fizika_ot_A_do_Ya_-_kopia


САНДАР
1-2, 2-3, 3-1 графиктері қандай процестерге сәйкес келеді? (изохоралық, изобаралық, изотермдік)
1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал жазықтықтардың потенциалдары 1 =3.00В, 2 =3.05 В. Жазықтықтардың арасы 0,5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, Е векторының бағытын көрсетіңіз.
( 10 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа)
1 моль сутегі бар ыдыста қанша сутегі молекуласы болады? ( 6∙1023)
1-суретте доптың жылдамдық және үдеу а векторлары кескінделген.(2)
2-суретте көрсетілген қай бағыт допқа түсірілген барлық күштердің қорытқы күшін көрсетеді?
2 м биіктіктен 5 м/с жылдамдықпен төмен лақтырылған шар горизонталь жазықтықпен серпімді соғылып, қайтадан жоғары қарай қозғалады. Егер шариктің массасы 0,2 кг болса, онда шарикті алғашқы күйіне көтеруге жұмсалатын энергия қаншаға тең болады? (2,5 Дж)
2 моль идеал газдың ішкі энергиясы 5кДж. Газдың изотермалық ұлғаюы нәтижесінде, ол 1 кДж жұмыс жасады. Ұлғаюдан кейін газдың ішкі энергиясы қанша болады? (5 кДж)
2 моль суда қанша молекула бола алады? Авогадро саны 6∙1023 моль–1 , судың мольдік массасын 18∙10-3 кг/моль. ( 12∙1023 молекула)
2 мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей. Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiне қарағанда 2 есе көп. Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең? (1/4)
2 нүктелi зарядтарды диэлектрик өтiмдiлiгi 3-ке тең болған майға салып арақашықтарын 4 есе кемiтсе олардың өзара әсерлесу күшi қалай өзгередi? ( 16/3 есе өседi)
2 Ом және 3 Ом екi кедергi параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар. (1,2 Ом)
3 нКл нүктелік заряд кернеулігі Е= 5 кВ/м біртекті электр өрісінде орын ауыстырды. Егер а = 3 см, в = 4 см, =5 см болса, онда қандай жұмыс істеледі? (450 нДж)
3,610-5 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 1,810-3 Дж болса, нүктедегі өріс потенциалын анықта. (50 В)
5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?( 0 Дж)
7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам 2 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 40 кг арбаны қуып жетіп, үстіне қарғып мінеді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалатын болады?(=5м/с)
9 грамм су буында қанша молекула бар? ( 31023)
10 грамм сутегінде неше молекула бар? ( 301023)
10 Ом кедергiнi ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 2 Ом элементке жалғағанда, сыртқы тiзбекте бөлiнетiн қуат мөлшерi қанша болады? ( 10 Вт)
105 Па қысымдағы газ көлемі 3-тен 5 м3-ке дейін изобаралық ұлғайды. Газдың ұлғаюы кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. ( Дж)
105 Па тұрақты қысымдағы газға әсер ететін сыртқы күштер тарапынан 104 Дж жұмыс атқарылды. Бұл процесте газ көлемі қалай өзгереді? ( 0,1 м3-ке кішірейеді)
16г оттегінде қанша зат мөлшері бар? Оттегінің мольдік массасы 32∙10-3 кг/моль. ( 0,5 моль)
20 м биіктіктен еркін қозғалып жерге түскен дененің массасы 1 кг болса, ол дененің кинетикалық энергиясы қанша болар еді? g= 10 м/с2. (200 Дж )
20 м биіктіктен жерге түскен, бастапқы жылдамдығы нольге тең және массасы 1 кг дененің импульсі неге тең? g=10 м/с2. (20 кг∙м/с )
200С температураның Кельвин шкаласындағы мәнін көрсетіңіз. ( 293)
36 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы болса, нүкте өрісінің потенциалы қанша? (500 В)
36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомобиль светофор алдында кенет тоқтайды. Тоқтағанға дейін автомобильді тежеген кезде қандай жылу бөлініп шығады? (50 кДж
220 В кернеуге арналған электрқыздырғыш аспапты кернеуі 55 В жүйеге қосқанда, оның номиналь қуаты қалай өзгередi? (16 есе азаяды)
280К температурада азоттың көлемі изотермиялық ұлғаю кезінде екі есе артты. Осы газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз. (0 Дж)
300 Дж жылу мөлшерін алған газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Газдың істеген жұмысы қандай? ( 200 Дж)
400м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ, бөгетке тиіп, тоқтағанға дейін 2,5м жол жүреді. Бөгеттің кедергі күшін анықтаңыз. Оқтың массасы 24г: (F = 768H)
ӘРІП
А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА = АС)? ( EА = 4 EС )
F1= 3Н және F2=4Н екі күш дененің бір нүктесіне түсірілген. және күштердің арасындағы бұрыш π/2. Тең әсерлі күштің модулін тап: (5 Н)
теңдеуі қандай толқындарды өрнектейді? (жазық толқындарды)
өрнегі нені анықтайды? ( Жазық конденсатордың сиымдылығын )
(ED)/2 өрнегінің физикалық мағынасы: (Ортадағы электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы)
m1=2m2=4 кг, 21=2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар. (Рх=0)
және () массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған. массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңы ()
Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль нақты газ ішіндегі барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды? (b)
Р–Т диаграммасында берілген газ массасының А және В нүктелер арасындағы екі күйі көрсетілген. Бұл күйлердегі газдардың көлемдерін салыстырыңыз. (VB < VA)
P-V диаграммасында термодинамикалық цикл кескінделген. Цикл ішінде газдың жасайтын пайдалы жұмысының мөлшері қанша? (400Дж)
P-V термодинамикалық диаграммасында бір изохора бойында жататын күйлер үшін қандай термодинамикалық параметрлер тұрақты болып қалады? ( көлем)
PV диаграммасында идеал газдың 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі көрсетілген. Бұл қандай процесс?
( изобаралық қыздыру)
R1=2 Ом, R2=6 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? (4 Ом)
және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады. (1-шам)
q зарядын 1 нүктеден 2 нүктеге ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысының өрнегі: ( q(φ1 - φ2))
q1 = +12 нКл и q2 = -4 нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің өріс кернеулігін тап: (3600 В/м.)
Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді? ( Т=Т0)
T, S диаграммада квазистатистикалық процесс кескінделген. Штрихталған аудан неге тең? (1 күйден 2 күйге өткендегі жүйенің алған жылу мөлшеріне)
0=17 м/с бастапқы жылдамдықпен биіктігі 12 м мұнарадан вертикаль жоғары лақтырылған дене жерге 4 с-тен кейін түсті Дененің орын ауыстыруындағы орташа жылдамдықтың мәнін анықтаңыз.(3 м/с)
жылдамдығы бар ілгерілемелі қозғалып келе жатқан бірінші шарик қозғалмай тұрған үш шарикпен соқтығысады. Барлық төрт шариктің массалары бірдей. Абсолют серпімді центрлік соқтығысудың нәтижесіндегі төртінші шариктің жылдамдығы: ()
жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m дене қабырғамен серпімді әсерлесу нәтижесінде модулі бойынша дәл сондай жылдамдықпен, қарама-қарсы бағытта қозғала бастады. Қабырға тарапынан денеге әсер ететін серпімділік күші қандай жұмыс атқарады? (0)
жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m шар, одан массасы екі есе үлкен қозғалмай тұрған шармен серпімсіз соқтығысқан. Олардың қозғалыс жылдамдықтары қанша?
V(t) графигінен дененің 4 с-та жүрген жолын табыңыз: (6 м)
U кернеуіне дейін зарядталған сыйымдылығы С конденсатор толық разрядталғанда қандай энергия бөлінеді? (СU2/2)
U, V (U-ішкі энергия, V-көлем) – диаграммасында кескінделген қисықтардың қайсысы изотермдік процеске сәйкес келеді?(4)
х=0,06 cos(, м теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз. ( 0,03 м)x=2sin2πt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс жиілігі қандай? (1с Гц)
заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай? (1 с)
x = Аcos(wt-кх) теңдеуі бойлық толқындарды cипаттай ма, әлде көлденең толқындарды cипаттай ма? Бойлық және көлденең толқындарды
x = Аcos(wt-кх) теңдеуі қума толқындарды өрнектей ме, әлде көлденең толқындарды өрнектей ме ?   ( Қума және көлденең толқындарды)
Х=Х(t) теңдеуі графигінен козғалған денелердің кездесу орнын және кездесу уақытын табыңыз. (10 м, 10 с)
Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша заңымен өзгереді. Дене қозғалғаннан бастап 5 с өткенге дейінгі орташа жылдамдығы неге тең? (20 м/с)
бұрыштық жылдамдықпен айналатын дискінің шығырынан дененің қашықтығы /2-ге тең. Егер дене дискінің шетіне орын ауыстырса, онда дененің бұрыштық жылдамдығы қалай өзгереді? (өзгермейді)
А
А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА = АС)? ( EА = 4 EС )
Абсолютті серпімсіз соққы үшін қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы: ()
Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде импульс пен механикалық энергияның сақталу заңдары орындала ма? (импульсі сақталады, энергиясы сақталмайды)
Абсолют серпімсіз соқтығысқан екі шар үшін импульстің сақталу заңының өрнегін табыңыз. Шарлардың массалары m1 және m2, ал жылдамдықтары 1 және 2, яғни m11+ m22=? (( m1+m2 )u)
Абсолют температурасын 4 есе арттыранған кезде, газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді? (2 есе артады )
Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде идеал газ молекуласының жылулық энергиясының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? ( 4 есе артады)
Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?
Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?( F=ma)
Автомобиль радиусы 10 м шеңбер бойымен 5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Центрге тартқыш үдеуі қандай? (2,5 м/с2)
Автомобильдің бірқалыпты кемімелі қозғалысы кезінде 5 с ішінде оның жылдамдығы 15-тен 10 м/с-ке азайған. Автомобиль үдеуінің модулі қаншаға тең? А) 1 м/с2
Автомобильдің қозғалысқа кеткен уақытының бірінші жартысында 100 км/сағ жылдамдықпенал екінші жартысында 50 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Автомобильдің орташа жылдамдығы қандай? ((75 км/сағ.))
Ағын түтігі горизонталь орналасқандағы Бернулли теңдеуі: ()
Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/c және км/сағ-пен анықтаңыз. ( 1,33 м/с; 4,8 км/сағ)
Адиабаталық процесс кезінде мына шарт міндетті түрде орындалады: (Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды._
Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет. ( )
Адиабаталық процестің теңдеуін көрсетіңіз. ( PV=const)
Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? ( U <0)
Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады? ( U <0)
Азот молекуласы ыдыс қабырғасына перпендикуляр бағытта v жылдамдықпен қозғалады. Егер молекула қабырғамен серпімді түрде әсерлессе, молекула импульсінің өзгерісі қандай шамаға тең? ( )
Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші екенін ескере отырып, Ай тарапынан Жерге әсер ететін F1 тартылыс күшінің Жер тарапынан Айға әсер ететін F2 тартылыс күшіне қатынасын табыңыз. (1)
Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші, ал диаметрі Жер диаметрінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуін анықтаңыз. (0,17g)
Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.( )
Айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңы бойынша күш моменті қандай өрнекпен өрнектеледі ( M=І))
Айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы 16 есе арту үшін дененің бұрыштық жылдамдығын қалай өзгерту керек? (4 есе арттыру керек)
Айналу осіне қатысты инерция моменті I=4∙10-4 кг∙м2 маховиктің бұрыштық жылдамдығы =5 с-1 болса, оның кинетикалық энергиясы неге тең? (510-3 Дж )
Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен сипатталады. Дененің қозғалысы төменде берілген жағдайлардың қайсысына сәйкес келеді.()
Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен сипатталады. Дененің бұрыштық жылдамдығы неге тең? (4t-6)
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі: ( )
Айнымалы ток тізбегінде қуат коэффициенті ең үлкен болады, егер 1.Тізбекте тек индуктивтік кедергі 2. Тізбекте тек сыйымдылық кедергі 3. Сыйымдылық және индуктивтік кедергілер тең 4. Тізбекте тек актив кедергі (3,4)
Акцепторлы қоспалы шалаөткiзгiште негiзгi заряд тасымалдаушы не болып саналады? ( кемтiктер)
Амплитудалары А1=10 см, А2=6 см және тербеліс периодтарыда бірдей бағыттары да бірдей екі гармониялық тербелістерді қосу нәтижесінде, қорытқы амплитудасы А=14 см болатын тербеліс алынған. Берілген екі тербелісті қосу кезіндегі cos(1-2) мәнін анықтаңыз. (1/2)
Арқан тарту ойынына екі топ қатысады. Әрқайсысы арқанды өзіне қарай 5000 Н күшпен тартады. Арқанның керілуі неге тең? ( 5000 Н)
Астарлары арасындағы потенциалдар айырымын 2 есе арттырғанда, зарядталған конденсатордың энергиясының тығыздығы қалай өзгередi? ( 4 есе өседi)
Астарларының ара қашықтығын 3 есе азайтып және арасына =3-ке тең диэлектрик енгiзгенде, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi? (9 есе өседi)
Астронавтар бастапқы жылдамдықсыз болат шарик, қауырсын, тығын, пластмасса қиығын бірдей уақытта вертикаль төмен тастады. Ай бетіне қай зат басқасынан бірінші түседі. (Айда атмосфера жоқ). (Барлық зат бір уақытта түседі)
Аталған физикалық шамалардың екеуі де векторлық шама бола алады: ( жылдамдық және үдеу )
Атмосфера қысымын қандай құралмен өлшейді? (барометр)
Атмосфералық қысымда поршень астындағы газды қыздырғанда оның көлемі ұлғаяды. Бұл қандай процесс:
( Изобаралық)
Атты жолаушы бірінші 0,5 сағатта 5 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, ол келесі 0,5 сағатта 7 км/сағ жылдамдықпен жүрген. Қозғалыс кезіндегі атты адамның орташа жылдамдығын табыңыз. (6 км/сағ)
Ауданы S = 200 см2 және қалыңдығы d = 1 см шыны пластинада () кернеулігі Е = 1000 В/м біртекті электр өрісі жасалған. Пластинадағы өріс энергиясының көлемдік тығыздығын табыңыз: ( 31 мк Дж/м3 )
Ауданы 250 см2 сфералық бет арқылы өтетін ығысу векторының ағыны ФD=2 мкКл. Осы сфера қамтыған зарядтардың алгебралық қосындысы қанша болады? (2 мкКл)
Ацетиленнің С2Н2 1 молінде қанша молекула бар? (6,02∙1023 моль-1)
Ә
Әрқайсысының кедергілері 6 Ом болған екі өткізгіш параллель жалғанған. Осы тізбектің жалпы кедергісі қанша болады? ( 3 Ом )
Әрқайсысының кедергiсi 2 Ом төрт бiрдей кедергi суреттегiдей етiп жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыз. ( 2 Ом)
Әрқайсысының кедергiсi 3R болатын тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? R=42 Ом. (42 Ом )
Әрқайсысының кедергiсi 6 Ом, екi өткiзгiш параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.
( 3 Ом)
Әрқайсысының кедергiсi 15 Ом үш бiрдей резистор суреттегiдей жалғанған. Бұл тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? (10 Ом)
Әрқайсысының кедергiсi 100 Ом, параллель жалғанған 50 электр шамы, кернеуi 220 В болатын аккумуляторға қосылған. Егер аккумулятордың iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, оның ЭҚК-i қанша болғаны? (275 В)
Әрқайсысының массасы 2 кг болатын екі арбаша горизонталь бетпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта бірдей 3 м/с жылдамдықпен қозғалып келеді. Жүйенің соқтығысқанға дейінгі импульсі қандай? (0 кгм/с)
Әрқайсысының сыйымдылығы 6 мкФ бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады? (12 мкФ )
Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ тең болады? ( 4 мкФ)
Әрқайсысының ЭҚК-i 1,5 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергi қосылып тұйықталған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады? ( 1 А)
Әрқайсысының ЭҚК-i және iшкi кедергiсi r болатын n бiрдей ток көзiн тiзбектей жалғағанда, сыртқы кедергiсi R болатын тiзбектегi толық ток қай формула бойынша анықталады? ( )
Әрқайсысының ЭҚК-i 4,5 В және iшкi кедергiлерi 0,25 Ом екi аккумулятор тiзбектей жалғанып, 4 Ом кедергiмен жалғанған. Осы тiзбектегi ток күшi қанша болады? ( 2 А)
Әрқайсысының ЭҚК-i 16 В және iшкi кедергiсi 0,4 Ом екi аккумулятор өзара параллель қосылған. Егер осы ток көзін 7,8 Ом кедергiмен тұйықтаса, тiзбектегi ток күшi қаншай болады? (2 А)
Әрқайсысының ЭҚК-ші 1,5 В және ішкі кедергілері 0,5 Ом үш бірдей аккумулятор тізбектей жалғанып, оған 3 Ом кедергі қосылған. Бұл тізбектегі тоқ күші қанша болады? ( 1 А )
Әрқайсысының ЭҚК-шi 2 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 9 Ом кедергi қосылған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады? (1 А)
Әсер етуші күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, дене қалай қозғалады?( бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық күйде болады)
Әткеншектегі адамның центрге тартқыш үдеуі 10 м/с2 болу үшін, радиусы 4,9 м әткеншек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? (7 м/с )
Б
Балқу кезінде…. 1) Барлық денелердің көлемі ұлғаяды. 2) Барлық денелердің көлемі аязады. 3) Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді. (2)
Баллонда идеал газ бар. Газдың біраз бөлігі шыққан кезде, газдың температурасы 3 есе кеміген, ал қысым 4 есе кеміген. Процентпен есептелінсе, газдың қанша бөлігі шығарылған? ( 25%)
Баллонда қысымы p1=10 Мпа, массасы m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз. ( 30 кг)Баллондағы газдың массасы m1=120 кг, қысым Р1=10 МПа. Температурасын және көлемін тұрақты деп есептеп, газдың қысымын Р=2,5 МПа-ға кеміту үшін газдың қандай мөлшердегі массасын баллоннан шығарып жіберу керек? ( 30 кг)Барометрлік формула: ( )
Барометрлік формула бойынша Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы: (Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен кемиді)
Барометрлік формула нені сипаттайды? (қысымның биіктікке тәуелділігін)
Барометрлік формула температураның биіктікке байланысты қандай таралуына сәйкес келеді? (Температура тұрақты.)
Бастапқы 0=30м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дене қанша уақытта ең жоғары биіктікке көтеріледі (g=10 м/с2)? (3 с)
Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=10 c өткен соң тоқтатады. Автомобильдің үдеуін табыңыз: (a=-1,0 м/с2
Бастапқы параметрлері P,V,T болатын бір моль идеал газдың Р=const кезінде көлемі 3V-ге дейін ұлғаяды. Осы ұлғаю кезінде газ қанша жұмыс атқарады? ( 2PV)
Бастапқы температурасы 280 К идеал газды изобаралық түрде қыздырғанда оның тығыздығы екі есе азайса, онда газдың температурасы қаншаға артады? ( 280 К)
Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=20 с өткен соң тоқтады. Автомобильдің а үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген S жолын анықтаңыз.(=-0,5 м/с2, S=100 м.)
Батарея тұйықталғанда ЭҚК 9 В, сыртқы кедергі 8 Ом, ток күші 1 А болды. Қысқаша тұйықталу кезіндегі батареядағы ток күші: (9 А)
Батарея тұйықталғанда ЭҚК-ші 15В, сыртқы кедергі 6 Ом, ток күші 2 А болды. Ток көзінің ішкі кедергісі қандай? (1,5 Ом)
Батарея тұйықталғанда ЭҚК 15 В, сыртқы кедергі 6 Ом, ток күші 2 А болды. Қысқаша тұйықталу кезіндегі батареядағы ток: (10А).
Белгілі бір уақыт мезетіндегі толқын кескіні суретте берілген. Осы толқынның ұзындығы неге тең? (0,4 м
Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықтар мен газдар үшін … сипаттайды. (энергияның сақталу заңын)
Берілген көлемде газдың әр молекуласының жылдамдығын екі есе арттырып, ал молекулалар концентрациясын өзгертпесе, онда идеал газ қысымы қалай өзгереді? ( 4 есе артады )
Берiлген қос шамалардың қайсысынан гармониялық тербелiс амплитудасының мәнiн анықтауға болады: ( Циклдiк жиiлiк пен максимал үдеу)
Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады: ( Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.)
Берілген осьті ω бұрыштық жылдамдықпен айнала қозғалған дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсет (
Берілген уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің қозғалыс бағыты мен ығысу шамасын сипаттайтын физикалық шама тербелістің … деп аталады. ( ығысуы)
Берілген шамалардың қайсысы джоульмен өлшенбейді: (Дене импульсі.)
Берілген шамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады: ( Ішкі энергия және энтропия)
Берiлген формулалардың қайсысы мына аңықтамаға сәйкес келедi: жүйеге берiлген жылу мөлшерi жүйенiң iшкi энергиясының өсуi мен жүйенiң сыртқы денелердiң үстiнен орындайтын жұмысқа жұмсалады. ( Q = ΔU+A )
Берілгендердің ішінен Ньютонның ІІІ заңының анықтамасын көрсетіңіз: ( Екі материалдық нүктелердің өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы болады, ол бағыт нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді.)
Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі:
1. Дж/м2 2. Н/м2 3. Н/м 4. Нм (1,3)
Биіктігі 0,5м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді? (керосин 800 кг/м3)(4кПа)
Больцман таралуы бойынша газ молекулаларының ең аз потенциалдық энергиясында:1олардың концентрациясы минималды 2 олардың концентрациясы максималды 3 газ тығыздығы минималды 4 газ тығыздығы максималды
(2 және 4)
Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады? ( сутегінің)
Бөлшек жылдамдықпен қозғалады (мұндағы с=3·108 м/с). Бөлшектің релятивистік массасы, оның тыныштық массасынан неше есе артық? (1.67)
Бөлшек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің импульсін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
Бөлшектердің сыртқы потенциалды өрістегі таралуы мынаны сипаттайды: 1 Максвелл таралуын, 2 Молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін, 3 Больцман таралуын, 4 Барометрлік формуланы. (3)
Бөлшектің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі орын ауыстыру модулін тап: (500м.)
Бөлшектің тыныштық массасы 0,9∙10-16 кг. Бөлшек 2∙108 м/с жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің тыныштық энергиясы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3∙108 м/с. (8.1 Дж)
Бөлшектің уақыт бойынша кеңістіктегі орны мына заң бойынша берілген: . Осы бөлшектің уақытындағы жылдамдығының модулін табыңыз. (5 м/с)
Бұл қ андай өрнек : (Киргхгофтың екінші ережесі. )
Бұрыштық жылдамдығы = 0,5с-1 , айналып тұрған маховикті тоқтату үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу осіне қатысты инерция моменті J = 410-4 кгм2. (510-5 Дж)
Бұрыштық үдеудiң өлшем бiрлiгi: ( рад/с2
Бір атомды идеал газды изобаралық қыздырған. Газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігі газдың ішкі энергиясына берілді? (0,6)
Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді? (2 кДж)
Бір атомды идеал газдың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болады? (3)
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: ( )(
Бір моль газдың қысымы тұрақты 10 К температурада екі есе артты. Газдың атқарған жұмысы неге тең? (10R ln0,5)
Бір моль газдың энтропиясы: 1. 2. 3.4. ( 1,4.,)
Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі: (
Бір моль реал газ күйі теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады? ( Ван-дер-Ваальс теңдеуі )
Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденсатордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады? (72 мкКл)
Бiр-бiрiмен тiзбектей жалғанған, сыйымдылықтары С1=17 мкФ және С2=34 мкФ екi конденсаторды ЭҚК-i 50 В ток көзiне қосқанда, олардағы зарядтардың қатынасы қандай болады? ( q1/q2 = 1)
Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең?( 3)
Бірдей екі металл шарик 4∙10-6 Н күшпен өзара әсерлеседі. Егер біреуіне дәл сондай зарядталмаған шарикті тигізіп ажыратса, шариктердің өзара әсерлесу күші неге тең? ( 2∙10-6 Н)
Бірдей температура кезіндегі сутегі және оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің мольдік массасы 2∙10 -3 кг/моль, оттегінікі - 32∙10 -3 кг/моль. (4)
Бірдей фазада тербелетін көрші екі толқын нүктелердің арақашықтығын … деп атайды. ( толқын ұзындығы)
Бірдей фазада тербелетін нүктелердің геометриялық орны қалай аталады? ( толқын беті)
Бiркелкі зарядталған ұзын қыл өткізгіш электр өрiсiн туғызады. Оның зарядын 2 есе көбейткенде, өрiстiң берiлген нүктесiнiң кернеулiгi қалай өзгередi? ( 2 есе өседi)
Біркелкі электрстатикалық өрістің кернеулігі 140 Н/Кл болса, онда арақашықтықтары 0,5 см болатын екі нүктенің потенциалдар айырымы қанша болады? ( 0,7 В)
Бір күш сызығында бір-бірінен 20см қашықтықта орналасқан нүктелердің потенциалдар айырымы 160 В. Біртекті электр өрісінің кернеулігі неге тең: ( 800 Н/Кл)
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс үшін бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің шамалары қандай болу керек? ( және )
Бiрқалыпты зарядталған ұзын қыл өткізгіш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өрнекпен анықталады?
()
Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потенциалдарды және салыстырыңыз:( )
Бірқалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың теңдеуін көрсетіңіз.( )
Бір қалыпты үдемелі қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекті көрсетіңіз: ( )
Бір молекуланың массасын анықтау үшін қандай өрнек пайдаланылады? (m = )
Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.( 2PV)
Бір нүктеде нүктелік зарядтың туғызған электр өрісінің кернеулігі осы заряд пен нүкте ара қашықтығын 5 есе өсірсе қалай өзгереді? (25 есе кемиді)
Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең? (5м)
Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең? (3)
Біртекті дискінің айналу осі дискінің диаметріне дәл масса центрі арқылы өтеді, шардың айналу осі – оның центрі арқылы өтеді. Егер шар мен дискінің радиустері және массалары бірдей болса, және олар бірдей жылдамдықтармен айналса, онда шардың және дискінің айналуының кинетикалық энергияларының қатынастары Ешар/Едиск неге тең? (1,6)
Біртекті диэлектрик ішіндегі өріс кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы: (Диэлектрлік өтімділік)
Біртекті диэлектриктегі () электр өрісінің кернеулігі E=600 В/м. Электр өрісінің көлемдік тығыздығы неге тең? )
Біртекті емес тізбек үшін Ом заңының формуласы: )
Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз: ( Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.)
Біртекті тізбек бөлігіне арналған Ом заңын көрсетіңіз. )
Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең? (5 м)Бір циклде А=3 кДж жұмыс істеліп, суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, жылу машинасының ПӘК-і қандай? (15%)
Бірінші конденсатордың сыйымдылығы 0,5 мкФ, ал екіншісінікі – 5 мкФ. Екеуі де бірдей 15 мкКл заряд жинау үшін, олардың пластиналарына қандай кернеу беру керек? ( 30 В және 3 В.)
В
Вакуум диодының вольт-амперлiк сипаттамасының сызықты емес учаскесi қандай формуламен анықталады? ( I=dU3/2 )
Вакумда бір-бірінен 4 м қашықтықта шамалары оң q1=10мкКл және q2= 40мкКл-ға тең зарядтар орналасқан. Зарядтардың ара қашықтығын 2 м-ге жақындатқан кезде қанша жұмыс атқарылады: (0,9 Дж)
Вакуумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы с-ға тең. (с)
Вакуумдегі электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теореманың өрнегін көрсет.
Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:
Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды. ( реал газ күйін)
Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз. ( )
Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал оған қарсы соққан жел жылдамдығы 4 м/с. Велосипедшіге қатысты санақ жүйесіндегі жел жылдамдығын табыңыз (14 м/с )
Велосипедші уақыттың бірінші жартысын v=16км/сағ жылдамдықпен, ал уақыттың екінші жартысын v=12км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз.(14км/сағ)
Вертикаль бағыттағы біркелкі электрстатикалық өрiсте салмағы 10-10 Н майдың тамшысы тепе-теңдік күйде тұр. Егер тамшыда 210-12 Кл заряд болса, электр өрiсiнiң кернеулiгi қанша болғаны? (50 В/м)
Вольтпен өлшенбейтін физикалық шаманы тап: (Электр өрісінің кернеулігі)
“Восток” Жер серігі кемесінен тараған толқынның жиілігі 20 МГц болса, онда оның толқын ұзындығы неге тең? Жарық жылдамдығы с=3108 м/с деп алыңыз. ( 15 м)Г
Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең? (600 Дж
Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді? (артты)
Газ идеал деп саналады егер: ( Бір мезгілде А және С шарттары орындалса)
Газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыштың абсолют температурасы суытқыштың абсолют температурасынан 4 есе жоғары. Суытқышқа берілген жылудың толық жылуға қатынасы қанша болады? (0,25
Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300К, қыздырғыштікі 500К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың ПӘК-і неше есе артады? (1,43)
“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз. ( р = р1 + р2+ ...)
Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?( )
Газ температурасын 4 есе арттырған кезде, газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?
(2 есе артады)
Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? ( 400 Дж)
Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең? (200 Дж )
Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады? (газ разряды)
Газдардағы электр тогы өтуiн ….. деп атайды. (газдық разряд)
Газдардың тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының айырмасы неге тең болады? (8,31)
Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді? ( 2 есе артады)
Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? ( 3 есе артады)
Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз. ( 7 л)Газдың ішкі энергиясы, оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек? ( Ек=max, Еп=0)
Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:
( –ω sin(ωt+φ0))
Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2sіn, м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады? (4/5)
Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең? (0,2м)
Гармониялық тербелістің теңдеуі х=asіnt және циклдік жиілігі =/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады? (1с)
Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады? 1 с
Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды? (ешқандай)
Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең? (3)
Герметикалық жабық ыдыс ішінде су мен су буы бар. Ыдысты қыздырған кезде су буының молекулалар тығыздығы қалай өзгереді? (артады)
Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек: )
Горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен қозғалған дене үйкеліс күші әсерінен модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғала бастады. Дененің 5 с ішінде жүрген жолы неге тең? (8 м)
Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай : (4,9 Н)
Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады? (бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне)
Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8∙10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 104 В/м. Бөлшектің массасынтабыңыз. (1,0 ∙10-14 кг )
Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,810-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз. (2,0 10-14 кг )
Горизонтқа бұрышымен орналасқан жазықтық бетінде массасы кітап жатыр. Егер үйкеліс коэффициенті болса, онда үйкеліс күші неге тең? ()
Д
Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз. ( )
Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында күші қанша жұмыс орындайды? (0 Дж)
Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с2). (40м)
Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке =60 бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең? (40м)
Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді? (өзгермейді)
Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта : (10 кг)
Дене 10 м жолды 10 с өтті. Алғашқы 6 м жолды 2 с ішінде өтті, содан кейін 3 с бойы тоқтап тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай? (1 м/с)
Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).(15 м/с)
Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескермеңіз: (15 м/с)
Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с2-қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең? (40 кг)
Дене 25 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседi. Ауаның кедергiсiн ескермеңiз: (25 м/с)
Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз. (20 т)
Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлар кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлаған (g=10 м/с2): (45 м)Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с2).( 0,8 Н)
Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді). (4:9)
Дене жылдамдығының Х және У осьтеріне проекциялары х=4м/с, у=3 м/с. Жылдамдық модулін анықтаңыз.(5 м/с)
Дене координаталары (7;2) нүктеден координаталары (-5;7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай? ( 13)
Дене көкжиекпен =60 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g=10м/с2 ) ( 7,66 м/с2 )
Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?( 20 с)
Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс? (1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда)
Дене радиусы шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады? (
Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз. (4)
Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек? ( температурасы)
Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш 60о.
(А=7,5Дж)
Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең? (8 кг )
Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды? (инерттілік болмайды)
Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с, соңғы жылдамдығы = 30 м/с және үдеуі a= 2м/с2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған? (5 с)
Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз. (5 Н )
Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні (экваторда)
Дененің жылу сыйымдылығы деп ... жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады. (дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған)
Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кгм/с. Дененің массасы неге тең? ( 8 кг)Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз. )
Дененің қозғалыс жылдамдығы =7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы: (4м/с2 )
Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S = . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы: ( 7 м/с)
Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады? (4 Н)
Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді). (450 )
Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады? (Бірқалыпты шеңбер бойымен.
Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде ...( Төмендейді.)
Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз. 2м
Дифференциал түріндегі Джоуль-Ленц заңы: ()
Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз. ( )
Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады? (0,36 м/)
Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең? ( Нөлге)
Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең? ()
Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең? (50 мДж)
Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кг∙м2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең ? ( 2 кг ∙ м2 /с)
Дифференциалдық теңдеуі +0,25πх=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең? ( 4 с)
Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз. ( иістің таралуы)
Диффузия коэффициенті К=1/3vcV теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз. (cv)
Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcv молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз. ()
Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек: (
Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу: )
Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады? ()
Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы: ()
Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады? (поляризациялану)
Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады? ( поляризация векторы)
Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде? ( Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады)
Донорлы қоспалы шалаөткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып қандай зарядталған бөлшектер саналады? (электрондар)
Дөңгелек 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады? (20 мДөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз. ( 0,20)
Е
Егер 0,01м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады? ( 8∙1012 м-3)
Егер 2 дененің ара қашықтығын 2есе үлкейтсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші қалай өзгереді (4 есе кемиді)
Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады? ( 600 Дж)
Егер I1 = 3 A, I2 = 5A болса, суретте көрсетiлген амперметр қанша ток күшiн көрсетедi? (8 А )
Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? ( 2 Ом)
Егер R1, R2 = 20 Oм болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең? ( 10 Ом )
Егер R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? (9 Ом)
Егер ағын түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы ағатын идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? (4 есе кемиді)
Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп 1 секундта жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді?( 1 Н. )
Егер батареяның қысқаша тұйықталу тогы 13 А, ал батареяның iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, батареяның ЭҚК-i қанша болады? ( 6,5 В)
Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы с -ға тең. (0,6 с)
Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
(1,5 есе артады)
Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді? (400 Дж)
Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? ( 2 есе артады)
Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған? (200Дж )
Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см2, үлкен поршенінің ауданы 0,1 м2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек? (100 Н)
Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады? (F=0)
Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең? ( 4м/с)
Егер дененің бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуінің арасындағы бұрыш нольге тең болса, айналмалы қозғалған қатты дененің қозғалысының сипаттамасы қандай? (бірқалыпты-үдемелі)
Егер дененің жылдамдығы 3 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? ( 9 есе өседі)
Егер дененiң жылдамдығы 5 есе артқанда оның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi: (25 есе өседi)
Егер дененiң кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсi қалай өзгередi? (2 есе артады)
Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгм2 болса, онда ол 12 Нм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады? (4 рад/с2 )
Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді: ( 9 есе кемиді)
Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе арттырып, арақашықтығын 3 есе кемітсек, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді? ( 81 есе артады)
Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді? (81 есе кемиді)
Егер зарядталған конденсатор зарядын 2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді? ( 4 есе өседі)
Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады? ()
Егер конденсатор астарындағы потенциалдар айырмасын 4 есе өсiрсе, оның электр сиымдылығы қалай өзгередi? (өзгермейдi)
Егер көлденең қимасының ауданы 3 мм2 болатын өткiзгiш арқылы 10 с iшiнде 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы қанша болады? ( 2 А/м2 )
Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді?(өзгермейді)
Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз? (400 Н )
Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екi есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай? ( өзгермейдi)
Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары үш есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай? ( өзгермейдi)
Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады? (40% )
Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?( 4 есе артады)
Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді? ( 10 есе артады)
Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады? (бірқалыпты және түзу сызықты)
Егер өткізгішке бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi? (2 есе өседi)
Егер өткізгішті 4 бiрдей бөлiкке бөлiп, оларды бiр-бiрiмен параллель жалғасақ, өткізгіштің кедергiсi қанша болады?
(16 есе азаяды)
Егер өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 20 В және кедергiсi 40 Ом болса, өткiзгiштiң бөлiп шығаратын қуаты қанша болады? (10 Вт)
Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?
( 5,76 есе артады)
Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс? ()
Егер сфера арқылы өтетін E векторының ағыны 2 кВм болса, онда сфера центрінде қандай заряд орналасқан?
(17,7 нКл)
Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді? (өзгермейді)
Егер сыртқы күштiң әсерiнсiз дененiң инерция моментi 2 есе азайса, онда айналушы дененiң импульс моментi қалай өзгередi? 2 есе кемидi
Егер ток тығыздығы j=5 А/м2, өріс кернеулігі Е=2 В/м болса, өткізгіштің меншікті кедергісі (0,4 Ом∙м)
Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады? (5 с)
Егер тізбек бөлігіндегі кернеуді 2 есе көбейтіп, ал кедергісін 2 есе азайтатын болсақ, онда ток күші қалай өзгереді? (4 есе көбейеді)
Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді? ( 1,25 есе артады )
Екі
Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең? (72 км/сағ)
Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең? ( RT)
Екі гармоникалық тербелістердің х1=cos(2t+/6) және х2=2cos(t) теңдеулері берілген. Уақыттың t=1 с мезетіндегі тербелістердің фазалар айырымын анықтаңыз. ( )
Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді? ( n2 есе өседі)
Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?(4 есе кемиді)
Екі дененің серпімсіз соқтығысы кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы сақталмайды: (Кинетикалық энергиясы )
Екi мыс өткізгіштің ұзындығы бiрдей. Бiрiншi өткізгіш диаметрi екiншi өткізгіштің диаметрiнен 2 есе үлкен болса, бұл өткізгіштердің R1/R2 кедергiлерінің қатынасын анықтаңыз. 1/4)
Екі мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей. Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiнен 3 есе үлкен.Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең? (1/9 )
Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек? (3 есе өсiру керек)
Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi ( 3 есе артады)
Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi? ( 16 есе өседi)
Екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда кедергi 27 Ом, ал паралель жалғағанда 6 Ом болды. Жеке өткiзгiштердiң кедергiсi қандай? (18 Ом,9 Ом)
Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді? ( 2 есе)
Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады? (1)
Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді? (өзгермейді және 10Дж )
Еркін электр диполін біртекті электр өрісіне суреттегідей орналастырғанда, дипольде не өзгеріс болады: (Диполь сағат тіліне қарсы бұрылады)
Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз. (ma)
Ж
Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады? ( 65 кПа)
Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:
( 65 кПа. )
Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз. (Е0 = ε Е)
Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы =2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген? ( өзгермеген)
Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы: )
Жазық толқын теңдеуін жазыңыз. ( )
Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(t – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз. (k)
Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді? (2 есе кемиді)
Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.( Е1=8Е2)
Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең? (4Н)
Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2) (60 Дж)
Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі: (М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы) ()
Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы).( )
Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км). ( 4200км)
Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді? (азаяды)
Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай: (Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы)
Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай? (Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.)
Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады? (A=mgh)
Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар: (1 с)
Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады: ( Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер)
Жоғары вертикаль лақтырылған дененiң жылдамдығы 9,8 м/с, лақтырылған нүктеге қайту үшiн қандай уақыт қажет?(2с)
Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2. (60 Н)
Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?= 10 м/с2. ( 20 м/с )
Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді. Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең? (2 м/с)
Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады: ( Термодинамиканың І бастамасы.)
Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.( Q= U+A)
Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады? (
Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз. (2,4 м/с2 )
Жүрілген жолы S, айнымалы F күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы)
( )
Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды? ( жылу өткізгіштік және сәулелену)
Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің ПӘК-і қалай өзгереді?( кемиді )
Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс: ( адиабаталық )
Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең? ( 60%)
Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең? (40%)
Жылу машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай? ( 492К)
Жылу машинасы қыздырғыштан жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің ПӘК-ін анықтаңыз. ( )
Жылу машинасы қыздырғыштан алынған жылудың 60%-н салқындатқышқа береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай? (270 K)
Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не? ( Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.)
Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады? (энергия)
Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз. ( )
Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп: ( Температура градиенті)
Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.(1,6кДж )
З
Зарядталған бөлшек (заряды q, массасы m), потенциалдар айырмасы U үдетуші электр өрісінен өткенде қандай жылдамдық алады? ( )
Зарядталған конденсатор ток көзінен ажыратылған. Егер астарлардың ара қашықтығын екі есе үлкейтсе, конденсатор энергиясы қалай өзгереді? (2 есе өседі)
Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы: ()
Зарядталған конденсаторға екі есе көп заряд берілсе, оның энергиясы қалай өзгередi? ( 4 есе өседi)
Зарядталған металл шардың электр өрісінің кернеулігінің қашықтыққа байланыстылығын сипаттайтын дұрыс графикті көрсетіңіз.
Зарядталған шексіз жазық өткiзгiштiң электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?()
Зарядталған шексіз жазықтықтан 2 м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100 В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда өрістің кернеулігі қандай болады? (100 В/м
Зарядтан нүктеге дейінгі қашықтықты 5 есе өсiргенде, нүктелiк зарядтың электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?
( 25 есе кемидi)
Зарядтары 2 мкКл және 10 мкКл екi заряд аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiлiп, одан кейiн бастапқы қашықтыққа қойылса, олардың әсерлесу күшi қалай өзгерер едi? (1,8 есе артады)
Зарядтары 3 мкКл және 17 мкКл өлшемділіктері бiрдей кiшкентай екі шариктердi аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiп, сонан соң олар бiр-бiрiнен ажыратылған. Бiрiншi шариктің заряды қанша болады? (10 мкКл)
Зарядтары 7 мкКл әртекті екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады? ( 710-8 Клм)
Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мкКл, үш кішкене бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша ажыратады. Бірінші шарда қанша заряд қалады: (11 мкКл)
Зарядтары 11 мкКл, 27 мкКл және –32 мкКл өлшемдері бiрдей үш шариктi аз уақыт бiр-бiрiмен түйiстiрiп, одан соң қайтадан ажыратады. Бiрiншi шарикте пайда болатын заряд мөлшерi қанша болады? (2 мкКл)
Зарядтары 71 мкКл және 19 мкКл сынаптың екi кiшi тамшысы бiр үлкен тамшыға бiрiккен. Пайда болған тамшыдағы заряд шамасы қанша болады? ( 52 мкКл)
Зарядтары бiрдей, әр аттас екi зарядтың О нүктесiндегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады? (оңға қарай)
Зарядтарының шамалары бірдей , екі оң зарядтың арасын қосқан түзудің ортасына түсірілген перпендикуляр сызықтың бойына орналасқан О нүктедегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады? (төмен қарай)
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы дегеніміз не? ( 1 кг заттың температурасын 1К-ге өзгерту үшін қажетті жылу мөлшері)
Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шалаөткізгіш бола алады: (Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ;)
И
Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді.Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесскезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз. (2 кДж)
Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді? өзгермейді)
Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді? ( 1,5 есе кемиді)
Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды? (28кДж )
Идеал газ күйінің (Менделеев-Клапейрон) теңдеуі: )
Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдің таралу функциясындағы қисық астындағы толық аудан мына шамаларға тәуелді: 1 Газдағы молекулалар санына, 2 Газ температурасына, 3 Газ табиғатына, 4 Тұрақты болып қалады. (Тек 4)
Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістері (1 және 2)
Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0∙10-21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады? ( 1018 м-3)
Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек: ()
Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек: ( )
Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз. ( )
Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі: ( )
Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады? (молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен)
Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-ші күйден 2-ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді? (өзгермейді)
Идеал газды изотермалық түрде сыққанда, оның қысымы 20 %-ке артқан. Газ көлемі қалай өзгереді? V1/ V2 қатынасын табыңыз. ( 1,2)
Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді? ( 16 есе артты)
Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді? ( )
Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз. (
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырған кезде, оның жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? (3 есе артады)
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, онда газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? ( 3 есе артады)
Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең? (0)
Идеал газдың адиабаталық теңдеуін көрсетіңіз. ( PVγ = const)
Идеал газдың көлемi 4 есе өсiп, абсалют температурасы 4 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi? ( 16 есе кемидi)
Идеал газдың көлемi 7 есе өсiп, абсалют температурасы 7 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi? ( 49 есе кемидi)
Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
( 4 есе кемиді)
Идеаль газдың көлемiн 5 есе кемітіп, температурасын 5 есе арттырғанда, қысымы қалай өзгередi?( 25 есе артады)
Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді? (4 есе артады)
Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді? (2 есе артады )
Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады? (
Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып 300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай? ( 30%, 400К.)
Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады? (40%)
Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500К. Суытқыштың температурасы неге тең? (300 К)
Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді? (өзгермейді)
Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның ПӘК-і қалай өзгерді? ( 2 есе артады )
Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. R- әмбебап газ тұрақтысы. (4R)
Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі: ( V/T=const)
Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз. ( dQ=dU+dA)
Изобаралық процестің өрнегін көрсетіңіз. ( )
Изотермалық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз ( dQ = dA)
Изотермалық процестің өрнегін көрсетіңіз. ( )
Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз. ( )
Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі: ( )
Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс? ( )
Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет. ()
Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі: ( )
Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай? (5000 Дж)
Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істеді. Газға қандай жылу мөлшері берілген? (20 Дж)
Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді? (0 Дж)
Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?
( 70 Дж)
Изохоралық процесс кезінде азотқа 170 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетт ? (170 Дж.)
Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? ( 8 есе артады)
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз. ( )
Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай? (0)
Изохоралық процестің өрнегін көрсетіңіз. ( )
Импульс дегеніміз: (дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі)
Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз: (
Импульсы 8 кгм/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.(2кг және 4 м/с)
Инерция моменті I=63,6 кгм2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз. 100 Нм
Инерция моменті 10 кг·м2 тұтас диск 2 рад/с2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз: ( 20 Н·м
К
Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.
Капиллярлық трубкада сұйықтық көтерілу өрнегінде . Беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз.)
Карно циклы кезінде жұмыс денесі қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз. 120 кДж
Карно циклі қандай процестерден тұрады? екі изотерма мен екі адиабата
Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді? 2 және 4
Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не? бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы
Кедергілері және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады? 1-шам
Кедергілері 3 және 12 Ом шам кезекпе – кезек қандай да бір ток көзіне қосылды. Екі шамда бірдей энергия алады. Ток көзінің ішкі кедергісін анықта. 6
Кедергiлері 13 Омнан екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда, тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? 26 Ом
Кедергiлерi 20 Ом және 40 Ом екi өткiзгiш параллель жалғанып, ток көзiне қосылған. Осы өткiзгiштерде бөлiнiп шығатын токтың қуаттарының қатынастары N1/N2 қанша болады? 2
Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады? екi өткiзгiште де кернеу бiрдей
Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады? ( 200 кОм)
Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең?. 0,5 Ом.
Кедергісі 12 Ом өткізгіш арқылы 1 А ток 1 минут өткенде, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшері қанша болады? 720 Дж
Кедергiсi 12 Ом өткiзгiш арқылы ток күші 1 А ток 1 минут өткенде, өткiзгiште бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 720 Дж
Кедергiсi 15 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 12 Дж
Кедергiсi 30 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 24 Дж
Кедергiсi 60 Ом өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы минутына 10 Кл заряд өтетін болса, ол өткізгіштен 1 минутта бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 100 Дж
Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?
Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең? беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына
Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады? Изотермдік
Келесі өрнектердің қайсысы мынандай анықтамаға сәйкес келеді: кез келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өтетін сұйық массалары тең. Бұл теңдеуді ағыстың «үздіксіздік теңдеуі» деп атайды S=const
Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді? (м)
Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?
Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсалют серпімді соққысы үшін дұрыс:
Келтірілген теңдеулердің қайсысы ішкі үйкеліс (тұтқырлық )құбылысын сипаттайды?1.2. 3. 4. ( Тек 4.)
Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?
Кернеу 100 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең? 100 Ом.
Кернеу 200 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең? (400 Ом )
Кернеудің өлшем бірлігі: В
Кернеулігі Е0=700 В/м біртекті электр өрісіне, өріске перпендикуляр қалыңдығы d=1 см және ауданы S=200см2 шыны пластинка ( ε=7) қойылған. Пластинкада шоғырланған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз. 3 нДж
Кернеулігі Е0 біртекті электр өрісі бар кеңістік өтімділігі біртекті изотропты диэлектрикпен толтырылған. Диэлектриктегі E өріс кернеулігін және оның P поляризациялануын анықтаңыз. (, )
Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес: Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз
Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз.
Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?
Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?
Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.
Келтірілген теңдеулердің қайсысы электрстатикалық өрістің біртектілігін көрсетеді? E = const
Келтірілген формулалардың қайсысы анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең. L = I
Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын білдіреді?
Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?
Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады. 4) Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін. 2 және 4
Кернеулігі Е =12кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз. 2,12 10-7 Kл/м
Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады? 0 мкДж
Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай? 1 м/с2
Кернеуі 24 В, ток күші 0,3 А кедергіден 20 секунд ішінде қанша жылу бөлініп шығады? 144Дж
Кернеуi 40 В ток көзiне сыйымдылығы 500 мкФ жалғанған конденсатор қандай заряд алады? 20мКл
Кинематика нені зерттейді: қозғалысты тудыратын және өзгертетін себептерді қарастырмай, денелер қозғалысын
Клаузиус теңсіздігі: dS0
Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса? Өзгермейдi
Конденсатор астарларының арасын =7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi? 7 есе өседi
Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi? өзгермейдi
Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді? 4 есе өседі
Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы) ( )
Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? 20 нФ
Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады? S=0
Консервативті күш дегеніміз:. Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.
Консервативті күшті көрсетіңіз: Ауырлық күші
Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді? 9 есе артады
Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы /4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз. x=0,05cos( + /4)
Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының қандай уақыт аралығы сәйкес келеді? 3,2 с
Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз. 45 м/с
Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады?
Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады? 4
Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз. 3103 кг/м3
Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – универсал газ тұрақтысы) ( N= PV / kT)
Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2. 5 кН
Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? 0 кДж
Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=61023 моль-1).
Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз. 3·105 Па
Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? 4 есе кемиді
Көмірқышқыл газы үшін Ср/Сv қатынасы неге тең? 4/3
Көрсетілген Re=υR/ теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз. Re
Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?1 Ішкі энергия2 Жылу мөлшері3 Істелген жұмыс4 Энтропия (1 және 4.)
Көрсетілген сурет Остроградсий-Гаусс теоремасы бойынша жазылған теңдеулердің қайсысына сәйкес келеді (q1 және q3 – оң нүктелік зарядтар, q2 –теріс нүктелік заряд; S – q1 және q2 зарядтарын қоршаған бет):
)
Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ: Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады
Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады? F=l
Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады? 1. Ішкі энергия 2. Жылу мөлшері 3. Жұмыс 4. Энтропия 2 және 3
Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді? көлемі ұлғаяды және қысымы артады
Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.
Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.
Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз. PV=const
Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды? Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады.
Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?
Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?
Көрсетілген формулалардың қайсысы тұйық тізбек үшін Ом заңына сәйкес болады?
Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?4,2 кВт
Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады? тек газ күйінде
Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады? Сәулеленумен
Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады? 0,05 Дж
Күш моменті дегеніміз не? күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама
Күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді: Н·м
Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.1м/с
Қ
Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2. P=4120 кПа
Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады: Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады
Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?
Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?
Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?
Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?
Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды? 1. M/NA; 2. m/N; 3. m/M ; 4. m/NA 3,4
Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.
Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді
Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады? Метастабильді
Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді? тұрақты болып қалады
Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді? тек қана өседі
Қалың тұманда немесе бұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі? ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ
Қалыпты атмосфералық қысымдағы, температурасы 300 К және көлемі 1 м3 ауаның массасын анықтаңыз. 1кг
Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар? 61023
Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы: 383 кгҚандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 2910-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К: 8,31 кмҚандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады? Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.
Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады? электрондарҚандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады?оң және терiс иондар
Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады? 2 Н
Қандай қозғалыста ατ=0, αn=const болады: Шеңбер бойымен бірқалыпты
Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды? τ/(20r)
Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі? Адиабаттық
Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады? изотермдік
Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді? изотермдік
Қандай процесте энтропия тұрақты болады? Адиабаталық
Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, сутегі молекуласының 300К кезіндегі ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады? 300 К
Қандай термодинамикалық процесс үшін өрнегі дұрыс болып саналады? изотермалық процесс үшін
Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең? күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде
Қандай физикалық шама Н∙с өлшемінде өлшенеді? күш импульсі
Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай? 2510-2 Дж
Қатаңдығы 250 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 200 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең? Дж
Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады. үштік нүкте
Қаттылығы k = 2кН/м болған пружинаны 2 см. созу үшiн оған қандай күшпен әсер ету керек? 40 Н
Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең? Дж
Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады? 2 Н
Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз. (65 )
Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең?
Қозғалған дененің бойлық өлшемі екі есе кішірею үшін, оның жылдамдығы қандай болу керек? 0,866 с
Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы болған. Бұл күштің қуатын табыңыз.N=
Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін?g =10 м/с2. 40 м/с
Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м. 0,5 м/с
Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны?15 Дж
Қозғалыстағы дененің массасы 2 есе артып, жылдамдығы 2 есе кемісе, кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді
Қозғалыстағы электронның массасы оның тыныштықтағы массасынан екі есе үлкен. Осы электронның кинетикалық энергиясын табу керек. (Электрон массасы 0,91110-30 кг) 0,51 МэВ
Қозғалыстың теңдеуі , ()
Қуаттың анықтамасы.1 секундта атқаратын жұмысықа тең шама.
Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең? 4 мҚыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта. 3 кДж артады
Қыздырғыштан алынған 15 кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2 кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыз. 13 кДж артады.
Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз. 0,3
Қыздырғыштың температурасы 227оС, ал суытқыштың температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады? 40%
Қыздырғыштың температурасы 2270 С, ал салқындатқыштың температурасы 270С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз: 0,4.
Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап: 325 K.
Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?
Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз. Па
Қысымы 105 Па газ көлемі изобаралы түрде 3 м3-тен 5 м3-қа дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз. 2 ∙ 105Дж
Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы қандай? (-710C)
Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады? 100 кПа
Л
Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет? ( )
Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электр лампасынан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыздар (параллель қосылған): 70 Ом
Лездік үдеу векторы қай формуламен анықталады?
Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі: Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу
Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады? 0
Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? g=9,8 м/с2. 700 Н
Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2. 11 Н
М
Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады? жылдамдық бойынша
Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?0,5 m2
Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең? 6FМассалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең? 12FМассалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 = ? u
Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль) неон
Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз
Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз. дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама
МАССАСЫ
Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О нүктесіне қатысты импульс моменті қалай бағытталған: Еш қайда,
Массасы m бөлшек у осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Координаттың басы О нүктесіне қатысты бөлшектің L импульс моменті қалай бағытталған? Еш кайда, L=0
Массасы m дене горизонталь жазықтыққа жылдамдықпен еркін түскен. Соқтығысу абсолют серпімді деп, орташа соқтығысу күшін табыңыз. (Соқтығысу уақытының ұзақтығы деп есептелсін). 2
Массасы дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең? ()
Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және О’ нүктесі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең:
( )
Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті неге тең:
Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең? m(a+g)h
Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:
Массасы m=0,6 кг дене қозғалыс теңдеуі X=А·sint. Мұндағы А=5 cм, =π рад. Денеге t= с уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап. -0,148Н
Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.520 Дж
Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда Т200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта. 2077 Дж
Массасы m = 5 кг дене S = Asinwt заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы А = 5 см және ω=π рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/2 с өткенен кейінгі денеге әсер ететін кұшті анықта:–2,46 Н
Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын v1 = 40км/сағ –тан v2 = 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табу керек .27,8кН.
Массасы кг адам км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, массасы m2=80 кг жылдамдығы км/сағ арбаны қуып жетіп, секіріп мінсе, арба қандай жылдамдықпен қозғалады? 5,08 км/сағ
Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады? m1а1/ m2
Массасы және , ал бастапқы жылдамдықтары және болатын шарлардың абсолют серпімсіз соққылары үшін импульстің сақталу заңын жазыңыз. ( )
Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0,2 Дж
Массасы 0,2 кг дене бастапқы 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы неге тең. Еркін түсу үдеуі 10 м/с. 10 Дж
Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең? 0 Дж
Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады? 1 Дж
Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2. 10 мМассасы 1 кг дене 30 Н күштің әсерінен тік жоғары қозғалады. Осы күштің 5 м жолда атқарған жұмысы неге тең? (Еркін түсу үдеуін 10 м/с2-ке тең деп есептеңіз).150Дж
Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с. 18Дж
Массасы 1 т дене қандай биіктікте 100 кДж потенциалық энергияға ие болады? 10 мМассасы 2 г, жылдамдығы 6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы 1 г бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі деформациялануға кеткен энергияны табыңыз. 12 мДж
Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз. 3,5 м/с
Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген Мұндағы С=5м/с2, D=1м/c3 болса, денеге t=2 с уақыт мезетіндегі әсер ететін күшті анықтаңыз. 44 Н
Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады? 0,1 кг∙м2/с
Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең? 0,4 Дж
Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? g=9,8 м/с2. 66 Дж
Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз болса, соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтары қандай? 2 м/с
Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз? 208 кДж; 208 кДж
Массасы 2 кг тұтас диск горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен сырғанаусыз домалап келеді. Дискінің кинетикалық энергиясы: D) 24 Дж
Массасы 2 т дене қандай биiктiкте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады? 0,5 м
Массасы 5 кг дене заңдылығы бойынша қозғалады, мұндағы А= 5 см, . 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта -1,23 Н
Массасы 5кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз () 500 Дж
Массасы 5 кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Жер бетіне түсетін мезетте дененің кинетикалық энергиясы қандай болады (g=10м/c2)? 500 Дж
Массасы 5 кг дене қандай да бір күштің әсерінен 1 м/с2 үдеу алды. Массасы 10 кг денеге осы күш қандай үдеу береді: 0,5 м/с2
Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с. 35 Н∙с
Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды? бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен
Массасы 10 кг денені Жер бетінен 8 м/с2 үдеумен көтереді. Денені көтеру кезіндегі күштің мәнін анықтаңыз.180Н
Массасы 105 кг дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2). 1,5∙105 Дж
Массасы 105 кг теміржол составы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Локомотивтің 2 с ішінде атқаратын жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2). 3∙105Дж
Массасы 10,5т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз. 60м
Массасы 14 кг азоттың зат мөлшерін анықтаңыз. 500 моль
Массасы 20 кг, радиусы 20 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:
Массасы 20 кг, радиусы 30 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті: 1,8
Массасы 20 т вагон 0,3 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 30 т, жылдамдығы 0,2 м/с екінші вагонды қуып жетіп, одан соң бірге қозғалған. Олардың қозғалу жылдамдығын анықтаңыз. 0,24 м/с
Массасы 50 г материялық нүкте (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең? 125 мН
Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см, = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз. 125мН
Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең? 0,8 кг∙м2
Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз (g=10 м/с2) 1,5 кВт
Массасы 88г көмір қышқыл газының 290 К температурадағы көлемі 103 см3. Газды нақты деп санап, оның ішкі энергиясын анықтаңыз. (): 14 кДж
Массасы 100 кг денеге күш әсер еткенде оның жылдамдығын 10 м/с-тан 20 м/с-қа дейін артты. Әсер етуші күштің жұмысы қандай? 15000 Дж
Массасы 200 г доп 8 м/c жылдамдықпен ұшып келе жатқанда оның импульсі қ андай блады? 1,6 кг·м/c
Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 2,5 м/с2 үдеумен көтереді. Кранның арқанын керу күшін анықтаңыз. 2,5 кН
Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтереді. Кран арқанының керілу күшін анықтаңыз. 3 кН
Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па): 0,83 кДж.
Массасын 4 есе арттырған кездегі физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең? өзгермейді
Массасын өзгертпей, ал диаметрiн 2 есе азаятындай етiп прокаттап өңдегенде, мыс өткізгіштің кедергiсi қанша шамаға өзгередi? 16 есе өседi
МАТ
Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2=9,86, g=9,86м/с2 1м
Математикалық маятник минутына 60 тербеліс жасайды. Маятниктің ұзындығын табыңыз. 2= 9,86, g= 9,86 м/с2. 0,25 мМатематикалық маятникті Жерден Айға апарып тәжірибе жасаса, оның периоды шамамен қаншаға өзгереді? Еркін түсу үдеуі Айда 1,6 м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2. есе артады
Математикалық маятниктің қозғалысын сипаттайтын дифференциялдық теңдеудің түрі:
Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді? Өзгермейді
Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: . Математикалық маятниктің ұзындығы неге тең? g=9,8 м/с2 (м )
Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз
Материалық бөлшек радиусы R=2 м шеңбер бойымен шамасы F=5 H центрлік күштің әсерімен қозғалады. Осы күштің жарты айналыста жасаған жұмысы қандай? 0 Дж
Материалдық нүкте деп - … айтады. берілген есептер шарттарында мөлшерін ескермеуге болатын денені
Материалдық нүкте жолдың бірінші жартысын 8 м/с-пен, ал екінші жартысын 2 м/с-пен қозғалады. Дененің орташа жылдамдығы қаншаға тең? 3,2 м/с
«Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл қандай заң? Ньютонның 1-заңы
Материалдық нүкте радиусы 32 см шеңбер бойымен қозғалады. Айналу периодының жартысына тең уақыт мезетінде нүктенің орын ауыстыруы неге тең? 64 смМатериалдық нүкте шеңбер бойымен t уақыт мезетінде тангенстік үдеуі 0,8 м/с2 болатындай, ал толық үдеуі жылдамдық векторымен 60о бұрыш жасай қозғалған. Нүктенің толық үдеуінің шамасы қанша? 1,6 м/с2
Материалдық нүктеге әсер ететін бір-біріне 60о бұрыш жасай бағытталған 2 Н екі күштің теңәсерлі күші:
Материалдық нүктелер қозғалыстарының теңдеулері: (м), (м) түрінде берілген. Осы нүктелердің кездесу уақытын анықтаңыз. 10 с
Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі: . Массаны 2 кг деп алып, 2 с кейінгі импульсті табыңыз. 16Н∙с
Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі түрінде берілген. Егер материялдық нүктенің массасы 2 кг болса, оның 2 секундтен кейінгі импульсі қандай болады? 16 Н·с
Материалдық нүктенің қозғалысы S=4t2+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады? 8 м/с2
Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 (м) теңдеуімен сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең? 16 Н∙с
Материалық нүкте теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін анықтайын өрнек:
Материялық нүкте теңдеуімен сипатталатын гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең: T=12 c
Мәжбүр гармониялық тербеліс теңдеуіндегі серпімділік күшін көрсетіңіз: mа+rv+kx=Fсырт (kx)
Мезонның толық энергиясын тыныштықтағы энергиясынан он есе үлкен деп алып, оның жылдамдығын табу керек. 0,995с
Меншiктi кедергi қандай өлшеммен өлшенедi? Ом·м
Металдағы электр тогын тасымалдаушылар: электрондар ағыны
Механикалық жұмыс дегеніміз не? В) Күш пен, күш әсерінен қозғалып өтетін жолға тәуелді физикалық шама
Механикалық тұйық жүйе үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс? жүйенің қорытқы импульсі тұрақты болып қалады
Молекула ыдыс қабырғасына перпендикуляр қозғалып, онымен абсолют серпімді соқтығысқан кезде, молекула ыдысқа қандай импульс береді? 2
Молекула-кинетикалық теориясы тұрғысынан газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы қалай түсіндіріледі? молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен
Молекулалар қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қандай формуламен анықталады?
Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы 3 есе артса, онда газ температурасы қалай өзгереді? 9 есе артады
Молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.
Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? 9 есе артады
Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы: Молекула өлшеміне тәуелді.
Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын тұрақты ұстап, молекула концентрациясын үш есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? 3 есе артады
Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.
Мотоциклші радиусы 100 м шеңбер бойымен жазық бетте қозғалған. Дөңгелектің жермен үйкеліс коэффициенті k=0,4 болса, ол шеңбер бойымен қандай максималь жылдамдықпен қозғала алады? g=10 м/с2. (20 м/с)
Мына формуламен қай шама өрнектеледі ( – ортаның диэлектрлік өтімділігі нүктелік заряд электр өрісінің кернеулігі, -Кулон заңындағы тұрақты ): Ара қашықтық
Мына формулалардың iшiнен тiзбектiң бiртектi бөлігі үшiн Ом заңының өрнегiн анықтаңыздар.
Мынау қай қысым -? Гидростатикалық
Н
Нақты газға арналған Ван-дер-Ваальс теңдеуі: (P+а/μ)( Vm-в)=RT
Насос двигателі 10 минут уақыт ішінде 20 м3 суды 6м биіктікке көтереді. Двигательдің қуатын анықтаңыз (g9,8м/с):2000ВтНөлдік деңгейден жоғары қарай лақтырылған дене биіктікке көтерілсе, онда ауырлық күшінің жұмысы мынаған тең:
Нүкте 5 Н центрлік күштің әсерінен радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте толық бір айналғанда осы күш қандай жұмыс атқарады? 0
Нүкте арасында потенциалдар айырымы 10 кВ (e=1.6∙10-19Кл)-ға тең болған кезде электрон орын ауыстырғанда қандай кинетикалық энергияға ие болады? 1,6∙10-15 Дж
Нүкте жылдамдығының теңдеуі (м/с) түрінде берілген. с уақыт мезеті өткеннен кейінгі нүктенің үдеуі неге тең? 12 м/с2
Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?
Нүкте қозғалысының теңдеуі x=4-6t+t3. Дененің t=0,5c уақыт мезетіндегі үдеуі неге тең? 3 м/с
Нүкте периоды с-қа тең тербеліс жасайды. Сыртқы мәжбүр етуші күштің резонанс кезіндегі циклдік жиілігі неге тең болады? 2 с-1
Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?(3)
Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады? 2с
Нүкте түзу бойымен Х= (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды десек, қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен соң нүктенің тепе-теңдік күйінен ығысу шамасы неге тең болады? 3 м
Нүкте түзу бойымен тербеліс жасайды. Егер 1,5 период ішінде нүкте 15 см жол жүрсе, онда тербеліс амплитудасы неге тең? 2,5 см
Нүкте тұрақты жылдамдықпен шеңбер бойымен қозғалады. Егер нүктенің жылдамдығы 5 есе көбейсе, үдеуі қалай өзгереді: 25 есе көбейеді.
Нүктелік жарық көзінен шыққан сфералық толқын ортада жұтылмай таралады және жарық көзінен 1 м қашықтықтағы амплитудасы 10-8 м. Жарық көзінен 10-3 м қашықтықтағы толқынның амплитудасы неге тең болған? 10-5 мНүктелiк заряд q электрстатикалық өрiс туғызады. Центрінде сол q, ал радиусы R шеңбер бойымен q0 заряд орын ауыстырғанда орындалатын өріс күшінің жұмысы неге тең болады? ( 0)
Нүктелiк зарядтың зарядын 2 есе өсiргенде, оның бастапқы қашықтығынан 2 есе көп қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi? 2 есе азаяды
Нүктенің 4 с ішіндегі жолын анықтаңыз.8 м
Нүктенің жылдамдығы υ=4t-2 заңдылығымен өзгереді. Нүктенің үдеуі неге тең? 4 м/с2
Нүктенің жылдамдығы 2t+16 заңы бойынша өзгереді. 2- және 4-секунд аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын анықтаңыз. 22 м/с
Нүктенің қозғалыс теңдеуі x=2t, y=t түрінде берілген. Координат басынан нүктеге дейінгі қашықтық 10м болғандағы t уақытты анықта: 4,47с
Нүктенің қозғалысы теңдеуімен берілген. Нүкте қозғалысының бастапқы жылдамдығын анықтаңыз. 2 м/
Ньютонның үшінші заңы қандай санақ жүйесінде орындалады? Инерциалды
О
Оқ үш жарықшаққа бөлініп, бір–біріне 1200 бұрыш жасай ұшады. Импульс модульдерінің қатынасы: р1р2=р3. Оқ қандай бағытта қозғалған : Горизонталь, солға
Оқшауланған жүйеде өтетін процесті сипаттайтын өрнек: PV=const
Ом заңының дифференциалдық түрдегі теңдеуі:
Оңашаланған өткізгіштің электр сыйымдылығы ..... тәуелді болады. өткізгіштің түрі мен өлшемдеріне
Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады: ω = ω 0.
Орташа жылдамдық өрнегін көрсетіңіз.
Орын ауыстыру бұл: Дене қозғалатын бойлық сызық
Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал. U=(3/2)PV
Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесінің саны қанша болады? 5
Оттегі мен сутегі молекулаларының қайсысы атмосферада тезірек қозғалады? Сутегінікі
Оттегі молекуласының орташа квадрат жылдамдығы =400 м/с болса, онда ол қандай температураға сәйкес келеді? ( М=3210-3 кг/моль, R=8,3 Дж/мольК). 205 К
Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең? 5R/2
Ө
Өзара жылулық тепе-теңдіктегі кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады? тек температуралары
Өрнектердің қайсысы бір атомды газ бөлшектерінің қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайды?
Өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бiрлiк оң зарядты тасымалдаудағы күштiң жұмысына сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады? нүктелердің потенциалдар айырымы
Өрiстiң берiлген нүктесiндегi терiс таңбамен алынған потенциалдың градиентi осы нүктенiң несіне тең деп аталады. кернеулiгiне
Өткізгіштен өтіп жатқан ток күші 7,5 А болса, өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 15 с аралығында қанша заряд өтеді? 112,5 Кл
Өткізгіштен ток күшi 6,4 мкА ток жүргенде, өткiзгiштiң көлденең қима беті арқылы 1 с iшiнде қанша электрон өтедi? Электронның заряды 1,610-19 Кл-ға тең. 41013 электрон
Өткізгіштерді параллель қосқандағы мәні өзгермейтін физикалық шама не? U кернеу
Өткізгіштерді тізбектей қосқанда мәні өзгермейтін шама: ток күші
Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 1 секундта 25 Кл заряд өткен. өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 200 В болса, өткiзгiштiң кедергiсi қанша болғаны? 8 Ом
Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады? ток күшi
Өткiзгiштiң көлденең қимасының ауданын 2 есе үлкейтіп, ұзындығын 2 есе қысқартсақ, оның кедергiсi қанша шамаға өзгередi? 4 есе азаяды
Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді: Өлшемі, пішін
Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді? Кернеу
Өткiзгiштің ұштарындағы кернеу 32 В, ток күшi 0,4 А болса, оның кедергiсi қанша болғаны? 80 Ом
Өшетін тербеліс теңдеуі:
Өшетін тербелістің логарифмдік декрементінің өрнегін көрсетіңіз.
Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді? Жүйенің қасиеттеріне
Өшудің логарифмдік декременті:
П
Параллель жалғанған өткізгіштердің жалпы кедергісі қай формуламен анықталады?
Параллель жалғастырған конденсатор батареясының электр сиымдылығы қандай?
Парашют ашылардың алдында массасы 100 кг парашютші а=8м/с2 үдеумен түсіп келе жатты. Парашютшінің салмағын табыңыз (): 200 Н
Паскаль заңының анықтамасын таңдап алыңыз. Сұйыққа (газға) түсірілген қысым барлық бағытқа бірдей тарайды
Поезд жолына кететін уақытының жартысын км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын км/сағ жылдамдықпен өтті. Поездың орташа жылдамдығы қандай? 50 км/сағ
Поезд қозғалыс жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежеу жолы қанша рет азаяды? 4 есеге
Поездың жылдамдығы 2 есе кемісе және онымен бір мезгілде үйкеліс күші 2 есе артатын болса, поездың тежелу жолы неше есе кемиді? 8 есе
Политроптық көрсеткіші n=1 болғандағы процесті сипаттайтын өрнек: pV=const
Потенциалдар айырымы 60 В электр өрісін жүріп өткен бөлшек қандай жылдамдық алады ? Бөлшек массасы 310-8 кг , заряды 410-9Кл. 4 м/с
Потенциалдары 8 В және 5 В екi өткiзгiш шар жiңiшке өткізгішпен қосылса, онда шарлардың арасындағы потенциалдар айырымы қанша болады? 3 В
Потенциалын 1,2 кВ – қа дейін көтергенде, 24 нКл заряд алатын болса, оның электр сыйымдылығы қанша болады? 20 пФ
Потенциалы 20 В болатын нүктеден потенциалы 40 В нүктеге -2 Кл заряд көшірілгенде, электр өрiсiнiң орындайтын жұмысы қанша болады? 40 Дж
Пуазейль өрнегін жазыңыз.
Пуассон теңдеуінің формуласы:
Р
Радиустары R1=4 см және R2=12 см дискілер шығыры арқылы сырғамай айналады. Бірінші дискінің бұрыштық жылдамдығы рад/с. Екінші дискінің бұрыштық жылдамдығы қандай? C)
Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең? (ОС=R/2): FR/2
Радиусы 1 см металл шарға Q = 6,3 мкКл заряд берілген. Шар бетіндегі зарядтың беттік тығыздығы қандай? 5 мКл/м
Радиусы 12 см өткiзгiш шарға 24 нКл заряд берiлген. Шардың центрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктедегi электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады? 0 В/м
Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады?4 В
Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең? 0 Дж
Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?
Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады? 4 м/с
Рельс үстімен 5,5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетка есігінің баспалдағына, оның қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп мінеді. Вагонетканың массасы 240 кг. Адамы бар вагонетка енді қандай жылдамдықпен қозғалады? 4,4м/с
С
Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2).4 м/с2
Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:
Серіппе 2Н күштің әсерінен 4 см-ге созылады. Осы серіппе қандай күш әсерінен 2 см-ге созылады? 1 Н
Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы . Жүктердің массаларының қатынасы . Бұл маятниктердің Т1/Т2 периодтарының қатынасы қандай?
Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады) 4 есе өседі
Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз. =
Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?
Серіппелі маятниктің тербеліс периоының өрнегі:
Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? 4 есе кемиді
Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді? 4 есе кемиді
Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы: Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.
Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет? 40 Нц
Сәйкестікті тағайында: 1. Еркін өшпейтін тербелістер а) 2.Өшпелі тербелістерв) 3. Еріксіз тербелістер с) А) 1а, 2с, 3в.
Сәйкестікті тап: 1) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден кіші. 2) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден үлкен. а) тебілу. b) тартылу. 1б 2а.
СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады? зат мөлшері
Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді? жақындаған кезде тон жоғарылайды, ал алыстаған кезде тон төмендейді
Сиымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай? 0,9 Дж
Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсы . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады?
Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылып, вал айналады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады? FR = I
Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең? 6∙10-3 кг∙м2
Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0.4 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең? 1210-3 кг м2
Стокс өрнегін көрсетіңіз:
Столдың горизонталь бетінде тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен дене модулі а=1 м/с2 үдеумен қозғалады. Дене 5 с аралығында қанша жол жүрді? 8 м
Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?бөлінеді
Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? тек бөлінеді
Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз. 4,5 м/с
Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2). 400Дж
Су молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең? 3кТ
Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады? түтіктің жіңішке бөлігінде
Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Үйкелісті ескермеңіз. өзгермейді
Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек? h=R
Сурет
Суретте R кедергi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады? (3.2 Вт)
Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiз.(2 Ом
Суретте бөлшекке әсер ететін Fs күштердің проекциясының жолға тәуелді сызбасы кескінделген. Алғашқы 30 м жолдағы күштің атқаратын жұмысы неге тең: 90 Дж
Суретте горизонтқа бұрышпен лақтырылған тастың қозғалыс траекториясы көрсетілген. Қозғалыс траекториясының берілген нүктесінде тастың үдеуі қалай бағытталған (ауаның кедергісі ескерілмейді).D) 4
Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз.( 3)
Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді): (Барлық нүктелердегі мәні бірдей)
Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең? (4 с)
Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз. (4)
Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады? С)
Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? (диаграммадағы 3-изотерма, 4-адиабата). E) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді
Суретте келтірілген m материялық нүктенің қозғалысы, қозғалыстың қандай түріне жатады: Қисық сызықты үдемелі
Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз. 5 м/с2
Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек. U=2 кДж, А=0, Q=U
Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 – заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда 3 – заряд қалай орын ауыстыруы мүмкін? тыныштық күйiнде қалады
Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен? ДЕ
Cуретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз D) артады
Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз (( 12кДж)
Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды? 1 және 3
Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз. ( F )
Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады? (4)
Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең? 400 Дж
Суретте көрсетiлген тiзбектегі А амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады? (2А)
Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға =3 батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi? 70548501313180002 есе өседi
Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тогы бар бес өткiзгiш түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады? 2 A
Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С2=С3=С4=3 мкФ? 7 мкФ
Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген? Изотермалық
Суретте массалары және ұзындықтары бірдей бірнеше біртекті стерженьдер кескінделген. Қайсысының ОО/ осіне қатысты инерция моменті ең үлкен:D)
Cуретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең? B)
Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады? E) С
Сутегі молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 200 м/с. Осы температурадағы оттегі молекулаларының орташа арифиметикалық жылдамдығы неге тең: 50 м/с
Суы бар ыдыстардың салмағы мен табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе? C) Р1=Р2
Сүйір бұрышы -ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? ( - үйкеліс коэффициенті). mg sіnв
Сұйық ішіндегі гидростатикалық қысым: Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы қатты денеге тән: Пішін мен көлем тұрақтылығы.
Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе-тендік орналғаннан кейін: Қаныққан будың қысымы өзгермейді.
Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады? кризистік температура
Сұйықта жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз (Стокс заңы).
Сұйықтарда электр тогының өтуін ..деп атайды. электролиз
Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:1. Беттік қабаттың температурасының жоғары болуына.2. Беттік қабаттың температурасының төмен болуына.3. Беттік қабаттағы молекулаларға ішкі қабат молекулаларының әсерінен пайда болатын қосымша күшке байланысты (3)
Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді?өзгеріссіз қалады
Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?өзгермейдi
Схемадағы түйін үшін орындалған Кирхгофтың бірінші заңын орындалуын көрсет. I1 – I2 + I3 – I4 – I5 = 0
Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясы берілген. Штрихталған жолақ ауданы нені өрнектейді: Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың салыстырмалы саны
Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясынан газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығын көрсетіңіз (2)
Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі: Квазисерпімді күш.
Сыйымдылығы 20 нФ конденсатор астарларына 1,2 В кернеу берілген. Конденсатордың заряды қандай?24 нКл
Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 3 мкДж
Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 г көмірқышқыл газ бар. Баллон 3 кПа қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады? 45оС
Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең? 400 кДж
Сыйымдылығы С0 бірдей екі ауа конденсаторы параллель қосылған. Конденсаторлардың біреуін диэлектрлік өтімділігі диэлектрикпен толтырса, онда батареяның сыйымдылығы неге тең?
Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?4 мкФ
Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?27 мкФ
Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6103 кг/м3). 10,2м
Сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, дененің бастапқы өлшемдері мен пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады?серпімді
Сыртқы күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасы жиілігі артуымен ... алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді
Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай процесс орындалады?ьАдиабаталық
Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды. резонанс
Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді? оларда дипольдік момент пайда болады
Т
Тарту күші 100 Н ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыз: 1000 Дж
Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2. 20 м
Тас горизонтқа 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады?а1=а2=9,8 м/с2
Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады? тұтқырлық, ішкі үйкеліс
Те
Температурасы Т1-ден Т2-ге дейін өзгерген кездегі берілген газ массасын суыту процесі суретте кескінделген. Бұл процесс кезінде газ тығыздығы қалай өзгерді? Өзгермейді
Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг. 4,95 м/с
Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l1=1 см-ге сығылады. Серіппені l2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет? 120 кН
Температура градиентін 3 есе арттырса, жылу ағынының тығыздығы қалай өзгереді? 3 есе артады
Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде? Молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі
Температурасы 0C массасы 1 кг мұзды толық еріткенде энтропияның өзгеруі неге тең болады? Мұздың меншікті балқу жылуы 327,6 кДж/кг. 1200 Дж/К
Теннис добы вертикаль жоғары 12 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерiлу биiктiгiн анықтаңыз:7,2 м
Теннис добы жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз: 5 мТеңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?
Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай? 4500 мТеплоход өзенде ағыс бағытымен 300 км арақашықтықты 20 км/сағ жылдамдықпен 10 сағат уақытта жүзіп өткен. Судың ағыс жылдамдығын табыңыз.10 км/сағ
Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды. периоды
Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек? 9 есе қысқарту керек
Тербеліс периоды мен жиілігін байланыстыратын теңдеу: T=1/ν
Тербеліс тендеуі мынадай: х=acos(t+), мұндағы = , c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады? 2 с
Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылад
Тербеліске қандай процесс жатпайды? Газдағы молекулалық қозғалысы
Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды. амплитуда
Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістің жиілігі неге тең? 0,25 Гц
Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді? кТ
Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз.
Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады? релаксация
Термодинамикалық параметрлерді атаңыз. температура, қысым, көлем
Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін көрсетіңіз.
Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.
Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды? табиғаттағы процестер бағытын
То
Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:
Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең? 50 мТолқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз. 50 Гц
Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады? 0,1 с
Толқын ұзындығы неге тең? (20 м)
C) 20 мТолқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең? 4 м/с
Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта.
Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта.
Толқынның анықтамасын табыңыз. серпімді ортадағы тербелістердің таралуы
Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады? толқын ұзындығы
Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді?
Төменгі келтірілген өрнектердің қайсысы энергияның сақталу заңына сәйкес келеді?
Төменде берілген формулалардың қайсысы бір атомды газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды?
Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды:A0 e -bt.
Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды?
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады? p=n m0vкв2
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады?
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады? р=n<ілг>
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?
Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады: 1 Электромагниттік толқындар 2 Газдардағы дыбыс толқындары 3 Су бетіндегі толқындар 4 Сұйықтардағы дыбыс толқындары 2 және 4
Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді? 1 Газға берілген жылу мөлшері, сол газдың ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа жұмсалады 2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес 3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады 4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес. Тек 1
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы?
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?
Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз.
Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады?
Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал. U=pV
Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады? Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.
Трамвай вагоны бұрылыста модулi тұрақты болған 5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер жолдыңң қисықтық радиусын 50м болса, оның центрден тепкiш үдеуi неге тең?0,5м/с
Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай? 0,5 м/с2
Транзисторда қанша p-n ауысу бар?2
Түзу бойымен х = 10+5t+0,5t2 заңы бойынша қозғалатын бөлшек үшін аx үдеудің уақытқа тәуелділігін қай өрнек дұрыс сипаттайды? аx=1м/с2
Тұ
Тұжырымдаманың қайсысы молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды? зат бөлшектері бір-бірімен өзара әсерлеседі
Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай? 50%
Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не? сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы
Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады? 0
Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның ПӘК-і 0,1 тең болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қандай?б400Дж
Тұйық тiзбек үшiн кернеудiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мына өрнекпен берiледi: (В). Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады?4 В
Тұйық тiзбек үшiн Ом заңының формуласын көрсетiңiз.
Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi (А) өрнегiмен берiледi. Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады? 2,8 В
Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мынадай: (А).Қысқаша тұйықталу тогының күшi қанша болады?13 А
Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене х осі бойымен түзу сызықты қозғалады. Дене қозғалысының теңдеуі x=t2 болса, дененің массасы қандай? 5 кгТұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан самолеттен жүк тасталды. Самолетке байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің трактеориясы қандай болады. Ауа кедергісі ескерілмегенде:Түзу сызық бойынша.
Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , . ( 623)
Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады? 0 Дж
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы формуласында Cv= молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз. i
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=іR/2М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз. М
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.
Тұрақты қысымда идеал газда көлемі ∆V-ға ұлғайды. Қандай физикалық шама р∆V көбейтіндісіне тең? Газдың жасаған жұмысы
Тұрғын толқынның пайда болу себебі: толқындар интерференциясынан
Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады? Импульс
Ты
Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса?0,7
Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды. диффузия коэффициенті
Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады? дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде
Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы Олардың жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз. 2
Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 м/с2 үдеумен қандай уақыт iшiнде 30м жол жүредi:10 с
Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді?3600 мТізбек бөлігі тізбектеліп жалғанған R1=100 Ом және R2=200 Ом резисторлардан құралған. Осы резисторлардағы кернеулерді және бөлінетін қуаттарды салыстырыңыз: U1/U2=1/2, P1/P2=1/2;
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы: I =
Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді? I2Rt
Тізбектей жалғанған R1=0,9 Ом, R2=2,9 Ом кедергілері ЭҚК-ші , ішкі кедергісі ток көзіне қосылған, тізбектегі ток күшін анықтаңыз.1 А
Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)?B) 2 есе азаяды
Тізбектей қосылған сыйымдылықтары С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:
Тік жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырылған шарик жерге түскенге дейін 12 с қозғалды. Ең жоғары нүктеге дейін шарик қанша уақытта көтеріледі? Ауаның кедергісі ескерілмесін.6 с
У
Ультрадыбыстық тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз. > 20000 Гц
Ұ
Ұзындығы l жіңішке, салмақсыз стержень, оның ортасы арқылы өтетін перпендикуляр ОО/ осіне қатысты айналады. Стерженьге әрқайсысының массасы m болатын екі жүкше бекітілген. Егер жүкшелердің орнын 1- жағдайдан 2 - жағдайға өзгертсек жүгі бар стерженнің инерция моменті қалай өзгереді? (жүктердің соңғы орындарының аралығы бастапқы орындарының аралығынан 2 есе артық) 4 есе артады
Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз. 3∙10-3 кг∙м2
Ұзындығы 0,3 м және массасы m=0,2 кг жіңішке біртекті таяқша 3 рад/с бұрыштық үдеумен,таяқшаға перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты, айналады.Айналдырушы момент неге тең: E) 0,018 Hм
Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады? 0 Дж
Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? Кл/м
Ұзындығы 20 см таяқша заряды 1 мкКл. Таяқша зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? 510-6 Кл/м
Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,09 м-ден 0,01м дейін төмендесе, оның тербеліс периоды қандай болады? Өзгермейді.
Ұзындығы 30 см, массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің ұшы арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты инерция моменті неге тең?
Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады? 0,7510-3 кгм2
Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды? 3k
Ұзындығы ℓ=0,5 м және массасы m=0,4 кг біртекті жұқа стержень ортасы арқылы өтетін, стерженьге перпендикуляр оське қатысты ε=3 рад/с бұрыштық үдеумен айналады. Айналдырушы момент неге тең: 0,025 Hм
Ұзындығы l=4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз. Т=4,4с
Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді? 2 есе артады
Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз.72 км/сағ > 12 м/c
Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады? Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады
Ұшу биіктігі және ұшу қашықтығы бірдей болуы үшін денені көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек?=760
Ү
Үдеуі 3 м/с2 денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеуі 1,5 м/с2 болған осы денеге қандай күш ісер етеді: 5Н
Үйкеліс күшінің теңдеуі:
Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең. 140 кДж
Ф
Фазалық жылдамдық дегеніміз: Толқын фазасының таралу жылдамдығы.
Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек, маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? өзгермейді
Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады: M = -mg l sinφ.
Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз. 2,5 мЦ
Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен табылады?
Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады? ()
Ш
Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады? 1,25 мкН
Шексiз бiркелкі зарядталған жазық өткiзгiш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтқанда қалай өзгереді? өзгермейдi
Шексіздіктен 25 Кл зарядты өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы болса, нүкте өрісінің потенциалы қанша? 200В
Шеңбер бойымен қозғалатын дененің центрге, тартқыш үдеуінің бағыты:радиус бойымен центрге бағытталған
Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығын екі есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді? 4 есе артады
Шеңбер бойымен қозғалған дененің толық үдеуінің модулін көрсетіңіз. a=
Шеңбер бойымен қозғалған материялық нүктенің сызықтық жылдамдығының векторы қалай бағытталған?айналу бағытына бағыттас жанама бойымен
Шеңбер бойымен қозғалған нүктенің бұрыштық үдеуінің векторы қалай бағытталған?айналу осі бойымен
Ы
Ыдысқа өзара араласпайтын үш түрлі сұйық құйылған: су, керосин және сынап. Бұл сұйықтар ыдыста қандай ретпен орналасады? сын >су >кер сынап-су-керосин
Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең? 18 кПа
Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек? 6 есе арттырады
Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек ? 1,5 есе арттырады
Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1. 12×1023
Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =61023моль-1. 121023
Ыдыстағы қоспада оттегінің қысымы 5 кПа, ал азоттың қысымы 4 кПа. Қоспаның қысымы қандай? 9кПа
Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 20 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаның қысымы неге тең? 28 кПа.
Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынының жылддамдығын анықтау керек: 5,42м/с
Ыдыстағы сұйық деңгейінің қабырғасындағы тесіктен 1,5 м жоғары болса тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығы қандай? 5,42 м/с
І
Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
Ішкі кедергісі 2 Ом және ЭҚК 120 В тұрақты тоқ көзі 58 Ом сыртқы кедергімен тұйықталған. Тоқ көзінің толық Pтол және пайдалы Рпайд қуатын анықтаңыз: Pтол=240 Вт, Рпайд=232 Вт
Э
Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:
ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады? 11 В
ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар.0,5 А
ЭҚК-терi 4 В және 2 В екi ток көзi аттас полюстарымен параллель жалғанған. Ток көздерiнiң iшкi кедергiлерiнiң сәйкес мәндерi 0,6 Ом және 0,4 Ом. Бұл батареяның потенциалдар айырымы қанша болады? 2,8 В
ЭҚК-ші 8 В болатын, iшкi кедергiсi 1 Ом электр тiзбегiне 3 Ом сыртқы кедергiнi қоссақ, онда тiзбектiң сыртқы бөлiгiне түскен кернеудiң мәні қандай? 6 В
ЭҚК-ші 8 В болатын, ішкі кедергісі 1 Ом электр тізбегіне 3 Ом сыртқы кедергіні қоссақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеудің кемуі қандай? 6 В
Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады: Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен
Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады -1 нКлЭлектр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда)?
Электр желiсiне қосылған кедергiсi 10 Ом қыздырғыш суды 5 минутта қайнатады. Егер кедергісі 40 Ом қыздырғышты пайдаланса, онда осы су қайнау үшін қанша уақыт керек болады? 20 мин
Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады? - 1 нКл
Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады. - 1 нКл
Электр кернеуінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:
Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады? кернеулiк
Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi? 4 есе өседi
Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді? Dn1=Dn2, Et1=Et2
Электр өрісінің берілген нүктедегі потенциалы нені сипаттайды? Берілген нүктедегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясы
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз. D
Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады? Перпендикуляр
Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады? кернеулiк
Электр тiзбегi ЭҚК-i 8 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және 3 Ом сыртқы кедергiден тұрады. Тiзбектiң сыртқы бөлiгiнде кернеудiң түсуi қанша болады?6 В
Электр тiзбегi, iшкi кедергiсi 2 Ом ток көзiнен және кедергiсi 12 Ом тұтынушыдан тұрады. Егер тiзбектегi ток күшi 6 А болса, ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болғаны? 84 В
Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз: 1,3
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымын екi есе қысқартып, оны сол кернеулi жүйеге қосқанда, аспаптың қуаты қалай өзгередi? 2 есе өседi
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергiсiн 2 есе азайтып, ток күшiн 2 есе өсiргенде, бөлiнетiн жылу мөлшерi қалай өзгереді?2 есе өседi
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 3 есе азайтып, ток күшін 3 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді? 3 есе өседі
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 4 есе азайтып, ток күшін 2 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді?өзгермейді
Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт » деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады? 750 Дж
Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,3310-6 кг/Кл.ь200 кКл
Электродта 660 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.б (2 МКл)
Электролиз кезiнде 3,6 г никель бөлiнген. Егер электролиз 50 А ток күшiмен жүргiзiлсе, электролиз қанша уақыт жүргiзiлген? Никельдiң электрохимиялықэквивалентi 0,310-6 кг/Кл. 4 мин.
Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер никельдiң электрхимиялық эквивалентi 0,310-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі ток күшi қанша болған? 20 А
Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:
Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (е = 1,6 10-19 Кл, mе = 9 10-31 кг): 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/
Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді? Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең
Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясы бойынша ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.
Электрөткізгіштіктің классикалық теориясы бойынша металдардың кедергісі байланысты емес: Еркін электрондардың кристалдық тор түйініндегі иондармен соқтығысуына
Электрөткізгіштің классикалық теориясында ток тығыздығының формуласы қандай?
Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады? 0
Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік оң заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады? потенциалдар айырымы
Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?
Элементар заряд деген не: Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері
Энергияның бір каллорияға өзгеруі массаның қандай өзгерісіне сәйкес келеді? 4,710-17 кгЭнтропия қандай әріппен белгіленеді? S
Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.
Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз. .
Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:
Энтропияның өзгерісі:
Ю
Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді? Н/м2

Приложенные файлы

  • docx 552217
    Размер файла: 578 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий