ROBOChA_PROGRAMA_osobliva_1 (3)


Міністерство освіти науки, молоді та спорту України
Національний університет « Одеська юридична академія»
Криворізький факультет
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Особлива частина

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи
студентів вечірньої форми навчанням. Кривий Ріг
2013р.
Укладач: старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького фокультрету Національного університету «Одесьеа юридична академія» Бобошко О.М.

Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт розраховано і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін КФ НУ «Одеська юридична академія»
Протокол №______ від «____»___________2013 р.

Завідувач кафедрою В.Р. Кравець


Рецензенти:
Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Націанального університету «Одеська юридична академія» Анненко О.С.
Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Малиця Ю.М.


Протокол № від «____» ___________2013 р.

Голова методичної ради М. Х. АмарянВСТУП
Професійна підготовка студентів потребує розуміння кримінального закону , високого рівня знань у його застосуванні під час кваліфікації.
Динамічність змін кримінального законодавства обумовлює необхідність його систематичного , глибокого вивчення, підвищення рівня знань у студентів та застосування кримінально-правових норм на практиці.
Особливо практичне значення в застосуванні кримінального закону належить кваліфікації злочинів, яка забезпечує дотримання вимог законності в протидії законності.
Методичні вказівки побудовані на підставі аналізу чинного кримінального законодавства, теорії кримінального права та матеріалів судової практики аналізуються проблеми кваліфікації окремих видів злочинів, надані рекомендації з питань правильного застосування відповідних норм кримінального права.
Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи слід використовувати у процесі вивчення Кримінального права особливої частини, дозволяють відновити знання пройденого матеріалу при підготовці до заліку та екзамену, а також практичних занять та написання контрольних робіт.
Методичний посібник містить практичні завдання (задачі) з метою відпрацювання навичок практичного застосування кримінального закону, матеріали для контролю знань ( тести), а також орієнтує на необхідний для вивчення навчального матеріалу обсяг нормативних актів та спеціальної літератури.
Головна мета методичних вказівок до Кримінального права особливої частини – надати допомогу студентам третього та четвертого курсів опанувати кримінальне законодавство та відпрацювати навички його практичного застосування.
Дисципліна „Кримінальне право” складається із Загальної частини та Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його принципи, підстав кримінальної відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремими злочинів, правил їх кваліфікації, відокремлення їх злочинів один від одного, суміжних з ними діянь, систему, види кримінальних покарань, підстави та порядок призначення покарань, умови звільнення від кримінальної відповідальності, її заміну іншими заходами примусового впливу, погашення та знання судимості.

Знати:
Кримінальне законодавство України; керівні Постанови Пленумів Верховного Суду України про стан судової практики; стан основних проблем науки кримінального права; предмет та принципи кримінального законодавства, його систему; підстави кримінальної відповідальності; основні інститути кримінального права; систему та види кримінальних покарань.
Уміти:
Орієнтуватися в системі кримінального законодавства та відшкодування; розрізняти окремі види злочинів та їх склад; правила кваліфікації злочинів; орієнтуватися в системі кримінального законодавства та відшуковувати в ньому необхідну для даного конкретного випадку норму; кваліфікувати злочини в точній відповідності з законом.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
а) частина I
Назва теми
Вечірнє відділення
Заочне відділення


Всього
Лекція
Семіна-ри
Самостійна робота
Форма контролю
Всього
Лекція
Семінари
Самостійна робота
Форма контролю

1. Поняття Особ-ливой Частини кримінального права і її значен-ня і система.

2
2
4
Реферат
4
1

3
Контр. роб.

2. Наукові осно-ви кваліфікації злочинів.

2
2
6
Колоквіум
11
1

10
Контр. роб.

3. Злочини проти основ національ-ної безпеки.

2
2
6
Бесіда
12
1
1
10
Контр. роб.

4. Злочини проти життя та здо-ров’я особи.

2
2
4
Бесіда
12
1
1
10
Контр. роб.

5.Злочини проти волі, честі та гід-ності особи.

2
2
4
Круглий стіл
11
1
1
10
Контр. роб.

6.Злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості

2

7.Злочини протии виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

2

8.Злочини проти власносності.9.Злочини у сфері господарської діяльності.

2
2
5
Реферат
11
1

10
Контр. роб.

10.Злочини протии довкілля.

2

11.Злочини протии громадської безпеки.

2

Всього
105
22
12
71

105
10
4
93


б) частина II
Назва теми
Вечірнє відділення
Заочне відділення


Всього
Лекція
Семінари
Самос-тійна робота
Форма контролю
Всього
Лекція
Семінари
Самостійна робота
Форма контролю

1.Злочини проти безпеки виробництва.

2
2
4
Рефе-рат
12
1
2
8
Контр. роб.

2. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

2
2
4
Бесіда
9
1

8

Контр. Роб.

3.Злочини проти громадського порядку і моральності.

2

4. Злочини в сфері обороту наркотичних ре-човин, прекур-сорів та інші злочини проти здоров’я насе-лення

2
2
4
Круг-лий стіл
11
1

10


Контр. роб.

5.Злочини в сфері охорони державної таємниці.

2

6.Злочини проти авторит ету органів державної влади.

2


7.Комп’ютерні злочини.

2

8. Посадові злочини


2
4
Круг-лий стіл
7


6
Контр. роб.

9.Злочини про-ти правосуддя

4
2
4
Колоквіум
9
1

8
Контр. роб.

10.Військові злочини

2
2
4
Бесіда
6


6
Контр.
роб.

Всього
105
22
12
71

105
8
4
912. Зміст навчальної дисципліни
а) частина I

Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її значення і система(2 години).
Поняття Особливої частини кримінального права. Єдність Загальної й Особливої частин кримінального права. Конституція України як законодавча база для удосконалювання кримінальних законів. Задачі кримінального права по рішучому посиленню соціального контролю над злочинністю.
Порівняльна характеристика Особливих частин Кримінального кодексу УРСР від 28 грудня 1960 р. і нового Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р.
Система Особливої частини кримінального права і принципи її побудови.
Важливість забезпечення глибокого і повного аналізу складів конкретних злочинів у точній відповідності з кримінальним законом. Значення-вивчення по окремих категоріях кримінальних справ для правильного розуміння і застосування кримінально-правових норм Особливої частини.

Тема 2. Наукові основи кваліфікації злочинів. (2 години)
Поняття кваліфікації злочинів. Склад злочину як юридична підстава кваліфікації. Передумови й умови правильної кваліфікації злочинів. Конкуренція норм Особливої частини ' кримінального права.
Кваліфікація злочину і норми Загальної частини Кримінального кодексу. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів, скоєних злочинів, злочинів, скоєних у співучасті і зі спеціальним суб'єктом. Кваліфікація триваючих злочинів і злочинів, що продовжуються. Кваліфікація діянь при наявності сукупності злочинів, повторності, а також при наявності кваліфікуючих ознак.
Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. Правильна кваліфікація як необхідна умова дотримання законності та прав, інтересів і свобод громадян, що охороняються законом .

Тема 3. Злочини проти основ національної безпеки України. (2 години).
Поняття злочинів проти основ національної безпеки України і їхнє місце в системі Особливої частини кримінального права.
Дії, спрямовані на територіальну цілісність і недоторканність України.
Державна зрада. Форми державної зради. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Шпигунство і його види. Шпигунство, предметом якого є відомості, що складають державну таємницю. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності при здійсненні шпигунства. Поняття державної таємниці.
Посягання на життя державного чи громадського діяча.
Диверсія. Форми диверсійного акта.

Тема 4. Злочини проти життя та здоров'я особи(2 години).
Найвища соціальна цінність життя і здоров'я особи відповідно до Конституції України. Охорона кримінальним законодавством особистості від злочинних зазіхань.
Поняття і види злочинів проти життя і здоров'я особистості по діючому кримінальному законодавству України. Нововведення, що містяться в новому Кримінальному кодексі щодо злочинів проти життя і здоров'я особистості.
Злочини проти життя. Життя як об'єкт кримінально-правової охорони. Поняття убивства і його види. Відміна вбивства від інших злочинів, сполучених із заподіянням смерті потерпілому.
Навмисне вбивство: простий і кваліфікуючий склади.
Навмисне вбивство при пом'якшувальних обставинах. Навмисне убивство, зроблене в стані сильного душевного хвилювання. Навмисне убивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Навмисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони або у випадку перевищення мір, необхідних для затримання злочинця. Необережне убивство. Доведення до самогубства. Погроза убивством.
Злочини проти здоров'я і їхні види. Поняття тілесного ушкодження. Види цього злочину. Відмінність навмисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від навмисного і необережного убивства.
Навмисне середньої ваги тілесне ушкодження і його види.
Навмисне тяжке тілесне ушкодження при пом'якшувальних обставинах.
Навмисне легке тілесне ушкодження і його види. Побої і катування.
Необережне тяжке або середньої ваги тілесне ушкодження.
Зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою не виліковною інфекційною хворобою. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту або іншою невиліковною хворобою. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою. Зараження венеричною хворобою.
Злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров'я. Незаконне виробництво аборту. Залишення в небезпеці. Ненадання допомоги особі, що знаходиться в небезпечному для життя положенні. Неналежне виконання обов'язків по охороні життя і здоров'я дітей. Незаконна лікувальна діяльність. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним робітником.. Порушення прав пацієнта. Незаконне проведення досліджень над людиною. Порушення встановленого законом порядку траспортизації органів або тканин людини. Насильницьке донорство. Незаконне розголошення лікарської таємниці.

Тема 5. Злочини проти волі, честі та гідності особи (2 години).
Загальна характеристика злочинів проти волі честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення заручників. Підміна дитини. Торгівля людьми або інша незаконна угода відносно передачі людини. Експлуатація дітей. Незаконне поміщення у психіатричний заклад.

Тема 6.Злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності.( 2 год.)
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності.
Поняття згвалтвання та його юридичні ознаки. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Примушування до вступу в статевий зв’язок. Розбещення неповнолітніх. Поняття потерпілої особи від злочину.

Тема 7. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. ( 2 год.)
Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Фальсифікація виборчих документів.Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз.
Порушення таємниці голосування. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії ( блоку). Порушення законодавства про референдум..
Характеристика злочинів проти інших особистих прав громадян. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.Порушення недоторканності житла. Порушення таємниці листування.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення від сплати аліментів на утримання непрацездатних батьків. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Зловживання опікунськими правами. .Розголошення таємниці усиновлення. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Грубе порушення законодавств ва про працю.Грубе порушення угоди про працю. Примушування до участі в страйку або перешкоджання участі у ст. райку. Неплата заробітної плати. Порушення авторського права і суміжних прав.Порушення прав на винахід, корисну модель Ю промисловий зразок, топографію інтегральних мікросхем, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.
Пошкодження релігійних споруд. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.
Порушення недоторканності приватного життя. Порушення права на отримання освіти.Порушеннярава на безоплатну медичну допомогу.

Тема 8. Злочини проти власності. (2 години).
Задачі посилення охорони власності в умовах ринкової економіки. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за посягання на власність.
Поняття та види злочинів проти власності. Система злочинів проти власності. Корисливі злочини проти власності.. Крадіжка. Види крадіжки. Грабіж та його ознаки.
Види грабежу. Розбій та його ознаки. Особливості конструкції составу розбою. Види розбою.
Відміна розбою від насильницького грабежу. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом
електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання..
Шахрайство та його ознаки. Особливості конструкції складу шахрайства. Види шахрайства. Відміна шахрайства від крадіжки.
Вимагання та його ознаки. Види вимагання. Відміна вимагання від розбою, грабежу крадіжки та шахрайства.
Придбання або збування майна, за відомо здобутого злочинним шляхом. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Новітність складу. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного. Некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або пошкодження майна.
Погроза знищення майна. Необережне знищення або пошкодження майна. Порушення обов'язків щодо охорони майна.

Тема 9. Злочини у сфері господарської діяльності. ( 2 год.)
Загальна характеристика злочинів в сфері господарської діяльності.
Виготовлення, зберігання,придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення. Контрабанда.
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва..
Заняття гральним бізнесом. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Фіктивне підприємство. Протидія законній господарській діяльності. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Порушення законодавства про бюджетну систему України.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Порушення порядку здійснення операції з металобрухтом.Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.
Доведення до банкротства. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці. Незаконне використання інсайдерської інформації. Розголошення або використання не оприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери. Приховування інформації про діяльність емітента.

Тема 10. Злочини проти довкілля.( 2 год.)
Порушення правил екологічної безпеки. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Приховування та перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.
Забруднення або псування земель. Безгосподарське використання земель.
Порушення правил охорони надр.
Забруднення атмосферного повітря.
Порушення правил охорони вод. Забруднення моря. Порушення законодавства про континентальний шельф України.
Знищення або пошкодження лісових масивів. Незаконна порубка лісу. Порушення законодавства про захист рослин.
Незаконне полювання. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.
Порушення ветеринарних правил. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду.
Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля.

Тема 11. Злочини проти громадської безпеки.( 2год).
Поняття злочинів проти суспільної безпеки і їхня система.
Створення злочинної організації. Сприяння учасникам злочинних організацій і приховання їхньої злочинної діяльності. Бандитизм. Терористичний акт. Свідомо помилкове повідомлення про погрозу безпеки громадян, знищення або ушкодження об'єктів власності. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що представляють підвищену небезпеку для навколишніх.
Викрадення, присвоєння, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконний обіг зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Незаконний обіг з радіоактивними матеріалами. Погроза зробити викрадення або використати радіоактивні матеріали. Порушення правил обігу з вибуховими, легкозаймистими і їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. Незаконний ввіз на територію України відходів і вторинної сировини. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.ЧАСТИНА II.

Тема 1. Злочини проти безпеки виробництва. ( 2 год.)
Порушення вимог законодавства про працю. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухових цехах. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Тема 2. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів ( 2 год.)
Поняття й система транспортних злочинів.
Транспортні злочини, пов'язані з порушенням правил безпеки функціонування транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що управляють транспортними засобами. Порушення правил повітряних польотів.
Порушення правил безпеки функціонування транспорту особами, відповідальними за безпеку його руху й експлуатації. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Порушення правил використання повітряного простору.
Порушення діючих на транспорті правил. Самовільна без екстреної необхідності зупинка поїзда.
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Примус працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків.
Викрадення або захоплення залізничного рухливого складу, повітряного, морського або річкового судна. Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Ушкодження шляхів сполучення й транспортних засобів. Ушкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродук-топроводов.
Інші транспортні злочини. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу. Ненадання допомоги судну й особам, що терплять нещастя. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден.

Тема 3. Злочини проти громадського порядку та моральності. ( 2год.).
Групове порушення громадського порядку. Масові заворушення. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадського порядку. Хуліганство та його види.
Наруга над могилою. Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне прведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду. Жорстко поводження з тваринами.
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Ввезення, виготовлення, або збут і розповсюдження порнографічних предметів. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Тема 4. Злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів , психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів та інших злочинів проти здоров’я населення (2год).
Поняття й система злочинів у сфері обороту наркотичних коштів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів і інші злочини проти здоров'я населення.
Контрабанда наркотичних коштів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів. Використання коштів, добутих від незаконного обороту наркотичних коштів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту. Викрадення, присвоєння, вимагання наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Посів або вирощування снотворного маку або коноплі.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів. Викрадення, присвоєння, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Викрадення, присвоєння, вимагання встаткування, призначеного для виготовлення наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів, або заволодіння їм шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем і інші незаконні дії з таким устаткуванням.
Незаконне введення в організм наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Відмінювання до вживання наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Незаконне публічне вживання наркотичних коштів. Організація або зміст місць для незаконного вживання, виробництва або виготовлення наркотичних коштів, психотропних речовин або їхніх аналогів.
Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут підроблених документів на одержання наркотичних коштів, психотропних речовин або прекурсорів. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних коштів або психотропних речовин. Порушення встановлених правил обороту наркотичних коштів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги або прекурсори, а також осіб, що добровільно звернулися в лікувальну установу й начавших лікування від наркоманії.
Інші злочини проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отрутних і сильнодіючих речовин. Незаконна організація або зміст місць для вживання одурманюючих коштів. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Відмінювання неповнолітніх до вживання одурманюючих коштів. Порушення правил по боротьбі з епідеміями. Порушення правил обігу з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування або іншої продукції.

Тема 5.Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. ( 2год).
Розголошення державної таємниці. Втрата документів , що містять державну таємницю.Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
.Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Порушення правил міжнародних польотів.
Ухилення віл призову на строкову військову службу. Ухилення від призову за мобілізацією. Ухилення від військового обліку і військових зборів.

Тема 6. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого с самоврядування та об’єднання громадян. (2год).
Поняття і система злочинів проти авторитету органів державної влади..Відмінність даних злочинів від суміжних суспільно небезпечних діянь.
Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного Прапора України на річному чи морському судні. Незаконне перешкоджання організації чи проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд.
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Втручання в діяльність державного діяча. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.Погроза чи насильство щодо державного чи громадського діяча. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Умисне знищення чи пошкодження майна службової особи чи громадянина який виконує громадський обов’язок.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Одержання незаконної винагороди працівниками державного підприємства, установи чи організації. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових обов’язків. Самоправство суспільно небезпечних діянь.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Незаконне

Тема 7. Злочини в сфері використання електроно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. ( 2год.)
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ( комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Створення з метою використання,розповсюдження чи збут шкідливих програмних і технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут.
Несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах чи на носіях такої інформації. Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах чи зберігається на носіях такої інформації, скоєні особою, що має доступ до неї.
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин ( комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку чи порядку і правил захисту інформації, яка в них обробляється. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження відомостей електрозв’язку.

Тема 8 . Злочини в сфері службової діяльності і професіональної діяльності, пов’язанної з наданням державних послуг. ( 2год.).
Поняття й система злочинів у сфері службової діяльності.
Поняття службового (посадового) злочини і його ознаки. Поняття й ознаки посадової особи. Службове (посадове) злочин і дисциплінарна провина. Відмінність службових (посадових) злочинів від суміжних суспільно небезпечних діянь.
Зловживання владою або посадовим положенням і його види. Відмінність корисливого зловживання владою або службовим становищем від розкрадання майна шляхом присвоєння, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем. Зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми.
Перевищення влади або службових повноважень і його види. Відмінність перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службовим становищем. Перевищення повноважень посадовою особою приватного права незалежно від організаційно- правової форми.Зловживання повноваженнями особами, що надають державні послуги.
Посадова підробка.
Посадова недбалість.
Хабарництво. Поняття хабара. Одержання хабара і його види. Дача хабара і її види. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, що дали хабар. Посередництво в хабарництві. Мниме посередництво. Провокація хабара. Незаконне збагачення та його юридичні ознаки. Комерційний підкуп посадової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Підкуп особи,що надає державні послуги. Зловживання впливом.

Тема 9. Злочини проти правосуддя ( 4 год.).
Поняття злочинів проти правосуддя і їхня система.Злочину проти правосуддя, чинені посадовими особами. Свідомо незаконні затримка, привід або арешт. Залучення свідомо невинного до кримінальної відповідальності. Примус до дачі показань. Порушення права на захист. Постанова суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, рішення, визначення або постанови. Незастосування мер безпеки відносно осіб, узятих під захист. Розголошення відомостей про міри безпеки відносно особи, узятого під захист.
Злочину проти правосуддя, чинені особами, покликаними в чинність закону до виконання обов'язків, що сприяють здійсненню правосуддя. Свідомо неправдиві свідчення. Відмова свідка від дачі показань або відмова експерта або перекладача від виконання покладених на них обов'язків. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. Невиконання судового рішення. Невиконання слідчим вказівок прокурора. Втручання в діяльність захисника або представника особи. Погроза або насильство відносно захисника або представника особи. Навмисне знищення або ушкодження майна захисника або представника особи. Зазіхання на життя захисника або представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаної з наданням правової допомоги.
Злочину проти правосуддя, чинені відносно посадових осіб органів правосуддя. Втручання в діяльність судових органів. Погроза або насильство відносно судді, народного засідателя або присяжного. Навмисне знищення або ушкодження майна судді, народного засідателя або присяжного. Зазіхання на життя судді, народного засідателя або присяжного у зв'язку з їхньою діяльністю, пов'язаної зі здійсненням правосуддя.
Злочину проти правосуддя, чинені засудженими, а також особами, що перебувають під стражів. Відхилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Відхилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі й у вигляді позбавлення волі. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Втеча з місця позбавлення волі або з-під стражі. Втеча зі спеціалізованої лікувальної установи.
Злочину проти правосуддя, чинені іншими особами. Свідомо помилкове повідомлення про здійснення злочину. Перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примус їх до відмови від дачі показань або висновку. Приховання майна. Порушення правил адміністративного нагляду. Приховування злочину.

Тема10. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (2 год.)
Поняття військового злочину. Об'єкт військового злочину. Суб'єкт військового злочину. Відповідальність за співучасть у військовому злочині. Військовий злочин і військова дисциплінарна провина. Система військових злочинів.
Злочину проти порядку підпорядкованості й військової честі. Непокора. Невиконання наказу. Опір начальникові або примус його до порушення службових обов'язків. Погроза або насильство відносно начальника. Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями при відношенні підпорядкованості.
Злочину проти порядку проходження військової служби. Самовільне залишення частини або місця служби. Дезертирство. Відхилення від військової служби шляхом самокаліцтва або іншим способом.
Злочину проти порядку користування військовим майном, промотання або втрата військового майна. Викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових речовин, засобів пересування, військової й спеціальної техніки або іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Навмисне знищення або ушкодження військового майна. Необережне знищення або ушкодження військового майна. Промотання або втрата військового майна.
Злочину проти спеціальних правил використання військового майна, а також експлуатації військової техніки. Порушення правил обігу зі зброєю, а також речовинами й предметами, що представляють підвищену небезпеку для навколишніх. Порушення правил водіння або експлуатації машин. Порушення правил польотів або підготовки до них. Порушення правил кораблеводіння.
Злочину проти порядку несення спеціальних служб. Порушення статутних правил вартової служби або патрулювання. Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил несення бойового чергування. Порушення статутних правил внутрішньої служби.
Злочину проти порядку охорони військової таємниці. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів або матеріалів, що містять такі відомості, відмінність цього злочину від державної зради й розголошення державної таємниці.
Військові службові (посадові) злочину. Поняття військової посадової особи. Зловживання військової посадової особи владою або службовим становищем. Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень. Халатне відношення до військової служби. Бездіяльність військової влади.
Злочину проти порядку несення військової служби в бойовій обстановці або в районі воєнних дій. Здача або залишення супротивникові коштів ведення війни. Залишення військового корабля, що гине. Самовільне залишення поля бої або відмова діяти зброєю. Добровільна здача в полон. Мародерство.
Злочину, чинені в полоні. Злочинні дії військовослужбовця, що перебуває в полоні.
Злочину проти законів і звичаїв ведення війни. Насильство над населенням у районі воєнних дій. Дурний обіг з військовополоненими. Незаконне використання символіки Червоного Хреста й Червоного Півмісяця й зловживання ними.
3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

а) частина I
Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її значення і система.

ПЛАН
1. Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення.
2. Система Особливої частини кримінального права.
3. Завдання Особливої частини кримінального права в боротьбі зі злочинністю.
4. Джерела судової практики та їх значення для правильного розуміння і застосування норм Особливої частини.

Теми рефератів:
Кримінальне право України, як галузь права.
Предмет кримінального права.
Зміст кримінально-правових відносин.
Принципи та методи Особливої частини Кримінального права.
Завдання кримінального права Особливої частини.

Завдання:
1. Гр. Заворотько ворогував зі своїм співробітником Прядком, який прилюдно звинувачував його у тому, що він перекладає свою роботу па інших колег. Вирішивши позбутися Прядка, Заворотько підбурив його родича Каткова вбити Прядка, довівши, що Катков стане спадкоємцем його квартири. Катков убив Прядка, за що був засуджений за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, а Заворотько за ч. 4 ст. 27 і п. 6 ч. 2 ст. 115 як підбурювач. На суді обидва заперечували кваліфікацію своїх дій. Заворотько стверджував, що його мотиви не були корисливими, а Катков, що не став володарем квартири.
Чи е підстави погодитися з ними?
2. Гр. Катрин ревнував свою дружину і одного разу, перебуваючи напідпитку і знаючи, що дружина гуляє з дитиною в міському саду, пішов її розшукувати і застав за тим, що вона розмовляла з молодим хлопцем. Катрич вихопив ніж і вбив жінку на очах багатьох людей, що викликало у деяких з них шок. Дії Катрина були кваліфіковані за п.7ч.2ст. 115КК. Чи правильна ця кваліфікація?

ТЕСТИ:
1. Скільки розділів має Особлива частина КК України?
а) 11 розділів,
б) 16 розділів,
в) 20 розділів.
2. Критерій об'єднання норм Особливої частини КК в розділи:
а) родовий об'єкт злочинних посягань;
б) характер суспільне небезпечних наслідків;
в) форми вини.
3. Що віднесено до предмета Особливої частини кримінального права як галузі права?
а) норми законодавства, які передбачають відповідальність за конкретні діяння;
б) причини та умови вчинення злочинів;
в) особа злочинця.
4. Види норм, з яких складається Особлиза частина КК України:
а) забороняючи, колізійні, амністуючи;
б) забороняючи, дозволяючі, регулюючі:
в) забороняючи, заохочувальні, роз'ясняючі.
5. Визначить правильне поняття роз'яснюючої норми Особливої частини КК України:
а) це норми, в яких закріплені правила кваліфікації окремих видів злочинів;
б) норми, в яких закріплені правила застосування кримінально-правових норм Особливої частини КК;
в) норми, в яких розкрито зміст кримінально-правових норм та понять, що стосуються окремих злочинів.
6. До суду надійшла справа з обвинувачення Мишина й злочині, передбаченому п. 7 ч. 2 ст. 115 КК Умисне вбивство з хуліганських мотивів». Адвокат звернувся з клопотанням перекваліфікувати дії Мишина за ч. 1 ст. ИЗ КК «Вбивство через необережність». Суддя постановив вирок, в якому дії Мишина кваліфікував за ч. 1 ст. 115 КК «Умисне вбивство через без обтяжуючих обставин». Хто з цих осіб є суб'єктом неофіційної кваліфікації злочину?
а) слідчий;
б) адвокат;
в) суд.

Самостійна робота студента до теми №1 .
Під час перевірки знань по темі, студентам необхідно знати структуру кримінального законодавства України.,звернути на види норм , принципи та знати , що вивчає курс науки Особливої частини.
Знати, що Особлива частина кримінального законодавства – це законодавча система правових норм, які визначають конкретні суспільно небезпечні діяння, що визначаються злочинами, і покарання, що призначаються за них.
Вивчення Особливої частини кримінального законодавства має дуже важливе значення. Тому чітка визначеність меж криміналізації і декриміналізації мА велике практичне значення: особа може бути відповідальною лише за діяння, безпосередньо передбачені в чинному кримінальному законодавстві.

Питання до самоконтролю :
1.Що вивчає курс науки Особливої частини кримінального права?
2.Назвіть структуру кримінального законодавства?.
3.Що вивчає предмет курсу ?
4.Як застосовуються норми Особливої частини з нормами Загальної ?.
5. Яке значення має вивчення Особливої частини кримінального законодавства?

Тестові завдання :
Види норм , з яких складається Особлива частина Кримінального кодексу україни :
а)забороняючи, колізійні, амністуючи;
б) забороняючи, дозволяючи, регулюючі;
в)забороняючи , заохочувальні , роз’яснюючі.

2.Визначіть правильне поняття заохочувальної норми :
а) встановлює підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності;
б) це норма, в якій вказано правила кваліфікації;
в) норма, в якій розкрито зміст кримінально-правових понять, що стосується окремих злочинів.

3.У нормах Особливої частини визначено законодавчо :
а) ознаки складу злочину,
б)ознаки злочину та його складу;
в) обставини, що виключають злочинність діяння.

Тема 2. Наукові основи кваліфікації злочинів.
Вивчаючи дану тему, студенти повинні пам’ятати, що кваліфікація злочину – це встановлення та юридичне закріплення відповідності між ознаками вчиненого діяння та ознаками складу злочину, передбаченого кримінально- правовою нормою. Як процес – це виявлення фактичних ознак вчиненого діяння; як результат – це висновок про те, що фактичні ознаки вчиненого діяння відповідають ознакам складу злочину, передбаченого кримінальним законом.
Треба звернути увагу на види кваліфікації та її функції. Особливу увагу слід приділити особливостям конструкції складів злочинів, які поділяються на матеріальні, формальні та усічені, а також на види множинності та конкуренцію кримінально- правових норм.

1. Поняття кваліфікації злочинів.
2. Процес кваліфікації злочинів та його основні етапи.
3. Зміна кваліфікації злочинів.
4. Методика аналізу складу злочину.
5.Як розвивалася теорія кваліфікації злочинів після другої світової війни
6.Яке має практичне значення кваліфікація діянь ?
7.Яку Ви знаєте судову3 практику , що вказує на правильність застосування кримінального закону під час кваліфікації злочинів?.

Теми рефератів:
Кваліфікація злочинів як процес.
Види кваліфікації злочинів.
Значення складу злочину для кваліфікації злочинів.
Кваліфікація за сукупністю злочинів.
Кваліфікація за співучастью в злочинах.
Кваліфікація за стадіями злочину.
Основні стадії кваліфікації.

Завдання:
1. Гр. Печонкін, заставши свою дружину з іншим чоловіком і, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання, вбив їх обох. Як належить кваліфікувати дії Печонкіна?
2. Гр. Кухаренко завагітніла від випадкового статевого акту. Утримувати дитину не мала можливості і вирішила вбити її одразу після пологів. До лікарів не зверталася, дитину народила вдома. Заздалегідь приготувала відро з водою, в якому і втопила новонародженого. Вранці викинула труп у колектор.
Як треба кваліфікувати дії Кухаренко?
Гр. Китько на прохання гр. Петухова вбив гр. Тарасюка, який був конкурентом Петухова у комерційних справах. За вчинене вбивство Китько одержав від Петухова 5000 дол. Кваліфікуйте дії цих осіб.

ТЕСТИ:
1. Що є об'єктом кваліфікації?
а) кримінально-правова норма;
б) особа, яка вчинила злочин;
в) вчинене суспільне небезпечне діяння.
2. Чи допускається аналогія при застосуванні кримінально-правових норм?
а) аналогія не допускається:
б) аналогія допускається без обмежена,
в) аналогій допускається лише за наявності прогалин у законодавстві.
3. Що таке кваліфікацій злочинів?
а) розподіл злочинів на групи залежно від ступеня тяжкості;
б) вираження місця кримінально-правової норми в системі Особливої частини КК;
в) встановлення у вчиненому суспільно небезпечному діянні ознак конкретного складу злочину.
4. Що означає конкуренція кримінально-правових норм?
а) існування двох або більше норм, які взаємно включають застосування одна одної;
б) існування двох або більше норм, які передбачають відповідальність за одне й те ж саме діяння;
в) відсутність норми, яка передбачала відповідальність зща вчинене суспільно небезпечне діяння. "1. 5. Якщо має місце конкуренція загальної і спеціальної норми, то:
а) перевага надається спеціальній нормі;
б) перевага надається загальній нормі;
в) застосуванню підлягають обидві норми.
6. При кваліфікації злочинів застосовуються:
а) тільки норми Загальної частини КК;
б) тільки норми Спеціальної частини КК;
в) норми Загальної і Спеціальної частин КК.

1.Як розвивалася теорія кваліфікації злочинів після другої світової війни
2.Яке має практичне значення кваліфікація діянь ?
3.Яку Ви знаєте судову3 практику , що вказує на правильність застосування кримінального закону під час кваліфікації злочинів?.

ТЕСТИ :
Склад злочину є усіченим, коли :
а) внаслідок злочину не було завдано матеріальної шкоди;
б) злочин вважається закінченим на стадії готування або замаху;
в) для притягнення до кримінальної відповідальності встановленню підлягають не всі ознаки складу злочину.
2.Елементами складу злочину є :
а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона;
б) формальна та матеріальна сторона;
в) фактичні обставини справи.
3.Стадією вчинення злочину є:
а) виявлення наміру вчинити злочин;
б) дійове каяття після вчинення злочину;
в) готування до злочину.
4.Співучасником є :
а) замовник;
б) підбурювач;
в)посередник.

Тема 3. Злочини проти основ національної безпеки України.

ПЛАН
1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України.
2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
3. Державна зрада та шпигунство.
4. Посягання на життя державного чи громадського діяча.

Теми рефератів:
Родовий об’єкт злочинів проти основ національної безпеки.
Обєктивна сторона злочинів проти основ нації і безпеки.
Субєктивна сторона злочинів проти основ національної безпеки.
Охорона конституційного ладу і державної влади в Україні – безпосередній об’єкт злочину, передбачено ст.. 109 КК України.
Державна зрада.
Поняття шпигунства та його предмет. ( ст.. 111, 114 КК ).

ТЕСТИ:
1.Для яких дій , спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу характерний насильницький спосіб вчинення злочину?
а) дій, вчинених з метою зміни конституційного ладу;
б) дій, вчинених з метою зміни меж території держави;
в) розповсюдження матеріалів із закликами щодо захоплення державної влади.
2. Визначить дії, які не віднесено до форм державної зради (ст.111 КК)?
а) посягання на життя Президента України для зміни влади в державі;
б) зібрання завідуючим спецлабораторією відомостей, що становлять військову таємницю України, для передачі представнику Туреччини;
в) підрив Київської дамби.
3. Працівник Генштабу України повідомив СБУ про факт завербування його агентами іноземної розвідки. Чи може бути звільнена особа від кримінальної відповідальності при вчиненні державної зради (ст. 111 КК)?
а) не може;
б) може, якщо він не вчинив ніяких дій на виконання отриманого злочинного завдання;
в) може при будь-яких умовах.
4. Хто з цих осіб не є суб'єктом державної зради (ст. 111 КК):
а) особа без громадянства, яка перебуває на території України;
б) громадянин України, який постійно працює в комерційній фірмі у Франції;
в) громадянин України, який проживає у м. Севастополі.
5. Що розуміється під терміном «посягання» в посяганні на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК)?
а) замах на життя та здоров'я;
б)вбивство;
в) замах на вбивство або вбивство.
6. Хто з цих осіб не може бути потерпілим при посяганні на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК):
а) керівник політичної партії;
б) голова Національного банку України;
в) голова Адміністрації Президента.
7. Топазову замовили вбити Генерального прокурора України. Коли кіллер вчиняв вбивство, прокурор вже був звільнений з посади. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:
а) його дії слід кваліфікувати як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК);
б) його дії слід кваліфікувати як замах на життя державного чи громадського діяча (ч. 2 ст. 15 КК і ст. 112 КК);
в) його дії слід кваліфікувати як умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку (п. 8 ч.2ст. 115 КК).
8. Що є основним безпосереднім об'єктом при посяганні на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК)?
а) внутрішня безпека держави;
б) нормальна діяльність державних органів;
в) життя державного діяча.

Література : (7,8,90,104,123)

Тестові завдання:
1. Які дії охоплюються об’єктивною стороною посягання, спрямованого на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу ( 109 КК)?
а) умисні дії , вчинені з метою зміни меж території України;
б)публічні заклики до насильницької зміни влади в райадміністраціях міста;
в) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, спрямованих на захоплення державної влади.

2.З якого моменту посягання на територіальну цілісність України вважається закінченим злочином?
А)з моменту фактичного порушення територіальної цілосності;
Б)з моменту вчинення дій, щодо порушення територіальної цілосності;
В)з моменту готування до вчинення дій, передбачених диспозицією ст.110 КК .

3.Визначіть дії, які не належать до форм державної зради ( ст.111 КК )?
А) посягання на життя Презитента України для зміни влади в державі;
Б) збирання відомостей, що становлять військову таємницю, з метою передачі представникові іноземної держави;
В) шпигунство.


Тема 4. Злочини проти життя та здоров'я особи.
1. Злочини проти життя, їх загальна характеристика і види.
2. Поняття вбивства і його види.
3. Злочини проти здоров'я, їх загальна характеристика і види.
4. Поняття тілесних ушкоджень та їх види.

Теми рефератів:
Обєкт посягання в злочинах розділу ІІ КК України.
Види вбивств та їх юридичні ознаки.
Кваліфіковані вбивства.
Поняття тілесного узгодження.
Відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи.


ЗАВДАННЯ
1. Під час бійки гр. Гаврилов вихопив ніж і завдав ним гр. Кикотю шість ударів у ділянку печінки, серця і живота. Ушкодження були небезпечні для життя, але завдяки своєчасному медичному втручанню Кикоть вижив. Слідчий кваліфікував дії Гаврилова за ч. 1 ст. 121 КК.
Чи правильна ця кваліфікація?
2. Гр. Халупов, перебуваючи у нетверезому стані на вулиці, "причепився" до незнайомої йому жінки Толкунової, безпідставно стверджуючи, що вона вкрала у нього гроші. Толкунова відштовхнула Халупова, той упав, вдарився головою об тротуар, від чого стався перелом кісток склепіння та основи черепа, що спричинило смерть, потерпілого.
Кваліфікуйте дії Толкунової.
3. Хвора на алкоголізм безробітна гр. Тичкіна систематично примушувала свою 10-річну дочку Тато займатися жебрацтвом і віддавати їй гроші на горілку. Якщо дитина приносила мало грошей, Тичкіна її била. Одного разу після мордування Таня піднялася на горище будинку, звідки викинулася на землю і загинула.
Дайте правову оцінку випадку.
4. У ході здійснення необхідної оборони гр. Хмельов умисно перевищив її межі і, вдаривши нападника по голові, завдав йому ушкодження головного мозку середньої тяжкості за наявності симптомів ураження стовбурної ділянки. Кваліфікуйте дії Хмельова.
5. Гр. Виговська з метою помсти хлюпнула сірчану кислоту в обличчя гр. Пентюхові. Слідчий визнав завдане ушкодження як знівечення обличчя, судово-медичний експерт визнав його виправним. На підставі чого має визначатися ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих Пентюхові?


ТЕСТИ :
1. Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) від тяжких тілесних ушкоджень, що потягли за собою смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК), можна відмежувати:
а) за суб'єктом злочину;
б) за способом вчинення;
в)за формою вини.
2. В якому випадку має місце незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 КК)?
а) особа здійснила хоча б одну спробу незаконного лікування;
б) незаконне лікування мало місце відносно трьох або більше осіб;
в) незаконне лікування спричинило тяжкі наслідки для хворого.
3. Швець повідомила Прохоренкові, з яким підтримувала інтимні стосунки, що вагітна, і висунула вимогу одружитись. Не підтвердження, вона пред'явила медичні довідки з жіночої консультації. Прохоренко, щоб уникнути одруження, вночі задушив Швець. Судово-медична експертиза з'ясувала, що та не вагітна. Кваліфікуйте дії Прохоренка:
а) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК);
б) умисне вбивство та замах на умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності (ч. 1 ст. 115 КК, п. 2 ч. 2 ст. 115КК);
в) умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного знаходилась в стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК).
4. Саленко у своєму домі під час сварки та бійки вбив ножем Гавриленка. Дружина почала дорікати йому за нестриманість. Знову розлютившись від докорів, Саленко ударом ножа вбив і свою дружину. Як потрібно кваліфікувати дії Сзленка?
а) умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 1 4. 2 ст. 115);
б) умисне вбивство та умисне вбивство з хуліганських мотивів (ч. 1 ст. 115 КК, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК);
з) умисне вбивство та умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК, п. 13 ч. З ст. 115КК).
5. Повертаючись додому з чергування, Бондар побачила, що Гуляєв знущається з малолітнього хлопця. На спробу припинити знущання, Гуляєв висловив погрози на адрес Бондаря, супроводжуючи їх лайкою та образами, а потім зі словами «Ще хочу, то і буду робити!» почав викручувати малолітньому руку. Це обурило Боднаря і він, захищаючи хлопчика, почав бити Гуляєва. Чисельні удари призвели до смерті останнього. Суд прийшов до висновку, що Бондар перевишив межі необхідної оборони, але зробив це в стані сильного душевного хвилювання. Як кваліфікувати дії Бондаря?
а) умисне вбивство в стані душевного хвилювання (ст. 116 КК);
б) умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК);
в) за сукупністю вищевказаних злочинів (ст. 116 КК, ст. 118 КК).
6. З ревнощів, Приходько побив свою жінку. Це призвело до переривання тримісячної вагітності. Про те, що жінка вагітна, Приходько не знав. Розлад здоров'я жінки становив 15 днів. Як кваліфікувати дії Приходька?
а) тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК);
б) середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 .ст. 122 КК);
в) легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я (ч. 2 ст. 125 КК).
7. Жартома, Великий декілька разів сильно стиснув долоню Бродського, що призвело до перелому двох хрящів кінцівки. Судово-медична експертиза віднесла ушкодження до категорії легких, що спричинили короткостроковий розлад здоров'я.
Кваліфікуйте дії винного:
а) побої та мордування (ч. 1 ст. 126 КК);
б) катування (ч. 1 ст. 127 КК);
в) кримінальна відповідальність за такі дії не передбачена.
8. Кравець посварився з Бобровим і почав його бити. Коли Бобров впав, Кравець підняв камінь і кинув його на голову останнього. Вважаючи, що той мертвий, Кравець облив тіло бензином і підпалив. Судово-медична експертиза встановила, що Бобров від побоїв тільки втратив свідомість, а причиною смерті стали чисельні обліки. Тілесні ушкодження, які наніс Кравець, відносяться до категорії легких, що потягли короткочасний розлад здоров'я.
Як кваліфікувати дії Кравця?
а) умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК);
б) необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК);
в) замах на умисне вбивство та необережне вбивство (ч.. 1 ст. 115КК,ч. 1 ст. 119КК).
9. З метою затримання Когут, яка знала, хворіє на СНіД і займалась проституцією, оперуповноважений Зибін відправив до неї свого помічника Фомина. Той домовився з Когут про надання сексуальних послуг за винагороду і передав їй гроші, після чого її затримали.
Кваліфікуйте дії Когут:
а) замах на зараження вірусом СНІД (ст. 15 КК, ч. 1 ст. 130 КК);
б) закінчений злочин зараження вірусом СНІДу (ч. 1 ст. 130 КК);
в) склад злочину, передбачений ст. 130 КК, в діях Когут відсутній.

Література [1; 2; 11-17; 21; 33; 34; 38 .


Тема 5. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

ПЛАН
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
2. Захоплення заручників.
3. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.
4. Незаконне поміщення у психіатричний заклад.

Теми рефератів:
1.Конституційні права, свободи та інші загальнолюдські цінності людини – об’єкт злочинів проти волі, честі і гідності.
2. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти честі, волі та гідності особи.
3. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочинів проти волі, честі та гідності особи.
4. Поняття роз’яснювальних норм в злочинах проти волі, честі і гідності особи.
5. Продаж та інша оплатна передача людини та її форми в злочинах проти волі, честі та гідності особи.Завдання:
1. Гр. Пересунько за медичними показниками не могла мати дитину, але дуже бажала цього. Побачивши біля магазину коляску з немовлям, вона схопила дитину, подалася на вокзал і поїхала у село до своїх родичів, де видала дитину за свою.
Кваліфікуйте дії Пересунько.
2. Громадяни Ткаченко і Зубов, які відбували покарання у виправній колонії, перебуваючи в медсанчастині, захопили медсестри Зубченко і, погрожуючи її вбити, поставили вимогу надати їм автомобіль, гроші і зброю, обіцяючи після залишення колонії відпустили жінку. Коли всі троє сідали у наданий автомобіль, пострілами снайперів Ткаченко був убитий, а Зубов поранений.
Дайте правову кваліфікацію наведеній ситуації.
3. Громадяни Коротаєв, Паньковський і Чубар створили організовану злочинну групу, яка, діючи під прикриттям фірми "Праця за кордоном", активно пропагувала серед молодих жінок виїзд за кордон нібито для роботи хатніми робітницями і прибиральницями. Фактично домовленістю з іноземними сутенерами вони вивозили жінок для використання поза їхнім бажанням у сфері секс-бізнесу, тобто у ролі нові Усього у такий спосіб за кордон було переправлено 23 жінки, три з яки не маючи змоги повернутися, покінчили життя самогубством.
Кваліфікуйте дії Каратаева, Паньковського і Чубаря.


ТЕСТИ :
1. Громадянка С. у м. Вінниці викрала 8-річну дитину. Через два дні вона почала вимагати від батьків дівчинки 20000 грн. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.
а) дії С. слід кваліфікувати як викрадення малолітнього (ч. 2 ст. 146 КК);
б) дії С. слід кваліфікувати як викрадення малолітнього (ч. 2 ст. 146 КК) і захоплення заручника (ч. 2 ст. 147 КК),
в) дії С. слід кваліфікувати як захоплення заручника (ч. 2 ст. 147КК).
2. Слідчий завідомо незаконно затримав гр. Рожкова. Чи є в його діях ознаки незаконного позбавлення волі (ст. 146 КК)?
а) так;
б) ні;
в) так, якщо його дії оскаржить гр. Рожков.
3. Дві особи викрали неповнолітнього П., якого закрили на горищі. Неповнолітній П., не витримавши психологічного напруження, закінчив життя самогубством. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи:
а) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини (ч.4 ст. 146 КК);
б) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки (ч. З ст. 146 КК);
в) дії осіб слід кваліфікувати як викрадення людини (ч. З ст. 146 КК) і доведення до самогубства (ч. З ст. 120 КК).
4. Троє осіб напали на директора банку, коли він підходив до свого будинку. Вони зв'язали і заштовхнули його в мікроавтобус. Під час виїзду з міста автомобіль зі злочинцями був затриманий, а директор звільнений. Кваліфікуйте дії винних осіб:
а) їх дії слід кваліфікувати як викрадення людини (ч. 2 ст. 146 КК);
б) їх дії слід кваліфікувати як закінчений замах на викрадення людини (ч. 2 ст. 15 КК і ч. 2 ст. 146 КК);
в) їх дії слід кваліфікувати як незакінчений замах на викрадення людини (ч. З ст. 15 КК і ч. 2 ст. 146 КК).
5. Які дії не охоплюються об'єктивною стороною захоплення заручників (ст. 147 КК)?
а) захоплення дитини з метою отримання викупу;
б) захоплення дружини слідчого і примушування звільнити заарештованого;
в) захоплення робітником директора з метою примусити виплатити заборгованість по заробітній платі.
6. Хто розуміється під дитиною під час підміни дитини (ст. 148 КК)?
а) малолітній, що не досяг 7-річного віку;
б) немовля, яке батьки не повною мірою можуть ідентифікувати:
в) немовля, яке батьки повною мірою можуть ідентифікувати.
7. Батько новонародженої Н., незадоволений її слабким здоров'ям, замінив її на іншу дитину. Чи буде батько нести кримінальну відповідальність за підміну дитини (ст. 148 КК)?
а) ні;
б) так;
в) так, якщо це завдало будь-яку шкоду справжнім батькам іншої дитини.
8. Які дії охоплюються об'єктивною стороною торгівлі людьми {ст. 148 КК):
а) незаконний продаж та переміщення особи за її згодою через державний кордон з метою експлуатації її праці;
б) незаконний продаж та переміщення особи без її згоди через державний кордон з метою усиновлення в комерційних цілях;
в) незаконний продаж однієї особи іншій з метою використання в порнобізнесі.
9. Директор приватної фірми оформив документи для влаштування громадян України на роботу за кордоном. Перед виїздом з ними була погоджена робота, яку вони будуть виконувати. Коли вони опинилися в зарубіжній країні, обумовлену угодою роботу їм ніхто не надав. Залишившись без коштів, вони були вимушені виконувати інші роботи за невелику платню, яка не відповідала виконаному обсягу роботи. Директор про ці обставини знав. Кваліфікуйте дії особи:
а) директор буде притягатися до кримінальної відповідальності за незаконну угоду щодо передачі людини (ч.1 ст. 149 КК);
б) директор буде притягатися до кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);
в) директор буде нести тільки цивільну відповідальність.
10. Чи може продаж людини (ст. 149 КК) бути вчинений з метою вилучення у потерпілого нирки?
а) може, якщо особа не дає згоди на трансплантацію;
б) не може, бо такі дії охоплюються іншим складом злочину;
в) може, незалежно від наявності чи відсутності згоди на це потерпілого.
11. Хто є потерпілим при експлуатації дітей (ст. 150 КК)?
а) 16-річна особа;
б) малолітня особа;
в) будь-яка неповнолітня особа.

Література : ( 1,2,3,4, 18,34)


ТЕМА 6. Злочини проти власності
1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
2. Корисливі злочини проти власності, поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника. Форми здійснення цих злочинів.
3. Корисливі злочини протії власності, не поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника.
4. Некорисливі злочини проти власності.

Теми рефератів:
Таємне викрадення майна та його форми і кваліфікуючі ознаки.
Загальне визначення поняття викрадення, її форм та видів та предметів.
Об’єктивні ознаки розбою, на відміну від інших форм викрадення.ю
Поняття тілесних ушкоджень в злочинах проти власності.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем : його суб’єктивні та об’єктивні ознаки.

ЗАДАЧІ:
1. Гр. Ковалко, маючи намір убити гр. Ганнушкіну, щоб заволодіти її майном, у лісосмузі напав на неї, вихопив з її рук господарську сумку, при цьому завдав потерпілій ударів металевою трубою і шабером по голові, обличчю і грудях, у результаті чого у Ганнушкіної численні рани голови, проломлені кістки черепа, ушкоджений головний мозок. Потім, поваливши потерпілу на землю, Ковалко намагався її зґвалтувати, але його дії були припинені громадянами, що підбігли.
Кваліфікуйте вчинене.
2. Гр. Пересунько прийшов до театру, здав у гардероб своє пальто, отримав "номерок" і поклав його до кишені. Рецидивіст Катков побачив це і таємно витяг "номерок" з кишені Пересунька. Останній через деякий час виявив, що "номерок" зник і пішов до гардеробу, де став спостерігати з боку за видачею одягу. Коли Катков намагався отримати за викраденим "номерком" пальто Пересунька, останній його затримав.
Кваліфікуйте дії Каткова.
3. Біля магазину було розвантажено кілька десятків ящиків з горілкою. Громадяни Кравчук і Муров в одязі вантажників взяли кожний по ящику горілки і на очах у багатьох людей, що були неподалік, понесли їх нібито до магазину, але завернули у проїзд і зникли з вантажем.
Кваліфікуйте дії Кравчука і Мурова.
4. Гр. Сендак таємно проник у чужу квартиру і став складати цінні речі у сумку. Саме зайшов господар, який зробив спробу затримати злодія. Сендак ножем, що був при ньому, ударив господаря у живіт і зник з викраденими речами.
Кваліфікуйте дії Сендака.
. Варіант: Сендак, побачивши господаря, став утікати, кинувши речі, але останній схопив його, тоді Сендак ударив його ножем у живіт і зник.
5. З метою заволодіти коштовностями, які були на гр. Тоцькій, під час вечірки гр. Коробко потай додав у її склянку з вином велику дозу клофеліну. Після випитого Тоцька знепритомніла і Коробко зняв з неї коштовності. Оскільки Тоцька не приходила до тями, викликали "швидку допомогу", яка врятувала її життя. Кваліфікуйте дії Коробка.
6. Громадяне Власов та Циркаль, дізнавшись, що їхня знайома Козка одружилася з багатим бізнесменом, почали вимагати у неї 1000 доларів, погрожуючи, що скажуть її чоловікові, нібито вона вела розпусний
7. Громадяни Валерко та Тютін зустріли ввечері у парку гр. Клокову і, погрожуючи їй ножем, вимагали гроші. Але у Клокової грошей з собою не було, і злочинці, пригрозивши розправою, зажадали, щоб Клокова принесла їм на це ж місце наступного вечора 100 грн. -
Кваліфікуйте ці дії.
8. Гр. Коритов заборгував гр. Шапоркові 3000 дол., які не міг; віддати в обумовлений термін. Шапорко зустрівся з Коритовим і сказав, що "увімкнув лічильник", який щодня додає до боргу 100 дол. Через тиждень Шапорко разом з гр. Катричем зустріли Коритова і зажадали від нього вже 4000 дол., погрожуючи вбивством. Кваліфікуйте ці дії.
9. Гр. Приходько, дізнавшись, що син гр. Путька заарештований за крадіжку, прийшов до нього і сказав, що знає слідчого, який веде справу, і може умовити його закрити справу, але для цього потрібно дати хабара у розмірі 1000 дол. Путько дав гроші Приходькові для передачі слідчому. Приходько гроші привласнив. Кваліфікуйте ці дії.
10. Слюсар Присядько прийшов за викликом на квартиру до гр. Петрова для ремонту сантехніки. Петров у цей час вийшов до крамниці за сигаретами, не зачинивши двері. Зайшовши до квартири і нікого у ній не побачивши, Присядько зняв зі стіни годинника і пішов.
Кваліфікуйте ці дії.
11. Головний бухгалтер, його заступник і касир РВНО за попередньою змовою займалися привласненням бюджетних коштів, які були виділені для заробітної платні вчителям та іншим працівникам школи. Підробляючи документи і свідомо вносячи неправдиві дані до заявок на видачу заробітної платні персоналу шкіл району, зазначені особи привласнили 115 тис. грн.
Кваліфікуйте дії зазначених осіб.
12. Гр. Чарівний, працюючи водієм автобуса у державному автопарку, самовільно залишив маршрут, на якому був занаряджений працювати, і займався перевезенням пасажирів з вокзалу на ринок. Всього ним було одержано з пасажирів 265 гривень, які він привласнив. Кваліфікуйте дії Чарівного.

13. Гр. Рябко, прийшовши додому до свого випадкового знайомого Картеля вирішив заволодіти цінностями, які він там побачив. Несподівано вдарив Картеля ножем і вбив його. Потім прихопив цінності, речі і гроші, виходячи, підпалив квартиру, яка до прибуття пожежників вигоріла вщент. Кваліфікуйте дії Рябка.


ТЕСТИ :
Форми викрадення розрізняють за :
а) часом вчинення крадіжки;
б) способом викрадення;
в) кількістю суб’єктів вчинення викрадення.

2.Насильницький грабіж характеризується завдвнням :
а) легкого тілесного ушкодження , що не спричинило короткочасного розладу здоров'я або незначної втрати працездатності;
б) середньої тяжкості тілесного ушкодження;
в) легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.

3.Предметом вимагання може бути :
а) майно;
б) майно та право на майно;
в) майно та право на майно, дії майнового характеру.

4. Що не може бути предметом злочинів протии власності ?
а) наркотичні засоби , психотропні речовини, прекурсори та їх аналоги;
б) цінні папери;
в) рухоме майно.

Література : (1,2,3,4, 7,86,45,34)


Частина II
Тема 1. Злочини проти громадської безпеки.
1. Загальна характеристика злочинів проти суспільної безпеки.
2. Система злочинів суспільної безпеки.
3. Форми й ознаки створення злочинної організації.
4. Бандитизм і його відмінність від злочинної організації.
5. Поняття і характерні ознаки терористичного акта.


Теми рефератів:
Суспільна небезпека терористичного акту.
Викрадення, привласнення, вимагання вогнегасної зброї.
Недбале зберігання вогнепальної зброї.
Предмети злочинів, передбачених статтями 262 – 264 КК України.

Завдання:
1. Визначите об'єкти терористичного акта.
2. Складіть схему злочинів проти суспільної безпеки.

ЗАДАЧІ :
1.Брати Володимир і Григорій Коровіни, Петрушці і Щекалев убили працівника міліції Шаронова і заволоділи його пістолетом. Після цього усі вони зробили чотири розбійних нападу на окремих громадян. Один раз Коровін Володимир прийшов разом із братом додому вночі і зізнався дружині, що вони зробили напад на родину Ахименко, і попросив викинути в ріку їхні черевики і замести сліди на кухні. Дружина виконала прохання. Вирішите питання про відповідальність.

2.Федотов, Татаренко і Наумов зробили вночі чотири збройних напади на магазин, залишившись при цьому ніким не заміченими. Чверть награбованого вони віддали Миронову за те, що той передав у їхнє розпорядження револьвер системи «Наган». Останній участі в нападах не приймав.
Вирішите питання про відповідальність.

3.Малич і Баришників, що ніде не працювали, домовилися про спільне здійснення нападів на відділення ощадного банку. З цією метою Малич придбав мисливську рушницю, з якого виготовив обріз, а Баришників придбав фінський ніж. Вони розробили конспіративні способи спілкування між собою, склали план дій для нападу на ряд відділень. Жодного нападу Малич і Баришників не зробили, оскільки були затримані, зброю в них було конфісковано.
Вирішите питання про відповідальність.:

4.Загрожуючи вибухом, Маєвская наказала екіпажу літака ТУ-134, що виконував рейс Київ-Москва, змінити курс і летіти в Стамбул. Прикинувшись, що виконує цю вимогу, екіпаж посадив літак у Сімферополеві. При затримці в Маєвской вилучили згорток з Молотком і кухонним ножем, що вона видавала за бомбу.

5.Мисливець Кирий при проведенні полювання не розрядив рушницю і не зачохлив його. Коли Кирий їхав у трамваї, дванадцятирічний Шмига непомітно для Кирия звів курок і натиснув на спусковий гачок. Пострілом було заподіяно тілесне ушкодження середньої ваги пасажиру Пачкииу.

6.Хижняк разом з Губком у стані алкогольного сп'яніння зробили в жіночому гуртожитку хуліганство, побили жителів. Прибулому працівнику міліції Андрушко вони вчинили опір, побили його і забрали пістолет. Хижняк, що забрал пістолет собі, зберігав його будинку в шухляді письмового столу і не закривав шухляду на ключ. 14-ти літній син Хижняка, щоб похвастатися перед однолітками, взяв у шухляді пістолет. Усі почали його розглядати. У метушні відбувся постріл, у результаті якого було заподіяно тяжке тілесне ушкодження Сочкову Вові.

7.Чайку, за домовленістю із Шуминим, з телефону-автомата повідомив у чергову частину міліції про те, що в одній державній установі закладений вибуховий пристрій. Робота в державній установі була припинена, співробітники евакуйовані з будинку, викликані сапери. Повідомлення виявилося помилковим.

1. Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 268 КК.
2. Відповідальність за незаконне перевезення на повітряному судні вибухових чи легкозаймистих речовин.
3. Поняття великого й особливо великого розміру майнового збитку, заподіяного порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки.

ТЕСТИ :
1.Яка обов’ознака ознака суб’єктивної сторони складу злочину, крім вини, передбачена диспозицією ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”?
а) мета – вчинення умисних злочинів;
б) мета – вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів;
в) мотив – корисливий.
2. Заздалегідь обіцяне сприяння учасникам злочинної організації шляхом надання сховищ та транспортних засобів тягне за собою кримінальну відповідальність:
а) ч. 1 ст. 256 КК “Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності”;
б) ч. 1 ст. 255 КК “Створення злочинної організації”;
в) ч. 5 ст. 27 КК; ч. 1 ст. 255 КК – Пособництво у створенні злочинної організації.
3. Під час відправки приміського поїзду зі ст. “Здолбунів” під одним з вагонів пролунав вибух, внаслідок якого вагон було пошкоджено, а пасажиру, який знаходився в тамбурі, спричинені тяжкі тілесні ушкодження. Згодом було встановлено, що вибухнула граната, яку поклав під вагон 14-річний Рудяков. Як він пояснив, гранату він знайшов на узбіччі і поклав просто так, щоб подивитись, як вона вибухне. Як кваліфікувати дії Рудякова?
а) ч. 2 ст. 258 КК – терористичний акт, який призвів до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків;
б) ч. 4 ст. 296 КК – хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованої та заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень;
в) ч. 1 ст. 296 КК, ч. 1 ст.121 КК – хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю, та умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.
4. Тищенко, Кульков, Мулькін домовились чинити напади на громадян. Для залякування вони застосували пістолет ТТ , який був непридатним для стрільби (зламана бойова пружина). Всього вони вчинили п’ять нападів, забираючи у потерпілих майно, які ті мали при собі. Як потрібно кваліфікувати їх дії?
а) ст. 257 КК “Бандитизм”;
б) ч. 4 ст. 187 КК “Розбій”;
в) ч. 5 ст. 186 КК “Грабіж”.
5. Щоб уникнути контрольної роботи з математики, 14-річний Альокін повідомив телефоном, що школу, де він навчається, заміновано. Цього дня заняття в школі були зірвані. Як кваліфікувати дії Альокіна?
а) ч. 1 ст. 259 КК “За відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”;
б) ч. 1 ст. 296 КК “Хуліганство” – грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю;
в) будь-який склад злочину відсутній.
Література ( 1,2,3,4, 15. 25, 34. )Тема 2. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху й експлуатації транспорту.
2. Особливості кваліфікації злочинних порушень правил безпеки руху й експлуатації транспорту (ст. ст. 276, 286 КК України).
3. Відповідальність за порушення діючих на транспорті правил (ст. 291 КК України).
4. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху (ст. 288 КК України).
5. Особливості кваліфікації ушкоджень шляхів сполучення і транспортних засобів, а також об'єктів магістральних, нефтє-, газо- і нафтопродуктопроводів (ст. ст. 277, 292 КК України).
6. Кваліфікація випуску в експлуатацію технічно не справних транспортних засобів (ст. 287 КК України).

Теми рефератів:
Поняття та види транспортних засобів.
Правила дорожнього руху, як головне джерело КК України.
Наслідки, передбачені у диспозиції статею 276 – 279 КК України.
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річного судна.
Засоби сигналізації та зв’язку, як предмети злочину передбаченого статтею 279 КК України.
Закон України « Про дорожній рух »- головне джерело КК України.

Завдання:
1. Розмежуйте підстави кримінальної відповідальності й адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки руху й експлуатації транспортних засобів,
2. Визначите відмінність" між складами злочинів; передбачених ст. 291 і ст. 286 КК України.
3. Визначите, у яких складах злочинів суб'єкт спеціальний, а в яких загальний.

ЗАДАЧІ :

1.Продавець магазина Витвинина попросила водія жигулів Матийко привезти їй товари зі складу. Знаючи про несправність гальм, Матийко погодився. На зворотному шляху зі складу в машини відмовили гальма, у результаті чого Матийко збив перехожого, що переходив дорогу у встановленому для цього місці. Від заподіяної шкоди перехожий помер.
Кваліфікуйте дії Матийко і Витвининой. Визначите, змінилася б кваліфікація вчиненого, якби наїзд на пішохід відбувся не через несправні гальма автомобіля, а з вини самого пішохода, що переходив дорогу в неналежному місці?

2.Водій самоскида Бертюков заїхав у двір для навантаження будівельного сміття. Порушивши правила безпеки руху, що виразилося в тім, що він не переконався у відсутності людей у зоні маневрування, подаючи вантажівку заднім ходом, вона наїхав на граючого дитину. У результаті чого дитині були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії водія.

3.Балан, працюючи на комбайні, наїхав на сплячого в пшениці Григор'єва, у результаті чого Григор'єв умер. Кваліфікуйте дії Балана.

4.Даренко по попередній змові з Мироненко проникнули через горищне приміщення в гараж і зробили викрадення автомобіля Мерседес - 600, що належить Прокопенко. Від'їхавши небагато, вони збили перехожого, однак з місця прошествия сховалися. Накатавши, вони кинули машину біля гаража Прокопенко.
Кваліфікуйте дії Даренко і Мироненко

5.Знаходячись в алкогольному сп'янінні Зубов поставив на рейки шматок шпали. Пасажирський потяг, випливаючи через якийсь час по цих рейках, збив поставлену Зубов шпалу. Тоді Зубов знайшов ще 6 таких шматків і вибудував їх на рейках.
Кваліфікуйте дії Зубова.

6.Випиваючи у вагоні-ресторані потяга Одеса-Київ, Кулик посперечався з Борзовим, що той побоїться зірвати стоп-кран. Борзов злякався зробити це. Однак що сидів Стрельников, що до цього часу уже випив пляшку горілки, пішов і зірвав стоп-кран. Потяг, що у цей момент йшов на великій швидкості, у результаті цієї дії зійшов з рейку.
Кваліфікуйте дії Стрельникова, Борзова і Кулика.

ТЕСТИ :
1.Расюк та Зарудній вночі зняли 1,5 кілометра мідного дроту з лінії міського трамваю, що призвело до тривалої зупинку руху. Дріт вони здали на металобрухт.
Кваліфікуйте дії вказаних осіб:
А) ч. 2 ст.277 КК,- походження шляхів сполучення і транспортних засобів, що спричинило велику матеріальну шкоду:
Б) ч.2 ст. 188-1 КК,- викладення електричної і теплової енергії шляхом її самовільного використання.
В) сукупність вказаних злочинів
Чим відрізняються поняття угон та захоплення в диспозиції ст.278 КК?
А) це терміни синоніми
Б) угин є закінченим з моменту початку руху, а захоплення з моменту отримання можливості керування транспортним засобом:
В) угин не має мети привласнення транспортного засобу, а захоплення має на меті заволодіння ним.
Предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 279 „Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства”, можуть бути:
А) автобус із пасажирами на аеродромі;
Б)пасажирський потяг;
В) річковий порт
Способом примушування працівника транспорту до невиконання службових обов’язків(ст.280 КК) є:
А) вбивство працівника;
Б) підкуп працівника;
В) знищення майна рідної сестри працівника;
Чи можна вчинити злочин, передбачений ст.281 КК „Порушення правил повітряних польотів”, у той час, коли літак перебуває на землі?
А) ні, бо відсутній факт польоту;
Б) так, в тому випадку коли порушення сталося на повітряному апараті незалежно від місця його знаходження;
В) так, бо політ почато від часу зачинення дверей перед зльотом і закінчено з моменту дачі дозволу на вихід після приземлення.
Шаранов побачив, що жінка запізнилась на потяг, бо той вже почав рух, і натиснув на стоп-кран. Це призвело до затримки руху на 2 хвилини.
Кваліфікуйте його діє:
А) ч.1 ст. 283 КК.- самовільне без загальної потреби зупинення потягу;
Б) ч. 1 ст.276 КК,- порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту;
В) будь-який склад злочину відсутній.
Література ( 1,2, 3, 4, 16,18, 36. )

Тема Злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсоріві інші злочини проти здоров’я населення.


1. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів (ст. 305 КК).
2. Кваліфікація незаконного виробництва виготовлення, збереження, перевезення, пересилання наркотичних і психотропних речовин . (ст. 307, 309 КК).
3. Розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх аналогів (ст. 308 КК).
4. Незаконні дії з наркотичними і психотропними речовинами, зв'язані з їхнім споживанням (ст. 314, ст. 315, ст. 316 КК).
5. Інші злочини, зв'язані з наркотичними, психотропними речовинами, їхніми аналогами (див. гл. 13 КК).

Тема рефератів:
Контрабанда наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів.
Предметі злочину, передбачені таттями 313.323,327 КК України.
Судова практика у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів.
Схилення до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконне публічне вживання наркотичних засобів.
Відповідальність за злочинами в сфері незаконного обігу наркоти


ЗАДАЧІ:
1.Травин, знаходячись в. квартирі Суліми викрав наркотичні засоби (200 гр. гашишу), що Суліма виготовив з метою подальшого вживання і для частування своїх друзів. Установлено, що в квартирі Суліми часто збиралися його друзі наркомани і вживали наркотичні засоби.
Кваліфікуйте діяння Травина і Суліми.

2.Мавродія почастував неповнолітнього Петусенко вином, у яке був підмішан наркотичний засіб. Після вживання Петусенко знепритомнів, упав і одержав тілесні ушкодження середньої ваги. Мавродія викрав з кишені штанів Петусенко гроші і сховався.
Кваліфікуйте діяння Мавродія.

3.У контейнері з апельсинами доставленими порт Ільйчевск із Туреччини, був виявлений пакет з наркотичним засобом (сухий морфін у кількості 20 кг). Установлено, що пакет з наркотичним засобом був призначений для передачі громадянину Сидорову, працюючим вантажником.
Кваліфікуйте дії.


ТЕСТИ :
1.Шапченко незаконно виготовив наркотичні засоби для власних потреб ( ч. 1 ст.309 КК). Потім добровільно здов наркотичні засоби і вказав джерело їх придбання.
Чи є підстави для звільнення Шапченка від кримінальної відповідальності?
а) є;
б) не має, адже в ст.. 309 КК міститься вказівка щодо звільнення від кримінальної відповідальності лише особи, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії;
в) Шапченко може бути звільнений від кримінальної відповідальності на загальних підставах.

2.Попов таємно проник до аптеки, зламав сейф, дістав звідти ампули з наркотичними засобами і тут же зробив собі ін’єкцію.
Дії Попова слід кваліфікувати:
А) крадіжку поєднану з проникненням у приміщення ( ч. 3 ст. 185 КК);
Б) викрадення наркотичних засобів (ч. 1 ст. 308 КК);
В) незаконне введення в організм наркотичних засобів (ч.1 ст. 314 КК).

3.Іванов на прохання Васильченка переслав йому наркотичні засоби, не ставлячи при цьому мети наживи.
Дії Іванова слід кваліфікувати:
А) складу злочину не містять;
Б) порушення поштових правил пересилання предметів;
В)незаконне пересилання наркотичних засобів з метою збуту ( ч. 1 ст.307 КК).Тема 4. Злочини у сфері службової діяльності.

1. Історія розвитку карного законодавства України про злочини в сфері службової діяльності.
2. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.
3. Характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності:
а) зловживання чи владою службовим становищем (ст. 364);
б) перевищення чи влади службових повноважень (ст. 365);
в) службова підробка (ст. 366);
г) службова недбалість (ст. 367);
д) одержання хабара (ст. 368);
е) дача хабара (ст. 369);
и) провокація хабара (ст. 370);
4. Злочину в сфері службової діяльності по карному законодавству закордонних країн (загальна характеристика).

Теми рефератів:
Поняття службової особи.
Зловживання службовим становищем – об’єктивна сторона посадових злочинів.
Перевищення влади або службових повноважень.
Предмет злочину, передбачений статтею 368 КК України.
Поняття та види хабаря.


ЗАДАЧІ :
1.Начальники ділянок Ямщиков і Волков за домовленістю між собою направили екскаватор не для будівельних робіт на ділянках, а на риття котлованів під гараж у кооперативі, у якому вони складалися пайовиками. У результаті цього будівельному тресту був заподіяний збиток на суму 900 грн. Ямщиков і Волков за зроблені роботи винагороди не одержали. Кваліфікуйте дії Ямщикова і Волкова.

2.Тракторист АСП Уласов поїхав на тракторі по полю через насінну ділянку жита, щоб скоротити шлях до будинку. Побачивши це, бригадир АСП Шилов витяг Уласова з кабіни і наніс йому удар батогом, заподіявши тілесні ушкодження середньої ваги. АСП був заподіяний збиток через борозни, залишених трактором на насінній ділянці жита.
Кваліфікуйте дії Власова і Шилова.

3.Автоінспектор ДАІ Мухін затримав Козлова, що керує автомашиною в нетверезому стані, і доставив його в райвідділ міліції за допомогою водія Крутова. Кіл запропонував Козлову посприяти в звільненні його від відповідальності за это зажадав 300 грн. Козлов погодився і після передачі зазначеної суми Крутов був відпущений Мухін, Через два місяці Козлов заявив про те, що трапилося, прокурору. При розслідуванні було встановлено, що Кутів 200 гривень передав Мухіну, а 100 грн. залишив собі.
Кваліфікуйте дії зазначених облич.

4.Приймальник стеклопосуды Кондаків несумлінно відносився до своїх обов'язків. Він запустив облік і не забезпечував збереження склотари, тому діти вільно витягали пляшки через ґрати і повторно здавали їхній Кондакову. Він часто залишав замість себе на роботі свою неповнолітню дочку. У результаті на пункті прийому склотари утворилася нестача на суму 1100 грн.
Кваліфікуйте дії Кондакова.

ТЕСТИ:
1. Суб'єктом злочинів у сфері службової діяльності може бути тільки:
а) іноземний турист;
б) іноземний громадянин, який керує фірмою в Україні;
в) іноземний громадянин, член офіційної делегації.
2. Іщенко тимчасово здійснював адміністративно-господарські обов'язки на приватному підприємстві. Він неналежне виконував ці обов'язки через несумлінне ставлення до них. Чи можна за таких умов притягнути Іщенка до кримінальної \ відповідальності:
а) ні, бо він не е службовою особою саме через тимчасове виконання адміністративно-господарських обов'язків;
б) можна, адже Іщенко хоча і тимчасово, але виконував адміністративно-господарські обов'язки;
в) за таких умов Іщенка притягнути до кримінальної відповідальності немає підстав через відсутність ознак об'єктивної сторони.
3. Громадянин іноземної держави, який керував фірмою в Україні, видавав співробітникам фірми завідомо неправдиві документи. Чи є підстави для притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності:
а) цю особу слід притягнути до кримінальної відповідальності за підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК);
б) в діях цієї особи наявне службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);
в) підстав для притягнення до кримінальної відповідальності цієї особи немає, бо вона не є службовою особою.
4. Авдошин, який відбував покарання у виправній колонії, виконував обов'язки бригадира. Через несумлінне ставлення Авдошина до виконання доручення, бригада не виконувала обсягу робіт, чим було завдано істотної шкоди колонії. Однак Авдошин письмово доповідав керівництву колонії про належну діяльність бригади. Чи є підстави для притягнення Авдошина до кримінальної відповідальності за злочин у сфері службової діяльності:
а) немає;
б) в наявності службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);
в) в наявності злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК).
5. Заступник директора державного підприємства «Квант» Єгоров видав довідку своєму сину про те, що той протягом 2 місяців працював слюсарем на цьому підприємстві, хоча в дійсності син не працював. Пізніше син влаштувався на роботу в інше підприємство і відомості про роботу на «Кванті» були записані в нову трудову книжку. Дайте кримінально-правову оцінку діям Єгорова:
а) в діях Єгорова наявне зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);
б) в діях Єгорова наявне службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК);
в) в діях Єгорова складу злочину немає через відсутність істотної шкоди охоронюваним інтересам.
6. Працівник прокуратури, неправильно розуміючи інтереси служби, вчинив зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду правам окремих громадян. Дії працівника прокуратури:
а) утворюють основний склад зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);
б) слід розцінювати як обставину, що змінює кваліфікацію в рамках цієї ж статті (ч. З ст. 364 КК);
в) слід розцінювати як такі, що вчинені в «інтересах служби», складу злочину не містять.
7. Перевищення влади або службових повноважень має місце, коли службова особа:
а) умисно, з корисливих мотивів використала своє службове становище всупереч інтересам служби і це заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян;
б) умисно, неправильно розуміючи інтереси служби, одноособове прийняла рішення, яке могло бути прийняте тільки колективно, і це заподіяло істотну шкоду інтересам окремих осіб;
в) умисно прийняла рішення, яке могло бути прийнято тільки вищестоящим органом.
8. Визнання особи службовою:
а) це прерогатива тільки органу досудового слідства;
б) це може відбутися тільки за спеціальним рішенням суду;
в) здійснюється відповідним органом, виходячи із виконуваних особою функцій.
9. Поняття службової особи дано:
а) в КК України;
б) в Законі «Про міліцію»;
в) в Конституції України.
10. Службова особа з використанням влади перешкоджала здійсненню виборчого права. Такі дії:
а) слід кваліфікувати лише як перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене службовою особою з використанням влади або службового становища (ч. 2 ст. 157 КК);
б) слід кваліфікувати як зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);
в) слід кваліфікувати як перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене службовою особою з використанням влади або службового становища (ч. 2 ст. 157 КК) та Зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).
11. При проведенні в державному підприємстві ревізії було виявлено нестачу. З метою приховати її працівник складу, який не є службовою особою, запропонував ревізору хабар 500 доларів США, які спеціально помітив з наміром викрити ревізора як хабарника. Ревізор відмовився прийняти хабар. Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого працівником складу:
а) дії працівника складу утворюють провокацію хабара (ч. 1 ст. 370 КК);
б) дії працівника складу утворюють закінчений замах на давання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК);
в) дії працівника складу злочину не утворюють.
12. Обвинувачений у вчиненні злочину під час перебування в кабінеті слідчого непомітно залишив на столі під паперами для чорновиків конверт з грошима, адресований слідчому, щоб той закрив справу. Слідчий не звернув увагу на конверт, і той залишився на столі. Пізніше під час прибирання цей конверт разом з папером для чорновиків викинули на смітник. Дії обвинуваченого:
а) утворюють замах на давання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК);
б) складу злочину не містять, оскільки слідчий конверт з грошима не отримав;
в) містять готування до давання хабара (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 369 КК).
13. Для прискорення вирішення своєї справи Юхименко дав директору підприємства хабар. Факт давання хабара було викрито і порушена кримінальна справа. Під час допиту Юхименко признався, що хабар дав. Чи е підстави для звільнення Юхименка від кримінальної відповідальності за давання хабара?
а) є, оскільки Юхименко добровільно заявив при допиті про факт давання ним хабара;
б) немає, Юхименко повинен нести відповідальність за давання хабара (ч. 2 ст. 369 КК);
в) є підстави для звільнення Юхименка від кримінальної
відповідальності за давання хабара лише за умови, що Юхименко в ході досудового слідства буде активно сприяти викриттю директора.
14. Кирилін передав працівникові податкової інспекції хабар в сумі 50 доларів США, обіцяючи через три дні «донести» останні 450 доларів США із обіцяних. Після отримання 50 доларів США інспектора затримали. Його дії утворюють:
а) одержання хабара (ч. 1 ст. 368 КК);
б) закінчений замах на одержання хабара (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368 КК);
в) готування до одержання хабара (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 368 КК).
15. Лавриненко попросив Міщенка передати хабар для службової особи, що той і зробив. Дії Міщенка:
а) складу злочину не містять;
б) є пособництвом у даванні хабара (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК);
в) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 369 КК).
16. Слідчий прокуратури при проведенні допиту підозрюваного з метою одержання «бажаних» показань побив його, заподіявши легкі тілесні ушкодження. Дії слідчого прокуратури:
а) є перевищенням службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК);
б) складу злочину не містять, оскільки вчинені в інтересах розслідування;
в) є примушуванням давати показання із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 373 КК).
17. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є:
а) слідчий;
б) судді;
в) керівник адміністрації Президента.
18. Чичко, представившись працівником податкової міліції, почав вимагати гроші у приватного підприємця Котова. Останній, не знаючи, що Чичко насправді не є співробітником податкової міліції, але бажаючи уникнути можливих неприємностей у майбутньому, віддав тому 300 доларів США. Дайте кримінально-правову оцінку діям Чичка:
а) дії Чичка є одержанням хабара, поєднаного з вимаганням (ч, 2 ст. 368 КК);
б) дії Чичка є замахом на провокацію хабара (ч. 2 ст. 15. ч. 2 ст. 370 КК);
в) дії Чичка складу злочину у сфері службової діяльності не "' містять.
19. Службова особа перевищила свої службові повноваження, що призвело до самогубства потерпілого. Дії службової особи слід кваліфікувати як:
а) перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. З ст. 365 КК);
б) доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК);
в) такі, що складу злочину не містять.
20. Службова особа перевищила службові повноваження і необережно заподіяла смерть потерпілому. Дії службової особи слід кваліфікувати як:
а) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК);
б) перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. З ст. 365 КК);
в) службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК).
Література: ( 1,2,3,4, 5, 6,9,25, 26,50,64,96)

Тема 5. Злочини проти правосуддя.

1. Поняття і система злочинів проти правосуддя, критерії їх отграничения від суміжних суспільно небезпечних діянь і адміністративних правопорушень.
2. Злочину проти правосуддя, чинені посадовими особами:
а) свідомо незаконні затримки, чи привід арешт;
б) залучення свідомо невинного до кримінальної відповідальності;
в) примус до дачі показань;
г) постанова суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, рішення, чи визначення постанови;
д) порушення права на захист;
е) втручання в діяльність судових органів, а також чи захисника представника обличчя.
3. Інші злочини проти правосуддя, чинені посадовими особами:
а) незастосування мір безпеки у відношенні облич, узятих під, захист;
б) розголошення зведень про міри безпеки у відношенні обличчя, узятого під захист;
в) невиконання судового рішення.

Теми рефератів:
Родовий об’єкт злочинів в сфері правосуддя.
Обєктивна сторона завідомо незаконного затримання, привід або арешт.
Закон України від 30 червня 1993 року « Про попередне увязнення » .
Кваліфікуючі ознаки притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Форми психічного впливу в примушувані давати показання.

Задача 1.
Суддя 1-про районного суду Петров на прохання свого двоюрідного брата Семчина, виніс рішення на користь Болотниковой, визнавши за останньої право власності на 1/2 домобудівництва. Після постанови судового рішення Семчин передав Петрову "подяка" Болотниковой у виді кольорового телевізора вартістю 3800 гривень.
Задача 2
Цвєткова, що ніде не працює і без визначеного місця проживання, у стані алкогольного сп'яніння, задушила свою двомісячну дочку, а її співмешканець Бурко відніс труп дівчинки в лісопосадку і закопав. Через кілька днів після зробленого, Цвєткова подала дільничному інспектору міліції заява про пропажу дочки. По даному факті була порушена кримінальна справа, у ході розслідування якого Цвєткова була викрита в убивстві своєї дочки.
Задача 3
У ході розгляду цивільної справи відповідач Крилов неодноразово висловлював погрози на адресу судді Зинченко, обвинувачуючи його в необ'єктивності й упередженому відношенні, ображав позивача К. і свідків, за что був притягнутий до адміністративної відповідальності (ст. 185-3 Кпап). Після оголошення судового рішення, винесеного на користь позивача К., Крилов пообіцяв "улаштувати таке, що усім нудно буде". Через три місяці суддя Крилов був побитий і знаходився на лікуванні протягом двох тижнів. У день побиття був так-жі підпалений будинок, у якому проживав К. У ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що зазначені дії зробили ніде що не працювали Сєдих, Красненко і Темченко, яким Крилов сплатив по 100 доларів США кожному.
Задача 4
Засуджені Коваленко, Володин і Крушев. заздалегідь домовивши об спільні дії, напали на контролера, ударили його заточенням, заподіявши проникаюче раніше грудної клітки з ушкодженням лівої легені, а потім, захопивши в заручники медсестру, зажадали від адміністрації виправної установи свого звільнення, загрожуючи смертю заручниці.
Задача 5
Бондарів, відбуваючи покарання у виправній установі, неодноразово злісно порушував режим, за що піддавався заходам впливу. 23 жовтня 2001 року, після від'їзду стягнення у виді приміщення камерного типу, Бондарів прийшов у санчастину і став вимагати в днювального Р. свою медичну картку. Коли днювальний Р. відмовився виконати цю вимогу, Бондарів побив його. заподіявши легені тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.

ТЕСТИ:
1. Працівник правоохоронного органу прибув на квартиру Тишка з метою здійснення його приводу. Постанови про привід не мав, а наказав Тишкові слідувати за ним. Тишко відмовився. Після цього працівник здійснив примусовий привід . Дії працівника правоохоронного органу:
а) не утворюють складу злочину;
б) є за відомо незаконним приводом (ч. 1 ст. 371 КК України);
в) зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України).
2. Працівник міліції отримав повідомлення про вчинення бійки. Прибувши на місце події, він затримав гр. Акулова, який [. кинувся тікати, побачивши міліціонера. Акулов був доставлений до відділу внутрішніх справ. З'ясувалось, що Акулов не причетний до правопорушення. Дії працівника міліції:
а) є завідомо незаконним затриманням (ч. 1 ст. 371 КК України);
б) складу злочину не утворюють;
в) зловживанням владою або службовим становищем (ч. 3 ст, 364 КК України).
3. Працівник правоохоронного органу, який до порушення кримінальної справи проводив перевірку матеріалів за заявою потерпілого про крадіжку його майна, незаконно примусив .затриману ним особу давати показання. Ця особа змушена себе обмовити. За матеріалами перевірки була порушена
кримінальна справа.
Дії працівника правоохоронного органу:
а) є примушенням давати показання (ч. 2 ст. 373 КК України);
б) зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України);
в) перевищення влади або- службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України).
4. Суб'єктом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) не є:
а) особа, яка проводить дізнання в справі;
б) особа, яка проводить досудове слідство в справі;
в) особа, яка проводить перевірку за заявою потерпілого до порушення кримінальної справи.
5. Яке покарання не може бути застосоване до особи, яка порушила право на захист (ч. 1 ст. 374 КК України):
а) виправні роботи;
б) штраф;
в)арешт.
6. Близьким родичем судді не може бути визнано:
а) усиновлену ним особу;
б) онука;
в) рідного брата дружини.
7. Заподіяння судді легкого тілесного ушкодження при посяганні на його життя слід кваліфікувати:
а) як посягання на життя судді (ст. 379 КК України);
б) як замах на посягання на життя судді (ч. 2 ст. 15, ст. 379 КК України);
в) як умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України).
8. Службова особа органу, на який покладено функції забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, не прийняла рішення щодо заходів безпеки свідка, якому погрожували розправою у випадку відмови від дачі потрібних показань. Лише завдяки тому, що свідок сам сховався від переслідувачів, він не постраждав.
Дії службової особи:
а) є невиконанням заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК України);
б) є службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367 КК України);
в) складу злочину не містять.
9. Керівник приватного підприємства Промов, ігноруючи факт позбавлення гр. Кононова права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначив його на посаду, яку той займати не міг.
Дії Громова:
а) утворюють невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України);
б) складу злочину не містять;
в) зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).
10. Суб'єктом розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381 КК України), не є:
а) особа, взята під захист;
б) службова особа, якою прийнято рішення про заходи безпеки;
в) близький родич особи, взятої під захист.
11. Томашенко на пропозицію Кочеткова вчинити спільно розбій відмовився. Через деякий час Томашенко прибув до Кочеткова і, повідомивши, що сам вчинив розбій, попросив Кочеткова сховати викрадене майно. Кочетков погодився і і викрадене майно сховав. Дії Кочеткова:
а) є співучастю в розбої;
б) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 396);
в) складу злочину не містять.
12. Романов викрав шляхом демонтажу електричні мережі (ч. 1 ст. 188 КК). Викрадене Романов привіз до Малька, повідомив його про вчинене і попросив сховати викрадене. Малько погодився приховати викрадені предмети.
Вчинене Мальком:
а) утворює склад приховування злочину (ч. 1 ст. 396);
б) складу злочину не містить;
в) е самоправством (ст. 356).
13. Ульшин вчинив грабіж. Здобуті злочинним шляхом предмети він зберігав удома, де проживав з батьками. Одного разу, коли до Ульшина прийшов дільничний інспектор у зв'язку з розслідуванням грабежу, мати Ульшина, догадуючись про діяльність сина, переховала речі, здобуті Ульшиним злочинним шляхом, щоб їх не побачив працівник міліції.
Дії матері Ульшина:
а) є приховуванням злочину (ч. 1 ст. 396);
б) є втручанням у діяльність працівників правоохоронних органів (ч. 1 ст. 343 КК);
в) складу злочину не містять.
14. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392), можуть бути вчинені особою, яка відбуває покарання:
а) у виді обмеження волі;
б) у виді арешту;
в) у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.
15. Об'єктивна сторона порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК) полягає:
а) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, здає свою квартиру в піднайом раніше судимим особам;
б) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, не працевлаштовується;
в) в тому, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, самовільно залишає місце проживання.
16. Горохову, який відбуває покарання у виправній колонії, було доручено навантажити сміття на автомашину і розвантажити за межами колонії. Після того як автомашина із сміттям прибула на звалище, розташоване за вежами виправної колонії, Горохов сміття розвантажив, а потім непомітно від конвоїра сховався під купою сміття. Звалище було оточене охороною, і розпочались детальні пошуки Горохова.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Горохова.
а) дії Горохова е закінченою втечею з місця позбавлення волі;
б) дії Горохова є замахом на втечу з місця позбавлення волі:
в) дії Горохова є готуванням до втечі.
17. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи полягає:
а) у систематичному запізненні на шикування;
б) у відкритій відмові від виходу на роботу без поважних причин;
в) у порушенні форми одягу.
18. Притягнення особи до кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК) можливе:
а) за умови, що вона за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді переміщення до одиночної камери;
б) за умови, що особу попереджено начальником колонії про притягнення її до кримінальної відповідальності за порушення режиму відбування покарання;
в) за умови, що до спостережної комісії направлено начальником колонії подання про порушення цією особою вимог режиму відбування покарання.
19. За ухилення від відбування якого виду покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), встановлена кримінальна відповідальність:
а) конфіскація майна;
б) громадські роботи;
в) службові обмеження для військовослужбовців.
20. Особі, засудженій до обмеження волі, дозволено короткостроковий виїзд до місця постійного проживання. Перебуваючи вдома, особа прийняла рішення про неповернення до місця відбування покарання. Визначить момент закінчення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 390 КК:
а) з моменту прийняття рішення про неповернення:
б) з моменту фактичного неприбуття до місця відбування покарання після закінчення строків виїзду;
в) з моменту, коли особа змінила своє місце проживання.
Література: ( 1,2.3,4,5,6,63, 89,106 ).

Тема 6. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини).

1. Поняття військового злочину і його ознаки. Критерії обмеження військового злочину від військової дисциплінарної провини.
2. Співучасть у військовому злочині.
3. Система (види) військових злочинів.
4. Кримінальна відповідальність за військове злочини, зроблені в умовах воєнного чи стану бойовій обстановці.

Теми рефератів:
Конституційний обов’язок громадянина України – захист Вітчизни.
Поняття військового формування, їх організація і порядок діяльності.
Поняття суб’єкту військових злочинів, їх види та обов’язки.
Поняття альтернативної служби в Україні.
Поняття початку та закінчення проходження військової служби.


ЗАДАЧІ :
1.Військовослужбовець Яковлев , перебуваючи в полоні, під примусом брав участь у роботах, що мають військове значення.
Кваліфікуйте дії Яковлева.

2.Військовослужбовець Сарчук у період збройного конфлікту, через поранення у непритомному стані був узятий у полон.
Дайте кримінальну оцінку діям Сарчука.

3.Військовослужбовець жорстоко поводився з полоненими і умисно вбив одного військовополоненого.
Кваліфікуйте дії суб’єкта.


ТЕСТИ:
1.Виконавцем військового злочину є:
а) військовозобов'язаний;
б) працівник міліції;
в) військовослужбовець внутрішніх військ МВС України.
2. Військовослужбовець Івлєв, перебуваючи в короткостроковій відпустці, разом із своїм товаришем Купченком, який щойно звільнився в запас, випили пляшку горілки. Йдучи вулицею, вони зустріли невідомого їм прапорщика Бленка і вирішили побити його. Вони напали на потерпілого і завдали йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії Івлєва та Купченка слід кваліфікувати:
а) як заподіяння тілесних ушкоджень щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків по службі (ч. 2 ст. 405 КК);
б) опір начальникові, вчинений групою осіб (ч. 2 ст. 404 КК);
в) як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК).
3. Військовослужбовець строкової служби Жигунов проник на територію військового складу з наміром викрасти два автомати та боєприпаси до них, але був затриманий. Дії Жигунова слід кваліфікувати:
а) як замах на викрадення військовослужбовцем зброї та боєприпасів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, Ч.2 ст.410 КК);
б) як замах на викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 262 КК);
в) як крадіжка з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК).
4. Військовослужбовцю строкової служби Юрченкові начальником дано наказ про виконання конкретного військового завдання. Юрченко наказу не виконав. Дії Юрченка:
а) утворюють склад невиконання наказу (ч. 1 ст. 403 КК);
б) утворюють склад непокори (ч. 1 ст. 402 КК);
в) складу злочину не утворюють.
5. Військовослужбовець строкової служби вчинив, опір начальникові, внаслідок чого останнього було вбито. Дії військовослужбовця кваліфікують:
а) як опір начальникові, пов'язаний з вбивством (ч. 4 ст. 404 КК);
б) як насильство щодо начальника (ч. 2 ст. 405 КК) та умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК);
в) як умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК).
6. Рядовий Щученко примушував рядового Карпенка виконувати за нього різні види робіт. Коли одного разу Карпенко відмовився виконати за Щученка роботу, той побив Карпенка, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії Щученка є:
(а) порушення статутних правил внутрішньої служби (ч. 1 ст. 421 КК);
б) порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК);
в) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 СТ. 122 КК).
7. Військовослужбовець строкової служби Дронов самовільно залишив місце служби і був відсутнім чотири доби. Дії Дронова є:
а) самовільним залишенням місця служби (ч. 1 ст. 407 КК);
б) дезертирство (ч. 1 ст. 408 КК);
в) порушення статутних правил внутрішньої служби (ч.1 ст. 421 КК).
8. Призивник Демченко, не бажаючи служити в Збройних Силах, покалічив собі руку. Дії Демченка:
а) є ухиленням від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (ч. 1 ст. 409 КК);
б) є ухиленням від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК);
в) є самоправством (ст. 356 КК).
9. Прапорщик Романюк продав виданий йому один комплект обмундирування, а виручені гроші витратив на свої потреби. Дії Романюка:
а) є марнотратством (ч. 1 ст. 413 КК);
б) є самоправством (ст. 356 КК);
в) складу злочину не утворюють.
10. Після проведення стрільб військовослужбовці чистили зброю. Пустуючи, рядовий Євстратов направив АКМ на рядового Василюка. Вважаючи, що АКМ не заряджено, Євстратов натиснув на спусковий гачок. Пролунав постріл. Василюку були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії Євстратова:
а) утворюють порушення правил поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 414 КК);
б) утворюють необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК);
в) утворюють недбале ставлення до військової служби (ст. 425 КК).
11. Військовослужбовець строкової служби Петренко ставив спецавтомашину на стоянку. Не впевнившись у відсутності позаду інших військовослужбовців, Петренко почав рухатися заднім ходом і наїхав на військовослужбовця Михайлова. Внаслідок наїзду Михайлов помер на місці події. Дії „ Петренка належить кваліфікувати як:
а) вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК);
б) порушення правил водіння або експлуатації машин (ч. 1 ст. 415);
в) порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 т. 286 КК).
12. Рядового Громова били, примушували виконувати ночі різні роботи. Промов не витримав знущань і, не бажаючи служити, втік з військової частини. Через тиждень Громова гримали. Дії Громова:
а) е самовільним залишенням військової частини (ч. 1 ст. 407 КК);
б) дезертирством (ч. 1 ст. 408 КК);
в) складу злочину не містять.
13. Під командуванням офіцера Коврова здійснювалися пуски ракет, термін використання яких закінчився. Одна з ракет відхилилась від курсу, впала на будинок і зруйнувала його. Дії Коврова:
а) є порушенням правил використання повітряного простору (ч. 2 ст. 282 КК);
б) є зловживанням військовою службовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 423 КК);
в) е недбалим ставленням до військової служби (ч. 2 ;т. 425 КК).
14. Командир батальйону Шкурко, вважаючи, що рядовий Каров не виконав його наказу, побив Жарова, заподіявши середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії Шкурка:
а) е перевищенням військовою службовою особою службових повноважень, пов'язаних із застосуванням насильства (ч. 2 :т. 424 КК);
б) є умисним заподіянням середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК);
в) є недбалим ставленням до військової служби (ч. 1 ст. 425 КК).
. 15. Прапорщик Юдаков, перебуваючи в кафе і бажаючи справити гарне враження на дівчину, почав розповідати про свою службу, в т. ч. розповів і відомості військового характеру, що становлять державну таємницю. Дії Юдакова:
а) складу злочину не утворюють;
б) є державною зрадою (ч. 1 ст. 111 КК);
в) є розголошенням відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю (ч. 1 ст. 422 КК).
16. Військовими службовими особами не є:
а) військові начальники, інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків;
б) військові начальники, інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків;
в) військові начальники, інші військовослужбовці, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників владі
17. Військовослужбовець Яковлєв, перебуваючи в полоні під примусом брав участь у роботах, що мають військо» значення. Дії Яковлєва:
а) є державною зрадою у виді надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;
б) складу злочину не містять;
в) злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ч. 1 ст. 431 КК).
18. В районі воєнних дій командир полку під впливом воєнної необхідності дав наказ розібрати дерев'яний будинок, де жила сім'я. Будинок розібрали. Дайте кримінально-правову оцінку дій командира полку:
а) дії командира полку є протизаконним відібранням майна (ч. 1 ст. 433 КК);
б) дії командира полку складу злочину не містять;
в) дії командира полку є привласненням майна (ч. 3 ст. 410 КК);
19. Лейтенант Кирюхін під час пілотування лі гака порушив правила польотів. Дії Кирюхіна:
а) є порушенням правил безпеки руху повітряного транспорту (ч. 1 ст. 276 КК);
б) є порушенням правил польотів (ст. 416 КК);
в) є порушенням правил поводження з предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ч. 1 ст. 414 КК).
20. Військовослужбовець Сарчук у період збройного конфлікту через поранення, в непритомному стані був узятий в полон. Дайте кримінально-правову оцінку поведінки Сарчука:
а) має місце добровільна здача в полон (ст. 430 КК);
б) склад злочину відсутній;
в) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (ст.111 КК).
Література: ( 1,2,3,4,5,6,106, 115,116,119).


РОЗДІЛ 5. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ .
При складанні іспиту оцінюються навички студентів в застосуванні кримінально-правових норм на практиці. Не всі лекційні теми можуть бути закріплені на практиці під час проведення семінарських занять, тому деякі теми виносяться на самостійне опрацювання студентами наукового матеріалу самостійно, у вигляді домашнього завдання. Завдання для самостійної роботи виконуються письмово і надаються викладачеві для перевірки знань, вмінь застосовувати теоретичний матеріал на практиці.
Студент ще в стінах вузу повинен набути навички і вміння самостійної роботи з тим, щоб протягом всієї діяльності продовжувати роботу з поповнення знань, тобто займатися самоосвітою.
В поняття „навички самостійної роботи” входить:
- по-перше, навички пошуку необхідної літератури, орієнтація в потоці інформації з обраної проблеми. Студент повинен знати основні жанри (підручник, монографія, збірник статей, і т.інш.), що необхідні йому для поповнення знань. Студент зобов’язаний вміти користуватися даною літературою, розвивати навички пошуку конкретної інформації в бібліотеках.
- по-друге, майбутній спеціаліст повинен володіти швидкісним читанням літератури (текстів). А саме: володіння технікою динамічного читання, яка використовується головним чином для пошуку необхідної інформації, а також володінням технікою оглядового (пошукового) наукового читання. Все це разом взяте передбачає вивчення даної термінології, проникнення в логіку тлумачення даної проблеми автором (вченим), співставлення наукових поглядів, узагальнення програмного матеріалу, формулювання висновків і т. інш. Таке читання (аналіз тексту) необхідне головним чином для вивчення першоджерел.
- по-третє, студент зобов’язаний оволодіти навичками укладання тезисного плану, конспектування, укладати узагальнені тези і реферат з даної дисципліни.
- по-четверте, майбутній спеціаліст ще на 1-2-му курсах набуває навички науково-дослідницької роботи студента. Викладач, котрий проводить практичні і семінарські заняття, як правило, добре знає рівень самостійної роботи кожного студента по їх участі на заняттях. Якщо екзаменатор не проводить заняття в даній групі, він повинен отримати інформацію про кожного студента від асистента. Досвідчений викладач зможе оцінити рівень самостійної роботи студентів за відповідями на питання (яким чином студент використовує у відповіді першоджерела, навчальну, наукову літературу і т. інш.).
Оцінка навичок самостійної роботи студентів з гуманітарних дисциплін фіксується за чотирибальною системою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

ТЕМА 1. Злочини проти основ національної безпеки.
Вивчаючи дану тему , студентам потрібно визначити об'єкти даних злочинів Об'єктом злочинів протии основ національної безпеки України є її державний та суспільний устрій, суверенітет, територіальна недоторканість, обороноздатність, та загалом конституційний лад.
Ці злочини являють собою певні посягання( як дії так і бездіяльність), спрямовані на шкоду Україні. Більшість із цих злочинів мають формальний склад злочину ( 109-112, 114 КК ).

1.Поняття злочинів проти основ національної безпеки України та їх види.
2.Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
3.Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
4.Державна зрада та її відмінність від шпигунства.
5.Посягання на життя державного чи громадського діяча.
6.Диверсія.

Тестові завдання:
1. Які дії охоплюються об’єктивною стороною посягання, спрямованого на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу ( 109 КК)?
а) умисні дії , вчинені з метою зміни меж території України;
б)публічні заклики до насильницької зміни влади в райадміністраціях міста;
в) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, спрямованих на захоплення державної влади.

2.З якого моменту посягання на територіальну цілісність України вважається закінченим злочином?
А)з моменту фактичного порушення територіальної цілосності;
Б)з моменту вчинення дій, щодо порушення територіальної цілосності;
В)з моменту готування до вчинення дій, передбачених диспозицією ст.110 КК .

3.Визначіть дії, які не належать до форм державної зради ( ст.111 КК )?
А) посягання на життя Презитента України для зміни влади в державі;
Б) збирання відомостей, що становлять військову таємницю, з метою передачі представникові іноземної держави;
В) шпигунство.

Задача №1
Представник однієї із західних туристичних компаній М. займався фотографуванням різних промислових об’єктів України, в тому числі військових. Дані фотографії він збирався передати за винагороду Д., завдання якого виконував. Про те, що Д. був співробітником розвідувальних органів М. не знав.
Чи мають дії М. склад злочину?
Задача №2
Агент іноземної спецслужби громадянин США, С., отримав завдання здобути документ, який переправляється дипломатичною поштою. З цією метою йому вдалось таємно заволодіти портфелем кур’єра, в якому, як він вважав, повинен бути цей документ. Проте його в портфелі не виявилось. Не знайшовши можливості викрасти документ, агент почав стежити за співробітником МІС Т. Обманним шляхом він примусив Т. сісти в автомобіль та вивіз його з міста. Поселивши Т. на дачі свого знайомого, агент намагався примусити його розказати місцезнаходження документа, погрожуючи вбити дитину. Т. повідомив, що документ знаходиться у його колеги Р. Під час нападу на Р. агента було затримано та викрито.
Кваліфікуйте дії винних.


ТЕМА 2. Злочини протии життя і здоров'я особи.
Охорона особи є найважливішим завданням держави. Згідно зі ст.. 3 Конституції України людина , її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються вищою соіальною цінністю.Слід знати, що посягання на здоров’я та життя людини є найпоширенішими злочинами в Україні.
Студентам слід визначити ,що залежно від безпосереднього об’єкта посягання всі злочини розподіляються на окремі групи :
Злочини протии життя – ст.115 -119 КК;
Злочини протии здоров'я – ст.121 -145 КК .

Тестові завдання :
1. За чинним кримінальним кодексом вбивство :
А) умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині;
Б) винне протиправне заподіяння смерті іншій людині;
В) заподіяння смерті людині при посяганні на її життя.

2.Назвіть ознаку, за якою тілесне ушкодження називається середньої тяжкості?
А)значна стійка втрата працездатності менш ніж на одну третину;
Б) заподіяння сильного фізичного болю шляхом нанесення побоїв;
В) втрата функції будь-якого органу.

3.В якому випадку має місце незаконна лікувальна діяльність?
А) особа здійснила хоча б одну спробу незаконного лікування;
Б) незаконне лікування мало місце відносно трьох осіб;
В) незаконне лікування спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Задача:
1 Миронов у магазині зробив зауваження Давидову за те, що той нецензурно лаявся на продавця.У відповідь Давидов наніс Миронову удар кулаком в обличчя від якого той упав, вдарився головою о сходинку і ушкодив череп. Від такої травми Миронов помер через 11 годин в лікарні
Кваліфікуйте дії Давидова. Які обставини мають значення для вирішення питання про відповідальність Д.?.


Тема 3.Злочини проти волі , честі і гідності особи.
Честь і гідність об’єкти цілої низки злочинів в КК України.На захист честі і гідності особи спрямовані норми ст.296, 365 КК України.
Посягання на честь і гідність у багатьох випадках входять в об’єктивну сторону також інших складів злочину. Наприклад розголошення відомостей, що ганблять потерпілого ( ст.189 КК ), перевищення влади чи службових повноважень( ст.365 КК ), хуліганство ( ст.296 КК ), та ін.
Слід запам'ятати, що гідність і честь – це категорії юридичні і тому вони мають своє визначення в якості безпосереднього об’єкта злочину.

1.Що таке честь та гідність , як юридичні категорії ?
2.Як розуміти захоплення і тримання заручників?
3.Хто може бути потерпілим від підміни дитии ( ст.148 КК ) ?
4.Назвіть випадки коли торгівля людьми утворює сукупність злочинів ?

ТЕСТИ:
1.Які дії не охоплюються об'єктивною стороною торгівлі людьми?
А) продаж людини;
Б) дарування людини;
В) примушування до вступу в статеві злочини.

2. Слідчий завідомо незаконно затримав Рожкова. Чи є в цого діях ознаки незаконного позбавлення волі ? ( ст. 146 КК ).
А) так;
Б) ні;
В) так, якщо його дії оскаржить гр-н. Рожков.

3.Хто є потерпілим при експлуатації дітей ( ст.150 КК ) ?
А) 16- річна особа;
Б) малолітня особа;
В) будь-яка неповнолітня особа.

Тема 4.Злочини протии статевоїсвободи та статевої недоторканності.
1.Загальна характеристика і система злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.
2.Зґвалтування та його відмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
3.Примушування до вступу в статевий зв’язок.
4.Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
5.Розбещення неповнолітніх.

Задача №1
Д., В. і Л. запросили на вечерку 16-літню А. і 13-літню С. Вони разом уживали спиртне. Коли С. сп'яніла, Д., знаючи скільки їй років, скористався станом дівчини і зґвалтував її (С. не чинила опору). В. і Л. у цей час силоміць тримали А., яка намагалась допомогти подрузі. Тоді В. і Л. спробували зґвалтувати А., але крики почули сусіди та викликали міліцію.
Кваліфікуйте дії Д., В. і Л. Чи має юридичне значення усвідомлення винним віку С.?
Чи можна В. і Л. визнати співучасниками зґвалтування, вчиненого Д.?
Задача №2
К. зустрівши пізно ввечері у парку неповнолітню Ж., ударив ії палицею по голові, внаслідок чого вона знепритомніла. Спочатку К. задовольнив з потерпілою статеву пристрасть неприродним способом. Коли ж вона прийшла до тями, він приготувався вчинити статевий акт у природній формі, але припинив свої дії щодо потерпілої, яка благала пожаліти ії.
Як треба кваліфікувати дії К.
Задача № 3
Б. раніше був судимий за ч.3 ст.152 УК, розбудив на залізничному вокзалі раніше незнайому йому 11-річну Дашу і скориставшись безпорадним ії станом (у звязку з малолітством) та застосувавши фізичну силу й погрози розправою, завів дівчинку у вантажний вагон, де задовольнив із нею свою статеву пристрасть неприроднім способом.
Як треба кваліфікувати дії Б.

Тема 5.Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
1. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
2. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.
3. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців.
4. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.
5. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Задача №1
К., кандидат у депутати обласної Ради, найняв групу молодих людей під керівництвом А., в якості спостерігачів на виборчих дільницях. У день виборів, дізнавшись, що на одній з виборчих дільниць ситуація складається не на користь К., А. влаштував скандал, що перейшов у бійку. У ході бійки були повалені і поламані виборчі урни, а бюлетені, що проголосували, приведені в непридатність.
Кваліфікуйте дії А.
Задача №2
Заступник голови адміністрації району П., знаючи, що жителі села К. негативно налаштовані стосовно діючої адміністрації, розпорядився скасувати в день виборів усі рейси автобусів із села в райцентр, де розташовувались виборчі дільниці. Як причину зазначив недостатню кількість пального.
Кваліфікуйте дії П.
Задача №3
При проведенні збору підписів на користь кандидата А. член ініціативної групи Н., що працює секретарем паспортного відділу, внесла в передплатні аркуші дані громадян, що здали свої паспорти для вклейування фотографій. Свої дії вона пояснила тим, що в неї не було достатньо часу.
Кваліфікуйте дії Н.
Варіант: Н. діяла за вказівкою начальника ПВ РО УМВС України Т.

Тема 6. Злочини проти власності.
Злочини проти власності називаються передбачені Кримінальним кодексом України діяння , що посягають на економічні відносини власності. Тому студентам слід знати , що являють собою економічні відносини власності- це забезпечення суспільством і державою можливості володіти , користуватися і розпоряджатися предметами власності., а також розуміти, що право власності злочином не руйнується і не знищується.
Слід звернути увагу студентів на предмети злочинів протии власності до яких належать:
1. Майно;
2.Гроші;
3.Цінні папери.
Під час опанування теми треба звернути увагу на юридичні ознаки складів злочинів, з метою застосування правил кваліфікації стадій та множинності злочинів протии власності.

1. Поняття та види злочинів протии власності.
2.Поняття, форми та види викрадення за кримінальним законом України.
3.Загальна характеристика користливих злочинів протии власності.
4. загальна характеристика некорисливих злочинів протии власності.

ЗАДАЧІ :
1.Раніше судимий за крадіжку чужого майна Борисов близько 24-ї години проник через кватирку до продовольчого магазину.Оскільки відкрити йому сейф не вдалося, він взяв залишену у столі купюру вартістю 200 грн . і вистрибнув на вулицю. Там його затримали працівники міліції.
Кваліфікуйте дії Б.

2. Рибалки рибзаводу Хор і Тесля, перевозячи на завод виловлену рибу ними в річці, продали її на суму 1800грн , а гроші привласнили.
Кваліфікуйте дії Х. іТ.
3. Шофер автогаража Марин на прохання заліпи пообіцяв викрасти і продати йому 200 літрів пального а- 95. Вночі Марин проник до гаража і виніс 2 каністри по 40 літрів. При спробі винести наступні дві каністри він був затриманий.
Кваліфікуйте дії Марина.

Тема 7. Злочини в сфері господарської діяльності.
Заняття №1
1.Загальна характеристика та система злочинів у сфері господарської діяльності.
2.Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї;
3.Контрабанда.
4.Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
5.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

Задача № 1
Громадянином С. біля банкомату „Імекс Банк” було знайдено кредитну картку. Не довго думаючи, він вирішив перевірити, чи є на даній картці будь-які кошти. Ввівши найпростіший код, який спав йому на думку (1,2,3,4), і який в подальшому виявився вірним, він зняв з даного рахунку 1500 грн.
Кваліфікуйте дії С.
Задача № 2
Заступник Голови адміністрації Ульяновського району Кіровоградської області Ш. розпорядився, щоб 2/5 частини наданих державою коштів для відбудови району передали на реставрацію Ульяновської Православної Церкви. Хоча розтрата цих коштів не була передбачена місцевим бюджетом.
Чи правомірні дії Ш.? Якщо ні, то кваліфікуйте його діяння.
Задача №3
П., в домашніх умовах, виготовив 4 срібні монети, що, як на перший погляд, мали колекційну цінність. В результаті чого він вирішив їх продати своєму знайомому, який розпочинав тільки діяльність колекціонера.
Як слід кваліфікувати дії П.?

Заняття №2
1Характеристика злочинів у сфері бюджетної системи України:
а) умисне порушення вимог законодавства про попередження і протидію легалізації ( відмиванню) доходів, отриманних злочинним шляхом чи фінансування т ероризму;
б) видання нормативно-правових актів які зменшують надходження до бюджету,чи збільшують затрати бюджету всупереч закону;
в) нецільове використання бюджетних коштів,здійснення розходів бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановленних бюджетних призначень або з їх перевищ9енням
2..Злочини у сфері обслуговування споживачів та захисту їх прав:

Задача №1
Головний бухгалтер торговельно-закупівельної бази по постачанню дитячих, шкільних і лікувально-оздоровчих установ міськвиконкому Г., порушивши Закон, зменшила оподатковуваний прибуток, несвоєчасно перераховувала в бюджет прибутковий податок із заробітної плати, у результаті чого в бюджет не надійшло коштів на суму 18746 грн.
Вирішить питання про відповідальність Г.
Задача №2
Продавець магазину продажу тканин О. недоміряла покупцеві К. 0,8 м. бавовняної тканини.
Кваліфікуйте дії продавця.
Задача №3
Л., працюючи директором заводу, допускав випуск недоброякісного одягу у великих розмірах. На попередньому слідстві він заявив, що випуск недоброякісної продукції мав місце в результаті того, що заготівки, які отримав завод, були виготовлені із недоброякісної сировини. Це підтвердилося в результаті проведеної експертизи.

Тема 8. Злочини проти довкілля
1.Поняття та види злочинів проти довкілля.
2.Характеристика злочинів проти екологічної безпеки.
3.Характеристика злочинів у сфері землевикористання, охорони надр та атмосферного повітря.
4.Характеристика злочинів у сфері водних ресурсів.

Задача № 1
14 квітня з центрального перепускного пункту ВАТ «Хімзавод» виїхав вантажний автомобіль, в кузові якого знаходилася цистерна ємкістю 8 кубічних метрів. Під час руху автомобіля на дорогу та прилеглі сільськогосподарські угіддя стався витік 10 кілограмів ртуті. Через надзвичайну подію на деякий час був перекритий рух транспорту по цій дорозі. Близько 0,05 гектара землі сільськогосподарського призначення стали непридатними для використання. За даними досудового слідства, витік ртуті стався через те, що цистерна, в якій перевозився небезпечний метал, через тривалий час її експлуатації була вже не придатною для використання за призначенням. На численні запити співробітників підприємства щодо необхідності купівлі нової цистерни керівник відмовляв, посилаючись на недостатність грошових коштів.
Кваліфікуйте діяння керівника ВАТ «Хімзавод».
Задача № 2
Громадянин М. отримав у спадок земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 3 га. З метою зміни її цільового призначення М. вивіз і продав іншій особі більшу частину гумусного шару землі. Внаслідок таких дій зазначена земельна ділянка стала фактично непридатною для ведення сільського господарства.
Кваліфікуйте дії М.
Задача № 3
2 січня через халатні дії керівництва нафтодобувної компанії на родовищі нафти майже на добу було зупинено технологічний процес. За наказом директора підприємства, яке здійснювало розробку цього родовища, з місця аварії було евакуйовано сто тридцять осіб, проте органи державної влади не були вчасно повідомлені про те, що на підприємстві сталася аварія. Весь цей час в атмосферне повітря викидались отруйні речовини. В ході перевірки було встановлено, що в повітря було викинуто близько 5 тисяч тон кислого і сирого газу.
Кваліфікуйте зазначене діяння.

Тема 9. Злочини проти громадської безпеки.
Студенти повинні виконати самостійно кожен з-авдання до теми. Під час виконання завдань, студенти повині ознайомитися із кримінально-правовими нормами Розділу IX « Злочини проти громадської безпеки» та звернути увагу на об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів.
Особливу увагу слід звернути на поняття злочинної організації , банди та їх характерні ознаки, а також військове та воєнізоване формування . Для вірної кваліфікації злочинів, слід ознайомитися з іншими розділами КК України, а саме: Розділом I, VI, VIII з метою розмежування конкуруючих кримінально-правових норм.

1.Загальна характеристика та система злочинів проти громадської безпеки.
2.Створення злочинної організації;
3.Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
4.Бандитизм.
5.Характеристика злочинів пов’язаних із створенням терористичної групи чи організації та вчиненням терористичного акту;

Задача № 1
Б., Л. і Д., озброївшись обрізами мисливських рушниць, а також обрізами до них, вирушили автомобілем під керуванням Б. у напрямку до м. Умань. Побачивши на 2-му кілометрі автошляху Умань - Краківець АЗС, Б. запропонував здійснити на неї напад. Узгодивши план і розподіливши між собою ролі, Б., Л. і Д. у масках на обличчях і з обрізами в руках підійшли до АЗС. Д. залишився на вулиці, а Б. і Л. увірвалися в приміщення, де знаходились працівники АЗС. Погрожуючи їм зброєю, нападники заволоділи грошима в сумі 2 тис. 727 грн.
Вирішити питання щодо відповідальності.
Задача № 2
Ф., Т. й Н. зробили вночі чотири збройні напади на магазин, залишившись при цьому ніким не заміченим. Чверть награбованого вони віддали М. за те, що той передав у їхнє розпорядження револьвер системи "Наган". Останній участі в нападах не приймав.
Виріште питання про відповідальність осіб, винних у вчиненні злочину.
Задача № 3
Загрожуючи вибухом, М. наказала екіпажу літака ТУ-134, який виконував рейс Київ-Москва, змінити курс і летіти до Стамбулу. Прикинувшись, що виконує цю вимогу, екіпаж посадив літак у Семфирополі. Під час затримання М. в неї було вилучено згорток з молотком і кухонним ножем, які вона видавала за бомбу.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

Заняття №2
1.Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
2. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
3. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
4. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.
5. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію.
6. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.
Задача № 1
На підприємстві «Кримтеплоенергомонтаж» (сховище ізотопів) зберігалися пристрої та устаткування у процесі перевірки яких, із залученням відповідних фахівців, було виявлено перевищення норми випромінювання.
Проте ніякого обліку небезпечного устаткування службовці підприємства не ведуть: будь-які документи про прилади та пристрої, що міститься у сховищі, його кількість і характеристики просто відсутні. Крім того, частину пристроїв було виявлено за межами сховища.
Дати кримінально-правову оцінку ситуації.
Задача № 2
Фірма “Санрайз” займається заготівлею, транспортуванням і реалізацією металобрухту чорних металів. Зі станції Рівне фірма відправила вагон металобрухту на станцію С. Донецької залізниці для подальшої переробки. Під час відправки вантажу технік-дозиметрист лінійної санепідстанції провів дозиметричний контроль контейнера. Дозиметр не зафіксував випромінювання, яке б перевищувало встановлену норму.
Власник вантажу та посадові особи Рівненської лінійної санепідемстанції на Львівській залізниці своєчасно не повідомили МНС та інші органи про небезпеку, яку становить вантаж. Відповідні органи не провели належних заходів із захоронення радіоактивного об’єкта.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
Задача № 3
При зміні власника підприємства (одного з ВАТ) виявилася недостача шести підготовлених до захоронення джерел іонізуючого випромінювання з радіоізотопами, які містять цезій-137 та іридій-192, а також два гамма-дефектоскопи, що містять збіднений уран-238.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

Тема 10. Злочини проти безпеки виробництва
1.Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва.
2.Характеристика злочинів у сфері безпеки праці:
а) порушення вимог законодавства про охорону праці;
б) порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
3. Характеристика злочинів пов’язаних з порушенням спеціальних правил щодо безпеки виробництва, безпечного використання продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд:
а) порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах;
б) порушення правил ядерної або радіоактивної безпеки;
в) порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Задача № 1
Працівник М. виконував роботи, які належать до вогненебезпечних. У порушення інструкції з техніки безпеки, майстер Ш. не забезпечив його спецодягом. Під час роботи від іскри в М. зайнявся одяг і він одержав опіки. Перебуваючи в лікарні, М. занедужав запаленням легенів, від чого помер.
Дайте кримінально-правову оцінку поведінки Ш.
Задача № 2
Комендант будинку У. не забезпечив необхідної безпеки під час скидання снігу з даху будинку, через що скинутою брилою льоду була смертельно травмована С. Скидав сніг Ч., який, виконуючи цю роботу, не виявив належної уваги.
Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.
Задача № 3
Майстер-підривник вугільної шахти Б., працюючи в третю зміну, виконував підривні роботи при відсутності води у вмістищах водяного заслону, а також осіб технічного нагляду, чим порушив вимоги параграфа 164 і 292 Єдіних правил безпеки при підривних роботах. Ця шахта належила до розряду категоричних з безпеки вибуху газу й вугільного пилу.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Б.
Варіант: Через дії Б. виникла загроза вибуху метану.

Тема 11. Злочини проти безпеки руху і експлуатації транспорту.
1.Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за законодавством України.
2.Характеристика злочинів, що посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту:
а) порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами;
б) випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації;
в) незаконне заволодіння транспортним засобом;
3. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

Задача № 1
У. сів за кермо батькового автомобіля і вирішив спробувати проїхатися. В результаті він збив М., спричинивши останьому легкі тілесні ушкодження.
Чи підлягає кримінальній відповідальності У.? За яких умов?
Варіант: У. був за кермом автомобіля з подвійним управлінням, в присутності інструктора.
Задача № 2
С., працівник транспортного підприємства „Світанок”, перебуваючи в стані сп’яніння, одержав дозвіл на виїзд у рейс від П., в результаті якого вчинив наїзд на пішохода В., спричинивши останньому тривалий розлад здоров’я.
Чи підлягають С. і П. кримінальній відповідальності? За яких підстав?
Задача №3
Ф., сівши в таксі, погрожуючи таксистові зброєю, примусив останнього слідувати по вказаному ним маршруту.
Чи підлягає кримінальній відповідальності Ф.? Відповідь обґрунтуйте.
Варіант: Ф. таємно вилучив таксі для того, щоб доставити до лікарні тяжко хворого.
Задача № 4
А., в день досягнення чотирнадцятиріччя, для розваги заволоділа рятувальним судном.
Чи може ставитися питання про притягнення А. до кримінальної відповідальності і за яких підстав.

Тема 12.Злочини проти громадського порядку і моральності.
1.Загальна характеристика та види злочинів проти громадського порядку та моральності.
2.Групове порушення громадського порядку;
3.Масові заворушення;
4.Склад злочину хуліганство.
5.Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.
6.Жорстоке поводження з тваринами;
7.Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
8.Створення або утримання місць розпусти і звідництво;
9.Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією
10.Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Задача № 1
А., Б. та В. біля будинку Верховної Ради України під час роботи народних депутатів у сесійній залі організували мітинг. Його учасники заблокували рух транспорту та вимагали виконання їх вимог і погрожували зняти блокування руху транспорту до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані. У зв’язку з цим працівники міліції мали намір звільнити проїжджу частину вулиці. Організатори мітингу почали закликати учасників мітингу не виконувати вимоги працівників міліції, бо таким чином не буде забезпечено виконання вимог, які вони висунули до парламенту.
Дайте кримінально-правову оцінку діям організаторів мітингу.
Задача № 2
Перебуваючи у міському автобусі С. у стані сп’яніння почав ображати та статево домагатися до жінок. На зауваження Н. він вдарив того кулаком по голові, заподіявши легке тілесне ушкодження без розладу здоров’я.
Варіант 1. Н. було заподіяно легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.
Варіант 2. С. на зауваження Н. вийняв ніж типу «метелик» та завдав тому поранення, які були визнані як середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Варіант 3. Н. був працівником міліції.
Дайте кримінально-правову оцінку діям С.
Задача № 3
Раніше судимі за хуліганство Р. та С. перебуваючи біля цвинтаря в Одесі, фарбою намалювали свастику на одному з надгробків. Це було ними зроблено з хуліганських спонукань.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Р. та С.
Задача № 1
Під час перебування на практиці на заводі направленого від професійно-технічного училища неповнолітній Н. був прикріплений до М., який був працівником цього заводу. М. був попереджений про те, що стажист Н. мав схильність до пияцтва. Так одного разу після робочого часу М. попросив Н. допомогти йому виконати деяку роботу на присадибній ділянці біля його дому, а після виконання робіт пригостив Н. горілкою та передав як плату за працю декілька пляшок з горілчаними напоями. Н. по дорозі додому випивши горілки – отруївся та помер. Було встановлено, що горілка виявилася підробкою, про що М. не знав.
Дайте кримінально-правову оцінку діям М.
Задача № 2
Посилившись на квартирі А. та Б. знайомилися на вулиці з жінками, серед яких були також і малолітні особи. Вони пропонували їм свої послуги як фотографів. Під час перебування у квартирі А. та Б. пропонували жінкам також повністю роздягатися, щоб вони могли зробити фото для іноземних порнографічних web-сайтів, за що жінкам обіцяли винагороду. Після цього А. та Б. продавали ці фотографії іншим особам.
Чи є в діях А. та Б. ознаки складів злочинів передбачені Кримінальним кодексом України?
Задача № 3
Перебуваючи у готелі С. запропонував Т., подзвонивши по телефону за плату вступити в статевий контакт з жінками у нього на квартирі, на що Т. погодився. Причому номера телефонів кімнат готелю та дані про інших мешканців готелю надавала йому прибиральниця готелю К., яка таким чином могла дізнаватись про матеріальне становище мешканців готелю. Сексуальні послуги «клієнтам» з готелю надавали 14-річня А. та 18-річна Ю., які раніше запропонували С. на випадковій зустрічі таким чином заробляти гроші.
Варіант 1. Т. вступив у статевий зв’язок тільки з А.
Варіант 2. Т. вступив у статевий зв’язок тільки з Ю.
У діях яких осіб виявляються ознаки складів злочинів передбачені Кримінальним кодексом України.

Тема13. Злочини в сфері обігу наркотиків.
1.Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
2.Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
3.Характеристика злочинів, що посягають на встановлений порядок отримання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та обладнання для їх виготовлення.
4. Характеристика злочинних діянь, пов’язаних з виготовленням наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення:
а) незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
б) незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту;
в) незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;
г) незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин або отруйнихї чи сильнодіючих лікарських засобів.

Задача №1
Громадянин Молдови Г. був затриманий у пасажирському поїзді Одеса-Кишенів з пакетом наркотичних засобів (сухий морфін у кількості 200 гр.).
Кваліфікуйте дії Г.
Задача № 2
С. звернувся в правоохоронні органи із заявою про добровільну здачу коноплі, придбаної у громадянина Ш., що вирощував її на своїй садовій ділянці.
Чи буде С. притягненим до кримінальної відповідальності?
Кваліфікуйте дії Ш.
Задача № 3
П. й К., познайомившись із І., у якого був гашиш, вирішили купити в нього 800 гр. Згодом вони вирішили змінити своє рішення й домовилися між собою відібрати в І. гашиш. При зустрічі у встановленому місці К. кілька разів ударив І. по голові, а П. в цей час намагався зірвати з його плеча спортивну сумку, у якій перебував гашиш. Втручання громадян перешкодило ним заволодіти наркотиком.
Кваліфікуйте дії П., К. та І.
Задача № 4
Л., що гостював у К., побачив у підсобному приміщенні мішок з перетертими стеблами конопель. Скориставшись тимчасовою відсутністю К., він взяв близько 200 гр стеблевой коноплі. При спробі реалізувати їх на місцевому ринку Л. був затриманий.
Кваліфікуйте дії Л.

Тема14. Злочини в сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову і мобілізації.
1.Характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації:
а) розголошення державної таємниці;
б) втрата документів, що містять державну таємницю;
2. Характеристика злочинів, що посягають на недоторканність державного кордону:
а) незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
3. Характеристика злочинів, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність:
а) ухилення від призову на строкову військову службу;
б) ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

Задача № 1
М., працівник науково-дослідницького інституту України, з метою доопрацювати деякі наукові розрахунки, таємно виніс за межі інституту документи, що містять інформацію, яка становить державну таємницю. По дорозі додому він зайшов до магазину з метою зробити покупки, а машину залишив на стоянці біля магазину. Повернувшись приблизно через годину, він з’ясував, що з машини були викрадені магнітофон та портфель з документами.
Кваліфікуйте дії М.
Задача № 2
Офіцер К., що служить в Збройних Силах України, а саме, в частинах, що охороняють оборонні об’єкти, святкуючи свій день народження, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, розповідав своїм друзям П. та С. про свою роботу, про об’єкти, які вони охороняють, їх розташування та рід занять. С., в свою чергу, розповів про це своєму брату.
Кваліфікуйте дії К. та С.
Задача № 3
Громадянин України Г. вирішив провідати родичів, які проживають на території Молдови. З собою взяв свого шістнадцятирічного племінника І. У зв’язку з тим, що Г. не оформив спеціального дозволу від батьків І. на виїзд його закордон, він намагався заховати І. в машині та провести його без належного оформлення на митниці.
Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.


Тема 15. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
1.Загальна характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
2.Наруга над державними символами.
3. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
4. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд.
5. Характеристика злочинів, що посягають на життя, здоров’я та свободу представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань.
6. Характеристика злочинів, що посягають на власність представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань.
Задача № 1
У день незалежності України, 16 річний С., біля 23 години повертався додому з дня народження один, побачивши, що біля дома висить прапор, без поважної причини зняв його и порвавши викинув у сміття.
Кваліфікуйте дії С.
Варіант: С. повертався додому з друзями.

Задача № 2
Д. та А. біля школи № 47, зібрали усіх робітників школи і закликали зайняти приміщення місцевої адміністрації, для зупинення її роботі, з метою виплати їм заробітної плати за останні три місяці. Але захопити приміщення не вдалось, тому що було відвернено нарядом міліції.
Вирішить питання про відповідальність Д., А. та інших осіб, які приймали в цьому участь.
Задача № 3
Громадянин П. вночі біля дома у нетверезому стані порушував громадський порядок, тобто виражався нецензурною бранню, кидав у вікна під’їзду камінці. Сусіди викликали міліцію. При його затриманні П. не підкорявся вимогам працівника міліції, очолював опір, намагався вдарити його у обличчя.
Кваліфікуйте дії П.
Задача № 4
Під час досудового слідства за обвинуваченням за ч. 2 ст. 121 КК України К., було викликано до прокуратури. Під час допиту, К. пригрозив помічнику прокурора, що розправиться з його близькими, якщо він його не відпустить і не припинить справу відносно нього.
Вирішить питання про відповідальністі.

Тема 16. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
1.Загальна характеристика комп’ютерних злочинів за законодавством України.
2.Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.
3.Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.
4.Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.
5.Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
6.Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється.

Задача № 1
Співробітник науково-дослідного інституту, К., працюючи над програмою, що містить файл "абсолютно секретно", скопіював дані програми на знімний носій інформації для роботи на домашньому комп'ютері.
Чи є в діях К. склад злочину?
Задача № 2
Наладчик комп'ютерної техніки в науково-дослідному інституті Д., який прибув на роботу в нетверезому стані, через недбайливість вивів з ладу принтер вартістю 450 гр, а також стер з пам'яті переданого йому для ремонту комп'ютера інформацію про результати експерименту, над яким протягом 10 місяців працював не тільки колектив інституту, але й співробітники інших наукових закладів.
Чи підлягає кримінальній відповідальності Д. за злочин у сфері комп'ютерної інформації?
Задача №3
Є., підібравши пароль, увійшов через глобальну мережу в захищений розділ сервера СБУ України й скопіював інформацію, яка його цікавила. Дана інформація належала до державної таємниці.
Чи підлягає Є. кримінальній відповідальності.

Тема 17. Злочини у сфері службової діяльності.
1.Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.
2.Визначення понять: „службова особа”, „посадова особа”, „державний службовець”, за законодавством України.
3.Характеристика суспільно-небезпечних діянь, які утворюють хабарництво:
а) одержання хабара;
б) давання хабара,
в) провокація хабара
Задача № 1
Контролери електрозбуту Д. і В. виявили в будинках Н., Г. та Р. електроприлади, підключені не через електролічильники. Одержавши від згаданих осіб по 200 грн., вони знищили складені акти про накладення штрафу.
Кваліфікуйте дії вказаних осіб.
Задача № 2
Завідувач магазину райплодовочторгу Т. передав продавцям для реалізації яблука за підвищеною ціною: замість 2 грн. по 4 грн. за 1 кг. Лише за один місяць Т. внаслідок цього одержав 800 грн. прибутку. Продавці не знали , що продають яблука за підвищеною ціною.
Кваліфікуйте дії Т.
Варіант: Продавці знали, що продають яблука за підвищеною ціною, але матеріальної вигоди від перевищення встановлених цін не мали.
Задача № 3
Працівник міліції Г. затримав А. як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібозаводі. А. зауважила про безпідставність його підозрінь. Тоді Г. образив А. та двічі вдарив її по обличчю.
Чи є в діях Г. склад службового злочину і якого саме?
Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що А. справді вчинила крадіжку на хлібозаводі?
Задача № 4
Медичний реєстратор станції переливання крові К. протягом трьох років систематично видавала фіктивні документи – довідки донорів особам, які допускали прогули по роботі, за що одержувала від них «подяку» – 50-70 грн.
Чи є К. службовою особою? Як слід кваліфікувати її дії?
Задача № 5
Судом М. було засуджено за ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК за те, що він, зловживаючи службовим становищем інженера з техніки безпеки вагонного депо ст. Роздільна, вчинив службове підроблення – умисно з особистої заінтересованості не відобразив у річному звіті факти травмування чотирьох робітників.
Чи правильно вирішив цю справу суд?

Заняття № 2
1.Зловживання владою або службовим становищем, його відмінність від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
2.Перевищення влади або службових повноважень.
3.Службове підроблення, відмінність матеріального підроблення від інтелектуального.
4.Службова недбалість.
Задача № 1
Начальник міськжилуправління Б. за винагороду та різні послуги допомагала окремим громадянам одержувати жилу площу поза чергою. Від К. вона одержала 2000 грн., від П. – три чайних сервізи, від М. – 3000 грн.
Кваліфікуйте діяння Б.
Задача № 2
Закрійник ательє по пошиттю жіночого одягу Л. систематично брав від замовниць певні суми понад вартість пошиття за «якісне» і «дострокове» виготовлення одягу.
Чи є Л. службовою особою? Дайте кримінально-правову оцінку його дій.
Задача № 3
Начальник залізничної поліклініки З. протягом двох років незаконно виписувала безплатні проїзні квитки своїй дочці-студентці та знайомим. Всього вона виписала 60 квитків на 1500 грн. Такі квитки повинні були видаватись для поїздок хворих робітників на медичні консультації.
Як слід кваліфікувати її дії?


Тема 18. Злочини проти правосуддя.
1.Поняття та система злочинів проти правосуддя, критерії їх відмежування від суміжних суспільно-небезпечних діянь і адміністративних проступків.
2.Характеристика злочинів, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно суддів, народних засідателів, присяжних та інших учасників судочинства.
3.Характеристика злочинів, які посягають на конституційні принципи діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду.
4.Характеристика злочинів, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.
5.Характеристика злочинів, які перешкоджають своєчасному розкриттю та присіченню злочинів.

Задача № 1
У ході розгляду цивільної справи відповідач К. неодноразово висловлював погрози на адресу судді З., обвинувачуючи його в необ'єктивності й упередженому ставленні, ображав позивача Г. і свідків, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності (ст. 185-3 КпАП). Після оголошення судового рішення, винесеного на користь позивача Г., К. пообіцяв “влаштувати таке, що всім погано стане”. Через три місяці суддя Ж. був побитий і перебував на лікуванні протягом двох тижнів. У день побиття був також підпалений будинок, у якім проживав Г. У ході слідства кримінальної справи було встановлено, що зазначені дії вчинили ніде непрацючи С., Р. і Т, яким К. сплатив по 100 доларів США кожному.
Кваліфікуйте дії С., Р, Т. і К.
Задача № 2
Суддя районного суду П. на прохання свого двоюрідного брата С., виніс рішення на користь Б., визнавши за останньої право власності на Ѕ домобудівництва. Після постанови судового рішення С. передав П. “благодарность” від Б. у вигляді кольорового телевізора вартістю 3800 гривень.
Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.
Задача № 3
Ц., яка ніде не працювала й була без певного місця проживання, у стані алкогольного сп'яніння, задушила свою двомісячну дочку, а її співмешканець Б. відніс труп дівчинки в лісопосадку й закопав. Через кілька днів після вчиненого, Ц. звернулася до дільничного інспектора міліції із заявою про пропажу доньки. За цим фактом була порушена кримінальна справа, в ході слідства Ц. була викрита у вбивстві своєї доньки.
Кваліфікуйте дії винної.
Задача № 4
Б., відбуваючи покарання у виправній установі, неодноразово злісно порушував режим, за що піддавався заходам впливу. 23 жовтня 2007 року, після відбуття стягнення у вигляді тримання у приміщенні камерного типу, Б. прийшов у санчастину й став вимагати в днювального Р. свою медичну картку. Коли днювальний Р. відмовився виконати ця вимогу, Б. побив його, заподіявши легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.
Кваліфікуйте дії Б.

Тема 19. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).
1.Поняття та система злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, критерії їх відмежування від дисциплінарних проступків.
2.Характеристика злочинів проти порядку підлеглості та військової честі.
3.Характеристика злочинів проти порядку проходження військової служби:
4. Характеристика злочинів проти порядку користування військовим майном і його зберігання.
5. Характеристика злочинів проти порядку експлуатації військової техніки.
6. Характеристика військових службових злочинів:

Задача № 1
Військовозобов'язані Р. та Ч., під час проходження ними навчальних зборів, знаходячись в наряді по роті, зайшли до побутового приміщення, де зустріли свого командира взводу лейтенанта Б. Р., підійшовши до Б., запропонував йому відпустити їх з Ч. до міста з метою купівлі горілчаних напоїв, пояснюючи, що сьогодні день народження Ч. Б. відмовився та пояснив, що він повинен за вказівкою командира роти заступати в караул та готувати добовий наряд. Після цього, Р. двічі вдарив Б. в обличчя, а Ч., висловлюючи погрозу „розібратися” під час нічного чергування Б., наказав йому тимчасово зняти їх з наряду та особисто супроводжувати до міста. Побоюючись погроз, Б. супроводив Р. та Ч. за межі військової частини. Під час знаходження в місті вони були затримані комендантським патрулем.
Кваліфікуйте дії Р. і Ч.
Задача № 2
Військовослужбовець строкової служби Я., повертаючись з відпустки з міста Одеси до військової частини, зустрів на залізничному вокзалі свого шкільного товариша К. Той розповів йому, що дівчина, з якою раніше зустрічався Я., у теперишній час виїхала до міста Кіровограда на навчання та зустрічається там з хлопцем. Я., з метою побачення з дівчиною, не повернувся до військової частини, а виїхав до міста Кіровограда, де пробув дванадцять діб. Після цього, Я. самостійно повернувся до військової частини. Намірів ухилитися від військової служби Я. не мав. Слідчі органи кваліфікували дії Я. за ч. 1 ст. 408 КК України.
Чи правильно було кваліфіковано дії Я.?
Задача № 3
Інспектор режимного відділу військової частини капітан Ч., особисто отримавши в штабі документи, які містять відомості військового характеру, прямував до місця служби. Проходячи біля кафе, він зайшов туди пообідати. Знаходячись в приміщенні кафе, Ч. побачив там військовослужбовця строкової служби зі своєї військової частини сержанта К., який знаходився у звільненні. Підійшовши до нього, Ч. залишив на столі папку з вищеозначеними документами, а сам пішов до вбиральні. Повернувшись, Ч. побачив, що папка з документами відсутня. Сержант К. повідомив, що сам відходив від столу і не бачив де знаходиться папка з документами.
Кваліфікуйте дії Ч. і К.

Тема 20. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
1.Загальна характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
2.Характеристика злочинів проти миру:
а) пропаганда війни;
б) планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
в) порушення законів та звичаїв війни;
г) найманство.
3. Характеристика злочинів проти безпеки людства:
а) застосування зброї масового знищення;
б) розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
в) екоцид;
г) геноцид.
4. Характеристика злочинів проти міжнародного правопорядку:
а) посягання на життя представника іноземної держави;
б) злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист;
в) незаконне використання символів Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
г) піратство.

Задача № 1
Громадянин України З. розмістив оголошення в Інтернеті, в якому пропонував працевлаштування в охоронне агентство людей зі спеціальною військовою підготовкою. Прочитавши це оголошення, М. звернувся за вказаною адресою з метою працевлаштування. Під час співбесіди З. запропонував М. завербуватися найманцем в іноземний легіон за „хороші”, за його словами, гроші. М. спочатку погодився та домовився з З. про час та місце наступної зустрічі, але, проаналізувавши все ретельніше, зрозумів небезпечність цього заробітку та подав заяву в міліцію.
Кваліфікуйте дії З. та М.
Задача № 2
Громадянин України Л. займався перевезенням та торгівлею власної сільськогосподарської продукції, для цього він використовував автобус марки Mercedes Sprinter, на якому була зображена символіка Червоного Хреста. При затримані його працівниками ДАЇ він пояснив, що коли придбав машину на ній вже були ці знаки і він не знав нічого про заборону користування ними.
Дайте оцінку вчиненому Л.
Задача № 3
Під час святкування 8 березня в ресторані «Чорне Море» виникла суперечка між громадянином Грузії А. та громадянином Польщі Б., який працює в Польському посольстві в Україні. В наслідок драки А. наніс Б. тяжкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії А.

РОЗДІЛ 6 . Організація і зміст поточного і підсумкового контролю.

6.1 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ « Кримінальне право».
Дії , спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Об’єктивні ознаки посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Поняття кваліфікації злочинів та її види.
Поняття сукупності злочинів та кваліфікація сукупності злочинів.
Конкуренція кримінально-правових норм.
Кваліфікація злочинів у співучасті у злочині.
Поняття Особливої частини КК України та її значення .
Поняття кримінальної норми та її види.
Види кваліфікації злочинів.
Функції та значення складу злочину.
Державна зрада ( ст.. 111 кк ).
Посягання на життя державного чи громадського діяча ( ст..112 КК).
Диверсія та її ознаки. ( ст.. 113 КК ).
Шпигунство ( ст.. 114 КК ).
Об’єкт посягання злочинів розділу II Кримінального кодексу України.
Поняття вбивство та його види.
Кваліфіковані вбивства.
Привілегіровані вбивства.
Поняття тілесного ушкодження.
Види тілесних ушкоджень.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.( ст.. 149 КК ).
Побої і мордування.( ст.. 126).
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.
Зараження венеричною хворобою( ст..133).
Залишення в небезпеці ( ст.. 135).
незаконна лікувальна діяльність ( ст..138).
Насильницьке донорство ( ст.. 144).
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст.. 146).
Захоплення заручників (ст..147).
Експлуатація дітей ( ст..150).
Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст.. 151).
Згвалтування (ст..152).
Насильнипцьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст..153).
Примушування до вступу в статевий зв’язок (ст..154).
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості ( 155).
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача ( ст..157).
Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст.. 158-1).
Порушення таємниці голосування (ст..159).
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії ( 161).
Порушення таємниці голосування (ст..163).
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (166).
Зловживання опікунськими правами ( ст..167).
Незаконні дії щодо усиновлення ( удочеріння) ( ст.. 169).
Грубе порушення законодавства про працю ( ст.. 172).
Невиплата заробітної плати, стипендії,пенсії чи інших установлених законом виплат.
ППошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст.. 178).
Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (181).
Порушення права на отримання освіти(ст.. 183).
Крадіжка (ст.. 185).
Грабіж ( ст.. 186).
Розбій ( ст..187).
Вимагання (ст.. 189).
Шахрайство (ст..190).
Привласнення і розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем (ст..191).
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики ( ст.. 194-1).
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення (ст.. 200).
Контрабанда (ст.. 201).
Зайняття гральним бізнесом (ст..203-1).
Фіктивне підприємство(ст..205).
Протидія законній господарській діяльності (ст..206).
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (209-1).
Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ( 212-1).
Виготовлення,зберігання, придбання, перевозка, пересилка,ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених, державних цінних паперів і білетів державної лотереї (ст.199 ).
Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст.. 212).
Порушення порядку здійснення операцій з металоломом (ст.. 213).
Доведення до банкрутства (ст..219).
Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.. 222).
Умисне введення в обіг на ринку України ( випуск на ринок України) шкідливої продукції (ст.. 227).
Розголошення комерційної чи банківської таємниці (ст..232).
Незаконна приватизація державного, комунального майна (ст..233).
Порушення правил екологічної безпеки ( ст.236).
Неприйняття мір по ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст..237).
Забруднення земель (ст..239).
Незаконне заволодіння земельним покриттям ( ст.. 239-1).
Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірів (ст.. 239-2).
Порушення правил охорони чи використання надр (ст..240).
Забруднення атмосферного повітря( ст..241).
Порушення правил охори вод (ст..242).
Забруднення моря(ст..243).
Незаконна порубка лісу (ст..246).
Поняття бандитизму і його ознаки.
Створення злочинної організації .Ознаки злочинної організації.
Створення терористичної групи чи терористичної організації.
Поняття терористичного акта та його юридичні ознаки.
Незаконне поводження зі зброєю, боцовими припасами чи вибуховими ревинами.


6.2 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 3 КУРСУ "КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО" .

1. Поняття, значення та система Особливої частини кримінального права.
2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
3. Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
4. Кримінальна відповідальність за бандитизм.
5. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ, відмінність цього злочину від злісної непокори вимогам адміністрації виправних закладів.
6. Кваліфікація незакінчених злочинів та злочинів, здійснених у співучасті.
7. Кримінальна відповідальність за контрабанду. Види цього злочину.
8. Навмисне тяжке тілесне ушкодження. Аналіз складу злочину.
9. Протидія законній господарській діяльності.
10. Ухилення від повернення виручки у іноземній валюті. Аналіз складу злочину.
11. Поняття та значення кваліфікації злочинів.
12. Експлуатація дітей. Аналіз складу злочину.
13. Крадіжка та її відмінність від грабежу.
14. Загальна характеристика військових злочинів.
15. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Аналіз складу злочину.
16. Розбій та його відмінність від вимагання.
17. Форми викрадення чужого майна.
18. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності.
19. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження майна.
20. Транспортні злочини. Загальна характеристика.
21. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
22. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства.
23. Конституція України про права людини на життя. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя.
24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.
25. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя становищі. Аналіз складів злочинів.
26. Масові заворушення та їх відмінність від групового порушення громадського порядку.
27. Злочини у сфері службової діяльності. Поняття службової особи.
28. Кримінальна відповідальність заздалегідь не обіцяне приховування злочину,
29. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.
30.Державна зрада та її відмінність від шпигунства.
31. Кримінальна відповідальність за порушення обов'язків щодо охорони майна.
32. Кримінальна відповідальність за ненадання медичної допомоги.
33. Види вбивств при пом'якшуючих обставинах.
34. Порушення порядку здійснення операції з металобрухтом. Аналіз складу злочину.
35. Хабарництво та його види.
36. Зараження ВІЛ або іншою невиліковною інфекційною хворобою. Аналіз складу злочину.
37. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю. Аналіз складу злочину.
38. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Відмінність цього злочину від завідомо неправдивого показання.
39. Кримінальна відповідальність за втручання у діяльність правоохоронних органів.
40. Кримінальна відповідальність за посягнення на життя судді та робітників правоохоронних органів.
41. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
42. Захоплення заручників та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Аналіз складів злочинів.
43. Кримінальна відповідальність за зґвалтування.
44. Терористичний акт.
45. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення. Аналіз складу злочину.
46. Грубе порушення законодавства про працю. Аналіз складу злочину.
47. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Аналіз складу злочину.
48. Тілесні ушкодження середньої тяжкості. Легкі тілесні ушкодження. Аналіз складів злочинів.
49. Шахрайство та його відмінність від крадіжки.
50. Зловживання владою або службовим становищем та його відмінність від службової недбалості.
51. Порушення законодавства про бюджетну систему України. Аналіз складу злочину.
52. Фіктивне підприємство. Аналіз складу злочину.
53. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Аналіз складу злочину.
54. Кримінальна відповідальність за збирання та розголошення відомостей, які складають комерційну таємницю.
55. Кримінальна відповідальність та заподіяння майнового збитку шляхом обману або зловживанням довіри без ознак розкрадання.
56. Порушення правил адміністративного нагляду. Аналіз складу злочину.
57. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Аналіз складу злочину.
58. Перевищення влади та службових повноважень та його відмінність від самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
59. Аналіз предмету злочину у посяганнях, пов'язаних із наркотизмом.
59. Організація притонів та їх види. Аналіз складів злочину.
60. Вимагання. Аналіз складу злочину.
61. Обман покупців та замовників. Аналіз складу злочину.
62. Ухилення від сплати аліментів. Аналіз складу злочину.
63. Завідомо незаконне затримання, привід або арешт та його відмінність від притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності.
64. Створення злочинної організації.
65. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
66. Незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Аналіз складу злочину.
67. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних або психотропних речовин, або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Аналіз складу злочину.
68. Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією. Аналіз складу злочину.
69. Кримінальна відповідальність за втечу з місця позбавлення волі або з-під варти.
70. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем.
71. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Аналіз складу злочину.
72. Незаконне поводження з радіоактивними речовинами.
73. Статеві зносини із особою, яка не досягла статевої зрілості. Відмінність цього злочину від зґвалтування.
74. Побої та мордування і їх відмінність від легкого тілесного ушкодження.
75. Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження при пом'якшуючих обставинах.
76. Угин або захоплення повітряного, морського, річкового судна або залізничного рухомого складу. Аналіз складу злочину.
77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.
78. Створення або утримання місць розпусти та звідництво. Аналіз складу злочину.
79. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.
80. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.
81. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Аналіз складу злочину.
82. Придбання або збут майна, завідомо добутого злочинними шляхом, відмінність цього злочину від співучасті у злочині.
83. Примушування давати свідчення та його відмінність від перешкоджання явленню свідка, експерта, примушування їх до відмови від давання свідчень чи висновку.
83. Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності. Аналіз складу злочину.
84. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Аналіз складу злочину.
85. Хуліганство. Аналіз складу злочину.

в) Оцінювання знань студентів.

При оцінюванні знань студентів з гуманітарних дисциплін необхідно враховувати такі компоненти:
рівень знань;
обсяг знань;
зв’язок з сучасністю;
знання лекційного матеріалу;
знання першоджерел.
В свою чергу кожний компонент необхідно детально конкретизувати. Так, стверджувати, що оцінка „відмінно” ставиться за глибокі знання, недостатньо. Виникає питання, а які знання ми вважаємо глибокими. А саме, необхідно дати загальну оцінку рівня кругозору студента.
Їх може бути три:
рівень репродуктивного мислення – це, коли студент висвітлює матеріал, як правило, із одного першоджерела, а при додаткових питаннях має утруднення з відповіддю, не завжди може зробити самостійне узагальнення і висновки;
рівень самостійного мислення – це коли студент у своїх відповідях виходить за рамки навчальної програми, на основі додаткового матеріалу робить конкретні узагальнення, висновки, що носять елементи новизни, вдало володіє прийомами аналізу і синтезу суспільних явищ.
Важливим компонентом рівня знань є наявність у відповіді студента структурного аналізу учбового матеріалу (знання структури курсу, теми, питання і т.д.), уміння складати тезисний план відповіді, правильно користуватися понятійним апаратом, давати конкретні формуліровки і тлумачення законів; уміння синтезувати знання з ряду тем, проблем, питань. Даний компонент, як і зазначалося, передбачає мету іспиту.
І останнє, компонентом рівня слід вважати мовленнєву культуру, а саме нормативність мовних засобів, логічність і послідовність висвітлення питання.
Рівень знань нерозривно пов’язаний з глибиною їх засвоювання. На екзамені можна і потрібно визначити глибину набутих знань за допомогою, так званих спеціальних (конкурсних) питань. І якщо студент зволікає з відповіддю, допускає неточності і помилки, відсутня понятійна деталізація відповіді, то даний матеріал засвоєно недостатньо.
Студент повинен оволодіти навичками і способами виконання практичних завдань. На даний час в курсах гуманітарних дисциплін використовуються завдання, вправи, ділові ігри, написання рефератів, завдань з соціологічних досліджень. Виконання таких завдань вимагає від студента набуття навичок, які є основним компонентом його індивідуальних знань.
Слід особливо підкреслити, що рівень знань є одним з визначальних компонентів.
Обсяг знань визначає кількісну характеристику засвоєння опрацьованого програмного матеріалу. Він характеризується числом розділів курсу, темами і питаннями внутрі мікротеми. При оцінці обсягу знань екзаменатор може констатувати, що програмний матеріал засвоєно повністю, засвоєна лише основна частина програмного матеріалу, або виявлені несуттєві помилки в знаннях і т. інш.
Зв’язок із сучасністю характеризує вміння використовувати набуті знання, аналізуючи сучасну дійсність і явища в розвитку суспільства.
Для підготовки до успішної здачі підсумкового контролю необхідно повторити весь матеріал навчального курсу. В цьому вам допоможуть тези лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, словник термінів і понять, контрольні питання, рекомендована до кожної теми додаткова література.
Підсумковий контроль проводиться у формі індивідуальної співбесіди шляхом постановки викладачем питань, розв’язування студентом задач, вправ тощо. Щоб успішно скласти його, студенти, повинні:
а) знати:
І. Термінологію курсу, тобто тлумачення різних термінів. У цьому допоможе словник термінів і понять, складений протягом всього періоду вивчення навчальної дисципліни.
б) вміти:
І. Порівнювати різні точки зору, робити власні висновки.
ІІ. Класифікувати юридичні факти; проаналізувати міжнародні угоди, та дати їм оцінку.
ІІІ. Диференціювати або інтегрувати знання за окремими проблемами;
IV. Застосовувати правила, методи, принципи, нормативно-правові акти для вирішення конкретної ситуації.
V. Будувати схеми, графіки, діаграми, інтерпретувати їх.


КОРОТКИЙ СЛОВНИК 3 КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Амністія це повне чи часткове відповідальності та покарання певної категорії ненні злочинів. Амністія оголошується В( законом про амністію (ч. З ст. 92 Констт від 1 жовтня 1996 р. "Про застосування амністії, про амністію може бути також передбачене рання або не відбутої частини більш м’якіше.
Аналогія застосування до відносин, безпосередньо, інших законодавчих норм, найближчі за своєю сутністю.
Вина психічне ставлення особи до в ності, передбаченої Кримінальним кодексе у формі умислу або необережності (ст. 231
Згідно зі ст. 62 Конституції особа вваж ненні злочину і не може бути піддана кр доки її вину не буде доведено в законному винувальним вироком суду. Це положення КК. Однією з основних засад судочинства і вини (п. З ч. З ст. 129 Конституції). Постам нен виріщити питання: чи винен підсудни ч. 1 ст. 324 КПК). Отже відповідальності нальне право не знає.
Відповідальність кримінальна дальності (поряд з адміністративною, ди правовою тощо). Відповідальність кримі набрання обвинувальним вироком суду з;
Конституційного Суду України рішенням і лягає в передбаченому законом обмеженні і Зазначена відповідальність може поляг;
дом без призначення їй покарання (ч. 4 сі покарання зі звільненням від його відб (ст.ст. 75-79, 104 КК), і зі звільненням неп карання із застосуванням примусових зах (ст. 105 КК), і з призначенням винній особі його реальному відбуванні. Останнє є наї
Добровільна відмова є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо фактично вчинене нею діяння не містить складу іншого злочину (ст.ст. 18, 31 КК).
Закон кримінальний нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України як законодавчим органом і такий, що містить у собі правові норми, які встановлюють принципи і підставу кримінальної відповідальності, призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, а також акт, що визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинами і які покарання можуть бути призначені за їх вчинення. Всі кримінальні закони зосереджені в Кримінальному кодексі (ч. 1 ст. З КК).
Звільнення від покарання рішення суду про звільнення особи від відбування покарання або від подальшого його виконання за умови, що мета покарання досягнута вже під час винесення вироку або в. результаті часткового відбуття призначеного покарання. Таке ж рішення суд може прийняти і за неможливості подальшого виконання покарання у зв'язку з хворобою засудженої особи (ст. 74-84 КК).
Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
згідно зі ст. 58 Конституції України закони не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Це положення розвинуте у ст. 5 КК, яка зазначає, що закон, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. Закон, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.
Зґвалтування злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи. Це статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи (ст. 152 КК).
Злочин це діяння (дія або бездіяльність), що характеризується:
а) суспільною небезпечністю (об'єктивна властивість спричиняти шкоду суспільним інтересам); б) протиправністю (передбачення в Особливій частині КК); в) винністю (наявністю психічного ставлення особи до вчиненого у формі умислу або необережності); г) караністю (передбачення покарання як міри державного примусу); д) вчиненням тільки суб'єктом злочину (тобто особою, здатною нести кримінальну відповідальність). Законодавче визначення злочину наведене у ч. 1 ст. 11 КК.
Злочинна організація це стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (ч. 4 ст. 28 КК).
Кваліфікація злочину кримінально-правова оцінка фактичних обставин діяння, яке містить ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.
Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі (ст. 12 КК).
Конкуренція кримінально-правових норм ситуація, коли одне й те саме діяння підпадає під чинність двох або більше кримінально-правових норм. При цьому одна норма, що охоплює більше коло діянь, є загальною щодо Другої, спеціальної, яка стосується тільки конкретного діяння або вужчої групи діянь. За наявності конкуренції норм кваліфікація здійснюється за спеціальною нормою. Приміром, п. 8 ч. 1 ст. 115 КК є загальною нормою щодо ст. 348 КК, яка є спеціальною і саме остання застосовується при посяганні на життя, скажімо, працівника міліції у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Контрабанда кримінально-правова злочин у сфері господарської діяльності, це найнебезпечніші випадки переміщення товарів, певних цінностей та речовин, вилучених з цивільного обігу, через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (ст.ст. 201, 305 КК).
Крадіжка злочин проти власності. Полягає у таємному викраденні чужого майна (ст. 185 КК).
Крайня необхідність обставина, що виключає суспільну небезпечність пеку діяння, яке хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинене для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує охоронюваним законом правам конкретної особи чи інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності (ст. 39 КК).
Легалізація (відмивання) грошових коштів це вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутими завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом (ст. 209 КК).
Мета злочину результат, якого прагне досягти особа, яка вчиняє злочин з прямим умислом. Мета тісно пов'язана з мотивом злочину. Мотив це внутрішнє спонукання, мета бажаний кінцевий результат злочинного діяння.
Мета є факультативною ознакою суб'єктивної сторони складу злочину.
Множинність злочинів випадки, коли однією особою вчиняється два і більше злочинів, що зумовлює особливості їх кваліфікації та призначення покарання.
Множинність злочинів може проявлятись як сукупність (розрізняється сукупність ідеальна, коли одним діянням вчиняється два та більше злочинів, і реальна, коли між вчиненими діяннями є певний проміжок часу), повторність (розрізняють повторність ідентичних і однорідних злочинів) і рецидив (новий умисний злочин вчиняється особою, яка має судимість за умисний злочин).
Мотив злочину зумовлені певними потребами, емоціями та інтересами внутрішні спонукання, які породжують у особи рішення вчинити злочин.
Мотив є факультативною ознакою суб'єктивної сторони складу злочину.
Незакінчений злочин попередня злочинна діяльність, можлива у злочинах з прямим умислом. Закон називає такі її види: готування до злочину та замах на злочин. Разом із закінченим злочином вони становлять стадії злочину (ст. 13 КК).
Необережність одна з двох форм вини (поряд з умислом), передбачених у кримінальному законодавстві (ст. 25 КК).
Необережність поділяється на злочинну самовпевненість і злочинну недбалість. Особа вчиняє діяння із злочинною самовпевненістю, якщо вона передбачала можливість настання суспільне небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення.
Особа вчиняє діяння зі злочинною недбалістю, якщо вона не передбачала настання суспільне небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, хоча повинна була і могла їх передбачити.
Таким чином, зазначені два види необережності розрізняються насамперед інтелектуальною ознакою: при злочинній самовпевненості особа передбачає (абстрактно, на відміну від умислу, де передбачення має конкретний характер) можливість настання суспільне небезпечних наслідків як результат свого діяння, а при злочинній недбалості таке передбачення взагалі відсутнє.
Звідси-відмінність і між вольовими моментами: у першому випадку наявний легковажний розрахунок на відвернення суспільне небезпечних наслідків, що не виправдався; у другому випадку обов'язок особи передбачити ці наслідки (об'єктивний критерій) і можливість їх передбачення (суб'єктивний критерій).
Необхідна оборона дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільне небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущення перевищення меж необхідної оборони (ст. 36 КК).
Неосудність підстава визнання особи, яка вчинила суспільне небезпечне протиправне діяння, такою, що не підлягає кримінальній відповідальності. Полягає у тому, що особа під час вчинення діяння не могла усвідомлювати своєї дії (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності чи недоумства або іншого хворобливого стану психіки (тобто була у стані неосудності). До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру (ст.ст. 19,94 КК).
Об'єкт злочину сторона (елемент) складу злочину. Це блага, інтереси, на які посягає злочинне діяння і які охороняються кримінальним законом. Одночасно існує предмет злочину як річ (сукупність речей) зовнішнього світу, впливаючи на які, особа здійснює злочинне посягання на відповідний об'єкт (при крадіжці об'єктом є відносини власності, предметом викрадена річ).
Об'єктивна сторона (елемент) злочину складається з ознак, які характеризують його зовнішній прояв: а) суспільне небезпечне діяння;
б) суспільне небезпечні наслідки; в) причинний зв'язок між діянням і наслідками; г) об'єктивні обставини вчинення діяння (час, місце, спосіб, знаряддя і засоби, а також обстановка скоєння злочину).
Обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання перелічені в законі (ст.ст. 66, 67 КК) чинники, що стосуються особи злочинця або вчиненого нею злочину і які, за їх наявністю, дають підстави суду в межах санкції статті, за якою кваліфікується вчинене винним діяння, призначати справедливе покарання з урахуванням усіх особливостей конкретного злочинного прояву.
Обмежена осудність визнаний судом стан особи, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.
Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 20 КК).
Організатор один із видів співучасників у вчиненні злочину. Це особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яке утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (ч. З ст. 27 КК).
Організована (злочинна) група це декілька (три і більше) осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення одного та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (ч. З ст. 28 КК).
Підбурювач один із видів співучасників у вчиненні злочину. Це особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину (ч. 4 ст. 27 КК).
Покарання це захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність (ст. 50 КК).
Види покарання перелічені в ст. 51 КК і описані в ст.ст. 53-64 КК.
Примусові заходи медичного характеру це надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, в спеціальний лікувальний заклад з мстою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільне небезпечних діянь (ст. 92 КК).
Помилування акт Президента України (п. 27 ч. 1 ст. 106 Конституції), що стосується індивідуально визначеної особи (групи осіб), яка вчинила злочин будь-якої тяжкості. Цим актом особа (як правило, вже засуджена) повністю або частково звільняється від відбування покарання або його невідбута частина замінюється м'якшим покаранням (ст. 87 КК).
Пособник один з видів співучасників у вчиненні злочину. Це особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину (ч. 5 ст. 27 КК).
Призначення покарання згідно з вимогами ст.ст. 65-72 КК визначення судом в обвинувальному вироку відповідного виду покарання і його розміру стосовно особи, визнаної винною у вчиненні одного чи кількох злочинів.
Принципи кримінального права основоположні засади, на яких базується кримінально-правове регулювання і якими керується сис

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :

а) Основна література
.
Кузнецов В. В. Кримінальне право України: Посіб. для підготовки до іспитів / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. д. ю. н., проф. О. М. Джужи. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2012.
Ковальський В. С., Стрюк М. В., Шкелебей О. В. Кримінальне право України: Посібник. – К.: Прецедент, 2012.
Уголовное право Украины. Общая и особенная части: Учебник / Отв. Редактор заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, професор Е. Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2012.
Кримінальне право України: Загальна та особлива частини: Навч. посіб. / В. О. Кузнєцов, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський. – К.: Істина, 2012.
Бажанов М. І. Кримінальне право : Юрінком Інтер, 2011.
Харченко В. Б. Уголовное право Украины : Скорпион, 2012/
б) Додаткова література
Закони і міжнародно-правові акти
1. Конституція України. - Київ: Просвіта, - 1996.
2. Кримінальний Кодекс України. - Київ, 2012.
3. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й. - К., 2013.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / М. І. Мірошник, М. І. Ховранюк, - К., 2013.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Видання п’яте, перероблене та доповнене / Відп. Ред.. Є.Л. Стрельцов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2012. – 800с.
6. Кримінальний кодекс України. Коментар / Під ред. К. А. Кармазину, Е. Л. Стрельцова. - X.: 000 "Одиссей", 2010.
7. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України / Під ред. Яценко В. В. - К., 2013.
8. Кримінально-процесуальний кодекс України., станом на 19 листопада 2012р..
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення/. станом на 2012р.з змінами та доповненнями.
10. Кримінально-виконавчий кодекс України.: - Київ,2012 р.
11. Кодекс законів України про надра.
12. Лісовий кодекс України.
13. Водяний кодекс України.
14. Земельний кодекс України.
15. Про міліцію (20.12.90).
16. Про реабілітацію жертви політичних репресій на Україні (17.04.91).
17. Про захист прав споживачів (12.05.91).
18. Про прокуратуру України (05.11.91).
19. Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92).
20. Про службу безпеки України (25.03.92).
21. Про адвокатуру (19.12.92).
22. Про охорону навколишньої природного середовища.
23. Про атмосферне повітря.
24. Про природно-заповідний фонд.
25. Про державну таємницю.
26. Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх // Відомості Верховної Заради. - 1995. -№ 6. - С. 35. - Від 24.01.95 р.
27. Про виконавче провадження // Відомості Верховної Заради -1999. - № 24. - С. 207.
28. Про застосування амністії в Україні // Відомості Верховної Заради. - 1996. - № 48. - С. 263. - Від 01.10.96.
29. Про амністію від 05.07.2001 долі № 2593-Ш
30. Про психіатричну допомогу // Відомості Верховної Заради - 2000. - № 19. - С. 143. - Від 22.02.00 р.
31. Європейська конвенція про передачу провадження в кримінальних справах (15.05.72).
32. Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах (20.04.59).
33. Конвенція про передачу засуджених осіб (21.03.83).
34. Конвенція Організації Об'єднаних Націй по морському праву.
35. Європейська конвенція "Про взаємну допомогу по кримінальних справах" (15.05.59).
36. Європейська конвенція про видачу правопорушників (17.03.78).
37. Європейська конвенція з прав людини (04.11.50).
Укази Президента України
38. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки (25.12.00).
39. Про Положення про порядок здійснення помилування (№ 588/2000 від 12.04.00)
40. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (№139/94 від 5.04.94).
Указ Президії ВР УРСР
41. Положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених (№ 10 від 29.07.84).
Інструкції
42. Тимчасова інструкція про порядок виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади, або займатися певною діяльністю. Затверджена наказом ДДПВП та МВС № 91/565 від 17.06.99 р.
43. Тимчасова інструкція про порядок виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі підтверджена наказом ДДПВП та МВС № 91/565 від 17.06.99.
Постанови Пленуму Верховного Суду України
44. Про судову діяльність в умовах загострення в Україні кпи міногенної ситуації (30.09.94).
45. Про судову практику по справам про необхідну оборону (28.06 93)
46. Про практику призначення судами карного покарання (22.12.1995)
47. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (1.11.1996).
48. Про посилення суднового захисту прав та воль людини і громадянина (30.05.97).
49. Про практику застосування судами загальних початків призначення покарання (29.06.1997).
50. Ухвали із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах: Станом на 1 січ. 1999 р. / За ред. В. Т. Маляренка. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 720 с.
51. Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України (19.01.2001).
52. Ухвали Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (19731998). // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1998. № 11.
53. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. У 2 т. -К., 1995.
54. Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Ухвали Пленуму Верховного Суду України. -К., 1998.
55. Андрусів Г. В., Бантишев О. Ф. Відповідальність за злочини проти держави. - Київ: Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. - 162 с.
56. Андрушко П. П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Підприємництво, господарство і право - 1998. - № 10. - С. 16-22.
57. Андрушко П. П. Поняття види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету. Суспільно-політичн. Вип. 5. - К.: Либідь. 1992. - С. 87-94.
58. Соціально-правові проблеми вной відповідальності і форм її реалізації: ч. Перша
- БАХВА, 1998. - 192 с.
59. Багрий-Шахматов Л. В. Соціально-правові проблеми головної відповідальності і форм її реалізації: ч. Друга. - Одеса: БАХВА, 2000. - 412 с.
60. Кримінальна відповідальність за незаконне звертання з наркотичними засобами / Баулин Ю. В., Орлів П. И., Перепелица А. И., Устименко В. В. - К., 1988. - 78 с.
61. Баулин Ю. В. Обставини, що виключають злочинність діяння. - Харків, 1991.
62. Борзенков Г. Н. Відповідальність за шахрайство. М., 1971.
63. Брайнин Я. М. Карний закон і його застосування. - М., 1967.
64. Борисов В. И. Кримінальна відповідальність за порушення правил при виробництві будівельних робіт. - Харків, 1977. -113 с.
65. Борисов В. И. Відповідальність за порушення техніки безпеки на виробництві. - К., 1984. - С. 3-70.
66. Борисов В. И., Куцийі В. Н. Злочини проти життя і здоров'я: питання кваліфікації. X., 1995.
67. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці. К., 1991.
68. Бородін С. В. Відповідальність за убивство: Кваліфікація і покарання по російському праву. - М„ 1994. - 216 с.
69. Бородін С. В. Кваліфікація злочинів проти життя.
70. Бородін С. В. Злочину проти життя. - М.: Юристъ, 1999. У. Брич Л. П., Навроцъкий В. О. Кримінальне право України. Особлива частина. Тесті: Навчальний посібник. К., 2000.
71. Брич Л. П., Навроцъкий В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія / Авт. Я. Азаров. - К.: Атіка, 2000. - 288 с.
72. Бурчак Ф. Г. Кваліфікація злочинів. – Політіздат Україна. Київ. – 1983.
73. Бурчак Ф. Г. Співучасть: соціальні, кримінологічні правові проблеми. К.: Вища школа. - 1986.
74. Васильєв Н. В. Принципи радянського карного права. 1983. 21. Васильєв А. С., Стрільців Є. Л. До питання про поняття ознаки і функції службової особи// Вісник академії правових няиі* України. - 1995. - № 3. - С. 125-136.
75. Вєтров Н. И. Охорона інтересів родини кримінально-правовими засобами. М., 1989.
76. Владимиров В. А. Кваліфікація викрадень особистого майна. М„ 1974.
77. Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Відповідальність за корисливі зазіхання на соціалістичну власність М 1986.
78. Волобуєв А. Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна в сфері підприємництва. Навчальний посібник Х 2000.
79. Волков В. С. Мотив і кваліфікація злочинів. - Казан, 1968.
80. Волков В. С. Мотиви злочинів. - Казан, 1982.
81. Горобець П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в провину. - К., 1996.
82. Верин В. П. Злочину в сфері економіки: Учеб. посібник. - М.: Справа, 1999. - 200 с.
83. Василенко С. Ю. та ін. Викриття злочинів у сфері оподаткування: Монографія / Василенко С. Ю., Сервецький I. В., Юрченко О. М. - К.: Просвіта, 2000. - 400 с.
84. Волженкин Б. В. Економічні злочини. - Спб.: Юридичний Центр Пресс, 1999. - 312с.
85. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона природного середовища України. Проблеми теорії і розвитку законодавства. - Харків: Основа, 1994. - 639 с.
86. Гальперин И. М. Покарання: соціальні функції і практика застосування. М.: Юрид. літ., 1983. - 208 с.
87. Галиакбаров Р. Груповий злочин: постійні і перемінні ознаки. - Свердловськ, 1973.
88. Галиакбаров Р. Р. Система і види покарань. - Горький. Изд-во ГВШ МВС СРСР, 1986. - 39 с.
89. Глистин В. К. Проблема уголовно-правовои охорони суспільних відносин. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. - 1979.
90. Глушков В. А. Відповідальність за злочини в області охорони здоров'я. - К.: Наукова думка, 1987. - 200 с.
91. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України. - Львів, 1992.
92. Гуторова Н. А., Харченко В. Б. Карне право України. Особлива частина. - X., 1998.
93. Дагель П. С., Котів Д. П. Суб'єктивна сторона злочину і її встановлення. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-ту, 1974.
94. Данъшин И. Н. Кримінально-правова охорона суспільного порядку. - М., 1973. - 200 с.
95. Данъшин И. Н. Відповідальність за хуліганство по радянському карному праву. - Харків, 1971. - 192 с.
96. Дудоров О. О. Кваліфікація одержання хабара, поєднаного з вимагательством // Право України. - 1994. - № 5-6. - С. 34-37.
97. Дудоров О. О. та ін. Злочини в сфері підприємництва / Дудоров О. О., Мірошник М. Т., Хавронюк М. I. - К.: Атіка, 2001. - 608 с.
98. Ємельянов В. П. Злочинність неповнолітніх із психічними аномаліями. - Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1980.
99. Ємельянов В. П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. посібник. X., 1996.
100. Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості. - X.: Рубікон, 1997. - 160 с.
101. Жеребкин В. Е. Логічний аналіз понять права. - К., 1992.
102. Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини. коментар. - М., 1986. - 160 с.
103. Зинченко О. Н. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки гірських робіт. - Київ-Донецьк, 1979. - 146 с.
104. Стрельцов Е. Л. Уголовный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2012.
105. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. Та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2012.
106. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.
106. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический коментарий. Издание третье, переработанное и дополненное / Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2012.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 259385
    Размер файла: 579 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий