Прогр. техн.пр.БЕ-3 курс 2010-

Міністерство освіти та науки України
Львівський інститут економіки і туризму


“Затверджую” “Погоджено”
Проректор з НМВР Зав. практикою
___________ Захарчин Р.М. ________Сеник Л.Я.
“_____”__________2010 р. “_____”__________2010 р.Робоча програма
технологічної практики
для студентів 3 - го курсу
денної форми навчання
галузь знань 0305
напрям 6.030509 “Облік і аудит”
Розглянуто і схвалено
на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і фінансів
Протокол № __ від ___2010 р
Зав. кафедри
____к.е.н. доц. Майор О.В.


м. ЛьвівУкладачі: ст. вик. Гелей Л.О, ст. вик. Банера Н.П.
Робоча програма
технологічної практики
для студентів 3 го курсу
денної форми навчання
напрям 6.030509
“Облік і аудит”


79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8
1. ВСТУП

Технологічна практика є складовою частиною навчального процесу студентів напрям 6030509 “Облік і аудит”, яка згідно навчального плану проводиться на III курсі у IV семестрі і триває 25 днів.
Практика проходить на підприємствах різногалузевого спрямування (комерційно-виробничих, торговельних, виробничих, підприємствах сфери обслуговування та підприємствах, які здійснюють посередницьку та оптово-збутову діяльність) різних організаційно-правових форм та форм власності (МП, СП, ПП, державних підприємствах, АТ, ТзОВ, а також туристичних фірмах та готельному господарстві).
Підприємство практики може бути запропоноване інститутом або студентом, за узгодженням з випускною кафедрою.
Керівництво практикою від інституту здійснюють викладачі спецдисциплін.
Керівництво практикою від підприємства можуть здійснювати спеціалісти пов’язані з обліково-фінансовою роботою на підприємстві (головний бухгалтер, фінансовий директор; провідні спеціалісти: бухгалтери, фінансисти).

Обов’язки студента практиканта:
студент повинен до початку практики ознайомитися з робочою програмою практики, пройти інструктаж з питань практики та з техніки безпеки, отримати індивідуальне завдання;
активно працювати на підприємстві-базі практики, підпорядковуватись правилам його внутрішнього розпорядку;
вести щоденник та до завершення практики скласти звіт, і виконати індивідуальне завдання;
після закінчення практики здати щоденник проходження практики, письмовий звіт з характеристикою і відгуком керівника практики від підприємства та захистити звіт.
Керівництво практикою здійснює викладач-керівник практики від інституту, який:
контролює підготовленість баз практики до прибуття на них студентів;
проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;
надає необхідні документи (скерування, робочу програму, індивідуальне завдання, щоденник);
повідомляє студентів про систему звітності з практики, перевіряє ведення щоденника, дає рецензію на звіт та індивідуальне завдання;
у тісному контакті з керівником підприємства від бази практики сприяє якісному проходженню студентами технологічної практики, відповідно до робочої програми;
контролює вихід студентів на практику та згідно з графіком здійснює консультації на базах практики та в інституті.
Керівник практики від підприємства:
створює необхідні умови для проходження студентами практики згідно робочої програми та індивідуального завдання;
надає необхідну документацію для виконання програми практики;
повідомляє навчальний заклад про порушення студентом правил внутрішнього розпорядку підприємства;
після закінчення практики дає характеристику студенту-практиканту та відгук на звіт з практики.

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою проходження технологічної практики є формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи на реальному підприємстві.
Завданням технологічної практики є закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань з бухгалтерських дисциплін, опанування сучасними методами, формами організації і знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії. Теоретичні знання студентів з дисциплін: “Економіка підприємств”, “Eкономічний аналіз”, “Економіка праці”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік 1, 2” поглиблюються в процесі проходження практики.
Після закінчення практики студент повинен знати:
- законодавчі та нормативно-правові акти організації та ведення обліку на підприємстві;
схему організаційної структури підприємства;
основи організації бухгалтерського та управлінського обліку діяльності підприємств, форми та методи обліку, документацію господарських операцій, види і зміст документів;
- стан документального оформлення і обліку зобов’язань, грошових коштів, праці і заробітної плати, власного капіталу, необоротних активів, запасів, витрат діяльності, доходів і фінансових результатів;
- порядок проведення, документування, виведення та відображення в обліку результатів інвентаризації товарно – матеріальних цінностей;
- порядок організації та ведення податкового обліку на підприємстві;
- порядок формування та подання звітності за податками;
- склад та порядок подання фінансової звітності підприємства.
Вміти:
- складати штатний розпис, кваліфікаційну характеристику, та посадову інструкцію бухгалтера;
- документувати та обліковувати операції з необоротними активами, запасами, грошовими коштами, розрахункові операції;
заповнювати табелі обліку робочого часу, нарядів на нарахування оплати за виконану роботу; розрахунково-платіжну відомість;
здійснювати нарахування заробітної плати, податків, інших виплат і платежів;
робити розрахунок амортизаційних відрахувань;
складати інвентаризаційний опис;
складати договір про матеріальну відповідальність;
оформляти довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей;
складати касовий та авансовий звіт;
складати та аналізувати форми фінансової та податкової звітності;
3. ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

3.1 Тематичний план практики


п/п
Зміст роботи

К-ть
днів
Кі-ть балів


1
Дати організаційно-економічну характеристику підприємства
1
3

2
Ознайомитись з обліком власного капіталу і забезпечення зобо-в’язань
1
4

3
Ознайомитись з обліком довгострокових і поточних зобов’язань
2
6

4
Вивчити організацію і облік розрахунків з оплати праці
3
7

5
Ознайомитись з обліком необоротних активів
2
6

6
Вивчити облік запасів.
2
6

7
Вивчити облік коштів, розрахунків та інших активів
2
6

8
Ознайомитись з податковим обліком і податковою звітністю на підприємстві
3
7

9
Вивчити процес обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності
5
8

10
Ознайомитись з порядком складання фінансової звітностї на підприємстві
3
7


Разом
24
60

11
Індивідуальне завдання

15

12
Оформлення звітів

10


Захист звітів
1
15


Всього
25
100


3.2 Зміст завдань технологічної практики

1. Дати організаційно-економічну характеристику підприємства - 1 день
( визначити організаційно-правову форму підприємства, його повну назву, юридичну адресу та місце реєстрації;
( ознайомитись зі Статутом даного підприємства, схемою організаційної структури;
( ознайомитись з організацію облікових робіт, формами та реєстрами бухгалтерського обліку, обов’язками і правами головного бухгалтера, посадовими інструкціями бухгалтерів;
( ознайомитись з організацією роботи з охорони праці, правилами техніки безпеки. Пройти інструктаж з техніки безпеки.

Додати до звіту:
Схему організаційної структури підприємства;
Схему форми обліку з описом документообороту;
Перелік журналів-ордерів або відомостей, що ведуться на підприємстві.

2. Ознайомитись з обліком власного капіталу і забезпечення зобов’язань -1 день

( Вивчити складові власного капіталу на підприємстві, їх облік (статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал).
(Ознайомитись з обліком забезпечення майбутніх витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільового фінансування.
Додати до звіту:
Копію форми №4 “Звіт про власний капітал”.

3. Ознайомитись з обліком довгострокових і поточних зобов’язань - 2 дні

( Вивчити облік довгострокових і короткострокових кредитів банків, порядок одержання кредитів, види застав, документальне оформлення кредитних операцій;
( Ознайомитись з обліком інших довгострокових фінансових зобов’язань, інших довгострокових зобов’язань;
( Ознайомитись з обліком поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, векселів виданих;
( Ознайомитись з обліком кредиторської заборгованості за товари (роботи і послуги) з формами розрахунків та з документуванням господарських операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками, з синтетичним та аналітичним обліком по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками ”;
( Вивчити облік поточних зобов’язань за розрахунками: за отриманими авансами, за податками і платежами, за страхуванням, з учасниками, за іншими операціями.

Додати до звіту:
Копію кредитного договору з відповідними розрахунками, договір про заставу;
Журнали ордери або відомості за рахунками: 50, 51, 52, 53, 60, 63, 61, 62, 64, 65, 67, 68.
Копії договорів з постачальниками, рахунків постачальників.

4 . Вивчити організацію і облік розрахунків з оплати праці - 3 дні

( Ознайомитись з порядком приймання, звільнення, переміщення, надання відпустки працівникам, ведення особистих справ працівників;
( Ознайомитись з організацією контролю за обліком робочого часу робітників і службовців, порядком заповнення табелю обліку робочого часу, обліком листів тимчасової непрацездатності та інших документів, які є підставою для нарахування заробітної плати;
( Ознайомитись з формами оплати праці, які застосовуються на підприємстві (організації);
( Вивчити поряок складання відомості нарахування заробітної плати; розрахунків відпускних за чергову відпустку, допомоги з тимчасової непрацездатності; оплату за роботу в святкові та у вихідні дні;
( Вивчити розрахунки утримань із заробітної плати: податку на доходи фізичних осіб, відрахувань у пенсійний фонд, фонди соціального страхування та ін.;
( Вивчити порядок справляння податків і платежів, які, згідно з законодавством, нараховуються на фонд оплати праці, звітністю про нарахування та сплату таких платежів;
(Визначити кореспонденцію рахунків стосовно операцій з нарахування заробітної плати і утримань із заробітної плати; нарахувань на фонд оплати праці.
Додати до звіту:
Копії табеля обліку робочого часу; нарядів на нарахування оплати за виконану роботу;
Копії розрахунково-платіжної відомості;
Копії Звіту про нарахування збору до Пенсійного фонду, розрахункових відомостей про кошти фонду соціального страхування та соціального страхування на випадок безробіття, приклади розрахунків відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та утриманнь із заробітної плати.

5. Ознайомитись з обліком необоротних активів - 2 дні
( Вивчити документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів;.
( Вивчити порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів та ін. необоротних активів.;
( Ознайомитись з документуванням та обліком довгострокових фінансових інвестицій;
( Ознайомитись з порядком та документуванням проведення інвентаризації необоротних активів, відображенням результатів інвентаризації в обліку.
Додати до звіту:
Копії документів про приймання основних засобів, нематеріальних активів, актів про ліквідацію основних засобів;
Розрахунок амортизаційних відрахувань;
Журнали-ордери або відомості з обліку необоротних активів;
Інвентаризаційний опис.

6. Вивчити облік запасів - 2 дні
( Ознайомитись з видами запасів на підприємстві (виробничі запаси, МШП, товари, готова продукція та ін.) та їх оцінки;
( Вивчити організацію розрахунків за товарно-матеріальні цінності;
( Ознайомитись з джерелами і порядком одержання матеріальних цінностей від різних постачальників, порядком розрахунків з постачальниками (форми розрахунків), порядком реалізації відпуску товарно-матеріальних цінностей;
( Вивчити аналітичний облік запасів на складі і в бухгалтерії;
( Ознайомитись зі звітністю матеріально відповідальних осіб;
( Вивчити порядок проведення, документування, виведення та відображенням в обліку результатів інвентаризації запасів;
( Вивчити синтетичний облік запасів на підприємстві.
( Ознайомитись з обліком витрат на виробництво.
Додати до звіту:
Копію договору про матеріальну відповідальність;
Копію довіреності на одержання товарно матеріальних цінностей;
Копію товарного звіту з доданими документами;
Копію інвентаризаційного опису та акту результатів інвентаризації;
Реєстри аналітичного обліку запасів на складі і в бухгалтерії;
Журнали ордери або відомості розрахунків з постачальниками
(р-к 63) і обліку запасів (р-к 20,22,26,28), витрат на виробництво (р-к 23)

7. Вивчити облік грошових коштів, розрахунків та інших активів - 2 дні

( Вивчити порядок ведення касових операцій, їх документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку;
( Вивчити документування та облік грошових коштів на рахунках у банку, порядок перевірки і обробки виписки банку з поточного рахунку в національній (іноземній ) валюті;
( Ознайомитись з порядком розрахунків з підзвітними особами, складання авансових звітів про господарські витрати і витрати на відрядження і записати їх в журнал-ордер або відомість за рахунком 372;
( Ознайомитись з обліком поточних фінансових інвестицій (р-к 35), короткострокових векселів одержаних (р-к 34), розрахунків з покупцями і замовниками (р-к 36), розрахунків з різними дебіторами (р-к 37);
( Ознайомитись з обліком витрат майбутніх періодів (р-к 39), резерву сумнівних боргів (р-к 38).

Додати до звіту:
Копію касового звіту з прикладеними документами.
Копію виписки з поточного рахунку з відповідними документами.
Копії авансових звітів посвідчення на відрядження.
Журнали-ордери або відомість за рахунками 30, 31, 372.

8. Ознайомитись з податковим обліком і податковою звітністю на підприємстві - 3 дні
( Вивчити види податків і зборів та порядок зарахування їх до бюджетів;
( Ознайомитись з порядком нарахування та обліком податку на прибуток, з особливостями обліку валових доходів і валових витрат;
( Вивчити документування та відображення в обліку ПДВ та розрахунків з бюджетом за ПДВ;
( Ознайомитись з порядком нарахування та сплати в бюджет акцизного збору та інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які сплачує дане підприємство;
( Ознайомитись з порядком складання та подання податкової звітності на підприємстві.
Додати до звіту:
Копію декларації по ПДВ;
Копію декларації про прибуток підприємства;
Інші форми податкової звітності, яку складає підприємство.

9. Вивчити процес обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності - 5 днів
( Вивчити облік витрат за елементами на рахунках класу 8 та відображення їх у фінансовій звітності;
( Вивчити облік витрат за видами діяльності на рахунках класу 9;
( Ознайомитись з обліком витрат операційної діяльності:
з формуванням та обліком собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – (рахунок 90);
з обліком адміністративних витрат – (рахунок 92);
з обліком витрат на збут –(рахунок 93);
з обліком інших витрат операційної діяльності – (рахунок 94).
( Ознайомитись з обліком витрат на фінансові операції (рахунки 95, 96), витрат іншої звичайної діяльності (рахунок 97), обліком надзвичайних витрат (рахунок 99);
( Вивчити облік податку на прибуток (рахунок 98);
( Ознайомитись з формуванням та обліком доходів від операційної діяльності (рахунки 70, 71), від фінансових операцій (рахунки 72, 73, 74) та доходів від надзвичайних подій (рахунок 75);
(Вивчити порядок визначення та обліку фінансових результатів діяльності.
Додати до звіту:
копії журналів-ордерів або відомостей з обліку витрат, доходів і нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
10. Ознайомитись з порядком складання фінансової звітності на підприємстві - 3 дні
( Підрахувати підсумки у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку;
( Скласти оборотну відомість на підставі журналів-ордерів, ознайомитись з порядком ведення Головної книги;
(Ознайомитись зі складанням форм фінансової звітності і приміток до неї;
( Ознайомитись з організацією зберігання документів.
Додати до звіту:
Форма №1 “Баланс”;
Форма №2 “Звіт про фінансові результати”;
Форма №4 “Звіт про рух грошових коштів”.


3.3. Індивідуальні завдання
1. Облікова політика підприємства.
2. Фінансова звітність малого підприємства.
3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів.
4. Порядок нарахування страхових внесків та розрахунків з Пенсійним фондом.
5.Порядок складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов”язкового державного спеціального страхування України на випадок безробіття.
6. Порядок складання Звіту про нараховані внески та витрати, пов”язані з загальнообов”язковим державним соціальним страхуванням у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності.
7. Порядок складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
8. Облік податку на додану вартість і порядок складання податкової декларації з податку на додану вартість.
9. Облік акцизного збору і порядок складання розрахунку акцизного збору.
10. Порядок складання декларації про прибуток підприємства.
11. Порядок заповнення декларації про сукупний річний дохід громадян.
12.Порядок визначення сплати і складання розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища.
13. Порядок сплати комунального податку .
14. Порядок заповнення податкової накладної.
15. Документальне оформлення касових операцій
16. Документальне оформлення операцій з основними засобами
17. Документальне оформлення руху виробничих запасів.
18. Особливості нарахування відпускних та їх облік.
19. Облік капітальних витрат на поліпшення необоротних активів.
20. Порядок складання бухгалтерського балансу на підприємстві
21. Характеристика звіту про фінансові результати.
22. Структура звіту про рух грошових коштів.
23. Порядок складання звіту про власний капітал.
24. Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками.
25. Документальне оформлення праці та її оплати.
26. Призначення і порядок складання приміток до фінансової звітності.

3.4. Екскурсії та заняття під час практики
Згідно складеного графіку 1 раз на тиждень проводяться загальногрупові консультації щодо змісту програми практики, виконання індивідуальних завдань, написання звітів та підготовки їх до захисту.

3.5 Навчальні посібники
1.Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.
2.Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91. № 887.
3.Закон України "Про господарські товариства" від 9.09.91 р. № 1576-ХІІ із змінами та доповненнями.
4.Закон України “Про оплату праці” від 24.05.95 р. № 108/95-ВР
5.Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.07.97. № 283\97-ВР із змінами та доповненнями.
6.Закон України.”Про податок на додану вартість” від 3.04.97р. № 504\96-ВР із змінами та доповненнями.
7.Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р № 889/ІV.
8.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.10.1998 року № 90 (із змінами та доповненнями).
9.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затв. наказом МФУ від 24.05.95 р. № 38.
10.Порядок ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова НБУ від 13.01.2005 р.
11.Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова правління НБУ від 21.01.04 р.№ 22.
12.Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, затверджені Постановою КМУ від 26.09.2001.
13. Порядок складання декларації про прибуток підприємств. НаказДПАУ від 15.06.05. № 213.
14.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій затв. Наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291.
15.План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов”язань і гогсподарських операцій, затверджених наказом МФУ від 1.01.2007.(зі змінами і доповненнями.
16.ПСБО-1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. МФУК від 31.03.99 р.№ 87.
17.ПСБО 2 “Баланс”, затв. наказом МФУ від 31.03.99р. № 87.
18.Порядок заповнення форми № 1ДФ
19.ПСБО-4.”Звіт про рух грошових коштів”, затв. наказом МФУ від 31.03.99р. № 87.
20.ПСБО-5.”Звіт про власний капітал”, затв. наказом МФУ від 31.03.99р. № 87.
21.ПСБО-6.”Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” затв. наказом МФУ від 28.05.99 р. № 137.
22.ПСБО-8 “Нематеріальні активи” затв. наказом МФУ від 18.10.99 р. № 242.
23.ПСБО 9.”Запаси”, затв. наказом МФУ від 20.10.99 № 248
24.ПСБО-10 “Дебіторська заборгованість”, затв. наказом МФУ від 8.10.99 р.№ 237.
25.ПСБО 11 “Зобов”язання”,затв. наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.
26.ПСБО 15.”Дохід”, затв. наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290.
27.Основні правила використання готівкової валюти.
28.ПСБО 19 “Об”єднання підприємств”, затв. наказом МФУ від 7.07.99 р. № 163.
29.ПСБО 20.”Консолідована фінансова звітність”, затв. наказом МФУ від 30.07.99 р. № 176.
30.ПСБО 25 “Фінансовий звіт суб”єкта малого підприємництва”, затв. наказом МФУ від 25.02.2000 р.№ 39.
31.ПСБО 7 “Основні засоби”, затв. наказом МФУ від 27.04.2000р № 92.
32.ПСБО-12 “Фінансові інвестиції” затв. наказом МФУ від 26.04.2000р. № 91.
33.ПСБО 14. “Оренда”, затв. наказом МФУ від 28.07.2000 р. № 181.
34.ПСБО 17.”Податок на прибуток затв. наказом МФУ від 28.12.2000 р.
35. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку,затв. наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356.
36.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. №1315)// Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№3.-С. 31-39
37.Методичні рекомендації по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 4.12.2003 р.
38.Бутинець Ф.Ф. “Теорія бухгалтерського обліку”- Житомир, НІТІ,2000
39.ухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій. Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2005. - 320 с.
40.Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.
41.Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний облік та аналітичний облік на підприємстві. Навч.Посібник. – Тернопіль.- 2005.-464с.
43. Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007- 480с.
42.Даньків Й.Я,. Лучко М.Р,. Остап”юк М.Я “Бухгалтерський облік в галузях економіки” Навчальний посібник.- К.: Знання- Прес, 2003 р.
43 Жук В.М. Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження //Облік і фінанси АПК.-2006.-№12.-С.115-117.
44.Лень В.С. Гливенко В.В. “Бухгалтерський облік у галузях економіки” Навч. посібник-К.: Знання-Прес. 2005 р.
45.Лишиленко О.В.”Фінансовий бухгалтерський облік”.Навч. посібник.-Київ: 2006.
46.Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. “Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами”.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
47.Мякота В.“Бухгалтерський облік на малих підприємствах”.-Х.: Фактор, 2004.
48.Огійчук М.Ф,. Плаксієнко В.Я, Панченко Л.Г..”Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах”: Підручник та ін.; - 4-те вид., перероб. і допов/ - К.: Алерта, 2007. - 979 с.
49 Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - К.: Пектораль, 2004. –630 с.
50.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. -К.:Алерта, 2008. - 926 с.
51.Хом’як Р.Л., Лемішовський В. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»,2010-1220с.

3.6. Методичні рекомендації

Перед початком проходження практики, студентам доцільно ознайомитись з робочою програмою практики. Це дасть можливість уявити її структуру і зорієнтуватись в послідовності організації студентом робіт, передбачених програмою практики.
Крім того, необхідно ознайомитись з інструктивними матеріалами та уяснити окремі теоретичні питання, що стосуються питань практики, для своєчасного та ефективного виконання передбачених програмою практичних завдань.
В ході практики важливо вміло використовувати набуті знання у використанні практичних робіт, доручених керівниками практики.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Перед скеруванням студентів на технологічну практику проводяться загальні збори, на яких повідомляється мета та завдання практики, режим та порядок роботи. Контроль за якістю проходження технологічної практики студентами здійснюють керівники практики (викладачі спецдисциплін) від інституту і керівники практики від підприємства.
На базах практики керівники практики консультують студентів з усіх розділів програми практики, проводять індивідуальні і групові консультації по збору необхідної документації для складання звіту і виконання індивідуального завдання.
Відвідування баз практики та групові консультації керівник від інституту здійснює згідно графіку

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Підсумковим документом, що узагальнює всю роботу студента по виконанню технологічної практики є письмовий звіт.
Звіт складається відповідно до програми практики, затвердженої у встановленому порядку. У звіті повинно бути коротко і конкретно описана робота, яка особисто виконана студентом.
Структура звіту наступна:
Вступ
Основна частина
Індивідуальне завдання
Висновки і пропозиції
Література, інформаційно-нормативні джерела
У вступі обґрунтовуються основні цілі і завдання практики, коротка характеристика об’єкту досліджень (орієнтований обсяг – 1 сторінка)
Основна частина містить конкретні відповіді на програмні завдання практики ( орієнтований обсяг – 15- 25 сторінок)
Індивідуальне завдання виконується з метою надбання студентами умінь та навичок самостійного розв’язування виробничих, наукових та організаційних завдань в умовах конкретного підприємства, організації (орієнтований обсяг – 2 – 3 сторінки). Матеріали, отримані студентами під час виконання індивідуального завдання, можуть бути використанні для виконання курсової та дипломної роботи, підготовки доповідей, статей, тощо.
Висновки і пропозиції формуються коротко і конкретно за матеріалами викладеними у звіті на підставі виконаної роботи. (орієнтований обсяг – 1 -2 сторінки)
Література, інформаційно-нормативні джерела включають рекомендовану літературу; дані бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності; нормативно-законодавчі акти в певній галузі та підприємства - бази практики.
Орієнтований обсяг звіту становить 20 – 30 сторінок.
Звіт з технологічної практики оформляється належним чином за встановленим кафедрою зразком і подається в інститут в терміни, встановлені навчальним графіком інституту.


ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання.
Письмовий звіт разом з іншим документами подається на рецензування керівнику практики від інституту. Оформляється звіт згідно встановлених вимог.
Підсумки проходження практики фіксуються у звіті, який захищає студент перед комісією, яка призначається навчальною частиною інституту.
За результатами проходження практики та захисту індивідуального завдання студенту виставляється кількість балів ECTS та оцінка за українською шкалою.
Результат оформляється у відомостях, складаних у відповідності КМСОНП.
До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно з встановленою формою та одержали позитивний відгук керівника від підприємства-бази практики.
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, надається право проходження практики повторно. Студент, який востаннє отримав незадовільну оцінку по практиці в комісії, відраховується з навчального закладу.
Підсумки результатів практики студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у Львівському інституті економіки і туризму з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТSШкала оцінювання студентів


За шкалою ЕСТS


Оцінка за п'ятибальною шкалою


За шкалою ЛІЕТ


Залікові оцінки
Характеристика оцінки


Екзамен
Залік


А
5
90-100
Відмінно


Зарахова
но

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В
4,5
80-89
Добре

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

С
4
70-79ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D
3,5
60-69
ЗадовільноЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

50-59


ДОСТАТНЬО (ЗАДОВІЛЬНО) виконання задовольняє мінімальні критерії


-
35-49
Незадові
льно


Не
зараховано


НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F
-
1-34


НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


Результат оформляється у відомостях, складених у відповідності КМСОНП.
Студенти, які не виконали програми технологічної (фахової) практики, до захисту звіту з практики та здачі державної атестації не допускаються.

Послідовність оформлення звіту з практики

Титульний лист
Щоденник
Характеристика (підписана керівником практики даного підприємства, кругла печатка)
Вступ
Основна частина
Індивідуальне завдання
Висновки і пропозиції
Література, інформаційно-нормативні джерела
Додатки
Відгук - заключення керівника практики від підприємства на звіт (підписаний керівником практики даного підприємства, кругла печатка)
Рецензія керівника практики від інституту на звіт

Міністерство освіти і науки України
Львівський інститут економіки і туризму

напрям 6.030509
“Облік і аудит”

ЗВІТ
з технологічної практики
студента ІІІ курсу групи__________

(прізвище, ім’я, по батькові)

період практики з “__”_______2010 р. до “___”_______2010 р.

Місце практики:_______________________________________________
Керівник практики
від підприємства: __________________
Керівник практики
від інституту: _______________________


Звіт захищено з оцінкою______________


Члени комісії:_______________
________________
_________________


Львів- 2010
ХАРАКТЕРИСТИКА
на практиканта (практикантку_
_______________________________________________________________________________________________
який (яка) проходив (ла) технологічну практику
з “___” ___________2010 р. до “___”_________2010 р.
_______________________________________________________
(назва підприємства)Зміст виконаної роботи

Висновки і пропозиції


Індивідуальне завдання


Відгук заключення по звіту
(керівника практики від підприємства )

Рецензія
(керівника практики від інституту)13PAGE 14115


13PAGE 14115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 1364056
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий