методичка_латинська мова


Міністерство охорони здоров’я України
Харківський державний медичний університет
Латинська мова і основи медичної термінології
методичні вказівки для студентів першого курсу
медичних навчальних закладів
Затверджено
вченою радою ХДМУ
Протокол № від . . 07.
Харків ХДМУ 2007
Латинська мова і основи медичної термінології. Метод. вказ. для студ. 1 курсу мед. навч. закл. / Складачі: І.Р. Іоненко., Є.С. Чекарева – Харків: ХДМУ, 2007. – 100 с.
Складачі: І.Р. Іоненко, Є.С. Чекарева
Латинська мова – одна з базових навчальних дисциплін, що викладаються в медичних навчальних закладах. Пояснюється це тим, що професійна мова медиків складається з багатьох спеціальних термінів, які є словами греко-латинського походження. Тому вивчення основ латинської граматики, певного обсягу медичної лексики та греко-латинських словотворчих елементів, принципів побудови медичного терміну – необхідна умова для свідомого сприйняття студентами спеціальних медичних дисциплін, для роботи з навчальною та науковою літературою, нарешті, для професійної діяльності майбутнього лікаря.
Вивчення латинської мови в медичних навчальних закладах та на медичних факультетах університетів пов’язано з тим, що латинська мова протягом століть була мовою навчання, науки, культури в країнах Західної Європи. Геній римського народу об’єднав у своїй мові як багатства народної латини, так і духовні досягнення підкорених Римом народів, особливо стародавніх греків.
Наука і культура, створені стародавніми греками та римлянами, не втратили свого значення і сьогодні, вони стали фундаментом як для європейської, так і для вітчизняної науки і культури. Як в європейських університетах, так і в багатьох перших вищих навчальних закладах України латинська мова була мовою викладання. Латинською мовою написані наукові праці численних вчених як Західної Європи, так і Росії та України. Серед них, зокрема, праці Корнелія Цельса „De medicina”, „батька медицини” Клавдія Галлена, „Systema naturae” Карла Ліннея, твори Феофана Прокоповича, Григорія Сковороди, Михайла Ломоносова.
Широке використання латинської мови в системі навчання різних країн сприяло створенню спільних наукових номенклатур у різних галузях знань, що значно полегшило взаємопорозуміння між наковцями в усьому світі. Тому знання спеціальної латинської термінології та номенклатури для майбутнього фахівця-медика є вкрай необхідним.
Методичні вказівки призначені для допомоги студентам в оволодінні основними розділами курсу латинської мови та медичної термінології, у формуванні навичок утворення, перекладу та свідомого використання медичних термінів. Матеріал вказівок розрахований як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів.
Методичні вказівки складаються з двох модулів: „Анатомо-гістологічна термінологія” та „Клінічна та фармацевтична термінологія”. Кожен з цих модулів вміщує теоретичний матеріал, обов’язковий лексичний мінімум та практичні вправи. Теоретичний матеріал викладено коротко, в обсязі, необхідному для формування зазначених навичок.
182372068478403
003
Методична розробка відповідає робочій програмі, розробленій для викладання курсу за кредитно-модульною системою.
272034099898203
003
2735580100660204
004
Модуль І. Анатомо-гістологічна термінологія
Змістовий модуль 1. Фонетика. Структура анатомо-гістологічних термінів
Заняття 1. Фонетика
Алфавіт

A, a [a]J, j [й]S, s [с],[з]
B, b [б]K, k [к]T, t [т]
C, c [к], [ц]L, l [ль] U, u [у], [в]
D, d [д]M, m [м]V, v [в]
E, e [e]N, n [н]X, x [кс]
F, f [ф] O, o [o]Y, y [і]
G, g [ґ] P, p [п] Z, z [з]
H, h [г]Q, q [к]
I, i [i], [й]R, r [р]
Система голосних
Монофтонги

Монофтонгами називають голосні, яким відповідає один звук, що вимовляється в один склад. До монофтонгів належать:
1) A, a вимовляється як українське [a]:
scapŭla [скáпуля] – лопатка
2) E, e вимовляється як українське [e]:
vertebra [вéртебра] – хребець
3) I, i вимовляється як українське [i]:
inferior [інфéріор] – нижній
але на початку складу вимовляється [й] і в таких випадках на письмі може замінюватися літерою J,j – „йот”:
maior (major) [мáйор] – великий
4) O, o вимовляється як українське [o]:
colon [кóльон] – ободова кишка
5) U, u вимовляється як українське [u]:
pulsus [пýльсус] – пульс
6) Y, y – „іпсилон” – вживається у словах грецького походження і вимовляється як [i]:
193421068580004
004
myōma [міóма] – м’язова пухлина.
Дифтонги
Дифтонгами називають поєднання двох голосних, що вимовляються в один склад. У латинській мові до дифтонгів належать такі поєднання голосних:
1) ae [e]: venae [вéне] – віни
2) oe [e]: oedēma [eдéма] – набряк
3) au [aу], [aв]: auris [áвріс] – вухо
4) eu [eу], [eв]: neutrum [нéвтрум] – середній
У дифтонгах ae, oe літери можуть читатися окремо, якщо над другим компонентом дифтонгів стоїть надрядковий знак:
aër (aēr) [áер] – повітря; apnoë [aпнóе] – апное (відсутність дихання)
Система приголосних
C, c перед e, i, y, ae, oe вимовляється як українське [ц]:
cerebrum [цéребрум] – головний мозок
caecum [цéкум] – сліпа кишка
В інших випадках літера c вимовляється як [k]:
caput [кáпут] – голова
cranium [крáніум] – череп
G, g вимовляється як українське [ґ]:
genu [ґéну] – коліно
H, h вимовляється як українське [г]:
hepar [гéпар] – печінка
L, l завжди вимовляється м’яко [ль]:
glandŭla [гландуля] – залоза
S, s вимовляється як українське [с], але між голосними, а також між голосним та приголосними m, n вимовляється як [з]:
muscŭlus [мýскулюс] – м’яз
vesīca [везíка] – міхур
plasma [плязма] – плазма
X, x вимовляється як українське [кс]:
plexus [плєксус] – сплетіння
У словах грецького походження зустрічаються такі сполучення приголосних:
Ch [х]: chole [хóлє] – жовч
Ph [ф]: pharynx [фáрінкс] – глотка
Th [т]: thorax [тóракс] – грудна клітка
Rh [р]: rhaphe [рáфе] – шов
198628069189605
005

Вимова інших буквосполучень
Qu перед голосним вимовляється як [кв]:
aqua [áква] – вода
Ngu перед голосним вимовляється як [нґв]:
lingua [лíнґва] – язик
Ti перед голосним вимовляється як [ці], але після приголосних s, t, x – [тi]:
articulatio [артікуляціо] – суглоб
281178099796605
005
ostium [óстіум] – отвір
Наголос
У латинській мові наголос ставиться на другому складі з кінця слова, якщо голосний в цьому складі довгий. Якщо він короткий, наголос переноситься на третій склад з кінця слова.
Довгота чи короткість передостаннього складу визначається природою або позицією голосного. Оскільки природу латинських голосних ми не можемо відтворити засобами рідної мови, то вона за традицією визначається надрядковими знаками: ¯ знак довготи, ˘ знак короткості. Наприклад, natūra [натýра], corpǒra [кóрпора].
На довготу чи короткість голосного передостаннього складу впливає і його позиція. Якщо голосний стоїть перед голосним, то він короткий, а якщо перед двома приголосними, то він довгий. Наприклад, fragmentum [фраґмéнтум], historia [гістóріа].
Отже,
Довгі голосні
1) за природою:
а) позначені знаком довготи (¯):
canālis [канáліс] – канал
б) дифтонги ae, oe:
pharmacopoea [фармакопéa] – фармакопея;
2) за позицією:
розташовані перед двома і більше приголосними або перед приголосними x, z:
senectus [сенéктус] – старість
complexus [комплексус] – поєднання
Короткі голосні
1) за природою
позначені знаком короткості (˘):
188341069189606
006
humĕrus [гýмерус] – плечова кістка;
2) за позицією
голосний перед іншим голосним:
fovea [фóвеа] – ямка
Тренувальні вправи
Вправа І
Прочитати:
283210099695006
006
palatínus, májor, jejúnum, artéria, juguláris, vénae, aegrótus, oedéma, áër, eupnóë, áuctor, cíto, cósta, caécum, cérebrum, clavícula, coccýgeus, língua, língula, ángulus, squáma, áqua, oblíquus, sánguis, thórax, ophthálmicus, encéphalon, rhinítis, brónchus, haemorrhagía, zygóma, hypoglóssus, lympháticus, psychológia, phárynx, xerostomía, áxis, sýstole, ischiádicus, thyreoídeus, sánitas, násus, vása, procéssus, dósis, dysentería, plásma, platýsma, ósseus, Latína, Látium, solútio, cartilágo, injéctio, articulátio, tíbia, míxtio, combústio.
Вправа ІІ
Прочитати, пояснити постановку наголосу:
ligamentum, vertebrālis, glandŭla, muscŭlus, labyrinthus, periosteum, processus, cranium, incisūra, otorrhoea, forāmen, radius, tubercŭlum, medicīna, medĭcus, patella, transversus, scapǔla, vertebra, rhytmĭcus, linea, hygiēna, curatio, poēma, assistens, medulla, mesenterium, diaeta, pharmacopoea, vesīca fellea, ductus hepatĭcus, glandŭla thyreoidea, nervus faciālis, muscŭlus lumbālis, tunĭca mucōsa, extremĭtas dexter, canālis optĭcus, os hyoideum, vena cardiaca.
Заняття 2. Іменник
Латинський іменник має такі граматичні категорії:
1) рід: masculīnum – чоловічий (m)
feminīnum – жіночий (f)
neutrum – середній (n)
2) число: singulāris (sing.) – однина
plurālis (plur.) – множина
3) відмінок: Nominatīvus (Nom.) – називний
Genetīvus (Gen.) – родовий
Datīvus (Dat.) – давальний
Accusatīvus (Acc.) – знахідний
Ablatīvus (Abl.) – орудний
Vocatīvus (Voc.) – кличний
200660068478407
007
У медичній термінології використовуються головним чином два відмінки: Nominatīvus та Genetīvus. У спеціальних висловах часто вживаються Accusatīvus та Ablatīvus.
Латинський іменник має п’ять відмін. Відміна іменника визначається за закінченням Genetīvus Singulāris (родового відмінка однини), яке подається в словнику і є частиною словникової форми іменника.
Словникова форма іменника складається з форми Nominativus Singularis, закінчення Genetīvus Singulāris та індексів „m, f, n”, що вказують на рід іменника:
vertebra, ae f – хребець
muscǔlus, i m – м’яз
articulatio, ōnis f – суглоб
processus, ūs m – відросток
facies, ēi f – обличчя, поверхня
Кожна відміна іменника позначається характерним закінченням Genetivus Singularis:
ВідмінаЗакінчення Genetīvus Singulāris
I-ae
II-i
III-is
IV-ūs
V-ēi
За формою Genetīvus Singulāris визначається також основа іменника. Для цього треба відкинути відмінкове закінчення форми Genetīvus Singulāris. У вищенаведених іменниках основа визначається таким чином:
ВідмінаФорма Genetivus SingularisОснова
Ivertebraevertebr-
IImuscŭlimuscul-
IIIarticulatiōnisarticulation-IVprocessusprocess-Vfaciēi faci-
Визначення основи є необхідним для відмінювання іменників. Для цього до основи іменника додаються відмінкові закінчення.
229997068275208
008

Таблиця відмінкових закінчень
VSingulāris
f-es-ei-ei-em-ePlurālis
-es-ērum-ēbus-es-ēbus
IVm n -us -u-us-ui -u-um -u-u-us -ua-uum-ĭbus-us -ua-ĭbus
III міш.m f-is-i-em-e-es-ium-ĭbus-es-ĭbus
III гол.n-e, -al, -ar-is-i= Nom.-i-ia-ium-ĭbus-ia-ĭbus
III пригол.m ,f n -is-i-em = Nom.-e-es -a-um-ĭbus-es -a-ĭbus
IIm n-us -um-i-o-um-o-i -a-ōrum-is-os -a-is
If-a-ae-ae-am-a-ae- ārum-is-as-is
ВідмінаРід/ ВідмінокNom.Gen.Dat.Acc.Abl.Nom.Gen.Dat.Acc.Abl.
197612069392809
009

Приклади перекладу українського терміна латинською мовою
Хребці.
Словникова форма: vertebra, ae f (I відміна, основа: vertebr-, жіночий рід).
Необхідний відмінок і число – Nominatīvus Plurālis (називний відмінок множини). Згідно таблиці відмінкових закінчень, Nom. рlur. іменників І відміни жіночого роду має закінчення –ae. Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібну форму:
vertebr- + -ae = vertebrae – хребці.
Суглоби.
Словникова форма: articulatio, ōnis f (III відміна, основа: articulation-, жіночий рід).
Необхідний відмінок і число – Nominatīvus Plurālis (називний відмінок множини). За таблицею відмінкових закінчень Nom. рlur. іменників ІІІ відміни жіночого роду має закінчення –es. Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібну форму:
articulation- + -es = articulatiōnes – суглоби.
2829560100031558
008

Вени обличчя.
Словникова форма: 1) vena, ae f (I відміна, основа: ven-, жіночий рід);
2) facies, ei f (V відміна, основа: faci-, жіночий рід).
Необхідний відмінок і число – 1) Nominatīvus Plurālis (відмінкове закінчення –ae); 2) Genetīvus Singulāris (відмінкове закінчення – ei). Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібні форми:
ven- + -ae = venae (Nom.plur) – вени; faci- + -ei = faciēi (Gen.sing) – обличчя.
!!! У терміні, що складається з кількох слів, на першому місці завжди стоїть іменник в Nominatīvus. Таким чином, маємо
venae faciēi – вени обличчя.
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
costa, ae f – ребро; ребро
glandŭla, ae f – залоза; железа (aden-)
lingua, ae f – язик; язык (gloss-, glott-)
scapŭla, ae f – лопатка; лопатка
vertebra, ae f – хребець; позвонок (spondyl-)
collum, i n – шия; шея
corpus, ǒris n – тіло; тело (somat-)
ligamentum, i n – зв’язка; связка (syndesm-)
muscŭlus, i m – м’яз; мышца (my-, myos-)
1934210695960010
0010
tubercŭlum, i n – горбок; бугорок
apex, apĭcis m – верхівка; верхушка
articulatio, ōnis f – суглоб; сустав (arthr-)
2659380100050609
009
forāmen, ĭnis n – отвір; отверстие
os, ossis n – кістка; кость (oste-)
genu, us n – коліно; колено (gon-)
processus, us m – відросток; отросток
facies, ēi f – поверхня; поверхность
vena, ae, f– вена; вена (phleb-)
dens, tis m– зуб; зуб (odont-)
radix, ĭcis f– корінь; корень
cornu, ūs n – ріг; рог (kerat-)
Вправа І
Визначити відміну та основу іменників:
bronchus, i m medulla, ae f ligamentum, i n
ductus, us m cartilāgo, ĭnis f homo, ĭnis m
corpus, oris n cornu, us n cerebrum, i n
vena, ae f larynx, ngis m thorax, ācis m
oedēma, ătis n cancer, cri m scabies, ēi f
Вправа ІІ
Перекласти українською мовою:
arteria linguae, ligamentum scapŭlae, processus ossis, collum radii, apex pulmōnis, forāmen cranii, facies humĕri, crista colli costae, apex radĭcis dentis, corpus vertebrae, vena faciēi.
Вправа ІІІ
Перекласти латинською мовою:
шийка лопатки, суглоб коліна, горбок ребра, поверхня кістки, вена язика, м’яз шиї, верхівка рога, корінь зуба, отвір хребця, тіло м’яза, зв’язка коліна, залоза язика.
Заняття 3. Утворення та переклад клінічних термінів
Багато складних клінічних термінів за своїми морфологічними ознаками відносяться до іменників І відміни. Вони утворюються за допомогою кількох коренів грецького походження. Кінцевий елемент у такому терміні є граматично оформленим і має закінчення –іa в Nom. sing.:
Грецький корінь (основа)Кінцевий терміноелемент
path--pathia, ae f – захворювання
alg--algia, ae f – біль
1976120700024011
0011
log--logia, ae f – вчення, наука
Якщо кінцевий терміноелемент починається з приголосного, перед ним у складному терміні ставиться з’єднувальний голосний -o-:
my- (м’яз) + -algia (біль) = myalgia – м’язовий біль
spondyl- (хребець) + -pathia (захворювання) = spondyl-o-pathia – захворювання хребців
Як бачимо з наведених прикладів, значення складних клінічних термінів визначається за терміноелементами, що їх утворюють.
Назви захворювань можуть бути утворені також за допомогою певних суфіксів.
Найважливіші суфікси назв захворювань
-ītis, ĭdis f – запалення
-ōsis, is f – захворювання, хронічне захворювання, патологічний процес
-ōma, ătis n – пухлина
Для утворення клінічного терміна до грецької основи (кореня) додається відповідний суфікс:
запалення слизової оболонки шлунку – gastr-ītis, ĭdis f
захворювання нервової системи – neur-ōsis, is f
м’язова пухлина – myōma, ătis n
Іменники, утворені за допомогою вказаних суфіксів, належать до ІІІ відміни. Форма Genetīvus Singulāris іменників із суфіксом –ōsis співпадає з формою Nominatīvus Singulāris (neurōsis, neurōsis f). Словникову форму іменників із суфіксами –ītis та –ōma слід читати так: gastrītis, gastritĭdis f; myōma, myоmătis n.
28117801004062010
0010

Тренувальні вправи
Вправа І
Назвіть грецькі дублети латинських термінів:
vertebra, vena, articulatio, os, cornu, corpus, muscŭlus, ligamentum, dens, glandŭla, lingua, genu.
Вправа ІI
А) Виділіть терміноелементи, вкажіть їх значення та значення всього терміна:
keratītis, gonītis, myosītis, neurōsis, arthrōsis, adenōma, osteōma;
Б) Утворіть клінічні терміни з наступним значенням:
запалення вени, запалення суглоба, запалення язика, запалення залози, захворювання хребців, захворювання зубів, м’язова пухлина, пухлина зуба.
Вправа ІІІ
1924050695960012
0012
Виділити терміноелементи, пояснити значення всього терміна:
syndesmologia neuropathiaarthralgia
neurologia encephalopathiamyalgia
myologia spondylopathiaodontalgia
osteologia arthropathiaglossalgia
Заняття 4. Система латинського прикметника
Прикметники І-ІІ відмін
Прикметник у латинській мові має такі ж граматичні категорії, що й прикметник в українській мові: рід, число, відмінок та відміну.
Латинські прикметники розподіляються за двома групами:
1) прикметники I-II відмін;
2762885998664511
0011
2) прикметники III відміни.
Приналежність прикметника до певної групи визначається за родовими закінченнями, що вказуються у словниковій формі в називному відмінку однини.
Прикметники I-II відмін мають такі родові закінчення: -us (-er) – для чоловічого роду; -a – для жіночого; -um – для середнього:
profundus, a, um (profundus, profunda, profundum) – глибокий
dexter, tra, trum (dexter, dextra, dextrum) – правий
Прикметники чоловічого і середнього родів відмінюються за ІІ відміною, а жіночого роду – за І відміною.
Відмінювання прикметників відбувається аналогічно відмінюванню іменників відповідних груп.
Основа прикметника визначається за формою жіночого роду:
dexter, -tra, -trum; fem.: dextra, основа: dĕxtr –
dexter, dextrum (m,n) – II відміна, dextra (f) – I відміна

Зразок відмінювання:
(m)(f)(n)
Nom. sing. profund-us, profound-a, profound-um
Gen. sing. profund-i, profound-ae, profound-i
Nom. plur. profund-i, profound-ae, profound-a
Gen. plur. profund-ōrum, profound-ārum, profound-ōrum
Прикметники III відміни
Прикметники ІІІ відміни розподіляються за трьома групами:
1) прикметники трьох закінчень: -er (m), -is (f), -e (n)
1965960687832013
0013
saluber, -bris, -bre (saluber, salubris, salubre) – здоровий
Основа прикметників цієї групи визначається за формою жіночого роду відкиданням родового закінчення -is: salubr-is (f), основа salubr-.
2) прикметники двох закінчень: -is (m, f), -e (n)
thoracālis, e (thoracālis, thoracāle) – грудний
Основа прикметників цього типу визначається за формою чоловічого / жіночого роду відкиданням родового закінчення -is: thoracal-is (m, f), основа thoracal-.
3) прикметники одного закінчення мають іншу словникову форму: Nom.sing. –r, -s, -x (m, f, n), Gen.sing. (m, f, n):
27247851000188512
0012
simplex, ĭcis – простий
Основа прикметників одного закінчення визначається за формою Genеtivus Singularis, яка подається у словниковій формі, відкиданням закінчення –is:
simplex (Nom.sing), simplĭc-is (Gen.sing), основа simplic-.
Розглянуті прикметники змінюються за голосним типом ІІІ відміни (див. таблицю відмінкових закінчень). Особливу увагу треба звернути на такі відмінкові закінчення: Nom. plur. та Acc. plur. середнього роду –ia, Gen. plur. усіх родів – ium, Abl. sing. усіх родів–i.
Зразок відмінювання: brevis,e короткий
(m),(f) (n)
Nom. sing. brevis, breve
Gen. sing. brev-is
Nom. plur. brev-es, brev-ia
Gen. plur. brev-ium
Як і прикметники І-ІІ відмін, прикметники ІІІ відміни вживаються після іменника і узгоджуються з ним в роді, числі та відмінку:
шийний хребець– vertĕbra (Nom. sing., f) cervicālis (Nom. sing., f)
лобна кістка– os (Nom. sing., n) frontāle (Nom. sing., n)
простий суглоб– articulatio (Nom. sing., f) simplex (Nom. sing., f)
проста ніжка– crus (Nom. sing., n) simplex (Nom. sing., n)
боковий хрящ носу– cartilāgo (Nom. sing., f) nasi (Gen. sing., m) laterālis (Gen. sing., m)
Вищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній термінології
Вищий ступінь порівняння прикметників утворюється додаванням до основи прикметників суфіксів –ior (для чоловічого та жіночого роду) та –ius (для середнього роду):
latus, a, um – широкий > lat-ior, lat-ius – ширший
У медичній термінології здебільшого вживаються тільки шість прикметників у формі вищого ступеня порівняння:
2148205686879514
0014
major, majus – великий
minor, minus – малий
anterior, anterius – передній
posterior, posterius– задній
superior, superius – верхній
inferior, inferius – нижній
У словниковій формі цих прикметників спочатку подається форма чоловічого та жіночого родів у Nom. sing. (закінчення –ior), потім – форма середнього роду у Nom. sing. (закінчення –ius).
NB! Запам’ятайте, що українською мовою в анатомічній термінології ці прикметники перекладаються позитивним ступенем.
2747645998664513
0013
Прикметники у вищому ступені належать до приголосного типу ІІІ відміни (див. таблицю відмінкових закінчень). Особливостями відмінків є форми Nom. plur. та Acc. plur. середнього роду із закінченням –a, Gen. plur. усіх родів із закінченням – um, Abl. sing. усіх родів із закінченням –е.
Основа прикметників у вищому ступені дорівнює формі чоловічого/жіночого роду (anterior-, posterior-).
Зразок відмінювання:
(m),(f) (n)
Nom. sing. major, majus
Gen. sing. major-is
Nom. plur. major-es, major-a
Gen. plur. major-um
Прикметники вищого ступеня узгоджуються з іменниками, як будь-які інші прикметники. У складі терміна вони звичайно стоять на останньому місці:
передня поверхня – facies (f, Nom.sing.,V) anterior (f, Nom.sing., III)
facies (f, Nom.plur.,V) anteriores (f, Nom.plur., III)
нижні вени мозку – venae (f, Nom.plur., I) cerebri (m, Gen.sing., II) inferiōres (f, Nom.plur., III)
У медичному терміні прикметник завжди записується після іменника і узгоджується з ним в роді, числі та відмінку:
праве коліно – genu (n, Nom.sing.) dextrum (n, Nom.sing.)
глибока вена – vena (f, Nom.sing.) profunda (f, Nom.sing.)
поверхня правого коліна – facies genus (n, Gen.sing.) dextri (n, Gen.sing.)
NB! Зверніть увагу на те, що закінчення узгоджених прикметника та іменника можуть не співпадати, якщо прикметник та іменник належать до різних відмін. Пам’ятайте, що результатом узгодження є не спільність закінчення прикметника та іменника, а однаковий рід, відмінок та число з відповідними закінченнями для кожної частини мови залежно від відміни:
articulatio (III, f) composĭta (I, f) – складний суглоб
2037715690943515
0015
articulatiōnes (III, Nom. plur., f) composĭtae (I, Nom. plur., f) – складні суглоби
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
2 відміна
latus, a, um– широкий; широкий
longus, a, um– довгий; длинный
transversus, a, um– поперечний; поперечный
coccygeus, a, um– куприковий; копчиковый
zygomatĭcus, a, um– виличний; скуловой
profundus, a, um– глибокий; глибокий
palatīnus, a, um– піднебінний; нёбный
osseus, a, um– кістковий; костный
thyreoideus, a, um – щитоподібний; щитовидный
dexter, tra, trum– правий; правый
sinister, tra, trum– лівий; левый
3 відміна, прикметники 2-х закінчень
cervicālis, e– шийний; шейный
thoracālis, e– грудний; грудной
lumbālis, e– поперековий; поясничный
sacrālis, e– крижовий; крестцовый
(sacer, cra, crum) – крижовий; крестцовый
os sacrum – крижова кістка; крестцовая кость
frontālis, e– лобовий; лобный
ethmoidālis, e– решітчастий; решётчатый
occipitālis, e– потиличний; затылочный
brevis, e– короткий; короткий
articulāris, e– суглобовий; суставной
3 відміна, прикметник 1-го закінчення
par, paris– рівний, парний; равный, парный
biceps, bicipĭtis– двоголовий; двуглавый
simplex, ĭcis– простий; простой
прикметники вищого ступеню
superior, ius– верхній; верхний
inferior, ius– нижній; нижний
anterior, ius– передній; передний
posterior, ius– задній; задний
major, majus– великий; большой
2811780994918014
0014
minor, minus– малий; малый
pulmo, ōnis m – легеня; лёгкое (pneumon-)
Вправа І
Визначити відміну та основу прикметників за словниковою формою:
1945005691959516
0016
sacer, cra, crum; simplex, ĭcis; petrōsus, a, um; anterior, ius; biceps, bicipĭtis; minor, minus; dorsālis, e; dexter, tra, trum; mandibulāris, e; teres, ětis.
Вправа ІI
Перекласти українською мовою:
a) nodus lymphatĭcus, vena gastrĭca, tunĭca mucōsa, ligamentum latum, os zygomatĭcum, pulmo dexter, muscŭlus longus colli, vena faciēi profunda, processus pterygoideus, vertebrae coccygeae, articulatiōnes composĭtae, processus transversi, foramĭna ischiadĭca, venae internae;
б) facies laterālis, os temporāle, muscŭlus brevis, vertebra thoracālis, tubercŭlum articulāre, articulatio simplex, forāmen occipitāle, processus frontālis, muscŭlus posterior, ligamentum anterius.
Вправа ІIІ
Визначити за формою іменника рід прикметника, додати відповідне закінчення. Визначити відміну кожного слова, поставити терміни в Gen. sing. Перекласти українською мовою:
а) glandŭla thyreoide… forāmen palatīn…
muscŭlus long… ventricŭlus dext…
ligamentum transvers… facies intern…
processus pterygoide… scapŭla sinist…
os lat… articulatio composĭt…
б) vena brev… forāmen vertebrāl…
processus articulār… muscŭlus bic…
vertebra cervicāl… ganglion lumbāl…
os frontāl… os impa…
facies temporāl… ligamentum ter…
Вправа ІV
Узгодити прикметник з іменником. Утворити форми Nom.sing. та Gen.sing. Перекласти:
muscŭlus (minor, minus) processus (anterior, ius)
tubercŭlum (minor, minus) forāmen (anterior, ius)
vena (posterior, ius) arteria (superior, ius)
facies (posterior, ius) ligamentum (superior, ius)
Вправа V
Перекласти латинською мовою:
2781300996950015
0015
простий суглоб, парна кістка, поперечний м’яз, широка зв’язка, шийний хребець, крижовий отвір, передня поверхня, малий ріг;
1925955688911517
0017
щитоподібна залоза, зв’язка щитоподібної залози; куприковий хребець, відросток куприкового хребця; права легеня, верхівка правої легені; вилична кістка, відросток виличної кістки; ліве коліно, зв’язка лівого коліна; потилична кістка, поверхня потиличної кістки; грудний хребець, отвір грудного хребця; верхній зуб, корінь верхнього зуба; малий горбок, гребінь малого горбка; двоголовий м’яз, тіло двоголового м’яза.
Заняття 5. Основні моделі анатомічного терміна

У медичному терміні слова-різні частини мови розташовуються в певному порядку, якого слід чітко дотримуватися для правильного утворення термінів та розуміння їх змісту. Виділяють п’ять основних моделей термінів:
1) іменник у Nom. + іменник у Gen.
вена язика – vena linguae
2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.
2755265997140516
0016
глибока вена – vena profunda
3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)
глибока вена язика – vena linguae profunda
вени правої легені – venae pulmōnis dextri
Виняток: після назв м’язів та зв’язок узгоджений прикметник ставиться одразу – muscŭlus (ligamentum) + прикметник + іменник у Gen.:
поперечна зв’язка лопатки – ligamentum transversum scapŭlae
4) у термінах, де іменник у Nom. та іменник у Gen. мають узгоджені з ними прикметники, порядок слів може бути таким:
a) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen. + прикметник у Nom:
поперечний відросток поперекового хребця – processus vertebrae lumbālis transveresus
b) іменник у Nom. + прикметник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen.
поперечний відросток поперекового хребця – processus transveresus vertebrae lumbālis
5) якщо в українському терміні іменник має при собі кілька прикметників, у латинському терміні порядок слів буде зворотній:
задня п’яткова суглобова поверхня – facies articulāris calcanea posterior
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
primus, a, um– перший; первый
secundus, a, um– другий; второй
tertius, a, um– третій; третий
quartus, a, um– четвертий; четвёртый
quintus, a, um– п’ятий; пятый
sextus, a, um– шостий; шестой
2066925686879518
0018
septĭmus, a, um– сьомий; седьмой
octavus, a, um– восьмий; восьмой
nonus, a, um– дев’ятий; девятый
decĭmus, a, um– десятий; десятый
cavus, a, um– порожній; полый
aorta, ae f– аорта; аорта
arteria, ae f– артерія; артерия
bis– двічі; дважды
cito– швидко; быстро
– algia, ae f– біль; боль
Вправа І
Перекласти терміни українською мовою:
apex ossis sacri, tubercŭlum thalămi anterius, muscŭlus zygomatĭcus major, forāmen sacrāle posterius, tubercŭlum posterius vertebrae cervicālis, nervus palatīnus minor, radix dentis superiōris, lobus pulmōnis dextri inferior, ligamentum transversum scapŭlae superius, facies linguae inferior, ligamentum colli costae anterius.
Вправа ІІ
Перекласти терміни латинською мовою:
сьомий хребець, третій зуб, четверта зв’язка, нижній четвертий хребець, третій суглоб, великий потиличний отвір, задній відросток кістки, передня поверхня суглобової кістки, верхівка крижового рогу, поперечна вена шиї, глибока вена обличчя, довгий м’яз шиї, широка зв’язка легені, лобова кістка, відросток лобової кістки, поверхня правої лопатки, суглоб правого коліна, глибокий корінь зуба, верхня поперечна зв’язка лопатки, задній крижовий отвір.
Змістовий модуль 2. Системне вивчення іменників і прикметників як засіб побудови анатомо-гістологічних термінів
Заняття 6. Іменники I та II відмін
До І відміни належать іменники жіночого та незначною мірою чоловічого роду із закінченням –ae в Genеtīvus Singulāris та –a в Nominatīvus Singulāris:
vena, ae f – вена; lingua, ae f – язик
Зразок відмінювання:
Nom. sing ven-aNom. plur. ven-ae
Gen. sing ven-aeGen. plur. ven-ārum
2047875693991519
0019

2801620997966017
0017
До ІІ відміни належать іменники чоловічого та середнього роду із закінченням –i (для обох родів) в Genеtīvus Singulāris та – us, -er (для чоловічого роду), -um, -on (для середнього роду) в Nominatīvus Singulāris:
nervus, i – нерв; cancer, cri m – рак; collum, i n – шия; colon, і n – ободова кишка
2755265999426518
0018
Зразок відмінювання:
(m)Nom. sing nerv-usNom. plur. nerv-i
Gen. sing nerv-iGen. plur. nerv-ōrum
(n)Nom. sing ligament-umNom. plur. ligament-a
Gen. sing ligament-iGen. plur. ligament-ōrum
Правило середнього роду
Іменники середнього роду будь-якої відміни мають характерні риси в утворенні форм:
1) форма Nominatīvus Singulāris збігається з формою Accusatīvus Singulāris:
colon (Nom. sing) – ободова кишка (хто? що?)
colon (Acc. sing) – ободову кишку (кого? що?)
2) форма Nominatīvus Plurālis збігається з формою Accusatīvus Plurālis і має закінчення -a:
ligamentum, i n – зв’язка
ligamenta (Nom. plur.) – зв’язки (хто? що?)
ligamenta (Acc. plur.) – зв’язки (кого? що?)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
fossa, ae f – ямка; ямка
incisūra, ae f – вирізка; вырезка
crista, ae f– гребінь; гребень
mandibŭla, ae f– нижня щелепа; нижняя челюсть (geny-)
maxilla, ae f– верхня щелепа; верхняя челюсть (gnath-)
cerebrum, i n– головний мозок; головной мозг (encephal-)
ventricŭlus, i m – шлунок, шлуночок;
желудок, желудочек (gastr-)
fundus, i m – дно; дно
palpebra, ae f– повіка; веко (blephar-)
fibŭla, ae f – малогомілкова кістка;
малая берцовая кость
tibia, ae f – великогомілкова кістка;
большая берцовая кость
2056765689927520
0020
angŭlus, i m– кут; угол
digĭtus, i m– палець; палец
sulcus, i m– борозна; борозда
humĕrus, i m– плечова кістка; плечевая кость
lobus, i m– частка; доля
ocŭlus, i m– око; глаз (ophthalm-)
utĕrus, i m– матка; матка (metr-, hyster-)
cavum, i n– порожнина; полость
brachium, i n– плече; плечо
ganglion, i n– нервовий вузол; нервный узел
cranium, i n– череп; череп
vesīca, ae f– міхур; пузырь (cyst-)
urinarius, a, um– сечовий; мочевой
felleus, a, um– жовчний; желчный
atrium, i n– передсердя; предсердие
Вправа І
Визначити рід іменників за закінченням Nom. Sing.:
utĕrus, i…; clavicŭla, ae…; cancer, cri…; ligamentum, i…; colon,i…; angŭlus, i…; fissūra, ae…; orgănon, i…; atrium,i…; ramus,i…; puer, eri…; puella, ae…; palātum, i…; nasus, i…
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
а) порожнина матки, поверхня плечової кістки, м’яз ока, отвір нижньої щелепи, частки легені, частки головного мозку, м’язи плеча, ямки (fossa) черепа, нервові вузли (ганглії), гребінь шийки ребра, зв’язка горбка ребра, ядра нервів, піхва пальців, артерія коліна, кістки скелета, відростки хребців, отвори вен;
б) тіло жовчного міхура, широка зв’язка матки, нижній шийний ганглій, кут правого ока, кісткова перегородка носа, поперечна потилична борозна, частки щитоподібної залози, вени верхньої повіки, задня вена лівого шлуночка, дно сечового міхура, малий горбок плечової кістки.
Заняття 7. Прикметники І-ІІ відмін. Утворення Plurālis
Як вже було зазначено раніше, до І-ІІ відмін належать прикметники з родовими закінченнями –us, -a, -um та –er, -a, -um, де закінчення –us/–er відповідають чоловічому роду; -a – жіночому; -um – середньому. Нагадаймо також, що відмінюються прикметники так само як іменники І-ІІ відмін. Форми прикметників чоловічого та середнього роду змінюються за ІІ відміною, форми жіночого роду – за І відміною.
1946275693991521
0021
Прикметники І-ІІ відміни характеризуються низкою типових для них суфіксів, таких як:
-ĭcus, a, umcarotĭcus, a, um– сонний
-ōsus, a, ummucōsus, a, um– слизовий
-ideus, a, umpterygoideus, a, um– крилоподібний
-eus, a, umgluteus, а, um– сідничний
Форма однини прикметників І-ІІ відміни була вже розглянута і опрацьована раніше. Розглянемо форми множини прикметників цієї групи:
profundus, a, um (profundus, profunda, profundum) – глибокий
Nom. plur. profund-i, profound-ae, profound-a
2811780997966019
0019
Gen. plur. profund-ōrum, profound-ārum, profound-ōrum
dexter, tra, trum (dexter, dextra, dextrum) – правий
Nom. plur. dextr-i, dextr-ae, dextr-a
Gen. plur. dextr-ōrum, dextr-ārum, dextr-ōrum
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
tunĭca, ae f – оболонка; оболочка
mucōsus, a, um – слизовий; слизистый
membrum, i n – кінцівка; конечность
articulāris, e – суглобовий; суставной
rectus, a, um – прямий; прямой
obliquus, a, um – косий; косой
pars, partis f – частина; часть
carotĭcus, a, um – сонний; сонный
spinōsus, a, um – остистий; остистый
canālis, is, m – канал; канал
optĭcus, a, um – зоровий; зрительный
pterygoideus, a, um – крилоподібний; крыловидный
externus, a, um – зовнішній; наружный
internus, a, um – внутрішній; внутренний
vagus, a, um – блукаючий; блуждающий
gastrĭcus, a, um – шлунковий; желудочный
ischiadĭcus, a, um – сідничний; седалищный
gluteus, а, um (muscŭlus gluteus)– сідничний; ягодичный
nodus, i m – вузол; узел
lymphatĭcus, а, m – лімфатичний; лимфатический
petrōsus, a, um – кам’янистий; камянистый
hyoideus, a, um – під’язиковий; подъязычный
(os hyoideum) (під’язикова кістка; подъязычная кость)
hypoglossus, a, um – під’язиковий; подъязычный
1985645689927522
0022
(nervus, canālis) (нерв, канал)
sublinguālis, e – під’язиковий; подъязычный
(ductus, glandŭla)(протока, залоза; проток, железа)
nervus, i, m – нерв; нерв (neur-)
nucleus, i m– ядро; ядро
Вправа І
Перекласти українською мовою:
2872740997966020
0020
tubercŭlum carotĭcum, ganglion sublinguāle, glandŭla sublinguālis, muscŭlus palatoglossus, nervus gluteus superior, processus maxillae, canālis mandibŭlae, cornu majus ossis hyoidei, sulci palatīni, sutūrae palatīnae, muscŭli longi, ligamenta thyrohyoidea, ganglia thoracĭca, vertebrae coccygeae, ligamenta articulatiōnis mandibulāris, venae brachii profundae, nervi pterygopalatīni, ossa zygomatĭca, processus transversi vertebrārum, nucleus dorsālis nervi vagi, canālis nervi petrōsi minōris, pars laterālis ossis occipitālis; fossa articulāris.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
слизова оболонка шлунку, суглобова зв’язка коліна, латеральний крилоподібний м’яз, великий піднебінний канал, кам’янистий ганглій, зовнішній потиличний гребінь, тіло під’язикової кістки, канал під’язикового нерва, кам’яниста частина потиличної кістки, м’язи нижньої кінцівки, глибокі нерви обличчя, лімфатичні вузли шиї, внутрішня поверхня сечового міхура, внутрішні вени головного мозку, нерв крилоподібного каналу, виличні кістки, піднебінні отвори.
Змістовий модуль 3. Системне вивчення іменників ІІІ, IV, V відмін, прикметників ІІ групи. Ступені порівняння прикметників
Заняття 8. Іменники ІІІ відміни. Чоловічий рід
До ІІІ відміни належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які в Genetivus Singularis мають закінчення –is:
index, ĭcis m – вказівний палець
mater matris f – мозкова оболонка
cor, cordis n – серце
У Nominativus Singularis іменники ІІІ відміни мають різні закінчення, які потребують особливого вивчення.
Виділяють три типи іменників ІІІ відміни:
1. Приголосний тип.
1875155689927523
0023
До цього типу належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які мають неоднакову кількість складів у Nominativus та Genetivus Singularis (тому називаються „нерівноскладові”) та основу, що закінчується на один приголосний:
homo, homĭn-is m – людина
articulatio, ōnis f – суглоб
forāmen, ĭnis n – отвір
Зразок відмінювання:
(m) (f) (n)
Nom. sing.homoNom. sing. articulatioNom. sing. foramen
Gen. sing. homĭn-is Gen. sing. articulatiōn-isGen. sing. foramĭn-is
Nom. plur. homĭn-esNom. plur. articulatiōn-esNom. plur. foramĭn-a
Gen. plur. homĭn-umGen. plur. articulatiōn-um Gen. plur. foramĭn-um
2. Голосний тип.
Цей тип включає іменники ІІІ відміни середнього роду, які мають закінчення Nominativus Singularis –e, -al, -ar:
2781300998982021
0021
rete, is n – сітка
animal, animālis n – тварина
calcar, āris n – шпора
Особливостями голосного типу є закінчення Nom. plur. та Acc. plur.–ia, Gen. plur. – ium, Abl. sing. –i.
Зразок відмінювання:
Nom. sing. rete
Gen. sing. ret-is
Nom. plur. ret-ia
Gen. plur. ret-ium
3. Мішаний тип.
Виділяють дві підгрупи іменників мішаного типу:
нерівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду з основою на два приголосних:
pars, part-is f – частина
рівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду, які мають закінчення –is, -es в Nominativus Singularis:
canālis, is m – канал
27552651000188522
0022
tabes, is f – розклад
У відмінюванні мішаний тип відрізняється від приголосного тільки одним відмінком: Gen. plur. із закінченням – ium.
Зразок відмінювання:
Nom. sing.canāl-is
Gen. sing. canāl-is
Nom. plur. canāl-es
2199005684847524
0024
Gen. plur. canal-ium
Чоловічий рід іменників ІІІ відміни
Іменники ІІІ відміни чоловічого роду мають характерні закінчення в Nominativus Singularis. Знання цих закінчень допомагає швидше визначити приналежність іменника до певного роду:
-o, -or, -os, -er, -ex, -es (для нерівноскладових іменників):
homo, ĭnis m – людина index, ĭcis m – вказівний палець
flos, ōris m – квіткаliquor, ōris m – рідина
pes, pedis m – ногаurēter, ēris m – сечовід
Винятки: mater, tris f – мозкова оболонка
os, ossis n – кістка
os, oris n – рот
tuber, ĕris n – горб
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
cortex, ĭcis m – кора; кора
venter, ntris m – черевце; брюшко
cor, cordis n – серце; сердце (cardi-)
homo, homĭnis m – людина; человек (anthrop-)
index, ĭcis m – вказівний палець; указательный палец
muscŭlus-abductor, ōris m – відвідний м’яз; отводящая мышца
muscŭlus-adductor, ōris m – привідний м’яз; приводящая мышца
muscŭlus-depressor, ōris m – м’яз-опускач; мышца-опускатель
muscŭlus-levātor, ōris m – м’яз-підіймач; мышца-подниматель
muscŭlus-flexor, ōris m – м’яз-згинач; мышца-сгибатель
muscŭlus-extensor, ōris m – м’яз-розгинач; мышца-разгибатель
atrium, i n – передсердя; предсердие
trochanter, ēris m – вертлюг; вертел
paries, ĕtis m – стінка; стенка
pes, pedis m – нога, стопа; нога, стопа (pod-)
calcaneus, a, um – п’ятковий; пяточный
ureter, ēris m – сечовід; мочеточник
Винятки з роду:
mater matris f – мозкова оболонка; мозговая оболочка (mening-)
durus, a, um – твердий; твердый
dura mater – тверда мозкова оболонка; твердая мозговая оболочка
pius, a, um – м’який; мягкий
pia mater – м’яка мозкова оболонка; мягкая мозговая оболочка
os, oris n – рот; рот (stomat-)
os, ossis n – кістка; кость
1915795689927525
0025
tuber, ĕris n – горб; бугор
Вправа І
Узгодити прикметники з іменниками, перекласти українською мовою:
mater,tris f (durus, a, um; pius, a, um)
dens, dentis m (canīnus, a, um; serotīnus, a, um)
pes, pedis m (dexter, tra, trum)
tuber, ĕris n (frontālis, e; minor, minus)
os, ossis n (occipitālis,e; calcaneus, a, um)
homo, ĭnis m (sapiens, entis; saluber, bris, bre)
ureter, ēris m (dexter, tra, trum)
trochanter, ēris m (major, majus)
paries, ĕtis m (sinister, tra, trum)
Вправа ІІ
Визначити основу іменників, утворити форму Nom.plur., перекласти українською мовою:
paries, ĕtis m; tendo, ĭnis m; ureter, ēris m; os, ossis n; pes, pedis m; tuber, ĕris n; articulatio, ōnis f; muscŭlus-levātor, ōris m.
27705051000950523
0023

Вправа ІІІ
Перекласти українською мовою:
apex nasi, cavum oris, digĭti pedis, ossa digitōrum pedis, muscŭlus-extensor indĭcis, muscŭlus-adductor pollĭcis longus, muscŭlus-levātor angŭli oris, muscŭlus-flexor digitōrum, muscŭlus-levātor glandŭlae thyreoideae, muscŭlus-depressor labii inferiōris, muscŭli-levatōres costārum longi, atria cordis, trochanter major, trochanter minor, scelĕton homĭnis, ganglion cardiăcum superius, ligamentum craniāle durae matris, processus laterālis tubĕris calcanei.
Вправа ІV
Перекласти латинською мовою:
залози рота, порожнина рота, верхівка легені, вени серця, пальці стопи, кістки обличчя, лобний горб, сідничний горб, п’ятковий горб, лівий сечовід, під’язикова кістка, поверхня під’язикової кістки, м’яз-обертач шиї, м’язи-опускачі ребер, м’язи-згиначі пальців, передня стінка шлунка, стінки сечовода, суглоби стопи, синуси (sinus) твердої мозкової оболонки, верхня частка правої легені, кістки тіла людини.
Вправа V
Записати у словниковій формі латинські іменники-еквіваленти грецьких терміноелементів:
1924685690943526
0026
gastr- anthrop- phleb-
oste- stomat- encephal-
pod- arthr- mening-
my(o)- cardi- spondyl-
Заняття 9. Жіночий рід іменників ІІІ відміни
Для іменників жіночого роду ІІІ відміни характерні такі закінчення Nominativus Singularis:
-do, -go, -io, -es (для рівноскладових іменників), -is, -as, -us ( якщо Gen.sing. закінчується на –utis або –udis), -s, -x:
longitūdo, ĭnis f – довжинаsanitas, ātis f – здоров’я
cartilāgo, ĭnis f – хрящsenectus, ūtis f – старість
articulatio, ōnis f – суглобpars, partis f – частина
pubes, is f – лобокphalanx, phalangis f – фаланга
auris, is f – вухо
Винятки: margo, ĭnis m – край
2740025998664524
0024
tendo, ĭnis m – сухожилок
canālis, is m – канал
pancreas, ătis n – печінка
vas, vasis n – судина
NВ! Іменник vas, vasis n – “судина” в однині відмінюється за ІІІ відміною, а в множині – за ІІ:
судини судин – vasa vasōrum
Суфікси ІІІ відміни в клінічній термінології
Велика кількість клінічних термінів за граматичними ознаками представляє собою іменники ІІІ відміни, утворені за допомогою певних суфіксів. Найбільш поширеними у клінічній термінології є такі суфікси ІІІ відміни:
-io, ōnis f (називає дію, процес або результат дії):
curatio, ōnis f – лікування
flexio, ōnis f – згинання
-or, ōris m (вказує на особу, яка виконує дію, або інструмент, за допомогою якого виконують дію):
musculus-flexor, ōris m – м’яз-згинач
Група суфіксів вказує на різноманітні захворювання:
-ītis, ĭdis f – запалення
-ōsis, is f – захворювання
-ōma, ătis n – пухлина
1028700700659027
0027
Для утворення клінічного терміна до грецької основи(кореня) додається відповідний суфікс:
запалення слизової оболонки шлунку – gastr-ītis, ĭdis f
захворювання нервової системи – neur-ōsis, is f
м’язова пухлина – myōma, ătis f
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
iris, ǐdis f – райдужна оболонка; радужная оболочка
regio, ōnis f – ділянка; область
auris, is f ot- – вухо; ухо
cartilāgo, ĭnis f – хрящ; хрящ (chondr-)
canīnus, a, um – собачий; собачий
dens canīnus – ікло; клык
molāris, e – великий кутній зуб; большой коренной зуб
premolāris, e – малий кутній зуб; малый коренной зуб
serotinus, a ,um – пізній; поздний
dens serotinus =
dens sapientiae – зуб мудрості; зуб мудрости
cutis, is f – шкіра; кожа (dermat-)
basis, is f – основа; основание
pelvis, is f – таз; таз
lens, lentis f – кришталик; хрусталик (phac-)
cervix, ĭcis f – шия; шея
phalanx, gis f – фаланга; фаланга
phalangeus, a, um – фаланговий; фаланговый
Винятки з роду:
2760980996950025
0025
hallux, ūcis m – великий палець стопи; большой палец стопы
larynx, gis m – гортань; гортань
pharynx, gis m – глотка; глотка
pharyngeus, a, um – глотковий; глоточный
vas, vasis n – судина; сосуд (angi-)
tendo, ĭnis m – сухожилок; сухожилие (ten-)
tendineus, a, um – сухожилків; сухожильный
pancreas, ătis n – підшлункова залоза; поджелудочная железа
thorax, ācis m – грудна клітина; грудная клетка
margo, ĭnis m – край; край
Вправа І
Узгодити прикметники з іменниками. Перекласти українською мовою:
pars (cardiacus, a, um; abdominālis, e; anterior, ius)
1945005691959528
0028
regio (zygomatĭcus, a, um; frontālis, e; posterior, ius)
cartilāgo (thyreoideus, a, um; laterālis, e)
margo (dexter, tra, trum; laterālis, e; superior, ius)
Узгодити прикметники з іменниками, утворити форму Nom.plur. Перекласти українською мовою:
muscŭlus-levātor (brevis, e; longus, a, um)
articulatio (simplex, ĭcis; composĭtus, a, um)
canālis (sacrālis, e; optĭcus, a, um; major, jus)
vas (superficiālis, e; lymphatĭcus, a, um; profundus, a, um)
Перекласти латинською формою, утворити форми Nom.sing. та Gen.sing.:
внутрішнє вухо, щитоподібний хрящ, верхня кінцівка, зовнішня основа, вилична кістка, тора кальна область, зоровий канал, передня частина.
Вправа ІІ
Перекласти українською мовою:
pars laryngea pharyngis, canāles palatīni minōres, muscŭli-rotatōres thorācis, vasa cordis, vasa lymphatĭca superficialia, ventricŭli laryngis, regio glutea, sulci cutis, basis cranii, cavum pelvis, muscŭlus transversus thorācis, pars lumbālis columnae vertebrālis, vagīna synoviālis tendĭnis, pars petrōsa ossis temporālis, cartilagĭnes nasi, margĭnes utĕri, cortex lentis, processus calcaneus pedis sinistri.
Вправа ІІI
Перекласти латинською мовою:
27552651000188526
0026
слизова оболонка гортані, скелет грудної клітки, основа фаланги, залози шкіри, край райдужної оболонки, фаланги пальців, хрящі гортані, великий (малий) таз, канал шийки матки, канал підшлункової залози, глибокі лімфатичні судини, судини судин, судини внутрішнього вуха, зорові канали, артерія крилоподібного каналу, задня область шиї, латеральні края стопи, стінки каналів, поверхня кісток, малі крильні (alāris, e) хрящі, передня частина дванадцятипалої кишки, м’язи грудної клітки, привідний м’яз великого пальця стопи, малі та великі кутні зуби, корінь зуба мудрості, внутрішні поверхні кісток, верхній ріг щитоподібного хряща, поперечна зв’язка таза, сухожилки пальців, судини судин.
Вправа ІV
Виділити терміноелементи, вказати їх значення та значення всього терміна:
cystītis anthropologia neurōsis
spondylōsis podalgia stomatītis
myosītis pharyngītis pancreatītis
osteologia haematologia osteochondrōsis
dermatītis proctītis encephalopathia
1844675687895529
0029
Вправа V
Використовуючи грецькі терміноелементи, утворити клінічні терміни з таким значенням:
запалення: шлунку, вени, гортані, ободової кишки, вуха, підшлункової залози;
захворювання: нервів, хребців, суглобів, шкіри;
патологія: серця, головного мозку, залози, грудної залози.
Заняття 10. Середній рід іменників ІІІ відміни
Середній рід іменників ІІІ відміни характеризується такими закінченнями Nominativus Singularis:
-en, -ur, -us, -ma, -e, -al, -ar, -c, -l, -t:
abdōmen, ĭnis n – живіт femur, ŏris n – стегно
corpus, ŏris n – тілоdiaphragma, ătis n – діафрагма
rete, is n – сітка fel, fellis n – жовч
animal, ālis n – тварина caput, capĭtis n – голова
hepar, ătis n – печінка lac, lactis n – молоко
Винятки: ren, renis m – нирка
lien, lienis m – селезінка
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
hepar, ătis n – печінка; печень
hepatĭcus, a, um – печінковий; печеночный
renālis, e – нирковий; почечный
crus, cruris n – гомілка, ніжка; голень, ножка
viscĕra, um n (Pl.) – нутрощі; внутренности (splanсhn-)
caput, ĭtis n – голова; голова (cephal-)
diaphrāgma, ătis n – діафрагма; диафрагма
mamma, ae f – грудна залоза; грудная железа (mast-)
ciliāris, e – війковий; ресничный
callōsus, a um – мозолистий; мозолистый
systēma, ătis n – система; система
2689860996950027
0027
rete, is n – сітка; сетка, сеть
femur, ŏris n – стегно; бедро
femorālis, e – стегновий; бедренный
abdomen, ĭnis n – черево, живіт; живот (lapar-)
abdominālis, e – черевний; брюшной
accessorius, a, um – додатковий; дополнительный
synoviālis, e – синовіальний; синовиальный
2158365689927530
0030
vagīna, ae f – піхва; влагалище
fibrōsus, a, um – фіброзний; фиброзный
nasus, і m – ніс; нос (rhin-)
nasālis, e – носовий; носовой
Винятки з роду
ren, renis m – нирка; почка (nephr-)
lien, ĕnis m – селезінка; селезёнка (splen-)
Вправа І
Визначити рід іменників та основу:
2694305999426528
0028
amputatio, ōnis; abdōmen, ĭnis; femur, ŏris; senectus, ūtis; corpus, ŏris; paries, ĕtis; pubes, is; rete, is; apis, is; oedēma, ătis; pulmo, ōnis; mucilāgo, ĭnis; anĭmal, ālis; pes, pedis; fames, is; caput, ĭtis; asthma, ătis; ulcus, ĕris; incus, ūdis; trochanter, ēris; diaphragma, ătis; hepar, ătis.
Вправа ІІ
Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Gen.sing., перекласти українською мовою:
caput (longus, a, um; brevis, e; laterālis, e)
crus(mediālis, e; dexter, tra, trum; simplex, ĭcis; anterior, ius)
rete (venōsus, a, um; capillāris, e; articulāris, e)
Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Nom. sing. Та Nom.plur., перекласти українською мовою:
vas (capillāris, e; lymphatĭcus, a, um)
foramen (palatīnus, a, um; minor, minus)
ganglion (renālis, e; cardiăcus, a, um)
crus (simplex, ĭcis; osseus, a, um)
Вправа ІІІ
Перекласти українською мовою:
caput humĕri, caput mandibŭlae, caput phalangis, caput fibŭlae, corpus costae, corpus fibŭlae, corpus sterni, crus cerebri, cortex renis, muscŭli abdomĭnis, crus sinistrum, caput longum, forāmen ethmoidāle, tuber ischiadĭcum, forāmen spinōsum, corpus adipōsum, rete articulāre, pancreas accessorium, systēma centrāle, ren dexter, muscŭlus rectus abdomĭnis, sulcus corpǒris callōsi, caput breve muscŭli bicipĭtis femǒris, septum intermusculāre cruris anterius, systēma nervōrum centrāle, fovea capĭtis femǒris, facies articulāris capĭtis costae, ligamentum capĭtis fibŭlae anterius (posterius), vagīnae tendinum digitōrum pedis, facies hepătis diaphragmatĭca, nervus femorālis, ligamentum hepatorenāle, ligamentum ischiofemorāle, regio abdominālis laterālis, nervus cutaneus femǒris dorsālis.
Вправа ІV
2037715685863531
0031
Перекласти латинською мовою:
голівка плечової кістки, голівка стегна, зв’язка голівки стегна, верхівка голівки малогомілкової кістки, довгий м’яз голови, тіло підшлункової залози, тіло жовчного міхура, тіло під’язикової кістки, кругла зв’язка печінки, діафрагма тазу, дорсальна венозна сітка стопи, капілярна сітка легень, мозолисте тіло, коліно мозолистого тіла, тіла хребців, коротка перетинчаста ніжка, кістки гомілки, вени нирок, передня поверхня лівої нирки, нервова система (= система нервів), ділянки тіла людини, суглобова поверхня голівки ребра.
Вправа V
Додати суфікс –ōma, ătis n (пухлина) до грецьких основ, утворити словникову форму, перекласти терміни українською мовою та пояснити їх значення:
nephr-, my-, oste-, encephal-, chondr-, angi-, haemat-, aden-, dermat-
Заняття 11. Прикметники ІІІ відміни

Прикметники ІІІ відміни розподіляються за трьома групами:
прикметники трьох закінчень (celer, celĕris, celĕre – швидкий);
прикметники двох закінчень (renālis, e – нирковий);
прикметники одного закінчення (simplex, ĭcis – простий) [докладно про це див. зан. 4].
Відмінюються прикметники ІІІ відміни за голосним типом (зразок відмінювання див. зан. 4).
У медичній термінології здебільшого вживаються прикметники ІІІ відміни двох закінчень. Дуже характерною для них є наявність суфіксів -ālis, e та -āris, e: mediālis, e – медіальний, articulāris, e – суглобовий.
Найвищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній термінології
Найвищий ступінь порівняння прикметників у латинській мові утворюється за допомогою суфікса –issĭm- та родових закінчень –us, a, um, які додаються до основи прикметника у позитивному ступені:
latus, a, um – широкий, основа lat- > lat-issĭm-us, a, um – найширший
subtĭlis, e – дрібний, основа subtil- > subtilissĭmus, a, um – найдрібніший
Прикметники у найвищому ступені порівняння відмінюються за І-ІІ відмінами з урахуванням правил, які існують для прикметників цієї групи.

2229485688911532
0032
2700020997966029
0029
Кілька латинських прикметників утворюють найвищий ступінь від так званих суплетивних основ. Ці форми треба запам’ятати:
parvus, a, um – малий > minĭmus, a, um – найменший
magnus, a, um – великий > maxĭmus, a, um – найбільший
bonus, a, um – добрий > optĭmus, a, um – кращий
malus, a, um – поганий > pessĭmus, a, um – найгірший
superior, ius – верхній > suprēmus, a, um – найвищий
NB! Прикметники magnus, a, um та parvus, a, um у медичній термінології вживаються дуже рідко. Запам’ятайте: foramen occipitāle magnum – великий потиличний отвір; vena cordis magna / parva – велика / мала вена серця; muscŭlus adductor magnus / parvus/ – великий / малий/ привідний м’яз.
Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану
Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану досить часто зустрічаються в медичних термінах. Оскільки для роботи з цією групою слів у медичній термінології немає потреби докладно вивчати особливості їх утворення, вкажемо лише на формальну зовнішню схожість цих дієприкметників із прикметниками ІІІ відміни. У словнику вони записуються так само, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення на –ns. Спочатку подається форма Nom.sing. (однакова для всіх трьох родів), далі – форма Gen.sing.:
fluctuans, antis – коливний
descendens, entis – низхідний
Основа визначається за формою Gen.sing. відкиданням закінчення –is:
descendens > Gen.sing. – descendent-is > основа – descendent-
2755265999426530
0030
Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану відмінюються за голосним типом ІІІ відміни, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення, узгоджуються з іменником в роді, числі та відмінку:
приносна судина – vas (n, Nom.sing, ІІ) afferens (n, Nom.sing, ІІІ);
приносні судини – vasa (n, Nom.plur, ІІ) afferentia (n, Nom.plur, ІІІ)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
temporālis, e – скроневий; височный
sphenoidālis, e – клиноподібний; клиновидный
faciālis, e – лицевий; лицевой
superficiālis, e – поверневий; поверхностный
parietālis, e – тім’яний; теменной
teres, ĕtis – круглий; круглый
ascendens, entis – висхідний; восходящий
2078355686879533
0033
descendens, entis – низхідний; нисходящий
recurrens, entis – поворотний; возвратный
communicans, antis – сполучний; соединительный
prominens, entis – виступаючий; выступающий
perforans, antis – пронизний, проколюючий; прободающий
cartilagineus, a, um – хрящовий; хрящевой
bronchus, і m – бронх; бронх
magnus, a, um – великий; большой
parvus, a, um – малий; малый
maxĭmus, a, um – найбільший; наибольший
minĭmus, a, um – найменший; наименьший
longissĭmus, a, um – найдовший; длиннейший
latissĭmus, a, um – найширший; широчайший
suprēmus, a, um – найвищий; наивысший
longitudinālis, e – повздовжній; продольный
alāris, e – крильний; крыльный
volāris, e – долонний; ладонный
planatāris, e – підошовний; подошвенный
gyrus, і m – звивина, закрутка; извилина
Вправа І
Перекласти терміни:
а) muscŭlus longissĭmus cervĭcis, digĭtus minĭmus, vena cordis magna, vena cordis parva, muscŭlus gluteus minĭmus, concha nasālis suprēma, muscŭlus dorsālis maxĭmus;
б) найдовший м’яз грудної клітки, найбільший сідничний м’яз, сумка (bursa) найширшого м’яза спини, короткий м’яз найменшого пальця руки, найдовший м’яз голови, отвори найменших вен.
Вправа ІІ
Доповнити словникову форму дієприкметників, визначити основу:
promĭnensascendenscommunĭicans
perfōransfluctuansоррōnens
Вправа ІІІ
Перекласти терміни:
а) arteria duodēni ascendens, colon descendens, vasa afferentia, venae perforantes femŏris sinistri, status praesens, sinus aortae ascendentis, muscŭlus оррōnens pollĭcis, arteria communĭcans anterior, vena cerebri ascendens;
2107565689927534
0034
27400251000188531
0031
б) поворотний гортанний нерв, пронизна артерія, сьомий виступаючий хребець, виступаюча судина, ядро відвідного нерва, висхідні глоткові сплетіння, низхідна піднебінна артерія, сполучні артерії головного мозку, постійні зуби, низхідна шийна артерія.
Вправа ІV
Перекласти терміни українською мовою:
a) ligamentum teres, os temporāle, rete plantāre, membrum inferius, muscŭlus major, arteria hepatĭca commūnis, corpus ossis sphenoidālis, bursa muscŭli terĕtis majōris, pars petrōsa ossis temporālis, caput superius muscŭli pterygoidei, nucleus nervi petrōsi minōris;
b) nodi lymphatĭci cervicāles superficiāles, foramĭna sacralia posteriōra, partes laterālіs ossis occipitālis, nervi temporāles profundi, nuclei nervōrum cranialium, venae gastrĭcae breves, nuclei posteriōres thalămi, sulci temporāles inferiōrеs, orgăna imparia, ligamenta alāria, venae cordis anteriōres, venae perforantes, venae cordis minĭmae, vaginae synoviāles digitōrum, ganglia cervicālia superiōra.
Заняття 12. Іменники ІV та V відмін
До IV відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, які в Nominativus Singularis мають закінчення –us (m), -u (n), а в Genеtivus Singularis –us (m, n):
meatus, us m – прохід
genu, us n – коліно
NB! Іменник manus, us f – „рука” належить до жіночого роду.
Зразок відмінювання:
(m)(n)
Nom. sing.meāt-usNom. sing. gen-u
27247851000950532
0032
Gen. sing. meāt-usGen. sing. gen-us
Nom. plur. meāt-usNom. plur. gen-ua
Gen. plur. meat-uumGen. plur. gen-uum

До V відміни належать іменники жіночого роду, які мають закінчення –es в Nominativus Singularis та –ei в Genеtivus Singularis:
facies, ēi f – поверхня, обличчя
rabies, ēi f – сказ
Зразок відмінювання:
Nom. sing.faci-es
Gen. sing. faci-ēi
Nom. plur. faci-ēi
Gen. plur. faci-ērum
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
ductus, us m – протока; проток
arcus, us m – дуга; дуга
2017395688911535
0035
concha, ae f – раковина; раковина
sinus, us m – пазуха; пазуха
meatus, us m – прохід; проход
acustĭcus, a, um – слуховий; слуховой
tuba, ae f – труба; труба
hiātus, us m – щілина; щель, расщелина
manus, us f – рука; рука (cheir-)
sensus, us m – відчуття; чувство
sensorius, a, um – чутливий; чувствительный
audītus, us m – слух; слух
auditīvus, a, um – слуховий; слуховой
plexus,us m – сплетіння; сплетение
orgănon, і n – орган; орган
spinālis, e – спинний; спинной
medulla spinālis – спинний мозок; спинной мозг (muel -)
septum, i n – перегородка; перегородка
inter- – між, поміж; между
intra- – всередині; внутри
extra- – поза чим-небудь; вне, за пределами
supra- – над; над
retro- – поза; за
infra- – під; под
Вправа І
Вказати відміну, рід та основу іменників:
sensus, us; meatus, us; digĭtus, i; corpus, ǒris; gyrus, i; plexus, us; manus, us; salus, ūtis; hiātus, us; cornu, us; facies, ēi; pes, pedis; rabies, ēi; genus, ĕris; genu, us.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою, утворити Nom.sing. та Nom.plur.:
поперечний відросток, суглобовий відросток, венозна протока, лобний синус, верхнє сплетіння, крижовий ріг, внутрішня поверхня, печінкова протока, верхній відросток, малий ріг.
Вправа ІІІ
Перекласти українською мовою:
2036445686879536
0036
recessus pharyngeus, meatus acustĭcus, tuba auditiva, genu nervi faciālis, facies ossium, ossa faciēi, plexus venōsus carotĭcus internus, meatus nasi superior, cornu majus ossis hyoidei, ductus lymphatĭci, plexus gastrĭci, sinus pericardii obliquus, septum sinuum frontalium, ganglia plexuum, rete venōsum dorsāle manus, sinus maxillāris, plexus vertebrālis, meatus nasopharyngeus, sulcus tubae auditīvae, nervus meātus acustĭci externi, nervus sensorius, nervus acustĭcus, plexus venōsus sacrālis, processus tubĕris calcanei, processus spinōsi vertebrārum, ductus hepatĭcus communis, sinus pleurāles, ductus lymphatĭci, vagīnae synoviāles digitōrum manus, radix inferior plexus cervicālis, orgăna genitalia interna, cornua coccygea posteriōra, ligamenta brevia digitōrum manus, venae medullae spinālis anteriōres, plexus venōsus cervĭcis utĕri, ganglia craniospinalia.
2717165999426533
0033

Вправа ІV
Перекласти латинською мовою:
права грудна протока, глибока долонна дуга, поперекова частина спинного мозку, кісткова частина слухового проходу, ганглії (нервові вузли) синусів, додаткові органи ока, зв’язка венозної протоки, борозна поперечної пазухи, піднебінні відростки верхньої щелепи, внутрішній слуховий прохід, нерв внутрішнього слухового проходу, хрящ слухової труби, права рука, суглоби руки, кістки пальців правої руки, суглобова сітка коліна, верхнє ректальне сплетіння, венозне сплетіння під’язикового каналу, малі під’язикові протоки, синуси твердої мозкової оболонки, органи (organa) відчуттів, ріжки хребців, медіальна поверхня головного мозку, протоки печінки.
Вправа V
Перекласти українською мовою:
fossa infratemporālis, forāmen supraorbitāle, os interparietāle, septa interalveolaria, fovea submandibulāris, ramus circumflexus, nervus cruris interosseus, ligamentum intraarticulāre capĭtis costae, bursa subcutanea trochanterĭca, fovea sublinguālis.
Заняття 13. Підготовка до підсумкового модульного контролю
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
ramus, i m гілка; ветвь
sternum, i n грудина; грудина
retrosternālis, e загрудинний; загрудинный
labium, i n губа; губа (cheil-)
fissūra, ae f щілина, тріщина; трещина, расщелина
subcutaneus, a, um підшкірний; подкожный
medius, a, um серединний; средний
commūnis, e загальний; общий
bursa, ae f сумка; сумка
plica, ae f складка; складка
esophăgus, і m стравохід; пищевод
esophageus, a, um стравохідний; пищеводный
intestīnum, i n кишка; кишка
rectum, i n пряма кишка; прямая кишка (proct-)
2108835686879537
0037
rectālis, e ректальний; ректальный
caecum, i n сліпа кишка; слепая кишка
duodēnum, i n 12-пала кишка; 12-перстная кишка
colon, i n ободова кишка; ободочная кишка (typhl-)
Вправа І
Перекласти українською мовою:
2821940995934034
0034
muscŭlus obliquus externus abdomĭnis, processus articulāris superior vertebrae lumbālis, arteria genus dextri inferior, scelĕton membri superiōris, articulatiōnes composĭtae et simplĭces, crus osseum simplex, muscŭli thorācis, forāmen occipitāle magnum, muscŭli-levatōres costārum, systēma nervōrum centrāle, vagīna tendĭnis muscŭli tibiālis posteriōris, muscŭlus articulāris genus, canālis cervĭcis utĕri, pars duodēni superior, venae articulāres mandibǔlae, ganglia sacralia, nervi temporāles profundi, cornua ossis hioidei, caput superius muscŭli pterygoidei, nervi digitāles plantāres, bursa tendĭnis calcanei, plicae coli, tunĭca musculāris recti, colon ascendens et descendens, membrāna sterni, rami digitāles palmāres commūnes, appendix vermiformis caeci.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
2821305997140535
0035
зв’язки печінки, скелет тіла людини, тіло підшлункової залози, фаланги пальців руки, венозна сітка стопи, хрящі гортані, висхідна артерія дванадцятипалої кишки, зв’язка голівки малогомілкової кістки, задня ділянка правого плеча, суглоб голівки ребра, лімфатичні вузли грудної клітки, найширший м’яз спини, суглобова поверхня горбка ребра, верхівка легені, артерія крилоподібного каналу, поперекова частина діафрагми, судини внутрішнього вуха, передні вени серця, непарне щитоподібне сплетіння, частки щитоподібної залози, внутрішня основа черепа, слизова оболонка прямої кишки, малі піднебінні канали, верхній край селезінки, латеральний край правої нирки, сухожилки м’яза-згинача пальців, лімфатичні судини, верхній край підшлункової залози, верхні щитоподібні вени, лобова гілка поверхневої скроневої артерії, малі крильні хрящі, малі піднебінні отвори, прямий м’яз стегна, довга голівка двоголового м’яза, кругла зв’язка матки, глоткові гілки блукаючого нерва, верхній косий м’яз голови, стінки крилоподібного каналу, пронизні артерії стегна, нижній край печінки, нижній щитоподібний горбок, голівка великогомілкової кістки, черевна частина стравоходу, повздовжня складка 12-палої кишки, задні гілки поперекового нерва, стравохідне сплетіння блукаючого нерва, поперечна щілина головного мозку, поверхнева вена головного мозку, підшкірна вертлюжна сумка, губи рота.
Вправа ІІІ
1924685687895538
0038
Утворити терміни зі значенням:
1) запалення: губи, 12-палої кишки, ободової кишки, стравоходу, сумки;
незапальне захворювання: нирки, суглоба, хребців, нервів, шкіри;
3) пухлина: селезінки, печінки, головного мозку, судинна, кров’яна.
Модуль ІІ. Клінічна та фармацевтична термінологія
Змістовий модуль 1. Клінічна термінологія

Клінічна термінологія – важливий розділ курсу латинської мови, що вивчається у медичних навчальних закладах. Він вміщує назви захворювань, галузей медицини, патологічних процесів та станів, методів діагностики та лікування тощо.
На відміну від анатомічної термінології, яка використовує головним чином латинську лексику, клінічна термінологія базується здебільшого на грецьких словотворчих елементах (коренях, префіксах, суфіксах), які ще називають терміноелементами. Знання цих словотворчих елементів, основ словотворення, а також деяких особливостей клінічної термінології дозволить вільно орієнтуватися у професійній лексиці, працювати з літературою, виданою не тільки рідною, але й іноземними мовами. Адже більшість клінічних термінів інтернаціональні.
Заняття 1. Структура клінічного терміна
Клінічні терміни за своєю структурою можуть бути простими, складеними та складними.
Прості терміни – це окремі іменники, які визначають певні поняття:
asthma – астма
tumor – пухлина
Складені терміни – багатослівні. Порядок слів у цих термінах такий, як в анатомічній термінології:
1) іменник у Nom. + іменник у Gen.
fractūra costae – перелом ребра
2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.
tumor benignus – доброякісна пухлина
3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)
fractūra membri inferiōris – перелом нижньої кінцівки
fractūra crūris oblīqua – косий перелом гомілки
Складні терміни являють собою окремі слова, що складаються з кількох грецьких (рідко – латинських) коренів або основ:
cardiologia – кардіологія (вчення про серце)
myotomia – міотомія (розсікання м’яза)
Складні терміни можуть вживатися самостійно, як окремі іменники, а також входити до складу складених термінів:
osteomyelītis rheumatĭca – ревматичний остеоміеліт
mastectomia radicālis – радикальна мастектомія
2291715688911539
0039

2856865996886536
0036
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
systǒle, es f – систола; систола
diastǒle, es f – діастола; диастола (ритмічне скорочення серця) phlegmōne, es f – флегмона; флегмона
diabētes, ae m – діабет (цукрова хвороба);
диабет (сахарная болезнь)
tussis, is f – кашель; кашель
pertussis, is f – коклюш; коклюш
phthisis, is f – сухота; чахотка
fractūra, ae f – перелом; перелом
oedēma, ătis n – набряк; отек
oedematōsus, a, um– набряків; отёчный
tumor, ǒris, m – пухлина; опухоль (-onc)
benignus, a, um – доброякісний; доброкачественный
malignus, a, um – злоякісний; злокачественный
morbus, і m – хвороба; болезнь (-noso)
ulcus, ĕris, n – виразка; язва
ulcerōsus, a, um – виразковий; язвенный
typhus, і m – тиф; тиф
exanthematĭcus, a, um – висипний; сыпной
vulnus, ĕris, n – рана; рана
contūsus, a, um – забитий; ушибленный
incīsus, a, um – різаний; резаный
lacerātus, a, um– рваний; рваный
rabies, ēi f – сказ; бешенство
paralytĭcus, a, um – паралітичний; паралитический
asthma, ātis n – астма, ядуха; астма удушье
abscessus, us m – абсцес, нарив; абсцесс, нарыв
cancer, cri m – рак; рак
carcinōma, ătis n – ракова пухлина; раковая опухоль
symptōma, ătis n – симптом, ознака; симтом, признак
syndrōmum, і n – синдром (поєднання симптомів);
синдром (сочетание симтомов)
neonātus, i m– новонароджений; новорожденный
Вправа І
Перекласти українською мовою:
oedēma pulmōnum, tumor malignus, infarctus myocardii, fractūra colli femŏris, symptomăta asthmātis, cancer hepătis, rabies paralytĭca, vulnĕra brachii lacerāta, ulcĕra cutis, tussis asthmatĭca.
1955165685863540
0040
Перекласти латинською мовою:
2846705998918537
0037
набряк гортані, перелом правої гомілки, доброякісна пухлина, виразка дванадцятипалої кишки, природжені хвороби, бронхіальна астма, рак шлунку, абсцес печінки, висипний тиф, симптоми виразки шлунку, перелом шийки стегна, хвороби новонароджених.
Вправа ІІ
Записати у словниковій формі латинські іменники-еквіваленти грецьких терміноелементів. Вказати їх значення.
Зразок: gastr – ventricŭlus, i m – шлунок
gastr-, nephr-, oste-, my(o)-, syndesm-, neur-, cephal-, myel-, encephal-, mening-, spondyl-, arthr- , chondr-, angi-, phleb-, dermat-, ot-, somat-, aden-, stomat-, odont-, gloss-, cyst-, cholecyst-, lapar-, hyster- (metr-), mast-, proct-, col-, pancreat-.
Вправа ІІІ
Виділити терміноелементи, пояснити значення термінів:
arthrītis, mastītis, gastroduodenītis, neurōsis, spondylōsis, dermatōma, haematōma, encephalopathia, myologia, cephalalgia, hepatītis, osteōma, nephrōsis, oncologia, nosologia, biologia.
Заняття 2. Суфіксальний спосіб творення клінічних термінів
Прості клінічні терміни можуть утворюватись за допомогою певних суфіксів, що додаються до грецьких коренів (основ):
грецький корінь (основа) + суфікс
myōma – міома (м’язова пухлина)
Запам’ятайте найбільш уживані суфікси назв захворювань та їх значення:
-ia, ae f – станanaemia – малокрів’я
-ismus, i m – 1) захворюванняgigantismus, i m – гігантизм
(аномальний зріст)
– 2) отруєння mуcetismus – міцетизм
(отруєння грибами)
-ītis, ĭdis f – запаленняgastrītis – гастрит
(запалення слизової оболонки шлунку)
-ōsis, is f – захворюванняspondylōsis – спондильоз
незапального характеру(захворювання хребців)
-ōma, ătis n – пухлинаosteōma – остеома (пухлина кістки)
1875155691959541
0041
За допомогою певних суфіксів від відомих іменників можна утворити прикметники за схемою:
основа іменника + суфікс із родовим закінченням
vena, ae f – вена venōsus, a, um – венозний
haemorrhagia, ae f – кровотеча haemorrhagĭcus, a, um – геморагічний
2701925998664538
0038
Найбільш уживані суфікси прикметників
суфікс український відповідник значення
–ĭcus, a, um
lymphatĭcus, a, um – лімфатичний
–ōsus, a, um
venōsus, a, um – венозний
–ālis, e (-āris, e)
capillāris, e – капілярний
laterālis, e – латеральний
–bĭlis, e
operabĭlis, e – операбельний
–gĕnus, a, um (-genes, is)
pathogēnus, a, um – патогенний (той, що породжує захворювання)
otogēnus, a, um – отогенний (той, що походить з вуха) -ичний
-озний
-альний (-арний)
-бельний
-генний відношення до чогось
насиченість чимось
належність до чогось
податливість, здатність до чогось
1)той, що народжує;
2)народжений десь (чимось); що походить з…
При перекладі терміна, до складу якого входить прикметник, звертайте увагу на рід іменника і пам’ятайте, що прикметник узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку:
ревматичний артрит – arthrītis (f) rheumatĭca (f)
лімфатична ангіома – angiōma (n) lymphatĭcum (n)
27400251001712539
0039
спондилогенна міелопатія – myelopathia (f) spondylogena (f)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
allergia, ae f– алергія, аллергия
aphthae, ārum f – афти, афты
gangraena, ae f – гангрена, гангрена
gingīva, ae f – ясна, десна
fungus, і m – гриб, гриб (myc, mycet -)
2005965689927542
0042
vitium, і n – порок, вада; порок
coma, ătis n – кома, кома
anamnēsis, is f – анамнез, анамнез
gravĭda, ae f – вагітна, беременная
gravidĭtas, ātis, f – вагітність, беременность
exĭtus, us m – кінець, исход
letālis, e – смертельний, смертельный
habĭtus, us m – зовнішній вигляд, внешний вид
infarctus, us m – інфаркт, инфаркт
embryonālis, e – ембріональний, эмбриональный
phthisĭcus, a, um – сухотний, чахоточный
rheumatĭcus, a, um – ревматичний, ревматический
acūtus, a, um – гострий, острый
infectiōsus, a, um – інфекційний, инфекционный
capillāris, e – капілярний, капиллярный
deformans, antis – деформуючий, деформирующий
tuberculōsis, is f – туберкульоз, туберкулёз
congenĭtus, a, um – природжений, врожденный
caries, ēi f – карієс, кариес
purulentus, a, um – гнійний, гнойный
oedematōsus, a, um – набряклий, отёчный
febris, is f – лихоманка, лихорадка
senīlis, e – старечий, старческий
juvenīlis, e – юнацький, юношеский
Вправа І
Утворити терміни із вказаним значенням, записати у словниковій формі:
запалення: нерва, шлунку, прямої кишки, ободової кишки, сечового міхура, жовчного міхура;
захворювання: хребців, суглобів, шкіри, печінки, нервів, нирки;
пухлина: м’язова, кісткова, судинна, хряща, головного мозку, кров’яна.
Вправа ІI
Вказати значення термінів, пояснивши значення коренів та суфіксів.
Зразок: alcoholismus – alcohol, ōlis n – алкоголь; -ismus – отруєння; алкоголізм – отруєння алкоголем:
аlcoholismus, iodismus, mycetismus, botulismus, nicotinismus, morphinismus, gigantismus, traumatismus, infantilismus, virilismus.
Вправа ІII
1915795687895543
0043
Утворити прикметники від іменників, використовуючи відповідні суфікси. Записати у словниковій формі:
фіброзний (fibra, ae f), гангренозний (gangraena, ae f), афтозний (aphthae, ārum f), симптоматичний (symptōma, ătis n), алергічний (allergia, ae f), астматичний (asthma, ātis n), торакальний (thorax, ācis m), абдомінальний (abdōmen, ĭnis n), церебральний (cerebrum, i n), канцерогенний (cancer, cri m), патогенний( path-), спондилогенний (spondyl-), ревматоідний (rheumat-).
Вправа ІV
Перекласти терміни, звернувши увагу на узгодження прикметника з іменником. Пояснити вживання форм того чи іншого роду прикметників у термінах.
Зразок: hepatītis infectiōsa – інфекційний гепатит, infectiōsa – femininum, оскільки іменник hepatītis – жіночого роду (hepatītis, ĭdis f):
2836545999934540
0040
hepatītis infectiōsa, phlebītis cerebrālis, fibrōma embryonāle, tumor odontogēnes, osteochondrōsis deformans, gastrītis ulcerōsa, arthrītis rheumatoidea, granulōma inguināle, prostatītis bacteriālis, rhinītis catarrhālis, actinomycōsis abdominālis, habĭtus phthisĭcus, gravidĭtas extrauterīna, exĭtus letālis, gangraena diabetĭca, vitium cordis, anamnaesis morbi (vitae), infarctus myocardii.

Вправа V
Перекласти латинською мовою:
гострий фарингіт, лімфатична ангіома, поперековий спондильоз, хронічний гастрит, фіброзна аденома, туберкульозний міокардит, діабетична нефропатія, гангренозна пневмонія, виразковий стоматит, неврогенний набряк, капілярна гемангіома, токсичний нефроз, деформуючий артрит, інфекційна лихоманка, канцерогенний мієліт, юнацький діабет, природжені хвороби, токсикоз вагітних.
Вправа VІ
Пояснити значення термінів:
церебральний, абдомінальний, торакальний, вісцеральний, летальний, нозологічний, патогенний, ульцерогенний, психогенний, отогенний, операбельний, транспортабельний, латентний, афтозний, флегмонозний, ревматоідний.
Заняття 3. Префіксальний та префіксально-суфіксальний спосіб творення клінічних термінів
2097405684847544
0044
Для утворення клінічних термінів широко застосовуються префікси. Вони приєднуються до кінцевих терміноелементів або до коренів (основ) із суфіксами. Значення всього терміна визначається за значенням терміноелементів, що входять до його складу:
dystonia – дистонія: dys- розлад
-tonia тонус, тиск
endometrītis – ендометрит: endo- всередині
(внутрішньоматкове запалення)-metr- матка
-ītis запалення
У медичній термінології вживаються як грецькі, так і латинські префікси. До латинського кореня (основи), як правило, додається латинський префікс, до грецького – грецький:
hypoglossus (грецькі префікс і корінь) – під’язиковий
sublinguālis (латинські префікс і корінь) – під’язиковий
Але можливі й винятки з цього правила:
2755265998664541
0041
retropharyngeus (латинський префікс, грецький корінь) – заглотковий.
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
arhythmia, ae f – аритмія; аритмия
dolor, ōris m – біль; боль (-alg-)
respiratio, ōnis f – дихання; дыхание
reanimatio, ōnis f – реанімація, оживлення; реанимация, оживление
transplantatio, ōnis f – трансплантація, пересадка;
трансплантация, пересадка
transfusio, ōnis f – переливання; переливание
exstirpatio, ōnis f – екстирпація, виривання, видалення;
экстирпация, вырывание, удаление
exsudatīvus, a, um – ексудативний, випотний;
экссудативный, выпотной
sudor, ōris m– піт; пот
hernia, ae f – грижа; грыжа (-cele)
insanabĭlis, e – невиліковний; неизлечимый
inguinālis, e – паховий; паховый
irreducibĭlis, e – невправний; невправимый
inoperabĭlis, e – неоперабельний; неоперебельный
transmurālis, e – трансмуральний; трансмуральный
pleura, ae f – плевра; плевра
hypertensio, ōnis f – гіпертензія; гипертензия
hypertonia, ae f – гіпертонія, підвищений кров’яний тиск;
гипертония, повышенное кровяное давление
mesogastrium, i n – мезогастрій, брижа шлунка;
мезогастрий, брыжейка желудка
peritoneum, i n – брюшина; брюшина
flexio, ōnis f – загин; загиб
1905635685863545
0045
remissio, ōnis f – ремісія; ремиссия
asthenĭcus, a, um – астенічний; астенический
syndactylia, ae f – синдактилія; синдактилия
implantatio, ōnis f – імплантація; имплантация
extrauterīnus, a, um – позаматковий; внематочный
Вправа І
Виділити префікси, вказати значення термінів:
2755265998664543
0043
dysfunctio, hyperfunctio, hypokinesia, apnoë, mesocōlon, mesoduodēnum, metencephălon, mesoderma, ectoderma, endoderma, endometrītis, pericardītis, perineurītis, synostōsis, retroflexio, anteflexio, parotītis, eutonia, syndactylia, periostītis, implantatio, transplantatio.
Вправа ІІ
Утворити терміни, додаючи префікси до кінцевих елементів. Вказати значення термінів:
a- (an-)
hyper--tonia (-aesthesia, -trophia), -plasia
hypo-
dys-
Вправа ІІІ
Пояснити значення термінів. Звернути увагу на значення префікса sub-: 1) розташування під чимось; 2) недостатня міра. Порівняйте: subcutaneus – підшкіряний, subicterus – легкий стан жовтяниці:
subluxatio (luxatio – вивіх), subacūtus (acutus – гострий), sublinguālis, subscapulāris, subscriptio (scribĕre – писати), subleucaemia (leucaemia – білокрів’я), subfebrīlis.
Вправа ІV
Перекласти українською мовою:
fovea submandibulāris, fossa subscapulāris, fossa infratemporālis, glandŭlae suprarenāles, nodi lymphatĭci epigastrĭci, muscŭli interossei dorsāles, sinus paranasāles, articulatiōnes interphalangeae, foramĭna intervertebralia, synchondrōses cranii, nervi supraclaviculāres;
anteflexio utĕri, gravidĭtas extrauterīna, synostōsis posttraumatĭca, anaesthesia intraarteriālis, atrophia musculōrum, status praeinfarctĭcus, endocardītis acūta, enterocolītis infectiōsa, crisis hypertonĭca, granulōma subcutaneum.
Вправа V
Перекласти латинською мовою:
1914525686879546
0046
астенічний зовнішній вигляд, м’язова гіпотонія, кісткова синдактилія, неоперабельний рак печінки, ревматичний перикардит, злоякісний нефрит, внутрішньочерепна гематома, заглотковий абсцесс, пересадка шкіри, природжений синостоз, гострий параметрит, внутрішньошлункова гематома, гіпертрофічна гемангіома, гострий ендокардит, алергічний поліартрит, ексудативний плеврит, субмандибулярний аденіт, резекція шлунка, невправна грижа.
Вправа VІ
Пояснити значення термінів:
реанімація, регенерація, репродуктивний, реакція, дезінфекція, дезінсекція, дезодорант, неонатальний, пренатальний, перинатальний, парентеральний, посттравматичний, пероральний, сублінгвальний, ексудат, ексгумація, симбіоз, парагрип, бімануальний, субфебрильний, паранормальний.
Заняття 4. Складні клінічні терміни
Складні клінічні терміни (терміни, що складаються з кількох коренів або основ) утворюються за такою схемою:
2795905998918544
0044
корінь (основа) + (o) + кінцевий терміноелемент
З’єднувальний голосний -о- ставиться тоді, коли кінцевий терміноелемент починається з приголосного:
hydr-o-therapia – гідротерапія (лікування водою)
cardiologia – кардіологія (вчення про серце)
Але:сhondr-ectomia – хондректомія (видалення хряща)
У складних термінах вживаються головним чином грецькі терміноелементи, рідко – латинські.
2724785998664545
0045

Запам’ятайте кілька правил, необхідних для роботи зі складними клінічними термінами:
1. Зверніть увагу на особливості вживання терміноелементів haem(at)-, -aemia, ae f (кров) та ur-, -uria, ae f (сеча). Елементи haemat- та ur- вживаються на початку або всередині слова; -aemia, ae f та –uria, ae f – наприкінці, тобто як кінцеві елементи, і мають значення стану крові чи сечі або вказують на кров та сечу як середовище, яке містить у собі речовину, визначену попереднім терміноелементом:
glycaemia – глікемія (цукор у крові)
haematuria – гематурія (кров у сечі)
2. Терміноелементи haemat- (кров), py(o)- (гній), pneum- (повітря), hydr- (вода) перед назвою органа (порожнини) вказують на наявність відповідної речовини в цьому органі (порожнині):
pneumothōrax – пневмоторакс (повітря у грудній клітці)
1956435687895547
0047
pyopericardium – піоперикард (гній у перикарді)
3. Терміноелемент -therapia, ae f (лікування) вказує на лікування чимось, терміноелемент -iatria, ae f (лікування) – на лікування когось:
pharmacotherapia – фармакотерапія (лікування ліками)
psychiatria – психіатрія (лікування психічно хворих)
4. Терміноелемент –logia, ae f має значення „наука”, але корінь log- на початку або в середині слова має інше значення – „слово”, „мова”:
osteologia – остеологія (наука про кістки)
logospasmus – логоспазм (спазм мовлення)
5. Терміноелемент –stomia, ae f вживається у значенні „штучний свищ”, але в деяких термінах він має значення „рот”:
laryngostomia – ларингостомія (штучний свищ гортані)
xerostomia – ксеростомія (сухість слизової оболонки рота)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
stenōsis, is f – стеноз, звуження; стеноз, сужение
sclerōsis, is f – склероз, затвердіння; склероз, затвердение
necrosis,is f – некроз, змертвіння; некроз, омертвение
respiratio, ōnis f – дихання; дыхание (-pnoё)
pus, uris n – гній; гной (py-)
purulentus, a, um – гнійний; гнойный
mycotĭcus, a, um – грибковий; грибковый
acūtus, a, um– гострий; острый
Кінцеві терміноелементи
-aemia,ae f – кров, стан крові; кровь, состояние крови
-uria, ae f – сеча; моча
-aesthesia,ae f – чутливість; чувствительность
-graphia, ae f – записування; записывание
-gramma, ae f – результат запису; результат записи
-scopia, ae f – огляд, обстеження; осмотр, обследование
-algia, ae f – біль; боль
-algesia, ae f – больове відчуття; болевая чувствительность
-therapia, ae f – лікування (чим); лечение чем
-iatria, ae f – лікування( когось); лечение (кого-то)
-mania, ae f – пагубна схильність; пагубная склонность
-philia, ae f – схильність; склонность
-pathia, ae f – захворювання; заболевание
-phobia, ae f – нав’язливий страх; навязчивый страх
2107565685863548
0048
-phagia, ae f – поїдання, ковтання; поедание, глотание
-plegia, ae f – удар, параліч; удар, паралич
-trophia, ae f – живлення; питание
-tonia, ae f – тонус, напряг, кров’яний тиск;
тонус, напряжение, кровяное давление
-plasia, ae f– розвиток; развитие
-malacia, ae f – розм’якшення; размягчение
Вправа І
Утворити складні терміни, пояснити їх значення:
arthr-cysto- angio-
cephal-gastro- cardio-
my- (-algia, ae f)ophthalmo- (-scopia, ae f) phlebo- (-graphia, ae f)
neur-thoraco- mammo-
cardi-entero- (masto-)
gastr-laparo- nephro-
Вправа ІІ
Визначити терміноелементи та значення термінів:
pneumothōrax, pyopericardium, haemopericardium, hydrocephalia, uraemia, hydraemia, haematuria, azoturia, haemophilia, spasmophilia, stomatologia, proctospasmus, logospasmus, pathologia, arthropathia, stenocardia, bronchostenōsis, sclerodermia, cardiosclerōsis, graphomania, angiographia, phagocytus, dysphagia, osteotomia, tomographia, paediatria, iatrogenes.
Вправа ІІІ
2856865996886546
0046
Визначити різницю у значенні термінів -therapia та -iatria, пояснити їх значення:
pharmacotherapiaphytotherapia
hydrotherapiaphysiotherapia
psychiatriaphthisiatria
paediatriaaërotherapia
Вправа ІV
2747645998664547
0047
Пояснити значення термінів, звертаючи увагу на значення префіксів:
dystrophia, dysplasia, dystonia, dysphagia, anaemia, anaesthesia, atrophia, aplasia, atonia, anuria, acholia, hyperaemia, hyperaesthesia, hypertonia, hypertrophia, hyperplasia, hyperalgesia, hypotonia, hypaesthesia, hypoplasia.
Вправа V
Утворіть терміни з таким значенням:
1844675685863549
0049
запис роботи серця, страх води, страх ковтання, звуження судин, звуження стравоходу, нервовий біль, головний біль, параліч ока, параліч сечового міхура, наявність гною в крові, наявність цукру в крові, обстеження ока, обстеження бронхів, розм’якшення головного мозку, розм’якшення печінки, пагубна схильність до письменництва.
Вправа VІ
Перекласти терміни:
а) myelopathia spondylogēna, dysphagia paralytĭca, hydraemia pathologĭca, nephrosclerōsis posttraumatĭca, haemangiōma hypertrophĭcum, polyuria psychogēna, sclerōsis angiogēna, phlebotrombōsis cruris sinistri, adenōma hepatocellulāre, rhinoscopia anterior;
б) природжена міопатія, хронічний гепатохолецистит, злоякісний нефросклероз, пероральна холецистографія, гіпертрофічний гінгівіт, симпотоми природженої дистрофії, гостра глосалгія, ревматичний остеоміеліт, діабетична ангіопатія, артеріальна гіпертонія.
Заняття 5. Складні клінічні терміни (продовження)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
sanatio, ōnis f – вилікування, оздоровлення;
оздоровление, излечение
curatio, ōnis f – лікування, догляд за хворим;
лечение, уход за больным
luxatio, ōnis f – вивих; вывих
resectio, ōnis f – резекція, вирізування; резекция, вырезывание
amputatio, ōnis f – ампутація; ампутация
dilatatio, ōnis f – розширення; расширение-ectasia
ruptūra, ae f – розрив; разрыв (-rrhexis)
salīva, ae f – слина; слюна (sial-)
lacrĭma, ae f – сльоза; слеза (dacry-)
medulla, ae f – мозок (спинний); мозг (спинной) (myel-)
diagnōsis, is f– діагноз; диагноз
tuba uterīna – маткова труба, маточная труба (salping-)
calcŭlus, i m – камінь; камень (-lithus)
spasmus, i m – спазм; спазм
prolapsus, us m– випадіння; выпадение
necrosis, is f – некроз, омертвіння; некроз
Кінцеві терміноелементи
-tomia, ae f– розріз; разрез
-ectomia, ae f– вирізання; видалення; иссечение, удаление
2016125687895550
0050
-ectasia, ае f – розширення; расширение
-lithus, i m – камінь; камень
-lithiāsis, is f – кам’яна хвороба; каменная болезнь
-lysis, is f – зруйнування; разрушение
lytĭcus, a, um – руйнуючий; разрушающий
-megalia, ae f – збільшення; увеличение
-metria, ae f– вимірювання; измерение
-pexia, ae f – прикріплювання; прикрепление
-plastĭca, ae f – оперативне відновлення; пластическая операция
-ptosis, is f – опущення; опущение
-rrhaphia, ae f – зшивання; сшивание
-rrhagia, ae f – кровотеча; кровотечение
-rrhexis, is f – розрив; разрыв
-rrhoea, ae f – витікання; истечение
-sthenia, ae f – сила; сила
-stomia, ae f – 1) виведення штучного свища;
образование искусственного свища
– 2) порожнина рота; полость рта
Вправа І
Утворити терміни, пояснити їх значення:
laparo-oto-chondr-
osteo-metro-metr-
spondylo- (-tomia, ae f)gastro-(-rrhagia, ae f)mast-(ectomia, ae f)
cysto-rhino-nephr-
phlebo-procto-cholecyst-
Вправа ІІ
Виділити терміноелементи, вказати їх значення. Пояснити значення термінів:
27476451000950548
0048
tenorrhexis, asthenia, myasthenia, haemolysis, haemolytĭcus, urolithiāsis, cholestāsis, lymphostāsis, laryngostomia, stomatologia, metropexia, angiectasia, myelodysplasia, rhinoplastĭca, splenomegalia, megalomania, bronchorrhagia, pyorrhoea, phleborrhaphia, osteotomia, nephrectomia.
Вправа ІІІ
Утворити терміни з такими значеннями:
видалення м’яза, жовчнокам’яна хвороба, розріз залози, витікання лімфи, обстеження ока, руйнування тканини, шлункова кровотеча, прикріплення нирки, витікання з вуха, опущення матки, м’язова сила, накладання штучного свища на маткову трубу, розрив суглоба, зшивання печінки, недостатній розвиток, розріз черевної порожнини, розм’якшення головного мозку.
1895475688911551
0051
Вправа ІV
Перекласти українською мовою:
coma haemolytĭcum, laparotomia extraperitoneālis, pancreatītis haemorrhagĭca acūta, gastrectomia transpleurālis, osteomalacia juvenīlis, haemolysis intracellulāris, nephrotomia transversa, febris haemorrhagĭca, adenofibrōma serōsum, parodontopathia trophĭca, osteomyelītis haematogēnes acŭta, splenomegalia haemolytĭca, hepatocholangītis obliterans, haemorrhagia ulcerōsa, amenorrhoea pathologĭca, sanatio cavi oris, sialorrhoea paralytĭca, amputatio membri inferiōris, prolapsus recti, luxatio pollĭcis.
Вправа V
Перекласти латинською мовою:
ревматичний остеоміеліт, поперечна остеотомія, патологічна гідремія, геморагічна метропатія, фіброзна остеодистрофія, ангіогенний склероз, ниркова гематурія, атрофічна бронхектазія, епігастральна кровотеча, радикальна мастектомія, дифузна склеродермія, хронічний нефролітіаз, гемолітична хвороба новонароджених, травматична енцефаломаляція, поперечна остеотомія, психогенна астенія, старечий блефароспазм, розрив маткової труби, ампутація матки, остеомаляція вагітних, вагінальна цистотомія.
Заняття 6. Початкові терміноелементи
У клінічній термінології застосовується ряд терміноелементів, які вказують на різні фізичні властивості, якості та інші ознаки, і характеризуються при цьому схожістю у написанні та звучанні, проте розрізняються значенням:
1. isch- затримка ischaemia – ішемія (затримка крові)
-ischi- сідничнийischialgia – ісхіальгія (біль сідничного нерва)
2. poly-багатоpolyarthrītis – поліартріт (запалення багатьох
суглобів)
polio-сірийpoliomyelītis – поліоміеліт (запалення сірої
речовини головного мозку)
3. hemi-напів-, половина hemiplegia – геміплегія (параліч половини тіла)
haem- кровhaemophilia – гемофілія (схильність до кровотечі)
4. hist-тканинаhistologia – гістологія (вчення про тканини)
hyster- маткаhysteropexia – гістеропексія (прикріплення матки)
5. sten-звуження stenocardia – стенокардія (звуження судин серця)
2806065996886549
0049
-sthen- сила asthenia – астенія (безсилля)
6. -lith-камінь odontolithus – одонтоліт (зубний камінь)
2199005685863552
0052
-lyt-руйнуючий haemolytĭcus – гемолітичний
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
anĭmus, i m– душа; душа (psych-)
cirrhōsis, is, f – цироз, зморщування; цирроз, сморщивание
febris, is, f – гарячка; лихорадка
sudor, ōris, m – піт; пот (hidr-)
regulāris, e – регулярний; регулярный
irregulāris, e – нерегулярний; нерегулярный
dulcis, e – солодкий; сладкий (glyc-)
migrans, antis – блукаючий; блуждающий
intermittens, entis – переміжний; перемежающийся
pulsus, us m – пульс; пульс (sphygm-)
latens, entis– прихований; скрытый
27400251000188550
0050
mens, mentis f– розум; ум (phren-)
терміноелементи
aetio-– причина; причина
allo- – інший, другий; другой, иной
auto- – сам, власний; сам, собственный
brady-– повільний; медленный
tachy-– швидкий; быстрый
cryo-– холодний; холодный
thermo-– теплий; теплый
cyan-– синій; синий
erythr-– червоний; красный
homo-, homeo- – подібний; подобный
hetero-, xeno- – другий, різний; другой, иной
hidr-– піт; пот
isch-– затримка; задержка
lepto-– м’який; мягкий
pachy-– твердий; твердый
leuc-– білий; белый
melan-– чорний; черный
myx- – слиз; слизь
myc-, mycet- – гриб; гриб
ortho-– прямий; прямой
polio-– сірий; серый
poly-– багато; много
olig-– мало; мало
pseudo-– помилковий; ложный
xanth-– жовтий; желтый
2007235687895553
0053
xero-– сухий; сухой
Вправа І
Виділити терміноелементи, пояснити значення термінів:
cryotherapia, thermometria, erythrodermia, leucaemia, tachycardia, bradycardia, xanthopsia, xerophthalmia, leptomeningītis, pachymeningītis, aetiologia, cyanōsis, orthopaedia, pseudoanaemia, oligophrenia.
Вправа ІІ
Звернути увагу на правопис термінів-омофонів, визначити значення термінів:
ischuriastenocardiahydraemia
ischialgianeurastheniahidradenōma
polymyosītishysteroptōsisnephrolithiāsis
poliomyelītishistolysishaemolytĭcus
Вправа ІІІ
Утворити терміни з таким значенням:
затримка крові, прискорене серцебиття, жовтяниця (жовта шкіра), страх червоного кольору, сухість (слизової оболонки) рота, несправжнє білокров’я, запалення сірої речовини спинного мозку, чутливість до холоду, запалення багатьох суглобів, уповільнене дихання, лікування водою, запалення потової залози, запалення твердої мозкової оболонки, біль сідничного нерва.
Вправа ІV
2747645999426551
0051
Перекласти терміни:
a) melanōma pulmōnum, ischuria acŭta, autotransplantatio renis, dystrophia glycogēna, necrōsis ischemĭca, tachycardia paroxysmālis, hydrorhoea gravidārum, lumboischialgia sinistro-laterālis, hepatītis aetiologiae alcoholĭcae, hypothermia artificiālis;
б) ортостатична олігурія, псевдолімфома легенів, ішемічна хвороба серця, гіперглікемічна кома, постгеморагічний лейкоцитоз, гострий поліоміеліт, токсична брадикардія, психогенна поліурія, етіологія захворювання, хронічна еритродермія.
Вправа V
Пояснити значення термінів:
ортопедія, ортостатичний, тонометр, ішемічна хвороба, геморагічний, патогенний, латентний, соматичний, психічний, астенічний, менталітет, спазмолітичний, парентеральний, субфебрильний.
1894205689927554
0054

Заняття 7. Підготовка до поточного модульного контролю
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
abdomen, ĭnis n – живіт, живот (-lapar-)
adeps, ĭpis m – жир, жир (-lip-)
alopecia, ae f – алопеція, випадіння волосся; алопеция, облысение
appendix, ĭcis f – апендикс, червоподібний відросток;
аппендикс, червеобразный отросток
fel, fellis n – жовч; желчь (-chole-)
haemoptoё, es f – кровохаркання; кровохарканье
infans, antis m\f – дитина; ребенок
infantilis, e – дитячий, інфантильний; детский, инфантильный paralysis, is f – параліч; паралич
paralytĭcus, a, um – паралітичний; паралитический
peritoneum, і n – очеревина; брюшина
stasis, is f – застій; застой
status, us m – стан; состояние, положение
surdĭtas, ātis n – глухота; глухота
Вправа І
Записати латинською мовою, пояснити значення термінів:
ціаноз, гемоліз, лейкоцитоз, остеодистрофія, поліурія, гіперестезія, енцефаліт, артроз, ксантома, ціанопсія, тиреоідит, піонефроз, гіперглікемія, гемотерапія, міопатія, тахікардія, гіпотонія, гепатомаляція, гіперемія, гідроцефалія, ахолія, оторагія, піоторакс.
Вправа ІІ
Утворити терміни з таким значенням:
запалення: гортані, нерва, підшлункової залози, сечового міхура, вени, вуха, головного мозку;
захворювання: хребців, шкіри, нервів, нирки, суглоба, печінки;
пухлина: м’язова, жирова, кров’яна, кісткова, судинна, головного мозку;
розсікання хряща, видалення матки, зшивання сухожилка, кровотеча з ока, розширення бронхів, витікання гною, опущення нирки, звуження судин, спазм прямої кишки, підвишений розвиток, параліч серця, захворювання спинного мозку, руйнування кістки, відсутність тонусу м’язів, застій крові, розлад чутливості, відсутність дихання, сухість шкіри.
Вправа ІІІ
1854835679767555
0055
Перекласти українською мовою:
oedēma pulmōnum, cancer inoperabĭlis, resectio ventricŭli, tremor membri dextri superiōris, transplantatio renis, retroflexio utĕri, exĭtus letālis, symptomăta hepatītis infectiōsae, fractūra cruris oblīqua, mastītis gangraenōsa, resectio apĭcis dentis, neoplasma malignum, fractūra et luxatio digitōrum pedis, necrsis allergĭca, colītis ischaemĭca, abscessus cerebri otogēnes, nephrosclerĭsis hypertonĭca, dyspepsia exogēna, dyskinesia vesĭcae felleae, enteropathia exsudatīva, febris haemorrhagĭca.
Вправа ІV
Перекласти латинською мовою:
2146935674687556
0056
2861945998156552
0052
зовнішній отит, м’язова гіпотонія, гематогенний гастрит, гострий лептоменінгіт, доброякісна остеома, ревматичний поліартрит, гіпостатична пневмонія, гангренозний аденіт, астматичний кашель, астенічна психопатія, бронхіальна астма, перелом шийки стегна, злоякісна пухлина, ангіогенний склероз, язва дванадцятипалої кишки, рак прямої кишки, гемолітична олігофренія, неврогенний набряк, геморагічний цистит, ниркова гематурія, ревматичний нефросклероз, інфекційний ентероколіт, виразковий гастродуоденіт, постгеморагічна анемія, гострий риніт, прихований психоз, токсична аденома щитоподібної залози, гемолітична хвороба новонароджених, резекція легені, геморагічний цистит, постгеморагічна анемія.
Змістовий модуль 2. Фармацевтична термінологія і рецептура
Фармацевтична термiнологiя складається з назв лiкарських засобiв, лiкарських форм та галенових препаратiв, латинських ботанiчної та хiмiчноi номенклатур, рецептурних фраз та спецiальних виразiв.
При вивченні цього модулю студенти мають засвоïти теоретичний матерiал роздiлу “Фармацевтична термiнологiя”, набути навичок в аналiзуваннi, написанні назв лiкарських препаратiв, перекладi фармацевтичних термiнiв, виписуваннi, читаннi та перекладi рецептiв. Окрiм зазначеного студенти мають засвоïти певний обсяг лексичного мiнiмуму та греко-латинських словотворчих елементiв.

Заняття 8. Структура фармацевтичного терміну

Фармацевтичнi термiни за своєю структурою можуть бути: простими (Analgīnum, Vaselīnum), складними, які складаються з кiлькох коренiв або основ (Cardiovalēnum, Haemostimulīnum), та складеними, тобто багатослiвними.
Основнi моделi складених термiнiв
1) iменник в Nom. + iменник в Gen.
unguentum Tetracyclīni – мазь тетрациклiну
2) iменник в Nom. + прикметник
unguentum ophthalmĭcum – очна мазь
3) iменник в Nom. + iменник в Gen. + прикметник
unguentum Tetracyclīni ophthalmĭcum – очна мазь тетрациклiну

NB! У багатьох складених термiнах неузгоджене означення перекладається украïнською мовою як прикметник:
oleum Vaselīni – вазелiнова олiя ( олiя вазелiну)
sirūpus sacchări – цукровий сироп (сироп цукру )
Пам’ятайте також, що назва лiкарської речовини або рослини завжди пишеться з великої лiтери.
Тривiальнi назви лiкарських засобів

Лiкарськi засоби, що являють собою хiмiчнi речовини, можуть мати хiмiчнi назви (acĭdum citrĭcum, Кalii chlorĭdum etc.), якi застосовуються в медичнiй практицi при виписуванні рецептiв, в аптечнiй торгiвлi тощо.
1621155687895557
0057
2701925998664554
0054
Але бiльшiсть хiмiчних сполук (крiм наукової, систематичної назви, що вiдповiдає їхнiй структурi) мають iншу назву – тривiальну, тобто умовну. Це пояснюється тим, що в багатьох випадках науковi назви хiмiчних речовин складнi, довгi та незручнi для практичного використання. Тому в цих випадках застосовують тривiальнi (вiд лат. trivialis,e – звичайний, буденний) назви, що не вiдображають хiмiчну структуру речовини, а являють собою, так би мовити, власне ім’я конкретного лiкарського засобу:
умовна назва:Анальгiн
хiмiчна назва:1-2,3 дiметил-4 метиламiно-пiразолон-
5-N-метансульфонат натрiю
Усi тривiальнi назви – це iменники II вiдмiни середнього роду, в Nom. Sing. мають закiнчення –um, в Gen. Sing. –i (досить рiдко зустрiчаються назви iз закiнченням –а,: No-spa, ae f; Bromcamphǒra, ae f). Українською мовою цi назви транслiтеруються та вимовляються так само, як латинською, за вiдсутнiстю латинського закiнчення –um. Пишуться тривiальнi назви лiкiв з великоi лiтери: Validōlum – валiдол, Synoestrōlum – синестрол. Назви закордонних лiкарських препаратiв звичайно пишуться без закiнчення –um, але умовно їх теж вiдносять до iменникiв II вiдмiни, тобто в Gen. Sing. цi назви вживають iз закiнченням –i:
Enzystal – Enzystāli ( Gen. Sing.)
Основною складовою частиною тривiальних назв є частотнi вiдрiзки (терміноелементи). Це коренi, префiкси, суфiкси, або просто елементи давньогрецьких та латинських слiв, що мають певне значення. В тривiальних назвах лiкарських засобiв вони можуть вказувати на фармакологiчну дiю препарату, частково на його хiмiчний склад, на джерело отримання тощо:
Anaesthesīnum(an – вiдсутнiсть, aesthes – чутливiсть) –
анестезуючий, обезболюючий препарат
Cardiovalēnum(cardi – серце) – серцевий препарат
Aethazōlum – препарат, що мiстить етильну групу (aeth-) та азот (-az-)
Thiobutālum – наявнiсть сiрки (thio-) в хiмiчному складi
Menthōlum– препарат, отриманий з м’яти (menth-)
Частотнi вiдрiзки визначають також значення прикметникiв, що характеризують лiкарськi засоби за iх фармакологiчною дiєю:
anaesthetĭcus,а,um– знеболюючий
cardiăcus,а,um– серцевий
За допомогою цих прикметникiв утворюються назви груп лiкарських засобiв за фармакологiчною дiєю. В цих назвах прикметники можуть вживатися з iменником remedia (Nom. рl. вiд iменника remedium, i n) “засоби”, а також самостiйно, без iменника. В обох випадках прикметник узгоджується з iменником remedia:
(remedia) anaesthetĭca– анестетики, знеболюючi
(лiкарськi засоби )
2239645688911558
0058
(remedia) antipyretĭca– антипiретики, жарознижуючi
(лiкарськi засоби)
(remedia) spasmolytĭcа – спазмолiтики, спазмолiтичнi
(лiкарськi засоби)
2755265999426555
0055
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
medicamentum, i n – ліки, медикамент; лекарство, медикамент
remedium, i n – лікарський засіб; лекарственное средство
analgetĭcus, a, um – болезаспокійливий; болеутоляющий
antipyretĭcus, a, um – жарознижуючий; жаропонижающий
cardiăcus, a, um – серцевий; сердечный
cholagōgus, a, um – жовчогінний; желчегонный
diuretĭcus, a, um – діуретичний, сечогінний;
диуретический, мочегонный
sedatīvus, a, um – седативний, заспокійливий;
седативный, успокаивающий
solutio, ōnis f – розчин; раствор
spasmolytĭcus, a, um – спазмолітичний; спазмолитический
oleum, i n – олія; масло
oleōsus, a, um – олійний; масляный
spirĭtus, us m – спирт; спирт
aethylĭcus, a, um – етиловий; этиловый
spirituōsus, a, um – спиртовой; спиртовый
tabuletta, ae f – таблетка; таблетка
obductus, a, um – покритий оболонкою; покрытый оболочкой
unguentum, і n – мазь; мазь
ophthalmĭcus, a, um – очний; глазной
частотні відрізки
aeth- – етильна група; этильная группа
meth- – метильна група; метильная группа
phen- – фенильна група; фенильная группа
andr-, test-, vir- – препарати чоловічих статевих гормонів;
препараты мужских половых гормонов
oestr- – препарати жіночих статевих гормонів;
препараты женских половых гормонов
-asa, -asum, -(en)zym- – ферментні препарати;
ферментные препараты
cillin- – антибіотики-пеніциліни;
антибіотики-пенициллины
cycl- – цикл, коло; антибіотики, похідні тетрацикліну
1763395686879559
0059
цикл, круг; антибіотики, производные тетрациклина
morph- – похідні морфіну; производные морфина
phyll- – лист; лист
pyr- – жар; жар
the(o)- – чай; чай
2724785998664556
0056
Вправа І
Прочитати, видiлiти термiноелементи, вказати їх значення:
Laevomycetīnum, Synoestrōlum, Aethazōlum, Cyclodōlum, Testoviron, Cholenzymum, Pyrophēnum, Synthomycīnum, Haemostimulīnum, Dipro-phyllīnum, Theobromīnum, Microcīdum, Methicillīnum, Cocarboxylāsum, Tetracyclīnum, Platyphyllīnum, Algopyrīnum, Olemorphocyclīnum.
Вправа ІІ
Записати латинською мовою, звертаючи увагу на термiноелементи:
Церебролiзин, Метациклiн, Еуфiлiн, Антипiрин, Етимiзол, Феноцилiн, Полiдез, Октестрол, Ронiдаза, Морфоциклiн, Ензистал, Парацетамол, Оксацилiн, Гiдрокортизон, Цiанокобаламiн, Тиреоiдин, Еритромiцин, Тестостерон, Теофiлiн, Гематоген.
Вправа ІІІ
Перекласти латинською мовою :
1.Таблетки фуразолiдону. 2. Очна мазь дибiомiцину. 3. Таблетки “Аллохол”, покритi оболонкою. 4. Дийодтирозин в таблетках. 5. Лiнiмент стрептоциду. 6. Мазь гiдрокортизону. 7. Вазелинова олiя. 8. Масляний розчин нiтроглiцерину. 9. Серцевi засоби. 10. Спазмолiтики. 11. Сечогiнний лiкарський засiб. 12. Жовчогiннi лiки. 13. Корвалол – седативний та серцевий лiкарський засiб. 14. Циклопропан, кетамiн – анестетики.

Заняття 9. Дієслово
(для самостійного позааудиторного засвоєння)
Латинське дієслово мае такі граматичні категорії: 2 числа (numĕrus singulāris, plurālis), 3 особи (persōna prīma, secunda et tertia), 2 стани (genus actīvum, passīvum), 3 способи (modus indicatīvus – дійсний спосіб, modus imperatīvus – наказовий спосіб, modus conjunctīvus – умовний спосіб), 6 часів (у медицині використовується тільки теперiшній час – tempus praesens).
Латинські дієслова мають 4 дієвідміни, приналежність до яких визначається за закінченням основи інфекта. Основа інфекта визначається за формою інфінітива (неозначена форма дієслова), якщо відкинути від неї закінчення –re (I, II, IV дієвідміни) та –ĕre (III дієвідміна). Інфінітив є частиною словникової форми дієслова.
2046605684847560
0060

Словникова форма дієслова (скорочена)
Форма 1 особи однини Закінчення інфінітива з Дієвiдміна
теперiшнього часу кінцевую літерою основи
дійсного стану або єднальним -ĕ-

Signo, āre І – позначати
Misceo, ēre ІІ– змішувати
27552651000188557
0057
Solvo, ĕre ІІ– розчиняти
Finio, īre ІV– закінчувати
Словникову форму наведених дієслів слід читати так: signo, signāre І; misceo, miscēre ІІ; solvo, solvĕre ІІІ, finio, finīre ІV.

Основа дієслова визначається відкиданням від форми інфінітива закінчень –re або –ĕre: Infinitīvus – -(ĕ)re

Infinitīvus Основа
signāresignā-
miscēremiscē-
solvĕresolv-
finīrefinī-
Кінцевий звук основи вказує на дієвідміну:
-ā- – І дієвідміна,
-ē- – ІІ дієвідміна
приголосний або -u- – ІІІ дієвідміна
-ī- – IV дієвідміна
Imperatīvus
Наказовий спосіб
Наказовий спосіб виражає наказ, звернений до 2 особи однини або множини. Форми наказового способу латинських дієслів найбільш уживані в медичній термінології; вони вживаються в рецепті.
Утворюється наказовий спосіб за такою схемою:
Sing.: Ifinitīvus – -re або -ĕre
Plur.: основа дієслова + -(ĭ)te
(з’єднувальний -ĭ- вживається для дієслів ІІІ дієвiдміни)
IfinitivusImperativus Sing.Imperativus Plur.
signāresigna (познач) signāte (позначте)
miscēremisce (змішай) miscēte (змiшайте)
solvĕresolve (розчини) solvĭte (розчинiть)
finīrefini (закінчи) finīte (закiнчiть)
1844675697039561
0061

Indicativus
Дійсний спосіб
Дійсний спосіб виражає дію, що відбувається, відбувалась або відбуватиметься у майбутньому. Для фахівця-медика досить знати, як утворюється теперiшнiй час дійсного способу.
27324051000188558
0058
Praesens indicatīvi actīvi et passīvi
Утворюється від основи інфекта додаванням особових закінчень активного або пасивного стану.
Особові закінчення
Actīvum Passīvum
Sing.Plur.Sing.Plur.
1. -(o)1. -(ĭ) mus1. -or1. -(ĭ) mur
2. -(i) s2. -(ĭ) tis2. -(ĕ) ris 2. -(ĭ) mini
3. -(i) t3. -(u) nt3. -(ĭ) tur3. -(u) ntur
У дужках подані єднальні голосні для дієслів ІІІ дiєвідміни; дієслова IV дієвiдміни мають єднальний голосний тільки у 3 особі множини.
З усіх форм найчастіше вживаються форми 3 особи однини та множини.
Особові займенники при латинських дієсловах не вживаються. Закінчення дієслова вказує на його особу і українською мовою воно перекладається за допомогою відповідного займенника:
signat – він (вона) позначає
signātur– він (вона,воно) позначається
miscent– вони змішують
miscentur– вони змішуються
solvit– він (вона) розчинює
solvĭtur– він (вона) розчинюється
Дієслово sum, esse (існувати,бути)
Sing.Plur.
1. sum1. sumus
2. es2. estis
3. est3. sunt
Conjunctīvus
Умовний спосіб
Умовний спосіб вживається в рецептурі і має значення наказу або побажанння.
Conjuctīvus утворюється за такою схемою:
2016125696023562
0062
основа дієслова + суфікс -ā- + особові закінчення
NB! Для дієслів І дієвідміни Cojunctīvus утворюється зміною кінцевого голосного основи -ā- на -ē- і додаванням особових закінчень.
Перекладаєтья умовний спосіб українською мовою за допомогою слова “нехай”, або неозначеною формою дієслова доконаного виду (тільки форми пасивного стану):
solvat – нехай він розчинить
2717165999426559
0059
misceātur– нехай змішується, нехай буде змішано, змішати
detur– нехай видається, хай буде видано, видати
signētur– нехай позначається, нехай буде позначено, позначити
У рецептах вживаються тільки форми 3 особи однини та множини умовного способу.
Дієслово fio, fiĕri (утворюватися, робитися) також вживається у рецептах і має таку особливiсть: при закінченнях активного стану має пасивне значення. Запам’ятайте форми 3 особи однини та множини цього дієслова:
fiat fiant
Sing. Plur.
нехай утворитьсянехай утворяться
Найбільш уживані рецептурні фрази з дієсловом fio, fiĕri:
Misce, (ut) fiat pasta Змішай, (щоб) нехай утвориться паста
Misce, (ut) fiat pulvisЗмішай, (щоб) нехай утвориться поршок
Misce, (ut) fiat unguentumЗмішай, (щоб) нехай утвориться мазь
Misce, (ut) fiant suppositoriaЗмішай, (щоб) нехай утворяться супозиторії
Misce,(ut) fiat suppositoriumЗмішай,(щоб) нехай утвориться супозиторій
Misce, (ut) fiat linimentumЗмішай, (щоб) нехай утвориться лiнімент
Misce, (ut) fiant speciesЗмішай, (щоб) нехай утвориться збір
Інші рецептурні фрази:
Recipe Візьми
Misce(Misceātur)Змішай (хай буде змішано)
Da (Detur)Видай (хай буде видано)
Signa (Signētur)Познач (хай буде позначено)
Sterilĭsa (Sterilisētur) Простерилізуй (нехай буде простерилізовано)
Da(Dentur) tales doses numĕro Видай (нехай будуть видані) такі дози числом
Adde aseptĭceДодай асептично
Da in tabulettis (ampullis)Видай в таблетках (ампулах)
Da in capsŭlis gelatinōsisВидай в желатинових капсулах
Verte Перегорни
1936115688911563
0063

Лексичний мінімум та тренувальні вправи
I дієвідміна
curo, āre – лікувати, піклуватися; лечить, заботиться
sano, āre – лікувати, оздоровлювати; лечить, оздоравливать
do, dare – давати, видавати; давать, выдавать
praepāro, āre – приготовляти; приготавливать
signo, āre – позначати; обозначать
sterilĭso, āre – стерилізувати; стерилизовать
II дієвідміна
misceo, ēre – змішувати; смешивать
salveo, ēre – бути здоровим; быть здоровым, здравствовать
2732405998664560
0060
valeo, ēre – бути здоровим; быть здоровым, здравствовать
III дієвідміна
recipio, ĕre – брати, взяти; брать, взять
repēto, ĕre – повторювати; повторять
verto, ĕre – перевертати; переворачивать
vivo, ĕre – жити; жить
fio, ĕri – утворюватися, робитися; получаться, делаться
IV дієвідміна
audio, īre – слухати; слушать
bis – двічі; дважды
cito – швидко; быстро
ampŭlla, ae f – ампула; ампула
capsŭla, ae f – капсула; капсула
gelatinōsus, a, um – желатиновий; желатиновый
dosis, is f – доза; доза
talis, e – такий; такой
emplastrum, і n – пластир; пластырь
bactericīdus, a, um – бактерицидний; бактерицидный
emulsum, і n – емульсія; эмульсия
linimentum, і n – лінімент, рідка мазь; линимент, жидкая мазь
numĕrus, і m – число; число
pulvis, ĕris m – порошок; порошок
Вправа І
Утворити неозначену форму дієслів (Infintīvus):
Colo, 1Verto, 3Solveo, 2
Finio, 4Valeo, 2Solvo, 3
Habeo, 2Signo, 1Praeparo, 1
Divĭdo, 3Audio, 4Misceo, 2
2005965691959564
0064
Sano, 1Vivo, 3Coquo, 3
Вправа ІІ
Виділить основу, визначити дієвідміну дієслів:
DareSentīre
PercolāreRepetěre
DignoscĕreSterilisāre
AddĕreAdhibēre
ContinēreRecipěre
StudēreCurāre
SignāreMiscēre
Вправа ІІІ
Утворити наказовий спосіб однини та множини від дієслів, наведених у вправі №2. Перекласти українською мовою.
2732405998664561
0061
Вправа ІV
Перекласти українською мовою:
1. Додай асептично. 2. Повтори двічі. 3. Добре простерилізуй. 4. Видай такі дози числом 10. 5. Візьми з ампул. 6. Приготуй швидко. 7. Бувай здоровий, бувайте здорові. 8. Розділи порошок. 9. Візьми таблетки “Етазол”. 10. Змішай мікстуру.
Вправа V
Перекласти українською мовою:
1. Misce. Da. Signa. 2. Misceātur. Detur. Signētur 3. Sterilĭsa (Sterilisētur) bis. 4. Verte. 5. Salve. Salvēte. 6. Da tales doses numĕro. 7. Misce, fiat lenimentum. 8. Da medicamentum in capsŭlis gelatinōsis. 9. Misce, fiat pulvis. 10. Divĭde et impĕra. 11. Vive valeque. 12. Festīna lente. 13. Noli nocēre. 14. Nota bene. 15. Cogĭto, ergo sum. 16. Natūra sanat, medĭcus curat morbos. 17. Qui scribit, bis legit. 18. Scientia potentia est. 19. Tertium non datur. 20. Do, ut des. 21. Vivat Academia, vivant professōres. 22. Medĭce, cura te ipsum.
Вправа VІ
Вказати дієслова, від яких утворені наступні слова. Пояснити їх значення:
реципiєнт, препарат, санація, санаторiй, куратор, репетиція, аудиторія, аудіювання, аудієнція, валеологiя, сигнал, формальний, дивізія, стерилізатор.
Заняття 10. Лікарські форми.
Рецепт та його структура
1804035677735565
0065
Лікарська форма – це форма, що придається лікарській речовині для досягнення найбільш ефективної фармакологічної дії, а також для зручного використання.Тому одна й та ж речовина може вироблятися у вигляді різних лікарських форм (таблетки димедролу, розчин димедролу, мазь димедролу).
27400251000188562
0062
Назва лікарської форми пишеться на першому місці, а назва лікарської речовини або рослинної сировини на другому з великої літери у родовому відмінку: pulvis Dimedrōli (порошок димеролу), tabulettae Tetracyclīni (таблетки тетрацикліну).
Тривіальні назви комбінованих препаратів, що вживаються з назвою лікарської форми, пишуться в лапках у Nom. sing.: dragee “Revītum”, tabulettae “Sedalgīnum”.
У назвах екстрактів вживаються прикметники, що характеризують їх консистенцію: extractum siccum (сухий екстракт), extractum fluidum (рідкий екстракт) та extractum spissum (густий екстракт): extractum Belladonnae spissum – густий екстракт беладони.
У назвах настоїв та відварів на другому місці вказується орган рослини, з якої готується настій або відвар, а потім назва самої рослини:
infusūm herbae Millefolii– настій трави деревію
decoctum foliōrum Uvae ursi– відвар листя мучниці
Назви листя, квіток, бруньок, плодів, ягід вживаються в термінах настою та відвару в множині; назви кореню, кори, кореневища, трави – в однині.
Граматична структура рецепту
Дві моделі рецептурного пропису
Латинська частина рецепту починається словом Recĭpe (Візьми), скорочено Rp. Після цього з великої літери пишеться назва лікарського засобу та його кількість. Кожний інгредієнт пишеться з нової строки з великої літери один під одним.
Існують дві моделі рецептурного пропису:
1 модель: лікарський засіб виписується в Genetīvus (коли вказана вагова кількість):
Візьми: настойки валеріани 20 мл
Recĭpe: Tinctūrae Valerianae 20 ml
Це найбільш уживана модель рецептурного пропису.
2 модель: лікарський засіб виписується в Accusatīvus (готові стандартні лікарські засоби: таблетки, супозиторії, драже та інші):
Візьми: Таблетки анальгіну 0,5 числом 20
Recipe: Tabulettas Analgīni 0,5 numĕro 20
2138045675703566
0066
Запам’ятайте такі правила, щодо виписування рецепту:
1. Вагова кількість в грамах або долях граму має числовий вираз. Слова “грам”, “дециграм”, “міліграм” в рецепті не пишуться. Відсутність десятої долі граму позначається нулем:
5 грам – 5,0; 5 дециграм – 0,5; 5 сантиграм – 0,05; 5мiлiграм – 0,005
2. Мілілітри позначаються скорочено – ml:
200 мілілітрів – 200ml
27476451000188563
0063
3. Якщо речовина виписується в краплях, кількiсть крапель позначаєтьcя римськими цифрами і пишеться після слова “gutta” (крапля), яке вживається в Accusatīvus sing. або plur:
одна крапля – guttam I
три краплі – guttas III
4. Кількість лікарського засобу в біологічних одиницях дії позначається буквами OD:
125 000 OD
5. Коли виписується кілька лікарських речовин в однаковій кількості, вагова кількість вказується тільки після останньої речовини, а перед нею пишеться слово ana (aa) – по, порівну:
Recĭpe: Tinctūrae Valerianae
Tinctūrae Convallariae ana 10 ml
Після назв лікарських речовин та їх кількості лікар вказує, що треба зробити з ними. Наприклад: Misce (Misceātur) – Змішай (Нехай буде змішано); Sterilĭsa (Sterilisētur) – Простерилізуй (Нехай буде простерилізовано); Da tales doses numĕro – Видай такі дози числом... та інше.
Латинська частина рецепту закінчується словом Signa (Signētur) – „Познач”, після якого лікар рідною мовою хворого пише, як приймати ліки.
При виписуванні рецептів лікарі користуються скороченнями. Щодо останніх, то існують такі головні правила :
1. Скорочуються назви лікарських форм, органів рослин, рецептурні фрази та вирази.
2. Скорочують слово до першої приголосної (folium - fol., tabuletta - tab. ), якщо кілька приголосних йдуть підряд, скорчення закінчують на останній (extractum - extr., infusum - inf.).
3. Максимальні скорочення (до однієї букви) існують тільки для рецептурних фраз: M.D.S. (Misce. Da. Signa); D.t.d.N (Da tales doses numĕro) etc.
4. Не можна скорочувати назви лікарських речовин та рослин, а також схожі назви різних засобів.
Запам’ятайте нестандартні рецептурні скорочення:
āā– ana (по, порівну)
1895475689927567
0067
dec., dct. – decoctum (відвар)
fl., flor. – flos (квітка)
fr. – fructus (плід)
gtt., gtts – gutta (крапля)
h., hb. – herba (трава)
praec.,pct.,ppt. – praecipitātus (осаджений)
r.,rad. – radix (корінь)
rh.,rhiz. – rhizōma (кореневище)
t-ra,tinct – tinctūra (настойка)
Скорочення рецептурних фраз:
Rp. – recĭpe (візьми)
2732405998664564
0064
D. – Da, Detur (Видай. Нехай буде видано)
D.t.d.N. – Da (Dentur) tales doses numĕro (Видай або Нехай будуть видані такі дози числом)
M. – Misce. Misceātur (Змішай. Нехай буде змішано)
M, f. …– Misce, fiat...; Misce, fiant ... (Змішай, хай утвориться; Змішай, хай утворяться...)
S. – Signa. Signētur (Познач. Нехай буде позначено)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
decoctum, i n – відвар; отвар
infūsum ,i n– настій; настой
folium, i n– лист; лист
herba, ae f– трава; трава
dragee– драже; драже
extractum, i n– екстракт; экстракт
siccus, a, um– сухий; сухой
fluidus, a, um– рідкий; жидкий
spissus, a, um– густий; густой
gutta, ae f– крапля; капля
sacchărum , i n– цукор; сахар
sirǔpus, i m– сироп; сироп
succus, i m– сік; сок
suppositorium, i n– супозиторій, свічка; суппозиторий, свеча
suspensio, ōnis f– суспензія; суспензия
tincūra, ae f– настойка; настойка
Anīsum , i n– ганус; анис
Belladonna, ae f– беладона; беладонна, красавка
Cacao (невідм.)– какао; какао
Camphora, ae f– камфора; камфора
2056765685863568
0068
Chamomilla, ae f– ромашка; ромашка
Convallaria, ae f– конвалія; ландыш
Hippophaë, es f– обліпиха; облепиха
Mentha, ae f– м’ята; мята
Millefolium, I n– деревій; тысячелистник
Senna, ae f– сенна, александрійський лист;
сенна александрийский лист
Valeriāna, ae f– валеріана; валериана
Вправа І
2740025999426565
0065
Перекласти українською мовою:
1. Emplastrum adhaesīvum «Salipōdum». 2. Dragee «Undeītum» 3.Oleum camphorātum 4. Tinctūra Valeriānae cum Camphǒra 5. Sirŭpus sacchări seu sirŭpus simplex. 6. Decoctum foliōrum Uvae ursi 7. Mucilago amyli. 8. Extractum Belladonnae spissum 9. Solutio Folliculīni spirituōsa 10. Suppositoria vaginalia «Contraceptīnum».
Вправа ІІ
Згадати основні моделі фармацевтичних термiнiв. Перекласти латинською мовою:
1. Настойка конваліі. 2. Обліпіхова олія. 3. Гранули амідопірину. 4. Лист деревія. 5. Таблетки “Пангексавiт”, покриті оболонкою. 6. Настій листя м’яти. 7. Рідкий екстакт валеріани. 8. Спиртовий розчин камфори. 9. Ректальні супозиторіі “Анузол”. 10. Бактерицидний пластир.
Вправа ІІІ
Прочитати та перекласти рецепти українською мовою. Звернути увагу на їх оформлення:
1.Recĭpe: Tinctūrae Convallariae
Tinctūrae Valeriānae ana 10 ml
Solutiōnis Nitroglycerīni 1% 1 ml
Validōli 2ml
Misceātur. Detur. По 15 крапель 3 рази на день.
Signētur.
2. Recĭpe: Suppositoria «Apilācum» 0,05 numĕro 12
Da. Signa. По 1 свічці ректально 3 рази на добу
3. Recĭpe: Monomycīni 0,25
Da tales doses numĕro 50 in tabulettis
Signa. По 1таблетці 2 рази на день
1864995687895569
0069
4. Recĭpe: Tabulettas Nystatīni obductas 250000 OD numĕro 40
Detur. Signētur. По 1 таблетці 2 рази на день
5. Recĭpe: Thyreoidīni 0,02
Sacchări 0,2
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses numĕro 20
Signa. По 1 порошку 3 рази на день дитині двох років
Вправа ІV
Перекласти рецепти латинською мовою:
1. Візьми: Розчину еуфіліну 2,4% 10 мл
Видай такі дози числом 3 в ампулах
2740025999426566
0066
Познач. По 5 мл внутрішньовенно
2. Візьми: Ментолу 1,0
Етилового спирту 90% 50 мл
Нехай буде змішано. Хай буде видано
Нехай буде позначено. Для розтирання

3. Візьми: Теоброміну
Амідопірину по 0,25
Фенобарбіталу 0,02
Нехай будуть видані такі дози числом 12 в таблетках
Нехай буде позначено. По 1таблетці 3 рази на день
4. Візьми: Таблетки “Холензим”, покритi оболонкою, числом 50
Видай. Познач. По 1 таблетці 3 рази на день після їжи
5. Візьми: Анестезину 2,5
Ланоліну
Вазелiну по 50,0
Змішай, хай утвориться паста
Видай. Познач. Для змазування шкіри

6. Візьми: Вазелiнової олії 200 мл
М’ятної олії краплі ІІІ
Змішай. Видай .
Познач. По 1 ст. ложці на день
7. Візьми: Густого екстракту беладони 0,5
Анестезину 1,0
2127885686879570
0070
Ланоліну 2,0
Змішай, хай утвориться мазь
Видай. Познач. Для змазування ушкоджених ділянок шкіри
Вправа V
Записати повністю рецептурні скорочння:
Ol., hb., fol., inf., aa., tct., gtt., gtts., tab., N., sol., M.D.S., D.t.d.N., M.f.ung., M.f.pulv., Da in caps. gelat., steril..

Вправа VІ
Записати рецепти без скорочень, перекласти українською мовою:
1. Rp.: Theophyllini 0,2
Ol. Cacao 2,0
M., f. supp.
D.t.d.N. 10
S. По одній свічці на ніч
2717165997902567
0067
2. Rp.: Vicasōli 0,005
Sacchări 0,2
M.f.pulv. D.t.d.N. 12
S. По 1 порошку 2 рази на день
3. Rp.: Sol. Camphǒrae oleos. 20% 1,0
D.t.d.N. 20 in amp.
S. По 1-2 мл під шкіру
4. Rp.: Ung. Hydrocortisōni 0,5%5,0
D. S. Очна мазь
5. Rp.: Tab. Spasmolytīni 0,1 obd. N.6
D. S. По 1 таблетці 2 рази на день
6. Rp.: Dec. cort. Frangŭlaе 20,0-200ml
D.S. По 2 столові ложки пити через кожні 3 години
7. Rp.: Fol. Menthae 100,0
D. S. 1столову ложку заварити в 1 склянці окропу
8. Rp.: Inf. hb. Millefolii 16,0 - 180 ml
D. S. По 1 столовій ложці 3 рази на день
9. Rp.: Extr. Belladonnae 5,0
2078355693991571
0071
T-rae Valeriānae
T-rae Convallariae aa 10 ml
Menthōli 0,1
M. D. S. По 25 крапель 3 рази на день при брадикардії
10. Rp.: Supp. cum Ichthyōlo 0,2 N.10
D. S. По 1 свічці в пряму кишку 1-2 рази на день
Заняття 11. Хімічна термінологія
І. Назви хімічних елементів
Назви хімічних елементів – іменники середнього роду ІІ відміни:
Natrium, i n – натрій, Chlorum,i n – хлор
Винятки: Phosphǒrus, i m – фосфор, Sulfur, ŭris n (III відм.) – сірка
Назви хімічних елементiв у фармацевтичній термінології пишуться з великої літери: pasta Zinci –цинкова паста.
ІІ. Назви кислот
27552651000950568
0068
Назви кислот утворюються за такою моделлю:
acĭdum + прикметник
Назви неорганічних кислот утворюються за допомогою прикметників із суфіксами -ĭcum (вищий ступінь окислення) та -ōsum (нижчий ступiнь окислення).
Суфікс -ĭcum відповiдає українським суфiксам -на, -ова, -єва:
acĭdum sulfurĭcum – сірчана кислота
acĭdum arsenĭcicum – миш’якова кислота
Суфікс -ōsum відповiдає українському суфiксу -иста:
acĭdum sulfurōsum – сірчиста кислота
acĭdum arsenicōsum – миш’яковиста кислота
Назви безкисневих кислот утворюються за допомогою прикметника з префіксом hydr- та суфіксом -ĭcum. Українською мовою назви цих кислот закінчуються на -воднева:
acidum hydrosulfuricum – сiрководнева кислота
Назви найбiльш уживаних органiчних кислот:
acĭdum ascorbinĭcum – аскорбінова кислота
acĭdum acetĭcum – оцтова кислота
acĭdum acetylsalicylĭcum – ацетилсаліцилова кислота
acĭdum benzoĭcum – бензойна кислота
2290445689927572
0072
acĭdum folĭcum – фолієва кислота
acĭdum lactĭcum– молочна кислота
acĭdum nicotinĭcum – нікотинова кислота
acĭdum salicylĭcum – саліцилова кислота

ІІІ. Назви оксидів
Назви оксидів, пероксидів та гідроксидів утворюються за допомогою іменників oxydum, i n, peroxydum, i n та hydroxydum, i n за такою схемою:
Назва хімічного елемента + oxydum (peroxydum, hydroxydum)
в Gen. Sing.
Magnii oxydum – оксид магнію
Hydrogenii peroxydum – пероксид водню
Aluminii hydroxydum – гідроксид алюмінію
Назви закисів утворюються за допомогою прикметника oxydulātus, a, um, що узгоджується з іменником-назвою хімічного елементу:
Nitrogenium oxydulātum – закис азоту (букв.: азот закисний)
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
Argentum, i n– срібло; серебро
Arsenĭcum, i n– миш’як; мышьяк
Aurum, i n– золото; золото
Bismuthum, i n– вісмут; висмут
Carboneum, i n– вуглець; углерод
Calcium, i n– кальцій; кальций
Cuprum, i n– мідь; медь
27552651000188569
0069
Ferrum, i n– залізо; железо
Hydrogenium, i n– водень; водород
Hydrargyrum, i n– ртуть; ртуть
Iodum, i n– йод; йод
Kalium, i n– калій; калий
Magnium, i n– магній; магний
Natrium, i n– натрій; натрий
Nitrogenium, i n– азот; азот
Oxygenium, i n– кисень; кислород
Phosphŏrus, i n– фосфор; фосфор
Plumbum, i n– свинець; свинец
Sulfur, ŭris n– сірка; сера
Zincum, i n– цинк; цинк
oxydum, i n– оксид; оксид
1966595687895573
0073
hydroxydum, i n– гідроксид; гидроксид
peroxydum, i n– пероксид; пероксид
anhydrĭcus, a, um– безводний; безводный
praecipitātus, a, um– осаджений; осажденный
reductus, a, um– відновлений; восстановленный
aсĭdum, i n– кислота; кислота
acetylsalicylĭcus, a, um– ацетилсаліциловий; ацетилсалициловый
acetĭcus, a, um– оцтовий; уксусный
ascorbinĭcus, a, um– аскорбиновий; аскорбиновый
citrĭcus, a, um– лимонний; лимонный
lactĭcus, a, um– молочний; молочный
nicotinĭcus, a, um– нікотиновий; никотиновый
Вправа І
Перекласти українською мовою:
1. Phosphŏrus radioactīvus. 2. Sulfur depurātum. 3. Pasta Zinci. 4. Hydrargyrum praecipitātum. 5. Aqua Plumbi. 6. Tabulettae carbōnis activāti. 7. Praeparāta Arsenĭci. 8. Zinc-insulīnum crystallisātum. 9. Tabulettae «Ferrocālum» obductae.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
1. Осаджена сірка. 2. Пластир свинця простий. 3. Ртутна мазь. 4. Білий миш’як. 5. Спиртовий розчин йоду. 6. Відновлене залізо в желатинових капсулах. 7. Таблетки “Мікройод” з фенобарбіталом, покриті оболонкою. 8. Очна мазь тетрацикліну.
Вправа ІІІ
Перекласти латинською мовою:
2762885999426570
0070
1.Азотна кислота, азотиста кислота. 2. Миш’якова кислота, миш’яковиста кислота. 3. Сірководнева кислота. 4. Концентрована хлористоводнева кислота. 5. Молочна кислота. 6. Таблетки нікотинової кислоти. 7. Розведена оцтова кислота. 8. Драже аскорбінової кислоти. 9. Мазь саліцилової кислоти.
Вправа ІV
Згадати модель назв оксидів. Перекласти латинською мовою в Nom. Sing. та Gen. Sing.:
1.Оксид магнію. 2. Пероксид водню. 3. Гідроксид кальцію. 4. Закис азоту. 5. Лінімент оксиду цинку. 6. Мазь пероксиду магнію. 7. Порошок гідроксиду алюмінію.
Вправа V
Перекласти українською мовою:
1873885686879574
0074
1. Recĭpe: Acĭdi benzoici 0,6
Acĭdi salicylĭci 0,3
Vaselīni 10,0
Misce, fiat unguentum
Da. Signa. Для змазування при мозолях
2. Recĭpe: Tabulettas Ferri reducti 0,2 obductas numĕro 20
Da. Signa. По 1 таблетці 3 рази на день
3. Recĭpe: Solutiōnis Acĭdi benzoĭci 1% 20 ml
Menthōli 0,75
Zinci oxydi
Talci ana 15,0
Glycerīni
Spirĭtus aethylĭci 70% ana 20 ml
Misce. Da. Signa. Для змазування шкіри при свербінні
4. Recĭpe: Acĭdi hydrochlorĭci dilūti 15 ml
Detur. Signētur. По 10-15 крапель 2 рази на день під час їжи
5. Recĭpe: Magnesii peroxydi 0,25
Da tales doses numĕro 12
Signa. По 1 порошку 3 рази на день
Вправа VІ
Перекласти латинською мовою. Записати повністю і скорочено:
1. Візьми: Спиртового розчину йоду 10% 15 мл
Видай. Познач. По 2-5 крапель 3 рази на день
2. Візьми: Саліцилової кислоти 1,0
Етилового спирту 70% 50 мл
Видай. Познач. Для змазування шкіри
3. Візьми:Очищеної сірки 0,01
Цукру 0,2
2740025999426571
0071
Змішай, хай утвориться порошок
Видай такі дози числом 30
Познач. По 1 порошку 2 рази на день

4. Візьми: Жовтого оксиду ртуті 0,03
Вазеліну для очей 10,0
1844675686879575
0075
Змішай, щоб утворилась мазь
Видай. Познач. Для змазування повік
5. Візьми: Борної кислоти 1,0
Саліцилової кислоти 5,0
Оксиду цинку 25,0
Тальку 50,0
Змішай, щоб утворився порошок
Видай. Познач. Присипка для обробки ніг при пітливості
6. Візьми: Таблетки миш’яковистої кислоти, покриті оболонкою, числом 12
Видай. Познач. По 1 таблетці 3 рази на день
7. Візьми: Пероксиду магнію 0,5
Видати такі дози числом 12
Нехай буде позначено. По 1 порошку 3 рази на день
8. Візьми: Розведеної хлористоводневої кислоти 1 мл
Пепсину 2,0
Дистильованої води 100 мл
Нехай буде змішано, видано, позначено. По 10 крап. перед їжею
Заняття 12. Хімічна термінологія. Haзви солей
Латинськi назви солей будуються за такою схемою:
2747645999426572
0072
катіон (іменникв Gen. Sing.) + аніон (іменник в Nom. Sing.)
Назва катіону завжди пишеться з великої літери. Це може бути хімічний елемент або лікарська речовина, назви яких є іменниками середнього роду другої відміни. Назва аніону пишеться з маленької літери. Утворюються латинські назви аніонів відповідно до українських назв за допомогою суфіксів
-as, ātis m (для солей вищого ступеню окислення); -is, ītis m (для солей нижчого ступеню окислення); -ĭdum, i n (для солей безкисневих кислот):
Magnii carbonas – карбонат магнію
Natrii nitris – нітрит натрію
Thiamini chlorīdum – хлорид тіаміну
Зверніть увагу на те, що іменники із суфiксами -as, ātis m та -is, ītis m належать до ІІІ відміни.
2310765686879576
0076
Назви аніонів основних солей утвоюються за допомогою префікса sub-, який в українському терміні відповiдає слову „основний”:
Bismŭti subnitras – основний нітрат вісмуту.
Назви органічних солей натрію та калію будуються іншим способом. На першому місці стоїть назва основи, на другому через дефіс пишеться з маленької літери слово “natrium” або “kalium”:
Сульфацил – натрійSulfacylum - natrium
Обидва іменники відмінюються, тому в Gen. Sing. ця назва буде мати вигляд: Sulfacyli - natrii (Сульфацилу - натрію).
Назви складних ефірів будуються за тією ж моделлю, що і назви солей. Але є кілька відмінностей:
-українською мовою назва складного ефіру – це одне слово;
-на першому місці знаходиться назва органічного радикалу з характерним для нього суфіксом -yl- та закінченням -ium (вGen. Sing. -ii):
Methylii salicylas – метилсалiцилат
Aethylii chlorĭdum – етилхлорид
NB!Запам’ятайте назви хімічних сполук:
Cholrālum hydrātum (Chlorāli hydrāti), Chlorāli hydras (Chlorāli hydrātis) – хлоралгідрат
Coffeīnum-natrii benzoas (Coffeīni-natrii benzoatis) – кофеін-бензоат натрію
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
Amylii nitris– амілнітрит; амилнитрит
Methylii salicylas– метілсаліцилат; метилсалицилат
Phenylii salicylas– фенілсаліцилат; фенилсалицилат
Chlorālum hydrātum– хлоралгідрат; хлоралгидрат
Chlorāli hydras– хлоралгідрат; хлоралгидрат
Coffeīnum-natrii benzōas – кофеін-бензоат натрію; кофеин-бензоат натрия
Chloroformium, i n– хлороформ; хлороформ
Ephedrīnum, i n– ефедрин;
Ichthyōlum, i n– іхтіол; ихтиол
Lydāsum, i n– лідаза; лидаза
Platyphyllīnum, i n– платифілін; платифилин
aqua, ae f– вода; вода
destillātus, a, um– дистильований; дистиллированный
purificatus, a, um - очищений, очищенный
2747645998664573
0073
carbo, ōnis m– вугілля; уголь
activātus, a, um– aктивований; активированный
concentrātus, a, um– концентрований; концентрированный
dilūtus, a, um– розведений; разведенный
77
частотні відрізки
benz-– бензойна група; бензойная группа
hydr-– наявність водню; наличие водорода
naphth-– наявність нафталану; наличие нафталана
oxy-– наявність кисню; наличие кислорода
phth-– похідні фталевої кислоти;
производные фталевой кислоты
thi(o)-– наявність сірки; наличие серы
-yl-– речовина; вещество
-yl-, -ium– суфікс і закінчення назв радикалів;
суффикс и окончание названий радикалов
-(a)z-,– наявність азоту; наличие азота
-(a)zid- ---------
-(a)zol- ---------
-(a)zin- ---------
Вправа І
Записати латинською мовою в словниковій формі:
1. Фосфат. 2. Фосфіт. 3. Бромід. 4. Гідрохлорид. 5. Цианід. 6. Ацетат. 7. Гідроцитрат 8. Нітрит.
Вправа ІІ
Перекласти українською мовою:
1.Platyphyllīni hydrotartras 2. Bismŭthi subgallas 3. Calcii glycerophosphas 4. Hydrargyri oxycyanīdum 5. Barbitālum-natrium 6. Amylii nitris 7. Laevomycetīni stearas 8. Granŭla Retinōli acetātis 9. Terpīni hydras 10. Unguentum Hydrargyri 11. Linimentum Methylii salicylātis composĭtum 12. Chlortetracyclīni hydrochlorīdum 13. Unguentum Sulfacyli-natrii 14. Liquor Burŏvi seu liquor Aluminii subacetātis 15. Solutio Ristomycīni sulfātis 16. Tabulettae Kalii iodĭdi 17. Suppositoria cum Natrii hydrocarbonāte.
Вправа ІІІ
Перекласти латинською мовою:
1. Сульфат калію. 2. Нітрит натрію. 3. Основний ацетат свинцю. 4. Цианід ртуті. 5. Фенілсаліцилат. 6. Суспензія гідрокортизону ацетату. 7. Ізотонічний розчин хлориду натрію. 8. Мазь нітрату срібла. 9. Таблетки ампіциліну-натрію. 10. Осаджений карбонат кальцію. 11. Кофеін-бензоат натрію в таблетках. 12. Ректальні супозиторіі з гідрохлоридом папеверіну. 13. Мазь метилсаліцилату. 14. Теобромін-натрій із саліцилатом натрію.
2747645998664574
0074

Вправа ІV
1853565690943578
0078
Прочитати рецепти без скорочень. Перекласти українською мовою:
1.Rp.: Natrii tetraborātis 2,0
Chinīni hydrochlorīdi 1,5
Glycerīni 30,0
M.D.S. Для тампонів
2. Rp.: Natrii bromīdi 10,0
Barbitāli-natrii 3,0
Calcii lactātis 6,0
Codeīni phosphātis 0,2
Aq. dest. 200 ml
M.D.S. По 1 столовій ложці на ніч
3. Rp.: Thiamīni bromīdi 0,01
Ac. ascorbinĭci 0,1
Sacchări 0,3
M.f. pulv.
D.t.d.N. 60
S. По 1 порошку 3 рази на день
4. Rp.: Bismŭthi subnitrātis 0,25
Extr. Belladonnae 0,015
D.t.d.N. 10 in tab.
S. По 1 таблетці 2-3 рази на день
5. Rp.: Menthōli 0,1
Phenylii salicylātis 0,3
Ol. Vaselīni 10 ml
M.D.S. Краплі для носу
6. Rp.: Tab. Oleandomycīni phosphātis obd. 0,125 N 25
D.S. По 1 таблетці 4 рази на день
Вправа V
Перекласти рецепти латинською мовою:
1. Візьми: Розчину сульфацилу-натрію 30 % 50,0
Нехай буде видано
Нехай буде позначено. Для обробки слизової оболонки роту
2. Візьми: Відновленого заліза
Гліцерофосфату кальцію по 0,5
Змішай,нехай утвориться порошок
1844675686879579
0079
Дай такі дози числом 30
27552651000188575
0075
Познач. По 1 порошку 3 рази на день
3. Візьми: Розчину новокаіну 2% 50 мл
Розчину гідрохлориду адреналіну 1:1000 крапель XX
Нехай буде простерилізовано.
Нехай буде видано.
Нехай буде позначено. Для анестезії
4. Візьми: Фенобарбіталу 0,25
Бромізовалу 0,2
Кофеіну-бензоату натрію 0,015
Гідрохлориду папаверину 0,03
Глюконату кальцію 0,5
Змішай, нехай утвориться порошок
Дай такі дози числом 24
Познач. По 1 порошку тиричі на день
Заняття 13. Особливостi перекладу назв деяких лiкарських засобiв
Назви деяких речовин та лiкарських засобiв мають особливу будову, їх треба запам’ятати.
Звернiть увагу на розбiжностi в структурi латинського термiну та його українського аналогу:
liquor Ammonii caustĭci – нашатирний спирт (рiдина амiаку їдкого)
Virĭde nitens – брильянтовий зелений (зелене блискуче)
Назви деяких олiй:
oleum jecǒris Aselli– риб’ячий жир (олiя печiнки трiски)
oleum Ricīni– рицинова олiя (олiя рицини)
oleum Terebinthīnae– скипидар (терпентинова олiя)
Назви олiй, що готуються з кiсткових плодiв, мiстять назви плодiв у множинi:
oleum Olivārum– оливкова олiя (олiя оливок)
oleum Persicōrum– персикова олiя (олiя персикiв)
oleum Amygdalārum– мигдалева олiя (олiя мигдалiв)
Це правило стосується i назви гiркомигдалевоi води:
aqua Amygdalārum amarārum – гiркомигдалева вода (вода гiрких мигдалiв)
2056765688911580
0080
В умовних назвах деяких препаратiв присутнi прикметники fortis, e – „сильний за дiєю” та mitis,e – „слабкий, м’який за дiєю”:
Panzynorm-forte – Панзинорм-форте (Панзинорм сильний за дiєю)
Sustac-mite – Сустак-мiте (сустак м’який за дiєю)
Прийменники в спецiальних виразах та рецептурних фразах
2732405999426576
0076
Прийменники широко вживаються в фармацевтичнiй термiнологiї. Нагадуємо, що прийменники потребують вживання iменникiв в Acc. та Abl.
Прийменники,Прийменники,
що вживаються з Abl.що вживаються з Acc.
sine – безsupra – поверх
pro – дляper – через, протягом
de – проad – до, при, для, в
cum – зcontra – проти
ex (e) – iз
Прийменники in (в, на) та sub (пiд) вживаються з Acc. (якщо вираз вiдповiдає на питання “куди?”), з Abl. (якщо вираз вiдповiдає на питання “де?”, “в чому ?”).
Запам’ятайте спецiальнi вирази з прийменниками:
per os– через рот, перорально
per rectum– через пряму кишку, ректально
per vaginam – через пiхву, вагiнально
sub linguam– пiд язик, сублiнгвально
sub cutem– пiд шкiру
intra venam– у вену
intra musculos– у м’язи
pro narcosi– для наркозу
pro dosi– на один прийом, разова доза
pro die– на день, добова доза
pro injectionibus – для iн’єкцiй
pro infantibus– для дiтей
pro usu intertno (externo) – для внутрiшнього (зовнiшнього)
ad usum internum (externum) вживання
contra tussim– проти кашлю
ex tempore– у разi потреби, екстемпорально
in vitro– у склянцi, у пробирцi
in vivo– на живому (организмi)
per se– у чистому виглядi, хiмiчно чистий
2108835690943581
0081
Рецептурнi фрази:
Da (Detur) in ampullis – Видай (Нехай буде видано) в ампулах
Da (Detur) in tabulettis – Видай (Нехай буде видано) в таблетках
Da (Detur) in capsŭlis gelatinōsis – Видай (Нехай буде видано) в
желатинових капсулах
Da (Detur) in vitro fusco – Видай (Нехай буде видано) в темнiй склянцi
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
per os– перорально, через рот; перорально, через рот
27552651000950577
0077
per rectum– ректально, через пряму кишку;
ректально, через прямую кишку
sub linguam– сублінгвально, під язик;сублингвально, под язик
pro dosi– на один прийом (разова доза);
на один прием (разовая доза)
dies, ei f– день; день
pro die– на день (добова доза); на день (суточная доза)
narcōsis, is f– наркоз; наркоз
pro narcōsi– для наркозу; для наркоза
injectio, ōnis f– ін’єкція; инъекция
pro injectionĭbus– для ін’єкцій; для инъекций
vivus, a, um– живий; живой
in vivo– на живому (організмі); на живом (организме)
vitrum, і n– склянка; склянка
in vitro– у склянці, у пробірці; в склянке, в пробирке
per se– у чистому вигляді, хімічно чистий;
в чистом виде, химически чистый
ex tempŏre– у разі потреби, екстемпорально;
по мере требования, экстемпорально
Liquor Ammonii caustĭci– нашатирний спирт; нашатырный спирт
Liquor Ammonii anisātus– нашатирно-ганусові краплі;
нашатырно-анисовые капли
Amygdăla, ae f– мигдаль (плід); миндаль (плод)
oleum Amygdalārum– мигдалева олія; миндальное масло
fortis, e– сильний за дією, форте;
сильный по действию, форте
mitis, e– м’який за дією, міте; мягкий по действию, мите
Olīva, ae f– оливка (плід); маслина (плод)
oleum Olivārum– оливкова олія; оливковое масло
Persĭcum, I n– персик; персик
oleum Persicōrum– персикова олія; персиковое масло
2036445691959582
0082
depurātus, a, um– очищений; очищенный
rectificātus, a, um– очищений (спирт, скипидар);
очищенный (спирт, скипидар)
virĭdis, e– зелений; зеленый
Virĭde(-is) nitens(-entis)– брильянтовий зелений; бриллиантовый зеленый
Вправа І
Перекласти українською мовою:
2740025999426578
0078
1. Nitrogenium oxydulātum pro narcōsi 2. Remedia ex tempŏre, per os, per rectum, sub linguam 3. Tabulettae Microfollīni–fortis 4. Oleum Ricīni per se 5. Granŭla Aethazōli-natrii pro infantĭbus 6. Solutio Virĭdis nitentis aquōsa 7. Sustac-mite 8. Liquor Ammonii caustĭci ad usum externum 9. Doses maxĭmae et doses minĭmae pro dosi 10. Oleum Terebinthīnae rectificātum 11. Suppositoria cum Glycerīno 12. Dicloxacillīnum-natrium 0,25 in capsŭlis 13. Suspensio Insulin-protamīni pro injectionĭbus.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
рицинова олiя в желатинових капсулах, персикова олiя, йод у чистому виглядi, таблетки проти кашлю, розчин брильянтового зеленого для зовнiшнього вживання, нашатирно-ганусовi краплi, складний скипидарний лiнiмент, засоби для наркозу, максимальна доза ефедрину гiдрохлориду на один прийом, таблетки валiдолу пiд язик, розчин iхтiолу в глiцеринi, вiтамiнiзований риб’ячий жир, екстемпоральнi препарати, емульсii та суспензii для iн’єкцiй, порошок амiдопiрину з ацетилсалiциловою кислотою.
Вправа ІІІ
Записати рецепти у скороченнi. Перекласти украiнською мовою:
1. Recĭpe: Dimedrōli 0,01
Ephedrīni hydrochlorīdi 0,1
Olei Persicōrum 10 ml
Olei Menthae guttas III
Misceātur. Detur.
Signētur. Краплi для носу; по 2-3 краплi на день
2. Recĭpe: Olei Terebinthīnae
Chloroformii ana 15 ml
Methylii salicylātis 10 ml
Misce, fiat linimentum
Da. Signa. Втирати в суглоби
3. Recipe: Natrii benzoātis 0,6
1814195689927583
0083
Liquōris Ammonii anisāti 1 ml
Sirŭpi Althaeae 25 ml
Aquae destillātae ad 60
Misceātur. Detur. Signētur. По 1 чайнiй ложці через 2-3 години
4. Recĭpe: Suppositoria cum Theophyllīno 0,2 numĕro 10
Dа. Signa. По 1 свiчцi 2 рази на день
5. Recĭpe: Dragees «Mezym-forte» numĕro 50
Da. Signa. По 2 драже 3 рази на день під час їжі
Вправа ІV
Перекласти латинською мовою, записати повнiстю i скорочено:
1. Вiзьми: Хлороформу
Етилового спирту 95% по 20 мл
Етилового ефiру 10 мл
Нашатирного спирту крапель 5
Хай буде змiшано, видано, позначено:
2740025998664579
0079
для вдихання; по 15-20 крапель на ватний тампон
2. Вiзьми: Розчину глюконату кальцiю 10% 10мл
Дай такi дози числом 15 в ампулах
Познач: по 5-10 мл внутрiшньом’язово
3. Вiзьми: Очищенноi сiрки 0,3
Персиковоi олii 30,0
Нехай буде змiшано
Нехай буде видано
Позначити: для внутрiшньом’язових ін`єкцiй при паралiчу
4. Вiзьми: Таблетки проти кашлю числом 10
Нехай буде видано
Нехай буде позначено: по 1 таблетцi 2-3 рази на день
5. Вiзьми: Брильянтового зеленого
Нiстатину по 1,0
Етилового спирту 10 мл
Дистильованноi води до 100 мл
Змiшай. Видай. Познач: полоскати рот
6. Вiзьми: Риб’ячого жиру 20,0
Желатози 10,0
Дистильованоi води до 200 мл
2005965690943584
0084
Змiшай, хай утвориться емульсiя
Видай. Познач: на 2 прийоми
7. Вiзьми: Настоянки конвалii
Настоянки валерiани по 10 мл
Гiрко-мигдалевоi води 5 мл
Бромiду натрiю 3, 0
Фосфату кодеiну 0,3
Змiшай. Видай. Познач: по 25 крапель 3 рази на день
8. Вiзьми: Нашатирно-ганусових крапель 50 мл
Алтейного сиропу 30,0
Дистильованоi води до 200 мл
Змiшай. Видай. Познач: по 1 стол. ложцi 3 рази

27400251000950580
0080
Заняття 14. Ботанiчна номенклатура
Латинськi назви рослин та iх частин
Виписування лiкарських форм з назвами рослин
(для самостійного позааудиторного вивчення)
У ботанiчнiй номенклатурi назви рослин вiдрiзняються вiд iх назв у фармацевтичнiй термiнологiї. У ботанiчнiй номенклатурi застосовуються повнi ботанiчнi назви рослин, а в фармацiї – назва лiкарськоï сировини:
Ботанiчна назваФармацевтична назва
Valeriāna officinālisValeriāna, ae, f
валерiана лiкарська
Atropa belladonna Belladonna, ae, f
красавка, беладонна звичайна
Ботанiчна назва рослини складається з двох частин: назви роду та видового означення. У фармацевтичних термiнах для позначення рослинної сировини використовується або назва роду, або видове означення. Назва рослинноï сировини завжди пишеться з великоi лiтери:
tinctūra Valeriānaе – настойка валерiани
Iнодi весь ботанiчний термiн є назвою рослинної сировини. Щоб визначити такi випадки слiд керуватися українським термiном:
трава адонiсу весняного– herba Adonĭdis vernālis
лист перцевоi м’яти– folium Menthae piperĭtae
м’ятна олiя– oleum Menthae
1702435688911585
0085
NB! У назвi Strychnos nux-vomica – „чилiбуха, блювотний горiх”, назвою рослинної сировини може бути перша або друга частина ботанiчного термiну: tinctūra Strychni – „настойка чилiбухи”, або tinctūra Nucis vomĭcae – „настойка блювотного горiха”.
Звернiть увагу на те, що назви дерев та великих кущiв – жiночого роду: Pinus, i, f; Amygdălus, i, f.
Нагадуємо модель утворення назв вiдварiв та настоiв:
decoctum (infūsum) + назва органу рослини + назва рослинної сировини
Назви кореню, кореневища, трави, кори в цих термiнах вживаються в однинi; назви листя, квiток, бруньок, плодiв – у множинi:
infūsum foliōrum Digitālis– настiй листя дигiталiсу
decoctum cortĭcis Quercus– вiдвар кори дуба
У рецептi з назвами вiдварiв та настоїв вживаються два цифрових позначення: перше – для кiлькостi сухоï речовини (в грамах), друге – для кiлькостi одержаноï лiкарськоï форми (в мiлiлiтрах). Iнодi перед першим позначенням вживається прийменник ex (iз):
Recĭpe: Infūsi radĭcis Althaeae ex 6,0150 ml
2724785999426581
0081
Звернiть увагу на особливостi виписування зборiв (species, ei, f). Термiн “збiр” вживається тiльки в множинi: species (Nom. Pl.) vitaminōsae (Nom. Pl.) – вiтамiнiзований збiр, species laxantes – проносний збiр. Тому в рецептi цей термiн вживається в Gen. Plur:
Recĭpe: Speciērum antipyreticārum 100,0
Звернiть увагу на фразу “Змiшай, хай утвориться збiр” – Misce, fiant species.
Багато назв лiкарських препаратiв утворено вiд назв рослин (алкалоїди, глiкозиди та iн.), особливостi правопису котрих вони зберiгають:
Menthōlum (Mentha)– ментол
Hyoscyamīnum (Hyoscyamus)– гiосцiамiн
Ephedrīnum (Ephedra)– ефедрин
Лексичний мінімум та тренувальні вправи
Adonis, ĭdis m– адоніс весняний; адонис весенний
Aloë, es f – алое; алоэ
Althaea, ae f– алтея; алтэй
Crataegus, i m– глід; боярышник
Digitālis, is f– дигіталіс, наперстянка; дигиталис, наперстянка
Ginseng– женьшень; женьшень
Glycyrrhiza, ae f– солодка; солодка
Helichrysum arenarium– цмин пісковий; бессмертник песчаный
Frangŭla, ae f– крушина; крушина
Leonūrus, i m– пустирник; пустырник
cortex, ĭcis m– кора; кора
1965325688911586
0086
flos, oris m– квітка; цветок
fructus, us m– плід; плод
radix, icis f– корінь; корень
rhizōma, ătis n– корневище; корневище
semen, ĭnis n– насіння; семя
Strychnos nux-vomĭca– чилібуха, блювотний горіх;
чилибуха, рвотный орех
Strychnos, i f– чилібуха; чилибуха
Betŭla, ae f– береза; береза
Eucalyptus, i f– евкаліпт; эвкалипт
Quercus, i f– дуб; дуб
Rosa, ae f– роза, шипшина; роза, шиповник
pix liquĭda– дьоготь; деготь
tritus, a, um– тертий; тертый
antiasthmatĭcus, a, um– протиастматичний; противоастматический
laxans, antis– проносний; слабительный
species, ērum f– збір; сбор
pectorālis, e– грудний; грудной
stomachĭcus, a, um– шлунковий; желудочный
aquōsus, a, um– водний; водный
2747645998664582
0082
elixir, īris n– еліксир; эликсир
intramusculāris, e– внутрішньом’язовий; внутримышечный
solubĭlis, e– розчинний; растворимый
enterosolubĭlis, e– кишковорозчинний; кишечнорастворимый
subtĭlis, e– дрібний; мелкий
Absinthium, i n– полин гіркий; полынь горькая
Foenicŭlum, i n– кріп, фенхель; укроп, фенхель
Hyoscyāmus, i m– блекота; белена
Hyperĭcum, i n– звіробій; зверобой
Linum, i n– льон; лен
Mays, ĭdis f– кукурудза; кукуруза
Pinus, i f– сосна; сосна
Thermopsis, ĭdis f– термопсис; термопсис
stigma, ătis n– примочка; рыльце
Вправа І
Перекласти українською мовою:
1804035688911587
0087
tinctūra Strychni seu tinctūra Nucis vomĭcae, pix liquĭda Betŭlae seu oleum Rusci, emulsum semĭnum, rhizōma cum radicĭbus Valeriānae, extractum Secālis cornŭti fluĭdum, pulvis Glycyrrhĭzae composĭtus, flores Helichrysi arenarii, decoctum cortĭcis Quercus, infūsum florum Chamomillae, sirūpus ex fructĭbus Rosae, Camphŏra trita, species pectorāles contra tussim, infūsum herbae Adonĭdis vernālis, semĭna Amygdăli dulcis, oleum Amygdalārum, folium Menthae piperĭtae, tinctūra Menthae.
Вправа ІІ
Перекласти латинською мовою:
сухий екстракт алтеї, вiдвар кореневища з коренями валерiани листя дигiталiсу, настiй квiток цмину пiскового, рiдкий екстракт алое для iн’єкцiй, олiя перцевої м’яти, заспокiйливий збiр, настоянка женьшеню, масло какао для свiчок, листя евкалiпту, грудний елiксир, емульсiя насiння мигдалю солодкого, густий екстракт спориннi, трава адонiсу весняного.
Вправа ІІІ
Перекласти латинською мовою:
1. Вiзьми: Вiдвару кореня алтеї 5,0-100 мл
Сиропу солодки 20,0
Змiшати. Видати.
Позначити: по 1 чайнiй ложцi 3 рази на день
2. Вiзьми: Квiток цмину пiскового 40,0
Трави деревiю
Листя перцевої м’яти по 20,0
Змiшай, хай утвориться збiр
Видай. Познач: заварити, як чай
27552651000188583
0083

3. Вiзьми: Порошку листя дигiталiсу 0,03
Гiдрохлориду хiнiну 0.05
Бромкамфори 0.25
Змiшай, щоб утворився порошок
Дай такi дози числом 12 у желатинових капсулах
Познач: по 1 ампулi 3 рази на день
4. Вiзьми: Анестезину 2.0
Вазелiновоi олії 90.0
Евкалiптової олії 5.0
Нехай буде змiшано, видано, позначено
5. Вiзьми: Настою квiток ромашки 20.0-400мл
Борноi кислоти 8.0
Глiцерину 20.0
Змiшай, видай, познач: для полоскання горла

1914525686879588
0088
6. Вiзьми: Березового дьогтю 5.0
Хлороформу 3.0
Рицинової олii 100мл
Змiшай. Видай. Познач: для перев’язок
7. Вiзьми: Тертоi камфори 0.1
Цукру 0.25
Змiшай, хай утвориться порошок
Дай такi дози числом 10
Познач: по 1 порошку 3-4 рази на день
8. Візьми: Настою плодiв анiсу 15.0–200 мл
Видай. Познач: по 1 столовой ложцi 3 рази на день
Вправа ІV
Записати без скорочень. Перекласти українською мовою:
1. Rp.: Inf. r. Valeriānae ex 6,0-180 ml
Sir. simpl. ad 200,0
М. D. S .: по 1 ложцi 3 рази на день
2. Rp.: Fl. Chamomillae
Hb. Millefolii
Fol. Menthae piper. aa 50.0
M.f.sp.
D.S.: по 1 ложцi на склянку кропу
3. Rp.: Hb. Adonĭdis vernālis 2,0
2732405999426584
0084
Rhiz. cum r. Valeriānae 1,5
M.f.sp.
D.S.:1 пакет на склянку окропу. Пити по 1 ст. ложцi 3 рази на день
4. Rp.: Pulv. fol. Digitālis 0,1
Ol. Cacāo 2,5
M.f. supp. rect.
D.t.d. N 12
S.: по 1 суппозiторiю в пряму кишку 2-3 рази на добу
5. Rp.: Tab. Extr. Valeriānae 0,02 N 50
D.S. : по 2 таблетки 3 рази на добу
6. Rp.: Extr. Secālis cornŭti fl. 20 ml.
D.S .: по 20 крапель 3 рази на день
1641475687895589
0089

7. Rp.: Inf. hb. Adonĭdis vernālis 6,0-180 ml.
Sol. Kalii acetātis 30 ml.
M.D.S.: по 1 столовiй ложцi 3 рази на день
Заняття 15. Пiдготовка до пiдсумкового модульного контролю
Вправа І
Перекласти латинською мовою:
дрiбний порошок, слиз насiння льону, олiя блекоти, водний розчин брильянтового зеленого, кишковорозчиннi таблетки Нафтамону, розчинний сульфацил, приймочки кукурудзи, настiй приймочок кукурудзи, рiдкий екстракт глоду, настiй листя сенни, лiнiмент синтомiцину з новокаїном, масляний розчин пропiонату естрадiолу в ампулах, тiопентал-натрiй для наркозу, мазь оксиду цинку, порошок амiдопiрину з ацетилсалiциловою кислотою, препарати термопсису проти кашлю, основний карбонат магнію в таблетках, розчин арсенату натрію для ін`єкцій, безводна миш`яковиста кислота, мазь борної кислоти, концентрований розчин пероксиду водню, таблетки активованого вугілля, осаджена сірка для зовнішнього вживання, сироп алое з залізом, порошок йодиду калію, фенілсаліцилат або салол, гліцерин з тетраборатом натрію, мазь з метилсаліцилатом, пероральні та сублінгвальні засоби, максимальні дози для дітей, спазмолітики та діуретики, жарознижуючі препарати, краплі конвалії з настоянкою чилібухи, натуральний шлунковий сік, обліпихова олія, рідина арсеніту калію, складний лінімент хлороформу, драже “Ундевіт”, очна мазь окситетрацикліну, розчин нікотинової кислоти для внутрішньом`язових ін`єкцій.
Вправа ІІ
2755265998664585
0085
Записати назви препаратів латинською мовою:
ефедрин, рубідоміцин, хлорофіліпт, оксидигітоксин, синестрол, ампіцилін, лідаза, метилергометрин, циклофосфамід, фероплекс, етилморфін, камфомен, фенобарбітал, гемодез, еритроміцин, гідрокартізон, норсульфазол, мезим-форте, мікрофолін-форте, ментол, платифілін, астматол, тиреоідин, сарколізин, ксероформ.
Вправа ІІІ
Перекласти рецепти латинською мовою, записати повністю і скороченно:
Візьми: Таблетки оксиду магнію 0,5числом 20
Видати. Позначити. По 1-2 таблетці
1599565685863590
0090

Візьми: Осадженого карбонату кальцію
Гідрокарбонату натрію
Основного нітрату вісмуту по 0,5
Екстракту беладонни 0,015
Змішай, хай утвориться порошок
Видай такі дози числом 20
Познач, по 1порошку 3 рази на день
Візьми: Розчину ацетату ретинолу олійного
Ланоліну
Оливкової олії по 10,0
Змішай, хай утвориться мазь
Видай, Познач. Змазувати ушкодженi ділянки шкіри
Візьми: Ксикаiну 1,25
Ізотонічного розчину хлоріду натрію 0,9% до 500
Змішай. Простерилізуй!
Додай асептично
Розчину гідрохлориду хініну 1:1000 крапель ХХ
Хай буде змішано, видано, позначено
Для інфільтраційної анестезії
Візьми: Свічки з дигітоксином 0,00015 числом 10
Хай буде видано, позначено. По 1 свічці 1 раз на день
Вправа ІV
Оформити рецепти, записати їх у повному та скороченому вигляді:
1. Виписати складний рецепт, що містить такі інгредієнти:
3 дециграма новокаїну, по 10 грамів хлороформу та олії блекоти, 10 мілілітрів нашатирного спирту. Засіб призначається для втираняя в суглоби рук.
27400251000950586
0086
2. Виписати мікстуру, до складу якої входять:
1 дециграм барбіталу-натрію, 2 грами антипірину, 6 грамів броміду натрію, рідкого екстрату глоду та настойки валеріани по 8 мілілітрів, 200 мілілітрів м’ятної води. Призначте по 1 столовій ложці 3 рази на день.
3. Виписати свічки, до складу кожної з котрих входять:
15 міліграмів екстрату красавки, 2 дециграми новокаїну, 1 дециграм ксероформу, 2 дециграми іхтіолу, 3 грами масла какао. Призначте 20 свічок, по 1 свічці 2 рази на день.
1834515685863591
0091
4. Виписати емульсію, що містить:
15 грамів мигдалевої олії, 1 грам фенілсаліцилату, 180 мілілітрів очищеної води, 15 мілілітрів простого сиропу. Призначте по 1 столовій ложці 3 рази на день.
5. Виписати мікстуру, до складу якої входять такі інгредієнти:
12 сантиграмів кодеїну, по 4 грами хлоралгідрату та броміду натрію, настій кореневища з коренями валеріани (із 6 грамів – 200 мілілітрів). Призначте по 1 столовій ложці на ніч.
6. Виписати збір, до якого входять:
100 грамів квіток ромашки, по 50 грамів листа м’яти та плодів анісу. Призначити 1 столову ложку на склянку окропу, по 1 столовій ложці 6 разів на день.
7. Виписати мазь для змазування слизової оболонки носу, до складу якої входять:
2158365688911592
0092
2 сантиграми ментолу, 1 грам оксиду цинку, Х крапель 0,1% розчину гідрохлоріду адреналіну, 10 грамів вазеліну.
Додатки
Таблиця 1. Найуживаніші греко-латинські префікси
латинський
префікс грецький
префікс значення
ante-, prae- попередній, розташованість перед чимось
post- meta- позаду, розташованість позаду
circum- peri- навколо, з усіх боків; зовнішня оболонка органу, судини; окістя
com- syn- (sym-) зв’язок, з’єднання; разом, спів-
contra- anti- протилежний, проти-
de- - видалення, усунення, зменшення, заперечення
- dys- розлад, порушення, усунення
- eu- норма, правильний, добрий
extra- ecto- (exo-) зовні, поза чимось
intra- endo- всередині
in- (im-) a- (an-) відсутність, заперечення
infra-, sub- hypo- 1) нижче, під чимось;
2) менше, недостатність, зменшення
supra- epi-, hyper- 1) над чимось; 2) вище норми, підвищення
1880870685736537
0037
іnter- mes(o)- між чимось, середній;
2) meso- середня оболонка судини;
3) meso- брижа
juxta- par(a)- після чогось, поряд, поблизу;
схожість
re- - повторення, відповідна дія
retro- - позаду чогось
trans- - через, пере-
Таблиця 2. Греко-латинські терминоелементи
грецький
елемент латинське значення українське
значення російське значення
1 acr- apex, ĭcis m верхівка верхушка
2 aden- glandŭla, ae f залоза железа
1774190687959093
0093

3 aesthes- sensus, us m почуття Чувство
4 alg-, odyn- dolor, ōris m біль боль
5 all(o)-, heter(o)- alius, a, ud інший, несхожий другой, непохожий
6 angi- vas, vasis n судина сосуд
7 aniso- impar, imparis нерівний, несорозмірний неравный, несоразмерный
8 anthrop- homo, ĭnis m людина человек
9 -arthr- articulatio, ōnis f суглоб сустав
10 bi(o)- vita, ae f життя жизнь
11 blenn(o)- myx- mucilago, ĭnis f слиз слизь
12 blephar- palpebra, ae f повіка веко
13 brady- tardus, a, um повільний медленный
14 cardi- cor, cordis n серце сердце
15 cephal- caput, ĭtis n голова голова
16 cheil- labium, i n губа губа
17 chol(e)- fel,fellis n жовч желчь
18 cholecyst- vesīca fellea жовчний міхур желчный пузырь
19 chondr- cartilago, ĭnis f хрящ хрящ
20 chromat- color, ōris m колір цвет
21 colp- vagīna, ae f піхва влагалище
22 cry(o)- frigĭdus, a, um холодний холодный
23 crypto- latens, entis прихований скрытый
24 cyt- cellula, ae f клітина клетка
25 cyst- vesīca urinaria сечовий міхур мочевой пузырь
26 cyan- coeruleus, a, um синій синий
27 dactyl- digĭtus, i m палець палец
2057400685927094
0094

28 dacry- lacrĭma, ae, f сльоза Слеза
29 derm(at)- cutis, is f шкіра кожа
30 syndesm ligamentum, i n зв’язка связка
31 encephal- cerebrum, i n головний мозок головной мозг
32 enter- intestinum, i n кишка кишка
33 erythr- ruber, bra, brum червоний красный
34 oesophag- esophăgus, im стравохід пищевод
35 galact- lac, lactis n молоко молоко
36 gastr- ventricŭlus, i m шлунок желудок
37 geus- gustus, us m смак вкус
38 glyc- dulcis, e; sacchărum, i n солодкий;
сахар, цукор сладкий
39 gnath- maxilla, ae f верхня щелепа верхняя челюсть
40 gloss- lingua, ae f язик язык
41 gon- genu, us n коліно колено
42 haem-, haemat- sanguis, ĭnis m кров кровь
43 hepat- hepar, ătis n печінка печень
44 herni- hernia, ae f грижа грыжа
45 hidr- sudor, ōris, m піт пот
46 hist- tela, ae f тканина ткань
47 homo- simĭlis, e схожий, однаковий сходный, одинаковый
48 hydr- aqua, ae f вода вода
49 hyster-, metr- utĕrus, i m матка матка
50 iatr-, therap- curatio, ōnis f лікування лечение
1896110680847095
0095

51 isch- затримка, недостатність задержка, недостаточность
52 iso- aequālis, e рівний, сорозмірний равный, соразмерный
53 irid- iris, ĭdis f райдужна оболонка радужная оболочка
54 kerat- cornu, us n ріг рог
55 lapar- abdomen, ĭnis n живіт живот
56 laryng- larynx, ngis f гортань гортань
57 lepto- tenuis, e тонкий, вузький тонкий, узкий
58 leuc- albus, a, um білий белый
59 lip- adeps, ĭpis, m/f жир жир
60 lith- calcŭlus, i m камінь камень
61 log- doctrīna, ae f наука, вчення наука, учение
62 lymph- lympha, ae f лімфа лимфа
63 macr- magnus, a um великий большой
64 mast- mamma, ae f грудна залоза грудная железа
65 melan- niger, gra, grum чорний черный
66 mening- mater, tris f мозкова оболонка мозговая оболочка
67 meso- medius, a, um середній средний
68 micro- parvus, a, um малий, дрібний малый, мелкий
69 morph- forma, ae f форма форма
70 myel- medulla, ae f спинний мозок спинной мозг
71 my(o), myos- muscŭlus, i m м’яз мышца
72 ne(o)- novus, a, um новий новый
73 neur- nervus, i m нерв нерв
74 nephr- ren, renis m нирка почка
1986280678815096
0096

75 nos(o)-, path- morbus, i m хвороба Болезнь
76 odont- dens, ntis m зуб зуб
77 olig- parvum,i n нечисленість малочисленность
78 onc- tumor, ǒris, m пухлина опухоль
79 onych- unguis, is m ніготь ноготь
80 omphal- umbilĭcus, i m пупок пупок
81 ophthalm ocŭlus, i m око глаз
82 op(s)- visus, us m зір зрение
83 ortho- rectus, a, um прямий, правільний прямой, правильный
84 osm- olfactus, us m нюх обоняние
85 oste- os, ossis n кістка кость
86 ot- auris, is f вухо ухо
87 oxy- acer, cris, cre гострий, кислий острый, кислый
88 pachy-, scler- durus, a, um твердий, щільний твердый, плотный
89 paed- infans, antis, m/f дитина ребенок, дитя
90 pancreat- pancreas, atis n підшлункова залоза поджелудочная железа
91 phag- edo, edĕre ковтати, їсти глотать, есть
92 pharmac- medicamentum, i n ліки лекарство
93 pharyng- pharynx, ngis f глотка глотка
94 phleb- vena, ae f вена вена
95 phon- vox, vocis f голос, звук голос, звук
96 photo- lux, lucis f світло свет
97 phren- mens, ntis f розум ум
98 pneum- pulmo, ōnis m легеня лёгкое
1804670677799097
0097

99 pod- pes,pedis m нога нога
100 poli(o)- cinereus, a, um сірий серый
101 proct- rectum, i n пряма кишка прямая кишка
102 pseudo- spurius, a, um несправжній ложный
103 py(o)- pus, puris n гній гной
104 pyr-, therm- calor, ōris m жар жар
105 rhachi- columna vertebrālis хребет позвоночник
106 rhin- nasus, i m ніс нос
107 salping- tuba, ae f труба труба
108 sial- salĭva, ae f слина слюна
109 sphygm- pulsus, us m пульс пульс
110 splanchn viscĕra, um n нутро внутренности
111 splen- lien, enis m селезінка селезёнка
112 spondyl- vertebra, ae f хребець позвонок
113 stomat- os, oris n рот рот
114 tachy- frequens, ntis швидкий быстрый
115 ten- tendo, ĭnis m сухожилок сухожилие
116 thorac- thorax, ācis f грудна клітка грудная клетка
117 thromb- згусток сгусток
118 thyreo- що відноситься до щитоподібної залози относящийся к щитовидной железе
119 typhl- caecum, i n сліпа кішка слепая кишка
120 top- locus, i m місце место
121 tox- venēnum, i, n отрута яд
122 trich- capillus, i m волосина волос
123 ul(o)- gingīva, ae f ясна десна
2006600673735098
0098

124 ur(o)- urīna, ae f сеча Моча
125 urethr- urēter, ēris m сечовипускний канал мочеиспускатель-ный канал
126 xanth- flavus, a, um жовтий желтый
127 xer(o)- siccus, a, um сухий сухой
Таблиця 3. Найважливіші кінцеві терміноелементи
кінцевий терміноелемент українське значення російське значення
1 -aemia, ae f кров кровь
2 -aesthesia, ae f чуттєвість чувствительность
3 -algia, ae f біль боль
4 -ectasia, ae f розширення расширение
5 -ectomia, ae f видалення, вирізування удаление, иссечение
6 -cele, es f грижа грыжа
7 -graphia, ae f записування записывание
8 -gramma, ătis n графічна реєстрація результат записывания
9 -geusia, ae f смак вкус
10 -iatria, ae f
лікування широких груп хвороб певного профілю лечение обширных групп заболеваний определенного профиля
11 -kinesia, ae f рух движение
12 -logia, ae f вчення, наука наука, учение
13 -lysis, is f руйнування разрушение
14 -lithiāsis, is f кам’яна хвороба каменная болезнь
15 -lithus, i m камінь камень
16 -malacia, ae f розм’якшення размягчение
17 -mania, ae f потяг до чогось влечение
18 -megalia, ae f збільшення увеличение
19 -metria, ae f вимірювання измерение
20 -necrōsis, is f некроз, змертвіння некроз, омертвение
21 -odynia, ae f біль боль
22 -opia(opsia), ae f зір зрение
23 -pathia, ae f хвороба заболевание
1936750689991099
0099

24 -parēsis, is f неповний параліч, парез неполный паралич, парез
25 -penia, ae f недостатність недостаточность
26 -pexia, ae f прикріплення внутрішнього органу прикрепление внутреннего органа
27 -phagia, ae f ковтання глотание
28 -philia, ae f схильність склонность
29 -phobia, ae f страх, боязнь cтрах, боязнь
30 -plasia, ae f утворення, розвиток образование, развитие
31 -plastĭca, ae f пластична операція пластическая операция
32 -plegia, ae f параліч паралич
33 -pnoё, es f дихання дыхание
34 -poёsis, is f вироблення, утворення чогось производство, образование чего-либо
35 -ptōsis, is f опущення органу опущение органа
36 -rrhagia, ae f кровотеча кровотечение
37 -rrhaphia, ae f накладання шва наложение шва
38 -rrhexis, is f розрив разрыв
39 -rrhoea, ae f витікання секрету чи рідини истечение секрета или жидкости
40 -scopia, ae f огляд осмотр (инструментальный)
41 -spasmus, i m спазм спазм
42 -stāsis, is f застій застой
43 -stenōsis, is f стеноз, звуження сужение
44 -stomia, ae f
1) накладання штучного отвору;
2) порожнина рота 1) наложение искусственного свища;
2) полость рта
45 -sthenia, ae f сила сила
46 -therapia, ae f лікування (за допомогою певних засобів) лечение (при помощи определенных средств)
47 -tomia, ae f розсікання рассечение
48 -tonia, ae f тонус, напряг, кров’яний тиск тонус, кровяное давление
49 -trophia, ae f живлення питание
22504406849110100
00100

Навчальне видання
Латинська мова і основи медичної термінології
методичні вказівки для студентів першого курсу
медичних навчальних закладів
Складачі: Іоненко Ірина Романівна,
Чекарева Євгенія Сергіївна
Відповідальний за випуск:
Підп. до друку . .07. Формат А5. Папір Умовн. друк. арк.
Облік.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №
107955334000
ХДМУ, Харків, просп. Леніна, 4
Видавничий відділ

Приложенные файлы

  • docx 822016
    Размер файла: 578 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий