Курсова робота по ОГГ-нова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора __________ С.В. Іванов
(підпис) (Ініціали, прізвище)
«_____» ____________ 2011 р.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи для студентів
напряму 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”
денної форми навчання


Реєстраційний номер СХВАЛЕНО
електронних методичних на засіданні кафедри
вказівок у НМУ організації готельного та
_____________________ туристичного обслуговування
Протокол № 08
від 24.12.2010 р.
Київ НУХТ 2011
Організація готельного господарства: Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” денної форми навчання / Укладачі: Д.І.Басюк, С.А.Шульга – К.: НУХТ, 2011. – 33 с.


Рецензент – Поліщук Г.Є., канд. техн. наук, доцент, зав.
кафедри Національного університету харчових технологій

Укладачі: Д.І.Басюк, канд. пед. наук, доцент
С.А.Шульга, канд. техн. наук, старший викладач

Відповідальний за випуск Д.І.Басюк, канд. пед. наук, доцент1. Загальні положення
Курсова робота є однією з основних кваліфікаційних наукових робіт, що виконується студентами індивідуально під час їх навчання. Вона містить науково обґрунтовані теоретичні або практичні результати, наукові положення, які виносяться автором для публічного захисту.
Згідно з навчальним планом студенти третього курсу спеціальності 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” виконують курсову роботу з дисципліни “Організація готельного господарства”, яка є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки фахівців для підприємств гостинності.
Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами знань, яка дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних задач, розвинути навички самостійної роботи.
Методичні вказівки мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійнго наукового дослідження і містять основні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання., також орієнтовну тематику курсових робіт,.
Метою виконання курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” є :
– систематизація і закріплення та розширення у студентів знань, які були отримані ними під час вивчення навчальної дисципліни з урахуванням світового і вітчизняного досвіду розвитку готельного господарства;
– розвиток вміння користуватися фаховою літературою, нормативно-правовою базою з питань організації готельного господарства, а також загальнодоступними джерелами інформації (Internet, Intranet та інші);
– удосконалення вмінь самостійної пошукової роботи і оволодіння методикою дослідження при вирішенні проблемних питань, які розгдядаються в курсовій роботі.
– формування навичок навичок аналізу та узагалення власного практичного досвіду та досвіду роботи кращих підприємств галузі, розробка пропозицій та конкретних висновків для покращення діяльності готельного підпрємства в сучасних ринкових умовах..

2. Основні етапи виконання курсової роботи
2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи.
Темою курсової роботи (предметом вивчення) є одна з актуальних проблем щодо організації діяльності підприємств готельного господарства.
Вибір тематики курсової роботи здійснюється студентом самостійно з переліку запропонованих тем курсових робіт з дисципліни “Оргіназація готельного господарства”, що затверджений кафедрою (Додаток А). Кожному студенту за рішенням кафедри призначається науковий керівник, який здійснює науково-консультаційне керівництво курсовою роботою.
Студент за погодженням з керівником може запропонувати власну тему щодо інших актуальних проблем діяльності готельних підприємств, обґрунтувавши при цьому доцільність її дослідження.
Закріплена за студентом тема курсової роботи погоджується науковим керівником та затверджується рішенням кафедри. Курсові робота студентів, які не відповідають затвердженій тематиці, не приймаються до розгляду.
Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватись робота. Основними вимогами до об’єктів дослідження є: готельне підприємство є юридичною особою, функціонує не менше 2-х років, має самостійну звітність; діяльність підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.
2.2. Опрацювання та аналіз літературних джерел по даній тематиці.
Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті, відповідні нормативні документи та internet-ресурси) і складає проект плану курсової роботи, який обговорює з керівником. Список рекомендованої літератури наведений в кінці даних методичних рекомендацій, який звичайно може бути доповнений.
При опрацюванні літературних джерел та internet-ресурсів необхідно виконувати записи та нотатки, які допоможуть систематизувати і узагальнити матеріал відповідно до плану курсової роботи.
2.3.Складання плану курсової роботи.
Керівники курсових робіт допомагають студентам скласти план і контролюють процес виконання курсових робіт.
Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:
містити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, аналіз досвіду вирішення проблемних питань з теми дослідження у закладах розміщення в Україні та за кордоном;
містити організаційно-економічний аналіз діяльності готелю та відповідні розрахунки;
містити пропозиції щодо вдосконалення організації виробництва та обслуговування;
мати належне оформлення;
бути поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.
Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми на реальному підприємстві, до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.
План має передбачувати питання, які розкривають зміст теми та структурують матеріал дослідження.
План - структура курсової роботи:
Вступ.
Розділ І. Теоретичні аспекти, визначення та дослідження класифікаційних ознак та видів предмету дослідження, особливості його вивчення у сфері готельного господарства.
Розділ ІІ. Характеристики об’єкту дослідження, дослідження технологічних процесів обслуговування на підприємствах готельного господарства, аналіз діючого стану предмету дослідження, тощо.
Розділ ІІІ. Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення (оптимізації) предмету дослідження.
Висновки та пропозиції.
Список використаних джерел.
Додатки.
Змінювати пункти плану можна в разі погодження з керівником та обґрунтування доцільності таких змін.
2.4. Заповнення бланку завдання на курсову роботу.
Після складання плану курсової роботи оформлюється спеціальний бланк-завдання (Додаток Б), у якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема, план, термін подання готової роботи на кафедру, підпис наукового керівника і студента. При оформленні курсової роботи завдання необхідно розмістити після титульної сторінки.
2.5. Збирання і обробка фактичного матеріалу щодо дільності готельного підприємства.
Курсову роботу з дисципліни “Організація готельного господарства” необхідно виконувати на фактичному матеріалі, який відображає діяльність готельного підприємства, яке є об’єктом вивчення.
Джерелом інформації є фактичні показники діяльності підприємств готельного господарства, статистична та бухгалтерська звітність, накази, технологічні какарти, інструкції, розпорядження; результати спостереження за операціями, які здійснюються в процесі обслуговування гостей та ін. Інформаційними джерелами можуть слугувати вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, спеціальних тематичних журналів, Іnternet тощо.
2.6. Оформлення змісту курсової роботи.
Оформлення курсової роботи здійснюється відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 3008-95). Наукову інформацію в курсовій роботі потрібно викладати стисло, логічно й аргументовано, проаналізувати зміст і результати науково-теоретичних дослуджень з точки зору цінності їх для вивчення обраної проблеми дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
Назва курсової роботи має бути якомога стислою та відповідати обраній спеціальності та меті наукового дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви можна включити невеликий підзаголовок (4-6 слів).
Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено планом курсової роботи.
Курсова робота друкується на ЕОМ на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкові інтервали, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 50 сторінок друкованого тексту, включаючи бібліографію. До загального обсягу роботи не входять додатки. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату А3. Границі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле – не менше як 30 мм, праве – не менше як 10 мм, верхнє – не менше як 20 мм, нижнє – не менше як 20 мм.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом Рис. і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, Рис. 2.1.
Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово Таблиця та безпосередньо її назва починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають єдине ціле. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи Продовження табл.
На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово Таблиця пишуть скорочено, наприклад, Табл. 2.3. У повторних посиланнях за текстом на таблиці треба зазначити див. табл. 2.3.
Матеріали курсової роботи розміщують в такій послідовності:
1) Титульна сторінка (додаток В).
2) Бланк завдання (заповнений та підписаний) (Додаток Б).
3) Зміст (план та сторінки).
4) Вступ (обсяг до 3 сторінок).
У вступі обґрунтовується:
- актуальність і науково-практичне значення вибраної теми, особливості вирішення проблемних питань в діяльності підприємств готельного господарства на сучасному етапі;
- мета та завдання роботи (спираючись на план); наводиться коротке представлення об’єкту і предмету дослідження; зазначаються використовувані методи та інформаційні джерела дослідження.
Об’єкт дослідження – підприємство або організація, обрані для вивчення і на базі даних яких виконується курсова робота.
Предмет дослідження – проблема (коло проблем), що досліджується в курсовій роботі на прикладі об'єкта дослідження.
Мета роботи – формулюється відносно обраного предмета дослідження стосовно об'єкта дослідження.
5) Основна частина роботи (оформлюється згідно з планом курсової роботи).
У першому розділі курсової роботи (теоретичному) розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням літературних джерел, є можливим порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Посилання оформлюються в кінці кожного переписано абзацу у квадратних дужках, першою цифрою в яких є порядковий номер зі списку літератури, наведеного в кінці роботи, а друга цифра – номер сторінки звідки був запозичений вираз, визначення чи твердження. Наприклад, [4, 29-30], [6, 31].
Теоретичне обґрунтування, суть, значення, кваліфікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи – викладаються якомога просто і стисло. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Розділ обсягом більше 10-15 сторінок розбивається на окремі параграфи, які відповідно нумеруються 1.1., 1.2. і т.д. Доцільно проіструлювати основні тенденції соціологічних досліджень статистичною інформацією, власними спостереженнями тощо.
У другому розділі курсової роботи (аналітичному – 15-20 сторінок) надається опис, характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми на об’єкті дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань (Додаток Г, Д).
Текст слід ілюструвати дійсними документами, копії яких подаються в додатках, які обов’язково супроводжуються стислим описом.
Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватися висновками, які дозволяють зв’ясувати сутність управлінських процесів в готельному підприємстві, їхні особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.
У третьому розділі роботи (рекомендаційному – 10-12 ст.) повинні бути наведені пропозиції студента щодо вдосконалення діяльності готельного підприємства у відповідності до напряму дослідження. Кожна пропозиція має бути наведена з детальним обґрунтуванням, висновками з аналізу, який проведено у другому розділі.
6) Висновки, що наводяться в окремому розділі курсової роботи (обсяг 2-3 сторінки).Висновки повинні логічно випливати зі змісту викладеного матеріалу, бути самостійними і конструктивними. Висновках стисло наводяться підсумки проведеної студентом роботи та перелік пропозицій, наведених у третьому розділі. Текст висновків може поділятись на пункти.
7) Список використаних джерел наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки.
Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів. Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках:
Джерела слід розміщувати таким чином:
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови Уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);
д) статті з журналів (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела;
з) електронні джерела.
Кількість використаних джерел повиннабути не меншою 20.
8) Додатки не входять до нумерації сторінок, на кожен з них є посилання в тексті.
Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Наприклад, „Додаток А”.
Розділи і окремі питання курсової роботи повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовні і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.
2.7. Отримання рецензії на курсову роботу та подання її до захисту.
Виконана студентом курсова робота, оформлена за всіма вказаними вимогами та зброшурована на момент подання реєструється на кафедрі у встановлений термін (не пізніше як за три дні до терміну зазначеного у плані навчання) і передається керівнику для перевірки, рецензування та допуску до захисту.
Письмова рецензія керівника курсової роботи від кафедри заноситься до спеціально бланку, який прикріпляється до роботи (Додаток Ж).
Прорецензована викладачем-керівником курсова робота приймається комісією в складі викладачів кафедри відповідно до графіку навчального процесу. На захисті роботи студент коротко доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам. Під час захисту студент має відповісти на запитання щодо змісту та результатів курсової роботи. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно. За результатами захисту виставляється оцінка за п’ятибальною системою, яка вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.
Оцінювання курсової роботи здійснюється за результатами захисту, враховуючи при цьому якість виконання і оформлення роботи.
Критерії оцінювання виконання та захисту курсової роботи в балах, форми і терміни поточного і підсумкового контролю наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Критерії оцінювання виконання та захисту курсової роботи в балах, форми і терміни поточного і підсумкового контролю
Елементи модуля
Кількість балів
Поточний і підсумковий контроль навчальної роботи студентів


Мінімальна
Максимальна
Тиждень чверті

Вступ. Розділ I.
12
20
1, 2

Розділ II.
12
20
3, 4

Розділ III. Висновки
18
30
5, 6

Рецензія
6
10
7

Захист курсової роботи
12
20
8

Разом
60
100


Студентам, які при захисті курсової роботи отримали незадовільну оцінку, встановлюють термін доопрацювання теми і повторного захисту.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативна:
Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм». // Урядовий кур'єр, №244 від 25.12.03.
ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги».
ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів».
Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Держтурадміністрації №19 від 16.03.2004.).
Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні (наказ Державного комітету України з житлово-комунального господарства і Державного комітету України з туризму №77/44 від 10.09.96.)
Основна:
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція. Державне регулювання / Навч. посібник. - К.: Знання України, 2004. - 358 с.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Уч. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Дакор, 2008. - 288 с.
Байлик С.И Гостиничное хазяйство : проблеми, перспективи, сертификация. - К.: ВГРА-Р, 2001 - 208 с.
Бойко М.Г., Гопкало. Організація готельного господарства: Підручник - К.: КНТЕУ, 2006.-448 с
Браймер Роберт А. Основи управлення в индустрии гостеприимства // Пер. с англ. -М.: Аспект Пресе, 2001. -412 с.
Ваген В. Гостиничный бизнес. - М: Финансы и статистика, 2002. - 362 с.
Вакуленко Р.Я. и др. Управление гостиничным предприятием. 2008.- 320 с.
Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. -Минск: ООО «Новое знание», 2002. -216 с.
Кабушкин Н.И. Управление гостиницами и ресторанами. 2009.- 416 с.
Кобяк В.М. и др. Управление качеством в гостинице. 2009.- 511 с.
Ляпина И.Ю.Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник М.: Академия, 2002.
Мальська М.П. Пандяк І.Г.Готельний бізнес: теорія та практика: Навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2009.- 472 с.
Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. 2008.- 460 с.
Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов`єв Г.О., Самарцев Є.В.Управління сучасним готельним комплексом: Навч. Посіб. К.: Ліра, 2005.- 520 с.
Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. 2007.-344 с.
Роглєв Х.И.Основи готельного менеджменту. Навч. посібник К.: Кондор, 2005.
Сокол Т.Г Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах К.,2009.-488 с.
Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. Чудновского А. Д. - М.: Тандем Экмос, 2000. - 288 с.
Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Вища школа, 2004. - 237 с.
Уокер Джон. Введение в гостеприимство. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 367 с.
Додаткова:
1.Бойцова М., Пироженко О. Все об учете и организации гостиничного бизнеса. - Харків: Фактор, 2005.-248 с.
2.Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес: Учебник. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2003. - 352 с.
3. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бізнес. 2009.- 637 с.
4.Волков. Ю.Ф.Технология гостиниичного обслуживания. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 -221с.
5. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов.-2006.- 632 с.
6. Нечаюк Л.І.Готельно-ресторанний бізнес : Менеджмент: Навч. посіб. К.: Центр навч. літ., 2003.
7. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. Учеб. пособие М.: Зкономика, 2002.
8. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Под ред. Воронковой Л.А. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 367 с.
9. Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство. 2007. - 352 с.
Ресурси Інтернету
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Сайт Державної служби туризму і курортів.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сайт Міністерства економіки України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сайт Міністерства культури і туризму України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сайт української готельної мережі «Рremier Ноtels».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сайт Державного комітету статистики України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сайт органів Виконавчої влади в Україні.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Нормативні акти України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- Сервер Верховної Ради України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Українське право.
Додаток А
Тематика курсових робіт
з дисципліни “Організація готельного господарства”

Особливості організації служби бронювання і розміщення готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації служби експлуатації номерного фонду готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації служби безпеки готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації інженерно-технічної служби готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації маркетингової служби готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації фінансово-економічної служби готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації кадрової служби готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації служби харчування готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації служби обслуговування готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації служби прийому і розрахункової частини готельного підприємства в сучасних умовах.
Управління якістю в готельному підприємстві: основні підходи і методи.
Вимоги до обов’язкової і добровільної сертифікації готелів класу одна зірка.
Вимоги до обов’язкової і добровільної сертифікації готелів класу дві зірки.
Вимоги до обов’язкової і добровільної сертифікації готелів класу три зірки.
Вимоги до обов’язкової і добровільної сертифікації готелів класу чотири зірки.
Вимоги до обов’язкової і добровільної сертифікації готелів класу п’ять зірок.
Шляхи вдосконалення технології надання основних послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання додаткових послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання транспортних послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання анімаційних послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання послуг харчування готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання послуг бронювання готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання інформаційних послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання бізнес-послуг готельного підприємства.
Шляхи вдосконалення технології надання оздоровчих послуг готельного підприємства.
Нормативно-правові основи сертифікації послуг готельного підприємства.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу хостел.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу мотель.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу ботель.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу флотель.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу туристична база.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу пансіонат.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу кемпінг.
Особливості організації і технології послуг розміщення в готельних підприємствах типу санаторій.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Premier Hotel”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Hilton Hotels”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Hyatt”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Marriott International”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств національної мережі “7 днів”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Four seasons”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Orient-Express”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Small Luxury Hotels of the World”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств класу “люкс” міжнародної мережі “Ritz-Carlton”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі “Аккорд Готелі”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств міжнародної мережі “Редіссон”.
Особливості управління якістю послуг готельних підприємств мережі мотелів “Вінгейт Інн”
Технологічні стандарти готельних послуг бронювання і розміщення.
Технологічні стандарти готельних послуг прибирання.
Технологічні стандарти інформаційних послуг в готелі.
Технологічні стандарти оздоровчих послуг в готелі.
Технологічні стандарти готельних послуг харчування.
Технологічні стандарти транспортних послуг в готелі.
Технологічні стандарти готельних послуг з побутового обслуговування.
Технологічні стандарти поведінки та уніформи на готельному підприємстві.
Автоматизація технологічних процесів готельних послуг.
Шляхи впровадження сучасних інформаційних систем в діяльність готельного підприємства.
Цільові програми готельного обслуговування.
Шляхи удосконалення цінової політики готельного підприємства.
Зарубіжний досвід підвищення культури обслуговування в готельних підприємствах.
Сучасні тенденції дизайнерських рішень готельних підприємств.Додаток Б
Бланк завдання на курсову роботу

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра організації готельного та туристичногообслуговування
Дисципліна “Організація готельного господарства”
Напрям 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”
Курс 3 Група 8 Семестр 6 .

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект (роботу) студента
Петренка Петра Петровича

І. Тема проекту (роботи) «___________________________________________»
ІІ. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) __________________
ІІІ. Вихідні дані до проекту (роботи) узгоджуються з керівником курсового роботи.
ІV. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VІ. Дата видачі завдання ______________________________________________

Додаток В
Приклад заповнення титульного аркушу курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Факультет ТОП та ГРС
Кафедра організації готельного
та туристичного обслуговування


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни „Організація готельного господарства”
на тему
„_____________________________________________________”Виконав(ла):
студент(ка) 3 курсу
групи ГРС-3-8
___________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий керівник:
____________________
(посада, науковий ступінь, звання)
___________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

КИЇВ–НУХТ–2011
Додаток Г.
Вимоги до готелів різних категорій
(ДСТУ 4269:2003 Національний стандарт України)
№ п/п
Вимога
Категорія готелю*
**
***
****
*****

1
2
3
4
5
6
7

I. Облаштування території, зовнішні елементи благоустрою

1
Вивіска1) із зовнішнім освітленням або що світиться;
о
о

2) що світиться з емблемою


о
о
о

2
Вхід до готелю1) безпосередньо до вестибюля, де міститься служба приймання, захищений від попадання холодного повітря;
о
о
о
о
о


2) окремий службовий вхід;


о
о
о


3)вхід для гостей з дашком над дверима або з подвійними дверима, що відчиняються автоматично;


о
4) вхід для гостей з повітряно-тепловою завіскою та дашком на шляху від автомобіляо
о

3
Вхід до ресторану (кафе, бару)1) з готелю;

о
о
о
о


2) окремий вхід з вулиці до об'єкта ресторанного господарства (не стосується закладів ресторанного господарства, розташованих на поверхах, вище другого)


о
о
о

4
Автостоянка1) автостоянка біля готелю або на відстані не більше ніж 400 м від нього о з урахуванням особливостей забудови району. Кількість місць не менша ніж 20 % від кількості номерів, для мотелів 100 %.
о
о
о
2) автостоянка з охороною або гараж з основними видами технічного обслуговування автомобілів. Кількість місць не менша ніж 25 % від кількості номерів, для мотелів 100 %о
о

1
2
3
4
5
6
7

5
Декоративне і (або) огороджувальне озеленення території (крім готелів, о розташованих у суцільній міській забудові)

о
о
о
о

II. Громадські приміщення

6
Устатковання та меблі відповідають функційній призначеності приміщення о

о
о
о
о

7
Зона приймання (рецепція)1) з мінімальною площею (м2), якщо кількість номерів менша ніж
10
20
20
30
50


2) додаткова площа (м2) на кожний номер понад
0,2
0,3
0,5
0,8
1,0

8
Служба приймання та зона відпочинку1) меблі (крісла, дивани, стільці, столи, журнальні столики);
о
о
о
о
о


спеціальний покрив підлоги: граніт, мозаїка, оздоблювальна плитка;2) меблі гарнітурні для відпочинку;


о
ооздоба підлоги та стін зі штучних або натуральних матеріалів;декоративне озеленення;оформлення інтер'єру приміщення декоративними елементами, картинами або іншими художніми творами, які гармонують з обстановкою;освітлювальні прилади, які гармонують із загальним стилем приміщення та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2);3) меблі для відпочинку гарнітурні, виготовлені на закювлення, виняткового дизайну;
о


оздоба підлоги та стін із натуральних матеріалів найвищої якості;живі квіти та декоративні рослини; ідекоративні елементи оформлювання інтер'єру та картини в авторському виконанні, що відповідають загальному стилю приміщення;


1
2
3
4
5
6
7


освітлювальні прилади виняткового дизайну на індивідуальне замовлення, які гармонують із загальним стилем приміщення та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2)


9
Килими або килимовий покрив у зонах відпочинку та коридорах
о
о
о
о
о

10
Сейф для зберігання цінностей туристів у зоні приймання
о
о
о
о
о

11
Інформаційні та рекламні матеріали, зокрема іноземними мовами, в зоні приймання або у холах на поверхах


о
о
о

12
Реєстрація з використовуванням сучасного технічного устатковання (якщо кількість номерів більша ніж 30)о
о

13
Холи (салони) на поверхах


о
о
о

14
Приміщення або частина приміщення для переглядання телепередач
о
о
III. Загальне технічне устатковання

15
Аварійне освітлення (ліхтарі, акумулятори) або централізоване аварійне енергопостачання
о
о
16
Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачання


о17
Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів, холодильних установок, кухонного устатковання, обробляння та подавання води протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачанняо
о

18
Резервуар для запасу води щонайменше ніж на добу у районах з можливими перебоями у водопостачанні
о
о
о
о
о

1
2
3
4
5
6
7

19
Резервна система гарячого водопостачання на час аварії чи профілактичних робіт


о
о
о

20
Кондиціювання приміщень спільного використовування (вестибюль, приміщення для культурних або ділових заходів)1) кондиціювання або інші системи чи устатковання, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;


о
2) кондиціюванняо
о

21
Кондиціювання житлових приміщень1) кондиціювання або інші системи чи устатковання, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;о2) кондиціювання
о

22
Вентиляція санвузлів
о
о
о
о
о

23
Опалення1) опалювання громадських і житлових приміщень окремими приладами або центральне опалення
о
о

2) центральне опалення


о
о
о


3) з термостатом для індивідуального регулювання температури (в нових та реконструйованих будинках)о
о


4) підігрівання підлоги у ванній кімнаті
о

24
Пасажирський ліфт або ескалатор у будинках (вимога не обов'язкова за наявності документального підтвердження щодо неможливості встановлювання ліфта з технічних причин. У такому випадку потрібно безплатно доставляти багаж у номери)1) більше чотирьох поверхів
о
о

2) більше трьох поверхів


о
3) більше двох поверхіво4) більше одного поверху
о


5) час очікування:30 со
о

1
2
3
4
5
6
7


45 с


о
6) цілодобова робота ліфта або ескалатора
о
о
о
о
о

25
Вантажний ліфт (якщо кількість номерів більша ніж 30)о
о

26
Не менше одного ліфта на кожні 60 номерів (в нових та реконструйованих готелях)о
о

27
Телефонний зв'язок1) телефон в рецепції, доступний для гостей
о
о
о
о
о


2) міський телефон на поверсі за відсутності телефонів у номерах
о
о

3) міський телефон в усіх номерах


о
4) прямий телефон з міською, міжміською, міжнародною мережею в усіх номерахо
о


5) у багатокімнатних номерах у кожній кімнатіо
о


6) у багатокімнатних номерах у санвузлах
о


7) телефони колективного користування у вестибюлі в кабіні або під акустичним ковпаком міський, міжміський, міжнародний
о
о
о
о
о

IV. Номерний фонд

28
Місць в одно-, двомісних номерах не менше ніж
60 %
80 %
100%
100 %
100%

29
Житлова площа однокімнатних номерів (без площі санвузла, коридора та балкона) в м21) одномісні
8
9
10
12
14


2) двомісні
10
12
14
15
16


3) тримісні
14
16

4) чотиримісні
16
18

5) для номерів, в яких кількість ліжок більше чотирьох, до площі чотиримісного номера додається на кожного наступного гостя 4,5 м2
о
о
1
2
3
4
5
6
7


6) допущено відхил не більше ніж на 10 % житлової площі номерів, за умови збільшеної площі інших частин номера (лоджія, коридор тощо) і (або) підвищеної функційності меблів
о
о
о30
Багатокімнатні номери


о31
Багатокімнатні номери, які повинні мати щонайменше: вітальню площею не менше ніж 16 м2, спальню із санвузлом (ванна, душ, умивальник, унітаз), коридор з додатковим туалетом. Кількість не менша ніж 5 % від загальної кількості номеріво
о

32
Звукоізоляція номерів на рівні 35 дБА
о
о
о33
Усі номери з підвищеною звукоізоляцією дверей та вікон, яка забезпечує захист від вуличного шуму


34
Усі номери з особливою звукоізоляцією стін, дверей та вікон, яка повністю запобігає проникненню стороннього шуму з вулиці та готельних приміщень


V. Технічна оснащеність номерів

35
Двері та замки1) замок;
о
о
о
2) із внутрішнім запобіжником;
о
о
о
3) замок підвищеної секретності;4) вічко у дверях


36
Охоронна сигналізація чи електронні засоби контролювання за безпекою номера


37
Освітлення1) загальне освітлення кімнати;
о
о

2) світильник біля кожного ліжка;
о
о

3) лампа, яка освітлює робоче місце (стіл);4) вимикач дистанційного керування загального освітлення біля узголів'я ліжка (в нових та реконструйованих готелях)


38
Електричні розетки1) із зазначенням напруги;
о
о

2) не менше двох на кімнату;
о
о

3) у санвузлі;
о
о

4) для під'єднання до інтернету;


1
2
3
4
5
6
7


5) різнопазові


39
Телевізор1) на прохання гостя;
о
о

2) кольоровий у кожному номері;3) з прийманням програм основних телекомпаній світу і готельного відеоканалу, з дистанційним керуванням


40
Радіоприймачі або інша можливість приймання радіопрограм в усіх номерах
о
о
41
Холодильник у багатокімнатних та одномісних номерах


42
Міні-бар або холодильник в усіх номерах


43
Міні-бар


44
Міні-сейф у кожному номері або сейф з індивідуальними відділками у службі приймання


45
Міні-сейф у кожному номері


VI. Оснащеність номерів меблями та інвентарем

46
Ліжко (мінімальні розміри)1) односпальне 80 см х 190 см;
о
о

2) односпальне 90 см х 200 см


о
о
о


3) двоспальне 140 см х 190 см
о
о
о
4) двоспальне 160 см х 200 смо
о


5) дитяче або розкладне ліжко (на прохання)
о
о
о
о
о

47
Комплект постільних речей і білизни:
о
о
о
о
о


матрац з наматрацникомдві подушкиковдра, додаткова ковдра, покривало на ліжкопростирадло, підковдра, наволоки


48
Килимок біля кожного ліжка за відсутності килима або килимового покриву підлоги
о
о
о49
Килим або килимовий покрив підлогио
о

50
Тумбочка (столик) біля кожного спального місця
о
о
о
о
о

51
Вішалка для верхнього одягу і головних уборів
о
о
о
о
о

1
2
3
4
5
6
7

52
Шафа, вбудована шафа або ніша для одягу з поличками і плічками (не менше ніж 3 шт./місце)
о
о
53
Шафа з поличками, вішалкою та плічками (не менше ніж 5 шт./місце)


о
о
о

54
Стільці або інші меблі для сидіння (один предмет на кожного гостя, але не менше двох на номер)
о
о
о55
Крісло для відпочинку (щонайменше два на номер) або м'який дивано
о

56
Стіл або письмовий стіл
о
о
о57
Письмовий стіл зі стільцем або робочим кріслом Іо
о

58
Журнальний столико
о

59
Поличка (підставка) для багажу
о
о
о
о
о

60
Цупкі завіски (або жалюзі), що затемнюють приміщення
о
о
о
о
о

61
Прозорі завіски (або жалюзі)
о
о
о
о
о

62
Дзеркалоу кімнаті, додатково до дзеркала у ванній кімнаті або над умивальником;
о
о
о
о
о


щонайменше одне великого розміру або у повний зрісто
о

63
Швацький набір (голка, нитки)


о
о
о

64
Щітки: для одягу, для взуття
о
о
о
о
о

65
Склянки на кожного гостя
о
о
о66
Набір посуду для питної води, чаю та міні-баруо
о

67
Вода мінеральна або столова, 0,2 л на гостя щоденноо
о

68
Попільничка
о
о
о
о
о

69
Ключ скомбінований (для відкривання пляшок)
о
о
о
о
о

70
Інформаційні матеріали у номері1) перелік послуг та прейскуранти цін на них
о
о
о
о
о


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Додаток Д
Інформаційні джерела до курсової роботи (відповідно до тематики)
Форми статистичної та бухгалтерської звітності
для готельних підприємств
1. Ф.№1 готель “Звіт про роботу готелю”
2. Ф.№1-послуги “Звіт про обсяг реалізацій платних послуг населення”
3. Ф.№3 торг “Звіт про товарообіг”
4. Штатний розклад підприємства
5. Прейскурант цін на номерний фонд:
7. Прейскурант цін на додаткові послуги
8. Поведінкові стандарти.
9. Внутрішній розпорядок.
10. Сертифікати відповідності.
11. Свідоцтво про державну реєстрацію.
12. Стандарт уніформи.
13. Технологічні карти, інструкції.
14. Рекламні матеріали.

Додаток Е
Рекомендований зміст курсової роботи
Вступ.
Розділ І. Теоретичні аспекти, визначення та дослідження класифікаційних ознак та видів предмету дослідження, особливості його вивчення у сфері готельного господарства.
Розділ ІІ. Характеристики об’єкту дослідження, дослідження технологічних процесів обслуговування на підприємствах готельного господарства, аналіз діючого стану предмету дослідження, тощо.
2.1. Організаційно-правова форма готельного підприємства і основні сфери діяльності.
2.1.1. Тип підприємства.
2.1.2. Характеристика послуг, які надаються підприємством.
2.2. Організаційна структура готельного господарства. Загальна характеристика персоналу підприємства.
2.3. Основні економічні показники діяльності готельного підприємства.
2.3.1. Складання графіку завантаження готельного підприємства.
2.4. Характеристика основних служб готельного підприємства.
2.5. Конкурентний статус та маркетингова політика готельного підприємства.
Розділ ІІІ. Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення (оптимізації) предмету дослідження.
3.1. Аналіз та сучасні шляхи удосконалення інформаційного забезпечення послуг готельного підприємства.
3.2. Пропозиції щодо удосконалення предмету дослідження конкретного готельного підприємства.
Висновки та пропозиції.
Список використаних джерел.
Додатки.

Додаток Ж
Бланк рецензії до курсової роботи


Рецензія до курсової роботи

Студент __________________________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали, курс, група)
Науковий керівник ______________________ ____________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
«____» ____________________ 20___ р.
Зміст
1.
Загальні положення
3

2.
Основні етапи виконання курсoвої роботи.
4

2.1.
Затвердження теми курсової роботи.
4

2.2.
Опрацювання та аналіз літературних джерел по даній тематиці..........................................................................................

4

2.3.
Складання плану курсової роботи та узгодження його з керівником роботи від кафедри
5

2.4.
Заповнення бланку завдання на курсову роботу
6

2.5.
Збирання і обробка фактичного матеріалу щодо діяльності готельного підприємства..
6

2.6.
Оформлення курсової роботи...
6

2.7.
Отримання рецензії на курсову роботу та подання її до захисту.
11


Список рекомендованої літератури.
13


Додаток А. Тематика курсових робіт..
16


Додаток Б. Бланк завдання на курсову роботу...
20


Додаток В. Приклад заповнення титульного аркушу курсової роботи.
21


Додаток Г. Вимоги до готелів різних категорій
22


Додаток Д. Інформаційні джерела до курсової роботи (відповідно до тематики)..
30


Додаток Е. Рекомендований зміст курсової роботи..
31


Додаток Ж. Бланк рецензії до курсової роботи.
32

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
для студентів напряму 6.140101
„Готельно-ресторанна справа”
денної форми навчання


Укладачі: Басюк Дарія Іванівна
Шульга Світлана Анатоліївна

13 PAGE \* MERGEFORMAT 143215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 258650
    Размер файла: 535 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий