тести маркетинг МенеджериМаркетинг


ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації
Міністерства агарної політики та продовольства України
1. Концепція маркетингу - це:
Система зв'язків виробника і споживач а товару.
Наукова система надання послуг.
Орієнтована на споживача інтегрована цільова філософія індивідуального економічного суб’єкта
4.Одержання взаємної вигоди суб'єктів маркетингу та клієнтури.
2. На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за:
Складовими маркетингу, цільовими ринками та конкретними заходами.
Напрямами різних видів діяльності, цільовими сегментами, виконавцями.
Елементами діяльності відділу збуту та маркетингу.
Потребами стратегічних зон господарювання.
У процесі розробки бізнес-плану на підприємстві виникла дискусія щодо місця складових частин в його структурі. Правильною, на думку маркетолога, є відповідь:
1 .Базовим для бізнес-плану є план маркетингу.
План виробництва є основною складовою бізнес-плану.
Найважливішою складовою бізнес-плану є фінансовий план.
Базовим для бізнес-плану є організаційний план.

Запропоновані Майком Портером базові конкурентні стратегії:
Концентрації, диференціації, лідерства за рахунок зменшення витрат.
Доповнення товару новими характеристиками, оновлення асортимент)', покращання якості.
Усі відповіді правильні.
4.Інтенсивного зростання, інтеграції, розвитку ринку
Фірма вирішила розробити бюджет маркетингу. Маркетолога запевняють керівництво фірми що це:
1. Сума коштів на маркетинг з розподілом за видами робіт.
2.Загальна сума коштів на маркетинг.
Розрахунок коштів на про ведення рекламної кампанії.
Сума коштів на просування товарів.
Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від суб'єктів ринку узгодженості таких факторів:
Задоволення потреб споживачів, отримання прибутку та збереження добробуту суспільства.
Задоволення потреб держави та споживачів, отримання прибутку.
Комерційних зусиль, заходів стимулювання та задоволення потреб споживачів.
Задоволення потреб соціуму та дотримання етичних норм.
Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:
Як у грошових,так іу натуральних одиницях.
У грошових одиницях.
У натуральних одиницях.
Інший вимір.
Маркетинг слід розглядати як:
1. Інструмент підвищення ефективності та результативності системи будь-якої сфери, пов'язаної з обслуговуванням людини, клієнта.
2.Засіб забезпечення ефективності торгівлі.
3. Комплекс результативних дій підприємства на ринку.
4.Знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну.
11.Макромаркетинг- це:
1. Заходи маркетингу в національному масштабі, спрямовані на поліпшення якості життя людини та суспільства.
2.Засіб більш раціонального використання ресурсів країни.
Інструмент задоволення потреб людини на коротко- і довгострокову перспективу.
Спосіб поліпшення якості товарів та послуг національних виробників.
Маркетингова концепція ґрунтується на таких засадах:
Спостереження за поведінкою споживачів.
Виготовленню товарів передують дослідження ринку, а покупці можуть бути згруповані в окремі сегменти.
Виготовлення товарів здійснюється в обсягах, менших від сукупного попиту на ці товари.
У рамках сегментів покупці надають перевагу тим фірмам, які пропонують кращі товари.
Переваги маркетингової концепції:
1.Спочатку вивчаються запити ринку, а потім виготовляється товар.
2.Задоволення запитів покупців.
Намагання максимально задовольнити сьогоденні потреби споживачів.
Гарантія прибутку фірми.
Передумови запровадження соціальної концепції маркетингу:
Готовність фірми поступитися частиною сьогоденних прибутків для виготовлення товарів, які б враховували довгострокові цілі споживача, суспільства.
Не завжди задоволення сьогоденної потреби людини збігається із задоволенням потреби на тривалий період життя.
Не завжди задоволення потреб людини збігається з інтересами суспільства.
Усі відповіді правильні.
Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:
Адміністративні установи, обласні та районні органи виконавчої влади.
Підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові та реклами і агентства.
Навчальні заклади та лікувальні установи, заклади культури, політичні партії та діяч і, спортивні клуби, рок-групи.
У кожному з варіантів є підприємства, які не можуть застосовувати концепцію маркетингу.
Запровадження концепції маркетингу необхідне та ефективне за умов:
Узгодження експорту та імпорту країни з внутрішнім ринком, наявності сировинних та виробничих резервів.
Ринку покупця, дійової системи захисту прав споживачів, гарантії "свободи" на підприємстві та його межами.
Монополії виробника, ринку продавця.
Усі відповіді правильні.

Для якої із таких ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг:
Наявна кількість місць у кінотеатрах міста не дає змогу задовольнити всіх бажаючих відвідувати сеанси у вечірній час.
На ринку молока спостерігається надмірний попит на молоко підвищеної жирності.
На ринку тютюнових виробів існує стабільна тенденція зростання попиту на тютюнові вироби серед молоді та юнацтва.
На ринку овочів попит значно перевищує пропозицію цього товару.
Які із зазначених чинників можуть спонукати або навіть остаточно переконати керівництво запровадити маркетинг на підприємстві?
Сповільнення темпів зростання проданих товарів, прибутків.
2.Зміна попиту на товар, зростання витрат на продаж товарів.
3. Загострення конкурентної боротьби на ринку.
4. Усі відповіді правильні.

Ефективне законодавство щодо захисту прав споживача розглядається як умова застосування маркетингу у зв’язку з тим, що:
1. Сприяє успіху на ринку тих фірм, які пропонують товари відповідно до вимог людей та суспільства і перешкоджає фірмам, які таких вимог не дотримуються.
2. 3мушує фірму максимально враховувати потреби споживача.
Розцінюється як серйозний бар'єр на шляху виробництва і продану товарів,що суперечать за своїми параметрами вимогам людей та суспільства.
4. Усі відповіді правильні.
У чому полягає обмеження можливостей застосування маркетингу на сучасному вітчизняному ринку?
1.На незрілому ринку можливий тільки незрілий маркетинг.
Маркетинг доцільний переважно на експортних для України ринках.
Кваліфікований маркетинг може бути здійснений тільки піц керівництвом визнаних закордонних фахівців.
Маркетинг на українському ринку поки чисто теоретична дисципліна і стане необхідним в мірі виходу економіки України на рівень економічно розвинених країн.
Що з перерахованого вивчає маркетинг?
Кон'юнктуру продуктів харчування й ін.
Виробництво пропонованих до збуту виробів. 3.Загальний рівень цін в умовах інфляції.
4. Технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів.
22. Ведучим ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є:
Ринок споживчих товарів.
Ринок засобів виробництва, інвестиційних товарів.
Рино к ко штів.
Ринок продуктів харчування.
23. Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучасного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?
1. Покупець завжди правий.
Наш бізнес - роби гроші.
Продавай, продавай, продавай.
Встановлюй ціни нижчі.
24. Макросередовище маркетингу фірми не визначають:
Внутрішньо корпоративні взаємини на фірмі.
Природи і та науко-технічні фактори.
Економічні фактори.
Фактори і культурного середовища.
25. До основних елементів комплексу маркетингу належать:
1.Товар, ціна, методи розповсюдження та комунікації.
2. Потреба, попит, товар.
3.Попит, сукупність існуючих та потенційних покупців.
4.Ціна, методи розповсюдження та методи просування.
26. Звіт про ринкове середовище підприємства має містити інформацію про:
Зміни у середовищі споживачів, каналів розповсюдження, конкурентів, громадської думки, підприємства.
Споживача, ринок, податкову політику держави, канали розповсюдження.
Зміни у середовищі конкурентів, споживачів, засобах масової інформації.
4.Зміни у нормативному, конкурентному середовищах, на міжнародних ринках.

27. Мікромаркетинг слід розглядати як:
Діяльність підприємства на підставі дослідження ринку, спрямовану назадоволення потреб споживачів і досягнення мети підприємства.
Прогнозування запитів клієнтів і відповідно до цього виготовлення чи закупівлю товарів.
Певний перелік операцій, які виконують фахівці на підприємстві та в регіоні, що обслуговують це підприємство.
Ефективний засіб забезпечення доходів підприємства, який базується на досконалих знаннях ринку.
Маркетингова діяльність фірми полягає у:
1. Діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних можливостей обміну.
Виявленні та задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових способів їх задоволення.
Створенні невідомих для клієнтів потреб та їх задоволенні.
Усі відповіді правильні.
29. Об'єктами маркетингу можуть бути:
1.Товари, послуги.
Фірми, місця (будівельні майданчики, дачні ділянки, курортно- санаторні місця та ін.).
Люди, ідеї.
4.Усі відповіді правильні.
30.Суб'єкти маркетингу:
Виробники товарів, фірми обслуговування, вузи, клініки, театри, рок- групи.
Гуртові та роздрібні підприємства торгівлі.
Банки, спортивні клуби, політичні партії.
Усі відповіді правильні.
31. Якщо продукція Вашої фірми функціонує на місцевому ринку (хліб, молоко та ін.), то варто врахувати думку, насамперед, таких контактних аудиторій:
1.Місцевої преси та громадських груп, об'єднань.
Споживачів товарів, які продукує Ваша фірма.
Внутрішньої контактної аудиторії (робітників і службовців фірми).
4.Усі відповіді правильні.

Мета системи маркетингу:
Поліпшення якості життя суспільства.
Досягнення максимуму споживання товарів.
З,Збільшення задоволення потреб споживачів.
4.Усі відповіді правильні.
33. Маркетингові цілі підприємства:
1 .Збільшення частки підприємства на ринку.
Створення іміджу підприємства та його товарів
Досягнення максимального прибутку.
Усі відповіді правильні.
34.Поняття "конкуренція" найкраще характеризують такі ознаки :
Боротьба виробників, торговців за ринки збуту.
Форма розвиту продуктивних сил.
Комерційне суперництво фірм.
Усі відповіді правильні.

35.Для ринку покупця характерні:
1. Конкуренція виробників, продавців та економічна свобода дій фірми на ринку.
Конкуренція серед покупців.
Адміністративні дії, в межах яких працюють фірми на ринку.
Правильної відповіді немає.
36.Суб 'єктами конкуренції є:
Підприємства, які виробляють і продають або купують і продають товари.
Малі підприємства, спільні підприємства.
Державні підприємства.
Підприємства споживчої кооперації.
37.Якщо у країнах з розвинутою економікою більшого поширення набувають нецінові методи конкуренції, то це зумовлено тим, що:
1.Зниження ціни має свою межу.
2.Зменшується кількість покупців, що реагують на зниження ціни.
Поширюються асоціації "низька ціна - низька якість".
4 .Усі відповіді правильні.

38. Які з нецінових методів конкурентної боротьби можуть бути застосовані в торговельній сфері?
Високоякісне обслуговування покупців.
Новизна товару.
Висока якість товару.
Сучасне упакування товару.
39. Першочерговою метою дослідження конкуренції вважається:
1. Виявлення тієї частки ринку, яку фірма може реально задовольнити.
2.Збільшення прибутковості фірми.
Створення позитивного іміджу фірми на ринку.
Збільшення частки фірми на ринку.
40.Закон попиту являє собою таку залежність:
1. Коли ціна товару падає, обсяг планованих закупівель, як правило, росте.
2.Зростання доходів споживач і веде до того, що вони починають купувати більше товарів.
3.Перевищення пропозиції над попитом, як правило, веде до зниження ціни на товар.
4.Крива попиту має позитивний нахил.
41.Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:
Об'єм попиту дорівнює об'єму пропозиції.
Сума цін на товар дорівнює бюджету споживачів.
Ціна дорівнює витратам плюс запланована норма прибутку.
Рівень технології змінюється плавно.
42.Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:
1. Періоду часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни.
Числа товарів - замінників даного товару.
Того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкоші.
Того, чи відноситься даний товар до предметів тривалого користування або повсякденного споживання.

Маркетингове дослідження вимагає сукупності таких складових:
1. Інформація, методика дослідження, виконавці. +
Фінансування, організація, працівники.
Термін дослідження, досвід дослідника, ресурси.
Усе відповіді правильні.
44. Маркетингове дослідження можна визначити як:
1. Систематичний збір і аналіз маркетингової інформації.
2. Засіб сприяння маркетологам щодо прийняття оптимального рішення.
Гарантію зменшення ризику щодо цільових ринків, ціни товару, реклами та інших складових комплексу маркетингу.
Усі відповіді правильні.
45.Яке з маркетингових досліджень можна назвати безперервним?
Дослідження споживчого кошика сім'ї на всіх етапах її життєвого циклу.
Фактори формування попиту на хліб.
Визначення ресурсів, необхідних для збільшення частки фірми на ринку.
4. Фактори формування попиту на одяг, взуття.
46.Відзначте способи одержання первинної інформації:
Спостереження, експеримент, опитування.
Ведення статистичного обліку.
Ведення оперативного обліку.
Усі відповіді правильні.
48. Об'єктом маркетингового дослідження на ринку товарів та послуг не може бути:
1. Підприємство, яке виготовляє або продає товари.
2. Покупець, споживач товарів або послуг та потенційний покупець або споживач товару.
3.Відвідувач торговельного підприємства.
4.Фермер, який вирощує (виробляє) сільськогосподарські продукти та який купує реманент, машини, насіння.
49.У яких випадках при складанні анкети слід користуватися непрямими запитаннями?
Нема переконаності, що респондент дасть достовірну, неперекручену інформацію.
Якщо інформація, яку планується зібрати, незначна за обсягом.
Працюватимуть інтерв'юери високого професійного рівня..
Група інтерв'юерів недостатня для опитування.
Чим відрізняється досконала конкуренція від недосконалої?
Можливістю впливу окремих конкурентів на попит.
Складом стратегій конкуренції.
Числом конкуруючих фірм.
Ступенем напруженості конкурентної боротьби.
Яким чином визначається головний конкурент?
1. 3а величиною частки ринку.
2.3а найкращим співвідношенням між об'ємами продажу і пропозиції.
3.За об'ємом пропозиції.
4.3а рівнем споживчих властивостей товару.
52. Модифікація комплексу маркетингу, зокрема, за рахунок зниження ціни найбільш характерна для етапу життєвого циклу товару:
Зрілості.
Виведення на ринок.
Зростання.
Спаду.
53. Товарний асортимент характеризують за допомогою ознак;
Ширини, глибини, насиченості, гармонійності.
Глибини,ширини, стабільності, насиченості, безпеки.
Ширини, насиченості, безпеки, нешкідливості.
Глибини, ширини, стабільності, насиченості.
54. Товар "з підкріпленням" передбачає:
Гарантії, поставки, кредитування, монтаж.
Рівень якості.
Специфічне оформлення, марочну назву.
Гарантії, специфічне оформлення, марочну назву.
55. Товар знаходиться на етапі зростання. Який із перерахованих нижче заходів найдоцільніше застосувати?
Маркетингові заходи (реклама, стимулювання збуту, виставки, ярмарки).
2. Зниження ціни товару.
3. Пошук нових сегментів ринку.
4.Зменшення витрат на комунікації.
56. Маркетингова стратегія продукту базується на тому, що покупці здійснюють вибір товару за:
1.Очевидними і прихованими ознаками товару, які допомагають відрізнити товари конкурентів і привернути у вагу покупця.
2.Якістю виробу.
3.Зовнішнім оформленням виробу.
4. Маркою відомої фірми.
57.Для прогнозування обсягу продажу товарів фірмі слід застосувати прогноз:
Коротко- або середньостроковий.
Тільки короткостроковий.
Тільки середньостроковий.
Середньо- або довгостроковий.
58.Який із названих видів прогнозів за ступенем формалізації належить до інтуїтивних, па відміну від інших?
1. Експертних оцінок.
2. Нормативний.
3.Трендовий.
4.Математичного моделювання.
Широтою товарного асортименту називається:
1 .Загальна чисельність груп товарів в асортименті.
Загальна чисельність варіантів пропозиції всіх товарів.
Ступінь розмаїтості то варів різних асортиментних груп.
Жодна відповідь не вірна.
60.Глибина товарного асортименту це:
Кількість варіантів пропозиції кожного окремого товару в рамках асортиментної групи.+
Довжина параметричного ряду товарів.
Ступінь індивідуалізації товарів за запитами споживачів.
Сукупність всіх асортиментних груп товарів.
61. Що є базою для успіху товару?
1.Пропозиція товару з підкріпленням.
2.Рівень товару за задумом.
3.Характери стики товару в реальному виконанні.
4.Ціна споживання товару.
Кольоровий телевізор це товар:
1. Попереднього вибору.
2.Повсякденного попиту.
3. Особливого попиту.
4.Пасивного попиту.
Життєвий цикл товару це:
1. Сукупність фаз впровадження товару на ринок, росту продажу, зрілості товару і спаду продажів.
2.Інтервал часу від моменту придбання до моменту утилізації, припинення існування товару.
3.Інтервал часу, у якому попит на сезонний товар проходить усі можливі фази і повертається до вихідної точки.
4.Процес розвитку продажів товару й одержання прибутків.
64.Максимальна ціна товару визначається:
Величиною попиту на товар.
Максимальними претензіями на прибуток, що існують у даній галузі виробництва.
Цінами конкурентів на аналогічний товар.
Найвищим рівнем сукупних витрат.
65. Мінімальна ціна товару визначається:
1. Рівнем перемінних витрат.
2.Місткістю ринку товару.
3.Рівнем сукупних витрат фірми.
4.Коефіцієнтом еластичності попиту.
66.Найбільш суб'єктивним методом ціноутворення є:
Прейскурантний метод.
Метод відповідності конкуренту.
Установлення ціни в ході торгів, акту купівлі-продажу.
Завищення ціни.
Чим відрізняється цінова конкуренція від нецінової?
1. Рівнем ціни в конкуренції за обсяги збуту.
Рівнем коефіцієнта еластичності пропозиції за ціною.
Тим, що цінова конкуренція має місце на ринку з високим рівнем доходу.
Неможливістю використовувати безкоштовну рекламу.
68. Який ринок відповідає положенню, коли попит перевищує пропозицію?
ринок продавця;
ринок споживача;
ринок цінних паперів;
ринок товарів.69. Передумовами виникнення маркетингу є:
1.розширення товарного асортименту;
2.розширення активів і пасивів підприємства;
3.наявність конкурентного середовища щодо виробників та споживачів продукції;
здійснення цінової політики.
70.До основних підходів організації маркетингової діяльності відносяться:
1.функціональний;
2.регіональний;
3.базовий;
4.сучасний.
71. Якість маркетингу - це:
1.пріоритетне задоволення запитів покупця або клієнта, орієнтація на постійне новаторство, пріоритет довгострокових цілей діяльності над короткостроковими;
2.постійна турбота про образ фірми і її продукції, стимулювання почуттєвого, а не раціонального сприйняття продукту;
3. орієнтація діяльності фірми на охорону здоров'я споживачів і навколишнього середовища, тобто забезпечення відповідних мір безпеки;
4. сумарний ефект філософського, поведінкового, інформаційного аспектів, аспектів принципу дії, диференціації, організаційного і соціального аспектів.
72. Останній періоду розвитку маркетингу - це:
1.«Цикли життя»;
«Ера персоніфікації»;
«Ера витрат»;
«Ера зростання».
73.Концептуальний підхід сутності маркетингу:
1. базується на теорії життєвого циклу товару та тих завданнях, котрі має вирішувати маркетинг на кожному з етапів життєвого циклу;
розглядається як система з багатьма елементами, що взаємодіють один з одним і з елементами зовнішніх систем;
визначається як спрямування ділового мислення, філософія ділової активності, систематизоване і планомірне спрямування всіх функцій підприємства, комплексно-системний підхід до вирішення проблем конкуренції через задоволення потреб споживачів із максимальною вигодою економічного суб'єкта;
ґрунтується на маркетингових функціях, які за думкою авторів може виконувати фірма.

74. До завдань, що вирішуються за допомогою маркетингу відносяться:
1. аналіз, оцінка та прогнозування стану та розвитку ринків, на яких фірма реалізує або планує реалізовувати свої товари та послуги;
аналіз витрат підприємства;
боротьба з конкурентами;
аналіз прибутків підприємства.
75. На етапі усвідомлення проблеми з'ясовують:
1. які конкуренти з'явилися на ринку;
чим спровоковане виникнення проблем чи нестатків;
особливості банківських послуг;
поведінку після прийняття рішення про покупку.
76. Хто із згаданих економістів започаткував теорію корисності благ, де корисність розглядається основою їх вартості:
1.А.Монкретьєн.
У Петті.
І Ф.Галіана.
Ж.Б.Сей.
77. До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зачисляв:
1. дію законів попиту і пропозиції.
повну зайнятість.
сильну державну владу.
цільові державні капіталовкладення.
78. Фундатор маржиналізму:
1 Ж. Менгер (1840-1921), Австрія;
2.В. С. Джевонс (1835-1882), Англія;
3. Л. Вальрас (1834-1910), Франція - Швейцарія;
4. А. Маршал (1842-1924), Англія.
79.Представник математичної школи в економічній теорії- однієї із шкіл маржиналізму - це:
1.А. Маршапл;
2.В. Джевонс;
3.Е. Бем-Баверк;
4.Дж. Б.Кларк.
80.Основна ідея маржиналізму - це:
1 .суб'єктивно-психологічний підхід до економічних явищ;
2.раціональність економічної поведінки окремого економічного суб'єкта.
3.досліджшня граничних економічних величин як взаємопов'язаних явищ економічної системи в масштабі галузі і господарства;
4.граничний аналіз: причинно-наслідковий чи функціональний.
81.Представники австрійської школи маржиналізму-це:
1)Карл Менгер (1840-1921); Ейген фон Бем-Баверк (1851-1914); Фрідріх фонВізер (1851-1926);
2) Фрідріх Август фон Хайєк (1899-1992);
3)Йозеф Шумпегер (1883-1950);
4)Герман Генріх Гессен (1810-1858).
82.Концепція маркетингу стверджує, що для досягнення цілей фірми необхідно щоб:
1.витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни - доступні як можна більшій кількості покупців;
2.товари мали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;
3.зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;
4.вміти виявляти та задовольняти потреби споживачів, краще ніж це роблять конкуренти.
83.Виробнича концепція стверджує, що для досягнення цілей фірми необхідно щоб:
1.витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни - доступні як можна більшій кількості покупців;
2.товари мали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;
3.зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;
4.вміти виявляти та задовольняти потреби споживачів, краще ніж це роблять конкуренти.
84.Товарна концепція стверджує, що для досягнення цілей фірми необхідно щоб:
1.витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни - доступні як можна більшій кількості покупців;
2.товари мали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;
3.зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;
4.вміти виявляти та задовольняти потреби споживачів, краще ніж це роблять конкуренти.
85. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує:
1.витрати на виробництво товару були мінімальні, а ціни - доступні як можна більшій кількості покупців;
2.товари мали найвищу якість та експлуатаційні характеристики;
3.зусилля у сфері збуту та стимулюванні покупців були максимальні;
4.вміти виявляти та задовольняти потреби споживачів, краще ніж це роблять конкуренти.
86.Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від суб'єктів ринку:
1.прагнення держави, товаровиробників і споживачів до збільшення своїх доходів;
2.прагнення товаровиробників щодо збільшення своїх доходів за рахунок створення дефіциту пропозиції товару;
3.прагнення держави контролювати виробництво товарів;
4.задоволення потреб споживачів, одержання товаровиробником прибутку та виконання вимог суспільства щодо збереження довкілля.
87.Основні відмінності концепції маркетингу від інших концепцій:
1. перед підприємством не постає завдання задоволення потреб певного прошарку споживачів;
2. задоволення потреб певного прошарку споживачів вимагає проведення цілого комплексу маркетингових досліджень для їх виявлення;
3. головне завдання підприємства полягає в тому, щоб досягти певного обсягу продажу своїх товарів;
4. комплекс заходів по задоволенню попиту не повинен викликати повторні закупки продукції.
88.Нужда, потреба і попит перебувають у такій ієрархії:
1.нужда-потреба-попит;
2.потреба-нужда-попит;
3.попит-потреба-нужда;
4.попит-нужда-потреба.
89.Поняття „потреба" означає:
1.потребу, яка підкріплена спроможністю, тобто забезпечена грошима;
2. відчуття людиною нестачі чого-небудь;
3. нужду, яка набула специфічної форми відповідно до культурного рівня та особи індивіда;
4.засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності.
90.Основна відмінність попиту від потреби полягає в тому, що:
1.попит забезпечений купівельною спроможністю;
2.попит є конкретнішим поняттям, а потреба-переважно абстрактна;
3.попит реалізується на ринку;
4.попит, порівняно з потребою, є суб'єктивним.
91.Як розподіляють потреби у відповідності з теорією А. Маслоу?
1.на п'ять рівнів і дві категорії;
2.на два рівні і п'ять категорій;
3.на п'ять категорій і два рівні;
4. на п'ять рівнів і три категорії.
92.Соціогенні потреби споживачів - це:
1.потреба у відновленні енергії;
2.потреба емоційного контакту;
3.потреба в пізнанні, спілкуванні, в самоствердженні;
4.потреба в свободі.
93.„4П" у контексті маркетингової діяльності фірми - це:
1.спосіб шифрування певного переліку маркетингових робіт на фірмі;
2. скороченні назви відомих стратегій маркетингу в англійській термінології;
3. класифікацію операцій маркетингу за певною ознакою;
4.поділ регіональних ринків, що мають відмінності маркетингового характеру.
До основних елементів комплексу маркетингу належать:
1.потреба, попит, товар;
2.ціна, сукупність існуючих та потенційних покупців;
3..заміри обсягів попиту та прогнозування ринку;
4.товар, ціна, методи стимулювання збуту та методи розповсюдження.
95. Рішення підприємця за умов прийняття стратегії розширення меж ринку:
1.розробити й представити новий товар чи послугу на існуючі ринки;
2.зайнятися пошуком ринків (географічних, демографічних, підприємств) з метою виявлень можливостей більш широкого їх освоєння;
3. знизити (можливо на деякий час) ціну на товар;
4. забезпечити товару більш помітну викладку в магазинах.
96. Ринок чистої монополії складається із:
1.невеликої чисельності продавців, надто чутливих до політики ціноутворення й маркетингових стратегій;
2.безлічі продавців та покупців дуже схожого товарного продукту;
3. безлічі покупців та продавців, здійснюючих угоди не по єдиній ціні, а в широкому діапазоні цін;
4.одного продавця.
Промисловий ринок формується з:
1. підприємств-виробників готової продукції;
2.підприємств, які закуповують товари для подальшої реалізації споживачам;
3.осіб, які купують товари для особистого та сімейного споживання;
4.державних установ.
98. Маркетинг промислових товарів – це:
спортклуб пропонує ракетки для любителів тенісу;
одяг купують студенти;
гітари розкуповуються рок-групами;
жоден не належить.
99.Конверсійний маркетинг пов'язаний з попитом:
1. ірраціональним;
2. надмірним;
3. негативним;
4. відсутнім.

100. Стимулюючий маркетинг пов'язаний з попитом:
1. ірраціональним;
2. негативним;
3.відсутнім;
4.нерегулярним.
101.Розвиваючий маркетинг пов'язаний з попитом:
1. ірраціональним;
2.надмірним;
3.негативним;
потенційним.
102. Ремаркегинг пов'язаний з попитом:
1. ірраціональним;
2. що знижується;
3.негативним;
4. відсутнім.
103. Синхромаркетинг пов'язаний з попитом:
1. нерегулярним;
2.надмірним;
3.негативним;
4. відсутнім.
104. Підтримуючий маркетинг пов'язаний з попитом:
1. ірраціональним;
2.надмірним;
3.повноцінним;
4.відсутнім.
105. З чим пов'язані сучасні проблеми маркетингу:
із сталою ціннісною орієнтацією споживачів;
із кризами світової економіки;
із покращенням стану довкілля;
із послабленням конкуренції в глобальних масштабах.
106. Іноді проблеми маркетингу сприяють створенню нових маркетингових можливостей, до яких належать:
1.падіння частки некомерційного маркетингу;
2. використання застарілих інформаційних технологій у сфері продажу товарів і послуг;
3.прискорення глобалізації економічних процесів;
4.погіршення с тану довкілля.
107. Основними аргументами критики маркетингу щодо впливу на окремих споживачів є:
1.зменшення ціни товарів;
2.використання засобів, що вводять споживачів в оману;
3.криза світової економіки;
4.покращення стану довкілля.
108. До аргументів критики маркетингу, яка ґрунтується на збільшенні ціни, не належить:
1.висока вартість збуту;
2.висока вартість підтримки іміджу;
3.висока вартість реклами та просування;
4.зневага товаровиробників до вимог безпеки.
До основних аргументів критики маркетингу щодо впливу на суспільство в цілому не належить:
1.створення потреби та надмірний матеріалізм;
2.недостатність соціально значимих товарів;
3.забруднення культурного середовища;
4.нечесна конкуренція.
110. До основних аргументів критики маркетингу щодо виливу на інших підприємців не належить:
поглинання компаній-конкурентів;
створення перепон щодо виходу на ринок інших компаній;
нечесна конкуренція;
забруднення культурного середовища.
111. Глобальні маркетингові стратегії - це:
1.вузька товарна спеціалізація;
2. сегментація;
3. інтернаціоналізація;
4.„зняття вершків".
112.Розширення діяльності підприємства за допомогою об'єднання або взяття під контроль інших підприємств - це:
1.інтенсивний розвиток;
2.інтеграційний розвиток;
3.диверсифікація;
4.спеціалізація.
113.Основна перешкода експорту послуг - це:
1.митні бар'єри країн-імпортерів;
2.місцеві традиції країн, куди експортують послуги;
3.природні фактори;
4.соціально-економічні фактори.
114.Кожна одиниця «місцевої» економіки на шляху до «глобальної» проходить такі стадії і інтернаціоналізації:
1. експортна експансія, консолідація із закордонним ринком, глобалізація діяльності;
2.спорадичний експорт, експортна експансія, розвиток закордонних філій, глобалізація діяльності;
3.спорадичний експорт, нестабільний експорт, експортна експансія, розвиток зарубіжних філій, консолідація із закордонним ринком, транснаціоналізація діяльності, глобалізація діяльності;
4.інвестиційна діяльність.
115.Залежно від геополітичних меж діяльності суб'єктів виділяються два типи маркетингу:
1.експортний та глобальний;
2.місцевий та глобальний;
внутрішній та міжнародний;
мікромаркетинг та макромаркетинг.
116. Найсучаснішими формами прямого маркетингу є:
1. телевізійний маркетинг та маркетинг прямого відгуку;
2.телевізійний та інтерактивний маркетинг;
3.телевізійний маркетинг, маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг;
4. маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
117.Телевізійна реклама прямого відгуку відрізняється від звичайної телевізійної реклами тим, що:
1. значно менша за обсягами;
2. присвячена декільком товарам;
3. має вигляд 15-30 хвилинної програми, присвяченої одному товару;
4. застосовується в основному для продажу фінансових послуг.

118. Електронна торгівля - це:
1."торговельні зали", в яких продавці, користуючись новими електронними технологіями, пропонують, свої товари та послуги, а покупні відшукують інформацію, яка їх цікавить;
2.процес купівлі та продажу, що підтримується електронними технологіями;
3.глобальна система комп'ютерних мереж;
4.компанії, які надають інформацію і маркетингові послуги абонентам за певну щомісячну плату.
119. Купівля товарів через Інтернет дає споживачам такі переваги:
1. мінімізація часу;
відсутність доступу до порівняльної інформації про подібні товари та компанію;
неможливість замовлення товару безпосередньо вдома;
інформаційна перевантаженість мережі.
120. На ринку інформації можна виділити такі основні сектори:
1. сектор ділової активності;
2.сектор закритої інформації;
3.сектор інформації для спеціалістів;
4. сектор комерційної інформації.
121. Користуватися послугами з ремонту комп'ютерної техніки доцільно, якщо вартість ремонту не перевищує:
1. 30% від вартості устаткування:
40% від вартості устаткування;
3.50% від вартості устаткування;
4.60% від вартості устаткування.
122. Причини, які спонукають купувати продукцію методом прямого продажу:
1.неможливість розпочати власний бізнес і побудувати кар'єру;
2.витрачання часу на покупках;
3.наявність особистого консультанта, індивідуальний підхід до клієнта:
4.можливість отримати додатковий дохід.
123. Прямі (індивідуальні) продажі - це:
спеціалізовані замовлення поштою;
реалізація продукції або послуг безпосередньо споживачу, що здійснюється шляхом проведення безкоштовних класів, консультацій і презентацій;
продаж без доставки додому безпосередньо клієнту;
реалізація продукції або послуг безпосередньо споживачу, що здійснюється шляхом продажу за каталогом.
124.Основні переваги прямого продажу для незалежного продавця:
1.вузький спектр та асортимент товарів;
2.незручний та негнучкий графік роботи;
3.навчання та підтримка з боку компаній прямого продажу;
4.неможливість власного бізнесу з мінімальним ризиком та стартовим капіталом.
125. Комплекс екологічного маркетингу формується під впливом:
законодавчих обмежень і регламентації;
збитковості;
думки споживачів;
сезонності.
126. В Україні екологічне підприємництво формується за такими напрямами:
1.використання застарілих технологій для хімічної промисловості;
2.інформатизації виробництва і збуту;
3.використання традиційних джерел енергії;
4.використання застарілих технології виробництва продуктів харчування.
127.Основними категоріями екологічного маркетингу є:
1.обмін;
2. екологічні проблеми;
3.екологізація довкілля;
4.екологічні товари.
128.Маркетингові об'єктивні ризики - це:
1.комбінація певної події, яка впливає на реалізацію цілей компанії у сфері маркетингу, її можливостей та наслідків;
2.певна подія, яка впливає на реалізацію цілей компанії;
3.можливість певної події, яка впливає на реалізацію цілей компанії;
4.сприймані ризики, з якими стикається споживач при купівлі товару;
129. Комплекс маркетинг - мікс включає в себе:
1. засоби управління підприємством;
2. сукупність інструментів (товар, ціна, збут, просування);
3. засоби реалізації товару;
4. сукупність функцій маркетингу.
130. Елемент маркетингу, головним змістом якого є вибір оптимальної схеми доставки продуктів від виробника до споживача:
1. ціна;
2. розподіл;
3. просування;
4. товар.
131.Диверсифікація - це:
1. стратегія, яка передбачає вихід підприємства у нові для нього сфери бізнесу;
2. більш глибоке проникнення на ринок;
3. розширення меж ринку;
4. немає правильної відповіді.
Диверсифікаційний напрям розвитку підприємства може здійснюватися методом:
1. концентричної диверсифікації;
2. горизонтальної диверсифікації;
3. конгломератної диверсифікації;
кожний із методів можна використати залежно від конкретних умов.
133. Ситуація, в якій необхідно обов'язково проводити пробний маркетинг - це:
1.у випадку невпевненості в успіху нового товару на ринку;
2. при випуску на ринок товару, аналогічного товарам конкурентів;
3. при випуску на ринок товару, що являє собою модифікацію товару, реалізованого фірмою на ринку;
при випуску застарілого товару.
134.Маркетингове дослідження - це:
1. вивчення теорії і практики маркетингу;
2. дослідна діяльність, спрямована на задоволення інформаційно-аналітичних потреб маркетингу;
3. розробка маркетингових планів і стратегій щодо управління різноманітними ринковими явищами і процесами;
проведення експерименту.
Перший крок в алгоритмі процесу маркетингових досліджень - це:
1. визначення проблеми;
2. збір та систематизація інформації;
3. формування цілей і задач маркетингових досліджень;
4.оцінка конкурентоспроможності підприємства.
136. Останній етап процесу маркетингових досліджень - це:
1. розробка дослідницького проекту;
2.збір і систематизація інформації;
3.прийняття маркетингових рішень;
4. визначення проблеми.
137. Власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень - це:
1.творчі колективи викладачів та студентів вищих навчальних закладів;
2. інформаційні фірми;
3. рекламні агентства;
4.власні відділи маркетингових досліджень.
138. Який етап процесу маркетингових досліджень потребує найбільших витрат?
1.розробка дослідницького проекту;
2.збір та систематизація інформації;
3.оцінка інформації;
4.визначення проблеми.
139.Сучасна маркетингова Інформаційна система - це:
1.сукупність програмних засобів та інформації;
2.організаційно-технічна система збору, систематизації та обробки маркетингової інформації;
3.система, спрямована на забезпечення процесів прийняття рішень в процесі управління підприємством;
4.система, що діє в комплексному та безперервному режимі.
140.Якщо при здійсненні операції підприємство пропонує клієнту нові товари, то це називається:
1.реклама комплексу послуг підприємства;
2.крос-селінг;
3.іміджева реклама підприємства;
4.комерційна реклама.
141.На якій стадії життєвого циклу товару в рекламному зверненні робиться акцент на якості, престижності товару:
1.зрілості;
2.росту збуту;
3.виведення товару на ринок;
4.спаду.
Особливості послуг - це:
1. неможливість зберігати;
2.зміна якості та невід'ємність від кваліфікації людей;
3.абстрактний характер;
4. всі відповіді вірні.
Впровадження нових послуг на ринок необхідно здійснювати:
1.як тільки намітився спад обсягу продаж найбільш ходових послуг;
2. на основі дослідження ринку;
3.всі відповіді вірні;
4.немає правильної відповіді.
144.Життєвий цикл товару - це крива динаміки товару, представлена в координатах:
1.тип клієнта збут;
2.час - прибуток, збут;
3.час - кількість конкурентів;
4.час - збиток.
145.Суб'єкти конкуренції - це:
1.малі підприємства, спільні підприємства;
2.державні підприємства;
3.підприємства, які виробляють і продають або купують і перепродають товари;
4.підприємства споживчої кооперації.
146.Ціна лідера - це:
1.висока ціна на продукти і послуги особливої якості;
2.встановлюється у відповідності з ціною головного конкурента;
3.переважно висока ціна при просуненні нового продукту, пов'язана з розрахунком на відповідне коло споживачів;
4. ціна конкурента.
147.Кількісний показник еластичності-це:
1.коефіцієнт кореляції;
2.коефіцієнт детермінації;
3.коефіцієнт еластичності;
4.коефіцієнт Спірмена.
148.Ціна рівноваги товару на ринку - це:
урівноважує витрати на виробництво та корисність товару;
балансує витрати на виробництво та якість товару;
ціна, за якої запропонована кількість товару дорівнює потрібній ринку кількості товару;
балансує запити покупців та їх доходи.
149.Неодноразове сприйняття цільовою аудиторією рекламного звернення - це:
1.охоплення аудиторії;
2.потужність рекламної кампанії;
3.сукупність переглядів;
4. акумулювання аудиторії.
150.До маркетингових комунікацій не відносяться:
1. іменні;
2. оліграфічні;
3. електронні;
4. фамільні.
151.Смисловий синонім терміну «Просунення» - це:
1.формування іміджу;
2.„промоушн";
3.розподіл;
4.виробництво.
152.Основна функція підприємств виробничо-торговельної сфери - це:
1.створення робочих місць та забезпечення зайнятості населення;
2.створення матеріальних благ суспільства;
3.виробництво та продаж товарів та послуг;
4.реалізація задекларованої програми.
153.Маркетинг як нова філософія бізнесу це насамперед:
певна концепція;
спосіб мислення;
різноманітні види діяльності фахівців;
усі наведені відповіді правильні.
154. Назвіть методологічні підходи до характеристики маркетингу:
концептуальний, інституційний;
функціональний, системно-поведінковий;
товарний, національний;
кожний із зазначених підходів до характеристики маркетингу є актуальним.
155. Теоретичні і практичні підходи до розуміння сутності маркетингу в Україні:
вичерпано повністю;
мають тенденції до розвитку;
широкі настільки, що не вкладаються у прийнятні межі;
звужуватимуться внаслідок глибшого вивчення теорії і практики маркетингу.
156. Різниця між концептуальним і функціональним підходами полягає в тому, що:
перший є узагальнюючим, другий конкретизованим;
перший є узагальнюючим, другий деталізованим;
перший є проблемним, другий конкретизованим;
жоден з варіантів відповідей не вичерпує суті названих підходів до характеристики маркетингу.
157. Національний підхід до характеристики маркетингу зумовлює тлумачення маркетингу з урахуванням:
національних традицій у реалізації загальновідомих принципів маркетингу фахівцями окремих країн;
національних традицій населення, яке обслуговується, його ставлення до споживання або користування товарами, пріоритетів, цінностей;
національних традицій, історично сформованих методів і форм торгівлі, ставлення до підприємницької діяльності;
жоден з варіантів відповідей не відображає суті національного підходу до розуміння маркетингу.
158. Яка із зазначених відповідей характеризує концептуальний підхід до розуміння маркетингу?
Торговельна діяльність, яка сприяє просуванню товарів від виробників до споживачів;
напрям ділового мислення, спрямована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми, філософія ділової активності за умов ринкових відносин і конкуренції;
орієнтована на потреби ринку система організації та управління всіма сторонами ділової активності фірми від конструкторсько-технологічних операцій до діяльності з доведення товару до споживача, його післяпродажного обслуговування;
засіб одержання адміністрацією підприємства необхідної інформації для прийняття правильних рішень.


160. Маркетинг слід розглядати:
як засіб забезпечення ефективності торгівлі;
комплекс важелів, що забезпечують результативні дії підприємства на ринку;
знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну в цілому;
інструмент підвищення ефективності та результативності будь-якої системи, пов’язаної з обслуговуванням клієнтів.
161. Своїм успіхом на національному та міжнародних ринках після приватизації підприємство «Львівський склодзеркальний завод» завдячує:
своєчасним і потужним капіталовкладенням у модернізацію виробничої сфери;
збігу сприятливих обставин виробничого й збутового характеру;
кваліфікованій реалізації концепції маркетингу;
напруженій праці робітників, інженерно-технічних працівників та продавців.
162. Інструментом, здатним привернути увагу покупця до товарів фірми й бути «компасом» для орієнтації покупця в розмаїтті товарів, є:
ціни на товари;
чинний у країні економічний механізм;
маркетинг;
над створенням такого інструменту й досі працюють провідні науково-дослідні інститути.
163. Основним об'єктом уваги у філософії маркетингу є:
динамізм ринку;
потреби споживачів;
можливості конкурентів;
побажання посередників.
164. Економіка як попередниця маркетингу нездатна була пояснити ринкові явища, бо:
зосереджувала увагу тільки на економічному боці процесу виробництва;
зосереджувала увагу на досягненні економічних показників;
недостатньо знала способи прогнозування ринку;
не розглядала процеси виробництва, продажу та споживання товарів як одне ціле.
165. Підприємці домаркетингового періоду концентрували увагу переважно на розв’язанні проблем:
виробничого характеру;
пов’язаних зі збутом виробів;
закупівлі сировини, комплектуючих;
максимізації прибутків будь-яким способом.
166. Неефективність цінової конкуренції пояснюється, головно, тим, що:
зниження цін автоматично зменшує доходи фірми;
зниження ціни, як уявляють покупці, здійснюється тільки щодо недоброякісних товарів;
приймаючи рішення щодо купівлі товарів покупці керуються відомим висловом: «Ми не такі багаті, щоб купувати дешеві товари»;
такий самий хід може одразу застосувати у відповідь фірма-конкурент.
167. Які з перелічених принципів діяльності суб’єктів господарювання не відповідають маркетинговій орієнтації фірми?
Гнучкість, висока мобільність діяльності та пристосування до навколишнього середовища;
науковий підхід до розв’язання проблем, використання програмно-цільового методу управління, системного аналізу, досліджень;
централізований підхід до розв’язання основних проблем, до прийняття рішень як на фірмі, так і щодо самої фірми;
активна політика фірми, яка полягає у запровадженні нововведень на виробництві, у процесі освоєння ринку, випереджання конкурентів.
168. Що означає комплексний підхід до розв’язання проблем фірми в контексті її маркетингової діяльності?
Визначення мети фірми відповідно до її ресурсів і можливостей;
узгодження мети фірми з витратами на маркетингові операції;
поєднання цілей фірми з цілями наявної і потенційної клієнтури;
використання повного комплексу маркетингових операцій для освоєння відповідної ніші товарного ринку.
169. Перевага маркетингових засад функціонування підприємств полягає в тому, що в поле зору підприємця потрапляють сфери:
виробництва, продажу, споживання (користування);
управління;
комерційної діяльності;
правильної відповіді в переліку немає.
170. Концепція маркетингу виникла:
в Японії, в XVII ст.;
США, наприкінці ХІХ  на початку ХХ ст.;
європейських країнах, у XVIIІ ст.;
поступово, еволюційно, і тому важко встановити дату.
171. Першим, хто вказав на те, що маркетинг має стати головною функцією підприємства, а створення цільової групи споживачів  специфічною роботою менеджера, був:
Мак-Кармік, Міжнародна компанія прибиральних машин;
Пітер Друкер, відомий американський теоретик і практик маркетингу;
перший із клану Міцуї, японський купець середньовіччя;
аргументованих і спеціальних досліджень у цьому напрямі не проводилося, та й мають вони переважно пізнавальний, а не серйозний теоретичний чи практичний характер.
172. Одним із перших принципів маркетингу на ринку споживчих товарів і послуг застосували:
компанія «Макдональдс»;
купець з м. Токіо, перший із клану Міцуї;
компанія «Дженерал-електрік»;
ці принципи були відомі ще в добу першого поділу праці.
173. Що є спільного між середньовічним купцем, першим із клану Міцуї (Японія, 1650 р.), та сучасною компанією «Універмаги Міцукосі»:
відданість клієнтам, турбота про задоволення їхніх потреб;
нагромадження капіталу;
генетична лінія;
нічого спільного, крім країни функціонування.
173. У перекладі з англійської слово «маркетинг» означає:
результат дії на ринку;
ринкова діяльність;
прибуток від дії на ринку;
мета дії на ринку.
174. Американська асоціація маркетингу (ААМ) визначає маркетинг:
як різноманітні види господарської діяльності;
діяльність з доведення товарів від виробника до споживача;
різноманітні види господарської діяльності фірми, пов’язані з отриманням доходів;
усі відповіді правильні.
175. Подана ААМ дефініція маркетингу як виду господарської діяльності зі спрямування товарів від виробника до споживача не відображає суті маркетингу, оскільки:
стверджує, що маркетинг розпочинається там, де завершується виробництво;
відводить споживачеві суто пасивну роль користувача доведеними до нього товарами;
нехтує основним принципом маркетингу: закладати у процесі виробництва товару властивості, здатні задовольнити потреби споживача;
кожен варіант відповіді певною мірою доповнює інший.
176. Оцінка ефективності маркетингових рішень належить до групи цілей:
аналітичних;
облікових;
управління і контролю;
виробничо-збутових.
177. Першою організацією в історії розвитку маркетингу у США була:
Американське товариство маркетингу;
Національна асоціація викладачів курсу реклами;
Національна асоціація викладачів реклами, перетворена на Національну асоціацію викладачів маркетингу;
Американська асоціація маркетингу.
178. Назвіть кредо засновника компанії «Найк» Філа Найта, що є запорукою її успішної діяльності:
стопроцентне задоволення потреб клієнта;
стопроцентний продаж виготовлених кросівок;
стопроцентне охоплення клієнтів ринку;
стовідсоткове пропонування всіх можливих видів кросівок.
179. Необхідність застосування концепції маркетингу постала передусім у сфері:
економічній;
соціальній;
біологічній;
природній.
180. Запровадження основних засад концепції маркетингу на початковій стадії розвитку маркетингу полягало:
у підпорядкуванні виробничого циклу запитам клієнтів;
урахуванні вимог світових стандартів щодо рівня якості;
забезпеченні клієнтам ринку широкого вибору товарів;
інтенсивному рекламуванні та стимулюванні збуту.
181. Концепцію маркетингу спочатку застосували підприємства, фірми сфери:
торговельної;
побутових послуг;
виробничої;
яку важко тепер установити.
182. Застосування концепції маркетингу на підприємствах виробничої сфери зумовлено тим, що:
збитки підприємств через неефективне функціонування системи «підприємство  ринок» були надто великі за обсягами;
вони першими зіткнулися з проблемою збуту своєї продукції;
там працювало найбільше фахівців, здатних підійти до розв’язання проблеми збуту з використанням концепції маркетингу;
на той час склалася ситуація, яка об’єктивно сприяла застосуванню концепції маркетингу.
183. Концепцію маркетингу не можуть застосовувати:
підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові й рекламні агентства;
адміністративні установи, обласні та районні виконкоми;
навчальні та лікувальні заклади, заклади культури, політичні партії та діячі, спортивні клуби, рок-групи;
у переліку немає правильної відповіді.
184. Мерчандайзинг слід розглядати:
як нову концепцію, що змінює концепцію маркетингу;
новий підхід у межах концепції маркетингу;
нову концепцію діяльності фірми, що застосовує маркетинг;
відповіді п. 1, 3 є правильними.
185. Мерчандайзинг застосовується:
виключно виробничими фірмами;
і виробничими, і торговельними фірмами;
виключно торговельними фірмами;
будь-якою фірмою з продажу товарів, послуг, ідей.
186. До ознак мерчандайзингу не належать:
зосередження уваги фірми на певній назві товару;
зниження ціни на товар з певною назвою;
стимулювання вибору покупцем товару з певною назвою;
створення привабливості товару в думці, уяві покупця.
187. Об’єктом мерчандайзингу можуть бути:
товари, пропоновані торговельною фірмою;
певний товар, товарна група, продаж яких здійснює торговельна фірма, що застосовує особливі прийоми і методи;
будь-який товар, пропонований виробничою фірмою протягом певного періоду;
товар, як правило, престижний, що вимагає особливих прийомів продажу.
188. Франчайзинг це:
лобіювання франчайзером продажу товарів на товарному ринку;
система певних знижок фірми-франчайзера фірмі-оператору в процесі продажу товарів;
об’єднання зусиль з продажу товарів фірмою-франчайзером та фірмою-оператором за угодою;
надійний метод збуту товарів фірмою-франчайзером.
189. Фірма-франчайзер від фірми-оператора відрізняється тим, що:
перша тільки виготовляє, а друга тільки продає;
перша і виготовляє, і продає, а друга тільки продає;
перша тільки продає, а друга тільки виготовляє;
перша тільки продає, а друга і виготовляє і продає.
190. Фірма-оператор не зобов’язана:
здійснювати одноразовий платіж франчайзеру за право діяти на ринку від його імені;
звітувати йому про доходи та витрати;
нести перед ним повну відповідальність за якість обслуговування;
відраховувати йому певну частку власних прибутків.
191. Найпоширеніша серед країн Західної Європи система франчайзингу існує:
в Італії, Бельгії;
Франції, Німеччині, Великобританії;
Іспанії, Нідерландах;
усіх західноєвропейських країнах.
192. В Україні першими систему франчайзингу застосували галузі, підприємства:
металургійної промисловості;
лікеро-горілчаної;
легкої;
фармацевтичної промисловості.
193. Ознакою поділу підприємств, закладів на комерційні і не комерційні є:
засоби, інструменти у процесі діяльності;
остаточна, кінцева мета;
сфера, до якої належить підприємство, заклад;
масштаби, технології, ринки.
194. Феноменальний злет «Пепсіко» на світовому ринку безалкогольних газованих напоїв можна пояснити:
унікальними споживчими властивостями напою «Пепсіко», які винайдено внаслідок тривалих наукових досліджень;
майстерністю віце-президента «Пепсіко» Джона Скаллі в управлінні маркетингом;
розгалуженою мережею продажу «Пепсіко» на всіх континентах;
феномен цього явища ще не досліджено.
195. Різниця між підприємством та фірмою, яка діє на засадах маркетингу, полягає в тому, що:
підприємство намагається досягти мети завдяки автономним зусиллям кожного підрозділу, а фірма об’єднує спільні зусилля всіх відділів;
підприємство спрямовує зусилля фахівців на досягнення мети, а фірма домагається такого самого результату завдяки високій кваліфікації працівників;
жодної принципової відмінності між ними нема, оскільки змінюється лише форма;
у переліку немає правильної відповіді.
196. Кінцева мета фінансового, технологічного та маркетингового відділів фірми в далекій перспективі:
максимізація прибутків;
мінімізація витрат;
оптимізація доходів;
ощадливість.
197. Проміжна мета поточного періоду діяльності фірми, орієнтованої на маркетинг, полягає:
у максимальному покритті витрат доходами ;
тимчасових збитках, виправданих потребою залучити якнайбільше потенційних покупців;
задоволенні запитів клієнтів будь-якою ціною;
відповіді п. 1 і 3 є правильними.
198. До маркетингової підсистеми фірми варто включити:
підсистему кадрів, підсистему фінансів;
підсистему технолога, підсистему виробництва;
підсистему збуту, реклами;
таку підсистему у відповідях не названо.
199. Дослідження маркетингу є складовою:
системи фірми;
підсистеми маркетингу;
підсистеми фірми;
підсистеми фірми і маркетингу.
200. До підсистеми маркетингу фірми не належать:
реклама;
продаж;
інформаційне забезпечення;
фінансове забезпечення.
201. Управління маркетингом потрібно розглядати:
як оцінку ситуації та перевірку виконання;
діагноз фірми та прогноз ринку;
всеохоплюючий процес пристосування фірми до ринку та використання нею найвигідніших з ринкових можливостей;
спостереження за станом та змінами на ринку для виявлення суттєвих розбіжностей між очікуваними і фактичними результатами діяльності фірми та коригування дій.
202. Управлінською називається та система, в якій наявні:
керівник та його підлеглі, засоби управління;
керівна та керована підсистеми;
засоби керівництва, мета, стимули;
об’єкт управління, керівна та керована підсистеми.
203. Об’єктом управління маркетингу можуть бути:
інші підрозділи фірми;
підпорядковані фірмі підприємства;
ринок як сукупність покупців, споживачів, підприємств та організацій покупців (потенційних покупців) товарів чи послуг фірми;
підприємства та організації, постачальники, банки, рекламні агентства, транспортні контори.
204. Об’єктом управління фірми можна назвати ринок:
однозначно;
за певних умов;
неоднозначно;
за багатьох умов.
205. Неоднозначність ринку як об’єкта управління полягає в тому, що:
ринок не завжди діє так, як цього хоче фірма;
поведінка покупців на ринку зумовлена іншими чинниками, ніж бажання фірми;
ринок, у свою чергу, керує фірмою;
ринок тільки за певних дій фірми стає об’єктом її управління.
206. Функції маркетингу об'єднуються у групи:
управління і контролю, виробничо-збутові, аналітичні;
виробничо-збутові, фінансові, аналітичні;
управління і контролю, аналітичні, кадрові;
облікові, виробничо-збутові, аналітичні.
207. Виберіть відповідь, яка б відображала класичну форму впливу керованої системи (ринку) на керівну систему (фірму):
продавець морозива складає асортиментну заявку виробнику залежно від обсягів залишку продукту;
потенційні покупці пива, безалкогольних напоїв, соків у літню спеку ігнорують ці продукти в крамницях, де їх реалізують неохолодженими;
покупець залишається байдужим до тканин з домішками лавсанових, поліамідних, капронових ниток і відповідно зменшеним вмістом натуральної сировини, незважаючи на помітне зниження цін;
усі ситуації можна назвати класичними.
208. Визначення маркетингу як виду людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб людини шляхом обміну належить:
Полу Мейзуру;
Теодору Левіту;
В. Прауде;
Філіпу Котлеру.
209. Якщо фірма запропонувала металопродукцію, сертифіковану міжнародним стандартом, і з цим пов’язує свій успіх на ринку, то їй треба застосовувати концепцію управління:
удосконалення виробництва;
якісного продукту;
інтенсифікації комерційних зусиль;
соціально-етичного маркетингу.
210. Маркетинг є ключовою функцією менеджменту, оскільки:
більшість управлінських рішень ґрунтуються на маркетингових розробленнях;
найвідповідальніші рішення потребують даних маркетингу;
тільки функція управління колективом людей не потребує маркетингу;
усі відповіді є правильними.
211. Для ефективнішого управління маркетингом необхідно всі операції з управління поділити:
на головні і другорядні;
результативні і забезпечувальні;
обов’язкові і необов’язкові;
у переліку немає правильної відповіді.
212. Наступним після прийняття фірмою концепції маркетингу кроком має бути:
створення відділу маркетингу;
відкриття фінансування маркетингових робіт;
вибір системи управління маркетингом;
пошук кваліфікованих спеціалістів з маркетингу.
213. До маркетингових цілей підприємства не належить:
організація рекламних заходів;
здійснення цінової політики;
збільшення обсягів продажу продукції, послуг;
організація конкуренції.
214. Попередні, домаркетингові школи наукового управління підприємствами зосереджували свою увагу на певному колі проблем, крім однієї:
поліпшення технології виробництва;
добір висококваліфікованих кадрів інженерів, працівників адмінапарату;
вплив середовища на діяльність підприємства;
вдосконалення внутрішньої структури підприємства.
215. На фірмах, де акценти зосереджені на внутрішніх і переважно на технологічних проблемах, досягнення мети оцінюється:
як закономірне;
швидше випадкове;
випадкове і, головне, не тривале;
однозначно успішне.
216. До забезпечувальних цілей маркетингу не належить:
здійснення цінової політики;
організація рекламних заходів;
стимулювання збуту;
покращання споживчих якостей товару.
217. Складовими маркетингового середовища фірми є:
макросередовище в його різноваріантних виявах;
мікросередовище і засоби нейтралізації його негативного впливу;
макро- і мікросередовище;
різноманітні інструменти впливу на це середовище.
218. Твердження Е. Елбінга щодо феномена середовища фірми полягає:
у переоцінюванні впливу середовища на результативність діяльності фірми;
недооцінюванні впливу середовища на досягнення цілей;
необхідності зосередження уваги на середовищі як на джерелі проблем та пристосування внутрішньої структури фірми до їх подолання;
у переліку правильної відповіді немає.
219. Необхідність вивчення середовища діяльності фірми можна пояснити тим, що:
фірма відкрита система;
ціна помилки є досить високою;
зовнішнє середовище є непередбачуваним і впливовим;
зовнішнє середовище є динамічним, складним та невизначеним.
220. Між теорією природного добору Ч. Дарвіна та функціонуванням фірми спільним є те , що:
дію законів природи за певних умов можна перенести на функціонування економічних систем;
виживають ті фірми (як і біологічні види), котрі швидше еволюціонують у напрямі пристосування до зовнішнього середовища;
функціонування складових економічної системи у контексті зовнішнього середовища є віддзеркаленням біологічного виживання окремих видів у природі;
відповіді п. 1, 3 доповнюють одна одну.
221. Оскільки чинників впливу середовища на діяльність фірми багато, то яку позицію варто обрати на фірмі?
Тримати в полі зору якомога більше чинників;
зосереджувати основну увагу на найголовніших чинниках;
відповіді п. 12 правильні;
можна знайти інший, ефективніший підхід.
222. Усі чинники середовища за їх пов’язанням з фірмою та рівнем впливу на неї поділяють на такі групи:
непідконтрольні фірмі та майже невпливові;
непідконтрольні фірмі, але достатньо впливові;
підконтрольні фірмі, але невпливові;
підконтрольні і непідконтрольні фірмі, але впливові.
223. Піддаються впливу з боку керівництва фірми чинники:
тільки макросередовища маркетингу;
тільки мікросередовища маркетингу;
мікросередовища й опосередковано макросередовища;
макро- та мікросередовища за умови належної кваліфікації працівників служби маркетингу.
224. Служба маркетингу фірми може впливати:
на макросередовище маркетингу;
на мікросередовище маркетингу;
або на мікро- або на макросередовище маркетингу;
усі відповіді є правильними.
225. Характер впливу фірми на макросередовище, а макросередовища на фірму:
фірма на макросередовище впливає безпосередньо, а воно на фірму опосередковано;
фірма на макросередовище впливає опосередковано, а воно на фірму безпосередньо;
і фірма на макросередовище і воно на фірму впливають безпосередньо;
і фірма на макросередовище і воно на фірму впливають тільки опосередковано.
226. До ознак середовища маркетингу не належать:
невизначеність і складність;
взаємозв’язок факторів і динамічність;
статичність і неможливість прогнозування;
передбачуваність і непередбачуваність, контрольованість і неконтрольованість.
227. Розрахований прогнозний показник обсягу продажу товарів є:
незмінним і таким, що підлягає виконанню за будь-яких обставин;
таким, що дає змогу правильно визначити структуру штатів фірми, постачальників, розрахувати фінансові показники;
показником, який вільно коригує фірма залежно від ситуації на ринку та власних можливостей;
таким самим, як і решта показників фірми.
228. Прогнозування та планування це:
категорії одного процесу управління;
практично тотожні операції та рішення;
категорії, якими користуються різні економічні системи;
бажані, але не обов’язкові для фірм (особливо малого бізнесу) категорії.
229. У часовому вимірюванні:
планування передує прогнозуванню;
прогнозування передує плануванню;
планування і прогнозування виконуються одночасно;
черговість планування і прогнозування залежить від конкретних обставин.
230. До основних елементів маркетингової діяльності не належить:
формування плану маркетингу;
управління асортиментом товару;
вибір методів реклами і стимулювання збуту;
організація переговорного процесу.

231. Яке з названих нижче явищ передусім покладається в основу прогнозування обсягу продажу товару?
Взаємозв’язок явищ;
інерційність розвитку явищ;
діалектика розвитку;
комплексність та послідовність розвитку.
232. До основних причин розвитку маркетингу не належить:
розширення територіального радіусу ринку;
поява локальних ринків;
науково-технічний прогрес;
розвиток товарного асортименту.
233 Період функціонування "товарної орієнтації" характеризується:
розширенням товарного асортименту;
покращанням товарної номенклатури;
оптимізацією каналів збуту;
поліпшенням якості товарів без серйозного врахування потреб споживачів.
234. Щоб запобігти небажаним ситуаціям на ринку, фірмі потрібно:
ретельно прогнозувати ринок товарів фірмової номенклатури;
передбачати розвиток подій у політичній, економічній, демографічній, природно-кліматичній сферах;
крім зазначеного у п. 1, прогнозувати способи задоволення потреб, винаходи та відкриття, вартість енергоносіїв та життєві цінності громадян тією мірою, якою все це стосується фірми;
відповіді п. 1, 2 доповнюють одна одну.
235. Кон’юнктура ринку – це:
1. сукупність умов, збіг обставин, що можуть впливати на хід, розвиток певної справи;
2. поєднання певних чинників, що забезпечують розвиток фізичних явищ;
3. поєднання дій фахівців у дослідженні певного економічного явища;
4. поєднання чинників, які зумовлюють продаж досліджуваного товару.
236. Обсяги продажу товарів у даний час конкретній групі споживачів це:
1. реальна місткість ринку;
2. потенційна місткість ринку;
3. ринковий потенціал;
4. кон’юнктура товарного ринку.
237. З погляду маркетингу ажіотажний попит є:
1. небажаним;
2. бажаним;
3. ефективним;
4. активний.
238. Підхід до прийняття управлінських рішень, зміст якого полягає у виборі способів доставки, виконанні замовлень, розташуванні підприємства, виборі методів сортування та пакування, називається:
стратегічним;
комерційним;
тактичним;
оперативним.
239. Планування політики розповсюдження розпочинається з:
визначення ширини каналу розповсюдження;
визначення стратегії політики розповсюдження;
визначення системи керівництва каналами розповсюдження;
визначення рівня інтенсивності каналу товароруху.
240. Планування політики розповсюдження закінчується:
визначенням стратегії політики розповсюдження;
визначенням системи керівництва каналами розповсюдження;
визначенням рівня інтенсивності каналу товароруху;
визначенням ширини каналу розповсюдження.
241. Канал розповсюдження товарів це сукупність торгових посередників:
1) тільки у формі фізичних осіб;
2) тільки у формі фірм різних форм власності;
3) і фізичних осіб, і фірм у раціональному співвідношенні;
4) тільки у формі підприємств державної власності.
242. Чим викликана необхідність виникнення і функціонування каналів розповсюдження?
Нестачею фінансових ресурсів для прямого продажу;
нереальністю утримування власних коштів розповсюдження через специфіку товару;
неефективність капіталовкладень у власні канали розповсюдження;
повного переліку причин, які б викликали необхідність функціонування каналів розповсюдження каналів.
243. Стратегія низької ціннісної значущості (стратегія дешевих товарів) передбачає реалізацію товару:
середньої якості за низьку ціну;
середньої якості за середню ціну;
низької якості за високу ціну;
низької якості за низьку ціну.
244. Які з названих елементів не входять до маркетингової стратегії просування товару?
Реклама і пропаганда;
персональний продаж;
стимулювання продажу;
сегментація ринку.
245. Реклама як складова стратегії просування товару - це:
форма презентації, надання інформації про товар, послугу;
оплачувана спонсором форма знеособленого надання інформації про товар;
неоплачувана форма поширення інформації про товар;
оплачувана та неоплачувана форми поширення відомостей про товар.
246. Знеособлена форма надання інформації про товар у рекламі означає:
спрямованість інформації не на конкретну людину, а на широку аудиторію, масу людей;
те, що інформація походить не від конкретної людини, а від агентства чи засобу масової інформації (газета, журнал, радіо, телебачення тощо);
що передавачем інформації про товар виступає не конкретна особа;
відповіді п. 2, 3 є правильними.
247. Переваги реклами перед іншими елементів маркетингової стратегії просування полягають у такому:
1) вона враховує специфіку окремих потенційних клієнтів;
2) вона передає зміст інформації в повному обсязі без перекручень;
3) вона здатна охопити бажану аудиторію;
4) у переліку нема правильної відповіді.
248. Недоліки реклами проти інших елементів маркетингової стратегії просування полягають у тому, що вона:
охоплює замалу аудиторію;
не передає змісту в повному обсязі;
не здатна охопити всієї бажаної аудиторії;
несвоєчасно подає інформацію.
249. Неспроможність реклами охопити всю бажану аудиторію пояснюється:
обмеженістю приймання радіо- та телесигналу окремими регіонами;
неспроможністю місцевих фірм використати радіо- та телепрограми для реклами;
відразою певної категорії людей до традиційних методів реклами;
усі відповіді є правильними.
250. Пропаганда як складова маркетингової стратегії просування товару означає:
оплачувану спонсором пропаганду фірми або її товару через засоби комунікації;
не оплачуване спонсором поширення комерційно важливої інформації про фірму, її товар через наукові видання, радіо, телебачення;
поширення засобами масової інформації бажаних для фірми повідомлень серед покупців;
агітацію рекламних агентств купувати певні товари.
251. «Паблік рилейшнз» у рамках маркетингової стратегії просування товарів це:
форма пропагування товарів фірми або її самої за певну плату;
зв’язок фірми з широким колом комівояжерів, дилерів, дистриб’юторів, брокерів;
певна методика збільшення доходів та прибутку фірми за рахунок залучення нової клієнтури;
популяризація фірми, її товарів через установлення зв’язків фірми з громадськими організаціями та особами.
252. Фірма «Кристал», яка спеціалізується на виготовленні литва за технологією «ноу-хау» на початку своєї діяльності потребує:
1) рекламування через радіо та телебачення, на виставках, ярмарках;
2) пропаганди своїх переваг через громадські організації;
3) пропагування технологічних переваг у наукових колах, на конференціях з участю потенційної клієнтури, реклами в науковій пресі;
рекламування у спеціальних виданнях, буклетах, проспектах.
253. Щоб активізувати продаж нових цукерок, які не загрожують дітям карієсом, кондитерська фірма «Світоч» (м. Львів) має скористатися з:
пропаганди;
«паблік рилейшнз»;
широкої рекламної кампанії у пресі, на телебаченні;
пропаганди та «паблік рилейшнз».
254. Чи наявні у процесі персонального або особистого продажу товарів дилером, продавцем у крамниці елементи маркетингової стратегії просування:
таких нема;
вони певною мірою наявні;
наявні значною мірою;
наявність чи брак таких залежать від кваліфікації продавця.
255. Стратегія єдиних чи перемінних цін включає:
цінову дискримінацію, єдині та гнучкі ціни;
цінові лінії, ціни на доповнюючі товари або послуги;
ціни на нові товари, стратегію незаокруглених цін;
ціни на "обов'язкове приладдя".
256. Цінова стратегія в межах товарного асортименту включає:
цінову дискримінацію, єдині та гнучкі ціни;
цінові лінії, ціни на доповнюючі товари або послуги;
ціни на нові товари, стратегію незаокруглених цін;
ціни, встановлені за географічним принципом.
257. Перевага персонального продажу проти реклами полягає в тому, що маркетингові елементи просування:
реалізуються продавцем одночасно з продажем товарів;
реалізуються індивідуально кожним продавцем;
застосовуються індивідуально до кожного покупця;
використовуються значно ефективніше продавцем, ніж друкованою чи радіорекламою.
258. Ринок, де є широкий діапазон цін, широкий вибір товару, розробляються різні пропозиції щодо різних ринків, називається:
ринком чистої монополії;
олігополістичним ринком;
ринком монополістичної конкуренції;
ринком чистої конкуренції.
259. Який із елементів маркетингової стратегії просування дає змогу охопити за короткий час найбільшу аудиторію?
Реклама;
пропаганда;
персональний продаж;
стимулювання продажу.
260. Застосування якого з елементів маркетингової стратегії просування дає змогу якнайбільше врахувати індивідуальність клієнта?
Реклама;
пропаганда;
персональний продаж;
стимулювання продажу.
261. Яким є найпоширеніший підхід до вибору окремих елементів маркетингової стратегії?
1) У певній послідовності застосовується кожний із елементів;
2) для певних товарів рекомендуються окремі елементи цієї стратегії;
3) як правило, застосовуються всі елементи, хоч у певні періоди важливість окремих із них зростає;
4)використання відповідних елементів стратегії просування орієнтується на окремі категорії покупців.
262. Якщо в рекламному зверненні зазначено крамницю або місце розпродажу товарів, то при цьому реалізовано таку функцію:
відповідь на запитання покупців;
обґрунтування ціни товару;
пояснення, де можна придбати товар;
вилучення з продажу товарів, які втрачають свої позиції на ринку.
263. Маркетингова стратегія просування має аспекти:
тільки інформативний та комунікативний;
тільки спонукальний та стимулюючий;
і комунікативний, і стимулюючий;
ні комунікативний, ні стимулюючий.
264. Аналіз асортименту виробів з точки зору його повноти включається в дослідження:
споживчих властивостей продукції;
ринку;
торговельних та розподільчих операцій;
комерційної діяльності.
265. Планування в маркетинговій діяльності складається із:
стратегічного планування і контролю;
стратегічного і тактичного планування;
тактичного планування і контролю;
організації маркетингу та контролю.
266. Система формування асортименту розпочинається з:
оцінки існуючих аналогів конкурентів;
критичної оцінки виробів, які випускаються підприємством в тому ж асортименті, але вже з позицій покупця;
визначення поточних та перспективних потреб покупців;
розробки специфікацій нових або поліпшення продуктів у відповідності з вимогами покупців.
267. Система формування асортименту закінчується:
визначенням поточних та перспективних потреб покупців;
розробкою специфікацій нових або поліпшення продуктів у відповідності з вимогами покупців;
оцінкою та переглядом усього асортименту;
оцінкою існуючих аналогів конкурентів.
268. Етап впровадження товару на ринок характеризується:
надходженням на ринок першого зразка товару;
отриманням найвищих прибутків;
збільшенням обсягів витрат на комплекс маркетингових комунікацій;
зниженням темпів продажу товарів.
269. Тривалість життєвого циклу товару не залежить від:
ступеня доступності товару споживачам;
досягнень науково-технічного прогресу;
сезонності постачання сировини;
досвіду підприємства щодо впровадження на ринок нових товарів.
270. Крива, яка дає графічний вираз збуту застарілого товару, що знову здобув популярність, називається:
традиційною;
поновлення;
тривалого захоплення;
сезонною.
271. Крива провалу відтворює життєвий цикл:
товару, який добре реалізувався протягом окремих періодів;
товару, який не мав ринкового успіху;
товару, який продавався лише один рік;
товару, що мав швидкий злет і падіння популярності.
272. Чіткі та вимірювальні цілі, що визначають рівень обслуговування клієнта, називаються:
напрямами товароруху;
елементами товароруху;
стандартами товароруху;
нормами товароруу.
273. До стандартів товароруху не належить:
втрата якості продукції при транспортуванні не більше 0,1%;
знижка 5% на суму, не меншу 50 тис.грн.;
якісний сервісний ремонт техніки;
поставка продукції в межах України протягом 3-ох діб.
274. До критеріїв оцінки ефективності застосування певного виду транспорту для перевезення продукції не належить:
сезонність попиту на перевезення;
частота відправлень;
додержання графіків доставок;
вартість доставок.
275. Право власності на товар не беруть на себе:
брокери і агенти;
посилторговці;
організатори;
спеціалізовані оптовики.
276. Різновид супермаркету з асортиментом, розширеним за рахунок ліків, називається:
торговим комплексом;
складом-магазином;
комбінованим магазином;
магазином знижених цін.
277. Торговельний комплекс містить:
комбінований магазин, магазин роздрібних цін, роздрібний склад-магазин;
супермаркет, магазин високих цін, склад-магазин;
демонстраційний зал, магазин роздрібних цін, склад-магазин;
супермаркет, магазин роздрібних цін, роздрібний склад-магазин.
278. Торговий сервіс як форма роздрібної реалізації не включає:
торгівлю в демонстраційних залах;
торгові автомати;
продаж телефоном;
службу замовлень.
279. Предметом конкуренції є:
споживач;
товар;
середовище;
договір.
280. Об'єктом конкуренції є:
середовище;
партнер;
споживач;
товар.
281. Стратегія лідера включає:
активну оборону;
флангову атаку;
оточення;
фронтальну атаку.
282. Стратегія претендентів на лідерство включає:
фронтальну оборону;
активну оборону;
обхід;
мобільну оборону.
283. До завдань комплексу маркетингових комунікацій частіше не належить:
створення, підтримання або поліпшення іміджу підприємства;
забезпечення виходу підприємства на ринок;
оптимізація ринкової кон'юнктури;
збільшення обсягів реалізації продукції.
284. Процес формування комплексу маркетингових комунікації розпочинається:
виявленням цільової аудиторії;
вибором засобів впливу;
визначенням мети і завдань;
формуванням каналів зворотного зв'язку.
285. Процес формування асортименту розпочинається з:
розгляду пропозицій про створення нових товарів, їх поліпшення;
здійснення випробувань (тестувань) товарів;
визначення наявних та перспективних потреб споживачів;
оцінювання конкуруючих товарів-аналогів та їх замінників.
286. Для чого потрібний контроль маркетингової діяльності?
Тільки для документування результатів;
передусім для уникнення помилок;
для підтвердження правильності коригувальних дій, якщо такі були;
для встановлення рівня кваліфікації фахівців, які здійснювали маркетингову діяльність.
287. Ревізія і контроль маркетингової діяльності у процесі управління маркетингу на фірмі здійснюється:
на одному з перших етапів;
на останньому етапі цього процесу;
після кожного із відповідальних кроків процесу управління маркетингом;
тільки перед початком і після закінчення процесу управління маркетингом.
288. Розширити товарний асортимент підприємства можна шляхом:
диференціації;
сегментації;
позиціонування;
нарощування або насичення.
289. Яка різниця існує між контролем господарської і контролем маркетингової діяльності?
Перший спрямовано на встановлення законності здійснення господарських операцій, а другий на виявлення професійного рівня діяльності на ринку;
у разі виявлення недоліків у господарській діяльності фірма підлягає адміністративній чи навіть кримінальній відповідальності, а недоліки в маркетинговій діяльності можуть призвести до банкрутства фірми;
метою першого є визначення найприбутковіших напрямів діяльності, а другого найрезультативніших заходів маркетингової діяльності;
є ширший і ґрунтовніший варіант відповіді.
290. Кількість позицій в кожній асортиментній групі товарів називається:
гармонійністю;
шириною;
глибиною;
насиченістю.
291. Оцінка упаковки з погляду її відповідності стандартам, умовам безпеки називається:
нормативним тестом;
візуальним тестом;
дилерським тестом;
інженерним тестом.
292. Маркування упаковки включає:
кодування та етикетки;
етикетки та ярлики;
етикетки та рекламу;
рекламу та ярлики.
293. Процес розробки нового товару розпочинається з:
відбору ідей;
розробки та перевірки задуму товару-новинки;
пошуку ідей;
пробного маркетингу.
294. Можливість патентування нової продукції визначають на етапі:
пробного маркетингу;
пошуку ідей;
відбору ідей;
розробки та перевірки задуму товару-новинки.
295. В умовах обмежених ресурсів доцільним є:
недиференцшований маркетинг;
концентрований маркетинг;
диференційований маркетинг;
товарний маркетинг.
296. Якщо підприємство виходить на ринок з новим товаром, то найдоцільнішим є:
концентрований маркетинг;
диференційований маркетинг;
недиференційований маркетинг;
товарний маркетинг.
297. Рівень інфляції є ознакою:
психографічного принципу сегментації;
поведінкового принципу сегментації;
демографічного принципу сегментації;
соціально-економічного принципу сегментації
298. Рід занять є ознакою:
поведінкового принципу сегментації;
психографічного принципу сегментації;
соціально-економічного принципу сегментації;
демографічного принципу сегментації.
299. Привід для здійснення купівлі є ознакою:
демографічного принципу сегментації;
психографічного принципу сегментації;
соціально-економічного принципу сегментації;
поведінкового принципу сегментації.
300. Стиль життя є ознакою:
психографічного принципу сегментації;
поведінкового принципу сегментації;
демографічного принципу сегментації;
соціально-економічного принципу сегментації.
301. Інтенсивність споживання є ознакою:
демографічного принципу сегментації;
соціально-економічного принципу сегментації;
психографічного принципу сегментації;
поведінкового принципу сегментації.
302. Бенчмаркінг, який ґрунтується на порівнянні характеру та якості роботи суміжних підрозділів у межах одного підприємства, називається:
внутрішнім;
галузевим;
процесним;
стратегічним.
303. Бенчмаркінг, який ґрунтується на вивчені практики побудови бізнес-процесів в організаціях, що не є прямими конкурентами підприємства, але мають подібні основні бізнес-процеси, називається:
внутрішнім;
процесним;
функціональним;
стратегічним.
304. Бенчмаркінг, який являє собою систематичний процес, спрямований на оцінювання альтернатив, реалізацію стратегій і вдосконалення характеристик продуктивності на основі вивчення успішних стратегій підприємств-партнерів, називається:
функціональним;
стратегічним;
внутрішнім;
процесним.
305. До основних принципів бенчмаркінгу не належить:
періодичність;
взаємність;
аналогія;
достовірність.
306. Кількість незалежних учасників в каналі розподілу протягом усього збутового ланцюжка від виробника до споживача називається:
шириною;
гнучкістю;
довжиною;
складністю.
307. Кількість незалежних учасників в каналі розподілу на окремому етапі збутового ланцюжка називається:
гнучкістю;
довжиною;
складністю;
шириною.
308. Розробка структури каналів розповсюдження розпочинається з:
визначення цілей каналу та можливих обмежень в процесі їх досягнення;
проведення аналізу необхідних споживачеві видів обслуговування;
виявлення основних варіантів побудови каналів розповсюдження;
розробки пропозицій та рекомендацій.
309. До цілей учасників системи розповсюдження не належить:
забезпечення лояльності споживачів;
вільний доступ до продукції та послуг;
ефективне розповсюдження та реалізація;
використання великої кількості посередників.
310. Сума залишку продукції на початок планового періоду та обсягу матеріалів, що надійшли для реалізації за мінусом очікуваного залишку на кінець планового періоду називається:
фондовіддачею;
прибутком;
товарообігом;
продуктивністю.
311. Сукупність існуючих та потенційних покупців товару називається:
1. ринком;
2. обміном;
3. угодою;
4. бартером
312. Якщо фірмі необхідно зав’язати ділові знайомства, поширити відомості про себе в певних впливових колах, то ці функції виконуватиме торговий агент:
зі спеціальних доручень;
«політик»;
агент, який презентує товари;
експедитор.
313. Шукаючи фахівця на посаду торгового агента з продажу товарів по телефону, фірма віддасть перевагу людині:
небагатослівній, точній у висловах, приємної зовнішності;
яка вміє словом передати характеристики того товару, який бажано продати, має приємний голос;
яка знає технологію виготовлення товару, добре орієнтується в цінах, курсах валют;
яка віддана фірмі, чудово знає її товари, але недостатньо орієнтується в питаннях технології, соціології.
314. Для торгового агента якого рангу є найбільш бажаними такі характеристики: сильний характер, гнучкість, здатність розраховувати ситуацію на кілька ходів наперед, розуміти поведінку інших?
Повноважного представника фірми;
консультанта;
представника на переговорах;
«політика».
315. Коли «політик» підготував сприятливу базу, представник на переговорах виконав свої функції, а технічний консультант уклав угоду, то в обов’язки якого торгового агента входить доставка товару замовнику?
Агента, що презентує товар;
агента з роздрібного продажу;
агента зі спеціальних доручень;
експедитора.
316. Ринок покупця визначає ситуацію, коли на ринку спостерігається:
1. перевищення пропозиції над попитом;
2. велике число споживачів;
3. перевищення попиту над пропозицією;
4. правильної відповіді немає.
317. Широкий кругозір з проблем виготовлення, продажу і експлуатації повинен мати торговий агент з продажу:
споживчих товарів;
продукції виробничо-технічного призначення;
послуг;
по телефону.
318. Чим можна пояснити, що агентові з продажу споживчих товарів потрібен ширший кругозір, ніж агентові з продажу товарів виробничо-технічного призначення:
асортимент споживчих товарів значно ширший, ніж продукції виробничо-технічного призначення певного профілю;
відмінностей покупців і користувачів споживчих товарів, їх рівнів обізнаності з товарами значно ширший, ніж покупців виробничо-технічної продукції і фахівців відповідного профілю;
відповіді п. 12 правильні і доповнюють одна одну;
правильна відповідь відсутня.
319. У сучасному розвитку світової економіки сфера послуг посідає місце:
провідне;
одне з провідних;
помітне;
другорядне.
320. У провідних європейських країнах, США, Японії сектор послуг у загальному обсязі ВНП займає, %:
6070;
5060;
4050;
до 30.
321. Передумовами виникнення маркетингу є:
1. розширення товарного асортименту;
2. розширення активів і пасивів підприємства;
3. наявність конкурентного середовища щодо виробників та споживачів продукції;
4. здійснення цінової політики.
322. План маркетингу підприємства розпочинається з:
вибору методу та часу виходу на ринок;
характеристики поточних результатів;
розробки комплексу маркетингу;
розробки порядку контролю за виконанням намічених заходів.
323. Який з наведених нижче пунктів потрібно внести до розділу „стратегія впровадження на ринок” бізнес-плану?
1. обґрунтування ціни на продукцію;
2. сировину та матеріали;
3. форму власності;
4. доходи і витрати.
324. Маркетинг слід розглядати як:
1. інструмент підвищення ефективності системи будь-якої сфери;
2. засіб забезпечення ефективності виробничої діяльності;
3. процес вивчення, формування і задоволення потреб споживачів з метою одержання прибутку;
4. знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну.
325. Характеристикою маркетингового аудиту не є:
всебічність;
системність;
періодичність;
еластичність.
326. Яка із перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?
товарна орієнтація;
виробнича орієнтація;
збутова орієнтація;
орієнтація на споживача, суспільство в цілому.
327. Об’єктом маркетингу є:
товар;
канали збуту;
конкуренти;
очікуваний прибуток.
328. Мета маркетингової діяльності підприємства полягає у:
забезпеченні ефективності інвестицій;
якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;
виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства;
поліпшення якості життя населення.
329. Вказати серед перерахованих функції маркетингу:
орієнтація на комерційний успіх;
стимулювання збуту та цінова політика;
комплексний аналіз зовнішнього середовища;
правильної відповіді немає.
330. Маркетинг практикується на рівні:
підприємства;
регіону, міста, області;
країни;
комерційних підприємств будь-якої сфери діяльності;
331. Які із зазначених вище визначень краще відображають суть маркетингової стратегії:
розв’язання проблем і прийняття рішень;
збільшення обсягів реалізації товарів і поліпшення управління;
підвищення якості продукції і зниження цін;
орієнтація на споживача і прибутковий продаж;
332. Визначення маркетингу містить у собі всі перераховані елементи, крім:
максимізації прибутків;
створення собівартості;
урахування суспільних цінностей;
створення цільового ринку;
333. Які з перерахованих видів діяльності лежать поза сферою маркетингу:
маркетингові дослідження;
інвентарний контроль;
складське господарство;
планування продукту;
334. До якого виду товарів відноситься куплена акція акціонерного товариства?
ділові послуги;
товар попереднього вибору;
товар пасивного попиту;
некапітальне майно.
335. До якого з видів товарів відноситься замовлення на доставку додому товарів?
послуга додаткового стимулювання;
товар з підкріпленням;
товар щоденного попиту;
товар короткочасного використання.
336. Назвати правильну послідовність життєвого циклу товарів:
ріст посилення, впровадження, зрілість, спад;
впровадження, зростання, зрілість, спад;
впровадження, спад, зрілість, ріст, посилення;
впровадження, ріст, зрілість, посилення, спад;
337. „Мислити глобально – діяти локально!” – це девіз:
транснаціональних компаній;
оперативного маркетингу;
великих експортерів;
великих імпортерів;
338. Засновником концепції глобального маркетингу є:
Ф. Котлер;
Т. Левіт;
Р. Верном;
В. Кііган;
339. Концепція глобального маркетингу виникла в:
1983 p.;
1965 p.;
1973 p.;
1860 р.;
340.Яка з перерахованих концепцій не є концепцією міжнародного маркетингу?
розширення внутрішнього ринку;
диференційованих ринків;
регіональних ринків;
глобального маркетингу;


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. ідопов.-К. :Знання-Прес,2004. - 645 с.
Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. - 5-те вид., допов,- К. : Лібра,2007.-720 с.
Зозулев А.В. Промьішленньїй маркетинг: рьіночная стратегия : учеб. пособие А.В. Зозу-лев. - К. : Центр навч. л-ри,2010.- 576 с.
Корольчук О.П. Маркетинг. Ситуативні, тюрчі та контрольні завдання : практикум/ О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К. : КНТЕУ,2003.- 259 с.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : П-еизд./Ф. Котлер. - СПб. :Питер, 2004.-800 с. :ил.-(Сер. «Теорияи практика менеджмента»).
Маркетинговий менеджмент : навч. посіб./заред. Л.В. Балабанової. - 3-тє вид.,допов. іпереробл.- К.:Знання,2004,- 354 с.
Маркетинг: Ситуаційні вправи : навч: посіб. [для студ. ВНЗ] / О.А.Виноградов, О.П. Вихопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні; Центр інновацій та розв., 2004.-504 с.
Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О.А. Виноградов, О.П. Вихопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні; Центр інновацій тарозв.,2004,-205 с.
Маркетинг : підруч. [для студ. ВНЗ] / В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. - 3-тє вид. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент- освіти в У країні», 2009. - 648 с.
Лавленко О.Ф. Маркетинг : підручник і О.Ф.Павленю, А.В. Войчак. - К. : КНЕУ,2003. - 246 с.
Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостиної.- К. :Знання,2005.-764 с.


Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 31623
    Размер файла: 584 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий