Робоча програма обладнання та автоматизація швейного виробництва 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Професійно-педагогічний коледж
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка

ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник директора з НМР _________________________
підпис прізвище, ініціали
"____" ___________ 20___ р.

Робоча навчальна програма

дисципліни Обладнання та автоматизація швейного виробництва
для студентів
галузі знань 0101 Педагогічна освіта
за напрямом підготовки 5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
Статус дисципліни: цикл професійної та практичної підготовки
Відділення Технологічної освіти
ПЦК Технологічної освіти
Форма навчання
Курс
Семестр
Загальне навантаження
Кількість годин
Вид се-местрового контролю

Аудиторні заняття
Індивідуальна робота студента
Самостійна робота студента

Європейські кредити
Години
Всього
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття


Залік
Іспит

Денна

ІІІ-IV
6,7
2
108
68
34

34

40

+

Денна
І
2

54
32
16

16

22

+

Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста напряму 5.01010401 Професійна освіта спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Обладнання та автоматизація швейного виробництва
Програму складено _____________ Бикова Т.Б.
(підпис)
Схвалено на засіданні ПЦК Технологічної освіти

Протокол №_____ від "____" __________ 20___ р.

Голова ПЦК Технологічної освіти ___________ Гаврилов І.П.
(підпис)
Зав. відділення Технологічної освіти ___________ Заїка О.М.
(підпис)
Пояснювальна записка

Запропонована робоча програма складена на основі галузевого стандарту та освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань Педагогічна освіта з врахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу професійно-педагогічного коледжу та у відповідності до рівня необхідних знань для здійснення професійної діяльності або продовження навчання у педагогічному ВНЗ.
Метою вивчення дисципліни «Обладнання та автоматизація швейного виробництва» є формування бази теоретичних знань з розділу основ швейного виробництва – обладнання швейного виробництва та використання набутих компетентностей у подальшому навчанні та майбутній професійній діяльності.
Програмою дисципліни передбачено вивчення історичних аспектів створення та модернізації швейного обладнання, загальних принципів функціонування окремих механізмів швейного обладнання, відпрацювання основних практичних навичок використання, обслуговування та усунення несправностей швейного обладнання.
Основна увага має бути приділена формуванню практичних навичок обслуговування сучасних видів обладнання швейного виробництва.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
Історичні віхи створення швейного обладнання.
Види обладнання швейного виробництва, призначення та принципи його функціонування.
Фірми-виробники обладнання швейного виробництва.
Причини виникнення неполадок окремих механізмів швейного обладнання.
Перспективи розвитку галузі у напрямі автоматизації швейного виробництва.

Після вивчення предмета студенти повинні вміти:
Добирати обладнання у відповідності до технічних та організаційних умов виробництва .
Здійснювати основні види обслуговування швейного обладнання.
Усувати несправності в роботі швейного обладнання

Назва дисципліни: Обладнання та автоматизація швейного виробництва
Характеристика
дисципліни
Напрям підготовки,
Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Академічний календар, види занять

Кількість:
Кредитів ECTS
2
Модулів
2
Змістових модулів
3
Загальний обсяг дисципліни
108
Аудиторних годин на тиждень
2

Напрям підготовки Професійна освіта

ОКР молодший спеціаліст

Спеціальність : 5.01010401 Професійна освіта. Технологія виробів легкої
промисловості


Статус дисципліни
Цикл професійної та практичної підготовки Курс
ІІІ-IV
Семестр
6, 7
Всього годин: 108
Лекцій 34
Лабораторних занять 34
СРС 40
ІРС ___________
Вид підсумкового
контролю екзамен


Робочий план
дисципліни Обладнання та автоматизація швейного виробництва
напрям підготовки 5.01010401 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
( 6 семестр, 3 курс)

Вид
навчальної
роботи
Годин у семестрі / кредитів ЕСТS
Розподіл годин по тижнях
Вид підсумкового контролю1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Лекційні
заняття
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2Семестр.оцінюв.

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття
18


2

2
2
2
2
2
2
2
2


Індивідуальна роботаСамостійна
робота
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2


Проміжні форми контролюЗЛР1


ЗЛР2
ЗЛР3
ЗЛР4
ЗЛР5
ЗЛр6
ЗЛ7
ЗЛР8
МК


Всього годин/кредитів
56/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3,5/1
3,5/1
3,5/1
3,5/1
3,5/1
3,5/1
4/1


Викладач _____________ Бикова Т.Б.
(підпис)

Схвалено на засіданні ПЦК Технологічної освіти

Протокол №_____ від "____" __________ 20___ р.

Голова ПЦК Технологічної освіти ___________ Гаврилов І.П.
(підпис)
Зав. відділення Технологічної освіти ___________ Заїка О.М.
(підпис)

Робочий план
дисципліни Обладнання та автоматизація швейного виробництва
напрям підготовки 5.01010401 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
( 7 семестр, 4 курс)

Вид
навчальної
роботи
Годин у семестрі / кредитів ЕСТS
Розподіл годин по тижнях
Вид підсумкового контролю1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Лекційні
заняття
16
2
2
2
2


2
2


2

2

екзамен

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття
162
2
2
2

2
2


2
2


Індивідуальна робота

Самостійна
робота
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3


Проміжні форми контролю
ЗЛР9
ЗЛР11
ЗЛР12ЗЛР13ЗЛР14

ЗЛР15

МК


Всього годин/кредитів
52/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
5/1


Викладач _____________ Бикова Т.Б.
(підпис)

Схвалено на засіданні ПЦК Технологічної освіти

Протокол №_____ від "____" __________ 20___ р.

Голова ПЦК Технологічної освіти ___________ Гаврилов І.П.
(підпис)
Зав. відділення Технологічної освіти ___________ Заїка О.М.
(підпис)

Робочий план
дисципліни Обладнання та автоматизація швейного виробництва
напрям підготовки 5.01010401 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
( 2 семестр, 1 курс) За скороченим терміном навчання

Вид
навчальної
роботи
Годин у семестрі / кредитів ЕСТS
Розподіл годин по тижнях
Вид підсумкового контролю1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Лекційні
заняття
16
2
2
2
2


2
2


2

2

екзамен

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття
162
2
2
2

2
2


2
2


Індивідуальна робота

Самостійна
робота
22
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5


Проміжні форми контролю
ЗЛР9
ЗЛР11
ЗЛР12ЗЛР13ЗЛР14

ЗЛР15

МК


Всього годин/кредитів
54/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
5/1


Викладач _____________ Бикова Т.Б.
(підпис)

Схвалено на засіданні ПЦК Технологічної освіти

Протокол №_____ від "____" __________ 20___ р.

Голова ПЦК Технологічної освіти ___________ Гаврилов І.П.
(підпис)
Зав. відділення Технологічної освіти ___________ Заїка О.М.
(підпис)
Структура залікових кредитів дисципліни
Назва теми
Кількість годин, відведених на:


Аудиторні заняття
Самостійна робота студентів (СРС)
Індивідуальна робота (ІРС)


лекції
лабораторні/
практичніЗмістовий модуль І. Теоретичні основи обладнання та автоматизації швейного виробництва

Тема 1. Вступ до основ обладнання та автоматизації швейного виробництва
2

2


Тема 2. Історія виникнення та розвитку швейного обладнання
2
2
4


Змістовий модуль 2. Види обладнання цехів швейного виробництва

Тема 3. Обладнання підготовчих цехів швейних підприємств
2
2
2


Тема 4. Обладнання розкрійних цехів швейних підприємств
2
4
2


Тема 5. Обладнання для волого-теплової обробки.
2
4
2


Тема 6. Обладнання швейних цехів підприємств легкої промисловості
2
4
2


Тема 7. Обладнання експериментальних цехів підприємств легкої промисловості
2
2
4


Тема 8. Напрями автоматизації обладнання швейного виробництва
2
Модульна контрольна робота. Семестрове оцінювання
2

218
18
20


Змістовий модуль 3. Робочі органи та принцип роботи обладнання швейного виробництва

Тема 9. Робочі органи та принцип роботи швейних машин
6
6
4


Тема 10. Робочі органи та принцип роботи розкрійних машин
2
4
2


Тема 11. Робочі органи та принцип роботи обладнання для ВТО
4
4
2


Тема 12. Робочі органи та принцип роботи промірювально-бракувальних машин
2
2
2

6


Модульна контрольна робота
2

416
16
20


Разом за семестр
34
34
40Зміст лекційного курсу

Номер теми
Перелік тем лекцій, їх анотації
Кількість годин

Змістовий модуль І. Теоретичні основи обладнання та автоматизації швейного виробництва

1
Вступ до основ обладнання та автоматизації швейного виробництва.
Мета вивчення дисципліни. Загальні відомості про швейне обладнання. Класифікація швейного обладнання. Фірми-виробники швейного обладнання.
2

2
Історія виникнення та розвитку швейного обладнання.
Виникнення перших ручних голок, ножиць та прасок. Історія створення швейних машин. Етапи створення тпа вдосконалення швейного обладнання
2

Змістовий модуль 2. Види обладнання цехів швейного виробництва

3
Обладнання підготовчих цехів швейних підприємств.
Види обладнання підготовчого цеху, їх функціональне призначення. Автоматизація підготовчого виробництва
2

4
Обладнання розкрійних цехів швейних підприємств.
Види обладнання розкрійних цехів: стаціонарне і пересувне. Види пересувного розкрійного обладнання, галузі застосування. Види стаціонарного розкрійного обладнання, галузі застосування. Напрями автоматизації процесу розкроювання матеріалів
2

5
Обладнання для волого-теплової обробки.
Види обладнання для ВТО. Режими ВТО. Формфінішне обладнання, його призначення, особливості використання. Автоматизація ВТО
2

6
Обладнання швейних цехів підприємств легкої промисловості.
Види швейних машин. Принципи класифікації швейних машин. Механізація автоматизація швейних машин. Використання програмованих швейних машин
2

7
Обладнання експериментальних цехів підприємств легкої промисловості.
Особливості експериментального виробництва. Комплектування обладнанням експериментального виробництва. Комп6ютерізація експериментального виробництва
2


Модульний контроль
2

Змістовий модуль 3. Робочі органи та принцип роботи обладнання швейного виробництва

8
Робочі органи та принцип роботи швейних машин.
Склад механізму голки. Робота механізму голки. Утворення петлі-напуску. Регулювання механізму голки. Типові механізми подачі нитки. Типова схема подачі нитки голці. Особливості структури типового однорейкового механізму зубчастої рейки. Інші різновиди механізмів транспортування матеріалу. Типові структурні схеми механізмів обертових човників. Човниковий пристрій. Процес утворення стібка. Призначення та будова швейних машин зигзагоподібних строчок. Призначення та будова обметувальних швейних машин. Особливості будови спецмашин
6

9
Робочі органи та принцип роботи розкрійних машин.
Робочі органи та принцип дії ручного розкрійного обладнання. Розкрійні машини пересувні, їх робочі органи. Стаціонарні розкрійні машини, будова, принцип роботи. Нові способи розкроювання матеріалів
2

10
Робочі органи та принцип роботи обладнання для ВТО
Види обладнання для ВТО, їх робочі органи. Матеріали для виготовлення робочих органів обладнання для ВТО. Фірми-виробники ВТО-обладнання.
4

11
Робочі органи та принцип роботи промірювально-бракувальних машин. Типи промірочного та промір очно-бракувального обладнання. Принцип дії промірочно-бракувальних машин
2

12
Напрями автоматизації обладнання швейного виробництва.
Використання елементів малої механізації у швейному виробництві. Використання комп’ютерів на різних етапах швейного виробництва. Системи автоматизованого проектування одягу
2


Модульний контроль
2


Разом
34Зміст лабораторних занять
Номер теми
Тема лабораторного (практичного, семінарського) заняття
Кількість годин

2
ЛР№1. Дослідження етапів створення швейного обладнання
2

3
ЛР№2. Дослідження видів обладнання підготовчих цехів швейних підприємств
4

4
ЛР№3. Дослідження видів обладнання розкрійних цехів швейних підприємств

4

5
ЛР№4. Дослідження видів обладнання для ВТО

2

6
ЛР№5. Дослідження видів обладнання швейних цехів підприємств легкої промисловості
4

7
ЛР№6. Дослідження видів обладнання експериментальних цехів підприємств легкої промисловості
2

8
ЛР№7. Деталі, механізми та типи передач швейних машин
ЛР№8. Підбір голки швейних машин та прийоми їх встановлення.
ЛР№9. Схеми заправлення швейних машин
ЛР№10. Основні неполадки, способи їх усунення та прийоми обслуговування швейних машин
8

9
ЛР№11. Дослідження технічних характеристик розкрійного обладнання
ЛР№12. Визначення принципу роботи робочих органів розкрійного обладнання.
4

10
ЛР№13. Вивчення будови обладнання для ВТО
ЛР№14. Дослідження режимів ВТО
4

11
ПР№15. Дослідження технічних характеристик обладнання підготовчого цеху
2


Разом
34

Зміст самостійної роботи
Номер теми
Зміст самостійної роботи
Кількість годин

Змістовий модуль І. Теоретичні основи обладнання та автоматизації швейного виробництва

1
Опрацювання лекційного матеріалу
2

2
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи № 1
2

Змістовий модуль 2. Види обладнання цехів швейного виробництва

3
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №2,
2

4
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №3
2

5
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №4
2

6
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №5
2

7
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №6. Підготуватися до модульного контролю
6

Змістовий модуль 3. Робочі органи та принцип роботи обладнання швейного виробництва

8
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичних робіт №7-10
4

9
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичних робіт №11-12
2

10
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №13-14
2

11
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання та захисту практичної роботи №15
2

12
Опрацювання лекційного матеріалу. Підготуватися до модульного контролю
10


Разом
40


Система оцінювання навчальних досягнень студентів (критерії оцінювання та шкала оцінювання)
Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.
Визначення рівня навчальних досягнень студентів та якості засвоєння відповідної навчальної дисципліни забезпечується системою поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль проводиться лабораторних заняттях і має на меті перевірити рівень засвоєння студентами науково-теоретичної інформації та виконання практичних завдань.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчальних досягнень студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль в межах дисципліни здійснюється як модульний контроль.
Критерії оцінювання знань студентів
Усна відповідь:
знання теоретичного матеріалу;
знання прийомів роботи з основними художніми матеріалами та інструментами;
цілісність та повнота розкриття питання;
оперування науковими визначеннями та поняттями; логічність та лаконічність викладу матеріалу;
уміння довести свою думку;
уміння ілюструвати відповідь прикладами з технологій виробництва;
уміння аналізувати, інтегрувати, розмежовувати, узагальнювати та самостійно робити висновки;
знання назв та призначення матеріалів та інструментів;
цілісність та повнота розкриття питання.
Виконання лабораторно-практичних робіт:
правильність та сумлінність у виконанні трудових операцій;
правильний підбір художніх матеріалів;
охайність у поводженні з матеріалами та інструментами;
додержання правил техніки безпеки у процесі роботи;
естетичні якості виконаної роботи.
Оцінювання тестових завдань
Оцінювання передбачає врахування повноти й правильності відповіді на поставлені питання тесту та виконання завдань, вміння студента використовувати теоретичні знання на практиці.
Кожен вид контролю оцінюється за чотирибальною системою від 2 до 5. В кінці кожного модулю визначається середня арифметична оцінка за результатами всіх видів робіт та визначається рейтинговий бал за модуль.
За модуль І максимально можна отримати 20 балів, за модуль ІІ – 35 балів, за ІІІ – 45 балів (сумарна максимальна кількість балів за курс – 100). Сумарна кількість балів за курс переводиться в чотирибальну систему оцінювання за нижченаведеною шкалою. Студент має право підвищити свою оцінку не більше ніж на один бал шляхом складання екзамену в кінці вивчення курсу (усно)
Шкала оцінювання
49 і менше – «незадовільно»
49 і менше – «не зараховано»

50-70 – «задовільно»
50 і більше – «зараховано»

71-85 – «добре»


86-100 – «відмінно»Рекомендована література
Вальщиков Н.М. Оборудование швейного производства. / Н.М. Вальщиков – М.: “Легкая индустрия”, 1977.– 520 с.
В. В. Исаев. Оборудование швейных предприятий: Учеб. для проф.-техн. училищ. – 3-е изд., пспр. и доп. / В. В. Исаев.– М. : Легпрсмбытиздат, 1989. – 336 с.
Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебное пособие для нач.проф.образования / Галина Алексеевна Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.
Ивашкевич Е.М. Методы соединения деталей одежды и влажно-тепловая обработка: курс лекций / Е.М. Ивашкевич, Н.П. Гарская, Р.Н. Филимоненкова; УО «ВГТУ». – Витебск: УО «ВГТУ», 2007. – 114с.
Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий: учеб. для проф.-техн. училищ. – 3-е изд., испр. и доп. / В.В. Исаев – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 366 с
Кузьмичев В.Е. Оборудование для влажно-тепловойобработки ожежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Папина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192с.
Труханова, А. Т. Основы технологии швейного производства. / А. Т. Труханова. – М. : Высшая школа, 2000. – 336с.
Франц В.Я. Иллюстрированное пособие по швейному оборудованию. / В.Я. Франц, В.В. Исаев – М., Легкая индустрия, 1976.
Історія виникнення і розвитку швейних машин. Класифікація швейних машин. Підприємства та фірми-виробники швейного обладнання [Електронний ресурс] – Режим доступу http//ncpn.net.ua/klasifkacya-shveynih-mashin.html
Машиноведение [Електронний ресурс] – Режим доступу http://domovodstvo.fatal.ru/Page/Mashinovedenie/history.htm


Приложенные файлы

  • doc 8662110
    Размер файла: 241 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий