Навчально-методичний посібник кримінально-викон..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГОНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для підготовки до державного комплексного іспиту
«Кримінально-виконавче право і кримінологія»


Харків
2014
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для підготовки до державного комплексного іспиту
«Кримінально-виконавче право і кримінологія»

галузь знань 0304 «Право»
освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
напрям підготовки 8.030401 «Правознавство»
для студентів V курсу факультету підготовки кадрів для
Державної пенітенціарної служби України
Харків
2014


Навчально-методичний посібник для підготовки до державного комплексного іспиту «Кримінально-виконавче право і кримінологія» / Уклад.: В. В. Голіна, К. А. Автухов. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 25 с..
Укладачі: В.В. Голіна
К.А. Автухов


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № ___ від __________ 2014 р.)

© Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
1. ВСТУП

Сучасне суспільство вимагає від працівників Державної кримінально-виконавчої служби глибоких знань в сфері правового регулювання процесу виконання та відбування покарань, володіння законодавчою базою, вмінь та навичок роботи з засудженими особами. Безумовне важливе значення відіграє й обізнаність працівників з напрацюваннями кримінологічної науки, зокрема в сфері вивчення особи злочинця та боротьби з пенітенціарним рецидивом.
За час навчання в університеті студентам факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби було надано можливість отримати необхідний обсяг знань, навичок та умінь, серед іншого за рахунок вивчення низки дисциплін які складають базу їх професійно-службової підготовки. Зокрема протягом двох семестрів IV курсу вони оволодівали навчальним матеріалом предмету «Кримінально-виконавче право», на V курсі їм викладались наступні дисципліни: «Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань»; «Кримінологія», «Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі», «Звільнення від відбування покарань», «Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи». Для перевірки рівня засвоєння цих профільних дисциплін та спеціальних курсів студенти факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби складають державний комплексний іспит «Кримінально-виконавче право і кримінологія», екзаменаційні білети якого містять по три питання з кримінально-виконавчого права і одне з кримінології.
Перелік питань державного іспиту охоплює найбільш важливі аспекти процесу виконання всіх видів кримінальних покарань та роботи з особами, які відбувають покарання в установах виконання покарань, питання звільнення засуджених та базові питання кримінологічної науки, зокрема проблеми її пенітенціарного напряму.
Отже, іспит є узагальнюючим і підсумковим контролем, що покликаний виявити якість знань студентів, отриманих ними у процесі навчання, з’ясувати рівень їх професійної підготовки як майбутніх спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України.
ЗАТВЕРДЖЕНО
вченою радою Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
(протокол № від _________ 2014 р.)

2. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ»

І. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»,
ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КУРСУ
Політика у сфері виконання покарань. Цілі, принципи, стратегія, напрямки політики у сфері виконання покарань. Державна пенітенціарна служба України як суб’єкт реалізації політики у сфері виконання покарань.
Кримінально-виконавче право як форма політики у сфері виконання покарань, його визначення. Предмет, метод, система і основні принципи курсу кримінально-виконавчого права.
Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання у кримінально-виконавчому праві. Основні напрями діяльності органів та установ виконання покарань. Мета кримінально-виконавчої діяльності. Правові та матеріально-предметні засоби кримінально-виконавчої діяльності. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності. Засуджений і учасники кримінально-виконавчої діяльності як суб’єкти відбування покарання.

2. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ. ДОКУМЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ЗАСУДЖЕНИМИ
Поняття «виконання» та «відбування покарання», їх основні ознаки та зміст.
Форми виконання покарань у виді позбавлення волі.
Виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі засуджених.
Виконання покарань, що пов’язані з виховним впливом на засуджених, їх види та специфічні ознаки.
Відмінність виконання покарань, пов’язаних із виховним впливом, від виконання покарань, що не пов’язані із застосуванням засобів виправлення і ресоціалізації.
Виправлення і ресоціалізація засуджених як мета соціально-виховної діяльності персоналу органів та установ виконання покарань. Поняття соціально-виховної роботи. Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених.
Документальне оформлення проведення соціально-виховної роботи. Види журнальних обліків та порядок їх ведення. Щоденник індивідуальної роботи з засудженим. Методика оцінювання ступеня виправлення засудженого. Основні вимоги до порядку складання та змісту характеристики на засудженого. Обчислення строків у процесі виконання кримінальних покарань: види строків, загальні підходи до обчислення строків. Правила обчислення строків в днях, місяцях та роках основних і додаткових покарань.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ
Поняття «правовий статус засуджених». Основи правового статусу засуджених. Правовий статус засуджених та проблема дотримання прав і свобод людини та громадянина.
Основні права засуджених. Право засуджених на особисту безпеку.
Основні обов’язки засуджених.
Законні інтереси засуджених.
Закріплення правового статусу засуджених у кримінально-виконавчому законодавстві. Загальні принципи визначення правового статусу засуджених. Норми кримінального законодавства та вирок суду як джерело обмежень прав та свобод засуджених.

ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Види органів і установ виконання покарань. Кримінально-виконавчі установи відкритого і закритого типу.
Державна виконавча служба. Кримінально-виконавча інспекція. Військові частини, гауптвахти. Арештні доми. Виправні центри. Дисциплінарний батальйон. Виправні та виховні колонії.
Місця позбавлення волі, які не виконують функції виконання покарань. Діяльність слідчих ізоляторів: призначення, основні функції, організація роботи в СІЗО з розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі.
Управління органами та установами виконання покарань. Державна кримінально-виконавча служба України. Головні завдання Державної пенітенціарної служби України. Основні права та обов’язки персоналу Державної пенітенціарної служби України.
Організаційна та просторова структура виправної колонії. Відділення соціально-психологічної служби як основна організаційна ланка в структурі кримінально-виконавчої установи: напрями, принципи, технології, форми і методи соціально-виховної роботи з засудженими. Організація психологічної допомоги в установах виконання покарання.
Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими органами держави, які здійснюють протидію і запобігання злочинності.

5. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань. Права і обов’язки прокурора.
Відомчий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань органами управління і посадовими особами Державної пенітенціарної служби України.
Відвідування установ виконання покарань.
Громадський контроль. Спостережні комісії та їх функціональне призначення. Контроль органів державної влади та місцевого самоврядування. Роль засобів масової інформації.

6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ
ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими (1955 р.). Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що зневажають людську гідність видів поводження та покарання (1975 р.). Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку (1979 р.). Принципи медичної етики, що стосуються ролі працівників охорони здоров’я, а особливо лікарів, у захисті ув’язнених чи затриманих осіб від тортур та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (1982 р.). Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.). Заходи, що гарантують захист прав тих, хто засуджений до страти (1984). Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), (1985 р.). Звід принципів захисту всіх осіб, що зазнали затримання або ув’язнення в будь якій формі (1988) р. Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила), (1990 р.). Основні принципи поводження із в’язнями (1990 р.). Керівні принципи ООН по попередженню злочинності серед неповнолітніх (Ел-Ріядські керівні принципи), (1990 р.). Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990).
Європейські тюремні правила (2006 р.).

ВИКОНАННЯ МАЙНОВИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ
Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від сплати штрафу.
Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. Майно, що підлягає конфіскації.
Дії державного виконавця, спрямовані на виконання покарання у виді конфіскації майна. Обов’язки третіх осіб щодо майна, яке підлягає конфіскації.
Передача конфіскованого майна засудженого фінансовим органам та її правове регулювання. Конфіскація майна, яке було виявлене після виконання вироку.
Відповідальність за приховування майна, що підлягає конфіскації.

ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО, СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ,
ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ
Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Обов’язки суду, що постановив вирок про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Обов’язки посадових осіб чи органів, які присвоїли військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, у зв’язку з винесенням вироку про позбавлення засудженого звання, рангу, чину або класу.
Правові наслідки позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Виконання покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Порядок, умови та нормативне регулювання виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

10. виконання покарання у виді громадських робіт
Порядок та нормативне регулювання виконання покарання у виді громадських робіт.
Умови відбування покарання у виді громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. Наслідки ухилення від його відбування. Кримінально-виконавча інспекція, її функціональне призначення, нормативне регулювання діяльності.
Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт.
Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.

11. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ
ВИПРАВНИХ РОБІТ
Порядок, умови, нормативне регулювання виконання покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт. Кримінально-виконавча інспекція, її функціональне призначення.
Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт.
Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до виправних робіт.
Поняття ухилення засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт та його негативні наслідки.
Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних робіт

12. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
Загальний порядок виконання покарання у виді арешту. Місця відбування покарання у виді арешту. Обмеження прав і свобод засуджених до арешту. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці.
Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту.
Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту.
13. Виконання покарань ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Правове регулювання процесу виконання-відбування покарання засудженими військовослужбовцями.
Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Особливості відбування арешту військовослужбовцями.
Порядок виконання покарання у виді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. Режим у дисциплінарному батальйоні. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців. Листування засуджених військовослужбовців. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону. Організація праці, військового навчання та соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями.
Застосування заходів заохочення й стягнень до засуджених військовослужбовців.
Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців.
Звільнення з дисциплінарного батальйону.
14. виконання покарання у виді
обмеження волі
Місця відбування покарання у виді обмеження волі. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі.
Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. Умови праці засуджених до обмеження волі. Обов’язки адміністрації виправного центру. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.
Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі.
Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення та обсяг їх повноважень. Відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі.


15. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ
У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Поняття «класифікація» засуджених до позбавлення волі. Критерії класифікації засуджених до позбавлення волі. Види та цілі класифікації засуджених до позбавлення волі.
Визначення виду виправної колонії чоловікам, жінкам та виховної колонії неповнолітнім позбавленим волі.
Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній.
Ведення облікових документів на засуджених. Формування особових справ та карткових обліків.
Структурні дільниці виправних і виховних колоній і розподіл засуджених до позбавлення волі.
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики, розподілу, ресоціалізації, посиленого контролю, соціальної адаптації, соціальної реабілітації.
Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. Переведення засуджених до позбавлення волі.
Робота з особовими справами засуджених. Методика отримання інформації про особу та її поведінку з документальних джерел. Складання матеріалів, які характеризують засуджених.

16. РЕЖИМ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поняття «режим» як засіб виконання і відбування покарання. Основні вимоги режиму в колоніях. Засоби забезпечення режиму в місцях позбавлення волі.
Нагляд за засудженими: технічні засоби нагляду і контролю; оперативно-розшукова діяльність в колоніях; режим особливих умов у колоніях; підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї.

17. УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ
Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі. Заборона певних дій засудженим.
Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування та предметів першої потреби. Побачення і телефонні розмови засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок і бандеролей. Листування засуджених.
Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених, позбавлених волі. Виконання примусового лікування.
Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно-корисної праці. Умови праці засуджених до позбавлення волі Оплата праці, відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених, їх пенсійне забезпечення.


18. ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
В КОЛОНІЯХ РІЗНИХ ВИДІВ
Виправні колонії мінімального рівня безпеки.
Виправні колонії середнього рівня безпеки.
Виправні колонії максимального рівня безпеки.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками, вагітними жінками, матерями-годувальницями, жінками, які мають дітей до трьох років. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправних колоній.
Особливості відбування покарання у виховних колоніях неповнолітніми. Підстави переводу засуджених неповнолітніх із виховних до виправних колоній. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку.
Порядок виконання та умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Місце, порядок і умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відбування покарання в дільниці ресоціалізації. Особливості тримання засуджених у дільниці соціальної реабілітації та посиленого контролю.
Режим особливих умов у виправних і виховних колоніях. Поліпшення умов тримання у колоніях.

19. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Загальні положення про звільнення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання у виді позбавлення волі. Юридична природа інституту звільнення від відбування покарання. Класифікація підстав звільнення.
Звільнення у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду. Правовий статус осіб, які відбули покарання. Порядок звільнення.
Звільнення від відбування покарання на підставі закону України про амністію та акту про помилування. Порядок звільнення.
Звільнення у зв’язку з скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи, з закінченням строку давності виконання обвинувального вироку.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Звільнення на підставі хвороби. Інші підстави звільнення від відбування покарання (звільнення від відбування покарання з випробуванням, звільнення від відбування покарання вагітних жінок та ін.).
Заходи соціальної адаптації щодо звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі.
Допомога особам, які звільнені від відбування покарання: надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні, надання допомоги особам звільненим з місць позбавлення волі, тощо.
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
Органи, які вирішують і здійснюють адміністративний нагляд. Підготовка та подання до суду матеріалів на встановлення адміністративного нагляду.

20. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та порядок його здійснення. Суб’єкти громадського контролю. Заходи громадського впливу щодо таких осіб. Органи та порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Обчислення іспитового строку та умови припинення контролю і зняття з обліку.
Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

ІІ. КРИМІНОЛОГІЯ

21. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ
Поняття злочинності та її вимірювання. Загальна характеристика злочинності як соціально-правового явища, її відмінні риси та ознаки. Основні кількісно-якісні вимірювання злочинності: рівень, коефіцієнти, структура, динаміка. Їх поняття та визначення. Соціальні та правові явища, які впливають на рівень та динаміку злочинності. Географія, характер, ціна злочинності. Пряма та непряма шкода від злочинності. Поняття, види, негативні наслідки латентної злочинності. Засоби виявлення латентної злочинності.
Характеристика сучасної злочинності у світі та в Україні, тенденції її розвитку.
Злочинність у місцях позбавлення волі: поняття та кримінологічна характеристика. Злочинність у місцях позбавлення волі як один із чинників дестабілізації обстановки у місцях позбавлення волі.

22. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ
У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Детермінація злочинності: соціальні, економічні, соціально-психологічні, політичні, організаційно-управлінські та інші за походженням соціальні явища і процеси. Криміногенні явища і процеси у місцях позбавлення волі. Роль “фонових явищ” на злочинність у місцях позбавлення волі.
Особливості детермінації індивідуальної злочинної поведінки у місцях позбавлення волі.
Конкретні життєві ситуації, в якій вчиняються злочини у місцях позбавлення волі.

23. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ,
ОСНОВНІ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНІ РИСИ
Поняття «особа злочинця». Соціально-демографічні, кримінально-правові, морально-психологічні риси особи злочинця. Значення цих показників при розподілі злочинців у місцях позбавлення волі.
Типологія злочинців, значення її у діяльності установ виконання покарань. Типи особистості засуджених у місцях позбавлення волі.

24. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
Поняття, структура та цілі запобігання злочинності. Загальносоціальне, спеціально-кримінологічне, індивідуальне і віктимологічне запобігання злочинності у місцях позбавлення волі. Система заходів запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.
Суб’єкти запобігання злочинності у місцях позбавлення волі і відносно осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Кримінально-виконавча установа і кримінально-виконавча інспекція як суб’єкти запобігання рецидиву злочинів.
Спеціально-кримінологічне запобігання рецидиву злочинів чоловіків, жінок, неповнолітніх у місцях позбавлення волі.
Індивідуальна запобіжна робота з засудженими, які належать до різних психологічних типів. Поєднання індивідуального впливу на засудженого з колективною роботою зі спецконтингентом як напрям запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.
Запобіжна робота в установах виконання покарань щодо проникнення до них заборонених речей, речовин, предметів, грошей та ін.
Роль громадськості та самодіяльних організацій у запобіганні злочинності.

25. ЗАПОБІГАННЯ ОКРЕМИМ РІЗНОВИДАМ
ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ
Запобігання насильницьких злочинів у місцях позбавлення волі.
Основні напрями запобігання корисливих і корисливо-насильницьких злочинів у місцях позбавлення волі.
Запобігання масових (групових) ексцесів у місцях позбавлення волі.
Запобігання злочинів, пов’язаних з ухиленням від відбування покарань.
Запобіжна діяльність стосовно осіб, схильних до вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин та ін.
Індивідуальна запобіжна робота з засудженими, які належать до різних психологічних типів.
Особливості запобіжної діяльності щодо осіб з психологічними аномаліями у місцях позбавлення волі.
3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Політика у сфері кримінально-виконавчого права. Її визначення, цілі, принципи, стратегія, напрями реалізації в діяльності органів і установ виконання покарань.
Поняття кримінально-виконавчого права: його предмет, метод, основні принципи.
Виконання покарань і застосування до засуджених засобів виховного впливу.
Виправлення і ресоціалізація засуджених як мета соціально-виховної діяльності персоналу органів та установ виконання покарань. Порядок складання матеріалів, які характеризують засуджених.
Соціально-виховна та психологічна робота з засудженими у місцях позбавлення волі: напрями, принципи, форми, методи та порядок складання документації за результатами їх проведення.
Органи і установи виконання покарань.
Організаційна та просторова структура виправної колонії. Відділення соціально-психологічної служби як основна організаційна ланка в структурі кримінально-виконавчої установи.
Правовий статус засуджених: види, зміст, нормативне регулювання. Основні права, обов'язки та законні інтереси засуджених.
Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.
Правовий і соціальний статус персоналу Державної пенітенціарної служби України. Основні права та обов'язки. Підстави та порядок застосування сили персоналом органів і установ виконання покарань і СІЗО.
Діяльність слідчих ізоляторів: призначення, основні функції, організація роботи в СІЗО з розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі.
Виявлення та профілактика агресії і непокори з боку засуджених та осіб, узятих під варту. Роль оперативно-розшукових підрозділів і СПС у запобіганні суспільно-небезпечних дій засуджених.
Міжнародні стандарти поводження із засудженими – Європейські тюремні правила (2006р.).
Особливості виконання покарання у виді штрафу за чинним законодавством.
Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов'язки суб'єктів виконання цього покарання і наслідки ухилення від нього.
Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.
Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.
Поняття ухилення засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт та його негативні наслідки. Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних робіт.
Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна: Закон України «Про виконавче провадження».
Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.
Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
Обчислення строків у процесі виконання кримінальних покарань.
Ведення облікових документів на засуджених. Формування особових справ та карткових обліків.
Робота з особовими справами засуджених. Методика отримання інформації про особу та її поведінку з документальних джерел.
Складання матеріалів, які характеризують засуджених.
Підготовка та подання до суду матеріалів про встановлення адміністративного нагляду за особами, що звільняються з місць позбавлення волі.
Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі.
Основні методи первинного психолого-педагогічного вивчення особистості засудженого, вивчення ступеню соціально-педагогічної занедбаності.
Класифікація засуджених до позбавлення волі: поняття, значення і критерії.
Визначення засудженим виду установи виконання покарання.
Організація роботи в слідчому ізоляторі з розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі.
Організація роботи з прийому, переведення і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі.
Режим у колоніях, його основні вимоги та значення.
Система засобів забезпечення дотримання засудженими вимог режиму відбування покарання.
Нагляд за особами, позбавленими волі, як один з основних засобів забезпечення режиму в установах виконання покарань.
Порядок здійснення нагляду за засудженими в установах виконання покарань.
Особливості здійснення нагляду за засудженими у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах, а також дільницях соціальної реабілітації.
Особливості здійснення нагляду за засудженими у виховних колоніях і за засудженими, які знаходяться на лікуванні у закладах Міністерства охорони здоров'я України.
Охорона як засіб забезпечення ізоляції осіб, позбавлених волі.
Порядок здійснення охорони кримінально-виконавчої установи.
Правові підстави щодо застосування фізичного впливу, зброї та спеціальних засобів під час несення служби з охорони об'єктів кримінально-виконавчої системи.
Режим особливих умов в установах виконання покарань.
Розподіл та тримання засуджених у дільниці карантину, діагностики та розподілу.
Дії під час виникнення надзвичайних ситуацій (групові протиправні дії засуджених, захоплення заручників, вчинення злочинів терористичної спрямованості тощо).
Структурні дільниці виправних і виховних колоній: види та правова характеристика.
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільницях ресоціалізації, посиленого контролю, соціальної адаптації та соціальної реабілітації.
Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі. Порядок переведення засуджених до позбавлення волі до колонії іншого виду.
Права та обов’язки засуджених до позбавлення волі.
Умови відбування покарання в колоніях: види та правова регламентація соціального забезпечення відбування покарання.
Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.
Праця засуджених до позбавлення волі.
Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі, їх організація у місцях позбавлення волі.
Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.
Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях.
Заходи заохочення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі. Порядок складання відповідних документів.
Заходи стягнення та порядок їх застосування до осіб, позбавлених волі. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання.
Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі та порядок стягнення з них матеріальних збитків.
Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними та полегшеними умовами тримання.
Особливості відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки.
Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими вагітними жінками, матерями- годувальницями і жінками, які мають дітей віком до 3-х років.
Особливості порядку відбування покарання у виховних колоніях.
Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
Поняття, сутність і юридична природа інституту звільнення від відбування покарання.
Підстави та загальний порядок звільнення від відбування покарання. Класифікація підстав звільнення.
Звільнення від відбування покарання у зв'язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду.
Звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію та акта про помилування.
Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі.
Звільнення від відбування інших (крім позбавлення волі) покарань.
Документальне оформлення процедури звільнення засудженого. Довідка про звільнення.
Особливості правового статусу осіб, звільнених від відбування покарання.
Заходи соціальної адаптації щодо звільнених від відбування покарання у виді позбавлення волі.
Громадський контроль та порядок його здійснення за особами, умовно-достроково звільнених від відбування покарання.
Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
Обставини, що встановлюються при вирішенні питання про заохочення засуджених або накладання на них дисциплінарних стягнень. Документування порушень та заходів реагування на них.
Призначення і завдання відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи.
Права, обов’язки та документація начальника відділення соціально-психологічної служби.
Особливості здійснення нагляду за засудженими на окремих об'єктах установ виконання покарань. Основні обов'язки посадових осіб, що здійснюють такий нагляд.
Специфіка нагляду за засудженими, схильними до вчинення правопорушень. Підстави для постановки і зняття з профілактичного обліку засуджених. Індивідуальна профілактична робота із засудженими.
Основні обов’язки посадових осіб щодо забезпечення нагляду за засудженими.
Порядок проведення перевірок наявності засуджених у колоніях. Черговий помічник начальника установи (ЧПНУ) та його функціональні обов’язки.
Введення посиленого варіанта несення служби в установі виконання покарань, організація і проведення основних заходів операцій під умовними найменуваннями «Щит», «Заслон».
Індивідуальна програма соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими.
Сили і засоби забезпечення нагляду за засудженими до позбавлення волі.
Функціонування дільниці слідчого ізолятора на території виправної колонії: порядок її створення обладнання та організації в них нагляду за засудженими.
Створення дільниці на території виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання та середнього рівня безпеки.
Дії особового складу чергової зміни, персоналу установи виконання покарань при виникненні групової непокори або масових заворушень засуджених, ліквідації злочинів терористичної спрямованості та звільнення заручників, втечі засуджених.
Підстави та порядок застосування сили персоналом органів і установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.
Підстави та порядок етапування засуджених. Оформлення документів на етапування.
Злочинність: поняття, ознаки і визначення.
Кількісні показники вимірювання злочинності.
Якісні показники вимірювання злочинності.
Поняття латентної злочинності, її різновиди, негативні наслідки та засоби виявлення.
Злочинність у місцях позбавлення волі: поняття та кримінологічна характеристика.
Злочинність у місцях позбавлення волі як один із чинників дестабілізації обстановки у місцях позбавлення волі.
Детермінація злочинності у місцях позбавлення волі.
Особливості детермінації індивідуальної злочинної поведінки у місцях позбавлення волі.
Поняття особи злочинця, основні її кримінологічні риси.
Типологія злочинців, значення її у діяльності установ виконання покарань. Типи особистості засуджених у місцях позбавлення волі.
Вплив «фонових явищ» на злочинність у місцях позбавлення волі.
Конкретна життєва ситуація, в який вчиняються злочини у місцях позбавлення волі.
Поняття, визначення, цілі і структура запобігання злочинності.
Загальносоціальне та спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.
Система заходів запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.
Віктимологічне запобігання (профілактика) злочинності у місцях позбавлення волі.
Запобіжна робота в установах виконання покарань щодо проникнення до них заборонених речей, речовин, предметів, грошей та ін.
Суб’єкти запобігання рецидиву злочинів у місцях позбавлення волі. Кримінально-виконавча установа як суб’єкт запобігання рецидиву злочинів.
Суб’єкти запобігання рецидиву злочинів особами, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.
Роль громадськості та самодіяльних організацій у запобіганні злочинності.
Запобігання насильницьких злочинів у місцях позбавлення волі.
Основні напрями запобігання корисливих і корисливо-насильницьких злочинів у місцях позбавлення волі.
Запобігання масових (групових) ексцесів у місцях позбавлення волі.
Запобігання злочинів, пов’язаних з ухиленням від відбування покарання.
Спеціально-кримінологічне запобігання рецидиву злочинів чоловіків, жінок, неповнолітніх у місцях позбавлення волі.
Запобіжна діяльність стосовно осіб, схильних до вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин та ін.
Індивідуальна запобіжна робота з засудженими, які належать до різних психологічних типів.
Особливості запобіжної діяльності щодо осіб з психологічними аномаліями у місцях позбавлення волі.
Кримінальна субкультура в системі причин й умов рецидиву злочинів у місцях позбавлення волі.
Поєднання індивідуального впливу на засудженого з колективною роботою зі спецконтингентом як напрям запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
ПРИ СКЛАДАННІ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Державний іспит відбувається за екзаменаційними білетами, які включають чотири питання: три питання – з кримінально-виконавчого права та одне – з кримінології.
При підготовці до державного іспиту студенти обов’язково повинні опрацювати необхідні параграфи підручників з кримінально-виконавчого права і кримінології, навчальних посібників з відповідних спеціальних дисциплін, нормативно-правові акти і рекомендовану літературу.
Максимальна кількість балів, які студент може отримати з державного іспиту становить 100 балів.
Підсумкова оцінка з предмета виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

Оцінка за шкалою ECTS
ВИЗНАЧЕННЯ
За націо-нальною системою
Оцінка за 100-бальною шкалою, що використову-ється в
НЮУ

A
ВІДМІННО – відмінна відповідь на всі екзаменаційні питання
5
90 – 100

B
ДУЖЕ ДОБРЕ – повна відповідь на всі екзаменаційні питання, однак, з кількома помилками

4
80 – 89

C
ДОБРЕ – в загальному правильна відповідь з певною кількістю значних помилок

75 – 79

D
ЗАДОВІЛЬНО – виявлення непоганої рівня підготовки, але зі значною кількістю недоліків

3
70 – 74

E
ДОСТАТНЬО – відповідь задовольняє мінімальні критерії

60 – 69

FX
НЕЗАДОВІЛЬНО – відповідь не задовольняє мінімальні критерії, потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2
35 – 59

F
НЕЗАДОВІЛЬНО – відповідь не задовольняє мінімальні критерії, необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1 – 345. СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України від 28.06.1996// Відом. Верховн. Ради України – 1996 – № 30.
Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 р. №264/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – №52. – Ст.455.
Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996 р. № 292/96-ВР (у ред. Закону України від 02.06.2011 р. №3465-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – №48. – Ст.1958.
Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 р. №3160-VІ // Офіц. вісн. України. – 2011. – №28. – Ст.1154.
Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06. 2005 р. №2713-IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – №30. – Ст.409.
Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7.04.2011 р. № 3206- VI // Голос України. – 2011. – 15 черв. (№ 107).
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 №2095 – ВР// Відом. Верх. Ради України. – 1995. – №6. – ст. 35.
Положення про порядок здійснення помилування: Затв. Указом Президента України від 16.09.2010 р. №902/2010 // Офіц. вісн. України. – 2010. – №71. – Ст.2554.
Положення про Державну пенітенціарну службу України: Затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. №394/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – №29. – Ст.1230.
Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: Схв. Указом Президента України від 08.11.2012 р. №631/2012 // Уряд. кур’єр. – 2012. – №209. – 14 лист.
Положення про спостережні комісії: затв. постановою Кабінету міністрів України від 01.04.2004 р. №429 (у ред. постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1042 // Офіц. вісн. України. – 2010. – №86.– Ст. 3043.
Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: Затв. наказом Міністра оборони України від 29.11.2004 р. № 567 // Офіц вісн. України. – 2004. – №50. – Ст. 3294.
Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань: Затв. наказом Міністра юстиції України від 22.11.2011 р. №3361/5 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 96. – Ст. 3510.
Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04.11.2003 р. №1303/203 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 2. – Ст.103.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. №275 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст. 2898.
Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 р. №270/1560 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №2. – Ст. 90.
Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.02.2005 р. №27 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №10. – Ст. 511.
Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с.
Автухов К.А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навч. посіб. / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець; за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2012. – 152 с.
Автухов К.А. Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань: навч. посіб. / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець; за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 160 с.
Автухов К.А. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань: наук.- прак. посіб. / К.А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред.. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 148 с.
Кримінально-виконавче право: Загальна та Особлива частини: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011. – 328 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – К.: Атіка, 2012. – 492 с.
Романов М.В. Звільнення від відбування покарання: навч. посіб. / М.В. Романов. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 90 с.
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009. – 288 с.
Голина В.В. Криминологическая профилактика предотвращение и пресечение преступлений: учеб. пособ. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 72с.
Запобігання злочинності в України: навч. посіб. / Голіна В.В., Валуйська М.Ю. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 107 с.
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб./ Голіна В.В. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120с.

З М І С Т

1. Вступ.
2. Програми державного комплексного іспиту «Кримінально-виконавче право і кримінологія».
3. Перелік питань для державного іспиту.
4. Критерії оцінки успішності студентів.
5. Список нормативних актів та літератури.

13PAGE 15


13PAGE 142415


13PAGE 1410015


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 5815090
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий