АГН Биология


080001 «агрономия», мамандығының 1 курс студенттеріне арналған
«Биология» пәні бойынша тест сұрақтары.
Құрастырушы: «Биология» кафедрасының
аға оқытушысы, Исмагулова А.Б.
№ Тараулардың атауы Барлығы тарауда Таңдау Күрделілігі
1 Ботаника 250 15 1
2 Өсімдіктер систематикасы 250 30 1
3 Өсімдіктер физиологиясы 250 30 1
Барлығы: 70060 @@@ Жасушаның құрылысы
$$$1 D
К.Линнейдің іліміне ұқсас, ботаниканың атасы кім?
A) Диоскорид.
B) Авиценна.
C) Ламарк.
D) Теофраст.
E) Дарвин.
$$$2 C
Биосферадағы өсімдіктердің рөлі?
A) Неорганикалық заттармен қамтамасыз етеді.
B) Көмірқышқыл газын жойып және атомосфераны оттегімен қамтамасыз етеді.
C) Топырақтың химиялық құрамын реттейді.
D) Биосфераның құрылымын анықтайды.
E) Жер шарындағы су балансын реттейді.

$$$3 А
Өсімдіктер жасушасын зерттеу ботаниканың қандай бөліміне кіреді?
A) Цитологияға.
B) Гистологияға.
C) Палионологияға.
D) Эмбриологияға.
E) Альгологияға.

$$$4 C
Қандай пластидтің пигменттері болмайды?
A) Хлоропластарда.
B) Хромопластарда.
C) Лейкопластарда.
D) Хромотофорларда.
E) Пиреноидтарда.
$$$5 D
Хлоропластарда қандай процесс жүреді?
A) Ақуыз синтезі.
B) Майлар синтезі.
C) Фотосинтез.
D) Органикалық заттардың ыдырауы.
E) Витаминдер синтезі.
$$$6 C
Жасушаның қандай органиодты тұқым қуалаушылық белгілерді тасымалдайды?
A) Пластидтер.
B) Рибасомалар.
C) Ядро.
D) Митохондрия.
E) Лизосомалар.
$$$7 E
Жасуша шырыны қайда жиналады?
A) Рибосомада.
B) Митохондрияда.
C) Жасуша қабықшасында.
D) Лизосомада.
E) Вакуольде.
$$$8 B
Органоидтардың қайсысы прокариоттық клеткада кездеседі?
A) Ядро.
B) Рибосома.
C) Митохондрия.
D) Пластидтер.
E) Лизосомалар.
$$$9 D
Өсімдік клеткаларының негізгі ерекшеліктерін атаңыз?
A) Ядроның болуы.
B) Рибосоманың болуы.
C) Митохондрияның болуы.
D) Пластидтердің болуы.
E) Лизосоманың болуы.
$$$10 C
Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?
A) Хлорофилл “а”.
B) Ксантофилл “а”.
C) Антоциан.
D) Каротин.
E) Хлорофилл “В”.
$$$11 B
Жасуша қабықшасының құрамына қандай зат кіреді?
A) Суберин.
B) Целлюлоза.
C) Лигнин.
D) Кутин.
E) Су.
$$$12 D
Қандай органоид тасымалдағыш қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосомалар.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Микро түтіктер.
$$$13 E
Нуклеин қышқылдары қандай органоидтарда кездеседі?
A) Лизосомада.
B) Гольджи жиынтығында.
C) Микро түтіктерде.
D) Сферасомада.
E) Ядрода.
$$$14 A
Рибосомалар қандай қызмет атқарады?
A) Ақуыз синтездейді.
B) Бөліп шығарушы қызмет.
C) Фотосинтез.
D) Тасымалдаушы қызмет.
E) Майлар синтездейді.

$$$15 B
Вакуоль құрамындағы заттарды цитоплазмадан бөліп тұратын ішкі мембрана қалай аталады?
A) Плазмалемма.
B) Тонопласт.
C) Мезоплазма.
D) Гиоплазма.
E) Нуклеоплазма.
$$$16 B
Цитоплазманың негізгі қасиеттерін атаңыз?
A) Қозғалыс, өсу, қоректену.
B) Қозғалу, жартылай өткізгіштік, тұтқырлық, коогуляция.
C) Тұтқырлық, тітіркенгіштік, коогуляция.
D) Метоболизм, фотосинтез, қозғалыс.
E) Ассимиляция, тұтқырлық, қозғалыс.
$$$17 E
Көрсетілген органоидтардың қайсысы бөліп шығару қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосома.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Гольджи аппараты.
$$$18 B
Лизосома қандай қызмет атқарады?
A) Клетканың тыныс алуына қатысады.
B) Әр түрлі заттарды ыдыратады.
C) Фотосинтезге қатысады.
D) Қоректік заттардың тасымалдануына әсер етеді?
E) Ақауыз синтездейді.
$$$19 C
Ядроның структуралық элементтерін көрсетіңіз?
A) Ламеллелар, хромосомалар.
B) Тилакоидтар, грамалар.
C) Хромосомалар, нуклеоплазмалар.
D) Грандар, кристалар.
E) Ядролық мембраналар.
$$$20 B
Ақуыздың негізгі атқаратын қызметі?
A) Тыныс алу және зерттеу.
B) Құрылыс және ферменттік.
C) Қорғау және тасымалдау.
D) Тұқым қуалаушылық және энергетикалық.
E) Ферменттік және тыныс алу.
$$$21 C
Бір хромосом жиынтығы бар жасушалар қалай атанады?
A) Полиплоидты.
B) Диплоидты.
C) Гаплоидты.
D) Триплоидты.
E) Дикарионды.
$$$22 B
Фотосинтез процесі нәтижесінде бірінші түзілетін органикалық затты атаңыз?
A) Фруктоза.
B) Глюкоза.
C) Крахмал.
D) Галактоза.
E) Манноза.
$$$23 C
Жасуша қабықшасының ағаштануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минералды тұздар.
$$$24 A
Жасуша қабықшасының тозаңдануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минеральды тұздар.
$$$25 C
Жасушаның негізгі органоидтары қайда орналасқан?
A) Плазмолеммада.
B) Тонопласта.
C) Мезоплазмада.
D) Кариоплазмада.
E) Вакуольде.
$$$26 A
Қандай пластидте ақуыз жиналады?
A) Протопласта.
B) Хлоропласта.
C) Олеопласта.
D) Хромопласта.
E) Амилопласта.
$$$27 B
Плазмалық мембрана негізін қандай заттар құрайды?
A) Протеиндер және ферменттер.
B) Майлар және ақуыздар.
C ) Органикалық қышқылдар және минералдар.
D) Илік заттар және көмірсулар.
E) Витаминдер және ферменттер.

$$$28 E
Жасуша шырынының түсінің әр түрлілігі неге байланысты?
A) Органикалық қышқылдардың болуына.
B) Алкалоидтардың болуына.
C) Нуклеин қышқылдарының болуына.
D) Майлардың болуына.
E) Антоциан, антохлор, антофеин пигменттеріне.

$$$29 B
Көршілес орналасқан жасушалар арасындағы байланыс қандай түзілістер арқылы жүреді?
A) Жасуша аралық тақта арқылы.
B) Порлар және плазмодесма арқылы.
C) Тұйықтаушы өң арқылы.
D) Эктодесма арқылы.
E) Бастапқы қабықша арқылы.
$$$30 A
Цитоплазманың структуралық элеметтерін атаңыз
A) Мезоплазма.
B) Ядрошық.
C) Кариоплазма.
D) Кристалар.
E) Строма.
$$$31 C
Органоидтардың қайсысы эндоплазмалық тордың мембранасына бекініп тұрады?
A) Митохондрия.
B) Ядро.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
E) Сферосома.
$$$32 E
Биосинтез өнімдерін жасушаға тасымалдауға және оларды жасушадан бөліп шығаруға қандай органоид қатысады?
A) Митохондриялар.
B) Микро түтікше.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
Гольджи аппараты.
$$$33 B
Ассимиляциялық крахмал қайда түзіледі?
A) Лейкопластарда.
B) Хлоропластарда.
C) Хромопаластарда.
D) Амилопластарда.
E) Олеопластарда.

$$$34 B
Екі жасушаның алшақтау процесі қалай аталады?
A) Диффузия.
B) Мацерация.
C) Коогуляция.
D) Осмос.
E) Жартылай өткізгіштік.

$$$35 C
Жасушаның қалыпты физиологиялық күйі қалай аталады?
A) Осмос.
B) Плазмолиз.
C) Тургор.
D) Диффузия.
E) Коогуляция.
$$$36 C
Қандай органоидтарда қоректік заттардың энергиясы АТФ энергиясына айналады?
A) ядрода.
B) рибосомада.
C) митохондрияда.
D) лизосомада.
E) Гольджи жиынтығында.
$$$37 D
Күн сәулесі энергиясының АТФ-тің химиялық энергиясына айналуы қайда жүреді?
A) Хромопластарда.
B) Рибосомада.
C) Лизосомада.
D) Хлоропластарда.
E) Гольджи жиынтығында.
$$$38 B
Көрсетілген заттардың қайсысы ыдырау өнімдеріне (катаболит) жатады?
A) Глюкоза, ақуыз.
B) Алколоидтар, гликозидтер.
C) Витаминдер, илік заттар.
D) Фитонцидтер, антибиотиктер.
E) Ферменттер, витаминдер.
$$$39 C
Көрсетілген заттардың қайсысы жасушаның физиологиялық активті заттарына жатады?
A) Алколоидтар, ферменттер.
B) Ферменттер, илік заттар.
C) Илік заттар, фитонцидтер, антибиотиктер.
D) Органикалық заттар, майлар.
E) Глюкоза, ақуыз.
$$$40 D
Өсімдіктерде қандай зат қорлық қоректік көмірсу болып саналады?
A. Инулин.
B. Глюкоза.
C. Қант.
D. Крахмал.
E.Антоциан.
$$$ 41А
Басқа тірі организімдерге қарағанда өсімдіктердің өздеріне ғана тән ерекшеліктрдің бірін көрсет?
A.Автотровтылығы
B.Гетеротровтылығы
C.Дамуы
D.Өсуі
E.Тыныс алуы
$$$42 В
Қаншаға жуық ағаштың бір жапырағында жасуша бар?
A.3000000
B.20000000 жуық
C.150000
D.2500000
E.2500
$$$ 43В
Клеткасы өсімдіктің микроскоппен қарағанда ең алдымен көзге түсетін үш бөлігі
A.Ядро, Қыртысты ЭПТ,Тонопласт
B.Қабығы, протопласттары және вакуоль
C.Вакуоль, Цитоплазма, Рибосомалар
D.Клетка қабығы, Митохондриялар, Гольджи аппараты
E.Цитоплазма, Тегіс ЭПТ, Қыртысты ЭПТ
$$$ 44 Е
Ылғи атқаратын қызметтеріне байланысты клетка құрылыстық бөлігін неше топқа бөледі?
A.2
B.4
C.5
D.6
E.3
$$$ 45 D
Тұрыуына байланысты өсімдіктердің клеткасының ішкі бөліктері бір бірінен қалай оқшауланады
A.Бірігіп кеткен
B.Қабықшалар арқылы
C.Тек ядро оқшауланған
D.Мембраналар арқылы
E.Арнайы оронойдтар ғана
$$$ 46Е
Алғашқы қабықтың құрамына енетін бөліктер неше топқа бөлінеді
A.4
B.6
C.5
D.8
E.2
$$$46 В
Жасушаның алғашқы қабықтарының негізгі қаңқасы?
A.Лигнин
B.Целлюлоза
C.Суберин
D.Кутин
E.Балауыз
$$$ 47 В
Қабығы жасушаның тыс жағының гидрофобты заттардың өкілі?
A.Лигнин
B.Кутин
C.Суберин
D.Целлюлоза
E.Балауыз
$$$ 48 D
Ұлпа немесе мүше клеткаларының біртұтас цитоплазалық жүйесі?
A.Суберин
B.Целлюлоза
C.Балауыз
D.Симпласт
E.Кутин
$$$ 49 С
Cіңуіне арқылы клеткадағы заттардың жүзеге асады?
A.Гольджи апараты арқылы
B.ЭПТ
C.Қабығы арқылы
D.Дефузия
E.Осмос
$$$ 50 C
Плазмалемманың құрамында липидтердің мөлшері?
A.78-67 %
B.30-50%
C.40-54 %
D.90-89%
E.78-98%
$$$51 В
Құрамында плазмалемманың стериндер мен бейтарап липидтер?
A.40-54 %
B.30-50%
C.54-78%
D.90-89%
E.78-98%
$$$ 52 Е
ЭПТ-ашқан ғалым
A.Камило Гольджи
B.Р. Гук
C.Л. Женебье
D.А .Ланг
E.Г. Палад
$$$ 53 С
Майда денешік өкіліне жатады?
A.Гoльджи
B.ЭПТ
C.Сферосомалар
D.глиоксилат
E.перинкуляр
$$$ 54 E
Ядродағы негізгі құрылысты бөлікке не жатады
A.Ядро
B.Саңдаулар
C.Суйықтық
D.Оргонойдтар
E.Хромосомалар
$$$ 55 E
Ядроның химиялық құрамына белок қанша мөлшерде?
A.5-10%
B.3-20%
C.80-97%
D.5-89%
E.50-90%
$$$ 56 E
Ядроның химиялық құрамына ДНК қанша мөлшерде?
A.50-90%
B.3-20%
C.80-97%
D.5-89%
E.5-10%
$$$ 57 D
Химиялығы ядроның құрамына РНК қанша мөлшерде?
A.50-90%
B.5-10%
C.3-20%
D.3-20%
E.5-89%
$$$ 58 C
Сыртқы және ішкі мембраналар арасы не деп аталады?
A.Қуыс
B.Саңлау
C.Мембраналық қуыс
D.Менбраналық саңлау
E.Эктомебраналар
$$$ 59C
Митоздың алғашқы сатысы
A.Профаза
B.Метофаз
C.Профаза
D.Телефаза
E.Метафаза I
$$$ 60 E
Эволюция барысындаселбесу арқылы көк- жасыл балдырлардан шықты деген болжамды қай ғалым айтты?
A.Ганден А. Д
B.Камило Гольджи
C.А. Ланг
D.Л. Женебье
E.Мережковский
$$$ 61B
Клетканың бөлінуге дайындалуы мен бөлінгенге дейінгі мерзім қалай аталады?
A.Профаза
B.Митоздық цикл
C.Прометофаза
D.Митоз
E.Синтездік
$$$ 62 В
Жеке клетканың тіршілік циклінің неше сатыға бөлінеді?
A.6
B.5
C.7
D.9
E.7
$$$ 63E
Ядроның ерекше белоктары қай кезеңде қалыптасты?
A.Профаза
B.Метофаза
C.Митоз
D.Митоздық цикл
E.Синтездік кезең
$$$ 64 А
Дұрыс кезеңі кинетохора бөлінеді қай кезеңде
A.Анафазалық
B.Метофаза
C.Синтездік кезең
D.Митоздық цикл
E.Метофаза
$$$ 65 С
Морфологиялық белгілеріне қарап клеткалардың ерекшеленуін?
A.Физиологиялық
B.Анатомиялық
C.Құрылыстық
D.Формалық
E.Химиялық
$$$ 66 А
Вегетативтік даму мен гүл шоғырлар пайда болукезең айырмашылығына қай кезең?
A.Физиологиялық
B.Анатомиялық
C.Химиялық
D.Формалық
E.Құрылыстық
$$$ 67 D
Ұлпаның кай ерекшелігі болып есептеледі: клетка қабығының қалындап қатаюы , механикалық сүректенуі
A.Физиологиялық
B.Химиялық
C.Формалық
D.Анатомиялық
E.Құрылыстық
$$$ 68 C
Өткізгіш ұлпа қандай қызмет атқарады?
A.Бөліп шығару
B.Механикалық
C.Біріктіру
D.Зат алмасу
E.Беріктік
$$$ 69 В
Жел , жаңбыр әсерлеріне төтеп беру қай ұлпа қызметі?
A.Біріктіру
B.Механикалық
C.Бөліп шығару
D.Зат алмасу
E.Беріктік
$$$ 70 С
Сыртқы және ішкі әсерлерге клетка жауабы қай оргоноидпен бейнеленеді?
A. Вакуоль
B.Митохондрия
C.Цитоплазма
D.Рибосома
E.Лизосома
$$$ 71D
Цитоплазманың құрамындағы байланысқн суы бар заттар?
A.Гидроксил
B.Адсорбция
C.Этиленгликоль
D.Коацерваттар
E.Гидролиз
$$$ 72 С
Мембраналарындағы иондардың электрохимиялық патенциал айырмашылығы мынадай теңдеумен анықталады
A.m= mvc+T
B.m= nf+M
C.M= m+nFc
D.V=gh+k
E.V=jh+H
$$$ 73 C
Пероксисомалар қай процеске қатысады?
A.Зат алмасу
B.Қоректік зат жинау
C.Жарықтағы тынс алуға
D.Ыдырату
E.Сәулелендіру
$$$ 74C
Майда денешіктердің бір өкіліне жатады?
A.Глиооксилатты
B.Витоминдер
C.Сферосомалар
D.Ферменттер
E.Гистондар
$$$ 75E
Ядродағы негізгі құрылысты бөлікке не жатады?
A.Ядро қабығы
B.Ядрошық
C.Ядро шырыны
D.ЭПТ
E.Хромосомалар
$$$ 76B
Клеткадан клеткаға өтіп жататын эндоплазмалық тордың мембраналар жүйесі?
A.Симпласт
B.Эндопласт
C.Цитоплазма
D.Плазмодесма
E.Иондар алмасу
$$$78 D
Цитоплазмадағы басқа мембраналар сиақты белокты және қос липидті немесе қаббаттан тұрады?
A.5
B.4
C.3
D.2
E.6
$$$ 79A
Гольджи аспабын кім ашты?
A.Камило Гольджи
B.Р. Гук
C.Шлейден, Шванн
D.Г. Плад
E.К. Портер
$$$ $$$ 80C
Осы жылда өсімдік клеткаларында өте майда денешіктер болатындағы айтылады?
A.1951
B.1959
C.1958
D.1952
E.1950
@@@ Өсімдіктердің тамыр арқылы қоректену физиологиясы
$$$ 81 C
«Сумен қоректену теориясының» негізін салған голландия ғалымы:
A.А.Тэер
B.Шпренгель
C.Я.Б.Ван-Гельмонт
D.Ю.Либих
E.А.П.Пошман
$$$ 82 C
Өсімдіктің қоректенуіне ең маңызды орта:
A.Су
B.Тас
C.Топырақ
D.Ағаш діңінде
E.Батпақты жер
$$$ 83 A
«Гумустық теорияны» жақтаушы неміс ғалымы:
A.А.Тэер
B.Шпренгель
C.Я.Б.Ван-Гельмонт
D.Ю.Либих
E.А.П.Пошман
$$$84 A
«Гумустық теорияға» қарсы шыққандар:
Буссенго, Шпренгель, Либих
И.И.Комов, А.Т.Болотов
Пошман, Павлов
Менделеев, Костычев
Тимирязев, Энгельгардт
$$$ 85 B
Қай ғалым «Азоттық теорияның» негізін салған:
А.Тэер
Буссенго
Шпренгель
Ю.Либих
Пошман
$$$ 86 E
1836 жылдан бастап ауыспалы егістік тәжірибелерін жүргізген ғалым:
А.Тэер
Шпренгель
Либих
Пошман
Буссенго
$$$ 87 C
Шпренгель өсімдіктерді зерттеуде қандай қорытынды жасады:
Органикалық заттардан бейорганикалық заттар түзеді
Егеегеггегегге
Анорганикалық заттардан органикалық заттар түзеді
Егегегегегегеге
Барлығы дұрыс
$$$ 88 B
Либихтің ұсынған теориясы:
Азоттық теория
Өсімдіктердің минералды қоректенуі
Гумустық теория
Сумен қоректену теориясы
Дұрыс жауап жоқ
$$$ 89 D
«Химия в приложении к земледелию и физиологии» атты еңбектің авторы:
Бессенго
Шпренгель
А.Тэер
Либих
Костычев
$$$ 90 C
Қай теория бойынша топырақтың құнарлығын минералдық заттар қалыптастырады:
Азоттық теория
Гумустық теория
Өсімдіктердің минералды қоректенуі
Сумен қоректену теориясы
Дұрыс жауап жоқ
$$$ 91 B
Либихтің тұжырымы бойынша өсімдік азотты қандай күйде қабылдайды:
Сұйық
Аммиак
Қатты
Құрғақ
Барлығы дұрыс
$$$ 92 B
Қорек ретінде өсімдіктер топырақтың органикалық және минералдық заттарын бірдей пайдаланатындығын дәлелдеген ғалымдар:
Буссенго, Либих, Шпенглер
Комов, Пошман, Павлов, Болотов
Энгельгардт, Менделеев, Костычев
Каталымов, Пейве, Школьник
Кедров-Зихман, Прянишников
$$$ 93C
Өсімдіктердің қоректенуіне топырақтың органикалық бөлігінің маңызы көбірек деген пікір айтқан ғалым:
Болотов
Пошман
Комов
Павлов
Барлығы дұрыс
$$$ 94 D
Топырақтағы минералдық заттардың қоректік маңызылығына көп көңіл бөлген:
Комов
Пошман
Павлов
Болотов
Либих
$$$ 95 B
Жасанды тыңайтқыштарды қолдануды уағыздаған:
Пошман
Энгельгардт
Менделеев
Костычев
Тимирязев
$$$ 96 D
Тыңайтқышты сүйекті сілтімен өңдеу арқылы алу әдісін жасағандар:
Либих, Буссенго
Менделеев, Костычев
Пошман, Комов
Иленьков, Энгельгардт
Дұрыс жауап жоқ
$$$ 97 А
«Ауылдан хаттар» еңбегінің авторы:
Энгельгардт
Иленьков
Менделеев
Костычев
Тимирязев
$$$ 98 D
Танаптық тәжірибелер жүргізудің арнайы бағдарламасын жасады:
Энгельгардт
Иленьков
Костычев
Менделеев
Тимирязев
$$$ 99 E
1872 жылы Ресейде бірінші вегетациялық үй салдырды:
Энгельгардт
Иленьков
Костычев
Менделеев
Тимирязев
$$$ 100 D
Тимирязев бойынша өсімдік организміндегі ең негізгі орын алатын процесс:
Фотосинтез
Су алмасу
Тыныс алу
Зат алмасу
Дұрыс жауап жоқ
$$$ 101 C
Орташа есеппен өсімдіктердің сусыз құрғақ затының құрамында:
С-45%, О2-38%, Н2-10,5%, N-1,5%, минералды заттар-10%
C-45%, O2-41%, H2-6,5%, N-3,5%, минералдық заттар-4%
C-45%, O2-42%, H2-6,5%, N-1,5%, минералдық заттар-5%
С-41%, О2-45%, Н2-7%, N-5%, минералды заттар-2%
С-43%, О2-10%, Н2-30%, N-10%, минералды заттар-7%
$$$ 102 C
Өсімдік клеткаларында фосфорлы өте маңызды органикалық қосындылар:
Аденозиндифосфат (АДФ)
Аденозинтрифосфат (АТФ)
Аденозиндифотфат (АДФ) және Аденозинтрифосфат (АТФ)
Ацетилфосфаттар
Энолфосфаттар
$$$ 103 C
Өсімдіктердің пісіп жетілуін тездетеді:
Күкірт
Калий
Фосфор
Кальций
Магний
$$$ 104 D
Фосфорлы қорек жетіспеген жағдайда өсімдік жапырағында ненің мөлшері көбейеді:
Күкірт
Калий
Кальций
Темір
Натрий
$$$ 105 D
Фосфор жеткіліксіз жағдайда:
Фотосинтез, өсу процесстері төмендейді
Амин қышқылдарының, белоктардың синтезделуі төмендейді
Өсімдіктердің жапырақтары төменнен жоғары қарай сарғая бастайды
Оттегінің сіңуі бәсеңдейді, белоктардың және нуклеотидтердің ситезделуі бәсеңдейді
Барлығы дұрыс
$$$ 106 B
Күкірт өсімдікке не күйінде енеді:
Аммиак күйінде
Сульфат күйінде
Сұйық күйінде
Минералды тұздар күйінде
Иондар күйінде
$$$ 107 A
Амин қышқылдарының, белоктардың синтезделуі, өсу процестері ненің жетіспеуінен төмендейді:
Күкірт
Натрий
Кальций
Калий
Фосфор
$$$ 108 B
Күкірттің өсімдік ұлпаларындағы мөлшері:
1-2%
0,2-1%
0,5-2%
2-3%
10-15%
$$$ 109 C
Өсімдік ұлпаларында мөлшері 0,5-1,2% болатын элемент:
Темір
Фосфор
Калий
Натрий
Кремний
$$$ 110 A
Ескі органдар мен ұлпаларда көп жиналады:
Кальций
Фосфор
Темір
Кремний
Хлор
$$$ 111 D
Тамырдың өсу аймағы бұзылады:
Калийсіз ортада
Хлорсыз ортада
Натрийсіз ортада
Кальцийсіз ортада
Темірсіз ортада
$$$ 112 B
Кальций жетіспегенде:
Оттегінің сіңуі бәсеңдейді
Жас меристемалық ұлпалар және тамыр жүйесі зардап шегеді
Амин қышқылының, белоктардың синтезделуі төмендейді
Моносахаридтердің мөлшері көбейеді
Рибосомалар жеке бөліктерге ыдырайды
$$$ 113 D
Топырақ құрамындағы мөлшері – 0,5% шамасында:
Темір
Нартий
Хлор
Магний
Кремний
$$$ 114 C
Mg минералдар, алмасқыш, топырақ ерітіндісінде не күйінде кездеседі:
Аммиак
Сульфат
Иондар
Минералды тұздар
Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 115 C
Магний жетіспеген жағдайда:
Тамыр жүйесі зардап шегеді
Көп ядролы клеткалар пайда болады
Моносахаридтердің мөлшері көбейеді
Клетка қабықтары сілемейленіп, клеткалар бұзылады
Сабағы шіріп, құрып кетеді
$$$ 116 D
Хлороз ауруының себебі:
Кальцийдің мөлшерден артық болуы
Магнийдің жетіспеуі
Калийдің өсімдік организмінде азаюы
Темірді пайдалануының нашарлауы
Фосфордың жетіспеуі
$$$ 117 B
Клетка қабығында көп болады:
Хлор
Кремний
Фосфор
Натрий
Калий
$$$ 118 A
Диатомды балдырлардың қабықтарының қалыптасуы осы элементке байланысты:
Кремний
Хлор
Натрий
Калий
Фосфор
$$$ 119 D
Темірдің физиологиялық тапшылығы кезінде:
Жарықтың күшеюі және ұзақ әсер етуі
Тамырдың өсуі нашарлайды
Жапырақтары төменнен жоғары қарай сарғая бастайды
Азотты қосындылардың және органикалық қышқылдардың алмасуы бұзылады
Жапырағында көмірсулардың мөлшері көбейеді
$$$ 120 D
Фотосинтездік фосфорлануды жеделдетеді:
Фосфор
Кремний
Азот
Хлор
Алюминий
$$$ 121 A
Гидрофиттердің зат алмасуында өте маңызды рөл атқарады:
Алюминий
Азот
Кремний
Хлор
Фосфор
$$$ 122 C
Өсімдікте фосфор тапшылығын туғызады:
Натрий
Калий
Алюминий
Хлор
Кальций
$$$ 123 A
Аммиакпен ғана өсімдіктер қоректенеді деп ұйғарған ғалым:
Ж.Буссенго
А.Тэер
Либих
Пошман
Комов
$$$ 124 A
Аммиакты өсімдіктердегі азотты қосындылардың алмасуының альфасы мен омегасы деген ғалым:
Прянишников
Либих
Комов
Пошман
Менделеев
$$$ 125 A
Атмосфера, топырақ және тірі организмдер аралығында үздіксіз айналымда болатын тұрақсыз элемент:
Азот
Натрий
Калий
Кальций
Хлор
$$$ 126 C
Өсімдікте нитраттар қалай тотықсызданады:
1 сатылы
4 сатылы
2 сатылы
3 сатылы
5 сатылы
$$$ 127 B
Қоректік ортада азот жетіспеген жағдайда:
Тамырдың өсуі баяулайды, жапырағанда көмірсу мөлшері көбейеді
Жанама өркендер нашар қалыптасады, хлорофилдің синтезделуі нашарлайды
Азотты қосындылардың және органикалық қышқылдардың алмасуы бұзылады
Жапырақтары төменнен жоғары қарай сарғая бастайды
Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 128 B
Заттардың топыраққа сіңуінің қанша түрі бар:
4
5
6
7
8
$$$ 129 A
Бидай тұқымдарының өнуіне оптимал температура:
25 0 C
20 0 C
35 0 C
36,6 0 C
100 C
$$$ 130 B
Қияр мен асқабақ тұқымдарына қолайлы температура:
30-35%
33-35%
31-34%
40-43%
47-50%
@@@ Өсімдіктегі тыныс алу физиологиясы
$$$ 131. А
Ауа құрамын анықтауға үлес қосқан ғалымдар ?
А. Дж.Пристли,А.Л.Лаваузье
В. И.П.Бородин,Х.Ф.Шейнбайн
С. А.Н.Бах,В.И.Паладин
D. С.П.Костычев,О.Варбург
Е. Дж.Пристли,Х.Виланд
$$$ 132.С
Өсімдікте оттегі қай жылы ашылды?
А. 1876 ж
В.1801 ж
С. 1774 ж
D. 1779 ж
Е. 1775 ж
$$$ 133.В
Жасыл өсімдікті жарық жағдайына байланысты зерттеген ғалым
А. Ю.Либих 1842-1844
В. Я.Ингенхауз 1778-1780
С. Дж.Пристли 1774-1776
D. Д.Кейлин 1778-1780
Е. Д.Михлин 1844-1846
$$$ 134.С
Өсімдіктерде газ алмасудың өзара қарама- қайшы 2 түрі бар екенін дәлелдеген кім ?
А. А.Н.Бах
В. С.П.Костычев
С. Н.Т.Сосиор
D. С.Очао
Е. Х.Теорель
$$$ 135. С
Өсімдікте тыныс алу процесін жоққа шығарған ғалым ?
А. Х.Виланд
В. Я.Ингенхауз
С. Ю.Либих
D. Х.Кребс
Е. А.Сент Дьерден
$$$ 136.D
Тыныс алу процесінің химиялық негіздері мен ферменттік механизмдерді анықтауға үлес қосқан ғалымдарды көрсетінің
А. Д.Кейлин,Д.Грин,С.Очао
В. Г.Эмден,Х.Кребс
С. А.Сент Дьерди,В.Христиан
D. Х.Теорель,Д.М.Михлен
Е. Барлық жауап дұрыс
$$$ 137. А
«Биологиялық тотығудың асқын тотықтық теориясы» деген пікір қай ғалымдікі ?
А. А.Н.Бах
В. Д.М.Михлен
С. О.Мейергоф
D. Г.Эмден
Е. Дұрыс жауабы көрсетілмеген
$$$ 138.С
Оттегінің органикалық қосындыларға қосылу мүмкіндіктерін зерттеген ғалымдар:
А. А.Н.Бах пен Я.Ингенхауз
В. И.П.Бородин мен Полладин
С. О.Хаяши мен Г.С.Мэзон
D. Д.О.Хаяши мен И.П.Бородин
Е. Г.С.Мэзон мен А.Н.Бах
$$$ 139.D
Хаяши оттегінің ауыр изотобын қолданып қай процесті зерттеді?
А. Фотосинтез
В. Сіңіру
С. Көбею
D. Тотығу
Е. Тыныс алу
$$$ 140.А
Биохимик Д.Кейлин 1925 жылы қай құбылысты ашты ?
А. Цитохромоксидаза
В. Фотосинтез
С. Ырықтану
D. Тотығу
Е. Зат алмасу
$$$ 141.С
Органикалық қосындылар ненің бөлінуі арқылы тотығады ?
А. Оттегінің
В. Көміртегінің
С. Сутегінің
D. Азоттың
Е. Хлордың
$$$ 142.А
Бахтың болжамын тыныс алу химизмінің нақты теориясына дейін дамытқан ғалым ?
А. В.И.Палладин
В. Д.Кейлин
С. Ю.Либих
D. О.Г.Варбург
Е. Ондай теория жоқ
$$$ 143.С
Палладин 1912 жылы тыныс алу химизімін қандай топтарға бөлді ?
А. Анаэробты
В. Аэробты
С. Анаэробты және аэробты
D. Азотты
Е. Азотсыз
$$$ 144.С
С.П.Костычев қандай ілімді қалыптастырды ?
А. Тыныс алу
В. Фотосинтез
С. Тыныс алу мен ашу процестерінің арасындағы генетикалық байланысты
D. Цитохром
Е. А және С жауаптары дұрыс
$$$ 145. Е
Электрондардың бөлінуіне байланысты тотығудың неше түрлі жолы бар ?
А. 2
В. 3
С. 5
D. 6
Е. 4
$$$ 146. С
Реакцияларды катализдейтін ферменттерді атаңыз
А. Дегидрогеназа
В. Оксидаза
С. Оксиредуктаза
D. Лактаза
Е. Фруктаза
$$$ 147.А
Донор дегеніміз ....
А. Электрон мен пратон беруші
В. Қабылдаушы
С. Ауысу реакциясын жүзеге асырушы
D. А және С жауаптары дұрыс
Е. Дұрыс жауабы берілмеген
$$$ 148.С
Оксиредуктазалар неше топқа бөлінеді?
А. 2
В. 4
С. 3
D. 6
Е. 8
$$$ 149. А
Анаэробты дегидрогеназалардың қызметі:
А. Электрон мен протонды оттегіне емес,оған дейінгі аралық қабылдағыштарға ауыстырады
В. Электрон мен протонды әр түрлі қабылдағыштарға,соның ішінде оттегіне ауыстырады
С. Электрондарды тек оттегіне жеткізеді
D. Сутегінің бөлінуі
Е. Оттегінің бөлінуі
$$$ 150. А
Аэробты дегидрогеназаға анықтама беріңіз
А. Электрон мен протонды оттегіне емес,оған дейінгі аралық қабылдағыштарға ауыстырады
В. Электрон мен протонды әр түрлі қабылдағыштарға,соның ішінде оттегіне ауыстырады
С. Электрондарды тек оттегіне жеткізеді
D. Сутегінің бөлінуі
Е. Оттегінің бөлінуі
$$$151.С
Оксидазалар дегеніміз не ?
А. Электрон мен протонды оттегіне емес,оған дейінгі аралық қабылдағыштарға ауыстырады
В. Электрон мен протонды әр түрлі қабылдағыштарға,соның ішінде оттегіне ауыстырады
С. Электрондарды тек оттегіне жеткізеді
D. Сутегінің бөлінуі
Е. Оттегінің бөлінуі
$$$ 152.С
Өсімдік организміндегі анаэробты тыныс алудың бастапқы дайындық сатысы қалай аталады ?
А. Матрикс
В. глюколиз
С. Гликолиз
D. Гипаталамус
Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 153.А
Гликолиз реакциясының барлығы клетканың қай бөлігінде жүреді ?
А. Гиалоплазмасында
В. Цитоплазмасында
С. Ядросында
D. Вакуольінде
Е. Гольджи аппаратында
$$$ 154.А
Гликолиз процесін талдауға үлес қосқан ғалымдар:
А. Г.Эмден,О.Ф.Мейергоф,Я.О.Парнас
В. О.Ф.Мейергоф,Ю.Либих,А.Н.Бах
С. А.Палладин,О.Ф.Мейергоф,Я.О.Парнас
D. Я.О.Парнас,Д.Кейлин
Е. Г.Эмден,С.П.Костычев
$$$ 155.С
Пирожүзім қышқылы глюкозаның қандай ыдырауының соңғы өнімі болып табылады ?
А. аэробты
В. тотығу
С. анаэробты
D. тотықсыздану
Е. А және С жауаптары дұрыс
$$$ 156. А
Глюкозаның бір молекуласы тотыққанда қандай қышқылдың екі молекуласы пайда болады?
А. пирожүзім
В. сүтқышқылдық
С. енолпирожүзім қышқылы
D. фосфоенолпирожүзім қышқылы
Е. фруктоза
$$$ 157. С
Пирожүзім қышқылы тотығып карбоксилсізденген жағдайда қандай қышқыл пайда болады ?
А. Пирожүзім қышқылы
В. сүтқышқылы
С. Сірке қышқылы
D. Енолпирожүзім қышқылы глюкоза
Е. глюкоза
$$$ 158.А
Гликолиз процесінің соңғы өнімін атаңыз ?
А. пирожүзім
В. Сірке қышқылы
С. Енолпирожүзім қышқылы глюкоза
D. глюкоза
Е. А жәнеС жауаптары дұрыс
$$$ 159. В
Кальций тапшылығы тыныс алу қарқындылығына қалай әсер етеді ?
А. төмендетеді
В. жоғарылатады
С. Қалыпты жағдайда ұстап тұрады
D. Әсер етпейді
Е. нашарлатады
$$$ 160.А
Гликолиздің клеткадағы маңызының неше түрі бар ?
А. 4
В. 3
С. 2
D. 5
Е. 6
$$$ 161.А
Гликолиз процесін талдауға үлес қосқан ғалымдар:
А. Г.Эмден,О.Ф.Мейергоф,Я.О.Парнас
В. О.Ф.Мейергоф,Ю.Либих,А.Н.Бах
С. А.Палладин,О.Ф.Мейергоф,Я.О.Парнас
D. Я.О.Парнас,Д.Кейлин
Е. Г.Эмден,С.П.Костычев
$$$ 162.С
Пирожүзім қышқылы глюкозаның қандай ыдырауының соңғы өнімі болып табылады ?
А. аэробты
В. тотығу
С. анаэробты
D. тотықсыздану
Е. А және С жауаптары дұрыс
$$$ 163. А
Глюкозаның бір молекуласы тотыққанда қандай қышқылдың екі молекуласы пайда болады?
А. пирожүзім
В. сүтқышқылдық
С. енолпирожүзім қышқылы
D. фосфоенолпирожүзім қышқылы
Е. фруктоза
$$$ 164. С
Пирожүзім қышқылы тотығып карбоксилсізденген жағдайда қандай қышқыл пайда болады ?
А. Пирожүзім қышқылы
В. сүтқышқылы
С. Сірке қышқылы
D. Енолпирожүзім қышқылы глюкоза
Е. глюкоза
$$$ 165.А
Гликолиз процесінің соңғы өнімін атаңыз ?
А. пирожүзім
В. Сірке қышқылы
С. Енолпирожүзім қышқылы глюкоза
D. глюкоза
Е. А жәнеС жауаптары дұрыс
$$$ 166. В
Кальций тапшылығы тыныс алу қарқындылығына қалай әсер етеді ?
А. төмендетеді
В. жоғарылатады
С. Қалыпты жағдайда ұстап тұрады
D. Әсер етпейді
Е. нашарлатады
$$$ 167.А
Гликолиздің клеткадағы маңызының неше түрі бар ?
А. 4
В. 3
С. 2
D. 5
Е. 6
$$$ 168. С
Пируватдегидрогеназалық кешен неден құралған ?
А. Екі түрлі ферменттің көшірмесінен
В. ферменттен
С. Үш түрлі ферменттің кқшірмелерінен
D. дегидрогеназалардан
Е. оксидазалардан
$$$ 169. А
Глиоксилаттық цикл клеткасының қай бөлігінде жүзеге асады ?
А. глиоксисомаларында
В. цитохромында
С. Эндоплазмалық торда
D. ядросында
Е. плазмолизінде
$$$ 170. В
Кребс циклінің реакцияларының нәтижесінде неше АТФ молекуласы түзіледі?
А. 48
В. 38
С. 28
D. 36
Е. 46
$$$ 171.А
В.В.Полевой 1989 жылы нені ашты ?
А. Глиоксилаттық цикл
В. Кребс циклі
С. Пентозофосфаттық цикл
D. Лимон қышқылдық цикл
Е. В және С жауаптары дұрыс
$$$ 172. В
Кребс циклін ашқан ғалым
А.Г.Корнберг
В.Г.А.Кребс
С.А.Чибнелл
D.В.В.Полевой
Е.Э.Мерсер
$$$ 173. D
Тотыға фосфорланудың механизмі туралы теорияларды ата.
А. Химиялық,физикалық
В. Физикалық,механикалық
С. Механикалық,химиялық
D. Химиялық,механохимиялық,хемиосмотикалық
Е. Хемиосмотикалық
$$$ 174. А
Бидай дінінің ылғалдануына байланысты тыныс алуын ашқан ғалым ?
А. С.И.Лебедев
В. Г.Корнбет
С. Э.Мерсер
D. Г.А.Кребс
Е. В.В.Полевой
$$$ 175.С
Өсімдіктерде қуаңшылыққа төзімді белгілерін көрсет:
А. Жапырақтың екі жағында да устьцелер көбейеді
В. Эпидермис клетканың осмостық қысымы жоғарылайды
С. Барлық жауап дұрыс
D. Фотосинтездік аппарат ырықтанады
Е. Жапырақтың белгілі ауданындағы ассимилятор мөлшері көбейеді
$$$ 176. А
Азоттық заттың алмасуының өзгерінен орнитіннің карбоксилсіздену өнімінің жиналуына байланысты ?
А. путресциннің
В. фосфордың
С. күкірттің
D. мыстың
Е. маргенецтің
$$$ 177. С
Минералдық қоректену элементінің енуі қай жүйенің тыныс алуына тығыз байланысты?
А. жапырақ
В. сабақ
С. тамыр
D. бүршік
Е. Жапырақ асты
$$$ 178. С
Тамырдың тыныс алу жоғарыласа қалай аталады ?
А. анаэробты
В. аэробты
С. азотты
D. Тұзды тыныс алу
Е. Бүкіл денесімен
$$$ 179. С
Минералдық қоректенудің төмендеуі ненің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін ?
А. Эндоплазмалық тор
В. гиалоплазма
С. митохондрия
D. Гольджи аппараты
Е. ядро
$$$ 180. С
Өсімдіктердің тыныс алуының жеделдеуі ненің әсерінен байқалады ?
А. йодацетат
В. фосфор
С. гиббереллин
D. фенилмеркурхлорид
Е. Трийодбензол қышқылы
$$$ 181. С
Малеин қышқылының гидрозиді өсімдіктің тыныс алуда қай элементтің сіңуін нашарлатады ?
А. сутегінің
В. Көміртегінің оттегінің
С. оттегінің
D. С және А жауаптары дұрыс
Е. Дұрыс жауабы көрсетілмеген
$$$ 182. В
Қараңғылықтағы тыныс алу неше бөліктен тұрады?
А. 3
В. 2
С. 4
D. 5
Е. 6
$$$ 183.D
Фотосинтез бен тыныс алу қарқындылығы теңескен кездегі жарық деңгейі қалай аталады ?
А. Төменгі нүкте
В. Орталық нүкте
С. Жоғарғы нүкте
D. Теңесушілік нүкте
Е. Дұрыс жауп көрсетілмеген
$$$ 184. В
Қоңыржай аймақтың өсімдіктерінің көпшілігінде тыныс алудың қалыпты температурасы
А. 5-100
В. 35-400
С. 20-2500
D. 36-400
Е. 14-170
$$$ 185. D
Тыныс алу қарқындылығы неге байланысты өзгереді ?
А. жапыраққа
В. сабаққа
С. Өсімдік клеткасына
D. Өсімдік ұлпасына
Е. Өсімдік тамырына
$$$ 186. А
Дән пісіп жетілген сайын,судың мөлшері қалай қарай өзгереді?
А. Мөлшері азаяды
В. Мөлшері көбейеді
С. Орташа деңгейде
D. Қалыпты деңгейде
Е. Дұрыс жауап көрсетілмеген
$$$ 187. D
Тыныс алу коэффициентін анықтау арқылы үлпадағы қосындылардың қандай күйін анықтауға болады ?
А. Тотықтандырғыш күйін
В. ешқандай
С. Коэффициент көрсеткіші өсет
D. Тотыққандық күйін
Е. А және Д жауаптары дұрыс
$$$ 188.D
Хемиосмостық теорияны қай ғалым қалыптастырады ?
А. А.Гэлстон
В. П.Дэвис
С. Р.Сэттер
D. П.Митчелл
Е. А.Н.Бах
$$$ 189. С
Пентозофосфаттық тотығу жолын ашқан ғалымдар ?
А. Н.Энтнер,М.Дудоров
В. В.Полевой,А.Н.Бах
С. Т.Гудвин,Э.Мерсер
D. Е.Пфлюгер,С.П.Костычев
Е. В.Пфеффер,В.И.Палладин
$$$ 190.А
Аэробты дегидрогеназалар қандай ферменттер деп аталады ?
А. Екі бөліктен тұратын флавинді
В. флавинді
С. Үш бөліктен тұратын флавинді
D. изоаллоксазинді
Е. Екі бөліктен тұратын хинонди
$$$ 191. А
Гексозалардың ырықтануының ең негізгі жолы ... болып есептелінеді№
А. фосфорлану
В. азоттану
С. күкірттену
D. кальцилену
Е. А және В жауабы дұрыс
$$$ 192. В
Лимон қышқылы аконитаза ферменттермен катализденетін реакцияның нәтижесінде қандай қышқылға айналады ?
А. Цис аконит
В. изолимон
С. трикарбонды
D. сульфидрилді
Е. липой
$$$ 193. В
Кребс циклі ферменттерінің басым қайда орналасқан ?
А. Митохондрияның ішкі мембранасында
В. Митохондрия матриксінде
С. Митохондрияның сыртқы мембранасында
D. Митохондрия матриксінде
Е. цитоплазмасында
$$$ 194. А
Глиоксилаттық цикл клетканың қай бөлігінде жүзеге асады ?
А. глиоксисомаларында
В. глюконеогенез
С. аутосомада
D. Митохондрия матриксінде
Е. цитохромда
$$$ 195.D
Тізбек мүшелерінің,митохондрияның ішкі мембранасында орналасу жобасын құрған кім ?
А. А.Н.Бах 1889 ж
В. Т.Гудвин 1986 ж
С. Э.Мерсер 1987 ж
D. В.Полевой 1989 ж
Е. Ю.Либих 1774 ж
$$$ 196. А
Ақ қыша тұқымының тыныс алуына көміртегінің мөлшерінің әсерін анықтаған ғалым ?
А. А.В.рубдин
В. Дж.Пристли
С. А.Л.Лавуазье
D. О.Мейергоф
Е. Ю.Либих
$$$ 197. В
Қараңғылықтағы тыныс алудың формуласын анықтаңыз ?
А. Т = ҚСТ + ӨТ
В. Т = сӨТ + вҚСТ
С. Т = вӨТ + сҚСТ
D. Т = ҚСТ + сӨТ
Е. Т = вӨТ + ҚСТ
@@@ Фотосинтез
$$$ 198 B
Күннің электромагниттік энергиясының атмосферадағы көміртегі қос тотығының химиялық энергияға айналуы
A. пиноцитоз
В. фотосинтез
С. фотопериодизм
D. синтез
Е. зат алмасу
$$$ 199 D
Фотосинтез нәтижесінде жылына қанша тонна көмірқышқыл газы органикалық заттарға айналады
А. 185 млрд СО2
В. 18млн СО2
С. 195 млрд СО2
D. 175 млрд СО2
Е. 180 млрд СО2
$$$ 200 D
Фотосинтез процесінде 1т СО2 игерілгенде қанша т оттегі бөлініп шығады
А. 215т оттегі
В. 3,6 т оттегі
С. 407 т оттегі
D. 2,7 т оттегі
Е. 1,7 т оттегі
$$$ 201C
Өсімдіктердің элементтік құрамында қанша % азот болады
А. 0,20 -0,25%
В. 0.25 -0.50%
С. 1-2%
D. 45%
Е. 2-3%
$$$ 202 D
Тек сырттағы энергияны пайдалану арқылы ғана жүзеге асатын процесc
А. фотосинтез
В. синтез
С. зат алмасу
D. эндотермиялық
Е. Экзотермиялық
$$$ 203B
Күн сәулесі 1 секундта бөлетін энергия мөлшері
А. 1,7 * 10 18дәрежесі ккал
В. 9* 10 22 дәрежесі ккал
С. 2* 10 20 дәрежесі ккал
D. 5* 10 26 дәрәесі ккал
Е. 20*10 19 дәрежесі ккал
$$$ 204B
Жалпы алғанда күннен жылына бөлінетін энергия мөлшері
А. 4*10 30 дәрежесі ккал
В. 3* 10 30 дәрежесі ккал
С. 5* 10 20 дәрежесі ккал
D. 1*10 25 дәрежесі ккал
Е. 7 * 10 25 дәрежесі ккал
$$$ 205E
Энергияның сақталу және өзгеру заңдылығын ашқан ғалым
А. Роберт Гук
В. Игенхауз
С. Портер
D. Эмерсон мен Арнольд
E. Юлиус Роберт Майер
$$$ 206 A
Әр түрлі толқындағы сәулелердің әсерінен өзгеруін өте терең ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалым
А. Тимирязев
В. Крашениннков
С. Иванов
D. Костычев
Е. Фишер
$$$ 207 A
Автотрофтықтың ең алғашқы сатысы
А. бактериялық фотосинтез
В. саңырауқұлақтық фотосинтез
С. фотосинтез
D. хемосинтез
Е. тыныс алу
$$$ 208 C
Пигментсіз автрофты фотосинтездерге жатады?
А. фотосинтездеуші
В. фоторедукция
С. хемосинтездеуші
D. фототропизм
Е. фотопериодизм
$$$ 209C
Орыс микробиологы Виноградский ашқан
А. фотосинтез
В. фотолиз
С. хемосинтез
D. фототроф
Е. Автотроф
$$$ 210 A
Бактериалық фотосинтез – жасыл өсімдіктер фотосинтезі – хемосинтез қандай процесс
А. фототрофтық
В. автотрофтық
С. гетеротрофтық
D. аутотрофтық
Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 211C
Өсімдікте фотосинтез процесі жүзеге асатын мүше?
А. гүл
В. сабақ
С. жапырақ
D. тамыр
Е. гүл шоғыр
$$$ 212D
Фотосинтез жүретін орын
А. хромопласт
В. лейкопласт
С. лизосома
D. хлоропласт
Е. цитоплазма
$$$ 213A
Бактериалық фотосинтезге пайдаланатын сәулелердің толқын ұзындығы
А. 350-ден 900 нм
В. 450 –ден 1000 нм
С. 250-ден 500 нм
D. 360-ден 630 нм
Е. 280-ден 400 нм
$$$ 214D
Ультракүлгін сәулелер фотондарының энергиясы
А. орташа
В. өте төмен
С. қалыпты
D. өте жоғары
Е. Жоғары
$$$ 215B
Қатты күйдегі хлорофилл
А. қызыл түсті аморфты зат
В. көгілдір- қара түсті аморфты зат
С.ал- қызыл түсті аморфты зат
D. жасыл түсті аморфты зат
Е. қоңыр түсті аморфты зат
$$$ 216D
Хлорофиллдер қандай сәулелерді сіңірмейді
А. қызғылт - сары
В. сары
С. қоңыр
D. инфрақызыл
Е. көгілдір
$$$ 217C
Молекула қалыптасу реакциялары хлорофилдің қай жерінде жүзеге асады?
А. хромопластарда
В. лейкопластарда
С. хлоропластарда
D.вакуольде
Е. Хлорофиллидте
$$$ 218 A
Балдырлар құрамына еніп фотосинтез реакцияларына қатысады
А. фикобилиндер
В.тетрапиррольдер
С. пиррол
D. билипротеидтер
Е. дұрыс жауап жоқ
$$$219 C
Сарғыш- қызғыл түсті барлық өсімдіктердің хлоропласттарында кездеседі
А. полиизопреноидтарт
B. неоксантин
С. каротиноидтар
D. оттекті каротиноидтар
E. В,С,Д жауаптары дұрыс
$$$ 220 B
Ксантофилдердің гидроксилді туындылары
А. неоксантин
В. лютейн
С. виолаксантин
D. каротин
E. изопреноид
$$$ 221D
Фотосинтез процесінде фотохимия негізгі неше қағидасы бар
А. 4
В. 5
С. 2
D. 3
E. 6
$$$ 222 B
Қай ғасырда фотосинтез процесі ашылды?
А. XIXғ
В. XVIIIғ
С. XIVғ
D. XVIғ
E. XXғ
$$$ 223D
Фотосинтез термині қай жылы ғылымға енді?
А. 1826 ж
B. 1987ж
С. 1861ж
D. 1877ж
Е. 1931ж
$$$ 224 A
Ең бірінші фотосинтез терминін қолданған ғалым?
А. Пфеффер
В. Иванов
С. Р. Гук
D. Виноградский
Е. Игенхауз
$$$ 225 C
Өз еңбегінде қй ғалым өсімдіктер жану және тыныс алудан бұзылған
ауаны тазартады деген?
А. Пфеффер
B. Р. Гук
С. Пристли
D. Игенхауз
E. Виноградский
$$$ 226 C
Өсіп тұрған тұтас өсімдіктің бір тәулік ішінде қосылған құрғақ салмағының жапырақ ауданына қатынасы?
А. фотосинтез өнімі
В. фотосинтез қалдықтары
С. фотосинтез өнімділігі
D. фотосинтез қарқындылығы
Е. фотосинтез тазалығы
$$$ 227 D
Хлоропластарда пайда болған тилакоидтар қанша секундта фотосинтездік фосфорлану жүзеге асады?
А. 4-5 секунд
В.10-11 секунд
С. 3-4 секунд
D. 1-2 секунд
E. 6-7 секунд
$$$ 228B
Жарық үздіксіз біркелкі түсіп тұрған жағдайда I фотожүйе неше сағаттан соң ырықты күйде болады?
А. 3
В. 2
С. 5
D. 6
E. 8
$$$ 229D
Үздіксіз біркелкі жарық түсіп тұрған кезде II фотожүйе неше сағаттан соң ырықты күйде боолады?
А.10
В. 2
С. 3
D. 6
Е. 7
$$$ 230D
Толық жетілген хлоропластың құрғақ салмағының неше % белок?
А. 70%
В. 100%
С. 85%
D. 50%
E. 25%
$$$ 231B
Липидтер толық жетілген хлоропластың құрғақ салмағының қанша % құрайды?
А. 50%
B. 40%
С. 60%
D. 75%
E. 95%
$$$ 232D
Толықтыр: ..... мөлшері өсімдіктің түріне, жасына, сыртқы жағдайларға байланысты өзгерісте болады
А. липидтердің
В. белоктардың
С. каротиноидтардың
D. көмірсулардың
Е. Хлоропластардың
$$$ 233C
Хлорофилдердің фотосинтез процесінің негізі болып табылады?
А. оттегі
В. көміртегі
С. су
D. көмірқышқыл гвзы
Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 234D
Хлорофилдер молекуласының қалыптасуына ең қажетті элемент?
А. магний
В. натрий
C. холр
D. азот
Е. оттегі
$$$ 235C
Пиррол сақиналарын азот атомдары арқылы өзара жалғастыратын
A. темір
В. натрий
С. магний
D. хлор
Е. азот
$$$ 236B
Көмірқышқыл газымен ассимиляциялануы қанша сағаттан соң басталады?
А. 5
В. 4
С. 7
D. 8
Е. 10
$$$ 237A
Ерте көктемде фотосинтез қарқындылығы..
А. баяу
В. жоғары
С. бәсеңдейді
D. төмендейді
Е. тоқап қалады
$$$ 238C
Өсімдіктің қандай кезеңінде фотосинтез бір қалыпта болмайды?
А. көбею
В. өсу
С. даму
D. өлу
Е. В,С жауаптары дұрыс
$$$ 239D
Түнде ашық устицалар арқылы енген СО2 сол бойда клеткадағы фосфоенолпируватпен реакцияланып , нәтижесінде не түзіледі
А. сірке қышқылы
В. көмірқышқылы
С. тұз қышқылы
D. қымыздық сірке қышқылы
Е. құмырсқа қышқылы
$$$ 240A
Глицин қандай оргоноидқа ауысады
А. митохондрия
В. цитоплазма
С. вакуоль
D. ядро
Е. Лизосома
$$$ 241B
Жарық мол түсетін жағдайда өсетін өсімдік жапырақтарында қай ұлпа жақсы дамыған
А. мезофил
В. бағана тәрізді мезофил
С. өткізгіш ұлпа
D. жабын ұлпа
Е. борпылдақ ұлпа
@@@ Өсімдіктегі су алмасу физиологиясы
$$$ 242C
Өсімдіктер денесінің... судан тұрады.
A. 90%
B. 55-60%
C. 70-85%
D. 90%
E. 45-55%
$$$ 243 С
Су фотосинтез процесі кезінде:
A. тотығу-тотықсыздану реакциясына қатысады
B. ыдырау
C. электрондар доноры
D. синтездеуші
E. акцептор
$$$ 244 D
Тыныс алуда су:
A. синтездеуші
B. ыдырау
C. электрондар доноры
D. тотығу-тотықсыздану реакциясына қатысады
E. акцептор
$$$245 C
Ненің әсерінен су өсімдік клеткаларының серпімділік күйін қамтамасыз етеді?
A. булану
B. осмостық қысым
C. осмос және тургор қысымы
D. тургор қысымы
E. фотосинтез
$$$ 246 C
Судың жылу сыйымдылығы басқа заттарға қарағанда:
A.15-30 есе жоғары
B. 2 есе
C. 5-30 есе жоғары
D. 4 есе төмен
E. тең
$$$ 247 E
... 0℃ - да қатып, 100℃ - да қайнайды:
A. қышқыл
B. май
C. бензин
D. тұз ерітіндісі
E. су
$$$ 248 A
Гравитациялық күштерге қарсы көтерілгенде судың қандай қасиеті байқалады:
A. жұққыштық
B. булану
C. қату
D. сіңу
E. еру
$$$ 249 C
Мұз кристалдарындағы су молекулаларының орналасуын кім анықтаған:
A. П. Кемп
B. В.В. Попеват
C. П. Кемп, К. Армс
D. С. О. Гребинский
E. С. И. Лебедев
$$$ 250 B
К. Армс пен П. Кемп мұз кристалдарындағы су молекуласының орналасуын ашты:
A. 1899 ж
B. 1988 ж
C. 1989 ж
D. 1700 ж
E. 1665 ж
$$$ 251 C
Сұйық судың кластерлік құрылысының желісін анықтаған:
A. П. Кемп
B. К. Армс
C. В. В. Попеват
D. И. А. Тарчевский
E. С. И. Лебедев
$$$ 252A
Диэлектрлік өткізгіштік судың:
A.молекулалық құрылыс ерекшелігі
B. қасиеті
C. физикалық қасиеті
D. химиялық қасиеті
E. ерекшелігі
$$$ 253 E
Электрлік күш анықталады:
A. осмос қысымы бойынша
B. тургор қысымы бойынша
C. өткізгіштікпен
D. үйкеліспен
E. кулон заңы бойынша
$$$ 254 C
Су молекулааралық катиондар мен аниондар айналасында орналасу бағытын:
A. П. Кемп
B. К. Армс
C. В. В. Попеват
D. И. А. Тарчевский
E. И. С. Лебедев
$$$ 255B
Ионның гидротациялану үлгісін жасаған:
A. П. Кемп
B. В. В. Попеват
C. К. Армс
D. И. А. Тарчевский
E. И. С. Лебедев
$$$ 256 D
Цитоплазмадағы судың мөлшері қаншаға жетеді:
A.60%B 50%C. 85%D. 95%E. 99%$$$ 257 D
Француз физиологы Г. Дютроше нені анықтады:
A.фотосинтез
B. тургор қысымы
C. жұққыштық
D. судың осмостық сіңуі
E. булану
$$$ 258 C
Судың осмостық сіңуі қандай құрал арқылы есептеледі:
A. гидростат
B.термометр
C. осмометр
D. вольтметр
E. термостат
$$$ 259 D
Тургорлық қысым мен осмос қысымы тең болады:
A. клеткадан су буланған кезде
B. клетка суға қанықпаған кезде
C. сорғыштық күш төмендегенде
D.клетка суға толық қаныққан кезде
E. клеткаға су толық жетпеген кезде
$$$ 260B
Клетка суға қаныққанда қабығы:
A. 2 есе созылады
B. 1,5 есе созылады
C. 2 есе тарылады
D. 4 есе созылады
E. 1,5 есе тарылады
$$$ 261C
Плазмолиздегіш зат:
А. физиологиялық ерітінді
B. моносахаридтер
C. сахароза, хлорлы натрий
D. күкірт қышқылы, ерітінділер
E. полисахаридтердің барлығы
$$$ 262D
Тамырдың өсетін меристеманың бөлігі:
A. 10 см
B. 2мм
C. 12 см
D. 1 см
E. 5 см
$$$ 263 B
Қынаптың орталық клеткаларында крахмалға толы ... болады:
A. тамыр қыны
B. амилопластар
C. флоэма
D. перицикл
E. тамыр түтікшелері
$$$ 264 D
Тамыр құрылысының желісін В. В. Попеват қай жылы анықтаған:
A. 2000
B. 1965
C. 1732
D. 1989
E. 1899
$$$ 265 C
Ризодерманың негізгі қызметі:
A. жұту
B. өсу
C. топырақтан суды және суда еріген минералды заттарды сіңіру
D. көбею
E. сіңіру
$$$ 266 C
Судың өсімдік бойымен тамыр қысымының ықпалымен көтерілу механизмі:
A. сору күші
B. жоғары шеттік қозғаушы күш
C. төменгі шеттік қозғаушы күш
D. жүйе
E. сіңіру күші
$$$ 267 B
Жапырақ ұштарындағы ерекше клеткалар:
A. прозенхималар
B.гидатодтар
C. паренхималар
D. шырындық
E. гидратофиттер
$$$ 268 B
Клетка арқылы судық бір бағыттағы ағын желісін анықтаған:
A. П. Кемп
B. С. И. Лебедев
C. К. Армс
D. В. В. Попеват
E. С. О. Гребинский
$$$ 269 D
Тамыр жүйесінің суды ырықты сығып шығару желісін Лебедев қай жылы зерттеген:
A. 2000
B. 1731
C. 1665
D. 1988
E. 1989
$$$ 270 C
Майда перенхима клеткалары:
A. меристема
B. өткізгіш
C. эпитема
D .прозихима
E.қабықша
$$$ 271 C
Суды буландыратын негізгі мүше:
A. тамыр
B. сабақ
C. жапырақ
D. гүл
E. жеміс
$$$ 272 E
1 килограмм су буланғанда пайда болған құрғақ заттың мөлшері:
A. ернеулік
B. транспирация коэффициенті
C. транспирация қарқындылығы
D. диффузия коэффициенті
E. транспирация өнімділігі
$$$ 273 C
Судың өсімдік денесінен булануы:
A. транслокация
B. транскрипция
C. транспирация
D. гигроскопия
E. гравитация
$$$ 274B
Құрғақ заттың белгілі мөлшеріне жұмсалған судың мөлшерін бейнелейді:
A. ернеулік
B. транспирация коэффициенті
C. диффузия коэффициенті
D. транспирация қарқындылығы
E. транспирация өнімділігі
$$$ 275 B
Жапырақтың белгілі бір ауданынан белгілі уақыттың ішінде буланған судың мөлшері:
A. диффузия коэффициенті
B. транспирация қарқындылығы
C. транспирация өнімділігі
D. ернеулік
E. транспирация коэффициенті
$$$ 276D
Устьицалық транспирация неше сатыдан тұрады:
A. 2
B. 5
C. 7
D. 3
E. 9
$$$ 277A
Ернеулік әсерді түсіндіретін желіні кім ашты:
A. Э. Либберт
B. С. И. Лебедев
C. В. В. Попевой
D.П. Кемп
E. К. Армс
$$$ 278 E
Э. Либберт ернеулік әсерді түсіндіретін желіні ұсынды:
A. 1986
B. 1989
C. 1765
D. 1876
E. 1976
$$$ 279 D
Устьицаның ашық (жоғары) және жабық (төменгі) күйлерін кім зерттеді:
A. К. Армс
B. П. Кемп
C. В. В. Попевой
D. С. И. Лебедев
E. Э. Либберт
$$$ 280 C
С. И. Лебедев устьицаның ашық, жабық күштерін ұсынды:
A. 1898
B. 1975
C. 1988
D. 1925
E. 1965
$$$ 281 D
Устьицалар ашық болғанда:
A. деплазмолиз
B. жай плазмолиз
C. аплозмолиз
D. дөңес плозмолиз
E. пішінсіз плозмолиз
$$$ 282 D
Устьициялар жабық болса :
A. деплазмолиз
B. жай плазмолиз
C. аплозмолиз
D. дөңес плозмолиз
E. пішінсіз плозмолиз
$$$ 283 D
Түтіктердегі ерітіндіде ауа толған қуыстар:
A. адгезия
B. когезия
C. мезенхима
D. кавитация
E. сүрек
$$$ 284 B
Жер бетіндегі өсімдіктер неше топқа бөлінеді:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
E. 6
$$$ 285 E
Ылғалы мол, ауа және топырақ ылғалдылығы жоғары аймақтарда тіршілік етеді:
A. эфемерлер
B. ксерофиттер
C. гигромезофиттер
D. мезофиттер
E. гигрофиттер
$$$ 286 B
Қуаншылық аймақта өсіп өнеді:
A.эфемерлер
B. ксерофиттер
C. гигромезофиттер
D. мезофиттер
E. гигрофиттер
$$$ 287 D
Топырақ ылғалдылығы орташа, қоныржай аймақта өседі:
A.эфемерлер
B. ксерофиттер
C. гигромезофиттер
D. мезофиттер
E. гигрофиттер
$$$ 288A
Бір жағынан мезофиттерге, кейде ксерофиттерге жатқызылады:
A.эфемерлер
B. ксерофиттер
C. гигромезофиттер
D. мезофиттер
E. гигрофиттер
$$$ 289 C
Орман мүктері мен папортниктер жатады:
A.эфемерлер
B. ксерофиттер
C. гигромезофиттер
D. мезофиттер
E. гигрофиттер
$$$ 290E
Э. Либберт ернеулік әсерді түсіндіретін желіні ұсынды:
A. 1986
B. 1989
C. 1765
D. 1876
E. 1976
$$$ 291 C
С. И. Лебедев устьицаның ашық, жабық күштерін ұсынды:
A. 1898
B. 1975
C. 1988
D. 1925
E. 1965
@@@ Өсімдіктердің өсуі
$$$ 292 C
Өсімдіктің өсуі неше кезеңге бөлінеді?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 6
E. 5
$$$ 293E
Эмбриондық өсу кезеңде ... ұлғаяды.
A. ядро және ядрошық
B. ядрошық
C. қалыпты қалады
D. цитоплазма және ядрошық
E. цитоплазма және ядро
$$$ 294B
Клетка бөлінуін (митоз) не жеделдетеді?
A. 2,4-дихморфенолоксисірке
B. лейкоантоциандар және кинетиндер
C. йодацетат
D. 2,4-динитрефенол
E. цианидтер
$$$ 295B
Жіктелмеген клеткалардың аморфты жиынтығын қалай атайды?
A. вакуоль
B. бұлтық ұлпасы
C. мезенхима
D. меристема
E. жабын ұлпасы
$$$ 296E
1902 жылы жекелеген клеткаларды, ұлпаларды, органдарды, өсіру туралы пікірді кім ұсынды?
A. К.А.Тимирязев
B. Ф.Уайт
C. С.Р.Готре
D. У.Крик
E. Г.Габерланд
$$$ 297 D
1902 жылы жекелеген клеткаларды, ұлпаларды, органдарды, өсіру туралы пікірді кім ұсынды?
A. К.А.Тимирязев
B. Ф.Уайт
C. С.Р.Готре
D. У.Крик
E. Г.Габерланд
$$$ 298 D
Ұрық ұлпалары нені қаптайды?
A. ішкі бөліктерді
B. ұрықты
C. ішкі және сыртқы бөліктерді
D. сабақ, тамыр, жапырақ бастамаларын
E. тін, сабақты
$$$ 299 B
Қорлық заттар сақталатын орын
A. ұрық
B. эндосперм
C. өскін
D. экзосперм
E.. тұқым
$$$ 300 C
Өркеннің өсу төбешігі (апекс) неден құралады?
A. прозенхималық клеткалардан
B. жабын клеткаларынан
C. меристемалық клеткалардан
D. поренхималық клеткалардан
E. туника клеткаларынан
$$$ 301 C
Меристемалық клеткалар қалай жіктеледі?
A. сыртқы және ішкі
B. ішкі және тұлғалық
C. сыртқы және тұлғалық
D. сыртқы, ішкі, ортаңғы
E. дұрыс жауап жоқ
$$$ 302 B
Кіндік меристема қандай клеткалардан құралады?
A. меристемалық
B. вакуольденген
C. төбешікті
D. перпендикулярлық
E. паренхималы
$$$ 303B
Жапырақ қалыптасуы неше сатыдан тұрады?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
$$$ 304 B
Қай гормондар әсерінен жапырақ алақаны ұзарады?
A.ауксиндер
B. гиббереллиндер
C. глобулиндер
D. камбий
E. альдегидтер
$$$ 305 D
Тамырдың ұшына эмбриондық меристема немен қоршалады?
A. ксилема
B. флоэма
C. камбий қабаты
D. тамыр қыны
E. тамыр жабыны
$$$ 306 B
Жарықтың бір жақты әсерінен өскіндер, сабақтар, бұталар жарық түскен бағықа қарап иіліп өсуін қалай атайды?
A. фотопериодизм
B. фототропизм
C. фотосинтез
D. пиноцитоз
E. фоторедукция
$$$ 307A
Диафотопериодизм тән...
A. іш және сырт жағы деп бөлуге болатын мүшелерге
B. сырт жағы мүшелерге
C. іш жағы мүшелерге
D. көп жақты мүшелерге
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 308 C
Өсімдік тіршілігінің жердің тарту күшіне байланысты өсуін қалай атайды?
A. биотропизм
B. неотропизм
C. геотропизм
D. фотопериодизм
E. хемотропизм
$$$ 309 C
Өсімдік мүшелерінің химиялық қосындылардың әсерінен өсу бағыттарын өзгеруі қалай аталады?
A. биотропизм
B. неотропизм
C. хемотропизм
D. фотопериодизм
E. термотропизм
$$$ 310 C
Өсімдік мүшесінің басқа бір денемен жанасуына байланысты өзгеруін қалай атайды?
A. биотропизм
B. неотропизм
C. тигмотропизм
D. фотопериодизм
E. термотропизм
$$$ 311 B
Жылылықтың бір жақты әсерінен өсімдіктерде қандай құбылыс байқалады?
A. биотропизм
B. термотропизм
C. тигмотропизм
D. фотопериодизм
E. геотропизм
$$$ 312 C
Өсімдік мүшесі электр алаңына орнатқанда, және өсімдік арқылы электр тогын өткізгенде қай құбылыс байқалады?
A.биотропизм
B. неотропизм
C. электротропизм
D. фотопериодизм
E. термотропизм
$$$ 313 A
Айналма және тербелмелі қимыл, шырмалып өсетін өсімдіктерде және тамырда байқалатын құбылыс қалай аталады?
A. нутация
B. сейсмонастия
C. гидронастия
D. хемонастия
E. эпинастия
$$$ 314 B
Жапония ғалымы Е.Куросава нешінші жылы Gibberella fujkuroi саңырауқұлағында пайда болатын, қүріштің жас өскіндерін індеттейтін қосындыларды ашты ?
A. 1826 жылы
B. 1926 жылы
C. 1896 жылы
D. 1996 жылы
E. 1962 жылы
$$$ 315 B
Индолилсірке қышқылы және оның туындылары қалай аталады?
A. цитокининдер
B. ауксиндер
C. гиббереллиндер
D. фузикокцин
E. брассиностероидтар
$$$ 316 B
Индолилсірке қышқылы және оның туындылары қалай аталады?
A.цитокининдер
B. ауксиндер
C. гиббереллиндер
D. фузикокцин
E. брассиностероидтар
$$$ 317 D
Хилл реакциясын, митозды, трикарбонды қышқылдардың синтезделуін қай заттар тежейді?
A. симазин мен ауксин
B. ауксин мен гетероауксин
C. симмтриазин мен симазин
D. симазин мен атразин
E. гетероауксин мен симазин
$$$ 318A
Егістік дақылдардың пісіп жетілуін тездету және түсімді жинау жұмысын механикаландыру мақсатында қандай химиялық препараттар қолданады?
A. дефолианттар және десиканттар
B. цитокининдер және ауксиндер
C. гиббереллиндер және дефолианттар
D. фузикокцин және десиканттар
E. десиканттар және брассиностероидтар
$$$ 319 C
Өсімдіктің жеке дамуы (онтогенез) неше сатыдан тұрады?
A. 3
B. 7
C. 5
D. 2
E. 4
$$$ 320 C
Өз өмірінде бір-ақ рет гүлдеп, жемістенетін өсімдіктер
A.тетракарптылар
B. трикарптылар
C. монокарптылар
D. поликарптылар
E. диакарптылар

$$$ 321 A
Аталған өсімдіктердің қайсысы монокарпты көпжылдық өсімдікке жатады?
A. бамбук
B. шырша
C. сәбіз
D. бегония
E. қайың
$$$ 322 D
Тіршілік өмірі көптеген жылдарға созылатын, ондаған жылдар бойы қайталап гүлдеп жемістенетін, тұқымданатын өсімдіктер қалай аталады?
A.тетракарптылар
B. трикарптылар
C. монокарптылар
D поликарптылар
E. диакарптылар
$$$ 323 A
Аталған өсімдіктердің қайсысы поликарпты өсімдікке жатады?
A.бегония
B. шырша
C. сәбіз
D. бамбук
E. қайың
$$$ 324 A
Аталған өсімдіктердің қайсысы монокарпты өсімдікке жатады?
A.қызылша
B. шырша
C. қазтамақ
D. бегония
E. қайың
$$$ 325 A
Аталған өсімдіктердің қайсысы монокарпты екіжылдық өсімдікке жатады?
A. сәбіз
B. шырша
C. қазтамақ
D. бегония
E. қайың
$$$ 326 B
Заттарды сіңіріп тасымалдау қызметін қай клеткалар атқарады?
A. алғашқы
B. антиподтар
C. ұрық клетка
D. прозенхималық
E. меристемалық
$$$ 327 C
Өсімдіктердің неше көбею жолдары бар?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
E. 6
$$$ 328 B
Жарық мерзімділік - …
A. биотропизм
B. фотопериодизм
C. тигмотропизм
D. термотропизм
E. геотропизм
$$$ 329 D
Ұзақ күнді өсімдіктерде күннің ұзақтығы неше сағат болған жағдайда гүлденіп, жемістенеді?
A.6 сағаттан кем емес
B. 8 сағаттан кем емес
C. 10 сағаттан кем емес
D. 12 сағаттан кем емес
E. 14 сағаттан кем емес
$$$ 330B
Қысқа күндік өсімдіктер тобына жатады
A.картоп
B. жүгері
C. қант қызылшасы
D. шомыр
E. бидай
$$$ 331 D
Ұзақ күндік өсімдіктер тобына жатады
A. құлмақ
B. жүгері
C. мақта
D. бидай
E. тары
$$$ 332 A
Бейтараптылар өсімдіктер тобына жатады
A. қарақұмық
B. жүгері
C. мақта
D. бидай
E. тары
$$$ 333 D
Фитохромның физиологиялық процестерге қатысуы хромофорлы топтарына қайсысы жатады?
A цианид
B. пестицид
C. сарысояу
D. фикобилиндер
E. ауксиндер
$$$ 334 B
Қай ғалым көптеген ұзақ күндік өсімдіктердің гиббереллинмен өңдегенде гүлдеуінің жеделдететінің байқады?
A. Ж.Бернье
B. А.Ланг
C. Р.Сакс
D. Ж.М.Кине
E. С.С.Шаин
$$$ 335 A
Астық дақылдардың толық піскен дәнінде неше пайыз су болады?
A. 13-15%
B. 20-25%
C. 30-35%
D. 25-40%
E. 50-60%
$$$ 336A
Астық дақылдардың қамырланған кезде дәнінде неше пайыз су болады?
A. 25-40%
B. 20-25%
C. 30-35%
D. 13-15%
E. 50-60%
$$$ 337A
Астық дақылдардың сүттенген дәнінде неше пайыз су болады?
A. 50-60%
B. 20-25%
C. 30-35%
D. 13-15%
E. 25-40%
$$$ 338 B
Картоптың көптеген сорттарының түйнек салуы қай кезде байқалады?
A. көбею
B. бутанизация
C. өсу
D. даму
E. қурау
$$$ 339C
Сүйекті жемістерге жатады?
A. алма
B. құлпынай
C. Шие
D. алмұрт
E. дұрыс жауап жоқ
$$$ 340 B
Жемістің қалыптасып дамуы неше кезеңнен тұрады?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
E. 7
$$$ 341 B
Зақымды регенерация неше топқа бөлінеді?
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
E. 7
$$$ 342 B
Қайсысы телу әдісіне жатпайды?
A. тілікшелеу
B. қалемшелеу
C. жанстыра телу
D. ағаш тамырына телу
E. өнген тұқымдарды телу
$$$ 343 A
Гетерозисті будандардың түсімділігі қандай?
A. 20-30% артық
B. 25-35% артық
C. 50% артық
D. 25-35% кем
E. 20-30% кем
$$$ 344 B
Қорлық заттар сақталатын орын
A. ұрық
B. эндосперм
C. өскін
D. экзосперм
E. тұқым
$$$ 345 C
Өркеннің өсу төбешігі (апекс) неден құралады?
A.прозенхималық клеткалардан
B. жабын клеткаларынан
C. меристемалық клеткалардан
D. поренхималық клеткалардан
E. туника клеткаларынан
$$$ 346 C
Меристемалық клеткалар қалай жіктеледі?
A. сыртқы және ішкі
B. ішкі және тұлғалық
C. сыртқы және тұлғалық
D. сыртқы, ішкі, ортаңғы
E. дұрыс жауап жоқ
$$$ 347 B
Кіндік меристема қандай клеткалардан құралады?
A. меристемалық
B. вакуольденген
C. төбешікті
D. перпендикулярлық
E. паренхималы
$$$ 348 B
Жапырақ қалыптасуы неше сатыдан тұрады?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
$$$ 349B
Қай гормондар әсерінен жапырақ алақаны ұзарады?
A. ауксиндер
B. гиббереллиндер
C. глобулиндер
D. камбий
E. альдегидтер
$$$ 350 D
Тамырдың ұшына эмбриондық меристема немен қоршалады?
A.ксилема
B. флоэма
C. камбий қабаты
D. тамыр қыны
E. тамыр жабыны
$$$ 351 B
Жарықтың бір жақты әсерінен өскіндер, сабақтар, бұталар жарық түскен бағықа қарап иіліп өсуін қалай атайды?
A. фотопериодизм
B. фототропизм
C. фотосинтез
D. пиноцитоз
E. фоторедукция
$$$ 352 A
Бейтараптылар өсімдіктер тобына жатады
A. қарақұмық
B. жүгері
C. мақта
D. бидай
E. тары
$$$ 353 D
Фитохромның физиологиялық процестерге қатысуы хромофорлы топтарына қайсысы жатады?
A. цианид
B. пестицид
C. сарысояу
D. фикобилиндер
E. ауксиндер
@@@ Жасушаның құрылысы
$$$1 D
К.Линнейдің іліміне ұқсас, ботаниканың атасы кім?
A) Диоскорид.
B) Авиценна.
C) Ламарк.
D) Теофраст.
E) Дарвин.
$$$2 C
Биосферадағы өсімдіктердің рөлі?
A) Неорганикалық заттармен қамтамасыз етеді.
B) Көмірқышқыл газын жойып және атомосфераны оттегімен қамтамасыз етеді.
C) Топырақтың химиялық құрамын реттейді.
D) Биосфераның құрылымын анықтайды.
E) Жер шарындағы су балансын реттейді.

$$$3 А
Өсімдіктер жасушасын зерттеу ботаниканың қандай бөліміне кіреді?
A) Цитологияға.
B) Гистологияға.
C) Палионологияға.
D) Эмбриологияға.
E) Альгологияға.

$$$4 C
Қандай пластидтің пигменттері болмайды?
A) Хлоропластарда.
B) Хромопластарда.
C) Лейкопластарда.
D) Хромотофорларда.
E) Пиреноидтарда.
$$$5 D
Хлоропластарда қандай процесс жүреді?
A) Ақуыз синтезі.
B) Майлар синтезі.
C) Фотосинтез.
D) Органикалық заттардың ыдырауы.
E) Витаминдер синтезі.

$$$6 C
Жасушаның қандай органиодты тұқым қуалаушылық белгілерді тасымалдайды?
A) Пластидтер.
B) Рибасомалар.
C) Ядро.
D) Митохондрия.
E) Лизосомалар.
$$$7 E
Жасуша шырыны қайда жиналады?
A) Рибосомада.
B) Митохондрияда.
C) Жасуша қабықшасында.
D) Лизосомада.
E) Вакуольде.
$$$8 B
Органоидтардың қайсысы прокариоттық клеткада кездеседі?
A) Ядро.
B) Рибосома.
C) Митохондрия.
D) Пластидтер.
E) Лизосомалар.

$$$9 D
Өсімдік клеткаларының негізгі ерекшеліктерін атаңыз?
A) Ядроның болуы.
B) Рибосоманың болуы.
C) Митохондрияның болуы.
D) Пластидтердің болуы.
E) Лизосоманың болуы.

$$$10 C
Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?
A) Хлорофилл “а”.
B) Ксантофилл “а”.
C) Антоциан.
D) Каротин.
E) Хлорофилл “В”.

$$$11 B
Жасуша қабықшасының құрамына қандай зат кіреді?
A) Суберин.
B) Целлюлоза.
C) Лигнин.
D) Кутин.
E) Су.
$$$12 D
Қандай органоид тасымалдағыш қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосомалар.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Микро түтіктер.
$$$13 E
Нуклеин қышқылдары қандай органоидтарда кездеседі?
A) Лизосомада.
B) Гольджи жиынтығында.
C) Микро түтіктерде.
D) Сферасомада.
E) Ядрода.
$$$14 A
Рибосомалар қандай қызмет атқарады?
A) Ақуыз синтездейді.
B) Бөліп шығарушы қызмет.
C) Фотосинтез.
D) Тасымалдаушы қызмет.
E) Майлар синтездейді.

$$$15 B
Вакуоль құрамындағы заттарды цитоплазмадан бөліп тұратын ішкі мембрана қалай аталады?
A) Плазмалемма.
B) Тонопласт.
C) Мезоплазма.
D) Гиоплазма.
E) Нуклеоплазма.
$$$16 B
Цитоплазманың негізгі қасиеттерін атаңыз?
A) Қозғалыс, өсу, қоректену.
B) Қозғалу, жартылай өткізгіштік, тұтқырлық, коогуляция.
C) Тұтқырлық, тітіркенгіштік, коогуляция.
D) Метоболизм, фотосинтез, қозғалыс.
E) Ассимиляция, тұтқырлық, қозғалыс.
$$$17 E
Көрсетілген органоидтардың қайсысы бөліп шығару қызметін атқарады?
A) Ядро.
B) Цитоплазма.
C) Лизосома.
D) Эндоплазмалық тор.
E) Гольджи аппараты.
$$$18 B
Лизосома қандай қызмет атқарады?
A) Клетканың тыныс алуына қатысады.
B) Әр түрлі заттарды ыдыратады.
C) Фотосинтезге қатысады.
D) Қоректік заттардың тасымалдануына әсер етеді?
E) Ақауыз синтездейді.
$$$19 C
Ядроның структуралық элементтерін көрсетіңіз?
A) Ламеллелар, хромосомалар.
B) Тилакоидтар, грамалар.
C) Хромосомалар, нуклеоплазмалар.
D) Грандар, кристалар.
E) Ядролық мембраналар.
$$$20 B
Ақуыздың негізгі атқаратын қызметі?
A) Тыныс алу және зерттеу.
B) Құрылыс және ферменттік.
C) Қорғау және тасымалдау.
D) Тұқым қуалаушылық және энергетикалық.
E) Ферменттік және тыныс алу.
$$$21 C
Бір хромосом жиынтығы бар жасушалар қалай атанады?
A) Полиплоидты.
B) Диплоидты.
C) Гаплоидты.
D) Триплоидты.
E) Дикарионды.
$$$22 B
Фотосинтез процесі нәтижесінде бірінші түзілетін органикалық затты атаңыз?
A) Фруктоза.
B) Глюкоза.
C) Крахмал.
D) Галактоза.
E) Манноза.
$$$23 C
Жасуша қабықшасының ағаштануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минералды тұздар.
$$$24 A
Жасуша қабықшасының тозаңдануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минеральды тұздар.
$$$25 C
Жасушаның негізгі органоидтары қайда орналасқан?
A) Плазмолеммада.
B) Тонопласта.
C) Мезоплазмада.
D) Кариоплазмада.
E) Вакуольде.
$$$26 A
Қандай пластидте ақуыз жиналады?
A) Протопласта.
B) Хлоропласта.
C) Олеопласта.
D) Хромопласта.
E) Амилопласта.
$$$27 B
Плазмалық мембрана негізін қандай заттар құрайды?
A) Протеиндер және ферменттер.
B) Майлар және ақуыздар.
C ) Органикалық қышқылдар және минералдар.
D) Илік заттар және көмірсулар.
E) Витаминдер және ферменттер.

$$$28 E
Жасуша шырынының түсінің әр түрлілігі неге байланысты?
A) Органикалық қышқылдардың болуына.
B) Алкалоидтардың болуына.
C) Нуклеин қышқылдарының болуына.
D) Майлардың болуына.
E) Антоциан, антохлор, антофеин пигменттеріне.

$$$29 B
Көршілес орналасқан жасушалар арасындағы байланыс қандай түзілістер арқылы жүреді?
A) Жасуша аралық тақта арқылы.
B) Порлар және плазмодесма арқылы.
C) Тұйықтаушы өң арқылы.
D) Эктодесма арқылы.
E) Бастапқы қабықша арқылы.
$$$30 A
Цитоплазманың структуралық элеметтерін атаңыз
A) Мезоплазма.
B) Ядрошық.
C) Кариоплазма.
D) Кристалар.
E) Строма.
$$$31 C
Органоидтардың қайсысы эндоплазмалық тордың мембранасына бекініп тұрады?
A) Митохондрия.
B) Ядро.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
E) Сферосома.
$$$32 E
Биосинтез өнімдерін жасушаға тасымалдауға және оларды жасушадан бөліп шығаруға қандай органоид қатысады?
A) Митохондриялар.
B) Микро түтікше.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
Гольджи аппараты.
$$$33 B
Ассимиляциялық крахмал қайда түзіледі?
A) Лейкопластарда.
B) Хлоропластарда.
C) Хромопаластарда.
D) Амилопластарда.
E) Олеопластарда.

$$$34 B
Екі жасушаның алшақтау процесі қалай аталады?
A) Диффузия.
B) Мацерация.
C) Коогуляция.
D) Осмос.
E) Жартылай өткізгіштік.

$$$35 C
Жасушаның қалыпты физиологиялық күйі қалай аталады?
A) Осмос.
B) Плазмолиз.
C) Тургор.
D) Диффузия.
E) Коогуляция.
$$$36 C
Қандай органоидтарда қоректік заттардың энергиясы АТФ энергиясына айналады?
A) ядрода.
B) рибосомада.
C) митохондрияда.
D) лизосомада.
E) Гольджи жиынтығында.
$$$37 D
Күн сәулесі энергиясының АТФ-тің химиялық энергиясына айналуы қайда жүреді?
A) Хромопластарда.
B) Рибосомада.
C) Лизосомада.
D) Хлоропластарда.
E) Гольджи жиынтығында.
$$$38 B
Көрсетілген заттардың қайсысы ыдырау өнімдеріне (катаболит) жатады?
A) Глюкоза, ақуыз.
B) Алколоидтар, гликозидтер.
C) Витаминдер, илік заттар.
D) Фитонцидтер, антибиотиктер.
E) Ферменттер, витаминдер.
$$$39 C
Көрсетілген заттардың қайсысы жасушаның физиологиялық активті заттарына жатады?
A) Алколоидтар, ферменттер.
B) Ферменттер, илік заттар.
C) Илік заттар, фитонцидтер, антибиотиктер.
D) Органикалық заттар, майлар.
E) Глюкоза, ақуыз.
$$$40 D
Өсімдіктерде қандай зат қорлық қоректік көмірсу болып саналады?
A) Инулин.
B) Глюкоза.
C) Қант.
D) Крахмал.
E) Антоциан.
$$$41 A
Тонопласт :
А)вакуолдық мембрана
В)ядро қабығы
С)рибосома
Д)жасуша қабығы
Е)муосона мембранасы
$$$42 В
Прозенхималық грекше:
А)тең
В)бір бағытқа қарай
С)қысқа
Д)ұзын
Е)дөңгелек
$$$43 C
Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?
A) Хлорофилл “а”.
B) Ксантофилл “а”.
C) Антоциан.
D) Каротин.
E) Хлорофилл “В”.

$$$44 B
Жасуша қабықшасының құрамына қандай зат кіреді?
A) Суберин.
B) Целлюлоза.
C) Лигнин.
D) Кутин.
E) Су.
$$$45 С
Биомембрана қасиеті:
А)өткізгішті
В)қозғалғыш
С)жартылай өткізгіш
Д)созылмалы
Е)қатты

$$$46 А
Цитоплазманың қимылын алғаш байқаған кім:
А)Б. Корт
В)Г. Паллади
С)Р. Гух
Д)Н. Грю
Е)Ж.Б. Ламарк
$$$47 C
Жасуша қабықшасының ағаштануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минералды тұздар.
$$$48 A
Жасуша қабықшасының тозаңдануына қандай зат әсер етеді?
A) Суберин.
B) Кутин.
C) Лигнин.
D) Кремнезем.
E) Минеральды тұздар.
$$$49 C
Жасушаның негізгі органоидтары қайда орналасқан?
A) Плазмолеммада.
B) Тонопласта.
C) Мезоплазмада.
D) Кариоплазмада.
E) Вакуольде.
$$$50 D
Цитоплазманың қасиеті:
А)қаттылғы
В)өткізгіштігі
С)ұзын
Д)қимылы
Е)жауап дұрыс емес
$$$51 А
Тұрақсыз құрылым:
А)микротүтікше
В)рибосома
С)цитоплазма
Д)жасуга
Е)эндоплазмалық тор

$$$52 C
Органоидтардың қайсысы эндоплазмалық тордың мембранасына бекініп тұрады?
A) Митохондрия.
B) Ядро.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
E) Сферосома.
$$$53 E
Биосинтез өнімдерін жасушаға тасымалдауға және оларды жасушадан бөліп шығаруға қандай органоид қатысады?
A) Митохондриялар.
B) Микро түтікше.
C) Рибосома.
D) Лизосома.
Гольджи аппараты.
$$$54 B
Ассимиляциялық крахмал қайда түзіледі?
A) Лейкопластарда.
B) Хлоропластарда.
C) Хромопаластарда.
D) Амилопластарда.
E) Олеопластарда.

$$$55 B
Екі жасушаның алшақтау процесі қалай аталады?
A) Диффузия.
B) Мацерация.
C) Коогуляция.
D) Осмос.
E) Жартылай өткізгіштік.
$$$56 А
Өсімдік түрлері мен фитоценоздардың жер бетінде таралу заңдылықтарын зерттейді:
А)өсімдіктер географиясы
В)жер географиясы
С)атмосфера
Д)топырақ
Е)геология
$$$57 D
Қосарынан ұрықтануды кім ашты:
А)Р. Гух
В)Браун
С)Ж.Б. Ламарк
Д) С.Г. Навашин
Е)Ксерий
$$$58 В
Прозенхималық грекше:
А)тең
В)бір бағытқа қарай
С)қысқа
Д)ұзын
Е)дөңгелек
$$$59 C
Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?
A) Хлорофилл “а”.
B) Ксантофилл “а”.
C) Антоциан.
D) Каротин.
E) Хлорофилл “В”.
$$$60 А
С.Г. Навашин қосарынан ұрықтануды қай жылы ашты:
А)1898 ж
В)1990 ж
С)1895 ж
Д)1569 ж
Е)1996ж
@@@ Ұлпаның құрылысы, түрлері
$$$61 C
Түзуші ұлпалар қалай аталады?
A) Аэренхима.
B) Хлоренхима.
C) Меристема.
D) Эндодерма.
E) Эпидерма.
$$$62 D
Жанама меристемалар қандай қызмет атқарады?
A) Өсімдіктің ұзынынан өсуін қамтамасыз етеді.
B) Өсімдіктің көлденең өсуін қамтамасыз етеді.
C) Суды тасымалдау қызметін атқарады.
D) Өсімдіктің жуандап өсуін қамтамасыз етеді.
E) Органикалық заттарды өткізу қызметін атқарады.

$$$63 A
Қандай меристеманың бөліну нәтижесінде өсімдік мүшелері ұзынынан өседі?
A) Апикальды.
B) Қыстырма және жанама.
C) Қыстырма.
D) Латеральды.
E) Жарақат.
$$$64 C
Бастапқы түзуші ұлпаны көрсетіңіз?
A) Промкамбий, феллоген.
B) Перицикл, камбий.
C) Прокамбий, перицикл.
D) Камбий, феллоген.
E) Феллоген, перицикл.

$$$65 D
Камбий қызметінің нәтижесінде өсімдік мүшелері қандай бағытта өседі?
A) Ұзынына.
B) Диаметріне.
C) Көлденең.
D) Жуандап.
E) Радиус бойына.
$$$66 B
Интеркаллярлы меристема өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасады?
A) Өркеннің ұшында.
B) Жапырақ тақтасының негізінде.
C) Тамырдың ұшында.
D) Жемістің ішінде.
E) Тұқымның сыртында.
$$$67 D
Түзуші ұлпа клеткалары қандай жолмен бөлінеді?
A) Мейоз.
B) Амитоз.
C) Кариокинез.
D) Митоз.
E) Редукциялық бөліну.
$$$68 A
Өсімдік мүшелерінде қандай ұлпалар қорғаныш қызметін атқарады?
A) Эпидермис, тоз, ретидом.
B) Паренхима, склеренхима.
C) Хлоренхима, перицикл.
D) Перицикл, ретидом.
E) Тоз, феллоген.

$$$69 B
Қандай ұлпалардың жасуша қабықшасына суберин сіңіріледі?
A) Эпидерма.
B) Феллема.
C) Эпиблема.
D) Қабық.
E) Феллодерма.
$$$70 A
Қандай ұлпа тозды түзеді?
A) Феллоген.
B) Перицикл.
C) Прокамбий.
D) Жарақат меристемасы.
E) Камбий.
$$$71 B
Ассимиляциялық паренхима қандай қызмет атқарады?
A) Қоректік заттарды өткізу қызметін.
B) Фотосинтез қызметін.
C) Органикалық заттардың түзу қызметін.
D) Бөліп шығарушы қызметін.
E) Қорғаныш қызметін.
$$$72 A
Қандай жабындық ұлпада транспирация және газ алмасу процестері лепестік арқылы жүреді?
A) Эпидермада.
B) Эпибеламада.
C) Тозда.
D) Қабықта.
E) Перидермада.
$$$73 C
Қандай ұлпада транспирация және газ алмасу процесстері жасымықша арқылы жүреді?
A) Эпидермада.
B) Эпиблемда.
C) Тозда.
D) Склеренхимада.
E) Колленхимада.
$$$74 D
Өсімдіктің қандай мүшесін қабық жауып тұрады?
A) Шөптесін өсімдіктердің тамыры.
B) Шөптесін өсімдіктердің сабағын.
C) Бір жылдық өсімдіктердің сабағын.
D) Көп жылдық ағаш өсімдіктердіі сабағын және тамырын.
E) Дара жарнақты өсімдіктердің тамыры мен сабағын.
$$$75 E
Жарақаттанған өсімдіктерде қандай түзуші ұлпа түзіледі?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Интеркалярлы.
D) Латеральды.
E) Каллус.

$$$76 C
Сүректі өсімдіктердің ксилемасы қандай элементтерден тұрады?
A) Тіннен, паренхимадан, сүректен.
B) Флоэмадан, ксилемадан, паренхимадан.
C) Түтіктерден, трахеидтердан.
D) Камбийден, сүректен, паренхимадан.
E) Ксилемадан, флоэмадан, түтіктерден.

$$$77 B
Ең алғаш ұлпалар деген терминді ұсынған ғалым кім?
A) Р. Гук.
B) Н. Грю.
C) И.Д. Чистяков.
D) М. Шлейден.
E) Н. Мальпиги

$$$78 A
Қандай жасушаның жиынтығы эпидермис түзуге қатысады?
A) Туникаден.
B) Ортаңғы негізінен (корпустан).
C) Плеромадан.
D) Периблемадан.
E) Мезодермадан.

$$$79 E
Эпиблеманың эпидермадан қандай айырмашылығы бар?
A) Хлоропластарының болмауы.
B) Жасуша аралықтарының болуы.
C) Вакуольдердің болуы.
D) Ядроның болмауы.
E) Кутикуланың болмауы.
$$$80 B
Эпидерманың қорғаныш қызметін қандай түзілістер күшейте түседі?
A) Лепестіктер.
B) Түтікшелер.
C) Жасымықшалар.
D) Гидатоттар.
E) Жасуша аралықтары.

$$$81 E
Сіңіруші паренхима қандай ұлпаларға жатады?
A) Механикалық ұлпалар.
B) Өткізгіш ұлпаларға.
C) Жабындық ұлпаларға.
D) Бөліп шығарушы ұлпаларға.
E) Негізгі ұлпаларға.
$$$82 B
Хлоренхима өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасқан?
A) Тамырларында.
B) Жапырақтарында.
C) Жемістерінде.
D) Тамыр сабақтарында.
Тұқымдарында.

$$$83 C
Өсімдікте аэренхима қандай қызмет атқарады?
A) Сіңіруші.
B) Су жинаушы.
C) Ауа жинаушы.
D) Қор жинаушы.
E) Ассимиляциялаушы.
$$$84 A
Өсімдіктердің ұлпаларын жіктеу қандай принциптерге негізделген
A) Жасуша құрылымының ұқсастығына, атқаратын қызметі мен тегіне.
B) Құрылымының әр түрлілігіне, атқаратын қызметі мен шығу тегінің бірдей еместігін.
C) Тек құрылымдық ұқсастығына және орналасуына.
D) Тек бірдей атқаратын қызметіне, бірақ әртүрлі орналасуына.
E) Филогенез және әртүрлі жасушаның құрылымына.
$$$85 C
Эпифитті өсімдіктердің ауа тамырын қандай ұлпа жауып тұрады?
A) Протодерма.
B) Эпиблема.
C) Веламен.
D) Экзодерма.
E) Спермодер

$$$86 B
Түктер мен трихоммалар қандай қызмет атқарады?
A) Өткізгіш.
B) Қорғаныш.
C) Бөліп шығарушы.
D) Тыныс алу.
Механикалық.
$$$87 D
Су жинайтын паренхима қандай өсімдіктерде айқын байқалады?
A) Далалық.
B) Шалғындық.
C) Сулы.
D) Шөлді.
E) Орманды.
$$$88 A
Өсімдіктерді сынудан және жыртылудан сақтайтын қандай ұлпалар?
A) Колленхима, склеренхима және склерендтер.
B) Феллоген және перицикл.
C) Трахеидтер және түтіктер.
D) Бөліп шығарушы ұлпалар.
E) Перидерма және ретидом.
$$$89 C
Көрсетілген ұлпалардың қайсысының хлоропластары болады?
A) Склеридтерде.
B) Склеренхима.
C) Колленхима.
D) Эпиблема.
E) Эпидерма.
$$$90 B
Склеренхима қандай түрлерге бөлінеді?
A) Склеридтер және тін талшықтары.
B) Тін және сүрек талшықтары.
C) Колленхима және склеридтер.
D) Тас жасушалар және либриформ.
E) Либриформ және колленхима.

$$$91 C
Талшық алу үшін шикі зат ретінде механикалық ұлпаның қандай түрі пайдаланылады?
A) Колленхима.
B) Склереидтер.
C) Тін талшықтары.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$92 D
Колленхиманың қандай негізгі түрлері болады?
A) Тақталы ромба тәрізді.
B) Бұрышты және сәулелі.
C) Борпылдақ және бұрышты.
D) Тақталы және бұрышты.
E) Сәулелі және тақталы.
$$$93 D
Спермодерма қандай ұлпалар жүйесіне жатады?
A) Өткізгіш.
B) Негізгі.
C) Арқаулық.
D) Жабын.
E) Түзуші.
$$$94 A
Бөліп шығарушы жүйенің негізгі құрылымының бөлігі
A) Сыртқы және ішкі секреторлық құрылымына.
B) Арматуралық ұлпалардың құрамынан.
C) Арқаулық ұлпалардың құрылымынан.
D) Қорғаушы ұлпалардың құрылымынан.
E) Сіңіруші ұлпалардың құрылымынан.

$$$95 B
Қандай жағдайда өткізу және бөліп шығару қызметтері сәйкес келеді?
A) Өсімдіктің өсу кезеңінде.
B) Гуттация кезінде.
C) Өсімдіктің көбею кезінде.
D) Клетканың бөліну кезінде.
E) Анабиоз кезінде.
$$$96 C
Қандай ұлпа жасушаларының қабықшасы біркелкі қалыңдамаған?
A) Паренхима жасушаларының.
B) Склеренхима жасушаларының.
C) Колленхима жасушаларының.
D) Аэренхима жасушаларының.
E) Склеридтер жасушаларының.
$$$97 D
Склереидтер өсімдіктің қандай мүшесінде жиі кездеседі?
A) Тамырында.
B) Өркен ұшында.
C) Эпидермисте.
D) Жемісінде.
E) Каллуста.
$$$98 C
Сүрек талшықтары қандай ұлпалардың құрамына кіреді?
A) Колленхиманың құрамына.
B) Феллогеннің құрамына.
C) Склеренхиманың құрамына.
D) Хлоренхиманың құрамына.
E) Феллодерманың құрамына.

$$$99 B
Су мен минералды заттардың ерітіндісі қандай гистологиялық элементтер арқылы қозғалады?
A) Сүзгілі түтіктер арқылы.
B) Трахеидтер мен сосудтар арқылы.
C) Флоэма арқылы.
D) Либриформ арқылы.
E) Өзек сәулелер арқылы.

$$$100 C
Флоэманың негізгі элеметерін көрсетіңіз
A) Түтіктер мен трахеидтер.
B) Тін талшығы.
C) Сүзгілі түтіктер.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$101 C
Фотосинтез процесінде түзілген заттар қандай гистологиялық
элементтер арқылы қозғалады?
A) Сосудтар арқылы.
B) Тін талшықтары арқылы.
C) Сүзгілі түтіктер арқылы.
D) Трахеидтер арқылы.
E) Либриформ арқылы.
$$$102 D
Жанама меристемалар қандай қызмет атқарады?
A) Өсімдіктің ұзынынан өсуін қамтамасыз етеді.
B) Өсімдіктің көлденең өсуін қамтамасыз етеді.
C) Суды тасымалдау қызметін атқарады.
D) Өсімдіктің жуандап өсуін қамтамасыз етеді.
E) Органикалық заттарды өткізу қызметін атқарады.

$$$103 A
Қандай меристеманың бөліну нәтижесінде өсімдік мүшелері ұзынынан өседі?
A) Апикальды.
B) Қыстырма және жанама.
C) Қыстырма.
D) Латеральды.
E) Жарақат.
$$$104 C
Бастапқы түзуші ұлпаны көрсетіңіз?
A) Промкамбий, феллоген.
B) Перицикл, камбий.
C) Прокамбий, перицикл.
D) Камбий, феллоген.
E) Феллоген, перицикл.

$$$105 D
Камбий қызметінің нәтижесінде өсімдік мүшелері қандай бағытта өседі?
A) Ұзынына.
B) Диаметріне.
C) Көлденең.
D) Жуандап.
E) Радиус бойына.
$$$106 B
Интеркаллярлы меристема өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасады?
A) Өркеннің ұшында.
B) Жапырақ тақтасының негізінде.
C) Тамырдың ұшында.
D) Жемістің ішінде.
E) Тұқымның сыртында.
$$$107 D
Түзуші ұлпа клеткалары қандай жолмен бөлінеді?
A) Мейоз.
B) Амитоз.
C) Кариокинез.
D) Митоз.
E) Редукциялық бөліну.
$$$108 A
Өсімдік мүшелерінде қандай ұлпалар қорғаныш қызметін атқарады?
A) Эпидермис, тоз, ретидом.
B) Паренхима, склеренхима.
C) Хлоренхима, перицикл.
D) Перицикл, ретидом.
E) Тоз, феллоген.

$$$109 B
Қандай ұлпалардың жасуша қабықшасына суберин сіңіріледі?
A) Эпидерма.
B) Феллема.
C) Эпиблема.
D) Қабық.
E) Феллодерма.
$$$110 A
Қандай ұлпа тозды түзеді?
A) Феллоген.
B) Перицикл.
C) Прокамбий.
D) Жарақат меристемасы.
E) Камбий.
$$$111 А
Жасушадағы әр түрлі типтерінен тұратын және бірнеше қызмет атқартын ұлпала:
А)күрделі
В)қарапайым
С)тірек
Д)түзуші
Е)жабын
$$$112 С
Ұлпаларды физиологиялық тұрғыдан жіктеген:
А)Гух
В)Браун
С)Габерландт
Д)Шванн
Е)Корти
$$$113 E
Жарақаттанған өсімдіктерде қандай түзуші ұлпа түзіледі?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Интеркалярлы.
D) Латеральды.
E) Каллус.

$$$114 C
Сүректі өсімдіктердің ксилемасы қандай элементтерден тұрады?
A) Тіннен, паренхимадан, сүректен.
B) Флоэмадан, ксилемадан, паренхимадан.
C) Түтіктерден, трахеидтердан.
D) Камбийден, сүректен, паренхимадан.
E) Ксилемадан, флоэмадан, түтіктерден.

$$$115 B
Ең алғаш ұлпалар деген терминді ұсынған ғалым кім?
A) Р. Гук.
B) Н. Грю.
C) И.Д. Чистяков.
D) М. Шлейден.
E) Н. Мальпиги

$$$116 A
Қандай жасушаның жиынтығы эпидермис түзуге қатысады?
A) Туникаден.
B) Ортаңғы негізінен (корпустан).
C) Плеромадан.
D) Периблемадан.
E) Мезодермадан.

$$$117 E
Эпиблеманың эпидермадан қандай айырмашылығы бар?
A) Хлоропластарының болмауы.
B) Жасуша аралықтарының болуы.
C) Вакуольдердің болуы.
D) Ядроның болмауы.
E) Кутикуланың болмауы.
$$$118 B
Эпидерманың қорғаныш қызметін қандай түзілістер күшейте түседі?
A) Лепестіктер.
B) Түтікшелер.
C) Жасымықшалар.
D) Гидатоттар.
E) Жасуша аралықтары.

$$$119 E
Сіңіруші паренхима қандай ұлпаларға жатады?
A) Механикалық ұлпалар.
B) Өткізгіш ұлпаларға.
C) Жабындық ұлпаларға.
D) Бөліп шығарушы ұлпаларға.
E) Негізгі ұлпаларға.
$$$120 С
Белгілі бір ғана қызмет атқаратын ұлпалар:
А)күрделі ұлпалар
В)тірек
С)қарапайым ұлпалар
Д)жабын ұлпа
Е)түзуші
$$$121 C
Эпифитті өсімдіктердің ауа тамырын қандай ұлпа жауып тұрады?
A) Протодерма.
B) Эпиблема.
C) Веламен.
D) Экзодерма.
E) Спермодер

$$$122 B
Түктер мен трихоммалар қандай қызмет атқарады?
A) Өткізгіш.
B) Қорғаныш.
C) Бөліп шығарушы.
D) Тыныс алу.
Механикалық.
$$$123 D
Су жинайтын паренхима қандай өсімдіктерде айқын байқалады?
A) Далалық.
B) Шалғындық.
C) Сулы.
D) Шөлді.
E) Орманды.
$$$124 A
Өсімдіктерді сынудан және жыртылудан сақтайтын қандай ұлпалар?
A) Колленхима, склеренхима және склерендтер.
B) Феллоген және перицикл.
C) Трахеидтер және түтіктер.
D) Бөліп шығарушы ұлпалар.
E) Перидерма және ретидом.
$$$125 C
Көрсетілген ұлпалардың қайсысының хлоропластары болады?
A) Склеридтерде.
B) Склеренхима.
C) Колленхима.
D) Эпиблема.
E) Эпидерма.
$$$126 B
Склеренхима қандай түрлерге бөлінеді?
A) Склеридтер және тін талшықтары.
B) Тін және сүрек талшықтары.
C) Колленхима және склеридтер.
D) Тас жасушалар және либриформ.
E) Либриформ және колленхима.

$$$127 C
Талшық алу үшін шикі зат ретінде механикалық ұлпаның қандай түрі пайдаланылады?
A) Колленхима.
B) Склереидтер.
C) Тін талшықтары.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$128 D
Колленхиманың қандай негізгі түрлері болады?
A) Тақталы ромба тәрізді.
B) Бұрышты және сәулелі.
C) Борпылдақ және бұрышты.
D) Тақталы және бұрышты.
E) Сәулелі және тақталы.
$$$129 D
Спермодерма қандай ұлпалар жүйесіне жатады?
A) Өткізгіш.
B) Негізгі.
C) Арқаулық.
D) Жабын.
E) Түзуші.
$$$130 A
Бөліп шығарушы жүйенің негізгі құрылымының бөлігі
A) Сыртқы және ішкі секреторлық құрылымына.
B) Арматуралық ұлпалардың құрамынан.
C) Арқаулық ұлпалардың құрылымынан.
D) Қорғаушы ұлпалардың құрылымынан.
E) Сіңіруші ұлпалардың құрылымынан.
$$$131 D
Склереидтер өсімдіктің қандай мүшесінде жиі кездеседі?
A) Тамырында.
B) Өркен ұшында.
C) Эпидермисте.
D) Жемісінде.
E) Каллуста.
$$$132 C
Сүрек талшықтары қандай ұлпалардың құрамына кіреді?
A) Колленхиманың құрамына.
B) Феллогеннің құрамына.
C) Склеренхиманың құрамына.
D) Хлоренхиманың құрамына.
E) Феллодерманың құрамына.
$$$133 B
Су мен минералды заттардың ерітіндісі қандай гистологиялық элементтер арқылы қозғалады?
A) Сүзгілі түтіктер арқылы.
B) Трахеидтер мен сосудтар арқылы.
C) Флоэма арқылы.
D) Либриформ арқылы.
E) Өзек сәулелер арқылы.

$$$134 C
Флоэманың негізгі элеметерін көрсетіңіз
A) Түтіктер мен трахеидтер.
B) Тін талшығы.
C) Сүзгілі түтіктер.
D) Либриформ.
E) Склеренхима.

$$$135 C
Фотосинтез процесінде түзілген заттар қандай гистологиялық
элементтер арқылы қозғалады?
A) Сосудтар арқылы.
B) Тін талшықтары арқылы.
C) Сүзгілі түтіктер арқылы.
D) Трахеидтер арқылы.
E) Либриформ арқылы.
$$$136 D
Жанама меристемалар қандай қызмет атқарады?
A) Өсімдіктің ұзынынан өсуін қамтамасыз етеді.
B) Өсімдіктің көлденең өсуін қамтамасыз етеді.
C) Суды тасымалдау қызметін атқарады.
D) Өсімдіктің жуандап өсуін қамтамасыз етеді.
E) Органикалық заттарды өткізу қызметін атқарады.

$$$137 A
Қандай меристеманың бөліну нәтижесінде өсімдік мүшелері ұзынынан өседі?
A) Апикальды.
B) Қыстырма және жанама.
C) Қыстырма.
D) Латеральды.
E) Жарақат.
$$$138 C
Бастапқы түзуші ұлпаны көрсетіңіз?
A) Промкамбий, феллоген.
B) Перицикл, камбий.
C) Прокамбий, перицикл.
D) Камбий, феллоген.
E) Феллоген, перицикл.
$$$139 D
Камбий қызметінің нәтижесінде өсімдік мүшелері қандай бағытта өседі?
A) Ұзынына.
B) Диаметріне.
C) Көлденең.
D) Жуандап.
E) Радиус бойына.
$$$140 B
Интеркаллярлы меристема өсімдіктің қандай мүшелерінде орналасады?
A) Өркеннің ұшында.
B) Жапырақ тақтасының негізінде.
C) Тамырдың ұшында.
D) Жемістің ішінде.
E) Тұқымның сыртында.
$$$141 D
Паренхималық клеткалардың түтіктерді бітеп тастайтын өсінділері қалай аталады?
A) Склереидтер.
B) Идиобласттар.
C) Друздар.
D) Тиллалар.
Трахеидтер.
$$$142 C
Сабақтың апикальды меристемасында қандай клеткалардың жиынтығы ерекшеленеді?
A) Периблема және дерматоген.
B) Плерома және корпус.
C) Туника және корпус.
D) Дерматоген және корпус.
E) Туника және плерома.
$$$143 A
Ашық сосуд – талшық шоқтары неден тұрады?
A) Флоэмадан, камбийден және ксилемадан.
B) Феллодерма, ксилема және камбийден.
C) Флоэма, феллоген және камбийден.
D) Феллоген, камбий және ксилемадан.
E) Феллодерма, феллоген және флоэмадан.
$$$144 C
Сүзгілі түтік элементін көрсетіңіз
A) Тін талшығы.
B) Схизогендік орын.
C) Серік клеткасы.
D) Гидатодтар.
Экзодесмалар.
$$$145 D
Ашық өткізгіш шоқтарға қандай түзуші ұлпалар тән?
A) Феллоген.
B) Прокамбий.
C) Апикальды меристема.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$146 C
Лептестіктің тұйықтаушы жасушаларының басқа эпидермис жасушаларынан қандай ерекшеліктері бар?
A) Өскіншелерінің болуынан.
B) Хлоропластарының болмауы.
C) Хлоропластарының болуынан.
D) Вакуольдерінің болуынан.
Ядросының жоқтығынан.

$$$147 A
Меристема қандай қызмет атқарады?
A) Түпкілікті ұлпаларды түзу қызметін.
B) Қоректік қор заттарын жинау қызметін.
C) Өткізу қызметін.
D) Бөліп шығару қызметін.
Қорғаныш қызметін.
$$$148 C
Қандай ұлпа феллеманы алмастырады?
A) Феллоген .
B) Прокамбий.
C) Ретидон.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$149 D
Ұшқыш эфир майын бөліп шығаратын түзінді қалай аталады?
A) Идиобластар.
B) Гидатодтар.
C) Сүт жолдары.
D) Осмофоралар.
E) Трихомалар.
$$$150 C
Өткізгіш ұлпаның қандай элементтерінің болуы өсімдіктердің қарапайымдылығын дәлелдейді?
A) Сүзгілі түтіктердің болуы.
B) Баспалдақты түтіктерінің болуы.
C) Трахеялардың болуын.
D) Трахеидтердің болуы.
E) Поралы түтіктерінің болуы.
$$$151 E
Бөліп шығарушы ұлпаның қандай құрылымы латекстен тұрады?
A) Идиобластар.
B) Схизигендік орындар.
C) Трихомалар.
D) Лизигендік орындар.
E) Сүт жолдары.
@@@ Өсімдіктің вегетативті және генеративті мүшелері

$$$152 B
Өсімдік мүшелері деп нені айтады?
A) Белгілі құрылысы бар әр түрлі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
B) Белгілі құрылысы бар, белгілі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
C) Белгілі құрылысты бүкіл организм.
D) Организмнің әртүрлі қызмет атқаратын бөлігі.
E) Белгілі қызмет атқаратын бүкіл организм.
$$$153 E
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.
A) Өркендер жүйесінен.
B) Тамыр жүйелерінен.
C) Генеративтік мүшелер жүйесінен.
D) Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.
E) Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.
$$$154 C
Өркен дегеніміз не?
A) Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.
B) Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.
C) Сабақ, жапырақ, бүршік.
D) Буындарымен жапырақтары бар сабақ.
E) Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$155 D
Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?
A) Жапырақ ізі.
B) Буын аралығы.
C) Буын.
D) Жапырақ қолтығы.
E) Өсу конусы.
$$$156 B
Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?
A) Гомологиялық мүшелерінің болуы.
B) Полярлылық және симметриялықтың болуы.
C) Аналогиялық мүшелерініғ болуы.
D) Тек вегетативті мүшелерінің болуы.
E) Өсу конусының болуы.
$$$157 C
Тік өсетін өркен қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Генеративті.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялық.
E) Плагиотропты.
$$$158 E
Көлбей өскен өркен қалай аталады?
A) Вегетативтік.
B) Генеративтік.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялы.
E) Плагиотропты.
$$$159 A
Қандай өсімдіктер моноподиальды бұтақтанады?
A) Шырша.
B) Алма.
C) Сирень.
D) Алмұрт.
E) Үйеңке.
$$$160 C
Қандай өсімдіктердің сабағы өрмелегіш болады?
A) Құлпынай.
B) Таңқурай.
C) Ас бұршақ.
D) Картоп.
E) Қызанақ.

$$$161 B
Ұрықтың даму кезеңі қалай аталады?
A) Органогенез.
B) Эмбриогенез.
C) Гистогенез.
D) Ювенильді.
E) Сенильді.
$$$162 A
Вегетативті мүшелердің дамуы қай кезеңде басталады?
A) Органогенезде.
B) Эмбриогенезде.
C) Гистогенезде.
D) Ювелильде.
E) Сенильді кезеңде.
$$$163 D
Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?
A) Сирень.
B) Терек.
C) Қарағай.
D) Плаун.
E) Алма.
$$$164 B
Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?
A) Терек.
B) Алма.
C) Сирень.
D) Плаун.
E) Май қарағай.
$$$165 C
Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?
A) Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.
B) Тамырсабақ, мұртша, бүршік.
C) Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.
D) Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.
E) Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$166 E
Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?
A) Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.
B) Шоқталып, төбелік, кезектесіп.
C) Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.
D) Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.
E) Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$167 B
Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?
A) Қамыс.
B) Қара бидай.
C) Бүлдірген.
D) Сирень.
E) Күнбағыс.

$$$168 C
Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Итмұрын.
D) Алма.
E) Шырша.
$$$169 A
Жай жапырақтары бар өсімдікті атаңыз
A) Шие.
B) Жоңышқа.
C) Шетен.
D) Итмұрын.
E) Асбұршақ.
$$$170 D
Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз
A) Түйнек.
B) Мұртша.
Жуашық.
D) Жапырақ.
E) Тамырсабақ.
$$$171 B
Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?
A) Сағақтың редукциялану нәтижесінде.
B) Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.
C) Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.
D) Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.
E) Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$172 A
Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Таңқурай.
D) Алма.
E) Қара өрік.
$$$173 B
Ұрық тамыршасының қандай тамыр пайда болады?
A) Жанама.
B) Негізгі.
C) Қосалқы.
D) Ауалық.
E) Жүрдек.
$$$174 C
Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?
A) Эбриогенез.
B) Гистогенез.
C) Бұтақтану.
D) Органгенез.
E) Эволюция.
$$$175 E
Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?
A) Жапырақ.
B) Тамыр.
C) Буын.
D) Буын аралығы.
E) Сабақ.
$$$176 C
Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?
A) Плогиотропты.
B) Симметриялы.
C) Жапырақтану.
D) Полярлылық.
E) Ортотроптылық.
$$$177 B
Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?
A) Қосалқы.
B) Жанама.
C) Ауалық.
D) Жүретін.
E) Жер үсті.
$$$178 B
Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?
A) Сабақтың дамуы арқылы.
B) Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.
C) Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.
D) Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.
E) Тұқымның өнуі арқылы.
$$$179 A
Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?
A) Қысқарған, ұзарған.
B) Жанама, қысқарған.
C) Ауа, жанама.
D) Жанама, қысқарған.
E) Жер үсті, жер асты.
$$$180 D
Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Ұйқыдағы.
D) Қосалқы.
E) Генеративті.

$$$181 B
Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?
A) Эфемерлер.
B) Суккулектер.
C) Эфемероидтар.
D) Эндемдер.
E) Космополиттер.
$$$182 E
Өркеннің қайталанатын элементтері қалай аталады?
A) Буын.
B) Буын аралығы.
C) Апекс.
D) Қобы.
E) Метамер.
$$$183 C
Өркеннің метамері неден тұрады?
A) Тек буыннан және буын аралығынан.
B) Буынаралығы, жапырағы мен бүршігі бар буынынан.
C) Буынаралығы және жапырақтан.
D) Қобы және буынаралығы.
E) Қобы, буынаралығы және буын.
$$$184 B
Тұқымды өсімдіктердің ұрығы неден тұрады?
A) Өркендер жүйесі мен тамырдан.
B) Ұрық сабақшасы, тамыршасы және бүршіктен.
C) Генеративтік мүшелер жүйелері мен жапырақтан.
D) Метаморфозданған өркендер жүйесінен.
E) Генеративтік мүшелер сүйесі мен тамырдан.
$$$185 D
Симподиальды бұтақтанудың қалыптасу кезінде не жүреді?
A) Апекс пен буынаралығының қалыптасуы.
B) Белгілі бір кезеңде төбе бүршігі тіршілігін.
C) Жаңа мүшелердің түзілуі жүреді.
D) Белгілі бір кезеңде төбе бүршігінің тіршілігін жоюы мен бір немесе бірнеше жанама бүршіктердің дамуы жылдамдайды.
E) Төбе бүршігі екіге айырылады.
$$$186 C
Жалған дихатомиялы бұтақтану қандай өсімдіктерде кездеседі?
A) Алмада.
B) Қарағайда.
C) Сиреньде.
D) Еменде.
E) Теректе
$$$187 D
Ашық өткізгіш шоқтарға қандай түзуші ұлпалар тән?
A) Феллоген.
B) Прокамбий.
C) Апикальды меристема.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$188 C
Лептестіктің тұйықтаушы жасушаларының басқа эпидермис жасушаларынан қандай ерекшеліктері бар?
A) Өскіншелерінің болуынан.
B) Хлоропластарының болмауы.
C) Хлоропластарының болуынан.
D) Вакуольдерінің болуынан.
Е)Ядросының жоқтығынан.

$$$189 A
Меристема қандай қызмет атқарады?
A) Түпкілікті ұлпаларды түзу қызметін.
B) Қоректік қор заттарын жинау қызметін.
C) Өткізу қызметін.
D) Бөліп шығару қызметін.
Е)Қорғаныш қызметін.
$$$190 C
Қандай ұлпа феллеманы алмастырады?
A) Феллоген .
B) Прокамбий.
C) Ретидон.
D) Камбий.
E) Перицикл.

$$$191 B
Өсімдік мүшелері деп нені айтады?
A) Белгілі құрылысы бар әр түрлі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
B) Белгілі құрылысы бар, белгілі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.
C) Белгілі құрылысты бүкіл организм.
D) Организмнің әртүрлі қызмет атқаратын бөлігі.
E) Белгілі қызмет атқаратын бүкіл организм.
$$$192 E
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.
A) Өркендер жүйесінен.
B) Тамыр жүйелерінен.
C) Генеративтік мүшелер жүйесінен.
D) Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.
E) Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.
$$$193 C
Өркен дегеніміз не?
A) Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.
B) Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.
C) Сабақ, жапырақ, бүршік.
D) Буындарымен жапырақтары бар сабақ.
E) Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$194 D
Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?
A) Жапырақ ізі.
B) Буын аралығы.
C) Буын.
D) Жапырақ қолтығы.
E) Өсу конусы.
$$$195 B
Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?
A) Гомологиялық мүшелерінің болуы.
B) Полярлылық және симметриялықтың болуы.
C) Аналогиялық мүшелерініғ болуы.
D) Тек вегетативті мүшелерінің болуы.
E) Өсу конусының болуы.
$$$196 C
Тік өсетін өркен қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Генеративті.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялық.
E) Плагиотропты.
$$$197 E
Көлбей өскен өркен қалай аталады?
A) Вегетативтік.
B) Генеративтік.
C) Ортотрофты.
D) Гомологиялы.
E) Плагиотропты.
$$$198 D
Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?
A) Сирень.
B) Терек.
C) Қарағай.
D) Плаун.
E) Алма.
$$$199 B
Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?
A) Терек.
B) Алма.
C) Сирень.
D) Плаун.
E) Май қарағай.
$$$200 C
Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?
A) Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.
B) Тамырсабақ, мұртша, бүршік.
C) Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.
D) Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.
E) Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$201 E
Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?
A) Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.
B) Шоқталып, төбелік, кезектесіп.
C) Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.
D) Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.
E) Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$202 B
Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?
A) Қамыс.
B) Қара бидай.
C) Бүлдірген.
D) Сирень.
E) Күнбағыс.

$$$203 C
Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Итмұрын.
D) Алма.
E) Шырша.
$$$204 D
Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз
A) Түйнек.
B) Мұртша.
Жуашық.
D) Жапырақ.
E) Тамырсабақ.
$$$205 B
Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?
A) Сағақтың редукциялану нәтижесінде.
B) Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.
C) Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.
D) Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.
E) Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$206 A
Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?
A) Емен.
B) Бақ-бақ.
C) Таңқурай.
D) Алма.
E) Қара өрік.
$$$207 B
Ұрық тамыршасының қандай тамыр пайда болады?
A) Жанама.
B) Негізгі.
C) Қосалқы.
D) Ауалық.
E) Жүрдек.
$$$208 C
Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?
A) Эбриогенез.
B) Гистогенез.
C) Бұтақтану.
D) Органгенез.
E) Эволюция.
$$$209 E
Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?
A) Жапырақ.
B) Тамыр.
C) Буын.
D) Буын аралығы.
E) Сабақ.
$$$210 C
Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?
A) Плогиотропты.
B) Симметриялы.
C) Жапырақтану.
D) Полярлылық.
E) Ортотроптылық.
$$$211 B
Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?
A) Қосалқы.
B) Жанама.
C) Ауалық.
D) Жүретін.
E) Жер үсті.
$$$212 B
Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?
A) Сабақтың дамуы арқылы.
B) Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.
C) Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.
D) Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.
E) Тұқымның өнуі арқылы.
$$$213 A
Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?
A) Қысқарған, ұзарған.
B) Жанама, қысқарған.
C) Ауа, жанама.
D) Жанама, қысқарған.
E) Жер үсті, жер асты.
$$$214 D
Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?
A) Төбе.
B) Жанама.
C) Ұйқыдағы.
D) Қосалқы.
E) Генеративті.

$$$215 B
Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?
A) Эфемерлер.
B) Суккулектер.
C) Эфемероидтар.
D) Эндемдер.
E) Космополиттер.
@@@ Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер.
$$$216 B
Тұқымды өсімдіктерде алғашқы жапырақ мүшелері қалай аталады?
A) Жалған жапырақ.
B) Тұқым жапырақ.
C) Вегетативтік бүршіктер.
D) Жапырақ ізі.
E) Жанама бүршіктер.
$$$217 C
Өркен апекс негізінде жапырақ не түрінде қалыптасады?
A) Тұқымжапырақ түрінде.
B) Бүршік түрінде.
C) Жалған жапырақ түрінде.
D) Жүйке түрінде.
E) Сағақ түрінде.
$$$218 C
Жапырақ пішінінің қандай түрі фотосинтездің жоғары шегін қамтамасыз етеді?
A) Ине тәрізді.
B) Жіп тәрізді.
C) Жазық.
D) Бірнеше тілімденген.
E) Шарт тәрізді.
$$$219 D
Сағақ осы қызметтердің қайсысын атқарады?
A) Тыныс алу, тіректік.
B) Фотосинтез, өткізгіш.
C) Жапырақ тақтасының бағытын реттейді.
D) Өткізгіш, тірек, жапырақ тақтасының бағытын реттейді.
E) Фотосинтез және тыныс алу.

$$$230 D
Қос жарнақты өсімдіктердің толық жапырағы қандай бөліктерден тұрады?
A) Жапырақ тақтасы мен сағақтан.
B) Жапырақ тақтасы мен бөбе жапырақтан.
C) Тек жапырақ тақтасынан.
D) Жапырақ тақатасынан, бөбе жапырағынан, сабақтан.
E) Жапырақ бастамасы, жапырақ тақтасынан.

$$$231 С
Астық тұқымдастарының жапырағы қандай бөліктерден тұрады?
A) Жапырақ тақтасы және сағақтан.
B) Жапырақ тақтасы және жапырағы қынабынан.
C) Жапырақ тақтасы, жапырақ қынабынан, құлақшадан.
D) Жапырақ тақтасы, бөбе жапырақ және сағақтан.
E) Жапырақ тақтасы, бөбе жапырақ және құлақшадан.
$$$232 D
Күрделі жапырақтың жай жапырақтан айырмашылығы?
A) Сағақтың болуы.
B) Бөбе жапырақтың болуы.
C) Бірнеше жапырақ тақтасының болуы.
D) Бірнеше сағақты жапырақ тақтасының болуы.
E) Бөбе жапырақтары мен қынабының болуы.
$$$233 C
Күрделі жапырақтың бірнеше жапырақшалар орналасқан өсі қалай аталады?
A) Филлодиялар.
B) Филлокладиялар.
C) Рахис.
D) Жапырақ бастамасы.
E) Жапырақ төмпешігі.
$$$234 C
Қандай өсімдіктің жапырағы үш құлақ күрделі?
A) Асбұршақта.
B) Картопта.
C) Бедеде.
D) Каштанда.
E) Ақ қарағанда.
$$$235 D
Қандай өсімдіктің жапырағы салалы күрделі?
A) Асбұршақ.
B) Картопта.
C) Бедеде.
D) Каштанда.
E) Аққарағанда.
$$$236 D
Өсімдіктің жапырағындағы жүйеленудің атқаратын қызметі қандай?
A) Бөліп шығарушы.
B) Тыныс алушы.
C) Қорғаныш.
D) Транспорттық.
E) Арқаулық.
$$$237 B
Өсімдіктің жапыртары бір-біріне көлеңке түсірмей орналасу құбылысы қалай аталады?
A) Симметрия.
B) Жапырақ мозаикасы.
C) Плагиотроптық.
D) Ассиметрия.
E) Ортотроптық.
$$$238 C
Жапырақ тақтасының метаморфозасын немен көрсетілген?
A) Бүршікпен.
B) Филлокладиямен.
C) Аулағыш аппаратпен.
D) Столонмен.
E) Тамыр атпаларымен.
$$$239 D
Қандай өсімдіктердің сүрегі тек трахеидтен тұрады?
A) Алмада.
B) Еменде.
C) Қайыңда.
D) Кипаристе.
E) Көк теректе.
$$$240E
Сабақтың орталық цилиндрінің негізін қандай құрылымдар түзеді?
A) Флоэма және прокамбий.
B) Прокамбий және ксилема.
C) Төбе меристема және ксилема.
D) Жарақат меристема және ксилема.
E) Флоэма және ксилема.
$$$241 A
Сабақтың алғашқы қабатындағы ішкі қабат қалай аталады?
A) Эндодерма.
B) Мезодерма.
C) Перицикл.
D) Өзек.
E) Перидерма.
$$$242 B
Сүректің ескірген бөлігіндегі түтіктер немен бітеледі?
A) Идиобластармен.
B) Тиллалармен.
C) Друздармен.
D) Гидатодтармен.
E) Шайыр жолдарымен.
$$$243 C
Өсімдіктің жасын сүректің қандай элементтері көрсетеді?
A) Трахеидтер.
B) Өзек сәулелері.
C) Жылдық сақина.
D) Түтіктер.
E) Либриформ.
$$$244 E
Сабақтың орталық цилиндріндегі екінші өзгеріс неден басталады?
A) Прокамбий түзуден.
B) Перицикл түзуден.
C) Эндосперманың пайда болуынан.
D) Екінші қабаттың пайда болуынан.
E) Камбий түзумен.
$$$245 A
Қандай өсімдіктердің алғашқы анатомиялық құрылысы кезеңінде сақталады?
A) Даражарнақтыларда.
B) Қосжарнақтыларда.
C) Ашық тұқымдыларда.
D) Спораларда.
E) Гүлді өсімдіктерде.
$$$246 B
Тамырдың алғашқы қабығының пайда болуы меристеманың қандай қабатынан басталады?
A) Дерматогеннен.
B) Периблемадан.
C) Плеромадан.
D) Калиптрогеннен.
E) Туникадан.
$$$247 C
Қандай тамыр сабақ немесе жапырақтан түзіледі?
A) Негізгі.
B) Жанама.
C) Қосалқы.
D) Ұрықша тамыр.
E) Тамыр атпалары.
$$$248 C
Өзек сеулелерінің құрамына қандай ұлпа кіреді?
A) Өткізуші.
B) Арқаулық.
C) Негізгі.
D) Түзуші.
E) Жабын.
$$$249 C
Сүректі өсімдіктерде қандай құрылыстың түрі байқалады?
A)Шоқты.
B) Тек алғашқы.
C) Шоқсыз.
D) Тек екінші.
E) Шоқ аралық.
$$$250 B
Қосжарнықты өсімдіктердің қандай ұлпаларға дифференцияланған?
A) Бағаналы және транспорттық.
B) Бағаналы және борпылдақ.
C) Паренхималы және борпылдақ.
D) Паренхималы және транспорттық.
E) Транспорттық және борпылдақ.
$$$251 C
Қандай өсімдік тамырында азот жиынтық түйнек бактериялары кездеседі?
A) Доланада.
B) Зеректе.
C) Жоңышқада.
D) Итмұрында.
E) Акацияда.
$$$252 B
Шығу тегі бір, құрылысы әртүрлі өсімдік мүшелері қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Гомологиялы.
C) Генеративті.
D) Аналогиялы.
E) Қалыптасу мүшелері.
$$$ 257 В
Тұқым неден пайда болады?
А) Аналықтан
В) Тұқымбастамадан
С) Жұмыртқа жасушадан
D) Ұрық қапшығынан
Е) Аталықтан
$$$ 258С
Спора, өскін, гамета түзілуі үшін түрі өзгерген қысқарған өркен?
А) Жеміс
В) Тұқым
С) Гүл
D) Спорангий
Е) Аналық
$$$ 259 D
Бұршаққап деген не?
А) Қабырғасындағы арнаулы тесіктен немесе сызаттан өте көп тұқымдары төгілетін құрғақ жеміс
В) Жеміс қабы тұқымымен бірікпеген құрғақ жеміс
С) Жеміс қабы мен тұқымы бір бірімен бітісіп кеткен құрақ жеміс.
D) Ішінде тұқымдары орналасқан, қос жақтауы бар жеміс.
Е) Тұқымдары жақтаудың ішкі жағындағы жұқа пердеге орналасқан қос жақтаулы жеміс.
$$$260 D
Тостағанша және күлте гүлдің қандай бөліктерден құрайды?
А) Гүлсағақ
В) Гүлтабан
С) Жеміс қабы мен тұқымы бір бірімен бітісіп кеткен құрақ жеміс.
D) Гүлсерік
Е) Аналық
$$$ 261 С
Вегететивті жасуша мен генеративті жасуша гүлдің қай бөлігіне кіреді?
А) Ұрық қапшығына
В) Жұмыртқа жасушаға
С)Тозаң түйіршектеріне .
D) Микорспораға
Е) Сперийге
SSS 262 B
Қарағайдын тұкымбастамасы кай жерде орналасқан?
А) қылқанда.
В) қабыршақты бүрлерде.
С) Сабақта.
D) Бұтақта.
Е) Өркенде
$$$263 D
Қандай өсімдіктердің денесі мүшелерге дифференцияланбаған?
A) Папортниктерде.
B) Буындыларда.
C) Мүктерде.
D) Қыналарда.
E) Плаундарда.
$$$264 C
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің вегетативті денесі қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Генеративті.
C) Талломды.
D) Репродуктивті.
E) Атпа бүршіктер.
$$$265 C
Қандай өсімдік жүйесі, өсімдік мүшелерінің өзара туыстық қатынасын көрсетеді?
A) Жасанды жүйеде.
B) Псевдантық жүйеде.
C) Филогенетикалық жүйеде.
D) Эауанттық жүйеде.
E) Табиғи жүйеде.
$$$266 A
Жасыл балдырлар өкілін көрсетіңіз?
A) Хламидомонада, спирогира.
B) Носток, спирогира.
C) Спирогира, осциллятория.
D) Носток, осциллятория.
E) Ламинария, носток.
$$$267 D
Қандай пигмент қызыл балдырларға тән келеді?
A) Ксантофилл.
B) Фикоциан.
C) Хлорофилл.
D) Фикоэритрин.
E) Каротин.

$$$268 B
Қауымды (калониальды) балдырды көрсетіңіз?
A) Спирогира.
B) Вольвокс.
C) Осциллятория.
D) Каулерпа.
E) Хлорелла.
$$$269 C
Оттегіне қатысты бактериялар қандай топтарға бөлінеді?
A) Аэробты және фототрофты.
B) Аэробты және хемосинтездеуші.
C) аэробты және анаэробты.
D) Анаэробты және фотосинтездеуші.
E) Анаэробты және автотрофты.
$$$270 A
Саңырауқұлақтың денесінің құрылымдық бірлігін көрсетіңіз?
A) Гифа.
B) Спора.
C) Дикарион.
D) Мицелий.
E) Гименофор.
$$$271 B
Мицелий неден тұрады?
A) Гименофордан.
B) Гифалардың жиынтығынан.
C) Гимениальды қабаттан.
D) Склероциялардан.
E) Парафизалардан.
$$$272 A
Төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарға қандай саңырауқұлақтар жатады?
A) Басты ақ зең.
B) Пеницилл.
C) Ашытқы.
D) Ақ саңырауқұлақ.
E) Тыржыққұлақ.
$$$273 A
Қалпақты саңырауқұлақтардың жемісті денесі қандай бөліктерден тұрады?
A) Қалпақ.
B) Мицелия және гифа.
C) Қалпақ және гименофор.
D) Стеригм және қалпақтар.
E) Склероциялар және гименофор.
$$$274 B
Базидиомицеттер класына жататын саңырауқұлақты көрсетіңіз?
A) Пеницилл, тыржыққұлақ.
B)Ақ саңырауқұлақ, қозықұйрық.
C) Басты ақ зең, қозықұйрық.
D) Ақсаңырауқұлақ, тыржыққұлақ.
E) Тыржыққұлақ, пеницилл.
$$$275 A
Ашытқы саңырауқұлағы үшін көбеюдің қай түрі тән?
A) Бүршіктену.
B) Гаметалардың қосылуы.
C) Спора түзу.
D) Зооспора түзу.
E) Циста түзу.
$$$276 C
Қандай саңырауқұлақ паразит болады?
A) Бсата ақзең.
B) Тыржыққұлақ .
C) Фитофтора.
D) Пеницилл.
E) Ашытқы.
$$$277 B
Саңырауқұлақтарда көбеюдің қандай түрі басым?
A) Жынысты.
B) Жыныссыз.
C) Вегетативті.
D) Бүршіктеніп.
E) Конъюгация.
$$$278 B
Қынаның қабаттамасы неден тұрады?
A) Саңырауқұлақтар мен бактериялардан.
B) Балдырлар мен саңырауқұлақтардан.
C) Бактериялар мен балдырлардан.
D) Шырыштылар мен бактериялардан.
E) Балдырлар мен хемосинтездеуші бактериялардан.
$$$279 A
Қыналардың қандай түрі субстратқа тығыз өседі?
A) Қаспақ.
B) Жапырақ.
C) Бұта.
D)Талломды.
E) Қабаттамалы.
$$$280 C
Қыналар қандай вегетативті әдіспен көбейеді?
A) Споралармен және бүршіктермен.
B) Гаметалармен және соридиялар мен.
C) соридиялар мен және изидиялармен.
D) Атпа және вегетативті бүршіктермен.
E) Изидиялармен және споралармен.
$$$281 A
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктерді көрсетіңіз?
A) Мүктер.
B) Қыналар.
C) Жалаңаш тұқымдылар.
D) Саңырауқұлақтар.
E) Балдырлар.
$$$282 B
Өсімдіктің жынысты ұрпақтары қалай аталады?
A) Спорафит.
B) Гаметофит.
C) Таллом.
D) Қабаттама.
E) Спорогон.
$$$283 E
Археогенийдің болуы қандай өсімдіктерге тән?
A) Саңырауқұлақтарға.
B) Жабықтұқымдыларға.
C) Қыналарға.
D) Балдырларға.
E) Жалаңаш тұқымдыларға.
$$$284 B
Мүк тәрізділер бөлімінен қай өсімдіктің денесі таллом деп аталады?
A) Көкек зығырының.
B) Маршанцияның.
C) Сфагнумның.
D) Шымтезек мүгінің.
E) Жапырақ сабақты мүктің
$$$285 B
Жапырақ сабақты мүктің денесі қандай бөлімдерден тұрады?
A) Сабақтан, ризоидтан, тамырдан.
B) Сабақтан, жапырақтан, ризоидтан.
C) Қабаттамадан, тамырдан, жапырақтан.
D) Протонемадан, жапырақтан, ризоидтан.
E) Сабақтан, талломнан жапырақтан.
SSS 286B
Балдырлар үшін қоректенудің қай түрі тәң?
А) Хемотрофты.
В) Фототрофты.
С) Гетеротрофты.
D) Автотрофты.
Е) Сапрофитті.
$$$287 E
Археогенийдің болуы қандай өсімдіктерге тән?
A) Саңырауқұлақтарға.
B) Жабықтұқымдыларға.
C) Қыналарға.
D) Балдырларға.
E) Жалаңаш тұқымдыларға.
SSS288 A
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің сабағында бұтақтанудың кай типі кездеседі?
А) Дихотомиалы.
В) Моноподиалды.
С) Симподиалды.
О) Түптену.
Е) Дұрыс жауабы жоқ
SSS289 B
Біржасушалы балдырларға қайсысы жатады?
А) Спирогира.
В) Хлорелла.
С) Улотрикс.
D) Кладофора
Е) Порфира.
SSS290 B
Екі талшықты біржасушалы балдыр кайсысы?
А) Хлорококк.
В) Хламидомонада.
С) Цистококк.
D) Хлорелла.
Е) Фукус.
SSS291 C
Біржасушалы балдырлардың көбеюі калай жүреді?
А) Жыныссыз.
В) Жынысгы.
С) Жынысты, жыныссыз.
D)Бүршіктену.
Е) Спора аркылы.
$$$292C
Саңырауқұлақ денесі қалай аталады?
А) Жапырақ.
В) Таллом.С) Саңырауқұлақ жіпшесі.
D) Қабаттамасы.
Е) Сабақ.
$$$293 B
Саңырауқұлак денесі қандай компоненттерден тұрады?
А) Жіп тәрізді балдырлардан.
В) Тарамдалған жіңішке жіпшелерден.
С) Қаттамалардан
D) Өлі жасушалардан
Е) Талшықтардан
$$$294A
Қастауыш (спорынья), тозаңды қаракүйе (пыльная головня) қай топқа жатады?
А) Паразиттер.
В) Сапрофиттер.
С) Фототрофтар.
D) Хемотрофтар.
Е) Жеуге жарайтын саңырауқұлақтар.
$$$295 E
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктерде жұмыртқа клеткалар қайда жетіледі?
A) Спорогонда.
B) Спорогияда.
C) Протонемада.
D) Антеридийде.
E) Архегонийде.
$$$296 C
Қандай өсімдік папоротник тәрізділерге жатады?
A) Дала қырықбуыны.
B) Плаун.
C) Еркек усасыр.
D) Селягинелла.
E) Маршанция.
$$$297 D
Қандай өсімдікте көктемгі және жазғы өркендер болады?
A) Плаундарда.
B) Папортниктерде.
C) Мүктерде.
D) Қырықбуындарда.
E) Селягинеллаларда.
$$$298 C
Қандай өсімдікте споралары жапырақтың астыңғы жағында түзіледі?
A) Плаундарда.
B) Мүктерде.
C) Папортниктерде.
D) Қырықбуындарда.
E) Маршанцияда.
$$$299 C
Спораның тұқымнан қандай айырмашылғы бар?
A) Екі жасушадан тұрады.
B) Қор заттары бар.
C) Тек бір жасушадан тұрады.
D) Көп жасушалардан тұрады.
E) Қабықшасы болмайды.
SSS300 A
Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктердің спораларынан не түзіледі?
А) Өскін.
В) Спора.
С) Знгота.
D) Гамета.
Е) Баддырлар.
SSS 301 B
Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктердің зиготаларынан не түзіледі?
А) Гаметангиялары бар жынысты ұрпақ
В) Спорангиялары бар жыныссыз ұрпақ.
С) Спора.
D) Гамета,
Е) Өскін
SSS302 B
Споралы өсімдіктердің даму циклінде шектеу факторлары болып не қызмет етеді?
А) Ауа.
В) Су.
С) Температура.
D) Жарық.
Е) Жер бетінің химиялық құрамы.
SSS303 D
Эволюция барысында тұкымбүр недсн пайда болды?
А) Зиготадан.
В) Гаметадан.
С) Гаметангийден.
D) Спорангийден.
Е) Тозаннан.
$$$304B
Жалаңаш тұқымдылардың негізгі ерекшеліктерін көрсетіңіз?
A) Тұқымда қор заттары болмайды.
B) Тұқымдары тұқым қабыршақтарына.
C) Тұқымдарында ұрық қана болады.
D) Тұқымы ұрық қабының ішінде орналасқан.
E) Тұқымында ұрық болмайды.
$$$305 D
Жалаңаш тұқымды өсімдіктерде тозаң қайда дамиды?
A) Археогонияда.
B) Аналық бүрде.
C) Ауа қапшықтарында.
D) Аталық.
E) Спорангияларда.
$$$306 D
Жылда қыста жапырақтары түсетін өсімдікті көрсетіңіз?
A) Туя.
B) Сібір қарағайы.
C) Шырша.
D) Майқарағай.
E) Қарағай.
$$$307 B
Кәдімгі қарағайдың аналық бүрлері дамуының бірінші жылында қайда орналасады?
A) Көктемгі өркендердің негізінде.
B) Көктемгі жас өркендердің ұшында.
C) Қылқандарының қолтығында.
D) Сабақтың буынаралықтарында.
E) Өркеннің орта бөлігінде.
$$$308 B
Гүлді өсімдіктердің негізгі ерекшеліктерін көрсетіңіз?
A) Тұқымы көп жасушалы.
B) Тұқымы жемісінің ішінде.
C) Тұқымы мегаспорафильде ашық дамиды.
D) Тұқымында ұрығы бар.
E) Тұқымы қор заттарымен қамтамасыз етілген.
$$$309 B
Қосарлана ұрықтану процесі қандай өсімдіктерге тән?
A) Жалаңаш тұқымдыларға.
B) Жабық тұқымдыларға.
C) Мүк тәрізділерге.
D) Қырықбуындыларға.
E) Папоротник тәрізділерге.
$$$310 B
Жабық тұқымды өсімдіктердің қандай мүшесі репродуктивтіге жатады?
A) Вегетативті бүршігі.
B) Гүлі.
C) Қыстырма бүршігі.
D) Нуцеллус.
E) Гүлтабаны.
$$$311 E
Гүл қандай бөлігі арқылы сабаққа бекінеді?
A) Гүлтабаны арқылы.
B) Гүл серігі арқылы.
C) Күлтесі арқылы.
D) Аналығы арқылы.
E) Гүл сағағы арқылы.
$$$312 D
Жабық тұқымдылардың жалаңаш тұқымдылардан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?
A) Жапырақтарының болуы.
B) Тұқымының болуы.
C) Вегетативтік бүршігінің болуы.
D) Аналығының болуы.
E) Тозаңның болуы.
$$$313 C
Гүл сағағы редукцияланған гүл қалай аталады?
A) Дұрыс.
B) Бұрыс.
C) Қондырмалы.
D) Циклда.
E) Гемициклда.
$$$314 D
Гүл сағағының жуандаған жері қалай аталады?
A) Гүл қосымшасы.
B) Тостаған.
C) Аналық.
D) Гүлтабаны.
E) Түйін.
$$$315 B
Қандай гүлсерікті жай деп атайды?
A) Қосымша жапырақтарды.
B) Тек күлте жапырақшаларды.
C) Гүлтабаны жоқты.
D) Түсі мен пішіні әртүрлі гүлді.
E) Күлте мен тостағаншаны.
$$$316 B
Ұрыққалтаның жұмыртқа және антиподтарының хромосома жиынтығы қанша?
A) Диплоидты.
B) Гаплоидты.
C) Триплиодты.
D) Полиплоидты.
E) Тетраплоидты.
$$$317 A
Тозаңның қандай клеткасынан тозаң түтікшесі пайда болады?
A) Вегетативтік клеткадан.
B) Экзипадан.
C) Генеративтік клеткадан.
D) Интинадан.
E) Цитоплазмадан
$$$318 A
Тұқымбүршік қандай бөліктерден тұрады?
A) Интегумент және нуцеллустан.
B) Интегумент және ұрықтанудан.
C) Нуцеллус және жемісқаптан.
D) Интегумент және жемісқаптан.
E) Микропиле және ұрыққалтадан.
$$$318 B
Жеміс қандай бөліктерден тұрады?
A) Ұрық және жемісқаптан.
B) Жемісқап және тұқымнан.
C) Ұрық және экроспермнен.
D) Тұқымнан және ұрықтан.
E) Эндоспермнен және периспермнен.
$$$319 A
Қандай жемістер бір тұқымдыларға жатады?
A) Дәнек, тұқымша.
B) Шырынды тұқымша бұршаққын.
C) Сүйекті топтама, бұршаққап.
D) Бұршаққын, дәнек.
E) Тұқымша, помаренец.
$$$320 B
Гүлді өсімдіктердің жыныссыз көбеюі немен аяқталады?
A) Тозаң түзумен.
B) Микроспора түзумен.
C) Тозаң түтікшесін түзумен.
D) Археспория түзумен.
E) Таптум түузмен.
$$$321 A
Жемісқабы шырынды жемісті көрсетіңіз?
A) Померанец.
B) Жаңғақ.
C) Тұқымша.
D) Бұршаққын.
E) Дәнек.
$$$322 E
Жемісқабы құрғақ жемісті көрсетіңіз?
A) Шырынды сүйекті жеміс.
B) Асқабақ.
C) Померанец.
D) Жидек.
E) Тұқымша.
$$$323 B
Тұқым неден дамиды?
A) Жұмыртқа клеткасынан.
B) Тұқымбүршіктен.
C) Соңғы ядродан.
D) Нуцеллістан.
E) Интегументтен.
$$$324 B
Ұрық қалта қайда дамиды?
A) Тозаңқапта.
B) Нуцелліста.
C) Микропиледе.
D) Интегументте.
E) Гүлтабанда.
$$$325 A
Партенокарпия дегеніміз не?
A) Тұқымсыз жемістің пайда болуы.
B) Көптұқымды жемістің пайда болуы.
C) Көпұрықтың түзілуі.
D) Бір тұқымды жемістің пайда болуы.
E) Көп ұрықты жемістің пайда болуы.
$$$326 A
Тозаңның құрылымды элементтін көрсетіңіз?
A) Генеративті клетка.
B) Микропиле.
C) Базальды ядро.
D) Антеридиальды клетка.
E) Соңғы ядро.
$$$327 C
Аналық қандай бөліктерден тұрады?
A) Күлтеден, тостағаншадан, гүлтабаннан.
B) Ауыз, мойын, тұқымбүршіктен.
C) Ауыз, мойын, түйіннен.
D) Тостағанша, мойын ауыздан.
E) Түйіннен, күлтеден, тұқымбүршіктен.
$$$328 C
Жабықтұқымды өсімдіктердің аналық гаметофиті неден түзіледі?
A) Бір ядролы ұрыққалтадан.
B) Жұмыртқа клеткасы мен нуцеллустан.
C) Жеті ядролы ұрық қалтадан.
D) Тұқым бүршіктен.
E) Түйіннен.
$$$329 A
Жай моноподиалды гүлшоғырының көрсетіңіз?
A) Шашақгүл, шатыршагүл.
B) Сыпыртқыгүл, күрделі қалқанша.
C) Шашақгүл, күрделі қалқанша.
D) Күрделі қалқанша, шатыршагүл.
E) Күрделі масақ, шатыршагүл.

$$$330 B
Гүлдегі аталықтар жиынтығын көрсетіңіз?
A) Гипанти.
B) Гинецей.
C) Гетеростилия.
D) Андроцей.
E) Сталинодия.
$$$331 E
Қандай өсімдікте гипантий болады?
A) Асбұршақ.
B) Қарамық.
C) Картоп.
D) Күнбағыс.
E) Итмұрын.
$$$332 C
Күрделі масақ гулшоғыры қандай өсімдікте болады?
A) Күріш.
B) Қарамық.
C) Бидай.
D) Жүгері.
E) Сұлы.
$$$333 B
Бунақденелілер көмегімен болатын тозаңдануды белгілеңіз?
A) Автогамиялы.
B) Энтомофилді.
C) Анемофилді.
D) Гидрофилді.
E) Орнитофилді.
$$$334 B
Тұқымы эндоспермнен тұратын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Асбұршақ.
B) Бидай.
C) Үрмебұршақ.
D) Қырыққабат.
E) Күнбағыс.
$$$335 C
Гүлшоғыры себетгүл болатын өсімдікті белгілеңіз?
A) Беде.
B) Долана.
C) Күнбағыс.
D) Жүгері.
E) Картоп.
$$$336 B
Гүлсерігі тостағаншадан түзілген өсімдікті көрсетіңіз?
A) Қызғалдақ.
B) Қызылша.
C) Қарамық.
D) Картоп.
E) Асбұршақ
$$337B
Қандай өсімдік гүлінде төменгі түйін болады?
A) Сәбіз.
B) Алма.
C) Бидай.
D) Шие.
E) Күнбағыс.
$$$338 E
Жабықтұқымды өсімдіктерді қандай негізгі белгісіне қарай қосжарнақты және дара жарнақтылар классына бөледі?
A) Ұрығының құрылысына қарай.
B) Сабағының құрылысына қарай.
C) Тамырсабағының құрылысына қарай.
D) Жапырағының құрылысына қарай.
E) Тұқым жапырақтарының санына қарай.
$$$339 D
Гүлі гүлсеріксіз өсімдікті көрсетіңіз?
A) Пияз.
B) Қызылша.
C) Сәбіз.
D) Тал.
E) Лалагүл.
$$$340 D
Сарғалдақ тұқымдасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) У сарғалдақ.
B) Ірі гүлді магнолия.
C) Егістік жұмыршақ.
D) Европа жанаргүлі.
E) Егістік асбұршақ.
$$$341 C
Раушангүлділер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсет?
A) Pysum Satim.
B) Triticum durum.
C) Malus domestica.
D) Medicago sativa.
E) Avena sativa.
$$$342 B
Қоңырбас тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Prunus domestica.
B) Zea mays.
C) Cucumis pepo.
D) Pysum sativum.
E) Malus domestica.
$$$343 D
Бұршақ тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Prunus domestica.
B) Zea mays.
C) Cucumis pepo.
D) Pysum sativum.
E) Malus domestica.
$$$344 E
Күрделілер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Үй алмасы.
B) Егістік қияр.
C) Күйдіргіш сарғалдақ.
D) Егістік жүгері.
E) Дәрілік бақ-бақ.
$$$345 B
Кресгүлділер тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Егістік асбұршақ.
B) Жұмыршақ.
C) Біржылдық.
D) Егістік май бұршақ.
E) Дәрілік бақ-бақ.
$$$346 B
Жел арқылы тозаңдану қалай аталады?
A) Автогомиялы.
B) Анемофилді.
C) Гидрофилді.
D) Орнитофилді.
E) Энтомофилді.
$$$347 D
Гүлді өсімдіктердің қарапайым белгісін көрсетіңіз?
A) Тұқымы эндоспермсіз.
B) Гүлі гүлсеріксіз.
C) Гүлдері гүлшоғырына жиналған.
D) Гүл бөліктері спиральды орналасқан.
E) Түйіні төмен.
$$$348 B
Алабота тұқымдасына жататын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Сексеуіл.
C) Тышқан бұршақ.
D) Бидайық.
E) Қамыс.
$$$349 C
Раушангүлділер тұқымдасының қандай өкілінің түйіні төмен болады?
A) Миндаль.
B) Қара өрік.
C) Алмұрт.
D) Таңқурай.
E) Тобылғы.
$$$350 D
Гүлді өсімдіктердің қандай тұқымдасында пішіндерінің процессі жалғасады?
A) Бұршақ.
B) Сельфей.
C) Қоңырбас.
D) Сарғалдақ.
E) Алабота.

$$$351 E
Қандай тұқымдас эволюция жағынан ең жас болып келеді?
A) Астықтұқымдас.
B) Сельдерейлер.
C) Ерінгүлділер.
D) Күрделігүлділер.
E) Сарғалдақтар.
$$$352 E
Күрделігүлділер тұқымдасына қандай гүлшоғыры сай келеді?
A) Тәжігүл.
B) Шатыршагүл.
C) Қалқаншагүл.
D) Бұйрагүл.
E) Себетгүл.
$$$353 C
Қандай тұқымдасқа зигоморфты гүл сай келеді?
A) Алабұталар.
B) Раушангүлділер.
C) Бұршақтұқымдасы.
D) Алқатұқымдасы.
E) Лалагүлділер.
$$$354 C
Жемісқап гүлдің қандай бөлігінен түзіледі?
A) Күлтежапырақшадан.
B) Гүлтабаннан.
C) Түйіннің қабырғасынан.
D) Гүл сағықтан.
E) Тостағаншадардан.
$$$355 A
Астрагүлділер тұқымдасына қандай жемістің түрі сай келеді?
A) Тұқымша.
B) Бұршаққын.
C) Сүйекті жеміс.
D) Померанец.
E) Күрделі сүйекті жеміс.
$$$356 B
Қырыққабаттар тұқымдасына қандай жемістің түрі сай келеді?
A) Сүйекті жеміс.
B) Бұршаққын.
C) Тұқымша.
D) Померанец.
E) Күрделі сүйекті жеміс.
$$$ 357 С
Гүлдің ең негізгі бөлігі?
А) Күлтесі
В) Тостағанша
С) Аталық, аналық
D) Аталық
Е) Гүл серігі
$$$ 358 В
Аналықтың қызметі?
А) Бунақденені еліктіреді
В) Тұқым, жеміс түзейді
С) Гүлді қорғау
D) Гүлді тігінен ұстап тұру
Е) Тозаң түзу
$$$ 359 В
Жеміске қайсысы жатады?
А) Асбұршақ
В) Бұршаққап
С) Таңқурай
D) Тасбүлдірген
Е) Алмұрт
$$$ 360 D
Екі жылдық өсімдік қайсысы?
А) Інжугүл
В) Сүйелді қайың
С) Шалғам
D) Кәуденді орамжапырақ
Е) Екпе үрмебұршақ
$$$ 361 В
Құрғақ жеміс:
А) Картоп
В) Көкнар
С) Қарбыз
D) Таңқурай
Е) Алма ағашы
$$$ 362 С
Өсімдіктердің маусымдық өзгерісін қай ғылым саласы зерттейді?
А) Ботаника
В) Биология
С) Фенология
D) География
Е) экология
$$$ 363 В
Өсімдіктердің тұқымында қор заттың жиналуы:
А) Адам қоректену үшін
В) Ұрық қоректену үшін
С) Бүкіл өсімдік қорегі үшін
D) Жануар қорегі үшін
Е) Микро ағза қоректену үшін қорланады.
$$$ 364 С
Төмендегі өсімдіктердің қайсысы раушангүлділерге жатады?
А) Сұлы
В) Бұршақ
С) Алмұрт
D) Шие
Е) Бидай
$$$ 365 А
Төмендегі өсімдіктердің қайсысы астықтұқымдастарға жатады?
А) Бамбук
В) Арахис
С) Таңқурай
D) Жоңышқа
Е) Шие
$$$ 366 Е
Қос жарнақтыларға жатпайтын белгілер:
А) Жарнағы қос
В) Камбий жасушалары
С) Ағаш, шөп, бұта.
D) Қауырсын салалы жүйкелену
Е) Шашақ тамыр жүйесі
$$$ 367 D
Селекционер -ғылымның мақсаты:
А) Мәдени өсімдіктерді өсіру
В) Қоршаған орта жағдайын бақылау.
С) Өсімдіктердің құрылысын оқыту
D) Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару
Е) Физиологиялық процестерді оқыту
$$$ 368 С
Бір тұқымдас өсімдіктерінің туыстығын білдіреді:
А) Фотосинтездің жүруі
В) О2- н тыныс алуға қолдануы.
С) Гүлінің, жемісінің құрылысындағы ортақ белгі.
D) Бір аймақта өсуі
Е) Практикалық маңызы
$$$ 369 В
Жапырақтың доға, қатар жүйкеленуі-
А) Қос жарнақтыларға тән
В) Дара жарнақтыларға тән
С) Қос жарнақтыларға, дара жарнақтылардың көбісіне тән
D) Бұршақ тұқымдасына тән
Е) Алқа тұқымдасынат тән
$$$ 370 В
Жапырақтары қалай орналасқан өсімдіктерде лептесік екі жағында болады?
А) Көлденең орналасқанында
В) Ұзыннан
С) Шоғырланып
D) Кезекпе -кезек
Е) Қарама- қарсы орналасқанында.
$$$ 371 А
Көлеңкеге қарағанда, жарық жақтағы жапырақтарда-
А) Бағаналы ұлпалар жақсы жетілген.
В) Борпылдақ ұлпалар жақсы жетілген.
С) Механикалық ұлпалар жақсы жетілген
D) Жабын ұлпалар жақсы жетілген
Е) Түзуші ұлпалар жақсы жетілген
$$$ 372 С
Жапырақта органикалық зат түзілу үшін не қажет?
А) Су, минералды тұздар, көмірқышқыл газы, оттегі.
В) Су, көмірқышқыл газы, ауа.
С) Көмірқышқыл газы, су, минералды тұздар, жарық.
D) Оттегі, су
Е) Ауа
$$$ 373 А
Фотосинтез процесі кезінде атмосфералық ауаға қай газ бөлінеді?
А) Оттегі.
В) Көмірқышқыл газ.
С) Азот және көмірқышқыл газы.
D) Азот, инертті газ.
Е) Азот, көміртегінің диоксиді.
$$$ 374 А
Егер өсімдік бойында су жеткілікті болса, онда лептестік:
А) Күндіз ашық, түнде жабық.
В) Түнде ашық, күндіз жабық.
С) Күндіз түні ашық.
D) Үнемі жабық.
Е) Жауабы жоқ.
$$$374 A
Тозаңның құрылымды элементтін көрсетіңіз?
A) Генеративті клетка.
B) Микропиле.
C) Базальды ядро.
D) Антеридиальды клетка.
E) Соңғы ядро.
$$$375 C
Аналық қандай бөліктерден тұрады?
A) Күлтеден, тостағаншадан, гүлтабаннан.
B) Ауыз, мойын, тұқымбүршіктен.
C) Ауыз, мойын, түйіннен.
D) Тостағанша, мойын ауыздан.
E) Түйіннен, күлтеден, тұқымбүршіктен.
$$$376 C
Жабықтұқымды өсімдіктердің аналық гаметофиті неден түзіледі?
A) Бір ядролы ұрыққалтадан.
B) Жұмыртқа клеткасы мен нуцеллустан.
C) Жеті ядролы ұрық қалтадан.
D) Тұқым бүршіктен.
E) Түйіннен.
$$$377 A
Жай моноподиалды гүлшоғырының көрсетіңіз?
A) Шашақгүл, шатыршагүл.
B) Сыпыртқыгүл, күрделі қалқанша.
C) Шашақгүл, күрделі қалқанша.
D) Күрделі қалқанша, шатыршагүл.
E) Күрделі масақ, шатыршагүл.

$$$378 B
Гүлдегі аталықтар жиынтығын көрсетіңіз?
A) Гипанти.
B) Гинецей.
C) Гетеростилия.
D) Андроцей.
E) Сталинодия.
$$$379 E
Қандай өсімдікте гипантий болады?
A) Асбұршақ.
B) Қарамық.
C) Картоп.
D) Күнбағыс.
E) Итмұрын.
$$$380 C
Күрделі масақ гулшоғыры қандай өсімдікте болады?
A) Күріш.
B) Қарамық.
C) Бидай.
D) Жүгері.
E) Сұлы.
$$$381 B
Бунақденелілер көмегімен болатын тозаңдануды белгілеңіз?
A) Автогамиялы.
B) Энтомофилді.
C) Анемофилді.
D) Гидрофилді.
E) Орнитофилді.
$$$382 B
Тұқымы эндоспермнен тұратын өсімдікті көрсетіңіз?
A) Асбұршақ.
B) Бидай.
C) Үрмебұршақ.
D) Қырыққабат.
E) Күнбағыс.
$$$383 C
Гүлшоғыры себетгүл болатын өсімдікті белгілеңіз?
A) Беде.
B) Долана.
C) Күнбағыс.
D) Жүгері.
E) Картоп.
$$$384 B
Гүлсерігі тостағаншадан түзілген өсімдікті көрсетіңіз?
A) Қызғалдақ.
B) Қызылша.
C) Қарамық.
D) Картоп.
E) Асбұршақ
$$385 B
Қандай өсімдік гүлінде төменгі түйін болады?
A) Сәбіз.
B) Алма.
C) Бидай.
D) Шие.
E) Күнбағыс.
$$$386 E
Жабықтұқымды өсімдіктерді қандай негізгі белгісіне қарай қосжарнақты және дара жарнақтылар классына бөледі?
A) Ұрығының құрылысына қарай.
B) Сабағының құрылысына қарай.
C) Тамырсабағының құрылысына қарай.
D) Жапырағының құрылысына қарай.
E) Тұқым жапырақтарының санына қарай.
SSS387 B
Балдырлар үшін қоректенудің қай түрі тәң?
А) Хемотрофты.
В) Фототрофты.
С) Гетеротрофты.
D) Автотрофты.
Е) Сапрофитті.
$$$389 E
Археогенийдің болуы қандай өсімдіктерге тән?
A) Саңырауқұлақтарға.
B) Жабықтұқымдыларға.
C) Қыналарға.
D) Балдырларға.
E) Жалаңаш тұқымдыларға.
SSS390 A
Төменгі сатыдағы өсімдіктердің сабағында бұтақтанудың кай типі кездеседі?
А) Дихотомиалы.
В) Моноподиалды.
С) Симподиалды.
О) Түптену.
Е) Дұрыс жауабы жоқ
SSS391 B
Біржасушалы балдырларға қайсысы жатады?
А) Спирогира.
В) Хлорелла.
С) Улотрикс.
D) Кладофора
Е) Порфира.
SSS392 B
Екі талшықты біржасушалы балдыр кайсысы?
А) Хлорококк.
В) Хламидомонада.
С) Цистококк.
D) Хлорелла.
Е) Фукус.
SSS393 C
Біржасушалы балдырлардың көбеюі калай жүреді?
А) Жыныссыз.
В) Жынысгы.
С) Жынысты, жыныссыз.
D)Бүршіктену.
Е) Спора аркылы.
$$$394C
Саңырауқұлақ денесі қалай аталады?
А) Жапырақ.
В) Таллом.С) Саңырауқұлақ жіпшесі.
D) Қабаттамасы.
Е) Сабақ.
$$$395 B
Саңырауқұлак денесі қандай компоненттерден тұрады?
А) Жіп тәрізді балдырлардан.
В) Тарамдалған жіңішке жіпшелерден.
С) Қаттамалардан
D) Өлі жасушалардан
Е) Талшықтардан
$$$396A
Қастауыш (спорынья), тозаңды қаракүйе (пыльная головня) қай топқа жатады?
А) Паразиттер.
В) Сапрофиттер.
С) Фототрофтар.
D) Хемотрофтар.
Е) Жеуге жарайтын саңырауқұлақтар.
$$$397 E
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктерде жұмыртқа клеткалар қайда жетіледі?
A) Спорогонда.
B) Спорогияда.
C) Протонемада.
D) Антеридийде.
E) Архегонийде.
$$$398 C
Қандай өсімдік папоротник тәрізділерге жатады?
A) Дала қырықбуыны.
B) Плаун.
C) Еркек усасыр.
D) Селягинелла.
E) Маршанция.
$$$399 B
Шығу тегі бір, құрылысы әртүрлі өсімдік мүшелері қалай аталады?
A) Вегетативті.
B) Гомологиялы.
C) Генеративті.
D) Аналогиялы.
E) Қалыптасу мүшелері.
$$$400 В
Тұқым неден пайда болады?
А) Аналықтан
В) Тұқымбастамадан
С) Жұмыртқа жасушадан
D) Ұрық қапшығынан
Е) Аталықтан
@@@ Өсімдіктердің экологиялық топтары
$$$401 B
Өсімдіктің тіршілік ету ортасы деп нені айтады?
A) Антропогендік факторлар жиынтығын.
B) Абиотикалық және биотикалық факторлардың жиынтығын.
C) Биотикалық жағдайлардың жиынтығын.
D) Орографиялық факторлар жиынтығын.
E) Климаттық факторлар жиынтығын
$$$402 A
Адамның әрекетінен пайда болатын факторды қалай атайды?
A) Антропогендік.
B) Климаттық.
C) Абиотикалық.
D) Эдификалық.
E) Орографиялық.
$$$403 C
Шөл зонасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Қызғалдақ.
C) Жүзгін.
D) Қоға.
E) Бидайық.

$$$404 E
Тұзды жерде өсетін өсімдіктерді көрсетіңіз?
A) Скелофиттер.
B) Псаммофиттер.
C) Мезофиттер.
D) Суккуленттер.
E) Галофиттер.
$$$405 D
Биотикалық факторға не жатады?
A) Жылу.
B) Күн сәулесі.
C) Рельеф.
D) Өсімдік.
E) Топырақ.
$$$406 D
Фитоценозды зерттейтін ботаниканың бөлімі қалай аталады?
A) Өсімдіктер систематикасы.
B) Флорография.
C) Өсімдіктер экологиясы.
D) Геоботаника.
E) Палионология.
$$$407 C
Мәдени өсімдіктердің егістігі қалай аталады?
A) Экотиптер.
B) Фитоценоздар.
C) Агрофитоценоздар.
D) Экотондар.
E) Проценоздар.

$$$408 A
Өсімдіктің бір ғана түрі кездесетін жер бетінің кеңістігі қалай аталады?
A) Ареал.
B) Экотон.
C) Экотоп.
D) Тіршілік ететін орны.
E) Тіршілік етуі.
$$$409 C
Кең ареалға таралған өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$410 D
Шектелген ареалға таралған, өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$411 B
Тіршілік циклі қысқа бір жылдық өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Эфемерлер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$412 A
Өсімдіктің тіршілік формалары немен көрсетілген?
A) Сыртқы түрімен.
B) Өркеннің болуымен.
C) Генеративтік мүшелерінің болуымен.
D) Өсу нүктесінің болуымен.
E) Вегетативтік бүршіктің болуымен.

$$$413 D
Ауада, топырақта, суда химиялық элементтердің барлығын көрсететін өсімдіктер қалай аталады?
A) Галофиттер.
B) Эфемерлер.
C) Эефемероидтар.
D) Индикатор - өсімдіктер.
E) Кальцефилл-өсімдіктер.
$$$414 А
Төмендегі қызметтердің қайсысы шашақ тамыр жүйесі кіндік тамыр жүйесінен жақсырақ атқарады?
А)Су мен минерелды заттарды сіңіру
В)Топыраққа бекіну
С)Қор затын жинау
D)Тасымалдау
Е) Газ алмасу
$$$415 А
Ұрықтанғаннан кейін тұқымбастамадан не түзіледі?
А)Тұқым
В)Зигота
С)Жеміс
D)Ұрық
Е) Эндосперм
$$$416 В
Гүлшоғырдың қай түрінде жуан және ұзын ортақ осіне даражынысты гүлдері сағақсыз орналасады?
А)Жолжелкеннің жай масағында
В)Жүгері собығында
С)Теректің сырға гүлінде
D)Мойылдың шашақ гүлшоғырында
Е) Күнбағыстың себет гүлшоғырында
$$$417 D
Берілген өсімдіктердің қайсысы екі үйлі өсімдік?
А)Алма
В)Жүгері
С)Қияр
D)Қарасора
Е) Шие
$$$418 В
Тұқым неден пайда болады?
А)Аналықтан
В)Тұқымбастамадан
С)Жұмыртқа жасушасынан
D)Ұрыққапшығынан
Е) Аталықтан
$$$419С
Қай өсімдіктің жемістерін күрделі тұқымшаға жатқызуға болады?
А)Алма ағашы
В)Күнбағыс
С)Қойбүлдірген
D)Бидай
Е) Итмұрын
$$$420В
Қай өсімдіктің жемістерін күрделі сүйекжемістерге жатқызуға болады?
А)Құлпынайдың
В)Алмұрттың
С)Таңқурайдың
D)Шабдалының
Е) Алхорының
$$$421D
Қандай жемістің сыртқы қалың жылтыр , ортасы шырынды жұмсақ, ішкі қабаты- ағашты , ішінде тұқымы бос болады?
А)Дәнек
В)Тұқымша
С)Жаңғақ
D)Сүйекті жеміс
Е) Қауашақ
$$$422С
Спора , өскін, гамета түзілуі үшін түрі өзгерген қысқарған өркен, тұқыммен көбею мүшесі:
А)Жеміс
В)Тұқым
С)Гүл
D)Спорангий
Е) Аналық
$$$423D
Бұршаққап деген не?
А)Қабырғасындағы арнаулы тесіктен немесе сызаттан өте көп тұқымдары төгілетін құрғақ жеміс
В)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бірікпеген құрғақ жеміс
С)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бітісіп кеткен құрғақ жеміс
D)Ішінде тұқымдары орналасқан , қос жақтауы бар жеміс
Е) Тұқымдары жақтаудың ішкі жағындағы жұқа пердеге орналасқан қос жақтаулы жеміс
$$$424 D
Тостағанша және күлте гүлінің қандай бөліктерін құрайды?
А)Гүлсағақ
В)Гүлтабан
С)Аталық
D)Гүлсерік
Е) Аналық
$$$425 С
Вегетативті жасуша мен генеративті жасуша гүлінің қай бөлігіне кіреді?
А)Ұрық қапшығына
В)Жұмыртқа жасушаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораға
Е) Спермийге
$$$426 А
Жұмыртқа жасуша мен орталық жасуша гүлдің қай бөлігіне кіреді
А)Ұрық қапшығына
В)Гаметаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораларға
Е) Тозаңға
$$$427В
Бұршақ тұқымдасының белгісі:
А)Жемісі-бұршаққын
В)Жемісі-бұршаққап
С)Жемісі-жидек
D)Гүлінде бір аналық , алты аталығы бар
Е)Аталығы көп
$$$428 D
Алқа тұқымдасына жатпайтыны:
А) Картоп
В)Меңдуана
С)Бір жылдық бұрыш
D)Бидайық
Е)Қызан
$$$429 В
Хлоропласт неше мембраналы:
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)мембрансыз
$$$430 D
Ақуыз синтезі қандай органда жүреді:
А)лизосома
В)ядро
С)пластид
D)рибосома
Е)вакуоль
$$$431 A
Адамның әрекетінен пайда болатын факторды қалай атайды?
A) Антропогендік.
B) Климаттық.
C) Абиотикалық.
D) Эдификалық.
E) Орографиялық.
$$$432 C
Шөл зонасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Қызғалдақ.
C) Жүзгін.
D) Қоға.
E) Бидайық.

$$$433 E
Тұзды жерде өсетін өсімдіктерді көрсетіңіз?
A) Скелофиттер.
B) Псаммофиттер.
C) Мезофиттер.
D) Суккуленттер.
E) Галофиттер.
$$$434 D
Биотикалық факторға не жатады?
A) Жылу.
B) Күн сәулесі.
C) Рельеф.
D) Өсімдік.
E) Топырақ.
$$$435 D
Фитоценозды зерттейтін ботаниканың бөлімі қалай аталады?
A) Өсімдіктер систематикасы.
B) Флорография.
C) Өсімдіктер экологиясы.
D) Геоботаника.
E) Палионология.
$$$436 C
Мәдени өсімдіктердің егістігі қалай аталады?
A) Экотиптер.
B) Фитоценоздар.
C) Агрофитоценоздар.
D) Экотондар.
E) Проценоздар.

$$$437 A
Өсімдіктің бір ғана түрі кездесетін жер бетінің кеңістігі қалай аталады?
A) Ареал.
B) Экотон.
C) Экотоп.
D) Тіршілік ететін орны.
E) Тіршілік етуі.

$$$440 B
Тіршілік циклі қысқа бір жылдық өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Эфемерлер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$438 C
Кең ареалға таралған өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$439 D
Шектелген ареалға таралған, өсімдік қалай аталады?
A) Склерофиттер.
B) Мезофиттер.
C) Космополиттер.
D) Эндемдер.
E) Галофиттер.
$$$441 D
Бұршаққап деген не?
А)Қабырғасындағы арнаулы тесіктен немесе сызаттан өте көп тұқымдары төгілетін құрғақ жеміс
В)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бірікпеген құрғақ жеміс
С)Жеміс қабы мен тұқымы бір-бірімен бітісіп кеткен құрғақ жеміс
D)Ішінде тұқымдары орналасқан , қос жақтауы бар жеміс
Е) Тұқымдары жақтаудың ішкі жағындағы жұқа пердеге орналасқан қос жақтаулы жеміс
$$$442 D
Тостағанша және күлте гүлінің қандай бөліктерін құрайды?
А)Гүлсағақ
В)Гүлтабан
С)Аталық
D)Гүлсерік
Е) Аналық
$$$443 С
Вегетативті жасуша мен генеративті жасуша гүлінің қай бөлігіне кіреді?
А)Ұрық қапшығына
В)Жұмыртқа жасушаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораға
Е) Спермийге
$$$444 А
Жұмыртқа жасуша мен орталық жасуша гүлдің қай бөлігіне кіреді
А)Ұрық қапшығына
В)Гаметаға
С)Тозаң түйіршіктеріне
D)Микроспораларға
Е) Тозаңға
$$$445В
Бұршақ тұқымдасының белгісі:
А)Жемісі-бұршаққын
В)Жемісі-бұршаққап
С)Жемісі-жидек
D)Гүлінде бір аналық , алты аталығы бар
Е)Аталығы көп
$$$446 D
Алқа тұқымдасына жатпайтыны:
А) Картоп
В)Меңдуана
С)Бір жылдық бұрыш
D)Бидайық
Е)Қызан
$$$447 В
Хлоропласт неше мембраналы:
А)1
В)2
С)3
D)4
Е)мембрансыз
$$$448 D
Ақуыз синтезі қандай органда жүреді:
А)лизосома
В)ядро
С)пластид
D)рибосома
Е)вакуоль
$$$449 A
Адамның әрекетінен пайда болатын факторды қалай атайды?
A) Антропогендік.
B) Климаттық.
C) Абиотикалық.
D) Эдификалық.
E) Орографиялық.
$$$450 C
Шөл зонасының өсімдігін көрсетіңіз?
A) Жоңышқа.
B) Қызғалдақ.
C) Жүзгін.
D) Қоға.

Приложенные файлы

  • docx 445594
    Размер файла: 182 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий