Робоча програма сучасна фотогр. Дошк.

Форма № Н - 3.04
Затверджено наказом МОН України
від “___” ___________ 20 __ р. №___

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Кафедра фізики

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор (заступник директора)
з навчальної роботи

___________________________
“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ВАРІАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Сучасна фотографія
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки_0101 Педагогічна освіта
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
Інститут педагогічної освіти (назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система
організації навчального процесу
-2010-
Сучасна фотографія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 6.010101 Дошкільна освіта „___” ________, 2010__.- __ с.Розробники: доцент кафедри фізики Хейфець І.М.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________
_______________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (__________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________
(шифр, назва)
Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)


(__________, 200_
( __________, 200_

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів –2
Галузь знань
_______________
(шифр і назва)
за виборомНапрям підготовки
0402 Філологія_
(шифр і назва)


Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
_6.020303 Українська мова і література.
Рік підготовки:

Змістових модулів –4

2-й
2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

3-й
3-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 24
самостійної роботи студента - 12
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

12 год.
год.Практичні, семінарськігод.
год.Лабораторні12год.
год.Самостійна роботагод.12
год.ІНДЗ: год.Вид контролю: залік


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 30/70
для заочної форми навчання -


Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: викладання навчальної дисципліни “Сучасна фотографія” є дати майбутнім вчителя і вихователям достатньо повне уявлення про технічні можливості сучасної фотографії як невід'ємний компонент візуальної інформації, що відтворює наочний, документально точний і виразний образ дійсності, яка нас оточує.
Завдання: вивчення дисципліни “Сучасна фотографія” є отримання знань про сучасну фотографічну техніку, отримання навиків роботи з фотоапаратом, опанування різними видами зйомки та обробки зображень за допомогою комп’ютера.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: принципову схему сучасних процесів отримання фотознімку і образотворчий потенціал чорно-білої і кольорової аналогової і цифрової фотографії, розуміти принципи дії і функції основних вузлів і механізмів аналогової і цифрової фотокамери, бути знайомими з технічними і творчими можливостями фотографії.
вміти: заряджати фотоплівку у фотоапарат. Визначати видержку і діафрагму. Здійснювати наведення на різкість. Здійснювати різні види зйомки. Мати уявлення про негативний і позитивний процес. Знати устрій минилабораторий. Мати уявлення про принцип дії цифрового фотоапарата. Освоїти фотографування за допомогою цифрового фотоапарата. Освоїти комп'ютерну обробку зображень, які отримано за допомогою цифрового фотоапарата.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.Фотографія в системі масової комунікації

Тема 1. Соціокультурні функції фотографії
Фотографія як феномен візуальної культури і як особливий спосіб отримання і розповсюдження інформації, заснованої на світлописі. Універсальний, такий, що не вимагає перекладу інтернаціональна мова фотографії. Фотографія як мистецтво зупиненої миті і як документ історії. Наукова, медична, криміналістична, прикладна, любительська, хронікально-документальна і художня фотографія. Фотографія і Інтернет. Місце і призначення фотографії в періодичному друці, на телебаченні і в кіно. Інформаційна і публіцистична фотографія. Фотографія в рекламній справі і паблик рилейшнз.
Технічні засоби фотографії як базовий інструментарій, необхідний для творчого відтворення зримих предметів, подій і явищ дійсності. Курс «Сучасної фотографії» як навчальна дисципліна, що вивчає фізичні і хімічні основи фотографії, конструктивні особливості і функціональне призначення сучасної фотоапаратури і фото аксесуарів, властивості і різновиди сучасних світлочутливих матеріалів, практику фотографування аналоговою і цифровою фотокамерою, лабораторної обробки негативних матеріалів і виготовлення фотознімків.
Уміння фотографувати, а також оцінювати і готувати знімки до друку.
Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку фотографії
Короткий огляд історії винаходу і розвитку фотографії. Витоки і обставини зародження фотографії. Внесок Ньепса, Дагера, Тальбота. Етапні віхи в розвитку знімальної апаратури від камери-обскури до сучасних портативних багатопрограмних фотоапаратів. Вдосконалення фотоматеріалів і освітлювальних приладів.
Основні напрями розвитку фотографічної техніки на рубежі кінця ХХ – почала ХХI вв. Типи конструкцій сучасних фотоапаратів. Любительські і професійні камери. Деякі достоїнства і істотні недоліки компактних любительських фотоапаратів типу «навів-і-зняв» (так званих «мильниць»). Найближчі і віддалені перспективи розвитку фотографії.
Змістовий модуль 2. Технічні засоби і способи запису оптичної інформації
Тема 3. Фотографічний апарат
Сучасний фотоапарат як складний оптико-механічний і електроний прецезійний пристрій. Класифікація фотоапаратів залежно від формату кадру і фотоматеріалу, який використовується: великоформатні камери, середньоформатні, малоформатні, полуформатні і мініатюрні фотоапарати, їх функціональне призначення.
Устрій фотоапарата, його основні і додаткові компоненти (вузли і механізми).
Світлонепроникна камера як конструктивна основа фотоапарата. Об'єктна дошка (передня панель) і касетна частина камери. Фільмовий канал, кадрове вікно і притискний столик. Замковий пристрій.
Затвор, його призначення і принцип дії. Різновиди затворів: центральний затвор, шторний (шторно-щілинний) затвор, затвор-діафрагма. Управління затвором.
Видошукач, його призначення і основні різновиди: рамковий, по матовому склу, телескопічний, дзеркальний надкамерный і внутрішньокамерний, із знімною шахтою.
Фокусуючі пристрої, їх призначення і принцип дії. Пристрої ручного фокусування: за шкалою відстаней або символами, по матовому склу, далекомірний механізм, дзеркальна система. Пристрої автоматичного фокусування: автофокусування активного типу, автофокусування за допомогою інфрачервоних променів, ультразвуковий локатор. Пасивні системи автофокусування: автоматичні далекоміри з скануванням зображення; далекомір з ПЗЗ-приймачем; автоматичні далекоміри дзеркальних фотоапаратів; автофокус з вимірником контрасту зображення і по методу «нульового контрасту».
Транспортуючий пристрій, його блокування з механізмом взводу затвора. Взвод затвора і переклад знятої (експонованою) плівки на приймальну котушку. Механізм зворотного перемотування плівки. Ручний механічний привід і моторний привід.
Додаткові вузли: автоспуск, система синхронізації затвора і лампи-спалаху, вбудований експонометр, вбудована фотоімпульсна лампа, блок живлення.
Тема 4. Фотографічна оптика
Призначення, принцип дії і конструкція фотооб'єктива як системи лінз, зібраних в жорсткій розсувній оправі. Оптична аберація (сферична, хроматична, дисторсия, астигматизм, кома, кривизна поля і зображення) і способи їх корегування. Прояснення оптики. Оптична схема об'єктиву, наочний простір і простір зображень. Конструктивні різновиди об'єктивів по оптичній схемі: лінзові і дзеркальні, симетричні і асиметричні.
Діафрагма, її призначення і принцип дії. Різновиди діафрагмових пристроїв: елементарна діафрагма, діафрагма з поворотним кільцем попередньої установки, стрибаюча діафрагма, нажимна діафрагма, моргаюча діафрагма.
Призначення і типи оправ об'єктивів, настановні кільця: діафрагмове і фокусуюче; шкали діафрагми, відстані і глибини різко зображуваного простору. Різьбове і байонетне (штикове) кріплення об'єктивів. Поняття робочого відрізку.
Основні властивості і головні характеристики об'єктиву: головна фокусна відстань, поле зору і кут зображення, світлосила. Відносний отвір, роздільна здатність. Масштаб зображення. Глибина різко зображуваного простору, її визначення і творче використання.
Класифікація об'єктивів по головній фокусній відстані і куту зображення. Основні властивості нормального, ширококутного і довгофокусного об'єктивів. Телеоб'єктиви (об'єктиви з дзеркально-лінзовою схемою). Об'єктиви із змінною фокусною відстанню – трансфокатори і вариооб'єктиви (зуми). Поняття «штатного» і змінних об'єктивів. Використання змінних об'єктивів для зйомки репортажу.
Короткі відомості про найбільш поширені об'єктиви.
Правила поводження з оптикою.

Тема 5. Особливості цифрової фотографії
Нові носії інформації в цифровому столітті. Аналог і цифра. Система числення і цифрові коди. Мікропроцесор. Можливості цифрових технологій. Оперативна пам'ять. Загальні принципи роботи цифрового фотоапарата і його устрій. Світлочутливі елементи ПЗС («прилади із зарядовим зв'язком»), KMOP, Live-MOS принцип перетворення оптичної інформації в цифровий сигнал. Аналого-цифровий перетворювач. Реєстрація кольорового зображення. Система енергопостачання цифрового фотоапарата. Кольоровий рідкокристалічний дисплей. Формати запису зображення. Пристрої зберігання запису. Система запису цифрової інформації на карті флеш-пам’яті (карти пам'яті Compact Flash, Smart Flash, Memory Stick, Multy Media Card, Secure Digital. Жорсткі диски IBM Microdrive і Iomega Click. Система редагування (використання функцій скасування окремих зображень, декількох кадрів або очищення плати цілком). Прості, аматорські (полупрофесійні) і професійні цифрові фотокамери, їх характеристики. Достоїнства і недоліки цифрової фотографії в порівнянні з традиційною аналоговою.


Змістовий модуль 3.Технологія фотографування

Тема 6. Фотографування аналоговою камерою
Перевірка фотоапарата, правила його експлуатації і догляду за ним. Підготовка до зйомки, вибір негативного або такого, що обертається фотоматеріалу, зарядка фотоапарата, установка на калькуляторі фотоекспонометра величини світлочутливості фотоматеріалу. Технологія фотографування: вимір освітленості (яскравості) об'єкту зйомки, визначення і установка експозиційних параметрів. Вибір точки зйомки, розташування апарату щодо джерела освітлення. Установка змінного об'єктиву. Вибір діафрагми і застосування шкали глибини різкості для виділення головного об'єкту зйомки або для зйомки на заздалегідь задану (задуману) глибину різко зображуваного простору. Установка на об'єктиві і апараті експозиційних параметрів – видержки і діафрагми. Візування з метою визначення меж кадру і композиційної побудови елементів зображення. Фокусування (наведення на різкість) об'єктиву. Вибір моменту зйомки і експонування. Особливості зйомки при природному освітленні і освітленні джерелами штучного світла. Використання фотоімпульсних ламп. Дефекти, що виникають при зйомці, і способи їх запобігання.

Тема 7. Фотографування цифровою камерою
Основні параметри цифрових фотоапаратів: глибина кольору, оптична роздільна здатність, формат зображення, чутливість, динамічний діапазон. Конструктивні особливості і правила експлуатації цифрових фотокамер. Швидкість роботи цифрових камер. Особливості об'єктивів. Вибір цифрового апарату. Технологія зйомки цифровим фотоапаратом. Підготовка до фотографування і попередній перегляд на дисплеї. Оптичний і цифровий стабілізатори зображення. Цифрова зміна масштабу зйомки. Особливості установки колірного балансу (схема балансу білого). Збільшення роздільної здатності знімків. Специфіка експлуатації джерел живлення.

Тема 8. Види фотографічної зйомки
Поняття про основні виразні засоби (композиція, освітлення, експозиція).
Види зйомок. Зйомка репортажу. Зйомка пейзажу і архітектури. Портретна зйомка. Спортивна зйомка. Спеціальні види зйомок. Особливості цифрової зйомки.


Змістовий модуль 4.Цифрова обробка і друк зображень.

Тема 9. Цифрова обробка зображень
Цифрові зображення. Основні характеристики растрових зображень. Графічна роздільна здатність. Глибина кольору. Роздільна здатність монітора, принтера. Основні кольорові моделі. Формати растрової графіки.
Компьютер, принтер, сканер (системи вимог).
Програма обробки і редагування растрової графіки Adobe Photoshop. Робоче вікно програми. Налаштування робочого простору. Завантажити фото для редагування. Поворот зображення. Збереження фотографії, кадрування і роздільна здатність. Розширення динамічного діапазону. Зміна яскравості, контрастності і кольорова корекція.
Виділені області, фільтри. Механізм та інструменти виділення. Переміщення. Коригуюча фільтрація. Спотворення і ефекти.
Ретуш та відновлення зображень. Клонування та відновлення елементів зображення. Використання інструментів ретуші.
Художні прийоми обробки зображень. Використання шарів. Застосування художніх фільтрів. Колаж. Стилізація.

Тема 10. Друк зображень
Друк. Підготовка зображень до друку, масштабування, параметри друку. Лазерні і струменеві принтери. Цифрові мінілаби.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


Денна форма
Заочна форма


Усього
у тому числі
Усього
у тому числіл
п
лаб
інд
ср

л
п
лаб
інд
ср

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.Фотографія в системі масової комунікації

Тема 1. Соціокультурні функції фотографії


1Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку фотографії

12Разом за змістовим модулем

2Змістовий модуль 2. Технічні засоби і способи запису оптичної інформації


Тема 3. Фотографічний аппарат2

2Тема 4
Фотографічна оптика


Тема 5. Особливості цифрової фотографії


2Разом за змістовим модулем

4Змістовий модуль 3.Технологія фотографування


Тема 6. Фотографування аналоговою камерою


1

2

2Тема 7. Фотографування цифровою камерою


1

2

2Тема 8. Види фотографічної зйомки


2

2

Разом за змістовим модулем

4Змістовий модуль 4.Цифрова обробка і друк зображень

Тема 9. Цифрова обробка зображень


1

2

2Тема 10. Друк зображень

1Разом за змістовим модулем

2Усього годин

12

12

12ІНДЗ

Усього годин


5. Теми лабораторних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Обладнання для фотографічної зйомки
2

2
Робота з фотоапаратом загального призначення
2

3
Фотографічна зйомка за допомогою фотоапаратів загального призначення
2

4
Вивчення пристрою цифрових фотоапаратів
2

5
Фотографування цифровим фотоапаратом
2

6
Комп’ютерна обробка зображень і вивід на друк
2


6. Самостійна робота

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Вивчення устрою фотоапаратів загального призначення
2

2
Обробка фотоплівок в мінілабах і друк зображень з них
2

3
Історія цифрової фотографії
2

4
Сучасні цифрові фотоапарати
2

5
Вивчення досвіду різних фотографічних шкіл за допомогою мережі інтернет
2

6
Сучасні програми обробки зображень
2


Разом
12


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Отримати фотографії різних видів зйомки: портретної, архітектурної, пейзажної, спортивної, репродукційної за допомогою класичного і цифрового фотоапарата.

8. Методи навчання
Лекції, лабораторні заняття.
11. Методи контролю
Контрольні роботи, залік.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2


Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
1.Електроний пакет літератури по класичній та цифровій фотографії.
2.Лабораторний практикум.

14. Рекомендована література
Базова
Класична фотографія:
1.Чибисов К.В. Общая фотография. М., Искусство, 1984.
2. Фомин А.В. Общий курс фотографии. М., Легкая индустрия. 1978.
3. Шахрова М.М. Общий курс фотогафии. Киев, Выща школа,1979.
4. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (фотосъемка). Киев, Техника, 1989.
5. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (обработка фотоматериалов), Киев,Техника, 1988.
6. Меледин А.В., Журба Ю.И. и др. Справочник фотографа. М., Высшая школа, 1989.
7. Шахрова М.М., Грезина Н.Г, Фотография: Навч. Посібник.-К.: Вища школа, 1993.
Цифрова фотографія
1. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. АСТ.2005
2. Егорова В. Цифровые фотоаппараты. ВНV-Санкт-Петербург.2005
3. Милчев М.Н. Практическая энциклопедия цифровой фотографии. АСТ.2004
4. Эндрюс Ф. Цифровая фотография. Практическое руководство. Росмэн-Издат.2004
5. Надеждин Н.Я. Цифровая фотография. Практическое руководство.СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-368с.:ил
6. Айсман Кэтрин. Цифровая фотография. Эффективный самоучитель. Пер. с англ. СПб.: «Диа Софт ЮП», 2005.-640с.

Допоміжна
Класична фотографія:
1. Волгин А.Г. Фотография. М., Планета. 1988.
2. Митчел Э. Фотография: Пер. с англ.-М., Мир,1988.
3. Фотография: Энцикл. Справ. / Белорус. Энцикл.; Редкол.; П.И. Бояров и др.- Мн.: БелЭн, 1992.
Цифрова фотографія
1.Буш Дэвид Д. Цифровая фотография: оборудование, технологии, дизайн Кудиц-Образ.2006
2. Соупер М.Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии. Учебное пособие. Триумф.2005..
3.Гринберг С. Цифровая фотография. Самоучитель. 3-е изд.- СПб.: Питер,2004.- 352с.: ил

15. Інформаційні ресурси
1.Книги по фотографии. http://www.photomaniac.com.ua.
2.Фотошкола SLR. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3.Киевская школа фотографии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4.Учебный курс «Основы фотографии». Быстрый старт. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5.Цифровая фотография – Википедия. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
6.Фотостудия. http://ts-photo.ru
7.Курс цифровой фотографии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8.FAQ по цифровому фото для начинающихhttp://www.3dnews.ru
9.Книги по фотографии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
10.Фотожурналы, книги и учебники по фотографии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
11.Энциклопедия искусства: Школа фотографии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
12.Интернет-магазин FOTO/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13.Интернет-магазин цифра. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
14.Курс «Фото в биологии». [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
15.Фотография для историков. http://www.gardenhistory.ru
13PAGE 15


13PAGE 14715

Приложенные файлы

  • doc 4455365
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий