Сквозные-казpdf


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1


ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛЫҚ ШАҚ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


МЕКТЕПКЕ

ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ҮЛГІЛІК
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ІСКЕ АСЫРУДА
ӨТПЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША

ӘДІСТЕМ
ЕЛІК

ҰСЫНЫМДАР


МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СКВОЗНЫХ ТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ТИПОВОЙ
УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Астана


2017

2


Қазақстан

Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің

«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы


базасында әзірленген
Пікір берушілер
:

Жиенбаева Ш.Н., п.ғ.д
.

Кулхожаева Э.Б
.,
меңгеруші

Смайыл

С.
С
.,
әдіскер

Мектепке

дейінгі

тәрбие
мен оқытудың

үлгілік

оқу
бағдарламасының

мазмұнын іске асыруда

өтпелі

тақырыптарды
қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар
.


Астана, 2017
.


бетӘдістемелік

ұсынымдарда
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың
үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын білім беру салаларын кіріктіру
арқылы іске асыруда өтпелі тақырыптарды қолдануға материал берілді.

Әдістемелік

ұсынымдар мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог
қауымға, ЖОО мен кол
ледждердің студенттеріне арналған.
«
Мектепке

дейінгі

тәрбие

мен

оқытудың

үлгілік

оқу бағдарламасының

мазмұнын

іске

асыруда

өтпелі

тақырыптарды қолдану бойынша әдістемелік
ұсынымдар
» ҚР Білім және ғылым министрлігі «Мектепке дейінгі балалық
шақ»
республикалық орталығының ғылыми
-
әдістемелік кеңесінде

қаралып,
ұсынылған (2017 ж. 1
0

қаңтар

№2 хаттама)
.

«Мектепке дейінгі
б
алалық шақ»


республикалық орталығы
, 2017

3


ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Қазақстан

Республикасында

білім

беруді және ғылымды
дамытудың 2016
-
2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында алдағы білім

беру әрекетіне табысты дайындықтың
негізі ретінде бала дамуының мектепке дейінгі кезеңінің мәні ерекше
айқындалған.

Осыған байланысты республикада мектепке дейінгі білім беру
жүйесін,

оның сапалы мазмұнын жаңғырту бойынша мақсатқа
бағытталған жұмыстар жүр
гізілуде.

Аталған мемлекеттік бағдарламаның негізгі міндеттерінің бірін
жүзеге

асыруға

сәйкес

Мектепке

дейінгі

тәрбие мен оқытудың
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2016 жылғы 13 мамырдағы
№292 ҚРҮҚ) (бұдан әрі


Стандарт) бекітілді, осы Стандарт
негізінде
балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, мектепке дейінгі ұйымдарда
педагогикалық процесті ұйымдастыруды қамтамасыз ететін Үлгілік оқу
жоспары (бұдан әрі


ҮОЖ), сондай
-
ақ
,
Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың үлгілік оқу

бағдарламасы (бұдан әрі


Үлгілік

бағдарлама)
әзірленді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын
енгізу мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін жетілдіруге
ықпал ететін жаңа тәсілдерді талап етеді.

Өтпелі

тақырыптар арқылы п
ерспективалық жоспарлау
мекте
пке
дейінгі ұйым

педагогт
арына
балалардың мектепке дейінгі ұйымда
болатын барлық уақытында білім беру әрекетін

жоспарлы

және
бірізділікпен жүйелі түрде
ұйымдастыруына

мүмкіндік береді.

Осы

әдістемелік

ұсынымдар

Стандарт

талаптарына

сәйкес
әзірленді.

Мақсаты:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу
бағдарламасы мазмұнын білім беру салаларын кіріктіру арқылы тиімді
іске асыру.

Міндеттері:

-
білім беру процесін жоспарлау
да

педагогт
арға

әдістемелік көмек
көрсету;

-
күні бойы білім беру процесін
кіріктіріп, ұйымдастыруда жаңа
тәсілдерді анықтау;

-
бірлескен әрекеттің барынша тиімді формаларын енгізу арқылы
балабақшаның өміріне және баланың әлеуметтенуіне
ата
-
аналарды
тарту.

Білім беру процесіне және режимдік сәттерге «өтпелі»
тақырыптарды жүйелі ен
гізу балалардың Үлгілік бағдарлама мазмұнын
тиімді игеруін қамтамасыз етеді.


4


БІЛІМ БЕРУ САЛАЛАРЫН КІРІКТІРУ АРҚЫЛЫ МЕКТЕПКЕ
ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
МАЗМҰНЫН ІСКЕ АСЫРУ

М
е
ктепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнымен
анықталған білім беру міндеттерін
табысты іске асыру
ға

ықпал ететін,
кіріктіре оқыту


идеялары бүгінгі күні өзекті болып табылады.М
е
ктепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлг
ілік оқу бағдарламасын
тиімді іске асыру мақсатында мектепке дейінгі ұйымның білім беру
процесіне «өтпелі тақырыптар»

арқылы перспективалық жоспарлауды
енгізу ұсынылады.

М
ектепке дейінгі ұйым
ның алдына қойылған міндет


түрлі білім
беру салалары біріктіріл
етін, күні бойы белгілі бір тақырыпта ересек
пен баланың өзара әрекеті тұтастай кіріктірілген процесті әзірлеу.

Мысалы, балабақша педагогт
ары
ересек

т
опта балалардың
табиғат, жануарлар және өсімдіктер туралы

түсініктерін

кеңейте
отырып, төмендегідей мақс
аттарды көздейді:

-
балаларды тіршілік иелеріне қамқорлық жасауға тәрбиелеу


Әлеумет
»

білім беру саласы);

-
табиғаттың сұлулығымен байланысты эстетикалық сезімдерін
ояту

Шығармашылық
»

білім беру саласы
);

-
сөйлеуді дамытудың міндеттерін шешу
(«Коммуникация»

білім
беру саласы);

-
өсімдіктер

мен жануарларға күтім жасаудың тәжірибелік
дағдыларын қалыптастыру

(«Таным»

білім беру саласы);

-
ойын әрекетінде жануарлар мен өсімдіктер туралы білімдерін
қимылдарымен көрсете білуге үйрету («Денсаулық»

бі
лім беру саласы
).

Н
әтижесінде

балаларда шығармашылық қабілеттерін дамытуға
ықпал ететін

және бір сала
дан басқасына
оңай ауыстырылатын

біртұтас
әлеуметтік және психологиялық

түсініктер
қалыптасады
.

Мектепке

дейінгі ұйымда

кіріктірудің

формалары

бірлескен
ме
рекелер
,

қойылымдар
,

ойын
-
сауықтар,

саяхаттар,

шығармашылық
жобалар, сюжеттік
-
рөлдік ойындар, эксперименттер

және т.

б
.

бола
алады
. Мектепке дейінгі ұйымда

осындай процесті ұйымдастырудың
ерекшелігі
барлық

аталған формалар жеке жүргізілмейді,
белгілі бір
тақырыпты

таңдау

оларды кіріктіруді ұсынады.

Осылайша,

мектепке дейінгі ұйымда «өтпелі» тақырыптар арқылы
білім беру процесін ұйымдастыру барлық білім беру салаларын,
балалар

әрекетінің алуан түрлерін

бірыңғай

кеңістікке кіріктіру

арқылы жүзеге асырыла
ды.

Демек,

п
едагог

өз

әрекетін

баланы
ң

дамуын
,

оның қызығушылықтарын

бақылай отырып
жоспарлайды
.

Білім беру процесіне аталған жоспарлау

тәсілін енгізу


педагогт
арға
:

5


-
балалар әрекетінің мазмұнын жоспарлауда олардың
қызығушылықтарына
сәйкес

шығармашылық

тәсілді іске асыруға;

-
балалар
ды дамытуға бағытталып
таңдалған

технологиялар мен

әдістер
д
і
,

тәсілдер
д
і

дербес қолдануға және
кәсіби қызмет
тің
рефлексия
сын жүзеге асыруға;

-
білім беру проце
сін басқаруға
: заманауи
технологиялар
д
ы

игеру
деңгейі
н,
оқу
-
әдісте
мелік қамтамасыз ету
ді, мәселені көруге және оны
«өтпелі» тақырыпқа сәйкес өз
ойы
мен шешуге

мүмкіндік береді.

Өтпелі

тақырыптарды

перспективалық жоспарлау келесі
компоненттерді міндетті түрде ескеріп, құрылуы тиіс :

-
әлеуметтік
-
мәдени компонент;

-
өңірлік

компонент;

-
мәдениетаралық

компонент

(
коммуникативтік әрекет саласы,
тақырыптар, қарым
-
қатынас жағдайлары, сөйлеу және тілдік материал
)
;

-
коммуникативтік
-
тілдік білімдер және дағдылар осы білімдерге
сүйенеді.

Перспективалық жоспарлаудың құрылымы
қыркүйектен

мамырға
дейін барлық оқу жылына көзделген

9

өтпелі

тақырыптар бойынша
ұйымдастырылған

(
соның ішінде 4 тақырыпша).

Әр тақырып бір айдың
ішінде оқытылады
:

1.
«Балабақша
»


балалардың бойында

балабақшаға,

достарына
сүйіспеншілік

сезімді

қалыптасты
руға;

бірлескен

әрекетке

қызығушылықты дамытуға бағытталған.

2.
«Менің отбасым»


отбасы, ана, әке, әже, ата, аға, әпкенің рөлі;
отбасы мүшелерінің еңбек міндеттері; отбасындағы оң өзара қарым
-
қатынас, өзара көмек, отбасының барлық мүшелеріне сүйіспен
шілік
туралы түсініктерін кеңейтуге ықпал етеді.

3.
«Дені саудың жаны сау»баланың денсаулығын сақтауға және
нығайтуға; тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайларында қауіпсіз мінез
-
құлық дағдыларын қалыптастыруға және балалардың қимыл
-
қозғалыс
тәжірибесін

негіз
гі

қимыл
дарды

жетілдіру арқылы байытуға,

шығармашылық, танымдық және сөйлеу қабілеттерін пайдалана
отырып, қимыл белсенділігіне
қажеттілікті

жетілдіруге бағытталған.

4.
«Менің Қазақстаным»балаларда "Мәңгілік Ел" жалпы ұлттық
идеясына

негізделген

рухани
-
адамгершілік
жалпы адамзаттық
құндылықтарды
, патриотизм мен толеранттылық
ты қалыптастыруға
ықпал етеді.

5.
«Табиғат әлемі»


тірі және

өлі

табиғат

заттары

мен
құбылыстары, маусымдық өзгерістер, өсімдіктер туралы

білімдерін
кеңейту
ге
; жануарлар, жәнді
ктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін
сақтаудың қажеттілігі туралы түсініктерін қалыптастыру
ға
;

табиғатпен
тікелей байланысты тәжірибені игеруге;

қоршаған

ортаға

ұқыпты

қарауды және тіршілік ету о
ртасының маңызын түсінуге бағытталған
.

6


6.
«Бізді қоршаған әл
ем»


қоршаған

ортамен өзара әрекет етуге
қажетті танымдық әрекеттің қарапайым дағдыларын меңгерген
баланың тұлғасын дамыту
ға
,

адамгершілік нормаларды сезінуге,
төзімділік
ті

және

түрлі адамдарға құрмет таныту
ды қалыптастыруға
ықпал етеді
.

7.
«Салттар мен
фольклор»


Қазақстан

Республикасында тұратын
өзге ұлт адамдарына, олардың мәдениетіне, салт
-
дәстүрлеріне
мейірімді және сыйластық қатынасқа тәрбиелеу
ге бағытталған
.

8.
«Біз еңбекқор баламыз»


қарапайым

еңбек дағды
ларына, еңбек
сүйгіштікке,
еңбек адамдар
ына құрмет сезімдерін

тәрбиелеуді
, адамның
қолымен

жасалғанның

барлығына

ұқыпты

қатынасты
;

балалардың
сөйлеуін, зейінін, қиялын дамыту
ды
; мектеп жасына дейінгі
балал
ардың шығармашылық

қабілеттерін

және

ойлауын

қалыпт
астыруды қамтамасыз етеді.

9.
«Әрқашан кү
н сөнбесін»


балалардың б
ойында адамгершілік
қасиеттерді
,
жақын адамдарына сүйіспеншілікті, оларға қамқорлық
жасауға ынтасын, өзінің туған қаласына, өз еліне құштарлық сезімді,
оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу
ге ықпал етеді
.

Аталған тақырыптар дербес
, ойын әрекеттерінде және ересектің
балалармен басқа әрекет түрлерінде барлық білім беру салалары
арқылы кіріктіріледі.


7


БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН «ӨТПЕЛІ» ТАҚЫРЫПТАР АРҚЫЛЫ
ҚҰРУДЫҢ

ҰСТАНЫМДАРЫ


Мектепке дейінгі ұйымның білім беру процесінде

өтпелі

тақырыптарды қолдану келесі дидактикалық ұстанымдарды ескеріп
жүзеге асырылады:

-
білім беру
процесін

к
іріктіру
тақырыптарды
ұйымдастырылған

оқу

қызметінде

және басқа іс
-
әрекеттер түрлерінде жүйелі түрде
кіріктіруді қарасты
рады. Осы ұстаным
балалард
ың жас ерекшеліктеріне
сәйкес бір тақырыптың айналасында балалардың түрлі әрекеттерін
біріктіру негізінде құрылады.

Тақырыптар
дың түрлері:

өнімді іс
-
әрекет
түрлері, табиғаттағы маусымдық өзгерістер, көркем әдебиет

және т.б.

болуы мүмкін.

Кіріктіру

тең үйлесімділікпен (ҮОЖ
-
на сәйкес)
ұсынылуы

мүмкін

білім беру міндеттерін іске асыру

арқылы
көрініс
табады
.
Оқыту
процесін жоспарлауда білім беру салаларын кіріктіру
күні бойы іске асырылатыны ескерілуі қажет.


-
м
ектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнына

қойылатын
талаптардың бірлігі

әр

баланың жас және жеке ерекшеліктеріне,
бейімділіктеріне сәйкес қолайлы әлеуметтік жағдайларының дамуын
құруды қамтамасыз етеді
.
Бұл ұстаным

оқшаулануды емес,
оқыту
процесін құрайтындардың

барл
ығын, барлық қатысушыларды


МДҰ,

отбасы, жұртшылық, олардың әрекеттерінің бірлігін және сәйкестілігін
кешенді қолдануды ұсынады.

-
теория мен тәжірибенің

байланыс
тылығ
ыбұл ұстанымның
басты ерекшелігі тәжірибе болып табылады. Бала теориялық білімдерді
ғылым үшін емес, еңбек әрекетін жақсарту үшін алатынын түсіну
керек. Барлық теориялық білімдері міндетті түрде күнделікті өмірде
тәжірибе жүзінде тексеріледі.

-
көрнекілігі
кө
ру органдарына сүйеніп, оқытудың көрнекілік
құралдарының тиімділігін арттыру үшін қолдануды талап етеді
.
Оқытудағы көрнекіліктің м
аңызын

аша
отырып, балаларда бір мезгілде
көрнекі
-
бейнелі ойлауды дамытып қана қоймай, абстрактілі
-
логикалық
ойлауды дамыту
ды естен шығармаған жөн.

-
бірізділік,
жүйелілік

келесі негізгі міндеттерді қамтиды:

-
бағдарламалық материал айналадағы шындықтың тараптары
ретінде білімдер жүйесін ұсынады.

Бұл

жүйе нақты шынайы
объектілердің өзара байланысын тану негізінде қалыптасады;

-
педагог баланың санасына шынайы қарым
-
қатынасты, заттар мен
құбылыстардың байланысын жеткізу үшін білімдердің алғашқы
шыққан қайнар көзін білуі тиіс;

8


-
балалардың бағдарлама материалын игеруі педагогтің
түсіндіруіне байланысты. Педагогтің дайындық деңгейі,

оның
шығармашылығы және шеберлігі балалардың білімді терең және
жүйелі игеруін қамтамасыз етеді. Бір мазмұн түрлі жолдармен,
әдістермен, құралдармен зерделенуі мүмкін.

Педагогт
а
р

нақты

жағдайлар

үшін

материалды

қисынды

түсіндіру

жүйесін

табуға тиіс;

-
материалды зерделеу жүйесі балалардың жас ерекшеліктеріне
сәйкес болуы тиіс;

-
білім жүйесі логикалық ойлауды


салыстыру, талдау, синтез,
жалпылау, абстракциялауды, ойлаудың дедуктивтік (бірден жалпыға,

немесе неғұрлым жалпыланған тұжырымдарға ауысуды) түр
лерін
дамытуды және т.б. болжауы тиіс;

-
оқыту жүйесіндегі әрбір ҰОҚ

өнімді

болуы

тиіс


балалар
бағдарламалық материалды түсініп, логикалық операцияларды және
т.б. жүзеге асыра білу керек. Оқытудың мақсаты


зейінді, есті,
қиялды, сезімдерді дамыту, оқыту
процесіндегі қиындықтарды жеңуге
ықпал ететін мінез
-
құлықты тәрбиелеу.

-
қ
ол

жетімділік

ұстанымы

педагогт
а
рд
ы
ң

оқыту

процесін
балалард
ың
даму деңгейімен,
олардың
меңгерген
жеке тәжірибесі
мен,

білімі
мен,

біліктері

және

дағдылары
ме
н

сәйкестендіре

білулеріне
негізделеді
. Егер осы

байланыстарды

орнату

мүмкін болмаса, білім
қолжетімсіз болып саналады. Осы ұстаным тәрбиелеу
-
оқыту процесіне
келесі талаптарды қояды:

-
жаңа

мазмұн

балаларда

бар

білімдермен,

олардың

жеке
тәжірибесімен байланыстырылуы тиіс;

-
педагог ба
лаларда қалыптасқан
және
қалыптасатын

танымдық
психикалық процестер
дің,

ойлау
дың

түрлері

мен

операциялар
ының

даму деңгейі
н

білуі тиіс
;


-
оқытудың

қолжетімділігіне

ы
қпал

ететін

шарт

балалардың
танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру болуы тиіс;

-
педагог
балаларды жалпы дамыту міндеттерін шешу үшін оқу
материалының мәнін түсінуі тиіс.9


ӨТПЕЛІ

ТАҚЫРЫПТАР НЕГІЗІНДЕ

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН

ТИІМДІ ІСКЕ


АСЫРУҒА

ЖАҒДАЙЛАР


Білім беру процесін өтпелі тақырыптар негізінде ұйымдастыру
Қ
азақсан Республикасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын іске асыруға бағытталған.

Білім беру процесін тиімді іске асыру жағдайлары:

-
ә
р балаға мүмкіндіктерін және қабілеттерін
неғұрлым
толықтай
ашуға жағдай жасау.

Заттық
-
дамытушы ортаны ұйымдастыру келесі
ұстанымдарға сәйкес болуы тиіс: ашық және икемді аймақтарға
бөлу;
жыныстық ерекшеліктерін
; баланың мұқтаждықтарына қажеттіліктерін
ескеру. Оқу жылы бойы а
ймақтарды өзгертпейтін қатаң тәртіптен

бас
тарту керек.

-
б
алалардың

жас

ерекшеліктеріне

сәйкестілігі

(жағдайлар
дың,

әдістердің
, талаптардың

мектеп жасына дейінгі балалардың даму
ерекшеліктеріне сәй
к
естілігі).

-
балалардың

о
тбасылар
ы
мен

ы
нтымақтастық
.

Балабақша
педагогт
ары

мен ата
-
аналарды қамтитын қоғамдастықты қолдау және
құру бойынша ж
ұмыс
,
балаларды

әлеуметтік
-
мәдени

нормаларға,

отбасы
лық
, қоғам
дық

және мемлекет
тік

дәстүрлерге

баулу.

-
инновациялық технологиялар мен әдістерді қолдану баланың
тұлғасын дамытуға ықпал етеді
, балаға зерттеуші ұстанымын игеруге
мүмкіндік береді және алған білімдерін өмірде қолдана білуді
үйретеді;

-
«Мәңгілік

Ел»

жалпы

ұлттық

идеясын

іске

асыру

тұрғысында

дәстүрлі

халық

мәдениетінің

элементтерін

кіріктіру.

Оқыту

мазмұнын
,

балалар шығармалары
н,

сондай
-
ақ
,
ойын материалын

таңдауда
Қазақстан

аумағында тұратын

халықтардың этникалық құрамы

ескер
іліп,

дәстүрлі халық мәдениеті
нің

элементтері пайдаланылады
;

-
көркемдік
-
эстетикалық жалпы жағдай: бұл ұстаным топ бөлмесін
безендіруге, эстетика мен дизай
нға көңіл бөлуге, эстетикалық, әдемі
болуы тиіс ойын материалына жатады.

Ұсынылып

отырған екінші кіші топқа әзірленген перспективалық
жоспар
(
2
-
Қосымша
)

балалардың жас ерекшеліктері ескеріліп,
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы
мазмұнына және Үлгілік оқу жоспарына сәйкес құрастырылды.10


ҚОРЫТЫНДЫ


Мектепке дейінгі ұйымның
білім беру процесінде өтпелі
тақырыптарды іске асыру
ұйымдастырылған

оқу қызметі арасында
байланысты нығайтуға,

балалардың

дербес әрекеті,
қарым
-
қатынас
ы,

серуен,

дене жаттығуларымен шұғылдану үшін

уақытты үнемдеуге

ықпал етеді.

Аталған

жоспарлау

әдісін

мектепке дейінгі ұйымдарға енгізу:

-

мектепке дейінгі ұйымда б
ілім беру
процесінің тиімділігін
арттыруға
;

-

балаларда әлемн
ің тұтас бейнесін қалыптастыруға
,

шығармашылық қабілеттерін

іске асыруға жағдайлар
жасауға
;

-

оларды айналадағы шындықты белсенді т
ануға, себеп
-
салдарлық
байланы
старды таба білуге және ынталандыруға
;

-

логиканы, ойлауды, комму
никативтік қабілеттерді дамытуға
;

-

балалар мен ересектердің бірлескен
шығармашылық әрекетін
жақсартуға

ықпал етеді
.


Іске асыру технологиясы әртүрлі болуы мүмкін,
алайда кез
-
келген
жағдайда педагогт
ы
ң

шығармашылық белсенділік танытуы міндетті.
Қызықты, шығармашылық жұмыс педагогт
ы
ң

өзін
-
өзі жетілдіруге,
өзін
-
өзі көрсетуге, оның
кәсіби құзіреттілігін жетілдіруге ықпал етеді
.

Республиканың

мектепке

дейінгі

ұйымдарына

өтпелі

тақырыптарды енгізу Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу бағдарл
амасының мазмұнын тиімді игеруді қамтамасыз етуге

мүмкіндік береді.


11


МАЗМҰНЫ


1

Түсіндірме жазба

3

2

Білім беру салаларын кіріктіру арқылы мектепке дейінгі

тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын
іске асыру

4

3

Білім беру процесін «өтпелі» тақырыптар арқылы құрудың
ұстанымдары

7

4

Өтпелі

тақырыптар негізінде білім беру процесін тиімді іске
асыруға жағдайлар

9

5

Қорытынды

10

6

Қосымша

№1

13

7

Әдебиеттер

4
312


Мектепке дейінгі
тәрбие мен
оқытудың білім беру процесіне
ұсынылатын
«өтпелі» тақырыптар
дың

тізімі
Тақырыптар

Апталық тақырыптар

1

Балабақша

1. Менің балабақшам

2. Менің достарым

3. Менің сүйікті ойыншықтарым

4.
Жиһаздар

2

Менің отбасым

1.Менің отбасым, ата
-
аналар еңбегі

2. Менің көшем

3. Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік

4. Алтын күз

3

Дені саудың жаны
сау

1. Өзім туралы

2. Дұрыс тамақтану. Дәрумендер

3. Өзіңе және өзгелерге көмектес

4. Біз күштіміз, ептіміз

4

Менің Қазақстаным

1. Тарихқа саяхат

2. Туған өлкем

3. Астана


Отанымыздың жүрегі

4. Тәуелсіз Қазақстан (ҚР Тұңғыш Президенті,
мемлекеттік рәміздер)

5

Табиғат әлемі

1. Айналамыздағы өсімдіктер

2. Жануарлар әлемі

3. Құстар


біздің досымыз

4. Ғажайып қыс

6

Бізді қоршаған әлем

1.

Ғажайыптар

әлемі (өлі табиғат
құбылыстары
).

2.

Көліктер

3.

Электроника әлемі

4.

Мамандықтың бәрі жақсы

7

Салттар мен
фольклор

1.

Қазақстан

хал
ықы
ның

салттары мен
дәстүрлері

2.

Ертегілер Елінде. Театр әлемі

3.

Өнер

көзі халыкта

4.

Нұр
төккен, гүл көктем

8

Біз еңбекқор баламыз

1.Аялайық гүлдерді

2.Ас атасы
-

нан

3. Жәндіктер мен қосмекенділер әлемі

4. Еңбек бәрін жеңбек

9

Әрқашан

күн
сөнбесін
!

1.Достық

біздің тірегіміз (халықтар достығы)

2.Отан қорғаушылар (ҚР әскері, Ұлы Отан
соғысының ардагерлері)

3.
Көңілді жаз

4.
Мен жасай аламын
13


Қосымша

№1

ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАР

Екінші кіші топ


Өтпелі

тақырып: Балабақша

(Қыркүйек)1. апта Менің балабақшам

Денсаулық


Дене шынықтыру (3сағат)

Коммуникация

Сөйлеуді дамыту (1)

Көркем әдебиет (0,5)

Орыс тілі (0,5)


Таным

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру (1 с)

Жаратылыстану (1с)

Құрастыру

(0
,5)

Шығармашылық

Сурет салу (1с)

Музыка (1,5с)

Мүсіндеу (0,25)

Апликация (0,25)

Әлеумет

Қоршаған

ортамен
танысу (0,25)

Экология негіздері (0,25)


Дене шынықтыру


1.Сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. Қос аяқпен басты затқа
тигізіп секіру. Қарама
-
қарсы
отырып, аяқты алшақ ұстап
допты домалату.

2. Сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. Қарама
-
қарсы отырып,
аяқты алшақ ұстап допты
домалату. 4
-
6 м арқашықтыққа
еңбектеу
.

3. Сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. 4
-
6 м арқашықтыққа
еңбектеу. Қос аяқпен басты затқа
тигізіп секіру.

Сөйлеуді дамыту

Топ бөлмелері мен топтағы
заттарды, заттардың
бөлшектерін ажыратып
атауға, сөздегі дыбыстарды
анық айтуға үйрету.


Көркем әдебие
т

Балабақша туралы
түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес әңгіме
оқып беріп оқиғаны
эмоционалды қабылдауға
үйрету.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

«Көп», «Біреу» ұғымдарымен
таныстыру, топтағы заттардан бір
немесе көп заттарды тауып
көрсету
ге, топтағы біртекті
заттардан топтар құрастыруға
одан біреуін бөліп көрсетуге
үйрету. үйрету.Құрастыру

Әртүрлі

құрылыс
материалдарымен таныстыру,
әртүстегі бөлшектерден
орындықтың құрылысын
құрастыруға үйрету.


Жаратылыстану

Балабақшаның ауласындағы
өсімдіктерді, ағаштарды,
гүлдерді бақылау жасау, олардың
өзіне тән белгілерін байқап,
сипаттай білуді үйрету.

Сурет салу

Түрлі бағытта түзу
сызықтарды олардың
қиылысуын жүргізе білуді
үйрету, балабақша ауласындағы
жолды ондағы гүлз
ардың
суретін салу

Музыка

Түрлі сипаттағы әндердің
мазмұны мен көңіл күйін
қабылдауды, бірдей қарқында
ән салуға, бірінің артынан бірі
жүру барысында би ырғағын
игеруді үйрету


Мүсіндеу

Ермексаз және сазбалшықтың
қасиетерімен танысу
дағдыларын жетілдіру,
олардың
кесектерін домалату, ширату,
созу тәсілдерін үйрету

Қоршаған

ортамен
танысу

Балабақша мен
балабақша қызметкерлері
туралы ұғымдарын
кеңейту, балабақшаға
жағымды көзқарастарын
калыптастыру

142.
апта
М
енің достарым

Дене шынықтыру


1.
Сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. Қос аяқпен басты
затқа тигізіп секіру. Қарама
-
қарсы
отырып, аяқты алшақ ұстап допты
домалату.

2.
Сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. Қарама
-
қарсы
отырып, аяқты алшақ ұстап допты
домалату. «Жыланша» арасы
алшақ тұрған заттар арасымен
еңбектеу.

3.
Сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. «Жыланша» арасы
алшақ тұрған заттар арасымен
еңбектеу
.

Қарама
-
қарсы отырып, аяқты
алшақ ұстап допты домалату.

Сөйлеуді дамыту

Достық туралы түсінік беру,
зат есімдердің жекеше түрін
қолдануға, ересектердің сөзін
зейін қойып тыңдауға және
түсінуге үйрету.


Русский язык

Научить детей слушать,
запоминать и пр
авильно
произносить русскую речь,
формировать навыки
понимания и восприятия
названий некоторых
предметов быта; правильно
ставить ударение в словах
при произношенииҚарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

«Көп», «Біреу» ұғымдарын бекіту,
заттарды б
ір қатарға реттілікпен
солдан оңға қарай орналастыруды
үйрету.


Жаратылыстану

Сипап сезу және дәмін тату
арқылы көкөністер мен жемістерді
ажыратып, атай білуге сөйлегенде:
шикі, піскен, тұзды және т.б.
сөздерді қолдануға үйрету.

Сурет салу

Домалату,
ширату, созу
тәсілдерін қолдана отырып,
көкөністердің бейнелерін жасауға
үйрету


Музыка

Түрлі сипаттағы аспапта
орындалған пьесаларды
тыңдауға, бірдей қарқында ән
салуға, бірінің артынан бірі жүру
бары
сында би ырғағын игеруді
үйрету


Музыка

Түрлі сипаттағ
ы аспапта
орындалған пьесаларды
тыңдауға, есте сақтауға,
әнді

сергек, ширақ, әндете, айтуға,
әуенмен бірге би
қозғалыстарының қарапайым
элементтерін орындауға үйрету


15

3.
апта Менің сүйікті
ойыншықтарым

Дене шынықтыру

1.
Тізені жоғары көтеріп жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.
Қарама
-
қарсы отырып, аяқты
алшақ ұстап допты домалату. Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен
10 см қашықтықта орналасқан
тақтай бойымен жүру.

2.
Тізені жоғары көтеріп жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.

Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен
10 см қашықтықта орналасқан
тақтай бойымен жүру. 2
-
3 м
қашықтыққа алға жылжи отырып
секіру.

3.
Тізені жоғары көтеріп жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.
2
-
3 м
қашықтыққа алға жылжи отырып
секіру. Қарама
-
қарсы отырып,
аяқты алшақ ұстап допты
домалату.

Сөйлеуді дамыту

Ойыншықтар туралы
түсініктерін кеңейту,
заттарды жалпы белгілері
бойынша топтастыруға,
сөздерді жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.


Көркем әдебиет

Ойыншықтар туралы
түсініктерін кеңейту,
т
ақырыпқа сәй
кес тақпақтың
интонациясын сақтап айтуға
үйрету.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Балаларды геометриялық
пішіндер шеңбер және шаршымен
таныстыру, олардың пішінін
қолмен ұстап көру арқылы
зерттеуге үйрету


Құрастыру

Кірпіштерді қалау арқылы
ой
ыншықтың құрылысын
құрастыруды үйрету


Жаратылыстану

Көкөністерді, жемістер мен
саңырауқұлақтарды жинау туралы
түсінік беру, олармен
ойыншықтарды қоректендіруді
үйрету (куыршақты жемістермен,
қоянды сәбізбен)

Сурет салу

Түзу сызықтарды түрлі бағытта
салуды жетілдіру, сүйікті
ойыншығының суретін салу.


Музыка

Пьесаның көңілді мазмұнына
эмоциялы көңіл
-
күй танытуға,
әнді

сергек, ширақ, әндете,
айтуға,


әуенмен бірге би
қозғалыстарының қарапайым
элементтерін орындауға үйрету


Аппликация

Дайын
пішіндерден шкафтың
бейнесін жасауға үйрету.


Экология негіздері

Өлі

және тірі табиғат
туралы білімдерін,
көкөністер мен жемістер
туралы қарапайым
түсініктерін, бөлме
өсімдіктерінің түрлері мен
ерекшеліктері туралы
білімдерін қалыптастыру


4.
апта
Жиһаздар


Дене шынықтыру

1.
Аралықты сақтай отырып жүру
және жүгіру. 2
-
3 м қашықтыққа
алға жылжи отырып секіру. Допты
қақпадан асыра лақтыру.

2
.
Аралықты сақтай отырып жүру
және жүгіру. Допты қақпадан
асыра лақтыру. Тепе
-
теңдікті
сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см
қашықтықта орналасқан тақтай
бойымен жүру.

3.
Аралықты сақтай отырып жүру
және жүгіру. Тепе
-
теңдікті сақтай
отырып, бір
-
бірінен 10 см
қашықтықта

орналасқан тақтай
бойымен жүру. 2
-
3 м қашықтыққа
алға жылжи отырып секіру.


Сөйлеуді дамыту

Жиһаздар туралы
түсініктерін кеңейту, сөздік
қорды заттардың қасиетін
білдіретін сөздермен
толықтыруға үйрету.


Русский язык

Обучать правильному
произношению гласных
звуков, формировать навыки
понимания и восприятия
названий игрушек,

отвечать
на короткие вопросы
простыми предложениями.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Ұзындығы

бойынша түрлі
заттарды салыстыруға, ұ
зын, қысқа
сөздерін қолдануға үйрету.


Жаратылыстану

Көкөністер мен жемістер туралы
түсініктерін кеңейту, көкөністер
мен жемістерді топтастыра білуге
үйрету (сәбіз, қияр, қызанақ, алма,
алмұрт, апельсин), қоршаған
табиғатқа қызығушылығын
қалыптастыру

Сурет

салу

Түзу сызықтарды қиылыстыру
арқылы шкафтың суретін салуды
үйрету


Музыка

Музыкалық ойыншық
аспаптардан (сылдырмақтың)
дыбыс шығаруын ажыратуға,
әннің сөздерін анық, нақты
түсініп орындауға, музыка
сипатына қимылмен жауап
беруге үйрету


Музыка

Музыкалық ойыншық
аспаптардан (сылдырмақтың)
дыбыс шығаруын ажыратуға,
ересектермен бірге ән салуға,
музыка сипатына қимылмен
жауап беруге үйрету


16


Өтпелі

тақырып: Менің отбасым (Қазан)

1.
апта Менің отбасым, ата
-
аналар
еңбегі


Дене шынықтыру


1.
Тапсырманы
орындай отырып,
сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. 2
-
3 м қашықтыққа алға
жылжи отырып секіру.

Қарама
-
қарсы отырып, аяқты алшақ ұстап
допты домалату.

2.
Тапсырманы орындай отырып,
сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. Қарама
-
қарсы отырып,
аяқты алшақ ұ
стап допты
домалату. Қос аяқпен басты затқа
тигізіп секіру.

3.
Тапсырманы орындай отырып,
сапта бір
-
біреуден жүру және
жүгіру. Қос аяқпен басты затқа
тигізіп секіру. Тепе
-
теңдікті сақтай
отырып, бір
-
бірінен 10 см
қашықтықта орналасқан тақтай
бойымен жүру.


Сөйлеуді дамыту

Отбасы мүшелері туралы
әңгімелесу
, дауысты
дыбыстарды анық айтуға,
сөздерді септелуіне қарай
байланыстырып айтуға
үйрету, тақырыпқа сәйкес
шағын тақпақ жаттату.


Көркем әдебиет

Отбасы туралы түсінігін
кеңейту, тақырыпқа сәйкес
шығармадағы кейіпкерлерді
ойнағанда олардың
мінездерін бере білуге үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Бір затты екіншісіне беттестіру,
жанына қойып тұстастыру арқылы
салыстыруға үйрету.


Құрастыру

Пластиналарды тік және көлденең
орналастыру тәсілімен құрастыру


Жаратылыстану

Күз мезгілінің негізгі
ерекшеліктерін: аспанның
бұлттануы, жаңбыр,
жапырақтардың түсуі, күннің
суытуын бақылау

Сурет салу

Асфальтка түрлі
-
түсті
борлармен үйдің суретін салуды
үйрету


Музыка

Аспаптық
пьесалардың қарама
-
қарсы әуендерін қабылдауға, әнді
таза, түсінікті, көңілді айтуға,
музыка бөліктерінің өзгеруіне
қимылмен жауап беруге үйрету.


Мүсіндеу

Дөңгелектеу, ширату, созу
тәсілдерімен азық
-
түлік
тағамдарын мүсіндеуге үйрету

Қоршаған

ортамен
таныс
у

Отбасылық суреттерді
қарастыруға

және отбасы
мүшелері мен олардың
әрекеттерін, қазақ және
басқа халықтардың
тұрмыстық заттарын атауға
үйрету

2.апта

Біздің көше


Дене шынықтыру

1.
Тапсырманы орындай отырып,
сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. бір
-
бірінен 10 см
қашықтықта
орналасқан тақтай
бойымен жүру.

Қос аяқпен басты
затқа тигізіп секіру.

2.
Тапсырманы орындай отырып,
сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. Қос аяқпе
н басты
затқа тигізіп секіру. Қарама
-
қарсы отырып, аяқты алшақ
ұстап допты домалату.

3.
Тапсырманы орындай отырып,
сапта бірінің артынан бірі жүру
және жүгіру. Қарама
-
қарсы
отырып, аяқ
ты алшақ ұстап
допты домалату.
«Жыланша»
арасы алшақ тұрған заттар
арасым
ен еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Өзінің

тұратын көшесі туралы
әңгімелесу, сөздік қорды
заттардың сапасын білдіретін
сөздермен толықтыруға, зат
есімдерді жекеше, көпше
қолдануға үйрету.


Русский язык

Развивать артикуляционный
аппарат, называть некоторые
предме
ты ближайшего
окружения, учить правильно
ставить ударение в словах при
произношении
.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Геометриялық пішін үшбұрышпен
таныстыру, түйсіну және көру
арқылы пішін түрлерін зерттеу


Жаратылыстану

Күн туралы түсі
ніктерін кеңейту:
күннің көзінен жылу мен жарық
тарайтындығын бақылау, талдау
жасай білуге үйрету.

Сурет салу

Бірнеше тік сызықтарды салу
арқылы асфальтка түрлі
-
түсті
борлармен дуалдың суретін салуды
үйрету


Музыка

Әннің

қарама
-
қарсы әуендерін
қабылдауға,

әнді

таза, түсінікті,
көңілді айтуға, музыка бөліктерінің
өзгеруін
е қимылмен жауап беруге
үйрету.


Музыка

Музыкалық ойыншық
аспаптардан (сылдырмақтың)
дыбыс шығаруын ажыратуға,
ересектермен бірге ән салуға,
әуенмен бірге би қозғалыстарының
қарапайым
элементтерін орындауға
үйрету


17


3.
апта Ү
йдегі және көшедегі
қауіпсіздік

Дене шынықтыру


1.
Тізені жоғары көтеріп жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.
«Жыланша» арасы алшақ тұ
рған
заттар арасымен еңбектеу.
Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см
қашықтықта

орналасқан тақтай бой
ымен
жүру.

2.
Тізені жоғары көтеріп жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.
Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см қашықтықта
о
рналасқан тақтай бойымен
жүру.
2
-
3 м қашықтыққа алға
жылжи отырып секіру.

3.
Тізені жоғары көтеріп
жүру
және аяқтың ұшымен жүгіру.

2
-
3
м қашықтыққа алға жылжи
отырып секіру. «Жыланша»
арасы алшақ тұрған заттар
арасымен еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Үйдегі

және көшедегі
қауіпсіздік туралы қарапайым
ережелермен таныстыру,
заттардың бөлшектерін
ажыратуға жән
е атауға,
дауыссыз дыбыстарды дұрыс
дыбыстауға үйрету


Көркем әдебиет

Үйдегі

және көшедегі
қауіпсіздік туралы түсініктерін
кеңейту, тақырыпқа сәйкес
әңгіме оқып беріп
кейіпкерлерге жанашырлық
танытуға үйрету.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыр
у

«Бір
-
бірден», «бірде біреуі жоқ»
ұғымдары туралы түсінік
қалыптастыру, заттарды бір қатарға
реті бойынша бір бағытта солдан
оңға қарай
оң қолымен
орналастыруды бекіту


Құрастыру

Ірі құрылыс материалдарынан
к
өшенің құрылысын жасауға үйрету


Жаратылыстану

Үй

жануарлары туралы білімдерін
кеңейту, олардың өздеріне тән
ерекшеліктерімен:
немен
қоректенеді, қалай қимылдайды,
қандай дыбыстар шығарады,
ересектердің үй жануарларына күтім
жасауын бақылау жасау және
мысықтың тырнап алуынан, иттің
тістеп алуынан сақт
ануды үйрету

Сурет салу

Дайын тамақ пісіреті
н пештің
суретін бояуға үйрету.


Музыка

Түрлі сипаттағы аспапта
орындалған пьесаларды тыңдауға,
бірдей қарқында ән салуға, бірінің
артынан бірі жүру бары
сында би
ырғағын игеруді үйрету


Музыка

Түрлі сипаттағы аспапта
орындалған пьесаларды тыңдауға,
ересектермен бірге ән салуға,
музыка бөліктерінің өзгеруіне
қимылмен жауап беруге үйрету.

Экология негіздері

Ауа райының
жағдайын анықтай білу,
күзгі табиғат
құбылыстарын бақылау,
табиғатқа қамқорлықп
ен
қарауға үйрету

18


4.
апта Алтын күз

Дене шынықтыру


1.
Аралықты сақтай отырып
жүру және жүгіру. 2
-
3 м
қашықтыққа алға жылжи отырып
секіру. Допты қақпадан асыра
лақтыру.

2
.
Аралықты сақтай отырып
жүру және жүгіру. Допты
қақпадан асыра лақтыру. Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см қашықтықта
орналасқан тақтай бойымен
жүру.

3.
Аралықты сақтай отырып
жүру және жүгіру. Тепе
-
теңдікті
сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см
қаш
ықтықта орналасқан тақтай
бойымен жүру. 2
-
3 м
қашықтыққа алға жылжи отырып
секіру.

Сөйлеуді дамыту

Күз туралы түсініктерін
кеңейту, әңгімелесу кезінде
берілген сұрақтарды тыңдауға
және түсінуге, киімдерді
топтастыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын
тақпақ

жаттату.


Русский язык

Обучать правильному
произношению гласных звуков,
называть

времена года и
некоторые

явления природы,
отвечать на короткие вопросы
простыми предложениями

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Биіктігі мен қалыңдығы бойынша
бірдей және қарама
-
қарсы заттарды
салыстыруға үйрету


Жаратылыстану

Күзгі табиғаттың әсемдігін байқай
білуді дамыту, ауа райын,
ауладағы
ересектердің еңбегіне бақылау
жасау
.

Сурет салу

Ағаштардың дайын суретінің
үстінен және жерге саусақпен салу
әдісімен
сары жапырақтарды
орналастыру.


Музыка

Музыкалық ойыншық
аспаптардың (сылдырмақтың,
барабанның) дыбыс шығаруын
айыра
білуге, айтатын әннің
мазмұнына көңіл бөлуге,

әуенмен

бірге би қозғалыстарының
қарапайым элементтерін орындауға
үйрету


Аппликация

Бейнеленген заттарға сәйкес түрлі
түсті қағаздардан дайын пішіндерді
таңдауды, желімді қылқаламға
ұқыпты түрде жағуды, күздегі
ағаштың бейнесін жасауды үйрету


Өтпелі

тақырып: Дені
саудың жаны сау (Қараша)

1.
апта Өзім туралы


Дене шынықтыру


1.
Бағытты өзгертіп жүру және
жүгіру. 2
-
3 м қашықтыққа алға
жылжи отырып секіру. Еденге
қойылған тақта бетімен еңбектеу.

2.
Бағытты өзгертіп жүру және
жүгіру. Еденге қойылған тақта
бетімен еңбектеу. Тұрған
орнынан ұзындыққа секіру.

3.
Бағытты өзгертіп жүру жә
не
жүгіру. Тұрған орнынан
ұзындыққа секіру. Допты екі
қолымен көкірек тұсынан
лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Өзінің

дене мүшесін
ажыратып атауға, дене
мүшелерінің атқаратын
қызметтерін айтуға, сөздерді
жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.


Көркем әдебиет

Өз
і, дене мүшелері туралы
әңгімелесу, тақырыпқа сәйкес
шығармадағы бейнелі сөздерді
есте сақтауға үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Заттарды ені бойынша үстіне қою
және жанына қою әдістері арқылы
салыстыруға үйрету


Құрастыру

Әртүрлі піші
ндегі бөлшектерден
қарапайым құрылыстар құрастыруға
үйрету


Жаратылыстану

Үй

жануарлары төлдерінің

сыртқы
келбетінің сипаттық
ерекшеліктерімен, мінез
-
құлықтарымен, тіршілік әрекетімен

таныстыру.

Сурет салу

Дөңгелек пішінді заттарды
салуды жетілдіру,
күннің суретін
салу оны бояумен бояуға үйрету.


Музыка

Пьесаның көңілді мазмұнына
эмоциялы көңі
-
күй танытуға, әнді
ширақ айтуға, жоғары және төменгі
дыбысталуды ажыратуға үйрету


Музыка

Пьесаның көңілді мазмұнына
эмоциялы көңі
-
күй танытуға, әнді
созылыңқы
айтуға, әуенмен бірге
би қозғалыстарының қарапайым
элементтерін орындауға үйрету

Қоршаған

ортамен
танысу

Қоршаған

ортаны
қабылдауға, заттар,
ойыншықтар, кітаптар
мен ыдыстарға
ұқыптылықпен қарауға,
кеңістікті бағдарлауға
үйрету, көлік
құралдарының
түрлерім
ен таныстыру


19


2 апта Дұрыс тамақтану
.

Дәрумендер


Дене шынықтыру


1.
Қол

мен аяқ қозғалыстарын
үйлестіріп жүру және жүгіру.
Допты екі қолымен көкірек
тұсынан лақтыру. 40 см
биіктіктегі доғамен еңбектеу.

2.
Қол

мен аяқ қозғалыстарын
үйлестіріп жүру және
жүгіру. 40
см биіктіктегі доғамен еңбектеу.
Еңіс тақтай бойымен жүруде
тепе
-
теңдікті сақтау.

3.
Қол

мен аяқ қозғалыстарын
үйлестіріп жүру және жүгіру.
Еңіс тақтай бойымен жүруде
тепе
-
теңдікті сақтау. Екі қолмен
жоғары бастан асыра лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Дұрыс тамақтану, дәрумендер
туралы түсініктерін кеңейту,
жалпы белгілері бойынша
заттарды топтастыруға
(жемістер мен азық түліктер)
сөздерді септелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.


Русский язык

Формировать навыки
понимания и восприятия
названий некоторы
х овощей и
фруктов, обучение словам,
обозначающим признаки
предметов по величине,
составлять их способом
согласования (существительное
и прилагательное).

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Өзіне

тікелей жақын кеңістік
бағдарын анықтауға үйрету
.


Құрастыру

Ұсақ

құрылыс материалдарынан
қарапайым құрылыстарды
құрастыруды үйрету


Жаратылыстану

Табиғат бұрышындағы балықтарға
бақылау жасау, олардың сыртқы
келбетімен таныстыру, балаларды
балықтарға күтім жасау әрекетіне
қатыстыру.

Сурет салу


Дөңгелек

пішінді салуды
жетілдіру, алақанымен алманың
суретін салуға үйрету


Музыка

Балалар аспаптарының
дыбысталуын ажыратуға, бірдей
қарқында ән салуға, бірінің
артынан бірі жүру барысында би
ырғағын игеруді үйрету.


Мүсіндеу

Элементтерді қарапайым заттарға
бір
іктіру, ыдыста
ғы жемістерді
мүсіндеуге үйрету3

апта
.
Өзіңе

және өзгелерге көмектес


Дене шынықтыру

1.
Сапқа бір
-
бірден, шеңберге
шағын топпен қайта тұру. Екі
қолмен жоғары бастан асыра
лақтыру. Еңіс тақтай бойымен
жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
Сапқа бір
-
бірден, шеңберге
шағын топпен қайта тұру. Еңіс
тақтай бойымен жүруде тепе
-
теңдікті сақтау. Еңіс тақтай
бойымен еңбектеу.

3.
Сапқа бір
-
бірден, шеңберге
шағын топпен қайта тұру. Тұрған
орнынан ұзындыққа секіру.
Допты жоғарыға лақтыру.

Сөйлеуді дам
ыту

Өзіне

және айналасындағы
адамдарға көмек көрсетуді,
сөздік қорды заттардың қасиеті
мен сапасын білдіретін
сөздермен толықтыруға,
кейіпкерлерді сипаттау үшін
дауыс ырғағының мәнерлі
қарапайым тәсілдерін
қолдануға үйрету.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес

ертегі оқып
беріп оның мазмұнын түсінуге,
кейіпкерлерге, оқиғаларға
өзінің көзқарастарын білдіруге
үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Шама бойынша заттардың әртүрлі
болатыны туралы түсінік беру,
ұзындығы мен ені бойынша екі
қарама
-
қарсы

және бірдей заттарды
салыстыруға үйрету


Құрастыру

Ірі құрылыс материалдарынан көп
түсті құрылыстарды құрастыруға
үйрету.


Жаратылыстану

Табиғат бұрышындағы өсімдіктерге
күтім жасауда сәбилерді шамасы
жетерлік іс
-
әрекетке қатыстыру (ірі
жапырақтарды
сүрту, гүлдерді
суару).

Сурет салу

Саусақпен салу әдісімен қоянға
сәбіздің суретін салып беру.Музыка

Әуені

бір
-
бірінен айрықша
шығармаларды ажырата білуді
және оларды есте сақтауды, әнді

бірқалыпты қарқынмен көңілді
айтуға, қимылды пьеса
бөлімдерінің
сипатына сәйкес жүре
және жүгіре білуді үйрету.


Музыка

Әуені

бір
-
бірінен айрықша
шығармаларды ажырата білуді
және оларды есте сақтауды, әнді

бірқалыпты қарқынмен көңілді
айтуға, ойындарда бір
-
бірінен
айрықша пьесаларды дене
қимылдарын алмастыру арқылы
дәл

көрсете білуге үйрету
.

Экология негіздері

Үй

жануарлары мен
олардың төлдері туралы
білімдерін бекіту,
Қазақстанда
мекендейтін жабайы
жануарлар туралы
білімдерін, табиғат
бұрышын
мекендеушілерді
бақылау дағдыларын
қалыптастыру

204

апта Біз күштіміз, ептіміз

Дене шынықтыру

1.
Шеңбер бойлап және тоқтап
жүру және жүгіру.
Допты
жоғарыға лақтыру. Бөрененің
үстімен еңбектеу.

2.
Шеңбер бойлап және тоқтап
жүру және жүгіру.
Бөрененің
үстімен еңбектеу. Биіктігі 5
-
10 см
заттан жерге секіру.

3.
Шеңбер бойлап және тоқтап
жүру және жүгіру.
Биіктігі 5
-
10
см заттан жерге секіру. Еңіс
тақтай бойымен еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Денсаулықты нығайтуда дене
жаттығуларының маңызын
түсіндіру, дауысты, дауыссыз
дыбыстарды дұрыс
дыбыстауды жетілдіру, сөз бен
с
өз

ұйқастарына құрылған
ойындарға қызығушылыққа
тәрбиелеу.


Русский язык

Формировать навык
понимания и восприятия
названий некоторых животных,
отвечать короткими
предложениями на простые
вопросы; согласовывать
словосочетания
(существительное и глагол).


Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Геометриялық пішіндер: шеңбер,
шаршы, үшбұрышты ажыратып
тануды және атауды бекіту.


Құрастыру

Үлгі

бойынша құрастыру
дағдыларын қалыптастыру.


Жаратылыстану

Жабайы жануарларды танып, атай
білуді және сыртқы
ерекшеліктерін
ажырата білуді, олардың
қимылдарына еліктеп жаттығулар
жасауды (қоян болып секіру, аюдай
қорбаңдап жүруді) үйрету.

Сурет салу

Қазақ оюының дайын суретіне
оның жетпей тұрған элементтерін
салуға үйрету.


Музыка

Музыкалық және шулы
ойыншықтардың дыбысталуын
ажыратуға, ересектермен бірге ән
салуға,
әуенмен

бірге би
қозғалыстарының қарапайым
элементтерін орындауға үйрету.


Аппликация

Ересектердің даярлаған ірі және
ұсақ элементтерге желімді жағып
орналастыруға,
тақырыпқа сәйкес
спорт құралдарын жапсыруды
үйрету.


21


Өтпелі

тақырып: Менің Қазақстаным
(Желтоқсан)

1.

апта Тарихқа саяхат


Дене шынықтыру


1.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру. Еңіс
тақтай бойымен еңбектеу. Еңіс
тақтай бойымен жүруде
тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру. Еңіс
тақтай бойымен жүруде тепе
-
теңдікті сақтау. Лақтырған допты
қағып алу.

3.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру.
Лақтырған допты қағып алу.
Орындық аяқтарының арасыме
н
еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Балаларға туған жер, Отан
туралы түсінік беру, сөздерді
жіктелуіне, септелуіне қарай
байланыстыруға, сөйлеу
әдебінің сәйкес түрлерін дұрыс
қолдануға үйрету, тақырыпқа
сәйкес шағын тақпақ жаттату.


Көркем әдебиет

Туған жер, Отан

туралы
түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес тақпақ оқып
беріп оның интонациясын
қабылдауға, тақпақты жатқа
айтуға үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Өзінің

дене бөліктерін атауға және
бағдарлауға үйрету


Құрастыру

Қағазды бүктеу тәсіл
ін қолданып,
қағаз бетін түрлендіруге үйрету.


Жаратылыстану

Табиғат құбылыстары мен өлі
табиғат заттары туралы түсініктерін
кеңейту, тау, өзен, көлдер туралы
қарапайым түсініктерін
қалыптастыру.

Сурет салу

Дайын сандықтың суретін
қарапайым ою
элементтерімен,
штрихтармен безендіруге оларды
бояуға үйрету.


Музыка

Ересектердің орындауындағы
әндерді

тыңдауға, аспаптың
сүйемелдеуіндегі дауысқа
бейімделуге, сылдырмақтың
дыбысталу динамикасын
ажыратуға үйрету.


Музыка

Аудио
-
бейне таспадан ән
тыңдауға, аспаптың
сүйемелдеуіндегі дауысқа
бейімделуге,
ойындарда бір
-
бірінен
айрықша пьесаларды дене
қимылдарын алмастыру арқылы
дәл көрсете білуге үйрету
.


Қоршаған

ортамен
танысу

Балалар тұратын қала
мен ауыл, Қазақстан
Республи
касының
астанасы, мемлекеттік
рәміздер туралы
білімдерін
қалыптастыру


2.
апта Туған өлкем


Дене шынықтыру


1.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Орындық
аяқтарының арасымен еңбектеу.
Допты көлденең нысанаға
лақтыру.

2.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Допты
көлденең нысанағ
а лақтыру. Еңіс
тақтай бойымен жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.

3.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Еңіс
тақтай бойымен жүруде тепе
-
теңдікті сақтау. Лақтырған допты
қағып алу.

Сөйлеуді дамыту

Туған өлке оның табиға
ты,
айналасындағы заттар туралы
түсініктерін кеңейту, зат
есімдерді көмекші сөздермен:
үстінде, астында, жанында
бірге қолдануға, қоршаған
ортасы туралы сұрақтар қоюға
үйрету.


Русский язык

Заучивание детьми короткого
стихотворения; правильно
произносить
слова на русском
языке, обучать словам,
обозначающим признаки
предметов по цвету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Тәулік бөліктерін: таңертең, күндіз,
кеш, түн тануға және атауға үйрету


Жаратылыстану

Туған өлкені мекендейтін жабайы
аңдар

туралы қарапайым түсініктер
беру, олардың дене бөліктерін
ажыратуға үйрету.

Сурет салу

Дөңгелек пішінді заттарды
салуды жетілдіру, бұлттың суретін
салуға және оны бояуға үйрету.


Музыка

Музыкалық және шулы
ойыншықтардың дыбысталуын
ажыратуға, ересектермен бірге ән
салуға,
әуенмен

бірге би
қозғалыстарының қарапайым
элементтерін орындауға үйрету.


Мүсіндеу

Алақан арасында, жазықтықта
түзету және домалақтау
қимылдары арқылы кесектерді
жаюды

жетілдіру, ыдыстардың
мүсінін жасауды үйрету


223.
апта
Астана


Отанымыздың
жүрегі


Дене шынықтыру

1
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру.
Лақтырған допты қағып алу.
Орындық аяқтарының арасымен
еңбектеу.

2
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру.
Орындық аяқтарының арасымен
еңбектеу. Допты тура нысанаға
лақтыру.

3.
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру. Допты
тура нысанаға лақтыру
. Биіктігі
5
-
10 см заттан жерге секіру.

Сөйлеуді дамыту

Еліміздің бас қаласы Астана,
Бәйтерек туралы түсініктерін
кеңейту, сөздерді анық айтуға,
зат есімдердің жекеше, көпше
түрлерін қолдануға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын
тақпақ жаттату.


Көркем әдеби
ет

Астана қаласы туралы
түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес тақпақтың
сөздерін асықпай, дыбыстарды
анық айтуға, бейнелі сөздерді
қолдануға үйрету


Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Өзіне

қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: оң
-
сол, алды
-
арты
аж
ырата білуге үйрету


Құрастыру

Қағазды жырту және шиыршықтау
тәсілдерін пайдаланып қағаз беттерін
көлемді пішіндерге түрлендіруге
үйрету


Жаратылыстану

Еліміздің бас қаласы Астананың
табиғатының әсемдігі, ауа
-
райының
ерекшеліктері туралы түсініктерін
кеңейту


Сурет салу

Түзу, домалақ пішіндерді салуды
жетілдіру, бәйтеректің суретін салу
және оны бояуға үйрету


Музыка

Ересектердің орындауындағы
әндерді

тыңдауға, аспаптың
сүйемелдеуіндегі дауысқа
бейімделуге,
музыка әуенімен
жаттығулар жасауға үйрету.


М
узыка

Аудио
-
бейне таспадан ән
тыңдауға, аспаптың
сүйемелдеуіндегі дауысқа
бейімделуге, музыканың би
сипатын игеруге үйрету.

Экология негіздері

Туған өлкенің кейбір
өсімдіктері
, көкөністері
мен жемістері, туралы
қарапайым түсініктерін
қалыптастыру,
жергілікті аймақта
өсетін 2
-
3 ағаштардың
түрлерін танып, атауға
үйрету


4
.
апта Тәуелсіз Қазақстан

(
ҚР

Тұңғыш
Президент
і, мемлекеттік
рәміздер
)

Дене шынықтыру

1.
Жүрелеп жүру және
«жыланша» жүгіру. Биіктігі 5
-
10
см заттан жерге секіру. Еңіс
тақтай бойымен
жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
Жүрелеп жүру және
«жыланша» жүгіру. Еңіс тақтай
бойымен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау. Допты тура нысанаға
лақтыру.

3.
Жүрелеп жүру және
«жыланша» жүгіру. Еңіс тақтай
бойымен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау. Лақтырған допты қағып
ал
у.

Сөйлеуді дамыту

Қазақстан

Республикасы
Тұңғыш Президенті,
мемлекеттік рәміздер туралы
түсініктерін кеңейту, берілген
сұрақты тыңдау және оны
түсіне білуді жетілдіру.


Русский язык

Заучивание детьми короткой
песни;

р
асширять словарный
запас слов; правил
ьно
произносить слова на русском
языке, обучать словам,
обозначающим действие
предметов.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Біртекті заттардан топтар
құрастыру

және оның біреуін топтан
бөлуді бекіту.


Жаратылыстану

Жануарлардың қысқа дайындығы
туралы түсініктерін кеңейту, табиғат
бұрышындағы өсімдіктер мен
жануарларды бақылау

Сурет салу

Толқынды және түзу сызықтарды
салуды жетілдіру, тудың суретін
салу және оны қарапайым ою
элементтерімен безендіруге үйрету
.


Музыка

Түрлі сипаттағы пьесаларды
тыңдау және есте сақтауға,
аспаптың даусына бейімделуге,
мылдырмақтың дыбысталу
динамикасын ажыратуға үйрету.


Аппликация

Бәйтерек пен көкбайрақтың
бөліктерін қағаз бетіне жапсыруды,
желім қалдықтарын қағаз
майлықпен сүртуді үйрету.


23


Өтпелі

тақырып: Табиғат әлемі
(Қаңтар)

1.
апта Айналамыздағы
өсімдіктер


Дене шынықтыру

1.Бұрылып жүру және алаңның
бір жағынан екінші жағына
жүгіру. Лақтырған допты қағып
алу. Еңіс тақтай бойымен жүруде
тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
Бұрылып жүру және алаңның
бір жағынан екінші жағына
жүгіру. Еңіс тақтай бойымен
жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.
Бөрененің үстімен еңбектеу.

3.
Бұрылып жүру және алаңның
бір жағынан екінші жағына
жүгіру. Бөрененің үстімен
еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Өсімдіктер
, олардың адамға
пайдасы тура
лы түсініктерін
кеңейту,айтылған сөздерді
зейін қойып тыңдауын және
тілдегі дыбыстарды дұрыс айта
білуін жетілдіру.


Көркем әдебиет

Өсімдіктер

туралы
түсініктерін кеңейту,
тақырыпқа сәйкес әңгіме оқып
беріп, оның мазмұнын түсінуге
және рөлдерді ойнағанда
к
ейіпкерлердің мінездерін бере
білуге үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

«Біреу», «Көп» ұғымдарын
ажырату дағдыларын жетілдіру


Құрастыру

Әртүрлі түстегі құрылыс
материалдарынан құрастыруды
жетілдіру, аалада гүл егетін
гүлзардың құрылысын

құрастыру
оны гүлдермен шөптермен
безендіруге үйрету


Жаратылыстану

Туған өлкенің өсімдіктері туралы
қарапайым

түсініктерін
қалыптастыру, олардың түрлерімен
таныстыру

Сурет салу

Саусақпен сурет салуды жетілдіру,
гүлдердің суретін салу.


Музыка

Түрлі
қарқындағы

музыканы
тыңдауға, музыкалық
сүйемелдеумен ре
-
ля бірінші
октавасының диапазонында ән
салуға, қимыл қарқынын өзгерте
отырып қимылдауға үйрету.


Музыка

Түрлі қарқындағы музыканы
тыңдауға, музыкалық
сүйемелдеумен ре
-
ля бірінші
октавасының диапазон
ында ән
салуға,
ойын кезіндегі музыканың
өзгерістерін уақытылы тыңдай
білуге, соған сәйкес қимыл жасай
білуге үйрету

Қоршаған

ортамен
танысу

Өсімдіктер

мен
жануарлар, құстар
туралы түсініктерін
кеңейту, оларға күтім
жасауға баулу


2.
апта Жануарлар әлемі


Дене шынықтыру


1.
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру.
Бөрененің үстімен еңбектеу.
Лақтырған допты қағып алу.

2.
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру.
Лақтырған допты қағ
ып алу. Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см қашықтықта
орналасқан тақтай бойымен жүру.

3.
Төбешікке шығып және одан
түсіп саппен жүру және тұтас
топпен сапқа қайта тұру. Тепе
-
теңдікті сақтай отырып, бір
-
бірінен 10 см қашықтықта
ор
наласқан тақта
й бойымен
жүру.
Допты екі қолмен жоғарыға
лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Жануарлар әлемі туралы
түсініктерін кеңейту, олардың
дене бөліктерін ажырату және
атау, дұрыс сөйлеу қарқынын
сақтауға үйрету, тақырыпқа
сәйкес шағын тақпақ жаттату.


Русский язык

Формироват
ь навыки
слушания сказки, произносить
слова на русском языке,
обозначающих названия
некоторых предметов
ближайшего окружения,
правильно ставить ударение в
словах при произношении.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Екі тең немесе тең емес
заттар
тобын салыстыруға үйрету


Жаратылыстану

Үй

және жабайы жануарлардың
тіршілік ету ортасы, олардың өзіне
тән ерекшеліктерін салыстыруға
үйрету, жануарлардың тіршілік етуі
үшін қорек, ауа, су, жылу қажет
екендігі туралы түсінік беру

Сурет салу

Дайын
ойыншық қозының
сұлбасына аяқтарын, көздерін,
құлақтарын, аузын салып
жалғастырып, суретін салуға
үйрету


Музыка

Түрлі сипаттағы пьесаларды
тыңдау және есте сақтауға,
әннің

көңіл
-
күйін жеткізе білуге,
музыканың алмасуына сәйкес
қимылдауға үйрету.


Мүсінде
у

Бөліктерді біріктіруді
жетілдіру,гүлдің мүсінін жасауды
үйрету243.
апта Құстар


біздің досымыз


Дене шынықтыру


1.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Допты екі
қолмен жоғарыға лақтыру.
Орындық аяқтарының арасымен
еңбектеу.

2.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Орындық
аяқтарының а
расымен еңбектеу.
Допты көлденең нысанаға
лақтыру.

3.
Қол

ұстасып, арқаннан ұстап
жүру және алаңның бір жағынан
екінші жағына жүгіру. Допты
көлденең нысанаға лақтыру.
Бөрененің үстімен еңбектеу.

Сөйлеуді дамыту

Құстар

туралы түсініктерін
кеңейту, үй құстар
ын
топтастыру, олардың өздеріне
тән ерекшеліктерін атай білуге
үйрету.


Көркем әдебиет

Құстар

туралы түсініктерін
кеңейту, тақырыпқа сәйкес
өткен таныс шығарманы
суреттерден тануға, оның
мазмұны бойынша сұрақтарға
жауап беруге үйрету


Қарапайым

математикал
ық
ұғымдарды қалыптастыру

Екі қарама
-
қарсы заттарды
ұзындығы бойынша салыстыруды
жетілдіру


Құрастыру

Ұсақ

құрылыс материалдарынан
құрастыруды жетілдіру, олардан
құстың ұясын жасауға үйрету


Жаратылыстану

Үй

құстары туралы балалардың
білімдерін кеңейту:
әтеш
, тауық,
балапан олардың ерекшеліктерін
бақылау (
немен қоректенеді, қалай
қимылдайды, қандай дыбыстар
шығарады, ересектердің үй
құстарына күтім жасауы туралы
).

Сурет салу

Дөңгелек пішіндерді салуды
жетілдіру, балапанның суретін
салуды үйрету


Музыка

Екі бөлімді музыканың тыңдап,
олардың бөліміндегі өзгерістерді
байқауға, әнді ширақ айтуға,
музыканың көңілді жеңіл
сипатын қимылмен беруге
үйрету.


Музыка

Музыкалық шығарманың
жанрын ажырата білуге, әнді
нақышына келтіріп орындай
білуге, қимыл қарқынын өз
герте
отырып қимылдауға үйрету.


Экология негіздері

Құстар

туралы
түсініктерін кеңейту,
табиғат бұрышының
тіршілік иелері мен
қыстап қалатын
құстарға (торғай,
шауқар, қарға, кептер)
және жыл құстарына
(ұзақ, қараторғай)
қамқорлықпен қарауға
баулу


4.
апта

Ғажайып қыс

Дене шынықтыру


1.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру. Бөрененің
үстімен еңбектеу. Еңіс тақтай
бойымен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау.

2.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру. Еңіс
тақтай бойымен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау. Допты екі қолмен
жоғарыға лақтыру.

3.
«Жыланша» заттарды айналып
өтіп жүру және жүгіру. Допты екі
қолмен жоғарыға лақтыру. Биіктігі
5
-
10 см заттан жерге секіру.

Сөйлеудң дамыту

Қыстағы

табиғат көрінісі мен
адамдардың киімдері туралы
әңгімелесу, сөз
дік қорды
заттардың сапасы мен
қасиеттерін білдіретін
сөздермен толықтыру, қажетті
сөздер мен сөз тіркестерін
қолдануға үйрету.


Русский язык

Формировать навыки
слушания рассказа, произносить
слова на русском языке,
обозначающих признаки
предметов по велич
ине,
составлять простых
предложений при описании
игрушек, развивать связную
речь

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Геометриялық пішіндер: шаршы,
шеңбер, үшбұрыш туралы білімдерін
нақтылау


Жаратылыстану

Қыстың өзіне тән белгілерімен,
қардың қа
сиетімен, құстар мен
жабайы жануарлардың тіршілігіндегі
өзгерістерді таныстыру

Сурет салу

Жасыл шыршаның дайын
суретін әртүрлі төртбұрышты,
дөңгелек ойыншықтармен
безендіруге үйрету.


Музыка

Аспапта орындалған әнді
тыңдауға және оның мазмұнын
түсінуге, ән
айтуда дыбыстарды
биіктігіне қарай ажыратуға
(октава шегінде), байсалды,
жеңіл жүруге үйрету.


Аппликация

Шыршаның дайын бейнесіне
қазақ ою
-
өрнектерін ұқыпты
жапсыруды үйрету


25


Өтпелі

тақырып: Бізді
қоршаған әлем (Ақпан)

1.

апта. Ғажайыптар әлемі
(өлі
табиғат
құбылыстары).


Дене шынықтыру


1.Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру. Биіктігі 5
-
10
см заттан жерге секіру. Көлденең
нысанаға лақтыру.

2.
Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру. Көлденең
нысанаға лақтыру Бір аяқтан бір
аяққа

секіру.

3.
Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру. Бір аяқтан
бір аяққа секіру. Еденде тігінен
тұрған құрсаудан еңбектеп өту.

Сөйлеуді дамыту

Табиғат құбылыстары күн, қар,
жел, боран туралы түсінік беру,
заттарды жалпы белгілері
бойынша топтасты
руға,
сөйлеуде зат есімдердің жекеше,
көпше түрлерін қолдануды
үйрету, тақырыпқа сәйкес
шағын тақпақ жаттату.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес қысқа
өлеңді

мәнерлі, мағыналы түрде
эмоционалды жатқа айтуға,
шығарма жанрын ажыратуға
үйрету.

Қарапайым

матем
атикалық
ұғымдарды қалыптастыру

«Бір
-
бірден», «Бірде біреуі жоқ»
ұғымдарына ажырату дағдыларын
жетілдіру


Құрастыру

Құрылыс

метериаладарының негізгі
бөліктері мен бөліктердің
бөлшектерін ажыратуға үйрету.


Жаратылыстану

Қардың

жаууын бақылау, оның ақ
жә
не үлпілдек екенін
көрсету,қардың қасиетімен
таныстыру: суық (қолмен ұстап
көруді ұсыну), қарды алақанға
салғанда еритінін, одан сырғанақ
жасауға болатынын түсіндіру

Сурет салу

Алақанмен сурет салуды
жетілдіру, оны бояуға малып
күннің суретін салуды
үйрету.


Музыка

Аспапта орындалған әнді
тыңдауға және оның мазмұнын
түсінуге, ә
нді кіріспедан соң
бастауға, бірқалыпты жеңіл
айтуға, музыканың көңілді, би
сипатын қимылмен беруге
үйрету.


Музыка

Музыкалық шығарманы
эмоциямен қабылдауға, әнді бірге
бастап,
бірге аяқтауға, бір
-
бірден
қарапайым би қимылдарын
орындауға үйрету.

Қоршаған

ортамен
танысу

Жерде жүретін және
аспанда ұшатын
қозғалыс құралдары
туралы білімдерін
кеңейту, жаяу
жүргіншілерге арналған
қарапайым
ережелермен
таныстыру, ересектерге
күтушіге,
аула
сыпырушыға көмек
көрсетуді үйрету.


2.

апта. Көліктер

Дене шынықтыру


1.
Нық қадаммен артқа жүру және
жылдам (10
-
20м) жүгіру. Еденде
тігінен тұрған құрсаудан еңбектеп
өту. Тура секіру.

2.
Нық қадаммен артқа жүру және
жылдам (10
-
20м) жүгіру. Тура
секіру.

Тура жолмен жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.

3.
Нық қадаммен артқа жүру және
жылдам (10
-
20м) жүгіру. Тура
жолмен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау. Бір аяқтан бір аяққа секіру.

Сөйлеуді дамыту

Көліктің түрлерімен
таныстыру, олардың бөліктерін
ажыратуға және атай біл
уге
дағдыландыру, сөздерді
жіктелуіне қарай
байланыстыруға үйрету.


Русский язык

Формировать навыки
слушания короткого
стихотворения; правильно
ставить ударения, расширять
запас слов, обозначающих
признаки предметов по цвету

Қарапайым

математикалық
ұғымда
рды қалыптастыру

Өзіне

қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: жоғары
-
төмен, алыс
-
жақын, ажырата білуді үйрету


Жаратылыстану

Қыстайтын

құстарды бақылау,
оларды сыртқы белгілері бойынша
ажыратуға (торғай, сауысқан),
құстарға жем шашуды үйрету

Сурет салу

Салынған

көліктердің
пішіндерін мақталы
таяқшалармен бояуға үйрету


Музыка

Музыкалық шығарманы
эмоциямен қабылдауға,
қарапайым әуендердің
интонациясын жеткізуге,
жұптасып би қимылдарын
орындауға үйрету.


Мүсіндеу

Бірнеше бөліктен тұратын
күрделі емес заттарды, тау

мен
оның шетінде өсіп тұрған ағашты
мүсіндеу.


263.
апта Электроника
әлемі

Дене шынықтыру


1.
Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру. Бір аяқтан
бір аяққа секіру. Көлденең
нысанаға лақтыру.

2.
Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру.
Көлденең
нысанаға лақтыру. Еденде тігінен
тұрған құрсаудан еңбектеп өту.

3.
Нық қадаммен алға жүру және
түрлі бағытта жүгіру. Еденде
тігінен тұрған құрсаудан еңбектеп
өту. Алысқа лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Электр құралдарымен
таныстыру, ол заттарды жалпы
жән
е ерекше белгілері бойынша
топтастыруға, сөйлеу қарқынын
өзгертіп баяу сөйлеуді үйрету.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес
шығармадағы оқиғаны
эмоционалды қабылдауға және
кейіпкерлерге жанашырлық
танытуға үйрету.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптасты
ру

Бір топтағы заттарды екінші
топтағы заттармен беттестіру және
тұстастыру арқылы салыстыруды
жетілдіру


Құрастыру

Құрылыс

метериаладарының негізгі
бөліктері мен бөліктердің
бөлшектерін, түсі мен шамасы
бойынша ажыратуға үйрету.


Жаратылыстану

Өлі табиға
т құбылысы су туралы
түсініктерін кеңейту: түсі, мөлдірлігі,
төгіледі және т.б., адамдарға,
өсімдіктерге, жануарларға судың
қажеттілігі туралы түсінік беру.

Сурет салу

Құмға тұрмыстық электрлі
заттардың суретін салуды үйрету


Музыка

Түрлі қарқындағы музыканы
тыңдауға,
әннің

мазмұнына көңіл
бөлу, әнді таза, түсінікті, көңілді
айтуға, ырғақты жүруге және
жүгіруге үйрету.


Музыка

Музыканың түрлі дыбысталуын
(баяу
-
қатты) ажыратуға, күш
түсірмей табиғи дауыспен айтуға,
ритм мен тактіні
сақтап
музыкамен ырғақты қозғалуды
үйрету.


Экология негіздері

Өлі

табиғат
нысандары: күн, ауа,
су, топырақ, тас және
т.б. туралы
түсініктерін, қоршаған
ортаның нысандарына
жағымды қарым
-
қатынасты
қалыптастыру


4.
апта
Мамандықтың бәрі
жақсы

Дене
шынықтыру


1. Нық қадаммен артқа жүру
және жылдам (10
-
20м) жүгіру.
Алысқа лақтыру.Тура жолмен
жүруде тепе
-
теңдікті сақтау.

2. Нық қадаммен артқа жүру
және жылдам (10
-
20м) жүгіру.
Тура жолмен жүруде тепе
-
теңдікті
сақтау. Еденде тігінен тұрған
құрсаудан еңбе
ктеп өту.

3. Нық қадаммен артқа жүру
және жылдам (10
-
20м) жүгіру.
Еденде тігінен тұрған құрсаудан
еңбектеп өту. Биіктігі 5
-
10 см
заттан жерге секіру.

Көркем әдебиет

Мамандықтың түрлерімен
таныстыру, олардың маңызын
түсіндіру, сөздік қорды
антонимдермен қар
ама
-
қарсы
мағыналас сөздермен
толықтыруға, тақырыпқа сәйкес
шағын тақпақ жаттату


Русский язык

Развивать голосовой и
артикуляционный аппарат,
составлять простые
предложения при описании
предметов ближайшего
окружения по образцу
взрослого.


Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Заттарды ені, биіктігі мен
жуандығы бойынша салыстыра
білуді бекіту


Жаратылыстану

Судың қасиеттерінің бірі
-

судың
мұзға және мұздың суға айналуын
бақылау (далаға ыдысқа су құйып
алып шығу, мұзды жылы жерге
кіргізу).

Сурет салу

Дайын үйдің сыртқы пішінін
штрихтармен безендіруге үйрету


Музыка

Музыка сипатының өзгерістерін
эмоциямен жауап беруге, әнді
бірге бастап бірге аяқтап айтуға,
жеңіл, байсалды жүріспен жүруге
үйрету.


Аппликация

Желімді қылқаламға, дайын
үлгіге
мұқият жағуды жетілдіру,
көліктердің дайын бейнелерін
олардың арасындағы
арақашықтықты сақтап
жапсыруды үйрету


27


Өтпелі

тақырып: Салттар мен
фольклор (Наурыз)

1.
апта Қазақстан халқының

салттары мен дәстүрлері


Дене шынықтыру


1.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру.
Биіктігі 5
-
10 см заттан жерге
секіру. Тура нысанаға оң қолмен
лақтыру.

2.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Тура
нысанаға оң қолмен лақтыру.
Доғаның астымен өрмелеу.

3.
Өз

бетінше
сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру.
Доғаның астымен өрмелеу. Тақтай
бойымен тепе
-
теңдік сақтап жүру.

Сөйлеуді дамыту

Бесік жырын тыңдату,
сөздердегі дауыссыз
дыбыстарды анық айтуға,
тыңдалған бесік жырын
қайталап айтуға үйрету


Көркем әдебиет

Қаза
қтың

қонақжайлылық
дәстүрімен таныстыру, жұмбақ
шешкізу, жаңылпаштарды
жатқа айтқызу

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Бір топтың заттарын екінші топтың
заттарымен беттестіру және
тұстастыру арқылы саны және
көлемі жағынан тең және тең емес
з
аттарды салыстыруды үйрету.


Құрастыру

Бөлшектерді орналастыру әдісі
арқылы түрлі түсті және әртүрлі
көлемдегі материалдардан үйдің
құрылысын салуға үйрету


Жаратылыстану

Бөлме өсімдіктері туралы
білімдерін кеңейту, оларды тануға,
атай білуге және
ажыратуға үйрету
(фикус, қазтамақ, бегония)

Сурет салу

Ыдыс аяқ салатын кебеженің
дайын пішінін ою
элементтерімен безендіруге
үйрету.Музыка

Музыканың сипатын анықтауға
және көңілді және баяу
музыканы эмоциямен
қабылдауға, бірқалыпты
қарқынмен жеңіл ән
айтуға,
музыканың көңілді би сипатын
қимылмен беруге үйрету.


Музыка

Түрлі қарқындағы музыканы
тыңдап ажыратуды, әнді сөздерін
анық,бір қарқынмен айтуға,
шеңбер бойымен қозғалуға
үйрету

Қоршаған

ортамен
танысу

Қазақ

халқының
дәстүрлі киіз үйімен
ондағы зат
тармен
олардың міндеттерімен
және салттары мен
дәстүрлерімен
таныстыру, заттардың
сапалары мен
қасиеттерін сипап сезу,
дәмін көру, есту
арқылы тануды
қалыптастыру


2.
апта Ертегілер Елінде
.
Театр әлемі


Дене шынықтыру


1.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Тақтай бойымен тепе
-
теңдік
сақтап жүру. Тура нысанаға оң
қолмен лақтыру.

2.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру. Тура
нысанаға оң

қолмен лақтыру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

3.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу. Қос
аяқпен аяқтарды қосып қойып
секіру.

С
өйлеуді

дамыту

Балаларға таныс ертегілерді
тыңдатып, өздерін рөлдерге
бөліп ойнату, ондағы
кейіпкерлердің дауыс ырғағын
келтіріп айтуға үйрету.


Русский язык

Совершенствовать навыки
слушания сказок; правильно
ставить ударения при
произношения слов;
состав
ление простые
предложения из 2
-
3 слов.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Өзіне

қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: оң
-
сол, алды
-
арты,
жоғары
-
төмен, алыс
-
жақын, биік
-
аласа ажырата білуді жетілдіру


Жаратылыстану

Жануарлар мен өсімдіктер туралы
түс
ініктерін кеңейту, тақырыпқа
сәйкес ертегіні рөлдерге бөліп
ойнату

Сурет салу

Қызыл
, сары, жасыл, көк, қара,
ақ түстерді ажыратуды жетілдіру,
жолаққа оюдың қос элементін
салуды үйрету


Музыка

Ертегілерді тыңдап ондағы
сиқырлы дыбыстарды есте
сақтауды,
музыкалық
сүйемелдеумен ре
-
ля бірінші
октавасының диапазонында ән
айтуға, жануарлардың би
қимылдарын ұқсатуға үйрету.


Мүсіндеу

Қазақтың

қолөнер туындысы
ағаш тостағанның мүсінін
жасауға үйрету283.
апта Өнер көзі

халыкта


Дене шынықтыру


1.
Өз

бетінше
сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Тура
нысанаға оң қолмен лақтыру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

2.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу. Тура
нысан
аға сол қолмен лақтыру.

3.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Тура
нысанаға сол қолмен лақтыру.
Арқан бойымен жүру кезінде тепе
-
теңдікті сақтау.

Сөйлеуді дамыту

Қолдан

жасалған заттармен
таныстыру, олардың бөліктерін
ажыратуға, сөздерді

септелуіне
қарай байланыстыруға үйрету.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес халық
өлеңінің

ырғағы мен ұйқасын
бере білуге үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Тәуліктің қарама
-
қарсы бөліктерін
анықтауға үйрету


Құрастыру

Ойнай отырып, сюжет
бойынша
құрылыстарды салуға және
біріктіруге үйрету


Жаратылыстану

Төрт түлік туралы түсініктерін
кеңейту, оның жүнінен жасалған
заттарды қарау арқылы, жылы,
жұмсақ болатынын бақылау

Сурет салу

Қазақтың қол өнер туындысы
сандықпен таныстыру,
бұрыштарға
қазақ оюының қос
элементін салуды үйрету.


Музыка

Бесік жырын тыңдату,
музыкалық сүйемелдеусіз ре
-
ля
бірінші октавасының
диапазонында ән айтуға, қимыл
қарқынын күшейтуге және
азайтуға үйрету.


Музыка

Халық аспаптарының
орындауындағы музыканы
тыңдату, түрлі

музыкалық
сүйемелдеумен ре
-
ля бірінші
октавасының диапазонында ән
айтуға, жануарлардың би
қимылдарын ұқсатуға үйрету


Экология негіздері

Көктем мезгіліндегі
ауа
-
райын бақылау
және анықтау,
ағаштарды, дала
гүлдерін, кейбір
көкөністер мен
жемістерді, бөлме
өсімдіктерін
,
өсімдіктердің бөліктері
туралы түсініктерін
кеңейту

294.
апта Нұр төккен, гүл көктем

Дене шынықтыру


1.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Арқан бойымен жүру кезінде тепе
-
теңдікті сақтау. Қос
аяқпен
аяқтарды қосып қойып секіру.

2.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру. Қос
аяқпен аяқтарды қосып қойып
секіру. Гимнастикалық қабырға
бойымен жоғары өрмелеу және
түсу.


3.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта

тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу. Қос
аяқпен аяқтарды алшақ қойып
секіру.

Сөйлеуді дамыту

Көктемгі табиғат
құбылыстары
, адамдардың
еңбектері, киімдері туралы
әңгімелесу, сөздік қорды
антони
мдермен толықтыру,
заттарды ерекше және жалпы
белгілері бойынша
топтастыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын тақпақ
жаттату.


Русский язык

Развивать артикуляционный
аппарат
, формировать навыки
понимания и согласования слов
в словосочетаниях, правильно
ста
вить ударение в словах при
произношении
Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Ұзындығы
, биіктігі, ені бойынша
әртүрлі заттарды салыстыруды
жетілдіру.


Құрастыру

Балалардың өз ойынан тақырыпқа
сәйкес құрастыру


Жаратылыстану

Көктемгі табиғат
ерекшеліктерін
ауа райындағы, адамдардың
киіміндегі қарапайым өзгерістерді
бақылау

Сурет салу

Қылқаламмен және бояумен
сурет салуды жетілдіру, көктемгі
ағаштың суретін салуды үйрету.


Музыка

Наурыз туралы ән тыңдату,
дыбыстарды биіктігіне қарай
ажыратуды
үйрету
, таныс би
қимылдарын қайталау.


Аппликация

Қағаздың мыжылу, жыртылу
қасиеттері туралы түсініктерін
жетілдіру, дайын ою
элементтерін қағаз бетіне
симметриялы орналастыруды
үйрету.Біз еңбекқор баламыз (Сәуір)

1.
апта. Аялайық гүлдерді


Дене
шынықтыру


1.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Қос аяқпен аяқтарды алшақ
қойып секіру. Оң және сол қолмен
тік нысанаға көздеп лақтыру.

2.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Оң және сол қолмен тік
нысанаға көздеп лақтыру. Арқан
бойымен жүру кезінде тепе
-
те
ңдікті

сақтау.

3.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Арқан бойымен жүру
кезінде тепе
-
теңдікті сақтау.
Допты педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру.


Сөйлеуді дамыту

Гүлдермен таныстыру,
олардың бөліктерін атай білуге,
қажетті сөздер мен сөз
тіркестерін
қолдануға

үйрету.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес шығарма
оқып беріп, оның
кейіпкерлеріне жанашырлық
танытуға үйрету


Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Беттестіру және тұстастыру арқылы
тең емес заттар топтарын
салыстыруды жетілдіру, дөңгелек

заттарды, бұрыштары бар заттарды
ажыратуды жетілдіру


Құрастыру

Майдалап кесілген қағаз
майлықтарды умаждап түрлі түсті
гүлдер жасауға үйрету


Жаратылыстану

Алғашқы көктемгі гүлдерді
бақылау, гүлдерді салыстыра
отырып, сыртқы белгілеріндегі
ұқсастық пен
айырмашылықты табу.

Сурет салу

Асфальтқа сурет салуды
жетілдіру, гүлдердің суретін
салуға үйрету.


Музыка

Музыкалық естуді дамыту,
әнді

нәзік сезіммен, баяу үнімен,
ыстық ықыласпен айта білуге
үйрету, қазақ халқы биі
элементтерін
қолды

білезік
буынынан
бұрауды жетілдіру.


Музыка

Гүлдер туралы ән тыңдату,
мазмұнын түсінуге, әнді таза,
түсінікті, көңілді айтуға үйрету,
ойындарға қатыстыру.

Қоршаған

ортамен
танысу

Ересектердің еңбегін
бақылау негізінде ойын
әрекетіне ынталандыру,
өзгенің еңбегінің
нәтижесін
е құрметпен
қарауға үйрету, көмек
көрсетуге ниеттерін
қолдау

302.
апта Ас атасы
-

нан


Дене шынықтыру


1.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Допты
педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру. 15
-
20 см
биіктен секіру.

2.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. 15
-
20
см биіктен секіру. Үлкен допты екі
қолмен арқаннан, тордан асыра
лақтыру.

3.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Үлкен
допты екі қолмен арқаннан, тордан
асыра лақтыру.


Сөйлеу
ді дамыту

Нан туралы түсініктерін
кеңейту, шапшаң сөйлеу
қарқынын сақтауға
(жаңылтпаш), сөздерді
септелуіне қарай
байланыстыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес шағын тақпақ
жаттату.


Русский язык

Учить слушать, понимать,
рассказывать и читать наизусть
короткое

стихотверения;
понимать простые вопросы и
отвечать на них короткими
предложениями.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Жеке заттардан топ құрастыруды
және топты заттарға бөлуді үйрету


Жаратылыстану

Өсіп

шыққан жасыл шөпті бақылау,
оны сипап
ұстау
, өгей шөп, бақ
-
баққа
және т.б., гүлдерді жұлуға,
аяқтарымен таптауға болмайтынын,
нанның өсімдіктен өсіп шыққан
бидайдан жасалатынын түсіндіру.

Сурет салу

Түрлі пішіндегі нандардың
суретін салуды үйрету


Музыка

Тыңдалған музыка туралы өз
ойын айтуға,

әуеннің
интонациясын сақтап, күш
түсірмей айтуға, музыкалық
сүйемелдеумен қимылдарды
үйлестіруге үйрету.


Мүсіндеу

Алақанға салып тік және
дөңгелек етіп есуді, моншақтың
мүсінін жасауды үйрету.3.

апта Жәндіктер мен
қосмекенділер

әлемі


Дене шынықтыру


1.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Үлкен допты екі қолмен арқаннан,
тордан асыра лақтыру. Арқан
бойымен жүру кезінде тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
6
0 сек) жүгіру.
Арқан бойымен жүру кезінде тепе
-
теңдікті сақтау. Гимнастикалық
қабырға бойымен жоғары өрмелеу
және түсу.

3.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және тү
су. 15
-
20
см биіктен секіру. Оң және сол
қолмен тік нысанаға көздеп
лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Тасбақамен таныстыру, оның
сыртқы ерекшеліктері мен дене
бөліктерін атауға, сөздік қорды
антонимдермен толықтыруға,
сөздерді септелуіне қарай
байланыстыруға үйре
ту.


Көркем әдебиет

Сурет бойынша таныс
шығарманың мазмұны бойынша
сұрақтарға жауап беруге және
оның мазмұнын айтуға үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Заттардың кеңістікте орналасуын
анықтауды, беттестіру және
тұстастыру арқылы тең және

тең
емес заттарды салыстыуды жетілдіру


Құрастыру

Қағаздың

бұрыштарын ортасына
бірдей бүктей білуін дамыту.


Жаратылыстану

Жәндіктер, олардың сипаттық
белгілері туралы білімдерін кеңейту,
көбелек пен қоңыздың
айырмашылығын таба білуге үйрету.

Сурет салу

Қызыл
, сары, жасыл, көк, қара,
ақ түстерді ажыратуды жетілдіру,
көбелектің суреттін салуды
үйрету.


Музыка

Музыкалық шығарманың көңіл
күйі мен сипатын тыңдау және
түсінуге, әнді дыбысты
жылдамдатпай жеңіл айтуға,
шеңбер бойымен би қимылдарын
орындауға үйре
ту


Музыка

Музыкалық шығармаларды
түсінуді жетілдіру,
әндерді

нақышына келтіріп орындай
білуге, жұптаса отырып би
қимылдарын орындауға үйрету.


Экология негіздері

Табиғат бұрышын
мекендеушілерді
бақылау, оларға
қамқорлық жасау
дағдыларын жетілдіру,
құстар
мен жәндіктер
туралы қарапайым
түсініктерін
қалыптастыру

314.

апта Еңбек бәрін
жеңбек

Дене шынықтыру


1.Өз бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Оң
және сол қолмен тік нысанаға
көздеп лақтыру. Үлкен допты екі
қолмен арқаннан, тордан асыра
лақтыру.

2.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Үлкен
допты екі қолмен арқаннан, торда
н
асыра лақтыру. Қос аяқпен
аяқтарды алшақ қойып секіру.

3.
Өз

бетінше сапқа тұру және
тізені жоғары көтеріп жүру. Қос
аяқпен аяқтарды алшақ қойып
секіру.

Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

Сөйлеуді дамыту

Балаларды еңбек етуге баулу,
с
өздік

қорды заттардың сапасы
мен қасиеттерін білдіретін
сөздермен толықтыру, зат
есімдерді астында, артында,
жанында көмекші сөздермен
қолдануға үйрету.


Русский язык

Формировать навыки
слушания короткой песни;
правильно ставить ударения при
произношения с
лов,
употреблять в речи имена
существительные в
единственном и множественном
числе

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Үлкен

және кіші заттарды, ені,
ұзындығы, биіктігі әртүрлі заттарды
салыстыруды жетілдіру


Құрастыру

Ойыншықтарды қолдана отыры
п
тақырыпқа сәйкес өз ойларынан
құрылыс құрастыру (ұжымдық
жұмыс).


Жаратылыстану

Ағаштарды тануға және атауға
үйрету
: қайың, терек және т.б.
оларды күтіп
-
баптаудағы
адамдардың еңбектерін бақылау

Сурет салу

Таяқпен құмға адамдардың
еңбек әрекетін
бейнелеуді үйрету


Музыка

Бұрын тыңдалған шығарманы
тануды бекіту, кіріспедан соң
әнді бастауды, жануарлардың би
қимылдарына ұқсатуды үйрету


Аппликация

Желім қалдықтарын сүртуді
жетілдіру, еңбек құралдарының
дайын бейнелерінен жалпы
композиция
құрастыруды үйрету


Әрқашан

күн сөнбесін

1.
апта Достық

біздің тірегіміз
(халықтар достығы)


Дене шынықтыру


1.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу. Үлкен
допты екі қолмен арқаннан, тордан
асыра лақтыру.

2
.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқынд
а (50
-
60 сек) жүгіру.
Үлкен допты екі қолмен арқаннан,
тордан асыра лақтыру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

3.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өр
мелеу және түсу.


Сөйлеуді дамыту

Балаларды басқа
балабақшадағы, ауладағы
балалармен дос болуға баулу,
балалармен тілдік қарым
-
қатынас мәдениетін сақтауға
үйрету.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес әңгіме оқып
беріп оны эмоционалды
қабылдауға, шығарма жанр
ын
ажыратуға үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Тең заттар тобын беттестіру мен
тұстастыру арқылы салыстыруға
және оң, сол бағыттарды анықтауға
үйрету


Құрастыру

Ірі және ұсақ құрылыс
материалдарын қолданып үлкен
үйдің құрылысын құрастыр
уға
үйрету (ұжымдық жұмыс)


Жаратылыстану

Өсімдіктерді

отырғызуға және
оларға күтім жасауға шамасы
жетерлік әрекетке қатыстыру,
олардың өсіп
-
өнуі үшін қажетті
жағдайлар туралы білімдерін кеңейту
(жылу, жарық, су, күтім), олармен
дос болуға үйрету

Сурет
салу

Тақырыпқа сәйкес асфальтқа
балалардың салған пішіндерімен
композиция құрастыруға үйрету


Музыка

Музыкалық шығарманы
эмоциямен қабылдауға, әнді
сүйемелдеусіз ре
-
ля октавасының
диапазонында орындауға,
қимылдың ырғақтықпен
орындауға үйрету.


Музыка

Тыңда
лған әуен мазмұнына
өзінің көңіл күйін білдіруге, әнді
бірге бастап бірге аяқтауға,
қимыл қарқынын өзгерте отырып
қимылдауға үйрету.Қоршаған

ортамен
танысу

Адамдардың бір
-
бірімен достығы,
Отанды қорғау туралы
түсініктерін
қалыптастыру,
Қазақстанның
туы, жаз
мезгілі туралы
түсініктерін кеңейту

322.
апта Отан қорғаушылар
(
ҚР

әскері, Ұлы Отан соғысының
ардагерлері
)


Дене шынықтыру

1.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Допты педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру. Арқан
бойымен жүру кезінде
тепе
-
теңдікті сақтау.

2.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Арқан бойымен жүру
кезінде тепе
-
теңдікті сақтау. Оң
және сол қолмен тік нысанаға
көздеп лақтыру.

3.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Оң және сол қолмен тік
нысанаға көздеп лақтыру. Еденде
тігінен

тұрған құрсаудан еңбектеп
өту.

Сөйлеуді дамыту

Отан қорғаушылар туралы
түсінік беру, сөйлеу мәнерін
сақтауға, сөздерді жіктелуіне
қарай байланыстыруға үйрету,
тақырыпқа сәйкес қысқа өлең
жаттату.


Русский язык

Учить слушать, понимать,
рассказывать и читат
ь наизусть
короткое стихотверение,
совершенствоваьть навыки
понимания и составления

простых предложений из 2
-
3
слов.

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Заттардан топ құрастыруды және
топты жеке заттарға бөлуді бекіту


Жаратылыстану
Құстардың

тіршілігі туралы түсініктерін
кеңейту (сыртқа ерекшеліктері,
немен қоректенеді, жыл құстары
ұшып келеді), тірі және өлі
табиғаттың өзара байланысын
бақылауға үйрету (күн жылынды,
құстар ұшып келді).


Сурет салу

Төртбұрышты пішіндерді
дөңгелек пішіндермен
с
әйкестендіріп

танктің суретін
салуды үйрету.


Музыка

Отан туралы ән тыңдату, әнді
байыппен күш түсірмей айтуға,
сапта ырғақты жүруді үйрету.


Мүсіндеу

Жеке жұмыстарды әшекей
бұйымдарын мүсіндеп бір
композицияға біріктіруді үйрету3.

апта Көңілді жаз


Дене шынықтыру


1.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек)
жүгіру.Еденде тігінен тұрған
құрсаудан еңбектеп өту. Алысқа
лақтыру.

2.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Алысқа лақ
тыру. Гимнастикалық
қабырға бойымен жоғары өрмелеу
және түсу.

3.
Шеңбердегі өз орнын тауып
сапқа қайта тұру және баяу
қарқында (50
-
60 сек) жүгіру.
Алысқа лақтыру. Допты
педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру.

Сөйлеуді дамыту

Жаздағы табиғат көріністері,

адамдардың киімдері, ойындар
туралы әңгімелесу, сөздер мен
сөз тіркестерін дұрыс қолдануға
үйрету, тақырыпқа сәйкес
диалогке қатыстыру.


Көркем әдебиет

Тақырыпқа сәйкес өлеңді
эмоционалды түрде жатқа
айтқызуға үйрету

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалы
птастыру

Өзіне

қатысты кеңістіктегі
бағыттарды: оң
-
сол, алды
-
арты,
жоғары
-
төмен, алыс
-
жақын, биік
-
аласа ажырата білуді бекіту


Құрастыру

Ойыншықтарды қолдана отырып
тақырыпқа сәйкес өз ойларынан
құрылыс құрастыру.


Жаратылыстану

Жаз мезгіліндегі табиғаттың

ерекшеліктеріне бақылау жасау:
күннің жылуы, табиғаттың түрленуі,
құстардың сайрауы және т.б.

Сурет салу

Гуашты қолданып жаздың
көрінісін бейнелеуге үйрету


Музыка

Көңілді әндерді тыңдауға оған
өз

кәңіл
-
күйін білдіруге, әнді
ширақ айтуға, қимыл қарқынын
өзгерте

отырып қимылдауға
үйрету.


Музыка

Музыканы мұқият тыңдауды
және оған эмоциямен үн қатуды,
әнді түрлі қарқында мәнерлі
айтуға үйрету, музыканың
қарама
-
қарсы сипатына сәйкес
қимылдарды

өзгертуді жетілдіру.

Экология негіздері

Жаз мезгілінің өзіне
тән
ерекшеліктері
туралы білімдерін
жетілдіру, онда
табиғатты бақылау
дағдыларын
қалыптастыру,
ересектермен бірге
өсімдіктерге күтім
жасаудың қарапайым
дағдыларын үйрету

334.
апта Мен жасай
аламын

Дене шынықтыру


1.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Допты
педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

2.
Нық қадаммен алға және артқа
жүру. Допты педагогтан 1
-
1,5 м
арақашықтыққа лақтыру
Гимнастикалық қабырға бойымен
жоғары өрмелеу және түсу.

3.
Нық қадаммен ал
ға

және артқа
жүру. Гимнастикалық қабырға
бойымен жоғары өрмелеу және
түсу. Алысқа лақтыру.

Көркем әдебиет

Балалардың нені білетіні, не
істей алатыны туралы
әңгімелесу


Русский язык

Закреплять навыки слушания
рассказа; правильно ставить
ударения при произ
ношения
слов, развивать связную речь

Қарапайым

математикалық
ұғымдарды қалыптастыру

Жыл бойы алған білім, білік,
дағдыларды бекіту

Құрастыру

Құрастыру

бойынша нені білетіні,
не істей алатыны туралы әңгімелесу.


Жаратылыстану

Жыл бойы алған дағдылар мен
бі
лімді бекіту

Сурет салу

Өз ойынан сурет салу.Музыка

Музыкадан алған дағдылар мен
біліктерді бекіту


Аппликация

Геометриялық элементтерден
өрнек құрастыруды және оларды
бір композицияға біріктіруді
үйрету
34
Приложенные файлы

  • pdf 7748672
    Размер файла: 584 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий