MS_farm-na-F_KF_TPKZ___2014 (1)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

2

Пояснювальна записка


Програму складено відповідно до освітньо
-
кваліфікаційної
характеристики, освітньо
-
професійної програми і
типових програм з
фахових дисциплін

підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.12020101 «Фармація»

Житомирського базового

фармацевтичного коледжу
ім.
Г.С.
Протасевича
.


Метою вступного випробування є комплексна перевірка засвоєння
вступниками базових теоретичних знань з дисциплін фармацевтична хімія;
фармакогнозія; фармацевтична технологія; організація та економіка
фармації;

фармакологія. Фахове письмове вступне випробування
розраховане на дві астрономічні години.

Вибір дисциплін відповідає вимогам атестаційного контролю
теоретичних знань, зазначених типовими програмами з відповідних
дисциплін, для випускників
Житомирського б
азового фармацевтичного
коледжу ім.
Г.С.

Протасевича за спеціальністю
5
.1
20
201
01

„Фармація” при
проведення комплексного кваліфікаційного іспиту.ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ


1.

Загальна фармацевтична хімія


1.1.

Предмет і зміст фармацевтичної хімії

1.2.

Фармаце
втичний аналіз. Охорона праці при виконанні фармацев
-
тичного аналізу
.

2.

Лікарські засоби неорганічної природи

2
.1.

Лікарські засоби похідні елементів VІІ групи

періодичної системи
Д.І.Менделєєва. Лікарські засоби галогенів та їх сполук. Кислота
хлор
ист
ово
днева. Натрію і калію хлориди
,

броміди
,

йодиди.

2
.2.

Лікарські засоби похідні елементів VІ групи

періодичної системи
Д.І.Менделєєв
а. Лікарські засоби сполук Оксиг
ену та Сульфуру.
Фармакопейні препарати води.
Вода очищена, вода для ін’єкцій. Натрію
тіосуль
фат.

2
.3.

Лікарські засоби похідні елементів ІV групи

періодичної системи
Д.І.Менделєєва. Лікарські засоби сполук Карбону

та його сполук
.
Порівняльна характеристика карбонатів і гідрокарбонатів.
Натрію
гідрокарбонат.

2
.4.

Лікарські засоби похідні елементів

ІІІ групи

періодичної системи
Д.І.Менделєєва. Лікарські засоби сполук Бору. Кислота борна. Натрію
тетраб
о
рат.

2
.5.

Лікарські засоби похідні елементів ІІ групи

періодичної системи
Д.І.Менделєєва. Лікарські засоби сполук Магнію, Кальцію, Цинку. Магнію
с
у
льф
ат гептагідрат. Кальцію хлорид гексагідрат. Цинку сульфат гептагідрат.


3

3
.

Лікарські засоби органічної природ
и

3.1.

Загальна характеристика лікарських засобів органічної природи.
Класифікація. Залежність фізичних і хімічних властивостей речовин та їх
фізіо
логічної дії від складу і будови молекул. Особливості методів аналізу
органічних лікарських засобів

3.2
.

Лікарські засоби спиртів та альдегідів аліфатичного ряду
. Етанол.
Гексам
е
тилентетрамін.

3
.
3
.

Лікарські засоби


похідні
карбонових кислот та амінокисло
т
аліфатичного ряду
. Н
а
трію цитрат.
Натрію гідроцитрат.
Кальцію глю
конат.
Кислота глу
тамінова.

3
.
4
.

Лікарські засоби


похідні
ароматичних кислот, фенолокислот
.

Кислота бензойна. Натрію бензоат. Кисло
та саліцилова. Натрію саліцилат
.
Кислота ацетилсаліцилов
а.

3.5
.

Лікарські
засоби


похідні ароматичних амінів
,
аміду сульфанілової
кислоти.

Парацетамол.

Сульфаніламід, сульфацетамід
-
натрій,
фталілсульфатіазол, норсульфазол.

3.6.

Лікарські засоби


похідні ароматичних амінокислот
.
Бензокаїн
.
Прокаїну
гідрохлорид

(новокаїн), тетракаїну гідро хлорид.

3
.7.

Лікарські засоби гетероциклічних сполук.

Похідні фурану:
нітрофурал (фурацилін), фура
семід.
Похідні піразолу: м
етамізолу натрієва
сіль (анальгін).
Похідні піролу: пірацетам. Похідні піридину: ізоніазид,
ф
тив
а
зид.

3
.8.

Лікарські засоби групи алкалоїдів.

Лікарські засоби алкалоїдів.

Похідні тропану: а
тропіну сульфат.
Похідні імідазолу: п
ілокарпіну
гідрохлорид.
Похідні бензилізохіноліну та фенантренізохіноліну: папаверину
гідро хлорид, морфіну гідро хлорид, кодеїн,

ко
деїну фосфат,

е
ти
л
морфіну
гідрохлорид. Кофеїн. Кофеїн
-
бензоат натрію. Теобромін. Теофілін.

3
.9.

Лікарські засоби
з групи вуглеводів
. Глюкоза.

3
.10.

Лікарські засоби з групи вітамінів
.
Вітаміни аліфатичного ряду.
Кислота аскорбінова.

3
.11.

Лікарські засоби
з групи антибіотиків

та їх напівсинтетичних
ана
логів
.

Пеніциліни.

Бензилпеніциліну калієва і натрієва с
олі
.

Цефалоспорини.

Левоміцетин.

Гентаміцину сульфат. Канаміцину
моносульфат.


ФАРМАКОГНОЗІЯ


1.

Загальна частина

1.
1.

Вступ.
Заготівля ЛРС. Охорона пра
ці при заготівлі отруйної ЛРС.

Визначення фармакогнозії як науки. Основні поняття, терміни
фармакогнозії. Науково
-
практичний зв’язок фармакогнозії з іншими
фармацевтичними дисциплінами. Завдання сучасної фармакогнозії.
Аналітично
-
нормативна документація (А
НД). Історія розвитку
фармакогнозії.

Основні етапи розвитку: усна народна (імпірична) медицина,

4

значення досягнень індійської, китайської, тибетської, грецької, арабської
медицини, діяльність видатних лікарів і вчених старовини: Гіппократа,
Теофраста, Діос
корида, Плінія Старшого, Клавдія Галена, Авіценни, Абу
Райхана, Сушрути. Перші рукописні медичні праці ХІ

ХVI ст.

Розвиток
фармакогнозії на Галичині. Значення робіт вчених: Н.М. Максимовича
-
Амбодіка, І.О. Двигубсьного, О.П. Нелюбіна, В.О. Тихомирова, Г.
Д
рагендорфа, Н.Ф. Ментіна, А.Ф. Гаммерман.

Джерела постачання ЛРС:
дикорослі ресурси України, культивовані ЛР, імпортна ЛРС, біотехнологія
лікарських рослин.

Основи раціонального природокористування.

Терміни,
поняття, закони екології. Нормативно
-
правові акт
и України щодо
використання та охорони рослинного світу. Культивування ЛР. Фактори
впливу на процес накопичення БАР.

Визначення запасів ЛРС методами
пробної облікової ділянки, проекційного покриття, модельної гілки, куща,
дерева. Основні заходи з охорони л
ікарських рослин.

Загальні правила
збирання ЛРС. Значення фази розвитку ЛР у заготівлі ЛРС. Календар
збирання ЛРС. Підвищення продуктивності заготівлі сировини за допомогою
засобів малої механізації.

Особливості заготівлі сировини різних рослинних
органів
згідно з вимогами АНД: бруньок, кори, трави, листя, квіток,
пуп’янок, плодів, насіння, підземних органів.

Охорона праці при заготівлі
отруйної ЛРС. Первинне оброблення (стандартизація) зібраної сировини
перед сушінням. Організація заготівлі ЛРС в аптеці.

1
.
2.

Сушіння, стандартизація, пакування, маркування, транспортування,

зберігання ЛРС.

Сушіння ЛРС. Способи сушіння ЛРС. Загальні правила
сушіння та заходи щодо активізації процесу сушіння. Температурний режим
сушіння. Типи сушарень.
С
тандартизація висушеної

ЛРС (сортування,
досушування, зволоження, подрібнення, брикетування, гранулювання).
Пакування, маркування, транспортування ЛРС. Вимоги до тари, види тари,
способи пакування ЛРС.

Маркування тари з ЛРС. Транспортування
упакованої сировини.

Особливості збері
гання ЛРС в аптеках та на складах.
Вплив фізичних і хімічних факторів на старіння та зберігання ЛРС. Терміни
зберігання ЛРС. Шкідники ЛРС. Методика визначення ступеня ураження
ЛРС шкідниками згідно з аналітично
-
нормативною документацією.

1.
3.

Аналіз ЛРС.
Охорона праці при проведенні аналізу ЛРС
.
Завдання
аналізу ЛРС (ідентичність, доброякісність, чистота). Види аналізів:
макроскопічний, мікроскопічний, мікрохімічний, люмінесцентний, хімічний
якісний та кількісний, гістохімічний, фітохімічний, фізико
-
хімічн
ий,
біологічний.

Поняття про радіоактивність ЛРС. Послідовність і техніка
проведення макроскопічного аналізу (зовнішні ознаки, розміри, колір, запах,
смак). Охорона праці при проведенні аналізу ЛРС.

Методика проведення
мікроскопічного аналізу (підготовка Л
РС до мікроаналізу, виготовлення
тимчасового мікропрепарату, вивчення мікро ознак ЛРС під малим та
великим збільшеннями).

1.
4.

Комплексний товарознавчий аналіз ЛРС
. Е
тапи його проведення.

Перший етап ТА


приймання ЛРС до аптеки. Зовнішній огляд товару,

5

визначення ідентичності (тотожності) ЛРС, доброякісності, чистоти.

Другий
етап ТА


відбір середньої проби. Пакування і маркування середньої проби.
Третій етап ТА


аналіз середньої проби. Відбір і дослідження аналітичних
проб № 1, № 2, № 3 згідно з вимога
ми АНД.

2.

С
пеціальна частина

2.1
.

Полісахариди
.
Загальна характеристика. Загальна характеристика слизу,

каме
ді, п
ектинових речовин, клітковини, крохмалю. Алтея лікарська, мати
-
й
-
мачуха (підбіл), подорожник великий, ламінарія, льон, ехінацея пурпурова,
цик
орій дикий.

2.2.

Віта
міни.
Загальна характеристика. Шипшина корична та собача,
горобина звичайна. Нагідки лікарські, кропива дводомна. Кукурудза
звичайна, калина звичайна, грицики звичайні, обліпиха крушиноподібна,
смородина чорна, суниця лісова.

2.3.

Жирн
і олії. Ферменти і фітогормони
.
Загальна характеристика

ж
ирних
олій.

Маслина європейська, мигдаль звичайний, персик звичайний, абрикос
звичайний, рицина звичайна, соняшник однорічний, льон звичайний,
шоколадне дерево.

Загальна характеристика ферментів і фі
тогормонів.
Чорнушка домаська, кавун, динне дерево (папайя).

2.4.

Вивчення ЛР у природі
.
Приймання ЛРС літньої заготівлі.

2.5.

Ізопреноїди. Ефірні олії
.
Загальна характеристика. М’ята перцева.
Шавлія лікарська, евкаліпт кулястий та прутовидний, валеріана л
ікарська.
Сосна звичайна, береза бородавчаста, аїр тростинний, оман високий,
ромашка лікарська та зелена, полин гіркий. Багно звичайне, аніс звичайний,
фенхель звичайний. Чебрець плаз
ь
кий, материнка звичайна. Деревій
звичайний, ялівець звичайний, меліса лі
карська, арніка гірська, хміль
звичайний, коріандр посівний, тополя чорна, кмин звичайний, любисток
лікарський.

2.6.

Іридоїди
.
Загальна характеристика монотерпенових глікозидів. Бобівник
трилистий, золототисячник малий, кульбаба лікарська.

2.7.

Лігнани. К
сантони
.
Загальна характеристика лігнанів. Елеутерокок
колючий, лимонник китайський, розторопша плямиста.

Загальна
характеристика ксантонів. Звіробій плямистий. Солодушка альпійська.

2.8.

Глікозиди. Глікозиди кардіотонічної дії
.
Загальна характеристика
глі
козидів. Загальна характеристика глікозидів кардіотонічної дії.

Наперстянка пурпурова, шерстиста, великоквіткова. Горицвіт весняний,
конвалія звичайна, морозник червонуватий.

2.9.

Сапоніни
.
З
агальна характеристика сапонінів. Синюха блакитна.Деякі
відомості

про ЛР: астрагал шерстисто квітковий,

солодка гола, женьшень,
аралія маньчжурська, заманиха висока, діоскорея ніппонська, ортосифон
тичинковий, якірці сланкі, астрагал шерстистоквітковий.

2.10.

Похідні антрацену
.
Загальна характеристика антраценопохідних.

Крушина ламка. Жостір проносний. Звіробій звичайний, касія гостролиста,
ревінь тангутський, алое деревовидне.


6

2.11
.

Прості феноли, їх похідні . Фенологлікозиди
.
Загальна характеристика
фенолів та їх похідних. Фенологлікозиди. Загальна характеристика
фенол
оглікозидів. Мучниця звичайна, брусниця звичайна.,
родіола рожева.

2.12
.

Кумарини та хромони
.
Загальна характеристика кумаринів і хромонів.

Буркун ліка
рський, гіркокаштан звичайний,
кріп запашний, пастернак
посівний, смоковниця звичайна, віснага морквоподі
бна (амі зубна).

2.13.

Флавоноїди
.
Флавоноїди. Загальна характеристика. Глід
кривавочервоний і колючий, хвощ польовий.

Кропива собача п’ятилопатева,
липа серцелиста, пижмо звичайне, фіалка триколірна і польова, цмин
пісковий, сухоцвіт багновий, череда тр
ироздільна, гірчак перцевий, гірчак
почечуйний, спориш, волошка синя, гінкго дволопатеве, бузина чорна,
вовчуг польовий, софора японська, золотушник звичайний, ерва шерстиста,
акація біла, чай, горобина чорноплідна.

2.14.

Дубильні речовини
.
Загальна харак
теристика дубильних речовин.
Родовик лікарський, гірчак зміїний. Перстач прямостоячий, вільха чорна та
сіра, бадан товстолистий, чорниця звичайна, черемха звичайна.

2.15.

Алкалоїди
.
Загальна характеристика алкалоїдів. Беладонна звичайна,
блекота чорна. Ду
рман звичайний, чистотіл звичайний, раувольфія зміїна,
барвінок малий, мак снодійний, термопсис ланцетоподібний, ефедра
хвощова, ріжки житні (спориння), барбарис звичайний, катарантус рожевий,
софора товстоплідна, мачок жовтий, перець стручковий, глечики ж
овті.

2.16.

ЛР та ЛРС, які містять різні групи БАР
.
Каланхое перисте, чага,
очиток великий, живокіст лікарський, левзея сафлороподібна, квасоля
звичайна, гірчиця сарептська, малина звичайна, омела біла, часник городній,
цибуля городня, лопух великий, парил
о звичайне. Біологічно активні харчові
добавки з ЛРС.

2
.17.

ЛС тваринного походження
.
Короткі відомості про методи добування,
лікарські властивості й застосування продуктів життєдіяльності медоносної
бджоли та змій, п’явки, бодяги, риб’ячого жиру, жовчі м
едичної.


ТЕХНОЛОГИЯ ЛIКIВ


І.

Загальна частина

1.1.

Основні терміни і поняття в технології ліків. Біофармація.
Фармація
як розділ медицини. Визначення технології ліків як наукової та навчальної
дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами.Класифікація
ліків за
агрегатним станом, шляхами введення та способом застосування, за
дозуванням та ступенем дисперсності, способом виробництва. Біофармація.
Фармацевтичні чинники.

Аптечне та промислове виробництво ліків,
взаємозв’язок між ними, сучасний стан та персп
ективи розвитку.
Професійно
-
д
еонтологічні принципи роботи фармацевта.

1.2.

Державне нормування виробництва лікарських препаратів
. Основні
напрями нормування виробництва ліків. Випробування. Державна
фармакопея України (ДФУ, 2001), загальні статті та моногр
афії. Накази

7

МОЗ України, інформаційна та довідкова література. Нормування складу
прописів лікарських препаратів. Рецепт, його значення. Структура рецепта,
правила оформлення його. Отруйні, сильнодіючі, наркотичні лікарські
препарати. Поняття про дози.

1
.
3.

Дозування в технології ліків.
Охорона праці при роботі з засобами
малої механізації для дозування за масою та об’ємом.
Дозування за
масою. Види терезів, їх будова. Метрологічні властивості терезів. Гирі і
важки. Державна метрологічна система мір і ваги
. Правила зважування на
рецептурних та ручних терезах.

Дозування за об’ємом. Вимірювальні
прилади: бюреткова система, мірний посуд. Правила відмірювання.
Дозування рідин краплямиДогляд за приладами для відважування і
відмірювання. Засоби малої механізації

для приготування та фасування
твердих і рідких лікарських препаратів.

2.

Технологія ліків аптечного та заводського виробництва
.
Тверді ліки

2.1.

Порошки для зовнішнього та орального застосування.

Охорона праці
під

час приготування п
о
рошків з отруйними, н
аркотичними, психотропними
речовинами та прекурсорами.
Порошки, їх характеристика. Класифікація та
способи прописування порошків. Перевірка доз отруйних або сильнодіючих
лікарських засобів. Загальна технологія приготування порошків. Особливості
приготуванн
я порошків: недозованих; дозованих з лікарськими препаратами:
виписаними в рівній кількості; виписаними в різній кількості; з різними
фізико
-
хімічними властивостями; рідинами. Приготування порошків із
сильнодіючими, отруйними, наркотичними лікарськими преп
аратами
.

Дозування. Зберігання порошків у паперових та медичних капсулах.
Випробування. Маркування.

2
.2.

Збори. Таблетки. Драже. Гранули. Капсули
.
Збори, їх класифікація.
Способи прописування. Загальні правила приготування дозованих і
недозованих зборів. С
пособи введення лікарських препаратів. Зберігання.
Таблетки.

Драже. Мікродраже.

Гранули.

Визначення. Класифікація.
Одержання. Вимоги ДФУ. Зберігання.

Лікарські засоби для орального
застосування подовженої, повторної та підтримуючої дії.

2.3.

Л
іки з рідки
м дисперсійним середовищем. Розчини.

Класифікація за:
медичним застосуванням; типом дисперсної системи; складом; природою
розчинника.

Розчинники, які застосовуються для приготування рідких ліків:
вода очищена, її одержання, умови та терміни зберігання, ви
пробування;
неводні розчинники (спирт етиловий, гліцерин, олії,
димексид тощо).
Вимоги до них.
Характеристика.

Загальна характеристика справжніх
розчинів. Поняття про розчинність. Чинники, що впливають на розчинність.
Позначення концентрації розчинів та їх

прописування. Перевірка доз
спискових речовин у мікстурах. Загальні стадії приготування справжніх
розчинів.

Водні розчини. Масооб’ємний спосіб приготування. Особливі
випадки.

Концентровані розчини для бюреткової системи та їх
використання.

Стандартні ріди
ни: кислота хлористоводнева, перекис водню,
розчин алюмінію ацетату основного
, розчин формальдегіду, розчин аміаку,

8

кислота

оцтова, розчин калію ацетату.
Розведення їх в умовах аптек.

Неводні
розчини: гліцеринові, олійні, водно
-
димексидові. Особливості їх
приготування.

Спиртові розчини. Розведення спирту етилового. Особливості
приготування, зберігання, маркування. Техніка безпеки рід час роботи з ним.

Неводні розчини заводського виробництва.

Номенклатура. Загальна
характеристика.

Розчини високомолекулярних
сполук. Визначення,
характеристика. Приготування розчинів обмежено та необмежено
набухаючих сполук: желатину, крохмалю, пепсину, метилцелюлози,
екстрактів.

Колоїдні розчини. Визначення. Властивості. Приготування
розчинів захищених колоїдів: коларголу, прот
арголу, іхтіолу.

Ароматні води,
їх одержання.

Краплі. Класифікація та перевірка доз спискових лікарських
препаратів у краплях. Особливості приготування. Краплі заводського
виробництва.

2.4
.

Суспензії.
Визначення. Характеристика. Умови утворення. Способи
пр
иготування суспензій. Приготування суспензій дисперсійним методом з
гідрофільних та гідрофобних лікарських засобів. Стабілізація суспензій.
Приготування суспензій конденсаційним методом: хімічною взаємодією та
заміною розчинника.

2.5.

Емульсії.
Визначення.

Характеристика. Типи емульсій. Емульгатори.
Технологія
олійних

емульсій.
Технологія н
асінн
євих

емульсії. Введення
лікарських
засобів

в емульсії. Зберігання. Випробування. Маркування.

2.6.

Настої, відвари, слизи.
Охорона праці при роботі з апаратурою для
п
риготування настоїв та відварів.
Визначення. Характеристика.
Теоретичні основи процесу екстрагування з лікарської рослинної сировини.
Апаратура, що використовується в технології водних витяжок. Чинники, що
впливають на якість водних витяжок. Загальна техно
логія водних витяжок.
Особливі випадки приготування водних витяжок. Фітопрепарати
промислового виробництва
.

Екстракти
-
концентрати промислового
виробництва.

Н
астоянки, екстракти.
Номенклатура м
аксимально
очищене
них фітопрепаратів
. Соки свіжих рослин. Фітоп
репарати промислового
виробництва. Визначення. Класифікація. Одержання. Стандартизація.
Зберігання. Випробування. Маркування.

2.
7
.

М’які ліки для місцевого застосування
.

Лініменти. Мазі. Пасти
.

Лініменти (рідкі мазі). Визначення. Характеристика. Класифікац
ія
.
Загальні
правила приготування лініментів: гомогенних; гетерогенних; комбінованих
.

Зберігання. Випробування. Маркування. Мазі, їх визначення.
Характеристика. Класифікація. Допоміжні засоби для мазей. Вимоги до них.
Класифікація. Біофармацевтичні аспекти

мазей.

Загальна технологія мазей.
Приготування гомогенних, гетерогенних, комбінованих мазей. Лікувально
-
косметичні мазі. Пасти. Класифікація. Особливості приготування.
Зберігання. Випробування. Маркування. Лініменти, мазі, пасти
промислового
виробництва.9

2.8
.

Ліки для ректального та вагінального застосування
. Пластирі.
Гірчичник.

Лікарські препарати для ректального та вагінального
застосування. Визначення. Прописування. Допоміжні препарати, вимоги до
них. Розрахунки кількості основи залежно від методу пр
иготування та
форми. Технологія лікарських препаратів ректального і вагінального
застосування методами викачування,
виливання
, пресування. Правила
введення лікарських препаратів до супозиторних основ. Зберігання.
Випробування. Маркування.

Ректальні та вагі
нальні лікарські препарати
заводського виробництва. Пластирі. Гірчичники.

2.9
.

Ліки для парентерального застосування. Ін’єкційні розчини.
Лікарські засоби для парентерального застосування. Визначення.
Класифікація за ДФУ. Асептика. Забезпечення асептичних
умов відповідно
до вимог чинних нормативних документів. Стерилізація. Методи
стерилізації. Апаратура для стерилізації, правила роботи з нею. Розчинники.
Вода для ін’єкцій. Вимоги ДФУ. Одержання. Апаратура. Випробування.
Зберігання.Неводні розчинники. Харак
теристика. Вимоги НТД до лікарських
засобів, тари та допоміжних матеріалів. Ін’єкційні розчини. Характеристика.
Вимоги ДФУ. Біофармацевтичні аспекти технології розчинів для ін’єкцій.
Загальна технологія ін’єкційних розчинів в умовах аптек.Стабілізація
ін’є
кційних розчинів. Особливості приготування розчинів для ін’єкцій з
урахуванням фізико
-
хімічних властивостей лікарських засобів та об’єму.
Ізотонічність. Розрахунки ізотонічних концентрацій за допомогою
ізотонічного еквівалента за натрію хлоридом, іншими ме
тодами.
Випробування. Маркування. Зберігання. Терміни придатності. Ліки для
ін’єкцій промислового виробництва. Загальна характеристика. Подовження
фармакологічної дії ін’єкційних ліків.

2.10.

Інфузійні ліки.
Класифікація. Характеристика. Розчини для
внутрі
шньовенних інфузійних вливань. Вимоги до них. Інфузійні лікарські
засоби промислового виробництва. Загальна характеристика. Приготування
розчинів Рінгера і Рінгера
-
Локка.

2.11.

Очні ліки.
Біофармацевтичні аспекти очних ліків.

Очні краплі,
розчини, вимоги
НТД до них. Особливості технології очних крапель в
умовах аптеки. Випробування, маркування, зберігання, термін придатності
очних крапель.

Очні мазі. Допоміжні засоби для очних мазей, вимоги до них.

Технологія очних мазей. Випробування, маркування, зберіган
ня, те
рміни
придатності очних мазей.
Очні ліки промислового виробництва.

Пролонгування дії очних ліків.

2.12
.

Ліки для новонароджених та дітей віком до 1 року
.

Характеристика.
Вимоги діючих нормативних актів.

Особливості приготування ліків для
новонароджен
их та дітей віком до 1 року, випробування, маркування,
відпуску та зберігання.

2.13
.

Ліки з антибіотиками
.
Антибіотики, виписування їх у рецептах.
Вимоги до антибіотиків з врахуванням особливостей їх дії.

Особливості
технології ліків з антибіотиками відпов
ідно до їх фізико
-
хімічних

10

властивостей. Маркування ліків з антибіотиками. Зберігання.

Номенклатура
ліків з антибіотиками.

2.14.

Фармацевтичні несумісності
.
Поняття про несумісності. Класифікація
несумісностей. Визначення. Види. Характеристика.
У
труднені в
ипадки в
екстемпоральній рецептурі, шляхи їх подолання.

Нераціональні поєднання
лікарських засобів у лікарських формах. Дії аптечного працівника з
приймання рецептів та відпуску ліків, що містять несумісні та нераціональні
поєднання лікарських засобів.

2.1
5.

Основи технології гомеопатичних ліків
.
Гомеопатія як напрямок в
медицині.

Історія виникнення та розвитку гомеопатії.

Роль і значення
гомеопатії в сучасній медицині.

Принципи гомеопатії.

Основні нормативні
документи з питань приготування гомеопатичних лі
ків.

Прописування
рецептів на гомеопатичні ліки.

Основні гомеопатичні препарати.

Особливості розведення (потенціювання) основних гомеопатичних
препаратів. Власна технологія гомеопатичних ліків. Тритураці

(есенції,
тінктури)
.

Лікарські засоби твердої консис
тенції. Гранули.

Рідкі лікарські
засоби. Розчини. Краплі.

М'які лікарські засоби. Мазі. Супозиторії.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ


1

Організаційна структура та регламентація діяльності аптечних

закладів. Охорона праці та вимоги до санітарії при робо
ті в аптечних
закладах.

1.1.

Організація діяльності аптек. Вступний інструктаж з охорони праці
.

Історія

розвитку
фармації. Міжнародні стандарти регулювання різних ви
дів
фармацевтичної діяльності (
GPP


належна фармацевтична практика).

Законодавчі акти Укра
їни, які регламентують фармацевтичну діяльність у
галузі забезпечення лікарськими засобами населення. Поняття про
ліцензування. Поняття про фармацевтичну допомогу та фармацевтичну
послугу. Умови здійснення роздрібної реалізації. Аптека як з
аклад охорони
здоров’я, торгівельно
-
виробниче підприємство та суб’єкт підприємницької
діяльності, її завдання та функції. Аптека як суб’єкт страхових відносин у
системі охорони здоров’я й фармації. Типи та види аптек. Спеціалізація
аптечних закладів. Організаційна струк
тура аптеки. Вимоги до розміщення
та складу приміщень аптеки. Санітарні вимоги до прибирання приміщень
аптеки. Вимоги до техніки безпеки і особистої гігієни персоналу при роботі
в аптеках.

Штат аптеки. Матеріальна відповідальність аптечних працівників,
її

юридична основа та документальне оформлення. Вступний інструктаж з
охорони праці.

1.2
.

Організація забезпечення лікарськими засобами та виробами
медичного призначення стаціонарних хворих.

Охорона праці та
виробнича санітарія при виготовленні лікарських з
асобів.

Міжлікарняна
та лікарняна аптеки, їх завдання, функції. Структура, обладнання та
оснащення приміщень
.
Асептичний блок. Охорона праці та виробнича

11

санітарія при виготовленні лікарських засобів.

Виписування та відпуск
лікарських засобів і товарів ме
дичного призначення. Документальне
оформлення відпуску медичних виробів та лікарських засобів у відділення
лікарень. Таксування вимог
-

накладних та їх облік, формування замовлень
за вимогами лікувально
-
профілактичних закладів. Організація роботи аптеки

лікувально
-
профілактичного закладу.

1.3.

Організація постачання аптечних закладів.

Охорона праці при
роботі з наркотичними, психотропними, отруйними та сильнодіючими
засобами.

Основні напрямки розвитку системи постачання аптек в умовах
сучасного фармацевт
ичного ринку України. Умови здійснення оптової
реалізації лікарських засобів. Поняття про належну
п
рактику дистрибуції
(GDP). Джерела надходження товарно
-
матеріальних цінностей до аптеки.

Аптечний склад, його організаційна структура, обладнання приміщень
.
Вимоги до розміщення та складу приміщень аптечного складу. Основні
завдання та функції аптечного складу. Штат. Відділи складу. Приймальний
відділ, його завдання та функції. Приймання товару за кількістю, якістю та
вартістю. Особливі випадки приймання тов
ару. Порядок здійснення вхідного
контролю якості лікарських засобів, що надходять на склад. Організація
праці оперативних відділів аптечного складу. Порядок зберігання товару на
складі, контроль за термінами зберігання медичних товарів. Поводження з
зіпсов
аними фармацевтичними товарами. Запобіжні заходи з охорони праці
під час зберігання і роботи з вибуховими, вибухонебезпечними,
легкозаймистими і горючими товарно
-
матеріальними цінностями.

Особливості зберігання наркотичних, отруйних речовин, психотропних
л
ікарських засобів та прекурсорів.
Охорона праці при роботі з
наркотичними, психотропними, отруйними та сильнодіючими засобами.
Облік руху товарів у відділах складу. Експедиційний відділ, його завдання
Комплектація замовлень. Відпуск товару зі складу. Особл
ивості відпуску
наркотичних, отруйних та психотропних лікарських засобів. Організація
доставки товарно
-
матеріальних цінностей. Оформлення супровідних
документів.

2.

Державна система забезпечення якості лікарських засобів і виробів
медичного призначення.

Ст
руктура Державної системи контролю якості
лікарських засобів. Основні завдання Державного фармакологічного центру
МОЗ України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.
Поняття про належну лабораторну практику. Нормативні документи, які
ре
гламентують вимоги до якості лікарських засобів. Організація роботи
лабораторій з контролю якості лікарських засобів: завдання, організаційна
структура, оснащення, штат .

3
.

Організація роботи відділу запасів
.
Охорона праці в
процесі
зберігання окремих гру
п

лікарських засобів.

Відділ запасів та його
функції. Приміщення та обладнання відділу. Складання заявок
-
замовлень та
виписування товару з аптечного складу та від інших постачальників.
Організація приймання товару в аптеці. Супровідні документи. Організаці
я

12

вхідного контролю якості при роздрібній реалізації: перевірка сертифікатів
якості, аналітичних паспортів та протоколів аналізів на препарати, що
надходять в аптечні заклади. Первинний облік надходження товарно
-
матеріальних цінностей. Особливості отриманн
я отруйних, наркотичних,
психотропних речовин та прекурсорів, порядок їх обліку.

Правила
зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Приміщення та їх обладнання для зберігання товарних запасів. Матеріальна
кімната, порядок розміщення то
вару. Вимоги до техніки безпеки і
виробничої санітарії при зберіганні лікарських засобів. Контроль за
строками придатності. Документи обліку лікарських засобів згідно зі
строками зберігання. Правила зберігання барвних та пахучих речовин,
лікарської рослинн
ої сировини, перев’язувальних матеріалів та гумових
виробів. Особливі вимоги зберігання до вогне
-

та вибухонебезпечних
засобів, легкозаймистих та легкогорючих речовин. Запобіжні заходи з
безпеки під час зберігання і роботи з вибуховими, вибухонебезпечними
,
легкозаймистими і горючими товарно
-
матеріальними цінностями.
Зберігання отруйних, наркотичних лікарських засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, безпека праці під час їх зберігання
.
Відпуск товарів
в інші відділи аптеки, дрібнороздрібну мережу та

лікувально
-
профілактичним закладам.

Внутрішньоаптечна заготовка, її значення .
Порядок проведення лабораторно
-
фасувальних робіт, їх облік. Дооцінка та
знижка, їх документальне оформлення

4.

Організація роботи аптеки з рецептурою
.
Рецептурно

виробничий
ві
дділ, його завдання та функції . Штат відділу. Оснащення приміщення та
робочого місця для приймання рецептів та відпуску лікарських засобів.
Рецепт та його значення в сучасних умовах. Структура рецепта. Законодавчі
акти, що регламентують рецептурний відпус
к. Загальні правила
виписування рецептів. Форми рецептурних бланків та їх оформлення.
Особливості виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби які
містять наркотичні, психотропні, отруйні, сильнодіючі лікарські засоби та
прекурсори. Перелік кате
горій населення, які мають право на пільгове
забезпечення лікарськими засобами. Загальний порядок приймання рецептів.
Порядок відпуску лікарських засобів по рецептам з аптек та їх структурних
підрозділів. Облік рецептів виписаних з порушенням вимог. Права
та
обов’язки фармацевтичного фахівця при відпуску лікарських засобів по
рецептам що виписані з порушенням вимог. Термін зберігання рецептів в
аптеці.

Визначення вартості індивідуальних лікарських засобів. Загальні
правила таксування рецептів на індивідуаль
ні лікарські засоби. Особливості
таксування різних лікарських форм(порошків, рідких та м’яких лікарських
форм, ліків що виготовляють в асептичних умовах) Тариф, його сутність,
порядок визначення при таксуванні рецептів.

Облік амбулаторної рецептури. Рецепт
ура та її структура. Методи
реєстрації рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення. Облік
екстемпоральної рецептури. Особливості реєстрації та обліку рецептів на

13

лікарські засоби що відпускають безоплатно та на пільгових умовах.
Організація п
редметно
-
кількісного обліку лікарських засобів в аптечних
установах.

Організація виготовлення та забезпечення контролю якості ліків в
аптечних умовах. Оснащення асистентської кімнати. Організація та
оснащення робочих місць для виготовлення ліків за індивід
уальними
прописами. Загальні вимоги до виробництва(виготовлення) лікарських
засобів в умовах аптеки. Особливості виготовлення ліків з наркотичними,
психотропними, отруйними лікарськими засобами та прекурсорами.

Вимоги
до техніки безпеки і виробничої саніт
арії при виготовленні лікарських
засобів.


Організація внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
Комплекс заходів щодо забезпечення належної якості ліків, виготовлених в
умовах аптеки, його складові. Характеристика видів внутрішньоаптечного
к
онтролю. Особливості внутрішньоаптечного контролю лікарських засобів
що виготовляють в асептичних умовах. Оцінка якості ліків аптечного
виробництва. Правила оформлення до відпуску виготовлених в аптеці
лікарських засобів та їх відпуск.

5.

Організація безре
цептурного відпуску лікарських засобів
.
Організація
роботи аптеки для забезпечення реалізації лікарських засобів без рецептів та
інших груп товарів аптечного асортименту. Сутність концепції
відповідального самолікування і її реалізація в сучасних умовах. З
аконодавчі
акти що регламентують безрецептурний відпуск в Україні. Поняття про
препарати безрецептурного відпуску (ОТС
-
препарати), критерії віднесення
препаратів до безрецептурних. Фармацевтична опіка, її сутність і роль в
реалізації концепції відповідаль
ного самолікування. Організація
фармацевтичної опіки. Організація діяльності аптечних пунктів.

Інформаційне забезпечення реалізації лікарських засобів.
Організаційна структура фармацевтичної інформації. Законодавчі акти
України, що регламентують рекламну д
іяльність в фармацевтичній галузі,
основні вимоги до рекламування лікарських засобів Назви лікарських
засобів
(
міжнародна непатентована, торговельна, патентована) . Поняття про
мерчандайзинг. Санітарно


просвітницька робота в аптеках як чинник
підвищення

санітарних знань населення.

6.

Організація обліку в аптечних закладах.

6.1.

Ведення обліку надходження та витрат товарно
-
матеріальних
цінностей.

Значення вивчення ринкової економіки у підготовці фахівців
фармацевтичної галузі. Основні поняття фармакоекон
оміки, її структура,
взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Поняття про облік. Види обліку.
Основні принципи та вимоги до ведення первинного обліку. Рух товарно
-
матеріальних цінностей в аптечних закладах. Облік операцій з
надходженням та вибуття товарів апте
чного асортименту. Розвиток системи
постачання на фармацевтичному ринку України. Документообіг за
первинним обліком надходження товару до аптеки. Перевірка відповідності
фактичної наявності товару супровідним документам. Облік надходження

14

товару: в сумі, з
а терміном придатності та предметно
-
кількісно. Особливості
обліку надходження отруйних, наркотичних та психотропних ЛЗ та
етилового спирту.

Види реалізації товару, її структура та облік,
документальне оформлення. Поняття про оптову та роздрібну торгівлю.

О
блік роздрібної та оптової реалізації ЛЗ за рецептами, без рецептурний
відпуск, реалізація у дрібно
-
роздрібній мережі та відпуск ЛЗ безкоштовно та
на пільгових умовах.

Інші види витрат товару та їх документальне
оформлення: ведення обліку витрат медичних т
оварів на господарчі потреби,
першу медичну допомогу. Ведення обліку тари,лікарської рослинної
сировини, допоміжного матеріалу ,малоцінних та швидкозношуваних
предметів.

6.2.

Облік обігу грошових коштів.

Характеристика роботи аптеки як
торгівельного підпри
ємства. Організація грошового обігу та обліку руху
грошових коштів. Облік руху готівкових грошових коштів. Основні завдання
обліку грошових коштів. Характеристика прибуткових та видаткових
касових операцій, їх документальне оформлення. Організація роботи к
асира:
його обов’язки при проведенні готівкових розрахунків. Форми

р
озрахункових документів. Порядок застосування реєстраторів
розрахункових операцій. Ведення книги обліку розрахункових операцій;
розрахункової книжки. Порядок здачі виручки аптеки.

Інвент
аризація каси.
Матеріальна відповідальність касира.

6.3.

Основні поняття системи оплати праці фармацевтичних фахівців.

Форми та системи оплати праці, основні поняття про форму заробітної
плати. Облік праці.
Р
озрахунок середньооблікової чисельності працівн
иків,
його значення при визначенні продуктивності праці в аптечних установах.
Порядок обчислення різних видів виплат. Розрахунки допомоги за
соціальним страхуванням. Оплата відпусток. Види утримань з доходу
громадян, їх розрахунок
.

6.4.

Внутрішньогосподарс
ька звітність аптек.

Значення внутрішньо
-
господарської звітності аптечних закладів. Види звітності. Структура
«
Звіту
про фінансово
-
господарську діяльність
»
.

Порядок складання товарного звіту
структурних підрозділів аптеки.


6.5.

Інвентаризація
.
Інвентариза
ція товарно
-
матеріальних цінностей, її
головні завдання, види та терміни її проведення. Загальний порядок
проведення інвентаризації. Обов’язки та порядок роботи інвентаризаційної
комісії. Документальне оформлення проведення інвентаризації. Розрахунок
приро
дних витрат. Особливості інвентаризації ЛЗ, які підлягають предметно
-
кількісному обліку. Підведення підсумків інвентаризації.

7
.

Основи економічного аналізу та планування торгівельно
-
фінансової
діяльності аптек

7.1.

Характеристика та аналіз товарообігу, то
ргівельних накладень,
товарних запасів.

Товарообіг як основна економічна категорія у
торгівельній діяльності аптечних закладів. Види товарообігу, аналіз та
планування. Індекс цін, його значення у плануванні товарообігу у випадку

15

зміни цін. Характеристика
та класифікація товарних запасів. Аналіз та
планування товарних запасів. Збільшення суми товарних запасів в аптеці за
рахунок різних господарських операцій. Етапи розрахунку нормативних
запасів. Визначення необхідного обсягу придбання товарів. Поняття про
товарообіговість, її вплив на рентабельність. Торгівельні накладення


основне джерело формування доходу аптек. Розрахунок рівня торгівельних
накладень.

7.2
.

Характеристика та аналіз витрат, прибутку та рентабельності.

Структура загальних витрат аптечних закладів. Особливість витрат для
аптек, які здійснюють виробничу функцію. Чинники, які впливають на
розмір та суму витрат аптечного підприємства.

Прибуток як результат
торгово
-
фінансової діяльності аптек і фармацевтичних

фірм. Операційний,
балансовий та чистий прибуток. Значення рентабельності для оцінки
ефективності функціонування ринку, конкурентоспроможності. Чинники що
впливають на показники прибутку та рентабельності аптечного
підприємства.


ФАРМАКОЛОГІЯ


І. ЗАГАЛЬНА

ФАРМАКОЛОГІЯ З РЕЦЕПТУРОЮ
.Визначення фармакології як науки, її місце в системі медичної освіти.
О
с
новні розділи фармакології:

загальна та спеціальна
фармакологія.
Основні наукові напрямки у розвитку фармакології.

Поняття про лікарські
препарати. Значе
ння фармакологічних знань для практичної діяльності
фармацевта.

Основні етапи історії фармакології (Гіппократ, Клавдій Гален,
Авіценна, Парацельс). Розвиток вітчизняної фармакології (
О.П. Павлов,
І.П.

Нелюбін, С.П.

Боткін, О.І.

Черкес, Г.Е.

Батрак, Ф.П.

Тр
инус,
Я.Б.

Максимович тощо).

Шляхи пошуку нових лікарських зас
о
бів.

Шляхи
введення ліків в організм. Фармакокінетика ліків.

Фармакологічний ефект.
Механізм дії ліків. Види дії лікарських засобів на організм. Види
фармакотерапії. Негативна дія ліків на орга
нізм. Особливості дії лікарських
засобів при повторному введенні (звикання, кумуляція, залежність).
Комбінована дія лікарських засобів.

Несумісність ліків.

Чинники, що
впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку ліка
р
ських засобів.

Принципи дозування л
іків для дітей та людей похилого віку.

Класифікація
лікарських засобів.


2.

СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ


2.1.

Лікарські препарати, що впливають на нервову систему

2.1.1.

Лікарські препарати, що впливають на аферентну іннервацію:

м
ісцеві анестетики

(
тетракаїну
гідрохлорид, прокаїн, бензокаїн, лідокаїну
гідрохлорид,
тримекаїн, ультракаїну гідрохлорид, бупівакаїн
)
.

Порівняльна

16

характеристика дії препар
а
тів при різних видах анестезії; в
’яжучі засоби

(танін, вісмуту субцитрат, кора дуба, шавлія лікарська тощо).
Фар
макодинаміка, показання до застосуван
ня; о
бволікаючі та адсорбуючі
засоби

(крохмаль, насіння льону, корінь а
л
теї лікарської, ентеросгель,
активоване вугілля, альмагель, діосмектит). Дія. З
а
стосування
;
п
одразнювальні засоби

(розчин амоніаку, препарати менто
лу, гірчичн
и
ки,
перцевий пластир, олія терпентинова очищена). Місцева і рефлекто
р
на дія.
Показання до застосування.

2
.2.

Л
ікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію

2
.2.1.

Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних сина
п
сів
.

Основні відо
мості про еферентну іннервацію. Поділ еферентних нервів на
холінергічні та адренергічні. Поняття про холіно
-

та адренорецептори.

Класифікація лікарських засобів, які впливають на еферентну іннервацію.

М
-
холіноміметики (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин).
Механізм дії. Вплив
на розмір зіниці ока, серце, секреторні органи, тонус м’язів.
П
оказання до
застосування. Побічні дії.

Н
-
холіноміметики (цититон). Особливості дії,
застосування. Токсична дія нікотину. Шкідливість паління для організму.
Лікарські препара
ти, що п
о
легшують відвикання від паління (табекс,
нікоретте).

Антихолінестеразні засоби (
неостигміну метилсульфат,
галантаміну г
і
дробромід,
фізостигміну саліцилат, армін
)
.

Механізм дії.
Порівняльна хара
к
теристика окремих препаратів. Показання до
застосуван
ня. Токсичність фосф
о
рорганічних сполук (ФОС). Допомога в разі
отруєння (дипіроксим, ізонітрозин, алоксим).

М
-
холіноблокатори (атропіну
сульфат, препарати беладони, платифіл
і
ну гідротартрат, скополаміну
гідробромід, метацин, іпратропію бромід, тропікамід,
пірензепін). Вплив на
м
-
холінорецептори та центральну нервову систему. Гостре отруєння
атропіном, допомога
при отруєнні. Порівняльна характери
с
тика препаратів.
Показання до застосування.

Н
-
холіноблокатори
:

гангліоблокатори
(
гексаметонію бензосульфонат, аза
метонію бромід, димеколін, пахікарпіну
гідройодид, трепірію йодид
)
.

Фармакодинаміка, пок
а
зання до застосування,
побічні дії;

міорелаксанти

(тубокурарину хлорид, піпекуронію бромід,
векуронію бромі
д, меліктин, суксаметонію йод
). Механізм дії, застосування,
профілактика ускла
д
нень.

2
.2.2.

Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних сина
п
сів
.

Поняття про адренорецептори, їх класифікація на α і β.

Адреноміметики.

Класифікація за дією на адренорецептори:

α
-
адреноміметики

(
норепінефрин,
фенілефрину гідрохл
орид
, нафазолін, ксилометазолін, оксиметазол
і
ну
гідрохлорид, тетризолін);

β
-
адреноміметики (сальбутамол, кленбутерол,
фенотерол, добутамін);

α,β
-
адреноміметики (адреналіну гідрохлорид,
ефедрину гідрохлорид). Механізм дії. Застосування. Побічні дії.

Антиадр
енергічні засоби
.

Класифікація:

α
-
адреноблокатори
(дигідроерготамін, дигідроерготоксин, фентоламін, доксазозин, теразозин,
празозин, пр
о
роксан, ніцерголін);

β
-
адреноблокатори (пропранолол,

17

талінолол, атенолол, метопролол, бісопролол, бетаксолол);

симпатолі
тики
(резерпін)
.
Механізм дії. Застосування. Фармакодинаміка. Побічні дії.

2
.3.

Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему

2
.3.1.

Лікарські засоби, що пригнічують центральну нервову сист
е
му
.

Основні відомості про будову та функції централ
ьної нервової системи
(ЦНС). Класифікація лікарських засобів, що діють на ЦНС.

Засоби для
наркозу
.

Поняття про наркоз. Стадії наркозу. Види наркозу. Премедикація.

Засоби для інгаляційного наркозу (ефір для
н
аркозу, фторотан, діазоту оксид,
енфлуран, ізофлу
ран). Порівняльна характеристика. Ускладнення до і п
і
сля
наркозу, їх профілактика.

Засоби для неінгаляційного наркозу (тіопентал
-
натрій, пропанідид, н
а
трію оксибутират, кетаміну гідрохлорид). Порівняльна
характеристика.

Спирт етиловий. Місцева дія. Застосу
вання в медичній та
ф
армацевти
ч
ній практиці. Вплив на ЦНС та організм в цілому. Гостре
отруєння спиртом етиловим, допомога. Хронічне отруєння (алкоголізм
хронічний). Лікування хронічного алкоголізму (апоморфін, тетурам).

Снодійні засоби
.

Сон, його значення
. Причини безсоння. Класифікація
снодійних засобів:

похідні барбітурової кислоти (фенобарбітал);

-
похідні бензодіазепіну (нітразепам);

с
нодійні засоби різних хімічних груп
(зопіклон, золпідем, доксиламін, бромізовал тощо). Порівняльна
характеристика снодій
них засобів. Гостре отр
у
єння, допомога.Протисудомні засоби
:

п
ротиепілептичні засоби (фенобарбітал,
фенітоїн, карбамазепін, етосуксимід, натрію вальпроат, клоназепам).
Поняття про епілепсію. Основні при
н
ципи фармакотерапії епілепсії.
Механізм дії засобів
. Застосування їх при різних в
и
дах епілепсії.

Протипаркінсонічні засоби
(тригексифенідил
, леводопа, селегілін,
ам
а
нтадин, наком, мадопар).
Поняття про хворобу Паркінсона, паркінсонізм.
Класифікація протипаркінсонічних засобів за механізмом дії. Механізм ді
ї
даних препаратів, застос
у
вання, побічні дії.


Анальгетики.

Поняття про біль. Види болю. Класифікація
анальгетиків.Наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, кодеїн, етилморфіну
г
і
дрохлорид, тримеперидин, фентаніл, трамадол тощо). Механізм дії.
Показ
ання до застосування. Побічні дії. Вплив наркотичних анальгетиків на
ЦНС, фун
к
цію шлунка. Звикання. Лікарська залежність (наркоманія,
токсикоманія). Пр
о
філактика наркоманії. Гостре отруєння. Мета
призначення налоксону при гос
т
рому отруєнні. Поняття про
ней
ролептанальгезію.


Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні засоби
(п
а
рацетамол, метамізол натрію, цитрамон, баралгетас, кислота
ацетилсаліцилов
а
, фенілбутазон, диклофенак натрію, кетопрофен,
ібупрофен, мелоксикам, індом
е
тацин, целекоксиб, нім
есулід та ін.).
Механізм протизапальної, жарознижув
а
льної та анальгезуючої дії.
Фармакодинаміка, показання до застосування, поб
і
чні дії.


18


Психотропні засоби пригнічувальної дії.

Класифікація психотропних
засобів.
Седативні засоби

(броміди, препарати валері
ани, персен, трава
собачої кропиви, новопасит, кардіофіт). Вплив на ЦНС. Механізм дії,
показання до з
а
стосування.
Транквілізатори
.

Класифікація, номенклатура
лікарських засобів (діаз
е
пам, феназепам, мезапам, гідазепам, гідроксизин,
мебікар, алпразолам, лор
аз
е
пам). Фармакологічні ефекти, показання до
застосування, побічні ефекти, пр
о
типоказання.

Нейролептики

(хлорпромазин, дроперидол, галоперидол, перфеназин, левомепромазин,
сульпірид). Загальна характеристика групи. Вплив на психі
ч
ну (вищу
нервову) діяльніс
ть. Класифікація, номенклатура. Фармакодинаміка,
показання до застосування, п
о
бічні ефекти, протипоказання.

2
.3.2.

Лікарські засоби, що збуджують центральну нервову сист
е
му
.
Антидепресанти.

Класифікація, номенклатура:

трициклічні (амітриптилін);

інгібітори

моноамінооксидази (ніаламід, піразидол);

селективні інгібітори
зворотнього захоплення серотоніну
ф
луоксетин, сертралін);

рослинні
препарати (гіперицин).

Фармакодинаміка, показання до застосування.
Побічні дії.

Ноотропні засоби

(пірацетам, гамма
-
аміномасля
на кислота,
п
іридитол, пант
о
гам, фенібут, натрію оксибутират). Механізм дії,
фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Загальнотонізуючі засоби
(адаптогени):

настоянки та рідкі екстракти (женьшеню, лимонника,
заманихи, родіоли рожевої, елеутерокока, левз
еї, ех
і
нацеї), сапарал,
пантокрин, цитрулін.

Механізм дії. Застосування.

Психостимулятори
(мезокарб, кофеї
н
-
бензоат натрію). Особливості
впливу на психічну
діяльність, серцево
-
судинну систему. Показання до заст
о
сування.

Аналептики

(камфора, нікетамід, беме
грид, етимізол, кофеїн
-
бензоат н
а
трію,
цититон, сульфокамфокаїн). Пряма та рефлекторна дія на дихальний і
судин
о
руховий центри. Застосування. Побічні дії.

2.
4.

Лікарські засоби, що впливають на функції органів д
и
хання

2.4.1.

Протикашльові лікарські засоби
.

Загальна характеристика групи.
Класифікація, номенклатура:

н
аркотичні (центральні) протикашльові засоби
(кодеїну фосфат, ети
л
морфіну гідрохлорид);

ненаркотичні протикашльові
засоби (глауцин, окселадину цитрат, б
у
тамірату цитрат, лібексин, тусин
плюс та ін
ші).

Фармакодинаміка, показання до застосування.

2.4.2.

Відхаркувальні лікарські засоби
.

Класифікація, номенклатура (трава
термопсису, алтемікс, мукалтин, пе
р
тусин, трипсин кристалічний,
бромгексин, амброксол, ацетилцистеїн тощо). Фармакодинаміка, показанн
я
до застосування. Побічні дії.

2.4.3.

Лікарські засоби для лікування бронхіальної астми
.
О
сновні
відомості про бронхіальну астму, її причини, види. Класифікація засобів за
механізмом дії, їх номенклатура
.
Бронхолітики
:

адреноміметики (сальбутамол,

фенотер
ол, адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид); м
-
холіноблокатори (атропіну сульфат, іпратропію бромід); спазмолітики
міотропної дії (амінофілін, теофілін).

Протиалергічні лікарські

засоби

(натрію кромоглікат, кетотифен).

Глюкокортикостероїди

(мазипредо
н,

19

беклометазону дипропіонат).

Порівняльна характеристика. Показання до
застосування.

2.4.4.

Лікарські засоби, що призначаються при набряку легень
.

Номенклатура (гексаметоній, маніт, фуросемід, амінофілін, кисень, спирт
етиловий, антифомсилан). Мета призна
чення даних препаратів при набряку
л
е
гень

2.5
.

Лікарські засоби, що впливають на серцево
-
судинну си
с
тему
.

2.5.1.

Кардіотонічні лікарські засоби.

Серцеві глікозиди.

Загальна
характеристика. Фармакодинаміка. Класиф
і
кація, номенклатура:

препарати
наперстянки
(дигітоксин, дигоксин, ланатозид);

препарати горицвіту (трава
горицвіту весняного, адонізид); препарати строфанту (строфантин
)
;

препарати конвалії (корглікон).

Особливості дії. Показання до застосування.
Порівняльна характеристика серцевих глікозидів. Гост
ре та хронічне
отруєння серцевими глікозидами. Д
о
помога.

Неглікозидні кардіотонічні
засоби
(амринон, мілринон, добутамін). М
е
ханізм дії. Застосування.

2.5.2.

Протиаритмічні лікарські засоби
.
Види та причини аритмій.
Класифікація, номенклатура протиаритмічн
их засобів.

З
асоби для корекції
тахіаритмій:

мембраностабілізатори (хінідину сульфат, прокаїнамід,
морацизину г
і
дрохлорид т
ощо
);

β
-
адреноблокатори (пропранолол
);

блокатори кальцієвих каналів (верапаміл);

засоби, що відновлюють іонну
рівновагу (калію хлорид
, аспаркам);

інгібітори реполяризації (аміодарон).

Порівняльна характеристика. Механізм дії. Застосування.Засоби для корекції
брадиаритмій:м
-
холіноблокатори (атропіну сульфат);

адреноміметики
(адреналіну гідрохлорид, добутамін).

Порівняльна характеристика.

Механізм
дії. Застосування.

2.5.3.

Гіпохолестеринемічні лікарські засоби
.
Основні відомості про
атеросклероз. фенофібрат, ципрофібрат);

антиоксиданти (токоферолу ацетат,
рутин, кислота аскорбінова, меті
о
нін, кислота глютамінова);

ангіопротектори (пірикарба
т);

антиагреганти (тиклопідин, кислота
ацетилсаліцилова);

з
асоби інших груп (кислота нікотинова, лінетол).

Фармакодинаміка. Показання до застосування.

Загальна характеристика
групи. Кл
а
сифікація, номенклатура: засоби, що вливають на обмін ліпідів
(ловастат
ин, симвастатин, фл
у
вастатин, правастатин, аторвастатин.

2.5.4.

Лікарські засоби, які впливають на мозковий кровообіг
.
Класифікація, номенклатура:

блокатори кальцієвих каналів (німодипін,
флунаризин, цинаризин);

α
-
адреноблокатори (дигідроерготамін,
дигідро
ерготоксин, ніцерголін);

препарати, які містять екстракт гінкго
білоба, алкалоїди барвінку (гі
н
кго білоба екстракт, вінпоцетин);

комбіновані
препарати (інстенон);

засоби різних груп (пентоксифілін, ксантинолу
нікотинат, пірац
е
там).

Особливості дії. Застосу
вання.

2.5.5.

Антиангінальні лікарські засоби
.
Поняття про ішемічну хворобу
серця. Антиангінальні засоби, їх класиф
і
кація, номенклатура.

Засоби, що
зменшують потребу міокарда в кисні та поліпшують його кровопостачання
(
гліцерил тринітрат:нітрогліцерин, сус
так, нітронг,нітрогранулонг,

20

нітродерм, нітромазь; ериніт, ізосорбід динітрат, ніфед
и
пін, амлодипін,
верапаміл). Засоби,що знижують потребу міокарда в кисні
(
атенолол,
метопролол, бісо
п
ролол, пропранолол). Засоби, які підвищую
ть постачання
міокарда киснем
(
валідол, дипіридамол).

Засоби, що підвищують стійкість
міокарда до гіпоксії та ішемії (триметазидин, мілдронат, інозин).

Порівняльна характеристика антиангінальних засобів їх застосува
н
ня.

2.5.6.

Лікарські засоби, що застосовуються при інфаркті міокарда:

наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, тримеперидин);

протиаритмічні (лідокаїну
гі
дрохлорид, прокаїнамід);

антикоагулянти
(гепарин, надропарин кальцію);

фібринолітичні препарати (стрептокіназа);

антиагреганти (кислота ацетилсаліцилова, клопідогрел);

інші групи.

Мета
призначення даних препаратів.

2.5.7.

Антигіпертензивні лікарські засоби
.

Гіпертонічна хвороба. Причини
виникнення. Класифікація антигіперте
н
зивних засобів, їх номенклатура.

Нейротропні засоби (клонідину гідрохлорид, метилдофа, моксонідин,
резерпін, гексаметонію бензосульфонат, азаметонію бромід, теразозин,
доксаз
о
зин, пропранолол
).

Антагоністи кальцію (ніфедипін, амлодипін).

Периферичні вазодилятатори (
гідралазин, нітропрусид натрію
).

Міотропні
спазмолітичні засоби (бендазол, папаверину гід
рохлорид, дрот
а
верину
гідрохлорид
).

Інгібітори АПФ (
каптоприл, е
налаприл, периндоприл,
раміприл
).


Блокатори рецепторів ангіотензину II

(
вальзартан, ірбесартан,
лозартан к
а
лію, кандесартан
).

Сечогінні засоби (
гідро
-
хлортіа
зид,
фуросемід
).

Комбіновані засоб
и (
адельфан, норматенс, тенорік, тонорма,
кап
топрес, капозид, лозап плюс
).

Порівняльна характеристика
гіпотензивних засобів.


2.6.

Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок

2.6.1.

Сечогінні засоби
.
Класифікація, номенклатура:

салуретики
(гідрохлортіа
зид, клопамід, фуросемід, кислота етакрин
о
ва, ацетазоламід);

калійзберігаючі діуретики (спіронолактон, тріамтерен);

осмотичні діуретики
(маніт); сечогінні засоби рослинного походження (листя брусниці, трава
хвоща польового, бруньки березові, листя мучниці,

листя ортосифону,
канефрон, не
ф
рофіт та ін.)
.
Фармакодинаміка, показання до застосування,
побічні дії, протипоказа
н
ня.

2.6.2.

Засоби, що підвищують виведення сечової кислоти та
конкрементів

(алопуринол, бензобромарон, цистенал, спазмоцистенал,
олім
е
тин).

Поняття про подагру. Фармакодинаміка лікарських засобів для
лікування хворих на подагру. Застосування.

2.6
.

Лікарські засоби, що впливають на
міометрій.
Класифікація,
номенклатура
:

засоби, що посилюють ритмічні скорочення міометрію
(окситоцин, пахікарпіну
гідройодид);

засоби, що підвищують тонус
міометрію і виявляють кровоспинну дію (ергометрину малеат, метил
-
ерг
ометрин, котарніну хлорид
);

засоби, що знижують тонус і скорочувальну
активність міометрію (фенотерол, сальбутамол);

рослинні препарати (трава

21

гриц
иків звичайних, настоянка листя ба
р
барису).

Фармакодинаміка,
показання до застосування, побічні дії, протипоказа
н
ня.

2.7.

Лікарські з
асоби, що діють на кровотворення, на систему згортання
крові та фі
б
риноліз
.
Основні уявлення про анемію. Види анемії.

2.7.1
.

Лікарські засоби, які впливають на еритропоез

(фероплект, фероплекс,
та
р
діферон, феро
-
градумет, ферковен, ферум
-
лек, жектофер, коамід,
ціанокобаламін, кислота фолієва). Порівняльна характерист
и
ка препаратів.

2.7.2.

Лікарські засоби, які впливають на лейк
опоез

(натрію нуклеінат,
тим
а
лін, левамізол, меркаптопурин, циклофосфамід та інші).
Порівняльна
характери
с
тика препаратів.

У
явлення про систему зсідання крові, фібриноліз,
агрегацію тро
м
боцитів.

2.7.3.

Г
емостатичні засоби
.

Препарати (тромбін, фібриноген, к
альцію хлорид,
менадіон, етамзилат). Порівняльна характеристика гемостатичних зас
о
бів.

2.7.4.

Антифібринолітичні засоби

(кислота амінокапронова, кислота
амінометилбензойна, кислота транексамова).
Механізм дії, фармакодинаміка,
показання до застосування,
п
о
бічні дії.

2.7.5.

Антикоагулянти:

антикоагулянти прямої дії
(гепарин, надропарин
кальцію, еноксапарин натрію, р
е
віпарин натрію, далтепарин натрію,
гепаринова мазь);

а
нтикоагулянти непрямої дії (феніндіон, аценокумарол).
Фармакодинаміка, показання до застос
у
вання. Побічні дії.

2.7.6.

Антиагреганти
.

Препарати (кислота ацетилсаліцилова, дипіридамол,
тиклопідин, клопідогрел).
Механізм дії, фармакодинаміка, показання до
заст
о
сування, побічні дії.

2.7.7.

Фібринолітичні засоби

(фібринолізин, стрептокіназа, альтепл
аза).
Мех
а
нізм дії. Застосування.

2.8.

Лікарські засоби, що впливають на функції органів травлення.

2.8.1.

Лікарські засоби, що впливають на апетит
.
Засоби, що підвищують
апетит (полин гіркий, золототисячник звича
й
ний, деревій звичайний,
інсуліни).

Анорек
сигенні засоби та засоби, що зменшують вагу тіла
(фепранон, орлістат та інші).Особливості дії, застосування.

2.8.2.

Лікарські засоби, що регулюють секреторну функцію шлунка
.
Поняття про гастрит, виразкову хворобу шлунка.

Засоби, що призначаються
при недост
атній секреції залоз шлунка

(пепсин, кислота хлороводнева,
ацидин
-
пепсин, абомін, сік шлунковий натур
а
льний, плантаглюцид).

Засоби,
що застосовуються при надмірній секреції залоз шлунка та виразковій
хворобі шлунка: м
-
холіноблокатори
(
атропіну сульфат, пір
ензепін);

блокатори Н
2
-
реце
пторів (ранітидин, фамотидин);
інгібітори Н
+
-
К
+
-
АТФ
-
ази
(омепразол, лансопразол, пантопразол);

антацидні препарати (
натрію
гідрогенкарбонат, магнію оксид, алюмінію гідроксид, альмагель,

альмагель

А, фосфалюгель, ма
а
локс);

антихел
ікобактерні засоби (метроніда
-
зол, хелікоцин).

І
нші противиразкові засоби (вісмуту субцитрат, вікаїр,
мізопростол, гастр
о
фіт, сукральфат).
Фармакодинаміка, показання до
застосування. Побічні дії.


22

2.8.3.

Лікарські засоби, що застосовують при порушенні секре
ції
підшлу
н
кової залози.

Поняття про панкреатит. Засоби замісної терапії
(
панкреатин, панзинорм форте, фестал, мезим
-
форте, дигестал, ензистал та
ін.). Дія, застосування

.

Антиферментні засоби (апротинін, пантрипін та ін.).
Дія. Застосування.

2.8.4.

Гепато
тропні лікарські засоби
.
Жовчогінні засоби. Класифікація,
номенклатура, дія, показання до заст
о
сування:

холеретичні засоби (холосас,
алохол, фламін, холагол, холензим, окс
а
фенамід);

холекінетичні та
холеспазмолітичні засоби (магнію сульфат, атропіну сульфа
т, дротаверину
гідрохлорид). Холелітолітичні засоби

(
кислота урсодезоксих
о
лева
).

Гепатопротектори. Класифікація, номенклатура

(силібінин, есенціале,
гепабене, тіотриазолін). Дія, показання до застосування.

2.8.5.

Блювотні та

протиблювотні лікарські засоби.

Класифікація та
номенклатура блювотних лікарських засобів:

центральної дії (апоморфіну
гідрохлорид);

рефлекторної дії (препарати блювотного кореня, еметин, міді
сульфат, цинку сульфат). Дія, застосування.

Класифікація та номенклатура
протиблювотних лікар
ських засобів (етаперазин, трописетрон,
метоклопрамід). Фармакодинаміка, показання до заст
о
сування.

2.8.6.

Проносні та протипроносні лікарські засоби
.
Класифікація,
номенклатура.
Проносні лікарські засоби (корені ревеня, кора
крушини, листя с
е
ни, сенаде, р
егулакс, олія касторова, фенолфталеїн,
ізафенін, бісакодил, натрію пікосульфат, натрію сульфат, магнію
сульфат, морська капуста, масло вазелінове, олія мигдалева).
Особливості застосування окремих л
і
карських засобів. Протипроносні
лікарські засоби (лоперам
іду гідрохлорид, діосмектит). Особливості дії.
Застосування.

2.9.

Лікарські засоби, що впливають на тканинний обмін, на імунітет.
Засоби для лікування алергічних з
а
хворювань.

2.9.1.

Гормональні та антигормональні препарати.

Гормональні
препарати г
і
пофіза
.
Джерела отримання гормональних препаратів.
Класифікація. Антигорм
о
нальні препарати.

Препарати передньої частки
гіпофіза: кортикотропін, гонадотропін хоріонічний. Дія, застосування.
Препарати задньої частки гіпофіза:

окситоцин, десмопресин. Дія,
з
а
стосуванн
я.

Препарати гормону паращитовидних залоз
.

(
Дигідротахі
-
стерол
)
. Дія. Застосування. Побічні дії.

Засоби, що впливають на функції
щитовидної залози
.
Гормональні препарати (левотироксин
-
натрій,
трийодтироніну
г
ідро
х
лорид
).

Антитиреоїдні препарати та препарат
и йоду
(тіамазол, калію йодид). Ф
армакодинаміка. Застосування. Побічні дії.

Гіпоглікемічні засоби.

Поняття про цукровий діабет.

Інсуліни. Класифікація,
номенклатура: інсулін ліспро, інсулін людський середньої тривалості дії
(хумодар Б), інсулін гларгін, ін
суліни свинячі коро
т
кої, середньої та тривалої
дії дії (монодар, монодар Б, монодар ультралонг).
ф
армакодинаміка,
з
а
стосування. Побічні дії.

Пероральні гіпоглікемічні засоби: похідні
сульфонілсечовини (
карбутамід, толбутамід, глібенкламід, гліквідон
);

23

бігу
аніди (метформін);

і
нші (акарбоза).

Вплив на вуглеводний обмін.
Застосування. Побічні ефекти.

Гормональні препарати кори надниркових залоз
.

Препарати
глюкокортикостероїдів та мінералокортикостероїдів
(мазипредон,
метилпредніз
о
лон, тріамциналон, дексаметазо
н, беклометазону дипропіонат,
флунізолід, будезонід, гідр
о
кортизон, флуоцинолону ацетонід,
тріамцинолону ацетонід, мометазону фуроат, ауробін, дермозолон,
мікозолон, синалар
-
Н,
дез
о
ксикортикостерону ацетат).
Фармакодинаміка,
показання до застосування, побі
чні ефекти, протипок
а
зання.

Препарати жіночих статевих гормонів
.
Естрогени:
стероїдні (естрон,
естрадіол, етинілестрадіол); нестероїдні (гексестрол, диместрол). Гестагени:
прогестерон, алілестренол та ін. Особливості дії, показання до застосування.

Гормонал
ьні протизаплідні (контрацептивні) препарати: ригевідон, логест,
антеовін, три
-
регол, тризистон та ін. Механізм дії. Схема застосування.

Препарати чоловічих статевих гормонів.

Номенклатура, дія, застосування
(тестостерону п
ропіонат, тетрастерон
).

Анаболічн
і стероїдні засоби

(
нандролону деканоат, метиландростендіол
).
Фармакод
и
наміка, показання до застосування, побічні дії.

2.10
.

Вітамінні препарати
.
Загальна характеристика вітамінів та їх значення
для організму. Авітам
і
ноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз. Кла
сифікація,
номенклатура:

п
репарати жиророзчинних вітамінів (ретинолу ацетат,
ергокальциф
е
рол, токоферолу ацетат, менадіон)
. Особливості дії,
застосування; п
репарати водорозчинних вітамінів (тіаміну хлорид,
рибофлавін, пір
и
доксину гідрохлорид, кислота нікот
инова, ціанокобаламін,
кислота аскорбінова, рутин). Особливості дії. Застосування. Побічні ефекти.

Полівітамінні препарати: геровітал, дуовіт, піковіт, візивіт та ін.).
Застосування їх для профіла
к
тики та лікування.

2.11
.

Лікарські з
асоби, що впливають на
обмін речовин, на імунітет.
Лікарські засоби для лікування алергічних захвор
ю
вань.

2.11.1.

Біогенні стимулятори
. Препарати

(екстракт алое рідкий, ФІБС,
апілак, плазмол та інші). Дія, пок
а
зання до застосування.

2.11.2.

Ферментні лікарські засоби

(гіалуронід
аза, трипсин кристалічний
)
.
Особл
и
вості дії, застосування.

2.11.3.

Амінокислоти
, їх застосування
(
церебролізин).

2.11.4.

П
репарати для парентерального харчування. Плазмозамінні та
дезінт
о
ксикаційні розчини.

Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини
(поліг
люкін, реополіглюкін, ро
з
чин натрію хлориду, розчин Рінгера
-
Локка,
розчини
«
Дисоль
»
,
«
Трисоль
»

та інші, гемодез
-
Н
)
.Порівняльна
характеристика даних засобів. Засоби для парентерального харчування
(ам
і
нокровін, глюкоза та інші).

2.11.5.

Лікарські засоби, що
впливають на імунні процеси
.
Імуностиму
-
лятори (продигіозан, тималін, левамізол, натрію нуклеїнат, метилурацил,
препарати інтерферону, ехінацея пурпурова). Дія. Застосування.

Імуно
-

24

депресанти (азатіоприн, цитостатичні засоби, глюкокортикостер
о
їди). Дія.
За
стосування.

2.11.6.

Л
ікарські засоби для лік
у
вання алергічних захворювань
.
Поняття
про алергійні реакції. Роль гістаміну в алергійних реакціях.

Класифікація,
номенклатура:

антигістамінні засоби (дифенгідрамін, лоратадин,
прометазин,
хлоропір
а
мін,
мебгідрол
ін, клемастин, кв
ифенадин, ципрогектадин)
;

мембраностабілізатори (кетотифен);

глюкокортикостер
о
їди (будезонід).

Фармакодинаміка, показання до застосування.

2.12
.

Лікарські засоби для лікування інфекційних захворювань

2.12.1.

Антисептичні та дезінфікуючі за
соби
.
Загальна характеристика.
Бактеріостатична та бактерицидна дія. Класифікація.

Група галоге
нів та
галогеномістких сполук (
хлорамін Б,
хлорне
-
ксидину біглюконат, розчин йоду
спиртовий, йодонат, йодинол, трийодметан, йоддицерин, п
о
відон
-
йод
).

Окисники
(
р
озчин перекису водню, калію перманганат, бензоїлпероксид
)
.

Кислоти та луги
(кислота борна, натрію тетраборат, кислота саліцилова, ро
з
чин амоніаку
).

Солі
важких металів
(
ртуті дихлорид, срібла нітрат, протаргол, коларгол, ксероформ,
дерматол, цинку с
у
льфат
)
.

Барвники (
діамантовий зелений, етакр
идину лактат,
метиленовий синій
).

Група фенолу (
фе
нол чистий, резорцин, трикрезол
).

Похідні
нітрофурану (
н
ітрофурал, фурапласт, фуразидин
).

Дьогті, смоли, продукти
переробки нафти (дьоготь березовий, іхтіол, вінізоль).

Альдегіди та спирти
(
розчин формальдегіду, лізоформ, гексаметилентетр
а
мін, спирт етиловий).

Детерге
нти (мило зелене, декаметоксин
).

Засоби інших груп
(
хлорофіліпт,
бензилбензоат та інші
)
.

Ф
армакодинаміка. Особливості застосування окремих
засобів. Гостре о
т
руєння солями ртуті. Перша допомога.

2.12.2
.

Хіміотерапевтичні лікарські засоби
.
Історія хіміотерапії. Особливості

хіміотерапевтичних засобів. Класифік
а
ція.

Антибіотики
.

Історія відкриття антибіотиків. Принципи
антибіотикотерапії.

П
риродні пеніциліни (бен
зилпеніциліну натрієва і калієва
сіль,
феноксиметилпеніцилін, біциліни
-
1, б
і
цилін
-
5).

Напівсинтетичні
пеніциліни (оксацилін, клоксацилін,
ампіцилін, амоксициліну тригідрат,
карбеніцилін, пенамецилін, ампіокс, ам
о
ксиклав).

Цефалоспорини (цефазолін,
цефурокс
им, цефотаксим, цефтриаксон,
цефп
і
ром, цефепім).

Карбапенеми
(іміпенем
-
циластатин, меропенем).

Макроліди та азаліди (еритроміцин,
медікаміцин,
джозаміцин,
рокситроміцин, кларитроміцин,
азитром
і
цин
).

Хлорамфеніколи (левоміцетин
).

Аміноглікозиди (
стрептоміци
ну сульфат,
канаміцину сульфат, гентаміцину сульфат,

амікацину су
льфат
).

Тетрацикліни
(
тетрациклін, метацикліну гідрохлорид, доксицикліну гідро
х
лорид).

Лінкозаміди (
лінко
міцину гідрохлорид, кліндаміцин
).

Глікопептиди
(
ванкоміцин
).

Фузидини (
кислота фузидіє
ва).

Поліміксини (
поліміксину В
сульфат).

Антибіотики інших груп (рифампіцин).

Механізм дії,
фармакодинаміка, застосування, побічні дії. П
оняття про засоби для л
і
кування
дисб
актеріозу
.

Синтетичні хіміотерапевтичні засоби
.

Сульфаніламідні засоби
(
сульфаніла
мід, сульфатіазол, сульфадимідин, сульфаетидол,
сульфакарбамід,

25

сульфацетамід, сульфаметоксипіридазин
, сульфаметоксипіразин,

фталілсульфа
-
тіазол, ко
-
тримоксазол
). Механізм дії, фармакодин
а
міка, застосування, побічні
дії, принципи дозування сульфаніламідних

зас
о
бів.

Похідні нітрофурану
(фуразолідон, фурадонін, фуразидин). Фармакод
и
наміка, застосування,
побічні дії.

Похідні 8
-
оксихіноліну та 4
-
хінолону (нітроксолін, кислота
оксолінієва). Фармакологічна хара
к
теристика.

Похідні нафтиридину (кислота
налідиксова)
. Фармакодинаміка, застос
у
вання, побічні дії.

Фторхінолони
(ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, левофло
к
сацин, мокси
-
флоксацин
).
Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Протитуберкульозні засоби.

Загальна характеристика засобів. При
нципи
фармакотерапії.

Препарати (ізоніазид, фтівазид, флуренізид, натрію пара
-
аміносаліцилат,
кальцію

бензамідосаліцилат, стрептоміцину сульфат, рифампіцин,
етамбутол, етіонамід, флориміцину сул
ь
фат, капреоміцин, етіонамід,
тіоацетазон, пасоміцин
)
. Ф
армако
динаміка, застосування, п
о
бічні дії.

Протисифілитичні засоби
.

Препарати (
препарати пеніциліну, тетрациклін,
ерит
роміцин, бійохінол, б
і
смоверол та інші засоби). Фармакодинаміка,
застосування, побічні дії препар
а
тів.

Протипротозойні зас
о
би
.
Протималярійні за
соби (
хініну гідрохлорид,
квіноцид, примаквін, прокваніл, хлоридин, хлорохін, м
е
флохін, фансидар).

Протиамебні засоби (
метронідазол, еметину гідрохлорид, хініофон, хлор
о
хін
).

Протилямбліозні засоби (метро
нідазол, амінохінол
).

Засоби для лікування
трихомоно
зу (метронідазол, трихомонацид
).

Протилейшманіозні засоби
(солюсурмін, глюкантим).

Фармакодинаміка, заст
о
сування, побічні дії
протипротозойних засобів.

Протигрибкові засоби
.
Препарати (ністатин, амфотерицин В, амфоглюкамін,
мікогептин, гризеофульвін, клотр
имазол, кетоконазол, міконазол,
флуконазол,біфоназол, ітракон
а
зол,тербінафін, нітрофунгін, ундецин та інші
)
.
Фармакодинаміка, застосування, побічні дії даних препар
а
тів.

Протигельмінтні зас
о
би
.

Препарати (піперазину адипінат, левамізол,
мебендазол, альбенд
азол, пір
а
нтел, екстракт чоловічої папороті густий,
кора
гранатника, насіння гарбуза, нікл
о
замід,
дитразину ц
итрат, хлоксил,
празиквантель). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії даних препар
а
тів.

Противірусні засоби
.

Препарати (інтерферони, арбідол,
ремантадин, оксолін,
ацикловір, озельтамівір). Фармакодинаміка, застосування, побічні дії даних
препар
а
тів.

2.13
.

Протипухлинні лікарські засоби.

Діагностичні лікарські засоби.
Радіопротектори та засоби,що сприяють виведенню радіонукл
і
дів.

2.13.1.

Протипух
линні лікарські засоби
.
Основні відомості про пухлини.
Загальна характеристика протипухли
н
них засобів. Принципи лікування.
Токсичність.

Класифікація, номенклатура:

алкілуючі сполуки (циклофосфан,
тіофосфамід);

антиметаболіти (меркаптопурин, метотрексат, фт
орурацил);

алкалоїди (колхамін, вінбластин, вінкристин, доцетаксел);

антибіотики
(брунеоміцин, доксорубіцин);

гормональні та антигормональні препарати

26

(фосфестрол, флутамід);

ферментні препарати (L
-
аспарагіназа).

Фармакодинаміка. Показання до застосування.

2.13.2.

Діагностичні лікарські засоби. Радіопротектори та засоби, що
спри
я
ють виведенню радіонуклідів
.
Діагностичні засоби:
барію сульфат
для рентгеноскопії, індігокармін, білі
г
ност, магневіст та інші. Мета призначення
даних засобів.

Радіопротектори та за
соби, що сприяють виведенню
р
а
діонуклідів:

цистаміну дигідрохлорид, мексамін, батилол. Фармако
-
динаміка та заст
о
сування препаратів.

2.14
.

Ускладнення лікування лікарськими засобами. Основні принципи
фармакотерапії в разі гострих отруєнь лікарськими зас
о
бам
и

Причини ускладнень лікування лікарськими засобами. Профілактика
ускла
д
нень. Основні принципи
допомоги при гострих отруєннях лікарськими
засобами. Антидотна тер
а
пія.
ЛІТЕРАТУРА


Основна


1.

Фармацевтична хімія. Навч. посіб. / За заг. ред. П.О. Безуглого.


Вінниця:
Нова книга, 2006.


552 с., 2008


552 с.

2.

Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія: підручник.


К.:ВСВ
«
Медицина
»
, 2010.


352 с.

Державна Фармакопея України/ Державне підприємство
«
Науково
-
експертний фармакопейний центр
»
.


1
-
е вид.


Харків.: PIPEГ, 2
001.


556
с.


Доповнення 1.


2004.


520 с.


Доповнення 2.


2008.


620с.

3.

Прокопенко Т.С., Проценко Р.О. Фармацевтична хімія.


Х.: Вид
-
во
НФАУ, 2002.


142 с.

4.

Фармацевтичний аналіз: Навч. посіб. / П.О. Безуглий, В.О. Грузько, С.Г.
Леонова та ін.;

За заг. ред. П.О. Безуглого.


Х.: Вид
-
во НФАУ; Золоті
сторінки, 2001.


240 с.

5.

Фармакогнозія: підручник

/

І.А.

Бобкова, Л.В.

Варлахова, М.М.

Маньков
-
ська.
-

2
-
е вид., перероб. та доп.
-
К.: Медицина, 2010.
-

512 с.

6.

Державна Фармакопея України / ДП «Науково
-
е
кспертний фармакопейний
центр».


1
-
е вид.


Х.: PIPER, 2001: Доповнення 3
-
е.


2009.

7.

Фармацевтичні та медико
-
біологічні аспекти ліків: Навч. посібник / За ред.
І.М. Перцева.


Вид. 2
-
е


Вінниця: Нова книга, 2007.

8.

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна техноло
гія ліків.


Вінниця: Нова книга,
2007.


9.

Дмитрієвський Д.І., Богуславська Л.І., Хохлова Л.М. та ін. Технологія
лікарських препаратів промислового виробництва. Навч. Посібник. Вид. 2
-
е. / За ред. Д.І. Дмитрієвського.


Вінниця: Нова книга, 2008.

10.

Марчук О.С.
, Андрощук Н.Б. Технологія ліків: навч. посібник.


К.:
Медицина, 2008.


27

11.

Громовик Б.П. Організація роботи аптек


Вінниця: Нова книга, 2007.

12.

Громовик Б.П., Терещук С.І. Практикум з організації та економіки
фармації


Вінниця: Нова книга, 2004р.

13.

В.П.

Горкуша
, В.В.

Кобрин, Л.А.

Дмитренко, Н.П.

Завадська,
Н.М.

Косяченко «Практикум з організації та економіки фармації. Київ.
Медицина», 2008р.

14.

Немченко

А.С., Котвіцька

А.А., Панфілова

Г.Л. «Організація фармацев
-
тичного забезпечення населення» Навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. Х.,
Авіста


ВЛТ, 2007р.

15.

Немченко А.С. «Основи економіки та системи обліку у фармації» Харків,
НФаУ, «Золоті сторінки», 2005р.

16.

Юридичні аспекти. Спец. випуск журналу «Провізор».

17.

Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях: Довідник.


Х.: НФаУ
, 2009.


112с.

18.

Чекман І. С. Фармакологія: Підручник /І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А.
Туманова та ін. За ред. І.С. Чекмана


К.: Вища школа, 2001.


598 с.: іл.

19.

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту:
Підручник


довідник.


Х.: Видавничий центр
«
ХАІ
»2007.


480 с.

20.

Державна Фармакопея України/ Державне підприємство
«
Науково
-
ек
-
спертний фармакопейний центр
»
.


1
-
е вид.


Харків: PIPER, 2001.


556 с.

21.

Державна Фармакопея України/ Державне підприємство
«
Науково
-
експертний фар
макопейний центр
»
.


1
-
е вид.


Харків: PIPER, 2001.


Доповнення 1. 2004.


520с.

22.

Державна Фармакопея України/ Державне підприємство
«
Науково
-
експертний фармакопейний центр
»
.


1
-
е вид.


Доповнення 2.


Харків:
Державне підприємство
«
Науково
-
експертний
фармакопейний центр
»
,
2008.


620с.

23.

І.В. Нековаль Фармакологія: Підручник/ І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк.


К:
Медицина, 2007.


504с.

24.

Дроговоз С.М. Фармакологія


cito!

(фармакологічна логіка): Підручник/
За редакцією С.М. Дроговоз,


Харків:
«
СІМ
»
,2009.


232с.

25.

Компедиум


лекарственные препараты/ Под ред. В.Н. Коваленко, А.П.
Викторова.


К.: Морион, 2008.


2270с.

26.

Машковский М.Д. Лекарственные средства.


15
-
е изд., перераб., испр. и
доп.


М.: ООО
«
Издательство
«
Новая Волна
»
, 2005.


1200с.: ил.


Додатк
ова


1.

Фармацевтична хімія: Навч. посіб. / П.О. Безуглий, І. В. Українець, С.Г.
Таран та ін.; За заг. ред. П.О. Безуглого.


Х.: Вид
-
во НФАУ; Золоті
сторінки, 2002.


448 с.

2.

Фармацевтическая химия. Учеб. пособие / Под ред. А.П. Арзамасцева


2
-
е
изд.,
испр.


М.: ГЭОТАР


Медиа, 2005.


640 с.


28

3.

Лабораторные работы по фарм
а
цевтической химии /Под ред. В.Т.Беликова


М. Высшая школа, 1989

4.

Методи анализа лекарств / Н.П. Максютина, Ф.Е. Каган, Л.А. Кириченко и
др.


К.: Здоров’я, 1984.


224 с.

5.

Надлежащая про
изводственная практика лекарственных средств / Под ред.
Н.А. Ляпунова, В.А. Загорня, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой.


К.:
Морион, 1999.


896 с.

6.

ГФ ХІ.
-
М.: Медицина,1987.

7.

Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії.
-
Х.:
, Прапор, вид. НФАУ, 2000.

8.

Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред.
А.М.

Гродзинського.


К.: Головна редакція енциклопедії України.

9.

Історія фармації України /Р.В.

Богатирьова, Ю.В.

Спіженко, В.П.

Черних та
ін.) Х., Прапор, 1999р.

10.

Законодавч
і акти, що регламентують діяльність у галузі лікарського
забезпечення населення.

Голова фахової атестаційної комісії

з фармації,

доцентДинник

К.В.


Приложенные файлы

  • pdf 1185397
    Размер файла: 582 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий