Методична розробка домашніх з маркетингу


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Міністерство освіти і науки України
Самбірський технікум економіки та інформатики
Методична розробка
на тему:
«Самостійна робота студентів та
роль викладача при вивченні курсу
«Основи маркетингу»
Підготувала: Буца О.В.
Самбір
Навчання
один із найтяжчих видів праці, оскільки ця праця, як ніяка інша,
потребує
великої концентрації волі, розумових і фізичних зусиль.
Навчання лише тоді результативне, коли той, хто вчиться, хоче мати знання, які
опановує.
Якщо людина усвідомлю
є, що мало знає, але. якщо їй відомо,як зробити так, аби
знання множилися, то вона завжди прагнутиме до самовдосконалення.
Із багатьох спостережень можна зробити висновок: якщо в житті людини значний
час
займає самоосвіта, то така особистість просто не мож
е жити без
самовдосконалення. Самонавчання, самостійна робота над собою
незмінні види
навчальної діяльності.
Самостійна навчальна діяльність студента буде лише тоді результативною, коли
вона ґрунтуватиметься на внутрішній потребі.
Самостійна навчальна
діяльність студента може здійснюватися через:
заучування певної інформації;
опрацювання
літературних
джерел
(конспектування,
реферату
);
підготовку тез (для доповіді, виступу) за літературними
джерелами
та іншими шляхами надходження інформації
(постановка
дослідів, робота з аудіовізуальними засобами
тощо);
дослідницьку і пошукову діяльність;


спостереження та аналіз певних процесів, явищ;


участь в іграх (навчальних, розвиваючих та ін.);
тестування та самотестування;
виконання
вправ, тренінг;
конструювання, моделювання;
алгоритмування окремих процесів тощо.
Самостійна робота студентів
спланована, пізнавальна, організаційно і методично
спрямована особиста діяльність без прямої допомоги викладача.
Чим вища якість (а не
кількість) самостійної праці студента, тим ефективніше
засвоєння.
Самостійна робота
це не тільки виконання домашнього завдання, це і самостійна
робота в аудиторії під керівництвом викладача та організація самостійної навчальної
діяльності студента поза а
удиторією.
Студентам пропонуються різноманітні прийоми організації самостійної діяльності:
організація роботи з навчальним матеріалом;
збір (накопичення) матеріалу досліджуваної теми;
організація студентів на підготовку і написання реферату з
дисципліни;
спрямування роботи студентів із конспектом
схемою,
розробленим
викладачем;
аналіз виробничих (практичних) ситуацій;

аналіз порівняльного і досліджуваного матеріалу;
організація виконання індивідуальних завдань;
розв'язання завдань за темами;
орг
анізація і проведення виступів студентів з рефератом на
лекції або семінарі;
організація студентів для участі в навчально
виробничій грі
тощо.
Самостійна робота студента в сучасних умовах
це один із основних методів
самостійного набуття знань. Життям
доведено, що тільки ті знання, які студент здобув
самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, самостійна робота студента є основним засобом
оволодіння навчальним
матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується
робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3
загального обсягу
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної
дисципліни.
Цей вид
навчальної діяльності студентів умовно можна розділити на три рівні:
до
аудиторну самостійну роботу;
аудиторну самостійну роботу;
після
аудиторну самостійну роботу.
З
методичної точки зору в самостійній робот
і студентів можна виділити такі
етапи:
Планування самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до
робочої програми дисципліни «Маркетинг», яка складається кожного
року.
Організація самостійного вивчення має
витримуватись у рамках
конкретності, доступності змісту самостійного навчання в поза
навчальний час.
Контроль та корекція результатів самостійного вивчення матеріалу
здійснюється при виконанні тестових завдань, на семінарських заняттях.
Самостійна навчальн
а діяльність студента я к окрема методична
проблема.
Для успішного виконання самостійної поза аудиторної роботи в технікумі для
студентів створені всі необхідні умови: функціонує цілий ряд спеціалізованих
кабінетів та аудиторій, активно функціонує лаборато
рія інформативних і
комунікаційних технологій, бібліотека та читальний зал оснащений комп’ютерною
технікою.
Викладач чітко розуміє, що таке самостійна робота, знає який обсяг часу вона
становить в його конкретній дисципліні. Відповідно до цього планує її
належним
чином для цього використовують різні методи, доводить цей план студентам,
допомагає вказівками, нормує і відповідним чином обов’язково контролює.
Викладачі розробляють
навчально
методичні пакети самостійного
опрацювання матеріалом складовими цьо
го пакету з кожної конкретної дисципліни є:
програма з чітким визначенням змісту та об’єму аудиторної й поза аудиторної
навчальної роботи;
основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни (у письмовій
формі);
добірка контрольних задач, запитань
і тестів для самоперевірки;
перелік літературних джерел та їх окремі примірники, що сприяють вивченню
дисципліни;
конспекти
схеми, лекції або їх тези з дисципліни;
методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи напрацювання
практичних навиків;
перелі
к питань, що виносяться на семінарські заняття;
вимоги до оцінки знань із дисципліни.
Самостійна робота студентів з дисципліни «Основи маркетингу»:
завдання та методичні вказівки до виконання (є у наявності в електронному
та друкованому варіантах)
студент
послідовно виконує самостійну роботу в розрізі тем;
викладач контролює процес виконання самостійної роботи через:
перевірку зошитів для самостійної роботи;
усний захист звітів, що містять інформацію про вивчення,
дослідження та аналіз конкретних напрямів м
аркетингової роботи
реального підприємства;
перевірку засвоєння методики вирішення ситуаційних та
розрахункових завдань.
Для ефективної організації самостійної роботи студента створено завдання та
методичні вказівки до виконання комплексної самостійної роб
оти. Вони містять
дослідження роботи реального підприємства; завдання для опрацювання
теоретичного матеріалу.
У читальному залі технікуму та в лабораторії інформаційних та комунікаційних
технологій можна скористатись послугами глобальної мережі Інтернет, т
ут можна
віднайти різноманітну необхідну інформацію.
Самостійна робота буде дієвою лише в тому випадку, коли буде відповідна
мотивація. Тому результати контролю самостійної роботи знаходять своє
відображення в класному журналі, де виставлені оцінки окремо
за самостійну роботу
та відображає її зміст.
З курсу «Основи маркетингу» передбачено 57 годин
самостійної роботи.
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Використовуючи ресурси мережі Інтернет підготувати реферат про
виникнення та
використання маркетингових підходів в окремих галузях чи в окремих країнах.
Використовуючи матеріали діяльності конкретного підприємства (підприємство за
вибором) показати застосування маркетингових концепцій та взаємозв'язок
системи засобів
маркетингу.
3.
Вирішення ситуаційних завдань:
Ситуація 1.
Нові моделі пральних машин
автоматів, що їх випускає німецька
фірма «Бош»,
мають точний пристрій, який дозує пральний порошок
залежно від ступеня
забрудненості речі та типу тканини. На яку концепц
ію орієнтується фірма у своїй
маркетинговій діяльності? Відповідь аргументуйте.
Ситуація 2.
Чому деякі провідні фірми світу витрачають значні кошти на очищення
викидів у
довкілля. Виробництво екологічно чистої продукції? На підставі
якої концепції вони
буд
ують свої взаємовідносини із споживачами? Чи мають вони від цього економічну
вигоду?
Ситуація 3.
Основна мета маркетингу
це максимальне задоволення потреб
споживача.
Проаналізуйте діяльність у трьох торгових закладах певної категорії (взуттєві, одягу,
продовольчі і т.п.), які ви відвідали, і скажіть:
в якій мірі вони реалізують цю мету;
опишіть поведінку покупців, за яким ви спостерігали. Чи отримали
деякі відвідувачі явне задоволення від покупок? Чи не було людей, які
нудьгували?
чи має кожний
з конкуруючих закладів своє обличчя. Чи їх можна
поміняти один на одного без всяких наслідків.
Ситуація 4.
Директор підприємства виступив на зборах із заявою: «Нам необхідно
застосувати концепцію маркетингу. Для цього з групи працівників, які відповідальні за
збут продукції, ми створимо відділ маркетингу,, який буде реалізовувати цю
концепцію». Як ви розцінюєте
таку заяву? Чи досить цих заходів, щоб перебудувати
роботу підприємства
на засада маркетингу? Які будуть ваші пропозиції?
Тема 2. Класифікація маркетингу та його основні категорії
1.
Законспектувати основні нормативно
правові акти, що регулюють
маркетингову
діяльність в Україні.
Формування в Україні «ринку покупця», який є втіленням концепції
маркетингу,
відбувається у складних умовах. Однак уже створено нормативно
правову базу, яка
регламентує маркетингову діяльність
українських підприємців.
Дер
жавне регулювання потрібне, по
перше, щоб створити нормальні
умови для
розвитку конкуренції, без якої ринок не може існувати.
Саме на це спрямовані Закони України:
«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у
підприємницькій діяльності» (1992
.).
«Про Антимонопольний комітет України» (1992
.).
«Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996
.).
Згідно з цими законами до методів недобросовісної конкуренції, зокрема,
відносять:
неправомірне
використання товарного знака, фірмового імені,
копіювання
товарів іншого підприємця;
розповсюдження неправдивих відомостей, що можуть зашкодити
діловій
репутації або майновим інтересам іншого підприємця;
отримання, використання і розголошення комерційної т
аємниці та
конфіденційної
інформації іншого підприємця тощо.
Створений на основі відповідного закону Антимонопольний комітет
України, який має
територіальні відхилення у всіх областях України, усіляко
сприяє демонополізації товарних
ринків. Зокрема, коміте
т затвердив
Методику визначення монопольного становища
підприємців на ринку (1994
.), згідно з якою монополістом вважається підприємець, частка
якого на
ринку певного товару становить 35%.
Антимонопольний комітет веде облік підприємств
монополістів і
контролює їхню
діяльність, зокрема рівень цін на товари.
Створено нормативно
правову базу і для здійснення маркетингової
діяльності у всіх
чотирьох основних напрямах, що їх охоплює комплекс
маркетингу.
Так для правового забезпечення розроблення, виробництв
а і збуту
високоякісних
товарів прийнято Декрет Кабінету Міністрів України «Про
стандартизацію і сертифікацію»
(1993
.).
Згідно з цим Декретом в Україні створено Державну систему
сертифікації продукції Укр.
СЕПРО і затверджено перелік товарів, які повинні проходити обов'язкову сертифікацію. У разі
порушення цього
положення застосовуються штрафні санкції у розмірі 25% вартості
реалізованих товарів.
Важливе значення для успішного
розв'язання проблеми якості товарів і послуг має
Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення якості
вітчизняної продукції»
(2001
.).
Для захисту прав виробників марочних товарів щодо неприпустимості їх підробки
прийнято Закон України «Про охорону
прав на знаки для товарів
і послуг» (1994
.). З
прийняттям цього закону Україна офіційно
приєдналася до Паризької конвенції
міжнародної організації із сторічним
стажем, яка охороняє права промислової власності
підприємств, закріплені товарними з
наками. Це дає можливість боротися з виробниками
всіляких підробок під продукцію всесвітньо відомих фірм, яких багато потрапляє на
вітчизняний ринок. Водночас і українські виробники марочних товарів мають
юридичний
захист на зовнішніх ринках.
Законодавчі акти, що регламентують підприємницьку діяльність,
безпосередньо
торкнулися і другої складової комплексу маркетингу
ціноутворення. На більшість видів
продукції ціни вивільнені. Але на товари
монопольних виробників їх контролює держава, що
зазн
ачене, зокрема, в
Закон України «Про природні монополії» (2000
.).
Не залишились поза увагою і ціни на експортну продукцію. Прагнучи
вийти на зовнішні
насичені ринки, українські підприємці часом встановлювали занижені ціни, що трактується
світовим співтовариством як
різновид недобросовісної конкуренції. Проти порушників
антидемпінгового
законодавства в багатьох країнах вживають доволі с
ерйозні санкції. Окрім
високого штрафу, на товар накладають антидемпінгове мито, унаслідок чого
він стає
неконкурентоспроможним.
На врегулювання цієї проблеми спрямований Указ Президента України
«Про
індикативні зміни цін на товари при здійсненні суб'єктам
и зовнішньо
економічної діяльності
України експортно
імпортних операцій» (1994
.).
У ринкових умовах необхідно було повністю перебудувати систему
матеріально
технічного забезпечення і збуту. За часів адміністративно
командної економіки
постачальницька сис
тема була побудована за вертикальним принципом, коли всі
матеріальні ресурси розподілялись
ланцюгом «уряд
міністерство
главк
територіальні
управління». її
перебудову було здійснено за Указом Президента України «Про
реформування системи матеріально
хнічного забезпечення народного
господарства»
(1994
.).
Нові системи матеріального забезпечення і збуту формуються в Україні
переважно за
горизонтальним принципом і виконують інформаційно
комерційні функції. Підприємства,
організації, оптові бази об'єдную
ться в
інформаційно
комерційні мережі, учасники яких
користуються безоплатним обміном інформацією між регіональними центрами,
спеціальними банками даних. Впроваджуються нові форми організації збуту продукції,
зокрема, на
основі Закону України «Про лізинг»
(1997
.).
Впорядковуючи збутову діяльність підприємств на внутрішніх та
зовнішніх ринках, Україна
прагне приєднатись до ВТО
Всесвітньої
організації торгівлі. На це спрямований Указ
Президента України «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України
до Світової
організації
торгівлі» (2001
.).
Ще одним важливим елементом комплексу маркетингу є маркетингові
комунікації,
передусім реклама. В Україні швидко розвивається ринок
рекламних послуг, організовуються
численні рекламні агентства. Але якість
знач
ної частини вітчизняної рекламної продукції
низька, що зумовлене і браком кваліфікованих фахівців, і слабкою матеріальною базою
рекламних
агентств, і браком коштів у рекламодавців.
Велике значення для регламентації рекламної діяльності має Закон
України «Про
рекламу» (1996
.). Він регламентує різні аспекти рекламної
діяльності, зокрема забороняє
популяризувати алкогольні напої та тютюнові
вироби в засобах масової інформації; не
дозволяє переривати рекламою демонстрування кіно
та телефільмів, заб
ороняє рекламу
зброї, суттєво
обмежує рекламу, спрямовану на неповнолітніх тощо.
Державне регулювання маркетингової діяльності має ще один
важливий напрям
захист прав споживачів.
Закон України «Про захист прав споживача», введений у дію 1991 р., в
який п
ізніше
було внесено зміни й доповнення, передбачає різні штрафні
санкції до його порушників,
зокрема:
за реалізацію імпортних товарів, які не відповідають нормам
України щодо
безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів та
збереження довкілля
50%
вартості реалізованих товарів;
за відмову в наданні необхідної, доступної і достовірної інформації
про товари
30% вартості товарів;
за ухилення від перевірки якості товарів
100» вартості товарів.
Згідно із законом, провідним державним органом із цих
питань
виступає Комітет України у справах захисту прав споживачів та його
структури на місцях. Хоча
ці органи і провадять значну роботу, проте вони не справляються з масою порушень прав
споживачів, і на товарних ринках
України панує правовий нігілізм.
Така
ситуація спричинила виникнення громадських форм
консюмеризму. Створено
Українську асоціацію споживачів
недержавну
організацію, яка об'єднує регіональні
товариства і спілки захисту прав та
інтересів споживачів.
З 1994 р. в Україні діє система споживчої е
кспертизи та сертифікації.
Функціонують
незалежні лабораторії у різних регіонах країни. В Одесі відкрито міжнародну школу
консюмеризму. Виходить газета Української
асоціації споживачів «Разом».
У 1997 р. створено Українську Асоціацію Маркетингу (У
AM
), яка
сприяє розвитку
різних аспектів ринкових відносин і видає фаховий журнал
«Маркетинг в Україні».
Отже, в Україні вже багато зроблено для створення цивілізованого
ринку
«ринку
споживача».
2.
Вирішення ситуаційних завдань:
Ситуація 1.
Згідно із сучасною концепцією маркетингу придбання товару
споживачем
здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від використання товару.
За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити
виробники т
акої
продукції:
п/п
Підприємства
Продукція
Компанія «Байєр»
аспірин «Байєр»
СК «Джонсон Київ Корпорейшин»
засіб для підкрохмалювання
«Джубілі»
«Високий замок»
газета
Фірма «Оріфлейм»
зволожувальний крем
Львівський інститут
менеджменту
річне навчання за програмою
«Магістр ділового
адміністрування»
ВАТ Львівська кондитерська
фірма «Світоч»
цукерки «Вишневий аромат»
Ситуація 2.
Працюючи на ринку організацій
споживачів, підприємство має
враховувати
особливості роботи на ньому. Спробуйте сформулювати основні
відмінності між споживчим
ринком і ринком організацій
споживачів. При
відповіді дотримуйтесь запропонованої
таблиці:
п/п
Основні відмінності
Споживчий ринок
Ринок організацій
Споживачі
Концентрація споживачів
Розміри ринку
Потреби споживачів
Характер попиту
Можливе придбання
Прийняття рішення про
придбання
Ситуація 3.
В деяких західноєвропейських державах чисельність сімей, що складається з однієї особи,
становить близько третини загальної кількості
родин. З огляду на це стає зрозумілим інтерес
виробників до потреб сімей
одинаків. Сформулюйте відмінності потреб таких
сімей від
потреб родин,
що складаються з чотирьох
п'яти людей. Як на вашу думку, потреби сімей
одинаків задовольняються на вітчизняному ринку?
3.
Підготувати реферати на тему:
1)
Типи і види ринків.
Класифікація маркетингу.
4. Опрацювати питання:
види сучасного маркетингу та його взаємозв'язок із
попитом.
Тема 3. Маркетингові дослідження.
При вирішенні завдань використовувати індивідуальні дані у
відповідності номера списку
у журналі +10 (К)
1.
Визначити місткість ринку методом ланцюгових
підстановок:
Задача 1.
Львівська кондитерська фірма «Світоч» планує вийти з новою маркою
карамелі
на певний географічний регіон. Необхідно визначити місткість ринку для товару в
цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
чисельність населення дано
го регіону
= 28700 осіб+К;
середньомісячний дохід на душу населення Д = 159 грн./особу+К;
питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на
продукти
харчування, Кі = 32%;
питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби,
= 5%, із
суми, яку описує коефіцієнт Кь
питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, Кз = 47%, із
суми, яка
визначається коефіцієнтом К
питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки,
К4 =25%, із
суми, яку визначає коефіцієнт Кз.
Задача
Підприємство «Наталі», виробник солоних ласощів (чіпси, солоне і
сирне
печиво тощо), продало в 2001 р. продукції на Оі = 700 тис.грн+К. На ринку солоних
ласощів за той самий період конкуренти продали товарів на суму О
=5000 тис.грн.+К
(обсяг продажу на
йпотужнішого з конкурентів
=10502 тис. грн+К.).
Представники служби маркетингу підприємства «Наталі» після
ринкових
досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової
програми місткість
ринку в 2002 році можна збільшити до М
перс
. =8500
тис.грн.+К
Яку частку ринку солоних ласощів захопило підприємство «Наталі»
в 2001
році?
Знайдіть відносну частку ринку підприємства стосовно основного
конкурента
в 2001 р.
Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал продажу
солоних
ласощів?
Задача
Необхідно дослідити збільшення обсягів продажу товарів на певному
сегменті,
виходячи з таких умов:
місткість даного сегмента становить М=193 тис.грн.+К;
фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Оі=47,05 тис.грн.+К;
запланований обсяг збуту в
наступному році 0
=52,96 тис.грн.;
Тема 4 . Сегметація та позиціювання на ринку.
Самостійно опрацювати алгоритм процесу сегментування ринку (Гаркавенко
С.С. «Маркетинг» ст.139
Навести приклад сегментування ринку конкретного товару за вибором(ринок
взуття, ринок косметичних виробів).
Запропонуйте можливі шляхи розширення діяльності книжкового видавництва,
виходячи із сітки розвитку товару і ринку / матриці Ансоффа/. Про сегментуйте
ринок. Поясніть, з якою метою це робиться.
Вказати для вирішення яки
х саме маркетингових завдань застосовують різні
ознаки сегментування.
Вказати послідовність сегментування за кількома ознаками.
Підсумкове завдання до модуля 1
На прикладі діяльності конкретного підприємства (підприємство за вибором)
показати
використання концепцій маркетингу; охарактеризувати оточуюче
середовище, методи дослідження ринку, що використовуються на ринку.
При цьому необхідно дослідити фактичну ситуацію на підприємстві,
виявити
недоліки, запропонувати певні рішення, обґрунтувати їх
доцільність.
Роботу виконувати за такою схемою:
повна назва, місцезнаходження підприємства;
спеціалізація, форма власності;
види діяльності, район діяльності, режим роботи;
структура апарату управління;
аналіз внутрішнього середовища;
обов'язки
працівників служби маркетингу (якщо такі є);
характеристика технологічного процесу підприємства;
характеристика оточуючого середовища: постачальників,
посередників, конкурентів, споживачів;
виділення цільових сегментів підприємства;
аналіз обсягів реалізац
ії за останні роки (місяці);
обґрунтування концепції маркетингу;
висновки.
Всі свої спостереження та дослідження необхідно представити у
письмовій
формі. Робота може бути доповнена та ілюстрована документами
підприємства.
Тема 5. Маркетингова товарна
політика
Опрацювати і законспектувати питання:
Товарні знаки й упаковка.
Вирішення ситуаційних завдань з практики використання товарних марок.
Ситуація 1.
Спираючись на власний життєвий досвід, наведіть приклади різних стратегій
використання товарних марок
виробниками споживчих товарів. Проаналізуйте
переваги й недоліки кожної стратегії.
Ситуація 2.
Виходячи із теорії Т.Левітта охарактеризуйте три рівні товару на конкретному
прикладі.
Ситуація 3.
Фірма «Кока
Кола» розпочинала свою діяльність з одного типу н
апою. В даний час
вона поставляє на ринок десятки його варіантів. Пояснити:
чому виробники товарів широкого вжитку розширюють свої торгові
марки?
б)
які завдання при цьому виникають перед виробниками, роздрібними
продавцями і покупцями?
Ситуація 4.
Консалтингова компанія «Інтербран», яка спеціалізується на питаннях
маркованих товарів, в 1998 році опублікувала результати своїх досліджень, за
підсумками яких визначила 10 найбільш відомих у світі марок, серед яких перше місце
займала торгова марка «Макд
ональдс», друге
«Кока
Кола», третє
«Дісней»,
четверте
«Кодак», п'яте
«Соні», шосте
«Джілєт», сьоме
«Мерседес
Бенц», восьме
«Левіс», дев’яте
«Майкрософт», десяте
«Мальборо».
Виберіть одну з вказаних марок, яка вам найбільш відома, і на при
кладі товару
цієї марки опишіть:
Роль якості, дизайну, упаковки товару і послуг щодо його підтримки у повідомленні
покупцям про його цінність і виділенні товару серед конкурентної продукції;
б)
Визначіть значення товару по задуму, товару в реальному вик
онанні і товару з
підсиленням в забезпеченні могутності і індивідуальності даної торгової марки.
Підготувати реферат з питань формування товарної політики в цілому та
асортиментної зокрема з практики господарювання окремих суб'єктів ринку.
Тема 6.
Маркетингова цінова політика
Вибір та реалізація цінової стратегії (за матеріалами діяльності
виробничого
підприємства).
Методика формування ціни на продукцію підприємства (на прикладі
конкретного товару).
Опрацювати питання: Управління цінами
підприємства.
Тема 7. Маркетингова політика розподілу.
Опрацювати питання: суть гуртової торгівлі. Маркетингові рішення
гуртового
продавця.
Опрацювати питання: Основи збутової логістики.
Вирішення ситуаційних завдань з організації товарного руху.
Ситуація 1.
Після закінчення свого навчання ви починаєте працювати на виробничому
підприємстві у
відділі маркетингу. Керівник відділу, за фахом інженер, викликає вас до себе і запитує, які
рішення щодо каналу збуту ви могли б
порекомендувати:
Виробниче
підприємство
Товар
Трикотажна фабрика
Дешева жіноча та чоловіча білизна
Машинобудівне підприємство
Автонавантажувачі
Фабрика гумових виробів
Автопокришки для вантажівок
Хімкомбінат
Засіб для очищення посуду, плит та раковин
Свою відповідь
аргументуйте.
Ситуація
Який метод розподілу своєї продукції (яку ширину каналу збуту) використовують на
українському ринку провідні іноземні фірми
виробники аудіо
та відеотехніки «Соні»,
«Філіпс», «Самсунг» У чому полягають
переваги такого методу?
Ситуація 3.
Фірма виготовляє три різновидності товару, їх збутові характеристики
наводяться в таблиці 1:
Таблиця 1
Показники
Товари
Кількість пропонованого до продажу товару велика
Ринок, на якому діє фірма до кінця не вивчений
Географічна розпорошеність сегменту
Виникає часта потреба в термінових поставках невеликих
Товар вимагає високо спеціалізованого сервісу
Є достатня мережа власних складів на ринках
Обсяг і складність сервісу після продажу товару
Ситуація 4.
Підприємство, яке виробляє гумові килимки для автомобілів, реалізує
за рік
великому споживачеві (потужній оптовій фірмі) 5=17 тис. килимків.
Витрати на поставку одного килимка, який замовляють, становлять
А=2,3 грн.,
а утримання на складі одног
о килимка обходиться підприємству в
50 коп./килимок.
Розрахуйте оптимальний розмір виконання замовлення підприємством,
якщо споживач вимагає від постачальника
періодичного постачання
килимків з однаковим інтервалом часу між
замовленнями протягом цілого
року?
Який у цьому разі буде інтервал між поставками? Вважайте, що в
році 255
робочих днів.
Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.
1.
Вирішення ситуацій з питань використання основних засобів СМК.
Ситуація 1.
Підприємство виготовляє сільськогосподарську техніку з хорошими
експлуатаційними характеристиками для колективних і великих
фермерських
господарств. В останні роки обсяги збуту продукції знизились.
Для подолання
негативних тенденцій керівництвом прийнято р
ішення сформувати ефективну
систему маркетингових комунікацій підприємства (СМК). Які складові СМК, на Вашу
думку, краще використати в такій ситуації?
Фірма, яка випускає побутову техніку, планує згорнути виробництво застарілої
моделі пральних машин і пров
ести поетапну реконструкцію
технологічного процесу
для випуску машин нового покоління. Яку складову
СМК доцільно використати для
просування застарілої моделі, випуск якої поступово зменшується?
Ситуація 2.
На прикладі рекламних звернень щодо пральних порошків покажіть, як
реклама
загострює увагу на одному чи декількох факторах, що мають вплив
на поведінку
споживачів.
Ситуація 3.
Назвіть заходи стимулювання збуту, що їх використовують вітчизняні
зарубіжні фірми на ринку України. Наведіть приклади. Оцініть з погляду
споживача
ефективність їх проведення
Ситуація 4.
Назвіть способи зв'язків із громадськістю, що їх використовують
вітчизняні та
зарубіжні фірми на ринку України. Наведіть приклади. Оц
ініть
з погляду підприємців
доцільність їх використання.
Ситуація 5.
Чому промислові підприємства часто оплачують рекламні заходи
посередницьких фірм, що збувають їхню продукцію? відповідь обґрунтуйте.
Ситуація 6.
Фірма «Сандра» виробляє жіночі прикрас із
срібла й напівкоштовного
каміння,
біжутерію. Для реалізації продукції вона орендує відділи в універмагах і має три
невеличкі магазини, періодично подає рекламні оголошення у місцевих газетах.
Ситуація 7.
Компанія «Де Дітріх
відомий виробник мікрохвильових та інших пічок для
кухонь закуповує також холодильники, пральні машини, кухонні
комбайни в інших
виробників, маючи на меті їх збут. Чому вона так робить:
Яку вигоду з того має?
Ситуація 8.
Дякуючи технічному прогресу арс
енал стимулювання поповнився
рядом нових
засобів розповсюдження інформації. Перерахуйте переваги і недоліки наступних
засобів розповсюдження інформації і вкажіть, в яких
випадках найкраще підходить
той чи інший засіб:
пристрій для автоматичного набору номе
рів і відтворення по
телефону
завчасно записаних на плівку звернень різного роду
знаменитостей, які
рекламують нині все
від зубної пасти до
кандидатів політичних партій;
двохстороння система кабельного телебачення, яке дозволяє
глядачу з
допомогою спеціального пульту управління замовити
тільки що побачений в
рекламі товар;
каталоги і відеокасети фірми «Сіре», які дозволяють наглядно
продемонструвати товар, про який розказував диктор за кадром;
електронні газети, здатні видавати на дисплей побутового
комп'ютера
глядача оголошення рубникової реклами або підбірки
оголошення про
продаж нерухомості з будь
якого регіону країни.
2.
Ознайомитись із складовими системи маркетингових комунікацій, що
викори
стовуються в діяльності підприємства. Обґрунтувати їх доцільність
(підприємство за вибором). Роботу оформити у вигляді реферата.
Тема 9. Організація і контроль маркетингової діяльності
підприємства.
Охарактеризувати структуру управління підприємства та
організацію контролю
маркетингової діяльності підприємства (підприємство за вибором). Матеріали
оформити у вигляді реферату.
Підготувати питання :
Як має бути організована маркетингова діяльність фірми;
Як само можуть бути організовані маркетингові служби
Обґрунтувати організаційну структуру побудови відділу маркетингу фірми;
Обґрунтувати рішення щодо проведення контролю маркетингу.
Повторити теми 1
9 з метою підготовки до контрольної роботи.

Приложенные файлы

  • pdf 5815349
    Размер файла: 180 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий