ЗНО 2013 8 клас питання з ЗНО 2008 по 2013


На рисунку відображено профіль рельєфу території України вздовж лінії, що з’єднує дві протилежні крайні точки країни. У якому напрямку зорієнтований профіль, якщо рухатися від точки 1 до точки 2?
Висота над рівнем моря, м

Аз півночі на південь
Бз півдня на північ
Віз заходу на схід
*
Гзі сходу на захід
За розвіданими запасами яких руд Україна посідає перше місце серед країн Європи?
А ртутних, мідних Б марганцевих, титанових В поліметалевих, алюмінієвих Г нікелевих, цинкових
Порівняно із середньосвітовим показником в Україні менша А лісистість території.
Б забезпеченість ресурсами кам’яного вугілля.
В природна родючість ґрунтів.
Г частка ріллі в структурі земельних угідь.
HYPERLINK "http://www.osvita.ua" www.osvita.ua
ІШ1 1«М4Ки& імлиоУ
Прочитайте уривок із літературного твору: «... Ліс стояв навкруги такий старий, високий і густий, що навіть повітря здавалося спертим. Місцями просіка була залита водою,... по обидва боки стелилося лісове болото, зелене
ітемне, покрите очеретами і дрібним вільшняком...». Укажіть заповідник, у якому описаний ландшафт охороняється як типовий.
А «Асканія-Нова»
Б «Михайлівська цілина»
В Рівненський Г Карадазький
У січні на більшій частині території України ненадовго встановилася відносно тепла погода (від 0 °С до +4 °С) із мокрим снігом, що швидко танув. Якою буквою на картосхемі позначено напрямок переміщення повітряної маси, що зумовила таку погоду?
А Б В Г
22. Укажіть ознаку, за якою можна зробити припущення про опускання узбережжя Чорного моря.
А зміна напрямку морських течій Б утворення заток-лиманів В утворення піщаних морських пляжів Г зменшення об’єму річкового стоку
ЬиХ) ~Ю\Ь |ь.16. Україна розташована
А на захід від Гринвіцького меридіана.
Б на стику двох великих тектонічних структур.
В у межах першого годинного поясу.
Г у трьох природних зонах: хвойних, мішаних лісів і степу.
50. Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України - лісостепової та степової.
територія виходить до морського узбережжя країни
абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м
для річок характерна весняна повінь
у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів
поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів
у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон
збереглася незначна частка природних ландшафтів
зиоЯка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана? А північна Б південна В східна Г західна
Які форми рельєфу характерні для Подільської височини? А лавові плато, могили-останці Б моренні горби, зандрові рівнини В карстові печери, лійки Г поди, степові блюдця
Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток.
А Західноєвропейська платформа Б Східноєвропейська платформа В Скіфська плита
Г Передкарпатський крайовий прогин
гоїгр.Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів? А у північних районах Полісся Б на схилах Волинської височини В на Південному березі Криму Г в Українських Карпатах
18. Який із вододілів, що позначені буквами на картосхемі України, перетинає канал Дніпро-Донбас?
АБВГ

Які ґрунти на території України є азональними? А дерново-підзолисті Б каштанові В чорноземні Г лучні
Прочитайте уривок із літературного твору: «Ось на повороті дороги проглянула велична маківка полонини, заховалася за деревами. По узбіччях зеленим глянцем палали зарослі брусниці, ... смереки вихлюпували з таємничих своїх надр щебетання вітру, струмків і птахів».
Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт е типовим.
А Вододільно-Верховинські Карпати Б Головне гірсько-лучно-лісове пасмо В Новгород-Сіверське Полісся Г Середньобузький лісостеп
Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?
А у затоці Сиваш унаслідок винесення постійними вітрами води в Азовське море
Б у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку В на Чорноморському узбережжі внаслідок підняття ділянок земної кори Г на південному березі Криму внаслідок сучасних процесів складкоутворення
Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в Україні є
А біосферний заповідник « Аск анія Нова *.
Б природний заповідник « Михайлівська цілина ».
В Карпатський національний природний парк.
Г Нікітський ботанічний сад.
На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь У країни. Якою буквою позначено частку ріллі?
АА Б В Г
Установіть відповідність між напрямом географічного прогнозування та передбачуваним негативним явищем.
1 геоморфологічне прогнозування А пересихання малих річок
2 метеорологічне прогнозування Б активізація зсувів
3 гідрологічне прогнозування В загроза смерчу
4 демографічне прогнозування Г депопуляція населення
Д поглиблення економічної кризи
г- * 1 .
Установіть відповідність між природними об’єктами на території України та районами їхнього розташування.
1 Олешківські піски А Волинське Полісся
2 печера Солдатська Б Українські Карпати
3 Шацькі озера В Поділля
4 букові праліси Г Причорномор ’ я
Д Крим
£і-сО 2^>(2р. 8ии.48. На територію України заходить повітряна маса з Північної Атлантики. Розташуйте височини в тій послідовності, у якій на їхніх схилах пройдуть дощі.
А Подільські Товтри Б Придніпровська височина В масив Розточчя Г Приазовська височина
З

іих>17. Який населений пункт на території України знаходиться найближче до Гринвіцького меридіана?
А м. Чоп Б м. Кигв В с. Грем'ЯЧ Г емт ДоОровеличківка
Фізична географія України.
Географічне положення.
Ф.Д. Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К: «Бліц», 2004., §1 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:3одіак-Еко, 2004., ст. 7 П.Г.Шищенко, Н.В.Муніч. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- К: Зодіак-Еко, 2005., §3
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К. :ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 6-7
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2007, ст. 8-9
її.
А Б ВГД
'200 8\са,

природними ландшафтами. 1 Розточчя А мішанолісові
2 Приазовська иисочин* Б широколист янолісові
3 Поліська низовина В лісостепові
4 Середньоруська височина Г степові
Д субальпійські
Установіть аідповілність між формами рельефу в Україні та тиловими для пих
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- К: «Бліц», 2004., § 40, 42, 45, 49, 54
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ДНВП
«Картографія», 2000-2009, ст.6-7, 24-25
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ПТГ, 2000-2009, ст.
Зюэ4*. Установіть відповідність між країнами та природними рубежами, по яких проходить державний кордон України з цими державами.
Угорщина А р. Тиса
Польща Б р. Дністер
Росія В р. Західний Буг
Молдова Г р. СіверськиЙ Донець
Д Кілійське гирло Дунаю
А Б В Г Д Географічне положення України.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл, - К.: «Бліц», 2004., § 2
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К: ІПТ, 2000-2008, ст. 8-9
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.6-7
1
2
Я
4 •
• 8. Для якої рівнини в Україні характерні абсолютні висоти до 120 150 м. загальний похил на південь, широкі річкові долини, балки. поди?
А Хотинської височини Б Закарпатської вилови ни В Орелньоруської височини І' Причорноморської низовини Основні риси рельєфу України: низовини, височини, гори. П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 55-57
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл, - К: «Бліц», 2004., §20 П.Г.Шищенко, Н.В.Муніч. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.-К: Зодіак-Еко, 2005., §12
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.6-7
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2007, ст. 8-9
19. Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати А морозно! сонячної погоди.
В відлиги, посилення вітру, іі хмарної погоди з мокрим снігом.
Г сильних снігопадів, хуртовини. Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату України. Типи повітряних
мас.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл,- К: Зодіак-Еко, 2004., ст. 52-59
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- К.: «Бліц», 2004., § 20 П.Г.Шищенко, Н.В.Муніч. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.-К.: Зодіак-Еко, 2005., §22
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2007, ст. 14-15
20. Чому в межах Українського щита сконнентровані родовиша залізних руд з високим вмістом металу?
А поверхню вкривають потоки застиглої лави давніх вулканів Б близько до поверхні залягають докембрійські магматичні та метаморфічні
породи
В після відступу льодовика залишилися товщі моренних відкладівта лесів
Г унаслідок вивітрювання сформувався чохол з уламкових осадових порід Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 31,49-50
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл - К.: «Бліц», 2004., §15,18
£,ко 20(1 'f- &и^'• Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 6-9
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2007, ст. 8-10
21. На річаі, у руслі якої є ділянка з порогами, [ у* планують спорудити ГЕС. У якій із позна- 1 чених на схемі буквою точок доцільно \ / збудувати греблю гідроелектростанції зі \ і шлюзами. шоО затопити пороги і зробити плзіга судноплавство наскрізним? ^ ^
ШИГ [
зашшина • Г
гк. м*'ж>
'ПСЛ>ПОПі'ІПиХ
<чпр$лт$р Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.
Ф.Д. Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- K.: «Бліц», 2004., § 24
22. Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип г рунту на цілинній ділянці, не закладаючи грунтовий розріз?
А рівнинний рельеф, пересічений валкою Б сильні дощі з грозами в літній період В злакове різнотрав'я з переважанням ковили Г невелика видова різноманітність тварин Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 75-78,
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- K.: «Бліц», 2004., § 29
23. У якому заповіднику збережено унікальне поєднання природних ландшафтів грабово-дубових лісів, лучних степів, заплавині островів?
А Карпатському Б Канівському В Карадазькому Г Поліському Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- K.: «Бліц», 2004., §43
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.20-21, 26-27 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 21,25
зю?
2ои
8иа

51. Розташує області України в тій послідовності, в якій над їхньою територією за місцевим часом починається нова доба.А К В Г
TOC \o "1-5" \h \z А ТернопільськаІ
Б Луганська2
В ПолтавськаЗ
Г Хмальнипька4
Місцевий, поясний і декретний час.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.-К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 15-17*
#5. Карпатські горн
за висотою належать до низьких гір.
утворилися в альпійську епоху горотворення.
складені переважно осадовими гірськими породами.
X знаходяться в оОласті помірно континентального клімату, а охоплені зледенінням вище снігової лінії. ППП 6 вкриті широколистими мусонними лісами. 1—1 |_| І—І Природно-господарська характеристика Українських Карпат і Кримських гір.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл,- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 33-137
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл,- К.: «Бліц», 2004., §14, 47-51
2©и
.V». В умовному регіоні з незначним антропогенним навантаженням проектується розробка родовища руди карУрним спосоОом. Визначте найбільш імовірні процеси, що призведіть до зміни геоекологічяоі ситуації в цьому регіоні внаслідок реалізації проекту.
зниження рівня підземних вод
активізація зсуві в та осішищ 3- поширення суфозійних явищ 4 вторинне засолення грунтів
пилове забруднення атмосфери і—и—п—і 6 випадання кислотних дощів II 1 11 1 Раі\іональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Види впливу на довкілля. Мінерально-сировинні ресурси. Проблеми охорони водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання.
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл - К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.381, 386-387,
ч V
ЗкО
20 С\
В їси

Територія України удвічі більша за територію А Італії.
Б Франції.
В Білорусі. Г Молдови.
Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товшину (м) гірських порід палеозойського віку
Породо Гео логічний перюо Товщина (м)
Пісок Палеогеновий 10
Вапняк Юрський 6
Вугілля Кам'яновугільний 3
Глина Кембрійський 11
А 9 м Б 14 м В 19 м Г 24 м
19
20
У якому напрямку посилюється континентаїьність клімату України? А з північного заходу на південний схід Б з південного сходу на північний захід В зі сходу на захід Г з півдня на північ
Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей? А Тиси Б Збруча В Десни Г Інгулу
і
З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов'язані основні басейни, райони та родовиша залізних руд в Україні

А 2. 12
Б 6. 13
В 3. 7.
Г 1.4.


5ко гою 8\слл.со
Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними € наведені у таблиці типові грунти, рослини і тварини.
Ґрунти Рослини Тварини
сірі лісові, чорноземи типові дуб, липа, ко вита, типчак, шалфей лучний перев'язка, хохуля, сапсан, дрофа
А Українські Карпати Б Західноукраїнська лісостепова В С'ередньоруська лісостепова Г Кримська південностепова
Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст
місто знаходиться південніше Києва на відстані 450 км
місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 18 хв
соние заходить у цьому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві
кут. під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 453
А 48° 30' пн.ш.. 35° сх.д.
Б 45е пн.ш.. 34° 30’сх.д.
В 52° пн.ш.. 36° 30’сх.д.
Г 46° 30' пн.ш.. 31° сх.д.
Д 493 ЗО' пн.ш.. 25а 30'сх..
Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження
45
З ко 2о\о
46

'гою
ЗкО 2£>\0 8^
Розточчя
Єланепький степ
Опукськнй
Канівський
Установіть відповідність між видами грунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, шо спричиняють їхню деградацію.
дерново-підзолисті ґрунти Волині
чорноземи Донеччини
сірі лісові фунти Поділля
каштанові грунти Таврії
47
А вторинне засолення Б утворення ярів В насипання териконів Г радіаційне забруднення
Д заболочення
Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять
48
вододіли цих річок.
Прут і Дністер
Дніпро та Південний Буг
Південний Буг і Дністер
Сіверський Донець і Кальміус
АПодільська
БХотинська
ВПридніпровська
ГПрназовська
Гір
До
онеиька

А Валлонська височина її Поліська низовина І) Донецький кряж І Карпати
Дніпро
Прип'ять
СІВерСЬКНЙ Донець
Дністер
Д Середньоруська височіша

45. Установіть відповідність між ландшафтними краями (провінціями) лісостепової аони України та їхніми характеристиками.
А знаходиться в межах Подільської та Придніпровської височив, у минулому значні алоші були зайняті широколистими лісами І» через неглибоку залягання засолених ґрунтових
вод поширені солонцюваті ґрунти »солончаковою рослинністю, трапляються соляні куп оди
1 <_ ере дньорус ький В переважають сухостепові ландшафти прибережно-
•> Дністровсько- морської місцевості
Дніпровський 1 найбільш підвищена та найбільш зволожена час
з Здх ілноукраінський тина лісостепової зони
4 Лівобережно- Д кліматичні умови континентальшші. ніж в інших
Дніпровський лісостепових краях
І
55. Розташуйте послідовно назви родовищ корненнх копалин
України, зображених на карті умовними знаками в порядку віддалення від Донецького вугільного басейну.

А2. 12
Б6. 13
В3.7.10
Г1.4. 9
Територія України удвічі більша за територію А Італії.
Б Франції.
В Білорусі. Г Молдови.
18
Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товшину (м) гірських порід палеозойського віку
ПороОо Геологічний иеріоо Товщина (м)
Пісок Палеогеновий 10
Вапняк Юрський 6
Вугілля Кам'яновугільний 3
Глина Кембрійський 11
А 9 м Б 14 м В 19 м Г 24 м
У якому напрямку посилюється континентальність клімату України? А з північного заходу на південний схід Б з південного сходу на північний захід В зі сходу на захід Г з півдня на північ
Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей?
А Тиси Б Збруча В Десни Г Інгулу
ЗкО 2.0 Ю^Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними € наведені у таблиці типові грунти, рослини і тварини.
Ґрунти Рослини Тварини
сірі лісові, чорноземи типові дуб, липа, ковила, типчак, шалфей лучний перев'язка, хохуля, сапсан, дрофа
А Українські Карпати Б Західноукраїнська лісостепова В Середньоруська лісостепова Г Кримська південностепова
Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст
місто шаходиться південніше Києва наа 48° ЗО' пн.ш.. 35° сх.д. відстані 450 км 5 45с пн.ш.. 34° 30'сх.д.
місцевий час у цьому місті випереджаєв ^ пн ш 36° 30'сх д поясний на 18 хв г 4‘, 3().' пн ш 31<,
сонпе заходить у ньому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві
кут. під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45
Г 46° 30' пн.ш.. 31° сх.д.
Д 493 ЗО' пн.ш.. 25° 30’сх.:
Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження
З кО 20[О
45
З ко Ю\о
% .
46


Розточчя
Єланепький степ
Опукськнй
Канівський
48
А Подільська Б Хотинська В Придніпровська Г Прназовська Д Донецька
Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок.
Прут і Дністер
Дніпро та Південний Буг
Південний Буг і Дністер
Сіверський Донець і Кальміус
?Ои>Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилосьО
попередження про заборону' вилову риби у водах Азово-Снваського заповідника.
Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких ией буйок дрейфу« за течіею.

А Каламітська затока Б Феодосійська затока В Казантипська затока Г Керченська протока
15. За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник в казус такий же час. що й на київському.
Столиця Широта Довгота
Київ 51 пн.іи. 31 сх. д.
А Братислава 4й пн. ш. 17 сх. д.
і: Будапешт 47 пн. ш. 19 сх. д.
в Бухарест 44 пн. ш. 26 сх. д.
г Москва 56 пн. ш. 37 сх. д.
1(». Складовою якої тектонічної структури г. пороги в руслі річки, що мала назви: Боригфен, Данапріс, Славутич?
А Український щит Б Дніпровсько-Донецька западина І( Волино-Подільська плита Г Донецька складчаста споруда 17. Результат якого процесу зображено на схемі?
А сель Г, карст II зсув Г осипище
IX. На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

ПІ. Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі. А 0.24 м км Г> 4,22 км м В 0,24 км м Г 4.22 м км
20, Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?
21 Визначте регіон України, для якого типовими с подані в таблиш грунти, рослини і тварини.
Грунти Рослинн Тварини
бурі, сіро-бурі. бук. ялиця, ялина. олеиь благородний.
дерново-бу рОЗеМ Н1 ялівець, сосна сланка ведмідь бурий, глухар
АКарпати
ВКрим
ВПолісся
ГПоділля
22. Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?
АНадходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.
ВЗбільшення густоти популяції медуз і риби в морі.
ВЗбільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки.
ГІнтенсивне зрошенн я в долинах Дощ- та Кубані.
£-00#
ділянку державного кордону.
Із якою країною Україна має морську А Болгарія;
Б Грузія;
В Румунія;
Г Туреччина.
Розгляньте картосхему. Визначте місцевий час у пункті Л, якщо в пункті К за місцевим часом у цей момент
година 04 хвилини.
А10 год 44 хв;
Б11 год 24 хв;
В10 год 59 хв;
Г11 год 09 хв.
На якій платформі розташований Український кристалічний щит?
А Західноєвропейська;
Б Східноєвропейська;
В Сибірська;
Г Скіфська.
До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період?
А протерозойська;
Б палеозойська;
В мезозойська;
Г кайнозойська.
Яким умовним знаком на карті позначають родовища: Бориславське, Бугруватівське, Долинське.
А АБ ■В АГ В
<ж>а,21. Розгляньте схеми. Визначте, яка із них відображає процес, що формує в Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами і опадами.
А Б в г
Гуо г, і
-і гОї ' * .)
1
V -
н До басейну якої річки відносяться притоки Тетерів, Рось, Псел, Інгулець? А Дністер;
Б Дунай;
В Дон;
Г Дніпро.
44. Знайдіть відповідність між рівнинами на території України та формами земної поверхні, що характерні для цих рівнин.
А Б В Г Д

Поліська низовина;
Придніпровська низовина;
Донецька височина;
Причорноморська низовина.
А моренні горби;
Б конуси грязьових вулканів; В терикони;
Г поди, блюдця;
Д соляні куполи.
і*
МСКм *
45.
А Б В Г Д
•V 'а у
Розгляньте космічний знімок. Установіть відповідність між інформацією пропевні акваторії (позначена цифрами), та акваторіями (позначені на космічномузнімку буквами).
1 біля берегів України влітку тут найтепліша вода, проте взимку море в цьому
районі може замерзати;
солоність води в цьому районі церевищує 18%о;
шельфова зона тут вузька, глибини моря стрімко збільшуються неподалік від берега;червону водорость (філофору) збирають тут у великій кількості.
ж 3. »і
2
3
4

Розташуйте послідовно одиниці регіональної класифікації ландшафтів України, починаючи від найбільшої за рангом.
2>К.О
в
2008
А область;
Б зона;
В край;
Г країна.
Установіть послідовність перетину природних областей Українських Карпат, якщо рухатись у напрямку з північного сходу на південний захід.
А Полонинсько-Чорногірська;
Б Зовнішньокарпатська;
В Вулканічно-Карпатська;
Г Вододільно-Верховинська.
1дерново-підзолисті грунти Волині
2чорноземи Донеччини
3сірі лісові грунти Поділля
4каштанові грунти Таврії


Приложенные файлы

  • docx 486882
    Размер файла: 231 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий