Програма держ.екзамену з кримін.права (Загальна та Особлива частини) 2017 (1)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 6
Кафедра кримінально-правових дисциплін

ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
(державної атестації)
з кримінального права (загальна та особлива частини)


з дисципліни Кримінальне право України

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність (напрям підготовки) 6.030401 «Правознавство»,

ступінь вищої освіти молодший спеціаліст

форма навчання денна та заочна


м. Харків
2017

УДК 343.2/.7
ББК 69.7 (УКР) 2
П 6

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ

«__» ________ 2017 р., протокол № __
(дата, місяць, рік )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ

«17» січня 2017 р., протокол № __
(дата, місяць, рік )


ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради з юридичних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

«__» ________ 2017 р., протокол № __
(дата, місяць, рік )

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ

«16» січня 2017 р., протокол № 1
(дата, місяць, рік )Рецензенти:
Литвинов О. М., завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
Житний О. О., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор

Програма державного екзамену (державної атестації) з дисципліни
П 6 «Кримінальне право України» ; галузь знань : 0304 «право» ; напрям підготовки : 6.03040101 «правознавство» ; освітньо-кваліфікаційний рівень : «мл.спеціаліст» ; форма навчання : денна та заочна / В. Б. Харченко, В. Г. Кундеус, Ю. М. Канібер [та ін.]. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 76 с.
УДК 343.2/.7
ББК 69.7 (УКР) 2

Розробники : Харченко В. Б., Ємельянов В. П., Кундеус В. Г.та ін.


© Харченко В. Б., Ємельянов В. П., Кундеус В. Г. та ін., 2017.
1. Загальні методичні рекомендації

Мета та завдання державного екзамену
Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка підготовки студентів з дисципліни «Кримінальне право України». Мета державного екзамену полягає у перевірці та оцінці якості теоретичних знань та практичних вмінь, які отримав студент під час вивчення дисципліни. Студент повинен мати рівень знань про теоретичні положення та норми кримінального права України, володіти практичними вміннями та навичками застосування знань у кваліфікації злочинів, що визначені вимогами освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки фахівців з освітньої кваліфікації «бакалавр», навчальним планом та програмою навчання за господарсько-правовою спеціалізацією.
Завдання державного екзамену з кримінального права полягає у встановленні рівня освоєння студентом змісту дисципліни, що визначений навчальною та робочою навчальною програмами з дисципліни, та підтверджує компетентність випускника, відповідність отриманої ним вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти. Під час державного екзамену встановлюється ступінь оволодіння студентом :
знаннями теоретичних положень відносно понятійного апарату та норм кримінального права;
знаннями інститутів і норм Загальної частини кримінального права;
вміннями застосовувати їх при кваліфікації злочинів;
знаннями ознак злочинів , що передбачені Особливою частиною КК;
вміннями здійснювати пошук та встановлювати співвідношення норм кримінального права;
вміннями давати кримінально-правову характеристику ознак складу злочинів;
навичками кваліфікації злочинів;
знаннями нормативно-правових актів в частині, що має безпосереднє відношення до кваліфікації злочинів.

Порядок проведення державного екзамену
Порядок проведення державного екзамену визначається Положенням про організацію державної атестації та дипломного проектування в ХНУВС, що затверджено наказом ХНУВС від 26 вересня 2007 року № 907, та цією програмою.
Державний екзамен з кримінального права проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. Екзамен проводиться в усній формі. Складання державного екзамену студентами здійснюється державною мовою.
Державний екзамен проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальної програми дисципліни. В екзаменаційний білет включаються чотири теоретичних питання з різних розділів навчальної програми: два питання з Загальної частини і два з Особливої частини кримінального права.
В аудиторії одночасно повинно знаходитися не більше шести студентів, які здають екзамен.
Для підготовки до відповіді студенту надається не більше 30 хвилин. Відповідь на питання білету повинна тривати не довше 20 хвилин. Після закінчення відповіді на окреме питання білету студенту можуть бути поставлені уточнюючі запитання до цього питання. Додаткові питання у межах навчального матеріалу, що винесений на державний екзамен, можуть бути поставлені членами комісії після відповіді студента на всі питання білету.
Під час підготовки до відповіді в аудиторії студент може користуватися лише цією програмою державного екзамену.
Комісія оголошує навчальній групі отриману кожним студентом оцінку безпосередньо після закінчення державного екзамену.

Перелік знань та умінь, якими повинен володіти студент для успішного складання державного екзамену
Студент повинен знати та вміти:
поняття, принципи, функції і систему кримінального права;
поняття, підстави, форми реалізації кримінальної відповідальності;
поняття, ознаки, структуру, види тлумачення, положення про чинність та принципи дії кримінального закону;
поняття, ознаки злочину та складу злочину, зміст класифікації та кваліфікації злочинів;
кримінально-правову характеристику юридичних ознак складу злочину;
особливості кримінальної відповідальності при незакінченій злочинній діяльності, у разі вчинення злочину у співучасті та неповнолітнім;
поняття та характеристику множинності злочинів;
обставини, що виключають злочинність діяння;
нормативне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності;
поняття, мету та види покарання і примусових заходів медичного характеру, засади призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування, правові наслідки судимості;
кримінально-правову характеристику злочинів, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України;
правила кваліфікації злочинів, розмежування злочинів та відмежування злочинів від інших правопорушень;
вільно орієнтуватися в системі норм та інститутів Загальної та Особливої части кримінального права, а також нормативно-правових актів, в частинах, що мають значення для кваліфікації конкретних злочинів;
здійснювати пошук та об’єктивний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при кваліфікації злочинів;
тлумачити чинне кримінальне законодавство, використовувати теоретичні знання у правозастосовній практиці;
правильно застосовувати норми Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України під час кваліфікації злочинів.

Критерії оцінювання відповідей під час державної атестації
Характеристика повноти відповіді в протоколі ДЕК
Повна виважена відповідь
Стисла та змістовна відповідь
Відповідь охоплює основний матеріал, але є неточності
Відповідь майже повна, але має незначні неточності
Відповідь майже повна, але має значні неточності
Відповідь має істотні неточності
Питання білету розкриті неповно
Правильна відповідь відсутня, не орієнтується в питаннях


Критерії оцінювання
Глибоко та у повному обсязі засвоєний програмний матеріал, який системно, послідовно, грамотно та логічно викладається. Має необхідні практичні навички роботи із здобутим матеріалом. Відсутнє вагання при відповіді. Володіє навичками виконання аналітичної роботи, знаннями монографічного матеріалу, правильно обґрунтувати власний висновок. Дає вірні відповіді на уточнюючі питання.
Демонструє тверді знання програмного матеріалу, грамотно та по суті його викладає, не допускає істотних неточностей у відповідях на питання екзаменаційного білету. Всі питання білету розкриті у повному обсязі, але з деякими помилками. Необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані. Дає вірні відповіді на значну частину уточнюючих та додаткових питань
Демонструє засвоєння основного програмного матеріалу та вміє його викласти. Практичні навички роботи з теоретичним матеріалом в основному сформовані. Під час відповіді були допущені неточності та недостатньо правильні формулювання дефініцій, істотні помилки у відповідях на уточнюючи питання. Вагається при відповіді на питання.
Не володіє основним програмним матеріалом. Допущені суттєві помилки при відповіді на питання екзаменаційного білету та неправильні відповіді на більшість уточнюючих питань. Необхідні практичні навички не сформовані.


Оцінка за шкалою ECTS
А
А
B
C
C
D
E
FX


Загальна кількість балів
95–100
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
60–69
0–59


Загальна оцінка з екзамену в протоколі ДЕК
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно


Оцінки за відповіді на окремі питання білету
5/5/5
5/5/4
5/4/4
4/4/4 3/4/5
4/4/3
3/3/4
3/3/3
Одна чи більше оцінок «2»


2. Зміст програми

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття і система кримінального права
Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет і метод правового регулювання. Визначення кримінального права як галузі права.
Загальна характеристика Кримінального кодексу України.
Завдання, функції та принципи кримінального права. Завдання кримінального права. Функції кримінального права як галузі права. Охоронна функція кримінального права, її прояв у КК України. Регулятивна функція, її прояви в нормах кримінального права.
Поняття принципів кримінального права. Найважливіші принципи кримінального права: відповідальність лише за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом як злочин; відповідальність лише за наявності вини; особистий характер відповідальності; індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання, невідворотність кримінально-правового впливу.
Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної частини.
Кримінальне право і суміжні галузі права. Конституція України та її значення для кримінального права. Кримінальне і адміністративне право. Кримінальне і кримінально-процесуальне право. Кримінальне і кримінально-виконавче право. Кримінальне право і міжнародне право.
Наука кримінального права як частина юридичної науки. Зміст, завдання, предмет і методи науки кримінального права. Зв’язок науки кримінального права із суміжними науками (кримінологією, юридичною статистикою, психологією, психіатрією, судовою медициною та ін.).
Тема 2. Кримінальна відповідальність та її підстави
Поняття кримінальної відповідальності. КК України про кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності. Характерні ознаки кримінальної відповідальності. Момент виникнення і закінчення кримінальної відповідальності.
Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та об’єкт, співвідношення з кримінальною відповідальністю.
Підстави кримінальної відповідальності. Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. Зовнішні та внутрішні обставини, які впливають на поведінку особи. Єдина підстава кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 2 КК України. Фактична і юридична сторона в межах єдиної підстави кримінальної відповідальності. Матеріальна (єдина) і процесуальна (ч. 2 ст. 2 КК) підстави кримінальної відповідальності.
Форми реалізації кримінальної відповідальності.
Відповідність положення ч. 3 ст. 2 КК вимогам ч. 1 ст. 61 Конституції України.
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність як єдине джерело кримінального права. Імплементація Кримінальним кодексом положень Конституції України та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК). Співвідношення поняття кримінального закону і Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 3 КК). Визначеність злочинності та карності діяння тільки Кримінальним кодексом України (ч. 3 ст. 3 КК).
Завдання та функції закону про кримінальну відповідальність. Завдання Кримінального кодексу згідно зі ст. 1 КК. Функції закону про кримінальну відповідальність: охоронна, регулятивна, превентивна.
Структура Кримінального кодексу України. Загальна й Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв’язок. Особливості норм Загальної частини Кримінального кодексу. Структура статей Особливої частини Кримінального кодексу. Диспозиції і санкції. Види диспозицій: проста, описова, бланкетна, відсилочна, змішана (комбінована). Види санкцій: відносно-визначені, альтернативні, їх різновиди.
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття і значення. Види тлумачення: залежно від суб’єкта; за прийомами (засобами) тлумачення; за обсягом (результатом) тлумачення.
Заборона застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією (ч. 4 ст. 3 КК).
Поняття чинності (дії) кримінального закону. Чинність законів про кримінальну відповідальність у часі (ч. 2 ст. 4 КК). Вступ закону про кримінальну відповідальність у силу. Обов’язковість оприлюднення закону про кримінальну відповідальність як необхідна умова його застосування. Питання про час набрання законом чинності (ч. 1 ст. 4 КК). Обставини, внаслідок яких закон втрачає силу.
Поняття часу вчинення злочину (ч. 3 ст. 4 КК).
Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (ст. 5 КК). Поняття та види більш м’якого та більш суворого закону про кримінальну відповідальність. Межі зворотної дії закону про кримінальну відповідальність.
Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі, що закріплені у Кримінальному кодексі України: територіальний, громадянства, універсальний та реальний.
Зміст територіального принципу чинності закону про кримінальну відповідальність (ст. 6 КК). Поняття території України. Поняття місця вчинення злочину.
Вирішення питання про кримінальну відповідальність за вчинення злочину на території України щодо осіб, які за чинним законодавством і міжнародними угодами не підсудні в кримінальних справах судам України (ч. 4 ст. 6 КК).
Зміст принципу громадянства. Вирішення питання про відповідальність громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами (ст. 7 КК).
Зміст універсального та реального принципів дії закону про кримінальну відповідальність. Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочин за її межами (ст. 8 КК).
Правові наслідки засудження особи за межами Україні (ст. 9 КК).
Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами (ст. 10 КК).
Тема 4. Злочин та його види
Визначення поняття злочину: формальне; матеріальне; формально-матеріальне. Їх сутність. Поняття злочину в ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України.
Ознаки злочину. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпечності. Протиправність як формальна ознака злочину. Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності. Винність як ознака злочину, її зміст та значення. Караність як невід’ємна ознака злочину. Співвідношення караності як ознаки злочину і фактичного призначення покарання за злочин. Суб’єкт злочину як невід’ємна ознака злочину.
Значення ч. 2 ст. 11 КК України для визначення поняття злочину.
Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень та від правомірної поведінки.
Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. Злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі й особливо тяжкі. Значення законодавчої класифікації злочинів (ст. 12 КК). Інші критерії класифікації злочинів.
Тема 5. Склад злочину
Поняття складу злочину і його значення. Елементи злочину як явища реальної дійсності: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину. Співвідношення злочину і складу злочину.
Ознаки складу злочину. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону злочину як елементи складу злочину. Ознаки загального та конкретного складу злочину. Значення поділу ознак загального складу злочину на обов’язкові та факультативні.
Види конкретних складів злочинів. Вичерпний перелік складів злочинів у чинному законодавстві. Кваліфікація злочину.
Тема 6. Об’єкт злочину
Поняття об’єкта злочину. Структура та елементи суспільних відносин як об’єкта злочину.
Види об’єктів злочину. Загальний, родовий і безпосередній об’єкти злочину. Закріплення об’єкту злочину у Кримінальному кодексі. Безпосередній об’єкт злочину. Ознаки основного і додаткового безпосередніх об’єктів у конкретних складах злочинів.
Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину.
Тема 7. Об’єктивна сторона злочину
Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єктивну сторону. Поділ ознак об’єктивної сторони загального складу злочину на обов’язкові та факультативні. Значення об’єктивної сторони злочину.
Суспільно небезпечне діяння. Форми вираження діяння згідно зі ст. 11 КК: дія або бездіяльність. Сукупність ознак, якою визначається поняття діяння: суспільна небезпечність; протиправність; конкретний характер поведінки людини; свідомий акт поведінки людини; вольовий акт поведінки людини.
Поняття та ознаки дії. Класифікація дій: прості й складні; фізичні та інформаційні. Значення способу вчинення злочину, а також засобів і знарядь для характеристики злочинної дії.
Бездіяльність. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.
Непереборна сила, непереборний фізичний примус, психічний примус та їх значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечну дію або бездіяльність.
Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину. Поняття суспільно небезпечних наслідків. Розподіл цих наслідків, залежно від характеру і обсягу шкоди, заподіяної діянням об’єкту: реальна шкода і створення загрози (небезпеки) заподіяння шкоди. Види суспільно небезпечних наслідків: матеріальні й нематеріальні; основні й додаткові.
Прийоми законодавчого опису злочинних наслідків. Склади злочинів з ознаками злочинних наслідків (так звані матеріальні склади злочинів або злочини з матеріальним складом) і склади злочинів без ознак злочинних наслідків (так звані формальні склади злочинів або злочини з формальним складом). Значення суспільно небезпечних наслідків.
Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками. Умови наявності причинного зв’язку. Поділ причинного зв’язку на необхідний та випадковий, безпосередній та опосередкований.
Місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину, їх значення для характеристики об’єктивної сторони злочину та об’єктивної сторони складу злочину.
Тема 8. Суб’єкт злочину
Поняття та ознаки суб’єкта злочину відповідно до ч. 1 ст. 18 КК.
Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Формула осудності (ч. 1 ст. 19 КК).
Поняття неосудності за Кримінальним кодексом України (ч. 2 ст. 19 КК). Критерії неосудності: медичний (біологічний) та юридичний (психологічний).
Ознаки медичного критерію неосудності: хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад душевної діяльності, недоумство, інший хворобливий стан психіки. Значення медичного критерію для визнання особи неосудною.
Ознаки юридичного критерію неосудності. Характеристика інтелектуальної та вольової ознак юридичного критерію неосудності та їх співвідношення.
Співвідношення юридичного та медичного критеріїв неосудності.
Наслідки визнання особи неосудною.
Положення ч. 3 ст. 19 стосовно особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.
Поняття, критерії та наслідки визнання особи обмежено осудною (ст. 20 КК).
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин (ст. 21 КК).
Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність (ст. 22 КК). Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності. Критерії встановлення в законі зниженого віку кримінальної відповідальності.
Спеціальний суб’єкт злочину. Частина 2 ст. 18 КК стосовно ознак спеціального суб’єкту злочину. Види спеціальних суб’єктів.
Поняття службової особи відповідно до положень ч. 3 та ч. 4 ст. 18 КК.
Тема 9. Суб’єктивна сторона злочину
Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони загального складу злочину. Кримінально-правове значення суб’єктивної сторони злочину.
Поняття вини. Сутність, форми та ступінь вини. Значення конституційного принципу кримінальної відповідальності за винне вчинення злочину.
Умисел і його види.
Поняття прямого умислу (ч. 2 ст. 24 КК). Інтелектуальні та вольові ознаки прямого умислу.
Поняття непрямого умислу (ч. 3 ст. 24 КК). Інтелектуальні та вольові ознаки непрямого умислу.
Відмінність непрямого умислу від прямого.
Характеристика і значення спеціальних видів умислу.
Необережність та її види .
Злочинна самовпевненість, її інтелектуальні та вольові ознаки (ч. 2 ст. 25 КК). Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.
Злочинна недбалість, її інтелектуальні та вольові ознаки (ч. 3 ст. 25 КК).
Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, його відмінність від злочинної недбалості.
Змішана форма вини та її значення для кваліфікації злочину.
Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони загального складу злочину. Вплив мотиву і мети на кваліфікацію конкретного злочину і покарання.
Помилка, її поняття та види. Юридична помилка, її види і значення для кримінальної відповідальності. Фактична помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність.
Тема 10. Стадії вчинення злочину
Поняття і види стадій вчинення злочину.
Поняття закінченого злочину (ч. 1 ст. 13 КК). Єдність об’єктивної та суб’єктивної сторін у закінченому злочині. Момент закінчення злочину з «матеріальним», «формальним» та «усіченим» складом.
Поняття і види незакінченого злочину (ч. 2 ст. 13 КК).
Поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 14 КК). Види готування до злочину: підшукування засобів чи знарядь для вчинення злочину; пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину; підшукування співучасників; змова на вчинення злочину; усунення перешкод; інше умисне створення умов для вчинення злочину. Кримінально-правова оцінка готування до злочину невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 14 КК). Відмежування готування до злочину від виявлення умислу.
Поняття замаху на злочин, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 15 КК).
Види замаху на злочин. Поняття і ознаки закінченого замаху на вчинення злочину (ч. 2 ст. 15 КК) і незакінченого замаху на вчинення злочину (ч. 3 ст. 15 КК). Непридатний замах на злочин: замах на непридатний об’єкт і замах із непридатними засобами. Значення поділу замаху на злочин на види. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину.
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (ст. 16 КК). Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений злочин. Кваліфікація незакінченого злочину.
Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки (ст. 17 КК). Мотиви добровільної відмови. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину. Правові наслідки добровільної відмови від злочину (ч. 2 ст. 17 КК).
Дійове каяття при вчиненні злочину: поняття і види. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від вчинення злочину.
Тема 11. Співучасть у злочині
Законодавче поняття співучасті у злочині (ст. 26 КК). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті.
Види співучасників згідно зі ст. 27 КК України.
Законодавче визначення виконавця (співвиконавця), передбачене ч. 2 ст. 27 КК.
Організатор вчинення злочину, його поняття і види (ч. 3 ст. 27 КК). Об’єктивна та суб’єктивна сторона дій організатора.
Підбурювач (ч. 4 ст. 27 КК). Характеристика дій підбурювача з об’єктивної та суб’єктивної сторони.
Пособник (ч. 5 ст. 27 КК). Характеристика дій пособника з об’єктивної та суб’єктивної сторони. Види пособництва: фізичне та інтелектуальне, їх зміст.
Форми співучасті: поняття та критерії поділу.
Поділ форм співучасті за об’єктивними ознаками: проста співучасть; складна співучасть (співучасть із розподілом ролей).
Поділ форм співучасті за суб’єктивними ознаками (ст. 28 КК): вчинення злочину групою осіб (ч. 1 ст. 28 КК); вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 КК); вчинення злочину організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК); вчинення злочину злочинною організацією (ч. 4 ст. 28 КК).
Кримінальна відповідальність співучасників (ст. 29 КК). Особливості кримінальної відповідальності організаторів та учасників організованої чи злочинної організації (ст. 30 КК).
Спеціальні питання відповідальності за співучасть: опосередковане заподіяння (опосередкована винність); співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом; безнаслідкова співучасть; провокація злочину; ексцес виконавця; невдале підбурювання або пособництво; добровільна відмова співучасників відповідно до ст. 31 КК.
Причетність до злочину. Поняття і види причетності на підставі положень частин 6 і 7 ст. 27 КК. Невизнання чинним КК злочином неповідомлення про злочин (ч. 7 ст. 27 КК).
Тема 12. Повторність, сукупність та рецидив злочинів
Множинність злочинів, її складові елементи та види: повторність, сукупність та рецидив.
Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені (триваючі, продовжувані та складені злочини).
Повторність злочинів та її ознаки. Види повторності: фактична повторність та рецидив.
Види фактичної повторності: повторність тотожних (ч. 1 ст. 32 КК) та однорідних злочинів (ч. 3 ст. 32 КК). Відмежування повторності тотожних злочинів від продовжуваного злочину (ч. 2 ст. 32 КК). Кваліфікація повторності злочинів.
Умови відсутності повторності злочинів (ч. 4 ст. 32 КК).
Сукупність злочинів та її ознаки (ч. 1 ст. 33 КК). Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Сукупності злочинів та конкуренція норм. Реальна сукупність злочинів та повторність. Кваліфікація злочинів при сукупності (ч. 2 ст. 33 КК).
Поняття рецидиву злочинів (ст. 34 КК). Ознаки рецидиву. Види рецидиву: загальний та спеціальний; простий та складний; пенітенціарний; рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. Кваліфікація рецидиву злочинів.
Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів (ст. 35 КК).
Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння
Поняття обставин та види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачених Кримінальним кодексом України. Загальні ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.
Поняття необхідної оборони відповідно до ч. 1 ст. 36 КК. Відповідність закріпленого в ст. 36 КК права на необхідну оборону конституційному положенню про те, що кожен може захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ч. 3 ст. 27 Конституції України). Співвідношення наявності права на необхідну оборону з наявністю для особи можливості звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади (ч. 2 ст. 36 КК).
Поняття, ознаки, підстави та види необхідної оборони. Ознаки необхідної оборони, визначені у ст. 36 КК, які характеризують: мету оборони; об’єкт заподіяння шкоди; характер дій того, хто захищається; своєчасність оборони; співрозмірність оборони небезпечності посягання і обстановці захисту.
Перевищення меж (ексцес) необхідної оборони (ч. 3 ст. 36 КК). Види ексцесів оборони. Відповідальність за ексцес оборони.
Спеціальні види необхідної оборони: оборона особи, яка через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту (ч. 4 ст. 36 КК); оборона від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також від протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення (ч. 5 ст. 36 КК); уявна оборона (ст. 37 КК). Поняття і ознаки уявної оборони. Вирішення питання про відповідальність при уявній обороні.
Затримання особи, що вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння. Поняття правомірного затримання злочинця потерпілим або іншими особами (ч. 1 ст. 38 КК). Підстава затримання злочинця. Ознак, що характеризують правомірність затримання злочинця: мета затримання; особа, яка підлягає затриманню; характер дій при затриманні; необхідність заподіяння шкоди; співрозмірність шкоди, заподіяної злочинцю при його затриманні.
Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця: поняття, ознаки та види. Відповідальність за перевищення заходів необхідних для затримання злочинця (ч. 2 ст. 38 КК).
Поняття крайньої необхідності за ч. 1 ст. 39 КК. Субсидіальний (додатковий) характер права на заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності. Поняття та підстави крайньої необхідності. Ознаки діяння, що вчинюється у стані крайньої необхідності: мета крайньої необхідності; спрямованість (об’єкт) заподіяння шкоди; характер дій; своєчасність заподіяння шкоди; межі заподіяння шкоди.
Перевищення меж (ексцес) крайньої необхідності (ч. 2 ст. 39 КК). Відповідальність за ексцес крайньої необхідності. Умови, при яких особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності (ч. 3 ст. 39 КК).
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.
Фізичний або психічний примус. Непереборний фізичний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (ч. 1 ст. 40 КК). Питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди у випадку переборного фізичного примусу або психічного примусу (ч. 2 ст. 40 КК).
Виконання законного наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння (ч. 1 ст. 41 КК). Критерії визнання наказу або розпорядження законними (ч. 2 ст. 41 КК).
Кримінально-правові наслідки невиконання чи виконання явно злочинного наказу або розпорядження (частини 3 та 4 ст. 41 КК). Відповідальність у випадку, якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК).
Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння. Підстави та ознаки виправданого ризику відповідно до ст. 42 КК. Умови невизнання ризику виправданим (ч. 3 ст. 42 КК). Відповідальність за ексцес ризикованого діяння.
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння (ч. 1 ст. 43 КК). Підстава і ознаки правомірності заподіяння шкоди: поняття та види (ч. 2 ст. 43 КК). Відповідальність за перевищення меж заподіяння шкоди відповідно до ч. 3 ст. 43 КК.
Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та порядок такого звільнення згідно зі ст. 44 КК.
Види звільнення від кримінальної відповідальності: обов’язкове і необов’язкове (факультативне); безумовне і умовне; залежно від правової підстави.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Поняття, умови, правові наслідки (ст. 45 КК).
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Умови такого звільнення (ст. 46 КК).
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Умови та строки передачі на поруки (ст. 47 КК).
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. Умови звільнення (ст. 48 КК).
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, розміри цих строків, початковий момент перебігу давності і кінцевий момент обчислення строків давності (ч. 1 ст. 49 КК).Зупинення перебігу давності. Момент відновлювання перебігу давності у цих випадках. Умови звільнення у цьому разі особи від кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 49 КК). Умови і наслідки переривання перебігу давності (ч. 3 ст. 49 КК).Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі (ч. 4 ст. 49 КК), а також до особи, що вчинила злочин проти основ національної безпеки України, миру та безпеки людства (ч. 5 ст. 49 КК).
Тема 15. Покарання та його види
Поняття покарання у Кримінальному кодексі (ч. 1 ст. 50 КК). Значення та ознаки покарання. Наслідки ухилення від покарання, призначеного вироком суду (ч. 5 ст. 52 КК).
Мета покарання. Питання про мету покарання в науці кримінального права. Мета покарання відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України.
Поняття та ознаки системи покарань. Види покарань, які містить у собі система покарань, встановлена ст. 51 КК .
Поняття і значення класифікації покарань.
Класифікація покарань за порядком призначення покарань (ст. 52 КК): основні покарання; додаткові покарання; покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові.
Класифікація покарань за суб’єктом, до якого застосовується покарання: основні та спеціальні покарання.
Класифікація покарань за можливістю визначення строку покарання: строкові та безстрокові покарання.
Основні покарання.
Громадські роботи (ст. 56 КК). Поняття та зміст громадських робіт. Строки й порядок їх застосування. Особи, до яких цей вид покарання не може бути застосовано.
Виправні роботи (ст. 57 КК). Поняття та зміст виправних робіт. Строки й порядок їх застосування. Розмір відрахувань із суми заробітку засудженого в доход держави. Особи, до яких цей вид покарання не може бути застосовано. Порядок заміни виправних робіт особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку.
Службові обмеження для військовослужбовців (ст. 58 КК). Умови та строки застосування. Грошове стягнення як компонент даного виду покарання та його розміри. Вплив службового обмеження на підвищення у посаді, військовому званні та на строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
Арешт (ст. 60 КК). Поняття та зміст арешту. Строки й порядок його застосування. Особи, до яких арешт як вид кримінального покарання не може бути застосовано.
Обмеження волі (ст. 61 КК). Поняття, зміст і умови застосування обмеження волі. Строки й порядок застосування. Особи, яким цей вид покарання не може бути застосовано.
Тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК). Підстава, порядок та строки призначення цього виду покарання. Особи, до яких цей вид покарання не може бути застосовано.
Позбавлення волі на певний строк (ст. 63 КК). Поняття, зміст, мета та порядок застосування цього виду покарання. Строки позбавлення волі.
Довічне позбавлення волі (ст. 64 КК). Поняття, підстави та умови застосування цього виду покарання. Особи, до яких цей вид покарання не може бути застосовано.
Додаткові покарання.
Позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (ст. 54 КК). Підстави та порядок призначення цього додаткового покарання.
Конфіскація майна (ст. 59 КК). Ст. 41 Конституції України про конфіскацію майна. Поняття та сутність конфіскації майна як виду додаткового покарання. Підстави та порядок призначення конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації. Відмінність конфіскації майна як виду покарання від спеціальної конфіскації.
Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові.
Штраф (ст. 53 КК). Поняття штрафу. Розмір штрафу. Особливості призначення штрафу як додаткового виду покарання. Підстави і порядок заміни штрафу іншими видами покарань.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 55 КК). Поняття та строки призначення цього виду покарання як основного і як додаткового. Обчислення строку цього виду покарання, призначеного як додаткове покарання.
Тема 16. Призначення покарання
Поняття законної підстави для призначення покарання.
Принципи призначення покарання: законність покарання; визначеність покарання в судовому вироку; обґрунтованість і обов’язковість його мотивування у вироку; гуманність покарання; індивідуалізація покарання.
Загальні засади призначення покарання. Критерії загальних засад призначення покарання відповідно до ст. 65 КК: 1) у межах, встановлених у санкції статті Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2) відповідно до положень Загальної частини КК; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання; 4) враховуючи необхідність і достатність покарання для виправлення особи та попередження нових злочинів.
Загальна характеристика та значення для призначення покарання обставин, що пом’якшують (ст. 66 КК) і обтяжують (ст. 67 КК) покарання, їх види та характеристика. Межі врахування судом при призначенні покарання обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання.
Призначення покарання у випадку затвердження судом угоди про примирення або про визнання вини (ч. 5 ст. 65 КК). Поняття та зміст угоди про примирення або про визнання вини. Умови відповідності угоди про примирення або про визнання вини вимогам діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.
Призначення покарання за незакінчений злочин (ч. 1 ст. 68 КК). Урахування ступеня тяжкості вчиненого діяння, ступеня здійснення злочинного наміру та причин, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.
Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті (ч. 2 ст. 68 КК). Урахування характеру та ступеня участі кожного співучасника у вчиненні злочину.
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК). Підстави та порядок призначення судом більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин. Перехід до іншого, більш м’якого виду основного покарання. Особливості застосування норм про призначення більш м’якого покарання.
Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (ст. 69-1 КК). Підстави та порядок призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання. Види таких обставин. Особливості застосування норм про призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання. Межі призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК). Правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за окремі злочини, які входять до сукупності злочинів. Призначення остаточного (загального) покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного чи часткового складання покарань. Правила складання покарань за сукупністю злочинів. Межі призначення покарання за сукупністю злочинів. Особливості призначення остаточного покарання у випадках, якщо один із злочинів є умисним тяжким або таким, за який може бути призначене довічне позбавлення волі. Порядок призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів. Особливості призначення основних та додаткових покарань різного виду за сукупністю злочинів. Особливості призначення покарання за сукупністю злочинів за ч. 4 ст. 70 КК України.
Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК). Правила призначення покарання за сукупністю вироків. Межі застосування повного чи часткового складання покарань за сукупністю вироків. Правила складання покарань за сукупністю вироків. Порядок призначення за сукупністю вироків додаткових покарань. Можливість використання поглинення покарань за сукупністю вироків. Особливості (порядок) призначення основних та додаткових покарань різного виду за сукупністю вироків.
Порядок призначення покарань при одночасному збігу сукупності злочинів та сукупності вироків. Відмінність між правилами призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення (ст. 72 КК).
Обчислення строків покарання (ст. 73 КК).
Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування
Поняття звільнення від покарання, його підстави, умови та види відповідно до ч. 1 ст. 74 КК. Відмінність між звільненням від покарання і звільненням від кримінальної відповідальності.
Звільнення від покарання у разі прийняття нового закону (частини 2 та 3 ст. 74 КК).
Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК).
Звільнення від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК (ч. 5 ст. 74 КК).
Звільнення від відбування покарання з випробуванням, його види.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням за ч. 1 ст. 75 КК. Підстави та умови його застосування. Іспитовий строк, його тривалість та значення. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Контроль за поведінкою засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням (ст. 76 КК). Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням (ст. 77 КК). Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 78 КК). Підстави скасування звільнення від відбування з випробуванням та його наслідки (частини 2 та 3 ст. 74 КК).
Звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини (ч. 2 ст. 75 КК). Підстави його застосування.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК). Підстави, умови та особливості його застосування. Правові наслідки та умови скасування цього виду звільнення.
Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК). Розміри цих строків та їх обчислення. Зупинення перебігу давності. Відновлення перебігу давності у випадку його зупинення. Переривання давності. Обчислення давності при її перериванні. Питання про застосування давності до осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Давність виконання обвинувального вироку щодо осіб, яким призначено додаткове покарання. Незастосування давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК). Поняття та значення. Підстави та умови умовно-дострокового звільнення. Види покарань, при відбуванні яких можливе умовно-дострокове звільнення. Невідбутий строк при умовно-достроковому звільненні, його значення. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення. Дострокове звільнення від додаткового покарання.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом покарання (ст. 82 КК). Поняття і значення, умови, підстави та порядок такої заміни. Правові наслідки заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК). Підстави, умови та особливості його застосування. Правові наслідки та умови скасування цього виду звільнення.
Звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК). Його види і підстави. Наслідки одужання осіб, звільнених від покарання або його відбування за хворобою. Зарахування часу застосування примусових заходів медичного характеру в строк покарання.
Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта про помилування (ст. ст. 85–87 КК).
Тема 18. Судимість, її погашення та зняття
Поняття і значення судимості. Правові наслідки судимості (частини 1 та 2 ст. 88 КК). Особи, які визнаються такими, що не мають судимості (частини 3 та 4 ст. 88 КК).
Види припинення судимості.
Погашення судимості. Строки погашення судимості (ст. 89 КК). Обчислення строків погашення судимості (ст. 90 КК). Наслідки вчинення нового злочину протягом цих строків (ст. 90 КК).
Зняття судимості та умови його застосування (ст. 91 КК). Відмінність зняття судимості від її погашення. Види зняття судимості.
Тема 19. Інші заходи кримінально-правового характеру
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру (ст. 92 КК). Підстави їх застосування.
Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру (ст. 93 КК).
Види примусових заходів медичного характеру та критерії їх призначення (ст. 94 КК). Продовження, зміна та припинення застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 95 КК). Зарахування часу застосування примусових заходів медичного характеру в строк покарання.
Примусове лікування (ст. 96 КК). Мета та підстави його застосування. Особи, до яких застосовується примусове лікування.
Спеціальна конфіскація (ст. 96-1 КК). Поняття спеціальної конфіскації та мета її застосування. Випадки застосування спеціальної конфіскації. Умови незастосування спеціальної конфіскації (ст. 96-2 КК).
Тема 20. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-3). Поняття уповноваженої особи юридичної особи. Види злочинів, що вчиняються уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтересах юридичної особи.
Види юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-4 КК).
Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності, їх розміри, початковий момент перебігу давності і кінцевий момент обчислення строків давності (ч. 1 ст. 96-5 КК). Зупинення перебігу давності. Момент відновлювання перебігу давності у цих випадках (ч. 2 ст. 96-5 КК). Умови і наслідки переривання перебігу давності (ч. 3, 4 ст. 96-5 КК).
Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: основні заходи кримінально-правового характеру; додаткові заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-6 КК); обов’язки, які покладає суд на юридичну особу при застосуванні заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-6 КК).
Основні заходи кримінально-правового характеру.
Штраф (ст. 96-7 КК). Поняття штрафу. Розмір штрафу. Умови застосування штрафу як основного заходу кримінально-правового характеру із розстрочкою.
Ліквідація (ст. 96-9 КК). Поняття ліквідації. Умови застосування ліквідації як основного заходу кримінально-правового характеру.
Додаткові заходи кримінально-правового характеру.
Конфіскація майна (ст. 96-8 КК). Поняття та сутність конфіскації майна як додаткового заходу кримінально-правового характеру. Умови застосування конфіскації майна. Відмінність конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру від виду покарання та від спеціальної конфіскації.
Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-10 КК). Критерії загальних правил застосування заходів кримінально-правового характеру відповідно до ст. 96-10 КК: 1) у межах, встановлених у ч. 1, 2 ст. 96-7 КК, що передбачає застосування штрафу за вчинений уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочин; 2) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого уповноваженою особою юридичної особи злочин, 3) враховуючи ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, а також вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину.
Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів (ч. 1 ст. 96-11 КК). Правила застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів. Застосування заходу кримінально-правового характеру за окремі злочини, які входять до сукупності злочинів. Застосування остаточного (загального) заходу кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого заходу кримінально-правового характеру більш суворим.
Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю вироків (ч. 2 ст. 96-11 КК). Правила застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за сукупністю вироків. Відмінність між правилами застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за сукупністю вироків та сукупністю злочинів.
Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх як вияв гуманізму кримінального законодавства України.
Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Підстави такого звільнення. Види примусових заходів виховного характеру та особливості їх призначення. Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру.
Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх застосування (статті 98–102 КК).
Особливості призначення покарання неповнолітнім (ст. 103 КК). Призначення позбавлення волі неповнолітнім за сукупністю злочинів або вироків.
Особливості застосування до неповнолітніх звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 104 КК).
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106 КК).
Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років (ст. 107 КК).
Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років (ст. 108 КК).
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її система та значення. Наукові основи кваліфікації злочинів.
Поняття Особливої частини кримінального права України. Специфіка Особливої частини кримінального права та її єдність і зв’язок із Загальною частиною.
Система та структура Особливої частини Кримінального кодексу України. Критерії поділу на розділи та статті. Співвідношення кримінально-правової норми та статті Особливої частини Кримінального кодексу.
Значення Особливої частини кримінального права.
Поняття і види кваліфікації злочинів. Конкуренція норм Особливої частини Кримінального кодексу. Правила кваліфікації при конкуренції норм. Відмінність конкуренції від колізії правових норм, шляхи подолання колізії. Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя. Правильна кваліфікація як необхідна умова дотримання законності, прав і свобод людини.
Значення судової практики та її узагальнень з окремих категорій кримінальних справ для правильного тлумачення і застосування кримінально-правових норм Особливої частини.
Тема 2. Злочини проти життя та здоров’я особи.
Поняття, загальна характеристика, та види злочинів проти життя та здоров’я особи.
Злочини проти життя особи.
Значення ст. 2 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» та ст. 27 Конституції України про охорону життя людини.
Загальна характеристика злочинів проти життя. Життя як основний безпосередній об’єкт цих злочинів.
Поняття вбивства і його види: умисне вбивство та вбивство через необережність. Умисне вбивство та його види.
Умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Вбивство двох або більше осіб. Єдність умислу на вбивство двох або більше осіб як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Вбивство заручника. Поняття заручника. Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Поняття особливої жорстокості. Вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Відмежування цього виду вбивства від терористичного акту. Вбивство з корисливих мотивів. Поняття корисливих мотивів. Вбивство з хуліганських мотивів. Поняття хуліганських мотивів. Вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку. Вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. Вбивство, вчинене на замовлення. Поняття замовлення. Відмежування від вбивства з корисливих мотивів. Вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116–118 КК України. Відмежування від вбивства двох або більше осіб. Вбивство, вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.
Кваліфікація вбивства за наявності кількох обтяжуючих обставин. Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин, його види.
Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину.
Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Особливості суб’єктивних ознак цього злочину. Відповідальність співучасників цього злочину.
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину.
Умисне вбивство без обтяжуючих обставин. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину.
Вбивство через необережність. Відмінність цього злочину від інших злочинів, наслідком котрих є смерть потерпілої особи.
Доведення до самогубства та його форми. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність доведення до самогубства від умисного вбивства та вбивства через необережність.
Злочини проти здоров’я особи.
Загальна характеристика злочинів проти здоров’я. Здоров’я як основний безпосередній об’єкт цих злочинів.
Поняття і види тілесних ушкоджень. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Тяжке тілесне ушкодження, його поняття та види. Критерії визнання тілесного ушкодження тяжким: медичний, соціальний, економічний, естетичний.
Середньої тяжкості тілесне ушкодження, його поняття, види та критерії визначення.
Легке тілесне ушкодження, його поняття види, критерії визнання.
Кримінальна відповідальність за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від вбивства. Кримінальна відповідальність за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого при пом’якшуючих обставин: заподіяне у стані сильного душевного хвилювання; у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Кримінальна відповідальність за заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження.
Кримінальна відповідальність за заподіяння легкого тілесного ушкодження.
Побої та мордування. Поняття і відмінність від тілесних ушкоджень. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Кримінальна відповідальність за катування. Поняття цього злочину, об’єктивні та суб’єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки.
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Неналежне виконання професійних обов’язків. Що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Зараження венеричною хворобою. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи
Погроза вбивством. Реальність погрози як умова відповідальності за цей злочин. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від готування до злочину чи замаху на злочин.
Катування. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмінність цього злочину від вчинення побоїв та мордувань.
Незаконне проведення аборту. Поняття аборту. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Залишення в небезпеці. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особливості об’єктивної сторони та суб’єкту злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконна лікувальна діяльність. Об’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину.
Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Завідомість як ознака цього складу злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Об’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення прав пацієнта. Особливості складу злочину. Суб’єкт злочину.
Незаконне проведення дослідів над людиною. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Насильницьке донорство. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Інші злочини
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Особливості суб’єкта злочину.
Незаконне розголошення лікарської таємниці. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Особливості суб’єкта злочину.
Тема 3. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Захоплення заручників. Відмежування від позбавлення волі або викрадення людини. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Підміна дитини. Відмежування від викрадення людини.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Особливо кваліфікуючі ознаки.
Експлуатація дітей. Кваліфікуючі ознаки експлуатації дітей. Особливо кваліфікуючі ознаки.
Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Кваліфікуючі ознаки.
Тема 4. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Зґвалтування. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Особливості суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки зґвалтування.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування насильницького задоволення статевої пристрасті від зґвалтування.
Примушування до вступу в статевий зв’язок. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування примушування до вступу в статевий зв’язок від зґвалтування.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування його від зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Розбещення неповнолітніх. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Тема 5. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Злочини проти виборчих прав.
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину.
Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
Порушення таємниці голосування. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину.
Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Підкуп виборця, учасника референдуму. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Злочини проти трудових прав.
Грубе порушення законодавства про працю. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Грубе порушення угоди про працю. Кваліфікуюча обставина злочину.
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Порушення недоторканності житла. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Об’єктивні ознаки. Суб’єкт злочину.
Зловживання опікунськими правами. Види зловживань. Суб’єкт злочину.
Розголошення таємниці усиновлення. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення авторського права і суміжних прав. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Порушення права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.
Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.
Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Порушення недоторканності приватного життя.
Порушення права на отримання освіти. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Тема 6. Злочини проти власності
Загальна характеристика та види злочинів проти власності. Корисливі та некорисливі злочини проти власності.
Корисливі злочини проти власності: поняття, види, ознаки.
Предмет корисливих злочинів проти власності: його фізична, соціальна, економічна та юридична ознаки. Об’єктивні ознаки, вчинення цих злочинів. Спосіб вчинення. Суспільно небезпечні наслідки цих злочинів. Визначення розміру завданих збитків залежно від вартості майна. Суб’єктивні ознаки цих злочинів. Визначення корисливого мотиву.
Крадіжка. Поняття і види таємного викрадення чужого майна. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення крадіжки із дрібним викраденням майна (ст. 51 КУпАП).
Грабіж. Характеристика відкритого викрадення чужого майна. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність грабежу від крадіжки.
Розбій. Поняття і ознаки розбою. Безпосередній об’єкт розбійного нападу. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки розбою. Відмінність розбою від насильницького грабежу і бандитизму.
Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Вимагання. Поняття, кваліфікуючі ознаки, відмежування вимагання, поєднаного з насильством від розбою.
Шахрайство. Поняття, кваліфікуючі ознаки, відмежування від крадіжки, поєднаної з обманом.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Відмежування від шахрайства.
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.
Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Місце вчинення цих злочинів, їх кваліфікуючі ознаки.
Некорисливі злочини проти власності.
Поняття і види некорисливих злочинів проти власності.
Умисне знищення або пошкодження майна. Предмет цього злочину. Кваліфікуючі ознаки знищення або пошкодження майна.
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики. Предмет цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Погроза знищення майна. Предмет цього злочину. Особливості погрози у складі цього злочину.
Необережне знищення або пошкодження майна.
Порушення обов’язків щодо охорони майна.
Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом як корисливий або некорисливий злочин.
Тема 7. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
Поняття, загальна характеристика й види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття службової особи.
Злочини проти правомірної діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
Зловживання владою або службовим становищем. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Об’єктивні ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Об’єктивні ознаки злочину. Поняття та ознаки предмету злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Склад злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Службове підроблення. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Декларування недостовірної інформації. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього злочину. Поняття суб’єкта декларування.
Службова недбалість. Поняття та види діянь. Наслідки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Злочини, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ чи організацій, а також юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Незаконне збагачення. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття та ознаки предмету злочину. Форми та ознаки діяння. Обстановка вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Поняття та ознаки діяння передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України. Поняття вимагання неправомірної вигоди як кваліфікуючої ознаки за ч. 4 ст. 368-3 КК України. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона.
Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп службової особи. Відмежування від суміжних злочинів.
Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Поняття та ознаки предмету злочину. Форми та ознаки діяння. Обстановка вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона.
Поняття та ознаки діяння передбаченого ч. 3 ст. 368-4 КК України. Поняття вимагання неправомірної вигоди як кваліфікуючої ознаки за ч. 4 ст. 368-4 КК України. Момент закінчення злочину. Поняття суб’єкту. Суб’єктивна сторона.
Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги. Відмежування від суміжних злочинів. Кваліфікація злочину.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття та ознаки неправомірної вигоди . Ознаки діяння передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікація злочину.
Ознаки діяння передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Кваліфікація злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за пропозиція або надання неправомірної вигоди.
Зловживання впливом. Поняття та ознаки неправомірної вигоди. Ознаки діяння передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікація злочину.
Ознаки діяння передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Вимагання неправомірної вигоди як кваліфікуюча ознака зловживання впливом. Кваліфікація злочину.
Провокація підкупу (ст. 370 КК України). Поняття та ознаки предмету злочину та діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Кваліфікація злочину.
Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.
Злочини проти системи грошового обігу, валютного регулювання, валютного контролю та фондового ринку.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства.
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Види дій. Момент закінчення. Мета збуту як ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від шахрайства та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Маніпулювання на фондовому ринку. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини проти системи мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових фондів.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Мета збуту як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Поняття підпільних цехів та обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Вчинення таких діянь, що становить загрозу для життя і здоров’я людей, призвело до їх отруєння чи інших тяжких наслідків.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.
Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Визначення предмету злочину. Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Суспільно небезпечні наслідки. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.
Злочини проти системи розподілу і використання бюджетних коштів та приватизації державного та комунального майна.
Порушення законодавства про бюджетну систему України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття бюджетних коштів як предмета цього злочину. Визначення вчинення злочину у великому розмірі. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Особливості суб’єктивної сторони і суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення законодавства про бюджетну систему України.
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.
Незаконна приватизація державного, комунального майна: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Момент закінчення злочину. Характеристика суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини проти забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення монополізму і недобросовісної конкуренції.
Протидія законній господарській діяльності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Потерпілий від злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від вимагання.
Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Поняття незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Поняття матеріальної шкоди у значному розмірі. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Відмежування цього злочину від адміністративного правопорушення, а також від шпіонажу.
Розголошення комерційної або банківської таємниці: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Визначення суспільно небезпечних наслідків злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.
Незаконне використання інсайдерської інформації. Визначення предмета злочину. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Приховування інформації про діяльність емітента. Визначення предмета злочину. Форми вчинення цього злочину. Особливості суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів, споживачів товарів і послуг.
Доведення до банкрутства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види діянь. Суспільно небезпечні наслідки. Особливості суб’єктів злочину. Мотиви його вчинення.
Шахрайство з фінансовими ресурсами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Характеристика діянь. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.
Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмета злочину. Види дій. Поняття їх вчинення у великих розмірах. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.
Злочини у сфері виготовлення і використання документів у господарській діяльності.
Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Поняття суспільно небезпечних наслідків цього злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предмету злочину. Форми злочину. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину.
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини проти порядку зайняття господарською діяльністю.
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Характеристика предмету злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Зайняття гральним бізнесом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Фіктивне підприємництво: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності. Прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Момент закінчення злочину. Визначення предметів злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єкта і суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Склад злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 9. Злочини проти довкілля.
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля.
Злочинні посягання на об’єкти живої природи.
Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості предмета злочину. Характеристика способу скоєння злочину. Суб’єктивна сторона цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконна порубка лісу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Об’єкт та предмет злочину. Місце скоєння злочину. Поняття істотної шкоди.
Порушення законодавства про захист рослин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Незаконне полювання: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття промислу. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Злочинні посягання на об’єкти неживої природи.
Забруднення або псування земель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Основний та додатковий об’єкт забруднення або псування земель. Предмет злочину. Об’єктивна сторона злочинного забруднення та псування земель. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості предмету та об’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Безгосподарське використання земель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Суб’єкт злочину.
Забруднення атмосферного повітря: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Суб’єктивна сторона забруднення атмосферного повітря. Суб’єкт злочину.
Забруднення моря: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості предмета злочину. Особливості об’єктивної сторони злочину. Суб’єктивна сторона забруднення моря.
Порушення законодавства про континентальний шельф України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття континентального шельфу України. Особливості об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона злочину.
Злочини, що порушують правові норми у сфері екології.
Порушення правил екологічної безпеки: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття екологічної безпеки. Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Порушення правил охорони надр: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття надр. Об’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Порушення правил охорони вод: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види об’єктів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Суб’єкт проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.
Порушення ветеринарних правил: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття епізоотії. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт цього злочину.
Інші злочини проти довкілля
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Особливості об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона та суб’єкт зазначеного злочину.
Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Значення наслідків для кваліфікації злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона злочину. Особливості суб’єкту, що вчинив цей злочин.

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки.
Поняття громадської безпеки, загальна характеристика та види злочинів, передбачених ІХ розділом Особливої частини Кримінального кодексу України. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів.
Злочини, пов’язані з діяльністю злочинних угрупувань.
Створення злочинної організації: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона створення злочинної організації. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність за цей злочин. Умови звільнення від кримінальної відповідальності та особи, що підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації.
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Відмінність від співучасті. Особливості суб’єкта цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Бандитизм: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття та ознаки банди. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент початку та закінчення цього злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт бандитизму.
Створення терористичної групи чи терористичної організації. Поняття терористичної групи чи терористичної організації. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вказані злочини.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття воєнізованих формувань. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки цього злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цією статтею.
Злочини, пов’язані з порушенням громадського спокою.
Терористичний акт, характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття терористичного акту. Види об’єктів злочину. Характеристика дій. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона зазначеного злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від диверсії та бандитизму.
Втягнення у вчинення терористичного акту: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Публічні заклики до вчинення терористичного акту: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Сприяння вчиненню терористичного акту: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Форми вчинення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Фінансування тероризму: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму.
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. Момент його закінчення. Завідомість як ознака злочину. Відмежування від злочинів проти власності. Кваліфікуючі ознаки.
Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт цього злочину.
Злочини, пов’язані з незаконним або недбалим поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від інших злочинів.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона та види діянь. Момент початку і закінчення злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин.
Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єкт і предмет злочину. Об’єктивна сторона. Значення наслідків для кваліфікації. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Злочини, пов’язані з незаконним поводженням з радіоактивними матеріалами, вибуховими, легкозаймистими та іншими шкідливими матеріалами.
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Значення наслідків для кваліфікації. Суб’єктивна сторона злочину.
Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Значення наслідків для кваліфікації. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину.
Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона цього злочину, момент його закінчення. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єкти злочину. Предмет злочину. об’єктивна сторона. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення вимог режиму радіаційної безпеки: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет та форми вчинення злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єкт та предмет. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Інші злочини проти громадської безпеки.
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. об’єктивна сторона. Наслідки злочину та їх значення для кваліфікації. Поняття та розміри майнової шкоди. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.
Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт, суб’єктивна сторона цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.
Поняття злочинів проти безпеки виробництв, їх загальна характеристика та види. Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Порушення вимог законодавства про охорону праці: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Вид кримінально-правової норми. Об’єктивна сторона. Наслідки та їх значення для кваліфікації. Суб’єктивна сторона зазначеного злочину. Суб’єкт злочину та його спеціальні ознаки.
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Спеціальні ознаки суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Діяння та його наслідки. Значення наслідків для кваліфікації злочину. Суб’єктивна сторона. Особливості суб’єкта злочину.
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Наслідки цього злочину та їх значення для кваліфікації. Суб’єктивна сторона. Спеціальні ознаки суб’єкта цього злочину.
Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину і його спеціальні ознаки. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, їх загальна характеристика та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Види об’єктів.
Злочинне порушення діючих на транспорті правил.
Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види діянь. Значення наслідків для кваліфікації. Суб’єктивна сторона. Спеціальні ознаки особи, що вчинила злочин.
Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Момент закінчення злочину.
Порушення правил повітряних польотів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Наслідки та їх значення. Вік кримінальної відповідальності за цей злочин. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення правил використання повітряного простору: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. Значення наслідків для кваліфікації. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття транспортного засобу. Об’єктивна сторона. Наслідки злочину та їх значення для кваліфікації. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування цього злочину від суміжних.
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Вимоги до особи, що скоїла злочин.
Порушення чинних на транспорті правил: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона та суб’єкт цього злочину. Відмежування від інших злочинів.
Злочини, пов’язані з пошкодженням чи знищенням транспортних засобів, їх частин або комунікацій.
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Значення суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням або блокуванням транспортних засобів чи комунікацій.
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Вік кримінальної відповідальності за зазначений злочин. Кваліфікуючі ознаки.
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види діянь та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування злочину від суміжних злочинів.
Незаконне заволодіння транспортним засобом: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття транспортного засобу. Об’єктивна сторона. Поняття незаконного заволодіння транспортним засобом. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Вік кримінальної відповідальності за цей злочин. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.
Інші транспортні злочини.
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. Спосіб вчинення злочину та момент його закінчення. Кваліфікуючі ознаки.
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючи ознаки злочину.
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона. Особливості суб’єкта цього злочину.
Випуск в експлуатацію технічно несправних засобів або інше порушення їх експлуатації: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття транспортного засобу. Об’єктивна сторона злочину. Види діянь та їх наслідки. Суб’єктивна сторона. Завідомість як ознака злочину. Суб’єкт злочину і його спеціальні ознаки.
Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності.
Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадського порядку та моральності.
Злочини проти громадського порядку.
Групове порушення громадського порядку. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Масові заворушення. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.
Хуліганство. Поняття та види. Момент закінчення злочину. Знаряддя хуліганства та їх вплив на кваліфікацію. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Злочини проти моральності.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Види діяння. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від злочинів проти власності.
Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Види діяння. Особливості предмета злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.
Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду. Предмет злочину. Форми вчинення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Жорстоке поводження з тваринами. Ознаки предмета злочину. Види діяння та його наслідки. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ознаки предмета злочину. Види діяння та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Ввезення, виготовлення, збування й розповсюдження порнографічних предметів. Ознаки предмета злочину. Види діяння та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Створення або утримання місць розпусти і звідництва. Види дій та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Сутенерство або втягнення особи до заняття проституцією. Види дій та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Види дій та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.
Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів.
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки, поняття великого та особливо великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Форми заволодіння. Суб’єкт злочину. Вік відповідальності. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину і його види. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета – обов’язкова ознака суб’єктивної сторони цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за некваліфікований склад злочину.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину та його види і розмір. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності.
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Форми заволодіння. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Злочини, пов’язані з протиправним отриманням та вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також інших засобів, що не є наркотичними.
Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину та його види. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мотиви злочину. Суб’єкт злочину та його спеціальні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Суб’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Потерпілий від цього злочину. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Види дій. Поняття публічного вживання наркотичних засобів. Місце вчинення та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона злочину. Види діянь та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Поняття допінгу. Потерпілий від цього злочину. Момент закінчення злочину. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Значення настання наслідків для кваліфікації. Суб’єктивна сторона. Ознаки суб’єкта цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Потерпілий від злочину.
Інші злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття великого розміру.
Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Інші злочини проти здоров’я населення.
Порушення правил боротьби з епідеміями: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Наслідки та їх значення для кваліфікації. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона.
Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета як обов’язковий елемент суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Тема 15. Злочини проти основ національної безпеки України.
Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти національної безпеки України. Особливості суб’єктивної сторони цих злочинів.
Злочини, що посягають на основи конституційної системи.
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Види дій. Момент закінчення злочину. Його кваліфікуючі ознаки.
Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Види дій. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Види дій. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Посягання на життя державного чи громадського діяча. Особливості потерпілого від цього злочину. Момент закінчення злочину. Мотив злочину. Відмежування від умисного убивства.
Злочини, що посягають на основи зовнішньої безпеки України.
Державна зрада. Поняття і форми державної зради. Суб’єктивні ознаки державної зради. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду.
Шпигунство та його форми. Суб’єкт шпигунства. Відмінність шпигунства від державної зради у формі шпигунства. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство.
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки цього злочину.
Злочини, що посягають на основи внутрішньої безпеки і економічної системи України.
Диверсія: поняття та види диверсійних дій. Зміст мети як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони складу злочину диверсії. Відмінність диверсії від терористичного акту, а також від суміжних злочинів проти життя та здоров’я особи, власності, довкілля та громадської безпеки.

Тема 16. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Поняття, загальна характеристика, особливості та види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Злочини у сфері охорони державної таємниці.
Розголошення державної таємниці: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Поняття державної таємниці. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Особливості суб’єкта цього злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Втрата документів, що містять державну таємницю: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Поняття державної таємниці. Момент закінчення злочину. Значення наслідків. Особливості суб’єктивної сторони цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Значення мотиву для кваліфікації. Спеціальні ознаки суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини у сфері недоторканності державних кордонів.
Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Поняття державного кордону. Об’єктивна сторона. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.
Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення правил міжнародних польотів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.
Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Злочини у сфері забезпечення призову та мобілізації.
Ухилення від призову на строкову військову службу: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Поняття призову на строкову військову службу. Момент початку та закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Вік кримінальної відповідальності.
Ухилення від призову за мобілізацією: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Поняття призову за мобілізацією. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак. Об’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Тема 17. Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Злочини проти встановленого порядку використання спеціальних предметів, що використовуються органами влади.
Наруга над державними символами. Предмети злочину. Види діянь. Зміст поняття «публічна наруга».
Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському судні. Поняття «підняття Державного прапора України». Момент закінчення злочину. Суб’єкт незаконного підняття Державного прапора України.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Види предметів злочину. Різновиди діянь. Мотиви злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Предмет злочину. Види дій. Мотив злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Ознаки об’єктивної сторони злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне пошкодження ліній зв’язку. Предмети злочину. Характеристика об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона злочину.
Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських формувань, окремих громадян, пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів чи з перешкоджанням їх діяльності.
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадської порядку й державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Потерпілий від цього злочину. Відмежування опору від злісної непокори. Вина при вчиненні опору. Суб’єкт злочину. Зміст примушення потерпілого при вчиненні опору.
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби. Потерпілий від цього злочину. Види впливу на потерпілого. Зміст вини, мотиву та мети при вчиненні злочину. Суб’єкт втручання. Кваліфікуючі ознаки.
Втручання у діяльність державного діяча. Потерпілий від цього злочину. Форми незаконного впливу на потерпілого. Зміст суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього злочину. Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків». Кваліфікуючі ознаки злочину.
Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча. Потерпілий від злочину. Мотив і мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу. Поняття «працівник правоохоронного органу». Зміст юридичної конструкції «у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків». Кваліфікуючі ознаки.
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця. Поняття «посягання на життя». Відмінність цього злочину від умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку.
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. Потерпілі від злочину. Мета злочину. Відмежування цього злочину від захоплення заручників.
Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Потерпілі від цього злочину. Види злочинних діянь. Мета злочину. Відмінність цього злочину від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. Кваліфікуючі ознаки.
Перешкоджання діяльності народного депутата та депутата місцевої ради. Види злочинних діянь. Відмінність цього злочину від втручання у діяльність народного депутата України.
Перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Потерпілий від цього злочину. Мотив і мета злочину. Відмежування цього злочину від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу та від умисного знищення або пошкодження майна. Кваліфікуючі ознаки.
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. Поняття неправомірної вигоди. Особливості законодавчої конструкції злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину за ч. 1 ст. 354 КК. Кваліфікуючі ознаки. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину за ч. 2 ст. 354 КК. Кваліфікуючі ознаки. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян, не пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів.
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Поняття незаконного перешкоджання. Особливості об’єктивної і суб’єктивної сторони (можливість у деяких випадках впливу на представників органів місцевого самоврядування). Суб’єкт злочину.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Характеристика об’єктивної сторони злочину. Мета злочину (можливість у деяких випадках впливу на певних представників).
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Види діянь. Мета самовільного присвоєння вказаних повноважень або звання посадової особи. Суб’єкт злочину.
Самоправство. Особливості об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.
Злочини проти журналістів.
Поняття професійної діяльності та статусу журналіста.
Погроза або насильство щодо журналіста: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Умисне знищення або пошкодження майна журналіста: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Посягання на життя журналіста: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Момент закінчення злочину.
Захоплення журналіста як заручника: характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину.

Тема 18. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину.
Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Тема 19. Злочини проти правосуддя.
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя.
Злочини проти конституційних принципів діяльності органів розслідування, прокуратури і суду.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Завідомість як ознака злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.
Постановляння суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Злочини проти безпеки, честі та гідності суддів, народних засідателів, присяжних.
Втручання в діяльність судових органів. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони.
Погроза або насильство щодо суддів, народного засідателя чи присяжного. Види діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Потерпілий від цього злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки.
Злочини проти прав та інтересів суб’єктів кримінального або цивільного процесу.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки.
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення права на захист. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. Види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи. Види діяння. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки.
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Предмет злочину. Поняття та ознаки діяння. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину.
Злочини проти інтересів всебічного, повного неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних справ.
Примушування давати показання. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Відмежування від суміжних злочинів.
Завідомо неправдиве показання. Види дій. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків. Види діяння. Момент закінчення злочину. Обставини, що виключають злочинність цього діяння. Час вчинення цього злочину. Суб’єктивні ознаки.
Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Види діяння. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмінність від суміжних злочинів.
Злочини проти інтересів своєчасного припинення та розкриття злочинів.
Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Приховування злочину. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Обставини, що виключають відповідальність за цей злочин. Відмінність від співучасті у злочині.
Злочини проти інтересів забезпечення неухильного виконання судових рішень.
Невиконання судового рішення. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Приховування майна. Предмет злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.
Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. Склад злочину.
Ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді позбавлення волі. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Види діяння. Поняття адміністрації виправної установи. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмінність від суміжних злочинів.
Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмінність від суміжних злочинів.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Поняття та ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Порушення правил адміністративного нагляду. Види діяння. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину.

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Поняття, загальна характеристика й види військових злочинів. Відмежування військового злочину від дисциплінарного проступку.
Злочини проти порядку підлеглості та військової честі.
Непокора. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Невиконання наказу. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від непокори.
Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків. Види дій та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Погроза або насильство щодо начальника. Види дій та момент закінчення злочину. Мотив злочину й його вплив на кваліфікацію. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів.
Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.
Злочини проти порядку проходження військової служби.
Самовільне залишення військової частини або місця служби. Види дій та момент закінчення злочину. Тривалість залишення військової частини або місця служби й кваліфікація злочину. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від суміжних злочинів і дисциплінарного проступку.
Дезертирство. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від самовільного залишення військової частини або місця служби.
Ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим способом. Об’єктивна сторона та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину.
Злочини проти порядку користування військовим майном та його збереження.
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових, інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Особливості предмета злочину. Види та способи діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Умисне знищення або пошкодження військового майна. Види діяння та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Необережне знищення або пошкодження військового майна. Види діяння та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки.
Марнотратство або втрата військового майна. Види діянь та момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.
Порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Предмет злочину. Види діянь та їх наслідки. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжних злочинів.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації військової техніки
Порушення правил водіння або експлуатації машин. Поняття машини. Види порушень та їх наслідків. Особливості суб’єктивної сторони.
Порушення правил польотів або підготовки до них. Види порушень та їх наслідки. Особливості суб’єктивної сторони.
Порушення правил кораблеводіння. Види порушень та їх наслідки. Особливості суб’єктивної сторони.
Злочини проти порядку несення окремих видів військової служби.
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку.
Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку.
Порушення статутних правил несення бойового чергування. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку.
Порушення статутних правил внутрішньої служби. Види порушень. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від дисциплінарного проступку.
Злочини проти порядку збереження військової таємниці.
Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Види діянь та момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі обставини. Відмежування від державної зради.
Злочини проти авторитету і правомірної діяльності військових формувань і правоохоронних органів.
Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем. Поняття та види зловживань. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. Мотив і його значення для кваліфікації. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від перевищення влади або службових повноважень.
Недбале ставлення до військової служби. Види діянь. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зловживання владою або службовим становищем.
Перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Поняття та види перевищення влади. Наслідки злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зловживання владою або службовим становищем.
Бездіяльність військової влади. Поняття та види бездіяльності. Наслідки злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Злочини проти порядку ведення бойових дій, вимог законів і звичаїв війни.
Здача або залишення ворогові засобів ведення війни. Поняття засобів ведення війни. Види діянь та момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від державної зради.
Залишення гинучого військового корабля. Поняття залишення корабля. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Види діянь. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Добровільна здача в полон. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмінність від державної зради.
Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні. Поняття та види діяння. Місце вчинення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі і особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від державної зради.
Мародерство. Види діяння. Момент закінчення злочину. Місце його вчинення. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Насильство над населенням у районі воєнних дій. Поняття та види насильства. Наслідки. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Погане поводження з військовополоненими. Види діяння і момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмежування від суміжних злочинів.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними. Ознаки незаконності діяння та його види. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки.
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Злочини проти миру.
Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину.
Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Види діянь, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
Злочини проти безпеки людства.
Застосування зброї масового знищення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення. Види діянь. Момент закінчення злочину.
Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки діянь, передбачених статтею КК.
Екоцид. Поняття екоциду. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину.
Злочини проти міжнародного правопорядку.
Порушення законів та звичаїв війни. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки злочину.
Посягання на життя представника іноземної держави. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони означеного складу злочину.
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Види діянь. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Особливості мети як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони означеного складу злочину.
Найманство. Види діянь, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
Піратство. Поняття піратства, об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Відмежування піратства від терористичного акту та угону або захоплення морського чи річкового судна.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Відмежування від певного злочину, скоєного військовослужбовцями.
3. Контрольні питання для підготовки до державного екзамену

Загальна частина
Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система, завдання.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Час вчинення злочину.
Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі: поняття, підстава, наслідки.
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України.
Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України.
Малозначне діяння: поняття, ознаки та відмінність від злочину.
Класифікація злочинів та її значення.
Кримінальна відповідальність: поняття, ознаки, підстава
Склад злочину: поняття, елементи і ознаки, значення.
Об’єкт злочину: поняття, значення, види. Відмінність об’єкта злочину від предмета злочину.
Об’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки та значення. Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони: поняття, ознаки, види.
Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони: поняття, види та значення. Злочини з матеріальним та формальним складами.
Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види.
Спеціальний суб’єкт злочину: поняття, ознаки, значення.
Неосудність: поняття, критерії, кримінально-правові наслідки.
Суб’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення.
Умисел та його види.
Необережність та її види.
Мотив і мета злочину: їх поняття та кримінально-правове значення.
Складена (подвійна, змішана) форма вини: поняття та значення.
Фактична помилка в кримінальному праві: поняття, види, значення.
Юридична помилка в кримінальному праві:*поняття, види, значення.
Готування до злочину: поняття, види, відмежування від замаху на злочин. Відповідальність за готування до злочину.
Замах на злочин: поняття, види, відмежування від готування до злочину та від закінченого злочину.
Добровільна відмова при незакінченому злочині: поняття, ознаки, значення.
Співучасть у злочині: поняття, ознаки, значення.
Види співучасників.
Форми співучасті.
Кримінальна відповідальність співучасників: підстава та межі. Ексцес виконавця.
Особливості добровільної відмови співучасників.
Причетність до злочину: поняття, види, відмежування від співучасті у злочині.
Триваючий, продовжуваний та складений злочин як види одиничного злочину.
Повторність злочинів: поняття, ознаки, види, значення.
Сукупність злочинів: поняття, ознаки, види, значення.
Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види, значення.
Необхідна оборона: поняття, підстави, ознаки та значення.
Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, підстави, ознаки, значення.
Перевищення меж необхідної оборони: поняття, ознаки, значення.
Крайня необхідність: поняття, підстави, ознаки, значення.
Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: передумова, підстава, порядок, наслідки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: передумова, підстава, порядок, наслідки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки: передумова, підстава, порядок, умови, наслідки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки: передумова, підстава, порядок, наслідки.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності: передумова, підстава, порядок, наслідки.
Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом.
Мета покарання за КК України.
Система покарань: поняття, ознаки, значення.
Основні та додаткові покарання, особливості їх призначення.
Штраф як вид покарання.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання.
Громадські роботи та виправні роботи як види покарання.
Службові обмеження для військовослужбовців та тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як види покарання.
Конфіскація майна як вид покарання. Відмінність конфіскації майна від спеціальної конфіскації.
Арешт і обмеження волі як види покарання, їх відмінність від позбавлення волі.
Позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі як види покарання.
Загальні засади призначення покарання, їх значення.
Обставини, які пом’якшують покарання, їх значення.
Обставини, які обтяжують покарання, їх значення.
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: підстави та способи.
Особливості призначення покарання за наявності окремих обставин, що пом’якшують покарання.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням: передумова, підстава, умова та наслідки.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку: передумова, підстава, наслідки.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: передумова, підстава, умова та наслідки.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: передумова, підстава, умова та наслідки.
Звільнення від відбування покарання за хворобою: передумова, підстава, порядок, наслідки.
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.
Судимість: поняття та правові наслідки.
Погашення судимості: поняття, підстави, наслідки.
Зняття судимості: поняття, підстави, наслідки.
Примусові заходи медичного характеру: поняття, види, порядок застосування.
Примусові заходи виховного характеру: поняття, види, порядок застосування.
Спеціальна конфіскація майна: поняття, підстава, порядок застосування.
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: поняття, види, підстава застосування.
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності або від покарання.
Види покарань, що можуть бути призначені неповнолітнім, та особливості їх призначення.
Особлива частина
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Державна зрада.
Шпигунство.
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду і шпигунство.
Відмежування диверсії від умисного знищення або пошкодження майна та терористичного акту.
Поняття та ознаки вбивства. Види вбивств.
Умисне вбивство за обтяжуючих обставин.
Умисне вбивство за пом’якшуючих обставин.
Відмежування погрози вбивством від готування до вбивства і замаху на вбивство.
Доведення до самогубства.
Поняття тілесних ушкоджень, їх відмінність від нанесення удару, побоїв і мордування.
Умисне тяжке тілесне ушкодження.
Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність.
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження: поняття та ознаки.
Умисне легке тілесне ушкодження.
Катування.
Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Відмежування ненадання допомоги хворому медичним працівником від неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Захоплення заручників.
Відмежування незаконного позбавлення волі або викрадення людини від захоплення заручників.
Торгівля людьми.
Зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.
Відмежування розбещення неповнолітніх від статевих зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
Об’єкт та предмет злочинів проти власності
Крадіжка.
Грабіж.
Розбій.
Шахрайство.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Вимагання.
Умисне знищення або пошкодження чужого майна.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки викрадення чужого майна.
Відмежування крадіжки від грабежу.
Відмежування розбою від бандитизму та вимагання.
Відмежування грабежу від розбою.
Відмежування шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
Відмежування крадіжки від привласнення чи розтрати чужого майна.
Відмежування шахрайства від шахрайства з фінансовими ресурсами.
Контрабанда.
Шахрайство з фінансовими ресурсами.
Фіктивне підприємництво.
Протидія законній господарській діяльності.
Відмежування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань від вимагання.
Створення злочинної організації.
Створення злочинної організації, відмежування цього злочину від бандитизму.
Бандитизм.
Терористичний акт.
Звільнення від кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Порушення вимог законодавства про охорону праці.
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Відмежування незаконного заволодіння транспортним засобом від злочинів проти власності.
Хуліганство.
Відмежування групового порушення громадського порядку від хуліганства.
Предмет злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Відмежування розголошення державної таємниці від втрати документів, що містять державну таємницю.
Поняття та ознаки офіційного документа як предмета злочину.
Відмежування посягання на життя працівника правоохоронного органу від умисного вбивства у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку.
Відмежування підкупу працівника підприємства, установи чи організації від прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Службова особа як суб’єкт злочину за кримінальним правом України: поняття, види.
Суб’єкт злочинів, вчинених у сфері професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг.
Неправомірна вигода як предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Зловживання владою або службовим становищем.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Незаконне збагачення.
Службова недбалість.
Відмежування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу від зловживання владою або службовим становищем.
Поняття та ознаки вимагання неправомірної вигоди.
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.
Відмежування завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою від незаконного позбавлення волі.
Відмежування завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину від завідомо неправдивих показань.
Відмежування дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань від злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань.
Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів).

4. Інформаційне та методичне забезпечення

Нормативні акти:
1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР 21 берез. 1964 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/199a-06
2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. Дисциплінарний статут Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затверджений Законом України від 24 берез. 1999 р. № 551-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/551-14
4. Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів [Електронний ресурс] : затвердженні наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січ. 1998 р. № 2 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-98
5. Звід відомостей, що становлять державну таємницю [Електронний ресурс] : затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серп. 2005 р. № 440 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05
6. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
7. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
9. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовт. 2012 р. № 5403-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
10. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. [Електронний ресурс] : ратифікована постановою Верховної Ради Української РСР 25 квітн. 1991 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096
11. Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього 1948 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 18 берез. 1954 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_155
12. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 20 січ. 1976 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_389
13. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Законом України від 17 груд. 1997 р. № 738/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_029
14. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
15. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
16. Кримінальній кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
17. Лісовий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3852-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
18. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. [Електронний ресурс] : ратифікована постановою Верховної Ради Української РСР 21 січ. 1969 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_105
19. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2801-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
20. Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпечними для здоров’я в разі зловживання ними [Електронний ресурс] : затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 20 верес. 1995 р. № 172 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0243-96
21. Питання щодо використання державних символів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 9 лют. 2001 р. № 79/2001 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79/2001
22. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
23. Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених [Електронний ресурс] : затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 верес. 2000 р. № 192 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0752-00
24. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0256-95
25. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0251-95
26. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0250-95
27. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0249-95
28. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0253-95
29. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95
30. Правила тримання осіб, узятих під варту і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань [Електронний ресурс] : затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 верес. 2000 р. № 192 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-00
31. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3792-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
32. Про адвокатуру [Електронний ресурс] : Закон України від 19 груд. 1992 р. № 2887-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2887-12
33. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі [Електронний ресурс] : Закон України від 1 груд. 1994 р. № 264/94-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
34. Про альтернативну (невійськову) службу [Електронний ресурс] : Закон України від 12 груд. 1991 р. № 1975-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
35. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22 квіт. 1993 р. № 3125-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
36. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
37. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [Електронний ресурс] : Закон України від 10 лип. 2010 р. № 2487-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
38. Про вибори Президента України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 верес. 1999 р. № 474-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14
39. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від 8 лют. 1995 р. № 39/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80
40. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення [Електронний ресурс] : Закон України від 7 квіт. 2011 р. № 3207-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
41. Про громадянство України [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2235-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
42. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
43. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
44. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 17 лист. 2011 р. № 4050-VI [Набрання чинності 1 січ. 2014 р.] // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
45. Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
46. Про дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії [Електронний ресурс] : Закон України від 11 січ. 2000 р. № 1370-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1370-14
47. Про екологічну експертизу [Електронний ресурс] : Закон України від 9 лют. 1995 р. № 45/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80
48. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [Електронний ресурс] : Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
49. Про загальний військовий обов’язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України від 31 січ. 1992 р. № 2085-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2085-12
50. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 20 листоп. 2000 р. № 1719 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1719-2000-%D0%BF
51. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 6 трав. 2000 р. № 770 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
52. Про затвердження Переліку об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівням вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ від 5 верес. 1998 р. № 651 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0612-98
53. Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 21 берез. 2002 р. № 352 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF
54. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 8 лют. 1997 р. № 163 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/163-97-%D0%BF
55. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 27 січ. 1995 р. № 57 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF
56. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я від 1 серп. 2000 р. № 188 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
57. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 7 черв. 1996 р. № 236/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
58. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
59. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
60. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1023-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
61. Про захист суспільної моралі [Електронний ресурс] : Закон України від 20 листоп. 2003 р. № 1296-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
62. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними [Електронний ресурс] : Закон України від 15 лют. 1995 р. № 62/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
63. Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1934-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
64. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
65. Про лікарські засоби [Електронний ресурс] : Закон України від 4 квіт. 1996 р. № 123/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
66. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 1 черв. 2000 р. № 1775-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
67. Про мисливське господарство та полювання діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1478-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
68. Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 20 груд. 1991 р. № 565-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12
69. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України від 21 жовт. 1993 р. № 3543-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
70. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
71. Про нотаріат [Електронний ресурс] : Закон України від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
72. Про об’єкти підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2245-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
73. Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 6 листоп. 1997 р. № 1238 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
74. Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
75. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
76. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 19 червн. 2003 р. № 964-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
77. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 26 січ. 1993 р. № 2939-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
78. Про охорону атмосферного повітря [Електронний ресурс] : Закон України від 16 жовт. 1992 р. № 2707-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
79. Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
80. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3687-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
81. Про охорону прав на зазначення походження товарів [Електронний ресурс] : Закон України від 16 черв. 1999 р. № 752-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/752-14
82. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
83. Про охорону прав на наукові відкриття [Електронний ресурс] : проект Закону України від 12 груд. 2004 р. № 6414 [Електронний ресурс]. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
84. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3688-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
85. Про охорону прав на сорти рослин [Електронний ресурс] : Закон України від 21 квіт. 1993 р. № 3116-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
86. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем [Електронний ресурс] : Закон України від 5 листоп. 1997 р. № 621/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80
87. Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
88. Про перевезення небезпечних вантажів [Електронний ресурс] : Закон України від 6 квіт. 2000 р. № 1644-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1644-14
89. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 9 серп. 1993 р. № 611 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
90. Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 1 груд. 2009 р. № 987/2009 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987/2009
91. Про пожежну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від 17 груд. 1993 р. № 3745-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3745-12
92. Про Положення про технічний захист інформації в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 верес. 1999 р. № 1229/99 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1229/99
93. Про попереднє ув’язнення [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3352-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
94. Про Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 29 груд. 1995 р. № 1074 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1074-95-%D0%BF
95. Про Правила дорожнього руху [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 10 жовт. 2001 р. № 1306 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
96. Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 6 квіт. 2000 р. № 1647-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1647-14
97. Про принципи поширення відеозаписів насильницького, жорстокого чи порнографічного змісту [Електронний ресурс] : рек. № R(89)7 Ком. міністрів Ради Європи // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
98. Про психіатричну допомогу [Електронний ресурс] : Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1489-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
99. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних [Електронний ресурс] : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1587-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14
100. Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс] : Закон України від 23 квіт. 1991 р. № 987-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
101. Про Службу безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 бер. 1992 р. № 2229-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
102. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей [Електронний ресурс] : Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
103. Про статус народного депутата України [Електронний ресурс] : Закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
104. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Закон України від 24 берез. 1999 р. № 548-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14
105. Про тваринний світ [Електронний ресурс] : Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
106. Про телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] : Закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
107. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону [Електронний ресурс] : Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1835-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
108. Про Центральну виборчу комісію [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 2004 р. № 1932-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
109. Про Червону книгу України [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лют. 2002 р. № 3055-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
110. Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Законом України від 9 груд. 1997 р. № 703/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055
111. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Постанови Пленуму Верховного Суду України:
1. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів : постанова ПВС України № 15 від 8 жовт. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 157–168.
2. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві : постанова ПВС України № 10 від 18 черв. 1999 р. // Збірник постанов ПВС України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 364–371.
3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : постанова ПВС України № 2 від 27 лют. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 210–218.
4. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів : постанова ПВС України № 8 від 26 черв. 1992 р. // Збірник постанов ПВС України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 230–239.
5. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : постанова ПВС України № 3 від 25 квіт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 130–139.
6. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу : постанова ПВС України № 8 від 28 вер. 1973 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 52–55.
7. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : постанова ПВС України № 5 від 15 квіт. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 150–157.
8. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : постанова ПВС України № 7 від 4 черв. 2010 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 11–18.
9. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : постанова ПВС України № 7 від 3 черв. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 59–69.
10. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : постанова ПВС України № 12 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 21–28.
11. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості : постанова ПВС України № 16 від 26 жовт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 55–59.
12. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті : постанова ПВС України № 14 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 196–205.
13. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова ПВС України № 5 від 16 квіт. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 69–78.
14. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва : постанова ПВС України № 7 від 12 черв. 2009 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 188–196.
15. Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду : постанова ПВС України № 3 від 28 берез. 1986 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 255–260.
16. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні : постанова ПВС України № 15 від 28 груд. 1996 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 45–48.
17. Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова ПВС України № 7 від 24 жовт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 28–45.
18. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів : постанова ПВС України № 6 від 12 квіт. 1996 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 139–142.
19. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : постанова ПВС України № 13 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 3–11.
20. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру : постанова ПВС України № 2 від 15 трав. 2006 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 78–89.
21. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : постанова ПВС України № 3 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 175–182.
22. Про судову практику в справах про злочини проти власності : постанова ПВС України № 10 від 6 листоп. 2009 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 113–126.
23. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова ПВС України № 2 від 7 лют. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 89–100.
24. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : постанова ПВС України № 4 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 219–230.
25. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі : постанова ПВС України № 2 від 26 берез. 1993 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 247–255.
26. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки : постанова ПВС України № 4 від 2 лип. 1976 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 182–188.
27. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : постанова ПВС України № 5 від 30 трав. 2008 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 100–113.
28. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : постанова ПВС України № 17 від 10 груд. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 168–175.
29. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : постанова ПВС України № 8 від 3 черв. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 142–150.
30. Про судову практику у справах про необхідну оборону : постанова ПВС України № 1 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 18–21.
31. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень : постанова ПВС України № 15 від 26 грудня 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 260–265.
32. Про судову практику у справах про хабарництво : постанова ПВС України № 5 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 265–274.
33. Про судову практику у справах про хуліганство : постанова ПВС України № 10 від 22 груд. 2006 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 205–210.
34. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким : постанова ПВС України № 2 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 48–52.

Основна навчальна та наукова література:
1. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
2. Військове законодавство України : збірник нормативних актів. – К. : Атіка, 1999. – 800 с.
3. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть : конспект лекций. / Н. А. Гуторова. – Х. : Одиссей, 2003. – 320 с.
4. Житний О. О. Кримінальне право України : частина Загальна (у схемах та таблицях) : навч. посіб. / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2008. – 200 с.
5. Коментар до Кримінального кодексу України.(2-е вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка. – К. : Дакор, 2008, – 1428 с.
6. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
7. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.
8. Кримінальне право України (Загальна частина) : підручник / А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук [та ін.]; за ред. О. М. Бандурки ; МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Х. : ХНУВС, 2011.
· 378 с.
9. Кримінальне право України (Особлива частина) : підручник / А. В. Байлов, О. А. Васильєв, О. О. Житний [та ін.] ; за ред. О. М. Бандурки. – Х. : ХНУВС, 2011.
· 572 с.
10. Кримінальне право України : навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін [та ін.] ; за ред. О. М. Омельчука. – К. : Наук. думка; Прецедент, 2004. – 297 с.
11. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2010. – 456 с.
12. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с.
13. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.
14. Кримінальне право України. Загальна частина : практикум : навч. посіб. / І. П. Козаченко, О. М. Костенко [та ін.]. – К. : КНТ, 2006. – 432 с.
15. Кримінальне право України. Загальна частина : Схеми. Таблиці. Визначення. / за ред. Є. В. Фесенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.
16. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Анісімов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 606 с.
17. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2015. – 680 с.
18. Кримінальне право України. Практикум : навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко [та ін.] ; за ред. С. С. Яценка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.
19. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; видання четверте, доповн. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с.
20. Лантінов Я. О. Основні склади злочинів : навч. посіб. для самост. підготов. / Я. О. Лантінов. – Х. : НТМТ, 2009. – 496 с.
21. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В. О. Навроцький. – 2-е вид. – К. : Юрінком інтер, 2009. – 512 с.
22. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк, О. Ф. Бантишев [та ін.] ; за ред. П. П. Андрушко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Дакор, 2008. – 1427 с.
23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : Юрид. думка, 2009. – 1236 с.
24. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / С. I. Селецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.
25. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. І. А. Вартилецька. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 300 с.
26. Уголовное право Украины. Общая часть : учебник / отв. ред. Е. Л. Стрельцова. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.
27. Уголовное право Украины. Особенная часть : учебник / отв. ред. Е. Л. Стрельцова. – X. : Одиссей, 2009. – 544 с.
28. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / П. Л. Фріс. – К. : Атіка, 2004. – 488 с.
29. Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах : конспект лекций / В. Б. Харченко. Издание четвертое, испр., перераб. и доп. – К. : Атіка, 2006. – 272 с.
30. Харченко В. Б. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях : науково-практичний посібник / І. О. Зінченко, В. Б. Харченко. – К. : Атіка, 2013. – 240 с.
31. Шульга А. М. Кримінальне право України : основні питання та відповіді : посібник / А. М. Шульга, В. І. Павликівський, Ю. А. Вапсва. – Х. : Майдан, 2009. – 304 с.
13PAGE 15


13PAGE 14215


13PAGE 15


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 6 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 1444053
    Размер файла: 572 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий