РП ОП 2011

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Факультет технологій та дизайну
Кафедра технологій та інтелектуальної власності
РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.01.01.00 Педагогічна освіта.
Спеціальність:
Курс навчання: 4
Семестр: 7
Укладач: Калязін Ю.В.


Полтава – 2011


Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» розроблена на основі:
Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів, для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр», Київ, 2011.
Програма схвалена Науково-методичною комісією з цивільної безпеки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 16 лютого 2011 р., протокол № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., протокол № 2 та затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 18.03.2011.
1. Загальні положення
1.1. Мета вивчення дисципліни
Метою вивчення дисципліни є придбання студентами теоретичних знань та практичних вмінь з управління охороною праці в умовах виробництва, знань методів запобігання та захисту працюючих від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, оволодіння безпечними методами роботи з технологічним обладнанням і методами забезпечення пожежної безпеки.
За результатами вивчення курсу студенти повинні знати:
- загальні положення законодавства з питань охорони праці;
- нормування та вимірювання небезпечних та шкідливих виробничих факторів;
- загальні вимоги безпеки технологічного обладнання та процесів;
- концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об’єкта.
Вміти:
- визначати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці ;
- аналізувати у виробничій обстановці наявність небезпечних та шкідливих виробничих факторів, обґрунтовувати раціональні методи нормалізації умов праці;
аналізувати стан охорони праці, виявляти травмонебезпечні фактори та використовувати відповідні методи попередження травматизму;
розробляти заходи з пожежної безпеки.
.
1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Основи охорони праці».
Предмет охоплює вивчення правових та організаційних питання охорони праці, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.
Курс має безпосередній зв'язок з дисциплінами : „Безпека життєдіяльності” та спеціальними предметами, в яких вивчаються питання організації практичної діяльності учнів і розглядаються соціально-економічні та технічні питання .
Цикл дисциплін: практичної та професійної підготовки.
Частина циклу: нормативна.
Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:
Семестр
Кредити
ECTS
Загальна кількість годин
Аудиторних годин на тиждень
Лекції (годин)
Практичні роботи
Самостійна робота (годин)
Індивідуальна робота (годин)
Кількість змістовних модулів
Вид підсумкового контролю

7
1,5
54

18
18
9
9
2
екзамен

Разом
1,5
54

18
18
9
9
2
екзамен


НАЗВИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ
НАЗВА ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ, № теми
Кількість годин за видами робіт


Разом годин
у тому числіЛекції
Лабор. заняття
Самост. робота
Індивід. робота

Змістовний модуль 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.Вступ. Загальні питання охорони праці
2
0,5
-
0,5
1

2.Правові та організаційні основи охорони праці
7
1,5
2
1,5
2

3.Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
3
2
-
0,5
0,5

4.Організація охорони праці на підприємстві
2,5
1
-
1
0,5

5.Навчання з питань охорони праці
4
1
2
0,5
0,5

6.Профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
7,5
2
4
1
0,5

Всього за модуль 1
26
8
8
5
5

Змістовний модуль 2. ВИРОБНИЧА ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА

7.Основи фізіології, гігієни праці
1
1
-
-
-

8.Повітря робочої зони
3,5
1
2
-
0,5

9.Освітлення виробничих приміщень
5,5
1
4
-
0,5

10.Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук.
1
-
-
0,5
0,5

11.Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Іонізуючі випромінювання
1,5
-
-
1
0,5

12.Випромінювання оптичного діапазону
1,5
-
-
1
0,5

13.Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень
1
1
-
-
-

14.Загальні вимоги безпеки
1
0,5
-
-
0,5

15.Електробезпека
5
1,5
2
1
0,5

16.Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах
7
4
2
0,5
0,5

Всього за модуль 2
28
10
10
4
4

1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів
Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми, перевірка виконання практичних завдань.
Модульний контроль: тести з тем змістовного модуля.
Підсумковий контроль: екзамен у формі підсумкової контрольної роботи.
1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів
За кожний семестр оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS
За 100-бальною шкалою
За національною шкалоюЕкзамен
Залік

A
90-100 балів
відмінно
Зараховано

B
83-89 балів
добре


C
75-82 балівD
68-74 балів
задовільно


E
60-67 балівFX
35-59 балів
Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
Не зараховано

F
0-34 балів
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)1.5 Розподіл балів за видами навчальної діяльності студентів упродовж семестру.

Поточний контроль
Індивідуальні завдання
Підсумковий контроль
Загальна сума

Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
20
(виконання та захист індивідуальних завдань)
40
(тестовий контроль)
100

20
20
40
(до 12 балів – середня оцінка виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля;
До 8 балів – за тести з кожного модуля.)

2. Змістовні модулі і їх структура
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Лекції (8 годин)

з/п
Тема лекцій і їх основний зміст
Кількість
годин

1
ПРАВОВА ТА НОРМАТИВНА БАЗА ОХОРОНИ ПРАЦІ. Основи законодавства про охорону праці.
Поняття і предмет охорони праці. Стан охорони, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні .
Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення.
Предмет, структура, зміст, мета курсу Основи охорони праці
Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закони України.
Нормативні акти про охорону праці.
Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.
2

2
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці
Гарантії прав працівників на охорону праці при прийомі на роботу, обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
Гарантії прав працівників на охорону праці під час роботи, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Державне страхування від нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди здоров’ю.
Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.
2

3
Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.
Органи державного управління охороною праці.
Основні функції та завдання управління охороною праці.
Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки роботодавця. Організація служби охорони праці.
Організація роботи з охорони праці на підприємстві
Навчання з питань охорони праці.
2

4
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості.
Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.
Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
2

Основна література до теми: [1,2].( див. список у кінці програми)
Додаткова література до теми: [6,11,12,13,14].
Обладнання, ресурси: Тематичні плакати.

Практичні заняття (10 години)

з/п
Теми
Кількість
годин

1
Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в організації.
2

2
Розслідування нещасних випадків
4

3
Відшкодування шкоди здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві.
2


Обладнання: психрометри, кататермометри, люксметри, рулетка.
Основна література до теми: методичні вказівки до лабораторних робіт[9].
Додаткова література до теми:[1,2,13,14,17].

Самостійна робота (5 годин)
№ п/п
Зміст самосійних завдань
Кількість годин

Підготувати відповіді на питання

1.
Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці на підприємствах .Л [1,2], Л [3].
1

2.
Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат Л [1,2], Л [12]. .
1

3.
Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка Л [1,2]..
1

4.
Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Л [1,2], Л [15]
1

5.
Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії Л [1,2], Л [11,16]
1

Форми контролю за самостійну роботу: співбесіда, питання самостійної роботи введені до модульного контролю.
Індивідуальна робота (5 годин)

з/п
Зміст індивідуальних завдань
Кількість
годин

1
Виконання домашньої контрольної роботи
2Змістовний модуль 2.
ВИРОБНИЧА ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА
Лекції ( 8 годин)

з/п
Тема лекцій і їх основний зміст
Кількість
годин

5
ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ.
Мікроклімат робочої зони його регулювання.
Поняття „виробнича санітарія”, її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.
Гігієнічна класифікація умов праці.
Мікроклімат робочої зони Нормування та контроль параметрів мікроклімату.
Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів
мікроклімату.
Вентиляція виробничих приміщень види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, розрахунок необхідного повітрообміну, кратність повітрообміну, повітряний баланс.6
Освітлення виробничих приміщень. Захист від виробничих випромінювань
Основні поняття системи світлотехнічних величин
Природне освітлення. Системи природного освітлення, вимоги санітарних нормативів.
Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів.
Шум, ультразвук та інфразвук. Нормування шумів за граничними спектрами та за рівнями шуму . Методи та засоби захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність.
Гігієнічне нормування вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій
Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств.
2

7
ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.
Електробезпека.
Поняття „електробезпека”, „електротравма” та „електротравматизм”. Електротравматизм в Україні.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок.
Організація безпечної експлуатації електроустановок.
2

8
Основи безпеки технологічних процесів
Безпека при переміщені вантажів. Класифікація вантажів залежно від їх небезпечності та маси одного місця. Норми переміщення вантажів вручну.
Поняття про безпеку експлуатації посудин під тиском. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. Безпека при експлуатації балонів.
ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Класифікація рідин і аерозолей, що горять.
Самозаймання, та його види.
Пожежовибухонебезпечність об’єкта .Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класи вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень.
2

9
Організація протипожежної безпеки
Система попередження пожеж. Концептуальні засади системи попередження пожеж. Методи запобігання формуванню горючого середовища. Методи запобігання виникненню в горючому середовищі джерела підпалювання
Система пожежного захисту. Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Попередження розповсюдження пожежі. Попередження розвитку пожежі. Пожежна сигналізація. Способи і засоби гасіння пожежі. Евакуація людей.
Система організаційно-технічних заходів. Державний пожежний нагляд. Навчання з питань пожежної безпеки.
2


Основна література до теми: [1,2].
Додаткова література до теми: [3,4,6,8,15,16].
Обладнання, ресурси: Тематичні плакати.

Практичні заняття (10 годин)


з/п
Теми
Кількість
годин

1.
Контроль мікроклімату
2

2.
Дослідження освітлення навчальних приміщень
4

3.
Методи захисту від враження електричним струмом
2

4.
Блискавкозахист споруд
2


Обладнання: стенд «Визначення опору заземлення» , зразки електроприладів. Інструменти: мегомметр.
Основна література до теми: [9].
Додаткова література до теми: [1,2,16].

Самостійна робота (4 години)
№ п/п
Зміст самостійної роботи
Кількість годин

Підготувати відповіді на питання

1.
Гігієнічне нормування вібрацій. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, безпечний режим роботи та відпочинку, медико-профілактичні заходи .Л [1,2], Л [30]
1

2.
Інфра- та ультразвук. Нормування та контроль рівнів, методи та засоби захисту від ультра- та інфразвуку .Л [1,2], Л [30]
1

3.
Ультрафіолетові випромінювання (УФ), класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, особливості дії на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту. Л [1,2], Л [30]
1

4.

Класифікація вибухонебезпечних паро- та газоповітряних сумішей за температурою самоспалахування Л [1,2], Л [29]
0,5

5.
Пожежно технічні комісії підприємства, добровільна пожежна дружина ЮДПД. Л [1,2]Л [29] .
0,5

Форми контролю за самостійну роботу: співбесіда, питання самостійної роботи введені до модульного контролю.

Індивідуальна робота (5 годин)

з/п
Зміст індивідуальних завдань
Кількість
годин

1
Виконання домашньої контрольної роботи
4

Форми контролю за індивідуальну роботу: співбесіда.


Підсумковий контроль ( екзамен)

Питання до екзамену
Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.
Основні законодавчі акти та нормативна база з охорони праці.
Закон України „Про охорону праці”, структура, основні положення.
Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.
Державне управління охороною праці.
Організація охорони праці на виробництві.
Функції служби охорони праці.
Обов’язки з охорони посадових осіб.
Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору.
Права громадян на охорону праці під час роботи.
Навчання з питань охорони праці працівників підприємств.
Інструктажі з питань охорони праці.
Вимоги до інструкції з охорони праці: види, структура, порядок оформлення.
Відповідальність за порушення законодавств про охорону праці.
Гарантії охорони праці жінок
Гарантії охорони праці неповнолітніх.
Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.
Державний нагляд за охороною праці.
Ступеневий та громадський контроль за охороною праці на виробництві.
Види нещасних випадків, нормативні документи з порядку розслідування обліку нещасних випадків.
Порядок розслідування нещасних випадків пов’язаних з виробництвом.
Атестація робочих місць за умовами праці. .
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.
Гігієнічна класифікація умов праці.
Параметри мікроклімату та їх нормування.
Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.
Вентиляція виробничих приміщень, види вентиляції. Розрахунок загального повітрообміну.
Місцева вентиляція, види, основи розрахунку.
Природне освітлення, види, нормування, експлуатація.
Розрахунок природного освітлення.
Штучне освітлення, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування.
Методи розрахунку штучного освітлення.
Шум, його параметри, дія на людину, нормування, методи та засоби захисту.
Вібрація, види, засоби та заходи захисту від вібрації.
Іонізуючі випромінювання, допустимі рівні, методи та засоби захисту.
Електромагнітне випромінювання: види, нормування, захист.
Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств.
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів
Безпека при експлуатації систем під тиском
Безпека при переміщенні вантажів вручну.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
Класифікація електроприладів по ступені захищеності від ураження електричним струмом.
Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок.
Захисне заземлення, складові елементи, вимоги, поняття про розрахунок.
Захисне занулення схем, принцип дії, вибір запобіжників.
Основи організації безпечної експлуатації електроприладів.
Надання до медичної допомоги при ураження електричним струмом.
Вимоги охорони праці під час роботи на комп’ютері.
Класифікація речовин по здатності горіти або вибухати.
Класифікація виробництв за пожежа–вибухонебезпечністю.
Поняття про вогнестійкість будівель та споруд.
Суть і складові системи попередження пожеж.
Суть і складові системи пожежного захисту.
Система організаційних заходів по попередженню пожеж.
Способи і засоби гасіння пожежі.
Вимоги до евакуації людей під час виникнення пожежі.
Пожежна сигналізація, види та схеми.
Види вибухозахисту електроустаткування.
Статична електрика та захист від неї.
Рекомендована література

Основна


Гандзюк М.П., Желібо Е.П. , Халімовский Л.О. Основи охорони праці: Підруч. Для студ вищих навч. закладів – К.: Каравела.–2003.
Жидецький В.І. Основи охорони праці.–Львів:Афіша.–2002.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
Закон України «Про охорону праці».
Кодекс законів про працю України
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994. «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат».
НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.
НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.
НПАОП 00.0-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», К.:Основа.–2004.–104с.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008.

Додаткова література
Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.
Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.
Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540
Рожков А.П. Пожежна безпека. К.: Пожінформтехніка,1999.
І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В. Чабанова. Гігієна праці та виробнича санітарія. К.–1981.

Інтернет-ресурси
http://www.dnop.kiev.ua  Офіційний сайт Держгірпромнагляду.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Библиотека безопасного труда МОТ.
http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
http://www.budinfo.com.ua  Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

РЕСУРСИ

Методичний фонд кафедри виробничо-інформаційних технології та БЖД, а також бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської обласної бібліотеки імені І.П. Котляревського (адреса: м. Полтава, вул. Леніна 13), бюро метрології та стандартизації (адреса: м. Полтава, вул. Духова 16), Internet.


13PAGE 15


13PAGE 141015УХВАЛЕНО
на засіданні кафедри
виробничо-інформаційних технологій та БЖД
«31» серпня 2011 року,
протокол № 1

Завідувач кафедри ___________
(Цина А.Ю.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова вченої ради факультету
технологій та дизайну

__________________________
(Титаренко В.П.)
«__» ______ 2010 рокуЗаголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 300040
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий