тесты


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

3

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академіяЛ
.

К
.
Лисак
,

Г
.

М
.
Ковальова
,

І
.

М
.
МедведєваЗБІРНИК ТЕСТІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
За
тверд
ж
ено

на зас
і
дан
ні


вченої ради

Протокол №
від

Краматорс
ь
к 200
8


4

УДК
811.161.2

ББК
81.2 УКР

4

Л 88

Рецензенти:


Стасевський С.Б.
, канд. філол. наук, доцент кафедри української
мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Ск
о-
вороди


Омельченко С.О.
, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Сл
о-
в'я
нського державного педагогічного університету
Л 88 Збірник тестів з української мови / Л.К.Лисак, Г.М.Ковальова,
І.М.Медведєва.


Краматорськ: ДДМА, 2008.


84 с.ISBN


Збірник містить тестові завдання з української мови для студентів усіх спе
ц
і-
альностей денної та заочної форм навчання. Пропоновані тести допоможуть п
е-
ревірити у повному обсязі рівень знань студентів орфографічних норм сучасної
української літературної мови.

УДК
811.161.2

ББК
81.2
УКР

4

ISBN©
Л
.
К
.
Лисак
,

Г
.
М
.

Ковальова
,

І.М. Медведєва, 2008

© ДДМА
,
20085

ЗМІСТВступ

4

Чергування голосних та приголосних

5

Правопис префіксів

9

Подвоєння приголосних

12

Спрощення приголосних

16

Вживання великої літери

20

Прав
опис слів іншомовного походження

25

Правопис прізвищ, імен та по батькові

30

Відмінювання імен, по батькові, прізвищ

34

Правопис і відмінювання географічних власних назв

39

Кличний відмінок

44

Правопис
іменників

49

Правопис складних прикметників

53

Правопи
с та відмінювання числівників, узгодження числівників

з іменниками

58

Дієслівні форми

62

Складні випадки правопису займенників, прислівників,

прийменників, часток

6
7

Прийменникові конструкції

72

Література

78


6


ВСТУП


Мова


це звуки,

Смисл,

Душа народу.

Мова


це

розум і руки,

Сутність народу.

Забути мовуДушу зрадити,

Найнижче рабство.

Бо мова


не звуки,

Смисл,

Душа народу.

Мова


це розум і руки,

Сутність народу.

Без мови

Нема

Народу!

М.

Луків


Здобуваючи вищу освіту, не кожен студент усвідомлює,
що з усіх
наук найперше йому слід опановувати мову, якою б він вільно, легко, то
ч-
но й грамотно міг викладати свої думки. Усім відома теза про те, що осн
о-
вна функція мови


бути засобом спілкування. Проте не менш важливою
функцією є її призначення виступати

знаряддям мовленнєвої й мовної ді
я-
льності. Тому кожному варто замислитися, чи на належному рівні в нього,
як майбутнього фахівця, знаряддя праці, тобто його мова. Адже наше мо
в-
лення


це вираження нашої особистості.

Як і будь
-
яка національна мова, україн
ська мова має вироблені ст
о-
літтями норми мовлення. Усне мовлення


одна з форм мови, другою


є
писемне мовлення. Оскільки письмо вторинне щодо усного мовлення, то
б-
то створене людиною штучно, то в нього є свої умовності (норми), вол
о-
діння якими засвідчує в
исоку культуру комуніканта.

Посібник має на меті перевірити і закріпити знання студентів орфографі
ч-
них норм писемного мовлення.
Тестові

завдання охоплюють такі теми

ку
р-
су:


ч
ергування голосних та приголосних
;


п
равопис префіксів
,


п
одвоєння приголосних
;


с
про
щення приголосних
;


в
живання великої літери
;


п
равопис слів іншомовного походження
;


п
равопис прізвищ, імен та по батькові
;


7


в
ідмінювання імен, по батькові, прізвищ
;


п
равопис і відмінювання географічних власних назв
;


к
личний відмінок
;


правопис іменників;


п
раво
пис складних прикметників
;


п
равопис та відмінювання числівників, узгодження числівників з
іменниками
;


д
ієслівні форми
;


с
кладні випадки правопису займенників, прислівників, прийменн
и-
ків, часток
;


п
рийменникові конструкції
.До кожної із тем дібрано по три в
аріанти тестових завдань. Оцін
ю-
вання проводиться у балах. Одне виконане завдання кожного тесту оцін
ю-
ється у 0,5 бала. Оскільки кожен варіант тестів складається з 10 питань,
максимальна кількість отриманих балів


5.


8

1
Чергування голосних та приголосних


В
аріант 1


1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) летіти, сідати, лазити;

б) діловий, тесля, лісок;

в) тіло, берег, голос.


2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при

зміні форми :

а) вість, березень, шелест;

б) носити, жінка, вечори;

в) вересень, борг, шовковий.


3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) розколов, в
орон, р
озтин;

б) д
іловод, черево, вість;

в) село, шк
ола, стелити.


4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених
від слів
Вінниця,
Харків, Хмельницький, Суми

:

а) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина;

б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина;

в)
Вінничина, Харківщина, Хм
ельничина, Сумшчина;

г)
Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина.


5. У якому рядку між словами слід вживати прийменник
в
:

а) був (у, в) архіві, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані, сидіти
(у, в) бар лозі;

б) сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в)

Андрія, приходив (у, в) четвер,
потреба (у, в) спілкуванні;

в) зайди (у, в) академію, вчитися (у, в) інституті, жити (у, в) Ірпені,
їздити (у, в) Угорщину.


6. У якому рядку між словами слід вживати сполучник
й
:

а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зор
і, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і,
й) сльози;

б)
червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, в
е-
села (і, й) щаслива;

в) помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, в
и-
кладачі (і, й) інженери.9

7. У котрому рядку допущ
ено помилку при чергуванні приголосних :

а) багацтво, запоріжський, птаство;

б) сплачувати, колишу, грецький;

в) господарський, убозтво, ткацький.

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) карабаський, переїжджаю, український;

б)
плачу, молодецтво, товариський;

в) прилукський, студенство, чикагський.


9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а)
купецтво, гадяцький, товариство;

б) волгський, кременчукський, птаство;

в) криворізький, намащувати, бережу.


10. У

котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) солдатцтво, боягузство, французький;

б) птаство, кавказький, заїжджати;

в) ла
-
маншський, плачу, убозтво.


Ва
ріант 2


1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків пр
и зміні форми :

а) печатка, цистерна, брезент;

б) чоло, селянський, березень;

в) сон, вовк, зелень.


2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) вогонь, день, шість;

б) субота, основа, шовк;

в) багатий, пек
ти, бажати.


3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) сапати, дерево, борозна;

б) гребти, ш
епотіти, ч
екати;

в) дряпати, вересень, черево.


4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворен
их
від слів
Донецьк, Київ, Івано


Франківськ, Чернівці:

а) Донеччина, Київщина, Іванофранківщина, Чернівеччина;

б) Донетчина, Київшина, Іванофранківщина, Чернівеччина;

в) Донеччина, Київщина, Іванофранківшчина, Чернівеччина;


10

г)
Донеччина, Київщина, Іваноф
ранківщина, Черніветчина.


5. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник
і

:

а) ручка (і, й) олівець, місяць (і, й) зорі, правда (і, й) кривда, смієт
ь-
ся (і, й) плаче;

б) сміх (і, й) сльози, товариш (і, й) брат, прийшов (і, й) побачив,
жив (і, й) до
помагав;

в) приходить (і, й) допомагає, спостерігає (і, й) описує, здібна (і, й)
талановита, батьки (і, й) діти.


6. У котрому рядку між словами слід вживати прийменник
у

:

а) лежала (у, в) лікарні, відніс (у, в) хату, була (у, в) Італії, приї
ж-
джала (у, в)

Львів;

б) приїзд (у, в) Київ, працював (у, в) лабораторії, удар (у, в) спину,
клянь (у, в) вікно;

в) плавати (у, в) морі, стань (у, в) куток, прочитати (у, в) оповіда
н-
ні, піти (у, в) театр.


7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) збаражський, убогство, парижський;

б) юнацький, багатство, товариство;

в) казахський, товариський, електричний.


8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) золотоніський, вінницький, кавказький;

б) агентство, інтелігентний, бра
тський;

в) кременчукський, солдацький, грекський.


9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) туристський, каліцтво, багатство;

б) латишський, бугський, кавказький;

в) городництво, ткацький, скотарство.


10. У котрому рядку допущен
о помилку при чергуванні приголо
с-
них:

а) птахство, брацтво, сиваський;

б) господарство, лісництво, Вінниччина;

в) рільництво, каліцтво, вимощений.


Варіант 3


1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) сер
це, гарячий, пшеничний;

б) ламати, плести, текти;


11

в) кров, товар, скрипіти.


2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) хліб, пшениця, глибокий;

б) горб, вереск, щебетати;

в) шепіт, ломити, заплітати.


3.
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних
звуків при зміні форми :

а) гриміти, вечори, вісім;

б) глечик, колос, холод;

в) город, озеро, мороз.


4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених
від слів
Галич, Кіровогр
ад, Турція, Одеса :

а) Галиччина, Кіровоградшчина, Туреччина, Одещина;

б) Галиччина, Кіровоградщина, Туреччина, Одешина;

в) Галичина, Кіровоградчина, Туретчина, Одещина;

г)
Галичина, Кіровоградщина, Туреччина, Одещина.


5. У котрому рядку між словами слід
вживати прийменник
в

:

а) успіх (у, в) творчості, прочитала (у, в) журналі, приніс (у, в) к
и-
шені, попросив (у, в) друга;

б) мешкала (у, в) Овручі, була (у, в) Іспанії, плавати (у, в) озері,
служити (у, в) армії;

в) бігти (у, в) сад, спитала (у, в) сестри,
погляд (у, в) майбутнє, ж
и-
ти (у, в) Кракові.


6. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник
і

:

а) технікуми (і, й) ліцеї, хліб (і, й) сіль, правда (і, й) кривда, слухати
(і, й) розповідати;

б) сказав (і, й) зробив, Олександр (і, й) Кирило, програм
іст (і, й) л
и-
варник, прийшов (і, й) залишився;

в) виконала (і, й) відпочиває, приніс (і, й) подарував, економісти (і,
й) інженери, тубуси (і, й) олівці.


7. У котрому рядку допущено пом
илку при чергуванні приголосних
:

а) обгороджувати, чеський, сплачувати;

б) інтелігентський, юнацький, з'їжджати;

в) закарпацький, овручський, запоріжський.


8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) одеський, острозький, Бучацький;

б) латишський, сивашський, прилукський;


12

в) Полтавщина, братський, вер
ещати.


9. У котрому рядку допущено пом
илку при чергуванні приголосних
:

а) дорожчий, бряжчати, галицький;

б) братський, кагарлицький, киргизький;

в) ткачцький, брацтво, прагський.


10. У котрому рядку допущено пом
илку при чергуванні приголо
с-
них
:

а) птахств
о, паруботський, дорогчий;

б) бахмацький, ремісницький, овруцький;

в) меккський, вужчий, дужчий.2
Правопис префіксів


Варіант 1


1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) безграмотний, скрикнути, розгорнути;

б) стримувати, розкрутити
, безіменний;

в) безпечний, сформувати, роскопати.


2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) безкоштовний, списувати, розгойдати;

б) росцвісти, зхвилювати, безсмертний;

в) безхарактерний, стесати, розмести.


3. У котрому рядку допущено

помилки у правописі префіксів:

а) безцільний, скалічений, розрівняти;

б) схибити, безсторонній, розмноження;

в) зфабрикований, безпілотний, роскроїти.


4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..їхати, пр..звище, пр..крити, пр..хи
лити;

б) пр..славний, пр..мудрий, пр..поганий, пр..добрий;

в) пр..багато, пр..білений, пр.. рва, пр..вал.


5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..старий, пр..красний, пр..великий, пр..сильний

б) пр..стольний, пр..тихлий, пр..сі
сти, пр..добритися

в) пр..нести, пр..милий, пр..єднати, пр..звисько


6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..гіркий, пр..чудовий, пр..дніпровський, пр..шкільний;


13

б) пр..вокзальний, пр..чиста, пр..кінцевий, пр..чепити;

в) пр..дов
гий, пр..веселий, пр..двічний, пр..добрий.


7.

У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..глянути, пр..садибний, пр..милий, пр..гнічений;

б) пр..поганий, пр..довгий, пр..дорогий, пр..красний;

в) пр..вчити, пр..гальмувати, пр..красний,

пр..горілий.


8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) Пр..дністров‱я, пр..чіп, пр..глянути;

б) пр..стольний, пр..подобний, пр..милий;

в) пр..більшений, пр..глибокий, пр..звище.


9.

У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс

пр
и
-

:

а) пр..милий, пр..довгий, пр..бирати;

б) пр..боркати, пр..звисько, пр..стольний;

в) пр..гасити, пр..в‱язати, пр..рівняти.


10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
і
-

:

а) пр..садибний, пр..гарний, пр..лаштований;

б) пр..звище, пр..
рва, пр..звисько;

в) пр..двічний, пр..хилити, пр..ймати.


Варіант 2


1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів :

а) зхований, безладний, роскопка;

б) безталанний, стерти, розмовляти;

в) безцензурний, розгладити, створити.


2. У котрому рядк
у допущено помилки у правописі префіксів:

а) спостерігати, розфасувати, безуспішний;

б) зтиснути, безперешкодний, россипати;

в) спровокувати, розучити, безумовний.


3.

У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) зповістити, безробітний, роск
олоти;

б) споетизований, розходитися, безаварійний;

в) безтоварний, схрещення, розчищений.


4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..чудовий, пр..чепити, пр..їжджати, пр..великий;

б) пр..гарний, пр..дорогий, пр..здоровий, пр..кра
сний;

в) пр..хороший, пр..мружити, пр..в‱янути, пр..красно.14

5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..кумедний, пр..милий, пр..мудрий, пр..непорочний;

б) пр..шити, пр..дорожній, пр..високо, пр..звище;

в) Пр..карпаття, пр..чистий,

Пр..дністров‱я, пр..милий.


6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..мовляти, пр..хід, пр..співувати, пр..танцьовувати;

б) пр..мудрість, пр..освященство, пр..пишний, пр..поганий;

в) Пр..дністрянський, пр..мудрий, пр..хилити, пр.
.сипати.


7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) пр..внесений, пр..в‱язати, пр..будувати;

б) пр..йшли, пр..глибокий, пр..звисько;

в) пр..багатий, пр..білений, пр..палений.


8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) пр..мурувати, пр..гарний, пр..мружити;

б) пр..ниження, пр..міський, пр..садибний;

в) пр..звище, пр..хилити, пр..везти.


9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) пр..рва, пр..пасувати, пр..щурити;

б) пр..шкандибати, пр..шпорити,

пр..мовкнути;

в) пр..чесати, пр..здоровий, пр..будувати.


10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
і
-

:

а) пр..звище, пр..рва, пр..звисько;

б) пр..кріплений, пр..будований, пр..добритися;

в) пр..бляклий, пр..великий, пр..валити.


Варіант 3


1.

У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів :

а) розчесаний, безособовий, розгалуження;

б) безпричинний, зписаний, росчинений;

в) схуднути, безщасний, розшарпаний.


2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) зкріплений, б
езшумний, роспечений;

б) безчуттєвий, розцяцькований, схвалений;

в) схоплений, безхмарний, розцвісти.


3. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) розцінник, безплідний, схвалення;

б) бесхвостий, зкошений, безпритульний;


15

в) схилити, безшл
юбний, розхолоджений.


4.

У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..бляклий, пр..звисько, пр..будова, пр..милий;

б) пр..булий, пр..тихлий, пр..високий, пр..звисько;

в) пр..світлий, пр..святий, пр..хитрий, пр..чиста.


5.

У котрому ряд
ку у всіх словах треба писати префікс
пре
-

:

а) пр..більшений, пр..борканий, пр..досить, пр..їхати;

б) пр..славний, пр..старий, пр..хороший, пр..чистий;

в) пр..близитись, пр..великий, пр..вокзальний, пр..довгий.


6.

У котрому рядку у всіх словах треба писа
ти префікс
пре
-

:

а) пр..чудовий, пр..веселий, пр..добрий, пр..мудрий;

б) пр..будова, пр..мовляти, пр..єднати, пр..хилити;

в) пр..дорого, пр..булий, пр..буксувати, пр..браний.


7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
при
-

:

а) пр..шити, пр..х
илити, пр..боркувати;

б) пр..довгий, пр..старкуватий, пр..гонити;

в) пр..голубити, пр..мудрість, пр..швидшений.


8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) пр..смачний, Пр..п‱ять, пр..ріст;

б) пр..скорений, пр..нести, пр..єднати;

в) пр
..довгий, пр..сісти, пр..рва.


9.

У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс
пр
и
-

:

а) пр..бутковий, пр..бляклий, пр..бічник;

б) пр..старий, пр..буксувати, пр..боркати;

в) пр..звище, пр..чиста, пр..нести.


10.

У котрому рядку у всіх словах треба пи
сати префікс
пр
і
-

:

а) пр..чудовий, пр..їхати, пр..дорожній;

б) пр..білений, пр..мудрість, пр..вал;

в) пр..звисько, пр..звище, пр..рва .3
Подвоєння

приголосних


Варіант 1


1. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) священний, щод
енник, віддаль, лляти;

б) священник, потомственний, Генадій, барокко;


16

в) суддя, інтермецо, військкомат, овва.


2. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) статтей, лібретто, Зміїний, безсмертя;

б) лляти, мільйонний, довгожданий, тера
са;

в) життєпис, іподром, акумулятор, долар.


3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) асортимент, голландський, Поволжя, річчю;

б) Запоріжжя, ссавець, розвантажений, заввишки;

в) військомат, долар, шаленний, небачений.


4. У кот
рому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) ллють, спросоння, піддашшя, ссати;

б) подорожю, паморозю, попадя, стаття;

в) несказанно, мільйонний, невинність, численний.


5. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) честю
, бадилля, божественний, паморозю;

б) юннат, силенний, панна, ссавці;

в) бовваніти, почуттів, спросоння, областю.


6. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) контрреволюція, Голландія, сторіччя, зрання;

б) блаженний, воз‱єднання, ем
мігрант, Бессарабія;

в) імміграція, іподром, десерт, бюлетень.


7. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) свяченний, невпинність, попідтинню, віссю;

б) хрещений, здійсненний, військкомат, попадя;

в) прусський, подання, памороззю, к
утя.


8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) лляти, шосе, анотація, вілла;

б) лібретто, імунітет, судівство, рілля;

в) ілюзія, фін, кіннота, антена.


9. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) нездол
а
ний,

колосся, лібрето, воз‱єднання;

б) навантажений, попідтинню, манна, бонна;

в) нетто, асамблея, навмання, радістю.


10. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) юннат, ссавці, соколиний, щоденний;

б) оббити, десерт, Міссурі, колосся;


17

в) бруто, священник, касса, ірраціональний.


Варіант 2


1. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) скатертю, довгожданий, дисертація, акорд;

б) шассі, долар, стаття, священник;

в) запрошений, діаграма, спросоння, шалений.


2. У котр
ому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) галюцинація, Аполлон. безсмертя, довгожданий;

б) життєпис, аморальний, бруто, шаленний;

в) почуттів, ссавці, отуди, ввійти.


3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) розван
тажений, священний, попідтиню, юнат;

б) бездоріжжя, сторіччя, благословенний, панна;

в) бовваніти, численно, спасенний, нетто.


4. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) Запоріжжя, тераса, спасення, лляний;

б) невпинно, читання, си
ленний, міццю;

в) долар, іміграція, священник, каса.


5. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) клас, військкомат, мільйонний, сонний, овва;

б) несказ
а
нний, попадя, попідтиню, тераса;

в) асамблея, блаженний, Голландія, суддівство.


6. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) розрісся, панночка, бароко, лляний;

б) ссавці, військкомат, Поділля, шалений;

в) піддашшя, надністрянський, пошестю, оттам.


7. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних
:

а) зраня, довгожданий, сторіччя, бовваніє;

б) молодістю, іподром, шасі, радістю;

в) імміграція, бароко, тінню, віссю.


8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) небачений, каяття, спросоння, Поділля;

б) Поволжя, безмежжя, шаленни
й, ляний;

в) попідтинню, розрісся, стакато, фін.


9. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :


18

а) військкомат, Керчю, Трипілля, численний;

б) бездоріжжя, молоддю, здобуття, самовіддано;

в) мільйоний, холл, Голландія, благословенний.


10
. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) молодістю, бездоріжя, здійснений, касса;

б) піддашшя, клоччя, колосся, Трипілля;

в) міддю, священик, фальшю, міццю.


Варіант 3


1. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних
:

а) мерзенний, панна, вознесіння, ірраціональний;

б) спасений, пташинний, хрещений, молодістю;

в) лляна, статей, віддзеркалення, інтелект.


2. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) імунітет, галерея, століття, спросоння;

б) зруб
аний, незбагненний, безсмертя, тонна;

в) відаль, стеллаж, колекція, Вінниччина.


3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) піддашшя, роззброїти, віддаль, спасенний;

б) вігнутий, вічливий, юннат, попадя;

в) подорожжю, беззаконний,
іменник, священик.


4. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) передмістя, Прусія, здоровений, мерзенний;

б) численність, попідвіконню, Аполлон, даллю;

в) свячений, хрещений, спасенний, манна.


5.

У котрому рядку допущені помилки пр
и подвоєнні приголосних ?

а) конотація, комуна, ірреальний, булла

б) белетристика, бароко, сюрреалізм, ванна

в) гунни, Інесса, інтермеццо, нето6. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) навчальний, адресований, орлинний, олов‱янн
ий;

б) електронний, лимонний, однозмінний, жаданий;

в) височенний, страшенний, зчеплення, покоління.


7. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних ?

а) комісія, група, Руссо, барикада

б) контреволюція, апарат, сумма, панна

в) знання, Ясси,

шасі, мадонна


19


8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) жовччю, донна, папоротю, пенні;

б) Ніцца, мокко, попідтинню, скатертю;

в) іррегулярний, Діккенс, утруднення, надбання.


9. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні при
голосних :

а) міддю, ніччю, насіння, численний;

б) Місісіпі, голландець, мароканський, впевненно;

в) пасся, широченний, щоденно, беззубий.


10. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних :

а) намагання, Ілля, прикордонний, спересердя;

б) те
рття, нарічя, співвітчизник, вікониця;

в) туманність, обличчя, лляти, каченя.4
Спрощення

приголосних


Варіант 1


1.

У котрому рядку допущено пом
илку при спрощенні приголо
с-
них:

а) тижневий, проїздний, улесливий, чесний;

б) місцевість, виїзний, щасливий,

рідкісний;

в) обласний, хвастливий, гігантський, невістці.


2.

У котрому рядку допущено поми
лку при спрощенні приголо
с-
них
:

:

а) форпостний, корисний, баласний, щасливий;

б) доблесний, усно,

звісно, хворостняк;

в) шістсот, провісник, вискнути, свиснути.


3
. У котрому рядку допущено поми
лку при спрощенні приголо
с-
них
:

а) гуснути, безвиїзний, власний, злісний;

б) кістлявий, тиждневий, ненависний, якісний;

в) цілісний, месник, очисний, хвастливий.


4. У котрому рядку допущено поми
лку при спрощенні приголо
с-
них
:


а) тріснути, тижневик, контрастний, пестливий;

б) улесливий, рідкісний, ненависний, комендантський;

в) якісний, захисний, форпосний, пісний.20

5. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приго
ло
с-
них:

а) кількісний, баластний, обласний, шістсот;

б)
кістлявий, гігантський, студентський, чесний;

в) улесливий, серце, тоскно, шістнадцять.

6. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголо
с-
них:

а) шелеснути, власний, навмисне, туринський;

б) тріснути, шістдесят, ремісник, зап‱ястний;

в) серцевий, м
асний, кістлявий, компостний.


7. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголо
с-
них
:

а) випускний, рідкісний, проїзний, контрастний;

б) пізній, бризнути, вісник, усний;

в) перехрестний, обласний, хустці, агентство.


8.

У котрому рядку допущено по
милку при спрощенні приголо
с-
них
:

а) інтеліґентний, чесний, нещасний, безвиїзно;

б) швидкісний, хваснути, пестливий, рискнути;

в) туристський, крикнути, брязнути, свиснути.


9. У котрому рядку допущено пом
илку при спрощенні приголо
с-
них:

а) заздрісний, тисн
уло, буквалістський, пацифістський;

б) курсантський, артистці, брязне, місцевість;

в) парламентський, об‱їзний, пристрастний, солдатський.


10. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголо
с-
них :

а) президентський, екстремістський, злісний, ненави
сний;

б) жалісний, університетський, нацистський, тижня;

в) асистентський, агентський, пізно, захистний.


Варіант 2


1.

У котрому рядку допущено по
милку при спрощенні приголосних
:

а) швидкісний, журналістський, улестливий, злісний;

б) лейбористський, виїзн
ий, корисний, консультантський;

в) медалістці, доблесний, фашистський, луснути.


2. У котрому рядку допущено по
милку при спрощенні приголосних
:

а) тиснути, безжалісний, зап‱ястний, аспірантський;

б) тріснути, брязне, артистці, кістлявий;


21

в) сумісний, хрусн
ути, прихвостні, словесний.


3. У котрому рядку допущено поми
лку при спрощенні приголосних :

а) совісний, плюснути, ровесник, дилетантський;

б) захисник, кожний, очисний, зиркнути;

в) яхсмен, месник, пестливий, міський.


4. У котрому рядку допущено помил
ку

при спрощенні приголосних:

а) буквалістський, пустці, безкорисний, капосний;

б) постлати, гігантський, балансний, баластний;

в) злоякісний, радісний, серцевина, курсантський.


5. У котрому рядку допущено помил
ку при спрощенні приголосних:

а) контрастно,

тоскно, улестливо, шістдесят;

б) Масниця, місцина, безчесно, хвастливий;

в) вартісний, повістці, виїзний, тижневик.


6. У котрому рядку допущено помил
ку при спрощенні приголосних:

а) інтригантський, заздрісний, місце, хворостняк;

б) ад‱ ютантський, умисн
ий, трісне, усно;

в) навмисно, серце, верескнути, шістсот.


7.

У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

а) пропагандистський, мінімалістський, безсовісний, незаздрісний;

б) абонентський, власний, щасливий, форпостний;

в) злісний, доблесн
ий, жалісний, хорисці.


8. У котрому рядку допущено по
милку при спрощенні приголосних
:

а) безсловесний, буревісник, кістці, нещасний;

б) ненависний, сонце, аґенство, проїзний;

в) свиснув, тижнів, шістнадцять, журналістський.


9. У котрому рядку допущено по
ми
лку при спрощенні приголосних :

а) центристський, провісник, екстремістський, якісний;

б) кар‱єристський, президентський, аґенський, кількісний;

в) кістлявий, чесний, парламентський, лейбористський.


10.

У котрому рядку допущено помилку при спрощенні при
голо
с-
них:


а) звісний, місцина, компостний, студентський;

б) публіцистський, стлати, хвастнути, шістсот;

в) серцевий, випускний, якісний, проїзний.


Варіант 322

1.

У котрому рядку допущені помилки при спрощенні приголосних:

а) щасливий, вартісний, цілістни
й, кістлявий;

б) під'їзний, захисний, пізній, ненависний;

в) совісний, первісний, фашистський, шістнадцять.


2. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

а) нацистський, зап

ясний, парламентський, тиснути;

б) хворостняк, вискнути, брязну
ло, гігантський;

в) артистці, хустці, злісний, пестливий.


3. У котрому рядку допущені помилки при спрощенні приголосних:

а) с
в
иснути, вісник, доблесний, пізній;

б) захисний, заздрістний, виїзний, сонячний;

в) прихвосні, гігантський, чесність, шістнадцять
.


4. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

а) під'їзний, тріснути, пестливий, гігантський;

б) ненависний, закарпатський, шелеснути, радісний;

в) безвісний, безвиїздний, проїзний, очисний.


5. У котрому рядку допущено помилку при с
прощенні приголосних :

а) радісно, зловістно, чесно, виїзний;

б) об'їзний, хвастливий, контрастний, беззахисний;

в) доблесний, кістлявий, гігантський, пропускний.


6. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних :

а)
форпостний,
тижневий, чес
ний, пізній;

б)
зап'
ясний, улесливий, кількісний, сонячний;

в) аванпостний, виїзний, свиснути, шістнадцять.


7. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних :

а) швидкісний, персні, якісний, захисний;

б) кореспондентський, намісник, улесливи
й, цілісний;

в) буревістник, щотижня, заздрісний, їжджу.


8. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

а) блиснути, жалістний, піаністці, хористці;

б) зловісний, гуснути, прослати, студентство;

в) учасник, ад'ютантський, шістсот, зап'ясто
к.


9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних :

а) щотижня, бандуристці, виїзний, чесний;

б) хористці, парламенський, заїзний, рідкісний;

в) цілісний, власний, ненависний, очисний.23

10. У котрому рядку допущено по
милку при спрощенні пр
иголо
с-
них
:

а) чесність, масний, совістний, пристрасний;

б) хруснути, туристський, усний, хворостняк;

в) баластний, персні, перехресний, студентський.


24

5
Вживання великої літери


Варіант 1


1. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
бу
кви:

а) Мати Божа, Запорізька Січ, Полтавщина, Президент України
;

б) Чумацький шлях, північний Кавказ, Золоті Ворота, Господь
;

в) Різдво, Нобелівська премія, Езопова мова, Голгофа
.


2. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а
) Дід мороз, новий Рік, Полісся, Епоха Відродження
;

б) Олеський замок, Профком університету, Франкові поезії, Бук
о-
вина
;

в) Києво
-
Печерська лавра, Син Божий, Народний рух України, Бі
б-
лія
.


3. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
бук
ви:

а) Ісус Христос, Верховна Рада України, Кривий Ріг, Галактика
;

б) Пресвята Богородиця, Сатурн, лауреат Державної премії
;

в) Зевс, покрова, генеральний прокурор України, Магомет
.


4.
У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а
) Євангеліє, Національний медичний університет, Полтавщина,
Донбас
;

б) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина
;

в) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка
;

г)
держави Средиземномор‱я, Ліга арабських держав.


5. У котрому рядку допущені пом
илки при написанні слів з великої
букви :

а) Ботанічний Сад, Північний захід, Київські вулиці, Академія Н
а-
ук;

б) лауреат Шевченківської премії, Гуцульщина, Близький Схід;

в) Французька Республіка, Галичина, майдан Незалежності, Світова
війна.


6. У котрому

рядку всі слова пишуться з малої літери :

а) (ш)евченківська (п)ремія, (ф)ранківські (с)онети,
(ш)евченківський (в)ечір, (п)іфагорова (т)теорема;

б) (п)ушкінські рукописи, (ш)евченківській (с)тиль, (б)альзаківські
(т)радиції, (е)зопівська (м)ова;


25

в) (д)ам
оклів (м)еч, (п)рокрустове (л)оже, (ф)ранківська (к)імната,
(г)ордіїв (в)узол.


7. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери :

а) Декларація Прав людини, Хотинська Фортеця, Донбаська Де
р-
жавна Машинобудівна Академія, Друга Світова війна;

б) Декла
рація Прав Людини, хотинська Фортеця, Донбаська держ
а-
вна машинобудівна академія, Друга світова війна;

в) декларація прав людини, хотинська фортеця, Донбаська держа
в-
на машинобудівна Академія, друга світова війна;

г) Декларація прав людини, Хотинська фортеця
, Донбаська держ
а-
вна машинобудівна академія, Друга світова війна.


8.

Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) озеро Синевир, Товариство об‱єднаних українських канадців,
Народний рух України, орден За заслуги;

б) Озеро Синевир, товариство о
б‱єднаних українських канадців,
Народний Рух України, Орден за заслуги;

в) Озеро синевир, Товариство об‱єднаних Українських канадців,
Народний рух України, орден За заслуги;

г) озеро синевир, Товариство Об‱єднаних Українських Канадців,
народний рух України
, Орден за Заслуги.


9
. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) курбасівський театральний фестиваль, Кузнецький міст, Високі
договірні сторони, Сковородинівські Читання;

б) Курбасівський театральний фестиваль, Кузнецький Міст, Високі
Догов
ірні Сторони, Сковородинівські читання;

в) Курбасівський Театральний Фестиваль, кузнецький Міст, високі
договірні сторони, сковородинівські читання;

г) Курбасівський театральний Фестиваль, кузнецький міст, Високі
договірні Сторони, сковородинівські Читання
.


10
. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) північний морський шлях, ідеологія Просвітництва, античний
Світ, Шабельківська Селищна рада;

б) Північний Морський Шлях, Ідеологія Просвітництва, Античний
світ, Шабельківська селищна Рада;

в)
Північний морський шлях, ідеологія Просвітництва, античний
світ, Шабельківська селищна рада;

г) Північний морський Шлях, ідеологія просвітництва, Античний
Світ, Шабельківська Селищна Рада.26

Варіант 2


1. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів

з великої
букви:

а) Всеукраїнське товариство "Просвіта", громадянська війна, мец
е-
нат
;

б) Генеральний секретар ООН, доктор наук, ректор університету,
Зевс
;

в) Демократична Партія України, Конституційний суд, кабмін
України, великдень
.


2. У котрому рядку д
опущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Володимир Великий, народний артист, академік ВШ України,
король
;

б) Молочний Шлях, Ахіллесова п'ята, Президент компанії
;

в) Грінченків словник, Говерла, проспект Шевченка, Академія ми
с-
тецтв
.


3. У котр
ому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Посол Республіки Угорщина, епоха Відродження, курорти Пів
д-
ня, Бабин Яр
;

б) Національний Банк, Заслужений діяч мистецтв, Шевченківські
місця
;

в) Придніпров'я, День Перемоги, Крайня Північ, Ст
ародавня Гр
е-
ція
.


4. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Великий піст, Лютнева революція, Збройні сили України, країни
Сходу
;

б) Прем'єр
-
міністр України, Версальський мир, Стрийський парк,
Дід Мороз
;

в) Міжнародний астро
номічний з'їзд, Національна Гвардія, Перша
Світова війна, новин завіт
.


5. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої
букви :

а) Великий Віз, країни Сходу, Андріївська церква, орден Пошани;

б) Укртелеком, Майдан Свободи, Державна Дума, С
вяте письмо;

в) 8 Березня, День Злуки, Дух Святий, Леся Українка.
27

6. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери :

а) (м)айдан (н)езалежності, (п)івнічна (б)уковина, (р)еспубліка
(в)‱єтнам, (д)емократична (п)артія (у)країни;

б) (з)ахідна (у)країна
, (п)резидент (у)країни, (р)еспубліка (п)ольща,
(к)абінет (м)іністрів (у)країни;

в) (р)еспубліка (б)олгарія, (м)узейний (п)ровулок,
(с)хідноєвропейська (р)івнина, (з)аслужений (д)іяч (м)мистецтв.


7. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а)

клуб моряків, Державна Дума, слово Боже, Пісня пісень;

б) Клуб Моряків, державна дума, Слово боже, пісня Пісень;

в) Клуб моряків, Державна дума, Слово Боже, Пісня Пісень;

г) клуб Моряків, державна Дума, слово боже, пісня пісень.


8. Виберіть рядок з прави
льним вживанням великої літери:

а) Папа Римський, народи Півдня, ігри на Кубок світу з футболу,
Краматорська середня школа № 11;

б) Папа римський, народи півдня, ігри на Кубок Світу з футболу,
краматорська середня школа № 11;

в) папа римський, Народи Півдн
я, ігри на Кубок світу з футболу,
Краматорська середня школа № 11;

г) папа Римський, Народи півдня, Ігри на Кубок Світу з футболу,
Краматорська середня школа № 11.


9. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) Велика вітчизняна війна, Крамат
орські заводи, всесвітня федер
а-
ція демократичної молоді, Тургенєвські герої;

б) Велика Вітчизняна Війна, краматорські заводи, Всесвітня Фед
е-
рація Демократичної Молоді, тургенєвські герої;

в) велика Вітчизняна війна, Краматорські заводи, Всесвітня Фед
е-
рація

демократичної молоді, Тургенєвські герої;

г) Велика Вітчизняна війна, краматорські заводи, Всесвітня фед
е-
рація демократичної молоді, тургенєвські герої.


10. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) сейм Польської Республіки, Майдан Незале
жності, Хресний хід,
Радянська влада;

б) Сейм Польської республіки, майдан незалежності, хресний Хід,
радянська Влада;

в) сейм Польської республіки, Майдан незалежності, Хресний Хід,
Радянська Влада;

г) Сейм Польської Республіки, майдан Незалежності, хресн
ий хід,
радянська влада.28

Варіант 3


1. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Вседержитель, Шевченкова поема, Тимчасовий уряд, Слово
Б
о-
же
;

б) кандидат наук, Республіканська партія, санаторій "Буковина"
;

в) Почаївська Лавр
а, Орден Незалежності, коліївщина, Декан
.


2. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Генеральний Прокурор України, курорти півдня, академія наук,
Коран
;

б) Західна Європа, Булонський
ліс,
Всесвітня Рада Миру, Великд
е-
нь;

в)
Перша світова війна, Римська імперія, Міжнародний день сол
і-
дарності журналістів
.


3. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а) Середньовіччя, епоха Ренесансу, президент корпорації, Золоті
во
рота
;

б) Східна європа, Бережанські
ліси, Трипільська культура, Наці
о-
нальна Гвардія України
;

в) Рада
Безпеки
ООН, Римська імперія, міськрада, Хмельниччина
.


4. У котрому рядку допущені помилки при

написанні слів з великої
букви:

а)
Данило
Галицький, Правобережна Україна, Асканія
-
Нова,
Че
р-
во
н
а Шапочка
;

б) Східне Полісся, Голова Верховної Ради України, Одеська площа,
Південь
;

в) Південний берег Криму, будинок учителя, десятинна
церква,
псалтир
.


5. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої
букви :

а) Стрийський парк, товарис
тво української мови,
центральний ун
і-
вер
маг,
Коліївщина;

б)
Республіка
Польща, Конституція України, Андріївський узвіз,
президент
корпорації;

в) Європейська площа, Рада
Безпеки
ООН, Гельсинкська спілка,
Товариство
Червоного Хреста.29

6.
У якому рядку всі с
лова пишуться з великої літери :

а) (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (д)алекий (с)хід,
(м)іжнародний (к)омітет (ч)ервоного (х)реста, (д)ень (п)рацівників
(о)світи;

б) (п)івденне (п)олісся, (б)оричів (т)ік, (в)сесвітня (р)ада (м)иру,
(к)онституція (у)кра
їни;

в) (а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (н)обелівська
(п)ремія, (е)поха (в)ідродження, (н)овий (р)ік.


7. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) краматорські інженери, середні віки, Донецький державний пол
і-
технічний універс
итет, Другий з‱їзд народних депутатів України;

б) Краматорські інженери, середні Віки, Донецький Державний
Політехнічний Університет, другий з‱їзд народних депутатів України;

в) краматорські інженери, Середні віки, Донецький державний п
о-
літехнічний універс
итет, Другий З‱їзд народних депутатів України;

г) Краматорські інженери, Середні Віки, Донецький Державний
Політехнічний Університет, другий З‱їзд народних депутатів України.


8. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) потебнянські читання
, Лиса Гора, державний бюджет України,
Орден Пошани;

б) Потебнянські читання, лиса гора, Державний Бюджет України,
орден пошани;

в) потебнянські читання, Лиса Гора, державний Бюджет України,
Орден пошани;

г) Потебнянські читання, Лиса гора, Державний бюдже
т України,
орден Пошани.


9. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) Доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти, Благ
о-
дать Божа, генеральний прокурор України, Міжнародна організація Праці;

б) доцент кафедри українознавства та гу
манітарної освіти, благ
о-
дать Божа, Генеральний прокурор України, Міжнародна організація праці;

в) Доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти, благ
о-
дать божа, Генеральний Прокурор України, Міжнародна Організація Пр
а-
ці;

г) доцент кафедри українозн
авства та гуманітарної освіти, Благ
о-
дать божа, генеральний Прокурор України, міжнародна організація праці.30

10. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

а) перунів гнів, Хрестові походи, шевченкознавство, Дюма ста
р-
ший;

б) Перунів Гнів, хресто
ві походи, Шевченкознавство, Дюма ста
р-
ший;

в) Перунів гнів, хрестові походи, шевченкознавство, Дюма Ста
р-
ший;

г) перунів Гнів, Хрестові походи, Шевченкознавство, Дюма Ста
р-
ший.6
Правопис слів іншомовного походження


Варіант
1


1
. Позначте рядок, у якому в
сі слова іншомовного походження п
и-
шуться з м‱яким знаком:

а
) курт…є, порт…єра, Н…ютон, ател…є;

б
) магістрал…, інтер…єр, жул…єн, Рафаел…;

в
) прем…єра, дуел…, комп…ютер, бар…єр;

г
) ал…фа, бул…йон, ад…ют ант, трел…яж.


2
. Позначте рядок, у якому всі слова інш
омовного походження п
и-
шуться

з апострофом:

а) дистриб…ютор
, с..южет, т..юнер, рел…єф,;

б
) п…єдестал, б…юджет, модел…єр, інтерв…ю;

в
) торф…яний, кур…йоз, кон…юктура, грав…юра;

г
) комп…ютер, бар…єр, круп…є, прем…єра.


3. Позначте рядок, у якому всі слова інш
омовного походження м
а-
ють подвоєння приголосних:

а
) гол…андський, сум…а, груп…а, Марок…о;

б
) тон…а, мадон…а, ван…а, Рус…о;

в
) кас…а, брут…о, нет…о, клас…;

г) віл…а, кол…
ктив, і
нтел…
гент, ал…о.


4.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
на
п
и-
сані правильно (відповідно до правила ©дев‱яткиª):

а) директор, активація, дисципліна, фізика;

б) сілует, історія, жирант, дінамика;

в) сигнал, теріторія, казіно, стипендія;

г) традиція, пріорітет, гигієна, тітан.


5.
Позначте рядок, у якому всі слова
іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª):


31

а) ідея, инструкція, аксиома, Овідій;

б) матеріал, вітамін, геніальний, архів;

в) інстітут, хирург, клиринг, бизнес;

г) Лисабон, финанси, академік, Дідро.


6.
Позначте ря
док, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª українською
©їª
):

а) Енеіда, ануітет, сюіта, прозаїк;

б) наівний, доїсторичний, Гамалаі, атеїзм;

в) круїз, альтруїзм, Шантійї, руїна;

г) інформувати,

атеізм, Енеїда, круіз.


7.
П
означте рядок, у якому всі власні назви

іншомовного походже
н-
ня
написані правильно
:

а) Алжір, Бастілія, Бразилія, Ватікан;

б) Аргентина, Вашингтон, Корсика, Лейпциг;

в) Сірія, Цюрих, Чікаго, Чилі;

г) Аргентіна, Вашінгтон, Алжир
, Ватикан.


8.
П
означте рядок, у якому

всі слова
іншомовного походження
н
а-
писані правильно:

а) дікція, серьозно, мілліон, касса;

б) бульйон, аудиторія, фініш, бонна;

в) карьєра, комюнике, фортіссімо, територія;

г) стіпендія, дисціпліна, група, тона.


9.

П
означте рядок з правильними варіантами перекладу слів
інш
о-
мовного походження

аудитория
,
дисциплина, каллиграфия, медальон
:

а) аудіторія, дисціпліна, калліграфія, медальон;

б) аудитория, дісципліна, каліграфия, медалльон;

в) аудитор

я, дисципліна, калігр
афія, медальйон;

г) аудиторія, дисципліна, каліграфія, медальйон.


10
. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного
походження н
а-
писані правильно
:

а) цитата, діплом, маркитинг, территорія;

б) Корсика, сантиметр, клієнт, Аполлоній;

в) Пакістан, кинджал, де
зинформація, міграція;

г) дуєль, компрессор, Капрі, Пучині.


Варіант
2


1. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження п
и-
шуться з м‱яким знаком:

а
) кур…йоз, матч…, кітел…, ін….єкція:


32

б
) міл…йон, штепсел…, факул…тет, консул…тація;

в
) асфал…т,
миш…як, європеєць…, кар…єра;

г
) Монтеск…є, Барб…є, Фур…є, Руж…є.


2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження п
и-
шуться з апострофом:

а
) дез…інфекція, де Він…ї, міл…ярд, с…южет;

б
) кар…єризм, ф…ючерс, ай
-
к…ю, прем…єр,;

в
) ф…зеляж, шансон…є,

барел…єф, юрис…дикція;

г
) ал…янс, ад…юльтер, б…юрократ, н…юанс.


3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження м
а-
ють подвоєння приголосних:

а
) конт…революція, ін….овація, Жан…а, Дік…енс;

б
) шос…е. фортис…имо, Рим…а, Рим…;

в
) кас…андра, Буд…а
, ім…іграція, Гол…андія;

г
) Кас…андра, Ін…еса, Кан…и, барок…о.


4.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до правила ©дев‱яткиª):

а) аудіт, універсітет, конституція, політика;

б) континент, фізика, диспут,

симптом;

в) касір, дезинфекція, дизель, позіція;

г) анализ, математика, шифр, диякон.


5.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª):

а) социологія, істіна, радіус, літера;

б) абре
віатура, графік, бізнес, матеріал;

в) фракція, камін, сістема, біржа;

г) електрика, автоматізація, економіст, механик.


6.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª українською
©їª
)
:

а) ануїтет, Луїс, мозаїка, інтуїція;

б) інфляціі, валькіріі, сюіта, Гімалаї;

в) атеізм, де Віньї, конвоір, руіна;

г) Енеїда, жуір, прозаїк, Каір.


7.
П
означте рядок, у якому всі власні назви

іншомовного походже
н-
ня
написані правильно
:

а) Тибет, Флорида,

Скандинавія, Мадрид;

б) Сіракузі, Кріт, Корсіка, Мадрид;

в) Братіслава, Алжир, Бастілія, Аргентина;

г) Вавілон, Вашінгтон, Цюріх, Чилі.


33


8.
П
означте рядок, у якому

всі слова
іншомовного походження
н
а-
писані правильно:

а) Мароко, іміграція, бароко, клас;

б) голландський, дієта, аксіома, директор;

в) іновація, жюрі, маса, Русо;

г) дует, жалузі, вана, гігиєна.


9.
П
означте рядок з правильними варіантами перекладу слів
інш
о-
мовного походження

стипендия, автоматизация, дистанция, портьєра:

а) стипендія, автома
тізація, дістанция, портєра;

б) степендія, автоматезація, дестанція, портьйєра;

в) стипендія, автоматизація, дистанція, портьєра;

г) стіпендія, автоматизация, дистанция, порт

єра.


10
. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного
походження н
а-
писані прав
ильно
:

а) Гете, Готьє, голландський, шоссе;

б) поні, касса, кисет, тріо;

в) Єгипет, візаві, піаніно, хімія;

г) рефирендум, рекультівація, тріада, ціник.


Варіант
3


1. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження п
и-
шуться з м‱яким знаком:

а
) Го
т…є, філ..м, об…єкт, сер…йозний;

б
) ал…труїзм, інтерв..ю, ірраціонал…ний, сен…йор;

в
) дизел…, нікел…, диференціал…ний, він…єтка;

г
) б…юро, ал.
.ма
-
матер, ал…манах, ал…пінізм.


2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження п
и-
шуться з апострофом
:

а
) Х…юстон, п…єдестал, миш…як, комп…ютер;

б
) об…єкт, марсел…єза, батал…йон, рел…єф;

в
) Н…ютон, міл…йонер, бар…єр, ін….єкція;

г) к…
ювет, б…юро, комп…ютер, кар…єра.

3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження м
а-
ють подвоєння приголосних:

а
)

Гіп…ократ, ван…а, трат…а, кол…ектив;

б
) марок…анець, шас…і, брут…о, децибел…;

в) Міс…урі
, Макіавел…і, тон…а. Бес…арабія;

г
) сум…
а, груп…а, Тал..ін…, Кас…андра.34

4.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані правильно (відповідно до
правила ©дев‱яткиª):

а) інститут, престіж, гріф, стимул;

б) авторитет, університет, диспут, директор;

в) сімпозиум, диктат, діплом, фізика;

г) традіція, оптіка, дифирамб, математика.


5.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження
нап
и-
сані п
равильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª):

а) біоніка, ліцензиар, облигація, кіно;

б) ажіо, опцион, фіск, дифузія;

в) депозіт, нувориш, холдінг, акція:

г) канікули, ідея, радіо, калібратор.


6.
Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походже
ння
нап
и-
сані правильно (відповідно до перекладу російської ©
и
ª українською
©їª
):

а) сюїта, атеїзм, руїна, Енеїда;

б) прозаік, альтруізм, Каір, круіз;

в) Альтаїр, доісторичний, тенденціі, акціі;

г) Каїр, Гімалаі, реставраціі, фракціі.


7.
П
означте рядок, у

якому всі власні назви

іншомовного походже
н-
ня
написані правильно:

а) Тібет, Флоріда, Сардинія, Крит;

б) Лейпциг, Вірджинія, Корсика, Мексика;

в) Маврітанія, Тибет, Флорида, Сірія;

г) Аргентіна, Ватикан, Вавилон, Вашінгтон.


8.
П
означте рядок, у якому

в
сі слова
іншомовного походження
н
а-
писані правильно:

а) конституция, дьякон, бульон, інтермецо;

б) сирьйозний, фейєрверк, руіна, миш‱як;

в) геніально, апперцепція, фінанси, механік;

г) адьютант, матчь, білль, мана.


9.
П
означте рядок з правильними варіанта
ми перекладу слів
інш
о-
мовного походження

премьер, доллар, регистрация, симпозиум
:

а) премьєр, доллар, регістрація, сімпозіум;

б) примьєр, доляр, регістрация, симпозиум;

в) прем‱єр, долар, реєстрація, симпозіум;

г) премь‱єр, долор, риєстрація, семпозіум.


10
. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного
походження н
а-
писані правильно
:

а) бібліотека, лабиринт, ванна, дікція;


35

б) брутто, рубікон, університет, журі;

в) інтерв‱ю, пріоритет, раційон, діалог;

г) інтеллігент, бульон, гравюра, диференціальний.7

Правопис прізвищ, імен та по батькові


Варіант
1


1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російс
ь-
кої українською мовою


Александр, Филлип, Елена, Кристина

:

а) Александр, Філліп, Олена, Кристя;

б) Олександр, Пілип, Альона, Кристина;

в)

Олександр, Пилип, Олена, Христина;

г) Олєксандр, Філип, Єлена, Христя.


2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові:

а) Максим Василійович, Олена Петрівна;

б) Володимир Олександрович, Лариса Костянтинівна;

в) Вячеслав Федорови
ч, Катерина Дмитровна;

г) Сидор Анатольович, Раіса Романовна.


3.

Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
и:

а) Макс…мов, Н…к…т…н, Т…ш…н, Гр….горов;

б) М…хайлов, Т…хонов, Кул…к, П…ц;

в) С…доров, Нов….ков, Саб…н…н, В…кторов;

г) Єл…сєєв, Баз
…лев…ч, Гущ…н, Скор…к.


4
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
і
:

а) Скр…пн…к, Калаш…к, Корн…як, Русан…вськ…й;

б) Пономар…в, Погр…бний, Ог…єнко, Дорон…на;

в) Неп…йвода, Чук…на, Скр…пн…к, …гнатов;

г) Ол…йн…к, Ос…пов, М…рошниченко, Р…ж
…ков.


5
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
є:

А) Іванч…нко, Петрищ…в, Мал…..в, Ридищ…в;

Б) Б…ля…в, …льцин, Р…пін, Тве
рдохл…бов;

В) П…шков, Л…б…д…в, Марч…нко, Пл….щ……в;

Г) Н…жнов, З…рнов, П…тров, Іса…в.


6
. Позначте рядок, у якому в
сі прізвища пишуться з літерою
е:

а) Анциф…ров, Павл…нко, Арт…мов, Л…рмонтов;

б) С..рг…..в, Мал……в, Ф…с…нко, Прийм…нко;

в) Ф…доринов, Куд…рська, Нас…дкіна, Андр……ва;


36

г) Парф…нов., Анань…
в, Лапт…в, Б…лобров.


7
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишутьс
я з
йо
:

а) Ока…мов, Син…в, Ма…ров, Грач…в;

б) Вороб…в, За…мов, Пана…тов, Руч…в;

в) Корол…в, Солов…в, Хмел…в, Алф…рова;

г) Лихач…в, Парф…нов., …сипов, Горбач…в.


8
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
ь
о
:

а) Арт…мов, Син…в, Ковал…в, Вороб…в;

б
) Сем…нов., Корол…в, Лихач…в, Трен…в;

в) Алф…ров, Вер…вкін, Мал….вана, Трен…в;

г) Ф…доров, Горбач…в, Пугач…в, Пил…в.


9
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
апострофом:

а) Р…бцев, Солов…йов, Астаф…єв, Син…ов;

б) Кар…єрін, Водоп…янова, Лук…янчу
к, Бур…янов;

в) Цв…яновський, Прив…ялов, Мурав…йов, Іл…їн;

г) Р…ясний, Мал….явкін, Григор…єв, Григор…ян.


10.
Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських
прізвищ
Пришвин, Серов, Моисеев, Толстой:

а) Прішвін, Серов, Моісєєв, Толстий ;

б) Пр
ишвин, Сіров, Моїсеєв, Товстий;

в) Пришвін, Сєров, Моїсєєв, Толстой;

г) Прішвин, Сірий, Моісєєв, Товстой.


Варіант
2


1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російс
ь-
кої українською мовою


Никита, Михаил, Надежда, Татьяна
:

а
)

Нікіта, Мих
аїл, Надежда, Татьяна;

б) Нікита, Міхаїл, Надєжда, Татяна;

в) Микита, Михайло, Надія, Тетяна;

г) Никіта, Міхайло, Надія, Тат

яна.


2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові:

а) Петро Якович, Марія Івановна;

б) Іван Сергієвич,
Інна Миколаївна;

в) Дмитро Костянтинович, Світлана Павлівна;

г) Тарас Ігоревич, Каролина Савелівна.


3. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
и:

а) Н…кул…н, Дан…лев…ч, Кост…щев, В…хованець;


37

б) Баранн..к, Кост…щев, Т…хом…ров, С…доров;

в)
Гагар…н, Ч…ч…ков, К…р…лов, Во…нов.;

г) Тоб…лев…ч, Гр….нв…ч, Дан…лов, Гол…ков.


4. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
і
:

а) Н…колаєв, …ванов, Таг…лов, Альох…н;

б) Пр…йменко, Станкев…ч, Н…лов, Бєл…ков;

в) Т…хонов, Переч…н, …зма…лов, Во…
нов.;

г) Бєлк…н, Ратн…ков, Гол…к, Легк…х.


5. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
є:

а) Л..онов, Григор…єв, Меленть…в, Гальц…в;

б) Ф…дос……в, М…л…хов, Андр…..в, Зв…р…в;

в) Б…лов, Р…дін, С…ров, Л…сков;

г) Козир…в, Кан…вський, Л…сниченко,

Б…лик.


6. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
е:

а) Крав…ць, Дмитрі…в, Букр……в, Пант…л……ва;

б) Ч…рнишов, С…м…нов., Кирич…нко, В…тров;

в) Тимош…в, Барц…в, Михайл…нко, Савич…в;

г) Ч…биш…в, Твердохл…бов, Ф…дос……в, М…нд…л……в.


7. Позначт
е рядок, у якому всі прізвища пишуться з
йо
:

а) Ка…мов, Ф…доров, Ма…ров, Рул…в;

б) Буга…в, …сипов, Вороб…в, Ма…ркін;

в) Вер…вкін, Корол…в, …лкін, Пугач…в;

г) Сич…в, Солов…в, Т…ркін, Ога…мов.


8. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
ь
о
:

а) Пил…
в, Син…в, Корабл…в, Коел…;

б) Вороб…в, Арт…мов, Т…ркін, Ма…ров;

в) Скитал…в, Горбач…в. Лихач…в, Хрущ…в;

г) Собол…в, Ф…доров, Кравц…в, Водо…мов.9. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
апострофом:

а) Фур…є, Барб…є, Луб…янцев, П…ятницев;

б) Ч
ерв…яков, Демент…єв, М…ясоєдов, Д…яков;

в) Лис…яновський, Р…єзников, Гот…є, Григор…єв;

г) Васил…єв, Астаф…єв, Юр…єв, Іл….єв.10. Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських
прізвищ
Александров, Филлипов, Беляев, Семёнов:

а) Алєксандров,
Пиллипов, Бєляєв, Семьонов;

б) Олександров, Піліпов, Біляєв, Семйонов;

в) Александрів, Пилипов, Беляєв, Семенів;


38

г) Александров, Фі
ліпов
, Бєляєв, Семенов.


Варіант
3


1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російс
ь-
кої українською мовою


Николай, Ефим, Наталья, Александра
:

а) Ніколай, Єфим, Наталья, Александра;

б) Миколай, Юфим, Наталля, Олєксандра;

в) Микола, Юхим, Наталя, Олександра;

г) Мікола, Єхим, Наталія, Алєксандра.


2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові:

а)

Віктор Ілльович, Людмила Тодосівна;

б) Анатолій Олександрович, Софія Павлівна;

в) Сергій Генадьович, Дарина Дмитрівна;

г)) Ігор Петрович, Ганна Миколаївна.


3. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
и:

а) Ш…шк...н, З…нов

єв, Б
аг…ров, П…марев;

б) Януков…ч, При…валов, Зв…рич, В…ноградов;

в) Польск…х, Чапл…н, М…цкев…ч, Казанн…ков;

г) Дан…левич, Т…мчук, Н…колаєв, М…ладзе.


4. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
і
:

а) Держав…
н., Пушк…н, Щедр…н, …льїн;

б) Сав…ков
, Мозгов…й, Д…денко, Плотн…к;

в) Рєп…н, Зар…цька, Глущ…к, Пустов…т;

г) Загн…тко, Ч…кал…на, Пан…н, Дав…дов…ч.


5. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
є:

а) Дорош…нко, П…сков, Лазар…в, Тютч…в;

б) Аляб‱…в, Ф…дін, Кузн…цов, С…м…нов.;

в) …в
графова, Досто…вський, Кам…н…в, Міцк…вич;

г) Пр…сняков, Ломт…в, Василь…в, Б…лкін.


6. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою
е:

а) Карач…нц…в, Ящ…нко, Ігнать…ва, Муля…ва;

б) Щ…глов, Кат…ринов, Ол…нч…нко, Ф…доров;

в) Мац……в, Тютч…в, Карц…в
, Мал……в;

г) Л…б…д…в, С…м…нч…нко, Артем‱…в, Баз…в.


7. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
йо
:

а) Хрущ…в, …лкін, За…мов, Парф…нов.;

б) Солов…в, Вороб…в, Ма…ров, …тов.;


39

в) Буга…в, Дежн…в, Пугач…в, Син…в;

г) Руч…в, Се…нов., Ока…мов, Горбач…в.


8
. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з
ь
о
:

а) Др….мов. Сан…в, Корол…в, Сем…нов.;

б) Солов…в, Алф…ров, Ковал…в, Ма…ров;

в) Грач…в, Дежн…в, Лихач…в, Вороб…в;

г) Т…ркін. Алф…ров, Лин…в, Звонар...в.


9. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишутьс
я з
апострофом:

а) Силант…єв, Н…ютон, Терент…єв, Лук…янов;

б) Рум…янов, Бар…єркін, Лук…янчук, Пир…єв;

в) Гот…є, Мелент…єв, Ул…янов, Р…ябий;

г) Д…яков, Вороб…йов, Юр…єв, Водоп…янов.


10. Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських
прізвищ
Н
иколаев, Никитин, Алексеев, Артёмов
:

а) Ніколаїв, Никітін, Алексеєв, Артемов;

б) Миколаєв, Микитин, Олексіїв, Артьомов;

в) Ніколаєв, Нікітін, Алексєєв, Артемов;

г) Николаєв, Никитін, Олексеєв, Артемів.8
Відмінювання

імен, по батькові, прізвищ


Варіан
т11. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові

у давальному відмінку:

а) Дмитрі Яковичі, Олесі Павлівни;

б) Сергії Анатолієвичі, Тетяні Петрівні;

в) Валентинові Сидоровичу, Ользі Романівні;

г) Федіру Харитоновичі, Тамарі Івано
вні.


2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові

в орудному відмінку:

а) Павлом Івановичем, Іриною Романівной;

б) Сергієм Анатолієвичем, Аліною Ігоровною;

в) Борисом Миколайовичем, Надією Степанівною;

г) Тодосем Марковичем, Оле
ною Дмитрівной.


3. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків

у родовому відмінку:

а) Франко, Швеця, Клеця, Глух;

б) Мальцева, Швидкого, Шевченко, Ющук;


40

в) Дюми, Ковальчука, Зайцева, Зарубіна;

г) Золя, Українця, Плюща, Фесенка.


4
. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у родовому відмінку:

а) Оганесян, Павловой, Зотової, Козир;

б) Кудрявцевої, Гайдук, Сироти, Мальованой;

в) Сайко, Лацис, Дацун, Звонарьової;

г) Кузнецовой, Горбач, Шевчука, Федорової.


5. По
значте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків

у давальному відмінку:

а) Карпову, Макєєві, Плющі, Заренко;

б) Маслову, Кузі, Турчині, Щокінові;

в) Баранову, Гнатюкові, Руставелі, Пасіці;

г) Гайдамакі, Коваленку, Сидорчукі, Ломаковичу.


6
. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у давальному відмінку:

а) Щипачовій, Сагайдаці, Кочергі, Шевцю;

б) Марковій, Гайко, Бровар, Сороці;

в) Головко, Брагі, Ільницькой, Бугайовій;

г) Фадєєвой, Зайцевій, Черних, Іваненко.


7. Поз
начте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків

у орудному відмінку:

а) Кузьом, Барановим, Гайдамакой, Гайченком;

б) Шевченком, Косинкою, Олесем, Стецем;

в) Кущом, Друзьом, Павлюком, Ждановим;

г) Тимофєєвим, Васильєвим, Захожай, Дідром.


8
. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок

у орудному відмінку:

а) Грицевой, Мальсеко, Донцовой, Єсеніной;

б) Коваленко, Тарасовою, Перець, Українкою;

в) Крамаровій, Зозульою, Кочергою, Мухою;

г) Щукою, Фареником, Стапановой, Гриців.


9. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені
та по батькові
Кочерга Сергей Николаевич
, поставленого у давальному в
і-
дмінку:

а) Кочергі Сергії Миколовичу;

б) Кочерзі Сергієві Миколаєвичеві;

в) Кочерзі Сергієві Миколайовичу;

г) Кочер
гі Сергію Миколайовичу.


41


10. Виберіть правильний варіант уживання давального відмінка для
власної назви
Дейнека Тетяна Костянтинівна
:

а) Дейнекі Татяні Констянтиновні;

б) Дейнеці Тетяні Костянтинівній;

в) Дейнека Тетяні Костянтинівні;

г) Дейнеці Тетяні Кос
тянтинівні.


Варіант 2


1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові у давальному відмінку:

а) Віктору Борисовичі, Олені Андрійовні;

б) Вадимові Володимировичу, Оксані Ігорівні;

в) Сергії Васильовичу, Євгенії Петровні;

г) Юрії Ми
хайловичі, Юлії Ніколаєвні.


2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові в орудному відмінку:

а) Іваном Савичем, Полиною Анатолівной;

б) Володимиром Анатолійовичем, Елеонорою Вікторівною;

в) Андрієм Антоновичем, Белой Микитівной
;

г) Євгеном Дорофієвичом, Христиной Улянівной.


3. Позначте рядок з правильними варіантами передачі чоловічих пр
і-
звищ

у родовому відмінку:

а) Короленко, Корабльова, Кузя, Стельмах;

б) Сидорова, Марчука, Гінзбурга, Дияка;

в) Харитонова, Зайця, Петренко, Ти
мошко;

г) Мальцева, Глущик, Медведєва, Янукович.


4. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у родовому відмінку:

а) Мєшкової, Паламар, Кузь, Остапенко;

б) Нікольської, Юрчук, Бабичевой, Вакуленко;

в) Зайцевой, Слинько, Вердника, Сє
рової;

г) Повалій, Ротари, Пугачовой, Кузько.


5. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків у давальному відмінку:

а) Пасіці, Кочерзі, Франкові, Антоновичу;

б) Зубкову, Гамову, Сорокі, Друзь;

в) Моравіа, Заїк
і, Сидорчукові, Плугат
арю;

г) Марченко, Оганесян, Фурцову, Павлюк.42

6. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у давальному відмінку:

а) Кольцовій, Погоді, Татищевій, Клець;

б) Орлу, Бібік, Стоцькой, Яремі;

в) Руднєвій, Житко, Мух
і, Бекранже;

г) Долговой
, Дугі, Бражник, Фабержі.


7. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків у орудному відмінку:

а) Гнатюк, Повалій, Кальченко, Ле;

б) Левицьким, Паляницею, Паламарем, Осадчим;

в) Шоу, Заєць, Астаховим, Пульом;

г) Мухою, Заїкой, Хмаро
ю, Плющом.


8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у орудному відмінку:

а) Добридень,

Непийводою, Кобилянськой, Франко;

б) Гайдамакою, Носик, Кульо, Барановою;

в) Ящишиной, Рябою, Волкотруб, Мацько;

г) Мозговою, Ломакович, Хаєт,

Тимошенкой.


9. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені
та по батькові
Скрипка Александр Васильевич
, поставленого у давальному
відмінку:

а) Скрипкі Олександру Васильйовичу;

б) Скрипка Олександрові Васильовичі;

в) Скрипці Олександ
рові Васильовичу;

г) Скрипкі Олександру Васильєвичу.


10. Виберіть правильний варіант уживання давального відмінка для
власної назви
Гайдамака Марина Олексіївна
:

а) Гайдамака Марині Олексіївні;

б) Гайдамаці Марини Олексіївній;

в) Гайдамаці Марині Олексіївн
і;

г) Гайдамакі Марині Олексіївні.


Варіант 3


1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові у давальному відмінку:

а) Панасі Тарасовичу, Світлані Володимировні;

б) Олегові Карповичу, Ользі Анатоліївні;

в) Максу Леонідовичі, Вален
тині Ілльовні;

г) Остапі Карповичі, Марії Панкратовні.43

2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по б
а-
тькові


в орудному відмінку:

а) Сильвестром Тимофієвичем, Лідієй Софронівною;

б) Хомою Петровичем, Віолеттою Яківною;

в) Григорієм Ірак
лієвичем, Галиною Ісаівной;

г) Броніславом Вакуловичем, Станіславою Спартаковной.


3. Позначте рядок з правильними варіантами передачі чоловічих пр
і-
звищ у родовому відмінку:

а) Тимченка, Огієнка, Друзя, Марченка;

б) Ткаченко, Веселова, Гусар, Ганича;

в) К
равчука, Чапліна, Хміль, Дейнеки;

г) Коваль, Москальова, Симакова, Шоу.


4. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у родовому відмінку:

а) Скляр, Дьоміной, Пущі, Корнелю;

б) П‱єхи, Москаленко, Гавриловой, Зубко;

в) Гончаренко, Равл
юк, Золото, Птиці;

г) Сороченки, Романовой, Лісниченко, Заїченко.


5. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків

у давальному відмінку:

а) Ткачук
, Тимофєєві, Ситченку, Жижченку;

б) Леле, Карпенко
-
Карому, Паляниці, Ващенко;

в) Лисич
енко, Дорошенку, Ковальчук, Карому;

г) Вороні, Павлову, Ш
в
е
цю
, Кущу.


6. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у давальному відмінку:

а) Квітці, Лещенко, Кузьо, Соловйовій;

б) Квіткі, Макаровой, Скиталець, Дерюгіній;

в) Ляшенко, Д
овбех, Сафоновой, Гайдамакі;

г) Чміль, Тактовній, Багірповой, Семеновій.


7. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ч
о-
ловіків

у орудному відмінку:

а) Грицевим, Ковальовим, Ш
в
е
цем, Зозулею;

б) Земляком, Скибой, Степановим, Тополь;

в) Мані
вцем, Горловим, Дюмою, Остаповим;

г) Косинкой, Григоренком, Нарсяном, Гете.


8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ ж
і-
нок у орудному відмінку:


44

а) Ухач, Трублаїні, Жижченко, Марковою;

б) Заболоцькою, Паляницей, Гульо, Ткачем;

в) Бокачч
о, Денщиковой, Лосєвою, Стрілецькою;

г) Драч, Олейниковой, Шевченко, Гончар.


9. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені
та по батькові
Булка Вячеслав Игоревич
, поставленого у давальному відм
і-
нку:

а) Булкі Вячеславі Ігоровичу;

б)
Бульці В‱ячеславу Ігоревичу;

в) Булці В‱ячеславові Ігоровичу;

г) Булка В‱ячеславу Ігорьовичу.


10. Виберіть правильний варіант уживання давального відмінка для
власної назви
Сорока Юлія Геннадіївна
:

а) Сорока Юлії Геннадіївні;

б) Сорокі Юлії Генадівні;

в)

Сороці Юлії Геннадійовній;

г) Сороці Юлії Геннадіївні.9
Правопис і відмінювання географічних власних назв


Варіант 1


1. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Мариуполь, Енакиево, Борисполь
,
Внуково:

а) Маріупіль, Єн
акієво, Борисполь, Внуково;

б) Мариуполь, Їнакієве, Бориспіль, Внукове;

в) Маріуполь, Єнакієве, Бориспіль, Внуково;

г) Мариупіль, Єнакиєве, Бориспіл, Унукове.


2. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Славянск, Андреевка,

Красный Лиман, Углегорск
:

а) Славянськ, Андрієвка, Красний Ліман, Углегорськ;

б) Словянск, Андрійовка, Червоний Лиман, Вуглегорзьк,

в) Слов‱янськ, Андріївка, Красний Лиман, Вуглегірськ;

г) Слов‱янськ, Андріївка, Красний Лиман, Вуглегорськ.


3.

Виберіть пр
авильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Забайкалье, Красное, Крутой Лог, Харцызск
:

а) Забайкальє, Червоне, Крутой Лог, Харцизск;

б) Забайкалє, Красноє, Крутий Лог, Харцизськ;

в) Забайкальля, Червоноє, Крутой Лог, Харциськ;

г) Забайкал
ля, Красне, Крутий Лог, Харцизьк.


45


4. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Таиланд, Германия, Польша, Голландия:

а) Тайланд, Германія, Польща, Голандія;

б) Таіланд, Германія, Польшча, Голандія;

в) Таїланд, Німеччина, По
льща, Голландія;

г) Тайланд, Німечина, Польща, Голландія.


5. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних
назв
ОАО ©Красногоровский заводª, Криворожский

заво
д
:

а) ОАО ©Красногорський заводª, Криворіжзький завод;

б) ВАТ ©Красногорівськи
й заводª, Криворігзький завод;

в) ОАТ ©Красногоровський заводª, Криворіжський завод;

г) ВАТ ©Красногорівський заводª, Криворізький завод.


6. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної
назви
Львовско
-
Волынский угольный завод
:

а) Львовсь
ко
-
Волиньський угольний завод;

б) Львівсько
-
Волинський угольний завод;

в) Львівсько
-
Волинський вугольний завод;

г) Львівсько
-
Волинський вугільний завод.


7. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних
назв
Северный Ледовитый океан, горо
д Северодонецк
:

а) Сєверний Льодовий океан, Північнодонецьк;

б) Северний Ледовий океан, Сіверськодонецьк;

в) Північний Льодовитий океан, Сєверодонецьк;

г) Північний Льодовитий океан, Северодонецьк.


8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі гео
графічних
назв у родовому відмінку:

а) до міста Київ, до станції Харків;

б) до міста Київа, до станції Харкова;

в) до міста Києву, до станції Харків;

г) до міста Киє
в
а
, до станції Харків.


9. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв
у

родовому відмінку:

а) вулиця Івана Франко, імені І. С. Нечуй
-
Левицького;

б) вулиця Івана Франко, імені І. С. Нечуя
-
Левицького;

в) вулиця Івана Франка, імені І. С. Нечуя
-
Левицького;

г) вулиця Івана Франка, імені І. С. Нечуй
-
Левицького.


10. Позначте рядок
з правильними варіантами передачі в орудному
відмінку власних назв:


46

а) (
прізвище
)

Пушкіним, (
місто
)

Пушкіним;

б)

(
прізвище
)

Пушкіном, (
місто
)

Пушкіном;

в) (
прізвище
)

Пушкін, (
місто
)

Пушкіно;

г) (
прізвище
)

Пушкіним, (
місто
)

Пушкіном.


Варіант 2


1. Виберіт
ь правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних власних назв
Севастополь, Ханжонково, Доброполье, Иваново:

а) Севастопіль, Ханжонково, Доброполля, Іваново;

б) Севастопіль, Ханжонкове, Добропольє, Іванове;

в) Севастополь, Ханжонкове, Добропілля
, Іваново;

г) Сєвастополь, Ханжонково, Доброполя, Іванове.


2. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Святогорск, , Макеевка, Красный Луч, Угледар
:

а) Святогорськ, Макєєвка, Красний Луч, Углєдар;

б) Св‱ятогорськ, Макієвка
, Червоний Луч, Углідар;

в) Святогірськ, Макіївка, Красний Промінь, Вугледар;

г) Святогірськ, Макіївка, Красний Луч, Вугледар.


3.

Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Затишье, Николаев, Марьинка, Белый Яр
:

а) Затишє, Ні
колаїв, Марьїнка, Бєлий Яр;

б) Затишья, Миколаїв, Мар

їнка, Белий Яр;

в) Затишшя, Миколаїв, Мар

їнка, Білий Яр;

г) Затишшя, Миколаїв, Мар

єнка, Білий Яр.


4. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Ве
на, Венгрия, Марокко, А
рмения
:

а) Вена, Венгрія, Марокко, Арменія;

б) Вєна, Вєнгрія, Мароко, Армєнія;

в) Відень, Угорщина, Мароко, Вірменія;

г) Відень, Угорщина, Марокко, Вірменія.


5. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної

назви
Мариупольский металлургич
еский завод им. Ильича
:

а) Маріупільський металургічний завод ім. Ілліча;

б) Маріупольський металлургійний завод ім. Ілліча;

в) Маріупільський металургійний завод ім. Ільїча;

г) Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча.


6. Виберіть правильний варіант

передачі українською мовою власної
назви
Организация Северо
-
Атлантического договора
:

а) Организація Північно
-
Атлантичного договора;


47

б) Організація Північно
-
Атлантичного договора;

в) Організацья Северо
-
Атлантичного договору;

г) Організація Північно
-
Атлантичного договору.


7. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних
назв
праздник Первое мая, город Первомайск
ое
:

а) Перве травня, Першотравневське;

б) Перше травня, Пєрвомайське;

в) Перше травня, Першомайське
;

г) Перше травня, Первомайське.


8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі географічних
назв у родовому відмінку:

а) до міста Житомира, до станції Житомира;

б) до міста Житомиру, до станції Житомиру;

в) до міста Житомир, до станції Житомир;

г) д
о міста Житомира, до станції Житомир.


9. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв
у родовому відмінку:

а) імені Василя Симоненко, вулиця Тараса Шевченко;

б) імені Василя Симоненка, вулиця Тараса Шевченко;

в) імені Василя Симоненко
, вулиця Тараса Шевченка;

г) імені Василя Симоненка, вулиця Тараса Шевченка.


10. Позначте рядок з правильними варіантами передачі в орудному
відмінку власних назв:

а) (
прізвище
) Кіровим, (
місто
) Кіровим;

б) (
прізвище
) Кіровом, (
місто
) Кіровом;

в) (
прізв
ище
) Кіровим, (
місто
) Кіровом;

г) (
прізвище
) Кіровом, (
місто
) Кіровим.


Варіант 3


1. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних власних назв
Константинополь, Снежное, Чистополь, Миллерово:

а) Константінополь, Снєжноє, Чистополь, М
илерове;

б) Костянтинополь, Сніжне, Чистопіль, Міллерово;

в) Констянтинопіль, Снєжне, Чістополь, Милерово;

г) Костянтинопіль, Сніжне, Чистополь, Мілерово.


2. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Ворошиловск, Ясиновата
я, Красноармейск, Александровка
:

а) Ворошилівськ, Ясиноватая, Червоноармійськ, Александровка;

б) Ворошиловск, Ясиновата, Червоноармєйськ, Олександровка;


48

в) Ворошиловськ, Ясинувата, Красноармійськ, Олександрівка;

г) Ворошилівск, Ясіноватая, Красноармій
ське, Александровка.


3.

Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Заволжье
, Шахтёрск
,
Лозовая, Харьков
:

а) Заволжя, Шахтьорск, Лозовая, Харьков;

б) Заволжжє, Шахтерськ, Лозова, Харков;

в) Заволжжя, Шахтарськ, Лозова, Харків;

г) Заволж

є, Шахтарск, Лозова, Харків.


4. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою геогр
а-
фічних назв
Румыния, Россия, Иордан, Бессарабия
:

а) Руминія, Росія, Іордан,
Бесарабія
;

б) Румунія, Россія, Ійордан,
Бес
с
арабія
;

в) Руминья, Росія, Іорд
ан,
Бесарабія
;

г) Румунія, Росія, Йордан,
Бес
с
арабія
.


5. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної
назви
Харц
ызский машиностроительный завод
:

а) Харцизський машинобуд
і
вничий

завод;

б)
Харциський машинобуд
і
в
ель
ний

завод;

в)
Харцизький
машинобуд
і
вний

завод;

г)
Харци
г
ський машинобуд
і
вничий

завод.


6. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної
назви
Киевское городское общество инвалидов
:

а) Києвське міське товарищество інвалідів;

б) Київське місцеве суспільство інваліді
в;

в) Київська міська спільність інвалідів;

г) Київське міське товариство інвалідів.


7. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних
назв
улица Красной армии, пос
.
Красногорка
:

а) Красної армії, Червоногорка;

б) Червоної армії, Красного
рка;

в) Червоної армії, Красногірка;

г) Червоної армії, Червоногірка.8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі географічних
назв у родовому відмінку:

а) до міста Краматорську, до станції Краматорськ;

б) до міста Краматорськ, до станції Крамато
рськ;

в) до міста Краматорська, до станції Краматорська;

г) до міста Краматорська, до станції Краматорськ.49

9. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв
у родовому відмінку:

а) імені Павла Губенко
, вулиця Олеся Гончар;

б) імені
Павла

Г
убенка
, вулиця Олеся Гончара;

в) імені
Павло Губенка
, вулиця Олеся Гончар
а
;

г) імені
Павло Губенко, вулиця Олесь Гончар
.


10. Позначте рядок з правильними варіантами передачі в орудному
відмінку власних назв:

а) (
прізвище
) Івановим, (
місто
) Івановим;

б) (
прізвище
) Івановом, (
місто
) Івановом;

в) (
прізвище
) Івановим, (
місто
) Івановом;

г) (
прізвище
) Івановом, (
місто
) Івановим.10
Кличний відмінок


Варіант 1


1. Позначте рядок з правильними варіантами імен
Галина, Анаст
а-
сія
, Любов, Адель

у кличному відмінк
у:

а) Галине, Анастасіє,

Любове, Аделю;

б) Галино,
Анастасіє
, Любове, Аделе;

в) Галино,
Анастасію
, Любове, Аделе;

г) Галине, Настю, Любове, Аделє.


2. Позначте рядок з правильними варіантами імен
Микола, Олексій,
Володимир, Олесь

у кличному відмінку:

а) Ми
коле, Олексіє
, Володимир
у
,
Олесе;

б) Миколо, Олексію
, Володимир
е
,
Олесю;

в) Миколо, Олексійо
, Володимир
е
,
Олесє;

г) Миколе, Олексіє
, Володимир
е
,
Олесе.


3.

Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
Надія Іллівна, Тамара Володимирівна
у к
личному відмінку:

а) Надію Іллівне, Тамаре Володимирівне;

б) Надійо Іллівно, Тамаро Володимирівно;

в) Надію Іллівно, Тамаре Володимирівно;

г) Надіє Іллівно, Тамаро Володимирівно.


4. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
Сергій Васил
ьович, Юрій Богданович
у кличному відмінку:

а) Сергіє Васильовичу, Юріє Богдановичю;

б) Сергію Васильовиче, Юрію Богдановиче;

в) Сергію Васильовичу, Юрію Богдановичу;


50

г) Сергію Васильовичю, Юрію Богдановичу.


5. Позначте рядок з правильними варіантами зага
льних назв та імен

у кличному відмінку:

а) викладаче Інно, подруга Маріє;

б) викладачу Інна, подруго Марія;

в) викладачу Інно, подруже Марію;

г) викладачу Інно, подруго Маріє.


6. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен

у кличному
відмінку:

а) професор Іване, знавець Микито;

б) професору Іване, знавце Микито;

в) професоре Іван, знавцю Миките;

г) професоре Іване, знавцю Микито.


7. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв у кли
ч-
ному відмінку:

а) пане ректоре, добродію
інженер;

б) пане ректор, добродіє інженере;

в) пане ректор, добродій

інженере;

г) пан ректоре, добродію інженер.


8. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пані Тетяна, пані Тетяно Іванівно;

б) пані Тетяно, пані Тетяна Іванівн
о;

в) пані Тетяно, Тетяно Іванівно;

г) пані Тетяно, пані Тетяно Іванівна.


9. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пане Олександр, пане Олександре Анатолійовиче;

б) пане Олександре, пане Олександр Анатолійовичу;

в) пане Олек
сандре, Олександре Анатолійович;

г) пане Олександре, Олександре Анатолійовичу.


10
. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід п
и-
сати:

а) пан Зайчуку, шановна пані Пєхота;

б) пане Зайчуче, шановна панно Пєхота;

в) пане Зайчуку, шановна пані
Пєхото;

г) пане Зайчук, шановна пані Пєхота.
51

Варіант 2


1. Позначте рядок з правильними варіантами імен
Василина, Марія,
Зоя,Нінель

у кличному відмінку:

а) Василине, Марію, Зоє, Нінелю;

б) Василино, Маріє, Зоє, Нінеле;

в) Василине, Маріє, Зоє, Нінеле;

г) Василино, Маріє, Зоє, Нінеле.


2. Позначте рядок з правильними варіантами імен
М
аксим, Геннадій,
Ігор, Ілля

у кличному відмінку:

а)
Максим
о, Геннадіє
, Ігор
е, Іллє;

б)
Максим
у, Геннадію
, Ігор
ю, Ілле;

в)
Максим
е, Геннадію
, Ігор
ю, Іллє;

г)
Максим
е, Геннаді
ю
, Ігор
ю, Ілле.


3.

Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
І
н-
на Михайлівна, Лілія Вадимівна
у кличному відмінку:

а) Інне Михайлівне, Ліліє Вадимівне;

б) Інна Михайлівно, Ліліє Вадимівно;

в) Інно Михайлівне, Ліліє Вадимівне;

г) Інно М
ихайлівно, Ліліє Вадимівно.4. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
Степан Іванович, Григорій Анатолійович
у кличному відмінку:

а) Степане Івановиче, Григоріє Анатолійовичу;

б) Степано Івановичу, Григорію Анатолійовичу;

в) Степан
е Івановичю, Григоріє Анатолійовиче;

г) Степане Івановичу, Григорію Анатолійовичу.


5. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен

у кличному відмінку:

а) секретаре Олена, адміністраторе Вікторіє;

б)

секретарю Олена, адміністратор Вікто
ріє;

в) секретар Олено, адміністраторе Вікторія;

г) секретарю Олено, адміністраторе Вікторіє.


6. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен

у кличному відмінку:

а) друг Петре, директору В‱ячеслав;

б) друже Петре, директоре В‱ячеслав;

в) друже Петре, директоре В‱ячеславе;

г) друже Петро, директор В‱ячеславе.52

7. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв у кли
ч-
ному відмінку:

а) пане професор, товариш підполковнику;

б) пане професоре, товарише підполковнику;

в) пане професор
е, товаришу підполковник;

г) пан професору, товаришу підполковник.


8. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пані Оксано, пані Оксано Василівно;

б) пані Оксана, пані Оксана Василівно;

в) пані Оксано, Оксано Василівно;

г) пані

Оксано, пані Оксана Василівна.


9. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пан Сергіє, пане Сергіє Леонідовиче;

б) пан Сергію, пане Сергію Леонідовичу;

в) пане Сергій, Сергію Леонідовичу;

г) пане Сергію, Сергію Леонідовичу.


1
0
. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід п
и-
сати:

а) добродіє Тимчук, вельмишановно пані Богатирьова;

б) добродію Тимчуче, вельмишановна пані Богатирьово;

в) добродію Тимчук, вельмишановна пані Богатирьова;

г) добродію Тимчуку, вельмишан
овна панно Богатирьова.


Варіант 3


1. Позначте рядок з правильними варіантами імен
Тетяна, Ксенія,
Наталія, Лідія

у кличному відмінку:

а) Тетяне, Ксеніє
, Натал
ію
,
Лідійо;

б) Тетяно
, Ксені
ю
,
Наталю
,
Лідію;

в) Тетяно, Ксеніє
,
Наталіє
,
Лідіє;

г) Тетяно, Ксе
нію
,
Наталю
,
Лідіє.


2. Позначте рядок з правильними варіантами імен
Олександр, Григ
о-
рій, Руслан, Віталій


у кличному відмінку:

а)
Олександр
о
,
Григорію
, Руслан
е, Віталіє;

б)
Олександр
е
,
Григоріє
, Руслан
о
, Віталій
о;

в)
Олександр
е
,
Григорію
, Руслан
у, Віталі
ю;

г)
Олександр
е
,
Григорію
, Руслан
е, Віталію.53

3. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
Юлія Миколаївна, Ольга Павлівна
у кличному відмінку:

а) Юліє Миколаївна, Ольго Павлівна;

б) Юлію Миколаївно, Ольго Павлівно;

в) Юлійо Миколаївне,

Ольго Павлівне;

г) Юліє Миколаївно, Ольго Павлівно.


4. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові
В
а-
силь Тимофійович, Костянтин Маркович
у кличному відмінку:

а) Василе Тимофійовиче, Костянтине Марковиче;

б) Василю Тимофійовичу, Костянти
не Марковичу;

в) Василе Тимофійовичу, Костянтино Марковичу;

г) Василю Тимофійовичю, Костянтине Марковичу.


5. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен

у кличному відмінку:

а) поштаре Світлана, лікаре Людмило;

б) поштарю Світлана, лік
арю Людмила;

в) поштар Світлано, лікар Людмило;

г) поштарю Світлано, лікарю Людмило.


6. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен

у кличному відмінку:

а) інженере Сидір, економісте Павле;

б) інженеру Сидоре, економісте Павло;

в) інже
нере Сидоре, економісте Павле;

г) інженеро Сидір, економісту Павле.


7. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв у кли
ч-
ному відмінку:

а) пане президент, товарише лейтенант;

б) пане президенте, товаришу лейтенант;

в) пан президенте, товариш л
ейтенанте;

г) пану президенте, товарише лейтенанте.


8. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пані Валентина, пані Валентина Петрівно;

б) пані Валентино, пані Валентино Петрівно;

в) пані Валентино, Валентино Петрівно

г) пані
Валентино, Валентино Петрівна.


9. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід пис
а-
ти:

а) пан Ігоре, пане Ігоре Романовиче;


54

б) пане Ігор, пане Ігорю Романовичу;

в) пане Ігорю, Ігорю Романовичу;

г) пану Ігорю, Ігоре Романовичу.


10
. Відповідно

до літературної норми у кличному відмінку слід п
и-
сати:

а) пане Петренку, шановна пані Діброва;

б) пан Петренку, шановна панно Діброва;

в) пане Петренко, шановна пані Діброва;

г) пане Петренко, шановна пані Діброво.11
Правопис іменників


Варіант 1


1.

Вибе
ріть правильний варіант вживання іменника:

а) гостра біль, широкий степ, столітній пил;

б)
д
алекий Сибір, гострий біль, тяжка недуга;

в) широка степ, столітня пил, старий рояль.


2.

Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого
роду
II

відміни у Р
.в. однини:

а) пульта, меда, курсу, екіпажа;

б) болю, сміха, місяця, ранка;

в) січня, дощу, Харкова, графіка.


3.

Виберіть правильний варіант вживання іменників:

а) ніччю, піччю, тушью, матіррю;

б) ніччю, піччю, тінню, матір‱ю;

в) ніччю, піччю, тушшу, матірью
.


4.

Виберіть правильний варіант правопису складних іменників:

а) віце
-
адмірал, вуглебетон, гектоват
-
година;

б) авто
-
блокування, альбом
-
буклет, віцеадмірал;

в) дерево
-
бетон, ексголова, енергобаланс.


5.

Виберіть правильний варіант вживання іменників жіночого р
о-
ду в офіційно
-
діловому мовленні

а) льотчиця, офіціантка, перекладач;

б) баскетболістка, продавщиця, журналістка;

в) лікар, викладач, керівник.


6.

Виберіть правильний варіант вживання іменників на позначе
н-
ні професії (фаху):


55

а) поставщик, зварщик, обозрювач,
слюсар;

б) зварник, поставник, будівельник, винищувач;

в) тесляр, кранівщик, дослідник, станочник.


7.

Виберіть правильний варіант вживання іменників форми Р.в.
множини:

а) грамів, гривень, кілограмів, городян;

б) кілограмов, грамов, портфелей, центнеров;

в)

галичан, гастролів, амперов, цестернів.


8.

Виберіть правильний варіант чоловічих прізвищ у Р.в. однини:

а) Бондаренко, Ющенко, Ткаченко, Швець;

б) Швеця, Тарасенко, Голуба, Шпака;

в) Бондаренка, Горобця, Кардаша, Швеця.


9.

Виберіть правильний варіант вживання

і правопису власних
назв іменників у Р.в. однини:

а) Китаю, Байкалу, Сибіру, Псла;

б) Єнисея, Ельбруса, Донбаса, Єгипта;

в) Алжиру, Алтая, Орла, Дністра.


10.

Виберіть правильний варіант вживання жіночих прізвищ Д.в.
однини

а) Андреєвій, Бондаренковій, Семено
вій;

б) Нестюркіной, Ткачеві, Мусі (від Муха);

в) Федоровій, Іваненко, Мусієнко.Варіант 2


1.

Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є
правильними:

а) довга тунель, сильний нежить, красива тюль, лікувальна ша
м-
пунь;

б) красива папороть, гір
кий полин, чорна вуаль;

в) наукова степінь, міцна толь, чистий посуд, веселий ярмарок.


2.

Виберіть правильний варіант вживання назв осіб за професією,
посадою, званням:

а) директорша Ткачова, інспекторша Валіна, фізичка Бубкова, д
е-
канша Русяєва;

б) продавець

Морозова, декан Русяєва, сторож Петрова, викладач
Андреєва;

в) кравчиня Захарова А.І., касирка


Дорохова О.П., штампувал
ь-
ниця Вес
елова Т.П., ткачиха Кудіпо С.М.56

3.

Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого
роду
II

відміни у Р.в. однини:

а)
банана, гуртожитка, деканату, маршрута;

б) інтелекта, відсотка, сантиметра, автобусу;

в) мотора, лусу, журналу, імпульсу.


4.

Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого
роду
II

відміни у родовому відмінку однини:

а) іменника, трикутника, Дінця,

Іртиша;

б) Житомиру, Донецьку, фільтра, будинку;

в) аналізу, імпульсу, Харкову, Амура.


5.

Виберіть правильний варіант вживання іменників у кл
и-
чному відмінку:

а) викладачу, каменяре, товаришу, Віталію;

б) Геннадію, вихователе, дідусе, братику;

в) батьку, Пет
ро, друже, брате.


6.

Виберіть правильний варіант вживання іменників у кличному відм
і-
нку:

а) пастух Степан, кум Петро, парубок Максим, подруга Ярослава;

б) пане Максим, друже Іван, Ірино Андріївно, Василь Степанович;

в) Григорію Семеновичу, Маргарито Петрівно
, добродійко Прищ
е-
па, депутате Соколовський.


7.

Виберіть правильний варіант вживання іменників власних назв
у родовому відмінку:

а) Гнатюк Сергія Петровича, Біжик Галини Іванівни, Мороз Оксани
Олександрівни;

б) Головки (від Головко) Людмили Федорівни, Бойки
(від Бойко)
Тетяни Василівни, Білоус Марини Тарасівни;

в) Бойка Семена Ігоровича, Коваля Дениса Максимовича, Та
расе
н-
ка Олексія Олександровича.


8.

Виберіть правильний варіант правопису складних іменників:

а) Євро бачення, залізо
-
бетон, авіабаза, азбесто
-
бетон
;

б) альма
-
матер, альфа
-
залізо, арт
-
директор, екс
-
президент;

в) прем‱єр
-
міністр, електро
-
автоматика, енерго
-
баланс, жар
-
птиця.


9.

Виберіть правильний варіант правопису складних іменників:

а) завкафедрою, зліт
-
посадка, імунодефіцит, інженер
-
генерал
-
майор;

б)
капітан
-
конструктор, інформ бюро какао порошок, канцприла
д-
дя;

в) капітан
-
директор, карта
-
схема, карто
-
діаграма, каса
-
автомат.


57


10.


Виберіть правильний варіант правопису власних назв:

а) Маріуполь, Тернопіль, Севастополь, Чистопіль;

б) Маріупіль, Тернопіль, Се
вастопіль, Чистопіль;

в) Маріуполь, Тернополь, Севастополь, Чистополь.


Варіант 3


1.

Виберіть правильний варіант правопису власних назв:

а) Костянтинополь, Єнакієве, Чепурний, Дьяков;

б) Вуглегірськ, Червоноград, Пирьєв, Мясоєдов;

в) Святогорськ, Красноармій
ськ, Фатеєв, Бестужєв;

г) Червоний Лиман, Милишев, Лазарєв, Бєляєв.


2.

Позначити, де всі варіанти написання є правильними:

а) півдюжини, півлимона, пів‱яблука, пів
-
Європи;

б) пів
-
Києва, пів
-
місяць, пів
-
коло, північ;

в) пів
-
огірка, півтора, пів
-
аркуша, півгод
ини, пів
-
Краматорська;

г) пів
-
Криму, пів
-
України, напів
-
темрява, пів
-
неба.


3.

Познач рядок, в якому всі іменники пишуться разом:

а) міні/футбол, екс/чемпіонат, лікар/еколог, купівля/продаж;

б) пів/ящика, кварт/плата, комбайно/будівник, кіно/актор;

в) блок/си
стема, свят/вечір, стоп/кран, дизель/мотор;

г) генерал/губернатор, член/кореспондент, кіловат/година, то
н-
но/кілометр.


4.

Познач рядок в якому складні іменники пишуться через дефіс:

а) світло/водо/лікування, пів/години;

б) термо/гідро/динаміка, пів/довжини, п
ів/карбованця;

в) розтяг/стиск, лейб/гвардієць, килим/літак, караван/сарай;

г) авто/мото/гурток, полу/мисок, напів/автомат, напів/сон.


5.

Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого
роду ІІ відміни однини:

а) Відню, клуба, жара, страха;

б) Сива
ша, Пирятину, долару, дизеля;

в) бузку, коня, парламенту, волейболу;

г) землетруса, поршня, атома, майдана.


6.

Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого
роду ІІ відміни у родовому відмінку однини:

а) спирту, квасу, хребта, мозку;

б) квадрату,

синтеза, фермента, імпульса;

в) альпінізма, баскетбола, винятка, інтереса;


58

г) клопоту, момента, ремонту, ритма.


7.

Познач рядок, де всі варіанти написання слів є правильними:

а) сумішшю, піччю, постатью, зустрічю.

б) галузю, радістью, совістю, тушшу;

в) жов
ччю, кровью, якістю, сіллю;

г) каніфоллю, міддю, верф‱ю, більшістю.


8.

Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є
правильними:

а) злий собака, науковий ступінь, коаліційний уряд, політична кр
и-
за;

б) головна біль, сильна нежить, погана продажа,

гірка полинь;

в) матиматична дріб, отримана перепис, довга путь, широкий степ;

г) нафтова барель, гіпертонічна криза, тяжка кір.


9.

Познач рядок з правильним написанням усіх форм власних н
а-
зв:

а) Фєдчишін, Чигирін, Чічиков, Щипачьов;

б) Фєдчишін, Чігирин, Ч
ичіков, Щіпачов;

в) Федчишин, Чигирин, Чичиков, Щипачов;

г) Федчішин, Чигірин, Чічіков, Щипачев.


10. Познач рядок з правильним написанням власних назв:

а) Наталля, Мелітополь, Алл, Колізєй;

б)

Ілля, Поліся, Покуття, Підмосков‱я;

в) Голландія, Геннадій, По
ділля, Поволжя;

г) Вінничина, Мекка, Ясси, Калькута.12
Правопис складних прикметників


Варіант 1


1.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) гайковисадний, гаряче
-
присований, гіркувато солодкий;

б) гайко
-
висадний, гарячепресо
ваний, гіркуватосолодкий;

в) гіркувато
-
солодкий, гайковисадний, гарячепресований.


2.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) всесвітньо
-
відомий, вугільно
-
металургійний, водо
-
вимірювальний;


59

б) вугільно
-
металургійний, всесвітньо в
ідомий, водовимірювал
ь-
ний;

в) всесвітньовідомий, вугільметалургійний, водовимірювальний.


3.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) вісімнадцятилітній, вічно
-
зелений, вологовбиральний;

б) вічнозелений, волого
-
вбиральний, вісімна
дцяти
-
літній;

в) вологовбиральний, вісімнадцятилітній, вічнозелений.


4.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) вітаміноактивний, внутрішньоатомний, дослідно
-
виробничий;

б) вітаміно
-
активний, внутрішнь
-
атомний, дослідно
-
виробнич
ий;

в) дослідновиробничий, вітаміноактивний, внутрішньо атомний.


5.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)
дротяногумовий, житловобудівельний, жерстяно
-
штампувальний;

б)

житлово
-
будівельний, дротяно
-
гумовий, жерстяно
-
штампувальн
ий;

в)

жерстяноштампувальний, житлово
-
будівельний, дротяно
-
гумовий.


6.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)

дистанційно автоматичний, дитячоюнацький, діаметрально
-
протилежний;

б)

дистанційноавтоматичний, дитячо
-
юнацький, діам
етрально
-
протилежний;

в) дистанційно
-
автоматичний, дитячо
-
юнацький, діаметрально пр
о-
тилежний.


7.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) дерев

яно
-
бетонний, державно
-
монополістичний, десятибальний;

б)

державно монополістичний, д
есяти
-
бальний, дерев

яно
-
бетонний;

в) державномонополістичний, десяти бальний, дерев

янобетонний.


8.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) машино будівний, нижче викладений, національно
-
свідомий;

б) машинобудівний, нижчевиклад
ений, національно свідомий;

в) машино
-
будівний, національно
-
свідомий, нижче
-
викладений.


60


9.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) декоративно прикладний, друго класний, дротяногумовий;

б) декоративно
-
прикладний, дротяно гумовий
, друго
-
класний;

в) дротяно
-
гумовий, декоративно
-
прикладний, другокласний.


10.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикме
т-
ників:

а) журнально
-
газетний, заклепково
-
зварний, інженерно
-
будівельний;

б) інженерно будівельний, журнально газетний,
заклепковозварний;

в) журнальногазетний, інженерно
-
будівельний, заклепково зва
р-
ний.


Варіант 2


1.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) зернотрав

ний, зелено
-
окий, зигзаго
-
подібний, зоровослуховий;

б) зелено окий, зоровослухов
ий, зигзаго подібний, зерно трав

ний;

в) зорово
-
слуховий, зигзаго
-
подібний, зерно
-
трав

ний, зелено
-
окий;

г) зеленоокий, зерно
-
трав

ний, зигзагоподібний, зорово
-
слуховий.


2.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) історико
-
археол
огічний, іспано
-
американський, інтегрально
-
диференціальний, івано
-
франківський;

б) історикоархеологічний, іспано
-
американський,

інтегрально
-
диференціальний, іванофранківський;

в) іспано американський, інтегрально диференціальний,

інтеграл
ь-
нодиференціальний
, історико археологічний.


3.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)

зменшувано
-
пестливий, зміннодробовий, інформаційно
-
бібліографічний, інтенсивно
-
забарвлений;

б)

зменшувано
-
пестливий, змінно
-
дробовий, інформаційно
-
бібліографіч
ний, інтенсивно забарвлений;

в)

зменшуванопестливий, зміннодробовий, інформаційно
-
бібліографічний, інтенсивно забарвлений;

г)

інтенсивнозабарвлений, зменшувано
-
пестливий,

зміннодроб
о-
вий, інформаційно бібліографічний.61

4.
Позначити рядок з правильними варіа
нтами складних прикметн
и-
ків:

а) карусельнотокарний, калійнофосфорний,

інтонаційно
-
виділений,
інформаційно
-
обчислювальний;

б)

карусельно токарний, калійно
-
фосфорний,

інформаційнообчи
с-
лювальний,

інтонаційно виділений;

в)

калійно
-
фосфорний, інтонаційно виділе
ний, інформаційно
-
обчислювальний, карусельно
-
токарний;

г)

калійно
-
фосфорний, інтонаційно
-
виділений,

інформаційно
-
обчислювальний, карусельно
-
токарний.


5.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)

зерноочисно
-
сушильний, індустріальн
о
-
аграрний,

індустріально
розвинений, Києво
-
Могилянська;

б)

зерно
-
очисно
-
сушильний, індустріально
-
розвинений,

Києвом
о-
гилянська, індустріально
-
аграрний;

в) зерноочисносушильний, індустріально розвинений,

Києво Мог
и-
лянська, індустріальноаграрний;

г)

зерно
-
оч
исносушильний, індустріально розвинений,

Києво М
о-
гилянська, індустріальноаграрний.


6.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) зовнішньополітичний, інженерно
-
механічний,

кераміко
-
металевий, історично зумовлений;

б) інженерномехан
ічний, кераміко
-
металевий,

історично
-
зумовлений, зовнішньо
-
політичний;

в) інженерно
-
механічний, керамікометалевий,

зовнішньо політи
ч-
ний, історичнозумовлений;

г) зовнішньо
-
політичний, інженерно механічний,

кераміко
-
металевий, історично зумовлений.


7.
Позна
чити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а
)

календарно
-
обрядовий, колісно
-
гусеничний,

лексикограмати
ч-
ний, лірико драматичний;

б)

календарнообрядовий, лексико
-
граматичний,

колісногусени
ч-
ний, лірико
-
драматичний;

в)

календарно
-
обрядовий, лек
сико
-
граматичний,

колісно
-
гусеничний, лірико
-
драматичний;

г) календарно обрядовий, лірикодраматичний,

колісно гусеничний,
лексико граматичний.62

8.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикме
т-
ників:

а)

круглошліфувальний, лінійно
-
стрічковий,

лі
кувально
-
діагностичний, ліберально
-
демократичний;

б)

кругло
-
шліфувальний, лінійнострічковий,

лікувально
-
діагностичний, ліберально
-
демократичний;

в)

ліберально демократичний, лікувально діагностичний,

кругло
шліфувальний, лінійно
-
стрічковий;

г)

кругло
-
шліфу
вальний, лінійнострічковий,

лікувально
-
діагностичний, ліберально
-
демократичний.


9.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)

лампово
-
детекторний, концертноестрадний,

кооперативно
-
колгоспний, копіювальнорозмножувальний;

б)

ламповод
етекторний, концертно
-
естрадний,

кооперативно
-
колгоспний, копіювально розмножувальний;

в)

кооперативно
-
колгоспний, концертно естрадний,

лампово
-
детекторний, копіювально
-
розмножувальний;

г)

лампово
-
детекторний, концертно
-
естрадний,

кооперативно
-
колгоспний,
копіювально
-
розмножувальний.


10.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикме
т-
ників:

а)

магнієво
-
кальцієвий, мало
-
авторитетний,

магнітноімпульсний,
мідно
-
ливарний;

б)

магнієво
-
кальцієвий, малоавторитетний,

магнітно
-
імпульсний,
мідноливарний;

в
) магнітноімпульсний, мідно
-
ливарний,

магнієво кальцієвий, мало
-
авторитетний;

г) магнієво
-
кальцієвий, мало авторитетний,

магнітно
-
імпульсний
,
мідно ливарний.


Варіант 3


1.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикм
е-
тників:

а)

містобудівельний, м
олочно
-
білий, монголо
-
татарський, муфт
о-
нарізний;

б) молочно
-
кислий,м

язовошкіряний, музично
-
драматичний, мул
ь-
тимедійний;

в)

мінерально
-
утворювальний, мільйоноголосий, міжнароднопр
а-
вовий, м

ясозаготівельний.63

2.
Позначити рядок з правильними варіантами скла
дних прикметн
и-
ків:

а)

мінеральносировинний, низькооборотний, озерно
-
болотний, н
е-
бесно
-
блакитний;

б)

органо
-
мінеральний, народно
-
господарський, перекисно
-
водневий, питальновідповідний;

в)

навчально
-
виробничий, навколоземний, морально
-
етичний, м
о-
торно
-
вітрил
ьний.


3.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а)

пресовосушильний, радіоційнозахисний, рекламно
-
видавничий,

релігійноетичний;

б)

прибалтійсько
-
фінський, поступально обертальний, пост
-
вулканіяний,

податково
-
спроможній;

в)

податко
во
-
фінансовий, природно
-
історичний, приладобудівел
ь-
ний, пригодницько
-
детективний.


4.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметників:

а) проектно
-
експериментальний, пруссько
-
австрійський, прямо
пропорційний,

римо
-
католицький;

б) реактивно
-
турб
інний, професійно
-
правовий, професорсько
-
викладацький,

прокатно
-
штампувальний;

в) проти
-
бактеріальний, простолюдний, прокатно
-
вальцюваний,
ремонтно
-
будівельний.


5.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) ритміко
-
мелодійний, рівномі
рно
-
поступовий, рідкіснометалевий;

б)

п

ятсот
-
літній, публіцистично
-
філософський, просторово
-
часовий;

в) пурпуровочервоний, психологобіологічний, прядильно
-
ткацький.


6.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) світловимірний, рід
ко вживальний, різко окреслений;

б) різдвяно новорічний, розмовнолітературний, сіроблакитний;

в) республікансько
-
демократичний, п

ятдесятилітній, подрібнюв
а-
льний.


7.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) сивобородий, свердлиль
но
-
довбальний, симетрічно
-
розташований;


64

б) рудно
-
металургійний, розпорядчо
-
виконавчий, різьбовимірюв
а-
льний;

в) сизуватозелений, складнопідрядний, солодко
-
звучний.


8.

Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) суспільно
-
господарськи
й, сорокап

ятилітній, токарно
-
гвинторізний;

б) тракторо
-
будівний, трамвайно
-
тролейбусний, тупоголовий;

в) торгово
-
заготівельний, три
-
мільйонний, торф

яно
-
болотний.


9.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикметн
и-
ків:

а) термоактивний, тюрко
-
татарний, цементно
-
бетонний;

б)

центрально
-
азійський, хромово
-
калієвий, холодно
-
деформрваний;

в) фрезерно
-
відрізний, целюлознокартонний,чотирибальний.


10.
Позначити рядок з правильними варіантами складних прикме
т-
ників:

а) яскраво
-
білий, широко
-
масштабний,

чавуноливарний;

б) шумонебезпечний, шести
-
бічний, ядерно безпечний;

в)

частотновимірювальний, широко представлений,шпонково
-
довбальний.13
Правопис та ві
дмінювання числівникі
в, у
зго
дження числі
в-
ників з іменниками


Варіант 1


1.

Виберіть правильний варіант
правопису родового відмінка к
і-
лькісних числівників:

а)

п

ятдесяти, шести, двохсот;

б) п

ятидесятьох, шісти, двісті;

в) п

ятидесяти, шости, двохстами.


2.

Виберіть правильний варіант правопису давального відмінка
кількісних числівників:

а) двостам, п

ятьстам,
шестидесяти, семидесяти;

б) двомстам, п

ятистам, шістдесяти, сімдесяти;

в) вісьми, сімамстам, чотиром, дев

яносто.


3.

Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка к
і-
лькісних числівників:


65

а)
чотирма, вісьмома, сьомастами, ста;

б) вісьма, семистами,

сороками, чотирьома;

в) стами, сімстами, сорок, чотирьох.


4.

Виберіть правильний варіант правопису місцевого відмінка к
і-
лькісних числівників:

а) п

яти, сороках, шестидесяти, четиристах;

б) двух, стах, чотиристах, шістидесяти;

в) двох, ста, чотирьохстах, шіс
тдесяти.


5

.
Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка збірни
х-
числівників:

а) трима, чотирьма, п

ятимома;

б) трьома, чотирма, п

ятьма;

в) тримома, чотирьома, п

ятима.


6. Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка кільк
і-
сного числ
івника якому відповідає число 1445:

а) тисячею чотирмастами сорока п

ятьма;

б) тисячою чотирьмастами сорока п

ятьома;

в) тисячею чотиристами сороками п

ятьма.


7. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень:

а) двадцять два пасажира, два окуляри, ш
ість поросят;

б) двадцять два пасажири, двоє окулярів, семеро качат;

в) двоє окуляр, сім качат, два орли.


8. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень:

а) два з половиною метра, одна третя літрів, чотири стола;

б) два пальто, два громадянина, дв
а підручника;

в) троє малят, четверо ножиць, двоє пальт.


9. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень:

а) три селянина, чотири киянина, два дні;

б) три селянини, чотири киянини, два дня;

в) два стільця, три сина, чотири капелюшка.


10. Виберіть
правильний варіант вживання словосполучень:

а) сімдесят два депутата, шістдесят два учня, сорок чотири буди
н-
ків;

б)

сімдесят шість депутатов, сорок чотири будинка, двадцять два
будинка;

в) тридцять один учень, сімдесят шість депутатів, сорок чотири б
у-
динки
.66

Варіант 2


1.

Виберіть правильний варіант відповіді:

а) привітати зі святом восьмого березня, привітати зі святом пе
р-
шого вересня;

б) привітати зі святом восьме березня, привітати зі святом перше
вересня;

в) привітати зі святом Восьме березня, привітати зі

святом Перше
березня.


2.

Виберіть правильний варіант відповіді:

а) півтора місяця, півтори тонни, дві п

ятих виробів;

б) півтори місяці, дві п

ятих вироба, одна десята запасів;

в) дві п

ятих вироби, одна десята запасів, півтора місяця.


3. Виберіть правильн
ий варіант відповіді:

а) три з половиною тижня, два з половиною місяця, чотири з пол
о-
виною рока;

б) три з половиною тижнів, два з половиною місяців, чотири з п
о-
ловиною років;

в) три з половиною тижнв, два з половиною місяці, чотири з пол
о-
виною роки.


4. Ви
беріть правильний варіант відповіді:

а) півтора рази, третина ящика,чверть рока;

б) півтори рази, третина ящиків, чверть року;

в) півтори рази, третина ящику, чверть року.


5. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) півторасти тонн, чвертка паперу, сотня
;

б) чвертка аркуша паперу, десяток, півтори гривні;

в) півтораста тонн, одна четверта аркуша паперу, сто.


6. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) більше половини, самий перший, на восьмім повороті;

б) більша половина, на першім етапі, на восьмому по
вороті;

в) половина міста, найперший, на першому етапі.


7. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) другим разом, з другого боку, другим випадком;

б) іншим разом, з іншого боку, в інших випадках;

в) у другий раз, іншим боком, у других випадках.


8. Вибер
іть правильний варіант відповіді:

а) двоколірний, трибарвний, двотижневик;


67

б) двохколірний, трьохбарвний, двохтижневик;

в) двухколірний, триколірний, двухтижневик.


9. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) двадцятидвох
-
річний, чотири
-
юрідний, трьохпове
рховий;

б) двадцяти
-
двох
-
річний, чотирьох
-
юрідний, трьох
-
поверховий;

в) двадцятидвохрічний, чотириюрідний, триповерховий.


10. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) п

тдесятиградусний, тисячокілометровий, двохсотлітній;

б) п

тидесятиградусний, тисячакі
лометровий, двухсотлітній;

в) п

ятидесяти градусний, тисяча кілометровий, двухсот
-
літній.


Варіант 3


1

Виберіть правильну форму вживання числівника у діловому мовле
н-
ні:

а) на першім етапі, на восьмім повороті, менше однієї чверті д
а-
них,без малого сотня штук

;

б) на першому етапі, на восьмому повороті, до тисячі, до десяти
осіб;

в)
біля тисячі, порядка десяти чоловік, завезено одну третину ва
н-
тажу, менше ніж сто штук.


2. Виберіть правильну форму вживання числівника у діловому мо
в-
ленні:

а) сімсот з лишком, 6
-
й тиждень, 5 хвилин, відрядження на 2
-
3 м
і-
сяці;

б)

інформації, 50
-
ті роки, 2 години, шістнадцятого березня;

в) більше семисот, половина інформації, шостий тиждень,
п′ятдесяті роки.


3. Виберіть правильну форму вживання числівника у діловому мо
в-
ленні:

а) ві
дрядження на два
-
три тижня, із п′яти замовлень ми отримали
лише два, більше половини групи, зустріч відбудеться о 18.30,

б) більша половина групи, із 5
-
ти замовлень ми отримали лише 2,
зустріч відбудеться пів на сьому вечора,

в) з 5 замовлень ми отримал
и лише 2, понад 50 % групи, зустріч в
і-
дбудеться пів до сьомої вечора, більше ніж половина групи.


4. Виберіть правильну форму вживання словосполучень у діловому
мовленні:

а) книжки в кількості 7 примірників, пів на сьому (годину), зател
е-
фонуйте після десят
ої (години), пятнадцять (хвилин) на восьму годину;


68

б) книжки кількістю 7 екземплярів, пів сьомої (години), зателеф
о-
нуйте після десяти (годин), пятнадцять (хвилин) восьмої години;

в) книжки кількістю в сім екземплярів, пів о сьмій (годині), зат
е-
лефонуйте
за десятої (години), пятнадцять (хвилин) до восьмої години.


5. Виберіть правильну форму вживання числівника у діловому мо
в-
ленні:

а) без десятої (хвилини) на третю годину, збори завершились в1
-
й
годині дня, зателефонуйте після 10
-
ти (годин), буду вудсутній

до 12
-
ти г
о-
дин;

б) без десяти (хвилин) три, збори завершились в13 дня, зателеф
о-
нуйте після десяти (годин), буду вудсутній до дванадцятити годин;

в) за десять (хвилин) третя година, збори завершились о13.00 (о 13
годині), зателефонуйте після десятої (годин
и), буду вудсутній до двана
д-
цятої години.


6. Виберіть правильну форму вживання числівника у діловому мо
в-
ленні:

а) Грошова субсидія на суму в 15грн., допомога розміром у 500
грн., початок засідання в 16.00 (о 16 год.), менше однієї чверті даних;

б) Гро
шова субсидія в сумі 15грн., допомога в розмірі 500 грн., п
о-
чаток засідання о 16.00 (о 16 год.), менше чверті даних;

в) Грошова субсидія сумою в 15грн., допомога за розміром
-

500
грн., початок засідання до 16.00, менше 1/4 даних.


7. Виберіть правильну

форму вживання числівника з іменником у д
і-
ловому мовленні:

а) двадцять три студента, тридцять два харків′янини, три зелених
дуби, двадцять шість сотих гектарів;

б) тижнів чотирі, три зелених дуба, двадцять шість сотих гект
а-
ри,тисячі років;

в) двадцять три

студенти, тридцять два харків′янина,. тижнів чот
и-
ри, двадцять шість сотих гектара.


8 . Виберіть правильну форму вживання числівника з іменником у
діловому мовленні:

а) дві третіх вироба, 1/10 запасів, 6,5 тижнів, 3,5 разів;

б) дві третіх виробів, одна де
сята запасів, шість з половиною ти
ж-
нів, три з половиню рази;

в) дві третіх вироби, одна десята запасов, шість з половиною тижні,
три з половиню раз.


9
.

Виберіть правильну форму вживання числівника з іменником у д
і-
ловому мовленні:


69

а) відвантажили шістдеся
т п′ять мішків, двоє поросят, одна ціла і
п′ять десятих гектара, вісім з половиною кілометрів;

б) відвантажили шістдесят п′ять мішки, двоє поросятів, одна ціла і
п′ять десятих гектари, вісім з половиною кілометри;

в) відвантажили шістдесят п′ять мішков, 2
-
ві поросяти, одна ціла і
п′ять десятих гектарів, вісім з половиною кілометра.


10. Виберіть правильну форму вживання числівника з іменником у
діловому мовленні:

а) троє лошат, два плуги, півтора року, півтораста центнерів;.

б) три лошати, два плуга, півто
ра роки, півтораста центнери;

в) троє лошат, 2
-
ва плуга, , півтора років, півтораста центнеров.14
Діє
слівні форми


Ва
ріант 1


1

Виберіть найкращий варіант перекладу дієприкметників
сложи
в-
шиеся,

написанный:

а) склавшиєся, написанний;

б) що склалися, напи
саний;

в) складені, написаний.


2. Виберіть рядок з правильним написанням усіх дієслівних форм:

а) транспортований, , реєструвати, вирішальний, перебуваючи;

б) транспортіруємий, регіструвати, рішаючий, перебуваючи;

в) транспортованний, регістрирувати, вир
ішальний, перебувая.


3. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
н
о-
сит, я выполнил, давайте проголосуем, отчитываться:

а) носить, я виконав, проголосуймо, звітувати;

б) носе, я виконав був, давайте проголосуємо, відчитуватися;

в) носить
, я був виконав, давайте проголосуємо, звітувать.


4. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
и
з-
вините меня, болеть гриппом
:

а)

я вибачаюсь, хвор
і
ти грипом,
;

б) я вибачаюся, слабувати на грип;

в) вибачте мені, хворіти на грип;

г) вибачт
е мене, слабувати грипом.


5. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення
следу
ю-
щий сонетам врача пациент:

а) слідуючий порадам лікаря пацієнт;


70

б) пацієнт, який слідує порадам лікаря;

в) пацієнт, який слухає порад лікаря;

г) слухаючий порад лікар
я пацієнт.


6. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень
хозяйс
т-
вующий субъект, контролирующие органы:

а) господарюючий

c
уб‱єкт, контролюючі органи;

б) суб‱єкт господарювання, контроліруючі органи;

в) господарюючій

c
уб‱єкт
, органи контролю;

г) с
уб‱єкт господарювання, органи контролю.


7. Виберіть

правильний варіант перекладу словосполучень
в
ыполняя
задание, проект осуществлён,
деталь изготовлена
:

а) виконуючі завдання, проект здійснен, деталь виготовлена;

б) виконуючи завдання, проект здійснений
, деталь виготовлена;

в) виконуючи завдання, проект здійснен, деталь виготовленна;

г) виконуючі завдання, проект здійснений, деталь виготовленна.


8.

Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
прочитав, вышестоящие органы, оббегает:

а) про
читавши, вищі органи, оббігає;

б) прочитав, вищестоящі органи, оббіга;

в) прочитавши, вищестоячі органи, оббігає;

г) прочитав, органи, які стоять вище, оббігає.


9. У якому рядку допущено помилки при написанні частки не з ді
є-
словом та дієслівними формами:

а) не дозволений, не здогадавшись, не спростовані чутки, не зчут
и-
ся;

б) недозволений, не здогадавшись, неспростовані чутки, незчутися;

в) недозволений, нездогадавшись, неспростовані чутки, незчутися;

г)

не дозволений, не здогадавшись, не спростовані чутки,

незчут
и-
ся.


10. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень
ожив
а-
ющие воспоминания, привлекаемые инвестиции:

а) оживленні спогади, залученні інвестиції;

б) оживаючі спогади, залучувані інвестиції;

в) оживающі спогади, залучуванні інвестиції;

г)
оживлені спогади, залучені інвестиції.


Варіант 2


1. Виберіть найкращий варіант перекладу дієприкметників
выполн
я-
емый
,
поседевший:


71

а) виконуваємий, що посивів;

б) виконуваний, посивілий;

в) що виконується, посивівший.


2.

Виберіть рядок з правильним напис
анням усіх дієслівних форм:

а) сформулірувати, ремонтіруємий, нержавіючий, здійснюя;

б) сформулювати, ремонтований, неіржавкий, здійснюючи;

в) сформулювати, ремонтіруваний, неіржавіючий, здійснюючи.


3. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосп
олучень
п
о-
могает, информация поступала, давайте начнём, договариваться:

а) допомагає, інформація надходила, пропоную почати, домовлят
и-
ся;

б) допомага, інформація надходила була, давайте почнемо, догов
о-
рюватися;

в) допомагає, інформація надходила, давайте п
очнемо, договорюв
а-
тися.


4. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
пр
и-
нять меры, благодарить друга:

а) прийняти міри, дякувати друга;

б) вжити заходи, дякувати друга;

в) прийняти міри, дякувати другові;

г) вжити заходів, дякувати друг
у.


5. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення
следу
ю-
щий через станцию поезд:

а) поїзд, який слідує через станцію;

б) слідуючий через станцію поїзд;

в) поїзд, що проходить через станцію;

г) поїзд, слідуючий через станцію.


6. Виберіть правиль
ний варіант перекладу словосполучень
выпо
л
н
я-
ющий обязанности, прктикующий экономист:

а) виконуючий обов‱язки, економіст
-
практик;

б) виконувач обов‱язків, практикуючий економіст;

в) виконавець обов‱язків, практикуючий економіст;

г) виконавець обов‱язків, ек
ономіст
-
практик.


7. Виберіть

правильний варіант перекладу словосполучень
изгота
в-
ливая оборудование
, план выполнен, портрет испорчен:

а)

виготовляючі обладнання, план виконан, портрет зіпсований;

б) виготовляючи обладнання, план виконаний, портрет зіпсован
ий;

в) виготовляючі обладнання, план виконаний, портрет зіпсованний;

г) виготовляючи обладнання, план виконан, портрет зіпсований.


72


8. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
в
ы-
полнив, режущий інструмент, говорит:

а) виконав, різальний
інструмент, говоре;

б) виконавши, ріжучий інструмент, говорить;

в) виконавши, різальний інструмент, говорить;

г) виконав, ріжучий інструмент, говоре.


9. У якому рядку допущено помилки при написанні частки не з ді
є-
словом та дієслівними формами:

а) непросох
ла трава, не зникає, ненаписаний лист, не зробивши;

б) не просохла трава, не зникає, не написаний лист, незробивши;

в) непросохла трава, незникає, не написаний лист, не зробивши;

г) не просохла трава, не зникає, ненаписаний лист, не зробивши.


10. Виберіть

правильний варіант перекладу словосполучень
окр
у-
жающая среда, выдерживаемый процесс:

а) навколишнє середовище, витримуваний процес;

б) оточуюче середовище, процес, який витримується;

в) навколишнє середовище, витримуємий процес;

г) оточуюче середовище, ви
тримуванний процес.


Варіант 3


1. Виберіть найкращий варіант перекладу дієприкметників
оцен
и
в
а-
емый
,
читающий:

а) оценіваємий, читаючий;

б) що оцінюється , що читає;

в) оцінюваний, читаючий.


2. Виберіть рядок з правильним написанням усіх дієслівних форм:

а) сидя, лідірувати, пришедші, заміняємий;

б) сидячі, лідувати, які прийшли, замінюванний;

в) сидячи, лідирувати, які прийшли, замінюваний.


3. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
р
а-
ботает, проект согласовали, давайте поздравим, по
спевать
:

а) робе, проект узгодили були, давайте привітаємо, поспівати;

б) робить, проект узгодили, прошу привітати, устигати;

в) робить, проект узгодили, давайте привітаємо, устигать.


4. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
пр
и-
нимат
ь лекарства, овладеть профессией:

а) вживати ліки, опанувати професію;

б) вживати ліків, опанувати професією;


73

в) вживати ліки, опанувати професією;

г) вживати ліків, опанувати професію.


5. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення
следу
ю-
щие из

сказанного выводы:

а) висновки, що випливають із сказаного;

б) висновки, що слідують із сказаного;

в) слідуючі із сказаного висновки;

г) висновки, що витікають із сказаного.


6. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень
нач
и
н
а-
ющий поэт,
наболев
ший вопрос
:

а) починаючий поет, наболіле питання;

б) поет
-
початківець, наболівше питання;

в) починаючій поет, наболіле питання;

г) поет
-
початківець, наболіле питання.


7. Виберіть

правильний варіант перекладу словосполучень
читая
книгу, метод обговорен, ко
нтрольная сдана:

а) читаючі книгу, метод обговорений, контрольна складенна;

б) читаючи книгу, метод обговорений, контрольна складена;

в) читаючі книгу, метод обговорен, контрольна складена;

г) читаючи книгу, метод обговорен, контрольна складенна.


8. Вибер
іть правильний варіант перекладу слів і словосполучень
сд
е-
лав, квалифицированный специалист, читает:

а) зробив, кваліфікований спеціаліст, чита;

б) зробивши, кваліфікований спеціаліст, читає;

в) зробивши, кваліфікованний спеціаліст, чита;

г) зробив, кваліф
ікованний спеціаліст, читає.


9. У якому рядку допущено помилки при написанні частки не з ді
є-
словом та дієслівними формами:

а) недооцінюючи, непідходячи, неспростовані нами чутки, не зат
о-
плена місцина;

б) недооцінюючи, непідходячи, не спростовані нами чутк
и, не з
а-
топлена місцина;

в) не дооцінюючи, не підходячи, неспростовані нами чутки, нез
а-
топлена місцина;

г) недооцінюючи, не підходячи, не спростовані нами чутки, незат
о-
плена місцина.

10. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень
стим
у-
лирующие ме
роприятия, приобретаемый опыт:

а) стимулювальні заходи, набуваний досвід;

б) стимулюючі заходи, придбаваний досвід;


74

в) стимульованні заходи, набуванний досвід;

г) стимулюючі заходи, придбанний досвід.15
Складні випадки правопису

займенників, прислівник
ів,
прийменників, часток


Варіант 1


1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

а) де/хто, казна/скільки, ні/про/що, ні/хто;

б) хто/будь, хтозна/хто, чий/небудь, будь/до/кого;

в) ні/який, що/сь, аби/який, ні/що;

г) будь/що, хто/будь,
котрий/небудь, хтозна/який.


2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а) ледве/ледве, по/перше, по/братерськи, де/не/де;

б) рік/у/рік, з/боку/на/бік, що/дня, в/нічию;

в) день/у/день, по/батьківському, по/тім, хоч/не/хоч;

г) з/ранку,

вряди/годи, десь/інколи, мимо/волі.


3. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

а) з/під, з/за, з/межи, з/над;

б) вз/довж, до/вкруг, з/поза, з/боку;

в) на/випадок, на/чолі, з/верх, з/огляду/на;

г) не/зважаючи/на, по/перед, по/над, з/
попід.


4. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови
пишуться через дефіс:

а) знов/таки, таки/знов, іди/бо, пішов/би;

б) аби/хто, дарма/що, аби/з/ким, аби/де;

в) як/раз, хтозна/скільки, от/же, тоб/то;

г) співай/бо, казна/де, хтозна/як, б
удь/що.


5. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

а) до/вподоби, що/дня, у/вечері, після/завтра;

б) на/світанку, по/честі, у/вічі, на/жаль;

в) на/відшибі, без/пуття, в/нічию, до/дому;

г) на/швидку, спід/лоба, на/ протязі, без/угаву.


6.
Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

а) по/перед, на/зразок, починаючи/з, від/далік;

б) на/кшталт, у/дусі, подібно/до, поза/сферою;

в) на/вкруги, по/зад, право/руч, у
\
випадку;

г) по/одаль, на/зразок, в/умовах, не
\
подалік.


75


7. Позначте р
ядок, у якому всі частки з різними частинами мови н
а-
писані правильно:

а) покищо, аякже, ато ж, хтонебудь;

б) поки що, аяк же, атож, хто небудь;

в) поки що, аякже, атож, хто
-
небудь;

г) поки
-
що, аяк
-
же, а
-
тож, хто
-
небудь.


8.

Позначте рядок, у якому всі зай
менники написані правильно в
орудному відмінку:

а) мной, всим, всіма, ціх;

б) мною, всім, всима, цих;

в) мною, всім, всіма, цих;

г) мною, всим, всима, цих.


9.

Позначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно:

а) від нині, по
-
нині, од
-
віку, на шв
идкуруч;

б) с краю, по
-
середньо, по
-
тиху, на
-
решті;

в) звисока, наостанку, навесні, по
-
друге;

г) навік, с позаранку, оба
-
біч, чімало.


10.

Позначте рядок, у якому всі прийменники й частки написані пр
а-
вильно:

а) зпід, залежно від, всього на всього, щотоза;

б) із
-
за, всупереч, всього
-
на
-
всього, немовбито;

в) по
-
біля, довкола, хочаб, все ж таки;

г) о
-
пріч, на впроти, хоча б. все
-
ж
-
таки.


Варіант 2


1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

а) чий/небудь, де/хто, де/чий/сь, будь/чий;

б) н
і/котрий, який/небудь, казна/хто, хтозна/який;

в) казна/при/чому, ні/скільки, будь/на/кому, аби/хто;

г) хтозна/хто, хто/небудь, чий/небудь, хтозна/який.


2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а) всього/на/всього, раз/у/раз, уві/с
ні, честь/честю;

б) без/кінця/краю, будь/що/будь, по/німецьки, по/вовчому;

в) по/латині, сама/самотою, час/від/часу, по/правді;

г) по/черзі, по/перше, що/середи, день/у/день.


3. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

а) з/заду, з/се
редини, по/одаль, на/вперейми;

б) з/
понад, з/попід, з/позад, із/за;


76

в) на/супроти, на/прикінці, на/перед, на/передодні;

г) з/верху, оба/біч, від/далік, що/до.


4. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови
пишуться через дефіс:

а) неси/бо
, тільки/но, хтозна/коли, де/небудь;

б) все/ж/таки, не/хай, аби/хто, де/який;

в) тоб/то, мов/би, дарма/що, де/які;

г) тоб/то, начеб/то, пішла/б, ніби/то.


5. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

а) на/добраніч, з/ранку до/вечора, по/щир
ості;

б) на/швидкуруч, мимо/їздом, у/вечері, повсяк/час;

в) на/ходу, чим/дуж, на/світанку, що/вівторка;

г) по/черзі, що/середи, до/краю, на/око.


6. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

а) на/вперейми, зважаючи/на, в/напрямі, на/зразок;

б) поряд/з, під/час, на/предмет, у/ролі;

в) на/вздогін, поруч/з, на/шляху, в/силу;

г) по/перек, не/залежно/від, на/супроти, с/переду.


7. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови н
а-
писані правильно:

а) всежтаки, не начебто, хтознаколи,

де
-
небудь;

б) все ж таки, неначебто, хтозна
-
коли, де
-
небудь;

в) всеж
-
таки, неначеб
-
то, хто
-
зна
-
коли, денебудь;

г) все
-
ж
-
таки, неначе бто, хтозна коли, де небудь.


8.

Позначте рядок, у якому всі займенники написані правильно в р
о-
довому відмінку:

а) моєй,
всих, мойого, їх,;

б) моєї, всих, мого, іх;

в) моєї, всіх, мого, їх;

г) мойої, всіх, мого, їх.


9.

Позначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно:

а) на перекір, до волі, за віщо, с повна;

б) згарячу, по
-
середині, на спіх, о пів ночі;

в) потрох
у, подекуди, помаленьку, праворуч;

г) на похваті, над голодь, з рання, спочатку.

10.

Позначте рядок, у якому всі прийменники й частки написані пр
а-
вильно:

а) підчас, на вкруги, неук, нехай;

б) із
-
поміж, окрім, аякже, хоча б;


77

в) підкінець, за вдяки, невже, н
авідь;

г) ізсеред, заради, немов би, а тож.


Варіант 3


1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

а) аби/який, хто/сь, де/який, аби/хто;

б) чий/небудь, хтозна/хто, що/небудь, казна/хто;

в) ні/який, ні/скільки, аби/що, де/який;

г) де/щ
о, казна/скільки, аби/хто, казна/що.


2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а) як/не/як, на/гора, геть/чисто, десь/колись;

б) по/товариськи, одним/одна, по/змозі, сам/на/сам;

в) пліч/о/пліч, по/троє, аби/як, без/упину;

г) по/суті
, час/від/часу, кінець/кінцем, попід/тинню.


3. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

а) з/над, з/між, з/під, з/за;

б) з/середини. з/поміж, по/серед, по/перед;

в) з/понад, на/вкруги, за/для, за/ради;

г) за/винятком, у/разі, на/знак,

з/нагоди.


4. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови
пишуться через дефіс:

а) дарма/що, май/же, казна/який, неначеб/то;

б) пішла
/таки, біжи/бо, тільки/но, будь/
що;

в) поспівала/б, тоб/то, аби/де, наче/б;

г) як/би, ато/ж, авже/ж, нама
лювала/ж.


5. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

а) до/обіду, на/швидку, до/краю, під/вечір;

б) стрім/голов, по/щирості, у/вись, до/останку;

в) під/час, з/радості, на/добраніч, на/щастя;

г) у/вечері, по/тім, повсяк/час; під/кінець.


6
. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

а) в/унісон/з, на/перед, з/заду, в/умовах;

б) у/розріз/з, на/підставі, на/чолі, на/користь;

в) на/честь, з/верху, з/огляду/на, о/пріч;

г) не/подалік, на/передодні, по/близу, на/шляху.


7. Позначте
рядок, у якому всі частки з різними частинами мови н
а-
писані правильно:

а) хто
-
небудь, тільки що, де про що, немовби;


78

б) хто небудь, тільки
-
що, депрощо, немов би;

в) хто не будь, тількищо, де прощо, немов
-
би;

г) хто
-
небудь, тільки
-
що, депро що, не мов би.


8.

Позначте рядок, у якому всі займенники написані правильно

в давальному відмінку:

а) ньому, той, моєї, всим;

б) йому, тій, моїй, всім;

в) єму, тій, моєй, всєм;

г) йому, тій, моїй, всім.


9.

Позначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно:

а)

дарма що, з надвору, доволі, в останнє;

б) о
-
пліч, по
-
пліч, на рівні, докупи;

в) опліч, попліч, нарівні, докупи;

г) до тла, на силу, нарешті, при вселюдно.


10.

Позначте рядок, у якому всі прийменники й частки написані пр
а-
вильно:

а) будь
-
що, тобто, посере
д, відповідно до;

б) от же, тому
-
то, подібно
-
до, не зважаючи на;

в) казна який, дармащо, зпопід, зпроміж;

г) наче б, не вже, на передодні, по
-
при.16
Прийменникові конструкції


Варіант 1


1. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
на
з
ы-
вать
по имени, по предложению, по требованию, проживать по улице
:

а) називати за ім‱ям, за пропозицією, на вимогу, проживати на в
у-
лиці;

б) називати на ім‱я, на пропозицію, на вимогу, мешкати на вулиці;

в) називати по імені, по пропозиції, з вимоги, мешкати по в
улиці;

г) називати іменем, з пропозиції, по вимозі, проживати по вулиці.


2. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
при
ш-
лось по вкусу, с
мотря по погоде, по болезни, по негодности списать
:

а) прийшлося д
о

вкусу, дивлячись на погоду, з хвороби
, з негодно
с-
т
і списати;

б) прийшлося по смаку, дивлячись по погоді, за хворобою, по н
е-
придатності списати;

в) припало до смаку, залежно від погоди, через хворобу, через н
е-
придатність списати;


79

г) припало по вкусу, зважаючи на погоду, по хворобі, за негодніс
тю
списати.


3. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
курсы
по изучению,
не по себе, не по силам, отличный по качеству
:

а) курси по вивченню, не по собі, не по силам, відмінної якості;

б) курси з вивчення, ніяково, не під силу, відмінної як
ості;

в) курси для вивчення, не по собі, не по силах, відмінний по якості;

г) курси зі вивчення, ні по собі, ні по силам, відмінний з якісті.


4. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
при вх
о-
де, при институте, при свидетелях, при условии
:

а
) при вході, при інституті, при свідках, при умові;

б) біля входу, при інституті, при свідках, за умови;

в) з входу, біля
інституту, за свідками, з умови;

г) коло входу, під час інституту, по свідкам, по умові.


5. Виберіть рядок з правильним перекладом сл
овосполучень
при л
ю-
бой погоде, при обстоятельствах, при необходимости, при одной мысли
:

а) при любій погоді, при обставинах, по необхідності, при одній
думці;

б) за будь
-
якої погоди, з обставин, з необхідності, за однієї думки;

в) за всякої погоди, за обс
тавин, коли треба, від самої думки;

г) за любої погоди, по обставинам, при необхідності, при самій д
у-
мці.


6. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
наз
ы-
вать по фамилии, мероприятия по улучшению, специалист по…, экзамен
по…

а) називать по пр
ізвищі, заходи по покращенню, фахівець по
...
, е
к-
замен з
...
;

б) називати за прізвищем, заходи щодо поліпшення, фахівець з
...
,
екзамен з
...
;

в) називати прізвищем, заходи для покращення, спеціаліст з
...
, е
к-
замен з
...
;

г) нарікати на прізвище, міроприємства п
о покращенню, професі
о-
нал з…, іспит по
..
.


7. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
в алф
а-
витном порядке, в девять часов, в защиту, в наш адрес
:

а) в алфавітному порядку, в дев‱ять годин, в захист, в наш адрес;

б) за абеткою, о дев‱ятій год
ині, на захист, на нашу адресу;

в) за абеткой, о дев‱ятій годині, на захист, на нашу адрес;

г) по абетці, у дев‱ять годин, на защиту, в нашу адресу.80

8. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
за дал
ь-
ностью расстояния, идти за водой, к трём
часам, согласно приказу
:

а) через далеку відстань, йти по воду, на третю годину, згідно з н
а-
казом;

б) за далекої відстані, йти за водою, к третій годині, згідно до нак
а-
зу;

в) по дальності відстані, йти по воду, в три години, згідно наказу;

г) з дальньої в
ідстані, ідти за водой, к третій годині, відповідно з
наказу.


9. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є пр
а-
вильними:

а) по розгляді, по радіо, по путі, на ім‱я;

б) по призначенню, по хворобі, при пожежі, по теорії;

в) за схемою, біля
входу, за досвідом, у свята;

г) при роботі, по місту, з вказівки, по мові.


10. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є
правильними:

а) у відміну, у честь, так як, у доказ;

б) по обов‱язку, по документу, при допомозі, по досвіду;

в) на
відміну, за допомогою, з досвіду, за планом;

г) читати по російському, при допомозі, к третій, біля них.


Варіант 2


1. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
по ит
о-
гам, по собственному желанию, по специальности, по приказу директора
:

а) з
п
ідсумків, по власному бажанню, по спеціяльності, з наказу д
и-
ректора;

б) за

підсумками, по власному бажанню, з фаху, за наказом дире
к-
тора;

в) за підсумками, за власним бажанням, за фахом, за наказом дир
е-
ктора;

г) по підсумкам, з власного бажання, по фаху,
по наказу директора.


2. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
по ош
и-
бке, по лености,
расходы по…, по субботам
:

а)
з помилки, з ліності, витрати з…, по суботах;

б) помилково, через лінощі, витрати щодо, щосуботи;

в) через помилку, по л
іноща
х, розходи по…, по суботам;

г) по помилці, по лінощам, витрати по…, кожної суботи.


3. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
по
большей части, по Вашей просьбе, по вечерам, по возвращении
:


81

а) здеб
і
льшого,


на Ваше прохання, по вечорам, по п
оверненні;

б) з більшої частини, за Вашим проханням, по вечорах, з поверне
н-
ня;

в) здебільшого, на Ваше прохання, щовечора, після повернення;

г) по більшій частині, з Вашого прохання, кожного вечора, за пов
е-
рненням.


4. Виберіть рядок з правильним перекладо
м словосполучень
при мне,
при академии, при посторонних, при жизни
:

а) при мені, біля академії, зі сторонніми, при житті;

б) коло мене, при академії, при сторонніх, за життя;

в) біля мене, коло академії, при посторонніх, при життю;

г) при мені, при академі
ї, за сторонніх, під час життя.


5. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
при пе
р-
вом взгляде,

при первом случае, при передаче, при пересылке
:

а) на перший погляд, при першій нагоді, під час передавання, у разі
пересилання;

б) при першому по
гляді, з першою нагодою, при передачі, при п
е-
ресиланні;

в) за першого погляду, при першой нагоді, при передаванні, під час
пересилки;

г) по першому погляду, по першому випадку, при передачі, по п
е-
ресилці.


6. Виберіть рядок з правильним перекладом словоспо
лучень

по ед
и-
ной форме, по прибытии, по истечении срока, по инициативе
:

а) з єдиної форми, по прибуттю, по закінченні строка, по ініціативі;

б) по єдиній формі, з прибуття, за закінченням терміна, за ініціат
и-
вою;

в) за єдиною формою, після прибуття, після
закінчення терміну, з
ініціативи;

г) з однієї форми, по прибутті, по скінченні терміна, при ініціативі.


7. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
в су
щ-
ности, ввести в состав, вступать в силу,
в
те времена
:

а) в суті, ввести в склад, вступи
ти в силу, в ті години;

б) по суті, ввести до складу, набувати чинності, у ті часи;

в) по сущності, ввести до составу, вступити до сили, за тих часів;

г) за суттю, внести до складу, набути сили, в ті часи.


8. Виберіть рядок з правильним перекладом словос
получень
за н
е
д
о-
статком сведений, ходить за грибами, к началу года, говорить на двух
языках
:


82

а) за нестачею часу, ходити за грибами, к початку року, говорити на
двох мовах;

б) через брак відомостей, ходити по гриби, на початок року, гов
о-
рити двома мовами
;

в) через нестачу часу, ходити по гриби, на початок року, говорити
на двох язиках;

г) по нестачі відомостей, ходити по гриби, на початок рока, добре
говорити.


9. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є пр
а-
вильними:

а) по телефону, по
путі, по плану, при допомозі;

б) за допомогою, з усякого приводу, на ім‱я, з вини;

в) по вимозі, підручник по фізиці, по адресу, по бажанню;

г) по стану, по професії, при академії, по імені.


10. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є
правильними:

а) по мові, по вівторкам, по теорії, по професії;

б) по пошті, до тих пір, на протязі дня, по дорученню;

в) за теорією, під час огляду, протягом дня, за адресою;

г) по теорії, по рокам, по сесії, за їми.


Варіант 3


1. Виберіть рядок з правиль
ним перекладом словосполучень
по нео
б-
ходимости, по совместительству, по многи
м причинам, по собственной
воле
:

а) з необхідності, за сумісництвом, за багатьох причин, за власної
волі;

б)

по необхідності, по сумісництву, по багатьом причинам, по вл
а-
сній волі
;

в) за необхідністю, за сумісництвом, із багатьох причин, із власної
волі;

г) при необхідності, при сумісництву, по багатьох причинах, по
приватній волі.


2. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
по д
у-
шам (общаться), мероприятия по улучшен
ию, по возможности, по факсу
:

а) по душах, міроприємства по покращенню, по можливості, по ф
а-
ксу;

б) щиро, заходи для поліпшення, якщо можна, факсом;

в) по душам, заходи щодо поліпшення, по можливості, з факсу;

г) відверто, заходи по покращенню, за можливос
ті, за факсом.83

3. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
по вр
е-
менам, по делам службы, по делу, по методу
:

а) іноді, у справах служби, у справі, за методом;

б) по годинам, по справах служби, по справі, з методу;

в) іноді, по справам служби,

по ділу, по методу;

г) годинами, за справами, по справі, згідно методу.


4. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
при
поддержке, при свете, при подписании, при реке(город)
:

а) завдяки підтримці, при світлі, під час підписання, коло річки;

б) при підтримці, за світлом, з підписання, біля річки;

в) з підтримки, при світлі, при підписанні, при річці;

г) за підтримкою, по видному, за підписанні, біля ріки.


5. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
при п
о-
мощи, при попустительстве
, при себе, при случае
:

а) з допомогою, при потуранні, з собою, принагідно;

б) при допомозі, під час потурання, при собі, при нагоді;

в) за допомогою, за потуранням, при собі, за нагоди;

г) при помощі, з потурання, особисто, при випадку.


6. Виберіть рядок

з правильним перекладом словосполучень
большой
по объёму, старший по возрасту, по 5 литров, по заказу
:

а)
великий за обсягом, старший за віком, по 5 літрів, на замовлення;

б) великий по об‱єму, старший по віку,

по 5 літрів, за замовленням;

в) великий обся
гом, старший віком, по 5 літрів, по замовленню;

г) великий з обсягу, старіший, по 5 літри, за заказом.


7. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
пост
а-
вить в пример, превратить в шутку, сказать в двух словах, возводить в
степень
:

а) поставит
и за приклад, перетворити на жарт, сказати двома сл
о-
вами, підносити до степеня;

б) поставити в приклад, перетворити в жарт, сказати в двох словах,
підносити в степінь;

в) поставити за приклад, перетворити на жарт, сказати двума сл
о-
вами, підносити за степен
ем;

г) виносити за приклад, сміятися, сказати коротко, приводити в
ступінь.


8. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень
гов
о-
рить о тебе, на следующий день, согласно приказу, идти около часа
:

а) говорити о тобі, на слідуючий день, відповідно н
аказу, йти около
години;


84

б) говорити про тебе, наступного дня, відповідно до наказу, йти
близько години;

в) говорити за тебе, на наступний день, відповідно з наказом, йти з
годину;

г) говорить про тебе, слідуючого дня, згідно наказу, йти біля год
и-
ни.


9. П
означте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є пр
а-
вильними:

а) при температурі, при вході, по професії, по крайній мірі;

б) по питанню, по поверненні, по незнанню, при розгляді;

в) через незнання, у свята, через хворобу, по радіо;

г) по святам,

у десять годин, по хворобі, по випадку.


10. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є
правильними:

а) протягом року, за допомогою, під час перерви, біля академії;

б) по дням, по корпусам, при дорозі, поряд з іншими;

в) по пошті, по приз
наченню, наказ по заводу, по особовому скл
а-
ду;

г) на протязі дня, при затримці, у три годи


85

ЛІТЕРАТУРА


1

Волкотруб
,

Г.

Й.

Стилістика ділової мови: Навч. посібник.
/

Г.

Й.

Волкотруб.К.: МАУП, 2002.


208 с.


ISBN

966
-
608
-
194
-
4

2

Ганич,

Д.

І.

Російсько
-
украї
нський і українсько
-
російський словник
/

Д.

І.

Ганич

, І.

С.

Олійник
.Х.: Прапор, 1997558 с.ISBN

5
-
7766
-
0674
-
8

3

Ділова українська мова: Тест. завдання: Навч. посіб.
для студ. вищ.
навч. закл. / С.

В.

Шевчук, О.

Л.

Доценко, В.

Г.

Дейнега та ін.; За
ре
д. С.

В.

Шевчук.


К.: Видавництво А.С.К.; 2004.


216с.


ISBN

966
-
539
-
449
-
5

4

Загнітко
,

А.

П
.

Українське ділове мовлення: професійне і непроф
е-
сійне спілкування
/

А.

П.

Загнітко, І.

Г.

Данилюк
.Донецьк: ТОВ
ВКФ ©БАОª, 2004.480 с.ISBN

966
-
548
-
770
-
1

5

Зар
ицька
,

І.

М.,

Українське ділове мовлення: Практикум / За заг.
ред
. проф. А.

П.

Загнітка.

/ І.

М.

Зарицька, І.

О.

ЧикалінаДонецьк:
Центр підготовки абітурієнтів, 1997.


180 с.

6

Зубков
,

М.

Сучасне українське ділове мовлення.
/ М.

Зубков


Х.:Торсінг, 20
01.


384 с.ISBN

966
-
670
-
136
-
7

7

Зубков
,

М
. Сучасний російсько
-
український, українсько
-
російський
словник.
/ М.

ЗубковХарків: Веста: Видавництво ©Ранокª, 2004.


720 с.

8

Мацюк
,

З.

Українська мова професійного спілкування: Навч. п
о-
сібн.
/
З.

Мацюк, Н.

Стан
кевич
.К.: Каравела, 2005.


352 с.ISBN

966
-
8019
-
43
-
1

9

Михайлюк
,


В
.

О.


Українська мова професійного спілкування: Н
а-
вчальний посібник.
/ В.

О.


Михайлюк


К.: ВД ©Професіоналª, 2005.


496 с
.


ISBN

966
-
8556
-
70
-
4

10

Мозговий,


В.

І.

Українська мова у пр
офесійному спілкуванні. М
о-
дульний курс. Навчальний посібник.
/ В.

І.

МозговийК.: Центр н
а-
вчальної літерату
р
и, 2006.


592 с.


ISBN

966
-
364
-
207
-
6

11

Орфографічний словник української мови.


К.: Наук. думка, 1997


856 с.

12

Російсько
-
український і українсько
-
російський словник: Відмінна
лексика:
[
Навч. видання
]

/ Л.

І.

Мацько, О.

М.

Сидоренко,

С.

В.

Ш
е
вчук.


К.: Вища шк., 1993.


255 с.

Рос., укр.


ISBN

5
-
11
-
003919
-
4

13

Українська мова: Практикум: Навч. посібник.


2
-
ге вид., стереотип.
/ Пазяк

О.

М., Сербенсь
ка

О.

А., Фурдуй

М.

І., Шевченко

Л.

Ю.


К.:
Либідь, 2001 с.


384 с.ISBN

966
-
06
-
0197
-
2.

14

Харахоріна
,

Т.

О

.

Збірник завдань з української мови для розвитку
самостійної творчої діяльності учнів 5
-
11 класів у системі самокон
т-
ролю і самооцінки .
/ Т.

О.

Хар
ахоріна, В.

С.

Адаменко


Донецьк:
ТОВ ВКФ ©БАОª, 2004.


288с.


ISBN

966
-
548
-
724
-
8


86


Хт
о любить, той легко вчить


Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

не вважай її примусовою,

полюби, як весною ряст.


Примусова тим, хто цурається,

а хто

любить, той легко вчить:

все як пишеться, в ній промовляється,


все, як пісня, у ній звучить.


І журлива вона, й піднесена,

тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

і Франкова у ній душа!


В словах ні іржі, ні олжі

не любить мова жива.

Бо мова


це
пісня душі,

Покладена на слова.

(Д. Білоус)І власний твій дух, або душа твоя, вся є в усьому розумі твоєму, і
весь розум твій


у всьому слові твоєму...

Симеон Богослов (ХІІ ст.)Коли я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться
, а серце спить.

Святий ПавлоМова займає одне з найвищих місць на шкалі національних варто
с-
тей.

У. ВайнрайхМова народу


це його дух, і дух народу


це його мова.

В. фон ГумбольдтМежі моєї мови означають межі мого світу.

Л. Вітгенштейн
Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас відп
о-
відальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безкінечно малій дозі.

Ю.Шевельов


87

Навчальне видання
Лариса Костянтинівна Лисак

Ганна Миколаївна Ковальова

Ін
на Миколаївна Медведєва

Українська мова

Орфографія

Збірник тестів
Редактор


Комп'ютерна верстка


О.П. ОрдінаПідп. до друкуФормат 60х84/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк.
Обл..
-
вид. арк.

Тираж

прим. Зам. №


Видавець і виготів
ник

©Донбаська державна машинобудівна академіяª

84313, г
. Краматорск, ул. Шкад
і
нова, 72

Свідоцтво про внесення
суб'єкта видавничої справи

До Державного реєстру

Серія ДК №1633 від 24.12.03


Приложенные файлы

  • pdf 1061195
    Размер файла: 573 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий