технічний звіт

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІВ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА КАДАСТРУ


ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ

В ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(з 04 липня 2016 р. по 31 липня 2016 р.)

Склав студент 3 курсу 3 групи
факультету інженерів землевпорядкування
Мамін Ілля Олександрович
Керівник практики від університету
старший викладач Погойда В.П.

Звіт поданий
на кафедру __________________2016 р.
Члени комісії
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Харків – 2016 р.

Коректурний аркуш

Зміст
Вступ........................................................................................................................4РОЗДІЛ 1. Інформація про місце проходження практики..................................5
1.1. Місце, термін та мета проходження практики..............................................5
1.2. Організаційна структура підприємства..........................................................6
РОЗДІЛ 2. Види робіт в яких приймав участь......................................................7
2.1. Нормативна грошова оцінка земель населеного пункта..............................7
2.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки......................................................................................................................9
2.3. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки....................................................................................................................13
РОЗДІЛ 3. Види робіт з якими ознайомився......................................................17
3.1 Проведення земельних торгів........................................................................17
3.2 Оформлення права власності на землю згідно договору купівлі-продажу..................................................................................................................21
Висновки та пропозиції........................................................................................22
Список використаної літератури.........................................................................23
Додатки:
Технічна документація
Реферат з науково-дослідної роботи
Вступ
В Україні професія землевпорядника завжди користувалася шаною, адже вона присвячена безцінному скарбу України – землі. Сучасний працівник землевпорядної служби – це, перш за все, відповідальний, досвідчений, кваліфікований спеціаліст з глибоким знанням геодезії та земельного права, який вміє приймати швидкі та правильні рішення у спірних ситуаціях, завжди стоїть на варті інтересів держави й людини, дбайливо ставиться до рідної землі. 
Основним завданням практики є вивчення досвіду виконання землевпорядних, земельно-оціночних та кадастрових робіт; набуття практичних навичок щодо виконання проектно-вишукувальних робіт при складанні різних за змістом землевпорядних робіт, збір, вивчення та оцінка економічних, статистичних, планово-картографічних та інших матеріалів, установлення (поновлення) на місцевості меж, геодезичні зйомки та коректування планів землекористувань та землеволодінь.
Виробнича практика допомагає студентам ознайомитися з існуючими організаційно-правовими формами і умовами господарювання підприємств і організацій, набути практичного досвіду з питань раціонального і ефективного використаня земельних ресурсів та їх охорони.РОЗДІЛ 1. Інформація про місце проходження практики.

Місце, термін та мета проходження практики
Виробничу практику я проходив у ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», з 04.07.2016 по 31.07.2016 р. Директором інституту є Гнатушок А.М.
Керівником практики від Харківського Національного аграрного університету було призначено Погойду Владислава Павловича.
Метою виробничої практики є закріплення знань та отримання практичних навиків зі спеціальних дисциплін. Виробнича практика – це підсумок знань з різних спеціальних дисципліни і надання можливості їх реалізації на виробництві.
За період проходження виробничої практики необхідно було виконати наступні завдання:
Поглибити та закріпити теоретичні знання із спеціальних дисциплін, зокрема: землеустрій, землевпорядне проектування, геодезичні роботи при землеустрої, земельного кадастру і земельного права;
Ознайомитись із структурою, організацією і проведенням землевпорядних, земельнокадастрових та земельнооціночних робіт.
Набути досвіду виконання на виробництві землевпорядних і кадастрових робіт;
Взяти участь або ознайомитися з порядком виконання підготовчих робіт при складанні проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін і впорядкування угідь; проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць; схем землеустрою; робочих проектів землеустрою;
Набути досвіду виконання в умовах виробництва земельно-оціночних та кадастрових робіт;
Взяти участь у виконанні знімальних геодезичних робіт, перенесенні проектів у натуру (на місцевість);
Ознайомитися з матеріалами погодження і затвердження технічної документації із землеустрою та проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
Набути досвіду використання геоінформаційних технологій при виконанні землевпорядних і земельно-кадастрових робіт;
Ознайомитися з сучасними геодезичними приладами і методами виконання знімальних геодезичних робіт;
Зібрати матеріали для підготовки технічного звіту про проходження виробничої практики і проведення студентської науково-дослідної роботи.
За період виробничої практики я мав змогу перевірити свої знання з геодезичних робіт, землевпорядного проектування, земельного кадастру і земельного права в умовах виробництва.
Організаційна структура підприємства.
Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою має наступну структуру:
Адміністрація
Фінансово-економічний відділ
Юридичний відділ
Кадровий відділ
Сектор землеустрою №1, 2
АрхівРОЗДІЛ 2. Види робіт в яких брав участь.

Під час проходження виробничої практики в Харківському науково-дослідному та проектному інституті землеустрою я брав участь у трьох видах робіт:
Нормативна грошова оцінка земель населеного пункта.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки.
2.1 Нормативна грошова оцінка земель населеного пункта.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами [1].
Рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.
Об'єктами нормативної грошової оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них відповідно до визначеного напрямку цільового призначення чи функціонального використання [1].
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
визначення розміру земельного податку;
визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд [1].
Підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на землях:
розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років [1].
За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, а за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається звіт.
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою [1].
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає обов’язковій державній експертизі відповідно до закону «Про державну експертизу землевпорядної документації» [2].
Розрахунок нормативної грошової оцінки земель села Яремівка відбувався в три етапи.
На першому етапі визначалася середня вартість 1м2 земель, яка залежить від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва й розселення, рівня освоєння та облаштування території.
На другому етапі базова вартість 1м2 земель диференціюється в межах кожного населеного пункту за економіко-планувальними зонами, які встановлюються з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей її місцеположення.
2.2 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Проекти відведення земельних ділянок розробляється державними та іншими землевпорядними організаціями. Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні та фізичні особи [7].
Розробка проекту відведення земельної ділянки є складним техніко-юридичним заходом, у зв'язку з чим ЗКУ передбачає її здійснення спеціалізованими організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання таких видів робіт. Надання їм відповідних дозволів та ліцензування їх діяльності здійснюється у порядку, передбаченого чинним законодавством.
Проект відведення складається після подання документів. Замовник подає клопотання (заява) про відведення земельної ділянки та документів, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування, розпорядження райдержадміністрації (державної адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки, висновки: землекористувача, органу земельних ресурсів, органу, санітарно-епідеміологічного органу, органу архітектури та органу охорони культурної спадщини, правовстановлюючі документи (сертифікат на право на земельну ділянку, копія паспорта та ідентифікаційний номер), та дозвіл відповідної ради (адміністрації) про відведення земельної ділянки [3].
Замовник укладає замовлення з проектною організацією на виконання робіт.
Після подання вище наведених документів, проектна організація розробляє проект відведення земельної ділянки. Проводяться обстеження земельної ділянки та уточнюється на місцевості межі земельної ділянки.
Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення земельної ділянки [8].
Проект відведення подається до відповідної ради (адміністрації) для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення (розпорядження) про надання земельної ділянки, проектна землевпорядна організація розробляє технічну документацію щодо відведення земельної ділянки [4].
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою її формування за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь гр. Старосельцев Олексій Юрійович для ведення особистого селянського господарства розташованої за межами населених пунктів був створений наступним чином:
Спочатку гр. Старосельцев Олексій Юрійович звернувся з клопотанням до Барвінківської районної державної адміністрації для отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки. До клопотання додається: викопіювання із затвердженого генерального плану населеного пункту або детального плану території (є загальнодоступним та надається відповідною місцевою радою на запит заінтересованих осіб); копія паспорта; копія ідентифікаційного номера.

Після розгляду клопотання, Барвінківська районна державна адміністрація надала дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у вигляді розпорядження або наказу.
Далі гр. Старосельцев Олексій Юрійович звернувся до ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з метою розробки та організації погодження проекту землеустрою.
Розроблений землевпорядниками проект землеустрою підлягає погодженню з відділом Держгеокадастру у Барвінківському районі Харківської області. Земельна ділянка знаходиться за межами населених пунктів, на ній не розташовано об’єктів будівництва та не планується розташування такого об’єкту, тому проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не погоджується з органом містобудування та архітектури. Відомостей щодо віднесення запроектованої до відведення земельної ділянки до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, розташування на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибрежної захисної смуги; віднесення до земель історико-культурного призначення, розташування на території історичних ареалів населених місць, розміщення об’єктів культурної спадщини; віднесення до земель лісогосподарського призначення та водного фонду не виявлено. Згідно ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не підлягає обов’язковій державній експертизі.
Потім потрібно зареєструвати безпосередньо земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) та права власності на земельну ділянку у районній (міській) реєстраційній службі Укрдержреєстру. Для реєстрації земельної ділянки в земельному кадастрі (ДЗК), власник або його представник подає місцевому державному кадастровому реєстратору наступні документи:
заяву встановленого зразка;
погоджений та затверджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл);
В результаті реєстрації земельної ділянки у ДЗК, державний кадастровий реєстратор присвоює земельній ділянці кадастровий номер. Після отримання кадастрового номера необхідно отримати відповідний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який в подальшому буде підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку.
6. Після державної реєстрації земельної ділянки проект землеустрою подається на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Харківській області. Рішення про затвердження повинне бути прийняте протягом 14 днів після подання.
7. Для отримання свідоцтва (витягу) про право власності на земельну ділянку гр. Старосельцев Олексій Юрійович звернувся в реєстраційну службу за місцезнаходженням земельної ділянки та подати наступний пакет документів:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
копія паспорту;
копія ідентифікаційного номеру;
квитанції про оплату послуг реєстрації.
В результаті реєстрації державним реєстратором права власності на земельну ділянку видається [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][9].


2.3 Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки території, матеріали інвентаризації земель населених пунктів проекти забудови та розподілу території населених пунктів, місцеві правила забудови. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають. На відносно гірших землях, на яких не створюється диференційований рентний дохід (з нульовим або від'ємним показником оцінки), нормативна грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара.
Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, що розміщені під дорогами, спорудами, лісосмугами, водоймами, болотами, чагарниками, ярами та іншими не придатними для сільськогосподарського виробництва земельними ділянками, визначається за їх фактичним використанням відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) .
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених пунктів, визначається на підставі нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, які до них прилягають.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених пунктів і використовуються для здійснення економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності, визначається відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів). Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами оціночної діяльності, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
В основу визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі - землі) покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році.
В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки.
Величина нормативної грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється 33 роки.
Нормативна грошова оцінка здійснюється окремо за орними землями, землями під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами послідовно в Україні, Автономній Республіці Крим і областях, адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянок.
Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах, створених на базі реформованих колективних сільськогосподарських підприємств та інших підприємств, обчислюється після уточнення меж і площ земель.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - технічна документація із землеустрою, яка є складовою частиною державного земельного кадастру. Вона проводиться на землях усіх категорій та форм власності. Нормативна грошова оцінка здійснюється за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, чи на підставі договору[5].
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
За результатами їх проведення складається технічна документація, яка затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою щодо земельних ділянок населених пунктів, та районною радою - щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.
Для отримання інформації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки замовник звертається до районного органу з питань земельних ресурсів та отримує таку інформацію у формі витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки [6].
Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки - видається територіальними органами Держземагентства України в містах Києві та Севастополі, в районах, містах (обласного та районного значення), міжміськими, міжрайонними та міськрайонними управліннями (відділами) Держземагентства України, на замовлення:
Фізичні та юридичні особи – власники (користувачі) земельних ділянок, їх спадкоємці (правонаступники), а також уповноважені ними особи (далі – власники (користувачі) земельних ділянок);
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
Для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (далі – Витяг): власниками (користувачами) земельних ділянок подається:
1. Заява про надання послуги у довільній формі, в якій обов’язково вказується площа, місцезнаходження, функціональне використання та підстава набуття права на земельну ділянку, а також зазначається, для пред’явлення в які органи видається витяг. Заява про надання послуги від юридичних осіб подається на офіційному бланку за підписом керівника, що скріплюється печаткою; оригінал та копія документа, що посвідчує фізичну особу, а в разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб; оригінал та належним чином завірена копія документа, що підтверджує повноваження спадкоємця (правонаступника); оригінал та копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку. У разі відсутності правовстановлюючого документа на земельну ділянку подається копія рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування щодо передачі одержувачу адміністративної послуги у власність або користування земельної ділянки та схема місця розташування земельної ділянки або план земельної ділянки з вказаними межами М 1:500-1:2000;
у випадку, якщо правовстановлюючі документи на земельну ділянку не виготовлені, а в договорі купівлі-продажу нерухомого майна обумовлена плата за землю з моменту виникнення права власності (користування) на будівлю, споруду, – оригінал (пред’являється при подачі документів під час особистого прийому) та копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна, що знаходиться на відповідній земельній ділянці; копія документа про сплату вартості адміністративної послуги.
Вимоги до строку надання адміністративної послуги
Витяг або відмова у його видачі надається одержувачу адміністративної послуги у термін, що не перевищує 30 календарних днів з дня реєстрації заяви (запиту).
РОЗДІЛ 3. Види робіт з якими ознайомився.
3.1 Проведення земельних торгів.
Відповідно до ч. 7 ст. 137 Земельного кодексу України, особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:
а) заяву про участь у земельних торгах;
б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.
Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.
 
Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них відповідно до частин 2, 3 статті 134 Земельного кодексу України у разі:
розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;
використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;
надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків;
надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;
надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;
надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;
надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);
створення озеленених територій загального користування;
будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);
передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;
надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;
надання земельних ділянок суб'єктам господарювання, що реалізують відповідно до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти. Надання такої земельної ділянки у власність здійснюється згідно із законодавством після завершення строку реалізації інвестиційного проекту за умови виконання суб’єктом господарювання договору про умови реалізації цього інвестиційного проекту на території Автономної Республіки Крим;
надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;
надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику або його спадкоємцю (правонаступнику) у разі, якщо така потреба відпала;
поновлення договорів оренди землі;
використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;
передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності;
надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків;
надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом.
Також земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Земельного кодексу України, а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу.
3.2 Оформлення права власності на землю згідно договору купівлі-продажу.
Найбільш поширеною формою отримання права власності на землю є договір купівлі-продажу земельної ділянки. Обов’язковою умовою укладання угоди, як і всіх угод з нерухомістю, є нотаріальне оформлення договору відчуження. Підтвердження права власності продавця на земельну ділянку є Державний акт про право власності на земельну ділянку.Крім державного акта, від продавця може знадобитися Проект відведення земельної ділянки. Цим документом визначаються межі ділянки, її координати, юридичні підстави набуття права власності продавцем, можливі обмеження. Однак Проект земельного відводу може бути на руках далеко не у всіх власників.До таких реквізитів відносяться:
Повне найменування сторін договору
Вид договору,
Предмет договору, яким є безпосередньо земельну ділянку. Також вказується місце розташування, площу і призначення ділянки, правовий режим та склад угідь
Документ, що підтверджує право власності продавця на земельну ділянку
Документи, що підтверджує відсутність заборон на відчуження, а також обмежень використання ділянки, до яких відносяться заставу, орендні відносини, сервітути,
Сума договору
Обов’язки сторін за договором.
Перед придбанням ділянки рекомендується зробити його детальний огляд. При цьому слід враховувати, що реально оцінити майбутню покупку можна тільки в тому випадку, якщо ділянка виділена в натурі, тобто, обмежений межовими знаками. За відсутності таких знаків краще домогтися виділення ділянки в натурі, навіть якщо це буде пов’язано з додатковими витратами.
Висновки та пропозиції
В результаті проходження виробничої практики в ДП «Харківський науково-дослідний інститут», я ознайомився із структурою, функціями, задачами та організацією виробництва. Поглибив та закріпив теоретичні знання із землевпорядного проектування, земельного кадастру, земельного права та інших дисциплін, набула практичних навиків по складанню, проектів землеустрою, проведенню робіт по земельному кадастру.
Розібралась з питаннями щодо відведення земельної ділянки в оренду та, відведення земельної ділянки та нормативної грошової оцінки.
При проходженні виробничої практики велика увага приділялась ознайомленню та вивченню інформаційних технологій та програмних забезпечень необхідних для якісної та швидкої роботи землевпорядника, зокрема «Земля» версії 2.7.
Значна частина часу виробничої практики була використана для збору даних та графічних матеріалів, необхідних для розробки звіту.
Дана практика сприяла поглибленню, удосконаленню та закріпленню усіх теоретичних та практичних знань, необхідних мені для подальшого розвитку як спеціаліста у цій галузі.
Список використаної літератури

Про оцінку земель: Закон від 11.12.2003 № 1378-IV Редакція від 28.06.2015 2013 [Електронний ресурс] // [Офіційний сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон від 17.06.2004 № 1808-IV Редакція від 27.06.2015 [Електронний ресурс] // [Офіційний сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - електронний ресурс
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - електронний ресурс
Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова від 23.03.1995 № 213 Редакція від 11.06.2012 [Електронний ресурс] // [Офіційний сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання/Дехтяренко ю.Ф., Лихо груд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М.-Київ:Профі, 2002.-256с.
Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр населених пунктів: Підручник.-Львів: «Новий Світ-2000», 2004.-392с.
Земельне право України: Підручник/М.В.Шульга, Г.В. Анісімова, Н.О.Багай, А.П.Гетьман та ін.; За ред. М.В.Шульги.-К.:Юнікорм Інтер, 2004.- 368с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - електронний ресурс
Додатки

13PAGE 15


13PAGE 14215
15

Приложенные файлы

  • doc 421076
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий