Пос_бник для дистанц_йно_ форми

укоопспілка
Полтавський університет споживчої кооперації україни


Кафедра управління персоналом
і економіки праці
Економіка праці

і соціально - трудові відносини


для студентів спеціальностей
дистанційної форми навчання

6.030504 „Економіка підприємства”
6.030601 “Менеджмент організацій”
6.030509 „Облік і аудит”
6.030508 „Фінанси”Полтава – 2009
ЗМІСТ


Плани лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Питання для підготовки для заліку / екзамену . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Тестові завдання для підготовки до аудиторного тестування . . . . . . . . . . 8
Примірний екзаменаційний білет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Плани лекцій

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”
Сутність, мета, завдання і функції дисципліни.
Поняття праці та особливості трудової діяльності людини.
Соціально – трудовий напрям економічної думки.

ТЕМА 2. НАСЕЛЕННЯ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ і трудовий потенціал суспільства
Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ.
Соціально-економічна категорія „трудові ресурси” та їх класифікація.
Кількісні та якісні показники трудового потенціалу.

ТЕМА 3. ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Поняття „відтворення населення”, види руху, типи і режими відтворення.
Суть, види, форми і причини міграції.
Показники природного і механічного руху населення.

ТЕМА 4. Управління персоналом підприємства
Показники чисельності персоналу.
Трудові функції та структура персоналу.
Рух персоналу та його показники.
Витрати на персонал та їх ефективність.

ТЕМА 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
1. Продуктивність праці: сутність і значення.
2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.
3. Фактори та резерви росту продуктивності праці.
4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

ТЕМА 6. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Сутність ринку праці, його функції, переваги і недоліки.
Елементи ринку праці.
Механізм функціонування ринку праці.
Сегментація ринку праці.

ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Соціально-економічна сутність зайнятості населення.
Види і форми зайнятості населення.
Державне регулювання зайнятості населення.
Гнучкі форми зайнятості, їх особливості.

ТЕМА 8. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ФОРМИ ПРОЯВУ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Сутність безробіття, його типи і форми. Закон Оукена.
Причини виникнення безробіття та його наслідки.
Методи вимірювання та оцінка рівня безробіття.
Регулювання процесу безробіття.

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Зміст і завдання організації праці.
Поділ і кооперація праці.
Трудовий (виробничий) процес.
Умови і режими праці.

ТЕМА 10. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Робочий час, його склад і структура. Простої і перерви.
Методи вивчення змісту праці і затрат робочого часу.
Нормування праці, види норм. Види нормативів праці.
Диференціація та перегляд норм витрат праці.

ТЕМА 11. ОПЛАТА ПРАЦІ
Сутність, функції та принципи заробітної плати.
Форми і системи оплати праці.
Формування фонду заробітної плати на підприємстві.
Державне регулювання заробітної плати.

ТЕМА 12. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Розрахунок потреби підприємства в робочій силі.
Планування продуктивності праці на підприємстві.

ТЕМА 13. вартість робочої сили та політика доходів населення
Вартість робочої сили, чинники, що її визначають.
Види доходів населення.
Структура витрат населення. Диференціація доходів (витрат населення).
Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення.

Тема 14. Звітність і аудит у сфері праці
Економічний аналіз і аудит у сфері праці.
Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту.
Звітність з питань праці.
Тема 15. Соціальне партнерство
Сутність і значення соціального партнерства.
Наймані працівники, роботодавці та їх об’єднання, як суб’єкти соціального партнерства.
Механізм функціонування соціального партнерства в Україні.
Міжнародний досвід соціального партнерства.

ТЕМА 16. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Сутність соціально-трудових відносин.
Фактори формування соціально-трудових відносин. Якість трудового життя.
Формування соціально-трудових відносин в умовах ринку.

Тема 17. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
Особливості та напрямки діяльності Міжнародної організації праці.
Конвенції та рекомендації МОП:
а) про систему захисту прав працівників;
б) про охорону заробітної плати.

Питання ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до заліку
з дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”
Зміст і сутність економічної категорії „праця”. Класифікація праці.
Поняття населення. Трудові ресурси, їх структура.
Економічно-активне і економічно неактивне населення.
Види руху населення.
Природний рух населення, його види. Показники природного руху.
Просторовий рух населення, його види. Показники просторового руху.
Персонал підприємства, його облікова і необлікова чисельність.
Категорії персоналу підприємства, їх функції.
Абсолютні і відносні показники руху персоналу.
Види витрат на персонал, їх ефективність.
Продуктивність праці. Чинники, що на неї впливають.
Показники продуктивності праці.
Методи вимірювання продуктивності праці.
Види трудомісткості, їх взаємозв’язок.
Фактори зростання продуктивності праці.
Ринок праці, умови його виникнення, функції.
Поняття зайнятості і зайнятого населення.
Види зайнятості населення. Гнучкі форми зайнятості.
Сутність безробіття, його типи і форми.
Причини та наслідки безробіття.
Зміст і завдання організації праці.
Поділ праці. Види поділу праці на підприємстві.
Трудовий (виробничий) процес.
Умови праці, що впливають на працездатність робітників.
Робочий час, його склад і структура.
Регламентовані і нерегламентовані простої і перерви, причини виникнення.
Методи вивчення витрат робочого часу.
Види норм праці.
Структура норми часу, штучно-калькуляційний час.
Сутність заробітної плати, її функції та принципи встановлення.
Погодинна форма заробітної плати, її види.
Відрядна форма заробітної плати. Пряма і непряма відрядна.
Відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна форма визначення заробітку.
Акордна заробітна плата, сфери її застосування.
Тарифна система оплати праці.
Безтарифна система оплати праці.
Види доходів і витрат населення, показники розподілу доходів.
Сутність і значення соціального партнерства.
Суб’єкти соціально-трудових відносин.
Соціальна політика, її основні напрямки.
Питання ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”
„Економіка праці” як наука, її завдання.
Зміст і сутність економічної категорії „праця”. Класифікація праці.
Природа і сутність спонукальних мотивів до праці.
Поняття населення. Трудові ресурси, їх структура.
Економічно-активне і економічно неактивне населення.
Поняття трудового потенціалу суспільства, людини, підприємства.
Режими і типи відтворення населення.
Види руху населення.
Природний рух населення, його види. Показники природного руху.
Просторовий рух населення, його види. Показники просторового руху.
Персонал підприємства, його облікова і необлікова чисельність.
Професія, спеціальність і кваліфікація персоналу.
Категорії персоналу підприємства, їх функції.
Мобільність персоналу, її види, причини.
Абсолютні і відносні показники руху персоналу.
Види витрат на персонал, їх ефективність.
Продуктивність праці. Чинники, що на неї впливають.
Показники продуктивності праці.
Методи вимірювання продуктивності праці.
Види трудомісткості, їх взаємозв’язок.
Фактори зростання продуктивності праці.
Визначення доцільності заміни живої праці капіталом.
Ринок праці, умови його виникнення, функції.
Переваги і недоліки ринку праці.
Елементи ринку праці. Особливості товару „робоча сила”.
Поняття зайнятості і зайнятого населення.
Види зайнятості населення. Гнучкі форми зайнятості.
Державне регулювання зайнятості населення.
Сутність безробіття, його типи і форми.
Причини та наслідки безробіття.
Показники визначення рівня безробіття. Закон Оукена.
Державні гарантії та допомоги по безробіттю.
Зміст і завдання організації праці.
Поділ праці. Види поділу праці на підприємстві.
Трудовий (виробничий) процес.
Класифікація робочих місць.
Умови праці, що впливають на працездатність робітників.
Робочий час, його склад і структура.
Регламентовані і нерегламентовані простої і перерви, причини виникнення.
Методи вивчення витрат робочого часу.
Види норм праці.
Структура норми часу, штучно-калькуляційний час.
Методи визначення норм праці.
Законодавче регулювання робочого часу і відпочинку.
Сутність заробітної плати, її функції та принципи встановлення.
Погодинна форма заробітної плати, її види.
Відрядна форма заробітної плати. Пряма і непряма відрядна.
Відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна форма визначення заробітку.
Акордна заробітна плата, сфери її застосування.
Тарифна система оплати праці.
Безтарифна система оплати праці.
Державне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.
Планування й аналіз заробітної плати.
Види доходів і витрат населення, показники розподілу доходів.
Рівень життя населення, індекс вартості життя.
Сутність і значення соціального партнерства.
Суб’єкти соціально-трудових відносин.
Типи соціально-трудових відносин.
Соціальна політика, її основні напрямки. Якість життя.
МОП, її завдання, основні напрямки діяльності.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
З "ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН"
для студентів заочного факультету (дистанційна форма навчання)

1. Суб’єктами праці є:
а) підприємства;
б) підприємці;
в) робітники.
2. Сукупність виконуваних працівником функцій – це:
а) зміст праці;
б) характер праці.
людей між собою у процесі праці.
3. Людина може працювати:
а) з необхідності;
б) за бажанням;
в) з примусу;
г) усі відповіді вірні.
4. Нині в Україні працездатним віком вважається:
а) для жінок: 16-54 роки, для чоловіків 16-59 років включно;
б) для жінок: 16-60 роки, для чоловіків 16-65 років включно;
в) для жінок: 16-55 роки, для чоловіків 16-60 років включно.
3. верхня межа працездатного віку.
5. До трудових ресурсів належать:
а) населення в працездатному віці;
б) населення, старше і молодше від працездатного віку, яке зайняте у народному господарстві.
6. Розрізняють структуру трудових ресурсів за:
а) віком;
б) статтю;
в) рівнем освіти;
г) місцем проживання;
д) усі відповіді вірні.
7. Економічно активне населення – це:
а) особи, що не мають роботи (прибуткового заняття);
б) частина населення, яке забезпечує пропозицію робочої для виробництва товарів і послуг;
в) шукають роботу або намагаються організувати свою справу;
г) особи, що навчаються
8. Населення є:
а) виробником матеріальних благ;
б) споживачем матеріальних благ;
в) одночасно і виробником і споживачем матеріальних благ.
9. Природній приріст населення – це:
а) різниця між числом померлих і народжених;
б) різниця між числом народжених і померлих;
в) сума початкової кількості населення та половини її приросту.
10. Розширене відтворення населення характеризується:
а) переважанням народжуваності над смертністю;
б) постійною кількістю населення;
в) абсолютним зменшенням кількості населення;
11. Інтенсивний тип відтворення ресурсів для праці означає:
а) збільшення їх чисельності без зміни їх якісних характеристик;
б) удосконалення якісних характеристик трудових ресурсів;
в) немає правильної відповіді.
12.Чи відноситься до трудових ресурсів працююче населення старше або молодше працездатного віку?
а) так;
б) ні.
13. Професія – це:
а) комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, що набуваються людиною в результаті спеціальної професійної підготовки і дають змогу здійснювати відповідний вид діяльності;
б) рівень професійної підготовки, необхідний для виконання трудових обов’язків (функцій) певної складності;
в) різновид професії в з вужчим характером трудової діяльності.
14. Соціальна структура персоналу підприємства – це:
а) співвідношення між окремими групами працівників підприємства;
б) частки груп працівників певних професій у загальній кількості співробітників, виражені у відсотках;
в) відсоткове співвідношення груп працівників різних рівнів кваліфікації в загальній чисельності персоналу;
г) частки працівників відповідного віку в їх загальній чисельності;
д) кількісне співвідношення між різними категоріями працівників, що розрізняються за характером трудових функцій;
е) немає правильної відповіді.
15. Рух персоналу між даним підприємством та зовнішнім ринком праці – це:
а) внутрішня мобільність;
б) зовнішня мобільність;
в) ротація кадрів.
16. Інтенсивність праці характеризує:
а) ступінь її продуктивного використання та тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик;
б) ступінь її напруженості і визначається кількість фізичної та розумової енергії людини, витраченої за одиницю часу.
17. Трудомісткість визначається:
а) кількістю продукції , виробленої 1-м працівником за одиницю робочого часу;
б) кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції.
18. Повна трудомісткість продукції (Тп) дорівнює:
а) Тт + То + Ту;
б) Тв + Ту;
в) Тт+ То.
19. До повних (прямих) показників продуктивності праці відносять:
а) натуральні;
б) вартісні;
в) абсолютні;
г) відносні.
20. До керованих на підприємстві факторів, що впливають на рівень ПП:
а) управління,
б) організація,
в) трудові відносини,
г) політичне становище у країні,
д) якість і кількість трудових ресурсів країни.
21. Умовами виникнення ринку праці є:
а) юридична свобода і здатність власника робочої сили за своїм розсудом розпоряджатись своїми здібностями до праці;
б) відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування;
в) поява на ньому покупця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників.
22. Робоча сила – це товар, який:
а) можна покласти на зберігання;
б) не потребує додаткових життєвих благ для його підтримання;
в) знищується при використанні;
г) може бути абсолютно однаковим у різних індивідів, якщо вони відносяться до однієї професії та спеціальності;
д) усі відповіді не правильні;
е) усі відповіді правильні.
23. До суб’єктів ринку праці не відносяться:
а) носії;
б) виконавці;
в) виразники господарсько-трудових інтересів;
г) об’єкти ринку праці.
24. Внутрішній ринок праці – це :
а) система соціально трудових відносин, обмежених рамками одного підприємства;
б) це система соціально трудових відносин між працездатними та непрацездатними працівниками в масштабі країни, регіону, галузі.
25. Трудова зайнятість населення країни забезпечує:
а) виробництво валового національного продукту;
б) економічну основу життя суспільства;
в) потреби людей у заробітках;
г) потреби людей у самореалізації;
д) усі відповіді вірні.
26. До зайнятого населення належать громадяни України, що проживають на території держави на законних підставах:
а) працюючі по найму на умовах повного або неповного робочого дня;
б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою;
в) обрані, призначені або затверджені в органах державної влади;
г) особи, які проходять службу у Збройних силах України;
д) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку;
е) зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами;
є) усі відповіді вірні.
27. Зайнятість конкретної особи протягом неповного робочого часу або з неповною оплатою чи недостатньою ефективністю – це:
а) часткова зайнятість;
б) неповна зайнятість;
в) вільно вибрана зайнятість.
28. На сьогоднішній час можливо виділити три основні моделі державної політики зайнятості:
а) Російська, Українська, Американська;
б) Шведська, Скандинавська, Американська;
в) Європейська, Скандинавська, Американська;
г) Ваша відповідь.
29. Які фактори впливають на появу добровільного безробіття?
а) підвищення державної допомоги по безробіттю;
б) циклічність розвитку економіки;
в) якісна невідповідність пропозиції праці, потребі в ній;
г) структурні зрушення в економіці.
30. Безробітним, за методологією МОП, вважається той, хто:
а) в даний момент не має роботи, шукає її, готовий приступити до роботи протягом наступних двох тижнів і не має інших джерел доходу, крім заробітної плати в сфері оплачуваної зайнятості;
б) в даний момент не має роботи, шукає її, готовий приступити до роботи;
в) не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості, шукають роботу і готові до неї приступити;
г) усі відповіді вірні.
31. Пов'язане з існуванням свободи вибору працівниками роду діяльності і місця роботи – це:
а) структурне безробіття;
б) фрикційне безробіття;
32. Якщо людина працює не за своїм рівнем, розрядом чи спеціальністю – це:
а) кваліфікаційне безробіття;
б) функціональне безробіття;
в) вимушене безробіття.
33. Основними причинами виникнення безробіття є:
а) структурні зрушення в економіці;
б) зниження темпів економічного розвитку;
в) недосконале трудове законодавство;
г) недостатня професійна і територіальна мобільність робочої сили;
д) усі відповіді вірні.
34. Згідно з законом Оукена:
а) щорічний приріст ВНП на 2,7% утримує кількість безробітних на постійному рівні;
б) кожні додаткові 2% приросту реального ВНП зменшують кількість безробітних на 1%;
в) кожні 2% скорочення реального національного обсягу виробництва нижче від досягнутого рівня збільшують рівень безробіття на 1% порівняно з природним рівнем безробіття;
г) усі відповіді вірні.
35. В економіці країни виділяють такі форми поділу праці:
а) між галузями економіки;
б) всередині галузей;
в) всередині підприємств;
36. Поділ праці, що передбачає поділ виробництва за видами, фазами – це:
а) технологічний поділ праці;
б) коопераційний поділ праці;
в) функціональний поділ праці.
37. Поділ праці, що зумовлюється різним ступенем складності виконуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих – це:
а) професійний поділ праці;
б) кваліфікаційний поділ праці.
38. Кількість доброякісної продукції, яку повинен виробити робітник відповідної спеціальності і кваліфікації при даних засобах праці за умов раціональної організації праці та виробництва – це:
а) норма часу;
б) норма виробітку
в) норма керованості;
г) норма чисельності виконавців.
39..Підготовчо-завершальним часом називають час, який :
а) робітник витрачає на підготовку засобів праці і себе до виконання заданої роботи;
б) робітник витрачає на закінчення роботи;
в) робітник витрачає на підготовку засобів праці і себе до виконання заданої роботи, а також усі дії, пов’язані з її закінченням.
40. Оперативний час роботи складається з:
а) часу на обслуговування робочого місця;
б) основного часу,
в) допоміжного часу.
41. Розмір заробітної плати залежить від :
а) складності та умов виконуваної ним роботи;
б) професійно-ділових якостей працівника;
в) результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації;
г) усі відповіді вірні.
42. За кожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, вираженої в натуральних одиницях нараховується:
а) почасова заробітна плата;
б) відрядна заробітна плата.
43. Найбільш поширена акордна оплата праці в:
а) сільському господарстві;
б) на будівництві;
в) у промисловості.
44. Основою організації оплати праці є:
а) тарифна система;
б) тарифна сітка;
в) тарифна ставка;
г) не має правильної відповіді.
45. Мінімальна заробітна плата – це:
а) середня заробітна плата одного працівника в місяць;
б) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;
в) встановлений розмір заробітної плати за некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану норму праці;
г) виплати у форми винагород за підсумками роботи, премії, надбавки, компенсаційні виплати.
46. Найнижча межа ціни робочої сили повинна відповідати:
а) певним фізіологічним і соціальним критеріям;
б) раціональним нормам споживання, які забезпечують задоволення розумних потреб людини;
в) рівню добробуту, який визнається в суспільстві на даний час нормальним;
г) усі відповіді вірні.
47. Під вартістю робочої сили розуміють:
а) зарплату;
б) усі витрати роботодавця, пов’язані з наймом та використанням робочої сили;
в) витрати на персонал;
д) усі відповіді вірні.
48. Найманий працівник – це:
а) фізична особа (громадянин), яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем;
б) фізична особа (громадянин), яка на підставі укладеного трудового договору безпосередньо виконує трудову функцію;
в) усі відповіді вірні.
49. Трипартизм означає, що:
а) держава, підприємці, профспілки є різними ланками;
б) держава, підприємці, профспілки є незалежні один від одного;
в) держава, підприємці, профспілки виконують окремі функції і несуть свою відповідальність;
г) усі відповіді правильні.
50. Соціально-трудові відносини характеризують взаємовідносини між:
а) працівниками колективу;
б) найманим працівником і роботодавцем;
в) спілками роботодавців.
51 Профспілки – це найбільш масове об'єднання:
а) трудящих;
б) роботодавців.
52. Предмети праці – це:
а) все те, на що спрямована праця і що зазнає змін із набуттям корисних для задоволення людських потреб властивостей;
б) те, за допомогою чого людини діє на машини, механізми, інструменти, різні пристосування, а також будівлі і споруди.
53. До первинних потреб людини відносять:
а) фізіологічні;
б) психологічні.
54. Трудові ресурси включають:
а) зайнятих економічною діяльністю людей;
б) не зайнятих економічною діяльністю;
в) не зайнятих, але, тих що можуть працювати.
55. До працездатного населення відносять:
а) населення у працездатному віці;
б) осіб молодших і старших від працездатного віку, які працюють;
в) осіб молодших і старших від працездатного віку;
г) інвалідів першої або другої групи;
56. Закінчіть речення: „Трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних і якісних характеристик....”
а) економічно активного населення;
б) економічно неактивного населення;
в) економічно активного населення та економічно неактивного населення.
57. Процес постійного і безперервного відновлення поколінь людей унаслідок взаємодії народжуваності і смертності – це:
а) оновлення населення;
б) відтворення населення;
в) рівень народжуваності.
58. Традиційний тип відтворення характеризується:
а) зменшенням народжуваності, збільшенням середньої тривалості життя, зниженням рівня смертності;
б) висока нерегульована народжуваність і висока смертність;
в) немає правильної відповіді.
59. Якщо природний приріст населення дорівнює нулю – це:
а) розширене відтворення населення;
б) звужене;
в) просте.
60. Екстенсивний тип відтворення населення означає:
а) зміну якостей людських ресурсів;
б) зміну чисельності ресурсів.
61. Просторовий рух населення – це:
а) оновлення населення;
б) міграція;
в) соціальна мобільність.
62. Рівень плинності кадрів показує:
а) співвідношення чисельності працівників, що звільнилися за суб’єктивними причинами та середньооблікової чисельності працівників;
б) співвідношення чисельності працівників, що звільнилися за об’єктивними причинами та середньооблікової чисельності працівників.
63. Прямий показник рівня продуктивності праці – це:
а) виробіток;
б) трудомісткість.
64. Елементами ринку праці виступають:
а) товар, попит, пропозиція, ціна;
б) товар, ціна;
в) попит, пропозиція.
65. Сегментація ринку праці – це
а) поділ робочих місць на стійкі і замкнуті сектори;
б) поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами;
в) працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами.
66. Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" зайнятість – це:
а) діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству та, як правило, приносить заробіток (трудовий доход);
б) діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що як правило, приносить заробіток (трудовий доход);
в) діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих потреб, що не суперечить законодавству та, як правило, приносить заробіток.
67. Рівень зайнятості розраховується такими способами:
а) частка зайнятих в загальній чисельності населення;
б) частка зайнятих в економічно активному населенні;
в) частка зайнятих в економічно неактивному населенні.
68. Виділяють такі основні види відкритого безробіття:
а) фрикційне;
б) структурне;
в) циклічне;
г) сезонне;
д) приховане.
в) циклічне безробіття.
69. Перевищення пропозиції над попитом на працю працівників певного фаху і кваліфікації за наявності значної кількості вакансій з інших фахів – це:
а) структурне безробіття;
б) фрикційне безробіття;
в) циклічне безробіття.
70. Головна "ціна" безробіття – це:
а) не випущена продукція;
б) безповоротно втрачене потенційне виробництво товарів і послуг;
в) втрачені доходи робітників;
г) усі відповіді вірні.
71. Організація праці має сприяти:
а) удосконаленню процесу відпочинку працівників;
б) вдосконаленню всіх процесів праці та виробничих структур;
в) удосконаленню процесу управління персоналом;
г) усі відповіді вірні.
72. Процеси, що безпосередньо пов'язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію – це:
а) обслуговуючі виробничі процеси;
б) основні виробничі процеси;
в) допоміжні виробничі процеси.
73. У натуральних одиницях виміру вимірюється:
а) норма часу;
б) норма чисельності виконавців;
в) норма обслуговування;
г) норма виробітку.
74. Відповідно до Закону України „Про оплату праці” сутність заробітної плати визначається як:
а) „винагорода, обчислена тільки у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу”;
б) „винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу”;
в) „винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник виплачує працівникові за виконану роботу і, яка обмежується розміром”;
г) усі відповіді не вірні.
750. На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці:
а) погодинна і відрядна;
б) проста погодинна і відрядна;
в) проста погодинна і відрядно-преміальна;
г)немає правильної відповіді.
76. Набір товарів і послуг, без споживання яких виникає загроза фізіологічному існуванню людей це:
а) споживчий кошик;
б) мінімальний прожитковий рівень;
в) мінімальний споживчий бюджет.
77. Встановлений державою розмір зарплати, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану найманим працівником повну норму праці (робочого часу) – це:
а) оптимальна заробітна плата;
б) мінімальна заробітна плата;
в) рекомендована заробітна плата.
78. Професія – це:
а) комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, що набуваються людиною в результаті спеціальної професійної підготовки і дають змогу здійснювати відповідний вид діяльності;
б) рівень професійної підготовки, необхідний для виконання трудових обов’язків (функцій) певної складності;
в) різновид професії в з вужчим характером трудової діяльності.
79. Умовами виникнення ринку праці є:
а) юридична свобода і здатність власника робочої сили за своїм розсудом розпоряджатись своїми здібностями до праці;
б) відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування;
в) поява на ньому покупця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників.
80. Застосування погодинної форми оплати праці доцільно в таких умовах:
а) відсутність впливу на результати чинників, які залежать від трудових зусиль працівника;
б) працівникам створені реальні можливості збільшити випуск продукції;
в) важко або неможливо точно нормувати працю;
г) існує необхідність збільшити обсяг виконуваних робіт на даному робочому місці.
81. Під вартістю робочої сили розуміють:
а) зарплату;
б) усі витрати роботодавця, пов’язані з наймом та використанням робочої сили;
в) витрати на персонал;
д) усі відповіді вірні.
82. Профспілки – це найбільш масове об'єднання:
а) трудящих;
б) роботодавців;
в) різних категорій трудових ресурсів.


ПРИМІРНИЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
з курсу "Економіка праці і соціально-трудові відносини"
для студентів заочного факультету дистанційної форми навчання

Причини та наслідки безробіття.
Сутність і значення соціального партнерства.
Місячний оклад головного економіста 1200 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком ним має бути відпрацьовано 23 дні, 1 з яких святковий, що не співпадає з вихідним. Фактично йому був наданий листок непрацездатності на 3 дні. Стаж роботи працівника на даному підприємстві – 9,5 років. З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Обчислити місячний заробіток економіста, з урахуванням відпрацьованого часу.
ЛІТЕРАТУРА

Основна
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 – IV в чинній редакції.
Закон України "Про колективні договори і угоди" вiд 01.07.1993 № 3356-XII в чинній редакції.
Закон України "Про оплату праці" вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР в чинній редакції.
Закон України "Про зайнятість населення" вiд 01.03.1991 № 803-XII в чинній редакції.
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" вiд 15.09.1999 № 1045-XIV в чинній редакції.
Закон України "Про організації роботодавців" вiд 24.05.2001 № 2436-III в чинній редакції.
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вiд 03.03.1998 № 137/98-ВР в чинній редакції.
Закон України “Про охорону праці” вiд 14.10.1992 № 2694-XII в чинній редакції.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” вiд 18.01.2001  № 2240-III в чинній редакції.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” вiд 02.03.2000 № 1533-III в чинній редакції.
Закон України ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вiд 09.07.2003 № 1058-IV в чинній редакції.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” вiд 23.09.1999 № 1105-XIV в чинній редакції.
Закон України “Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII в чинній редакції.
Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919 1956, Т.1. Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.
Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1957 1990, Т.2. Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.
Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. К.: «Знання-Прес», 2000.
Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003
Грішнова О.А. Економіка праці й соціально-трудові відносини. – К.: Знання, 2004.
Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003.
Завіновська Г. Т. Економіка праці. К.: КНЕУ, 2003.
Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.
Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. К.,2001.-1068с.
Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. М. Издательство “Экзамен”, 2003.
Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. М.: Изд-во МГУ, 1996.
Экономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.Э. Шлендера и проф. Ю.П. Кокина. М.: Юристъ, 2003.
Додаткова
Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці. - К.:ВІПОЛ, 1995.
Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда: Учебник. М.: Финстатинформ, 1999.
Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999.
Васильченко В. С., Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. К., 2000.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Підручник. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 559 с.
Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.П. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / Ін-т соціол. НАНУ. К., 1999.
Жуков В.І., Скуратівський В.А. Соціальне партнерство в Україні: Навчальний посібник К.: Вид-во УАДУ, 2001.
Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. К.: КНЕУ, 2002.
Колот А.М. Проблеми становлення та розвитку соціально-трудових відносин в Україні // Україна: аспекти праці. –2000. - №3.
Колот А.М. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин //Україна: аспекти праці – 2002. - №5.
Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. для вузов. М.: Экзамен, 2001.
Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред. І.К. Бондар, Г.В. Ярошенко, В.І. Науменка, Н.А. Соколенко. К.: Знання, 1999.
Рынок труда и доходы населения: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Волгина. М.: Филинъ, 1999.
Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика. К.: Вид-во УАДУ, 1997.
Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. М.: ИНФРА-М, 1996.
Современная экономика труда: Монография / Руководитель авторск. кол-ва и научн. ред. В.В.Куликов. Институт труда Минтруда России (НИИ труда). - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.
Соціальне партнерство / С.В. Бакуменко, І.Є. Левенець (кер. авт. кол.): Навчальний посібник. К., 1999.
Соціальне партнерство на ринку праці України / Ю.М. Маршавін (кер-к авт. колективу), С.В. Бакуменко, В.М. Данюк, О.С. Зінченко, А.М. Колот, С.В. Мартиненко: Навчальний посібник. К., 1998.
Українець С.Я. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток // Україна: аспекти праці.1999.
Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М.Пула, М. Уорнера. СПб.: Питер, 2002.
Экономика труда: Учебник / В.В.Адамчук, Ю.П.Кокин, Р.А.Яковлев. Под ред. В.В.Адамчука.- М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.
Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. М.: Изд-во МГУ, 1996.


13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 7321725
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий