12.Захв. переломи, вивихи кісток

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВДНЗУ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА РАДІОЛОІЇ
ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИЗатверджено на методичному
засіданні
Протокол № 2 від 10.10.07р.
Зав. кафедрою д.мед.н.,
проф. Почерняєва в.Ф.
________________________МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
3 курс медичний факультет

Тема: “Променева діагностика ознак захворювань кісток,
переломів кісток, вивихів суглобів“


Навчальна дисципліна
Радіологія

Модуль №
І

Змістовий модуль №
ІІ

Курс
ІІІ

Факультет
Медичний та стоматологічний


Навчальний предмет:
променева діагностика

Методичну розробку
підготував: к.мед.н., доц. В.К. Югов
Полтава – 2007
1.Тема: “Променева діагностика ознак захворювань кісток, переломів
кісток, вивихів суглобів“
Кількість годинника – 2.
1.Актуальність теми:
Відомо, що в побуті і на виробництві бувають випадки травматичного пошкодження кісток, тому кожному студентові медичного факультету необхідно знати рентгенологічні ознаки переломів. У разі запалення кісток знати рентгенологічні ознаки запалення кісток і суглобів.
Оскільки онкологічні захворювання по своїй частоті поступаються тільки СС патології, а так само тому, що діагностика пухлин кісток можлива тільки за допомогою рентгенологічного методу, студент повинен знати рентгенологічні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин.
2. Навчальні цілі заняття:
Знати, засвоїти а =II
методики променевого обстеження кісток і суглобів
Нормальну рентгенівську анатомію кісток і суглобів, особливості будови кісток тулуба і кінцівок.
Ознаки захворювань кісток і суглобів.
Ознаки переломів кісток і вивихів суглобів.
Ознаки кісткової мозолі, що утворюється.
Ознаки станів, що ускладнюють загоєння перелому.
Схему аналізу рентгенограм кісток і суглобів.
Уміти, оволодіти навиками а = III
Вибирати методику променевого обстеження кісток і суглобів.
Оформити направлення на обстеження кісток і суглобів за допомогою променевих методів.
Підготувати хворого до обстеження.
Відрізнити нормальні кістки від патологічних.
Розпізнати ознаки захворювань кісток.
Розпізнати ознаки переломів кісток.
Розпізнати ознаки вивихів кісток.
Розпізнати ознаки кісткової мозолі, що утворюється
Розпізнати ознаки захворювань, що ускладнюють загоєння перелому.
Користуватися схемою аналізу рентгенограм кісток і суглобів.
За допомогою протоколу обстеження, складеного лікарем променевої діагностики, розпізнати нормальний стан кісток і суглобів, а також основні рентгенологічні симптоми і синдроми при патологічних змінах в кістках.
.
3.Матеріали до аудиторної самостійної роботи.

3. .1.Базові знання, уміння, навики, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
Дисципліна
Знати
Уміти

Фізика
Знати фізичні основи отримання зображень
Уміти пояснити фізичні основи отримання зображень

Анатомія і променева анатомія
Особливості будови і променевого зображення кісток і суглобів
Розпізнати особливості будови і променевого зображення кісток і суглобів

Гістологія
Гістологічна будова кісток і суглобів
Пояснити особливості будови клітин, які утворюють кістки і суглоби

Фізіологія
Характер фізіологічних процесів, які відбуваються в кістках і суглобах
Пояснити фізіологічні процеси, які відбуваються в кістках і суглобах


3.2.Зміст заняття:
ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ:
1.Комплект рентгенограм, томограм, КТ, УЗД, МРТ, радіонуклідних зображень
2.Таблиці.
3.Методичні. розробки.
4.Негатоскоп.Метод візуалізації
Первинні
Рентгенографія
Остеосцинтіграфія
Додаткові
1. Методи другої черги
КТ
МРТ
2.За спеціальними показаннями
2а.Неінвазивні і малоінвазивні
УЗІ
Денситометрія
Фістулографія
Ангіографія
Рентгенографія
Переваги рентгенографії при візуалізації скелета
Дає можливість побачити до 80% ураження кісток і в 70% правильно інтерпретувати виявлені зміни, грунтуючись на макроморфології патологічних процесів інтерпретувати зображення в патоморфологічних термінах (гиперостоз, кісткова деструкція і т.д).
Обмеження рентгенографії
Спад і приріст кісткової маси відображаються тільки в межах 15% від її об'єму.
Низька тканинна неспецифічність: не можна відрізнити немінералізований остеоїд, кістковий мозок, грануляційну і пухлинну тканину
Низька чутливість до патологічних змін м'яких тканинних елементів – кісткового мозку, суглобових структур, параосальних і параартикулярних м'яких тканин.
У частині випадків не можна чітко вибрати об'єкт візуалізації.
Сцинтиграфія
Переваги сцинтиграфії при візуалізації скелета
Відображає кістковоутворюючі процеси унаслідок накопичення остеотропних РФП (99мТС-фосфанат) в незрілій кістковій матриці.
Відображає зміни в кістках на ранніх етапах розвитку захворювання, менше 15% об'єму кістки в доклінічної стадії і при ранніх клінічних проявах..
Відображає прямі ураження кісткового мозку.
Можлива візуалізація всього скелета. Особливо при системних (мієломна хвороба) і множинних ураженнях (наприклад, метастазах) з подальшою рентгенографією, КТ областей підвищеного накопичення радіонукліда.
Обмеження сцинтиграфії при візуалізації скелета
Малоінформативна при захворювання з деструктивними процесами(наприклад, мієломна хвороба).
Неможливий макроморфологічний аналіз, а тому і критерії розмежування різних патологічних процесів розпливчаті.
Часто утруднено локалізувати патологічний процес із-за накладення кісток.
КТ: Перваги КТ при візуалізації скелета
Чутливіше чим рентгенографія до спаду і збільшенні кісткової тканини.
Дає можливість побачити кістку в аксіальній проекції, що особливо важливе при дослідженні кісток складно влаштованих і за несприятливих умов рентгенологічного дослідження (наприклад, крижі).
Дає можливість оцінювати щільність в одиницях Наунсфілда.
Обмеження КТ при візуалізації скелета
Гірше, ніж при рентгенографії, іноді, видно стоншена компактна пластинка склепіння черепа
Тонкі лінії перелому
Тонкі компактні пластинки, що співпадають з площиною зрізу.
МРТ: Переваги МРТ при візуалізації скелета
Має перевагу перед рентгенографією і КТ у візуалізації:
кісткового мозку;
порожнини суглоба;
зв'язок;
капсули та інших м'яких тканин кінцівок.
2. Співпадає область застосування з сцинтиграфією, але МРТ більш інформативна.
Обмеження МРТ при візуалізації скелета
Погано оцінюється стан компактної пластинки.
Лінії перелому в пневмотизованих кістках.
УЗД: Обмеження УЗД при візуалізації скелета
Не можна оцінювати стан кісток
Переваги УЗД при візуалізації скелета
Використовують для візуалізації м'яких тканин
Оцінюється стан суглобів і зокрема дисків
Схема аналізу рентгенограм кісток і суглобів.
Область дослідження.
Якість знімка.
Проекція знімка.
Стан м'яких тканин.
Стан окістя
Розмір, форма, положення кістки.
Структура кістки.
Стан рентгенівської суглобової щілини.
Стан кісткового мозку за наявності МРТ.
Ознаки захворювань кісток і суглобів.
Причини, які викликають захворювання кісток різні: аномалії, демінералізація, травми, запалення, пухлини і так далі
Всього існує 7 груп ознак змін з боку кісток, що оточують м'які тканин: Зміни м'яких тканин; зміна форми і країв кістки; зміна розмірів кістці; зміна структури кістки і періосту; зміни положення кістки; зміни суглобовій щілини; зміни кісткового мозку.
Зміни м'яких тканин
1
Зм-іни

Мя-ких тка-ниноб'єм
Збільшення: інфільтрація
гіпертрофія
запальна

травматична

пухлинна


зменшення
атрофія


Структу-ра
наявність газу
у рані

підшкірна ємфізема

газовий абсцес

газова гангрена
Наявність сторонніх контрастних тіл
металевих - при вогнепальних пораненнях

йодолипол, або верографин при - контрастуванні свищів

гомогеніза-ція


щільність
Збільшення:
звапнення
звичайних анатомічних утворень - м'язів

патологічних утворень - паразитів
окостеніння
м'язів, зв'язок, і так далі
гемосидероз
при захворюваннях крові
зменшенняЗміни форми і контурів кістки
2
зміни форми
дугоподібна деформація пластична
рахітКутоподібна деформація
переломS-подібна
сколіозза рахунок здуття
хвороба Педжета
остеобластокластомаза рахунок додаткового новоутворення

остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
єкзостозів-доброякісні пухлини


Зміни чіткості і рівності контурів

за рахунок додаткового новоутворення

остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
екзостозів - доброякісні пухлинипри періостальних нашаруваннях
запалення і пухлини


Зміни форми: викривлення дугоподібне - при рахіті, кутоподібне- при переломах: здуття – при доброякісних пухлинах, додаткових утвореннях на кістці при екзостозі (пухлина) або остеофіті (при запаленні або дегенеративно дистрофічних змінах)
Зміни розмірів кістки
3
Зміни розмірівдовгі
збільшення
при гормональних порушеннях
акромегалія

при збудженні паросткової тканини в метаепіфизаторній зоні
арахнодактилия

збудженні зони росту
туберкульоз
зменшення
при пригнобленні паросткової тканини в метаепіфизарній зоні
ахондроплазія

гормональні порушення
гіпофізарний нанізм

пошкодження зони росту
травма


запалення


товщина
зменшення
Гіпоплазія вроджена


Атрофія концентрична, ексцентрична


Гіпостоз-локальне стоншення

збільшення
гіпертрофія функціональна


гіперостоз


здуттяЗміни розмірів: збільшення – гіперостоз, гіпертрофія, здуття. Зменшення: недорозвинення, атрофія.
Зміна структури кістки
4
зміни структури
системна демінералізація


остеопороз
запалення - посилення ендосальної резорбції (остеомієліт)

ослаблення проліферації

об'єднання посилення резорбції і ослаблення проліферації
остеомаляція
рахіт - порушення мінералізації остеоїду при гіповітамінозі Д
фіброретикуляр-на перебудова
гіперпаратиреоз - збудження ендосту
при збільшенні кількості гормонугіпермі-нераліза-ція


остосклероз
Запалення - посилення ендосальної проліферації (остеомієліт)

кісткова дисплазія - системне ураження (мармурова хвороба)

фізіологічне скостеніння в зонах зростання


деструк-ція
некротична з утворенням секвестрів
запалення (остеомієліт)

пухлинна
остеолітична
саркома остеолітична

остеобластична
саркома остеобластична
травматична
перелом
остеоліз
порушення іннервації
сірінгомієлія
порушення живлення
діабетасептич-ний остеонекроз

порушення кровопостачання

травма

Зміна структури кістки: остеопороз, остеосклероз, остеомаляція фіброретикулярна перебудова.
Остеопороз виникає при демінералізації кісткових балок в результаті підвищення активності остеокластів або зменшення активності остеобласта, або по обох причинах разом, коли зменшення кісткової речовини складає не менше 15%. Це трапляється, наприклад, при запальних захворюваннях. На рентгенограмах балки стоншені, проміжки між ними збільшуються, зменшується їх кількість. Компактна пластинка стоншується, а кістково-мозковий канал розширюється. Колір зображення кісток в області остеопорозу стає чорнішим.
Розрізняють остеопороз осередковий: комірчастий – рівномірний; плямистий нерівномірний; дифузний – рівномірний; гіпертрофічний. По поширеності розрізняють обмежений (місцевий) - початок процесу на окремих ділянках анатомічної області, регіонарний, розповсюджений– вся анатомічна область, дифузний(системний) – весь скелет. Особливе значення має виявлення остеопорозу у осіб похилого віку і перш за все у жінок, тому що у них часто зустрічаються переломи. Для раннього виявлення остеопорозу використовують КТ з еталонами щільності кісток, радіонуклідну абсорциометрію і вимірювання щільності кісток за допомогою ультразвуку і т. п.
Остеосклероз – процес, протилежний остеопорозу. Кістка ущільнюється, на рентгенограмах її зображення стає білішим, остеосклероз може бути обмеженим і системним, наприклад, при мармуровій хворобі, отруєнні фтором і при інших процесах. Його підрозділяють по поширеності на: місцевий, регіонарний, поширений, системний. По характеру процесу на: осередковий (еностоз); плямистий (рябий); дифузний (ебурнеація - слоновість)
деструкція, остеоліз, остеонекроз.
1. Деструкція – руйнування кісткових балок і заміщення їх гноєм, грануляцією, пухлинною тканиною, сполучною тканиною і так далі. На рентгенограмах на ділянках деструкції балок не видно. Залежно від того, якою тканиною заміщається зруйнована кісткова тканина, розрізняють два види деструкції – остеолітичну і остеобластичну. При остеолітичній деструкції на рентгенограмі колір кістки на ділянках деструкції - чорний (ділянка прояснення), балки і компактної пластинки не видно (тканина, яка замістила зруйновану кістку менш щільна ). При остеобластичній деструкції колір кістки на її ділянці білий – ділянка затемнення (тканина, яка замістила зруйновану кістку щільніша).
При деструкціях запального характеру можуть утворюватися секвестри – ділянки кістки, що омертвіли; вони відділяються від живої кістки гноєм або грануляцією. На рентгенограмах секвестр білий, а гній, який оточує, – чорний. Секвестри можуть бути губчастими, компактними і змішаними.
2.Остеоліз – розсмоктування кісткової тканини без її заміщення чим-небудь. Таке спостерігається при нейродистрофічних процесах, наприклад, при сирингомієлії. На знімках з'являється дефект кісткової тканини (чорний колір) балок немає, край не чіткий.
3. Остеонекроз утворюється при порушеннях живлення кістки. Балки в області некрозу спресовуються, оскільки не витримують навантаження, тому кількість їх на одиницю площі збільшується, кістка стає щільнішою, деформується. Найчастіше це трапляється при ураженні хребта – асептичний некроз.
Лоозеровськая зона. На рентгенограмах лоозеровскі зони представлені смугами прояснення поперечного або косого напрямкку, які нагадують лінію перелому. Виникає при підвищеному навантаженні на кістку. Якщо навантаження на кістку продовжується наступає “стрес-перелом”
Травматична деструкція
Зміни кісткової структури, які виникають в результаті пошкодження кісток, називаються травматичною деструкцією. На рентгенограмах вона представлена смугою прояснення у вигляді лінії темного кольору –, або білого кольору – смуга затемнення. Лінія чорного кольору утворюється при розбіжності відламків, а білого кольору при вбиванні відламків одного в другий, у зв'язку із збільшенням кількості балок на 1 см2.
Зміни зовнішньої поверхні кістки – контура її наступає при деструкції запального або пухлинного походження. Зміни контура також можуть бути зумовлені різного роду додатковими утвореннями – доброякісними пухлинами – екзостози, або запальним процесом – остеофіти. Але частіше за всю зміну контурів натупають при поразці періосту.
Зміни періосту
5
Зміни
періосту
періостит при запаленні
лінійний
бахромчатий
голчастийперіостоз при пухлинах
козирьковий
голчастий

Нагадую, що в нормі періост на знімках не видний, не видно його і при патологічних процесах. Але при патології, яка приводить до порушення кровопостачання періосту (при відторгненні періосту від кістки гноєм або пухлиною) він починає продукувати нові порції кістки, які після кальцинації виявляються в м'яких тканинах у вигляді смужок білого кольору, розміщених по-різному щодо подовжньої осі кістки.
При запальних процесах найчастіше спостерігається лінійний відшарований періостит (біла смужка розміщується паралельно довгій осі кістки і відокремлена від неї смужкою чорного кольору), багатошаровий або бахромчатий, - найчастіше при сифілісі (періостальні утворення нагадують бахрому). При злоякісних пухлинах найчастіше зустрічається періостоз у вигляді козирка (біла смужка, розміщена під кутом до подовжньої осі кістки). При голчатстому періоститі білі смужки розміщуються перпендикулярно до подовжньої осі кістки.
Зміни суглобовій щілині
6


Зміни суглоба
об'єму
зменшення
збільшенняпотовщення капсули
до 1-2 мм, що визначається на УЗД, МРТ, КТ
суглобовій щілині
розширення, затемнення фізіологічних прояснень
Артрит (збільшення кількості рідини)

Гемофілія (накопичення крові в суглобі)

Пухлина, потовщення хряща, грануляція
звуження
Стирання хряща

деформація
Артрозоартріт (нерівномірне зникнення хряща + субхондральний склероз)

Клиновидна деформація при підвивихах


зникнення
вивих

анкілоз (зрощення кісток після зникнення хряща при запаленні

конкресценція (порушення формування суглоба)


Зміни суглобової щілини – ознака, яка указує на поразку суглоба
Рівномірне звуження суглобової щілини – дистрофічний процес в хрящі.
Рівномірне розширення суглобової щілини – артрит.
Нерівномірне звуження суглобової щілини, яке комбінується з руйнуванням хряща і субхондральних пластинок, – хронічний артрозоартрит.
Нерівномірне звуження суглобової щілини з субхондральним склерозом – артроз.
Клиновидна деформація суглобової щілини – підвивих.
Повне зникнення суглобової щілини при повному вивиху або анкілозі - перехід кісткових балок з одного епіфізу на іншій, в результаті запалення або артрозу при повному стиранні хряща. Конкресценція – зрощення кісток в суглобі в результаті генетичних змін, або поразок їх у внутрішньоутробному періоді.
При фіброзному анкілозі – майже повна нерухомість в суглобі, немає замикаючих субхондральних пластинок, суглобова щілина майже не простежується, але немає переходу кісткових балок з одного епіфізу на іншій.
Зміна положення кістки
7
Зміна положення кістки
Вивих
Підвивих
Зсув дистального відламка при переломіЗміна положення кістки спостерігається при переломах, коли зміщується дистальний відламок по відношенню до проксимального. Зсув кістки також має місце при вивихах і підвивихах. Вивих – повне порушення співвідношення кісток, що утворюють суглоб, підвивих – часткове.
Зміни кісткового мозку

8

стан кісткового мозку
набряк
Т1-ЗЗ
гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ
гіперінтенсивний сигнал (білий)некроз
Т1-ЗЗ
гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ
гіперінтенсивний сигнал (білий)

Пошкодження кісток.
Граф логічної структури теми:
«Порядок опису рентгенограм при переломах»
Що зняте.
У якій проекції.
Де локалізується перелом.
Як розміщена в просторі лінія перелому.
Куди зміщений дистальний відламок.
Чи є відломки і де вони розміщені.
Фаза стану кісткової мозолі.

Граф логічної структури теми: «Ознаки перелому, травматичної деструкції.»
Прямі
Непрямі:

1. Лінія перелому у вигляді смуги прояснення або затемнення

1. Порушення нерозривності (цілісності) кортикальной пластинки.

2. Наявність відламків
2. Порушення осі кістки.

3. Зсув ядра, окостеніння епіфізу.


Граф логічної структури: «Характер розміщення ліній перелому,
зсув відламків і фази стану мозолі.»

Характер розміщення.

Зсув дистального відламка.Фази стану розвитку мозолі.

Поперечний
Косий
Довгастий
Комбінований
По ширині
Латеральний
Медіальний
Вперед
Назад
По довжині з вколочуванням
З розбіжністю
Із заходженням відламків.
І. При поганому зіставленні і скріпленні відламків (на рентгенограмі не видно):
1.Сполучнотканинна
2. Хрящова
3. Кісткова (на рентгенограмі видна).
ІІ. При хорошому зіставленні і скріпленні відламків:
а) Остеоїдна (на РГ не видна)
б) Кісткова (на рентгенограмі видна):
1.Петрифікації (ділянки затемнення навколо кістки.)
2.Оссифікація
3.Зворотного розвитку.


При пошкодженні опорно-рухового апарату, куди відносяться переломи і вивихи, виконують рентгенографію в 2-х проекціях, взаємно перпендикулярних, а саме, в прямій і бічній. У випадках, коли цього недостатньо, застосовують додаткові дослідження: знімки в косих проекціях, прицільні знімки, лінійні томограми і далі УЗД, КТ, МРТ. На знімках повинні бути зображені кістки і суміжні суглоби. Ознаки перелому розділяють на прямі і непрямі.
До прямих ознак відносять:
1. Лінію перелому (щілина), яка, як вже було сказано, може бути у вигляді смуги чорного або білого кольору.
2. Зсув відламків. Зміщуються, як правило, дистальні відламки. Проксимальний зміщується у тому випадку, коли має місце вивих в проксимальном суглобі, тому на знімках повинні бути видимі, як проксимальный, так і дистальний суглоби.
3. Зсув ядра окостеніння епіфізу (у дітей) або апофіза, такий стан носить назву атравматичного эпіфізеолізу або апофізеолізу. Лінія непряма і проходить по паростковій зоні.
Лінія перелому може розміщуватися поперечно, подовжньо, криво і під кутом. Наявність відламків, які не зміщаються є при неповному переломі – тріщини (лінія перелому не доходить до протилежного краю кістки ) .
При повному переломі має місце зсув дистального відламку. Розрізняють такі варіанти зсуву.
1) по довжині: а) з розбіжністю і б) із заходженням відламків, в) вколочений;
2) по ширині: управо, вліво, вперед, назад;
3) під кутом;
4) навколо осі.
Зсув визначається в см, або градусах.
Коли має місце декілька переломів, то окрім відламків утворюється відламок – дрібніший фрагмент кістки.
У дітей, у зв'язку з особливостями будови періосту (він товщий) і меншою мінералізацією кістки, не завжди відбувається зсув відламків. Тому частіше зустрічаються тріщини і так звані субперіостальні переломи трубчастих кісток, коли лінію перелому видно не завжди. Тоді шукають непрямі ознаки:
Непрямі ознаки перелому
1.Кутова деформація зовнішнього контура кортикальної пластинки.
2.Деформація осі кістки.
Для уточнення застосовують лінійну томографію, КТ. Достовірним допоміжним методом діагностики перелому є сцинтиграфія, оскільки радіофармпрепарати накопичуються в області перелому в більшій кількості, чим в навколишніх тканинах.
Ознаки загоєння перелому
Заживання переломів відбувається в результаті утворення кісткової мозолі, яка проходить декілька стадій:
1. Сполучнотканинна– перша декада, в кінці її лінія перелому ширша, ніж відразу після травми. Контури лінії перелому чіткі, у зв'язку з розсмоктуванням кісткових балок в кінцях відламків.
2. У другу декаду сполучнотканинний мозоль перетворюється на остеоїдну. Вона, як і сполучнотканинний мозоль на рентгенограмах не видима. У другу декаду краї лінії перелому стають нечіткими остеопорозу.
.
3.Кісткова мозоль з'являється лише в 4-у декаду, через 35 днів (у дітей раніше).
У розвитку кісткової мозолі розрізняють декілька підстадій:
а) петрифікації - до 2-х місяців;
б) осифікаціі - до 5-и місяців;
в) зворотнього - розвитку рік і більше;
При петрифікації на рентгенограмах в м'яких тканинах навколо відламків і в площині перелому з'являються ділянки затемнення. Вони починають зливатися між собою і з кісткою в стадію осифікації, структура мозолі стає одноріднішою.
В період зворотнього розвитку відбувається ремоделювання мозолі, розсмоктування. надлишків, балки новоутвореної кістки починають розміщатися по ходу силових ліній.
Ускладнення переломів
Уповільнення утворення кісткової мозолі – найбільш частіша причина: погана фіксація і неправильне зпівставлення відламків.
Незростання перелому з утворенням несправжнього суглоба; на останнє указує зарощення кістково-мозкового каналу на кінцях відламків і утворенням по їх краю замикаючої кісткової пластинки. Крім того, існує фіброзний несправжній суглоб і кістковий дефект.
Не усунений зсув відламків.
Надмірна кісткова мозоль.
Зрощення суміжних кісток.
Одностороння кісткова мозоль.
Асептичний некроз головки.
Остеомієліт.
Вивихи
Рентгенодіагностика вивихів не складна, оскільки на знімках визначається зникнення суглобової щілини в результаті травми або захворюванні.
При під вивиху є зсув суглобових кінців на µ.

Загоєння переломів
На терміни утворення мозолі і характер динаміки рентгенологічної картини при переломах в основному впливають повнота іммобілізації фрагментів і величина відстані між ними.
Чим краще закріплені відламки, чим молодший вік травмованого, тим більше короткі терміни утворення мозолі. Загоєння перелому – складний біологічний процес, який в нижній щелепі проходить декілька стадій.
1 стадію – мезенхімальна. Впродовж перших 5-7 днів відбувається розсмоктування некротизованих ділянок кістки в краєвих відділах відламків. У його здійсненні бере участь кров, що вилилася в ділянку перелому. Порушення кровотоку, викликані здавленням судин і набряком, приводить до остеопорозу в крайових ділянках кісткових фрагментів. На рентгенограмах в цей період збільшується ширина лінії перелому, краї відламків стають нерівними. Одночасно починається розростання мезенхімальної кісткової тканини.
ІІ стадія - остеоїдна. Впродовж наступних 10-45 днів формується провізорна кісткова мозоль, яка складається із сполучної тканини, яка фіксує кісткові фрагменти. Далі в її товщі формується остеоїдна тканина, одночасно наголошується проліферація кліток періосту і ендосту. На рентгенограмах в цей період наростає чіткість і рівність контурів уламків. Ширина лінії перелому не змінюється. Фрагменти не зміщуються.
ІІІ стадія - кісткова. До кінця другого місяця після травми остеоїдна кісткова мозоль перетворюється на кісткову. У цей період краю лінії перелому втрачають чіткість, знижується ступінь прозорості лінії перелому із-за поява хмароподібної тіні мозолі, яка накладається на лінію перелому. Мозоль складається з кальцинатів, які утворюють ніжні кісткові містки. Вони перекидаються через лінію перелому. Інтенсивність тіні мозолі поступово росте, а лінія перелому зникає.
ІV стадія - зворотного розвитку. До кінця третього місяця з моменту травми після завершення утворення кісткової мозолі починається її (у наступних 5-6 місяців) кількісна і структурна перебудова. Відбувається реорганізація мозолі відповідно до структури кістки даної анатомічної області. При цьому надмірна кількість кісткової тканини розсмоктується, формується функціональний напрям кісткових балок відповідно до статико-динамічних умов даної області.
При поганому зіставленні відламків снолучнотканинна мозоль перетворюється на кісткову через довго існуючу хрящову стадію, а тому терміни загоєння перелому затягуються.
Кістки середньої зони обличчя, які не мають активного періосту зростаються за рахунок переважно ендостальної мозолі Спаювання фрагментів сполучнотканинного походження відбувається через 2-3 тижні, навіть за наявності неусунених зсувів. Разом з тим, подальше перетворення сполучнотканинної мозолі в кісткову за наявності розходження фрагментів не відбувається, і надалі навіть через багато років на рентгенограмах добре видно лінію перелому.

Література
Основна.
1.Кравчук С.Ю.,лазар А.П. Основи променевої діагностики.-Чернівці,2006.-256с.:іл..
2. Рентгендіагностика За ред.Мілька В.І.-“нова книга “,2005.-342с
3Линденбратен. Л.Д.,королюк І.П. Медична радіологія і рентгенологія .М.: Медицина. - 1993. – 556 с.
4.Мілько В.І., Лазар а.Ф., Назімок Н.І. Рентгенологія. Київ.: Здоров'я. – 1979 с.
5.Линденбратен Л.Д., Наумов л.Б. Медична рентгенологія, програмований курс. - М.: Медицина. -1974. -179 с.
6.Півднів В.К.Методична допомога для самостійної роботи студентів Променева діагностика ознак захворювань кісток, переломів кісток,, вивихів суглобів, 2007.-26с.
Додаткова.

Рейнберг с.А. Рентгенодіагностика захворювань кісток і суглобів в 2-х томах М.:»Медицина», 1964.-1101с.
Суслова о.Я. Рентгенодіагностика пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату. – Київ.: Здоров'я. - 1979. – 255 с.
Дуглас С.Кац, Кейвін Р.Мас, Стюарт А.Гроськин Секрети рентгенології Переклад з англійського під загальною редакцією лікаря медичних наук І.І. Семенова Москва, Санкт-петербург,2003.-703с.:ил.


3.4 Орієнтовна карта самостійної роботи студентів з літературою.

Основні завдання
Вказівки
Відповіді

1
Основні ознаки захворювань кісток
Вивчити


2
Ознаки зміни м'яких тканин
Вивчити


3
Ознаки зміни форми кісток і контурів
Вивчити


4
Ознаки зміни розмірів кісток
Вивчити


5
Ознаки змін структури кісток
Вивчити


6
Ознаки змін суглобової щілини
Вивчити


7
Ознаки змін положення кісток
Вивчити


8
Ознаки змін відсталого мозку
Вивчити


9
Ознаки переломів
Вивчити


10
Ознаки вивихів
Вивчити


11
Ознаки загоєння переломів
Вивчити


12
Ускладнення переломів
Вивчити3.5. Матеріали для самоконтролю.
А. Контрольні питання для контролю.
1. Які ознаки змін м'яких тканин оцінюються по рентгенограмах.
2. Які існують варіанти змін форми кістки.
3. Які існують варіанти змін чіткості і рівності кісток.
4. Які існують варіанти зміни розмірів кісток.
5. Які існують варіанти зміни структури кісток.
6. Що таке остеопороз, остеосклероз, остеома.
7. Що таке деструкція і які види її розрізняють.
8. Що таке остеоліз і асептичний некроз.
9. Що таке періостит і які варіанти періоститу ви знаєте.
10.Які існують варіанти зміни положення кісток.
11. Які існують варіанти зміни суглобовій щілині.
12. Які існують варіанти зміни кісткового мозку і за допомогою якого методу дослідження його можна оцінити.
13. Перерахуєте порядок опису рентгенограми при переломах.
14. Перерахуєте прямі і непрямі ознаки перелому кістки.
15. Перерахуєте фази кісткової мозолі.
16. Перерахуєте варіанти ускладнення загоєння переломів.
17. Назвіть рентгенологічні ознаки вивихів.
В. Тести для самоконтролю.
Тести першого рівня до теми: променеві ознаки захворювань кісток і суглобів, переломів.
Б.Тести I рівня до теми: “Рентгенологічні ознаки захворювань кісток“
1.Які типи перебудови структури кісток Ви знаєте?
1.остеопороз, остеосклероз;
2.деструкція.
3.остеолізис;
4.остеомаляція;
5.ебурнеація.

2.Як змінюється щільність кістки при остеопорозі?
1.збільшується
2.не змінюється;
3.зменшується;
4.стає неоднорідною;
5.з”являються ділянки прояснення;

3.Як змінюється щільність кістки при остеосклерозі?
1. збільшується
2.; зменшується
3.не змінюється;
4.становится неоднорідною;
5.появляются ділянки прояснення.

4.Що таке деструкція кісткової тканини?
1.ділянка кістки з нормальною структурою;
2 ділянка. кістки, де немає балок;
3. ділянка кістки, де балки тонкі;
4 ділянка. кістки де балки товсті;
5. ділянка кістки де балки мають неправильну форму.

5.Якими симптомами на рентгенограмах можуть бути представлені
ділянки деструкції?
1.затемнення, де балки відсутні;
2.просвітлення, де балки відсутні;
3 просвітлення., з балками, що чітко простежуються, тонкими;
4. просвітлення з товстими балками, що чітко простежуються;
5. просвітлення з балками різноманітної товщини.

6.Яким симптомом представлений на рентгенограмі лінійний періостит?
1.полосою прояснення, розміщеною паралельно зовнішньому краю кістки;
2.полосою затемнення, відокремленою від зовнішнього краю кістки смугою прояснення;
3.полосою жовтого кольору, паралельною зовнішньому краю кістки;
4.полосою затемнення, яка розташована перпендикулярно до осі кістки;
5.полосою затемнення, яка розташована під кутом до осі кістки.

7.Яким симптомом представлений на рентгенограмі секвестр?
1.ділянка просвітлення, яка оточена смугою затемнення;
2.чередование ділянок прояснення і затемнення;
3. ділянка затемнення, яка оточена смугою просвітлення;
4. це тільки ділянка затемнення;
5.це тільки ділянка просвітлення.

8.Що відбувається з об'ємом кістки при атрофії?
1.зменшується;
2.збільшується;
3.залишається без змін;
4.чередуются ділянки зменшення і збільшення об'єму;
5.з’являється симптом здуття кістки.

9.Що таке гіперостоз?
1.змешення товщини кістки;
2.расширення кістки за рахунок періостальних нашарувань, які зливаються з компактною
пластинкою;
3.остеосклероз у поєднанні з деструкцією;
4.потовщення балок губчастої речовини;
5.остеосклероз у поєднанні з остеопорозом.

10.Що таке остеоліз?
1.ділянка кістки з нормальною структурою;
2.це розсмоктування кістки без заміщення її іншою патологічною тканиною;
3.ділянка затемнення, яка оточена смугою просвітлення;
4.це ділянка остеопорозу;
5.це ділянка остеосклерозу.Тести I рівня до теми: Рентгенодіаностіка переломів
1. Яким симптомом представлена на рентгенограмі лінія перелому при вколоченому переломі?
Смугою просвітлення.
Кутовою деформацією відламків кісток.
Смугою затемнення.
Наявністю відламків.
Зсувом відламків по ширині.

2. Яким симптомом представленна на рентгенограмі лінія перелому при розбіжності відламків?
Зсувом відламків по ширині.
Смугоюпросвітлення.
Смугою затемнення.
Наявністю відламків.
Кутовою деформацією відламків кісток.

Що таке відламки кістки?
Дистальний і проксимальний кінці кістки.
Всі фрагменти кістки, які утворилися в результаті перелому.
Дистальний і проксимальний фрагменти кісток, які утворилися в результаті перелому.
Епіфіз і метафіз кістки.
Всі фрагменти кістки, які утворилися в результаті перелому, за винятком дистального і проксимального.

4. Скільки ліній перелому повинне бути, щоб утворилися відламки?
Дві.
Одна
Три.
Дві які перетинаються.
Більше трьох.

5. Скільки ліній перелому повинне бути, щоб утворилися осколки?
Одна.
Дві.
Три.
Більше однієї
Чотири.

Що таке травматичний епіфізеоліз?
Посттравматичний лізис епіфізів
Травматичний відрив горбистості.
Перелом епіфізу характерний для людей похилого віку.
Відірвані частини компактної пластини епіфізу.
Травматичний відрив епіфізу по зоні зростання від метафізу.

7. Назвіть прямі ознаки перелому:
Порушення вісі кістки.
Зміна структури кістки, перерваним контуром кістки.
Наявність лінії перелому, уламків, епіфізиолізу.
Чергування остеопорозу і остеосклерозу.
Наявність осколків.
8. Назвіть непрямі ознаки перелому:
1. Зміна осі кістки, перерваність контурів кістки.
2. Чергування ділянок остеопорозу і остеосклерозу.
3. Наявність лінії перелому, відламків, епіфізиолізу.
4. Наявність ділянок деструкції.
5. Всі перераховані ознаки.

9. Яка стадія кістковою мозолі першої визначається на рентгенограмі?
1. Сполучнотканинна
2 Хрящова.
3. Кісткова.
4. Перебудови.
5. Кісткова мозоль на рентгенограмі не визначається.

10.Які ознаки кісткової мозолі, видні у стадії її петрифікації?
1. Відламки.
2. Осколки.
3. Вогнища затемнення.
4. Вогнища просвітлення.
5. У стадії петрифікації кісткова мозоль не визначається.


В.Ситуаційні завдання для визначення кінцевого рівня знань
Типові П рівень
На рентгенограмі великогомілкової кістки в нижній третині діафізу по медіальній
поверхні визначається екзостоз. Яка ознака захворювання кісток він обумовлює?
2 .На рентгенограмі плечової кістки визначається функціональна гіпертрофія в середній третині діафізу. Яка ознака захворювання кістки він обумовлює?
На рентгенограмі стегнової кістки хворого з хронічним остеомієлітом в дистальному метадіафізі різко збільшена щільність кістки, у зв'язку з чим не простежується кістковомозковий канал, потовщені балки, компактна пластинка. Як називається ця ознака?
Відповідь: Остеосклероз.
На рентгенограмі тіла Th ХП хворого на хребті тонші балки губчастої речовини, зменшена їх кількість, майже не простежується компактна пластинка. Як називається ця ознака?
На рентгенограмі правого променезап'ясткового суглоба дитини визначається зсув дистального епіфізу плечової кістки медіально і назад.
Як називається ця ознака?
На рентгенограмі черепа в бічній проекції визначається вузька смуга просвітлення в області тім'яної кістки, яка продовжується на скроневу кістку.
Як називається ця ознака?
На рентгенограмі кисті в області проксимального метаепіфізу ліктьової кістки визначається ділянка зменшення щільності діаметром 1,2 см з нечіткими краями на тлі якого не простежуються балки губчастої речовини.
Як називається ця ознака?
На рентгенограмі проксимального відділу великогомілкової кістки визначається зона деструкції 3х2,5 неправильної форми з нечіткими краями в центрі якого визначається кістковий фрагмент 1,5х0,5 див. Навколо нього визначається смужка чорного кольору.
Як називається цей фрагмент?
На рентгенограмі великогомілкової кістки визначається зміна на контурі середньої третини диафиза за рахунок симетричних розташованих, паралельно зовнішньому контуру кістки, смужок затемнення. Ці смужки відокремлені від поверхні кістки смужкою просвітлення .
Яка ознака зміни кістці є в даному випадку?
На рентгенограмі ліктьової кістки в області диафиза визначається зміни контура кістки за рахунок великої кількості вузьких смужок затемнення, які розташовані перпендикулярно до осі кістки.
Як називається ця ознака?

Ситуаційні завдання для визначення кінцевого рівня знань.
Не типові Ш рівень.

1.На рентгенограмі лівого стегна визначаються наступні зміни в середній третині диафиза: під кутом до зовнішньої поверхні кістки видно смужка затемнення, а нижче видно такі ж смужки, але розташовані перпендикулярно до кістки. На цьому рівні не простежується кортикальная пластинка, а в губчастій речовині є зона просвітлення з нечіткими краями, на тлі якої не видно кісткові балки. Прилеглі до ураженої ділянки кістки м'які тканини збільшені в об'ємі, збільшена їх щільність, є різноманітні за формою ділянки звапніння.
Які ознаки захворювання кістки перераховані в завданні?
2. На рентгенограмі правої плечової кістки визначаються зміни в центральній частині диафиза за рахунок горизонтальної розташованої півосі просвітлення. Дистальна частина кістки зміщена вниз і медіально. Навколо кістки на рівні смужки просвітлення в м'яких тканинах визначається вогнища затемнення, які нашаровуються один на одного, але не зливаються.
Які ознаки поразки кістки ви побачили?
Яке захворювання є у хворого?
3. На рентгенограмі променевої кістки в області проксимального метадіафізу визначаються наступні зміни: є ділянка просвітлення 3Ч2 см в якому балки стали тоншими, збільшився простір між ними, тоншим став шар кортикальной пластинки. В центрі цієї ділянки балки взагалі не визначаються, колір рентгенограми чорніший ніж навколо. Нижче за цю зону визначається фрагмент кістки, навколо якого видно смужка просвітлення. Біля зовнішньої поверхні кістки в м'яких тканинах видно лінійна смужка затемнення, яка відокремлена від кістки вузькою смужкою просвітлення.
Які ознаки поразки кістки є в даному випадку?
4. На рентгенограмах колінного суглоба в прямій проекції визначається збільшення ширини суглобової щілини. Там же різко зменшена щільність кісток, створюючи суглоб де балки тонші і розташовані на великих відстанях один від одного. Не видно кортикальної пластинки на рівні медального міжвиросткового піднесення, не видно латерального міжвиросткового піднесення. Різко збільшений об'єм м'яких тканин навколо суглоба.
Які ознаки захворювання є в даному випадку?
5.На рентгенограмі кисті в прямій проекції визначається клиновидна деформація першого п'ясткового – фалангового суглоба. У диафизе першої п'ясткової кістки визначаються дві криво розташовані смуги просвітлення, між якими лежить вільний фрагмент кістки, зміщений латерально. Збільшений об'єм м'яких тканин навколо суглоба і першої п'ясткової кістки.
Які ознаки поразки кістки є в даному випадку?
6. У хворого, який скаржиться на втрату больової чутливості в правій руці, зменшення об'єму рухів в правому плечовому суглобі на рентгенограмі визначається деформація головки у зв'язку із зникненням малого і частково великого горбків. Верхній край головки розташовується на 2 см нижче за верхній край суглобової впадини. Суглобова щілина збільшена. У м'яких тканинах навколо головки визначаються різноманітні за формою петрифікати. Які ознаки ураження кістки ви можете відзначити?
7 На рентгенограмі колінного суглоба визначається зменшення щільності стегнової і великогомілкової кісток. У дистальному епіфізі стегнової кістки визначається ділянка 2,5*5 см де балки не простежуються, в центрі цієї ділянки з утрудненням виявляється кістковий фрагмент, який оточений смугою просвітлення. Збільшення об'єму м'яких тканин навколо колінного суглоба.
Які ознаки захворювань кісток. Ви можете назвати в даному випадку?
8. На рентгенограмі променезап'ясткового суглоба дитини 1 року визначається нерівність контура метафізу, ущільнення зони енходральної осифікації над якою видно смужка просвітлення. На рівні диафиза визначаються лінійні смуги затемнення (з латерального і медіального боку), які відокремлені від зовнішнього контура кістки, смугою просвітлення .
Які ознаки захворювання кісток ви побачили на цих рентгенограмах?
9. На рентгенограмі кісток черепа в прямій проекції на зовнішній поверхні правої тім'яної кістки визначається напівовальної форми утворення 2*1,5см не відділяється від зовнішньої компактної пластинки і має таку ж щільність і структуру як і вона. Контури його чіткі. М'які тканини відтиснені.
Які ознаки захворювання кісток ви побачили на цій рентгенограмі?
10. На рентгенограмі малогомілкової кістки на зовнішній поверхні метадиафиза визначається додаткове утворення 3*4см яке має таку ж структуру як і губчаста речовина кістки. Компактна пластинка на її поверхні дуже тонка, але не переривається. Утворення в основі відмежовано від здорової кістки вузькою смужкою затемнення. В центрі утворення також є вогнища затемнення. М'які тканини відтиснені.
Які ознаки захворювання кісток ви побачили на цій рентгенограмі.

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи.
4.1. Перелік учбових практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті.
1. На початку заняття відповісти на тестів I рівня для оцінки початкового рівня знань студентів по темі.
2. Розібрати методи дослідження кістково-суглобової системи, показання і протипоказання до їх використання.
3. Розібрати ознаки захворювань кісток і суглобів.
4. Розібрати ознаки травматичної деструкції і вивихів.
5. Розібрати ознаки загоєння переломів.
6. В кінці заняття вирішити тести 3 рівня.
4.2. Професійний алгоритм (інструкція, орієнтовна карта) для оволодіння навиками і уміннями.
Завдання
Вказівки
Примітки

1. Розібрати методи променевого обстеження кістково-суглобової системи.
Перерахувати методи дослідження кістково-суглобової системи.


2. Перерахувати показання і протипоказання до їх використання.
Перерахувати показання і протипоказання.


3. Розібрати ознаки захворювань кісток
а. зміни з боку м'яких тканин.
б. зміни з боку форми кісток
Перерахувати 10 ознак захворювань
Перерахувати зміни з боку м'яких тканин
Перерахувати варіанти зміни форми кісток і причини якими можуть бути викликані


в. зміни з боку розмірів кісток
Перерахувати варіанти змін, вказати причини виникнення


г. зміни з боку структури кісток
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


д. зміни з боку контура кістки (періостит)
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


е. зміни положення кісток.
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


ж. зміна суглобовій щілини.
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


з. променеві ознаки переломів кісток
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


и. ознаки загоєння переломів.
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


і. зміна з боку кісткового мозку
Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення


Виконати: переписати в зошит графи логічної структури теми.
4.3. Учбові завдання, тести, завдання, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.
Тести ІІІ рівня, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.

1.Які променеві ознаки змін м'яких тканин можна виявити на рентгенограмах.
1. викривлення
2. інфільтрація
3. гомогенізація
4. здуття
5. остеофіти
6. екзостози
7. наявність газу
8. наявність сторонніх контрастних тіл.

2.Які променеві ознаки зміни форми кісток ви можете виявити на рентгенограмі.
1.Наявність газу.
2.Остеофіти.
3.Викривлення.
4.Інфільтрацію.
5.Гомогенізація.
6.Екзостози
7.Здуття.
8.Наявність сторонніх контрастних тіл.

3.Які варіанти зменшення товщини кістки ви знаєте?
1.Гіпертрофія.
2.Гіпоплазія.
3.Гіперостоз.
4.Гіпостоз.
5.Гіпертрофія.
6.Гіпоплазія.

4. Які варіанти додаткових утворень на кістках ви знаєте?
1.Наявність газу.
2.Остеофіти.
3.Викривлення.
4.Інфільтрацію.
5.Гомогенізація.
6.Екзостози
7.Здуття.
8.Наявність сторонніх контрастних тіл

5.Які варіанти зміни структури кістки Ви знаєте?
1.Періостит.
2.Остеопороз.
3.Періостоз.
4.Остеосклероз.
5.Здуття.
6.Деструкція.
7.Остеоліз.
8.Гомогенізація.
9.Остеомаляція.

6.Які варіанти зміни окістя Ви знаєте?
1.Лінійний періостит.
2.Викривлення.
3.Козирьковий періостоз.
4.Наявність сторонніх контрастних тіл.
5.Лінійний відшарований періостит.
6.Остеолізис
7.Голчастий періостит.
8.Бахромчатий періостит.

7.Які варіанти зміни окістя зустрічається частіше при пухлинах?
1.Козирьковий періостит.
2.Екзостоз.
3.Остеофіт.
4.Голчатий періостит.
5 Атрофія.
6.Бахромчатий періостит.
7.Лінійний періостит.

8.Складіть пари: характер змін структури – патологічний процес при якому він зустрічається
1
Остеолітична деструкція
1
Порушення кровопостачання

2
Остеоліз
2
Перелом

3
Травматична деструкція
3
Діабет

4
Асептичний некроз
4
Пухлина

5
Остеосклероз
5
Остеомієліт хронічний

6
Остеопороз
6
Остеомієліт підгострий


9. Складіть пари: характер зміни суглобової щілини – захворювання при якому воно спостерігається
1
Рівномірне розширення суглобової щілини
1
Анкілоз

2
Рівномірне звуження суглобової щілини
2
Підвивих

3
Деформація суглобової щілини. (чергування звуження і розширення)
3
Вивих

4
Відсутність суглобової щілини у зв'язку з переходом структури однієї кістки в іншу
4
Артрозоартріт

5
Відсутність суглобової щілини в зв'язку із зміщенням однієї кістки щодо іншої
5
Артроз

6
Деформація суглобової щілини клинового характеру
6
Артрит


.

10. Перерахуєте прямі ознаки перелому.
1. Порушення безперервності контуру кортикального шару.
2. Наявність лінії перелому у вигляді смуги затемнення.
3. Кутова деформація осі кістки.
4. Наявність зсуву ядра окостеніння кістки.
5. Наявність уламків.


11.Перерахуєте непрямі ознаки перелому.
1. Наявність відламків.
2. Порушення безперервності контуру кортикального шару.
3. Наявність зсуву ядра окостеніння кістки.
4. Кутова деформація осі кістки.
5. Наявність лінії перелому у вигляді смуги просвітлення

Завдання,які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.
Переписати граф логічної структури теми “Ознаки захворювань кісток і суглобів” в зошит.
Довідкові матеріали
Графи логічної структури теми
5. Матеріали післяаудиторной самостійної роботи.
Тематика науковопослідовної самостійної роботи.
Зробити реферат на тему ”Використання МРТ для оцінки стану кісткового мозку”.


Еталони відповідей на тести I рівня до теми: “Рентгенологічні ознаки захворювань кісток“.
Питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
1,
2
3
4
3
1
2
1,
2
2,
4,
5
3
1
2
2


Еталони відповідей на тести I рівня до теми: “Рентгенодіаностіка переломів.”

Питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
3
2
1
2
4
5
3
1
3
3


Еталони відповідей на тести ІІІ рівня до теми «Променева діагностика ознак захворювань, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
7
8
2
3
6
7
1
2
3
2
6
2
4
6
7
9

1
3
5
7
9
1
4
1-4
2-3
3-2
4-1
5-6
6-5
1-6
2-5
3-4
4-1
5-3
6-2
2
3
5
2
4


Еталони відповідей на завдання ІІ рівня до теми: “Променева діагностика ознак захворювань кісток”.
Типові П рівень
1.Відповідь: Зміни форми і контурів.
2.Відповідь Зміна розмірів.
3. Відповідь: Остеосклероз.
4. Відповідь: Остеопороз.
5. Відповідь: Травматичний епіфізіоліз.
6. Відповідь: Лінія перелому.
7. Відповідь:деструкция
8. Відповідь: секвестр.
9. Відповідь: лінійний періостит.
10. Відповідь: спикулярний періостит.
Не типові Ш рівень.
1 Відповідь.:
1 Зміна форми.
2.Зміни розмірів.
3.Періостит козырьковый і спикулярный.
4.Деструкція.
5.Зміни м'яких тканин.
2 Відповідь.:
1.деструкція травматична - перелом
2.відломки кістки із зсувом дистально вниз і медіально
3.перша стадія утворення кісткової мозолі (петрифікації).
3.Відповідь
1.остеопороз
2.деструкція
3.секвестр
4.лінейний періостит
4. Відповідь:
1.Розширення суглобової щілини
2.остеопороз
3.деструкція
5. Відповідь:
1.підвивих
2.травматична деструкція у вигляді двох ліній перелому
3.зміни м'яких тканин
4.осколок
6. Відповідь:
1. Остеолізіс.
2. Вивих із зсувом плеча вниз.
3. Зміни м'яких тканин за рахунок звапніння.
7. Відповідь:
1. Остеопороз
2. Деструкція
3. Секвестр
4.Зміни м'яких тканин.
8.Відповідь.
1. Деструкція в області метафізу.
2. Остеосклероз в області енхондральної осифікації.
3. Лінійний періостит в області диафиза.
9. Відповідь:
1. деформація кістки
2. Екзостоз.
10. Відповідь:
1. деформація кістки.
2. Екзостоз.
3. Остеосклероз.

Методичну розробку підготував. к.м.н. доц. Югов в.К. 8.10.07.


Зміни м'яких тканин
1
Зм-іни

Мя-ких тка-ниноб'єм
Збільшення: інфільтрація
гіпертрофія
запальна

травматична

пухлинна


зменшення
атрофія


Структу-ра
наявність газу
у рані

підшкірна ємфізема

газовий абсцес

газова гангрена
Наявність сторонніх контрастних тіл
металевих - при вогнепальних пораненнях

йодолипол, або верографин при - контрастуванні свищів

гомогеніза-ція


щільність
Збільшення:
звапнення
звичайних анатомічних утворень - м'язів

патологічних утворень - паразитів
окостеніння
м'язів, зв'язок, і так далі
гемосидероз
при захворюваннях крові
зменшенняЗміни форми і контурів кістки
2
зміни форми
дугоподібна деформація пластична
рахітКутоподібна деформація
переломS-подібна
сколіозза рахунок здуття
хвороба Педжета
остеобластокластомаза рахунок додаткового новоутворення

остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
єкзостозів-доброякісні пухлини


Зміни чіткості і рівності контурів

за рахунок додаткового новоутворення

остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
екзостозів - доброякісні пухлинипри періостальних нашаруваннях
запалення і пухлини

Зміни періосту
5
Зміни
періосту
періостит при запаленні
лінійний
бахромчатий
голчастийперіостоз при пухлинах
козирьковий
голчастий
Зміни розмірів кістки
3
Зміни розмірівдовгі
збільшення
при гормональних порушеннях
акромегалія

при збудженні паросткової тканини в метаепіфизаторній зоні
арахнодактилия

збудженні зони росту
туберкульоз
зменшення
при пригнобленні паросткової тканини в метаепіфизарній зоні
ахондроплазія

гормональні порушення
гіпофізарний нанізм

пошкодження зони росту
травма


запалення


товщина
зменшення
Гіпоплазія вроджена


Атрофія концентрична, ексцентрична


Гіпостоз-локальне стоншення

збільшення
гіпертрофія функціональна


гіперостоз


здуття


.
Зміна структури кістки
4
зміни структури
системна демінералізація


остеопороз
запалення - посилення ендосальної резорбції (остеомієліт)

ослаблення проліферації

об'єднання посилення резорбції і ослаблення проліферації
остеомаляція
рахіт - порушення мінералізації остеоїду при гіповітамінозі Д
фіброретикуляр-на перебудова
гіперпаратиреоз - збудження ендосту
при збільшенні кількості гормонугіпермі-нераліза-ція


остосклероз
Запалення - посилення ендосальної проліферації (остеомієліт)

кісткова дисплазія - системне ураження (мармурова хвороба)

фізіологічне скостеніння в зонах зростання


деструк-ція
некротична з утворенням секвестрів
запалення (остеомієліт)

пухлинна
остеолітична
саркома остеолітична

остеобластична
саркома остеобластична
травматична
перелом
остеоліз
порушення іннервації
сірінгомієлія
порушення живлення
діабетасептич-ний остеонекроз

порушення кровопостачання

травма

Зміни суглобовій щілині
6


Зміни суглоба
об'єму
зменшення
збільшенняпотовщення капсули
до 1-2 мм, що визначається на УЗД, МРТ, КТ
суглобовій щілині
розширення, затемнення фізіологічних прояснень
Артрит (збільшення кількості рідини)

Гемофілія (накопичення крові в суглобі)

Пухлина, потовщення хряща, грануляція
звуження
Стирання хряща

деформація
Артрозоартріт (нерівномірне зникнення хряща + субхондральний склероз)

Клиновидна деформація при підвивихах


зникнення
вивих

анкілоз (зрощення кісток після зникнення хряща при запаленні

конкресценція (порушення формування суглоба)


Зміна положення кістки
7
Зміна положення кістки
Вивих
Підвивих
Зсув дистального відламка при переломі


Зміни кісткового мозку

8

стан кісткового мозку
набряк
Т1-ЗЗ
гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ
гіперінтенсивний сигнал (білий)некроз
Т1-ЗЗ
гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ
гіперінтенсивний сигнал (білий)

«Порядок опису рентгенограм при переломах»
Що зняте.
У якій проекції.
Де локалізується перелом.
Як розміщена в просторі лінія перелому.
Куди зміщений дистальний відламок.
Чи є відломки і де вони розміщені.
Фаза стану кісткової мозолі.
Граф логічної структури теми: «Ознаки перелому, травматичної деструкції.»
Прямі
Непрямі:

1. Лінія перелому у вигляді смуги прояснення або затемнення

1. Порушення нерозривності (цілісності) кортикальной пластинки.

2. Наявність відламків
2. Порушення осі кістки.

3. Зсув ядра, окостеніння епіфізу.


Граф логічної структури: «Характер розміщення ліній перелому,
зсув відламків і фази стану мозолі.»

Характер розміщення.

Зсув дистального відламка.Фази стану розвитку мозолі.

Поперечний
Косий
Довгастий
Комбінований
По ширині
Латеральний
Медіальний
Вперед
Назад
По довжині з вколочуванням
З розбіжністю
Із заходженням відламків.
І. При поганому зіставленні і скріпленні відламків (на рентгенограмі не видно):
1.Сполучнотканинна
2. Хрящова
3. Кісткова (на рентгенограмі видна).
ІІ. При хорошому зіставленні і скріпленні відламків:
а) Остеоїдна (на РГ не видна)
б) Кісткова (на рентгенограмі видна):
1.Петрифікації (ділянки затемнення навколо кістки.)
2.Оссифікація
3.Зворотного розвитку.


Ознаки загоєння перелому
Заживання переломів відбувається в результаті утворення кісткової мозолі, яка проходить декілька стадій:
1. Сполучнотканинна– перша декада, в кінці її лінія перелому ширша, ніж відразу після травми. Контури лінії перелому чіткі, у зв'язку з розсмоктуванням кісткових балок в кінцях відламків.
2. У другу декаду сполучнотканинний мозоль перетворюється на остеоїдну(хрящову). Вона, як і сполучнотканинний мозоль на рентгенограмах не видима. У другу декаду краї лінії перелому стають нечіткими остеопорозу.
.
3.Кісткова мозоль з'являється лише в 4-у декаду, через 35 днів (у дітей раніше).
У розвитку кісткової мозолі розрізняють декілька підстадій:
а) петрифікації - до 2-х місяців;
б) осифікаціі - до 5-и місяців;
в) зворотнього - розвитку рік і більше;
При петрифікації на рентгенограмах в м'яких тканинах навколо відламків і в площині перелому з'являються ділянки затемнення. Вони починають зливатися між собою і з кісткою в стадію осифікації, структура мозолі стає одноріднішою.
В період зворотнього розвитку відбувається ремоделювання мозолі, розсмоктування. надлишків, балки новоутвореної кістки починають розміщатися по ходу силових ліній.
Ускладнення переломів
Уповільнення утворення кісткової мозолі – найбільш частіша причина: погана фіксація і неправильне зпівставлення відламків.
Незростання перелому з утворенням несправжнього суглоба; на останнє указує зарощення кістково-мозкового каналу на кінцях відламків і утворенням по їх краю замикаючої кісткової пластинки. Крім того, існує фіброзний несправжній суглоб і кістковий дефект.
Не усунений зсув відламків.
Надмірна кісткова мозоль.
Зрощення суміжних кісток.
Одностороння кісткова мозоль.
Асептичний некроз головки.
Остеомієліт.
Граф логічної структури теми: порядок рентгенологічної оцінки рентгенограм черепа
Розміри
Сагітальний


Фронтальний


Вертикальний

Ширина кісток склепіння
Лобна -3мм


Тем’яна -5мм


Потилічна -7мм

Ширинв швов
К полуторам рокам не більше 1,5 мм у дорослих не більше 1мм, або вітсутній

Структура кісток
Компактних пластінок


Діплоє

Рельеф внутришньої поверхні кісток склепіння і основи черепа
Пальцові вдавлення –відбіток звивини


Мозкові гребі –відбіток борозн


Відбіток борозн артерій (у нормі тільки середньої оболонкової та внутришньої сонної)


Відбіток борозн венощзних синусів: сагітального, поперекового, сигмоподібного


Ложе ямок пахіонових грануляцій (вони виводять рідину з ліквора у венозний синус)


Канали та отвори діплоєтичних вен


Канали та отвори випускників ємісарних вен(їх 4 пари в ділянці бугрів кісток лобових, тім’яних, потиличних, сосцеподібних)


Розміри порожнини в мм
Сагітальний(17,5-22)Вертикальний(11,5-14,5)Фронтальний(14,5-18,5)


Форма порожнини
ОвалКруг


Контур рівний
Стінкадно


спинка
СтруктураПоложення (кут нахилу спинки 100о -110о)


13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 405238
    Размер файла: 567 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий