Вир практ МЕ

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра економіки та менеджменту’’ЗАТВЕРДЖУЮ’’
Проректор з навчально-методичної роботи
проф. Л.А. Сидорчук

________________________________
“______”_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Напрям підготовки 6.030503 Міжнародна економіка2012 рік
Робоча програма виробничої практики студентів за напрямом підготовки 6.030503 Міжнародна економіка.
„31” серпня, 2012 року, 17 с.

Розробники:
Мягкова О.В., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та менеджменту Економічного факультету КиМУ

Рецензент:
Матусова О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту КиМУ


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
економіки та менеджменту


Протокол від “30” серпня 2012 року № 1

Завідувач кафедри
Економіки та менеджменту _________ (доц. Мягкова О.В.)

“30” серпня 2012 року


Схвалено Вченою радою КиМУ
Протокол від “31” серпня 2012 року № 1
(Мягкова О.В., 2012 рік
(КиМУ, 2012 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців з економіки підприємства за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка.
Виробнича практика є продовженням реалізації навчальної програми, заснованої на принципах безперервності та послідовності проведення всіх видів навчання, що спрямована на формування необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», сприяння саморозвитку студента IV курсу, як майбутнього фахівця, шляхом закріплення теоретичних знань, отриманих ним за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь.
Правовою підставою проведення практичної підготовки студентів IV курсу напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка є Закон України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року №167, Положення про порядок проведення практики студентів Київського міжнародного університету, затверджене Наказом ректора КиМУ, а також дана Програма.
Згідно з наказом ректора № 271 від 20 листопада 2007 р. „Про порядок проведення практики студентів Університету”, практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр і має на меті набуття студентами професійних навичок і вмінь.
Програма виробничої практики містить характеристику основних компонентів практики, порядку її проходження, написання та захисту звіту, і є основним навчально-методичним документом, який регламентує діяльність керівників практики від КиМУ та від баз практики і студентів-практикантів.
Підприємство (установа, організація), на якому студент проходить практику, виступає в якості об’єкту самостійного прикладного дослідження, хід і результати якого відображаються в звіті з практики.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1 Метою виробничої практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціалізації.
Цілі виробничої практики:
систематизація, закріплення та поглиблення шляхом практичної діяльності теоретичних знань набутих при вивченні загальноекономічних дисциплін;
оволодіння сучасними формами управління організацією в науково-технічній, торгівельній, інвестиційній та фінансовій сферах;
сприйняття та засвоєння методів та інструментарію планування міжнародної торговельної діяльності;
отримання навичок виконання службових обов’язків на посаді помічника економіста, менеджера зовнішньоекономічних операцій, маркетолога зовнішньоекономічних операцій;
збирання фактологічного та аналітичного матеріалу для написання курсової роботи.
2.2 Завдання виробничої практики:
закріплення та поглиблення теоретичних знань відповідно до дисциплін, які викладаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра;
засвоєння практичних навичок на робочому місці фахівця з міжнародної економіки;
практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху;
підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;
вивчення і засвоєння форм складання контрактів і угод, які застосовуються на підприємствах з метою здійснення господарської діяльності;
ознайомлення зі способами вирішення реальних задач в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень;
здійсненні аналізу окремих параметрів діяльності підприємства та його підрозділів, оцінюванні отриманих результатів;
здійснювати відбір показників результативності, а також порівнювати фактичну результативність з цільовою;
прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики у сфері міжнародної економіки;
підготовка кожним студентом аналітичного звіту на основі програми практики, в якому необхідно виділити основні результати діяльності підприємства, дати їм оцінку, визначити вплив вирішальних чинників, узагальнити резерви та підготувати рекомендації.
2.3 В результаті проходження виробничої практики студенти повинні знати:
технологічну, організаційну та виробничу структуру і штат організації, установи, фірми і відділів підприємства, де проходять практику;
законодавчі та нормативні документи, що регламентують їх діяльність;
цілі, завдання підрозділів, які займаються господарською діяльністю;
принципи діяльності та функції відповідних управлінь, відділів, організацій;
механізм проведення економічних операцій, розрахунків, порядок організації і проведення інвестиційних, фінансових, орендних, страхових, посередницьких, валютних операцій, експортних, імпортних операцій;
методику здійснення аналізу та прогнозування міжнародної економічної діяльності підприємств;
методи проведення техніко-економічного аналізу діяльності підприємства (установи, організації), використання економіко-математичних методів і ЕОМ для вирішення завдань з організації і планування міжнародної економічної діяльності підприємства.
2.4 В результаті проходження виробничої практики студенти повинні вміти:
користуватися плановою, звітною та іншою документацією, що знаходиться на підприємстві;
складати економічні звіти, акти, довідковий матеріал;
укладати угоди і контракти;
проводити аналіз використання грошових коштів підприємства;
здійснювати організаційні заходи у процесі управління, прийняття господарських рішень і контролю за їх виконанням;
шукати шляхи і обґрунтувати рекомендації для подальшого вдосконалення міжнародної діяльності підприємства;
використовувати у своїй діяльності сучасні інформаційні системи і технології;
організувати і систематизувати збір, аналіз первинних, вторинних, аналітичних даних, документів та спорідненої інформації для оцінки діяльності підприємства (установи, організації).

III. ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича практика проводиться три тижні (162 години).

IV. БАЗИ ПРАКТИКИ

4.1 Визначення баз практики здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі прямих договорів і усних домовленостей з органами державної влади, підприємствами, установами. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
4.2 Базами практики можуть обиратися підприємницькі структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми. Базами практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка є Міністерство закордонних справ України, підприємства, організації, фірми, торгові представництва та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок планування, організації та управління підприємствами.

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тематичний план проходження виробничої практики наведено у додатку Б.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

6.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на Деканат економічного факультету та кафедру економіки та менеджменту. Навчально-методичне керівництво й виконання програм практик забезпечує кафедра економіки та менеджменту.
6.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри економіки та менеджменту.
6.3. Керівник практики:
перед початком практики контролює підготовленість баз практики;
забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного плану, методичних рекомендацій);
повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі: подання письмового звіту, вимоги до його оформлення та структуру;
у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з робочою програмою;
контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
у складі комісії приймає заліки з практики;
подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями й пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.
6.4. При проходженні практики студенти зобов’язані:
до початку практики одержати від керівника консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
своєчасно прибути на базу практики;
у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;
нести відповідальність за виконану роботу;
своєчасно скласти звіт з практики.

VII. ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1. Контроль за проведенням практики має виявляти й оперативно усувати недоліки такої діяльності, надавати конкретну допомогу студентам у виконанні програми практики.
7.2. Контроль з боку КиМУ здійснює завідувач кафедри та керівники практик, а з боку установ – їхні працівники. Основним документом для контролю за роботою студента є щоденник практики, який видається практикантам «на руки» і ведеться ними протягом всього періоду проходження практики. В кінці практики відповідні розділи щоденника заповнюються і підписується керівниками практики від університету.

VIII. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

8.1. Протягом поточного навчального року декан Економічного факультету та завідувач кафедри економіки та менеджменту забезпечують бази практики шляхом укладання прямих договорів із органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями на проходження студентами виробничої практики в наступному навчальному році (згідно з графіком).
8.2. Під час проходження практики студент повинен виконати ряд завдань, які оцінюються за кредитно-модульною системою (Таблиця 1, 2). Максимальна кількість одержаних балів за практику: Змістовий модуль 1 – 30 балів, Змістовий модуль 2 – 30 балів, захист практики – 30 балів, заохочувальні бали – 10 балів, разом – 100 балів (максимально).
Розподіл балів,
що присвоюються СТУДЕНТАМ за проходження практики

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
Оцінка ЕСТS
Оцінка за національною шкалоюекзамен
залік
Пояснення

90-100
A
відмінно


зараховано
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89
B
добре

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81
C


Добре
(в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74
D
задовільно

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю помилок)

60-66
E


Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59
FX
незадовільно
не зараховано
Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34
F


Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

Таблиця 1
Система оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою з виробничої практики

Модуль 1
Модуль 2
Захист практики
Заохочувальні бали
Сума
30

10

100

30
30

Таблиця 2
Оцінювання окремих видів практичної роботи студента
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2

Вид роботи
Мах.
к-ть балів
Вид роботи
Мах.
к-ть балів

Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування бази практики в Україні
4
Визначення особливостей організації ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем та його позиціонування
5

Пошук періодичної літератури щодо організації міжнародної економічної діяльності підприємств, напрямів вдосконалення процесів планування, управління та контролю за напрямом діяльності бази практики
6
Розроблення ефективної організації міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва.
7

Виявлення та аналіз існуючих методів планування міжнароднІ°ої торгівельної діяльності, оцінки ефективності діяльності підприємства (установи, організації) та ефективності використання ресурсів
6
Вивчення порядку та механізмів контролю експортно-імпортної діяльності на підприємстві. Визначення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства (установи, організації) та контроль за виконанням управлінських рішень і аналіз їх ефективності
8

Визначення особливостей діяльності підприємств відповідно до специфіки бази практики
7
Діагностування конкурентного середовища підприємства. Визначення особливостей розроблення ефективних систем мотивації праці та створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі на підприємстві
7

Вивчення досвіду організації процесів управління міжнародною економічною діяльністю, прийняття господарських рішень і контролю за їх виконанням
7
Додержання вимог щодо оформлення звіту практики
3

Усього за змістовим модулем 1
30
Усього за змістовим модулем 2
30IX. ДОКУМЕНТАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ І ЗВІТНОСТІ

9.1. Перед виходом (виїздом) на практику студент повинен одержати від керівника практики щоденник – із закладеною в ньому програмою та заповненими путівками.
9.2. По закінченні практики він зобов’язаний подати викладачеві-керівнику практики:
а) матеріали практики (матеріали усіх практик студента зберігаються на кафедрі);
б) щоденник, належно оформлений студентом і його наставником;
в) детальний звіт про практику.
Щоденник – основний документ, який свідчить про хід виконання студентом-практикантом поставлених завдань керівництвом бази практики, а також документ, в якому міститься оцінка практичної діяльності студента з боку бази практики і Університету.
Щоденник практики містить (додаток А):
назву установи, де відбувається проходження практики;
посаду, прізвище, ім’я по батькові керівника від університету;
посаду, прізвище, ім’я по батькові керівника від установи;
печатку університету;
графік проходження виробничої практики (заповнюється студентом-практикантом).
Наприкінці практики у щоденник вноситься:
відгук на студента практиканта від керівника практики від установи;
відгук на студента практиканта від керівника практики від університету;
Щоденник засвідчується підписами керівників практики і печатками бази практики.
Матеріали практики – це основне підтвердження виконаної студентом роботи. Тому вони, відповідним чином оформлені (звіти про проходження практики та ін.), повинні зберігатися протягом навчання студента.

X. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ:
ФОРМИ ЗВІТНОСТІ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

10.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, висновки і пропозиції, список використаної літератури.
10.2. Після завершення практики студенти IV курсу напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка захищають звіт з практики (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри економіки та менеджменту або проректором КиМУ. До складу комісії входять керівники практики від університету і викладачі кафедри.
10.3. Комісія приймає залік у студентів в останні дні її проходження. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

XI. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА СТРУТКУТРА ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

11.1. Звіт з проходження практики – це основний підсумковий документ, що надає можливість проаналізувати і оцінити діяльність студента ІV курсу під час проходження практики.
Звіт умовно поділяють на:
- вступну частину (титульний аркуш, зміст);
- основну частину;
- додатки.
Титульний аркуш. Має єдину форму та реквізити і оформляється за зразком, який наведений у додатку В.
До змісту включають: послідовно перелічені назви всіх структурних елементів суті роботи; список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.
Основна частина містить наступні елементи:
Характеристика бази практики.
Термін проходження практики.
Основні завдання відповідно до тем плану.
Аналіз виконання завдань.
Обсяг основної частини звіту повинен становити 20-25 сторінок тексту формату А-4.
Додатки розміщують після основної частини роботи. В додатках необхідно відобразити:
Аналітичну довідку відповідно до структури (додаток Г).
Приклад оформленого офіційного документу (договору, контракту і т. ін.), який використовує у господарській діяльності підприємство-база практики.
11.2. Складений студентами ІV курсу звіт має бути зшитий і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Номери сторінок розміщують у верхньому правому кутку аркуша.
Звіт оформлюється на сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297) з додержанням таких розмірів полів: верхнє, нижнє – 20 мм., праве – 10 мм, ліве – 30 мм..
Звіт виконується українською мовою. Текст друкують за допомогою текстового редактору Word, використовуючи шрифт Times New Roman, розміром 14 п. через півтора міжрядкових інтервали.

Додаток Б

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
проходження виробничої практики
студентами 4 курсу
напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка

Тиждень
Завдання
Місце проходження
Примітка

1
2
3
4


Оформлення підготовчих документів практики
КиМУ
До початку практики

1.1
Оглядова лекція з питань проходження практики, оформлення звітних документів
КиМУ
Отримання завдання на практику, щоденника, вимог до оформлення і структури звіту, вимог до оцінювання від керівника практики

1.2
Пошук періодичної літератури щодо організації міжнародної економічної діяльності підприємств, напрямів вдосконалення процесів планування, управління та контролю за напрямом діяльності бази практики
Бібліотеки,
мережа Інтернет
Пошук не менше 4 статей періодики за напрямом діяльності бази практики

1.3
Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування бази практики в Україні
Бібліотеки, мережа Інтернет
Визначення переліку та змісту вітчизняних законодавчих документів, якими керується у роботі база практики

1.4
Виявлення та аналіз існуючих методів планування міжнародної торгівельної діяльності, оцінки ефективності діяльності підприємства (установи, організації) та ефективності використання ресурсів
Бібліотеки, мережа Інтернет
Визначення:
- переліку та змісту методів планування міжнародної торгівельної діяльності підприємства (установи, організації);
- визначення показників оцінки ефективності діяльності підприємства (установи, організації);
- визначення показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства (установи, організації).

1.5
Визначення особливостей діяльності підприємств відповідно до специфіки бази практики
Бібліотеки, мережа Інтернет
Визначення:
- особливостей діяльності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках.


Продовження додатку Б

1
2
3
4

2.1
Ознайомча лекція на підприємстві, аналіз структури підприємства в цілому, функціональних обов’язків посадових осіб економічного відділу
База практики (відділ та архів)
Визначення:
- організаційної, виробничої та технологічної структури підприємства (установи, організації);
- історії становлення бази практики;
- структури і особливостей роботи відділу, пов’язаного із спеціальністю;
- ознайомлення з посадовими обов’язками;
- переліку і змісту нормативних документів бази практики;
- переліку і змісту нормативних документів відділу (інструкцій, угод, проектів, контрактів).

2.2
Вивчення досвіду організації процесів управління міжнародною економічною діяльністю, прийняття господарських рішень і контролю за їх виконанням
База практики
Вивчення:
- діяльності підприємства, асортименту його продукції (послуг), розмірів;
- форм організації виробництва і праці на підприємстві;
- досвіду організації роботи щодо управління міжнародною економічною діяльністю;
- досвіду прийняття та виконання управлінських рішень.

2.3
Визначення особливостей організації ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем та його позиціонування
База практики
Вивчення:
- питань впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства;
- можливості зовнішньоекономічних зв’язків,
- здійснення пошуку перспективних іноземних партнерів;
- місця підприємства у відповідному сегменті ринку;
- вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку.


Продовження додатку Б
1
2
3
4

2.4
Розроблення ефективної організації міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва
База практики
Вивчення:
- потреби в інвестиційних і фінансових ресурсах;
- методів оцінки фінансової ефективності та розрахунку фінансових показників інвестиційних проектів;
- інформаційного забезпечення учасників науково-технічного співробітництва.

2.5
Вивчення порядку та механізмів контролю експортно-імпортної діяльності на підприємстві
База практики
Оцінка:
- проектів зовнішньоекономічних договорів з експорту та імпорту товарів;
- процесу збирання і систематизації інформації про стан виконання планових завдань з експортно-імпортної діяльності по структурних підрозділах і підприємству в цілому.

3.1
Визначення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства (установи, організації) та контроль за виконанням управлінських рішень і аналіз їх ефективності
База практики
Оцінка:
- міжнародної економічної діяльності бази практики за останні 5 років;
- документарного забезпечення міжнародної економічної діяльності;
- нормативних показників діяльності підприємства на зовнішніх ринках;
- інформаційної, організаційної підтримки прийняття управлінських рішень.

3.2
Діагностування конкурентного середовища підприємства
База практики
Оцінка:
- інформаційної бази щодо конкурентного середовища підприємства;
- опрацювання параметрів становища підприємства в порівнянні з конкурентами;
- визначення конкурентних переваг підприємства


Продовження додатку Б
1
2
3
4

3.3
Визначення особливостей розроблення ефективних систем мотивації праці та створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі на підприємстві
База практики
Оцінка:
- узгодження інтересів працівників з інтересами підприємства;
- визначення ефективності використання чинних форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання;
- пропозицій щодо удосконалення ефективних систем мотивації праці;
- методів пропаганди у створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі на підприємстві.

3.4
Оформлення звітних матеріалів за результатами практики та подання на кафедру звіту, щоденника практики
КиМУ


3.5
Складання заліку з практики
КиМУДодаток В

Київський міжнародний університет

Економічний факультет

Кафедра економіки та менеджменту


ЗВІТ

про результати проходження виробничої практики
студентом 4 курсу напряму підготовки
6.030503 Міжнародна економіка
денного (заочного) відділення
Економічного факультету
Київського міжнародного університету
(прізвище, ім’я по-батькові)


Керівник практики
від бази практики __________________________ ________________
(посада, П.І.Б., підпис)Керівник практики
від КиМУ __________________________ _________________
(посада, П.І.Б., підпис)Київ – 2011
Додаток Г

Структура звіту з
виробничої практики

Розділ І. Інтеграція бази практики в економічну систему

Загальна характеристика діяльності підприємства
Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування бази практики в Україні

Розділ ІІ. Особливості функціонування бази практики

2.1. Організаційно-виробнича структура бази практики
Загальна характеристика управлінського апарату;
Визначення основних департаментів та аналіз сфери їхньої діяльності;
Кількісна оцінка персоналу (кваліфікованого, некваліфікованого) на підприємстві.
2.2. Історія заснування та становлення бази практики
2.3. Аналіз досвіду функціонування бази практики в сучасних умовах

Розділ ІІІ. Інформаційна частина
3.1. Аналіз міжнародної економічної діяльності бази практики за останні 5 років (подати в додатках до Звіту про проходження практики загальнообов’язкові форми звітності бази практики)
3.2 Оцінка ефективності діяльності бази практики (у випадку, якщо базою практики виступають міністерства чи комітети, в рентабельності слід враховувати успішно реалізовані проекти, розроблені та прийняті нормативні акти)

13PAGE 15


13PAGE 14815


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 216211
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий