Методична розробка до теми №8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на методичній нараді кафедри
ортопедичної стоматології
Завідувач кафедри
____________ доц. Мунтян Л. М.
«______»_______________ 20 ___ р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для самостійної роботи студентів
при підготовці до практичного заняття


Навчальна дисципліна
Ортопедична стоматологія

Модуль 1
Незнімне зубне протезування

Змістовий модуль №3
Знеболення в клініці ортопедичної стоматології

Тема заняття №8
Знеболення в клініці ортопедичної стоматології. Показання до застосування знеболення при препаруванні та методи їх проведення.

Курс
3

Факультет
Стоматологічний

Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом МОН України від 28.07.2003 р. № 239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) та затвердженої Наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. № 929.Вінниця - 20111.Актуальність теми
Безболісне лікування є одним з найважливіших завдань стоматолога –ортопеда. Адже за данними літератури від 42,4% до 84% пацієнтів знаходяться у стані нервового напруження перед препаруванням зубів, що пов(язане з відчуттям болю. За літературними данними препарування зубів під штамповані коронки супроводжуеться болем у 47,1% випадків, при препаруванні під пластмасові коронки у 68,3% випадків, під суцільнолиті комбіновані та металокерамічні коронки у 96,5% випадків. Тому вірний вибір показань та методики проведення знеболення у клініці ортопедичної стоматології має велике значення.

2.Конкретні цілі:
знати показання та протипоказання до проведення знеболення у клініці ортопедичної стоматології
знати класифікацію знеболення твердих тканин зубів у ортопедичній стоматології
знати показання та протипоказання до проведення знеболення різними методиками
знати методики та засоби проведення аплікаційного знеболювання у клініці ортопедичної стоматології
знати методики та засоби проведення місцевого ін(єкційного знеболення (((2);
знати сучасні методики місцевого ін(єкційного знеболення
знати методики та засоби проведення загального знеболення у клініці ортопедичної стоматології
знати методики проведення знеболювання з використанням фізичних методів

3.Базовий рівень підготовки:

Назва попередньої дисципліни
Отримані навики

Нормальна анатомія
Знати будову зубощелепової системи, топографію та будову трійчастого нерву


Фармакологія:

Знати фармакодинаміку та факмакокінетику лікарських препаратів, що використовуються для знеболення ;
Знати механізм дії місцевих анестетиків;
Знати механізм дії центральних анестетиків.


Фізіологія
Знати види рецепторів;
Знати види нервових волокон.


Гістологія:

Знати будову пульпи зуба
Знати будову нервових волокон
Знати будову кісток


Хірургічна стоматологія

1. Знати техніку виконання та зона знеболення при провідникових анестезіях на верхній та нижній щелепі.
2. загальне знеболення : показання, методики, засоби
4.Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття:
4.1 Перелік основних термінів,параметрів,які студент повинен засвоїти під час підготовки до заняття:
Термін
Визначення

Місцеве знеболення


Основний спосіб знеболення, який проводиться під час амбулаторного стоматологічного прийому;це знеболення операційного поля при збереженні свідомості хворого.
4.2 Теоретичні питання до заняття:
1. Знеболення. Визначення, класифікація. Показання до застосування, протипоказання.
2. Місцеве знеболення: класифікація, показання, протипоказання.
3. Засоби для різних видів знеболення. Механізм дії анестетиків.
4. Аплікаційна анестезія: визначення, показання, засоби.
5. Інфільтраційна анестезія: показання, розчини та їх концентрація, методика проведення.
6. Провідникове знеболення: класифікація, розчини та їх концентрація. Показання та протипоказання.
7. Провідникове знеболення нижньої щелепи: показання, розчини, методика, ускладнення.
8. Провідникове знеболення верхньої щелепи: показання, розчини, концентрація розчинів, методика, ускладнення.
9. Розчини анестетиків: концентрації, склад, особливості. Показання до розчинів анестетиків з вазоконстриктором.
Практичні завдання,які виносяться на заняття:
Оволодіти технікою проведення інфільтраційного (надокістного, підокістного) знеболення
Оволодіти технікою проведення провідникового (мандибулярного, торусального) знеболення

Зміст заняття
Особливості знеболення в ортопедичній практиці.
1. Втручання проводиться тільки на твердих тканинах зуба.
2. Необхідне досить тривале знеболення.
3. Препарування проводиться усіх поверхонь зуба.
4. Втручання проводиться на зубах з інтактною пульпою.

ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ БОЛЮ ПРИ ПРЕПАРУВАННІ ДЕНТИНУ
Класична (нервова) теорія
Теорія судинних рецепторів (теорія Фоміна)
Теорія одонтобластного перетворення
Гідродинамічна теорія (теорія Бремстрема)


Знеболення - стан оборотного гальмування центральної нервової системи, яке досягається фармакологічними засобами, дією фізичних або психічних факторів.

Класифікація знеболення твердих тканин зубів у клініці ортопедичної стоматології (за А.Н.Губською з співавт. 1982):
психотерапевтичний метод
медикаментозне знеболення:
а) аплікаційне знеболення
б) ін(єкційне знеболення
в) транквілізатори
г) наркоз
фізичні методи
комбіновані методи

Показання для використання наркозу у амбулаторній стоматологічній практиці :
захворювання ЦНС, вади розвитку (шизофренія, олігофренія, невроз, епілепсія)
ідіосинкразія та неефективність місцевих анестетиків
підвищений рвотний рефлекс
страх перед втручанням
бажання хворого проводити санацію тільки під наркозом
Протипоказання до наркозу в поліклініці є: гострі захворювання паренхіматозних органів, серцево-судинна недостатність в стадії декомпенсації, інфаркт міокарда і постінфарктний період до 6 міс., постінфарктний синдром, виражена анемія, тяжка форма бронхіальної астми, гостре алкогольне або наркотичне сп’яніння, захворювання наднирників, тривале вживання глюкокортикоїдних препаратів, гострі запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, пневмонія, виражений тиреотоксикоз, некомпенсований цукровий діабет, часті приступи епілепсії, повний шлунок.Місцеве знеболення - основний спосіб знеболення, який проводиться під час амбулаторного стоматологічного прийому;це знеболення операційного поля при збереженні свідомості хворого.
Види місцевого знеболення:
1.Ін`єкційне:
А. провідникове
Б. термінальне
В. метод повзучого інфільтрату
Г. спонгіозне
Д. внутрішньо пульпарне
Є. інтралігаментарне.
2. Неін`єкційне:
А. хімічне (аплікаційне, інстиляційне)
Б. фізичне (заморожування, фізіотерапевтична апаратура).

Показання до проведення знеболення при ортопедичних втручаннях:
препарування зубів під комбіновані суцільнолиті коронки
препарування зубів з вираженою гіперестезією твердих тканин
препарування зубів при вираженому феномені Попова-Годона
препарування каріозних порожнин під вкладки
препарування зубів з різко вираженим екватором
психологічна напруга пацієнта перед препаруванням


Протипоказання для ін(єкційної анестезії (Ю.А.Федоров з співавт. 1988):
алергія до місцевих анестетиків
сердцево-судинна недостатність
виражені функціональні порушення у роботі печінки та нирок
функціональні захворювання нервової системи (невралгія, істерія)
гемофілія
Аплікаційна анестезія – цей метод анестезії застосовується для знеболення слизової оболонки порожнини рота. Аплікаційна анестезія виконується шляхом втирання анестетиків у тверді тканини зубів або шляхом прикладання ватної кульки змоченої у розчині анестетику.

Показання до проведення аплікаційного знеболення:
поверхневе препарування зубів
препарування каріозних порожнин під вкладки
незначне допрепарування зубів (при знятому шарі емалі)
зняття підвищеного рвотного рефлексу перед отриманням відбитку
знеболення місця ін(єкції
для аплікаційного знеболення використовують:
дікаїн (розчини 0,25%-0,5%);
совкаїн (розчини 0,05%-0,2%)
тримекаїн (4-10% розчини)
піромекаїн (2% розчини)
лідокаїн (2-10% розчини, мазі, аерозоль)
фалікаїн (мазі, пасти, аерозолі)
тетракаїн (мазі)
фтористі, стронциєві, аспіринові, сульфідинові пасти
прополіс, паста ПДД та інш.


Засоби що використовуються для місцевої ін(єкційної анестезії:
1.новокаїн (розчини 0,25%-2%)
2.тримекаїн (розчини 0,1-2%)
3. лідокаїна гідрохлорид (0,25-2% розчини)
4.мепівакаїн (2-3% розчини)
5.бупівакаїн (0,5-0,75% розчини)
артикаїн (2-4% розчини)
Еталонним анестетиком зараз вважається 2% розчин лідокаїна з адреналіном 1:100000.Назва анестетику
Тривалість анестезії без вазоконстриктора, хв
Тривалість анестезії з вазоконстриктором, хв
токсичність
Анестезуюча активність
Максимально допустима доза з вазоконстриктором (мл)
Максимально допустима доза без вазоконстриктора

новокаїн
15-30
30-40
1
1
14
7

лідокаїн
30-60
120-130
2
4
7
4,5

мепівакаїн
45-90
120-360
2
4
6,5
4,5

артикаїн
60
180
1,5
5
7


бупівакаїн
120-240
180-240
7
6
1
2

У більшості сучасних анестетиків для пролонгації та забезпечення ефективної анестезії, зменшення їх токсичності використовують розчини вазоконстрикторів.
Значення вазоконстрикторів (по Bennet (1978))
Подовження тривалості місцевої анестезії
Підвищення ефективності анестезії
Зменшення токсичності
Збільшення глибини анестезії
Викликають місцеву гіпоксію тканин, що сприяє зменшенню збудливості тонких мієлінізованих волокон групи А-(.

Механізм анестезуючої дії місцевих анестетиків, що використовуються в стоматології:
фізикохімічний – вільна основа місцевого анестетику входить в шар ліпідної мембрани, при накопиченні достатньої кількості місцевого анестетику відбувається бокова(бічна) деформація нарієвого каналу і порушується проникність натрієвого каналу;
рецепторний – вільна основа анестетику проходить через мембрану всередину клітини там проходить дисоціація вільної основи з утворенням катіонної форми, яка входить в водний натрієвий канал, де з(єднується з рецептором, закриваючи ворота натрієвого каналу та порушуючи його проникність.

Використання анестезій для знеболення різних функціонально-орієнтованих груп зубів
Вид місцевої ін(єкційної анестезії
показання

Провідникова анестезія
Препарування групи зубів на нижній щелепі, препарування молярів нижньої щелепи

Інфільтраційна анестезія
Препарування зубів на верхній щелепі, препарування фронтальної групи зубів та премолярів нижньої щелепи при використанні анестетиків четвертого покоління

Інтралігаментарна анестезія
Препарування зубів верхньої та нижньої щелепи, додаткова анестезія при неефективності провідникової анестезії на нижній щелепі

Інтрасептальна анестезія
Препарування зубів верхньої та нижньої щелепи, додаткова анестезія при неефективності провідникової анестезії на нижній щелепіПровідникові анестезії, що використовуються в ортопедичній практиці.
Мандибулярна анестезія.
(Найчастіше у ортопедичній стоматології виконується внутрішньоротовим шляхом. Ефективність такої анестезії до 75%. Мішені ін(єкції:
внутрішня: крилощелепний простір, мандибулярна бороздка, задній її скат, мандибулярний отвір;
зовнішня : крилоскроневе заглиблення на рівні найглибшого місця венечной вирізки переднього краю нижньої щелепи або на середині відстані між верхніми та нижніми молярами при максимально відкритому роті або на 1 см вище окклюзійної поверхні нижніх молярів.
Хід голки: слизова оболонка, тонка пластинка щічного м(язу, рихлу сполучну тканину до контакту з кісткою. Нерви, що анестезуються: n. alveolaris inferior, n. lingvalis та іноді n. buccalis.
Найбільш ефективною є блокада нижньо- луночкового нерву по Гоу-Гейтсу(G.A.Gow-Gates,1973). Ефективність цієї методики коливається від 90% до 97%. Ефективність зберігається при роздвоєному нижньо-луночковому нерві та нижньощелепному каналі. Аспіраційні позитивні проби бувають позитивними всього у 1,6-1,9% випадків.
Методика анестезії: при максимально відкриванні рота місце вкола знаходиться на латеральному краю крило-щелепного поглиблення, зразу медіальніше медіального пучка сухожилля скроневого м(язу, висота точки вколу встановлюється розташуванням кінчику голки зразу під медіально-піднебінним горбиком другого моляру верхньої щелепи. Голку просувають у напрямку, що співпадає з лінією, яка сполучає протилежний кут рота з міжкозелковою вирізкою на стороні ін(єкції (T.Jastak, J.A..Yangiela, D.Donaldson 1995, S.F.Malamed 1997), до контакту з кісткою, глибина просування голки складає всередньому 25 мм. У випадку, якщо цільвого пункту не досягли голку виводять до поверхні слизової оболонки, повторюють орієнтацію голки та проводять її до цільового пункту. У випадку, якщо цільвий пункт досягнутий успішно голку відводять на 1 мм назад та проводять аспіраційну пробу. При негативній аспіраційній пробі вводять 1,7-1,8 мл анестезуючого розчину. Після введення анестезуючого розчину пацієнта просять не закривати рота ще 2-3 хвилини.
Б)Торусальна анестезія (по Вайсбрему)
Цільвий пункт: нижньощелепне підвищення. Техніка анестезії: пацієнт максимально широко відкриває рот. Місце вколу голки : точка утворена перетином горизонтальної лінії проведеної на 5мм нижче жувальної поверхні третього верхнього моляру з жолобинкою утвореною латеральним схилом крилощелепної складки і щокою. Щприц розташований у протилежному куті рота на рівні першого-другого моляру, голка направлена перпендикулярно до гілки нижньої щелепи. Голку заглиблюють у м(які тканини до кістки на глибину 15-20 мм, проводять аспіраційну пробу , вводять 1,5-2,0 мл анестетика, знеболюючи нижньоальвеолярний, щічний та язиковий нерви.
В) Туберальна анестезія
При туберальній анестезії блокуються верхні задні альвеолярні гілки, які розташовуються в крило піднебінній ямці і на задній зовнішній поверхні бугра верхньої щелепи. При напіввідкритому роті хворого відводять шпателем або дзеркалом щоку назовні. Голку розташовують під кутом 45 градусів до гребеня альвеолярного відростка. Вкол голки проводять на рівні коронки другого моляра або між другим і третім молярами в слизову оболонку, відступаючи від перехідної складки 0,5 см вниз.Голку просувають вверх, назад і всередину на глибину 2,5 см, відводячи шприц назовні для того, щоб голка весь час знаходилась якомога ближче до кістки. Після введення 2 мл анестетика анестезія настає через 7-10 хв.
Г) Інфраорбітальна анестезія.
При інфраорбітальній анестезії блокують периферичні гілки підочного нерву (мала гусина лапка), передні верхні альвеолярні гілки, середню верхню альвеолярну гілку. Анестетики вводять в підочний канал, частіше створюють депо з розчину анестетика в області підочного отвору.
Д) Анестезія в області великого піднебінного отвору.
При анестезії в області великого піднебінного отвору блокують великий піднебінний нерв. При широко відкритому роті хворого вкол голки проводять на 1 см спереду і досередини від проекції піднебінного отвору на слизову оболонку. Голку просувають вверх, дещо дозаду і назовні – до зіткнення з кісткою. Вводять 0,5 мл анестетика. Через 3-5 хв наступає анестезія.Зона знеболення – слизова оболонка твердого піднебіння, альвеолярного відростка з піднебінного боку від третього моляра до середини коронки ікла.
Інфільтраційна анестезія.
А) надокістна анестезія
Методика анестезії: вкіл голки роблять по перехідній складці між знеболюємим зубом та зубом розташованим медіальніше і просувають до місця вище верхівки знеболюємого зуба, де повільно випускають 0,5-0,7 мл анестетика.
Б)підокістна анестезія
Методика анестезії: вкіл голки робиться трохи вище або в саму перехідну складку, просовують на 2-3 мм, впорскують під слизову оболонку 0,2-0,3 мл анестетика. Через 60 секунд проколюють окістя, просовують голку у напрямку верхівки кореня , випускають під окістя 0,4-0,5 мл анестетика.
Внутрішньокісткова анестезія (спонгіозна анестезія)
Мал.1. Інтралігаментарна анестезія.
А) інтралігаментарна
Метод полягає у тому, що анестезуючий розчин вводиться в періодонтальну щілину, з якої він проникає в губчатий простір міжзубної перетинки, ін(єкція проводиться в основу ясеневого сосочку з дистальної або медіальної сторони зуба. Скіс голки направляють до кістки. Введення анестетику триває 1-2 хв. Для однокореневого зубу використовують одну ін(єкцію та дозу 0,3-0,4 мл, для багато кореневого зубу – дві та 0,5-1мл анестетику. Використовують мультиплікаційні шприци та спеціальні голки. Ефект анестезії наступає миттєво (під голкою) настання повного ефекту та відносно невелика тривалість пульпарної анестезії.
Мал. 2. Інтрасептальна анестезія
Б) інтрасептальна
Метод потребує використання спеціальних голок та мультиплікаційних шприців. Голка вводиться у основу дистального ясеневого сосочку відносно знеболюємого зубу, близько 2 мм нижче (вище) верхівки сосочку в його центр під кутом 45( до осі зуба. Скіс голки повинен бути спрямований до кістки. Після досягнення міжзубної перетинки випускається крапля анестезуючого розчину, з зусиллям проколюється кортикальна пластинка та вводиться 0,5-0,7 мл анестетику. Анестезія виникає практично миттєво. Якщо анестезія неефективна можна провести аналогічну ін(єкцію з медіальної сторони зуба.МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Кафедра ортопедичної стоматології
«Ортопедична стоматологія»
3 курс
Тема №8: Знеболення в клініці ортопедичної стоматології. Показання до застосування знеболення при препаруванні та методи їх проведення.
Теоретичні питання до заняття:
1. Знеболення. Визначення, класифікація. Показання до застосування, протипоказання.
2. Місцеве знеболення: класифікація, показання, протипоказання.
3. Засоби для різних видів знеболення. Механізм дії анестетиків.
4. Аплікаційна анестезія: визначення, показання, засоби.
5. Інфільтраційна анестезія: показання, розчини та їх концентрація, методика проведення.
6. Провідникове знеболення: класифікація, розчини та їх концентрація. Показання та протипоказання.
7. Провідникове знеболення нижньої щелепи: показання, розчини, методика, ускладнення.
8. Провідникове знеболення верхньої щелепи: показання, розчини, концентрація розчинів, методика, ускладнення.
9. Розчини анестетиків: концентрації, склад, особливості. Показання до розчинів анестетиків з вазоконстриктором.

Рекомендована література:
Основна:
Руководство по ортопедической стоматологии (Под ред. В.Н.Копейкина). М.Медицина, 1988.
Петрикас А.Ж. Обезболивание зубов. – Тверь, 1997. – 112 с.
Г.Г.Гришанін Стрес в стоматології.- Х.:Каравелла,1998.
С.Ф.Грицук анестезия в стоматологии. – М.: ООО “Медицинское информационное агенство”, 1998
Кононенко Ю.Г., Рожко М.М., Рузін Г.П. Місцеве знеболення в амбулаторній стоматології. Івано-Франківськ,: Івано-франківська державна медична академія, 2000.-207 с.
Рабинович С.А. Современные технологии местного обезболивания в стоматологии. М.:ВУНМЦ МЗ РФ,2000 – 144с.

Додаткова:
1. Рабинович С.А. Современные технологии местного обезболивания в стоматологии. М.:ВУНМЦ МЗ РФ,2000 – 144с.
Рисунок 1анестезия 11Рисунок 2анестезия 12Рисунок 3 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 5815468
    Размер файла: 339 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий