Розробка уроку. Рівномірний рух матеріальної то..


Клас 10 клас
Тема уроку. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість. Зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу
Мета уроку: навчальна: поглиблення знань про криволінійний рух; розширення уявлень про швидкість і одиницю вимірювання швидкості; розвивальна: формування комунікативних навичок; виховна: виховання наполегливості, розумової та пізнавальної активності, формування вмінь працювати в парах і групах, презентувати результати своєї діяльності.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: штатив; жолоб; кулька; пластмасовий брусок; шматочок крейди; відцентрова машина; диск; «Листи правильних відповідей».
Хід уроку
I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
1.Що називають траєкторією?
2.Як класифікують механічний рух за видом траєкторії?
3.Як напрямлено вектор швидкості у випадку прямолінійного руху? вектор прискорення у випадку прямолінійного руху?
4.Що називають миттєвою швидкістю?
5.Як визначають довжину шляху у випадку прямолінійного руху?
Ігрова вправа «Життя — театр» (робота в групах)
Учитель розкладає на стіл картки, на яких записано кінематичні терміни й поняття: час, шлях, рівномірний рух, нерівномірний рух, траєкторія. Представники груп по черзі вибирають картку, і через 30 с група інсценує позначений на картці термін або поняття, а інші учні відгадують, що показали представники групи.
III.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Демонстрація 1. Рух по похилому жолобу: а) кульки; б) пластмасового бруска.
Запитання до класу. Чи однаковим є характер руху кульки і бруска по жолобу?
Кулька, переміщуючись уздовж жолоба, здійснює також і обертальний рух, під час якого всі її точки рухаються по колах відносно центра кульки.
Формулюється проблемне питання. Як розв’язати основну задачу механіки у випадку руху матеріальної точки по колу?
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Фронтальна бесіда
Опорний конспект учня
Період обертання T — час одного повного оберту у випадку рівномірного руху матеріальної точки по колу: , де N — кількість повних обертів, зроблених точкою за інтервал часу t. [T] = 1 с .
Обертова частота n — число обертів, здійснених матеріальною точкою за одиницю часу: . .
41148001614805Лінійна швидкість — характеристика руху матеріальної точки по колу — векторна фізична величина, модуль якої у випадку рівномірного руху визначається довжиною шляху, пройденого точкою за одиницю часу: , де r — радіус кола. Лінійна швидкість напрямлена по дотичній до траєкторії в кожній точці цієї траєкторії.
, тобто кут повороту — характеристика руху матеріальної точки по колу (див. рисунок).
. ; .
Кутову швидкість ω вимірюють кутовим переміщенням точки, яке виконується за одиницю часу: , де  — кут повороту за інтервал часу t. .
За один повний оберт радіус повертається на рад, звідси:
.
Зв’язок між лінійною і кутовою швидкостями для рівномірного руху матеріальної точки по колу: ; . Оскільки  — лінійна швидкість точки, що описує коло, радіус якого дорівнює r, то ; звідки: . Лінійна і кутова швидкості — величини відносні. Прилад для вимірювання кутової швидкості — тахометр.
Методичний коментар
Вивчення нового матеріалу доцільно супроводити демонстрацією.
Демонстрація 2. Рух диска на відцентровій машині. На диску крейдою на одному діаметрі позначають точки A і B, обрані на різних відстанях від осі обертання з обох її боків. Проводять два радіус-вектори, що позначають початкові положення обраних точок, які фіксуються, наприклад, лапкою штатива. Під час повороту диска точки A і B проходять різні шляхи (дуги і , переміщуючись у точки і відповідно, при цьому їхні радіус-вектори повертаються на рівні кути, тобто: (див. рисунок).
VI.ОСМИСЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Самостійна робота (робота в парах)
Учитель пропонує учням об’єднатися в пари і дає завдання, після виконання яких учні проводять взаємоперевірку за «Листами правильних відповідей», які вчитель підготував заздалегідь.
Варіант 1
1.Полотно транспортера жниварки приводять в рух валиком, радіус якого 20 см. Визначте період обертання валика й швидкість руху полотна, якщо валик здійснює 240 об/хв. (Відповідь: 0,25 с; 5 м/с.)
2.Для отримання якісного шліфування деталі швидкість руху крайніх точок абразивного кола не має перевищувати 94,2 м/с. Визначте найбільше число обертів за хвилину для абразивного кола діаметром 30 см. (Відповідь: 6000 об/хв.)
Варіант 2
1.Вал електродвигуна здійснює 1440 об/хв. Визначте період обертання шківа, насадженого на вал, і лінійну швидкість точок на його ободі, якщо діаметр шківа 0,4 м. (Відповідь: с, 5 м/с.)
2.Знайдіть лінійну швидкість точок шківа мотора, віддалених від осі обертання на 10 см, якщо шків здійснює 1200 об/хв. (Відповідь: 12,6 м/с.)
VII.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Вправа «Терміни»
Учитель виписує на дошці терміни, які мають відношення до теми уроку. Учні дають визначення термінів.
VIII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
За посібником [1]:
1) § 13, 14 (п. 1, 2); контр. запитання 1, 3–6 на с. 67, 1–5 на с. 71.
2) Вправа № 11, задачі 1–3 на с. 71–72.
Література
1.Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 256 с.

Приложенные файлы

  • docx 7413774
    Размер файла: 310 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий