Семинары МЭО

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ НА І СЕМЕСТР

Тема: Сутність та форми прояву міжнародних економічних відносин
Сутність міжнародних економічних відносин (МЕО). Об’єкт і головні суб’єкти МЕО.
Форми та рівні МЕО.
Середовище МЕО, його структуризація й особливості.
Особливості розвитку сучасних МЕО.
Інтернаціоналізація МЕО.

Питання до обговорення:
Пояснити сутність МЕО.
Визначити об’єкт і головні суб’єкти МЕО.
Дайте характеристику формам та рівням МЕО.
Охарактеризуйте загальні та специфічні принципи МЕО.
Особливості розвитку сучасних МЕО.
Сутність середовище МЕО. Його структуризація й особливості.
Розкрити сутність та елементи внутрішнього та зовнішнього середовища МЕО.
Що розуміють під політико-правовим середовищем МЕО?
Вплив економічного середовища на МЕО.
Особливості впливу соціально-культурного середовища на МЕО.

Теми рефератів:
Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі.

Практичне завдання 1.1
Україна здійснила закупівлю партії індійського чаю. Визначити які форми МЕО було використано при здійсненні цієї операції.

Практичне завдання 1.2
Іноземна фірма реставрує готель в Києві. Які товари, що використовуються фірмою, можна вважати з точки зору міжнародної економіки торгуємими, а які неторгуємими.


Тема: Еволюція міжнародних економічних відносин
Екстерналізація та інтерналізація.
Етапи інтернаціоналізації.
Глобалізація та економічний раціоналізм.

Питання до обговорення:
Розкрити сутність понять екстерналізація та інтерналізація. Дати визначення інтерналізації МЕО.
Пояснити, що таке внутрішня і зовнішня інтернаціоналізація на макро- та на мікрорівнях.
Охарактеризувати етапи інтернаціоналізації: початковий етап, етап локальної ринкової експансії, транснаціональний етап, глобальний етап.
Глобалізація та економічний раціоналізм.
Назвіть особливості інтернаціоналізації в умовах глобального економічного середовища.
Теми рефератів:
Глобалізація та економічний раціоналізм.


Тема: Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва
Сутність міжнародного поділу праці.
Рівні регулювання міжнародних економічних відносин.
Еволюція теорій міжнародних економічних відносин.
Проаналізувати еволюцію теорії міжнародних економічних відносин.
Меркантилізм, теорія абсолютних і порівняльних переваг.
Проаналізувати моделі Хершера-Оліна-Самуельсона і парадокс Леонтьєва.
Розвиток неофакторних і неотехнологічних моделей.
Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності.

Питання до обговорення:
Розкрити сутність міжнародного поділу праці.
Визначити напрями розвитку міжнародного поділу праці.
Охарактеризувати форми міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.
Пояснити економічні ефекти участі країни в міжнародному поділі праці.
Визначити рівні регулювання міжнародних економічних відносин.
Назвати системи національного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
Розкрити сутність міждержавного регулювання міжнародних економічних відносин.
Охарактеризувати наднаціональний рівень регулювання МЕВ
Назвати головні міжнародні організації, які здійснюють правове регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.
Визначити глобальні проблеми світової економіки.
Охарактеризувати основні напрями міжнародного економічного співробітництва в вирішенні глобальних проблем людства.

Теми рефератів:
Місце, роль України в системі міжнародного поділу праці.
Міжнародний поділ праці й еволюція теорії міжнародних економічних відносин.
Правове регулювання міжнародних економічних відносин на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.
Показники спеціалізації країни в світовому господарстві.

Практичне завдання 3.1
Якщо Україна експортує до Туреччини продукцію чорної металургії, а імпортує звідти продукцію легкої промисловості, можна це вважати:
міжнародним розподілом праці;
міжнародною кооперацією праці;
міжнародним розподілом факторів виробництва;
першим, другим та третім одночасно.


Практичне завдання 3.2
Витрати праці (в годинах) на виробництво сиру та трикотажу в Росії та Німеччини наступні:
Продукція
Білорусь
Німеччина

Сир (кг на годину)
5
1

Трикотаж (м2 за годину)
1
3


В виробництві якого товару має абсолютні переваги кожна країна? Чому? Визначити виграш від торгівлі Білорусі та Германії, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 3 м2 трикотажу. Визначити виграш від торгівлі Білорусі та Германії, якщо вони обміняють 5 кг сиру на 6 м2 трикотажу.

Практичне завдання 3.3
Припустимо, що дві країни виробляють тільки два товари - цукор та сталь. Рівень витрат на їх виробництво визначається наступними даними:
Країни
Витрати на виробництво 1 тони сталі
Витрати на виробництво 1 тони цукру

Країна А
150
100

Країна Б
120
120

Визначити:
А) Чи має країна А абсолютні переваги в виробництві сталі? Б) Чи має країна Б порівняльні переваги в виробництві цукру? В) Які товари будуть експортувати та імпортувати країни?


Тема: Світове господарство як цілісна система
Світове господарство як полісистемне утворення.
Етапи формування світового господарства.
Національні економіки та їх систематизація.
Соціально-економічні підсистеми світового господарства.
Питання до обговорення:
Пояснити сутність світового господарство як полісистемного утворення.
Дайте характеристику основним теоріям розвитку світового господарства.
Визначити етапи формування світового господарства.
Дати визначення поняттю “національна економіка” та навести їх систематизацію.
Систематизація країн світу по регіональному признаку.
Систематизація країн світу по організаційному признаку.
Систематизація країн світу по економічному признаку.
Охарактеризувати соціально-економічні підсистеми світового господарства.
За якими критеріями проводиться визначення соціально-економічних підсистем світового господарства?
Характеристика країн з розвинутою економікою.
Характеристика країн з перехідною економікою.
Характеристика країн, що розвиваються.
Економічна залежність та взаємозв’язок країн світу.
Розкрити сутність національної економічної безпеки країн.
Розкрити сутність міжнародної економічної безпеки.
Дати характеристику міжнародному економічному порядоку.

Теми рефератів:
Глобалізація та економічний раціоналізм.
Національна економічна безпека.
Міжнародна економічна безпека.
Міжнародний економічний порядок.

Практичне завдання 4.1
У яких межах рівноважна ціна на товар на світовому ринку може відрізнятись від рівноважних цін на цей же товар в кожній з країн, що торгують? Можливо, щоб внутрішня ціна кожної з країн була вище ніж світова рівноважна ціна?

Практичне завдання 4.2
Попит та пропозиція на ринку радіоприймачів в США та Японії мають наступний вигляд:
Ціна, долл
США
Японія


Обсяг попиту, млн.шт
Обсяг пропозиції, млн.шт.
Обсяг попиту, млн.шт
Обсяг пропозиції, млн.шт.

5
5
2
2,5
1

10
4
3
2
3

15
3
4
1,5
5

20
2
5
1
7

Визначити:
А) рівень рівноважної ціни для кожної країни, Б) яка країна буде експортувати радіоприймачі, В) обсяг експорту.
Практичне завдання 4.3
Функція попиту на пшеницю в країні X має наступний вид: D=100-20P, а функція пропозиції S=20+20P. В країні У функція попиту на пшеницю має наступний вигляд: D*= 80-20Р, а функція пропозиції S* = 40+20Р.
Визначити:
А) внутрішню рівноважну ціну в обох країнах за умови відсутності міжнародного обміну,
Б) рівень міжнародної ціни, яку буде встановлено за умови торгівля між країнами (транспортні витрати дорівнюються 0),
В) обсяги торгівлі.


Тема: Сутність, етапи формування та структура світового господарства
Сутність та етапи формування світового ринку.
Сутність економічної рівноваги на світовому ринку.
Основні пропорції світового ринку.
Інфраструктура світового ринку.
Питання до обговорення:
Світовий ринок, його сутність та ключові характеристики.
Перерахуйте та охарактеризуйте етапи формування світового ринку.
Охарактеризуйте характерні риси світового ринку.
Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку.
В чому полягає сутність економічної рівноваги на світовому ринку? Покажіть графічно.
Матеріально-речова рівновага світового ринку.
В чому полягає сутність вартісної рівноваги світового ринку?
Сучасне світове господарство.
Що слід розуміти під основними пропорціями світового господарства?
Міжнародні пропорції в окремих підсистемах світового господарства.
Що розуміють під структурою світового ринку?
Інфраструктура сучасного світового ринку. Назвати її елементи, навести приклади.

Теми рефератів:
Сучасна структура світового ринку.
Виробнича та соціальна інфраструктура світового ринку.
Світовий ринок товарів та послуг і розвиток його структури. Україна на світовому ринку товарів та послуг.


Тема: Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ
Зовнішня, міжнародна та світова торгівля.
Види міжнародної торгівлі.
Ціноутворення у міжнародній торгівлі.
Особливості регулювання міжнародній торгівлі.

Питання до обговорення:
Характеристика зовнішньої, міжнародної та світової торгівлі.
Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.
Проаналізувати види міжнародної торгівлі.
Торгівля товарами та послугами.
Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля безпосередня та через посередників. Біржова торгівля, міжнародні аукціони й тренди.
Ціноутворення у міжнародній торгівлі.
Особливості регулювання міжнародної торгівлі.
Протекціонізм та лібералізм. Вплив протекціонізму на виробництво і добробут.
Методи та інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами.
Дати характеристику тарифних та нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі.
Визначити вплив тарифних та нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі на добробут країни.
Проаналізувати типи зовнішньоторговельної політики держав, зовнішньоторговельної політики переважає в Україні.
Дати визначення та характеристику митному тарифу на імпорт.
Дати визначення та характеристику експортному тарифу.
Дати визначення та характеристику квотуванню. Види квотування.
Добровільні обмеження експорту.
Експортні субсидії.
Демпінг.
Охарактеризувати діяльність ГАТТ/СОТ.

Теми рефератів:
Види міжнародної торгівлі.
Система заходів державного регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.
Роль ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі.

Практичне завдання 6.1
Країна імпортує товар X. Світова ціна на цей товар дорівнює 10 долл. Крива внутрішньої пропозиції товару X в цій країні визначається рівнянням: S=50+5P, а рівняння кривої попиту має вигляд: D=400-10P. Країна запроваджує специфічне мито у розмірі 5 долл за кожну одиницю товару X. Визначити вплив митного тарифу на добробут споживачів, виробників, державний бюджет, добробут країни в цілому.

Практичне завдання 6.2
Світова ціна на американську пшеницю 120 дол. США за 1 тону. Уряд країни розглядає питання про введення специфічного імпортного тарифу 20 долл. США за 1 тону для поповнення державного бюджету. Внутрішнє річне виробництво пшениці складає 100 млн.т., споживання 140 млн.т., імпорт 40 млн.т. після впровадження тарифу внутрішнє виробництво встановить 110 млн.т., імпорт 10 млн.т., а споживання скоротиться до 120 млн.т. Розрахувати розмір доходів бюджету від введення імпортного тарифу, зміни в прибутках місцевих виробників.

Практичне завдання 6.3
Бразилія запровадила мито на експорт цукру в розмірі 20 долл за 1 тону. Використовуючи зазначені показники, визначити вплив митного тарифу на добробут споживачів та виробників, на розмір надходжень до державного бюджету та добробут країни в цілому.
Показники
Без тарифу
3 тарифом

Світова ціна цукру
300 долл за 1 тону
300 долл за 1 тону

Обсяг внутрішнього споживання
6 млн.т
8 млн.т

Обсяг внутрішньою виробництва
22 млн.т
20 млн.тПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ НА ІІ СЕМЕСТР

Тема 7: Міжнародна виробнича інфраструктура та її підсистеми
Розвиток галузевої структури світового господарства.
Місце і роль інфраструктури в системі світової економіки.
Особливості розвитку інфраструктури світового ринку товарів та послуг.

Питання до обговорення:
Розвиток галузевої структури світового господарства.
Світові промислові комплекси: комплекси енергетики, комплекси виробництва матеріалів, система машинобудування, агропромислові комплекси, системи транспорту та ін.
Місце і роль інфраструктури в системі світової економіки.
Дати характеристику міжнародній інфраструктурі.
Характеристика світової транспортної системи.
Система зв’язку в структурі світового ринку, її характеристика.
Особливості розвитку інфраструктури світового ринку товарів та послуг.
Інфраструктура світового фінансового ринку.

Тема 9: Міжнародна міграція робочої сили
Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.
Форми сучасних міграційних процесів.
Регулювання міжнародних міграційних процесів.

Питання до обговорення:
Визначити сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.
Охарактеризувати форми сучасних міграційних процесів.
Проаналізувати особливості формування й розвитку світового ринку праці.
Охарактеризувати етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів.
Вплив процесів транснаціоналізації на міжнародну міграцію робочої сили.
Визначити напрямки міграції робочої сили.
Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Проаналізувати наслідки міжнародної еміграції та імміграції робочої сили.
Проаналізувати наслідки для країн еміграції робочої сили.
Проаналізувати наслідки для країн імміграції робочої сили.
Охарактеризувати економічні ефекти міграції робочої сили.
Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Рівні регулювання міграції трудових ресурсів.
Охарактеризувати методи та інструменти регулювання трудової міграції.

Теми рефератів:
Мотивація міжнародного руху робочої сили.
Розвиток світового ринку праці.
Система регулювання міграційних процесів на національному, міжнародному та наднаціональному рівні.Практичне завдання 9.1
Які кроки уряду США приведуть до більшого зростання міжнародної міграції і чому (розкрийте зміст та суть кожного кроку):
а) лібералізація правил виїзду громадян зі своєї країни за кордон;
б) лібералізація правил в’їзду в країну з-за кордону;
в) прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;
г) прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції?
Практичне завдання 9.2
В Україні й у Росії є два фактори виробництва земля і праця, за допомогою яких виробляється пшениця. На українській фермі виробництвом пшениці зайняті 11 робітників, на російській 3. Зв’язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного робітника в кожній з країн, що виражений у кількості одиниць товару, такий:
Кількість робітників
10
20
30
40
50
60

Граничний продукт
20
19
18
17
16
15

Кількість робітників
70
80
90
100
110


Граничний продукт
14
13
12
11
10


Визначте:
а) граничний продукт праці в кожній з країн; б) в якій з країн вища заробітна плата; в) яким буде напрямок міграції робочої сили; г) які будуть масштаби міграції;
д) коли міграція припиниться?
Практичне завдання 9.3
Пропозиція і попит на робочу силу на ринку праці країни X описуються такими рівняннями:
Qs = 45Р - 90,
Qd =170-20P,
де Р заробітна плата в дол. за 1 год; Q -млн осіб.
Після скасування заборони на в'і'зд робітників до країни X емігрувало в пошуках роботи 16 млн осіб.
Визначте, яку частку становлять працівники-емігранти в загальній кількості робітників у країні X.

Практичне завдання 9.4
Пропозиція і попит на робочу силу на ринку праці країни X описуються такими рівняннями:
Qs = 45Р - 90;
Qd =170-20P,
де Р зарплата, дол. за годину; Q кількість працівників, млн осіб.
Після скасування заборони на в'їзд робітників у країну X іммігрувало в пошуках роботи 16 млн осіб.
Визначте: яку частку становлять працівники-іммігранти в загальній кількості робітників у країні X?


Тема 10: Міжнародні валютно-фінансові відносини
Поняття валюти та її види.
Еволюція світової валютної системи.
Валютні риски, їх види та структура.
Типи і види міжнародних розрахунків.
Світовий фінансовий ринок.

Питання до обговорення:
Дати визначення поняття валюти. Визначити види валют.
Валютний курс, його сутність. Валютний паритет, його сутність.
Національні, міжнародні й світові валютні системи, їх характеристика.
Охарактирузувати етапи розвитку світової валютної системи.
Система золотого стандарту.
Бреттон-Вудська і Ямайська системи.
Пояснити особливості становлення валютної європейської системи.
Валютні ринки, їх види та структура.
Котирування валют.
Охарактеризувати основні валютні операції.
Валютний арбітраж, його сутність.
Операції на ринку євровалют.
Характеристика валютного ринку України.
Визначити типи і види міжнародних розрахунків.
Охарактеризувати форми міжнародних розрахунків. Дати їх порівняльну характеристику.
Платіжний баланс, його структура і методологія складання.
Особливості міжнародних розрахунків України.
Світовий фінансовий ринок, його структура та складові.
Світові фінансові центри.
Практичне завдання 10.1
На міжбанківському міжнародному валютному ринку котируються такі курси (USD за 1 GBP):
Купівля Продаж
Нью-Йорк 1,6285 1,6295
Лондон 1,6305 1,6315
A. Чи є можливість для двостороннього арбітражу, враховую чи, що трансакційні витрати становлять 1; 0,1; 0,01 % ?
Б. Який прибуток може отримати арбітражист на кожен фунт, придбаний у Нью-Йорку і проданий у Лондоні?
B. Якщо арбітражист має в розпорядженні 3 млн дол., який прибуток він може отримати на одній арбітражній операції?

Практичне завдання 10.2
У Нью-Йорку курс USD до CHF становить 1 USD = 1,6895 CHF і USD до JPY 1 USD = 145,4 JPY. Одночасно в Лондоні 1 CHF = = 85,84 JPY.
A. Якщо трансакційних витрат немає, чи є можливість для тристороннього арбітражу?
Б. Який крос-курс USD до CHF?
B. Наскільки крос-курс відрізняється від прямого котирування?
Г. Який прибуток на 1 USD від тристороннього арбітражу?
Д. Якщо арбітражист володіє 3 млн USD, який прибуток він отримає?Практичне завдання 10.3
У 1996 р. загальний розмір резервів усіх країн світу становив близько 947 млрд СДР (1 дол. США = 1,45 СДР). Розрахуйте розмір резервів у доларах.

Практичне завдання 10.4
На початку року курс становив: 1 USD =12 JPY, а наприкінці 1 USD = 130 JPY. При цьому темп інфляції у США за рік сягнув 10%, а в Японії 5%. Недооцінений чи переоцінений USD з погляду його паритету купівельної спроможності (ПКС)?

Теми рефератів:
Види валютних курсів.
Теорії валютного курсу.
Розвиток Європейської валютної системи.


Тема 11: Сутність та функції міжнародних кредитних відносин
Міжнародний кредит і його сутність та функції в сучасній економіці.
Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку позичкових капіталів.


Питання до обговорення:
Міжнародний кредит і його сутність та функції в сучасній економіці.
Принципи міжнародного кредиту.
Фактори розвитку міжнародних кредитних відносин.
Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку позичкових капіталів.
Охарактеризувати різновиди міжнародних кредитів.
Дати визначення сек’юритизації кредитів.
Проаналізувати проблему зовнішньої заборгованості.
Визначити шляхи й механізми вирішення проблеми зовнішньої заборгованості в світовому господарстві.


Тема 12: Міжнародна інвестиційна діяльність
Сутність і мотивація міжнародного руху капіталу.
Форми міжнародної інвестиційної діяльності. Прямі і портфельні інвестиції.
Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.
Міжнародний ринок капіталу.

Питання до обговорення:
Сутність і мотивація міжнародного руху капіталу.
Теорії міжнародного ринку капіталу.
Охарактеризуйте показники руху капіталу.
Охарактеризуйте особливості сучасного руху капіталу.
Форми міжнародної інвестиційної діяльності.
Сутність прямих і портфельних інвестицій. В чому їх різниця?
Назвіть сутність і мотивація міжнародного бізнесу.
Охарактеризуйте типи й види міжнародного бізнесу.
Назвіть суб’єктів міжнародного бізнесу, їх характеристика.
Міжнародні спільні підприємства, їх характеристика.
Дайте порівняльну характеристику формам міжнародного бізнесу.
Розвиток багатонаціонального підприємництва в системі світового господарства.
Суть та основні риси транснаціоналізації.
ТНКв системі світового господарства, їх характеристика.
Стратегічні альянси, їх характеристика.
Злиття і поглинання у міжнародному виробництві.
Міжнародний ринок капіталу, його особливості та характеристика.
В чому сутність міжнародної технічної допомоги?
Назвіть форми та методи регулювання міжнародного інвестування.
Особливості участі України у міжнародному русі капіталу.

Теми рефератів:
Мотивація міжнародного руху капіталу.
Міжнародна технічна допомога.
Тенденції розвитку світового фінансового ринку.
Україна у процесах міжнародного руху капіталу.
Взаємозв’язок іноземних інвестицій та економічного росту країни.


Практичне завдання 12.1
Що з нижчезазначеного є прямими інвестиціями:
a)Канадський інвестиційний фонд придбає казначейські векселя Міністерства фінансів США на сумму 50 млн.долл.,
b)Французький банк придбає акції швецької автомобільної компанії на сумму 10 млн. долл. Загальна сума випуску акцій автомобільною компанією складає 250 млн. долл.
c) японська та китайська компанії створили в Шанхаї спільну консалтингову компанію з рівними частками в статутном фонді,
d)МБРР надає країні позику на структурну перебудову вугільної промисловості у розмірі 500 млн.долл.

Практичне завдання 12.2
В 1970-80-х роках країни Латинської Америки активно брали міжнародні займи, що спричинило боргову кризу. У той же час країни Південно-східної Азії активно інвестували свій капітал, що забезпечило їм економічний зріст. З точки зору теорії міжчасової торгівлі:
a) які країни здійснили поточне, а які майбутнє споживання,
b) які товари (товари поточного або майбутнього споживання) будуть експортувати та імпортувати кожна з груп країн


Семінарське заняття №11
Тема 13: Інтеграційні процеси та їх вплив на систему міжнародних економічних відносин
Інтеграція як відносини і як процес.
Економічні наслідки інтеграції країн.
Розвиток регіональної економічної інтеграції.
Передумови, особливості та шляхи інтеграції України до світового господарства.

Питання до обговорення:
Сутність інтеграції як явища, процесу тощо.
Дати характеристику необхідних умов розвитку міжнародної економічної інтеграції.
Назвати основні фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.
Назвати та пояснити основні риси етапів міжнародної економічної інтеграції.
У чому сутність демонстраційного ефекту та ефекту доміно?
Дати характеристику розвитку інтеграції на мікро- та макрорівні.
Сутність мікро- і макроінтеграції.
Горизонтальна й вертикальна мікроінтеграція.
Макроінтеграція та економічний регіоналізм.
Охарактеризувати форми, шляхи й особливості регіональної економічної інтеграції. Визначити проблеми і перспективи світової (глобальної) інтеграції.
Назвати основні наслідки міжнародної економічної інтеграції для розвитку світового господарства.
Розвиток регіональної економічної інтеграції.
Охарактеризувати основні етапи європейські інтеграційні інтеграції.
Європейський Союз, його вичерпна характеристика.
Інтеграція східноєвропейських країн.
Чорноморське економічне співробітництво.
Назвати основні структури чорноморського економічного співробітництва.
Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної інтеграції.
Північноамериканська економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі “США Канада”. НАФТА.
Визначити роль США у світових інтеграційних процесах.
Економічна інтеграція у Латинській Америці.
Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії.
Інтеграційні зусилля арабських країн.
Взаємозв'язки країн Африки.
Передумови, особливості та шляхи інтеграції України до світового господарства.
Інтеграційні пріоритети української економіки.
Внутрішньо економічні фактори інтеграції Україні до світового господарства.

Теми рефератів:
Макроінтеграція га економічний регіоналізм.
Проблеми розвитку глобальної інтеграції. Сучасні інтеграційні угруповання країн світу.
Економічні наслідки інтеграційних процесів (на прикладі конкретного інтеграційного об'єднання).
Україна як суб'єкт та об'єкт інтересів інтеграційних угруповань.

Практичне завдання 13.1
Автомобільне колесо коштує в Україні 100 дол. США, у Польщі 80 дол., у Росії 60 дол. Україна маленька країна, і її зовнішня торгівля не впливає на рівень світових цін.
A. В Україні вводиться 100-відсотковий адвалорний тариф на імпорт коліс із Росії та Польщі. Чи буде Україна продовжувати імпортувати колеса?
Б. Якщо після цього Україна утворить митний союз з Росією, чи буде вона сама виробляти колеса або імпортуватиме їх?
B. Який ефект створення торгівлі чи відхилення торгівлі виникає при заснуванні митного союзу між Україною і Росією?
Г. Припустимо тепер, що в Україні вводиться 50-відсотковий а не 100% адвалорний тариф на імпорт коліс із Росії та Польщі. Чи буде Україна продовжувати імпортувати колеса?
Д. Якщо тепер Україна утворить митний союз з Польщею, чи буде вона сама продукувати колеса або імпортуватиме їх?
Е. Який ефект створення торгівлі чи відхилення торгівлі виникає при заснуванні митного союзу між Україною та Польщею?

Практичне завдання 13.2
Доместія та Екстернія збираються створити зону вільної торгівлі. До цього Доместія імпортувала 10 млн транзисторних радіоприймачів із третіх країн за 100 дол. кожний, які оподатковувалися митом у 30 дол. Витрати виробництва цих радіоприймачів в Екс-тернії становлять 110 дол. а у Доместії 130 дол.
А. Якою буде для Доместії ціна переорієнтації її зовнішньої торгівлі на Екстернію після створення зони вільної торгівлі?
Б. Наскільки має збільшитись обсяг імпорту Доместії, щоб компенсувати витрати, викликані цією переорієнтацією?
Практичне завдання 13.3
США, Китай, Індія, Бразилія та Туреччина заснували міжнародну асоціацію, щоб утримувати світові ціни на тютюн на найвигіднішому для себе рівні. Частка асоціації становить 60% світового експорту. Еластичність світового попиту на тютюн за ціною 0,6, а цінова еластичність конкретних поставок (із країн, що не входять до асоціації) дорівнює 0,75. Доти, доки зберігаються ці еластичності, якою буде:
а) цінова еластичність попиту на поставки тютюну із країн асоціації;
б) оптимальна для картелі величина цінової надбавки (максимізуюча його прибуток)?

Тема 14: Міжнародний науково-технологічний обмін
Технології в системі світового виробництва
Світовий ринок технологій
Классификация технологий.
Міжнародна передача технологій. Міжнародне технологічне сприяння.

Питання до обговорення:
Яка роль в сучасній світовій економці відводиться НТР?
Яке значення вкладене в термін «дематеріалізація виробництва»?
В чому виявляється еволюція міжнародних виробничих систем?
Поясніть значення поняття “нова економіка”.
Характеристика світового ринку технологій.
Характеристика об’єктів та суб’єктів світового ринку технологій.
Класифікація технологій.
Дайте характеристику інноваційних технологій.
Приведіть форми трансферту технологій.
Що таке патент, патентна угода? На що не розповсюджується дія патенту?
У чому виявляється суть міжнародного ліцензування?
Що таке ліцензійна угода, ліцензія? Характеристика ліцензій.
Що таке “ноу-хау”. Характеристика “ноу-хау” в МЕВ.
Що таке франчайзинг? Його роль в розвитку світового господарства?
Приведіть приклади некомерційних форм руху технологій.
Міжнародна передача технологій. Міжнародне технічне сприяння.

Практичне завдання 14.1
Світова ціна деревини становить 10 дол. США за одиницю, світова ціна алюмінію 24 дол. за одиницю. На виробництво одиниці деревини всередині країни необхідно 2 год, а на виробництво одиниці алюмінію 8 год. На виробництво одиниці третього, неторгового товару цегли треба 100 год.
А) Які товари країна буде експортувати і якою буде ціна цегли?
Б) У результаті працезберігаючого технічного прогресу кількість годин, необхідних для виробництва алюмінію, скоротилась до 6. Якою буде відповідь на питання А?
В) У результаті працезберігаючого технічного прогресу кількість годин, необхідних для виробництва одиниці алюмінію, скоротилася б до 4. Якою буде відповідь на питання А?

Практичне завдання 14.2
Американська компанія "Майкрософт" продає за ліцензіями нову версію програмного продукту. Який спосіб оплати за ліцензію роялті, паушальний платіж, участь у прибутках чи участь у власності ви включили б до ліцензійної угоди, здійснюючи продаж програми:
А) індивідуальним користувачам;
Б) компаніям, що розробляють прикладні програми, які працюють у цьому програмному продукті;
В) компанії, яка прагне стати генеральними дистриб'ютором всієї продукції "Майкрософт"?

Теми рефератів:
Сучасні тенденції розвитку світового ринку технологій.
Україна на світовому ринку технологій.


Тема 15: Національні та міжнародні системи регулювання міжнародних економічних відносин
Рівні регулювання міжнародних економічних відносин
Глобальні проблеми світової економіки
Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

Питання до обговорення:
Охарактеризувати рівні регулювання міжнародних економічних відносин
Системи національного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
Міждержавне регулювання міжнародних економічних відносин
Національний рівень регулювання міжнародних економічних відносин
Міжнародні організації
Глобальні проблеми світової економіки
Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в вирішення глобальних проблем людства.
Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

Теми рефератів:
Глобальні проблеми світової економіки
Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в вирішення глобальних проблем людства.
13PAGE 15


13PAGE 141215

Приложенные файлы

  • doc 206201
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий