Metodichka_Oblik_-_nova

Міністерство освіти і науки України
Первомайський політехнічний інститут
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
Козіцька Н.О., Грищенко О.В.

Методичні вказівки до виконання
випускної роботи бакалавра
для студентів напряму підготовки
6.030509 "Облік і аудит"


Первомайськ – 2015


УДК 657


Автори:
Козіцька Н.О., к.е.н., старший викладач кафедри обліку і економічного аналізу Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова;
Грищенко О.В., к.е.н., старший викладач кафедри обліку і економічного аналізу Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова.


Рецензент: к.е.н., доцент Н.В.Каткова


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри «Обліку і економічного аналізу»

Протокол від «16» березня 2015 № 7

Рекомендовано до друку Методичною радою ППІ НУК

Протокол від «18» березня 2015 № 8


У методичних вказівках викладено основні вимоги до виконання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».Козіцька Н.О., Грищенко О.В. Методичні рекомендації до виконання випускної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Первомайськ – ППІ НУК імені адмірала Макарова. – 2015–20с.


Зміст


ВСТУП
4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
4

2. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
6

2.1. Вибір теми роботи
6

2.2. Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу
7

2.3. Вимоги до структури випускної роботи
8

3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
13

ДОДАТКИ
16


ВСТУП

Ці методичні вказівки розроблені з метою допомогти студентам напряму підготовки «Облік і аудит» підготувати, оформити та своєчасно представити до захисту випускні роботи бакалавра у відповідності з вимогами, що до них висуваються.
Випускна робота – це вид атестаційної роботи, при виконанні якої студент систематизує та поглиблює теоретичні і практичні знання з обраної теми, удосконалює або набуває досвіду самостійної творчої роботи, розвиває навички самоосвіти.
Випускна робота передбачає проведення аналізу актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань.
Відповідно до цього завданнями підготовки випускної роботи бакалавра є:
- закріплення теоретичних знань та практичних вмінь за напрямом підготовки;
- аналіз економічних явищ, фактів, процесів та взаємозв'язків, які мають місце в господарській діяльності підприємства;
- систематизація явищ, процесів, виявлення основних зв'язків та взаємозалежностей;
- виявлення рівня підготовки студента до самостійної роботи;
- розвиток навичок самостійної роботи студента.
У процесі виконання випускної роботи студент показує свою освіченість за фахом, здатність самостійно вирішувати фахові завдання, уміння працювати з економічною літературою, законодавчо-нормативною базою, здібність аналізувати отримані результати, робити правильні висновки й узагальнення, уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень.
Підготовка й захист випускних робіт сприяють виявленню у студентів навичок науково-дослідної діяльності, глибокому й всебічному оволодінню знаннями з обраного напряму підготовки.
Базою випускної роботи бакалавра, як правило, виступає підприємство, яке є місцем проходження переддипломної практики студента.
Оформлення роботи бакалавра здійснюється відповідно Стандарту Факультету СтФ 01-07.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Виконання випускної роботи бакалавра має своєю метою систематизацію і закріплення професійних знань за напрямом підготовки, застосування цих знань при вирішенні конкретних облікових задач; закріплення навичок самостійної роботи, придбання досвіду наукових досліджень.
Для досягнення поставленої мети вирішують наступні завдання:
поглиблення, систематизація і закріплення знань, отриманих протягом всього процесу навчання;
виявлення умінь студента застосовувати набуті знання при розв'язанні конкретних задач у економічній діяльності;
розвиток вмінь вести науковий пошук, узагальнення різних методичних підходів та концепцій, аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;
виявлення здібностей студента підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об'єкта дослідження;
закріплення володіння системним підходом, сучасною методологією, методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування управлінських рішень, впровадження рекомендацій на конкретних об'єктах;
здобуток і поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, законодавчими та інструктивними матеріалами;
формування навичок особистої тактики фахівця з обліку та аудиту, керівника та члену колективу, принципів поведінки в суспільстві;
виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної роботи в умовах економічної кризи, трансформації економічних відносин, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.
Організація підготовки випускної роботи бакалавра базується на засадах:
добровільності та ініціативності студента у виборі напрямку дослідження;
обов'язковості випускної роботи бакалавра та самостійності її виконання;
інтегрованості розробок з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом;
індивідуальності консультування науковим керівником;
особистої відповідальності студента та постійного контролю керівником виконання встановленого регламенту.
Керівниками випускних робіт призначаються професори, доценти, старші викладачі, викладачі кафедри. Керівник випускної роботи:
- систематично вивчає становище і перспективи розвитку економічної науки з питань бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю та інших економічних наук;
- за необхідності своєчасно вносить коригування до тематики випускних робіт з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економічної науки та особливостей господарської діяльності об’єкта дослідження;
- разом з студентом розробляє завдання на випускну роботу (див. Додаток А), рекомендує необхідну літературу і надає рекомендації з виконання теоретичних та практичних розділів;
- проводить бесіди із студентами по узгодженню та коригуванню завдань випускної роботи, декомпозиції випускної роботи і строків виконання окремих завдань, рекомендує методики виконання розрахунків;
- здійснює безпосереднє і систематичне керівництво розробкою питань випускної роботи, розвиваючи при цьому у студента навики самостійної роботи, творчі здібності і ініціативу. Основною формою керівництва випускної роботи є індивідуальна консультація;
- докладно консультує студента з питань, які виходять за межі навчальних дисциплін рекомендує доступну для студента наукову літературу. Питання, які доступно викладені в літературі, керівник рекомендує студенту дослідити самостійно;
- здійснює систематичну перевірку відповідності ходу роботи студента графіку виконання випускної роботи; перевіряє виконану частину роботи, звертає увагу на недостатню глибину опрацьованих питань, помилки допущені в процесі виконання теоретичних та практичних розділів роботи. У випадку систематичного невиконання, індивідуального завдання подає на ім’я завідуючого кафедрою службову записку;
- контролює відповідність змісту і оформлення випускної роботи вимогам стандарту СтФ 01-07, фіксує хід виконання випускної роботи в графіку її виконання,
- не пізніше, ніж за 10 днів до захисту, складає відзив, який є характеристикою проведеного студентом дослідження.
Студент-виконавець випускної роботи зобов’язаний:
- відвідувати передбачені розкладом додаткові зайняття, загальні консультації, збори які проводяться за планом кафедри;
- вирішувати всі питання індивідуального завдання, якісно, на високому рівні, у відповідний термін виконувати етапи випускної роботи, передбачені графіком її виконання, а також вказівки і рекомендації керівника роботи;
- представити на кафедру для попереднього захисту в термін, передбачений графіком виконання випускну роботу, не пізніше ніж за 2 тижні до початку роботи ДЕК.


2. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Вибір теми роботи

Тема майбутньої випускної роботи повинна бути певним чином знайома студенту. Зрозуміло, що тема випускної роботи не просто повинна повторювати тему курсової роботи. Вона відрізняється більшою визначеністю, широтою охоплених питань, а головне – глибиною розкриття проблеми. Випускна робота повинна базуватися на результатах не менше як одного року фінансово-господарської діяльності підприємства.
Важливо, щоб студент підійшов до вибору теми з розумінням своєрідності облікового завдання, можливостей шляхів дослідження і зробив такий вибір, який найбільше відповідає його інтересам, теоретичній і практичній підготовці як бухгалтера. Спочатку студенту слід з’ясувати, який матеріал приваблює його понад усе: історія розвитку обліку, вивчення особливостей організації обліку на підприємствах колективної, державної, приватної форми власності, аналіз стану обліку на торгівельній фірмі, в акціонерному товаристві, бюджетних та банківських установах.
Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. Вона визначається місцем теми випускної роботи серед найважливіших проблем обліково-економічної науки та її значенням для підготовки висококваліфікованих бухгалтерів, здатних організовувати й вміти вести облік на будь-якому підприємстві на сучасному етапі розвитку та в майбутньому.
Студенту надається право вибору теми випускної роботи з урахуванням рекомендацій професорсько-викладацького складу кафедри "Обліку і економічного аналізу". Якщо студент не проявив необхідної ініціативи по вибору теми в указаний термін, завідувач кафедрою закріплює тему випускної роботи за студентами з урахуванням індивідуальних особливостей та ступеню їх підготовки.
Обравши тему дослідження, студент узгоджує її з майбутнім науковим керівником.
Студент отримує завдання на випускну роботу, збирає матеріали необхідні для виконання випускної роботи.
Протягом першого тижня виконання випускної роботи студент складає проект графіку виконання роботи з зазначенням послідовності і термінів виконання окремих етапів роботи і представляє його на розгляд і затвердження керівникові. Рекомендований зразок графіку виконання випускної роботи, приведений в Додатку Б. Невиконання графіку виконання випускної роботи може бути причиною недопущення студента до захисту.
За згодою керівника студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву з проханням затвердити тему. Заява повинна містити точне формулювання теми випускної роботи із зазначенням підприємства, на базі якого буде виконуватися робота.

2.2. Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу

Аналіз інформаційних джерел є попереднім етапом будь-якого наукового дослідження, на якому уточнюється тема, завдання й провідна ідея, розробляється гіпотеза та методика дослідження.
У вивченні інформаційних джерел виділяють наступні етапи: пошук необхідних джерел та попереднє ознайомлення з ними (ознайомлення з бібліографічними, довідковими виданнями, каталогами, реферативними журналами); вивчення літературних джерел; систематизація та використання інформаційного матеріалу в процесі написання випускної роботи (аналіз й узагальнення, підготовка огляду літератури).
Під час роботи з літературою студент повинен користуватися різними видами каталогів: систематичним (назви джерел розташовані за галузями знань), алфавітним (назви творів розташовані в алфавітному порядку) та предметним (назви праць з конкретних проблем чи галузей науки). Крім того, необхідно звертатися також до періодичних видань, Інтернет-ресурсів.
При опрацюванні наукових джерел бажано робити записи, які мають бути повними і точними (дослівними) або скороченими (коротким викладом матеріалів, що вивчаються). Так, наприклад, можна зробити:
- детальний конспект; запис основних положень наукових робіт, фактичного матеріалу, власних зауважень тощо;
- короткі записи зі своїми роздумами, або без них;
- виписки у формі цитат.
Під час роботи над літературою студент виписує цитати. Вони можуть фіксуватися у зошитах. При написанні наукових робіт студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Посилання бажано робити на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли праці, в яких міститься необхідний матеріал, не перевидавалися.
В усіх формах накопичення матеріалу необхідно точно вказувати вихідні дані інформаційного джерела, а саме: прізвище та ініціали автора, назву публікації, видавництво, місце та рік видання, відповідні сторінки тексту, загальний обсяг роботи.
Поряд з роботою над літературними джерелами, студенти збирають фактичний матеріал, який характеризує досліджуване підприємство та предмет дослідження. Для цього необхідно використовувати дані звітності, первинного, синтетичного та аналітичного обліку за останній, або декілька останніх звітних періодів, проводити анкетування й опитування провідних спеціалістів економічних служб підприємства.


2.3. Вимоги до структури випускної роботи

Початковим етапом виконання випускної роботи є складання плану та узгодження його з керівником. План випускної роботи є переліком окремих структурних частин, які дозволять студенту виконати поставлену мету та завдання. Після затвердження керівником плану роботи студент приступає до його реалізації. План випускної роботи може коригуватися в ході її виконання. Випускна робота складається з титульного аркуша (див. додаток Г), аркуша завдання, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, професійно-орієнтованих розділів, розділу з охорони праці, висновків, списку використаних джерел та додатків. Якщо у випускній роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого переліку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.
Приклад:
ПСБО – положення (стандарт) бухгалтерського обліку;
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю.
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
Орієнтований план випускної роботи на тему: "Бухгалтерський облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів підприємства (на матеріалах ПАТ «Первомайський МКК»)" наведено нижче (див. табл. 1).
Таблиця 1
Структурні складові випускної роботи на тему "Бухгалтерський облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів підприємства (на матеріалах ПАТ «Первомайський МКК»)" (приклад)
Структурні складові випускної роботи
Вимоги до наявності

Зміст
обов'язкова наявність

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
за необхідності

Вступ
обов'язкова наявність (до 3 стор)

Розділ 1 Теоретичні АСПЕКТИ бухгалтерського обліку та ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО контролю ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ підприємств
обов'язкова наявність

1.1. Еволюція поглядів на сутність запасів як економічної категорії
назва, кількість та зміст підрозділів узгоджуються з керівником та консультантом
(до 20 стор)

1.2. Виробничі запаси як об’єкт бухгалтерського обліку та контролю


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК»
обов'язкова наявність

2.1. Виробничо-економічна характеристика
назва, кількість та зміст підрозділів узгоджуються з керівником (до 15 стор)

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «Первомайський МКК»


РОЗДІЛ 3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК»
обов'язкова наявність

Продовження табл. 1.
3.1. Бухгалтерський облік виробничих запасів на ПАТ «Первомайський МКК»
назва, кількість та зміст підрозділів узгоджуються з керівником (до 20 стор)

3.2. Організація внутрішньогосподарського
контролю виробничих запасів на ПАТ «Первомайський МКК»


РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК»обов’язкова наявність (до 10 стор)

4.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів виробництва на підприємстві


4.2. Заходи з покращення умов праці, запобігання виробничого травматизму і профзахворюваності на підприємстві


Висновки
обов'язкова наявність (до 3 стор)

Список використаних джерел
обов'язкова наявність

Додатки
за необхідності


Вступ випускної роботи повинен надати загальну уяву про виконане дослідження. У ньому в лаконічній формі послідовно мають бути викладені:
- актуальність теми випускної роботи (10-15 речень);
- мета і завдання;
- законодавчо-нормативна база та наукові джерела, які використовувалися при написанні випускної роботи. Ознайомившись з інформаційними джерелами та визначивши проблематику наукового дослідження, окреслити коло питань (показати місце даної проблеми серед інших проблем обліку. У випадку, якщо студент вирішив не розкривати ту чи іншу сторону проблеми, причина цього також пояснюється у вступі);
- практична база;
- коротка анотація окремих розділів роботи;
- дані про обсяг випускної роботи (кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків, аркушів графічної частини).
Перший розділ випускної роботи повинен бути присвячений вивченню теоретичних питань обраного предмету дослідження. Необхідно проаналізувати зміну уявлень про предмет дослідження в ході розвитку світової економічної науки в хронологічному розрізі, або в межах економічних шкіл та напрямків, узагальнити та надати оцінку підходам до розуміння економічної сутності досліджуваного об’єкта бухгалтерського обліку Наприклад, при вивченні сутності виробничих запасів необхідно розглянути погляди меркантилістів, фізіократів, представників класичної та неокласичної політичної економії тощо.
Процес вивчення світової економічної думки повинен супроводжуватися оцінками та роздумами автора з цього питання.
Систематизація та узагальнення результатів дослідження може здійснюватися в табличній та графічній формах, що наочно демонструватиме ключову ідею представників тих чи інших шкіл, та переважаючий підхід до розуміння економічної сутності категорії.
Також необхідно, на основі аналізу довідкової та науково-практичної літератури, розглянути сучасні визначення поняття, яке характеризує предмет дослідження. В цьому розділі можуть бути розглянуті й інші дискусійні питання економічної науки, які стосувалися обґрунтування теоретико-прикладних положень обраного предмету дослідження.
Крім того, в цьому розділі необхідно розкрити питання, які характеризують особливості обраної категорії, як об’єкта облікового, аналітичного та контрольного процесу. Такими питаннями можуть бути, зокрема, історичні аспекти розвитку облікових концепцій, підходи до класифікації, оцінки та визначення сутності. Стосовно економічного аналізу, контролю та аудиту можуть бути розглянуті основні підходи та процедури їх здійснення.
У висновку до першого розділу студент повинен надати власну оцінку основним підходам до обґрунтування сутності категорії, яка визначає предмет дослідження, викласти свою точку зору на розглянуті питання, навести свої результати дослідження.
У другому розділі випускної роботи повинна бути надана організаційна виробничо-економічна характеристика базового підприємства, установи, організації (склад і стан засобів праці, чисельність і структура персоналу, динаміка виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), доходи та витрати діяльності загалом та на одиницю продукції, рентабельність діяльності тощо). На основі інформації, відображеної у фінансовій звітності підприємства, необхідно провести детальний аналіз фінансового стану підприємства.
У висновку до другого розділу необхідно узагальнити та дати оцінку тенденціям щодо зміни основних показників діяльності базового підприємства, стабільності фінансового стану тощо.
У третьому розділі випускної роботи студент повинен всебічно охарактеризувати предмет дослідження на базовому підприємстві (бухгалтерський облік і економічний аналіз, контроль чи аудит) та надати критичну оцінку його існуючого стану. Оцінка організації та методики предметної області дослідження повинна здійснюватися в двох напрямках: з точки зору відповідності офіційній методології та раціональної організації процесів бухгалтерського обліку і економічного аналізу, контролю чи аудиту. У випускних роботах, предметною областю яких виступає контроль або аудит необхідно провести перевірку за матеріалами базового підприємства, дати оцінку як організації контролю, так і результатам виявленим в процесі здійснення контрольних процедур.
Особливу увагу у висновках до третього розділу необхідно приділити узагальненню та систематизації недоліків виявлених в дослідженні та оцінці їх негативного впливу на господарську діяльність базового підприємства.
Зміст другого та третього розділів випускної роботи повинен ґрунтуватися виключно на дослідженні фактичних даних з інформаційних джерел базового підприємства.
У четвертому розділі випускної роботи досліджуються загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів виробництва на підприємстві, здійснюється аналіз заходів з покращення умов праці, запобігання виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємстві. У висновках до четвертого розділу необхідно узагальнити стан охорони праці на досліджуваному підприємстві, установі чи організації.
Висновки до розділів випускної роботи повинні містити лаконічне викладення та обґрунтування основних положень виконаного дослідження: теорії, оцінки діяльності базового підприємства, оцінки предмету дослідження, оцінки стану охорони праці на підприємстві.
Завершується випускна робота висновками. Їх завданням є підведення підсумків всієї дослідницької роботи. Тому тут не варто наводити нові фактичні дані чи нові теоретичні положення, які не розглядалися в основних розділах роботи. Висновки, як правило, повинні містити узагальнення того, що викладено в роботі, тобто автор випускної роботи повинен коротко сформулювати ті висновки, які на його думку, є найбільш суттєві.
Висновки можуть вказувати на необхідність подальшого дослідження проблеми, що вивчається, розширення його меж, передбачати питання, які необхідно вирішити в майбутньому. Досить важливо, щоб висновки містили відповіді на ті завдання, які студент поставив у вступі.
В кінці роботи наводиться список використаних джерел, до якого включаються не тільки ті видання, які цитувалися в тексті, але й всі інші, які так чи інакше використані в процесі дослідження. До списку включаються тільки ті наукові джерела, з якими студент ознайомився особисто (а не всі, що стосуються теми), що дозволяє сформувати уявлення про ступінь опрацювання студентом обраної теми дослідження. Список використаних джерел найчастіше формується в алфавітному порядку.
У додатках вміщують матеріал, якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу.
Додатками можуть бути: первинні документи та облікові регістри; фінансова та податкова звітність; графічний матеріал; таблиці, що доповнюють основний текст; розрахунки; та інші матеріали.
На кожен додаток має бути відповідне посилання по тексту.
3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Студенти, які закінчують навчання у вищому навчальному закладі, випускні роботи захищають у Державних екзаменаційних комісіях (ДЕК).
До захисту випускної роботи за наказом директора допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план, тобто ті, які пройшли весь курс теоретичного та практичного навчання і склали необхідні іспити та заліки.
Для отримання висновку кафедри про випускну роботу бакалавра і допуск її до захисту на відкритому засіданні ДЕК студент повинен подати її та демонстраційний матеріал на кафедру «Обліку і економічного аналізу» не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи ДЕК.
Після проходження попереднього захисту випускна робота передається на рецензування. Рецензент на підставі вивчення випускної роботи висвітлює в рецензії такі обов'язкові питання, як актуальність обраної теми, сильні та слабкі сторони випускної роботи. У рецензії також подаються зауваження щодо змісту роботи та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам (додаток З). Всі виявлені в роботі недоліки та зауваження мають бути усунені до захисту на засіданні ДЕК.
Захист робіт відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На захист можуть бути запрошені спеціалісти, або практичні працівники, робота яких пов'язана з тематикою, за якою захищаються випускні роботи.
До захисту, в установлений деканатом термін студент подає секретареві ДЕК такі матеріали:
1) завершену роботу з усіма підписами;
2) демонстраційний матеріал (для захисту випускної роботи бакалавра перед Державною екзаменаційною комісією необхідно підготувати презентацію. Для цього студенти користуються програмою PowerPoint. Презентація має включати не менше 6-ти слайдів. Обов’язково відобразити таку інформацію: на першому слайді – тема, мета випускної роботи, науковий керівник і автор. Далі на слайди слід винести ключову інформацію щодо випускної роботи: основні схеми і таблиці, що відображають результати оцінки ринку, фінансового стану підприємства, недоліки облікового, аналітичного, контрольного процесів. Останній слайд «Дякую за увагу!». Не допускається винесення на слайди інформації, яка не міститься у випускній роботі! Слайди мають бути пронумеровані, а в тексті доповіді необхідно посилатися на номер слайду. Допускається при створенні презентації використання анімаційних ефектів, але таким чином, щоб це не заважало сприйняттю основної інформації. Крім електронного варіанту на захист студент готує надрукований варіант презентації для членів Державної екзаменаційної комісії (по числу членів комісії). На титульній сторінці надрукованого варіанту ілюстративного матеріалу підписується автор та науковий керівник);
3) відзив керівника (не пізніше ніж за десять днів до захисту керівник має надати студентові відзив на роботу, який пишеться у довільній формі. У відзиві відображається: рівень підготовки автора роботи до виконання ним професійних обов'язків у відповідності до кваліфікації; ступінь самостійності при виконанні роботи; уміння працювати з науковими джерелами та їх використовувати; рівень оволодіння методологією дослідження; повноту та якість виконаних завдань; логічність (послідовність, чіткість, аргументованість) і грамотність викладення матеріалу);
4) рецензію на роботу (Додаток З).
Процедура захисту випускної роботи передбачає:
1) оголошення інформації секретаря ДЕК про студента, тему випускної роботи та наукового керівника;
2) виступ студента за основними положеннями випускної роботи (5-7 хвилин) (випускні роботи захищають перед Державною екзаменаційною комісією на відкритому засіданні. Для виступу студентові надається до 5 хвилин, що відповідає письмовій доповіді викладеній на 2–3 сторінках. Виступ студента на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії повинен бути старанно підготовленим, стислим і змістовним, узгодженим з науковим керівником. Тези доповіді і презентацію випускник готує заздалегідь. Доповідь починається зі звертання: «Шановний пане голово! Шановні члени Державної комісії! Панове!». Завершити доповідь слід словами «Доповідь завершено. Дякую за увагу!». Не слід переказувати вступ та зміст всіх розділів роботи, зупинятися на технічній стороні розрахунків. Необхідно стисло визначити мету та завдання роботи, обґрунтувати актуальність теми, охарактеризувати об'єкт дослідження, оцінити його стан. Друга її частина присвячується викладенню суті запропонованих заходів та обґрунтуванню їх ефективності. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів Державної екзаменаційної комісії на слайди презентації, коротко пояснюючи його зміст);
3) відповіді студента на запитання по суті захисту (члени Державної екзаменаційної комісії та присутні на відкритому захисті можуть задавати студенту питання щодо змісту роботи, а також з окремих дисциплін. Відповіді мають бути конкретними, аргументованими і короткими);
4) оголошення відзиву;
5) оголошення рецензії;
6) відповіді студента на зауваження рецензента (студент має відповісти на всі зауваження рецензента або погодитися з ними);
7) заключне слово студента (тільки після цього захист вважається закінченим);
8) прийняття рішення комісією (рішення державної екзаменаційної комісії приймається після захисту усіх робіт, які планувались на цей день на закритому засіданні, після обговорення результатів захисту випускної роботи, відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.
Результати захисту роботи кожного студента визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". При оцінюванні випускної роботи рекомендується використовувати таку шкалу (див .табл. 2).
Таблиця 2
Критерії оцінки випускних робіт
Характеристики випускної роботи
Оцінка, балів

Актуальність теми випускної роботи:
1-10

Зміст та оформлення випускної роботи
50-60

Зміст та оформлення демонстраційного матеріалу
1-10

Обґрунтованість та правильність відповідей на запитання членів ДЕК

0-20


При однаковій кількості голосів щодо оцінки випускної роботи голос голови ДЕК є вирішальним.


Додаток А
Первомайський політехнічний інститут
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Інститут, факультет ____________ ____________________________________
Кафедра __________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________
Напрям підготовки _________________________________________________
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри
Обліку і економічного аналізу
_______________________
«___» ___________ 20__р.

ЗАВДАННЯ
НА ВИПУСКНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

_________________________________________________________________
(Прізвище, Ім’я, По батькові)
1.Тема роботи_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
керівник роботи ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального від «___»________20 __року № __
2.Строк подання студентом роботи ____________________________________
3.Вихідні дані до роботи_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи)
Розділ
Прізвище, ініціали та посада консультанта
Підпис, датазавдання видав
завдання прийняв
7. Дата видачі завдання ______________________________________________

№ з/п
Назва етапів дипломного
проектування
Строк виконання
етапів роботи
Примітка


Студент ___________ __________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ __________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Додаток Б
Графік виконання випускної роботи

Студента групи ____________________________________
(номер групи) (П.І.Б)

Пор. №
Назва розділу (підрозділу) випускної роботи
Узгоджений термін виконання
Фактичний термін виконання
Примітка

1.
Вибір теми та наукового керівника
2.
Формування змісту та вступу роботи
3.
Опрацьовування першого розділу роботи
4.
Опрацьовування другого розділу роботи
5.
Опрацьовування третього розділу роботи
6.
Опрацьовування розділу «Охорона праці»
7.
Формування висновків роботи
8.
Оформлення списку використаної літератури та додатків
9.
Пред’явлення випускної роботи на кафедру
Студент ______________________
(підпис)

Керівник
випускної роботи ______________________
(підпис)


Первомайський політехнічний інститут
Національного університету кораблебудування
імені адмірала МакароваКафедра обліку і економічного аналізу
Пояснювальна записка
до випускної роботи

_____________________бакалавр_________________________
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Виконав: студент ___ курсу, групи ______
напряму підготовки
____________________________________
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________
(прізвище та ініціали)
Рецензент __________________________
(прізвище та ініціали)
Первомайськ 2015
Додаток З

РЕЦЕНЗІЯ

на випускну роботу студента НУК______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
виконану на тему: _____________________________________________
Текст рецензії має висвітлювати наступні питання:
1. Стисла характеристика розділів роботи та її позитивні сторони.
2. Засоби вивчення та обробки матеріалу, що застосовувалися.
3. Пропозиції, які висловив студент, рівень їх професіонального обґрунтування та практичне значення.
4. Основні недоліки та вади роботи.
5. Якість оформлення роботи.
6. Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець.
Наприкінці обґрунтовано наводиться оцінка випускної роботи за чотирибальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» та дається висновок про можливість здобувача щодо отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки підприємства.


Рецензент ______________________________________________/____________/
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь, звання) підпис

Підпис _____________________ завіряю
«___» _________ 20__р. ______________
(підпис)
(МП)
13PAGE 15


13PAGE 142015
Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 257274
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий