ПЗ_Персонал_ЗП_студ

Показники ефективності використання трудових ресурсів

Показник
Формула
Умовні позначення

Показники рівня продуктивності праці:
- виробіток
(прямий показник)- трудомісткість (обернений показник)
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
ПТн - продуктивність праці за натуральним методом, т/ос.
ПТв - продуктивність праці за вартісним методом, грн./чол.
ВПн, ВПв - випуск продукції в натуральному та вартісному виразі відповідно
N - чисельність персоналу основної діяльності, осіб

· – трудомісткість продукції, год./т
Т - кількість робочого часу, витраченого на випуск продукції, год.

Зростання продуктивності праці за рахунок вивільнення працівників
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Езаг - загальна величина зниження чисельності працівників, осіб
Nвих - вихідна чисельність персоналу підприємства, осіб

Зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

·м,
·н - минула та нова трудомісткість виготовлення продукції

Економія чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
ВПн - випуск продукції в натуральному виразі
Тф – фактичний фонд робочого часу одного робітника
К- коефіцієнт виконання норм


Приклад 1
У минулому році було виготовлено продукції на суму 2200 млн грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 10%. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві.

Розв'язання
1 Продуктивність праці розраховується за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.1)

де ПТ - продуктивність праці, грн./ос.;
ВПв - випуск продукції в вартісному виразі, грн.;
N - чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
2 Плановая продуктивность праці складає:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
3 Приріст продуктивності праці:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
При збільшенні випуску продукції на 5% та скороченні чисельності на 50 осіб продуктивність праці складе 988 тис.грн, що на 12,3% більше, ніж у базовому році.

Приклад 2
Річний обсяг випуску деталей цехом становить 50 тис.шт./рік. Трудомісткість виробу знизиться з 50 до 45 хв/шт. Ефективний річний фонд робочого часу працівника 1860 год/рік, запланований коефіцієнт виконання норм виробітку 1,1. Визначити ріст продуктивності праці та відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості.

Розв'язання
1 Зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості розраховується за формулою:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.2)

де
·м,
·н - минула та нова трудомісткість виготовлення продукції.

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
2 Відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості розраховується за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.3)

де
·м,
·н - минула та нова трудомісткість виготовлення продукції;
ВПн - випуск продукції в натуральному виразі, шт.;
Тф – фактичний фонд робочого часу одного робітника;
К- коефіцієнт виконання норм.

Тоді:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

За рахунок зниження трудомісткості продуктивність праці зросте на 11,1%, а відносне вивільнення робітників складе 122 ос.


Приклад 3
За рахунок впровадження нової техніки трудомісткість знижена на 5%; впровадження заходів щодо удосконалення організації праці і поліпшення умов праці забезпечило збільшення числа робочих днів у році з 224 до 226 і тривалості змін з 7,8 до 8,0 год.
Розрахувати підвищення продуктивності праці за окремими факторами і в сукупності всіх перерахованих факторів.

Розв’язання
Використовуючи індексний метод, маємо:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.4)

де І
· - індекс трудомісткості;
Ідн - індекс робочих днів у році;
Ісм - індекс тривалості робочої зміни.

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

За рахунок наведених факторів продуктивність праці зросла на 8,9%.
Методи нарахування заробітної плати

Показник
Формула
Умовні позначення

Пряма погодинна заробітна плата
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Тф - фактично відпрацьований за місяць час, год.
tст - годинна тарифна ставка відповідного кваліфікаційного розряду працівника

Погодинно-преміальна заробітна плата
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Зт - сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці, грн
Д - сума преміальних доплат за досягнення певних кількісних або якісних показників, грн
Д% - відсоток преміальних доплат за досягнення певних кількісних або якісних показників

Пряма відрядна заробітна плата
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
р - відрядна розцінка за виготовлення одиниці продукції, грн./ед.
Q - фактична кількість виготовленої робітником продукції за певний час в натуральному виразі, т (шт.)
tст - годинна тарифна ставка за розрядом робітника, грн.
Нвир - норма виробітку на одиницю часу, од./год.(зміну)
Нч - норма часу на виготовлення одиниці продукції, год.

Відрядно-преміальна заробітна плата
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Зтар.відр - тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці, грн.
Двідр - сума преміальних доплат
П1 - відсоток доплат за виконання плану
П2 - відсоток доплат за кожний відсоток перевиконання плану
Пп.п - відсоток перевиконання плану
Qф, Qпл - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць

Відрядно-прогресивна заробітна плата
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Qв - вихідна база для нарахування доплат (встановлюється на рівні 110-115% Qпл)
рзв, рпідв - звичайна та підвищена розцінка за одиницю продукції
р% - відсоток росту розцінки

Бестарифна система оплати праці
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Твід - час, відпрацьований і-м працівником
tст - погодинна тарифна ставка КТУ - коефіцієнт трудової участі
Бсум - загальна сума балів, зароблена всіма працівниками m - чисельність працівників
d - доля фонду оплати праці (ФОП), що припадає на один бал
Бі, 3і - сума балів та заробітна плата і-го працівника відповідно

Метод годино-коефіцієнтів
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Збр - заробіток усієї бригади
Рбр – відрядна бригадна розцінка за виготовлення одиниці продукції, грн./ед.
Q - фактична кількість виготовленої бригадою продукції за певний час в натуральному виразі, т (шт.)
tст.і - годинна тарифна ставка робітника бригади і-го розряду, грн.
Нвирбр - норма виробітку бригади, од./год.(зміну)
Г-Кбр - загальна кількість годино-коефіцієнтів, відпрацьованих бригадою
Тф.і - фактична кількість годин, відпрацьована і-тим робітником
Кі - тарифний коефіцієнт за розрядом і-го робітника
m - кількість членів бригади
Зг-к - сума бригадного заробітку, що припадає на один годино-коефіцієнт
Зі - заробіток і-го робітника (члена бригади)

Приклад 1
Визначить відрядну заробітну плату шліфувальника, якщо за нормою він повинен виготовити 960 деталей за місяць (24 робочих дня, умови праці – шкідливі, тобто 8-годинний робочий день), фактично було виготовлено 1050 деталей. Годинна тарифна ставка шліфувальника IV розряду 8,02 грн.

Розв'язання
1 Відрядний заробіток робітника визначається за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.5)

де р - відрядна розцінка за виготовлення одиниці продукції;
Q - фактична кількість виготовленої робітником продукції за певний час.

2 Для того, щоб визначити заробіток шліфувальника, необхідно розрахувати відрядну розцінку. Для цього скористуємось формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.6)

де tст - годинна тарифна ставка за розрядом робітника;
Нвир - норма виробітку на одиницю часу.

Тоді: 13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

Звідси фактичний відрядний заробіток робітника становитиме:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

Таким чином, відрядна заробітна плата шліфувальника становитиме 1680 грн.


Приклад 2
Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці - 4,02 людино-год на один виріб; розцінка за виріб - 3,1 грн; відпрацьовано 1769 людино-год; вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм 10%; за кожний відсоток перевиконання 1,5% відрядного заробітку.

Розв’язання
1 Місячний заробіток з використанням відрядно-преміальної системи оплати праці обчислюється за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.7)

де Зтар.відр - тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці;
Двідр - сума преміальних доплат.

Отже, спочатку обчислимо тарифний заробіток робітника за прямою відрядною системою оплати праці як добуток відрядної розцінки за виготовлення одного виробу і фактичної кількості виготовлених виробів:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

2 Сума преміальних доплат розраховується за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.8)

де П1 - відсоток доплат за виконання плану;
П2 - відсоток доплат за кожний відсоток перевиконання плану;
Пп.п - відсоток перевиконання плану .

Відсоток перевиконання плану розраховується за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.9)

де Qф, Qпл - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць.

3 Розрахуємо планований обсяг виробництва виробів:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Відсоток перевиконання плану складає:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
4 Сума преміальних доплат складає:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
5 Таким чином, відрядно-преміальна заробітна плата дорівнює:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

Приклад 3
Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо відомо, що бригада заробила за місяць 4298 грн. Усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. Робітники V і III розрядів відпрацювали за місяць 185 год/міс, а робітник IV розряду – 163 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами становлять: III – 1,2; IV – 1,33; V – 1,5.

Розв'язання
1 Оскільки всі члени бригади працюють в однакових умовах праці, то бригадний заробіток слід розподілити за методом годино-коефіцієнтів. Для цього спочатку визначимо кількість годино-коефіцієнтів, відпрацьованих бригадою, яку можна знайти за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.10)

де Тф.і - фактична кількість годин, відпрацьована і-тим робітником;
Кі - тарифний коефіцієнт за розрядом і-го робітника;
m - кількість членів бригади.

Тоді:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415г.-к.
2 Розрахуємо заробітну плату за 1 годино-коефіцієнт за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.11)

де Збр - заробіток усієї бригади.

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
3 Визначимо заробітну плату кожного члена бригади за формулою:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415, (2.12)

Тоді:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
Таким чином, заробітна плата першого члена бригади становитиме 1332,0 грн, другого – 1301,0 грн, третього – 1665,0 грн.
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 6672357
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий