Тести щоб зробитиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯМетодичні рекомендації для студентів
галузі знань «Філологія»
напряму підготовки 6.030402 – "Мовознавство"м. Івано-Франківськ
2013
УДК 330
ББК 65.01
О 75


Рецензенти:
Романюк М. Д. – д.е.н., професор Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника;
Гречаник Б.В. – к.е.н., доцент Івано-Франківського національного технічного університет нафти і газу.

Укладач:
к.е.н., доцент Васильченко С. М.Рекомендовано до друку рішенням
кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
(протокол № від 2013 року)

Економічна теорія: методичні рекомендації для студентів галузі знань Філологія напряму підготовки 6.030402 – "Мовознавство" / уклад. Васильченко С.М. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 34 с.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економічна теорія» за кредитно-модульною системою містять навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, плани семінарських занять, економічний словник, питання для самостійного вивчення та самостійна робота до кожної теми. Призначені для студентів галузі знань Філологія напряму підготовки – "Мовознавство".


МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів навичок економічного мислення, ринкової поведінки та формування економічної культури.
Розвиток ринкових відносин та ринкового економічного середовища вимагає економічних знань та розуміння механізму взаємодії різноманітних економічних процесів та явищ в суспільстві. У курсі "Економічна теорія" передбачено вивчення основних закономірностей економічного життя та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів та моделей. Опанування дисципліною сприятиме розумінню студентами механізму функціонування сучасної ринкової економіки, державного регулювання економіки, а також допоможе формуванню підприємницьких здібностей.

Мета проведення лекцій – ознайомлення студентів з теоретичними положеннями основних розділів дисципліни "Економічна теорія" .

Метою проведення практичних (семінарських) занять є формування вмінь та навиків практичного застосування отриманих знань з дисципліни "Економічна теорія" для розв'язання конкретних економіко-правових ситуацій та проблем.

Самостійна робота студентів при вивченні курсу "Економічна теорія" проводиться у таких формах:
опрацювання окремих питань лекційного матеріалу;
підготовка практичних завдань (тестів, задач) самостійної роботи;
вивчення тем або окремих питань, що виносяться для самостійного опрацювання;
підготовка до контрольної роботи;
ознайомлення із законодавчими та нормативними актами України;
підготовка до заліку.
Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на практичних (семінарських) заняттях, перевірки конспектів та самостійної роботи студентів.

Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. За підсумками кожного виду контролю студент може набрати максимально 50 балів.
Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку рівня підготовки студентів. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить.
Підсумковий контроль – складається з контрольної роботи, яка виконується студентами в кінці семестру.
Підсумкова (залікова) оцінка засвоєння навчального матеріалу визначається без проведення семестрового заліку як сума середнє арифметичної підсумкової оцінки за семінарські заняття та оцінки отриманої за контрольну роботу. Підсумкова (залікова) оцінка має бути не меншою за 50 балів (за 100 бальною шкалою оцінювання знань).
Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:

Шкали оцінювання

Університетська
Національна
Шкала ЄКТС

90 – 100
5
відмінно
A

80 – 89
4
добре
B

70 –79


C

60 – 69
3
задовільно
D

50 – 59


E

26 – 49
2
незадовільно (з можливістю повторного складання)
FX

1 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)
F
ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Назва теми
Форма навчання
Денна


Кількість годин


лекц.
сем.
сам.

Тема 1. Вступ до економіки: основні поняття.
1
1
4

Тема 2. Ринкова економічна система.
1
1
4

Тема 3. Попит, пропозиція та ринкова рівновага.
1
1
4

Тема 4. Підприємництво та економіка фірми.
1
1
4

Тема 5. ВВП та ВНП.
1
1
4

Тема 6. Економічні цикли, безробіття та інфляція.
1
1
4

Тема 7. Податки та збори. Фіскальна політика,
державний бюджет та державний борг.
1
-
8

Тема 8. Фінансовий ринок та його інфраструктура.
1
-
8

Тема 9. Сучасне світове господарство, міжнародна
торгівля та торгівельна політика.
-
-
8

РАЗОМ
8
6
60Назва теми
Форма навчання
Заочна


Кількість годин


лекц.
сем.
сам.

Тема 1. Вступ до економіки: основні поняття.
-
-
8

Тема 2. Ринкова економічна система.
-
-
8

Тема 3. Попит, пропозиція та ринкова рівновага.
1
1
4

Тема 4. Підприємництво та економіка фірми.
1
1
4

Тема 5. ВВП та ВНП.
1
-
8

Тема 6. Економічні цикли, безробіття та інфляція.
1
-
8

Тема 7. Податки та збори. Фіскальна політика,
державний бюджет та державний борг.
-
-
8

Тема 8. Фінансовий ринок та його інфраструктура.
-
-
8

Тема 9. Сучасне світове господарство, міжнародна
торгівля та торгівельна політика.
-
-
8

РАЗОМ
4
2
64ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема1. Вступ до економіки: основні поняття.

Предмет, метод та функції економічної науки.
Альтернативна вартість та КВМ. Економічна ефективність та продуктивність праці.
Основні економічні проблеми та типи економічних систем.
Суб’єкти ринкової економіки та модель циркулюючих потоків.

Економічний словник

Економіка. Економічна теорія. Макроекономіка. Мікроекономіка. Потреби. Благо. Вільні та економічні блага. Економічні ресурси. Обмеженість ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон зростання альтернативної вартості. Економічна ефективність. Неефективний розподіл ресурсів, повна зайнятість, повний обсяг виробництва, постійний ресурс, розподіл ресурсів, спеціалізація. Продуктивність. Продуктивність праці. Економічна система. Ефективність виробництва. Економічний закон. Економічна модель. Традиційна економіка. Змішана економіка. Економічна політика. Підприємство. Домогосподарство. Уряд. Нерезиденти. Суспільне благо. Товари і послуги. Зарплата. Прибуток. Відсоток. Рента.


Економіка economy
Потреби needs
Економічні ресурси economic resources
Економічні відносини economic relation
Обмеженість (рідкість) scarcity
Крива виробничих можливостей production possibility curve
Мікроекономіка microeconomics
Макроекономіка macroeconomics
Альтернативні витрати opportunity cost
вибір choice
виробник producer
виробництво production
виробнича ефективність productive efficiency
віддача return
відтворювані природні ресурси reproductive natural resources
економічне зростання economic growth
ефективний розподіл ресурсів efficient allocation of resources
закон зростання альтернативної вартості law of increasing opportunity cost
Централізоване планування економіки central economic planning
Перехідна економіка transition economy
Планово-директивна економіка planned economy
Ринкова система market system
Економічна політика economic policy
Аналіз і синтез analysis and syntheses
Індукція і дедукція induction and deduction
Економічна модель economic model
Меркантилізм mercantilism
Класична школа classical school
Маржиналізм marginalism
Кейнсіанство keynesianism
Монетаризм monetarism
Інституціоналізм. institutionalism

Питання для самостійного вивчення.

Потреби та їх класифікація.
Методологія економічного дослідження.
Історія виникнення та розвитку економічної думки.

Тести та вправи.

1. Економіка як наука:
А) вивчає гроші, банківську систему, капітал;
Б) вивчає змінні величини, поведінка яких впливає на стан народного господарства;
В) вивчає, як ефективно використовувати обмежені ресурси, з метою задоволення потреб;
Г) вивчає економічні відносини щодо виробництва та обміну товарами.

2. Не належать до суб’єктів економіки:
а) резиденти б) нерезиденти в) сільськогосподарський сектор г) все вірно

3. Економічні блага - це...
· А. Блага, які споживають люди. Б. Блага, які використовуються в економіці.
В. Блага, які є обмеженими. Г. Блага, які мають економно використовуватись.

4. Економічна ефективність припускає, що:
А) доходи перевищують витрати
Б) при збільшенні виробництва одного товару необхідно скоротити виробництво іншого товару
В) ресурси використовуються економно
Г) все вірно

5. Проблема вибору в економіці виникає внаслідок того, що...
А. В країні існує дефіцит деяких благ.
Б. Існують різні потреби у різних людей.
В. Держава не має ефективного розподілу ресурсів.
Г. Ресурси країни обмежені, а потреби людини безмежні

6. Доходи «домогосподарства» включають:
а) зарплату, проценти, дотації , пенсію ;
б) зарплату, прибуток, трансферти, ренту;
в) зарплату, прибуток, процент, трансферти;
г) зарплату, прибуток, процент, ренту.

7. Закон зростання альтернативних витрат дiє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд:
а) прямої; б) увігнутої кривої; в) опуклої кривої; г) буд-якої кривої чи прямої.

8. Критеріями розмежування типів економічних систем виступає:
А) рівень добробуту членів суспільства та майнова нерівність;
Б) правила і способи, які обрано для розподілу ресурсів;
В) технологічний рівень виробництва
Г) все вірно

9. Будуючи економічні моделі, економісти:
а) розробляють припущення, які спрощують ситуацію;
б) включають усю наявну інформацію;
в) мають використовувати тільки математичні методи;
г) все вірно.

10. Модель кругообігу ресурсів, продуктів, доходу ілюструє:
А. Процес формування ринкових цін.
Б. Взаємодію факторів економічного росту.
В. Взаємодію між центральним банком, комерційними банками та їх вкладниками.
Г. Взаємозв’язок основних економічних суб’єктів.

11. Після закінчення школи Ви вступили до університету, де навчаєтеся безкоштовно. Що з переліченого могло бути альтернативною вартістю Вашого рішення вступити до університету:
а) гроші, які Ви могли б заробити, якщо б замість навчання пiшли працювати;
б) знання, які Ви отримаєте, навчаючись в унiверситетi;
в) гроші, які Вам довелося би заплатити, якби навчання в унiверситетi було платним;
г) гроші, які Ви зможете заробити по закiнченнi навчання в унiверситетi.

12. На фабриці, яка виробляє спортивні товари, є 320 метрів тканини, яка може використовуватися для виробництва парашутів та наметів. Знайдіть альтернативну вартість збільшення виробництва парашутів з 4 до 5 штук, якщо відомо, що на один парашут потрібно 40 метрів тканини, а для виробництва одного намету – 8 метрів.
А) 5 наметів; б) 15 парашутів; в) 20 наметів; г) 32 парашути.

13. Зсув кривої виробничих можливостей відбувається, коли
а) підприємство, що виробляло столи i стiльцi, вирішило виготовляти тільки столи;
б) підприємство почало виробляти таку кiлькiсть столів i стільців, за якої альтернативна вартість одного столу дорівнює двом стільцям;
в) продуктивність праці робітників, що виробляють стiльцi, збільшилась;
г) попит на стільці зріс.


1. Вправа. МАКРО чи МІКРО?
Прогнозується, що ВВП України зросте в цьому році на 2,5%.
Несподівані приморозки в Центральній Флориді знищили врожай цитрин, що призвело до росту цін на цитрини у всіх
США.
Ціни на високооктановий бензин в Україні зросли до нечуваного рівня 1,5 дол. США за літр!
2. Вправа.
ОБМЕЖЕНІСТЬ, АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ І КРИВІ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ.

Більша кількість чого-небудь означає меншу кількість чогось другого. Альтернативна вартість використання обмежених ресурсів для однієї мети замість якоїсь іншої часто зображується у графічній формі у вигляді кривої виробничих потужностей.

А.Крива виробничих потужностей 1.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Якщо Основи економіки виробляє 12 од. товару Б і 0 од. Товару А:
альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 0 до 1 од. буде втрата ______ од. товару Б.
альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 1 до 2 од. буде втрата ______ од. товару Б.
альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 2 до 3 од. буде втрата ______ од. товару Б.
це є прикладом (постійної, зростаючої, спадної) альтернативної вартості одиниці товару.


Крива виробничих потужностей 2.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Якщо Основи економіки виробляє 12 од. товару В і 0 од. товару А, тоді:

альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 0 до 1 од. буде втрата ______ од. товару Б.
альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 1 до 2 од. буде втрата ______ од. товару Б.
альтернативною вартістю збільшення виробництва товару А з 2 до 3 од. буде втрата ______ од. товару Б.
це є прикладом (постійної, зростаючої, спадної) альтернативної вартості одиниці товару.

Б. Побудуйте криву, яка б ілюструвала:

А) Зростаючу альтернативну вартість б) Постійну альтернативну вартість

В. Початковою кривою Виробничих потужностей е крива ВВ*

Припустимо, що відбувся великий технологічний прорив в індустрії споживчих товарів. Яка з кривих на діаграмі буде відповідати новій кривій виробничих потужностей. ________
Припустимо, що до влади прийшов уряд, який забороняє використання автоматики і сучасної техніки. Яка з кривих на діаграмі буде відповідати новій кривій виробничих потужностей. ________
Припустимо, що в країні відкриті нові великі поклади мінеральних ресурсів і в обох секторах економіки запроваджено нові технології. Яка з кривих на діаграмі буде відповідати новій кривій виробничих потужностей. ________
Якщо ВВ” ілюструє сучасну межу виробничих можливостей країни, що Ви можете сказати про точку Х. А про точку У?


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Література [2, с. 12-37, с. 37-41; 3, с. 22-39, с. 39-52; 4, с. 9-39; 5, с. 9-32; с. 32-46; 6, с. 15-31, с. 33-53; 7, с. 23-48, с. 67-73, с. 115-150; 8, с. 12-28, с. 30-33; с. 41-42; 9, с.267-272, 272-28310, с. 36-48; 12, с. 27-60; 11, с. 9-71; с. 629-733; 13, с. 54-77; 22, с. 12-22;].


Тема 2. Ринкова економічна система.

1. Ринок, його види та функції ринку. Гроші та грошовий обіг.
Закони (принципи) функціонування ринку.
2. Конкуренція та її види. Конкурентна структура сучасного ринку:
а) ринок досконалої конкуренції;
б) недосконала конкуренція: чиста монополія, олігополія та монополістична конкуренція.
3.  Ринкова інфраструктура та її види.

Економічний словник

Ринок. Ринок товарів і послуг. Ринок факторів виробництва. Фінансовий ринок. Ринок ресурсів. Гроші. Грошовий обіг. Готівка. Депозити. Електронні гроші. Кредитні гроші. Конкуренція. Галузева та міжгалузева конкуренція. Цінова та нецінова конкуренція. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія. Дуополія. Монопсонія. Природні монополії. Ринкова інфраструктура.

галузь – industry
державна власність – state property
додаткова вартість – surplus value
економічні інституції – economic institutions
звичайна акція – common stock
невдачі ринкового механізму – market failure
“невидима рука” – invisible hand
номінальна вартість – face value
особистий інтерес, зацікавленість – self interest
права власності - property rights
працедавець – employer
приватизація – privatization
приватний сектор –private sector
свобода вибору – freedom of choice
свобода підприємництва – freedom of enterprise


Питання для самостійного вивчення.

1. Антимонопольна політика. Обмеження монополізму в економіці

Тести та вправи.

1. Як називається економічна ситуація, коли продавцем якоїсь продукції є декілька фірм:
А) монополія ; Б) олігополія; В) монопсонія; Г) дуополія.

2. Водопровід у місті це приклад...
А. Досконалої конкуренції. Б. Олігополії В. Монополістичної конкуренції. Г. Природної монополії.

3. Термін “недосконалий конкурент ” у ринковій економіці характеризує продавця, який:
А) не використовує прийомів цінової та нецінової конкуренції;
Б) сам визначає ціни та обсяги продажу;
В) свідомо не використовує конкурентні переваги;
Г) використовує прийоми недобросовісної конкуренції.
4. Основною рисою монополістичної конкуренції є:
а) єдиний продавець на ринку; б) вiдсутнiсть бар'єрiв на вхiд до ринку;
в) однорiдний продукт; г) диференцiйований продукт.

5. Посилення тенденцій до монополізації в економіці будь-якої країни приводить:
А) до ефективного розподілу і використання ресурсів; В) до більш гострої конкуренції;
Б) до зменшення тиску державного регулювання; Г) до більш високих цін.

6. Існують два основних види конкуренції – це: а. прихована й вільна. в. досконала і недосконала. б. нецінова і досконала конкуренція. г. цінова і галузева.

7. Кафе «Танго» працює на ринку...
А. Вільної конкуренції. Б. Олігополії. В. Монополістичної конкуренції. Г. Природної монополії.
8. За умов ринку досконалої конкуренції ціни :
а ) визначають великі корпорації чи групи корпорацій б) визначає уряд
в) визначають покупці г) ніхто не визначає

9. Не належить до функцій ринку:
а) досягнення високого рівня життя в країнi; в) ефективний розподiл ресурсів;
б) диференціація виробників; г) факторний розподiл доходiв .

10. Елементами ринкового механізму є: а) ціна, попит, пропозиція; б) конкуренція, монополія, потреби. в) вартість, кон'юнктура, якість. г) потреби, запаси, ціна.

11. Основними перевагами ринкової економіки є...
А. Рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості.
Б. Забезпечення ефективного розміщення ресурсів та конкуренції.
В. Забезпечення стабільності цін та рівності можливостей споживачів.
г). Ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища.

12. Для ринкової економіки є характерним:
А) монополія державної власності; Б) вільне ціноутворення;
В) високий рівень життя; Г) повна зайнятість.

13. Не належить до принципів ринку:
а) конкуренція; б) ринкове ціноутворення;
в) наявність суб’єктів ринкових відносин; г) повна зайнятість.

15. Рівняння грошового обігу І.Фішера показує, що:
А) Цінність грошей прямо пропорційна їх кількості;
Б) Цінність грошей обернено пропорційна їх кількості;
В) Сума товарних цін знаходиться в прямій залежності від грошової маси в обігу;
Г) Кількість грошей в обігу знаходиться в прямій залежності від наявної товарної маси.

16. Якщо обсяг виробництва в країні виріс на 5%, швидкість обігу грошей збільшилась за той же час на 2%, а ціни зросли на 5%, то Центральний банк повинний :
а) збільшити пропозицію грошей на 8%
б) збільшити пропозицію грошей на 10%
в)зменшити пропозицію грошей на 8 %
г) зменшити пропозицію грошей на 10%

Література [1, с. 165-228; 2, с. 95-105; с. 124-126; 3, с. 127-132; с. 169-180; 4, с. 126-136; 5, с. 57-71; с. 465-501; 6, с. 167-208; 7, с. 184-206; с. 229-250; 8, с. 73-98; 10, с. 119-158; 11, с. 166-184; с. 198-220; 12, с. 145-194; 13, с. 358-376; с. 392-420;15, с. 342; 16, с. 1 -11].

Тема 3. Попит, пропозиція та ринкова рівновага.

1. Попит, закон попиту та фактори попиту. Еластичність попиту.
2. Пропозиція, закон пропозиції та фактори пропозиції. Еластичність пропозиції.
3. Ринкова рівновага та її зрушення. Дефіцит та надлишок ринку.

Економічний словник

Попит. Величина попиту. Закон попиту. Ціна попиту. Еластичність попиту. Ефект доходу. Ефект заміщення. Взаємодоповнюючі товари. Взаємозамінні товари. Пропозиція. Величина пропозиції. Індивідуальна пропозиція Закон пропозиції. Ціна пропозиції. Еластичність пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Рівноважна кількість. Дефіцит та надлишок ринку.

індивідуальний попит – individual demand
крива попиту – demand curve
крива пропозиції – supply curve
максимальна ціна (стеля цін) – price ceiling
мінімальна ціна – price floor
надлишок – surplus
неспроможність державного сектора – public-sector failure
рівноважна кількість – equilibrium quantity
абсолютно еластичний попит
(пропозиція) – perfect elastic demand
(supply)
абсолютно нееластичний попит
(пропозиція) – perfect inelastic demand (supply)
еластичний попит – elastic demand
еластичний пропозиція – elastic supply
еластичність – elasticity
еластичність попиту за доходом – income elasticity of demand
еластичність попиту за ціною – price
elasticity of demand
еластичність пропозиції за ціною – price elasticity of supply

коефіцієнт еластичності – elasticity
coefficient
нееластична пропозиція – inelastic supply
нееластичний попит – inelastic demand
одинична еластичність – unitary elasticity
перехресна еластичність попиту – cross elasticity of demand

Питання для самостійного вивчення.

Парадокс Гіффена. Ефект Веблена.
Перехресна еластичність.

Тести та вправи.

1. Крива попиту на товар задана рівнянням Qd = 400 – 2P, а крива пропозиції Qs = 4P - 80. Визначте рівноважну ціну та кількість.
а). P=80, Q=220 б). P=160, Q=560 в). P=80, Q=240 г). P=30, Q=21

2. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію є нееластичним за ціною, то за доброго врожаю доходи всіх фермерів:
А) впадуть;
Б) зростуть;
В) залишаться незмінними;
Г) не може бути однозначної відповіді, бо недостатньо інформації.

3. Дощове літо призвело до зменшення врожаю зернових. Беручи до уваги, що картопля є замінником макаронних виробів, слід очікувати, що ціна борошна...
а) зросте, попит на макаронні вироби зросте, попит на картоплю зросте;
б) зросте, попит на макаронні вироби зросте, попит на картоплю знизиться;
в) зросте, пропозиція макаронних виробів знизиться, попит на картоплю знизиться;
г) зросте, пропозиція макаронних виробів знизиться, попит на картоплю збільшиться.

4. Функція попиту населення на товар: Qd = 10 – P, функція пропозиції Qs = - 5 + 2P. Якщо уряд установить ціну на цей товар на рiвнi 3 грн. , то максимально можливий обсяг продажу товару та обсяг незадоволеного попиту складе:
а) 1 i 7; б) 1 i 6; в) 7 i 6; г) 5 i 2.

5. Функція попиту на товар Х має вигляд Qd = 80 – Р, а функція пропозиції
Qs = 20 + 2Р. За ціною 30 грн. на ринку товару Х має місце:
а) дефіцит 30 одиниць ціна зросте на 10 грн.;
б) дефіцит 30 одиниць ціна зросте на 20 грн ;
в) надлишок 30 одиниць, ціна знизиться на 10 грн.;
г) надлишок 30 одиниць ціна знизиться на 20 грн.

6. Якщо одночасно зростають попит і пропозиція на ринку певного товару, то:
А) одночасно зростають рівноважна ціна та рівноважна кількість;
Б) рівноважна ціна та рівноважна кількість не змінюються;
В) рівноважна ціна зростає, але вплив на рівноважну кількість не визначений;
Г) рівноважна кількість збільшується, але вплив на рівноважну ціну не визначений.

7. Як зміниться виторг при зростанні ціни, якщо еластичність попиту за ціною більше 1?
А) зменшиться;
Б) не зміниться;
В) збільшиться;
Г) виторг не пов’язаний з еластичністю.

8. Якщо функція попиту на бензин Qd = 400 - 10Р, а функція пропозиції
Qs = 80Р - 50, то встановлення урядом ціни на бензин на рівні 4 грн. призведе до...
а) дефіциту 90т. бензину; б) дефіциту 360т. бензину;
в) надлишку 90 т. бензину; г) надлишку 360 т. бензину.

9. Якщо при зміні ціни виторг не зміниться, то коефіцієнт цінової еластичності:
а) більше 1; б) менше 1; в) дорівнює 0; г) дорівнює 1;

10. Ціни на вказані товар знизились на однакову кількість відсотків. На який товар зросте величина попиту більше, ніж на інші.
а) на сірники; б) на хліб; в) на електролампочки; г) на послуги косметолога.

11. Якщо будь-яка кількість товару продається з однаковою ціною, то попит на цей товар є :
А) нееластичним; Б) еластичним;
В) одиничної еластичності; Г) абсолютно еластичним.

12. Еластичність пропозиції найперше залежить від:
а) числа товарів-замінників даного товару;
б) періоду часу, впродовж якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни;
в) того, чи є даний товар товаром першої необхідності чи предметом розкоші;
г) того, чи є цей товар предметом довготривалого використання чи поточного споживання;

13. Що з наведеного викличе зростання попиту на вершкове масло? а) зростання цін на маргарин; б) зменшення покупців вершкового масла; в) зниження цін на вершкове масло; г) зростання цін на одяг.

14. Як зміниться рівноважна ціна та кiлькiсть , якщо уряд встановив ціну на вироби з натурального хутра вищу від рівноважної
а) одночасно падають рівноважна ціна та рівноважна кiлькiсть;
б) рівноважна ціна та рівноважна кiлькiсть не змінюються;
в) рівноважна ціна зростає, але вплив на рівноважну кiлькiсть не визначений;
г) рівноважна кiлькiсть зменшується, але вплив на рівноважну ціну не визначений.
15. Що може стати причиною зміни величини попиту на бензин:
а) збільшення кількості автомобілів у місті; б) зміна пори року;
в) зменшення доходів покупців; г) зміна ціни на бензин.


1. Вправа. ПРИЧИНИ ЗМІНИ ПОПИТУ.

Прочитайте наступні газетні заголовки.
Чи призведуть вказані події до зміни ринкового попиту на м’ясо?
(Збільшиться, зменшиться, не зміниться)

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ПАДАЮТЬ. Попит___________
МОЗ ПОПЕРЕДЖАЄ, ЩО ВЖИВАННЯ М”ЯСА ШКОДИТЬ ЗДОРОВ”Ю. Попит ___________
ЗА ДАННИМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ СКОРОТИЛОСЬ. Попит ___________
ГАМБУРГЕРИ ЩОДНЯ НОВА МОЛОДІЖНА МОДА. Попит ___________
ЗРОСЛИ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОШАШЛИЧНИЦІ. Попит ___________
ПАДАЮТЬ ЦІНИ НА РИБУ. Попит ___________
ЦІНА М”ЯСА ЗРОСЛА. Попит __________

Напишіть номер заголовку поряд з відповідною причиною зміни попиту.

Зміна смаків споживачів______ Зміна доходів споживачів______
Зміна числа споживачів на ринку _______ Зміна ціни товару-замінника_______
Зміна ціни товару-комплементу _______

2. Вправа. ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ РІВЕНЬ ЦІН.

РИНОК ПШЕНИЦІ.


Ціна (грн.)Нижній рівень цін 500 D S400


Верхній рівень цін 300
0 100 120 140 160 Кількість (т)

Яка ціна ринкової рівноваги? _______

Яка величина ринкового попиту і пропозиції при ціні ринкової рівноваги?
Величина попиту _______ Величина пропозиції ______

3. Яка буде величина попиту і пропозиції, якщо в державі буде прийнято закон, що встановлює мінімальну ціну на пшеницю 500 грн. за тону?
Величина попиту _______ Величина пропозиції ______

4. Яка буде величина попиту і пропозиції, якщо в державі буде прийнято закон, що встановлює мінімальну ціну на пшеницю 300 грн. за тону?
Величина попиту _______ Величина пропозиції ______

5. Уряд встановив мінімальну ціну 500 грн. за тону. Фермери виробили і продали ____ т. пшениці. ____ тон було продано споживачам. Решту ____ т. придбав уряд до Державного резерву.

Поясніть:
Надлишок чи дефіцит утворився на рику пшениці?
Без державного контролю ціна пшениці на ринку дорівнювала б ______ грн. за тону.
Хто виграє, а хто зазнає втрат у випадку відміни контролю за цінами?

3. Вправа. ЕЛАСТИЧНИЙ ЧИ НІ?

Інструкція: Визначить еластичний чи нееластичний попит на наведені нижче продукти. Поясніть свою відповідь.

Сіль ______________________________________
Нові автомобілі _____________________________
Відбивні з свинини __________________________
Відпустка на Карибах _________________________
Ліки за рецептом __________________________________________
Бензин, що купується наступного дня після підвищення ціни_______
Бензин, який купується через рік після підвищення ціни ___________

4. Вправа. Еластичність в реальному світі.

Інструкція: В кожному з наведених абзаців міститься міркування про еластичність попиту.
Стосовно кожного міркування вкажіть:

А) правильне чи не правильне таке міркування, спираючись на знання про еластичність попиту.
Б) поясніть свою відповідь.

Депутат п. А. Я. Здоровенький запропонував значно підвищити податки на спиртні напої та цигарки. Він сказав:” Я пропоную такі податки не для збільшення доходів бюджету, а щоб відбити потяг населення до спиртного і покінчити з такою згубною звичкою як паління. Якщо ціни на цигарки і випивку зростуть, то більшість людей кинуть вживати цю отруту. Врешті решт ніхто не повинних палити і випивати!”

Депутат - комуніст С. А . Мороз запропонував „заморозити ” ціну на бензин. „Бензин нічим замінити, - сказав він, - але людям треба користуватись транспортом, щоб дістатись потрібного місця. Ті, які кажуть, що подорожчання бензину призведе до економії бензину нічого не розуміють в реальному житті!”

Власник автомийки І.Мокрий виступив проти підвищення плати за воду з метою її економії:” Воду нічим замінити, і, таким чином, попит на воду нееластичний. Тому збільшення ціни на воду не призведе до зменшення її використання!”

Мандрівник п. І. Мандрик багато подорожує і стверджує, що якщо авіакомпанії хочуть мати більше прибутків, то їм слід знизити ціни на авіаквитки як для бізнесменів, так і для студентів. „Зниження цін на квитки для всіх категорій пасажирів призведе до росту доходів авіакомпаній!”Література [2, с. 135-171; 3, с. 132-137; 4, с. 136-170; 5, с. 86-102; с. 393-424; 6, с. 120-141; 7, с. 209-229; 8, с. 99-108; 11, с. 184-198; 13, с. 376-392].

Тема 4. Підприємництво та економіка фірми.


1. Підприємництво. Поняття підприємства, види та організаційні форми підприємств.
2. Маржинальний (граничний) продукт. Закон спадання маржинального продукту.
3. Поняття та структура економічних витрат. Економічний зміст загальних та середніх витрат. Граничні витрати. Сукупний та граничний дохід.
3. Оптимізація обсягів виробництва фірми та точка беззбитковості.

Економічні терміни та поняття

Бізнес. Підприємництво. Організаційні форми підприємництва. Підприємство. Види підприємств в Україні. Господарське товариство. Види господарських товариств. Об’єднання підприємств. Холдингова компанія. Виробничі ресурси. Постійний та змінний ресурс. Граничний продукт. Граничний продукт праці. Граничний продукт капіталу. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати. Зовнішні (явні) витрати. Внутрішні (неявні) витрати. Дохід підприємства. Валовий прибуток. Чистий прибуток. Постійні витрати. Змінні витрати. Загальні (повні, сукупні) витрати. Середні витрати. Граничний продукт. Граничні витрати. Сукупний дохід. Граничній дохід. Точка беззбитковості.


Питання для самостійного вивчення.

Розвиток малого бізнесу в Україні.
Об’єднання підприємств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

Тести та вправи.

1. Підприємництво це
а) є будь-який вид діяльності в умовах ринкової економіки, спрямованої на одержання вигоди;
б) - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;
в) - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється громадянами з метою одержання прибутку;
г) - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що спрямована на задоволення суспільних потреб;

2. Головною умовою підприємництва є
а) різноманітність форм власності;
б) монополія державної власності;
в) наявність людей, які мають підприємницькі здібності;
г) сприяння державних органів влади.

3. Господарські об'єднання утворюються як
а)трести, комбінати, синдикати, картелі.
б)консорціуми, концерни, трести, комбінати.
в)асоціації, корпорації, синдикати, картелі.
г)асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.

4. Акціонер:
А) Бере участь в щоденному управлінні фірмою.
Б) Бере участь в управлінні фірмою тільки в тому випадку, якщо він привілейований акціонер.
В) Бере участь в управлінні фірмою шляхом голосування на загальних зборах акціонерів.
Г) В управлінні фірмою участі не бере.

5. Які організаційно - правові форми підприємств існують в Україні? а) приватне, державне, орендне, кооперативне, змішане підприємство;
б) приватне, колективне , комунальне, державне, змішане підприємство;
в) концерни, консорціуми, асоціації, корпорації, змішане підприємство;
г) командитне, громадське, орендне, приватне, колективне підприємство.

7. Знайдіть повний перелік виробничих ресурсів...
А. Земля, капітал, підприємницькі здібності, інформація.
Б. Природні ресурси, трудові ресурси, підприємницькі здібності, інформація.
В. Земля, капітал, праця, підприємницькі здібності.
Г. Природні ресурси, капітал, праця, інформація.

8. Швейний цех збільшив обсяг виробництва за день з 200 до 230 виробів. Як змінилась продуктивність праці цеху, якщо кiлькiсть зайнятих робітників збільшилась на 15%?
а) зменшилась на 15%; б) зменшилась на 17%; в) не змінилась; г) зросла на 15%.

9. Вправа. ФАБРИКА ПІЦИ.

Технологія виробництва піци:

Згорніть аркуш вчетверо.
Виріжте чверть кола, щоб вийшло повне коло.
Червоним фломастером намалюйте 10 шматочків ковбаси.
Чорним фломастером намалюйте 10
оливок.

Робоча зміна триває 3 хвилини. Кількість робітників кожної зміни збільшується на одного.

Кількість робітників
Використовуваний постійний капітал
Кількість піц
Маржинальний продукт

1
102
103
104
105
10
Маржинальний продукт – це додатковий продукт, вироблений за рахунок додавання кожної додаткової одиниці змінного ресурсу.


ЗМІННИЙРЕСУРС (капітал):____________________________________

ПОСТІЙНИЙ РЕСУРС (капітал):____________________________________

Як змінювалась кількість вироблених піц при збільшенні числа робітників?
Що відбувалось с маржинальним продуктом?
Як ви вважаєте, чому маржинальний продукт зменшується?


10. Прибуток фірми – це :
А) Актив мінус пасив. Б) Доходи мінус витрати.
В) Виторг фірми від продажу товарів. Г) Виручка мінус податки та амортизація.

11. Постійні витрати фірми – це:
а) витрати, які не залежать від обсягів виробництва;
б) мінімальні витрати, пов’язані з виготовленням певного об’єму продукції при сприятливих умовах виробництва;
в) всі обов’язкові витрати фірми, які необхідно відшкодовувати постійно;
г) валові витрати фірми в базових (постійних) цінах;

12. Витрати, величина яких залежить вiд обсягу виробництва це
а) змiннi; б) виробничі; в) граничнi; г) постiйнi

13. Якщо підприємець купує партію одягу за 10000 грн., а продає за 12000 грн., то рентабельність його бізнесу складає:
а) 2%; б) 0,2%; в) 12%; г) 20%.

14. Якщо прибуток фірми за певний період складає 50 тис. грн., а витрати виробництва за той же період склали 200 тис. грн. , то фірма є: а) збитковою, бо отримала збитки у розмiрi 150 тис. грн;
б) прибутковою, бо рентабельність склала 25%;
в) прибутковою, бо рентабельність склала 400%;
г) беззбитковою.

15. Поріг прибутковості чи беззбитковості виробництва графічно можна визначити як проекція на вісь абсцис (кількості) точки перетину:
а) середніх постійних і середніх змінних витрат;
б) загальних постійних і змінних витрат;
в) валових витрат і сукупного виторгу;
г) загальних постійних витрат і сукупного виторгу.

16. Фiрмi необхiдно збiльшувати виробництво продукції, якщо... а) MR>MC; б) MR=MC; в) MR17. Економічний прибуток це різниця між:
а) загальним виторгом та економічними витратами;
б) економічним виторгом та економічними витратами;
в) загальним виторгом та бухгалтерськими витратами;
г) економічними витратами та загальним виторгом.

18. Фірма досягає стану беззбитковості, якщо
а) TR = TC; б) MR=MC; в) TR > TC; г) MR >MC.

19. Підприємство працює в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат від обсягу виробництва наведена у таблиці. Який обсяг виробництва вибере підприємство, якщо ціна товару 5 грн.

Випуск продукції в одиницю часу ( шт. )
Загальні витрати (грн. )

0
4

1
8

2
10

3
14

4
20

5
28

а) 0 шт; б) 3 шт; в)4 шт; г) 5 шт.


20. Вправа. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА.

Чи існують такі витрати фірми, які не залежать від обсягів виробництва?
Чи існують витрати, які змінюються зі зміною обсягів виробництва?


Які з перелічених витрат можна вважати постійними, а які змінними в короткостроковому періоді? ЧОМУ?

оплата праці адміністративного персоналу
податок на землю
орендна плата за приміщення
зарплата виробничого персоналу
плата за кредит
енерговитрати для роботи обладнання
витрати на охорону підприємства


Як можна зобразити функції постійних та змінних витрат?


Сума постійних ( FC) та змінних (VC) витрат складає – _________________витрати (ТС)
Загальні витрати, що припадають на 1 од. Продукції називаються _____________(АС) витратами.
АС = ____ / ____ .
Приріст загальних витрат внаслідок приросту випуску продукції на 1 од. називається _____________ витратами
(МС). МС = ______ /______ .


21. Вправа. Скільки робітників найняти ?


Скільки робітників треба найняти для виробництва піци, яка буде продаватися за ціною
2 грн/шт.


Чисельність робітників
Обсяг випуску за день
Маржинальний випуск
Ціна
Загальна виручка
Маржинальні виручка

0
0
-
2
0
-

1
20
20
2
40
40

2
50

23
70

24
85

25
95

26
100

2
Чому разом зі збільшенням нових робітників додаткова кількість вироблених піц знижується?
Якщо заробітна плата складає 25 грн. /день , скільки робітників варто найняти на роботу? Чому?
Якщо попит на піци зросте і ціна виросте до 3 грн. /піцу , то як це позначиться на кількості найнятих робітників?
Для того, щоб отримати максимальний прибуток, фірма повинна наймати додаткових робітників до тих пір, поки _____________ .

Література [1, с. 59-84; с. 256-275; 2, с. 245-251; 3, с. 137-155; с. 162-169; 4, с. 39-77; с. 170-187; с. 204-224; 5, 5, с. 52-57; с. 443-465; 6, с. 53-69; с. 141-167; 7, с. 73-87; с. 253-274; с. 277-297; 8, с. 42-47; с. 110-120; с. 142-152; 10,с. 69-82; с. 162-185;, с. 185-197; 11, с. 245-270; с. 295-317; 12, с. 76-92; с. 204-227; с. 132-145; 13, с. 77-117; 232-260;с. 445-466;с.  16, с. 1 -11; 18; 41, с. 7-12, 121-152, 211-223.]
Тема 5. ВВП та ВНП.

1. Поняття ВНП та ВВП. Методологія обчислення обсягів національного виробництва.
2. Методи розрахунку ВВП.
3. Номінальний та реальний ВВП. Цінові індекси.

Економічні терміни та поняття

Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Кінцевий товар. Проміжний товар. Ринкова ціна. Додана вартість. Особисті споживчі видатки. Валові приватні внутрішні інвестиції. Валові інвестиції. Чисті приватні інвестиції. Державні закупівлі товарів і послуг. Чистий експорт. Непрямі податки на бізнес. Амортизація. Відсоток. Рентна плата. Прибуток корпорації. Дивіденди. Факторні доходи. Система національних рахунків. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід. Особистий дохід. Використовуваний дохід. Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Споживчий кошик. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП.

Питання для самостійного вивчення.

1. Взаємозв’язок показників системи національних рахунків.
2. Тіньова Основи економіки та економічний добробут.

Тести та вправи.

1. Валовий внутрішній продукт, це:
а) сума всіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих на території країни вітчизняними виробниками.
б) сума всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених і реалізованих на території країни вітчизняними виробниками.
в) сума всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни як вітчизняними так і іноземними виробниками.
г) сума всіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих на території країни як вітчизняними так і іноземними виробниками.

2. За формулою W + Pr + I + R розраховують:
а) ВВП б) ЧВП в) ВНП г) НД

3. Якщо чеські автомобілі «Шкода» виробляються на заводі, розташованому в Україні, то це збільшує:
а) ВВП України та ВВП Чехії б) ВНП України та ВНП Чехії
в) ВНП України та ВВП Чехії г) ВВП України та ВНП Чехії

4. Номінальний ВНП визначається за цінами:
а) попереднього року б) наступного року в) поточного року г) базового року

5. Якщо індекс –дефлятор зріс в той час, як реальний ВВП скоротився, то номінальний ВВП:
а) залишиться незмінним б) скоротиться
в) зросте г)не можна дати однозначної відповіді

6. Якщо дефлятор- ВВП в поточному році = 98%, тоді:
а) реальний ВВП більший за номінальний б) номінальний ВВП більший за реальний
в) номінальний ВВП дорівнює реальному ВВП г) не можна дати однозначної відповіді

7. У системі національних рахунків не зараховують до інвестицій:
а). придбання новозбудованого житла домогосподарством; б). інвестиції у людський капітал
в). інвестиції у створення запасів сировини чи готової продукції; г). інвестиції у фізичний капітал.

8. Якщо дефлятор-ВВП в поточному році = 109%, тоді:
а) реальний ВНП більший за номінальний в)номінальний ВНП дорівнює реальному ВНП
б)номінальний ВНП більший за реальний г)не можна дати однозначної відповіді

9. Розрахуйте ВВП якщо:
витрати на особисте споживання =100, державні витрати =50,
чисті інвестиції =33, амортизація = 27, експорт=10, імпорт=5.
а) 225 б) 215 в) 210 г) 188

10. Невелика острівна країна Айландія не має Міністерства статистики і не може обчислити свій ВВП через невпорядкованість статистичних даних. Поможіть обчислити ВВП країни за наступними даними:

Статистичні данні
Сума (у.о.)

1. Будівництво готелю «Айландія» вітчизняною компанією
1.000.000,00

2. Придбання айландських народних виробів українськими туристами
2.000,00

3. Придбання американських автомобілів «Форд» мешканцями Айландії
300.000,0

4. Витрати українських туристів на відпочинок в Айландії
50000,0

5. Придбання акцій місцевої газети компанією «Айландія»
150.000,0

6. Придбання мерією старовинного будинку для місцевого музею
200.000,0

7. Витрати громадян на придбання вітчизняних споживчих товарів
2.000.000,0

8. Виплачено пенсій та матеріальної допомоги урядом Айландії
200.000,0

9. Витрати уряду Айландії на заробітну плату держслужбовцям
243.000,0

10. Збільшення запасів нереалізованих айландських народних виробів
5.000,0


а)4,15 млн. у.о. б) 3,8 млн. у.о. в) 3 млн. у.о г) 2,95 млн. у.о

Тема 6. Економічні цикли, безробіття та інфляція.

Економічна природа та фази економічного циклу. Екстернальні та інтернальні теорії ділового циклу. «Розрив ВВП».
Безробіття та його види. Обчислення рівня безробіття. ”Повна зайнятість” та “природній” рівень безробіття. Поняття потенційного та фактичного ВВП. Закон А.Оукена.
Економічна природа інфляції та ії види. Вимірювання інфляції. Інфляція і відсоткові ставки. Ефект Фішера.

Економічні терміни та поняття

Економічний цикл. Пік. Спад. Дно. Пожвавлення. Антиціклічні галузі. Безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Економічно активне населення. Економічно пасивне населення. Рівень безробіття. Природній рівень безробіття. Закон Оукена. Крива Філіпса. Інфляція. Рівень інфляції. Темп інфляції. Дефляція. Дезінфляція. Помірна інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції.

Питання для самостійного вивчення.

1. Проблеми ринку та промислових криз в економічний
спадщині М. І. Туган-Барановського.
2. Проблеми зайнятості та безробіття в України.
3. Зарубіжний досвід боротьби з інфляцією.
4. Як вирішуються проблеми зайнятості та безробіття за кордоном.

Тести та вправи.

1. За умов повної зайнятості безробіття:
а) повністю відсутнє в) дорівнює фрикційному безробіттю
б) дорівнює структурному г) дорівнює природньому рівню безробіття

2. Рівень фрикційного безробіття може бути збільшений за рахунок...
а). економічного спаду;
б). поширення інформації службою зайнятості про вакантні робочі місця;
в). зменшення виплат з безробіття;
г). росту доходів населення.

3. Якщо, випускник загальноосвітньої школи шукає роботу, але не може влаштуватись через те, що не має відповідної професії, то таке безробіття вважається: А) Фрикційним Б) Структурним В) Циклічним Г) Освітнє

4. Інфляція попиту виникає внаслідок росту:
А) Державних видатків Б) Ціни матеріалів
В) Зростання податків Г) Зростання імпорту

5. Якщо чисельність робочої сили країни складає 20 млн. осіб., а рівень безробіття складає 8%, то чисельність безробітних в країні складає :
а) 250 тис. осіб б) 600 тис. осіб в) 1,6 млн. осіб г) 1,8 млн. осіб

6. Основними індикаторами фази економічного циклу є:
а) рівень безробіття, рівень цін, обсяг виробництва;
б) рівень зайнятості, рівень цін, обсяг виробництва;
в) рівень безробіття, рівень зайнятості, обсяг виробництва;
г) рівень безробіття, рівень зайнятості, рівень цін;

7. За причинами виникнення інфляцію поділяють на інфляцію: а. попиту і витрат . б. галопуючу і гіперінфляцію.
в. внутрішню й імпортовану. г. відкриту і приховану.

8. Якщо людина працює неповний робочий день, то така людина вважається :
а). Фрикційним безробітним б). Зайнятою
в). Структурним безробітним. г). Частковим безробітним.

9. Інфляція витрат виникає внаслідок росту:
А) Подорожчання електроенергії Б) Зростання державних витрат
В) Зростання споживчих витрат Г) Все вірно

10. Номінальна ставка відсотку :
а) завжди більша ніж реальна б) зростає одночасно з реальною
в) зростає при зростанні рівня цін г) все вірно

11. Якщо структурне безробіття =3%, циклічне =5%, фрикційне безробіття =2%, то у відповідності до закону А. Оукена відставання ВВП складає (%).
а) 3,5 % б) 5% в) 9% г)12,5%

12. Уповільнення росту загального рівня цін називають:
а). дефляцією б). девальвацією в). інфляцією г). дезіфляцією

13. Якщо офіцер збройних сил, звільнений у запас у зв’язку з скороченням армії, то таке безробіття називається:
А) Фрикційне Б) Структурне В) Циклічне Г) Військове

14. Якщо рівень інфляції зросте з 8% до 10%, тоді згідно з ефектом Фішера:
а)номінальна і реальна відсоткові ставки зростуть на 2%
б) номінальна і реальна відсоткові ставки не зміняться
в)номінальна відсоткова ставка зросте на 2%, а реальна відсоткова ставка залишиться незмінною
г) реальна відсоткова ставка зросте на 2%, а номінальна відсоткова ставка залишиться незмінною

15. Якщо номінальний ВВП країни дорівнював 500 млн. грн., одна грошова одиниця обертається 4 рази на рік, а грошова маса на початку року становила 120 млн. грн., то Центральний банк повинний випустити додатково в обіг:
а) 5 млн. грн. б) 15 млн. грн. в) 20 млн грн. г) 25 млн. грн.


Тема 7. Податки та збори. Фіскальна політика, державний бюджет та
державний борг.

1. Податки та збори та їх види. Функції, елементи та ставки податків.
2 . Бюджетно-податкова (фіскальна) політика та її ефективність.
3 . Державний бюджет. Структура доходів та видатків державного бюджету.
Дефіцит державного бюджету та державний борг.

Економічні терміни та поняття

Податок. Збір. Суб’єкт податку. Об’єкт податку. Носій податку. Ставка податку. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори. Прямі податки. Непрямі податки. Ефект Лафера. Бюджет. Доходи бюджету. Бюджетний дефіцит. Монетизація дефіциту. Державний борг.

Питання для самостійного вивчення.

Податкова система та правове регулювання податків в Україні.

Тести та вправи.

1. Прямими податками є...
А. Податки на всі види доходів. Б. Податки на продаж товарів.
В. Податки на перепродаж товарів. Г.Податки, які безпосередньо
надходять до бюджету.
2. Акцизний податок це:
а) податок з акційних товарів;
б) податок на всі товари підвищеного попиту ;
в) податок на товари, якi переміщаються через митний кордон країни;
г) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції)

3. Виконання яких двох функцій припускає податкова політика держави? А. фіскальна і стимулююча. Б. обмежувальна і пільгова. В. соціальна і бюджетна. Г. регулювальна і перерозподільча.

4. Фіскальна функція податкiв полягає у:
а) регулюванні економічної активності;
б)забезпечені соціальної справедливості;
в) мобiлiзацiї коштiв, якi надходять у розпорядження держави.
г) все вірно.

5. Державний борг – це:
а). заборгованість бюджету перед фізичними та юридичними особами
б). борг уряду перед урядами інших країн;
в). накопичена заборгованість за випущеними цінних паперів уряду;
г). дефіцит державного бюджету.

6. Урядова політика у галузі державних видатків та оподаткування називається:
а) монетарною політикою; в) фіскальною політикою;
б) політикою у сфері розподілу доходів; г) соціальною політикою.

7. Згідно теорії Лафера, надходження до бюджету збільшуються, якщо ставка податку не перевищує 30%. В іншому разі...
А. Юридичні і фізичні особи почнуть працювати в "тіні".
Б. Частина підприємців припинить виробництво.
В. Активізує свою інвестиційну діяльність іноземний капітал.
Г. Вірно А і Б.


8. Податок буде регресивним, якщо величина податкової ставки...
а) зростає зi зростанням доходу; б) зменшується зi зростанням доходу;
в) не змiнюється при змiнi доходу; г) вiрної вiдповiдi немає.

9. Дефiцит бюджету це -
а) сума перевищення видаткiв держави над доходами в кожний даний рiк;
б) сума перевищення доходiв держави над видатками в кожний даний рiк;
в) брак коштiв бюджету;
г) процентне вiдношення видаткiв бюджету до ВВП.

10. Стимулювальна фiскальна полiтика вимагає...
а) збiльшення державних видаткiв, збiльшення податкiв;
б) зниження державних видаткiв, зниження податкiв;
в) збiльшення пропозицiй грошей i пiдвищення вiдсоткових ставок;
г) збiльшення державних видаткiв, зниження податкiв.

Вправа. Бюджет міста.

Ви депутати міської Ради. Поділіть групу на 2 депутатські фракції, яким належить скласти план видатків бюджету міста. Доведіть, що ваш план кращий за план іншої групи депутатів.

Видатки
Доходи


Податки 20 млн. грн


Неподаткові надходження 5 млн. грн.


Позика Світового Банку для реконструкції системи
водопостачання (3% річних) 5 млн. грн.


СУМА:
СУМА: 30 млн. грн.


2. Вправа. Інструменти фіскальної політики

ТИПИ фіскальної політики:
Стимулювальна фіскальна політика:
ставки оподаткування ___; державні витрати ___
Стримувальна фіскальна політика:
ставки оподаткування ___; державні витрати ___

Визначить до якого типу фіскальної політики (стимулювальна, стримувальна) належить кожний з перелічених державних заходів:

Держава знижує податки з бізнесу та доходів громадян і збільшує свої видатки .
Держава збільшує податок з доходів, відрахування на соціальне забезпечення і податок на прибуток підприємств, а державні видатки залишаються незмінними.
Державні витрати ростуть в той час як податки залишаються на незмінному рівні.
Держава скорочує зарплату робітників бюджетних установ і підвищує податки з споживачів та підприємств. Решта державних витрат залишаються незмінними.


3. Ситуаційна вправа.
Вас призначили Радниками Кабінету Міністрів. Дайте поради, що робити міністру фінансів в наведених ситуаціях і як це відіб’ється на стані державного бюджету.

Варіанти відповідей: збільшити; зменшити. Бюджет: дефіцит або профіцит.Податки
Державні видатки
Бюджет

Рівень безробіття в країні росте

Зростає інфляція

За даними опитувань, споживачі втрачають впевненість в економіці, скорочується споживання, ростуть запаси нереалізованої продукції

Спостерігається занадто швидкий ріст економіки, що, за прогнозами економістів, може призвести до інфляції

Інфляція росте в той час як рівень безробіття лишається високим.Література [1, с. 307-314; 3, с. 183-198; 4, с. 420-435; 5, с. 476-493; 6, с. 398-405; 7, с. 425-440; 8, с. 313-323; 9, с. 359-380; 10, с. 216-228; 11, с. 416-449, 19, 22].Тема 8. Фінансовий ринок та його інфраструктура.

Фінанси, фінансовий ринок та його структура.
Цінні папери, їх класифікація та види. Фондовий ринок, його учасники та структура.
Інфраструктура фінансового ринку.

Економічні терміни та поняття

Фінанси. Фінансовий ринок. Інвестиції. Фінансові інвестиції. Інвестори в цінні папери. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції. Цінні папери. Акція. Облігація. Казначейські зобов’язання України. Інвестиційні сертифікати. Ощадні сертифікати. Вексель. Фондовий ринок. Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Номінальна та курсова вартість. Дивіденди. Банки. Банківська діяльність. Банківські операції. Національний банк. Фондові біржі.

Питання для самостійного вивчення.

1. Фондова біржа та механізм її функціонування.

Тести та вправи.

1. Під поняттям «фінансовий ринок» розуміють...
А. Грошовий ринок та ринок цінних паперів. В. Ринок фінансових послуг
Б. Фондовий ринок. Г. Ринок грошей та ринок валюти.

2. Фондовий ринок - це...
А. Позабіржовий ринок. Б. Ринок з купівлі-продажу цінних паперів.
В. Система фондових бірж. Г. Ринок інвестицій.

3. На ринку цінних паперів відбувається обіг...
А. Акцій та облігацій. Б. Грошей та капіталів.
В. Засобів виробництва та предметів споживання. Г. Іноземної валюти.

4. Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 1 тис. грн., якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 25%, а ставка банківського відсотка - 20%.
А. 650 грн Б. 1500 грн. В. 1000 грн. Г. 1250 грн. .
5. Інвестиційний фонд "Інфокор" прийняв від населення 500 тис. грн під власні інвестиційні сертифікати і пообіцяв виплатити на них 13% доходу в кінці року. Гроші інвестиційний фонд вклав у 4 акціонерні товариства, які виплатили фонду наприкінці року 60 тис. грн. дивідендів. Чи зможе ІФ "Інфокор" виконати свої зобов'язання перед вкладниками?
А. Зможе, бо отримає 60 тис. грн. дивідендів.
Б. Не зможе, бо має сплатити клієнтам 65 тис. грн., а отримає лише 60 тис. грн.
В. Не зможе, бо акціонерні товариства не приносять 12% прибутку за рік.
Г. Зможе, бо 60 тис. грн. вистачить, щоб виплатити дивіденди.

6. Страхова компанія протягом року уклала 1400 страхових угод на суму 60000 гри., надала 25000 грн. на півроку під 20% річних і сплатила 11600 за страховими полісами (угодами). В результаті здійснених операцій страхова компанія отримала...
А. 59400 грн. прибутку. Б. 76600 грн. валового доходу.
В. 50900 грн. валового доходу. Г. 50900 грн. прибутку.

7. Комерцiйний банк " Форум "прийняв вiд клiєнтiв на депозитнi рахунки 600 тис. грн. пiд 12% рiчних i надав кредитiв на суму 500 тис. грн. під 20% рiчних. Прибуток банку становить...
а) 80 тис. грн; б) 100 тис. грн; в) 14 тис. грн; г) 28 тис. грн..

8. Якою буде ставка позичкового процента, якщо, взявши в кредит 2000 грн., ви маєте повернути через мiсяць 2500 грн.?
а) 80%; б) 20%; в) 25%; г) 11,1%.


Вправа. Школа молодого інвестора.

Газета ділових людей БІЗНЕС

6 Березня 2012р.
Ринок акцій. Фінансовий звіт за 2011р.

Компанія
Номінал
Акції
(Грн.)
Курс акції
(Грн.)
Чистий прибуток
(Грн.)
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
ЧП/АК(%)
Дивіденди
(%)

Ресторани “Швидко”
10
25
5 млн.
25
0

Дніпровський трубний завод
5
10
50 млн.
15
20

Комерційний банк “КРЕДИТ”
10
15
5млн.
10
15

АТ “Морепродукти”
5
5
1млн.
15
10

АТ “ АВІА”
20
20
-
-
-


Українські “Бістро”
Надзвичайно швидко росте мережа нових ресторанів швидкої їжі “Швидко” в Україні. Прекрасне поєднання української національної кухні і технології швидкого обслуговування дозволяють обслуговувати велику кількість відвідувачів. Про те, що ідея “Швидко” сподобалась населенню свідчить той факт, що в ресторанах цієї мережі виникають черги відвідувачів. “Швидко” стають серйозним конкурентом
знаменитих Мак-Дональдсів і планує в наступному році збільшити обсяги послуг вдвічі і стати лідером галузі швидкого громадського харчування.
Акції компанії швидко зростають в ціні. Враховуючі великі плани з розширення мережі ресторанів, компанія не виплачує дивідендів, а вкладає всі гроші в розвиток бізнесу.

Трубні заводи - експортний потенціал країни.
За повідомленням Мінстату України, трубопрокатна галузь вийшла в лідери вітчизняного експорту. 37% валового експорту України – це продукція трубопрокатних заводів. Зростання попиту на Російському ринку та ринку США на труби великого діаметра роблять надзвичайно привабливим вкладання коштів інвесторів в цю галузь. Дніпровський трубний завод –є лідером галузі України. Як запевняє Голова Правління Трубніков В.А., конкурентоспроможність продукції заводу має великий запас міцності внаслідок низьких цін і високої якості. Укладені попередні контракти
на поставку труб великого діаметру на наступний рік з Російським “Газпромом”, а
також з американськими компаніями.

КБ “КРЕДИТ” – 20 років на ринку банківських послуг.
Ювілейна дата одного з провідних комерційних банків України співпала з присвоєнням йому 1 місця в рейтингу “Євромані” кращий банк України. Банк стрімко нарощує обсяг акціонерного капіталу, а за рівнем чистого прибутку посідає перше місце серед нових комерційних банків країни. За останній рік подвоїлися і вклади населення та підприємств на рахунках банку. Банк також є лідером за кількістю філій в містах України і лідером в запровадженні пластикових карток, чисельних яких перевалила за 10,5 млн. Нещодавно банк включено до числа партнерів МВФ з розміщення траншів позик на підтримку малого бізнесу в Україні. Це є підтвердженням високої довіри до банківської установи з боку міжнародних фінансових організацій.

СКАРБИ МОРЯ – ДО СТОЛУ
Засноване в минулому році АТ ”Морепродукти” –невелике підприємство з вирощування продуктів харчування на дні моря. Фірма є власником надзвичайно дешевої унікальної технології культивації продуктів моря для громадського харчування. Фірма орендує 10 га підводних полів і планує в наступні 3 роки збільшити їх до 40 га. За споживчими якості морепродукти не мають аналогів. Так в морській капусті міститься кальцію в 20 разів більше, а вміст йоду - в 1000 раз більший ніж в звичайній капусті . “Це надзвичайно перспектива справа, -впевнений директор АТ “Морепродуктів” А.Качан, - у всьому світі споживання продуктів моря росте, це не зайнятий поки що ринок України з великими перспективами.”

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЛІТАК.
Літакобудування – пріоритетна галузь промисловості України. Новий вітчизняний транспортний літак АН-72 - нове слово в розвитку сучасних технологій літако- будування. Техніка подібного рівня може бути створена в Європі лише через 5-10 років, запевняють конструктори літака. Сьогодні тривають переговори з представниками Північно-Атлантичного Альянсу (НАТО) про спільне виробництво такого літака і переведення військ країн-членів НАТО на використання літака АН-72 як базового транспортного літака.
Формуємо свій інвестиційний портфель. *
Компанія
Курсова вартість (грн)
Кількість акцій (шт)
СУМА (грн)

Ресторани “Швидко”
Дніпровський трубний завод
Комерційний банк “КРЕДИТ”
АТ “Морепродукти”
АТ “ АВІА”10.000 грн.


*) Мета – найвища дохідність портфеля (дивіденди + зростання курсу акцій) Інвестиційний капітал – 10000 грн.Література [2, с. 279-335; 3, с. 52-72; с. 314-319; 4, с. 86-96; с. 281-284; 5, с. 306-327; 6, с. 370-390; 7, с. 153-165; с. 442-439; 8, с. 233-240; 10, с. 98-110; 11, с. 442-463; 12, с. 111-128; с. 181-185; 13, с. 149-166; с. 291-313;17; 19;20;21]


Тема 9. Сучасне світове господарство, міжнародна
торгівля та торгівельна політика.


1. Поняття світового господарства та сучасні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна економічна інтеграція та її види.
2. Теорія міжнародної торгівлі: «абсолютні» та «відносні» переваги.
3. Торгівельна політика. Тарифне та нетарифне регулювання міжнародної торгівлі.


Економічні терміни та поняття

Світове господарство. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Зовнішньоекономічна діяльність. Експорт капіталу. Валютні кошти. Іноземна валюта. Іноземні інвестиції. «Відносні переваги». «Абсолютні переваги». Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Експорт. Імпорт. Торгівельна політика. Фрітрейдерство. Протекціонізм. Митна вартість. Імпортні (експортні) квоти. Демпінг. Ліцензія імпортна (експортна). Торгівельний баланс.

Питання для самостійного вивчення.

1. Глобалізація світової економіки та глобальне економічне регулювання (Світовий банк,МВФ, СОТ).
2. Найбільші сучасні регіональні та міжконтинентальні економічні об’єднання (ЄС, НАФТА, АСЕАН, СНД, ОЕСР).
3. Міжнародні валютні відносини.

Тести та вправи.

1. Свiтове господарство - це :
а) сукупнiсть галузей та сфер виробництва, які пов’язані між собою внаслідок розподілу праці;
б) сукупність національних економік, пов'язаних мiж собою системою мiжнародних економiчних вiдносин;
в) економічна єдність світу, яка виникає як результат його глобалізації;
г) територіальний розподіл світу мiж окремими державами.

2. Основою свiтового господарства є...
а) мiжнародний подiл працi; б) мiжнародна кооперацiя виробництва;
в) транснацiональнi корпорацiї (ТНК); г) мiжнародне економічне регулювання.

3. Глобальне економiчне регулювання здiйснюють такi органiзацiї:
а) МВФ, СОТ, Свiтовий банк; б) ЄС, ОБСЄ, МБРР;
в) ЄС, СНД, ЄЕП; г)ТНК, МНК, СЕЗ.

4. Якщо двi або кiлька країн скасовують торгiвельнi обмеження, передусiм митнi збори, то вони входять до:
а)економічного союзу; б) зони вiльної торгiвлi;
в) митного союзу; г) спiльного ринку.
5. Якщо двi або кiлька країн в межах спiльної митної території встановлюють єдиний митний тариф щодо третiх країн, то це ознака:
а) преференційної зони; б) зони вiльної торгiвлi;
в) митного союзу; г) спiльного ринку.

6. Якщо двi або кiлька країн об'єднують нацiональнi господарства з вiльним перемiщенням товарiв, капiталiв та робочої сили, то вони входять до:
а) преференційної зони; б) зони вiльної торгiвлi;
в) митного союзу; г) спiльного ринку.

7. Якщо двi або кiлька країн об'єднують економiки в єдиний ринок з проведенням спiльної економiчної полiтики у всiх сферах господарства, то вони створюють:
а) зону вiльної торгiвлi; б) митний союз; в) спiльний ринок; г) економiчний союз.

8. Не вiдноситься до форм мiжнародних економiчних вiдносин:
а) мiжнародна торгiвля; б) мiжнародна трудова мiграцiя;
в) вивiз капiталу та мiжнародний кредит; г) глобалiзацiя світової економiки.

9. Абсолютна перевага країни у виробництвi певного продукту означає: а) здатнiсть країни виробити продукт iз нижчою альтернативною вартiстю, нiж потенцiйний торговельний партнер;
б) здатнiсть країни виробляти товари або послугу з нижчими затратами ресурсів (часу), нiж iншi торговельні партнери;
в) спецiалiзацiю окремих країн на виготовленнi тих чи інших видiв продукцiї з метою взаємного обмiну ними;
г) мiжнародний обмiн, що виключає торговельнi бар'єри.

10. Порiвняльна перевага країни у виробництвi певного продукту означає: а) здатнiсть країни виробити продукт iз нижчою альтернативною вартiстю, нiж торговельний партнер;
б) здатнiсть країни виробляти продукт з нижчими затратами ресурсів (часу), нiж торговельний партнер;
в) спецiалiзацiю окремих країн на виготовленнi тих чи інших видiв продукцiї метою взаємного обмiну ними;
г) мiжнародний обмiн, що виключає торговельнi бар'єри.

11. Країна А може виробляти 2 т. пшеницi або 5 т. вугiлля з одиниці ресурсiв. Країна Б може виробляти 1т. пшеницi або 4 т. вугiлля з одиниці pecypciв. Тоді:
а) країна А буде експортувати пшеницю та iмпортувати вугiлля;
б) країна Б буде експортувати пшеницю та iмпортувати вугiлля;
в) країна А не буде iмпортувати ні пшеницю ні вугілля;
г) країна Б буде iмпортувати як вугiлля так і пшеницю.

12. Якщо, країни Вiлабаджо i Вiларiба виробляють тiльки банани i кокоси, а в таблицi наведенi даннi про виробництво обох товарiв в кожнiй з країн, тодi:Обсяги виробництва (тони)Bілаpi6a
Вiлабаджо

Банани
20
80

Кокоси
40
240


а) Вiлабаджо має порiвняльнi переваги у виробництвi кокосiв;
б) Вiлабаджо має порiвняльнi переваги у виробництвi бананiв;
в) Вiларiба не має абсолютних переваг з жодного товару i не зможе нiчого експортувати;
г) Bілаpi6a виробляє мало продукції i буде iмпортувати як банани так i кокоси.

13. До нетарифних заходiв протекцiонiзму вiдносять:
а) iмпортне мито; б) iмпортна квота; в) експортна квота; г) демпiнг.

14. До тарифних заходів протекцiонiзму вiдносять:
а) імпортне мито; б) імпортна квота; в) експортна квота; г) демпінг.

15. Обмеження обсягу iмпорту чи експорту товарiв i певний перiод називають:
а) лiцензуванням; б) демпiнгом; в) квотою; г) експортним обмеженням.

16. Основною рисою протекцiонiзму є:
а) низькi тарифи на iмпорт товарiв; в) високi тарифи на експорт товарів;
б) високi тарифи на iмпорт товарiв; г) низькi тарифи на експорт товарів.

17. Дискримінаційне зниження цін на продукцію фiрми на одному з міжнародних ринків називають:
а) митом; б) квотою; в) демпінгом; г) девальвацією.

18. Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито:
а). приносить доходи до державного бюджету;
б). призводить до скорочення міжнародної торгівлі;
в). призводить до росту цін;
г). призводить до зростання чистого експорту.1. Вправа. Взаємодія ринків.

Припустимо, що у світі існує тільки 2 країни Росія і Україна.
Намалюйте стрілками зв’язки між подіями, які відбуваються на ринках країн.

Ринок 1. Ринок цукру, який виробляється в Україні.
Нова подія уряд України запровадив кількісні обмеження (квоти) на цукор, що імпортують українські компанії. В результаті українські споживачі цукру будуть змушені купувати більше цукру, виробленого в Україні.


Ринок 2. Ринок кондитерських виробів та безалкогольних напоїв в Україні.
Нова подія внаслідок економічної політики, спрямованої на захист вітчизняних виробників цукру, зросла ціна цукру. Виробники солодощів та безалкогольних напоїв перейшли на використання кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, що замінює цукор.


Ринок 3. Ринок цукру в Росії.
Нова подія внаслідок зменшення експорту цукру до України виробництво цукру в Росії почало знижуватись


Ринок 4. Ринок сільськогосподарської продукції Росії.
Нова подія падіння попиту на цукросировину призвело до скорочення виробництва буряків і росту виробництва пшениці і гречки в Росії.


Ринок 5. Ринок некваліфікованої робочої сили в Росії.
Нова подія зменшення виробництва цукру в Росії призвело до закриття російських цукрових заводів і росту безробіття серед працівників галузі .


Ринок 6. Ринок труб великого діаметру в Україні.
Нова подія внаслідок зниження імпорту цукру з Росії, валютні надходження Росії впали, що знизило курс російського рубля і знизило імпорт українських труб великого діаметру.


Ринок7. Ринок некваліфікованої робочої сили України.
Нова подія закриття цукрових заводів та бурякових плантацій в Росії спричинило до росту трудової міграції до України.


Ринок 8. Ринок сільськогосподарської продукції в Україні.
Нова подія скоротилось виробництво пшениці і гречки, оскільки підвищення цін на цукор підштовхнуло українських сільгоспвиробників до вирощування цукрового буряку і кукурудзи.


Ринок 9. Ринок сільськогосподарських земель в Україні.
Нова подія ріст цін на сільгосппродукцію і ріст доходності сільськогосподарського виробництва спричинились до росту ціни землі (земельної ренти) в Україні.
Література [1, с. 496-517; 2, с. 382-424; 3, с. 85-125; 4, с. 299-233; 5, с. 351-393; 6, с. 493-604; 7, с. 497-519; 9, с. 221-264; 10, с. 347-375; 11, с. 583-639; 12, с. 444-485; 13, с. 583-640; 23; 24.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Підручник. – К., Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.
Башнянин Г. І., Медведчук С. В., Шевчук Є. С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Г. І. Башнянина і Є. С. Шевчук. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 480 с.
Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія: Політекономія. МікроОснови економіки. МакроОснови економіки: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.
Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. – 481 с.
Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Вид. дім «Альтернатива», 2001. – 604 с.
Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.
Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна Основи економіки: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 325 с.
Бєляєв О.О., Бебело А.С., Диба М.І. Економічна політика: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ.-2004.- 287 с.
Мочерний С. В. Політекономія: Підручник. – 2-е вид., випр. – К.: Вікар, 2005. – 386 с.
Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.
Політична економія. Навчальний посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.
Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.
Економічна теорія: вступ, макроОснови економіки, мікроОснови економіки. Навчальний посібник За ред. З.Г. Ватаманюка та О.З.Ватаманюка. Львів: «ІнтелектЗахід», 2008. 540с.
Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України». // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. - N 41.- с.343.
Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 року (із змінами і доповненнями). - Електронний ресурс. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2001.- N 5-6.- с.30.
Закон України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями). -
Електронний ресурс.
Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] № 2755-VI від 02.12.2010. - Електронний ресурс. Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України , 1996, N 18, с. 78.
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України, 2006, N 31, с.268.
Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - N 50-51. - с.572.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - N 29. - с. 377.
Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2012.- № 44-45. - с.552.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


Основи економіки України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. академіка НАН України В. М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.
Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія». – Т.1, 2000; Т.2, 2001, Т.3, 2002.
Задоя А. О. МікроОснови економіки : Курс лекцій та вправи : навч. пос. – 2-ге вид. К.: товариство “Знання”, КОО, 2002. – 211 с.
Малиш Н. А. МакроОснови економіки: навч. посібник – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
Мельник Л., Сафронов С. Основи економічної теорії та підприємництва. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – 100 с.
Мікро і макроОснови економіки: Підручник / За заг.ред. С. Будаговської. – К.: Вид-во «Основа», 2003. – 517 с.
Орищак Я., Стебло М. Основи економіки. – Тернопіль. : Підручники і посібники, 2002, – 112 с.
Основи економічних знань: Навч. посібник / А.С.Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – 100 с.
Основи економічної теорії / За ред. Предборетного В. А. – К.: Кондор 2002. – 621 с.
Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.
Перехідна Основи економіки: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.
Савченко А. Г. МакроОснови економіки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.
Соломійко К. С. МакроОснови економіки: навч. посіб. – К.: УУЛ, 2002. – 320 с.
Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Юрімам Інтер, 2003. – 456 с.
Гальчинській А. С. Основи економічних знань: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 2002. – 543 с.
Манків, Грегорі Н. МакроОснови економіки / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 588 с.
Сім кроків до успішного бізнесу. Посібникдовідник з основ управління малим бізнесом./ Авт. кол. Васильченко Г.В., Васильченко С.М., Вербовська Л.С., Гречаник Б.В., Кулик Т.П. та ін. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. – 250с.
Підписано до друку 06.12.2013 р. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 2,0. Тираж 100. Зам. 11.


76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Тел. 59-60-50

13PAGE 15
13PAGE 141015

Порадьте міністру фінансів!

6

8

100

1222

5

4

3

Товар А

2 На фабриці, яка виробляє спортивні товари, є 320 метрів тканини, яка може використовуватися для виробництва парашутів та наметів. Знайдіть альтернативну вартість збільшення виробництва парашутів з 4 до 5 штук, якщо відомо, що на один парашут потрібно 40 метрів тканини, а для виробництва одного намету – 8 метрів.
А) 5 наметів; б) 15 парашутів; в) 20 наметів; г) 32 парашути.

4. Зсув кривої виробничих можливостей відбувається, коли
а) підприємство, що виробляло столи i стiльцi, вирішило виготовляти тільки столи;
б) підприємство почало виробляти таку кiлькiсть столів i стільців, за якої альтернативна вартість одного столу дорівнює двом стільцям;
в) продуктивність праці робітників, що виробляють стiльцi, збільшилась;
г) попит на стільці зріс.
3

12

0

Товар Б

6

У

100

1222

Q

С

3

Товар А

2 На фабриці, яка виробляє спортивні товари, є 320 метрів тканини, яка може використовуватися для виробництва парашутів та наметів. Знайдіть альтернативну вартість збільшення виробництва парашутів з 4 до 5 штук, якщо відомо, що на один парашут потрібно 40 метрів тканини, а для виробництва одного намету – 8 метрів.
А) 5 наметів; б) 15 парашутів; в) 20 наметів; г) 32 парашути.

4. Зсув кривої виробничих можливостей відбувається, коли
а) підприємство, що виробляло столи i стiльцi, вирішило виготовляти тільки столи;
б) підприємство почало виробляти таку кiлькiсть столів i стільців, за якої альтернативна вартість одного столу дорівнює двом стільцям;
в) продуктивність праці робітників, що виробляють стiльцi, збільшилась;
г) попит на стільці зріс.
3

12

0

Товар Б

Х

В*

А0

С

С3

Споживчі товари

А2 На фабриці, яка виробляє спортивні товари, є 320 метрів тканини, яка може використовуватися для виробництва парашутів та наметів. Знайдіть альтернативну вартість збільшення виробництва парашутів з 4 до 5 штук, якщо відомо, що на один парашут потрібно 40 метрів тканини, а для виробництва одного намету – 8 метрів.
А) 5 наметів; б) 15 парашутів; в) 20 наметів; г) 32 парашути.

4. Зсув кривої виробничих можливостей відбувається, коли
а) підприємство, що виробляло столи i стiльцi, вирішило виготовляти тільки столи;
б) підприємство почало виробляти таку кiлькiсть столів i стільців, за якої альтернативна вартість одного столу дорівнює двом стільцям;
в) продуктивність праці робітників, що виробляють стiльцi, збільшилась;
г) попит на стільці зріс.
3

В12

0

Капітальні товари
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 8724792
    Размер файла: 587 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий