касбї-амалї, му аррарї.
D) Меъёрї, аутентикї, легалї, казуалї, судї, доктриналї, махсуси у у ї, касбї-амалї, му аррарї.
E) Меъёрї, аутентикї, легалї, казуалї, судї, доктриналї, таърихї-и тимої, касбї-амалї, му аррарї.

437. Санади тафсири у у чист?
A) Санади меъёрї ва фардии субъектони ваколадори у у .
B) Санади ма омоти босало ияти давлат, ки бо ма сади татби и у у абул шудааст.
C) Санади ма омоти босало ияти давлат, ки меъёр ои у у му аррар мекунад.
D) Санади у у ии ма омоти босало ияти давлат, ки ба ри шар и маънии санад ои меъёрии у у абул мешавад.
E) Санади фардии у у ии ма омоти босало ияти давлат, ки бино ба олат ои мушаххас абул мешавад.

438. Тафсиркунанда ангоми кадом тарзи тафсир аз удуди матни онун берун мебарояд?
А) Манти ї, забонї, низомнок.
В) Манти ї ва забонї.
С) Аслї.
D) Забонї (грамматикї).
Е) Манти ї.

439. Тафсиркунанда ангоми кадом тарзи тафсир аз удуди матни онун берун намебарояд?
А) Манти ї, забонї, низомнок.
В) Манти ї ва забонї.
С) Аслї.
D) Забонї (грамматикї).
Е) Манти ї.

440. јоида ои «табдили меъёри у у », «табдили умла» дар кадом тарзи тафсири у у истифода мешаванд?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

441. Дар нати аи истифодаи тарз ои тафсири у у кадом сат и тафсир таъмин мешавад?
А) Тафсири матнї ва тафсири мазмунї.
В) Тафсири матнї; тафсири мазмунї; тафсири таърихї- и тимої.
С) Тафсири матнї; тафсири таърихї-и тимої.
D) Тафсири матнї.
Е) Тафсири мазмунї.

442. Кадом аз тарз ои тафсири у у ибтидої мебошад?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

443. Дар кадом тарзи тафсири у у таносуби матн ва мазмуни аслии онун муайян мешавад?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

444. Дар кадом тарзи тафсири у у истифодаи бештари дониш ои у у ї лозим аст?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

445. Сохти дохилии санад ои меъёрии у у ї дар кадом тарзи тафсир ба инобат гирифта мешавад?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

446. Меъёр ои аволакунанда ва бланкетї ангоми кадом тарзи тафсир бештар маънидод мешаванд?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

447. Му оисаи санад ои меъёрии у у ї дар кадом тарзи тафсири у у бештар истифода мешавад?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

448. єолат ои гуногуни аётї ангоми истифодаи кадом тарзи тафсир бештар ба инобат гирифта мешаванд?
А) Манти ї.
В) Забонї (грамматикї).
С) Низомнок.
D) Таърихї-и тимої.
Е) Махсуси у у ї.

449. єангоми тафсир аз ри а м чї ошкор мешавад?
А) Маънии аслии онун. В) Шароити и тимої-таърихии абули онун. С) Матни забонии онун. D) Номувофи атии байни матн ва мазмуни онун. Е) Маънии манти ии меъёри у у .

450. Мувофи ати байни матн ва мазмуни онун ангоми кадом тафсир ршан мешавад?
А) Тафсири васеъ.
В) Тафсири ма дуд.
С) Тафсири васеъ ва ма дуд.
D) Тафсири аслї.
Е) Тафсири аслї, васеъ ва ма дуд.

451. єолат ои мушаххаси кор ангоми кадом тафсири у у ї ба инобат гирифта мешаванд?
А) Аутентикї.
В) Казуалї.
С) Легалї.
D) Меъёрї.
Е) Доктриналї.

452. Кадом аз тафсир ои зерини у у хислати меъёрї дорад?
А) Касбии у у ї.
В) Му аррарї.
С) Казуалї.
D) Доктриналї.
Е) Аутентикї.

453. Тафсири судї бо кадом аз тафсир ои зерин бештар робита дорад? А) Аутентикї.
В) Казуалї.
С) Легалї.
D) Меъёрї.
Е) Му аррарї.

454. Аломат ои у у вайронкуниро муайян намоед.
A) Амали фаъоли зидди у у ї, гуно корона, зараровар.
B) Амали ( аракат ё бе аракатии) зидди у у ї, гуно корона, зараровар.
C) Амали ( аракат ё бе аракатии) зидди у у ї ва гуно корона.
D) Амали ( аракат ё бе аракатии) зидди у у ї ва зараровар.
E) Амали ( аракат ё бе аракатии) гуно корона ва зараровар.

455. Амали у у ї аз ри сат аш кадом намуд о дорад?
А) Зарурї, имконпазир, и озатгашта.
В) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у .
С) Фаъолона, му аррарї, айри фаъолона.
D) Фардї ва коллективї.
Е) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у , татби и у у .

456. Амали у у ї аз ри а амияташ кадом намуд о дорад?
А) Зарурї, имконпазир, и озатгашта.
В) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у .
С) Фаъолона, му аррарї, айри фаъолона.
D) Фардї ва коллективї.
Е) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у , татби и у у .

457. Амали у у ї аз ри те доди иштирокчиёнаш кадом намуд о дорад?
А) Зарурї, имконпазир, и озатгашта.
В) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у .
С) Фаъолона, му аррарї, айри фаъолона.
D) Фардї ва коллективї.
Е) Истифодаи у у ; риояи у у ; и рои у у , татби и у у .

458. №авобгарии у у ї чист?
A) №авобгарии и тимої, ки татби и чора ои таъсироти и тимоиро дар назар дорад.
B) Як намуди чавобгарии и тимої, ки татби и чора ои таъсироти амъиятї ва и тимоиро дар назар дорад.
C) Як намуди авобгарии и тимої, ки татби и чора ои ма бурсозии давлатиро барои у у вайронкунї талаб мекунад.
D) Як намуди авобгарии и тимої, ки татби и чора ои ма бурсозии давлатиро талаб намекунад.
E) Як намуди авобгарии и тимої, ки татби и чора ои авобгарии пешбинї намудаи меъёр ои у у ї ва дигари и тимоиро талаб мекунад.

459. Таносуби авобгарии у у ї ва авобгарии и тимоиро муайян кунед.
А) №авобгарии у у ї бо авобгарии и тимої ягон робита надорад.
В) №авобгарии у у ї як намуди авобгарии и тимої мебошад.
С) №авобгарии у у ї намуди авобгарии и тимої нест.
D) №авобгарии у у ї асоси авобгарии и тимої мебошад.
Е) №авобгарии и тимої асоси авобгарии у у ї мебошад.

460. Функсия ои авобгарии у у иро муайян намоед.
А) №азоди ї, пешгирии у у вайронкунї, у у бар ароркунї, тарбиявї, танзимї.
В) №азоди ї, пешгирии у у вайронкунї, у у бар ароркунї, тарбиявї, амалисозии у у .
С) Тан о азоди ї. D) №азоди ї, пешгирии у у вайронкунї, у у бар ароркунї, тарбиявї.
Е) №азоди ї, пешгирии у у вайронкунї, у у бар ароркунї, тарбиявї, танзимї, амалисозии у у .

461. Шуури у у ї чист?
A) Ма ми а ида о, оя о, маф ум ои у у ї, ки муносибати одамонро ба у у ва зу уроти мухталифи у у ї ифода мекунанд.
B) Ма ми иссиёт, э сосот, ки муносибати одамонро ба у у , давлат, омеа ва зу уроти мухталифи у у ї ифода мекунанд.
C) Ма ми иссиёт, э сосот, а ида о, оя о, арзиш о, нишондод, фа миш, маф ум ои у у ї ва дигари и тимої, ки муносибати одамонро ба падида ои у у ї ва дигари и тимої ифода мекунанд.
D) Ма ми иссиёт, э сосот, а ида о, оя о, арзиш о, нишондод, фа миш, маф ум ои у у ї, ки муносибати одамонро ба у у ва зу уроти мухталифи у у ї ифода мекунанд.
E) Ма ми иссиёт, э сосот, а ида о, оя о, арзиш о, нишондод, фа миш, маф ум о, ки муносибати одамонро ба олам, одамон, омеа ва давлат ифода мекунанд.

462. Психологияи у у ї чист?
А) Ма ми иссиёт, кайфият, э сосоти у у ї, ки муносибати инсонро ба амаи падида ои аёти омеа ифода мекунад.
В) Ма ми иссиёт, кайфият, э сосот, маф ум ои у у ї.
С) Ма ми а ида о, оя о, фа миш, маф ум ои у у ї.
D) Ма ми иссиёт, кайфият, э сосоти у у ї.
Е) Ма ми а ида о, оя о, фа миш, маф ум о, э сосоти у у ї.

463. Мафкураи у у ї чист?
А) Ма ми а ида о, оя о, фа миш, маф ум ои у у ї, ки муносибати инсонро ба амаи падида ои аёти омеа ифода мекунад.
В) Ма ми иссиёт, кайфият, э сосот, маф ум ои у у ї.
С) Ма ми а ида о, оя о, фа миш, маф ум ои у у ї.
D) Ма ми иссиёт, кайфият, э сосоти у у ї.
Е) Ма ми а ида о, оя о, фа миш, маф ум о, э сосоти у у ї.

464. Функсия ои шуури у у иро муайян намоед.
А) Дарккунї, танзимї, нусхасозии фикрї.
В) Иттилоотї, арзишї, танзимї.
С) Манти ї, сотсиологї, фалсафї.
D) И тимої, и тисодї, сиёсї, фар ангї.
Е) Таъсиррасонї, танзимї, пешгї.

465. Намуд ои шаклдигаркунии шуури у у иро муайян намоед.
А) Инфантилизми у у ї, нигилизми у у ї, шуури инояткорона, ормонияти у у ї.
В) Шуури у у ии му аррарї, касбї, илмї.
С) Шуури у у ии фардї, гур ї, коллективї.
D) Инфантилизми у у ї, нигилизми у у ї, шуури инояткорона.
Е) Шуури у у ии оммавї ва амъиятї.

466. Кадом шакли шуури у у ї на ши у у ро аз будаш зиёд тавсиф мекунад?
А) Инфантилизми у у ї.
В) Ормонияти у у ї.
С) Шуури у у ии илмї.
D) Шуури у у ии иммавї.
Е) Шуури у у ии фардї.

467. Сат и шуури у у ї кадом намуд о дорад?
A) Фардї ва гур ї.
B) Оммавї ва амъиятї.
C) Фардї, гур ї ва амъиятї.
D) Му аррарї, касбии и тимої, илмї.
E) Му аррарї, касбии у у ї, илмии у у ї.

468. Унсур ои низоми тарбияи у у иро муайян намоед.
A) Субъектони тарбияи у у ї ва объект ои тарбияи у у ї.
B) Субъектони тарбияи у у ї, объект ои тарбияи у у ї, амалиёти тарбиявї- у у ї.
C) Субъектони тарбияи у у ї ва амалиёти тарбиявї- у у ї.
D) Субъектон ва объект ои тарбияи амъиятї, амалиёти тарбиявї.
E) Низоми амалиёти тарбиявї- у у ї.

469. Механизми тарбияи у у ї аз чи о иборат аст?
A) Субъект о, шакл о ва восита ои тарбияи у у ї ва и тимої.
B) Шакл о ва восита ои тарбияи у у ї.
C) Объект о, шакл о ва восита ои тарбияи и тимої.
D) Субъект о ва объект ои тарбияи у у ї.
E) Низоми амалиёти тарбиявї- у у ї.

470. Фар анги у у ї чист?
A) Як намуди фар анги омеа, ки вазъи сифатии аёти у у ии омеа ва сат и шуури у у иро муайян намуда, тамоми арзиш ои у у иро фаро мегирад.
B) Ма ми а ида о, оя о, арзиш о, нишондод, фа миш, маф ум ои у у ї, ки муносибати одамонро ба у у ва зу уроти мухталифи у у ї ифода мекунанд.
C) Як намуди фар анги омеа, ки вазъи сифатии аёти омеа ва сат и шуури а олиро муайян намуда, тамоми арзиш ои омеаро фаро мегирад.
D) Ма ми иссиёт, э сосот, а ида о, оя о, арзиш о, нишондод, фа миш, маф ум ои у у ї, ки муносибати одамонро ба у у , давлат, омеа ва зу уроти мухталифи у у ї ифода мекунанд.
E) Ма ми сохтор ои фар ангї, ки бо тариби арзиш ои фар ангї машуланд.

471. Сат и фар анги у у ї кадом намуд о дорад?
A) Маърифатї, танзимї, арзишї, робитавї, пешгї.
B) Оддї, касбї, илмї-назариявї.
C) Фардї, гур ї, амъиятї.
D) Оддї ва мураккаб.
E) Дохилидавлатї ва байналмилалї.

472. Фунуксия ои фар анги у у иро муайян намоед.
A) Таъсиррасонии и тимої, робитавї, арзишї.
B) Маърифатї, танзимї, арзишї, робитавї, пешгї.
C) Маърифатї, тафсирї, арзишї, робитавї, пешгї.
D) Маърифатї, аутентикї, арзишї, робитавї, пешгї.
E) Маърифатї, легалї, арзишї, робитавї, пешгї.

473. Замина ои таъмини онуниятро муайян намоед.
A) Замина ои и тисодї, и тимої, сиёсї, маънавї-фар ангї.
B) Замина ои и тисодї, и тимої, сиёсї, маънавї-фар ангї, иттилоотї, экологї, демографї, у у ї.
C) Замина ои амъиятї, давлатї, у у ї, дохилидавлатї, байналмилалї.
D) Восита ои ошкорсозї, ого созї ва пешгирсозии у уквайронкунї, у у ифзкунї ва у у бар арорсозї, авобгарии уку ї, мурофиавї.
E) Замина ои и тисодї, и тимої, сиёсї, маънавї-фар ангї, махсуси у у ї.

474. Тартиботи у укї чист?
A) Низоми танзимгаштаи муносибат ои амъиятї тавассути меъёр ои и тимої.
B) Тартиботе, ки ма сули танзими меъёрии и тимоист.
C) Тартиботи амъиятї, ки риояи он атмист.
D) Низоми танзимгаштаи муносибат ои амъиятї тавассути у у .
E) Низоми муташаккили муносибат ои амъиятї.

475. Тартиботи амъиятї чист?
A) Низоми танзимгаштаи муносибат ои амъиятї тавассути меъёр ои и тимої.
B) Низоми танзимгаштаи муносибат ои амъиятї тавассути у у .
C) Тартиботе, ки ма сули танзими у у ист.
D) Тартиботе, ки нати аи амалисозии тан о Конститутсия ва онун ост.
E) Тартиботе, ки нати аи татби и у у ист.
 8:VXfhtv
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Д15

Приложенные файлы

 • doc 1368846
  Размер файла: 588 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий