metodicheskie_ukazania_po_napisaniyu_kursovoy

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ
для виконання курсової роботи з дисципліни
"Бухгалтерський облік"
для студентів спеціальності 6.030.509 «Облік і аудит»
Сімферополь, 2010
Методичні вказівки підготовили:
К.е.н., доцент Майданевич П.М., к.е.н., доцент Додонова М.В.. асистент Бадуліна А.П., Аниченкова О.В.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні каф. бухгалтерського обліку і
аудиту «__ » _____ 2010 р., протокол №_
Завідувач кафедрою д.е.н., професор Л.К.Сук


Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії економічного
факультету «__» _______ 2010 р., протокол №__
Голова методичної ком ісії
к.с.-г.н., доцент А.М.Турбіна


Схвалено назасіданні методичної комісії ПФ «КАТУ» НУБіП України
«__» ________ 2010 р. протокол № __
Голова методичної комісії університету Лемещенко В.В.
Рецензенти:
Зав.отделения бухгалтерского учета
и аудита Крымского агропромышленного
колледжа Грозова С.С.

Доцент кафедри обліку і аудиту
Національної академ ії природоохоронного
і курортного будівництва, к.е.н. Фролов В.И.
Курсова робота виконується в робочих аркушах та в регістрах аналітичного, синтетичного обліку і бланках звітності (Журнал-Головна, баланс).
Виконання даної курсової роботи передбачає використання теоретичних знань з теорії бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах при журнально-ордерній формі обліку та формі Журнал-Головна, закріплення понять про формування витрат на виробництво і визначення фінансового результату.
Курсова робота складається з виконання практичного завдання та розкриття теоретичного питання на яке студент повинен дати докладну відповідь. Номери варіанту теоретичного питання визначаються згідно таблиці №1.
Вартісні показники залишків у балансі та суми господарських операцій коригуються кожним студентом за допомогою індивідуального показника за формулою :
К = 1 + (n : 100) + (N : 50)
К- індивідуальний коефіцієнт коригування вартісних показників кожного студента
n - останні дві цифри шифру в заліковій книжці
N - номер академічної групи без урахування номеру курсу (1,2,3,4,5,8,7)
При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватись орієнтовного плану курсової роботи.
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
(теоретичне питання)
Господарський облік, його суть та значення
Облік процесу виробництва
Облік процесу реалізації і фінансових результатів
Предмет бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку
Бухгалтерський баланс
Система рахунків і відокремлення в них господарських операцій
План рахунків бухгалтерського обліку
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку
Оцінка та калькулювання
Облікові регістри
Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку
Форми бухгалтерського обліку
Основи організації бухгалтерського обліку
Облік процесу створення і ліквідації підприємства
Журнально-ордерна форма обліку
Меморіально-ордерна форма обліку
Комп’ютерні форми бухгалтерського обліку
Етапи та історія розвитку бухгалтерського обліку
Облік у приватного підприємця
Основи фінансової звітності
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Облік процесу постачання та використання засобів і предметів праці
Принципи побудови і функції бухгалтерської обліку
Облік процесу праці та її оплати
Професія бухгалтера
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ВЫБИРАТЬ ПО СПИСКУ ГРУППЫ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ
ВСТУП (актуальність теми, мета. завдання)
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи досліджуваної теми
Дефініції в літературних джерелах
Організація облікової роботи на підприємстві
РОЗДІЛ 2. Теоретична частина (тема курсової роботи)
2.1. Історичні аспекти виникнення і розвитку балансу
2.2. Будова, структура і зміст балансу
2.3. Класифікація балансів
2.4. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій
РОЗДІЛ 3. Практична частина (згідно додатка Г )
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ (документи бухгалтерського обліку з практичної частини)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Завдання 1
Тема: Бухгалтерський облік, його предмет і метод
Бухгалтерський баланс

Мета завдання
Під час виконання завдання студенти повинні:
- засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобов’язання);
- з'ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу, бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;
- вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.
Завдання для виконання
1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.
2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої спрощеної форми, а потім баланс за формою № 1.
Вихідні дані
Таблиця 2 – Інвентаризаційний опис наявності господарських ресурсів підприємства та їх утворення на 1 жовтня 20__ р.

Показники
Сума, грн.

1
Готова продукція на складі
90000

2
Заборгованість банку за короткостроковими кредитами
60000

3
Грошові кошти в касі в національній валюті
5500

4
Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті
1600000

5
Матеріали на складі та в цехових коморах
590000

6
Статутний капітал
6700000

7
Заборгованість постачальникам за одержані матеріали
180000

8
Будинки цехів основного та допоміжного виробництв
2800000

9
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення
2190000

10
Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва
600000

11
Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби
120000

12
Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання
300000

13
Паливо на складі
35000

14
Незавершене виробництво (в рослинництві)
33000

15
Прибуток підприємства нерозподілений
840000

16
Заборгованість з податку на прибуток
40000

17
Резервний капітал
360000

18
Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи
108000

19
Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання
60000

20
Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників
42000

21
Заборгованість підприємства різним кредиторам
31000

22
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року
170000

23
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах
30000

24
Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію
48000

25
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів
3500

26
Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці
214000

27
Заборгованість банку за довгостроковими кредитами
450000

28
Знос основних засобів
690000

29
Електронні обчислювальні машини
20000

30
Придбані патенти, ліцензії
70000

31
Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування
20000

32
Акції і облігації інших підприємств
240000

33
Лінії електропередач, телефонні і газові
230000

34
Вкладення в статутний капітал інших підприємств
500000

IV. Методичні вказівки
При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.
Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.
При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього спрощеного і за формою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідові форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю.
Завдання 2
Тема: Рахунки і подвійний запис
Мета завдання
1. На практичних прикладах з'ясувати взаємозв'язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.
2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.
3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.
4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.
5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.
6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.
Завдання для виконання
1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані балансу за формою № 1, складеного за завданням 1.
2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.
3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.
4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунку і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.
5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості і підсумком у реєстраційному журналі.
6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).
Таблиця 3 – Реєстр господарських операцій

Зміст операції
Сума, грн.

1
3 поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень
214000

2
Виплачена з каси заробітна плата
200000

3
Внесено на поточний рахунок невиплачену суму зарплати
?

4
Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості
а) бюджету
податок на доходи
податок на прибуток підприємства
б) органам соціального страхування
в) різним кредиторам42000
40000 20000
31000

5
Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції
558000

6
Отримані основні засоби від постачальників
220000

7
Відображено ПДВ за придбаними основними засобами
44000

8
Введені основні засоби в експлуатацію
220000

9
Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за одержані основні засоби
264000

10
Отримано матеріали від постачальника
500000

11
Відображено ПДВ за придбаними матеріалами
100000

12
Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали
600000

13
Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції
100000

14
Утримано податок на доходи із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету
40000

15
Утримано єдиний соціальний внесок
4650

16
Нараховано єдиний соціальний внесок (34,7 %)
?

17
Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю
800000

18
Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю
900000

19
Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації
?

20
Списано з балансу собівартість реалізованої продукції
650000

21
Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації»)
?

22
Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції
?

23
Отримана оплата від покупців готової продукції
?

24
Нараховано податок на прибуток
?

25
Списано податок на прибуток на фінансовий результат
?

26
За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно
?

IV. Методичні вказівки
Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу. Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залишків не мають, а тому в балансі не відображаються.
Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».
При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.
При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9).
Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).
При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.
Завдання 3
Тема: Рахунки та подвійний запис. Рахунки синтетичного й аналітичного обліку
1. Засвоїти порядок одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв'язок між ними.
2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.
3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівартості виготовленої продукції.
4. З'ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.
5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.
Що необхідно виконати
1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.
Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.
2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат незавершеного виробництва та заборгованості постачальникам станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на картках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).
3. Записати господарські операції в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку. При цьому за окремими операціями (18, 19, 23) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання та визначити потрібні суми.
4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного обліку.
5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.
6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.
7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.
8. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за формою № 1.
9. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

Таблиця 4 – Актив балансу за листопад 200_р.

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
|залишкова вартість
010первісна вартість
011знос
012Незавершене будівництво
020Основні засоби:
залишкова вартість
030
1089200


первісна вартість
031
(1134000)


знос
032
(44800)


Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств
040інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050відстрочені податкові активи
060Інші необоротні активи
070Усього за розділом I
080
1089200


II Оборотні активи

Запаси:
виробничі запаси
100
223400


тварини на вирощуванні та відгодівлі
110незавершене виробництво
120
105000


готова продукція
130
184000


товари
140Векселі одержані
150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160первісна вартість
161резерв сумнівних боргів
162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170за виданими авансами
160з нарахованих доходів
190із внутрішніх розрахунків
200Інша поточна дебіторська заборгованість
210Поточні фінансові інвестиції
220Грошові кошти та їх еквіваленти:
а національній валюті
230
459200


в іноземній валюті
240Інші оборотні активи
250Усього за розділом II
260
971600


III.Витрати майбутніх періодів
270
4400


Баланс
260
2065200
Таблиця 5 – Пасив балансу за листопад 200_р.
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного місяця

1
2
3
4

I. Власний капітал

Статутний капітал
300
1211200


Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320Інший додатковий капітал
330Резервний капітал
340
40400


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
358000


Неоплачений капітал
360Вилучений капітал
370Усього за розділом I
380
1609600


II Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу
400Інші забезпечення
410
415
·d°
416Цільове фінансування
420
193000


Усього за розділом II
430
193000


III Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків
440Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450Відстрочені податкові зобов'язання
400Інші довгострокові зобов'язання
470Усього за розділом III
480IV Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків
500
20400


Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510Векселі видані
520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
40000


Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540з бюджетом
550
25400


з позабюджетних платежів
560зі страхування
570з оплати праці
580
96000


з учасниками
590із внутрішніх розрахунків
600Інші поточні зобов'язання
610
45200


Усього за розділом IV
620
227000


V. Доходи майбутніх періодів
630
35600


Баланс
640
20652001. Додаток до балансу на 01..12.200_р.
Орендовані необоротні активи (01) 200000
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023) 3000
Списана дебіторська заборгованість (071) 2000
2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.200_р.
До синтетичного рахунка 20 „Матеріали”
Найменування
матеріалу
Сорт
Одиниця виміру
Кількість
Ціна,
грн.
Сума,
грн.

Насіння
1
ц
800
150
120000

Мінеральні добрива
1
ц
400
200
80000

Разом
х
х
х
х
200000


До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками підрядчиками»
Постачальники
Сума, грн

Оптова база

24000

Кримпостач

16000

Разом

40000


До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»
Статті затрат
Сума, грн.


Продукція А
Продукція Б

Сировина і матеріали
41200
20800

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби
18800
12000

Основна заробітна плата робітників
8000
4200

Загальновиробничі витратиРазом
68000
37000


До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»
Рахунок
Сума, грн.

Каса національній валюті (301)
Поточний рахунок в національній валюті (311)
1200
458000

Разом

459000


Таблиця 6 - Господарські операції за грудень 200__р.
№ з/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.

1


2
Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць
Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості
а) бюджету
б) банку за короткостроковими кредитами
в) різним кредиторам
96000
25400
20000
30200


Разом
75200

3
Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям
96000

4
Відпущено зі складу у виробництво для вирощування продукції А насіння 600 ц по 150 грн. за 1 ц на суму
90000

5
Відпущено зі складу у виробництво для вирощування продукції Б мінеральні добрива 260 ц по 200 грн. за 1 ц на суму
52000

6
Перераховано з поточного рахунка в банку
24000

7
Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю
320000

8
Оприбутковано на склад насіння 600 ц за ціною 150 грн. за 1 ц, яку одержано від оптової бази, на суму:
без податку на додану вартість
податок на додану вартість
60000 12000


Разом
72000


9
Оприбутковано на склад мінеральні добрива 600 ц за ціною 150 грн за 1 ц, яку одержано від Кримпостач, на суму:
без податку додану вартість
податок на додану вартість


?


Разом
108000

10
Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали:
оптової бази
металургійного заводу


72000
108000


Разом
180 000

11
Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби:
а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу)
б) на наступні два місяці
10000 20000


Разом
30000


Див. метод, вказівки до операції 11


12
Нарахований знос на основні засоби, які використовуються в основному виробництві
21700

13
Нарахований знос основних засобів загальновиробничого призначення
16000

14
Нарахована заробітна плата за поточний місяць:
1) робітникам, що зайняті виробництвом
а) продукції А
б) продукції Б
2) адміністративному персоналу
3) персоналу цехів
63000
21000
10200
11300


Разом
105500

15
Утримано із заробітної плати робітників і службовців:
а) прибутковий податок
б) єдиний соціальний внесок
в) за виконавчими листками (аліменти тощо)

14400
2635
365


Разом
17400

16
Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вартістю
200000

17
Списані на адміністративні витрати здійснені у минулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця
4400

18
Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахунка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу):
а) на затрати з виробництва продукції А
б) на затрати з виробництва продукції Б

?
?


РазомПримітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок (див. методичні вказівки до цієї операції)


19
Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю випущена із виробництва:
а)продукція А
б) продукція Б
?
?


РазомПримітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок, користуючись методичними вказівками до операції. При цьому слід взяти до уваги, що по продукції А затрат у незавершене виробництво на кінець місяця не було, а по продукції Б вони становили, грн:
матеріали 21400,
основна заробітна плата 10000;
разом 31400


20
Відпущена зі складів покупцям готова продукція за відпускними продажними цінами
900000

21
Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції
?

22
Списано з балансу за собівартістю відвантажену (реалізовану) покупцям продукцію
500000

23
Списано на фінансовий результат:
собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку №90);
адміністративні витрати (суму визначити на рахунку №92);
суму чистого доходу (суму визначити на рахунку №70)
інший операційний дохід

?

?

?
?

24
Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами
?

25
Нараховано податок на прибуток (25% від суми прибутку до оподаткування)
?

26
Списано податок на прибуток на фінансовий результат
?

27
За даними рахунка «Фінансові результати» визначити і списати фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно
?


V. Методичні вказівки
Завдання полягає в обліку господарських операцій, складані бухгалтерського балансу (ф. № 1).
Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 200__p.), складеного за формою № 1, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».
При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1.134.000).
Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітичного обліку тільки стосовно трьох об'єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.
Затрати основного виробництва відображаються в облік окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітні плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва п. 18 між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).
Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 23).
Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідальному зберіганні (п. 7, 16), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.
Укладаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усвідомити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які на майбутні періоди.
Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 19) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.
Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 19.
Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 23, 26, 27, треба пам'ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок № 44 «Нерозподілений прибуток».
Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансових рахунками не можна включати у підрахунок.
Залишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансу.
Додаток 1
Регістри синтетичного і аналітичного обліку, які необхідно використовувати при виконанні курсової роботи

ВІДОМІСТЬ
групування господарських засобів
за складом та розміщенням
станом на 01_________200_р.


Склад та розміщення господарських засобів
Сума, грн.

I. Необоротні активи

1.
Основні засоби


1.11.2...
Разом


2.
Нематеріальні активи


2.1...3.
Довгострокові фінансові інвестиції


3.1...
Всього необоротних активів


II. Оборотні активи

1.
Матеріально-виробничі запаси


1.11.2...
Разом


2.
Дебіторська заборгованість


2.12.2...
Разом


3.
Кошти


3.1...
РазомВсього оборотних засобів


4.
Витрати майбутніх періодівВсього господарських засобів


ВІДОМІСТЬ
групування господарських засобів
за джерелами формування та цільовим призначенням
станом на 01________200_р.


Показники
Сума, грн.

I. Капітал

1.11.21.31.41.51.6
Разом


II. Зобов’язання

1.
Довгострокові зобов’язання


1.11.2...
Разом


2.
Короткострокові зобов’язання


2.12.22.3...
РазомВсього господарських засобівБАЛАНС
(двосторонній спрощенний)
на__________200_р.

АКТИВ
ПАСИВ

Стаття
Сума
Стаття
Сума
Всього

ВсьогоКартки кількісно-підсумкового обліку
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку
20 „Виробничі запаси”


Зміст запису
Надходження
Вибуття
ЗалишокК-ть
Сума
К-ть
Сума
К-ть
Сума


Залишок наВсього
Багатографні картки
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 23 „Виробництво”


Зміст запису
Дебет
КредитМатеріали
Заробітна
плата
Відрахування на
соціальні
заходи

Загальновиробничі
витрати
Інші витрати
ВсьогоСальдо
на 01. ____Оборот

Сальдо
на 01.___

Контокорентні картки
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 63
„Розрахунки з постачальниками”


Зміст запису
Дебет
Кредит


Сальдо на 01_______


Оборот
Сальдо на 01_______
Оборотна відомість
З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку
20 „Виробничі запаси”

Рахунок
Од.
Залишок на
______
Оборот за _________
Залишок на
________
Надходження
Вибуття
К-ть
Сума
К-ть
Сума
К-ть
Сума
К-ть
СумаОборотна відомість
З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку
23 „Виробництво”Сальдо на 01____
Оборот
Сальдо на 01____Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Всього
Оборотна відомість
З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку
63 „Розрахунки з постачальниками”Сальдо на 01____
Оборот
Сальдо на 01____Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Всього
Оборотна відомість
за ______________200_р.

Рахунок
Сальдо на початок місяця
Оборот за місяць
Сальдо на кінець місяця


Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

Разом


БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
(форма № 1)

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
|залишкова вартість
010первісна вартість
011знос
012Незавершене будівництво
020Основні засоби:
залишкова вартість
030первісна вартість
031знос
032Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств
040інші фінансові інвестиції
045Довгострокова дебіторська заборгованість
050відстрочені податкові активи
060Інші необоротні активи
070Усього за розділом I
080II Оборотні активи

Запаси:
виробничі запаси
100тварини на вирощуванні та відгодівлі
110незавершене виробництво
120готова продукція
130товари
140Векселі одержані
150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
160первісна вартість
161резерв сумнівних боргів
162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170за виданими авансами
160з нарахованих доходів
190із внутрішніх розрахунків
200Інша поточна дебіторська заборгованість
210Поточні фінансові інвестиції
220Грошові кошти та їх еквіваленти:
а національній валюті
230в іноземній валюті
240Інші оборотні активи
250Усього за розділом II
260III.Витрати майбутніх періодів
270Баланс
260
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного місяця

1
2
3
4

I. Власний капітал

Статутний капітал
300Пайовий капітал
310Додатковий вкладений капітал
320Інший додатковий капітал
330Резервний капітал
340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350Неоплачений капітал
360Вилучений капітал
370Усього за розділом I
380II Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу
400Інші забезпечення
410
415
416Цільове фінансування
420Усього за розділом II
430III Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків
440Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450Відстрочені податкові зобов'язання
400Інші довгострокові зобов'язання
470Усього за розділом III
480IV Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків
500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510Векселі видані
520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540з бюджетом
550з позабюджетних платежів
560зі страхування
570з оплати праці
580з учасниками
590із внутрішніх розрахунків
600Інші поточні зобов'язання
610Усього за розділом IV
620V. Доходи майбутніх періодів
630Баланс
640
ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА
Зміст операції
Сума обороту
№ рядкадебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

Сальдо на
01._____

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оборот
за місяць


Сальдо на
01._____


Список літератури

Білуха М. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Білуха, 2000-692с.
Бутинець Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, доп.).Ж.:ЖІТІ, 2000-640с.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність /за ред. Голова/. Дніп.: Баланс. Клуб, 2000-768с.
Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. /за ред. Бутинця/. Ж.:ЖІТІ, 2000-512с.
Грабова Н. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. К.: АСК, 2000 – 416с.
Деващук Л. Теоретичні основи та практика бух. обліку. Ч.1. Х.: Одиссей, 2001-496с.
Кужельний М.В., Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ, 2001. – 334.
Лавінська Л., Жилкіна Л., Голенко О. Бухгалтерський облік. К:. КНЕУ, 2003 – 370 с.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. К.: Основа, 2000-158с.
Ткаченко. Бухгалтерський фінансовий облік. К.: АСК, 2000-714с.
Даньків Й.Я., Остапґюк М.Я. Бухгалтерський облік. Підручник: - К.: Знання, 2007. – 469 с.
Давидюк Т.В., Остапґюк Н.А., Романчук Н.В. складання та читання звітності. Навч. посіб. Житомір ПП Рута, 2006 – 292 с.
Білоусько В.С. Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. К.: Сузір’я, 2008. – 404 с.
Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч.посіб К.: Знання. 2008 – 507 с.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет М.: Инфре-М, 2002 – 640 с.Додаток 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кримський агротехнологічний університет

Економічний факультетКУРСОВА РАБОТА
на тему
Бухгалтерський облік


Роботу виконала
студентка ІІІ курсу групи Б-31
Кислякова Ганна Василівна

Науковий керівник
Асистент Бадуліна Г.П.

Робота допущена до захисту:
Науковий керівник ___________ «____»__________ 20__р.
(підпис)

Захист відбувся «___» ___________ 20__р.

Результат захисту ______________
(оцінка)

Підпис членів комісії:

Сімферополь, 20__р.

 (,6>ЉёєИТФшъ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 255263
    Размер файла: 579 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий