БУКЛЕТ МОДУЛЬ 2 ЗАД укр


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

86

39.
Під час емоційно напруженої роботи
раптово помер молодий мужчина. На
розтині виявлено нерівномірне кровона
-
повнення міокарда. Гістохімічно


зниження вмісту глікогену. Електронно
мікроскопічно


д
еструкція мітохондрій,
контрактури міофібрил. Вкажіть
ймовірний розлад кровообігу?

A.
*Гостра ішемія

B.
Хронічна ішемія

C.
Вака
н
тна артеріальна гіперемія

D.
Гостра венозна гіперемія

E.
Ангіоневротична артеріальна
гіперемія


40. При дослідженні біопсії збі
льшених
медіастинальних лімфатичних вузлів у
молодої жінки виявлена стертість
малюнку лімфатичного вузла, тканина
якого представлена широкими пучками
колагенових волокон, які згортают
ься у
вузлики, і клітинами Рід
-
Березовського
-

Штернберга, які мають багат
очасточ
-
кові ядра і щедру бліду цитоплазму
(лакунарні клітини). Ваш діагноз?

A
. *Лімфогранульоматоз, нодулярний
(вузловий) склероз

B
. Лімфогранульоматоз, варіант з
переважанням лімфоїдної тканини

C
. Лімфогранульоматоз,
змішаноклітинний варіант

D
. Лімфогр
анульоматоз, варіант з
лімфоїдним виснаженням

E
. Лімфосаркома


41. При дослідженні біопсії збільшених
шийних лімфатичних вузлів у жінки 55
років виявлена стертість рисунка
лімфатичного вузла, тканина якого
представлена численними
лімфоїдними елементами різ
ного
ступеня зрілості, плазмоцитами,
еозинофільними та нейтрофільними
поліморфноядерними лейкоцитами і
клітинами Рід
-
Березовського
-

Штернберга. Ваш діагноз?

A
. *Лімфогранульоматоз,
змішаноклітинний варіант

B
. Лімфогранульоматоз, варіант з
переважанням
лімфоїдної тканини

C
. Лімфогранульоматоз, нодулярний
(вузловий) склероз

D
. Лімфогранульоматоз, варіант з
лімфоїдним виснаженням

E
. Лімфосаркома

42. При дослідженні біопсії збільшених
шийних лімфатичних вузлів у жінки 65
років виявлена стертість рисунка
л
імфатичного вузла, тканина якого
заміщена пухлинною тканиною,
представленою поліморфними
мононуклеарами і класичними
клітинами Рід
-
Березовського
-

Штернберга, дифузним фіброзом
різного ступеня виразності і дуже
малою кількістю лімфоцитів. Ваш
діагноз?

A
.
*Лімфогранульоматоз, варіант з
лімфоїдним виснаженням

B
. Лімфогранульоматоз, варіант з
переважанням лімфоїдної тканини

C
. Лімфогранульоматоз, нодулярний
(вузловий) склероз

D
. Лімфогранульоматоз,
змішаноклітинний варіант

E
. Лімфосаркома


43.

При розтин
і трупа чолов
ік
а 65 років
виявлено, що к
іс
тковий мозок плоских
трубчастих
кіс
ток червоного кольору.
Л
і
мфатичні вузли всіх груп зб
іл
ьшені,
на розріз
і
червоного кольору. Маса
селез
ін
ки 900 г, вона м'ясист
ої

консистенц
ії
, на розріз
і
червонувата.
Печ
і
нка зб
іл
ь
шена, щільна, на розр
і
зі
сіро
-
коричнева, з наяв
ні
стю др
і
бних
сіро
-
б
іл
их вузл
икі
в. Нирки зб
іл
ьшені,
щ
іл
ьні,
сі
ро
-
коричневого кольору, на
розр
і
з
і
рисунок стертий. У всіх
перерахованих органах при
м
і
кроскопічному досл
ід
женні виявлена
лейкозна
і
нф
і
льтрац
і
я. Ва
ш діагноз?

A
. *Хронічний лімфоїдний лейкоз

B
. Гострий лімфобластний лейкоз,
лейкемічний варіантC
. Гострий міелобластний лейкоз,
алейкемічний варіантD
. Хронічни
й мієлоїдний лейкоз


E
. Гострий мієлобластний лейкоз,
лейкемічний варіант
3

1.

Під час розтину чоловіка, у якого
після поранення кінцівки виникло
тривале нагноєння рани, і який помер
при явищах інтокс
и
кації, знайдено
загальне виснаженя, зневоднення, бура
атрофія печінки, міокарду, селезінки,
поперечно
-
смугастої мускулатури та
аміл
оїдоз нирок. Який з перелічених
діагнозів
імовірний?

A
. *Хроні
о
сепс
и
с

B
. Септикопіємія

C
. Септицемія

D
. Хвороба Чорногубова

E
. Бруцельоз


2. При мікроскопічному дослідженні
пупочної вени новонародженого,
померлого від інтоксикації, знайдено:
стінка судини
з дифузною запальною
інфільтрацією, у просвіті її


обтуруючий тромб з великою кількістю
нейтрофільних лейкоцитів з явищами
каріорексису та колоніями бактерій.
Який з наслідків тромбу найбільш
вірогідний?

A
. *Септичний аутоліз

B
. Асептичний аутоліз

C
. Орга
нізація та каналізація тромбу

D
. Перетворення у тромбоембол

E
. Петрифікація тромбу


3
. Жінка 32 років померла в
післяпологовому періоді. На розтині
були знайдені ознаки гнійного
ендометриту, гнійний тромбофлебіт вен
матки, множинні абсцеси легень,
абсцеси
нирок і селезінки,
апостематозний міокардит та гнійний
менінгіт. Діагностуйте вид сепсису.

A
. *Септикопіємія

B
. Септицемія

C
. Хроніосепсис

D
. Затяжний септичний ендокардит

E
.
Уросепсис


4.

У хворого 22 років після поранення
підшлункової залози розвинувся
с
епсис. Незважаючи на посилену
антибіотико
-
терапію протягом 1,5
місяців розвинулася гостра кахексія,
виникав гострий біль в обох гомілкових
суглобах при спробах поворухнутися,
деформація та набряк
навколосуглобової зони. При
дослідженні післяопераційного
м
атеріалу після ампутацій нижніх
кінцівок

гнійне розплавлення
таранних кісток
,
флегмона
пери
артикулярних тканин, в судинах

виявлено бактеріально
-
лейкоцитарні
тромби. У хворого розвинувся:

A
. *Гострий гематогенний остеомієліт

B
. Підгострий вторинний остеом
ієліт

C
. Хронічний гематогенний остеомієліт

D
. Остелітична остеосаркома

E
. Мієлома5
. На розтині померлого 18 років
селезінка вагою 580 грамів, темно
-
червоного кольору на розрізі, дає
рясний з
і
скрібок пульпи. Гістологічно:
виражена проліферація ретикуляр
них
клітин, наявність великої кількості
зрілих нейрофілів в сінусоїдних
капілярах. Як правильно називати таку
селезінку?

A
. *“Септична”

B
. “Сагова”

C
. “Порфірова”

D
. “Ціанотична”

E
. “Лейкозна”


6
.

У ж
інка
2
2 років
, яка
померла в
післяпологовому періоді
, на

розтині
були знайдені ознаки

гнійн
ого

тромбофлебіт
у
вен матки, гнійного
ендометриту, множинні абсцеси легень
,
нирок і селезінки, апостематозний
міокардит та гнійний менінгіт.
Діагностуйте вид сепсису.

A.
*Септикопіємія

B.
Септицемія

C.
Хроніосепсис

D.
За
тяжний септичний ендокардит

E.

Перитоніт


7
.

На розтині померлого, який за
тиждень до смерті лікувався спочатку в
терапевтичному, а потім в хірургічному
відділенні, знайдені множинні дрібні
абсцеси у селезінці, легенях, нирках.,
міокарді.
Первинного вогнищ
а не
знайдено. Як правильно називати такий
сепсис з точки зору воріт інфекції?

A
. *Криптогенний

B
. Параінфекційний

C
. Хірургічний

D
. Терапевтичний

E
. Одонтогенний4

8
.

У вагітної після кримінального
аборту виник сепсис. Смерть наступила
при явищах наростаю
чої ниркової
недостатності. При
проведенні
патоморфологічного дослідження

нирок виявлений роз
повсюджений
тромбоз гломерулярни
х капілярів,
афферентних артеріол, некроз епітелію
звивистих канальців і клубочків. Які
зміни нирок послужили причиною
ниркової
недостатності?

A. *Кортикальний некроз.

B. Папілярний некроз.

C. Гострий тубулярний некроз.

D. Амілоїдоз нирок.

E. Гострий гломерулонефрит.


9. При розтині померлої в комі молодої
людини виявлено поширений
тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі
мозку, а та
кож велика септична
селезінка, імунокомплексний
гломерулонефрит, виразки в стулках
мітрального клапану, прикриті
поліпоподібними тромбами з колоніями
стафілококів. Яке захворювання
привело до церебральної
тромбоемболії?

A. *Септичний бактеріальний
ендокард
ит

B. Септицемія

C. Гострий ревматичний вальвуліт

D. Септикопіємія

E. Ревматичний тромбендокардит


10. При аутопсії мужчини середнього
віку виявлено множинні крововиливи на
шкірі, в серозних і слизових оболонках,
а також в кон’юктиві ока, потовщення
нігть
ових фаланг, жовтяницю, вогнища
некрозу підшкірної жирової клітковини,
поліпозно
-
виразковий ендокардит
аортального клапану із перфорацією
однієї із стулок, склероз і деформацію
інших. Гістологічно відмічено
інфільтрацію лімфоцитами,
гістіоцитами і макрофаг
ами строми
внутрішніх органів, ендо
-
і
периваскуліти. Нейтрофіли у
інфільтраті відсутні. Вкажіть ймовірне
захворювання.

A. *Септичний ендокардит

B. Ревматизм

C. Атеросклеротична вада аортального
клапану

D. Ідіопатичний міокардит

E. Фібропластичний паріета
льний
ендокардит


11. У чоловік 58 років після екстракції
зуба з приводу гнійного пульпіту, рана
не гоїлась, з’явився набряк м’яких
тканин шиї справа, на правій щоці в
проекції нижньої щелепи нориця, через
яку виділяється гній. Хворий помер при
ознаках вир
аженої поліорганної
недостатності. При автопсії виявлено


остеомієліт нижньої щелепи, флегмону
шиї з тромбофлебітом, апостематозний
міокардит, гнійна пневмонія з
абсцедуванням, гнійний менінгіт.
Вкажіть ускладнення остеомієліту, що
привело до летального н
аслідку.

A
. *Одонтогенний сепсис

B
. Флегмона шиї

C
.
Апостематозний міокардит

D
. Гнійна пневмонія з абсцедуванням

E
. Гнійний менінгіт


12.

На розтині померлого від сепсису в
стегновій кістці нижньої кінцівки
виявлено флегмонозне запалення, що
охоплює кістк
овий мозок, гаверсові
канали та періост, під періостом


множинні абсцеси, в навколишніх
м'яких тканинах стегна

також
флегмонозне запалення.
Вкажіть, який
патологічний процес
.

A.
*Гострий гематогенний остеомієліт

B.
Остеопороз

C.
Хронічний гематогенний о
стеомієліт

D.
Остеопетроз

E.
Остеохондроз


13.
При розтині дитини, що страждала
гнійним омфалітом, виявлені абсцеси
печінки збільшена селезінка з рясним
зскрібком пульпи, гнійний
менінгоенцефаліт і гнійний виразковий
коліт. Уточніть захворювання.

A. *Септи
копіємія

B. Менінгококовий менінгіт

C. Спленомегалія

D. Неспецифічний виразковий коліт

E. Дизентерія


14.
Після позалікарняного аборту у
жінки пр
о
гресував гнійний
ендоміометрит зі смертельним
наслідком. При розтині померлої

85

вузла відмічено, що загальний рисунок
вузла нечіткий за рахунок розростання
атипових гістіоцитарних клітин, з
наявністю
гігантських клітин
Березовського
-
Штернберга, маються
ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу.
Для якого захворювання характерні
виявлені морфологічні зміни в
лімфатично
му
вузл
і?

A.
*Лімфогранул
ьо
матозу


B.
Гострого мієлолейкозу

C.
Хронічного мієлолейкозу

D.

Грибовидного мікозу

E.
Туберкульозу35.
При гістологічному дослідженні
лімфатичного вузла
-
дифузне
розростання лімфоїдних клітин з
домішкою еозинофілів та атипових
гістіоцитів, поодинокі гігантські клітини з
двома та більш ядрами, осередки
некрозу та ск
лерозу. Найбільш
вірогідний діагноз:

A
.
*Лімфогранульоматоз

B
.
Лімфолейкоз

C
.
Лімфома Беркіта

D
.
Саркоїдоз

E
.
Мієлолейкоз


3
6.
Дитина 3
-
х
ро
ків
поступила до
шпиталю у дуже важкому ста
ні
. В
перифер
ій
н
ій
крові 6,5 тис. лейкоцитів,
п
омі
рна анемія, тромбоцитоп
е
ні
я. На
шкірі і слизових оболонках петехіаль
ні

крововиливи. Хірургом діагностований
перито
ні
т,
пі
д час операц
ії
виявлена
перфора
ці
я тонкої кишки. Незважаючи
на проведену тера
пі
ю, стан дитини
прогресивно по
гі
ршувався і при
наростаючих явищах
ін
токсикац
ії
в
она
померла. На аутоп
сії

кі
стковий мозок
губчастих і трубчастих к
іс
ток соковитий,
малиново
-
червоний (вигляду
малинового желе); Лімфатичні вузли
зб
іл
ьшені, маса селез
ін
ки біля 600 г. У
тонк
ій
кишці та у печінці при
м
ік
роско
пі
чному досл
ід
женні щільні
клітинн
і інфільтрати
, які

являють собою
бластні форми
клітин
крові. Ваш
діагноз?

A
.
Г
острий
м
іелобластний лейкоз,
лейкемічний варіант

B
. Гострий лімфобластний лейкоз,
лейкеммний варіант

C
. Гострий міелобластний лейкоз,
алейкемхчний варіант

D
.
*Гострий лімфобласт
ний лейкоз,
алейкемічний варіант

E
. Хронічний лімфобластний лейкоз


37.
При клінічному обстеженні 15
-
річного підлітка у периферійній крові
лейкоцитоз (до 70 тис. лейкоцитів) з
різким збільшенням числа бластних
клітин і наявністю поодиноких зрілих
елементів
при відсутності перехідних
дозріваючих форм, анемія, тромбоцито
-

та нейтропенія. На шкірі і слизових
оболонках
-
петехіальні крововиливи.
Незважаючи на антибактеріальну
терапію, стан хворого прогресивно
погі
ршувався, і при наростаючих
явищах
ін
токсикац
ії
він помер. На
аутоп
сії
:
кі
стковий мозок губчастих і
трубчастих
к
істок з зеленуватим
(гно
є
под
і
бним) в
ідтін
ком. Лімфатичні
вузли не зб
іл
ьшені, маса селез
ін
ки б
іл
я
600 г. Ваш діагноз?

A
.

острий м
іє
лобластний лейкоз,
лейкемічний вар
і
ант

B
.
Г
острий
л
імфобласт
ний лейкоз,
лейкемічний вар
і
ант

C
.
Г
острий
м
і
є
лобластний лейкоз,
алейкем
і
чний вар
і
ант

D
.
Г
острий лімфобластний лейкоз,
алейкем
і
чний варіант

E
. Хронічний лімфобластний лейкоз


38.
При розтині трупа чоловіка 45 років
виявлено, що кістковий мозок плоских
кіс
ток, діафізів та епіфізів трубчастих
кісток соковитий, сіро
-
червоний або
сіро
-
жовтий гноєподібний (піоїдний
кістковий мозок).
Селезінка масою 7 кг,
на розрізі вона темно
-
червоного
кольору, з ішемічними
і
нфарктами. Всі
лімфатичні вузли зб
іл
ьше
ні
, м'які, сі
ро
-
червоного кольору. В печ
інці
жирова
дистрофія і лейкемічні
ін
ф
іл
ьтрати.
Ваш діагноз?

A
.
*Хронічний мієлоїдний лейкоз

B
.
Г
острий
л
імфобластний лейкоз,
лейкемічний вар
і
ант

C
.
Г
острий
м
і
є
лобластний лейкоз,
алейкем
і
чний вар
і
ант

D
. Г
острий м
іє
лобластний лейк
оз,
лейкемічний вар
і
ант

E
. Хронічний лімфоїдний лейкоз84

печінка. Про яке захворювання можна
думати?

A
. *
Лімфоїдний лейкоз

B
. Лімфогранульоматоз

C
. Лімфосаркома

D
. Мієлоідний лейкоз

E
. Мієломна хвороба


28.
У померлого чоловіка 30 років, на
розтині виявлена збільшена селезінка (
вага 900,0 ), збільшена печінка ( вага
4000,0 ), збільшені лімфатичні вузли.
Кіст
ковий мозок діафізу стегна
соковитий малиново
-
червоного
кольору. Мікроскопічно в печінці
визначаються густі інфільтрати по ходу
портальних трактів, складаються з
незрілих кровотворних клітин з
округлою формою ядра і вузьким
обвідком цитоплазми. Про яке
за
хворювання можна думати?

A
. *Хронічний лімфолейкоз

B
. Хронічний міелоїдний лейкоз

C. Генералізована форма
лімфогранул
ь
оматозу

D. Гострий мієлобластний лейкоз

E. Гострий лимфобластний лейкоз


2
9.
При дослідженні біопсії збільшеного
шийного лімфатичного
вузл
а виявлена
стер
тість малюнку, тканина його
представлена великою кількістю
проліферуючих лімфоцитів з домішкою
одиничних клітин Березовського
-
Штернберга. Ці зміни свідчать про:

A
. *Лімфогранульоматоз, з
переважанням лімфоїдної тканини

B
. Лімфогранульоматоз,
з виснаженням
лімфоїдної тканини

C
. Змішано
-
клітинний варіант
лімфогранульоматозу

D
. Лімфосаркома

E
. Нодулярно
-
склеротичний варіант
лімфогранульоматозу


30.
При патогістологічному дослідженні
біопсійного матеріалу печінки чоловіка
70 років, у якого в кров
і виявлена
велика кількість лим
фоцитів,
пролімфоцитів, встанов
лено: множинні
скупчення зазначенних клітин
переважно поміж печінковими
часточками. Для якого захворювання
характерні вище згадані зміни?

A
.
*Хронічний лімфолейкоз

B
.
Гострий лімфолейкоз

C.
Лімф
огрануломатоз

D.
Хронічний персистуючий гепатит

E.
Гепатоцелялярний рак печінки


31
.
На розтині померлого знайдено
системне збільшення лімфатичних
вузлів з утворенням пухлинних
конгломератів. Селезінка збільшена, на
розрізі строката: на червоному тлі
пульп
и множинні дрібні осередки
жовтувато
-
білого та сіруватого кольору.
Якому захворюванню найбільше
відповідають описані
зміни?

A.
*
Л
імфогранульоматоз

B.

С
аркоїдоз

C.

Л
імфосаркома

D.

Р
ак легенів

E.

Л
імфолейкоз


3
2
.

У жінки 64 років виник патологічний
перелом п
лечової кістки. Результат
біопсії: атипові плазматичні клітини.
Рентгеноло
-
гічно в місці перелому
пухлино подібне утворення. Можливе
захворювання:

А
.
Хондросаркома


В
.
Хронічний остеомієліт

С
.
*Мієломна хвороба

D
.
Фіброзна дисплазія кістки

Е
.
Метастаз аде
нокарциноми


33.
На розтині померлого хворого
виявлені збільшені, спаяні між собою,
щільні, з біло

жовтими вогнищами
некрозу лімфатичні вузли різної
локалізації (шийні, аксілярні,
медіастинальні). Селезінка
«порфірового» вигляду. При
мікроскопічному досл
ідженні
лімфатичних вузлів і селезінки
виявлена проліферація поліморфних,
атипових клітин, серед яких
спостерігаються гігантські, багатоядерні
клітини Рід

Березовського


Штернберга. Яке захворювання було
виявлено?

А. Лімфосаркома

В. Хронічний лімфолей
коз

С. *Лімфогранульоматоз

D
. Ретикулосаркома

Е. Грибовидний мікоз


34.
При гістологічному дослідженні
збільшеного шийного лімфатичного

5

виявлені чисельні абсцеси легень
,
субкапсулярні гнійнички в нирках,
гіперплазія селезінки. Яка форма
сепсису виникла?

A
.
*Септикопіємія

B
.
Септицемія

C
.
Хроніосепсис

D
.
Легеневий сепсис

E.
Уросепсис


15.
У хворого 40 років за життя довгий
час була висока температура,
затемнення свідомост
і, бактеріємія.
При розтині склера і шкіра жовтого
кольору, крововиливи у серозних і
слизових оболонках, збільшені
лімфатичні вузли та селезінка.
Мікроскопічно в селезінці та
лімфовузлах проліферація
ретикулярних клітин. В серці, печінці,
нирках

проміжне
запалення, в стінках
судин васкуліти, фібриноїдний набряк.
Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A. *Септицемія

B. Септикопіємія

C. Гострий лімфолейкоз

D.

Гострий недиференційований лейкоз

E.

Хроніосепсис


16
. На аутопсії померлого 65 років
ви
явлена атрофія тканини головного
мозку

стоншування кори переважає в
лобових, скроневих і потиличних
частках, гідроцефалія. При
мікроскопічному дослідженні в корі
атрофічних часток мозку, г
і
покампі
знайдені старечі бляшки,
нейрофібрилярні сплетення (клубк
и),
пошкодження нейронів, тільця Хірано.
Поставте діагноз:

A.
*
Хвороба Альцгеймера


B. Гангліоневрома

C. Боковий аміотрофічний склероз

D. Розсіяний склероз

E. Енцефаліт


17
. Під час секції тіла жінки 74 років,
встановлено що смерть спричинена
масивно
ю гнійною бронхопневмонією. У
головному та спинному мозку були
знайдені численні бляшки сірого
кольору діаме
т
ром до 15 мм. При
мікроско
пічн
ому дослідженні спинного
та головного мозку знайдено: множинні
перивенулярні ділянки демієлінізації з
наявністю лімфо
-
плазмоцитарних
інфільтратів, множинні вогнища гліозу.
Діагностуйте основне захворювання.

A.
*
Розсіяний склероз

B. Хвороба Піка

C. Боковий аміотрофічний склероз

D. Хвороба Паркінсона

E. Хвороба Альцгеймера


18. При мікроскопічному дослідженні
кори го
ловного мозку чоловіка 75 років,
який страждав на хворобу Альцгеймера
і помер від бронхопневмонії виявлено
старечі бляшки, нейрофібрилярні
сплетіння, пошкоджені нейрони.
Які
утвори характеризують патологію
цитоскелету проксимальних дендритів
при хворобі Ал
ьцгеймера ?

A
.*Тільця Хірано

B
. Тільця Руселя

C
. Тільця Каунсільмена

D
. Тільця Малорі

E
. Тільця Бабеша
-
Негрі


19. При розтині чоловіка, який служив
на підводному атомному човні виявили
наступні патології: спустошення в
кістковому мозку (панмієлофтиз
),
анемію, лейкопенію, тромбоцитопенію,
розпад лімфоцитів у лімфатичних
вузлах, селезінці, лімфатичному
апараті шлунково
-
кишкового тракту,
крововиливи в наднирники.
Яка
хвороба розвинулась у даному
випадку?

A.
*Гостра променева хвороба

B.
Кесонна хвороба

C
.
Гострий лейкоз

D.
Гостра анемія

E.
Вібраційна хвороба


20.
На розтині чоловіка, що багато років
працював на підприємстві з високим
рівнем вільного двоокису кремнію у
повітрі, знайд
ені збільшені та ущільнені
в об'
ємі легені зі значною кількістю
міліарних
і більш великих осередків
склерозу округлої та овальної форми
сірого або сіро
-
чорного кольору. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
.
*Вузлувата форма силікозу

B
.
Дифузно
-
склеротична форма
силікозу


6

C.
Антракосилікоз

D.
Силікоантракоз

E.
Азбес
тоз


21.
У померлого, що понад 20 років
працював на шахті з видобутку
кам'яного вугілля, при розтині знайдені
ущільнені легені сіро
-
чорного кольору зі
значними ділянками новоутвореної
сполучної тканини. та наявністю
великої кількості макрофагів з
пігментом
чорного кольору у
цитоплазмі. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A
.
*Антракоз

B
.
Антракосилікоз

C
.
Силікоантракоз

D
.
Талькоз

E
.
Сидероз


22.
У дитини 5 місяців, яка померла від
пневмонії, при макроскопічному обсте
-
женні знайдено: косий розр
із очей,
западаюча спинк
а носа, високе під
-
небення, низьке
розташування малих
вушних раковин, а під час розтину
-

дефект розвитку серця і магістральних
судин.
При генетичному дослідженні
виявлено трисомію за 21 парою
аутохромосом. Який з перелічених
діагно
зів найбільш вірогідний?

A.
*Хвороба Дауна

B.
Синдром Патау

C.
Синдром Шерешевського
-
Тернера

D.
Синдром Едвардса

E.
Хвороба Крона


23
.
На розтині чоловіка, який тривалий
час хворів на п
ресенільне недоумство
виявлено: у головному мозку атрофія
кори головног
о мозку, стоншення
переважно лобних, скроневих та
потиличних часток. Мікроскопічно: в
корі атрофованих часток мозку
знаходять старечі бляшки, пошкоджені
нейрони, тільця Хірано. Який діагноз
найбільш вірогідний?

A
.

*Хвороба Альцгеймера

B
.
Хвороба Крейтцфель
да
-
Якоба

C
.
Розсіяний склероз

D
.
Хвороба Паркінсона

E
.
Синдром Герстмана
-
Страусслера
-
Шейннера24.
У хворого 80 років виражені
інтелектуальні розлади, емоційна
лабільність, осередкова неврологічна
симптоматика відсутня, мовні розлади
відсутні.
Який попере
дній діагноз
найбільше вірогідний?

A.
*Хвороба Альцгеймера

B
. Хвороба Піка

C.
Хвороба Шарко

D.
Розсіяний склероз

E.
Кліщовий енцефаліт


# # #

1. На розтині трупа чоловіка 44 років,
який помер від легенево
-
серцевої
недостатності, на розтині виявлено
пневмос
клероз, емфізему легень,
гіпертрофію правого шлуночка серця.
В
обох легенях, переважно
субплеврально множинні вогнища
діаметром до 1 см. Гістологічно: в
центрі вогнища

зона некрозу, на
периферії

вал з епітеліоїдних клітин і
лімфоцитів з домішкою макроф
агів і
плазматичних клітин. Визначаються
гігантські клітини Пірогова
-
Лангханса.
Невелике число кровоносних капілярів
визначається на периферії вогнища.
Яке захворювання має місце у хворого:

A
. *Гематогенний туберкульоз

B
. Актиномікоз легень.

C
. Саркоїдоз.

D
. Сифіліс.

E
. Силікоз.


2.
У чоловіка 43 років, який тривалий
час хворів на туберкульоз, розвинулась
кровотеча з легень, що призвела до
смерті. На розтині в легенях виявлено
декілька порожнин овальної або круглої
форми, стінка яких створена
некротичними м
асами та тканиною
легень. Для якої форми туберкульозу
характерні такі зміни
?

A.
*Гострий кавернозний

B.
Фіброзно
-
кавернозний

C.
Туберкулома

D.
Казеозна пневмонія

E.
Гострий вогнищевий


3
. У дитини після перенесеної ангіни
різко збільшилися лімфатичні вузли
:
паратрахеальні, біфуркаційні, шийні.
При мікроскопічному дослідженні
шийного лімфатичного вузла виявлені

83

біоптат. Мікроскопічно виявлено
атипові клітини, серед яких
переважають клітини Ходжкіна і
гігантські клітини Рід
-
Березовського
-
Штернберга
; склероз відсутній. Яке
захворювання найбільш відповідає цим
ознакам ?

A
. *Лімфогранульоматоз з пригніченим
розвитком лімфоїдної тканини

B
. Лімфогранульоматоз з
переважанням нодулярного склерозу

C
. Лімфогранульоматоз з
переважанням лімфоїдної тканини

D
.
Лімфосаркома

E
. Змішано
-
клітинний варіант
лімфогранульоматозу


2
2.
У жінки 22 роки виявлені збільшені
лімфатичні вузли. При гістологічному
дослідженні в лімфатичному вузлі
спостерігаються лімфоцити, гістіоцити,
ретикулярні клітини, малі та великі
клітини Х
оджкіна, багатоядерні клітини
Березовського
-
Штернберга, поодинокі
осередки казеозного некрозу. Для якого
захворювання характерні такі зміни?

A
. *Лімфогранульоматоз

B
. Лімфосаркома

C
. Хронічний лейкоз

D
. Гострий лейкоз

E
. Метастаз рака легень


2
3
.

На
томогр
афії у хворого в
середостінні знайдені збільшені
лімфатичні вузли. При гістологічному
дослідженні в лімфовузлі виявлені
циркулярні розростання сполучної
тканини, яка оточувала гранульомо
-
подібні утворення з лімфоцитів,
плазмоцитів і великих двоядерних
кліт
ин
. Ваш діагноз:

A
.
*Лімфогранульоматоз

B
.
Лімфосаркома

C
.
Туберкульоз

D
.
Саркоїдоз

E
.
Лімфолейкоз


24.
У збільшеному шийному
лімфатичному вузлі дівчинки 14 років,
мікроскопічно були знайдено, що
тканинна будова вузла порушена,
лімфоїдні фолікули відсутні,
є ділянки
склерозу та вогнища некрозу, клітинний
склад вузла поліморфний, присутні
лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини
великих розмірів з багаточасточковими
ядрами (клітини Березовського
-
Штернберга) та одноядерні клітини
також великих розмірів. Ваш діа
гноз:

A
.
*Лімфогранульоматоз

B
.
Гострий лімфолейкоз

C
.
Хронічний лімфолейкоз

D
.
Лімфома Беркіта

E
.
Грибовидний мікоз


25.
Під час огляду стоматологом
хлопчика 16 років були знайдені
збільшені підщелепові та шийні
лімфатичні вузли. Була проведена
біопсія. М
ікроскопічно в лімфатичних
вузлах було знайдено: типова будова
стерта, клітинна популяція гетерогенна,
присутні великі клітини з
багатолопасним ядром, множинні
одноядерні клітини великого розміру,
еозинофільні та нейтрофільні
лейкоцити, лімфоцити, окрім то
го
знайдені ділянки некрозу та вогнища
склерозу. Діагностуйте захворювання:

A
.
*Лімфогранульоматоз

B
.
Гіперплапзія лімфатичного вузла

C
.
Гранулематозний лімфаденіт

D
.
Гнійний лімфаденіт

E
.
Неходжкінська лімфома


26.
У жінки 22 років виявлені збільшені
лімф
атичні вузли. При гістологічному
дослідженні в лімфатичному вузлі
спостерігаються лімфоцити, гістіоцити,
ретикулярні клітини, малі та великі
клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини
Березовського
-
Штернберга, поодинокі
осередки казеозного некрозу. Для якого
з
ахворювання характерні такі зміни?

A
.
*Лімфогранульоматоз

B
.
Лімфосаркома

C
.
Хронічний лейкоз

D.
Гострий лейкоз

E.
Метастаз рака легень


27. При мікроскопічному дослідженні
збільшеного шийного лімфатичного
вузла визначається стертість його
структури, лімфо
їдні фолікули відсутні,
все поле зору представлено клітинами
з округлими ядрами і вузьким обідком
базофільної цитоплазми. Із клінічних
даних відомо, що збільшені й інші групи
лімфовузлів, а також селезінка і

82

A
. *Мієломна хвороба

B
. Гострий моноцитарний лейкоз

C
. Хронічний мієлолейкоз

D
. Лімфогрануломатоз

E
. Гістіоцитоз


1
5.
При розтині померлого
хворого
виявлена гіперплазія кісткового мозку
плоских і трубчастих кісток (піоїдний
кістковий мозок), спленомегалія (6 кг),
гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх
груп лімфатичних вузлів. Якому
захворюванню відповідають виявлені
зміни?

A
. *Хронічний мієлоле
йкоз

B
. Хронічний лімфолейкоз

C
. Мієломна хвороба

D
. Справжня поліцитемія

E
. Лімфогрануломатоз


1
6.
У молодої людини збільшилися
шийні лімфатичні вузли. При біопсії в
лімфовузлі виявлені вогнища
проліферації лімфоїдної тканини з
наявністю велетенських кліт
ин
Березовського
-
Штернберга і
еозинофілів, вогнища некроз
у
та
фіброзу. Яке захворювання найбільш
вірогідно буде
?

A
. *Лімфогранульоматоз

B
. Хронічний лімфолейкоз

C
. Мієломна хвороба

D
. Лімфосаркома

E
. Гістіоцитоз


1
7.
При дослідженні біоптату
лімфатичного в
узла дано заключення
"Лімфограну
-
льоматоз". На підставі
наявності яких ознак був поставлений
діагноз?

A
. *Клітин Березовського
-
Штернберга

B
. Клітин Тутона

C
. Клітин Пирогова
-
Лангханса

D
. Клітин Вірхова

E
. Клітин Мікулича


1
8.
Смерть семирічного хлопчика
на
ступила внаслідок гострої
постгеморагічнї анемії, зумовленою
профузною кровотечею із шлунково
-
кишкового тракту. В ході
патологоанатомічного дослідження
виявлено: макроскопічно

малокрів’я
внутрішніх органів, збільшення різних
груп лімфатичних вузлів, тимо
мегалія,
помірно виражена гепато
-
спленомегалія, яскраво
-
червоний
кістковий мозок; мікроскопічно


гіперцелюлярний кістковий мозок з
мономорфним інфільтратом з бластних
клітин, дифузно
-
вогнищеві пухлинні
інфільтрати в печінці, селезінці,
лімфатичних вузлах,
оболонках та
речовині головного мозку. Діагностуйте
захворювання.

A
. *Гострий лімфобластний лейкоз

B
. Гострий міелобластний лейкоз

C
. Гострий недиференційований лейкоз

D
. Гострий монобластний лейкоз

E
. Гострий плазмобластний лейкоз


1
9.
Під час огляду сто
матологом
хлопчика
1
6 років були знайдені
збільшені підщелепові та шийні
лімфатичні вузли. Була проведена
біопсія. Мікроскоп
ічно
в лімфатичних
вузлах було знайдено: типова будова
стерта, клітинна популяція гетерогенна,
присутні великі клітини з
багатолопас
ним ядром, множинні
одноядерні клітини великого розміру,
еозинофільні та нейтрофільні
лейкоцити, лімфоцити, окрім того
знайдені ділянки некрозу та вогнища
склерозу. Діагностуйте захворювання.

A
. *Лімфогранульоматоз

B
. Гіперплапзія лімфатичного вузла

C
. Гра
нулематозний лімфаденіт

D
. Гнійний лімфаденіт

E
. Неходжкінська лімфома


20.
У хворого в обох щелепах
рентгенологічно виявлено числені
дефекти у вигляді гладкостінних
округлих отворів. При гістологічному
дослідженні

явища остеолізису і
остеопорозу при яви
щах слабкого
кісткоутворення. В сечі хворого
знайдено білок Бенс
-
Джонса. Назвіть
захворювання.

A
. *Мієломна хвороба

B
. Хронічний мієлолейкоз

C
. Хронічний еритромієлоз

D
. Гострий мієлолейкоз

E
. Гострий недиференційований лейкоз


21. У хворого 60 років при т
оракотомії в
передньому середостінні знайдені
збільшені в розмірах та спаяні між
собою лімфатичні вузли, з яких взято

7

вогнища некрозу, обмежовані
лімфоцитами, епітеліоїдними
клітинами, та клітинами Пірогова
-
Лангханса. Вкажіть найбільш вірогідну
патологію.

A
. *Туберку
льоз

B
. Саркоїдоз

C
. Риносклерома

D
. Сап

E
. Сифіліс


4
.
Хлопчик 10 р., раніше не хворів, до
лікарні поступив з ознаками сильної
задухи. При рентгенівському
обстеженні в плевральній порожнині
справа

повітря та рідина. Під час
операції в правій легені вияв
лено
субплевральну порожнину діаметром
2,4 см, неправильної форми з
залишками казеозних мас, яка
сполучалася із плевральною
порожниною. Такі ж казеозні маси
знайдені при розрізі збільшених
прикореневих лімфатичних вузлів. При
гістологічному дослідженні сті
нки
порожнини виявлені лімфоцити,
епітеліоїдні клітини, багатоядерні
гігантські клітини. Як правильно назвати
порожнину?

A.
*
Первинна легенева каверна при
туберкульозі


B. Каверна при гострому кавернозному
туберкульозі

C. Абсцес легені

D. Каверна при ф
іброзно
-
кавернозному
туберкульозі

E. Емпієма плеври


5. При розтині тіла чоловіка 48 років,
померлого від туберкульозу легень,
знайдені частково випорожнені
симетричні туберкульозні каверни у
кортико
-
плевральних зонах з
перевагою продуктивної тканинної
ре
акції; у обох легенях
-
ніжний
сітчастий пневмосклероз та емфізема;
“легеневе серце”; у біфуркаційних
лімфовузлах
-
туберкульозний
казеозний лімфаденіт. У ІІІ сегменті
правої легені
-
вогнище Гона. Вкажіть,
який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Гематогенно
-
дисемінований
туберкульоз

B
. Гематогенна генералізація
первинного туберкульозу

C
. Хрон
і
чний первинний туберкульоз

D
. Хрон
і
чний міліарний туберкульоз

E
. Циротичний туберкульоз


6
.
При мікроскопічному дослідженні
біоптату шкіри виявляються
г
ранульоми, які складаються з
епітеліоїдних клітин, оточених в
основному Т
-
лімфоцитами. Серед
епітеліоїдних клітин розташовуються
поодинокі гігантські багатоядерні
клітини типу Пирогова
-
Лангхаінса. В
центрі деяких гранульом виявляються
ділянки казеозного не
крозу. Кровоносні
судини відсутні. Для якого
захворювання характерні описані
гранульом
и
?

A.
*Туберкульозу

B.
Сифілісу

C.
Лепри

D.
Риносклероми

E.
Сапу


7.
Хворий 60
-
ти років тривалий час
страждав на фіброзно
-
кавернозний
туберкульоз

легень, що ускладнився
е
мпіємою плеври. На протязі
останнього року з’явилась

і

наростала
ниркова недостатність. Помер хворий
від масивної легеневої кровотечі. Яка
причина розвитку хронічної ниркової
недостатності:

A
.
*Вторинний амілоїдоз

B
.
Туберкульоз сечо
-
статевої системи

C
.
Хр
онічний гломерулонефрит

D
.
Нефросклероз

E
.
Хронічний пієлонефрит


8.
При розтині чоловіка 40 р., який 10
років хворів на туберкульоз, у І і ІІ
сегментах правої легені виявлена
порожнина зі щільною стінкою.
Внутрішня поверхня порожнини
нерівна, з балками,
які являють собою

облітеровані бронхи або тромбовані
судини. Середня та нижня долі щільні,
на розрізі з жовтуватими вогнищами.
Яку форму туберкульозу можна
запідозрити
?

A.
*Фіброзно
-
кавернозний

B.
Гострий кавернозний

C.
Фіброзно
-
вогнищевий

D.
Туберкулома

E
.
Циротичний


8

9.

40
-
річний ув’язнений помер у
виправно
-
трудовій колонії від
туберкульозу. При автопсійному
дослідженні тіла померлого
встановлено деформацію і зменшення
розмірів верхівок обох легень, множинні
порожнини зі щільними стінками,
товщиною 2
-
3 мм
у верхніх частках
обох легень, дисеміновані вогнища
діаметром від 5 мм до 2 см
.
казеозного
некрозу у нижніх частках легень.
Діагностуйте форму туберкульозу.

A
. *Вторинний фіброзно
-
кавернозний

B
. Вторинний фіброзно
-
вогнищевий

C
. Гематогенний великовогнищеви
й з
ураженням легень

D
. Первинний, ріст первинного афекту

E
. Вторинний циротичний


10
.

На розтині чоловіка віком 34 роки
діагностовано туберкульоз з наявністю
у верхній частці правої легені зони
казеозної пневмонії, казеозного
лімфаденіту у збільшених лімф
атичних
вузлах середостіння та множинні
міліарні вогнища у багатьох органах.
Назвіть виявлену форму туберкульозу.

A
. *Первинний змішаної форми
генералізіції

B
. Первинний гематогенно
-
генералізований

C
. Первинний лімфогенно
-
генералізований

D
. Первинний з рос
том первинного
афекту

E
. Гематогенний


11
.
При розтині померлого, який хворів
на туберкульоз, у верхній долі правої
легені знайдено порожнину розмірами
3х2 см, яка сполучається з бронхом.
Стінка порожнини щільна, має три
шари: внутрішній

піогенний, серед
ній

шар туберкульозної грануляційної
тканини, зовнішній


сполучнотканинний. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A.
*Фіброзно
-
кавернозний туберкульоз

B.
Фіброзно
-
осередковий туберкульоз

C.
Туберкульома

D.
Гострий осередковий туберкульоз

E
.

Гострий кавернозний тубеокульоз


12
.
Померлій жінці було виставлено
клінічний діагноз: хронічний абсцес
легенів. При розтині виявлено
порожнину в 2
-
гому сегменті правої
легені розміром 5 см, округлої форми.
Внутрішня поверхня порожнини була
сформована казе
озними масами,
зовнішня

щільною тканиною легенів,
піогенна мембрана відсутня. Як на
вашу думку про який процес йде мова?

A.
*Гострий кавернозний туберкульоз

B.
Фіброзно
-
кавернозний туберкульоз

C.
Гострий абсцес

D.
Хронічний абсцес

E.
Первинна легенева ка
верна


13
.
У хворого на рентгенограмі легень
виявлено затемнення. Під час
діагностичної експрес
-
біопсії
лімфатичного вузла бронха виявлено:
сирний некроз, навколо якого
розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні
пласти з домішками багатоядерних
гігантських кліт
ин. Вкажіть на причину
лімфаденіту.

A.
*Туберкульоз

B.
Пневмонія

C.
Сифіліс

D.
Метастази раку

E.
Аденовірусна інфекція


14. При мікроскопічному дослідженні
біоптату шкіри виявляються
гранульоми, які складаються з
епітеліоїдних клітин, оточених в
основному
Т
-
лімфоцитами. Серед
епітеліоїдних клітин розташовуються
поодинокі гігантські багатоядер
ні
клітини типу Пирогова
-
Лангха
нса.
В
центрі деяких гранульом виявляються
ділянки казеозного некрозу. Кровоносні
судини відсутні. Для якого
захворювання характерні опис
ані
гранульом
и
?

A
. *Туберкульозу

B
. Сифілісу

C
. Лепри

D
. Риносклероми

E
. Сапу


1
5. Під час розтину тіла дівчики 9 років
у верхівці правої легені субплеврально
було зайдене вогнище казеозного
некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні
лімфатичні вузли були збіль
шені,
містили дрібні вогнища некрозу
коагуляційного типу. Мікроскопічно
-
у

81

8.
У хворого, після перенесеної
вірусної інфекц
ії прогресує анемія,
тромбоцито
пенія і геморагічний
синдром.
В трепанобіоптаті
-

к
і
ст
к
о
во
мозкові простори заповнені
жировою тканиною, вогнища
кровотворення нечисленні, д
рібні, з
одиночними клітинами мієлопоез
у
.
Ваш діагноз.

A
.
*Гіпопластична анемія

B
.
Перніциозна анемія

C
.
Хронічний м
і
єлолейкоз

D
.
Постгеморагічна анемія

E
.
Гемолітична анемія


9. При дослідженні трупа чоловіка,

який
страждав багато років виразкою
шлунку,
що ускладнилась кровотечею,
знайдені бліді шкіряні покриви та
внутрішні органи. У кістковому мозку
трубчастих кісток спостерігаються
явища
регенерації з перетворенням
ж
ов
т
ого кісткового мозку в червоний, а
також явища жирової дистрофії в
паренхіматозних ор
ганах.

А. *Хронічна постгеморагічна анемія

В. Залізодефіцитна анемія

С. Анемія внаслідок недостатності
вітаміну В12

D
.
Гостра постгеморагічна анемія

E
.
Апластична анемія.


10. Під час огляду хлопця 16 років були
виявлені збільшені підщелепні та шийні
лімфо
вузли. Мікроскопічно в лімфатич
-
них вузлах будова стерта, виявляються
великі клітини з багатолопасними
ядрами, багаточисленні одноядерні
клітини, еозинофільні та нейтрофільні
лейкоцити, лімфоцити, ділянки некрозу
та осередки склерозу. Діагностуйте
захворюв
ання.

A
. *Лімфогранульоматоз

B
. Гіперплазія лімфатичного вузла

C
. Гранулематозний лімфаденіт

D
. Гнійний лімфаденіт

E
. Неходжкинська лімфома


11. На розтині тіла померлої, яка
страждала захворюванням крові (в
крові
-
лейкоцитоз 100х10
9
/л), виявлено
піоїдний
кістковий мозок (мікроскопічно
в ньому мієлоцити, промієлоцити та
бластні клітини), збільшена до 7
кілограмів селезінка (мікроскопічно в ній
ішемічні інфаркти та інфільтрація
пульпи мієлоцитами), збільшена до 6
кілограмів
печінка (
мікроскопічно


виражена
дифузна л
ейкозна
інфільтрація синусоїдів
). Вкажіть
найбільш вірогідний діагноз.

A
. *Хронічний мієлолейкоз

B
. Гострий мієлолейкоз

C
. Гострий недиференційований лейкоз

D
.
Гострий лімфолейкоз

E
. Хронічний лімфолейкоз


12. На розтині трупа дитини 4 років
знай
дені збільшені в розмірах
лімфовузли, тимус і селезінка.
Кістковий мозок трубчастих кісток
соковитий, малинового кольору. В
легенях осередки бронхопневмонії. За
життя в крові дитини виявлено 56х
1
0
9

лейкоцитів, серед яких 70%
лімфобластів. Який діагноз най
більш
вірогідний?

A
. *Гострий лейкоз

B
. Бронхопневмонія

C
. Лімфосаркома

D
. Сепсис

E
. Хронічний лейкоз


13. Підчас огляду дитини 12 років були
виявлені збільшені мигдалики з
виразковими дефектами, вкриті
некротичними масами. В наступні дні
розвинувся гемор
агічний синдром, при
розвитку якого хворий помер. На
розтині було виявлено крововилив у
головний мозок. Мікроскопічно
встановлено: кістковий мозок
гіперцелюлярний з присутністю великої
кількості бластних клітин. Аналогічні
клітини мають перевагу і в клітин
ній
популяції тканин мигдалин.
Діагностуйте основне захворювання.

А.

*Гострий лейкоз

B
.

Хронічний лейкоз

C
.

Некротична ангіна

D
. Гнійна ангіна

E
. Лімфогранульоматоз14. У хворого при рентгенологічному
обстеженні в плоских кістках виявлені
множинні вогн
ища остеопорозу і
остеолізісу.
У трепанобіоптаті виявлено
високий зміст пухлинних плазматичних
клітин. Ваш діагноз.


80

чисельні білувато
-
жовті потовщення
інтими, які різко звужують просвіт. Ваш
діагноз?

A
. *Ішемічний
інсульт

B
. Абсцес мозку

C
. Крововилив

D
. Геморагічний інфаркт

E
. Набряк мозку


# # #

1
. При розтині трупа мужчини 78 років
виявлено вогнищеве заміщення
червоного кісткового мозку жовтим.
Лімфатичні вузли, селезінка зменшені в
розмірах з вираженими атрофіч
ними
змінами паренхіми. Такі зміни
характерні при:

A.
*
Старінні


B. Анемії Фанконі

C. Анемії Ерліха

D. Гемолітичній анемії

E. Залізодефіцитній анемії


2
.
Чоловік
5
2
років, який 20 років
працював інженером по обслуговуван
-
ню електронних мікроскопів, по
мер від
сепсису. При розтині виявлено
множинні геморагії в серозних і
слизових оболонках, загальний
гемосидероз, жирову дистрофію
міокарда, печінки,

нирок, виразково
-
некротичні і гнійні процеси в шлунково
-
кишковому тракті. Червоний кістковий
мозок заміщени
й жировим. Зміни, які
описані притаманні:

A.
*
Гіпопластичній анемії

B. Постгеморагічній анемії

C. Мегалобластичній анемії

D. Медикаментозній анемії

E. Залізодефіцитній анемії


3
. При розтині трупа чоловіка 47 років
виявлено атрофічні зміни з боку
шлун
ково
-
кишкового тракту, малиново
-
черв
о
ний кістковий мозок, в якому
переважають еритробласти і
мегалобласти. В селезінці

вогнища
екстрамедулярного кровотворення,
велика кількість сидерофагів. В
спинному мозку в задніх і бокових
стовпах виражений розпад міє
ліну
осьових циліндрів. Зміни нервових
волокон характерні для:

A.
*
Мегалобластичних полінейропатій

B. Токсичної полінейропатії

C. Уремічної полінейропатії

D. Спадкової нейропатії

E. Діабетичної полінейропатії


4
. У померлої жінки, 86 років, яка
страж
дала на атеросклероз судин
головного мозку, на розтині виявлена
атрофія кори головного мозку. Як
називається ця атрофія відносно
причини?

A.
*Від недостатнього кровопостачання

B.
Від тиску

C.
Від дії фізичних та хімічних факторів

D.
Нейротична

E.
Дисфункці
ональна


5.
У дитини 3 років з диспепсією
аліментарного характеру протягом

60
днів в перебігу захворювання відмічали
прогресуючу кровоточивість ясен,
наявність петехіальних крововиливів в
шкірі та слизовій оболонці ротової
порожнини, наявність перидентальн
ої
інфекції.
Вказані зміни характерні для:

A.

*Авітамінозу С

B.

Авітамінозу Д

C.

Авітамінозу В1

D.

Авітамінозу В6

E.

Авітамінозу А


6
.
У хворого на анемію при дослідженні
крові виявлено переважання
еритробластів, нормобластів та
мегалобластів. Такі ж
клітини знайдено
в червоному кістковому мозку. Для
якого виду анемії характерна така
картина крові?

A.
*В12
-
фолієво
-
дефіцитна

B.
Гемолітична

C.
Залізодефіцитна

D.
Післягеморагічна

E.
Апластична


7
.
У хворого при огляді порожнини рота
визначається атрофія
слизової
оболонки язика з червоними плямами
(Гунтеровський глосит). Склери
жовтуваті. В аналізі крові

кольоровий
показник більше одиниці. Для якої
анемії характерні ці зміни?

A.

-
12
-
фолієво
-
дефіцитна

B.

Залізодефіцитна

C.
Гостра постгеморагічна

D.
Хро
нічна постгеморагічна

E.
Гемолітична


9

легеневому вогнищі та в лімфатичних
вузлах навколо некротичних мас були
розташовані епітеліоїдні клітини,
лімфоцити та поодинокі багатоядерні
гігантські клітини. Діагностуйте
захво
рювання.

A
. *Первинний туберкульоз

B
. Гематогенний туберкульоз з
переважним ураженням легень

C
. Гематогенний генералізований
туберкульоз

D
. Вторинний вогнищевий туберкульоз

E
. Вторинний фіброзно
-
вогнищевий
туберкульоз


16.
Хворий 46 років, що страждав на
т
уберкульоз протягом 6 років, помер від
масивної легеневої кровотечі. При
розтині: в легенях визначаються
осередки склерозу і казеозного некрозу
різних розмірів, у верхній частині правої
легені

порожнина розміром 5,0 см в
діаметрі зі щільними стінками сір
ого

кольору, у порожнині міститься рідка
кров та згустки крові. Який різновид
туберкульозу?

A.

*Фіброзно

кавернозний

B.

Гострий кавернозний

C.

Інфільтративний

D.

Фіброзно
-
осередковий

E.

Гострий осередковий


17.
Під час розтину тіла дівчи
н
ки 9 років
у в
ерхівці правої легені субплеврально
було з
н
айдене вогнище казеозного
некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні
лімфатичні вузли були збільшені,
містили дрібні вогнища некрозу
коагуля
ційного типу. Мікроскопічно
-
у
легеневому вогнищі та в лімфатичних
вузлах нав
коло некротичних мас були
розташовані епітеліоїдні клітини,
лімфоцити та поодинокі багатоядерні
гігантські клітини.
Діагностуйте
захворювання.

A.
*Первинний туберкульоз

B.
Гематогенний туберкульоз з
переважним ураженням легень

C.
Гематогенний генералізован
ий
туберкульоз

D.
Вторинний вогнищевий туберкульоз

E.
Вторинний фіброзно
-
вогнищевий
туберкульоз18.
На розтині тіла чоловіка 63 років,
були знайдені множинні патологічні
порожнини в обидвох легенях,
мікроскопічно у внутрішньому шарі
стінки порожнини знай
дені некротичні
маси, які дифузно інфільтровані
нейтрофілами, середній
-
містить
інфільтрат з епітеліоїдних клітин,
лімф
оцитів та багатоядерних гігантськи
клітин
, зовнішній шар складається із
зрілої сполучної тканини.
Діагностуйте
форму вторинного туберкул
ьозу.

A.
*Фіброзно
-
кавернозний

B.
Гострий вогнищевой

C.
Фіброзно
-
вогнищевий

D.
Гострий кавернозний

E.
Циротичний туберкульоз


19
.
У чоловіка 72 років, на секції
виявлено збільшення та деформація
правого колінного суглобу. При
гістологічному дослідженні тка
нин
суглобу та прилягаючих ділянок
знайдено: масивні вогнища казеозного
некрозу, які оточені валом
епітеліоїдних, лимфоідних клітин з
наявністю гігантських макрофагів.
Діагностуйте захворювання.

A.
*Туберкульозний артрит

B.
Сифілітичний артрит

C.
Ревматоїд
ний артрит

D.
Гонорейний артрит

E.
Деформуючий остеоартроз


20.

10
-
річна дівчинка поступила в
травматологічне відділення із симпто
-
мами патологічного перелому правої
стегнової кістки. В ході гістологічного
дослідження операційного матеріалу
виявлено, що в
кістковому мозку
видаленого фрагменту стегнової кістки
розташовані множинні осередки
казеозного некрозу, оточені по
периферії епітеліоїдними клітинами та
поодинокими клітинами Пирогова
-
Ланхганса; зони казеозного некрозу
поширюються і на прилягаючі ділянки
кісткової тканини, руйнуючи її.
Діагностуйте захворювання.

A
. *Туберкульозний остеомієліт

B
. Туберкульозний спондиліт

C
. Туберкульозний коксит

D
. Загальний велико
-
осередковий
туберкульоз

E
. Вторинний гострий осередковий

10

туберкульоз


21.
У дитини після пере
несеної ангіни
різко збільшилися лімфатичні вузли:
пара
-
трахеальні, біфуркаційні, шийні.
При мікроскопічному дослідженні
шийного лімфатичного вузла виявлені
вогнища некрозу, обмежовані лімфоци
-
тами, епітеліоїдними клітинами, та
клітинами Пірогова
-
Лангханса
. Вкажіть
найбільш вірогідну патологію.

A
.
*Туберкульоз

B
.
Саркоїдоз

C
.
Риносклерома

D
.
Сап

E
.
Сифіліс


22.
На розтині трупа чоловіка 44 років,
який помер від легенево
-
серцевої
недостатності, на розтині виявлено
пневмосклероз, емфізему легень,
гіпертрофію
правого шлуночка серця.
В
обох легенях, переважно
субплеврально множинні вогнища
діаметром до 1 см. Гістологічно: в
центрі вогнища

зона некрозу, на
периферії

вал з епітеліоїдних клітин і
лімфоцитів з домішкою макрофагів і
плазматичних клітин. Визначают
ься
гігантські клітини Пірогова
-
Лангханса.
Невелике число кровоносних капілярів
визначається на периферії вогнища.
Яке захворювання має місце у хворого:

A.

*
Гематогенний туберкульоз

B.
Актиномікоз легень

C.
Саркоїдоз

D.
Сифіліс

E.
Силікоз


23
.
Хворий на фі
брозно
-
кавернозний
туберкульоз помер при зростаючих
явищах ниркової недостатності. На
розтині

запах сечі, гіпертрофія лівого
шлуночка, фібринозний перикардит,
фібринозно
-
геморагічний ентероколіт.
Нирки дещо зменшені в розмірах, дуже
щільні, з множинними
втягненнями.
Гістологічно на препаратах,
забарвлених Конто
-
рот
-
рожеві маси у
клубочках та стінках судин, загибель і
атрофія більшості нефронів,
нефросклероз. Дайте характеристику
нирки при даній патології.

A.
*Амілоїдно зморщені нирки

B.
Первинно зморщен
і нирки

C.
Вторинно зморщені нирки

D.
Атеросклеротично зморщені нирки

E.
Пієлонефритично зморщені нирки


24.
У чоловіка 50 років, що хворів на
туберкульоз та помер при явищах
легенево
-
серцевої недостатності, при
розтині виявлено лобарний характер
ураження
легень: верхня доля правої
легені збільшена, щільна, на розрізі
жовтого кольору, крихкого вигляду, на
плеврі

фібринозні нашарування.
До
якої з форм вторинного теркульозу
відноситься вказана патологія?

A.
*Казеозна пневмонія

B.
Фіброзно
-
осередковий туберк
ульоз

C.
Інфільтративний туберкульоз

D.
Туберкульома

E.
Гострий осередковий туберкульоз


25
.
У хворого, який помер від
туберкульозу виявлено: в І сегменті
право
ї
леген
і
вогнище біло
-
сірого
кольору, оточене капсулою, діаметром
3 см. Мікроскопічно: вогнище н
екрозу з
капсулою, відсутність пер
и
фокального
запалення. Назвіть форму
туберкульозу.

A.
*Туберкульома

B.
Гострий кавернозний туберкульоз

C.
Фіброзно
-
кавернозний туберкульоз

D.
Циротичний туберкульоз

E.
Казеозна пневмонія


26.
При розтині трупа хлопця 19 ро
ків
виявили, що легені дещо вздуті, пухкі,
повнокровні, зовні та на розрізі усіяні
безліччю просоподібних вогнищ сірого
кольору. Гістологічно ці вогнища
складались із лімфоїдних,
епітеліоїдних, гігантських клітин
Пірогова
-
Ланхганса. Про яке
захворювання йд
е мова?

A
.
*Туберкульоз

B
.
Крупозна пневмонія

C
.
Бронхопневмонія

D.
Інтерстиціальна пневмонія

E.
Бронхоектатична хвороба


27.
При мікроскопічному дослідженні
шийного лімфатичного вузла виявлено
скупчення епітеліоїдних клітин,
лімфоцитів і гігантських кліти
н Пірогова
-
Ланганса.
В центр
і
казеозний некроз.
Вкажіть найбільш вірогідну патологію.


79

нашаруваннями. Діагностований
поліпозно
-
виразковий ендокардит.
Найімовірнішою причиною гострої
серцевої недостатності у даному
випадку може бути:

A
. *
Розрив клапана з розвитком гострої
недостатності

B
. Інфаркт міокарда

C
. Тромбоемболія
гілок легеневої
артерії

D
. Дистрофічні зміни кардіоміоцитів

E
. Осередковий проміжний гнійний
міокардит


29.
Ч
оловік 54 років раптово помер
йдучи на роботу. З анамнезу відомо
, що
померлий вважав себе хворим, не
лікувався, лише іноді відзначав
короткочасні б
олі за грудиною. При
автопсії встановлено обтуруючий тромб
лівої передньої міжшлуночкової артерії,
який утворився біля атеросклеротичної
бляшки, котра стенозувала просвіт на
2/3. Жодних інших морфологічних змін
у серці діагностовано не було.
Діагностуйте з
ахворювання.

A
.
*Ішемічна хвороба серця, раптова
серцева смерть

B
.
Ішемічна хвороба серця, гострий
інфаркт міокарду

C
.
Ішемічна хвороба серця, нестабільна
стенокардія

D
.
Ішемічна хвороба серця, хронічна
форма

E
.
Ішемічна хвороба серця, гострий
повторний ін
фаркт міокарду


30.
Хворий 56 років з пі
двищен
им
кров’яним тиском (250

120 мм.рт.ст.)
помер від порушення мозкового
кровообігу.

Під час розтину головного
мозк
у в зоровому
г
о
р
б
і виявлений
осередок червоного кольору, діаметром
2,5 см, який западає на розрізі
.
Мікроскопічно визначається фібриноїд
-
ний некроз стінок судин і просочення
некротизованої мозкової тканини
кров’ю. Вкажіть найбільш вірогідний з
перерахованих діагнозів.

A
.
*Геморагічний інфаркт головного
мозку

B
.

Гематома головного мозку

C
.

Ішемічний ін
фаркт головного мозку

D
.

Змішаний інфаркт головного мозку

E
. Хвороба Морфана

31.
У хворого на тромбофлебіт нижніх
кінцівок раптово виникла задишка,
різкий біль у грудях, ціаноз, набухання
шийних вен. Яке найбільш імовірне
порушення кровообігу виникло у
хво
рого?

A
.
*Тромбоемболія легеневої артерії

B
.
Тромбоемболія судин головного
мозку

C
.
Тромбоемболія вінцевих судин

D
.
Тромбоемболія мезентеріальних
судин

E
.
Тромбоемболія ворітної вени


32
.
У хворого о 8 годині ранку з’явилися
болі за грудиною, через одну го
дину в

прийомному відділенні за даними ЕКГ
встановлено інфаркт міокарда.

Через
10 хвилин хворий помер. Яку найбільш
достовірну морфологічну ознаку
інфаркту міокарда знайдуть при
гістологічному дослідженні?

A
. *Зникнення глікогену в
кардіоміоцитах

B
. Вакуол
ьну дистрофію кардіоміоцитів

C
. Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів

D
. Падіння активності дегідрогеназ у
фібробластах

E
. Розслаблення міофібрил
кардіоміоцитів


33. У хворого, який знаходився на ШВЛ,
через добу після зупинки серця
зафіксована біологічна смер
ть. Під час
розтину виявлено виражений набряк
головного мозку, боріздки мозку
згладжені, судини м’якої мозкової
оболонки малокровні. Мікроскопічно:
дифузний некроз нейронів, найбільш
виражений в корі півкуль головного
мозку, проліферація мікроглії. Назвіть

патологічний процес у головному мозку.

A
.

*Сіре розм’якшення головного мозку

B
.

Набряк головного мозку

C
.

Червоне розм’якшення головного
мозку

D
.

Селективний некроз нейронів

E
.

Змішаний інфаркт головного мозку


34. У хворого 58 р. при розтині в правій
скр
оневій частці головного мозку
знайдено великий осередок
розм’якшеної сірої речовини
кашицеподібної консистенції, блідо
-
сірого кольору. В артеріях основи мозку

78

A.
*Дифузнопроміжний ексудативний
міокардит

B.
Осередковий проміжний
ексудативний міокардит

C.
Вузликовий продуктивний міокардит

D.
Проміжний продуктивний міокардит

E.
Альтеративний міока
рдит


22.
При розтині трупа жінки 69 років,
підвищеного харчування, померлої від
гострого інфаркту міокарду, в інтимі
коронарних артерій знайдені
багато
чи
сленні білуваті, щільні, вибухаючі в
просвіт та різко звужуючі його
формування. Для якої стадії
атеро
склерозу характерні такі зміни?

A
.
*Ліпосклерозу

B
.
Ліпоїдозу

C.
Атероматозу

D.
Атерокальцинозу

E.
Стадія утворення атероматозної
виразки


23. На аутопсії тіла чоловіка 49 років,
який помер від гострої лівошлуночкової
недостатності, у лівому шлуночку серця

знайдено сіро
-
жовте вогнище неправи
-
льної форми, оточене темно
-
червоним
вінчиком. В
огнище великих розмірів і
охоплює всю товщу стінки шлуночка.
Діагностуйте патологічний процес.

A
.
*Інфаркт міокарду

B
.
Абсцес міокарду

C
.
Кардіосклероз

D
.
Флегмона серцевог
о м’яза

E
.
Гематома


24. Під час розтину тіла чоловіка 68
років, що помер від серцевої деком
-
пенсацї, у міокарді передньої стінки
лівого шлуночка виявлено
неправильної форми вогнище
розмірами 5х4 см, щільної консистенції,
волокнистої структури, сіруватого
кольору з чіткими границями. Який
патологічний процес у міокарді знайшов
паталогоанатом?

A
.

*Постінфарктний кардіосклероз

B
. Дрібновогнищевий кардіосклероз

C
. Інфаркт

D
. Міокардит

E
. Ревматизм


25. При розтині тіла чоловіка 66 років,
що помер від гострої с
ерцевої
недостатноті, встановлено гостре
венозне повнокров’я внутрішніх орга
нів.
Порожнини серця розширені,
у пере
д
ній
стінці лівого шлуноч
ка на розрізі
міокарду визначає
ться тьмяне вогнище
жовтуватого кольору розмірами 3,5х4
см. Коронарні артерії зі стеноз
уючими
атероск
леротичними бляшками. Я
кий з
діагнозів найбільш ймовірний?

A
.
*
Інфаркт міокарда

B
. Дрібновогнищевий кардіосклероз

C
. Великовогнищевий кардіосклероз

D
. Жирова дистрофія міокарда

E
. Міокардит


26. Під час розтину хворого 67 років,
померлого від
серцевої недостатності,
знайдена масивна інфільтрація шкіри
та підшкірної клітковини сідниць
ексудатом, який складався переважно з
лейкоцитів, піоцитів та лімфоцитів з
часточками некрозу, з поширенням на
передню стінку живота, а також
ущільнена, зменшена
в розмірах
підшлункова залоза з склерозом та
ліпоматозом в ній, склероз та гіаліноз
стінок судин. Яке ускладнення
основного захворювання виникло у
хворого ?

A
.

*Флегмона

B
.

Абсцес

C
.

Некроз

D
.

Інфаркт

E
.

Гангрена


27. У хворого, який переніс інфаркт
міока
рду, після фізичного
навантаження відмічаються ознаки
недостатності кровообігу: ціаноз та
набряк підшкірної клітковини нижніх
кінцівок. Які морфологічні зміни
розвиваються на місці інфаркту
міокарда у особи, що одужала?

A
. *Кардіосклероз

B
. Внутрішньокліти
нна регенерація

C
. Мітотичне новоутворення
кардіоміоцитів

D
. Міокардит

E
. Атрофія міокарду


28. Молодий чоловік, хворий на сепсис,
помер при явищах гострої серцевої
недостатності. На розтині у мітрально
-
му клапані виявлено багато виразкових
дефектів зі зна
чними тромботичними

11

A.
*Туберкульоз

B.
Риносклерома

C.

С
арко
ї
доз

D.
Сап

E.
Сифіліс


28.
У жінки 20 років при гістологічному
дослідженні шийного лімфатичного
вузла виявлені вузлики, які
склад
аються з валів епітеліоїдних,
лімфоїдних клітин та багатоядерних
гігантських клітин Пірогова
-
Лангханса,
розташованих між ними.
У центрі
вузликів визначається казеозний
некроз. Який збудник потрібно виявити
у зоні некрозу для встановлення
остаточного діагно
зу?

A.
*Мікобактерії Коха

B.
Мікобактерії лепри

C.
Бліду трепонему

D.
Рикетсії

E.
Гриби


29.
У чоловіка 30 років при
гістологічному дослідженні біоптату з
шийного лімфатичного вузла виявлені
гранульоми, які складаються з
епітеліоїдних, лімфоїдних,
багато я
дер
-
них гігант
ських клітин типу Пи
рогова
-
Лангханса.
У центрі гранульом
визначається некроз. Який збудник
потрібно виявити в зоні некрозу для
підтвердження діагнозу туберкульоз?

A.
*Мікобактерію Коха

B.
Бліду трепонему

C.
Стафілокока

D.
Бацили Волковича
-
Фрі
ша

E.
Сальмонели


30.
При дослідженні некропсії чоловіка
57 років в
II
-
ому сегменті правої легені
виявлено туберкульозний панбронхіт, з
вогнищем казеозної бронхопневмонії,
навколо якого спостерігається вал
епітеліоїдних клітин з домішком
лімфоїдних та гіга
нтських клітин

Пи
рогова
-
Лангханса.
Яка форма
туберкульозу легень у даному випадку?

A.
*Гострий вогнищевий туберкульоз
легень

B.
Первинний туберкульозний комплекс

C.
Ріст первинного афекту

D.
Гострий міліарний туберкульоз
легень

E.
Інфільтративний туберкуль
оз

31.
При мікроскопічному дослідженні
легень хворого 52 років виявлені
вогнища некрозу, оточені валом
епітеліоїдних клітин та лімфоцитів. Між
лімфоцитами та епітеліоїдними
клітинами розміщені великі клітини
округлої форми з великою кількістю
ядер, розміще
них на периферії.
Як
називається виявлен
е утворення?

A
. *Туберкульозна гранульома

B
. Саркоїдозна гранулема

C
. Сифілітична гранульома

D
. Лепрозна гранулема

E
. Гранульома чужер
ідного тіла


32
.
При розтині тіла померлого чоловіка
віком 48 років в в ділянці 1
-
го сегменту
правої легені виявлено круглий утвір
діаметром 5 см з чіткими контурами,
оточений тонким прошарком сполучної
тканини, виповнений білими крихкими
масами. Діагностуйте форму
вторинного туберкульозу.

A.
*Туберкулома

B.
Казеозна пневмонія

C.
Гостри
й кавернозний туберкульоз

D.
Гострий вогнищевий туберкульоз

E.
Фіброзно
-
кавернозний туберкульоз


33
.
На роз
тині 17
-
річної дівчини, яка
померла
внаслідок легеневої недостат
-
ності, знайдено: у нижній долі правої
легені зливні зони казеозного некрозу, в
бронх
опульмональних, бронхіальних та
біфуркаційних лімфатичних вузлах


явища казеозного некрозу.
Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A.
*Ріст первинного афекту при
первинному туберкульозі

B.
Гематогенна форма прогресування
первинного туберкульозу

C.
Гематогенний туберкульоз з
переважним ураженням легень

D.
Туберкульома

E.
Казеозна пневмонія при вторинному
туберкульозі


34
.
Хворий на фіброзно
-
кавернозний
туберкульоз легень помер від хронічної
легенево
-
серцевої недостатності.
Протя
-
гом останніх міся
ців
спостерігалась виражена протеїнурія.
На розтині: нирки збільшені, щільні,
восковидні поверхні і на розтині. Які

12

зміни в нирках при цій формі
туберкульозу могли викликати

A.

*
Амілоїдоз нирок

B.
Туберкульоз нирок

C.
Гломерулонефрит

D.
Нефролітіаз

E.
Некр
отичний нефроз


35.
При розтині у дитини виявлений
первинний кишковий туберкульозний
комплекс: первинна аффект
-
виразка
порожньої кишки, лімфангіт і
регіонарний казеозний лімфаденіт.
Смерть наступила від перфорації
виразки і розвитку розлитого
перитоніту. Н
азвіть шлях зараження
дитини туберкульозом.

A.

*
Аліментарний

B.
Трансплацентарний

C.
Аерогенний

D.
Змішанний

E.
Контактний


36. При розтині тіла жінки 39 років,
померлої
від
туберкульозу легень,
знайдені майже повністю
випорожнені
симетричні

туберкуль
озні

каверн
и
у суб
плевральних

зонах

з

переважанням
п
родуктивної тканинної
реакції; в
обох легенях
-
ніжний
сітчастий пневмосклероз та емфізема;
“легеневе серце”; у біфуркаційних
лімфовузлах
-
туберкульозний
казеозний лімфаденіт. У ІІІ сегменті
пра
вої легені
-
вогнище Гона. Вкажіть,
який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A.
*Гематогенно
-
дисемінований
туберкульоз

B.

Циротичний туберкульоз


C.
Хрон
і
чний первинний туберкульоз

D.
Хрон
і
чний міліарний туберкульоз

E.

Гематогенна генералізація
пе
рвинного туберкульозу


3
7
.
У хворого з субф
і
брильною
температурою в біоптаті збільшеного
лімфатичного вузла виявлені численні
гранульоми, які містять у центрі
казеозний некроз, оточений епітеліоїд
-
ними клітинами, велетенськими
багатоядерними клітинами Пиро
гова
-
Лангханса і лімфоцитами. Для якого
захворювання характерні такі
патогістологічні зміни?

A.
*Туберкульоз

B.
Лімфогранульоматоз

C.
Лімфосаркома

D.
Лімфолейкоз

E.
Банальний лімфаденіт


38.
При розтині 56
-
річного чоловіка,
який страждав фіброзно
-
кавернозн
им
туберкульо
зом легень, знайдено
збільшену у розмірах щільну селезінку.
На розрізі тканина селезінки коричнево
-
рожевого кольору, гладка, з
вісковидною поверхнею. Який з
перелічених патологічних процесів
найбільш виражений?

A.
*Сальна селезінка

B.
Глазур
на селезінка

C.
Порфір
инов
а селезінка

D.
Сагова селезінка


E.
Ц
і
анотична індурація


39
.
У хворого на слизовiй оболонці
щоки виразка овальної форми з
припiднятими краями з хрящеподiбним
iнфiльтратом. Дно виразки м'ясисто
-
червоного кольору, покрите сiрува
тим
сальним нал
ьо
том. При
мiкроскопiчному дослiдженнi
-
лiмфо
-
плазмоцитарний iнфiльтрат, переважно
довкола дрiбних судин. В останнiх
-

пролiферацiя ендотелiю. Яке
захворювання
?

A.
*Сифiлiс

B.
Травматична виразка

C.
Ерозивно
-
виразкова лейкоплакiя

D.
Виразка
-
рак

E.
Виразково
-
некротичний стоматит
Венсана


4
0
.

У хворої, страждаючої вторинним
сифілісом, в шкірі тулуба з'явилися
дрібні червоні плями і пухирці з
каламутною рідиною. Назвіть
патологічний процес в шкірі.

A
. *Розеоли і пустули

B
. Піодермія і лейкоплак
ія

C
. Фурункули і карбункули

D
. Дерматит і лейкодерма

E
.
Ди
сплазія


41
.
У хворої 18 років пахові лімфатичні
вузли збільшені у розмірах, не болючі,
ущільнені при пальпації.
В ділянці

слизової оболонки геніталій невеликих
розмірів виразка з ущільненими краям
и

77

недостатність

B.
Гостра правошлуночкова
недостатність

C.
Хронічна лівошлуночкова
недостатність

D.
Гостра лівошлуночкова
недостатність

E.
За
гальна серцева недостатність


15.
При гістологічному дослідженні
серця померлого від гострої серцевої
недостатності в міокарді лівого
шлуночка виявлено ділянка омертвіння,
відмежована від неушкодженої тканини
зоною повнокровних судин, дрібних
крововиливів
та лейкоцитарною
інфільтрацією. Який діагноз найбільш
характерний?

A
.
*Інфаркт міокарду

B
.
Ішемічна дистрофія міокарду

C.

Осередковий ексудативний
міокардит

D.
Дифузний ексудатиний міокардит

E.
Продуктивний міокардит


16.
Хворий 65 років хворів на
гіпертон
ічну хворобу. На тлі
підвищеного тиску відчув різкий
головний біль, знепритомнів. Надійшов
у терапевтичну клініку з розладами

рухової активності в правій половині
тіла. Які зміни в головному мозку
найбільше вірогідні?

A.
*Інсульт

B.
Кіста мозку

C.
Гліальни
й рубець

D.
Пухлина мозку

E.
Енцефаліт


17.
Чоловік 58 років помер при явищах
гострої серцевої недостатності. При
розтині виявлено розрив хронічної
аневризми серця, гемотампонаду
серця. Найімовірнішою причиною
розвитку хронічної

аневризми серця є:

A.

*Полі
позно
-
виразковий ендокардит

B.

Серозний перикардит

C.

Алкогольна кардіоміопатія

D.

Великоосередкований кардіосклероз

E.

Дрібноосередкований кардіосклероз


18.
У померлого з підозрою на
ідіопатичний міокардит на секції
виявлено збільшене,

кволе серце;
порож
нини розтягнуті з незначними
тромботичними накладаннями; м’яз на
розтині пістрявий, клапани інтактні.
Мікроскопічно: переважання гідропічної
дистрофії та лізис кардіоміоцитів;
реактивні зміни відсутні. В осередках
загибелі м’язових клітин колапс
ретикулярн
ої строми. Який
морфологічний (гістологічний) тип
ідіопатичного міокардиту має місце в
даному випадку?

A.

*Дистрофічний (деструктивний) тип

B.

Запально
-
інфільтративний тип

C.

Змішаний тип

D.

Судинний тип

E.

Жодний із вказаних


19.
Хворий, який переніс інфа
ркт
міокарда помер через 3 місяці від
хронічної серцевої недостатності. На
розтині на боковій стінці лівого
шлуночка знайдено щільне мішковидне
випинання, стінка шлуночка в цьому
місці стоншена, має білий кол
і
р. Для
якої патології характерні ці змін
и?

A
.
*Хронічна аневризма серця

B
.
Кардіоміопатія

C
.
Інфаркт міокарда

D
.
Міокардит

E
.
Кардіосклероз


20. У хворого діагностована хвороба
Карі
-
облітеруючий ендофлебіт
печінкових вен, що одночасно
супроводжується розвитком
дистрофічного процесу в печінці і

розростанням сполучної тканини. Які
розлади гемодинаміки спричинюють
розвиток цієї хвороби?

A
.
*Симптомокомплекс портальної
гіпертензії

B
.
Застій крові у системі нижньої
поржнистої вени

C
.
Порушення кровопостачання
кишечника

D
.
Застій крові у системі верх
ньої
порожнистої вени

E
.
Гепато
-
ренальний синдром

2
1
.
При розтині дитини, померлої від
серцевої недостатності, виявлено:
розширення порожнин шлуночків серця.
Мікроскопічно в стромі міокарда
повнокрів’я, набряк, розповсюдженні
інфільтрати з гістіоцитів, лім
фоцитів,
нейтрофілів, еозинофілів. Який
найбільш вірогідний діагноз?


76

B.
Септицемія

C.
Гострий ревматичний вальвулит

D.
Септикопіємія

E.
Ревматичний тромбендокардит


8.
Хворий переніс повторний
інтрамуральний інфаркт міокарду. Після
лікування та реабілітації виписаний у
задовільному стані під нагляд
дільничого терапевта. Чер
ез 2 роки
загинув у автомобільній катастрофі
Встановити характер патологічного
процесу в міокарді, який було
встановлено на розтині.

A.

*
Крупновогнищевий кардiосклероз

B.
Дрiбновогнищевий кардiосклероз

C.
Атрофiя

D.
Некроз

E.
Гiперплазiя


9.
У хворого, що
довгий час вживав
наркотики, лихоманка, явища
інтоксикації, піурія, на ехокардіоскопії
виявлені масивні на
шар
ування на
клапанах серця. З крові вис
і
яний
стафілокок. Хворий помер від
тромбоемболі легеневої артерії.
Вкажіть на зміни серця, виявлені у
хворого
під час розтину.

A.

*
Поліпозно
-
виразковий ендокардит

B.
Ендокардит Лібмана
-
Сакса

C.
Дифузний вальвуліт

D.
Гострий бородавчатий ендокардит

E.
Зворотно
-
бородавчастий ендокардит


10.
Чоловік 38 років загинув при спробі
підйому ваги. Розвинувся колаптоїдний
ст
ан. На аутопсії виявлений розрив
обширної аневр
и
зми грудного відділу
аорти. Протягом життя страждав
вісцеральним сифілісом. Який
патологічний процес в даному випадку
обумовив зменшення міцності стінки
аорти, її розширення і розрив?

A.

*
Зникнення еластичних
волокон

B.
Зникнення колагенових волокон

C.
Атрофія м'язового шару

D.
Зміни інт
и
ми по типу "шагреневї
шкіри"

E.
Новоутворення судин


11.
Під час розтину в міокарді
макроскопічно виявлено крупно
-
вогнищеву щільну ділянку сірого
кольору, що гістологічно скла
дається із
грубоволокнистої сполучної тканини,
оточену гіпертрофованими м’язевими
волокнами. Які зміни виникли у серці?

A
.
*Постінфарктний крупновогнищевий
кардіосклероз

B
.
Ішемічна стадія інфаркту міокарду

C
.
Некротична стадія інфаркту міокарда

D
.
Дрібнов
огнищевий дифузний
кардіосклероз

E
.
Міокардит


12.
Хворий 55 років впродовж 12 років
страждає гіпертензією, клінічно
розвинулося гостре порушення
мозкового кровообігу, на початку
наголошувалося порушення руху в
правих кінцівках
, головний біль
, а потім
розвинулася правостороння геміплегія
і
хворий помер
. На розтині
виявлений
системний гіаліноз
дрібних
артерій,
тромбоз лівої середньої мозкової
артерії, а в лівій тім'яно
-
висковій ділянці

виявлено вогнище
,
яке називається:

A.
*Ішемічний
інфаркт

B.
Крововилив

C.
Абсцес мозку

D.
Геморагічний інфаркт

E.
Набряк мозку


13
.
У померлого від гострого
трансмурального інфаркту міокарда на
розтині на поверхні перикарда
виявлено: ниткоподібні відкладення
білувато
-
корич
невого кольору, які
з’єднували парієтальний та
вісцеральний листки перикарда між
собою. Вказати різновид запалення в
перикарді?

A.
*Крупозне запалення

B.
Дифтеритичне запалення

C.
Серозне запалення

D.
Гнійне запалення

E.
Гранульоматозне запалення


14
.
Чоло
вік 63 років, який протягом 15
років страждав хронічною дифузною
обструктивною емфіземою легень,
помер від прогресуючої серцевої
недостатності. На розтині виявлен
о

мускатний цироз печінки, цианотична
індурація нирок та селезінки, асцит,
набряки нижніх кінц
івок. Для якого типу
серцевої недостатності характерні дані
зміни у внутрішніх
органах?

A.
*Хронічна правошлуночкова

13

та "лакованим"дном сіруватого кольору
. Поставити діагноз.

A.

*
Сифiліс

B.
Туберкульоз

C.
Лепра

D.
Трофiчна виразка

E.
Гонорея


42
.
При мікроскопії біоптату печінки
виявлені гранульоми, які складаються з
плазматичних, лімфоїдних, гігантських
багатоядерних
клітин типу Пирогова
-
Лангх
ан
са, дрібних судин з ознаками
ендо
-
і периваскуліту, зустрічаються
осередки казеозного некрозу.
Такі
гранулеми характерні для

A.
*Сифілісу

B.
Туберкульозу

C.
Лепри

D.
Риносклероми

E.
Сапу


43
.
При мікроскопії біоптату з виразки
порожнини рота виявленні осередки
казеозного некрозу, оточені
плазмоцитами, епітеліоїдними та
лімфоїдними клітинами, зрідка
гігантськими багатоядерними клітинами
типу Пірогова
-
Лангханса,
зустрічаються дрібні судини з ознаками
ендо
-
та пері васкуліту. Вкаж
іть
захворювання.

A.
*Сифіліс

B.
Туберкульоз

C.
Лепра

D.
Риносклерома

E.
Сап


44.
На слизовій оболонці правого
піднебінного мигдалика спостерігається
безболісна виразка з гладким
лакованим дном та рівними
хрящеподібної консистенції краями.
Мікроскопічно: з
апальний інфільтрат
що складається з лімфоцитів,
плазмоцитів, невеликої кількості
нейтрофілів та епі
теліоїдних клітин та
наявність е
ндо
-
та периваскуліту.
Про
яке захворювання йде
мова?

A.
*Сифіліс

B.
Актиномікоз

C.
Туберкульоз

D.
Дифтерія зеву

E.
Виразков
о
-
некротична ангина
Венсана

45
.
Чоловік 55 років помирає від
серцевої недостатності. На розтині
виявлений груба аортальна вада. У
висхідній частині аорти
-
аневризма, на
решті

інтима аорти має вигляд
“шагреневої шкіри”. Про яке
захворювання йде мова?

A.
*Сифіліс

B. Атеросклероз

C. Ревматизм

D. Системний червоний вовчук

E. Бактеріальний ендокардит


46. При аутопсії померлої 2
-
х місячної
дитини відмічено: у шкірі

папули та
пустули, у легенях та печінці


лімфоцитарне інтерстиційне запалення,
в кістках


новоутворення кісткової
тканини, остеохондрит, в головному
мозку

лімфоцитарний
менінгоенцефаліт. Найбільш вірогідний
діагноз:

A
. *Ранній природжений сифіліс

B
. Пізній природжений сифіліс

C
.
Сепсис, викликаний
грамнегативними бактеріями

D
.
Природжена інфе
кція вірусом
імунодефіциту людини

E
. Набута інфекція вірусом
імунодефіциту людини


47.
При гістологічному дослідженні
біоптата шийки матки була виявлена
запальна інфільтрація з втягненням
стінок дрібних судин, артерій і вен,
наявність в інфільтраті плазмат
ичних
клітин, лімфоцитів, епітеліоїдних клітин
з ділянками склерозу і гіалінозу
тканини. Про яке захворювання варто
думати?

A. *Сифіліс

B. Туберкульоз

C. Лейкоплакія

D. Ерозія шийки матки

E. Кондилома


48.
У чоловіка 23 років виникла
перфорація твердого пі
днебіння, в
ділянці якого знайдено щільне
утворення з чіткими межами. Після
операції при мікроскопічному
дослідженні цього утворення було
виявлено: значний осередок казеозного
некрозу, який оточений грануляційною
тканиною з ендоваскулітом, клітинним

14

інфіль
тратом, що складається з
лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з
перевагою плазмоцитів.
У некрозі
виявлено збудника захворювання. Яке
найбільш вірогідне захворювання у
хворого?

A.

*Третинний сифіліс

B.

Туберкульоз

C.

Склерома

D.

Саркома

E.

Лепра


49
.
У хворого
М. 14 років, діагностована
тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної
форми, паренхіматозний кератит та
глухота.. Для якої хвороби характерні
виявлені зміни?

A.
*Сифіліс

B.
Токсоплазмоз

C.
Проказа

D
.
Туберкульоз

E
.
Опісторхоз


50.
У тканині печінки виявлено ок
ругле
утворення діаметром 0.5 см.
Мікроскопічно воно має наступну
будову: у центрі

некротичні маси, їх
оточує грануляційна тканина з
наявністю у її складі плазматичних,
лімфоїдних клітин і кровоносних судин з
явищами васкуліту. Який діагноз
необхідно пос
тавити на підставі даних
мікроскопії?

A.
*Солітарна гума печінки

B.
Солітарна аденома печінки

C.
Солітарна лепрома печінки

D.
Хронічний абсцес печінки

E.
Рак печінки


# # #

1.
У померлого, який прижиттєво
отримував чисельні ін’єкції наркотиків, в
печінці г
істологічно знайдена гідропічна
дистрофія гепатоцитів,
ацидофільні
тільця Каунсільмена,
“матово
-
склоподібні гепатоцити”,
лімфоцитарно
-
макрофагальні на
копичення
в
портальних трактах. В
ірогідна етіологія
захворювання:

A
.
*Вірусна

B
.
Бактеріальна

C
.
Токсична

D
.
Паразитарна

E.
Грибкова


2
.
Хворий 67 років мав важку форму
грипу з летальним наслідком. На секції
зміни в легенях були подібні змінам
“великих строкатих легень”. При
мікроскопічному дослідженні виявлено:
різке повнокрів’я судин, крововиливи,
набряк ле
геневої тканини, в просвіті
бронхів і альвеол ексудат, який містить
переважно еритроцити. Про який
характер запалення легень свідчать ці
морфологічні ознаки?

A.
*Геморагічна бронхопневмонія

B.
Катаральна бронхопневмонія

C.
Гнійна бронхопневмонія

D.
Десквам
ативна бронхопневмонія

E.
Фібр
и
нозна пневмонія


3.
Чоловік віком 42 роки помер при
явищах вираженої інтоксикації і
дихальної недостатності. На розрізі
тканина легень у всіх відділах строката,
з множинними дрібновогнищевими кро
-
вовиливами та вогнищами емфіз
еми.
Гістологічно у легенях: геморагічна
бронхопневмонія з абсцедуванням, у
цитоплазмі клітин епітелію бронхів
еозинофільні і базофільні включення.
Діагностуйте виявлене на секції
захворювання.

A.
*Грип

B.
Парагрип

C.
Аденовірусна інфекція

D.
Респіраторно
-
синцитіальна інфекція

E.
Стафілококова бронхопневмонія


4.
У 30
-
річного чоловіка, який хворів на
гостре респіраторне захворювання та
загинув при явищах гострої легенево
-
серцевої недостатності, під час розтину
знайдено фібринозно
-
геморагічне запа
-
лення в сл
изовій оболонці гортані та
трахеї, деструктивний панбронхіт,
збільшені легені, які мають пістрявий
вигляд за рахунок абсцесів, крововили
-
вів, некрозу. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A
.
*Грип

B
.
Парагрип

C
.
Респіраторно
-
синцитіальна інфек
ція

D
.
Кір

E
.
Аденовірусна інфекція


5.
У трьохрічної дівчинки, після
перенесеної гострої респіраторної
вірусної інфекції з’явилися

75

ниток,
по лінії змикання виявлені ерозії
з тромботичними накладаннями. Зміни
мітрального клапана відповідають:

A
. *Поворотному бородавчастому
ендокардитові

B
. Простому ендокардитові (вальвуліту
Талалаєва)

D
. Гострому бородавчастому
ендокардитові

C
. Фібропластичн
ому ендокардитові

E
. Гранульоматозному ендокардитові


# # #

1. У померлого від хронічної серцевої
недостатності виявлено дифузний
фіброз ендокарда лівого шлуночка із
втягненням в процес правої заслінки
мітрального клапана, пристінкові
тромби, значне зменше
ння порожнини
шлуночка за рахунок потовщення
ендокарда.
Яка форма кардіоміопатії
стала причиною недостатності
скоротливої функції міокарда?

A.
*
Рестриктивна


B. Д
і
лятаційна

C. Гіпертрофічна

D. Конгестивна

E. Вторинна


2
. Чоловік 53 років, тривалий час

зловживаючий алкоголем, помер при
наростаючих явищах хронічної
серцевої недостатності. На розтині
знайдено: маса серця 580 г, міокард
в'ялий, глинистого кольору, з
інтенсивним дифузним
інтерстиціальним фіброзом. Коронарні
артерії інтактні. При мікроскопіч
ному
дослідженні спостерігається поєднання
гідропічної і жирової дистрофії, атрофії і
гіпертрофії кардіоміоцитів.
Зустрічаються вогнища лізису
кардіоміоцитів і склерозу. Про яку
кардіоміопатію йде мова?

A.
*
Алкогольна

B. Метаболічна

C. Г
і
пертрофічна

D.
Рестриктивна

E. Ділатаційна


3
. Хворий 62 років переніс інфаркт
міокарду, через 3 тижня помер від
гострої серцевої недостатності. На
розтині виявлено інфаркт на стадії
організації та свіжий інфаркт. Свіжий
інфаркт міокарду зветься:

A.
*
РецидивнийB.
Гострий

C. Хронічний

D. Повторний

E. Субендокардіальний


4. На розтині трупа чоловіка 60 років у
міокарді передньої стінки лівого
шлуночка серця виявлено сірий
неправильної форми щільний осередок
5 х 4 см. з чіткими межами, волокнистої
структури. Який п
атологічний процес у
міокарді виявив патологоанатом?

A
. *Постінфарктний міокардіосклероз

B
. Дифузний дрібновогнище
вий
міокардіосклероз

C
. Петрифікація міокарду

D
. Інфаркт

E
. Запалення міокарду


5
.
У хворого з вадою мітрального
клапану з'явився кашел
ь, мокротиння
ржавого кольору. Який пігмент
обумовив такий колір мокротиння?

A.
*Гемосидерин

B.
Меланін

C.
Гемоглобін

D.
Гемомеланін

E.
Сірчасте залізо


6
.
При розтині померлого від набряку
легень в міокарді знайдено велике
вогнище жовто
-
сірого кольору, а
в
коронарній артерії

свіжий тромб.
Уточніть діагноз:

A.
*Інфаркт міокарда

B.
Кардіосклероз

C.
Міокардит

D.
Амілоїдоз

E.
Кардіоміопатія


7.
При розтині померлої в комі молодої
людини виявлено поширений
тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі
мозку, а також
велика септична
селезінка, імунокомплексний
гломерулонефрит, виразки в стулках
аортального клапану, прикриті
поліпоподібними тромбами з колоніями
стафілококів.
Яке захворювання
привело до церебральної
тромбоемболії?

A.
*Септичний бактеріальний
ендокардит


74

клапані відзначене часткове зрощення
ст
улок по лінії змикання і склероз
вільного краю, укорочення хордальних
ниток, по лінії змикання виявлені ерозії
з тромботичними накладаннями.
Лівостороння геміплегія у даному
випадку розвинулася у результаті:

A
. *Ішемічного інфаркту головного
мозку

B
. Кро
в
о
виливу
в
головний мозок

C
. Ревмавтичного васкуліту

D
. Ревматичної енцефалопатії

E
. Ревматичного менінгоенцефаліту


56. Дитина 7 років померла від
швидкого прогресування ревматизму з
вираженими алергічними реакціями.
Міокард повнокровний, щільний,
мікроскоп
ічно в інтерстиції виражений
набряк, дифузна інфільтрація
переважно лімфоцитами. Зміни у
м'язовій оболонці серця за
морфологією відповідають:

A
. *Дифузному проміжному
ексудативному міокардитові

B
. Осередкованому продуктивному
міокардитові

C
. Дифузному про
дуктивному
міокардитові

D
. Осередкованому проміжному
ексудативному міокардитові

E
. Гострому альтернативному
міокардитові


57. Дитина 7 років померла від
швидкого прогресування ревматизму з
вираженими алергічними реакціями.
При розтині в порожнині перикарда

виявлено біля 100 мл напівпрозорої
рідини. Перикард товстий за рахунок
ниткоподібних потовщень сіруватого
кольору, повнокровний. Зміни у
перикарді за морфологією
відповідають:

A
. *Фібринозному перикардитові

B
. Серозному перикардитові

C
. Катаральному перик
ардитові

D
. Гнійному перикардитові

E
. Фібропластичному перикардитові


58. Дитина 7 років померла від
швидкого прогресування ревматизму з
вираженими алергічними реакціями.
При розтині мітральний клапан
набряклий. Мікроскопічно у ньому
виявлені осередки муко
їдного та
фібриноїдного набрякання. Міокард
повнокровний, щільний, мікроскопічно в
інтерстиції виражений набряк, дифузна
інфільтрація переважно лімфоцитами.
Перикард товстий за рахунок
ниткоподібних потовщень сіруватого
кольору, повнокровний. Описані змі
ни
в серці можна кваліфікувати як?

A
. *Панкардит

B
. Ендокардит

C
. Міокардит

D
. Перикардит

E
. Кардіосклероз


59. Дитина 7 років померла від
швидкого прогресування ревматизму з
вираженими алергічними реакціями.
При розтині мітральний клапан
набряклий. Мікро
скопічно у ньому
виявлені осередки мукоїдного
набрякання. Для підтвердження
наявності мукоїдного набрякання
необхідно використовувати одну з
перерахованих гістохімічних методик:

A
. *ШИК
-
реакцію

B
. Фарбування за Ван
-
Гізоном

C
. Фарбування конго
-
рот

D
. Фарбув
ання толуїдиновим синім

E
. Фарбування суданом чорним В


60. На розтині померлої виявлено
морфологічні прояви стеноз лівого
атріовентрикулярного отвору,
недостатність мітрального клапана.
Гістологічно в міокарді

вогнищевий
кардіосклероз, наявність квітуч
их
гранул
ьо
м Ашоф
-
Талалаєва. Який з
перерахованих нижче діагнозів
найбільш імовірний?

A
. *Ревматизм

B
. Склеродермія

C
. Дерматоміозит

D
. Вузликовий периартериїт

E
. Системний червоний вовчак


61. У жінки 43 років, яка з дитинства
хворіла на ревматичну мітрал
ьну ваду
серця, на фоні наростаючої серцевої
недостатності розвинулася
лівостороння геміплегія, наступила
смерть. При розтині у мітральному
клапані відзначене часткове зрощення
стулок по лінії змикання і склероз
вільного краю, укорочення хордальних

15

розповсюджені набряки (анасарка),
масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія,
гіперліпідемія.
При дослідженні біоптату
нирки вияв
лено: відсутність малих
відростків подоцитів судинних
клубочків. Який найбільш

A.
*Ліпоїдний нефроз

B.
Післяінфекційний гломерулонефрит

C.
Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

D.
Фокальний сегментарний
гломерулосклероз

E.
Мембранозний гломерулонефрит


6.
У п
омерлого 44 років, громадянина
України, за результатами розтину
встановлено поєднання пневмоцистної
пневмонії, саркоми Капоші та В
-
клітинної лімфоми. В анамнезі
невпорядковані статеві контакти. Що є
найбільш вірогідним?

A
.
*Інфекція вірусом імунодефіциту
л
юдини, стадія СНІДу

B
.
Інфекція вірусом імунодефіциту
людини, стадія преСНІДу

C
.
Вторинний імунодефіцит внаслідок
первинної В
-
клітинної лімфоми

D.
Вторинний імунодефіцит внаслідок
саркоми Капоші

E.

Первинний
імунодефіцит внаслідок
вторинної
В
-
клітинної лім
фоми


7.
У 30
-
річного померлого наркомана,
який страждав на ВІЛ
-
інфекцію при
пато
-
морфологічному дослідженні
виявлено, що обидві легені ущільнені,
темно
-
бордово
-
сірі, мало повітряні,
міжальвеолярні перетинки густо
інфільтровані лімфоцитами, частина
альвеол
оцитів трансформовані у великі
клітини, з центрально розташованим
круглим ядром зі світлим обідком, і які
нагадують “совине око”. Яка
опортуністична інфекція викликала
пневмонію у даного хворого.

A
.
*Цитомегаловірус

B
.
Пневмоциста карінії

C.
Атипова мікоба
ктерія

D.
Герпес
-
вірус

E.
Токсоплазма


8
.
Хворий скаржився на лихоманку,
сильний головний біль, задишку,
серцебиття. При огляді виявлено
педікульоз, розеули і петехії на шкірі
грудної клітки, пролежні гомілок,
гангрену стопи. Помер при ознаках
серцевої нед
остатності. Гістологічно в
тканині довгастого мозку
спостерігаються гіперемія, стази,
периваскулярні муфти із плазматичних
клітин і осередки проліферації мікроглії
(гранульоми Попова). Ваш діагноз.

A.
*Епідемічний висипний тиф

B.
Сибірковий менінгоенцефалі
т

C.
Менінгококовий менінгіт

D.
Черевний тиф

E.
Краснуха


9
.
Хворий помер від інтоксикації на 4
-
у
добу після вживання сирих яєць. На
розтині слизова оболонка шлунку і
тонкої кишки запалена, вкрита
слизовим ексудатом; в легенях,
головному мозку і печінці зн
айдені
абсцеси. Який діагноз
імовірний?

A.
*Сальмонельоз (септична форма)

B.
Дизентерія

C.
Сальмонельоз (черевнотифозная
форма)

D.
Сальмонельоз (інтестінальна
форма)

E.
Черевний тиф


10
.
На розтині, померлого від
інтоксикації хворого в тонкій кишці
знайден
ий
набряк групових
лімфатичних фолікулів, виступаючих
над поверхнею слизової оболонки у
вигляді м'яко
-
еластичних бляшок з
нерівною поверхнею у вигляді борозен і
звивин, що нагадує поверхню мозку.
Який діагноз найбільш можливий?

A.
*Черевний тиф

B.
Дизентер
ія

C.
Сальмонельоз

D.
Гострий ентерит

E.
Холера


1
1
.
На розтині трупа чоловіка віком 56
років у термінальному відділі тонкої
кишки виявлено декілька виразок
розмірами від 4 до 5 см. Краї виразок
піднімаються над поверхнею слизової
оболонки, стінки виразок
покриті
сірувато
-
жовтуватими масами, які
кришаться. Реакція Відаля позитивна.
Поставте діагноз.

A.
*Черевний тиф

B.
Паратиф


1
6

C.
Поворотний тиф

D.
Дизентерія

E.
Хвороба Крона


1
2.
Смерть хворого
1
8
років, настала
від розлитого фібринозно
-
гнійного
перитон
і
ту.
На розтині, в нижній ділянці
тонкої кишки виявлена виразка, яка
повторювала форму пейерової бляшки,
з перфорацією стінки кишки. Мікро
-
скопічне дослідження виявило стертість
малюнка лімфоїдної тканини, витіс
-
нення її проліферуючими моноцитами,
які формують
гранульоми. Ускладнен
-
ням якого захворювання є причина

A.
*Черевного тифу

B.
Дизентерії

C.
Холери

D.
Бруцельоз
у

E.
Неспецифічного виразкового коліту


13.
На секції трупа виявлено
воскоподібний некроз прямих м’язів
живота. У термінальному відділі тонкої
ки
шки виявлені виразки розмірами 3
-
5
см у діаметрі. Стінки виразок покриті
крихкими сірувато
-
жовтими масами.
Краї виразокпомірно піднімаються над
поверхнею слизової оболонки.
Позитивна реакція Відаля.

A.

*Черевний тиф з позакишковими
ускладненнями

B.

Черевни
й тиф з кишковими
ускладненнями

C.

Поворотний тиф

D.

Хвороба Крона

E.

Дизентерія


14
.
При розтині трупа чоловіка, який
хворів на черевний тиф, знайдені зміни
у тонкій кишці: групові лімфоїдні
фолікули збільшені, виступають над
поверхнею слизової оболонки,
вони
сіро
-
червоні, соковиті, їх поверхня має
вигляд звивин та боріздок. При
мікроскопічному дослідженні відміча
-
ється утворення черевнотифозних
гранульом. Вкажіть, яка з перелічених
стадій черевного тифу найбільш
вірогідна?

A.
*Мозкоподібного набухання

B.

Некрозу

C.
Утворення виразок

D.
Чистих виразок

E.
Загоювання

1
5. У чоловіка 42 років, що хворів на
важку форму черевного тифу,
розвинулась гостра ниркова
недостатність, від якої він помер. При
автопсії нирки збільшені за розмірами,
набряклі, фіброзна капсу
ла знімається
легко; на розрізі кора

блідо
-
сіра,
піраміди темно
-
червоні. При
гістологічному дослідженні
-
у більшості
канальців просвіт звужений,
епітеліальні клітини збільшені за
розмірами без ядер; клубочки
колабовані; у стромі набряк, невелика
лейкоци
тарна інфільтрація, дрібні
геморагії. Про яку патологію нирок йде
мова?

A
. *Некронефроз

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Піонефроз

D
. Гідронефроз

E
. Гострий пієлонефрит


16.
При розтині померлого хворого від
розповсюдженого перитоніту в
дистальних відділах то
нкої кишки
виявлено численні виразки овальної
форми, які розташовані вздовж кишки.
Дно виразок чисте, гладеньке, утворене
м'язовою або серозною оболонкою, краї
виразок рівні, закруглені. У двох
виразках є перфоративні отвори
діаметром до 0,5 см. Яке захвор
ювання
імовірне?

A.

*
Черевний тиф

B.
Дизентерія

C.
Холера

D.
Туберкульоз

E.
Висипний тиф


17.
На розтині чоловіка, який помер на
5
-
у добу захворювання черевним
тифом, виявлені наступні зміни: групові
фолікули клубової кишки збільшені,
повнокровні і виступа
ють над слизовою
оболонкою, на їх поверхні видно
борозди та звивини. Гістологічно:
повнокрів’я і набряк тканини, наявність
гранульом, які складаються з великих
клітин зі світлою цитоплазмою і містять
черевнотифозні палички.
Про який
період місцевих змін пр
и черевному
тифі можна думати?

A.
*Стадія мозкоподібного набухання

B.
Стадія некрозу

C.
Стадія загоювання виразок


73

49. При розтині жінки 23 роки, яка
померла вид ниркової недостаності, на
шкірі обличчя виявлено почервоніння
у
формі метелика, на стулках
мітрального клапану дрібно
бородавчасті червоно
-
рожеві
нашарування, в нирках

осередки
фібриноїдного некрозу в клубочках,
потовщення базальних мембран
капілярів клубочків у вигляді дротяних
петель, гематоксилінові тільця,
карі
орексис. Яке захворювання
найбільш вірогідне?

A
. *Системний червоний вовчак

B
. Вузликовий періартеріїт

C
. Ревматизм

D
. Ревматоїдний артрит

E
. Системна склеродермія


50. Жінка 54 років страждає значною
деформацією суглобів пальців рук та
стоп. Гістологічно
у навколо суглобовій
сполучній тканині

мукоїдне
набряканя, осередки фібриноїдного
некрозу, скупчення макрофагів та
осередки склерозу,;в синовіальній
оболонці

набряк, мукоїдне та
фібриноїдне набрякання, в синовіальній
порожнині

« рисові тільця».
Діагн
остуйте захворювання.

A
. *Ревматоїдний артрит

B
. Ревматизм

C
. Хвороба Бехтєрєва

D
. Інфекційний поліартрит

E
. Подагра


51. При розтині жінки 45 років, померлої
від хронічної ниркової недостататності,
виявлено: склероз та гіалноз дерми,
велико осередкові нек
рози
кортикальногошару нирок і
нефросклероз, кардіосклероз та
базальний пневмосклероз. Діагностуйте
захворювання.

A
. *Системна склеродермія

B
. Вузликовий періартеріїт

C
. Дерматоміозит

D
. Системний червоний вовчак

E
. Хвороба Морфана


52. Жінці 47 років, яка
скаржилась на
прогресуючу м’язову слабкість,
проведена біопсія м’яких тканин
гомілки. При гістологічному дослідженні
знайдені дистрофічні зміни м’язових
волокон, др
і
бно осередкова
петрифікація дерми та скелетних м’язів,
зменшення кількості глікогену та
зн
иження смугастості у м’язевих
волокнах. Деякі волокна некротизовані,
строма інфільтрована лімфоцитами,
макрофагами та плазматичними
клітинами, Діагностуйте захворювання.

A
. *Дерматоміозит

B
. Системна склеродермія

C
. С
и
стемний червоний вовч
у
к

D
. Ревматизм

E
. Вузликовий періартеріїт


53. При розині ж
і
нки 27 років, яка
померла від хронічної ниркової
недостатності, знайдені множинні рубці
та інфаркти в селезінці та нирках. При
мікроскопічному дослідженні знайдений
склероз артерій дрібного та середнього
калібру,
помірна поліферація ендотелію
та значна лімфогістіо
-
цитарна
периваскулярна інфільтрація. Яке
захворюваня найбільш вірогідне?

A
. *Вузликовий періартеріїт

B
. Атеросклероз

C
. Гіпертонічна хвороба

D
. Ревматизм

E
. Системний червоний вовчак


54. У жінки 45 рок
ів, яка з дитинства
хворіла на ревматичну мітральну ваду
серця, на фоні наростаючої серцевої
недостатності розвинулася
лівостороння геміплегія, наступила
смерть. При розтині у мітральному
клапані відзначене часткове зрощення
стулок по лінії змикання і скле
роз
вільного краю, укорочення хордальних
ниток, по лінії змикання виявлені ерозії
з тромботичними накладаннями. Якій
клініко
-
анатомічній формі ревматизму
відповідає це спостереження?

A
. *Кардіо
-
васкулярній

B
. Вісцеральній

C
. Суглобовій

D
. Еритематозній

E
.
Нодозній


55. У жінки 45 років, яка з дитинства
хворіла на ревматичну мітральну ваду
серця, на фоні наростаючої серцевої
недостатності розвинулася
лівостороння геміплегія, наступила
смерть. При розтині у мітральному

72

D.
Фібропластичний

E.
Поліпозно
-
виразковий


43.
Жінка 54 років мала значну
деформацію суглобів пальців рук і стоп.
Гістологічно: навколосуглобова
сполучна тканина
-
мукоїдне набухання,
ділянки фібриноїдного некрозу,
скупчення макро
фагів, ділянки
склерозу; в синовіальній оболонці
-

набрякі ворсини, з ознаками мукоїдного
та фібриноїдного набухання, в
синовіальній порожнині зустрічаються
поодинокі "рисові тільця". Діагностуйте
захворювання.

A.
*Ревматоїдний артрит

B.
Ревматизм

C.
Хворо
ба Бехтерева

D.
Гематогенний туберкульоз

E.
Подагра


44.
При гістологічному дослідженні
біоптату з ураженої ділянки шкіри
виявлено: незначно виражену атрофію
епідермісу, в дермі гіаліноз колагенових
волокон, скупі периваскулярні
лімфоцитарні інфільтрати,
у підлеглих
скелетних м’язах
-
виражений
інтерстиційний набряк, втрату
поперечної посмугованості,
дрібновогнищеві некрози з
петрифіацією. Діагностуйте виявлене
захворювання.

A.
*Дерматоміозит

B.
Склеродермія

C.
Системний червоний вовчак

D.
Вузилковий периа
ртериїт

E.
Ревматизм


45
.
На розтині померлої дівчини 19
років знайдено бородавчастий
ендокардит усіх клапанів, Осередкові
крововиливи під ендокард. Виразковий
стоматит. Виразки стравоходу.
Пневмонія. Нефрит. Гіперплазія
селезінки з периваскулярним
склероз
ом. Васкуліт і некроз в ділянці
зорового бугра Численні фурункули.
Яке більш ймовірне захворювання?

A.
*Системний червоний вовчук

B.
Ревматизм

C.
Септичний ендокардит

D.
Ішемічна хвороба серця

E.
Гіпертонічна хвороба


46. При розтині дитини 9 років, яка
ст
раждала на ревматизм та померла
від серцевої недостатності, знайдено
розш
и
-
рення порожнин серця.
Мікроскопічно в стромі міокарду
повнокрів’я, набряк, поширені
інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів,
нейтрофілів та еозинофілв. Який
діагноз вірогідний?

A
. *Ди
фузний проміжний ексудативний
міокардит

B
. Осередковий проміжний
ексудативний міокардит

C
. Гранульоматозний продуктивний
міокардит

D
. Проміжний продуктивний міокардит

E
. Альтернативний міокардит


47. При розтині померлої 40 років
знайдені морфологічні проя
ви хронічної
правошлунокової серцевої
недостатності, стеноз лівого
антріовентрикулярного отвору,
недостатність мітрального клапану.
Гістологічно в міокарді на фоні
осередкового кардіосклерозу виявлена
дезорганізація сполучної тканини у
вигляді мукоїдного т
а фібриноїдного
набрякання, наявність квітучих
гранульом Ашоф
-
Талалаєва. Який з
перелічених нижче діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Ревматизм

B
. Дерматоміозит

C
. Вузликовий періартеріїт

D
. Склеродермія

E
. Системний червоний вовчак


48. При гістологічному
дослідженні
стулок мітрального клапану серця
жінки, померлої від серцевої
декомпенсації, знайдена осередкова
десквамаця ендотелію з відкладанням
тромботичних мас.
Сполучна тканина
клапану з ознаками дезорганізації,
осередками склерозу та ангіоматозу.
Діагн
остуйте вид клапанного
ендокардиту.

A
. *Поворотно
-
бородавчастий

B
. Дифузний

C
. Гострий бородавчастий

D
. Дрібнопластичний

E
. Поліпознно
-
виразковий17

D.
Стадія чистих виразок

E.
Стадія утворення виразок


18
.
На розтині у померлого в
сигмоподібній та прямій кишці множинні
червоні виразки непр
авильної форми,
між якими слизова вкрита брудно
-
сірою
плівкою. Етіологія захворювання:

A.
*Шигелла

B.
Амеба

C.
Мікобактерія туберкульозу

D.
Сальмонела

E.
Стафілокок


19.
Під час автопсії тіла хворого, котрий
помер від тяжкого ексікозу на грунті
профузної д
іареї, виявлені такі зміни:
слизова оболонка прямої та
сигмовидної кишок на всьому протязі
вкрита сіро
-
білими плівчастими
нашаруваннями, що міцно з‘єднані з
підлеглими тканинами, між плівками
розташовані множинні великі й
поверхневі виразки, вкриті згортка
ми
крові.
Мікроскопічно діагностовано
фібринозно
-
виразковий коліт. Яке
захворювання проявляється такими
змінами.

A
. *
Бактерійна дизентерія

B
.
Колі
-
інфекція

C
.
Стафілококова інфекція

D
.
Ієрсініоз

E
.
Сальмонельози


20.
На розтині тіла чоловіка віком 46
років
у прямій і сигмовидній кишці на
слизовій оболонці виявили множинні
коричнево
-
зелені нашарування,
крововиливи, у просвіті кишки слиз,
невелику кількість крові, гістологічно
-

фібринозний коліт. При
бактеріологічному дослідженні вмісту
кишки висіяно
S
.
Sonn
. Діагностуйте
виявлене на секції захворювання.

A.
*Дизентерія

B.
Холера

C.

Сальмонельоз

D.
Ієрсініоз

E.
Хвороба Крона


21
.
При розтині померлої дитини, яка
страждала на діарею, виявлено екс
і
коз
і поширений фібринозний коліт. В
мазку
-
відбитку слизової обол
онки
виявлені грам
-
негативні палички. Ваш
попередній діагноз?

A.
*Дизентерія

B.
Холера

C.
Стафілококова кишкова інфекція

D.
Черевний тиф

E.
Сальмонельоз


22.
Хворий помер на 3
-
й день після
операції з приводу перфорації стінки
товстої кишки з явищами розлит
ого
гнійного перитоніту. На розтині: слизова
оболонка стінки товстої кишки
потовщена, вкрита фібриновою плівкою
, поодинокі виразки проникають на різну
глибину; гістологічно: некроз слизової,
фібрину, інфільтрація лейкоцитами з
фокусами геморагій. Ускладне
ння якого
захворювання стало причиною смерті
хворого?

A.

*
Дизентерія

B.
Черевний тиф

C.
Неспецифічний виразковий коліт

D.
Хвороба Крона

E.
Амебіаз


2
3
.
У хворого з дизентерією при
колоноскопії виявлено, що слизова
оболонка товстої кишки гіперемована,
набря
кла, її поверхня покрита сіро
-
зеленими плівками. Назвіть
морфологічну форму дизентерійного
коліту.

A.
*Фібринозний коліт

B.
Катаральний коліт

C.
Виразковий коліт

D.
Гнійний коліт

E.
Некротичний коліт


2
4
.
У хворого на 5
-
й день від початку
діареї при колоно
скопії в запаленій
слизовій оболонці прямої кишки
знайдені сіро
-
зелені плівчасті
накладення, щільно фіксовані з
належною тканиною. Який діагноз
найбільш вірогідний?

A.
*Дизентерія

B.
Черевний тиф

C.
Неспецифічний виразковий коліт

D.
Сальмонеллез

E.
Хвороба
Крону


25.
У чоловіка 71 років протягом 10 днів
спостерігався пронос з домішками
слизу і крові. Хворого було
госпіталізовано у тяжкому стані, з

18

вираженою дихальною недостатністю.
Помер через 2 дні. При розтині
померлого виявлено: дифтери
ч
ний
коліт з множи
нними виразками
неправильної форми різної глибини

в
сигмоподібній і прямій кишках;
двостороння зливна бронхопневмонія.
При бактеріологічному

дослідженні
висіяно шигели. Яке основне
захворювання у хворого?

A.

*Дизентерія

B.

Черевний тиф

C.

Сальмонельоз

D.

Н
еспецифічний виразковий коліт

E.

Ієрсиніоз


26.
Чоловік 36 років знаходився в
інфекційній лікарні з профузною
діареєю, ознаками ексикозу, падінням
температури тіла.
Помер від уремії. Під
час розтину знайдено: у просвіті тонкої
кишк безкольорова рідина у ви
гляді
рисового відвару; слизова оболонка
набрякла. При мікроскопічному
дослідженні тонкої кишки

повнокрів'я
судин, осередкові крововиливи,
десквамація ентероцитів, гіперсекреція
келих
о
подібних клітин та лімфо
-
лейкоцитарна інфільтрація строми
слизової обо
лонки.
Яке захворювання
привело хворого до смерті?

A.

*
Холера

B.
Сальмонельоз

C.
Дизентерія

D.
Черевний тиф

E.
Хвороба Крона


27.
При розтину трупа чоловіка 40 років
виявлено різко розширений просвіт
тонкої кишки, переповнений рідиною,
яка нагадує “рисовий
відвар”.
Стінка
кишки набрякла, на слизовій велика
кількість дрібнокрапкових крововиливів.
Для якого інфекційного захворювання
характерний описаний ентерит?

A.
*Холера

B.
Дизентерія

C.
Сальмонельоз

D.
Амебіаз

E.
Черевний тиф


28.
При судово
-
медичному розт
ині
трупа чоловіка, що помер у потязі,
виявлено різковиражене трупне
задубіння (“поза гладіатора”). Шкіра,
слизові і серозні оболонки, м’язи сухі.
Між петлями тонкої кишки визначається
липкий прозорий слиз. В просвіті тонкої
кишки міститься велика кількіст
ь
безбарвної рідини типу рисового
відвару, яка взята на бактеріологічне
дослідження. Який попередній діагноз
найбільш імовірний?

A.

*Холера

B.

Дизентерія

C.

Сальмонельоз

D.

Черевний тиф

E.

Ієрсиніоз


29.
При розтині хворого, померлого
через тиждень від поч
атку профузної
діареї, вияв
лений різко виражен
ий
ексікоз, всі тканини сухі, кров густа. При
бакт
еріологічному дослідженні вмісту

тонкої кишки, що нагадує рисовий
відвар, знайдені вібріони.
Яке
захворювання привело хворого до
смерті?

A.
*Холера

B.
Дизентері
я

C.
Черевний тиф

D.
Сальмонельоз

E.
Харчова токсикоінфекція


30
.
У дівчинки 8 років раптово
підвищилась температура, з’явились
катаральні явища дихальних шляхів. На
5
-
й день хвороби виник параліч м’язів
нижніх кінцівок і приєднались дихальні
розлади. В пе
редніх рогах спинного
мозку виявлена проліферація глії
навколо загиблих нейронів. Про яке

захворювання йде мова?

A.
*Поліомієліт

B.
Кір

C.
Дифтерію

D.
Менінгококцемію

E.
Скарлатину


3
1
.
Хворий доставлений у лікарню в
стані глибокої церебральної коми.
Відом
о, що за життя у нього мали місце
періодичні приступи лихоманки. На
секції виявлено забарвлення у сіро
-
аспідний колір головного мозку,
лімфатичних вузлів, збільшених печінки
і селезінки. Гістологічно в зазначених
органах мав місце гемомеланоз і
гемосидероз
. Який з діагнозів найбільш

підходить?


71

плазматичними клітинами. . Яка з
перерахованих гранульом має місце у
даного хворого?

A.
*Ревматична

B.
Туберкульозна

C.
Актиномікотична

D.
Сифілітична

E.
Лепрозна


36.
На розтині хворої 25
-
ти років, яка
поме
рла від уремії: нирки збільшені,
пістряві, з осередками крововиливів.
Патогістологічно виявляються
гематоксилінові тільця, капілярні
мембрани клубочків у вигляді дротяних
петель, гіалінові тромби та осередки
фібриноїдного некрозу, у судинах
селезінки

“ци
булинний” склероз. Який
найбільш вірогідний діагноз?

A.
*Системний червоний вовчак

B.
Системна склеродермія

C.
Ревматоїдний артрит

D.
Ревматичний артрит

E.
Вузликовий періартеріїт


37
.
При розтині тіла жінки 40 років,
померлої від уремії, знайдено:
збільше
ні пістряві нирки, у нирках


потовщення капілярних мембран
клубочків у вигляді “дротяних петель”,
осередки фібриноїдного некрозу їх
стінок та “гіалінові” тромби у просвітах,
у ядрах

“гематоксилінові тільця”; у
серці

ендокардит Лібмана
-
Сакса. Яке
ураже
ння нирок найбільш вірогідне?

A.
*Вовчаковий нефрит

B.
Ревматичний гломерулонефрит

C.
Холерний гломерулонефрит

D.
Склеротична нирка

E.
Термінальний гломерулонефрит


38
.
У дитини 7 років на шкірі
розгинальних поверхонь ліктьових і
колінних суглобів з'явилис
ь щільні,
безболісні вузлики розміром 1
-
2 мм. В
біоптаті вузликів
-
велике вогнище
фібриноїдного некрозу сполучної
тканини з лімфоцитами і макрофагами
по периферії. При якому захворюванні
спостерігаються такі
зміни?

A.
*Ревматизм

B.
Ревматоїдний артрит

C.
Склеродермія

D.
Вузликовий періартеріїт

E.
Системний червоний вовчак

3
9
.
У хворого 50 років на протязі
багатьох років була ревматична вада
серця. При загостренні захворювання
розвинулась геміплегія і наступила
смерть. Гістологічно в мітральному
клапані ви
явлено виражений склероз,
вогнищеві клітинні інфільтрати,
фібринозні накладання. Для якої форми
ендокардиту характерні виявлені зміни?

A.
*Зворотньо
-
бородавчастого

B.
Гострого бородавчастого

C.
Дифузного

D.
Фібропластичного

E.
Виразково
-
поліпозного


40
. Пр
и гістологічному дослідженні
вушка серця у хворого на стеноз
мітрального клапану виявлені
гранульоми Ашоффа
-
Талалаєва. Про
який генез вади серця свідчать
гістологічні дослідження?

A.
*Ревматичний

B.
Атеросклеротичний

C.
Сифілітичний

D.
Природжений

E.
Септи
чний


41
.
У хворої після переохолодження
розвилася деформація суглобів,
болючість та обмеженість рухів у
пальцях кінцівок; поряд з суглобами
з’явились маленькі щільні вузлики. При
біопсії в вузликах знайдені вогнища
фібриноїдного некрозу, оточені
гістіоцит
ами. Ваш діагноз:

A.
*Ревматоїдний артрит

B.
Дерматоміозит

C.
Ревматизм

D.
Подагра

E.
Деформуючий артроз


42.
Під час гістологічного дослідження
стулок мітрального клапана серця жінки
30 років було встановлено, що
ендотеліальні клітини вогнищево
десквамова
ні, в цих ділянках на
поверхні стулки розташовані дрібні
тромботичні нашарування, сполучна
тканина стулки з явищами мукоідного
набрякання з ділянками склерозу та
васкулярізації. Діагностуйте вид
клапанного ураження.

A.
*Зворотньо
-
бородавчастий

B.
Дифузний

C.
Гострий бородавчастий


70

і помер при наростаючих явищах
аутоінтоксикації внас
лідок високої
азотемії, виявлено: нирки розмірами
6,5x2,5x2 см, масою 70,0 г, щільні,
поверхня їх дрібнозерниста, паренхіма,
особливо кіркова речовина, рівномірно
стоншена. При мікроскопічному
дослідженні більшість нефронів
заміщені сполучною тканиною. Яку

назву має стан аутоінтоксикації у
даному випадку:

A
. *Хронічна ниркова недостатність
(азотемічна уремія)

B
. Гостра ниркова недостатність

C
. Гіпертонічний криз

D
. Доброякісна гіпертензія

E
. Злоякісна гіпертензія


3
0
. Жінка 68 років, яка тривало
страждала
гіпертонічною хворобою,
поступила у клініку зі скаргами на різкий
головний біль, порушення рухів у лівих
кінцівках. Через 5 годин вона померла.
На аутопсії в тканині мозку правої
півкулі є порожнина з нерівними
краями, заповнена темно
-
червоними,
еластични
ми згустками крові. Про яку
стадію гіпертонічної хвороби можна
говорити у даному випадку:

A
. *Вторинних змін внутрішніх органів

B
. Доклінічну (транзиторну гіпертензію)

C
. Функціональну

D
. Ліпоїдозу

E
. Виражених поширених
морфологічних змін артеріол та арте
рій


3
1
. Жінка 68 років, яка тривало
страждала гіпертонічною хворобою,
поступила у клініку зі скаргами на різкий
головний біль, порушення рухів у лівих
кінцівках. Через 5 годин вона померла.
На аутопсії в тканині мозку правої
півкулі є порожнина з нерівним
и
краями, заповнена темно
-
червоними,
еластичними згустками крові. Про яке
складнення гіпертонічної хвороби йде
мова?

A
. *Геморагічний інсульт

B
. Ішемічний інсульт

C
. Кісту мозку

D
. Травму мозку

E
. Пухлину мозку


3
2
. При розтині трупа чоловіка 72 років,
яки
й страждав гіпертонічною хворобою
і помер при наростаючих явищах
аутоінтоксикації внаслідок високої
азотемії, виявлено: маса серця 630 г,
товщина стінки лівого шлуночка 2,0 см.
Проявом якого загальнопатолопчного
процесу
є
зміни у серці:

A
. *Гіпертрофії

B
.
Гіперплазії

C
. Регенерації

D
. Некрозу

E
. Запалення


3
3
. Жінка 68 роюв, яка тривало
страждала гіпертонічною хворобою (АТ
до 220/110 мм.рт.ст.), поступила у
клініку зі скаргами на різкий головний
біль, порушення рухів у лівих кінцівках.
Через 5 годин вона по
мерла. На
аутопсії у тканині мозку правої півкулі є
порожнина з нерівними краями,
заповнена темно
-
червоними,
еластичними згустками крові. Який
розлад кровообігу розвинувся у мозк
у?

A
. *Гематома

B
. Петехії

C
. Геморагічна інфільтрація

D
. Місцеве венозне повн
окрів'я

E
. Тромбоз


34.
При гістологічному дослідженні
стулки мітрального клапана серця
виявлено: мукоїдний набряк,
пошкодження ендотелію, утворення по
замикаючому краю фібринових тромбів.
Яка форма ревматичного ендокардиту
спостерігається?

A.
*Гострий бор
одавчастий ендокардит

B.
Дифузний ендокардит

C.
Фібропластичний ендокардит

D.

З
воротньо
-
бородавчастий
ендокардит

E.
Поліпозно
-
виразковий ендокардит


35.
У хворого, померлого від серцевої
недостатності, при
патоморфологічному дослідженні
виявлено: стулки мі
трального клапана
деформовані, потовщені, зрослися по
краях; у сполучній тканині міокарда
-

дифузно розкидані вузлики, які
складаються з ділянок фібриноїдного
некрозу, навколо яких скупчуються
макрофагоцити, що нагадують гігантські
багатоядерні клітини. По
дібні вогнища
оточені лімфоцитами та поодинокими

19

A
.
*Малярії

B
.
Гемолітичної анемії

C
.
Адді
сонової хвороби

D
.
Септицемії

E
.
Чорної віспи


32.
При розтині, померлого від чуми
хворого, на фоні геморагічного
синдрому знайден
ний
геморагічний
некроз шкіри стегна, лімфанг
іт, паховий
геморагічний лімфаденіт.
Назвіть
форму чуми.

A.
*Шкірно
-
бубонна

B.
Бубонна

C.
Первинно
-
септична

D.
Первинно
-
легенева

E.
Геморагічна


33.
У дитини 10 р. з’явилися різкий біль
при ковтанні, набряк шиї, температура
тіла підвищилась до 39°С, з’явил
ись
яскраво
-
червоні дрібноточкові
висипання по всьому тілу.
У зіві і
мигдаликах

різке повнокрів’я
(“палаючий зів”), “малиновий язик”. На
поверхні мигдаликів

поодинокі
сіруваті вогнища некрозів. Про яке
захворювання може йти мова?

A.
*Скарлатина

B.
Мені
нгококовий назофарингіт

C.
Дифтерія

D.
Грип

E.
Кір


34
.
У дитини 7 років з`явилась біль у
горлі. підвищилась температура тіла.
На 2
-
ий день від початку захворювання
виявлені висипання червоного кольору
у вигляді дрібних, густо розташованих
плям, величиною
з макове зерно. Вони
покривають все тіло, за виключенням
носогубного трикутника. При огляді
порожнини рота

в зіві яскраве
почервоніння, мигдалики збільшені,
язик малиново

червоний. Ваш
діагноз?

A.
*Скарлатина

B.
Аденовірусна інфекція

C.
Дифтерія зіва

D
.
Кір

E.
Стрептококова ангіна


35
. У померлого внаслідок серцевої
недостатності на шкірі відзначаються
сліди висипу у вигляді плям і крапок. В
попериковій ділянці
,
на проекції
остистих відростків хребців


пролежні.
При мікроскопічному дослідженні ЦНС,
шк
іри, надниркових залоз в судинах
мікрорциркуляторного русла і дрібних
артеріях

деструктивно
-
проліферативний ендотромбоваскуліт з
наявністю гранульом Попова, в серці


інтерстиційний міокардит. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A.
*Висипни
й тиф

B.
Ку
-
гарячка

C.
Черевний тиф

D.
Вузликовий періартеріїт

E.
ВІЛ
-
інфекція


36.
У хворого з дифтерією на 2
-
му тижні
хвороби з'явилися постійні болі в
ділянці серця, які не змінювали
інтенсивності при фізичному
навантаженні, зростала задуха. Смерть
нас
тупила від серцевої недостатності.
На розтині виявлена значна ділятація
камер серця, при гістологічному
дослідженні в міокарді
-
значн
а
гіперемія капілярів, жирова ди
строфія і
міоліз кардіоміоцитів,
лімфогістіоцитарна інфільтрація
міжм'язової строми.
Ваш
діагноз.

A
.
*Міокардит

B
.
Кардіоміопатія

C
.
Гостра коронарна недостатність

D
.
Інфаркт міокарду

E
.
Стенокардія


37.
На розтині тіла хлопчика 8 років, що
хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і
помер на другий тиждень від початку
захворювання, виявлено змін
и в
міокарді у вигляді дрібновогнищевих
некрозів міокардіоцитів, набряку строми
з незначною лімфоцитарною
інфільтрацією. Діагностуйте вид.

A
.
*Альтеративний

B
.
Септичний

C
.
Гранулематозний

D
.
Інтерстиційний

E
.
Вогнищевий проміжний ексудативний


38.
При мік
роскопічному дослідженні
міокарду дівчинки, яка померла від
дифтерії внаслідок серцевої недостат
-
ності знайдені: жирова дистрофія та
множинні осередки некрозу

20

кардіоміоцитів, незначні вогнищеві
клітинні інфільтрати інтерстицію.
Про
який міокардит йде мова?

A.
*Альтеративн
и
й міокардит

B.
Дифузний ексудативний міокардит

C.
Осередковий ексудативний
міокардит

D.
Інтерстиціальний міокардит

E.
Гранульоматозний міокардит


39
.

У хлопчика 7
-
ти років з’явилися болі
в ділянці пупка, незначне здуття
живота, гурчання, н
удота. Протягом
тижня закрепи замінювалися проноса
-
ми (випорожнення жовтуваті з
незначною домішкою слизу). Стілець
частий, випорожнення рідкі, із значною
кількістю слизу, який мав зелене
забарвлення і пінистий вигляд.
Мікроскопі
-
чне дослідження біопсії
різ
них відділів кишк
и
показало
наявність у слизовій оболонці 12
-
ти
палої кишки серпоподібних

трофозотів
на поверхні мікроворсин епітеліальних
клітин та ентероколіт з помірною
лімфогістіоцитарною інфільтрацією
слизової оболонки. Поставте діагноз.

A. *Лямбліоз

B. Кампілобактерний ентероколіт

C. Дизентерію

D. Сальмонельоз

E. Амебіаз


40.
Під час розтину дитини, яка
померла при ознаках асфіксії, були
виявлені в трахеї

і бокових бронхах
фібринозні плівки, які вільно лежали в
просвіті дихальних шляхів, нагадуючи їх
зліпки.
Вкажіть вид запалення.

A
.
*Крупозне

B
.
Дифтеритичне

C
.
Катаральне

D
.
Змішане

E
.
Дифтерійне


41.
У дитини, хворої на дифтерію
розвинулася гостра ниркова
недостатність. При розтині

макроскопічно нирка нерівномірного
кровонаповнення: блідий кірковий ш
ар і
повнокрівні піраміди. Мікроскопічно:
некроз епітелію проксимальних і
дистальних канальців, тубулорексис.
Вкажіть

ускладнення, яке спричинило
смерть.

A
.

*Гостра ниркова недостатність

B
.
Гострий гломерулонефрит

C
.
Гострий пієлонефрит

D
.
Первинна нефропа
тія

E
.
Нефротичний синдром


42.
Хлопчик 7 років доставлений в
лікарню з ознаками асфіксії, спричи
-
неної стенозом зіву

фібринозними
плівками і набряком. Була зроблена
трахеотомія. Яке ускладнення дифтерії
розвинулось у дитини?

A
.

*Справжній круп

B
.
Несправ
жній круп

C
.
Динамічна лімфатична недостатність

D
.
Токсичний тонзиліт

E
.
Низхідний круп


43 У юнака 18 років, який захворів
гостро і помер від інфекційно
-
токсичного шоку, на автопсії виявлено
збільшені мигдалики, вкриті сіро
-
білими
плівками, що поширюються
на підне
-
бінні дужки, набряк м’яких тканин шиї.
При гістологічному дослідженні: некроз
епітелію мигдаликів та дужок, підлеглі
тканини просякнуті фібринозним
ексудатом, який утворює масивні
нашарування на поверхні. Діагностуйте
захворювання

A
.
*Дифтерія

B
.
Скарлатина

C
.
Аденовірусна інфекція

D
.
Інфекційний мононуклеоз

E
.
Стафілококова інфекція


44
Дитина, яка 2 місяці назад
перехворіла на дифтерію, раптово
померла від серцевої недостатності.
Патологоанатом виставив діагноз
пізнього паралічу серця. Назвіть
п
ричину пізніх паралічів серця після
перенесеної дифтерії?

A
.

*Паренхіматозний неврит
блукаючого нерва

B
.
Токсичний міокардит

C
.
Паренхіматозний неврит III шийного
ганглію

D
.
Тромбоз камер серця

E
.
Постдифтерійний кардіосклероз


45 При огляді зіву у хворог
о на ангіну
визначається гіперемія слизової
оболонки піднебіння, мигдалики
збільшені за розмірами, червоні, на їх

69

B
. Ехінокок головного мозку

C
. Вроджена поренцефалія

D
. Післяінфарктна к
и
ста головного
мозку

E
. Травма головного мозку


2
3
. У хворого, який помер від
у
складнень гіпертонічної хвороби на
розтині виявлені маленькі, щільні нирки
з дрібнозернистою поверхністю,
паренхіма та коркова речовина
атрофічні. Дайте назву таким ниркам.

A
. *Первинно
-
зморщені нирки

B
. Ам
і
лоїдно
-
зморщені нирки

C
. Вторинно
-
зморщені нирки

D
. Пієлонефритично
-
зморщені нирки

E
. Третинно
-
зморщені нирки


2
4
. У чоловіка 75 років, який тривало
страждав гіпертонічною хворобою,
раптово виникли болі в області серця,
різко наросла синюшність обличчя,
з'явилося "почуття страху смерті".
Незважаючи на по
чате лікування,
наступила смерть. На аутопсії маса
серця 600 г, товщина стінки лівого
шлуночка 1,8 см, інфаркт стінки лівого
шлуночка серця. На поздовжньому
розрізі в міокарді відзначене дифузне
розростання сполучної тканини. Зміни в
серці зумовлені:

A
. *І
шемічною хворобою серця

B
. Дилатаційною (конгестивною)
кардіоміопатіею

C
. Рестриктивною (ендоміокардіальний
фіброз) кардіоміопатією

D
. Ідіопатичною гіпертрофічною
(констриктивною) кардіоміопатією

E
. Старечою амілоїдною
кардіоміопатією


2
5
.
Хворий 65 років
, що довгий час
страждав на гіпертонічну хворобу
помер від ішемічного інсульту. Які зміни
можна виявити в нирках?

A.
*Артеріолосклеротичний
нефросклероз

B.
Жирову дистрофію нефроцитів

C.
Велику червону нирку

D.
Запальну інфільтрацію строми

E.
„Півмісяці” і
з проліферуючих клітин
капсули


2
6
. Хворий 74 роки, у якого на протязі
10 років був підвищений кров’яний тиск,
раптово втратив свідомість і помер, при
розтині його тіла в стовбурі головного
мозку знайдений темно
-
червоний
осередок розміром 2х1,5х1 см. Серце

важить 550,0, тов
щ
ина стінки лівого
шлуночка 2,5 см. Судини основи мозку
з різко потов
щ
еними стінками,
жовтувато
-
білого кольору із звуженим
просвітом. Ваш діагноз.

A
. *Гіпертонічна хвороба, геморагічний
інсульт

B
. Інфаркт міокарда

C
. Постінфарктний карді
осклероз

D
. Хвороба Морфана

E
. Гіпертонічна хвороба, ішемічний
інсульт


2
7
. Під час розтину померлого, який
страждав на артеріальну гіпертензію,
виявлений набряк головного мозку,
стінки артерій потов
щ
ені, з жовтувато
-
білими бляшками в інтимі, в лівій
гемі
сфері осередок 5х4х3 см, який
представлений поржниною,
заповненою кров’ю та її згустками.
Дайте визначення патологіч
-
ному
пр
о
цесу в головному мозку.

A
. *Гематома головного мозку

B
. Геморагічний інфаркт головного
мозку

C
. Ішемічний інфаркт головного мозку

D
. Транзиторна ішемія головного мозку

E
. Змішаний інфаркт головного мозку


28. При розтині трупа чоловіка 72 років,
який страждав гіпертонічною хворобою
і помер при наростаючих явищах
аутоінтоксикації внаслідок високої
азотемії, виявлено: нирки розмірами
6,
5x2,5x2 см, масою 70,0 г, щільні,
поверхня їх дрібнозерниста, паренхіма,
особливо кіркова речовина, рівномірно
стоншена. При мікроскопічному
дослідженні більшість нефронів
заміщені сполучною тканиною. Зміни в
нирках
-
це:

A
. *Артеріолосклеротично зморщена
нирка

B
. Пієлонефритично зморщена нирка

C
. Амілоїдно зморщена нирка

D
. Подагрична нирка

E
. Артеріосклеротично зморщена нирка


29. При розтині трупа чоловіка 72 років,
який страждав гіпертонічною хворобою

68

B.
Гіаліноз

C.
Склероз

D.
Амілоїдоз

E.
К
альциноз


1
6
.
Хворий тривалий час хворів на
гіпертонічну хворобу і помер від
крововиливу в мозок.
При розтині нирки
стоншені в розмірах, щільної
консистенції, поверхня їх
дрібногранулярна, кіркова речовина
дещо стоншена.
Як мікроскопічні зміни
характерні д
ля нирки?

A.
*Первинно зморщена нирка

B.
Вторинно зморщена нирка

C.
Амілоїдоз нирки

D.
Пієлонефритично зморщена нирка

E.
Інфаркт нирки


17. Під час мікроскопічного дослідження
стінки аорти виявлена осередкова
інфільтрація інтими ліпідами, блками.
Ліпіди пр
осучують інтиму і
накопичуються в м’язових клітинах і
макрофагах. Встановіть стадію
атеросклерозу

A
. *Ліпоідоз

B
. Ліпосклероз

C
.

Атероматоз

D
.

Атерокальциноз

E
.

Доліпідна


18.
Хворий 65 років, що страждав на
атеросклероз, госпіталізований до
хірургічного в
ідділення з приводу
розлитого гнійного перитоніту. Під час
операції діагностовано тромбоз
брижових артерій. Яка найбільш
імовірна причина перитоніту?

A
.*Геморагічний інфаркт

B
. Ішемія ангіоспастична

C
. Ішемічний інфаркт

D
. Стаз

E
. Ішемія компресійна


19.
П
ри розтині померлого хворого на
атеросклероз в головному мозку
виявлено тромбоз гілки внутрішньої
сонної артерії та сірого кольору
вогнище вологого роз'якшення тканини.
Який патологічний процес виявлен
ий
в
головному мозку?

A
. *Ішемічний інфаркт

B
. Геморагі
чна інфільтрація

C
. Гематома

D
. Енцефаліт

E
. Пухлина мозку


20.
У чоловіка 60 років, який тривалий
час хворів на гіпертонічну хворобу і
помер від хронічної ниркової
недостатності, при автопсії виявлено,
що обидві нирки значно зменшені у
розмірах, поверхня
їх дрібно
-
зерниста;
гістологічно
-
більшість клубочків
гіалінізована, частина склерозо
-
вана,
окремі гіперплазовані; в стромі поля
склерозу, артеріоло
-
та артеріосклероз,
еластофіброз великих гілок ниркових
артерії. Назвіть виявлені
зміни

A.
*Артеріолосклер
отичний
нефросклероз

B.
Атеросклеротичний нефросклероз

C.
Хронічний гломерулонефрит

D.
Хронічний пієлонефрит

E.
Вторинно зморщена нирка


2
1
. Хворий 74 роки, у якого на протязі
10 років був підвищенний кров’яний
тиск, раптово втратив свідомість і
помер. При
розтині його тіла в стовбурі
головного мозку знайдено темно
-
червоний осередок розміром 2х1,5х1
см. Серце важить 550 грам, товщина
стінки лівого шлуночка 2,5

см. Судини
основи мозку з різко потов
щ
еними
стінками і звуженим просвітом. Ваш
діагноз.

A
. *Гемор
агічний інсульт на фоні
гіпертонічної хвороби

B
. Гнійно
-
геморагічний енцефаліт

C
. Гіпертонічний криз

D
. Ішемічний інсульт на фоні
гіпертонічної хвороби

E
. Змішаний інфаркт головного мозку


2
2
. Хворий 60 років, який страждав на
гіпертонічну хворобу, помер п
ри
ознаках серцево
-
судинної
недостатності. При розтині порожнини
мозку виявлено округле утворення з
тонкими бурими стінками, наповнене
кров’янистою рідиною. Мікроскопічно
навколо утворення в тканині мозку
виявлено багато «зернистих куль»,
накопичених гемос
идерином. Назвіть
утворення, знайдене в головному
мозку.

A
. *Киста головного мозку внаслідок
крововиливу


21

поверхні помітні дрібні біло
-
жовті
осередки. Який клініко
-
морфологічний
варіант ангіни найбільш імовірний у
даному випадку?

A
. *Лакунарна

B
. К
атаральна

C
. Гнійна

D
. Фібринозна

E
. Некротична


46 На розтині хворого, що помер з
явищами набряку головного мозку з
дислокацією стовбура, виявлені зміни
м'якої мозкової оболонки: тьмяна,
сірувато
-
зеленого кольору, потовщена.
Який патологічний процес мав м
ісце в
м'якій мозковій оболонці?

A
. *Дифузний гнійний лептоменінгіт

B
. Менінгококовий лептоменінгіт

C
. Туберкульозний лептоменінгіт

D
. Злоякісна арахноїдендоліома

E
. Гідроцефалія


47. Хворому 40 років в клініці
інфекційних хвороб було встановлено
діагноз в
исипного тифу.
В разі
летального
завершення,
який тип
запалення буде виявлено в мозкових
оболонках?

A.
*Серозний менінгіт

B.
Геморагічний менінгіт

C.
Гнійний менінгіт

D.
Фібринозний менінгіт

E.
Серозно
-
фібринозний менінгіт


48.
Чоловікові 37 років, який на
дійшов в
інфекційну клініку з високою
температурою, порушенням серцевої
діяльності, бульбарними розладами,
встановлено діагноз сипного тифу.
Яка
частина головного мозоку
постраждала?

A.
*
Довгасти
й мозок

B.
М
і
ст

C.
Мозочок

D.
Середній мозок

E.
Передній мозо
к


49
.
На розтині хворого виявлено: м’яка
мозкова оболонка верхніх відділів
півкуль головного мозку різко
повнокровна, жовто
-
зеленого кольору,
просочена гнійним та фібринозним
ексудатом, що нагадує чіпець. Для
якого захворювання характерна така
картина?

A.
*Менінгококового менінгіту

B.
Туберкульозного менінгіту

C.
Грипозного менінгіту

D.
Менінгіту при сибірці

E.
Менінгіту при висипному тифі


5
0
.
Дитина у 3
-
х річному віці померла
при явищах глибокої церебральної
коми. На розтині виявлено гнійні
нашарування н
а поверхні м’якої
мозкової оболонки в передніх відділах
головного мозку, набряк мозку.
Мікроскопічно

повнокрів’я і
нейтрофільна інфільтрація м’яких
мозкових оболонок. Вкажіть ймовірне
захворювання?

A.
*Менінгококовий менінгіт

B.
Менінгіт при сибірці

C.
Г
рипозний менінгіт

D.
Туберкульозний менінігіт

E.
Стаф
ілококовий менінгіт


51
.
Дитина віком 8 років захворіла
гостро. Через дві доби від початку
захворювання наступила смерть. На
аутопсії виявлено, що м’які мозкові
оболонки різко повнокровні, просякнуті
гус
тим каламутним жовтувато
-
зеленуватим ексудатом на базальній
поверхні головного мозку.
Ваш діагноз:

A.
*Менінгококова інфекція

B.
Скарлатина

C.
Коклюш

D.
Дифтерія

E.
Кір


52.
У хворого на дифтерію на 2
-
му
тижні розвинулась гостра серцева
недостатність з лет
альним наслідком.
При розтині: шлуночки серця
розширені, міокард в'ялий і строкатий.
Гістологічно виявлені чисельні дрібні
вогнища міолізу
з
слабкою
перифокальною лімфоїдною
інфільтрацією. Що стало причиною
?

A.

*
Міокардит, зумовлений
бактеріальним екзотокс
ином

B.
Бактеріальний міокардит

C.
Септичний міокардит

D.
Інфаркт міокарду

E.
Метаболічні некрози міокарду


53. При мікроскопічному дослідженні
печінки в протоках виявлено велику

22

кількість паразитів, явища запалення


холангіт, холецистит. У паренхімі
печі
нки

ділянки некрозу, які
заміщаються сполучною тканиною. Яке
захворювання приводить до такого
ураження печінки?

A. *Опісторхоз

B. Цистециркоз

C. Шистосомоз

D. Ехінококоз

E. Балантидіаз


54. На аутопсії померлої при
макроскопічному дослідженні печінки
вия
влено округле утворення щільної
консистенції розміром 10х8 см, яке на
розрізі має пористий вигляд з
прошарками сполучної тканини. У
центрі

порожнина розпаду. Для якого
захворювання характерні ці зміни?

A. *Ехінококоз

B. Портальни
й цироз печінки

C. Біліар
ний цироз печінки

D. Алкогольн
и
й гепатит

E. Вірусний гепатит


55. На розтині хворого виявлено: м'яка
мозкова оболонка верхніх відділів
півкуль головного мозку різко
повнокровна, жовто
-
зеленого кольору,
просочена гнійним та фібринозним
ексудатом, що нагадує
чепець.
Для
якого захворювання характерна така
картина?

A.
*
Менінгіт


B. Розсіяний склероз

C. Паркінсонізм

D. Енцефаліт

E. Вентрикуліт


56
. Дитина віком 8 років захворіла
гостро. Клінічно спостерігалася нудота,
блювота, головний біль. Через дві доби

від початку захворювання наступила
смерть. На аутопсії виявлено, що м'які
мозкові оболонки різко повнокровні,
просякнуті густим каламутним
жовтувато
-
зеленуватим ексудатом на
базальній поверхні головного мозку.
Тканина мозку набрякла. Мигдалики
мозочка збі
льшені в об'ємі. виражена
странгуляційна борозна. Поставте
діагноз?

A.
*
Менінгококова інфекціяB. Коклюш

C. Скарлатина

D. Дифтерія

E. Кір


57
. На розтині трупа чоловіка віком 56
років у термінальному відділі тонкої
кишки виявлено декілька виразок
роз
мірами від 4 до 5 см. Краї виразок
піднімаються над поверхнею слизової
оболонки, стінки виразок покриті
сірувато
-
жовтуватими масами, які
кришаться. Реакція Відаля позитивна.
Поставте діагноз.

A.
*
Черевний тиф


B. Хвороба Крона

C. Поворотний тиф

D. Дизен
терія

E. Паратиф


58
. Хворий 65 років звернувся до лікаря
зі скаргами на часті хворобливі позиви
до дефекації (тенезми) з виділенням
слизу з домішкою крові. При
ректороманоскопії виявлене значне
звуження просвіту товстої кишки
особливо дистального відділ
у, слизова
оболонка набрякла, гіперемована, з
ділянками некрозу та крововиливу. При
бактеріологічному дослідженні виділень
були висіяні шигели Флекснера.
Визначите захворювання.

A.
*
ДизентеріяB. Хвороба Крона

C. Паратиф

D. Сибірка

E. Черевний тиф


59
. При судово
-
медичному розтині
невідомого чоловіка, бомжа, що помер
від отруєння алкоголем, у клубової
кишці виявлені різко збільшені
п
ф
ейєрові бляшки, що виступають над
поверхнею слизової оболонки,
поверхня бляшок нерівна у вигляді
борозен і звивин, кон
систенція їх м'яка,
на розтині вони сіро
-
червоні. Для якого
захворювання характерні описанні
зміни?

A.
*
Черевний тиф


B. Кампілобактерний ентерит

C. Лямбліоз

D. Дизентерія

E. Амебіаз67

жовто
-
гарче забарвлення. Для якої
стадія атеросклерозу найхарактерніша

картина?

A.
*Ліпоїдозу

B.
Ліпосклерозу

C.
Атероматозу

D.
Виразки

E.
Атерокальцинозу


8.
Мікроскопічне дослідження
коронарної артерії у померлог
о 53 років
виявило звуження просвіту судини за
рахунок фіброзної бляшки з домішком
ліпідів. Найвірогідніша форма
атеросклерозу:

A
.
*Ліпосклероз

B
.
Ліпоїдоз

C
.
Доліпідна

D
.
Атероматоз

E
.
Виразкування


9.
При гістологічному дослідженні стінки
аорти виявлено
велику кількість
ксантомних клітин, які розташовані
переважно в інтимі.
Для якого
захворювання можлива така картина?

A.
*Атеросклероз

B.
Гіпертонічна хвороба

C.
Сифілітичний мезаортит

D.
Неспецифічний аортоартеріїт

E.
Нодозний періартеріїт


10.
Чоловік 58
років страждає на
атеросклероз судин головного мозку.
При обстеженні виявлена гіперліпі
-
демія. Вміст якого класу ліпопротеїдів
найбільш вірогідно буде підвищений
при дослідженні сироватки крові?

A
.
*Ліпопротеїди низької щільності

B
.
Ліпопротеїди високої щі
льності

C
.
Комплекси жирних кислот з
альбумінами

D
.
Хіломікрони

E
.
Ліпопротеїди проміжної щільності


11. При розтині трупа чоловіка 27 років,
що помер раптово, в інтимі черевного
відділу аорти знайдено вогнища
жовтого кольору у виді плям і смуг, що
не підн
імаються над поверхнею інтими,
а при фарбуванні суданом
ΙΙΙ
дають
жовтогарячий колір. Яка стадія
морфогенезу атеросклерозу виявлена?

A
.*Ліпоідозу

B
. Ліпосклерозу

C
. Атероматозу

D
. Атерокальценозу

E
. Доліпідна


12. У хворого 75 років, який довгий час
страж
дав на атеросклероз церебраль
-
них судин, на аутопсії у правій тім’яно
-
скроневої ділянці головного мозку
виявлено вогнище неправильної
форми, в’ялої консистенції, сірого
кольору.
Яка найбільш вірогідна
причина розвитку цього процесу?

A
. *Тромбоз правої сере
дньої мозкової
артерії

B
. Тромбоз правої передньої мозкової
артерії

C
. Тромбоз правої задньої мозкової
артерії

D
. Тромбоз базилярної артерії

E
. Тромбоз судини м’якої мозкової
оболонки


13. Під час мікроскопічного дослідження
аорти виявлено: вогнищева
інфіл
ьтрація інтими ліпідами, білками.
Ліпіди просочують інтиму та
накопичуються у міоцитах середнього
шару та макрофагах. Встановіть стадію
атеросклерозу.

A
. *Ліпоідоз

B
. Ліпосклероз

C
. Атероматоз

D
. Атерокальциноз

E
. Доліпідна стадія


1
4
.
Хворий 67 років прот
ягом 20 років
страждав гіпертонічною хворобою.
Помер від хронічної ниркової
недостатності. Який вид мали нирки
при розтині трупа?

A.
*Маленькі, щільні, поверхня
дрібнозерниста

B.
Великі строкаті

C.
Великі червоні

D.
Великі білі

E.
Великі з множинними тонко
стінними
кістами


1
5
. У хворого на гіпертонічну хворобу
діагностований багатогодинний
гіпертонічний криз. Які
патоморфологічні зміни в стінках
артеріол виникають під час
гіпертонічного кризу?

A.
*Фібриноїдний некроз


66

A.
*Емпієма плеври

B.
Бронхопневмонія

C.
Серозний плеврит

D.
Геморрагичний плеврит

E.
Карцино
матоз плеври


# # #

1.
При розтині чоловіка 70 років,
померлого від серцево
-
судинної
недостатності, який страждав на
стенокардію, гіперхолестерінемію та
ожиріння, знайдено хронічне венозне
повнокрів'я органів, гіпертрофія лівого
шлуночка серця з дрібноосер
едковим
кардіосклерозом, об'ємні жовтувато
-
білуваті бляшки в інтимі аорти з
дрібнозернистими масами у центрі, які
заглиблюються у товщу стінки.
Який
патологічний процес
характерний?

A.
*Атероматоз

B.
Ліпоїдоз

C.
Ліпосклероз

D.
Артеріолосклероз

E.
Кальциноз


2.
При розтині трупу жінки 48 років, яка
раптово померла, в інтимі аорти
визначаються ділянки жовтуватого
кольору, які не підвищуються над її
поверхнею. При гістологічному
дослідженні цих ділянок виявляються
клітини з пінистою цитоплазмою, а при
фарбуван
ні суданом ІІІ жовтого
кольору. Для якої стадії атеросклерозу
характерні такі зміни в аорті?

A
.
*Ліпоїдозу

B.
Ліпосклерозу

C.
Атероматозу

D.
Виразки

E.
Атерокальцинозу


3.
При розтині трупу чоловіка 62 років,
який хворів на атеросклероз і помер від
гострої
серцевої недостатності, у
передній стінці лівого шлуночка серця
виявлена щільна ділянка біло
-
жовтого
кольору розміром 6х5 см, неправильної
форми, чітко відмежована від
навколишніх тканин гемарагічним
вінчиком. Ваш діагноз.

A
.
*Інфаркт міокарду

B
.
Постінфа
рктний кардіосклероз

C
.
Дрібно
-
осередковий кардіосклероз

D
.
Міокардит

E
. Ендокардит

4.
При розтині трупа чоловіка 47 років
померлого раптово, в інтимі черевного
відділу аорти знайдені осередки
жовтого кольору у вигляді плям та смуг,
що не вибухають над пов
ерхнею
інтими. При фарбуванні суданом ІІІ
спостерігається пома
ранчеве
забарвлення. Для якої ст
адії
атеросклерозу характерні такі зміни?

A.
*Ліпоїдозу

B.
Ліпосклерозу

C.
Атероматозу

D.
Атерокальцинозу

E.
Стадія утворення атероматозної
виразки


5.
При розтин
і трупа жінки 69 років,
надмірної маси, померлої від гострого
інфаркту міокарду, в інтимі коронарних
артерій знайдені багаточисленні
білуваті, щільні, вибухаючі в просвіт та
різко звужуючі його формування. Для
якої стадії атеросклерозу характерні
такі змін
и?

A
.
*Ліпосклерозу

B
.
Ліпоїдозу

C.
Атероматозу

D.
Атерокальцинозу

E.
Стадія утворення атероматозної
виразки


6.
При розтині трупа чоловіка 70 років,
який тривало хворів на атеросклероз і
помер при явищах серцево
-
судинної
недостатності, в черевному відділі

аорти при макроскопічному дослідженні
спостерігаються щільні, овальної
форми фіброзні бляшки. Вказати стадію
морфогенезу атеросклерозу:

A
.
*Ліпоїдоз

B
.
Ліпосклероз

C
.
Атероматоз

D
.
Звиразкування

E
.
Атерокальциноз


7. На аутопсії трупа чоловіка 39 років,
я
кий раптово помер, в інтимі черевного
відділу аорти визначаються ділянки
жовтуватого кольору, які не
підвищуються над її поверхнею.
Гістологічно

в цих ділянках серед
гладком’язових клітин і макрофагів
виявляються клітини з пінистою
цитоплазмою.
При забар
вленні
суданом Ш відзначається їх яскраво
-

23

60. При розтині померлого в кишковому
відділенні інфекційної лікар
ні виявле
-
ний фібринозно
-
гнійний перитоніт. У
стінці клубової кишки виявлені
множинні виразкові дефекти овальної
форми, розташованих вздовж кишки,
краї виразок рівні, закруглені; дно
утворене м'язовим шаром або
серозною оболонкою; у дні 2 виразок
виявлені
отвори до 0,3 см. у діаметрі.
Зазначте стадію черевного тифу.

A
. *Стадія чистих виразок

B
. Стадія мозкоподібного набухання

C
. Стадія утворення „брудних” виразок

D
. Стадія загоєння виразок

E
. Стадія некрозу


61
. Дитина 6 років померла від
дихальної нед
остатності унаслідок
паралічу дихальної мускулатури. При
гістологічному дослідженні грудного
відділу спинного мозку виявлено
повнокрів'я, стертий малюнок сірої
речовини, крапельні крововиливи і
дрібні западаючі ділянки розм'якшення
тканини мозку, запалення
з
проліферацією нейроглії навкруги
загиблих нейронів. Ваш діагноз:

A.
*
Поліомієліт


B. Цитомегалія

C. Менінгококковая інфекція

D. Токсоплазмоз

E. Аденовірусная інфекція


62
. У дитини з гострим катаральним
запаленням слизових оболонок верхніх
дихальни
х шляхів, кон'юнктиви і
плямисто
-
папул
ьо
зним висипом
шкірних покривів, смерть наступила від
легеневої недостатності. При
гістологічному дослідженні в легенях
явища інтерстиціальної пневмонії з
осередковим серозно
-
макрофагальним
запаленням і безліччю гігант
ських
клітин в стінах альвеол. Ваш діагноз:

A.
*
КірB. Цитомегалія

C. Грип

D. Аденовірусная інфекція

E. Парагр
и
п


63. При гістологічному дослідженні
головного мозку, померлого від ВІЛ
-
інфекції хворого в субкотрикальній білій
речовині, середньому моз
ку і стовбурі
головного мозку виявлені дрібні,
периваскулярні некрози, мікрогліальні
вузлики з багатоядерними гігантськими
клітинами, о
середковий гліофіброз.
Назвіть
характер
ураження
центральної
нервової системи.

A
. *Підгострий ВІЛ
-
менінгоенцефаліт

B
.
Метаболічна енцефалопатія

C
. Первинна лімфома ЦНС

D
. Цитомегаловірусний енцефаліт

E
. Вакуолярна мієлопатія


64. При дослідженні тонкої кишки
померлого від кишкової кровотечі при
черевному тифі, в стінці її дистальної
частини вздовж кишки виявлені глибо
кі
дефекти з рівними краями, дно утворює
м'язова оболонка, деякі з дефектів ще
заповнені зеленуватими некротичними
масами. Наслідком якої дії збудника
було утворення виразок в кишці ?

A
. *Цитолітична дія

B
. Інтеграція з геномом клітини

C
. Вазопаралітична
дія

D
. Пірогенна дія

E
. Гігантоклітинна трансформація


# # #

1
. Жінка 45 років звернулася до
ендокринолога. Був встановлений попе
-
редній діагноз: дифузний токсичний
зоб. Які характерні мікроскопічні зміни
повинен знайти патологоанатом у
пункційному біо
птаті залози?

A
. *Циліндричний фолікулярний
епітелій з утворенням сосочків, які
гілкуються у середені фолікулів і
лімфоплазмоцитарну інфільтрацію
строми

B
. Плоский фолікулярний епітелій з
нейтрофільною інфільтрацією строми

C
. Клітинний атипізм фолікуля
рного
епітелію

D
. Некроз залози з
лімфоплазмоцитарною інфільтрацією
строми

E
. Великі фолікули з сплющеним
епітелієм, які заповнені колоїдом


2. При біопсії шийки матки був
встановлений діагноз: ендоцервікоз
(псевдоерозія). Які характерні
мікроскопічні з
міни в біоптаті шийки
матки виявив патологоанатом?


24

A.
*
Локальна зміна багатошарового
плоского епітелію на одношаровий
призматичний

епітелію слизової
оболонки

B. Клітинний атипізм покр
и
вного

епітелію


C. Ракові перлини

D. Зроговіння покривного епітелію
слизової оболонки

E. Слизова дистрофія залоз


3
. При ранній пренатальній діагностиці
хромосомних аномалій плода
оптимальним матеріалом для
дослідження являються клітини:

A
. *Клітини амніотичної рідини

B
. Лімфоцити матері

C
. Лімфоцити батька

D
. Все вк
азане

E
. Клітини децидуальної тканини


4. Під час гістологічного дослідження
вишкрібку стінок порожнини матки 49
-
річної жінки з порушеннями оваріально
-
менструального циклу у вигляді метро
-
рагій виявлено: збільшення кількості
ендометріальних залоз, клітин
и залоз з
морфологічними ознаками фази пролі
-
ферації; частина залоз
розташ
о
вана
дуже компактно, містить внутрішньо
-
залозисті папілярні структури; окремі
залозисті клітини

з ознаками ядерного
та цитоплазматичного поліморфізму.
Діагностуйте захворювання.

A
. *Атипова гіперплазія ендометрію

B
. Залозистий поліп ендометрію

C
. Залозисто
-
кистозна гіперплазія
ендометрію

D
. Залозиста гіперплазія ендометрію

E
. Аденокарцинома ендометрію


5. У 29
-
річної породіллі на 3
-
й день
після пологів виник дифузний набряк
п
равої грудної залози, болючість при
пальпації, гіперемія шкіри у вказаній
ділянці, підвищення температури тіла
до 38°С. При гістологічному досліджен
-
ні тканини залози виявлено: в стромі
-

дифузний клітинний інфільтрат, який
складається з великої кількості
нейтро
-
фільних лейкоцитів, інтерстиційний
набряк, гіперемію судин.
Діагностуйте
захворювання.

A.
*
Гострий флегмонозний маститB. Гострий апостематозний мастит

C. Гострий серозний мастит

D. Хронічний гнійний мастит

E. Хронічний продуктивний мастит


6
. При розтині трупа вагітної жінки
виявлено набряк головного мозку,
геморагічну пневмонію, пістряву печінку
з крововиливами.
Мікроскопічно дисе
-
мінований тромбоз судин, множинні
дрібні некрози та крововиливи у
внутрішніх органах. В нирках
фібриноїдний некр
оз епітелію канальців
нефрона, некрози коркової речовини.
Ваш діагноз

A.
*
Еклампсія


B. Септикопіємія

C. Септицемія

D. Прееклампсія

E. Гостра ниркова недостатність


7
.
У жінки 28 років народився мертвий
плід з гестаційним віком понад 43 тижні.
Шкіра
плоду суха лупиться. На аутопсії
-
загальна гіпотрофія і наявність ядер
окостеніння проксимального епіфіза
великогомілкової і плечової кісток.
навколоплідні води, пуповина та
оболонки посліду забарвлені меконієм.
Проявом якого періоду є описані
морфологічн
і зміни:

A.
*Антенатального періоду

B.
Пренатального періоду

C.
Інтранатального періоду

D.
Постнатального періоду

E.
Періоду прогенезу


8. При аутопсії плоду виявлена
епідуральна (між кістками склепіння і
твердої мозкової оболонки) гематома,
яка виникла в
результаті розриву
серпоподібного відростка і намету
мозочка. Ці зміни є проявом патології:

A
. *Пологової травми


B
. Гемолітичної хвороби
новонароджених

C
. Внутрішньоутробної асфіксії

D
. Геморагічної хвороби
новонароджених

E
. Істинного повнокров'я


9. П
ри мікроскопічному дослідженні
тканини легень недоношеної дитини,
яка померла, патологоанатом звернув
увагу на наявність ущільнених білкових
мас, які складалися переважно з

65

ній катастрофі в міжприступний період.
Які морфологічні зміни були виявлені
при мікроскопічному дос
лідженні стінки
бронхів:

A
. *Потовщення базальної мембрани
епітелію бронхів, набряк і запальний
інфільтрат з переваженням
еозинофілів, збільшення числа за
лоз у
підслизовому шару, гіпертро
фія
м'язового шару

B
. Спазм бронхіол

C
. Стоншення базальної мембрани
епітелію бронхів

D
. Стоншення базальної мембрани
епітелію бронхів, набряк і запальний
інфільтрат з переваженням нейтрофілів
і мак
рофагів

E
.
Зменшення чи
сла залоз у
підслизовому шару, стоншення
м'язового шару гіперсекреція слизу


52
.
Хворий 63 років протягом 2
-
х тижнів
самостійно лікувався антибіотиками у
зв’язку з гострим респіраторним захво
-
рюванням. Смерть наступила від
прогресуючої дихальної недостатно
сті.
В легенях виявлена поліморфна карти
-
на: стінки альвеол з нерівномірною
лімфо
-
гістіоцитарною інфільтрацією, в
альвеолярному епітелії зустрічаються
гігантські одноядерні клітини; місцями
визначається плоскоклітинна
метаплазія бронхіолярного епітелію; в
багатьох ділянках

деструктивний
гнійний бронхіоліт, в навколишніх
альвеолах серозно
-
лейкоцитарний
ексудат, видно фокуси абсцедування.
Ваш діагноз?

A. *Вірусно
-
бактеріальна пневмонія

B. Мікоплазменна пневмонія

C. Фрідлендерівська пневмонія

D. Вірусна пнев
монія

E. Пневмоцистна пневмонія


53. При розтині трупа чоловіка зі
злоякісною пухлиною шлунку,
померлого від ракової інтоксикації, в
задньонижніх відділах легень виявлені
щільні сіро
-
червоного кольору
неправильної форми осередки, які
виступають над поверхн
ею розрізу.
Мікроскопічно при цьому у просвіті,
стінках дрібних бронхів та альвеолах
виявляється ексудат, в якому багато
нейтрофілів. Яке ускладнення
розвинулось у хворого?

A
. *Гостра гнійна бронхопневмонія

B
. Гострий бронхіт

C
.
Крупозна пневмонія

D
.
Промі
жна пневмонія

E
. Гостра серозна бронхопневмонія


54. Хворий 42 р. скаржився на біль в
правій половині грудної клітки, кашель з
харкотинням, задуху, підвищення
температури тіла до 39 40
0
С. 10 днів
тому під час екстракції зуба сильно
закашлявся (до блювання
), була значна
кровотеча. Хво
рий помер. При
патологоанатоміч
ному дослідженні


права легеня червоно
-
синюшного
кольру, щільна на задній поверхні, на
розрізі гнійні масивні виділення з
середньої долі.
Про яке захворювання
можна думати?

A
. *Аспіраційна абсцед
уюча пневмонія

B
. Гостра бронхопневмонія

C
. Інтерстиційна пневмонія

D
. Крупозна пневмонія

E
. Інфаркт легені


55. На розтині у померлого вся нижня
частка лівої легені брудно
-
сірого
кольору, печінкової консистенції, на
плеврі клаптик жовто
-
сірої тонкої
плівк
и. Етіологія захворювання:

A. * Стрептококова інфекція

B. Тромбоз системи бронхіальних
артерій

C. Мікобактерія туберкульозу

D.

Бліда трепонема

E.

Тромбоз системи легеневих артерій


56
. Хворий, що страждав хронічною
обструктивною емфіземою легень,
помер від
легенево
-
серцевої недостат
-
ності. Які зміни можна виявити в серці?

A.
*Гіпертрофію правого шлуночка
серця

B.
Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C.
Амілоїдоз

D.
Великоосередковий кардіосклероз

E.
Розрив серця


57
.
У хворого висока температура,
задуха, біль
у правій частині грудної
клітини. Плевральна пункція дала 700
мл в'язкої рідини жовто
-
зеленого
кольору. Який патологічний процес
розвився у плевральній порожнині?


64

D
.
Нормальна структура покривного
еп
ітелію

E
.
Осередкова "кишкова" метаплазія
призматичного епітелію


45. При хронічному бронхі
тові
мікроскопічно у стінці уражених бронхів
найтиповішою кар
тиною є:

A
.
Гіперплазія слизопродукуючих залоз,
склероз, інфільтра
ція лімфоцитами і
макрофагами

B
. Т
отальний некроз стінки бронха у
зоні запалення

C
. Гіпоплазія слизопродукуючих залоз

D
. Склероз, різко виражена
інфільтрація нейтрофільними
поліморфноядерними лейкоцитами

E
.
Інтенсивна плазмоцитарна
інфільтрація, атрофія слизоп
-
родукуючих залоз


46. У жінки
, яка тривалий час
страждала патологією органів дихання,
розвинулося "леге
неве" серце з
потовщеними стінками правого
шлуночка до 0,7 см. Яке з нижче
перерахованих захворювань є
найімовірнішою причиною розвитку
гіпертензії у малому колі кровообігу:

A
. Емфі
зема легень


B
. Центральний рак легені

C
. Гостра бронхопневмонія

D
. Крупозна пневмонія

E
. Гнійний плеврит


47. При розтині трупа чоло
віка, який
помер від хронічної легенево
-
серцевої
недостатності, були виявлені
морфологічні ознаки гіпертензії малого
кола
кро
вообігу. Найхарактернішою з
них є:

A
. *Гіпертрофія стінки правого
шлуночка серця

B
. Наявність атеросклеротичних
бляшок у бронхіальних ар
теріях

C
.
Гіпертрофія стінки лівого шлуночка
серця

D
. Гіаліноз стінок дрібних артерій та
артеріол легень

E
.
Збільше
ння діаметра лівого атріо
-
вентрикулярного отво
ру


48. При розтині трупа чоло
віка 60 років,
який тривалий час хворів на хронічний
бронхіт, ви
явлено, що легені збільшені
в об'ємі, не спадаються, підвище
ної
повітряності, бліді, тістоподібної
консистенції,
ріжуться з хрус
котом. При
мікроскопічному дослідженні у всіх
ділянках легень проксимальні відділи
ацинусів різко розширені, стінки
альвеол стоншені, капіляри в них
малокрівні. Така морфологічна картина
відповідає:

A
. *Емфіземі легень

B
. Бронхоектатичній
хворобі

C
. Емпіємі плеври

D
. Хронічній інтерстиціальній пневмонії

E
. Ателектазу легень


49. При розтині трупа чоло
віка 45 років,
який тривалий час хворів на хронічний
бронхіт, ви
явлено, що легені збільшені
в об'ємі, не спадаються, підвище
ної
повітряност
і, бліді, тістоподібної
консистенції, ріжуться з хрус
котом. При
мікроскопічному дослідженні у всіх
ділянках легень проксимальні відділи
ацинусів різко розширені, стінки
альвеол стоншені, капіляри в них
малокрівні. Якій клініко
-
морфологічній
формі емфіземи
відповідає така
морфологічна картина:

A
. *Хронічній дифузній обструктивній

B
. Вікарній

C
. Ідіопатичній

D
. Хронічній вогнищевій

E
. Старечій


50. При розтині трупа чоло
віка 60 років,
який тривалий час хворів на хронічний
бронхіт, ви
явлено, що легені збіль
шені
в об'ємі, не спадаються, підвище
ної
повітряності, бліді, тістоподібної
консистенції, ріжуться з хрус
котом. При
мікроскопічному дослідженні у всіх
ділянках легень проксимальні відділи
ацинусів різко розширені, ст
і
нки
альвеол стоншені, капіляри в них
малокрівні. Зазначте морфологічний
тип виявленої емфіземи легень:

A
.
*Центроацинарна

B
.
Панацинарна

C
. Парасептальна

D
. Нерегулярна

E
. Змішана


51. 38 річна жінка протягом декількох
років хворіла на атопічну бронхіальну
астму, раптово загинула в автомобіл
ь
-

25

фібрину і розташовувалися у вигляді
кілець і напівкілець на стінках респіра
-
торних
відділів легень. Макроскопічно
легені щільні, малоповітряні з
подино
кими дрібнокрапковими
субплевральними крововиливами.
Вміст сурфактанту в тканині легень
відповідав нормі. Діагноз "пневмопатія".
Яка саме з нижче перерахованих?

A
.*Хвороба гіалінових мембр
ан
(гіалінові мембрани легені)

B
. Набряково
-
геморагічний синдром
легень


C
. Фібринозна пневмонія

D
. Первинний ателектаз легень

E
. Вторинний ателектаз легень10.
У жінки 32 років, яка хвор
іл
а на
ревматичну ваду серця, з гестац
і
йним
періодом 40 тиж
ні
в нар
одився мертвий
пл
ід
. На аутопс
ії
макроскопічно виявля
-
є
ться темна р
і
дка кров у порожнинах
серця
і
крупних кровоносних судин
ах
,
ціаноз ш
кі
рних покривів і видимих
слизових оболонок, невеличкі набряки
серозних порожнин, а також ст
оп
,
мошонки, поодинокі петехі
аль
ні

крововиливи на вісцеральній та
паріетальн
ій
плеврі, п
ід
епікардом
навколо в
ін
цевих судин, у септах і
ко
рков
ій
речовині тимуса. Легені
м'ясисто
ї
консистенціі, синювато
-
червоного кольору, не заповнюють
грудн
ої
клітки, безпові
т
ряні шматочки
тканини тону
ть у воді. Морфоло
гі
ч
ні

зміни
є
проявом:

A
.

ро
ні
чно
ї
асфікс
ії

B
.
Х
вороби
гі
ал
ін
ових мембран

C
.
Н
абряково
-
гемора
гі
чного синдрому

D
.
В
торинного ателектазу леген
ь

E
.
П
невмон
ії
новонароджених


11
.
У молодої жінки в зв’язку з гострими
болями в клубній област
і, вилучена
маткова труба з локальним розширен
-
ням її середньої третини, заповненої
кров’ю. При гістологічному дослідженні
в отворі труби знайдені хоріальні
ворсини, великі поля еритроцитів з
домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:

A
. *Трубна вагітність

B
. Гнійн
ий сальпінгіт

C
. Гострий гнійний сальпінгіт

D
. Геморагічний сальпінгіт

E
. Крововилив
у
маткову трубу

12. На розтині у чоловіка 73 років
виявлено збільшену, м’яку, еластичну,
злегка горбкувату передміхурову
залозу, яка на розрізі складається з
окремих вузлі
в, розділених прошарками
сполучної тканини. При мікроскопії
відмічено збільшення кількості
залозистих елементів. Величина
часточок і кількість залозистих
елементів в них
-
різні.
Визначте процес
у передміхуровій залозі
.

A
. *Залозиста нодулярна гіперплазія

B
. Змішана нодулярна гіперплазія

C
. М’язово
-
фіброзна (стромальна)
нодулярна гіперплазія

D
. Аденокарцинома

E
. Недиференційований рак


13
.
Хвора оперована з приводу пухлини
матки. Макропрепарат: губчастий
строкатий вузол в міометрії.
Гістологічно
-
наявні ве
ликі світлі
епітеліальні клітини, серед яких багато
темних поліморфних клітин. Строма
відсутня, судин
и
мають вигляд
порожнин, вистелених клітинами
пухлини. Визначаються множинні
крововиливи. Як називається виявлена
пухлина?

A
. *Хоріонепітеліома

B
. Каверноз
на гемангіома

C
. Аденокарцинома

D
. Деструюючий (злоякісний)
міхурцевий занесок.

E
. Медулярний рак


14. При гістологічному дослідженні
передміхурової залози, оперативно
видаленої у чоловіка 72 років, який
скаржився на утруднення
сечовипускання, виявлено: зб
ільшення
кількості залозистих та м'язових
елементів.
Часточкова будова залози
порушена. Який процес у
передміхуровій залозі найбільш

вірогідний?

A
. *Змішана форма простатопатії

B
. Аденокарцинома

C
. Простатит

D
. Залозиста гіперплазія

E
. М'язово
-
фіброзна гіп
ерплазія


15.
Жінка 45 років звернулася до
гінеколога зі скаргами на ацикличні,
надмірні, маткові кровотечі. При

26

досліджені біоптату виявлено
збільшення кількості залоз, кістозне її
розширення. Для якого процесу
характерні ці зміни
?

A
. *Гіперплазії ендомет
рію

B
. Гіпертрофії ендометрію

C
. Атрофія ендометрію

D
. Метаплазії

E
. Організації


16.
У жінки 39 років при операції були
видалені збільшена за розмірами
маточна труба та частина яєчника з
великою кістою. При гістологічному
дослідженні стінки труби виявлені

децидуальні клітини, ворсини хоріону.
Який найбільш імовірний діагноз було
встановлено при дослідженні маточної
труби?

A
. *Трубна вагітність

B
. Хоріонкарцинома

C
. Плацентарний полип

D
. “Паперовий “ плід

E
. Літопедіон


1
7.
У вагітної жінки після кесаревого

розтину в післяопераційному періоді
виникла масивна маткова кровотеча,
яку вдалося зупинити, але розвинулась
анурія.
Гемодіаліз виявився неефектив
-
ним і хвора померла на 4
-
ту добу після
втручання. На розтині нирки трохи
збільшені за розміром, набряклі, на

розрізі коркова речовина бліда,
піраміди і проміжна зона повнокровні.
Яка патологія нирок ускладнила

операцію?

A.

*Некротичний нефроз

B.

Ішемічний інфаркт

C.

Ціанотична індурація

D.

Підгострий гломерулонефрит

E.

Гострий пієлонефрит


1
8.
У хворої, 24 років
видалена
пухлина яєчника, як
а представлена
кістою,
Ø
8 см. При патогістологічному
дослідженні виявлено, що кіста містить
жирову, хрящову та нервову тканину,
волосся. До якого виду пухлин
відноситься видалене новоутворення?

A
.
*Тератома

B
.
Епітеліальна
органоспецифічна

C
.
Епітеліальна органонеспецифічна

D
.
Пухлина жирової тканини

E
.
Пухлина сполучної тканини

1
9.
У жінки через добу після аборту,
зробленого поза лікувальним закладом,
зявилась гектична

температура, та
гноєвидні виділення із статевих органі
в.
Назвіть патологічний процес, який
розвинувся в матці після аборту.

A
.
*Гострий ендометрит

B
.
Гострий сальпінгіт

C
.
Міхурцев
ий занесок

D
.
Хоріонепітеліома

E
.
Плацентарний поліп


20
. Хвора оперована з приводу пухлини
матки. Макропрепарат: губчастий
,
стро
-
катий вузол в міометрії. Гістологічно

-

наявні великі світлі епітеліальні клітини,
серед яких багато темних поліморфних
клітин. Строма відсутня, судин мають
вигляд порожнин, вистелених клітинами
пухлини. Визначаються множинні
крововиливи. Як називається ви
явлена
пухлина?

A.
*Хоріонепітеліома

B.
Деструюючий (злоякісний)
міхурцевий занесок

C.
Аденокарцинома

D.
Кавернозна гемангіома

E.
Медулярний рак


21.
При гістологічному дослідженні
слизової оболонки матки знайдено
звивисті залози, пилко
-
та штопоро
-
п
одібні, подовжені, розростання строми
з проліферацією її клітин.
Ваш діагноз?

A
. *Залозиста гіперплазія ендометрю

B
. Лейоміома

C
. Гострий ендометрит

D
. Пухирний занос

E
. Плацентарний поліп


22.
При розтині новонародженої
дитини, віком 3 діб, померлої від
в
нутрішньоутробної пневмонії,
виявлено зменшення розмірів та маси
вилочкової залози. При мікроскопічному
дослідженні її у часточках не
виявляється чітка межа між корою та
мозковою речовиною в наслідок
лімфоїдного спустошення обох зон; у
мозковій речовині зн
айдені численні,
різних розмірів тільця вилочкової
залози (тільця Гассаля), з явищами
кератозу та кальцинозу; міжчасточкова
сполучна тканина розвинута надмірно.
Який з перелічених патологічних

63

D
.
Бронхопневмонія

E
.
Проміжна пневмонія


39. Чоловік 60 років протягом декількох
років відзначав прис
тупи кашлю,
відходження сірувато
-
жовтуватого
в'язкого мокротиння. При дослідженні
бронхобіоптату встановлено наявність
запалення з атрофією слизової
оболонки, кістозним перетворенням
залоз, осередковою метаплазією
покривного призматичного епітелію в
багато
шаровий плоский, збільшенням
числа келихоподібних клітин; місцями
-

у стінці бронха та особливо у слизовій
оболонці різко виражена клітинна
запальна інфільтрація і розростання
грануляційної тка
нини, яка випинається
у просвіт бронха у вигляді поліпа. Ваш
д
іагноз?

A
. *Хронічний бронхіт

B
. Гострий бронхіт

C
. Бронхопневмонія

D
. Часткова пневмонія

E
. Проміжна пневмонія


40. У чоловіка 65 років протягом

декількох років відзначалися постійний
кашель і відходження мокротиння з
неприємним запахом, іноді з
прожилк
ами крові. Смерть наступила
при явищах легенево
-
серцевої
недостатності; На аутопсії: в легенях
визначається розширення бронхів,
мікроскопічно
-
запальна інфільтрація,
особливо поліморфноядерними
лейкоцитами. Порожнина розширених
бронхів вистелена призматични
м
епітелієм з осередками метаплазії в
багатошаровий плоский, у їх стінці
еластичні і м'язові волокна на значному
протязі зруйновані і заміщені
сполучною тканиною, у просвіт
-
гнійний
вміст. Ваш діагноз?:

A
. *Бронхоектази

B
. Гострий бронхіт

C
. Хронічний бро
нхіт

D
. Бронхопневмонія

E
. Часткова пневмонія


41. Чоловік 19 років помер при явищах
гострої легенево
-
серцевої
недостатності. Протягом двох останніх
днів скаржився на кашель з незначним
"іржавим" мокротинням, біль у грудній
клітці справа, який різко посилю
вався
при подиху, підвищення температури
до 39°С. На аутопсії нижні частки
легень червоні, щільні і безповітряні,
плевра по
крита нитками і плівками
фібрину. Діагностована двостороння
нижньочасткова плевропневмонія. Яка
із стадій розвитку пневмонії мала
мі
сце?

A
. Червоного опечінкування

B
.
Великої строкатої легені

C
.
Приливу

D
.
Сірого опечінкування

E
.
Розрішення


42. Чоловіка 35 років протягом 1,5
місяців турбував кашель з великою
кількістю смердючого мокротиння. При
наростаючих явищах легенево
-
серцевої

нед
остатності та інтоксикації
він помер. На аутопсії в лівій
плевральній порожнині скупчення 800,0
мл густої жовтувато
-
зеленуватого
кольору смердючої рідини.
Яке
найімовірніше ускладнення стало
причиною смерті?

A
. *Емпієма плеври зліва

B
. Гангрена лівої леген
і

C
. Лівостороння абсцедуюча пневмонія

D
. Осумкована емпієма плеври зліва

E
.
Піопневмоторакс зліва


43. При морфологічному вивченні
легень діагноз хронічного бронхіту
може бути поставлений, якщо в
патологічний процес утягнені:

A
.

*
Усі бронхи різного калібр
у обох
легень


B
.
Окремі бронхи великого калібру

C
. Дрібні бронхи і плевральні листки
хоча б однієї легені

D
. Усі бронхи різного калібру однієї
легені

E
. Тільки дрібні бронхи і бронхіоли


44. При хронічному бронхі
тові мікроско
-
пічно у слизовій оболонці у
ражених
бронхів найтиповішою кар
тиною є:

A
.
*Осередкова метаплазія
призматичного епітелію в багато
-
шаровий плоский

B
.
Десквамація покривного епітелію в
місці запалення

C
.
Некроз покривного епітелію на
значному протязі


62

серцевої недостатності. При
патогістологічному дослідженні
виявлено: легені збільшені в розмірах,
роздуті, бліді. В слизов
ій оболонці
бронхів запальний інфільтрат, велика
кількість келихоподібних клітин,
проксимальні відділи ацинусів різко
розширені. Ваш діагноз.

A
.
*Емфізема легенів

B
.
Бронхіальна астма

C
.
Бронхопневмонія

D
. Проміж
на пневмонія

E
.
Хронічний бронхіт


32.
Хвори
й 68 років важкою формою
грипу (штам вірусу грипу А2) з
летальним виходом. На секції зміни в
легенях були подібні до змін „великих
строкатих легенів”. При мікроскопічному
дослідженні виявлено: різке повнокр
і
в’я
судин, крововиливи, набр
я
к легеневої
тканини,
в просвіті бронхів та альвеол
ексудат, що містить переважно

еритроцити. Ваш діагноз:

A
.
*Геморагічна бронхопневм
о
нія

B
.
Катаральна бронхопневм
о
нія

C
.
Гнійна бронхопневм
о
нія

D
.
Десквамативна бронхопневм
о
нія

E
.
Фібринозна пневмонія


33.
На секції тіла жінки
76 років були
знайдені ознаки хронічного бронхіту та
легеневого серця, печінка збільшена в
розмірах, щільна, тканина на розрізі
строката. Мікроско
пічно


просвіти
центральних вен печінкових часточок
дилятовані, синусоїди центрів часточок
повнокрівні,
центри часточок
склерозовані, а гепатоцити мають
ознаки дистрофії, некрозу та атрофії; на
периферії часточок гепатоцити
збережені. Який вид розладу кровообігу
викликав зміни печінки.

A
.

*Загальна венозна гіперемія

B
.
Місцева венозна гіперемія

C
.
Загальна
артеріальна гіперемія

D
.
Місцева артеріальні гіперемія

E
.
Загальне малокрів’я


34. При гістологічному дослідженні
легеневої тканини померлого від
дихальної недостатності недоношеного
хлопчика виявлені ділянки ателектазів,
а в просвіті розправлених альвеол

визначаються набрякова рідина,
крововиливи, пристінково розташовані
еозинофільні маси
-
“гіалінові”
мембрани. Діагностуйте захворювання.

A
.
*Респіраторний дистрес синдром
новонароджених

B
. Асфіксія новонароджених

C
. Бронхолегенева дисплазія

D
. Внутрішньоу
тробна пневмонія

E
. Аспірація навколоплідних вод


35.
На автопсії тіла чоловіка 43 років,
який помер від серцево
-
легеневої
недостатності, знайдено у нижній частці
правої легені порожнину діаметром 3
см, заповнену тягучим зелено
-
сірим
вмістом.
При гістологі
чному
дослідженні стінка описаного утвору
представлена сполучною та молодою

грануляційною тканиною, в просвіті
-

нейтрофільні лейкоцити та продукти їх
розпаду. Діагностуйте вид запалення.

A
.
*Хронічний абсцес

B
.
Гострий абсцес

C
.
Емпієма

D
.
Фурункул

E
.
К
арбункул


36. Назвіть синоніми крупозної певмонії

A
. *Плевропневмонія

B
.

Осередкована

C
.

Гнійна

D
. Лобарна

E
. Бронхопневмонія


37. Які збудники викликають
бронхопневмонію ?

A
. *Стафілокок,
c
трептокок

B
. Пневмокок

C
. Диплобацила Фрідлендера

D
. Віруси

E
. Пат
огенні гриби


38. У хворого з термінальною стадією
хронічної ниркової недостатності
(сечов
ина крові

70 ммоль/л, креатині
н

1,07 ммоль/л) в клініці з’явились
симптоми утрудненого дихання,
кашель. При бронхоскопії
слизова
оболонка бронхів повнокровна,
наб
рячна, з мілкими крововиливами та
виразками. В просвіті бронхів багато
слизу. Ваш діагноз:

A
.
*Гострий бронхіт

B
.
Часткова пневмонія

C
.
Хронічний бронхіт


27

процесів у тимусі найбільш вірогідний?

A.

*
Акцидентальна інволю
ція тимусу

B.
Атрофія

C.
Гіпотрофія

D.
Аплазія

E.
Тімомегалія


23.
На патологоанатомічному розтині
тіла жінки 24 років, яка поступила в
лікарню після автомобільної
катастрофи і померла через дві доби, в
порожнині матки виявлені темночервоні
згортки крові.
Як

правильно назвати
знайдені зміни?

A.

*Гематометра

B.

Метрорагія

C.

Менометрорагія

D.

Менорея

E.

Аменорея


24
.

В патогістологічну лабораторію для
дослідження доставлено матку. У товщі
міометрію виявлено 5 вузлів різного
розміру, з чіткими межами, щільної

консистенції, на розрізі сірого кольору,
волокнистої будови. Мікроскопічно при
забарвленні пікрофуксином видно
різної товщини пучки веретеноподібних
клітин, що йдуть у різних напрямах і
забарвлені у жовтий колір. Між ними
широкі прошарки сполучної тканини

червоного кольору. Така морфологічна
картина найбільш відповідає:

A
.
*Фіброміомі

B
.
Лейоміомі

C
.
Лейміосаркомі

D
.
Ракові

E
.
Рабдоміомі


25. Під час мікроскопічного дослідження
фрагмента яєчка у хворого 29 років,
який страждав на гонорею, вияв
лено
наявність в міжканальцевій стромі
ексудату, який має велику кількість
нейтрофілів, піоцитів, лімфоцитів та
коків. Судини міжканальцевої строми
розширені, повнокровні. Канальці
частково зжаті. Назвіть патологічний
процес в яєчках.

A
.

*Гострий орхіт

B
.

Туберкульоз яєчка

C
. Сифіліс

D
. Аденокарцинома

E
. Семінома


2
6
.
Під час мікроскопічного дослідження
піхвової частини шийки матки у жінки 25
років в
и
явлено перехід багатошарового
епітелію на одношаровий
призматичний, під яким багато залоз
без атипових ознак
.

A
. *Простий ендоцервікоз

B
. Прогресуючий ендоцервікоз

C
. Загоюючий ендоцервікоз

D
. Аденоз

E
. Ендометрит


27.
У жінки 24 років, яка з дитинства
хворіла на цукровий діабет, народився
мертвий вели
кий плід (масою 6 кг). На
аутопсії тіло плоду покрите
сиропо
дібною змазкою, шкіра багряно
-
синюшна з петехіями, набряки м'я
ких
тканин тулуба і кінцівок. Має місце
гепато
-
і кардіомегалія. Описані
морфологічні зміни є проявом:

A
. *Неінфекційної фетопатії

B
. Бластопатії

C
. Ембріопатії

D
. Інфекційної фетопатії

E
. Гаме
топатії


28.
При гістологічному дослідженні
злоякісної пухлини молочної залози
виявлено, що пухлина побудована з
низькодиференційованих атипових
клітин епітеліального походження, які
утворюють трабекули, відокремлені між
собою прошарками сполучної тканини,

співвідношення клітин і строми
приблизно 1:1.
Назвіть гістологічний
варіант рак
у
:

A.
*Солідний

B.
Аденокарцинома

C.
Плоскоклітинний

D.
Фіброзний

E.
Дрібноклітинний


29.
При біопсії шийки матки був
встановлений діагноз:

ендоцервікоз
(псевдоерозія). Як
і характерні
мікроскопічні зміни в біоптаті шийки
матки виявив патологоанатом?

A.

*Локальна заміна багатошарового
плоского епітелію на одношаровий
призматичний

B.

Клітинний атипізм покривного
епітелію слизової оболонки

C.

Зроговіння покривного епітелію
сли
зової оболонки


28

D.

“Ракові перлини”

E.

Слизова дистрофія залоз


30
.

При гістологічному дослідженні
біопсії шийки матки виявлено
заміщення плоского епітелію
циліндричним епітелієм цервікального
каналу і значне розростання залоз під
покривним епітелієм. Який
найбільш
вірогідний діагноз?

A. *Проліферуючий ендоцервікоз

B. Аденоматоз

C. Простий ендоцервікоз

D. Сосочковий ендоцервікоз

E. Загоюючий ендоцервікоз


31.
У недоношеної новонароджен
ої

дитини на трет
ю
добу
піс
ля
народження з'явилися крововиливи на
шкірі
та
слизових оболонках, бл
ю
вота
кров'
ю
(Наета
t
ете
sis
),
мелена (кров у
кал
і
) гематур
і
я, кров у мокротин
ні
. Ц
і

зм
ін
и
є
проявом патоло
гії
:

A
. *
А
нтенатального пер
іо
ду


B
.
П
ренатального періоду

C
.
Ін
транатального періоду

D
.
П
остнатального періоду

E
. Періоду прог
енезу


32.
У недоношеної новонародженої
дитини на третю добу після
народження з'явилися крововиливи на
шкірі та слизових оболонках, блювота
кров'ю
(Наета
t
ете
sis
),
мелена (кров у
калі) гематурія, кров у мокротинні. Ці
зміни є проявом :

A
.*Геморагічної хворо
би
новонароджених


B
. Гемолітичної хвороби
новонароджених

C
. Внутрішньоутробної асфіксії

D
. Пологової травми

E
. Істинного повнокров'я


33. При аутопсії плоду виявлена
епідуральна (між кістками склепіння і
твердої мозкової оболонки) гематома,
яка виникла в
результаті розриву
серпоподібного відростка і намету
мозочка.
Ц
і
зм
ін
и
є
проявом патології:

A
. *
Ін
транатального періодуB
.
П
ренатального періоду

C
.
А
нтенатального пер
іо
ду

D
.
П
остнатального періоду

E
. Періоду прогенезу

34. Під час мікроскопічного дослід
ження
біопсійного матеріалу з порожнини
матки жінки 40 років,

яка страждала
кровотечами, виявлено, що залози
слизової оболонки матки мають
звивистий вигляд, пило
-
або
штопороподібні, подовжені, одночасно
спостерігається розростання строми з
гіперплазією ї
ї клітин. Назвіть
патологічний процес.

A
.

*Залозиста гіперплазія ендометрію

B
.

Ендометрит

C
.

Поліп

D
. Аданокарцинома

E
. Ендометріоз


35
.
При м
і
кроскоп
і
чному досл
і
дженн
і
експрес
-
б
і
опс
ії
молочно
ї
залози у ж
і
нки
35
рок
і
в
,
в останн
і
й знайденорозростання щі
льної сполучної тканини
з ділянками гіалінозу, в якій
розташовані атрофічні часточки,
кістозно

розширені протоки вислані
атрофічним або високим епітелієм, що
утворює соскоподібні розростання.
Назвіть патологічний процес.

A
.

*Фіброзно
-
кістозна мастопатія

B
.

Мастит

C
.

Фіброзна мастопатія

D
. Аденофіброма

E
. Склерозуючий аденоз


36. Під час мікроскопічного дослідження
видаленої передміхурової залози у
чоловіка 68 років знайдено збільшення
залозистих елементів з наявністю різної
величини та кількості часточок,

збільшення м’язевих волокон з
порушенням структури залози та
появою ретенційних кіст. Назвіть
патологічний процес у залозі.

A
.

*Аденома передміхурової залози

B
.

Запалення передміхурової залози

C
.

Індурація передміхурової залози

D
.

Аденокарцинома передміху
рової
залози

E
. Склероз передміхурової залози


# # #

1.

Хвора померла після операції з
приводу дифузного токсичного зоба. На
розтині виявлене "тиреотоксичне
серце". Які характерні морфологічні
зміни в серці знайшов патологоанатом?

A
. *Гіпертрофія кардіомі
оцитів з

61

бронхіт, виявлено, що легені збільшені
в об'ємі, не спадаються, підвищеної
повітряності, бліді, тістоподібної
консистенції, ріжуться з хр
ускотом. При
мікроскопічному дослідженні у всіх
ділянках легень проксимальні відділи

ацинусів різко розширені, стінки
альвеол стоншені, капіляри в них
мал
окрівні. Якій клініко
-
морфологічній
формі емфіземи відповідає
морфологічна картина:

A.

*Хронічній дифу
зній обструктивній

B.

Ідіопатичній

C.

Вікарній

D.

Хронічній вогнищевій

E.

Старечій


26
.
Чоловік 24 років помер при явищах
гострої легенево
-
серцевої недостат
-
ності. Протягом двох останніх днів
скаржився на кашель з незначним
"іржавим" мокротинням, біль у гр
удній
клітці справа, який різко посилюється
при подиху, підвищення температури
до 39°С. На аутопсії нижні частки
легень червоні, щільні і безповітряні,
плевра покрита нитками і плівками
фібрину. Діагностована двостороння

нижньочасткова плевропневмонія. Яка

із стадій розвитку пневмонії мала
місце?

A.

*Червоного опечінкування

B.

Розрішення

C.

Приливу

D.

Сірого опечінкування

E.

Великої строкатої легені


27.
Жінка 39 років протягом декількох
років хворіла на атопічну бронхіальну
астму, раптово загинула в автомо
біль
-
ній катастрофі в міжприступний період.
Які морфологічні зміни були виявлені
при мікроскопічному дослідженні стінки
бронхів:

A
.
*Потовщення і гіаліноз базальної
мембрани, хронічне запалення, склероз
міжальвеолярних перегородок

B.

Зменшення числа залоз
у
підслизовому шару, стоншення
м'язового шару, гіперсекреція слизу

C.

Стоншення базальної мембрани
епітелію бронхів

D.

Стоншення базальної мембрани
епітелію бронхів, набряк і запальний
інфільтрат з переваженням нейтрофілів
і макрофагів

E.

Спазм бронхіол


28
.
Хворий помер від наростаючої
легенево
-
серцевої недостатності. При
гістологічному дослідженні виявлено
дифузн
е

ураження
леген
ь
з інтерсти
-
ціальним набряком, інфільтрацією
інтерстиціальної

тканини

лімфоцитами,
макрофагами, плазмоци
т
ами;
пневмофіброз, па
нацинарна емфізема.
Ваш діагноз.

A
.
*Фіброзуючий альвеоліт

B
.
Хронічний бронхіт

C
.
Бронхопневмонія

D
.
Ателектаз легенів

E
.
Бронхіальная астма


29
.
Чоловік 68 років, що в останні 15
років страждав на емфізему легень,
помер раптово від гострої серцевої
недос
татності. На розтині тіла
померлого легені збільшені в розмірах,
прикривають своїми краями переднє
середостіння, здуті, бліді, м’які, не
спадаються, ріжуться з хрустом; з
просвіту бронхів, стінки яких стовщені
сірого кольору, видавлюється слизисто
-
гнійний
ексудат. Який найбільш
вірогідно вид емфіземи був у хворого?

A.

*Хронічна обструктивна

B.

Перифокальна

C.

Вікарна

D.

Стареча

E.

Ідіопатична


3
0
.
При розтині померлого 49 років,
який хворів на крупозну пневмонію і
помер від

пневмококового сепсису, в
лівій
плевральній порожнині містилось
до 700 мл каламутної зеленувато
-
жовтого кольору з неприємним
запахом.
Листки плеври тьмяні,
повнокровні. Назвати клініко
-
морфологічну форму запалення в
плевральній порожнині.

A.

*Емпієма

B
.
Хронічний абсцесс

C
.
Гострий абсц
ес

D
.
Флегмона

E
.
Фібринозне запалення


31
.
Хворий 70 років, тривало
страждаючий на хронічний бронхіт,
помер від наростаючої легенево
-

60

1
8
.
На розтині трупа чоловіка 50 років
виявлено наступні зміни: права легеня
п
омірно у всіх відділах щільна, на
розрізі тканина безповітряна, дрібно
зерниста, суховата.
Вісцеральна
плевра з нашаруванням фібрину сіро
-
коричневого кольору. Визначте діагноз?

A
. *Крупозна пневмонія

B
. Туберкульоз

C
. Бронхопневмонія

D
. Інтерстиціальна пне
вмонія

E
. Пневмофіброз


19.
На розтині виявлено, що вся права
легеня збільшена, щільна, на плеврі
нашарування фібрину, на розрізі
тканина сірого кольору, з якої стікає
каламутна рідина. Для якого
захворювання легенів характерна така
картина?

A.
*Крупозна п
невмонія

B.
Вогнищева пневмонія

C.
Інрерстиціальна пневмонія

D.
Гангрена легені

E.
Фіброзуючий альвеоліт


20.
На розтині хворого, який багато
років працював на шахті і помер від
хронічної легенево
-
серцевої
недостатності, виявлено, що легені
малоповітряні,
значно ущільнені,
склерозовані, верхівки емфізематозно
змінені, поверхня сіро
-
чорного кольору,
на розрізі тканина легенів аспідно
-
чорного кольору.
Від якої хвороби
настала смерть?

A.
*Антракоз

B.
Силікоз

C.
Талькоз

D.
Асбестоз

E.
Алюміноз


21.
У чоловіка,
що за життя страждав
на бронхоектатичну хворобу,
пневмосклероз з вираженими явищами
кахексії, на розтині серце зменшене в
розмірах, стінки стоншені, в’ялої
консистенції, на розрізі тканина бурого
кольору.
Відкладання якого пігменту
спостерігається в міокар
ді?

A.
*Ліпофусцин

B.
Гемосидерин

C.
Гематоїдин

D.
Цероїд

E.
Ліпохроми

22
.
Чоловік 68 років протягом декількох
років відзначав приступи кашлю,
відходження сірувато
-
жовтуватого
в'язкого мокротиння. При дослідженні
бронхобіоптату встановлено наявність
запалення з атрофією слизової
оболонки, кістозним перетворенням
залоз, осередковою метаплазією
покривного призматичного епітелію в
багатошаровий плоский, збільшенням
числа келихоподібних клітин; місцями
-

у стінці бронха та особливо у слизовій
оболонці різ
ко виражена клітинна
запальна інфільтрація і розростання
грануляційної тканини, яка вибухає у
просвіт бронха у вигляді поліпа.
Ваш
діагноз:

A.

*Хронічний бронхіт

B.

Часткова пневмонія

C.

Гострий бронхіт

D.

Бронхопневмонія

E.

Проміжна пневмонія


2
3.
У пульм
онологічне відділення
поступив хворий з діагнозом "хронічне
неспецифічне захворювання легень
(ХНЗЛ). На яку з вище перерахованих
хвороб страждав пацієнт?

A.

*Бронхоектатична хвороба

B.

Перибронхіальна корова пневмонія

C.

Респіраторний дистрес
-
синдром
дорос
лих

D.

Рак легень

E.

Гнійно
-
геморагічна бронхопневмонія24. Чоловіка 39 років протягом 2 місяців
турбував кашель з великою кількістю
смердючого мокротиння.
При
наростаючих явищах легенево
-
серцевої недостатності та інтоксикації
він помер. На аутопсії в лі
вій
плевральній порожнині скупчення 700,0
мл густої жовтувато
-
зеленуватого
кольору смердючої рідини. Яке
найімовірніше ускладнення стало
причиною смерті?

A.

*Емпієма плеври зліва

B
.
Піопневмоторакс зліва

C.

Осумкована емпієма плеври зліва

D.

Лівостороння а
бсцедуюча пневмонія

E.

Гангрена легені


25
.
При розтині трупа чоловіка 46 років,
який тривалий час хворів на хронічний

29

набряком та лімфоїдною інфільтрацією
строми

B
. Великовогнищевий міокардіосклероз

C
. Амілоідоз строми міокарду

D
. Фібринозний перикардит

E
. Гіаліново
-
крапельна дистрофія
кардіоміоцитів


2.
Х
вор
ий

35
років
помітив
поступов
е

пропорційн
е
збільш
ення
в розмірах

правої
стопи, права кист
і
, н
о
с
а
і губи.
На комп'ютерній томограмі в
иявлена
аденома гипофізу. Яке захворювання
?

A.
*Акромегалія

B.
Нанізм

C.
Хвороба Баз
е
дова

D.
Ад
і
сонова хвороба

E.
Цукровий діабет


3.
У чоловіка 40 років, який скаржиться
на
періодичні болі голови, помітне
збільшення розмірів кистей та ступнів,
при рентгенограмі відмічено
збільшення розмірів „турецького сідла”.
Яке захворювання у хворого?

A
.

*Акромегалія

B
.
Хвороба Сімондса

C
.
Хвороба Іщенко
-
Кушинга

D
.
Хвороба Бабінського
-
Фре
ліха

E
.
Гіпофізарний нанізм


4
.

У

хворої людини 42 років виявлено
значне збільшення в розмірах носа,
вух, нижньої щелепи та стоп. Яке
захворювання можна запідозрити?

A.
*Акромегалія

B.
Гігантизм

C.
Нанізм

D.
Церебральна кахексія

E.
Адіпозогенітальна дистро
фія


5. У хворої 40 років діагностовано
збільшення щитовидної залози.
При
пальпації залоза щільна, поверхня
дрібногорбиста. При гістологічному
дослідженні біоптату

щитовидної
залози виявлено дифузну інфільтрацію
тканини лімфоцитами,

плазматичними
клітинами
, утворення фолукулів,

масивне заміщення паренхіми залози
сполучною тканиною. Яке
захворювання у хворої?

A
.
*Тиреоїдит Хашимото

B
.
Ендемічний зоб

C
.
Спорадичний зоб

D
.
Дифузний токсичний зоб

E
.
Тиреоїдит Риделя


6.
У чоловіка 30
-
ти років
спостерігається
помітне збільшення
розмірів носа, губ, вух, нижньої щелепи,
збільшення щитовидної залози,
атрофія статевих залоз. Який діагноз
найбільш вірогідний?

A
.
*Акромегалія

B
.
Гігантизм

C
.
Адипозогенітальна дистрофія

D
.
Гіпофізарний нанізм

E
.
Хвороба Грейвса


7. П
ри гістологічному дослідженні
щитовидної залози виявлено помірну
атрофію паренхіми, склероз, дифузну
інфільтрацію строми лімфоцитами і
плазматичними клітинами з
формуванням лімфоїдних фолікулів.
Ваш діагноз?

A
. *Аутоімунний тиреоідит

B
. Тиреоїдит

C
. Паренх
іматозний зоб

D
. Тиреотоксичний зоб

E
. Зоб Ріделя


8
. У хворого з гірського району
Середньої Азії виявлене збільшення
щитовидної залози, що утруднило
ковтання. Спостерігались збільшення
маси тіла, сповільненість, сонливість,
одутл
ість
обличчя. При мікроско
пічному
дослідженні щитовидної залози
виявлено
-
різних розмірів фолікули з
гіпохромним колоїдом. Який з діагнозів
найбільш вірогідний ?

A
. *Ендемічне воло

B
. Спорадичне воло

C
. Базедове воло

D
. Тиреоїдит Хошимото

E
. Воло Риделя


9
. Жінці 40 років проведен
о операцію
тироїдектомії. При гістологічному
дослідженні щитоподібної залози
виявлено, що її фолікули різновеликі,
містять пінистий колоїд, епітелій
фолікулів високий, місцями формує
сосочки, в стромі
-
осередкова лімфо
-
цитарна інфільтрація. Діагностуйте
з
ахворювання щитоподібної залози.

A
. *Зоб Базедов

B
. Тироїдит Ріделя


30

C
. Тироїдит де Кервена

D
. Тироїдит Хашімото

E
. Вузловий зоб


10. Під час мікроскопічного дослідження
біопсійного матеріалу щитовидної
залози чоловіка 30 років, у якого був
екзофтальм та т
ахікардія, виявлено
перетворення призматичного епітелію
фолікулів, вакуолізацію колоїда, який
погано сприймає фарби, а також
лімфоплазматична інфільтрація строми
з формуванням лімфатичних фолікулів
в стромі, наявність зародкових центрів
в них. Назвіть захв
орювання
щитовидної залози, яке має місце.

A
. *Зоб Хашімото

B
. Мікрофолікулярний зоб

C
.

Хвороба Грейвса

D
.

Рак щитовидної залози

E
. Тиреоідит Ріделя


11.
У хворого 45 років поступово почали
пропорційно збільшуватись за
розмірами стопи, права кисть, ніс і
губи.
Виявлена аденома гипофізу. Яке
захворювання у даного хворого
?

A
. *Акромегалія

B
. Аддисонова хвороба

C
. Цукровий діабет

D
. Хвороба Баз
e
дова

E
. Нанізм


12
. При гістологічному дослідженні
щитовидної залози визначається
значна інфільтрація лімфоцитами з
утворенням лімфоїдних фолікулів,
руйнування паренхіматозних елементів,
розростання волокон сполучної
тканини. Для якого захворювання
характерна така картина?

A
. *Зоб Хашимото

B
. Ендемічний зоб

C
. Дифузний токсичний зоб

D
. Паренхіматозний зоб

E
. Колоїдний з
об


13
. У хворого виникло збільшення
щитовидної залози в 2 рази. При
пальпації залоза щільна, поверхня
нерівномірно горбиста. При
гістологічному дослідженні
-
дифузна
інфільтрація тканини залози
лімфоцитами, плазматичними
клітинами з утвореннм фолікулів та

посилене розростання сполучної
тканини. Яке захворювання має місце у
хворого?

A
. *Зоб Хашимото

B
. Ендемічний зоб

C
. Дифузний токсичний зоб

D
. Спорадичний зоб

E
. Зоб Ріделя


14
. В операційній біопсії щитовидної
залози гістологічно виявлено серед
фолікулів,
заповнених колоїдом,
лімфоїдні структури із центрами росту.
Яке захворювання у хворого?

A
. *Зоб Хашимото

B
. Спорадичний зоб

C
. Базедов зоб

D
. Ендемічний зоб

E
. Зоб Риделя


15.
Хвора 50
-
ти років, за короткий
період часу (6 міс.) тричі лікувалась з
приводу
переломів отриманих
побутово. При мікроскопічному
дослідженні кісткової тканини


осередки лакунарного розсмоктування,
гігантоклітинні гранульоми в пухлино
подібних утворах, кісти, кісткова
тканина заміщується фіброзною

сполучною. Лабораторно


гіперкальці
йемія. Ваш діагноз?

A
.
*
Паратиреоїдна остеодистрофія

B
.
Мієломна хвороба

C
.
Остеомієліт

D
.
Остеопетроз

E
.
Хвороба Педжета


16
.
При гістологічному дослідженні
передміхурової залози, оперативно
видаленої у чоловіка 72 років, який
скаржився на утруднення сечо
випус
-
кання, виявлено: збільшення кількості
залозистих та м'язових елементів.
Часточкова будова залози порушена.
Який процес у передміхуровій залозі
найбільш
імовірний?

A.
*Змішана форма простатопатії

B.
Залозиста гіперплазія

C.
М'язово
-
фіброзна гіперплазі
я

D.
Простатит

E.
Аденокарцинома


17.
У хворої дівчинки 12 років мають
місце птоз, швидка стомлюваність
мовних м’язів і м’язів стегна. Біопсія

59

B.
Бронхіальна астма

C.
Хронічний бронхіт

D.
Бронхопневмонія

E.
Емфізема легень


1
2
.
42
-
річний чоловік захворів гостро
після охолодження. Захворювання
суп
роводжувалось серцево
-
дихальною
недостатністю, від якої він помер. Під
час розтину виявлено, що уся прав
а

легеня збільшена, печінкової щільності,
важка; на плеврі

значні фібр
и
нозні
накладення. На розрізі легеня сірого
кольору, зерниста, з поверхні стікає

каламутна рідина. При гістологічному
дослідженні

гостре запалення з
наявністю у просвітах альвеол гнійно
-

фібринозного ексудату. Який з
переличених діагнозів найбільш
вірогідний?

A.

*
Крупозна пневмонія

B.
Осередкова пневмонія

C.
Інтерстиційна міжальвеол
ярна
пневмонія

D.
Стафілококова пневмонія

E.
Ідиопатичний фіброзуючий альвеоліт


13.
У 45
-
річного хворого, який гостро
захворів на пневмонію, на 6
-
й день
хвороби розвинувся набряк легень,
який став причиною смерті. На розтині
знайдено, що уражена вся верхн
я
частка правої легені : збільшена,
щільна, на плеврі з фібринозними
нашаруваннями, на розрізі сірого
кольору, з поверхні розрізу стікає
каламутна рідина. Мікроскопічно : в
просвіті альвеол
-
фібрин, нейтрофіли,
макрофаги, гемолізовані еритроцити.
Вкажіть,
яка пневмонія була у хворого?

A.
*Крупозна пневмонія

B.
Стафілококова бронхопневмонія.

C.
Вірусна пневмонія

D.
Гіпостатична пневмонія

E.
Респіраторний дистрес
-
синдром
дорослих


14.
На розтині виявлено, що ліва
легеня збільшена в розмірах, щільна,
на вісце
ральній плеврі є накладення
фібрину, на розрізі
-
сірого кольору, з її
поверхні с
тікає мутна сіро

жовта
рідина.
Про яке захворювання іде
мова?

A.
*Крупозна пневмонія

B.
Вогнищева пневмонія

C.
Інтерстиційна пневмонія

D.
Рак легені

E.
Бронхоектатична хворо
ба


15. У хворого внаслідок обтурації
середньодольового бронха вузлом
м'яких тканин утворився ателектаз
середньої долі правої легені. При
бронхобіопсії в зоні обтурації виявлені
розростання залозоподібного атипового
епітелію з патологічними мітозами, який
проро
стає в підлеглі тканини і хрящ.
Якому захворюванню найбільш
вірогідно відповідають ці дані?

A
. *Бронхогенний
рак легень

B
. Деформуючий бронхіт

C
. Запальний поліп

D
. Дисплазія епітелію бронха

E
. Саркома бронха


1
6
.
У хворої бронхіальною астмою
вірусне
інфікування спровокувало
астматичний статус зі смертельним
наслідком. При гістологічному
дослідженні легень виявлено спазм і
набрякання бронхіол, в їх стінках
виражена інфільтрація лімфоцитами,
еозинофілами і іншими лейкоцитами, а
також дегрануляція лаброц
итів. Який
механізм гіперчутливості лежить

A
. *Реагінова реакція гіперчутливості

B
.Запальний

C
. Аутоімунний

D
. Імунокомплексний

E
. Імуннозумовлений клітинний цитоліз


17. На розтині тіла чоловіка віком 58
років, який тривалий час вживав значну
кількість ал
коголю і помер вдома, було
знайдено: макроскопово
-
права легеня
щільна і збільшена в розмірах, тканина
на розрізі сіруватого кольору однорідна,
плевра вкрита сіруватими плівчастими
нашаруваннями; мікроскопово
-

порожнини альвеол містять нитки
фібрину, гем
олізовані еритроцити.
Діагностуйте захворювання.

A
. *Крупозна пневмонія

B
. Вогнищева пневмонія

C
. Інтерстиційна пневмонія

D
. Первинний туберкульоз легень

E
. Казеозна пневмонія
58

D.
Хронічний гнійний бронхіт

E.
Хронічний деформуючий бро
нхіт


4.
В анамнезі у хворого 62 років з
дитинства хронічні запальні хвороби
легень. Харкотиння скупе, біле. Хворий
потрапив до лікарні з ознаками
легеневої та серцевої недостатності і
при наростанні останньої помер. Які
зміни в серці було знайдено на розт
ині?

A.
*Гіпертрофію та дилятацію правого
шлуночка

B.
Гіпертрофію та дилятацію лівого
шлуночка

C.
Гіпертрофію обох шлуночків

D.
Дилятацію обох шлуночків

E.
Серце без макроскопічних змін


5
.
На розтині померлого від легенево
-
серцевої недостатності чоловіка
47
років у лівій легені знайдено порожнину
розміром 4х4см, заповнену гноєм,
стінка фестончаста, нерівна,
представлена легеневою тканиною.
Найвіро
гідніше це
:

A.
*Гострий абсцес

B.
Хронічний абсцес

C.
Кавернозний туберкульоз

D.
Ехінококоз

E.
Фіброзуючий альв
еоліт


6.
Хворий на протязі 8 років скаржився
на кашель з гнійним мокротинням,
задуху. Пальці рук нагадували
барабанні палички. Він помер з
явищами легенево
-
серцевої недостат
-
ності. На розтині бронхи деформовані,
з мішковидними випячуваннями стінки
та гній
ним запаленням в них. Найбільш

імовірно це:

A.
*Бронхоектатична хвороба

B.
Туберкульоз

C.
Хронічний бронхіт

D.
Абсцес

E.
Гострий броніт


7.
У хворого,
який
помер через 3 тижні
від початку пневмонії, нижня доля
правої легені різко збільшена, щільна,
безпові
тряна, сіра, з накладеннями
фібрину на плеврі. При мікроскопії у
всих альвеолах цієї долі виявлено
фібрин та сегментоядерні лейкоцити.
Ваш діагноз:

A.
*Крупозна пневмонія

B.
Вогнищева бронхопневмонія

C.
Грипозна пневмонія

D.
Фібринозний плеврит

E.
Інтерсти
циальна пневмонія


8
.
Під час розтину в верхній долі правої
легені виявлений крупний
клиноподібний осередок темно
-
червоної, щільної тканини. При
гістологічному дослідженні в ній
виявлений некроз стінок альвеол,
просвіт альвеол щільно заповнений
еритроцитам
и. Який процес розвинувся
в легенях?

A.
*Геморагічний інфаркт легень

B.
Карніфікація легень

C.
Гангрена легень

D.
Крововилив в легені

E.
Ателектаз легень


9.
При розтині прозектор виявив, що
легені збільшені в розмірах, бліді, м'якої
консистенції, не спада
ються, ріжуться з
хрустом. Мікроскопічно
-
розширення
альвеолярних ходів, міжальвеолярні
перегородки тонкі, є ознак
інтракапілярного склерозу.
Для якого
захворювання легенів характерна така
морфологічна картина?

A.

*
Емфізема

B.
Пневмосклероз

C.
Пневмоторак
с

D.
Ателектаз

E.
Пневмонія


1
0
.
У хворого з легеневою патологією
на розтині виявлена порожнина з
ущільненими стінками, виповнена
густою рідиною зеленуватого кольору, з
непрємним запахом. Поставити діагноз.

A.

*
Абсцес легень

B.
Гангрена легень

C.
Iнфаркт л
егень

D.
Каверна легень

E.
Туберкулома легень


11.
У дитини 8 років виражені ознаки
легенево
-
серцевої недостатності,
ядухи, пальці у вигляді барабанних
паличок, нігті у вигляді годинкових
скелець, кашель з значною кількістю
слизово
-
гнійного харкотиння (осо
бливо
вранці) При рентгенологічному
дослідженні виявлене різке розширення

A.

*
Бронхоектатична хвороба


31

останніх виявила ділянки дистрофії,
атрофії та некрозу поперечно
-
посмугованої мускулатури з осередко
-
вим накопиче
нням лімфоцитів.
В тимусі
знайдено тимому. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A.
*Міастенія

B.
Міозит

C.
Прогресуюча м’язова дистрофія

D.
Боковий аміотрофічний склероз

E.
Дерматоміозит


18.
Хворій 36 р
оків
виконана
субтотальна резекція щитов
идної
залози з приводу дифузного токсичного
зобу. Післяопераційний період
ускладнився приступами тонічних
судом, виникнув ларингоспазм з
асфіксією. Що могло призвести до
даних ускладнень?

A
.

*Видалення п
а
р
а
щитовидних залоз

B
. Трахеомаляція

C
. Пошкодження
n
.
reccurens

D
. Пошкодження трахеї

E
. Тиреотоксичний криз


19. При розтині тіла жінки 50 років,
померлої від уремії, знайдено аденому
паращитовидної залози, деформацію
кінцівок, хребта, ребер. Кістки м'які, на
розрізі підвищеної порозності, з
пухлиноподібним
и вузликами, які на
розрізі мають пістрявий вигляд, а також
з кистами.
При мікроскопічному
дослідженні виявляється значна
перебудова кісткових структур,
осередки лакунарного розсмоктування
остеоїдної та фіброзної тканини. Яка
хвороба найбільш вірогідна?

A
.
*Хвороба Реклінгхаузена

B
. Остеопороз

C
. Фіброзна дисплазія

D
. Хронічний остеомієліт

E
. Хвороба Педжета


20. У хворого, який раніше хворів на
гематогенний туберкульоз, з'явилась
гіперпігментація шкіри (меланоз) та
слизових оболонок, кахексія,
недостатніст
ь серцево
-
судинної
системи. Яке захворювання викликало
такі зміни?

A
. *Аддісонова хвороба

B
. Феохромоцитома

C
. Хвороба Іценко
-
Кушинга

D
. Хвороба Симмондса

E
. Хвороба Грейвса


21
. У померлого хворого на розтині
виявлено бронзове забарвлення шкіри
та слизови
х оболонок порожнини рота.
В наднирниках визначались казеозні
маси. Яким захворюванням страждала
людина?

A
. *Аддісонова хвороба

B
. Акромегалія

C
. Феохромоцитома

D
. Базедова хвороба

E
. Синдром Іценко
-
Кушинга


22.

У хворого, який мешкає у гірській
місцевості
, виявлено збільшення
щитоподібної залози, що заважає
ковтанню.
Спостерігається збільшення
маси тіла, сонливість, загальмованість,
набрякле обличчя. Ваш діагноз:

A
.

*Ендемічний вузлуватий зоб

B
.Хвороба Грейвса
(
тиреотокс
и
чний
зоб
)

C
.

Зоб Хашимото

D
.

Тиреої
дит де Кервена

E
.

Колоїдний зоб


23.

На розтині померлого від кахексії
виявлено аденому паращитовидних
залоз, деформацію кісток, особливо
кінцівок, хребетного стовпа, ребер.
Кістки м'які, порозні, легко ріжуться
ножем. Який з перелічених діагнозів
найбільш
вірогідний?

A
. *Паратиреоїдна остеодистрофія

B
. Хондродисплазія

C
. Остеопетроз

D
. Остеомієліт

E
. Фіброзна дисплазія


24. У жінки 36 років в молочних
залозах виявлені вузлуваті розростання
сполучної тканини навколо кістозно
розширених внутрідолькових пр
отоків,
які вкриті одношаровим епітелієм.
Ваш
діагноз?

A
.
*Фіброзно
-
кістозна хвороба

B
.
Мастит

C
.
Внутрішньочасточковий рак

D
.
Фіброма

E
.
Саркома


25.
14
-
річна інфантильна дівчинка
раптово померла після перенесеної

32

гострої респіраторної вірусної інфекції
.
Під час розтину виявлено наступні
зміни: різко збільшений в розмірах
тимус, генералізовану гіперплазію
лімфатичних вузлів, гіпоплазовані
яєчники.

Діагностуйте захворювання.

A.
*Тиміко
-
лімфатичний стан

B.
Акцидентальна інволюція тимуса

C.
Гіпоплазія тимус
а

D.
Атрофія тимуса

E.
Тимома


26. При розтині чоловіка 60 років,
померлого від наднирникової недостат
-
ності з різким падінням артеріального
тиску перед смертю та наявністю
азотемії, діареї та коагулопатії,
знайдено на шкірі нижніх кінцівок та
спині масивн
і крововиливи, порушення
кровообігу в паренхіматозних органах
та масивний крововилив в наднирникові
залози з руйнуванням останніх. Який
патологічний процес має місце ?

A
.

*Синдром Уотерхауса
-
Фрідеріксена

B
.

Хвороба Адисона

C
.

Аденома наднирникових залоз

D
.

Аденокарцинома наднирникових
залоз

E
. Туберкульоз наднирникових залоз


27. У чоловіка, що зловживав алкого
-
лем і помер від отруєння етанолом,
при гістологічному дослідженні в
підшлунковій залозі виявлена атрофія
паренхіми, розширення проток, які
місцями
нагадують кисти, утворення
регенераторних ад
еном, склероз,
вогнищева
петрифікація і лімфогістіо
-
цитарні стромальні інфільтрати.
Вкажіть, який з перерахованих діагнозів
найбільш імовірний?

A
. *Хронічний панкреатит

B
. Геморагічний панкреатит

C
.

Гострий гній
ний панкреатит

D
.

Жировий панкреонекроз

E
. Рак підшлункової залози


28. На розтині чоловіка 67 років,
померлого при явищах гіпоглікемічної
коми, в підшлунковій залозі
спостерігаються ділянки розростання
сполучної тканини та некротичні
осередки, атрофія ост
рівків
Лангерганса. Яке захворювання
зумовило такі зміни в підшлунковій
залозі?

A
. *Цукровий діабет

B
. Гострий панкреатит

C
. Муковісцидоз

D
. Рак головки підшлункової залози

E
. Гіпоплазія підшлункової залози


29. При розтині жінки 58 років, померлої
від хро
нічної ниркової недостатності,
окрім зменшення та ущільнення нирок
(вага 10,0 та 12,0 мг ) знайдено
фібринозне запалення слизових
оболонок трахеї, бронхів, стравоходу,
шлунку, а також ущільнена, зменшена в
розмірах підшлункова залоза зі
склерозом та ліпома
тозом в ній. На яке
захворювання страждала жінка ?

A
.

*Цукровий діабет

B
.

Уремія

C
.

Гломерулонефрит

D
. Аденофіброма

E
. Пієлонефрит


30. Хворий на цукровий діабет помер
від хронічної ниркової недостатності (
ХНН ) з розвитком уремії.
Під час секції

виявлено
всі прояви уремії зі змінами в
нирках. Вкажіть найімовірніші
мікроскопічні зміни в нирках при цьому?

A
. *Гіаліноз та склероз капілярів
клубочків

B
. Спазм приносних артеріол

C
. Гіалінові циліндри в просвіті
канальців нефрону

D
. Некроз епітелію канальців не
фрону

E
. Осередковий некроз коркової
речовини нирок


3
1. У хворого цукровим діабетом
з'явився різкий біль у правій стопі. При
огляді великий палець стопи чорного
кольору, тканини стопи набряклі,
осередки відшарування епідермісу,
виділення з неприємним запа
хом. Яка
клініко
-
морфологічна форма некрозу
розвилася в хворого?

A
. *Гангрена волога

B
. Пролежень

C
. Секвестр

D
. Гангрена суха

E
. Інфаркт


32
.
На розтині чоловіка 67 років,
померлого при явищах гіпоглікемічної
коми, в підшлунковій залозі спостері
-

57

ймовірну локалізацію первинної
пухлини.

A
. *Рак шлунка

B
. Рак стравохода

C
. Рак щитовидної залози

D
. Рак легень

E
. Рак шийки матки


28.

При ендоскопії шлунку на
гістологіч
не дослідження взято біоптат
слизової оболонки.
Й
ого дослідження
виявило: слизова оболонка збережена,
стовщена, набрякла, гіперемована, з
багаточисленними
дрібн
ими
крововиливами, щільно вкрита слизом.
Визначити форму гострого гастриту.

A
. *
К
атаральний (про
стий)

B
.
Е
роз
и
вний

C
.
Ф
ібринозний

D
. Гнійний

E
. Некротичний


29.
Жінка 41 року скаржиться на біль в
епігастрії через 2
-
2,5 години після
прийому їжі. Харчова непереносимість
риби і яєць. При ФГДС: хронічна
виразка цибулини дванадцятипалої
кишки

підтвердже
но біопсією.
Позитивна уреазна реакція. Який
найбільш ймовірний провідний
механізм розвитку захворювання?

A. *Хелікобактерна інфекція

B. Продукція ауто антитіл

C. Кишкова інфекція

D. Зниження синтезу простагландинів

E. Харчова алергія


30. У біоптаті слизо
вої оболонки
шлунка виявлено зменшення кількості
залоз, розростання сполучної тканини.
Збережені залози розміщені групами, їх
протоки розширені. Слизова інфільтро
-
вана лімфоцитами, плазматичними
клітинами, поодинокими нейтрофілами.
В шлункових залозах видн
о
келихоподібні клітини та клітини
Панета. Ваш діагноз?

A.

*Хронічний атрофічний гастрит

B.

Хронічний поверхневий гастрит

C.

Лускатоклітинний пістряк шлунка

D.

Залозисто
-
плоскоклітинний рак
шлунка

E.

Хвороба Менетріє31
.
У хворого з кривавою блювотою на
операції в шлунку знайдена виразка,
проникаюча в м’язовий шар шлунк
у
.
Краї виразки щільні,
на
дні


кровоточива судина. При цитобіопсії в
краях і дні виразки виявлена рубцева
тканина. Яка це виразка?

A.
*Хронічна кровоточива виразка

B.
Пенетруюча виразка

C
.
Гостра кровоточива виразка

D.
Перфоративна виразка шлунка

E.
Малігнізована виразка


# # #

1. На розтині виявлено, що вся права
легеня збільшена, щільна, на плеврі
нашарування фібрину, на розрізі
тканина сірого кольору, з якої стікає
каламутна рідина. Для
якого
захворювання легенів характерна така
картина?

A
. *Крупозна пневмонія

B
. Інт
ерстиціальна пневмонія

C
. Гангрена легені

D
. Вогнищева пневмонія

E
. Бронхоектатична хвороба


2. На розтині хворого, який багато років
працював на шахті і помер від хрон
ічної
легенево
-
серцевої недостатності,
виявлено, що легені малоповітряні,
значно ущільнені, склерозовані,
верхівки емфізематозно змінені,
поверхня сіро
-
чорного кольору, на
розрізі тканина легенів аспідно
-
чорного
кольору.
Від якої хвороби настала
смерть?

A
.
*
АнтракозB. Алюміноз

C. Талькоз

D. Асбестоз

E. Силікоз


3.
У результаті гістологічного
дослідження біоптату із стінки бронха
хворого хронічним бронхітом в
слизовому шарі виявлені розростання
грануляційної тканини, що виступають
над поверхнею слизо
вого шару та
містять дифузний запальний
інфільтрат. Який
вид
бронхіту
спостерігається
у хворого?

A.

*Хронічний поліпозний
бронхіт

B.
Хронічний слизисто
-
гнійний бронхіт

C.
Хронічний слизистий бронхіт


56

20
.
При мор
фологічному дослідженні
стінки шлунку виявлено округлий
дефект, що охоплює слизову оболонку
та проникає в м’язевий шар. Стінка
шлунку в зоні дефекту потовщена за
рахунок новоутворення сполучно
тканини, судини в дні дефекту з
потовщеними стінками. Дно дефек
ту
вкрите тонким шаром епітелію.

Який
патологічний процес в даному випадку
має місце ?

A
.
*
Хронічна виразка в періоді ремісії

B
. Ерозія

C
. Аденокарцинома шлунку

D
. Гастрит

E
. Поліп


21. При ф
i
брогастроскоп
i
ї хворого 48
рок
i
в, вод
i
я, зі скаргами на б
i
ль в
е
п
i
гастр
i
ї п
i
сля їжі, слизова оболонка
шлунка г
i
перемована, зморшки її
зменшен
i
. М
i
кроскоп
i
чно в гастроб
i
опта
-
т
i
:
слизова оболонка витончена,
к
i
льк
i
сть залоз зменшена, розростання
сполучної тканини,
i
нф
i
льтрованої
л
i
мфоци
тами, плазмоцитами.
Вкажіть
діагноз
:

A
. *Хронiчний атрофiчний гастр
и
т

B
. Гострий катаральний гастрит

C
. Гострий гнiйний гастрит

D
. Хронiчний поверхневий гастрит

E
. Гiгантський гiпертрофічний гастрит


22. При гістологічному дослідженні
біоптату зі слизової оболонки шлунка
жінки 50 років виявл
ено: стоншення
слизової оболонки, зменшення кількості
залоз, фокуси кишкової метаплазії;
повнокрів’я, набряк та склероз строми;
дифузна лімфоплазмоцитарна
інфільтрація зі значними домішками
полінуклеарних лейкоцитів.
Встановити
діагноз.

A
. *Хронічний атроф
ічний гастрит в
активній фазі

B
. Хронічний атрофічний гастрит у
неактивній фазі

C
. Хронічний поверхневий гастрит

D
. Гострий катаральний гастрит

E
. Гострий фібринозний гастрит


2
3. У хворого з кривавою блювотою на
операції в шлун
ку
знайдено виразку,
яка про
никає в м’язовий шар. Краї
виразки щільні, в дні

кровоточива
судина. При цитобіопсії в краях і дні
виразки виявлена рубцева тканина. Яка
це виразка?

A
. *Хронічна кровоточива виразка

B
. Пенетруюча виразка

C
. Гостра кровоточива виразка

D
. Перфоративна вира
зка шлунка

E
. Малігнізована виразка


2
4. У жінки 46 років під час паліативної
операції з приводу раку шлунка
виявлена наявність крукенбергівських
метастазів в яєчники. Який з наведених
шляхів метастазування призвів до
ураження яєчників?

A
. *Лімфогенний рет
роградний

B
. Лімфогенний ортоградний

C
. Гематогенний

D
. Імплантаційний

E
. Каналікулярний


25
. На розтині у хворого в черевній
порожнині виявлено близько 2.0 л
гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з
сіруватим відтінком, на серозній
оболонці кишок сіруватого ко
льору
нашарування, що легко знімаються.
Найвірогідніше це:

A
. *Фібр
и
нозно
-
гнійний пер
и
тоніт

B
. Геморагічний пер
и
тоніт

C
. Серозний пер
и
тоніт

D
. Туберкульозний пер
и
тоніт

E
.
Абсцес


26
. У померлої 42 років оперованої у
минулому з приводу пухлини шлунка
при ро
зтині яєчник різко збільшений за
розмірами, щільної консистенції,
білуватого кольору. Гістологічно: в
препараті крайньо атипові епітеліальні
клітини, розміщені серед пластів і тяжів
сполучної тканини. Яке захворювання
має місце у хворої?

A
. *Крукенбергівсь
кий рак яєчника

B
. Серозна цистаденокарцинома

C
. Псевдомуцинозна цисткарцинома

D
. Злоякісна текома

E
. Злоякісна гранульзоклітинна пухлина


27. У хворої 45 років знайдені
збільшенними надключичні лімфатичні
вузли.
При дослідженні біопсійного
матеріалу із лі
мфатичного вузла
виявлений метастаз перстне
п
одібно
-
клітинного раку. Оберить найбільш

33

гаються д
ілянки розростання сполучної
тканини та некротичні осередки,
атрофія острівків Лангенгарса. Яке
захворювання зумовило такі зміни в
підшлунковій залозі?

A.
*
Цукровий
діабет

B.
Муковісцидоз

C.
Гострий панкреатит

D.
Рак головки підшлункової залози

E
.
Гіпоплаз
ія підшлункової залози


33
. У жінки спостерігається
прогресуюче ожиріння по верхньому
типу, артеріальна гіпертензія,
стероїдний цукровий діабет та
вторинна дисфункція яєчників. Який
стан визвав перелічені зміни:

A
. *Базофільна аденома гіпофізу

B
. Еозинофіл
ьна аденома гіпофізу

C
. Метастази пухлини у надниркову
залозу

D
. Аденома підшлункової залози

E
. Вроджений недорозвиток гіпофізу


34. Хворий акромегалією помер від
хронічної декомпенсації серцевої
діяльності. На секції виявлено
кардіомегалію, ознаки хронічн
ої
серцевої недостатності. Крім того, мали
місце зміни у залозах внутрішньої
секреції: зоб, атрофія острівкового
апарату підшлункової залози,
гіперплазія тимуса, кори наднирників.
Які зміни при цьому будуть у гіпофізі?

A. *Еозинофільна аденома

B. Базофільн
а аденома

C. Аденокарцинома задньої долі

D. Туберкульоз задньої долі

E. Сифіліс передньої долі


35. У видаленій щитовидній залозі
фолікули різних розмірів і форми, з
інтрафолікулярною і екстрафолікуляр
-
ною проліферацією епітелію,
прошарками сполучної ткани
ни, які не
повністю обмежують окремі ділянки.
Поставте найбільш вірогідний діагноз.

A.*Макро
-
мікрофолікулярний вузловий
зоб

B. Дифузний зоб

C. Аутоімунний тиреоїдит

D. Фолікулярні аденоми на фоні
дифузного зоба

E. Тиреоїдит Ріделя


36.
При розтині жінки

45 років, яка при
житті страждала ожирінням за верхнім
типом, стероїдним цукровим діабетом,
артеріальною гіпертонією, вторинною
дисфункцією яєчніків виявлено:
гіпертрихоз, гірсутизм, стрії на шкірі
стегон та живота. В передній долі
гіпофізу
-
пухлина (мікр
оскопічно:
базофільна аденома); у наднирниках
-

гіперплазія пучкового шару. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
.
*Хвороба Іценко
-
Кушинга

B
.
Синдром Іценко
-
Кушинга

C.
Хвороба Симондса

D.
Адіпозогенітальна дістрофія

E.
Гіпофізарний нанізм


37
.
При розтині померлої жінки 45 років,
з ознаками ожирінням за верхнім
типом, клінічно зі стероїдним цукровим
діабетом, артеріальною гіпертонією,
вторинною дисфункцією яєчників
виявлено: гіпертрихоз, гірсутизм, стрії
на шкірі стегон та живота. В передній
д
олі гіпофізу
-
пухлина (мікроскопічно:
базофільна аденома); у наднирниках
-

гіперплазія пучкового шару. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Хвороба Іценко
-
Кушинга

B
. Синдром Іценко
-
Кушинга

C
. Хвороба Симондса

D
. Адіпозогенітальна дістрофі
я

E
. Гіпофізарний нанізм38. У хворого з ожирінням верхньої
третини тулуба, гіперглікемією і
артеріальною гіпертензією, в крові
підвищена концентрація
адренокортико
-
стероїдів. В передній
долі гіпофізу знайдена пухлина
діаметром 5 мм з базофільних клітин.

Сформулюйте найточніший клінічний
діагноз:

A.*Хвороба Іценко
-
Кушинга

B. Аденома гіпофіза

C.

Пролактинома

D. Нецукровий діабет

E. Акромегалія


39. У хворого з верхнім типом ожиріння
клінічно протягом тривалого часу
відзначалися артеріальна гіпертензія,
гіп
ерглікемія, глюкозурія. Смерть

34

наступила від крововиливу в головний
мозок. При патоморфологічному
дослідженні виявлена базофільна
аденома гіпофіза, гіперплазія кори
наднирників. Ваш можливий діагноз.

A. *Хвороба Іценко
-
Кушинга

B. Цукровий діабет

C. Синдр
ом Іценко
-
Кушинга

D. Хвороба Сіммондса

E. Адипозогенітальна дистрофія


40. Жінка 34
-
х років, померла від
жирової емболії внаслідок перелому
стегна. На розтині виявлено верхній тип
ожиріння, гірсутизм, багряно
-
сині смуги
розтягування шкіри живота, стегон.
При
житті мали місце симптоми
артеріальної гіпертензії і гіперглікемії.
Яке ендокринне захворювання
найбільш ймовірне?

A. *Хвороба Іценко
-
Кушинга

B. Хвороба Сіммондса

C. Хвороба Бабінського
-
Фрейліха

D. Адіпозо
-
генітальна дистрофія

E.

Хвороба Аддісона


41
.

При розтині померлої був
встановлений діагноз

Аддісонова
хвороба. Виберіть найбільш вірогідну
безпосередню причину смерті хворої.

A. *Гостра наднирникова недостатність

B.

Гостра ниркова недостатність

C.

Печінкова недостатність

D. Тромбоемболія легеневої
артерії

E. Тромбоз ворітної вени


42. Хворий з ревматоїдним артритом,
який тривалий час одержував
кортикостероїди, раптово припинив їх
прийом, через декілька днів помер. На
розтині виявлені зменшені в розмірі
наднирники з тонким сірим кірковим
шаром. Назв
іть причини смерті хворого.

A.

*Наднирникова недостатність

B.

Серцева недостатність

C.

Ниркова недостатність

D.

Печінкова недостатність

E.

Легенева недостатність


43
.
У жінки 27 років, з’явились ознаки
гірсутизму (підвищене оволосіння),
аменорея. Про пухли
ну якого органу
йде мова?

A. *Яєчника

B. Нирки

C. Печінки

D. Молочної залози

E. Матки


44
. При розтині померлої був
встановлений діагноз:
А
д
і
сонова
хвороба. Виберіть найбільш імовірну
безпосередню причину смерті цієї
хворої
.


A.
*
Гостра надниркова недостат
ність


B. Печінкова недостатність

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Тромбоз воротної вени

E.

Гостра ниркова недостатність


45
. У жінки 67 років, що на протязі 14
років хворіла на цукровий діабет, за
останні 2 роки різко погіршився зір. З
якими ха
рактерними процесами
пов'язане погіршення зору?

A.
*
МікроангіопатіяB. Кальциноз скловидного тіла

C. Замутнення рогівки

D. Замутнення кришталика

E. Макроангіопатія


46
.
У молодої людини виявлений
надлишок соматотропного гормону,
збільшені розміри но
са, губ, вух,
нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш
діагноз.

A
.
*Акромегалія

B
.
Гіпофізарний нанізм

C
.
Хвороба Іценко
-
Кушинга

D.
Аддісонова хвороба

E.
Адіпозогенітальна дистрофія


# # #

1.
У трирічної дівчинки, після
перенесеної гострої респіраторної
вірусної
інфекції з’явилися
розповсюджені набряки (анасарка),
масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія,
гіперліпідемія.
При дослідженні біоптату
нирки виявлено: відсутність малих
відростків подоцитів судинних
клубочків. Який найбільш імовірний
діагноз
?

A
. *Ліпоїдний
нефроз

B
. Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

C
. Фокальний сегментарний
гломерулосклероз

D
. Мембранозний гломерулонефрит

E
. Післяінфекційний гломерулонефрит


55

фіброгастроскопія з біопсією слизової
оболонки. Які морфологічні зміни в
біоптаті свідчитимуть про стадію ремісії
виразкової хвороби?

A
.
*Розростання сполучної
тканини

B
.
Фібриноїдний набряк

C
.
Фібриноїдні зміни стінок судин

D
.
Наявність гнійно
-
некротичного
детриту

E
.
Зона фібриноїдного некрозу в дні
виразки


14. У хворого при фіброгастроскопії
шлунку виявлено різке потовщення
слизової оболонки. Гістологічно в
бі
оптаті виявлена проліферація
залозистих клітин, гіперплазія залоз,
лімфо
-
плазмоцитарна інфільтрація
слизової оболонки.
Ваш діагноз.

A
.
*Гіпертрофічний гастрит

B
.
Аутоімунний гастрит

C
.
Дифузний рак шлунку

D
.
Рефлюкс
-
гастрит

E
.
Гострий гастрит


15.
На авт
опсії людини 56 років, яка
довго страждала на виразкову хворобу
шлунку виявлена виразка на малій
кривизні з численними розростаннями
щільної рубцевої тканин та потовщеної
слизової оболонки біля виразки.
При
гістологічному дослідженні виявляється
різко вира
жений клітинний атипізм. Ваш
діагноз:

A
.

*Малігнізована хронічна виразка
шлунку

B
.
Виразковий рак шлунки

C
.
Метастаз раку легені у шлунок

D
.
Перфорація виразки шлунку

E
.
Пенетрація виразки шлунку


16.
У чоловіка 42 років, який страждає
на виразкову хвороб
у шлунку при
ендоскопічному дослідженні діагносто
-
вано хронічний гастрит типу С. Такий
тип гастриту називається:

A
.

*Еозинофільний

B
.
Аутоімунний

C
.
Бактеріальний

D
.
Хімічний

E
.
Гранулематозний


17.
На автопсії тіла чоловіка 49 років,
який помер від серцев
о
-
легеневої
недостатності, знайдено дифузне
ущільнення нижньої частки правої
легеня.
Вказана частка сіро
-
жовта,
плевра над нею вкрита фібринозними
нашаруваннями. При гістологічному
дослідженні тканини ураженої частки в
усіх альвеолах виявлено нейтрофіли,
ф
ібрин, поодинокі сидерофаги,
фібринозний плеврит. Діагностуйте
захворювання.

A
.
*Крупозна пневмонія

B
.
Вогнищева гнійна пневмонія

C
.
Вогнищева фібринозно
-
гнійна
пневмонія

D
.
Бура індурація легень

E
.
Пневмоконіоз


18. При морфологічному дослідженні
12
-
перст
ної кишки хворого, який
загинув від гострої шлунково
-
кишкової
кровотечі, виявлено хронічну виразку,
що кровоточила. При мікроскопічному
дослідженні встановлено, що судини на
дні виразки з гомогенною, еозино
-
фільною,
PAS
-
позитивною стінкою,
звуженим просвіт
ом та нагадують
склоподібні трубочки. Який
патологічний процес розвинувся в
стінках судин ?

A
.
*
Гіаліноз

B
. Жирова дистрофія

C
.
Амілоїдоз

D
. Склероз

E
. Гідропічна дистрофія


19. При морфологічному дослідженні
12
-
палої кишки хворого, який загинув
від гостро
ї шлунково
-
кишкової
кровотечі, виявлено хронічну виразку,
що кровоточила. При мікроскопічному
дослдженні встановлено, що судини у
дні виразки з гомогенною,
еозінофільною,
PAS
-
позитивною
стінкою, звуженим просвітом та
нагадують склоподібні трубочки.
Назвіть
механізм кровотечі в даному
випадку.

A
.
*
Кровотеча внаслідок роз’їдання
стінки судин

B
. Кровотеча внаслідок розриву стінки
судин

C
. Кровотеча у зв’язку з підвищенням
проникності стінки судини

D
. Діапедезна кровотеча

E
.
Heamorrhagia

per

rhexin54

розростання сполучної тканини,
i
нф
i
льтрованої л
i
мфоцитами,
плазмоцитами.
Вкажіть
діагноз:

A.
*Хронiчний атрофiчний гастр
и
т

B.
Гострий катаральний гастрит

C.
Гострий гнiйний гастрит

D.
Хронiчний поверхне
вий гастрит

E.
Гiгантський гiпертрофічний гастрит


7
.
При огляді зіву у хворого на ангіну
визначається гіперемія слизової
оболонки піднебіння, мигдалики
збільшені в розмірах, червоні, на їх
поверхні помітні дрібні біло
-
жовті
осередки. Який клініко
-
морфолог
ічний
варіант ангіни найбільш імовірний у
даному випадку?

A.
*Лакунарна

B.
Катаральна

C.
Гнійна

D.
Фібринозна

E.
Некротична


8.
Під час розтину тіла чоловіка 29
років, який тривалий час хворів на
виразкову хворобу дванадцятипалої
кишки були знайдені ознаки
перитоніту,
множинні стеатонекрози
поза очеревин
-
ної жирової тканини та підшлункової
залози, а в діляці тіла ії знайдений
виразкоподібний дефект діаметром 5
мм і глибиною до 10 мм, краї якого
містили некротичні маси.
Діагностуйте
ускладнення виразкової хв
ороби 12
-
пало
ї
кишки.

A.
*Пенетрація

B.
Кровотеча

C.
Стеноз

D.
Перфорація

E.
Малігнізація


9.
При гістологічному дослідженні
біоптату зі слизової оболонки шлунку
жінки 50 років виявлено: потоншення
слизової оболонки, зменшення кількості
залоз, фокуси кишко
вої метаплазії;
повнокрів’я, набряк та склероз строми;
дифузна лімфоплазмоцитарна
інфіль
-
тра
ція зі значними домішками
полінуклеарних лейкоцитів.
Встановити
діагноз.

A.
*Хронічний атрофічний гастрит в
активній фазі

B.
Хронічний атрофічний гастрит у
неактивн
ій фазі

C.
Хронічний поверхневий гастрит

D.
Гострий катаральний гастрит

E.
Гострий фібринозний гастрит


10
.
При морфологічному дослідженні
шлунку виявлено глибокий дефект
стінки з ураженням м’язової болонки,
проксимальний край якого підритий,
дистальний
-

пологий. При мікроскопіч
-
ному дослідженні: в дні дефекту
виявляється зона некрозу, під якою
грануляційна тканина та масивна
ділянка рубцевої тканини на місці
м’язового шару. Встановити діагноз.

A.
*Хронічна виразка у стадії
загострення

B.
Хронічна виразка
з малігнізацією

C.
Гостра виразка

D.
Ерозія

E.
Рак
-
виразка


11.
Чоловік 39 років, прооперований у
зв’язку з виразковою хворобою шлунку,
помер

через 7 днів після операції. На
розтині листки очеревини повнокровні,
тьмяні,

вкриті масивними жовтувато
-
зеленуват
ими плівчастими на
шарува
н
-
нями, в очеревинній порожнині біля 300
мл густої зеленувато
-
жовтуватої
рідини. Який патологічний процес було
знайдено:

A.

*Фібринозно
-
гнійний перитоніт

B.

Механічна кишкова непрохідність

C.

Фібринозно
-
серозний перитоніт

D.

Спаєчна
хвороба

E.

Фібринозно
-
геморагічний перитоніт


12.
Хвора 38 р. поступила в клініку з
температурою тіла 39,4
º
С
, різкими
розлитими болями в епігастральній
області. При операції прийнято рішення
видалити весь шлунок. Гістопатологічне
дослідження всіх анатоміч
них відділів
шлунка показало розлите гнійно
-
деструктивне запалення всіх шарів
стінки з утворенням

численних дрібних
абсцесів. Діагноз?

A.

*Флегмонозний гастрит

B.

Хронічний гастрит, тип А

C.

Хронічний гастрит, тип В

D.

Хронічний гастрит, тип С

E.

Хелікобак
тер
-
асоційований гастрит


13
. Хворому з хронічною виразковою
хворобою без загострення виконана

35

2. При морфологічному дослідженні
видаленої нирки виявлено наявність
в
проксимальному відділі сечово
ду
конренкременту, який обтурує його
просвіт, нирка різко збільшена,
перенхіма атрофована, чашки та миска
значно розширені. Мікроскопічно:
дифузний склероз, атрофія клубочків та
канальців, збережені канальці кістозно
розширені. Назвіть ускладення сечо
-
кам’
яної хвороби

A
. *Гідронефроз

B
. Пієлонефрит

C
. Гломерулонефрит

D
. Хронічний паранефрит

E
.
Піонефроз


3. У дитини 15 років через 14 днів після
перенесеної ангіни з’явилися набряки
на обличчі зранку, підвищення
артеріального тиску, сеча у вигляді
“м’ясних по
миїв”. Імуногістохімічне
дослідження біоптату нирки виявило
відкладання імунних комплексів на
базальних мембранах капілярів та у
мезангії клубочків.
Яке захворювання
розвинулось у хворого?

A
. *Гострий гломерулонефрит

B
. Гострий інтерстіційний нефрит

C
. Гос
трий пієлонефрит

D
. Ліпоїдний нефроз

E
. Некротичний нефроз


4. У хворого, який помер від хронічної
ниркової недостатності на грунті
хронічного гломерулонефриту нирки
зменшені за розмірами, щільної
консистенції, капсула знімається важко,
оголяючи зернисту п
оверхню.
На
розрізі кірковий та мозковий шари тонкі,
тканина нирок суха, недокрівна, сірого
кольору. Як називається така нирка?

A
. *Вторинно
-
зморщені нирки

B
. Первинно
-
зморщені нирки

C
. Атеросклеротично
-
зморщені нирки

D
. Амілоїдно
-
зморщені нирки

E
. Пієлоне
фротично
-
зморщені нирки


5
. Чоловік, 19 років страждав з
раннього дитинства бронхоектатичною
хворобою. Помер від ниркової
недостатності. На розтині окрім
множинних бронхоектатичних каверн,
заповнених гнійним ексудатом
виявлено збільшені в розмірах нирки
щі
льної консистенції, кірковий шар
потовщений, білого кольору, щільний.
Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвати
процес, який розвився в нирках?

A.
*Вторинний амілоїдоз

B.
Гломерулонефрит

C.
Хронічний пієлонефрит

D.
Вроджений кістоз нирок

E.
Вторинний нефроск
лероз


6
. На аутопсії хворого, померлого від
отруєння етиленгліколем, нирки дещо
збільшені за розмірами, набряклі, їх
капсула знімається дуже легко, кіркова
речовина широка, блідо
-
сіра, мозкова
речовина
-
темно
-
червона. Яка
патологія нирок розвинулась у хв
орого?

A
. *Некротичний нефроз

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Гострий тубуло
-
інтерстиціальний
нефрит

D
. Ліпоїдний нефроз

E
. Гострий пієлонефрит


7
.
На розтині померлої

жінки 47
років
,
яка часто хворіла,
ш
кіра сіро
-
земельного кольору з петехіальними
крововили
вами, нач
е припудрене білу
-
ватим порошком

обличчя
; виявлений

фібринозно
-
геморагічний лар
ингіт,
трахеїт, фібринозний пери
кардит,
катаральний гастроентероколіт.
Д
аний
комплекс морфологічних
змін

д
ля якого
синдрому характерний
?

A
. *Хронічної ниркової недостат
ності

B
.
Хронічної печінково
-
ниркової

C
. Гострої печінкової недостатності

D
.
Гострої ниркової недостатності

E
. Хронічної серцевої недостатності


8
. Хворий 30 р. поступив до лікарні зі
с
каргами на головний біль, запам
о
роче
-
ння. Протягом останнього року виз
на
-
чаються високі показники артеріального
тиску. Лікарські засоби майже не
допомагали. У біоптаті нирки виявлено
екстракапілярну проліферацію з
утворенням “напівмісяців”
.
Для якого
захворювання це характерно?

A
. *Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

B
. Гостр
ий гломерулонефрит

C
. Вовчаковий гломерулонефрит

D
. Гранулематоз Вегенера

E
. Хронічний гломерулонефрит


36

9. При розтині померлого від ниркової
недостатності спостерігались наступні
зміни: нирки збільшені, дряблі,
корковий шар широкий, набряклий,
жовто
-
сірий,
тьмяний, з червоним
крапом, добре відмежований від темно
-
червоної мозкової речовини.
Мікроскопічно: проліферациія епітелію
капсули клубочків, подоцитів та
макрофагів з формуванням
„напівмісяців”.
Для якого захворювання
характерні вищезазначені зміни?

A
. *
Підгострий гломерулонефрит

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Хронічний гломерулонефрит

D
. Гострий пієлонефрит

E
. Амілоїдоз нирок


10.
На розтині у померлого хворого
виявлена аденома передміхурової
залози і великі нирки з різко
збільшеними лоханками і чашечками
,
заповненими прозорою рідиною.
Назвіть процес у нирках.

A.
*Гідронефроз

B.
Гломерулонефрит

C.
амілоїдоз

D.
Туберкульоз

E.
Пієлонефрит


11.

Хворий помер при явищах уремії.
На розтині нирки збільшені, в’ялі,
кірковий шар широкий, набряклий, з
червоним крапо
м, мозкова речовина
темно
-
червона. Мікроскопічно в
порожнині капсули клубочків виявлені
“напівмісяці”, які стискають капіляри,
дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми. Яке захворювання
у померлого?

A
. *Гломерулонефрит

B
. Пієлонефрит

C
. Нефроліт
іаз

D
. Нефротичний синдром

E
. Амілоїдоз нирок


12.
При мікроскопічному дослідженні
нирок виявлений некроз епітелію
звивистих канальців, тубулорексис,
набряк строми, ішемія коркового шару і
повнокрів’я мозкового.
Назвіть цей
патологічний процес.

A.
*Некроти
чний нефроз

B.
Гломерулонефрит

C.
Пієлонефрит

D.
Полікистоз

E.
Сечокам’яна хвороба


13. При мікроскопічному дослідженні
нирок спостерігається проліферація
нефротелію капсули Боумена, подоци
-
тів і макрофагів з утворенням в її
просвіті “напівмісяцевих” струк
тур, які
стискують клубочок.
Капіляри клубочків
зазнають некрозу, в їх просвіті
спостерігаються фібринові тромби.
Деякі клубочки склерозуються або
гіалінізуються. Спостерігається вираже
-
на дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми нирок. Назвіть
патологію нирок.

A
.*Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

B
. Післяінфекційний гломерулонефрит

C
. Хронічний гломерулонефрит

D
. Хронічний пієлонефрит

E
. Амілоїдоз нирок


14
. При мікроскопічному дослідженні
нирок померлої від ниркової
недостатності жінки 36 рокі
в, в
клубочках виявлено проліферацію
нефротелію капсули, подоцитів та
макрофагів з утворенням “напівмісяців”,
некроз капілярних петель, фібринові
тромби в їх просвітах, а також склероз
та гіаліноз клубочків, атрофію канальців
та фіброз строми нирок. Який з

перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Підгострий гломерулонефрит

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Хронічний гломерулонефрит

D
. Фокальний сегментарний склероз

E
.

Мембранозна нефропатія


1
5.
У 60
-
річної померлої, яка протягом
тривалого часу хворіла на
гіпертонічну
хворобу, на розтині нирки значно
зменшені ( вага обох нирок 80 г),
поверхня дрібнозерниста, на розрізі
кора рівномірно потоньшена. Як можна
назвати зміни в нирках ?

A
.
*Первинно
-
зморщені нирки

B.
Пієлонефритично
-
зморщені нирки

C.
Вторинно
-

зморщені нирки

D.
Амілоїдно
-
зморщені нирки

E.
Диабетичний нефросклероз
53

C.

Хронічний коліт із загостренням

D.

Дизентерія в третій стадії

E.

Амеб
і
аз кишки з формуванням
виразок


30
.

При гістологічному дослідженні
видаленого на опе
рації червоподібного
відро
с
тка виявлена дифузна
інфільтра
ція усіх шарів його стінки
нейтрофільними лейкоцитами з
вогнищевими скупченнями лейкоцитів,
у центральній ділянці яких відбувається
руйнування тканин відростка. Шари
стінки збільшені за розмірами, се
розна
оболонка на своїй поверхні містить
відкладання фібрин
у, її судини
розширені, повнокро
вні. У просвіті
відро
с
тка визначаються
нейтрофільні
лейкоцити
у великій кількості. Який з
діагнозів найбільш точний?

A.

*Апостематозний апендицит

B.

Флегмонозний апе
ндицит

C.

Флегмонозно
-
виразковий апендицит

D.

Гангренозний апендицит

E.

Гострий деструктивний апендицит


# # #

1
. Виберіть вид хронічного гастриту,
при якому відбувається перебудова
епітелію.

A.
*
Гастрит з кишковою метаплазією

Поверхневий

B. Фундальний

C.
*
Гастрит з кишковою метаплазією

D. Антральний

E. Глибокий


2.
При гістологічному дослідженні
гастробіоптатів виявлено
c
тоншення
слизової оболонки шлунка із
зменшенням кількості залоз та значним
розростанням сполучної тканини,
протоки залоз розширені
; слизова
оболонка інфільтрована лімфоцитами
та плазматичними клітинами.
Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Хронічний значний атрофічний
гастрит

B
. Хронічний поверхневий гастрит

C
.

Хронічний значний атрофічний
гастрит з кишковою метаплаз
ією

D
. Хронічний помірний атрофічний
гастрит

E
. Флегмона шлунку

3
. При морфологічному дослідженні
шлунка виявлено глибокий дефект
стінки з ураженням м’язової болонки,
проксимальний край якого підритий,
дистальний
-
пологий. При
мікроскопічному дослідженні:
в дні
дефекту виявляється зона некрозу, під
якою грануляційна тканина та масивна
ділянка рубцевої тканини на місці
м’язового шару. Встановити діагноз.

A
. *Хронічна виразка у стадії
загострення


B
. Хронічна виразка з малігнізацією

C
. Гостра виразка

D
. Ероз
ія

E
. Рак
-
виразка


4.
При гістологічному дослідженні
гастробіоптатів виявлено потоншення
слизової оболонки шлунку із
зменшенням кількості залоз та значним
розростанням сполучної тканини,
проток залоз розширені; слизова
оболонка інфільтрована лімфоцитами
та
плазматичними клітинами.
Який з
діагнозів найбільш вірогідний?

A.

*
Хронічний значний атрофічний
гастрит

B.
Хронічний поверхневий гастрит

C.

Хронічний значний атрофічний
гастрит з кишковою метаплазією

D.
Хронічний помірний атрофічний
гастрит

E.
Флегмона шл
унку


5.
При гістологічному дослідженні
вилученої
виразки шлунка в її дні
знайде
но фібринозно
-
лейкоцитарний
ексудат, поширена зона фібриноїдного
некрозу, нижче розташовані шари
грануляційної та фиброзної тканини.
Ваш діагноз:

A.
*Хронічна виразка

B.
Гостра
виразка

C.
Гостра ерозія

D.
Малігнізована виразка

E.
Флегмона шлунка


6.
При ф
i
брогастроскоп
i
ї хворого 48
рок
i
в, вод
i
я, зі скаргами на б
i
ль в
еп
i
гастр
i
ї п
i
сля їжі, слизова оболонка
шлунку г
i
перемована, зморшки її
зменшен
i
. М
i
кроскоп
i
чно в
гастроб
i
оптат
i
:
слизова оболонка
витончена, к
i
льк
i
сть залоз зменшена,

52

22. Назвіть найбільш вірогдне
ускладнення гангренозного апендициту.

A
. *Перфорація відростку з розвитком
перитоніту

B
. Хронічний апендицит

C
. Пневмонія

D
. Мукоцелє

E
. Емпієма відростка23.

Хворому проведена операція
апендектомії
. Апендикс збільшений в
об’ємі, серозна оболонка
гіперемійована, в слизовій

первинний
афект. Гістологічно: стаз в капілярах і
венулах, набряк, крововиливи, крайове
стояння лейкоцитів, лейкодіапедез,
вогнищевий некроз ентероцитів.
Вкажіть морфологічну фор
му гострого
апендициту?

A.

*Поверхневий

B.

Простий

C.

Флегмонозний

D.

Апостематозний

E.

Гангренозний


24.
При розтині померлого в прямій і
сигмовидній кишці видно дефекти
слизової оболонки неправильної форми
з нерівними контурами, які зливаються
між собою,
залишаючи невеликі
острівці збереженої слизової оболонки.
Про яку різновидність коліта можна
думати?

A.

*Виразковий коліт

B.

Фібринозний коліт

C.

Гнійний коліт

D.

Фолікулярний коліт

E.

Катаральний коліт


25
. Вилучений при апендектомії
хробакоподібний відр
осток
потовщений, покритий фібринозно
-
гнійним нальотом. Всі шари відростка
інфільтровані гнійним ексудатом,
слизова оболонка зруйнована. Ваш
діагноз?

A
. *Флегмонозний апендицит

B
. Простий апендицит

C
. Флегмонозно
-
виразковий апендицит
з осередковою деструкц
ією слизового
та підслизового шару

D
. Гангренозний апендицит

E
. Поверхневий апендицит


2
6
.

Під час розтину тіла жінки 28 років,
яка хворіла на гострий апендицит, були
знайдені множинні гострі абсцеси
печінки, що привело до смерті. Які
морфологічні зміни ст
інки паростку та
оточуючих тканин привели до розвитку
смертельного ускладнення?

A. *Апендикулярний тромбофлебіт

B. Перфорація стінки паростку

C. Емпієма паростку

D. Апендикулярний тромбоартеріїт

E.

Самоампутація паростку


27.
У хворого під час операції з п
риводу
хронічного апендициту виявлені
розростання слизеподібної тканини на
очеревині. Червеподібний паросток
кістозно розширений, заповнений
слизистими масами у вигляді шарів.
Вкажіть найбільш імовірне
захворювання.

A. *Мукоцелє червоподібного паростка

B.
Флегмонозний апендицит

C.

Апостематозний апендицит

D.

Первинний гангренозний апендицит

E.

Несправжній апендицит


28.
Хворому М. проведена
апендектомія. У видаленому
черво
-

поді
бному відростку виявлена пухлина
у вигляді вузла, жовтого кольору.
Мікроскопічно
пухлина складається із
скопичення полігональних клітин, які
розташовуються у вигляді груп і тяжів,
поділені прошарками сполучної
тканини. Клітини містять ліпіди та зерна
серотоніну. Як називається така
пухлина?

A. *Карциноїд

B. Лейоміома

C. Гемангіома

D.
Лімфангіома

E. Аденома


29. В біоптаті товстої кишки
поверхневий дефект слизової оболон
-
ки, зниження числа келихоподібних
клітин і кількості слизу в них, різка
лімфо
-
плазмоцитарна інфільтрація з
наявністю сегментоядерних лейкоцитів,
еозинофілів. Виберіть н
айбільш
вірогідний діагноз.

A.

*Неспецифічний виразковий коліт у
фазі загострення

B.

Хвороба Крона


37

16.
На секції виявлено значне
збільшення об’єму правої нирки. На
розрізі в ній міститься камінь. Просвіт
ниркової миски розтягнутий сечею, яка
накопичується. Паренхіма нирки різко
пот
оншана. Який з діагнозів є найбільш
вірним?

A.
*Гідронефроз

B.
Пієлоектазія

C.
Гідроуретронефроз

D.
Кіста нирки

E.

Множинні кісти нирки


17. На аутопсії померлої
, яка тривалий
час хворіла цисти
том і дискінезією
сечоводів, виявлено морфологічні
ознаки уремі
ї. Нирка була нерівномірно
рубцево
-
зморщена. У просвіті мисок
містилися дрібні уратні камені і пісок.
Гістологічно виявлено “щитовидну
нирку”, вогнища і
нтерстиційного
запалення. Який
з діагнозів є найбільш
вірогідний?

A.
*Хронічний пієлонефрит

B.
Гострий п
ієлонефрит

C.
Атеросклеротично зморщена нирка

D.
Первинно зморщена нирка

E.
Амілоїдно зморщена нирка


1
8. На розтині жінки віком 56 років, що
померла від ниркової недостатності,
нирки нерівномірно зменшені,
поверхн
я

великогорбист
а
; на розрізі ділянки
рубце
вої тканини чергуються з
незмінною паренхімою, миски
розширені, стінки їх потовщені.
Мікроскопічно в стінках мисок, чашок та
в інтерстиції

явища
склерозу та
лімфо
-
плазмоцитарно
ю
інфільтраці
єю
.
Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Хронічн
ий пієлонефрит

B
. Гострий пієлонефрит

C
. Гострий гломерулонефрит

D
. Тубулоінтерстиційний нефрит

E
. Хронічний гломерулонефрит


19
. У хворого, який знаходиться у клініці
з ознаками отруєння ртуттю, у нирках
відмічаються наступні процеси:
осередкові некротичн
і зміни канальців
головних відділів, набряк, лейкоцитарна
інфільтрація та геморагії інтерстицію,
венозний застій. Який стан розвився у
хворого?

A
. *Гострий некротичний нефроз

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Хронічна ниркова недостатність

D
. Гострий пієлонефр
ит

E
. Хронічний пієлонефрит


20.
На розтині прозектор знайшов зміни
в нирках: збільшення в розмірах,
корковий шар широкий, жовто
-
сірий з
червоним крапом, добре відмежований
від мозкової речовини, яка має темно
-
че
рвоний колір. При гістологічному
дослідженні

-
розростання нефротелію і
подоцитів в капсулі клубочків з
утворенням “півмісяців”, явища
склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз
строми.
Про яке захворювання нирок
йде мова?

A.

*
Екстракапілярний продуктивний
гломерулонефрит

B.
Інтракапілярний продуктивний

гломерулонефрит

C.
Екстракапілярний ексудативний
гломерулонефрит

D.
Інтракапілярний ексудативний
гломерулонефрит

E.
Інтерстеційний нефрит


21. На аутопсії померлого від ниркової
недостатності відмічено, що нирки
збільшені, кволі, широка кора жовто
-
сірого
кольору з червоним крапом. При
мікроскопічному дослідженні виявлено:
епітелій капсули клубочків проліферує з
появою “напівмісяців”, капілярні петлі з
осередками некрозу та фібриновими
тромбами у просвітах. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
. *Підгострий гломерулонефрит

B
. Гострий гломерулонефрит

C
. Хронічний гломерулонефрит

D
. Ліпоїдний нефроз

E
. Амілоїдоз нирок


22
. Хворий на фіброзно
-
кавернозний
туберкульоз помер при зростаючих
явищах ниркової недостатності. На
розтині

запах сечі, гіпер
трофія лівого
шлуночка, фібринозний перикардит,
фібринозно
-
геморагічний ентероколіт.
Нирки дещо зменшені за розмірами,
дуже щільні, з множинними втягнен
-
нями. Гістологічно на препаратах,
забарвлених Кон
г
о
-
рот
-
рожеві маси у

38

клубочках та стінках судин, заг
ибель і
атрофія більшості нефронів,
нефросклероз. Встановіть діагноз
:

A
. *Амілоїдно зморщені нирки

B
. Первинно зморщені нирки

C
. Вторинно зморщені нирки

D
. Атеросклеротично зморщені нирки

E
. Пієлонефритично зморщені нирки


23
. На розтині виявлено, що нирки

збільшені за розмірами, поверхня
крупно
-
горбиста за наявності численних
порожнин з гладкою стінкою,
заповнених прозорою рідиною. Про яке
захворювання йде мова?

A
. *Полікістоз

B
. Некротичний нефроз

C
. Пієлонефрит

D
. Гломерулонефрит

E
. Інфаркт


24
. При мікр
оскопічному дослідженні
нирок виявлений некроз епітелію
звивистих канальців, тубулорексис,
набряк строми, ішемія коркового шару і
повнокрів’я мозкового. Назвіть цей
патологічний процес.

A
. *Некротичний нефроз

B
. Гломерулонефрит

C
. Пієлонефрит

D
. Полікистоз

E
. Сечокам’яна хвороба


25
. При розтині чоловіка, померлого від
опікової хвороби, виявлено набряк
головного мозку, збільшення печінки, а
також нирок, корковий шар яких широ
-
кий, блідо
-
сірий, мозковий

повнокров
-
ний. Мікроскопічно: некроз канальців
головн
их відділів з деструкцією
базальних мембран, набряк інтерстицію
з лейкоцитарною інфільтацією та
крововиливами. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A
. *Некротичний нефроз

B
. Пієлонефрит

C
. Тубулоінтерстиціаальний нефрит

D
. Подагрична нирка

E
.
Мієломна нирка


26
. В біоптаті нирки: склероз, лімфо
-
плазмоцитарна інфільтрація стінок
мисок та чашок; дистрофія та атрофія
канальців.
Збережені канальці розши
-
рені, розтягнені колоїдоподібними
масами, епітелій сплюснутий
(“щитовидна” нирка). Який діагноз
найбільш вірогідній?

A
. *Хронічний пієлонефрит

B
. Гострий пієлонефрит

C
. Гломерулонефрит

D
. Нефросклероз

E
. Тубуло
-
інтерстиціальний нефрит


2
7. На розтині у померлого хворого
виявлена аденома передміхурової
залози і великі нирки з різко
збільшеними баліями
і чашечками,
виповненими прозорою рідиною.
Назвіть процес у нирках.

A
. *Гідронефроз

B
. Гломерулонефрит

C
. Пієлонефрит

D
. Туберкульоз

E
. Амілоїдоз


2
8. У молодої особи протягом року
прогресувала ниркова недостатність зі
смертельним наслідком. При розтині
в
иявлені великі строкаті нирки з
червоними дрібними краплинами в
жовто
-
сірому корковому шарі.
Гістологічно клубочках виявлені
"напівлуння" з проліферуючого
нефротелію. Ваш діагноз?

A
. *Підгострий гломерулонефрит

B
. Амілоїдоз

C
. Крововилив в нирки

D
. Гнійний
нефрит

E
. Рак нирки


2
9. Жінка віком 49 років, тривалий час
хворіла на хронічний гломерулонефрит,
який і став основною причиною смерті.
На розтині встановлено, що нирки
мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г,
щільні, дрібнозернисті. Мікроскопічно:
фібриноз
не запалення серозних і
слизових оболонок, дистрофічні зміни
паренхіматозних органів, набряк
головного мозку. Яке ускладнення
привело до вказаних змін серозних
оболонок
?

A
. *Уремія

B
. Сепсис

C
. ДВЗ
-
снндром

D
. Тромбоцитопенія

E
. Анемія
51

15.
До патогістологічої лабораторії
доставлено червоподібний відросток
товщиною до 2,0 см. Серозна оболонка
його тьмяна, потовщена, вкрита жовто
-
зеленими плівковими нашаруваннями.
Стінка в’яла, сіро
-
червона. Просвіт
відростка розширено, заповнено жовто
-
зеленими масами. При гістологічному
дослідженні виявлено, що: стінку

інфільтровано нейтрофілами. Визначте
захворювання апендикса, його форму.

A.

*Гострий флегмонозний апендицит

B.

Гос
трий гангренозний апендицит

C.

Гострий поверхневий апендицит

D.

Гострий простий апендицит

E.

Хронічний апендицит


16.
При терміновій операції у хворого
було видалено червоподібний
відросток, який був різко потовщений,
впродовж всієї довжини сірувато
-
чорний
, в дистальному відділі знайдено
дефект стінки, через який з просвіту
апендикса виділяються сірувато
-
бурі
маси з неприємним запахом.
При

гістологічному дослідженні стінка
апендикса некротизована з осередками
крововиливів, просвіт брижової артерії
заповнени
й тромбом. Визначте форму
апенд
ициту
:

A
.
*Гострий гангренозний

B
.
Гострий флегмонозний

C
.
Гострий простий

D
.
Гострий поверхневий

E
.
Хронічний


17.
При гістологічному дослідженні
видаленого під час операції апендикса
виявлені поширені д
и
сциркуляторні
зміни
з фокусами ексудативного
гнійного запалення і поверхневими
дефектами епітелію. Назвіть форму
апендициту.

A
.
*Гострий поверхневий

B
.
Флегмонозний

C
.
Гангренозний

D
.
Вторинний

E
.
Простий


18.
У хворого під час операції з приводу
хронічного апендициту виявлен
і
р
озростання слизоподібної тканини на
очеревині. Червоподібний відросток
кістозно розширений, заповнений
слизовими масами у виді глобул.
Вкажіть найбільш імовірне
захворювання:

A
.

*Мукоцеле червоподібного відростку

B
.

Флегмонозний апендицит

C
.
Апостематоз
ний апендицит

D
.
Первинний гангренозний апендицит

E
.
Простий апендицит


19. При гістологічному дослідженні
апендиксу, який був резекований при
операції апендектомії, виявлено
множинні виразки у слизовій оболонці
відростка, дифузну інфільтрацію
сегменто
-
яде
рними нейтрофілами всіх
шарів стінки апендиксу, набряк строми,
повнокрів’я судин. На серозній оболонці

нашарування фібрину і лейкоцитів.
Вкажіть, якій формі гострого
апендициту відповідають приведені
патоморфологічні зміни.

A
.
*Флегмонозно
-
виразковий

B
.
Апостематозний

C
. Флегмонозний

D
. Гангренозний

E
. Поверхневий


20.
54
-
річній жінці проведено лівобічну
геміколектомію з приводу перфорації
кишки. При гістологічному дослідженні
операційного матеріалу виявлено
множинні епітеліоїдно
-
клітинні
гранульоми, щіли
ноподібні виразки,
виражений набряк підслизового шару.

Діагностуйте захворювання.

A
.
*Хвороба Крона

B
. Туберкульоз кишки

C
. Неспецифічний виразковий коліт

D
. Хвороба Уіпла

E
. Лімфома кишки


21.
У 43
-
річного чоловіка, що тривало
хворів на остеомієліт і поме
р від
прогресуючої

ниркової недостатності,
при патоморфологічному дослідженні
нирок виявлено

відкладення
гомогенних рожевих мас в мезангіумі
клубочків, навколо артеріол та артерій.
Діагностуйте вид патологічного
процесу.

A
.
*Амілоїдоз

B
. Гіаліноз

C
. Склеро
з

D
.
Некроз

E
.
Кальциноз50

D.
Гострий поверхневий

E.
Гангренозний


8.
Апендикс довжиною 9 см, товщиною
0.9 см. Сероза тьмяна, повнокровна.
Мікроскопічно
-
стінка набрякла, стази у
капілярах
і венулах та дрібни
крововиливи; у слизовій і підслизовій
оболонках

осередки некрозу с
лейкоцитарною інфільтрацією навкруги
їх. Який з перелічених діагнозів
найбільш вірогідний?

A.
*Гострий поверхневий апендицит

B.
Гострий простий апендицит

C.
Гострий ф
легмонозний апендицит

D.
Гострий флегмонозно
-
виразковий
апендицит

E.
Гострий гангренозний апендицит


9
.
У чоловіка віком 50 років, який гостро
захворів, діагностовано дизентерію.
Смерть наступила на 8
-
й день
захворювання. Під час розтину
виявлено потовщену
стінку сигмовидної
та початкових відділів прямої кишки,
фібринозну плівку на поверхні слизової.
Гістологічно: глибокий некроз слизової
оболонки з просяканням некротичних
мас фібрином. Який вид коліту
?

A.
*Дифтеритичний коліт

B.
Катаральний коліт

C.
Виразк
овий коліт

D.
Гангренозний коліт

E.
Фолікулярний коліт


10.
При мікроскопічному дослідженні
оперативно видаленого апендикса
відмічався набряк, дифузна
нейтрофільна інфільтрація стінки з
некрозом та наявністю дефекту
слизової оболонки з ураженням її
м’язово
ї пластинки.
Яка форма
апендициту розвилась у хворого?

A.
*Флегмонозно
-
виразкова

B.
Флегмонозна

C.
Гангренозна

D.
Поверхнева

E.
Апостематозна


11
.
На гістологічне дослідження
прислали видалений червоподібний
відросток. Розміри його збільшені,
серозна оболо
нка тускла, повнокровна,
вкрита плівками фібрину, стінки
стовщені, на розрізі із просвіту
виділяється гній. При мікроскопічному
досл
ідженні спостерігається повнокр
і
в’я
судин, набряк всіх шарів і дифузна
інфільтрація їх лейкоцитами. Назвіть
форму
.

A.
*Флегм
онозний

B.
Апостематозний

C.
Простий

D.
Поверховий

E.
Гангренозний


12. У жінки 42 років під час операції був
видалений червоподібний відросток,
стінка якого брудно
-
сірого кольору, зі
смердючим запахом, з просвіту
виділяється гній, мікроскопічні численні
о
середки некрозу, крововиливи, тромби
в судинах.
Ваш діагноз:

A
.
*Гострий гангренозний апендицит

B
.

Гострий простий апендицит

C
.
Гострий флегмонозний апендицит

D
.
Гострий флегмонозно
-
виразковий
апендицит

E
.
Гострий поверхневий апендицит


13.
Апендикс, який п
рислали до
патоморфологічного відділення після
апендектомії, потовщений та
збільшений у розмірах, серозна
оболонка тьмяна, судини повнокровні, з
просвіту відростку виділяється рідина
жовто
-
зеленого кольору.
При якій
формі апендициту розвиваються
подібні зм
іни:

A.

*Флегмонозний апендицит

B.

Простий катаральний апендицит

C.

Поверхневий апендицит

D.

Гангренозний

E.

Апостематозний


14.
При операції у хлопчика 12 р.
видалений апендикс, який надіслано
патологу на дослідження. Макроскопіч
-
но: апендикс в дистальном
у відділі з
булавоподібним стовщенням діаметром
3 см, при розрізі якого вилилася
прозора жовтувата рідина, стінка
апендикса стоншена. Мікроскопічно:
атрофія всіх шарів апендикса,

ознак
запалення немає. Діагноз?

A.

*Водянка апендикса

B.

Флегмонозний апендиц
ит

C.

Емпієма апендикса

D.

Хронічний аппендицит

E.

Міксоглобульоз апендикса


39

3
0.
На секції виявл
ено значне
збільшення об’єму правої нирки. На
розрізі в ній міститься камінь. Просвіт
ниркової миски розтягнутий сечею, яка
накопичується. Паренхіма нирки різко
стоншена. Який з діагнозів є найбільш
вірним?

A
. *Гідрокалікоз

B
. Гідронефроз

C
. Пієлоектазія

D
. Гідроуретронефроз

E
. Кіста нирки


3
1.
На аутопсії померлої, яка тривалий
час хворіла на цистіт і дискінезію
сечоводів, виявлено морфологічні
ознаки уремії. Нирка
-
нерівномірно
рубцево
-
зморщена. У просвіті мисок
містилися дрібні уратні камені і пісок.
Гі
стологічно виявлено “щитовидну
нирку”, осередки інтерстиційного
запаленн
я. Який
з діагнозів є найбільш
вірогідний?

A
. *Хронічний пієлонефрит

B
. Гострий пієлонефрит

C
. Атеросклеротично зморщена нирка

D
. Первинно зморщена нирка

E
. Амілоїдно зморщена нирка


3
2. На розтині прозектор знайшов зміни
в нирках: збільшення за розмірами,
корковий шар широкий, жовто
-
сірий з
червоним крапом, добре відмежований
від мозкової речовини, яка має темно
-
червоний колір. При гістологічному
дослідженні
-
розростання нефротелію і
подоцитів в капсулі клубочків з
утворенням “ напівмісяців”, явища
склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз
строми. Про яке захворювання нирок
йде мова?

A
. *Екстракапілярний продуктивний
гломерулонефрит

B
. Екстракапілярний ексудативний
гломерулонефрит

C
. Інтр
акапілярний продуктивний
гломерулонефрит

D
. Інтракапілярний ексудативний
гломерулонефрит

E
. Інтерстеційний нефрит


33.
У хворого цукровим діабетом
з'явились ознаки нарастаючої ниркової
недостатності. Який процес в нирках є
причиною
?

A.

*
Гломерулосклероз

B.
Некроз епітелію звивистих канальців

C.
Амілоїдоз

D.
Інтерстиційним

E.
Мембранозна нефропатія


34
.
Жінки віком 49 років, тривалий час
хворіла хронічним гломерулонефритом,
який привів до смерті. На розтині
встановлено,
що нирки мають розміри
7х3х2.5см,

масу
65,0
г, щільні, дрібнозе
-
рнисті. Мікроскопічно: фібринозне
запалення серозних і слизових
оболонок, дистрофічні зміни
паренхіматозних органів, набряк
головного мозку. Яке ускладнення
привело до вказаних змін серозних
і
слизових
оболонок?

A.
*Уремія

B.
Анемі
я

C.
Сепсис

D.
ДВЗ
-
снндром

E.
Тромбоцитопенія


35
.
При розтині чоловіка,
який
помер

від опікової хвороби, знайдено набряк
головного мозку, збільшення печінки, а
також нирок, корковий шар яких
широкий, блідо
-
сірий, мозковий


повнокровний. Мікроскопічно: не
кроз
канальців головних відділів з
деструкцією базальних мембран,
набряк інтерстицію з лейкоцитарною
інфільтацією та крововиливами. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A.
*Некротичний нефроз

B.
Тубулоінтерстиціаальний нефрит.

C.
Пієлонефрит

D
.
Подагрична нирка

E.
Мієломна нирка


36.
При розтині померлого від ниркової
недостатності спостерігались наступні
зміни: нирки збільшені, дряблі,
корковий шар широкий, набряклий,
жовто
-
сірий, тьмяни
й, з червоним
крапом, добре від
межований від темно
-
червон
ої мозкової речовини.
Мікроскопічно: проліферація епітелія
капсули клубочків, подоцитів та
макрофагів з формуванням „півмісяців”.
Для якого захворювання характерні
вищезазначені зміни?

A.
*Підгострий гломерулонефрит


40

B.
Гострий гломерулонефрит

C.
Хронічний
гломерулонефрит

D.
Гострий пієлонефрит

E.
Амілоїдоз нирок


37
.
Хворий помер при явищах уремії.
На розтині нирки збільшені, в’ялі,
кірковий шар широкий, набряклий, з
червоним крапом, мозкова речовина
темно
-
червона. Мікроскопічно в
порожнині капсули клубочкі
в виявлені
“півмісяці”, які стискають капіляри,
дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми. Яке захворювання
у померлого?

A.
*Гломерулонефрит

B.
Пієлонефрит

C.
Нефролітіаз

D.
Нефротичний синдром

E.
Амілоїдоз нирок


38
.
В біоптаті нирки: склероз, л
імфо
-
плазмоцитарна інфільтрація стінок
мисок та чашок; дистрофія та атрофія
канальців. Збережені канальці розши
-
рені, розтягнені колоїдоподібними
масами, епітелій сплюснутий
(“щитовидна” нирка). Який діагноз
найбільш вірогідній?

A.
*Хронічний пієлонефрит

B
.
Гострий пієлонефрит

C.
Гломерулонефрит

D.
Нефросклероз

E.
Тубуло
-
інтерстиціальний нефрит


39
.
При мікроскопічному дослідженні
нирок спостерігається проліферація
нефротелія капсули Боумена,
подоцитів і макрофагів з утворенням в її
просвіті “півмісяцевих”
структур, які
стискують клубочок. Капіляри клубочків
зазнають некрозу, в їх просвіті
спостерігаються фібринові тромби.
Деякі клубочки склерозуються або
гіалінізуються. Спостерігається
виражена дистрофія нефроцитів,
набряк та інфільтрація строми нирок.
Назв
іть патологію нирок.

A.
*Швидкопрогресуючий

гломерулонефрит

B.
Післяінфекційний гломерулонефрит

C.
Хронічний гломерулонефрит

D.
Хронічний пієлонефрит

E.
Амілоїдоз нирок


40
.
У хворого, який помер від хронічної
ниркової недостатності на грунті
хронічного гло
мерулонефрита нирки
зменшені в розмірах, щільної
консистенції, капсула знімається важко,
оголяючи зернисту поверхню. На
розрізі кірковий та мозковий шари тонкі,
тканина нирок суха, недокрівна, сірого
кольору. Як називається так
і
нирк
и
?

A.
*Вторинно
-
зморщен
і нирки

B.
Первинно
-
зморщені нирки

C.
Атеросклеротично
-
зморщені нирки

D.
Амілоїдно
-
зморщені нирки

E.
Пієлонефротично
-
зморщені нирки


41
.
На аутопсії хворого, померлого від
отруєння етиленгліколем, нирки дещо
збільшені у розмірах, набряклі, їх
капсула зніма
ється дуже легко, кіркова
речовина широка, блідо
-
сіра, мозкова
речовина
-
темно
-
червона. Яка
патологія нирок розвинулась у хворого?

A.
*Некротичний нефроз

B.
Гострий пієлонефрит

C.
Гострий гломерулонефрит

D.
Гострий тубуло
-
інтерстиціальний
нефрит

E.
Ліпоїд
ний нефроз


42
.

На розтині жінки віком 56 років, що
померла від ниркової недостатності,
нирки нерівномірно зменшені у
розмірах, поверхня великого
рбиста; на
розрізі ділянки рубце
вої тканини
чергуються з незмінною паренхімою,
миски розширені, стінки їх пото
вщені.
Мікроскопічно в стінках мисок, чашок та
в інтерстиції

явища склерозу та
лімфо
-
плазмоцитарної інфільтрації.
Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
.
*Хронічний пієлонефрит

B
.
Гострий пієлонефрит

C.
Гострий гломерулонефрит

D.
Тубулоінтер
стиційний нефрит

E.
Хронічний гломерулонефрит


43
.
Хворий 30 р. поступив до лікарні зі
скаргами на головний біль,
запаморочення. Протягом останнього
року визначаються високі показники
артеріального тиску. Лікарські засоби
майже не допомагали. У біоптаті ни
рки
виявлено екстракапілярну проліфера
-
цію з утворенням “півмісяців” Для якого

49

D
. Злоякісна

E
. Безжовтянична


36. Чоловік 59 років мав ознаки
паренхіматозної жовтяниці та порта
-
льної гіпертензії. Під час гістологічного
дослідження пун
кційного біоптату
печінки було знайдено: балково
-
часточкова будова порушена, частина
гепатоцитів має ознаки жирової
дистрофії, утворюються порто
-
портальні сполучнотканинні септи з
формуванням псевдочасточок, з
наявністю перипортальних лімфо
-
макрофагальних
інфільтратів.
Діагностуйте захворювання
:

A
. *Цироз печінки

B
. Алкогольний гепатит

C
. Вірусний гепатит

D
. Хронічний гепатоз

E
. Токсичная дисрофія


# # #

1.
У померлого 67 років на розтині
знайдені ознаки фібринозного
запалення в товстому кишківнику. Ваш
ді
агноз:

A.
*Дизентерія

B.
Амебіаз

C.
Черевний тиф

D.
Холера

E.
Балантидіаз


2
.
Слизова оболонка товстої кишки у
померлого при дизентерії на розтині
повнокровна, покрита плівкою сірого
кольору, що відривається із зусиллям.
Який вид запалення розвинувся в киш
ці
у хворого?

A.
*Дифтеритичне запалення

B.
Крупозне запалення

C.
Геморагічне запалення

D.
Серозне запалення

E.
Катаральне запалення


3.
Апендикс, надісланий до патоморфо
-
логічного відділення після апендиктомії,
потовщений і збільшений у розмірах,
серозна
оболонка тьмяна, судини
повнокровні, з просвіту відростка на
розрізі виділяється рідина жовто
-
зеленого кольору.
При якій формі
апендициту розвиваються такі зміни?

A.
*Флегмонозний апендицит

B.
Простий катаральний апендицит

C.
Поверхневий катаральний
апенди
цит

D.
Гангренозний апендицит

E.
Апостематозний апендицит


4.
Гістологічно в апендиксі в усіх шарах
знайдені в значній кількості
поліморфноядерні лейкоцити,
повнокрів’я, стази.
Така картина є
характерною для:

A.
*Флегмонозного апендициту

B.
Гангренозного а
пендициту

C.
Поверхневого апендициту

D.
Простого апендициту

E.
Хронічного апендициту


5.
Вилучений при апендектомії
хробакоподібний відросток потовще
-
ний, покритий фібринозно
-
гнійним
нальотом. Всі шари відростка
інфільтровані гнійним ексудатом,
слизова обо
лонка зруйнована. Ваш
діагноз?

A.

*
Флегмонозно
-
виразковий апендицит
з вогнищевою деструкцією слизового та
підслизового шару

B.
Простий апендицит

C.
Флегмонозний апендицит

D.
Гангренозний апендицит

E.
Поверхневий апендицит


6. При гістологічному дослідженні

видаленого червоподібного відростку
виявлені наступні зміни: збільшені
розміри, серозна оболонка тускла,
повнокровна, вкрита плівками фібрину,
стінки потовщені, на розрізі із просвіту
виділяється гній. При мікроскопічному
дослідженні спостерігається
повн
окров’я судин, набряк всіх шарів і
дифузна інфільтрація їх лейкоцитами.
Назвіть форму апендициту:

A
. *
Ф
легмонозний

B
.
П
ростий

C
.
П
оверховий

D
.
Г
ангренозний

E
.
А
постематозний


7.
При дослідженні апендиксу
спостерігається дифузна лейкоцитарна
інфільтрація вс
іх шарів стінки.
Назвіть
різновид
.

A.
*Гострий флегмонозний

B.
Гострий простий

C.
Некротичний


48

дрібногорбиста; мікроскопічно часткова
структура печінки порушена; гідропічна,
балонна, жирова дистрофія і некроз
гепатоцитів; наявність дрібних
однорідних вузлів регенератів
("несправжніх часточок"); дифузний
дрібнопетльови
й фіброз (розростання
сполучної тканини). Ваш діагноз?:

A
.

*Змішаний цироз печінки

B
.
Дрібновузловий (портальний) цироз
печінки

C
.
Крупновузловий (постнекротичний)
цироз печінки

D
.
Біліарний цироз печінки

E
.
Хронічний активний гепатит


30. Чоловік 60 рок
ів помер

в результаті
загального гострого недокрів'я. За
життя хворів на

дрібновузловий
(портальний) цироз печінки.
Яке
найімовірніше ускладнення цирозу
печінки призвело до смерті хворого?

A
.
*Кровотеча з варикозно розширених
вен нижньої третини

стравоходу

B
.
Кровотеча з гострих виразок шлунка

C
.
Кровотеча з гострих виразок
стравоходу

D
.
Синдром Маллорі
-
Вейса

E
.
Носова кровотеча


31. У чоловіка 60 років роз
винулася
кровотеча з травного тракту, що
послужило причиною смерті. На
аутопсії: нижня третина страво
ходу
різко синюшна, вени варикозно
звивисті, розширені. Печінка маленька,
щільна, дрібногорбиста. Причиною
кровотечі стала:

A
. *Портальна гіпертензія

B
. Гіпертонічна хвороба

C
.
Вторинна (симптоматична)
гіпертензія

D
.
Ренальна гіпертензія

E
.
Некротичний вас
куліт


32.
Під час операції хірург видалив
порожнинне утворення печінки.
Мікроскопічно стінка його складається з
зовнішнього прошарку, утвореного
сполуч
нотканинними волокнами і вну
-
трішнього прошарку, представленого
грануляційною тканиною. Порожнина
запов
нена тканинним детритом з
безліччю нейтрофільних поліморфно
-
ядерних лейкоцитів. Діагностований
холангітичний абсцес печінки. На яку з
нижче перерахованих хвороб страждав
хворий?

A
.

*Гнійний холецистит

B
. Амебіаз кишки

C
.
Бактеріальна дизентерія

D
.
Апендици
тE
.
Виразкова хвороба шлунка або
дванадцятипалої кишки


3
3
.
У хворого знайдено асцит, в два
рази збільшена селезінка, варикозне
розширення вен стравоходу і прямої
кишки. При гістологічному дослідженні
біоптата печінки виявлений
мікронодулярний цироз. Як
ий процес
ускладнив цироз печінки?

A.
*Синдром портальної гіпертензії

B.
Серцева недостатність

C.
Гепато
-
лієнальний синдром

D.
Печінково
-
клітинна недостатність

E.

Жовтяниця


34. За підозрою на гострий холецистит
у хворої 70 років проведена
лапаротомія. При
ревізії органів
черевної порожнини був виставлений
клінічний діагноз: біліарний цироз
печінки. Які макроскопічні зміни
характерні для цього цирозу?

A.
*
Печінка збільшена, щільна,
зеленого кольору з дрібновузловою
поверхнею


B. Печінка велика, червона

C
. Печінка жовта, дрябла

D. Печінка щільна, бліда

E. Печінка зменшена, щільна, з
великими вузлами


35
.
Хворий інфекційного відділення
скаржився на слабкість, відсутність
апетиту, підвищення температури до
38°С. На 7 добу

різкий біль у правому
підребер'
ї та пожовтіння шкіри. При
мікроскопії біоптату печінки: порушення
балкової будови, у гепатоцитах


гідропічна та балонна дистрофія, в
деяких гепатоцитах

некроз, тільця
Каунсільмена, на периферії часточок


збільшена кількість багатоядерних
гепатоцитів.
Яка форма вірусного
гепатиту найбільш вірогідна?

A
. *Циклічна жовтянична

B
. Хронічна

C
. Холестатична


41

захворювання це характерно?

A.
*Швидкопрогресуючий
гломерулонефрит

B.
Гострий гломерулонефрит

C.
Вовчаковий гломерулонефрит

D.
Гранулематоз Вегенера

E.
Хронічний гломерулонефрит


44
.
При мікроскопічному дослідженні
нирок померлої від ниркової
недостатності жінки 36 років, в
клубочках виявлено проліферацію
нефротелію капсули, подоцитів та
макрофагів з утворенням “півмісяців”,
некроз капілярних петель, фібринові
тромби в їх просвіт
ах, а також склероз
та гіаліноз клубочків, атрофію канальців
та фіброз строми нирок. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
.
*Підгострий гломерулонефрит

B
.
Гострий гломерулонефрит

C.
Хронічний гломерулонефрит

D.
Фокальний сегментарний склероз

E.
Мембранозна нефропатія


45.
У жінки при гістологічно
му
досл
ідженні видаленої нирки
виявлений
в проксимальн
ому відділі
сечоводу конкремент, що обтурує його
просвіт. Сама
нирка різко збільшена,
чашки та миска значно розширені,
перенхіма атрофована.
Мікро
ско
п
ічно:
дифузний склероз, атрофія клубочків та
канальців, збережені канальці кістозно
розширені.
Яке ускладення
нирковокам’яної хвороби виникло у
хворого?

A.
*Гідронефроз

B.

Гломерулонефрит


C.
Пієлонефрит

D.

Піонефроз

E.
Хронічний паранефрит


46.
На роз
тині чоловіка 62 років шкір
а
сіро
-
земленистого
кольору з
дрібно
-
точковими
крововиливами, обличчя
мо
в припудрене білуватим порошком
,
фібринозно
-
гемо
рагічний ларингі
т,
трахеїт, фібринозний пер
и
кардит,
катаральний гастроентероколіт.
Для
якого синдрому характе
рний даний
комплекс морфологічних
змін?

A.
*Хронічної ниркової недостатності

B.
Гострої печінкової недостатності

C.
Гострої ниркової недостатності

D.
Хронічної серцевої недостатності

E.

Гострої
серцевої недостатності


47.
На аутопсії померлого від ниркової

недостатності відмічено, що нирки
збільшені, кволі, широка кора жовто
-
сірого кольору з червоним крапом. При
мікроскопічному дослідженні виявлено:
епітелій капсули клубочків проліферує з
появою “напівмісяців”, капілярні петлі з
осередками некрозу та фібрин
овими
тромбами у просвітах. Який з
перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?

A
.
*Підгострий гломерулонефрит

B
.
Гострий гломерулонефрит

C.
Ліпоїдний нефроз

D.
Хронічний гломерулонефрит

E.
Амілоїдоз нирок


48.

У дитини 15 років через 14 днів
після перенесе
ної ангіни з’явилися
набряки на обличчі зранку, підвищення
артеріального тиску, сеча у вигляді
“м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне
дослідження біоптату нирки виявило
відкладання імунних комплексів на
базальних мембранах капілярів та у
мезангії клубочків. Я
ке захворювання
розвинулось у хворого?

A.
*Гострий гломерулонефрит

B.
Гострий інтерстіційний нефрит

C.
Ліпоїдний нефроз

D.
Гострий пієлонефрит

E.
Некротичний нефроз


49
.
У хворого, який знаходиться у клініці
з ознаками отруєння ртуттю, у нирках
відмічаютьс
я наступні процеси:
вогнищеві некротичні зміни канальців
головних відділів, набряк, лейкоцитарна
інфільтрація та геморагії інтерстицію,
венозний застій.
Який стан розвився у
хворого?

A.
*Гострий некротичний нефроз

B.
Гострий гломерулонефрит

C.
Хронічна нир
кова недостатність

D.
Гострий пієлонефрит

E.
Хронічний пієлонефрит


50.
Хворий, який протягом багатьох
років страждає на захворювання нирок,
помер при явищах уремії. На розтині
нирки різко зменшені за розміром,

42

щільні, дрібнозернисті, світло

синього
коль
ору. Як називаються нирки з
такими змінами?

A.
*
Вторинно зморщені

B.

Первинно зморщені

C.

Великі білі

D.

Сальні

E.

Великі строкаті


51.
Пр
о
водячи розтин трупа чоловіка
46
-
ти років, який тривалий час хворів на
хронічний гломерулонефрит,
патологоанатом вияви
в: нирки 6,5 на 3
на 2,5 см., масою 75гр., щільної
консистенції, поверхня дрібнозерниста;
набряк головного мозку; фібринозне
запалення серозних слизових
оболонок; дистрофічні зміни
паренхіматозних органів. Як
називається описана макроскопічна
картина нирок
?

A
.
*Вторинно зморщені нирки

B
.
Первинно зморщені нирки

C
.
Артеріолонефросклероз

D
.
Амілоїднозморщені нирки

E
.
Артеріонефросклероз


52. У хворої 59
-
ти років, яка тривалий
час хворіла ревматоїдним поліартритом
і померла від уремії, на розтині
виявлено: нир
ки щільної консистенції,
на розрізі мають „сальний” вигляд, кора
біла, піраміди червоні, розміри нирок
збільшені.
Назвіть ускладнення
ревматоїдного артриту.

A
.

*Амілоїдоз нирок

B
.
Гострий гломерулонефрит

C
.
Хронічний гломерулонефрит

D
.
Хронічний пієлонефри
т

E
.
Тубуло
-
інтерстиціальний нефрит


53.
Під час операції у чоло
віка 68 років
розвинулася масивна кровотеча
(крововтрата 3500 мл). Незважаючи на
проведене лікування, на сьому добу він
по
мер. На аутопсії: нирки декілька
збільшені у розмірах, в'ялі, фіброз
на
капсула знімається дуже легко (нирки
"вислизають"), поверхня нирок бліда,
кіркова речовина сірувато
-
жовтувата
.зак
ручується на розрізі, мозкова
речовина блідо
-
синюшна. Клінічним
проявом патології нирок найімовірніше
була наявність:

A
. *
Олігоанурії

B
.
П
оліурії


C
.
Глюкозурії

D
.
Протеїнурії

E
.
Гіперурикемії


54. У хворого з масивними опіками
розвинулась гостра недостатність
нирок, що характеризується значним і
швидким зменшенням швидкості
клубочкової фільтрації.
Який механізм
його розвитку?

A
.
*Зменшення
ниркового кровоплину

B
.
Ушкодження клубочкового фільтра

C
.
Зменшення кількості функціонуючих
нефронів

D
.
Збільшення тиску канальцевої
рідини

E
.
Емболія ниркової артерії


55. У дитини 15 років 14 днів після
перенесеної ангіни з’явилися набряки
на обличчі, п
ідвищився артеріальний
тиск, сеча у вигляді «м’ясних
помиїв».Гістологічне дослідження
біоптата нирки виявило скопичення
серозно

геморагічного ексудату в
просвіті капсули Боумена


Шумлянського, запальну інфільтрацію
мезангію та капілярних петель;
імуногі
стохімічне дослідження виявило
відкладення імунних комплексів на
базальних мембранах капілярів та в
мезангї гломерул. Яке захворювання
розвинулося у хворого?

A
.

*Гострий гломерулонефрит

B
.

Підгострий гломерулонефрит

C
.

Ліпоїдний нефроз

D
.

Гострий пієлонефр
ит

E
.

Некротичний нефроз


56
.
У хворого 44 років, який страждає
на хронічне захворювання нирок, в
аналізах сечі стійка протеїнурія. При
мікроскопічному дослідженні біоптата
нирок виявляється дифузне, ревномір
-
не потовщення базальних мембран
капілярів гломе
рул з утворенням їх
відростків в бік подоцитів; відсутня або
слабка проліферація мезангіоцитів;
невеликі осередки склерозу в
мозковому шарі та жирова дистрофія
епітелія канальців. Ваш діагноз.

A
. *Мезангіопроліферативний
гломерулонефрит


47

23.
Під час мікроскопічного дослідження
печінки чоловіка 56 років, що помер
від печінкової недостатності, було
знайдено: балкова будова часточок
порушена, гепатоцити з озна
ками
гідропіч
ної дистрофії, зустрічаються
вогнищеві некрози гепатоцитів, множин
-
ні тільця Каунсильмена, пери
портально
розміщуються поліморфно
-
клітинні
інфільтрати з переважанням лімфоци
-
тів.
Діагностуйте захворювання.

A
.

*Гострий вірусний гепатит „В”

B
.
Х
ронічний вірусний гепатит „В”

C
.
Алкогольний гепатит

D
.
Портальний цироз печінки

E
.
Біліарний цироз печінки


24.
У хворого
-
алкоголіка цироз печінки.
В останні півроку появились варикозно

розшир
ені вени на животі, сплено
-
мегал
і
я, асцит (синдром портальної
г
іпертензії). Яке ускладнення з
перелічених є

найбільш очікуваною
причиною можливої смерті пацієнта?

A
.
*Кровотеча з варикозних вен
шлунково
-
кишкового тракту

B
.
Гепато
-
лієнальний синдром

C
.
Гіпопротеїнемія

D
.
Печінкова енцефалопатія

E
.
Прискорений гемоліз е
ритроцитів


25. Хворий 59 років пр
о
тягом тривалого
часу страждає хронічним алкоголізмом.
Після вживання великих доз алкоголю
неодноразово відзначалася жовтяниця.
При дослідженні біопсійного матеріалу
печінки в минулому були діагностовані
повторні атаки алк
огольного гепатиту.
При лапароскопії

печінка жовтого
кольору, щільної консистенції, край її
загострений, поверхня печінки нерівна,
з безліччю дрібних вузлів. Про яке
зазворювання варто думати ?

A
.

*Цироз печінки

B
.

Рак печінки

C
.

Підгостра дистрофія печі
нки

D
.

Хронічний гепатит

E
. Гострий гепатит


26. При гістологічному дослідженні
пункційного біоптату печінки чоловіка із
клінічними проявами печінкової
недостатності виявлено порушення
будови часток, гідропічна і балонна
дистр
о
фія гепатоцитів, їхній некроз
на
периферії часток. Крім того,
спостеріг
-
гається дифузна лімфогістіоцитарна
інфільтрація склерозованих портальних
трактів, що проникає на периферію
часток, оточуючі і руйнуючі гепатоцити.
Ваш діагноз ?

A
.

*Гостра циклічна форма вірусного
гепатиту

B
.

Гост
рий алкогольний гепатит

C
.

Хронічний активний алкогольний
гепатит

D
.

Холестатична форма вірусного
гепатиту

E
. Хронічний персистуючий
алкогольний гепатит


27. При розтині померлої жінки 48 років
від інтоксикації виявлено жовтяничне
фарбування шкіри і склер,
печінка
зменшена, в’ялої консистенції зі
зморщеною капсулою. На розрізі
тканина печінки червоного кольору,
повнокровна. Мікроскопічне досліджен
-
ня показало, що гепатоцити в центрах
часток некротизовані, а на периферії


у стані жирової дистрофії; ретикул
ярна
строма органа оголена,

синусоїди
розширені і різко повнокровні. Вкажіть,
який з перерахованих діагнозів
найбільш імовірний?

A
. *Токсична дистрофія печінки в стадії
червоної дистрофії

B
.

Гострий продуктивний гепатит

C
.

Хронічний активний гепатит

D
.

То
ксична дистрофія печінки в стадії
жовтої дистрофії

E
. Жировий гепатоз


28. У хворого С., 67 років, що довго
страждав жовчекам’яною хворобою з
ознаками холангіту і холангіоліту,
розвився цироз печінки. До якого з
нижчеперелічен
их видів цирозу він
відносить
ся
?

A
. *Біліарний

B
. Інфекційний

C
. Токсичний і токсикоалергічний

D
. Обмінно

аліментарний

E
. Циркуляторний


29. Чоловік 60 років помер в результаті
внутрішньої кровотечі. На аутопсії:
нижня третина стравоходу різко
синюшна, вени варикозно звивисті,
розши
рені. Печінка маленька, щільна,

46

D.

Хвороба Вільсона
-
Коновалова

E.

Спадковий пігментний гепатоз


16.
Хворий
53 років поступив в клініку з
невпинною блювотою "свіжою" кров’ю і
через 1 год
ину помер. На розтині в
нижній третині стравоходу
-
варикозно
-
розширені вени з кількома розривами.
Патологія якого органа спричинала
зміни у судинах стравоходу?

A.

*Печінка

B
.
Н
ирки

C.

Підшлункова залоза

D.

Легені

E.

Серце


17.
Хворий 42 років потрапив до
стаціонару зі скаргами на жовтуху, біль
у правому підребір’ї. Занедужав після
прийому великої дози алкоголю. При
пункційній біопсії печінки: жирова
дистрофія гепатоцитів, наявні
сть в їх
цитоплазмі еозинофільних

включень,
інфільтрація строми
п
оліморфно
-
ядерними лейкоцитами; часточкова
будова печінки збережена. Яке
захворювання печінки у хворого?

A.

*Гострий алкогольний гепатит

B.

Хронічний алкогольний гепатит

C.

Жировий гепатоз

D.

Дрібновузловий портальний цироз

E.

Хвороба Вільсона


18.
Після отруєння грибами у хворого
розвинулися ознаки гострої печінкової
недостатності, що призвело до його
смерті. На розтині тіла померлого
макроскопічно печінка зменшена, в’яла,
капсула зморшкувата
, на розрізі
тканина охряно
-
жовта. Мікроскопічно:
жирова дистрофія гепатоцитів,

центральні відділи часточок
представлені тканинним детритом.
Виявлені зміни характерні для:

A
.

*Масивного прогресуючого некрозу

B
.

Жирового гепатозу

C
.
Гострого ексудативного г
епатиту

D
.
Гострого продуктивного гепатиту

E
.
Гепатолентікулярної дегенерації


19.
Після проведеної холецистектомії у
жінки 50 років жовчний міхур
відправ
и
ли до патогістологічної
лабораторії для дослідження.
Макроскопічно: міхур значно
збільшений за розмір
ами, протока його
закрита каменями, стінка повнокровна,
рихла. В розширеній порожнині міхура
скопичення каламутної густої в’язкої
рідини жовто
-
зеленого кольору. Ці
зміни найбільш характерні для:

A
.
*Емпієми

B
.
Мукоцеле

C
.
Кісти

D
.
Флегмони

E
.
Абсцесу


20.
Через 1,5 місяця після татуювання,
при виконанні якого використовувалась
одна голка для кількох чоловік, у
хворого з’явилась жовтяниця, печінка
збільшена у розмірах. При пункцій ній
біопсії виявлена
балонна дистрофія і
коагуляцій
ний некроз гепатоцитів,
про
ліферація ендотеліоцитів. Поставте
діагноз.

A
.

*Вірусний гепатит

B
.
Жировий гепатоз

C
.
Медикаментозний гепатит

D
.
Токсична дистрофія печінки

E
.
Цироз печінки


21.
Розтинаючи труп жінки, яка
тривалий час страждала жовчево
-
кам’яною хворобою, і померла від
пе
чінкової недостатності внаслідок
цирозу печінки, патологоанатом виявив:
печінка збільшена, зеленого забарвлен
-
ня, щільної консистенції, жовчні протоки
розширені. Назвіть вид
циррозу
.

A
.

*Біліарний

B
.
Постнекротичний

C
.
Портальний

D
.
Змішаний

E
.
Алкогольний


22.
Жовчний міхур, який прислали до
патоморфологічного відділення після
холецистектомії збільшений у розмірах,
повнокровний, стінка набрякла, дифу
-
зно інфільтрована нейтрофільними
лейкоцитами.
При якій формі
холециститу розвиваються такі зміни:

A
.

*Флегм
онозному

B
.
Катаральному

C
.
Фібринозному

D
.
Гангренозному

E
.
Апостематозному
43

B
. Мезангіокапілярн
ий
гломерулонефрит

C
. Мембранозний гломерулонефрит

D
.

Ліпоїдний нефроз

E
.

Фокальний сегментарний
гломерулярний склероз


57.
Чоловік 60 років трива
ло хворів на
псоріатичний артрит. Два роки тому
з'явився нефротичний синдром, стала
швидко прогресувати нирко
ва недо
-
статність, смерть наступила від уремії.
На аутопсії: нирки дещо збільшені в
розмірах, щільні, на розрізі мають
"сальний" вигляд, кора біла, піраміди
червоні. Для того, щоб верифікувати
діагноз при мікроскопічному
дослідженні, препарати необхідно
по
фарбувати:

A
. *
Конто рот

B
.
Суданом
III

C
.
Толуїдиновим синім

D
.
ШИК
-
ре
акція

E
.
Пікрофуксином


58.
Жінка 55 років протягом
20 років
приймала регулярно нестероїдні
протизапальні препарати, звернулася
до лікаря зі скаргами на порушення
функції нирок. При дос
лідж
енні
ниркового біоптату виявлені
вираже
ний

інтерстиціальний фіброз, атрофія
канальців та лімфогістіоцитарна
інфільтрація. При цьому захворюванні
основним компонентом запального
інфільтрату є:

A
. *
Т
-
кілери

B
.
Т
-
хелпери

C
.
Макрофаги

D
.
Плазматичні клітин
и

E
.
В
-
лімфоцити


59.
Під час операції у чоло
віка 68 років
розвинулася масивна кровотеча
(крововтрата 3500 мл). Незважаючи на
проведене лікування, на сьому добу він
по
мер. На аутопсії: нирки дещо
збільшені у розмірах, в'ялі, фіброзна
капсула знімається д
уже легко (нирки
"вислизають"), поверхня нирок бліда,
кіркова речовина сірувато
-
жовтувата,
мозкова речовина блідо
-
синюшна. Яка
па
тологія нирок ускладнила операцію:


A
. *
Гостра ниркова недостатність
(некротичний нефроз);

B
.
Гострий гломерулонефрит

C
.
Г
остр
ий пієлонефрит

D
.
Гострий тубуло
-
інтерстиціальний
нефрит

E
.
Гострий гломерулонекроз


60.
Хвора 58 років скаржиться на
періодичну біль в поперековій області,
що супроводжується

лихоманкою,
слабкістю, помірною поліурією та
набрякам
и. В сечі: лейкоцити 30
-
4
0 в
п
олі зору, еритроцити 10
-
15 в
п
олі
зору, білок 0,4 г/л, бактерійурія. Яка
патологія нирок найбільш вірогідна у

хворої?

A
.
*Пієлонефрит

B
.
Гострий гломерулонефрит

C
.
Хронічний гломерулонефрит

D
.
Нефротичний синдром

E
.
Нефролітіаз


# # #

1.

Хворий наді
йшов у стаціонар зі
скаргами на біль в правому підребір'ї,
жовтяницю, нудоту. Захворів після
вживання надмірної кількості алкоголю.
Після обстеження хворого був
встановлений діагноз: гострий
алкогольний гепатит. Визначте типовий
наслідок хвороби, якщо паці
єнт
припинить вживати алкоголь

A.
*
Видуження


B. Гемосидероз печінки

C. Гемохроматоз печінки

D. Цироз печінки

E. Розвиток раку печінки


2. При розтині померлої хворої, що
страждала на ревматизм з мітральним
пороком серця в стадії декомпенсації,
виявл
ене загальне венозне повнокрів’я,
зменшена в розмірах печінка з
дрібновузловою поверхнею, тканина
органа щільна, на розрізі часточкової
будови, жовто
-
коричневого кольору.
Визначте найбільш імовірну патологію,
виявлену в печінці.

A
. *Портальний цироз

B
. Б
іліарний цироз

C
. Атрофія

D
. Постнекротичний цироз

E
. Жирова дистрофія


3
.
Хворий 22 років [в 20 років
перехворів вірусним гепатитом В]

44

госпіталізований в клініку зі скаргами на
невизначений біль в правому підре
-
бер'ї, диспепсичні явища, втрату ваги. В

біоптаті печінкової тканини виявлено
незворотну внутрішньоклітинну зміну,
що є типовою для перенесеного
вірусного гепатиту В. Назвіть цю зміну ?

A
. *Тільця Каунсілмена

B
. Тьмяний набряк печінкових клітин

C
. Скупчення в ядрах клітин глікогену

D
. Внутрі
шньоклітинне ожиріння

E
. Гідропічна дистрофія


4
. У померлого, який прижиттєво
отримував чисельні ін’єкції наркотиків, в
печінці гістологічно знайдена гідропічна
дистрофія гепатоцитів, “матово
-
склоподібні гепатоцити”, ацидофільні
тільця Каунсільмена, лім
фоцитарно
-
макрофагальні
на
копичення в
портальних трактах. Найбільш вірогідна
етіологія захворювання:

A
. *Вірусна

B
. Бактеріальна

C
.
Токсична

D
. Паразитарна

E
. Грибкова

5
. При розтині померлого чоловіка, який
тривалий час зловживав алкоголем,
печінка малих
розмірів, щільна,
дрібногорбиста. Мікроскопічно:
псевдочасточки дрібні, розподілені
вузькими прошарками сполучної
тканини з лімфомакрофагальними
інфільтратами; гепатоцити у стані
великокрапельної жирової дистрофії.
Який з перелічених діагнозів найбільш
вір
огідний?

A
. *Алкогольний цироз

B
. Хронічний активний алкогольний
гепатит

C
. Хронічний персистуючий
алкогольний гепатит

D
. Токсична дистрофія печінки

E
. Жировой гепатоз


6
. Хворий, що страждав на хронічний
вірусний гепатит, помер від гострої
постгеморагічно
ї анемії, яка виникла на
фоні кровотечі з варикозно розширених
вен стравоходу. На розтині печінка
різко зменшена за розмірами, щільної
консистенції, поверхня дрібногорбиста.
Мікроскопічна картина однорідна


тонкопетлиста сполучнотканинна сітка і
дрібні не
справжні часточки. Який
морфогенетичний тип цироза має місце
у даного хворого
?

A
. *Портальний цироз

B
. Постнекротичний цироз

C
. Змішаний цироз

D
. Вірусний цироз

E
.. Біліарний цироз


7
.
У хворої 46 р
оків з ревматичною
вадою серця
-
стенозом лівого атріо
-
вентр
икуляр
-
ного отвору
-

визначаються задуха при невеликому
фізичному навантаженні, серцебиття,
ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх
відділах легень, набряки на нижніх
кінцівках. Які гістологічні зміни будуть
характерні для печінки?

A.
*Некроз гепатоцитів в центр
і
часточки, жирова дистрофія на
периферії

B.
Некроз гепатоцитів в центрі
часточки, гіаліново
-
крапельна
дистрофія на периферії

C.
Некроз гепатоцитів в центрі
часточки, гідропічна дистрофія на
периферії

D.
Жирова дистрофія гепатоцитів в
центрі часточки, некр
оз на периферії

E.
Гідропічна дистрофія гепатоцитів в
центрі часточки, некроз на периферії


8
.
Чоловік 59 років мав ознаки
паренхіматозної жовтяниці та
портальної гіпертензії. Під час
гістологічного дослідження пункційного
біоптату печінки було знайдено:
б
алково
-
часточкова будова порушена,
частина гепатоцитів має ознаки жирової
дистрофії, утворюються порто
-
портальні сполучнотканинні септи з
формуванням псевдочасточок, з
наявністю пер
и
портальних лімфо
-
макрофагальних інфільтратів.
Діагностуйте захворювання

A.
*Цироз печінки

B.
Алкогольний гепатит

C.
Хронічний гепатоз

D.
Вірусний гепатит

E.
Токсичная дисрофія


9
.
При розтині чоловіка, який тривалий
час зловживав алкоголем, печінка
малих розмірів, щільна, дрібнобугриста.
Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні,

45

роз
поділені вузькими прошарками
сполучної тканини з лімфо
-
макрофагальними інфільтратами;
гепатоцити у стані великокрапельної
жирової дистрофії. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?

A.
*Алкогольний цироз

B.
Хронічний активний алкогольний
гепатит

C
.
Хронічний персистуючий
алкогольний гепатит

D.
Токсична дистрофія печінки

E
.
Жирови
й гепатоз


10
.
У хворого з цирозом печінки, після
видалення з черевної порожнини 10
літрів асцитичної рідини розвинувся
колапс і гіперемія очеревини. Визначте
вид артеріальної гіперемії очеревини.

A.
*Гіперемія після анемії

B.
Запальна

C.
Вакатна

D.
Колатеральна

E.
Внас
лідок шунтування крові


11.
Чоловік 60 років помер в наслідок
гострого загального малокрів’я. При
житті страждав на портальний цироз
печінки. Яке найбільш імовірне
ускладнення цирозу печінки стало
причиною смерті:

A.

*Кровотеча з варикозно розширених
вен

B
.

Кровотеча з гострих виразок

C.

Кровотеча з гострих виразок
стравоходу

D.

Кровотеча з вен стравоходу

E.

Синдром Малорі
-
Вейса


12. При пункційній біопсії печінки
хворого з клінікою печінково
-
клітинною
недостатністю виявлена вакуольна,
балонна дистрофія геп
атоцитів, некроз
окремих клітин, тільця Каунсильмена,
інфільтрація портальної та долькової
строми переважно лімфоцитами,
макрофагами з незначною кількістю
поліморфноядерних лейкоцитів.
Який
найбільш вірогідний діагноз?

A.
*Гострий вірусний гепатит

B.
Хроні
чний персистуючий гепатит

C.
Хронічний активний гепатит

D.
Аутоімунний гепатит

E
.
Алкогольний гепатит


13.
При лапароскопії у хворого з
діагнозом “Алкогольний гепатит”,
виявлена щільна, сіруватого кольору
печінка. При вивченні біоптату
знайдено гепатоцити
з некротичними
змінами, на периферії їх

нейтрофільна
інфільтрація, що поширюється в зону
портальних трактів. При електронно
-
мікроскопічному дослідженні в
цитоплазмі окремих гепатоцитів
виявлені цитогранули у вигляді
скупчень з хаотично або паралельно
розта
шованими фібрилярними
структурами.Назвати
внутрішньоклітинні структури:

A
.
*
Т
ільця Малорі

B
. Т
ільця Каунсільмена

C
. Т
ільця Гасаля

D
. Т
ільця Руселя

E
. Т
ільця Хірано


14. При гістологічному дослідженні
біоптату печінки у хворого вірусним
гепатитом типу В (ж
овтушна стадія)
вздовж балок печінкової часточки
виявлені гепатоцити з ознаками
коагуляційного некрозу у вигляді
е
озинофільних гомогенних утворен
ь
кульчастої форми з пікнотичним ядром
або без нього.
Назвати вказані
структури в гепатоцитах:

A
.
*
Ті
льця Каунс
ільмена

B
. Т
ільця Гасаля

C
. Т
ільця Мелорі

D
. Т
ільця Руселя

E
. Т
ільця Хірано


15.
Хворий Н. поступив в стаціонар з
діагнозом отруєння грибами, де і помер
на 12 день з ознаками гострої
печінкової недостатності. На секції


макроскопічно: печінка дрябла, в’ял
а,
жовто
-
сірого кольору, глинястого
вигляду як на поверхні, так і на розтині;

мікроскопічно: ділянки некрозу з
аутолітичним розпадом і утворенням
жиро
-
білкового детриту в центрі та
вузькою смужкою гепатоцитів в стані
жирової дистрофії на периферії
печінков
их часточок. Ваш діагноз?

A.

*Токсична дистрофія печінки в стадії
жовтої дистрофії

B.

Токсична дистрофія печінки в стадії
червоної дистрофії

C.

Хронічна токсична дистрофія печінки


Приложенные файлы

  • pdf 1083344
    Размер файла: 566 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий