СОр_Казахскии? язык Т2_5сынып_рус


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЖОБАЖиынтық бағалауға арналған

әдістемелік

ұсыныстар


Қазақ

тілі (екінші тіл)


5
-
сынып
ЖОБА


2

Ә
дістемелік ұсыныстар мұғалімге 5
-
сынып
білім алушыларына
«
Қазақ тілі
және әдебиеті
» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және
өткізуге көмек
құралы
ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар
«
Қазақ тілі
және әдебиеті
» пәні бойынша
оқу бағдарламасы
негізінде дайындалған. 5
-
сыныпта жиынтық бағалау
1,2,
3 және 4
-
тоқсандар
да өткізіледі.

Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
мұғалімге
білім алушының
тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жет
у
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді
.


Ә
дістемелік
ұсыныс
та
рда б
өлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық
бағалау
ды өткіз
уге арналған

бағалау критерий
лер
і мен дескрипторлары бар
тапсырмалар ұсынылған. Сондай
-
ақ
,

жинақта
білім алушыла
рдың оқу
жетістіктерінің мүмкін деңгей
лер
і (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен
балдары бар тапсырмалар ұсыныс
тар

түрінде
берілген
.


Әдістемелік
ұсыныстар

мұғалімдер
г
е, мектеп әкімшілігіне,
білім беру

бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша

мектеп
, өңірлік

үйлестірушілеріне

және басқа да
мүдделі

тұлғаларға арналған.


Әдістемелік
ұсыныстарды

дайындау барысында ресми интернет
-
сайттағы
қолжетімді ресурстар (сурет
тер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және
бейне
материалдар) қолд
а
нылды.

ЖОБА


3


Мазмұны

1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА
АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

...

4

«Отбасындағы дәстүр мен мерекелер»
, «Мектеп өмірі. Әдепті бала


арлы
бала»

тақыры
птар
ы бойынша

жиынтық
бағалау

................................
.....................

5

«Қазақстандағы жан
-
жануарлар мен өсімдіктер әлемі»

тақырыбы бойынша
жиынтық бағалау

................................
................................
................................
........

8

2
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.

11

«Ежелгі көшпелілер мәдениеті» тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

.............

12

«Су


тіршілік көзі»

тақырыбы бо
йынша жиынтық бағалау

................................
...

15

3
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.

18

«
Денсаулық


зор байлық
»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау

.............................

19

«Компь
ю
тердің тілін табу


өнер»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау

.................

22

4
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.

25

«Қазақстандағы ұлттар достастығы» б
өлімі

бойынша жиынтық бағалау

.............

26

«Ер есімі


ел есінде!» б
өлімі

бойынша жиынтық бағалау

................................
....

29


ЖОБА


4


1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
ЖОБА

«
Отбасындағы дәстүр мен мерекелер
»
, «
Мектеп өмірі.
Әдепті

бала
-

арлы
бала
»

тақыры
птар
ы бойынша

жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

Т2.

Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және
нақты ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап
беру, шағын диалогке қатысу.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Бағалау критерийі

Білім алушыАқпараттардың мәтінге қатысты дұрыс
-
бұрыстығын белгілейді
.Мәтіндегі негізгі ақпаратқа қатысты тірек
сөздерді анықтайды
.Шағын диалог
ке

қатысу арқылы сұрақты
түсінгендігін көрсетеді.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
тапсырма


Мәтінді 2 рет мұқият тыңдап, кестедегі ақпараттардың дұрыс немесе
бұрыс екенін белгілеңіз.
Мақсаттың атасы әбден қартайды. Аяғы жүруден, көзі көруден, құлағы
естуден қалды. Аузындағы тістерінің барлығы түсіп
қалғандықтан
, ішкен асы
аузынан ағып кететін де кездері болды. Ұлы мен келіні атасын отбасымен бірге
үстел басына отырғызбай, тамағын бөлмесіне тасып беріп жүрді. Бірде келіні
көжені шыны аяққа құйып әкелген еді. Қарттың қолы дір
-
дір етіп, ыдысты жерге
түс
іріп алды. Ашуланған келіні: «Үйдегі барлық шыны аяқты сындырып бітірдің!
Бұдан былай сізге барлық тамақты итаяққа құйып беретін боламын!»
-

деп
ұрысты.


Бір күні ерлі
-
зайыптылар
дың

ағашпен ойнап отырған ұлдарына көзі түсті.

Әкесі
: «Не істеп отырсың, Мақс
ат?»
-

деп сұрады. «Сендер қартайғанда


тамақ
құйып беретін итаяқ жасап отырмын. Атам сияқты сендерді де жеке бөлмеде
тамақтандыратын боламын»,
-

деді Мақсат ата
-
анасына қарап.


Мақсаттан бұндай жауапты күтпеген ата
-
анасы бұл сөзді естіп, жылап
жіберді.
Өздерінің

қартты ренжіткендеріне қатты ұялып, өз қателіктерін
мойындады. Сол күннен бастап
,

Мақсаттың атасы дастарқан басында
отбасымен бірге тамақтанатын болды. Ал ұлы мен келіні қарияға қызмет көрсетіп,
асты
-
үстіне түсіп отыратын болды.


Ақпараттар

+ д
ұрыс

-

бұрыс

Мақсаттың әкесі әбден қартайды.


-

Ұлы мен келіні атасына тамақты
бөлмесіне апарып береді.

+


Қарт ыдысты сындырып алды.

+


Мақсат темірмен ойнап отырды.


-

Ұлы мен келіні атасына қамқорлық
жасайтын болды.

+ЖОБА


6


2
-
тапсырма

Мәтіндегі нақты
ақпараттарға қатысты сөз немесе сөз тіркестерін жазыңыз.


3
-
тапсырма

Жұбыңызбен берілген тақырыптың бірін таңдап, сұрақтар қоя отырып,
диалог
ке

қатысыңыз (
ә
р жұпқа 2 минут беріледі)
.


1.

Мектептегі үйірмелер (үйірме және спорт секциялары)
.

2.

Сүйікті пәндерім (қызығушылық танытатын пәндер, себебі)
.

3.

Мектептегі мерекелер (мектебіңізде ұйымдастырылатын іс
-
шаралар)
.

4.

Менің сыныптастарым (достық)
.

5.

Менің жетістіктерім (мадақтама, жетістік)
.

6.

Менің мектебім (мектеп ғимараты, сынып бөлмелері)
.


Бағалау
критерийі


тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Ақпараттардың
мәтінге қаты
сты
дұрыс
-
бұрыстығын
белгілейді.

1

мәтінге сай
3 дұрыс ақпаратт
ы
анықтайды
.

1

Мәтіндегі негізгі
ақпаратқа қатысты
тірек сөздерді
анықтайды.

2

мәтіндегі

негізгі ақпараттарға қатысты

төрт сөз

немесе сөз тіркестерін
анықтайды
.

1

Шағын диалог
ке

қатысу арқылы
сұрақты
түсінгендігін
көрсетеді.

3

тақырыпқа қатысты сұрақтар қояды;

1

сұрақтарға лайықты жауап береді;

1

шағын диалог
ке

қатысады.

1

Барлығы

5


ЖОБА


7

«Отбасындағы дәстүр мен мерекелер
»,

«
Мектеп өмірі. Әдепті бала
-

арлы бала» б
өлім
дер
і

бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)


Б
ілім алушының аты
-
жөні
________________________________________________Бағалау критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Ақпараттардың мәтінге
қаты
сты дұрыс
-
бұрыстығын белгілейді.


М
әтінге

сай ақпараттарды

анықтауда қиналады.


М
әтінге

сай
бірінші, екінші, үшінші
ақпараттарды

анықтауда
қателіктер жібереді.


М
әт
інге сай ақпараттарды
дұрыс анықтайды.


Мәтіндегі негізгі
ақпаратқа қатысты тірек
сөздерді

анықтайды.

Мәтіндегі
негізгі
ақпараттарға қатысты
сөздер н
емесе сөз
тіркестерін
ажыратуда
қиналады.


Мәтіндегі
н
егізгі ақпараттарға
қатысты
бірінші, екінші, үшінші,
төртінші
сөздер н
емесе сөз
тіркестерін ажыратуда қателіктер
жібереді.

Мәт
індегі н
егізгі ақпараттарға
қатысты сөздер н
емесе сөз
тіркестерін дұрыс анықтайды.

Шағын диалог
ке

қатысу
арқылы сұрақты
түсінгендігін көрсетеді.

Тақырыпқа қатысты
сұрақтар қою
да,

с
ұрақтарға

жауап беруде
қиналады.

Шағын диалог
ке

қатысу белсенділігі төмен.
Тақырыпқа қатысты сұрақтар
қоюда
,

с
ұрақтарға

жа
уап беруде
қателіктер жібереді.
Шағын
диалог
ке

қатысу белсенділігі
орташа.


Т
ақырыпқа қатысты сұрақтар
ды
дұрыс қояды,
сұрақтарға

сай
лайықты жауап береді
,

шағын диалог
ке

еркін

қатысады.ЖОБА


8

«Қазақстандағы жан
-
жануарлар мен өсімдіктер әлемі»

тақырыбы бойынша
жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

О3.

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби
шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

Ж2. Эссе құрылымын сақтай отырып,
адамды,
табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап
жазу.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және
жалқы есімдерді
ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей

дағдылар
ы


Бағалау критерийі

Білім алушыМәтін тақырыбын анықтап, к
ейіпкерлер мен
о
лардың әрекетін сәйкестендіреді
.Мәтіндегі

жалпы есімдерді анықтай
ды
.Суретке қатысты оқиғаны сипаттап, құрылымы
сақталған мәтін жазады.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
тапсырма

Мәтінді түсініп оқып, мәтінге сай ат қойыңыз.

_____________________Қалың орманды бір түлкі аралап келе жатты. Ол
биік ағаштың басында
отырған бір қырғауылды көрді де, жақындап келіп:


Сәлеметсіз бе, қырғауыл! Қалай тұрасың, достым?
-

деді.


Жақсы сөзіңе рақмет! Өзіңіз қалай тұрасыз?
-

деді қырғауыл.Жерге түсіп сөйлессең екен, шырағым, кәрімін, бір құл
ағым жөнді естімейді,
-

дейді түлкі.Жерге түспеймін, жерге түсуге қорқамын, жерде әр түрлі аңдар бар, бізді жеп
қоюы мүмкін,
-

деді қырғауыл.Ей,

достым,

биылғы заман бұрынғы емес!
Бүгін

қалаға барып

келіп

едім,
«
біреуге біреу зорлық қылмасын»

деген

бұйрық шығыпты
. Бұйрықта қой мен
қасқыр, түлкі мен тауық, ит пен мысық бірге жүрсін, көгершін мен қаршыға бір ұяға
жұмыртқаласын делінген. Қорықпа, түс,
-

дейді түлкі.Жақсы хабарыңыз бар екен, досым! Ана жақта бір топ иттер келе жатыр,
оларғ
а да айтыңыз, олар да бұйрықты естісін,
-

деді қырғауыл.

Ит деген сөзді естіген түлкі алды
-
артына қарамастан қаша жөнелді.Қайда барасыз, бұйрықты ұмытып кеттіңіз бе?
-

деді қырғауыл.Кім біледі, бұйрықты иттер естімеген шығар,
-

деген тү
лкінің даусы алыстан
естілді.


ЖОБА


9


2
-
тапсырма

М
әтіндегі

кейіпкерлер мен олардың әрекетін ( ) арқылы сәйкестендіріңіз.


Кейіпкер


Әрекеті

Түлкі


Орман ішінде жүріп келе жатады.

Жерге түсіп сөйлесуге қорқады.

Қырғауыл

Жан
-
жағына қарамастан
қашып

кетті.

Бұйрықты естіп қуанады.


3
-
тапсырма

Мәтіннен жалпы есімдерді теріп жазыңыз
.

___________________________________________________________

__________
_________________________________________________

___________________________________________________________


4
-
тапсырма

Берілген тірек сөздерді қолдана отырып, суреттегі жан
-
жануарлардың
достығы туралы шағын мәтін жазыңыз (60
-
80 сөз)
.


Тірек сөздер:
Хайуанаттар бағы, тор, Африка, мекен етеді, қорек,
мейірімді,

қамқорлық

танытады, қала тұрғындары, таңғалады,
хайуанаттар бағының қызметкерлері______________________________________________
______________________________________________
_________
_____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________Бағалау критерийіДескриптор

Балл

Білім алушы

Мәтін тақырыбын
анықтап, кейіпкерлер мен
олардың әрекетін
сәйкестендіреді
.

1

мәтінге ат қояды;


1

2

кейіпкерлер мен олардың

әрекетін
дұрыс сәйкестендіреді;

1

Мәтіндегі жалпы есімдерді
анықтайды.

3

мәтіннен

5 жалпы есім
ді
анықтайды;


1


Суретке қатысты оқиғаны
сипаттап, құрылымы
сақталған мәтін жазады.

4

м
әтінді

кіріспе, негізгі, қо
рытынды
бөлімдерге бөліп жазады;

1

суретке сай оқиға құрап жазады.

1

Барлығы

5


ЖОБА


10

«
Қазақстандағы

жан
-
жануарлар мен өсімдіктер әлемі
»

тақырыбы

бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Б
ілім алушының аты
-
жөні
________________________________________________


Бағалау критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Мәтін тақырыбын анықтап,
кейіпкерлер мен олардың
әрекетін сәйкестендіреді
.


Мәтінге сай

ат қоюда,

кейіпкерлер мен олардың
әрекетін
сәйкестендіруде
қиналады.
Мәтінге сай

ат қоюда,

кейіпкерлер мен олардың
әрекетін
сәйкестендіруде
қателіктер жібереді
.

Мәтінге сай ат қояды,

кейіпкерлер мен олардың
әрекетін дұрыс
сәйкестендіреді.

Мәтіндегі жалпы есімдерді
анықтайды
.


Мәтіннен жалпы есімдерді
ажыратуда қиналады.


Мәтіннен
бірінші, екінші, үшінші,
т
ө
ртінші, бесінші
жалпы
есімдерді ажыра
туда қателіктер
жібереді.


Мәтіндегі

жалпы есімдерді
дұрыс анықтайды.

Суретке

қатысты оқиғаны
сипаттап, құрылымы
сақталған мәтін жазады.


М
әтінді кіріспе, негізгі,
қо
рытынды бөлімдерге
бөлуде,

суретке сай оқиға
құрап жазуда қиналады.М
әтінді кіріспе, негізгі,
қо
рытынды бөлімдерге бөлуде,

суретке сай оқиға құрап жазуда
қателіктер жібереді.

Құрылымы толық сақталған,

суретке сай оқиға құрап
жазады.ЖОБА


112
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
ЖОБА


12

«Ежелгі көшпелілер мәдениеті»

тақыры
бы

бойынша жиынтық бағалау


Оқу

мақсат
ы

А1.
Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді
олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен
қатар қолдану, ойын жеткізе білу.

А4. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар
құру
, соған сүйеніп баяндау.


Ойлау
дағдыларының
деңгейі

Қолдану

Білу

және

түсіну

Бағалау критерий
і

Білім алушыСөздерді синонимдерімен қатар қолданады.Мәтін мазмұнына сай жоспар құрады.Жоспарға сай баяндайды.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
тапсырма

Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің
синонимін жазыңыз.Адамдар
ерте кезден

сауда жасаған. Уақыт өте ел мен елді, қалалар мен
халықтарды бір
-
бірімен байланыстыратын сауда жолдары пайда болды.
Осылайша Еуропа мен Азияда Ұлы Жібек жолы Чжан Цянбының саяхаты
нәтижесінде ашылды. «Ұлы Жібек жолы» деген атауды 1877

жылы неміс
географы
Фердинанд фон Рихтгофен берді.


Ұлы Жібек жолының бір тармағы


Египет пен Вавилонда, Иранда өте
қымбат

бағаланатын, әдемі көк тас лазурит
тасымалдаған«лазурит жолы»
деп аталған. Екінші тармағы


Қытайдағы императорлар мен ақсүйектерге
әшекейлер жасау үшін әдемі нефрит тасын тасымалдайтын


«нефрит жолы»
болған. Ал үшінші «бұлғын жолымен» қымбат бағалы терілер тасылған.


Ұлы Жібек жолы ежелгі Қазақст
ан жерімен де өткен. Жолдың бойында
Испиджаб, Тараз, Алматы, Отыр
ар, Түркістан, Сауран, Сығанақ
қалалары
бой
көтерді.

(
109 сөз)
http://www.tarih
-


ерте кезден

_________________________

қымбат
____________
_____________

тасымалдаған

______________________
___

бой көтерді

_________________________


1.

М
азмұн бойынша шағын жоспар құрыңыз
.

Кіріспе бөлім.


_________________________

Негізгі

бөлім.


_________________________

Қорытынды бөлім.
________________________
_


2.

Жоспарға сай мәтінді жұбыңызға мазмұндаңыз. Мазмұндау кезінде қарамен
берілген сөздерді синонимдерімен бірге қолданыңыз.
ЖОБА


13


Бағалау критерийі

Тапсырма


Дескриптор

Балл

Білім алушы

Сөздерді
синонимдерімен
қатар қолданады.

1


қарамен

берілген сөздерді
ң

синонимін

мәтіннен

табады;

1

сөздерді синонимімен бірге
баяндауда қолданады.

1

Мәтін мазмұнына
сай жоспар құрады.

мәтін мазмұны бойынша шағын
жоспар құрады;

1

Жоспарға сай
баяндайды.


жоспар бойынша мәтінді
мазмұндайды.

1


Барлығы

4ЖОБА


14
«Ежелгі көшпелілер мәдениеті»

тақырыбы

бойынша жиынтық

бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)Б
ілім алушының аты
-
жөні

________________________________________________Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Сөздерді
синонимдерімен қатар
қолданады.


Қарамен берілген сөздердің
синонимін табуда,
мәтінді
баяндауда
қиналады.

Қ
арамен берілген сөздердің
синонимін табуда
,

мәтінді
баяндауда қате
ліктер

жібереді.


Қ
арамен берілген сөздердің
синонимін дұрыс табады,
баяндауда сөздерді
синонимдерімен дұрыс
қолданады.Мәтін мазмұнына сай
жоспар құрады.

Жоспарға сай
баяндайды.М
әтін мазм
ұны бойынша
шағын жоспар құруда,
жос
пар
бойынша мәтінді мазмұндауда
қиналады.

М
әтін мазм
ұны бойынша шағын
жоспар құруда,
жос
пар
бойынша
мәтінді мазмұндауда қателіктер
жібереді.

М
әтін мазмұны бойынша

дұрыс
жоспар
құрып,
жоспарға сүйене отырып
,

мәтінді толық баяндайды.ЖОБА


15

«
Су


тіршілік көзі
»

тақыры
бы
бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы


Т4

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби
мәтіндердің мазмұнын түсіну.

Т5 Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі
тақырыпты анықтау.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу

және

түсіну


Бағалау критерий
і

Білім алушыӘдеби

мәтінге
сай ақпараттарды
ажыратады
.Тірек сөздер мен ж
етекші сұрақтар
ға

жауап беру

арқылы негізгі тақырыпты анықтайды.


Орындау уақаты

10
-
15 минут

1
-
тапсырма

Мәтінді 2 рет мұқият тыңдап, м
әтін

мазмұнына сай берілген дұрыс
ақпараттарды ажыратыңыз.Бұрынғы заманда малға өте бай бір ел болыпты. Бұл жердің
тұрғындарының: «Біздің отбасымыз бен малымызды қорғайтын батырымыз болса
екен»,
-

деген жалғыз армандары болыпты.


Күндердің күнінде бір отбасында алып бала

дүниеге келеді. Ел
-
жұрт
жиналып,

үлкен
той жасайды. Балаға Толағай деп ат қояды.

Сол нәресте жыл
сайын емес, күн сайын ержете бастайды. Бір жылы

жаңбыр жаумай, шөп шықпай,
малдар өле бастайды.

Халықтың басына түскен
қиындықты уайымдаған Толағай
Дана деген ақсақалға барып, ақыл сұрапты. Сонда
қарт айтқан екен:
Толағай, біздің жеріміз
де тау жоқ, бұлт келмейді.

Сондықтан жаңбыр
жаумайды
,

-

дейді.

Толағай:
Ата, сіз рұқсат етсеңіз, бір жерде
н тау арқалап алып келсем бола

ма?


дейді.

Қарт Толағайға риза болып, рұқсатын береді.


Арада ай
өтеді, жыл өтеді.

Бір күні Толағай
Тарбағатай тауына

жетіп,
төменде орналасқан кішірек
тауды

арқасына салып алады.

Арада
біраз

уақыт
өткен соң, Толағай әлсірей бастайды.

Ауылына
жақындап қалғанда
,

т
ізесі бүгіліп,
құлап түседі
.
Еліне жаңбыр сыйлаған батыр
осылай

таудың астында
мәңгі
ұйқыға
кетеді.


Содан бері

ол

тауды ел «Толағай» деп атап кетіпті.

Ж
аңбыр жауған са
йын
жұрт Толағайды есіне алады е
кен.


(167

сөз)

(
kk.wikipedia.org)


Ақпараттар

+ дұрыс

-

-

бұрыс

Дәулетті елді мекендеушілердің бір ғана
армандары болған екен.

+


Елінің жағдайын ойлаған Толағай анасынан ақыл
сұрапты.


-

Қарттың айтуынша, бұл аймақта биік таулар
болмағандықтан, жауын жаумайды.

+


Толағай Тарбағатайдың етегінде орналасқан тауға

-

ЖОБА


16

бір айда жетеді.

Толағай тауды ауылына

жеткізе алмай қалады.


-


2
-
тапсырма

Мәтіндегі тірек сөздерді табыңыз.


Мәтіндегі тірек сөздер (5 сөз)
3
-
тапсырма

Б
ерілген сұрақтарға мазмұн бойынша жауап беріңіз.


Сұрақтар

Жауаптар

Толағай қалай өседі?Халық неге қатты қиналады?Толағай
қайда

аттанады?

4
-
тапсырма


Мәтіннің негізгі тақырыбын анықтаңыз
.


_______________________________________________Бағалау критерийі

Тапсырма


Дескриптор

Балл

Білім алушы

Әдеби

м
әтінге

са
й
ақпараттарды
ажырата
ды.

1

мәтін мазмұнына қатысты
2 дұрыс
ақпаратт
ы белгілейді
;

1


Тірек сөздер мен
жетекші сұрақтарға
жауап беру

арқы
лы
негізгі тақырыпты
анықтайды.

2

мәтіндегі бес тірек сөзді табады;

1

3

берілген сұрақтарға мазмұн
бойынша жауап береді;

1


4

негізгі
тақырыпты анықтайды.

1

Барлығы

4

ЖОБА


17
«Су
-
тіршілік көзі»

тақырыбы
бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
-
аналарға арналған ақпарат
(рубрикалар)Б
ілім алушының аты
-
жөні
________________________________________________


Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Әдеби мәтінге сай
ақпараттарды
ажыратады.


Мәтінге сай

2 ақпаратт
ы
анықтауда қиналады.


М
әтін мазмұнына қатысты
бірінші, екінші дұрыс
ақпаратт
ы белгіле
уде қателік
жібереді.


Мәтінге сай

2 ақпаратты

дұрыс анықтайды.


Тірек сөздер мен жетекші
сұрақтарға жауап беру
арқылы негізгі тақырыпты
анықтайды.


Мә
тіндегі бес тірек сөзді
табуда,

берілген сұрақтар
ға мазмұн
бойынша жауап беруде,

негізгі тақырыпты анықтауда
қ
қиналады.

Мә
тіндегі бес тірек сөзді
табуда,

берілген сұрақтар
ға мазмұн
бойынша жауап беруде,

негізгі тақырыпты анықтауда
қателіктер жібереді
.

М
ә
тіндегі бес тірек сөзді
дұрыс табады,

берілген сұрақтар
ға
мазмұн бойынша дұрыс
жауап береді,

негізгі тақырыпты дұрыс
анықтайды.Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
ы
-
ж
ө
н
і
:

Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
ы
Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
ы
-
ж
ө
н
і
:

Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
Б
і
л
і
м

а
л
у
ш
ы
н
ы
ң

а
т
ы
-
ж
ө
н
і
:

ЖОБА


183
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

ЖОБА


19

«
Денсаулық


зор байлық
»

б
өлім
і
бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

5Т6
Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде
сұрақтарға жауап беру.

5.

А4. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар
құру, соған сүйеніп баяндау.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және
түсіну

Қолдану


Бағалау критерий
і

Білім алушыМазмұнға бағыт
талған сұрақтарға жауап береді
.Мәтін мазмұнына жоспар құрады, соған сүйеніп
баяндайды
.


Орындау уақыты

10
-
15 минут


1
-
тапсырма

Мәтінді 2 рет тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.


Мұрат лагерьден
келген күннің ертесіне

терезенің
жанында

бірдеңе
тасырлаған соң Ұлжан сыртқа қараса, баласы бір орында жүгіріп тұр екен.
«Бұнысы несі?»


деп таңданды Ұлжан. Бір кезде Мұрат жүгіргенін қойды да,
қолын жоғары созып, онан соң қайта төмен түсіріп, осылайша бірнеше рет
қайталады. Бір кезде ек
і бүйірін таянып, біресе отырып, біресе тұрды. Баласының
бұл қылықтары шешесін
ә
рі таңдандырды,
ә
рі қызықтырды.
Т
ысқа шықты да:
«Мұратжан
-
ау, бұның не, лагерьден осыны үйреніп кайттың ба?»

деді Ұлжан
шешей. «Жаттығу жасап жатырмын»,
-

деді баласы. «Ол не
дегенің?» «Лагерьде
бізге күнде ертемен жаттығу жасататын. Үйде де жасап тұрыңдар

деген. Aпa,
бұның пайдасы зор. Үнемі жаттығу

жасап,
дене шынықтырумен

айналысқан
адамның денсаулығы күшті болады. Ауруға да бой бермейді». Ұлжан дөңгелек
столға ш
ай жасап ж
атқанда, Мұрат орамал
, сабын, тіс порошогын алып тысқа
шығып кетті. Үйдің артында
өзен

бар еді.
Б
ақша
дан

келе жатқан Батырбай қарт
бүкіл кеудесін сумен жуып жатқан баласын көрді. «Мұратжан
-
ау, мынауың не?»
-

деді. «Шынығып жатырмын»,
-

деп жауап берді Мұра
т.Р


Сұрақ

Жауап

1

Мұрат лагерьден не үйреніп келді?2

Жаттығудың пайдасы қандай?

2
-
тапсырма

Мәтінді мұқият оқыңыз. Мәтіндегі азат

жолдар ойынша шағын жоспар
құрыңыз.
ЖОБА


20

Спорт


денсаулық кепілі

Спортпен айналысу

денсаулықты жақсартады. Спорттың ең қарапайым түрі

-

жүгіру. Күн сайын таңертең үйдің маңайында, саябақта жарты сағаттай жүгіруге
болады. Егер жүгіруге дәрігер рұқсат етпесе, таңғы таза ауада серуендеп, түрлі
жаттығулар жасауға болады.
Білім алушы
лар мект
ептің дене шынықтыру
үйірмелеріне тұрақты қатысулары керек. Онда арқанмен тартылады, секіреді,
жүгіреді. Өйткені, олар спорттың денсаулыққа қаншалықты пайдасы бар

екендігі
н,
спортпен айналысу
дың
адам өмірін ұзартатынын білуі шарт.

Еліміздің ертеңгі тізгі
ні
-

жастар, сондықтан да жас ұрпақтың дені сау болуы
қажет. Сонда ғана өз елімізді дамыған,

алдыңғы қатардағы ел екенімізді көре
аламыз.

Салауатты өмір сүрудің, тазалықты сақтаудың белгілі ережелерін білмейтін
жан кемде
-
кем. Ол біздің мектеп бағдарламасын
а да енгізілген. Бірақ оған
көпшілігіміз күнделікті өмірде аса мән бермейміз. Себебі, өз бойымызда
қалыптасып қалған жалқаулық пен қомағайлықтың, ұйқышылдықтың күштілігі.


Жоспар

1.
_________________________

2.

_________________________

3.

_________________________3
-
тапсырма

Жоспарға сүйеніп,

жұбыңызға мәтін ма
з
мұнын

баяндаңыз.Бағалау критерий
і


тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мазмұнға бағытталған
сұрақтарға жауап береді.

1

сұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша 1 сөйлеммен
жауап береді;

1

Мәтін мазмұнына жоспар
құрады
, соған сүйеніп
баяндайды

2

мәтінге жоспар құрады;

1

3

жоспарға
сүйеніп
, мәтін
мазмұнын

баяндайды.

1


Барлығы

3ЖОБА


21


«
Денсаулық


зор байлық
»

бөлімі бойынша жиынтық бағалау
дың нәтижесіне қатысты


ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)Білім алушыны
ң

аты
-
жөні
________________________________
_____________


Бағалау критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Мазмұнға бағытталған
сұрақтарға жауап береді.

С
ұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша

1 сөйлеммен
жауап беруде қиналады.


С
ұрақтарға мәтін мазмұны
б
ойынша 1 сөйлеммен жауап
беруде қате
жібереді.С
ұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша 1 сөйлеммен
дұрыс
жауап береді
.

Мәтін мазмұнына жоспар
құрады, соған сүйеніп
баяндайды

Мәтінге жоспар құруда,

жоспарға сү
йеніп, мәтін
мазмұнын баяндауда
қиналады.


Мәтінге жоспар құруда,

жоспарға сү
йеніп,
мәтін
мазмұнын баяндауда
қателіктер жібереді.Мәтінге сай дұрыс жоспар
құрады.

Жоспарға

сүйеніп
, мәтінді
толық

баяндайды.ЖОБА


22

«Компь
ю
тердің тілін табу


өнер»

бөлімі

бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

5.О1

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

5. Ж1.
Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен
талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама,
хабарландыру, хат жазу.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және
түсіну

Қолдану

Бағалау критерий
і

Білім алушыМәтіндегі
маңызды ақпаратт
арды анықтайды
.Ресми стиль ерекшеліктері мен талаптарын
дұрыс қолданып, хабарландыру жазады.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
т
апсырма

Мәтінді оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.Компьютер


ақпараттық процестерді жүзеге асыратын негізгі ақпараттық
құрылғы, ал ақпараттық процестер дегеніміз ақпаратты алу, есту, көру, өңдеу,
тарту болып табылады.
Осы компьютердің пайдасы өте көп.

Мысал келтіретін болсақ: әр пән
н
ен жазылатын рефераттардың көрнекі әрі таза,
әдемі жазылуын
мұғалімдер талап етеді. Қолмен жазылған

және компьютерде
терілген жұмыстарды салыстырайықшы. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей.
Осы жазылған рефераттың бірнеше көшірмесі керек дейік. Оны ашып
принтермен
көші
рмесін жасауға әлде
қайда

аз уақыт жұмсалады.


Компьютердің зияны тур
алы мақалалар өткен ғасырдың 80
-
жылдарынан
бастап жарық көрген.

Әсіресе
, ондағы алуан түрлі ойындар жеткіншек балалар
мен бүлдіршіндердің денсаулығына, жүйке жүйесіне зақым

келтіретінін сол
к
езден
-
ақ ғылыми негізде дәлелде
ген.


Сонымен
,

компьютердің адам ағзасына тигізетін
залалы

мынандай:

-

к
өздің

көру қабілетін төмендетеді;

-

о
мыртқалардың қисаюына әкеледі;

-

ж
үйкеге

салмақ түсіреді;

-

ш
аршағыштық, әлсіздік басады.1.

Мәтіндегі 2

маңызды ақпаратты
анықтаңыз.

р/с

Маңызды ақпараттар

12
2.

Мәтіннің негізгі тақырыбын анықтаңыз.

_____________________________________________________________________2
-
тапсырма

Жаңа
ноутбук
сатып алуыңызға байланысты үйіңіздегі қолданыста
болған компьютеріңізді
құрылғыларымен

(процессор, пернетақта,
ЖОБА


23

тышқан)
сататыныңыз туралы хабарландыру мәтінін жазыңыз.


Бағалау критерий
і


тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мәтіндегі маңызды
ақпаратт
ард
ы анықтайды.

1

мәтіндегі екі

маңызды
ақпаратты

анықтап, өз сөзімен

жазады;

1

1

мәтіннің негізгі тақырыб
ы
н

сөз
тіркесімен береді;

1

Ресми стиль
ерекшеліктері мен
талаптарын дұрыс
қолданып, хабарландыру
жазады.

2

тапсырмаға сай хабарландыру
мәтінін жазады;

1


хабарландыру жазудың
талаптарын сақтайды.

1

Барлығы

5ЖОБА


24

«
Компь
ю
тердің тілін табу


өнер
»

бөлімі

бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)Білім алушының аты
-
жөні
_________________________________________


Бағалау критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Мәтіндегі маңызды
ақпаратты анықтайды.


М
әтіндегі екі маңызды
ақпарат
ты анықтап, өз сөзімен
жазуда, мәтіннің
негізгі
тақырыбын сөз тіркесімен
беруде қиналады.


М
әтіндегі
бірінші, екінші

маңызды ақпарат
ты анықтап,
өз сөзімен жазуда, мәтіннің
негізгі
тақырыбын сөз
тіркесімен беруде қателіктер
жібереді.М
әтіндегі екі маңызды

ақпарат
ты анықтап, өз
сөзімен дұрыс жеткізеді,
мәтіннің
негізгі
тақырыбын сөз
тіркесімен дұрыс береді.


Ресми стиль ерекшеліктері
мен талаптарын дұрыс
қолданып, хабарландыру
жазады.


Т
апсырмаға с
ай хабарландыру
мәтінін жазуда,

хабарлан
дыру
жазудың талаптарын сақтауда
қиналады.


Т
апсырмаға с
ай хабарландыру
мәтінін
жазуда,

хабарлан
дыру
жазудың талаптарын сақтауда
қателіктер жібереді
.


Хабарландыру мәтінін
т
апсырмаға с
ай дұрыс
жазады,

хабарлан
дыру
жазудың талаптарын
толық сақтайды
.
ЖОБА


254
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

ТАПСЫРМАЛАР

ЖОБА


26

«Қазақстандағы ұлттар достастығы» б
өлімі

бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

5Т6

Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде
сұрақтарға жауап беру.

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап
беру, шағын диалогке
қатысу
.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және
түсіну

Қолдану

Бағалау критерий
і

Білім алушыМазмұнға бағытталған сұрақтарға жауап береді.Шағын диалог
ке

қатысу арқылы сұрақты
түсінгендігін көрсетеді.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
т
апсырма

Мәтінді 2 рет тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.
Бірінші мамыр мейрамының шығу тарихы әріде жатыр. Бұдан 3000 мың
жыл бұрын Италия тұрғындары жердің қамқоршысы, әйел құдайы Майяға
табынған. Соның құрметіне бүгінге дейін мамыр айының алғашқы кү
ні серуендеу
мен салтанат мерекесі болып есептелді. 1890 жылы Парижде өткен ІІ
Интерн
а
ционал Конгресінің шешімімен 1886 жылы Чик
а
года болған Америкалық
еңбекшілердің 8 сағаттық жұмыс күнін талап етіп, капиталистер мен
қанаушыларға қарсы жанқиярлық күресінің құрметіне Варшава қаласында сол
жылдан бастап 1 мамыр еңбекшілердің ынтымағы мерекесі ретінде аталып
келеді.


Айтулы мейрамды
алғаш рет 1890 жылы Мажарстан, Бельгия, Алмания,
Дания, Испания, Италия, Норвегия, АҚШ, Швеция, Франция сияқты мемлекеттер
атап өтті. Содан бері қанша заман өтсе де, қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әр
түрлі мазмұнда әлемнің 66 мемлекеті тойлайды.


1 мамырҚазақстан халықтарының бірлігі күні. 1995 жылы наурызда
дүниежүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың үлгісі
Қазақстан Халықтарының Ассамблеясы құрылды. Сол кезден бастап 1 мамыр
жаңаша сипат, мазмұнға ие болды.

(144 сөз)


(http:
//baiganin.aktobe.gov.kz/kk/node/6822)1.


1 мамыр
кімнің құрметіне серуендеу мен салтанат мейрамы болып
саналады?

______________________________________________
______________________


2.


1995 жыл

-

Қазақстан үшін қандай жыл?

_____________________________________________________________________


2
-
тапсырма

Жұпта «Қазақстанда 1 мамыр мерекесі қалай тойланады?» деген тақырыпта
диалог
ке түсіңіз
.


ЖОБА


27
Бағалау критерий
і

№ тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мазмұнға
бағытталған
сұрақтарға жауап
береді.

1

сұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша 1 сөйлеммен жауап
береді
;

1


Шағын диалог
ке

қатысу арқылы
сұрақты түсінгендігін
көрсетеді.

2

тақырыпқа қатысты жұбына
сұрақтар қояды;

1

жұбының қойған сұрақтарына
жауап береді.

1


Барлығы

3
ЖОБА


28«
Қазақстандағы

ұлттар достастығы
»


б
өлім
і
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне

қатысты ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)Білім алушының аты
-
жөні
_________________________________________Бағалау
критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Мазмұнға бағытталған
сұрақтарға жауап береді.

Сұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша

1 сөйлеммен
жауап
беруде қиналады.С
ұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша 1 сөйлеммен жауап
бер
уде қателіктер жібереді
.

Сұрақтарға мәтін мазмұны
бойынша дұрыс жауап
береді.

Шағын диалог
ке

қатысу
арқылы сұрақты түсінгендігін
көрсетеді.

Т
ақырыпқ
а қатысты жұбына
сұрақтар қоюда,

жұбының
қойған сұрақтарына
жауап беруде қиналады.

Т
ақырыпқ
а қатысты жұбына
сұрақтар қоюда,

жұбының
қойған сұрақтарына жауап
беруде қателіктер жібереді.


Т
а
қырыпқа қатысты жұбына
сұрақтарды дұрыс қояды,

жұбының қойған
сұрақтарына

дұрыс, толық
жауап береді.

ЖОБА


29

«Ер есімі


ел есінде!» б
өлім
і

бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсат
ы

5.О1

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

5.Ж5.Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін
ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға
сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс
белгілерді орынды қолдану.


Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу және
түсіну

Қолдану

Бағалау критерий
і

Білім алушыМәтіндегі маңызды ақпаратт
ард
ы анықтайды.Жалғауларды орфографиялық нормаға сай
қолданады
.Сөйлем соңындағы тыныс белгілерді қолданады.


Орындау уақыты

10
-
15 минут

1
-
т
апсырма


Мәтінді оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.… Әлияның «Отан үшін алға!» ұраны нағыз ерліктің ұранындай болып кетті.

«1944 жылдың қаңтар айында немістер бекініп алған Казачиха деревнясына
шабуыл басталды. Кеңес жауынгерлері жауға қаһарлы түрде шүй
лікті. Қашаннан
бергі әдетінше,
Әл
ия Молдағұлова өзінің жаужүрек жолдастарының алдыңғы
қатарында болды.
Ура! Отан үшін!


деп ұрандаған Молдағұлова жауынгерлерді соңына
ертіп, алға ұмтылды. Оның дәл көздеген оғынан 8 неміс солдаты қаза тапты.
Траншеяда кескілескен шайқас басталды. Немістер шыдай алмады. Молдағұлова
ет қызуымен алға озып, неміс траншеяларын
а еніп кетті. Блиндаждан неміс
офицері шыға келіп, қызды ұстап алды. Жекпе
-
жек басталды. Күш тең емес еді.
Әл
ия фашистік хайуанның тырнағынан сытылып шықты да, неміс офицеріне
автоматтан оқ жаудырды. Дәл сонымен қабаттаса мылтық дауысы естілді


фашист
Әл
и
я Молдағұлованың кеудесіне пистолетпен атып үлгерді»


деп
жазылған марапат парағында. Өзінің жаны үзіліп бара жатқанда Әлия немістің
жетпіс сегізінші солдатын атып үлгерген еді… Бұл 14 қаңтар күні болатын. Әлия
13 қаңтар күні Сапураға жазған ең соңғы хат
ын «Сәлем саған, Отаным!» деп
бастапты…


(150 сөз)


(
http://www
.aktobegazeti.kz/?p=29428)


1.


Мәтін мазмұнына сай

берілген дұрыс ақпараттарды белгілеңіз.Ақпараттар

+ дұрыс

-

бұрыс

Әлия неміс офицерімен айқаса кетті.

+


Неміс
офицері Әлияға оқ жаудыра
бастайды.


-

Әлия өлер алдында немістің солдатын атып
түсіреді.

+


Әлия қаза болар алдында үш күн бұрын
сіңлісіне хат жазған екен.


-

ЖОБА


30


2.


Мәтіндегі 3 маңызды ақпаратты жазыңыз.


р/с

Маңызды ақпараттар

1


2


33.


Мәтіннің
негізгі тақырыбын анықтаңыз.


2
-
тапсырма

Мектебіңізде
гі

9 мамыр мерекесінің тойлануы туралы мәтін құрап жазыңыз

(90
-
100 сөз)
.
Бағалау критерий
і


тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мәтіндегі маңызды
ақпаратты анықтайды.


1

м
әтін

мазмұнына сай
2

ақпаратт
ы белгілейді;

1

мәтіндегі үш маңызды
ақпаратты жазады;

1

негізгі тақырыпты
анықтайды
;

1

Жалғауларды
орфографиялық нормаға сай
қолданады.

2

м
әтін

құрамында
жалғауларды дұрыс
қолданады
;


1Сөйлем соңындағы тыныс
белгілерді қолданады.

с
өйлем

соңындағы лепті,
сұраулы, хабарлы
сөйлемдер
г
е қатысты
тыныс белгілерді дұрыс
қолданады.


1

Барлығы

5ЖОБА


31

«Ер есімі

-

ел
есінде
!
»

бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың

нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға арналған ақпарат (рубрикалар)Білім алушының аты
-
жөні ________________________________


Бағалау критерий
і

Оқу жетістігінің деңгейлері

Төмен

Орта

Жоғары

Мәтіндегі маңызды
ақпаратты анықтайды.


М
әтін мазмұны
на сай
ақпараттарды белгілеуде,

мәтінд
егі үш маңызды
ақпаратты,

негізгі тақырыпты
анықтауда қиналады.


М
әтін мазмұны
на сай
бірінші,
екінші
ақпараттарды
белгілеуде,

мәтінд
егі
бірінші, екінші, үшінші

маңызды ақпаратты,

негізгі тақырыпты анықтауда
қателіктер жібереді.


М
әтін мазмұнына сай
ақпараттарды

дұрыс
белгілейді,

мәтінд
егі үш маңызды
ақпаратты және

негізгі тақырыпты

дұрыс
анықтайды.


Жалғауларды
орфографиялық нормаға
сай қолданады.


М
әтін құрамында
жалғауларды
қолдануда

қиналады.


М
әтін құрамында жалғауларды
қолдануда

қателеседі.М
әтін құрамы
нда
жалғауларды дұрыс
қолданады
.Сөйлем соңындағы
тыныс белгілерді
қолданады.

С
өйлем соңындағы лепт
і,
сұраулы, хабарлы
сөйлемдерге

қатысты
тыныс белгілерді
қолдануда
қиналады.

С
өйлем соңындағы лепт
і,
сұраулы, хабарлы сөйлемдерге

қатысты тыныс белгілерді
қолдануда қателіктер жібереді.

Л
еп
ті, сұраулы, хабарлы
сөйлемдерг
е қатысты сөйлем
соңындағы
тыныс белгілер
і
н

дұрыс қолданады.ЖОБА


32
Приложенные файлы

  • pdf 7576355
    Размер файла: 574 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий